Facultatea de Protectia Mediului

Document Sample
Facultatea de Protectia Mediului Powered By Docstoc
					FACULTATEA DE PROTECŢIA MEDIULUI
Str. General Magheru nr. 26, 410048 Oradea
Tel: 0259 / 408.273
   0259 / 412.550

                  Forma şi
       Specializarea                 Condiţii de admitere
                  durata
                        - Algebră sau la alegere cu Chimie anorganică sau
    Ingineria     sistemelor Zi, 5 ani Ecologia şi protecţia mediului       - 60%
    biotehnice şi ecologice        - Bacalaureat               - 40%

    Agricultură         Zi, 5 ani
    Horticultură        Zi, 5 ani - Admiterea se va face pe bază de dosar
    Zootehnie          Zi, 5 ani (bacalaureat şi interviu)
    Prelucrarea lemnului    Zi, 5 ani
    Silvicultură        Zi, 5 ani - Algebră, Geometrie şi Trigonometrie sau la
                       alegere Biologie cls. a IX-a sau Silvicultura şi
                       tehnica culturilor silvice        - 60%
    Exploatări forestiere    Zi, 5 ani
                       - Bacalaureat               - 40%

    Tehnologia    prelucrării
                   Zi, 5 ani - Algebră sau la alegere cu Chimie organică sau
    produselor agricole
                        Operaţii şi utilaje în industria alimentară - 60%
    Controlul  şi  expertiza
                   Zi, 5 ani - Bacalaureat                - 40%
    produselor alimentare
                        - Algebră sau la alegere cu Economie    - 60%
    Inginerie şi management
                   Zi, 5 ani - Bacalaureat                - 40%
    agroturistic     TEMATICA DE ADMITERE

     Specializările: SILVICULTURĂ, EXPLOATĂRI FORESTIERE

  ALGEBRĂ - CLASA a IX-a
  Cap. 1. Operaţii cu numere reale
  Cap. 2. Rezolvări de ecuaţii
  Cap. 4. Funcţii
 GEOMETRIE - CLASA a IX-a
  Se cere numai:
  Cap. 2. Relaţii metrice în plan utilizând elemente de trigonometrie
 ALGEBRĂ-CLASA a X-a
  Cap. 1. Calcul numeric şi elemente de matematici financiare
Se cere numai:     - Radicalul dintr-un număr raţional
            - Puteri cu exponent raţional
            - Progresii aritmetice, geometrice
            - Funcţii: exponenţiale, logaritmice
            - Ecuaţii şi inecuaţii exponenţiale şi logaritmice
   Cap.3. Metode de numerare
Se cere numai: - Permutări, aranjamente, combinări, Binomul lui Newton
 GEOMETRIE-CLASA a X-a
Se cere numai:-Teorema lui Thales în plan şi în spaţiu
        - Secţiuni plane într-un corp geometric
        - Calcul de arii şi volume folosind relaţiile metrice
 ALGEBRĂ-CLASA a XI-a
- Elemente de calcul matricial şi sisteme liniare

 BIOLOGIE - Biologie B1, B2 Manual pentru clasa a IX a, Editura Corint, Bucureşti
Autori: Gheorghe Mohan, Gabriel Corneanu, Aurel Ardelean. Ediţiile: 1999, 2000,2001 şi 2002
  I.    Varietatea vieţii
  1. Regnul Plante. Încrengătura muşchi (Briophyta). Subîcrengătura ferigilor (Pteridophyta).
  Subîncrengătura coniferofitina (Gimnospermae), (pag. 23-29)
  2. Regnul Plante. Încrengătura traheofitelor (Tracheophyta). Subîncrengătura angiospermofitina
  (Angiospermae). Angiosperme dicotiledonate. Familia Ranunculaceae, Familia Rosaceae,
  Familia Papilionaceae (Leguminoase), Familia Fagaceae, (pag.30-37)
  3. Regnul Plante. Subîncrengătura angiospermofitina (Angiospermae). Angiosperme
  monocotiledonate. Familia Liliaceae, Familia Gramineae (Poaceae), (pag. 38-41)
  II.   Unitatea structurală şi funcţională a vieţii – celula
  1. Celula procariotă. Celula eucariotă. Structura celulei procariote. Structura celulei eucariote
  (pag. 78-83)
  2. Diviziunea celulară. Diviziunea directă (amitoza). Diviziunea indirectă (cariochinetică)
    (pag. 84-87)
  3. Ţesuturile vegetale (pag. 88-89)
  4. Organele vegetale. Rădăcina. Tulpina. Frunza, (pag. 90-95)
  5. Organele de reproducere ale plantei. Alcătuirea florii la angiosperme
Organizarea androceului. Formarea granulului de polen (microsporogeneza)
Organizarea gineceului. Formarea sacului embrionar (macrosporogeneza). Polenizarea şi
fecundaţia. Fructul. Sămânţa (pag. 96- 101)
  6.Organismul – sistem biologic. Funcţiile fundamentale ale organismelor vegetale. Funcţia de
  nutriţie (nutriţia autotrofă şi nutriţia heterotrofă), (pag.116-117)
  III.   Noţiuni de bază ale geneticii
  1. Legile eredităţii. Legile mendeliene ale eredităţii. Monohibridarea şi legea purităţii
  (pag. 125-127)
  2. Dihibridarea şi legea secregării independente a perechilor de caractere (pag. 127-128)
  3. Determinismul genetic al sexului. Determinismul cromozomial la specii cu femele
  homogametice şi masculi heterogametici (pag. 134-136).
  4. Determinismul cromozomial la specii cu femele heterogametice şi masculi homogametici
    (pag. 136-137)

 SILVICULTURA ŞI TEHNICA CULTURILOR SILVICE - Anatolie Marian, Virgil Vlad,
  Vasile Doboş, Mioara Vlad – Editura Mirton, Timişoara, ediţiile 1998 şi 2000
  A. Silvobiologie
Cap.1. Pădurea şi arboretul
Cap.2. Ecologie forestieră
Cap.3. Distribuţia vegetaţiei forestiere în România
  B. Silvotehnică
Cap.4. Îngrijirea şi conducerea arboretelor
Cap.5. Regime şi tratamente
  C. Tehnica culturilor silvice
Cap.6. Seminţe forestiere
Cap.7. Pepiniere forestiere
Cap.8. Împăduriri
    Specializarea: INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE ŞI ECOLOGICE

  ALGEBRĂ-CLASA a IX-a
  Cap. 1. Operaţii cu numere reale
  Cap. 2. Rezolvări de ecuaţii
  Cap. 4. Funcţii
 ALGEBRĂ- CLASA a X-a
  Cap. 1. Calcul numeric şi elemente de matematici financiare
Se cere numai: - Radicalul dintr-un număr raţional
        - Puteri cu exponent raţional
        - Progresii aritmetica, geometrice
        - Funcţii: exponenţiale, logaritmice
        - Ecuaţii şi inecuaţii exponenţiale şi logaritmice
  Cap.3. Metode de numerare
Se cere numai:- Permutări, aranjamente, combinări, Binomul lui Newton
 ALGEBRĂ-CLASA a XI-a
  Elemente de calcul matricial şi sisteme liniare

   CHIMIE ANORGANICĂ
   Cap.1. Structura învelişului electronic
 - Atom. Element chimic. Izotopi
 - Orbitali. Straturi. Substraturi
 - Ocuparea cu electroni a straturilor şi a substraturilor. Configuraţia electronică a elementelor
 - Relaţii între structura atomică a elementelor şi poziţia lor în sistemul periodic
 - Variaţia proprietăţilor elementelor în sistemul periodic:
    - Proprietăţi neperiodice
    - Proprietăţi periodice. Proprietăţi fizice
    - Proprietăţi periodice. Proprietăţi chimice
    - Valenţa
    - Caracterul electrochimic al elementelor
    Cap. 2. Legături chimice
- Noţiuni introductive
- Substanţe cristaline. Cristale. Reţele cristaline
- Legătura ionică. Reţele ionice
- Legătura covalentă
- Legătura covalentă polară şi nepolară
- Reţele covalente (atomice)
- Legătura covalentă coordinativă. Complecşi
- Legătura metalică. Reţele metalice
- Interacţii între molecule. Reţele moleculare
- Substanţe amorfe
    Cap.3. Soluţii
- Generalităţi privind soluţiile. Dizolvarea
- Solubilitatea. Factorii care influenţează solubilitatea
- Concentraţiile soluţiilor. Exprimarea concentraţiilor soluţiilor
- Concentraţia procentuală (C%)
- Concentraţia molară (C M)
- Concentraţia normală (CN )
    Cap. 4. Legile gazelor
- Starea gazoasă
- Parametrii ce caracterizează starea gazoasă şi relaţiile dintre ei
- Legea lui Avogadro şi aplicaţiile ei
- Determinarea masei moleculare şi a densităţii gazelor chimice
    Cap. 6. Metale
- Starea naturală
- Metode generale de obţinere a metalelor
- Proprietăţi chimice generale ale metalelor

 ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI-manual cls. a X-a – Editura Preuniversitaria 2000
    Cap. 2. Tipuri de ecosisteme şi descrierea relaţiilor intraspecifice şi interspecifice ale
acestora (pag. 23-45)
    Cap. 3. Factorii care influenţează echilibrul ecologic (poluarea factorilor de mediu; dispersia
poluanţilor; epurarea), (pag. 45-69)


      Specializările: TEHNOLOGIA PRELUCRĂRII PRODUSELOR AGRICOLE
              CONTROLUL ŞI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE

  ALGEBRĂ-CLASA a IX-a
    Cap. 1. Operaţii cu numere reale
    Cap. 2. Rezolvări de ecuaţii
    Cap. 4. Funcţii
 ALGEBRĂ-CLASA a X-a
    Cap. 1. Calcul numeric şi elemente de matematici financiare
Se cere numai:-Radicalul dintr-un număr raţional
        - Progresii aritmetice, geometrice
        - Funcţii: exponenţiale, logaritmice
        - Ecuaţii şi inecuaţii exponenţiale şi logaritmice
    Cap. 3. Metode de numerare
Se cere numai:-Permutări, aranjamente, combinări, Binomul lui Newton
 ALGEBRĂ-CLASA a XI-a
- Elemente de calcul matricial şi sisteme liniare

 CHIMIE ORGANICĂ
Cap. 1. Introducere în chimia organică
    1.3. Compoziţia substanţelor organice
    1.4. Structura compuşilor organici
Cap. 2. Hidrocarburi
    2.1. Alcani
    2.2. Alchene
    2.4. Alchine
    2.5. Hidrocarburi aromatice (arene)
Cap. 3. Compuşi organici cu funcţiuni simple
    3.1. Compuşi halogenaţi
    3.2. Compuşi hidroxilici. a. Alcooli. b .Fenoli
    3.5. Compuşi carboxilici

 OPERAŢII ŞI UTILAJE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ
Cap. 1. Procese tehnologice, bilanţuri
    1.1. Operaţie, proces tehnologic
    1.2. Bilanţul de materiale
Cap. 9. Transportul fluidelor
    9.1. Curgerea fluidelor
    9.2. Pompe pentru transportul lichidelor
    9.3. Transportul gazelor
    9.4. Conducte şi piese de legătură
Cap. 10. Transportul materialelor solide
    10.1. Mijloace de ridicat şi transportat cu acţiune intermitentă
    10.2. Mijloace de transport cu acţiune continuă
    10.3. Transportul pneumatic
    10.4. Transportul hidraulic
Cap.11. Mărunţirea
    11.1. Metode şi procedee de mărunţire
    11.2. Utilaje pentru mărunţire
Cap. 12. Separarea materialelor solide prin sortare
    12.1. Cernerea
    12.2. Separarea după mărime şi formă
    12.3. Separarea pneumatică
    12.4. Separarea magnetică
Cap. 13. Separarea materialelor solide prin sortare
   13.1. Amestecuri eterogene
   13.2. Metode de separare
   13.3. Utilaje pentru separarea amestecurilor eterogene prin sedimentare
   13.4. Utilaje pentru filtrare
   13.5. Utilaje pentru centrifugare
Cap. 14. Amestecarea
  14.1. Amestecarea materialelor solide
  14.2. Amestecarea materialelor păstoase
  14.3. Amestecarea în mediu lichid
Cap. 15. Presarea
  15.1. Factorii care influenţează presarea
  15.2. Randamentul presării
  15.3. Utilaje folosite la presare
Cap. 17. Operaţii bazate pe transferul de căldură
  17.1. Operaţii care asigură conservarea cu ajutorul temperaturilor ridicate
  17.2. Operaţii care asigură conservarea prin reducerea umidităţii (evaporarea)
  17.3. Operaţii care condiţionează desfăşurarea altor operaţii din schema tehnologică din
conservare
   17.4. Operaţii care asigură conservarea cu ajutorul temperaturilor scăzute
Cap. 18. Operaţii bazate pe difuziune
  18.1. Definirea şi aspecte ale fenomenului difuziei
  18.2. Operaţii tehnologice bazate pe difuziune
Cap. 19. Operaţii bazate pe difuziune
  19.1. Proprietăţile amestecurilor supuse distilării
  19.2. Metode de distilare
  19.3. Aparate şi instalaţii de rectificare
  19.4. Calculul aparatelor de distilare
Cap.20. Uscarea
  20.1. Mecanismul uscării
  20.2. Metode de uscare
  20.3. Aerul folosit ca agent de uscare
  20.4. Utilaje folosite pentru uscare
  20.5. Calculul uscătoarelor
      Specializarea: INGINERIE ŞI MANAGEMENT AGROTURISTIC
  ALGEBRĂ-CLASA a IX-a
     Cap. 1. Operaţii cu numere reale
     Cap. 2. Rezolvări de ecuaţii
     Cap. 4. Funcţii
 ALGEBRĂ-CLASA a X-a
     Cap. 1. Calcul numeric şi elemente de matematici financiare
Se cere numai:- Radicalul dintr-un număr raţional
         - Puteri cu exponent raţional
         - Progresii aritmetica, geometrice
         - Funcţii: exponenţiale, logaritmice
         - Ecuaţii şi inecuaţii exponenţiale şi logaritmice
     Cap.3. Metode de numerare
Se cere numai:- Permutări, aranjamente, combinări, Binomul lui Newton
 ALGEBRĂ-CLASA a XI-a
- Elemente de calcul matricial şi sisteme liniare
 ECONOMIE – manual cls. a IX-a – Ilie Gavrilă, Paul Tănase Ghiţă, Dan Niţescu, Constantin
   Popescu – Editura economică, 2000
Cap. I. Ce este economia ? (pag. 9-21)
   1. Nevoi şi bunuri
   2. Satisfacerea nevoii şi existenţa limitată a bunurilor
   3. Alegere şi raţionalitate în economie
   4. Ce studiază Economia?
Cap. II. Agenţii economici. (pag. 21-35)
   1. Agenţii economici şi diviziunea muncii
   2. Lumea întreprinderilor
   3. Lumea consumatorilor: menajele
   4. Administraţiile
   5. Băncile şi alte instituţii financiare
   6. Exteriorul
   7. Circuitul economic
Cap. III. Consumatorul. (pag. 35-44)
   1. Utilitatea economică
   2. Alegerea consumatorului
   3. Consumul şi bugetul de familie
Cap. IV. Producătorul. (pag.44-53)
   1. Producătorul şi factorii de producţie
   2. Combinarea factorilor de producţie
Cap. V. Utilizarea factorilor de producţie. (pag. 53-68)
   1. Productivitatea factorilor de producţie
   2. Costul producţiei
Cap. VI. Veniturile. (pag. 68-86)
  1. Formarea veniturilor.
  2. Salariul
  3. Profitul
  4. Dobânda
  5. Renta
Cap. VII. Piaţa. (pag. 86-97)
  1. Ce este piaţa?
  2. Cererea
  3. Oferta
  4. Preţul.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:65
posted:7/27/2012
language:Romanian
pages:6