Management destinace cestovn�ho ruchu

Document Sample
Management destinace cestovn�ho ruchu Powered By Docstoc
					Management destinace
 cestovního ruchu
Doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, CSc.
    Český Krumlov
      2. 12. 2004
Specifika služeb CR
• zvýšená míra emocionálních a iracionálních faktorů při
 koupi
• důraz na ústní reklamu
• rostoucími nároky na jedinečnost služeb
• důležitost image při koupi
• důležitost zprostředkovatelů prodeje vyplývající
 z časového nesouladu mezi koupí a spotřebou služby
• zvýšená potřeba kvalitních podpůrných materiálů
• prudký nárůst využívání informačních technologií při
 porovnávání konkurenčních nabídek a následné
 rozhodování o koupi, což motivuje k stále novým
 aktivitám podpory prodeje
• důraz na komunikační dovednosti poskytovatelů služeb
Destinace CR
• Přirozený celek, který má z hlediska podmínek
 rozvoje CR jedinečné vlastnosti, odlišné od
 jiných destinací
• Místo s atraktivitami a s nimi spojenými
 zařízeními a službami CR, které si účastník CR
 vybírá pro svou návštěvu
Spektrum rekreačních
příležitostí
• Zahrnuje lokalizační
 předpoklady,
 realizační
 předpoklady a
 selektivní
 předpoklady rozvoje
 CR v destinaci
 Destinace CR jako produkt
• Při rozhodování o koupi
 klade potenciální
 návštěvník obvykle VÝBĚR
 DESTINACE NA PRVNÍ
 MÍSTO, aktivity, atraktivity,
 ubytovací a stravovací
 zařízení na další místa
• Destinaci je možné
 ”prodat” vícekrát, a to
 současně různým
 segmentům trhu
Kolikrát je možné „prodat“
destinaci Český Krumlov?
1.  …
2.  …
3.  …
4.  …
5.  …
6.  …
7.  …
8.  …???
CR je přínosem pro destinaci
především
• v oblasti ochrany
 životního prostředí
• v sociálně–kulturní
 oblasti
• v ekonomické
 oblasti
Efekt turistické pasti
•  CR má “schopnost” znehodnotit
   svůj vlastní kapitál vlastními
   podnikatelskými aktivitami
•  Stává se to v souvislosti s absencí
   regulace rozvoje CR (v souvislosti
   s jeho náhodilým rozvojem)
•  Intenzita negativního dopadu
   takového rozvoje je dána
1.  relativním počtem návštěvníků (ve
   vztahu k počtu obyvatel),
2.  sezónností
3.  zranitelností ekosystémů
4.  mírou ekonomické závislosti
   místních obyvatel na CR
5.  mírou regulace CR v destinaci
CR může být v destinaci
• POLARIZUJÍCÍ (HNACÍ) ODVĚTVÍ
• INDIKOVANÉ (HNANÉ) ODVĚTVÍ
• NEUTRÁLNÍ ODVĚTVÍ
Jaké je postavení CR v českém
Krumlově?
Negativní dopady CR na
destinaci
•  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
•  SOCIÁLNĚ–KULTURNÍ OBLAST
•  EKONOMICKÉ DOPADY
•  NĚKTERÁ ODVĚTVÍ NH
•  GLOBÁLNÍ ZMĚNY V PŘÍRODĚ
Dlouhodobě udržitelný rozvoj CR
• Je nutné definovat únosné zatížení destinace
• FYZICKY ÚNOSNÁ KAPACITA
• určuje maximální množství osob, které může destinace
 pojmout, aniž by došlo k její fyzické destrukci (jde o
 nejvyšší hodnotu, kterou může destinace snést
 nárazově, ne však opakovaně či dokonce pravidelně)
• EKOLOGICKY ÚNOSNÁ KAPACITA
• maximální úroveň dlouhodobě chápané zátěže CR, se
 kterou se destinace vyrovná bez trvalých následků
• SOCIO–KULTURNĚ ÚNOSNÁ KAPACITA
• označuje tu hranici rozvoje CR, při překročení které
 aktivity CR způsobují v místní komunitě nevratné změny,
 např. v životním stylu, v hodnotové hierarchii ap.
Dlouhodobě udržitelný rozvoj CR
• PSYCHOLOGICKY ÚNOSNÁ KAPACITA
• tvoří subjektivní ukazatele maximálního stupně
 rozvoje CR, který ještě umožňuje využívat v
 destinaci očekávané aktivity
• ÚROVEŇ SEZÓNNOSTI
• podíl míry návštěvnosti v nejsilnějším a nejslabším
 měsíci sezóny
• ÚROVEŇ MÍSTNÍ ENVIROMENTÁLNĚ VHODNÉ
 TECHNOLOGIE
• technologie, která, na rozdíl od jiných s obdobným
 výstupem, má výrazně nižší vliv na životní prostředí
 (produkuje menší znečištění a využívá všechny
 zdroje způsobem bližším udržitelnému rozvoji)
Lidé
•  POSKYTUJÍ SLUŽBY
   NÁVŠTĚVNÍKŮM DESTINACE
1.  zaměstnanci (kteří jsou
   v neustálém kontaktu
   s návštěvníky a poskytují jim
   služby)
•  NÁVŠTĚVNÍCI S NiMI SDÍLEJÍ
   PROSTOR, VE KTERÉM ŽIJÍ
2.  obyvatelé destinace (kteří se
   s návštěvníky potkávají, ale
   služby jim obvykle neposkytují)
•  OBYVATELE DESTINACE SI
   NENÍ MOŽNÉ VYBÍRAT
•  Organizace CR je však může
   poučit o možnostech přínosu CR
   pro destinaci a o potřebě
   dodržovat určitá pravidla chování
   k návštěvníkům tak, aby jejich
   pobyt byl přínosem pro obě
   strany
Stupně rozladěnosti místních
obyvatel vůči návštěvníkům
• EUFORIE – návštěvníci jsou
 bouřlivě vítáni
• APATIE – ochota ke
 kontaktu s návštěvníky
 klesá, obyvatelé jsou
 roztrpčeni ze zvyšující se
 návštěvnosti
• PODRÁŽDĚNOST –
 obyvatelé se
 k návštěvníkům chovají
 podrážděně
• NEPŘÁTELSTVÍ - obyvatelé
 se k návštěvníkům chovají
 nepřátelsky, používají vůči
 nim vykořisťovací praktiky
Management destinace CR
• Soubor technik, nástrojů a opatření
 používaných při
• koordinovaném plánování
• organizaci
• komunikaci
• rozhodovacím procesu
• regulaci CR
• Uskutečňuje se za účelem dosažení
 udržitelného rozvoje a zachování
 konkurenceschopnosti destinace na trhu
Činnosti managementu
destinace
• plánování územního rozvoje
• regulace v oblasti životního prostředí, příp. v jiných
 oblastech
• vydávání povolení k vykonávání podnikatelské
 činnosti a její následnou kontrolu
• podíl na iniciativách různých asociací
• činnosti v zájmu formování rozvoje CR
• vytváření iniciativy při výchově představitelů státní
 správy a místních samospráv, podnikatelů i
 místních obyvatel k CR
• operační řízení aktivit spojených s CR
Management destinace CR
• Kde jsme nyní?
• Kde bychom chtěli
 být?
• Jak se tam
 dostaneme?
• Jak zjistíme, že se
 tam dostaneme?
• Jak zjistíme, že
 jsme se tam
 dostali?
Návštěvnický management
• Soubor řídících
 technik a nástrojů,
 používaných
 organizací CR za
 účelem
 usměrňování toků
 návštěvníků a
 ovlivňování jejich
 chování
Problémy managementu CR
• ”Destinace” může zahrnovat více municipalit, regionů či
 mikroregionů a může ní být i stát či světadíl
• Cílem podnikatelských subjektů v destinaci je dosažení
 ekonomického efektu, uspokojení potřeb a požadavků
 návštěvníků
• Pro orgány státní správy, místní samosprávy, občanské a
 kulturní organizace je CR jen jednou z funkcí
 multifunkčního území a v této souvislosti je řízen v souladu
 s úkolem, který mu byl, na základě norem, politických
 rozhodnutí a v zájmu dosažení cílů území, určen (ochrana,
 regulace, redistribuce)
• Produkt CR je závislý od velkého množství
 podnikatelských a jiných subjektů
• Komunikace s návštěvníky a podpora prodeje produktu je
 často v rukou administrativy, která přímo na
 tvorbě produktu neparticipuje
• Nedostatek nástrojů řízení a plánování trhu (těžkosti při
 definování, ohraničení a měřitelnosti jak produktu, tak i trhu
 CR - nejvíc se projevuje při kontrole kvality produktu a jeho
 komponentů)
Na managementu destinace
CR by měly participovat
• podnikatelské
 subjekty
• občanské a
 kulturní organizace
• orgány státní správy
• orgány místních
 samospráv
• akademická obec
• obchodní komory
• obyvatelé destinace
Kdo má rozvoj CR v destinaci
koordinovat?
• kvazi podnik - strategická aliance,
 sdružení/organizace CR či podnik
 destinačního managementu
• na úrovni státu jako destinace CR
 může tuto funkci zastávat
 například národní úřad pro CR
Organizace CR
• V zájmu jednotného postupu při nabízení
 destinace na trhu se vytvářejí ORGANIZACE
 CR, kterých úkolem je koordinování činnosti
 destinace v oblasti cestovního ruchu
• Organizace CR by však, kromě efektivní
 koordinace činnosti všech zainteresovaných
 subjektů působících v destinaci, měla být
 schopna přizpůsobit se změnám na trhu a její
 odpovědnost za dosažené výsledky by měly
 korespondovat s její možností tyto výsledky
 ovlivnit
Organizace CR
• V organizaci CR by v této souvislosti měly
 být zastoupeny
• podnikatelské subjekty
• občanské a kulturní organizace
• orgány státní správy
• orgány místních samospráv
• obyvatelé destinace
• Koordinace zájmů všech zainteresovaných
 stran je jednou z podmínek nekonfliktního
 rozvoje CR v destinaci
Předpoklad úspěšné koordinace
• systematická a kontinuální spolupráce všech
 zainteresovaných subjektů
• podnikatelské myšlení zainteresovaných subjektů
• vypracování a realizace koncepce rozvoje CR
 v destinaci
• znalost společných zájmů
• stanovení společných cílů
• vytvoření organizačních předpokladů pro realizaci
 společných zájmů a dosažení společných cílů
Organizaci CR ovlivňuje
• POSTAVENÍ CR V RÁMCI ODVĚTVOVÉ STRUKTURY
 DESTINACE (jestli je CR polarizujícím, indikujícím nebo
 neutrálním odvětvím)
• STRUKTURA ODVĚTVÍ CR z hlediska podílu jednotlivých
 služeb, charakteru vlastnictví apod.
• ROZVOJ CR (fáze životního cyklu destinace,
 dlouhodobý, krátkodobý, plánovitý, spontánní)
• CHARAKTER TRHU (domácí, zahraniční, krátkodobý,
 dlouhodobý, individuální, organizovaný, diverzifikovaný,
 masový)
Organizaci CR ovlivňuje
• DRUHY CR (domácí, zahraniční, mezinárodní,
 národní, příhraniční, výjezdový, vnitřní, zahraniční
 aktivní, zahraniční pasivní, krátkodobý, dlouhodobý,
 individuální, skupinový, organizovaný,
 neorganizovaný, komerční, sociální, městský,
 venkovský, lázeňský, střediskový, přírodní, vodní,
 měkký, tvrdý, celoroční, sezónní apod.)
• FORMY CR (rekreační, poznávací, socio-profesní,
 společenský, socio-profesní, společenský, pseudo-
 cestovní ruch)
• CHARAKTER ATRAKTIVIT (příroda a přírodní
 podmínky, společenské, uměle vytvořené, hmotné a
 nehmotné – genius loci, aktivní, pasivní, formální,
 neformální, kulturní, technické)
Úlohy organizace CR
1. koordinace řízení CR v destinaci (tvorba koncepcí, strategií,
  realizace výzkumu trhu ap.)
2. podpora rozvoje nabídky CR v souladu s měnícími se
  podmínkami na trhu
3. uskutečňování marketingových aktivit
4. optimalizace vlivů CR na destinaci (zajištění udržitelného
  rozvoje)
5. zvyšování dlouhodobé prosperity místních obyvatel
6. maximalizace uspokojení návštěvníků
7. vytváření produktu včetně podpory jeho prodeje
8. tvorba cenových strategií
9. komunikace s návštěvníky a partnery (vytvoření destinační
  identity, internetová prezentace destinace, účast na
  výstavách a veletrzích, členství v národních oborových a
  profesních svazech, členství v mezinárodních organizacích)
10.zavádění moderních technologií do praxe
11.maximalizace multiplikačního efektu CR v destinaci
Vytváření finančních
prostředků pro organizaci CR
• Členské příspěvky
• Výnosy z vlastní podnikatelské činnosti (prostřednictvím
 informační kanceláře CR)
• Příspěvky od obcí (může jít i o nefinanční plnění)
• Místní poplatky i zákonem stanovené poplatky
• Granty, záruční, příspěvkové, úvěrové programy a fondy
• tzv. předvstupní fondy EU, a to PHARE a SAPARD (především
 venkovská turistika)
• Strukturální fondy EU – Evropský fond regionálního rozvoje
 (podpora malého a středního podnikání, zlepšování
 infrastruktury, prosazování produktivních investic a pokračování
 místního rozvoje), Evropský sociální fond (aktualizace a
 modernizace dovedností pracovní síly a pěstování podnikatelské
 iniciativy), Evropský zemědělský záruční a podpůrný fond
 (rozvoj venkovské turistiky)
Mise destinace
• Jasná, sjednocující filozofie organizace CR v destinaci
• Stává se široce propagovanou charakteristikou jejího hlavního
 zaměření
• Vyjadřuje smysl rozvoje CR v destinaci
• Zdůvodňuje nabídku destinace na trhu CR z hlediska návštěvníka
• Definování mise především ovlivňuje
• historie cílů a dosažených výsledků
• aktuální preference sdružení cestovního ruchu
• tržní prostředí
• disponibilní zdroje – primární a sekundární nabídka
• Kompetence
• Co je naším úkolem v destinaci?
• Co by mělo být naším úkolem?
• Kdo jsou naši nejdůležitější zákazníci?
Jaká je mise Českého
Krumlova?
Na co je destinaci strategie?
• Když Alenka uviděla
 Kočku, zeptala se jí:
 „Mohla by´s mi prosím
 říct, jak se odtud
 dostanu?“
• Kočka odpověděla: „To
 záleží od toho, kam chceš
 jít“
• „Je mi to vlastně jedno…“
 řekla Alenka.
• „Pak je také jedno, kam
 půjdeš,“ řekla Kočka.    Alenka
                v říší divů
• „… hlavně, že se někam
 dostanu,“ dokončila     Lewis Carroll
 Alenka.
• „Oh, určitě,“ řekla Kočka,
 „když půjdeš dostatečně
 dlouho.“
Strategie
• Najít atraktivní možnosti na trhu za účelem dosažení zisku
• Soubor principů pro přizpůsobování koncepce rozvoje CR
 změněným podmínkám na trhu
• Plán, který obsahuje varianty možného rozvoje a uvádí principy
 k jejich dosažení
• Určení silných a slabých stránek destinace (na co se v nabídce
 zaměřit, co rozvíjet a co se snažit odstranit)
• Určení specifických předností destinace (co dělá destinaci
 zajímavou v porovnání s konkurenčními destinacemi a jak se
 od nich odlišuje)
• Určení ohrožení a příležitostí na domácím i mezinárodním trhu
 CR (některé trhy jsou v určitém časovém rozpětí méně či více
 zajímavé vzhledem na ekonomické nebo politické faktory)
• Definování cílového segmentu trhu
Určení cíle
• Vychází z mise destinace
• Je určen všem zainteresovaným na nabídce
 destinace
• Specifické cíle se vztahují k postavení
 destinace na trhu, k rentabilitě, finanční a
 sociální cíle, cíle ohledně tržní prestiže a
 společenského postavení destinace
Analýza SWOT
• Určení silných a slabých stránek destinace znamená
 odpovědět na otázku
• "Z čeho se skládá nabídka destinace na trhu CR?"
• Rozeznání příležitosti a ohrožení nabídky destinace na trhu
 znamená odpovědět na otázku
• "Co ovlivňuje úspěšnost nabídky destinace na trhu a v jakém
 směru?“
• Výsledkem analýzy silných a slabých stránek destinace a jejich
 porovnání s konkurencí je odhalení specifické přednosti
 destinace (USP - unique selling proposition), kterou se výrazně
 liší od konkurenčních destinací
• Jde obvykle o faktory označené stupněm důležitosti 1, a to
 především v případě, kdy se při analýze konkurenční nabídky
 stejnému faktoru přiřadí nižší stupeň důležitosti
Analýza SWOT
• Jak velká je destinace?
• Jaké jsou kapacity a struktura supra a infrastruktury
 cestovního ruchu, další infrastruktury v destinaci?
• Kde se destinace nachází?
• Kdy je vytíženost destinace nejvyšší a které období
 je nejhorší?
• Kdo jsou návštěvníci destinace?
• Jaký je přístup místních obyvatel k návštěvníkům
 destinace?
Analýza SWOT
Silné a slabé stránky destinace  silné  neutrální     slabé
cestovního ruchu         6   5  4   3    2   1

A. Primární nabídka
Reliéf
Klima                          .
Hydrologie
Biografie

B. Sekundární nabídka
Suprastruktura
Infrastruktura

C. Segmentace trhu
Cílový segment
Pozice na trhu

D. Marketingový mix
Produkt
Distribuční cesty
Cena                             .
Komunikace
Lidé
Plán
• definuje stav, který má být dosažen a
 specifikuje kroky k jeho dosažení
• odpovědnost za splnění úloh plánu
 nesou podnikatelské subjekty, představitelé
 státní správy i místních samospráv, jakož i
 obyvatelé destinace
• podmínky na trhu se mohou během plnění
 plánu měnit - je nutné plánovat i
 neočekávané události
Realizačný plán
• Časový harmonogram činností s vyznačením
 odpovědnosti za realizaci
• Zdůrazňuje charakter vybraného segmentu trhu a
 marketingový mix vytvořený pro uvedený segment,
 potřebu a časové rozložení zdrojů, očekávané
 výsledky a kontrolu plnění strategie
Kontrola
• Po dobu realizace strategie
 reaguje organizace CR na
 aktuální situaci na trhu a
 operativně přijímá
 rozhodnutí v zájmu využití,
 resp. eliminace dopadu
 nových skutečností
 na strategii
• Když kontrola ukáže, že
 operativní rozhodnutí
 nepřinesly očekávaný
 výsledek, organizace
 CR přehodnotí strategii
Modely rozvoje destinace
• V zájmu eliminace efektu turistické pasti
 organizace CR využívá k určování budoucího
 rozvoje CR v destinaci
• model životního cyklu destinace
• model konkurenční schopnosti destinace
• model limitů přijatelné změny
• model integrovaného managementu kvality
• model širokého kontextu
• model rozvojového spektra destinace
Životní cyklus destinace
• V zájmu korekce sezónních a jiných výkyvů v návštěvnosti
 destinace, využije sdružení CR MODEL ŽIVOTNÍHO CYKLU
 DESTINACE

 počet                     inovace
                 stagnace
 návštěvníků
            zralost

                           stabilizace
        růst

                       úpadek        uvedení na trh

                           čas

 vývoj
Model konkurenční
schopnosti destinace
• Základem je soubor regulací, pravidel, směrnic, nařízení,
 rozvojových a propagačních cílů a strategií,
 poskytujících rámec nejen pro přijímání kolektivních i
 individuálních rozhodnutí, která přímo ovlivňují rozvoj
 CR, ale i pro každodenní aktivity, které jsou
 uskutečňovány v destinaci
• Organizace CR v rámci využití uvedeného modelu
 definuje pojmy, stanoví postavení CR v destinaci,
 definuje vizi a misi destinace, uskuteční marketingový
 audit destinace, definuje kýženou pozici na trhu,
 analyzuje konkurenci a na základě uvedených informací
 vybírá strategii
• Cílem je definování takové politiky cestovního ruchu,
 která bude v souladu s jeho udržitelným rozvojem
Model limitů přijatelné změny
• Stanovení
 únosného zatížení
 území a využívání
 indikátorů
 udržitelného
 rozvoje CR
Model integrovaného
managementu kvality
• Cílem je zvýšení kvality CR v destinaci na
 základě dosažení jeho udržitelného rozvoje
• Základem je myšlenka, že v souvislosti
 s postupující globalizací je integrace všech
 zainteresovaných subjektů včetně návštěvníků
 destinace, veřejného a soukromého sektoru
 cestou, jak dosáhnout v oblasti managementu
 kvality v destinaci společných cílů
Model širokého kontextu
• Existují čtyři scénáře rozvoje CR v destinaci, které se liší
 množstvím aplikovaných restrikčních opatření, a to
• NAHODILÝ ALTERNATIVNÍ CR (nízká míra regulace, nízká
 intenzita rozvoje)
• NEUDRŽITELNÝ MASOVÝ CR (nízká míra regulace, vysoká
 intenzita rozvoje)
• ZÁMĚRNÝ ALTERNATIVNÍ CR (vysoká míra regulace, nízká
 intenzita rozvoje)
• UDRŽITELNÝ CR (vysoká míra regulace, vysoká intenzita
 využití)
• destinace se mohou rozvíjet dle kteréhokoliv scénáře, přičemž
 NENÍ MOŽNO VYLOUČIT ANI ZPĚTNÝ VÝVOJ (když se
 z udržitelného CR stane neudržitelný, a to například po
 uvolnění regulačních opatření)
Model rozvojového spektra
•  Čtyři fáze rozvoje CR v destinaci
1.  Místní úroveň
2.  Regionální úroveň
3.  Národní úroveň
4.  Mezinárodní úroveň
5.  Nastává po stagnaci mezinárodního CR -
   úpadek, resp. stabilizace, případně inovace
   (přináší oživení)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:16
posted:7/24/2012
language:Czech
pages:47