Curriculum Vitae by valdis

VIEWS: 537 PAGES: 1

									CURRICULUM VITAE Personīgā informācija
Vārds, uzvārds: Valdis Dahs Dzimšanas datums: 1959. gada 27. augusts Adrese: Slokas iela 213-2, Rīga, LV-1069 Tālrunis: 26002942 E-pasts: valdis.dahs@gmail.com

I zglītī ba
2008.g. 1995. – 1997. 1975. – 1978. 1974. – 1975. 1967. – 1974. „ S o ci ā l ā s In t e gr ā c i j a s V a l s t s A ģe n t ū r a ” , Iformācijas ievadīšanas operātors BOVU „ R epubl i kas R ehabi l i t āci j as C ent rs ” , Biroja komercdarbinieku specialitāte Rīgas 8. (maiņu) Raiņa vidusskola Rīgas 70. vidusskola Rīgas 22. astoņgadīgā skola „R ī gas R adi o R ūpnī ca” Radio montētājs „Rīgas Kartonāžas Fabrika”

Darba pieredze
09.08.1982. – 24.12.1991. 16.08.1978. – 06.08.1982.

Valodu prasmes
Latviešu – dzimtā, Krievu – sarunu līmenī Angļu – ar vārdnīcas palīdzību.

Prasmes
Labi pārvaldu darbu ar datoru (Windows XP, Microsoft Office, Internet)

Intereses
Datori, patīk veidot mājas lapas internetā.

Rīgā 16. maijā


								
To top