ppp6 ppt mod by HC120727033022

VIEWS: 20 PAGES: 71

									    CDS


MATEMATICA SI STIINTE IN
SOCIETATEA CUNOASTERII
 Este ceea ce se intampla in fiecare tara in care oamenii nu
 vor sa stie .... de ce unele lucruri sunt .... asa cum sunt!
CUM SE NASTE O PARADIGMA?
  Un grup de oameni de stiinta au pus intr-o cusca cinci maimute si in mijlocul custii o
 scara, iar deasupra scarii o legatura de banane.
 Cand o maimuta se urca pe scara sa ia banane, oamenii de stiinta aruncau o galeata cu
 apa rece pe celelalte care ramaneau jos.
 Dupa ceva timp, cand o maimuta incerca sa urce scarile, celelalte nu o lasau sa urce.
 Dupa mai mult timp nici o maimuta nu se mai suia pe scara, in ciuda tentatiei bananelor.
 Atunci, oamenii de stiinta au inlocuit o maimuta. Primul lucru pe care l-a facut aceasta
 afost sa se urce pe scara, dar a fost trasa inapoi de celelalte si batuta. Dupa cateva batai
 nici un membru al noului grup nu se mai urca pe scara.
 A fost inlocuita o a doua maimuta si s-a intamplat acelasi lucru.
 Prima maimuta inlocuita a participat cu entuziasm la baterea novicelui.
 Un al treilea a fost schimbat si lucrurile s-au repetat. Al patrulea si, in fine, al cincilea au
 fost schimbati.
 In final, oamenii de stiinta au ramas cu cinci maimute care, desi nu primisera niciodata o
 baie cu apa rece, continuau sa loveasca maimutele care incercau sa ajunga la banane.
 Daca ar fi fost posibil ca maimutele sa fie intrebate de ce ii bateau pe cei care incercau
 sa se catere pe scara, raspunsul ar fi fost:"Nu stim. Lucrurile intotdeauna au fost asa,
 aici... ASA ESTE TRADITIA!"
 "E mult mai usoara dezintegrarea unui atom decat a unei prejudecati“
                                 Albert Einstein
          APLICAŢIE
  Pornind de la definiţia lui Anatole France,
  „Educaţia nu înseamnă cât de mult ai reţinut, şi
  nici măcar cât de multe cunoşti. Este
  capacitatea de a diferenţia între ceea ce ştii şi
  ceea ce nu ştii.”, precizaţi, având în vedere un
  adult al anilor 2020, ce ar fi esenţial în a şti/a
  deprinde pentru a fi o persoană adulta
  independentă şi utilă siesi si societatii.
       APLICATIE
Realizaţi o analiză SWOT a CDS existent în
scoala voastra, evidenţiind factorii care
favorizează/ împiedică implementarea unei
educaţii aşa cum v-o imaginati.                  15 min
      Analiza SWOT
 Puncte tari
 Puncte slabe
 Oportunitati
 Amenintari
      “Matematică şi ştiinţe
        în societatea cunoaşterii”

Scopul - dezvoltarea de competenţe – cunoştinţe, abilităţi,
     atitudini - la elevi din învăţământul secundar inferior
     şi superior
Durata - 36 de ore de predare-învăţare-evaluare distribuite
    pe parcursul unui an de studiu
Grup tinta - de la clasa a IV-a şi până la clasa a XI-a.
    Matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii
- are în vedere cunoaşterea ca scop în sine

- propune activităţi care să dezvolte competenţe de

 învăţare şi de auto evaluare.

- pune accentul pe “cum se învaţă şi cum se

 evaluează “

- implica elemente de conţinut atractive, pe teme de

 interes pentru educabil.

- se raporteaza la principii, strategii, cercetări,

 experienţe şi exemple de bună practică în elaborarea

 curriculumului educaţional.
         CDS
MTS        Ce?              Cine?
   Cum?
    De ce?
            Cand?
  Proiectul curricular este fundamentat pe asocierile
  provocate de contactul ştiinţelor şi pe transferul metodelor
  şi al limbajelor.
  Argumente:
  Necesitatea deplasării accentului pe antrenarea
  capacităţilor intelectuale ale elevilor, pe descoperirea prin
  implicare directă în proiecte sau experimente;
  Formarea unor abilităţi precum capacitatea de observare,
  măsurare, comparare, clasifice, deducţie, investigaţie de
  folosire a cunoştinţelor în diverse situaţii practice;
  Crearea motivaţiei pentru învăţare în domeniul ştiinţelor;
  Orientarea spre activităţi cu caracter practic;
  Sporirea gradului de implicare al elevului şi implicit şi
  motivaţia pentru învăţare.
       APLICAŢIE:
Formulaţi un comentariu argumentat în
raport cu următoarea afirmaţie:
„Şcoala aparţine comunităţii, trebuie să
 reflecte specificul acesteia şi să răspundă
 nevoilor sale.”                  5 min
  5.1. Oportunitatea unui parcurs educaţional
   integrat pentru elevii din clasele IV - XI
Cuvinte cheie: competenţe cheie, competenţe generale, competenţe specifice,
        conţinuturi asociate, valori si atitudini.
Competente cheie: cunostinte, deprinderi care trebuie formate elevilor in procesul
           educational.
Competente generale: se definesc pe un durata invatamantului , au caracter de
             generalitate.
Competenţe specifice: se definesc pentru fiecare obiect de studiu , se formeaza pe
             durata unui an scolar ; sunt etape in dobandirea
             competentelor generale.
Continuturi asociate
Valori si atitudini : Valori : preferinte clare privind actiuni potrivite sau efecte .
            Atitudini : predispozitii de a raspunde pozitiv sau negativ la
                  ceva , intr-un anumit context.
         Temă de discuţie:

  Organizarea pe arii curriculare încurajează
  demersurile interdisciplinare, asigură un
  echilibru între ponderea asociată domeniilor şi
  disciplinelor de studiu, asigură continuitatea
  procesului didactic de-a lungul parcursului şcolar
  al elevului?

Pro………………………………………….Contra
           8 min
     Caracteristici invariabile
  cursul se derulează pe un an de studiu;
  activităţile de predare-învăţare-evaluare pot fi susţinute
  de profesori de matematică, chimie, fizică, biologie sau
  profesori de învăţământ primar, care au promovat cursuri
  de abordare integrată a matematicii şi ştiinţelor;
  cursul are 6 teme fixate prin programa de faţă;
  fiecare temă are asociate competenţe specifice, în raport
  cu care se va proiecta secvenţa de evaluare;
  fiecare temă va fi fi abordată interdisciplinar, fiind
  implicate şi relaţionate secvenţe specifice matematicii,
  fizicii, chimiei şi biologiei, precum şi secvenţe de
  modelare a realităţii, cu impact practic şi cotidian, cu
  relevanţă pentru prezent, dar mai ales pentru societatea
  în care vor trăi elevii care se află acum în şcoală.
       Caracteristici variabile
 cursul poate fi ales la oricare dintre clasele a IV-a până la a XI-a,
 inclusiv;
 conţinuturile cursului sunt la libera alegere a profesorului, in funcţie de
 specificul organizaţiei, specificul local, resursele organizaţiei şi
 caracteristicile şi aşteptările formabililor: preocupări, nivel de
 performanţă, stiluri de învăţare
 instrumentele de evaluare, care să implice metode alternative de
 evaluare şi rezolvarea sarcinilor în echipă, prin asumarea de roluri şi
 responsabilităţi;
 transferul noţional şi dezvoltarea de abilităţi şi deprinderi se face atât
 într-un cadru formal, cât şi într-unul care implică situaţii informale;
 resursele implicate - locaţie, mijloace şi materiale didactice, surse de
 informare şi de procesare a informaţiei;
        Aplicaţie
Identificaţi cate trei avantaje şi respectiv
dezavantaje în derularea unui CDŞ
interdisciplinar, în aria curriculară
Matematică şi ştiinţe. Argumentati.
                 20 min
   Proiectarea optionalului
 Nota  de prezentare – scop
            - parcurs
            - recomandari de aplicare

 Argument
 Competente   generale
 Valori si atitudini
 Competente specifice
 Sugestii metodologice
    Documentatia optionalului
1. denumirea opţionalului;
2. aria curriculară şi tipul de opţional;
3. durata (semestrial, anual, pe ciclu curricular);
4. modul de desfăşurare:
    • pe grupe-număr grupe;
    • număr de elevi;
    • pe clasă.
5. propunător/i:
    • nume, prenume;
    • specialitatea,
    • gradul didactic;
6. şcoala şi localitatea;
7. locul desfăşurării (ziua, ora, locul desfăşurării activităţilor);
8. tabelul elevilor participanţi (nr. crt., nume şi prenume, clasa);
9. proiect de programă (teme/conţinuturi).
     Activitate in grup
Intocmiti documentatia unui optional la
alegere, din aria curriculara : Matematica si
stiinte.
Etapa 1 : punctele 1-7.
                  10 min
   5.2. Proiectarea documentelor
        curriculare
Structura opţionalului interdisciplinar - etape:
  definirea scopului;
  definirea grupului ţintă;
  identificarea competenţelor generale;
  identificarea setului de valori şi atitudini;
  identificarea temelor vector al competenţelor, valorilor şi atitudinilor;
  identificarea competenţelor specifice;
  exemplificarea activităţilor de învăţare, pe baza unor unităţi de
  conţinut cu rol orientativ;
  exemplificarea activităţilor de evaluare, cu rol de orientare a
  procesului către instrumente alternative şi care să implice rezolvarea
  sarcinilor de lucru în echipă;
  sugestii metodologice.
       Argumentul
Motiveaza cursul propus :
- nevoi ale elevilor
- nevoi ale comunitatii locale
- formarea unor competente
        Valori si atitudini
  Dezvoltarea interesului pentru informare şi documentare
  ştiinţifică;
  Dezvoltarea curiozităţii faţă de mediu;
  Dezvoltarea toleranţei faţă de opiniile celorlalţi;
  Conştientizarea şi implicarea în problemele
  interdisciplinare;
  Încredere în adevărurile ştiinţifice şi apreciere critică a
  limitelor acestora.
           Reperele programei
  Arie si ciclu curricular
  Continuturi
  Tip de optional
  Durata

            Proiectarea didactica

  Competente generale ale disciplinelor implicate
  Competente specifice
  Activitati de invatare-evaluare
Optionalul ca tema integratoare
Se vor izola teme, capitole, unităţi de informaţie cu care
operează respectiva disciplină şi ne vom pune apoi
întrebarea„de ce dorim sa fie parcurse aceste conţinuturi?”.
Răspunsul la întrebare trebuie dat în termeni de
competenţe pe care le dorim formate la elevi (de exemplu,
„pentru identificarea fenomenului x în scopul de a ... sau
pentru evaluarea procesului y în vederea optimizării ...”)
Unităţile de conţinut vor cuprinde informaţii din mai multe
 discipline/domenii, iar competenţele vizate vor fi în genere
 competenţe de integrare şi transfer.
    Competente cheie
competenţe   matematice şi competenţe de bază în
 ştiinţe şi tehnologii;
competenţe de tehnologia informaţiei şi
 comunicaţiei;
competenţe de comunicare în limba română;
competenţe de comunicare în limbi străine;
competenţe sociale şi civice;
spirit de iniţiativă şi antreprenoriat;
a învăţa să înveţi;
sensibilizare şi exprimare culturală.
 Prezentare MTS
       Competente generale
  Identificarea unor fenomene, procese şi procedee întâlnite în activitatea
  cotidiană;
  Prelucrarea informaţiilor şi conceptelor utilizând metode specifice
  matematicii şi ştiinţelor;
  Rezolvarea de probleme şi situaţii problemă prin utilizarea de raţionamente
  inductive şi deductive;
  Comunicarea orală şi scrisă utilizând limbajul ştiinţific specific în formularea
  explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor interdisciplinare şi în raportarea
  rezultatelor;
  Utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în culegerea de date, în
  prelucrarea şi comunicarea lor;
  Formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii pe baza relaţionării
  cunoştinţelor interdisciplinare din aria curriculară matematică şi ştiinţe;
  Dezvoltarea personală prin formarea gândirii interdisciplinare şi gestiunea
  propriei învăţări.
     Verificare CDS
Obiectivele cadru sau competenţele
generale (pentru opţionale care se studiază în
mai mulţi ani):
• se reflectă în obiective de
referinţă/competenţe specifice?
• în cazul aprofundărilor, extinderilor sunt
aceleaşi ca în programa de trunchi comun?
     Activitate in grup
Intocmiti documentatia unui optional la alegere,
din aria curriculara : Matematica si stiinte.
Etapa a 2-a : Proiectarea documentelor
        curriculare.
      Formulati : - argumentul
           - scopul
           - grupul tinta
           - competentele cheie
           - competentele generale
           - valori si atitudini
                      30 min
        Competente specifice
2.1 Colectarea de informatii, utilizand surse diferite in scopul documentarii
2.2 Descrierea unor obiecte fapte din lumea reala
2.3 Organizarea informatiilor si conceptelor stiintifice interdisciplinare
2.4 Clasificarea si sistematizarea informatiilor si conceptelor stiintifice interdisciplinare
3.1 Identificarea problemelor si situatiilor problema din lumea inconjuratoare
3.2 Utilizarea unor modele matematice/stiintifice pentru rezolvarea unor probleme
   din lumea inconjuratoare
3.3 Justificarea explicatiilor si a solutiilor la probleme si la situatii problema
4.1 Selectarea informatiilor si realizarea distinctiei intre informatii relevante si
  subiective
4.2 Decriptarea si interpretarea textelor stiintifice si transpunerea acestora in limbaj
  comun
4.3 Utilizarea limbajului specific in intocmirea rapoartelor de investigatii
5.1 Utilizarea TIC in culegerea informatiilor si datelor
5.2 Utilizarea TIC in prelucrarea si prezentarea datelor
6.1 Exprimarea opiniilor critice si pertinente in raport cu fenomenele studiate
6.2 Evidentierea relatiilor de cauzalitate dintre fenomene, procese si obiecte din
  lumea reala.
        Competente specifice
7.1 Valorificarea experientelor dobandite in asigurarea calitatii vietii.
7.2 Gestionarea optima a timpului de studiu.
7.3 Cooperarea cu ceilalti in rezolvarea de probleme teoretice si/sau practice in
  contexte diferite.

Pentru un opţional de o oră pe săptămână este rezonabil să fie definite şi urmărite 6-8
competenţe specifice care vor fi formulate după modelul celor din programa de trunchi
comun, dar nu vor fi reluări ale acestora. O competenţă specifică este corect formulată
dacă ea defineşte un rezultat aşteptat al instruirii care poate fi performat şi verificat.
              Verificare CDS
Obiectivele de referinţă sau competenţele specifice sunt:

• măsurabile, specifice (nu sunt formulate la modul general, ci le
  corespund anumite conţinuturi)?
• în număr corespunzător?
• corelate cu tema opţionalului? (de exemplu: competenţe de integrare,
 transfer, în cazul unui opţional integrat)
• adecvate nivelului de cunoştinţe ale elevului?
• derivă din obiective cadru, competenţe generale (dacă acestea sunt
 formulate)?
• unice (sau se repetă sub diferite forme)?
• altele, decât în programa de trunchi comun? (dacă nu e aprofundare)
• căror etape ale unui proces de învăţare corespund?
Prezentare MTS
       Continuturi asociate
Competente specifice  Continuturi asociate
              Continuturi
Conţinuturile sunt:
• corelate cu obiectivele de referinţă, competenţele specifice?
• altele, decât în programa de trunchi comun ?
• resursă cuprinzătoare pentru obiective de referinţă,
 competenţe specifice ?
• organizate articulat, sistematic?
• astfel încât să se cumuleze şi să permită progresul?
• entităţi esenţiale, fără contradicţii?
• posibil de învăţat, adaptate la experienţa elevului?
• adecvate intereselor, nevoilor prezente şi viitoare ale elevului?

Prezentare MTS
    Elemente de continut
 Transfer notional asociat
 Tendinte noi in predare
 Constructivism , centrare pe elev
 Predarea matematicii implicand conexiuni
 in cotidian
   vocabularul stiintific – conexiuni
        interdisciplinare
Invatarea stiintelor reprezinta o categorie
 care necesita implicarea abilitatilor,
 simturilor, explorare si experimentare,
 conceptualizare, transfer notional, totul
 bazandu-se pe oportunitati ce implica
 vizualizarea si integrarea termenilor de
 vocabular in contexte practice variate.
intelegerea termenilor stiintifici presupune
 introducerea  in contexte reale a
 termenilor; ca exemplu, o lectie despre
 fractii utilizand materiale suport si obiecte
 care permit divizarea intregului in parti
 face perceptibila notiunea de fractie, mai
 mult decat explicarea pur teoretica a
 notiunii;
intelegerea termenilor stiintifici presupune

 Verbalizareaconceptelor ; de exemplu
 formarea de grupuri de lucru in interiorul
 carora se exprima opinii si se realizeaza
 un dialog pe o tema data.
  transferul notional asociat stiintelor
        trebuie sa aiba in vedere:
  La introducerea unei noi stiinte, vacabularul de
  specialitate poate fi o bariera in intelegerea
  fenomenelor si proceselor atunci cand abunda in
  termeni noi; de aceea dimensionarea
  vocabularului nou intr-o lectie trebuie sa aiba in
  vedere cel mult 10-12 termeni noi/lectie; retentia
  coerenta a limbajului este facilitata de
  relationarea termenilor, insotirea predarii de
  obiecte reale, imagini si alte elemente vizuale.
  transferul notional asociat stiintelor
         trebuie sa aiba in vedere:
  Exemplu – intr-o lectie despre nutrienti, termenii specifici
  precum carbohidrati, proteine etc vor fi perceputi la un
  nivel mai bun al retentiei si intelegerii daca sunt corelati
  cu exemple de produse alimentare sau facandu-se
  referire la imagini cu alimente ce contin acesti nutrienti.
  Intelesul stiintific al termenului de “calorie” poate fi
  sustinut spre exemplificare de imagini si tabele care sa
  prezinte asocierea dintre tipuri de alimente si numarul de
  calorii continute sau prin activitati practice de
  combustie/ardere a unor alimente, prin masurarea
  schimbarii temperaturii la arderea unei unitati de de
  produs alimentar.
 transferul notional asociat stiintelor
       trebuie sa aiba in vedere:


 Este esentiala introducerea vocabularului
 stiintific prin implicarea activitatilor de
 investigare/experimentare.

 Un  rezultat al experimentarii 
experimentare
    sa povestim despre…
 De cele mai multe ori, educabilul reuseste
 utilizarea limbajului stiintific intr-un text
 standard stiintific, dar nu reuseste
 reconstruirea puzzle-ului de informatii,
 termeni, relatii, operatii, daca informatia
 primara provine din mediul inconjurator;
    sa povestim despre…
 De exemplu, in matematica , notiunile de
 adunare/scadere sunt regasite in limbajul
 curent in diverse formulari.
 De exemplu termenul dezvoltare :
sa povestim despre…
    sa povestim despre…
 Aceleasi dificultati le are educabilul la
 schimbarea datelor intr-o problema; ceea ce
 pentru noi pare o schimbare minimala in ipoteze,
 pentru educabil poate fi perceputa ca fiind o
 problema total noua.
 Exemplu: in matematica, la rezolvarea unei
 ecuatii, esential este domeniul de admisibilitate
 asociat variabilelor; schimbarea domeniului
 poate implica schimbarea tehnicii de rezolvare,
 schimbarea raspunsului sau nicio schimbare.
       sa povestim despre…
  In general, intr-o problema extrasa din cotidian,
  informatia contine:
    Elemente redundante;
    Elemente neesentiale;
    Elemente contradictorii.
  In aceste conditii, este importanta ghidarea educabilului
  si formarea abilitatilor de recunoastere a “tiparelor”, de
  reformulare a ipotezelor, de regandire a problemei dintr-
  un context stiintific asociat unei discipline catre un altul.
  Exemplu: notiunea de vector.
  ACTIVITATE: exemplificati sensul pe care poate sa-l
  aiba aceasta notiune in raport cu diferite discipline.
      sa povestim despre…
  Rezultatul unei probleme este diferit de la o disciplina la
  alta; in matematica finalzarea unei probleme cu un
  rezultat de forma


                  
                sin
                  20
             e si suficient, insa pentru fizica
  este unul perfect plauzibil
  poate fi unul fara utilitate desi reprezinta cu exactitate
  rezultatul punctual al unui fenomen sau proces.
     
  sin
     20
e
           sa povestim despre…
         In unele stiinte, cunoasterea punctuala a
         unui fenomen este esentiala, in altele
         cunoasterea globala este cea care
         intereseaza.
         ACTIVITATE: dati exemplu de proces care
         in raport cu diverse discipline este supus
         unui studiu (relativ) diferit.
           a new pr(o)of
  Predarea, ca rol profesional, se va confrunta cu schimbari decisive
  în decadele urmatoare: profesorii si instructorii devin consilieri,
  mentori si mediatori. Rolul lor - si acesta este unul de o importanta
  cruciala - este acela de a ajuta si sprijini elevii care, pe cât posibil,
  vor fi raspunzatori de propria lor învatare. Capacitatea si încrederea
  de a dezvolta si utiliza metodele de învatare deschise si participative
  trebuie sa reprezinte, prin urmare, o deprindere esentiala a
  educatorilor si formatorilor, atât în situatii formale, cât si în cele non-
  formale. Învatarea activa presupune motivatie pentru învatare,
  capacitatea de a exersa judecata critica si deprinderea de a sti cum
  sa înveti. Fundamentul rolului predarii se afla în cultivarea acestor
  capacitati umane de a crea si folosi cunostinte.
directii noi ale teoriei invatarii

   ”Invatarea este algoritmizata.”
 -recunoasterea si reproducerea tiparelor-
directii noi ale teoriei invatarii
      ”Invatarea este sociala”

- educabilul invata mai bine in contexte
 colaborative, prin comunicare
- se pot utiliza noi tehnologii ale comunicarii:
 mesaje telefonice sau pe calculator;
- Facebook, Twitter;
directii noi ale teoriei invatarii

   “Educabilul invata cel mai bine in interactiune sociala”
   Una dintre caracteristicile mintii umane este
   flexibilitatea si creativitatea, precum si capacitatea de
   a inventa instrumente care sa amplifice stimularea
   senzoriala si abilitatile motorii.
   Scopul educatiei moderne este crearea
   instrumentelor de invatare – roboti, programe
   informatice sau stiintifice.
        “holistic”
  Predarea interdisciplinara este orientata in jurul
  a diferite teme, pe care le exploreaza cu ajutorul
  a diverse notiuni, elevii fiind incurajati sa preia
  initiativa, sa aiba o atitudine pozitiva fata de
  subiectele puse in discutie, sa faca prezentari in
  fata colegilor si sa afle singuri noi si noi
  informatii, pentru a dobandi o imagine de
  ansamblu asupra subiectului studiat, fie el un
  ecosistem, un fenomen fizic, un curent literar
  sau o retea de transport.
atitudine pozitiva
      regandirea “oului”
  Printre temele studiate de elevii europeni se numara Dezvoltarea aparatelor de zbor,
  in cadrul careia se impletesc istoria, fizica, matematica si activitatile experimentale,
  sau Cristofor Columb, la care se dobandesc notiuni diverse de geografie, istorie,
  sociologie si astronomie, sau Pinguinii imperiali, care le da tinerilor ocazia de a
  integra cunostinte de biologie, clima si impactul omului asupra mediului intr-un mod
  pe care nu il vor uita prea usor.
  Este, de fapt, o tehnica de predare pe care profesorii buni, intuitivi, au adoptat-o
  dintotdeauna: la ora de literatura le-au vorbit copiilor despre fenomenele istorice,
  schimbarile sociale si economice dintr-o perioada, care au influentat opera unui autor
  in aceeasi masura cu moda literara a vremii. La ora de muzica au introdus notiuni
  matematice, la cea de fizica elevii au ascultat si scurte prelegeri filosofice, iar la
  logica au primit importante lectii de cultura civica, analizand discursurile liderilor
  politici ai tarii.
  Stiute de cei care au norocul unor asemenea dascali, rezultatele acestei metode sunt
  demonstrate, azi, de studii europene ample si sunt pe cale sa se transforme dintr-un
  obiectiv al scolilor de elita, in norma europeana: elevi care merg cu placere la scoala,
  unde afla lucruri noi despre temele care ii intereseaza cel mai mult, care au o privire
  de ansamblu asupra vietii si care isi doresc sa afle tot mai mult si de a contribui activ
  la mersul lucrurilor.
             re(du)nastere
  Se pare ca elevii de 11-14 ani beneficiaza cel mai mult de pe urma invatarii
  interdisciplinare, ei fiind la varsta la care nu si-au definit inca pasiunile, sunt interesati
  de foarte multe lucruri si au capacitatea intelectuala de a intelege si integra informatii
  diverse, de a-si transforma modul de invatare cu beneficii pentru tot restul vietii.
  Incepand cu anul 2014, si elevii romani de 14-15 ani vor sustine, la terminarea clasei
  a IX-a, patru testari transdisciplinare ale caror rezultate vor fi inscrise in portofoliul lor
  educational, important pentru admiterea la liceu. Cele patru probe constau intr-o
  evaluare scrisa a competentelor de comunicare in limba romana, limba materna si
  intr-o limba de circulatie internationala, o proba transdisciplinara de evaluare
  scrisa a competentelor la matematica si stiinte, o proba practica de evaluare a
  competentelor de utilizare a calculatorului si o proba transdisciplinara de evaluare
  orala a competentelor civice si sociale.
  Desigur, pentru ca rezultatele elevilor la aceste probe sa ocupe o pozitie cat mai
  buna in clasamentul european, trebuie ca nu numai testarea, ci si predarea sa fie
  transdisciplinara. Pentru tari ca Romania, in care resursele alocate tehnologizarii
  scolilor sunt insuficiente, partea cea mai buna a acestui sistem de predare este ca se
  bazeaza mai putin pe calculatoare si mai mult pe capacitatea profesorilor de a
  concepe lectii interdisciplinare creative si pe cea a elevilor de a participa la ele cu tot
  interesul.
         Test
Raspuns neasteptat:
 Implicaţii ale noilor teorii în proiectarea
  curriculară şi în activitatea didactică
Din perspectiva constructivistă, construcţia cunoaşterii se
  realizează prin :
 implicarea directă a subiectului
 căutarea, informarea selectarea
 tratarea critică a informaţiilor indiferent de sursa lor
 reformulează, analizează compară
 clasifică, evaluează, formulează ipoteze, le testează
 experimentează, desprinde concluzii, face generalizări
 personalizează metodele de lucru
 construieşte strategii de acţiune adaptate propriei formări şi
  propriei personalităţi.
  Sprijinirea elevului să dobândească experienţă legată de
  procesul de construire a cunoştinţelor;
  Sprijinirea autoconştientizării procesului de construirea a
  cunoaşterii;
  Promovarea utilizării unor moduri multiple de reprezentare;
  Includerea învăţării în experienţa socială;
  Încurajarea elevului să îşi organizeze propriul proces de învăţare
  şi să se implice în derularea acestuia;
  Contextualizarea învăţării în cadre reale şi relevante pentru
  subiectul cunoscător;
  Sprijinirea elevului să dobândească experienţă vizavi de
  perspectivele multiple de abordare a unei topici şi de apreciere/
  evaluare a acesteia.
  Predarea centrată pe elev – elevul şi profesorul
  devin parteneri în procesul de construire a
  cunoştinţelor. Comunicarea în cadrul acestui tip de
  învăţare se realizează atât pe orizontală, cât şi pe
  verticală.
  Pentru a monitoriza dacă sunt utilizate elemente de
  tip constructivist într-o lecţie trebuie să urmărim
  existenţa a jumătate din următoarele elemente pe
  parcursul desfăşurării lecţiei ( adaptare după Bernat,
  2003, p.87 ):
    perspective multiple;
    învăţarea este un parteneriat între profesor şi elev;
    utilizarea metaforelor în predare;
    rezolvare de probleme;
    autenticitate;
    legătura cu experienţa anterioară şi cu experienţa
    personală;
  învăţarea ca ucenicie;
  diversificarea surselor de învăţare;
  comunicarea pe verticală şi orizontală;
  predare în echipă;
  rezolvarea sarcinilor prin cooperare şi
  colaborare;
  negocierea regulilor;
  reconstruirea cunoştinţelor anterioare ;
  analiza surselor de eroare;
  responsabilizare pentru învăţare;
  formarea opiniilor personale .
   Abordarea predarii matematicii prin activitati
      implicand conexiuni in cotidian
Invatarea pe baza de proiect
  - se stabileste tema
  - se discuta idei
  - se formeaza grupe de lucru
  - se realizeaza prima intalnire a grupei
  - se impart sarcini
  - se realizeaza cercetarea
  - se intocmeste materialul
  - se prezinta proiectul public
  - se realizeaza feed-back
Investigarea
  - observarea
 - formularea intrebarilor, a ipotezelor
 - proiectarea
 - colectarea datelor
 - analizarea
 - interpretarea
 - formularea concluziilor
   Abordarea predarii matematicii prin activitati
      implicand conexiuni in cotidian
Problematizarea

 - identificarea problemei;
 - definirea, enunţarea problemei;
 - identificarea noţiunilor, informaţiilor şi
  resurselor necesare, disponibile;
 - generarea soluţiilor;
 - prezentarea soluţiilor;
 - emiterea şi analiza concluziilor.
Dezbaterea
  - etapa de iniţiere(se enunţă tema, afirmaţia care va fi dezbătută,
   surse de informare, bibliografie).
  - etapa de documentare, pregătire pentru dezbatere( se studiază
   documentele corespunzătoare, se consultă sursele de informare,
   se analizează afirmaţia, se formulează argumente şi
   contraargumente plauzibile.
  - etapa dezbaterii(se aleg echipele (afirmatoare şi negatoare), arbitri
   (judecătorii) şi are loc dezbaterea propriu-zisă în urma căreia se
   stabileşte echipa câştigătoare).
        Aplicatie
Realizati o dezbatere avand ca tema
oportunitatea optionalului “Matematica si
stiinte”
               20 min
     Activitate in grup
Intocmiti documentatia unui optional la alegere,
din aria curriculara : Matematica si stiinte.
Etapa a 3 -a : Formulati competentele specifice
        si continuturile asociate noului
        optional.
                  30 min
         TEMA
Realizati descrierea temelor propuse in
optionalul proiectat.
        Continuturi
Activităţile de învăţare:
• duc la dezvoltarea competenţelor propuse?
• pot fi organizate efectiv? Cum?
• presupun activitatea nemijlocită a elevului?
• permit învăţarea în cooperare?
• conţin referiri la utilizarea resurselor
 materiale?
        Continuturi
Activitatile de evaluare:
- metode alternative
- autoevaluare
- interevaluare
  Sugestii metodologice
Vor include tipuri de activităţi de învăţare
(care sunt recomandate pentru formarea
competenţelor) precum şi modalităţi de
evaluare. Din această perspectivă, vor fi
trecute tipurile de probe care se potrivesc
opţionalului propus (de ex. probe scrise,
probe orale, probe practice, referat, proiect
etc.). NU vor fi incluse probele ca atare.
       Aplicaţie
Elaboraţi un opţional interdisciplinar în
aria curriculară Matematică şi ştiinţe,
respectând structura indicată .
      Sugestii pentru proiectare
  Integrarea experienţelor anterioare de învăţare în contexte ştiinţifice noi sau abordări noi
  ale contextelor ştiinţifice deja studiate
  Utilizarea resurselor media şi a calculatorului în vederea identificării informaţiei, precum şi
  a prelucrării sale.
  Parteneriat al educaţiei, profesorul asumându-şi roluri de observator, mediator şi reglator
  al procesului de învăţare şi cunoaştere, elevul fiind generator de conţinuturi ale învăţarii şi
  responsabil cu derularea activităţilor de învăţare;
  Cercetarea independentă şi cercetarea de grup, în care educabilii sunt responsabilizaţi cu
  identificarea şi clasificarea informaţiei asociată temelor, cu integrarea, ierarhizarea,
  utilizarea informaţiei în contextul interdisciplinarităţii şi obţinerea de concluzii asupra
  influenţei şi câştigului educaţional.
  Invăţarea şi evaluarea bazate pe proiect vor valoriza abilităţi de documentare şi
  investigaţie, relaţionarea, asumarea de sarcini în cadrul echipei facilitând dezvoltarea de
  atitudini şi principii corecte în conlucrare şi competiţionare.
         APLICAŢIE:
  (activitate pe grupe) Punctaţi caracteristicile
  esenţiale ale unui manual şcolar.
  (activitate pe grupe) Enumeraţi mijloace şi
  materiale didactice care conduc la transfer
  noţional şi formare de competenţe pe care le
  utilizaţi/v-aţi dori să le utilizaţi în demersurile
  didactice.

								
To top