Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

USMAN AWANG

VIEWS: 151 PAGES: 27

									NAMA    : ABD HALIM BIN HJ AWANG

NO MATRIK : 740514035707002
           FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

    _________________________________________________
KOD KURSUS /COURSE CODE     :     HBML4203

TAJUK KURSUS /COURSE TITLE    :     KESUSASTERAAN MELAYU

SEMESTER /SEMESTER        :     MEI/ MAY 2012           PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN

               ABD HALIM BIN HJ AWANG

                   740514035707

                   013 7476909
                   rm30sen@yahoo.com
                    PENSYARAH :

                   SITI AISAH BT YUSOFF
                                 1
 NAMA    : ABD HALIM BIN HJ AWANG

 NO MATRIK : 740514035707002                    BIODATA
NAMA       : ABD HALIM BIN HJ AWANG

I/C        : 740514035707

TARIKH LAHIR   : 14 MEI 1974

TEMPAT LAHIR   : TUMPAT KELANTAN.

KELULUSAN     : SIJIL PERGURUAN

          MAKTAB PERGURUAN KUALA TERENGGANU,

          BATU RAKIT,TERENGGANU

ALAMAT TEMPAT

BERTUGAS     : SK SRI CHIKU 01, GUA MUSANG, KELANTAN.

JAWATAN      : GURU CEMERLANG (DGA 32)

TEMPOH

BERKHIDMAT    : 15 TAHUN
                               2
 NAMA     : ABD HALIM BIN HJ AWANG

 NO MATRIK : 740514035707002


                SEKAPUR SIRIH

                Assalamualaikum w.b.t…


     Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan kesyukuran kepada Allah S.W.T kerana
                    memberikan

    kesihatan yang baik dan memberi peluang kepada saya untuk menyiapkan tugasan ini. Jutaan

       berterima kasih saya ucapkan kepada pensyarah saya PN.SITI AISAH BT YUSOFF

  kerana telah memberi tunjuk ajar, memberi panduan dan pendedahan dan kepada saya bagi
                    menyiapkan

 tugasan ini dengan jayanya. Tanpa nasihat daripada beliau saya pasti tidak dapat menyempurnakan
                      tugasan

           ini mengikut keperluan dan tempoh masa yang ditetapkan.

 Disini beliau telah memberikan banyak penerangan untukmemastikan agar saya dapat menyiapkan
                     tugasan

  ini dengan jayanya. Seterusnya tidaklupa juga kepada keluarga saya dimana telah memahami
                      masalah

  dalammenyiapkan tugasan ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan berdedikasi. Kerjasama
           daripada semua ahli kumpulan adalah dihargai.

Ini adalah hasil kerja saya jadi saya berharap agar sekiranya terdapat kesalahan yang terdapat harap

 dimaafkan, saya telah melakukan yang terbaik dan penuh berhati-hati. Akhir sekali saya sekali lagi
                     ingin

 mengucapkan jutaan terima kasih kepada PN SITI AISAH BT YUSOFF dimana semangatnya didalam
                    memberi

               pengajaran kepada saya…..Wassalam….
                                              3
NAMA      : ABD HALIM BIN HJ AWANG

NO MATRIK : 740514035707002

   Kesusasteraan Melayu

   1.0. Definesi.

    Perkataan sastera berasal daripada bahasa sanskrit iaitu "castra". Susastera yang
bermaksud kata yang membawa maksud khusus iaitu : Su indah, baik,, lebih berfaedah
Sastera huruf atau buku (ke) susastera (an) kumpulan buku-buku yang indah bahasanya dan
baik isinya.Menurut pandangan J.S Badudu pula Sastera harus ditinjau dari dua segi iaitu
bahasa dan isi Menurut Hashim Awang pula sastera ialah ciptaan senia yang disampaikan
melalui bahasa.

1.1. Genre Sastera

    Genre Sastera ialah kategori atau jenis karya sastera atau seni yang dicirikan dengan
sesuatu gaya, bentuk atau kandungan tertentu. Menurut Kamus Dewan,genre sastera
didefinisikan sebagai hasil seni (karya tulisan) dalam bentuk prosa atau puisi yang
mempunyai ciri-ciri keistimewaan yang tertentu.

1.2.Unsur – Unsur Dalam Kesusasteraan

   Hashim Awang mengelaskan unsur-unsur dalam kesusasteraan kepada empat , iaitu :

a. Intelek.

 - Menimbulkan satu-satu fikiran tertentu yang tinggi dan menarik dalam sesebuah Karya
sastera.

b.  Emosi.

- Membezakan di antara karya sastera dengan karya bukan sastera.

c.  Imaginasi.

- Melihatkan ketajaman daya penglihatan dan pengamatan pengarang terhadap satu-satu
benda dan peristiwa.d.  Teknik.


                                            4
NAMA     : ABD HALIM BIN HJ AWANG

NO MATRIK : 740514035707002

- Ia merangkumi cara pengarang menyusun peristiwa di dalam cerita , memilih kata-kata,
mengatur rangkap-rangkap dalalm sajaknya, meletakkan adengan-adengan dalam lakonannya
dan lain-lain.

1.3.Kesusasteraan Melayu Klasik

    Kesusasteraan Melayu Klasik merupakan sastera tertua yang disampaikan secara lisan
dan diturunkan dari satu generasi ke generasai lain yang mempunyai unsur tokok -tambah.Ia
wujud sebelum adanya alat pencetak.Ia di hasilkan sebelum tahun 1800 dan merupakan hasil
yang masih tersimpan tidak kira dalam apa bentuk dan bagaimana corak.Ia disampaikan
dalam bentuk lisan dan sebahagian kecil dalam bentuk tulisan tangan.Punya nilai dan ukuran
yang tersendiri.Setiap karya adalah hak cipta bersama dan tiada nama
pengarang.Penulisannya jenis khayalan dan dicampuradukkan dengan kenyataan bertujuan
hiburan dan pengajaran.

   2.0.Kesusasteraan Lisan.

    Kesusasteraan yang disampaikan melalui peraturan dari satu generasi ke satu generasi
yang lain.Ia dikenali juga sebagai sastera rakyat.Contoh sastera lisan berbentuk cerita:

a.  cerita asal-usul ( Dongeng harimau jadian, dongeng gerhana )
b.  cerita binatang ( Cerita Sang Kancil, Pelanduk )
c.  cerita jenaka ( Pak Pandir, Pak kaduk dan Lebai malang )
d.  cerita lagenda ( Mahsuri, Hang Tuah )
e.  cerita penglipur-lara ( Malim Deman, Malim Dewa, Anggun Cik Tunggal )

      2.1.Peribahasa

     Peribahasa merupakan ayat atau kelompok yang mempunyai susunan yang tetap dan
   mempunyai pengertian yang tertentu.Ia juga dikenali sebagai bidalan atau pepatah
   seperti‘biar mati anak jangan mati adat’.

      2.2.Pantun

     Menurut Kamus Dewan,pantun adalah sejenis puisi lama yang biasanya terdiri
   daripada empat bis pertama meraris dalam tiap-tiap rangkap (dua baris pertama merupakan
   pembayang maksud dan yang selainya mengandungi maksudnya.
                                            5
NAMA    : ABD HALIM BIN HJ AWANG

NO MATRIK : 740514035707002
     2.3.Mantera.

    Mantera merupakan kata atau ayat apabila diucapkan dapat menimbulkan kuasa ghaib
(untuk menyembuhkan penyakit dan lain-lain), jampi. (Kamus Dewan)

     2.4.Teromba.

    Menurut Kamus Dewan,teromba ialah sejarah yang diceritakan dalam bentuk
perbilangan, tombo, riwayat dan merupakan susunan kata-kata adat.

     2.5.Gurindam.

    Didefinisikan sejenis bentuk puisi (terdiri daripada dua baris, berisi dengan pelbagai
pengajaran.Dalam baris kedua termuat jawapan atau ketegasan bagi baris pertama tadi. Rima
akhir tiap-tiap baris gurindam adalam sama.

     2.6.Seloka

    Menurut Kamus Dewan seloka ialah sejenis puisi yang mengandungi ajaran (sindiran,
jenaka, dll) .Perkataan ‘seloka’ berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu ‘shloka’. Bentuk puisi
lama yang ditulis secara berangkap-berangkap. Rima akhir adalah tidak tetap. Ia digubah
sama ada mengikut bentuk pantun, syair ataupun perumpamaan. Seloka tidak mempunyai
pembayang.

     2.7.Teka-Teki.

    Menurut Kamus Dewan teka-teki ialah soalan yang dikemukakan secara samar-samar
atau rumit yang jawapanya harus diduga, soalan untuk menduga akal.

     2.8.Kesusasteraan Tulisan.

    Kesusasteraan tulisan ialah kesusateraan yang disampaikan secara bertulis. Pada
awalnya, tulisan jawi digunakan untuk menulis kesusasteraan. Sebelum adanya alat pencetak,
banyak karya sastera bertulis dengan tangan sahaja. Contohnya Hikayat Hang Tuah dan
Sejarah Melayu Setelah masyarakat didatangi peradaban barat, alat cetak dan tulisan rumi di
perkenalkan. Contoh karya-karya sastera adalah seperti Hikayat Sang Kancil.Sastera bertulis
berbentuk cerita terbahagi kepada 3 iaitu novel, cerpen dan drama.

                                             6
NAMA    : ABD HALIM BIN HJ AWANG

NO MATRIK : 740514035707002

     2.9.Novel.

    Menurut Kamus Dewan novel didefinisikan sebagai cerita dalam bentuk prosa,
biasanya panjang dan kompleks yang berkaitan dengan pengalaman dan kelakuan sosial.
Menurut Hashim Awang novel adalah prosa cerita yang panjang dan menceritakan kisah
hidup manusia pada sesuatu tempat dan dalam suatu masa tertentu untuk menlahirkan satu
persoalan kehidupan yang menarik. Contoh novel yang terkenal ialah Novel Siti Nurbaya.
Menurut Hashim Awang Novel terbahagi kepada :

 Novel Perwatakan                 Novel Sejarah

 Novel Psikologi                  Novel Sosial

 Novel Peristiwa                  Novel Politik

 Novel Resaman                   Novel Lawan Alam
     2.10.    Cerpen.

   Menurut Kamus Dewan cerpen ialah cerita pendek.Cerpen ialah bentukcereka pendek,
yang membawakan satu persoalan bagi menghasilkan satu kesan tertentu yang indah. (Hashim
Awang)

    3.3.Drama.

   Drama ialah sejenis cereka yang berbentuk lakonan.Ia selalunya dipentaskan.
Perkataan ‘drama’ berasal daripada bahasa Yunani yang bermaksud ‘gerak’.

 3.0. Sastera Bertulis Berbentuk Cerita.


     3.1.Esei

    Menurut Kamus Dewan esei bermaksud karangan prosa (yang biasanya lebih pendek
daripada tesis atau disertasi) tentang sesuatu tajuk. Menurut Encyclopedia Britannica pula
bermaksud satu karangan yang berpatutan panjangnya.
                                           7
NAMA    : ABD HALIM BIN HJ AWANG

NO MATRIK : 740514035707002

    4.2.Sajak.

    Menurut Hashim Awang sajak adalah puisi baru yang bebas daripada peraturan-
peraturan dalam pembentukan rangkap, baris, kata-kata dan rima. Sajak bersifat demikian
untuk dapat mengucapkan fikiran penyair dalam cara yang lebih indah, segar dan bebas.

 4.0.TOKOH-TOKOH KESUSASTERAAN MELAYU.

   Terdapat ramai tokoh-tokoh sasterawan melayu yang terkenal.Mereka juga telah
menaikkan nama dan martabab bahasa melayu.Bahasa Melayu mula mendapat tempat dihati
peminat hasil sastera mula membuka mata.Kesemua mereka telah memainkan peranan besar
dalam perkembangan sastera melayu sehingga kini.Di antara tokoh yang terlibat ialah:-

     4.1.TUN SRI LANANG

    Nama sebenarnya ialah Tun Muhamad bin Tun Ahmad. Dilahirkan di Johor. Beliau ialah
keturunan Bendahara Melaka dan Johor. Hidup pada akhir abad ke-17. anak kepada Paduka
Temenggung Ahmad. Oleh sebab itu, beliau mempunyai pengetahuan yang luas dalam sejarah
pertuanan Melaka dan Johor. Kebolehan itu mendorong beliau mengarang. Beliau menjadi
Bendahara Johor pada zaman pemerintahan Sultan Abdul Jalil (1570-1579). Tun Sri Lanang
pernah membantu Raja Abdullah memerintah Johor setelah Sultan Alauddin Riayat Syah tidak
berminat memerintah. Raja Abdullah telah meminta beliau yang bergelar Bendahara Paduka
Raja mengarang buku Sejarah Melayu pada tahun 1612.

    Pada tahun 1613, beliau telah dibawa ke Acheh apabila Johor dikalahkan oleh Acheh.
Beliau menemui Syeikh Nurudin al-Raniri dan mengajar bahasa Melayu kepada Syeikh itu. Di
Acheh juga beliau menyambung penulisan bukunya, ‘Buku Melayu’. Hal ini ada tersebut dalam
buku ‘Bustan al-Salatin’ karya Syeikh Nuruddin al-Raniri fasal 12 bab 11. Beliau sangat
meminati kitab-kitab dan buku-buku pengetahuan. Karangan beliau telah membolehkan kita
mengetahui sejarah dan budaya bangsa kita pada hari ini.

     4.2.HAMZAH FANSURI

    Beliau sangat terkenal sebagai seorang pujangga Melayu-Islam dalam zaman
kegemilangan Acheh. Beliau dilahirkan di Barus, Sumatera Utara. Beliau terkenal sebagai
seorang penyair dan ahli suluk. Beliau pernah mengunjungi negeri Pahang, Bentan, Jawa, Siam,
Mekah dan Madinah. Beliau tidak jemu-jemu mempelajari segala ilmu. Beliau juga
mengembangkan ajaran-ajaran agama dengan dibantu oleh Syamsuddin al-Sumatera-i. Namun


                                          8
NAMA    : ABD HALIM BIN HJ AWANG

NO MATRIK : 740514035707002

begitu, ajaran-ajaran suluknya ditentang hebat oleh Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf
dari Singkel.

    Segala pendapat, ajaran, dan karangan Hamzah dikatakan membahayakan pengikut-
pengikut agama Islam. Akibatnya,Sultan Iskandar Thani memerintahkan kitab-kitab karangan
Hamzah dan Syamsuddin dibakar pada tahun1637. Hamzah Fansuri juga terkenal sebagai
seorang penyair yang menghasilkan karya yang mengandungi kias ibarat, panduan hidup serta
teladan kepada manusia.

    Hal ini boleh dilihat dalam ‘Syair Perahu’. Beliau mengibaratkan kehidupan manusia
umpama sebuah perahu. Antara syair-syair beliau yang lain ialah ‘Syair Burung Pungguk, Syair
Dagang, Syair Sidang Fakir dan Syair Burung Pingai’. Manakala karangan beliau yang lain ialah
dua buah kitab iaitu’ Sarab al-Asyikin dan Asrar al-Ariffin fi-Bayan Ilmu al-Suluk waI-Tauhid’.
Hamzah terkenal dalam Kesusateraan Melayu Tradisional sebagai orang yang memperkenalkan
bentuk syair yang kita kenali sekarang ini. Selain itu, beliau juga menjadi penyumbang utama
dalam Sastera Kitab.
     4.3.BUKHARI AL- JAUHARI

    Beliau seorang pujangga Melayu. Hidup dalam kurun ke-17. Beliau berasal dari Johor,
tetapi menetap di Acheh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Pada
tahun 1603, beliau mengarang ‘Taj al-Salatin’ yang dikatakan berdasarkan kepada beberapa buah
kitab daripada bahasa Arab dan Parsi. Kitab ini mengandungi falsafah kemanusiaan, khusus
sebagai panduan kepada raja. Namun begitu, ‘Taj al-Salatin’ sangat terkenal di Alam Melayu,
dipelajari oleh bangsawan di Solo dan Jogja serta diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dan
Makasar. Kitab ini sangat tinggi nilainya kerana pengaruhnya yang sangat begitu luas.

    seorang pengarang, tidak syak lagi bahawa beliau ialah penyumbang kepada genre
ketatanegaraan yang membolehkan kita mengetahui peraturan-peraturan yang dipakai pada
zaman dahulu untuk memerintah dan tugas serta tanggungjawab semua pihak yang mendiami
sesebuah negeri.
                                            9
NAMA    : ABD HALIM BIN HJ AWANG

NO MATRIK : 740514035707002

 6.0.Tokoh Sasterawan Pilihan.

 USMAN AWANG (Usman bin Awang, Dato', Pejuang Sastera, Sasterawan Negara,
 Adi Jaya, Amir, Atma Jiwa, Manis, Pengarang Muda, Rose Murni, Setiabudi, Tongkat
                  Warrant, U.A., Zaini)
                     LAHIR : 12 Julai 1929 di Kampung Tanjung
                     Lembu, Kuala Sedili, Kota Tinggi, Johor Darul
                    Takzim.ALAMAT : 4, SS 1/33, Kampung Tunku,
                    47400 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.
    6.1. Biodata Usman Awang

        Usman lahir di Kampung Tanjung Lembu, Kuala Sedili, Kota Tinggi, Johor,
pada 12 Julai 1929. Beliau diberi nama Wan Osman Wan Awang tetapi menukar namanya ke
Usman Awang. Ibunya bernama Halimah, telah meninggal dunia sewaktu beliau kecil lagi.
Ayahnya seorang nelayan yang mencari& menjual rotan pada waktu musim tengkujuh.Usman
melalui alam kemiskinan semasa alam kanak-kanaknya yang menyebabkan beliau hanya
mampu belajar setakat darjah enam sahaja.

       Pendidikan yang diterima oleh Usman Awang hanyalah setakat Darjah 6
           Sekolah Melayu sahaja. Kemiskinan tidak membenarkannya
             mengecap kejayaan dengan lebih jauh dalam bidang pendidikan
              walaupun dia sangat gemar membaca dari kecil lagi. Bersekolah
              di Kuala Sedili (1936),Mersing(1937)dan Bandar Maharani
              (1940) hingga lulus Darjah 6.Ketika Jepun menjajah Malaya
              bermula pada tahun 1942, Usman Awang adalah seorang anak
             tani di Segamat.

            Usman Awang pernah menjadi ‘budak pejabat’ di Pejabat Taliair
 Segamat. Kemudian beliau memasuki Botai iaitu pasukan polis Jepun, tetapi selepas
 beberapa minggu menjalani latihan, pihak Jepun menyerah kalah.Usman Awang menjadi
 anggota polis bila Inggeris kembali memerintah semula pada tahun 1946. Beliau menjalani
 latihan di Johor Bahru sebelum menjalankan tugasnya di Melaka. Pada tahun 1951,beliau

                                          10
NAMA    : ABD HALIM BIN HJ AWANG

NO MATRIK : 740514035707002

 berhenti dan berhijrah ke Singapura dan bekerja sebagai pembaca pruf dengan Melayu
 Raya selama enam bulan, kemudian menjadi pemberita.Sesudah itu bekerja di Mingguan
 Melayu sebagai sidang pengarang.

       Pada tahun 1952, Usman Awang mendapat tawaran bekerja di Utusan Melayu
 sebagai sidang pengarang akhbar Utusan Kanak-Kanak. Beliau diangkat menjadi
 pengarang Utusan Zaman dan majalah Mastika selepas itu.Pada tahun Malaya mencapai
 kemerdekaan, Utusan Melayu berpindah ke Kuala Lumpur.Usman Awang turut serta
 berhijrah dengan memegang jawatan yang sama.Dalam tahun 1961, beliau terlibat dalam
 peristiwa pemogokan Utusan Melayu.Akibatnya beliau berhenti dan menganggur seketika.

       Pada tahun 1962,Usman Awang bekerja di Penerbitan Federal selama lapan
 bulan. Kemudian beliau berkhidmat sebagai sidang pengarang di Dewan Bahasa dan
 Pustaka. Jawatan pertamanya adalah sebagai sidang pengarang untuk majalah Dewan
 Bahasa. Kemudian beliau menjadi pengarang untuk majalah Dewan Masyarakat, Dewan
 Sastera dan Dewan Budaya. Jawatan yang disandang beliau ketika itu ialah Pegawai
 Penyelidik Kanan. Usman kemudian di tukarkan ke Bahagian Pembinaan dan
 Pengembangan Sastera. Mulai Mei 1982 beliau menjadi ketua bahagian ini sehingga
 bersara pada bulan Julai 1985.

       Selepas bersara dari Dewan Bahasa Dan Pustaka, Usman Awang bergiat cergas
 dalam beberapa pertubuhan masyarakat. Antaranya ialah Persatuan Persahabatan
 Malaysia-Cina. Sementara itu dalam tahun 1991, beliau di lantik sebagai Ahli Jemaah
 Kolej Selatan. Perlantikan ini di sifatkan oleh beliau sebagai pemangkin ke arah
 meningkatkan hubungan antara kaum dalam proses pembentukan satu bangsa Malaysia.
 Jawatan ini di pegang hingga tahun 2001. Selain itu beliau dilantik sebagai Penasihat
 Sastera Maybank mulai 1991 hingga 2001.

       Usman Awang sebagai seorang tokoh dalam kesusasteraan Melayu moden,
 khususnya sajak dan drama amat banyak diperkatakan. Kerana itu nama Usman Awang
 paling terkenal di kalangan pengkaji dan peminat sastera Melayu pada pelbagai peringkat
 dan golongan. Kejayaannya mempertahankan dirinya sebagai seorang penyair dan
 budayawan yang terus kreatif memberikan semacam keteguhan terhadap tradisi baharu
 sastera kita.

      Beliau adalah seorang penyair yang tidak pernah pudar dan sentiasa dapat
 menyesuaikan dirinya dalam pelbagai zaman dan situasi.

       Semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu pada tahun 1942, Usman Awang
 menjadi petani di Segamat. Tidak lama kemudian, beliau menjadi buruh paksa Jepun dan

                                          11
NAMA    : ABD HALIM BIN HJ AWANG

NO MATRIK : 740514035707002

 selama enam bulan di Singapura, beliau berjaya melepaskan diri dan pulang ke Segamat.
 Usman Awang pernah menjadi `budak pejabat’ di Pejabat Tali Air Segamat dalam zaman
 Jepun dan kemudiannya memasuki Pasukan Polis Jepun (Botai), tetapi selepas beberapa
 minggu menjalani latihan, Jepun menyerah kalah.

       Usman Awang menjadi anggota polis bila Inggeris kembali memerintah Tanah
 Melayu pada tahun 1946. Beliau menjalani latihan di Johor Bahru sebelum menjalankan
 tugasnya di Melaka. Pada tahun 1951, beliau meletakkan jawatannya sebagai anggota
 polis dan berhijrah ke Singapura bersama-sama Jamil Sulung. Di Singapura, Usman
 diterima bekerja sebagai pembaca pruf dengan Melayu Raya selama enam bulan, kemudian
 menjadi pemberita sebelum menjadi sidang pengarang Mingguan Melayu.

       Pada tahun 1952, Usman Awang ditawarkan bekerja dengan Utusan Melayu,
  mula-mula sebagai sidang pengarang akhbar Utusan Kanak-kanak, kemudian diangkat
 menjadi pengarang akhbar Utusan Zaman dan majalah Mastika. Selepas Tanah Melayu
 mencapai kemerdekaan, Utusan Melayu berpindah ke Kuala Lumpur, dan Usman Awang
 turut serta dengan memegang jawatan yang sama. Akibat peristiwa pemogokan Utusan
 Melayu dalam tahun 1961 Usman berhenti dari Utusan Melayu dan terpaksa menganggur
 buat beberapa waktu.

       Pada tahun 1962, Usman diterima bekerja dengan Penerbitan Federal dan
 setahun kemudian berkhidmat pula dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, mula-mula sebagai
 sidang pengarang Dewan Bahasa, dan kemudian pengarang Dewan Masyarakat, Dewan
 Sastera, dan Dewan Budaya. Jawatan beliau di Dewan Bahasa dan Pustaka ialah sebagai
 Pegawai Penyelidik Kanan, Bahagian Pembinaan, dan Pengembangan Sastera. Mulai Mei
 1982, beliau menjadi Ketua Bahagian ini sehingga bersara pada bulan Julai 1985.

       Usman Awang mula membentuk namanya dalam dunia kesusasteraan Melayu
 moden dengan menulis puisi. Puisi-puisinya sentiasa segar, kukuh serta akrab dengan akar
 budi Melayu dan perikemanusiaan. Beberapa buah puisinya menjadi bahan yang amat
 menarik bukan sahaja di kalangan masyarakat terbanyak yang cintakan puisinya, malah
 menjadi pilihan pelajar-pelajar sekolah dalam sebarang upacara mendeklamasi puisi.
 Antara puisinya yang cukup popular termasuklah “Bunga Popi”, “Gadis di Kuburan”, “Pak
 Utih”, “Ke Makam Bonda”, “Nasib Buruh”, dan “Salam Benua.

       ”Usman adalah antara penyair Melayu yang berhasil mengekalkan semangat
 dan harmoni pantun dalam puisi-puisinya walaupun dengan melonggarkan beberapa ikatan
 yang konvensional. Beliau menggunakan kata-kata biasa dalam penulisannya dan pintar
 menjalin kata-kata itu hingga menjadi begitu indah dan berkesan tanpa melemahkan makna
 yang hendak disampaikan. Inilah antara keistimewaan Usman Awang.

                                           12
NAMA    : ABD HALIM BIN HJ AWANG

NO MATRIK : 740514035707002

       Ketokohan Usman Awang menonjol kerana perwatakan peribadinya yang
 lemah lembut dan mesra, dan simpatinya terhadap golongan bawahan yang miskin dan
 manusia yang malang sehingga kadang-kadang Usman ditafsirkan sebagai seorang
 seniman yang berjiwa rakyat dan berfahaman sosialis.

       Usman Awang juga menulis cerpen tetapi bidang ini nampaknya sudah lama
 ditinggalkannya sejak akhir tahun 1960-an lagi. Cerpen yang banyak dihasilkan dalam
 tahun-tahun 1950-an dan 1960-an lebih banyak memperlihatkan sikap dan pegangannya
 yang lebih ketara terhadap konsep “Seni untuk Masyarakat” yang didukungnya sebagai
 anggota ASAS 50. Maka itu apa yang terlihat dalam cerpen-cerpennya hanyalah berupa
 rakaman pengalaman, pergaulan dan pemerhatian serta pemikiran untuk mendedahkan
 segala kejelikan dan keburukan serta kepincangan hidup dalam masyarakat Melayu
 khususnya. Dalam pada itu, beliau tidak juga terlepas daripada memperlihatkan
 pandangan seorang anak muda yang berjiwa romantis dan idealis. Degup Jantung adalah
 satu-satunya kumpulan cerpennya setakat ini.

       Sejauh ini Usman Awang hanya berhasil menerbitkan sebuah novel sahaja,
 iaitu Tulang-tulang Berserakan. Novel ini pun tidak lebih daripada rakaman peristiwa
 peribadi beliau sewaktu bekerja sebagai anggota polis dan bidang novel nampaknya
 bukanlah bidang penulisan Usman Awang.

        Selain puisi, satu lagi bidang kreatif yang mengharumkan nama Usman ialah
 drama. Bidang ini telah diterokanya sejak awal tahun 1960-an dengan menulis drama
 untuk radio dan pentas. Beberapa buah dramanya yang terkenal termasuklah “Serunai
 Malam”. “Malam Kemerdekaan”,”Tamu di Bukit Kenny”, “Matinya Seorang Pahlawan”,
 “Degup Jantungnya” dan sebuah dramanya yang banyak diperkatakan ialah drama
 “Muzika Uda dan Dara”. Drama ini telah dipentaskan oleh Gemaseni pada tahun 1972.
 Kisah “Uda dan Dara” ini sebenarnya merupakan idea awal daripada sebuah puisi Usman
 Awang yang dihasilkannya dalam tahun 1956 berjudul “Gadis di Kuburan”. Puisi tersebut
 diolah semula menjadi sebuah cerpen dengan judul “Uda dan Dara”. Pada tahun 1972,
 kisah yang sama disesuaikan pula untuk persembahan TV dan akhirnya menjadi sebuah
 drama pentas yang popular dan lagu-lagu dalam “Muzika Uda dan Dara” telah dirakamkan
 ke piring hitam oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.

       Dalam kegiatan dan organisasi penulis tanah air, sumbangan dan penyertaan
 Usman Awang amat dirasakan. Beliau banyak terlibat secara aktif dalam banyak aktiviti
 penulis. Beliau bukan saja hidup sebagai pencipta karya yang asli dan halus, malah
 sebagai penggerak yang berani kepada ramai penulis muda. Sejak tahun 1950-an, beliau
 merupakan salah seorang pengasas Ikatan Persuratan Melayu Melaka (IPM), Setiausaha
 ASAS 50 di Singapura dan Ketua PENA yang pertama (1962 – 1965). Beliau juga adalah
                                          13
NAMA    : ABD HALIM BIN HJ AWANG

NO MATRIK : 740514035707002

 salah seorang yang mengambil daya inisiatif untuk mengadakan Hari Puisi, Cempaka
 Berbunga, Malam Gema Puisi, dan Genta Rasa di Panggung Anniversary, Manifestasi Dua
 Seni dan banyak lagi aktiviti seni lainnya. Antologi puisi “Keranda 152” dan “Teluk
 Gong” adalah hasil daya usaha Usman Awang bersama-sama penyair-penyair lain.

       Sebagai penyair dan dramatis, Usman Awang pernah diundang melawat
 Amerika Syarikat, Indonesia, Filipina, dan Rusia. Beberapa buah karyanya telah
 diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, Cina, Jepun, Korea, Perancis, Thai,
 Czechoslovakia, Danish, Tamil, Itali, dan Rusia. Barangkali beliau adalah penyair
 Malaysia yang paling banyak puisinya diterjemahkan ke dalam bahasa asing dan dikenali
 di luar negaranya.

       Usman Awang masih terus memainkan peranannya dalam kesusasteraan
 Melayu. Beliau masih menulis. Beliau telah dilantik sebagai salah seorang anggota Panel
 Hadiah Karya Sastera dan juga telah dianugerahkan gelaran “Pejuang Sastera” oleh
 Perdana Menteri pada 29 Mei 1976. Anugerah ini berupa surat penghargaan dan wang
 tunai RM10 000.00. Mulai tahun 1979, kerana ketokohan, pengalaman dan dedikasinya,
 beliau dilantik menjadi Setiausaha kepada Panel Anugerah Sastera, sebuah panel penilai
 anugerah kesusasteraan yang tinggi di tanah air.

       Dalam tahun 1982, Usman Awang telah terpilih menerima S.E.A. Write
 Awards. Pada 11 Ogos 1983, Usman dianugerahkan pula Ijazah Doktor Kehormat
 (Persuratan) oleh Universiti Malaya. Usman Awang juga adalah penerima Anugerah
 Sastera Negara bagi tahun 1983. Akhbar Berita Harian telah menganugerahi Usman
 Awang Zamalah Sastera dalam tahun 1985, iaitu untuk kategori Penulis Terkenal
 (Veteran). Anugerah ini bertujuan mengadakan kemudahan berkarya dan memberikan
 sumbangan kepada perkembangan kesusasteraan tanah air. Untuk projek ini Usman
 sedang menyiapkan sebuah puisi epik yang bertemakan nasionalisme.

       Menghargai sumbangan beliau dalam bidang sastera, Usman Awang telah
 dianugerahi gelaran kebesaran Dato’ Paduka Mahkota Perak oleh DYMM Sultan Azlan
 Shah yang membawa gelaran Dato’ pada tahun 1991. Kini, beliau adalah Pengerusi
 Persatuan Persahabatan Malaysia-China dan Penasihat Kebudayaan Maybank.

 6.2. Karya-Karya Usman Awang.

 Puisi    : Gelombang, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1961, 96 hlm.
        Diterbitkan semula oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, 1979; Puisi Baru
        Melayu 1942 – 1960 (antologi bersama), Kuala Lumpur: Dewan


                                           14
NAMA    : ABD HALIM BIN HJ AWANG

NO MATRIK : 740514035707002

        Bahasa dan Pustaka, 1961, 266 hlm.; Duri dan Api, Melaka: Penerbitan
        Abbas Bandung, 1966, 95 hlm.; Himpunan Sajak (antologi bersama),
        Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1969, 139 hlm.; Sajak-
        sajak Melayu Baru/Moden Malay Verse 1946-1961 (dwibahasa)
        (antologi bersama), Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.,
        1969 (cetakan keempat), 135 hlm., (cetakan pertama 1963); Suara
        Tujuh (antologi bersama), Kuala Lumpur: Penerbitan Setia Murni,
        1969, 74 hlm.; Kuala Lumpur (antologi bersama), Kuala Lumpur:
        GAPENA, 1975, 57 hlm.; Titian Zaman (Peny. Bersama Ismail
        Ahmad), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 1979, 168 hlm.;
        Puisi-puisi Nusantara (antologi bersama), Kuala Lumpur Dewan
        Bahasa dan Pustaka, 1979, 168 hlm.; Tinta Pena (antologi bersama),
        Kuala Lumpur: PENA, 1981, 631 hlm.; Salam Benua: Greetings to the
        Continent (dwibahasa), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,
        1982, 95 hlm.; Lagu Kehidupan (antologi bersama), Kuala Lumpur:
        Dewan Bahasa dan Pustaka, 1983, 302 hlm.; Bintang Mergerdip
        (antologi bersama), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1984,
        75 hlm.; 100 Sajak Malaysia (antologi bersama), Kuala Lumpur: Tra-
        Tra Publishing & Trading Sdn. Bhd., 1984, 141 hlm.; Bunga Gerimis
        (antologi bersama), Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1986,
        132 hlm.; Puisirama Merdeka (antologi bersama), Kuala Lumpur:
        PENA, 1986, 141 hlm.; Kumpulan Puisi Malaysia/Malaysian Poetry
        1975-1985 (antologi bersama), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
        Pustaka, 1988, 167 hlm.; Puisi Baharu Melayu 1961-1986 (antologi
        bersama), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990, 941 hlm.;
        Malaysia dalam Puisi (antologi bersama), Kuala Lumpur: Dewan
        Bahasa dan Pustaka, 1991, 316 hlm.; Puisi-puisi Pilihan Usman
        Awang, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991, 192 hlm.;
        Cempaka (antologi bersama), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
        Pustaka 1992, 167 hlm.; Suara Rasa (Voice From Within) (antologi
        bersama), Kuala Lumpur: Maybank, 1993, 228 hlm.
Cerpen    : Cerita-cerita Pendek DBP (antologi bersama), Kuala Lumpur: Dewan
        Bahasa dan Pustaka, 1958, 180 hlm.; Mekar dan Segar (antologi
        bersama), Kuala Lumpur: Oxford University Press. 1960 (cetakan
        kedua), 160 hlm., (cetakan pertama 1959); Dua Zaman (antologi
        bersama), Kuala Lumpur: Penerbitan Pustaka Antara, 1963, 191 hlm.;
        Degup Jantung, Kuala Lumpur: Pustaka Melayu Baru, 1963, 158
        hlm.; Menunggu Ratu Adil (antologi bersama), Kuala Lumpur:


                                           15
NAMA    : ABD HALIM BIN HJ AWANG

NO MATRIK : 740514035707002

        Penerbitan Adabi Sdn. Bhd., 1984, 218 hlm.; Dongeng Merdeka
        (antologi bersama), Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1985,
        339 hlm.
Novel     : Tulang-tulang Berserakan, Kuala Lumpur: Pustaka Melayu Baru,
        1966, 224 hlm. (Edisi Khas Sasterawan Negara), Kuala Lumpur:
        Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992, 221 hlm.
Drama     : Dari Bintang ke Bintang, Kuala Lumpur: Penerbitan Angkatan Baru,
        1965, 163 hlm. Serunai Malam, Kuala Lumpur: Penerbitan Pustaka
        Antara, 1966, 106 hlm.; Tamu di Bukit Kenny, Kuala Lumpur: Dewan
        Bahasa dan Pustaka, 1968, 133 hlm.; Di Bawah Matahari, Kluang:
        Pustaka Pendidikan Sdn. Bhd., 1969, 76 hlm.; Tirai Zaman, Kluang:
        Pustaka Pendidikan Sdn. Bhd., 1969, 58 hlm.; Kaki Langit, Kuala
        Lumpur: Asiah Enterprise, 1971, 112 hlm.; Muzika Uda dan Dara,
        Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1976, 64 hlm.; Tinta Pena
        (antologi bersama), Kuala Lumpur: PENA, 1981, 631 hlm.; Di Atas
        Pentas (antologi bersama), Kuala Lumpur: Tra-Tra Publishing &
        Trading Sdn. Bhd., 1984. 209 hlm.; Hujan Malam (antologi bersama),
        Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1986, 109 hlm.; Drama-
        drama Pilihan Usman Awang (Edisi Khas Sasterawan Negara), Kuala
        Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988, 331 hlm.
Esei/     : Tema dan Tugas Sastera Melayu Moden (bersama A. Samad Said),
Kritikan    Kuala Lumpur: Penerbitan Federal Berhad, 1963, 199 hlm.; Asas
        Kebudayaan Kebangsaan (antologi bersama), Kuala Lumpur:
        Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, 1973, 548 hlm.; Panduan
        Menulis Cerpen (bersama Abu Bakar Hamid), Kuala Lumpur: Dewan
        Bahasa dan Pustaka, 1973, 49 hlm.; Esei Sastera ASAS 50 (antologi
        bersama), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1981, 216 hlm.;
        Usman Awang: Sikap dan Pemikiran (disusun oleh Dinsman dan
        Sutung Umar Rs.), Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1983,
        225 hlm.
Wawan-    : Wawancara Sastera (disusun oleh A.M. Thani), Kuala Lumpur:
cara      Dewan Bahasa dan Pustaka, 1984, 367 hlm.
                                             16
NAMA    : ABD HALIM BIN HJ AWANG

NO MATRIK : 740514035707002

    6.3. Sumbangan Dan Anugerah yang diperolehi.

   Usman Awang mula membentuk namanya dalam dunia persuratan Melayu Moden
dengan menulis sajak. Sajak-sajaknya sentiasa segar, kukuh serta akrab dengan akar budi
Melayu dan perikemanusiaan.Beberapa buah sajaknya menjadi bahan yang amat menarik.
Bukan sahaja di kalangan masyarakat terbanyak yang cintakan puisinya tetapi menjadi
mainan bibir di kalangan anak-anak sekolah pada waktu itu dalam sebarang upacara
mendeklamasi sajak. Antara sajaknya yang cukup popular adalah “Pak Utih”, “Ke Makam
Bonda”, “Nasib Buruh”, “Bunga Popi”, “Gadis Di Kuburan”, dan “Salam Benua”.

    Usman adalah di antara penyair Melayu yang berhasil mengekalkan semangat dan
harmoni pantun di dalam sajak-sajaknya. Dengan menggunakan kata-kata biasa dalam
penulisannya, beliau pintar menjalin kata-kata itu hingga menjadi begitu indah dan berkesan
tanpa melemahkan makna yang hendak disampaikan. Inilah di antara keistimewaan yang ada
pada Usman Awang.

    Ketokohan Usman Awang menonjolkan kerana perwatakan peribadinya yang lemah
lembut dan mesra, dan simpatinya terhadap golongan bawahan yang miskin dan manusia yang
malang.Usman adalah seorang seniman yang berjiwa rakyat.Usman Awang pernah diundang
                    melawat Amerika Syarikat, Indonesia, Filipina,
                    China dan Rusia, sebagai salah seorang penyair
                    terkenal dari Malaysia. Beberapa buah karyanya
                    telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris,
                    China,   Jepun,  Korea,   Peranchis,   Thai,
                    Czechkoslovakia, Danish, Tamil, Itali, Rusia dan
                    lain-lain. Beliau di anggap sebagai seorang yang
                    berjiwa besar dalam bidang sastera yang tidak jemu-
                    jemu memperkayakan budaya negara.

    Beliau telah dilantik sebagai salah seorang anggota Panel Hadiah Karya Sastera dan
juga telah dianugerahkan gelaran “Pejuang Sastera” oleh Perdana Menteri pada 29 Mei 1976.
Mulai tahun 1979, kerana ketokohan, pengalaman dan dedikasinya, beliau dilantik menjadi
setiausaha kepada Panel Anugerah Sastera, sebuah badan kehormat yang tertinggi di tanah
air.Dalam tahun 1982 Usman Awang telah dipilih menerima SEA Write Award. Pada 11
Ogos 1983 Usman dianugerahkan pula Ijazah Doktor Kehormat (Persuratan) oleh Universiti
Malaya. Usman Awang juga adalah penerima Anugerah Sastera Negara bagi tahun 1983.
Akhbar Berita Harian telah menganugerahi Usman Awang Zamalah Sastera dalam tahun 1985
iaitu untuk kategori Penulis Terkenal (Veteran). Anugerah ini bertujuan mengadakan
kemudahan berkarya dan memberikan sumbangan kepada perkembangan kesusasteraan tanah


                                           17
NAMA    : ABD HALIM BIN HJ AWANG

NO MATRIK : 740514035707002

air. Dalam tahun 1995 beliau diberi Anugerah Penyair Johor. Antara karya-karya terkenal
beliau adalah :-

 Novel        : Tulang2 Berserakan

 Cerpen        : Untuk Malaya Merdeka, Turunnya Sebuah Bendera, Kami Yang
 Terlibat dan lain-lain.
                            Tulang-Tulang Berserakan (2006),
                          ISBN 978-983-3742-00-9

                            Satu-satunya novel karya beliau
                          yang   berkisar  antara  pengalaman
                          hidupnya sebagai seorang anggota
                          polis yang bertugas di negeri Melaka
                          pada Zaman Darurat yang penuh
                          dengan   keganasan,    pembunuhan,
penderitaan, ketakutan dan kesengsaraan hidup rakyat. Yang menjadi pokok ceritanya ialah
perjuangan sepasukan Polis Hutan atau Jungle Squad menentang pengganas Komunis yang
bersembunyi di sebalik hutan belantara.

    Akan tetapi jika diteliti dengan lebih luas, nyata benar Usman Awang mengisahkan
persoalan yang besar iaitu perikemanusiaan yang universal sifatnya. Mesej kemanusiaan ini
disampaikan menerusi watak utamanya, Leman – seorang anak muda yang memiliki rasa
kemanusiaan yang sangat unggul.

    Sewaktu menempuh segala dugaan dan cabaran pada zaman inilah beliau mula
membuahkan segala perasaannya di atas kertas dengan pena yang tajam. Kesedaran ini telah
menjadi penentuan kerjaya beliau sebenar yang tersemat di hatinya.
                                            18
NAMA    : ABD HALIM BIN HJ AWANG

NO MATRIK : 740514035707002

                             Turunnya    Sebuah  Bendera
                         (2007), ISBN 978-983-3742-01-

                             Antara 18 buah cerpen menarik
                          yang member gambaran tentang situasi
                         kehidupan rakyat sebelum, sewaktu dan
                         sesudah Merdeka. ‘Turunnya Sebuah
                         Bendera’   diangkat   sebagai  tajuk
                         antologi cerpen ini kerana ia merupakan
                         puncak   semangat   Merdeka  yang
mewakili cerpen-cerpen yang lain yang dimuatkan dalam buku ini.

    Penghormatan buku ini adalah kepada tema sambutan 50 tahun kemerdekaan negara
 kita. Visi buku ini adalah untuk memberi gambaran jelas kepada anak-anak generasi
 selepas Merdeka untuk mengenal kepahitan hidup ibu, ayah, nenek, moyang mereka pada
 zaman sebelum Merdeka.

    Ceritera dari kompilasi cerpen-cerpen ini, separuhnya belum pernah dibukukan lagi.
  Perasaan apresiasi atas pengorbanan yang selalu diambil mudah dan tidak dipedulikan
 oleh anak-anak generasi kini dapat dihayati, disedari dan dihormati. Minda mereka akan
 lebih terbuka dan negara mendapat generasi baru yang lebih berwibawa.

 Jiwa Hamba/Enslaved Soul (2009), ISBN 978-983-068-310-2

                          Buku ini adalah sebuah antologi puisi
                        dwibahas   kompilasi   yang  berunsur
                        patriotik ini mengandungi 35 buah puisi-
                        puisi beliau. Antara karya yang masyhur
                        diselitkan juga dengan beberapa karya
                        awal beliau yang hanya pernah diterbitkan
                        di akhbar dan majalah sekitar tahun 50-an.


                                           19
NAMA     : ABD HALIM BIN HJ AWANG

NO MATRIK : 740514035707002
 Suara penanya menggambarkan harapan dan impian sebuah bangsa yang negaranya
 terjajah.
                         Sahabatku; Puisi-puisi 5 Bahasa (2009),
                         ISBN 978-983-3742-06-6

                         Sebuah buku penghormatan sempena
                         menyambut hari lahir yang ke 80, pada
                         12hb Julai, 2009, Sasterawan Negara
                         Malaysia yang ketiga, Usman Awang.
  Beliau telah meninggal dunia pada 29hb November 2001. Buku khas ini memaparkan 12
 buah puisi karya beliau yang mencerminkan watak dan peribadinya sebagai seorang lelaki,
 kekasih, ayah dan sahabat.

    Beliau adalah seorang penyair yang cinta pada manusia, tanahair, alam dan berjuang
 dengan mata penanya demi kesaksamaan sejagat. Puisi-puisi ini diterjemahkan ke Bahasa
 Inggeris, Bahasa Madarin, Bahasa Tamil dan Bahasa Iban sebagaimana yang diimpikan
 Usman Awang. Beliau idamkan satu bangsa Malaysia dari dulu lagi
                                          20
NAMA    : ABD HALIM BIN HJ AWANG

NO MATRIK : 740514035707002
       Karya agung Sasterawan Negara Allahyarham Dato’ (Dr) Usman Awang ini
 adalah sebuah drama muzikal yang pada zahirnya drama ini adalah sebuah kisah cinta
 antara dua sejoli bernama Uda dan Dara.

       Idea awalnya daripada sebuah sajak yang beliau tulis pada 1956 bertajuk
 ‘Gadis Di Kuburan’. Kemudian diolah menjadi sebuah cerpen bertajuk ‘Uda dan Dara’.
  Pada 1972 cerpen itu dijadikan sebuah drama untuk persembahan TV dan seterusnya
 dipentaskan sebagai ‘Muzika Uda dan Dara’ – musikal pertama di Malaysia, 1972.

       Namun cerita sastera klasik Melayu ini sebenarnya memaparkan etika dan
 moral penghidupan berbeza antara buruk dan baik, kemuliaan dan kejahatan. Ia adalah
 contoh tauladan dan peringatan untuk manusia sejagat kerana sifat lemah akan nafsu dan
 pelupa harus disedarkan. Sifat kemuliaan manusia yang tinggi akan menyelamatkan
 kesejahteraan bumi, semua bangsa dan tiap-tiap tanahair di dunia ini.

 UDA DAN DARA
                                          21
NAMA    : ABD HALIM BIN HJ AWANG

NO MATRIK : 740514035707002

 Uda dan Dara
 Bertemu wajah rasa
 Burung-burung menyanyikannya
 Gunung-gunung sungai sawah padi melindungi
 Melindungi kasih sayang agung dan murni.

 Uda dan Dara
 Bersumpah keramat cinta
 Kering lautan runtuh langit
 Terbelah gunung gugur matahari
 Berdua bersama berdua sehidup semati.

 Uda dan Dara
 Bersanding tak berpelamin
 Berijabkabul malam bening
 Pohon-pohon mewali laut malam saksi
 Malam bersatu kiamatlah alam dua hati

 Telah dipentaskan semula di Panggung Sari, Istana Budaya, Kuala Lumpur pada 10 – 20
 Julai, 2010.
                                        22
NAMA    : ABD HALIM BIN HJ AWANG

NO MATRIK : 740514035707002

 Pelancaran Jiwa Hamba/Enslaved Soul dan Scattered Bones
 Usahasama antara UA Enterprises Sdn Bhd dengan Institut Terjemahan Nasional
 Malaysia (ITNM) – buku yang dilancarkan adalah Jiwa Hamba/Enslaved Soul dan
 Scattered Bones oleh Allahyarham Timbalan Menteri Pendidikan, Datuk Razali Ismail.
 Kedua-dua buku tersebut dipasarkan ke peringkat antarabangsa di Frankfurt International
 Book Fair pada 9-14 Oktober 2008.   Drama : Muzika Uda dan Dara, Degup Jantung, Malam Kemerdekaan, Tamu Di
 Bukit Kenny, Matinya Seorang Pahlawan – Jebat, Serunai Malam dan lain-lain.
 Sajak : Pak Utih, Ke Makam Bonda, Salam Benua, Gadis Di Kuburan, Kekasih, Bunga
 Popi dan lain-lain.Dalam kegiatan dan organisasi penulis tanahair, sumbangan dan
 penyertaan Usman Awang amat dirasakan. Beliau banyak terlibat secara aktif dalam
 banyak aktiviti penulis.

   Bukan saja hidupnya sebagai pencipta karya yang asli dan halus tetapi juga sebagai
 penggerak yang berani memberi inspirasi dan semangat kepada ramai penulis muda. Sejak
 tahun 1950-an beliau merupakan salah seorang pengasas Ikatan Persuratan Melayu Melaka
 (IPM), Setiausaha ASAS 50 di Singapura dan Ketua PENA yang pertama (1962-1965).
                                          23
NAMA    : ABD HALIM BIN HJ AWANG

NO MATRIK : 740514035707002

     Beliau juga adalah salah seorang yang mengambil daya inisiatif untuk mengadakan
 Hari Puisi, Cempaka Berbunga, Malam Gema Puisi dan Gentar Rasa di Panggung
 Anniversary, Manifestasi Dua Seni dan banyak lagi aktiviti lain. Kumpulan Puisi “Keranda
 152” dan “Telok Gong” juga adalah daya usaha Usman Awang bersama penyair lain.
 Ketokohan Usman Awang dalam Melayu Moden, khususnya sajak dan drama, amat
 banyak diperkatakan. Maka itu nama Usman Awang paling terkenal kepada semua
 pengkaji dan peminat sastera melayu di pelbagai peringkat dan golongan, di dalam atau
 luar negara.Kejayaannya mempertahankan dirinya sebagai seorang penyair dan budayawan
 yang terus kreatif memberikan rasa keteguhan terhadap tradisi baru sastera melayu.Beliau
 adalah seorang penyair yang tidak pernah luntur dan dapat menyesuaikan diri dalam
 pelbagai zaman dan situasi.

     6.4. Syarikat Penerbitan

     UA Enterprises Sdn. Bhd., telah di tubuhkan oleh Seniman Usman Awang pada
 tahun 70′an. Syarikat ini di kendalikan warisnya sekarang. Objektif utama syarikat ini
 ialah untuk menjaga hakcipta karya-karya SN Usman Awang. Sesiapa yang ingin
 mengguna karya-karya beliau hendaklah menulis tentang tujuan dan maklumat lengkap
 kepada : lyna@snusmanawang.com
     7.0. Karyanya Terkenal Diperingkat Antarabangsa

     Dengan niat tulus untuk memakmurkan dunia sastera, Usman Awang menggunakan
 jawatan beliau sebagai penyunting sastera di akhbar mingguan Utusan Zaman untuk
 mencungkil bakat-bakat baharu sebagai pelapis sastera negara. Antara sasterawan yang
 mendapat didikan daripada beliau ialah Kemala, Firdaus Abdullah dan S. Othman Kelantan.
 Usaha Usman Awang menyatukan penulis mapan dengan penulis muda telah membentuk
 barisan sasterawan yang mantap pada masa itu.

     Karya-karya Usman Awang telah pun dikenali di peringkat supranasional. Hasil


                                           24
NAMA    : ABD HALIM BIN HJ AWANG

NO MATRIK : 740514035707002

 kreatif beliau diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa utama dunia. Antara bahasa utama
 berkenaan ialah bahasa Inggeris, Jepun, Korea, Perancis, Rusia, Czechoslovakia, Portugal,
 Arab, Macedonia dan Jerman. Tema sejagat yang dibawa melalui garapan puisi, cerpen dan
 drama-dramanya menjadikan pemikiran Usman Awang tersebar ke seluruh dunia. Walau
 bagaimanapun, pengiktirafan masyarakat dunia terhadap Usman Awang harus disusuli
 dengan kesedaran rakyat tempatan terhadap sumbangan beliau dalam pembangunan sastera
 dan tamadun Malaysia.

     8.0. Kembalinya Allahyarham ke Rahmatullah

     Pemergian Allahyarham Usman Awang ke rahmatullah dalam bulan Ramadan pada 29
 November 2001 adalah satu kehilangan besar bagi dunia sastera Melayu dan negara Malaysia.
 Namun, Usman Awang kekal menjadi contoh dalam usaha penulis kini menampilkan diri
 sebagai sasterawan jati yang tahu peranan dalam melahirkan masyarakat bertanggungjawab
 kepada diri sendiri, bangsa, agama dan negara. Usman Awang bukanlah penyair romantis
 semata-mata sebaliknya pejuang bahasa, bangsa dan negara yang kental semangat
 kenegaraannya.Siapa manusia yang tiada putus asa Hiruplah udara baru yang segar
 berkembang Isilah dunia ini dengan keyakinan perdamaian Hembuskan nafas pada malam
 yang lena (“Merpati Putih, Jelajahilah Dunia ini”, 1959)

     9.0. Kesimpulan.

     Sebagai kesimpulannya dapatlah kita lihat dengan jelas bahawa Usman Awang adalah
 merupakan salah seorang tokoh sasterawan Negara yang amat memainkan peranan besar
 dalam perkembangan seni.Sumbangan dan peranan beliau dalam meningatkan martabat
 bahasa dan kesusasteraan melayu bersama rakan-rakan yang lain telah memyebabkan bidang
 sastera di Negara kita berkembangan dengan pesat.Peranan beliau juga dalam megangkat
 bahasa melayu di mata dunia telah menyebabkan banyak pecinta –pencinta bahasa atau
 sastera menjadikan karya beliau sebagai model atau contoh.Oleh yang demikian besarlah
 pegorbanan dan tanggunjawab beliau dalam memartababkan kesusasteraan melayu.Kini
 beliau dikenali dengan ‘sasterewan sepanjang zaman’.


                                            25
NAMA    : ABD HALIM BIN HJ AWANG

NO MATRIK : 740514035707002

     Rujukan
Abdul Rahman Napiah. (1987). Drama moden Malaysia: perkembangan dan perubahan. Kuala

    Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Harun Jaafar. (2000). Sejarah kesusasteraan Melayu moden. Balakong: Pustaka Sistem

    Pelajaran.

Harun Jaafar. (2000). Sejarah kesusasteraan Melayu tradisional. Balakong: Pustaka Sistem

    Pelajaran.

Harun Jaafar. (2002). KBSM Komsas dalam bahasa Melayu tingkatan 5. Balakong: Pustaka

    Sistem Pelajaran.

Harun Jaafar. (2002). Restu. Balakong: Pustaka Sistem Pelajaran.

Harun Jaafar. (2002). Teori dan kritikan sastera. Balakong: Pustaka Sistem Pelajaran.

Harun Jaafar. (2002). Wacana kesusasteraan Melayu klasik. Tanjong Malim: Penerbit Universiti

    Pendidikan Sultan Idris.

Harun Mat Piah. (1989). Puisi Melayu tradisional: Satu pembicaraan genre dan fungsi. Kuala

    Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hashim Awang. (1984). Teman pelajar kesusasteraan. Petaling Jaya: Fajar Bakti.

Ismail Hamid. (1987). Perkembangan kesusasteraan Melayu lama. Petaling Jaya: Longman.

Jamilah Ahmad & Jalila Sharif. (1993). Kesusasteraan Melayu tradisional. Kuala Lumpur:

    Dewan Bahasa dan Pustaka.

Majlis Peperiksaan Malaysia. (1996). Warna sari sastera Melayu tradisional. Kuala Lumpur:

    Dewan Bahasa dan Pustaka.

                                            26
NAMA    : ABD HALIM BIN HJ AWANG

NO MATRIK : 740514035707002

Muhammad Haji Salleh. (1988). Pengalaman puisi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nurazmi Kuntum. (1990). Sastera sebelum dan sesudah 1800. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.

Rahmah Bujang. (1994). Dari skrip ke pentas. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rahman Shaari. (1987). Glosari istilah sastera. Kuala Lumpur: ‘K’ Publishing & Distributors.

Rahman Shaari. (1991). Lukisan zaman. Shah Alam: Marwilis Publisher & Distributors.
                                            27

								
To top