ATR DOLASIM SERTIFIKASI by Dvn95g

VIEWS: 54 PAGES: 19

									1. A.TR DOLAŞIM SERTİFİKASI
   Avrupa Topluluğu’na dahil, aşağıda listesi verilen ülkelerle aramızdaki ticarette,
   serbest dolaşımda bulunan (Türkiye veya topluluk menşeli olan veya üçüncü ülke
   menşeli olup Türkiye veya toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük
   vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir
   iadeden yararlanmamış eşya) sanayi ürünü ve işlenmiş tarım ürünleri(*) ihracatı için,
   ihracatçı firma tarafından düzenlenen belgedir. İhracatçı firmanın bağlı bulunduğu
   Ticaret veya Sanayi Odası tarafından tasdiklenip, Gümrük İdaresince vize edilir.

   A.TR Dolaşım Belgesi, Türkiye'den Topluluğa veya Topluluktan Türkiye'ye doğrudan
   nakledilen eşya için düzenlenir. Üçüncü ülkelerden geçmek veya bu ülkelerde aktarma
   işlemine tabi tutulmakla beraber, bu ülkelerden geçişi veya aktarma işlemi Türkiye
   veya Toplulukta düzenlenen tek bir taşıma belgesi kapsamına giren eşya da doğrudan
   nakledilmiş sayılır.

   Topluluk ile gerçekleştirilen Gümrük Birliği sanayi ürünlerini içermektedir. Bununla
   birlikte, büyük bir çoğunluğunu gıda sanayii ürünlerinin oluşturduğu ve işlenmiş tarım
   ürünleri olarak nitelendirilen bir grup ürün de Gümrük Birliği kapsamında yer
   almaktadır. Öte yandan domates salçası, meyve ve sebze konserveleri, meyve suları,
   peynir, dondurulmuş ve kurutulmuş her türlü gıda maddeleri, et ürünleri Topluluk
   tarafından tarım ürünü olarak mütalaa edildiğinden, söz konusu ürünler Gümrük
   Birliği’ne dahil olmamaktadır. Bu ürünlerin ticaretinde, tercihli rejimden
   yararlanılabilmesi için, menşe statüsünü belgelemek üzere EUR.1 Dolaşım Sertifikası
   düzenlenmesi gerekmektedir.

Düzenlendiği Ülkeler

1      Federal Almanya Cumhuriyeti,
2      Fransa Cumhuriyeti,
3      İtalya Cumhuriyeti,
4      Belçika Krallığı,
5      Lüksemburg Büyük Dükalığı
6      Hollanda Krallığı
7      Danimarka Krallığı
8      İrlanda Cumhuriyeti
9      Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
10      Yunanistan Cumhuriyeti
11      Portekiz Cumhuriyeti
12      İspanya Krallığı
13      Avusturya Cumhuriyeti
14      Finlandiya Cumhuriyeti
15      İsveç Krallığı
16      Polonya
17      Çek Cumhuriyeti
18      Slovakya
19      Macaristan
20      Slovenya
21      Litvanya
22      Letonya
23      Estonya
24     Malta
25     Kıbrıs
26     Bulgaristan
27     Romanya

(*) İşlenmiş tarım ürünleri için bakınız EK-5


A.TR belgesi doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

   İhracatçı firma onayını istediği A.TR belgesi için öncelikle bir dilekçe ile (EK1.a Dilekçe
   Örnekleri ) odamıza başvurmalıdır.
   - Dilekçe ekinde ilgili yönetmelikte bahsedildiği gibi kurallarına uygun olarak
   doldurulmalıdır.
   - Belgedeki 6 nolu kutuda varış ülkesi mutlaka AB ülkelerinden biri olmalıdır.
   - 10 nolu kutuda malın tanımı eksiksizce belirtilmeli ve mutlaka 11. Kutuya malın brüt
   kg. yazılmalıdır.
   - Malın tanımı yapılıp brüt kg. yazıldıktan sonra alt kısmı tek çizgi ile mutlaka
   kapatılmalıdır.
   - 13. Kutu firma tarafından doldurulup firma kaşesi basılarak imzaya yetkili kişi
   tarafından imzalanması gereklidir.
   Buna ek olarak maliye onaylı Türkçe fatura fotokopisi ve taahhütname (EK-2)
   eklenmelidir. Belgedeki bilgilerle, faturadaki bilgiler birbirini tutmalıdır. Ayrıca Odamız
   yetkilileri tasdik işlemini yaparken başka belgelerde talep edebilirler.
   A.TR belgesi bilindiği gibi AB ülkeleri ile Türkiye arasında serbest mal ve hizmet
   dolaşımını sağlayan bir belgedir. Buradan da anlaşılacağı üzere malın menşe ülkesi
   önemli değildir. Bu belgede malın serbest dolaşımda olması esastır.

Oda Tarafından Tasdik Edilen Bir A.TR Belgesinin Değiştirilmesi veya
Belgenin İptali

   Tasdik edilen bir A.TR Dolaşım Belgesinin değiştirilmesi/iptali, bu değiştirme/iptal
   işleminin eşya ihraç edilmeden önce yapılması şartıyla mümkündür.

   Dolaşım belgelerinin değiştirilmesi talebi, belgeyi düzenleyen Oda tarafından incelenir.
   Cins, nevi, nitelik ve miktar açısından, kayıtlı eşyanın ilk belgedeki eşyaya tamamen
   uygun bulunduğu saptandıktan sonra yeni belgenin tasdik işlemi yapılır.

   İptal edilen bir belgenin tüm nüshaları, firma tarafından Odaya iade edilir.

A.TR Dolaşım Belgelerinin Eşyanın İhracından Sonra Verilmesi

   Eşyanın ihracı sırasında unutulma, yanlışlık, ihmal veya özel şartlar nedeniyle A.TR
   Dolaşım Belgesi düzenlenmediği hallerde, eşyanın ihracından sonra da A.TR Dolaşım
   Belgesi düzenlenebilir.

   A.TR Dolaşım Belgesinin verilmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatçı ülke
   Gümrük İdaresince kabul edilmemiş olduğunun ilgili Oda ve Gümrük İdarelerine
   ispat edilmesi halinde de dolaşım belgesi sonradan düzenlenebilir. Dilekçe
   Örneği (EK1.b Dilekçe Örnekleri)

   Bu durumda ihracatçı:                                               2
  a) Çıkış işleminin yapıldığı Gümrük İdaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve
   sayısını belirterek bağlı bulunduğu Odaya yazılı talepte bulunur.
  b) Sözkonusu eşya için ihraç sırasında A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmediğini veya
   A.TR Dolaşım Belgesinin ithalatçı ülke Gümrük İdaresince "teknik nedenlerle"
   kabul edilmediğini sebepleriyle birlikte bu yazıda beyan eder.
  c) Usulüne uygun olarak doldurulmuş A.TR Dolaşım Belgesini kaşeleyip, imza edip
   talep yazısına ekler.

  İhracattan sonra verilen A.TR Dolaşım Belgelerinin - orjinal dahil - tüm nüshalarının
  "Gözlemler" bölümüne tasdiği yapan Oda tarafından "SONRADAN VERİLMİŞTİR"
  “ISSUED RETROSPECTIVELY” damgası vurulur.


İkinci Nüsha Dolaşım Belgesi Düzenlenmesi

  A.TR Dolaşım Belgesinin çalınması, kayıp veya zayi edilmesi halinde, ihracatçı,
  bağlı olduğu Odaya bir dilekçe ile başvurarak dolaşım belgesinin ikinci bir
  nüshasının tasdik edilmesini isteyebilir. Dilekçede ilk dolaşım belgesinin
  numarası, odaya tasdik ettirildiği tarih ve ikinci nüshanın düzenlenme gerekçesi
  belirtilir. Dilekçe Örneği (EK1.c Dilekçe Örnekleri)
  Oda, tamamen ilk belgeye uygun olarak doldurulan ikinci nüsha belgeyi tasdik
  eder. Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha dolaşım belgelerinin - orjinal dahil -
  tüm nüshalarının "Gözlemler" bölümüne “İKİNCİ NÜSHA” "DUPLICATE"
  damgası vurulur.

  Gümrük İdareleri, ihracatçı tarafından ibraz edilen ikinci nüsha belgeyi,
  kendilerinde bulunan ihraç işlemi yapılmış olan eşyaya ait dolaşım belgesiyle
  karşılaştırıp, ikinci nüshasının doğruluğunu saptadıktan sonra, vize işlemini
  yapar. Ancak gümrük vizesi bölümüne ilk dolaşım belgesinin vize tarihi ve seri
  numarası yazılır.


A. Dolaşım Belgelerinin İbraz Süreleri ve İbraz Sürelerinin Uzatılması

  a) A.TR Dolaşım Belgesinin, ihracatçı ülke Gümrük İdaresince vize edildiği
   tarihten itibaren dört ay içerisinde ithalatçı ülke Gümrük İdaresine ibraz
   edilmesi gerekir.
  b) A.TR Dolaşım Belgesi, beklenmeyen durumlardan kaynaklanan sebeplerin
   mevcudiyeti halinde (a) bendinde belirtilen sürenin bitiminden sonra da
   Gümrük İdaresince kabul edilir.
  c) Dolaşım belgesinin ibrazının geciktiği diğer durumlarda, eşyanın süresi
   içinde ilgili gümrüğe arz edilmiş olması şartıyla A.TR Dolaşım Belgesi kabul
   edilebilir.
  d) "SONRADAN VERİLMİŞTİR" kaydını taşıyan A.TR Dolaşım Belgelerinin de,
   ihracatçı Gümrük İdaresinin vize tarihinden itibaren 4 ay içinde ithalatçı
   Gümrük İdaresine ibrazı zorunludur.
                                           3
A.TR Dolaşım Belgesi Örneği
            DOLAŞIM BELGESİ (MOVEMENT CERTIFICATE)
1. İhracatçı (Ad, açık adres, ülke)
 Exporter (Name, full address, country)
                     A.TR    No   B  068298
                              Bu formu doldurmadan önce arka sayfadaki notlara bakın.
 İhracatçı Firmanın Ünvanı
                              Before filling this document, please take into
 Açık Adresi
                              consideration the notices which lie down at the last page.
 TURKEY
                              2. Taşıma belgesi …….…..No ………..(Tarih) ……………
                               Transport document (Optional) No. ……. Date ……..
3. Malın gönderildiği şahıs (Ad, açık adres, ülke)     4.      AET/TÜRKİYE ORTAKLIĞI
  Consignee (Name, full address, country) (Optional)             ASSOCIATION
  (Optional ibaresi bulunan 2, 3 ve 7 No’lu kutular boş            between the
  bırakılabilir.)                          EUROPEAN ECONOMİC COMMUNITY
                                          and
 İthalatçı Firmanın Ünvanı                            TURKEY
 Açık Adresi
                              5. İhraç Ülkesi          6. Varış Ülkesi
 Yerleşik Olduğu AB Ülkesi
                               Country of exportation      Country of destination
                                   TURKEY          Sevkiyat Yapılan AB Ülkesi

7. Taşımaya ilişkin bilgiler                8. Gözlemler
  Transport details (Optional)                Remarks
          BY ……………                  BU KUTU ODA TASDİĞİ İÇİN KULLANILMAKTADIR.
                                     LÜTFEN BOŞ BIRAKINIZ.

9. Sıra No:   10. Kolilerin markaları, numaraları, sayı ve cinsi (dökme mallar için, duruma       11. Brüt ağırlık
          göre, geminin adı, vagon veya kamyonun numarası belirtilecektir); Malların        (kg) veya
          tanımı Marks and numbers;                                 diğer
                                                       ölçüler (hl,
 Item       Number and kind of packages (for goods in bulk, indicate the name of the          m3,vs.)
 Number      ship) or number of the railway wagon or road vehicle); Description of           Gross
          goods                                           Weight (kg)
                                                       or other
                                                       measure
                                                       (hl, m3,
                                                       etc)

   1     NIL GRAY SERAMIC TILES (NİL GRİSİ SERAMİK KARO)*          12 Pallets

   2     WHITE SERAMIC TILES (BEYAZ SERAMİK KARO)              10 Pallets
                                     TOTAL   22 Pallets         23090 Kgs

        * Zorunluluk bulunmamasına karşın mal tanımlarının Türkçe olarak açıklanması
         Gümrük İdareleri tarafından talep edilebildiğinden belirtilmesinde yarar vardır.

         İthalatçınız tarafından belgede bulunması istenebilecek “THE GOODS ARE OF
         TURKISH ORİJIN” vb. açıklamaları da bu kutuya yazdıktan sonra yatay bir çizgi
         çekip, alltta kalan boşluğu da çapraz bir çizgi ile kapatınız.
12. GÜMRÜK VİZESİ                                13. İHRACATÇININ BEYANI
  CUSTOMS ENDORSEMENT                               DECLARATION BY THE EXPORTER
                                          Aşağıda imzası bulunan ben,
Doğruluğu onaylanmış beyan                 Mühür          yukarıda belirtilen malların bu
Declaration certified                   Stamp          belgenin verilmesi için gerekli
İhraç belgesi                                    koşullara uygun olduğunu beyan
Export document (2)                                 ederim.
Model (Form)    ……………… No. …………….
                                          I, the undersigned, declare that the
Gümrük İdaresi ………………………………….
                                          goods described above meet the
Customs office
                                          conditions required for the issue of
Çıkış ülkesi   ………………………………….
                                          this certificate.
Issuing Country
Tarih (Date)   ………………………………….                          Yer ve Tarih Denizli,../…./200……..
                                          Place and date
                                              FİRMA KAŞESİ ve
         İmza (Signature)                               YETKİLİ İMZA
                                                               4
Ek1.a Dilekçe Örnekleri
                       DENİZLİ .../...../200
SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA

DENİZLİ
EKTE SUNULAN ........................ NO.LU ATR BELGESİNDE KAYITLI MALIN
TÜRKİYE’DE ÜRETİLDİĞİNİ VE TÜRK KAYNAKLI OLDUĞUNU BELİRTİR, BUNA
GÖRE GEREKLİ TASDİK İŞLEMİNİN YAPILMASINI RİCA EDERİZ.
                           SAYGILARIMIZLA;


NOT:MALLARIMIZ HENÜZ YÜKLENMEMİŞTİR
(  ) ADET FATURA
(  ) ADET ATR BELGESİ
                                    5
EK1.b Sonradan Düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi İçin Dilekçe Örneği


                        DENİZLİ ..../...../200
SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA

DENİZLİ
   FİİLEN YURTDIŞINA İHRAÇ ETTİĞİMİZ AŞAĞIDA AYRINTILARI GÖSTERİLEN
MALLARIMIZ İÇİN UNUTMA NEDENİYLE ATR BELGESİ DÜZENLENMEMİŞTİR.
   EKTE SUNULAN ATR BELGESİNİN “SONRADAN VERİLMİŞTİR” “ISSUED
RETROSPECTIVELY” İBARESİ İLE TASDİKLENMESİNİ TALEP EDER MALLARIMIZIN
TÜRKİYE KAYNAKLI OLDUGUNU BEYAN EDERİZ                           SAYGILARIMIZLA;
Yüklemesi yapılan malın:


   a)Cinsi               :
   b)Yüklendiği kapları,miktarı    :
   c)Çıkış işlemini yapan Gümrük :
   d)Gümrük çıkış beyannamesinin
      -Tarih         :
      -Numarası       :
                                    6
EK1.c İkinci Nüsha A.TR Dolaşım Belgesi İçin Dilekçe Örneği
                               DENİZLİ ..../...../200
SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA

DENİZLİ


Odanızdan ....../....../......... tarihinde ................... numarayla almış olduğumuz ATR
Belgesi /Menşe Şahadetnamesi çalınma / kaybedilme / zayii nedeniyle alıcıya
ulaşmadığından aslının yerine geçmek üzere ilişik ATR’nin               “İKİNCİ
NÜSHA-DUPLICATE” olarak tasdikini rica ederiz.
                                  SAYGILARIMIZLA
Gümrük Çıkış Beyannamesi
   Tarih       :
   Numarası     :EK:
( ) ADET FATURA
( ) ADET ATR BELGESİ
                                              7
Ek 2. Taahhütname Örneği

               TAAHHÜTNAME

AB-EFTA-STA üyesi ülkelerden ...........................'ya ihraç etmek istediğimiz .......................tarih ve
............... Numaralı fatura ile .................... Numaralı ATR/EUR belgesi kapsamı eşyanın (1);

GTİP NO.           Mal Tanımı           Miktarı            İhraç ülkesi
olduğunu;

O Tamamı ile Türkiye'de elde edilmiş aşağıdaki girdilerden üretildiğini,
O Üretiminde,aşağıdaki 3. Ülkelerden ithal ettiğimiz girdileri kullandığımızı;
O Üretiminde kullandığımız aşağıdaki 3. Ülke menşeli girdilerin ithal anında gümrük vergilerini
ödediğimizi ve anılan girdileri teşvik kapsamında ithal etmediğimizi,
O Üretiminde ..............tarih ve...............sayılı(2)İhracatı Teşvik Belgesi/Dahilde İşleme İzin
Belgesi kapsamında 3.ülkelerden ya da ATR-EUR.1 Dolaşım belgesi eşliğinde olmaksızın Topluluk
ülkelerinden ithal ettiğimiz aşağıdaki girdilerin telafi edici vergilerini ödediğimizi;
O Üretiminde kullandığımız ve topluluk Üyesi ülkelerden ithal ettiğimiz aşağıdaki girdilerin
........................... Numaralı ATR-EUR.1 Dolaşım belgesi/belgeleri(3) eşliğinde ithalini gerçekleştirdiğimizi;


GTİP        Tanımı            GGB(4)     Giriş gümrüğü     İthal Ülkesi
     Yukarıda işaretli bulunan hususların ıspatının istenmesi halinde her türlü bilgi
Ve belgeyi (ATR Dolaşım Belgesi,Fatura,Telafi edici verginin ödendiğine dair gümrük vezne
alındısı,kapasite raporu vb) sunmaya hazır olduğumuzu ATR Dolaşım Belgesinin Mer’i Kanun ve
Yönetmelik hükümlerine uygun olarak doldurduğumuzu,beyanımızın aksine bir durumun tespiti
halinde konuya ilişkin mevzuatın(Kanun,Yönetmelik,Tebliğ vs.) gerektirdiği müeyyideye tabi
tutulmayı beyan ve taahhüt ederiz.

Yetkili kişinin adı,soyadı      :
Ünvanı                :
Tarih                 :
İmza                 :
Kaşe                 :

(1)Eşyanın durumuna göre kutuları işaretleyiniz.
(2)Belgenin tarih ve sayısı yazılacaktır.
(3)Girdilerin ithal edildiği ATR dolaşım belgesinin sayısı yazılacaktır.
(4)Gümrük Giriş Beyannamesinin tarih ve sayısı yazılacaktır .
                                                           8
EK :5                İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ
           (AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE ATR İLE GÖNDERİLECEKLER)
                4, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 33, 35 ve 38. FASILLAR

                                                GÜMRÜK VERGİSİ    Tarım Payı
                                                 ORANI (%)      Olarak Fona
                                                           Ödenecek
                                                           Euro (EUR)
                                                          (Karşılığı YTL)
                                                           (EUR/100
                                                            kg/net )
                                              AB ve          AB ve
G.T.İ.P      Madde İsmi                               EFTA  B-HER.  D.Ü.  EFTA    D.Ü.
0403.10.51.10.00  İlave kakao içerenler                           0    0   8,3   140,9  140,9
0403.10.51.90.00  Diğerleri                                 0    0   8,3   140,9  140,9
0403.10.53.10.00  İlave kakao içerenler                           0    0   8,3  142,31 142,31
0403.10.53.90.00  Diğerleri                                 0    0   8,3  142,31 142,31
0403.10.59.10.00  İlave kakao içerenler                           0    0   8,3  176,24 176,24
0403.10.59.90.00  Diğerleri                                 0    0   8,3  176,24 176,24
0403.10.91.10.00  İlave kakao içerenler                           0    0   8,3   21,05  21,05
0403.10.91.90.00  Diğerleri                                 0    0   8,3   21,05  21,05
0403.10.93.10.00  İlave kakao içerenler                           0    0   8,3   26,21  26,21
0403.10.93.90.00  Diğerleri                                 0    0   8,3   26,21  26,21
0403.10.99.10.00  İlave kakao içerenler                           0    0   8,3   34,82  34,82
0403.10.99.90.00  Diğerleri                                 0    0   8,3   34,82  34,82
0403.90.71.10.00  İlave kakao içerenler                           0    0   8,3   140,9  140,9
0403.90.71.90.00  Diğerleri                                 0    0   8,3   140,9  140,9
0403.90.73.10.00  İlave kakao içerenler                           0    0   8,3  142,31 142,31
0403.90.73.90.00  Diğerleri                                 0    0   8,3  142,31 142,31
0403.90.79.10.00  İlave kakao içerenler                           0    0   8,3  176,24 176,24
0403.90.79.90.00  Diğerleri                                 0    0   8,3  176,24 176,24
0403.90.91.10.00  İlave kakao içerenler                           0    0   8,3   21,05  21,05
0403.90.91.90.00     Diğerleri                                   0  0  8,3  21,05  21,05
0403.90.93.10.00     İlave kakao içerenler                             0  0  8,3  26,21  26,21
0403.90.93.90.00     Diğerleri                                   0  0  8,3  26,21  26,21
0403.90.99.10.00     İlave kakao içerenler                             0  0  8,3  34,82  34,82
0403.90.99.90.00     Diğerleri                                   0  0  8,3  34,82  34,82
0405.20.10.00.00     İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle %39 veya daha fazla fakat %60'dan
             az olanlar                                   0  0  9   T2   T1
0405.20.30.00.00     İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle %60 veya daha fazla fakat %75'
             den az olanlar                                 0  0  9   T2   T1
0710.40.00.00.00     Tatlı mısır                                  0  0  5,1  2,91  2,91
0711.90.30.00.00     Tatlı mısır                                  0  0  5,1  2,91  2,91
1517.10.10.00.00     Ağırlık itibariyle içindeki katı süt yağı oranı %10'u geçen fakat %15'i
             geçmeyenler                                  0  0  8,3  25,82  25,82
1517.90.10.00.00     Ağırlık itibariyle içindeki katı süt yağı oranı %10'u geçen fakat %15'i
             geçmeyenler                                  0  0  8,3  25,82  25,82
1702.50.00.00.00     Kimyaca saf fruktoz                              0  0  16  6,96  19,50
1704.10.11.00.00     Şerit şeklinde olan cikletler                         0  0  6,2  22,14  72,74
1704.10.19.00.00     Diğerleri                                   0  0  6,2  22,14  94,3
1704.10.91.00.00     Şerit şeklinde olan cikletler                         0  0  6,3  26,13  79,81
1704.10.99.00.00     Diğerleri                                   0  0  6,3  26,13  72,99
1704.90.30.00.00     Beyaz çikolata                                 0  0  9,1  44,96  89,67
1704.90.51.00.00     Net muhtevası 1 kg. veya daha fazla ambalajlarda ezmeler (acı badem
             kurabiyesi dahil)
                                                     0  0  9   T2   T1
1704.90.55.00.00     Boğaz pastilleri ve öksürük için şekerler                    0  0  9   T2   T1
1704.90.61.00.11     Sadece fındık ihtiva edenler                          0  0  9   T2   T1
1704.90.61.00.19     Diğerleri                                    0  0  9   T2   T1
1704.90.65.00.11     Sakızlı şekerler                                0  0  9   T2   T1
1704.90.65.00.12     Jöleli şekerler                                 0  0  9   T2   T1
1704.90.65.00.19     Diğerleri                                    0  0  9   T2   T1
T1, T2: Bakınız Ek 1 ve Ek 2 (2. ve 3. Sütun)


                                                                10
1704.90.71.00.00  Kaynatılmış tatlılar (doldurulmuş olsun olmasın)
                                                    0  0  9   T2   T1
1704.90.75.00.00  Karameller ve benzeri tatlılar                            0  0  9   T2   T1
1704.90.81.00.00  Basınçla elde edilen tabletler                            0  0  9   T2   T1
1704.90.99.10.11  Tahin helvası                                    0  0  9   T2   T1
1704.90.99.10.19  Diğer helvalar                                    0  0  9   T2   T1
1704.90.99.20.00  Sade lokum                                      0  0  9   T2   T1
1704.90.99.30.00  Kaymaklı lokum                                    0  0  9   T2   T1
1704.90.99.40.00  Akide şekeri                                     0  0  9   T2   T1
1704.90.99.90.11  Fondan                                        0  0  9   T2   T1
1704.90.99.90.12  Diğer lokumlar                                    0  0  9   T2   T1
1704.90.99.90.19  Diğerleri                                      0  0  9   T2   T1
1806.10.20.00.00  Ağırlık itibariyle %5 veya daha fazla fakat %65'den az sakkaroz (sakkaroz
          olarak ifade edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz oIarak ifade edilen
          izoglikoz içerenler
                                                    0  0  8   22   68,4
1806.10.30.00.00  Ağırlık itibariyle %65 veya daha fazla fakat %80'den az sakkaroz
          (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz olarak
          ifade edilen izoglikoz içerenler
                                                    0  0  8   27,51  71,71
1806.10.90.00.00  Ağırlık itibariyle %80 veya daha fazla sakkaroz (sakkaroz olarak ifade
          edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz olarak ifade edilen izoglikoz
          içerenler
                                                    0  0  8   36,68  106,68
1806.20.10.00.00  Ağırlık itibariyle %31 veya daha fazla kakao yağı içerenler veya kakao yağı
          ile katı süt yağının birlikte oranı ağırlık itibariyle %31 veya daha fazla olanlar

                                                    0  0  8,3  T2   T1
1806.20.30.00.00  Ağırlık itibariyle kakao yağı ile katı süt yağının birlikte oranı %25 veya
          daha fazla fakat %31'den az olanlar
                                                    0  0  8,3  T2   T1


                                                               11
1806.20.50.00.00  Ağırlık itibariyle %18 veya daha fazla kakao yağı içerenler
                                               0  0  8,3   T2   T1
1806.20.70.00.00  Sütlü çikolata kırıntıları                         0  0  15,4   T2   T1
1806.20.80.00.00  Kakao ile kaplanmış olanlar                        0  0  8,3   T2   T1
1806.20.95.00.00  Diğerleri                                 0  0  8,3   T2   T1
1806.31.00.00.11  Kalıplanmış                                0  0  8,3 (1)  T2  T1 (1)
1806.31.00.00.19  Diğerleri                                 0  0  8,3 (1)  T2  T1 (1)
1806.32.10.00.00  İlave hububat, meyva veya sert kabuklu meyva içerenler
                                               0  0  8,3(2)  T2  T1 (2)
1806.32.90.00.00  Diğerleri                                 0  0  8,3(2)  T2  T1 (2)
1806.90.11.00.00  Alkol içerenler                              0  0  8,3 (3)  T2  T1 (3)
1806.90.19.00.00  Diğerleri                                 0  0  8,3 (3)  T2  T1 (3)
1806.90.31.00.00  Doldurulmuş                                0  0  8,3 (3)  T2  T1 (3)
1806.90.39.00.00  Doldurulmamış                               0  0  8,3 (3)  T2  T1 (3)
1806.90.50.00.00  Kakaolu şekerci mamulleri ve şeker yerine kullanılan maddelerden imal
          edilmiş kakaolu şekerci mamulleri
                                               0  0  8,3 (3)  T2  T1 (3)
1806.90.60.00.00  Ekmeğe sürülerek yenilen kakaolu ürünler                  0  0  8,3 (3)  T2  T1 (3)
1806.90.70.00.00  Meşrubat yapımında kullanılan kakaolu müstahzarlar
                                               0  0  8,3 (1)  T2  T1 (1)
1806.90.90.00.00  Diğerleri                                 0  0  8,3 (1)  T2  T1 (1)
1901.10.00.11.00  Diyet mamaları                               0  0  7,6   ---  ---
1901.10.00.19.00  Diğerleri                                 0  0  7,6   T2   T1
1901.10.00.20.00  Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil edenler
          ve ağırlık itibariyle %5'den az kakao içerenler
                                               0  0  7,6   T2   T1
1901.10.00.90.00  Diğerleri                                 0  0  7,6   T2   T1
1901.20.00.10.00  Esasını 04.01 ila  04.04  pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil
          edenler                                  0  0  7,6   T2   T1                                                           12
1901.20.00.20.00  Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil edenler
          ve ağırlık itibariyle %5'den az kakao içerenler
                                               0  0  7,6  T2   T1
1901.20.00.90.00  Diğerleri                                 0  0  7,6  T2   T1
1901.90.11.00.00  Kuru hülasa oranı ağırlık itibariyle %90 veya daha fazla olanlar
                                               0  0  5,1  5,75  35,45
1901.90.19.00.00  Diğerleri                                 0  0  5,1  4,69  21,85
1901.90.99.10.00  Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil
          edenler                                  0  0  7,6  T2   T2
1901.90.99.20.00  Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil edenler
          ve ağırlık itibariyle %5'den az kakao tozu içerenler
                                               0  0  7,6  T2   T2
1901.90.99.90.11  Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli un              0  0  7,6  ---   ---
1901.90.99.90.12  Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli pirinç
                                               0  0  7,6  ---   ---
1901.90.99.90.13  Fenilketonüri hastaları için yumurta ikamesi                0  0  7,6  ---   ---
1901.90.99.90.19  Diğerleri                                 0  0  7,6  T2   T2
1902.11.00.00.11  Sadece yumurta ve makarnalık buğday (durum buğdayı) unu ve irmiği
          içerenler                                 0  0  7,7  10,67  10,67
1902.11.00.00.19  Diğerleri                                 0  0  7,7  10,67  10,67
1902.19.10.00.00  Ekmeklik buğday unu veya irmiği içermeyenler                0  0  7,7  10,67  10,67
1902.19.90.00.11  Sebzeli olanlar                              0  0  7,7  11,37  11,37
1902.19.90.00.12  Sade olanlar                                0  0  7,7  11,37  11,37
1902.19.90.00.13  Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli makarna
                                               0  0  7,7  ---   ---
1902.19.90.00.19  Diğerleri                                 0  0  7,7  11,37  11,37
1902.20.91.00.00  Pişirilmiş                                 0  0  8,3  2,61  50,89
1902.20.99.00.00  Diğerleri                                 0  0  8,3  7,41  48,89
1902.30.10.00.00  Kurutulmuş                                 0  0  6,4  10,67  40,27
1902.30.90.00.00  Diğerleri                                 0  0  6,4  4,21  39,01
1902.40.10.00.00  Hazırlanmamış kuskus                            0  0  7,7  10,67  10,67


                                                          13
1902.40.90.00.00  Diğerleri                                   0  0  6,4    4,21  30,21
1903.00.00.00.00  Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri (flokon, dane,
          yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri şekillerde)
                                                 0  0  6,4    4,68  18,88
1904.10.10.10.00  Kakao içerenler                                              55,63
                                                 0  0  3,8 (2)   6,19   (2)

1904.10.10.90.00  Diğerleri                                                 55,63
                                                        (2)      (2)
                                                 0  0  3,8     6,19
1904.10.30.10.00  Kakao içerenler                                0  0  5,1 (2)   44,21  44,21
1904.10.30.90.00  Diğerleri                                   0  0  5,1  (2)
                                                           44,21  44,21
1904.10.90.10.00  Kakao içerenler                                              62,62
                                                 0  0  5,1 (1)   19,94  (1)

1904.10.90.90.00  Diğerleri                                                 62,62
                                                 0  0  5,1 (1)   19,94  (1)

1904.20.10.00.00  Esası kavrulmamış hububat flokonları olan "Müsli" tipi müstahzarlar
                                                 0  0   9     T2   T1
1904.20.91.10.00  Kakao içerenler                                0  0  3,8    6,19  55,63
1904.20.91.90.00  Diğerleri                                   0  0  3,8    6,19  55,63
1904.20.95.10.00  Kakao içerenler                                0  0  5,1    44,21  44,21
1904.20.95.90.00  Diğerleri                                   0  0  5,1    44,21  44,21
1904.20.99.10.00  Kakao içerenler                                0  0  5,1    19,94  62,62
1904.20.99.90.00  Diğerleri                                   0  0  5,1    19,94  62,62
1904.30.00.00.00  Bulgur                                    0  0  8,3    11,11  22,33
1904.90.10.10.00  Kakao içerenler                                0  0  8,3    44,21  59
1904.90.10.90.00  Diğerleri                                   0  0  8,3    44,21  53,3
1904.90.80.10.00  Kakao içerenler                                0  0  8,3    11,11  22,33
1904.90.80.90.00  Diğerleri                                   0  0  8,3    11,11  22,33
1905.10.00.00.00  Gevrek ekmek                                 0  0  5,8    3,26  37,91
1905.20.10.00.00  Ağırlık itibariyle %30'dan az sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen invert
          şeker dahil) içerenler
                                                 0  0  9,4    13,37  85,45                                                               14
1905.20.30.00.00  Ağırlık itibariyle %30 veya daha fazla fakat %50'den az sakkaroz
          (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) içerenler
                                              0  0  9,8  19,64  79,82
1905.20.90.00.00  Ağırlık itibariyle %50 veya daha fazla sakkaroz (sakkaroz olarak ifade
          edilen invert şeker dahil) içerenler
                                              0  0  10,1  25,89  93,89
1905.31.11.00.00  Net muhtevası 85 gr.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
                                              0  0  9   T2   T1
1905.31.19.00.00  Diğerleri                                0  0  9   T2   T1
1905.31.30.00.00  Ağırlık itibariyle %8 veya daha fazla katı süt yağı içerenler
                                              0  0  9   T2   T1
1905.31.91.00.00  Çift katlı doldurulmuş bisküviler                    0  0  9   T2   T1
1905.31.99.00.13  Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli biskuvi
                                              0  0  9   ---   ---
1905.31.99.00.19  Diğerleri                                0  0  9   T2   T1
1905.32.05.00.00  Su muhteviyatı ağırlık itibariyle %10'dan fazla olanlar
                                              0  0  9   T2   T1
1905.32.11.00.00  Net muhtevası 85 gr.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
                                              0  0  9   T2   T1
1905.32.19.00.00  Diğerleri                                0  0  9   T2   T1
1905.32.91.00.00  Tuzlanmış (doldurulmuş olsun olmasın)                  0  0  9   T2   T1
1905.32.99.00.11  Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli gofret
                                              0  0  9    ---   ---
1905.32.99.00.19  Diğerleri                                0  0  9   T2   T1
1905.40.10.00.00  Gevrekler                                0  0  9,7   T2   T1
1905.40.90.00.00  Diğerleri                                0  0  9,7   T2   T1
1905.90.10.00.00  Mayasız ekmek (matzos)                          0  0  3,8  12,49  62,17
1905.90.20.00.11  Hosti                                  0  0  4,5  18,74  49,1
1905.90.20.00.12  Eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri                0  0  4,5  18,74  49,1
1905.90.20.00.13  Mühür güllacı                              0  0  4,5  18,74  49,1
1905.90.20.00.14  Pirinç kağıdı                              0  0  4,5  18,74  49,1


                                                          15
1905.90.20.00.19  Diğerleri                                   0  0  4,5  18,74  49,1
1905.90.30.00.00  Bal, yumurta, peynir veya meyva içermeyen ve kuru madde üzerinden
          ağırlık itibariyle her biri %5'i geçmeyen oranda şeker ve katı yağ içerenler

                                                 0  0  9,7  T2   T1
1905.90.45.00.00  Bisküviler                                   0  0  9   T2   T1
1905.90.55.00.00  Aromalı veya tuzlu ürünler                           0  0  9   T2   T1
1905.90.60.00.11  Baklava                                    0  0  9   T2   T1
1905.90.60.00.12  Kadayıf                                    0  0  9   T2   T1
1905.90.60.00.13  Pasta                                     0  0  9   T2   T1
1905.90.60.00.14  Kek                                      0  0  9   T2   T1
1905.90.60.00.15  Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli kurabiye
                                                 0  0  9   ---   ---
1905.90.60.00.16  Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli beze
                                                 0  0  9   ---   ---
1905.90.60.00.19  Diğerleri                                   0  0  9   T2   T1
1905.90.90.00.11  Şeker hastaları için gluten ekmeği                       0  0  9   T2   T1
1905.90.90.00.12  Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli ekmek
                                                 0  0  9   ---   ---
1905.90.90.00.19  Diğerleri                                   0  0  9   T2   T1
2001.90.30.00.00  Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata)                     0  0  5,1  2,91  28,43
2001.90.40.00.00  Hint patatesi, tatlı patates ve ağırlık olarak %5 veya daha fazla nişasta
          içeren yenilen benzeri diğer bitki parçaları
                                                 0  0  8,3  1,16  16,46
2004.10.91.10.00  Un ve ezme halindeki müstahzarlar                       0  0  7,6  T2   T1
2004.10.91.20.00  Flokon halindeki müstahzarlar                         0  0  7,6  T2   T1
2004.90.10.00.00  Tatlı mısır (zea mays var. Saccharata)                     0  0  5,1  2,91  24,69
2005.20.10.10.00  Un ve ezme halindeki müstahzarlar                       0  0  8,8  T2   T1
2005.20.10.20.00  Flokon halindeki müstahzarlar                         0  0  8,8  T2   T1
2005.80.00.00.00  Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata)                     0  0  5,1  2,91  22,9                                                            16
2008.99.85.00.00  Mısır [tatlı mısır (Zea mays var.saccharata) hariç]
                                                    0  0  5,1   2,91  49,77
2008.99.91.00.00  Ağırlık itibariyle %5 veya daha fazla nişasta içeren yer elması, tatlı patates ve
          benzeri yenilen bitki parçaları
                                                    0  0  8,3   1,16  37,37
2101.12.98.10.00  Katı süt yağı, süt proteinleri, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz
          içermeyen veya %1,5'dan az katı süt yağı, %2,5'dan az süt proteinleri,
          %5'den az sakkaroz veya izoglikoz, %5'den az nişasta veya glikoz
          içerenler


                                                    0  0   9   T2    T2
2101.12.98.90.00  Diğerleri                                      0  0   9   T2    T2
2101.20.98.00.00  Diğerleri                                      0  0  6,5   T2    T2
2101.30.19.00.00  Diğerleri                                      0  0  5,1  4,04  108,32
2101.30.99.00.00  Diğerleri                                      0  0  10,8  7,22   92,5
2102.10.31.00.00  Kuru maya                                      0  0  12   59,4   59,4
2102.10.39.00.00  Diğerleri                                      0  0  12   12,47  12,47
2105.00.10.10.00  Kakao içerenler                                   0  0  8,6  23,26  64,3
2105.00.10.90.00  Diğerleri                                      0  0  8,6  23,26  64,3
2105.00.91.10.00  Kakao içerenler                                   0  0   8   40,06  90,46
2105.00.91.90.00  Diğerleri                                      0  0   8   40,06  90,46
2105.00.99.10.00  Kakao içerenler                                   0  0  7,9  57,13  57,13
2105.00.99.90.00  Diğerleri                                      0  0  7,9  57,13  57,13
2106.10.80.00.11  Diyet mamaları                                   0  0  9 (1)  ---   ---
2106.10.80.00.19  Diğerleri                                      0  0  9 (1)
                                                            T2   T2
2106.90.98.00.12  Koko tozu                                      0  0  9    T2   T1
2106.90.98.00.13  Koku komprimeleri                                  0  0  9    T2   T1
2106.90.98.00.14  Jöleler                                       0  0  9    T2   T1
2106.90.98.00.15  Emülgatörler                                    0  0  9    T2   T1
2106.90.98.00.16  Diyet mamaları                                   0  0  9    ---   ---
2106.90.98.00.19  Diğerleri                                      0  0  9    T2   T1


                                                                17
2202.90.91.00.00  04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen katı yağ oranı
          ağırlık itibariyle %0,2'den az olanlar
                                               0  0  6,4    14,39  51,23
2202.90.95.00.00  04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen katı yağ oranı
          ağırlık itibariyle %0,2 veya daha fazla fakat %2'den az olanlar
                                               0  0  5,5    12,19  40,79
2202.90.99.00.00  04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen katı yağ oranı
          ağırlık itibariyle %2 veya daha fazla olanlar
                                               0  0  5,4    22,16  47,44
2905.43.00.00.00  Mannitol                                 0  0  9,6  (1)
                                                         ---   ---
2905.44.11.00.00  D-glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %2 veya
          daha az mannitol içerenler
                                               0  0  7,7 (1)   ---   ---
2905.44.19.00.00  Diğerleri                                 0  0  9  (1)
                                                         ---   ---
2905.44.91.00.00  D-glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %2 veya
          daha az mannitol içerenler
                                               0  0  7,7 (1)   ---   ---
2905.44.99.00.00  Diğerleri                                 0  0  9  (1)
                                                         ---   ---
3302.10.29.00.00  Diğerleri                                 0  0  9  (1)
                                                         T2   T2
3505.10.10.00.00  Dekstrinler                                0  0   9     1,76  1,76
3505.10.90.00.11  Kavrulmuş veya eriyebilen nişastalar                   0  0   9     4,3   4,3
3505.10.90.00.19  Diğerleri                                 0  0   9      3    3
3505.20.10.10.00  Leykom                                  0  0  8,3 (1)   1,39  1,39
3505.20.10.90.00  Diğerleri                                 0  0  8,3  (1)
                                                         1,39  1,39
3505.20.30.10.00  Leykom                                  0  0  8,3  (1)
                                                         2,76  2,76
3505.20.30.90.00  Diğerleri                                 0  0  8,3  (1)
                                                         2,76  2,76
3505.20.50.10.00  Leykom                                  0  0  8,3  (1)
                                                         4,39  4,39
3505.20.50.90.00  Diğerleri                                 0  0  8,3  (1)
                                                         4,39  4,39
3505.20.90.10.00  Leykom                                  0  0  8,3  (1)
                                                         5,49  5,49


                                                             18
3505.20.90.90.00  Diğerleri                                 0  0  8,3 (1)  5,49  5,49
3809.10.10.00.00  Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı %55'ten az olanlar
                                               0  0  8,3 (1)  2,76  2,76
3809.10.30.00.00  Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı %55 veya daha fazla,
          fakat %70'den az olanlar
                                               0  0  8,3 (1)  3,84  3,84
3809.10.50.00.00  Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı %70 veya daha fazla,
          fakat %83'den az olanlar
                                               0  0  8,3 (1)  4,68  4,68
3809.10.90.00.00  Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı %83 veya daha fazla
          olanlar                                  0  0  8,3 (1)  3,67  3,67
3824.60.11.00.00  D-glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %2 veya
          daha az D-mannitol içerenler
                                               0  0  7,7 (1)   ---  ---
3824.60.19.00.00  Diğerleri                                 0  0  9  (1)
                                                         ---  ---
3824.60.91.00.00  D-glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya
          daha az D-mannitol içerenler
                                               0  0  7,7 (1)   ---  ---
3824.60.99.00.00  Diğerleri                                 0  0  9  (1)
                                                         ---  ---
                                                            19

								
To top