เนื้อหา

Document Sample
เนื้อหา Powered By Docstoc
					                                                   1


                    กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์

     แนวทางหลักการออกแบบเว็บไซต์สามารถแบ่งออกเป็ นขั้นตอนต่าง ๆ
เพื่อให้เหมาะสมกับผูเ้ ริ่ มต้นใช้เป็ นแนวทาง ในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์

· การวางแผน การวางแผนนับว่ามีความสาคัญมากในการสร้างเว็บไซต์ เพื่อให้การทางานในขั้นตอนต่าง ๆ
       ั        ั       ั
มีแนว ทางที่ชดเจนและสามารถปฏิบติได้ตามที่ต้ งเป้ าไว้ ซึ่ งประกอบด้วย

· การกาหนดเนื้อหาและจุดประสงค์ของเว็บไซต์ การกาหนดเนื้ อหาและจุดประสงค์ของเว็บไซต์ที่จะสร้าง
นับเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างมากในการเริ่ มต้นสร้างเว็บไซต์เลยทีเดียว
                                  ้
เพื่อให้เห็นภาพว่าเราต้องการนาเสนอข้อมูลแบบใด เช่น เว็บไซต์เพื่อให้ขอมูลข่าวสาร การบริ การด้านต่าง ๆ
หรื อขายสิ นค้า เป็ นต้น เมื่อสามารถกาหนดจุดประสงค์ของเว็บไซต์ได้แล้ว
เงื่อนไขเหล่านี้จะเป็ นตัวกาหนดโครง สร้างรู ปแบบรวมถึงหน้าตา และสี เว็บไซต์ของเราด้วย

· การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อให้การสร้างและออกแบบเว็บไซต์ได้รับความนิยม
การกาหนดกลุ่มเป้ าหมายในการเข้าชมเว็บไซต์ก็นบว่ามีส่วนสาคัญไม่นอย เช่น เว็บไซต์สาหรับเยาวชน
                      ั         ้
นักเรี ยน นักศึกษาในการค้นหาข้อมูล หรื อเว็บไซต์สาหรับบุคคลทัวไปที่เข้าไปใช้บริ การต่าง ๆ เป็ นต้น
                               ่

                                  ู้      ่
· การเตรี ยมข้อมูล เนื้อหาหรื อข้อมูลจัดว่าเป็ นสิ่ งที่เชิ ญชวนให้ผอื่นเข้ามาเยียมชมเว็บไซต์
และต้องทราบว่าข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สามารถนามาจากแหล่งใดบ้าง เช่น การคิดนาเสนอข้อมูลด้วยตัวเอง
หรื อนาข้อมูลที่น่าสนใจมาจากสื่ ออื่น เช่น หนังสื อพิมพ์ แมกกาซี น เว็บไซต์ และที่สาคัญ
ขออนุ ญาตเจ้าของบทความก่อนเพื่อป้ องกันเรื่ องลิขสิ ทธิ์ ดวย
                             ้

                            ้
· การเตรี ยมสิ่ งต่าง ๆ ที่จาเป็ น ในการออกแบบเว็บไซต์ตองอาศัยความสามารถต่าง ๆ เช่น
โปรแกรมสาหรับสร้าง เว็บไซต์ ภาพเคลื่อนไหว มัลติมีเดีย การจดโดเมนเนม
    ้
การหาผูให้บริ การรับฝากเว็บไซต์ (Web Hosting) เป็ นต้น

                 ้
· การจัดโครงสร้างข้อมูล เมื่อได้ขอมูลต่าง ๆ เช่น กาหนดเนื้อหาและจุดประสงค์ของเว็บไซต์
การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย การเตรี ยมข้อมูล การเตรี ยมสิ่ งต่าง ๆ ที่จาเป็ นจากขั้นแรกเรี ยบร้อยแล้ว
ในขั้นตอนนี้ เราจะจัดระบบเพื่อใช้เป็ นกรอบสาหรับการออกแบบและดาเนิ นการในขั้นตอนต่อไป
ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้                 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                                  2


· โครงสร้างและสารบัญของเว็บไซต์

· การใช้ระบบนาผูเ้ ข้าชมไปยังส่ วนต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์หรื อที่เราเรี ยกว่าระบบนาทาง (Navigation)

        ้
· องค์ประกอบที่ตองนามาใช้ เช่น สื่ อมัลติมีเดีย ภาพกราฟิ ก แบบฟอร์ มต่าง ๆ

· การกาหนดรู ปแบบและลักษณะของเว็บเพจ

· การกาหนดฐานข้อมูล ภาษาสคริ ปต์หรื อแอปพลิเคชันที่นามาใช้ในเว็บไซต์

· การบริ การเสริ มต่าง ๆ

· การออกแบบเว็บไซต์ นับเป็ นขั้นตอนในการออกแบบรู ปร่ าง
โครงสร้างและลักษณะทางด้านกราฟิ กของหน้าเว็บเพจโดย โปรแกรมที่เหมาะสมในการออกแบบคือ
Photoshop หรื อ Fireworks ซึ่ งจะช่วยในการสร้างเค้าโครงของหน้าเว็บและองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น
ชื่อเว็บไซต์ โลโก้ รู ปไอคอน ปุ่ มไอคอน ภาพเคลื่อนไหว แบนเนอร์ โฆษณา เป็ นต้น<![endif]>

            ั
· ในการออกแบบเว็บไซต์น้ นยังต้องคานึงถึงสี สันและรู ปแบบของส่ วนประกอบต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ภาพกราฟิ ก
เช่น ขนาดของตัวอักษร สี ของข้อความ สี พ้ืน
                        ่
ลวดลายของเส้นกรอบเพื่อความสวยงามและดึงดูดผูเ้ ยียมชมด้วย

เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์

    การออกแบบเว็บไซต์ให้น่าสนใจต้องพิจารณา 3 ประการ คือ

1. ออกแบบเว็บไซต์ที่เน้นเนื้ อหา

เว็บไซต์บางประเภทจะเน้นเนื้อหา หรื อข้อความเป็ นหลัก ภายในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วย ตัวหนังสื อ
มีภาพประกอบบ้างแต่ไม่มาก เช่น เอ็นไซโคพีเดีย ดิกชันนารี ฯลฯ

2. ออกแบบเว็บไซต์ที่เน้นภาพกราฟิ ก

3. ออกแบบเว็บไซต์ที่เน้นทั้งภาพและเนื้อหา
                  การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                    3
     เว็บไซต์ที่เน้ นเนื ้อหา
   ที่มา : WWW.MICT.CO.TH
    เว็บไซต์ที่เน้ นภาพกราฟิ ก
  ที่มา : WWW.TOYOTA.CO.TH
การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                                  4
                   เว็บไซต์ที่เน้ นเนื ้อหาและภาพ
                  ที่มา : WWW.EFITNESS.COM
ส่ วนประกอบของหน้าเว็บเพจ
    เราสามารถจาแนกส่ วนประกอบของหน้าเว็บเพจ เป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
                     ่
    1. ส่ วนหัว (Page Header) น่าจะอยูบริ เวณบนสุ ดของหน้าเว็บเพจ เป็ นส่ วนที่แสดงชื่ อ
เว็บไซต์ โลโก้ แบนเนอร์ โฆษณาลิงก์สาหรับข้ามไปยังหน้าเว็บอื่น
                     ที่มา : www.cu.ac.th

                     ่
    2. ส่ วนเนื้ อหา (Page Body) จะอยูบริ เวณตอนกลางของหน้าเว็บเพจ
ซึ่ งเป็ นส่ วนที่แสดงเนื้อหาภายในหน้าเว็บเพจนั้น โดยประกอบด้วยข้อความ ข้อมูล ภาพเคลื่อนไหว เป็ นต้น

                    ่
    3. ส่ วนท้าย (Page Footer) จะอยูบริ เวณด้านล่างสุ ดของหน้าเว็บเพจ
            ้
ส่ วนมากใช้สาหรับลิงก์ขอความสั้น ๆ เข้าใจง่าย หรื อจะมีชื่อเจ้าของเว็บไซต์
         ้
อีเมลแอดเดรสของผูดูแลเว็บไซต์สาหรับติดต่อกับทางเว็บไซต์

                การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                    5
    ที่มา : www.cu.ac.th
การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                                      6


แนวคิดในการออกแบบ

ดูจากเว็บไซต์อื่นเพื่อเป็ นตัวอย่าง การดูจากเว็บไซต์อื่นบนอินเตอร์ เน็ตเพื่อศึกษาเป็ นตัวอย่างนั้น
นับเป็ นวิธีการที่ง่ายที่สุด แต่ก็ควรนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มเป้ าหมายของเราด้วย

ศึกษาจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ในรู ปแบบต่าง ๆ สื่ อสิ่ งพิมพ์ในที่น้ ี ได้แก่ แมกกาซี น โปสเตอร์ โฆษณา โบรชัวร์
หรื อหนังสื อบางเล่มที่มีรูปแบบและจุดดึงดูดความสนใจ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในเว็บไซต์ของเราได้เช่นกัน

การวางแผนจัดทาเว็บไซต์

      การที่จะสร้างพัฒนาเว็บเพจและนาเว็บไซต์เข้าสู่ ระบบเวิลด์ ไวด์ เว็บ ให้คนอื่นเข้ามาเยียมชมได้น้ น
                                                ่     ั
        ู้ ั             ั
มีกระบวนการที่ผพฒนาเว็บไซต์จะต้องศึกษาและปฏิบติตาม ดังนี้

1. การวางแผนการทางาน

                              ่
การวางแผนการทางานเปรี ยบเหมือนเข็มทิศที่จะชี้ทางให้เรารู ้วาควรจะเดินทางไปในทิศทางใดเพื่อไม่ให้หล
งทาง

การสร้างเว็บไซต์ก็เหมือนกันจาเป็ นต้องมีการวางแผนการทางานให้รอบด้านก่อนที่จะเริ่ มลงมือทา
       ้
โดยมีหลักที่ตองกาหนดในการวางแผน ดังนี้

1. ระยะเวลาการทางาน เป็ นการกาหนดช่วงเวลาที่จะใช้ในการสร้างเว็บ

2. ทีมงานหรื อผูร่วมงาน ปกติการสร้างเว็บต้องทางานเป็ นทีม อย่างน้อยต้องมีผเู ้ ชี่ยวชาญ 3 ฝ่ าย คือ
        ้
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาษา HTML หรื อโปรแกรมสร้างเว็บเพจ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบและตกแต่งภาพ
และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหาหรื อบรรณาธิ การ

3. งบประมาณ เป็ นการกาหนดค่าใช้จ่าย

4. อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือช่วยงาน เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องสแกนเนอร์ และรู ปภาพประกอบเว็บเพจ
เป็ นต้น

5. ปัญหาและอุปสรรค                 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                                      7


2. การรวบรวมและวิเคราะห์โครงสร้าง

เป็ นขั้นตอนหนึ่งที่ต่อจากการวางแผน เป็ นการแผนงานไปปฏิบติ
                            ั
โดยการรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นต้องใช้ในการสร้างเว็บ ตามหัวข้อที่เลือกไว้ ทั้งเนื้ อหา ภาพ
เสี ยงและภาพเคลื่อนไหว เก็บรวบรวมเป็ นไฟล์ขอมูล หรื อใส่ แฟ้ มแยกเป็ นหมวดหมู่
                      ้
เพื่อความสะดวกในการนามาใช้งาน

                                          ้
3. การออกแบบและการสร้างเว็บไซต์ เป็ นขั้นตอนการนาข้อมูลทั้งหมดมาสร้างเป็ นเว็บไซต์ดวยภาษา
HTML หรื อเครื่ องมือในการสร้างเว็บอื่นๆ หลักสาคัญในการออกแบบและสร้างเว็บ คือ

1. กาหนดจุดประสงค์เว็บไซต์ โดยวางเป้ าหมายของผูเ้ ข้าชมว่าจะเป็ นกลุ่มใด

2. เลือกเว็บเบราว์เซอร์ เป็ นการเลือกเว็บเบราว์เซอร์ ที่ใช้แสดงผลเว็บไซต์ จะได้กาหนดขนาดกว้าง ยาว
และลักษณะการวางองค์ประกอบเว็บให้สวยงามและแสดงผลได้เร็ ว

3. วางโครงร่ างของเว็บไซต์ กาหนดโครงร่ างว่ามีท้ งหมดกี่เว็บเพจ แต่ละเว็บเพจมีเนื้ อหาอะไรบ้าง
                         ั
ควรเขียนเป็ นแผนผังเว็บไซต์ออกมาบนกระดาษ

4. ออกแบบหน้าตาเว็บ เป็ นขั้นตอนในการลงมือสร้างเว็บเพจแต่ละหน้าตามที่ได้ออกแบบไว้
พร้อมกับทดสอบผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (แบบ Offline)

    4. ทดสอบและปรับปรุ งเว็บไซต์ หมายถึง การทดสอบแบบออฟไลน์
โดยที่ยงไม่ได้นาเว็บไซต์เข้าสู่ อินเทอร์ เน็ต แต่ก็สามารถแสดงผลได้เหมือนจริ งผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เช่น IE
    ั
เพื่อตรวจสอบตัวอย่างเว็บที่สร้างไว้ เช่น ขนาดตัวอักษร ขนาดภาพ การใช้สี ตาราง ฯลฯ
ว่าเหมาะสมหรื อไม่ พร้อมกับการปรับปรุ งจนเป็ นที่น่าพอใจ

          ่                      ั
    5. เผยแพร่ ผานเว็บไซต์ เป็ นการเผยแพร่ ให้คนทัวไปได้รู้จก หรื อเรี ยกว่าการอัพโหลด (Upload)
                           ่
โดยเจ้าของเว็บจะต้องจดทะเบียนโดเมนเนม และเช่าพื้นที่โฮสต์
ก็สามารถนาเว็บเพจอัพโหลดขึ้นสู่ อินเทอร์ เน็ต และประชาสัมพันธ์ให้คนทัวไปได้รู้จก
                                   ่     ั
การที่จะทาให้คนรับรู้
และเข้ามาใช้บริ การเว็บไซต์ได้มากนั้นจะต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและใช้เวลาพอสมควร
                การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                                  8


และถ้าจะให้ดีควรมีเคาน์เตอร์ (Counter) หรื อตัวจดสถิติผเู้ ข้าชม
           ่
ก็จะช่วยให้ประเมินได้วาเว็บไซต์ของเราได้รับความสนใจมากน้อยเพียงใด

    6. การพัฒนาเว็บไซต์ เป็ นการปรับปรุ งเนื้อหา ภาพประกอบหรื ออัพเดท (Update) เว็บไซต์
                                       ่
ถือเป็ นขั้นตอนสาคัญเพราะในโลกของอินเทอร์ เน็ตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วอยูตลอดเวลา
ผูชมเว็บมักจะใช้เวลาในการค้นหาและเปิ ดผ่านเว็บไซต์ต่างๆ
 ้
                              ้
อย่างรวดเร็ วหากพบว่าเว็บไซต์ของเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรื อมีขอมูลใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเลย
                               ู้
ผูเ้ ข้าชมเว็บก็จะลดจานวนลงไปเรื่ อยๆ จนกลายเป็ นเว็บที่ไม่มีผคนเข้ามาเลยหรื อเป็ นเว็บที่ตายแล้ว

    ดังนั้นการปรับปรุ งเว็บไซต์อยูเ่ สมออาจจะวันละครั้ง หรื อสัปดาห์ละครั้ง โดยเพิ่มข้อมูล
ข่าวสารใหม่ๆ อยูเ่ ป็ นประจาก็จะทาให้เว็บไซต์ทนสมัย
                       ั
 ้
ผูคนเข้าชมเป็ นประจาและมากขึ้นจนพัฒนาเป็ นเว็บไซต์ยอดนิยมได้ในที่สุด                    หลักการบริหารเว็บไซต์

    การออกแบบเว็บไซต์ เป็ นกาวางโครงสร้างทั้งหมดของเว็บไซต์
ว่าแต่ละหน้าประกอบด้วยเนื้ อหาอะไรบ้าง มีภาพประกอบ ตาราง ฯลฯ
ตลอดจนการเชื่ อมโยงเว็บเพจแต่ละหน้าเข้าด้วยกัน

1. การกาหนดโครงสร้างเว็บไซต์

                        ้           ่
เป็ นการออกแบบส่ วนประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์ที่ตองการให้ผเู ้ ข้ามาเยียมชมได้ทราบ เช่น
ทั้งเว็บไซต์มีกี่หน้า แต่ละหน้ามีเนื้อหาอะไรบ้าง เนื้ อหาแต่ละส่ วนเชื่อมโยงกันอย่างไร
เปรี ยบเสมือนการเขียนหนังสื อที่แบ่งเนื้ อหาออกเป็ นบทย่อยๆ
     ั
แต่ละบทมีหวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยเรี ยงลาดับกันไป

ตัวอย่าง เช่น การออกแบบเว็บไซต์เกี่ยวกับสิ นค้าตกแต่งบ้าน เขียนเป็ นโครงสร้างเว็บไซต์ ดังนี้
                 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                                  9
2. การออกแบบหน้าเว็บหลัก (Index.html)

หน้าแรกของเว็บเพจถือเป็ นหน้าสาหรับต้อนรับแขก เป็ นหน้าเริ่ มต้นของเว็บไซต์
    ้
เมื่อผูชมเปิ ดเข้ามาจะพบหน้านี้เป็ นอันดับแรก โดยปกติหน้าแรก จะมีองค์ประกอบหลัก คือ โลโก้ องค์กร
แถบชื่อองค์กร รู ปภาพ โฆษณา และแถบลิงค์เข้าสู่ เว็บไซต์ ดังตัวอย่าง
                การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                                     10
                   การจดทะเบียน Domain Name

การสร้างเว็บไซต์เมื่อเสร็ จสมบูรณ์แล้วจะต้องอัพโหลด (Upload)
ข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ อินเตอร์ เน็ตโดยนาไปฝากหรื อเก็บไว้บนเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ เพื่อเผยแพร่ ไปสู่ สาธารณะชน
    ้         ่ ั ้
ขณะที่ขอมูลถูกเผยแพร่ อยูน้ น ผูดูแลหรื อเจ้าของเว็บไซต์สามารถปรับปรุ ง แก้ไข
                                      ั
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรื ออัพเดตข้อมูลใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา การจัดการเว็บไซต์มีข้ นตอนสาคัญ 3 ขั้นตอน
คือ

    จดทะเบียนโดเมนเนม (Domain Name)
    จัดหาพื้นที่ฝากเว็บไซต์บนเว็บเซิ ร์ฟเวอร์
    อัพโหลดไฟล์เข้าสู่ เว็บเซิ ร์ฟเวอร์

การจดทะเบียนโดเมนเนม (Domain Name)
                                ั่
โดเมนเนม (Domain Name) หรื อที่เข้าใจกันคือ ชื่อเรี ยกเว็บไซต์นนเอง
                         ั
การจดทะเบียนโดเมนเนมจึงเป็ นการลงทะเบียนชื่ อให้กบเว็บไซต์ของเราในโลกของอินเตอร์ เน็ตโดยโดเมน
เนมที่ขอจดทะเบียนจะต้องไม่ซ้ ากับคนอื่น และควรตั้งชื่อให้เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาภายในเว็บไซต์
หรื อเกี่ยวข้องกับสิ นค้าและบริ การ ตลอดจนใช้คาง่าย ๆ ให้จาได้ เช่น Sanook.com, Bangkok.com, Cnn.com
เป็ นต้น

อัตราค่ าบริการจดทะเบียนโดเมนเนม

    ั
ปั จจุบนมีโดเมนเนมทัวโลกมากกว่า 400 ล้านชื่อ
          ่
 ้                      ั ั
ผูขอจดทะเบียนใหม่จะต้องตรวจสอบว่าโดเมนเนมที่ต้ งไว้น้ นซ้ ากับคนอื่นหรื อไม่
        ้
โดยติดต่อผ่านผูให้บริ การจดทะเบียนโดยเข้าไปค้นหาได้จาก google.com โดยพิมพ์คาว่า
                 ้
จดทะเบียนโดเมนเนม ก็จะพบรายชื่อผูให้บริ การจานวนมาก
                  ่ ั
อัตราค่าจดทะเบียนโดเมนเนมนั้นขึ้นอยูกบนามสกุลโดเมนเนมหลัก ตัวอย่าง เช่น
                 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                                11
การตรวจสอบรายชื่อโดเมนเนม

                                       ้
หลังจากเลือกชื่อโดเมนเนมได้แล้ว (ควรเตรี ยมไว้หลาย ๆ ชื่อ) จะต้องตรวจสอบกับผูรับจดทะเบียนว่า
                  ู้
โดเมนเนมนั้นมีใช้แล้วหรื อไม่ ถ้ามีผจดแล้วจะต้องเปลี่ยนชื่อใหม
แต่ถาโดเมนเนมนั้นยังว่างอยู่ จะมีขอความบอกให้ลงทะเบียนได้
  ้               ้
                       ั
สามารถกรอกรายละเอียดและส่ งกลับไปลงทะเบียนได้ทนที
                การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                                           12


                          ้ ่
                      การขอพืนทีติดตั้งเว็บไวต์

หลังจากได้จดโดเมนเนมแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะต้องจัดหาพื้นที่อินเตอร์ เน็ต หรื อเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting)
 ้
ผูให้บริ การเช่าพื้นที่อินเตอร์ เน็ตจะจัดเตรี ยมเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งไว้แบ่งให้บุคคลอื่นเช่า
โดยจะคิดค่าบริ การเป็ นรายปี หรื อแบบอื่น ๆ
 ้
ผูให้บริ การเว็บโฮสติ้งของไทยก็มีจานวนมาก เช่น Thaisite.net, Siaminterhost.com, Pora.com,
NetDesignhost.com, ThaiEasyHost.com ฯลฯ
 ้                            ่ ั
ผูให้บริ การพื้นที่โฮสติ้งจะคิดค่าบริ การเป็ นรายปี ขึ้นอยูกบคุณภาพเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์
       ้    ์              ่ ั
และคุณสมบัติดานซอฟต์วที่ให้บริ การ ทั้งนี้ข้ ึนอยูกบพื้นที่ ถ้าพื้นที่มาก เช่น 200 Mb. 500 Mb.

1 Gb. และ 2 Gb. ค่าบริ การก็จะต้องสู งตามไปด้วย อย่างไรก็ตามสาหรับผูเ้ ริ่ มต้นมีเว็บไซต์ของตนเอง
                 ่
สามารถขอพื้นที่โฮสต์ฟรี ซึ่ งมีอยูมากมาย เช่น

     www.thai.net www.tripod.lycos.com
     www.web.thaicool.com www.codfreehost.com
     www.thaitopsite.com www.freeserver.com
     www.thaicity.com www.geocities.com
     www.redthird.com www.topcities.com

วิธีพิจารณาเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ หลัก ๆ ดังนี้

      ้
     พืนที่เก็บข้ อมูล


         ิ
     คุณสมบัตด้านโปรแกรมและโปรแกรมเสริม
                  การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                                   13


        ิ
    คุณสมบัตด้านอีเมล์
        ิ
    คุณสมบัตด้านความปลอดภัย
        ้                         ั           ั
เมื่อคัดเลือกผูให้บริ การพื้นที่โฮสต์ได้แล้ว การสมัครสมาชิกให้ปฏิบติตามคาแนะนาของโฮสต์น้ น ๆ
                                                ั
จนกระทังเราได้ชื่อ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อเข้าใช้พ้ืนที่เซิ ร์ฟเวอร์ ของโฮสต์น้ น ๆ
    ่
                การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                                   14


                การอัพโหลดเว็บไซต์ เข้ าสู่ เว็บเซิร์ฟเวอร์

    1. เปิ ดโปรแกรม Dreamweaver(อาจใช้โปรแกรมสาหรับอัพโหลดโดยตรง เช่น CuteFTP, FTP
Voyager ก็ได้) และเรี ยกไฟล์ index.html ขึ้นมา

    คลิกที่คาสั่ง Site >> Manage Sites จะได้หน้าต่าง Manages Sites คลิกที่ชื่อไซต์ที่จะอัพโหลด
    2. คลิกที่แท็บ Advanced เลือก Remote Info แล้วเลือก Access เป็ น FTP กาหนด FTP เป็ น host
                           .


    3. ใส่ Login และ Password ตามที่เราได้ลงทะเบียนไว้แล้ว คลิกปุ่ ม Test
เพื่อทดสอบการต่อเชื่ อมกับเซิ ร์ฟเวอร์

    4. เสร็ จแล้วคลิกปุ่ ม OK


                  การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                               15


   .
                             .
   5. ติดต่อกับเซิ ร์ฟเวอร์ แล้วคลิกที่             ั
                       ปุ่ มพาเนลไฟล์ จะได้ดงนี้
   .
                             .
   6. คลิกที่ปุ่ม   Put file เพื่อเลือกไฟล์จาก Local files ไปไว้ที่ Remote Site
จะแสดงสถานะการอัพโหลดไฟล์
                           .
                   ั
   7. เมื่ออัพโหลดเสร็ จแล้วไฟล์ท้ งหมดจะปรากฏที่หน้าต่าง Remote Site หรื อบนเซิร์ฟเวอร์
                 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                                   16
                           .
                           .
8. ยกเลิกการเชื่อมต่อโดยคลิกที่ปุ่มตัดการเชื่ อมต่อ    และสิ้ นสุ ดการอัพโหลด

เมื่ออัพโหลดข้อมูลเสร็ จแล้วก็สามารถเปิ ดใช้เว็บไซต์ได้เหมือนเว็บไซต์อื่น ๆ
การปรับปรุ งเว็บไซต์ครั้งต่อไป ไม่จาเป็ นต้องอัพโหลดทุกไฟล์ เลือกเฉพาะไฟล์ที่มีการปรับปรุ งเท่านั้น
                 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                                   17


                 หลักจริยธรรมสาหรับผู้ประกอบการ

             ู้                   ้
    หลักยึดเหนี่ยวที่ผประกอบการต้องมีคือ เรื่ องของคุณธรรม ผูประกอบการต้องทาในสิ่ งที่ถูกต้อง
ตรงไปตรงมา มีความชื่อสัตย์ ทาทุกอย่างต้องมีความโปร่ งใส และทาถูกต้องตามกฎหมาย
                                     ้
สามารถตรวจสอบได้ มีแหล่งอ้างอิง เพราะฉะนั้นในการที่แสดงว่าเรามีคุณธรรม ผูประกอบการต้องมี 2
จุดใหญ่ ด้วยกันคือ
                                  ่
  1. ด้ านบริหารจัดการทุกรู ปแบบ เช่น บัญชี การผลิต การขาย ต้องอยูบนความถูกต้อง มีความโปร่ งใส
                          ั
และมีคุณธรรม อีกอย่างหนึ่ง คือ ระบบการเงิน ถ้าบริ ษทท่านจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
                 ั                    ั      ้
ซึ่งจาเป็ นต้องเสนอการเงินในปัจจุบนรู ปแบบที่สมบูรณ์ ถูกต้อง เพื่อประโยชน์กบนักลงทุนได้อางอิง
                                     ้
และพิจารณาว่าสมควรลงทุน หรื อไม่ ถ้าหากตัวเลขที่บอกไปไม่ถูกต้อง ดังนั้นผูประกอบการตระหนักให้ดี
                ่
  2. ผู้ประกอบการ และพนักงาน ทีดี จาเป็ นต้ องปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเป็ นธรรมทุกกรณี
ถ้าพูดถึงผูถือหุน ท่านต้องปฏิบติต่อผูถือหุ นทั้งรายใหญ่ รายย่อย อย่างเท่าเทียม และเสมอภาค เหมือนกัน
      ้ ้        ั   ้ ้
โดยเฉพาะกับผูถือหุ ้นรายย่อยที่มกไม่มีสิทธิ์ มีเสี ยง หรื อไม่มีตวแทนเข้าไปปกป้ องสิ ทธิ ของตัวเอง
       ้         ั                ั
      ้
ท่านในฐานะผูบริ หาร ท่านต้องมีความยุติธรรม
                             ั ั
  อีกประการหนึ่ง คือ การติดต่อลูกค้ารายใหญ่ ท่านต้องปฏิบติกบลูกค้ารายย่อย
เหมือนกันเพราะถ้าลูกค้ารายเล็กถูกเอาเปรี ยบ ก็ไม่สามารถเป็ นลูกค้า ขนาดกลาง หรื อขนาดใหญ่ได้
เพราะถ้าเราเอาใจลูกค้ารายใหญ่ ก็ทาให้ท่านได้เงินมาก เก็บเงินง่าย
                ั        ั
แต่อย่าลืมไปว่าลูกค้ารายใหญ่น้ นก็เคยเป็ นบริ ษทเล็กมาก่อน เพราะถ้าลูกค้ารายเล็ก
ไม่สามารถเติบโตเป็ นลูกค้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้
      ่ ้               ่
ท่านก็ตกอยูในอุงมือลูกค้ารายใหญ่ซ่ ึ งมีอยูไม่กี่ราย เพราะฉะนั้นหลักการบริ หารที่เป็ นสากล
                 ั
ต้องระวังไม่ให้ธุรกิจของตัวเองมีอตราร้อยละสู งเกินไปกับลูกค้ารายใด รายหนึ่งเท่านั้น
เพราะถ้าเป็ นอย่างนั้นแล้วบริ ษทก็สามารถพังลงได้ง่าย ๆ ดังนั้นต้องทาในสิ่ งที่ถูกต้อง
                ั
    ั
ต้องปฏิบติอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกันทั้งรายใหญ่และรายเล็ก
   ้
  ผูบริ หารต้องอาศัยหลักธรรมาภิบาล ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่เหมาะสม
               ั           ั
ไม่เข้าข้างตัวเองในเรื่ องที่ขดแย้งผลประโยชน์ของบริ ษท ไม่อย่างนั้นจะนาความเสื่ อมเสี ย
ไม่มีความน่าเชื่อถือได้ ดังนั้นเรื่ องขัดแย้งผลประโยชน์
  จริ ยธรรมเป็ นสิ่ งจรรโลงเศรษฐกิจ และเป็ นปัจจัยที่ทาให้การบริ หารมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล
มีความโปร่ งใส นอกจากนี้ท่านผูประกอบการที่ตองแข่งขัน ทั้งในและต่างประเทศยุคโลกาภิวฒน์
               ้      ้                   ั


                 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                                       18


                                           ั
ท่านต้องปรับและสร้างวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กร ในทุกคน ทุกระดับให้มีจิตใจที่ประพฤติ ปฏิบติดี
                               ่
มีจริ ยธรรม มีคุณธรรม ซึ่งจิตใจสาคัญ ต้องดีงาม และท่านต้องอยูบนความถูกต้องให้ได้
ซึ่งจะเป็ นวิธีเดียวที่ทาให้ก่อเกิดสิ่ งที่ดี ๆ ที่ให้ทุกคนปฎิบติ มีจริ ยธรรม
                                ั
ซึ่ งนาไปสู่ การปฏิบติที่เป็ นวิถีชีวตที่ทุกคนทาเป็ นปกวิสัย ต่อการดาเนิ นธุ รกิจ
          ั        ิ
ซึ่ งทาให้ธุรกิจของท่านเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยังยืนตลอดไป
                           ่
                      การประชาสั มพันธ์ เว็บไซต์

               ั
      เนื่องจาก ปั จจุบนเจ้าของธุ รกิจต่างตระหนักถึงสถานการณ์การแข่งขัน
และพยายามมองหาโอกาสเหนือกว่า ในการผลักดันธุ รกิจของตนให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
                                          ้
โลก Online จึงเข้ามามีบทบาทมากขั้น เมื่อ Internet เข้าถึงทุกบ้าน เป็ นเรื่ องที่ทาทายว่า
แล้วทาอย่างไรให้ธุรกิจของเราเข้าถึงทุกบ้านเช่นกัน
                 ่
      แม้คุณมี เว็บไซต์ ที่ผานการออกแบบ พัฒนา นาเสนอสิ นค้าหรื อธุ รกิจ อย่างสวยงาม
แต่ไม่มีคนคลิก ธุ รกิจก็ไม่เกิด ดังนั้นการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้มีคนคลิกเยียมชม   ่
เป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิงที่จะต้องทาให้เกิดขึ้น เราจึงขอเสนอ บริ การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ แบบ Search
             ่
Engine Optimization ที่จะจัดทาให้เว็บไซต์ของคุณไปติดอันดับต้นๆ ใน Search Engine เช่น Google
         ั                       ่
     ปั จจุบนวิธีการใน การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์มีอยูหลายวิธีการ จากผลการวิจย     ั
การจัดอันดับบนเว็บไซต์ ต่างๆเป็ นวิธีการโฆษณาที่มีประสิ ทธิภาพสู งถึง 65.40%
เมื่อเทียบการโฆษณาด้วยวิธีอื่นๆบนอินเตอร์ เน็ต ดังนั้นการหาข้อมูลจากเว็บ Search Engine
ได้รับความนิยม มากที่สุด เพราะสะดวกและหาข้อมูลได้อย่างหลากหลาย
     ดังนั้น ถ้าเว็บไซต์ของท่าน ติดอันดับ 1 ใน 20 แรก ก็จะทาให้ท่านมีโอกาสในทางธุ รกิจ
              ่
มากกว่าเว็บไซต์ ที่อยูในอันดับถัดๆไป และอีกทั้งยังตรงกลุ่มเป้ าหมาย มากที่สุดด้วย วิธีเรี ยงลาดับ
                        ั              ่
แตกต่างกันในแต่ละ Search Engine แต่ท้ งนี้การมีชื่อเว็บไซต์ของท่านอยูในหน้า อันดับถัดไป
ก็ยงเป็ นการดีกว่าที่ไม่มีชื่อติดอยูเ่ ลย ซึ่ งเปรี ยบเสมือนปิ ดประตูในการดาเนิ นธุ รกิจของท่านเองตั้งแต่ตน
   ั                                                  ้
สิ่ งเหล่านี้ท่านสามารถวางแผนและเตรี ยมพร้อมได้ดวยตัวท่านเอง
                              ้
                     ั    ่
     การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์น้ นมีอยูหลายวิธี โดยเฉพาะการตลาดในอินเทอร์ เน็ตนั้น
ส่ วนใหญ่จะเสี ยค่าใช้จ่ายต่า แต่ตองรู ้จกวิธีใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น
                   ้ ั

                  การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                                      19


    1. เสริชเอ็นจิน การขึ้นอันดับต้นๆ ของเว็บค้นหา อย่าง Google.com , Yahoo.com
             ้
หากสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ไม่ได้แข่งขันกันอย่างรุ นแรง ชนิดต้องใช้เงินประมูลอันดับ
          ่ ั
เราก็จะมีสิทธิ์ อยูอนดับต้นๆ ของเว็บค้นหาได้ แต่ก็ตองเลือก Key Word ที่สอดคล้องกับธุ รกิจของเราด้วย
                                 ้
    2 . อีเมล์ การส่ งอีเมล์ ถึงกลุ่มเปาหมาย หลักการสาคัญคือ
                      ้
            ั           ้
ฐานรายชื่ ออีเมล์น้ นจะต้องเป็ นบุคคลที่ตองการสิ นค้าของเราจริ งๆ
และข้อความในการนาเสนอจะต้องดึงดูดใจให้ลูกค้าคลิกเข้ามาชมสิ นค้าในเว็บไซต์
                             ั             ั
    3. เว็บบอร์ ด หรือกระดานประกาศ ปัจจุบนมี เว็บไซต์เป็ นจานวนมากที่จดตั้งขึ้นเป็ นชมรม
หรื อสมาคมที่มีนิสัย หรื อชอบในสิ่ งเดียวกัน เช่น การเล่นกอล์ฟ , กีฬาดาน้ า
หากเว็บเหล่านี้มีพ้ืนที่ให้ประกาศขายสิ นค้า
เราก็อาจเข้าไปโพสกระทูเ้ พื่อแนะนาสิ นค้าและเว็บไซต์เราได้ฟรี
    4. แบนเนอร์ หรือปายโฆษณา เว็บไซต์ไหนที่กลุ่ม เป้ าหมายของเราไปใช้บริ การเป็ นจานวนมาก
                ้
ก็อาจจะมีการเจรจาเรื่ องแลกเปลี่ยนป้ ายโฆษณาเว็บของเราไปขอติดในเว็บไซต์ของ เขา
หรื อขอเช่าพื้นที่เพื่อวางป้ ายโฆษณาของเรา ในตาแหน่งที่กลุ่มเป้ าหมายเห็นได้ชด    ั
    5. ตลาดกลาง เว็บไซต์บางประเภท ทาหน้าที่เสมือนตัวกลาง
ในการเป็ นแหล่งนัดพบปะระหว่างผูซ้ื อและผูขาย ้    ้
โดยทั้งสองฝ่ ายสามารถมาโพสต์กระทูเ้ พื่อแจ้งความต้องการระหว่างกันได้
                  ้        ั
และตัวกลางเหล่านี้จะเป็ นผูประสานงานให้ท้ งสองฝ่ ายทาธุ รกิจกัน
                            ่ ั
โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมจากยอดขายหรื อขึ้นอยูกบลักษณะของการให้บริ การ
    6. การประมูล เว็บไซต์ Ebay.com ได้ชื่อว่าเป็ นเว็บประมูลที่มีผเู ้ ข้ามาใช้บริ การนับล้านคนต่อวัน
จึงถือเป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการที่เราจะนาสิ นค้าเข้าไปประมูลเพื่อหาลูกค้า ได้
    นอกจากนี้ สื่ อนอกอินเทอร์ เน็ตอื่นๆ อาทิหนังสื อพิมพ์ , นิตยสาร , วิทยุ และโทรทัศน์
ก็ยงถือเป็ นสื่ อที่กลุ่มเป้ าหมายยังให้ความสนใจ ดังนั้น จึงต้องพยายามสร้างกิจกรรม
  ั
เพื่อเผยแพร่ ขอมูลเกี่ยวกับร้านค้าของเราออกไปให้สาธารณชนรับทราบมากที่สุด
        ้
                         ่      ่         ั     ั
    สุ ดท้ายสื่ อธุ รกิจ ซึ่ งเราต้องพิมพ์อยูแล้ว ไม่วาจะเป็ นนามบัตร , บรรจุภณฑ์ , โบว์ชวร์
หรื อแค็ตตาล๊อก อย่าลืมพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ลงไปเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้เป็ นช่องทางติดต่อได้ อย่างไรก็ตาม
การจาหน่ายสิ นค้าบนอินเทอร์ เน็ตนั้น การใช้สื่อต่างๆ ควรศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมายด้วย
เช่นพฤติกรรมซื้ อสิ นค้าของคนไทยต้องได้เห็นของ จับต้องสิ นค้า
                  ั ้
ต่อรองราคาหรื อต้องการรู ้จกผูขายเพื่อสร้างความมันใจ      ่
          ่ ู้
จึงจาเป็ นอย่างยิงที่ผประกอบการไทยอาจจะต้องมีสถานที่ทาการค้าแน่นอน
หรื ออย่างน้อยก็ตองคอยจัดบู๊ทแนะนาสิ นค้าให้ผซ้ื อรู ้จก หรื อทดลองใช้ตามสถานที่ต่างๆ
           ้                  ู้    ั
การประชาสัมพันธ์สินค้า หรื อเว็บไซต์จึงจะได้ผลและมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด


                การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                                                          20


ปัจจุบันวิธีการในการประชา สั มพันธ์ เว็บไซต์ มีอยู่หลายวิธีการซึ่งมีการทาวิจัยถึงวิธีที่มีประสิ ทธิภาพ
   ่
มากทีสุด จากหลายๆ ช่ องทาง ดังข้ อมูลด้ านล่ างนี้
     <จากข้อมูลจะแสดงให้เห็นว่าการจัดอันดับบน เว็บไซต์ เสริ ชเอ็นจิ้น ต่างๆ เป็ นวิธีการโฆษณา ที่มีประสิ ทธิภาพสู งถึง 65.40% เมื่อเทียบการ
                            โฆษณาด้วยวิธีอื่นๆบนอินเตอร์ เน็ต >
                               ่
ความนิยมในการใช้ Search Engine หลักในการ ค้ นหาข้ อมูล ของคนทัวโลก
        ั
จากข้อมูลการวิจยดังกล่าว พบว่า Google Yahoo และ MSN ได้รับความนิยมในการใช้งานมากที่สุดตามลาดับ
                       การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                                21
                ขั้นตอนการสร้ างสถิติการเข้ าชมเว็บไซต์

1. เริ่ มจากเข้าไปที่เว็บไซต์ www.amazingcounters.com แล้วคลิกลิ้งก์เพื่อสร้างตัวนับ ดังรู ป
2. เลือกรู ปแบบของตัวนับสถิติที่เราต้องการ
                 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                                   22
3. กรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์
Site Name : ชื่อเว็บไซต์เรา

          ่
Site URL :ชื่อที่อยูของเว็บไซต์เรา ถ้ามีโดเมนเนมของเราเองก็ใส่ โดเมนของเรา

Starting Count : จานวนเริ่ มต้นของการนับที่เราต้องการ

                ้
Increment on : เป็ นรู ปแบบที่ตองการให้ระบบนับ แบ่งออกเป็ น 2 แบบ

- All Hits : ระบบจะนับทุกครั้งที่มีการเข้าชมรวมทั้งการกด Refresh

- Unique Visits Only : ระบบจะนับทุกครั้งที่มีการเข้าชมโดยไม่รวมการกด Refresh

4. ระบบจะแสดงข้อมูลที่เรากรอกไปให้เราดูอีกครั้ง จากนั้นให้ทาการ copy โค้ดที่ได้แถบสี เหลืองเอาไว้
                                          ่ ้
เพื่อตัดลิ้งก์โฆษณาที่ติดมาในโค้ดออก (ถ้าเราก๊อปปี้ มาหมด มันจะติดโค้ดที่มีลิ้งก์อยูดานล่างตัวนับของเรา
ถ้าเราคลิกไปมันจะไปเว็บไซต์อื่นที่เป็ นเหมือนโฆษณาอะไรสักอย่างแล้วแต่ระบบสุ่ มมาให้)
                การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                            23
5. เข้าระบบที่เว็บไซต์ Portal.psu.ac.th หรื อเว็บไซต์ของเรา เพื่อเอาโค้ดที่ก๊อปมาใส่
                 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                                    24


6. นาโค้ดที่ก็อปมาวางที่ช่องข้อมูลอื่นๆ แล้ว บันทึก
7. เมื่อมาดูที่หน้าแสดงผลของเว็บไซต์เรา (Frontend) ก็จะเห็นตัวนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์เราเรี ยบร้อย
       ั
8. นอกจากนี้ยงสามารถ login ที่เว็บไซต์ www.amazingcounters.com เพื่อแก้ไขข้อมูลต่างๆ
หรื อดูสถิติรายวันหรื อสัปดาห์ได้อีกด้วย
                 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                             25
                               ิ
                  วิเคราะห์ พฤติกรรมการใช้ อนเตอร์ เน็ต

ส่ วนการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้อินเตอร์ เน็ตในประเทศไทย ใช้เกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มมีดงนี้
                                         ั
เพศ: แบ่งเป็ น

     • เพศหญิง
     • เพศชาย

อายุ: แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ

     • กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี
     • กลุ่ม 20 – 29 ปี (ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่มากที่สุด)
     • กลุ่มอายุมากกว่า 30 ปี

เขตที่พกอาศัย: แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ
    ั

     • เขตเมือง (ได้แก่ กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล รวมถึงเขตอาเภอเมืองของจังหวัดอื่นๆ )
     • เขตนอกเมือง (ได้แก่ เขตนอกอาเภอเมืองของจังหวัดอื่นๆ )

รายได้ครัวเรื อน : แบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ

     • รายได้ต่ากว่า 5 หมื่นบาท
     • รายได้มากกว่า 5 หมื่นบาท

การแบ่งรายได้ 2 กลุ่ม โดยใช้ระดับรายได้ 5 หมื่นบาทต่อเดือนเป็ นตัวแบ่ง
เนื่องจากเป็ นระดับรายได้เฉลี่ยของการสารวจ

ทั้งนี้สามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรม ได้ท้ งหมด 24 กลุ่ม
                                  ั
โดยมีคุณลักษณะของแต่ละกลุ่มดังนี้
                   การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                                     26
กลุ่มที่ 1  M<20Urb/a                 ่
              เพศชาย อายุต่ากว่า 20 ปี อยูในเขตเมืองและรายได้ครัวเรื อนต่ากว่า 5 หมื่นบาทต่อเดือน


กลุ่มที่ 2  M<20Urb/b                 ่
              เพศชาย อายุต่ากว่า 20 ปี อยูในเขตเมืองและรายได้ครัวเรื อนสู งกว่า 5 หมื่นบาทต่อเดือน


กลุ่มที่ 3  M<20Rur/a                 ่
              เพศชาย อายุต่ากว่า 20 ปี อยูนอกเขตเมืองและรายได้ครัวเรื อนสู งกว่า 5 หมื่นบาทต่อเดือน

กลุ่มที่ 4  M<20Rur/b                 ่
              เพศชาย อายุต่ากว่า 20 ปี อยูนอกเขตเมืองและรายได้ครัวเรื อนสู งกว่า 5 หมื่นบาทต่อเดือน

กลุ่มที่ 5  M20-29Urb/a               ่
              เพศชาย อายุ 20 - 29 ปี อยูในเขตเมืองและรายได้ครัวเรื อนต่ากว่า 5 หมื่นบาทต่อเดือน

กลุ่มที่ 6  M20-29Urb/b               ่
              เพศชาย อายุ 20 - 29 ปี อยูในเขตเมืองและรายได้ครัวเรื อนสู งกว่า 5 หมื่นบาทต่อเดือน

กลุ่มที่ 7  M20-29Rur/a               ่
              เพศชาย อายุ 20 - 29 ปี อยูนอกเขตเมืองและรายได้ครัวเรื อนต่ากว่า 5 หมื่นบาทต่อเดือน

กลุ่มที่ 8  M20-29Rur/b               ่
              เพศชาย อายุ 20 - 29 ปี อยูนอกเขตเมืองและรายได้ครัวเรื อนสู งกว่า 5 หมื่นบาทต่อเดือน

กลุ่มที่ 9  M>=30Urb/a         ั          ่
              เพศชาย อายุต้ งแต่ 30 ปี ขึ้นไป อยูในเขตเมืองและรายได้ครัวเรื อนต่ากว่า 5 หมื่นบาทต่อเดือน

กลุ่มที่ 10  M>=30Urb/b         ั          ่
              เพศชาย อายุต้ งแต่ 30 ปี ขึ้นไป อยูในเขตเมืองและรายได้ครัวเรื อนต่ากว่า 5 หมื่นบาทต่อเดือน

                     ั          ่
              เพศชาย อายุต้ งแต่ 30 ปี ขึ้นไป อยูนอกเขตเมืองและรายได้ครัวเรื อนต่ากว่า 5
กลุ่มที่ 11  M>=30Rur/a
              หมื่นบาทต่อเดือน

                     ั          ่
              เพศชาย อายุต้ งแต่ 30 ปี ขึ้นไป อยูนอกเขตเมืองและรายได้ครัวเรื อนต่ากว่า 5
กลุ่มที่ 12  M>=30Rur/b
              หมื่นบาทต่อเดือน

กลุ่มที่ 13  F<20Urb/a                 ่
              เพศหญิง อายุต่ากว่า 20 ปี อยูในเขตเมืองและรายได้ครัวเรื อนต่ากว่า 5 หมื่นบาทต่อเดือน                 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                                     27กลุ่มที่ 14  F<20Urb/b                 ่
              เพศหญิง อายุต่ากว่า 20 ปี อยูในเขตเมืองและรายได้ครัวเรื อนสู งกว่า 5 หมื่นบาทต่อเดือน

กลุ่มที่ 15  F<20Rur/a                 ่
              เพศหญิง อายุต่ากว่า 20 ปี อยูนอกเขตเมืองและรายได้ครัวเรื อนสู งกว่า 5 หมื่นบาทต่อเดือน

กลุ่มที่ 16  F<20Rur/b                 ่
              เพศหญิง อายุต่ากว่า 20 ปี อยูนอกเขตเมืองและรายได้ครัวเรื อนสู งกว่า 5 หมื่นบาทต่อเดือน

กลุ่มที่ 17  F20-29Urb/a               ่
              เพศหญิง อายุ 20 - 29 ปี อยูในเขตเมืองและรายได้ครัวเรื อนต่ากว่า 5 หมื่นบาทต่อเดือน

กลุ่มที่ 18  F20-29Urb/b               ่
              เพศหญิง อายุ 20 - 29 ปี อยูในเขตเมืองและรายได้ครัวเรื อนสู งกว่า 5 หมื่นบาทต่อเดือน

กลุ่มที่ 19  F20-29Rur/a               ่
              เพศหญิง อายุ 20 - 29 ปี อยูนอกเขตเมืองและรายได้ครัวเรื อนต่ากว่า 5 หมื่นบาทต่อเดือน

กลุ่มที่ 20  F20-29Rur/b               ่
              เพศหญิง อายุ 20 - 29 ปี อยูนอกเขตเมืองและรายได้ครัวเรื อนสู งกว่า 5 หมื่นบาทต่อเดือน

                      ั          ่
              เพศหญิง อายุต้ งแต่ 30 ปี ขึ้นไป อยูในเขตเมืองและรายได้ครัวเรื อนต่ากว่า 5
กลุ่มที่ 21  F>=30Urb/a
              หมื่นบาทต่อเดือน

                      ั          ่
              เพศหญิง อายุต้ งแต่ 30 ปี ขึ้นไป อยูในเขตเมืองและรายได้ครัวเรื อนต่ากว่า 5
กลุ่มที่ 22  F>=30Urb/b
              หมื่นบาทต่อเดือน

                      ั          ่
              เพศหญิง อายุต้ งแต่ 30 ปี ขึ้นไป อยูนอกเขตเมืองและรายได้ครัวเรื อนต่ากว่า 5
กลุ่มที่ 23  F>=30Rur/a
              หมื่นบาทต่อเดือน

                      ั          ่
              เพศหญิง อายุต้ งแต่ 30 ปี ขึ้นไป อยูนอกเขตเมืองและรายได้ครัวเรื อนต่ากว่า 5
กลุ่มที่ 24  F>=30Rur/b
              หมื่นบาทต่อเดือน
                 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                                    28
จาก 24 กลุ่มดังกล่าว สามารถแยกจานวนได้ดงนี้
                    ั
     เมื่อแบ่งออกเป็ นกลุ่มต่างๆ แล้ว พบว่า กลุ่มหญิงอายุระหว่าง 20 – 29 ปี
  ่
อยูในเขตเมืองและรายได้ครัวเรื อนต่ากว่า 5 หมื่นบาทต่อเดือน (F20-29 Urb/a) เป็ นกลุ่มที่มีผตอบมากที่สุด
                                             ู้
                                 ่
คิดเป็ นร้อยละ 15 รองลงมาคือ กลุ่มเพศหญิงอายุมากกว่า 30 ปี อยูในเขตเมืองและรายได้ครัวเรื อนต่ากว่า 5
หมื่นบาทต่อเดือน (F>=30 Urb/a) ร้อยละ 10.5 ถัดมาคือ กลุ่มหญิงอายุระหว่าง 20 – 29 ปี
   ่
อยูในเขตเมืองและรายได้ครัวเรื อนสู งกว่า 5 หมื่นบาทต่อเดือน (F20-29 Urb/b) ร้อยละ 9.8
          ู่                        ่
ขณะที่กลุ่มที่มีผตอบน้อยที่สุด คือ กลุ่มเพศชาย อายุต่ากว่า 20 ปี อยูนอกเขตเมืองและรายได้ครัวเรื อนสู งกว่า
5 หมื่นบาทต่อเดือน (M<20Rur/a)
                การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                                   29
              ิ
    ประสบการณ์ การใช้ อนเตอร์ เน็ต
    เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า มีการกระจายตัวของกลุ่มที่มีประสบการณ์การใช้อินเตอร์ เน็ตมากกว่า 5 ปี
ในกลุ่มที่มี่รายได้ครัวเรื อนมากกว่า 5 หมื่นบาทต่อเดือน
โดยกลุ่มที่มีสัดส่ วนของประสบการณ์การใช้อินเตอร์ เน็ตมากกว่า 5 ปี สู งสุ ดคือ กลุ่มเพศชายอายุระหว่าง 20
– 29 ปี และมีรายได้ครัวเรื อนมากกว่า 5 หมื่นบาทต่อเดือน


         ิ
ความถี่ในการใช้ อนเตอร์ เน็ต
                 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                                 30
    โดยกลุ่มที่ใช้อินเตอร์ เน็ตต่อสัปดาห์สูงสุ ด คือ กลุ่มเพศหญิงที่อายุนอยกว่า 20 ปี
                                       ้
  ่                                 ่
อยูนอกเมืองและมีรายได้สูง รองลงมาคือ กลุ่มเพศชาย อายุมากกว่า 30 ปี อยูนอกเขตเมืองและมีรายได้ต่า

                               ่
การกระจายตัวของการใช้อินเตอร์ เน็ตต่อสัปดาห์ในปริ มาณที่สูงอยูที่กลุ่มนอกเขตเมือง
      ่ ้      ่
อาจกล่าวได้วาผูที่อาศัยอยูนอกเขตเมืองมีแนวโน้มที่จะใช้อินเตอร์ เน็ตมากขี้น
เนื่องจากอินเตอร์ เป็ นปั จจัยสาคัญสาหรับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ช่วงเวลาที่ใช้อินเตอร์ เน็ตมากที่สุด
ปริ มาณการใช้จากแต่ละสถานที่
                 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                     31
การเชื่อมต่ ออินเตอร์ เน็ต
รู ปแบบการเข้ าถึงอินเตอร์ เน็ต
                 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                             32
      ี่
เบราเซอร์ ทใช้
         การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                              33


กิจกรรมการใช้ งานอินเตอร์ เน็ต
         ่
จากรู ปจะเห็นได้วา
1. การค้นหาข้อมูล (Information Search) เป็ นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมสู งที่สุด
โดยกลุ่มเพศหญิงมีสัดส่ วนในการทากิจกรรมนี้มากกว่าเพศชาย
2. ไปรษณี ยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยกลุ่มเพศชายมีสัดส่ วนการใช้งานสู งกว่ากลุ่มเพศหญิง
      ์
3. ติดตามข่าว (News, Timely Report) โดยกลุ่มเพศหญิงมีการติดตามข่าวมากกว่าเพศชาย
4. เรี ยนออนไลน์ (E-Learning) โดยกลุ่มเพศหญิงนิยมกิจกรรมนี้มากกว่าเพศชาย
5. สนทนา (Chat) กลุ่มเพศหญิงนิยมกิจกรรมนี้มากกว่าเพศชาย

    ่
ปัญหาทีพบจากการใช้ งานอินเตอร์ เน็ต
                 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                                  34
1. ไวรัส (Virus) เป็ นปั ญหาที่พบมากที่สุด โดยกลุ่มที่ประสบปั ญหามากที่สุด คือ
กลุ่มเพศหญิงที่อายุนอยกว่า 20 ปี
          ้
2. ความล่าช้าของการสื่ อสาร (Speed) โดยกลุ่มเพศชายเห็นว่าปั ญหานี้มีความสาคัญมากกว่ากลุ่มเพศหญิง
3. การมีแหล่งยัวยุทางเพศ (Pornography) กลุ่มเพศหญิงเห็นปั ญหานี้สาคัญกว่ากลุ่มเพศชาย
        ่

ประเด็นที่ควรได้รับการพิจารณาเชิงนโยบายเป็ นลาดับต้นๆ คือ
1. ไวรัสและการรักษาความมันคงของเครื อข่าย
             ่
2. เรื่ องการกระจายความทัวถึง
             ่
3. เรื่ องการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการหลอกลวงบนอินเตอร์ เน็ตและอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

พฤติกรรมในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์
                                                ้
การใช้ประโยชน์จากการใช้อินเตอร์ เน็ตเพื่อการซื้ อสิ นค้าและบริ การกลายเป็ นทางเลือกหนึ่งสาหรับผูบริ โภ
คและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น จากผลการสารวจโดยสานักงานสถิติแห่งชาติปี 2552 พบว่า
ปั จจุบนภาคธุ รกิจในประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
    ั

                  การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                                  35


ของตนมากขึ้น โดยเฉพาะในธุ รกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
การสารวจนี้น่าจะชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มของการบริ การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์จากมุมมองของผูบริ โภคด้วย
                                           ้

ประสบการณ์การซื้อสิ นค้ าและบริการทางอินเตอร์ เน็ต
         ่
ระยะเวลาล่ าสุ ดทีซื้อสิ นค้ า
                 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                      36
มูลค่ าการซื้อสิ นค้ าทางอินเตอร์ เน็ต
สิ นค้ าหรือบริการทีเ่ คยสั่ งซื้อทางอินเตอร์ เน็ต


                  การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                      37
    ่
เหตุผลทีไม่ ซื้อสิ นค้ าทางอินเตอร์ เน็ต
    ิ
การใช้ อนเตอร์ เน็ตความเร็วสู ง


                  การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                     38
    ่
เหตุผลทีใช้ อินเตอร์ เน็ตความเร็วสู ง
รู ปแบบอินเตอร์ ความเร็วสู ง


                 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                      39
     ่ ิ
ระยะเวลาทีใช้ อนเตอร์ เน็ตความเร็วสู ง
ค่ าใช้ จ่ายต่ อเดือนในการใช้ บริการอินเตอร์ เน็ต
    ่    ิ
เหตุผลทีไม่ ใช้ อนเตอร์ เน็ตความเร็วสู ง


                  การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                     40
ปัจจัยในการเลือกผู้ให้ บริการอินเตอร์ เน็ตความเร็วสู ง
    ่      ิ
ปัญหาทีพบจากการใช้ อนเตอร์ ความเร็วสู ง                 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                                      41
พฤติกรรมการติดตามข่ าวออนไลน์
ความนิยมในการใช้อินเตอร์ เน็ตได้แพร่ หลายอย่างมากในประเทศไทย
 ้
ผูใช้อินเตอร์ เน็ตเริ่ มให้ความสาคัญกับสื่ ออินเตอร์ เน็ตในฐานะที่เป็ นสื่ อทางเลือกเพื่อรับข้อมูลข่าวสารในชีวิ
ตประจาวันเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสามารถมีส่วนร่ วมและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
ที่กาลังเป็ นที่สนใจในสังคม อันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันและการหลอมรวมสื่ อ
                                      ่
                ั
และการยอมรับสังคมออนไลน์ในปัจจุบน
ซึ่ งอาจจะส่ งผลต่อรู ปแบบการติดตามข่าวสารของคนไทยที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
             ั
และผลที่ได้จากการสารวจมีดงนี้
ประสบการณ์ในการติดตามข่ าวออนไลน์

                 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                   42
กิจกรรมในการติดตามข่ าวผ่านอินเตอร์ เน็ต
ความถี่ในการติดตามข่ าวออนไลน์

               การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                    43
            ี่
ประเภทของข่ าวออนไลน์ ทติดตาม
    ่
ปัจจัยทีทาให้ ติดตามข่ าวออนไลน์


                การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                    44
ความเชื่อถือต่ อการเสนอข่ าว
ความคิดเห็นต่ อการติดตามข่ าวออนไลน์                การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                  45
ผลดีของการติดตามข่ าวออนไลน์
              การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                   46
ผลเสี ยของการติดตามข่ าวออนไลน์
               การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                                   47
SWOT กับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์ เน็ต
จุดแข็ง
     ั ้
• ปั จจุบนนี้บานเกือบทุกหลังมีสัญญาณอินเตอร์ เน็ต และช่วงเวลาที่ใช้มากที่สุดคือ 20:01 - 24:00
โดยความถี่ในการใช้งานมากกว่า 20 ชัวโมงต่อวัน
                 ่
                                        ่
• การเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตส่ วนใหญ่ จะเป็ นแบบ ADSL ซึ่ งมีความเร็ วขั้นต่าอยูที่ 6 Mbps
       ่
และราคายังอยูในเกณฑ์ที่เหมาะสม
                          ้    ่
• ความเร็ วของสัญญาณนั้นส่ งผลต่อพฤติกรรมโดยตรงของผูใช้ ไม่วาจะเป็ นการ upload / download ข้อมูล,
ทา e-commerce, เล่น social network หรื อการรับส่ งอีเมล์ เป็ นต้น
• พฤติกรรมที่ใช้สูงสุ ดคือ 1. การค้นหาข้อมูล (Information Search)
                    ้     ่
เพราะว่าในโลกอินเตอร์ เน็ตมีทุกสิ่ งที่ตองการ ไม่วาจะเป็ นการค้นหาข้อมูล, รู ปภาพ เป็ นต้น
และเว็บที่ได้รับความนิยมสู งสุ ดในขณะนี้คือ Google 2. การรับส่ งอีเมล์ ซึ่ งสะดวกและรวดเร็ วมาก 3.
การติดตามข่าวสาร 4. E-learning และ 5. การสนทนา
จุดอ่อน
                                    ั
• การเข้าเว็บไซด์ที่ไม่เหมาะสมและ download ข้อมูลบางอย่างบนอินเตอร์ น้ น
                                ั
สามารถทาให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ติดไวรัสโดยเจ้าของเครื่ องไม่รู้ตว
• การหลอกลวงบนอินเตอร์ เน็ตและอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทาได้โดยง่าย


                 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                                    48


                   ั่
• สัญญาณอินเตอร์เน็ตยังกระจายไปได้ไม่ทวถึง
ทาให้บางพื้นที่สูญเสี ยโอกาสในการโปรโมทการท่องเที่ยวหรื อโฆษณาสิ นค้าภายในท้องถิ่น
โอกาส
• สัญญาณความเร็ วขั้นต่าของอินเตอร์ เน็ตจะเพิ่มขึ้นแต่ค่าบริ การยังเท่าเดิม เนื่องจากทางผูให้บริ การ
                                             ้
(Operator) มีการแข่งขันกันในเรื่ องความเร็ วเพื่อที่จะมีลูกค้ารายใหม่เกิดขึ้นและรักษาฐานลูกค้าเดิม
• สามารถกระจายสัญญาณอินเตอร์ เน็ตสู่ ทองถิ่นมากขึ้น
                   ้
ความเสี่ ยง
• ไวรัส ซึ่ งมักจะมากับการ download ข้อมูลหรื อ download โปรแกรมจากเว็บ
หรื อเข้าเว็บไซด์ที่ไม่เหมาะสม เป็ นต้น
• Hacker เป็ นกลุ่มที่อนตรายอย่างมาก
            ั
เพราะว่าคนกลุ่มนี้สามารถดูดข้อมูลในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้หมดและยังสามารถปล่อยไวรัสเข้าไปโจมตีระ
บบการทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ อีกต่างหาก
                              ั
• การหลอกลวงบนอินเตอร์ เน็ตและอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์น้ น เป็ นสิ่ งที่อาจเกิดขึ้นกับลูกหลานได้
หากไม่ดูแลเอาใจใส่
                 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                                   49
                 หลักจริยธรรมสาหรับผู้ประกอบการ

             ู้                   ้
    หลักยึดเหนี่ยวที่ผประกอบการต้องมีคือ เรื่ องของคุณธรรม ผูประกอบการต้องทาในสิ่ งที่ถูกต้อง
ตรงไปตรงมา มีความชื่อสัตย์ ทาทุกอย่างต้องมีความโปร่ งใส และทาถูกต้องตามกฎหมาย
                                     ้
สามารถตรวจสอบได้ มีแหล่งอ้างอิง เพราะฉะนั้นในการที่แสดงว่าเรามีคุณธรรม ผูประกอบการต้องมี 2
จุดใหญ่ ด้วยกันคือ
                                  ่
  1. ด้ านบริหารจัดการทุกรู ปแบบ เช่น บัญชี การผลิต การขาย ต้องอยูบนความถูกต้อง มีความโปร่ งใส
                          ั
และมีคุณธรรม อีกอย่างหนึ่ง คือ ระบบการเงิน ถ้าบริ ษทท่านจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
                 ั                    ั      ้
ซึ่งจาเป็ นต้องเสนอการเงินในปัจจุบนรู ปแบบที่สมบูรณ์ ถูกต้อง เพื่อประโยชน์กบนักลงทุนได้อางอิง
                                     ้
และพิจารณาว่าสมควรลงทุน หรื อไม่ ถ้าหากตัวเลขที่บอกไปไม่ถูกต้อง ดังนั้นผูประกอบการตระหนักให้ดี
                ่
  2. ผู้ประกอบการ และพนักงาน ทีดี จาเป็ นต้ องปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเป็ นธรรมทุกกรณี
ถ้าพูดถึงผูถือหุน ท่านต้องปฏิบติต่อผูถือหุ นทั้งรายใหญ่ รายย่อย อย่างเท่าเทียม และเสมอภาค เหมือนกัน
      ้ ้        ั   ้ ้
โดยเฉพาะกับผูถือหุ ้นรายย่อยที่มกไม่มีสิทธิ์ มีเสี ยง หรื อไม่มีตวแทนเข้าไปปกป้ องสิ ทธิ ของตัวเอง
       ้         ั                ั
      ้
ท่านในฐานะผูบริ หาร ท่านต้องมีความยุติธรรม
                             ั ั
  อีกประการหนึ่ง คือ การติดต่อลูกค้ารายใหญ่ ท่านต้องปฏิบติกบลูกค้ารายย่อย
เหมือนกันเพราะถ้าลูกค้ารายเล็กถูกเอาเปรี ยบ ก็ไม่สามารถเป็ นลูกค้า ขนาดกลาง หรื อขนาดใหญ่ได้
เพราะถ้าเราเอาใจลูกค้ารายใหญ่ ก็ทาให้ท่านได้เงินมาก เก็บเงินง่าย
                ั        ั
แต่อย่าลืมไปว่าลูกค้ารายใหญ่น้ นก็เคยเป็ นบริ ษทเล็กมาก่อน เพราะถ้าลูกค้ารายเล็ก
ไม่สามารถเติบโตเป็ นลูกค้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้
      ่ ้               ่
ท่านก็ตกอยูในอุงมือลูกค้ารายใหญ่ซ่ ึ งมีอยูไม่กี่ราย เพราะฉะนั้นหลักการบริ หารที่เป็ นสากล
                 ั
ต้องระวังไม่ให้ธุรกิจของตัวเองมีอตราร้อยละสู งเกินไปกับลูกค้ารายใด รายหนึ่งเท่านั้น
เพราะถ้าเป็ นอย่างนั้นแล้วบริ ษทก็สามารถพังลงได้ง่าย ๆ ดังนั้นต้องทาในสิ่ งที่ถูกต้อง
                ั
    ั
ต้องปฏิบติอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกันทั้งรายใหญ่และรายเล็ก
   ้
  ผูบริ หารต้องอาศัยหลักธรรมาภิบาล ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่เหมาะสม
               ั           ั
ไม่เข้าข้างตัวเองในเรื่ องที่ขดแย้งผลประโยชน์ของบริ ษท ไม่อย่างนั้นจะนาความเสื่ อมเสี ย
ไม่มีความน่าเชื่อถือได้ ดังนั้นเรื่ องขัดแย้งผลประโยชน์
  จริ ยธรรมเป็ นสิ่ งจรรโลงเศรษฐกิจ และเป็ นปัจจัยที่ทาให้การบริ หารมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล


                 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                                       50


มีความโปร่ งใส นอกจากนี้ท่านผูประกอบการที่ตองแข่งขัน ทั้งในและต่างประเทศยุคโลกาภิวฒน์
               ้      ้                   ั
                                           ั
ท่านต้องปรับและสร้างวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กร ในทุกคน ทุกระดับให้มีจิตใจที่ประพฤติ ปฏิบติดี
                               ่
มีจริ ยธรรม มีคุณธรรม ซึ่งจิตใจสาคัญ ต้องดีงาม และท่านต้องอยูบนความถูกต้องให้ได้
ซึ่ งจะเป็ นวิธีเดียวที่ทาให้ก่อเกิดสิ่ งที่ดี ๆ ที่ให้ทุกคนปฎิบติ มีจริ ยธรรม
                                ั
ซึ่ งนาไปสู่ การปฏิบติที่เป็ นวิถีชีวตที่ทุกคนทาเป็ นปกวิสัย ต่อการดาเนิ นธุ รกิจ
          ั        ิ
ซึ่ งทาให้ธุรกิจของท่านเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยังยืนตลอดไป
                           ่

                      การประชาสั มพันธ์ เว็บไซต์

                ั
      เนื่องจาก ปั จจุบนเจ้าของธุ รกิจต่างตระหนักถึงสถานการณ์การแข่งขัน
และพยายามมองหาโอกาสเหนือกว่า ในการผลักดันธุ รกิจของตนให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
                                          ้
โลก Online จึงเข้ามามีบทบาทมากขั้น เมื่อ Internet เข้าถึงทุกบ้าน เป็ นเรื่ องที่ทาทายว่า
แล้วทาอย่างไรให้ธุรกิจของเราเข้าถึงทุกบ้านเช่นกัน
                  ่
      แม้คุณมี เว็บไซต์ ที่ผานการออกแบบ พัฒนา นาเสนอสิ นค้าหรื อธุ รกิจ อย่างสวยงาม
แต่ไม่มีคนคลิก ธุ รกิจก็ไม่เกิด ดังนั้นการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้มีคนคลิกเยียมชม   ่
เป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิงที่จะต้องทาให้เกิดขึ้น เราจึงขอเสนอ บริ การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ แบบ Search
              ่
Engine Optimization ที่จะจัดทาให้เว็บไซต์ของคุณไปติดอันดับต้นๆ ใน Search Engine เช่น Google
         ั                       ่
     ปั จจุบนวิธีการใน การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์มีอยูหลายวิธีการ จากผลการวิจย     ั
การจัดอันดับบนเว็บไซต์ ต่างๆเป็ นวิธีการโฆษณาที่มีประสิ ทธิภาพสู งถึง 65.40%
เมื่อเทียบการโฆษณาด้วยวิธีอื่นๆบนอินเตอร์ เน็ต ดังนั้นการหาข้อมูลจากเว็บ Search Engine
ได้รับความนิยม มากที่สุด เพราะสะดวกและหาข้อมูลได้อย่างหลากหลาย
     ดังนั้น ถ้าเว็บไซต์ของท่าน ติดอันดับ 1 ใน 20 แรก ก็จะทาให้ท่านมีโอกาสในทางธุ รกิจ
               ่
มากกว่าเว็บไซต์ ที่อยูในอันดับถัดๆไป และอีกทั้งยังตรงกลุ่มเป้ าหมาย มากที่สุดด้วย วิธีเรี ยงลาดับ
                        ั              ่
แตกต่างกันในแต่ละ Search Engine แต่ท้ งนี้การมีชื่อเว็บไซต์ของท่านอยูในหน้า อันดับถัดไป
ก็ยงเป็ นการดีกว่าที่ไม่มีชื่อติดอยูเ่ ลย ซึ่ งเปรี ยบเสมือนปิ ดประตูในการดาเนิ นธุ รกิจของท่านเองตั้งแต่ตน
   ั                                                  ้
สิ่ งเหล่านี้ท่านสามารถวางแผนและเตรี ยมพร้อมได้ดวยตัวท่านเอง
                              ้
                      ั   ่
     การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์น้ นมีอยูหลายวิธี โดยเฉพาะการตลาดในอินเทอร์ เน็ตนั้น
ส่ วนใหญ่จะเสี ยค่าใช้จ่ายต่า แต่ตองรู ้จกวิธีใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น
                     ้ ั
     1. เสริชเอ็นจิน การขึ้นอันดับต้นๆ ของเว็บค้นหา อย่าง Google.com , Yahoo.com
             ้
หากสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ไม่ได้แข่งขันกันอย่างรุ นแรง ชนิดต้องใช้เงินประมูลอันดับ
           ่ ั
เราก็จะมีสิทธิ์ อยูอนดับต้นๆ ของเว็บค้นหาได้ แต่ก็ตองเลือก Key Word ที่สอดคล้องกับธุ รกิจของเราด้วย
                               ้
     2 . อีเมล์ การส่ งอีเมล์ ถึงกลุ่มเปาหมาย หลักการสาคัญคือ
                       ้

                  การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
                                                      51


            ั           ้
ฐานรายชื่ ออีเมล์น้ นจะต้องเป็ นบุคคลที่ตองการสิ นค้าของเราจริ งๆ
และข้อความในการนาเสนอจะต้องดึงดูดใจให้ลูกค้าคลิกเข้ามาชมสิ นค้าในเว็บไซต์
                             ั             ั
    3. เว็บบอร์ ด หรือกระดานประกาศ ปัจจุบนมี เว็บไซต์เป็ นจานวนมากที่จดตั้งขึ้นเป็ นชมรม
หรื อสมาคมที่มีนิสัย หรื อชอบในสิ่ งเดียวกัน เช่น การเล่นกอล์ฟ , กีฬาดาน้ า
หากเว็บเหล่านี้มีพ้ืนที่ให้ประกาศขายสิ นค้า
เราก็อาจเข้าไปโพสกระทูเ้ พื่อแนะนาสิ นค้าและเว็บไซต์เราได้ฟรี
    4. แบนเนอร์ หรือปายโฆษณา เว็บไซต์ไหนที่กลุ่ม เป้ าหมายของเราไปใช้บริ การเป็ นจานวนมาก
                ้
ก็อาจจะมีการเจรจาเรื่ องแลกเปลี่ยนป้ ายโฆษณาเว็บของเราไปขอติดในเว็บไซต์ของ เขา
หรื อขอเช่าพื้นที่เพื่อวางป้ ายโฆษณาของเรา ในตาแหน่งที่กลุ่มเป้ าหมายเห็นได้ชด    ั
    5. ตลาดกลาง เว็บไซต์บางประเภท ทาหน้าที่เสมือนตัวกลาง
                      ้
ในการเป็ นแหล่งนัดพบปะระหว่างผูซ้ื อและผูขาย     ้
โดยทั้งสองฝ่ ายสามารถมาโพสต์กระทูเ้ พื่อแจ้งความต้องการระหว่างกันได้
                  ้        ั
และตัวกลางเหล่านี้จะเป็ นผูประสานงานให้ท้ งสองฝ่ ายทาธุ รกิจกัน
                            ่ ั
โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมจากยอดขายหรื อขึ้นอยูกบลักษณะของการให้บริ การ
    6. การประมูล เว็บไซต์ Ebay.com ได้ชื่อว่าเป็ นเว็บประมูลที่มีผเู ้ ข้ามาใช้บริ การนับล้านคนต่อวัน
จึงถือเป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการที่เราจะนาสิ นค้าเข้าไปประมูลเพื่อหาลูกค้า ได้
    นอกจากนี้ สื่ อนอกอินเทอร์ เน็ตอื่นๆ อาทิหนังสื อพิมพ์ , นิตยสาร , วิทยุ และโทรทัศน์
ก็ยงถือเป็ นสื่ อที่กลุ่มเป้ าหมายยังให้ความสนใจ ดังนั้น จึงต้องพยายามสร้างกิจกรรม
  ั
เพื่อเผยแพร่ ขอมูลเกี่ยวกับร้านค้าของเราออกไปให้สาธารณชนรับทราบมากที่สุด
        ้
                        ่       ่         ั     ั
    สุ ดท้ายสื่ อธุ รกิจ ซึ่ งเราต้องพิมพ์อยูแล้ว ไม่วาจะเป็ นนามบัตร , บรรจุภณฑ์ , โบว์ชวร์
หรื อแค็ตตาล๊อก อย่าลืมพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ลงไปเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้เป็ นช่องทางติดต่อได้ อย่างไรก็ตาม
การจาหน่ายสิ นค้าบนอินเทอร์ เน็ตนั้น การใช้สื่อต่างๆ ควรศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมายด้วย
เช่นพฤติกรรมซื้ อสิ นค้าของคนไทยต้องได้เห็นของ จับต้องสิ นค้า
                  ั ้
ต่อรองราคาหรื อต้องการรู ้จกผูขายเพื่อสร้างความมันใจ      ่
          ่ ู้
จึงจาเป็ นอย่างยิงที่ผประกอบการไทยอาจจะต้องมีสถานที่ทาการค้าแน่นอน
หรื ออย่างน้อยก็ตองคอยจัดบู๊ทแนะนาสิ นค้าให้ผซ้ื อรู ้จก หรื อทดลองใช้ตามสถานที่ต่างๆ
           ้                   ู้   ั
การประชาสัมพันธ์สินค้า หรื อเว็บไซต์จึงจะได้ผลและมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
                การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:65
posted:7/24/2012
language:Thai
pages:51