Dictionary English

Document Sample
Dictionary English Powered By Docstoc
					                                                3-Feb-03

Onbinlerce kelime bulunan İngilizce'de bir konuyu anlamanın en önemli unsurlarından biri tartışmasız
bilinen kelime sayısıdır.
Eğer en çok konuşulan 2500 kelimeyi öğrenirseniz ,normal bir yazının %85 şini,ikinci 1500 kelimeyi
öğrenirseniz ise %95 şini anlayabilirsiniz.

Az seviyede İngilizce bilen Japon'ların sınıfta bir çok konuşmayı anlaması dikkatimi çekmişti,daha sonra
kendilerine sorduğumda ,öncelikli kelimeleri ezberlediklerini öğrendim ,bunları sözlük üzerinde işaretleyerek
listesini çıkarmıştım ,bunları şimdi listeledim ,sizlere iletiyorum.İngilizce öğrenmek isteyen herkese E-Mail
ile yollarsanız sevinirim.


Saygılarımla,

Akif DÜNDAR
 i,daha sonra
nde işaretleyerek
 erkese E-Mail
 1  Abandon     ebandın     TERK ETMEK
 2  Ability     ebılıti     YETENEK
 3  Able       eybıl      MUKTEDİR
 4  Aboard      ebord      (bir taşıtın)İÇİNDE OLMAK
 5  About      ebaut      1.HAKKINDA 2.YAKLAŞIK OLARAK
 6  Above      ebav       YUKARIDAKİ
 7  Abroad      ebrod      YURT DIŞI
 8  Absence     ebsıns      YOKLUK
 9  Absent      ebsınt      1.YOK 2.EKSİK
10  Absolute     ebsolut     MUTLAK, KESİN
11  Absurd      ebzörd      SAÇMA
12  Accept      eksept      KABUL ETMEK
13  Accident     eksidınt     KAZA
14  Accommodate   ekomodeyt    YERLEŞTİRMEK
15  Accommodation  ekomıdeyşın   KONAKLAMA YERİ
16  Accompany    ekampıni     EŞLİK ETMEK
17  According To   ekording tu   GÖRE
18  Account     ekaunt      HESAP
19  Accurate     ekürıt      DOĞRU, HATASIZ
20  Accuse      ekküz      SUÇLAMAK
21  Ache       eyk       AĞRI
22  Acquaint     ekueynt     TANIMAK,BİLMEK
23  Across      ekros      1.BİR UÇTAN DİĞERİNE 2.DİĞER TARAFTA
24  Act       ekt       1.DAVRANIŞ 2.DAVRANMAK
25  Active      ektiv      ETKİN, FAAL
26  Actor      ektır      ERKEK OYUNCU
27  Actress     ektrıs      KADIN OYUNCU
28  Actual      ekçuıl      GERÇEK
29  Add       ed        TOPLAMAK,EKLEMEK
30  Address     edres      ADRES
31  Administration  edminıstreyşın  İDARE
32  Admire      edmayr      BEĞENMEK,HAYRAN OLMAK
33  Admit      edmit      1.KABUL ETMEK 2.İZİN VERMEK
34  Adult      edalt      YETİŞKİN
35  Advance     edvens      1.İLERİ 2.AVANS
36  Advanced     edvensd     GELİŞMİŞ
37  Advantage    edventıc     AVANTAJ
38  Adventure    edvençur     MACERA
39  Advertise    edvırtayz    REKLAM YAPMAK, İLAN VERMEK
40  Advice      edvays      TAVSİYE
41  Advise      edvayz      TAVSİYE ETMEK
42  Aerial      eriyıl      ANTEN
43  Aeroplane    eıropleyn    UÇAK
44  Affair      effeyır     1.OLAY 2.İŞ 3.İLİŞKİ
45  Affect      efekt      ETKİLEMEK
46  Afford      eford      SATIN ALMA GÜCÜ OLMAK
47  Afraid      efreid      KORKMAK
48  After      aftır      SONRA
49  Afternoon    aftırnuun    ÖĞLEDEN SONRA
50  Afterwards    aftırvördz    (bir olaydan) SONRA
51  Again      egein      BİR DAHA;YİNE
52  Against     egeinst     KARŞI, ZIT
53  Age       eyc       1.YAŞ 2.ÇAĞ
54  Aged       eycd       YAŞINDA
55  Agency      eycınsi     ACENTE
56  Agent      eycınt      TEMSİLCİ, ARACI
57  Aggressive    egresiv     SALDIRGAN, KAVGACI
58  Ago       ego       ÖNCE
59  Agree      egrii      ANLAŞMAK
60  Agreement    egriimınt    ANLAŞMA
61  Agriculture   egrikalçır    TARIM
62  Ahead      ehed       ÖNDE
63  Aid       eyd       YARDIM
64  Aim       eym       1.AMAÇ 2.HEDEF ALMAK
65  Air       eyr       1.HAVA 2.HAVALANDIRMA
66  Alarm      alarm      ALARM
67  Algebra     alcebra     CEBİR
68  Alike      elaık      HEMEN HEMEN AYNI, BENZER, AYNI YOLDA
69  Alive      elaıv      YAŞAMAK,CANLI
70  All       ol        1.HEP 2.TÜM 3.HER
71  All Right    ol rayt     1.TAMAM 2.EVET
72  Alliance     elayıns     BAĞLAŞMA, BİRLİK, MÜTAREKE
73  Alligator    aligeytır    TİMSAH
74  Allow      elov       İZİN VERMEK
75  Almost      olmost      HEMEN HEMEN
76  Alone      elon       1.YALNIZ 2.TEK
77  Along      elong      1.BOYUNCA 2.İLERİ
78  Aloud      elaud      SESLİ
79  Already     olredi      AZ ÖNCE, ZATEN
80  Also       olso       HEM DE
81  Although     oldo       1.GERÇİ 2.OLMAKLA BERABER
82  Altogether    oltugedır    TÜMÜYLE, HEP BERABER
83  Always      olveys      HER ZAMAN
84  Amaze      emeyz      ŞAŞIRTMAK
85  Ambassador    embesedır    BÜYÜKELÇİ
86  Ambition     embişın     HIRS
87  Ambush      embuş      TUZAK
88  Among      emong      ARASINDA
89  Amount      emaunt      MİKTAR
90  Amuse      emüuz      GÜLDÜRMEK
91  And       end       VE
92  Angry      engri      KIZGIN
93  Animal      enimıl      HAYVAN
94  Ankle      enkl       AYAK BİLEĞİ
95  Anniversary   enivörsıri    YILDÖNÜMÜ
96  Announce     enauns      BİLDİRMEK, ÇAĞRIDA BULUNMAK, ANONS
97  Annoy      enoy       RAHATSIZ ETMEK, KIZDIRMAK
98  Annual      enyuıl      YILLIK
99  Another     enadır      DİĞER, BİR BAŞKA
100  Answer      ensır      YANIT
101  Ant       ent       KARINCA
102  Anti       anti       KARŞI, ZIT, TERS
103  Anxiety     enzayıti     ENDİŞE
104  Anxious     enkşıs      ENDİŞELİ
105  Any       eni       HERHANGİ
106  Anybody     enibadi     HERHANGİ BİRİ
107  Anyone      enivan      HERHANGİ BİRİ
108  Anything     enyting     HERHANGİ BİR ŞEY
109  Anyway      enivey      HER NEYSE
110  Anywhere     eniveır     HERHANGİ BİR YER
111  Apart      epart      AYRI
112  Apart From    epart from    HARİÇ, DIŞINDA
113  Ape       eyp       MAYMUN
114  Apologize    epolocayz    ÖZÜR DİLEMEK
115  Apparent     eperınt     AÇIK;KOLAYCA GÖRÜNEN
116  Appeal      epiıl      1.HOŞA GİDEN 2.YALVARMAK 3.ÜST MAHKEMEYE BAŞVURMAK
117  Appear      eppiır      GÖRÜNMEK
118  Appearance    eppiırıns    GÖRÜNÜŞ
119  Appetite     epıtayt     İŞTAH
120  Apple      epıl       ELMA
121  Applicant    eplikınt     BAŞVURAN
122  Application   eplikeyşın    BAŞVURU
123  Apply      eplay      1.BAŞVURMAK 2.UYGULAMAK
124  Appoint     eppoint     ATAMAK
125  Appointment   eppointmınt   1.RANDEVU 2.ATAMA
126  Appreciate    eprişieyt    MÜTEŞEKKİR, DEĞER BİLMEK ,BEĞENMEK
127  Approach     eproç      1.YAKLAŞMAK 2.YAKLAŞIM 3.GELİŞ
128  Approve    epruv    ONAYLAMAK
129  Approximate  eproksimıt  YAKLAŞIK OLARAK
130  Apricot    eprikot   KAYISI
131  April     eyprıl    NİSAN
132  Archbishop   arçbişıp   BAŞPİSKOPOS
133  Architect   arkitekt   MİMAR
134  Architecture  arkitekçır  MİMARİ
135  Area      eriya    ALAN, BÖLGE
136  Argue     argüu    TARTIŞMAK
137  Argument    argümınt   TARTIŞMA
138  Arise     erayz    KALKMAK, YÜKSELMEK
139  Aristocrat   eristokrat  ARİSTOKRAT
140  Arm      arm     KOL, SİLAH
141  Armchair    armçeir   KOLTUK
142  Armour     armır    ZIRH
143  Army      armi     ORDU
144  Around     eraund    1.AŞAĞI YUKARI 2.ÇEVRE
145  Arrange    ereync    DÜZENLEMEK, AYARLAMAK
146  Arrest     erest    TUTUKLAMAK
147  Arrival    erayvıl   VARIŞ
148  Arrive     erayv    VARMAK
149  Arrow     erov     OK
150  Art      art     SANAT
151  Article    artikl    1.MAKALE 2.EŞYA
152  Artificial   artifişıl  YAPAY
153  Artist     artist    SANATÇI
154  As       ez      1.GİBİ 2.OLARAK 3.OLARAK
155  Ash      eş      KÜL
156  Ashamed    eşeymd    UTANMIŞ
157  Aside     esayd    BİR YANDA
158  Ask      esk     SORMAK, İSTEMEK
159  Asleep     esliip    UYKUDA
160  Ass      es      1.EŞEK 2.APTAL
161  Assembly    esembli   1.MONTAJ 2.OTURUM
162  Assist     esist    YARDIM ETMEK
163  Assistant   esistınt   YARDIMCI
164  Associate   esoşieyt   İLGİLENMEK, BİRLEŞTİRMEK
165  Assume     esuym    VARSAYMAK
166  Astonish    estoniş   ŞAŞIRMAK (bir kimseye)
167  At       et      DE..DA eki
168  Atmosphere   etmosfiır  HAVAKÜRE, ATMOSFER
169  Attach     eteç     BİRLEŞTİRMEK
170  Attack     etek     SALDIRMAK, ATAK
171  Attempt    etempt    DENEMEK
172  Attend     etend    KATILMAK, (bir yerde)BULUNMAK
173  Attention   etenşın   DİKKAT
174  Attitude    etitüud   YAKLAŞIM, DÜŞÜNCE, HAREKET, TAVIR
175  Attractive   etrektiv   ÇEKİCİ
176  August     ogust    AĞUSTOS
177  Aunt      aant     TEYZE, HALA
178  Autumn     otumn    SONBAHAR
179  Available   eveylıbl   HAZIR, SERBEST, BOŞTA
180  Avenue     evenyu    CADDE
181  Average    evirıç    ORTALAMA
182  Avoid     evoid    KAÇINMAK
183  Awake     eveyk    UYANIK
184  Aware     eveyr    BİLGİLİ, FARKINDA OLMAK, HABERDAR OLMAK
185  Away      evey     BURADAN, BURADA DEĞİL
186  Awful     oful     KÖTÜ, BERBAT, ÜZÜCÜ
187  Axe      eks     BALTA
188  Baby      beybi    BEBEK
189  Back      bek     1.ARKA 2.SIRT
190  Backbone    bekbon    1.SIRT KEMİĞİ 2.BİR İŞİN TEMELİ
191  Background   bekraund   1.FON, GERİ PLAN 2.TEMEL
192  Backward    bekvörd   GERİYE DOĞRU
193  Bad      bed     KÖTÜ
194  Badly     bedli    1.KÖTÜ 2.ÇOK FAZLA
195  Bag      beg     ÇANTA
196  Baggage    begıc    BAGAJ
197  Bake      beyk     PİŞİRMEK
198  Baker     beykır    FIRINCI
199  Balance    belıns    1.DENGE 2.BAKİYE
200  Balcony    belkıni   BALKON
201  Bald      bold     KEL
202  Ball      bol     1.TOP 2.BALO
203  Ballerina   belıriinı  BALERİN
204  Ballet     baley    BALE
205  Balloon    baluun    BALON
206  Ban      ben     YASAK
207  Banana     bınana    MUZ
208  Band      bend     1.BANT (şerit) 2.BANDO
209  Bank      benk     BANKA
210  Banker     benkır    BANKA YÖNETİCİSİ, BANKER
211  Banknote    benknot   KAĞIT PARA
212  Bankrupt    benkrapt   İFLAS
213  Bar      bar     1.ÇUBUK 2.BAR
214  Bare      beyr     ÇIPLAK, BOŞ
215  Bargain    bargın    1.PAZARLIK ETMEK 2.KELEPİR
216  Barrel     berıl    1.VARİL 2.NAMLU
217  Base      beys     1. TABAN 2.ÜS
218  Basement    beysmınt   BODRUM
219  Basin     beysn    KAZAN
220  Basket     baskıt    SEPET
221  Bath      bath     YIKANMAK
222  Bathe     beth     YIKAMAK (bedenin bir bölümünü)
223  Battle     betl     SAVAŞ, MUHAREBE
224  Bay      bey     KOY
225  Beach     biiç     SAHİL
226  Bean      biin     FASULYE
227  Bear      beır     1.TAŞIMAK, DAYANABİLMEK 2.AYI
228  Beard     bıed     SAKAL
229  Beast     biist    CANAVAR
230  Beat      biit     1.VURMAK 2.YENMEK
231  Beautiful   büutiful   GÜZEL
232  Beauty     büuti    GÜZELLİK
233  Because    bikoz    ÇÜNKÜ
234  Become     bıkam    GELİŞMEK, DEĞİŞMEK
235  Bed      bed     YATAK
236  Bee      bii     ARI
237  Beef      biif     DANA ETİ
238  Beer      biır     BİRA
239  Beetle     biitl    HAMAMBÖCEĞİ
240  Before     bifor    ÖNCE
241  Beg      beg     DİLENMEK
242  Begin     begın    BAŞLAMAK
243  Behave     biheyv    DAVRANMAK
244  Behind     bihaynd   ARKADA, GERİDE
245  Being     biing    VARLIK
246  Believe    bıliiv    İNANMAK
247  Bell      bel     ZİL, ÇAN
248  Belong     bilong    AİT OLMAK
249  Below     bilov    ALTTA, AŞAĞIDA
250  Belt      belt     KEMER
251  Bench     benç     1.TEZGAH 2.BANK
252  Bend      bend     EĞMEK, EĞİLMEK
253  Beneath    bınith    ALTINDA
254  Benefit    benıfit   YARARI OLMAK
255  Berry    beri    KÜÇÜK ÇEKİRDEKSİZ MEYVE
256  Beside    bisayd   YANINDA
257  Besides   bisaydz   HEM DE
258  Best     best    EN İYİ
259  Bet     bet     İDDİA ETMEK, İDDİAYA GİRMEK
260  Better    better   DAHA İYİ
261  Between   bitviin   ARASINDA
262  Beyond    biyand   ÖTESİNDE
263  Bicycle   baysikl   BİSİKLET
264  Big     big     BÜYÜK
265  Bike     bayk    BİSİKLET
266  Bill     bil     1.MAKBUZ 2.HESAP 3.KANUN TASLAĞI 4.GAGA (KUŞ)
267  Bin     bin     KAP
268  Bind     baynd    BAĞLAMAK
269  Bird     börd    KUŞ
270  Birth    börth    DOĞUM
271  Biscuit   biskit   BİSKÜVİ
272  Bishop    bişıp    PİSKOPOS
273  Bit     bit     1.PARÇA 2.MATKAP,ANAHTARIN UCU 3.ISIRMANIN PAST ŞEKLİ
274  Bite     bayt    ISIRMAK
275  Black    blek    SİYAH
276  Blame    bleym    SORUMLU TUTMAK, SUÇLAMAK
277  Blank    blenk    BOŞLUK
278  Blanket   blenkıt   BATTANİYE
279  Blast    blast    PATLAYARAK PARÇALANMA, MAHVETMEK
280  Bless    bles    (Tanrı'dan) KORUNMASINI DİLEMEK, TAKDİS
281  Blind    blaynd   KÖR
282  Block    blok    BLOK
283  Blood    blad    KAN
284  Bloom    bluum    ÇİÇEK, ÇİÇEK AÇMAK
285  Blow     blou    ÜFLEMEK, PATLAMAK
286  Blue     blu     1. MAVİ 2.MUTSUZ
287  Bluff    blaf    BLÖF
288  Board    boord    BİNMEK (gemiye,uçağa,vs.) 2.TAHTA 3.KURUL
289  Boast    boust    ÖVÜNMEK
290  Boat     bout    BOT;SANDAL
291  Body     badi    GÖVDE;VÜCUT
292  Boil     boıl    KAYNAMAK
293  Bold     bould    CÜRETKAR, UTANMAZ, KORKUSUZ vs.
294  Bomb     bomb    BOMBA
295  Bone     boun    KEMİK
296  Bonfire   bonfayır  MEYDAN ATEŞİ, ŞENLİK ATEŞİ
297  Book     buk     KİTAP
298  Book     buk     YER AYIRTMAK
299  Border    bordır   SINIR
300  Bore     bor     CAN SIKMAK
301  Bored    bord    CANI SIKILMIŞ
302  Born     born    DOĞMUŞ
303  Borrow    borou    ÖDÜNÇ ALMAK
304  Boss     bos     PATRON
305  Both     bouth    İKİSİ
306  Bottle    botl    ŞİŞE
307  Bottom    botım    EN ALT, DİP
308  Bow     bou     YAY
309  Bowl     boul    TAS
310  Box     boks    1.KUTU 2.BOKS
311  Boy     boy     ERKEK ÇOCUK
312  Bra     bra     SUTYEN
313  Brain    breyn    BEYİN
314  Brass    bras    PİRİNÇ (metal)
315  Brave    breyv    KORKUSUZ, CESUR
316  Bread    bred    EKMEK
317  Break    breyk    KIRMAK
318  Breakfast  brekfıst  KAHVALTI
319  Breath    breth    NEFES
320  Breathe   brith    NEFES ALMAK
321  Brick    brik    TUĞLA
322  Bridge    bric    KÖPRÜ
323  Brief    briif    KISA, ÖZETLİ
324  Bright    brayt    PARLAK
325  Bring    bring    GETİRMEK
326  Broad    brood    GENİŞ
327  Broadcast  broodkast  YAYIN (radyo ve T.V. yoluyla)
328  Broom    bruum    SÜPÜRGE
329  Brother   bradır   ERKEK KARDEŞ, AĞABEY
330  Brown    braun    KAHVERENGİ
331  Brush    braş    1.FIRÇA 2.FIRÇALAMAK
332  Budget    bacıt    1.BÜTÇE 2.BÜTÇE YAPMAK
333  Build    bild    İNŞA ETMEK, YAPMAK
334  Building   bilding   BİNA
335  Bulb     balb    AMPUL
336  Bump     bamp    ÇARPIŞMA
337  Bumper    bampır   TAMPON (araba)
338  Bumpy    bampi    ENGEBELİ
339  Bunch    banç    DESTE, DEMET
340  Bungalow   banglou   BUNGALOV
341  Burglar   börglır   HIRSIZ
342  Burn     börn    YANMAK
343  Burst    börst    PATLAMAK
344  Bury     böri    GÖMMEK
345  Bus     bas     OTOBÜS
346  Bush     buş     ÇALI
347  Business   biznıs   İŞ
348  Busy     bizi    MEŞGUL
349  But     bat     FAKAT
350  Butcher   butçır   KASAP
351  Butter    batır    TEREYAĞ
352  Button    batn    DÜĞME
353  Buy     bay     SATIN ALMAK
354  By      bay     YANINDA, SIRASINDA, TARAFINDAN, ..E KADAR
355  Cab     keb     TAKSİ
356  Cable    keybl    1.KABLO 2.TELGRAF
357  Cage     keyc    KAFES
358  Cake     keyk    KEK
359  Calculate  kalkuleyt  HESAPLAMAK
360  Calendar   kelindır  TAKVİM
361  Call     kol     1.ÇAĞIRMAK 2.TELEFON ETMEK 3.KISA ZİYARET
362  Calm     kaam    SAKİN
363  Camera    kemıra   KAMERA
364  Camouflage  kamuflaaj  SAKLAMAK
365  Camp     kemp    KAMP
366  Campaign   kempein   KAMPANYA
367  Campus    kempıs   KAMPÜS
368  Can     ken     TENEKE KUTU
369  Canal    knal    KANAL
370  Cancel    kensıl   İPTAL ETMEK
371  Cancer    kensır   KANSER
372  Candidate  kendidıt  ADAY
373  Candle    kendl    MUM
374  Canteen   kantiin   KANTİN
375  Capacity   kpasiti   KAPASİTE
376  Capital   kepıtl   1.BAŞKENT 2.BÜYÜK HARF 3.SERMAYE, ANAMAL
377  Captain   keptın   1.KAPTAN 2.YÜZBAŞI
378  Capture   kepçır   1.ELE GEÇİRMEK 2.HAPSE ATMAK
379  Car     kaar    ARABA
380  Caravan   karavan   KARAVAN
381  Card     kaad    KART
382  Cardigan    kardigın    HIRKA
383  Care      keyr      DİKKAT, ÖZEN
384  Career     kariır     MESLEK
385  Carnival    karnivıl    KARNAVAL
386  Carpenter    karpıntır    MARANGOZ
387  Carpet     kaarpıt     HALI
388  Carriage    keriıc     1.FAYTON 2.VAGON
389  Carry      keri      TAŞIMAK
390  Case      keys      1.KUTU,KAP 2.DAVA
391  Cash      keş       NAKİT
392  Castle     kesl      KALE
393  Cat       ket       KEDİ
394  Catch      keç       YAKALAMAK
395  Cattle     ketl      BÜYÜKBAŞ HAYVAN
396  Cause      koz       1.NEDEN 2.NEDEN OLMAK
397  Ceiling     silign     TAVAN
398  Cell      sel       HÜCRE (hapis,beyin v.b)
399  Cellar     selır      KİLER, BODRUM
400  Century     sençri     YÜZYIL
401  Ceremony    serımıni    SEREMONİ
402  Certain     sörtın     KESİN,BELİRLİ, EMİN OLMAK
403  Certainly    sörtınli    KUŞKUSUZ
404  Certificate   sertıfıkeyt   SERTİFİKA
405  Chain      çeyn      ZİNCİR
406  Chair      çeır      İSKEMLE
407  Chairman    çeırmen     YÖNETİM KURULU BAŞKANI
408  Chalk      çolk      TEBEŞİR
409  Challenge    çalınc     MEYDAN OKUMA
410  Champion    çempiın     ŞAMPİYON
411  Championship  çempiınşip   ŞAMPİYONA
412  Chance     çens      ŞANS, FIRSAT
413  Change     çeync      1.DEĞİŞMEK 2.DEĞİŞİM 3.BOZUK PARA
414  Character    kerıktır    KİŞİLİK
415  Charge     çarc      1.DOLDURMAK 2.MASRAFA YAZMAK
416  Charm      çarm      ÇEKİCİLİK
417  Charming    çarming     ÇEKİCİ
418  Chatter     çetır      GEVEZELİK YAPMAK
419  Cheap      çiip      UCUZ
420  Cheat      çiit      1.HİLECİ 2.HİLE YAPMAK, KOPYA ÇEKMEK
421  Check      çek       KONTROL ETMEK
422  Cheer      çiır      1.NEŞE 2.COŞTURMAK
423  Cheese     çiiz      PEYNİR
424  Chemical    kemıkl     KİMYASAL
425  Cherry     çeri      KİRAZ
426  Chess      çes       SATRANÇ
427  Chewing-Gum   çuving gam   SAKIZ
428  Chicken     çikın      PİLİÇ
429  Chief      çif       ŞEF
430  Child      çayld      ÇOCUK
431  Childhood    çayldhuud    ÇOCUKLUK
432  Chin      çin       ÇENE
433  Choose     çuz       SEÇMEK
434  Christian    krisçın     HIRİSTİYAN
435  Church     çörç      KİLİSE
436  Cigarette    sigıret     SİGARA
437  Cinema     sinıma     SİNEMA
438  Circle     sörkl      1.ÇEMBER 2.GRUP (ÇEVRE)
439  Circular    sörkulır    YUVARLAK, ÇEMBERSEL, SİRKÜLER (imza v.b)
440  Circumstances  sörkımstansıs  DURUM, VAZİYET
441  Circus     sörkıs     SİRK
442  Citizen     sitizn     YURTTAŞ
443  City      siti      KENT;SİTE
444  Civic      sivik      1.KENTE AİT 2.'CIVIC DUTY': YURTTAŞLIK GÖREVİ
445  Civil      sivl      SİVİL
446  Claim      kleym      İLERİ SÜRMEK, SAVLAMAK
447  Clasp      klasp      SIKICA TUTMAK
448  Class      klas      SINIF
449  Classic     klesik     KLASİK
450  Clean      kliin      1.TEMİZLEMEK 2.TEMİZ
451  Clear      kliır      1.AÇIK, BERRAK, ANLAŞILAN 2.(ortalığı) TOPLAMAK
452  Clerk      klark      MEMUR
453  Clever     klevır     AKILLI
454  Climb      klaymb     TIRMANMAK, YÜKSELMEK
455  Cloakroom    kloukrum    VESTİYER, TUVALET
456  Clock      klok      SAAT
457  Close      klous      YAKIN
458  Close      klouz      1.SON 2.KAPALI 3.KAPATMAK
459  Clothes     klouthz     GİYSİLER (her zaman çoğuldur )
460  Cloud      klaud      BULUT
461  Club      klab      1.KLÜP 2.(kağıt oyunlarında) SİNEK
462  Coach      kouç      1.ANTRENÖR 2.YOLCU VAGONU 3.ŞEHİRLERARASI OTOBÜS
463  Coal      kol       KÖMÜR
464  Coat      kout      PALTO
465  Cobweb     kobveb     ÖRÜMCEK AĞI
466  Coconut     kokonat     HİNDİSTAN CEVİZİ
467  Coffee     kafi      KAHVE
468  Coffin     kofin      TABUT
469  Coin      koin      MADENİ PARA
470  Cold      kould      SOĞUK
471  Collar     kolır      YAKA, TASMA
472  Collect     kolekt     TOPLAMAK
473  Colour     kalır      RENK
474  Comb      kom       TARAK
475  Come      kam       GELMEK
476  Comfort     kanfırt     KONFOR ,RAHAT
477  Comfortable   kanfırtıbıl   KONFORLU
478  Command     komand     KUMANDA ETMEK
479  Commence    kımens     BAŞLAMAK
480  Commercial   kımörşıl    1.TİCARİ 2.REKLAM ( filmi )
481  Common     kamın      1.AVAM, BASİT, SADE 2.ORTAK ,MÜŞTEREK
482  Community    komüniti    TOPLUM
483  Company     kampany     1.ŞİRKET, KUMPANYA 2.BERABERLİK, ARKADAŞLIK
484  Comparatively  kımpırativli  MUKAYESELİ OLARAK
485  Compare     kımpeyr     MUKAYESE ETMEK
486  Compass     kampıs     1.PUSULA 2.PERGEL
487  Compete     kımpiit     YARIŞMAK
488  Competition   kompitişn    1.YARIŞMA 2.REKABET
489  Complain    kımpleyn    YAKINMAK, ŞİKAYET ETMEK
490  Complete    kımpliit    BÜTÜN, TÜM, TAMAMI, BİTMİŞ
491  Compliment   komplimınt   İLTİFAT, KOMPLİMAN, HEDİYE
492  Compound    kompaund    BİRLEŞİK, BİLEŞİK
493  Concern     konsörn     1.İLGİLENDİRMEK 2.ÜZÜLMEK
494  Concert     kansıt     KONSER
495  Conclude    konkluud    1.SONUCA ULAŞMAK 2.KARAR VERMEK
496  Condition    kındişın    DURUM, ŞART
497  Confess     kınfes     İTİRAF ETMEK
498  Confidence   konfidıns    GÜVEN
499  Confuse     kınfüuz     (kafası) KARIŞMAK, ŞAŞIRMAK
500  Congratulate  kongraçuleyt  KUTLAMAK
501  Connect     konekt     BİRLEŞTİRMEK
502  Conquer     konkuır     İŞGAL ETMEK
503  Conscience   konşıns     VİCDAN, BİLİNÇ
504  Conscious    konşıs     BİLİNÇLİ
505  Consider    konsidır    1.GÖZ ÖNÜNE ALMAK 2.DÜŞÜNMEK
506  Consideration  konsidıreyşın  DÜŞÜNÜŞ, TARTIŞ
507  Consist     kınsist     OLUŞMAK
508  Consul     konsl      KONSOLOS
509  Consult     kınsalt     DANIŞMAK
510  Consultation  konslteyşın   TOPLANTI, KONSÜLTASYON
511  Contain     konteyn     KAPSAMAK
512  Container    konteynır    KAP
513  Content     kontent     TATMİN OLMUŞ
514  Contents    kontents    İÇERİK
515  Continuous   kontinuıs    SÜREKLİ
516  Contrary    kontrıri    TERSİNE, ZIDDINA
517  Contrast    kıntrast    KARŞILAŞTIRMAK
518  Control     kontroul    KONTROL ETMEK, YÖNETMEK
519  Convenience   konvinyıns   UYGUNLUK, KOLAYLIK
520  Convenient   konvinyınt   ELVERİŞLİ, UYGUN
521  Conversation  konverseyşın  SÖYLEŞİ
522  Cook      kuuk      1.AŞÇI 2.YEMEK PİŞİRMEK
523  Cool      kuul      1.SERİN 2.SERİNLETMEK, SOĞUTMAK
524  Cop       kap       POLİS
525  Copper     kapır      BAKIR
526  Copy      kopi      KOPYALAMAK, TAKLİT ETMEK
527  Corn      korn      1. EKİN, MISIR 2.NASIR (tread on someone~s corns)
528  Corner     kornır     KÖŞE
529  Correct     korekt     1.HATASIZ 2.DÜZELTMEK
530  Cost      kost      MALİYET, MAL OLMAK
531  Costly     kostli     PAHALI
532  Cottage     kotıc      KÖY EVİ
533  Cotton     kotn      PAMUK
534  Cough      kof       ÖKSÜRMEK
535  Council     kaunsl     KONSEY
536  Count      kaunt      SAYMAK
537  Country     kantri     1.ÜLKE 2.KIRLIK ALAN
538  Couple     kapıl      1.ÇİFT (karı-koca v.b) 2.BİR KAÇ
539  Courage     karıc      CESARET
540  Course     kors      1.GİDİŞAT 2.KURS
541  Court      kort      1.MAHKEME 2.KORT
542  Cousin     kazn      KUZEN
543  Cover      kavır      KAPLAMAK
544  Cow       kau       İNEK
545  Coward     kauırd     KORKAK
546  Crack      krek      KIRMAK
547  Crash      kreş      ÇARPIŞMAK (sertçe), ÇARPIŞTIRMAK
548  Crazy      kreyzi     ÇILGIN
549  Cream      kriim      1.KREMA 2.KREM 3.KİRLİ BEYAZ
550  Creation    krieyşın    YARATIŞ
551  Creature    kriiçır     YARATIK
552  Crime      kraym      SUÇ
553  Criminal    kriminl     SUÇLU (yasa önünde)
554  Criticize    kritisayz    ELEŞTİRMEK
555  Crop      krop      ÜRÜN (toprak ürünü)
556  Cross      kros      1.KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK,ÇAPRAZLAMA GİTMEK 2.HAÇ
557  Crossing    krosing     GEÇİT
558  Crossroads   krosroudz    KAVŞAK
559  Crowd      kraud      KALABALIK
560  Crown      kraun      TAÇ
561  Cruel      kruıl      ZALİM
562  Cruise     kruuz      1.DENİZ GEZİSİ 2.KITALARARASI SİLAH
563  Crush      kraş      KIRMAK (basarak)
564  Cry       kray      BAĞIRMAK, AĞLAMAK
565  Cube      küub      KÜP
566  Cucumber    küukambır    HIYAR
567  Cultivate    kaltıveyt    TOPRAKLA UĞRAŞMAK
568  Culture     kalçır     KÜLTÜR
569  Cup       kap       1.FİNCAN 2.KUPA
570  Cure      küur      İYİLEŞTİRMEK, TEDAVİ, İŞLEM
571  Curiosity    küriositi    MERAK
572  Curious     küriyıs     1.MERAKLI 2.OLAĞANDIŞI
573  Curl      körl      KIVIRMAK
574  Current     karınt     1.AKIM 2.CARİ 3.KUR
575  Curse      körs      LANET
576  Curtain     körtn      PERDE
577  Curve      körv      EĞRİ
578  Custom     kastım     GELENEK
579  Customer    kastımır    ALICI, MÜŞTERİ
580  Customs     kastımz     GÜMRÜK
581  Cut       kat       KESMEK
582  Cycle      saykl      BİSİKLET, TUR
583  Dad       ded       BABA
584  Daily      deyli      GÜNLÜK
585  Dam       dem       BARAJ
586  Damp      demp      NEMLİ
587  Dance      dens      DANS
588  Danger     deyncır     TEHLİKE
589  Dangerous    deyncrıs    TEHLİKELİ
590  Dare      deyr      1.CESARETLİ OLMAK,CÜRET GÖSTERMEK 2.MEYDAN OKUMAK
591  Dark      dark      1.KARANLIK 2.KOYU 3.SİYAH TENLİ
592  Dash      deş       1.FIRLAMAK ANİDEN KOŞMAK 2.'-'işareti
593  Date      deyt      GÜNÜN TARİHİ
594  Daughter    dotır      KIZ ÇOCUK
595  Day       dey       GÜN
596  Dead      ded       ÖLÜ
597  Deal      diıl      ALIP SATMAK (ticari), İŞ YAPMAK
598  Dear      diır      1.SEVGİLİ, SEVİLEN 2.PAHALI
599  Death      deth      ÖLÜM
600  Deceive     dısiiv     KANDIRMAK
601  December    dısembır    ARALIK (ayı)
602  Decide     disayd     KARAR VERMEK
603  Decision    dısijn     KARAR
604  Declare     dikleır     AÇIKLAMAK
605  Decorate    dekıreyt    DÖŞEMEK, DEKORE ETMEK
606  Deed      diid      1.EYLEM 2.TAPU
607  Deep      diip      DERİN
608  Deer      diır      GEYİK
609  Defeat     dıfiit     KAYBETMEK (oyunda,savaşta,vs.)
610  Defence     difens     SAVUNMA, DEFANS
611  Defend     difend     SAVUNMAK
612  Definite    defınit     KESİN, BELİRLİ
613  Degree     dıgrii     DERECE
614  Delay      dıley      GECİKTİRMEK, ERTELEMEK
615  Delicate    delikıt     NAZİK
616  Delicious    dılişıs     LEZZETLİ
617  Delight     dılayt     HOŞNUTLUK
618  Delightful   dılaytful    HOŞNUT EDİCİ
619  Deliver     delivır     DAĞITMAK, DAĞITIM
620  Demand     dimend     İSTEK, TALEP, İHTİYAÇ
621  Demolish    dımoliş     YIKMAK, PARÇALAMAK
622  Demonstrate   demonstreyt   AÇIKÇA GÖSTERMEK, DEMONSTRE ETMEK
623  Demonstration  demonstreyşın  GÖSTERİ
624  Dentist     dentist     DİŞÇİ
625  Deny      dınay      İNKAR ETMEK, YALANLAMAK
626  Depart     dıpart     AYRILMAK
627  Department   dıpartmınt   BÖLÜM;DEPARTMAN
628  Depend     dıpend     BAĞIMLI OLMAK, İHTİYACI OLMAK
629  Deposit     dıpozıt     DEPOZİT
630  Depress     dıpres     BUNALTMAK
631  Depth      depth      DERİNLİK
632  Describe    dıskrayb    TANIMLAMAK, BETİMLEMEK
633  Desert     dezırt     1.ÇÖL 2.TERK ETMEK(haksız yere)
634  Deserve     dızörv     HAKKETMEK, LAYIK OLMAK
635  Design     dızayn     DİZAYN
636  Desire       dızayr     ARZU
637  Desk        desk      SIRA;MASA
638  Despair       dıspeır    ÜMİTSİZLİK
639  Dessert       dızört     TATLI (yiyecek)
640  Destroy       dıstroy    YIKMAK
641  Destruction     dıstrakşın   YIKIM
642  Detail       diteyl     AYRINTI, DETAY
643  Determined     dıtörmind   AZİMLİ
644  Develop       dıvelop    GELİŞMEK, BÜYÜMEK, RESİM BASMAK
645  Development     dıvelopmınt  GELİŞME
646  Devil        devl      ŞEYTAN
647  Dial        dayıl     1.GÖSTERGE 2.TELEFON ETMEK
648  Diamond       daymınd    1.ELMAS 2.KARO (kağıt oyunlarında)
649  Diary        dayri     GÜNLÜK, AJANDA
650  Dictator      dıkteytır   DİKTATÖR
651  Dictionary     dikşınri    SÖZLÜK
652  Die         day      ÖLMEK
653  Difference     difrıns    AYIRIM, FARK
654  Different      dıfrınt    FARKLI
655  Difficult      dıfıkılt    ZOR
656  Dig         dig      KAZMAK
657  Dinner       dinır     AKŞAM YEMEĞİ
658  Diploma       dıploumı    DİPLOMA
659  Diplomat      dıplımat    DİPLOMAT
660  Direct       dırekt     1.DİREKT 2.YÖNLENDİRMEK, YOL VERMEK
661  Direction      dırekşn    YÖN
662  Director      dırektır    DİREKTÖR
663  Dirt        dört      KİR
664  Dirty        dörti     KİRLİ
665  Disadvantage    disadvantıc  DEZAVANTAJ
666  Disagree      disıgrii    ANLAŞAMAMAK, UYUŞMAMAK
667  Disappear      disıpiır    GÖZDEN KAYBOLMAK
668  Disappoint     disıpoint   HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMAK
669  Disc        disk      DİSK
670  Discipline     disiplin    DİSİPLİN
671  Disc-Jockey     disk cokey   DİSCOKEY
672  Discover      diskavır    KEŞFETMEK
673  Discuss       dıskas     TARTIŞMAK
674  Disease       diziiz     HASTALIK
675  Dish        diş      1.TABAK ÇANAK,BULAŞIK 2.ÖZEL YEMEK
676  Dismiss       dismis     KOVMAK, YOL VERMEK, SAL VERMEK
677  Disobey       disıbey    İTAAT ETMEMEK
678  Display       displey    GÖSTERMEK
679  Dispose       dispouz    ATMAK, BIRAKMAK, ORTAYA ÇIKARMAK
680  Dispute       dıspüut    ANLAŞMAZLIK
681  Distance      distıns    UZAKLIK
682  Distant       distınt    UZAK
683  Distinct      distinkt    AÇIK, ÖZEL, FARKLI
684  Distinguish     distinguwiş  AYIRT ETME ( bir özelliğinden dolayı )
685  Distribute     distribüut   DAĞITMAK
686  District      distrikt    BÖLGE (toprak,ülke)
687  Disturb       distörb    RAHATSIZ ETMEK
688  Divide       divayd     BÖLMEK, PAYLAŞTIRMAK
689  Division      divijn     BÖLÜM
690  Dizzy        dizi      BAŞ DÖNMESİ
691  Do         do       YAPMAK
692  Dock        dok      1.TERSANE(gemi) 2.SANIK İSKEMLESİ 3.DOK
693  Doctor       daktır     DOKTOR
694  Document      dokümınt    DOKÜMAN
695  Dog         dog      KÖPEK
696  Doll        dol      OYUNCAK BEBEK
697  Domestic      dımestik    EVCİL, EVE AİT, İÇSEL
698  Donkey       donki     EŞEK
699  Door        door      KAPI
700  Double       dabl      ÇİFT
701  Doubt        daut      1.ŞÜPHE 2.EMİN OLMAMAK
702  Down        daun      AŞAĞISI
703  Draw        drov      1.ÇİZMEK (resim) 2.ÇEKMEK (çekmece)
704  Dreadful      dredfl     KORKUNÇ, KÖTÜ
705  Dreadfully     dredfıli    ÇOK
706  Dream        driim     DÜŞ, HAYAL, RÜYA, RÜYA GÖRMEK
707  Dress        dres      1.GİYSİ 2.GİYİNMEK
708  Drill        dril      1.DELMEK 2.(tekrar tekrar) ÖĞRETMEK
709  Drink        drink     İÇMEK
710  Drive        draıv     ARABA KULLANMAK, SÜRMEK
711  Drop        drop      1.DÜŞÜRMEK, DÜŞMEK, BIRAKMAK 2.DAMLA
712  Drug        drag      İLAÇ, UYUŞTURUCU
713  Drunk        drank     SARHOŞ
714  Dry         dray      1.KURU 2.KURUMAK
715  Due         düu      KADAR, VADE( borç )
716  Dull        dal      1.APTAL 2.KAPALI,SIKICI
717  Dust        dast      TOZ
718  Duty        düuti     1.GÖREV 2.GÜMRÜK VERGİSİ
719  E.G.        i ci      ÖRNEĞİN (kısaltılmışı)
720  Each        iiç      HER, HER BİRİ
721  Eager        iigır     İSTEKLİ
722  Ear         iır      KULAK
723  Early        örli      ERKEN
724  Earn        örn      PARA KAZANMAK
725  Earnest       örnıst     CİDDİ
726  Earth        örth      1.DÜNYA 2.TOPRAK 3.TOPRAK PARÇASI
727  Ease        iiz      KOLAYLIK
728  East        iist      DOĞU
729  Easy        iizi      KOLAY
730  Eat         iit      YEMEK YEMEK
731  Echo        ekou      EKO, AKİS
732  Economical     ikınomikl   EKONOMİK
733  Edge        ec       KENAR
734  Editor       editır     EDİTÖR
735  Educate       ecukeyt    EĞİTİM
736  Effect       ıfekt     ETKİ
737  Efficient      ıfışınt    ETKİN, İYİ ÇALIŞAN
738  Effort       efıt      EFOR
739  Egg         eg       YUMURTA
740  Either.....Or....  aydır ... or  YA.....YA.....
741  Elastic       ılestik    ELASTİK
742  Elbow        elbou     DİRSEK
743  Elder        eldır     YAŞLI (daha yaşlı)
744  Elect        ılekt     SEÇMEK
745  Election      ılekşın    SEÇİM
746  Electricity     ılektrisiti  ELEKTRİK
747  Elegant       elıgınt    ŞIK
748  Elementary     elımentri   TEMEL, BAŞLANGIÇ İÇİN
749  Elephant      elıfınt    FİL
750  Else        els      DAHA, BAŞKA
751  Elsewhere      elsver     BAŞKA BİR YER
752  Embassy       embısi     BÜYÜKELÇİLİK
753  Emerge       ımörc     ÇIKMAK
754  Emergency      ımörcınsi   ACİL DURUM
755  Emigrate      emıgreyt    GÖÇMEN (kendi ülkesinden göçen)
756  Employ       ımploy     ÇALIŞTIRMAK (parayla adam çalıştırmak)
757  Employee      ımployi    ÇALIŞTIRILAN ADAM
758  Employer      ımployır    İŞVEREN
759  Employment     ımploymınt   İŞ
760  Empty        empti     BOŞ
761  Enclose       ınklouz    KAPATMAK, ETRAFINI KAPATMAK
762  Encourage      ınkarıc    CESARETLENDİRMEK
763  End       end       SON, BİTİRMEK
764  Enemy      enımi      DÜŞMAN
765  Energy     enırci     ENERJİ
766  Engage     engeyc     1.NİŞANLAMAK 2.İŞ VERMEK
767  Engine     encin      MAKİNE
768  Enjoy      ıncoy      EĞLENMEK
769  Enough     inaf      YETER
770  Enter      enter      GİRMEK
771  Enterprise   entıprayz    GİRİŞİM
772  Entertain    entıteyn    AĞIRLAMAK (konukları)
773  Entertainment  entıteynmınt  EĞLENCE
774  Entrance    entrıns     GİRİŞ
775  Envelope    ınvılop     ZARF
776  Equal      ikuıl      EŞİT
777  Equality    ikualiti    EŞİTLİK
778  Erect      irekt      KALDIRMAK
779  Error      erır      HATA
780  Escalator    eskıleytır   YÜRÜYEN MERDİVEN
781  Escape     ıskeyp     KAÇMAK
782  Especial    ıspeşl     ÖZEL, ÖNEMLİ
783  Essential    ısenşıl     TEMEL, ÇOK ÖNEMLİ
784  Establish    ıstabliş    KURMAK ,İNŞA ETMEK
785  Estimate    estımeyt    TAHMİN ETMEK (hesaplayarak)
786  Even      ivın      1.HATTA 2.ÇİFT,BERABERE,DÜZGÜN
787  Evening     ivning     AKŞAM
788  Event      ivent      OLAY
789  Eventually   ivençuıli    SONUNDA, NİHAİ
790  Ever      evır      HERHANGİ BİR ZAMAN
791  Every      evri      HER
792  Evil      ivl       KÖTÜ
793  Exact      ıgzekt     TAM
794  Exactly     ıgzekli     KESİN OLARAK
795  Exaggerate   ıgzacıreyt   ABARTMAK
796  Examine     ıgzamin     İNCELEMEK, SINAV VERMEK
797  Example     ıgzempl     ÖRNEK
798  Excellent    eksılınt    ÇOK İYİ
799  Except     ıksept     DIŞINDA, HARİÇ
800  Exception    ıksepşın    İSTİSNA
801  Exchange    ıksçeync    DEĞİŞ TOKUŞ
802  Excite     ıksayt     HEYECANLANDIRMAK
803  Exclude     eksklud     DIŞLAMAK
804  Excuse     eksküuz     1.AFFETMEK 2.MUAF TUTMAK 3.ÖZÜR, MAZERET
805  Exercise    eksısayz    EGZERSİZ
806  Exist      ıgzist     OLUŞ, VAR OLMAK
807  Exit      eksit      ÇIKIŞ, ÇIKMAK
808  Expect     ekspekt     UMMAK,BEKLEMEK
809  Expense     ekspens     MASRAF
810  Expensive    ekspensiv    PAHALI
811  Experience   ıkspiriıns   TECRÜBE
812  Expert     ekspört     BİLİRKİŞİ, UZMAN, EKSPER
813  Explain     ıkspleyn    AÇIKLAMAK
814  Explanation   eksplıneyşın  AÇIKLAMA
815  Explode     ıksploud    PATLAMAK (bomba patlaması)
816  Explore     ıksplor     ARAŞTIRMAK (bir yeri)
817  Express     ıkspres     İFADE ETMEK
818  Expression   ıkspreşın    İFADE
819  Extend     ıkstend     GENİŞLETMEK, BÜYÜTMEK
820  Extension    ıkstenşn    GENİŞLETME, BÜYÜTME
821  Extent     ıkstent     BOYUT, BÜYÜKLÜK
822  Extra      ekstrı     FAZLA, EKSTRA
823  Extract     ıkstekt     ÇEKİP ÇIKARTMAK
824  Extraordinary  ıkstrordinıri  OLAĞANDIŞI
825  Eye       ay       GÖZ
826  Face      feys      1.YÜZ, SURAT 2.KARŞISINA ÇIKMAK, BAŞINA GELMEK
827  Factory     fektri     FABRİKA
828  Fade      feyd      SOLMAK
829  Fail      feyl      BAŞARISIZ OLMAK
830  Failure     feylır     BAŞARISIZLIK,ARIZA,YETERSİZLİK(crop or heart faılure
831  Faint      feynt      1.SOLGUN,ZAYIF 2.BAYILMAK
832  Fair      feır      1.DÜRÜST,ADİL 2.OLDUKÇA İYİ 3.PANAYIR 4.FUAR
833  Fairly     feıli      1.DÜRÜSTÇE 2.EPEYCE
834  Faith      feyth      1.İNANÇ 2.GÜVENMEK
835  Faithful    feythful    GÜVENİLİR, SADIK
836  Fall      fol       1.DÜŞMEK 2.SONBAHAR (AmE)
837  False      fols      1.YANLIŞ, HATALI 2.SAHTE
838  Familiar    fımiliır    TANIDIK, BİLDİK
839  Family     femıli     AİLE, FAMİLYA
840  Famous     feymıs     ÜNLÜ
841  Fanatic     fınıtik     FANATİK
842  Fantastic    fentestik    HARİKA, OLAĞANDIŞI
843  Far       far       UZAK
844  Fare      feır      ÜCRET (tren,vapur vb. için)
845  Farm      fam       ÇİFTLİK
846  Farther     fardır     DAHA UZAK
847  Fashion     feşn      MODA
848  Fast      fast      HIZLI
849  Fasten     fasn      BAĞLAMAK
850  Fat       fet       1.ŞİŞMAN 2.YAĞ (vücut et yağı)
851  Fate      feyt      KADER
852  Father     fadır      BABA
853  Fault      folt      KUSUR
854  Faultless    foltlıs     KUSURSUZ
855  Faulty     folti      KUSURLU
856  Favour     feyvır     LEHİNDE, TARAF TUTMAK
857  Favourable   feyvırıbl    İYİ, YARDIMCI
858  Favourite    feyvrıt     EN SEVİLEN, FAVORİ
859  Fear      fiır      KORKU
860  Fearful     fiıfl      KORKUTUCU
861  Feather     fedır      TÜY (kuş tüyü)
862  February    february    ŞUBAT
863  Fee       fii       HARÇ, ÜCRET (okul, avukat, doktor v.b)
864  Feed      fid       BESLEMEK
865  Feel      fiil      HİSSETMEK
866  Fellow     felıu      ARKADAŞ (kendisine benzeyen), ADAM
867  Female     fimeyl     DİŞİ
868  Fence      fens      ÇİT
869  Fetch      feç       GİDİP GETİRMEK
870  Fever      fivır      ATEŞ (vücut)
871  Few       füu       AZ, BİR KAÇ
872  Field      fiild      ALAN
873  Fight      fayt      KAVGA, KAVGA ETMEK
874  Figure     figır      1.SAYI 2.ŞEKİL, VÜCUT
875  File      fayl      1.DOSYA 2.TÖRPÜ 3.SIRA
876  Fill      fil       DOLDURMAK
877  Film      film      FİLM
878  Final      faynl      SON
879  Finally     faynıli     SONUNDA
880  Finance     faynens     FİNANS
881  Find      faynd      BULMAK
882  Fine      fayn      1.İYİ, İNCE, KÜÇÜK 2.PARA CEZASI
883  Finger     fingır     PARMAK
884  Finish     finiş      BİTİM, BİTMEK
885  Fire      fayır      1.YANGIN, ATEŞ ETMEK, ATEŞ 2.İŞTEN KOVMAK
886  Firm      förm      1.SERT 2.FİRMA
887  First      först      BİRİNCİ, İLK
888  Fish      fiş       BALIK
889  Fit       fit       1.UYMAK, UYGUN 2.ANİ HASTALIK
 890  Fix      fiks     YAPIŞTIRMAK, TAMİR ETMEK, SABİT
 891  Flag      fleg     BAYRAK
 892  Flake     fleyk     TANE (snowflake : kar tanesi)
 893  Flame     fleym     ALEV
 894  Flash     fleş     FLAŞ
 895  Flat      flet     1.DÜZ 2.DAİRE (apartman katı)
 896  Flavour    fleyvır    TAT
 897  Flesh     fleş     ET (derinin altındaki)
 898  Flight     flayt     UÇUŞ
 899  Float     flout     YÜZMEK, BATMAMAK (mantar)
 900  Flock     flok     SÜRÜ
 901  Flood     flad     SEL
 902  Floor     floor     YAPININ TABANI, KAT
 903  Flour     flauır    UN
 904  Flower     flauır    ÇİÇEK
 905  Fly      flay     1.UÇMAK 2.SİNEK
 906  Fog      fog      SİS
 907  Fold      fould     KATLAMAK
 908  Follow     folou     İZLEMEK, TAKİP ETMEK
 909  Fond      fond     HOŞLANMAK, MEMNUN OLMAK
 910  Food      fuud     YİYECEK, BESİN
 911  Fool      fuul     1.APTAL 2.APTALCA DAVRANMAK 3.KANDIRMAK
 912  Foolish    fuuliş    APTALCA
 913  Foot      fuut     AYAK
 914  For      for      İÇİN
 915  Forbid     forbid    YASAKLAMAK
 916  Force     fors     ZORLAMAK, ZOR, FORS
 917  Forecast    forkast    TAHMİN
 918  Forehead    forıd     ALIN
 919  Foreign    forın     YABANCI (ülke veya ırk)
 920  Forest     forıst    ORMAN
 921  Forget     fıget     UNUTMAK
 922  Forgive    fıgiv     BAĞIŞLAMAK, AFFETMEK
 923  Fork      fork     ÇATAL
 924  Form      form     ŞEKİL, ŞEKİLLENDİRMEK, FORM
 925  Former     formır    ÖNCEKİ ZAMAN
 926  Fortnight   fortnayt   İKİ HAFTA, ONDÖRT GÜN
 927  Fortune    forçın    1.SERVET 2.ALIN YAZISI 3.TALİH
 928  Forward    forvıd    İLERİ
 929  Foundation   faundeyşın  1.TEMEL 2.VAKIF
 930  Fountain    fauntın    FISKİYE
 931  Fountain-Pen  fauntın pen  DOLMA KALEM
 932  Fox      foks     TİLKİ
 933  Frame     freym     ÇERÇEVE
 934  Free      frii     ÖZGÜR, RAHAT, SERBEST, SERBEST BIRAKMAK
 935  Free      frii     BEDAVA, ÜCRETSİZ
 936  Freedom    friidım    ÖZGÜRLÜK
 937  Freeze     friz     DONMAK
 938  Fresh     freş     TAZE
 939  Friday     fraydey    CUMA
 940  Friend     frend     ARKADAŞ
 941  Friendly    frendli    DOSTÇA
 942  Fright     frayt     KORKU
 943  Frighten    fraytn    KORKUTMAK
 944  Frog      frog     KURBAĞA
 945  From      from     (...DEN, ...DAN) EKİ
 946  Front     frant     ÖN
 947  Frown     fraun     KAŞINI ÇATMAK,MEMNUN OLMAMAK
 948  Fruit     fruut     MEYVE
 949  Fugitive    fiucitiv   KANUN KAÇAĞI
 950  Full      ful      DOLU, TAMAMEN
 951  Fun      fan      EĞLENCE
 952  Fund      fand     FON, KULLANABİLİNİR MALİ KAYNAK
 953  Funny     fani     1.KOMİK 2.GARİP
 954  Fur      för      KÜRK
 955  Furnish    förniş    DÖŞEMEK
 956  Further    fördır    DAHA
 957  Future     füuçır    GELECEK
 958  Gain      geyn     KAZANMAK
 959  Gallery    gelıri    GALERİ
 960  Gamble     gembl     KUMAR OYNAMAK, KUMAR
 961  Game      geym     OYUN
 962  Gang      geng     ÇETE
 963  Gap      gep      BOŞLUK, FARK
 964  Garage     garaaj    GARAJ
 965  Garden     gadn     BAHÇE
 966  Garlic     gaalik    SARIMSAK
 967  Gas      ges      GAZ
 968  Gate      geyt     BAHÇE KAPISI
 969  Gather     gedır     1.TOPARLAMAK, TOPLANMAK 2.ANLAMAK
 970  General    cenrıl    GENERAL
 971  General    cenrıl    GENEL
 972  Generally   cenrıli    GENELLİKLE
 973  Generous    cenrıs    CÖMERT
 974  Genius     ciniıs    DAHİ
 975  Gentle     centl     NAZİK
 976  Gentleman   centlmın   CENTİLMEN
 977  Get      get      1.ALMAK 2.ELDE ETMEK 3.ANLAMAK
 978  Gift      gift     1.ARMAĞAN 2.YETENEK
 979  Gipsy     cipsi     ÇİNGENE
 980  Girl      görl     KIZ
 981  Give      giv      VERMEK
 982  Glad      gled     MEMNUN
 983  Gladly     gledli    ZEVKLE
 984  Glass     glas     CAM, BARDAK
 985  Glorious    gloriıs    PARLAK, ONURLU (parlak tarih)
 986  Glory     glori     ONUR, HEYECAN, GÜZELLİK
 987  Glove     glav     ELDİVEN
 988  Go       go      GİTMEK
 989  Goat      gout     KEÇİ
 990  God      gad      TANRI
 991  Gold      gould     ALTIN
 992  Golden     gouldın    ALTINDAN
 993  Goldfish    gouldfiş   AKVARYUM BALIĞI
 994  Good      gud      1.İYİ 2.DEVAMLI ( uzun periyot )
 995  Good-Looking  gud luking  İYİ GÖRÜNÜMLÜ, YAKIŞIKLI
 996  Goose     guus     KAZ
 997  Gosh      goş      HAYRET!...
 998  Govern     gavn     YÖNETMEK, HÜKMETMEK
 999  Government   gavınmınt   HÜKÜMET
1000  Graduate    grecueyt   MEZUN (üniversite mezunu)
1001  Grain     greyn     TANECİK ( kum,buğday v.s.)
1002  Grand     grend     BÜYÜK, ZEVKLİ
1003  Grape     greyp     ÜZÜM
1004  Grasp     grasp     SIKICA TUTMAK
1005  Grass     gres     1.OT, ÇİM 2.MUHBİR ,İSPİYONCU
1006  Grave     greyv     1.MEZAR 2.KÖTÜ, ÖNEMLİ
1007  Great     greyt     BÜYÜK, ÇOK, ÇOK İYİ
1008  Green     griin     1. YEŞİL 2.TECRÜBESİZ ,TOY
1009  Greeting    griiting   KUTLAMA
1010  Grey      grey     GRİ
1011  Grill     gril     GRİL
1012  Grip      grip     SIKICA TUTMAK
1013  Grocer     grousır    BAKKAL
1014  Ground     graund    YER, TOPRAK
1015  Group     gruup     GURUP, TOPLULUK
1016  Grow      grow     BÜYÜMEK, YETİŞMEK
1017  Guard     gard     KORUMAK
1018  Guerrilla   gırilı    GERİLLA
1019  Guess     ges      TAHMİN ETMEK
1020  Guest     gest     KONUK
1021  Guide     gayd     REHBER, REHBERLİK ETMEK
1022  Guilt     gilt     SUÇ, KABAHAT
1023  Gum      gam      1.YAPIŞKAN 2.DİŞ ETİ
1024  Gun      gan      SİLAH
1025  Habit     hebit     ALIŞKANLIK
1026  Hail      heyl     DOLU (yağış)
1027  Hair      heyr     1.SAÇ 2.HAYVAN TÜYÜ
1028  Half      half     YARIM
1029  Hall      hol      HOL
1030  Hammer     hemır     ÇEKİÇ, ÇEKİÇLEMEK
1031  Hand      hend     EL
1032  Handbag    hendbeg    EL ÇANTASI (kadınların)
1033  Handkerchief  hengırçif   MENDİL
1034  Handle     hendıl    1.TUTACAK 2.ELİNDEN GELMEK, YAPABİLMEK 3.ELLEMEK
1035  Handsome    hendsım    YAKIŞIKLI
1036  Handwriting  hendrayting  EL YAZISI
1037  Hang      heng     ASMAK
1038  Hangar     hengır    HANGAR
1039  Happy     hepi     MUTLU
1040  Harbour    harbır    LİMAN
1041  Hard      hard     SERT, ZOR, BELALI, KÖTÜ
1042  Hardly     hardli    ZORLA, İYİ DEĞİL
1043  Harm      harm     ZARAR,KÖTÜLÜK
1044  Harmful    harmful    ZARARLI
1045  Harvest    harvıst    HASAT
1046  Haste     heyst     HIZ, ACELE
1047  Hat      het      ŞAPKA
1048  Hate      heyt     NEFRET
1049  Have      hev      SAHİP OLMAK
1050  Hawk      hovk     1.ATMACA 2.EL ARABASIYLA SATMAK, SEYYAR SATICILIK
1051  Hazard     hezırd    TEHLİKE, RİSK
1052  Head      hed      BAŞ, KAFA
1053  Headache    hedeyk    BAŞ AĞRISI
1054  Health     helth     SAĞLIK
1055  Healthy    helthi    SAĞLIKLI
1056  Hear      hiir     DUYMAK
1057  Heart     hart     1.KALP 2.KUPA (oyun kartlarında)
1058  Heat      hiit     ISI
1059  Heater     hiitır    ISITICI
1060  Heaven     hevın     CENNET
1061  Heavy     hevi     AĞIR
1062  Heel      hiıl     TOPUK
1063  Height     hayt     YÜKSEKLİK
1064  Heir      eır      MİRASÇI
1065  Hell      hel      CEHENNEM
1066  Help      help     YARDIM, YARDIM ETMEK
1067  Hen      hen      DİŞİ KUŞ, PİLİÇ
1068  Here      hiır     BURASI, BURADA, BURAYA
1069  Hero      hiro     KAHRAMAN
1070  Hesitate    heziteyt   DURAKSAMAK, TEREDDÜT ETMEK
1071  Hiccup     hikap     HIÇKIRIK
1072  Hide      hayd     SAKLANMAK, SAKLAMAK
1073  High      hay      YÜKSEK
1074  Hijack     haycek    KORSANLIK YAPMAK (uçak,araba,v.s.)
1075  Hijacker    haycekır   KORSAN, EŞKIYA
1076  Hill      hil      TEPE, YOKUŞ
1077  Hire      hayır     KİRALAMAK (taşınabilir nesneleri,araba,TV, v.b )
1078  History    histri    TARİH
1079  Hit      hit      DARBE, ÇARPMAK, POPÜLER (hit)
1080  Hitch-Hike   hiçhayk    OTOSTOP YAPMAK
1081  Hobby     hobi     HOBİ
1082  Hold      hold     TUTMAK, KAVRAMAK
1083  Hole      hol      DELİK
1084  Holiday    holidey    TATİL GÜNÜ
1085  Hollow     halou     BOŞ (bir cismin arkası boş olması davul,duvar v.b)
1086  Home      hom      EV, YUVA
1087  Homesick    houmsik    SILA HASRETİ
1088  Honest     anıst     DÜRÜST
1089  Honey     hani     BAL
1090  Honeymoon   hanimuun   BALAYI
1091  Honour     anır     ONUR
1092  Hop      hap      SIÇRAMAK, ZIPLAMAK ,SEKMEK
1093  Hope      houp     UMUT
1094  Hopeless    houplıs    UMUTSUZ
1095  Horizon    hırayzın   UFUK
1096  Horn      horn     1.BOYNUZ 2.KORNA
1097  Horrible    haribl    KORKUNÇ
1098  Horse     hors     AT
1099  Hospital    haspitl    HASTANE
1100  Host      houst     EV SAHİBİ (konukları olan)
1101  Hostage    hastıc    ESİR, REHİNE
1102  Hostel     hastl     ÖĞRENCİ, TURİST KONAKLAMA YERİ
1103  Hot      hat      1.SICAK 2.ACI ( yemekte )
1104  Hotel     houtel    OTEL
1105  Hour      auır     SAAT
1106  Hourly     auıli     SAAT BAŞI
1107  House     haus     EV
1108  Housewife   haus wayf   EV HANIMI
1109  Hover     havır     HAVADA KALMAK
1110  How      haw      NASIL
1111  However    hauevır    HER ŞEKİLDE
1112  Hum      ham      VIZILDAMAK, DUDAK KAPALI ŞARKI SÖYLEMEK
1113  Humble     hambl     ALÇAK GÖNÜLLÜ
1114  Humour     hüumır    GÜLDÜRÜ, MİZAH
1115  Hungry     hangri    AÇ
1116  Hunt      hant     AVLAMAK
1117  Hurry     hari     ACELE ETMEK
1118  Hurt      hört     YARALAMAK, YARALANMAK
1119  Husband    hazbınd    KOCA, ERKEK EŞ
1120  Ice      ays      BUZ
1121  Ice-Cream   ays kriim   DONDURMA
1122  Icy      aysi     ÇOK SOĞUK, BUZLU
1123  Idea      aydiı     FİKİR
1124  Ideal     aydiıl    YETKİN, İDEAL
1125  Identical   aydentikl   ÖZDEŞ, ÇOK BENZEYEN, AYNI
1126  Identify    aydentifay  BELİRLEMEK, TANIMLAMAK, TANIMAK, BELİRTMEK
1127  Idle      aydl     ATIL, BOŞ
1128  If       if      EĞER
1129  Ill      il      HASTA, HASTALIK
1130  Illegal    illigıl    KANUNSUZ
1131  Image     imıc     HAYAL, İMAJ
1132  Immediate   immidiıt   ANINDA, DERHAL
1133  Immense    imens     ÇOK BÜYÜK
1134  Immigrate   imigreyt   GÖÇMEN
1135  Impatient   impeyşınt   SABIRSIZ
1136  Impolite    impolayt   KABA, NAZİK DEĞİL
1137  Import     import    İTHAL ETMEK
1138  Importance   importıns   ÖNEM
1139  Important   importınt   ÖNEMLİ
1140  Impossible   imposıbl   OLANAKSIZ
1141  Impress    impres    ETKİLEMEK
1142  Impression   impreşn    ETKİ
1143  Improve    impruuv    GELİŞMEK, İYİYE GİTMEK
1144  Improvement   impruuvmınt  GELİŞME
1145  In       in       1.İÇİNDE, İÇERİ, İÇERDE, İÇERİYE 2.POPÜLER
1146  In Order To   in ordır to  AMACIYLA, MAKSADIYLA
1147  Incident    insidınt    OLAY (önemsiz olay)
1148  Include     inkluud    KAPSAMAK
1149  Income     inkım     GELİR
1150  Incorrect    ınkırekt    HATALI, YANLIŞ
1151  Increase    inkriiz    ARTMAK
1152  Incredible   inkredıbl   İNANILMAZ, BÜYÜLEYİCİ
1153  Indeed     indiid     GERÇEKTEN
1154  Independent   ındıpendınt  BAĞIMSIZ
1155  Indicate    indikeyt    GÖSTERMEK, İŞARET ETMEK
1156  Indoor     indor     EV İÇİNDE, İÇERDE
1157  Industry    indastri    ENDÜSTRİ
1158  Inferior    infiıriır   AŞAĞILIK
1159  Influence    ınfluıns    ETKİ, ETKİLEMEK
1160  Inform     infoom     BİLGİ VERMEK
1161  Informal    infoomıl    RESMİ OLMAYAN,GAYRI RESMİ
1162  Information   infımeyşın   BİLGİ, ENFORMASYON
1163  Injure     incır     İNCİTMEK
1164  Ink       ink      MÜREKKEP
1165  Inn       in       1.HAN 2.MOTEL
1166  Inquire     inkwayr    ARAŞTIRMAK
1167  Inquiry     inkuaıri    SORU
1168  Insect     insekt     BÖCEK
1169  Inside     insayd     İÇERİSİ
1170  Insist     insist     ISRAR ETMEK
1171  Inspect     inspekt    İNCELEMEK
1172  Inspector    inspektır   MÜFETTİŞ
1173  Install     instol     YERLEŞTİRMEK
1174  Instance    instıns    ÖRNEK
1175  Instead Of   insted ov   YERİNE
1176  Institute    instıtüut   ENSTİTÜ,KURULUŞ
1177  Instruction   instrakşn   YÖNERGE;TALİMAT
1178  Instrument   instrumınt   ENSTRÜMAN
1179  Intelligent   intelicınt   ZEKİ
1180  Intend     intend     PLANLAMAK, MAKSAT, NİYET
1181  Intention    intenşın    PLAN
1182  Interest    interest    1.İLGİ DUYMAK, ENTERESE OLMAK 2. FAİZ
1183  Interesting   intresting   İLGİNÇ
1184  Intermediate  intımidiıt   ARADA
1185  International  intıneyşınıl  ULUSLARARASI
1186  Interpret    intörprıt   ÇEVİRİ, YORUMLAMAK
1187  Interrupt    intırapt    DURDURMAK, KESMEK(bir süre için), ARAYA GİRMEK
1188  Interval    ıntıvl     ARALIK, ARA
1189  Interview    intıvüu    RÖPORTAJ, GÖRÜŞME
1190  Into      intu      İÇİNE
1191  Introduce    intrıdyus   TANIŞTIRMAK
1192  Invalid     invelid    GEÇERSİZ
1193  Invent     invent     İCAT ETMEK, YARATMAK
1194  Invest     invest     YATIRIM YAPMAK
1195  Investigate   ınvestıgeyt  ARAŞTIRMA YAPMAK,ÇALIŞMAK
1196  Invite     ınvayt     DAVET ETMEK
1197  Iron      ayrın     1.DEMİR 2.ÜTÜ
1198  Irregular    ıregulır    DÜZENSİZ
1199  Island     aylınd     ADA
1200  Issue      işuu      1.BASKI 2.KONU 3.VERMEK
1201  It       it       O (cansız ve üçüncü tekil şahıs zamiri)
1202  Jail      jeyl      HAPİS
1203  Jam       cem      1.REÇEL 2.SIKIŞIKLIK (tfaffic jam )
1204  January     cenueri    OCAK ( ayı )
1205  Jaw       cov      1.ÇENE KEMİĞİ 2.ÇENE ÇALMAK,KONUŞMAK
1206  Jazz      cez      CAZ
1207  Jealous     celıs     KISKANÇ
1208  Jet       cet      JET, FIŞKIRMAK
1209  Jewel      cuıl      MÜCEVHER
1210  Job       cab      İŞ
1211  Join      coin      BİRLEŞTİRMEK, BİRLEŞMEK
1212  Joint      coint     BİRLEŞİK
1213  Joke      couk      ŞAKA
1214  Jolly      coli      ÇOK
1215  Journal     cöönl     GAZETE,DERGİ
1216  Journalist   cönılist    GAZETECİ
1217  Journey     cööni     YOLCULUK
1218  Joy       coy      MUTLULUK,EĞLENCE
1219  Judge      cac      1.HAKİM 2.YARGILAMAK
1220  Judgement    cacmınt    YARGI
1221  Juice      cuis      SU (meyve suyu v.s.)
1222  July      culy      TEMMUZ
1223  Jump      camp      SIÇRAMAK, ATLAMAK
1224  June      cuun      HAZİRAN
1225  Jury      cüri      JÜRİ
1226  Just      cast      1.YALNIZ 2.HEMEN ŞİMDİ
1227  Justice     castis     ADALET
1228  Keep      kiip      KORUMAK, TUTMAK, DEVAM ETMEK
1229  Key       kii      ANAHTAR
1230  Kick      kik      TEKME, TEKMELEMEK
1231  Kid       kid      1.ÇOCUK 2.DALGA GEÇMEK 3.GENÇ KEÇİ
1232  Kill      kil      ÖLDÜRMEK
1233  Kind      kaynd     1. İYİ, DOST, SEVGİLİ 2.ÇEŞİT, TÜR
1234  King      king      KRAL
1235  Kingdom     kingdım    KRALLIK
1236  Kiss      kis      ÖPÜCÜK, ÖPMEK
1237  Kitchen     kiçın     MUTFAK
1238  Knee      nii      DİZ, DİZ ÇÖKMEK
1239  Knife      nayf      BIÇAK
1240  Knock      nok      VURMAK (kapıya vurmak)
1241  Knot      not      DÜĞÜM, DÜĞÜM ATMAK
1242  Know      nou      BİLMEK
1243  Knowledge    navlıc     BİLGİ
1244  Labour     leybır     İŞ(elle yapılan zor iş),İŞGÜCÜ
1245  Lack      lek      EKSİKLİK
1246  Ladder     ledır     MERDİVEN
1247  Lady      leydi     HANIMEFENDİ
1248  Lake      leyk      GÖL
1249  Lamb      lemb      KUZU, KUZU, KOYUN ETİ
1250  Lame      leym      TOPAL
1251  Lamp      lemp      LAMBA
1252  Land      lend      KARA,ARAZİ
1253  Land      lend      İNİŞ YAPMAK, KONMAK (uçak v.s.)
1254  Landlady    lendleydi   EVSAHİBİ BAYAN, EVİNİ KİRAYA VEREN
1255  Language    lengwıc    DİL ( yabancı dil v.b )
1256  Large      larc      GENİŞ
1257  Last      lest      SON, SONUNDA, GEÇMİŞ
1258  Last      lest      DEVAM ETMEK, SÜRMEK, YETERLİ OLMAK
1259  Late      leyt      1.GEÇ 2.SONU (late september=eylül sonu v.b)
1260  Laugh      laf      GÜLMEK
1261  Laundry     londri     YIKANACAK ÇAMAŞIR, ÇAMAŞIRHANE
1262  Lavatory    levıtri    TUVALET
1263  Law       lou      YASA, KANUN
1264  Lawful     lofl      YASAL
1265  Lawyer     louyır     AVUKAT
1266  Lay       ley      KOYMAK(bir şeyin üstüne), YATIRMAK
1267  Lazy      leyzi     TEMBEL
1268  Lead      led      1.KURŞUN (metal) 2.KURŞUN KALEM UCU
1269  Lead      liid      ÖNDERLİK ETMEK,ÖNDE GİTMEK, YOL GÖSTERMEK
1270  Leader     liidır     ÖNDER, LİDER
1271  Leadership  liidışip   ÖNDERLİK
1272  Leaf     liif     YAPRAK
1273  Lean     liin     1.İNCE, YAĞSIZ 2.EĞİLMEK YASLANMAK
1274  Learn     lörn     ÖĞRENMEK
1275  Least     liist    EN AZ
1276  Leather    ledır    DERİ
1277  Leave     liiv     TERK ETMEK
1278  Left     left     1.SOL 2.KALAN
1279  Leg      leg     BACAK
1280  Legacy    legisi    MİRAS
1281  Legal     ligl     YASAL
1282  Lemon     lemın    LİMON
1283  Lend     lend     ÖDÜNÇ VERMEK
1284  Lens     lenz     LENS
1285  Less     les     DAHA AZ
1286  Lesson    lesn     DERS
1287  Let      let     BIRAKMAK
1288  Letter    letır    MEKTUP, HARF
1289  Letter Box  letır baks  MEKTUPLUK
1290  Level     levl     DÜZEY, SEVİYE
1291  Liberal    libırıl   LİBERAL
1292  Liberty    libırti   SERBEST OLMAK             i
1293  Library    laybrıri   KİTAPLIK, KÜTÜPHANE
1294  Licence    laysıns   LİSANS (ehliyet v.b )
1295  Lie      laı     YALAN, YALAN SÖYLEMEK
1296  Lie      laı     YATMAK
1297  Life     layf     YAŞAM, HAYAT
1298  Lift     lift     1.ASANSÖR 2.YUKARI KALDIRMAK
1299  Light     layt     1.IŞIK 2.AÇIK (renklerde) 3.HAFİF
1300  Like     layk     1. HOŞLANMAK 2.GİBİ
1301  Likely    laykli    BÜYÜK OLASILIKLA
1302  Line     layn     ÇİZGİ, SATIR, SIRA
1303  Link     link     BİRLEŞTİRMEK
1304  Lip      lip     DUDAK
1305  Liquid    likuit    SIVI
1306  List     list     LİSTE
1307  Listen    lisın    DİNLEMEK
1308  Little    litıl    KÜÇÜK
1309  Live     laıv     CANLI
1310  Live     liv     YAŞAMAK
1311  Lives     layvz    YAŞAMLAR
1312  Living    living    YAŞAM BİÇİMİ
1313  Load     loud     YÜK, YÜKLEMEK,SİLAH DOLDURMAK
1314  Local     lokıl    BÖLGESEL, YEREL
1315  Lock     lok     KİLİTLEMEK, KİLİT
1316  Long     long     UZUN
1317  Look     luuk     BAKMAK, BAKIŞ
1318  Loose     luuz     BOL, BAĞSIZ
1319  Lose     luuz     KAYBETMEK
1320  Loss     los     KAYIP, ZARAR
1321  Lot      lot     ÇOK
1322  Loud     laud     YÜKSEK SESLİ
1323  Love     lav     SEVGİ;AŞK
1324  Lovely    lavli    SEVİMLİ
1325  Low      lov     ALÇAK, DÜŞÜK
1326  Lower     lovır    AŞAĞIYA İNDİRMEK
1327  Luck     lak     ŞANS
1328  Lucky     laki     ŞANSLI
1329  Luggage    lagıc    VALİZ, YÜK
1330  Lunch     lanç     ÖĞLE YEMEĞİ
1331  Lung     lang     AKCİĞER
1332  Luxury    lakşıri   LÜKS
1333  Machine    mışiin    MAKİNE
1334  Machine-Gun  mışiin gan  MAKİNELİ TÜFEK
1335  Mad      med     DELİ
1336  Madam     medım    MADAM, BAYAN
1337  Magic     mecik    BÜYÜ
1338  Mail     meyl     POSTA
1339  Main     meyn     ANA, ESAS
1340  Make     meyk     1.YAPMAK 2.ÇEŞİT
1341  Make-Up    meyk ap   1.MAKYAJ 2.UYDURMAK
1342  Male     meyl     ERKEK
1343  Man      men     ADAM
1344  Manage    menıc    YÖNETMEK, KONTROL ETMEK
1345  Management  menıcmınt  YÖNETİM, İDARE
1346  Manager    menıcır   YÖNETİCİ, MENAJER
1347  Manner    menır    TAVIR, GÖRGÜ
1348  Many     meni     BİRÇOK
1349  Map      mep     HARİTA
1350  March     març     1.MARŞ 2.YÜRÜYÜŞ 3.MART (ayı)
1351  Mark     mark     İŞARETLEMEK, İŞARET
1352  Market    maakıt    PAZAR, PİYASA
1353  Marry     meri     EVLENMEK
1354  Marvellous  marvılıs   ŞAHANE, HARİKA
1355  Mask     mesk     MASKE
1356  Mass     mes     KÜTLE, KİTLE, KALABALIK
1357  Master    mestır    UZMAN, ŞEF, SAHİP, HOCA
1358  Match     meç     1.UYMAK, UYUŞMAK 2.MAÇ 3.KİBRİT
1359  Material   metıriıl   MALZEME, KUMAŞ
1360  Matter    metır    1.MESELE 2.ÖNEMLİ OLMAK
1361  May      mey     1.MAYIS 2.MAY BE = BELKİ
1362  Me      mi      BANA, BEN
1363  Meal     miıl     YEMEK
1364  Mean     miin     1.ANLAMINA GELMEK,İSTEMEK,PLANLAMAK 2.CİMRİ
1365  Mean     miin     ORTALAMA
1366  Meaning    miining   ANLAM
1367  Means     miins    1.STİL, YOL, YARDIM 2.PARA
1368  Meantime   miintaym   BU ARADA
1369  Meanwhile   miinvayl   BU ARADA, AYNI ANDA
1370  Measure    mejır    ÖLÇÜ
1371  Meat     miit     ET
1372  Mechanic   mekanik   MEKANİK
1373  Medal     medıl    MADALYA
1374  Medicine   medisin   İLAÇ, TIP
1375  Meet     miit     BULUŞMAK, KARŞILAMAK
1376  Meeting    miiting   TOPLANTI, MİTİNG
1377  Melody    melodi    EZGİ, MELODİ
1378  Melon     melın    KAVUN
1379  Melt     melt     ERİMEK
1380  Member    membır    ÜYE
1381  Memorable   memırıbl   UNUTULMAYACAK
1382  Memorandum  memırendım  NOT
1383  Memorial   memoriıl   BİR KİŞİNİN ANISINA YAPILAN YAPIT
1384  Memorize   memırayz   EZBERLEMEK
1385  Memory    memıri    HAFIZA
1386  Men      men     ADAMLAR
1387  Mend     mend     TAMİR ETMEK
1388  Mental    mentıl    ZİHİNSEL
1389  Mention    menşın    BAHSETMEK
1390  Merchant   mörçınt   TÜCCAR
1391  Mercy     mörsi    MERHAMET
1392  Mere     miır     SADECE,YALNIZCA
1393  Merry     meri     MUTLU
1394  Mess     mes     KARGAŞALIK,DAĞINIKLIK
1395  Message    mesıc    MESAJ
1396  Metal     metıl    METAL
1397  Meter     mitır    ÖLÇEK
1398  Method       methıd     METOT
1399  Metre       mitr      METRE
1400  Mice        mays      FARELER
1401  Middle       midl      ORTA
1402  Midnight      midnayt     GECE YARISI (24:00)
1403  Military      militıri    ASKERİ
1404  Milk        milk      SÜT
1405  Mill        mil       1.DEĞİRMEN 2.İMALATHANE
1406  Mimic       mimik      TAKLİT ETMEK (birini)
1407  Mind        maynd      AKIL
1408  Mind        maynd      BİRİNE BAKMAK,DERT ETMEK
1409  Mine        mayn      1.BENİM 2.MADEN OCAĞI 3.MAYIN
1410  Minimum      minımum     ENAZ
1411  Minister      minıstır    1.BAKAN 2.BÜYÜKELÇİ YARDIMCISI
1412  Minor       maynır     ÖNEMSİZ, UFAK, MİNÖR
1413  Minority      maynorıti    AZINLIK
1414  Minus       maynıs     EKSİ ( - )
1415  Minute       mınıt      1.DAKİKA 2.ÇOK KÜÇÜK 3.ZABIT
1416  Mirror       mirır      AYNA
1417  Miss        mis       1.ÖZLEMEK 2.KAÇIRMAK,KAYIP
1418  Miss        mis       BAYAN
1419  Missile      misayl     FÜZE, FIRLATILAN CİSİM
1420  Mission      mişn      ÖZEL BİR GÖREV İÇİN YOLCULUK,MİSYON
1421  Mistake      misteyk     HATA
1422  Misunderstand   misandırstend  YANLIŞ ANLAMAK
1423  Mix        miks      KARIŞTIRMAK, KARIŞMAK
1424  Model       madl      MODEL (model araba,manken v.b)
1425  Moderate      madırıt     ILIMLI, ORTADA
1426  Modern       madn      MODERN, ÇAĞDAŞ
1427  Modest       modıst     ALÇAKGÖNÜLLÜ, ILIMLI
1428  Moment       moumınt     AN
1429  Monday       mondey     PAZARTESİ
1430  Money       mani      PARA
1431  Monkey       manki      MAYMUN
1432  Month       manth      AY (takvim ayı)
1433  Moon        muun      AY
1434  More        mor       DAHA FAZLA
1435  Morning      morning     SABAH
1436  Mosque       mosk      CAMİ
1437  Most        moust      EN ÇOK
1438  Mother       madır      ANNE
1439  Motor       moutır     MOTOR
1440  Mountain      mauntın     DAĞ
1441  Mouse       maus      FARE
1442  Mouth       mauth      AĞIZ
1443  Move        muuv      HAREKET ETMEK, ETTİRMEK
1444  Movement      muuvmınt    HAREKET
1445  Much        maç       ÇOK (miktarca)
1446  Mud        mad       ÇAMUR
1447  Murder       mördır     CİNAYET
1448  Music       müuzik     MÜZİK
1449  Must        mast      ZORUNLULUK
1450  My         may       BENİM
1451  Mystery      mıstri     ESRAR, BİLİNMEZLİK
1452  Nail        neyl      1.TIRNAK 2.ÇİVİ
1453  Name        neym      İSİM
1454  Narrow       nerou      DAR
1455  Nation       neyşın     ULUS
1456  National      neyşınl     ULUSAL
1457  Native       neytiv     YERLİ (her native language)
1458  Natural      neçrıl     DOĞAL
1459  Nature       neyçır     DOĞA
1460  Near        niır      YAKIN
1461  Necessary     nesısıri    GEREKLİ
1462  Necessity     nısesiti    GEREKLİLİK
1463  Neck        nek       BOYUN, ENSE
1464  Need        niid      GEREKSİNİM, İHTİYAÇ
1465  Needle       niidl      İĞNE, ŞİŞ
1466  Neglect      nıglekt     İHMAL ETMEK
1467  Neighbour     neybır     KOMŞU
1468  Neither      niidır     HİÇBİRİ
1469  Neither...Nor...  naydır..nor..  NE O..NE ÖBÜRÜ
1470  Nephew       nevüuu     YEĞEN (erkek)
1471  Nervous      nörvıs     SİNİRLİ
1472  Nest        nest      YUVA, KUŞ YUVASI
1473  Net        net       1.AĞ 2.NET (brütün tersi)
1474  Never       never      HİÇBİR ZAMAN ,ASLA
1475  Nevertheless    nevedıles    BUNA RAĞMEN, HALA, AMA
1476  New        nuu       YENİ
1477  News        nüuz      HABER
1478  Newspaper     nüuspeypır   GAZETE
1479  Next        nekst      EN YAKIN, BİR SONRAKİ, ERTESİ
1480  Nice        nays      HOŞ
1481  Niece       niis      YEĞEN (kız)
1482  Night       nayt      GECE
1483  Nil        nil       SIFIR, BOŞLUK
1484  No         no       HAYIR
1485  Noble       noubl      SOYLU
1486  Nobody       noubadi     HİÇ KİMSE
1487  Noise       noiz      GÜRÜLTÜ
1488  None        nan       HİÇBİRİSİ
1489  Noon        nuun      ÖĞLE ZAMANI
1490  Normal       normıl     NORMAL
1491  North       north      KUZEY
1492  Nose        nouz      BURUN
1493  Not        nat       DEĞİL
1494  Note        not       1. NOT 2.KAĞIT PARA 3. NOTA
1495  Nothing      nathing     HİÇBİR ŞEY
1496  Notice       noutis     DUYURU, DİKKATİNİ ÇEKMEK
1497  November      novembır    KASIM
1498  Now        nau       ŞİMDİ
1499  Nowadays      nauıdeyz    BUGÜNLERDE
1500  Nowhere      nouweır     HİÇ BİRYER
1501  Nuisance      nuusıns     SIKINTI, DERT
1502  Number       nambır     SAYI, NUMARALANDIRMAK
1503  Nurse       nörs      HEMŞİRE, HASTABAKICI
1504  Nut        nat       1.KURUYEMİŞ (fındık v.b) 2.SOMUN
1505  Oak        ook       MEŞE
1506  Obey        obey      SÖZ DİNLEMEK, İTAAT ETMEK
1507  Object       ıbcekt     İTİRAZ ETMEK
1508  Object       abcekt     NESNE, OBJE, AMAÇ
1509  Observation    abzıveyşın   GÖZLEM
1510  Observe      ıbzörv     GÖZLEM YAPMAK
1511  Obtain       ıbtein     TEDARİK ETMEK, SAĞLAMAK
1512  Obvious      ıbvıyıs     AŞİKAR
1513  Occasion      ıkeyjn     VESİLE
1514  Occupation     aküpeyşın    1.MESLEK 2.İŞGAL
1515  Occupy       aküpay     İŞGAL ETMEK, OTURMAK, KAPLAMAK, MEŞGUL ETMEK
1516  Ocean       ouşın      OKYANUS
1517  October      oktobır     EKİM (ayı )
1518  Of         ov       İYELİK EKİ, NIN
1519  Off        of       YOK OLMAK, EKSİLMEK
1520  Offence      ıfens      1.YASADIŞI İŞ 2.SALDIRI, OFENS
1521  Offend       ıfend      KIZDIRMAK, İNCİTMEK (birini)
1522  Offer       ofır      TEKLİF ETMEK
1523  Office       ofis      OFİS
1524  Officer      ofisır     SUBAY, MEMUR
1525  Official   ofişl     RESMİ
1526  Often     ofn      SIK SIK
1527  Oil      oyl      YAĞ, PETROL
1528  Old      old      ESKİ, YAŞLI
1529  On      an      ÜZERİNDE
1530  Once     wans     1.BİR KEZ 2.BİR AN ÖNCE
1531  One      wan      BİR
1532  Only     ounli     SADECE, YALNIZCA
1533  Open     oupın     AÇIK, AÇMAK
1534  Operate    opıreyt    ÇALIŞMAK
1535  Operation   opıreyşın   1.OPERASYON 2.AMELİYAT
1536  Operator   opıreytır   OPERATÖR
1537  Opinion    opinyın    DÜŞÜNCE
1538  Opportunity  aporçüniti  FIRSAT
1539  Opposite   apızit    ZIT,TERS
1540  Optimist   aptimist   İYİMSER
1541  Or      or      VEYA
1542  Orange    orınc     1.PORTAKAL 2.TURUNCU
1543  Order     oordır    1.EMİR 2.SİPARİŞ 3.DÜZEN, SIRA
1544  Ordinary   oodnri    SIRADAN, NORMAL
1545  Organ     orgın     1.ORG 2.ORGAN 3.ORGANİZASYON, KURULUŞ
1546  Organize   orgınayz   ORGANİZE ETMEK
1547  Origin    oricin    KÖKEN, ORİJİN
1548  Other     adır     DİĞER
1549  Otherwise   adırwayz   1.BAŞKA TÜRLÜ 2.YOKSA,AKSİ TAKTİRDE
1550  Ought     oot      ..MELİ ..MALI EKİ
1551  Our      aar      BİZİM
1552  Out      aut      DIŞARI
1553  Outline    autlayn    ANA HAT, ÖZETLEMEK
1554  Out-Of-Date  aut ov deyt  MODASI GEÇMİŞ, ESKİ
1555  Output    autput    ÇIKTI
1556  Outside    autsayd    DIŞARI
1557  Oven     avn      FIRIN
1558  Over     ouvır     1.ÜSTÜNDE 2.BİTMEK
1559  Overcome   ouvıkam    ÜSTESİNDEN GELMEK
1560  Owe      ou      BORÇLU OLMAK
1561  Own      on      SAHİP OLMAK
1562  Owner     ounır     SAHİP
1563  Ox      oks      BOĞA
1564  Pack     pek      PAKETLEMEK
1565  Packet    pekıt     PAKET
1566  Page     peyc     SAYFA
1567  Pain     peyn     ACI, AĞRI
1568  Painful    peynful    AĞRILI
1569  Paint     peynt     BOYAMAK, BOYA
1570  Painter    peyntır    1.RESSAM 2.BOYACI
1571  Pair     peır     ÇİFT
1572  Palace    pelıs     SARAY
1573  Pale     peyl     SOLUK,SOLGUN (renk)
1574  Pan      pen      TAVA
1575  Panic     penik     PANİK
1576  Paper     peypır    1.KAĞIT 2.GAZETE 3.EVRAK, KİMLİK
1577  Paradise   perıdays   CENNET
1578  Paragraph   perıgraf   PARAGRAF
1579  Parcel    paasl     PARÇA
1580  Pardon    paadn     PARDON
1581  Parent    perınt    ANA BABA
1582  Park     park     1.PARK 2.PARK ETMEK
1583  Parliament  parlımınt   PARLAMENTO
1584  Parrot    perıt     PAPAĞAN
1585  Part     part     KISIM, BÖLÜM ,AYIRMAK
1586  Particular  pıtikülır   YALNIZ, ÖZEL, TİTİZ
1587  Partner    partnır    1.ORTAK 2.PARTNER
1588  Part-Time   part taym   YARIM GÜN
1589  Party     paati     PARTİ
1590  Pass     pes      GEÇMEK, GEÇİRMEK
1591  Passage    pesıc     PASAJ
1592  Passenger   pesıncır   YOLCU
1593  Passport   pasport    PASAPORT
1594  Password   paswörd    PAROLA
1595  Past     pest     GEÇMİŞ
1596  Patience   peyşns    SABIR
1597  Patient    peyşnt    1.SABIRLI 2.HASTA
1598  Pay      pey      ÖDEMEK
1599  Payment    peymınt    ÖDEME
1600  Peace     piis     BARIŞ
1601  Pear     peır     ARMUT
1602  Peculiar   pıküliır   GARİP
1603  Pen      pen      1.AĞIL 2.TÜKENMEZ KALEM
1604  Penalty    penılti    CEZA
1605  Pencil    pensl     KURŞUN KALEM
1606  People    piipl     HALK
1607  Pepper    pepır     BİBER
1608  Per      pör      HER
1609  Perfect    pörfekt    KUSURSUZ, YETKİN
1610  Perform    pörform    1.ÇALIŞMAK 2.UYGULAMAK
1611  Performance  pörformıns  PERFORMANS
1612  Perhaps    pörheps    BELKİ
1613  Permission  pörmişn    İZİN
1614  Permit    pörmit    1.İZİN VERMEK 2.İZİN KAĞIDI
1615  Person    pörsın    KİŞİ
1616  Personality  pörsınelıti  KİŞİLİK
1617  Persuade   pörsweyd   İKNA ETMEK
1618  Petrol    petrıl    PETROL
1619  Phone     foun     TELEFON
1620  Photo     foutou    FOTOĞRAF
1621  Piano     pieno     PİYANO
1622  Pick     pik      TOPLAMAK, SEÇMEK
1623  Pickpocket  pikpakıt   YANKESİCİ
1624  Picnic    piknik    PİKNİK
1625  Picture    pikçır    RESİM
1626  Pie      pay      PASTA, BÖREK
1627  Piece     piis     PARÇA
1628  Pig      pig      DOMUZ
1629  Pigeon    picın     GÜVERCİN
1630  Pile     payl     ÜST ÜSTE KOYMAK
1631  Pill     pil      HAP
1632  Pilot     paylıt    PİLOT
1633  Pin      pin      TOPLU İĞNE
1634  Pine     payn     ÇAM
1635  Pineapple   paynepl    ANANAS
1636  Pink     pink     PEMBE
1637  Pipe     payp     1.BORU 2.PİPO 3.FLÜT
1638  Pity     piti     ACIMAK (What a pity : Ne yazık)
1639  Place     pleys     YER, YERLEŞTİRMEK
1640  Plain     pleyn     AÇIK, ORTADA, DÜZ
1641  Plan     plen     PLAN, PLANLAMAK
1642  Plane     pleyn     UÇAK
1643  Plant     plent     1.BİTKİ, BİTKİ EKMEK 2.FABRİKA, TESİS
1644  Plantation  plenteyşn   EKİLİ YER
1645  Plate     pleyt     TABAK
1646  Play     pley     1.OYNAMAK 2.ÇALMAK (bir müzik aletini)
1647  Player    pleyır    OYUNCU, ÇALAN
1648  Pleasant   pleznt    KEYİFLİ, ZEVKLİ
1649  Please    pliiz     1.LÜTFEN 2.MUTLANDIRMAK
1650  Pleasure   plejır    ZEVK
1651  Plenty    plenti    ÇOK SAYIDA
1652  Plough    plau     TOPRAĞI SÜRMEK
1653  Plug     plag     FİŞ, BANYO TIKACI
1654  Plus     plas     ARTI
1655  Pocket    pakıt    CEP
1656  Poem     poım     ŞİİR
1657  Poet     poıt     ŞAİR, OZAN
1658  Poetry    poıtri    ŞİİRLER, ŞAİRLİK, ŞİİRLE İLGİLİ
1659  Point     point    NOKTA, UÇ
1660  Poison    poizın    ZEHİR
1661  Police    pıliis    POLİS
1662  Policy    palısi    1.POLİÇE 2.YÖNETİM İLKESİ, POLİTİKA
1663  Polish    poliş    PARLATMAK
1664  Polite    pılayt    KİBAR
1665  Political   pılitikl   POLİTİK
1666  Politician  polıtişın  POLİTİKACI, POLİTİKAYLA UĞRAŞAN
1667  Politics   palitiks   POLİTİK
1668  Pool     puul     HAVUZ
1669  Poor     puur     1.YOKSUL 2.ZAVALLI
1670  Population  papüleyşn  NÜFUS
1671  Pork     pork     DOMUZ ETİ
1672  Port     port     LİMAN
1673  Position   pızişn    DURUM, KONUM
1674  Positive   pazitiv   1.EMİN, KESİN 2.OLUMLU
1675  Possess    pızes    SAHİP OLMAK
1676  Possession  pızeşn    SAHİPLİK
1677  Possibility  pasıbilıti  OLASILIK
1678  Possible   pasıbl    OLASI, MÜMKÜN
1679  Post     poust    1.POSTA 2.İŞARET 3.DEVRİYE GEZMEK (askerde)
1680  Postpone   pospon    ERTELEMEK
1681  Pot      pot     TENCERE
1682  Potato    poteyto   PATATES
1683  Pour     poor     DÖKMEK, AKITMAK
1684  Powder    paudır    TOZ, PUDRA
1685  Power     pauır    GÜÇ
1686  Powerful   pauıfl    GÜÇLÜ
1687  Practical   prektikl   PRATİK
1688  Practice   prektis   ALIŞTIRMA
1689  Practise   prektis   ALIŞTIRMA YAPMAK
1690  Praise    preyz    ÖVMEK
1691  Pray     prey     DUA ETMEK
1692  Preach    priiç    VAAZ VERMEK
1693  Predict    prıdikt   TAHMİN ETMEK
1694  Prefer    prıför    YEĞLEMEK, TERCİH ETMEK
1695  Pregnant   pregnınt   HAMİLE
1696  Prejudice   precıdis   ÖNYARGI
1697  Preparation  prepıreyşn  HAZIRLIK
1698  Prepare    prıpeır   HAZIRLAMAK
1699  Presence   prezns    VARLIK(bir yerde varlığı )
1700  Present    preznt    BURADA, MEVCUT, ŞİMDİKİ, ARMAĞAN
1701  Present    prizent   SUNMAK
1702  President   prezidınt  BAŞKAN
1703  Press     pres     1.BASKI 2.ÜTÜLEME 3.BASIN
1704  Press     pres     BASKI YAPMAK, BASMAK
1705  Pressure   preşır    BASINÇ, BASKI
1706  Pretend    pritend   GİBİ GÖZÜKMEK, TAKLİT YAPMAK
1707  Pretty    priti    1.SEVİMLİ 2.OLDUKÇA
1708  Prevent    privent   KORUMAK
1709  Previous   priiviıs   ÖNCEKİ
1710  Price     prays    FİYAT
1711  Pride     prayd    ONUR,GURUR
1712  Priest    priist    RAHİP
1713  Prince    prins    PRENS
1714  Principal   prinsipl   1.EN ÖNEMLİ 2.PRENSİP 3.ANA PARA (borçta)
1715  Print     print    1.BASMAK(harfler vs.) 2.İZ
1716  Prison    prizn    HAPİS
1717  Prisoner   priznır   1.MAHKUM 2.ESİR
1718  Private    prayvıt   ÖZEL
1719  Prize     prayz    ÖDÜL
1720  Probable   prabıbl   OLASI
1721  Problem    prablım   SORUN, PROBLEM
1722  Produce    prodyus   ÜRETMEK
1723  Product    prıdak    ÜRÜN
1724  Production  prodakşn   ÜRETİM
1725  Profession  profeşn   MESLEK
1726  Profit    profit    KAR
1727  Programme   prougrem   PROGRAM
1728  Progress   prougres   GELİŞME
1729  Promise    promis    SÖZ VERMEK
1730  Pronounce   pronauns   OKUNUŞUNU ÇIKARTMAK, TELAFFUZ ETMEK
1731  Proof     pruuf    KANIT
1732  Proper    prapır    UYGUN, DOĞRU
1733  Property   prapıti   MAL, MÜLK (bir işinin sahip olduğu), EŞYA
1734  Proposal   propouzl   PLAN, ÖNERİ
1735  Propose    propouz   1.PLANINI AÇIKLAMAK 2.EVLİLİK TEKLİF ETMEK
1736  Protect    prıtekt   KORUMAK
1737  Protest    protest   PROTESTO
1738  Proud     praud    GURURLU
1739  Prove     pruuv    KANITLAMAK
1740  Provide    provayd   SAĞLAMAK, TEDARİK ETMEK
1741  Pub      pab     PAB, BİRAHANE
1742  Public    pablik    HALK (puplıc sector=devlet sektörü )
1743  Publish    pabliş    BASIM (bir yayını)
1744  Pull     pul     ÇEKMEK
1745  Pullover   pulouvır   1.KAZAK 2.ARABAYI DURDURMAK, KENARA ÇEKMEK
1746  Pump     pamp     POMPA
1747  Punch     panç     1.DELMEK 2.YUMRUKLAMAK
1748  Punish    paniş    CEZALANDIRMAK
1749  Pupil     püupl    1.ÖĞRENCİ 2.GÖZBEBEĞİ
1750  Puppet    papıt    KUKLA
1751  Puppy     papi     GENÇ KÖPEK
1752  Purchase   pörçıs    SATIN ALMAK
1753  Purple    pörpıl    MOR
1754  Purpose    pöpıs    AMAÇ
1755  Push     puş     İTMEK
1756  Put      put     KOYMAK
1757  Puzzle    pazl     BULMACA, PROBLEM
1758  Pyjamas    pıcaamız   PİJAMA
1759  Quality    kualıti   NİTELİK, KALİTE
1760  Quantity   kuantıti   MİKTAR
1761  Quarrel    kuarıl    TARTIŞMAK, ATIŞMAK
1762  Quarter    kootır    ÇEYREK
1763  Queen     kuiin    KRALİÇE
1764  Question   quesçın   SORU, SORMAK
1765  Queue     küu     SIRA, KUYRUK
1766  Quick     kuik     ÇABUK
1767  Quiet     kuayıt    SESSİZ, SAKİN, HUZURLU
1768  Quite     kuayt    HEMEN HEMEN, YAKLAŞIK OLARAK
1769  Quiz     kuiz     KÜÇÜK TEST
1770  Rabbit    rebit    TAVŞAN
1771  Race     reys     IRK
1772  Race     reys     YARIŞMAK
1773  Radiator   reydieytır  RADYATÖR
1774  Radio     reydio    RADYO
1775  Rail     reyl     RAY
1776  Railway    reylwey   TREN YOLU
1777  Rain     reyn     YAĞMUR
1778  Raincoat   reynkout   YAĞMURLUK
1779  Raise      reyz      1.YÜKSELTMEK 2.ZAM YAPMAK 3.YETİŞTİRMEK
1780  Range      reync      ARALIK, ALAN
1781  Rank       renk      1.SIRA 2.RÜTBE 3.SOSYAL SINIF
1782  Rapid      repid      ÇABUK, HIZLI
1783  Rare       reyr      NADİR
1784  Rate       reyt      1.HIZ 2. ORAN
1785  Rather      radır      EPEY, ÇOK DEĞİL
1786  Raw       row       1.HAM 2.ÇİĞ
1787  Razor      reyzır     USTURA, TRAŞ MAKİNESİ
1788  Reach      riiç      ERİŞMEK
1789  Read       riid      OKUMAK
1790  Ready      redi      HAZIR
1791  Realize     riılayz     FARK ETMEK (idrak etmek )
1792  Really      riıli      GERÇEKTEN
1793  Reason      riizn      1.NEDEN 2.AKIL
1794  Reasonable    riiznıbl    MAKUL
1795  Recall      rikol      ANIMSAMAK
1796  Receipt     rısiit     MAKBUZ
1797  Receive     rısiiv     1.ALMAK 2.KARŞILAMAK
1798  Recent      riisnt     YAKIN ZAMANDA OLAN
1799  Reception    risepşn     1.RESMİ DAVET 2.RESEPSİYON
1800  Recognize    rekıgnayz    TANIMAK
1801  Recommend    rekımend    TAVSİYE ETMEK
1802  Record      rekord     1.KAYIT 2.PLAK 3.REKOR
1803  Recover     rikavır     1.İYİLEŞMEK 2.(kaybedilen bir şeyi) BULMAK
1804  Red       red       KIRMIZI, KIZIL
1805  Reduce      rıdyus     AZALTMAK
1806  Reflect     riflekt     YANSITMAK
1807  Refuge      refüuc     REFÜJ, GÜVENLİ YER
1808  Refugee     refyucii    TEHLİKEDEN KAÇAN, KAZAZEDE
1809  Refuse      refyuz     REDDETMEK
1810  Regard      rigard     1.DİKKAT 2.DÜŞÜNCE 3.BAKMAK 4.İNANMAK
1811  Regret      rigret     ÜZGÜN OLMAK, PİŞMAN OLMAK
1812  Regular     regulır     DÜZENLİ, OLAĞAN
1813  Reject      ricekt     KABUL ETMEMEK
1814  Relation     rıleyşn     1.İLİŞKİ 2.AKRABALIK
1815  Relationship   rıleyşnşip   İLİŞKİ, İLETİŞİM
1816  Relative     relıtiv     1.AKRABA 2.GÖRECELİ
1817  Relax      rileks     RAHATLAMAK, GEVŞEMEK
1818  Release     rilis      SERBEST BIRAKMAK, GEVŞETMEK
1819  Relief      rıliif     RAHATLAMA
1820  Relieve     rıliiv     UZAKLAŞTIRMAK (ağrıyı v.s.)
1821  Religion     rılicın     DİN
1822  Remain      rımeyn     1.GERİYE KALMAK 2.YERİNDE DURMAK
1823  Remark      rımark     BELİRTMEK, AÇIKLAMA
1824  Remarkable    rımarkıbl    DİKKATE DEĞER
1825  Remember     rimembır    UNUTMAMAK, ANIMSAMAK
1826  Remind      rimaynd     ANIMSATMAK
1827  Remote      rimuut     UZAK
1828  Remove      rimuuv     UZAKLAŞTIRMAK
1829  Rent       rent      KİRALAMAK
1830  Repair      ripeır     ONARMAK
1831  Repay      rıpey      GERİ ÖDEMEK
1832  Repeat      rıpiit     TEKRARLAMAK
1833  Replace     rıpleys     YENİDEN YERLEŞTİRMEK
1834  Replacement   rıpleysmınt   YERLEŞTİRME
1835  Reply      rıplay     YANITLAMAK, YANIT
1836  Report      riport     RAPOR, RAPOR ETMEK
1837  Represent    reprızent    TEMSİL ETMEK
1838  Representative  reprızentıtiv  TEMSİLCİ
1839  Republic     rıpablik    CUMHURİYET
1840  Request     rikuest     RİCA ETMEK, RİCA
1841  Require     rikuayır    GEREKSİNMEK
1842  Rescue      reskuu     KURTARMAK
1843  Reserve     rizörv     1.REZERV 2.REZERVASYON YAPTIRMAK
1844  Resign      rizayn     İSTİFA ETMEK
1845  Resist      rızist     KARŞI KOYMAK
1846  Respect     rıspekt     SAYGI DUYMAK
1847  Respectable   rıspektıbl   SAYGIDEĞER
1848  Responsible   rıspansıbl   SORUMLU
1849  Rest       rest      DİNLENMEK
1850  Rest       rest      GERİYE KALAN
1851  Restaurant    restrant    RESTORAN, LOKANTA
1852  Result      rizalt     SONUÇ
1853  Retire      ritayır     EMEKLİ OLMAK
1854  Return      ritörn     GERİ DÖNMEK
1855  Revenge     rivenc     ÖÇ ALMAK, İNTİKAM
1856  Reward      riword     ÖDÜL
1857  Rib       rib       KABURGA
1858  Ribbon      ribın      KURDELA, ŞERİT
1859  Rice       rays      PİRİNÇ
1860  Rich       riç       ZENGİN
1861  Ride       raıd      ATA,BİSİKLETE BİNMEK
1862  Ridiculous    ridikulıs    GÜLÜNÇ, SAÇMA
1863  Right      rayt      1.HAK 2.DOĞRU,HAKLI 3.SAĞ TARAF
1864  Ring       ring      YÜZÜK, HALKA
1865  Ring       ring      ÇALMAK(zil çalması), TELEFON ETMEK
1866  Ripe       rayp      OLGUN, HAM DEĞİL
1867  Rise       rayz      YÜKSELMEK
1868  Risk       risk      RİSK
1869  Risky      riski      RİSKLİ
1870  River      rivır      NEHİR
1871  Road       roud      YOL
1872  Roar       roor      KÜKREME
1873  Roast      roust      ROSTO, FIRINDA PİŞİRMEK
1874  Rob       rob       1.SOYGUN YAPMAK
1875  Rock       rak       1.KAYA 2.SALLANMAK
1876  Role       roul      ROL
1877  Roll       rol       YUVARLANMAK
1878  Roof       ruuf      ÇATI
1879  Room       ruum      ODA
1880  Root       ruut      KÖK
1881  Rope       roup      HALAT, İP
1882  Rose       rouz      1.GÜL 2.PEMBE
1883  Rough      raf       KABA
1884  Round      raund      YUVARLAK
1885  Row       rou       1.SIRA 2.GÜRÜLTÜ
1886  Row       rou       KÜREK ÇEKMEK
1887  Royal      royıl      KRALİYETE AİT
1888  Rub       rab       SÜRMEK, SÜRTMEK, OVMAK
1889  Rubbish     rabiş      1.ÇÖP 2.SAÇMA
1890  Rude       ruud      KABA
1891  Rule       ruul      1.YÖNETMEK 2.KURAL
1892  Ruler      ruulır     1.KURAL KOYUCU, YÖNETİCİ 2.CETVEL
1893  Rumble      rambl      GÜRLEMEK
1894  Run       ran       1.KOŞMAK 2.ÇALIŞTIRMAK (fabrika,şirket v.b)
1895  Runaway     ranıwey     1.KAÇAK 2.KONTROL DIŞI (runaway increase in prices)
1896  Rush       raş       ÇABUK DAVRANMAK
1897  Sabotage     sebıtaj     SABOTAJ
1898  Sack       sek       ÇUVAL
1899  Sack       sek       KOVMAK, İSTİFAYA ZORLAMAK
1900  Sad       sed       ÜZGÜN, MUTSUZ
1901  Saddle      sedl      EĞER
1902  Safe       seyf      1.GÜVENLİ, EMİN 2.KASA
1903  Sail       seyl      DENİZ YOLCULUĞU
1904  Sailor      seylır     DENİZCİ
1905  Sake       seyk      HATIR, UĞRUNA
1906  Salad    selıd    SALATA
1907  Salary    selıri    MAAŞ
1908  Sale     seyl     SATIŞ
1909  Salt     solt     TUZ
1910  Same     seym     AYNI, FARKSIZ
1911  Sand     send     KUM
1912  Sandal    sendl    SANDALET
1913  Sandwich   sendwic   SANDVİÇ
1914  Satisfy   setısfay   TATMİN ETMEK
1915  Saturday   setırdey   CUMARTESİ
1916  Save     seyv     1.KORUMAK 2.TASARRUF ETMEK
1917  Say     sey     DEMEK, SÖYLEMEK
1918  Scale    skeyl    1.ÖLÇEK 2.TART
1919  Scarce    skers    KIT
1920  School    skuul    OKUL
1921  Science   sayıns    BİLİM
1922  Scissors   sizız    MAKAS
1923  Score    skoor    SKOR
1924  Scrape    skreyp    KAZIMAK, SÜRTMEK, ARTIK, PİSLİK
1925  Scratch   skreç    1.TIRMALAMAK 2.KAŞIMAK
1926  Scream    skriim    ÇIĞLIK
1927  Screen    skriin    1.EKRAN 2.PERDE, PERDELEMEK
1928  Screw    skru     VİDALAMAK, VİDA, KAZIKLAMAK
1929  Sea     sii     DENİZ
1930  Search    sörç     ARAŞTIRMAK
1931  Seashore   siişor    DENİZ KIYISI
1932  Season    siizn    MEVSİM, SEZON
1933  Seat     siit     OTURULACAK YER
1934  Second    sekınd    1.SANİYE 2.İKİNCİ
1935  Secret    sikrıt    GİZ, SIR
1936  Secretary  sekrıtri   SEKRETER
1937  Section   sekşn    KISIM, BÖLÜM
1938  See     sii     1.GÖRMEK 2.FARK ETMEK 3.ANLAMAK
1939  Seed     siid     1.TOHUM 2.ÇEKİRDEK
1940  Seek     siik     ARAMAK, SORUŞTURMAK
1941  Seem     siim     GÖRÜNMEK
1942  Seize    siiz     KAPMAK, HIZLA BİR ŞEYİ ELE GEÇİRMEK
1943  Seldom    seldım    ARA SIRA, SIK DEĞİL
1944  Select    sılekt    SEÇMEK
1945  Selection  sılekşn   SEÇİM
1946  Selfish   selfiş    BENCİL
1947  Sell     sell     SATMAK
1948  Semi     semi     YARI
1949  Send     send     GÖNDERMEK
1950  Sense    sens     DUYU
1951  Senseless  senslıs   1.APTALCA 2.BİLİNÇSİZ
1952  Sensible   sensibıl   AKILLI
1953  Sensitive  sensitiv   DUYARLI, ALINGAN
1954  Sentence   sentıns   1.CÜMLE 2.HÜKÜM GİYME,MAHKUM OLMA (A Life sentence)
1955  Separate   seprıt    AYRI, AYIRMAK
1956  September  septembır  EYLÜL
1957  Serial    siiriıl   SERİ (T.V ,radyo,hikaye v.b )
1958  Serious   siiriıs   CİDDİ
1959  Sermon    sörmın    VAAZ
1960  Servant   sörvınt   HİZMETÇİ
1961  Serve    sörv     1.HİZMET ETMEK 2.SERVİS YAPMAK
1962  Service   sörvis    SERVİS
1963  Set     set     AYARLAMAK, YERLEŞTİRMEK, HAZIRLAMAK
1964  Settle    setl     1.DURUP DİNLENMEK 2.ALIŞMAK 3.YERLEŞMEK
1965  Settlement  setlmınt   ANLAŞMA
1966  Several   sevrıl    BİR KAÇ
1967  Severe    sıviır    SERT, CİDDİ
1968  Sew     sou     DİKİŞ DİKMEK
1969  Shade    şeyd     GÖLGE, GÖLGELEMEK
1970  Shadow    şedou    HARANLIK, GÖLGE
1971  Shadow    şedou    İZLEMEK (gizlice)
1972  Shake    şeyk     SARSMAK
1973  Shame    şeym     UTANÇ
1974  Shape    şeyp     ŞEKİL, FORM
1975  Share    şeyr     PAYLAŞTIRMAK, PAYLAŞMAK, PAY
1976  Sharp    şarp     1.KESKİN 2.TAM TAMINA 3.ZEKİ
1977  Sheep    şiip     KOYUN, KOYUNLAR
1978  Sheet    şiit     1.ÇARŞAF 2.İNCE TABAKA
1979  Shell    şel     1.KABUK 2.BOMBALAMAK
1980  Shelter   şeltır    SIĞINMAK
1981  Shine    şayn     PARLAMAK, PARLATMAK
1982  Ship     şip     GEMİ, GEMİYLE YOLLAMAK
1983  Shirt    şört     GÖMLEK
1984  Shock    şak     ŞOK, ŞOK ETMEK
1985  Shoe     şuu     AYAKKABI
1986  Shoot    şuut     1.ATEŞ ETME,ŞUT ATMA 2.FİLM ÇEKME 3.TOMURCUK
1987  Shop     şap     DÜKKAN, ALIŞVERİŞ YAPMAK
1988  Shopping   şaping    ALIŞVERİŞ
1989  Shore    şoor     KIYI
1990  Short    şort     1.KISA 2.ANİDEN
1991  Shortly   şortli    1.KISA BİR ZAMAN SONRA 2.KISACA
1992  Shot     şat     ATIŞ
1993  Shoulder   şouldır   OMUZ
1994  Shout    şaut     BAĞIRMAK
1995  Show     şou     GÖSTERMEK, GÖSTERİ
1996  Shower    şauır    1.DUŞ, DUŞ ALMAK 2.SAĞANAK YAĞMUR
1997  Shut     şat     KAPATMAK (kapı,pencere v.b ) SHUT UP=SUS
1998  Shy     şay     UTANGAÇ
1999  Sick     sik     HASTA
2000  Side     sayd     1.KENAR,YAN,TARAF SIDEEFFECT=YAN ETKİ 2.TARAF TUTMAK
2001  Sigh     say     DERİN NEFES ALMAK
2002  Sight    sayt     GÖRÜŞ
2003  Sign     sayn     1.İŞARET 2.İMZALAMAK
2004  Signal    signıl    SİNYAL VERMEK, SİNYAL
2005  Signature  signıçır   İMZA
2006  Silence   saylıns   1.SESSİZLİK 2.SUSTURMAK
2007  Silent    saylınt   SESSİZ, SAKİN
2008  Silk     silk     İPEK
2009  Simplify   simplifay  BASİTLEŞTİRMEK
2010  Sin     sin     GÜNAH
2011  Since    sins     ŞİMDİYE KADAR
2012  Since    sins     1.'...DEN BERİ 2.ÇÜNKÜ
2013  Sing     sing     ŞARKI SÖYLEMEK
2014  Single    singl    1.TEK 2.BEKAR 3.TEK KİŞİLİK
2015  Sink     sink     1.BATMAK 2.EVYE
2016  Sir     sör     EFENDİ
2017  Sister    sistır    1.KIZ KARDEŞ 2.HEMŞİRE 3.RAHİBE
2018  Sit     sit     OTURMAK
2019  Situation  siçueyşn   DURUM
2020  Size     sayz     BÜYÜKLÜK
2021  Skate    skeyt    BUZ PATENİ, PATEN AYAKKABISI
2022  Skateboard  skeytboord  KAY KAY
2023  Skeleton   skelıtın   İSKELET
2024  Ski     skii     KAYAK, KAYAK YAPMAK
2025  Skill    skil     YETENEK
2026  Skin     skin     DERİ
2027  Skirt    skört    ETEK
2028  Sky     skay     GÖKYÜZÜ
2029  Slang    sleng    ARGO
2030  Slave    sleyv    KÖLE
2031  Sleep    sliip    UYUMAK, UYKU
2032  Sleepy    sliipi    UYKULU, SAKİN
2033  Sleeve    sliiv   ELBİSE KOLU,SLEEVELESS = KOLSUZ (elbise,bluz v.b)
2034  Slide    slayd   KAYDIRAK (parkta), KAYDIRMAK
2035  Slide    slayd   DİA, SLAYT
2036  Slight    slayt   ÖNEMSİZ, KÜÇÜK
2037  Slim     slim    İNCE, ZAYIF
2038  Slim     slim    ZAYIFLAMAYA ÇALIŞMAK
2039  Slip     slip    YUVARLANMAK, KAYMAK DÜŞMEK
2040  Slope    sloup   EĞİM
2041  Slow     slou    YAVAŞ, YAVAŞLAMAK
2042  Small    smol    KÜÇÜK, UFAK
2043  Smash    smeş    ÇARPIP KIRMAK
2044  Smell    smel    KOKU, KOKLAMAK
2045  Smile    smayl   GÜLÜMSEMEK
2046  Smoke    smouk   1.TÜTÜN İÇMEK (sigara vb.) 2.TÜTMEK 3.DUMAN
2047  Smooth    smuuth   DÜZGÜN, YUMUŞAK
2048  Snail    sneyl   SÜMÜKLÜBÖCEK
2049  Snake    sneyk   YILAN
2050  Sneeze    sniiz   HAPŞIRMAK
2051  Sniff    snif    BURNUNU ÇEKMEK
2052  Snore    snoor   HORLAMAK
2053  Snow     snou    KAR
2054  So      sou    1.ÖYLEYSE, BU YÜZDEN 2.BU ŞEKİLDE 3.ÇOK
2055  Soap     soup    SABUN
2056  Society   sısayıti  SOSYETE, ÇEVRE, TOPLUM
2057  Socket    sakıt   SOKET, PRİZ
2058  Sofa     soufı   DİVAN , SOFA
2059  Soft     soft    YUMUŞAK
2060  Soil     soil    TOPRAK
2061  Soldier   soulcır  ASKER
2062  Solemn    salım   1.CİDDİ 2.BAYILTICI
2063  Solid    solid   KATI, SERT
2064  Solve    solv    ÇÖZÜM BULMAK, ÇÖZMEK
2065  Some     sam    1.BAZI, BİRKAÇ 2.YAKLAŞIK
2066  Somebody   sambadi  BİRİSİ
2067  Someone   samwan   BİRİ
2068  Sometimes  samtaymz  BAZEN
2069  Somewhere  samweır  BİR YER
2070  Son     san    ERKEK ÇOCUK, OĞUL
2071  Song     song    ŞARKI
2072  Soon     suun    YAKINDA (zaman açısından)
2073  Sore     soor    AĞRI VERİCİ
2074  Sorrow    sarou   ÜZÜNTÜ
2075  Sorry    sori    ÜZGÜN
2076  Sort     sort    ÇEŞİT
2077  Sort     sort    SIRALAMAK
2078  Soul     soul    RUH
2079  Sound    saund   1.SES 2.MANTIKLI 3.TOPLAM
2080  Sound    saund   GİBİ GELMEK
2081  Soup     suup    ÇORBA
2082  Sour     sauır   EKŞİ
2083  Source    soors   KAYNAK
2084  South    sauth   GÜNEY
2085  Sow     sou    TOPRAĞA EKMEK
2086  Space    speys   1.UZAY 2.BOŞLUK 3.YER
2087  Spade    speyd   1.MAÇA (oyun kartlarında) 2.KÜREK
2088  Spare    speyr   EKSTRA, FAZLA, BOŞ, YEDEK
2089  Speak    spiik   KONUŞMAK
2090  Special   speşl   1.ÖZEL 2.EN İYİ
2091  Speech    spiiç   KONUŞMA
2092  Speed    spiid   HIZ, HIZLI GİTMEK
2093  Spell    spel    1.HARFLERİ SÖYLEMEK 2.BÜYÜLÜ SÖZCÜKLER
2094  Spend    spend   PARA HARCAMAK, HARCAMAK
2095  Spirit    spırit   1.RUH, RUHSAL DURUM, 2.ALKOLLÜ İÇKİ 3.İSPİRTO
2096  Spite    spayt   1.RAĞMEN 2.BİRİSİNE ZARAR VERME İSTEĞİ
2097  Splendid   splendid  NEFİS, HARİKA
2098  Split    split   İKİYE BÖLMEK
2099  Spoil    spoil   1.ZARAR VERMEK 2.ŞIMARTMAK
2100  Spoon    spuun   KAŞIK
2101  Sport    sport   SPOR
2102  Spot     spat    1.KÜÇÜK YUVARLAK İŞARET 2.BEN (ciltteki) 3.LEKE
2103  Spot     spat    1.LEKELEMEK 2.TANIMAK,AYIRMAK
2104  Spread    spred   YAYILMAK, YAYMAK
2105  Spring    spring   1.İLKBAHAR 2.YAY 3.ÜSTÜNE ATLAMAK 4.PINAR
2106  Spy     spay    CASUS
2107  Square    skueır   KARE
2108  Staff    staaf   ELEMAN, MEMUR
2109  Stage    steyc   1.EVRE SAFRA 2.SAHNE
2110  Stain    steyn   LEKELEMEK
2111  Stair    steyr   MERDİVEN
2112  Stamp    stemp   PUL, DAMGA, DAMGALAMAK
2113  Stamp    stemp   AYAKLA BASMAK, EZMEK
2114  Stand    stend   1.AYAKTA DURMAK,BULUNMAK 2.STAND IN=DUBLÖRLÜK YAPMAK
2115  Standard   standırd  STANDART
2116  Star     star    YILDIZ
2117  Stare    steyr   UZUN SÜRE BAKMAK
2118  Start    start   BAŞLAMAK, BAŞLANGIÇ
2119  State    steyt   1.DEVLET 2.DURUM
2120  State    steyt   SÖYLEMEK VEYA YAZMAK(bir şeyi)
2121  Station   steyşn   İSTASYON, DURAK
2122  Stay     stey    KALMAK
2123  Steady    stedi   SABİT
2124  Steal    stiil   ÇALMAK
2125  Steam    stiim   BUHAR
2126  Steer    stiir   DİDON, YÖNLENDİRMEK (bisiklet,motor,sandal,vs.)
2127  Step     step    1.ADIM, ADIM ATMAK 2.ÜVEY
2128  Stick    stik    SOPA, BASTON
2129  Stick    stik    YAPIŞTIRMAK, DEĞDİRMEK, YAPIŞMAK
2130  Stiff    stif    KOLAY BÜKÜLMEYEN, SERT
2131  Still    stil    1.HAREKETSİZ, SAKİN 2.HALA
2132  Stir     stör    1.KARIŞTIRMAK (çay v.b) 2.HAREKET ETTİRMEK
2133  Stock    stok    1.STOK, STOK YAPMAK 2.HİSSE SENEDİ
2134  Stocking   stoking  KADIN ÇORABI
2135  Stomach   stomak   MİDE
2136  Stone    stoun   1.TAŞ 2.MEYVE ÇEKİRDEĞİ 3.(6.3)Kg.
2137  Stop     stap    STOP, DURMAK, NOKTA, DURAK
2138  Store    stoor   DÜKKAN, DEPOLAMAK
2139  Story    stori   ÖYKÜ ,HİKAYE
2140  Stove    stouv   SOBA
2141  Straight   streyt   DÜZGÜN, EN KISA YOLDAN
2142  Strange   streync  GARİP, TUHAF
2143  Straw    strow   1.SAMAN 2.KAMIŞ (bardak için v.b) 3.HASIR
2144  Strawberry  strowbri  ÇİLEK
2145  Stream    striim   IRMAK
2146  Street    striit   CADDE
2147  Strength   strength  GÜÇ, KUVVET
2148  Stress    stres   BASTIRMAK(üzerine basa basa konuşmak), STRES
2149  Stretch   streç   1.GERİNMEK,GERMEK 2.BİR KEREDE 3.TOPRAK PARÇASI
2150  Strict    strikt   KATI (katı kuralları olan)
2151  Strike    strayk   1.GREV YAPMAK, GREV 2.VURMAK
2152  String    string   İP,TEL
2153  Strip    strip   SOYMAK, SOYUNMAK
2154  Stripe    strayp   1.ŞERİT,ÇİZGİ 2.KIRBAÇ CEZASI
2155  Stroke    strouk   1.ÇARPIŞ 2.FELÇ 3.OKŞAMAK
2156  Strong    strong   GÜÇLÜ
2157  Struggle   stragl   1.KAVGA ETMEK 2.ÇABA
2158  Student   studınt  ÖĞRENCİ
2159  Study    stadi   ÇALIŞMAK, OKUMAK, İNCELEMEK
2160  Stuff     staf     1.CİSİM , ŞEY 2.TIKIŞTIRMAK
2161  Stupid     stüupid    APTAL
2162  Subject    sabcıkt    1.KONU 2.ÖZNE
2163  Submarine   sabmıriin   DENİZALTI
2164  Suburb     sabörb    BANLİYÖ
2165  Subway     sabwey    ALT GEÇİT , ALT YOL
2166  Succeed    sıksiid    1.BAŞARMAK 2.YERİNİ ALMAK
2167  Success    sıkses    BAŞARI
2168  Succession   sıkseşn    ARDARDA ,DEVAMLI
2169  Such      saç      1.BUNUN GİBİ 2.BU KADAR
2170  Suck      sak      EMMEK
2171  Sudden     sadn     ANİ
2172  Suffer     safır     ACI ÇEKMEK
2173  Sugar     şugır     ŞEKER
2174  Suggest    sıcest    ÖNERMEK
2175  Suggestion   sıcesşn    ÖNERİ
2176  Suit      suut     1.YAKIŞMAK 2.UYGUN GELMEK 3.TAKIM ELBİSE
2177  Sum      sam      TOPLAM
2178  Summer     samır     YAZ
2179  Sun      san      GÜNEŞ
2180  Sunday     sandey    PAZAR (günü )
2181  Sunshine    sanşayn    GÜNEŞ IŞIĞI
2182  Suntan     santen    BRONZ RENGİ (ciltte)
2183  Super     suupır    SÜPER
2184  Superb     supörb    HARİKA, ÇOK GÜZEL
2185  Superstition  supıstişn   BATIL İNANÇ
2186  Supper     sapır     YEMEK (günün son yemeği)
2187  Supply     sıplay    SAĞLAMAK, MİKTAR
2188  Support    sıport    TAŞIMAK, YARDIM ETMEK, TARAF TUTMAK, DESTEKLEMEK
2189  Suppose    sıpouz    SANMAK
2190  Sure      şuır     EMİN, KESİN
2191  Surface    sörfıs    YÜZEY
2192  Surname    sörneym    SOYADI
2193  Surprise    sıprayz    1.ŞAŞIRTMAK 2.SÜRPRİZ
2194  Surround    sıraund    ÇEVRELEMEK
2195  Suspect    sıspekt    ŞÜPHELENMEK
2196  Swallow    swalou    1.YUTMAK 2. KIRLANGIÇ
2197  Swear     sweır     1.YEMİN ETMEK 2.KÜFRETMEK
2198  Sweep     swiip     SÜPÜRMEK
2199  Sweet     swiit     TATLI
2200  Swell     swel     ŞİŞMEK, KALINLAŞMAK
2201  Swim      swim     YÜZMEK
2202  Swing     swing     1.SALLANMAK 2.GÜÇLÜ RİTİM
2203  Switch     swiç     AÇMAK, KAPATMAK (düğme)
2204  Sword     sood     KILIÇ
2205  Symbol     simbl     SEMBOL
2206  System     sistım    SİSTEM
2207  Table     teybl     1.MASA 2.TABLO,LİSTE
2208  Tail      teyl     KUYRUK (kedi,uçak v.b)
2209  Tailor     teylır    TERZİ
2210  Take      teyk     TUTMAK,ALMAK,TAKE OFF=elbise çıkarmak,uçak kalkması
2211  Talk      tolk     KONUŞMA, KONUŞMAK
2212  Talkative   tolkıtiv   KONUŞKAN
2213  Tall      tool     UZUN
2214  Tame      teym     EVCİL, EVCİLLEŞTİRMEK
2215  Tank      tenk     1.TANK (depo) 2.TANK (silah)
2216  Tap      tep      1.MUSLUK 2.TIKLATMAK
2217  Tape      teyp     BANT, SELOTEYP
2218  Task      task     GÖREV
2219  Taste     teyst     TATMAK, TAD
2220  Tax      teks     VERGİ
2221  Taxi      teksi     TAKSİ
2222  Tea      tii      ÇAY
2223  Teach     tiiç     ÖĞRETMEK
2224  Teacher    tiiçır    ÖĞRETMEN
2225  Team      tiim     TAKIM, GRUP
2226  Tear      tiır     1.GÖZYAŞI 2.DELİK (kumaş,kağıtta v.b) 3.YIRTMAK
2227  Telegram    telıgrem   TELGRAF
2228  Telephone   telıfoun   TELEFON
2229  Telescope   telıskoup   TELESKOP
2230  Television   telıvijn   TELEVİZYON
2231  Tell      tel      ANLATMAK, SÖYLEMEK
2232  Temper     tempır    1.RUHSAL DURUM 2.KIZGIN
2233  Temperature  temprıçır   SICAKLIK
2234  Tender     tendır    1.KOLAY ÇİĞNENEBİLEN 2.YUMUŞAK, İYİ HUYLU 3.İHALE
2235  Term      törm     1.ZAMAN DİLİMİ 2.SÖZCÜKLER 3.SÖMESTR
2236  Terrible    terıbl    KORKUNÇ, KÖTÜ
2237  Terrific    tırifik    1.KOCAMAN 2.ÇOK GÜZEL
2238  Terror     terır     1.BÜYÜK KORKU 2.TERÖR
2239  Test      test     SINAMAK, DENEMEK, TEST
2240  Than      den      ...DEN ...DAN EKİ
2241  Thank     thenk     TEŞEKKÜR ETMEK
2242  That      det      O
2243  Theatre    thiıtır    TİYATRO
2244  Their     theır     ONLARIN
2245  Them      them     ONLARI
2246  Then      then     1.ÖYLEYSE 2.O ZAMANDA 3.ONDAN SONRA,DAHA SONRA
2247  There     theer     1.ORADA 2.VAR OLMAK (There is DALLAS on TV today.)
2248  Therefore   deırfoor   DOLAYISIYLA
2249  These     diiz     BUNLAR
2250  They      dey      ONLAR (çoğul üçüncü kişi zamiri)
2251  Thick     thik     1.KALIN 2.SIK
2252  Thief     thiif     HIRSIZ
2253  Thin      thin     İNCE
2254  Thing     thing     ŞEY
2255  Think     think     DÜŞÜNMEK
2256  Thirsty    thörsti    SUSAMIŞLIK, SUSATAN
2257  This      dis      BU
2258  Thorough    tharou    1.TÜMÜYLE 2.DİKKATLİ
2259  Those     douz     ONLAR
2260  Though     dou      NEDENSE
2261  Thought    thoot     DÜŞÜNCE
2262  Thread     thred     İP, İPİ İĞNEYE TAKMAK
2263  Threat     thret     TEHTİD
2264  Threaten    thretın    TEHTİD ETMEK
2265  Throat     throut    GIRTLAK, YEMEK BORUSU
2266  Through    thruu     İÇİNDEN, BAŞTAN SONA
2267  Throw     throu     FIRLATMAK
2268  Thunder    thandır    GÖK GÜRÜLTÜSÜ
2269  Thunderstorm  thandıstorm  FIRTINA
2270  Thursday    thözdey    PERŞEMBE
2271  Thus      das      BÖYLE, BÖYLECE
2272  Ticket     tikıt     BİLET
2273  Tidy      taydi     DÜZENLİ, DERLİ TOPLU
2274  Tie      tay      1.BAĞ, BAĞLAMAK, BERABERE 2.BOYUNBAĞI KRAVAT
2275  Tight     tayt     SIKI, KOLAY AÇILMAZ
2276  Till      til      1.KADAR 2.YAZAR KASA
2277  Time      taym     1.ZAMAN 2.KERE 3.ZAMANLAMAK
2278  Timetable   taymteybıl  (zaman) TARİFESİ (gemi,uçak v.b)
2279  Tin      tin      1.TENEKE 2.KONSERVE
2280  Tip      tip      1.BAHŞİŞ, BAHŞİŞ VERMEK 2.ÖNERİ,TAVSİYE 3.UC
2281  Tire      tayır     YORMAK
2282  Tired     tayırd    YORGUN
2283  Tissue     tişuu     KAĞIT MENDİL
2284  Title     taytl     1.BAŞLIK 2.UNVAN
2285  To       tu      ..e KADAR
2286  Toast     toust     1.TOST, TOST YAPMAK 2.KADEH KALDIRMAK
2287  Tobacco    tıbakou    TÜTÜN
2288  Today     tıdey     BUGÜN
2289  Toe      tou      AYAK BAŞ PARMAĞI
2290  Together    tıgedır    BİRLİKTE
2291  Tomorrow    tımarou    YARIN
2292  Tongue     tang      DİL
2293  Tonight    tınayt     BU GECE
2294  Too      tuu      1.ÇOK 2....DE ...DA EKİ
2295  Tooth     tuuth     DİŞ
2296  Top      tap      EN YÜKSEK, EN İYİ, ÜST, KAPAK
2297  Topic     tapik     KONU
2298  Total     toutıl     TOPLAM
2299  Totally    toutıli    BÜTÜNÜYLE
2300  Touch     taç      DOKUNMAK
2301  Tour      tuır      TUR
2302  Towards    tıwordz    DOĞRU (ona doğru, akşama doğru)çok yakın sonlarında
2303  Towel     tauıl     HAVLU
2304  Tower     tauır     KULE
2305  Town      taun      KASABA
2306  Toy      toy      OYUNCAK
2307  Trace     treys     İZ, İZ SÜRMEK
2308  Track     trek      İZ SÜRMEK, TAKİP ETMEK
2309  Trade     treyd     1.TİCARET 2.İŞ
2310  Traffic    trefik     TRAFİK
2311  Train     treyn     1.EĞİTMEK 2.STAJ YAPMAK 3.TREN
2312  Training    treyning    EĞİTİM,ÖĞRETİM
2313  Transfer    trensför    TRANSFER
2314  Translate   trenzleyt   ÇEVİRİ , TERCÜME
2315  Transport   trensport   TAŞIMACILIK
2316  Travel     trevl     YOLCULUK YAPMAK
2317  Tray      trey      TEPSİ
2318  Treasure    trejır     HAZİNE
2319  Treat     triit     1.DAVRANMAK,MUAMELE ETMEK 2.TEDAVİ ETMEK 3.İKRAM
2320  Treatment   triitmınt   1.DAVRANIŞ 2.TEDAVİ
2321  Tree      trii      AĞAÇ
2322  Trial     trayıl     1.DENEME,TEŞEBBÜS 2.DURUŞMA 3.TRIALBALANCE = MİZAN
2323  Tribe     trayb     KABİLE
2324  Trick     trik      1.HİLE,HİLE YAPMAK 2.OYUN (kağıt oyunları vb.)
2325  Trip      trip      1.GEZİ 2.ÇELME TAKMAK
2326  Triumph    trayamf    ZAFER, UTKU
2327  Trouble    trabl     DERT, DERT ETMEK
2328  Trousers    trauzız    PANTOLON
2329  True      truu      DOĞRU, GERÇEK
2330  Trunk     trang     1.AĞAÇ GÖVDESİ 2.SANDIK 3. FİL HORTUMU
2331  Trust     trast     GÜVENMEK
2332  Truth     truth     GERÇEK
2333  Try      tray      DENEMEK, DENEME
2334  Tube      tüub      TÜP
2335  Tuesday    tüuzdey    SALI
2336  Tune      tüun      1.AKORD ETMEK, AYARLAMAK, 2.EZGİ
2337  Tunnel     tanl      TÜNEL
2338  Turkey     törki     1.HİNDİ 2 TÜRKİYE
2339  Turn      törn      DÖNMEK, DÖNÜŞ 2.It's your turn=Sıra sende
2340  Twice     tways     İKİ KEZ
2341  Twist     twist     ÇEVİRMEK(kuvvetlice), KIVIRMAK,BURKULMAK
2342  Type      tayp      1.ÇEŞİT, TİP 2.DAKTİLOYLA YAZMAK
2343  Typical    tipikıl    TİPİK
2344  Ugly      agli      ÇİRKİN
2345  Umbrella    ambrela    ŞEMSİYE
2346  Unable     aneybl     MUKTEDİR OLMAMAK
2347  Uncle     ankl      DAYI, AMCA
2348  Unconscious  ankanşıs    BİLİNÇSİZLİK
2349  Under     andır     ALTTA, ALTA
2350  Underclothes  andıkloudz   İÇ ÇAMAŞIRI
2351  Understand   andıstend   ANLAMAK
2352  Unemployment  animploymınt  İŞSİZLİK
2353  Unfair     anfeir     ADALETSİZ
2354  Unfavourable  anfeyvırıbl  HOŞA GİTMEYEN
2355  Unhappy    anhepi     MUTSUZ
2356  Unhealthy   anhelthi    SAĞLIKSIZ
2357  Uniform    yuniform    1.ÜNİFORMA 2.TEK TİP
2358  Union     yunyın     1.SENDİKA 2.BİRLEŞME
2359  Unite     yunayt     BİRLEŞMEK
2360  University   yunivörsıti  ÜNİVERSİTE
2361  Unknown    announ     BİLİNMEYEN
2362  Unless     anles     OLMADIKÇA
2363  Unlikely    anlaykli    AZ İHTİMALLE
2364  Unload     anloud     BOŞALTMAK (yük boşaltmak)
2365  Unlock     anlok     KİLİDİ AÇMAK
2366  Until     antil     KADAR (belli bir zamana kadar)
2367  Up       ap       1.YUKARI 2.DİKİNE 3.TÜMÜYLE
2368  Upper     apır      ÜST
2369  Upset     apset     1.ENDİŞELENDİRMEK 2.DEVİRMEK
2370  Upstairs    apsteız    ÜST KAT, YUKARISI
2371  Up-To-Date   ap tı deyt   BUGÜNE KADAR
2372  Upward     apwıd     YUKARIYA DOĞRU
2373  Urge      ööc      DÜRTME, (ısrar ederek ) YAPTIRMA ,ZORLAMAK
2374  Urgent     ööcınt     ACİL
2375  Us       as       BİZE
2376  Use      yuus      1.KULLANIM 2.FONKSİYON
2377  Use      yuuz      KULLANMAK
2378  Useful     yuusfl     KULLANIŞLI
2379  Usual     yujl      OLAĞAN
2380  Vacant     veykınt    1.BOŞ 2.AÇIK (bir iş yerinde)
2381  Vain      veyn      GEREKSİZ, BOŞUNA
2382  Valley     veli      VADİ
2383  Valuable    velyubl    DEĞERLİ
2384  Value     velyu     DEĞER
2385  Variety    verayıti    1.FARK 2.ÇEŞİTLİLİK, ÇEŞİT
2386  Various    veırıis    DEĞİŞİK, ÇEŞİTLİ
2387  Vegetable   vectıbl    SEBZE
2388  Vehicle    viikıl     TAŞIT ARACI ( kamyon,TIR,araba v.b )
2389  Very      veri      ÇOK, TAM
2390  Veto      viitou     VETO, VETO ETMEK
2391  Victim     viktım     KURBAN, KAZAZEDE
2392  Victor     viktır     GALİP
2393  Victory    viktri     UTKU, ZAFER, YENGİ
2394  View      viu      GÖRÜNÜM, MANZARA
2395  Villa     vilı      VİLLA
2396  Village    vilıc     KÖY
2397  Vine      vayn      BAĞ
2398  Violent    vaylınt    KABA KUVVET KULLANAN, ŞİDDET
2399  Visa      viizı     VİZE
2400  Visible    vizıbl     GÖRÜNEN
2401  Vision     vijn      GÖRÜŞ, İMGE
2402  Visit     vizit     ZİYARET ETMEK
2403  Visitor    vizitır    ZİYARETÇİ, KONUK
2404  Vocabulary   vıkebyulıri  KELİME DAĞARCIĞI
2405  Voice     vois      SES
2406  Volume     volyum     HACİM
2407  Vote      vout      OY VERMEK, OY
2408  Voyage     voyıc     DENİZ YOLCULUĞU
2409  Vulgar     valgır     KABA, İLKEL
2410  Wage      weyc      SAAT ÜCRETİ
2411  Wait      weit      BEKLEMEK
2412  Waiter     weytır     GARSON
2413  Wake      weyk      UYANMAK, UYANDIRMAK
2414  Walk     wolk    YÜRÜMEK, YÜRÜYÜŞ
2415  Wall     wool    DUVAR
2416  Wander    wandır   DOLAŞMAK
2417  Want     wont    İSTEMEK, İSTEK
2418  War     wor    SAVAŞ
2419  Warm     worm    1.ILIK, ILINDIRMAK 2.SEVECEN
2420  Warn     worn    UYARMAK
2421  Wash     woş    1.YIKAMAK 2.KİRLİ ÇAMAŞIR
2422  Waste    weyst   1.ARTIK, GEREKSİNİM DUYULMAYAN 2.BOŞA HARCAMAK
2423  Watch    woç    1.İZLEMEK, SEYRETMEK, BAKMAK 2.KOL SAATİ
2424  Water    wotır   SU, SULAMAK
2425  Waterfall  wotırfol  ŞELALE
2426  Wave     weyv    1.DALGA( deniz,radyo) DALGALANMA 2.EL SALLAMAK
2427  Way     wey    YOL, ROTA, YÖN
2428  We      wi     BİZ
2429  Weak     wiik    ZAYIF,ERKSİZ
2430  Wealth    welth   SERVET
2431  Weapon    wepın   SİLAH
2432  Wear     weır    GİYMEK
2433  Weather   wedır   HAVA;İKLİM
2434  Wednesday  wenzdey  ÇARŞAMBA
2435  Week     wiik    HAFTA
2436  Weigh    weit    AĞARLIK, TARTMAK
2437  Welcome   welkam   1.AĞIRLAMAK, HOŞ GELDİN
2438  Well     wel    1.İYİ 2.KUYU
2439  Well-Known  wel noun  ÜNLÜ, BİLİNEN
2440  West     west    BATI
2441  Wet     wet    NEMLİ
2442  What     wat    NE
2443  Whatever   watevır  HERNEYSE
2444  When     wen    NE ZAMAN
2445  Whenever   wenevır  1.HERHANGİ BİR ZAMAN 2.NE ZAMAN Kİ ...
2446  Where    weır    NEREYE, NEREDE
2447  While    wayl    BU ARADA
2448  Whip     wip    KIRBAÇ
2449  Whistle   wisl    ISLI, ISLIK ÇALMAK, DÜDÜK
2450  White    wayt    BEYAZ, AK, BEYAZ TENLİ
2451  Who     hu     KİM
2452  Whoever   huevır   HERKİMSE
2453  Whole    houl    TÜM, BÜTÜN WHOLESALES = TOPTAN SATIŞ
2454  Whose    huuz    KİMİN
2455  Why     way    NEDEN, NİÇİN
2456  Wide     wayd    1.GENİŞ 2.KENARDAN KENARA
2457  Widow    wıdou   DUL
2458  Wife     wayf    KARI (eş)
2459  Wig     wig    PERUK
2460  Wild     wayd    VAHŞİ
2461  Will     wil    1.İRADE 2.İSTEK 3. VASİYET 4.GELECEK ZAMAN EKİ
2462  Win     win    KAZANMAK
2463  Wind     waynd   SARMAK, KURMAK (saat v.b )
2464  Wind     wind    RÜZGAR
2465  Window    windou   PENCERE
2466  Wine     wayn    ŞARAP
2467  Winter    wintır   KIŞ
2468  Wipe     wayp    SİLMEK, KURULAMAK (havluyla vs.)
2469  Wire     wayır   1.TEL 2.TELGRAF
2470  Wireless   wayılıs  TELSİZ
2471  Wise     wayz    ZEKİ, AKILLI
2472  Wish     wiş    İSTEK, İSTEMEK
2473  With     with    İLE
2474  Withdraw   withdro  1.ÇEKMEK 2.GERİ ÇEKİLMEK 3.SIZMAK
2475  Within    widin   İÇİNDE
2476  Without   widaut   SAHİP OLMAYARAK, YANINDA OLMADAN
2477  Witness   witnıs   TANIK, TANIKLIK ETMEK
2478  Wolf     wulf    KURT
2479  Woman    wumın   KADIN
2480  Wonder    wandır   1.MERAK ETMEK 2.ŞAŞIRMAK
2481  Wonderful  wandıfl  ŞAŞIRTICI, HARİKA
2482  Wood     wuud    ODUN
2483  Wool     wuul    YÜN
2484  Word     wööd    SÖZCÜK, KELİME
2485  Work     wörk    ÇALIŞMAK, İŞ
2486  Worker    wörkır   İŞÇİ
2487  World    wörld   DÜNYA
2488  Worm     wörm    SOLUCAN
2489  Worry    wöri    ENDİŞELENMEK
2490  Worse    wörs    DAHA KÖTÜ
2491  Worst    wörst   EN KÖTÜ
2492  Worth    wörth   DEĞERİNDE OLMAK, DEĞERDE
2493  Wound    wuund   YARALAMAK, YARA
2494  Wrap     rep    PAKETLEMEK, SARMAK
2495  Wreck    rek    HURDA, ENKAZ ,ÇARPIŞMA,MAFOLMA
2496  Write    rayt    YAZMAK
2497  Wrong    rong    YANLIŞ
2498  X-Ray    eks rey  RÖNTGEN IŞINI, X IŞINI
2499  Yacht    yat    YAT (deniz taşıtı )
2500  Yard     yard    AVLU
2501  Year     yiır    YIL
2502  Yellow    yelou   SARI
2503  Yes     yes    EVET
2504  Yesterday  yestıdey  DÜN
2505  Yet     yet    HALA, ŞİMDİYE KADAR, HENÜZ
2506  Yield    yiild   1.ÜRÜN VERMEK 2.DIŞARI VERMEK 3.TESLİM OLMAK
2507  Yoghurt   yogıt   YOĞURT
2508  Yolk     youk    YUMURTANIN SARISI
2509  Young    yang    GENÇ
2510  Your     yoor    SENİN, SİZİN
2511  Youth    yuuth   GENÇLİK
2512  Zero     zirou   SIFIR
2513  Zip     zip    FERMUAR
2514  Zone     zon    BÖLGE
1  Abolish      ebolış     İPTAL ETMEK
2  Abolition     ebolışın    KALDIRMAK
3  Absorb      ıbsorb     1)EMMEK, KARŞILAMAK, DENGELEMEK 2)FİKİR ALMAK
4  Abuse       ebyus     KÖTÜYE KULLANMA, SUİSTİMAL ETME,KÖTÜ SÖYLEME
5  Academic     ekıdemik    AKADEMİK
6  Accelerator    ekselıreytır  GAZ PEDALI
7  Accent      eksınt     ŞİVE, AKSAN
8  Access      ekses     1)GİRİŞ 2)YOL
9  Accessible    eksesıbıl   1)İÇİNE GİRİLEBİLİNİR 2)KOLAY BULUNUR
10  Accounting    ekaunting   MUHASEBE
11  Accumulate    ekyumyuleyt  TOPLAMAK,BİRİKTİRMEK
12  Accused      ekyuzıd    1)SANIK 2)SUÇLAMAK
13  Accustom     ekastım    ALIŞTIRMAK
14  Accustomed    ekastımd    ALIŞIK,ALIŞKIN
15  Achieve      eρiv      ÜSTÜNDEN GELME,ERİŞMEK,BAŞARMAK
16  Achievement    eρivmınt    BAŞARI
17  Acid       esid      ASİT
18  Acknowledge    eknolıρ    DOĞRULAMAK
19  Acquire      ikwaır     EDİNMEK
20  Acquisition    ekwızışın   EDİNME, İSTİMLAK, EL KOYMA
21  Addict      edikt     TİRYAKİ,MÜPTELA
22  Admiral      edmirıl    AMİRAL
23  Admission     edmişın    1)KABUL, İTİRAF 2)GİRİŞ
24  Adopt       edopt     1)KABUL ETMEK 2)EVLAT EDİNMEK
25  Adverse      edvörs     ZIT,KARŞI
26  Airport      eyirport    HAVA ALANI
27  Album       elbım     ALBÜM
28  Alcohol      elkıhol    ALKOL
29  Allocate     elıkeyt    TAHSİS ETMEK, DAĞITMAK,BÖLÜŞTÜRMEK
30  Allocations    elıkeyşın   TAHSİSAT
31  Allowance     elauıns    DÜZENLİ SAĞLANAN PARA,HARÇLIK
32  Ally       elay      ANLAŞMA,BİRLEŞME
33  Alphabet     elfıbit    ALFABE
34  Alter       oltır     DEĞİŞTİRMEK
35  Alternative    oltörnıtiv   ALTERNATİF, SEÇENEK
36  Amateur      emıtör     AMATÖR
37  Ambulance     embyulıns   AMBULANS
38  Amend       emend     DÜZELME, AYARLAMA
39  Ample       empıl     GENİŞ, BOL
40  Anchor      enkır     1)ÇAPA 2)DEMİR ATMAK (Gemi)
41  Angel       eyncıl     MELEK
42  Anger       engır     KIZMAK
43  Angle       engıl     AÇI, KÖŞE
44  Anticipate    entisipeyt   1)ÖN GÖRMEK 2)BEKLEMEK
45  Antique      entik     ANTİKA
46  Anxiously     enkşıslıy   ENDİŞELİ OLMAK
47  Apartment     epartmınt   APARTMAN DAİRESİ
48  Apparently    eparıntliy   BARİZ OLMAK,GÖRÜNMEK
49           artıkıl    ANA
   Article Of Association ıv ısosieyşın SÖZLEŞME
50  Aspect      espekt     GÖRÜNÜŞ, GÖRÜŞ, HAL, ÇEHRE, DURUM
51  Asset       eset      VARLIK
52  Association    esuşeytın   CEMİYET,BİRLİK,AYNI ŞEYLE İLGİLİ OLAN
53  Assurance     eşurıns    GÜVEN,İNANÇ,SÖZ
54  Assure      eşuır     TEMİN ETMEK,SÖZ VERMEK,İKNA ETMEK
55  Assured      eşurıd     1)ÖNCEDEN BELLİ 2)KENDİNE GÜVENEN
56  Attachment    etaρmınt    İLAVE, EK
57  Attendant     ıtendınt    1) HİZMETÇİ, HİZMETKAR 2) REFAKAT EDEN KİMSE
58  Auction      okşın     MÜZAYEDE, MEZAT
59  Audience     odyıns     İZLEYİCİ (TV,Tiyatro vb.)
60  Augment     ogment     İLAVE ETMEK, ARTTIRMAK, ZAM YAPMAK
61  Augmentation   ogmentetişın  ZAM, EKLEME
62  Author      othır     YAZAR
63  Authority    othoriti    OTORİTE
64  Award      iwood     MÜKAFAT
65  Awkward     okvırd     1)ACEMİ,SAKAR 2)KULLANILMASI,ANLAŞILMASI GÜÇ
66  Babysitter    beybisitır   ÇOCUK BAKICISI
67  Bachelor     beρılır    1)BEKAR 2)ÜNİVERSİTENİN İLK DERECESİ
68  Backbone     bekbon     1)OMURGA 2)TEMEL TAŞI, EN ÖNEMLİ BÖLÜM
69  Bale       beyl      BALYA (Halı,Tütün vs.)
70  Banal      bınaal     BANAL,ADİ
71  Bandage     bendıρ     BANDAJ,YARA BANDI
72  Baneful     beynful    KÖTÜ, KÖTÜ ŞEY (A Baneful ınfluence=Kötü etki)
73  Banish      beniş     1)SÜRGÜNE YOLLAMA 2)DÜŞÜNMEKTEN VAZGEÇME
74  Barbarous    barbırıs    BARBAR, VAHŞİ
75  Barber      baabır     BERBER
76  Basin      beysın     1) LEĞEN 2) LEĞEN DOLUSU 3) HAVZA
77  Bastardize    bestırdayz   1)DEĞERİNİ DÜŞÜRMEK 2)KONUNUN ANLAMINI DEĞİŞTİRMEK
78  Battery     betıri     PİL
79  Bawl       bavıl     BAĞIRMAK VEYA AĞLAMAK (Seslice)
80  Beforehand    bifor hend   ÖNCEDEN
81  Bias       bays      ÖN YARGI,EĞİLİM
82  Birthday     börthdey    DOĞUMGÜNÜ
83  Bladder     bledır     1) MESANE, KESE, SİDİK TORBASI 2)İÇ LASTİK
84  Blade      bleyd     USTURA, BIÇAK
85  Blister     blistır    KABARCIK
86  Blockade     blokeyd    ABLUKAYA ALMA
87  Blouse      blauz     BLUZ
88  Bodyguard    badigard    KORUMA GÖREVLİSİ, GORİL
89  Boiler      boylır     KAZAN
90  Bolt       bolt      1)CIVATA2)SÜRGÜ(kapı) 3)ANİ KAÇIŞ(korkuyla) 4)SOMUN
91  Bonnet      bonıt     1)ÇOCUK BAŞLIĞI 2)ARABANIN KAPUTU
92  Bony       boni      ÇOK ZAYIF
93  Booklet     buklıt     BROŞÜR
94  Boom       buum      1)PATLAMAK 2)ÇOK HIZLI GENİŞLEMEK
95  Boot       buut      1)AYAKKABI,BOT 2)BAGAJ
96  Boring      boring     SIKICI (I'm bored=Sıkıldım,I'm boring=Sıkıcıyım)
97  Bother      bodır     CAN SIKMAK,ÜZMEK
98  Bounce      bauns     1)YANSITMAK 2)ZIPLATMAK (Top vs.)
99  Bound      baund     BAĞLI, SINIRLI,ATLAMAK
100  Boundary     baundri    SINIR
101  Brake      breyk     FRENLEMEK, FREN
102  Branch      branρ     1)DAL 2)ŞUBE,KOL
103  Brand      brend     1)MARKA 2)LEKELEMEK,KÖTÜ ÜN
104  Brand-New    brend niyu   YENİ MODEL,YEPYENİ
105  Break Down    brek davn   1)ÇÖKÜŞ 2)AYIRMA,SINIFLAMA,DETAYLANDIRMA
106  Break-Out    brek aut    1)ANİDEN BAŞLAMA,PATLAK VERME(SAVAŞ)2)KAÇMAK(HAPİS)
107  Breast      brest     GÖĞÜS
108  Bribe      brayb     RÜŞVET
109  Bride      brayd     GELİN
110  Briefcase    brifkeys    İŞ ÇANTASI
111  Brilliant    brilyınt    PARLAK,AKILLI
112  Brochure     brıuşır    BROŞÜR
113  Broken      brıukın    KIRIK
114  Broker      brıukır    KOMİSYONCU,SİMSAR
115  Brooch      broş      BROŞ, İĞNE
116  Brother-In-Law  bradır in lo  KAYINBIRADER
117  Brow       brau      ALIN
118  Bucket      bakıt     KOVA
119  Bull      bul       BOĞA
120  Bullet     bulıt      MERMİ
121  Bureau     büuro      BÜRO
122  Bureaucracy   bürakresi    BÜROKRASİ
123  By The Way   bay dı vey    BUNUN YANINDA, AKLIMA GELMİŞKEN
124  Cabbage     kebic      LAHANA
125  Cabin      kebin      KABİN
126  Cabinet     kebınıt     KABİNE
127  Calf      kaıf       1)FİL veya BALİNA YAVRUSU, BUZAĞI 2)BALDIR
128  Camel      keml       DEVE
129  Canary     kıneri      1) KANARYA KUŞU 2)KANARYA SARISI
130  Cancellation  kensıleyşın   İPTAL
131  Cannon     kenın      TOP (silah)
132  Capable     keypıbıl     MUKTEDİR
133  Carbon-Paper  karbın peypır  KARBON KAĞIDI
134  Carefree    keyfri      ÖNEMSEMEYEN
135  Careful     keyrfıl     DİKKATLİ
136  Careless    keyrlıs     DİKKATSİZ
137  Cargo      kargo      KARGO
138  Carrier     keriyır     TAŞIYICI
139  Carrot     kerıt      HAVUÇ
140  Carryover    keriovır     DEVİR
141  Cartridge    kartrıρ     KARTUŞ,ŞARJÖR
142  Cash-Register  keş-recıstır   YAZAR KASA
143  Casual     keşuıl      1)PLANLANMIYAN (casual meeting) 2)NORMAL, SADE
144  Caterpillar   ketırpilır    TIRTIL
145  Cauliflower   koliflavır    KARNIBAHAR
146  Caution     koşın      UYARI
147  Cave      keyv       MAĞARA
148  Cease      siis       DURDURMAK
149  Cease-Fire   siis-fayır    ATEŞ-KES
150  Celebration   selibreyşın   KUTLAMA
151  Cement     sıment      ÇİMENTO
152  Central     sentrıl     MERKEZİ
153  Centre     sentır      ORTA, MERKEZ
154  Cereal     siyriyıl     TAHIL, MISIR
155  Chamber     ρembır      ODA (Chamber of commerce = Ticaret odası vb.)
156  Champagne    şempeyn     ŞAMPANYA
157  Channel     ρenıl      KANAL (TV, radyo gibi.)
158  Chapter     ρeptır      BÖLÜM, KONU
159  Charity     ρerıti      HAYIR SEVERLİK,YARDIM SEVERLİK
160  Charlatan    carlıtın     ŞARLATAN
161  Chart      ρart       TABLO,ÇİZELGE
162  Charter     ρartır      1)PATENT,BERAT,DEVLET ONAYLI 2)KİRALIK UÇAK,GEMİ vb.
163  Chase      ρeys       KOVALAMAK
164  Chat      ρet       ÇENE ÇALMAK,SOHBET
165  Cheek      ρiik       1)YANAK 2)POPO
166  Cheeky     ρiki       YÜZSÜZ,KABA,KİBAR OLMAYAN
167  Cheerful    ρiirful     NEŞELİ,ŞEN,MUTLU
168  Chef      şef       AHÇI,ŞEF (Yalnız yiyecek konusunda )
169  Cheque     ρek       ÇEK
170  Chest      ρest       1)GÖĞÜS 2)SANDIK
171  Chest Of Drawersρest of drewır  ÇEKMECELİ DOLAP, KONSÜL
172  Chestnut    ρesnat      KESTANE
173  Chilli     ciliy      ÇOK ACI
174  Chilly     ρiliy      RAHATSIZ EDİCİ SOĞUK
175  Chimney     ρimni      BACA
176  China      ρaynı      1) ÇİN 2) ÇİNİ ,porselen v.b
177  Chip      ρip       UFAK PARÇA
178  Chocolate    ρaklıt      ÇİKULATA
179  Choice      ρoyıs      SEÇİM, İSTEK, TERCİH
180  Choke      ρok       1)BOĞMA,TIKAMA (BOĞARAK ÖLDÜRMEK) 2)JİKLE
181  Chop       cop       1)KESMEK,YARMAK 2)PİRZOLA
182  Chuckle     ρakıl      KIKIRDAMA
183  Cigar      sigaar      PURO
184  Circuit     sörkıt      DEVRE(Close cırcuıt TV,Short-cırcuıt=Kısa devre vb)
185  Claimant     klemınt     MAHKEMEDEN HAK TALEP EDEN,DAVACI
186  Clap       klep       ALKIŞLAMAK
187  Clay       kıley      KİL
188  Client      klaynt      MÜŞTERİ,MÜVEKKİL
189  Climate     klaymıt     IKLIM
190  Clinic      klınik      KLİNİK
191  Clip       klip       KIRPMAK,KESMEK,KLİPS (Kağıt,saρ vb.)
192  Cloth      kloth      BEZ ( a piece of cloth )
193  Clown      klaun      PALYAÇO
194  Clue       klu       İPUCU
195  Clutch      klaρ       1) DEBRİJAJ 2) KAVRAMA
196  Co        ko        BERABER (Co-operate,Co-education)
197  Coast      kost       KIYI, SAHİL
198  Cock       kak       1)HOROZ,ERKEK KUŞ 2)ERKEKLİK ORGANI
199  Cocoa      koko       KAKAO
200  Code       kod       KOD
201  Collapse     kıleps      1)ÇÖKMEK 2)KATLAMAK
202  Colleague    koliig      MESLEKTAŞ
203                   T
            kollektiv egrimınt OPLU SÖZLEŞME
   Collective Agreement
204  Colonel     körlnıl     ALBAY
205  Column      kolım      SÜTUN
206  Coma       komı       KOMA, KOMA HALİ
207  Come Across   kam ekros    TESADÜFEN KARŞILAŞMAK VEYA BULMAK
208  Comet      kamit      KUYRUKLU YILDIZ
209  Commemorate kımemoreyt      ANMAK (Kötü, üzücü bir olayı)
210  Commission    kamişın     1)ATAMAK,GÖREVLENDİRMEK 2)KOMİSYON (kurul,ücret)
211  Commit      kımit      SUÇ İŞLEMEK (To commit murder)
212  Commitment    komitmınt    1)TAAHHÜT 2)SORUMLULUK
213  Communicate   kımyunikeyt   İLETİŞİM
214  Commute     kımyut      EVDEN İŞE HERGÜN UZUN YOL GİDİP GELMEK
215  Compensate    kompınseyt    TELAFİ ETMEK,KARŞILAMAK
216  Compensation kompınseyşın TELAFİ,TAZMİNAT
217  Complicated   komplıkeytıd   KARIŞIK,KOMPLİKE
218  Components    kımponınt    UNSUR, PARÇA, BİLEŞİMDE BULUNAN
219  Compose     kımpoz      YAPIM (Şiir,şarkı,sanat eseri)
220  Composition   kompızişın    KOMPOZİSYON, BİRLEŞİK
221  Compromise    komprımayz    UZLAŞMA
222  Computer     kompitür     KOMPÜTÜR,BİLGİSAYAR
223  Concentrate   konsıntreyt   KONSANTRE,YOĞUN
224  Concept     konsept     GENEL FİKİR,DÜŞÜNCE,ANLAYIŞ-I have no conception why
225  Concern     konsöön     İLGİ,ÜZÜNTÜ,ENDİŞE
226  Conclusion    kınkıluşın    KARAR,SONUÇ
227  Condemn     kındem      1)CEZALANDIRMAK 2)MAHKUM ETMEK(veya zorunlu kılmak)
228  Conduct     kondakt     DAVRANIŞ, TAVIR,YOL GÖSTERMEK
229  Cone       kon       1)KONİ 2)KÜLAH (Dondurma)
230  Conference    konfırıns    KONFERANS
231  Confine     kınfayn     KUŞATMAK,HAPSETMEK,SINIRLAMAK
232  Conflict     konflıkt     ÇATIŞMA,ÇELİŞKİ
233  Consent     kınsent     KABUL ETME,ONAYLAMA
234  Consequently   konsikvıntly   BUNDAN DOLAYI,SONUÇ OLARAK,SONUNDA
235  Consign     kınsayn     1)SATIŞ İÇİN GÖNDERME2)BAŞKASINA DEVRETME(sorumluluk
236  Consistent    kansıstınt    TUTARLI, UYUMLU (kişi, yazı vb)
237  Constitute   konstituut   OLUŞMAK,KURMAK
238  Constitution  konstituşın  ANAYASA
239  Construct    kınstrak    İNŞA ETMEK,YAPMAK
240  Consume     kınsyuum    TÜKETMEK
241  Consumption   kınsomşın   TÜKETİM
242  Contact     kontekt    TEMAS, DOKUNMA
243  Contest     kontest    YARIŞMA
244  Continent    kontınınt   KITA
245  Contract    kontrekt    KONTRAT,ANLAŞMA
246  Contribute   kıntrıbiyut  KATKIDA BULUNMAK
247  Convict     konvıkt    MAHKUM,SUÇLU
248  Convince    kınvins    İKNA ETMEK
249  Co-Operate   koopereyt   BİRLİKTE ÇALIŞMAK
250  Cope      kop      BAŞA ÇIKMAK,AYAK UYDURMAK
251  Cordon     kordın     1)POLİS 2)ASKER KORDONU
252  Cork      kook      MANTAR ,(Cork-screw :mantar açacağı)
253  Corpse     korps     CESET
254  Correspondent  korıspondınt  1)MEKTUPLAŞAN,MEKTUBA CEVAP VEREN 2)MUHABİR
255  Corridor    koridoor    KORİDOR
256  Corruption   kırapşın    RÜŞVETÇİLİK,YOLSUZLUK
257  Cosmetic    kozmetik    KOZMETİK
258  Costume     kostiyum    KOSTÜM
259  Coupe      kupe      SPOR ARABA
260  Coupon     kuupon     KUPON
261  Cracker     krekır     KRAKER
262  Cramp      kremp     KRAMP
263  Crane      kreyn     VİNÇ İLE KALDIRMAK, VİNÇ
264  Credit     kredit     KREDİ
265  Crisis     kraysız    KRİZ
266  Crisp      krisp     CİBS,KIZARMIŞ KURU PATATES
267  Crisp      krisp     1)İNCE 2)KAŞ
268  Critical    kritikıl    KRİTİK
269  Crocodile    krokıdayl   AFRİKA TİMSAHI
270  Crossword    krosvörd    ÇAPRAZ BULMACA
271  Crow      kro      1)KARGA 2)HOROZ ÖTÜŞÜ
272  Crucial     kuruşıl    EN ÖNEMLİ AN (Karar iρin vb.)
273  Crude      crud      PETROL ( Crude oil=Ham petrol)
274  Curry      köri      HAFİF ACILI
275  Cushion     kuşın     YASTIK
276  Cylinder    siylındır   SİLİNDİR
277  Daisy      deyzi     PAPATYA
278  Damage     demıρ     ZARAR, ZARAR VERMEK
279  Darling     daling     SEVGİLİ
280  Date      deyt      1)HURMA 2)RANDEVU
281  Deadline    dedlayn    MÜHLET,SON TESLİM TARİHİ
282  Deadlock    dedlok     1)ÇIKMAZ 2)AÇMAZ
283  Deaf      def      SAĞIR
284  Debatable    dibeytıbıl   TARTIŞABİLİNİR
285  Debate     dibeyt     TARTIŞMA
286  Debt      det      BORÇ
287  Decay      dikey     ÇÜRÜMEK,BOZULMAK
288  Decent     disınt     DOĞRU,HAKLI,İYİ
289  Decline     diklayn    AZALTMAK,GERİLEMEK,DÜŞMEK
290  Decrease    dikriis    AZALMAK
291  Default     difolt     İFA ETMEME,HAZIR BULUNMAMA(Default Payment=Ödememe)
292  Defer      diför     GECİKTİRME, ERTELEME
293  Deficit     defisit    AÇIK (budget deficit=bütçe açığı)
294  Definition   defineyşın   TANIMLAMA
295  Deliberately  dilibirıtli  KASTEN
296  Demoralize   dimorılayz   CESARETİNİ KIRMAK, MORAL BOZMAK
297  Dependent   dıpendınt   BAĞIMLI (In dependent:bağımsız)
298  Deputation   deputeyşın   VEKİLLİK
299  Deputy     depyuti    VEKİL
300  Desperate   despırit    UMUTSUZ, ÇOK CİDDİ
301  Despite    dıspayt    RAĞMEN
302  Destination  destıneyşın  VARIŞ NOKTASI
303  Detach     ditaρ     AYIRMAK
304  Detective   dıdektiv    DEDEKTİF
305  Dew      düu      KIRAĞI (nem)
306  Diagram    dayıgrım    ŞEMA, DİYAGRAM
307  Diameter    dayametır   ÇAP
308  Dice      days      ZARLAR ( Tavla )
309  Diet      dayt      REJİM, DİYET
310  Digest     daycest    1)HAZM ETMEK2)OLAYI KAVRAMAK 3)ÖZET,ANA FELSEFE,KURA
311  Dim      dim      KISIK, SÖNÜK
312  Dip      dıp      DALDIRMAK
313  Directory   direktiri   REHBER (telefon vb.)
314  Disaster    dızastır    FELAKET, AFET
315  Disclose    diskloz    AÇIĞA, MEYDANA ÇIKARMAK, BİLİNMESİNİ SAĞLAMAK
316  Disco     disko     DİSKO
317  Disgust    dısgast    TİKSİNTİ
318  Dismay     dismey     1)SÜPRİZ 2)ÜZÜNTÜ
319  Dismay     dismey     KORKU, DEHŞET
320  Dispatch    dispeρ     SEVK ETMEK, YOLLAMAK
321  Displace    displeys    YERİNDEN ÇIKARMAK (Kuvvet etkisi ile)
322  Distinction  dıstingşın   KÜÇÜK FARKLILIK
323  Dive      dayv      DALIŞ
324  Diver     dayvır     DALGIÇ
325  Divorce    dıvöös     BOŞANMAK
326  Dominate    domineyt    HAKİM OLMA
327  Donate     doneyt     BAĞIŞ YAPMAK
328  Donation    doneyşın    BAĞIŞ
329  Donor     donır     BAĞIŞ YAPAN,İYİLİK SEVER (organ, okul bağışı vb.)
330  Doom      duum      KÖTÜ KADER,KÖR TALİH
331  Doomsday    duumsdey    AHİRET GÜNÜ
332  Dose      dos      BİR SEFERDE ALINAN İLAÇ MİKTARI
333  Down Payment  davn peymınt  PEŞİN (Ödeme)
334  Doze      doz      UYUKLAMAK, HAFİF UYKU
335  Dozen     dozen     DÜZİNE
336  Draft     draaft     1)SURET, MÜSVEDDE 2)BANKA ÇEKİ, ÖDEME EMRİ
337  Drag      dreg      SÜRÜKLEMEK
338  Dragon     dregın     EJDERHA
339  Drain     dreyn     LAĞIM, SU YOLU
340  Drama     draam     DRAM
341  Draught    draaft     HAVA AKIMI, CERYAN
342  Draughts    draafts    DAMA OYUNU
343  Drawer     drovır     ÇEKMECE, GÖZ
344  Drawn     droovn     BOĞULMAK
345  Drug      drag      UYUŞTURUCU MADDE,İLAÇ
346  Drum      dram      1)DAVUL 2)MAKARA 3)VARİL, BİDON
347  Duck      dak      1)ÖRDEK 2)BAŞINI EĞMEK
348  Duckling    dakling    KÜÇÜK ÖRDEK
349  Duel      duyıl     DÜELLO
350  Dustbin    dastbın    ÇÖP TENEKESİ
351  Dye      day      BOYA, BOYAMAK (Saç,kağıt vb.)
352  Dynamite    daynımeyt   DİNAMİT
353  Dynamo     daynımu    DİNAMO
354  Dynasty    dınısti    HANEDANLIK
355  Eagle      igıl     KARTAL
356  Earthquake   örthkweik   DEPREM
357  Eel       iil      YILAN BALIĞI
358  Elapse     ileps     ZAMANIN GEÇMESİ (3 days have elapsed)
359  Embark     imbark    1)GEMİ YADA UÇAKLA GİTMEK 2)BİRŞEY YAPMAYA BAŞLAMAK
360  Embarrassment  imbarısmınt  1)SIKINTI 2)UTANMAK
361  Embrace     imbreys    SARILMAK
362  Emotion     imoşın    KUVVETLİ DUYGU
363  Emphasis    emfisıs    ÖNEMLİ,ŞİDDETLİ VURGU
364  Emphasize    emfısays   ÜZERİNDE DURMAK
365  Emphatic    imfetic    KESİNLİKLE,MUTLAK,KESİN(Emphatic victory=Kesin Zafer
366  Empire     empayır    İMPARATORLUK
367  Endorsement   indoosmınt  TASTİK,ONAY,CIRO
368  Enormous    inormiyus   KOCAMAN, İRİ
369  Entitle     intaytıl   YETKİ VERMEK, HAK VERMEK
370  Epitaph     epitaf    MEZAR TAŞI YAZISI
371  Equalize    ilkvılayz   EŞİTLEMEK
372  Equip      ikvip     DONATMAK
373  Equipment    ikvıpmınt   TESİSAT,DONANIM
374  Escort     eskort    KONVOY,REFAKAT
375  Estate     ısteyt    1) STEYŞIN ARABA 2) MAL, MÜLK, ARSA
376  Evacuate    ıveküueit   1)BOŞALTMA,TAHLİYE ETMEK 2)TEHLİKEDEN UZAKLAŞTIRMAK
377  Evidence    evidıns    DELİL
378  Evolution    ivulişın   EVRİM
379  Ex       eks      SABIK, ESKİ (ex-wife, ex-president, ex-gırl friend)
380  Exceed     iksid     AŞIRI
381  Exclaim     ikskleym   BAĞIRMAK
382  Exclusive    iksklusiiv  UMUMA AÇIK OLMAYAN, BAŞKALARIYLA PAYLAŞILMAYAN
383  Execute     eksikiyut   YAPMAK, YERİNE GETİRMEK, İNFAZ ETMEK, İDAM ETMEK
384  Exhaust     igzoost    1)YORULMA,BİTME 2)EGZOS
385  Exhibit     igzıbit    TEŞHİR ETMEK, GÖSTERMEK
386  Exhibition   ekzıbişın   SERGİ
387  Expand     ıkspend    1)BÜYÜMEK,GENİŞLEMEK2)DAHA SAMİMİ VE KONUŞKAN OLMAK
388  Expansion    ıkspanşın   1) GENİŞLEME, BÜYÜME 2) GENİŞLEYEN KISIM, EK
389  Experiment   ıksperımınt  DENEY
390  Expire     ikspayır   SÜRENİN DOLMASI
391  Explosive    iksplıusiv  PATLAYICI MADDE
392  Export     eksport    İHRAÇ MALI, İHRACAT
393  Extinguish   ikstingwişh  IŞIĞI VEYA ATEŞİ SÖNDÜRMEK
394  Extreme     ikstriim   SON DERECE, AŞIRI
395  Eyebrow     aybrau    KAŞ
396  Eyelash     ayleş     KİRPİK
397  Eyelid     aylid     GÖZ KAPAĞI
398  Fable      feybıl    MASAL, EFSANE
399  Fabulous    febulıs    HARİKA, İNANILMAZ
400  Fact      fek      GERÇEK
401  Fake      feyk     TAKLİT, SAHTE
402  Fame      feym     ŞÖHRET, ÜN
403  Fan       fen      1)HAVA HAREKETİ 2)TARAFTAR
404  Fancy      fensi     1)HAYAL KURMA 2)HOŞ ZEVKLİ 3)FANTAZİ
405  Feature     fiiρır    ÖZELLİK
406  Fed Up     fedap     BIKMAK (I'm fed up:Bıktım)
407  Federal     fedırıl    FEDERAL, FEDERE, GRUP İÇİNDE BİRLEŞMİŞ
408  Ferry      feri     FERİBOT, ARABA VAPURU
409  Fertile     förtaıl    1)GÜBRE 2)ÜRETKEN
410  Fertilize    förtılaız   1)GÜBRELEME 2)DÖLLENME (Bees fertilize the flowers)
411  Festival    festıvıl   FESTİVAL
412  Fiance     fiansey    NİŞANLI
413  Fiction     fikşın    KURGU (roman)
414  Fig       fig        1)İNCİR 2)ÇOK ÖNEMSİZ KONU
415  Fire-Brigade   fayı-brigeyd   İTFAİYE
416  Fiscal      fiskıl      DEVLETİN,PARA,VERGİ,BORÇ İLE İLİŞKİLİ (Fiscal year)
417  Fist       fist       YUMRUK
418  Flea       flii       PİRE
419  Flee       flii       KAÇMAK
420  Fleet      fliit       FİLO (gemi vb.)
421  Flipper     flipır      1) YÜZME PALETİ, 2) YÜZGEÇ
422  Florist     florıst      ÇİÇEKÇİ, ÇİÇEK YETİŞTİREN KİMSE
423  Fluent      flüınt      AKICI
424  Foam       fom        KÖPÜK
425  Foam Rubber   fom rabır     SÜNGER
426  Folk       folk       HALK
427  Football     futbool      FUTBOL
428  Footprint    futprint     AYAK İZİ
429  Foreman     formın      USTABAŞI, FORMEN
430  Forever     fırevır      DEVAMLI OLARAK
431  Forge      forρ       1)SAHTESİNİ YAPMAK 2)DEMİR METALE ŞEKİL VERMEK
432  Forger      forcır      ÜÇKAĞITÇI,TAKLİTÇİ
433  Formal      formıl      RESMİ, CİDDİ
434  Forthwith    forthvit     DERHAL, HEMEN
435  Foul       fol        PİS, KİRLİ
436  Found      faund       İNŞA ETMEK VEYA BAŞLAMAK
437  Fragile     freρayıl     KOLAY KIRILABİR
438  Frank      frenk       AÇIK SÖZLÜ, SAMİMİ
439  Freight     freyt       HAMULE, NAVLUN
440  Fridge      fric       BUZDOLABI
441  Frontier     frantier     SINIR
442  Fry       fray       KIZARTMAK
443  Full Stop    fulstop      NOKTA
444  Fundamental   fandımentıl    TEMEL, ÖNEM, ÇOK GEREKLİ
445  Funeral     füunırıl     CENAZE
446  Furthermore   fördırmor     YANINDA, AYRICA, ÜSTELİK (=moreover)
447  Fuse       füuz       SİGORTA (elektrik vb.)
448  Fuss       faas       TELAŞ, TELAŞLANMAK
449  Gaol       jeil       HAPİSHANE
450  Gay       gey        1)MUTLU, PARLAK, ÇOK RENKLİ 2)HOMO
451  Gear       giır       VİTES
452  Germ       cörm       MİKROP
453  Ghost      gost       HAYALET,HORTLAK
454  Gigolo      jigolo      JİGOLO
455  Ginger      cincır      ZENCEFİL, HAFİF KAHVERENGİ
456  Globe      glob       KÜRE, DÜNYA
457  Glue       glu        YAPIŞTIRICI
458  Goal       gol        HEDEF, GAYE, GOL
459  Gossip      gosip       DEDİKODU YAPMAK, DEDİKODU
460  Grapefruit    greypfruut    GREYFURT
461  Grateful     greytıfıl     MİNNETTAR
462  Gravestone    grıyvıstun    MEZARTAŞI
463  Graveyard    greyvyard     MEZARLIK, MEZAR
464  Greengrocer   gıringırosır   MANAV
465  Groom      gruum       DAMAT
466  Grumble     grambıl      SIZLANMAK,YAKINMAK
467  Guarantee    garentii     GARANTİ
468  Guided Missile   gaydıd misayl  yl GÜDÜMLÜ ROKET
469  Guitar      gitaar      GİTAR
470  Gulf       galf       KÖRFEZ
471  Guy       gay        ADAM
472  Habitat     hebıtıt      DOĞAL YUVA (hayvan, bitki vb. yaşadığı yer)
473  Hairdresser   herdresır   KUVAFÖR, BERBER
474  Hairdryer    herdrayır   SAÇ KURUTMA MAKİNASI
475  Halt      halt      DUR
476  Ham       hem      DOMUZ AYAĞINDAKİ ET
477  Hand Grenade  hend grineid  EL BOMBASI
478  Handicap    hendikap    SAKAT
479  Hang On     hengon     BEKLE
480  Happen     hepın     OLMAK
481  Head Quarters  hedkuartırs  MERKEZ,KARARGAH
482  Headline    hedlayn    BAŞLIK (Gazetede)
483  Headphone    hedfon     KULAKLIK
484  Hectare     hektar     HEKTAR
485  Heritage    heritıc    MİRAS
486  Hinge      hinρ      1)MENTEŞE 2)DAYANAK NOKTASI, DESTEK, ESAS
487  Hold On     hold on    BEKLE
488  Holy      holi      KUTSAL
489  Hook      huuk      ÇENGEL, KANCA
490  Horizontal   horizantıl   YATAY
491  Hose      hoz      HORTUM
492  Hubbub     habab     GÜRÜLTÜ
493  Hug       hag      SARILMAK,KUCAKLAMAK
494  Huge      hüyρ      ÇOK BÜYÜK
495  Human      huiymın    İNSAN, BEŞERİ
496  Hush      haş      SAKİNLİK,SESSİZLİK,SUS
497  Hut       hat      KULÜBE, BARAKA
498  Idiot      idyıt     APTAL
499  Ignition    ignişın    1)TUTUŞMA, ATEŞLEME, ATEŞ ALMA 2)ATEŞLEME TERTİBATI
500  Ignore     ignoor     ÖNEMSEMEMEK
501  Illustrate   ilıstreyt   RESİMLE GÖSTERMEK
502  Imagination   imecıneyşın  TASAVVUR, HAYAL
503  Imagine     imecın     TASAVVUR ETMEK, HAYAL ETMEK
504  Imitate     imiteyt    ÖRNEK ALMAK, TAKLİT ETMEK
505  Imitation    imiteyşın   TAKLİT
506  Immoral     imorıl     AHLAKSIZ, EDEPSİZ
507  Impair     impeyır    BOZMAK
508  Implement    ımplımınt   1)YÜRÜRLÜĞE KOYMAK 2)ALET
509  Imply      implay     İMA ETME
510  Impress     impıres    ETKİLEMEK
511  Impressive   impıresiv   ETKİLİ,ETKİLEYİCİ
512  Incentive    insentiv    TEŞVİK
513  Incidentally  insidentli   BUNUN YANINDA (=By the way)
514  Indefinite   indefinıt   BELİRSİZ
515  Indefinitely  indefinitli  SONSUZ, SÜRESİZ
516  Indemnify    indemnifaı   1)TAZMİNAT ÖDEMEK, SÖZ VERMEK, ZARARI KARŞILAMAK
517  Indemnity    indemniti   TAZMİNAT
518  Index      indeks     İNDEX
519  Individual   indivicul   AYRI, BİREY, FERT, KİMSE
520  Indorse     indoos     ÇEKİ CIRO ETMEK,ONAYLAMAK
521  Inevitable   ınevıtıbl   KAÇINILMAZ, HERHALDE OLAN
522  Infinite    ınfinit    SONSUZ
523  Inflammable   inflemıbıl   ATEŞ ALABİLİR
524  Inflate     infleyt    ŞİŞMEK
525  Inflation    infleyşın   ENFLASYON
526  Inflexible   infleksıbıl  EĞİLMESİ ZOR, BÜKÜLMEZ, İNATÇI
527  Initial     inişıl     İLK HARF, BİRİNCİ, BAŞTAKİ,PARAF
528  Initiative   inişıtiv    İLK HAREKET,BAŞLATMA,İNSİYATİF(Take the initiative)
529  Inject     incekt     ŞIRINGA YAPMAK
530  Innocent    inısınt    SUÇSUZ, MASUM
531  Insecure    insikuır    EMNİYETSİZ
532  Insolvent    insolvınt    MÜFLİS
533  Inspire     inspayır    AKLA, FİKRE GETİRME, ESİNLEME, İLHAM GELMESİ
534  Instant     instınt     HIZLI,DERHAL
535  Insulate     insuleyt    İZOLE ETMEK
536  Insult      insalt     HAKARET ETME, ONUR KIRMA
537  Intangible    intencıbıl   MANEVİ,MADDİ OLMAYAN,INTANGIBLE ASSET=MADDİ,VARLIK
538  Intense     intens     DERİN ÜZÜNTÜ, GÜÇLÜ DUYGU
539  Intensive    intensiv    YOĞUN (Labour intensive:Emek yoğun)
540  Interfere    interfir    1)KARIŞMA MÜDAHELE ETME 2)PARAZİT YAPMA (tv,radyo)
541  Intestines    intestinz    BAĞIRSAKLAR
542  Invade      inveyd     İSTİLA ETMEK
543  Invoice     invoys     FATURA
544  Involve     involv     İŞE DALMAK,KARIŞMAK,GEREKTİRMEK,İÇERMEK
545  Ironically    ayronikli    TAM AKSİ OLMA,İNADINA(İnadına tatilde yağmur yağdı.)
546  Irritate     iriteyt     KIZDIRMAK, SİNİRLENDİRMEK, TAHRİŞ ETMEK (deri vb.)
547  Itch       itρi      KAŞINDIRMAK
548  Item       aytım      BİRİM
549  Jack       cek       1)KRİKO 2)VALE (Oyun kağıdında) 3)TORPİL YAPTIRMAK
550  Jackal      cekıl      ÇAKAL
551  Jacket      cekıt      CEKET
552  Jaguar      ceguar     JAGUAR
553  Jar       caar      KAVANOZ
554  Jeans      ciinz      JİN, KOT PANTOLON (Pamuklu)
555  Jelly      celi      JÖLE
556  Jellyfish    celifiş     DENİZANASI, MEDÜS, SU MEDÜSÜ
557  Jockey      cokey      COKEY
558  Jubilee     cubılii     JÜBİLE
559  Keen       kiin      KESKİN (Keen on:hoşlanmak)
560  Ketchup     ketρıp     KETÇAP
561  Kidnap      kıdnep     ZORLA KAÇIRMAK (İnsan, hayvan vb.)
562  Kidney      kidniy     BÖBREK
563  Kin       kin       AİLE, AKRABA
564  Knight      nayt      SİLAHŞÖR, ŞOVALYE, SATRANÇTA AT
565  Knob       nob       TOKMAK, TUTACAK
566  Label      leybl      ETİKET
567  Laboratory    lıborıtri    LABORATUVAR
568  Ladle      leydıl     KEPÇE (Yemek)
569  Lamppost     lembpost    SOKAK LAMBASI
570  Lampshade    lempşeyd    ABAJUR
571  Lane       leyn      DAR YOL, ŞERİT (Oto yolda vb.)
572  Lash       leş       KAMÇI, BİRŞEYİ ANİ VE HIZLI SALLAMAK
573  Launch      lonρ      BİRŞEYE BAŞLAMAK, ROKET FIRLATMAK
574  Laundry-Basket  londıribeskıt  ÇAMAŞIR SEPETİ
575  League      liıg      BİRLİK, LİG
576  Leak       liik      AKINTI, SIZMAK
577  Lease      liis      BELİRLİ BİR ZAMAN İÇİN KİRALAMA
578  Lecture     lekρır     DERS, KONFERANS VERMEK
579  Length      length     UZUNLUK
580  Lettuce     letıs      SALATA, KIVIRCIK
581  Lever      liivır     KALDIRAÇ, MANİVALA
582  Liar       layır      YALANCI
583  Lick       lik       YALAMAK
584  Lid       lid       KAPAK
585  Lighter     laytır     ÇAKMAK
586  Limit      limit      HAT, SINIR, LİMİT
587  Liquidate    likvideyt    TASFİYE ETMEK, ÖLDÜRME, KURTULMAK, BAŞINDAN ATMAK
588  Literature    litricır    EDEBİYAT
589  Litter      litır      ÇÖP,DAĞINIKLIK
590  Liver      livır      KARACİĞER
591  Loaf       lof      BÜTÜN EKMEK, VAKTİ BOŞA GEÇİRMEK
592  Loan       lon      ÖDÜNÇ VERMEK, BORÇ VERMEK, BORÇ
593  Lobster     lobstır    İSTAKOZ
594  Locate      lokeyt     KURMAK,YERLEŞTİRMEK
595  Lonely      lanliy     YALNIZ, KİMSESİZ
596  Lorry      lori      KAMYON
597  Loyal      loyıl     SADIK
598  Loyalty     loyıltiy    SADAKAT,BAĞLILIK
599  Magazine     magızin    1)SİLAH DEPOSU 2)MAGAZİN 3)ŞARJÜR (SİLAHIN)
600  Magnet      magnit     MIKNATIS
601  Magnificent   megnıfısınt  AZAMET, İHTİŞAM
602                  B
   Magnifying-Glass megnıfaing-glass ÜYÜTEÇ
603  Maid       meyd      KADIN HİZMETÇİ
604  Maintain     meynteyn    1)BAKIM ONARIM 2)ESKİ HALİNDE KORUMA 3)DESTEKLEME
605  Major      mecır     1)BÜYÜK, ÖNEMLİ 2)BİNBAŞI (ORDUDA)
606  Majority     mıcorıti    ÇOĞUNLUK
607  Maniac      meniyak    MANYAK
608  Manual      menyul     EL İLE YAPILAN
609  Manufacture   menufekρır   ÜRETMEK (Fab. vb)
610  Margin      maacın     MARJ, KATKI
611  Marmalade    maamıleyd   MARMELAT
612  Massacre     mesıkır    KATLİAM, KATLİAM YAPMAK
613  Massive     mesiv     ÇOK BÜYÜK VE AĞIR
614  Mat       met      HASIR, PASPAS
615  Mate       meyt      ARKADAŞ
616  Mathematics   methemetiks MATEMATİK
617  Mattress     metrıs     YATAK, SEDİR
618  Mature      meρur     1)OLGUN,ERGİN(Hayvan,meyve,insan)2)VADESİ GELEN(Ödem
619  Maturity     meρuriti    OLGUNLUK ZAMANI, VADE ZAMANI
620  Maximum     mexsimum    MAKSİMUM, AZAMİ
621  Meadow      medo      ÇAYIR, MERA
622  Mechanic     mikenik    1)MAKİNİST,MAKİNA USTASI2)EL SANATLARINA AİT3)MEKANİ
623  Medical     medıkıl    TIBBİ
624  Merely      miıli     SADECE, ANCAK
625  Merge      mörc      BİRLEŞEREK KAYBOLMA, KONSOLİDASYON (Şirket, devlet)
626  Merit      merit     HAKETMEK, DEĞMEK
627  Might      mayt      1)KUVVET,KUDRET 2)BELKİ (Might be:Az ihtimalli.)
628  Mike       mayk      MİKROFON
629  Mild       mayld     1)HAFİF 2)YUMUŞAK 2)ILIK
630  Millet      milıt     DARI
631  Millionaire   milyıner    MİLYONER
632  Mince      mins      KIYMA (Et vb.), KIYMAK
633  Miracle     mirıkıl    MUCİZE
634  Miser      mayzır     HASİS, CİMRİ
635  Miserable    mizrıbıl    SEFİL
636  Misery      mısiri     SEFALET
637  Mislay      misley     NEREYE KOYDUĞUNU UNUTMAK
638  Mobile      mobayl     OYNAK,HAREKETLİ
639  Moisture     moısρır    NEM
640  Mole       mol      1)KÖSTEBEK 2)VÜCUTTAKİ BEN
641  Monument     monımınt    ANIT, ABİDE
642  Mood       muud      MİZAÇ, RUH HALİ
643  Moral      morıl     AHLAK
644  Morale      mıraal     MORAL
645  Mortgage     morgeyρ    İPOTEK
646  Mosquito     mıskiito    SİVRİSİNEK
647  Moss       mos      YOSUN (Nemli yerlerde oluşan)
648  Motion      moşın     HAREKET, ÖNERME
649  Motive      motiv     1)MOTİVLENMEK 2)GÜDÜ
650  Mud-Guard    madgard    ÇAMURLUK
651  Multiply    maltıpılay   ÇARPMAK, ÇOĞALMAK
652  Murmur     mörmır     MIRILDANMAK,UĞULTU
653  Muscle     masıl     PAZU, KAS
654  Museum     müuzım     MÜZE
655  Mushroom    maşrum     MANTAR
656  Muslim     mazlım     MÜSLÜMAN
657  Mustard     mastırd    HARDAL
658  Mute      müut      1)SESİZ 2)DİLSİZ
659  Mutter     matır     MIRILDANMAK, KISIK SESLE SÖYLENMEK
660  Mutual     müuρul     MÜŞTEREK,İKİ TARAFLI (mutual friend=ortak arkadaş)
661  Napkin     nepkin     PEÇETE
662  Narrate     nıreyt     ANLATMAK, SÖYLEMEK
663  Nasty      nasti     PİS, KÖTÜ KOKULU, HOŞ OLMAYAN
664  Naughty     noti      YARAMAZ (naughty child = yaramaz ρocuk)
665  Needless    nidless    LÜZUMSUZ
666  Negotiate    nigoşıeyt   GÖRÜŞMEK,MÜZAKERE
667  Network     netwörk    ŞEBEKE,ÇALIŞMA AĞI
668  Nickname    nikneym    TAKILMIŞ AD, LAKAP
669  Nightmare    naytmeyr    KABUS
670  Nominate    nomineyd    1)ADAY GÖSTERMEK(Başkan v.b) 2)ATAMAK,GÖREVLENDİRME
671  Nonsense    nonsıs     SAÇMA
672  Notorious    nutoriyus   KÖTÜ ÜNLÜ, KÖTÜ ÜN
673  Novel      novıl     ROMAN
674  Nude      nüud      ÇIPLAK
675  Nylon      naylon     NAYLON
676  Oar       or       KÜREK
677  Oasis      oesis     VAHA
678  Oblige     ıblayc     1)ZORUNLU KILMAK 2)MİNETTAR KILMAK3)YAPMAK,SAĞLAMAK
679  Occur      ıkör      OLMAK
680  Odd       od       TUHAF,ACAİP
681  Okay (Ok)    okey      PEKİ, TAMAM
682  Old-Fashioned  old feyşınd  ESKİ MODA
683  Omelette    omlıt     OMLET
684  Omit      ımit      ATLAMAK, HARİÇ BIRAKMAK
685  Onion      anyın     SOĞAN
686  Option     opşın     SEÇME, SEÇENEK, OPSİYON
687  Oral      orıl      SÖZLÜ
688  Orbit      orbit     YÖRÜNGE
689  Orchard     orρıd     BOSTAN
690  Original    arıcınıl    ORJİNAL, İLK, YENİ
691  Oval      ovıl      OVAL
692  Overdo     ovırdu     FAZLA PİŞİRMEK, FAZLA YAPMAK
693  Overdue     overduu    VADESİ GEÇMİŞ
694  Overtake    ovırteyk    GEÇMEK, SOLLAMAK
695  Overtime    ovırtaym    FAZLA MESAİ
696  Overwork    ovırvörk    FAZLA ÇALIŞMAK, AŞIRI ÇALIŞMAK
697  Owl       aul      BAYKUŞ
698  Oxygen     oksıcın    OKSİJEN
699  Oyster     oistır     İSTİRİDYE
700  Packed     pekt      KALABALIK, BİR SÜRÜ İNSAN
701  Palm      paam      1)AVUÇ 2)PALMİYE AĞACI
702  Panel      penıl     PANEL
703  Pants      pents     1)DON 2)PANTOLON (AmE)
704  Parachute    perışut    PARAŞÜT
705  Parade     pıreyd     RESMİ GEÇİT
706  Participate   partısipeyt  BAŞKALARIYLA BİRLİKTE ÇALIŞMA, OYNAMA, KATILMA
707  Passive     pesiv     PASİF, EYLEMSİZ
708  Pasta      pesti     MAKARNA (Hamurdan yapılan şeyler)
709  Paste      peyst      BEYAZ TUTKAL, MACUN, HAMUR
710  Pastime     pastaym     HOŞ İYİ ZAMAN
711  Path      peth       PATİKA, KÜÇÜK YOL
712  Patrol     petrol      DEVRİYE
713  Patron     petrın      1)DESTEKLEYİCİ KİŞİ 2)DEVAMLI MÜŞTERİ
714  Pause      poz       MOLA, ARA
715  Paw       poo       HAYVAN PENÇESİ
716  Pea       pii       BEZELYE
717  Peach      piiρ       ŞEFTALİ
718  Peak      pik       ZİRVE, TEPE
719  Peanut     pinat      YER FISTIĞI
720  Pearl      pörl       İNCİ
721  Peasant     peznt      ÇİFTÇİ, KÖYLÜ KESİM
722  Pedal      pedıl      PEDAL
723  Pedestrian   pidestriın    YAYA GİDEN
724  Peel      piil       KABUK SOYMAK (Meyve)
725  Penknife    pen nayf     ÇAKI
726  Pension     penşın      EMEKLİ MAAŞI
727  Perfume     pörfyüüm     PARFÜM
728  Peril      peril      BÜYÜK TEHLİKE
729  Period     periid      1)ÇAĞ, DEVİR, PERİOD 2)ADET (hali)
730  Permanent    pörmınınt    DEVAMLI,SÜREKLİ
731  Persist     pesist      DEVAM ETMEK
732  Pessimist    pesimist     KÖTÜMSER
733  Petrol Station petrıl steyşın  BENZİNCİ
734  Philosophy   fılosıfi     FİZOLOFİ
735  Physical    fizıkıl     FİZİKSEL
736  Picket     pıkıt      GREV GÖZCÜSÜ, FABRİKA ÖNÜNDE BEKLEME
737  Pickle     pıkıl      TURŞU
738  Pillow     pilow      YASTIK
739  Pillowcase   pilokeys     YASTIK KILIFI
740  Pincers     pinρırs     1)KERPETEN 2)KISKAÇ (Yengecin v.b.)
741  Pinch      pinρ       ÇİMDİKLEMEK, SIKIŞTIRMAK (Kapıya vb.)
742  Pioneer     paynır      ÖNCÜ
743  Pistol     pıstıl      TABANCA
744  Pity      piti       ACIMAK (What a pity : Ne yazık)
745  Plastic     plestik     PLASTİK
746  Platform    pletform     1)PLATFORM, YÜKSEKÇE YER, KÜRSÜ 2)PERON
747  Playground   pleygraund    OYUN SAHASI
748  Plum      plam       1)ERİK 2)BONBON SEKERİ
749  Plumber     plamır      MUSLUK TAMİRCİSİ
750  Pole      pol       1)KUTUP 2)DİREK, KAZIK
751  Porcelain    poselın     PORSELEN
752  Porter     pootır      1)HAMMAL 2)KAPICI
753  Postage     postıρ      POSTA ÜCRETİ
754  Poverty     povitı      FAKİRLİK
755          pavır ıv atörn
   Power Of Attorney        VEKALETNAME
756  Power-House   pauwırhaus    1)ELEKTRİK SANTRALI 2)OLAĞANÜSTÜ ENERJİYE SAHİP ŞEY
757  Precious    presis      KIYMETLİ, ÇOK SEVİLEN
758  Precisely    prısayzlı    KESİNLİKLE, TAM MANASIYLA
759  Prescription  priskrıpşın   REÇETE
760  Preserve    prizörv     KORUMAK,KONSERVE YAPMAK
761  Primarily    pramırili    ANA OLARAK
762  Primary     praymeri     1)ÖNCELERİ,ESKİDEN 2)ANA,BAŞ-Primary cause 3)İLK OKU
763  Primitive    primitiv     1)İLKEL 2)BASİT, MODASI GEÇMİŞ
764  Priority    payoriti     ÖNCELİK
765  Privilege    privılıρ     İMTİYAZ
766  Process     proses      İŞLEM
767  Prohibit    prıhibit     YASAKLAMAK
768  Promote     prımot      1)İLERLEME,TERFİ ETME 2)TANITIM(Ürün vb.Satış iρin)
769  Promotion    primoşın     TERFİ
770  Propeller    prıpelır     1)İLERİYE YÜRÜTEN ŞEY 2)VAPUR VEYA UÇAK PERVANESİ
771  Proportion    propoşın     ORANTI
772  Prosecute    prasıkyut    TAKİP ETMEK, KAVUŞTURMAK, DAVA AÇMAK, SUÇLAMAK
773  Prostitution   prostıtuşın   FUHUŞ
774  Proverb     provörb     ATA SÖZÜ
775  Provocation   prıvıkeyşın   KIŞKIRTMA
776  Provoke     prıvok      KIŞKIRTMAK, KIZDIRMAYA NEDEN OLMAK
777  Publicity    pablısiti    İLAN, REKLAM, YAYINLAMA
778  Pull Up     pull ap     ARACI DURDURMAK
779  Pulse      pals       NABIZ, VURUŞ
780  Pumpkin     pampkin     KABAK
781  Punctual     pankρuıl     TAM ZAMANINDA
782  Pure       püur       SAF, TEMİZ
783  Purse      pöös       KÜÇÜK EL ÇANTASI
784  Pyramid     piramit     PİRAMİT
785  Qualified    kwolifayd    EHLİYETLİ, KALİFİYE
786  Quota      kwotı      KOTA, KONTENJAN
787  Quote      kwot       AKTARMA, SÖYLEME
788  Racket      rekit      RAKET
789  Radar      reydır      RADAR
790  Railing     reiling     BAHCE PARMAKLIKLARI
791  Ram       rem       1)KOÇ 2)VURMAK, TOSLAMAK
792  Rash       raş       1)HIZLI, ACELE 2)ÇİL
793  Rat       ret       SIÇAN
794  Rear       rıir       1)YETİŞTİRMEK(insan,kuş,bitki) 2)ARKA,ARKA TARAF
795  Recession    riseşin     DURAKLAMA, GERİLEME, EKONOMİDE DURGUNLUK
796  Recipe      resipi      YEMEK TARİFİ
797  Recollect    rekılekt     HATIRLAMAK
798  Reconcile    rekınsaıl    UZLAŞMA, ANLAŞMA YAPMAK
799  Reconciliation  rekınsilieyşin  UZLAŞMA
800  Referee     refiri      HAKEM
801  Referendum    refırendum    REFERANDUM, HALK OYLAMASI
802  Refill      rifıl      DOLDURMAK
803  Refreshments   rıfreşmınts   SANDOVİÇ, TOST, İÇECEK (Gar,istasyon gibi yerlerde)
804  Refrigerator   refrıρıretır   BUZDOLABI
805  Region      ricın      BÖLGE
806  Register     recıstır     1)KÜTÜK,SİCİL,KAYIT 2)REGISTER POST=TAAHÜTLÜ MEKTUP
807  Regulation    reguleyşın    YÖNETMELİK, YASA
808  Relate      releyt      ANLATMAK, NAKLETMEK (formal tell)
809  Relevant     relıvınt     BAĞINTILI, KONUYLA İLİŞKİLİ
810  Reliable     rilaybıl     GÜVENİLİR
811  Reluctant    rilanktınt    İSTEKSİZ VE BUNDAN DOLAYI İŞİ YAPMAYI AĞIRDAN ALMAK
812  Remedy      remidi      ÇARE
813  Remit      rimit      1)AFFETMEK,BAĞIŞLAMAK2)POSTAYLA PARA YOLLAMA-Havale
814  Remittance    rimitıns     HAVELE (Para)
815  Reputation    reputeyşın    İTİBAR,ÜN
816  Research     risörρ      ARAŞTIRMA
817  Resent      rizent      HOŞLANMAMAK, KIZMAK
818  Reside      rizaıd      OTURMAK, İKAMET ETMEK
819  Resident     rezıdıns     BÖLGEDE YAŞAYAN, OTURAN
820  Respond     rispond     CEVAP VERMEK
821  Restore     ristor      1)GERİ VERME 2)YENİDEN KULLANIMA AÇMA
822  Restrict     rıstrikt     SINIRLAMAK
823  Resume      rızuum      YENİDEN BAŞLAMAK
824  Retail      riteil      PAREKENDE, PAREKENDE SATIŞ
825  Retaliation   ritalieyşın   İNTİKAM, TEPKİ, MİSİLLEME
826  Revenue     revenüü     GELİR
827  Reverse    rivörs      TERS, ARKA (reverse gear = geri vites)
828  Revise     rıvayz      TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİP DÜZELTMEK
829  Revolution   revolışın    DEVRİM
830  Rid      rid       ATMAK, FIRLATMAK (To get rid of:başından atmak)
831  Rifle     rayfıl      TÜFEK
832  Rocket     rokıt      ROKET
833  Roundabout   raundıbaut    1)DOLAMBAÇLI,DOLAYLI 2)ADA-Trafikte 3)YAKLAŞIK OLARA
834  Route     ruut       ROTA
835  Rubber     rabır      1)LASTİK, KAUÇUK 2)SİLGİ
836  Rug      rag       KÜÇÜK HALI, KİLİM
837  Ruin      ruin       HARABE, YIKIM, MAHVETME
838  Rust      rast       PAS
839  Sacrifice   sekrıfays    KURBAN, FEDAKARLIK
840  Safari     sifaari     SAFARİ, HAYVAN AVLAMA YOLCULUĞU
841  Safety-Belt  seyftibelt    EMNİYET KEMERİ
842  Safety-Pin   seyftipin    ÇENGELLİ İĞNE
843  Salmon     semın      1) SOM BALIĞI 2) SARIMSI, PEMBE RENK
844  Saloon     sıluun      1)SALOON CAR = NORMAL ARABA 2)SALON 3)GEMİ SALONU
845  Salute     selüut      SELAM VERMEK (Askerυ)
846  Sample     sempıl      ÖRNEK, NUMUNE
847  Sandpaper   sendpeypır    1) ZIMPARA KAĞIDI 2) ZIMPARALAMAK
848  Sardine    saadin      SARDALYA
849  Satellite   setilayt     UYDU
850  Satin     setin      SATEN, ATLAS
851  Sauce     soıs       SALÇA, SOS
852  Saucepan    soospen     TAVA
853  Saucer     soosır      BARDAK ALTLIĞI
854  Sausage    sosıρ      SOSİS
855  Savage     seviρ      VAHŞİ,YABANİ,YIRTICI
856  Savour     seyvır      TAT, LEZZET, ÇEŞNİ
857  Saw      soo       1)TESTERE 2)GÖRMEK (See'nin past tens'i)
858  Saxophone   seksifon     SAKSAFON
859  Scandal    skendıl     SKANDAL
860  Scare     skeir      KORKUTMAK
861  Scarf     skaaf      ATKI
862  Scene     siin       OLAYIN GEÇTİĞİ YER, MANZARA, TİYATRONUN BİR SAHNESİ
863  Scheme     skiim      PLAN, PROJE
864  Scholarship  skılırşip    BURS
865  Scone     skon       BİR ÇEŞİT ÜZÜMLÜ EKMEK VE TEREYAĞ
866  Scorpion    skorpion     AKREP
867  Scramble    skrımbıl     1)ÇIRPMAK 2)HIZLI HAREKET VEYA TIRMANIŞ
868  Scruff     skraf      1)ENSE 2)KİRLİ,PASAKLI İNSAN
869  Seal      siil       1)MÜHÜRLEMEK, (Kutu,mektup,kapı vb.) 2)FOK BALIĞI
870  Seaside    sisayd      DENİZ KENARI
871  Seat-Belt   sit belt     EMNİYET KEMERİ
872  Second-Rate  sekınd reyt   İKİNCİ DERECE, KALİTE
873  Secure     seküür      EMNİYETLİ, SAĞLAM
874  See Over    siovır      İMTİHAN ETMEK, ÇEK ETMEK
875  Segment    segmınt     DİLİM (Pasta, portakal), DİLİMLEMEK, BÖLMEK
876  Senate     senit      SENATO
877  Senior     sinyır      YAŞÇA VEYA KIDEMCE BÜYÜK
878  Sergeant    sarcınt     ÇAVUŞ
879  Serviette   sörviyet     PEÇETE
880  Set Off, Out  set of,set aut  t SEYAHATE BAŞLAMK, YOLA ÇIKMAK
881  Set On     set on      ATAK
882  Sex      seks       CİNSİYET, CİNS
883  Shallow    şelow      SIĞ
884  Shampoo    şempuu      ŞAMPUAN, BAŞ YIKAMAK
885  Shark     şark       KÖPEK BALIĞI
886  Sharp Shooter  şarpşutır   KESKİN NİŞANCI
887  Shave      şeyv      TIRAŞ
888  Shelf      şelf      RAF
889  Shield     şiild     KALKAN, KILIF
890  Shift      şift      1)DEĞİŞTİRME 2)VARDİYE
891  Shoelace    şuu leys    AYAKKABI BAĞI
892  Shoot Down   şut daun    İMHA ETMEK, HAYIR CEVABI, OLUMSUZ
893  Short Cut    şortkat    KESTİRME
894  Shortage    sortıρ     YOKLUK, KITLIK
895  Shrink     şringk     ÇEKMEK, KÜÇÜLMEK
896  Significant   sinifıkınt   MANALI, ÖNEMLİ
897  Signpost    saynpost    İŞARET DİREĞİ
898  Silly      sili      BUDALA, APTAL
899  Silo      saylo     SİLO, DEPO
900  Sincere     sinsiır    İÇTEN, SAMİMİ, SAHTE OLMAYAN
901  Singular    singulır    ACAİP, TEK, EŞSİZ
902  Siren      saırın     SİREN
903  Skim      skim      KÖPÜK, YAĞINI ALMAK (Süt, yoğurt), ANA FİKRİ ALMAK
904  Skull      skal      KAFATASI
905  Slice      slays     DİLİM, DİLİMLEMEK
906  Slipper     slipır     TERLİK
907  Slot      slot      UZUN, DÜZ DELİK, BOŞLUK, JETON KOYMA YERİ vb.
908  Smart      smart     1)AKILLI 2)AÇIKGÖZ 3)ŞIK
909  Smuggle     smagıl     KAÇAKÇILIK (Gümrük,iρki,esrar v.b.)
910  Snack      snek      KÜÇÜK, HIZLI YENİLEN YEMEK
911  Snag      sneg      PÜRÜZ
912  Snub      snab      KÜÇÜMSEMEK,HAKİR GÖRMEK
913  So Far     so far     ŞİMDİYE KADAR (=Up to now)
914  Soak      sok      ISLATMAK
915  Soccer     sokır     FUTBOL
916  Social     soşıl     SOSYAL
917  Sock      sak      1)ÇORAP 2)VURMAK,KIRMAK 3)PUT A SOCK IN IT = SUSMAK
918  Solidarity   soliderıti   DAYANIŞMA
919  Sophisticated  sofistikeyt  İNCELİKLİ SOSYAL HAYATTAN BİLGİSİOLAN,UKALA,KARIŞIK
920  Souvenir    suuvenır    HATIRA
921  Span      spen      1) İKİ LİMİT ARASINDAKİ ŞEY, ZAMAN VB. 2) KARIŞ
922  Spanner     spenir     SOMUN SIKMA ALETİ(Adjustable spanner=İngiliz anahtar
923  Spectacular   spektıkulır  GÖRÜLMEYE DEĞER
924  Spectator    spekteytır   İZLEYİCİ (Maρ vb.)
925  Speedometer   spidamıtır   HIZÖLÇER
926  Spice      spays     BAHARAT
927  Spider     spaydır    ÖRÜMCEK
928  Spill      spil      DÖKMEK,SAÇMAK (Sıvı)
929  Spiral     spiral     SPİRAL
930  Spit      spit      TÜKÜRMEK
931  Splash     splaş     SIÇRATMA
932  Squash     skwaş     1)BİR ÇEŞİT OYUN 2)SIKIŞMAK
933  Squeeze     skwiiz     SIKIŞMAK, SIKIŞTIRMAK, SIKMAK
934  Stabilize    stebilayz   DENGELEME,SAPTAMA
935  Stable     sıteybıl    1)AHIR 2)İSTİKRARLI (Stable goverment)
936  Stadium     stedyum    STADYUM
937  Stall      stool     1)KÜÇÜK DÜKKAN, TEZGAH 2)VAKİT KAZANMA
938  Stapler     steipılr    ZIMBA (Tel)
939  Stationery   steyşınery   KIRTASİYE
940  Statue     statüü     HEYKEL
941  Steak      steyk     BONFİLE
942  Steel      stiil     1)ÇELİK 2)BÜYÜK GÜÇ
943  Steep      stiip     1)HIZLI YÜKSELME veya DÜŞME, GENİŞ AÇI 2)ÇOK FAZLA
944  Step Child   step ρayld   ÜVEY ÇOCUK
945  Sterile       sterayl      1)AMELİYATLA KISIR ETMEK 2)BAKTERİ
946  Sterilize      sterilayz     KISIRLAŞTIRMA, MİKROPLARDAN ARITMA
947  Stethoscope     stethıskop     GÖĞÜS DİNLEME CİHAZI, STETESKOP
948  Steward       stüvıd       1) ERKEK HOSTES 2) KAHYA (çiflik vb.)
949  Stock Certificate  stok sertifikeyt  HİSSE SENEDİ
950  Stool        stuul       TABURE
951  Storm        stoom       FIRTINA
952  Strain       streyn       GERMEK, SÜZMEK, İNCİLTMEK, ÇOK GÜÇ, ZOR
953  Strainer      streynır      SÜZGEÇ
954  Strap        strep       TUTACAK, ASKI (Elbise, Ayakkabı)
955  Stretcher      streρır      SEDYE
956  Structure      strakρır      YAPI
957  Studio       stüudio      SÜTÜDYO
958  Stutter       statır       KEKELEMEK, KEKEME
959  Style        stayl       SİTİL
960  Submit       sıbmit       1)REYİNE,ONAMASINA BIRAKMA 2)TESLİM OLMA,BOYUN EĞME
961  Subscribe      sebskrayb     1)ABONE PARASI ÖDEME 2)SÜREKLİ PARA YARDIMI YAPMAK
962  Subsidize      sabsidayz     YARDIM ETME (In scholl you can buy subsidized meats)
963  Subsidy       sabsidiy      YARDIM, SÜBVANSİYON (Devletten)
964  Substance      sabstıns      MADDE, CEVHER
965  Substitute     sabstitüvt     VEKİL TAYİN ETME, YERİNE GEÇME
966  Subtract      sabtrekt      ÇIKARMAK (6-3=3)
967  Sufficient     sefişınt      YETERİNCE
968  Suicide       suisayd      İNTİHAR (Commit suicide : İntihar etmek)
969  Suitcase      suitkeys      BAVUL (Elbise iρin)
970  Summary       samiri       ÖZET
971  Summit       samit       ZİRVE
972  Sunset       sanset       GÜNEŞİN BATIŞI
973  Superior      süperiyır     DAHA İYİ, ÖNEMLİ, AKILLI
974  Supervise      süpervayz     DENETLEME, GÖZLEM
975  Supplies      sıplayz      ERZAK, MAL
976  Suppress      sıpres       1)BASKI ALTINA ALMA,SİNDİRME 2)YAYINLANMASINI ÖNLEME
977  Supreme       süupriim      YÜCE, ÜSTÜN
978  Surgeon       söcın       CERRAH
979  Surgery       söcırı       AMELİYAT
980  Surrender      sırendır      TESLİM OLMAK (To yield)
981  Suspend       sıspend      ASKIYA ALMAK, DURDURMAK
982  Suspension     sıspenşın     ASMA,ASILMA (Suspensıon Brıdge : Asma köprü)
983  Suspicion      sıspışın      ŞÜPHE
984  Swan        swan        KUĞU
985  Sweat        swet        TER,TERLEMEK
986  Sweater       swetır       SÜVETER
987  Swollen       swolın       ŞİŞMİŞ
988  Syrup        sırıp       ŞURUP
989  Tablet       teblit       TABLET
990  Taboo        tabuu       AYIP, ARGO, TABU
991  Talent       telınt       1)KABİLİYET (ÜSTÜN) 2)SEKSİ CAZİBESİ OLAN KADIN
992  Tan         ten        TEN RENGİ
993  Tangerine      tengerin      MANDALİNA
994  Tape-Measure    teip-mejır     MEZURA
995  Target       tergıt       HEDEF
996  Tariff       terif       TARİFE, FİAT LİSTESİ
997  Tart        tart        1)TURTA,TART,PASTA 2)ASİT TADI3)SOKAK KADINI,FAHİŞE
998  Tease        tiiz        1)KIZDIRMA,YÜZ VERİP SONRA SIRT ÇEVİRME2)KABARTMA(SA
999  Technique      teknik       TEKNİK
1000  Teenager      tiineρır      13-19 YAŞ ARASI
1001  Temple       tempıl       TAPINAK
1002  Temporary      temprıri      GEÇİCİ
1003  Tempt        tempt       CEZBETMEK, ŞEYTANA UYDURMAK
1004  Tenant    tenınt    KİRACI
1005  Tend     tend     MEYİLLİ OLMAK
1006  Tent     tent     TENTE,ÇADIR
1007  Terminal   termınıl   TERMİNAL
1008  Terrace    terıs    BİTİŞİK EVLER
1009  Terrify    terifay   KORKUTMAK
1010  Territory   teritri   TOPRAK PARÇASI
1011  Theme     thiim    TEMA, KONU
1012  Theory    thiori    TEORİ
1013  Thermometer  themomitır  TERMOMETRE
1014  Third     thöd     ÜÇÜNCÜ
1015  Thirteenth  thötiith   ONÜÇÜNCÜ
1016  Thirtieth   thötith   OTUZUNCU
1017  Thoroughly  thruili   TAMAMIYLA, BÜTÜN İNCE DETAYLARIYLA
1018  Thoughtful  thootful   DÜŞÜNCELİ,ÖBÜRLERİNİ DÜŞÜNEN
1019  Thoughtless  thootlıs   DÜŞÜNCESİZ
1020  Thumb     tham     EL, BAŞ PARMAĞI
1021  Tick     tik     SAAT SESİ, OKEY İŞARETİ
1022  Tide     tayd     GEL-GİT OLAYI
1023  Tiger     taygır    KAPLAN
1024  Tiny     tayni    ÇOK KÜÇÜK
1025  Toilet    toilıt    TUVALET
1026  Token     tokın    1)İŞARET 2)JETON
1027  Tomato    tımaato   DOMATES
1028  Ton      tan     TON (1000 kg.)
1029  Tone     ton     TON (SES,IŞIK vs.)
1030  Tool     tuul     ALET (Çekiρ, Balta vb.)
1031  Tooth Pick  tuuth pik  KÜRDAN
1032  Torch     torρ     1)MEŞALE 2)EL FENERİ
1033  Torpedo    torpiido   TORPİL
1034  Tortoise   tootıs    KAPLUMBAĞA
1035  Torture    torρır    İŞKENCE, İŞKENCE ETMEK
1036  Tough     taf     ZOR, GÜÇ, SERT
1037  Tournament  turnımınt  TURNUVA
1038  Tradition   tredişin   GELENEK
1039  Tragedy    trejedi   TRAJEDİ
1040  Transform   trensform  BİR ŞEYİN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRMEK
1041  Transparent  tresperint  SAYDAM
1042  Trap     trep     TUZAK, KAPAN, YAKALAMAK
1043  Tremendous  trimendıs  ÇOK BÜYÜK, HARİKA
1044  Trigger    trigır    TETİK ( Who pulled triger? )
1045  Tripod    traypod   ÜÇ AYAKLI SEHPA, FOTOĞRAF SEHPASI
1046  Troop     trup     İNSAN VEYA HAYVA GRUBU, SÜRÜ
1047  Troops    trups    ASKERLER
1048  Truck     trak     KAMYON
1049  Tuition    tuuşın    ÖĞRETİM, ÖZEL DERS
1050  Tulip     tüulıp    LALE, LALE FİDANI
1051  Tummy     tami     MİDE
1052  Turban    töbın    TÜRBAN
1053  Turnkey    törnkiy   ANAHTAR TESLİM (proje vb.)
1054  Turnover   törnovır   CİRO (SATIS)
1055  Typist    taypist   DAKTİLODA YAZI YAZAN KİMSE
1056  Tyre     tayr     LASTİK
1057  Ufo      yufo     UNIDENTIFIEND FLYING OBJECT: TANIMLANMAMIŞ UÇAN CİSİ
1058  Undergo    andırgo   KATLANMAK, ÇEKMEK, BİR OLAYIN OLMASI
1059  Underline   andırlayn  YAZININ, KELİMENİN ALTINI ÇİZMEK
1060  Unfair    anfeyır   ADİL OLMAYAN
1061  Unit     yunıt    BİRİM, 1-9 ARASINDAKİ SAYILAR
1062  Up To You   ap tu yu   SANA KALMIŞ, NASIL İSTERSEN (It's up to you)
1063  Upon       ıpon      ÜSTÜNDE
1064  Upside-Down    apsayd down   TEPE TAKLAK, TERS DÖNMEK
1065  Urban       ööbın      ŞEHİRSEL, KENTE AİT (Urban Life : Şehirsel yaşam)
1066  V.I.P.      viaypi     (VERY IMPORTANT PERSON), ÇOK ÖNEMLİ KİŞİ
1067  Vacation     vekeyşın    TATİL
1068  Vacuum cleaner vakuum klinır    ELEKTRİK SÜPÜRGESİ
1069  Van        ven       MİNİBÜS
1070  Vanilla      venilı     VANİLYA
1071  Vaporize     veipırayz    BUHARLAŞMAK
1072  Vase       vaaz      VAZO
1073  Veil       veil      DUVAK
1074  Vein       veyn      DAMAR
1075  Velvet      velvıt     KADİFE
1076  Venture      venρır     MACERA, RİSK (Genelde iş hayatında)
1077  Verb       vörb      FİİL
1078  Verdict      vördikt     HÜKÜM
1079  Vertical     vörtıkıl    DİKEY
1080  Vest       vest      ATLET, FANİLA
1081  Vet        vet       VETERİNER
1082  Via        vaı       GEÇEREK,ORADAN (We go from London to Van via Paris.)
1083  Viable      vaıbıl     GEÇERLİ (But in practice it wouln't be viable)
1084  Vice       vays      1)YARDIMCI, LİDERİN YARDIMCISI 2)MENGENE
1085  Vicious Circle   vişıs sörkıl  KISIR DÖNGÜ
1086  Victimize     viktımayz    KURBAN ETMEK (Grubun suρunu bir kişiye yüklemek.)
1087  Vinegar      vinıgır     SİRKE
1088  Violin      vaılın     KEMAN
1089  Vital       vaytıl     ÇOK ÖNENEMLİ
1090  Volcano      volkeno     VOLKAN,YANARDAĞ
1091  Volleyball    volıbol     VOLEYBOL
1092  Voluntary     volıntri    GÖNÜLLÜ
1093  Vomit       vamit      KUSMAK
1094  Vowel       vavıl      SESLİ HARF (a,e,i)
1095  Vulnerable    valnıbıl    ZAYIF, KORUMASIZ
1096  Vulture      valρır     1)AKBABA 2)HARİS KİMSE
1097  Wager       wacır      İDDİAYA GİRMEK
1098  Wagon       wegın      YÜK VAGONU, AT ARABASI
1099  Waist       weyst      BEL
1100  Waistcoat     weystkot    YELEK
1101  Wallet      walıt      CÜZDAN
1102  Walnut      wolnat     CEVİZ
1103  Warder      woodır     1) BEKÇİ, MUHAFIZ 2) GARDİYAN
1104  Wardrobe     wordroop    GARDROP, BÜYÜK DOLAP
1105  Ware       weyır      EŞYA (Kitchen ware vb.)
1106  Warehouse     weyrhaus    DEPO
1107  Warrant      warınt     GARANTİ
1108  Wasp       wasp      ARI (Bal arısı değil)
1109  Water Proof    wotır pruf   SU GEÇİRMEYEN
1110  Water-Colours   wotır kolırs  SULU BOYA
1111  Whale       weyl      BALİNA
1112  What If      wat if     NE OLURDU..
1113  What's Its (His/Her) Name     BİLMEM KİM (BİRİSİNİN ADINI UNUTMA)
1114  What's More    wats mor    BUNUN YANISIRA, ÜSTELİK
1115  What's What    wats wat    İŞİN ÖNEMİNİ BİLMEK (I know what's what)
1116  Wheel       wiil      TEKERLEK, ÇARK, TEKERLEKLİ BİR ŞEYİ ELLE İTMEK
1117  Whim       whim      KAPRİS
1118  Whisper      wispır     FISILDAMAK, FISILDAŞMAK
1119  Wind Screen    wind skriin   ARABA ÖN CAMI
1120  Windpipe     windpayp    NEFES BORUSU
1121  Windscreen Wiper indskriin way
             w        SİLECEK
1122  Wing   wing   KANAT (Kuş,uçak)(Left wing:Sol kesimi destekleyenler
1123  Wisdom  wizdım  AKIL
1124  Witch   wiρ   CADI
1125  Worship  wörşip  1)TAPMAK, TAPINMAK, İBADET 2)HAYRANLIK, SAYGI
1126  Wrist   rist   BİLEK
1127  Zoom   zum   YAKLAŞTIRMAK

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:386
posted:7/27/2012
language:Turkish
pages:42