Pegawai Penerbitan by idasyida17

VIEWS: 36 PAGES: 2

									              IKLAN JAWATAN KOSONG TAHUN 2012

1.  (a)  Jawatan           :  Pegawai Penerbitan

   (b)  Kumpulan Perkhidmatan    :  Pengurusan dan Profesional

   (c)  Klasifikasi Perkhidmatan  :  Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan

   (d)  Gred Gaji          :  N41

2.  Syarat Lantikan          :  Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti
                      berikut :-

                      (a)  warganegara Malaysia;

                      (b)  berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh
                          tutup iklan jawatan;

                      (c)  (i)   ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh
                              kerajaan daripada institusi-institusi pengajian
                              tinggi tempatan atau diploma Sebaran Am
                              daripada UiTM atau kelayakan yang diiktiraf
                              setaraf dengannya.

                          (ii)  ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf
                              oleh kerajaan daripada institusi-institusi
                              pengajian tinggi tempatan atau kelayakan
                              yang diiktiraf setaraf dengannya serta
                              diploma Percetakan daripada London College
                              Of Printing atau kelayakan yang diiktiraf
                              setaraf dengannya.

                              (Gaji permulaan ialah pada Gred N41:P1T2); atau

                          (iii)  ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf
                              oleh kerajaan daripada institusi-institusi
                              pengajian tinggi tempatan atau kelayakan
                              yang diiktiraf setaraf dengannya.

                              (Gaji permulaan ialah pada Gred N41:P1T3);

                   dan  (d)  Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk
                          lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran
                          Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
                          dengannya oleh kerajaan;

3.  Taraf Jawatan           :  Tetap atau kontrak.

4.  Penaklukan Di Bawah Syarat-    :  Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan ini adalah
   syarat Skim Perkhidmatan        tertakluk kepada syarat-syarat skim     perkhidmatan
                      berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-
                      pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.                                                    1/2
5.  Fungsi Bidang Tugas  :  Bertanggungjawab terhadap perkhidmatan maklumat
                termasuk pengurusan perpustakaan khas, penerbitan dan
                sistem dokumentasi.
                                        2/2

								
To top