Uluslararasi Ticarette Kullanilan Belgeleler by EB50e54

VIEWS: 24 PAGES: 15

									      Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeleler

Uluslararası Ticaret, makro planda Dünya Ticaret Örgütü’nü Kuran Anlaşma, iki
taraflı veya çok taraflı anlaşmalar ülkelerin kendi ulusal mevzuatı, uluslararası
ticari teamüller ve geleneklere göre yapılmaktadır.Yapılan ticari muamelelerin
güvenirliği ve tartışmalara meydan vermeden işleyebilmesi için, ilgili belgelerin
düzenli,  birbiri  ile  irtibatlı  ve  kurallara  uygun  olarak  tanzim  edilmesi
gerekmektedir.


Genel olarak uluslararası ticarette kullanılan belgeleri altı grupta toplamak
mümkündür. Bunlar,
1- Ticari Belgeler,
2- Resmi Belgeler,
3- Taşıma Belgeleri,
4- Sigorta Belgeleri,
5-Finansman Belgeleri,
6-Teşvik Belgeleridir


Ticari Belgeler
a- Faturalar:
Proforma Faturalar: Satış koşullarını belirten bir teklif niteliğindedir.
Ticari Faturalar: Aşağıdaki bilgileri içeren bir belgedir.
- Düzenlendiği lisanda “FATURA” başlığı,
- Satıcının ismi, ünvanı adersi,
- Alıcının ismi ünvanı ve adresi,
- Düzenleme tarihi ve numarası,
- Malın (hizmetin) ayrıntılı tanımı,
- Miktar, birim fiyat, toplam değer,
- Sevkiyat bilgileri,
- Ambalaj işaretleri,
- Alıcının özel olarak istediği diğer bilgiler,
Akreditifli işlemlerde
- Aksine hüküm yoksa mal miktarı %5 eksik veya fazla olabilir.
- Akreditifte yaklaşık, takriben civarında gibi ibareler kullanılmışsa; miktar
veya değer %10 eksik veya fazla olabilir.


b- Navlun Faturası (Freight Invoice).
Navlunun satıcı (ihracatçı) tarafından ödenmesi durumunda, bunun konşimento
üzerinde belirtilmesi teamül bazen de zorunluluktur. Ancak bu belirtim
yapılmamışsa, stıcı firmanın taşıyıcı firmadan bir navlun faturası alarak ithalatcı
firmaya vermesi, ya da tahsil belgeleri arasına navlun faturasını da koyması
gerekmektedir. Navlun faturası
malın ithal edildiği ülkede vergiye tabi kıymetinin tesbitnde dikkate alınacak
kıymet faktörlerinden birini oluşturmaktadır.
c- Çeki listesi (certificate of weight/weight note):
Her ambalaj içerisindeki malın brüt ve net ağırlığını belirten listelerdir. Özellikle
hasar durumlarında sigorta tazminatının yerine getirilmesinde başvurulan önemli
belgelerden biridir. Uluslararası ticarete taraf olan kuruluşlarca istenen detayda
düzenlenebilir.


d- Koli/Ambalaj listesi (packing list):


Her bir kolinin içinde bulunan ambalaj ve mal muhteviyatını belirten listelerdir.
Yabancı gümrüklerde malın gümrük makamları tarafından örnekleme yöntemi ile
kontrol edilmesine yaramaktadır. Ayrıca yabancı alıcılar inracatçı tarafından
kendilerine gönderilecek ambalaj listesine göre malları çeşitli perakende veya
toptan satış yerlerine
gönderebilmektedir. Ambalaj listeleri alıcının kendi iç dağıtımında bu açıdan
yardımcı olmaktadır.
Ambalaj listeleri yabancı alıcılar ve alıcıların bulunduğu ülkelerin gümrük
makamlarına yukardaki kolaylıkları sağlarken, Türk gümrük idarelerinin de
kontrolleri
hızlı bir şekilde yaparak ihracat işlemlerinin hızla tekemmül ettirilmesini sağlar.
Bu yüzden
ambalaj listeleri Türkçe ve yabancı dilde düzenlenmelidir.
Ayrıca, ithalat yapacak olan firmalar ithalattaki gümrük işlemlerinde kolaylık
sağlamak, ve kendi iç dağıtım sisteminde yararlanmak üzere yabancı ticari
ortaklarından ambalaj listeleri istemeleri gerekmektedir.
e- Spesifikasyon Belgesi (certificate of specification):


Çeki listesinde belirtilen bilgilere mal fiyatları ve mal değerleri de dahil edilerek
düzenlenirse, elde edilen yeni belge spesifikasyon belgesi adını almaktadır.
İthalattan sonra malların dağıtımın yapılmasında pratiklik sağlayan bir belgedir.
f- İmalatçının Analiz Belgesi (Manufacturer’s Analysis Certificate):


Kimyevi maddeler gibi analiz gerektiren malların formüllerindeki elemanların isim
ve oranlarını gösteren listelerdir. İmalatçı firma tarafından bir beyan şeklinde ya
da bağımsız laboratuvarlar tarafından düzenlenebilmektedir.


g- Üçüncü Taraflarca Düzenlenen Kontrol Belgeleri(Third Party Certificate of
Inspection):


Alıcıların  kendilerini  korumak  üzere  hazırlattığı  özel  amaçlı  kontrol
belgeleridir.Genelde uluslararası gözetim şirketleri tarafından düzenlenip alıcılara
verilmektedir.


h- Expertiz Raporu (Expertise)


İhrac veya ithal mallarının fiyat, miktar ,kalite, bileşim katkı oranı, ticari teamül
gibi hususlarında gümrük idarelerince tereddüde düşülen durumlarda, bu
idarelere verilen raporlardır. Gümrük Kanunu ve buna bağlı diğer mevzuatlarda
hangi kurum ve kuruluşların vereceği expertiz raporuna itibar edileceği
belirtilmiştir. Genelde bu tür raporlar ihracatçı birlikleri, ticaret ve sanayi odaları
gibi kuruluşlar tarafından verilmektedirr.
Resmi Belgeler
a- Dolaşım Belgeleri (Movement Certificates):
a1-ATR-Dolaşım Belgesi (Movement Certificate, ATR):
Türkiye ile AB arasındaki ortaklık anlaşmasının bir gereği olarak, Türkiye 'de
serbest dolaşım hakkına sahip ürünler AB ülkelerinde de serbest dolaşım
hakkına sahiptir.Bunlardan sanayi ürünlerinin Türkiye'den AB ülkelerine ithal
edilmesinde KDV dışında bir vergi ödenmesi sözkonusu değildir (zaman zaman
gündeme gelen anti damping vergisi Hariç). Ayrıca Türkiye'de serbest dolaşımda
bulunan tarım ve işlenmiş tarım ürünleirinin AB ülkelerine girişinde çeşitli
tavizlerden yararlanılması sözkonusudur.Türkiyede serbest dolaşımda bulunan
sanayi ürünlerinin AB ülkelerinde de serbest dolaşımını sağlayan ya da
Türk menşeli ürünlerin AB ülkelerine ithalinde belirli tavizlerden yararlanılmasını
sağlayan
belgelere ATR belgesi denilmektedir. ATR belgeleri firmalar tarafından tanzim
edilip, Ticaret Odaları tarafından onaylanmakta ve ihracatın yapıldığı Gümrük
idareleri tarafından
vize edilmektedir. Basitleştirilmiş usül çerçevesinde ''onaylanmış ihracatçı
statüsüne'' sahip
olan firmalar kendi ATR belgelerini kendileri vize edebilmektedir.
AB ülkelerinde serbest dolaşan sanayi ürünlerin veya çeşitli tavizlerden
yararlanan
ürünlerin Türkiye'ye ithal edilmesinde, bu ürünlerim AB ülkelerinden birinden
alınmış bir ATR belgesi ile ithal edilmesi durumunda, Türk gümrüklerinde de KDV
dışında bir vergi tahsilatı yapılmamaktadır veya gerekli tavizler sağlanmaktadır.
a2-EUR-1 Dolaşım Belgesi (Movement Certificate, EUR-1):


EUR-1 Dolaşım belgelerinin fonksiyonu, ATR belgelerinin fonksiyonu ile aynıdır.
EUR-1 belgeleri aşağıdaki ticari işlemlerde kullanılmaktadır:
-EFTA ülkeleri ile Türkiye arasında yapılan ticaret,
-Türkiye ile AB ülkeleri arasında AKÇT (Avrupa Kömür Çelik Topluluğu) ürünlerini
kapsayan Serbert Ticaret Anlaşmsı ile ilgili ürünlerin ticareti,
-Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülkelerle yapılan ticaret.
a3-INF-2 Belgesi (INF-2 Certıficate):
Türkiyede serbest dolaşımda bulunan girdilerin önce bir üçüncü ülkeye gönderilip
burada işçiliğe tabi tutulması, işlenmiş ürünlerin AB ülkelerine ihrac edilmesi
işlemlerinde
nihai ihrac ürünü bünyesinde yeralan serbest dolaşım hakkına sahip Türk
girdisinin Gümrük vergisinden muaf tutulmasını sağlayan bir belgedir. Bu belgeler
Türkiye'de gümrük idareleri tarafından düzenlenip vize edilmektedir.
AB Gümrük Alanında serbest dolaşımda bulunan bir ürünün, üçüncü bir ülkede
hariçte işçiliğe tabi tutulmak üzrere ihrac edildikten sonra , işlem görmüş
ürünlerin Türkiye'ye ithal edilmek istenmesinde, bunların AB ülkeleri tarafından
düzenlenip onaylanan INF-2 belgeleri ile birlikte dolaşmaları durumunda, işlenmiş
ürünler  bünyesindeki   AB   menşeli  ürünler  için  Gümrük   Vergisi
uygulanmamaktadır; yani, sadece üçüncü ülkede yaratılan katma değer için
Gümrük Vergisi tahsili sözkonusudur.


b-Menşe Şehadetnamesi (Certificate of Origin):
GATT'ın koyduğu prensipler çerçevesinde, Dünya Ticaret Örgütüne üye ülkelerin
genelde birbirine benzeyen menşe kuralları bulunmaktadır. Ülkeler birbirinden
yaptığı ithalatlarda ithal ürünlerinin hangi ülke menşeli olduğunu bilmek isterler.
Çünkü, ithalat işlemlerinde, ürünlerin menşeine göre muameleye tabi tutulması
gerekmektedir.
Uluslararası ticarete konu olan ürünlerin menşeini belirten belgelere menşe
şehadetnamesi denilmektedir. Türkiye'den ihrac edilen ürünler için bu belgeler
firmalar tarafından tanzim edilmekte, Ticaret Odaları tarafından onaylanmaktadır.
Bazı ülkeler, menşe sehadetnamelerinin, kendi mahali konsoloslukları tarafından
tasdik edilmesini isteyebilmektedirler.Türkiye’ye ithal edilecek mallar üçüncü bir
ülkenin  liman  veya  serbest  bölgesinden   yüklenecek  olursa,  menşe
şahadetnamesinin mahalli Türk konsolosluğu tarafından onaylanmış olması
zorunludur.
Menşe sehadetnamelerinde bulunması gereken bilgiler
-Gönderici,
-Alıcı,
- Malın cinsi, özelliği,
- Ambalaj şekli,
- Koli adedi,
- Kolilerin marka ve numarası
- Malın net ve brüt ağırlığı,
- Malın ünite fiyatı,
- Malın değeri (FOB, CF, CFR vb.)
- Malın yüklendiği aracın ismi ve hareket tarihi
- Yükleme limanı veya yükleme yeri
- Mal Türkiye’de geçirdiği değişiklik dolayısı ile Türk menşeli sayılıyorsa bu
hususun açıklanması.
Menşe Şehadetnamesi Türleri
b1-Özel Menşe Şehadetnamesi (FORM-A): GATT prensipleri çerçevesinde, bazı
ülkelerin (özellikle sanayileşmiş ülkeler) gelişmekte olan ülkelerden sanayi
malları ithalatında, bu ülkelerin sanayileşmesine katkı sağlamak amacıyla belirli
preferanslar sağlayabilmeleri için gerekli olan bir menşe şehadetnamesi türüdür.
Gelişmekte olan ülkelere bu anlamda preferans sağlayan ülkeler şunlardır:ABD,
Japonya, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, Kanada ,Avustralya, Rusya, Polonya,
Çek ve Slovak Cumhuriyetleri.
Türkiye'den ihrac edilen ürünler için gerekli özel menşe şehadetnameleri, firmalar
tarafından tanzim edilmekte, ticaret odaları ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bağlı
taşra birimleri tarafından onaylanmaktadır.


b2-ABC Formu:
Sadece ticaret odaları tarafından onaylanan ve çeştli ülkelere her türlü ürünün
ihracatında kullanılan menşe şehdetnamesi türüdür.
b3-GATT Menşe Şehadetnamesi:
Gelişmekte Olan Ülkeler Arası Ticaret Müzakerelerine Dair Protokol kapsamında
düzenlenen bir menşe şehadetnamesi türüdür.
c- Kontrol Belgesi-1:(Inspection Certificate-1)


Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı
ve Yönetmelikleri gereği, bu mevzuatla belirlenmiş tarım ürünlerinin ihracatında
kullanılan bir belgedir. Bu tür malların ihracatı sözkonusu olduğunda, bunların
TSE  tarafından  belirlenmiş  standartlara   uygun   olduğunun  belgelenmesi
gerekmektedir.Bu    belgelendirme   işlemi,    Dış   Ticaret  Müsteşarlıgı
Standardizasyon   Genel    Müdürlüğü    Dış  Ticarette  Standardizasyon
Denetmenlikleri tarafından yapılmaktadır.
d- Kontrol Belgesi- 2 (Inspection Certificate-2)


Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon mevzuatında belirlenmiş
bazı tarım ürünlerinin ithalatında uygulanan bir denetim belgesidir. Bu
kapsamdaki ürünleri ithal etmek isteyen firmalar, bunları fiilen ithal etmeden önce
Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlikleri'ne, ithalat konusu malın bir
numunesi ile başvurararak Kontrol Belgesi'ni almak zorundadırlar. Bu kontrol
belgesi de ithalat konusu malların TSE tarafından belirlenmiş standarda uygun
olup olmadığını belirlemeye yaramaktadır. TSE tarafından belirlenen standartlara
uygun olmayan malların ithalatına izin verilmemektedir.
e- Uygunluk Belgesi:


Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Mevzuatı'nın yürürlüğe
girmesi ile, çok sayıda sanayi ürününün Türkiye'ye ithalatında uygunluk denetimi
yapılmaya başlanmıştır. Uygunluk denetimine tabi malları ithal etmek isteyen
firmalar, bunların TSE tarafından belirlenen stadartlara uygunluğunu belgelemek
zorundadırlar. Mallar fiilen ithal edilmeden önce numuneleri alınmak ve TSE
tarafından teste tabi tutulmak suretiyle bu uygunluk belgeleri verilmektedir.Test
ve belgelendirme uygulaması, ithalat konusu malların, insan bitki ve hayvan
sağlığı açısından zararlı bir etki taşımadığını, çevreye zarar vermediğini, güvenlik
ve asayişle ilgili olumsuz etkilerinin bulunmadığını belgelemek amacını
gütmektedir. Ayrıca tüketicinin korunması açısından da bu belgenin gerekliliğine
inanılmaktadır. Standartlara uymayan malların ithalatına izin verilmemektedir.
Çok sayıda sanayi ürünün ithalinde uygunluk belgesi aranılmaktadır. Bunlar bir
liste halinde Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Tebliği'nin
eki olarak yayımlanmış olup, ithali zorunlu standarda tabi mallar olarak
anılmaktadır. Bunlardan az sayıda tekstil ve hazırgiyim ürününün ithalatı zorunlu
standarda tabidir. Pmauk ipliği,
pamuklu fitilli kadife, kadın çorapları, elektrikli battaniyeler bunlar arasında önemli
kalemleri teşkil etmektedir. Ayrıca tekstil sanayinde girdi olarak kullanılan çok
sayıda boyar ve kimyasal maddenin ithalatı standarda tabi bulunmaktadır.


TS-ISO-9000, AQAP, GMP (Good Manufacturing Practises) belgesi
veya İmalat Yeterlilik Belgesi sahibi firmaların yapacağı ithalatlarda uygunluk
belgesi aranmamaktadır. Ayrıca dahilde işleme izin belgeleri kapsamında
Türkiye’ye geçici olarak ithal edilen ve işlendikten sonra tekrar ihraç edilecek olan
mallar için uygunluk belgesi gerekmemektedir.
Herhangi bir ürünü ithal etmeyi düşünen firmaların, itahalat konusu olacak
ürünün
zorunlu standart denetimine tabi olup oladıgını tesbit etmeleri, eğer, zorunlu
standarda tabi ise TSE'nin ithalat konusu malla ilgili olan satndardını inceleyerek,
itahalat esnasında bir
sorunla karşılaşıp karşılaşmayacakların önceden bilmeleri kendileri açısından
yararlı olacaktır.
f- Sağlık Sertifikası (phytosanitary certificate):


Bitki ve bitkisel ürünlerin ihracatında kullanılan bir belge olup, hem türk
gümrüklerinden maların çıkış işlemlerinin yapılabilmesi , hem de ithalatçı ülke
gümrüklerinde giriş işlemleri için kullanılan uluslararası geçerliliği olan bir
belgedir. Bu belge ihraç konusu ürünün, her türlü hastalık ve zararlıdan
arındırılmış  olduğunu,   tüketime   uygun   olduğunu   kanıtlamak  amacıyla
kullanılmaktadır.
Bitki Sağlık Sertifikaları , Zirai Karantina Teşkilatı veya Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı il müdürlükleri tarafından kendilerine ibraz edilen numunelere
dayanılarak verilmektedir.
e- Veteriner Sertifikası (Veterinary Certificate)
g- Helal Belgesi (Helal Certificate)
ğ- Radyasyon Belgesi (Radiation Certificate)
ı- Boykot/Kara Liste Sertifikası
i- Konsolusluk Faturası (Consular Invoice):
Malın gideceği ülkenin konsolosluğu tarafından mal menşei birim fiyatı ve mal
değerinin onaylandığı faturalardır. Onay konusu faturalar ithalatçı
ülkelerin konsolosluklarından elde edilmektedir.Bu tür bir uygulamanın nedeni,
ithalatçı ülkenin düşük faturalarla mal bedellerinin düşük gösterilmek suretiyle
vergi kaçaklarının önlenmesidir.
j- Tasdikli fatura (Legalized/Certified Invoice)
İhracatçı firma tarafından yabancı alıcıya kesilmiş olan ticari faturanın ithalatçı
ülkelerin konsolosluğuna onaylatılması neticesinde tasdikli fatura elde edilmiş
olur. Bu tür bir uygulamada temel amaç, ithalatçı ülkenin vergi tahsilatı ile ilgili
kaygılarını gidermektir.


Taşıma Belgeleri
Uluslararası ticarette malların bir ülkeden bir başka ülke ya da ülkelere sevk
edilmesi
sözkonusudur.    Bu  sevkiyatlarda,  taşıtan  ile  taşıyıcının  sorumluluk  ve
yükümlülüklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu belirleme, taşıma belgeleri ile
yapılmaktadır. Bu açıdan taşıma belgelerinin aşağıda belirtilen özellikere sahip
olması gerekmektedir.
- Taşıyıcı firma veya acentası tarafından düzenlemeli ve imzalanmalıdır.
- Malların sevk tarihi belitilmelidir.Bu tarih,
- Tahsil belgelerinin bankaya verilişi,
- Sigorta süresinin işlemeye başlaması,
- Malların hasara uğrama veya kaybolma risklerinin satıcıya mı
alıcıya mı ait olduğunun belirlenmesi açısından önem taşımaktadır.
- Taşıma belgeleri temiz olmalıdır.
- Yani taşıta yüklenen malların ambalajının bozuk, malların
akıntılı sızıntılı vb. olduğuna dair bir ifade içermemelidir.
Bu tür bir ifade içeren taşıma belgeleri “kirli” olarak addolunmaktadır.
- Taşıma belgeleri bayat olmamalıdır. Yani,
- Zamanında alıcının eline ulaşmalıdır.
- Zamanında bankaya verilmelidir
- Taşıma belgeleri ihbar kaydını taşımalıdır. Yani,
- Alıcı ya da adına hareket edenler “notify” bölümünde belirtilmelidir.


- Deniz konşimentolarında malların güverteye yüklendiği ifadesi yer almamalıdır.
- Bazı taşıma belgeleri birden fazla orjinal set halinde düzenlenmektedir.
Bu durumda her orjinal nüsha üzerine kaçıncı nüsha olduğu belirtilmelidir.
(1/3, 2/3, 3/3 gibi)
- Navlun’un ödenip ödenmediği belge üzerinde belirtilmelidir.
Taşıma Belgelerinin Türleri
1- Deniz konşimentosu (Marine bill of lading, Ocean bill of lading, Bill of lading):


Devir yönünden 3’e ayrılır.
- Nama yazılı (straight B/L)
- Emre yazılı (order B/L)
- Hamile yazılı (bcarer B/L)


Gemiye yüklenip yüklenmemeyi belirtmesi açısından 2’ye ayrılır
- Tesellüm konşimentosu (Received for shipmen B/L)
- Yükleme konşimentosu (on board B/L)
Özellikli Konşimentolar
- Tek konşimento (Through B/L)
- Kara + Deniz,
Deniz + Kara,
Kara + Deniz + Kara
şeklindeki taşımaları tek bir konşimentoda toplamaktadır
- Kombine Nakliyat Konşimentosu (Combined Transport B/L)
- Konteyner Konşimentosu (Container B/L)
- Düzgün Hat Konşimentosu (Liner B/L)
- Kısa Konşimento (Short from, Blank back B/L)
- Tanker Konşimentosu (Tanker B/L)
- Ciro Edilemez Konşimento (Non-Negotiable B/L)
- Navlun Sözleşmesine Dayalı Konşimento (Charter Party B/L)
- Kaptan Mektubu (Mate’s reccipt)


2-Hava Yolu Konşimentosu (Air-Waybill-Aws)


3-Demir Yolu Hamule Senedi (Rail Consignment Note)


4-Kara Yolu Taşima Senedi/Cmr Senedi
(Rdad Waybill/Cmr Consignment Note)


Sigorta Belgeleri


Sigorta Poliçesi: Mallar bir yerden başka bir yere sevkedilirken, sevkiyat
esnasında vuku bulabilecekcek risklere karşı lehdarı koruyan bir belgedir. Bir
sigorta poliçesinde iki ana taraf vardır; bunlar, sigorta eden (sigorta şirketi),
sigorta edilen (sigortayı yaptıran veya ciro yolu ile sigorta poliçesini elinde
bulunduran) taraflardır.


Bir sigorta poliçenin güvenli olması için aşağıdaki hususları içermelidir.
- Sigortacı (sigortayı yapan),
- Sigorta ettiren,
- Sigortadan yararlanacak kimse,
- Sigortanın konusu,
- Taşıyıcı firma,
- Taşıyacak araç,
- Taşımanın süresi,
- Malın taşıyıcıya teslim edilği yer ile alıcıya teslim edileceği yer,
- Kapsanan riskler ile riskin başlama ve bitim tarihi,
- Sigorta edilen, taşıma konusu olan mal bedeli
- Sigorta primi tutarı, ödeme yeri ve tarihi
- Sigorta poliçesinin düzenlediği tarih
Sigorta Poliçesi Türleri


1) Takselenmiş Poliçe (Valued Policy): Sigorta konusu malın değerinin poliçe
üzerinde belirtildiği poliçe türü.
2) Takselenmemiş Poliçe (Unvalued Policy/Open Policy)
3) Bir sevkiyat için sigorta poliçesi (Voyage Policy)
4) Abonman Poliçesi (Floating Policy):
Finansman Belgeleri


Poliçe: Satıcı tarafından düzenlenen alıcının veya bir bankanın kabulunu, bazen
de alıcının bankasının avalini içeren ve alıcıya verilen kayıtsız bir ödeme emridir.
Ödeme emri, belirli bir meblağın belirli bir tarihte ödenmesini içerebileceği gibi,
ibrazında ödenmesini de içerebilmektedir.
.
Poliçelerde üç taraf mevcuttur.


1- Keşideci (Drawer): Poliçeyi düzenleyen (satıcı)
2- Keşideli (Drawee): Üzerine poliçe gönderilen taraf (alıcı)
3- Lehdar (Beneficiary): Poliçede belirtilen meblağın ödeneceği kişi


Poliçelerin şu şekil şartlarına uyması gerekmektedir.


1- Düzenlediği lisanda ''poliçe'' sözcüğünü içermesi
2- Şartsız ödeme emri (ödeyiniz, pay. vb gibi) ihtiva etmelidir,
3- Lehdar (ödemenin yapılacağı özel ya da tüzel kişi) belirtilmelidir,
4- Keşide yeri ve tarihi
5- Döviz cinsi ve tutarı,
6- Keşidecinin adı, soyadı, ünvanı ve imzası
7- Keşidelinin adı soyadı ve ünvanı
8- Vade
9- Akreditif koşullarına göre konulması gerekli kayıtlar


Poliçenin nüshaları: Bütün nüshalar aynı olmak ve her nüsha üzerine kaçıncı
nüsha    olduğu   yazılmak  koşulu  ile  birden  fazla  nüsha  poliçe
düzenlenebilmektedir.
Poliçenin sağladığı avantajlar:


1- Alacağın tevsiki,
2- Kredi aracı,
3- İskonto,
4- Temlik,
5- Rehin.
Poliçe ile ilgili bazı kavramlar


- Tam ciro
- Beyaz ciro
- Temlik cirosu
- Tahsil cirosu
- Rehin cirosu
- Poliçenin kabulu (Müşteri Kabulü-Banka Kabulü)
Poliçe’de aval
Teşvik Belgeleri


İhracatın teşvik edilmesi amacıyla firmalara bir takım haklar tanıyan bir takın
yükümlülükler getiren belgeler bulunmaktadır. Bunlara kısaca teşvik belgeleri
denilmektedir. Teşvik belgelerinin başlıca türleri özetle aşağıdaki gibidir.


1-Dahilde İşleme İzin Belgeleri:İhrac edilecek ürünlerin üretimi ile ilgili hammade
aramalı, yardımcı madde ve ambalaj malzemelerinin çeşitli avantajlardan
yararlanılmak suretiyle, dış piyasalar veya serbest bölgelerden sağlanmasına
yarayan belgelerdir. Dahilde işleme izin belgeleri, firmalar tarafından sunulan
ihracat projeleri bazında Dış Ticaaaret Müsteşarlığı tarafından verilmektedir.


2-Geçici Kabul İzin Belgeleri:İhrac edilmesi planlanan ürünlerin üretiminde
kullanılan AB menşeli girdilerin AB ülkelerinden bedelsiz geçici kabul
hükümlerine göre ithal edilmesi durumunda bu girdilerin KDV'den muaf olarak
Türkiye'ye geçici ithal edilmesini sağlayan belgelerdir. Geçici Kabul İzin Belgeleri,
Gümrük   Müsteşarlığı  tarafından  belirlenen  gümrük   idareleri  tarafından
verilmektedir.


3-Yatırım Teşvik Belgeleri:Yatırımların uygun koşullarda yapılabilmesi, ortaya
çıkan vergisel kaynaklı bazı mali yüklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması
ayrıca yatırımcı kuruluşlara yer tahsisi, uygun koşullu kredi tahsis edilmesi, gibi
çeşitli avantalar sağlanmasını öngören belgelerdir.Bu belgeler, yatırımcı
firmalara, proje bazında Hazine Müsteşarlığı tarafından verilmektedir.

								
To top