implementarea PAC fara plati directe by 1AfH7A

VIEWS: 0 PAGES: 264

									   UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI TIMIŞOARA

 BANAT’S UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES
   AND VETERINARY MEDICINE TIMISOARA


  FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL

  FACULTY OF AGRICULTURAL MANAGEMENT
       ING. COSMIN SĂLĂŞAN
  TEZĂ DE DOCTORAT
    PhD. THESIS          CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC
      ACAD. PROF. DR. DR. H.C. PĂUN ION OTIMAN
         TIMIŞOARA
           2003
    UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE
 ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI TIMIŞOARA

 BANAT’S UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES
   AND VETERINARY MEDICINE TIMISOARA


   FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL

   FACULTY OF AGRICULTURAL MANAGEMENT
        ING. COSMIN SĂLĂŞAN
  GRUPUL DE REZOLVARE A
  PROBLEMELOR – METODĂ ÎN
  CONSULTANŢA AGRICOLĂ
  PROBLEM SOLVING GROUP –
AGRICULTURAL EXTENSION METHOD


           CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC
      ACAD. PROF. DR. DR. H.C. PĂUN ION OTIMAN
          TIMIŞOARA
           2003


                          2
                               CUPRINS / CONTENT


CUPRINS / CONTENT ................................................................................................................................. 3
1. CADRUL GENERAL ................................................................................................................................ 5
  1.1. STAREA ECONOMIEI RURALE ŞI AGRICOLE ROMÂNEŞTI .................................................... 5
  1.2. CONTEXTUL INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ. PERSPECTIVE ŞI
  ESTIMĂRI ................................................................................................................................................33
  1.3. STAREA PREZENTĂ ŞI STRUCTURA SERVICIILOR DE CONSULTANŢĂ PUBLICE ŞI
  PRIVATE ÎN AGRICULTURĂ ...............................................................................................................51
  1.4. ANALIZA SISTEMELOR DE CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ DIN STATELE UNITE ALE
  AMERICII ŞI EUROPA ...........................................................................................................................62
    STATELE UNITE ALE AMERICII .....................................................................................................62
    FRANŢA ...............................................................................................................................................65
    GERMANIA .........................................................................................................................................67
2. LOCUL ŞI IMPORTANŢA DIFERITELOR METODE UTILIZATE ÎN CONSULTANŢĂ .................71
  2.1. METODE INDIVIDUALE / DE GRUP / DE MASĂ – ANALIZĂ COMPARATIVĂ ....................71
  2.2. OPORTUNITATEA METODELOR DE GRUP ÎN CONTEXTUL AGRICULTURII ROMÂNEŞTI
  ...................................................................................................................................................................89
  2.3. SUCCES – COMUNICARE / DISEMINARE / SUSTENABILITATE ..........................................100
3. ABORDARE CONCEPTUALĂ A GRUPULUI DE REZOLVARE A PROBLEMELOR (GRP) ........105
  3.1. POZIŢIA METODEI, MEDIUL METODEI, REALITATEA ECONOMICĂ, NECESITĂŢI /
  PRIORITĂŢI ...........................................................................................................................................105
  3.2. DESCRIEREA METODEI ...............................................................................................................108
    3.2.1. PRINCIPIUL METODEI ..........................................................................................................108
    3.2.2. FORMA "RESTRÂNSĂ" A METODEI ...................................................................................112
    3.2.3. METODA "EXTINSĂ" .............................................................................................................116
  3.3. POSIBILITĂŢI DE IMPLEMENTARE ..........................................................................................126
    3.3.1. NIVELURI - ORIZONTAL ŞI VERTICAL .............................................................................126
    3.3.2. IMPLICAREA SERVICIILOR DE CONSULTANŢĂ EXISTENTE PRIVATE ŞI PUBLICE
    .............................................................................................................................................................132
  3.4. REZULTATE ESTIMATE ..............................................................................................................136
  3.5. SUSTENABILITATE ......................................................................................................................140
4. ABORDARE PRACTICĂ - INSTRUMENTELE ŞI APLICAREA GRUPULUI DE REZOLVARE A
PROBLEMELOR ........................................................................................................................................146
  4.1. SCANAREA SITUAŢIEI ................................................................................................................146
  4.2. EVALUARE / ESTIMARE ..............................................................................................................150
  4.3. CREAREA GRUPULUI ..................................................................................................................156
  4.4. MONITORIZARE ............................................................................................................................162
  4.5. INPUT-UL (EXTERN) DE CUNOŞTINŢE – CONSILIERE, INTERVENŢII PUNCTUALE
  SPECIALIZATE .....................................................................................................................................172
  4.6. MENŢINEREA CANALELOR DE COMUNICARE .....................................................................177
  4.7. EVALUAREA INTERNĂ ...............................................................................................................186
  4.8. ASIGURAREA DISEMINĂRII REZULTATELOR .......................................................................200
  4.9. FORME ŞI INSTRUMENTE AVANSATE DE COMUNICARE ..................................................208
  4.10. CONTINUITATEA UTILIZĂRII METODEI ...............................................................................215
5. PERSPECTIVELE GRUPULUI DE REZOLVARE A PROBLEMELOR ...........................................220
  5.1. DIFICULTĂŢI ÎN CREAREA GRUPURILOR ..............................................................................220
  5.2. DIFICULTĂŢI ÎN FUNCŢIONAREA GRUPURILOR ..................................................................230
  5.3. DIFICULTĂŢI ÎN CONTINUAREA / RELUAREA ACTIVITĂŢII GRUPURILOR ...................236
  5.4. ANALIZA REZULTATELOR ŞI COMPARAREA CU ALTE METODE ....................................239
  5.5. PROIECŢII .......................................................................................................................................245
6. CONCLUZII ŞI ESTIMĂRI ...................................................................................................................251
BIBLIOGRAFIE .........................................................................................................................................255
                                                                                   3
                             CUPRINS / CONTENT


CUPRINS / CONTENT ................................................................................................................................. 3
1. THE GENERAL FRAME .......................................................................................................................... 5
  1.1. THE STATE OF THE ROMANIAN RURAL AND AGRICULTURAL ECONOMY ..................... 5
  1.2. THE CONTEXT OF THE ROMANIA’S ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION.
  PERSPECTIVES AND ESTIMATIONS ..................................................................................................33
  1.3. THE PRESENT STATE AND THE STRUCTURE OF THE PUBLIC AND PRIVATE
  EXTENSION SERVICES IN AGRICULTURE .......................................................................................51
  1.4. ANALYSIS OF THE AGRICULTURAL EXTENSION SERVICES FROM THE UNITED
  STATES OF AMERICA AND EUROPE .................................................................................................62
   UNITED STATES OF AMERICA .......................................................................................................62
   FRANCE ...............................................................................................................................................65
   GERMANY ...........................................................................................................................................67
2. PLACE AND IMPORTANCE OF THE DIFFERENT METHODS USED IN EXTENSION .................71
  2.1. INDIVIDUAL / GROUP / MASS METHODS – COMPARATIVE ANALYSIS ............................71
  2.2. OPPORTUNITY OF THE GROUP METHODS WITHIN THE CONTEXT OF THE ROMANIAN
  AGRICULTURE .......................................................................................................................................89
3. THE CONCEPTUAL APPROACH OF THE PROBLEM SOLVING GROUP (PSG) .........................105
  3.1. THE METHOD’S POSITION, ENVIRONMENT, THE ECONOMIC REALITY, NEEDS AND
  PRIORITIES ...........................................................................................................................................105
  3.2. DESCRIPTION OF THE METHOD ...............................................................................................108
   3.2.1. PRINCIPLE OF THE METHOD ..............................................................................................108
   3.2.2. THE “RESTRAINT” METHOD ...............................................................................................112
   3.2.3. THE “EXTENDED” METHOD ................................................................................................116
  3.3. IMPLEMENTING POSSIBILITIES ................................................................................................126
   3.3.1. LEVELS – HORIZONTAL AND VERTICAL ........................................................................126
   3.3.2. THE INVOLVEMENT OF THE EXISTING PRIVATE AND PUBLIC EXTENSION
   SERVICES ..........................................................................................................................................132
  3.4. ESTIMATED RESULTS .................................................................................................................136
  3.5. SUSTAINABILITY .........................................................................................................................140
4. THE PRACTICAL APPROACH – THE INSTRUMENTS AND THE EMPLOYMENT OF THE
PROBLEM SOLVING GROUP .................................................................................................................146
  4.1. SCANNING THE SITUATION ......................................................................................................146
  4.2. EVALUATION / ESTIMATION .....................................................................................................150
  4.3. THE GROUP CREATION ...............................................................................................................156
  4.4. MONITORING ................................................................................................................................162
  4.5. THE EXTERNAL KNOWLEDGE INPUT – ADVISING, SPECIALISED PUNCTUAL
  INTERVENTIONS .................................................................................................................................172
  4.6. MAINTAINING THE COMMUNICATION CHANNELS ............................................................177
  4.7. INTERNAL EVALUATION ...........................................................................................................186
  4.8. ENSURING THE RESULTS DISSEMINATION ...........................................................................200
  4.9. ADVANCED FORMS AND TOOLS IN COMMUNICATION .....................................................208
  4.10. THE CONTINUITY IN METHOD USE .......................................................................................215
5. THE PERSPECTIVES OF THE PROBLEM SOLVING GROUP .........................................................220
  5.1. DIFFICULTIES IN GROUPS’ CREATION ...................................................................................220
  5.2. DIFFICULTIES IN GROUPS’ FUNCTIONING ............................................................................230
  5.3. DIFFICULTIES IN CONTINUING / RESTARTING THE GROUPS’ ACTIVITY ......................236
  5.4. RESULT’S ANALYSIS AND COMPARISON WITH OTHER METHODS ................................239
  5.5. PROJECTIONS ................................................................................................................................245
6. CONCLUSIONS AND ESTIMATIONS ................................................................................................251
BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAPHY .........................................................................................................255
                                                                              4
      1. CADRUL GENERAL                 1. THE GENERAL FRAME


 1.1. STAREA ECONOMIEI RURALE ŞI            1.1. THE STATE OF THE ROMANIAN
     AGRICOLE ROMÂNEŞTI                RURAL AND AGRICULTURAL
                                    ECONOMY


    Cu o suprafaţă totală de 238.391 km2,         With a total area of 238.391 km2, almost
aproape egală cu a Marii Britanii (244.100 km2),   as large as United Kingdom (244.100 km2),
România ar deveni cel de al nouălea stat ca      Romania would become the ninth largest country
mărime într-o Uniune Europeană lărgită la 27 de    in an enlarged European Union, with 27 member
state membre. A doua ca mărime după Polonia în    states. Second biggest country in size after
interiorul celor 12 state candidate, România se    Poland among the 12 candidate countries,
situează tot pe locul al doilea ca populaţie cu    Romania also placed second as population with
22,4 milioane de locuitori (1/5 din populaţia     22,4 million inhabitants (1/5 of the total
statelor candidate), putând ocupa locul al      candidate countries’ population), placing seventh
şaptelea în viitoarea UE 27.             in the future EU 27.
    Agricultura românească, deşi cu un          The Romanian agriculture, although with
potenţial natural ridicat, este departe de un nivel  a high natural potential, is still far from a
care să îi permită compatibilizarea cu structurile  compatible  level  to  the  European    Union
Uniunii Europene. Din cele 23,8 milioane hectare   structures. From the 23,8 million hectares of total
suprafaţă totală, suprafaţă agricolă reprezintă    area, the agricultural area amounts 14,8 million
14,8 milioane hectare, respectiv 62,1% din total.   hectares, respectively 62,1% of total. We should
Să amintim că media UE 15 este de 40,6%, iar     mention that the EU 15 average is 40,6%, and
înglobând statele candidate, media s-ar ridica la   together with the candidate countries the average
44% pentru UE 27. Suprafaţa acoperită de păduri    will increase up to 44% for EU 27. The forest
se apropie de o treime din teritoriul naţional    covered area approaches one third from the
(28,5%). Terenul arabil reprezintă aproape 2/3    national territory of Romania (28,5%). The
din total agricol (63,4%), adică ¼ din totalul    arable area, almost 2/3 of the total agricultural
statelor candidate.                  area (63,4%), is corresponding to ¼ of the total
    Tabelul 1.1. ilustrează sintetic rolul şi   candidate countries.
importanţa agriculturii în România.              Table 1.1. pictures synthetically the role
                           and the importance of the agricultural sector in
                           Romania.                                                  5
                      Tabelul 1.1.
            Rolul sectorului agricol în România (anul 2000)

            Suprafaţă agricolă   VAB din agricultură Forţa de muncă în agricultură
                              (1)           (1)

            mii ha  (2)
                 % din total  milioane % din PIB    mii   % din total forţă
                  suprafaţă    €                 de muncă
   România      14.811   62,1    4.564   11,4     4.861     42,8
    SC 12      58.808   54,1    18.552*   4,5     8.950*     22,0
    UE 15      131.619   40,6    167.197   2,0*     6.767      4,3
    UE 27      190.427   44,0    185.748   2,2     15.717      7,9
  România % din        25,2          24,6            54,3
    SC 12
  România % din        11,3           2,7            71,8
    UE 15
  România % din         7,8           2,5            30,9
    UE 27
 (1): Incluzând silvicultura, pescuitul şi vânatul; (2): Suprafaţă Agricolă Utilizată; * = estimat

         Surse: Eurostat, DG ECFIN, OECD, FAOSTAT, DG AGRI G2
                      Table 1.1.
         The role of the agricultural sector in Romania (year 2000)

            Utilized Agricultural  GVA of agriculture(1) Agricultural employment(1)
                Area
           thousands % of total   million € Share in   thousands    % of total
           hectares(2)  area         GDP (%)           employment
   Romania      14.811    62,1    4.564   11,4     4.861      42,8
    CC 12      58.808    54,1    18.552*   4,5    8.950*      22,0
    EU 15      131.619    40,6    167.197   2,0*     6.767      4,3
    EU 27      190.427    44,0    185.748   2,2    15.717      7,9
  Romania % of        25,2          24,6             54,3
    CC 12
  Romania % of        11,3          2,7            71,8
    EU 15
  Romania % of        7,8           2,5            30,9
    EU 27
(1): Including Forestry, Hunting and Fishing sector; (2): Utilized Agricultural Area; * = estimated

        Sources: Eurostat, DG ECFIN, OECD, FAOSTAT, DG AGRI G2
                                                   6
     Aşa cum menţionam anterior, deşi             As we mentioned earlier, even if the
potenţialul  natural  este   favorabil  situaţiei  natural potential is favourable for the Romania’s
României, şi nu numai prin prisma volumului ci       situation, not only from the quantitative point of
şi al calităţii acestuia, nivelul productivităţii şi al  view but also its quality, the productivity level
eficienţei exploatării este extrem de scăzut.       and the exploiting efficiency are extremely low.
Astfel, 42,8% din populaţia activă a produs doar      In this respect, 42,8% of total employment
11,4% din PIB şi 12,8% din VAB (fig. 1.1).         produced only 11,4% of GDP and 12,8% of
Ponderea populaţiei active ocupate în agricultură     GVA (fig. 1.1). The ration of the agricultural
este extrem de ridicată şi cu o evoluţie          employment is extremely high and with an
crescătoare pentru ultima jumătate a deceniului      ascending slope for the last half decade. Even if
anterior. Deşi nu se înregistrează un fenomen       we  don’t  record  an  authentic  increasing
autentic de creştere, ponderea populaţiei active în    phenomenon, the ratio of the active population in
agricultură  pe  fondul   general  al  scăderii  agriculture laying on a general trend of
populaţiei active ocupate în economie conduce la      decreasing the total employment drives to an
o pantă ascendentă.                    ascending tendency.
     Structura gospodăriilor după amplasarea          The household’s structure according to
acestora, în urban sau rural, după tranşa de vârstă    their location, urban or rural, and the age group
a membrilor sau sexul acestora se prezintă în       and the sex of the members is presented in the
tabelul 1.2.                        Table 1.2.
     Rezultatele studiilor statistice arată că în       The results of the statistical analysis
gospodăriile din România, la nivelul mediei,        shows that for the Romanian households, on the
persoanele pot fi structurate în trei mari grupe de    average level, the population can be structured on
vârstă, fiecare reprezentând aproximativ o treime     three large age groups, each one of them
din total, astfel: grupa sub 25 de ani, cu 34,4%,     representing approximately one third: the group
grupa 25 – 49 de ani, cu 36,2% şi grupa de peste      under 25 years of age, with 34,4%, the group 25
50 de ani, cu 29,4%. La nivel naţional, 1/5 din      – 49 years of age, with 36,2% and the group of
gospodării (19,4%) aparţin personalelor din        over 50 years of age, with 29,4%. On the national
categoria de peste 50 de ani, iar în cazul         level, 1/5 of households (19,4%) are owned by
gospodăriilor rurale, 2/3 dintre acestea (66,1%)      persons from the category over 50 (the group of
sunt conduse de o persoană de 50 de ani sau mai      over 50 years of age), and for the rural
mult.                           households 2/3 of them (66,1%) are managed by
                              a person aged of 50 years or more.
                                                   7
             Figura 1.1.
      Agricultura în economia românească

50
                        40.6    41
40          37.9      37.4
    35.2
30
   18.8     17.6
20
               14.1     13     11.4
10

0
   1996     1997      1998   1999    2000
       Agricultura in PIB
       Forta de munca in agricultura (% din total)


      Sursa: Institutul Naţional de Statistică
           Figure 1.1.
   The Agriculture in the Romanian Economy

50
                        40.6    41
40          37.9      37.4
    35.2
30
   18.8     17.6
20
               14.1     13     11.4
10

0
   1996     1997      1998   1999    2000
        Agriculture in GDP
        Agricultural Employment (% of total)


      Source: The National Statistics Institute
                                8
                    Tabelul 1.2.
       Compoziţia gospodăriilor funcţie de sex, vârstă şi zonă (anul 2000)

          Total      Urban      Rural      Total   Urban     Rural
        urban+rural   nr. mediu de   nr. mediu de     %     %       %
        nr. mediu de  pers./gospodărie pers./gospodărie
       pers./gospodărie
Total        3,198      3,455      3,186       100    100     100
0-15 ani      0,736      0,785      0,734       23,0    22,7     23,1
Bărbaţi       1,280      1,422      1,273       40,0    41,2     39,9
15-59 ani      1,146      1,323      1,138       35,8    38,3     35,7
60 ani şi      0,134      0,099      0,135       4,2    2,9      4,2
peste
Femei        1,182       1,248       1,179      37,0    36,1     37,0
15-54 ani      0,941       1,033       0,937      29,4    29,9     29,4
55 ani şi      0,241       0,215       0,242      7,6    6,2      7,6
peste

  Sursa: Veniturile, cheltuielile şi consumul populaţiei în anul 2000, Comisia Naţională de
                      Statistică, 2001


                     Table 1.2.
        The household’s structure by sex, age and location (year 2000)

            Total      Urban       Rural     Total   Urban    Rural
          urban+rural   average no. of  average no. of   %     %      %
          average no. of   persons/     persons/
           persons/    household     household
           household
Total         3,198      3,455       3,186     100    100     100
Age 0-15        0,736      0,785       0,734     23,0   22,7    23,1
Men          1,280      1,422       1,273     40,0   41,2    39,9
Age 15-59       1,146      1,323       1,138     35,8   38,3    35,7
Age 60 and       0,134      0,099       0,135      4,2    2,9    4,2
over
Women         1,182      1,248       1,179     37,0   36,1    37,0
Age 15-54       0,941      1,033       0,937     29,4   29,9    29,4
Age 55 and       0,241      0,215       0,242      7,6    6,2    7,6
over

       Source: Incomes, expenditure and consumption of the population in 2000,
             The National Commission for Statistic, 2001
                                                 9
    Funcţie  de   ramura  economică  de       According to the economical branch, the
activitate, populaţia activă, la nivel de regiune de  active  population   on  the  regional  level
dezvoltare economică, se prezintă în tabelul 1.3.    (economical development region) is distributed
                            as shown in the Table 1.3.

                    Tabelul 1.3.
Populaţia ocupată pe sectoare ale economiei naţionale şi pe regiuni de dezvoltare economică

            Total populaţie   Agricultură,     Industrie,      Servicii
  Regiunea        ocupată     silvicultură     construcţii
   Total          100        41,1         28,4          30,5
  Nord Est          100        50,3         23,6          26,1
  Sud Est          100        44,0         24,5          31,5
   Sud           100        47,1         28,0          24,9
  Sud Vest          100        49,4         24,2          26,4
   Vest           100        36,7         30,5          32,8
  Nord Vest         100        45,2         27,1          27,7
  Centru          100        33,3         37,0          29,7
  Bucureşti         100        7,3         37,0          55,7

      Sursa: Anuarul Statistic al României 2000, Institutul Naţional de Statistică


                   Table 1.3.
   Employment by national economy sectors and by economical development regions

 Economical        Total      Agriculture,      Industry,      Services
 Development      employment     forestry      constructions
   Region
   Total         100         41,1        28,4          30,5
  North East        100         50,3        23,6          26,1
  South East        100         44,0        24,5          31,5
   South          100         47,1        28,0          24,9
  South West        100         49,4        24,2          26,4
   West          100         36,7        30,5          32,8
  North West        100         45,2        27,1          27,7
   Centre         100         33,3        37,0          29,7
  Bucharest        100         7,3         37,0          55,7

    Source: Statistical Yearbook of Romania 2000, The National Institute for Statistic

    Astfel, cu excepţia Bucureştiului, regiune        Except Bucharest, region which does not
ce nu necesită explicaţii, populaţia activă în     requires further detailing, the employment in
agricultură variază între 33,3% şi 50,3%, funcţie    agriculture vary between 33,3% and 50,3%,
de nivel de dezvoltare, tradiţie şi evoluţie      according to the development level, traditions,                                                  10
istorică, favorabilitate şi alţi factori de natură         historical evolution, favourability and other
socială sau economică.                       social and economical factors.
     Situaţia se prezintă însă cu totul altfel la            On the rural scale the situation is
scara ruralului. Aici activitatea dominantă este          completely different. The dominant activity in
agricultura iar celelalte ramuri ale economiei           rural is the agriculture and the other economical
reuşesc să-şi facă simţită prezenţa cu totul            branches are only punctually present. Even on
punctual. Chiar şi acele situaţii în care celelalte         those situations where the other sectors can pass
sectoare reuşesc să depăşească o treime ca             over one third of total are in the most cases due
pondere, se datorează în cea mai mare parte a            to previous industrial implantations or to the
situaţiilor, unor implantări industriale anterioare         touristic sites. Overall, the agriculture and the
sau unor situri turistice. Astfel, agricultura şi          forestry represents 60 – 80% of the economical
silvicultura reprezintă 60 – 80% din activitatea          activity in rural.
economică în rural.                             This structure of the economical activity
     O   astfel   de   structură    a  activităţii  and of the employment together with connecting
economice şi a populaţiei active, precum şi             elements, like the education level, elasticity in
elementele conexe, cum ar fi nivelul de pregătire,         professional reorientation, the quality of the
elasticitatea în reorientarea profesională, calitatea        infrastructure, the investments level and the
infrastructurii,     nivelul     investiţiilor    şi  business opportunities, are holding the Romanian
oportunităţile    de     afaceri   ţin    economia   economy far from a European compatible level.
românească departe de un nivel compatibil cu cel               The mutations which will occur by
european.                              European integration, adjustments, restructuring
     Mutaţiile care se vor produce prin            and rebuilding will have deep implications on
integrarea europeană, prin ajustări, restructurări         social and economical sphere.
şi construcţie vor avea implicaţii profunde pe                The main issues that the Romanian
scară socială şi economică.                     economy is facing today are not represented by a
     Problema principală cu care se confruntă         high ratio of the agriculture in the national
economia românească astăzi nu este aceea a unei           economy, but an extremely low level of the
ponderi ridicate a agriculturii în ansamblul            profitability in agriculture, the lack of a coherent
economiei naţionale, ci problema profitabilităţii          legislation framework which can establish the
extrem de scăzute în agricultură, absenţa unui           status of the agricultural households and the
cadru legislativ care să stabilească regimul            status of the farmer, defining a transitory
exploataţiilor agricole şi statutul fermierului,          agricultural  policy  which  will  allow  the
definirea unei politici agricole tranzitorii care să        achievement of the specific objectives in
permită    atingerea   obiectivelor    specifice   în  transition to the Common Agricultural Policy,                                                       11
 pasajul spre Politica Agricolă Comunitară,       integrating the rural development in the concepts
 integrarea dezvoltării rurale în conceptele şi     and the strategies of regional and global
 strategiile de dezvoltare regională şi globală.     development.
      Una dintre problemele cu implicaţii          One of the problems with serious
 serioase asupra dezvoltării rurale şi agricole în    implications over the rural and especially
 special, o constituie structura exploataţiilor     agricultural development is represented by the
 agricole. Suprafaţa pe care acestea operează sunt    structure of the agricultural households. The area
 unul dintre indicatorii de bază ai mărimii şi      on which these households are operating is one
 dimensiunii. Pentru a avea o imagine de         of the basic indicators of the economical size and
 ansamblu asupra situaţiei, vom reproduce alăturat    dimension. In order to get a complete picture and
 elementele de bază legate de proprietate,        a general overview of the situation, we’ll
 exploatare şi suprafeţe.                reproduce bellow the basic elements defining the
                             property, operation and areas.                      Tabelul 1.4.
            Dimensiunea şi structura exploataţiilor în România

               Sectorul asociativ                Sectorul neasociativ
      Societăţi agricole        Asociaţii familiale      Gospodării individuale
    Total   Număr Suprafaţa     Total   Număr Suprafaţa    Total   Număr Suprafaţa
   suprafaţă (mii)     medie   suprafaţă (mii)     medie  suprafaţă (mii)    medie
   (mii ha)        (ha)   (mii ha)        (ha)   (mii ha)        (ha)
 Dec  1.910   4.265     448   1.763 13.772       128   7.333   3.419     2,10
1993
 Dec  1.771   3.970     446   1.537 13.741       112   7.905   3.578     2,20
1994
 Dec  1.733   3.973     436   1.596 15.951       100   8.052   3.597     2,40
1995
 Dec  1.752   3.759     466   1.440 15.107        95  8.348   3.625     2,30
1996
 Dec  1.714   3.913     438   1.000   9.489     105   8.897   3.973     2,24
1997
 Dec  1.558   3.578     435     950  7.175     132   9.182   3.946     2,33
1998
 Dec  1.415   3.573     396     868  6.264     138   9.377   4.119     2,28
1999
 Dec  1.592   3.724     427     648  6.836      95  10.054   4.259     2,36
2000

  Sursa: Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Buletine Informative no. 3/1995, 1/1996,
                  2/1998, 12/1998, 1/2000 şi 2/2001
                                                  12
                      Tabelul 1.4.
            Dimensiunea şi structura exploataţiilor în România

               Sectorul asociativ                Sectorul neasociativ
      Societăţi agricole        Asociaţii familiale      Gospodării individuale
    Total   Număr Suprafaţa     Total   Număr Suprafaţa    Total   Număr Suprafaţa
   suprafaţă (mii)     medie   suprafaţă (mii)     medie  suprafaţă (mii)    medie
   (mii ha)        (ha)   (mii ha)        (ha)   (mii ha)        (ha)
 Dec  1.910   4.265     448   1.763 13.772       128   7.333   3.419     2,10
1993
 Dec  1.771   3.970     446   1.537 13.741       112   7.905   3.578     2,20
1994
 Dec  1.733   3.973     436   1.596 15.951       100   8.052   3.597     2,40
1995
 Dec  1.752   3.759     466   1.440 15.107        95  8.348   3.625     2,30
1996
 Dec  1.714   3.913     438   1.000   9.489     105   8.897   3.973     2,24
1997
 Dec  1.558   3.578     435     950  7.175     132   9.182   3.946     2,33
1998
 Dec  1.415   3.573     396     868  6.264     138   9.377   4.119     2,28
1999
 Dec  1.592   3.724     427     648  6.836      95  10.054   4.259     2,36
2000

  Sursa: Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Buletine Informative no. 3/1995, 1/1996,
                  2/1998, 12/1998, 1/2000 şi 2/2001

      Deşi acurateţea datelor statistice lasă        Even if the accuracy of the statistical
 încă de dorit, chiar şi admiţând posibilele abateri   data is not very high and even admitting possible
 sau erori, putem constata că valoarea suprafeţei    deviations and errors we can observe that the
 medii  pentru  exploataţiile  individuale  este  value of the average area for the private
 departe şi de un nivel decent al subzistenţei.     households is still far from a decent subsistence
 Trebuie însă menţionat faptul că la categoria      level. We have to mention that under the
 gospodării individuale în tabelul 1.4., ca şi la    category private households, in the table 1.4., and
 suprafeţele fermelor, pentru tabelele 1.5. şi 1.6.,   for the farms’ area in the tables 1.5. and 1.6., we
 nu se poate discerne între exploataţie şi        can’t make the difference between farm and
 proprietate. Această scăpare trimite din nou la     property. This lack of precision drives us back to
 necesitatea definirii fermei şi a fermierului în    the necessity of legally and administratively
 termeni legali, administrativi. Formele asociative   defining the farm and the farmer. The associative
 existente în agricultura românească au fost       forms existing in the Romanian agriculture were
 gândite şi sunt o formă tranzitorie în stabilirea pe  meant and are only a transitory form in
 baze sănătoase a agriculturii. Problema o        establishing a healthy and solid base for the                                                  13
constituie durata extrem de importantă, ca      agriculture. One of the problematic issues is
lungime în timp a acestui proces.          represented by the extremely long length of this
                           process, in time.

                     Tabelul 1.5.
            Structura fermelor – număr şi suprafaţă cultivată

Suprafaţa fermei în ha  Număr ferme    Procente din Suprafaţa cultivată Procente din
                       total (%)     (ha)     total (%)
< 0,25 ha             409.806     10,4%       30.764     0,3%
0,26 - 0,50 ha          180.856      4,6%       50.513     0,5%
0,51 - 1,00 ha         1.021.559     25,9%       544.893     5,2%
1,01 - 1,50 ha          350.684      8,9%      367.861     3,5%
1,51 - 2,00 ha          316.392      8,0%      484.394     4,6%
2,01 - 3,00 ha          380.680      9,6%      777.859     7,4%
3,01 - 5,00 ha          573.384     14,5%      1.736.357    16,5%
5,01 – 10,00 ha          424.033     10,7%      2.175.058    20,7%
10,01 – 20,00 ha         288.727      7,3%     3.014.800    28,6%
20,01 – 50,00 ha            26    0,0007%          607   0,006%
50,01 – 100,00 ha           23    0,0006%         1.567   0,015%
100,01 - 200,00 ha           24    0,0006%         3.860   0,037%
200,01 - 500,00 ha           43    0,0011%        14.640    0,139%
500,01 - 1000,00 ha          53    0,0013%        38.729    0,368%
1000,01 - 2000,00 ha          85    0,0022%       128.381    1,220%
> 2000,01 ha             255    0,0065%      1.154.790    11,0%
Total              3.946.630      100%     10.525.073     100%
Suprafaţa medie                     2,67 ha

 Sursa: Network of independent experts, Summary Report on Farm Structure, 2001 (date 1998)

                    Table 1.5.
           The Farm Structure – Number and Cultivated Area

  Farm area in ha    Number of farms  Share of total Cultivated area (ha) Share of total
                        (%)                 (%)
< 0,25 ha             409.806     10,4%         30.764     0,3%
0,26 - 0,50 ha          180.856      4,6%        50.513     0,5%
0,51 - 1,00 ha         1.021.559     25,9%        544.893      5,2%
1,01 - 1,50 ha          350.684      8,9%       367.861      3,5%
1,51 - 2,00 ha          316.392      8,0%       484.394      4,6%
2,01 - 3,00 ha          380.680      9,6%       777.859      7,4%
3,01 - 5,00 ha          573.384     14,5%       1.736.357     16,5%
5,01 – 10,00 ha          424.033     10,7%       2.175.058     20,7%
10,01 – 20,00 ha         288.727      7,3%      3.014.800     28,6%
20,01 – 50,00 ha            26    0,0007%          607    0,006%
50,01 – 100,00 ha           23    0,0006%         1.567    0,015%
100,01 - 200,00 ha           24    0,0006%         3.860    0,037%
200,01 - 500,00 ha           43    0,0011%         14.640    0,139%


                                              14
  Farm area in ha   Number of farms   Share of total Cultivated area (ha) Share of total
                         (%)                 (%)
 500,01 - 1000,00 ha          53    0,0013%         38.729    0,368%
 1000,01 - 2000,00 ha          85    0,0022%        128.381    1,220%
 > 2000,01 ha             255    0,0065%       1.154.790     11,0%
 Total              3.946.630      100%      10.525.073     100%
 Average area                       2,67 ha

  Source: Network of independent experts, Summary Report on Farm Structure, 2001 (1998)

     Cu o dimensiune medie sub 3 ha pentru         With an average size under 3 ha of the
exploataţiile agricole privat familiale, viitorul    private family farms, the near future is reserving
apropiat ne rezervă un efort considerabil, nu din    us a considerable effort, not as much in the
punct de vedere legislativ prin armonizarea cu     legislative field by harmonizing with the Acquis
acquis-ul comunitar, ci din punct de vedere al     Communautaire, but in the physical evolution of
evoluţiei fizice a acestora spre o formă viabilă    these households to an economically viable farm.
din punct de vedere economic. Estimările sunt      The estimations are very near to the reality, as we
foarte aproape de realitate, aşa cum se va vedea    can see in the fig. 1.11.
şi în fig. 1.11.

                    Tabelul 1.6.
            Dimensiunea exploataţiilor agricole individuale

Indicatori UM   1993    1994   1995   1996   1997    1998   1999    2000
Total   nr 3.419.736 3.578.234 3.597.383 3.625.758 3.973.329 3.946.121 4.119.611 4.253.933
      %   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0
Sub 0,5 ha nr 115.077 239.345 265.422 318.596 445.405 442.888 504.353 558.704
      %    3,4    6,7    7,4    8,8   11,2    11,2   12,2   13,1
0,5 – 1 ha nr 1.154.712 1.100.695 1.145.444 1.136.478 1.097.494 1.089.741 1.115.119 1.145.870
      %    33,8    30,8   31,8   31,3   27,6    27,6   27,1    26,9
1 – 3 ha  nr 1.289.420 1.292.543 1.221.260 1.183.316 1.298.695 1.305.619 1.350.775 1.374.951
      %    37,7    36,1   33,9   32,6   32,7    33,1   32,8    32,3
3 – 5 ha  nr  529.264 567.341 568.579 585.594 693.351 659.048 686.696 691.619
      %    15,5    15,9   15,8   16,2   17,5    16,7   16,7    16,3
5 – 7 ha  nr  227.352 246.810 256.129 261.365 284.834 281.693 287.606 296.723
      %     6,6    6,9    7,1    7,2   7,2    7,1   7,0    7,0
7 – 10 ha nr  103.012 123.947 132.999 129.235 141.176 153.595 160.441 171.461
      %     3,0    3,5    3,7    3,6   3,6    3,9   3,9    4,0
Peste 10 nr     899   7.553   7.550  11.174  12.374  13.537  14.621  20.605
ha
      %     0,0    0,2    0,2    0,3   0,3    0,3   0,4    0,5

          Sursa: Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, 2001
                                                 15
                    Tabelul 1.6.
            Dimensiunea exploataţiilor agricole individuale

Indicatori UM   1993    1994   1995   1996   1997    1998   1999    2000
Total   nr 3.419.736 3.578.234 3.597.383 3.625.758 3.973.329 3.946.121 4.119.611 4.253.933
      %   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0
Sub 0,5 ha nr 115.077 239.345 265.422 318.596 445.405 442.888 504.353 558.704
      %    3,4    6,7    7,4    8,8   11,2    11,2   12,2   13,1
0,5 – 1 ha nr 1.154.712 1.100.695 1.145.444 1.136.478 1.097.494 1.089.741 1.115.119 1.145.870
      %    33,8    30,8   31,8   31,3   27,6    27,6   27,1    26,9
1 – 3 ha  nr 1.289.420 1.292.543 1.221.260 1.183.316 1.298.695 1.305.619 1.350.775 1.374.951
      %    37,7    36,1   33,9   32,6   32,7    33,1   32,8    32,3
3 – 5 ha  nr  529.264 567.341 568.579 585.594 693.351 659.048 686.696 691.619
      %    15,5    15,9   15,8   16,2   17,5    16,7   16,7    16,3
5 – 7 ha  nr  227.352 246.810 256.129 261.365 284.834 281.693 287.606 296.723
      %     6,6    6,9    7,1    7,2   7,2    7,1   7,0    7,0
7 – 10 ha nr  103.012 123.947 132.999 129.235 141.176 153.595 160.441 171.461
      %     3,0    3,5    3,7    3,6   3,6    3,9   3,9    4,0
Peste 10 nr     899   7.553   7.550  11.174  12.374  13.537  14.621  20.605
ha
      %     0,0    0,2    0,2    0,3   0,3    0,3   0,4    0,5

          Sursa: Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, 2001

    Evoluţia   suprafeţelor   exploataţiilor      The evolution of the private households
individuale, aşa cum se observă din tabelul 1.6., a   as observed in the table 1.6. was slow, indecisive
fost una lentă, indecisă şi nespectaculoasă până la   and non-spectacular by the end of the last
finele deceniului trecut. Putem estima, cu o doză    decade. We can estimate with a reduced chance
de eroare extrem de redusă, faptul că timpul      of error that the time “lost” after 1990 will have a
„irosit” în anii care au trecut după 1990 va costa   very high price in the short period remaining by
foarte scump în intervalul rămas până în 2007.     2007.
    Nu numai suprafaţa fermelor prezintă o         Not only the area of the private family
structură necorespunzătoare unui stat candidat la    farms has an atypical structure for a candidate
aderarea la Uniunea Europeană ci şi efectivele de    country to the EU accession but also the
animale. Efectivele au scăzut constant pentru      livestock structure. The livestock size decreased
producţiile tradiţionale ale agriculturii româneşti,  constantly in the Romanian agriculture for the
iar dacă vom încerca să surprindem o perioada de    “traditional” animal productions and if we go
timp mai mare, începând din 1990, trendul este şi    deeper trying to present a longer period of time,
mai pronunţat descrescător.               starting with 1990, and the decreasing slope is
    Problema   majoră  nu  o  reprezintă   even more pronounced.
efectivele ci calitatea acestora. Deşi în domeniul       The major problem is not represented by
                                                 16
privat s-au realizat progrese remarcabile în         the livestock size, but its quality. If on the private
privinţa materialului genetic, fenomenul este        sector, the progress concerning the genetic
departe de a fi unul de masă. Astfel, reducerea       material is important, the phenomenon is far
sau menţinerea constantă la anumite valori a         from being a large scale change. The reduction or
efectivelor pentru o perioadă de timp nu           the constant values of the livestock for a certain
înseamnă neapărat lipsă de evoluţie sau progres,       period of time does not necessarily means a lack
dar, din păcate, cel puţin deocamdată sursele        of evolution or progress, but unfortunately the
statistice ne privează de acest privilegiu, al        statistical sources are depriving us, until now, of
decelării corecte a fenomenului în producţia         this privilege, of a realistic correlation regarding
animală.                           the real occurrences in the animal production.

                       Tabelul 1.7.
                  Şeptelul în perioada 1996 – 2001
                                                 Mii capete
Specia        1996       1997      1998      1999      2000       2001
Bovine        3.435      3.235      3.143      3.051      2.870      2.922
Porcine       8.235      7.097      7.194      5.848      4.797      6.492
Ovine   şi    10.317      9.547      8.994      8.679      8.195      7.879
caprine
Păsări       78.478      66.620     69.480     69.143     70.076      79.577

          Sursa: Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, 2001


                       Table 1.7.
                The livestock for the period 1996 – 2001
                                               Thou. heads
  Specie        1996     1997      1998      1999      2000     2001
Bovine           3.435    3.235      3.143      3.051      2.870    2.922
Porcine          8.235    7.097      7.194      5.848      4.797    6.492
Ovine   and       10.317    9.547      8.994      8.679      8.195    7.879
goats
Poultry          78.478      66.620     69.480    69.143     70.076      79.577

           Source: Ministry of Agriculture, Food and Forestry, 2001

     Valorile înregistrate pentru producţia           The recorded    values  on the   crop
vegetală, în România sfârşitului de secol XX,        production in Romania for the end of the
(tabelul 1.8.) exprimă un potenţial neexploatat.       twentieth century, (table 1.8.) express an
Decalajul tehnic, structurile de exploatare şi în      unexploited potential. The technological gap, the
special  structurile   suprafeţelor,   materialul   farming structures and especially the arable land
genetic, lipsa pieţelor, atât pentru input-uri cât şi    structures, the genetic material, the lack of                                                     17
pentru  output-uri,  ne   situează  pe  locuri  markets, both for inputs and outputs, are ranking
neonorabile, la o analiză corectă, prin prisma      us very low, on a very objective analysis, through
potenţialului şi a relaţiei efort/efect.         the potential and effort/effect ratios.

                       Tabelul 1.8.
               Producţia vegetală în perioada 1996 – 2000
                                               Mii tone
            1996      1997      1998     1999      2000      2001
   Cereale    14.199,7    22.100,3   15.452,7   17.037,3    10.477,5    18.643,3
  total, din
     care:
   - Grâu +    3.164,1     7.185,6    5.207,9   4.682,5     4.463,7    7.918,5
    secară
     - Orz     794,2     1.486,5     859,6    624,4      560,6    1.072,0
 - Orzoaică      313,4      402,9     378,4    394,2      306,4     521,2
    - Ovăz     290,5      325,4     362,1    389,6      243,8     364,9
  - Porumb     9.612,2    12.684,5    8.634,7   10.937,4     4.899,1    8.765,7
    - Orez      23,1      10,7      5,1     3,8       3,6      1,0
Floarea       1.097,6      869,5    1.102,1   1.409,1      797,0     815,8
soarelui
Soia          113,1      121,1     200,8    183,4      69,5       70,1
Sfecla de      2.848,2     2.725,5    2.361,4   1.414,9      666,9      836,5
zahăr
Cartofi       3.591,4     3.206,1    3.319,1   3.957,1     3.469,8    3.497,3
Legume        2.647,2     2.353,9    2.753,7   2.996,0     2.398,9
Struguri       1.431,4     1.179,0     874,3   1.117,2     1.295,3
Fructe        1.631,8     1.416,5    1.036,4    941,4     1.081,1

         Sursa: Anuarul Statistic al României 2000 şi MAAP Buletinul Agr. 2b


                       Table 1.8.
               Crop production for the period 1996 – 2000
                                             Thou. Tones
          1996      1997     1998     1999      2000      2001
  Cereals     14.199,7    22.100,3   15.452,7   17.037,3    10.477,5    18.643,3
Total, from
   which:
 - wheat+      3.164,1     7.185,6    5.207,9   4.682,5     4.463,7    7.918,5
     rye
  - barley      794,2    1.486,5     859,6    624,4      560,6    1.072,0
 - two-row       313,4     402,9     378,4    394,2      306,4     521,2
   barley
    - oats     290,5      325,4     362,1    389,6      243,8     364,9
  - maize     9.612,2    12.684,5    8.634,7   10.937,4     4.899,1    8.765,7
    - rice      23,1      10,7      5,1     3,8       3,6      1,0
Sun-flower      1.097,6      869,5    1.102,1   1.409,1      797,0     815,8
Soya          113,1      121,1     200,8    183,4      69,5      70,1                                                   18
          1996      1997       1998     1999       2000     2001
Sugar beet      2.848,2     2.725,5     2.361,4   1.414,9       666,9     836,5
Potatoes       3.591,4     3.206,1     3.319,1   3.957,1      3.469,8    3.497,3
Vegetables      2.647,2     2.353,9     2.753,7   2.996,0      2.398,9
Grapes        1.431,4     1.179,0      874,3   1.117,2      1.295,3
Fruits        1.631,8     1.416,5     1.036,4    941,4      1.081,1

       Source: Romanian Statistical Yearbook 2000 and MAAF Bulletin Agr. 2b

      Producţia agricolă românească nu suferă         The Romanian agricultural production
numai de lipsă de volum sau de costuri de          does not suffers only of a shortage in volume and
producţie comparabile cu cele europene, datorită      physical production, or very high production
unui efort tehnic inutil şi extrem de costisitor, ci    costs, comparable to the EU level, due to an
suferă în primul rând de lipsă de calitate. Iar       oversized technical effort for low returns and
aceasta este o carenţă deosebit de gravă.          high costs, but suffers mainly from a lack of
Rezolvarea acesteia este strâns legată de succesul     quality. And this is a critical deficiency. Solving
agriculturii româneşti în condiţiile unei pieţe       this issue is a condition closely connected with
unice europene.                       the success of the Romanian agriculture in the
      O a doua problemă a agriculturii         circumstances of a common European market.
româneşti, care priveşte atât producţia vegetală          A second problem of the Romanian
cât  şi   producţia  animală,   se  referă   la  agriculture, regarding both crop and animal
uniformitatea   produselor.   Atingerea    unui  production, refers to the uniformity of the
standard de calitate înalt este la fel de importantă    products. Achieving a high quality standard is
ca şi menţinerea acestuia.                 equally important with its upholding.
      Prezenţa pe piaţă depinde în primul rând         The market presence relays critically on
de capacitatea de a grupa producţii din locaţii       the capacity of regrouping products from
diferite în limitele unui standard de calitate       different locations under an accepted quality
acceptat. Iar în acest domeniu sunt încă multe de      standard. On this field there are still many
făcut într-un interval de timp relativ redus. Dacă     improvements to realize on a relatively short
armonizarea legislativă şi negocierea unor cote şi     period of time. If the legislation harmonizing and
plăţi compensatorii directe sunt relativ simple,      the negotiations for quotas ad compensatory
întrucât nu presupun modificări fizice imediate la     payments are relatively simple, as they don’t
scara exploataţiilor agricole, efectele pe care       suppose immediate physical changes on the farm
acestea trebuie să le producă în timp real pot       scale, their real time effects may need a
necesita un interval de timp considerabil.         considerable time to produce.
      Oscilaţiile volumului producţiei vegetale        The   crop  production  variations  in
                                                    19
sunt mai importante decât cele ale producţiei     volume are more important than the animal
animale (Fig. 1.2.), cu toate acestea nivelul poate  production (Fig. 1.2.), although the level can be
fi considerat constant, pentru producţia agricolă   considered constant, for the entire agricultural
în ansamblu, departe de potenţialul real, şi la    production, far from the real potential and with
parametrii specifici unei agriculturi neorientate   parameters specific to an agriculture which is not
spre performanţă.                   oriented to performance.
    Producţia de cereale a României este          The cereal production in Romania is still
încă departe de nivelul producţiei de referinţă a   far from the production reference level of the
Uniunii Europene şi prezintă fluctuaţii extrem de   European   Union  and  presents  extremely
importante (Fig. 1.3. şi 1.4.). Pentru a supravieţui  important fluctuations (Fig. 1.3. and 1.4.). In
momentului post-aderare este necesară dublarea     order to survive the post-accession moment it is
nivelului actual în paralel cu modificarea       necessary to double the actual production level in
structurii costurilor de producţie. Avantajul     parallel with the structural change of the
reprezentat de potenţialul natural extrem de      production costs. The advantage of the extremely
ridicat este contrabalansat de productivitatea     high natural potential is rebalanced by the low
scăzută, tehnologia depăşită şi materialului      productivity, obsolete technology and improper
genetic impropriu. O nouă filozofie a calităţii şi   genetic material. A new quality and production
producţiei este necesară.               philosophy is required.

                      Figura 1.2.
          Dezvoltarea producţiei agricole (1995 = 100%) şi ponderea
             producţiilor vegetale şi animale (1988 – 2001)
                    Sursa: FAO şi Eurostat                                                20
                   Figure 1.2.
The development of the agricultural production (1995 = 100%) and shares of crop and
             animal productions (1988 – 2001)
                Source: FAO and Eurostat

                  Figura 1.3.
    Producţia de cereale, suprafeţele şi producţiile la hectar în România
   Sursa: Situaţia agriculturii în statele candidate – Raport de ţară, România, 2002
                                             21
                   Figure 1.3.
           Cereal Production, Area and Yield in Romania
Source: Agricultural Situation in the Candidate Countries – Country Report on Romania, 2002


                    Figura 1.4.
            Producţia de cereale în România şi UE 15
    Sursa: Situaţia agriculturii în statele candidate – Raport de ţară, România, 2002
                                              22
                      Figure 1.4.
             Cereal Yields in Romania relative to the EU 15
 Source: Agricultural Situation in the Candidate Countries – Country Report on Romania, 2002


     Datele din Tabelul 1.9. arată că România         The table 1.9. shows that Romania can
poate depăşi uşor stadiul de autosuficienţă la      easily pass the self-sufficiency stage for most of
majoritatea  produselor  agricole   de  origine  the crop productions. Considering all previous
vegetală.   Considerând    toate   elementele   mentioned elements, concerning the productivity
menţionate anterior, legate de productivitate şi     and the quality level, bringing the Romanian
nivelul de calitate al produselor, aducerea        agriculture to European standards should drive to
agriculturii româneşti la standarde europene, ar     a considerable increase in the values recorded in
trebui să conducă la o creştere considerabilă a      table 1.9. and this way to an amplified capacity
valorilor din tabel, şi astfel la creşterea capacităţii  for agro-food export.
de export pentru produse agro-alimentare.             Even if still far from its real potential,
     Deşi încă departe de potenţialul real,      Romania, accounts for 18,1% of the milk
România, acoperă 18,1% din producţia de lapte a      production in the 12 candidate countries, 14,6%
celor 12 state candidate, 14,6% din producţia de     for beef, 14,9% for poultry and 20% of egg
carne de vită, 14,9% din producţia de carne de      production, only 12,9% for pork and a huge 46%
pasăre şi 20% din producţia de ouă, doar 12,9%      of sheep meat (fig. 1.5.).
din producţia de carne de porc şi 46% din
producţia de carne de oaie (fig. 1.5.).
                                                  23
                      Tabelul 1.9.
            Autosuficienţa în producţia vegetală în România (%)

        1989  1990  1991 1992 1993 1994 1995  1996  1997  1998  1999 2000* 2001f
Cereale     107  115  118 85 96 119 135      89  131   95   99  84 113
Grâu      104  124  102 65 96 110 131      60  126   96   91  98 124
Orz       117   97   82 90 63 87 98       92  123   90   89  80  95
Porumb     102  125  145 98 105 138 148     105  134   94  101  72 104
Secară      99   54   52 15 45 100 100     109  106  100  105 129 100
Ovăz       98   37   98 108 98 102 96      91  103  101  138  95 100
Altele      93   96  100 100 95 100 100     103  123  108  100 100 100
Fl. soarelui            102 92 89 92     114  100  100  100  62 100
Soia                46 49 64 54      71   69   78   98  40  86
Total                86 83 85 85     108   92  102  132 108   98
oleaginoase
Sfeclă de    54   58   56  45  24  34  39  44   46   39   24
zahăr

  Sursa: DG AGRI; Situaţia agriculturii în statele candidate – Raport de ţară, România, 2002
                       Table 1.9.
            Self-sufficiency in crop production in Romania (%)

        1989  1990  1991 1992 1993 1994 1995  1996  1997  1998  1999 2000* 2001f
Cereals     107  115  118 85 96 119 135      89  131   95   99  84 113
Wheat      104  124  102 65 96 110 131      60  126   96   91  98 124
Barley     117   97   82 90 63 87 98       92  123   90   89  80  95
Maize      102  125  145 98 105 138 148     105  134   94  101  72 104
Oats       99   54   52 15 45 100 100     109  106  100  105 129 100
Rye       98   37   98 108 98 102 96      91  103  101  138  95 100
Others      93   96  100 100 95 100 100     103  123  108  100 100 100
Sunflower             102 92 89 92     114  100  100  100  62 100
Soya                46 49 64 54      71   69   78   98  40  86
Total                86 83 85 85     108   92  102  132 108   98
oilseeds
Sugar beet   54   58   56  45  24  34  39  44   46   39   24

  Source: DG AGRI; Agricultural Situation in the Candidate Countries – Country Report on
                    Romania, 2002
                                                24
                     Figura 1.5.
                Producţia animală în România
  Sursa: DG AGRI; Situaţia agriculturii în statele candidate – Raport de ţară, România, 2002


                    Figure 1.5.
             Livestock and Milk production in Romania
  Source: DG AGRI; Agricultural Situation in the Candidate Countries – Country Report on
                   Romania, 2002

    Aşa cum menţionam anterior, deşi           As we mentioned earlier, even if the
efectivul de vaci de lapte a scăzut de la 2,3    diary cows declined from 2,3 millions in 1992 to
milioane în 1992 la 1,77 milioane în 2000,      1,77 millions in 2000, the average yield per head
producţia medie de lapte pe cap de vacă a crescut  increased from 2.167 l in 1992 to 2.867 l in 2000.                                                25
de la 2.167 l în 1992 la 2.867 l în anul 2000. Deşi    Considered an important increase (1/3 of yield)
o creştere importantă (1/3 din producţie) nivelul     the level it is still half of the EU average, as
este încă la jumătate faţă de media UE, cu 5.707 l.    5.707 l.
    Deşi cea mai importantă producţie de             As the most important meat production
carne în România, producerea de carne de porc a      in Romania, the pork meat production declined
cunoscut o scădere de 34% pentru aceeaşi          with 34% for the same period of time, in parallel
perioadă, în paralel cu o scădere mai puţin        with a less important fall in poultry (14%). We
importantă (14%) pentru producerea de carne de       insist over these aspects for emphasizing the
pasăre. Menţionăm acest lucru pentru a evidenţia      importance of the transfer towards the private
importanţa transferului spre domeniul privat al      sector, after the bankrupt of the previous existing
producţiei, după ce ambele sectoare au cunoscut      system based on the “industrial” model in animal
căderea sistemului industrial de creştere existent     production.
anterior.                     Tabelul 1.10.
           Autosuficienţa în producţia animală în România (%)

        1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 1997 1998 1999 2000* 2001f
 Carne vită   131  125  141  119  118  103   89   99 98 89 97     97  95
    Lapte   99  101   97   97   98  100  100   99 99 100 101    99 100
 Carne porc   109  105  116  128  113  125  104  103 107 95 96     93  99
   Păsări  100  126  139   98  101   98   93  100 94 84 92     77  83
 Oi şi capre  106  132  116  116  113   96  142  146 138 104 102 100 100

  Sursa: DG AGRI; Situaţia agriculturii în statele candidate – Raport de ţară, România, 2002


                       Table 1.10.
               Self-sufficiency in Animal Production (%)

        1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 1997 1998 1999 2000* 2001f
    Beef   131  125  141  119  118  103   89   99 98 89 97     97  95
    Milk   99  101   97   97   98  100  100   99 99 100 101    99 100
    Pork   109  105  116  128  113  125  104  103 107 95 96     93  99
  Poultry   100  126  139   98  101   98   93  100 94 84 92     77  83
 Sheep and   106  132  116  116  113   96  142  146 138 104 102 100 100
   Goats

  Source: DG AGRI; Agricultural Situation in the Candidate Countries – Country Report on
                    Romania, 2002
                                                   26
    Datele din Tabelul 1.10. referitoare la         The table 1.10. shows the evolution in
autosuficienţa în producţia animală în România,    animal production self-sufficiency in Romania
ne conduc spre acelaşi comentariu cu cel realizat   and drives us to the same comment we had in
la producţia vegetală. Şi ne permite să accentuăm   crop production evolution. We should stress here
necesitatea şi importanţa sectorului agricol      the necessity and the importance of the
pentru relaţiile comerciale ale României.       agricultural sector on the trade balance of
    Spre  deosebire  de  alte   sectoare  Romania.
economice, în agricultură, investiţiile (ca termen       By difference to other economical
general) pot produce rate ale retururilor de peste   sectors, in agriculture, the investments (generally
50%, net superioare celorlalte ramuri. Iar acest    speaking) could produce significant rates of
lucru va deveni vizibil în viitorul imediat, pe    return , over 50%, net superior to all other
măsura apropierii de Uniunea Europeană.        branches. This effect will become visible In the
                            near future as Romania approaches the European
                            Union.                     Figura 1.6.
          Evoluţia relaţiilor comerciale ale României (miliarde €)
  Sursa: Eurostat; Situaţia agriculturii în statele candidate – Raport de ţară, România, 2002
                                                 27
                     Figure 1.6.
            Development of Total Trade in Romania (billion €)
  Source: DG AGRI; Agricultural Situation in the Candidate Countries – Country Report on
                    Romania, 2002


    Evoluţia   relaţiilor  comerciale  ale      The evolution of the trade relations of
României, atât pe ansamblu (fig. 1.6.), cât şi în   Romania, overall (fig. 1.6.) but also for the agro-
ceea ce priveşte comerţul cu produse agricole     food commodities (fig. 1.7.), presents an
(fig. 1.7.), prezintă o balanţă net defavorabilă.   unfavourable balance. More serious is the fact
Însă mult mai grav este faptul că ponderea      that the share of the raw exports remains highly
exporturilor de produse brute rămâne extrem de    important in the total agricultural exports of
importantă în ansamblul exporturilor de produse    Romania. And Romania has to become a
agricole româneşti. Iar România trebuie să      processed agro-food exporter and not a supplier
devină un exportator de produse agro-alimentare    of low quality agricultural raw materials.
şi nu un furnizor de materii prime de origine
agricolă de calitate inferioară.
                                                  28
                  Figura 1.7.
     Evoluţia comerţului extern cu produse agricole al României (mii €)
Sursa: Eurostat; Situaţia agriculturii în statele candidate – Raport de ţară, România, 2002                 Figure 1.7.
        Development of Romanian Agricultural Trade (thou. €)
Source: DG AGRI; Agricultural Situation in the Candidate Countries – Country Report on
                  Romania, 2002
                                               29
    Nici relaţiile comerciale ale României cu         The Romanian trade relation with EU 15
Uniunea Europeană nu se prezintă mai bine decât      does  not  ameliorate  the  general  picture
situaţia de ansamblu, în ceea ce priveşte comerţul    concerning the agricultural trade (Table 1.11.).
cu produse agricole (Tabelul 1.11.). Situaţia       Raw agricultural exports situation remains
exporturilor de produse agricole brute rămâne       dominant and the balance declines unfavourable
dominantă, iar balanţa continuă să se încline       for Romania.
defavorabil României.

                      Tabelul 1.11.
            Comerţul cu produse agricole al României cu UE (mil. €)

             1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000        2000 /1992
    Import
    Brut        265  309  109  125  149  89  145  227  263      1.0
    Procesat      74   77   87  121  122  43   44   67  97      1.3
    Total Agricol   339  387  196  247  271  132  189  294  360      1.1
    Export
    Brut        77   80  92  103  96  77   79  176  172      2.2
    Procesat       4   13  16  21  28   8   8   21  23      6.1
    Total Agricol    81   93  108  124  124  85   87  197  195      2.4
    Balanţa
    Brut        -188 -229   -17 -22 -53    -12 -66    -51 -92       0.5
    Procesat      -70 -64   -71 -100 -94   -35 -36    -46 -74       1.1
    Total Agricol   -258 -293   -88 -122 -147   -47 -102   -97 -166       0.6

  Sursa: Eurostat; Situaţia agriculturii în statele candidate – Raport de ţară, România, 2002

                        Table 1.11.
                Agricultural trade with EU 15 (million €)

             1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000        2000 /1992
    Imports
    Raw        265 309    109  125  149  89  145  227  263      1.0
    Processed     74  77    87  121  122  43   44   67  97      1.3
    All Agricultural 339 387     196  247  271  132  189  294  360      1.1
    Exports
    Raw        77  80    92  103  96  77   79  176  172      2.2
    Processed      4  13    16  21  28   8   8   21  23      6.1
    All Agricultural  81  93    108  124  124  85   87  197  195      2.4
    Balance
    Raw       -188 -229    -17 -22 -53    -12 -66    -51 -92       0.5
    Processed     -70 -64    -71 -100 -94   -35 -36    -46 -74       1.1
    All Agricultural -258 -293    -88 -122 -147   -47 -102   -97 -166       0.6

  Source: DG AGRI; Agricultural Situation in the Candidate Countries – Country Report on
                   Romania, 2002
                                                    30
    Din elementele prezentate putem încerca         From the presented elements, we can try
să creionăm un „portret” al agriculturii româneşti    to draw a „portrait” of the Romanian agriculture
la început de mileniu şi la câţiva paşi de intrarea   at the beginning of the new millennia and few
în Uniunea Europeană. Deşi tabloul pe care îl      steps far from the European Union accession.
vom schiţa nu este unul foarte colorat şi nici      Even if the picture resulting from this drawing is
extrem de vesel, necesitatea conştientizării stării   not very colourful or delightful, the necessity of
de fapt, contribuie la statuarea bazelor dezvoltării   increasing the awareness over the sate of the art
viitoare.                        contributes on founding the bases for the future
    Considerăm că timpul în care puteam       development.
ascunde elementele care nu ne făceau cinste prin         We consider that the times on which we
poziţia pe care ne plasau, a trecut. Este acum      could  hide  the   elements  placing  us  on
momentul să recunoaştem deschis stadiul în care     unfavourable places or ranking us low, is now far
ne găsim, să pornim de la baze sănătoase şi să      in the past. It is now time to recognize openly the
formulăm strategii şi acţiuni realiste care să ne    stage on which we are, to start from a healthy
permită atingerea obiectivelor declarate.        base on formulating realistic strategies and
    Agricultura    românească   poate   fi  actions, which will allow the achievement of the
prezentată prin cele câteva elemente care        declared objectives.
definesc stadiul actual:                     The  Romanian    agriculture  can  be
    agricultură  cu   puţini  fermieri,  în  presented through a series of elements which
    adevăratul sens al cuvântului;          define the actual juncture:
    agricultură dominant de subzistenţă, în         An agriculture with to few farmers, in
    care celula dezvoltării, ferma privat          the real sense of the word;
    familială este subdimensionată;             An   agriculture    dominantly   of
    un potenţial natural neexploatat şi în          subsistence, in which the development
    degradare;                        cell, the private family farm is under-
    un nivel tehnic al exploatării nespecific        dimensioned;
    perioadei în care ne aflăm;               An unexploited natural potential in
    un nivel redus al veniturilor realizate din       degradation;
    exploatarea agricolă datorat costurilor şi        A technical level of the agricultural
    consumurilor specifice extrem de ridicate        exploitation unspecific to our time /
    pe unitatea de produs sau de exploatare         moment;
    dar cu efecte extrem de reduse la nivelul        A low level of the incomes from farming
    retururilor;                       due to the extremely high consumptions                                                   31
    material genetic impropriu cerinţelor            and costs per unit of product or
    pieţei, şi mai grav, la un nivel redus al          exploitation, with very low effects on the
    calităţii şi lipsit de uniformitate;             returns;
    puternică decapitalizare a exploataţiilor,          Improper genetic material next to the
    indiferent de formă;                     market demands, and more serious, with
    lipsa mijloacelor specifice de ajutor din          a very low level in quality and lacking
    partea  statului:    forme  adecvate   de      uniformity;
    creditare şi protecţie a fermierilor;            A high de-capitalization of the farms
    implicare redusă a structurilor statului în         regardless the form or status;
    dezvoltarea agricolă şi rurală şi lipsa           The lack of specific intervention tools
    unor   politici   şi  strategii  clare  de      from the state side: an appropriate
    dezvoltare şi aderare.                    crediting system and protection forms for
                                   farmers;
    Dacă acum mai puţin de 100 de ani              A reduced involvement of the State
Europa era una a regiunilor, deşi într-un context          structures  in agricultural  and rural
politic total diferit, tendinţele actuale sunt            development and the absence of the
orientate în acelaşi sens. Identitatea regională are         clearly defined policies and strategies for
o greutate specifică însemnată în dezvoltarea            development and accession.
economică a zilelor noastre. Efortul nefocalizat
poate conduce la stagnări ale unor dinamici             If less than hundred years ago, the
locale pronunţate sau la eforturi considerabile       Europe was an Europe of Regions, even if under
nejustificate prin efectele obţinute. O dezvoltare      total  different   historical  and   political
rezonată, pe baza acestor principii, poate conduce      circumstances, the actual trend is oriented in the
la scurtarea drumului şi la intrarea într-o         same direction. The regional identity has a
normalitate aşteptată.                    specific and important weight in our day’s
                               economical development. Unfocussed effort can
                               drive to stagnation of pronounced local dynamics
                               or to considerable efforts unjustified by the
                               obtained effects. A reasonable development
                               based on these principles can take us to a shorter
                               way and to the entrance of an expected
                               normality.
                                                    32
   1.2. CONTEXTUL INTEGRĂRII               1.2. THE CONTEXT OF THE ROMANIA’S
 ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ.               ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION.
    PERSPECTIVE ŞI ESTIMĂRI                 PERSPECTIVES AND ESTIMATIONS


    Directoratul    pentru  Agricultură    al      The General Directorate for Agriculture of
Comisiei Europene a realizat un studiu de          the European Commission realized an impact study,
impact asupra pieţelor agricole şi a veniturilor       the Analysis of the Impact on Agricultural Markets
prin lărgirea Uniunii cu statele central şi est       and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s.
europene. În acest scop au fost luate în           For the purpose of this impact assessment four
considerare patru situaţii, descrise mai jos:        different policy scenarios have been considered,
  1. baza,   nu  presupune     lărgirea  iar  described bellow:
    politicile agricole rămân neschimbate          1. baseline, which assumes non accession and
    în CEEC,                           unchanged agricultural policies in the
  2. implementarea PAC fără plăţi directe.             CEEC's,
    Cotele de producţie se bazează pe            2. the implementation of the CAP without
    perioada de referinţă recentă (CAP);             direct payments. Production quotas are
  3. implementarea PAC cu plăţi directe              based on a recent reference period (CAP);
    complete    şi  cote.  Cantităţile   de    3. the implementation of the CAP with full
    referinţă se bazează pe perioade de             direct payments and quotas. The reference
    referinţă recente (CAP DP);                 quantities are based on recent reference
  4. şi  implementarea      PAC   cu  plăţile      periods (CAP DP);
    directe solicitate, complete şi cote.          4. and finally the implementation of the CAP
    Cantităţile de referinţă se bazează pe            with full requested direct payments and
    poziţia  de    negociere    a   statelor      quotas. The reference quantities are based
    candidate, poziţie avansată în iulie             on  the  negotiation  position  of  the
    2001 (CC Pos.).                       Candidate Countries submitted up to July
    Considerăm utilă prezentarea evoluţiei            2001 (CC Position).
estimate prin prisma aderării României la              We consider as extremely useful to present
Uniunea Europeană şi a impactului pe care          the estimated evolution as from the point of view of
aderarea îl va avea pentru agricultură şi în         the Romania’s accession and the impact that the
special asupra veniturilor şi a pieţelor agricole.      accession will have especially in agriculture over
    Evoluţia surplusului de carne de porc şi       the markets and incomes.
de carne de pasăre estimat pentru nivelul              The evolution of the marketable surplus for                                                     33
anului 2007 este redată în fig. 1.8.         the pork and poultry meat, estimated for the level of
                           2007 is presented in fig. 1.8.

                     Figura 1.8.
       Evoluţia surplusului destinat pieţei pentru carnea de porc şi pasăre
              în UE 15, CEEC 10 şi UE 27 în 2007
Sursa: DGAGRI – Analiza impactului asupra pieţelor agricole şi a veniturilor prin lărgirea UE cu
                  CEEC, Martie 2002

                    Figure 1.8.
     Development of marketable surpluses for pork and poultry in the EU-15,
              the CEEC’s and the EU-25 in 2007
 Source: European Commission Directorate General for Agriculture - Analysis of the Impact on
       Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s
                                                34
     Pentru UE 25, variaţiile sunt extrem de        For EU 25 the variations are extremely
reduse, pe ansamblu, chiar dacă în scenarii diferite  low on the overall trend, even if for different
efectele pot fi opuse pentru actualele state membre   scenarios the effects can be opposite for the actual
şi pentru statele candidate, în special în cazul    member states, especially in the case of pork
carnii de porc.                     meat.
     În cazul cerealelor evoluţiile posibile sunt      For the cereals, the possible evolutions
net diferite de situaţia plantelor oleaginoase (fig.  are totally different from the situation of the
1.9.). Dacă pentru acestea din urmă scenariile     oilseed crops (fig. 1.9.). If for these last ones all
conduc spre o scădere drastică, la cereale oricare   scenarios are driving to a decline, for cereals all
dintre  situaţiile  considerate  în  evaluarea  situations considered in assessing the impact are
impactului sunt favorabile statelor candidate.     favourable to the candidate countries.

  Figura 1.9. Evoluţia surplusului destinat pieţei pentru cereale şi oleaginoase în UE 15,
                CEEC 10 şi UE 27 în 2007
Sursa: DGAGRI – Analiza impactului asupra pieţelor agricole şi a veniturilor prin lărgirea UE cu
                  CEEC, Martie 2002                                                  35
  Figure 1.9. Marketable Surplus for Cereals and Oilseeds in the CEEC-10, the EU-15
                 and the EU-25 in 2007
 Source: European Commission Directorate General for Agriculture - Analysis of the Impact on
       Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s    Efectele pe care suprafeţele de teren          The effects that set aside areas and direct
necultivate dar întreţinute şi plăţile directe îl pot  compensatory payments can have over the
avea pentru producţiile de cereale şi oleaginoase,   cereals and oilseed crops, are presented in fig.
sunt redate în fig. 1.10.                1.10.
                                                 36
                      Figura 1.10.
  Efectul plăţilor directe şi a suprafeţelor necultivate întreţinute la producţia de cereale
                 şi oleaginoase în CEEC, în 2012
Sursa: DGAGRI – Analiza impactului asupra pieţelor agricole şi a veniturilor prin lărgirea UE cu
                  CEEC, Martie 2002


                    Figure 1.10.
     The Effects of Direct Payments and Set-aside on Production of Cereals
              and Oilseeds in the CEEC’s in 2012
 Source: European Commission Directorate General for Agriculture - Analysis of the Impact on
       Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s


                                                37
                    Figura 1.11.
 Venitul relativ a unei ferme de 20 ha în 2002 şi 2007 (VBA / salariu mediu anual brut)
Sursa: DGAGRI – Analiza impactului asupra pieţelor agricole şi a veniturilor prin lărgirea UE cu
                  CEEC, Martie 2002

                    Figure 1.11.
  Relative income of a 20 ha farm in 2002 and 2007 (GVA/gross average annual wage)
 Source: European Commission Directorate General for Agriculture - Analysis of the Impact on
       Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s


                                               38
    Veniturile   relative  ale  unei  ferme,      The  relative  incomes  of   a  farm
considerată  de   talie  medie    pentru  statele  considered as an average size for the candidate
candidate, în 2007 comparativ cu anul de plecare      countries in 2007, compared to the base year
2002, sunt redate în fig. 1.11.               2002, are presented in fig. 1.11.
    România    conduce    autoritar   pentru      Romania is leading for any of the
oricare dintre scenarii, pe de o parte datorită       considered scenarios, on one side due to the
bazei de calcul, iar pe de altă parte datorită       calculation base and on the other side because of
efectului măsurilor. Un alt element demn de luat      the effects of the measures. Another element
în considerare în interpretarea figurii este        important to have in view when reading the
reprezentat de costurile extrem de reduse cu forţa     figure is represented by the extremely low costs
de muncă în agricultura românească.             with labour in the Romanian agriculture.
    Evoluţia pieţei cărnii de porc în statele          The pork market evolution for the
candidate, pentru orizonturile 2007 şi 2012 (fig.      candidate countries, regarding the horizons 2007
1.12.), evidenţiază o creştere a consumului         and 2012 (fig. 1.12.), highlights an increase of
acompaniată de o scădere a producţiilor. O         the consumption together with a decrease of the
situaţie avantajoasă producătorilor din actualele      productions. This situation is in the advantage of
state membre.                        the producers from the actual member states.
                        Figura 1.12
                 Piaţa cărnii de porc în CEEC (mil. t)
Sursa: DGAGRI – Analiza impactului asupra pieţelor agricole şi a veniturilor prin lărgirea UE cu
                  CEEC, Martie 2002


                                                    39
                    Figure 1.12
         Pork Markets in the CEEC’s under different Scenarios (Mill. t)
 Source: European Commission Directorate General for Agriculture - Analysis of the Impact on
       Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s

      Piaţa cărnii de pasăre (fig. 1.13.) este       The poultry market (fig. 1.13.) it is
însă în trend opus, favorizând statele candidate,    evolving in opposite trend, in favour of the
cu un nivel superior al producţiilor faţă de nivelul   candidate countries, with a higher level of
estimat al consumului. Acestea în condiţiile în     productions next to the estimated level of
care în Uniunea Europeană nu există forme de       consumption. And this evolution is estimated
ajutor specifice acestui tip de producţie.        under the conditions in which the European
      Acest trend poate fi însă dictat de      Union does not provide any specific help forms
preferinţele   consumatorilor,   ca   şi   de  for this type of production.
disponibilitatea pieţelor externe, pe lângă nivelul       This trend can be imposed by the
considerabil   mai  redus  al  investiţiilor  de  customer preferences and by the availability of
înfiinţare a unei exploataţii. Alte considerente pot   the external markets, also taking into account the
fi legate de nivelul de afectare al mediului prin    considerable  lower  level  of  the    initial
producţia de carne de pasăre, mult mai uşor de      investments in creating such an operation. Other
controlat în comparaţie cu producerea de carne      aspects can regard the environment impact of the
de porc.                         poultry production, much easier to control
                             compared to the pork production as an example.


                                                   40
          Figura 1.13. Piaţa cărnii de pasăre în CEEC (mil. t)
Sursa: DGAGRI – Analiza impactului asupra pieţelor agricole şi a veniturilor prin lărgirea UE cu
                  CEEC, Martie 2002

 Figure 1.13. Development of Poultry Markets in the CEECs under different Scenarios
                    (Mill. t)
 Source: European Commission Directorate General for Agriculture - Analysis of the Impact on
       Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s                                               41
    Structura utilizării suprafeţelor în statele      The structure of the utilized area for the
candidate la orizontul 2012 este redată în fig.    candidate countries in the perspective of 2012 it
1.14. De remarcat faptul ca volumul suprafeţei     is estimate and presented in fig. 1.14. We can
destinate cultivării cerealelor variază în limite   observe that according to the estimations the area
destul de reduse, în comparaţie cu suprafaţa      designated for cereals vary on a tight range
destinată oleaginoaselor.               compared with the oilseeds’ estimated area.                     Figura 1.14.
  Structura utilizării suprafeţelor în CEEC pentru perioada de bază şi 2012 (mil. Ha)
Sursa: DGAGRI – Analiza impactului asupra pieţelor agricole şi a veniturilor prin lărgirea UE cu
                  CEEC, Martie 2002
                                                42
                     Figura 1.14.
      Structure of Area Use in the CEECs under different Policy Scenarios in
               the base period and 2012 (Mill. ha)
 Source: European Commission Directorate General for Agriculture - Analysis of the Impact on
       Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s


    Această structură anticipează evoluţia          This structure anticipates the evolution of
pieţei cerealelor (fig. 1.15.). Astfel, nivelul     the cereals market (fig. 1.15.). According to the
producţiilor va fi considerabil mai mare decât cel    estimations, the production’s level will be
al consumului, pe fondul unei creşteri a         considerably  higher  compared   with  the
importanţei consumului uman faţă de necesarul      consumption with a background increase of the
pentru furaj.                      human consumption next to the fodder needs.
    Revenim   astfel  asupra  importanţei       We stress again the importance of
reorientării producţiei de cereale româneşti pe     reorienting the Romania’s cereals production
noi principii de calitate şi la necesitatea reaşezării  based on new quality standards and the need of re-
sortimentului de soiuri şi hibrizi în paralel cu     establishing the cereals breeds and hybrids sort
ajustarea nivelului tehnic de exploatare.        parallel with the technical adjustment in farming.
                                                  43
          Figura 1.15. Evoluţia pieţei cerealelor în CEEC (mil. t)
Sursa: DGAGRI – Analiza impactului asupra pieţelor agricole şi a veniturilor prin lărgirea UE cu
                  CEEC, Martie 2002

   Figura 1.15. Development of Cereal Markets in the CEECs in Different Scenarios
                    (Mill. t)
 Source: European Commission Directorate General for Agriculture - Analysis of the Impact on
       Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s                                               44
     Astfel, nişa disponibilă pe piaţa comună       In this way, the available niche on the
va putea fi ocupată cu succes şi în special cea    common market can be successfully acquired and
destinată consumului uman, cu un avantaj       especially the   one addressing the    human
superior.                       consumption, rising into a superior advantage.
     Estimările legate de evoluţia pieţei de        The evaluations concerning the oilseeds’
oleaginoase pentru statele candidate (fig. 1.16.),  market are less favourable for the candidate
sunt însă mai puţin favorabile, nivelul producţiei  countries (fig. 1.16.) the estimated production
coborând drastic sub nivelul consumului pentru    level decreasing drastically under the evaluated
oricare dintre scenariile propuse, cu excepţia    consumption level for any of the considered
celui de bază. Oscilaţiile nivelului producţiilor   scenarios, except the base one. The variations of
înregistrate până în 2002 se vor putea stabiliza,   the production levels recorded until 2002 could
cu preţul coborârii sub nivelul consumului      stabilize by lowering under the estimated
estimat. Cu toate acestea, reducerea este mai     consumption level. Even though the reduction is
puţin importantă în comparaţie cu statele membre   less important for the candidate countries
al uniunii, unde scăderea, indiferent de scenariu,  compared with the member states where the
este una drastică (fig. 1.9.).            decreasing is highly important regardless the
                           scenario (fig. 1.9.).

          Figura 1.16. Evoluţia pieţei de oleaginoase în CEEC (mil. t)
Sursa: DGAGRI – Analiza impactului asupra pieţelor agricole şi a veniturilor prin lărgirea UE cu
                  CEEC, Martie 2002


                                               45
    Figura 1.16. Oilseed Markets in the CEECs under different Scenarios (Mill. t)
 Source: European Commission Directorate General for Agriculture - Analysis of the Impact on
       Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s

    Evoluţia surplusului pe piaţa cerealelor,       The evolution of the market surplus for
pentru statele candidate, atât pentru orizontul    cereals concerning the candidate countries, both
2007 cât şi pentru 2012, este extrem de        for 2007 as for 2012 horizons, is extremely
favorabilă acestora (fig. 1.17.). Evoluţia nesigură  favourable (fig. 1.17.). The uncertain and
şi oscilantă din ultima decadă este estimată la    fluctuating evolution for the last decade it is
valori extrem de optimiste pentru majoritatea     estimated to transit to extremely optimistic
liniilor de producţie. Diferenţa faţă de scenariul  values for most of the productions. The
de bază este însă frapantă şi spectaculoasă. Ceea   difference to the base scenario is spectacular and
ce poate conduce la concluzia că viitorul comun    highly visible which can drive us to the
este unul fericit pentru piaţa cerealelor, spre    conclusion that the common future is more
deosebire de plantele oleaginoase. Aceeaşi      favourable to the cereals market than to the
concluzie poate însemna şi o deplasare a       oilseeds’ crops. The same conclusion can drive to
producţiilor de cereale spre statele candidate sau  a displacement of the cereals’ productions to the
o orientare a fermierilor din statele candidate    candidate countries or to an orientation of the
spre aceste producţii datorită măsurilor specifice  farmers from the accessing countries to these
şi sistemului de plăţi directe.            productions due to the specific aids and direct
                           compensatory payments.                                                46
      Figura 1.17. Evoluţia surplusului pe piaţa cerealelor în CEEC (mil. t)
Sursa: DGAGRI – Analiza impactului asupra pieţelor agricole şi a veniturilor prin lărgirea UE cu
                  CEEC, Martie 2002


  Figura 1.17. Development of Cereal Market surpluses in the CEECs under different
                 Scenarios (Mill. t)
 Source: European Commission Directorate General for Agriculture - Analysis of the Impact on
       Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s


                                               47
                    Figura 1.18.
  Producţia de lapte, efectivul de vaci de lapte şi producţia de lapte în CEEC (mil. t)
Sursa: DGAGRI – Analiza impactului asupra pieţelor agricole şi a veniturilor prin lărgirea UE cu
                  CEEC, Martie 2002

                    Figura 1.18.
     Production of Milk, the Dairy Herd and Milk Yields in the CEECs under
                different Scenarios (Mill. t)
 Source: European Commission Directorate General for Agriculture - Analysis of the Impact on
       Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s


                                               48
     Efectivul de vaci de lapte, deşi în declin        The dairy cattle even if declining for the
pe ansamblul CEEC până în 2002, beneficiază de     CEEC’s by 2002, benefits from the same
estimări optimiste pentru orizonturile 2007 şi     optimistic assessment for the 2007 and the 2012
2012 (fig. 1.18.). În aceeaşi linie, deşi cu variaţii  horizons (fig. 1.18.). On the same trend but with
mai puţin importante, se înscrie şi producţia de    lower variations we can record the milk
lapte.                         production.


     Iată, deci, perspectivele în care România         These are the perspectives under which
se va integra în Uniunea Europeană, viziunea      the Romania will access the European Union, the
internă a Uniunii modelată în diferite scenarii.    inner vision of the EU modelled in different
Certitudinea este reprezentată de un viitor       scenarios and the certitude is represented by a
comun. Modul în care diferitele fenomene care      common future. The way in which the Union
însoţesc lărgirea Uniunii şi aderarea statelor     enlargement and the accession process will occur
candidate, se vor produce şi vor influenţa       and will influence the future development
dezvoltarea viitoare, depinde numai de efortul     depends exclusively on the common effort. The
comun.   Determinarea  şi  consecvenţa  sunt  commitment and the determination are the
cuvintele de ordine care trebuie să acompanieze     characteristics which should accompany the
procesul.                        process.
     Intrarea României în UE nu va însemna           The Romania’s accession to EU will not
un pachet de beneficii care vine să repare       represent a package of benefits which will fix the
greşelile făcute sau problemele nerezolvate până    mistakes or the unsolved problems by the
în momentul integrării, ci înseamnă, în primul     enlargement moment, but will correspond to
rând seriozitate şi respectarea angajamentelor     seriousness   and  respecting  the  assumed
asumate. Înseamnă obligaţii înainte de drepturi şi   engagements. It means obligations before rights
sacrificii în numele viitorului comun.         and sacrifices for the common future.
     Atunci când procesul de aderare, în            In the moment when the accession
ansamblul său, cu pleiada de acţiuni de         process, entirely, with all necessary actions, from
întreprins, dintre care unele imediat şi în regim    which some are imperative and immediate, will
de urgenţă, va fi pe deplin înţeles şi însuşit de    be completely understood by all the participants
către toţi participanţii la viaţa socială şi      to the social and economical life, the distance to
economică, atunci distanţa faţă de statutul de stat   the member state status will be considerably
membru va fi considerabil micşorată.          shorter.
     Locul şi poziţia serviciilor de consultanţă        The place and the position of the
pe parcursul acestui proces de integrare, dar mai    extension services during all this integration and                                                  49
ales după încheierea sa, este unul extrem de      accession process, but especially after it, is
important. Dacă ne referim la structurile publice,   extremely important. If we address the public
indiferent de forma pe care acestea o vor avea în    structures, regardless the form that those will
viitor, acestea sunt chemate să realizeze interfaţa   have in the future, they are called to realize the
cu comunitatea fermierilor, să contribuie la      interface with the farmers’ community, to
implementarea   politicilor   agricole  şi  de  implement the agricultural and rural development
dezvoltare  rurală,  să  sprijine  demersurile  policy, to support the farmers’ through the
fermierilor prin labirintul administrativ specific,   specific   administrative  labyrinth,  both  on
atât nivelului naţional cât şi european, să       national and European level, to actively integrate
integreze activ promovarea noului în domeniul      in the promotion of the novelties in the field of
agriculturii, să contribuie la formare profesională   agriculture, to contribute to the professional
în forme care să răspundă cerinţelor, nevoilor şi    training and education in order to answer the
disponibilităţii fermierilor, să răspundă cerinţelor  demand, the needs and the availabilities of the
în continuă creştere al unor fermieri „noi”,      farmers, to answer the increasing requirements of
motivaţi şi dinamici.                  the “new” motivated and dynamic farmers,.
    Structurile private, indiferent de structura        The private structures, regardless the
din care provin sau forma pe care o îmbracă, pot    structure or form they can have, can subscribe to
subscrie funcţiunilor definite anterior pentru     the earlier defined functions for the public
structurile  publice  şi   pot  beneficia  de  services and can benefit from public subsidies of
subvenţionarea publică a unor activităţi specifice,   a certain number of specific actions, following
după modelul european.                 the European model.
    Prin funcţiunile pe care sunt chemate să          By the functions they are requested to
le realizeze, serviciile de consultanţă şi extensie   fulfil the extension services are seen as an engine
agricolă se constituie în motor al dezvoltării,     of the development, a promoting and interfacing
element promotor şi de interfaţă cu lumea rurală    element with the rural and agricultural world.
şi agricolă. Poziţia acestora trebuie însuşită, dar   This position has to be acquired, and especially
mai ales asumată, în timp util pentru a putea      assumed in real time in order to contribute
contribui activ în procesul de transformare şi     actively in the transformation of the Romanian
integrare al agriculturii româneşti în familia     agriculture and its integration into the European
europeană.                       family.
                                                  50
1.3. STAREA PREZENTĂ ŞI STRUCTURA             1.3. THE PRESENT STATE AND THE
  SERVICIILOR DE CONSULTANŢĂ               STRUCTURE OF THE PUBLIC AND
PUBLICE ŞI PRIVATE ÎN AGRICULTURĂ             PRIVATE EXTENSION SERVICES IN
                                    AGRICULTURE


     Piaţa serviciilor de consultanţă pentru
agricultură în România este una insuficient          The market of the extension services for
dezvoltată dar în continuă expansiune. Atunci     agriculture in Romania is underdeveloped but
când ne referim la dinamică, avem în vedere în     expanding continuously. When we address the
special segmentul privat de servicii. Deşi acesta   dynamics of this process we have in view
prezintă un volum relativ redus în ansamblu,      especially the private segment of these services.
calitatea serviciilor oferite şi modul în care     Even if its the volume is relatively small the
acestea sunt transferate spre beneficiari, dar mai   quality of the offered services and their transfer
ales percepţia fermierilor şi gradul de satisfacţie  mode  to the   beneficiaries,    moreover, the
ridicat ne obligă să plasăm structurile private pe   perception of the farmers and their high
o poziţie la care structurile publice pot doar să   satisfaction  level   are  placing   the  private
râvnească deocamdată.                 structures to a position which can only be aimed
     Consultanţa agricolă în România poate fi   so far by the public structures.
redată complet prin structurarea acesteia în          The agricultural extension in Romania
servicii publice şi servicii private. Segmentul    can be completely pictured by structuring it into
public este reprezentat de Agenţia Naţională      public and private services. The public sector is
pentru  Consultanţă  Agricolă,  structură  cu  represented  by   the   National  Agency   for
acoperire naţională, prezentă în teritoriu până la   Agricultural Consulting (A.N.C.A.), structure
scara comunităţii fermierilor. Datorită acoperirii   with wide national coverage, present on the local
naţionale   şi   reprezentării   Ministerului  level down to the farmers’ community scale. Due
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, prin rolul  to its national coverage and representing the
pe care trebuie să-l joace în transpunerea politicii  Ministry of Agriculture, Food and Forestry
agricole şi prin poziţia de vector al viitoarelor   through the role it should play in transposing the
orientări de dezvoltare agricolă, această structură,  agricultural policy and by its position of vector
poziţia sa curentă şi posibilele dezvoltări viitoare  for the future orientation of the agricultural
ale acestor servicii, vor fi dezvoltate mai      development, this structure by its actual position
cuprinzător în acest subcapitol. Pentru a întregii   and the possible future development of its
imaginea serviciilor publice, trebuie să adăugăm    services, will be presented in extenso in this                                                     51
structurile de consultanţă agricolă dezvoltate de     chapter. In order to complete the public services
către universităţile de ştiinţe agricole şi alte     we should add the extension services for
structuri de cercetare. Deşi ponderea acestora pe     agriculture  developed     by  the   agricultural
piaţa serviciilor de consultanţă agricolă este      universities and the other research structures.
redusă, demersul absolut firesc de creare a        Although the market share on agricultural
acestor structuri, se poate constitui într-un vector   extension   services   is  reduced    for   these
important   de  dezvoltare   ulterioară  şi  de  organisations their natural creation can be an
completare a paletei de servicii oferite spre       important vector for future developments and
fermieri. Pornind de la tradiţia europeană în       completion of the services’ package offered to
domeniu, dar mai ales de la cea nord-americană,      the farmers. Starting from the European tradition
putem spune că acest pilon reprezentat de către      on this field, but especially from the North
universităţile de ştiinţe agricole merită explorat şi   American experience, we can say that this pillar,
mai ales exploatat în direcţia dezvoltării unei      represented by the agricultural universities is
structuri specifice de consultanţă şi extensie      worth to be explored and exploited in the way of
universitară, benefic în primul rând fermierilor,     developing a specific university extension and
dar nu în ultimul rând structurilor care le        consultancy structure, with major benefits, first
dezvoltă. Poziţia pe care cele două structuri o pot    for the farmers but not last for the developing
dezvolta în comun sau separat nu trebuie să fie      organisations.  The  position    that   the  two
neapărat una de concurenţă şi competiţie.         structures can develop in common or separately
Considerăm că o colaborare între cele două este      does not need to be necessarily a competition or
benefică nu numai partenerilor dar mai ales        concurrency   position.    We   consider    that
comunităţii fermierilor. Dezvoltările viitoare vor    collaboration between the two public structures
proba dacă un astfel de parteneriat este posibil şi    has advantages not only for the partners but
dacă rezultatele unui efort comun se justifică.      especially for the farmers’ community. The
Având în vedere deschiderea suficientă pe care      future developments will prove if this kind of
universităţile de ştiinţe agricole o pot avea în     partnership is possible and if the results of a
acest demers pentru o colaborare fructuoasă,       common effort are justified. Considering the
considerăm că dificultăţile de ordin administrativ    sufficient  opening    that   the   agricultural
pot fi depăşite ţinând cont de poziţia relativ      universities can have in this approach for a
dificilă în care se găsesc astăzi structurile de     fruitful collaboration, we consider that the
consultanţă    publice    şi   determinarea   administrative difficulties can be overcome
universităţilor în implicare.               taking into account the relatively difficult
    Sectorul privat     este  reprezentat  de  position of the public extension services and the
structuri de consultanţă agricolă orientate unic     commitment    of  the    universities   in  their                                                      52
spre oferirea de servicii şi mijloace, forma           involvement.
acestora fiind cel mai adesea de Organizaţii               The private sector is represented by
Neguvernamentale.       Prezenţa    şi  acoperirea  agricultural extension structures oriented only on
acestora, atât la scara teritoriului cât şi a           providing means and services, often represented
activităţilor desfăşurate este restrânsă şi limitată       by Non Governmental Organisations. Their
frecvent la o comunitate, o producţie sau o            presence and coverage, both on geographical
regiune. Exemple de astfel de structuri, cu o           scale and developed activities is restraint and
istorie importantă în peisajul românesc al            often limited to a production, a community or a
ultimului   deceniu,    îl   reprezintă   structurile  region. Examples of such organisations with an
dezvoltate de GTZ (Deutsche Gesellschaft fur           important history for the last decade in the
Technische Zusammenarbeit GmbH), ca aceea             Romanian “landscape”, are represented by the
care se adresează formării şi marketingului            structures   developed  by  GTZ   (Deutsche
producţiei viticole, sau cu structuri pentru           Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit
producţia de carne de porc sau producţie de lapte.        GmbH), such as those addressing the training and
Pe lângă structurile specific de consultanţă,           the marketing of the wine production, or
există  şi  alte   forme    ale  unor  structuri  structures for pork or milk production. Beside
administrative europene care au un spectru mai          specific extension structures there are other
larg de activităţi pentru agricultură dar care          forms of certain European organisations with a
adresează o regiune specifică, pe care o acoperă         wider activities’ spectrum for agriculture but who
în exclusivitate. Tabloul serviciilor private se         address a specific region which they cover
completează     cu  serviciile     dezvoltate   de  entirely. The picture of the private segment is
companiile private ofertante de input-uri pentru         completed with the offer of the industries, private
agricultură. Greutatea acestora din urmă este însă        companies, suppliers of inputs for agriculture.
extrem de redusă, prezenţa acestora justificându-         Their market weight is extremely low and the
se prin structurarea de aceeaşi manieră a             presence can be explained by the fact that they
companiilor internaţionale ce produc şi / sau           are locally structured following the general shape
comercializează input-uri.                    and organisational structure as the international
     Revenind    la    Agenţia   Naţională  de  companies, input producers / suppliers, to which
Consultanţă Agricolă, aceasta a fost creată prin         they belong.
Hotărârea   de   Guvern     nr.  676/30.09.1998        Returning to the National Agency for
modificată şi completată prin Hotărârea de            Agricultural Consulting, its creation was stated
Guvern nr. 676/1999, este o instituţie publică cu         by the Government Decision no. 676/30.09.1998
statut şi personalitate juridică, subordonată           modified and completed by the Government
Ministerului    Agriculturii,      Alimentaţiei   şi  Decision no. 676/1999; it is a public institution                                                      53
Pădurilor. Finanţarea acestei structuri este în                        with legal status, subordinated to the Ministry of
întregime dependentă de bugetul de stat.                            Agriculture, Food and Forestry. The financing of
Structura     centrală    acoperă     activităţile          de      this structure is entirely depending on the State
management, marketing şi relaţii internaţionale,                        budget. The central structure accomplish the
studii economice şi strategii, educaţie, cercetare,                      management,            marketing          and        international
pregătire şi mass-media precum şi activităţi                          relations,       economic         studies       and       strategies,
specifice de administrare, finanţe şi contabilitate,                      education, research, training and mass-media as
servicii juridice şi resurse umane.                              well as specific administrative, financial and
      Structura organizatorică a A.N.C.A. este                      accountancy, juridical services and human
redată în fig. 1.19.                                      resources.
                                                        The organisational structure of the
                                                A.N.C.A. is presented in fig. 1.19.

                            Figura 1.19.
                      Structura organizatorică a A.N.C.A.


  MINISTRUL           MINISTRUL
 ADIMINISTRATIEI        EDUCATIEI SI                         MINISTRUL AGRICULTURII,
   PUBLICE           CERCETARII                          ALIMENTATIEI SI PADURILOR
                                                                          Academia de Stiinte Agricole
                                Organisme
                                                                              si Silvice
                             internationale, Banca
                              Mondiala, Uniunea
                                                                           Directia de dezvoltare,
                                Europeana
                                                                            extensie si transfer
                                                                              tehnologic                        USAMV

    Consilii
   judetene
                   ASE
                                   AGENTIA NATIONALA
                                    DE CONSULTANTA                  DIRECTIA GENERALA
           Inspectorate                  AGRICOLA (A.N.C.A)               PENTRU AGRICULTURA SI
             scolare                                            INDUSTRIE ALIMENTARA
            judetene                                                                               Institute si Statiuni Comp.
                                                                                Consultanta extensie si
                                                                                 transfer tehnologic
                                       Centre
                                      Judetene de
                                      Consultanta
                                       Agricola                    Centre locale de
                                                              consultanta agricola
                                         Producatori agricoli, societati, asociatii, individuali din grupul vizat
                            Sursa: A.N.C.A. Bucureşti
                                                                                            54
                              Figure 1.19.
                        Organisational structure of A.N.C.A.


  MINISTRUL             MINISTRUL
 ADIMINISTRATIEI          EDUCATIEI SI                         MINISTRUL AGRICULTURII,
   PUBLICE             CERCETARII                         ALIMENTATIEI SI PADURILOR
                                                                           Academia de Stiinte Agricole
                                  Organisme
                                                                               si Silvice
                               internationale, Banca
                                Mondiala, Uniunea
                                                                             Directia de dezvoltare,
                                  Europeana
                                                                             extensie si transfer
                                                                                tehnologic                          USAMV

     Consilii
    judetene
                     ASE
                                     AGENTIA NATIONALA
                                     DE CONSULTANTA                  DIRECTIA GENERALA
             Inspectorate                  AGRICOLA (A.N.C.A)               PENTRU AGRICULTURA SI
               scolare                                           INDUSTRIE ALIMENTARA
              judetene                                                                                 Institute si Statiuni Comp.
                                                                                 Consultanta extensie si
                                                                                   transfer tehnologic
                                         Centre
                                        Judetene de
                                        Consultanta
                                         Agricola                    Centre locale de
                                                                consultanta agricola
                                           Producatori agricoli, societati, asociatii, individuali din grupul vizat
                            Source: A.N.C.A. Bucharest

       Obiectivele generale ale Agenţiei se                                 The general objectives of the Agency
referă la ameliorarea cunoştinţelor producătorilor                        refers to amelioration the private farmers’
privaţi pentru a activa capacitatea acestora de                          knowledge in order to activate their decision
decizie       în  context     economic      competitiv,             capacity in an economic context based on
promovarea de servicii variate ca parte a unei                          competition, promoting a broad range of services
pieţe    pluraliste     de    ofertanţi     de   servicii,           as part of a pluralist market of service providers,
modificarea taliei exploataţiilor private prin                          changing the private family farm’s size by the
utilizare tehnologiilor moderne (prioritate de vârf                        use of modern technologies (top priority declared
declarată a A.N.C.A.) şi formarea de formatori.                          by A.N.C.A.) and training trainers.
       Domeniile      principale      pe    care        le              The main areas addressed on the training
adresează în formare se referă la managementul                          field refers to farm management, business plans
exploataţiilor, elaborarea de planuri de afaceri,                         elaboration,         marketing         of     the      agricultural
marketingul produselor agricole, administrarea                          products, financial administration of the farms,
                                                                                              55
financiară a exploataţiilor, utilizarea mijloacelor   use of the modern communication means, such as
moderne ca reţele de comunicare globale,        global communication networks, software and
programe şi modele de simulare, utilizarea       simulated models, computer use, technical and
calculatorului, evaluări tehnice şi financiare.     financial   evaluations.  The  strategic    action
Domeniile de acţiune strategică ale A.N.C.A. se     domains of A.N.C.A. are based on the principles
sprijină pe principiile de bază conform cărora     according to which the farmer is the main
fermierul privat este principalul beneficiar al     recipient of the extension activity. According to
activităţilor de consultanţă. Conform aceloraşi     the same principles the farmers are classified
principii fermierii sunt clasificaţi funcţie de     function of specific criteria related to the
criterii specifice referitoare la solicitări, sisteme  demand, production systems, common interests
de producţie, interese comune şi au libertatea de    and the freedom of choice in extension services,
a alege servicii de consultanţă liber pe o piaţă    on a pluralist market, in a competition system of
pluralistă şi într-un sistem competitiv de servicii   public   and  private  services.  Promoting a
publice şi private. Promovarea unui sistem       decentralised services’ system oriented to an
descentralizat de servicii orientat spre o asistenţă  effective assistance accorded to the farmers and
eficientă spre fermieri şi menţinerea caracterului   maintaining the free-of-charge character of the
gratuit al serviciilor pe termen scurt şi mediu,    services on short and medium term, providing
oferirea de suport pentru formare şi orientarea     support on training and guidance to a market
spre un sistem orientat spre piaţă al fermierilor    oriented system, are also elements on which is
sunt, de asemenea, elemente ce stau la baza       based the formulation of the action principles.
formulării principiilor de acţiune.               Consolidating the A.N.C.A.’s position as
    Consolidarea poziţiei A.N.C.A. drept      main service provider in the extension field and
furnizor principal de servicii de consultanţă şi    promoting functional and financial autonomy on
promovarea autonomiei funcţionale şi financiare     long term depends critically on earning the
pe termen lung depinde în mod critic de         customers’ credibility, respectively, farmers and
câştigarea credibilităţii clienţilor, în speţă a    their community. At least for the moment, this
fermierilor şi a comunităţii acestora. Cel puţin    position is privileged by the reduced volume of
deocamdată poziţia acestora este privilegiată de    services provided by the competitors. Our
volumul relativ redus de servicii oferite de      analysis addresses the quality of the services on
concurenţă.  Analiza  noastră   poartă  asupra  both sides – provider and beneficiary, filed on
calităţii serviciilor, atât la prestator cât şi la   which the private structures are highly in
beneficiar, domeniu în care structurile private     advance compared to the public ones.
devansează cu mult structurile publice.             Even with an extremely high coverage
    Deşi cu un grad de acoperire extrem de     level, secure financing, although not very                                                     56
ridicat, cu o finanţare stabilă, deşi nu extrem de      important, with access to the specific tools of
importantă, cu acces la instrumente de susţinere a      supporting the agricultural activity, disposing of
activităţilor agricole, cu publicaţii şi instrumente     publications and disseminating facilities, the
de diseminare la îndemână, A.N.C.A, prin           A.N.C.A, through its County Offices for
Oficiile Judeţene de Consultanţă Agricolă şi local      Agricultural Consulting and locally by offices or
prin birourile sau agenţii de consultanţă, nu        extension agents, does not succeed on convincing
reuşeşte să convingă şi să ocupe poziţia vizată şi      and acquiring the aimed and declared position.
declarată. Fezabilitatea structurii nu reuşeşte să      The feasibility of the structure does not convince
convingă la nivelul administraţiei centrale astfel      on the central administration level to that extent
încât  viitorul  funcţionării    şi   structurării  to which the future of the functioning and
serviciilor la nivel naţional se găseşte sub un       structuring of the services on national level is
mare semn de întrebare astăzi.                under a large question mark today.
     Crearea acestei agenţii este un act de           The creation of the Agency is a necessity
necesitate în toate statele cu un sector agricol       in all states with an important agricultural sector.
important. Forma şi modul de susţinere a           The form and the supporting frame of the
serviciilor diferă de la un stat la altul funcţie de     services are shaped differently from country to
tradiţie, istoric şi dezvoltare. Elementul comun       country depending on tradition, history and
tuturor acestora este dat de formularea necesităţii     development. The common element for all of
şi de modelarea acesteia astfel încât să răspundă      them is represented by formulating the need and
cât mai bine nevoilor fermierilor şi posibilităţilor     modelling the demand in a way to answer and
administraţiei sau structurilor profesionale sau       suit the best to the farmers’ needs and the
private de a susţine aceste servicii. Eficienţa       possibilities of the administration, professional or
acestora derivă, în primul rând, din orientarea de      private structures to support these services. Their
piaţă a serviciilor, indiferent de competitori, de      efficiency raise mainly form the market oriented
calitatea serviciilor, de relaţia ofertant-client şi de   services, regardless the competitors, quality of
evoluţia posibilă a acesteia.                the services, customer-provider relation its
     Implementarea     unui    sistem   de  possible evolution.
management legat de client (C.R.M. – Customer            Implementing   a  Customer   Related
Related Management) permite cucerirea sau          Management (C.R.M.) allows the achievement or
consolidarea unei poziţii de top pe o piaţă a        consolidation of a top position on the market of
serviciilor de consultanţă. Pentru balansarea unei      extension services. In order to balance such a
astfel de situaţii este necesar ca feed-back-ul de      situation it is necessary that the feedback from
la fermieri să fie cel puţin la fel de important ca     the farmers is at least on the same importance
rezultatele atinse de agenţii de consultanţă. Nu       level with the acquired results of the extension                                                    57
numai    câştigarea     încrederii   comunităţii  agents. Not only earning the farmers’ community
fermierilor este extrem de importantă ci şi         trust is highly important but the constant level
calitatea şi constanţa serviciilor, ca şi susţinerea     and the quality of the services together with
acestora prin măsuri de politică agricolă şi         agricultural policy support and professional
reprezentare profesională.                  representation.
    Posibilele conflicte de interese dintre           The    possible   conflict  of  interests
elementele politicii agricole şi căile de acţiune      between the elements of the agricultural policy
imediată identificate de fermieri nu trebuie să       and the immediate action way identified by
mai constituie bariere de cooperare care să         farmers should not constitute again cooperation
conducă la refuzuri şi care să genereze tensiuni       barriers, which can drive to refuse and generate
între parteneri. Amplasarea pe poziţie de          tensions   between     partners.  Placing  all
egalitate  a   participanţilor  în   procesul  de  participants to the agricultural extension on equal
consultanţă    agricolă,   a  fermierilor   şi  position, farmers and extension agents, drives not
consultanţilor, conduce nu numai la apropiere dar      only to a closer cooperation but also to a correct
şi la o apreciere justă a valorii serviciilor        assessment of the value of the exchanged or
schimbate sau oferite.                    offered services.
    Deşi cu obiective generale şi specifice           Although aiming high through its general
curajoase, Agenţia nu a reuşit să se impună până       and specific objectives, the Agency did not
astăzi pe piaţa consultanţei agricole. Considerăm      succeed on imposing itself on the agricultural
că este momentul în care avantajul prezenţei         extension market until now. We consider that it
poate fi valorificat superior prin servicii şi        is the moment when the advantage of the
programe   de   consultanţă   care  să  câştige  presence can be superiorly valorised through
credibilitatea     comunităţii      fermierilor.  services and extension programmes, which can
Modificarea abordării şi poziţiei curente, o         enhance the credibility from the farmers’
reconsiderare a modului de organizare şi           community side. Modifying the approach and the
funcţionare, o valoare adăugată considerabil mai       current position, reconsidering the organising and
mare la serviciile oferite pot conduce la o         functioning way, a considerable higher added
reaşezare pe baze durabile a activităţii agenţiei.      value to the offered services can drive to a
    Avantajele pe care parteneriatul cu         sustainable re-founding of the Agency’s activity.
universităţile agricole îl poate prezenta se             The advantages of the partnership with
concretizează în validarea pe baze neutre a         the agricultural universities can be represented by
soluţiilor oferite, consultanţă de specialitate la      a neutral based validation for the offered
toate nivelurile de expertiză, un transfer eficient     solutions,  specialised   consultancy   for  all
al mijloacelor şi tehnicilor moderne atât pentru       expertise levels, an efficient transfer of the                                                      58
producţie cât şi pentru comunicare, modelare,         modern means and technologies, for production
planificare   şi   adoptare   de   decizii,  spre  but also for communication, modelling, planning
comunitatea fermierilor cu garantarea unui feed-        and decision making to the farmers’ community
back.                             with a guaranteed feedback.
      În balanţa serviciilor de consultanţă            In the balance of the extension services
oferite astăzi în agricultură, raportul calitate / preţ    offered to agriculture today the ratio quality /
este cel care determină poziţia de leader. Analiza       price is determining the leader position. The
curentă conduce spre concluzia evidentă că           current analysis shows with no doubts that the
astăzi,  serviciile   private  sunt  incontestabil   private services are superior from the quality
superioare din punct de vedere al calităţii.          point of view, in our days. The problem is solved
Problema nu este însă rezolvată decât acolo unde        only on the areas where these services are present
acestea sunt prezente, iar numărul locaţiilor este       and the number of those locations is restraint.
redus. Din păcate, perspectivele nu rezervă nici o       Unfortunately, the perspective is not reserving
evoluţie spectaculoasă din acest punct de vedere.       any spectacular evolution on this field. And it is
Nici nu este de aşteptat, atât timp cât nici în        not expected as far as even in the countries with
statele cu tradiţie în utilizarea consultanţei         tradition in agricultural extension the private
agricole, serviciile private dezvoltate ca o afacere      services developed as business or as service for
sau ca un serviciu al unei companii producătoare        companies are not detaining important shares on
de input-uri, nu deţin o cotă de piaţă importantă.       the extension market. However, their presence as
Prezenţa acestora ca indicator de stare şi element       status indicator and as comparison element is
de comparaţie este însă necesară.               necessary.
      O  formă   privată  de   servicii  de      Another form for the private extension
consultanţă pentru agricultură care prezintă o         services highly important for the market of these
importanţă deosebită pentru piaţa acestor servicii       services represents the structures developed by
o reprezintă structurile dezvoltate de către          the professional associations. Whether those
asociaţiile profesionale. Fie că acestea sunt         structures are financed entirely or only partially
finanţate direct de către fermieri sau parţial,        by the farmers, jointly with the state subsidies,
lângă cofinanţarea statului, puterea pe care          their power over the farmers’ community is
acestea o au asupra comunităţii fermierilor este        superior to any other forms. Certainly that in
superioară oricărei alte forme. Desigur că în         Romania’s   situation  the  absence    of   the
situaţia    României    absenţa     reprezentării  professional   bodies  represents   a    major
profesionale constituie un impediment major în         impediment for the possibility of developing this
posibilitatea dezvoltării unor astfel de servicii. Pe     type of services. On the other hand, the
de altă parte puterea financiară extrem de redusă       extremely low financial power of the Romanian                                                       59
a fermierilor români conduce la imposibilitatea         farmers drives to the impossibility of developing
dezvoltării de astfel de servicii cu acoperire         such services with national coverage, exclusively
naţională, prin susţinere proprie exclusivă.          maintained by own resources.
      Ca ipoteză, putem să avansăm ideea              As a hypothesis, we can advance the idea
conform căreia, o asociaţie profesională de           according to whom, if a professional association
reprezentare a fermierilor care ar beneficia de un       representing the farmers could benefit from a
buget egal cu acela al Agenţiei Naţionale pentru        budget equal to the budget of the National
Consultanţă Agricolă ar putea atinge performanţe        Agency   for  Agricultural  Consulting    could
net superioare activităţii curente a agenţiei.         achieve results and performances net superior to
Desigur că aici există o serie de variabile care        the current Agency’s activity. It is understood
trebuiesc să atingă un anumit nivel, aşa cum ar fi       that we have a series of variables which are
nivelul de înţelegere al fermierilor, existenţa unor      required to attain a certain level, such as the
structuri    de    reprezentare     profesională   understanding level of the farmers, the existence
recunoscute    atât   de   membrii  cât  şi  de  of professional representation bodies, recognized
administraţia agricolă, o poziţie suficient de         both by the members and central agricultural
elastică a structurilor centrale ale administraţiei,      administration,  sufficient  elasticity  on   the
colectarea de taxe şi impozite care să susţină         position of the central administration structures,
finanţarea activităţii de consultanţă, delimitarea       collecting taxes which can support the financing
fermierilor de restul masei de activi agricoli şi        of the extension activity, delimiting the farmers
încă altele.                          from the rest of the agricultural active persons
      Situaţia curentă ne permite însă doar        (non-farmers) and many others.
considerarea acestei speculaţii ca o posibilă              The current situation allows us to
alternativă de dezvoltare sau transfer a structurii       consider this speculation as a possible alternative
prezente. Această alternativă este cât se poate de       for development or transfer of the existing
realistă,   considerând     viitorul  european   al  structure. This alternative is very realistic
agriculturii româneşti. Se impune însă găsirea         considering the European future of the Romanian
unei soluţii realiste şi imediate care să permită        agriculture. It is imperative to find an immediate
aşezarea pe baze sănătoase şi durabile a viitorului       solution that can allow the establishment of the
activităţii de consultanţă. Realizarea acesteia         agricultural extension’s future on healthy and
poate conduce la integrarea cu succes a politicii        sustainable basis. Realising this imperative can
agricole    tranzitorii    spre  politica  agricolă  insure a successful integration from a transitory
comunitară. Considerăm că nici un alt instrument        agricultural policy into the Common Agricultural
de implementare nu se poate dovedi mai fiabil          Policy. We consider that no other implementing
decât un sistem de consultanţă pro-activ şi           tool can prove more feasibility then an efficient                                                       60
eficient, aproape de nevoile fermierilor.           extension system, pro-active and close to the
     Standardele la care trebuie să ajungă        farmers’ needs.
agricultura românească într-un interval de timp            The  standards   that  the   Romanian
extrem de redus în comparaţie cu evoluţia           agriculture has to attain in extremely short time
statelor europene sau chiar ale altor state din        compared to the evolution of the European Union
Centrul    Europei,   reprezintă   o   distanţă   member states or even compared with another
considerabilă de la starea de astăzi. Nu există nici      candidate countries from the Central and Eastern
un dubiu cu privire la nivelul de atins, există doar      Europe, represents a considerable distance from
căutări în încercarea de a stabili mijloacele         today’s situation. There are no doubts concerning
adecvate   pentru   atingerea  acestora.     Deşi  the level to be achieved, there are only attempts
complexe,   aceste  mijloace  trebuie    să   se  in  establishing  the  appropriate   means  to
dovedească extrem de eficiente în acţiune, iar         accomplish the requirements. Even if complex,
efectele produse trebuie să fie şi de amploare şi       these means should prove extremely efficient in
de profunzime astfel încât să conducă la            action, and the resulting effects should of scale
modificările structurale vizate şi necesare.          and profound in order to drive to the expected
     Considerăm   că  viitorul    agriculturii  and necessary structural changes.
româneşti este unul european şi că această cale            We consider that the future of the
nu prezintă alte alternative. Integrarea europeană       Romanian agriculture is a European future and
nu mai este o opţiune ci un deziderat major.          this way has no other alternative. The European
Integrarea   României    înseamnă     integrarea   integration it is not an option anymore but a
agriculturii româneşti într-un sistem european de       major objective to be achieved. Romania’s
înaltă competiţie. În acest sistem, ratările sunt       accession to EU means integration of the
sancţionate imediat şi aspru. De aceea, integrarea       Romanian agriculture into a European high
agriculturii sau modificarea acesteia la standarde       competitive system. Moreover, in this system,
europene nu este o problemă exclusiv agricolă ci        the failure is sanctioned immediately and
este, în acelaşi timp, una care priveşte ruralul în      drastically.  Therefore,   the     agriculture’s
ansamblul său, vizează toate aspectele economice        integration or its adjustment to European
şi sociale.                          standards it is not exclusively an agricultural
                                issue, but at the same time regards the rural
                                world, all economic and social aspects.
                                                       61
   1.4. ANALIZA SISTEMELOR DE            1.4. ANALYSIS OF THE AGRICULTURAL
   CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ DIN               EXTENSION SERVICES FROM THE
  STATELE UNITE ALE AMERICII ŞI             UNITED STATES OF AMERICA AND
          EUROPA                          EUROPE


   STATELE UNITE ALE AMERICII                UNITED STATES OF AMERICA


    Vom începe analiza noastră cu modelul          We would start our analysis with the
de consultanţă şi extensie agricolă din Statele     agricultural extension and consultancy model of
Unite, model diferit de oricare dintre formele     the United States, which is different of all known
consacrate şi cunoscute în Europa.           and existing forms in Europe.
    Paşii realizaţi până la începutul secolului,      The steps realised by the beginning of
mai precis până la 1908 au fost marcaţi de       the twentieth century, more precisely by 1908
evenimente, acte şi hotărâri din care se desprinde   were marked by events, documents and decisions
interesul timpuriu pentru activităţi de sprijinire a  from which we can draw the early interest for
agriculturii şi a vieţii fermierilor. Cel mai grăitor  supporting the agriculture and farmers’ life. The
exemplu în acest sens îl reprezintă legislaţia     best example in this way represents the land-
referitoare la oferire de pământ din domeniul      grant legislation, offering land from the public
public pentru scopuri educaţionale şi ştiinţifice    domain for educational and scientific purposes to
fiecărui stat (Land-Grant Legislation). Astfel,     each state (Land-Grant Legislation). The Morrill
demersurile lui Morrill începute în 1857 au       attempts  started  in  1857  became  official
devenit act în 1862, când preşedintele Lincoln a    document in 1862, when President Lincoln
semnat legea. Va mai trece însă un timp până      signed the law. It will take a time until the
când statele sudice vor deveni eligibile în       southern states will become eligible within the
contextul   acestui   document.    Conform   context of this document. According to this Law,
documentului, fiecare stat putea obţine 30.000 de    each state could obtain 30.000 acres from the
acrii din fondul public, pentru fiecare senator sau   public domain, for each senator or congressman
congresman care reprezenta statul. Această       that represented the state. This area was excluded
suprafaţă era exclusă de la vânzare şi era       from sale and designated for the founding of
destinată înfiinţării de colegii / universităţi     colleges  and  schools  for  agriculture  and
agricole şi mecanice, în fiecare stat.         mechanics in each state.
    Începuturile  extensiei  agricole  sunt      The beginnings    of  the agricultural
marcate de momentul 1908. Acesta este anul în      extension are marked by the moment 1908. This                                                  62
care legislativul alocă primele sume importante,    is the year in which the legislative allocates the
pe bază anuală, pentru activităţi de consultanţă    first important financial support, on yearly basis,
agricolă.                        for agricultural extension activities.
    Sarcina activităţilor de extensie agricolă        The agricultural extension activity is in
revine universităţilor şi colegiilor care au      charge of the agricultural universities and
desfăşurat activitate de pionierat şi care de la    colleges who developed pioneering activities on
acest moment devin responsabile de activitatea     this field and who become responsible for the
de consultanţa agricolă. Este demn de menţionat     entire agricultural extensions from this moment.
faptul că, încă de la faza de apariţie şi pionierat,  It is important to stress here that from the very
serviciile de extensie au avut preocupări mai      beginning the extension services had broader
largi decât strict activitatea de producţie agricolă.  interests then strictly the agricultural production.
Acest element păstrat şi dezvoltat până în zilele    This element maintained and developed to our
noastre se adresează prin consultanţă şi asistenţă,   day addresses by consultancy and assistance,
educaţie  şi  sprijin,  deopotrivă   familiei  education and support, to both the farmers’
fermierului şi activităţilor acestuia. Ansamblul    family  and  his  activities.  This  ensemble
consideră pe o poziţie egal de importantă viaţa     considers of equal importance the position of the
privată a fermierului şi familiei sale, caracterul   farmer’s private life, his family, the presence and
activ şi prezent în viaţa comunităţii. Astfel, pe    the active character in the community. In this
lângă serviciile de consultanţă oferite pentru     way, beside the advising services addressing the
activitatea specifică a fermierului şi a comunităţii  farmers and their community’s specific activity,
din care acesta face parte, se oferă o paletă      a broad range of services designed for the
întreagă de servicii care se adresează soţiilor     farmers’ consorts, children, community events
fermierilor, copiilor acestora, vieţii comunităţii şi  and private life.
evenimentelor acesteia.                     This model of extension services assured
    Acest  model    de  extensie  agricolă  almost exclusively by universities and colleges,
asigurat de către universităţi şi colegii, aproape în  presents a series of advantages and major
exclusivitate, prezintă o serie de avantaje şi     benefits for all the participants in the process. As
beneficii majore pentru toţi participanţii la      we mentioned earlier, not only the farmers but
proces. Nu numai fermierii, şi aşa cum spuneam,     also their families and the community to which
familiile acestora şi comunitatea din care aceştia   they belong are in a winning position, even if
fac parte, au de câştigat, deşi aceştia se constituie  farmers and their agricultural activity represent
în beneficiarii primi şi direcţi. Şi universităţile   the main and direct target. The universities are
sunt beneficiare ale procesului de extensie       also benefiting from the extension process
agricolă prin experienţa, feed-back-ul permanent,    through the earned experience, the permanent                                                  63
vasta cauzistică şi legătura directă şi permanentă       feedback, the large number of instances and
cu practica.                          through the direct and permanent link with the
     Putem afirma că dintre toate sistemele de       practice.
extensie agricolă consacrate şi cu tradiţie,                We can affirm that from all agricultural
sistemul american beneficiază de cea mai redusă         extension services, established with a long
distanţă dintre fermieri şi universităţi. Nu numai       tradition, the American system benefits of the
distanţa este redusă, dar legăturile stabilite sunt       shortest   distance   between   farmers  and
puternice, durabile şi reciproc avantajoase.          universities. In addition, not only that the
Comunitatea     fermierilor   şi    comunitatea   distance is reduced but the established links are
academică pot astfel comunica deschis, fără           strong,   sustainable   and   with  reciprocal
bariere sau sincope. Progresul tehnic ajunge          advantages. The academic and the farmers’
direct la beneficiari, iar feed-back-ul permite         community can openly communicate with no
ajustarea noului astfel încât să răspundă nevoilor       barriers or syncope. The technical progress
utilizatorului.                         reaches directly the primary target, and the
     Cel de al treilea mare participant la         feedback allows the adjustment of the novelties
procesul    de  extensie   agricolă,    respectiv  in order to answer the best to the user needs.
companiile din amonte şi aval de agricultură,               The third important participant to the
sunt prezente prin participare-colaborare. Poziţia       agricultural extension process, respectively the
de leader a universităţilor este mai puţin           companies from up- and downstream agriculture,
relevantă pentru acest parteneriat. Cea mai           are involved by participation-collaboration. The
importantă    poziţie  este  aceea   de   analist  leading position of the universities is less
independent a tuturor produselor industriei.          relevant for them in this partnership. The most
Corelat cu cel mai bun uz pentru fermieri şi de pe       important position is the independent analytical
poziţia neutră a domeniului ştiinţific, informaţiile      position of all industry products. Correlated with
care trec prin sistem au o valoare deosebită          the best use for farmers and from a neutral
pentru   fermieri.  Acest   model,   al  triadei,  position   of   the  scientific  domain,  the
funcţionează cu rezultate extrem de favorabile,         informations passing the system are extremely
validate şi verificate în timp în avantajul           valuable for farmers. This triad model works
fiecăruia dintre participanţi, în condiţii de respect      producing extremely favourable results, verified
şi  performanţă      maxime.     Performanţele    and validated in time, on the advantage of each
agriculturii americane vin să probeze rezultatele        participant, in a mutual-respect environment, and
acestui model de sistem de consultanţă şi            maximum      performance.   The  American
extensie agricolă.                       agriculture’s performances prove the results of
                                this model of system for agricultural extension                                                       64
              FRANŢA                 and consultancy.


      În situaţia Franţei, consultanţa şi extensia                FRANCE
agricolă    se  realizează,   în  principal,   prin
intermediul     structurilor  profesionale   şi  ale      In the French situation, the agricultural
statului,    într-o  formă   mixtă.    A.N.D.A.  –  extension and consultancy is mainly realised
Asociaţia Naţională pentru Dezvoltare Agricolă          through a mix of professional and state
este forul central, naţional care reuneşte actorii        structures. The A.N.D.A. – National Association
implicaţi în dezvoltarea agricolă şi rurală            for Agricultural Development, is the central
(modificări recente vor conduce la schimbarea           structure, on the national level, regrouping all the
titulaturii în A.N.D.A.R., adăugând „rural”).           actors  involved   in  agricultural  and  rural
Unul dintre actorii principali ai dezvoltării           development (recent changes will drive to a
agricole şi care oferă servicii de consultanţă          change of name in A.N.D.A.R., by adding the
agricolă este reprezentat de Camerele de             “Rural”). One of the main actors involved in
Agricultură, la nivel regional şi local. Reţeaua         agricultural  development   offering  extension
Camerelor de Agricultură numără 116 instituţii,          services for agriculture is represented by the
4.200 de aleşi prin sufragiu universal, 7.750 de         Agricultural Chambers, present on regional and
salariaţi şi un buget anual de 3,5 miliarde FF (~         local level. The network of the Agricultural
500 milioane €).                         Chambers counts 116 institutions , 4.200 elected
      Instituţii publice profesionale, Camerele       by universal vote, 7.750 employees and a yearly
de Agricultură, sunt instituţii cu acelaşi statut cu       budget of 3,5 billion FF (~ 500 million €).
Camerele de Comerţ şi Industrie şi Camerele de               Being public professional institutions,
Meserii. Toate componentele lumii agricole se           the Chambers of Agriculture have the same
regăsesc reprezentate în sânul Camerei de             status as the Chambers of Trade and Industry and
Agricultură. Camerele de agricultură se compun          the Chamber of Crafts. All the agricultural world
din cinci „colegii individuale”:                 elements can be retrieved inside the Chamber of
      -  colegiul şefilor de exploataţie şi        Agriculture. The Chambers are structured of five
         asimilaţi;                    „individual boards”:
      -  colegiul salariaţilor în producţia            -   the board of the farmers and the
         agricolă;                            assimilated (as status);
      -  colegiul     salariaţilor   grupărilor       -   the board of the employees in
         profesionale agricole;                     agricultural production;
      -  colegiul proprietarilor funciari, şi           -   the board of the employees of
                                         agricultural professional groups;


                                                        65
    -   colegiul foştilor fermieri,            -  the board of the landowners, and
din cinci colegii ale grupărilor profesionale           -  the board of the former farmers,
agricole:                         of five boards of agricultural professional groups:
    -   colegiul cooperativelor de producţie;       -  the  board  of  the  production
    -   colegiul altor cooperative;              cooperatives;
    -   colegiul Credit Agricol;              -  the board of the other cooperatives;
    -   colegiul   asigurărilor   mutuale      -  the board of the Agricultural Credit
        (sociale) agricole, şi                 Bank (Credit Agricol);
    -   colegiul organizaţiilor sindicale,         -  the board of the agricultural mutual
în fine, unu până la patru administratori ai             (social) insurances, and
Centrului Regional al Proprietăţii Forestiere şi de        -  the board of the Union organisations,
la zero la opt membrii asociaţi.             and, one up to four administrators of the
    Deşi cu o reprezentare extrem de         Regional Centre of the Forest Property and zero
laborios distribuită la fiecare dintre actorii      to eight associated members.
dezvoltării agricole, Camera Agricolă are ca           With a highly elaborated representation,
misiune principală reprezentarea (porte-parole)      distributed to all of the agricultural development
agriculturii şi lumii rurale. Ea se constituie în     actors, the Chamber of Agriculture has as central
interlocutor al structurilor publice franceze şi     mission to stand for the agriculture and the rural
europene şi al colectivităţilor teritoriale.       world (as a port parole). The Chamber is an
    Camerele de Agricultură asigură prin cei     interlocutor to the French and European public
5.000 de ingineri şi tehnicieni, şase domenii de     structures and to the regional communities.
intervenţie:                           Through theirs 5.000 engineers and
    -   studii economice şi de perspectivă;    technicians, the Chamber of Agriculture covers
    -   consiliere la nivelul exploataţiei;    six intervention domains:
    -   cercetare-dezvoltare         şi      -  economic and perspective studies;
        experimentare;                   -  advising on farm level;
    -   animare şi inginerie de proiect;          -  research-development        and
    -   formare-educaţie;                   experiments;
    -   comunicare.                    -  animation and project engineering;
    Structura este finanţată de la bugetul de         -  training-education;
stat, din taxele agricole şi profesionale şi din         -  communication.
subvenţii ale statului. Forma de consiliere prin         The structure is financed from the state
intermediul Camerelor de Agricultură, în cazul      budget, from the agricultural and professional                                                  66
Franţei,  apropie   foarte  mult   administraţia  taxes and state subsidies. The advising form
agricolă de comunitatea fermierilor, dar nu          through the Chambers of Agriculture, in France,
suficient de mult, comunitatea industriilor şi        approaches    very  much  the   agricultural
companiilor.                         administration to the farmers’ community, but
                               not enough the companies and industries’
           GERMANIA                community.


      Modelele germane de consultanţă şi                   GERMANY
extensie agricolă acoperă toate sectoarele posibil
implicate    în   acest   proces:   Ministerele        The German models of agricultural
Agriculturii,    Camerele   de  Agricultură    şi  extension and consultancy covers all possible
domeniul privat. În fig. 1.20 este redat sistemul       sectors involved in this process: the Ministries of
de extensie funcţie de stat (land). După cum se        Agriculture, the Chambers of Agriculture and the
poate observa, sudul este acoperit de Ministerele       private structures. In the fig. 1.20 is represented
de Agricultură ale fiecărui land, nord-estul este       the dominant extension system according to the
dominat de sistemul privat de consultanţă şi         state (land). As we can observe, the South is
extensie agricolă, în timp ce nord-vestul se         covered by the Ministries of Agriculture of each
bazează pe Camerele de Agricultură în domeniul        Land, the Northeast is dominated by the private
acestor servicii. Desigur că fiecare dintre cele trei     structures, while the Northwest is based on the
forme este prezentă în fiecare dintre statele         Chambers of Agriculture in providing these
federale, însă în proporţii diferite. Figura         services. Certainly each of the described
ilustrează furnizorul dominant de servicii pentru       providers is present on each federal state but with
fiecare land.                         different weights on the market. In the figure, the
      Camerele    de    Agricultură     sunt  difference is made on representing each Land by
organizaţii profesionale regionale reprezentând        the dominance of the service type.
interesele fermierilor, guvernate de fermieri aleşi           The Chambers of Agriculture are
prin vot şi conduse de profesionişti. Funcţie de       regional professional organisations representing
mărimea landului, acesta poate avea una sau          the farmers’ interests, governed by elected
două Camere de Agricultură. Mandatul şi forma         farmers   and   managed   by   professionals.
legală a Camerei variază funcţie de land, iar         According to the size of each federal state, every
contribuţia financiară primită este fixă şi          Land can have one or two Chambers of
dependentă    de   potenţialul    economic   al  Agriculture. The mandate and the legal form of
exploataţiilor fermierilor. Cu toate acestea, partea     each Chamber vary with the state, and the
majoritară a bugetului unei Camere este asigurată       financial contribution received is fixed and                                                     67
de   către  stat.  Această   finanţare  asigură  depending on the economical potential of the
îndeplinirea unei serii de funcţii de către       farms. Even though, the main part of the budget
Camerele de Agricultură, cum ar fi: cercetarea      of one Chamber is supplied by the State. This
aplicată, educaţie şi pregătire profesională,      financing assures the fulfilment of a series of
administrare şi control în domeniul agricol. În     functions by the Chambers of Agriculture, like
cele mai multe dintre situaţii, îndeplinirea       applied research, education and professional
funcţiunilor este finanţată integral de către stat.   training,    administration      and  control  in
Funcţionarea departamentului de extensie şi       agriculture. In most of the situations, the
salarizarea personalului sunt însă doar parţial     accomplishment of these functions is entirely
subvenţionate.                      financed by the State. The functioning of the
                             extension department and the personnel wages
                             are only partially subsidised.
                     Figura 1.20.
   Serviciile de consultanţă în Germania, funcţie de land şi furnizorul principal de servicii
         Camere de Agricultură                                        Structuri Private
                                   Ministerul Agriculturii, Biroul
                                     Agricol al Landului
   Sursa: AgREN (Agricultural Research & Extension Network) Network Paper 98/01.2000
                                                      68
                    Figure 1.20.
    The extension services in Germany function of Land and main service provider


      Agricultural Chambers                                    Private Structures
                              Ministry of Agriculture, Land
                                Agricultural Office
  Source: AgREN (Agricultural Research & Extension Network) Network Paper 98/01.2000

    Biroul Agricol al Landului. În statele în       The Agricultural Office of the Land.
care furnizorul principal de servicii de extensie şi  In those federal states where the main supplier of
consultanţă agricolă este statul, misiunea revine   agricultural extension services is the state, the
Ministerelor Agriculturii. Tendinţele recente     mission is accomplished by the Ministries of
conduc spre o situaţie în care agricultura nu mai   Agriculture. The recent trends are driving to a
dispune de un minister propriu. Astfel, Biroul     situation in which the agriculture doesn’t have an
Agricol al Landului se ocupă şi de alte domenii,    own Ministry. Under these conditions, the
cum ar fi mediului înconjurător sau amenajare     Agricultural Office of the Land also covers other
funciară sau poate ajunge sub subordonarea unui    field of activity like the environment, landscape
al minister, ca de exemplu, Ministerul Economiei    engineering and improving, or it can be
sau Ministerul de Interne.               dislocated under the subordination of a different
    Structurarea Biroului urmează o schemă     Ministry, like, Ministry of Economy or Ministry
organizatorică bazată pe domenii tehnice, în care   of Internals.
funcţiile de control, administrare, educaţie şi        The structure of the Office follows an
consultanţă se regrupează în unităţi tehnice cum    organisational   scheme     based  on  technical
ar fi: legislaţie agricolă, economie agricolă,     domains   where   the   functions   of  control,                                                     69
protecţia   plantelor  şi  marketing,   producţie  administration, education and extension are
animală sau altele. Tendinţa actuală referitoare la     regrouped in technical units like agricultural
modificarea structurală se deplasează spre o         legislation, agricultural economy, plant protection
formă funcţională care să evite conflictul de        and marketing, animal husbandry or others. The
roluri.                           actual trend concerning the structural change is
     Structurile    private.   Una   dintre  moving towards a functional form, which can
modificările organizaţionale cele mai puternice s-      avoid the role conflict.
a produs după unificarea Germaniei. Situaţia             The Private Structures. One of the most
celor cinci noi landuri, cu ferme extrem de mari       important organisational changes occurred after
(în comparaţie cu celelalte landuri federale), cu o     the reunification of Germany. The situation of the
agricultură ce trebuia restaurată şi privatizată a      five new lands, with extremely large farms
condus spre concluzia că momentul este cel puţin       (compared to the other federal states), with an
nepotrivit   pentru   instalarea   Camerelor  de  agriculture that required to be restored and
Agricultură. Cum atmosfera nu era prielnică         privatised, droved to the conclusion that the
implicării structurilor statului, din punct de        moment is highly inappropriate for installing
vedere al nivelului şi gradului de confidenţă, în      Chambers of Agriculture. As the atmosphere was
special în procesul de privatizare şi cel de         unfavourable to the involvement of the state
consiliere legală şi tehnică, trei din cele cinci noi    structures, from the point of view of the level and
landuri au optat pentru folosirea consultanţei        the degree of confidence, especially in the
agricole private pentru fermieri.              privatisation process and technical and legal
     Cu toate că sectorul consultanţei este       counselling, three of the five new states choose
integral privat, statul îţi păstrează un rol prin      the private agricultural extension for their farmers.
subvenţionarea costurilor. Tendinţa actuală este           Even if the extension sector is completely
însă aceea de reducere a subvenţiilor prin          private, the state maintains its role by subsidising
intermediul structurilor private, ca şi o reducere      a part of the costs. The actual trend aims to reduce
de ansamblu.                         the subsidising through the private structures as
     În zilele noastre, mai mult decât oricând,     well as an overall reduction.
agricultura germană are nevoie de o calitate             Today, more than ever, the German
înaltă a serviciilor de consultanţă, nu numai        agriculture needs a high quality of the services
pentru a sprijini fermierii în utilizarea fluxului      provided in extension, not only for supporting the
constant   de  noutăţi   şi  în  reglementările  farmers in the use of the constant flow of novelties
complicate ale guvernului sau UE, dar şi pentru a      and in the European and national complicated
putea face faţă unei cereri crescând specializate a     administrative regulations, but also to answer an
clienţilor.                         increasing specialised demand of the customers.                                                    70
      2. LOCUL ŞI IMPORTANŢA              2. PLACE AND IMPORTANCE OF THE
 DIFERITELOR METODE UTILIZATE ÎN                DIFFERENT METHODS USED IN
          CONSULTANŢĂ                           EXTENSION
 2.1. METODE INDIVIDUALE / DE GRUP /              2.1. INDIVIDUAL / GROUP / MASS
 DE MASĂ – ANALIZĂ COMPARATIVĂ               METHODS – COMPARATIVE ANALYSIS


      Analiza pe care o vom face în continuare        The analysis we will conduct on this
adresează metodele utilizate în consultanţa        chapter addresses the employed methods in
agricolă cu trimitere specială la situaţia specifică    agricultural extension with special regard to the
României. Contextul actual în care se plasează       Romania’s situation. The actual context in which
dezvoltarea agricolă, nivelul acesteia, poziţia şi     the agricultural development is placed, its level,
statutul  fermierului   determină   o  abordare  the position and the status o the farmer,
diferenţiată faţă de aceea recomandată de         determines a differentiate approach next to the
literatura de specialitate. Deşi aceasta conţine o     one recommended by the literature. Even if the
tipologie vastă de situaţii şi ilustrări specifice     described situations and specific illustrations
pentru state în care consultanţa agricolă este la     contained in the available literature covers
început sau state care se găsesc în stadii de       situations from countries where the agricultural
dezvoltare diferite, de la sub-dezvoltare la nivele    extension is at its very beginning, or countries on
înalte ale dezvoltării, situaţia în care se găseşte    different stages of development, from under-
agricultura românească astăzi nu poate fi precis      developed   to    industrialised  countries,  the
încadrată în nici una dintre acestea.           Romanian    agriculture’s    situation  can’t  be
      Pentru   aceste    raţiuni,  analiza  precisely situated under any of those conditions.
comparativă de metode pe care o vom prezenta în          For these reasons, the comparative
continuare   va  face   referiri  specifice  la  analysis of methods presented bellow will refer
pretabilitatea şi particularităţile fiecăreia dintre    specifically    to   the  portability  and   the
metodele supuse investigării. Trimiterile vor       particularities of each of the investigated method.
reflecta realismul situaţiei specific agriculturii     The remarks will reflect the reality of the
româneşti cu referiri la perspective şi posibile      situation specific to the Romanian agriculture
dezvoltări ale situaţiei de ansamblu.           referring   to    perspectives   and  possible
      Analiza  va   sublinia   în  principal  developments of the overall situation.
rezultatele şi avantajele asupra publicului ţintă,         The analysis will emphasise mainly the
ţinând cont de faptul că metodele sunt diferite ca     results and the advantages over the targeted                                                      71
acoperire şi public adresat, orice alt tip de          public, taking into account the fact that the
comparaţie fiind irelevant atât pentru metode în         methods are different in terms of coverage and
cât   şi   pentru  beneficiari   sau   utilizatori.  addressed   customers,   any   other  type  of
Comparaţiile interne, în cadrul aceleiaşi grupe         comparison lacking any relevance for both the
vor   releva    aceleaşi  aspecte   ca   şi  unele  methods and the beneficiaries or users. The
particularităţi.                         internal comparison, inside the same group, will
       Preocuparea principală fiind aceea de a       reveal the same aspects and include the
contura registrul în care se va încadra metoda          particularities.
propusă, aceea a Grupului de Rezolvare a                  The main objective is to draw the
Problemelor (GRP), găsim necesar să subliniem          framework in which the proposed method, the
toate    acele  aspecte  cu   relevanţă    asupra  Problems Solving Group (PSG), and therefore
posibilităţilor de integrare şi succes.             we consider necessary to stress all relevant
       Deşi metoda GRP este o metodă de grup        aspects   concerning   the   success  and  the
prin forma şi modul de funcţionare, considerăm          integration possibilities.
utilă comparaţia cu metodele de grup tocmai                Even if the PSG is a group method
pentru     similaritatea  nivelului    rezultatelor  considering its form and functioning, we
posibile. Nivelul impactului pe care acestea îl pot       consider useful the comparison with the group
avea asupra fermierilor şi comunităţii poate fi         methods for the similarity of the possible results
chiar superior prin volum, nivel şi calitate, aşa        level. The impact level on the farmer or
cum vom arăta în cele ce urmează. Pe de altă           community scale can be superior in volume, level
parte metodele individuale sunt cele utilizate cu        and quality, as we will present in the following
predilecţie astăzi, în contextul specific al           parts. On the other side, the individual methods
agriculturii româneşti.                     are the ones mainly used today in the specific
       Metodele individuale se bazează pe         context of the Romanian agriculture.
discuţii între agentul de consultanţă şi fermier şi            The individual methods are based on
funcţie de locaţie, acestea pot avea loc în fermă        discussions between the extension agent and the
sau locuinţa fermierului sau la biroul agentului         farmer, and these discussions can take place in
de consultanţă. Aceste discuţii au fost adaptate         the farm, or farmer’s house or in the office of the
funcţie de situaţie şi context, prin diferite          extension agent. These discussions have been
modele, cum ar fi modelul consilierii, modelul          adapted function to the situation and context,
diagnoză-prescriere,      modelul     participativ.  through different models, such as the advising
Acestor modele li se adaugă tehnici specifice de         model,   the  diagnosis-prescription   model,
utilizat cum ar fi: stimularea întrebărilor,           participation model. To this list of models, we
informaţie şi propunerea de soluţii model,            can add specific techniques to use, such as                                                       72
comentarii la observaţii, inventarierea avantajelor    stimulating the questions, offering information
/ dezavantajelor. Întrucât ceea ce ne propunem      and proposing model solutions, comments on
aici este o analiză, nu vom detalia modul de       observations,   inventory  of  advantages  /
funcţionare al metodelor ci vom pune în balanţă      disadvantages. As we only propose an analysis,
avantajele şi dezavantajele.               we will not get into details in methods
     Avantajele majore pe care metodele       functioning but we will examine the advantages
individuale le prezintă se referă la acceptarea cu    and the disadvantages.
uşurinţă a beneficiilor pe care intervenţiile le pot       The major advantages of the individual
avea asupra fermei în corelaţie cu sentimentul de     methods refers to accepting easier the benefits
siguranţă conferit fermierului de situarea într-un    that interventions can have on the farm correlated
mediu familiar; investigarea la faţa locului a      with the comfort of the farmer being in a familiar
problemelor ce prezintă aspecte observabile;       surrounding; investigating on the spot the
validitatea solicitărilor fermierului poate fi uşor    problems which present observable aspects;
verificată şi bazat pe observaţii comune aceştia     validating the farmers’ demands and based on
pot conlucra pentru un nivel superior al         common observations they can collaborate for a
rezultatelor;  vizitele  repetate  constituie  un  superior level of the results; the repeated visits
excelent prilej de schimb de informaţie, mai ales     constitute an excellent occasion for exchanging
acolo unde o activitate comună cu fermierul este     information, especially when a common activity
proiectată pentru o perioadă lungă de timp;        is planned with the farmer for a longer period of
numărul vizitelor poate fi redus în timp, după ce     time; the number of visits can be reduced in time
agentul   de  consultanţă  şi   fermierul  se  as the farmer and the extension agent get more
familiarizează.                      familiar.
     Metodele individuale sunt calea cea mai         The individual methods are the most
potrivită  pentru  rezolvarea    unor  probleme  appropriate way to solve punctual problems of
punctuale şi de interes major pentru fermier.       major interest for farmers. This appropriation is
Aceasta datorită faptului că natura unică a        due to the unique nature of the problems often
problemelor este frecvent în strânsă corelaţie cu     correlated with the farmer as a person. It is the
persoana fermierului. Este cel mai potrivit mijloc    most suitable way of integrating the information
de  integrare  a  informaţiilor   agentului  de  of the farmer and of the extension agent, and
consultanţă şi ale fermierului şi de clarificare     clarifying for farmer the contradictory feelings
pentru fermier a sentimentelor contradictorii pe     that  he  can  have  concerning  conflicting
care acesta le poate avea faţă de obiective în      objectives. In addition, by direct and personal
conflict. În fine, prin contact direct şi personal,    contact the extension agent can considerably
agentul de consultanţă poate spori încrederea       increase the farmer’s trust feeling by showing                                                  73
fermierului prin interesul pe care îl poate arăta    interest for his person and situation, not
faţă de persoana şi situaţia acestuia, fără       necessarily linked to the professional activity.
neapărată legătură cu activitatea profesională.          Certainly, there are an important number
    Există desigur şi un număr important de     of disadvantages from which, probably the most
dezavantaje, printre care, probabil cel mai       important is represented by the high costs caused
important îl reprezintă costurile ridicate produse   by the important consumption of time and human
de consumul mare de timp şi personal. Un număr     resources. A relatively reduced number of
relativ redus de fermieri din publicul ţintă poate   farmers from the targeted public can be covered
fi acoperit de către un agent de consultanţă prin    by  an   extension  agent   through  mutual
discuţii mutuale, indiferent de locul în care      discussions,  regardless  the  location.   The
acestea se desfăşoară. Posibilitatea ca informaţii   possibility of transferring incorrect information
incorecte să fie transferate fermierilor este relativ  to the farmers is relatively high and the control
ridicată iar mijloacele de control şi corecţie pe    and correction tools available for the agent’s
care le au la îndemână supervizorii agenţilor de    supervisor are reduced. The confidence level on
consultanţă sunt extrem de reduse. Nivelul de      which the method is based is extremely elevated
confidenţă pe care se bazează metoda este extrem    and its absence can compromise any attempt. The
de ridicat iar absenţa acesteia compromite orice    intermediate situations drive to a lack of opening
încercare. Situaţiile intermediare conduc la o     from the farmer’s side and to the same
lipsă de deschidere din partea fermierului şi la    impossibility on problem solving. Very often,
aceeaşi imposibilitate de a rezolva problemele.     when the discussions are opened by the farmer or
Frecvent, atunci când discuţiile sunt deschise de    on his demand, the problems are in a developed
fermier sau la solicitarea acestuia, problemele în   stage, and any previous approach to this moment
cauză se găsesc într-un stadiu avansat iar       could mean a considerably reduced effort for
rezolvarea acestora printr-o abordare anterioară    solving it. The farmers do not realise the fact
acestui moment    ar fi presupus un efort      that, often, their problems are common with their
considerabil mai redus. Fermierii nu realizează     neighbours and a common solving could be in
faptul că adesea problemele pe care le au sunt     the benefit of all, regardless the involved parties.
comune vecinilor lor şi că o rezolvare comună ar         Returning to the specific context in
fi în beneficiul tuturor părţilor implicate,      which the Romanian agriculture places today, to
indiferent care ar fi acestea.             the development level of the farms / farmers, to
    Dacă revenim în contextul specific în      the position of the farmers’ profession, we will
care se găseşte agricultura României astăzi, la     have to emphasise on several aspects mentioned
nivelul de dezvoltare al fermelor / fermierilor ca   earlier. In addition, we will have to take into
şi la poziţia pe care o ocupă profesia de        account the development level of the extension                                                   74
agricultor astăzi, va trebui să accentuăm câteva    services and their coverage degree on the
dintre aspectele menţionate anterior. Va trebui,    territory.
de asemenea, să luăm în considerare nivelul de          The individual methods are preferred and
dezvoltare al serviciilor de consultanţă agricolă şi  often preferable considering the context. Even
gradul de acoperire pe care acestea îl au în      supposing an important financial effort with high
teritoriu.                       consumptions of time and human resources,
     Metodele individuale sunt preferate şi     these methods reaches their proposed objectives.
adeseori de preferat în acest context. Deşi       The volume of the targeted public is restraint and
presupun un efort financiar important şi sunt      the dissemination of the results through the
mari consumatoare de timp şi personal, acestea     community is frequently on a lower level then
reuşesc să-şi atingă obiectivele propuse. Volumul    the most pessimistic expectations.
publicului ţintă este însă redus iar propagarea         As a result of the past experiences most
rezultatelor în comunitate este frecvent la un     of the farmers, and we can say the majority, are
nivel inferior celor mai pesimiste aşteptări.      refusing any cooperation / collaboration with
     Datorită experienţelor din trecut, cea mai   other farmers through the intermediate of any
mare parte a fermierilor, şi putem spune        state structures. This is due partially to an
majoritatea, refuză curent orice formă de        inappropriate approach of this problematic by the
cooperare / colaborare cu alţi fermieri prin      extension services and especially by the public
intermediul structurilor statului. Aceasta se      services. In accordance to the costs and
datorează în parte şi unei abordări nepotrivite a    availability the private agricultural extension
acestei problematici de către serviciile de       services and those from the NGO’s area,
consultanţă şi în special de către cele publice.    successfully prefers the group methods, while the
Datorită costurilor şi disponibilităţilor, serviciile  public services are constantly failing on this
de consultanţă agricolă private şi cele din zona    domain. The confidence level and the trust that
O.N.G.-urilor preferă cu succes metodele de       farmers invest in the private services is
grup, în timp ce serviciile publice înregistrează    considerably higher and easier to explain.
eşecuri în mod constant în acest domeniu.            Another  element  connected   to  the
Nivelul de confidenţă şi încrederea pe care       context and specific to the Romanian agriculture
fermierii o investesc în serviciile private este    is represented by the quality of the infrastructure
considerabil mai mare şi uşor de explicat.       correlated with the visiting costs in terms of time
     Un alt element legat de context şi       and financial effort. This impediment is reflected
specific agriculturii româneşti este reprezentat de   in the volume of the offered services to the
calitatea infrastructurii corelată cu costurile     farmers, frequency of interventions and coverage
vizitelor în termeni de timp şi efort financiar.    of the targeted public. The technical equipment                                                 75
Acest impediment se reflectă în volumul         of the public services and their financial power
serviciilor  acordate   fermierilor,   frecvenţa  does not allow the employment of the individual
intervenţiilor şi public ţintă acoperit. Nivelul de   methods according to their will and answering
dotare al serviciilor publice şi puterea financiară   the specific needs of the farmers. Currently, are
a acestora nu permite utilizarea metodelor       preferred the discussions in the extension agent’s
individuale la nivelul doleanţelor acestora şi la    office, based on the models of counselling and
nevoile specifice ale fermierilor. În mod curent,    diagnosis-prescription,   using   all   possible
sunt preferate discuţiile la biroul consultantului,   combinations of techniques. Next to the fact that
bazate pe modelul consilierii şi cel al diagnozei-   this is not the most appropriate method for the
prescrierii, folosind toate combinaţiile de tehnici   current situation, the financial power of the
posibile. Pe lângă faptul că aceasta nu este      farmers and their availability in terms of time are
metoda cea mai potrivită pentru situaţia curentă,    representing a critical constraint.
puterea financiară a fermierilor şi disponibilitatea       The trust that farmers invest in the
acestora în termeni de timp reprezintă o        relation with the extension agents’ form the
constrângere extrem de importantă.           public services is closely correlated with the
     Încrederea pe care fermierii o investesc    agent’s   professional   experience      level,
în relaţia cu agenţii de consultanţă ai serviciilor   competencies and professional past. Some of the
publice este în strânsă corelaţie cu nivelul      representatives   of   these   services    are
experienţei şi competenţelor acestora şi cu       compromised by their past activity, and there
trecutul lor profesional. Unii dintre reprezentanţii  where   replacements   were   made   the   new
acestor servicii sunt compromişi de activitatea     employed personnel lacks of practical experience
desfăşurată în trecut iar acolo unde aceştia au fost  or has insufficient professional knowledge. The
înlocuiţi, personalul nou angajat este tânăr şi     level of the expertise they can provide can
lipsit  de  experienţă  practică  sau   posedă  completely compromise the position of the
insuficiente cunoştinţe profesionale. Nivelul      extension structure considering the fact that
expertizei pe care aceştia o pot acorda poate      farmers are still very suspicious. Certainly that
compromite poziţia structurii de consultanţă      the professional experience of the extension
respective în condiţiile în care fermierii sunt în   agents is acquired and accumulated in time, the
continuare extrem de suspicioşi. Desigur că       same way that the reciprocal trust relation is built
experienţa profesională a agenţilor de consultanţă   together with the involvement level, and not only
se acumulează în timp, tot aşa cum se          strictly professionally.
construieşte încrederea reciprocă şi nivelul de          Another  important    element   to  be
implicare, nu numai strict profesional.         mentioned   for  the   Romanian     agricultural
     Un alt element important de menţionat     extension and especially concerning the position                                                    76
pentru peisajul consultanţei agricole româneşti, şi  of the public extension structures is represented
în special în ceea ce priveşte poziţia structurilor  by the value that farmers attached to the freely
de consultanţă publice, îl reprezintă valoarea pe   received services. This element represents at the
care fermierii o ataşează serviciilor primite     same time a reconsidering position for the free
gratuit. Acest element reprezintă, în acelaşi timp,  character of the services offered by the state to
o reconsiderare a gratuităţii serviciilor oferite de  the farmers. The oversized and costly structure of
către stat fermierilor. Structura voluminoasă şi    the public services for agricultural extension
costisitoare a serviciilor publice de consultanţă   could produce different results function of the
agricolă produce rezultate diferite funcţie de     involvement of the local management. In order to
implicarea personală a managementului local.      modify the farmers’ perception concerning these
Pentru a putea modifica percepţia fermierilor faţă   structures two points have to be discussed: the
de aceste structuri două puncte extrem de       gratuity of the services and their quality. This
importante trebuiesc luate în discuţie: gratuitatea  approach can contribute to approaching the
serviciilor şi calitatea acestora. Aceasta poate    farmers’ community and can spare an important
conduce la apropierea de comunitatea fermierilor    effort in terms of budget. The value that the
şi poate scuti efortul bugetului de resort de un    farmers will attach to the services will change
efort important. Valoarea pe care o vor ataşa     and will tend to get proportional to the ration
fermierii serviciilor se va modifica astfel şi va fi  expectations / results, and especially concerning
proporţională cu raportul balanţei aşteptări /     the quality issues.
rezultate, în special prin prisma calităţii.          The group methods used in extension
    Metodele de grup utilizate în consultanţă   presents numerous advantages compared to the
prezintă numeroase avantaje în comparaţie cu      individual methods, concerning the target size,
metodele individuale prin prisma taliei publicului   important timesavings, considerably lower costs
ţintă, economiei importante de timp, costurilor    per farmer, use of the method as innovation
considerabil mai reduse pe cap de fermier,       transfer vector.
utilizarea metodelor ca vector de transfer al         The efforts from the extension structures
inovaţiilor.                      are significantly higher, both from the point of
    Eforturile din partea structurilor de     view of the group creation, preparation work,
consultanţă sunt însă mult mai mari prin prisma    planning and programmes design, needs of
creării grupurilor, pregătirii acestora precum şi a  external expertise and higher chances of conflict
planificării şi a programelor, nevoii de expertiză   between farmers and extension agents.
externă, şi şanselor ridicate de conflict între        Any of the available group methods:
fermieri şi agenţii de consultanţă.          presentations,     group     discussions,
    Oricare   dintre  metodele   de  grup  demonstrations, field day fits to the specific                                                77
disponibile:   prezentări, discuţii     de   grup,  situations of Romania, all except for the
demonstraţii, ziua câmpului se pretează în          extension activity in training centres, although
situaţia specifică României, mai puţin aceea a        specific to developed countries and with tradition
activităţii  de  consultanţă    în   centre  de  in the agricultural extension activity. At least for
pregătire, de altfel specifice statelor dezvoltate      the actual stage the farmers are not ready to
şi cu tradiţie în activitatea de consultanţă         perceive correctly this method. Therefore the
agricolă. Cel puţin pentru etapa în care se găsesc      effort of equipping materially and with staff
în acest moment, fermierii nu sunt pregătiţi         these centres is not justified, for the moment. The
pentru a percepe corect această metodă. Astfel,        specific activities can be temporarily transferred
efortul deosebit pentru echiparea materială şi cu       to vocational schools, rural schools and partially
personal a acestor centre nu se justifică, cel puţin     supported by the extension, on forms and
deocamdată. Activităţile specifice acestei metode       moments that answers the best to the needs of the
pot fi temporar transferate spre şcolile de          farmers and especially to suit their availability.
pregătire vocaţională, şcolile rurale sau parţial           For the group discussions, the major
organizate de structurile de consultanţă, sub         difficulties are represented by the group creation
forme şi la momente care să răspundă atât           on those situations where they did not exist
nevoilor    dar  mai  ales   disponibilităţilor   before. As we constantly connected to the
fermierilor.                         Romanian situation, this element is absent for
    În cazul discuţiilor de grup, dificultăţile      most of the situations. If we add the repulsion to
majore sunt legate de formarea grupurilor acolo        the previous organisational forms, more or less
unde acestea nu existau anterior. Şi întrucât ne       recent, the communication and approaching
raportăm permanent la situaţia României, acest        farmers difficulties, we would understand why
element lipseşte în majoritatea situaţiilor. Dacă       this type of method is very demanding for the
adăugăm repulsia faţă de formele de organizare        extension structures, even if the possible and
anterioare   de  dată  mai   recentă   sau  mai  achievable   results   and   the   created
îndepărtată,   dificultăţile  de  comunicare    şi  communication    infrastructure  justifies  the
apropiere de fermieri, o să înţelegem de ce acest       implication of any form of agricultural extension
tip de metodă solicită intens structurile de         structure.
consultanţă, deşi rezultatele la care se poate            Considering the fact that there is no
ajunge şi infrastructura de comunicare creată         tradition or practice in using this group method,
justifică implicarea oricărei formă de structură de      we have to create all premises that can drive to
consultanţă agricolă.                     raising the group spirit. The general frame for
    Întrucât nu există o practică şi o tradiţie      training and education in the spirit of belonging
în sensul utilizării unei astfel de metode de grup,      to the community and active participation to its                                                     78
trebuiesc create toate premisele care pot conduce    life has to be offered, together with all necessary
la apariţia spiritului de grup. Trebuie oferit cadrul  support for eliminating the inhibitions and raising
formării şi educării în spiritul apartenenţei la    the awareness or the common interest.
comunitate şi participării active la viaţa acesteia,      Another   problem  that   the    group
trebuie oferit suport pentru eliminarea inhibiţiilor  discussions can present refers to the refuse of
şi conştientizării interesului comun.          presenting their own problems face to the other
    O altă problemă pe care discuţiile în grup   farmers, or correctly reflecting the reality.
o pot ridica se referă la refuzul de a prezenta     Following the same line, certain farmers can
propriile probleme în faţa altor fermieri, sau de a   become inhibited and can have problems in
prezenta corect realitatea. Urmând aceeaşi linie,    expressing themselves or participating to the
unii fermieri pot fi inhibaţi şi pot avea probleme   discussion. The discussions advantage over the
în a se exprima sau a interveni în discuţie.      presentations is represented by the possibility of
Avantajul pe care discuţiile îl prezintă faţă de    obtaining a direct reaction from the farmers’ side
prezentări, constă tocmai în posibilitatea obţinerii  and an immediate feedback, validated in the
unei reacţii directe din partea fermierilor şi a unui  presence of the group. The homogeneity and the
feed-back imediat, acestea validate de prezenţa     structure of the group remain the key elements in
membrilor grupului. Omogenitatea şi structura      employing the method.
grupului rămân fundamentale utilizării metodei.         The demonstrations and the field day
    Un nivel diferit de implicare din partea    offer a different level of involvement of the
fermierilor participanţi ca şi a structurilor de    participant farmers but also of the extension
consultanţă   organizatoare    îl   prezintă  structures. Concrete and observable elements
demonstraţiile şi ziua câmpului. Elementele       have a different effect over the farmers, both
concrete şi observabile au un efect diferit asupra   organisers and visitors. At the same time the
fermierilor, atât a organizatorilor cât şi a      sensitivity degree and level of the farmers is
vizitatorilor. În acelaşi, timp nivelul şi gradul de  different.  The  immediate  effect  over    the
sensibilitate a fermierilor este diferit. Efectul    participants is considerably higher compared to
obţinut asupra participanţilor este cu mult mai     the other methods, under the reserve of success.
mare decât în cazul celorlalte metode, în situaţia   The method developing costs for all situations is
succesului  metodei.   Costurile   dezvoltării  high and brings a shared responsibility between
metodei, în ambele situaţii, sunt ridicate şi atrag   the extension agents and farmers.
o responsabilitate partajată între agenţii de          As we mentioned for the individual
consultanţă şi fermieri.                methods, the private extension services and
    Aşa cum aminteam în cazul metodelor       especially the ones from the NGO’s area can
individuale, structurile private de consultanţă şi   benefit of a substantial credit from the farmers’                                                    79
în special cele de tip O.N.G. beneficiază de un          side on employing the group methods. The
credit substanţial mai mare din partea fermierilor        higher credibility is given by the absence of these
la utilizarea metodelor de grup. Credibilitatea          forms from the farmers’ experience in the past.
sporită a acestora rezidă în primul rând din           On the other side, the declared mission of these
absenţa acestor forme din experienţele trecutului         structures, the availability of resources, even
fermierilor. Pe de altă parte, misiunea declarată a        limited, the commitment and the decision in
acestora, disponibilitatea de resurse, chiar dacă         following the results, make these services a
limitată, hotărârea şi seriozitatea în urmărirea         serious partner for group activity. In this
rezultatelor, fac din aceste structuri un partener        segment, of the group methods, the extension
serios pentru activitatea în grup. În acest            public structures in Romania have to develop an
segment, al metodelor de grup, structurile publice        important effort in rebuilding the credibility and
de consultanţă agricolă în România mai au de           trust.
depus  un     efort   important   în   construirea       The advantages of the group methods
capitalului de încredere.                     become real for the situation of the Romanian
     Avantajele metodelor de grup devin reale         agriculture when the communication barriers and
pentru situaţia agriculturii româneşti atunci când        the perception of all participants in the extension
barierele   comunicării    şi   percepţia   tuturor  process will reach a decent level. This level can
participanţilor în procesul consultanţei agricole         be achieved through education, awareness and
vor atinge un nivel decent. Iar acest nivel poate fi       sustained  effort  in  establishing   permanent
atins prin educaţie, sensibilizare şi efort susţinut       communication channels.
în  stabilirea     de  canale   de   comunicare       The mass methods used in agricultural
permanente.                            extension,   campaigns    and    agricultural
     Metodele de masă utilizate în consultanţa        exhibitions, are still underused in the Romanian
agricolă, campaniile şi expoziţiile agricole, sunt        agricultural extension. Even if the beginnings
încă prea puţin utilizate în peisajul consultanţei        were done, the initial approach came from the
agricole româneşti. Deşi începuturile au fost           side of the industries and companies interested in
făcute   deja,    demersurile   vin   din  partea  agricultural development. This does not mean
industriilor    şi   companiilor     interesate  în  necessarily moving on a wrong path but the
dezvoltarea agricolă. Aceasta nu înseamnă o            involvement of the extension structures and
deplasare pe un drum greşit dar implicarea            especially the public ones is hesitant or absent
structurilor de consultanţă şi în special al celor        until now.
publice este timidă sau absentă.                      The means employed in the agricultural
     Mijloacele      utilizate   în   campaniile  campaigns are addressing the farmers with a
agricole se adresează fermierilor cu un mesaj           message   sufficiently  complex    and    hardly                                                          80
suficient de complex şi greu accesibil. Paşi          accessible. Important steps have been realised on
importanţi au fost realizaţi pe această cale în        this way during the last years, through the input
ultimii ani, prin aportul de consiliere externă de       of external advice of which the public structures
care structurile publice au beneficiat. Elementul       could benefit. The most important element to
cel mai important de luat în considerare la          take into account on employing the mass
utilizarea mijloacelor şi metodelor de masă în         methods and means in extension work refers to
consultanţă se referă la nivelul de educaţie al        the education level of the recipients and on
receptorilor şi la obişnuinţa utilizării canalelor de     customs on using the communication channels
comunicare utilizate în acest sens. Şi la acest        designated for this purpose. On this direction, a
capitol trebuie depus un efort susţinut.            sustained effort has to be developed.
     Costurile pe cap de fermier sunt cele mai          The costs per farmer are the lowest
reduse în comparaţie cu celelalte metode            compared to all other available methods, but at
disponibile, dar în acelaşi timp, lipsa unui feed-       the same time the lack of feedback make almost
back   face  imposibilă    evaluarea   eficienţei,  impossible the assessment of the efficiency and
nivelului la care mesajul sau mesajele au fost         the level on which the message or messages have
receptate    şi   efectul   acestora    asupra   been received and their effect on the farmers’
comportamentului fermierilor. Metodele în sine         behaviour.  The  method   itself  limits  to
se limitează la transferul de informaţie, într-o        transferring information in the most accessible
formă cât mai accesibilă fermierilor. Pentru a         form to the farmers. In order to reach a maximum
atinge un nivel minim de eficienţă în utilizarea        efficiency level on using this method, it is
acestor    metode,   este   necesară   educarea   necessary to educate the farmers, to shape their
fermierilor, modelarea modului de comunicare al        communication way, to offer the necessary
acestora, oferirea de suport necesar unei percepţii      support for a correct and complete perception.
corecte şi complete.                          On the other side, the sender has to
     Pe de altă parte, emiţătorul trebuie să       formulate the message based on all current
formuleze mesajul luând în considerare toate          variables of the target, has to ensure that the
variabilele curente ale publicului ţintă, trebuie să      decoding of the message it is possible under the
se asigure că decodificarea acestuia este posibilă       parameters in which it has been projected and
în parametrii în care a fost proiectat şi că şansele      that the chances to be accepted by the recipient
de a fi acceptat de subiecţi sunt suficient de         are sufficiently high. Designing and realising
ridicate. Proiectarea şi realizarea de mesaje         messages for the mass extension demands a
destinate consultanţei de masă necesită un efort        considerable supplementary effort for the actual
suplimentar considerabil pentru etapa actuală în        stage of the Romanian agriculture. Involving
care   se   găseşte  agricultura    românească.   specialists in communication and psychology in                                                     81
Implicarea  specialiştilor  în  comunicare  şi  designing effective messages can drive to an
psihologie pentru proiectarea de mesaje efective    important increase in costs.
poate conduce la o creştere substanţială a           Concerning     the      agricultural
costurilor.                      exhibitions, as we mentioned earlier, the first
    În ceea ce priveşte expoziţiile agricole,   steps were done by the industries in approaching
aşa cum aminteam, primii paşi au fost făcuţi de    the farmers’ community. The necessary and logic
industrii, în dorinţa de a se apropia de        approach should be accompanied by an active
comunitatea fermierilor. Demersul, necesar şi     involvement of the public extension services.
absolut logic ar fi trebuit să fie însoţit de o    Beside the role these structures can play in
implicare pe măsură a serviciilor publice de      disseminating the events and emphasising their
consultanţă. Pe lângă rolul pe care acestea îl pot   importance, a direct involvement in organising
juca în vulgarizarea evenimentelor şi sublinierea   and participating could bring an extra plus in
importanţei evenimentelor, implicarea directă în    prestige. Certainly that all budgetary constraints,
organizare şi participare, pot aduce un plus de    up to this moment, made their involvement timid
prestigiu. Desigur că toate elementele derivate    and withdrawn. The importance of involving the
din constrângerile bugetare au făcut ca până în    farmers in such events is now history in the
momentul de faţă implicarea acestora să fie cel    developed countries, with tradition in the
puţin timidă sau retrasă. Importanţa participării   agricultural extension activity. Considering the
ca şi a ceea a antrenării fermierilor în astfel de   conditions to which we refer, we consider a
evenimente este deja istorie în statele dezvoltate   different   education    level,   professional
cu tradiţie în consultanţa agricolă. Desigur că în   representation, tradition and interest.
situaţiile specifice la care ne referim, avem de a       Another element preventing, for instant,
face cu un nivel diferit de educaţie, reprezentare   the successful use of the agricultural exhibitions
profesională, tradiţie şi interes.           as a mass method in the agricultural extension is
    Un alt element care împiedică utilizarea    represented by the image that farmers have about
cu succes, deocamdată, a expoziţiilor agricole ca   themselves and about their own position,
metodă de masă în consultanţa agricolă îl       including their social and professional status
reprezintă imaginea pe care fermierii o au despre   together with the economical level and power of
propria poziţie. Şi aici includem atât statutul    their farms. The perception they have about
social şi profesional cât şi nivelul şi puterea    themselves de-motivates them on participation.
economică a fermelor lor. Percepţia pe care      The existing technological gap between what
aceştia o au despre sine îi demotivează de la     certain companies are exhibiting and the farmers’
participare. Ruptura care există deocamdată la     buying power is extremely pronounced. Another
nivel tehnologic între ceea ce anumite companii    category is represented by the old input suppliers                                                  82
prezintă în expoziţiile agricole şi puterea de      who survived on the market. These companies
cumpărare   a  fermierilor  este  extrem   de  are continuing to be unattractive for the farmers
pronunţată. O altă categorie este reprezentată de     and answer very low the farmers needs and
vechile companii producătoare de input-uri şi       realities,  and   generally   speaking,     to  the
care au supravieţuit pe piaţă. Acestea continuă să    agriculture. Between these two categories, the
fie prea puţin atrăgătoare pentru fermieri şi       field is empty for the instant.
răspund într-o măsură mult prea redusă nevoilor          The    agricultural     exhibitions    are
şi realităţilor fermierilor, şi agriculturii în      addressing rather the final consumers then
general. Între aceste două categorii terenul este     farmers,   at  least  for  the   moment.    The
deocamdată liber.                     involvement of the extension structures is
     Expoziţiile agricole se adresează mai      insignificant and shy, as well as the presence of
degrabă consumatorilor finali decât fermierilor,     the  universities,    agricultural   schools    and
cel puţin deocamdată. Implicarea structurilor de     structures involved in research.
consultanţă este prea puţin semnificativă şi            If we return to the campaigns, we have to
timidă, ca şi prezenţa universităţilor şi şcolilor    emphasise a strong need of training for the
agricole şi a structurilor implicate în cercetare.    message vectors. In addition, we include in this
     Dacă revenim la campanii, trebuie să       category the large mass of journalists. Even if it
subliniem o puternică nevoie de formare pentru      is improper to address the mass media, generally
vectorii mesajelor. Şi aici includem marea masă a     speaking, and our demands should be oriented
jurnaliştilor. Deşi este impropriu să ne adresăm     more precisely towards the agricultural press,
mass-media în general şi solicitările noastre ar     this thing is impossible. The agricultural press
trebui să se orienteze precis spre presa agricolă,    does not exist in the proper sense of the meaning.
acest lucru este imposibil. Presa agricolă nu       The   existing   publications     have  a    local
există  în  adevăratul  sens  al  cuvântului.   distribution, do not have subscribers, miss to
Publicaţiile existente astăzi au circulaţie locală,    realise a customer feedback, and are not written
funcţionează fără abonaţi, nu realizează un feed-     by professionals. There is no specialisation in
back de la consumator, şi nu sunt produse de       Romanian language who trains specialists in
profesionişti. Nu există nici o specializare de      agricultural press. The professional journalists
limbă română care să pregătească specialişti în      are very far from the reality in agriculture, the
presa agricolă. Iar profesioniştii în jurnalistică    content or the status of the farmers’ profession.
sunt cât se poate de departe atât de realităţile din   Moreover, the interest that the journalists
agricultură cât şi de conţinutul profesiei şi       manifests for the developments in the agricultural
statutului fermierilor. Mai mult chiar, interesul pe   sector, regardless the origin or direction,
care aceştia îl manifestă pentru dezvoltările din     administration, research, education, production,                                                      83
sectorul agricol, oricare ar fi acestea şi din orice    agro-food industries, is extremely low and
direcţie ar veni ele, administraţie, cercetare,      regards mainly the final consumer, mostly
educaţie, producţie, industrii agro-alimentare,      shaped as news.
este extrem de redus şi vizează exclusiv               It obvious that the need of specialists in
consumatorul final, îmbrăcând forma de ştiri.       the field of the agricultural press has to be
      Este evident că nevoia de specialişti în    formulated by the market demand, and the
presă agricolă trebuie să fie formulată de piaţă,     market declares its offer according to the
iar   piaţa   îţi  formulează  cererea  funcţie  consumer demand in terms of specialised press.
consumatorul de presă specializată. Ori, cel puţin     Today, this demand is unformulated. We hope
astăzi, această cerere este neformulată. Procesul     that in the development process the parallel
de dezvoltare va evolua, sperăm, paralel şi va       evolution will drive to an appropriate product
conduce la un produs propriu şi adecvat poziţiei      answering to the position and the destination.
şi destinaţiei.                           We will try bellow to present a
      Vom încerca alăturat să prezentăm un      comparative table of all methods used in
tablou comparativ al tuturor metodelor utilizate      individual, group and mass extension and their
în consultanţa individuală, de grup şi de masă       suitability for the farmers.
prin prisma suitabilităţii pentru fermieri.


                      Tabelul 2.1.
               Comparaţie a diverselor metode de extensie

   Caracteristică      Mass-media    Discuţii  Demonstraţii   Discuţii de grup  Dialog
Conştientizarea         XXX        X     XX           0      0
inovaţiilor
Conştientizarea            0      X      XX        XXX      XXX
problemelor
Transfer de cunoştinţe        XXX     XX      XX         X       XX
Schimbare       de       0      0      XX        XXX       XX
comportament
Utilizarea cunoştinţelor       0      0      X         XXX       X
altor fermieri
Activează procesul de         0      0      X         XXX       XX
învăţare
Ajustare la problemele        0      0      X         XX      XXX
fermierilor
Nivelul de abstracţie        XXX     XX      0          X       X
Cost per fermier           0      X      X         XX      XXX

            0 - suitabilitate minimă, XXX – suitabilitate maximă
   Sursa: După A. W. van den Ban & H. S. Hawkins – Agricultural Extension, Second Edition,
                   Blackwell Science Ltd, 1996
                                                    84
                     Table 2.1.
              Comparison of different extension methods

  Characteristic     Mass-media    Discussions  Demonstrations     Group     Dialogue
                                        discussions
Creating awareness of     XXX         X       XX         0        0
innovations
Creating awareness of       0        X       XX        XXX      XXX
own problems
Knowledge transfer      XXX        XX       XX         X        XX
Behavioural change       0         0       XX        XXX        XX
Using other farmers’      0         0       X         XXX        X
knowledge
Activating   learning     0        0       X         XXX        XX
processes
Adjustment to farmers’      0        0       X         XX      XXX
problems
Level of abstraction     XXX        XX       0         X       X
Cost per farmer reached    0         X       X         XX      XXX

          0 – minimum suitability, XXX – maximum suitability
 Source: After A. W. van den Ban & H. S. Hawkins – Agricultural Extension, Second Edition,
                Blackwell Science Ltd, 1996

    Tabelul ilustrează într-o formă succintă           The table illustrates in a brief form the
avantajele şi dezavantajele ca şi pretabilitatea şi     advantages and the disadvantages together with
suitabilitatea diferitelor metode de extensie        the portability and the suitability of the different
analizate  mai   sus  faţă    de  principalele   methods used in extension, analysed face to the
caracteristici de urmărit în orice program de        main characteristics to follow on any extension
consultanţă. Considerăm că elementele incluse în      programme. We consider that the included
tabele sunt suficient de sugestive şi nu necesită      elements are sufficiently suggestive and do not
comentarii suplimentare.                  requires any supplementary comments.
    Un alt element al analizei, pe care dorim           Another element of the analysis we wish
să-l prezentăm, se referă la strategiile şi metodele    to present refers to the strategies and the methods
de urmat pentru atingerea diferitelor obiective.      to follow in achieving the different objectives.
Vom grupa obiectivele învăţării după natura lor,      On this purpose, we will regroup the learning
astfel: cognitive, afective şi psihomotorii.        objectives  by their  nature,  as  following:
                              cognitive, affective and psychomotoric.
                                                     85
                     Tabelul 2.2.
      Strategii şi metode pentru atingerea diferitelor obiective ale învăţării

Natura obiectivului         Strategie            Metode preferate
Cunoaştere (cognitiv)        Transfer de informaţie (din Publicaţii şi recomandări în
                  exterior)            mass-media,      prezentări,
                                   pliante, dialog orientat
Atitudine (afectiv)         Învăţarea  din   experienţă Discuţii de grup, dialog ne-
                  (informaţie din interior)    orientat, simulare, anumite
                                   tipuri de filme
Acţiune (psihomotor)        Exerciţii            Metode    care  încurajează
                                   acţiunea = training, pregătire
                                   prin demonstraţii sau filme
                                   demonstrative

 Sursa: După A. W. van den Ban & H. S. Hawkins – Agricultural Extension, Second Edition,
                Blackwell Science Ltd, 1996


                     Table 2.2.
         Strategies and methods to reach different learning methods

Nature of learning goal       Strategy            Preferred methods
Knowing (cognitive)         Transfer of information (from Publications         and
                  outside)            recommendations in mass
                                  media,   lectures,  leaflets,
                                  directive dialogue
Attitudes (affective)        Learning   by  experience Group   discussions,  non-
                  (information from inside)   directive dialogue, simulation,
                                  certain types of films
Action/doing (psychomotoric)    Exercises in skills      Methods which encourage
                                  action = training, preparation
                                  by    demonstration    or
                                  demonstration films

   Source: A. W. van den Ban & H. S. Hawkins – Agricultural Extension, Second Edition,
                Blackwell Science Ltd, 1996

    Desigur    că  toate  aceste  elemente       Certainly, all the presented elements in
prezentate în analiză comparativă şi succintă se     concise and comparative analysis are addressing
adresează fermierilor care au obişnuinţa de a      farmers accustomed to work together with the
lucra împreună cu agenţii de consultanţă.        extension agents. Returning to the specific
Revenind la situaţia specifică momentului la care    situation in which Romania is today, we should
se găseşte România astăzi, trebuie să emulăm       emulate this analysis on the system’s deficiencies
această analiză pe carenţele sistemului şi să ne     and adapt it to the current development stage.
adaptăm stagiului de dezvoltare curent.              The communication channels state is in a                                                  86
    Astfel, starea canalelor de comunicare se      very bad shape. The reasons have been detailed
prezintă astăzi deplorabil. Motivele au fost         earlier in the analysis and would not be renewed
detaliate anterior pe parcursul analizei şi nu vor fi    here.  However,    the   essential  element  in
reluate aici. Dar elementul esenţial apropierii de      approaching  the   farmers’    community   and
comunitatea    fermierilor   şi  de  menţinerea  maintaining the contact in normal parameters
contactului în parametrii normali, depind în mod       depends  critically   on   the  communication
critic de canalele de comunicare, de starea şi        channels, their state and usage, the education and
utilizarea acestora, de educaţia în comunicare şi      the custom in communicating. The major effort
obişnuinţa comunicării. Iar efortul major în         in establishing and maintaining the channels
stabilirea  şi   întreţinerea    acestora  revine  belongs to the extension structures. No extension
structurilor de consultanţă. Nici una dintre         method can develop normally or produce
metodele de consultanţă nu se poate dezvolta         results without communication.
normal şi produce rezultate fără comunicare.             The  first   step   in  developing  the
    Primul pas în dezvoltarea canalelor de        communication channels refers to the human
comunicare se referă la pregătirea resurselor        resources training in the agricultural extension
umane din structurile implicate în consultanţa        structures. In addition, their training supposes an
agricolă. Iar pregătirea acestora presupune un        elevated level and fine oriented if we take into
nivel extrem de ridicat şi fin orientat dacă luăm      account the addressed public and their education
în considerare publicul adresat şi nivelul de        level. This effort is continuous, even if not at the
educaţie al acestuia. Iar acest efort este unul       same level as on the process starting point.
continuu, chiar dacă nu la acelaşi nivel ca             With a high importance degree is
demararea procesului.                    situated the professional training of the extension
    Cu un grad ridicat de importanţă se         agents. Their formation should be oriented to a
plasează şi pregătirea profesională a agenţilor de      formation of specialist in extension and not
consultanţă. Pregătirea acestora trebuie orientată      limited to converting agricultural specialists for a
spre formarea de profesionişti în consultanţă şi       new domain of activity. This education supposes
nu limitată la convertirea unor specialişti în        the transfer of a specific set of tools and skills,
agricultură pentru un nou domeniu de activitate.       adapted to the profession and systematically
Această formare presupune transferul unui          updated. Employing the appropriate methods,
instrumentar specific de lucru, adaptat profesiei      tools and techniques in agricultural extension is
şi  actualizat   în  mod    regulat.  Utilizarea  based on solid theoretical knowledge added to
corespunzătoare a instrumentelor, tehnicilor şi       the practical experience.
metodelor în consultanţa agricolă se bazează pe           On this way, the main operator on the
cunoştinţe teoretice solide adăugate la experienţa      satisfaction level of the farmers, the balance                                                      87
practică.                         expectations / quality / results, will drive the
     Astfel,   operatorul   principal  asupra  extension services on the position they should
nivelului de satisfacţie al fermierilor, balanţa      acquire naturally. When the balance turns on the
aşteptări / calitate / rezultate va conduce        farmer’s side, the benefits volume recorded by
serviciile de consultanţă pe poziţia pe care        the extension structures would be considerably
acestea trebuie să o ocupe în mod natural. Atunci     higher and based on solid and sustainable
când balanţa se înclină în favoarea fermierilor,      grounds.
volumul beneficiilor înregistrate de structurile de        The market orientation of the extension
consultanţă va fi unul considerabil şi se va        services will turn into a win-win situation, for the
sprijini pe baze solide şi durabile.            interested structures in acquiring a stable market
     Orientarea de piaţă a serviciilor de       position with development perspectives but
consultanţă va aduce câştig de cauză nu numai       mostly for the farmers’ community. Considering
structurilor interesate în obţinerea unei poziţii     the farmers’ activity as any other business,
stabile şi cu perspective de dezvoltare dar în       accepting an open dialogue, orienting to the real
primul rând comunităţii fermierilor. Considerarea     needs, advancing toward the farmers instead of
activităţii fermierilor ca o afacere ca oricare alta,   adopting an expecting position, approaching the
acceptarea dialogului deschis, orientarea spre       extension agents and the farmers not exclusively
nevoile reale ale acestora, deplasarea spre        on professional grounds, can drive to a situation
fermieri în locul adoptării unei poziţii de        on which both sides’ expectations meet. The
expectativă,   apropierea    dintre  agentul  de  agricultural extension has to be an engine of
consultanţă nu numai pe baze strict profesionale,     the agricultural and rural development ad not
conduc la ceea ce ambele părţi aşteaptă astăzi.      an appendix. The effort has to be developed by
Consultanţa agricolă trebuie să fie motor al        all involved parties, and we add here the
dezvoltării agricole şi rurale şi nu anexă.        universities, schools and high schools, mostly
Efortul trebuie depus de toate părţile implicate şi    those situated in rural area, the research
aici adăugăm şi universităţile, liceele şi şcolile,    structures and institutes from not only the purely
cu precădere acelea situate în mediul rural,        agricultural field but also agro-food, and input
structuri implicate în cercetarea agricolă dar şi în    suppliers, private and public companies from up-
domeniile agro-alimentar şi al producerii de        and  downstream   agriculture.  The    entire
input-uri, companii private sau publice din aval      agricultural world has to be aware of the
sau amonte de agricultură. Tot mediul agricol       importance of the process and its offering
trebuie   să   poată  conştientiza   importanţa  perspectives.
procesului şi perspectivele pe care acesta le
oferă.                                                    88
 2.2. OPORTUNITATEA METODELOR DE                   2.2. OPPORTUNITY OF THE GROUP
 GRUP ÎN CONTEXTUL AGRICULTURII                  METHODS WITHIN THE CONTEXT OF
             ROMÂNEŞTI                   THE ROMANIAN AGRICULTURE


     Metoda     Grupului   de    Rezolvare  a      The method of the Problems Solving
Problemelor pe care o propunem se situează ca o          Group is situated as a hybrid form between the
formă hibridă între metodele de grup şi cele           group and individual methods and is combining
individuale, îmbinând avantajele celor două            the advantages of the two categories and
categorii şi dezvoltând caracteristici proprii.          developing own characteristics. „The problem
„Asolamentul problemelor” îşi propune să trateze         rotation” aims to treat those problems common to
acele probleme comune unui număr de fermieri,           a certain number of farmers, based mainly on
utilizând   în   principal   experienţa   acestora,   their own previously experience or developed
anterioară sau dezvoltată pe parcursul derulării         during the method employment, and based on
metodei, şi bazându-se pe comunicarea directă           direct communication between farmers under the
între fermieri sub moderarea unui agent de            moderation of an extension agent. Certainly the
consultanţă. Desigur că metoda nu se limitează la         method does not limits itself to these aspects and
aceste   aspecte   şi  foloseşte  expertiza    din  uses external expertise, attracts partners external
exteriorul grupului, atrage parteneri externi           to the extension structures and to the farmers’
structurilor    de  consultanţă   şi   comunităţii   community, can create links between groups and
fermierilor, poate crea legături între grupuri şi         function as a network, produces specific results
funcţiona astfel ca o reţea, conduce la rezultate şi       and products, and many other aspects that will be
produse specifice şi multe alte aspecte care vor fi        detailed on the chapters reserved to the method
dezvoltate în partea rezervată descrierii metodei.        description. Solving one problem at the time,
Rezolvarea pe rând a câte unei probleme, timp în         while the other farmers are solving the other
care ceilalţi fermieri rezolvă alte probleme           problems retained by the group, drives to an
reţinute de către grup, conduce la crearea unui          equal number of recorded experiences and
număr de experienţe egal cu numărul fermierilor          farmers solving a specific problem, common to
în rezolvarea unei probleme specifice dar             all group members. This is the first product of the
comună tuturor membrilor grupului. Acestea            method and it is considered the most valuable in
constituie primul produs al metodei şi este            problem solving. The farmers can benefit this
considerat   cel   mai  valoros   în   rezolvarea   way of a combination between group discussion,
problemelor. Fermieri vor beneficia astfel de o          counselling and demonstrations accompanied by
combinaţie între discuţiile de grup, consiliere şi        expertise offered individually and punctually.
demonstraţii acompaniate de expertiză acordată              How does such a method can integrate in                                                      89
individual şi punctual.                 the Romanian agricultural extension picture? As
     Cum se încadrează o astfel de metodă în    we mentioned earlier, the current predilection in
peisajul consultanţei agricole româneşti? Aşa      the Romanian extension points to the individual
cum spuneam anterior, în momentul de faţă,        methods. As the reasons were detailed previously
metodele utilizate cu precădere în consultanţa      we will only return to certain of them to
agricolă românească sunt cele individuale.        underline the placement of the proposed method.
Motivele au fost deja prezentate şi nu vom reveni    The investment level in the agricultural extension
asupra lor decât pentru a sublinia plasarea       through the public services is completely
metodei   propuse.   Nivelul  investiţiilor  în  uncorrelated with the methods used and with the
consultanţa agricolă prin intermediul serviciilor    impact that the interventions have on the
publice este în totală neconcordanţă cu spectrul     farmers’ community scale. The most appropriate
metodelor utilizate şi cu impactul pe care        approach, as shown by the comparative analysis
intervenţiile îl au la scara comunităţii fermierilor.  of the methods, is represented by the group
Forma cea mai potrivită de abordare, aşa cum       methods, accompanied, according to the field
reiese din analiza comparativă a metodelor, este     precise situation, by the use of the other methods
reprezentată de utilizarea metodelor de grup,      in completion.
acompaniate funcţie de situaţia precisă din teren,        As we presented earlier, the use of the
de utilizarea celorlalte metode în completare.      group methods in the Romanian agriculture
     Aşa cum arătam anterior, utilizarea      today, has several weak points. Fixing these
metodelor de grup în agricultura românească de      aspects includes the use of specific means,
astăzi prezintă câteva tare. Depăşirea acestora     adjusted from the classical group methods, which
include şi utilizarea de mijloace specifice ,      can drive to the expected effect implying a
ajustate în comparaţie cu metodele clasice şi      minimum effort. On this approach integrates the
consacrate de grup, care să poate conduce spre      method we propose, the Problem Solving Group.
efectul scontat şi să implice eforturi minime. În        The proposed method starts from the
această abordare se încadrează metoda propusă      Romanian context specificity characterised by
de noi, Grupul de Rezolvare a Problemelor.        the extremely small size of the farms, poverty
     Metoda este propusă pornind tocmai de     and a long period of farms de-capitalising. The
la contextul specific românesc caracterizat de      problems these farms have are firstly of
dimensiunea economică extrem de redusă a         structural  nature.  Defining  a  profile  and
exploataţiilor agricole, de sărăcie şi de o lungă    establishing an operating size, which places the
perioadă de decapitalizare a fermelor. Problemele    farm in the proper domain of the commercial
pe care aceste exploataţii le au sunt, în primul     activity, market orientation of these farms are the
rând, de natură structurală. Definirea unui profil    key element in solving the problems in most of                                                  90
şi stabilirea unei dimensiuni de exploatare care să  the situations.
amplaseze exploataţia agricolă în domeniul           Un-professionalizing the agriculture for a
propriu al unei activităţi economice comerciale,    too long period drove to a far under-average level
orientarea de piaţă a acestor ferme, constituie în   of professional knowledge of the farmers. The
majoritatea  situaţiilor  piatra  unghiulară  a  professional   training   offer  to  farmers  is
rezolvării problemelor.                completely inadequate to the present situation,
    Deprofesionalizarea agriculturii pentru o   but even more to the medium term perspective,
perioadă de timp mult prea mare a condus la un     the accession to the European Union.
nivel de dezvoltare profesională a actualilor         Correlating the two elements, the poverty
fermieri mult sub nivelul mediu. Oferta de       and the professional knowledge level, conducts
pregătire profesională destinată fermierilor este   to an autarchic agriculture using anachronic
total inadecvată situaţiei prezente, dar mai ales   technology, with undersized structures, under
perspectivei pe termen mediu, aceea a aderării la   subsistence conditions, lack of perspective and
structurile Uniunii Europene.             motivation for the category of age passing the
    Corelarea celor două elemente, sărăcia şi   average.
nivelul de pregătire profesională, conduc la o         We can state without any risk of being
agricultură arhaică în condiţii de utilizarea a unei  hazardous that there are no problems, as category
tehnici anacronice, structuri subdimensionate, în   or type, absent from the today’s Romanian
condiţii de subzistenţă, lipsă de perspective şi de  agriculture, regardless their nature. The proposed
motivare pentru tranşa de vârstă peste medie.     method aims to solve in a short horizon all these
    Putem spune fără riscul de a fi hazardaţi,   problems, as more as the problems of structural
că nu există probleme care să nu fie prezente     nature needs a considerable time to show the first
astăzi în agricultura românească, oricare ar fi    signs of improvement. What this method tries is
natura acestora. Metoda propusă nu încearcă să     to find solutions to the farmers’ common
soluţioneze în imediat toate aceste probleme, cu    problems using at maximum their experience and
atât mai mult cu cât cele de natură structurală    offering the necessary external expertise. This
necesită un timp considerabil pentru a prezenta    principle is firstly based on the most efficient
primele semne de ameliorare a situaţiei. Ceea ce    communication    on   farmers’  scale,  namely
încearcă să realizeze această metodă este găsirea   directly between farmers, using the most
de soluţii la problemele comune fermierilor      appropriate language, respectively the one
utilizând la maximum experienţa acestora şi      currently used by farmers to illustrate situations
oferind expertiza externă necesară. Aceasta se     and phenomena.
bazează, în primul rând, pe comunicarea cea mai        Even if it treats common problems of a
eficientă la scara fermierilor şi anume direct între  certain number of farmers, these problems are                                                     91
fermieri, cu utilizarea limbajului cel mai adecvat        not detached from their specific context and do
respectiv acela folosit de aceştia în mod curent         not ignore the presence or the involvement of
pentru ilustrarea situaţiilor şi fenomenelor.          another problems unspecific to the group. In
    Deşi tratează problemele comune unui           addition, treats all structural aspects, with direct
anumit număr de fermieri, acestea nu sunt            or indirect influence over the retained problems
detaşate de contextul specific şi nu ignoră           and who could affect the current or the
prezenţa sau implicarea unor alte probleme            perspective position of the farm or farmer.
nespecifice grupului. Dar mai ales, tratează în              One of the general problems of the
paralel toate aspectele de natură structurală, cu        Romanian agriculture is represented by defining
implicaţii   directe    sau     indirecte   asupra  the farmer. So far, there is no clear delimitation,
problemelor în lucru şi care afectează poziţia          but even more important, an official one,
curentă şi de perspectivă a fermei şi fermierului.        between farming as a profession and the
    Una dintre problemele de ansamblu ale          subsistence level of the rural householder. Most
agriculturii   româneşti    este  reprezentată   de  of the attempts, until now, were realised by
definirea fermierului. Deocamdată nu există o          different European projects and programmes. But
delimitare clară, dar mai ales oficială între          each one of them produced different models and
fermier, ca profesie şi nivelul de subzistenţă al        no concerting attempt of these efforts occurred.
agricultorului gospodar. Cele mai multe dintre              In the implementation process of the
încercările de până în prezent au fost realizate de       Acquis Communautaire and in accessing the
diverse programe şi proiecte europene. Dar            European Union, this major bottleneck will be
fiecare dintre acestea au produs modele diferite şi       worked out. Defining the terms of farm and
nici o încercare de concertare a acestor eforturi        farmer it is more than necessary, on one side for
nu a avut loc.                          establishing and rehabilitating the farming
    În procesul     de   aplicare    a  Acquis  profession for the farmers and for placing the
Communautaire     şi   aderarea     la    Uniunea  farms in the economical environment as
Europeană acest impediment major va fi depăşit.         commercial   entities  with  all  specifically
Delimitarea noţiunii de fermă şi fermier este          attributes, and on the other side for the totality
mai mult decât necesară, pe de o parte pentru          of the elements connected to the support
stabilirea   şi  reabilitarea     profesională   a  eligibility.
fermierilor şi amplasarea fermelor în mediul               Even if this delimiting was not realised
economic ca entităţi comerciale cu toate             until now, officially, the method we propose is
atributele specifice, iar pe de altă parte pentru        addressing the farmers. Due to the time length
ansamblul elementelor legate de eligibilitatea          and to the specific working path the method
pentru suport.                          cannot address those farmers searching for                                                      92
    Deşi această delimitare nu a fost realizată      punctual support and solutions for their problems
deocamdată în mod oficial, metoda pe care o          on subsistence level. We do not eliminate from
propunem se adresează fermierilor. Datorită          the very beginning this category, otherwise very
duratei şi modului specific de funcţionare,          important in terms of size, but having in view the
metoda nu se poate adresa acelor fermieri care        mid-term perspectives of this class, the long-term
caută  suport   şi    soluţii  punctuale   pentru  effort is not justified. There are specific advising
problemele pe care le au la nivel de subzistenţă.       and orientation means addressing this “existing”
Nu încercăm să eliminăm din start această           category in agriculture. A reason, strong enough
categorie, foarte numeroasă de altfel, dar având       in avoiding this category, is represented by the
în vedere perspectivele pe termen mediu ale          source of the motivation lack, of deep pessimism
acestei categorii, efortul de durată nu se justifică.     concerning the     development’   real  chances
Există mijloace specifice de consiliere şi          coming from the radical representatives of the
orientare care se adresează la această categorie       “survivors” in agriculture.
de „existenţă” în agricultură. Un motiv suficient            Certainly that the problem’ dimensions
de puternic în evitarea acestei categorii îl         of these non-farmers, and especially concerning
constituie faptul că sursa lipsei de motivare, de       the social ones are critical concerning the future,
pesimism profund referitor la şansele reale de        but our method cannot and does not aim to bring
dezvoltare rezidă tocmai în reprezentanţii radicali      solutions or to solve this issue. Maybe a
ai supravieţuitorilor în agricultură.             determined and stable position concerning this
    Desigur     că   dimensiunile   problemei  issue   can  open   a  profound    change,  a
acestor non-fermieri, mai ales sub aspect social       transformation of the structure and of the
sunt critice în privinţa viitorului, dar metoda nu      orientation in rural economy to diversifying and
poate şi nu îşi propune să aducă rezolvări sau        launching the agriculture. It is also true that not
soluţii în această direcţie. Poate că tocmai o        always eliminating the limiting factors in
poziţie determinată şi stabilă în această privinţă      development drives immediately to results and
poate  declanşa    o   schimbare   profundă,  o  that the time dimension is considerably important
modificare a structurii şi orientării economiei        in solving the issues.
rurale spre diversificare şi o lansare a agriculturii.         We consider as critically important the
Este, de asemenea, adevărat că nu întotdeauna         necessity of defining the farmer, his dimensions
eliminarea factorilor limitativi în dezvoltare        and activities, as a basic process in establishing
conduce la obţinerea de rezultate iar latura         the   development’   basis of   the   Romanian
temporală  are  dimensiuni     considerabile  în  agriculture and rural within a European context.
rezolvare.                          Not only the agricultural extension needs this
    Considerăm      însă   absolut   necesară  defining, but the whole agricultural environment,                                                       93
definirea fermierului, dimensiunii şi activităţii       from the central administration, to the agro-food
acestuia, ca proces de bază în stabilirea bazei        companies, education, research, and down to the
dezvoltării agriculturii şi ruralului românesc în       farmers’ community. In this way, the real bases
context european. Nu numai consultanţa agricolă        for the professional representation are created,
are nevoie de această definire, ci întreg mediul        for the establishment of the specific structures of
agricol, de la administraţia centrală, la companii       the profession and the beginnings of the
agro-alimentare, educaţie şi cercetare şi până la       appurtenance   feeling   to  the    agricultural
comunitatea fermierilor. Se creează astfel bazele       environment and to the profession based on
reale ale reprezentării profesionale, ale formării       economical reasons and not only location
structurilor  specifice  profesiei    şi  apariţiei  delimited.
sentimentului de apartenenţă la mediul agricol şi           The proposed method operates with
profesie pe baze economice şi nu strict legate de       farmers mainly for reasons linked to the time
delimitarea locaţiei.                     length and sustainability. In order to create the
    Metoda propusă operează cu fermieri          group or the groups it is necessary to have
pentru raţiuni legate de durată şi sustenabilitate,      sufficient  determination    and   a   minimal
în principal. Pentru a putea forma grupul sau         motivation from the side of the beneficiaries of
grupurile este necesară suficientă determinare şi       the method and a perspective designed at least as
o minimă motivaţie din partea beneficiarilor          projection. Therefore, it is      considered   as
metodei şi o perspectivă conturată cel puţin la        counterproductive the introduction of members
stadiul de proiecţie. De aceea, este considerată ca      situated under the standard of a farmer status.
fiind contraproductivă introducerea de membrii         The continuity or the development of the method
situaţi sub standardul statutului de fermier.         in time depends essentially on the behaviour or
Continuarea sau dezvoltarea în timp a metodei         behavioural change of the farmers, members of
depinde în mod esenţial de comportamentul sau         the group. The success is ensured by the direct
de modificările comportamentale ale fermierilor        and active involvement of the members together
membrii. Succesul este însă asigurat de nivelul        with the contribution of the extension agents and
de implicare directă şi activă a acestora împreună       the partners of the groups. At the same time, the
cu contribuţia şi prezenţa agenţilor de consultanţă      structure and the representative dimension of the
şi a partenerilor grupurilor. Ori atragerea de         groups condition attracting partners.
parteneri este condiţionată de structura şi              A sensitive aspect in approaching the
reprezentativitatea grupurilor.                farmers and the agriculture but also the rural
    Un   aspect   sensibil   în    abordarea  development is represented by the regional
fermierilor şi agriculturii dar şi al dezvoltării       approach of the problems. An acute institutional
rurale îl constituie    abordarea regională a        absence is recorded concerning this topic.                                                        94
problematicii. O absenţa instituţională acută       Today’s Europe is a Europe of the regions and
poate fi constatată în acest domeniu. Europa        this side makes her stronger and united. The fear
zilelor noastre este o Europă a regiunilor şi       of differences and different development speeds
această latură o face să fie mai unită şi mai       can be dealt differently on a regional scale. The
puternică. Teama de diferenţe şi de viteze diferite    differences exist and will exist regardless the
de dezvoltare poate fi tratată altfel la scară       position and the placement of the zone, regional
regională. Diferenţele există şi vor exista        or local delimitations. But ignoring particularities
indiferent de poziţia şi amplasarea delimitărilor     and specificities, refusing to treat them in
zonale, regionale sau locale. Dar a ignora         common under the umbrella of a region means
particularităţi şi specificităţi şi a refuza tratarea   dissipating effort and small-scale results, means
acestora în comun sub umbrela unei regiuni         to repeat experiences, often with considerable
înseamnă efort disipat şi rezultate la scară redusă,    efforts, and all these under the conditions of
înseamnă a repeta experienţe, cu eforturi adesea      extremely limited resources.
considerabile, şi toate acestea în condiţiile în care       The different cultural model between
resursele sunt mai mult decât limitate.          regions, the different thinking and living
      Modelul cultural diferit de la o regiune la   evolution,   the traditions and the values,
alta, evoluţia diferită a gândirii şi a felului de a fi,  determines major mutations in approach. This is
a tradiţiilor şi a valorilor, determină mutaţii      the reason for which we need sufficient elasticity
majore în abordare. Acesta este motivul pentru       in conceiving and implementing, and different
care trebuie să existe suficientă elasticitate în     approaches function to the regional specific. The
concepţie şi implementare, şi abordări diferite      feeling of the regional appurtenance is extremely
funcţie de specificul regional. Sentimentul        strong, not only in Romania or in the Central and
apartenenţei regionale este extrem de puternic nu     Eastern Europe but in the European Union, also.
numai în România sau în statele Europei Centrale      The new European cultural model stimulates and
şi de Est dar şi in Uniunea Europeană. Noul        develops the regional belonging feeling under all
model cultural european stimulează şi dezvoltă       his aspects, cultural, social or economical.
sentimentul apartenenţei regionale sub toate        Adjusting the Romanian development policies to
aspectele,   cultural,   social  sau  economic.   the European model will drive to the same trend
Alinierea politicilor de dezvoltare ale României      sooner or later. Important is for this development
la modelul european va conduce la acelaşi trend      not to appear too late, as it happened in many
mai devreme sau mai târziu. Important este ca       European countries, and then considerable efforts
această dezvoltare să nu apară prea târziu, aşa      for identifying and reviving the elements of
cum s-a întâmplat în multe state europene, şi să      regional identity would be necessary.
nu  fie   necesare   eforturi  considerabile  de      The ensemble regional approach of the                                                   95
identificare şi resuscitare a elementelor de          problems in development and especially in rural
identitate regională.                      and agricultural development would represent a
    Abordarea regională de ansamblu a            step forward into an expected evolution, with no
problematicii de dezvoltare dar mai ales a           returns,   no  artificial  or   unrepresentative
dezvoltării rurale şi agricole ar constitui un pas       structures built only from the need of structural
înainte într-o evoluţie aşteptată, fără întoarceri       compatibility   and  aligning.    The   national
din drum, structuri artificiale şi nereprezentative       development    strategies  would    be   then  a
apărute numai din nevoia de aliniere şi             compilation of the rural development strategies,
compatibilitate     structurală.    Strategiile  de  starting  from   resources,   needs    and  real
dezvoltare naţională ar fi astfel o compilaţie a        perspectives, representing a different approach to
dezvoltărilor regionale, pornind de la resurse,         the present ones, in terms of direction. In this
necesităţi şi perspective reale, constituind astfel o      way, the strategies will not be conceived from
abordare de sens diferit celor de până în prezent.       the national to the local level, top to the bottom,
Astfel, strategiile nu vor mai fi concepute de la        with imposed items and adjustments necessary to
nivel naţional spre local, cu impuneri şi ajustări       each region, but will start from the local to the
necesare fiecărei regiuni sau zone, ci vor porni de       regional and further to the national level,
la nivel local spre nivel regional şi naţional,         summarising all specific elements and answering
însumând    toate   elementele    specifice   şi  real needs and will. A major advantage is
răspunzând astfel unor nevoi şi aspiraţii reale. Un       represented by the possibility of integrating the
avantaj major îl constituie posibilitatea înglobării      regional development through cooperating /
dezvoltărilor    regionale   prin   cooperare   /  collaborating   with  regions     from   abroad.
colaborare   cu   regiuni   din   afara  statului.  Interregional and cross border collaboration can
Colaborările interregionale, transfrontaliere pot        bring    new   elements    and   perspective
aduce elemente noi şi dezvoltări de perspectivă,        developments, otherwise absent from the national
altfel absente din strategiile de dezvoltare          development strategies or can contribute to
naţionale   sau    pot    conduce   la  ajustări  considerable adjustments of the development
considerabile ale perspectivelor de dezvoltare ale       perspectives of a region.
unei regiuni.                               The economical advantages of such an
    Avantajele economice ale unei astfel de         approach for the region’s development are
abordări   pentru    dezvoltarea    regiunii   sunt  obvious, and when we precisely refer to rural and
evidente, iar atunci când facem referire precisă la       agricultural development, we have to place in
rural şi agricol trebuie să plasăm cu prioritate        priority the potential and the vocation of that
potenţialul şi vocaţia regiunii respective. Întrucât      specific region. As the method of the Problem
metoda Grupului de Rezolvare a Problemelor           Solving Group offers the possibility of creating a                                                          96
oferă posibilitatea creării de reţele ale grupurilor,      network of groups, the regional and the
latura regională şi interregională poate constitui        interregional dimension can constitute a defining
un element de definire. Condiţiile actuale nu          element. The actual conditions does not allow an
permit implicări interjudeţene ale structurilor         inter-county  involvement   of  the    public
publice   de  consultanţă   agricolă,   în   speţă  agricultural extension services, namely the
O.J.C.A., din raţiuni evidente legate de exerciţiul       County Offices for Agricultural Consulting
bugetului. Posibilităţile de dezvoltare şi orientare       (O.J.C.A.), for obvious reasons linked to the
viitoare a A.N.C.A. pot conduce spre structuri          budget exercise. The possible future orientation
regionale şi reconsiderarea poziţiei şi rolului         and development of the National Agency for
structurilor locale. Administraţia agricolă se          Agricultural Consulting (A.N.C.A.) can drive to
deplasează deja spre astfel de structuri din           regional structures and to reconsidering the
necesitatea reorganizării şi restructurării în          position and the role of the local structures. The
teritoriu şi considerăm că viitorul ne va rezerva şi       agricultural administration is now moving to
un loc pentru structurile publice de consultanţă         such structures from the necessity of reorganising
agricolă.   Odată   cu   depăşirea   dificultăţilor  and restructuring on local level and we consider
administrative de funcţionare la scară regională,        that the future will reserve a place for the public
aspectele de concepţie şi intervenţie vor fi mult        agricultural extension services, also. Once, the
îmbunătăţite în avantajul imediat al consultanţei        administrative difficulties on functioning will be
agricole publice şi în beneficiul comunităţii          passed, the intervention and the conception
fermierilor.                           aspects will be considerably improved on the
     O nouă abordare, la scară regională, a         immediate advantage of the public agricultural
problemelor agriculturii, contribuie la creşterea        extension and in the benefit of the farmers’
încrederii    fermierilor   în    structurile   de  community.
reprezentare ale statului, cu condiţia esenţială ca           A new approach on regional scale of the
aceste structuri să prezinte o abordare nouă şi nu        problems in agriculture greatly contributes to the
numai o nouă structură administrativă la un nivel        increasing of the farmers’ trust in the public
încă şi mai înalt. Aceasta constituie o excelentă        structures, under the essential condition that
oportunitate    de  apropiere   de   comunitatea    these structures can present a new approach and
fermierilor, de reconsiderare a rolului dialogului        not only a new administrative institution in an
deschis cu reprezentanţii acesteia.               even  higher  level.  This  is  an   excellent
     Abordarea    la   scară   regională   a  opportunity to approach the farmers’ community,
problemelor comune fermierilor din cadrul            to reconsider the role of the open dialogue with
grupurilor    contribuie  esenţial   la  creşterea   its representatives.
confidenţei acestora în metodă, şi la sporirea              The regional scale approach of the                                                       97
sentimentului de confort şi solidaritate, elemente     common problems of the farmers from the
esenţiale funcţionării metodei, ca instrument de      groups contributes essentially to the increasing of
rezolvare a problemelor. De asemenea, scara        their confidence in the method, and to the
contribuie la lărgirea considerabilă a surselor de     growing comfort and solidarity, critical elements
experienţă şi la validarea opiniilor şi rezultatelor    in the method’ functioning as tool for problem
obţinute.                         solving. In addition, the scale contributes to the
     Iată deci încă o metodă, ca multe altele     considerable growth of the experience’ sources
din diferite alte domenii de activitate care are      and to validating the opinions and the achieved
nevoie de nivelul regional pentru a putea         results.
amplifica rezultatele obţinute şi pentru a putea           Here we have another method, as many
contribui în mod substanţial la dezvoltare.        others from different other domains of activity
     Poziţia pe care Grupul de Rezolvare a       which needs the regional level in order to
Problemelor o ocupă este aceea a metodelor de       amplify the attained results and to contribute
consultanţă cu input scăzut. Motivele pentru care     substantially to the development.
o astfel de metodă este pretabilă în situaţia             The position that the Problem Solving
curentă a României au fost evocate anterior.        Group is taking is the position of the extension
Lipsa acută de capital, bugete subdimensionate       methods with low input. The reasons for which
pentru intervenţie, dezvoltare lentă şi neorientată,    such a method suits the current situation of
nivel redus al pregătirii, toate recomandă acele      Romania have been presented earlier. The acute
metode care pot constitui o bază solidă de lucru      lack of capital, the undersized intervention
pentru un mediu în transformare şi cu resurse       budgets, the slow and un-oriented development,
limitate prin prisma disponibilităţii.           the low level of education, all these elements are
     Deşi dimensiunile şi scara metodei pot      recommending     those  methods  which  can
părea impresionante, aşa cum se va vedea din        constitute a solid working base for a changing
partea   rezervată   descrierii  principiului  şi  environment with limited resources concerning
funcţionării metodei, resursele principale sunt      their availability.
asigurate de către fermierii membrii la un nivel           Even if the scale and the dimension of
sensibil superior unei funcţionări individuale în     the method can appear impressive, as we will
încercarea   de   soluţionare  a  problemelor   present on the chapters reserved to the method
respective, de partenerii grupurilor: companii       principle and functioning, the main resources are
publice sau private din amonte sau aval de         provided by the member’ farmers on a sensible
agricultură, structuri de cercetare şi educaţie,      superior level to an individual functioning in the
administraţie. Interesele comunităţii fermierilor,     attempt of solving those specific problems and
ale unei comunităţi de fermieri cu statut, poziţie     by the groups’ partners: public or private                                                   98
şi perspective de dezvoltare bine stabilite,      companies from up- and downstream agriculture,
interesele   companiilor   agro-alimentare  şi  education and research structures, administration.
furnizoare de input-uri, ale structurilor de      The interests of the farmers’ community, a
cercetare şi educaţie, pot fi reunite prin       community of farmers with status, position and
intermediul parteneriatului în cadrul metodei la o   development perspectives well established, the
scară de reprezentare extinsă şi validă. O       interests of the agro-food companies, suppliers of
comunitate    dinamică   şi  determinată  cu  inputs, of the research and education structures,
perspective de dezvoltare orientate de propriile    could be joined through the partnership into the
interese, consiliată în soluţionarea problemelor    method on a valid and extended representation
comune şi sprijinită de expertiza necesară, este    scale. A dynamic and determined community
partenerul ideal atât pentru administraţie cât şi    with development perspectives oriented by its
pentru mediul de afaceri, pentru educaţie dar şi    own interests, advised in solving its common
pentru cercetare. Iată motivaţia care face acest    problems and supported with the necessary
parteneriat nu numai posibil, dar de dorit pentru    expertise, represents the ideal partner for the
posibilii participanţi.                 administration, business environment, education
     Elasticitatea şi scalabilitatea metodei în  and research. There is the motivation, which
funcţionare depăşesc nivelul oricărei alte forme    makes this partnership, not only possible but also
de intervenţie şi consiliere pentru volumul       desired by all possible involved participants.
publicului ţintă considerat. Serviciile care fac        The elasticity and the scalability of the
obiectul metodei sunt orientate spre piaţă iar     method in functioning are passing from far all
această   situaţie   conduce  la  o  creştere  other forms of intervention and advising for the
considerabilă a calităţii acestora. Implicarea     volume of the target considered. The services,
serviciilor de consultanţă publice în utilizarea    which are object in the method, are market
metodei propuse poate aduce pe lângă apropierea     oriented  and  this  situation  drives   to  a
de comunitatea fermierilor prin rezultatele sonore   considerably increased quality of them. The
pe care le pot obţine în comun, prestigiul de care   involvement of the public extension structures in
structurile de consultanţă ale statului au nevoie în  employing the method can bring beside the
ocuparea poziţiei de leader pe această piaţă.      approaching of the farmers’ community through
Nivelul ridicat de acoperire şi prezenţa în       the sound results they can achieve in common,
teritoriu trebuiesc completate de apropiere şi     the prestige that the state extension services need
conlucrare între servicii şi fermieri, dar mai ales   in taking the leader position on this market. The
de o creştere considerabilă a calităţii serviciilor.  high coverage and the presence on the local level
Iar acestea pot fi realizate numai în comun.      have  to be completed by approach and
                            collaboration between the structures and the                                                 99
                            farmers, but more important by a considerable
    2.3. SUCCES – COMUNICARE /            increase in services’ quality. And this can be
  DISEMINARE / SUSTENABILITATE            realised only in common.


    Succesul utilizării metodei depinde în       2.3. SUCCESS – COMMUNICATION /
mod critic de comunicare şi toate aspectele        DISSEMINATION / SUSTAINABILITY
acesteia.  Astfel,  canalele   de  comunicare,
stabilitatea acestora, fluxul de informaţii prin         The success of the method depends
prisma volumului, conţinutului şi orientării,      critically on communication and all its aspects.
frecvenţa utilizării canalelor de comunicare şi a    The communication channels, their stability, the
mijloacelor specifice, definesc şi completează     information flow as volume, content and
nivelul rezultatelor şi succesul.            orientation, the frequency in use of the
    Întrucât   metoda    se  bazează  pe  communication channels and of the specific
comunicarea directă sau intermediată între       means, defines and completes the level of the
fermieri pe considerentul că aceştia pot comunica    achieved results and the success.
cel mai uşor şi cel mai deschis atunci când se          As the method is based on direct or
găsesc în mediul lor şi discută între ei, folosind   intermediate communication between farmers,
acelaşi limbaj şi descriind experienţe şi fenomene   based on the fact that farmers communicate open
folosind expresii comune şi înţelese de toţi,      and easier when they are in their environment
comunicarea ocupă poziţia centrală, nu numai în     and discuss between them, using the same
interiorul grupurilor sau intergrupuri, dar şi cu    language   and   describing   experiences  and
partenerii grupurilor sau spre exterior.        phenomena using common expressions that
    În utilizarea comunicării ca instrument     everyone can understand, the communication
de lucru un rol important îl au eforturile de      takes the central position, not only internally to a
pregătire / formare a fermierilor în utilizarea     group or inter-groups, but also with the groups’
instrumentelor specifice. Acest efort, constant,    partners or externally.
indiferent de tipul de metodă utilizat se poate          In employing the communication as a
realiza numai într-un climat de încredere care     working tool, an important role is played by the
include atât comunicarea spre organismul de       efforts of training / preparing the farmers in using
consultanţă agricolă dar şi comunicarea în       the specific tools. This effort, constant regardless
interiorul comunităţii de fermieri. Interesul în    the employed method type can be realised in a
propria dezvoltare nu este un factor suficient de    climate   of   trust,  which    includes  the
motivare, mai ales atunci când lipseşte obişnuinţa   communication     towards   the   agricultural
comunicării   deschise    a  problemelor  şi  extension structure but also the communication                                                  100
preocupărilor.                           inside the farmers’ community. The interest for
     Fiind   elementul     cheie   al  metodei,  their own development it is not a sufficient
comunicarea va reprezenta prioritatea numărul           motivating factor, especially when the custom of
unu în abordarea succesului şi sustenabilităţii,          using the open communication of problems and
alături  de   alţi  factori   critici   cum ar   fi  preoccupation, is absent.
managementul       grupurilor   şi   transferul  de      As the key element of the method, the
cunoştinţe.    Managementul        grupurilor,   în  communication will represent the first priority in
condiţiile date, presupune o bună colaborare şi          approaching the success and the sustainability,
concertare a acţiunilor structurilor de consultanţă        next to other critical factors like the groups’
implicate în moderare. Pe lângă managementul            management   and  knowledge  transfer.  The
grupurilor în sine şi sincronizarea activităţilor         groups’ management, under the given conditions,
pentru locaţii dispersate în teritoriu, în zone sau        supposes a good collaboration and concerting of
regiuni diferite care pot prezenta particularităţi şi       actions for the extension structures involved in
specificităţi derivate din amplasament, activitatea        moderation. Beside the groups’ management
de supervizare a agenţilor de consultanţă             itself and synchronising the activities for
implicaţi în activitatea directă cu grupurile           dispersed locations on different zones or regions,
reprezintă o componentă extrem de importantă în          which can present particularities and specificities
dezvoltarea metodei.                        derivate from the location, the supervising
     Având în vedere posibilitatea utilizării         activity of the extension agents directly involved
metodei de către orice structură interesată de           in the groups’ activity, represents a critical
activitatea directă cu fermierii pe termen lung,          component in the method’s development.
există posibilitatea ca unele grupuri cu un spectru            Having in view the possibility of
similar sau identic al problemelor luate în lucru         method’s employment by any structure interested
să fie moderate de structuri diferite. Deşi acest         in working directly with the farmers on long-
aspect nu împiedică funcţionarea în reţea a            term basis, there are chances that some groups
acestor grupuri şi structuri, problemele specifice         with similar or identical spectrum of the retained
de planificare, intervenţie şi evaluare a activităţii,       problems can benefit of moderation from
ca şi posibilele corecţii, pot conduce la dificultăţi       different structures. Although this aspect does
de  sincronizare.     Este   evident     imposibilă  not prevent the networking of these groups and
subordonarea tuturor moderatorilor unui singur           structures, the specific planning problems,
for, oricare ar fi acesta. Metodele utilizate în          interventions and activity’s assessment, as well
moderare ca şi mijloacele şi partenerii atraşi vor         as the possible corrections can drive to
fi cu siguranţă diferite. Dacă însă revenim asupra         synchronising difficulties. In addition, it is
proprietăţii metodei şi a rezultatelor sale,            obviously  impossible   to  subordinate  all                                                      101
proprietate exclusivă a fermierilor membrii,           moderators to a single structure, regardless its
interesul trebuie focalizat asupra rezultatelor şi        status. The methods and the means employed in
nu asupra mijloacelor prin care acestea pot fi          moderation together with the attracted partners
obţinute.   Acest    „dezavantaj”    al  implicării  will certainly be different. If we return to the
multiple poate uşor deveni o sursă de experienţe         method   and  results   property,   belonging
şi abordări noi.                         exclusively of the farmers, members of the
    Aşa cum vom prezenta în partea              group, the interest has to focalise over the results
rezervată   descrierii    metodei,    unul   dintre  and not the means employed in achieving them.
produsele activităţii grupurilor şi partenerilor         This   “disadvantage”    of   the   multiple
acestora este constituit de baza de date. Această         involvements can easily become a source of new
bază  de   date    va  reuni  toate    elementele  experiences and approaches.
experienţelor     înregistrate  în   încercările  de       As we will present on the chapters
soluţionare    a   problemelor,    observaţiile  şi  reserved to the method’s description, one of the
modificările, tot ceea ce activitatea grupurilor         products generated by the activity of the group
generează în funcţionare. La acestea se adaugă          and its partners is represented by the database.
toate elementele de contribuţie ale partenerilor,         This database will regroup all recorded elements
companii   din     sectorul   agro-alimentar    şi  of the experiences in the attempt of solving the
producători de input-uri, institute de cercetare,         problems, the observations and the changes,
universităţi şi alte structuri implicate în educaţie,       everything what the group functioning is
administraţie şi orice alte structuri implicate,         generating while developing activities. To all
interesate sau participante în procese care implică        these we add the elements of contribution
mediul agricol. Corelarea şi relaţionarea acestora        brought by the partners, companies from the
conduce spre un produs elaborat, pe care noi îl          agro-food sector and input suppliers, research
numim instrument de asistare a deciziilor.            institutes, universities   and  other  structures
Accesul la baza de date şi la utilizarea             involved in education, administration or other
instrumentelor de asistare a deciziilor este           tangential domains, interested or involved in
orientată de manieră deschisă şi anonimă spre           processes  dealing    with  the   agricultural
membrii şi partenerii grupurilor, şi de manieră          environment. Correlating and linking these
restrictivă sau condiţionată pentru exterior.           elements drives to an elaborated product, that we
Rezultat   al    comunicării     observaţiilor  şi  call decision-assisting tool. The access to the
rezultatelor, sursă pentru instrumentul de asistare        database and to the use of the decision assisting
a deciziilor, instrument în elaborarea de prognoze        tool it is openly and anonymously oriented to the
şi avertizări, acest produs central al activităţii        members and the partners of the groups, and
grupurilor se poate constitui în excelentă sursă de        restricted or conditioned for the externals.                                                       102
diseminare a rezultatelor spre exterior. Fie că se       Product of the results’ and observations’
adresează comunităţii mai largi a fermierilor,         communication, source for the decision-assisting
comunităţii academice şi ştiinţifice, companiilor       tool, instrument in elaborating prognosis and
sau administraţiei, la nivele diferite de prelucrare      warnings, this central return of the groups’
şi elaborare, rezultatele sau datele care fac         activity can constitute an excellent dissemination
obiectul diseminării au un nivel ridicat de          source for the results to the exterior. Regardless
validitate şi verificare practică şi ştiinţifică.       their target, the broader farmers’ community, the
     Prin activitatea în cadrul grupurilor,        academics    and   scientists,  companies  and
fermierii, agenţii de consultanţă şi partenerii        administration, on different elaboration and
grupurilor schimbă informaţii şi practici într-un       refining levels, the results and the data, object to
mediu consolidat şi asigurat din punct de vedere        the dissemination, have a high-validated level,
al celor mai bune practici. Utilizarea tehnicilor şi      verified both practically and scientifically.
produselor sub consiliere specializată garantează             Through their activity inside the groups,
interesele partenerilor grupurilor şi sporeşte         the farmers, the extension agents and the group’
încrederea fermierilor. Derularea a cel puţin unui       partners   are   exchanging   information  and
ciclu complet de rotaţie a problemelor permite         procedures in a consolidated and ensured
structurilor  de     consultanţă   implicate   să  environment with the best practices. The use of
consolideze transferul de practici specifice          the techniques and products under specialised
adoptării deciziilor spre fermieri. Procesul paralel      counselling guarantees the interests of the
de formare care acompaniază metoda şi care           groups’ partners and increase the confidence of
adresează fermierii membrii trebuie orientat spre       the farmers. Developing at least one complete
formarea de lideri. Astfel, una dintre direcţiile în      cycle in problem solving allows to the involved
care metoda se poate dezvolta şi susţine în viitor       extension structures to consolidate the specific
şi anume aceea a transferului moderării spre          practices’ transfer in decision making to the
membrii grupului, devine posibilă.               farmers. The parallel training process which
     Pilonii     sustenabilităţi  metodei   sunt  accompany the method and which address the
reprezentaţi    de    comunicare,     implicare,  farmers, members of the groups, has to be
management şi rezultate. Dacă vom încerca să          oriented to leader formation. On this way, one of
imaginăm aceste patru elemente ca fiind pilonii        the directions in which the method can develop
unei platforme, în cazul nostru metoda propusă         and sustain in the future, namely the moderation
constituindu-se în această platformă, putem          transfer to the members, becomes possible.
desprinde   cu    uşurinţă  importanţa   fiecărei       Communication,         involvement,
componente     în   parte.  Balanţa   acestora,  management     and   results   represent  the
echilibrarea şi contribuţia la ansamblu este astfel      sustainability pillars of the method. If we try to                                                      103
reprezentată într-un mod foarte plastic dar în        imagine these four elements as the pillars of a
acelaşi   timp  foarte  aproape   de   realitate.  platform, in our situation the proposed method
Implicarea presupune eforturi din partea tuturor       being the platform, we can easily detach the
participanţilor, atât a structurilor de consultanţă      importance of each component. Their balance,
cât şi a fermierilor şi partenerilor grupurilor.       the balancing and the contribution to the
Managementul grupurilor şi a reţelelor de grupuri       ensemble is represented very plastic but at the
împreună cu nivelul rezultatelor justifică efortul      same time very near to the reality. The
aderării la Grupul de Rezolvare a Problemelor         involvement   supposes   efforts  from   all
sau  oferă  motivaţia   continuării   activităţii.  participants, extension structures but also farmers
Continuarea activităţii în cadrul grupurilor,         and groups’ partners. The groups’ and the
utilizarea în continuare a metodei sau dezvoltarea      network management together with the results’
acesteia în forme specializate, ca de exemplu a        level fully justify the effort of accessing the
grupurilor de lucru specializate pentru o anumită       Problem Solving Group or offer the motivation
producţie sau producţii este în opinia noastră        to persist on the activity. Continuing the groups
mult mai importantă decât soluţionarea în           activity, the continuous employment of the
imediat a unor probleme, indiferent de nivelul de       method or its development in specialised forms,
incidenţă   al  acestora   asupra    rezultatelor  like the working groups specialised on one or
exploataţiilor respective sau asupra nivelului de       more productions, is in our view more important
trai al fermierilor şi familiilor acestora. Impactul     than solving immediately a certain number of
rezultatelor generate de activitatea grupurilor        problems, regardless their incidence level over
asupra comunităţii fermierilor este net superior       the results of that respective farm or over the
soluţionării unui set de probleme sau eliminării       living standard of the farmers and their families.
unor bariere în dezvoltare.                  The impact of the results generated by the
                               groups’ activity over the farmers’ community is
                               highly superior to solving a set of problems or
                               eliminating development barriers.
                                                   104
   3. ABORDARE CONCEPTUALĂ A               3. THE CONCEPTUAL APPROACH OF
     GRUPULUI DE REZOLVARE              THE PROBLEM SOLVING GROUP (PSG)
      A PROBLEMELOR (GRP)
                                3.1. THE METHOD’S POSITION,
   3.1. POZIŢIA METODEI, MEDIUL               ENVIRONMENT, THE ECONOMIC
 METODEI, REALITATEA ECONOMICĂ,               REALITY, NEEDS AND PRIORITIES
     NECESITĂŢI / PRIORITĂŢI
                                 Under the instability conditions, specific
     În  condiţiile  instabilităţii  specifice  to the Romanian economy in transition, most of
economiei româneşti în tranziţie cele mai multe      the solutions are aiming to involving minimum
dintre soluţii se îndreaptă spre implicarea de      risks regardless the nature of the efforts.
riscuri minime indiferent de natura eforturilor.         The  Romanian   rural  landscape  is
     Peisajul ruralului românesc este dominat    dominated by the agriculture. Its share in the
de agricultură. Ponderea acesteia în ansamblul      total of the rural economy, the active agricultural
economiei rurale, în populaţia ocupată este şi va     population is and will certainly be dominant at
rămâne cu siguranţă dominantă cel puţin până       least to a moment after the Romania’s accession
după momentul integrării României în structurile     to the European Union. The strongly un-
Uniunii Europene. Exploataţiile agricole puternic     capitalised farms do not dispose of self-financing
decapitalizate nu dispun de capacitate de         power, sources of agricultural credit and loans,
autofinanţare, de surse de credit agricol, de       assurances and other specific support instruments
asigurări sau alte instrumente de sprijin specifice    for development, or at least to allow the
unei dezvoltări sau cel puţin care să permită       maintenance of the current activities to a decent
menţinerea activităţilor curente la un nivel decent    and secured level. The state of the infrastructure,
şi securizant. Starea infrastructurii, accesul la     the access to the markets, to common and current
piaţă, la servicii comune curente, la informare      services, to information or to health care
sau servicii medicale, sunt în afara timpurilor      services, are out of our times. The State
noastre. Implicarea statului în dezvoltarea rurală    involvement in the rural and agricultural
şi agricolă este, cel puţin deocamdată, timidă şi     development, at least for the moment, is timid
indecisă. Nivelul activităţii agricole este "la      and indecisive. The agricultural activities are on
avarie"  acoperind  de   la  exploataţiile  de  the “breakdown level” covering from the
subzistenţă până la cele cu caracter comercial      subsistence  to  the  commercial   farms  the
ansamblul producţiilor.                  ensemble of the productions.
     Cu toate acestea, se doreşte şi se aşteaptă       In all these circumstances it is expected                                                  105
de la lumea rurală şi de la agricultură în special,        from  the  rural   and  especially  form  the
pace şi linişte socială, dezvoltare, rezolvarea          agriculture, social calm, development, local
locală (atât prin prisma soluţiilor cât şi a           problem solving (both concerning the solutions
resurselor antrenate) a problemelor, atingerea,          and required resources), acquiring, ensuring and
asigurarea şi menţinerea tuturor acelor obiective         maintaining  all   those  objectives  not  yet
încă neformulate în politicile naţionale ca:           formulated  in   the  national  policies,  like:
întreţinerea peisajului, menţinerea stabilităţii         landscape   maintaining,      preserve   the
demografice, un volum în continuă creştere a           demographic stability, an increasing volume
producţiei     agro-alimentare.      Altfel   spus,  for the agro-food production. In other words,
implicare   minimă     cu  aşteptări     maxime.  minimum implication with a maximum of
Realismul acestei situaţii este, de departe, evident       expectations. The realism of this situation is from
şi nu necesită comentarii suplimentare.              far obvious and therefore does not need any
     Revenind la condiţiile prezentate, trebuie        further comments.
să subliniem şi faptul că, pe lângă resurse                Returning to the described conditions,
insuficiente, se adaugă şi lipsa de resurse atrase,        we have to emphasise the fact that next to
sau de atras. Ceea ce face ca sarcinile oricărei         insufficient internal resources we add the lack of
iniţiative să fie încă şi mai dificile. Atunci când        attracted or available resources. This makes the
ne referim la acţiuni de dezvoltare rurală sau          tasks of any initiative even more difficult. When
agricolă, de cele mai multe ori singurele resurse         we refer to rural and agricultural development
disponibile sunt bunăvoinţa, voluntariatul, riscul        actions, in most of the situations, the only
şi  ansamblul      lichidităţilor    exploataţiilor   available resources are represented by the good
implicate.                            will, volunteering, the risk and the current cash
     Luând    în   considerare    toate   aceste  flow of the involved farms.
elemente, a propune o nouă metodă în lucrul cu              Taking into account all these elements,
fermierii,  în   încercarea   de  soluţionare    a  and proposing a new method in working with the
problemelor acestora trebuie să se sprijine, în          farmers, in the attempt of solving their problems
primul rând, pe un nivel al input-urilor (metodei)        has to be supported firstly on extremely low level
extrem de redus. Pe lângă acest prim criteriu,          of the inputs (method’ inputs). Next to this first
metoda trebuie să prezinte un grad ridicat de           defined criterion, the method has to presents a
elasticitate şi ajustabilitate. Aceasta porneşte de        high level of elasticity and adjustability. This
la tabloul de ansamblu al problemelor curente şi         requirement is coming from the general picture
comune    întregii   comunităţi    a   fermierilor.   of the current and common problems of the
Deosebirile existente nu trebuie să constituie un         whole community of farmers. The existing
impediment în folosirea metodei. Pe lângă aceste         differences should not constitute a barrier in                                                        106
două caracteristici, metoda trebuie sa fie        using  the  method.   Beside   these   two
modulabilă şi racordabilă. Adică trebuie să poată    characteristics, the method has to be modular and
răspunde nevoilor interne de structurare şi       linkable. Meaning, to answer the internal needs
organizare dar în acelaşi timp trebuie să se poată    in terms of structuring and organising but at the
combina în utilizare cu alte metode deja         same time to offer the possibility of linkage with
existente. Alte cerinţe specifice şi racordate      other  existing  methods.   Other   specific
direct la gradul de succes al metodelor utilizate    requirement directly connected to the degree of
se referă la analiza priorităţilor. Situaţie şi etapă  success of the employed methods regards the
absolut necesară abordării oricărei probleme sau     priority analysis. This stage and situation is
suite de probleme. Metoda pe care o propunem       necessary in approaching any problem or set of
se bazează în mod critic pe analiza priorităţilor şi   problems. The proposed method relays critically
pe corelarea acestora cu necesităţile şi realităţile   on the priority analysis and on the correlation
fermierilor. În stabilirea şi ordonarea priorităţilor  with the needs and the realities of the farmers. In
un rol deosebit îl au eforturile specifice fiecărui   establishing and ranking the priorities a crucial
fermier. Întrucât metoda se adresează în principal    role is played by the specific efforts of each
fermierilor care exploatează cu titlu principal,     farmer. As the method addresses the farmers
orice risc asumat în urmarea unei soluţii poate     operating as farm / household manager, any
avea implicaţii directe şi dramatice asupra       assumed risk in following a solution can have
întregii familii. Alocarea resurselor şi eforturilor   direct and dramatic implications over his entire
într-o anumită direcţie sau direcţii urmate de un    family. The resources’ allocation and the efforts
eşec poate conduce la destabilizarea întregii      in a certain direction or directions followed by a
exploataţii  şi  implicit  plasarea   familiei  failure can drive to a serious destabilisation of
fermierului  într-o  poziţie  de   dificultate  the entire farm / household and implicitly to
pronunţată. De aceea analiza eforturilor este      placing the farmer’s family in a serious difficulty
absolut necesară atât pentru stabilirea căii de     position. Therefore, the efforts analysis is critical
rezolvare a problemelor cât şi pentru ierarhizarea    both for establishing the problems’ solving path
priorităţilor. Elementul dominant în analiză sau     and for ranking the priorities. The central
criteriul esenţial este constituit de gradul de risc.  element in this analysis or the main criterion is
Acesta se coroborează cu oportunitatea tratării     represented  by  the  risk  degree.  This  is
aspectului sau problemei, cu poziţia acestei       corroborated with the opportunity of the problem
probleme în balanţa generală a exploataţiei, cu     or aspect solving, with the position of the
contextul local, cu piaţa şi toate celelalte       problem in the general balance of the farm, with
variabile care ţin de succesul rezolvării unei      the local context, with the markets and all other
probleme. Esenţială este contribuţia directă a      variables linked to the success in problem-                                                  107
fermierului  în evaluare    iar  decizia   finală  solving. In this way, the direct contribution of the
referitoare la soluţii şi priorităţi îi aparţine în     farmer is essential in the assessment and the final
întregime. În fapt esenţa succesului în orice        decision concerning the solutions and the
program de consultanţă constă în transferul         priorities,  decision    which  is  entirely  his.
capacităţii de a adopta decizii spre fermieri. Cu      Actually, the transfer of the decision-making
atât mai mult în situaţia metodei de faţă,         capacity to the farmers represents the core of the
participarea   şi  implicarea     fermierului   success of any extension programme. Moreover,
condiţionează rezultatele şi justifică utilizarea      for   the  currently    proposed   method   the
metodei.                          participation and the involvement of the farmer
     Această situaţie frecvent prezentă în       are conditioning the results and are justifying the
programele de consultanţă are un grad de confort      use of the method.
ridicat  în cazul  metodei   propuse    întrucât       This circumstances frequently present in
ansamblul membrilor grupului sau grupurilor         the extension programmes has an elevated degree
sunt în aceeaşi situaţie. Faptul că o comunitate de     of comfort for the proposed method as the
fermieri acţionează în aceleaşi condiţii sporeşte      ensemble of the group’ or groups’ members are
încrederea şi poate crea suficientă motivaţie în      in the same situation. The fact that a farmers
decizie şi acţiune.                     community    acts   in   the  same  conditions
     În acelaşi timp analiza eforturilor poate     considerably increase the confidence and can
conduce la rezultate care probează şi/sau justifică     create enough motivation in decision and action.
o anumită ordine a priorităţilor şi poate conduce           At the same time, the efforts’ analysis
la clarificarea unor aspecte de incertitudine        can drive to results, which prove and/or justify a
pentru fermieri. Această analiză poate releva        certain ranking of the priorities and can produce
diferenţe de comparabilitate între fermieri sau       a clarifying of the uncertain aspects for the
poate conduce spre condiţii de imposibilitate a       farmers. This analysis can show the differences
repetării experienţei, situaţie în care poziţia       in terms of comparability between farmers or can
fermierului ca membru al grupului poate fi         drive to conditions in which the repeatability is
rediscutată.                        impossible, when the position of the farmer as
                              member of the group can be re-discussed.


     3.2. DESCRIEREA METODEI                 3.2. DESCRIPTION OF THE METHOD


     3.2.1. PRINCIPIUL METODEI                3.2.1. PRINCIPLE OF THE METHOD


     Ca şi în situaţia celorlalte metode de           As in the situation of the other methods,                                                      108
grup  consacrate,  Grupul  de   Rezolvare  a  the Problem Solving Group (PSG), is based on
Problemelor (GRP), se bazează pe faptul că       the fact that the members have a sum of common
membrii au un summum de elemente comune.        elements.
    Aceasta presupune, înainte de toate,          This is supposing before everything, the
voinţa şi acceptul de a acţiona în comun.       will and the acceptance of acting in common.
Caracteristica acestei metode este constituită de   The characteristic of this method is represented
faptul că reuneşte fermieri, membrii ai grupului    by the fact that regroups farmers, members of the
cu probleme identice (apropiate) ca profil.      group with identical (close) problems as profile.
Situaţia ideală presupune ca priorităţile de      The ideal situation suppose that the solving
rezolvare a acestor probleme să fie diferite.     priority of these problems to be different for the
Astfel, fiecare dintre membrii poate beneficia     members. In this way, each of the members can
atât de aportul extern de expertiză asigurat de    benefit from the external expertise secured by the
moderatorul grupului, atât de experienţa proprie    group moderator, the own experience with the
cu aportul celorlalţi membrii la căutarea unei     help of the other members on searching
soluţii adecvate problemei şi situaţiei, cât şi de   appropriate   solutions   to   the   problems  or
experienţele anterioare ale celorlalţi membrii în   situations, but also the previous experiences of
rezolvarea aceluiaşi tip de problemă. Acest din    the other members in solving the same type of
urmă avantaj este, de fapt, acela care reuneşte    problem. This last advantage is in fact the one
fermierii sub umbrela aceluiaşi grup. Experienţa    regrouping the farmers under the umbrella of the
la acelaşi nivel, comparabilă şi soluţionată prin   same group. The experience on the same level,
mijloace  comune   membrilor   grupului  este  comparable, and solved by means common to the
comunicată intern, între fermieri folosind cel mai   group’ members is communicated internally
accesibil limbaj. Acesta este de fapt nucleul     between farmers using the most accessible
metodei – o comunicare facilă într-un limbaj      language. This is the core of the method – easy
comun în soluţionarea aceloraşi probleme în      communication using a common language in
condiţii şi cu mijloace comparabile.          solving the same problems under comparable
    Exemplul zonelor cu o singură producţie    conditions and using similar means.
dominantă, struguri – vin, cartofi, cereale, lapte,      The example of the regions with one
este extrem de relevant în acest sens. Fermierii    dominant production, grapes – wine, potatoes,
au exploataţii de talie comparabilă, o pregătire    cereals, milk, is extremely relevant on this
profesională la acelaşi nivel, extrem de redus, de   direction. The farmers have comparable farms in
altfel, posibilităţi financiare la aceeaşi scară,   terms of size, same professional training level,
infrastructură economică identică, tradiţii şi     extremely low, otherwise, same scale on
limbaj comun, probleme comune. Comunicarea       financial   possibilities,    similar   economical                                                    109
tradiţională  dintre  fermieri,  referitoare  la  infrastructure, common traditions and language,
problemele legate de producţie, se constituie în    common      problems.   The    traditional
punct de sprijin şi de plecare în utilizarea      communication between the farmers concerning
metodei. Pentru a continua exemplificarea vom      the production problems represents a base and a
folosi cazul tratamentului manei la viţa de vie     starting point and in using the method. To
pentru fermierii din sudul ţării. Aceasta este o    continue our example we will use the situation of
problemă comună, de interes major şi cu         treating the Downy mildew on vine for the
implicaţii cruciale asupra rezultatelor economice.   farmers from the southern part of the country.
Informaţia utilă referitoare la metode şi produse    This is a common problem of major interest and
poate fi transferată direct către producători prin   with critical implications on the economical
intermediul unui canal clasic de comunicare, însă    results. The necessary information concerning
aceştia se vor consulta între ei înainte de       the methods and the products to use can be
eventuala utilizare. În absenţa metodei sau a unei   transferred directly to the producers by using a
asistări de către un agent de consultanţă, nu      classical communication channel and the farmers
putem cunoaşte nivelul de înţelegere şi acceptare    will consult each other before eventually using it.
al fermierilor, şi nu putem emite estimări       In the absence of the method or lack of assistance
referitoare la şansele de rezolvare a problemei.    by an extension agent, we cannot know the
Participarea la metodă permite eliminarea acestor    understanding and the acceptance level of the
neajunsuri,  comunicare  efectivă,  participare  farmers, and we cannot asses the chances in
comună, evaluarea efectelor, evoluţia la scara     problem solving. Participating to the method can
fermei sau a comunităţii de fermieri.          eliminate all these weak points; can provide
    În aceste condiţii fiecare dintre fermieri   effective communication, common participation,
se găseşte în condiţii ideale de participare la     effect   evaluation,  evolution  on  farm  or
discuţii, într-un mediu familiar şi neinhibat.     community scale.
Subiectul abordat este întotdeauna de interes            In these conditions, each farmer has ideal
general şi contribuţia fiecărui membru este       conditions to participate to discussions in a
dublată de experienţă şi interes.            familiar an uninhibited environment. The subject
    În atingerea scopului central al oricărei    is always of general interest and the contribution
activităţi de consultanţă – transferul capacităţii de  of each member is doubled by experience and
decizie la nivelul fermierului – o verigă        interest.
intermediară  se  poate  dovedi   Grupul  de        In achieving the central objective of each
Rezolvare a Problemelor. Astfel un transfer       extension activity – the transfer of the decision-
iniţial parţial sau total se realizează spre grup.   making capacity to the farmer level – an
Fermierul aflat în situaţia adoptării unei decizii   important intermediate stage can prove to be the                                                  110
imediate legate de rezolvarea unei probleme       Problem Solving Group. On this way, an initial
stringente poate beneficia de ajutorul grupului cel   transfer, partial or integral, is realised to the
puţin în aceeaşi măsură în care poate contribui la    group. The farmer in situation of adopting an
sprijinirea deciziilor celorlalţi membrii. Cu un     immediate decision concerning an important
dublu  aport  de  informaţii,  cu   experienţe  problem solving can benefit from the group
prealabile şi ulterioare (pentru verificare), nivelul  assistance, at least in the same measure as he can
de siguranţă perceput de către fermier este net     contribute to support the decisions of the other
superior. Acest nivel ridicat poate contribui la     members. With double information input, with
creşterea securităţii şi încrederii în forţele proprii  previous and ulterior experiences (for verifying),
şi ale grupului şi aceasta conduce la o adoptare     the degree of security perceived by the farmer is
accelerată a poziţiei de viitor decident.        net superior. This high level can contribute to an
    În anumite situaţii, probleme colaterale     increased safety feeling and trust in his own
legate strâns de problemele curente în lucru, nu     forces and in the capabilities of the group and
fac obiectul de activitate sau interes al grupului.   can drive to an accelerated adoption of the future
Există o probabilitate relativ ridicată ca astfel de   position of decision maker.
probleme să apară în grupuri cu tematică identică         In certain situations, collateral problems
sau apropiată dar „separate” geografic. Aceşti din    closely related with the currently retained
urmă termeni definesc situaţiile în care, din      problems, are not the object of activity or of
constrângeri legate de buna desfăşurare a        interest for the group. There is a relatively high
activităţii curente şi cheltuieli legate de logistică,  probability that such problems appear in groups
posibilii candidaţi la aderare spre un grup sunt     with identical or close topic, but geographically
regrupaţi local şi se constituie într-un al doilea    “separated”. These last terms are defining the
grup, sau în condiţii de producţie sau desfacere     situations on which due to the fluency constraints
diferite. Dacă aceste alte grupuri sunt sub       in the current activity and to the logistic
incidenţa aceleaşi probleme colaterale apărută în    expenditure, possible candidates on accessing a
grupul aflat în discuţie, colaborarea în reţea      group are locally regrouped and organised into a
dintre grupuri prin intermediul moderatorului      second one, or occurs when the production and
face posibilă aducerea în contact a solicitanţilor.   the marketing conditions are different. If these
Cu experienţa externă, fie în condiţii identice, fie   other groups are under the incidence of the same
în condiţii diferite de orice natură ar fi aceste    collateral problems as in the previously described
condiţii aflate în discuţie, aportul de informaţie    situation, the groups’ networking through the
este benefic.                      intermediate of the moderator can bring in
    Incidenţa solurilor grele, cum sunt acelea    contact the solicitors. With external expertise,
din vestul extrem al Banatului, asupra calităţii     either  in  similar  or  different  conditions,                                                  111
lucrărilor de pregătire a solului în producţia de   regardless their nature the input of information is
cereale, separă fermierii din această zonă de cei   a benefit. The incidence of the heavy soils, such
situaţi în vecinătate dar care nu se confruntă cu   as the ones from the far west of the Banat, over
aceeaşi situaţie. Deşi în condiţii de producţie    the quality of the soil preparation works in cereal
similare şi cu fond comun de probleme, aceştia     production, separates the farmers from this
nu pot participa în interiorul aceluiaşi grup din   region from the neighbouring ones, but not
raţiuni legate de nivelul rezultatelor. Racordarea   confronted with the same situation. Even if under
acestora se poate realiza fie cu alte grupuri în    similar production conditions and a common
condiţii comparabile şi care tratează producţia de   problems background, these cannot participate in
cereale, fie cu grupuri al căror obiect este      the same group from reasons linked to the level
reprezentat de calitatea lucrărilor.          of the expected results. Connecting these farmers
    De altfel, acest tip de colaborare se     can be realised with other groups producing
extinde ulterior, funcţie de interesul exprimat al   cereals in comparable conditions, or with groups
membrilor grupului şi la problemele care pot      focusing on the quality of the soil preparation.
deveni ulterior obiect de interes al grupului.         Besides, this type of collaboration is
Aportul de experienţe pozitive sau negative, de    extended later, function to the expressed interest
informaţie externă grupului şi zonei sunt frecvent   of the group’ members to problems, which can
puncte de interes pentru fermieri. Mai mult, în    become later an object of interest for the group.
faza evaluării interne a activităţii a grupului,    The input of positive or negative experiences and
aceste rezultate externe pot servi drept elemente   information from the outside group or region are
de comparaţie.                     often interest points for the farmers. Moreover, in
    O secvenţa întreagă de schimb de        the stage of the internal activity assessment of the
informaţii detaliate pe activităţi şi experienţe ca  group, these external results can serve as
şi sinteze ale activităţilor desfăşurate de grupuri  comparison elements. An entire sequence of
fac obiectul reunirii evaluărilor interne şi punerea  information exchange detailed by activities and
la dispoziţie a acestor informaţii, cu circulaţie   experiences as well as synthetic reports on the
internă, pentru membrii grupurilor.          performances developed by the groups is the
                            object of the internal assessment, gathering and
                            supplying  this  information   with  internal
3.2.2. FORMA "RESTRÂNSĂ" A METODEI           circulation for the groups’ members.


    Aşa   numita   „Metodă   Restrânsă”     3.2.2. THE “RESTRAINT” METHOD
defineşte de fapt grupul de bază, aşa cum este el       The so-called “Restraint” form of the
prezentat în principiul metodei. Deşi relativ     method defines actually the base group, as                                                 112
nepotrivit ca termen - „restrânsă”, metoda       described on the method’s principle. Even if
reuneşte acei fermieri care prezintă probleme (fie   relatively inappropriate as term - „restraint”, the
ele şi în stadiu potenţial) legate de aceleaşi sau   method regroups those farmers which presents
aceeaşi producţie, în condiţii de exploatare      problems (even potentially) linked to the same
similare, la un nivel al exploatării comparabil.    production or productions, in similar operating
Aceste două ultime restricţii survin ca urmare a    conditions, to a comparable level of exploiting.
necesităţii  repetabilităţii  şi  capacităţii  de  These last two restrictions are introduced in order
transpunere a experienţelor în cadrul grupului.     to fulfil the requirements in terms of replication
Ori aceasta este condiţia de bază a existenţei     and transposing capacity inside the group. This is
grupului şi motivaţia principală a membrilor.      the basic condition of the group existence and the
    Ca formă de bază, un astfel de grup       main motivation of the members.
reuneşte 5-15 fermieri cu probleme legate de          As a base form, a group gathers 5-15
aceeaşi cultură sau culturi, producţie animală sau   farmers with problems concerning the the same
specie (exemplu: cereale, cartof, sfeclă de zahăr,   crop or crops, animal production or specie
lapte, ouă, carne de porc, vin).            (examples: cereals, potatoes, sugar beet, milk,
    Întrucât  interesul  în  rezolvarea  de  eggs, pork meat, and wine).
probleme comune poate fi ridicat şi un număr          As the interest in solving common
mult mai mare de fermieri pot dori să adere la     problems can be elevated and a large number of
grup, sarcina moderatorului este aceea de a       farmers could wish to join the group, the
stabili care dintre fermieri vor fi membrii ai     moderator’s task is to establish which farmers
grupului şi care dintre ceilalţi solicitanţi vor fi   would become members and which would be
„sateliţi” sau „replicanţi”.              „satellites” or „duplicators”.
    Această sarcină presupune un spirit de         This mission supposes a very sharp
analiză extrem de ascuţit şi o evaluare corectă a    analysis spirit and a correct evaluation of the
capacităţii de lider a viitorilor membrii. Se      leading capacity of the future members. It is
recomandă utilizarea de expertiză externă în      recommended external expertise use for this
această analiză.                    analysis.
    În realizarea portretului problematicii         In realising the picture of the farmers’
fermierilor şi în selectarea problemelor reţinute    problems and in selecting the problems, which
spre rezolvarea grupului, analiza SWOT se poate     will be retained for solving in the group, the
dovedi extrem de utilă. Se recomandă realizarea     SWOT analysis can prove extremely useful. It is
acestei analize cu membrii potenţiali, adică, cu    recommended to use this analysis with the
acei fermieri reţinuţi drept candidaţi la crearea    potential members, meaning with those farmers
grupului.                        considered candidates to the group creation.                                                113
     Procedeul deja cunoscut al analizei va fi        The known analysis procedure will be
demarat cu o sesiune de brain-storming. Astfel      started with a brainstorming session. On this way
membrii pot contribui la aducerea pe panou a       the members can contribute on bringing all their
tuturor problemelor lor. Fiecare din problemele     problems to the panel. Each of the announced or
enunţate sau anunţate sunt supuse analizei        enounced problems is analysed lately in the
ulterioare a grupului în mod sistematic şi fără a    group, systematically without any chosen order
alege o anumită ordine de abordare. Analiza va      in  approaching    them.  The  analysis  will
sublinia avantajele abordării acestor probleme în    emphasise on the advantages of treating these
grup comparativ cu situaţia abordării individuale.    problems inside the group compared to the
Şi va pune un accent special pe Oportunităţi şi     situation of the individual solving. A special
Ameninţări. După realizarea turului problemelor,     accent will be given to Opportunities and
după epuizarea analizei acestora, prioritatea      Threads. After realising the complete tour of all
abordării acestora de către fiecare membru în      problems, after finishing their analysis, the
parte va apărea evidentă. Stabilirea priorităţilor    priority in approach will appear obvious for each
de abordare se realizează tot în grup sub        farmer. Establishing the priorities in solving the
conducerea moderatorului. Se va stabili astfel      problems is realised in group under the
ordinea în care aceste probleme vor fi tratate de    moderator supervising. On this way the order of
către membrii şi rotaţia setului de probleme în     treating the problems is defined for the members
interiorul grupului.                   and also the rotation of the problems set inside
     Esenţial ca rezultat al acestei analize este  the group is established.
ca fiecare fermier să fie mulţumit de rezultatul         Essential, as result of this analysis, is that
final al analizelor şi de ordinea de abordare.      each farmer is satisfied by the final result of the
Orice nemulţumire iniţială se poate amplifica şi     assessment and with the approach order. Any
poate impieta asupra rezultatelor ulterioare ale     initial dissatisfaction can be amplified and can
grupului. De aceea, subliniem încă o dată        have implications on the ulterior results of the
importanţa acestei stări de mulţumire la finele     group. Therefore, we emphasise once more the
întâlnirii.                       importance of this contentment feeling at the end
     Tot din această analiză de grup, prin      of the meeting.
evocarea posibilelor Ameninţări şi Slăbiciuni,          From the same group analysis, by
moderatorul poate constitui un inventar al        mentioning    the   possible  Threads   and
posibilelor bariere în activitatea de rezolvare a    Weaknesses, the     moderator   can  build an
problemelor.  Poate  realiza  o  prognoză  a  inventory of the possible barriers in the problem-
momentelor dificile şi poate stabili necesarul de    solving activity. He can realise a prognosis of the
intervenţie  externă   în   stabilizarea  sau  difficult moments and can establish the needs of                                                   114
normalizarea unor stări.                external intervention or normalising certain
    În situaţia prezenţei unor grupuri de     situations.
interese apropiate sau similare, combinarea şi         Under the circumstances of groups with
analiza joint a situaţiei poate aduce elemente noi.  close or similar interests, combinations and joint
De aceea, se recomandă sincronizarea activităţii    analysis of the situation can bring new elements.
de demarare a investigaţiilor pentru crearea      Therefore it is recommended to synchronise the
grupurilor şi stabilirea canalelor de comunicare    beginning of the investigations in group’ creation
inter-grupuri ca şi frecvenţa şi oportunitatea     and establishing the inter-groups communication
schimbului de informaţii între moderatori.       channels as well as the frequency and the
    Dacă ne referim la producătorii de lapte    opportunity of information exchange between
din vestul ţării, vor exista cu siguranţă grupuri de  moderators.
rezolvare a problemelor, atât în judeţul Timiş, cât       If we refer to the dairy producers from
şi în judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara. Nu     the western part of the country, it will certainly
este deloc lipsită de interes o analiză comună a    be present several problem-solving groups in the
problematicii evidenţiate de fermierii din cele trei  county of Timis, but also in the counties of
judeţe. Se poate ajunge, astfel, la o organizare a   Caraş-Severin and Hunedoara. It is interesting to
grupurilor care trece cu uşurinţă peste sistemul    proceed to a joint analysis of the farmers’ shown
de organizare administrativă a teritoriului pentru   problems, in the three counties. We can get, on
a promova interesul fermierilor în rezolvarea     this way, to a groups’ organisation, which can
problemelor comune.                  easily pass the administrative system, and the
    De subliniat este şi faptul că întreg     territorial  organisation  for  promoting  the
procesul se bazează pe opiniile prezentate şi     farmers’ interest in solving common problems.
susţinute de către fermieri. Rolul moderatorilor        We have to emphasise the fact that the
este acela de a „ghida” în sensul reducerii      whole process is based on the opinions presented
abaterilor de la o cale normală. Intervenţia      and sustained by the farmers. The role of the
acestor este necesară numai în sensul asigurării    moderators is a guiding role in the way of
funcţionării normale a grupului, a intermedierii    reducing the deflections from the normal way.
comunicării şi a aportului de expertiză externă în   Their intervention is necessary to insure the
măsura în care aceasta este necesară. Avem astfel   normal functioning of the group, to intermediate
un grup cu funcţionare bazată pe opinii liber     the communication and the infusion of external
exprimate  ale  fermierilor.  Un  forum   al  expertise to answer the necessities. We have a
fermierilor cu moderator extern. Sarcina acestuia,   group whose functioning is based on free
în afara asigurării funcţionării normale a       expressed opinions of the farmers. This is a
grupului, constă în transferul spre fermieri a     farmers’ forum with an external moderator. His                                                115
capacităţii de adoptare a deciziilor şi de a     task, besides assuring a normal functioning for
pereniza modul de funcţionare al grupului pentru   the group, is to transfer toward farmers the
un viitor cu moderare internă.            decision-making capacity and to present the
                           working procedures in the group for a future
                           internal moderation.
     3.2.3. METODA "EXTINSĂ"
                             3.2.3. THE “EXTENDED” METHOD
    Metoda extinsă este o formă lărgită a
metodei descrise anterior. În mod frecvent           The extended form of the method is an
spectrul problemelor prezentate de către fermieri   enlarged model of the restraint type, previously
este mai mult sau mai puţin acelaşi. Atunci când   described. Frequently, the spectrum of the
problemele  sunt  similare  şi  comparabile   problems presented by the farmers it is more or
singurele constrângeri care rămân în calea      less the same. When the problems are similar and
participării în cadrul aceluiaşi grup sunt cele de  comparable, the only constraints remaining in
ordin logistic şi material. O altă cauză care poate  participating inside the same group are those
conduce la incompatibilitate cu metoda anterior    concerning the logistic and the material ones.
descrisă o poate constitui situaţia unor producţii  Another   reason,  which  can     drive,  to
diferite. Deşi dificultăţile de natură economică   incompatibility with the previously illustrated
sunt aceleaşi sau comparabile, producţiile fiind   method   can  be  represented   by   different
diferite, soluţiile vor fi diferite, situaţie care  productions. Even if the economical difficulties
conduce la imposibilitatea participării în cadrul   are the same or comparable, for different
unui grup restrâns.                  productions we will need different solutions,
    Pentru astfel de situaţii, de altfel comune  situation  which   makes  the   participation
în practică, metoda se ajustează sub formă      impossible, inside a restraint group.
"extinsă". Acest lucru înseamnă că acolo unde         Fir these situations, relatively common in
situaţia o impune, grupuri de formă restrânsă,    practice, the method is adjusted in “extended”
care respectă condiţiile de funcţionare descrise în  form. Where the circumstances are imposing this
cadrul metodei, vor fi racordate formând astfel    situation, restraint groups, fulfilling functioning
un "grup de grupuri". Principiul dezvoltării unei   the requirements described on the method, can be
astfel de forme se bazează în primul rând pe     linked forming a “group of groups”. The
ideea oferirii de posibilităţi de participare unui  principle of developing such forms is based
număr cât mai mare de fermieri interesaţi. Astfel,  firstly on the idea of offering the possibility ot
deşi cu o producţie relativ izolată în comunitatea  participate to a largest number of interested
din care provine, un fermier poate fi cooptat în   farmers. On this way, even with a relatively                                                  116
interiorul unui grup lărgit şi poate astfel beneficia  isolated production in his community of origin, a
de experienţa altor fermieri cu probleme similare    farmer can take part into an enlarged group and
dar situaţi în afara ariei geografice de acoperire a  can benefit from the experience of the other
unui grup restrâns. Cu alte cuvinte, dacă prin     farmers with similar problems but outside the
prisma unui grup restrâns nu se justifică        geographical coverage of a restraint group. In
acceptarea unui fermier amplasat în afara zonei     other words, if from the point of view of a
de cuprindere a celorlalţi fermieri participanţi,    restraint group it is not justified to add a farmer
datorită eforturilor logistice, sau datorită faptului  placed outside the zone from where the other
ca prezintă o producţie atipică grupului, în cazul   participating farmers are, due to the logistical
metodei extinse acesta îşi poate găsi locul în     effort, or for an unspecific production to the
cadrul unuia dintre subgrupuri. Desigur dacă      group, for the extended method, this farmer can
situaţia o justifică, în sensul interesului pentru   be placed in one of the sub-groups. Certainly, if
problemele respective din partea altor fermieri şi   the circumstances are justified by the interest of
deci există un subgrup care să trateze aspectele în   the other farmers for those specific problems and
cauză.                         a sub-group dealing with those aspects exists.
     Pentru a exemplifica, vom lua cazul unui        For exemplifying, we will take the
grup extins ce include producătorii de lapte din    instance of an extend group including the milk
zona   Făgetului,  la  nivelul  unui  subgrup,  producers from the Faget’s area, inside a sub-
producătorii de cereale, organizaţi funcţie de     group, and the cereals producers, organised
problemele în rezolvare în trei subgrupuri şi      according to their problems into three sub-groups
reunind fermieri de la Variaş la Jebel. Printre     and gathering the farmers from Varias and Jebel.
fermierii din Jebel există şi producători de lapte   Among the farmers from Jebel there are milk
interesaţi în participare şi cu probleme similare    producers interested in participating and with
legate de relaţia calitatea furajelor – nivelul şi   similar problems linked to the relation fodder
calitatea producţiei de lapte. Izolarea unui grup    quality – level and quality of the milk
de tip restrâns în zona Jebel nu se justifică din    production. Isolating a restraint group in Jebel
raţiuni legate de costuri şi un număr relativ redus   area is not reasonable due to the costs and to the
de fermieri în producţia de lapte, la scara întregii  relatively small number of farmers in milk
comunităţi. Sub „umbrela” grupului de tip extins,    production referring to the scale of the whole
fermierii din Jebel se pot alătura celor din zona    community. Under the “umbrella” of the
Făgetului, în subgrupul ce tratează probleme      extended group, the farmers from Jebel can join
legate de producţia de lapte.              those from the Faget area, inside the sub-group
     Condiţiile care se aplică în situaţia     treating the milk production issues.
grupurilor restrânse sunt valabile şi în cazul         The conditions which apply to the                                                117
grupurilor extinse, la scara fiecărui subgrup.       restraint groups are valid for the extended groups
Aceasta înseamnă că fermierii membrii ai unui       also, on the scale of each sub-group. This implies
subgrup tratând o anumită problemă trebuie să       that the farmers, members of a sub-group treating
aibă dimensiuni economice comparabile în          a certain problem should have comparable
condiţii de producţie asemănătoare. Deşi aceştia      economical size in similar production conditions.
pot fi dispersaţi spaţial, aşa cum menţionam        Although, these farmers can be dispersed
anterior, ei trebuie totuşi să se supună aceloraşi     spatially, as we mentioned earlier, they have to
condiţii pentru a păstra nucleul şi principiul de     be submitted to the same conditions in order to
funcţionare al metodei. Principiul de bază fiind      maintain the core and the functioning principle of
acela conform căruia o experienţă este replicabilă     the method. The basic principle being the one
numai dacă se întrunesc condiţii comparabile.       according to which an experience is duplicable
    Dacă  revenim   la  exemplul    utilizat  only if the conditions are comparable.
anterior, putem spune că există fermieri ce              If we return to the previous employed
produc cereale şi în zona Făgetului şi care sunt      example, we can say that there are also farmers
interesaţi de rezolvarea problemelor curente, doar     in the cereals production in the Faget area,
că de această dată ei nu pot fi ataşaţi unui        interested in solving current problems, only this
subgrup existent din considerente legate de        time they cannot be added to an existing sub-
comparabilitatea   condiţiilor.   Există   însă  group due to the lack of comparability in
posibilitatea includerii acestora într-un subgrup     conditions. There is still a possibility to include
focalizat pe lucrările solului şi combaterea        them in a sub-group focusing on soil preparation
buruienilor, în cazul în care acesta există deja.     and weeds control, if such a sub-group exists
    Deşi, uneori, problemele par evidente       already.
unui  observator  extern   iar  oportunitatea         Even if sometimes the problems appear
rezolvării acestora este fără echivoc, moderatorii     obvious to an external observer and the
nu pot şi nu trebuie să forţeze crearea de         opportunity to solve them is indubitable, the
subgrupuri. Procesul de structurare a problemelor     moderators cannot and should not force the
trebuie să decurgă natural, cu aportul şi asistenţa    creation of sub-groups. The problem structuring
moderatorului, şi trebuie să aparţină fermierilor,     process has to develop in a natural way, with the
de drept şi de fapt. Aşa cum vom menţiona         input and the assistance of the moderator, and
ulterior, sentimentul proprietăţii asupra metodei     should belong to the farmers. As we will describe
şi rezultatelor acesteia este un element motivant     later, the ownership feeling over the method and
extrem de puternic asupra fermierilor .          the results it is an extremely strong motivating
    Unul  dintre  avantajele  majore   ale  factor for the farmers.
metodei extinse este constituit de existenţa de            One of the major advantages of the                                                  118
subgrupuri cu profiluri diferite tratând probleme   extended method is represented by the existence
legate de alte tipuri de producţii. Astfel, acei    of sub-groups with different profiles treating
fermieri   pentru  care  diversificarea  sau  problems connected with other production’ types.
reorientarea în producţie poate constitui o soluţie,  On   this   way,   those   farmers   for   which
pot  beneficia  de  experienţa  subgrupurilor  diversification or reorientation in production can
membre şi care îşi rezolvă problemele în paralel.   be a solution can benefit from the member sub-
În acest mod modificarea fermei nu mai         groups, which are solving their problems in
constituie un aport de idei aduse de moderator     parallel. Following this path, modifying the farm
sau un alt agent de consultanţă. Acest aspect     it is not and external input of ideas brought by
frecvent extrem de delicat şi de complex la      the moderator or another extension agent. This
transpunerea în practică poate astfel deveni o     aspect,    frequently  extremely     delicate   and
iniţiativă a fermierului.               complex while transposing in practice can
    Datorită acestui avantaj, grupurile de tip   become an initiative of the farmer.
restrâns pot avea în vedere conectarea la o astfel        Because of this advantage, the restraint
de structură. Cel puţin prin prisma comunicării.    type of groups can have in view the possible
Putem considera grupurile extinse drept forma de    connection to this type of structure. At least from
bază a metodei, iar grupurile restrânse drept     the point of view of the communication. We can
cazuri particulare derivate din metodă. Astfel,    consider the extended group as the basic form of
grupuri de tip restrâns se vor forma numai acolo    the method and the restraint type as a particular
unde aceleaşi restricţii de natură logistică o     case derived from the method. On this way, the
impun. Toate celelalte grupuri vor fi racordate în   restrain groups would be formed only on those
jurul unei coordonări comune. O astfel de       situations where the logistical conditions are
abordare este mult mai utilă din punctul de      imposing it. All other groups will be connected
vedere al gestionării resurselor. Revenim asupra    around a common coordination. Such an
faptului că această metodă este una care îşi      approach is considerably more useful from the
propune un consum minim de resurse antrenate şi    side  of   the   resources’   management.     We
un management comun al problemelor. Este,       emphasise again the fact that this method is
deci, posibilă o astfel de abordare funcţie de     proposing to run with a minimum consumption
necesităţi şi de situaţie. Această menţiune a unei   of engaged resources and a common problems’
abordări inverse este utilă pentru a sublinia     management. Therefore, it is possible such an
elasticitatea şi adaptabilitatea metodei funcţie de  approach, function to the needs and the situation.
necesităţi.                      This mention of an inverse approach of the
    Revenind la metoda extinsă, una dintre     method is useful in order to underline the
diferenţele majore în termeni de efort prin      elasticity and the adaptability of the method                                                     119
comparaţie cu metoda restrânsă, este aceea a          according to the necessities.
managementului       comunicării.    Menţinerea       The management of the communication
canalelor de comunicare în parametrii proiectaţi        represents returning to the extended method, one
este o sarcină puternic consumatoare de timp          of the major differences to the restraint form.
pentru moderator. Dacă în situaţia grupurilor         Maintaining the communication channels on the
restrânse   moderatorul   se  poate   ocupa   de  projected parameters is a high time-consuming
desfăşurarea activităţilor curente ale grupului şi       task for the moderator. If for the restraint groups
numai prin intervenţii punctuale sau în regim         the moderator can deal with the current group’s
temporar, funcţie de momente şi necesităţi, în         activity through punctual interventions or in
cazul metodei extinse, moderatorul are un volum        temporary terms function to the needs and
de activitate care impune implicarea sa ca timp        moments,   for  the  extended  method,  the
întreg. Volumul de informaţie vehiculat, tratat,        moderator has a volume of activity, which
verificat şi stocat este net superior. Astfel, el este     imposes a full time involvement. The circulated
cel care trebuie să asigure fluenţa comunicării        information volume, treated, verified and stored
dintre fermierii fiecărui subgrup. El este cel         is definitely higher. On this way, he is the one
responsabil de culegerea sau recepţia informaţiei       who has to ensure the communication fluency
de la membrii, de verificarea conţinutului           between the farmers form each sub-group. He is
acesteia şi filtrarea elementelor relevante. Tot        responsible of collecting or receiving the
moderatorul are ca sarcină stabilirea volumului şi       information from the members, verifying the
conţinutului   acelor   informaţii   oferite  spre  content and filtering the relevant elements. In
exteriorul grupului. Deşi din punct de vedere         addition, the moderator has to establish the
tehnic el poate fi degrevat de construirea şi         volume and the content of the information
alimentarea bazei de date, deciziile referitoare la      offered to outside groups. Although from the
conţinut ce urmează a fi introdus ca şi la           technical side he can be discharged from building
destinaţiile acestora, îi revin. Altfel spus,         and  feeding   the  database,  the  decisions
moderatorul este cel care stabileşte ce anume         concerning   the    inputted  content   and
poate fi oferit spre acces public şi care sunt         information’s destination are his tasks. In other
părţile   sau  informaţiile   disponibile    numai  terms, the moderator is the one establishing what
membrilor. Informaţia subiect a stocării în baza        can be offered for public access and which are
de date poate necesita tratare în prealabil, iar        the parts or information available only to the
competenţele personalului tehnic însărcinat cu         members. The information subject to be stored in
realizarea bazei de date sunt depăşite de acest        the database may need pre-treatment, and this
aspect. De asemenea, corectitudinea datelor spre        aspect passes the competencies of the technical
introducere ca şi cele introduse trebuie verificată      staff in charge of realising the database. In                                                      120
tot de către moderator. Toate aspectele legate de    addition, the accuracy of the data to be inputted
acompaniere a membrilor diferitelor grupuri ca şi    together with those already recorded has to be
menţinerea contactelor cu resursele, în termeni     checked by the same moderator. All aspects
de expertiză, revin aceluiaşi moderator. Acest     linked to accompanying the members of the
volum mare de activităţi justifică deci necesitatea   different groups together with maintaining the
unui moderator cu normă întreagă. Acest aspect,     contacts with the partners, in terms of expertise,
deşi mai costisitor, din punct de vedere al       are sustained by the moderator. This high volume
utilizării resurselor umane se justifică din plin    of activities justifies the need of having a full
prin rezultatele grupului. Asistat corespunzător    time moderator. This aspect, even if costly in
cu expertiză, acesta poate soluţiona problemele     employing the human resources is completely
unei comunităţi a fermierilor considerabil mai     returned through the results of the group.
mare decât oricare alta dintre metodele de       Assisted correspondingly with expertise, the
consultanţă consacrate. Impactul intervenţiei sale   moderator  can  contribute  on  solving  the
poate fi măsurat atât direct cât şi indirect, iar    problems of a considerably larger community of
"remanenţa"  intervenţiilor  /  soluţiilor  este  farmers compared to any other known extension
considerabil sporită. Evaluarea rezultatelor este    method. The impact of his involvement can be
directă şi în cele mai multe dintre situaţii      measured  directly  or  indirectly  and  the
imediată. Relaţia de încredere este perenă fiind    “remanence” of the interventions / solutions is
bazată pe colaborare şi comunicare directă cu o     significantly higher. The evaluation of the results
comunitate de fermieri activi şi promotori.       is direct and in most of the situations, immediate.
    În cele două figuri care urmează (fig. 3.1.   The trust relationship is perennial being based on
şi 3.2.) se reprezintă modul de funcţionare a      collaboration and direct communication with an
grupurilor şi legăturile care se stabilesc între    active and promoter farmers’ community.
acestea şi alte grupuri, legăturile cu partenerii        In the two next figure (fig. 3.1. and 3.2.)
grupurilor şi legăturile cu mediul extern.       is represented the functioning of the groups and
                            the established links between them and other
                            groups, the links with the partners and the
                            external environment.
                                                 121
Figura 3.1 Structura Grupului de Rezolvare a Problemelor
                              122
Figure 3.1 The Structure of the Problem Solving Group
                            123
Figura 3.2 Funcţionarea Grupului de Rezolvare a Problemelor
                               124
Figure 3.2 The Functioning of the Problem Solving Group
                             125
 3.3. POSIBILITĂŢI DE IMPLEMENTARE             3.3. IMPLEMENTING POSSIBILITIES


   3.3.1. NIVELURI - ORIZONTAL ŞI             3.3.1. LEVELS – HORIZONTAL AND
          VERTICAL                           VERTICAL


     Metoda se pretează implementării la          The method’s implementation answers to
scara oricărei comunităţi de fermieri. Desigur că    any scale of the farmers’ community. Certainly it
nu este necesară existenţa unei forme de         is not required any form of representation for the
reprezentare a fermierilor la nivel de comunitate,    farmers on the community level, whether we
fie că ne referim la o comunitate rurală fie la o    refer to a rural or to a professional community. It
comunitate profesională. Este dezirabilă existenţa    is, of course, desirable the existence of such a
unei astfel de structuri, dar în situaţia actuală a   structure, but under the current circumstances
agriculturii româneşti prezenţa acestora este      from the Romanian agriculture, their presence is
extrem de rară. Metoda poate însă genera         extremely rare. Nevertheless, the method can
suportul necesar pentru apariţia elementelor de     generate the necessary support for raising the
bază în definirea unei astfel de nevoi. În plus,     basic elements in defining such a need. In
oferă cadrul necesar manifestării.            addition, it offers the necessary frame for
     Dacă analizăm pretabilitatea metodei cu    manifesting it.
creşterea în altitudine trebuie să menţionăm           If we analyse the suitability of the
faptul că aceasta descreşte proporţional cu       method with the increase in altitude we have to
creşterea altitudinii. Dispersarea spaţială a      mention its decline, proportionally with the
fermierilor şi a exploataţiilor acestora la altitudini  height augmentation. The spatial dispersion of
mari conduce la apariţia de dificultăţi de        the farmers and of their farms on high altitude
comunicare şi deplasare. Bariera majoră în        drives to difficulties in communication and
această situaţie este deci constituită de logistică   movement. The major barrier in this situation is
şi mijloacele de comunicare aflate la dispoziţie.    represented    by  logistics  and  available
Pentru zonele în care starea infrastructurii nu     communication means. For the zones where the
ridică probleme majore, fie că este vorba de căi     infrastructure condition does not raise major
de acces fie de accesul la mijloace de          problems, whether they are access ways or access
comunicare, nu există a priori nici un obstacol     to communication means, there are no important
major în utilizarea metodei. Situaţia este cea care   impediments on using the method. The situation
poate impune utilizarea uneia sau celeilalte dintre   can impose the use of one of the (two) method’s
formele   metodei.   Sau   necesitatea   sau  forms, or the necessity or the preferences. The                                                  126
preferinţele. Analiza situaţiei şi raţionamentul     analysis of the situation and the reasoning of the
moderatorului / agentului de consultanţă vor fi în    moderator / extension agent will be on last
ultimă instanţă definitorii.               instance the defining elements.
    Pentru zonele în care condiţiile de             For the area where the exploiting
exploatare sunt similare din punct de vedere al     circumstances are similar from the point of view
condiţiilor ecologice, climatice şi pedologice      of  the  pedology,  ecological     and  climatic
unul dintre factorii de delimitare rămâne distanţa.   conditions one of the delimiting factors remains
O astfel de situaţie poate fi întâlnită în zona din   the distance. Such a situation can be finding in
sudul României, în Câmpia Bărăganului. Aici       the southern part of Romania, in the Baragan
uniformitatea condiţiilor de producţie şi a       Plain. On this area, the uniformity of the
producţiilor conduc la o paletă de probleme       production conditions      and the productions
similare unui număr mare de fermieri, majoritari     themselves are raising a range of similar
în comunităţile cărora le aparţin. Astfel, unul     problems for a large number of farmers,
dintre criteriile acceptării în grupul de rezolvare a  representing the majority in their community.
problemelor este îndeplinit de la sine. Numărul     One of the accepting criteria for the problem-
mare de posibili aderenţi ca şi profilul psihologic   solving group is fulfilled. The large number of
al acestora poate însă pune în pericol succesul     possible adherents as well as their psychological
activităţii de grup. Prin urmare, selecţia realizată   profile can endanger the success for the in-group
de  moderator   este    esenţială  succesului.  activity. As a result, the selection realised by the
Elementele selecţiei se vor baza pe accesibilitate    moderator   is  essential   for  success.    The
în termeni de locaţie şi reprezentativitate       selection’s   elements  will    be   based   on
menţinând condiţiile de comparabilitate.         accessibility, concerning the location and the
    Eforturile moderatorilor vor fi diferite     representativeness, maintaining the comparability
funcţie de zona în care se află grupurile.        in conditions.
Compoziţia acestor grupuri va fi, de asemenea,           The efforts of the moderators will be
diferită funcţie de zonă. Nu numai spectrul       different according to the region in which the
problemelor dar şi producţiile ca şi structurile de   groups are placed. The groups’ composition will
producţie vor fi diferite.                also be dissimilar function to the zone. Not only
    Astfel, fermele axate pe producerea de      the problems spectrum but also the productions
cereale în sudul ţării sunt diferite de cele din     and the production’ structures will differ.
zona de vest a României. Diferenţele sunt              On this way the farms based on cereals
reprezentate în primul rând de fermieri şi de      production from the southern part of Romania
caracterul şi profilul acestora. Perspectivele şi    are different from those from the western part of
aşteptările fermierilor din sud faţă de structurile   the country. These differences are represented                                                      127
administraţiei agricole sunt total diferite de cele  firstly by the farmers, by their character and
ale fermierilor din vest. Nivelul de dotare      profile. The perspectives and the expectations of
tehnică, deşi necorespunzător în ambele situaţii,   the farmers from the south next to the
lasă mult de dorit în sud, iar prezenţa animalelor   agricultural    administration   structures     are
utilizate la muncă este mult mai rară în Banat.    completely different from those of the western
Deşi în condiţii de producţie comparabile şi cu    farmers. The technical equipment, even if
probleme relativ comune, cele două zone se       inappropriate on both situations, is far lower in
diferenţiază prin factorul uman.            the south and the presence of the animals used
    La o abordare la scară largă a grupurilor,   for current agricultural works is considerably
se poate constata faptul că structuri asemănătoare   rarest  in  Banat.   Although    in  comparable
sau identice ale problematicii tratate de grupuri   production   conditions   and   with     relatively
apar la distanţe diferite. Întrucât orice experienţă  common    problems,   the   two    regions  are,
nouă este utilă şi condiţiile schimbului de      differentiate by the human factor.
informaţii poate fi realizat prin intermediul          On a large-scale approach of the groups,
moderatorilor, apare ca evidentă posibilitate     we can acknowledge that comparable or similar
realizării unei reţele. Aceste reţele pot reuni fie  structures of the treated problems are displayed
ansamblul grupurilor tratând aceeaşi producţie     on different locations. As any new experience is
sau producţii fie la scară regională ansamblul     considered useful and the information exchange
grupurilor indiferent de obiectivele şi obiectele   can be realised through the intermediate of the
de interes şi activitate ale acestora. Putem avea   moderators, the possibility of creating networks
astfel o reţea a fermierilor din Banat, membrii ai   appear obvious. These networks can gather either
diferitelor grupuri, sau o reţea a fermierilor     the ensemble of the groups dealing with the same
producători de vin din Transilvania.          productions either on regional scale the ensemble
    Interconectarea acestor reţele ca şi      of the groups regardless their objectives and
schimbul de date sau experienţe este posibilă din   objects of interest and activity. We can build on
punct de vedere tehnic prin utilizarea unei reţele   this way a network of the farmers form Banat,
virtuale private (VPN). Costurile pentru crearea,   with members form different groups, or a
întreţinerea şi exploatarea acesteia sunt relativ   network    of  the  wine   producers      from
ridicate, dar pot fi considerate suportabile luând   Transylvania.
în considerare numărul mare de utilizatori,           Interconnecting these networks as well
efortul conjugat, sau disiparea efortului la nivel   as the information exchange is possible from the
de utilizator final. Includerea comunicării în reţea  technical side by employing a Virtual Private
împreună cu accesul la bazele de date generale     Network (VPN). The creation, the maintaining
sau specializate pentru membrii conduce la       and the exploiting costs are relatively high, but                                                     128
creşterea considerabilă a efectului diseminării şi     can be considered manageable taking into
reduce  considerabil   costurile  cu  activităţi  account the large number of the users, the joint
specifice de vulgarizare internă. De asemenea,       effort or the effort dissipation on the final user
comunicarea de date cu caracter de informaţie       level. Including the network communication
curentă, pentru uz general sau specializat, poate     together with the access to general or specialised
utiliza aceeaşi infrastructură. Asupra acestor       databases  for  the  members,   drives  to a
aspecte se va reveni în detaliu în partea de        considerable increased effect on dissemination
comunicare.                        and reduces significantly the costs of the specific
     Pentru a putea asigura coordonarea şi       activities for internal diffusion. In addition, the
concertarea efortului şi implicarea grupurilor       communication of data as current information,
situate în regiuni diferite este necesară implicarea    for general or specialised use, can employ the
unei structuri care să beneficieze de acoperire în     same infrastructure. Regarding these aspects, we
servicii la scară naţională sau interregională. Cel    will detail more on the part reserved to
puţin  deocamdată,   singura   structură  care  communication.
corespunde   acestor  cerinţe   este  Agenţia       In order to insure the coordination, the
Naţională pentru Consultanţă Agricolă, respectiv      effort synchronisation, and the involvement of
prin structurile sale locale Oficiile Judeţene de     different groups situated in different regions it is
Consultanţă Agricolă. Două probleme sunt însă       necessary to imply a structure, which can benefit
de menţionat.                       from coverage of services on national or
     Prima şi cea mai importantă este poziţia     interregional scale. At least for this moment the
pe care această structură se situează şi anume       only structure answering to these requirements is
aceea de serviciu public. Beneficiind de finanţare     the National Agency for Agricultural Consulting,
de la bugetul de stat preocupările de orientare      respectively through its local structures the
spre piaţă şi de creştere a calităţii serviciilor     County Office for Agricultural Consulting. There
oferite nu este una dintre priorităţile absolute.     are two important issues to mention.
Astfel, calitatea actului de consultanţă şi implicit        The first and the most important is the
creditul acordat de fermieri este la un nivel ce      position on which this structure is placed, namely
poate fi considerat insuficient. Reconsiderarea      a public service. Benefiting from financing from
poziţiei pe piaţă ca ofertant de servicii de        the State budget the preoccupation on orienting
consultanţă   şi  realizarea  de   venituri  din  towards the market and increasing the quality of
activitatea desfăşurată la un nivel care să permită    the offered services it is not one of the absolute
susţinerea activităţii proprii pot atrage un nivel     priorities. Therefore the quality of the consulting
de credibilitate sporit din partea fermierilor. În     act and implicitly the credit granted by the
paralel, dezvoltarea fondului de resurse umane şi     farmers in terms of trust it is placed to a level                                                  129
orientarea acestuia pe principii de piaţă şi        that can be considered insufficient. Reassessing
competitivitate pot conduce la crearea unei noi      the market position as extension services
imagini a Agenţiei.                    provider  and    realising incomes      from   the
      Cea de a doua problemă de menţionat      developed activity on a level which can allow the
este absenţa unor structuri regionale funcţionale.     self-sustaining of their own activity can attract a
Acest impediment se regăseşte la nivelul          higher confidence from the farmers’ side.
comunicării în principal. Structurile judeţene       Parallel, developing the human resources and
trebuie sa facă uz de căile de comunicare         orienting  them     on   market   principles    and
consacrate pentru a se putea contacta şi aceasta      competitiveness     can   drive   to   an   image
presupune     utilizarea  ca  intermediar   în  improvement of the Agency.
comunicare a agenţiei centrale. Schimbul de date          The second issue to mention is the
pe această cale este dificil şi în multe situaţii     absence of functional regional structures. This
tardiv.   Astfel  este  posibilă   consumarea  impediment    is   retrieved    mainly    on  the
nejustificată a unui efort însemnat în zone        communication level. The county structures
limitrofe judeţelor. Experienţe identice sunt       should use the standard communication channels
dublate cu un consum de resurse considerabil din      in order to contact each other and this situation
considerente de acoperire diferită a structurilor     supposes the use as an intermediate of the central
locale.                          agency. The data exchange using this path is
      Există şi alte structuri care să întrunească  difficult and in most of the situations tardily. On
condiţiile de prezenţă cel puţin la scară         this way, an unjustified consumption of an
intraregională. Acestea sunt structuri private care    important effort is occurring on boundary areas
de obicei se concentrează asupra unui anumit tip      of the counties. Identical experiences are doubled
de producţie. Frecvent acestea dispun de          by considerable resource expenditure from
experienţe similare dezvoltate anterior a căror      reasons related to the different coverage of the
utilitate   pentru   ansamblu   este   evidentă.  local structures.
Dificultăţile de comunicare şi colaborare dintre          There are other structures meeting the
structurile publice şi private nu sunt noi. Interesul   requirements    of    presence,   at   least   on
comun şi obiectivele fiecăreia dintre structuri are    intraregional scale. Those are private structures,
trebui să primeze şi sa poată conduce la o         which are usually focusing on a specific type of
conjugare a eforturilor acestora. Bazele de date,     production. Often, they dispose of previous
cunoştinţele   şi  experienţa  acumulată   puse  similar experiences developed earlier of whose
împreună ca şi utilizarea aceloraşi canale de       utility for the ensemble is evident. The
comunicare pot conduce la efecte superioare.        communication difficulties between the public
Desigur limitele de acces pot fi stabilite ca şi      and private structures are not new. The common                                                        130
termenii colaborării. Această posibilitate rămâne           interest and the objectives of each one of the
deschisă viitorului. Cele mai multe şanse pentru           structures should be leading and drive to a
o colaborare de acest tip pot fi acordate               conjugation of their efforts. The databases, the
structurilor viitoare de reprezentare profesională          knowledge     and   the  accumulated      joined
a fermierilor, care pot atrage sau reuni astfel de          experience as well as the use of the same
structuri pentru interesul pe care ele însele îl           communication channels can lead to superior
reprezintă pentru aceştia din urmă. O colaborare           effects. Certainly that the access limitations can
de acest tip are deci cele mai mari şanse.              be established as well as the terms of the
     Prin inventarierea situaţiei curente şi a          collaboration. This possibility remains open for
ultimilor zece ani putem constata că în mod              the future. The higher chances for such a type of
sistematic eforturile realizate de structurile            collaboration can be granted to the farmers’
private de consultanţă au în mod constant               future     organisations     of    professional
rezultate    superioare     acţiunilor    structurilor  representation who can attract or gather such
publice. Implicarea acestora, modul de lucru,             structures by the interest they represent for them.
mijloacele la dispoziţie sau atrase dar mai ales           Such a type of collaboration has the biggest odds.
profesionalismul şi orientarea spre calitatea                   By inventorying the current situation and
serviciilor şi a actului de consultanţă, oferirea           the   last  decade,   we  can    observe   that
acestora    în   condiţii   de   piaţă  avantajoase   systematically the efforts developed by the
participanţilor şi partenerilor, toate acestea            private extension structures have constantly
conduc spre o orientare evidentă spre domeniul            returned superior results compared to the actions
privat   în    recomandarea     utilizării   metodei.   o   the    public   extension    services.   Their
Dezavantajul acoperirii la scară naţională ar             involvement,     the  working     procedures,   the
putea fi surmontat tocmai prin crearea unei              available or attracted means but most of all the
reţele.   Astfel     punctele    de    prezenţă  ale  professionalism and the orientation to the quality
moderatorilor pot devenii nucleele structurilor            of the services and of the extension act, offering
viitoare în aceste regiuni. Desigur toate acestea           them in conditions of market advantage for the
sunt posibile funcţie de obiectivele structurilor           participants and partners, all of these are driving
respective şi de disponibilitatea resurselor pentru          to an obvious orientation toward the private
extinderea      activităţilor  sau   a  diversificării  domain in recommending the use of the method.
activităţilor. Considerând totuşi calitatea ridicată         The disadvantage of the national coverage lack
a actului de consultanţă şi responsabilitatea faţă          can be overcome by creating networks. On this
de resursele utilizate ca şi importanţa imaginii,           way the presence points of the moderators can
recomandăm un leadership privat.                   become the core of the future structures on these
                                   regions. Certainly, all these developments are                                                             131
                             possible function to the objectives and the
 3.3.2. IMPLICAREA SERVICIILOR DE            resources’  availability   for  the  respective
CONSULTANŢĂ EXISTENTE PRIVATE ŞI             structures on extending or diversifying their
          PUBLICE               activities. Considering the high quality of the
                             extension act and the responsibility for the
    Aşa cum menţionam anterior, metoda        employed resources as well as the public image
poate fi utilizată atât de serviciile publice cât şi   we recommend a private leadership.
de cele private. Analiza precedentă lua în calcul
avantajele  diferitelor  tipuri  de  servicii  la
funcţionarea în reţea şi utilizarea metodei în         3.3.2. THE INVOLVEMENT OF THE
condiţiile respective. Revenim asupra poziţiei         EXISTING PRIVATE AND PUBLIC
diferitelor structuri ofertante de servicii de            EXTENSION SERVICES
consultanţă pentru a releva importanţa implicării
acestora în utilizarea metodei.                  As we have mentioned earlier, the
    Astfel, serviciile publice care din punct    method can be employed both by the public and
de vedere al avantajului prezenţei sunt cel mai     private services. The previous analysis accounted
bine plasate pot beneficia din plin de avantajele    the advantages of different types of services on
metodei. Având un caracter public şi fiind        networking and the use of the method under
chemate la traducerea în practică a politicii de     those specific conditions. We return over the
dezvoltare agricolă, ele pot face uz de metodă în    position of the different structures providing
vederea unui impact lărgit al diseminării, de      extension services to emphasise the importance
exemplu, la introducerea „celor mai bune         of their involvement in employing the method.
practici” (best practices). Este relativ uşor de         On this way, the public services, which
proiectat orice program de extensie care să se      from the side of the presence advantage are the
ajusteze pe metodă. În acelaşi timp, acestea,      best  ranked,  can   fully benefit  from the
serviciile publice, se găsesc pe o piaţă în plină    advantages of the method. Having a public
dezvoltare. Pe piaţa serviciilor de consultanţă     character and being required to transpose into
agricolă sunt în plină dezvoltare structuri       practice the agricultural development policy, they
nonguvernamentale, industriile agro-alimentare      can use the method for an enlarged impact of the
şi se aşteaptă încă apariţia unuia dintre cei mai    dissemination, as an example, on introducing the
importanţi actori ai acestei pieţe: structurile     best practices. It is relatively easy to design any
grupurilor  de  reprezentare   profesională  a  extension programme that can adjust to this
fermierilor. Pe o piaţă liberă a serviciilor,      method. At the same time, the public services are
calitatea actului de consultanţă, clienţii şi relaţia  functioning    on  a  continuously  developing                                                   132
cu aceştia vor fi întotdeauna factorul care va     market. On the market of the agricultural
înclina balanţa. Dacă, cel puţin deocamdată, prin    extension services, the NGO structures and the
aparatul relativ numeros prezent în teritoriu      agro-food     industries  are   in   continuous
Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă        development and it is expected the entering of
(A.N.C.A.) şi Oficiile Judeţene de Consultanţă     one of the most important actors on these
Agricolă (O.J.C.A.), ca structuri locale, au      markets: the structures of the professional
avantajul prezenţei şi gratuităţii serviciilor, într-  representation groups’ of the farmers. On a free
un viitor nu foarte îndepărtat concurenţa îşi poate   services market the quality of the extension
schimba structura periclitând astfel poziţia de     service, the customers and the relation with them
lider a acestora. Astfel, fără o reformă a       would always be the factor, which will move the
sistemului naţional de consultanţă agricolă, ca     balance. If, for the moment, through the
serviciu public, poziţia acestuia pe piaţă poate fi   relatively large number of employees in territory,
puternic afectată. Declinul poate fi acela care     the National Agency for Agricultural Consulting
poate conduce la formularea de cerinţe noi şi      (A.N.C.A.)    and   the  County    Offices   for
poate, deci, stimula apariţia de noi actori în     Agricultural Consulting (O.J.C.A.), as local
ofertarea de servicii de consultanţă.          structures, have the advantage of the presence
    Deocamdată    serviciile   private  de  and of the gratuity of the services, in a near
consultanţă au o intervenţie punctuală şi la scară   future the competition can change in structure,
locală sau regională. Această poziţie poate fi     endangering their leading position. On this way,
dezvoltată funcţie de interes, fie cel exprimat al   without a reform of the national agricultural
fermierilor fie cel intern în strategia de       extension system, as a public service, his position
dezvoltare a structurilor ofertante respective. O    on the market can be seriously affected. The
analiză comparativă a calităţii serviciilor oferite   decline can drive to the formulation of new
de aceste structuri şi a serviciilor publice      demands and can therefore stimulate the raising
conduce la o diferenţă netă în favoarea celor      of new actors in the offer of extension services.
private. Este însă puţin probabil ca o mutaţie să         Until now, the private extension services
se producă în evoluţia acestora şi să determine o    have a punctual intervention on local or regional
extindere la scară naţională şi cu o acoperire a    scale. This position can be developed according
tuturor domeniilor de interes. Cel mai frecvent     to the interests, either expressed by the farmers,
acestea rămân în domeniul unei singure producţii    either   internally   through   the   development
şi îşi dezvoltă şi specializează exclusiv serviciile  strategy   of   the  supplying    structures.  A
în această direcţie sau dezvoltă structuri necesare   comparative analysis of the services’ quality
tratării zonelor adiacente producţiei sau servicii   offered by these structures and the public
de transformare şi marketing.              extension is driving to a clear difference in                                                     133
    Un exemplu concludent în acest sens îl     favour of the privates. It is very unlikely that a
constituie Casa 35, din judeţul Sibiu. Demarată    mutation rise in their evolution, which can
dintr-o relaţie de întrajutorare între judeţul     determine and expanding to the national scale
menţionat şi departamentul Ille et Vilaine (35)    with a complete coverage of all domains of
din Franţa, această structură desfăşoară şi      interest. In the most frequent situations, they
activităţi de consultanţă şi extensie agricolă. Prin  remain to only one production and develop and
perenitate, seriozitate, expertiză, apropiere de    specialise the services exclusively in this
comunitatea fermierilor şi comunicare deschisă,    direction or the necessary structures for treating
Casa 35 a reuşit să-şi consolideze poziţia pe piaţa  the adjacent production’ modules or services for
consultanţei agricole şi să-şi asume un rol de     processing and marketing.
lider în utilizarea metodelor de grup şi de masă,       Casa 35, from the County of Sibiu
la scara judeţului.                  represents a good example on this direction.
    Un alt actor important pe piaţa serviciilor  Started from a relieving relation between the
de consultanţă agricolă care poate beneficia de    mentioned county and the Ille et Vilaine (35)
acoperire  naţională  este  posibila  reţea  a  county from France, this structure develops also,
universităţilor agricole. O serie de proiecte au    agricultural extension and consulting. Through
fost dezvoltate cu succes în trecut probând astfel   perennial  activity,  seriousness,   expertise,
capacitatea de mobilizare a acestora. Însă din     approaching the farmers’ community and open
lipsa unei coordonări adecvate a ansamblului      communication, the Casa 35 succeeded in
majoritatea acţiunilor anterioare au luat sfârşit   consolidating its position on the extension market
sau continuă la o scară redusă local. Însă în     and currently assume the leader role on using the
momentul în care acest tip de activităţi vor proba   group and mass extension methods, on the
nu numai necesitatea dar şi eficienţa, o posibilă   county scale.
reţea a universităţilor agricole poate fi un serios      Another   important   actor  on  the
partener pe piaţa consultanţei agricole. Contând    agricultural extension services’ market, which
pe posibilitatea implicării unui număr mare de     can benefit from national coverage, is a possible
experţi prezenţi în structuri, pe impactul pe care   network of the agricultural universities. A series
îl pot avea în procesul de educaţie, pe        of projects have been successfully developed in
posibilitatea atragerii şi constituirii unei reţele  the past proving their mobilisation capacity.
proprii de agenţi de consultanţă, această reţea    However, due to the absence of an adequate
poate reclama o parte însemnată de piaţă.       coordination of the ensemble most of the
    Orice activitate de consultanţă este      previous activities have ended or are continued
apriori benefică pentru comunitatea fermierilor.    on a reduced scale, locally. In the moment when
Funcţie de aportul acestor servicii şi de       this type of activities will prove not only the need                                                 134
rezultatele pe care le dezvoltă fermierii pot        but also the efficiency, a possible network of the
judeca utilitatea şi justificarea apelării la una      agricultural universities can be a serious partner
dintre formele existente. Ceea ce înseamnă că        on the agricultural extension market. Counting
aceştia nu vor ezita să apeleze la servicii plătite     on the involvement possibility of a large number
dacă acestea se justifică prin prisma recuperării      of experts present in the universities, on the
investiţiei. Această conştientizare va avantaja       impact they can have in the education process, on
serviciile private. Fie că acestea sunt organizaţii     the opportunity of attracting and building an own
nonguvernamentale      fie  companii    private,  network of extension agents, this system can
rezultatele economice proprii fac parte din         claim an important share of the market.
evaluarea şi justificarea activităţii. Prin urmare,         Any extension activity is a priori positive
pentru a-şi putea păstra cota de piaţă, acestea       for the farmers’ community. Function to the
sunt obligate să ofere servicii la calitate înaltă.     input of these services and of the developed
Structurile publice care oferă servicii gratuite în     results, the farmers can judge the utility and the
schimbul posibilităţii colectării de date vor fi       opportunity of addressing one of the existing
astfel izolate. Rata retururilor în agricultură fiind    forms. This means that they will not hesitate to
foarte  înaltă,    decizia  fermierilor   este  ask for paid services if that input is justified
fundamentată economic.                    through the investment return. This awareness
     Prin  urmare,    serviciile  publice   de  will bring in advantage the private services.
consultanţă vor fi nevoite să-şi consolideze         Whether those are NGOs or private companies,
poziţia în viitor şi să-şi amelioreze constant        their own economical results are part of the
calitatea serviciilor. Paralel, noi actori pot şi vor    assessment and rationalisation of their activity.
apărea pe piaţa consultanţei agricole sporind        Therefore, in order to conserve the market share,
astfel oferta de servicii de calitate. Structurile      they are obliged to offer high quality services.
private existente vor fi nevoite să-şi menţină        The public structures in extension offering free
standardele de calitate cel puţin la nivelul actual     services in exchange for the possibility to collect
şi vor încerca în continuare să ocupe segmente        data will be isolated on this way. The return rates
noi pe această piaţă. Toată această evoluţie este      in agriculture being extremely high, the farmers’
benefică fermierilor şi comunităţii lor şi, în final,    decision is economically articulate.
dezvoltării agricole. Beneficiile deşi diferite,           As a result, the public extension services
funcţie de participant, permit o dezvoltare         will be forced to consolidate their position in the
armonioasă şi o balansare permanentă a pieţei de       future and to constantly ameliorate the quality of
servicii de consultanţă. Această dinamică asigură      the provided services. In parallel, new actors can
structurarea    şi   dezvoltarea   comunităţii   appear on the agricultural extension market
fermierilor.                         increasing the offer of quality services. The                                                    135
                              existing private structures will be forced to
                              maintain the quality standards at least to the
     3.4. REZULTATE ESTIMATE              current level and will continue acquiring new
                              segments on this market. All this evolution is a
     Esenţa     procesului   de  extensie  şi  positive for the farmers and their community and
consultanţă în agricultură, aşa cum reiese din       finally to the agricultural development. The
lucrările de specialitate, constă din suportul       benefits, even if different, function to the
acordat fermierilor în procesul de adoptare a        participant, allows a harmonious development
deciziilor referitoare la procesele pe care le       and a permanent balancing of the services on the
dezvoltă, împreună cu transferul instrumentarului      extension market. This dynamic ensure the
necesar şi a capacităţii de a decide în situaţii      structuring and the development of the farmers’
viitoare comparabile. Metoda propusă are ca         community.
obiectiv pe termen scurt realizarea acestui
deziderat. Astfel, întreaga activitate desfăşurată          3.4. ESTIMATED RESULTS
de către moderatorul grupului trebuie să fie
extrem de transparentă şi explicită pentru              The  core  of  the  extension  and
membrii grupului.                      consultancy process in agriculture, as referred in
     Sesiuni de training pot fi desfăşurate de     the specialised literature, consist from the
fiecare dată când proceduri relativ laborioase       support given to the farmers in the decision-
sunt necesare pentru detalierea opţiunilor de        making   process  regarding  the  developed
decizie sau pentru "naturalizarea" adoptării        activities, together with the transfer of the
deciziei.                          necessary tools and the decision capacity for
     Folosim spre exemplificare producătorii      future comparable situations. The proposed
de cereale din Banat, ce se orientează spre soiuri     method aims to realise this objective on short
sau hibrizi noi pentru a atinge noi standarde de      term. In this respect, the entire activity developed
calitate şi pentru a-şi securiza un loc pe această     by the group’ moderator has to be extremely
piaţa în continuă mişcare, şi nu în ultimul rând      transparent and explicit for the group members.
pentru   a-şi  ameliora   considerabil  nivelul       Training sessions can be organised each
veniturilor. La organizarea unor sesiuni de         time when relatively laborious procedures are
training, vom evita folosirea specialiştilor din      needed for detailing the decision options or for
mediul academic şi vom folosi reprezentanţi ai       "naturalising" the decision adoption.
industriilor agro-alimentare. Astfel, fermierii vor         We are using for exemplifying the
percepe o distanţă extrem de redusă între ei ca       cereals producers from Banat, oriented on new
producători    şi  principalul  intermediar  al  sorts and breeds for achieving new quality                                                   136
produselor lor spre consumatorul direct şi final.   standards and secure a place on the continuously
Impactul este astfel considerabil şi consistent în   moving market, and not last, for considerably
fundamentarea deciziei.                ameliorating the income level. In organising, the
    Întrucât  metoda  se   încadrează  în  training sessions we would avoid the use of the
categoria celor cu buget restrâns şi prezenţa unui   specialists form the academic environment and
moderator extern este relativ costisitoare, un alt   use the specialists representing the agro-food
obiectiv imediat al metodei este acela al       industries. On this way, the farmers will perceive
"activării" unui moderator intern.           an extremely low distance between them as
    Transferul de cunoştinţe, tehnici şi      producer ad the main integrator of their products
metode necesare, atât analizei cât şi procesului    toward the final and direct consumer. The impact
decizional se realizează în paralel cu desfăşurarea  will be considerable and consistent in founding
activităţilor grupului de manieră permanentă şi    the decision.
constantă. Acest proces de transfer se adresează        As the method belongs to the category
întregului grup sau grupului de grupuri, fiecărui   with a low budget and the presence of a
membru. Moderatorul extern, iniţiator al grupului   moderator is relatively costly, another immediate
are sarcina de a identifica şi stimula formarea    objective is to “activate” an internal moderator.
unui moderator intern. Profilul acestuia este         The knowledge transfer, transmitting the
profilul unui lider de opinie moderat, deschis     necessary techniques and methods, both for
comunicării şi adoptării inovaţiilor, orientat spre  analysis and for the decision process are realised
o abordare sistematică a fenomenelor, un fin      in parallel with the groups’ activity, in a constant
observator şi cu probitate morală. Acceptul      and permanent manner. This transfer process
acestuia este însă esenţial. Deşi sarcina viitoare   addresses the entire group or the group of groups,
nu este extrem de solicitantă din punct de vedere   each member. The external moderator, as
al timpului consumat sau al efortului depus,      initiator of the group has the task to identify and
aceasta presupune angajare şi răspundere din      stimulate the formation of an internal moderator.
partea moderatorului. Acceptul grupului este cel    His profile is the profile of a moderated opinion
puţin  la  fel  de  important  ca  acela  al  leader, open to communication and adopting
moderatorului. Fiecare dintre membrii grupului     innovations, oriented to a systematic approach of
trebuie să se poate regăsi în viitorul moderator,   the phenomena, fine observer and with moral
să-şi simtă interesele protejate şi reprezentate.   probity. Nevertheless, his acceptance is essential.
Această încredere se poate construi împreună.     Even if the future tasks are not very demanding
    În tot acest proces sarcina cea mai      in terms of time consuming or the spent effort, it
dificilă revine moderatorului iniţiator. El este cel  requires commitment and responsibility from the
care trebuie să identifice, acompanieze, formeze,   moderator’s side. The group’s recognition is at                                                137
dezvolte,   consolideze      poziţia  şi  structura  least as important as the moderator’s is. Each one
viitorului   moderator.      Realizarea   profilului  of the group’ members has to retrieve himself in
potenţialilor moderatori şi analiza acestuia, chiar       the future moderator, to feel his interests
sub  îndrumarea unor specialişti este larg          protected and represented. This trust can be
recomandată.                          raised together.
     Cooperarea între grupuri cu activităţi /            In all this process, the most difficult task
probleme similare din zone diferite poate fi          goes to initiating moderator. He is expected to
foarte utilă atât moderatorilor iniţiatori ai acestor      identify, accompany, format, develop, and
grupuri cât şi grupului de candidaţi la viitoarea        consolidate the position and the structure of the
moderare.      Sentimentul     solidarităţii   şi  future moderator. Realising the profile of the
apartenenţei    devine    pregnant.  Dimensiunea   potential moderators and the analysis, especially
puterii grupului, a partajării şi contribuţiei la        under the guidance of the specialists is highly
rezolvare într-un cadru de confidenţă are un          recommended.
puternic efect de stimulare a conştiinţei grupului           The cooperation between groups with
şi a identităţii.                        similar activities / problems from different
     Avantajul    major    este  constituit  de  regions can be very useful both to the initial
sentimentul de proprietate asupra grupului şi a         moderators of these groups and to the group of
realizărilor acestora. Acest grup este creat de         candidates for the future moderation. The
fermieri, din fermieri şi aparţine fermierilor.         solidarity and the appurtenance feeling become
Transferul moderării spre unul dintre membrii          significant. The power dimension of the group,
poate conduce la creşterea gradului de încredere        the sharing and the contribution to the problem
a membrilor, la un nivel ridicat de implicare şi        solving inside a confident environment has a
afectează   direct    şi   pozitiv  dimensiunea   strong stimulating effect for and the group
sustenabilităţii grupului. Metoda are ca nucleu         consciousness and identity.
comunicarea directă a fermierilor cu probleme              The major advantage is represented by
similare pe calea cea mai simplă şi directă.          the property feeling, over the group and his
Asigurarea unui viitor moderator dintre membrii         achievements. This group is created by the
grupului simplifică sarcina "traducerii" expertizei       farmers, from farmers and belongs to the
externe atrase. Conducerea, organizarea          şi  farmers. The moderation transfer to one of the
comunicarea vor fi asigurate intern de către un         members can lead to an increased the confidence
moderator "ridicat" dintre membrii grupului, cu         level, a higher involvement and affects directly
probleme de aceeaşi natură şi / sau amploare cu         and positively the sustainability dimension of the
restul fermierilor. Apropierea dintre moderator şi       group. The method has as core the direct
membrii va avea deci o dimensiune nouă şi            communication of the farmers with similar                                                     138
benefică activităţii ansamblului.                 problems using the simplest and most direct way.
    Pentru     majoritatea    comunităţilor   de  Ensuring a future moderator from the group
fermieri din Banat există cel puţin un lider de          members simplifies the task of “translating” the
opinie, fie la scara satului, fie a comunei din care       external attracted expertise. The management,
acesta face parte. Deciziile acestuia pot constitui        the organisation and the communication will be
vectorul schimbării sau ajustării. O astfel de          ensured internally by a moderator “raised” from
situaţie s-a petrecut la Moşniţa Nouă prin            the group’ members, with problems of the same
introducerea producţiei de cartof timpuriu. Din          nature and / or ampleness with the rest of the
considerente legate de absenţa acestui tip de           farmers.  The   rapprochement   between   the
producţie  din    paleta   celor   „clasice”,  sau  moderator and the farmers will have a new and
considerată de către localnici ca fiind atipică          positive dimension for the ensemble activities.
pentru zonă, fără a avea însă o fundamentare               For  the   majority  of  the   farmer’
temeinică, această cultură era evitată, chiar şi în        communities from Banat, there is at least one
discuţii. Iniţiativa introducerii acestei culturi de       opinion leader, on the village or the commune
către unul dintre liderii locali de opinie a condus        scale, from which they come. Their decisions can
la rezultate spectaculoase, încă din primul an de         constitute a vector for changing or adjusting.
producţie. Rezultatul a fost nu numai evident dar         Such a situation occurred in Mosnita Noua by
şi motivant pentru comunitatea respectivă a            introducing in production the early potatoes.
fermierilor şi a fost diseminat fără efort în           From considerations linked to the absence of this
comunele din zonă.                        type of production from the “classical” crops or
    Se  impune      însă  o   coordonare   şi  considered by the local farmers as atypical for
acompaniere    a  moderatorilor.     Atât  pentru   that zone, without a systematically founded
necesarul de expertiză şi contacte cât şi pentru a        opinion, this type of production was avoided
putea  asigura     permanenţa     canalelor   de  even in discussions. The initiative of introducing
comunicare    între    grupuri.    Experienţa   şi  this crop by one of the local opinion leaders
rezultatele acumulate şi structurate în baza de          drove to spectacular results from the very first
date trebuiesc actualizate, prelucrate şi utilizate.       year of production. The result was not only
Această sarcină este însă una care depăşeşte           obvious but also motivating for the respective
competenţele viitorilor moderatori. De aceea,           community and disseminated without effort on
prezenţa unui agent de consultanţă, moderator           the other communes from the area.
anterior al grupului sau grupurilor, în activitatea            It is necessary to accompany and
de  coordonare     şi   concertare   a  activităţii  coordinate the moderators. Both for the needed
moderatorilor   şi    grupurilor   este  necesară.   expertise and contacts but also for ensuring the
Elementul   care    trebuie   însă   menţinut   în  permanence of the communication channels                                                       139
permanenţă prezent în spirit este comunicarea şi    between groups. The experience and the results
transferul de informaţii pe calea şi sub forma cea   accumulated and structured in the database have
mai accesibilă. Şi aceasta în spiritul şi respectul   to be updated, processed and used. This is a task
faţă de metodă.                     over passing the competencies of the future
                            moderators. Therefore, the presence of an
                            extension agent, previous moderator of the group
      3.5. SUSTENABILITATE             or of the groups in the coordinating and
                            synchronising the activity of the moderators and
    Condiţiile de bază pentru asigurarea      of the groups is necessary. The element that has
perenităţii metodei se regăsesc în nivelul de      to be constantly maintained in the spirit is the
satisfacţie al fermierilor membrii ai grupului.     communication and the information transfer with
Gradul de satisfacţie al fiecărui participant este   the most accessible shape and way. And this on
determinat de două componente de bază: modul      the spirit and from respect to the method.
de rezolvare a problemelor proprii şi modul de
rezolvare a problemelor celorlalţi membrii.             3.5. SUSTAINABILITY
    Pentru un fermier, propria fermă este
propria afacere. Întreaga sa familie depinde,          The basic conditions on ensuring the
munceşte în şi trăieşte prin rezultatele fermei.    method’s  continuity  are  retrieved   in  the
Orice modificare adusă activităţii se regăseşte     satisfaction level of the farmers, members of the
reflectată direct la scara familiei. Rezolvarea unei  group. The satisfaction degree of each participant
probleme se poate realiza pe căi diferite,       is determined by two basic components: the
implicând soluţii, eforturi şi riscuri diferite.    solving mode for their own problems and the
Gradul de satisfacţie la momentul rezolvării este,   solutions for the other members.
deci, în strânsă corelaţie cu toate aceste elemente.      For a farmer his own farm is his personal
Pentru fiecare fermier, ca şi pentru fiecare dintre   business. His entire family works and lives
noi, există un nivel acceptabil al unei rezolvări şi  through the results of the farm. Any change
o barieră delimitată de nivelul satisfăcător.      brought to the activity is directly reflected on the
    Problemele rezolvate în cadrul grupului     scale of the family. Solving one problem can be
trebuie să poată returna rezultate care la nivelul   realised on different ways, implying different
de înţelegere specific să se situeze peste nivelul   solutions, efforts and risks. The satisfaction
acceptabil. Trebuie să menţionăm nivelul de       degree when the problem is solved is therefore
înţelegere specific date fiind barierele existente   closely correlated with all these elements. For
în înţelegere / acceptare pentru profesia specifică.  each farmer, as for each of us, there is an
Situaţiile fericite sunt relativ rare în agricultură.  accepted level for a solution and a barrier                                                  140
Anii mai puţin favorabili sunt însă un element     delimited by the satisfaction level.
relativ frecvent. Atunci când completăm tabloul          The problems solved inside the group
trebuie să adăugăm dimensiunea economică de      have to allow for the returned results, which on
ansamblu, de ramură, un număr considerabil de     the specific understanding level, are placed over
variabile de influenţă şi un număr impresionant    the acceptable boundary. We have to mention the
de probleme la scara unei singure ferme. Astfel,    specific understanding level due to the existing
un rezultat absolut mediocru la o analiza externă   barriers in understanding / accepting for the
poate fi cu totul remarcabil atunci când este     specific profession. The fortunate situations are
amplasat în context.                  rare in agriculture. However, the less favourable
     Dacă adăugăm şi o abordare corectă şi    years are a relatively frequent element. When we
completă ansamblului de fenomene care pot       complete the picture, we have to add the
concura la obţinerea rezultatelor, indiferent de    economical dimension of the ensemble, of the
nivelul acestora, şi toate acestea sunt realizate în  branch, and a considerably large number of
comunitatea fermierilor membrii ai grupului,      variables and an impressive number of problems
într-o formă accesibilă şi participativă, atunci    on the scale of a single farm. On this way, a
asigurăm rezultatelor o dimensiune completă şi     result considered mediocre from an external
corectă. Acesta este nivelul real al rezultatelor   analysis is notable when it is placed within the
faţă de care fermierii se pot considera satisfăcuţi  context.
sau nu.                              If we add a correct and complete
     Întrucât în interiorul unui grup membrii   approach of the ensemble of the phenomena,
sunt fermieri cu probleme similare, există       which can contribute in obtaining the results,
experienţe anterioare cu care fiecare dintre      regardless their level, and all those are realised in
aceştia poate compara propriile rezultate. Din     the community of the farmers, members of the
nou nivelul de înţelegere a fenomenelor şi       group, in a participative and accessible form,
interpretarea corectă a rezultatelor este extrem de  then we ensure the results with a complete and
importantă. Adesea elemente parte a soluţiilor     correct dimension. This is the real level of the
adoptate, detalii de fineţe pot induce abateri     results next to which the farmers can consider
considerabile. Cunatificarea corectă a efectului    themselves satisfied or not.
produs de acestea este extrem de importantă. La          As inside a group the members are
fel de importantă este şi prezentarea şi discutarea  farmers   with  similar  problems,  there  are
acestora în grup. Astfel posibilitatea apariţiei    previously developed experiences to which the
frustrării este considerabil redusă.          personal results can be compared, for each one of
     Efectul produs de introducerea silozului   them. Again, the understanding level and the
de bună calitate în alimentaţia vacilor de lapte în  correct interpretation of the results, is extremely                                                 141
fermele   privat-familiale  din  Banat,  este  important. Frequently, elements, part of the
dependent de calitatea silozului în sine, dar şi de  adopted solutions, fine details, can induce
materialului genetic bovin. Răspunsul cantitativ    considerable deviations. Quantifying correctly
şi calitativ trebuie interpretat prin prisma acestor  the produced effect is particularly important. It is
diferenţe, astfel încât deosebirile cauzate de     equally important to present and discuss these
structura şeptelului sau de intervalul de răspuns,   results within the group. On this way, the
să nu lase loc unor înţelegeri parţiale, sau mai    possibility of frustration rising is considerably
grav, unor interpretări greşite.            reduced.
      Dacă în analiza de ansamblu a situaţiei       The effect induced by the introduction of
un fermier se declară mulţumit de rezultatele     the quality silage in feeding the dairy cows in the
obţinute se întrunesc condiţiile minime de       private-family farms from Banat, is depending on
continuare a activităţii în grup. Există astfel o   the quality of the silage itself, but also influenced
motivaţie minimă pentru a continua apartenenţa     by the genetic material of the herd. The
la grup.                        quantitative and qualitative answer has to be
      Un factor de stimulare îl poate constitui  interpreted through these differences, so that the
un nivel mai redus al rezultatelor în comparaţie    variations caused by the structure of the herd or
cu unii membrii sau cu restul membrilor. Astfel o   the answering interval, does not allow partial
situaţie corect înţeleasă a unor rezultate mai puţin  understandings     or    even    worse,
mulţumitoare se poate constitui într-un motiv în    misunderstandings.
plus pentru a continua activitatea în grup.          If on the analysis of the ensemble, a
Fermierul va încerca astfel să demonstreze că     farmer declares himself satisfied by the achieved
nivelul anterior a fost o abatere naturală, o     results the minimum conditions for continuing
situaţie mai puţin fericită sau un accident.      the in-group activities are accomplished. There is
Aceasta este însă o motivaţie comportamentală     a minimum motivation for continuing the
pe care moderatorul nu trebuie să mizeze.       affiliation to the group.
Manifestarea ei este benefică grupului dar           A stimulation factor can be represented
inducerea ei poate fi periculoasă.           by a lower level in results compared to certain
      Beneficiile participării la grup nu se   members or to the rest of them. On this way, a
rezumă însă numai la rezultatele proprii şi      situation correctly understood of certain less
imediate. Deşi cele mai importante, acestea sunt    satisfying results can constitute an extra reason to
însoţite de transfer de cunoştinţe şi experienţă.   continue the activity within the group. The
Acumularea de experienţă realizată în condiţii     farmer will try to prove that the previous level
similare, partajarea dificultăţilor şi a întregului  achieved was a natural deviation, an unfortunate
parcurs în rezolvare, abordări diferite funcţie de   situation or an accident. This is a behavioural                                                 142
contextul aplicării de soluţii identice sau diferite,   motivation on which the moderator should count.
toate acestea însoţite de transfer de cunoştinţe se    Its emerge is a positive to the group but inducing
pot constitui fie într-un beneficiu integrat cu      it can be dangerous.
rezultatele obţinute fie separat. Cunatificarea           The benefits of the group participation
acestora aparţine exclusiv fermierilor. Singurele     are not abridged only to the personal and
estimări pe care moderatorul le poate face sunt      immediate results. Even if the most important
observaţii sau exprimări ale fermierilor.         ones, those are accompanied by knowledge and
     Paralel, încrederea în forţele proprii      experience transfer. Accumulating experience
pentru   fiecare   fermier,   sentimentul   de  recorded in similar conditions, sharing the
apartenenţă la un grup al cărui interes îl        difficulties and the entire development path, a
împărtăşeşte,   utilizarea  suportului  celorlalţi  variation of approaches function to the context
fermieri aflaţi în situaţii asemănătoare, oferirea    on which apply different or identical solutions,
de opinii şi sprijin sunt elemente care întăresc     all those complemented by knowledge transfer
poziţia de membru.                    can constitute a benefit integrated with the
     În momentul aderării la grup fiecare       achieved results. Quantifying all these elements
dintre fermieri are o suită de aşteptări faţă de     belong exclusively to the farmers. The only
rezultatele particulare sau de ansamblu pe care le    estimation   the   moderator   can   make   are
poate  obţine.   Funcţie de   modul  în care   observations or expressions of the farmers.
moderatorul iniţial al grupului se achită de             In parallel, the trust in their own forces,
sarcini, aceste aşteptări se ajustează funcţie de     for each farmer, the affiliation feeling to a group
posibilităţi şi realităţi. Cu toate acestea fiecare    of whose interest he is sharing, using the support
dintre fermieri se va raporta în mod frecvent la     of  the   other  farmers,  placed   on   similar
momentul anterior intrării în grup. De aceea       conditions, offering opinions and assistance, are
nivelul de satisfacţie va fi corelat şi cu acest     elements strengthening the position of member.
moment.                               On the moment of accession to the
     Deşi metoda se încadrează în categoria      group, each farmer has a series of expectations
celor cu input redus, parte din expertiza externă     next to the anticipated results or overall possible
va trebui suportată financiar. Sursele de finanţare    achievements. According to the way the initial
a acesteia sunt sau pot fi variate: plaţi directe,    moderator of the group covers his tasks, these
cofinanţare, sponsorizări. Oricare ar fi sursele,     expectations   are  adjusted function to the
aceste plăţi trebuie să poată fi justificate       possibilities and realities. Nevertheless, each one
economic prin rezultate.                 of the farmers will frequently retrospect to the
     Orice fermier este pregătit să plătească     moment of his pre-accession to the group.
un serviciu care îi poate aduce un plus faţă de      Therefore,   the   satisfaction  level   will  be                                                     143
recuperarea cheltuielilor angajate. Ca principiu      correlated with that moment, too.
de bază al minimei rentabilităţi, fermierii vor           Even if the method belongs to the low
avea un volum de aşteptări faţă de efortul depus,      input category, a part of the external expertise
fie acesta financiar, direct sau indirect, fie de altă   will have to be financially supported. The
natură. Acest element de bază în funcţionarea        financing sources are or can be different: direct
oricărui   sistem   economic   va  conduce  la  payments,    co-financing,    sponsorships.
orientarea activităţii grupului pe principiile       Regardless their origin, these payments have to
pieţei. Serviciile sau bunurile atrase şi utilizate     be economically justified by results.
trebuie să se regăsească în rezultate şi trebuie să         Any farmer is ready to pay for a service
poată motiva eforturile. Fermierii vor accepta       that can bring him and extra besides recovering
astfel să investească şi / sau să-şi asume un risc     his expenditure. As a basic principle of the
atât timp cât returul aşteptat se justifică economic    minimal profitableness, the farmers will have a
sau fie şi numai prin prisma satisfacţiei personale     certain volume of expectations next to the spent
sau de grup. Interpretarea rezultatelor obţinute şi     effort, whether financial, direct or indirect or of
evaluarea internă a activităţii grupului trebuie să     any other nature. This basic element in
poată oferi membrilor suficiente motive de         functioning of any economic system will lead to
satisfacţie   şi   motivaţie  pentru  continuarea  the activity orientation of the group on market
activităţii în comun. Această situaţie este posibilă    principles. The services or the means, attracted
dacă toţi factorii interni de succes sunt asiguraţi     and employed have to be retrieved in the
şi dacă evaluarea şi cuantificarea factorilor        achieved results and have to motivate the efforts.
externi este corect şi complet realizată şi         The farmers will accept then to invest and / or to
restituită grupului.                    assume a risk as far as the expected return is
      Aşa cum aminteam anterior, toate input-     economically tenable or even from personal or
urile externe de cunoştinţe, expertiză sau bunuri      group satisfaction, only. The interpretation of the
presupun surse de finanţare. Chiar şi în situaţia în    acquired results and the internal assessment of
care  nu   sunt   necesare  plăţi  directe  sau  the overall activity has to offer to the members
remunerarea serviciilor, valoarea acestora trebuie     enough satisfaction reasons and motivation for
să se regăsească în exerciţiul financiar al         continuing the common activity. This situation is
grupului. Determinarea necesarului de expertiză       possible if all internal success factors are ensured
şi materiale, nivelului intervenţiei acestora,       and if the evaluation and the assessment of the
volumul şi distribuirea cheltuielilor se realizează     external factors is correctly and completely
în grup sub atenta îndrumare a moderatorului.        realised and returned to the group.
Este extrem de important ca fiecare dintre             As we have mentioned earlier, all
membrii să participe activ în această etapă pentru     external inputs of knowledge, expertise or means                                                   144
a putea elimina ulterior orice urmă de frustrare       are relaying on financial sources. Even in the
sau nemulţumire. În acelaşi timp este necesară o       situation when the direct disbursement or
evaluare corectă şi completă a posibilelor urmări      payments for the services are not necessary, their
a fiecărei intervenţii. O descriere şi dezvoltare      value has to be retrieved in the financial
detaliată a scenariilor posibile astfel încât să se     accountancy of the group. Determining the needs
elimine pe cât posibil orice posibilă surpriză, în      of expertise and supplies, their intervention level,
termeni de rezultate nesatisfăcătoare. Aceasta        the expenditure volume and distribution are in-
presupune şi transferul complet de informaţie        group realised under the close supervision and
spre  membrii    grupului  şi   realizarea  unei  guidance of the moderator. It is extremely
înţelegeri comune asupra ansamblului. Astfel,        important that each member of the group
fiecare   dintre  membrii  este   conştient  de  participate actively to this stage in order to
posibilele urmări ale fiecărei acţiuni întreprinse,     eliminate   any    ulterior  frustration  or
înţelege şi îşi asumă sau partajează riscurile cu      dissatisfaction. At the same time it is necessary a
ceilalţi membrii. Nivelul satisfacţiei finale va fi     complete and correct assessment of the possible
astfel cât mai aproape de o analiză reală şi         returns of each intervention. To develop and
obiectivă. Eventualele nemulţumiri raportate la       describe completely all possible scenarios for
acest nivel sunt absolut justificate şi fac parte      eradicating as much as possible any unexpected
integrantă din evaluarea activităţii moderatorului      occurrence, in terms of unsatisfactory results.
iniţiator.                          This is relaying on the complete information
                               transfer to the members to the group members
                               and  on  the   achievement   of  a  common
                               understanding of the ensemble. On this way,
                               each one of the members is aware of the possible
                               consequences of each engaged action, understand
                               and assume or share the risks with the other
                               farmers. The level of the final satisfaction will be
                               under these conditions closer to a real and
                               objective analysis. The eventual dissatisfactions
                               connected to this level are totally reasonable and
                               are integrated part of the activity’ assessment of
                               the initial moderator.
                                                     145
     4. ABORDARE PRACTICĂ -             4. THE PRACTICAL APPROACH – THE
  INSTRUMENTELE ŞI APLICAREA             INSTRUMENTS AND THE EMPLOYMENT
   GRUPULUI DE REZOLVARE A               OF THE PROBLEM SOLVING GROUP
        PROBLEMELOR
                                4.1. SCANNING THE SITUATION
     4.1. SCANAREA SITUAŢIEI
                                Starting the group’s creation activity
    Demararea    activităţii  de  creare  a  covers a series of procedures and specific
grupului acoperă o serie de proceduri şi activităţi   activities of which the moderators are in charge.
specifice care revin moderatorilor. În alegerea     In selecting the future moderators of the groups it
viitorilor moderatori ai grupurilor se va opta     is recommended to opt for those extension agents
pentru acei agenţi de consultanţă care au un      with an appropriate record of the direct activities
istoric al activităţilor directe în teren şi o     on the filed and with the richest direct experience
experienţă directă cu fermierii cât mai bogată.     with the farmers. These considerations are of
Aceste considerente sunt de critică importanţă     critical importance for the success of the method
pentru succesul metodei întrucât la scara        taking into account that on the group scale, the
grupului, moderatorul iniţiator, deşi extern      initial moderator, even if external to the
comunităţii, va trebui să se poată integra la      community, will have to integrate himself on the
nivelul unui membru oarecare al grupului. Deşi     level of an ordinary member. Even if the
spectrul activităţilor desfăşurate de acesta este    spectrum of the developed activities is broad and
vast şi include acţiuni specifice externe grupului,   includes specific actions, external to the group,
el va trebui să se poată integra şi funcţiona ca un   the moderator has to integrate and function as a
membru cu drepturi depline al grupului. Este      full member. It is necessary to accomplish this
necesar ca această etapă să fie parcursă împreună    stage together with the entire community of the
cu întreaga comunitate a fermierilor implicaţi     involved farmers in order to ensure a maximal
pentru a putea asigura un nivel de acceptare şi     level of acceptance and integration.
integrare maxim.                        In order to maintain the objectivity in the
    Pentru a menţine obiectivitatea în analiza   analysis of the problems raised by the farmers it
problematicii ridicate de fermieri este necesară    is necessary to realise an ensemble analysis of
analiza de ansamblu a zonei şi regiunii         the entire zone or region. Acknowledging the
respective. Cunoaşterea problemelor specifice cu    specific problems with regional character is
caracter regional este extrem de importantă ca şi    extremely important as well as integrating those
integrarea  acestora   cu   modelul  cultural,  issues with the cultural model, customs and                                                146
obiceiurile  şi  tradiţia   zonei   sau   regiunii  traditions of the respective zone or region.
respective.                              In a systematic approach, the first step is
    Într-o abordare sistematică, primul pas îl      represented by an in-deep analysis of the region.
constituie deci cunoaşterea în detaliu a zonei.        This detailed investigation can go back in time
Această investigaţie de profunzime poate să          for a considerable period in order to enable the
coboare în timp o perioadă considerabilă pentru a       recuperation of all those elements which could be
putea recupera toate acele elemente care au putut       directly transmitted between generations, as part
fi transmise direct între generaţii, ca parte a        of the tradition or as a specific operating mode.
tradiţiei sau a modului de operare specific. Astfel      These elements are frequently unknown to the
de elemente sunt în mod frecvent prea puţin          incomers in the region and to the people living in
cunoscute noilor veniţi în regiune sau citadinilor,      the cities, categories to which the extension
categorii din care de cele mai multe ori fac parte      agents are belonging, in most of the situations.
agenţii de consultanţă.                        The next step is linked to the problems’
    Pasul următor este legat de analiza          analysis. Their approach starts from the general
problemelor. Abordarea acestora începe de la         level of a broader context in which the groups are
nivelul general al contextului mai larg în care se      situated. The scale can be on national level also.
situează grupurile. Scara poate fi la nivel          It is continued on regional and zone level with
naţional. Se continuă la nivel regional şi zonal cu      special regard to the rural and agricultural
aprofundare  în   rural  şi  agricol.   Analiza  environment. The exhaustive analysis of the
exhaustivă a contextului general este extrem de        general context is extremely important and
importantă  şi  relevantă    pentru  amplasarea   relevant for the ulterior arrangement of the
ulterioară a problemelor specifice grupurilor şi       problems specific to the groups and prioritising
ierarhizarea acestor probleme. Această analiza        these problems. This general analysis will ignore
generală va face abstracţie de problemele           the specific problems of the farmers from the
specifice fermierilor din zonă care pot fi deja        region, which may be already known to the
cunoscute agentului de consultanţă. Tocmai          extension agent. All these, in order to ensure a
pentru a asigura o maximă obiectivitate în          maximum objectivity in the context analysis.
analiza contextului.                         We have used in the previous chapter an
    Foloseam    în   capitolul   anterior  un  example, which reveal the existing differences
exemplu care reliefa diferenţele existente între       between the farmers from Banat and those from
fermierii din Banat şi cei din sudul ţării, la        the southern part of the country, in terms of
nivelul factorului uman. Aceste diferenţe pot să       human factor. These differences can rise between
apară şi între fermierii dintr-o zonă şi agentul de      the farmers from a specific region and the
consultanţă ce provine dintr-o cu totul altă         extension agent coming from a completely                                                    147
regiune. Diferenţele culturale şi de tradiţie se pot      different zone. The cultural and tradition’
constitui în probleme de înţelegere, probleme ce        differences   can  grow     into  understanding
trebuiesc depăşite prin efortul consultanţilor, în       difficulties, problems which are supposed to be
faza pregătitoare constituirii grupurilor.           overcome through the consultant’s efforts, in the
      Elementele de aval şi amonte agricol, de      preparation stage of the groups.
acces la pieţe de desfacere şi input-uri, starea             The elements from up- and downstream
infrastructurii,   distanţe  specifice,   diagnostic   agriculture, the access to the input and output
economic specific activităţii agricole împreună        markets, the state of the infrastructure, the
cu toate elementele de proiecţie şi prospectare pe       specific distances, the economic diagnosis
termen scurt şi mediu a situaţiei ca şi analiza        specific to the agricultural activity together with
potenţialului   întregesc   tabloul   general  de  all projecting and prospecting elements of the
amplasare a metodei.                      situation on short and medium term as well as the
      Profilul   şi  structura   fermelor    se  potential analysis, are completing the general
constituie în pasul următor. Modelul dominant         picture of the method emplacement.
este extrem de important pentru a putea stabili             The  farms’    structure   and  profile
reprezentativitatea. Pentru ca metoda să poată         represent the next step. The dominant model is
funcţiona cu succes şi pentru ca experienţele să        extremely    important   for   establishing  the
poate fi utile şi replicabile este necesară          representativeness. In order to be successful
cunoaşterea unui model de bază prezent şi           within the method use and to have useful and
reprezentativ pentru fermierii din zonă. Principiul      duplicable   experiences   it   is  necessary  to
de bază folosit în replicarea unei experienţe este       acknowledge    a  base   model,   present   and
acela conform căruia ceilalţi fermieri vor accepta       representative for the farmers in the region. The
şi valida o experienţă numai dacă aceasta este         basic principle in duplicating an experience is the
aplicabilă în cazul lor. Aplicabilitatea este dată în     one according to which the other farmers will
această situaţie de dimensiunea economică şi de        accept and validate an experience only if this is
puterea   exploataţiei.    Dacă   acestea   sunt  applicable for their situation. The applicable
comparabile, experienţa este validată iar şansele       dimension is given on these circumstances by the
de implementare sunt considerabil mai mari.          economical power and dimension of the farm. If
      Un alt pas de această dată mult mai         those are comparable, the experience is validated
aproape de principiul metodei este acela al          and the implementing chances are significantly
scanării   problemelor    comune    fermierilor.  higher.
Majoritatea acestor probleme îşi au originea în             Another step, this time considerably
situaţia economică generală şi mai precis în          closer to the method’s principle, is the one of
starea economică a ruralului. Pe lângă aceste         scanning the common problems of the farmers.                                                        148
probleme generale sau generate de situaţia         Most of these problems are originating in the
generală există probleme care îşi au originea în      general economic situation and more precisely in
modul  de  exploatare,    de   organizare,  în  the rural economic condition. Besides these
managementul exploataţiei şi în modul de          general problems or problems engendered by the
structurare şi organizare al acestora. Aceste        general situation there are problems deriving
probleme "interne" sunt cele care vor da          from the operating and organisational manner,
conţinutul şi obiectul de activitate al grupului.      from the farm management and its structuring
Înainte însă de a coborî la scara fermelor este       and organising way. These “internal” problems
necesară abordarea de ansamblu a problemelor        are those defining the content and the object of
comune specifice fermierilor zonei respective.       activity for the group. Before going in-depth to
Această cunoaştere va fi întregită şi ajustată       the farm scale, it is necessary to generally
corespunzător după etapa analizei fermelor şi        approach the common problems specific to the
fermierilor. Elementele acestei analize iniţiale      respective area. This foreknowledge will be
sunt necesare pentru amplasarea problemelor         completed appropriately after the stage of the
specifice într-un cadru real, unanim recunoscut şi     farmers and farms’ analysis. The elements of this
acceptat de fermieri.                    initial analysis are necessary for the specific
    Funcţie de zonă sau regiune o serie de       problems’ emplacement into the real context,
elemente care pot să apară pe parcursul acestei       broadly recognised and accepted by the farmers.
analize iniţiale pot releva un caracter particular şi        Function to the region or area a series of
nespecific. Acestea pot juca un rol extrem de        elements, which can rise during the initial
important în structurarea grupurilor şi în alegerea     analysis, can reveal a particular and unspecific
tipului de metodă adecvat situaţiei sau pot         character. These elements can play an extremely
conduce la integrări încrucişate ale fermierilor în     important role for the groups’ structuring and for
diverse grupuri. Caracterul mai puţin comun al       the choice of methods appropriate to the situation
unei probleme poate fi depăşit de implicaţiile pe      or can drive to cross integration of the farmers in
care aceasta le are în economia generală a fermei.     different groups. The less common character of a
    Desigur că această etapă nu-şi propune       problem can be passed by the implications it can
numai o listare a problemelor existente ci o        have on the general economy of the farm.
analiză atentă a acestora. Această analiză trebuie         Certainly, this stage does not aim to list
să conducă la o cunoaştere de detaliu a           the existing problems only, but a close and
dimensiunii   comune    a    problematicii,  a  careful analysis. This analysis should lead to
implicaţiilor directe şi indirecte pe care acestea le    detailed information about the dimension of the
au în imediat şi în perspectivă. Astfel o          common problems, of their direct and indirect
preierarhizare a problemelor comune şi o          implications on immediate and on perspective.                                                  149
detaşare a problemelor cu caracter particular      On this way, a pre-ranking of the common issues
poate fi realizată înainte de contactul cu fermierii   and a separation of the problems with particular
potenţiali membrii ai grupurilor.            character can be done before the contact with the
    În acelaşi timp cu realizarea acestei      farmers, the potential members of the groups.
analize, agenţii de consultanţă trebuie să            At the same time with realising this
realizeze un tablou al posibilelor probleme de      analysis, the extension agents should draw a
comunicare şi implementare pe care fermierii le     picture of the possible communication and
pot avea în faţa acestor probleme. Întrucât       implementation problems that farmers can have
problema cea mai comună în utilizarea unei        facing these problems. As the most common
metode de consultanţă este aceea legată de        issue on employing an extension method relays
comunicare,   posibilele   bariere   trebuiesc  to communication, the possible bottlenecks
identificate  în  paralel  cu    identificarea  should   be   identified   in   parallel   with
problemelor. Astfel, fiecare problemă trebuie să     acknowledging the problems. In addition, each
prezinte şi soluţii de comunicare adecvate.       problem     should    provide     appropriate
Tabloul este deocamdată o schiţă din acest punct     communication solutions. The picture is, so far, a
de vedere, elemente de detaliu vor fi adăugate      drawing, the detail elements being added when
atunci când aceste probleme sunt relevate de       the   group   candidates,    under    precise
către candidaţii la grup, în circumstanţe şi cu     circumstances and dimensions, would reveal the
dimensiuni precise. Acest preexerciţiu este însă     problems.    This   pre-exercise  is   therefore
extrem de util în abordarea ulterioară şi este parte   extremely useful for the ulterior approach and it
integrantă a analizei diagnostic a regiunii putând    is an integrated part of the diagnostic analysis of
servii la mai mult decât delimitarea strictă a      the region offering a broader employment than
problematicii grupurilor.                the strict delimiting of the groups’ problems.
    4.2. EVALUARE / ESTIMARE                 4.2. EVALUATION / ESTIMATION


    În descoperirea candidaţilor la viitorul         In discovering the candidates for the
grup experienţa de teren a moderatorilor este      future group, the field experience of the
esenţială. Contactele directe cu fermierii şi      moderators is essential. The direct contacts with
activitatea comună desfăşurată împreună cu        the farmers and the common developed activity
aceştia se constituie într-o sursă importantă de     constitutes an important source of information
informaţii atât referitoare la problemele acestora    referring both to their problems and, especially,
dar mai ales la caracterul, deschiderea şi        to the character, the opening and the capacity of                                                     150
capacitatea de a activa în comun a fermierilor.           working together of the farmers.
      Astfel, fiecare viitor moderator poate              On this way, each future moderator can
avea o listă a candidaţilor încă înainte a proceda          have a listing of the candidates before proceeding
la prima întâlnire cu fermierii. Această listă va fi         to the first meeting with the farmers. This list
întregită ulterior cu alţi fermieri care se vor           will be enlarged ulterior with other farmers who
încadra profilului grupului.                     will fit the group’ profile.
      Bazat     pe   problemele     generale  şi      Based on the general and specific
problemele specifice zonei şi corelat cu profilul          problems of the area and correlating with the
fermelor agenţii de consultanţă pot realiza un            farms’ profile, the extension agents can design a
profil general al fermierilor candidaţi la grup.           general profile of the farmers, candidates for the
Limitele pe care aceştia le trasează în creionarea          group. The boundaries they fix on drawing this
acestui profil trebuie să fie suficient de largi           profile have to be sufficiently large to allow the
pentru a permite încadrarea fermierilor funcţie de          enrolment of the farmers according to their
doleanţele     şi     posibilităţile    acestora  în  wishes and possibilities, in accordance with the
concordanţă cu profilul grupului.                  group’ profile.
      În etapa de evaluare unul dintre cele mai            In the evaluation stage, one of the most
utilizate   instrumente       este    reprezentat  de  employed   tool  is    represented  by  the
chestionar. Acest chestionar este realizat de către         questionnaire. This questionnaire is realised by
viitorul moderator pe baza analizei generale a            the future moderator of the group based on the
situaţiei din zonă şi pe baza problemelor comune           general analysis of the region’ condition and on
fermierilor desprinse înainte de investigarea            the farmers’ common problems extracted before
situaţiei particulare din fermele candidaţilor.           the investigation of the particular situation from
Chestionarul va încerca să determine problemele           the candidates’ farms. The survey will attempt to
precise cu care se confruntă fermierii, importanţa          determine the precise problems that the farmers
şi prioritatea acestora în rezolvare, nivelul la care        are facing, their importance and priority in
aceste probleme sunt comune celorlalţi fermieri,           solving, the level on which these issues are
deschiderea fermierului, intenţiile de dezvoltare          common to the other farmers, the farmer’s
ale acestuia şi dimensiunea socială a fermei.            opening, the development intentions and the
      Dată fiind complexitatea determinărilor         social dimension of the farm.
pe care şi le propune acest chestionar, este                 Due to the determinations’ complexity
necesar    ca     moderatorul     să   participe  la  proposed by the survey, it is necessary that the
completarea chestionarului direct cu fermierul.           moderator   participate   to  the  questionnaire
Introducerea unor enumeratori poate conduce la            completion, directly with the farmer. Introducing
distorsionarea răspunsurilor sau la o înţelegere           operators can drive to deviations in answers or to                                                         151
greşită din partea fermierului. Un alt aspect       misunderstandings from the farmer’s side.
important legat de contact este acela al         Another   important   issue  concerning  the
interpunerii unui intermediar în relaţia fermier -    contacting is regarding the introduction of an
agent de consultanţă care poate determina         intermediate on the relation farmer – extension
apariţia unei reacţii de tip rezervat din partea     agent, which can determine a reserved reaction
fermierului. Poate cel mai important dintre toate     from the side of the farmer. Maybe the most
aspectele este acela al surprinderii reacţiilor      important aspect of all is the possibility to record
fermierului, reacţii care însoţesc fie întrebarea fie   the farmer’s reactions, responses that are always
răspunsul. Reacţia şi maniera de răspuns sunt cel     accompanying the questions or the answers. The
puţin la fel de importante ca şi conţinutul        reaction and the answering manner are at least of
răspunsului. De aceea, agentul de consultanţă       the same importance as the answer’ content.
poate şi trebuie să noteze aceste aspecte şi poate    Therefore, the extension agent can and should
realiza ulterior o corelaţie între conţinutul       record these aspects and can realise latter a
răspunsului, reacţie şi manieră. Acest complex,      correlation between the content of the answer,
amplasat în context, are valoarea unui răspuns      the reaction and the manner. This complex,
complet.                         placed within the context has the value of a
    Experienţa de teren, din zona Timişoarei     complete answer.
şi a Craiovei, demonstrează că indiferent de           The field experience from the Timisoara
nivelul de accesibilitate al întrebărilor, de modul    and Craiova areas, demonstrates that regardless
de formulare al acestora sau aparenta simplitate     the accessibility level of the questions, their
sau  evidenţă,     sunt  necesare   explicaţii  formulation or the apparent simplicity or
suplimentare    sau   explicarea   conţinutului  openness,   supplementary    explanations  are
interogării. Mai mult, reacţiile, şi mai ales cele    necessary or detailing the content of the
primare,  sunt   extrem   de  importante,  iar  interrogation. Moreover, the reactions and mostly
surprinderea acestora lângă conţinutul întrebării     the primary ones are extremely important, and
este de un real folos în interpretarea ulterioară. În   recording them next to the question is very useful
multe dintre situaţiile de teren, pentru cele două    for the later compiling. In many field situations
zone menţionate, reacţiile primare au fost în       for the two mentioned zones, the primary
contradicţie cu răspunsul final, în special la      reactions were contradictory to the final answer,
întrebările care au necesitat menţiuni sau        especially   for  the   questions   requiring
explicaţii suplimentare.                 supplementary descriptions or explanations.
    Din punct de vedere al structurii,            From the point of view of the structure,
chestionarul va cuprinde atât întrebări cu răspuns    the questionnaire will have fixed questions
determinat cât şi întrebări cu răspuns liber.       together with open questions. This second                                                   152
Această a doua categorie este extrem de         category is of high importance as it offers the
importantă   întrucât  ea  oferă  posibilitatea  possibility to the farmers to express themselves
fermierilor de a se exprima în modul pe care      in the way they find as the most appropriate for
aceştia îl găsesc cel mai potrivit pentru a ilustra o  illustrating a situation. Even if the work volume
situaţie. Deşi volumul de muncă aferent analizei    attached to the questionnaires analysis is
chestionarelor creşte direct proporţional cu      proportional with the number of the open
numărul întrebărilor cu răspuns liber, este       questions, it is important that the survey’s results
important ca rezultatul chestionarului să reflecte   reflect precisely the opinion of the farmer
fidel opinia fermierului în ceea ce priveşte      concerning his vision over his own problems and
viziunea acestuia asupra propriilor probleme şi     their implications.
implicaţiile acestora.                      One of the extremely important elements
    Unul   dintre  elementele  extrem  de  that the survey should detach is represented by
importante pe care chestionarul trebuie să le      the priority granted by the farmer in solving each
poată desprinde este constituit de prioritatea pe    problem. Even if the personal approach of the
care fermierul o acordă rezolvării fiecărei       farmer can be easily denaturised he can furnish
probleme. Deşi abordarea proprie a fermierului     extremely important information concerning his
poate fi uşor denaturată el poate oferi informaţii   own view over the future of his farm. The task of
extrem de utile referitoare la modul în care acesta   the extension agent is to offer information and
vede viitorul exploataţiei sale. Sarcina agentului   analysis tools together with the entire support in
de consultanţă este aceea de a oferi informaţii şi   finding alternatives to problem solving. The
instrumente de analiză împreună cu întreg        choice of the alternative belongs to the farmer.
suportul necesar în găsirea alternativelor de      Therefore, it is important to acknowledge the
rezolvare a problemelor. Alegerea alternativei     farmer’s position and vision. This can be
aparţine fermierului. De aceea, este importantă     corrected when the conditions are imposing it.
cunoaşterea poziţiei fermierului şi a vizunii      However, it will be avoided the use of models to
acestuia. Aceasta poate fi corectată acolo unde     follow which can be transferred. This aspect of
situaţia o demonstrează. Dar nu se vor utiliza     the method is extremely important to be
reţete sau modele de urmat care vor fi transferate.   emphasised. As we have mentioned earlier, this
Acest aspect al metodei este extrem de important    method belongs to the farmers. It is not meant to
de subliniat. Aşa cum aminteam anterior, această    be  an    instrument  for   implementing    the
metodă aparţine fermierilor. Ea nu se constituie    agricultural policies and it cannot be used as a
într-un instrument de implementare a politicilor    mean   of   promoting   certain    products  or
agricole şi nici nu poate fi utilizată ca mijloc de   technologies.
promovare a unor produse sau tehnologii.             The   elements    evolved   from   the                                                    153
    Elementele desprinse din chestionar în     questionnaire after the analysis should constitute
urma analizei trebuie să poată constitui un cadru    a clarifying frame for the extension agent. The
edificator  pentru  agentul   de  consultanţă.  picture he can have about each farmer’s situation
Imaginea pe care o poate avea acum despre        should allow him to choose and organise the
situaţia fiecărui fermier trebuie să-i poată permite  future members on groups’ structures. The
să aleagă şi să grupeze viitorii membrii pe       collected   information   should   guide   him
structuri de grupuri. Informaţiile culese pot      sufficiently on this direction. In addition, a fine
constitui un ghidaj suficient în această direcţie.   adjustment   of  the   situation  is  requisite.
Se cere însă o ajustare fină a situaţiei. Şi aceasta  Moreover, this can be realised only through
poate fi realizată numai prin discuţii directe cu    direct discussions with the farmers. Therefore, a
fermierii. De aceea o a doua vizită se impune. Cu    second visit is required. During the second visit,
ocazia celei de a doua vizite, toate spaţiile      all incomplete or ambiguous elements, after the
rămase mai puţin complete sau clare după analiza    preliminary   analysis   can  be  enlightened.
preliminară a chestionarelor pot fi edificate.     Discussing these issues and clarifying the
Discutarea  acestor elemente şi    clarificarea  uncertain aspects should offer to the future
aspectelor incerte trebuie să-i poată oferi       moderator, the possibility of completing his
viitorului moderator posibilitatea de a cristaliza   selection. Our recommendation is that in the
asupra alegerii. Recomandarea noastră este ca      second visit only the qualifying farmers, with
cea de a doua vizită să includă numai acei       chances to participate in the future group, should
fermieri care au şanse de a participa la viitorul    be included. A refuse is always difficult to
grup. Un refuz este întotdeauna un element greu     communicate, and even more difficult when we
de comunicat şi cu atât mai greu atunci când este    discuss about farmers.
vorba despre fermieri.                     Considering that all necessary elements
    Considerând    că   toate  elementele  for building the farmers’ profile have been
necesare întocmirii profilului fermierilor au fost   collected, carefully analysed and the circle of
culese, atent analizate şi cercul candidaţilor este   candidates is projected we can pass to the
deja proiectat se poate trece la etapa preliminară.   preliminary stage. During this, phase the farmers’
În această etapă se poate verifica reacţia       reaction can be verified for group conditions.
fermierilor atunci când se găsesc în grup. Aceasta   This is supposing to gather all selected farmers
presupune reunirea fermierilor selectaţi pentru a    for the future group and discussing about the
face parte din viitorul grup şi purtarea unei      possibilities of a common approach of the
discuţii referitoare la posibilităţile de abordare în  problems. For the first time the farmers are
comun a problemelor. Pentru prima dată         together in this formula and they have the
fermierii se găsesc împreună în această formulă     possibility to express themselves concerning                                                   154
şi au posibilitatea să se exprime referitor la     their own problems. Even if for the most of them
problemele proprii. Deşi pentru cei mai mulţi      this situation does not bring many new elements,
dintre ei această situaţie nu aduce multe elemente   discovering different dimensions of the same
noi, descoperirea de dimensiuni diferite ale      problem and different approaches can represent
aceleiaşi probleme şi abordări diferite pot       real interesting points. Moderating the meeting, it
constitui puncte de real interes. Moderarea       is not a facile task for the extension agent and
acestei întâlniri nu este o sarcină uşoară pentru    therefore   requires   a   special  attention  in
agentul de consultanţă şi de aceea pregătirea ei    preparation. The choleric temperament or the
necesită o atenţie deosebită. Temperamentul       manifestations of the farmers can easily drive to
coleric sau ieşirile unor fermieri pot conduce cu    inhibitions for a part of the others. Monopolising
uşurinţă la inhibiţii pentru o parte din ceilalţi.   the discussion or insisting on certain details for a
Monopolizarea discuţiei sau trenarea asupra unor    long period is also counterproductive. Besides
detalii pentru o perioadă lungă de timp sunt de     recording the reaction of the farmers, it is
asemenea    contraproductive.   Pe   lângă   important to obtain the will and the acceptance to
desprinderea reacţiei fermierilor este importantă    act in common. This type of action or activity has
obţinerea dorinţei şi a acceptului de a acţiona în   nothing in common with the similar cooperative
comun. Acest tip de acţiune sau de activitate nu    or associative activities. Therefore, from the
are nici o similaritate cu activităţile de tip     invitation formulation these terms or their
cooperatist sau asociativ. De aceea, încă de la     synonyms should be avoided. The future group
formularea  invitaţiei  aceşti  termeni  ca  şi  aims to find a formula with low costs in solving
sinonime ale acestora trebuiesc evitaţi. Viitorul    the common problems of the farmers. The group
grup nu îşi propune decât să găsească o formulă     discussions   can   bring  new   elements,  not
cu costuri reduse în rezolvarea unor probleme      mentioned previously by the farmers or can offer
comune fermierilor. Discuţiile purtate în grup pot   support for new approaches. The discussion is
aduce elemente noi neevocate anterior de        not aiming to conclude by obtaining the
fermieri sau pot oferi suport pentru abordări noi.   acceptance of the future members. This subject
Discuţia în grup nu îşi propune să se încheie prin   will be discussed in particular with each one of
obţinerea acordului viitorilor membrii. Acest      the selected farmers. On the idea of avoiding the
subiect va fi abordat în particular cu fiecare     accept under the influence of the group presence,
dintre fermierii vizaţi şi interesaţi. Tocmai pentru  a too large enthusiasm or adversity reactions on
a evita acceptul realizat sub influenţa prezenţei    the presence or manifestation of the other
grupului, unei doze prea mari de entuziasm sau     farmers.
reacţii de tip advers la prezenţa sau manifestarea       The group experience with the farmers
celorlalţi fermieri.                  from the Varias area, County of Timis, proved                                                    155
    Experienţele de grup, cu fermierii din      constantly the discussion deviation, in the
zona Variaş, judeţul Timiş, au probat constant      absence of an appropriate moderation, to a focal
devierea discuţiei, în absenţa unei moderări       point initiated by one of the opinion leaders. On
corespunzătoare, spre un pol iniţiat de către unul    this way, the participant farmers are focusing on
dintre liderii de opinie. În acest mod, fermierii     the problems submitted by the leaders and are
participanţi se concentrează asupra problemelor      placing on a lower position their own priorities in
emise de lideri şi plasează pe o poziţie inferioară    terms of problems. These aspects have been
priorităţile proprii în materie de probleme.       revealed later while restarting the discussions,
Aceste aspecte au fost evidenţiate ulterior la      individually   with  certain  farmers.   The
reluarea discuţiilor, individual cu unii dintre      moderation becomes on this way the key issue of
fermieri.  Moderarea   devine   astfel  piatra  the  group   discussion  results  and   relays
unghiulară a rezultatelor desprinse din discuţiile    exclusively on the ability of the extension agents.
de grup şi depinde exclusiv de abilitatea agenţilor        Studying the farmers’ reactions during
de consultanţă.                      the discussions and the content of their
    Studiul reacţiilor fermierilor pe parcursul    interventions will be lately corroborated with the
discuţiilor şi conţinutul intervenţiilor acestora va   elements    obtained  previously  from   the
fi ulterior coroborat cu elementele obţinute       questionnaires and the individual discussions.
anterior din chestionare şi discuţii individuale.     These last elements will complete the picture of
Aceste ultime elemente vor întregi imaginea        the future group.
viitorului grup.
                                 4.3. THE GROUP CREATION


      4.3. CREAREA GRUPULUI                 After passing all previous steps and after
                             establishing the candidate’ farmers for the future
    După    parcurgerea   tuturor   paşilor  group the accepting visit follows. The future
anteriori şi după stabilirea fermierilor candidaţi la   moderator will have to visit each farmer selected
viitorul grup urmează vizita de accept. Viitorul     as a potential member of the group. He will have
moderator va trebui să viziteze fiecare fermier      to explain in detail the functioning of the future
selectat ca potenţial membru al grupului. Va       group together with all rights and obligations
trebui să explice în detaliu modul de funcţionare     derived from the member’s status. All these
al viitorului grup ca şi toate drepturile şi       elements will be transferred to the farmer
obligaţiile care decurg din calitatea de membru.     explicitly mentioning that all items are having an
Toate aceste detalii vor fi transmise fermierului     orienting character only. The group is the one
cu menţiunea explicită că elementele respective      who will establish and precise all aspects in                                                  156
sunt numai cu caracter orientativ. Grupul este cel     detail. The advantage, efforts and risks analysis
care va stabili şi preciza toate aspectele în       is the determining factor for the farmer in
detaliu.  Analiza  avantajelor,   eforturilor  şi  accepting to participate. The accomplishing
riscurilor este aceea care poate determina un       manner and the used language are the skills of
fermier să accepte participarea. Maniera de        the extension agent. The only method used in
realizare şi limbajul folosit sunt apanajul        influencing the farmers’ behaviour, which is not
agentului de consultanţă. Singura metodă de        allowed, is the manipulation. Each farmer has the
influenţare a comportamentului fermierului care      freedom to chose the participation or to refuse
nu este admisă este manipularea. Fiecare fermier      the accession to such a group. The element to be
are libertatea de a alege să participe sau să refuze    carefully maintained in attention is the ownership
aderarea la un astfel de grup. Elementul de        of the group and over his results.
păstrat atent în atenţie este proprietatea asupra         Formulating an answer from the farmer’s
grupului şi asupra rezultatelor sale.           side, it can take time; therefore, the extension
      Formularea unui răspuns din partea       agent will not force the extraction of a definitive
fermierului poate necesita timp, de aceea agentul     and immediate answer. In most of the situations,
de consultanţă nu va forţa obţinerea unui răspuns     consultations with the family members are
definitiv şi imediat. De cele mai mult ori sunt      necessary, with friends, neighbours, or other
necesare consultări cu membrii ai familiei şi cu      farmers.  In  addition,  an  answer  interval
prieteni sau vecini, sau cu alţi fermieri. De       unspecified or too long can endanger the process.
asemenea, un interval de răspuns neprecizat sau      The alternative to follow will be to mark a
prea îndelungat poate dăuna procesului. Varianta      moment on which a decision is expected from the
de urmat ar fi aceea a precizării unui moment la      farmer’s side. Establishing this moment has to be
care se aşteaptă o decizie din partea fermierului.     accompanied with all opening for dialogue, any
Precizarea acestui moment trebuie însoţită de       time the farmer feels the need of supplementary
toată deschiderea spre dialog, de oricâte ori       clarifications. This means that the extension
fermierul   simte   nevoia    de   clarificări  agent will leave an answer period and an open
suplimentare. Ceea ce înseamnă ca agentul de        door in his availability to the farmer. There can
consultanţă va lăsa un termen de răspuns şi o uşă     be situations on which the farmers need
deschisă la dispoziţia fermierului. Pot exista       additional discussions in order to able to decide
situaţii în care fermierii să necesite discuţii      whether to join the group. Therefore, between the
suplimentare pentru a putea adopta o decizie în      discussion and the answer the moderator has to
sensul aderării la grup. De aceea, în intervalul de    be ready to answer the farmers’ demands.
timp dintre discuţie şi răspuns acesta trebuie să         On the moment when each farmer
fie pregătit să poată răspunde solicitărilor        manifested his answer option, we can pass to                                                   157
fermierilor.                         gathering the group for his first session. This first
    În momentul în care fiecare fermier şi-a       session aims to a certain number of objectives
manifestat opţiunea de răspuns se poate trece la       besides bringing in contact the members. On this
reunirea grupului pentru prima sesiune. Această       way the meeting should establish a principle
primă sesiune îşi propune o serie de obiective pe      agreement for the members’ accession and a
lângă aducerea în contact a membrilor. Astfel,        protocol for this purpose. These elements are
reuniunea trebuie să stabilească un acord de         making official the existence of the group and the
principiu pentru aderarea membrilor şi un          members’ appurtenance. At the same time offers
protocol    în  acest   sens.  Acest   element   safety and ownership feeling to each adherent.
oficializează existenţa grupului şi apartenenţa           The group will have to establish which
membrilor. În acelaşi timp conferă siguranţă şi       the retained problems are. The panel of these
sentimentul proprietăţii fiecărui aderent.          problems will have to be ranked and priorities
    Grupul    va   trebui  să   stabilească  will have to be established for each member. On
problemele care vor fi luate în lucru. Panoul        this way, each farmer will have a precise list of
acestor probleme va trebui ierarhizat şi vor trebui     the approaching agenda for his problems function
stabilite priorităţile pentru fiecare membru.        to the current situation from the farm.
Astfel, de comun acord, fiecare dintre fermierii           Together with the problems will be
membrii va avea o listă precisă a ordinii de         treated their solving possibilities. These solving
abordare a problemelor funcţie de situaţia curentă      modalities have to be adjusted with the needs and
din fermă.                          the  possibilities  of  each  member.    These
    Împreună cu problemele vor fi abordate        conditions will offer the opportunity to realise an
şi modalităţile de rezolvare ale acestora. Aceste      inventory of the necessary external expertise and
modalităţi de rezolvare trebuiesc puse în acord cu      the material needs.
nevoile şi posibilităţile fiecărui membru. Aceasta          The next step is represented by designing
va oferi prilejul inventarierii necesarului de        the delivery and the intervention schedule. In
expertiză externă şi necesarului de produse.         order to constitute the group into a real
    Pasul    următor   este  reprezentat   de  discussion forum and to offer motivation and
schiţarea   calendarului   intervenţiilor   şi  al  results to the farmers it is required to establish a
livrărilor. Pentru ca grupul să se poată constitui      meeting schedule for the members. This should
într-un real forum de discuţii şi pentru ca acestea     take into account the timetable of the current
să poată oferi motivaţie şi rezultate fermierilor se     activities of the farmers and their availability
impune şi stabilirea unui calendar al întâlnirilor      according to the season and campaign.
membrilor. Acesta trebuie să ia în considerare            Even if apparently a difficult task,
calendarul activităţilor curente ale fermierilor şi     establishing the calendar is realised relatively                                                    158
disponibilităţile funcţie de sezon şi campanie.      simple in the practice. The examples of the
     Deşi aparent o sarcină dificilă, stabilirea   producer’ groups with one or two dominant
calendarului se realizează relativ uşor în practică.   productions, wine for the southern Oltenia,
Exemplele grupurilor de producători cu una sau      biologic products for the Cluj area, pork meat for
două producţii dominante, vin pentru sudul        the Sibiu area, demonstrates that on comparable
Olteniei, produse biologice pentru zona Clujului,     size of the farms, the time availability is
carne de porc pentru zona Sibiului, demonstrează     synchronised due to the parallel works or for the
că având talie comparabilă a exploataţiilor,       identical timing. The only difficulty element is
disponibilitatea în timp se sincronizează datorită    rising from the different importance granted by
lucrărilor executate în paralel sau pentru intervale   the farmers to the different problems or
de timp identice. Singurul element de dificultate     moments, but this is an aspect that the group can
rezidă din importanţa diferită pe care fermierii o    and does solve, as the practice is proving,
acordă diferitelor probleme sau momente, dar       considered an internal issue.
acesta este un aspect pe care grupul îl poate           Another extremely important element to
rezolva şi îl rezolvă, aşa cum demonstrează        be established is represented by setting up the
practica, ca pe o problemă de bucătărie internă.     communication channels, the frequency and the
     Un alt element extrem de important de      custom of using them, the commitment for a
stabilit este constituit de stabilirea canalelor de    systematically use by the members and keeping
comunicare, de frecvenţa şi obişnuinţa utilizării     written records of each activity or change. As in
acestora, de comiterea spre utilizarea sistematică    the practice this type of activities is not current
a acestora de către membrii şi de realizarea de      the moderator will allocate a special attention to
înregistrări scrise a oricărei activităţi sau       this aspect. Moreover, he will personally care
modificări. Întrucât în practică acest tip de       about feeding the channels with information,
activităţi nu este curent, moderatorul va acorda o    realising and circulating the written records.
atenţie deosebită acestui aspect. Mai mult el se         Overall the moderator will have to
va îngriji personal de alimentarea cu informaţii şi    maintain in the participants’ attention the
realizarea şi circulaţia înregistrărilor scrise.     motivating factors. In order to have an internal
     Pe ansamblu, moderatorul va trebui să      guarantee for the proper functioning of the group,
păstreze  în  atenţia  participanţilor  factorii  the meeting should propose and agree over an
motivanţi. Pentru ca grupul să poată avea o        internal regulation set, for the group. This
garanţie internă a bunei funcţionări, reuniunea va    agreement together with the principle acceptance
trebui să propună şi să se pună de acord asupra      on accession, will be signed by the members on
unui regulament de funcţionare al grupului.        the meeting closure.
Acest acord împreună cu acceptul de principiu la         This session can be organised during two                                                  159
aderare vor fi semnate de către membrii la      days considering the important volume of
încheierea reuniunii.                 activities to be developed. The protocol actions
    Această sesiune poate fi organizată pe    accompanying any farmers’ meeting should not
parcursul a două zile ţinând cont de volumul     be neglected. In many situations, the informal
important de activităţi de desfăşurat. Activităţile  talks can lead to discussions and results
protocolare care însoţesc orice reuniune a      considerably higher compared to those organised
fermierilor nu trebuiesc neglijate. De cele mai    inside a formal framework. In the situation when
multe ori discuţiile informale putând conduce     the extension agent considers inappropriate the
spre discuţii şi rezultate mult peste cele      use of a single day for discussions, in the
organizate în cadru formal. În situaţia în care    morning – evening system, he can opt for the
agentul de consultanţă consideră nepotrivită     alternative the afternoon of the first day and the
utilizarea unei singure zile pentru discuţii, în   second entire day. The closure of the session has
regimul dimineaţă - seară, acesta poate opta     to be marked accordingly. The elements that the
pentru varianta după-amiaza primei zile plus cea   extension agent should extract from this first
de a doua zi. Partea de încheiere a sesiunii     meeting of the group are: a principle agreement
trebuie marcată corespunzător. Ceea ce agentul    on accessing the group, an internal regulation set,
de consultanţă trebuie să desprindă concret din    a schedule for needs and interventions, an
această primă reuniune a grupului este un acord    inventory of the material needs and resource-
de principiu de aderare la grup, un regulament de   persons as well as a projected budget, a calendar
funcţionare, un calendar de necesar şi intervenţii,  or at least the date of the next meeting of the
un inventar al materialelor şi persoanelor-resursă  group, establishing the means, the channels and
ca şi un proiect de buget, un calendar, sau cel    the  frequency  of  the  communication;   an
puţin data următoare a întâlnirii grupului,      impressive package and an important volume of
stabilirea mijloacelor, canalelor şi frecvenţei de  activity. All these are marking the group creation
comunicare; un pachet impresionant şi un volum    moment.
de activitate important. Toate acestea însă          Referring to the importance of the
marchează momentul creării grupului.         informal moments and their contribution to the
    Referitor  la  importanţa  momentelor   overall results of the meeting, we mention as
informale şi contribuţia acestora la rezultatele   example, the fact that F.N.F.R France (The
întâlnirii, menţionăm, cu titlu de exemplu, faptul  National Federation of the Rural Households –
că F.N.F.R Franţa (Federaţia Naţională a       Fédération Nationale des Foyers Ruraux) has
Căminelor Rurale) a dezvoltat o adevărată       developed a real policy of the informal moments.
politică a momentelor informale. Astfel, după ce   On this way, after the practical observations lead
constatările practice au condus la concluzia că    to the conclusion that for a certain number of                                               160
pentru un anumit număr de întâlniri, contribuţiile      meetings, the contributions realised through
realizate prin discuţii directe în afara cadrului       direct talks outside the formal and organised
formal, organizat, au fost cel puţin la fel de        frame, have been at least of the same importance
importante ca volum şi conţinut cu cele din          in terms of volume and content with those from
cadrul discuţiilor moderate, prezenţa momentelor       the moderated discussions, the presence of the
informale a devenit o regulă de bază pentru          informal moments became a basic rule in
structurarea    întâlnirilor.  Cadrul   deschis  şi  structuring the meetings. The open environment
libertatea alegerii interlocutorilor sub „umbrela”      and the freedom on choosing the interlocutor
aceleaşi participări sau aceluiaşi eveniment,         under the „umbrella” of the same participation or
conduc spre aporturi la discuţie sau spre contacte      same event, leads to discussion inputs or contacts
şi rezultate ce altfel pot fi pierdute.            and results which otherwise would be lost.
     Descrierea acestei etape face referire la          The description of this phase refers to the
forma restrânsă a metodei. Activităţile de          restraint form of the method. The performances
desfăşurat sunt însă aceleaşi diferenţele fiind        to be developed are the same and the differences
reprezentate de volumul diferit de activităţi de       are represented by the different volume of
stabilit, de un calendar mai detailat al întâlnirilor     activities to be established, a more detailed
specific subgrupurilor membre şi de canale          schedule of the meetings, particular to the
specifice de comunicare inter şi intragrup. Un        member’ sub-groups and specific channels for
detaliu suplimentar ar fi acela al stabilirii         the inter- and intra-group communication. An
punctului de întâlnire în realizarea reuniunii        extra detail will be the establishment of a
ţinând cont de distanţele uneori considerabile        location for holding the meeting taking into
dintre membrii. Bugetul de alocat acestei etape        account the frequently considerable distances
nu este un element care să necesite o atenţie         between members. The allocated budget for this
specială, el fiind compus din cheltuieli de          stage it is not an element requiring special
deplasare   al   membrilor   şi   moderatorilor,  attention,  being  composed    of   logistic
cheltuieli de protocol şi consumabile de birou. Se      expenditures for the members and moderators,
poate  miza    pe  o  coorganizare,   aspectele  protocol and office charges. We can count on a
protocolare putând fi în parte furnizate de către       co-organisation, the protocol side being supplied
fermieri, iar diferenţa de către structura de         by the farmers, and the difference supported by
consultanţă care furnizează moderatorul.           the extension structure providing the moderator.
                                                    161
       4.4. MONITORIZARE                       4.4. MONITORING


    După momentul creării grupului, poziţia          After the group creation, the moderator’s
moderatorului va trebui să fie aceea de consiliere   position should be one of permanent advising. As
permanentă. Aşa cum afirmam anterior, el        we affirmed earlier, he has to integrate to the
trebuie să se integreze grupului pentru a fi      group in order to be accepted. Nevertheless, not
acceptat. Dar nu numai acceptul grupului este      only the group acceptance is important for the
extrem de important pentru succesul metodei, dar    method’s    success  but   also  the   realities
şi cunoaşterea realităţilor din interior, de la bază  acknowledgement from inside, from the base
şi de la origini. Astfel, implicarea sa va fi directă  from the origins. On this way, his involvement
în  scanarea  situaţiei  fiecărui  fermier,  în  would be direct in scanning the situation of each
identificarea cauzelor şi parcursului procesului.    farmer, in identifying the reasons and the path of
Sarcina sa în demararea grupului este şi aceea de    the process. His task in starting the group
a corecta prin intervenţii discrete opiniile eronate  consists   of   correcting   through   discreet
ale fermierilor. El trebuie să ofere întreg suportul  interventions the erroneous opinions of the
necesar pentru ca fermierii să realizeze corect şi   farmers. He should offer the full support
complet dimensiunea problemelor, cauzele şi       necessary to the farmers in realising completely
dezvoltarea ulterioară a unei astfel de situaţii. De  and correctly the problems dimension, and the
asemenea, împreună cu specialiştii atraşi pentru    causes and the ulterior developments of such a
rezolvarea problemelor, el trebuie să ofere       situation.  In  addition,   together   with  the
fermierului instrumentele şi informaţiile necesare   specialists attracted in problem solving, he has to
dezvoltării de alternative de acţiune. Şi trebuie să  provide the farmer with the necessary tools and
ofere suport în optarea pentru alternativa cea mai   information for developing alternatives of action.
potrivită  situaţiei.  Decizia  finală  aparţine  He should also, offer support in opting for the
fermierului. Întrucât scara de activitate este aceea  most appropriate alternative for the given
a unui grup în care fiecare dintre ceilalţi membrii   conditions. The final decision belongs to the
au aceeaşi problemă de rezolvat, întreg procesul    farmer. As the activity scale is the one of a group
se desfăşoară cu întreg grupul şi nu cu fiecare     inside which all other members have the same
fermier în parte. Astfel, experienţa sau flerul     problem to solve, the entire process is developed
celorlalţi fermieri se pot constitui în surse      with the whole group and not with each farmer,
valoroase de informaţie şi alternative. Fermierul    particularly. On this way, the experience or the
care va implementa soluţia va avea astfel girul     flair of the other farmers can represent valuable
judecăţii grupului şi o confidenţă sporită în      sources of information and alternatives. The
alegerea făcută şi procedură.              farmer implementing the solution will have the                                                    162
      Orice element nou apărut în dezvoltarea    endorsement of the group judgement and an
unei soluţii poate fi extrem de util celorlalţi      increased   confidence   on  the   choice   and
membrii. De aceea, înregistrarea informaţiilor şi     procedure. Any new element rising in the
comunicarea lor rămâne una dintre sarcinile        development of a solution can be extremely
principale ale moderatorului în acest moment. El     useful  to  the  other  members.    Therefore,
trebuie să verifice şi să contribuie la trecerea în    recording the information and communicating
practică de manieră sistematică a înregistrării      them remains on of the main tasks of the
fiecărei modificări. Aceste informaţii pot fi       moderator for this stage. He should verify and
extrem de utile chiar în imediat, pentru membrii     contribute to the transfer into a systematic
altor grupuri cu obiect de activitate similar. De     manner of recording for each modification. This
aceea, moderatorul are în sarcină asigurarea       information can be extremely useful even
fluenţei comunicării, a verificării înregistrărilor şi  immediately to the members of the other groups
alimentarea sistematică a unei baze de date.       with similar activity object. Therefore, the
      Pe parcursul activităţii de monitorizare,   moderator has as task to ensure the fluency in
moderatorul verifică încadrarea în parametrii       communication, to verify the records and to feed
stabiliţi în dezvoltarea proceselor. Experienţa de    systematically    the  database.   During   the
specialist îi poate permite acestuia să identifice    monitoring activity, the moderator verifies the
posibilele abateri şi să iniţieze procedura de      deviations from the established parameters in the
corecţie.                         processes   development.   His    experience  as
      Responsabilitatea principală în prima     specialist allows the identification of the possible
parte a procesului de monitorizare este aceea a      deviations and the initiation of the correcting
structurării şi a creării bazei de date. Această     procedure. The main responsibility for the first
bază de date este instrumentul cel mai potrivit      part of the monitoring process is the one of
pentru colectarea datelor, pentru structurarea      structuring and creating the database. This
informaţiei şi perspectivele unui instrument de      database is the most appropriate toll for
decizie asistat în managementul exploataţiilor.      collecting data, for structuring the information
      Realizarea structurii acestei baze de date   and for the perspectives of a decision-assisting
este  în strânsă    dependenţă  cu  activităţile  tool in farm management.
desfăşurate   curent   de  grupuri.  Proiectarea       Realising the structure of this database is
acesteia   trebuie   realizată  pe  principiul  closely dependent on the currently developed
interactivităţii modulelor astfel încât dezvoltarea    activities of the groups. Its design should be
sa să se poată desfăşura atât paralel cât şi ulterior.  realised based on the principle of the modules’
Astfel, noi direcţii de producţie atrase ulterior     interactions on a manner, which allows parallel
spre structurile grupurilor se pot regăsi în module    and ulterior developments. On this way, new                                                    163
noi articulate pe structura existentă a bazei de   productions brought afterwards to the groups’
date. Ca mod de dezvoltare, conţinutul iniţial al   structures can be retrieved in new modules
modulelor poate depăşi numărul de variabile      articulated on the existing structure of the
observate şi raportate curent. Aceasta presupune   database. As a development way, the initial
proiectarea unei structuri interne pentru fiecare   content of the modules can overpass the number
dintre modulele componente, bazată pe un model    of the currently observed and reported variables.
complet. Interrelaţionarea variabilelor absente în  This situation supposes the design of an internal
faza iniţială se poate realiza ulterior funcţie de  structure for each of the component modules,
fluxul de date sau de necesităţile de exploatare.   based on a complete model. Inter-relating the
    Ca principiu de bază în structurare, se    absent variables in the initial phase can be
vor folosi module de producţie, de condiţionare    realised ulterior according to the data flow or to
şi de opţiuni. Interogarea de manieră relaţională   the exploiting necessities.
trebuie să permită obţinerea de diagnostic de         As a basic principle in structuring, would
bază pentru condiţii variabile sau diagnostic     be used production, conditioning and opting
precis pentru condiţii specifice. Pentru a putea   modules. The relational inquiries shall allow the
opera în aceste condiţii sunt necesare colecţii de  extraction of basic diagnosis for variable
date referitoare la factorii de influenţă. În     conditions or precise diagnosis for specific
proiectarea  structurii  şi  în  dimensionarea  conditions. In order to operate in these
eforturilor de realizare a bazei de date trebuiesc  circumstances data libraries for the influence
luate în considerare dificultăţile legate de     factors are required. In projecting the structures
obţinerea acestor date într-o formă operabilă, dar  and adjusting the efforts of building the database,
mai ales consistente, reale şi credibile. Un rol   we should consider the difficulties in obtaining
deosebit de important în realizarea scheletului    these data in operable form, but especially
structurii şi în alimentarea cu date de bază îl pot  consistent, real and credible. The universities and
avea universităţile şi institutele de cercetare.   the research institutes can play an important role
Întrucât procesul prezintă avantaje bilaterale,    in designing the structure’s backbone and in
problema implicării acestora devine un simplu     “feeding” it with basic data. As the process
act de anagjare.                   presents bilateral advantages, the problem of the
    Accesul la baza de date este deschis     involvement   becomes    a  simple  act  of
membrilor grupurilor sub rezerva anonimatului.    commitment.
Pentru contact direct sau pentru specificitate este      The access to the database is opened to
necesar acordul moderatorului şi al grupurilor    the group’ members under the reserve of the
implicate. Accesul extern este posibil într-o zonă  anonymous type. For direct contact or for more
definită a bazei de date, marcată ca zonă de acces  specificity the moderator and the involved group                                                 164
public. Această zonă complet anonimă permite          agreement are required. The external access is
diseminarea rezultatelor obţinute, a metodelor         possible in a defined area of the database,
utilizate şi a unor condiţii de bază întrunite         marked as public access area. This area,
pentru orice interogare. Instrumente de lucru de        completely anonymous allows the dissemination
tip rapoarte sunt prevăzute pentru uz intern.         of the achieved results, of the employed methods
     Una   dintre   problemele   de  abordat  and of certain basic conditions encountered by
tratează realizarea fizică a suportului bazei de        any inquiry. Working tools like the reports are
date, respectiv software şi administrarea acesteia.      previewed for internal use.
Este evidentă intervenţia unui specialist sau              One of the problems to approach regards
contractarea lucrării spre o firmă de specialitate.      the physical realisation of the database’s support,
Un alt aspect este constituit de suportul hardware       respectively the software and its administration.
al bazei de date şi de servicii. Această bază de        A specialist intervention or sub-contracting the
date realizată şi demarată are nevoie de            job with a specialised company is obvious.
administrare şi dezvoltare, respectiv de personal.       Another aspect is represented by the hardware
Acestea sunt costuri importante legate de           support of the database and the services. This
funcţionare   şi   ele  trebuiesc  bugetate   în  database   once     built  and   started    needs
funcţionarea de ansamblu a grupurilor.             administration and development, respectively
     Având în vedere interesul pe care metoda       personnel. These are important costs connected
şi sursele de informaţii îl pot reprezenta pentru       to the functioning and they have to be structured
universităţi şi institute de cercetare, este posibilă     in the running budget for the ensemble activity of
implicarea şi angajarea acestora în partea de         the groups. Having in view the interest that the
construcţie a bazei de date.                  method   and    the   information   sources    are
     În fig. 4.1. şi 4.2. sunt redate structura şi    representing   for    the  universities,   research
organizarea bazei de date, accesul şi introducerea       institutes their involvement, and implication is
informaţiei.                          possible for the part of database building.
     Un aspect sensibil este constituit de             In  the   figures   4.1.  and   4.2.  are
găzduirea bazei de date. Pe de o parte există o        represented the structure and the organisation of
serie de aspecte legate de proprietatea asupra         the database, the access and the information
instrumentului de lucru, combinat cu suma           inputting. A sensitive aspect is represented by the
cheltuielilor   de  exploatare,    întreţinere  şi  hosting of the database. On one side there are
administrare. Pe de altă parte, proprietatea asupra      aspects linked to the ownership of the working
rezultatelor    aparţine   grupurilor,    respectiv  tool, combined with the charges for exploiting,
fermierilor. Astfel, se impune o mediere şi          maintaining and administering. On the other side
găsirea   unei   soluţii   reciproc   avantajoase   the results ownership belongs to the groups,                                                         165
grupurilor de interese. Accesul la date cu caracter  respectively to the farmers. On this way,
confidenţial din punct de vedere al fermierilor    mediation   and   finding   a  reciprocally
este un aspect extrem de important care poate     advantageous solution is imposed. The access to
periclita poziţia bazei de date ca şi succesul     confidential data from the point of view of the
viitorului instrument de asistare a deciziilor. Este  farmers is extremely important and can endanger
însă de aşteptat ca medierea între grupuri şi     the database position as well as the success of the
"gazdă" să dea rezultate şi astfel o parte       future decision-assisting tool. It is expected that
importantă din costuri să poată fi preluate. O     the mediation between the groups and the “host”
motivaţie în plus a structurii gazdă este       produces results and on this way, an important
constituită de obţinerea accesului anonim la date   part of the costs can be undertaken. An extra
care altfel se obţin prin mijloace extrem de      motivation  for  the   hosting  structure  is
costisitoare. Avantajul major fiind constituit de   represented by the possibility of obtaining
actualizarea constantă şi de dezvoltarea continuă   anonymous access to data otherwise obtained
a structurii bazei de date.              through extremely costly means. The main
     Validarea intrărilor în baza de date     advantage is represented by the constant update
trebuie însă supravegheată. O nouă sarcină a      and the continuous development of the structure
moderatorilor este aceea de a superviza orice     of the database.
informaţie fie ea brută sau prelucrată şi care este      Validating the database inputs has to be
destinată stocării în baza de date. Orice       supervised. A new task of the moderators is to
informaţie eronată introdusă poate atrage după     administer and control any information, brute or
sine compromiterea bazei de date şi un volum de    processed and designated to be stored in the
munca impresionant ca şi costuri importante.      database. Any erroneous information inputted
     Desigur că în situaţia coadministrării    can attract the compromising of the database and
bazei de date împreună cu o structură de        an important working volume together with
cercetare, o parte din sarcina supervizării poate fi  significant costs.
preluată de personalul care se ocupă în mod          Certainly that in the co-administering
curent de administrare şi exploatare. Aceasta nu    situation together with a research structure, a part
va degreva complet moderatorul, întrucât acesta    of the supervising task can be undertaken by the
este cel mai aproape de realităţile de producţie şi  personnel  dealing   with  administering   and
deci cel mai în măsură să valideze conţinutul     exploiting currently. This situation will not
înregistrărilor.                    release completely the moderator, as he is placed
                            in the closest position to the production’ realities
                            and so he is the most competent in validating the
                            content of the records.                                                 166
Figura 4.1 Structura şi organizarea bazei de date / accesul la baza de date
                                       167
Figure 4.1 The structure and the organisation of the database / the access to the database
                                            168
Figura 4.2 Introducerea informaţiei în baza de date
                           169
Figure 4.2 Inputting information in the database
                          170
    Această     activitate    mai  puţin      This activity, less time consuming and
consumatoare de timp şi care poate fi realizată şi    who can be realised remotely is a constant one
de la distanţă este însă una constantă care       and maintains the moderators permanently
menţine moderatorii conectaţi în permanenţă la      connected to the process and phenomena
dezvoltarea proceselor şi fenomenelor. În plus, se    development. In addition, it is created the
creează legătura necesară schimbului constant de     necessary link for the constant exchange of
informaţii între moderatorii diferitelor grupuri,    information between the moderators of the
fie cu acelaşi spectru de activităţi fie cu direcţii   different groups, whether with the same spectrum
diferite dar cu puncte comun de interes.         of activities whether with different directions but
Comunicarea între moderatori ocazionată de        with common interests. The communication
validarea înregistrărilor este o sursă importantă în   between the moderators availed by the records’
generarea rapoartelor periodice şi în alimentarea    validation is an important source in generating
fluxului de informaţii orientat spre fermieri. Mai    periodic reports and in feeding the flow of
multe despre aceste rapoarte vor fi discutate în     information oriented to the farmers. More details
partea referitoare la menţinerea canalelor de      about these reports will be discussed on the part
comunicare.                       reserved  to  the  maintaining   of  the
    Menţionam anterior faptul că această       communication channels.
bază de date se poate constitui într-un instrument        We have mentioned earlier that this
de  asistare  a  deciziilor    în  managementul  database can develop into a decision-assisting
exploataţiilor. Într-o formă evoluată şi cu un      tool in the farm management. In an evolved form
conţinut suficient de tipuri de date şi relaţionarea   and with a sufficient content in data types and
elementelor constitutive poate conduce spre       inter-relating the  constitutive  elements  the
instrumente de diagnostic extrem de complexe şi     database can lead to diagnostic tools extremely
precise. Acest instrument este deja folosit cu      precise and complex. This type of tool is already
succes în activitatea unor servicii de consultanţă    employed with success in the activity of certain
şi extensie agricolă.                  agricultural extension services.
    Folosim aici spre exemplificare sistemul         We can use here as an example the
dezvoltat de serviciile de extensie şi consultanţă    system developed by the agricultural extension
agricolă australiene. Deşi costurile, atât în      services from Australia. Even if the costs in
dezvoltarea şi exploatarea sistemului, de către     developing and exploiting the system, for the
structurile de extensie, cât şi cele ale utilizării,   extension structures, as well as the costs for the
pentru fermieri, au fost şi sunt în continuare      farmers, as users, have been and still are
extrem de ridicate, rezultatele sunt cu mult peste    extremely high, the results are far over the level                                                 171
nivelul efortului, astfel încât balanţa înclină     of the effort, and the balance is highly in the
puternic în favoarea utilizării produsului şi      favour of the product use and motivates the
motivează fermierii în utilizare. Orice fermier     farmers. Any farmer, who can earn over six times
care poate câştiga de peste şase ori valoarea unui    the value of a paid service, is and would be
serviciu plătit, este şi va fi interesat de utilizarea  interested in employing such a service even if the
unui astfel de serviciu, chiar dacă utilizarea va    use would suppose training on this sense.
presupune o pregătire în acest sens.               The genesis of the analysis tool has been
    Geneza instrumentului de analiză a fost     different, starting from the initiative of the
însă diferită, pornind de la iniţiativa serviciilor de  extension services and advancing towards the
extensie şi mergând înspre fermieri cu oferirea     farmers in offering them a paid service. Our
unui serviciu remunerat. Abordarea noastră        approach starts from the base and counts on
porneşte însă de la bază şi mizează pe o         cooperation between the supplier and the
cooperare între ofertant şi solicitant, cu partajarea  applicant, with sharing the building efforts. The
eforturilor de constituire. Viitoarea utilizare se    future use can address a broader farmers’ public
poate adresa unui public larg de fermieri pe baza    based on the quality of the services and can
calităţii serviciilor oferite şi se poate constitui   represent an important income source for
într-o sursă importantă de finanţare a activităţii    supporting the future activity of the groups and
viitoare a grupurilor şi structurilor antrenate în    of  the  structures  involved   in  common
funcţionarea comună.                   functioning.
    4.5. INPUT-UL (EXTERN) DE               4.5. THE EXTERNAL KNOWLEDGE
    CUNOŞTINŢE – CONSILIERE,                INPUT – ADVISING, SPECIALISED
     INTERVENŢII PUNCTUALE                  PUNCTUAL INTERVENTIONS
        SPECIALIZATE
                                 On a current and constant manner,
    În mod curent şi constant activitatea de     assisting the groups supposes attracting external
asistenţă a grupurilor presupune atragerea de      advice and / or expertise. The groups‘moderators
consiliere şi / sau expertiză externă. Moderatorii    have the task, from the group’ creation stage, to
grupurilor au sarcina ca încă din faza de        obtain   an  inventory  of   the  necessary
constituire a grupurilor să încerce obţinerea unui    interventions. This necessary analysis, realised in
inventar al intervenţiilor necesare. Această       group under the moderation of the extension
analiză a nevoilor, realizată în grup şi sub       agent is extremely important for the ulterior
moderarea agentului de consultanţă este extrem      management of the contacts and interventions.                                                  172
de importantă pentru managementul ulterior al           A part of the expertise and information
contactelor şi intervenţiilor.              necessary can be retrieved from the content of
     O parte a necesarului de expertiză şi      the  database.   Its   structure  should   allow
informaţii poate fi regăsite în conţinutul bazei de   interrogations offering diagnostic elements more
date. Structura acesteia trebuie să permită       or less complex according to the evolution stage
interogări ce pot oferi elemente de diagnostic mai    of the database and future instrument for
mult sau mai puţin complexe funcţie de stadiu de     decision- assisting. In the moment of starting the
evoluţie a bazei de date şi a viitorului instrument   group’s   activities  this  structure  being  in
de asistare a deciziilor. Pentru momentul        projecting and building stage, the inputs are
demarării activităţii grupurilor această structură    absent or insufficient. As the future of the groups
fiind în proiectare şi construcţie, input-urile sunt   depends on the success of the activities start, the
absente sau insuficiente. Întrucât de succesul      solution to follow is to employ external expertise
demarării activităţii depinde viitorul grupurilor,    on those conditions where the situation is
soluţia de urmat este utilizarea expertizei externe   imposing.
acolo unde situaţia o impune.                   Building a segment which can be later
     Construirea unui segment ce poate fi      integrated in the database refers to the resource-
integrat ulterior în baza de date se referă la      persons. A contact list with the specialists from
persoanele resursă. O listă de contacte cu        the necessary intervention domains already
specialişti în domeniile de intervenţie necesare şi   specified or possible in the opinion of the
deja   precizate  sau  posibile   în  opinia  moderator should be created. The interest of
moderatorilor trebuie creată. Interesul acestor     those specialists for the groups and their activity
specialişti pentru grupuri şi activitatea acestora    would be the lobby object for the moderators.
va fi obiectul de lobby al moderatorilor. Contacte    Previously existing contacts would be maintained
existente anterior vor fi întreţinute şi altele noi   and the new ones would be opened and
vor fi deschise şi menţinute. O acoperire cu       preserved. It is necessary to realise a complete
specialişti a tuturor domeniilor este absolut      coverage with specialists for all the domains.
necesară.                             The   contact    management      and
     Managementul contactelor şi menţinerea     maintaining an open communication line with the
unei linii de comunicare deschisă cu persoanele     resource-persons is integrating part of the
resursă este parte din activitatea moderatorilor.    moderators’   activity.    One   of  the  major
Unul dintre avantajele majore ale grupurilor este    advantages of the groups is represented by the
constituit de faptul că o intervenţie punctuală     fact that a punctual intervention can be used in
poate fi utilizată în condiţii de valabilitatea     conditions of validity for future situations. On
pentru  situaţii  viitoare.  Astfel,  rezolvarea  this way, solving a problem for one member of                                                    173
problemei unui membru al unui grup poate            the group can resolve the need of interventions
soluţiona nevoia de intervenţii pentru alţi           for the other members presenting the same
membrii care prezintă aceeaşi problemă în            problem on similar or comparable conditions, but
aceleaşi condiţii sau în condiţii comparabile, dar       valuable without involving new costs or new
valabile fără a implica noi costuri sau noi           interventions. Certainly, a complete analysis and
intervenţii. Desigur că o analiză completă a          a conditions scan should be realised under the
situaţiei   şi  constatarea  condiţiilor     trebuie  moderator supervision with a consultation of the
realizată sub atenta supraveghere a moderatorilor        group members. Any unchecked similarity can
şi cu consultarea membrilor grupurilor. Orice          generate ulterior problems with consequences
similaritate neverificată poate genera probleme         hard or impossible to evaluate.
ulterioare ale căror consecinţe sunt greu sau              If we would use here one of the currently
imposibil de evaluat.                      observed examples in the practice developed
      Dacă vom folosi aici unul dintre          with the farmers, as eradicating a specific weed
exemplele     curente  observate    în   practica  from a crop production, usually the perennial
dezvoltată cu fermierii români, cum ar fi acela al       weeds, we can emphasise the fact that the
combaterii sau eradicării unei anumite specii de        volume of one specialist intervention costs, and
buruieni dintr-o anumită cultură, de regulă,          when successful it is sufficient for the entire
buruieni perene, putem evidenţia faptul că           community   in  solving   the    problem.  The
volumul    costurilor   unei   intervenţii    de  spectacular or sustainable results even if not
specialitate, încununată de succes, este suficientă,      immediate are self-transmitted and the input of
pentru   întreaga   comunitate,   în    rezolvarea  supplementary information on dissemination is
problemei.     Rezultatele  spectaculoase     sau  insignificant in terms of costs.
durabile, chiar dacă nu imediate, se transmit              A   calendar  of    the   interventions
singure, iar aportul de informaţie suplimentară la       established in time allows to the moderator to
diseminare este nesemnificativ sub aspectul           contact the resource-persons and to reserve the
costurilor.                           interventions. Such a programming can reduce
      Un calendar al intervenţiilor stabilit în      considerably the interventions’ costs. Certainly
timp util poate permite moderatorului contactarea        that a part of the interventions can be supported
persoanelor resursă şi rezervarea intervenţiei. O        or offered by the group partners, if there is an
astfel de programare poate reduce considerabil         expressed interest. Such institutions can be
costurile intervenţiilor. Desigur că o parte dintre       represented by structures of the local or regional
intervenţii pot fi suportate sau oferite de           agricultural administration, universities, research
partenerii grupurilor, dacă există interes din         institutes or private companies.
partea acestor. Astfel de instituţii pot fi               Another important category on the group                                                       174
reprezentate de structuri ale administraţiei locale        functioning expenditure, after supporting the
sau regionale agricole, universităţi, institute de        database,  namely,   financing  the   external
cercetare sau companii private.                  interventions can be supported by the partners.
     Încă una dintre categoriile importante de        The activity of gathering partners accepted by the
cheltuieli   în  funcţionarea    grupurilor,    după   group is one of the activities starting before the
suportarea bazei de date, şi anume finanţarea           group  creation.   The  structures   ready   to
intervenţiilor externe ar putea fi cosuportată de         participate in partnership with groups should
parteneri. Activitatea de atragere de parteneri în        express their position and availability before a
condiţiile acceptării de către grupuri, este una         precise defining of the groups and the beginning
dintre activităţile care demarează înainte de           of their common activity. The resources in terms
crearea   grupurilor.   Structurile    pregătite  să  of participation and involvement should be
participe în parteneriat cu grupurile trebuie să-şi        known before they become an offer for the
exprime poziţia şi disponibilităţile înainte de          farmers, members of the groups. The activity of
conturarea precisă a grupurilor şi înainte de           gathering partners can continue after the group
începerea activităţii comune a acestora. Resursele        activities have started and during their entire
în termeni de participare şi implicare trebuiesc         existence, but the initial offer of partnership will
cunoscute înainte ca acestea să devină o ofertă          always benefit from privileged conditions taking
pentru    fermierii    membrii    ai   grupurilor.  into  account  the  group  needs    and   their
Activitatea de atragere de parteneri poate            unconsolidated position.
continua după demararea activităţii grupurilor şi             Again, the reciprocal advantages from
pe tot parcursul existenţei acestora, însă oferta         partnership prevail over the immediate material
iniţială de parteneriat va beneficia întotdeauna de        interests. A long-term cooperation with a
condiţii privilegiate ţinând cont de necesităţile         specialists team is extremely positive fro the
grupurilor şi de poziţia încă neconsolidată a           groups. Without mentioning the costs involved
acestora.                             directly by such an expertise. On the other side,
     Din nou aspectele de avantaj reciproc în        the specialists take advantage of the field,
parteneriat   prevalează    intereselor    materiale  production experience, data sources, selected and
imediate. O cooperare pe termen lung cu o             validated intermediary with important savings of
echipă de specialişti este mai mult decât benefică        time and money. Certainly, these are obvious
grupurilor. Fără a mai menţiona cheltuielile           advantages, which according to the precise
implicate direct de o astfel de expertiză. În partea       situation can weight more or less function to the
cealaltă,   specialiştii   beneficiază     de  teren,  specific interests of each category or each
experienţă de producţie şi surse de date selectate        specialist involved. At the same time, less
şi validate intermediar scutind astfel importante         obvious aspects can prevail.                                                        175
cheltuieli materiale şi timp. Desigur că acestea            We will use as an example the American
sunt avantaje evidente care funcţie de situaţia       model of the agricultural extension, model
precisă pot cântări mai mult sau mai puţin funcţie     relatively easy to implement on the reality of the
de interesele specifice fiecărei categorii sau       Romanian     agricultural   environment.   The
fiecărui specialist implicat. La fel cum aspecte      structures of the agricultural extension are part of
mai puţin evidente pot prevala.               the activity developed by the universities form
    Vom folosi pentru exemplificare modelul       almost a century. This involvement ensure the
consultanţei agricole americane, model relativ       interface for the academic and the private
uşor de implementat pentru realitatea mediului       research of the companies, guarantying an fair
agricol românesc. Structurile extensiei agricole      level of equidistance from the private domain
sunt parte a activităţii desfăşurate de universităţi,    interest, purely commercial, and represents the
de aproape un secol. Această implicare asigură       best the farmers interests. This privileged
interfaţa pentru cercetarea universitară şi pentru     position   allows  the   involvement  and  the
cea privată, a companiilor şi a firmelor,          imbrications of the academic and private research
garantând astfel un nivel echitabil al păstrării      (developed through universities) on a very
unei distanţe faţă de domeniul interesului privat      accessible level for the farmers with an
pur comercial şi reprezintă cel mai bine          immediate feedback, realising the conditions for
interesele fermierilor. Această poziţie privilegiată    an extremely strong dynamic in the agricultural
permite implicarea şi imbricarea cercetării         sector. The model can be followed in the
universitare   şi   private   (desfăşurată  prin  Romanian agriculture, either initiated by the
universităţi) la un nivel extrem de accesibil        agricultural universities, as a future engine, either
pentru fermieri şi un feed-back imediat, realizând     by the agricultural administration in the need of
astfel condiţiile pentru o dinamică extrem de        reforming its extension services.
pronunţată pentru sectorul agricol. Modelul poate           The  knowledge    input  management
fi urmat în agricultura românească, fie iniţiat de     together with the contacts management and
universităţile agricole, ca viitor motor, fie de      maintaining the partnership are current tasks for
către administraţia agricolă în nevoia de reformă      the moderators whether they are initiators of the
a sistemului de consultanţă.                groups or future moderators, possibly from
    Managementul intrărilor de cunoştinţe ca      farmers, members of the groups.
şi  gestiunea     contactelor   şi  întreţinerea
parteneriatului    sunt  sarcini  constante  ale
moderatorilor fie ei iniţiatori ai grupurilor sau
moderatorii viitori, posibil dintre fermierii
membrii ai grupurilor.                                                     176
  4.6. MENŢINEREA CANALELOR DE                   4.6. MAINTAINING THE
         COMUNICARE                  COMMUNICATION CHANNELS


     Complexul de activităţi orientate spre           The complex of activities oriented to
asigurarea unei circulaţii fluente a informaţiilor,   maintain a fluent circulation of the information,
îndepărtarea posibilelor bariere şi întreţinerea     removing    the   possible   barriers  and    the
canalelor de comunicare constituie o altă sarcină    maintenance     the  communication    channels
a moderatorilor grupurilor.               represents   another    task   of  the   groups’
     Aceştia trebuie să se asigure că există     moderators.
suficiente elemente legate de modul de utilizare a         The moderators should ensure that there
canalelor de comunicare şi că utilizarea acestora    are  sufficient   elements    connected   to   the
poate deveni o obişnuinţă pentru fermierii        communication channels utilisation and that their
membrii ai grupurilor. În mod curent aceste       employment can become a custom for farmers,
condiţii de bază nu sunt întrunite şi de aceea se    members    of   the  group.   Currently,    these
aşteaptă ca moderatorii să transfere ansamblul de    conditions are not attaint and therefore it is
elemente minim necesare comunicării spre         expected from the moderators to transfer to the
fermieri.  Baza   informaţiilor  ca  obiect  al  farmers the ensemble of the minimum required
comunicării o reprezintă, aşa cum aminteam        elements necessary for communication. The
anterior, înregistrările.                records represent the base of the information as
     Procesul unei comunicări eficiente în      object of the communication, as we mentioned
cazul nostru începe de la realizarea de o manieră    earlier.
sistematică a acestor înregistrări. Întrucât nu           The efficient communication process
există o astfel de practică în cele mai multe dintre   starts with realising these records systematically.
situaţii, se impune într-o primă etapă, organizarea   As such a practice does not exist in most of the
acestora. În acest scop, moderatorii vor elabora     situations, it is required, on a first stage, their
fişe de observaţie ca şi registre de înregistrări    organisation. On this purpose the moderators will
pentru ieşiri şi intrări. Pentru fişele de observaţie,  elaborate observation sheets and books for
se va institui practica de a completa paralel      recording   the   in-  and   outflow.  For    the
înregistrările. Astfel, la fiecare întrevedere, atât   observation’ sheets it will be instituted the
moderatorul cât şi fermierul vor completa o fişă     practice of filing the records in parallel. On this
separată cu observaţiile făcute, menţionând       way, on each visit, both the moderator and the
momentul, faza, parametrii şi orice comentarii      farmer will complete one separate sheet with
posibile. Cele două fişe se vor semna încrucişat     observations, mentioning the moment, the phase,
astfel încât să existe o transparenţă maximă a      the parameters and any other possible comments.                                                     177
procesului. Această disciplină va institui obiceiul    The two sheets will be cross-signed in order to
de a înregistra pentru fermier şi permite         ensure a maximum transparency to the process.
moderatorului crearea bazei de raportare a         This discipline will institute the recording custom
activităţii curente.                    for the farmer and allows to the moderator to
     Registrul de înregistrări al intrărilor şi    create the reporting base for the current activity.
ieşirilor poate fi solicitat periodic şi cosemnat de        The in- and outflow book can be
moderator. Astfel, fermierii vor fi mai mult sau      periodically checked and co-signed by the
mai puţin nevoiţi să renunţe la memorie şi să       moderator. On this way, the farmers will be
noteze sistematic orice modificare survenită.       forced to renounce to the memory use and write
Acest   proces    al  înregistrării  va  permite  systematically  and   occurred   change.   This
fermierilor, membrii ai grupului, reconstituirea      recording process will allow to the farmers,
unui parcurs precis al întregii soluţionări cu       members of the groups to rebuild the complete
menţionarea modificărilor, condiţiilor şi efectelor    path in solving a problem with mentioning all
şi amplasarea precisă a acestora în timp, spaţiu şi    changes,   conditions,  effects    and  their
condiţii. Aceste înregistrări constituie sursa       emplacement in time, space and conditions.
primară   în    elaborarea  evaluărilor  şi  în  These records are representing the primary
alimentarea bazei de date.                 source in elaborating the evaluations and in
     Practica înregistrărilor în cadrul fermelor   feeding the database with information.
demonstrative şi a grupurilor de producători în          The   recording   practice    in  the
România, evidenţiază dificultăţi de demarare ca      demonstration farms and producer groups in
urmare a lipsei unei practici curente în domeniu.     Romania shows difficulties in starting the
Formele    existente    anterior   momentului   procedures due to the lack of current practice in
colaborării   cu   fermierii, erau   rudimentare,  this field. The existing forms before starting the
nestructurate şi evidenţiau numai acele cheltuieli     collaboration with the farmers were primitive,
extrem de importante ca volum şi frecvent         unstructured   and  revealed   only  the  most
asociate cu un împrumut. Deprinderea unui mod       important expenditures, frequently associated
sistematic de marcare a tuturor modificărilor, a      with a loan. Detaching a systematically recording
menţinerii unui jurnal, fie de ansamblu, fie        of all changes, maintaining a journal, either for
pentru o anumită producţie sau problemă de         the general activity, either for a specific
rezolvat, ridică unele dificultăţi la capitolele de    production or problem to solve, raises difficulties
înregistrări   economice.    Experienţa  noastră  for the chapters referring to economical items.
demonstrează un sentiment de teamă din partea       Our experience demonstrates a fear from the
fermierilor faţă de destinaţia şi accesul la datele    farmers’ side concerning the destination and the
legate de rezultatele economice înregistrate, şi în    access to the data linked to the economical                                                    178
special, în ceea ce priveşte accesul administraţiei       results, and especially concerning the access of
agricole la aceste date. Tot practica demonstrează       the agricultural administration to these data. In
că garantarea unui nivel de confidenţialitate          addition, the practice reveal the fact that
împreună cu un grad de anonimat a înregistrărilor        guarantying a certain level of confidence together
ce pot părăsi grupul, pot elimina rapid şi eficient       with an anonymous status for the records
aceste temeri.                         designated to outside group can eliminate rapidly
    Deplasarea de la lipsa înregistrărilor la        and efficiently these worries.
marcarea acestora de manieră sistematică, în              Moving   from      no   records     to  a
cazul    fermelor     demonstrative,    a   fost  systematically marking in the situation of the
spectaculoasă   şi  a   condus    spre  extrema   demonstration farms was spectacular and lead to
supraîncărcării cu informaţie. O minimă formare         the  other   extreme    of    overcharging     with
în managementul informaţiei se impune, iar           information. A minimal training in information
efortul realizat la iniţierea procesului este net        management is required and the effort spent on
inferior corectărilor ulterioare.                the process start is considerably lower to any
    Managementul informaţiei în cadrul           ulterior corrections.
metodei extinse sau în comunicarea intergrupuri             The information management inside the
creşte considerabil complexitatea manipulării          extended   method   or    in   the   inter-groups
informaţiilor şi volumul vehiculat. Deşi la bază        communication    increases       considerably      the
stau aceleaşi informaţii de bază structurate după        complexity of information handling and the
aceleaşi principii vehicularea acestora în condiţii       circulated volume. Even if at the bases are the
de eficienţă şi într-un mod fiabil creşte efortul în      same basically structured information following
menţinerea    canalelor    de   comunicare,    în  the same principles circulating them under
asigurarea fluenţei şi frecvenţei.               efficiency constraints and in a feasible way
    Informaţiile înregistrate astfel constituie       highly increases the effort in maintaining the
baza comunicării. Acestea vor trebui transferate        communication channels in terms of fluency and
spre moderator şi baza de date, prin intermediul        frequency.
acestuia din urmă. În acest scop se vor delimita            The recorded information constitutes the
precis canalele de comunicare, frecvenţa utilizării       base of the communication process. They will
acestora,   forma   şi   tipul  de   conţinut   al  have to be transferred to the moderator and
informaţiilor. Sarcina colectării informaţiilor         further to the database, using him as an
revine evident moderatorului. Însă această           intermediate.   On     this       purpose,     the
sarcină, relativ laborioasă iniţial, se simplifică pe      communication   channels       will   be  precisely
măsură ce comunicarea în forma şi parametrii          delimited, together with the frequency of their
stabiliţi devine o obişnuinţă pentru fermieri.         use, the shape, the type and the content of the                                                            179
      Desigur că demararea comunicării nu       information.   This   task,  initially  relatively
este o sarcină simplă, mulţi dintre fermieri        laborious is simplified as the communication
necesitând elemente de bază în înţelegerea         under established the form and parameters
modului de lucru. Fie că este vorba de evaluare,      becomes a habit for the farmers.
observare şi completare a formularelor, fie că            Certainly     that    starting      the
este  vorba   despre  utilizarea  canalelor  de  communication process it is not an easy task,
comunicare, aceştia formulează o nevoie de         most of the farmers requiring basic elements in
formare / pregătire. Întrucât operăm cu membrii      understanding the working procedures. Whether
ai grupurilor, efortul de formare / pregătire este     we address the evaluation, observation and form
redus   prin  posibilitatea  aplicării  acesteia  filling, either the communication channels use,
ansamblului grupului într-o sesiune special        they formulate a need in terms of training /
desemnată acestui scop. Verificarea însuşirii       formation. As we operate with members of the
modului de lucru este o chestiune fină şi sensibilă    groups, the effort on training / education is
care se realizează de către moderator şi care se      reduced through the possibility of organising a
completează funcţie de necesităţile constatate.      special session designated to answer this
Astfel, pregătirea poate continua în particular cu     purpose.    Verifying   the   working     mode
fermierii care necesită pregătire suplimentară.      achievement is a fine and sensitive aspect, which
Important este ca la începerea momentului         is realised, by the moderator and it is completed
comunicării toţi fermierii să fie capabili să       according to the detected needs. On this way, the
utilizeze canalele de comunicare specifică fără      training can continue individually with the
dificultăţi.                        farmers  requiring extra      preparation.   It  is
      Sensul comunicării pe canalele stabilite    important that on the moment of starting the
nu este unic. În afara informaţiilor transmise de     communication all farmers should be able to use
către fermierii membrii ai grupurilor spre         the specific communication channels without
moderatori există şi un flux invers de informaţii     difficulties.
orientat spre fermieri. Acest flux conţine feed-           The direction of the communication on
back-ul la informaţiile primite de la fermieri, o     the established channels is not unique. Besides
sistematizare şi interpretare primară a rezultatelor    the information transmitted by the farmers,
observaţiilor, atât ale fermierilor cât şi ale       members of the groups, to the moderators there is
moderatorilor, raportări periodice ale situaţiei de    an inverse flow of information directed to the
ansamblu, avertizări, reacţii ale moderatorilor      farmers. This flow contains the feedback to the
altor grupuri şi / sau ale fermierilor acestor       received information, a primary organisation and
grupuri.    Toate  aceste   elemente   trebuiesc  interpretation of the observation’s results, both of
redactate într-o formă uşor de asimilat de către      the farmers and of the moderators, periodical                                                      180
fermierii cărora se adresează şi trebuie să       reports on the overall situation, warnings, and
prezinte un conţinut interesant şi util pentru a    reactions of the moderators from the other groups
menţine interesul utilizării canalelor.         and / or of the farmers form those groups. All
    Pentru a putea oferi un răspuns la       these elements should be processed into an easily
înregistrările sistematice ale fermierilor şi la    assimilating form for the farmers they address
observaţiile încrucişate şi pentru a menţine      and should present an interesting and useful
interesul în realizarea sistematică a acestora o    content in order to maintain the interest in
reacţie este necesară. De aceea compilarea       channel’s use.
observaţiilor şi redactarea unui buletin de stare        In order to offer an answer to the
este extrem de importantă. Astfel, fermierii pot    systematically recording of the farmers and to the
avea un parcurs actualizat al soluţiei alese şi o    cross observations and for maintaining a high
comparare permanentă cu parametrii stabiliţi      interest on the recording procedure, a reaction is
pentru momentele intermediare. Adăugarea în       necessary. Therefore, compiling the observations
scop comparativ a situaţiei normale, alături de     and editing status bulletin is extremely important.
toate celelalte experienţe paralele ale altor      On this way, the farmers can follow an updated
fermieri membrii, lângă situaţia curentă din      path of their selected solution and compare
propria fermă se poate dovedi extrem de         permanently with the established parameters for
interesantă pentru fermieri. Acest barometru al     the  intermediate   moments.    Adding,   for
evoluţiei alternativei implementate de fiecare     comparison purposes, the normal situation next
fermier, îi permite acestuia din urmă să se situeze   to all other parallel experiences of the members,
într-o poziţie permanent actualizată şi evită      next to the current situation from the farms can
surprizele neplăcute în termeni de nivel al       prove very interesting for the farmers. This
rezultatelor la finele procesului.           barometer for the evolution of the selected
    Experienţa   fermierilor  francezi  în  alternative implemented by each farmer, allows
colaborarea cu serviciul de consultanţă al       him to place in a permanently updated situation
Camerelor Agricole este extrem de utilă în acest    and to avoid unpleasant surprises in terms of
sens. Fiecare fermier dezvoltă împreună cu       level of the results, at the end of the process.
agentul de consultanţă o fişă a producţiei           The experience of the French farmers in
respective  sau  a  problemei   în  rezolvare.  collaborating with the extension service of the
Parcursul standard este descris în detaliu alături   Agricultural Chambers is extremely useful on
de parcursul dezvoltat de cuplul fermier-        this sense. Each farmer is developing together
consultant. Această fişă se dovedeşte extrem de     with the extension agent a sheet of the respective
utilă atât pentru compararea înregistrărilor cu     production or problem to solve. The standard
valorile normale, în timp real, direct de către     path is described in detail next to the developed                                                  181
fermier, dar prezintă o utilitate ridicată pentru    way of the couple farmer-consultant. This sheet
ansamblul    procesului,  „desenând”   întreg  proves extremely useful both for comparing the
parcursul urmat în rezolvare. Introducerea unui     recorded values to their normal level, in real
astfel de model în funcţionarea Grupului de       time, directly by the farmer, but also presents a
Rezolvare a Problemelor se poate dovedi extrem     high utility for the ensemble of the process,
de  utilă   pentru oricare  dintre  momentele   „designing” the entire path to follow in problem
raportărilor dar şi ca instrument de diseminare,    solving. Introducing such a model in the
ulterior.                        functioning of the Problem Solving Group can
      Raportările periodice preced întrunirile  prove extremely useful foe any reporting moment
grupurilor şi permit o actualizare a situaţiei de    but also as dissemination tool, later.
ansamblu şi o informare corectă şi completă a          The periodically reporting are preceding
poziţiei fiecărui membru al grupului prin raport    the group meetings and allows an update of the
cu ceilalţi membrii sau cu membrii altor grupuri.    overall situation and a correct and complete
Astfel, evoluţia situaţiei în fiecare dintre fermele  information of the position of each member of
membre este supusă atenţiei generale. Această      the group compared to the others from the same
situaţie putând genera apariţia de sugestii, idei    group or from the other groups. On this way, the
sau abordări noi şi care pot fi restituite în plen.   evolution from each member farm is brought to
      Ca parte integrantă a bazei de date şi ca  the general attention. This situation can generate
rezultat al instrumentelor de diagnostic utilizate,   suggestions, ideas or new approaches, which can
avertizările sunt utile întregii comunităţi a      be returned in the plenary meeting.
fermierilor şi justifică efortul creării structurii.      As an integrated part of the database and
Utilitatea acestora se justifică nu numai prin     as a result of the diagnosis tools employed, the
avertizările legate de obiectul de activitate curent  warnings are useful to the entire farmers’
al grupurilor dar şi prin emiterea de avertizări    community and justifies the effort of creating the
generale sau specifice tratând aspecte colaterale    structure. Their utility is not only justified
ale producţiei agricole. În balanţa generală a     through the warnings connected to the current
exerciţiului fermelor toate direcţiile de producţie   activity object of the groups but also through the
sunt importante chiar dacă nu toate sunt        general or specific warnings treating collateral
introduse ca obiect de activitate al grupurilor din   aspects of the agricultural production. In the
care fermierii fac parte. De aceea, grija        general balance of the farms’ operation all
permanentă pentru asigurarea unei normalităţi      production directions are important even if not
sau ameliorări a situaţiei curente a activităţii de   all of them are present as object of activity in the
ansamblu a exploataţiilor poate fi preluată în     groups to which the farmers belong. Therefore,
subsidiar de către grupuri prin emiterea de       the permanent care for ensuring normality or an                                                 182
prognoze şi avertizări.                amelioration for the current ensemble activities
    Cu siguranţă că partea cea mai utilă a    of the farms can be undertaken subsidiary by the
informărilor primite de către fermieri constă din   groups through emitting prognosis and warnings.
reacţiile moderatorilor şi ale altor fermieri         Certainly that the most useful part of the
interesaţi de aceleaşi aspecte cu problema tratată  information  received  by  the  farmers   is
curent de către fermier. Orice reacţie la       represented by the reactions of the moderators or
modificările survenite poate fi percepută diferit   of the other farmers interested on the same
de diferiţi fermieri, de către diferiţi moderatori  aspects as the currently treated problem of the
sau specialişti. Interpretările sau ideile acestora  farmer. Any reaction to the occurred changes can
pot fi extrem de utile fermierului nu numai în    be perceived differently by different farmers, by
înţelegerea transformărilor sau a proceselor     different  moderators  or  specialists.   Theirs
curent în desfăşurare sau transformare dar mai    interpretations or ideas can be extremely useful
ales în completarea imaginii proprii şi a       to the farmer, not only in understanding the
înţelegerii în ideea acceptării sau adoptării unei  transformations or the currently developed
stări de fapt sau a unei decizii. Experienţele    processes, but also and especially in completing
anterioare în context similar ale altor fermieri   their own image and understanding in the idea of
sunt cele mai utile. Exprimarea şi interpretarea în  accepting or adopting the facts or the decision.
context a acestora se poate dovedi cea mai utilă   The previous experiences in similar context are
în modificarea poziţiei fermierului, dacă situaţia  the most useful. Expressing and interpreting
o impune.                       them can prove the most useful in modifying the
    În fig. 4.3. este redat un model de      farmer’s position, if the conditions are requiring
administrare  al  fluxului  de  informaţii  şi  it.
cunoştinţe pentru Grupurile de Rezolvare a          In the figure 4.3. is represented a model
Problemelor.                     fro administering the flow of information and
                           knowledge fro the Problem Solving Group.
                                                183
Figura 4.3 Fluxul de informaţii şi cunoştinţe pentru Grupul de Rezolvare a Problemelor
                                          184
Figure 4.3 The information and knowledge flow for the Problem Solving Group
                                       185
     4.7. EVALUAREA INTERNĂ                     4.7. INTERNAL EVALUATION


     Unul dintre produsele importante ale               One of the important products of the
activităţii    grupurilor  este   reprezentat     de  groups’ activity is represented by the internal
evaluările interne. Aceste evaluări se desfăşoară         evaluations. These evaluations are developed
pe parcursul activităţii şi la finele unui ciclu de        during the activity and at the end of a cycle in
rezolvare a problemelor, la momentul bilanţului          problem solving, on balances and before turning
şi înainte de rotirea setului de probleme între          the problems’ set between farmers.
fermieri.                                 The evaluations realised during the
     Evaluările    realizate    pe   parcursul   problem solving aims primarily to illustrate the
rezolvării problemelor au ca scop principal            achieved moment and the perspectives, through
ilustrarea momentului atins şi perspectiva, prin         comparison with the established levels and the
comparaţie cu nivelurile stabilite şi abaterile          recorded deviations. As a secondary moment, not
înregistrate. Ca un moment secundar dar nu prin          in importance, but in temporal approach, these
prisma importanţei ci prin abordarea temporală,          evaluations are creating the necessary frame for
aceste evaluări creează cadrul necesar corecţiilor        the needed corrections or reorientations. These
sau reorientărilor necesare. Aceste evaluări           intermediate evaluations contain and intercept
intermediare    surprind  şi   cuprind    parcursul   the developed path up to the evaluation moment,
dezvoltat până la momentul evaluării, suita de          the  observations’  set  accompanying   the
observaţii ce însoţesc procesele, ideile, reacţiile        processes, the ideas, the reactions and the
şi recomandările făcute de alţii fermieri din           recommendations made by other farmers for the
grupul în cauză sau din alte grupuri, ca şi pe          respective group or from other groups, together
acelea   ale   moderatorilor   şi    specialiştilor  with those of the moderators and involved
implicaţi. Altfel spus un tablou complet al            specialists. In other words a complete picture of
momentului cu întregul istoric al evoluţiei.           the moment with the entire history of the
Evaluările cuprind pe lângă elementele enunţate          evolution. The evaluations are containing beside
anterior o analiză a stării şi o serie de elemente        the earlier mentioned elements an analysis of the
de jalonare a desfăşurării ulterioare, alternative,        status and a series of milestones for the further
idei şi recomandări. Acestea sunt rezultatul           developments,   alternatives,   ideas  and
analizei de grup la care se adaugă contribuţiile         recommendations. This is the result of the group
altor grupuri, moderatorilor şi eventual ale           analysis to which we add the contributions of the
specialiştilor.                          other groups, of the moderators and eventually of
     Reuniunea care va avea ca obiect             the specialists.                                                     186
realizarea şi prezentarea evaluării intermediare        The meeting will aim to realise and
va trebui să prezinte în formă anonimă şi evaluări   present intermediate evaluations, returned in
ale altor grupuri axate pe rezolvarea aceloraşi    anonymous form and evaluations of the other
probleme, evident din momente anterioare,       groups based on solving the same problems,
cicluri sau ani anteriori. Evaluările curente ale   obviously from previous moments, cycles or
grupurilor prezente în reţea vor fi obiectul      years. The current evaluations presented in the
comunicării prin canalele obişnuite spre fermieri   network  would   constitute  the  object  of
şi obiect de discuţie şi analiză ale următoarei    communication through ordinary channels to the
reuniuni.                       farmers and item of discussion and analysis for
    Participarea   în  analiză  a  tuturor  the following meeting.
membrilor este extrem de importantă. Sarcina          Participating of all members to the
moderatorului de a iniţia discuţiile este relativ   analysis is extremely important. The moderator’s
simplă deoarece tratând probleme comune,        task in initiating the discussions is relatively
interesul este maxim din partea fiecărui fermier.   simple as treating common problems; the interest
O sarcină ceva mai dificilă este aceea a        is maxim from the side of each farmer. A more
menţinerii discuţiei în liniile analizei fără a    difficult task is to maintain the discussion in the
divaga în detalii şi situaţii care ar trena procesul  line of the analysis without deviating into details
de evaluare. Mijloacele şi instrumentele utilizate   and situations, which would delay the evaluation
în evaluare trebuie să ofere suport vizual       process. The means and the tolls employed in
suficient participanţilor. De aceea, suportul de    analysis should offer enough visual support to
discuţie trebuie să fie bine sprijinit de mijloacele  the  participants.  Therefore,  the  discussion
auxiliare în special vizuale. De asemenea, pentru   support should be well sustained by auxiliary
a păstra linia analizei şi pentru a menţine în     means and especially the visual ones. In addition,
atenţie toate elementele supuse atenţiei de către   for preserving the analysis line and for
membrii grupului, acestea vor fi marcate pe un     maintaining in attention all elements submitted
panou folosind simboluri cu forme şi culori      by the group members, they would be marked on
diferite pentru a sublinia grade de importanţă şi   a panel using different symbols, colours and
implicare diferite. Modul de organizare al       shapes to emphasise different importance and
acestora pe panou trebuie să poată defini linii    implication degrees. The organising mode of this
directoare clare şi să conducă spre alternative şi   panel should define clear directing lines leading
soluţii. Documentul care va restitui evaluarea     to alternatives and solutions. The document
parţială va conţine imagini ale acestor panouri    returning the partial evaluation will contain
pentru a asigura membrii grupului de importanţa    pictures of these panels to ensure the members of
intervenţiei fiecăruia dintre ei.           the importance of each one’s contribution and                                                 187
      Deşi natura problemelor nu o permite          intervention.
întotdeauna, sincronizarea evaluării este extrem              Even if the nature of the problems does
de importantă. Momentul evaluării parţiale            not allow it always, synchronising the evaluation
trebuie să permită fiecărui fermier membru            is extremely important. The moment of the
atingerea unui stagiu în rezolvarea problemei           partial evaluation should allow to each farmer,
curente   care  să-l   introducă    în  ansamblu.  member of the group, to achieve a certain stage
Întinderea în timp a rezolvării unei probleme,          in solving the current problem that will introduce
chiar şi la aceeaşi producţie sau cultură poate          him in the ensemble. Time delaying a problem
crea decalaje. De aceea, stabilirea momentelor          solving even for the same production or crop can
evaluărilor parţiale trebuie să permită fiecăruia         create discrepancies. Therefore, establishing the
dintre fermieri atingerea stagiului de evaluare          moments of the partial evaluations should allow
stabilit la începerea ciclului.                  to each farmer to achieve the evaluation stage
      Pe durata rezolvării unui ciclu de           established on the beginning of the cycle.
probleme se prevăd minimum două evaluări                  During a cycle of problem solving a
parţiale, funcţie de problemele luate în lucru, sau        minimum    of  two  partial  evaluations  are
altfel   spus,  funcţie    de   profilul  grupului.  previewed, function to the problems to solve, in
Ritmicitatea acestora va fi conservată pe toată          other words, function to the profile of the group.
durata rotaţiei problemelor. Situaţii speciale pot        Their frequency will be conserved during the
să  apară   cauzate    de    calamităţi  sau  alte  entire rotation cycle of the problems. Special
evenimente nefericite şi neprevăzute care implică         situations can occur due to calamities or other
o evaluare imediată a situaţiei şi o reconsiderare        unfortunate and unforeseeable events, which
a abordării problemelor pentru ciclul respectiv.         involve   an   immediate   evaluation  of  the
În situaţii cu totul speciale, acolo unde             conditions and a reconsidering in approaching
necesitatea o impune ca urmare a solicitării           the problems for that specific cycle. In absolutely
fermierilor membrii, numărul de evaluări parţiale         special  situations,  where   the  necessity is
poate fi modificat pentru restul ciclurilor de          imposing as demand of the member’ farmers, the
rotaţie.                             number of the partial evaluations can be altered
      Conţinutul    evaluărilor    parţiale  este  for the rest of the rotation cycles.
subiect de cuprins în baza de date pentru                  The content of the partial evaluations is
ilustrarea parcursului în rezolvarea problemelor.         stored in the database for illustrating the path in
Aceasta va servi ulterior evaluării finale pentru         problem solving. This would be used lately for
ciclul respectiv, evaluărilor parţiale şi finale         the final evaluation in that respective cycle, for
viitoare, celorlalţi fermieri membrii ai grupului în       the partial and final future evaluations, for the
cauză sau ale altor grupuri, activităţii de raportare       other member’ farmers of the same group or                                                         188
a moderatorilor, specialiştilor şi instrumentelor   from the other groups, in the reporting activity of
de diagnostic şi asistare, ca forme testate pentru   the moderators, for the specialists, and for the
condiţii specifice.                  diagnostic and assistance as tested forms for
    Experienţa primei evaluări parţiale este o   specific conditions.
experienţă inedită pentru membrii unui grup nou        The experience of the first partial
creat. Aceştia intră în contact pentru prima dată   evaluation is novel for the members of a new
cu un instrumentar complet de analiză şi evaluare   created group. They are coming for the first time
şi încep să deprindă utilizarea acestora. Atenţia   in contact with complete analysis and evaluation
moderatorului trebuie să fie distributivă, atât    set of tools and they attune their use. The
pentru a putea asigura fluenţa funcţionării şi     attention of the moderator should be distributive,
colectarea tuturor aspectelor enunţate cât şi     both for ensuring the fluency in functioning and
pentru a realiza transferul modului de operare     for collecting all the enounced aspects, but also
spre fermieri. Evaluările parţiale ulterioare vor   for transferring the operating mode to the
trata cu fermieri familiarizaţi cu modul de lucru,   farmers. The ulterior partial analysis will deal
cu instrumentele de analiză şi vor solicita mai    with accustomed farmers with the working mode
puţin moderatorul. Deprinderea modului de lucru    and with the employment of analysis tools and
este utilă mai ales prin prisma transferului      will be less demanding for the moderator.
moderării spre unul dintre membrii grupului,      Attuning the working path is useful especially
într-o formă asistată pentru început, într-un viitor  through the point of view of the moderation
nu foarte îndepărtat.                 transfer to one of the members of the group, in an
    Evaluarea finală a unui ciclu de rotaţie a   assisted form in a near future.
problemelor reuneşte pe lângă evaluările parţiale       The final evaluation of a complete
anterioare o serie întreagă de elemente noi. Unul   rotation cycle regroups beside the partial
dintre cele mai importante dintre acestea este     evaluations a series of new elements. One of the
constituit de elementele de natură economică,     most important of them is represented by the
improprii ca prezenţă în evaluările parţiale, dar   elements of economical nature, improper as
de o importanţă crucială în evaluarea finală.     presence in the partial evaluations, but o critical
Încheierea unui ciclu de rotaţie presupune analiza   importance   for  the   final  evaluation.  The
unei alternative de soluţionare a unei probleme.    completion of a rotation cycle supposes the
Un parcurs complet care poate fi încununat de     analysis of one alternative in problem solving. A
succes sau nu, ale cărui rezultate pot să       complete path which can be successful or not,
mulţumească sau să nemulţumească fermierul în     and who’s results can satisfy or produce
cauză. În plus, problema respectivă va fi       dissatisfactions to the respective farmer. In
transferată unui alt fermier membru al grupului    addition,  that  precise   problem   would  be                                                   189
care va încerca astfel să profite de întreaga            transferred to another farmer member of the
experienţă anterioară şi să evite posibilele            group who will attempt to take advantage of the
greşeli. În acelaşi timp, fermierul care a încheiat         entire previous experience and to avoid the
ciclul de rezolvare a problemei respective, poate          possible mistakes. At the same time, the farmer
continua    ameliorarea   situaţiei   nou   create   who completed the solving cycle for that
folosindu-se de experienţele noi ce pot apărea pe          problem can continue in ameliorating the new
parcursul rezolvării aceleiaşi probleme de către          created situation using the new experiences,
ceilalţi membrii ai grupului. Situaţia este deci          which can occur while solving the same problem
extrem de complexă. Şi aşa cum aminteam mai             by the other members of the group. The situation
sus, analiza se va purta şi asupra elementelor de          is  therefore  extremely  complex.  As  we
eficienţă economică, atât în managementul şi            mentioned previously, the analysis will include
balanţa soluţionării problemei cât şi în ansamblul         also the economic efficiency elements, both for
rezultatelor economice ale exploataţiei. Aceşti           the management and the balance of the problem
indicatori vor constitui cu siguranţă elementul           solving but also for the overall economic results
central  al   satisfacţiei    fermierului   faţă  de  of the farm. These indicators will constitute the
soluţionarea problemei.                       central safety element of the farmer’s satisfaction
     Discutarea de aspecte financiare legate          on problem solving.
de modul de soluţionare dar mai ales ale                  Discussion financial aspects connected to
aspectelor    rezultatelor     de   ansamblu     ale  the solving way but especially linked to the
exploataţiei în cadrul grupului nu este o situaţie         overall results of the farm inside the group does
uşor de administrat dar mai ales uşor de acceptat          not represents a situation easy to administer and
de către fermieri. De aceea, moderatorul trebuie          even more, easy to accept by the farmers.
să poată crea un cadru de confidenţă între             Therefore, the moderator should be able to create
participanţi.                            a  confidence   environment  between   the
     Un   alt   element     recomandat    este  participants.
discutarea    în   particular   a  rezultatelor   de      Another recommended element is the
ansamblu ale exploataţiei şi aducerea în analiza          individual discussing of the overall results of the
publică numai a aspectelor referitoare strict la          farm and bringing to the “public” analysis only
rezolvarea problemei. Acei fermieri care nu se           those aspects referring strictly to the problem
feresc de expunerea în public a rezultatelor de           solving. Those farmers who are not afraid to
ansamblu vor fi încurajaţi să o facă sub forma           expose in public their complete results will be
unei prezentări. Aceasta poate avea efect              encouraged to proceed under the form of a
stimulativ asupra celorlalţi membrii şi contribuie         presentation. This can have a stimulating effect
la sporirea cadrului de încredere. Aceasta             over the other members and contributes to                                                       190
presupune în fapt două sesiuni. Prima dintre ele     increasing the confidence environment. In fact,
îşi propune analiza comună a rezolvării fiecărei     this is supposing two sessions. The first of them
probleme în parte, în cazul fiecărui fermier.       is aiming to analyse in common the solving of
Prima reuniune presupune o muncă pregătitoare       each problem, for each farmer’s conditions. The
cu fiecare dintre fermieri, care trebuie să        first meeting supposes a preparatory work with
beneficieze de suportul moderatorului în analiza     each one of the farmers, who can benefit from
economică a rezolvării problemei şi în analiza de     the moderator’s support for the economical
ansamblu a rezultatelor. Extrem de importantă       analysis of the problem solving and for the
este evidenţierea rezultatelor problemei rezolvate    analysis of the overall results. It is extremely
în  ansamblu.   Analiza   trebuie  însoţită  de  important to emphasise the results of the problem
observaţiile şi comentariile fermierului şi ale      solved from the general results. This analysis
moderatorului, ca şi de acelea ale celorlalţi       should be accompanied by the observations and
fermieri din cadrul grupului ocazionate de        the comments of the farmer and of the
evaluările   parţiale.   Rapoartele   constituie  moderator, together with those of the other
elementul de intrare la prima reuniune din cadrul     farmers from the group from the partial
evaluării finale, reuniune care îşi propune analiza    evaluations. The reports are representing the
de grup a rezultatelor rezolvării problemelor.      entry element for the first meeting inside the final
    Cu siguranţă latura economică are o        evaluation, which aims to a group analysis of the
pondere extrem de importantă în evaluarea         achieved results on problem solving.
situaţiei rezolvării problemei ca şi în situaţia de         Certainly, the economical side has a
ansamblu. Aceasta nu este însă singura latură       specific   weight  extremely   important  in
abordată cu ocazia evaluării. Evaluarea trebuie      evaluating the situation of the problem solving as
realizată atât cantitativ cât şi calitativ. Aspectele   well as for the overall situation. This is not the
legate direct de calitate nu sunt întotdeauna       only side analysis during the evaluation. The
reflectate complet în evaluarea economică.        assessment has to be realised quantitatively and
Legătura între modificările cantitative şi cele      qualitatively. Aspects directly linked to the
calitative sunt extrem de laborioase şi pot        quality are not always completely reflected in the
necesita suport extern în procesarea formei finale    economical evaluation. The link between the
a evaluării.                       quantitative and qualitative changes is sometimes
    Rezultatele obţinute în rezolvarea unei      extremely laborious and can require external
probleme sunt comparate cu rezultate considerate     support in processing the final form of the
normale pentru condiţiile date, cu rezultate       evaluation.
obţinute anterior sau paralel în alte grupuri.            The achieved results in solving a
Comparaţia trebuie să acorde o atenţie deosebită     problem    are  compared  with   the  results                                                  191
condiţiilor specifice pentru a elimina orice     considered normal for the given conditions, whit
distorsiune posibilă în interpretare. De aceea se   the results achieved previously or parallel in
impune crearea unei baze de comparaţie stabilită   other groups. The comparison should grant a
în concordanţă   cu condiţiile specifice de     special attention to the specific conditions in
rezolvare a problemelor.               order to eliminate any possible distortion in
    Elementul de bază adus de metodă este     interpreting. Therefore, is required to create a
constituit de contribuţia celorlalţi fermieri, de   comparison database established in accordance to
experienţele acestora şi de contribuţia prin idei   the specific conditions in problem solving.
sau sugestii la probleme pe care aceştia le-au        The base element brought by the method
rezolvat sau urmează să le rezolve în cicluri     is represented by the contributions of the other
următoare. A învăţa din a face, „learning by     farmers, by their experiences and by the
doing” este principiul de bază care se aplică. De   contribution with ideas or suggestions to the
aceea, partajarea succeselor sau situaţiilor mai   problems they already solved or they will have to
puţin fericite este extrem de important de realizat  solve in the following cycles. Learning by doing
în grup. Unele probleme pot necesita timp pentru   is the basic principle applying. Therefore, sharing
a returna rezultate vizibile. Vizibile prin prisma  the success or the less fortunate situations is
punctului de vedere şi al observaţiei fermierului.  extremely important to be realised inside the
Ameliorări nespectaculoase sunt posibile, iar     group. Certain problems may require time in
cuantificarea efectului acestora în timp se      order to return visible results. Visible from the
constituie în soluţia de rezolvare a problemelor.   point of view and from the observation capacity
Aceste elemente trebuiesc relevate şi transferate   of the farmer. Unspectacular ameliorations are
la nivelul de înţelegere al fermierilor pentru a nu  possible and quantifying their effect over time
lăsa loc interpretărilor negativiste sau eronate.   represents the solution in problem solving. These
Numeroase exemple pot fi aduse aici, ca acelea    elements should be revealed and transferred to
ale ameliorării productivităţii unor terenuri prin  the understanding level of the farmers in order to
corectarea reacţiei solului, ameliorarea producţiei  avoid negativist or erroneous interpretations.
de lapte, cantitativ şi / sau calitativ prin     Many examples can be quoted here, like the
îmbunătăţirea raţiilor furajere, eradicarea unor   productivity improvement of the land by
specii de buruieni perene şi multe altele. Nici    correcting the soil reaction, ameliorating the milk
unul dintre acestea nu va releva rezultate      production, quantitatively and / or qualitatively
spectaculoase imediate. Dar progresele realizate   by  improving  the  fodder’  ratio  content,
în rezolvare printr-o abordare corectă şi noile    eradicating certain species of weeds and many
niveluri înregistrate, ca parte a ameliorării     others. None of these will reveal immediate
situaţiei, sunt rezultate pozitive ce trebuiesc    spectacular results. Nevertheless, the achieved                                                 192
privite ca atare. Latura continuităţii în rezolvarea  progresses in solving the problem by a correct
problemei şi rezultatele ulterioare înregistrate,   approach and the new-recorded levels, as part of
care pot şi trebuie relevate fermierilor care     the situation amelioration, are positive results,
pornesc pe aceeaşi cale în rezolvare sunt cele     which should be considered. The continuity
care vor cristaliza convingerea în alegerea căii    dimension in problem solving and the ulterior
potrivite pentru rezolvarea problemei respective.   achieved results, which can and have to be
    Managementul satisfacţiei este deosebit    shown to the farmers who are starting the same
de important raportându-ne la aceste elemente.     solving   path,   are  those  establishing  the
Astfel, pentru un ciclu de rezolvare, de rotire a   conviction in choosing the appropriate way in
problemelor, unii fermierii pot obţine rezultate    solving that respective problem.
extrem de relevate în rezolvare problemei lor          The    satisfaction   management    is
prin însăşi natura problemei, în timp ce alţii vor   extremely important by relaying on these
beneficia de rezultate mai puţin spectaculoase în   elements. On this way, for a solving cycle, a
imediat dar cu efect cumulativ în timp. Rolul     rotation of the problems, certain farmers will
moderatorului în temperarea pornirilor imediate,    achieve extremely relevant results in solving
în înţelegerea completă şi corectă a fenomenelor    their problem by the own nature of the problem
şi a rezultatelor obţinute este acela de a contribui  while the others will benefit of less spectacular
la obţinerea unei înţelegeri comune referitoare la   achievements,     immediately,    but  with  a
rezultatele  fiecăruia.  În   managementul    cumulative effect over the time. The role of the
satisfacţiei un rol deosebit de important în joacă   moderator in appeasing the reflex reactions, in
efectul evaluărilor intermediare şi a estimărilor   the complete and correct understanding of the
rezultatului final. Astfel, fermierii nu vor aştepta  phenomena and the acquired results is to
minuni sau surprize deosebite la finele ciclului de  contribute   to   a   common   understanding
rotirea problemelor, ci un rezultat real şi realist  concerning each one’s results. In the satisfaction
anticipat încă de la implementarea soluţiei de     management an important role is played by the
rezolvare.                       effects of the intermediate evaluations and the
    Cu prilejul primei reuniuni fiecare dintre   estimations of the final result. On this way, the
fermieri va putea prezenta situaţia de final de    farmers will not expect miracles or special
ciclu, de rezolvare a problemei atrase în lucru.    achievements at the end of the cycle in the
Cu toate laturile implicate, cu toate observaţiile   problems rotation, but a real and realistic result
realizate pe parcurs, cu efectul constat al      anticipated   from     the  beginning  of  the
expertizei externe, acolo unde este cazul, cu     implementation of the solution.
modificările survenite, cu devierile de la            With the occasion of the first meeting,
parcursul iniţial. Un tablou complet în încercarea   each one of the farmers can present the situation                                                    193
de soluţionare a unei probleme comune grupului.    at the end cycle in solving the retained problem.
Evaluările parţiale împreună cu observaţiile,     With all involved aspects, with all observations,
comentariile şi sugestiile celorlalţi membrii ai    with the observed effect of the inputted expertise,
grupului precum şi ale membrilor altor grupuri     where applicable, with all occurred changes, with
vor fi prezentate împreună cu locul şi rolul pe    the deviations from the initial path. A complete
care acestea le-au avut în soluţionare sau în     picture in attempting to solve a common problem
ameliorarea căii propuse iniţial.           to the group. The partial evaluations together
    Exemplul menţionat anterior cu fişa de     with the observations, the comments and the
rezolvare a problemei sau fişa de urmărire a      suggestions of the other members of the group as
producţiei, poate fi complet aici şi întregit cu    well as of the members of the other groups will
ansamblul căilor de rezolvare a problemei şi      be presented together with the place and the role
proiecţiilor acestor variante. Obţinem astfel un    they had in solving or ameliorating the initial
„dosar” al problemei, un tablou complet, cu o     proposed path.
variantă urmată dintre cele descrise şi proiectate,      The earlier mentioned example with the
cu evaluări pentru condiţii precise şi o rezolvare   problem solving sheet or the production sheet,
condusă până la final. Un astfel de produs a fost   can be completed here with the ensemble of the
realizat în cadrul unui proiect de ferme        solving paths and the projections of these
demonstrative, iar dosarul rezolvării a constituit   variants. We obtain on this way a “dossier” of the
unul dintre elementele materiale ale diseminării,   problem, a complete picture with an alternative
cu un impact deosebit de important asupra       to follow from the ones described and projected,
participanţilor. Detalii aparent nesemnificative la  with evaluations for precise conditions and a
momentul apariţiei şi producerii lor, s-au relevat   solving path droved to final. Such a product has
a fi extrem de concludente sau cu o influenţă     been realised in a project of demonstration farms,
consistentă asupra procesului, în ansamblul său.    and the solving file has been one of the
    Elementul   important   pentru  această  dissemination materials, with a special impact
primă reuniune de evaluare este acela al        over  the  participants.  Details  apparently
colectării unui număr maxim de reacţii din partea   insignificant on the moment they are produced or
celorlalţi fermieri. Toate aceste vor alimenta     when they rise revealed to be extremely
evaluarea finală din cea de a doua reuniune, unde   important and consistent over the entire process
situaţia de ansamblu va fi obiectul principal.     on his ensemble.
Interpretările pe care ceilalţi fermieri membrii le      The important element for this first
pot avea la prezentarea situaţiei trebuiesc atent   evaluation meeting is the one of collecting a
analizate şi reţinute întocmai pentru a se putea    maximum of reactions from the farmers’ side.
constitui în raportarea finală în aportul grupului   All these elements will feed the final evaluation                                                194
la  analiză  şi   soluţii.  Frecvent  abordările  from the second meeting, where the overall
membrilor sunt complet diferite de estimările în     situation will be the main objective. The
termen de reacţie din partea moderatorilor.        interpreting ways that the other farmers can have
Punctul de pornire al unui fermier în analiza unei    on presenting their situation should be carefully
situaţii externe poate fi complet altul decât acela    analysed and precisely recorded to build in the
al unui specialist. De aceea aceste abordări sunt     final report the group input to the analysis and
extrem de utile procesului de ansamblu, dar mai      solutions. Frequently the members’ approaches
ales pentru cercetătorii parteneri ai grupului şi în   are very different from the field estimations in
special pentru moderator. Logica abordării este      terms of reactions, from the moderators’ side.
cheia înţelegerii procesului de adoptare a        The starting point into an external analysis can be
inovaţiilor de către fermieri. Deşi uneori        completely different for a farmer compared to a
surprinzătoare, aceasta poate fi modificată        specialist. Therefore, these approaches are
extrem de dificil şi acompaniată de costuri        extremely useful to the entire process, but
considerabile. Cunoaşterea ei poate orienta        especially for the researchers, partners of the
procesul de extensie spre o nouă abordare, cu       group and even more for the moderator. The
mult mai mult succes în adoptare, cu un efort       logic of the approach is the key issue in
considerabil redus şi cu remarcabile economii de     understanding the farmers’ adoption of the
proces sau produs atât pentru fermieri cât şi       innovations. Even if surprising, this approach can
pentru partenerii lor.                  be  hardly modified   and  accompanied    by
     Rezultatele acestei prime sesiuni de       considerable costs. Its acknowledgement can
evaluare vor fi schimbate între moderatori în       orient the extension process to a new approach,
scopul  integrării   elementelor  relevante  în  more successful in adopting, with a considerably
evaluarea finală. Aspecte legate de soluţionarea     reduced effort and important savings of process
unor probleme aparent independente pot releva       or products for the farmers and their partners.
uneori legături sau interdependenţe cu efect de          The results of this first evaluation session
scară la nivelul exploataţiei. Acest motiv este cel    will be exchanged between moderators in the
puţin suficient pentru schimbul de informaţie       purpose of integrating the relevant elements in
referitor la primul pas în evaluarea rezolvării      the final evaluation. Aspects concerning problem
problemelor, chiar şi acolo unde spectrul         solving apparently independents can reveal
activităţii grupurilor sunt aparent independente.     sometimes links or interdependencies with scale
     Pregătirea celei de a doua sesiuni care     effect for the farms. This reason is at least
încheie evaluarea finală a unui ciclu de rotaţie a    sufficient for exchanging information concerning
problemelor poate necesita aport extern de        the first step in the problem solving assessment,
analiză atunci când facem referire la locul şi      even there where the activity spectrum of the                                                  195
poziţia modificărilor aduse la scara întregii     groups’ activities are apparently independent.
exploataţii. Suportul oferit de moderator va fi din      Preparing the second session, which
nou deplin şi acompanierea realizării situaţiei    completes the final evaluation of a problems’
finale în evaluare deşi consumatoare de timp şi    rotation cycle, may require external input in
efort se justifică deplin prin prisma nivelului    analysis when we refer to the place and the
satisfacţiei finale a fermierilor.           position of the changes on the scale of the whole
      Această a doua sesiune de evaluare va   farm. The support offer by the moderator will be
trebui să poată sublinia „greutatea” pe care      again complete and accompanying the realisation
problema rezolvată sau în parcurs de rezolvare o    of the final assessment, even if with high time
are în exerciţiul de ansamblu al exploataţiei, ca şi  consumption and effort is fully justified by the
importanţa soluţionării ei. Astfel, analiza finală   final satisfaction level of the farmers.
va  aduce   nu  numai  rezultate  concrete,      This second evaluation session should
cuantificate corespunzător dar şi scenarii legate   underline the “weight” of the solved problem or
de posibile evoluţii în situaţii diferite. Acestea   on the way to be resolved, in the overall
din urmă pot lărgii orizontul fermierilor implicaţi  functioning of the farm as well as the importance
direct, fiecare dintre ei, în soluţionarea aceleiaşi  of its resolution. On this way, the final analysis
probleme, chiar daca la orizonturi de timp       will not bring only concrete results, accordingly
diferite.                       quantified but also scenarios connected to
      Aşa cum menţionam anterior, din raţiuni  possible   evolutions    under    different
pur personale unii dintre fermieri nu se simt     circumstances. These last ones can enlarge the
extrem de confortabil în relatarea situaţiei      horizons of the directly involved farmers, each
financiare de ansamblu a propriei ferme. Cu toate   one of them in solving the same problem, even if
asigurările şi măsurile de securitate legate de    on different moments.
anonimatul înregistrărilor în baza de date, în         As we mentioned earlier, from purely
rapoarte sau alte forme de comunicare a        individual reasons certain farmers do not feel
informaţiei, prezentarea unei situaţii precise     extremely comfortable on revealing their farm’s
legate de propria ferma şi implicit de poziţia     overall financial situation. With all insurances
propriei familii rămân bariere importante care     and safety measures concerning the anonymous
împiedică exprimarea liberă într-o astfel de      character of the records in the database, in
situaţie. Acei fermieri care se simt capabili de a   reports or other communication forms, presenting
partaja situaţia, vor fi încurajaţi să o facă.     a precise situation concerning the own farm and
Asigurarea unui climat de confidenţă va fi astfel   implicitly the position of his own family remains
sporită şi posibilele inhibiţii legate de acest    important barriers which prevents from the free
aspect ar putea fi reduse în cazul celorlalţi     expression in such a situation. Those farmers                                                 196
fermieri. Pentru a putea beneficia de un nivel       feeling able to share their situation will be
relativ uniform al prezentărilor fiecărui fermier      encouraged to proceed. Ensuring a confidence
membru, pentru aceia dintre ei care preferă         environment will be increased and the possible
menţinerea    secretului   asupra  situaţiei  de  inhibitions concerning this aspect can be reduced
ansamblu    se  va  opta  pentru  izolarea  şi  for the other farmers. In order to benefit form a
relativizarea rezultatelor. Astfel nu se vor utiliza    relatively uniform level in presentations from
valori absolute direct şi reale ci se vor utiliza      each member farmer, for those preferring to
valori relative şi se va exemplifica folosind valori    maintain the secret on their general situation, the
fictive pentru a putea cumula efectul la scara       results will be isolated and relativized. On this
exploataţiei. Acest model reface balanţa generală      way, no absolute values would be employed but
a prezentărilor şi situează toţi fermierii pe picior    relative expressions and the examples will use
de egalitate.                        fictive values in order to cumulate the effect on
    Evaluarea schimbării este elementul         the farm scale. This model rebuilds the general
central al acestei a doua sesiuni. Acolo unde        balance of the presentations and places all
efectul produs de soluţionarea problemei este        farmers on equal position.
obţinut în timp se vor utiliza proiecţii. Acestea            The evaluation of the change is the
vor permite cuantificarea efectului obţinut şi se      central element of this second session. On those
va constitui în satisfacţia fermierului. Efortul      conditions where the produced effect in problem
consumat în soluţionare şi în situaţii precise       solving is obtained during the time, projections
menţinut în continuare până la eradicarea          will be employed. These will allow the
problemei va trebui să fie examinat prin toate       quantification of the expected effect and will
elementele componente. Abordarea acestuia prin       contribute to the farmer’s satisfaction. The effort
prisma unui efort singular trebuie să constituie      spent in solving the issue and in specific
baza de pornire. Efortul depus de fiecare membru      situations continuously maintained until the
va fi astfel inferior datorită contribuţiei grupului    complete eradication of the problem will have to
şi partenerilor acestuia. Un efect scontat obţinut     be examined through all its component elements.
cu un efort inferior unei intervenţii izolate trebuie    Approaching it by a singular effort has to be the
să poată oferi fiecărui membru suficiente motive      starting point. The effort spent by each member
pentru a continua activitatea în grup.           will be therefore inferior through the contribution
    Evaluarea finală de ciclu de rotaţie        of the group and the partners. An expected result
ocazionează noi alimentări ale bazei de date, noi      acquired with an inferior effort compared to an
schimburi de informaţie în reţeaua grupurilor        individual intervention should offer sufficient
între moderatori şi membrii diferitelor grupuri.      reasons to each member to continue the group
Rapoartele sunt instrumentul şi produsul de bază      activity.                                                  197
al acestei evaluări. Acestea reflectă toate           The final evaluation of rotation cycle
elementele menţionate anterior la care se adaugă    does occasion new inputs to the database, new
complexul de observaţii şi comentarii ca şi       information exchange in the groups’ network
concluziile grupului, moderatorilor şi eventual     between the moderators and between the
ale specialiştilor.                   members of the different groups. The reports are
     Finele fiecărei evaluări de ciclu de rotaţie  the basic product and tool of this evaluation.
este constituit de pregătirea rotaţiei problemelor   They reflect all previously mentioned elements to
pentru ciclul următor, de stabilirea calendarului    which we add the complex of observations and
de acţiune racordat la realităţile şi dificultăţile   comments as well as the group conclusions, of
deja constatate pe parcursul anterior, stabilirea    the moderators and eventually of the specialists.
necesarului de expertiză externă şi volumului de        The   rotation   cycle   evaluation’
input material pentru noul ciclu. Toată suita de    completion is represented by the preparation of
activităţi realizată la demararea grupului sau la    the new rotation, for the next cycle, establishing
demararea unui ciclu anterior, funcţie de        the schedule connected with the realities and the
amplasarea curentă, trebuie parcurs. Avantajul     difficulties already observed in the previous
unui nivel înaintat în rotaţie îl constituie      rotation, establishing the needs of external
experienţa anterioară acumulată pe parcursul      expertise and the material input volume fro the
dezvoltării şi implementării soluţiilor. Aceasta    new cycle. The complete set of activities
ocazionează în primul rând o reconsiderare a      developed on the group creation and start or on
alternativelor, a nivelului de acţiune al acestora şi  the previous cycle beginning, function to the
al soluţiilor tehnice stabilite anterior. Pot să    current positioning, has to be completed again.
survină frecvent modificări profunde de stare a     The advantage of a high rotation level is
alternativelor sau de optare pentru noi alternative   represented  by  the  previous  experience
sau alte opţiuni prezentate în ciclul anterior.     accumulated on developing and implementing
Astfel de modificări nu trebuie să lase loc de     solutions. This allows a reconsidering of the
nemulţumire pentru fermierii care au tratat deja    alternatives, of their intervention level and of the
aspectele respective. Simpla deplasare spre o      technical solutions established previously. It is
nouă problemă de tratat în cadrul grupului nu      frequently possible that a profound change in the
impietează asupra dezvoltării de soluţii noi legate   state of the alternatives occurs or opting for new
de o problemă tratată anterior. Fiecare fermier     alternatives or options presented in the previous
membru al grupului beneficiază desigur de        cycle. Such changes should not leave place for
libertate deplină în activităţile paralele ale     dissatisfactions for the farmers who already
grupului, în activitatea sa curentă de altfel, şi    treated these respective aspects. This simple
poate desprinde noi soluţii sau poate opta pentru    movement to a new problem to solve inside the                                                 198
modificări în dezvoltările anterioare folosite în    group does not have implications over the
tratarea   problemei.  Activitatea  membrilor   development of new solutions connected to a
grupurilor nu se limitează la a activa în cadrul     previously treated problem. Each member farmer
grupurilor, la fel cum grupurile nu îşi propun să    benefits of complete freedom in his activities,
trateze   de  manieră  exhaustivă  ansamblul   parallel to the group, in his current activity, as
problematicii fermierilor membrii.            well and he can detach new solutions or can opt
      Există un al treilea tip de evaluare care   for modifying the previous developments used
încheie un ciclu complet de rotaţie a tuturor      for treating the problem. The activity of the
problemelor. În momentul în care fiecare fermier     groups’ members is not limited to being active
a trecut prin rezolvarea fiecărei probleme        inside the group, as well as the groups does not
propuse de grup, se încheie o rotaţie completă.     aim to treat on exhaustive manner all the
Evaluarea finală beneficiază de toate evaluările     problems of the member farmers.
parţiale ale ciclurilor ca şi de evaluările finale ale      There is a third type of evaluation, which
fiecărui ciclu în parte. Aceasta înseamnă că       concludes a complete rotation cycle of all
evaluarea va fi considerabil îmbogăţită cu        problems. When each farmer has passed through
experienţe, constatări şi observaţii realizate pe    solving every single problem proposed by the
parcursul întregului proces de rezolvare a        group a complete rotation is concluded. The final
problemelor. Fiecare dintre problemele grupului     evaluation benefits from all partial assessments
putând beneficia de aport suplimentar cu fiecare     of the cycles as well as from all cycle final
ciclu nou de rotaţie. Multitudinea de experienţe     evaluation. This means that the evaluation will be
poate conduce spre concluzii finale referitoare la    considerably   enriched  with   experiences,
modul de administrare a situaţiei şi de rezolvare a   conclusions and observations realised through
unui set specific de probleme. Poate surprinde      the development of the entire process of problem
majoritatea   elementelor  de  influenţă   şi  solving. Each one of the group’ problems can
interdependenţă ale variabilelor, poate conduce     benefit for extra inputs with each new rotation
spre cuantificarea efectului cumulat al acestor     cycle. The multitude of experiences can lead to
variabile, spre orientarea precisă referitor la calea  final conclusions referring to the situation
de abordare a problematicii respective.         administering and to solving a specific set of
      Desigur că variantele sau alternativele    problems. Can record the majority of the
iniţiale de acţiune în rezolvarea problemelor pot    elements of influence and interdependence of the
suferi modificări sau transformări fundamentale     variables, can drive to quantifying the cumulated
pe parcursul unei rotaţii complete. Multitudinea     effect of these variables, to a precise orientation
de opinii şi alternative generate de activitatea în   in the approaching path for those specific
grup a fermierilor împreună cu suma expertizelor     problems.                                                 199
atrase constituie bogăţia şi noutatea metodei.          Certainly that the initial variants and
Avantajul major în funcţionare îl constituie      alternatives of action in solving the problems can
nivelul de funcţionare şi comunicarea directă     suffer    fundamental     modifications   or
între fermieri. Utilizarea limbajului cel mai     transformations during a complete rotation. The
accesibil fermierilor, schimbul direct de opinii    multitude of opinions and alternatives generated
între aceştia în încercarea de a găsii soluţii la   by the farmers acting in group with the sum of
problemele comune conduc la o fiabilitate       the inputted expertise are representing the
ridicată a metodei.                  richness and the novelty of the method. The
                            major advantage in functioning is given by the
                            level and the direct communication between
   4.8. ASIGURAREA DISEMINĂRII           farmers. Employing the most accessible language
        REZULTATELOR              to the farmers, the direct exchange of opinions
                            between them in the attempt of finding solutions
     Diseminarea rezultatelor grupurilor face   to common problems are leading to a high
parte din promovare metodei şi din propunerea     reliability of the method.
de noi instrumente de lucru bazate pe experienţe
acumulate şi partajate de fermieri şi specialişti.       4.8. ENSURING THE RESULTS
Comunicarea atât spre interiorul cât şi spre                DISSEMINATION
exteriorul grupului a rezultatelor, desigur în
forme diferite şi cu grade diferite de detaliere,        Disseminating the results of the method
constituie liantul reţelei grupurilor şi pilonul de  is part of the method’s promotion and from
susţinere a metodei în comunitatea fermierilor.    proposing   new   working   tools  based  on
Mai   mult, comunicarea de    rezultate  spre  accumulated experience shared by farmers and
comunitatea academică şi spre mediul cercetării    specialists. Communicating the results to the
în domeniu, spre industriile implicate şi spre     inside and outside group, certainly in different
factorii decidenţi din administraţie, fie ea      forms and with different detailing degrees,
centrală sau locală, agricolă sau de altă natură,   represents the binder of the groups’ network and
generează noi legături şi contacte, puncte de     the sustaining pillar of the method in the farmers’
interes, constituie surse de opinie şi elemente de   community.     Moreover,   communicating   the
lobby.                         results to the academic community and to the
     Diseminarea rezultatelor are două direcţii  research environment, to the involved industries
mari de orientare: spre interiorul grupului /     and   to  the   decision  makers  from  the
grupurilor şi spre exterior. Prima componentă se    administration, central or local, agricultural or
adresează componenţilor grupului din care       other, generates new links and contacts, points of                                                  200
provin informaţiile şi membrilor altor grupuri cu    interests, sources of opinion and lobby elements.
activităţi identice, similare sau diferite. Relevanţa      Disseminating the results has two main
acestor rezultate rămâne la latitudinea membrilor    oriented directions: to inside group / groups and
grupului şi moderatorilor. Forma pe care aceste     to the exterior. The first component addresses the
rezultate o îmbracă poate fi extrem de diferită: de   members   of  the  group  from  where  the
la rapoarte şi parcursuri complete de experienţe     information is coming and the members of the
în implementare de soluţii, la ilustrări de moment    other groups with identical similar or different
sau de proces, sub forme de ilustrări grafice,      activities. The relevance of these results remains
imagini, tabele de rezultate parţiale sau finale,    on the latitude of the group members and of the
interpretări sau orice altă formă este găsită ca     moderators. The form that these results will have
fiind potrivită pentru o ilustrare completă şi      can be very different: from reports and complete
concludentă a informaţiilor de transmis. Desigur     paths experienced in implementing solutions, to
că forma şi conţinutul diferă funcţie de momentul    moment or process illustrations, as graphic
transmiterii  informaţiilor.  Astfel,  în  plină  illustrations, pictures, tables with partial or final
desfăşurare a unui proces, informaţiile vor fi cel    results, interpretations or any other form find as
mai adesea ilustrări de fază considerate relevante    appropriate for a complete and cogent illustration
pentru alţi fermieri aflaţi în situaţii similare sau   for the information to transmit. Certainly, the
dezvoltând producţii din acelaşi spectru chiar      form and the content differ according to the
dacă acestea nu fac obiectul de activitate curentă    information transmission moment. On this way,
al grupurilor din care aceşti fac parte. Rapoartele   in the plenty development of a process the
de evaluări parţiale sunt frecvent purtătoare de     information will be very often illustrations of
astfel de informaţie.                  phase considered relevant for the other farmers in
     Reacţiile la prognoze sau avertizări în    similar situations or developing productions from
condiţii sau momente diferite pot fi, de         the same spectrum even if not currently the
asemenea, interesante pentru ceilalţi membrii ai     object of activity in the groups to which they
reţelei grupurilor. Astfel, niveluri diferite de atac  belong. The partial assessment reports are often
pot fi înregistrate în condiţii similare sau identice  vectors of this kind of information.
funcţie de modul de intervenţie, moment sau           The reactions to prognosis or warnings in
soluţie  adoptată.  Compararea    rezultatelor  different moments or conditions can also be
imediate este extrem de relevantă fermierilor.      interesting for the other members of the groups’
Reacţiile generate de astfel de situaţii diferite    network. On this way, different degrees of attack
constituie înregistrări importante care trebuiesc    (for a specific pest) can be recorded in similar or
partajate reţelei.                    identical conditions function to the intervention
     O parte importantă a evaluărilor se      way, moment or adopted solution. Comparing the                                                  201
bazează pe informaţii sub formă de observaţii,        immediate results is extremely relevant to the
comentarii sau simple supoziţii ale altor fermieri,      farmers. The reactions generated by these
moderatori sau specialişti implicaţi în procesul de      situations constitute important records, which
rezolvare a problemelor. De aceea, acestea          should be shared within the network.
trebuiesc distribuite în timp util constituind            An important part of the evaluations is
obiect principal de diseminare.                based on information shaped as observations,
    Paralel cu activitatea desfăşurată în         comments or simple suppositions of other
interiorul grupurilor, fermierii membrii dezvoltă       farmers involved in the problem solving process.
activităţi curente şi încearcă soluţionarea de        Therefore, these elements should be distributed
probleme care nu fac obiectul de activitate al        in time, representing main disseminating object.
grupurilor. Aceste activităţi sunt generatoare de           In parallel with the developments inside
informaţii care se pot dovedii utile acelor          the groups, the member farmers are involved in
fermieri din grupurile care dezvoltă soluţii pentru      current activities and attempts to solve problems,
problemele   respective.   În    egală   măsură  which are not the object of activity in the group
activitatea în cadrul grupurilor poate fi sursă de      to which they belong. These activities are
informaţii sau alternative pentru acei fermieri        generating information, which can prove useful
care încearcă în paralel soluţionarea aceloraşi        to those farmers from the groups developing
probleme, dar în afara activităţii grupurilor         solutions for those respective problems. Equally,
proprii. Iată de ce şi informaţiile colaterale        the activity inside groups can be source of
proceselor directe în care sunt implicaţi fermierii      information or alternatives for those farmers
prin intermediul activităţii din interiorul grupului     attempting to solve in parallel the same
se pot dovedi extrem de utile.                problems, but outside the activity of their own
    Desigur că poziţia centrală în asigurarea       groups. Therefore, the information collateral to
unui flux normal al informaţiilor, al formei şi        the direct processes in which the farmers are
conţinutului comunicării revine moderatorilor.        involved through the group activities, can prove
Aşa cum spuneam mai devreme, aceştia au în          extremely useful.
sarcină controlul şi menţinerea canalelor de             Certainly, that the central position in
comunicare. Aceasta presupune şi menţinerea          ensuring the normal flow of the information, the
atractivităţii conţinutului dar mai ales fluenţa şi      shape and the content of the communication is
alimentarea curentă a acestor canale.             reserved to the moderators. As we mentioned
    Formele   pe  care    le    pot  îmbrăca  earlier they have in charge the control and the
instrumentele de diseminare destinate interiorului      maintenance of the communication channels.
grupurilor  sau  comunicării      /   diseminării  This is supposing to maintain the content
intergrupuri sunt cel mai adesea, buletine de         attractively but especially the current fluency and                                                   202
informare şi opinie, rapoarte pentru diferite      the feeding of these channels.
momente, problematici sau producţii, publicaţii         The   forms  that  the  dissemination
de discuţii, reacţii şi recomandări, extrase de     instruments oriented for the inside group or to
bune practici şi experienţe curente. Mai multe      communication / dissemination are the most
astfel de instrumente vor fi prezentate în        often the bulletins for information and opinion,
secţiunea destinată formelor şi instrumentelor      the reports for various moments, problems or
avansate de comunicare.                 productions,  publications   for  discussions,
    Redactarea conţinutului acestora trebuie     reactions and recommendations, extracts of the
să ţină seama în primul rând de beneficiarii unici    best practices and current experiences. More
şi direcţi ai diseminării acestor rezultate. Un     other instruments of this type will be presented in
nivel prea ridicat, academic de prezentare al      the part designated for the forms and tools for
acestora, o manieră extrem de largă sau detaliată    advanced communication.
a prezentărilor reduce considerabil interesul          The elaboration of the content should
fermierilor pentru aceste instrumente şi le poate    take into account firstly the unique and direct
compromite poziţia şi rolul. Prezentările concise,    receivers of the dissemination of these results.
preferabil de manieră grafică sunt preferate altor    An elevated level, academic, in the presentation,
forme pentru aceste obiecte de diseminare. Rolul     a manner too large or too detailed, of the
comunicării   şi   importanţa    transmiterii  presentations  will  reduce  considerably the
cunoştinţelor şi experienţelor nu lasă loc unor     farmers’ interest for these tools and can
forme care sunt „digerate” cu dificultate de       compromise their position and role. The concise
fermieri.                        presentations, rather graphics, are preferable to
    Utilizarea  fermierului  ca  vector  al  other forms for these dissemination objects. The
diseminării, alături de materialul prezentării,     role of the communication and the importance of
obţinerea experienţei direct de la sursă, într-o     transmitting knowledge and experiences does not
formă de comunicare extrem de accesibilă,        allow any forms heavily „digested” by the
comună tuturor fermierilor participanţi, s-a       farmers.
dovedit a fi un real succes pentru consultanţa          Employing the farmer as a vector of
agricolă franceză. Fie că rezultatele se referă la o   dissemination, next to the presentation material,
cercetare ştiinţifică sau la o cercetare-testare     obtaining the experience directly from its source,
privată, la un studiu de caz în consultanţă sau la    in a communication form extremely accessible,
rezolvarea unor probleme, utilizarea fermierului,    common to all participant farmers, proved a real
ca resursă, în prezentare amplifică efectul       success for the French agricultural extension.
diseminării.   Autenticitatea     experienţei,  Whether the results refers to a scientific research
prezentarea acesteia direct de către cel implicat,    or to a private research-testing, to a case study in                                                  203
cu avantajele şi dezavantajele aferente căii        extension or to solving problems, using the
urmate,   elimină  neajunsurile   plasării  unor  farmer as resource in presentation amplifies the
persoane în spatele unor cifre sau rezultate şi       effect of the dissemination. The authenticity of
accentuează implicarea şi rolul factorului uman       the experience, its presentation directly by the
în proces.                         involved person, with the advantages and
     Cuprinderea de forme de răspuns şi        disadvantages inherent to the followed path,
reacţii la conţinut este extrem de importantă în      eliminates the weakness of placing people behind
evaluarea    funcţionării    instrumentelor   de  figures or results and accentuates the implication
diseminare la scara grupurilor, fie interior        and the role of the human factor in the process.
grupului fie intergrupuri. Menţinerea interesului          Including  forms  for  answering    or
pentru acest tip de comunicare este, de asemenea,      reacting to the content is extremely important in
stimulată prin includerea elementelor de reacţie      the evaluation of the dissemination tools on the
directă în forma publicată a instrumentelor de       group scale, whether inside the group or inter-
diseminare. Colectarea de opinii prin aceste        groups. Maintaining the interest for this type of
canale este utilă studiilor şi alimentării bazei de     communication is also stimulated by introducing
date şi menţine interactivitatea comunicării.        elements of direct reaction in a published form of
     Nu numai membrii grupurilor sau reţelei      the dissemination tolls. Collecting opinions
grupurilor sunt subiect sau obiect de diseminare      through these channels, it is useful for studies,
internă. Ansamblul partenerilor grupurilor de        for feeding the database and maintains the
fermieri sunt implicaţi în definirea, completarea      interactivity of the communication.
şi realizarea acestor instrumente specifice de           Not only the group or network members
diseminare. Nu numai că o parte din costurile        are object and subject of internal dissemination.
diseminării pot fi suportate de către aceştia, dar     The ensemble of the partners of the farmers’
mare parte din cheltuielile ocazionate intern de      groups is involved in defining, completing and
pentru diseminare la aceşti parteneri sunt astfel      realising  these   specific    dissemination
acoperite   de  activităţi   externe  structurilor  instruments. Not only, that they can support a
respective. Desigur că implicarea acestora nu        part of the dissemination costs, but an important
trebuie să deturneze direcţia şi conţinutul         part of the expenditure internally used for
instrumentelor de diseminare, dar în secţiunile       dissemination for these partners are covered on
specifice îţi pot găsi locul o serie de elemente      this way by activities external to the structures.
care  probează    interesul   fermierilor  chiar  Certainly, that their involvement should not
colaterale activităţii curente a acestora.         deviated from the direction and the content of the
     Cea de a doua componentă a diseminării      dissemination tools, but on the specialised
este orientată spre exteriorul grupurilor sau        sections, a series of elements, which prove the                                                   204
reţelei grupurilor. Acest mediu extern se        farmers interest even for collateral activities, can
compune din administraţia centrală, regională şi    be placed.
locală, administraţia agricolă, industrii, operatori      The    second   component   of   the
privaţi sau de stat, institute de cercetare,      dissemination is oriented to the exterior of the
universităţi, structuri de consultanţă şi extensie   groups or network. This external environment is
agricolă, mediul nonguvernamental. Toate acele     composed from the central, regional and local
structuri care nu sunt constituite în parteneri ai   administration, the agricultural administration,
grupurilor dar care pot fi atrase ca viitori      industries, private or public operators, research
parteneri sau a căror activitate prezintă interes şi  institutes, extension services, NGO environment.
relevanţă pentru activitatea curentă sau viitoare a   All those structures which are not partners of the
grupurilor.                       groups but can be attracted as future partners or
    Conţinutul diseminării pentru aceste      if their activities are relevant and interesting for
categorii este diferit ca nivel de detaliere,      the current or future activities of the groups.
structură,  nivel  de  prezentare,  funcţie  de      The dissemination content for these
destinatarul precis, de subiectul şi obiectul      categories is different in detailing level, structure,
diseminării. Modul de prezentare exhaustiv şi      presentation level, and function to the precise
detaliat, un nivel de abordare la scară academică    recipient, the subject and the object of the
sau ştiinţific nu mai trebuiesc evitate la       dissemination. The exhaustive and detailed
redactarea acestor materiale. Nivelul impersonal    presentation modes, an approaching level on
de prezentare a rezultatelor este mai puţin       academic or scientific scale are not necessarily
relevant vis-a-vis de destinatari de această dată.   avoided on elaborating these materials. The
Cu siguranţă că trebuie menţinută o rezervă       impersonal presentation level for the results is
împreună cu ansamblul drepturilor de autor       less relevant next to the recipients, this time.
asupra rezultatelor transferate pe această cale.    Certainly,  a  specific  reserve  should  be
Pentru a putea trezi interesul potenţialilor      maintained together with the intellectual rights
parteneri, conţinutul trebuie să fie atrăgător prin   over the results transferred on this way. In order
prisma interesului profesional, elocvent dar nu şi   to rise the interest of the potential partners, the
suficient, pentru a incita spre colaborări şi      content should be attractive from the professional
parteneriate.                      interest side, eloquent but not sufficient to
    Poate fi organizată astfel o zi a grupului   stimulate for collaborations and partnerships.
sau a problemei, la care participanţii, din medii        A day of the group or of the problem can
diferite, îşi pot exprima interesul direct, pot     be organised, on which the participants, from
discuta cu membrii grupurilor, pot ajunge, astfel,   different environments, can express their direct
mai aproape de miezul problemei. Această        interest, can discus with the group members, in                                                  205
apropiere a ridicat considerabil cota de interes        order to get closer to the core of the problem.
pentru anumite grupuri de producători din            This approaching has raised considerably the
România, la finele anului 1998, din partea           interest quota for certain producer groups from
producătorilor    şi    comercianţilor  de  utilaje  Romaina, at the end of 1998, from the side of the
agricole. Podul de legătura a fost realizat în         agricultural machinery producers / vendors. The
situaţia descrisă de către birourile de consultanţă       bridge has been realised in the described
agricolă de pe lângă universităţile de ştiinţe         situation by the extension offices from the
agricole din România. Demersul a fost însă unul         agricultural  universities  in  Romaina.  The
izolat şi de scurtă durată din lipsa susţinerii         approach has been, unfortunately, isolated and
activităţii acestor structuri. De remarcat, este        short lasting due to the lack of support for these
faptul că structurile publice de extensie agricolă       structures (the offices). It is important to retain
nu au reuşit să recupereze        nici până astăzi    the fact that the public structures in extension
această distanţă şi interfaţă (industrii – fermieri)      services could not recover until today this
iniţiată şi realizată de structurile de pe lângă        distance and interface (industries – farmers)
universităţile agricole în doar 11 luni de proiect.       initiated and realised by the structures from the
     O publicaţie cu apariţie stabilită, de        agricultural universities in only 11 months of
exemplu, lunară, poate consacra grupurile şi          project functioning.
poziţia acestora ca furnizor de rezultate validate,           A   publication   with  an  established
de experienţe şi soluţii validate. O astfel de         periodicity, as an example, monthly, can promote
publicaţie în format tipărit şi electronic poate fi       the groups and their position as provider of valid
difuzată unui public larg în ideea sensibilizării        results, experiences and well-founded solutions.
sau atragerii într-un interes comun. În paralel,        Such a publication both on printed and in
baza de date prin segmentul de acces public           electronic format can be diffused to a broad
poate pune la dispoziţie rapoarte şi analize, ca şi       public in the idea of sensitising and attracting to
date prelucrate cu un nivel specific de acces faţă       a common interest. In parallel, the database
de rezultatele de ansamblu şi finale. Un nivel         through its public access segment can provide
înalt de acces poate constitui o sursă importantă        reports and analysis, together with processed data
de venituri pentru reţeaua grupurilor. Accesul la        with a specific level of access next to the
rezultate finale şi concluzii prezentate în rapoarte      ensemble and final results. A high level of access
destinate circulaţiei interne poate fi făcut posibil      can represent an important source of incomes for
pe bază de subscripţie şi externilor.              the groups’ network. The access to the final
     Reflecţiile şi provocările ridicate de        results and to the conclusions presented in the
grupuri  alături    de   contribuţia  acestora  la  reports, designated for internal circulation, can be
soluţionare unor probleme, pot constitui lucrări        granted by subscription to external users.                                                      206
cu validitate ştiinţifică şi care pot fi publicate ca        The reflections and the provocations
atare.                            raised by the groups next to their contribution on
     Avertizările şi prognozele generate spre      problem solving can lead to valid scientifically
grup ca şi reacţiile la acestea cu detalieri de       papers and can be published.
experienţe precise pot constitui un alt produs            The   warnings   and   the  prognosis
destinat diseminării. Ca şi accesul la rapoarte şi      generated to the groups as well as the reactions
concluzii, interne grupurilor şi această categorie      with detailed and precise experiences can
de produse poate genera venituri.              represent   another   product   designated  for
     Ghidurile de procedură şi îndrumătoarele      dissemination. As in the situation of the reports
de bune practici destinate comunităţii mai largi       and conclusions, internal to the group, this
de fermieri şi populaţiei rurale în general, pot fi     category can generate incomes also.
realizate în colaborare cu structurile interesate în         The   proceedings     guides  and  the
diseminarea   acestor   informaţii.    Cooptarea  handbooks for the best practices oriented to the
grupurilor ca parteneri la astfel de publicaţii       wider farmers’ community and rural population,
sporesc valabilitatea şi nivelul de acceptare din      generally speaking, can be realised together with
partea publicului ţintă şi are un efect benefic       the interested structures in disseminating these
asupra imaginii externe a grupurilor.            information. Cooperating with the groups, as
     Unul  din  punctele   forte   pe  care  partners for such publications are considerably
administraţia franceză şi-a construit capital de       increasing the acceptance level of the target and
încredere este constituit de relaţia cu comunităţile     has a positive effect over the external image of
rurale şi comunităţile fermierilor. Contactul        the groups.
direct şi comunicarea cu „motoarele” dezvoltării           One of the strong points on which the
locale au fost şi continuă să fie unul dintre        French administration build important trust
interesele majore ale administraţiei agricole        capital is represented by the relation with the
centrale. Nu considerăm oportun şi necesar să        rural communities and the farmers’ communities.
detaliem  bazele  unui    astfel  de   interes,  The direct contact and the communication with
considerându-le   evidente,   dar  trebuie   să  the local development “engines” were and are
menţionăm că, deşi exemplul nostru poartă          one of the major interests of the central
asupra situaţiei franceze, majoritatea statelor       agricultural administration. We don not consider
europene dezvoltă astfel de legături şi canale de      appropriate and necessary to detail the bases of
comunicare privilegiate. În viitorul nu foarte        such an interest, considering them obvious, but
îndepărtat, România va ajunge să re-descopere        we have to mention that even if our example is
această necesitate. Orice pas realizat astăzi în       referring to the French example, most of the
această direcţie, va însemna un efort redus         European   countries   are   developing   such                                                     207
considerabil, mâine, resurse şi timp ce pot fi     privileged links and communication channels. In
alocate dezvoltării, priorităţilor acelor momente.   the near future, Romania will have to rediscover
                            this need. Any step realised today on this
                            direction, will represent a considerable reduced
    4.9. FORME ŞI INSTRUMENTE            effort tomorrow, resources and time that can be
    AVANSATE DE COMUNICARE              allocated to the development, to the priorities of
                            those moments.
    Suma de elemente legate de efectivitatea
comunicării conduce spre necesitatea luării în      4.9. ADVANCED FORMS AND TOOLS IN
calcul a mijloacelor de comunicare la distanţă.             COMMUNICATION
Activitatea de transfer de informaţii în oricare
dintre sensurile stabilite, de la fermier sau înspre       The sum of elements connected to the
fermier poate fi un factor mare consumator de      effectiveness of the communication leads to the
timp dacă de fiecare dată se utilizează drept      necessity of taking into account the distance
vector moderatorul. Desigur că o serie de        communication means. The information transfer
elemente ale comunicării, informaţii furnizate de    activity in any of the establishes directions, from
fermier, necesită asistarea de către moderatori,    the farmer or to the farmer can be an important
mai ales în fazele de demarare a activităţii      time consumer if each time the vector used is the
grupurilor. Motivul principal este, aşa cum       moderator. Certainly that a series of elements in
aminteam   anterior,   necesitatea  obişnuirii  communication, information provided by the
fermierilor cu utilizarea mijloacelor de bază în    farmer,   requires  the  moderator     assistance,
comunicare, cu folosirea de manieră sistematică     especially on the beginnings of the group
a acestora şi cu transferul instrumentarului      activities. The main reason, as we mentioned
necesar pentru decodarea corectă a mesajului      earlier, is the necessity to accustom the farmers
transmis,  necesită   intervenţia  moderatorilor  with   the  use  of   the     basic  means  in
împreună cu tot suportul şi asistenţa pe care      communication,     with     the    systematically
aceştia o pot acorda.                  employment of these means and the transfer of
    Dar pentru fermierii antrenaţi deja în     the necessary tools for correctly decoding the
activitatea grupurilor şi obişnuiţi cu utilizarea    transmitted   message,      all   requiring  the
curentă a canalelor de comunicare, o serie       moderator’s intervention together with all the
întreagă de transferuri de informaţii nu necesită    support and the assistance they can offer.
neapărat prezenţa moderatorului. Aici putem            Nevertheless, for the farmers already
încadra toate acele operaţiuni de rutină în       trained in the groups’ activity and accustomed
circularea informaţiei. În perspectiva transferului   with the current use of the communication                                                      208
moderării spre unul dintre membrii grupului, spre    channels, a complete series of information
unul dintre fermieri, utilizarea unor alte căi de    transfers does not need the moderator’s presence.
transmitere a informaţiilor decât cele bazate pe    On this category, we can include all routine
contact direct şi nemijlocit este absolut necesară.   operations in circulating the information. In the
Evident pentru situaţiile în care acest tip de     perspective of the moderation transfer to one of
transfer se pretează.                  the group members, employing different ways of
    Un instrument de comunicare la distanţă     transmitting the information than the ones based
extrem de util în transmiterea de prognoze şi      on direct contact is absolutely necessary.
avertizări  îl  constituie  telefonul.  Prezenţa  Obviously for those situations on which this type
operatorului este exclusă din start, utilizatorul    of transfer can be realised.
având opţiunile de a naviga spre punctul precis         A distance communication instrument
de interes. Aceasta înseamnă că apelarea        extremely useful in transmitting prognosis and
serviciului presupune conectarea la un calculator    warnings is the telephone. The operator’s
care are deja stocate şi înregistrate pe suport voce  presence is excluded form the start, the user
toate elementele de diagnostic, prognoză sau      having the options of navigating to his precise
avertizare. Structurarea conţinutului pe linii de    interest point. This means that calling the service
producţie, tipologie a condiţiilor şi elemente de    supposes the connection to a computer, which
prognoză sau diagnostic este o activitate relativ    has already stored and recorded on voice support
laborioasă şi care presupune o actualizare       all the elements of diagnostic, prognosis or
permanentă. Fermierul care apelează serviciul va    warnings. Structuring the content on production
trebui doar să formeze numărul telefon al        lines, conditions type, and prognosis or diagnosis
serviciului, să introducă un cod de acces,       elements it is a relatively laborious activity and
serviciul fiind restricţionat utilizatorilor comuni,  supposes a permanent update. The farmer who
şi în continuare să tasteze numărul opţiunii care    calls the service will have to dial the number to
reprezintă punctul său de interes. Astfel, el poate   introduce his access code, the service being
obţine informaţiile necesare continuării activităţii  restricted for the common users, and to choose
curente cu un efort minim şi cu un consum de      the option number representing his interest point.
timp considerabil redus faţă de orice altă cale de   On this way, he can obtain the necessary
obţinere a acestui tip de informaţii.          information for continuing the current activity
    Deşi   elaborarea,  implementarea   şi  with a   minimum of     effort  and  a  time
menţinerea unui astfel de tip de serviciu pare     consumption considerably reduced compared to
extrem de complexă, în realitate lucrurile sunt     any other way in acquiring this type of
mult mai simple. Costurile cele mai ridicate se     information.
înregistrează la demararea sistemului pentru           Even if elaborating, implementing and                                                   209
implementarea tehnică a structurii serviciului.     maintaining this type of service appear to be
Depăşirea acestui moment presupune costuri       extremely complex, in reality the situation is
minime de întreţinere şi actualizare. Beneficiile    much simple. The most elevated costs are
şi eficienţa sistemului sunt elemente deja probate   recorded on the system start for the technical
şi validate în sisteme de extensie şi consultanţă    implementing of the service’ structure. Passing
agricolă cu tradiţie. Orice efort în sensul       this  moment   brings   minimal   costs  for
implementării unui astfel de sistem se justifică    maintaining and updating. The benefits and the
deplin.                         system efficiency are elements tested and
     O altă formă avansată de comunicare      validated in systems with tradition in agricultural
presupune utilizarea calculatorului. Intermedierea   extension.  Any   effort  in   supporting  the
serviciilor de   comunicare  prin intermediul   implementation of such a system is fully
calculatorului este astăzi cea mai ieftină, fiabilă   justified.
şi rapidă soluţie. Multitudinea de opţiuni şi forme       Another    advanced     form    of
pe care informaţia o poate îmbrăca, alternativele    communication   supposes   the   use  of  the
şi  modelele    de  prezentare,  participarea  computer.   Intermediating     communication
interactivă, spaţiul virtual practic nelimitat la    services by using the computer is today the
dispoziţia comicării de informaţie scrisă, imagine   option the most low costly feasible and rapid.
şi voce, recomandă acest tip de comunicare.       The multitude of options and forms that the
     Deşi nu foarte la îndemâna majorităţii    information can take the alternatives and the
fermierilor, la o analiză atentă a beneficiilor     presentation models, the interactive participation,
posibile de obţinut prin utilizarea acestor canale   the practically unlimited virtual space available
de comunicare, orice investiţie în formare şi      for communication of information on written
echipare se justifică. Desigur că nivelul de      form, image or voice, recommends this type of
utilizare de transferat spre fermieri nu este acela   communication.
al  unu   guru  în  tehnologia  informaţiei.       Even if not very easy to handle for the
Dezvoltările ulterioare în utilizare sunt posibile şi  majority of the farmers, on a close analysis of the
de obicei sunt autostimulate. Un pachet minim de    possible benefits by using these channels of
cunoştinţe în utilizare poate fi deprins cu eforturi  communication any investment in training and
reduse în timp util. Costurile cele mai însemnate    equipping is justified. Certainly that the user
nu sunt reprezentate însă de formare ci de       level transferred to the farmers is not the one of a
echipare. În viitorul apropiat aceste costuri nu    guru in information technology. The ulterior
vor mai reprezenta o investiţie în sine, ci o      developments concerning the utilisation are
necesitate curentă de comunicare.            possible and usually self-stimulated. A minimum
     Forma precisă pe care acest mijloc de     package of knowledge in utilisation can be                                                   210
comunicare dimensionat şi proiectat pentru        acquired with a reduced effort in useful time. The
nevoile fermierilor o poate îmbrăca se constituie    most important costs are not represented by the
în aplicaţii bazate pe web, în care utilizatorul     training but by equipping. In the near future,
completează solicitarea sau informaţiile în       these costs will not represent an investment, but a
câmpurile unui formular şi poate obţine rezultate    current need in communication.
sau elemente de diagnostic la solicitarea sau          The precise form that communication
interogarea formulată. Utilizarea acestui canal de    mean, dimensioned and designed for the farmers’
comunicare se dovedeşte extrem de utilă atunci      needs can take is represented by the web-based
când tratăm alimentarea cu informaţii a bazei de     applications, through which the user fills in his
date. Astfel, fermierul transferă informaţiile      inquiry or the information in the fields of a form
constituite din observaţii înregistrate anterior în   and can obtain results or diagnostic elements for
câmpurile destinate acestui tip de date ale unui     his formulated request or inquiry. The use of this
formular. Introducerea acestor informaţii în baza    communication channels proves extremely useful
de date mai are încă nevoie de validare. Un prim     when we approach the database feeding with
pas poate fi reprezentat de restricţii de natură     information. On this way, the farmer transfers his
fizică la momentul completării. Astfel se elimină    information, previously recorded observations, in
erorile de introducere prin tastare suplimentară     the fields especially designed for this type of data
de caractere în mod accidental. În afara acestei     in a form. Introducing this basic information in
filtrări primare, un set de filtre de analiză poate fi  the database requires validation. A first step can
stabilit în scopul uşurării sarcinii de supervizare a  be represented by physical restrictions on the
moderatorilor sau operatorilor desemnaţi în acest    completing moment. On this way, the errors due
scop. Datele pot fi astfel transferate în doi paşi    to supplementary typing of characters by
simplii direct în zona de stocare.            mistake. Besides this primary filtering, a set of
    În sens invers, utilizarea bazei de date     analysis filters can be established in order to
prin lansarea de interogări în interfaţă construită   simplify the supervising task of the moderators
special în acest sens, permite obţinerea de       and operators designed on this purpose. The data
informaţii precise de stare, diagnostic sau       can be transferred on this way in two simple
prognoză prin definirea câtorva criterii simple, în   steps directly to the storing area.
mod interactiv, funcţie de interesul fermierului.        In the opposite direction, employing the
    Un alt punct important în comunicare îl     database by launching interrogations into an
reprezintă  listele  de  discuţii.  Crearea  şi  interface, especially built on this purpose allows
întreţinerea acestora generează costuri minime.     the extraction of precise status informations,
Posibilitatea de a formula supoziţii, de a ridica    diagnostic or prognosis by defining few simple
întrebări sau de a oferi soluţii şi partaja       criteria, interactively, according to the farmer’s                                                 211
experienţă este de această dată realizată la         interest.
distanţă fără a mai implica reunirea grupului. Sau            The discussion lists represent another
mai mult fără a mai necesita intervenţia           important communication point. Creating and
moderatorilor grupurilor diferite în care aceşti       maintaining these lists generates minimum costs.
fermieri se găsesc, frecvent, separaţi de distanţe      The possibility of formulating suppositions,
considerabile.                        raising questions, offering solutions and sharing
     Aceste liste de discuţii oferă o vedere       experiences is this time realised on distance
permanentă asupra pulsului activităţii grupurilor,      without implying the group gathering. Moreover,
în special asupra punctelor de interes comune sau      without involving the moderators of the groups
particulare, curente, ale fermierilor membrii.        from which these farmers are coming, frequently
     Un   segment   aparte  legat   atât  de  separated by considerable distances.
comunicare    dar  mai  ales  de   diseminarea        These discussion lists are offering a
informaţiilor îl constituie librăriile virtuale. În     permanent view over the activity’s pulse in the
aceste  spaţii    pot  fi  regăsite   rapoarte,  groups, especially over the current common
documentaţie de specialitate sau de uz curent,        interest or particular points of the member
recomandări şi orice alt material care poate fi util     farmers.
prin conţinut activităţii grupului sau partenerilor           A special segment connected both to the
acestuia. Fiecare fermier interesat poate descărca      communication     and  especially  to  the
acele materiale al căror conţinut i se pare relevant     information’ dissemination is represented by the
pentru punctele sale de interes. Costurile de        virtual libraries. On these libraries can be find
distribuire, redactare şi tipărire sunt astfel drastic    reports, specialised documents for current use,
reduse, fondurile aferente putând fi orientate spre     recommendation and any other material, which
alte eforturi.                        can be useful through its content to the activity of
     Un aspect important ca şi la utilizarea       the groups or his partners. Any interested farmer
liniei  telefonice   îl  reprezintă   securizarea.  can download those items of whose content
Deosebirea între cele două situaţii este dată de       appear relevant for his interest points. The costs
importanţa mult mai mare a conţinutului           for distribution, elaboration and printing are
comunicării prin acest al doilea tip de canal.        drastically reduced, and the allocated budget can
Funcţie de posibilităţile financiare ale grupurilor     be oriented to other efforts.
pot fi proiectate soluţii de tip VPN (Virtual              An important issue as in the situation of
Private Network –Reţea Virtuală Privată) care        the phone line use is represented by security. The
conferă un grad sporit de securitate la acces.        difference between the two situations is given by
Acest tip de soluţie este însă unul costisitor şi de     the higher importance of the communication
aceea se recomandă utilizarea de soluţii de         content for this second type of channel.                                                    212
securizare în utilizarea curentă a conectării prin       According to the financial possibilities of the
intermediul Internetului.                   groups solutions like VPN (Virtual Private
     Soluţiile software în relaţia utilizator       Network) can be designed offering an increased
server nu trebuiesc neapărat suportate pe           degree of security in access. This type of solution
principiul client – server. Aceasta ar putea creşte      is extremely expensive and therefore it is
considerabil    securitatea   dar  şi   costurile  recommended to use other solutions in the
implementării soluţiei. Accesul la baza de date        current use safety on connection through
poate fi realizat prin conexiune https la           Internet.
formulare, singurul element necesar utilizatorului            The software solutions on the relation
în acest caz fiind un browser de Internet, soluţie       user-server do not need necessarily to be
gratuită dealtfel.                       supported on the principle client – server. This
     Mai putem adăuga aici toate celelalte        situation will increase considerably the security
instrumente   de   comunicare     ca   buletinele  but also the implementing costs. The access to
informative şi operative care pot fi transmise în       the database can be realised by https connection
format electronic cu costuri net inferioare          to the forms, the only required element for a user
suportului de hârtie şi costurilor de distribuire.       being and Internet Browser, cost-free solution
     Un forum al industriilor poate fi găzduit      otherwise.
într-o  secţiune   specială,   oferind    acestora       We   can   add    here  all   other
posibilitatea de a intra în contact direct cu         communication     tools  like  informative  and
fermierii interesaţi. Astfel, contactul relativ greu      operative bulletins, which can be transmitted in
de stabilit şi menţinut, canalele de feed-back atât      electronic format with considerably reduced
de costisitoare pentru producătorii de input-uri        costs compared to the paper support and the
sau pentru ofertanţii de servicii pot fi suplinite cu     distribution costs.
succes de aceste secţiuni. Explicaţii suplimentare            A forum of the industries can be hosted
referitoare la anumite game de produse, rezultate       in a special section, offering the possibility to
comparative obţinute în condiţii similare sau         contact directly the interested farmers. On this
diferite, noi produse sau servicii pot fi integrate      way, the contact, relatively difficult to establish
în atenţia fermierilor. Supervizarea conţinutului       and maintain, the feedback channels extremely
este însă extrem de importantă, această secţiune        costly for the input producers or service
nu trebuie să reprezinte un debuşeu de marketing        providers can be replaced with success by these
pentru companii ci un forum de discuţie în care        sections. Supplementary explanations concerning
fiecare  dintre   participanţi   să-şi   regăsească  certain   product  series,  comparative   results
interesele protejate şi reprezentate.             recorded in similar or different conditions, new
     Unul    dintre  aspectele     cele  mai  products or services can be integrated in the                                                      213
importante     legate   de   comunicarea    prin  farmers’ attention. Supervising the content is
intermediul Internetului se referă la posibilitatea      therefore extremely important, as this section
utilizării instrumentului de asistare în adoptarea       should not represent a marketing output for the
deciziilor. Acest instrument care se sprijină pe        companies but a discussion forum where the
corelaţii   şi   relaţionări   între   elementele   participants can retrieve their interests protected
constitutive ale bazei de date şi elemente cu sursă      and represented.
externă dar cu influenţă asupra proceselor în             One of the most important aspects
cauză, este un produs software care sprijină          concerning the Internet based communication
fermierii   şi  moderatorii   în  alegerea   unei  refers to the possibility of using the decision-
alternative luând în considerare complexul de         assisting tool. This instrument supported on
factori de influenţă. Complexitatea interrelaţiilor      correlations and interrelations between the
care se stabilesc între factori, efectul cumulat al      constitutive elements of the database and
acestora conduc la necesitatea utilizării unor         outsourced elements but with influence over the
instrumente de analiză complexe care nu pot fi         developed processes, is a software product,
integrate altfel.                       which supports the farmers, and the moderators
     Aşa cum menţionam anterior, efortul         in selecting one alternative taking into account
construirii    unui   astfel  de    produs  este  the complex environment and the influence
considerabil. De aceea, fără un partener adecvat        factors. The complexity of the interrelations
asociat la activitatea şi interesele membrilor         established between factors, their cumulated
grupurilor, efortul financiar presupus depăşeşte        effect, are leading to the necessity of using
posibilităţile reţelei de fermieri cuprinşi în         complex analysis tools, which cannot be
diverse   grupuri.    Chiar  şi  structurile  de  integrated otherwise.
consultanţă care oferă moderatorii iniţiali ai             As we mentioned earlier, the effort of
grupurilor pot avea probleme în gestionarea unui        building  such  a  product  is  considerable.
astfel de efort.                        Therefore, without the presence of an adequate
     Rezultatele pe care un astfel de produs le      partner associated to the activity and the interests
poate produce sunt însă extrem de importante în        of the groups’ activity the financial effort
activitatea comună a fermierilor şi structurilor de      overpass the possibilities of the network of
consultanţă. O interogare complexă legată de o         farmers. Even the extension services structures,
cale de urmat sau de soluţionarea unei situaţii        which are providing the moderators, can have
precise, se reduce la câteva momente. Un rezultat       problems in administering such an effort.
exprimat atât valoric cât şi fizic al eforturilor şi          The results that such a product can
efectelor, în formă grafică sau cifrică este cât se      produce are extremely important in the common
poate de elocvent pentru un fermier. Desigur sub        activity of the farmers and of the extension                                                     214
rezerva condiţiilor precizate sau prognozate      services. A complex interrogation concerning a
pentru situaţii specifice şi pentru orizonturi de    path to follow in solving a precise situation is
timp specificate.                    reduced to several seconds. A result expressed bit
     Deşi implementarea unor astfel de soluţii   physically and financially of the efforts and
de comunicare presupune un volum important de      effects, graphically or in figures is more than
efort în termeni de formare şi un efort financiar    eloquent for a farmer. Certainly, under the
deloc de neglijat, rezultatele în comunicare prin    reserve of the specified or prognosticated
prisma fluentizării şi eficientizării o justifică pe  conditions for specific situations and precise time
deplin.                         horizons.
                                Even    if   implementing     such
  4.10. CONTINUITATEA UTILIZĂRII           communication solutions supposes an important
           METODEI              volume of effort in terms of training and a
                            financial effort not to be neglected, the results in
     Unul dintre obiectivele pe care metoda şi   communication   through  the  fluency  and
le propune constă din transferul moderării       efficiency point of view are fully justifying them.
grupurilor spre unul dintre fermierii membrii.
Desigur că un complex de factori şi activităţi     4.10. THE CONTINUITY IN METHOD USE
specifice trebuie să poată conduce spre o astfel
de situaţie, descrisă ca fiind ideală. Nerealizarea       One of the objectives that the method
acestui obiectiv la încheierea unui ciclu complet    aims to is to transfer the moderation of the
de rotaţie a problemelor nu înseamnă un eşec. Nu    groups to one of the member farmers. Certainly,
fiecare grup poate beneficia de membrii dornici     that an entire complex of factors and specific
să preia o astfel de sarcină, sau dotaţi în privinţa  activities should drive to such conditions,
comunicării / moderării.                described as ideal. Not achieving this goal on the
     Eforturile pe care moderatorul iniţiator al  completion of a rotation cycle of the problems
grupului trebuie să le depună pe parcursul       does not mean a failure. Not each group has
derulării  activităţilor  grupului  constau  în  members, willing to undertake this task, or gifted
principal în identificare unui posibil viitor      in communication / moderation.
moderator dintre fermieri şi în suportul complet        The efforts that the initial moderator of
pentru „echiparea” acestuia cu instrumentele şi     the group has to sustain during the development
metodele   de  lucru  necesare.  Principalele  of the activities of the group are mainly to
elemente de transferat constau din constitutive     identify a possible future moderator among the
ale construcţiei capacităţii de moderare şi nu     farmers and supporting him in “equipping” with
includ transferul sau construirea de competenţe     the necessary tools and methods. The main                                                 215
profesionale specifice unui agent de consultanţă.      elements to be transferred are represented by the
     Acolo unde situaţia probează existenţa       constitutive  of    the  capacity  building  in
unui potenţial viitor moderator, agentul de         moderation and do not include acquiring specific
consultanţă însărcinat cu moderarea curentă a        professional competencies of an extension agent.
grupului trebuie să procedeze, asistat de tot             Where the conditions are proving the
suportul necesar din partea celorlalţi moderatori      existence of a potential moderator, the extension
şi parteneri ai grupului la transferul acelor        agent in charge of the current moderation of the
elemente care să „activeze” capacitatea de         group should proceed assisted by the necessary
moderator a acelui fermier.                 support form the other moderators and partners
     Se consideră ca fiind cel mai dificil de      of the group to the transfer of those elements
realizat transferul unui mod de a raţiona şi        which will “enable” the capacity of moderator of
analiza cu maximă obiectivitate. Considerând        that farmer.
contextul şi apartenenţa profesională a viitorului          It is considered that the most difficult
moderator, judecăţile emise de acesta vor fi        transfer to realise is the capacity to judge and
întotdeauna tributare situaţiei curente în care       analyse  with   a  maximum   of  objectivity.
acesta sau grupul din care face parte, se află. De     Considering the context and the professional
aceea, o atenţie deosebită va fi acordată          appurtenance of the future moderator, his
instrumentelor şi metodelor specifice de analiză      judgements will always be tributary to the
şi decizie, obişnuirea viitorului moderator cu       current situation from which he or the group are
operarea într-un mediu complet detaşat de          coming. Therefore, a special attention will be
elementele personale care pot conduce la abateri      granted to the specific tools and methods in
sau distorsionări.                     analysis and decision, accustoming the future
     În situaţia în care acest proces de transfer    moderator with operating in a completely
demarează, pe parcursul derulării primelor cicluri     detached environment out of the personal
de rotaţie ale problemelor, noul moderator va fi      elements, which can drive to deviations or
asistat îndeaproape de agentul însărcinat cu        distortions.
moderarea iniţială pentru a asigura un transfer            In the situation when this transfer
neforţat spre moderarea internă. Toate acele        process begins, during the first problems rotation
elemente care nu au putut fi prevăzute pe          cycles, the agent in charge of the initial
parcursul formării noului moderator şi care pot       moderation will assist the new moderator closely,
apărea  firesc   în  derularea   proceselor  de  in order to ensure a natural transfer to the internal
soluţionare a problemelor sau în procesul de        moderation. All those elements which could not
comunicare   curentă,   vor   putea  fi  astfel  be previewed during the formation of the new
soluţionate cu întreg suportul unui profesionist,      moderator and which can rise normally in the                                                     216
în speţă al agentului de consultanţă, calificat     problem solving development or in the current
pentru această activitate specifică.          communication process can be solved with the
    Putem    folosi  spre   exemplificare  entire support of a professional, namely the
numeroase cazuri de grupuri de producători,       extension agent, qualified for this specific
specializaţi în producerea de carne de porc (în     activity.
zona Sibiului), de lapte (în zona Vatra Dornei),          We can use as example many cases of
grupuri cu conversie în producţie biologică (zona    producer groups specialised in pork production
Clujului) sau în agroturism (Reţeaua Turistică     (Sibiu area), milk (Vatra Dornei area), groups for
OVR – Operaţiunea Satele Româneşti). În toate      conversion in agro-bio production (Cluj area) or
aceste exemple s-a produs o deplasare spre       agrotourism    (Touristic  Network    OVR  –
moderare internă. Procesul a fost asistat şi bine    Operation Villages Roumains). In all these
furnizat cu expertiză, în unele cazuri cu doze     examples a movement toward an internal
maxime de voluntariat, iar transferul moderării s-   moderation occurred. The process has been
a realizat ca o urmare firească a dezvoltării      assisted and furnished with expertise, in certain
activităţii grupurilor. Desigur că aceste exemple    situation with maximum doses of volunteer
nu fac altceva decât să probeze posibilitatea      work, and the moderation transfer was realised as
transferului în situaţii de succes şi pentru metode   a natural development of the groups’ activity.
de lucru în grup altele decât metoda propusă aici.   Certainly, these examples are proving the
Potenţialul situaţiei este cel care ne interesează şi  possibility of the transfer in successful situations
posibilitatea unei astfel de dezvoltări în contextul  and for different group methods compared to the
specific românesc.                   one proposed here. The potential of the situation
    Realizarea transferului spre moderare      is the interest point and the possibility of such
internă nu va fi întotdeauna un succes deplin.     development    in the specifically Romanian
Mulţi dinte noii moderatori putând prefera să      context.
renunţe la sarcinile specifice noii activităţi pentru        Realising  the  transfer  to  internal
poziţia de fermier membru al grupului sau putând    moderation would not be always a complete
chiar să părăsească grupul. Nu există garanţii     success. Many of the new moderators can
depline pentru nici unul dintre procesele care se    renounce to the specifically tasks in the new
desfăşoară curent în activitatea agricolă şi cu atât  activity in the favour of the member position or
mai mult pentru procese în care natura umană are    even leaving the group. There are no complete
poziţia centrală.                    guarantees for any of the processes currently
    Astfel de situaţii ca şi acelea în care nu   developing in the agricultural production and
există posibilitatea transferului moderării spre    even less for those in which the human nature
interiorul grupului, spre membrii ridică problema    had the central position.                                                    217
continuităţii activităţii în grup. Răspunsurile la         Such situations together with those in
aceste întrebări pot fi găsite în justificare iniţială  which the possibility of transfer to internal
a utilizării metodei. Dacă au existat suficiente     moderation does not exist are raising the problem
elemente de justificare în aplicarea metodei       of continuing the group activity. The answers to
pentru structurile care furnizează moderatorii      these questions can be retrieved in the initial
iniţiali, să spunem structuri de consultanţă şi     justification of employing the method. If there
extensie   agricolă,  atunci  cu  siguranţă  că  were enough motivating elements in using the
utilizarea în continuare a metodei, în mod asistat    method for the structures providing the initial
sau cu implicarea directă a unui moderator –       moderators, namely extension services, then
agent de consultanţă, nu reprezintă o problemă.     certainly the continuation of the method assisted
Reluarea unui nou ciclu complet de rotaţie în      or with direct involvement of a moderator /
rezolvarea problemelor, cu un spectru complet      extension agent, do not represent a problem. The
nou de soluţionat sau conţinând numai în parte      renewal of a complete rotation cycle, with a
probleme noi, va reprezenta astfel un pas nou în     completely new spectrum of problems to solve,
dezvoltarea şi utilizarea metodei şi nu o reluare a   or containing only partially, new problems, will
unui proces care nu a reuşit pe deplin.         represent a new stage in developing and
     Abordarea şanselor de transfer spre       employing the method and not a repetition of an
moderare internă atunci când ne referim la forma     incomplete process.
extinsă a metodei conduc spre un rezultat prea           Approaching the chances of transfer to
puţin fezabil. Complexitatea activităţilor de      the internal moderation when we refer to the
desfăşurat împreună cu o serie de competenţe       extended form of the method is leading to an
specifice agenţilor de consultanţă referitoare la    unfeasible result. The complexity of the activities
linii  de  producţie  sau   producţii  complet  to develop together with a series of competencies
necunoscute fermierilor „candidaţi” la moderare,     specific to the extension agents regarding
conduc spre imposibilitatea realizării unui astfel    production lines or production completely new
de transfer. De aceea, acest obiectiv se aplică cu    and unknown to the farmers, “candidates” to the
precădere formei restrânse şi numai acolo unde      moderation, are driving to the impossibility or
situaţia o permite şi justifică stabilirea unui astfel  realising such a transfer. Therefore, this objective
de obiectiv în strânsă concordanţă cu structura     applies preferentially to the restraint form and
grupului şi cu realitatea.                only where the conditions allows and justifies the
     Aşa cum menţionam anterior, transferul     establishment of such and objective closely
spre moderarea internă a grupului constituie un     correlated with the group structure and with the
obiectiv, dar evaluarea atingerii acestui obiectiv    reality.
nu trebuie să impieteze asupra rezultatelor             As we mentioned earlier, the transfer to                                                 218
obţinute de grup. Poate constitui o situaţie ideală,  internal moderation represents an objective, but
de dorit dar nu una obligatoriu de atins. Acest    the assessment in achieving this goal should not
obiectiv trasează numai posibilitatea dezvoltării   be reflected over the group results. It can
metodei, suficient de elastică pentru a se putea    represent an ideal situation, desirable, but not
adapta necesităţilor specifice, şi nu un reper de   compulsory in achieving. This objective is
succes.                        marking  the  possibility  of  the  method’s
                            development, sufficiently elastic to adapt to the
                            specific needs, and not a success milestone.
                                                 219
  5. PERSPECTIVELE GRUPULUI DE                5. THE PERSPECTIVES OF THE
   REZOLVARE A PROBLEMELOR                   PROBLEM SOLVING GROUP
    Această   parte   dedicată   simulării       This chapter, reserved to the simulation
activităţii grupurilor are ca principal obiectiv     of the groups’ activities has as main objective to
sublinierea posibilelor dificultăţi în crearea şi    emphasise the possible difficulties in the creation
funcţionarea grupurilor. Această parte poate fi     and the functioning of the groups. This part can
extrem de utilă moderatorilor iniţiatori ai metodei   be extremely useful to the initial moderators in
pentru a conştientiza dificultăţile inerente şi     the method for acknowledging the inherent and
posibile în desfăşurarea activităţilor specifice     possible bottlenecks in developing the specific
metodei. Dificultăţile care pot impieta asupra      method’s activities. The difficulties, which can
unei funcţionări normale a metodei Grupului de      interfere in the normal functioning of the method,
Rezolvare a Problemelor sunt organizate în trei     of Problem Solving Group, are organised in three
mari categorii: dificultăţi în crearea grupurilor,    large categories: difficulties concerning the
dificultăţi în funcţionarea grupurilor şi dificultăţi  groups’    creation,   difficulties  in  groups’
în continuarea / reluarea activităţii grupurilor.    functioning and difficulties in continuing /
                             restarting the groups’ activities.


   5.1. DIFICULTĂŢI ÎN CREAREA
         GRUPURILOR                  5.1. DIFFICULTIES IN GROUPS’
                                        CREATION
    În crearea grupurilor, dificultăţile majore
pe care agenţii de consultanţă, moderatori ai           Concerning the group creation, the major
viitoarelor grupuri, le pot întâmpina sunt legate    difficulties   for  the   extension  agents,  the
de contactarea fermierilor, comunicarea cu        moderators of the future groups, are connected to
aceştia în scopul extragerii situaţiei curente şi a   contacting the farmers, to communicate with
problemelor cu care aceştia se confruntă,        them for extracting the current situation and their
motivarea şi atragerea viitorilor membrii spre      problems, to motivate and attract the future
funcţionarea în grup şi soluţionarea în comun a     members into the group functioning and common
problemelor   curente,   dificultăţi  legate  de  solving of the current problems, difficulties
structurarea viitoarelor grupuri.            linked to the structuring of the future groups.
    Dificultăţile de contactare apar cel mai          The contacting difficulties appear the                                                     220
adesea acolo unde agenţii de consultanţă au o        most often there where the extension agents have
experienţă redusă în teren cu fermierii din zonă       a reduced field experience with the farmers from
sau în zonele în care activitatea acestora se        the area or from the areas in which their activity
rezumă la intervenţii punctuale generate de         is resumed to punctual interventions generated by
solicitările fermierilor. În lipsa contactelor        the farmers’ requests. In absence of the previous
anterioare şi a unei activităţi desfăşurate în        contacts and common developed activity, in
comun, în situaţii în care agentul de consultanţă      situations where the extension agent encounters
intră pentru prima dată în contact cu fermierii       the farmers from that area for the first time,
zonei respective, abordarea ideii de lucru în grup      approaching the idea of group activity should be
trebuie tratată ca fiind un aspect extrem de         treated as a very sensitive aspect.
sensibil.                              As we mentioned in the previous
    Aşa    cum   menţionam    în  capitolele  chapters, the idea of functioning in a group has
anterioare, ideea funcţionării în grup nu are nimic     nothing to do with the previous cooperative or
de a face cu fostele structuri cooperatiste sau       collectivist structures or with the more recent
colectiviste şi nici cu mai recentele experienţe de     experiences  of  associative  type  from the
tip  asociativ   din   agricultura  românească.   Romanian agriculture. Maintaining active the
Menţinând activă atenţia asupra contextului,         attention over the context, in which the farmers
context în care fermierii au o repulsie manifestată     have a manifested repulsion fro these forms, all
faţă de aceste forme, toate generatoare de          generators of negative experiences, transferring
experienţe negative, transferul ideii de rezolvare      the idea of solving in common the problems,
în comun a problemelor, trebuie să îmbrace o         should take an attractive but realistic form.
formă atractivă dar realistă.                    No farmer to which an extension agent
    Nici un fermier căruia un agent de          addresses for the first time or after two pervious
consultanţă i se adresează pentru prima dată sau       visits, isolated in time, will not welcome openly
în urma a două vizite anterioare, izolate în timp,      an idea which supposes an association form,
nu va primi cu braţele deschise o idee care         regardless its nature. Starting from these
presupune o formă de asociere, oricare ar fi ea.       considerations and based on the extension
Pornind de la aceste considerente, bazat pe         agent’s working experience with the farmers, on
experienţa de lucru cu fermierii a agentului de       the precise knowledge of that specific region, of
consultanţă, pe cunoaşterea precisă a realităţilor      the exploiting structures, and the enounced or
zonei respective, a structurii de exploatare şi a      identified problems from the exterior, on the
problemelor    enunţate   sau  identificate  din  cultural model, tradition and common values of
exterior, pe modelul cultural, tradiţia şi valorile     the inhabitants of that specific area, the major
comune ale locuitorilor zonei respective, sarcina      task of the consultant becomes the identification                                                   221
majoră a consultantului devine aceea de a              of the access ways to the understanding of the
identifica porţile de acces spre înţelegerea            principle and of the method’s functioning and
principiului şi funcţionării metodei şi identificare        eliminating the comprehension barriers.
şi înlăturarea barierelor în calea înţelegerii.                An  open  and   sincere   position  in
    O    poziţie  deschisă     şi  sinceră   în  presenting the advantages and disadvantages of
prezentarea    avantajelor     şi   dezavantajelor    the method, of the risks and the benefits is
metodei,   a    riscurilor  şi    beneficiilor   este  always   preferred   in   such   circumstances.
întotdeauna de preferat în astfel de situaţii.           Compromising the farmers’ trust with the
Compromiterea încrederii fermierilor cu cel mai           smallest detail presented in a different form than
mic detaliu prezentat într-o altă formă decât            the reality, drives inevitably to disparage of the
aceea    reală,    conduce      inevitabil    spre  method’ idea, as well as well as for any other
compromiterea ideii metodei, ca de altfel, a            method.
oricărei alte metode.                             The introduction of the extension agent
    Introducerea agentului de consultanţă în          in such situations has to be realised after
astfel de situaţii trebuie realizată după ce în           identifying and attracting an opinion leader from
prealabil a fost identificat şi atras un lider de          that area. Under no other reason the extension
opinie din zonă. Sub nici un alt pretext agentul de         agent should try to introduce himself to the
consultanţă nu va încerca să se introducă singur          farmers he contacts for the first time. The
fermierilor pe care îi contactează pentru prima           intermediation that an opinion leader from the
dată. Intermedierea pe care un lider de opinie din         area can realise after he understood the
zonă o poate realiza după ce a înţeles principiul          functioning principle and the idea of the method,
de funcţionare şi ideea metodei, va fi însoţită           will be accompanied in the eyes of the farmers
astfel în ochii fermierului contactat de o validare         by a trust validation, by a formal pre-accept from
de încredere, de un pre-accept formal din partea          his side. Certainly, this is only opening the way
acestuia.   Desigur    că  aceasta     este   doar  and an important number of steps should be
deschiderea de drum şi că un număr important de           accomplished before the farmers can be attracted
paşi mai trebuie urmat înainte ca fermierii să           on the method way. Nevertheless, the major
poată fi atraşi pe calea metodei. Dar dificultăţile         difficulties concerning the contacting, on those
majore legate de contactare, acolo unde nu             areas where no pervious links existed with the
existau legături anterioare cu fermierii zonei,           farmers, are solved.
sunt rezolvate.                                One  of   the  classical  examples  is
    Unul dintre exemplele clasice este             represented by the contacting difficulties of the
constituit de dificultăţile de contactare ale            former agricultural extension services, from the
fostelor servicii de consultanţă agricolă, de pe          General Directions for Agriculture and Food                                                         222
lângă Direcţiile Generale pentru Agricultură şi           Industry (D.G.A.I.A.), before they moved into
Industrie   Alimentară    (DGAIA),     înainte   ca  the County Offices for Agricultural Consulting
acestea să migreze în Oficiile Judeţene de             (O.J.C.A.). In the Timis County, the joint activity
Consultanţă Agricolă (OJCA). În judeţul Timiş,           of the teams from the Banat’s University of
activitatea  conjugată    a   unor    echipe    ale  Agricultural Sciences and from DGAIA reveal
Universităţii de Ştiinţe Agricole a Banatului din          with no exception, the lack of consistent contacts
Timişoara şi ale DGAIA au reliefat, fără              of the local agricultural administration in the
excepţie, lipsa unor contacte consistente ale            agricultural environment. Moreover, on the
administraţiei agricole locale în mediul agricol.          discussions with the farmers, theirs reserves on
Mai mult, la discuţiile purtate cu fermierii,            expression were considerably higher in the
rezervele   acestora   în    exprimare     au   fost  presence of the agricultural administration
considerabile    în  prezenţa     reprezentanţilor    representatives, even if those represented the
administraţiei   agricole,    chiar   dacă  aceştia   agricultural extension department and therefore
reprezentau departamentul pentru consultanţă            were in the service of the farmers. The farmers’
agricolă şi deci erau în slujba fermierilor.            inhibition disappeared immediately when the
Inhibiţia acestora a dispărut imediat ce discuţiile         discussions excluded the DGAIA representatives.
au exclus reprezentanţii DGAIA. De altfel, la            In addition, from the middle of 1998, the
jumătatea   anului   1998,     Direcţia     pentru  Direction  for  Agricultural   Extension      (the
Consultanţă   Agricolă      (structura   anterioară    structure before the OJCA), has been dissolved
OJCA), a fost dizolvată din cadrul DGAIA              inside the DGAIA Timis.
Timiş.                                   Certainly that the reserves expressed by
     Desigur că rezervele manifestate de către         the farmers are reasonable especially when the
fermieri sunt justificate, mai ales atunci când           expressed   interest  is   punctual,      purely
interesul exprimat este unul punctual, pur             professional and distant, from a superior position.
profesional şi distant, de pe o poziţie de             Our example emphasise the fact that in precise
superioritate. Exemplul nostru vine să sublinieze          circumstances,    according    to     previous
faptul  că  în  situaţii    precise,   funcţie   de  developments and recent evolutions, certain
dezvoltările anterioare şi de evoluţiile recente,          partners can be placed considerably closer to the
unii parteneri pot fi mult mai aproape de              farmers community than the development actors
comunităţile fermierilor decât acei actori ai            which by definition should be integrated in those
dezvoltării care prin definiţie ar trebui să se           communities.   The joint   effort  or   a   real
găsească   integraţi  cu     aceste   comunităţi.    partnership between those, can lead to a punctual
Activitatea conjugată sau un parteneriat real între         solution for this situation, until the normality is
aceştia poate conduce la rezolvarea punctuală a           restored, concerning these relations.                                                          223
acestei situaţii, până la restaurarea stării de           A second major problem that the
normalitate în privinţa acestor relaţii.         extension agents can meet during the procedures
     O a doua problemă majoră pe care        of groups’ creation is represented by the
agenţii de consultanţă o pot întâmpina în        communication difficulties with the farmers.
procedurile de formare a grupurilor o reprezintă     These difficulties can be due to the sender, in our
dificultăţile de comunicare cu fermierii. Aceste     situation the extension agent as future moderator
dificultăţi se pot datora atât emiţătorului, în cazul  of the group, but also to the receivers, the
nostru,  agentul  de  consultanţă   ca  viitor  farmers, as future members of the group.
moderator, cât şi receptorilor, adică fermierilor,         The difficulties caused by the extension
viitorii membri ai grupului.               agent can be due to an improper or incorrect
     Dificultăţile cauzate de agentul de      formulation of the messages addressed to the
consultanţă pot fi datorate unei formulări        farmers. We should not forget that the farmers
nepotrivite sau incorecte a mesajelor adresate      have not benefited yet from the specific activity
fermierilor. Nu trebuie să uităm că fermierii nu     developed by the extension agent, which can
au beneficiat încă de o activitate specifică       support them in the complex message decoding.
desfăşurată de către agentul de consultanţă care     The communication barriers are still present or
să îi ajute în decodificarea mesajelor complexe.     recently removed circumstances, which does not
Barierele comunicării sunt încă prezente sau       create a comfortable communication situation for
proaspăt înlăturate, ceea ce nu creează încă o      the farmers. Therefore, designing and building
stare de confort în comunicare pentru fermieri.     the messages should take into account firstly the
De aceea proiectarea şi construcţia mesajelor      farmers’ achieved stage de in understanding and
trebuie să ţină cont în primul rând de stadiul atins   decrypting the content.
de  fermieri  în  înţelegerea  şi   decriptarea       On those situations where a pervious
conţinutului acestora.                  experience of group activity, with satisfactory
     Acolo unde există deja o experienţă      results exists, there is an information source
anterioară de activitate de grup cu rezultate      concerning the understanding level, the content
satisfăcătoare pentru fermieri, există şi o sursă de   of the transferred messages and their shape. If the
informaţii legate de nivelul de înţelegere, de      anterior     experiences  generated     deep
conţinutul mesajelor vehiculate anterior şi de      dissatisfactions to the farmers, the content of
forma acestora. Dacă însă astfel de experienţe      those occurrences should be carefully analysed in
anterioare au fost generatoare de insatisfacţii     order to avoid any superposing in expressions or
profunde pentru fermieri, conţinutul respectivelor    illustrations, which can revive the previous
experienţe trebuie analizat temeinic pentru a      discomfort feelings. There are situations on
evita orice suprapunere în exprimare sau evocări     which    no   such  elements  are   present,                                                   224
care ar putea readuce în actualitate sentimentele    circumstances on which the extension agent
de inconfort anterioare. Există situaţii în care nici  should guide himself using reactions’ survey.
un astfel de element nu este prezent, situaţie în        The formulation and the expression
care agentul de consultanţă va trebui să se       manner of the extension agent is the key issue on
ghideze folosindu-se de sondarea reacţiilor.      removing these difficulties. The experience
    Formularea şi exprimarea agentului de      attains a critical mass on this situation. On those
consultanţă  este  cheia  înlăturării  acestor  situations where this experience is absent a
dificultăţi. Experienţa are un cuvânt greu de spun   formation /education is necessary for acquiring a
în această situaţie. Acolo unde această experienţă   minimal set of tools and the required knowledge
este absentă se impune o formare / educare în      by the extension agents before the encounter the
sensul deprinderii unui instrumentar minim şi a     farmers in approaching the Problem Solving
cunoştinţelor necesare de către agenţii de       Group subject.
consultanţă înainte ca aceştia să intre în contact        The reactions’ control of the extension
cu fermierii în abordarea subiectului Grupurilor    agent during the discussions with the farmers is
de Rezolvare a Problemelor.               at least of the same importance and relevance for
    Controlul   reacţiilor  agentului   de  the process as the content, the shape and the
consultanţă la discuţiile cu fermierii este cel     orientation of the discussions. A superior control
puţin la fel de important şi relevant pentru proces   level and avoiding the reflex reactions are
ca şi conţinutul, forma şi orientarea discuţiilor.   imposed in the agents’ behaviour.
Un nivel superior al controlului şi o evitare a         On the field activity, for a university
reacţiilor de tip reflex se impune în conduita     structure in agricultural extension, in the Craiova
agenţilor.                       area, one of the extension agents has been
    În activitatea de teren, pentru o structură   replaced after less than two months from the
universitară de consultanţă agricolă, în zona      beginning of the activity. The reasons which lead
Craiovei, unul dintre agenţii de consultanţă a fost   to this decision where founded on his behaviour,
înlocuit la mai puţin de două luni de la începerea   based on strong and aggressive basic reactions in
activităţii. Motivele care au condus la această     the direct activity with the farmers, a personal,
decizie, au fost constituite de comportamentul     general presentation which did not fit the profile
acestui, bazat pe reacţii primare puternice şi     and promoting personal interests in the detriment
agresive în activitatea directă cu fermierii, o     of the developed activity. The replacement on
prezentare generală, personală, ce nu se potrivea    time of the extension agent allowed the prestige’
profilului şi promovarea de interese personale în    rescue of the extension office from the
detrimentul activităţii desfăşurate. Înlocuirea la   agricultural faculty and earning the farmers’
timp a agentului de consultanţă a permis salvarea    interests.                                                225
prestigiului biroului de consultanţă de pe lângă          The difficulties, which can rise due to the
facultatea de agricultură şi câştigarea interesului   farmers, are connected to the level and the
fermierilor.                       quality of their perception. Frequently, a previous
     Dificultăţile care să pot să survină      preparation work is required in order to correct a
datorită fermierilor sunt legate de nivelul şi      distorted perception about the extension agent’s
calitatea percepţiei acestora. Cel mai adesea se     position, about the interests he represents, and
impune o muncă anterioară de pregătire pentru a     about the structure to which he belongs.
corecta o percepţie distorsionată despre poziţia          Not only the perception over the
agentului de consultanţă, despre interesele pe      extension agent’s position constitutes a difficulty
care acesta le reprezintă, cât şi a structurii căreia  in   communication,     but   frequently   the
acest agent aparţine.                  emplacement of the farmers on resistant positions
     Nu numai percepţia asupra poziţiei       next  to  initiatives  coming   from   outside
agentului de consultanţă constituie o dificultate    community. Over passing these barriers can be
de  comunicare,    ci  frecvent,  amplasarea   realised   only  by   creating  a  comfortable
fermierilor pe poziţii de rezistenţă faţă de       environment, which can underline correctly the
iniţiative venite din exteriorul comunităţii.      current position of the farmer, its importance and
Depăşirea acestor bariere se poate face numai      the  development     possibilities  and   the
prin crearea unui mediu de confort care să        perspectives. The agent should ally to the framers
sublinieze corect poziţia pe care fermierul o      interests in order to eliminate their resistance in
deţine în mod curent, importanţa acesteia ca şi     accepting the initiatives.
posibilităţile  de  dezvoltare   şi  perspectiva.       One of the most important elements of
Agentul   trebuie   să  coalizeze  intereselor  the communication difficulties with the farmers
fermierilor pentru a putea înlătura rezistenţa în    and which occurs due to both participant sides is
acceptarea iniţiativelor.                represented by the interpretation of the farmers’
     Unul  dintre   cele  mai  importante  reaction and the content of their communication.
elemente ale dificultăţilor de comunicare cu       Again, the experience and the professional
fermierii şi care se datorează în egală măsură      knowledge, the acquired competencies of the
ambelor părţi participante la comunicare este      extension agents should allow them to decode
constituit de interpretarea reacţiei şi conţinutului   correctly and completely the farmers’ messages.
comunicării fermierilor. Din nou experienţa şi      Both sides should be prepared carefully for these
cunoştinţele profesionale, competenţele atrase ale    first contacts.
agenţilor de consultanţă trebuie să le permită           The content and the form of the designed
acestora o interpretare corectă şi completă a      messages, altered for different zones and farmers,
mesajelor fermierilor. Ambele părţi trebuiesc      their transmission mode, the preparation of the                                                     226
pregătite cu atenţie pentru aceste prime luări de      receivers for a correct reception and perception,
contact.                           the preliminary activities, the correct decryption
      Conţinutul şi forma mesajelor proiectate,     of the answer messages and of the reactions, they
diferit pentru zone şi fermieri diferiţi, modul de      are all regrouped in a complex of measures
transmitere a acestora, pregătirea receptorilor       which can eliminate the possible contacting
pentru conţinutul mesajelor şi pentru o recepţie şi     difficulties and communication problems with
percepţie    corectă,  activităţile    preliminare,  the farmers.
decriptarea corectă a mesajelor de răspuns şi a           A special category of problems is
reacţiilor, toate se reunesc într-un complex de       represented by the difficulties on motivating the
măsuri ce pot asigura eliminarea posibilelor         farmers. As the participating accept in the
dificultăţi de contactare şi comunicare cu          method depends critically on motivation, the
fermierii.                          activity of transferring the motivating elements
      O categorie aparte de probleme o         from the extension agent to the farmer is
constituie   dificultăţile   de   motivare   a  essential. Often, the farmers are prevented from
fermierilor. Întrucât acceptul la participare în       projecting their own interest in the near future
cadrul metodei depinde esenţial de motivare,         due to a distorted perception or misunderstanding
activitatea de transfer a elementelor motivante       of the implications that certain changes can have
din partea agentului de consultanţă spre fermier       over them and their farm. The main reason is
este crucială. Adesea fermierii sunt împiedicaţi       represented by a limited approach on the scale
să-şi proiecteze propriul interes în viitorul        farm or the immediate neighbourhood, the most
apropiat din cauza unei percepţii distorsionate       fortunate situations extending to the scale of the
sau a înţelegerii greşite a implicaţiilor pe care      farmers’ community to which he belongs. This
unele modificări le pot avea asupra lor şi a         reduced scale and the offered perspective in his
fermei. Motivul principal este reprezentat de o       own vision strongly un-motivates the farmer in
abordare limitată la scara fermei sau a imediatei      any participation.
vecinătăţi, în situaţiile cele mai fericite la scara         The main task of the extension agent in
comunităţii de fermieri din care acesta face parte.     this context is to offer a complete picture of the
Această scară redusă şi perspectivele pe care le       entire situation inside which each farmer can
oferă   în  viziunea  proprie    a  fermierului  retrieve himself, a frame in where he can find his
demotivează puternic orice participare.           interests. Such a construction is relatively
      Sarcina  principală  a   agentului  de  laborious   and  includes  fine  elements  in
consultanţă în acest context este aceea de a oferi      interpreting and realising the projections.
un tablou complet al situaţiei în care se poate           Certainly, the central motivation as in
regăsi fiecare fermier, cadru în care acesta poate      any business consists of ameliorating the                                                    227
să-şi  regăsească   interesele.   O  astfel  de  economical situation. This amelioration is the
construcţie este suficient de laborioasă şi         central motive of the method, even if the
incumbă elemente de fineţe ale interpretării şi       immediate   manifesting  forms  are   frame
realizării proiecţiilor.                   improvements or indirect enhancements, which
     Evident că motivaţia principală, ca în       are reflected less obviously in the near future.
situaţia oricărei afaceri, constă din ameliorarea      The entire situation that can lead to a motivating
situaţiei economice. Această ameliorare este         formulation for the farmer is based on a
mobilul de bază al metodei în sine, chiar dacă        projection. Even if the projection is supported by
formele   de   manifestare     imediată   sunt  real elements and possible evolutions, it has to be
îmbunătăţiri ale cadrului, sau reparaţii indirecte,     formulated with extreme caution, on that way
care se reflectă la un nivel mai puţin evident în      that  the  interfering deviations  during the
viitorul imediat. Toată situaţia care poate         development could not create a frustrations or
conduce la formularea unei motivaţii pentru         remorse to the farmers. Moreover, a very high
fermier este însă o proiecţie. Şi deşi această        level of the projection can lead to deep
proiecţie se bazează pe elemente din real şi pe       dissatisfactions next to the situations created by
evoluţii probabile, ea trebuie formulată cu mare       solving the problems.
atenţie, astfel încât abaterile care pot surveni pe         The respective projections together with
parcurs să nu creeze un sentiment de frustrare sau      correct, complete and realistic interpretations
vinovăţie fermierilor. Mai mult, un nivel foarte       should offer motivating support to the farmers
înalt al proiecţiei poate conduce la insatisfacţii      but also markings for their future activities. As
profunde faţă de situaţiile create prin soluţionarea     we mentioned in the introductory chapters the
problemelor.                         method addresses mainly the farmers. This
     Proiecţiile   respective  împreună   cu  means that it does not cover those subsistence
interpretări corecte, complete şi realiste trebuie      and hobby farms. As a result, it does not address
să ofere suport de motivare fermierilor dar şi        those farmers, which are structurally un-
repere pentru activităţile viitoare ale acestora.      motivated.
Aşa cum spuneam în capitolele introductive,             Finally, a fourth category of problems
metoda se adresează în principal fermierilor.        connected to the group’ creation is represented
Adică nu introduce în datele problemei toate         by the difficulties in structuring the groups.
acele forme de exploatare de subzistenţă şi         This category of difficulties is internal and
hobby. Prin urmare nu se adresează unor fermieri       addresses only the future moderators. The
demotivaţi structural.                    possible solutions are coming from the joint
     În fine, o a patra categorie de probleme      activity of the moderators during the groups’
legate de crearea grupurilor este reprezentată de      creation stages. An effective and constant                                                   228
dificultăţile de structurare a grupurilor.          communication can reduce considerably these
Această categorie de dificultăţi este una internă şi     difficulties. The opinions and observations
adresează    numai     viitorii    moderatori.   exchange together with the farmers’ movements
Soluţionările   posibile  vin   din   concertarea   in the structuring of the future groups is
activităţii moderatorilor în etapele de creare a       extremely important and essential for the
grupurilor. O comunicare efectivă şi constantă        extended form of the Problem Solving Group.
poate reduce considerabil aceste dificultăţi.             On this way, the risk of “skipping”
Schimbul de opinii sau observaţii ca şi schimbul       farmers which are interested and motivated and
de fermieri în structurarea viitoarelor grupuri este     who can influence the community opinion is
extrem de importantă şi esenţială formei extinse       avoided.
a metodei Grupului de Rezolvare a Problemelor.            The structuring difficulties can occur
    Astfel,   sunt  eliminate   riscurile  de  also due to a number too large of farmers who fit
necuprindere a unor fermieri interesaţi şi motivaţi      the profile of the future group. A decision in this
şi care pot influenţa opinia comunităţii din care       direction is extremely difficult. The extension
aceştia fac parte.                      agent, as a future moderator of the group should
    Dificultăţile de structurare pot să apară şi     be partially discharged of this task or closely
datorită unui număr prea mare de fermieri care se       supported.     From   effectiveness     reasons
potrivesc profilului viitorului grup. Decizia în       concerning the functioning of the future group,
acest sens este extrem de dificilă. Iar agentul de      the rotation of the problems to solve and the
consultanţă, viitor moderator al grupului trebuie       moderation and communication possibilities, as
degrevat parţial de această sarcină sau sprijinit       well as the financial constraints, the group size
îndeaproape. Din raţiuni de efectivitate a          cannot be too large. The farmers fitting the
funcţionării viitorului grup, a rotaţiei problemelor     profile can also be associated to the group as
în rezolvare şi a posibilităţilor de comunicare şi      duplicators and not active members or can be
moderare, ca şi sub constrângerea unor elemente        attached   to  other   extended   groups    and
de natură financiară, talia grupului nu poate fi       delocalised according to the situation. This
prea mare. Fermierii care corespund profilului        situation  can  generate   dissatisfactions   and
pot fi asociaţi grupului ca replicanţi, deci nu        frustrations in terms of preferences. Therefore,
membrii activi sau pot fi ataşaţi altor grupuri de      under the constraint of a maximal number of
formă extinsă şi delocalizate, funcţie de situaţie.      farmers admitted for the future group, the future
Aceasta poate genera nemulţumiri şi frustrări sub       members   should    have  the  first   option.
aspectul   preferinţelor.   De     aceea,   sub  Manifesting this option should be realised under
constrângerea numărului maxim de fermieri           the moderation of the extension agent and
admişi pentru un grup, viitorii membrii trebuie să      benefiting of his all support.                                                        229
poată avea prima opţiune. Manifestarea acestei
opţiuni trebuie realizată sub moderarea agentului
de consultanţă şi beneficiind de întreg suportul      5.2. DIFFICULTIES IN GROUPS’
acestuia.                                FUNCTIONING


                                Certain difficulties that may frequently
 5.2. DIFICULTĂŢI ÎN FUNCŢIONAREA          occur in groups’ functioning are connected to
        GRUPURILOR              incomplete solving of the problems linked with
                           the communication and motivation issues and the
    Unele dintre dificultăţile care pot să    possible aggravation of these aspects. The issues
apară în mod frecvent în funcţionarea grupurilor   of the previous stage, apparently solved or
sunt legate de nesoluţionarea completă a       treated superficially can be retrieved in the
problemelor legate de comunicare şi motivare ca    groups’ functioning, only this time on a superior
şi de posibila agravare a acestor aspecte.      dimension.
Problemele etapei anterioare aparent rezolvate         As we mentioned on the previous
sau tratate superficial se pot regăsi şi în      chapters, the basic principle of the method
funcţionarea grupurilor, însă de această data la o  consist on sharing experiences and opinions
anvergură mult superioară.              among farmers, employing on this purpose the
    Aşa cum aminteam şi pe parcursul       most simple means and channels, easy to handle
capitolelor anterioare, principiul de bază al     by farmers, and from the contact and the
metodei contă din partajarea experienţelor şi     imperative participation of them. It is obvious
opiniilor fermierilor, utilizând în acest scop    that in the absence of a motivation or in the
mijloacele şi canalele cele mai simple, la      presence of an insufficient motivation, no farmer
îndemâna  fermierilor  şi  din  contactul  şi  will subscribe to participate to method. A formal
participarea nemijlocită a acestora. Este o      acceptance, from curiosity and / or from
evidenţă faptul că în lipsa unei motivaţii, sau în  necessity has to be motivated in continuance. As
prezenţa unei motivaţii insuficiente, nici un     a result, after the effort spent on offering enough
fermier nu va subscrie participării la metodă. Un   support   for  motivation,    in   the    method
accept formal, din curiozitate şi / sau necesitate  involvement, it is necessary to continue the
trebuie motivat în continuare. Prin urmare, după   determination   during   the   entire      method’
efortul depus pentru a oferi suficient suport     accompanying by the extension agent.
motivaţional pentru implicarea în metodă, este         The   moderator   can    find   sufficient
necesară o continuare a determinării pe tot      motivational    resources   from       the   other
parcursul acompanierii metodei de către agentul    participating farmers, even if employing direct                                                     230
de consultanţă.                       comparison is a subject relatively sensitive and
      Acesta poate găsi suficiente resurse în     should be employed with care. The most
motivarea   membrilor   la   ceilalţi  fermieri  appropriate form would be to use as resources the
participanţi, deşi utilizarea de comparaţii directe     participants  from    the   parallel   groups,
este un subiect relativ sensibil şi trebuie utilizată    participating in the network of the Problem
cu prudenţă. Forma cea mai potrivită ar fi         Solving Groups. On this way, by absence of
utilizarea ca resurse a participanţilor din grupuri     direct previous contact with the person, the
paralele, participante la reţeaua Grupurilor de       elements can be transferd with a higher accepting
Rezolvarea a Problemelor. Astfel, prin absenţa       rate. There are situations on which bringing in
contactului direct cu persoana, elementele pot fi      contact two or more farmers can offer the
transferate cu o rată de acceptare superioară.       necessary support in motivation. Resolving
Există şi situaţii în care punerea în contact a doi     supposes only the contact intermediation of the
sau mai mulţi fermieri pot oferi acel suport        involved or interested farmers and demands only
necesar în motivare. Rezolvarea nu presupune        logistical aspects to be solved.
decât aducerea în contact direct a fermierilor           Our experience in creating producer
implicaţi sau interesaţi şi comportă deci numai       groups demonstrates that bringing the potentially
aspecte de natură logistică în rezolvare.          interested farmers is the only necessary step to
      Experienţa noastră în crearea grupurilor     accomplish. The exchanges they realise after the
de producători, demonstrează că aducerea în         first intermediation are developing exponentially,
contact a fermierilor potenţial interesaţi este       and the contacts rise and maintain even outside
singurul   pas  absolut  necesar.   Schimburile   the organised frame. On this way, one of the
realizate de aceştia după prima intermediere se       experiences developed with one of the farmers
dezvoltă exponenţial, iar contactele apar şi se       was duplicated by the other members without
menţin chiar în afara cadrului organizat. Astfel,      requiring the intervention of the advising
una dintre experienţele dezvoltate cu unul dintre      structure. Moreover, they have proceeded to the
fermieri a fost replicată de către ceilalţi membrii     duplication without     asking for the office
fără a mai fi nevoie de intervenţia structurii de      agreement, after which they communicated and
consiliere. Mai mult aceştia au procedat la         commented the achieved results on a superior
replicare fără a mai avea nevoie de acceptul        level of the recorded satisfaction.
structurii, după care au comunicat şi comentat           The  core  of   the  collaboration  is
rezultatele obţinute la un nivel superior al        constituted almost naturally when the minimum
satisfacţiei înregistrate.                 required conditions, mainly the own interest of
      Nucleul colaborării se constituie aproape    the farmers are acquired. Therefore, the initiative
natural,   atunci  când    condiţiile  minime,  is necessary to gather these farmers and to create                                                      231
reprezentate în principal de interesele proprii      a frame, which can offer validity and confidence.
fiecărui fermier, sunt întrunite. Este, însă, nevoie        Motivating has to remain a permanent
de iniţiativă pentru a reuni aceşti fermieri şi de     concern for the moderators. Any elements linked
crearea cadrului care să ofere valabilitate şi       to failures, at any scale they can occur, of
încredere.                         reduced satisfactions during the problem solving
     Motivarea trebuie deci să rămână o        can easily drive to un-motivation.
preocupare permanentă a moderatorilor. Orice            One of the motivating factors with the
elemente legate de eşecuri, la orice scară s-ar      strongest influence is represented by the group
putea produce ele, de satisfacţii reduse pe        position. On a current update of the group’s
parcursul soluţionării problemelor pot conduce       position and influence over the partners, and the
cu uşurinţă la demotivare.                 other actors operating on the same market or
     Unul dintre factorii motivanţi cu cea mai     tangential to agriculture, to the position that
puternică influenţă este acela legat de poziţia      authorities can have next to the groups or their
grupului. La o actualizare curentă a poziţiei şi      network and to the current position of the
influenţei grupului asupra partenerilor, asupra      extension  structure   providing  the   initial
celorlalţi actori care operează pe aceeaşi piaţă      moderator,  sufficient   elements  conferring
sau au tangenţă cu domeniul agriculturii, la        prestige and force to the members status are
poziţia pe care autorităţile o pot avea faţă de      generated. Reflecting constantly, the image of the
grupuri şi de reţeaua acestora şi la poziţia curentă    group together with the external perception,
a structurii de consultanţă care oferă moderatorul     inaccessible to the member farmers, brings
iniţiator, sunt generate suficiente elemente care     concrete elements, which are motivating in
conferă forţă şi prestigiu statutului de apartenent    continuing the group activity.
la grup. Reflectarea constantă a imaginii grupului         Being an organised form regrouping not
împreună cu percepţia exteriorului, inaccesibile      only farmers but also representatives and
altfel  fermierilor   membrii,  oferă  elemente   structures of the actors involved directly or
concrete care motivează continuarea activităţii în     indirectly in agriculture, the groups, as network
cadrul grupurilor.                     or separate entities become sources of force in
     Fiind astfel o formă organizată care       representing the professional interest. Certainly
reuneşte   nu  numai   membrii    profesiei  de  that these elements will not be used firstly in
agricultor dar şi reprezentanţi şi structuri ale      motivation, but evocating on permanent bases the
actorilor  implicaţi  direct  sau  indirect  în  current development of the group position by
agricultură, grupurile, ca reţea sau entităţi       comparison with the environment in which
separate devin focare de putere în reprezentarea      operates and with the established relations with
intereselor profesionale. Desigur că aceste        the other partners constitutes an element which                                                   232
elemente nu vor fi primele utilizate în motivare,      maintain or increase the involvement degree
dar evocarea permanentă a dezvoltării poziţiei       through motivation.
curente a grupurilor prin raport cu mediul în care         Motivating by comparison to the internal
operează şi cu relaţiile care se stabilesc cu ceilalţi   and external factors and to their development can
participanţi constituie un element care menţine       be realised only by currently employing and
sau poate conduce la creşterea gradului de         efficient communication. As we mentioned in the
implicare prin motivare.                  previous chapter one of the current tasks of the
     Motivarea prin raport cu factorii interni     moderators    consists   of     ensuring  the
şi externi grupurilor şi dezvoltările acestora se      communication. This ensuring supposes, as
pot realiza numai utilizând curent o comunicare       mentioned,   to  prepare    the   farmers  for
eficientă. Aşa cum menţionam în capitolul          communication, to transfer the adequate methods
anterior,  una  dintre  sarcinile   curente   ale  and tools for the chosen communication forms, to
moderatorilor grupurilor constă din asigurarea       ensure the fluency and the frequency in
comunicării. Această asigurare presupune, aşa        communication, to accustom the farmers with the
cum spuneam, pregătirea fermierilor pentru         use of the communication channels opened on
comunicare,    transferul   metodelor      şi  this purpose.
instrumentelor adecvate formelor de comunicare           Communication is therefore essential to
alese,  asigurarea  fluenţei  şi   frecvenţei  în  the method functioning, to ensure the continuity
comunicare, obişnuirea fermierilor cu utilizarea      in use, the level of the results, and the
canalelor de comunicare deschise în acest scop.       satisfaction degree accompanying the achieved
     Comunicarea    este    deci  esenţială   results. Offering means and specific tools, the
funcţionării metodei, asigurării continuităţii în      efforts in training / education fro their use, the
utilizare, nivelului rezultatelor, gradului de       efforts on stimulating their employment and the
satisfacţie care însoţeşte rezultatele. Oferirea de     awareness of the necessity, all those are efforts
mijloace şi instrumente specifice, eforturile de      constantly spent by the moderators during the
formare / educare în utilizarea acestora, eforturile    activity development inside the method.
de stimulare a utilizării lor şi conştientizarea          The importance of the communication is
necesităţii, toate acestea sunt eforturi depuse în     specific to the group methods employed in
mod constant de către moderatori pe parcursul        extension, but for the present method, the
desfăşurării activităţii în cadrul metodei.         particularity is represented by the special
     Importanţă comunicării este specifică       importance of the communication on the group
metodelor de grup utilizate în consultanţă, dar în     scale, internally. For the proposed method, the
cazul metodei de faţă particularitatea o reprezintă     communication is developed on four specific
importanţă deosebită a comunicării la scara         levels: intern to the group, inter-groups, between                                                      233
internă grupului. În cazul metodei propuse,          groups and partners and with the outside group.
comunicarea se desfăşoară de fapt pe cele patru        This is also the ranking on the importance and on
niveluri specifice: intern grupului, intergrupuri,      the balance of the method’s functioning and each
între grupuri şi parteneri şi cu exteriorul          sequence has to be treated according to its
grupurilor. Aceasta este şi ordinea pe scara         position and to the position’s importance. For
importanţei acestora în balanţa funcţionării         ensuring the functioning, in normal parameters
metodei şi secvenţial acestea trebuiesc tratate        the communication remains the key issue.
funcţie cu poziţia şi importanţa poziţiei pe care o          Even if these are the major difficulties,
ocupă.   Pentru   asigurarea   funcţionării   în  which may occur during the groups’ activity
parametrii normali, comunicarea rămâne cheia de        development, they are not the only ones.
boltă a metodei.                       Misunderstandings between the members can
      Deşi acestea sunt dificultăţile majore       occur as in any other community. We would not
care pot să apară pe parcursul desfăşurării          analyse here their possible sources, but we have
activităţilor în cadrul grupurilor, acestea nu sunt      to mention that these problems will not be treated
singurele. Neînţelegeri între membrii grupului        inside the group, even if their origin is internal.
pot să apară ca în orice altă comunitate. Nu o să       The reason is represented by the possibility of
analizăm aici posibilele surse ale acestora, dar       alliances creation and the cleavage of the group.
trebuie să menţionăm că acestea nu vor fi tratate       The moderator should treat with care these
în cadrul grupului chiar dacă sursa este de          aspects and direct the discussions with the
sorginte   internă  activităţii.  Motivul    este  involved farmers to an equilibrate situation. His
posibilitatea apariţiei partizanatului şi potenţiala     knowledge in the field of the human resources
scindare a grupului. Moderatorul trebuie să          management should allow him the solving and
trateze cu tact astfel de aspecte şi să canalizeze      the conflict accommodation without affecting the
discuţiile purtate cu fermierii implicaţi spre o       current functioning of the group.
situaţie de echilibru. Cunoştinţele sale în              One of the situations currently recorded
domeniul managementului resurselor umane           in the Romanian practice, both in agricultural and
trebuie să îi poată permite o soluţionare şi         rural  development,  is  represented  by the
aplanare a conflictului fără ca acesta să aibă        existence of the „hard stones” inside the same
efecte asupra funcţionării curente a grupului.        community. The developed opinions will not
      Una dintre situaţiile înregistrate curent în    necessarily be in contradiction but certainly
practica românească, atât în dezvoltarea agricolă,      different, especially those concerning the future
cât şi în dezvoltarea rurală, este reprezentată de      orientations. On this, way parallel solutions will
prezenţa unor „pietre tari” în interiorul aceleiaşi      be adopted only to demonstrate that a different
comunităţi. Opiniile dezvoltate nu vor fi neapărat      way but the one promoted by one of the members                                                    234
contradictorii, dar cu siguranţă diferite, în special      or even the majority of the group can return
cele referitoare la direcţiile orientării viitoare.       superior results. Even if practically these
     Astfel, vor fi adoptate soluţii paralele        developments do not have a negative effect over
doar pentru a demonstra că o altă cale decât           the group’s activity, they can drive to tensions
aceea promovată de către unul dintre membrii,          and dissipates the resources. Such situations
sau chiar de majoritatea grupului, poate produce         occur frequently when employing the funds for
rezultate   superioare.  Deşi,    practic,  aceste   infrastructure investments or implementing new
dezvoltări nu au un întotdeauna un efect negativ         technical solutions, important as volume and
asupra desfăşurării activităţii grupului, ele pot        impact.
conduce la apariţia de tensiuni şi la dispersarea             A defective   management     in group
resurselor. Astfel de situaţii apar frecvent la         functioning can lead to delays in applying the
utilizarea   fondurilor    pentru   investiţii   în  solutions, delays which can compromise the
infrastructură sau la implementarea de soluţii          estimated results in problem solving. These
tehnice importante ca amploare, volum şi impact.         problems linked to the poor quality of the group
     Un management defectuos al funcţionării         management   are  due    exclusively   to  the
grupului poate conduce la întârzieri în aplicarea        moderators’   activity  or   their  insufficient
soluţiilor,  întârzieri  care   pot   compromite     involvement. The presence of a network of
rezultatele estimate în rezolvarea problemelor.         groups allows a synchronising of their activity
Aceste probleme legate de slaba calitate a            and a permanent monitoring of the moderators’
managementului grupului se datorează exclusiv          activities. On this way, can be eliminate a
activităţii   moderatorilor     sau    implicării   considerable series of bottlenecks in functioning,
insuficiente a acestora în activităţi. Prezenţa unei       possible delays and leads to an internal reciprocal
reţele a grupurilor permite o concertare a            advising.
activităţii acestora şi o monitorizare permanentă             The  involvement     and    the  real
a activităţii moderatorilor. Se pot elimina astfel o       commitment of the initial moderators in the
serie de carenţe în funcţionare, posibile întârzieri       method, the familiarity and the solidarity with the
şi se conduce spre o consiliere internă reciprocă.        current situation of the farmers, members of the
     Implicarea     şi    angajarea      reală  group, approaching them, are all leading to the
moderatorilor iniţiatori în metodă, familiarizarea        method’s success.
şi solidarizarea cu situaţia curentă a fermierilor
membrii ai grupului, apropierea de aceştia,
conduc spre succesul metodei.
                                                        235
 5.3. DIFICULTĂŢI ÎN CONTINUAREA /              5.3. DIFFICULTIES IN CONTINUING /
RELUAREA ACTIVITĂŢII GRUPURILOR               RESTARTING THE GROUPS’ ACTIVITY


      Elemente legate de aceste dificultăţi au        The elements linked to these difficulties
fost deja relatate în partea care tratează         were already presented in the part treating the
continuitatea şi perenitatea metodei. Dificultăţile    continuity and the sustainability of the method.
majore sunt legate de nivelul rezultatelor şi       The major difficulties are represented by the
implicit de nivelul satisfacţiei fermierilor.       level of the achieved results and implicitly by the
      Deşi participarea la metodă din partea     satisfaction level of the farmers.
fermierilor presupune un efort minim, justificarea         Even if participating to the method
participării presupune rezultate. Iar nivelul       supposes a minimum effort from the farmer’s
acestor rezultate trebuie să fie în acord cu        side, justifying the participation supposes results.
aşteptările sau superior. Aşa cum menţionam în       The level of these results has to be in accordance
partea dedicată aspectelor de continuitate în       or superior to the farmer’s expectations. As we
utilizarea  metodei,  rolul   moderatorului   în  have mentioned on the part reserved to the
prezentarea proiecţiilor rezultatelor posibile,      continuity of the method, the moderator’s role in
actualizarea permanentă a acestora şi corelarea      presenting the projections of the possible results,
nivelului soluţiilor cu situaţia reală ca şi        permanently updated and correlating the solution
prezentarea într-o formă cât mai accesibilă        level with the real conditions as well as
fermierilor a riscurilor şi implicaţiilor acestora     presenting the risks and their implications in the
este esenţială pentru nivelul satisfacţiei.        most accessible form for the farmers, is essential
      Pentru a fi determinaţi să participe la un   for the satisfaction level.
nou ciclu complet de rotaţie a problemelor, sau          In order to determine them to participate
chiar pentru a trece la etapa următoare în         to a new complete cycle of problem rotation, or
"asolamentul" problemelor, pentru a soluţiona       even for passing on the next stage in the
problema următoare, fermierii au nevoie de         problems’ “rotation” (like crop rotation), to solve
motivaţie. Iar mobilul continuării în această       the next issue, the farmers need motivation. In
situaţie   este  succesul,   întrucât   motivaţia  addition, the central reason of continuing this
principală este dată de rezultate. Managementul      situation is the success, as the principal
satisfacţiei este deci componenta de bază cu care     motivation is given by results. The satisfaction
moderatorii pot opera în asigurarea continuităţii     management is therefore, the basic component in
utilizării metodei.                    the moderators’ operating mode for ensuring the
      Structura   grupului   poate   suferi  continuity in the method’ employment.
modificări de la un ciclu complet de rotaţie a           The   group     structure  can   suffer                                                    236
problemelor la altul. Unii fermieri, mai puţin        modifications from one complete rotation cycle
mulţumiţi de rezultatele obţinute, pot părăsi         to the next. Certain farmers less satisfied by the
grupul în timp ce aţi fermieri interesaţi de         achieved results can leave the group while other
utilizarea metodei pot fi atraşi spre grup. Această      farmers interested in the groups’ activity can be
modificare a numărului membrilor, în limite care       attracted to the group. This change in number of
să nu pericliteze poziţia metodei, este de aşteptat,     the members within limits, which do not
deşi nu la un volum important. Dacă metoda este        endanger the method position, is expected, even
utilizată în parametrii la care a fost proiectată şi     if not for an important volume. If the method is
ajustată corespunzător pentru a răspunde nevoilor       employed in the projected parameters and
specifice ale membrilor, fiecare dintre fermierii       adjusted accordingly in order to answer to the
membrii ar trebui să poată să găsească suficiente       specific needs of the members, each member
motive pentru a rămâne în grup, chiar dacă          farmer should find enough reasons to remain
motivaţia lor nu este legată în primul rând de        inside the group, even if their motivation is not
nivelul rezultatelor atinse în imediat.            primarily linked to the immediate achieved
    Modificările de structură a grupurilor        results.
reiau o serie de eforturi specifice pentru etapele            The structural changes of the groups are
de formare / creare a grupurilor, din parte          reviving a series of specific efforts from the
moderatorilor. Pentru situaţiile unde numărul de       stages of formation / creation of the groups, from
membrii atraşi pentru un ciclu nou este relativ        the moderator’s side. For the situations in which
important, volumul de activitate specifică pentru       the number of the newcomers attracted for a new
introducerea   acestora  în   metodă    va   fi  cycle is relatively important, the volume of
proporţional.                         specific activity for their introduction to the
    Pot exista situaţii în care fie datorită       method will be proportional.
numărului redus de membrii, fie datorită                 There are possible situations on which
costurilor de moderare specifice, grupurile pot        either due to the reduced number of members,
rearanjate,   ataşând  membrii  existenţi    altor  either due to the high specific moderation costs,
grupuri, sau unind grupuri de formă restrânsă         the groups can be rearranged, attaching existing
într-unul sau mai multe grupuri de formă extinsă.       members to other groups, or merging restraint
Aceste modificări trebuie să fie pe deplin          groups into one or more extended groups. These
justificate întrucât modificarea moderatorului        changes have to be completely justified as
grupului atrage după sine toată suita de activităţi      changing the moderator of the group brings
de apropiere şi familiarizare a noului moderator       together   all  the  series  of  activities  for
cu grupul, evident efort orientat spre fermieri.       approaching the farmers and accustoming them
Aceşti noi moderatori trebuie să poată să atingă       with the new moderator, obviously, effort                                                     237
un  nivel  de  confidenţă   egal  cu  cel   al  oriented to the farmers. These new moderators
moderatorului anterior pentru a putea sigura o       have to achieve an equal confidence level with
comunicare efectivă şi o participare comună la       the previous moderators in order to ensure an
soluţionarea problemelor.                  effective  communication   and   a  common
    Spectrul problemelor luate în lucru         participation in problem solving.
pentru următorul ciclu complet de rotaţie este           The spectrum of the problems considered
diferit. Unele situaţii pot trata exclusiv probleme     for the next complete rotation cycle is different.
noi, în timp ce altele pot conţine în continuare o     Certain situations can treat completely new
parte din problemele anterior tratate, într-un       problems while others can maintain a part of the
număr mai mare sau mai mic funcţie de nevoile        anterior treated problems, in a larger or smaller
exprimate  ale  fermierilor,   de  context,  de  amount function to the expressed needs of the
compoziţia  şi  structura   problematicii   de  farmers, context, composition and structure of
ansamblu ca şi de interdependenţele care se         the  overall  problems  together    with  the
stabilesc între probleme. Această modificare va       interdependencies established between problems.
afecta în mod diferit fermierii membrii, care deşi     This change will affect differently the farmers,
au aceleaşi probleme, sunt afectaţi în măsură        who, even if having the same problems, are
diferită şi au priorităţi diferite în rezolvarea      affected in a different measure and have different
acestora. Structura problemelor abordate de grup      priorities on solving them. The structure of the
pentru un nou ciclu poate constitui factor de        group’ approached problems for a new cycle can
deplasarea fermierilor, fie spre alte grupuri fie      represent one factor in the movement of the
spre exterior, părăsind astfel, definitiv sau        farmers, either to other groups either to exterior,
temporar grupul de origine.                 leaving on this way definitively or temporarily
    Una dintre constrângerile serioase legate      the group of origin.
de  continuarea   activităţii  grupurilor    este      The financial aspects represent one of the
reprezentată de aspectele financiare. În mare        serious constraints linked to the continuity of the
măsură acestea sunt acoperite de fermierii         groups’ activities. The measure on which those
membrii grupurilor, de partenerii atraşi spre        aspects are covered by the member farmers, the
grupuri şi de alte forme de colaborare. Volumul       attracted partners and other collaboration forms.
resurselor interne şi atrase trebuie menţinut la un     The volume of the internal and the attracted
nivel care, pe de o parte, să rămână atrăgător       resources should be maintained to a level, which
pentru fermieri, iar pe de altă parte să poată       on one side remain interesting for the farmers,
implica riscuri reduse în termeni de resurse        and on the other side imply reduced risks in
financiare din partea membrilor.              terms of financial resources for the members.
    Funcţie de natura problemelor tratate de          According to the nature of the treated                                                    238
Grupul de Rezolvare a Problemelor, nivelul       problems inside the Problem Solving Group, the
economic al rezultatelor înregistrate poate varia    economical level of the achieved results can vary
în limite destul de largi. Situaţia comparativă, din  on a relatively broad range of values. The
Timiş, a grupurilor orientate pe producerea de     comparative situation, from the Timis County,
cereale de calitate şi a grupurilor orientate pe    for the groups oriented in the production of
producţia de lapte relevă diferenţe considerabile.   quality cereals and the groups oriented on milk
Intrările constante înregistrate în producţia de    production reveal considerable differences. The
lapte, constituie un avantaj asupra producţiei de    constant inputs recorded in milk production
cereale, la care veniturile apar la finele ciclului   constitute  an  advantage   over  the  cereals
de producţie. Nivelul rezultatelor finale înclină    production, where the incomes show at the end
balanţa în sens opus, întrucât ameliorările       of the production cycle. The level of the final
calitative şi cantitative în producţia de lapte     results is deviating the balance on the other side,
necesită un timp considerabil mai mare decât      as the quantitative and qualitative improvements
intervalul până la recolta următoare de cereale.    in the milk production need a considerably larger
    O posibilitate de evoluţie a Grupurilor de   time then the interval to the next cereals harvest.
Rezolvare a Problemelor este transformarea           A possibility in the evolution of the
acestora în grupuri de lucru sau cercuri axate pe    Problem Solving Group is the transformation in
o singură producţie. Această specializare a       working groups or rings focusing on a single
grupurilor nu constituie o pierdere în sine pentru   production. This specialisation of the groups
metodă ci o evoluţie spre o altă formă şi vom      does not represent a lost for the method but an
trata detaliat acest aspect în partea de proiecţii.   evolution to another form that we will treat in
                            detail in the part reserved to projections.


   5.4. ANALIZA REZULTATELOR ŞI               5.4. RESULT’S ANALYSIS AND
  COMPARAREA CU ALTE METODE              COMPARISON WITH OTHER METHODS


    În analiza rezultatelor, partea cel mai         In the acquirements analysis the most
dificil de estimat se referă la cuantificarea precisă  difficult part refers to the precise quantification
a rezultatelor obţinute. Modificările ocazionate    of the achieved results. The modification caused
de soluţionarea problemelor în lucru nu pot fi     by solving the problems in work cannot be
comparate direct cu situaţia anterioară pentru o    directly compared with the previous situation in
diferenţiere directă. De cele mai multe ori,      order to extract a direct difference. In most of the
ameliorarea situaţiei existente prin rezolvarea     situations, improving the existing conditions
unei probleme produce modificări mult mai        produces deeper changes. Estimating the result is                                                 239
profunde. Estimarea rezultatului este astfel mai     therefore more complex and requires detail
complexă şi necesită analize de detaliu. Atunci      analysis. When the problems are of structural
când problemele sunt de natură structurală,        nature, evaluating the impact of the implemented
evaluarea     impactului  soluţiei  implementate  solution becomes extremely difficult. To all these
devine extrem de dificil. La acestea se mai        elements, we should add the fact that the farmer
adaugă şi faptul că fermierul poate soluţiona în     can solve in parallel other problems outside the
paralel alte probleme, în afara activităţii grupului   group activity and the overall achieved results
şi rezultatele obţinute în ansamblu, pot reflecta     can reflect the joint effort in solving.
efortul conjugat al soluţionării.                 It is extremely important that the results
      Este însă extrem de important ca        assessment and their implications over the
evaluarea rezultatelor şi implicaţiile pe care      production but especially over the general
acestea le au asupra producţiei în sine dar mai      situation of the farm, to be realised with accuracy
ales a situaţiei de ansamblu a exploataţiei, să fie    in order to emphasise the results of the method.
realizată cu acurateţe pentru a edifica rezultatele    From this same evaluation, an integrated part is
metodei. Din această evaluare face parte         represented by the evaluation designated to the
integrantă şi evaluarea destinată grupului, dar      group, but the special interest this time refers to
partea care interesează în mod special de această     the method evaluation, as working tool, to the
dată se referă la evaluarea metodei, ca instrument    assessment of the moderators’ activity, partners
de lucru, la evaluarea rezultatelor activităţii      and farmers.
moderatorilor, partenerilor şi fermierilor.            The tiniest difficulties in evaluation are
      Partea care ridică cele mai mici probleme   raised by the section referring to the efforts.
în evaluare este reprezentată de secţiunea        Summarising the total expenditure together with
referitoare la eforturi. Totalizarea cheltuielilor    the shares supported by the partners, in problem
angajate, incluzând şi părţile suportate de        solving can raise a single problem, the one
parteneri, în soluţionarea problemelor poate       concerning the quantification of the common
ridica o singură problemă şi anume aceea         input in finding alternatives of action and
referitoare la cuantificarea aportului comun la      solutions. This internal advising has to be
găsirea de alternative de acţiune şi soluţii.       estimated to the level of any other input of
Această consultanţă internă trebuie estimată la      external expertise, to the level corresponding to a
nivelul oricărui alt input de expertiză, la un nivel   long intervention.
corespunzător unei intervenţii de durată.             The chances that the results balance is
      Şansele ca balanţa rezultatelor să fie     negative are nil. Even for the extreme situations
negativă este nulă. Chiar şi situaţiile extreme, ca    like the appearance and the manifestation of
apariţia   şi   manifestarea  unor  evenimente  negative    events,   calamities   extremely                                                   240
negative, calamităţi, ani extrem de nefavorabili    unfavourable years cannot trouble the system.
nu pot deregla sistemul. Absenţa unui rezultat     The absence of an immediate and concrete result
concret şi imediat în rezolvarea unei probleme nu   in solving a problem does not mean a miss
înseamnă nesoluţionarea problemelor.          solving of the issue.
    Singurele situaţii în care rezultatele sunt      The   only  completely   unfortunate
de-a dreptul nefaste sunt acelea în care dintr-un   situations are those in which from one or another
motiv sau altul metoda eşuează în utilizare şi     reason the method fails in use and the structure
structura grupului este pierdută. Astfel de situaţii  of the group is lost. Such situations occur on a
apar la o moderare necorespunzătoare a grupului,    defective moderation of the group correlated with
corelată cu o lipsă de implicare din partea      a lack of involvement from the extension agent
agentului de consultanţă. Rezultatul va fi       side. The result will consist of loosing the
pierderea încrederii în structura de consultanţă    confidence in the extension services structure
care furnizează moderatorul iniţiator şi implicit   providing   the  moderator  and  implicitly
compromiterea metodei ca mod de lucru.         compromising the method as a working tool.
    Rezultatele care se pot obţine prin          The results that can be achieved through
metoda Grupului de Rezolvare a Problemelor       the Problem Solving Group are comparable as
sunt comparabile ca amploare cu acelea care se     volume with those returned by the individual
obţin în cazul consultanţei individuale, iar      extension, and their impact is similar in terms of
impactul acestora este similar ca acoperire cu     coverage to any “classical” extension group
acela al oricărei metode "clasice" de grup.      method. Combining the advantages of the two
Îmbinarea avantajelor celor două tipuri diferite    different types of methods is possible due to the
de metode de extensie este posibilă datorită      permanent accompanying of the moderator /
acompanierii permanente a moderatorului -       extension agent, to the attracted expertise
agentului de consultanţă, expertizei atrase fie    through the partners or external, and the closed
prin parteneri fie externă şi colaborării strânse   collaboration between the farmers, members of
între fermierii membrii ai grupurilor.         the groups.
    Avantajele pe care această metodă le          The advantages this method brings are
aduce constau din eforturi considerabil reduse     consisting of considerable reduced efforts for
pentru efecte comparabile sau superioare. Astfel,   comparable or superior effects. In this way, if we
dacă luăm în discuţie oricare dintre metodele     take into discussion any of the individual
individuale  de  consultanţă,  la  rezultate  extension methods, on comparable results the
comparabile, eforturile şi calitatea input-urilor   efforts and the quality of the inputs are
sunt net superioare în cazul Grupului de        significantly higher for the Problem Solving
Rezolvare a Problemelor. Şi acest lucru este      Group (PSG). This situation is achieved as in the                                                241
realizat ca şi în cazul metodelor individuale, prin    case of the individual methods, by inputting
input de expertiză externă. Însă în cazul metodei     external expertise. On the conditions of the
de faţă, experienţele anterioare au rolul de a       current method, the previous experiences have
valida sau completa alternativele şi soluţiile. Pe     the role of validating and completing the
lângă acestea se adaugă contribuţia constantă a      solutions. Besides all these elements we have to
partenerilor care activează ca şi consultanţi       add the constant contribution of the partners who
interni. Prin prisma efortului consumat, GRP are      activate as internal consultants. From the point of
câştig de cauză, fiind încadrată în categoria       view of the spent effort, PSG is a winner being
metodelor cu input minim. Eforturile returnate pe     placed among the low input methods. The efforts
cap de membru sunt net inferioare oricărei         distributed per member are significantly lower to
intervenţii  individuale.    Avantajul  cel  mai  any other individual intervention. The target on
important realizat de GRP prin comparaţie cu        which the results have impact represents the most
metodele individuale îl reprezintă publicul asupra     important advantage realised by PSG through
căruia rezultatele au impact. Pe lângă membrii       comparison with the individual methods. Beside
grupului în cauză se adaugă membrii celorlalte       the group members, we add the members of the
grupuri,   fermierii  replicanţi   şi  întreaga  other groups, the duplicating farmers and the
comunitate din care aceştia fac parte. Deşi forţată    entire community from which they come. Even if
comparaţia între metode individuale şi o metodă      forced, a comparison between the individual
de grup, o evaluare se impune întrucât nivelul       methods and a group method, an evaluation is
rezultatelor poate fi superior celor obţinute în      imposed by the fact that the level of the results
consilierea individuală. Rezultatele trebuiesc       can be superior to the ones achieved by
astfel analizate nu numai prin prisma efectului la     individual advising. The results should be
scara comunităţii sau a mărimii publicului ţintă,     therefore analysed not only through their effect
dar şi la nivel punctual, la scara unei singure      on the community scale or the target size, but
exploataţii. Aceasta este remarca făcută anterior     also on punctual level, to the scale of a single
când spuneam că efectul poate fi superior         farm. This is the previous remark we made
metodelor individuale. La scara fermei sau a        earlier when we said the effect could be superior
fermierului,   GRP   poate   produce  rezultate  to the individual methods. On the farm or farmer
superioare, element nespecific oricărei alte        scale, the PSG can produce superior results,
metode de grup.                      element unspecific to any other group method.
      Dacă vom continua analiza rezultatelor         If we will continue the results analysis
prin comparaţie cu metodele de grup, constatarea      by comparison with the group methods, we can
pe care o putem face este aceeaşi, numai că de       observe that the situation is the same only this
această dată, mărimea publicului ţintă este        time the target size is comparable while the                                                  242
comparabilă în timp ce rezultatele sunt net          results are considerably higher. The number of
superioare. Numărul fermierilor vizaţi este          the farmers had in view is considerably smaller
considerabil mai mic decât în cazul metodelor de       compared   to  the  mass  methods  but  the
masă, dar comparaţia între rezultate este inutilă       comparison of the results is senseless from the
prin prisma impactului, a feed-back-ului, a          point  of  view  of  the  impact,  feedback,
participării,  a   interesului  şi   a  implicării  participation, interest and involvement of the
fermierilor. Revenind la metodele de grup,          farmers. Returning to the group methods we have
trebuie să spunem că spectrul problemelor care        to mention that the spectrum of the problems
pot fi tratate folosind metoda Grupului de          which can be treated using the Problem Solving
Rezolvare a Problemelor este considerabil mai         Group is considerably higher. For simplifying
mare. Pentru a simplifica această comparaţie         this comparison, we will say that the PSG
putem spune că metoda GRP este egalată de           method is equal with the same number of usages
acelaşi număr de utilizări a unei metode de grup       of  group  methods   if  those  will  apply
dacă acestea ar funcţiona simultan asupra           simultaneously over the same group of farmers.
aceluiaşi grup de fermieri. Calitatea rezultatelor      The quality of the results correlated with their
coroborată cu volumul acestora şi situaţia de         volume and to the overall situation places on a
ansamblu dă câştig de cauză Grupului de            wining position the Problem Solving Group.
Rezolvare a Problemelor. Reluând comparaţia la        Returning to the farmer scale, the intervention
scara unui fermier, nivelul intervenţiei prin GRP       level by PSG is superior to any group method.
este superior oricărei metode de grup. Volumul        The expertise volume they can benefit from
de expertiză de care acesta beneficiază direct din      directly form the extension agent, from the
parte agentului de consultanţă, de la partenerii       group’s partners, from outside or from the other
grupului, din exterior sau de la ceilalţi membrii       members, either members of the same group,
fie ai aceluiaşi grup fie ale altor grupuri în reţea,     either from other groups in the network is, as we
este, aşa cum spuneam şi anterior, mai mare chiar       mentioned above, higher even then individual
decât  în   cazul   metodelor    individuale  şi  methods and incomparable to any group method.
incomparabil cu oricare metodă de grup.                To exemplify we will use a situation
     Pentru exemplificare vom folosi o          recorded in practice, on weeds control for the
situaţie înregistrată în practică, la combaterea       cereals production in Timis County. The
buruienilor din culturile de cereale din judeţul       individual methods lead to the problem solving,
Timiş. Metodele individuale conduc la rezolvarea       punctually for the situation of one farmer. We
problemei, punctual pentru situaţia unui fermier.       can hope to a dissemination of the solution to the
Putem spera la o diseminare a soluţiei spre          neighbours, but the estimations we can have are
vecini, dar estimările nu pot fi decât grosiere în      gross evaluations for these conditions. The                                                    243
această situaţie. Şansele de transfer depind de o    transfer chances depend on a whole series of
serie întreagă de factori, pe care agentul de      factors that the extension agent cannot control.
consultanţă nu-i poate controla. Rezolvarea       Solving the problem and its scale involves an
problemei raportată la scară, implică un volum al    important volume in terms of costs per farmer.
costurilor pe fermier, relativ ridicat. Trebuie     We have to mention also the temporary character
menţionat şi caracterul temporar al rezolvării,     of this solving as without an involvement of the
întrucât, fără o implicare a fermierilor vecini,    neighbouring   farmers,  the  problem   has
problema are şanse ridicate de reapariţie. Pentru    considerable chances to reappear. For reducing
a reduce costurile şi a asigura un impact mai larg,   the costs and ensure a broader impact we can use
utilizăm o metodă de grup. Reuşim, astfel, să      a group method. We will succeed on this way to
realizăm obiectivul, dar la un nivel redus al      achieve our objective, but with a high level of the
costurilor pe fermier, realizăm, totuşi, un nivelul   total expenditure. The problem we can have this
total ridicat al cheltuielilor. Problema care apare   time refers to the availability of the financing
de această dată este legată de disponibilitatea     sources for covering the entire expenditure. If we
surselor de finanţare pentru a acoperi întreg      use the Problem Solving Group, the initial
volumul de cheltuieli. Dacă vom folosi metoda      intervention is equivalent to the employment of
Grupului de Rezolvare a Problemelor, intervenţia    the individual methods, in terms of effort, but
iniţială este echivalentă cu utilizarea metodelor    ensures the dissemination on the group scale so
individuale, în termeni de efort, dar asigură      that on terms of effect this is comparable with the
diseminarea la scara grupului, astfel încât, la     use of the group methods. Solving the problem
nivelul efectului, acesta, este comparabil cu      common to all group members supposes interest
utilizarea  metodelor   de  grup.  Rezolvarea  and determination in solving.
problemei,   comună    membrilor    grupului,      The impact the results can have over the
presupune interes şi determinare în soluţionare.    member farmers is extended to the scale of the
    Impactul pe care rezultatele îl au asupra    entire farmers’ community, directly or through
fermierilor membrii se extinde la scara întregii    the duplicating farmers. In the part reserved to
comunităţi  de  fermieri,  direct,  sau  prin  the group creation, we have mentioned that a
intermediul fermierilor replicanţi. În partea      series of farmers with precisely identified needs
consacrată formării grupului menţionam faptul că    can be sufficiently close to the group profile or
o serie de fermieri cu nevoi precis identificate pot  totally corresponding, but due to the limited
fi suficient de aproape de profilul grupului sau    number of members, they will not be integrated
pot corespunde în întregime, dar datorită        to the group.
numărului limitat de membrii sau a diferenţelor,        The position they can take when they
aceştia nu vor fi integraţi în viitorul grup.      correspond to the profile but are not included due                                                244
      Poziţia pe care aceştia o pot ocupa atunci  to the places restriction in terms of number of the
când corespund profilului dar nu sunt cuprinşi      members, is the one of duplicators. The
datorită restricţiilor cauzate de numărul de       duplicator farmers even if not “members with
membrii, este aceea de replicanţi. Fermierii       full rights” of the group can benefit from support
replicanţi, deşi nu sunt "membrii cu drepturi      from the side of the extension agent and from the
depline" ai grupului beneficiază de suport din      accumulated experience in the group functioning.
partea agentului de consultanţă şi de experienţa     Their presence is justified by the fact that using a
acumulată de funcţionarea grupului. Prezenţa       minimum effort from the side of the extension
acestora este justificată de faptul că folosind un    structure, they can benefit in solving their own
efort minim din partea structurii de consultanţă,    problems without requiring individual advising
aceştia pot beneficia de soluţionarea problemelor    or other costs for investigation / analysis or
proprii   fără  a   mai  necesita  consultanţă  formulating  alternatives.  These  results  are
individuală sau alte costuri de investigare /      representing the radiating effect of the method
analiză sau formulare de alternative. Aceste       whose impact for the farmers’ community impact
rezultate constituie efectul radiant al metodei ale   can be easly assessed.
cărui impact pentru comunitatea fermierilor este
relativ uşor de evaluat.
                                    5.5. PROJECTIONS
          5.5. PROIECŢII
                                 This part of projections attempts to
      Această parte de proiecţii încearcă să    determine a certain number of possible situations
determine un număr de situaţii posibile în        in developing the method. The sum of all
dezvoltarea metodei. Suma abordărilor, de la cele    approaches from the most pessimistic to the most
mai pesimiste la cele mai optimiste, poate        optimistic ones can constitute a reference for
constitui un reper pentru cei interesaţi în       those interested in using the method.
utilizarea metodei.                        One  of   the  possible  developments
      Una din dezvoltările posibile menţionate   mentioned earlier is the transformation of the
anterior   este    transformarea  Grupului  de  Problem Solving Group into a working group or
Rezolvare a Problemelor într-un grup de lucru      ring specialised on a certain production or
sau cerc specializat pe o anumită producţie sau     productions. This evolution is possible on those
producţii. Această evoluţie este posibilă acolo     conditions where the farmers, members of one or
unde fermierii membrii ai unui grup sau ai mai      more groups consider this form of activity
multor grupuri consideră că această formă de       specific to problem solving as positive for their
activitate specifică rezolvării problemelor poate    future  activities.  The   movement   into  a                                                  245
fi benefică activităţii lor viitoare. Mutarea spre o      specialised form supposes to gather those farmers
formă specializată presupune reunirea fermierilor       with identical profile of productions, with clear
cu un profil al producţiilor identic, cu tendinţe       tendencies into specialising for those productions
clare spre specializare în aceste producţii sau în       or in that respective production, who desire a
producţia respectivă, care doresc un nivel           superior level of the inputted expertise, both
superior al expertizei atrase, atât din punct de        quantitatively and qualitatively, which can
vedere calitativ cât şi cantitativ, care pot încerca      develop a label for their activity and feel
să dezvolte un label pentru activitatea lor şi care      represented through this new form.
se simt reprezentaţi prin această nouă formă de            Developing into a working group can be
activitate.                          realised for existing production lines or for
     Dezvoltarea într-un grup de lucru poate       completely new lines. On this way, the farmers
fi realizată pentru direcţii de producţie existente      can be reorganised into a working group for
sau pentru linii complet noi. Astfel, fermierii se       agro-bio  production   of  vegetables,  milk
pot reorganiza într-un grup de lucru pentru          production, meat, sugar beet or cereals. The
producţia biologică a legumelor, producţie de         examples can continue, and this practice is a
lapte, de carne, sfeclă pentru zahăr sau cereale.       current form of activity for the countries with
Exemplele pot continua, iar această practică este       tradition in agricultural extension.
o formă curentă de activitate pentru statele cu            We can mention here the groups oriented
tradiţie în consultanţa şi extensia agricolă.         in biological production from the Baden-
     Putem    menţiona    aici  unele  dintre  Wurttemberg Land, who can benefit from
grupurile orientate spre producţia biologică din        external assistance and moderation from the
landul Baden-Wurttemberg, care beneficiază de         universities and from the extension structures,
asistenţă   externă   şi   moderare   din   partea  but who exist and work completely independent
universităţii sau structurilor de extensie agricolă,      of them. The farmers from the wine grapes bio
dar  care   există   şi  funcţionează    complet  production accept the involvement of the
independent de acestea. Fermierii din producţia        academic   staff  without  being  completely
biologică   de   struguri pentru vin, acceptă       dependent on their moderation or interventions.
implicarea de personal academic, fără a fi           The benefits from this partnership are reciprocal,
complet    dependente    de   moderarea    sau  both for the farmers and for the involved
intervenţiile    acestuia.   Beneficiile    acestui  academic staff. The contacts and the scientific
parteneriat sunt reciproce, atât pentru fermieri cât      input of the university represent resources for the
şi  pentru    personalul   academic   implicat.   farmers’ group, as well as the experience and the
Contactele şi aportul ştiinţific al universităţii       farmers’ records represents sources (of data) for
constituie resurse pentru grupul fermierilor, la fel      the researchers.                                                    246
cum experienţa şi înregistrările fermierilor se           This new activity form specialised for a
constituie în surse de date pentru cercetători.     certain production is assisted by an extension
    Această   nouă  formă  de  activitate,  agent offered by the public or private structures
specializată pentru o anumită producţie este       from that domain or by a commercial partner of
asistată de un agent de consultanţă oferit fie de    the new created group. The major difference
structurile de stat sau private în domeniu fie de    from the form from which evolves, the Problem
un partener comercial al grupului nou format.      Solving Group, consists from the specialisation
Diferenţa majoră faţă de forma din care         into a reduced number of productions or a single
evoluează, aceea a Grupului de Rezolvare a        production, the typology of the approached
Problemelor, constă din latura specializării       problems being attached exclusively to the
pentru un număr restrâns de producţii sau o       developed activity. If inside the PSG any
singură producţie, tipologia problemelor abordate    common problems to a certain number of farmers
fiind racordată exclusiv la activitatea dezvoltată.   could represent a subject to approach in solving,
Dacă în cadrul GRP orice probleme comune unui      in  the   specialised  form   only   the    issues
număr de fermieri puteau constitui subiect de      concerning the group object are accepted.
abordare în soluţionare, în forma specializată,           Another particularity of this specialised
numai problemele referitoare la obiectul grupului    working form consists of approaching a large
sunt acceptate.                     number of elements connected directly or
    O altă particularitate a acestei forme      indirectly to the respective productions. On this
specializate de lucru constă din abordarea unui     way not only the farmers’ problems are
număr mai mare de elemente legate direct sau       considered   as   subject,   but   also   aspects
indirect de producţiile respective. Astfel, nu      concerning    the   training   /   education     /
numai problemele fermierilor sunt considerate ca     specialisation for the new productions or the new
subiect, dar şi aspecte de formare / educare /      operating way, aspects linked to the internal
specializare pentru noile producţii sau noul mod     marketing of the group, image promotion,
de exploatare, aspecte legate de marketingul       offering seminars and direct processing and
intern grupului, promovare a imaginii, oferirea de    selling.
seminarii şi prelucrare şi comercializare directă.         This evolution to a new and specialised
    Această evoluţie spre o formă nouă şi      form is considered as positive to the development
specializată este considerată ca fiind benefică     of the method even if those respective farmers
dezvoltării metodei deşi fermierii respectivi      become from groups’ network members, the
devin astfel din membrii ai reţelei grupurilor,     group partners.
parteneri.                             It is also possible to continue the activity
    Este   posibilă  continuarea  activităţii  of the groups on the form on which they have                                                      247
grupurilor în forma în care acestea au fost create   been created initially. This means, in fact,
iniţial. Aceasta înseamnă de fapt continuarea      continuing the groups’ activity in a structure
activităţii grupurilor într-o structură mai mult sau  more or less modified, but based on the same
mai puţin modificată, dar bazată pe aceleaşi      principles of the method. The continuity of the
principii ale metodei. Continuitatea GRP a fost     PSG has been mentioned previously together
evocată anterior împreună cu toate dificultăţile    with all possible and inherent difficulties of the
posibile şi inerente activităţii. Modificările     activity. The modifications of the groups by
structurii grupurilor prin ieşirea de fermieri şi    departure of farmers and attracting new members
prin atragerea de noi membrii nu afectează       does not affect the current functioning mode but
modul curent de funcţionare ci doar volumul       only the activity volume of the moderator for
activităţii moderatorului pentru introducerea      introducing the new farmers.
noilor fermieri.                        In describing the activities and the
    În descrierea activităţii şi funcţionării    functioning of the groups has been presented the
grupurilor a fost prezentată şi posibilitatea      possibility of evolution to internal moderation.
evoluţiei spre o moderare internă. Acolo unde      On those situations where the conditions proves
situaţia probează o astfel de posibilitate, acest tip  such a possibility, this type of development is
de dezvoltare este puternic încurajat. Implicarea    strongly encouraged. The involvement of the
structurii de consultanţă căreia îi aparţine      extension  structure   providing   the   initial
moderatorul iniţiator va putea astfel să-şi reducă   moderator will be able on this way to reduce
în mod considerabil costurile de derulare a       considerably its running costs in functioning by
activităţii prin utilizarea metodei rămânând      employing the method, all while remaining
implicată şi activă. O astfel de dezvoltare este    implicated and active. Such a development is in
benefică atât comunităţii de fermieri cât şi      the benefit of the farmers’ community but also of
structurilor de extensie agricolă, iar din punctul   the extension structure, and from the point of
de vedere al partenerilor grupului, această       view of the partners of the groups, this change
modificare poate deschide noi perspective de      can  open   new    perspectives   for   direct
implicare directă.                   involvement.
    O altă posibilitate de transfer a moderări       Another possibility of transferring the
se poate realiza intern între parteneri şi structura  moderation can be realised between the partners
de consultanţă agricolă. Evident că această       and  the  agricultural   extension   structure.
modificare trebuie să fie acceptată încă de la     Obviously, this change has to be accepted by the
stadiul de idee de către membrii grupurilor.      group members from the stage of idea. This
Aceasta ar presupune acelaşi volum de lucru cu     situation will suppose the same amount of
fermierii ca şi în cazul înlocuirii unui moderator.   activity with the farmers as in the situation of                                                  248
Riscurile care însoţesc transferul moderării spre        replacing a moderator. The risks accompanying
una dintre structurile partenere sunt acele legate        the moderation transfer to one of the partner
de o abordare nouă sau diferită, legată de            structures are connected to a new or different
interesele   pe  care   respectiva     structură  le  approach, linked to the interests that the
reprezintă. Aceste riscuri sunt minimizate atunci        respective structure represents. These risks can
când se păstrează ideea de bază a metodei şi           be minimised when the base idea of the method
anume aceea conform căreia grupurile sunt            is maintained, namely the idea according to
proprietatea fermierilor. O ponderarea a acestor         which the groups are the property of the farmers.
aspecte o poate realiza o structură de supervizare        A moderation of these aspects can be realised by
care  reuneşte     reprezentaţi   a   partenerilor,  a  supervising   structure,  which   regroups
structurilor de consultanţă şi extensie agricolă         representatives of the partners, of the involved
implicate, administraţiei şi fermierilor. Această        agricultural extension services, administration
structură poate prelua astfel activităţile de          and farmers. This structure can overtake the
evaluare şi monitorizare ale moderatorilor şi          assessment and monitoring activities of the
balansează efectele pe care diferitele abordări ale       moderators and balances the effects of different
actorilor   implicaţi   le  pot    avea   asupra   approaches of the involved actors over the
perspectivelor de dezvoltare a reţelei grupurilor.        development   perspectives   of  the  groups’
    Modelul      consultanţei      americane   network.
    menţionat în capitolele anterioare este             The    American    extension     model
cel mai aproape de o astfel de structură, la care se       mentioned in the previous chapters is the closest
adaugă toate beneficiile, deja precizate în           one to such a structure, to which we can add all
exemplificările anterioare. Migrarea spre acest         benefits already described in the previous
model poate reproduce condiţiile, sau poate           examples. Migrating to this model can reproduce
constitui   cadrul   relansării   serviciilor    de  the conditions or create the frame of re-launching
consultanţă şi extensie agricolă, pe baze noi, şi        the agricultural extension services on new bases
poate aduce un arbitraj necesar în dezvoltarea          and can bring a necessary arbitration for the
agriculturii    româneşti,     între    fermieri,  development of the Romanian agriculture,
administraţia agricolă şi industrii, în care să         between farmers, agricultural administration and
primeze avantajele şi interesele fermierilor.          industries, where the farmers’ interests and
    Cazurile mai puţin fericite în care           advantages are coming first.
anumite grupuri se dezintegrează după o durată              The less fortunate situations in which
oarecare de funcţionare trebuiesc menţionate           certain groups are disintegrating after a period of
alături de structurarea activităţii moderatorilor şi       time have to be mentioned next to the
de perspectivele de dezvoltare ale structurilor         moderators’ activity in structuring and to the                                                       249
care îi furnizează. După cum aminteam în               development perspectives of the structures
capitolele anterioare, cauza care stă la baza            providing them. As we mentioned in the previous
nereuşitei   utilizării   metodei     o   constituie   chapters, the reasons for failing in employing the
rezultatele slabe ale activităţii moderatorilor sau         method are represented by a weak level of the
indecizia în implicarea partenerilor grupurilor. O          moderators’ activity or their indecision in getting
asistare şi evaluare permanentă a activităţii            involved in the groups’ activities. A permanent
agenţilor de consultanţă implicaţi în moderare,           assistance and evaluation of the activity of the
poate reduce considerabil şansele de eşec.              extension agents involved in moderation can
Înlocuirea la timp a unui moderator cu toate             reduce considerably the chances of a failure.
costurile şi volumul de activitate implicat de            Replacing in time a moderator with all involved
această   modificare   are    prioritate   în   faţă  costs and the entire activity volume implicated
restructurării sau regrupării membrilor rămaşi            by this change has priority to restructuring or
după destrămarea unui grup.                     regrouping the remaining members after the
     Varietatea de opţiuni de dezvoltare şi de         group disintegration.
linii posibile derivate din elasticitatea metodei              The variety of options in development
sau  din   complexitatea      situaţiilor   posibile   and of possible lines derivate from the elasticity
recomandă metoda ca o formă intermediară celor            of the method or from the complexity of the
de grup şi individuale. Amploarea rezultatelor şi          possible situations recommends the method as an
impactul asupra fermierilor şi a comunităţilor din          intermediate form between the individual and
care aceştia fac parte, posibilităţile de dezvoltare,        group methods. The volume of the achieved
implicarea   fermierilor    în   mod     direct  în  results and their impact over the farmers and
formularea strategiilor coerente de urmat, toate           their community, the development possibilities,
acestea justifică utilizarea metodei în orice            the direct involvement of the farmers in
program de extensie.                         formulating coherent strategies to follow all these
                                   are justifying the method employment in any
                                   extension programme.
                                                       250
      6. CONCLUZII ŞI ESTIMĂRI             6. CONCLUSIONS AND ESTIMATIONS


      Avantajele utilizării metodei Grupului de       The advantages of using the Problem
Rezolvare a Problemelor sunt vizibile pe tot      Solving Group method are visible through the
parcursul descrierii modului de funcţionare al     entire description of the method’s functioning
metodei. Riscurile şi pericolele care pot periclita   description. The risks and the dangers, which can
obţinerea de rezultate şi pot împiedica utilizarea   imperil obtaining the results and prevent from
în continuare a metodei, de asemenea. De aceea     continuing,    using   the  method,   were   also
vom încerca să concluzionăm prin posibilităţile     presented. Therefore, we will try to conclude
pe care metoda le oferă ansamblului de structuri    through the possibilities, which the method offers
posibil implicate şi prin modificările pe care     to the ensemble of the structures possibly
acesta le poate induce.                 involved, and through the modifications, it can
                            induce.
  1. Metoda     permite   apropierea   şi
colaborarea   strânsă  dintre  structurile  de  1.    The method allows the approach and the
consultanţă şi extensie agricolă şi comunitatea        close collaboration between the agricultural
fermierilor pe termen lung;                  extension   structures   and   the  farmers’
                               community on long term;
  2. Conduce la implicarea activă a actorilor
prezenţi în mediul agricol cu beneficii pentru toţi   2.    It drives to an active involvement of the
participanţii: fermieri, structuri de consultanţă,      present   actors   from   the   agricultural
administraţie, universităţi, institute de cercetare,     environment     with   benefits    for  all
industrii;                          participants: farmers, extension structures,
                               administration,     universities,     research
  3. Aduce în contact fermierii cu segmentele        institutes, industries;
din aval şi amonte de producţia agricolă şi poate
stabili colaborări;                   3.    Brings the farmers in contact with the
                               up- and downstream segments of the
  4. Sensibilizează şi dezvoltă spiritul de         agricultural production and can establish
comunitate şi sentimentul de apartenenţă la          collaborations;
aceasta;
                            4.    Sensitise and develop the spirit of
  5. Rezolvă problemele fermierilor, atât pe        community and the appurtenance feeling to                                                      251
cele curente legate de anumite aspecte ale            it;
producţiilor dezvoltate cât şi a celor de natură
structurală;                        5.     Solves the farmers’ problems, both the
                                 current ones connected to aspects of the
  6. Apropie cercetarea agricolă de realitate          developed productions and those of structural
din teren, de nevoile reale ale fermierilor şi de         nature;
perspectivele de dezvoltare ale acestora;
                              6.     Approaches the agricultural research to
  7. Stimulează orientarea spre sisteme de           the field reality, to the real needs of the
exploatare comerciale conectate la modificările          farmers,   and   to   their  development
pieţei;                              perspectives;


  8. Aduce un aport ridicat la soluţionarea        7.     Stimulates the orientation to commercial
problemelor prin participarea activă a celorlalţi         operating systems, connected to the markets’
membrii ai grupului sau grupurilor, agenţilor de         changes;
consultanţă   şi    partenerilor    grupurilor:
universităţi, institute de cercetare, industrii şi     8.     Brings a high infusion in problem-
administraţie, alături de expertiza externă atrasă;        solving by the active involvement of the
                                 other members of the group or of the groups,
  9. Validează     alternativele  şi   soluţiile     extension agents and groups’ partners:
adoptate atât printr-o abordare ştiinţifică dar mai        universities, research institutes, industries
ales prin prisma practicii şi experienţei;            and administration, beside the external
                                 attracted expertise;
  10. Presupune     participarea  directă   a
fermierilor la soluţionarea problemelor proprii       9.     Validates   the   alternatives  and  the
dar şi la emiterea de observaţii, ipoteze şi           adopted   solutions    both   through  a
alternative pentru ceilalţi membrii ai grupurilor;        scientifically approach but especially through
                                 the practice and the experience;
  11. Prezintă o atractivitate ridicată prin
sentimentul  proprietăţii   asupra  metodei    şi  10.     It supposes the direct participation of the
rezultatelor obţinute;                      farmers in solving their own problems, but
                                 also in formulating observations, supposition
  12. Constituie o excelentă sursă de date           and alternatives for the other members of the
valide, culese direct, constant şi actualizate          groups;                                                       252
periodic;
                            11.     Presents a high appealing through the
  13. Oferă  posibilitatea   unei  mai  bune     ownership feeling over the method and its
corelări între dezvoltările proceselor şi condiţiile     results;
în care acestea se înregistrează;
                            12.     Constitutes an excellent source of valid
  14. Oferă cadrul aducerii în contact a          data, directly and constantly harvested, and
fermierilor din zone diferite dar cu probleme şi       systematically updated;
preocupări comune;
                            13.     Offers  the  possibility   of  a   better
  15. Este vector al structurării formelor de        correlation   between    the    processes
reprezentare profesională cu acoperire largă în        development and the conditions under which
teritoriu;                          those are produced;


  16. Contribuie la fundarea posibilităţilor de    14.     Offers the frame for bringing in contact
construire a unei baze de date utile tuturor         farmers from different regions but with
participanţilor la metodă şi creează premisele        common interests and problems;
pentru construirea unui instrument de asistare a
deciziilor;                       15.     It is a vector for structuring the
                               professional representation structures with
  17. Conduce la obişnuirea fermierilor cu         broad coverage on the territory;
observarea şi înregistrarea datelor şi utilizarea
curentă a canalelor de comunicare;           16.     Contributes to founding the possibilities
                               of building a database useful to all methods’
  18. Metoda aduce la dispoziţia fermierilor        participants and creates the premises for
instrumente de diagnostic, avertizare şi prognoză       developing an instrument for assisting the
extrem de utile activităţii de ansamblu în          decision-making;
exploatarea agricolă;
                            17.     Drives to accustoming the farmers with
  19. Permite implementarea de soluţii de          observing and recording the data and current
comunicare la distanţă bazate pe utilizarea          use of the communication channels;
tehnicilor moderne de transmitere a informaţiilor;
                            18.     The method brings to the farmers tools
  20. Fermierul îşi regăseşte reprezentate         for  diagnosis,  warning    and  prognosis                                                    253
interesele ş poziţia prin intermediul Grupului de     extremely useful for the ensemble of the
Rezolvare a Problemelor;                 activities on the agricultural operating;


  21. Metoda pune la dispoziţia fermierilor    19.    Allows    the   implementing   of
participanţi şi asociaţi un vast instrumentar de     communication solutions on distance based
dezvoltare profesională prin elemente specifice      on the use of modern techniques for
educaţiei adulte.                     transmitting the information;


                          20.    The farmer can find represented his
                             interests and position through the Problem
                             Solving Group;


                          21.    The method offers to the participant and
                             associated farmers a broad range of tools for
                             professional development through elements
                             specific to adult education.
                                                254
              BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAPHY


1. Alain Pouliquen - Competitiveness and farm incomes in the CEEC agri-food sectors –
implications before and after accession for EU markets and policies, INRA, 2001


2. ANDA, Les acteurs du developpement agricole, ANDA, Paris, 2003,
http://www.anda.asso.fr/anda/anda_frame.htm


3. APCA, Les chambres d'agriculture, APCA, Paris, 2003,
http://resodoc.apca.chambagri.fr/docweb/


4. APCA Presentation, L'agriculture francaise, APCA, Paris, 2002


5. A. W. van den Ban, H. S. Hawkins – Agricultural Extension, Second Edition, Blackwell
Science

6. A. W. van den Ban – Whose message? Thoughts on how the choice of extension programme
objectives can and should be made, Ideas RRDC Bulletin, February 1988

7. A. W. van den Ban – The Role of Extension in Agricultural Development, Paper work, All
Russian Conference on Agricultural Extension, April 1998

8. A. W. van den Ban, Arnold L. G. M. Bauwens – Small Farmer Development; Experiences in
the Netherlands, Quarterly Journal of International Agriculture, Vol. 27, July – December 1988

9. A. W. van den Ban – Book Review on Knowledge for Development, World Bank, World
Development Report 1998/99

10. A. W. van den Ban – Possible Roles of Farmers’ Organizations, Bangladesh Journal of
Extension Education, Vol. 9, Special Issue, 1994-97

11. A. W. van den Ban – The Role of Extension in Agricultural Development, presented at the
Agricultural University of Krakow, Poland, December 12, 1997

12. A. W. van den Ban – Defining Agricultural Extension and Extension Education, Work paper,
University of Wageningen
                                               255
13. A. W. van den Ban – Agricultural development; Opportunities and threats for farmers and
implications for extension organizations, The Journal of Agricultural Education and Extension,
1999, Vol. 6, No. 3

14. A. W. van den Ban – Different Ways of Financing Agricultural Extension, ODI Agricultural
Research and Extension Network, July 2000

15. A. W. van den Ban – Some Ideas on Developing Agricultural Extension and/or Consulting in
Romania, Discussion with the National Agency for Agricultural Extension, Timisoara, 2000

16. A. W. van den Ban – Tasks, Organization and Perspectives of Agricultural Extension in the
Netherlands and Other Western European Countries, Paper work, Tempus (Phare) Seminar,
Timisoara, 2000


17. Burton E. Swanson, Robert P. Bentz, Andrew J. Sofranko - Improving agricultural extension.
A reference manual, FAO Publications, 1997, http://www.fao.org/docrep/w5830e/w5830e00.htm


18. CEE – 2000 Regular Report from the Commission on Romania’s progress towards accession,
CEE Reports, Brussels, 2000

19. CEE – The Agricultural Situation in the European Union – 1999 report, CEE Reports,
Brussels and Luxembourg, 2000

20. CEE – The Agricultural Situation in the European Union – 2000 report, CEE Reports,
Brussels and Luxembourg, 2001


21. CEE – Towards agri-environmental indicators - Integrating statistical and administrative
data with land cover information, Working document, Eurostat, DG Agriculture, DG
Environment, Joint Research Center European Environment Agency, Joint publication, 2001


22. CEE - Enlargement and Agriculture: Successfully integrating the new Member States into the
CAP, Issues paper, CEE Publications, Brussels, 2002


23. CEE – DGAGRI - Agenda 2000 CAP Reform Decisions Impact Analyses, CEE – DGAGRI
Brussels and Luxembourg, 2000
                                                256
24. CEE – DGAGRI - A Framework for Indicators for the Economic and Social Dimensions of
Sustainable Agriculture and Rural Development, CEE – DGAGRI Brussels and Luxembourg,
2001


25. CEE – DGAGRI – EU and enlargement, Fact Sheet, DGAGRI Publications, Brussels and
Luxembourg, 2001


26. CEE – DGAGRI –Prospects for Agricultural Markets 2001-2008, CEE – DGAGRI Brussels
and Luxembourg, 2001


27. CEE – DGAGRI –The Common Agricultural Policy – 2000 Review, CEE – DGAGRI
Brussels and Luxembourg, 2001


28. CEE – DGAGRI - Agriculture in the European Union - statistical and economic information
2001, CEE – DGAGRI Brussels and Luxembourg, 2002


29. CEE – DGAGRI – Agricultural Situation in the Candidate Countries – Country Report on
Romania, DGAGRI Publications, Brussels and Luxembourg, 2002


30. CEE – DGAGRI - Analysis of the Impact on Agricultural Markets and Incomes of EU
Enlargement to the CEECs, CEE – DGAGRI, 2002


31. CEE – DGAGRI - European Agriculture entering the 21st century, CEE – DGAGRI
Publications, Brussels and Luxembourg, 2002


32. CEE – ESDP - European Spatial Development Perspective Towards Balanced and
Sustainable Development of the Territory of the European Union, EC Publications, Luxembourg,
1999


33. *** - Colecţia Chambres d’Agriculture, 1999 – 2003

34. Colin Fraser et Jonathan Villet - LA COMMUNICATION pour un développement à dimension
humaine, 1994, FAO Publications, http://www.fao.org/docrep/T1815F/T1815F00.htm
                                              257
35. David Deshler - Evaluating Extension Programmes, FAO Publications, 1999,
http://www.fao.org/sd/EXdirect/EXan0028.htm


36. Eurostat –Europe’s farm landscape: some examples and figures, Statistics in focus,
Agriculture and Fisheries, Eurostat EC, 1999


37. Eurostat – Thirty years of agriculture in Europe, Arable land, increased size of holdings and
changes in crop rotation, Statistics in focus, Agriculture and Fisheries, Eurostat CEE, 2000


38. Eurostat –EU-15 agricultural income in 2002: -3.0% in real terms, Statistics in focus,
Agriculture and Fisheries, Eurostat EC, 2002


39. Eurostat –Quarterly accounts, Second quarter 2002 The GDP of the Candidate Countries,
Statistics in focus, Economy and Finance, Eurostat EC, 2002


40. Eurostat –Structure of agricultural holdings in the UE – Main results of the Community
survey 1999-2000, Statistics in focus, Agriculture and Fisheries, Eurostat EC, 2002


41. Eurostat, Long Term Indicators – Euro-Indicators, Eurostat, EC Luxembourg, 2003,
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-
product/EN?catalogue=Eurostat&product=1-eur11-EN&mode-download


42. Eurostat, Short Term Structural Indicators, Eurostat, EC Luxembourg, 2003,
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-
product/EN?catalogue=Eurostat&product=1-structur-EN&mode=download

43. FAO - Comment concevoir et réaliser les supports de communication de proximité,
http://www.fao.org/docrep/W9889F/W9889F00.htm

44. FAO - Recherches actuelles et perspectives pour la conservation et le développement,
http://www.fao.org/docrep/X2161F/X2161F00.htm

45. FAO - Training for agricultural and rural development 1997-98, 1998,
http://www.fao.org/docrep/W9699E/W9699E00.htm
                                                258
46. FAO, The First Mile of Connectivity, 1998,
http://www.fao.org/docrep/X0295E/X0295E00.htm


47. FAO / EBRD - Agribusiness Handbooks, FAO / EBRD Publications, Rome, 1999


48. FAO, FarmNet - Farmer Information Network for Agricultural and Rural Development,
2000, Rome

49. FAO - Handbook for Defining and Setting up a Food Security Information and Early
Warning System (FSIEWS), Rome, 2000,
http://www.fao.org/docrep/003/X8622E/X8622E00.HTM


50. FAO - Human resources in agricultural and rural development, 2000,
http://www.fao.org/DOCREP/003/X7925M/X7925M00.HTM


51. FAO Publications, The group promoter's resource book, FAO, Rome, 2000

52. FAO, All for Education and Food For All, 2001,
http://www.fao.org/sd/2001/KN1003_en.htm


53. FAO, Communication for Development Group Extension, Education and Communication
Research, Extension and Training Division - Participatory communication and adult learning for
rural development, 2001, http://www.fao.org/sd/2001/KN1104a_en.htm

54. FAO - Education and Food For All, 2001, http://www.fao.org/sd/2001/KN1003a_en.htm


55. FAO Publications, Farming Systems and Poverty. Improving Farmers’ Livelihoods in a
Changing World, FAO and World Bank, Rome & Washington D.C., 2001,
http://www.fao.org/farmingsystems


56. FAO Publications, The inter-group resouce book, FAO, Rome, 2001


57. FAO Publications, Individual farms in Eastern Europe and the Commonwealth of
Independent States, FAO and World Bank, Rome & Washington D.C., 2002                                              259
58. FAO, New approaches to consider in capacity building and technical assistance - building
alliances, FAO/WHO Global Forum of Food Safety Regulators, Marrakech, Morocco, 28 - 30
January 2002, http://www.fao.org/DOCREP/MEETING/004/AB445E.HTM


59. Francesco di Castri – Les quatre piliers du developpement durable, Nature et Ressources,
UNESCO, L’Arthenon Publishing, Vol. 31, No. 3, 1995

60. Gabriel Pascariu, Manuela Stănculescu, Dorin Jula, Mihaela Luţaş, Edith Lhomel – Politica
de coeziune a UE şi dezvoltarea economică şi socială în România / EU Cohesion Policy and
Romania’s Regional Economic and Social Development, Pre-accession Impact Studies, Phare RO
9907-02-01, Institutul European din România, Bucureşti, 2002

61. Gabriela Drăgan, Isabela Atanasiu, Neudorfer Helmut – Compatibilităţi între cadrul
românesc al politicii regionale şi reglementările UE privind ajutorul de stat / Romanian Special
Development Zones and EU State Aid Policy, Pre-accession Impact Studies, Phare RO 9907-02-
01, Institutul European din România, Bucureşti, 2002


62. Geoffrey Adams - Effective management in extension advisory services in Central and
Eastern European countries, FAO Publications, 2001,
http://www.fao.org/sd/2001/KN0303a_en.htm


63. Guvernul României – Planul Naţional de Aderare la Uniunea Europeană, Guvernul
României, Bucureşti, 2000


64. Guvernul României – Planul Naţional de Agricultură şi Dezvoltare Rurală 2000 – 2006 –
Diagnoza spaţiului rural, Guvernul României, Bucureşti, 2000

65. Harmut Albrecht, Herbert Bergmann, Georg Diederich, Eberhard Grosser, Volker Hoffmann,
Peter Keller, Gerhard Payr, Rolf Suelzer – Agricultural Extension, Vol. 1 & 2, Sonderpublication
der GTZ No. 212, Rural Development Series, New Age International (P) Limited


66. J.P. Ilboudo - Outils de communication de proximité : l'expérience du Groupe de la
communication pour le développement de la FAO, FAO Publications, 2001,
http://www.fao.org/sd/2001/KN0601a_fr.htm


                                                260
67. Jacqueline Leonte, Daniela Giurcă, Virginia Câmpeanu, Philippe Piotet – Agricultura
României în perspectiva aderării la UE / Romanian Agriculture and EU Accession, Pre-accession
Impact Studies, Phare RO 9907-02-01, Institutul European din România, Bucureşti, 2002

68. Jerry Apps – The People Came First, A History of Wisconsin Cooperative Extension,
Wisconsin Epsilon Sigma Phi Alpha Sigma Chapter, 2002

69. John Farrington - The role of non-governmental organizations in extension, FAO
Publications, 2000, http://www.fao.org/sd/EXdirect/EXan0040.htm


70. John Rouse - Organizing for extension: FAO experiences in small farmer group development,
FAO Publications, 1996, http://www.fao.org/sd/PPdirect/PPan0003.htm


71. Keith J. Brent, Geoffrey R. B. Adams - Extension, research and farm competitiveness in
Central and Eastern Europe, FAO Publications, 1999,
http://www.fao.org/sd/EXdirect/EXan0036.htm

72. L. Van Crowder, William I. Lindley, Thomas H. Bruening and Nathaniel Doron -
Agricultural Education for Sustainable Rural Development: Challenges for Developing Countries
in the 21st Century, 1999, FAO Publications, http://www.fao.org/sd/EXdirect/EXan0025.htm


73. L. Van Crowder - Agricultural Extension for Sustainable Development, FAO Publications,
1996, http://www.fao.org/sd/EXdirect/EXan0004.htm


74. L. Van Crowder - Partners in Sustainable Development: Linking Agricultural Education
Institutions and Farmer Organizations, FAO Publications, 1996,
http://www.fao.org/sd/EXdirect/EXan0007.htm


75. L. Van Crowder - Assessment of Pre-Service and In-Service Extension Education, FAO
Publications, 1996, http://www.fao.org/sd/EXdirect/EXan0001.htm


76. L. Van Crowder - Decentralized Extension: Effects and Opportunities, FAO Publications,
1996, http://www.fao.org/sd/EXdirect/EXan0013.htm


77. L. Van Crowder, J. Anderson - Integrating Agricultural Research, Education and Extension


                                               261
in Developing Countries, FAO Publications, 1996,
http://www.fao.org/sd/EXdirect/EXan0009.htm

78. L. Seppänen and S. Padel - How to apply a holistic interdisciplinary approach to
development/extension, Research methodologies in organic farming, Frick, Switzerland, 30
September – 3 October 1998, http://www.fao.org/DOCREP/003/X6089E/X6089E00.HTM

79. Margreet H. van den Berg, The agricultural knowledge infrastructure: public or private?
FAO Publications, 2001, http://www.fao.org/sd/2001/KN1103a_en.htm
80. OECD – Agricultural Finance and Credit Infrastructure in Transition, OECD Publications,
1999


81. OECD - A Forward-Looking Analysis of Export Subsidies in Agriculture, Joint Working Party
of the Committee for Agriculture and the Trade Committee, Directorate for Food, OECD
Agriculture and Fisheries Trade Directorate, Paris 2000


82. OECD – Agricultural Policies in Emerging and Transition Economies, OECD Publications,
Paris, 2000


83. OECD – Agricultural Policies in OECD Countries – Monitoring and Evaluation 2000, OECD
Publications, Paris, 2000


84. OECD –Agricultural Policy Reform: Development and Prospects, OECD Observer, 2000


85. OECD - An Analysis of Officially Supported Export Credits in Agriculture, Joint Working
Party of the Committee for Agriculture and the Trade Committee, Directorate for Food, OECD
Agriculture and Fisheries Trade Directorate, Paris 2000


86. OECD – Annual Report 2000, OECD Publications, Paris, 2000


87. OECD – OECD Agricultural Outlook, 2000 – 2005, OECD Publications, Paris, 2000


88. OECD – Review of Agricultural Policies - Romania, OECD Publications, 2000


89. OECD – Annual Report 2001, OECD Publications, Paris, 2001


                                               262
90. OECD – Annual Report 2002, OECD Publications, Paris, 2002


91. OECD – OECD Agricultural Outlook, 2002 – 2007, OECD Publications, Paris, 2002


92. P. Oakley and C. Garforth - Guide to extension training, FAO Publications, 1997,
http://www.fao.org/docrep/T0060E/T0060E00.htm

93. Păun Ion Otiman – Dezvoltarea rurală în România, Agroprint Publishing House, Timişoara,
1997

94. Păun Ion Otiman – Economie rurală, Agroprint Publishing House, Timişoara, 1999

95. Păun Ion Otiman –Restructurarea agriculturii şi dezvoltarea rurală a României în vederea
aderării la Uniunea Europeană – un punct de vedere, Agroprint Publishing House, Timişoara,
1999

96. Păun Ion Otiman – Agricultural Restructuring and Rural Development of Romania with
Regards to Accessing the European Union – point of view, Agroprint Publishing House,
Timişoara, 2000

97. Robert Evenson - The Economic Contributions of Agricultural Extension to Agricultural and
Rural Development, FAO Publications, 2000, http://www.fao.org/sd/EXdirect/EXan0038.htm

98. Ronny Adhikarya - Strategic extension campaign - A participatory-oriented method of
agricultural extension, FAO Publications, 1994,
http://www.fao.org/docrep/U8955E/U8955E00.htm

99. Ronny Adhikarya - Strategic Extension Campaign: Increasing Cost-Effectiveness and
Farmers' Participation in Applying Agricultural Technologies, FAO Publications, 1996,
http://www.fao.org/sd/EXdirect/EXan0003.htm


100. Ronny Adhikarya - Campagne Intensive de Vulgarisation: Une Méthode Participative de
Vulgarisation Agricole, FAO Publications, http://www.fao.org/docrep/U8955F/U8955F00.htm


101. Sabine Isabel Michiels and L.Van Crowder - Discovering the "Magic Box": Local                                                263
appropriation of information and communication technologies (ICTs), FAO Publications, 2001,
http://www.fao.org/sd/2001/KN0602a_en.htm


102. Stein Bie - Development Communication and Internet, FAO Publications, 1996,
http://www.fao.org/sd/CDdirect/CDDO/intro.htm


103. Tanic S. and Dauphin F., Global Farming Systems Study: Challenges and Priorities to 2030.
Regional Analysis Eastern Europe and Central Asia, FAO and World Bank, Rome & Washington
D.C., 2001

104. Vidu Bidilean – Uniunea Europeană – Instituţii, politici, activităţi, Editura Agroprint
Timişoara, 2000

105. Volker Hoffmann – Picture Supported Communication in Africa, Mangraf Verlag, 2000


106. Volker Hoffmann, John Lamers and Andrew D. Kidd - Reforming the organization of
agricultural extension in Germany: lessons for other countries, ODI Agricultural Research and
Extension Network, Network Paper No. 98, 2000


107. World Bank - World Bank Rural Development Strategy: Reaching the Rural Poor, World
Bank Publications, 2002


108. WTO – International trade statistics 2000, WTO Publications, 2000
                                                264

								
To top