Construction Contracts - PowerPoint by hR2mHk

VIEWS: 175 PAGES: 137

									Preconstruction Planning
   Assoc.Prof.Sutharin Sthapitanonda
การบริหารงานก่ อสร้ าง

 ความรู ้ทางเทคนิค
 ความรู ้ทางการบริ หารจัดการ
 ประสบการณ์ และการฝึ กฝน
 เครื่ องมือ และการประยุกต์ใช้เครื่ องมือ
 วัตถุประสงค์ หลัก เพื่อดาเนิ นการส่ วนงานในขอบเขตที่ได้รับ
 มอบหมายให้แล้วเสร็ จสมบูรณ์ตาม/หรื อเกิน
         ้่
 เป้ าหมายของผูวาจ้าง
  องค์ ประกอบหลักในงานก่ อสร้ าง
             คุณภาพ
   ค่าใช้ จ่าย               เวลา

ความสั มพันธ์ ระหว่ างองค์ ประกอบหลักของโครงการก่ อสร้ าง
      ี
ประโยชน์ ท่ ได้ รับจากการวางแผนบริหารโครงการ

             ้
  ลดความล่าช้ าในขันตอนการทางาน (เตรี ยมการล่วงหน้ าได้ )
  ลดเวลาในการซ่อมแซมงาน (รู้ ว่าจะต้ องทาอะไรก่อนหลัง)
  กาหนดหน้ าที่ให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทุกฝ่ ายทราบ และใช้ ติดตามสถานะในส่วนงานที่ตน
  รับผิดชอบ
  ลดข้ อสับสน และความเข้ าใจผิดระหว่างผู้ร่วมงาน
  วางแผนการใช้ กาลังคน และแผนการจัดหาวัสดุได้ ลวงหน้ า  ่
  แผนระยะเวลาใช้ ประมาณการค่าใช้ จ่ายรายเดือนได้ (Cash Flow Projection)
 คุณสามารถควบคุมโครงการได้ และป้องกันปั ญหาล่วงหน้ าที่อาจจะเกิดขึ ้นได้
ปั จจัยสู่ความสาเร็จของโครงการ

  นิยามของงานที่จะทา (Definition of work)
  การประมาณราคาค่าก่อสร้ าง (Cost estimates)
  งบประมาณ (Budgets)
  การประมาณระยะเวลาโครงการ (Time estimates)
  การวางแผนระยะเวลาการทางาน (Scheduling)
  การวางแผนด้ านการใช้ ทรัพยากร (Resource allocation)
               ่
  การควบคุมค่าใช้ จ่ายให้ อยูในงบประมาณ (Expenditure)
  การบริหารการเปลี่ยนแปลงงาน (Changes)
  ผลงาน และประสิทธิภาพในการทางาน (Performance & Productivity)
 ้
ขันตอนการบริหารโครงการ

  กาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ (Define project objectives)
     ุ
  ระบุอปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ ้น (Threats/Constraints)
           ่
  ระบุโอกาสต่างๆที่สงเสริมให้ การบริหารโครงการประสบผลสาเร็จ (Opportunities)
  ทางเลือกในการดาเนินการ (Options)
  เลือกรูปแบบในการดาเนินการ (Models)
  การติดตามความก้ าวหน้ าโครงการเทียบกับแผนงาน (Monitor)
  การวิเคราะห์ผลงาน และหาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพ (Review)
  ปรับปรุง (Action)
PDCA Cycle

 PLAN    DO
 ACTION  CONTROL/CHECK
 ้
ขันตอนการดาเนินงานเพื่อการก่ อสร้ าง
                    ไม่เหมาะสม
  การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ        ล้ มเลิกโครงการ
           เหมาะสม
                    ไม่เหมาะสม
      การหาแหล่งเงินทุน            ล้ มเลิกโครงการ
           เหมาะสม

การออกแบบ
 1. การออกแบบสถาปั ตยกรรม
 2. การออกแบบวิศวกรรม
  2.1 การออกแบบโครงสร้ าง
  2.2 การออกแบบงานระบบ
    - ระบบปรับอากาศ
    - ระบบไฟฟา้
    - ระบบสุขาภิบาล
    - อื่น ๆ


การก่ อสร้ าง
 1. ผู้รับเหมา
 2. ที่ปรึกษาควบคุมงาน


  การซ่อมแซมภายหลังการก่อสร้ าง
Project Work Plan

  Project Planning and Controlling
  Project Delivery System
  Contract type
  Organizational Structure
Project Planning and Controlling

  Time, Cost, and Quality
  –  Productivity
  –  Scheduling
  –  Cash flow analysis
  –  Material management
  –  Construction-related design
  –  Risk management
  –  Value engineering
Project Controlling

  To determine and predict deviations from the
  plan in a project so corrective actions can be
  taken
  It requires the continual reporting of information
  in a timely manner
Time Controlling

  Productivity – most important factor
  Possible Corrective Action
  –  Adding additional trades workers or crews
  –  Adding or removing equipment
  –  Working overtime
  –  Bringing in additional subcontractors
  –  Making the job more efficient
  –  Eliminating factors that interfere one another
    operation
Cost Controlling

  Cash Flow Analysis
  –  S-curve
  –  BCWS – Budgeted cost of work schedule
  –  ACWP – Actual cost of work performed
  –  BCWP – Budgeted cost of work performed
  Schedule variance = BCWP – BCWS
  Cost variance = BCWP - ACWP
SV
CV
Quality Controlling

  Quality is defined in terms of satisfying the
  needs of the owner. The owner who can
  clearly communicate clear project goals has
  the best chance of realizing those goals.
  Supervision
  Inspection
The Project Delivery System and
  Construction Contracts
Importance of Contract
     ฿ 2,000        ฿ ??
  Duration = 100 days  Duration = 100 days
   Warranty 1 Yr.     No Warranty
ป.พ.พ. ลักษณะ ๗ จ้ างทาของ
 มาตรา ๖๐๐    ถ้ ามิได้ กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในสัญญา
     ่
 ไซร้ ทานว่าผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดเพื่อการที่ทาชารุด
                        ่
 บกพร่อง เพียงแต่ที่ปรากฏขึ ้นภายในปี หนึงนับแต่วนส่ง  ั
                           ้
 มอบ หรื อที่ปรากฏขึ ้นภายในห้ าปี ถ้ าการที่ทานันเป็ น
  ่
 สิงปลูกสร้ างกับพื ้นดิน นอกจากเรื อนโรงทาด้ วยเครื่ อง
 ไม้ ....
  5-Step Process of Initiating a
  Project

        Bid        Sign
       Opening      Agreement
   1      2    3     4      5

Advertising       Award        Notice to
 Date          Date        Proceed
Definition of Contract

  A legally binding agreement made between
  two or more parties
  5-essential elements:
  –              ั
    Mutual Assent – ยินยอมมีพนธะ
  –  Legal Capacity to Contract - สามารถทาสัญญญาได้
  –  Subject Matter - เนื้อหา
  –  Valuable Consideration - ตีราคาได้
  –  Legal - ถูกต้องตามกฎหมาย
             ิ
สัญญาก่ อสร้ างจะเป็ นนิตกรรมที่ชอบด้ วย
กฎหมายจะต้ องมีองค์ ประกอบ
  เป็ นการกระทาโดยการเจตนา
            ้
  การแสดงเจตนานันชอบด้ วยกฎหมาย
  ผู้แสดงเจตนาและผู้สนองเจตนากระทาด้ วยความสมัครใจ
          ่       ั
  ผู้แสดงเจตนามุงหวังให้ เกิดนิติสมพันธ์ขึ ้นระหว่างบุคคล
  เพื่อให้ เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ คือ ก่อ เปลี่ยนแปลง โอน
            ่
  สงวนหรื อระงับซึงสิทธิ
Bidding and Award

1.  Advertising / Invitation to bid
2.  Bid opening
3.  Award of contract
4.  Sign contract
5.  Notice to proceed
6.  Construction period
Bidding Process

       3-7 days             3-10 days     7-20 days


         Select           Issue TOR  Site visit/  1st draft
   Source for         Bidders
          Qualified          &      Query     BOQ
   bidders          Invitation
         bidders           Blue print clarification submission
             3-7 days      3-7 days      3-7 days       3-7 days


                      Revised                   Final
                                      Award
           Verification Comments  BOQ       Negotiation         BOQ
                                      winner
                      submission                 submission


Takes approximately 25-60 days
Contract Types

  Competitive-Bid Contract
  –  Lump-Sum Contract
  –  Unit Price Contract


  Negotiated Contract
  –  Cost-Plus a Fixed Fee Contract
  –  Cost-Plus with Guaranteed Maximum Price Contract
  –  Fixed Price/Escalation
Competitive-Bid Contract

  Price guarantee.
  The design must be fully completed before
  construction starts.
  Minimal involvement of the owner is required in the
  construction process.
  The contractor takes all of the construction risk in the
  absence of changes or impacts of unforeseen.
  Changes to the work can drive up costs.
  Advantage / Disadvantage from price competition.
Negotiated-Bid Contract

  Permits work to begin prior to final design, and if the
  scope is well defined, can fix a maximum price for the
  work.
  Contractor has eliminated the risk.
  Can utilize contractor expertise during design phase.
  Disreputable, unskilled, or unknowledgeable
  contractors can abuse this arrangement.
  Owner involvement is increased – necessity for
  controls on expenditures, audits, approvals.
Project Delivery System

  Traditional
  Turnkey
  –  Design-Build
  –  Design-Manage
  Owner-Builder
  Professional Construction Manager
  –  General Contractor
  –  Construction Manager
Traditional

            Owner

    Designer              General
                     Contractor
         Field observation only


      Subcontractor            Own Forces
                          Work


 Fixed price, unit price, guaranteed maximum, or cost plus a
        fixed fee construction contract
Turnkey – Design-Build

           Owner

        Engineer Contractor

  Design          General Contractor

       Subcontractors         Own Forces
                        Work

 Fixed price, unit price, guaranteed maximum price, or cost
      plus a fee design-construction contract
  Turnkey – Design-Manage
              Owner

          Engineer Construction
             Manager

       Design          Construction Manager

                   Independent Contractors

• Construction/Subcontract : Fixed price, or negotiated individual
 construction
• Design-Manage : Unit price, guaranteed maximum price, or cost
 plus a fee design-construction contract
Owner-Builder

             Owner

    Design             Construction
   Department            Department

        Contractors and         Optional Own
        Subcontractors          Forces Work


• Fixed price, unit price, or negotiated construction contracts
  Professional Construction Manager
  – General Contractor

             Owner
     Design           General Contractor Acting
                   as Construction Manager


                     Subcontractors

• Subcontractor : Fixed price or negotiated independent
 subcontractors
• CM : Negotiated professional fee for construction management
 services with cost reimbursement for subcontractors
• Designer : Negotiated professional fee for design services
  Professional Construction Manager
  – Construction Manager

              Owner
      Design            Construction Manager

          A Number of Independent
             Contractors

• Contractor : Fixed price or negotiated individual construction
 contracts directly with owner
• CM : Negotiated professional fee for construction management
 services
• Designer : Negotiated professional fee for design services
Bidding Document Preparation

  Term of reference (TOR)
  Prequalifying
  Contract document
Term of Reference (TOR)

  กาหนดรายละเอียดและขอบเขตของงานที่ต้องการว่าจ้ าง เช่น การว่าจ้ าง
  ก่อสร้ าง การว่าจ้ างที่ปรึกษาควบคุมงาน การว่าจ้ างผู้ออกแบบ เป็ นต้ น
  ขอบเขตงานที่ทาการว่าจ้ าง
   –  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้ าง
   –  สถานที่
   –  ระยะเวลา
   –  งบประมาณ
   –  ราคากลาง
   –  เงื่อนไขการจ่ายเงิน
  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
  กฏเกณฑ์และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดราคา
TOR

 ขอบเขตของงาน(TOR) ก่ อสร้ างอาคารที่ทาการศูนย์ ตรวจคนเข้ าเมืองภาคใต้ พร้ อม
       ส่ วนประกอบสานักงานตรวจคนเข้ าเมือง สานักงานตารวจแห่ งชาติ
1. ความเป็ นมา
  ศูนย์ตรวจคนเข้ าเมืองภาคใต้ ได้ รับการจัดสรรงบประมาณให้ ก่อสร้ างอาคารที่ทาการศูนย์
  ตรวจคนเข้ าเมืองภาคใต้ พร้ อมส่วนประกอบ ในวงเงินงบประมาณ 17,151,000 บาท (สิบ
        ่       ่
  เจ็ดล้ านหนึงแสนห้ าหมื่นหนึงพันบาทถ้ วน)
2. วัตถุประสงค์
                                ู ิ
   เพื่อใช้ เป็ นอาคารที่ทาการศูนย์ตรวจคนเข้ าเมืองภาคใต้ ที่ภมฐาน สง่างาม
   เพื่อเป็ นศูนย์กลางการบริหารงานตรวจคนเข้ าเมืองในพื ้นที่ภาคใต้
   เพื่อเป็ นศูนย์กลางการบริการคนเข้ าเมือง ที่สามารถรองรับปริมาณผู้มาใช้ บริการได้ อย่างเพียงพอ
   เพื่อเป็ นศูนย์กลางการฝึ กอบรมและการประชุมของศูนย์ตรวจคนเข้ าเมืองภาคใต้
“TOR” Example
3.         ิ
    คุณสมบัตผ้ ูเสนอราคา
   –                 ุ
     ผู้เสนอราคาต้ องเป็ นนิติบคคลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานที่ประมูลจ้ างด้ วยวิธีการทาง
     อิเล็กทรอนิกส์
   –                   ู
     ผู้เสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้ที่ถกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานของทางราชการ และ
                                   ่       ุ
     ได้ แจ้ งเวียนชื่อแล้ ว หรื อไม่เป็ นผู้ที่ได้ รับผลของการสังให้ เป็ นนิติบคคลหรื อบุคคลผู้ทิ ้ง
     งานตามระเบียบของทางราชการ
   –  ผู้เสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และต้ องไม่เป็ น
     ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้ บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
     ณ วันประกาศประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็ น
     การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
   –  ผู้เสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาล
                                      ่
     ไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้ มีคาสังให้ สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน
                                ่                  ้
   –  ผู้เสนอราคาต้ องมีผลงานก่อสร้ างประเภทเดียวกับงานที่ประมูลจ้ างในวงเงินไม่น้อย
     กว่า 8,575,500.- บาท(แปดล้ านห้ าแสนเจ็ดหมื่นห้ าพ้ นห้ าร้ อยบาทถ้ วน) ต่อ 1 หลัง
                                   ้ ั
     สัญญาเดียวกัน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตังแต่วนแล้ วเสร็จจนถึงวันยื่นซอง
                                    ่ ั
     เสนอราคาตามประกาศฉบับนี ้ และเป็ นผลงานที่เป็ นคูสญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
     หรื อหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่น หรื อหน่วยงาน
        ่
     อื่นซึงมีกฎหมายบัญญัติให้ มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อ
     หน่วยงานเอกชนที่สานักงานตรวจคนเข้ าเมืองเชื่อถือ
4. แบบรู ปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ
  – แบบผังบริ เวณอาคารที่ทาการศูนย์ตรวจคนเข้ าเมืองภาคใต้ แบบเลขที่ 8721/50
  – แบบอาคารที่ทาการศูนย์ตรวจคนเข้ าเมืองภาคใต้ แบบเลขที่ 8723/50
  – แบบอาคารคลังพลาธิการ แบบเลขที่ ม.019/2520
  – แบบเสาธงพร้ อมแท่น แบบเลขที่ ม.057/30
  – แบบถังพักน ้าบนดิน แบบเลขที่ 7558/46(SN)
                      ั
5. ระยะเวลาส่ งมอบงาน 490 วัน นับแต่วนถัดจากวันลงนามในสัญญา
6. ระยะเวลาดาเนินการและการจ่ ายเงิน
  สานักงานตรวจคนเข้ าเมือง จะชาระเงินเมื่อดาเนินการก่อสร้ างแล้ วเสร็จในแต่ละงวด การ
  ดาเนินงาน จานวน 15 งวด คือ
  งวดที่ 1 ร้ อยละ 7 ของวงเงินตามสัญญาจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ ทาการก่อสร้ าง ดังนี ้
  • งานปรับถมพื ้นที่
  - ขุดลอกวัชพืช
  - ถมดินพร้ อมบดอัดตามรูปรายการ ถมดินได้ ปริ มาตร 9,000 ม.3 เต็มพื ้นที่
                       ้ ั
    กาหนดเวลาแล้ วเสร็จภายใน 40 วัน นับตังแต่วนที่ลงนามในสัญญา และส่งมอบงาน
    พร้ อมทัง้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ ทาการตรวจรับไว้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
งวดที่ 2 ร้ อยละ 7 ของวงเงินตามสัญญาจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ ทาการก่อสร้ าง ดังนี ้
• งานปรับถมพื ้นที่
- ทาการถมดินพร้ อมบดอัดตามรูปแบบรายการ ถมดินได้ ปริ มาตร 18,000 ม.3 เต็มพื ้นที่
                      ้ ั
  กาหนดเวลาแล้ วเสร็จภายใน 80 วัน นับตังแต่วนที่ลงนามในสัญญา และส่งมอบงาน
  พร้ อมทัง้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ ทาการตรวจรับไว้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
งวดที่ 3 ร้ อยละ 7 ของวงเงินตามสัญญาจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างทาการก่อสร้ าง ดังนี ้
• งานปรับถมพื ้นที่
- ทาการถมดินพร้ อมบดอัดให้ ครบ ให้ ได้ ค่าระดับตามรูปแบบรายการ ทังหมด ้
                       ้ ั
  กาหนดเวลาแล้ วเสร็จภายใน 120 วัน นับตังแต่วนที่ลงนามในสัญญา และส่งมอบงาน
       ้
  พร้ อมทังคณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ ทาการตรวจรับไว้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
งวดที่ 4 ร้ อยละ 6 ของวงเงินตามสัญญาจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างทาการก่อสร้ าง ดังนี ้
• งานอาคารศูนย์ตรวจคนเข้ าเมืองและงานอาคารคลังพลาธิการ
            ้
- ทาการตอกเสาเข็ม ทังหมดแล้ วเสร็จ
- ทาการหล่อฐานรากพร้ อมเสาตอม่อแล้ วเสร็จ
                       ้ ั
  กาหนดเวลาแล้ วเสร็จภายใน 150 วัน นับตังแต่วนที่ลงนามในสัญญา และส่งมอบงาน
  พร้ อมทัง้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ ทาการตรวจรับไว้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
งวดที่ 5 ร้ อยละ 7 ของวงเงินตามสัญญาจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างทาการก่อสร้ าง ดังนี ้
• งานอาคารศูนย์ตรวจคนเข้ าเมือง
               ้    ้
- ทาการหล่อ คาน พื ้น เสา ชันที่ 1 ทังหมดแล้ วเสร็จ
          ้                 ้    ้
- ทาการติดตังพื ้นสาเร็จรูปพร้ อมเทคอนกรี ตทับหน้ าชันที่ 1 ทังหมดแล้ วเสร็จ
                       ้ ั
  กาหนดเวลาแล้ วเสร็จภายใน 180 วัน นับตังแต่วนที่ลงนามในสัญญา และส่งมอบงาน
       ้
  พร้ อมทังคณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ ทาการตรวจรับไว้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
งวดที่ 6 ร้ อยละ 8 ของวงเงินตามสัญญาจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างทาการก่อสร้ าง ดังนี ้
• งานอาคารศูนย์ตรวจคนเข้ าเมือง
                  ้
- ทาการหล่อ คาน พื ้น เสา บันได ทังหมดแล้ วเสร็จ
           ้                 ้
- ทาการติดตังพื ้นสาเร็จรูปพร้ อมเทคอนกรี ตทับหน้ า ทังหมดแล้ วเสร็จ
                        ้ ั
  กาหนดเวลาแล้ วเสร็จภายใน 210 วัน นับตังแต่วนที่ลงนามในสัญญา และส่งมอบงาน
         ้
  พร้ อมทังคณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ ทาการตรวจรับไว้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
งวดที่ 7 ร้ อยละ 5 ของวงเงินตามสัญญาจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างทาการก่อสร้ าง ดังนี ้
• งานอาคารศูนย์ตรวจคนเข้ าเมือง
                             ้
- ทาการก่ออิฐผนังพร้ อมหล่อเสาเอ็น และทับหลัง คสล.ทังหมดแล้ วเสร็จ
              ้                  ้
- ทาการประกอบ และติดตังโครงหลังคาเหล็กพร้ อมมุงหลังคา ทังหมดแล้ วเสร็จ
            ้        ้
- ทาการติดตังวงกบประตูหน้ าต่างไม้ ทังหมดแล้ วเสร็จ
                        ้ ั
  กาหนดเวลาแล้ วเสร็จภายใน 250 วัน นับตังแต่วนที่ลงนามในสัญญา และส่งมอบงาน
        ้
  พร้ อมทังคณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ ทาการตรวจรับไว้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
งวดที่ 8 ร้ อยละ 6 ของวงเงินตามสัญญาจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างทาการก่อสร้ าง ดังนี ้
• งานอาคารศูนย์ตรวจคนเข้ าเมือง
                   ้
- ทาการตกแต่งผิวพื ้นบัวเชิงผนัง ทังหมดแล้ วเสร็จ
- ทาการปูกระเบื ้องผนังแล้ วเสร็ จ
                    ้
- ทาการฉาบปูนเรี ยบในส่วนที่ต้องฉาบ ทังหมดแล้ วเสร็ จ
                       ้ ั
  กาหนดเวลาแล้ วเสร็จภายใน 280 วัน นับตังแต่วนที่ลงนามในสัญญา และส่งมอบงาน
  พร้ อมทัง้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ ทาการตรวจรับไว้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
งวดที่ 9 ร้ อยละ 8 ของวงเงินตามสัญญาจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างทาการก่อสร้ าง ดังนี ้
• งานอาคารศูนย์ตรวจคนเข้ าเมือง
        ้                ้
- ทาการติดตังประตู-หน้ าต่าง พร้ อมอุปกรณ์ ทังหมดแล้ วเสร็จ
         ้้        ้
- ทาการติดตังฝาเพดานภายใน ทังหมดแล้ วเสร็จ
         ้                        ้
- ทาการติดตังเครื่ องสุขภัณฑ์พร้ อมอุปกรณ์อื่นๆ ภายในห้ องน ้า ทังหมดแล้ วเสร็จ
       ้                   ้ ๊
- ระบบไฟฟา ทาการเดินสายไฟภายในอาคาร ติดตังปลัก สวิทซ์ แล้ วเสร็จ
                               ้
- ระบบสุขาภิบาล ทาการเดินท่อน ้าดี น ้าเสีย ภายในอาคาร ทังหมดแล้ วเสร็ จ
                        ้ ั
  กาหนดเวลาแล้ วเสร็จภายใน 310 วัน นับตังแต่วนที่ลงนามในสัญญา และส่งมอบงาน
  พร้ อมทัง้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ ทาการตรวจรับไว้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
งวดที่ 10 ร้ อยละ 7 ของวงเงินตามสัญญาจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างทาการก่อสร้ าง ดังนี ้
• งานอาคารศูนย์ตรวจคนเข้ าเมือง
          ้
- ทาการติดตังเครื่ องปรับอากาศ พร้ อมพัดลมระบายอากาศแล้ วเสร็จ
         ้
- ทาการติดตังระบบโทรศัพท์ภายในอาคาร แล้ วเสร็จ
- ทาการทาสีภายนอก ภายในอาคาร แล้ วเสร็จ
                       ้ ั
  กาหนดเวลาแล้ วเสร็จภายใน 340 วัน นับตังแต่วนที่ลงนามในสัญญา และส่งมอบงาน
        ้
  พร้ อมทังคณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ ทาการตรวจรับไว้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
งวดที่ 11 ร้ อยละ 5 ของวงเงินตามสัญญาจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างทาการก่อสร้ าง ดังนี ้
• งานอาคารคลังพลาธิการ
               ้       ้
- ทาการหล่อ คาน พื ้น เสา ขันที่ 1 และ 2 ทังหมดแล้ วเสร็จ
                             ้
- ทาการก่ออิฐผนังพร้ อมหล่อเสาเอ็น และทับหลัง คสล.ทังหมดแล้ วเสร็จ
                       ้ ั
  กาหนดเวลาแล้ วเสร็จภายใน 370 วัน นับตังแต่วนที่ลงนามในสัญญา และส่งมอบงาน
       ้
  พร้ อมทังคณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ ทาการตรวจรับไว้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
งวดที่ 12 ร้ อยละ 5 ของวงเงินตามสัญญาจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างทาการก่อสร้ าง ดังนี ้
• งานอาคารคลังพลาธิการ
                     ้
- ทาการฉาบปูนเรี ยบในส่วนที่ต้องฉาบทังหมดแล้ วเสร็จ
         ้        ้
- ทาการติดตังบานประตูหน้ าต่างทังหมดแล้ วเสร็จ
            ้
- ทาการติดตังแผงกันแดด ตาข่ายลวดเหล็กแล้ วเสร็จ
- ทาการทาสีภายนอกภายในอาคาร แล้ วเสร็จ
                        ้ ั
  กาหนดเวลาแล้ วเสร็จภายใน 400 วัน นับตังแต่วนที่ลงนามในสัญญา และส่งมอบงาน
       ้
  พร้ อมทังคณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ ทาการตรวจรับไว้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
งวดที่ 13 ร้ อยละ 5 ของวงเงินตามสัญญาจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างทาการก่อสร้ าง ดังนี ้
• งานประปาภายนอกอาคาร
          ้                 ้
- ทาการติดตังมาตรวัดน ้า ท่อจ่ายน ้า เดินท่อประปา ทังหมดแล้ วเสร็จ
• งานระบบไฟฟาภายนอกอาคาร  ้
             ้         ้          ้
- ทาการติดตังมิเตอร์ พร้ อมหม้ อแปลงไฟฟา พร้ อมเดินสายเมนไฟฟาแล้ วเสร็ จ
• งานระบบความปลอดภัย
           ้
- ทาการติดตังถังดับเพลิงเคมีพร้ อมตู้แล้ วเสร็จ
                         ้ ั
  กาหนดเวลาแล้ วเสร็จภายใน 430 วัน นับตังแต่วนที่ลงนามในสัญญา และส่งมอบงาน
        ้
  พร้ อมทังคณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ ทาการตรวจรับไว้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
  งวดที่ 14 ร้ อยละ 5 ของวงเงินตามสัญญาจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างทาการก่อสร้ าง ดังนี ้
  - ก่อสร้ างบ่อพักพร้ อมท่อระบายน ้าแล้ วเสร็จ
         ้
  - ทาการติดปายชื่อประจาอาคารแล้ วเสร็จ
                       ้ ั
กาหนดเวลาแล้ วเสร็จภายใน 450 วัน นับตังแต่วนที่ลงนามในสัญญา และส่งมอบงานพร้ อม
  ้
ทังคณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ ทาการตรวจรับไว้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
  งวดที่ 15 (งวดสุดท้ าย) ร้ อยละ 12 ของวงเงินตามสัญญาจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างทาการก่อสร้ าง
    ดังนี ้
  - ทาการก่อสร้ างเสาธง แล้ วเสร็ จ
  - ทาการก่อสร้ างถนน คสล. แล้ วเสร็จ
  - ทาการปูบล็อกตัวหนอน พร้ อมขอบคันหินสาเร็จรูปแล้ วเสร็จ
               ้
  - ทาการปลูกหญ้ า ติดตังโคมไฟสนามแล้ วเสร็จ
  - ทาการส่ง Shop drawing การก่อสร้ างในรูปแบบ CD จานวน 3 ชุด
  - ทาความสะอาดและเก็บงานอื่นๆ ภายนอก – ภายในอาคาร แล้ วเสร็จ
                                 ้
กาหนดแล้ วเสร็ จครบถ้ วนภายใน 490 วัน และส่งมอบงานพร้ อมทังคณะกรรมการตรวจการ
จ้ างได้ ทาการตรวจรับไว้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
   ่
อนึง ผู้รับจ้ างสามารถเบิกงวดงานข้ ามงวดได้ ถ้างานดังกล่าว ผู้รับจ้ างก่อสร้ างแล้ วเสร็จ ตาม
สัญญาจ้ าง ยกเว้ นงานในงวดสุดท้ าย
7. วงเงินในการจัดหา
  วงเงินกาหนดราคากลาง เป็ นเงิน 17,290,000 บาท(สิบเจ็ดล้ านสองแสนเก้ าหมื่นบาท
       ่                                ู
  ถ้ วน) ซึงเป็ นราคาที่รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าดาเนินการ ค่ากาไร และภาษีมลค่าเพิ่มไว้
  ด้ วยแล้ ว
8. กาหนดเวลา
  ผู้เสนอราคาต้ องยืนราคาที่เสนอ 180 วัน รับประกันการชารุด 2 ปี และถ้ าหากมีการ
  ชารุด ต้ องดาเนินการซ่อมแซมให้ เรี ยบร้ อยภายใน 15 วัน ผู้เสนอราคาได้ ต้องมาทาสัญญา
  ภายใน 7 วัน นับจากได้ รับแจ้ ง และนาหลักหลักทรัพย์ เป็ นหลักประกันสัญญาจานวน 5%
  ของวงเงินตามสัญญา
9. มาตรฐานฝี มือทางช่ าง
          ั
  เมื่อ สตม. ได้ คดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้ เป็ นผู้รับจ้ าง และตกลงจ้ างตามประกาศนี ้แล้ ว
                      ั
  ผู้เสนอราคาจะต้ องตกลงว่าในการปฏิบติงานก่อสร้ างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้ องมีและ
     ู
  ใช้ ผ้ ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝี มือช่างจากคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานและทดสอบ
  ฝี มือแรงงาน สถาบันของทางราชการ หรื อสถาบันของเอกชน ที่ทางราชการรับรอง หรื อผู้มี
      ั
  วุฒิบตรระดับ ปวช., ปวส.,หรื อปวท.หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ รับรอง ให้
  เข้ ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้ องมีช่างจานวน
  อย่างน้ อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี ้.-
  9.1 วิศวกรโยธา ประเภทภาคีวิศวกร
  9.2 สาขาช่างเชื่อมไฟฟา  ้
  9.3 สาขาช่างเชื่อมแก๊ ส
            ้       ้
  9.4 สาขาช่างติดตังและเดินสายไฟฟาภายในอาคาร
  9.5 สาขาช่างไม้ (ก่อสร้ าง)
  9.6 สาขาช่างท่อและสุขภัณฑ์
  9.7 สาขาช่างก่ออิฐ
  9.8 สาขาช่างปูน
10. สถานที่ตดต่ อ เพื่อขอทราบข้ อมูลเพิ่มเติมหรื อเสนอแนะวิจารณ์ หรื อแสดงความคิดเห็น
       ิ
  โดยเปิ ดเผยตัว
               ประกาศ ธนาคารออมสิน ที่ 81 (อ.)/2550
  เรื่ อง ประมูลจ้ างก่อสร้ าง อาคารสานักงานธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย จังหวัด
               สุโขทัย ด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

    ธนาคารออมสิน มีความประสงค์จะประมูลจ้ างก่อสร้ าง อาคารสานักงาน
ธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีรายละเอียดดังนี ้ จ้ างก่อสร้ าง
อาคารสานักงานธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีราคากลางของ
งานจ้ างก่อสร้ างอาคารสานักงานธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เป็ นเงิน
                     ั
17,704,000.- บาท (สิบเจ็ดล้ านเจ็ดแสนสี่พนบาทถ้ วน)

                  ุ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
                   ุ
 1. ผู้เสนอราคาต้ องเป็ นนิติบคคลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานก่อสร้ างที่ประกวดราคาจ้ าง
ด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดงกล่าว ั
           ู
 2. ไม่เป็ นผู้ที่ถกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานของทางราชการและได้ แจ้ งเวียนชื่อ
แล้ ว
 3. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทยเว้ นแต่
                          ่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้ มีคาสังให้ สละสิทธิ์ความคุ้มกันนัน
                    ่            ้
4. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ าเสนอราคาให้ แก่
ธนาคารออมสิน และไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้ บริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้ างก่อสร้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หรื อไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการ
ประมูลจ้ างก่อสร้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครังนี ้้
                   ุ
 5. เป็ นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคณสมบัติเบื ้องต้ นในการจ้ างก่อสร้ างของธนาคาร
ออมสิน
                    ุ
 6. หลักฐานแสดงผลงานของนิติบคคล (ทุกรายการต้ องแนบเอกสารแสดง
ประกอบด้ วย)
 6.1 ผู้เสนอราคาต้ องมีผลงานการก่อสร้ างประเภทเดียวกันกับที่ประกวดราคาจ้ าง
ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 7,000,000.- บาท (เจ็ดล้ านบาท
              ้
ถ้ วน) ภายใต้ การจ้ างครังเดียวต่อ 1 สัญญา ภายใน 3 ปี นับจากวันที่งานแล้ วเสร็จ
จนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็ นผลงานที่เป็ น
  ่ ั
คูสญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรื อหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริ หาร
                      ่
ราชการส่วนท้ องถิ่น หรื อหน่วยงานอื่น ซึงมีกฎหมายบัญญัติให้ มีฐานะเป็ นราชการ
บริหารส่วนท้ องถิ่น หรื อหน่วยงานที่เป็ นองค์การของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ หรื อธนาคาร
                     ่
พาณิชย์ หรื อเอกชน อย่างใดอย่างหนึง พร้ อมหนังสือรับรองผลงานจากเจ้ าของ
หน่วยงาน
          ุ      ุ
6.2 เป็ นนิติบคคลที่มีบคลากรด้ านวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสถาปั ตยกรรม
                                  ้
ควบคุม โดยจะต้ องแสดงหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพนันๆ และเป็ นบุคลากรที่
            ุ   ้      ุ
ประจากับนิติบคคล ทังนี ้ให้ นิติบคคลระบุรายชื่อวิศวกร และสถาปนิก ที่รับผิดชอบ
        ้
ควบคุมทังโครงการ
           ู
 7. ไม่เป็ นผู้ถกแจ้ งเวียนชื่อผู้ทิ ้งงานของทางราชการและได้ แจ้ งเวียนชื่อแล้ ว หรื อไม่
เป็ นผู้ที่ได้ รับ เอกสิทธิ์ หรื อความคุ้มกันซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้ นแต่
                        ่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้ มีคาสังให้ สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านัน และต้ องไม่เป็ นผู้
                    ่               ้
มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ าเสนอราคาให้ แก่ธนาคารออมสิน
และ ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้ บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่
เป็ นผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการประกวด
ราคาจ้ างด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครังนี ้  ้
 8. กาหนดดูสถานที่ก่อสร้ าง โดยถือว่าผู้เสนอราคาได้ ทราบสถานที่ ตลอดจน
                       ุ
อุปสรรคและปั ญหาต่างๆ ดีแล้ ว เมื่อมีอปสรรคและปั ญหาในเวลาทางานจะนามาอ้ าง
ให้ พ้นความผิดต่อธนาคารไม่ได้
  กาหนดยื่นเอกสารประมูลด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550
                             ้
ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. น. ณ อาคาร 6 ชัน 2 สานักงานใหญ่ธนาคาร
ออมสิน กรุงเทพฯ (ถือเวลาตามนาฬิกาของธนาคารออมสิน) ในวันทาการของ
ธนาคารออมสิน ถ้ าพ้ นกาหนดวันและเวลาดังกล่าวจะปิ ดรับซองทันที และประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิได้ รับการคัดเลือกให้ เข้ าเสนอราคาในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550

  ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื ้อเอกสารประมูลจ้ างก่อสร้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใน
                                ้
ราคาชุดละ 10,000.- บาท ได้ ที่ งานการเงินส่วนกลางอาคาร 1 ชัน 1 สานักงานใหญ่
ธนาคารออมสิน กรุงเทพฯ เมื่อชาระเงินแล้ วนาใบเสร็จรับเงินมาขอรับเอกสารการ
                                      ้
ประกวดราคาจ้ างฯ ได้ ที่ ฝ่ ายจัดหาพัสดุและบริ การ งานจัดหาพัสดุ อาคาร 3 ชัน 1
สานักงานใหญ่ธนาคารออมสิน กรุงเทพฯ โดยแสดงเอกสารหลักฐานการเป็ นนิติ
บุคคล (กรณีมอบอานาจต้ องแสดงหนังสือมอบอานาจและปิ ดอากรแสตมปตาม     ์
กฎหมายด้ วย) ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 ดู
รายละเอียดได้ ที่เว๊ บไซต์ www.GSB.OR.TH หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
0 2299 8000 ต่อ 030115 - 20 ในวันและเวลาราชการ
                   Tender for
                    ……..
Chapter 1.      Beginning
1.1 …... , hereinafter called the “Owner” decides to build ……the land title deeds No.
  …….located on……, Tambol……, Amphur …….with an area of….., hereinafter called
  the “Project”.
  The Owner has employed….. to act as his representative, hereinafter called the
  “Project Management” to process the bidding, examine, control, supervise on the
  construction works to the satisfaction of the Owner.
  The bidder is responsible for the procurement of any materials and equipment which
  must be genuine, new and never be used before, The bidder will employ only skilled
  workers to process the construction according to the drawing and construction list.
1.2 The Project comprises of the following construction.
  …………………..
Chapter 2.      Scope of Work for Tender
2.1 External Work
  2.1.1 ………
  2.1.2 ………
2.2 Building Construction Work
   2.2.1 Structural work, Architectural Work, Building and other   construction
     within the project as shown in the drawing.
   2.2.2 Procurement for equipment material and installation work of internal system
      as follows:
      ……
2.3 The following are not included in the Tender
   ………
Chapter 3. Tender Document, Quotation Document and Agreement for Quotation.
3.1 Bid Bond
  To secure the strictly performance of the bidder, they shall submit the bid bond in an amount not less than
  …% of the contract price with either security as follows:-
   3.1.1 Cashier check of any reputation domestic commercial bank, with the submission date or before
      which should not less than … working days, payable to ………..
   3.1.2 Bank Guarantee of any domestic bank according to the bid performance guarantee as shown in this
      tender only and shall be in effect at least … days from the submission date.
      The bid bond should be attached to the tender and delivered to the Project Owner. Project Owner
      will issue a receipt of such bond as a evidence.
   3.1.3 Project Owner shall hold the bid bond according to Clause 3.1.1 of 3.1.2 of all bidders. When the
      Project Owner agree to award either bidder, Project Owner shall return the bid bond to other
      bidders. For the winner, Project Owner shall return the bid bond only after the winner has entered
      into the agreement with Project Owner.
   3.1.4 After announcement of the award, if the bidder did not enter into the agreement including submitting
      any bond according to Clause 5.1.4 within …. working days from the day the day being informed,
      the bidder agree to allow the Project Owner to forfeit the bid bond according to Clause 3.1.1 or
     3.1.2      without making claim of damage against the Project Owner.
   3.1.5 Project Owner reserve the right not allowing the bidder who has already submit their quotation to the
      Project Owner to withdraw any quotation or bid bond. The Project Owner will not be responsible for
      any interest or damage incurred.
3.2 Qualification of the Bidder
  ………..
3.3 Tender Document Comprise of the following document
  - Tender
  - Tender with the following documents
      - Drawing of the ....... work of ….. dated …. No. … with details attached.
      - Drawing of ….. and ….. of ….. dated ….. No. ….. with details attached.
  - Construction plan
  - Blank bill of quantities
3.4 Bidder must deliver the support document at follows:-
  - Tender
  - Quotation
  - Bill of Quantities
  - Bid Bond
  - Table showing the major construction plan
  - Document showing the procedure for the construction work
  - Map showing location of the machinery, warehouse, labor camp and other temporary construction which
   may build during the construction.
  - ……....
3.5 Bidder shall provide all information to fix price they intend to quote and
  shall not claim to have any change on price based on the incorrect
  information or by fraud or getting wrong information from any suggestion
  or promise from the Project Owner.
3.6 ………
3.7 Date to receive and submit the tender.
  ……….
Chapter 4.    Bid Regulation
Chapter 5.    Condition for Payment and Scope of Work to be
         prepare.
   When will contract start?

    Prepare Bid     Bid        Sign
     Proposal     Opening      Agreement
  1     1A   1B    2   3     4     5

Advertising     Bid       Award        Notice to
 Date       Submittal     Date        Proceed
สาระสาคัญของสัญญา
1.  คาจากัดความ
2.  ่ ั
   คูสญญา
3.  มูลค่าการก่อสร้ าง
4.  ขอบเขตของการจ้ างงาน
5.       ้      ่
   การแต่งตังผู้แทนของผู้วาจ้ าง
6.  สถานที่ก่อสร้ าง
สาระสาคัญของสัญญา (ต่ อ)
7. วันเริ่ มต้ นและวันแล้ วเสร็จ
8. เงื่อนไขการจ่ายเงิน
9. ข้ อตกลงพิเศษ
10. การส่งมอบงาน
11. เงื่อนไขการปรับ
12. การบอกเลิกสัญญา
“Contract” Example
          สัญญาว่ าจ้ างออกแบบงานสถาปั ตยกรรม และวิศวกรรม
             โครงการ __________________________

   หนังสือสัญญาว่าจ้ างออกแบบสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรมฉบับนี ้ทาขึ ้น เมื่อวันที่
______________ ณ _______________________ ระหว่าง _______________________ โดย
__________________________ กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทน สานักงานตังอยู่เลขที่    ้
                              ่
__________________________________________ ซึงต่อไปในสัญญานี ้จะเรี ยกว่า “ผู้ ว่าจ้ าง” ฝ่ าย
  ่
หนึง กับ ___________________ โดย ___________________ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
       ้
สานักงานตังอยู่เลขที่ _______________________________________________
    ่                           ่
   ซึงต่อไปในสัญญานี ้จะเรี ยกว่า “ผู้ รับจ้ าง” อีกฝ่ ายหนึง
     ่ ั   ้
   คูสญญาทังสองตกลงทาสัญญาโดยมีข้อความดังต่อไปนี ้
   ข้ อ 1. ผู้ว่าจ้ างตกลงว่าจ้ าง และ ผู้รับจ้ างตกลงรับจ้ างวิชาชีพจัดทาการวางผัง ออกแบบ
                                     ่
สถาปั ตยกรรม และวิศวกรรมทุกสาขา ในโครงการ_______________ ซึงจะทาการก่อสร้ าง ณ
                             ิ         ่
___________________ ปรากฎตามรูปแผนที่ของที่ดนแนบท้ ายสัญญา ซึงถือเป็ นส่วนหนึงของ    ่
สัญญานี ้ (เอกสารแนบท้ ายสัญญาหมายเลข 1)
ข้ อ 2. ผู้รับจ้ างตกลงทางานสถาปั ตยกรรมสาหรับงานก่อสร้ างตามสัญญาดังกล่าว ในข้ อ 1
                           ้
ข้ างต้ น โดยมีกาหนดการดาเนินการแต่ละขันตอนตามแผนงานการดาเนินการดังนี ้
   2.1 การวางเค้ าโครงการตามข้ อมูลที่เจ้ าของงานมอบให้ และข้ อมูลเกี่ยวกับบทบัญญัติ
      แห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับโครงการ และการจัดการวางเค้ าโครงการออกแบบร่ างขันต้ น     ้
               ู          ู
      เพื่อเสนอแก่ผ้ ว่าจ้ างเอกสารที่ผ้ รับจ้ างจะเสนอให้ เจ้ าของงานพิจารณาอนุมติตาม ั
        ้
      ขันตอนนี ้ ประกอบด้ วย
      2.1.1 แบบร่างผังบริ เวณ
      2.1.2 แบบร่างตัวอาคารประกอบด้ วยผัง รูปด้ าน รูปตัด
   2.2 การออกแบบร่างขันสุดท้ าย้
                          ั          ้
      ผู้รับจ้ างจะใช้ ข้อมูลที่ได้ รับอนุมติจากการออกแบบร่างขันต้ นตามข้ อ 2.1 เพื่อออกแบบ
          ้           ู        ู         ู           ั
      ร่างขันสุดท้ ายเสนอแก่ผ้ ว่าจ้ าง เอกสารที่ผ้ รับจ้ างเสนอให้ ผ้ ว่าจ้ างเห็นชอบและอนุมติ
           ้
      ตามขันตอนประกอบด้ วย
      2.2.1 ผังบริ เวณ
      2.2.2 แบบร่ างตัวอาคารแสดงผัง รูปด้ าน รูปตัด ที่ได้ รับการพัฒนาแล้ ว
      2.2.3 รายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ที่จะใช้ ในโครงการโดยสังเขป
                            ้
      2.2.4 ประมาณราคาก่อสร้ างตามขันตอนนี ้ หากผู้ว่าจ้ างต้ องการ
2.3 การทารายละเอียดก่อสร้ าง
            ้        ั
หลังจากแบบร่ างขันสุดท้ ายได้ รับการอนุมติจากผู้ว่าจ้ างแล้ ว ผู้รับจ้ างจะจัดทารายละเอียดการ
                                     ู
ก่อสร้ าง เพื่อใช้ เป็ นเอกสารสัญญาและเอกสารขออนุญาต เอกสารที่ผ้ รับจ้ างจะส่งมอบให้ ผ้ ว่าู
        ้
จ้ างในตามขันตอนนี ้ ประกอบด้ วย
    2.3.1 แบบแสดงผัง ถนนและระบบสาธารณูปโภคภายนอกอาคาร
    2.3.2 แบบผังทุกชัน  ้
    2.3.3 แบบแสดงรูปด้ าน 4 รูป
    2.3.4 แบบแสดงรูปตัดอย่างน้ อย 2 รูป
    2.3.5 รายละเอียดประกอบแนบ
    2.3.6 แบบวิศวกรรมโครงสร้ าง
                               ้
    2.3.7 แบบวิศวกรรมระบบ ประกอบด้ วยวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมระบบ           ปรับ
อากาศ และระบายอากาศ วิศวกรรมระบบสุขาภิบาล
    2.3.8 ประมาณราคาค่าก่อสร้ าง หากผู้ว่าจ้ างต้ องการ
2.4 การประกวดราคา
ผู้รับจ้ างจะให้ ความร่วมมือในการประกวดราคาดังนี ้
      2.4.1 จัดทางบประมาณราคากลาง หากผู้ว่าจ้ างต้ องการ
      2.4.2 จัดเตรี ยมเอกสารประกอบการประกวดราคาหากผู้ว่าจ้ างต้ องการ
      2.4.3 ให้ คาแนะนาในการตรวจสอบใบเสนอราคาของผู้รับจ้ างก่อสร้ าง
      2.4.4 ให้ คาแนะนาในการคัดเลือกผู้รับจ้ างก่อสร้ าง
      2.4.5 จัดเตรี ยมเอกสารสัญญา หากผู้ว่าจ้ างต้ องการ
2.5 การก่อสร้ าง
ผู้รับจ้ างจะให้ ความร่วมมือในระหว่างการก่อสร้ างเพื่อให้ การก่อสร้ างดาเนินไปตามความประสงค์
ในการออกแบบและเอกสารสัญญาดังต่อไปนี ้
                   ั                  ้
      2.5.1 ตรวจสอบการปฏิบติงานของผู้รับจ้ างก่อสร้ างเป็ นครังคราว และในกรณีที่จาเป็ น
      เพื่อให้ เป็ นไปตามแบบก่อสร้ าง
                  ู
      2.5.2 ให้ คาแนะนาแก่ผ้ รับจ้ างก่อสร้ าง เพื่อให้ งานก่อสร้ างดาเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
      2.5.3 ให้ รายละเอียดเพิ่มเติมตามความจาเป็ น
                ั             ุ    ั     ู
      2.5.4 ตรวจและอนุมติแบบใช้ งาน และวัสดุอปกรณ์ตวอย่างที่ผ้ รับจ้ างก่อสร้ างนาเสนอ
2.6 การส่งมอบเอกสาร
  ผู้รับจ้ างจะส่งมอบเอกสารตามข้ อ 2.3 โดยมอบเป็ นแบบพิมพ์เขียจานวน 10 ชุด และเอกสาร
                    ู          ู
  ประกอบแบบจานวน 10 ชุด แก่ผ้ ว่าจ้ างในกรณีที่ผ้ ว่าจ้ างต้ องการเอกสารมากกว่าที่ระบุไว้ ผู้รับ
  จ้ างจะเบิกค่าใช้ จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารเพิ่มเติมตามที่เป็ นจริ ง
2.7 รายการที่ไม่ครอบคลุมในค่าบริ การ
  2.7.1 การเจาะสารวจคุณภาพดินในการรับน ้าหนัก
                                                 ิ ้
  2.7.2 การรังวัดตรวจสอบที่ดิน หรื อหาข้ อมูลต่างๆ เกี่ยวกับที่ดินหรื อทรัพย์สินอื่นๆ ในที่ดนนัน
                            ู             ู
  2.7.3 การขออนุญาตต่างๆ ต่อทางราชการ แต่ผ้ รับจ้ างจะเตรี ยมเอกสารให้ ผ้ ว่าจ้ าง และยื่นขอ
    อนุญาตให้ แต่ค่าใช้ จ่ายจะเป็ นของผู้ว่าจ้ าง
  2.7.4 การบริ หารงานก่อสร้ าง
  2.7.5 การควบคุมงานก่อสร้ าง
  2.7.6 การออบแบบตกแต่งภายใน
  2.7.7 การทาหุ่นจาลอง
2.8 หากแบบก่อสร้ างได้ รับการทักท้ วง หรื อเร่งให้ แก้ ไขจากหน่วยราชการ ผู้รับจ้ างมีหน้ าที่แก้ ไขให้
  ถูกต้ องสมบูรณ์ จนกว่าแบบก่อสร้ างจะได้ รับอนุมติ  ั
ข้ อ 3. เพื่อเป็ นการตอบแทนการบริ การออกแบบตามรายละเอียดข้ างต้ น ผู้ว่าจ้ างตกลงจะจ่าย
        ู
 ค่าจ้ างแก่ผ้ รับจ้ างเป็ นจานวนเงิน _____________ บาท (_______________________) โดยแบ่ง
 จ่ายเป็ นงวดๆ ดังต่อไปนี ้
งวดที่ 1 10% ในวันทาสัญญานี ้เป็ นเงิน _____________ บาท (_______________________)
                          ั
งวดที่ 2 30% เมื่อแบบร่ างลงตัวและผู้ว่าจ้ างอนุมติให้ เขียนแบบก่อสร้ างได้ เป็ นเงิน
 ______________________ บาท (________________________________)
งวดที่ 3 30% เมื่อเขียนแบบก่อสร้ างเสร็จเรี ยบร้ อย และยื่นขออนุญาตต่อทางราชการแล้ ว เป็ นเงิน
 ______________________ บาท (________________________________)
งวดที่ 4 20% เมื่อได้ รับอนุญาตให้ ทาการก่อสร้ างจากทางราชการ (กรุงเทพมหานคร) เป็ นเงิน
 _______________________ บาท (________________________________)
งวดที่ 5 10% เบิกเป็ น 3 งวดๆ ละเท่าๆ กัน จนกว่าการก่อสร้ างจะแล้ วเสร็จโดยจะเบิกงวด 5.1
 จานวน 3.3% เป็ นเงิน _________________ บาท (_____________________) เมื่อการก่อสร้ างส่วน
 _________________ เสร็จเรี ยบร้ อยเบิกงวด 5.2 จานวน 3.3% เป็ นเงิน _________________ บาท
                                              ้
 (______________________) เมื่อการก่อสร้ างทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์รวมเป็ นเงินงวดที่ 5 นี ้ ทังสิ ้น
 _______________________ บาท (____________________________)
               ู    ั   ู
ข้ อ 4. ในกรณีที่ผ้ ว่าจ้ างได้ อนุมติให้ ผ้ รับจ้ างเขียนแบบก่อสร้ างแล้ ว หากผู้ว่าจ้ างประสงค์จะ
 แก้ ไขไปจากเดิมในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อแก้ ไขผิดแผกไปจากแบบร่ างเดิมมาก ผู้ว่าจ้ างตก
                  ู               ู
 ลงจะจ่ายเงินค่าจ้ างเพิ่มให้ แก่ผ้ รับจ้ าง ตามส่วนของงานที่ผ้ รับจ้ างได้ แก้ ไขเพิ่มเติมนัน้
ข้ อ 5. แบบและรายละเอียดของแบบเป็ นกรรมสิทธิ์ร่วมของผู้รับจ้ างและผู้ว่าจ้ าง ซึงจะใช้ ได้ ่
 เฉพาะกับโครงการนี ้เท่านัน ทังผู้วาจ้ างและผู้รับจ้ างไม่มีสิทธิ์ในการนาแบบที่ผ้ รับจ้ างมอบให้ ไป
                 ้ ้ ่                          ู
    ั
 ใช้ กบโครงการอื่น นอกจากจะได้ รับคายินยอมจากทังสองฝ่ าย    ้
            ู
ข้ อ 6. ในกรณีที่ผ้ ว่าจ้ างต้ องการใช้ ชื่อผู้รับจ้ างเพื่อการโฆษณา การดาเนินการจะต้ องไม่ขดต่อ  ั
                               ู
 ข้ อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวข้ อง และจะต้ องให้ ผ้ รับจ้ างเห็นชอบในข้ อความโฆษณาก่อน
     ้
 รวมทังผู้ว่าจ้ างจะต้ องไม่นาแบบที่ออกโดยผู้รับจ้ างอื่นเข้ ามาโฆษณาในโครงการนี ้ด้ วย หากจะ
 ใช้ ชื่อผู้รับจ้ างในการโฆษณา
             ู                             ู
ข้ อ 7. ในกรณีที่ผ้ ว่าจ้ างประสงค์จะบอกเลิกสัญญานี ้ ผู้ว่าจ้ างต้ องแจ้ งให้ ผ้ รับจ้ างทราบเป็ นลาย
       ั                   ู                 ู
 ลักษณ์อกษรและตกลงจะจ่ายค่าจ้ างให้ แก่ผ้ รับจ้ างตามสัดส่วนของผลงานที่ผ้ รับจ้ างได้ จดทาไป   ั
 แล้ ว
              ู                    ู
ข้ อ 8. ในกรณีที่ผ้ ว่าจ้ างผิดสัญญาไม่ชาระเงินค่าจ้ างให้ แก่ผ้ รับจ้ างตามกาหนดในสัญญานี ้
 ผู้รับจ้ างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญานี ้ทังหมด และผู้ว่าจ้ างต้ องจ่ายค่าจ้ างให้ แก่ผ้ รับจ้ างตามสัดส่วน
                    ้                      ู
           ู     ั
 ของผลงานที่ผ้ รับจ้ างได้ จดทาแล้ ว
ข้ อ 9. กาหนดการทางาน
 9.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องดาเนินการให้ แบบสถาปั ตยกรรม และวิศวกรรมแขนงต่างๆ เท่าที่จาเป็ นจะต้ อง
    ยื่นขออนุญาตปลูกสร้ างต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องแล้ วเสร็จภายใน ______ วัน นับแต่ผ้ ู
          ั
    ว่าจ้ างอนุมติให้ เขียนแบบได้
 9.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องดาเนินการเขียนแบบสมบูรณ์ เรี ยบร้ อยทุกประการ พร้ อมที่จะประมูลก่อสร้ างได้
    ภายใน _____ วัน
ข้ อ 10. ในกรณีแบบงานบกพร่อง หรื อไม่เหมาะสมตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้ างอันเนื่องมาจากผู้
               ู
รับจ้ างมิได้ ดาเนินการให้ ถกต้ องตามหลักวิชาการสถาปั ตยกรรม และ/หรื อ วิศวกรรม ผู้รับจ้ างต้ องรี บ
                                                       ้
ทาการแก้ ไขให้ เป็ นที่เรี ยบร้ อย โดยไม่คิดค่าบริ การจากผู้ว่าจ้ างอีก ถ้ าผู้รับจ้ างหลีกเลี่ยงหรื อบิดพริ ว
ไม่รีบจัดการแก้ ไขให้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยภายในกาหนดเวลาอันสมควร ผู้ว่าจ้ างมีสิทธิ์จ้างให้ ผ้ บริ การราย
                                                  ู
                                         ู
อื่นทาการแทน โดยผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าจ้ างตามจานวนที่ผ้ ว่าจ้ างต้ องเสียไปโดยสิ ้นเชิง
                                ่
ข้ อ 11. ถ้ าความเสียหายเกิดขึ ้นแก่งานก่อสร้ างอาคาร ซึงผู้ว่าจ้ างนาสืบได้ ว่าความเสียหายนัน      ้
                     ู
เกิดขึ ้นเนื่องจากผู้รับจ้ างทางานไม่ถกต้ องตามหลักวิชาด้ านสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และ/หรื อ
                        ู
วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ว่าจ้ างมีสิทธิที่จะให้ ผ้ รับจ้ างทาการแก้ ไขความเสียหายดังกล่าวถ้ าผู้รับจ้ างไม่
             ู              ้
สามารถแก้ ไขได้ ให้ ผ้ ว่าจ้ างเรี ยกร้ องค่าเสียหายทังหมดหรื อแต่บางส่วนที่เกิดขึ ้นจากความเสียหายนี ้
การเรี ยกร้ องชดใช้ ค่าเสียหายดังกล่าวให้ หมายความรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ ้นโดยตรง และโดย
                                                 ู
ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากงานบริ การนี ้ด้ วย ในวงเงินไม่เกินค่าจ้ างที่ผ้ รับจ้ างได้ รับ
ข้ อ 12. ผู้รับจ้ างสัญญาว่า ผู้รับจ้ างจะไม่รับเงิน-สินจ้ าง-ผลประโยชน์อื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับ
        ้
โครงการนี ้ ทังทางตรงและทางอ้ อม นอกเหนือจากที่แสดงอยู่ในเอกสารสัญญานี ้และสัญญาอื่นใดกับ
         ้
ผู้ว่าจ้ างเท่านัน เงินหรื อสินจ้ างผลประโยชน์นี ้รวมถึงค่า COMMISSION ค่า SPECIFICATION จาก
     ่     ุ
การสังซื ้อวัสดุอปกรณ์การก่อสร้ างด้ วย
                   ่                   ั
ข้ อ 13. หากเมื่อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงดาเนินการผิดจากสัญญานี ้ หรื อไม่ปฏิบติตามสัญญานี ้ อีกฝ่ าย
   ่                          ่              ู่ ั
หนึงอาจจะแจ้ งเพื่อเลิกสัญญาได้ หรื อแม้ ไม่มีฝ่ายหนึงฝ่ ายใดกระทาผิดสัญญา แต่คสญญาทังสอง    ้
                                   ั
ฝ่ ายตกลงกันเพื่อที่จะเลิกสัญญานี ้ ก็ให้ เลิกสัญญานี ้เป็ นลายลักษณ์อกษรตามเวลาสมควร
            ้ ้
สัญญาจ้ างฉบับนีทาขึนสองฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกัน คู่สัญญาต่ างเก็บไว้ คนละฉบับ
เพื่อเป็ นหลักฐาน คู่สัญญาได้ อ่านและเข้ าใจข้ อความโดยตลอดแล้ ว จึงได้ ลงลายมือชื่อ
และประทับตราไว้ เป็ นสาคัญต่ อหน้ าพยาน
                      ลงชื่อ ________________________________ ผู้ว่าจ้ าง
                          (_______________________________)
                      บริ ษัท _____________________________ จากัด
                      ลงชื่อ ________________________________ ผู้รับจ้ าง
                          (_______________________________)
                      บริ ษัท _____________________________ จากัด
                     หนังสือจ้ างเหมาก่ อสร้ างอาคาร
                             ทาที่...........................................................
                             วันที่...........................................................
      หนังสือสัญญานี ้ทาขึ ้นระหว่าง...............................................................................
อยู่บ้านเลขที่........................ตรอก/ซอย...................................ถนน.................................แขวง
                                                    ่
......................................เขต....................................กรุงเทพมหานคร ซึงต่อไปในสัญญานี ้
เรี ยกว่า "ผู้ ว่าจ้ าง" ฝ่ ายหนึง   ่
      กับห้ างหุ้นส่วนจากัด..............................โดย................................หุ้ นส่วนผู้จดการ    ั
สานักงานอยู่เลขที่.............................ถนน.............................ซอย..................................แขวง
                                               ่
...................................เขต.............................กรุงเทพมหานคร ซึงต่อไปในสัญญานี ้เรี ยกว่า
"ผู้ รับจ้ าง" อีกฝ่ ายหนึง  ่
  ้
ทังสองฝ่ ายตกลงกันทาสัญญามีข้อความสาคัญดังนี ้ :-
      ข้ อ 1. ผู้ว่าจ้ างตกลงจ้ าง และผู้รับจ้ างตกลงรับจ้ างก่อสร้ างอาคาร....ชัน จานวน... คูหาบน    ้
ที่ดินโฉนดเลขที่.......................ตาบล..............................อาเภอ..................................
กรุงเทพมหานคร ตามแบบแปลนและข้ อกาหนดแนบท้ ายสัญญานี ้ และให้ ถือเป็ นส่วนหนึงแห่ง                     ่
สัญญานี ้
    ข้ อ 2. ผู้รับจ้ างตกลงก่อสร้ างอาคารในข้ อ 1 ให้ แล้ วเสร็ จภายในกาหนด.......................วัน
     ั                                  ้
นับแต่วนที่ทาสัญญานี ้เป็ นต้ นไป โดยกาหนดรายละเอียดขันตอนการก่อสร้ างอาคารและกาหนดแล้ ว
        ้
เสร็จแต่ละขันตอนตามบันทึกการแบ่งงวดงาน และค่าจ้ างแนบท้ ายสัญญาและถือเป็ นส่วนหนึง แห่ง                ่
สัญญานี ้ด้ วย
          ่ ั
    ข้ อ 3. คูสญญาตกลงค่าจ้ างเหมาการก่อสร้ างอาคารในข้ อ 1. รวมค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการ
              ้
ก่อสร้ าง เป็ นเงินทังสิ ้น.........................บาท (..................................................) ตามหนังสือเสนอ
                                      ่
ราคาก่อสร้ างอาคารแนบท้ ายสัญญานี ้ และถือเป็ นส่วนหนึงแห่งสัญญานี ้ด้ วยราคาดังกล่าวรวมถึง
             ้          ั้
ค่าแรงในการติดตังเครื่ องสุขภัณฑ์ทงหมด เครื่ องสูบน ้า ปูกระเบื ้อง คัมพานา กระเบื ้องเคลือบ และโม
                ้                            ู
แสด บุผนังและพื ้นทังหมดด้ วย โดยผู้ว่าจ้ างจะชาระค่าจ้ าง ให้ แก่ผ้ รับจ้ างเป็ นงวดๆ ตามบันทึกการแบ่ง
งานงวดและค่าจ้ างแนบท้ ายสัญญาในสัญญาข้ อ 2. ข้ างต้ น และผู้รับจ้ างยอมให้ หกค่าจ้ างในอัตราร้ อย      ั
                                     ั     ่
ละ 10 ขอบเงินค่าจ้ างแต่ละงวดไว้ เป็ นประกันในการปฏิบติงาน ซึงผู้ว่าจ้ างจะคืนเงินดังกล่าวให้ แก่ผ้ ู
         ั
รับจ้ างได้ ปฏิบติตามสัญญาข้ อ 16 แล้ ว
    ข้ อ 4. ก่อนลงมือก่อสร้ างผู้รับจ้ างต้ องทาการตรวจสอบสถานที่ และภาพที่เป็ นอยู่ก่อนลงมือ
ก่อสร้ างรังวัดตรวจสอบหมุดหลักเขต จัดทาระดับแนว และระยะต่างๆ ในแบบก่อสร้ างและเสนอ ผล
การตรวจ
            ู
    สอบให้ แก่ผ้ ว่าจ้ างพร้ อมแสดงสภาวะของสภาพดังกล่าว อันอาจทาให้ เกิดการกระทบกระเทือน
ยุ่งยากแก่งานที่ระบุในสัญญา และรายงานความคลาดเคลื่อนอันเกิดขึ ้นระหว่างแผนก่อสร้ างกับสถานที่
               ั
จริ งเป็ นลายลักษณ์อกษรก่อนดาเนินงานต่อไป
                                               ั
     ข้ อ 5. ผู้รับจ้ างต้ องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดในการก่อสร้ างและวิธีปฏิบติงานก่อสร้ าง
                          ู           ั
แต่ละส่วนเป็ นแบบขยายรายละเอียด ให้ แก่ผ้ ว่าจ้ างก่อนลงมือปฏิบติงานก่อสร้ างแต่ละส่วน ซึงแบบ    ่
ขยายรายละเอียดจะต้ องแสดงถึงวิธีการตาแหน่ง และระยะต่างๆ ในการปฏิบติงานโดยละเอียดั
                                ู
     ข้ อ 6. ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบในการทางานให้ ถกต้ องตามกฎเทศบัญญัติ และตามกฎหมาย
                                    ั
แรงงานตลอดจนระเบียบข้ อบังคับของทางราชการ เพื่อให้ การปฏิบติงานก่อสร้ างเป็ นไปโดยถูกต้ อง
ตามกฎหมาย
                   ั                    ้
     ข้ อ 7. ผู้รับจ้ างต้ องปฏิบติงานก่อสร้ างด้ วยความระมัดระวังและปองกันความเสียหายและ
   ั    ั         ุ              ั
อุบติเหตุอนอาจเกิดแก่บคคลภายนอกด้ วย หากเกิดอุบติเหตุหรื อความเสียหายแก่บคคลภาย นอก   ุ
ผู้รับจ้ างต้ องรับผิดเพียงฝ่ ายเดียว
                             ั
     ข้ อ 8. ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาช่างฝี มือดีมาปฏิบติงานก่อสร้ างตามสัญญานี ้ หากผู้ว่าจ้ างพบว่าช่าง
                                                     ั
ของผู้รับจ้ างคนใดฝี มือไม่ดีพอ ผู้รับจ้ างต้ องเปลี่ยนตัวช่างดังกล่าวในการก่อสร้ างผู้รับจ้ างต้ องใช้ วสดุ
                 ่
อุปกรณ์ในการก่อสร้ าง ซึงอยู่ในสภาพเรี ยบร้ อยไม่เคยใช้ งานมาก่อนและได้ ทดสอบว่าใช้ งานได้ ดีตาม
ชนิด ยี่ห้อและคุณภาพที่ระบุไว้ ในแบบแปลนรายละเอียดแนบท้ ายสัญญาข้ างต้ น โดยเคร่งครัด การ
แปลนรายละเอียดแนบท้ าย สัญญา ดังกล่าวมิได้ กาหนด ยี่ห้อ ชนิด หรื อคุณภาพไว้ ผู้รับจ้ างต้ องใช้
     ุ
วัสดุอปกรณ์ ยี่ห้อและคุณภาพดี ได้ มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับของคนทัวไป      ่
                                         ุ
    ข้ อ 9. ผู้ว่าจ้ างมีสิทธิแก้ ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนตลอดจนวัสดุอปกรณ์ และงานส่วนย่อยได้
 ้           ู                 ู
ทังนี ้ต้ องไม่ทาให้ ผ้ รับจ้ างต้ องรับภาระค่าใช้ จ่ายที่สงขึ ้น หากการเปลี่ยนแปลงแบบแปลน และ วัสดุ
       ั                                 ู
อุปกรณ์ดงกล่าวทาให้ ค่าก่อสร้ างสูงขึ ้นหรื อลดลง ผู้รับจ้ างต้ องแจ้ งให้ ผ้ ว่าจ้ างทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษร และทาข้ อตกลงเกี่ยวกับส่วนที่แก้ ไข เปลี่ยนแปลง นันต่อไป   ้
                               ่
    ข้ อ 10. ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาผู้ควบคุมงานก่อสร้ าง ซึงมีความรู้ความสามารถมาประจาที่
หน่วยงาน เพื่อความควบคุมดูแลการก่อสร้ าง และประสานงานกับผู้ว่าจ้ างหรื อตัวแทนของผู้ว่าจ้ าง
             ่
เพื่อให้ งานก่อสร้ างลุลวงไปด้ วยดีตามแบบแปลน และข้ อกาหนดในสัญญา
                                          ้  ู
   ข้ อ 11. หากการก่อสร้ างมิได้ เป็ นไปตามแบบแปลนหรื อส่วนที่ก่อสร้ างนัน ไม่ถกต้ องตามหลัก
วิชาช่างที่ดี หรื อไม่อาจใช้ การได้ ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้ าง ผู้รับจ้ างต้ องดาเนินการแก้ ไข ให้
เป็ นไปตามแบบแปลน หรื อตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรื อตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้ าง โดยผู้รับจ้ าง
จะไม่เรี ยกร้ องเงินเพิ่มหรื อค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้ าง
    ข้ อ 12. ในการยื่นขอเบิกเงินงวดค่าก่อสร้ างตามสัญญา ผู้รับจ้ างต้ องเสนอใบขอเบิกเงินพร้ อม
 ้                           ู
ทังแจ้ งรายละเอียดงานที่ได้ ทาไปในงวดดังกล่าว ให้ แก่ผ้ ว่าจ้ าง เมื่อผู้ว่าจ้ างได้ ตรวจสอบและรับมอบ
งานดังกล่าวแล้ ว ผู้ว่าจ้ างจึงจะชาระเงินงวดดังกล่าว
           ู
     ในกรณีที่ผ้ ว่าจ้ างได้ ตรวจสอบแล้ วเห็นว่างานงวดดังกล่าวยังไม่เสร็จหรื อยังไม่เรี ยบร้ อยหรื อไม่
ถูกต้ องตามแบบแปลนผู้รับจ้ างต้ องแก้ ไขงานดังกล่าวให้ แล้ วเสร็จเรี ยบร้ อยตามแบบแปลนแล้ วจึงเสนอ
ใบขอเบิกเงินพร้ อมรายละเอียดที่แก้ ไขดังกล่าว เมื่อผู้ว่าจ้ างได้ ตรวจสอบและรับมอบงานแล้ วผู้ว่าจ้ างจึง
จะชาระเงินงวดดังกล่าว
     ข้ อ 13. ในขณะก่อสร้ าง ผู้รับจ้ างต้ องรักษาสถานที่ให้ สะอาดปราศจากเศษวัสดุอนเกิดจากการ    ั
    ั                                         ้
ปฏิบติงาน เมื่อผู้รับจ้ างได้ ก่อสร้ างเสร็จสิ ้นงวดสุดท้ าย ผู้รับจ้ างต้ องทาการรื อถอนเก็บกวาดเศษไม้
 ่
นังร้ าน มูลดิน อิฐ ปูน ทราย เศษเหล็ก และวัสดุเหลือใช้ อื่นๆ ออกจากสถานที่ก่อสร้ าง และทาความ
สะอาด
     ข้ อ 14. หากผู้รับจ้ างไม่ก่อสร้ างงานแต่ละงวดให้ แล้ วเสร็ จภายในกาหนดในบันทึกการแบ่งงาน
                    ่
งวดและค่าจ้ างงวดใดงวดหนึง หรื อผู้รับจ้ างก่อสร้ างอาคารแล้ วเสร็จเกินกาหนดเวลาที่ระบุในสัญญาข้ อ
                            ่             ู
2 หรื อผู้รับจ้ างประพฤติผิดสัญญาข้ อหนึงข้ อใด ผู้รับจ้ างยอมให้ ผ้ ว่าจ้ างปรับเป็ นรายวันๆละ
                                  ั                 ั
...................บาท (..................................) นับแต่วนที่ก่อสร้ างเกินกาหนด หรื อนับแต่วนผิดสัญญา
                               ั
จนกว่าผู้รับจ้ างจะก่อสร้ างแล้ วเสร็จ หรื อปฏิบติให้ เป็ นไปตามสัญญา หรื อผู้ว่าจ้ างได้ บอกเลิกสัญญา
            ู
     ในกรณีที่ผ้ ว่าจ้ างผิดนัดสัญญาดังกล่าวข้ างต้ น และผู้ว่าจ้ างได้ บอกเลิกสัญญาแล้ วผู้รับจ้ างยอม
สละสิทธิ์เรี ยกร้ องเงินค่าจ้ างที่ค้างอยู่ในขณะบอกเลิกสัญญาทันทีและยอมให้ ผ้ วาจ้ างข้ างบุคคลอื่นเข้ า
                                               ู่
ดาเนินการก่อสร้ าง ต่อไป โดยผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายงานที่คงค้ างอยู่เฉพาะราคาส่วนที่
                ู
เกินจากสัญญานี ้ให้ แก่ผ้ ว่าจ้ างด้ วย
   ข้ อ 15. ในวันทาสัญญานี ้ผู้รับจ้ างได้ นาหนังสือค ้าประกันของธนาคารมาวางต่อผู้ว่าจ้ างเพื่อค ้า
ประกันความรับผิดชอบของผู้รับจ้ างตามสัญญานี ้ในวงเงิน...............บาท (..............................) มีกา
หนกระยะเวลา...........................วัน
   หากระยะเวลาการก่อสร้ างต้ องยืดออกไปไม่ว่าเหตุใดๆก็ตาม ผู้รับจ้ างต้ องดาเนินการให้ ธนาคาร
ดังกล่าวขยายระยะเวลาค ้าประกันออกไปอีกเท่ากับระยะเวลาที่ต้องยืดออกไป
    ข้ อ 16. ผู้รับจ้ างขอรับรองว่าอาคารที่ก่อสร้ างตามสัญญานี ้จะใช้ ในการได้ ตามความตาม
                              ั ู
ประสงค์ของผู้ว่าจ้ าง หากภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนที่ผ้ ว่าจ้ างได้ รับมอบงานงวดสุดท้ ายแล้ ว
                                      ั ุ
อาคารที่ก่อสร้ างนี ้เกิดชารุดบกพร้ องหรื อเสียหายใช้ การไม่ได้ เพราะเหตุวสดุอปกรณ์ในการก่อสร้ าง
                   ั                         ่
หรื อเกิดขึ ้นเพราะฝี มือในการปฏิบติงาน ผู้รับจ้ างต้ องดาเนินการซ่อมแซมแก้ ไขให้ อยูในสภาพที่ดีใช้
ประโยชน์ได้ ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้ าง โดยผู้รับจ้ างไม่เรี ยกร้ องค่าใช้ จ่ายหรื อค่าตอบแทนใดๆ
 ้
ทังสิ ้น
                                      ั ู
     หากผู้รับจ้ างไม่เริ่ มดาเนินการก่อสร้ างภายในกาหนด 10 วัน นับแต่วนที่ผ้ ว่าจ้ างแจ้ งให้ ทราบ ผู้ว่า
มีสิทธิเรี ยกบุคคลอื่นมาทาการซ่อมแซมแก้ ไขได้ โดยผู้รับจ้ างเป็ นผู้รับผิดชอบในบรรดาค่าใช้ จ่ายทังสิ ้น้
แต่ผ้ เู ดียว
                    ู
   ข้ อ 17. เพื่อเป็ นประกันแก่ผ้ ว่าจ้ างตามที่ระบุในสัญญาข้ อ 15 ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาหนังสือค ้า
                                         ้
ประกันของธนาคารมาวางต่อผู้ว่าจ้ างในวงเงินร้ อยละ 10 ของอัตราค่าจ้ างทังหมดมีกาหนดระยะเวลา
             ั ู                    ้           ู
ค ้าประกัน 1 ปี นับแต่วนที่ผ้ ว่าจ้ างได้ รับเงินงวดสุดท้ าย มิฉะนันผู้รับจ้ างยอมให้ ผ้ ว่าจ้ างยึดเงินประกัน
ตามสัญญาข้ อ 3. ไว้ จนกว่าจะครบกาหนดอายุการประกันผลงานดังกล่าว
                               ่ ั
   สัญญานี ้ทาขึ ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้ องตรงกันทุกประการ คูสญญาต่างยึดถือไว้ คนละฉบับ
 ่ ั
คูสญญาได้ อ่านและเข้ าใจข้ อความในสัญญา โดยตลอดแล้ วเห็นว่าถูกต้ องตรงกับเจตนาของตนจึงลง
ลายมือชื่อและประทับตราสาคัญต่อหน้ าพยาน
ลงชื่อ.................................... ผู้ว่าจ้ าง    ลงชื่อ..................................... ผู้รับจ้ าง
 (.........................................)         (.............................................)
ลงชื่อ..................................... พยาน       ลงชื่อ...................................... พยาน
 (.........................................)         (.............................................)
                        หนังสื อจ้ างเหมาก่ อสร้ างอาคาร
                                         ทาที่......................................................
                                         วันที่...........................................................
       หนังสื อสัญญานี้ทาขึ้นระหว่าง...........................................................................................
   ่ ้
อยูบานเลขที่...........................ตรอก/ซอย........................................ถนน........................................
แขวง......................................เขต....................................กรุ งเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า
   ้่
"ผูวาจ้าง" ฝ่ ายหนึ่ง
              ้
       กับห้างหุนส่ วนจากัด...................................โดย...................................หุนส่ วนผูจดการ้      ้ั
สานักงานอยูเ่ ลขที่......................................ถนน.............................ซอย........................................
แขวง......................................เขต..............................กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า
  ้
"ผูรับจ้าง" อีกฝ่ ายหนึ่ง
                      ้
ทั้งสองฝ่ ายตกลงกันทาสัญญามีขอความสาคัญดังนี้ :-
             ้่              ้
       ข้ อ 1. ผูวาจ้างตกลงจ้าง และผูรับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างอาคาร …. ชั้น จานวน....... คูหาบนที่ดิน
โฉนดเลขที่...................................ตาบล........................................อาเภอ...................................................
กรุ งเทพมหานคร ตามแบบแปลนและข้อกาหนดแนบท้ายสัญญานี้ และให้ถือเป็ นส่ วนหนึ่งแห่งสัญญานี้
             ้
       ข้ อ 2. ผูรับจ้างตกลงก่อสร้างอาคารในข้อ 1 ให้แล้วเสร็จภายในกาหนด.................................วัน
      ั
นับแต่วนที่ทาสัญญานี้เป็ นต้นไป โดยกาหนดรายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้างอาคารและกาหนดแล้วเสร็ จแต่
ละขั้นตอนตามบันทึกการแบ่งงวดงาน และค่าจ้างแนบท้ายสัญญาและถือเป็ นส่ วนหนึ่ง แห่งสัญญานี้ดวย                         ้
       ข้ อ 3. คู่สญญาตกลงค่าจ้างเหมาการก่อสร้างอาคารในข้อ 1. รวมค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการ
              ั
ก่อสร้างเป็ นเงินทั้งสิ้ น..........................บาท (.......................................................) ตามหนังสื อเสนอราคาก่อ
                                             ้
สร้างอาคารแนบท้ายสัญญานี้ และถือเป็ นส่ วนหนึ่งแห่งสัญญานี้ดวยราคาดังกล่าวรวมถึงค่าแรงในการติดตั้ง
           ั
เครื่ องสุ ขภัณฑ์ท้งหมด เครื่ องสูบน้ า ปูกระเบื้อง คัมพานา กระเบื้องเคลือบ และโมแสด บุผนังและพื้นทั้งหมด
       ้่                   ู้
ด้วย โดยผูวาจ้างจะชาระค่าจ้าง ให้แก่ผรับจ้างเป็ นงวดๆ ตามบันทึกการแบ่งงานงวดและค่าจ้างแนบท้ายสัญญา
                   ้          ั
ในสัญญาข้อ 2. ข้างต้น และผูรับจ้างยอมให้หกค่าจ้างในอัตราร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้างแต่ละงวดไว้เป็ น
            ั        ้่                     ู้
ประกันในการปฏิบติงาน ซึ่งผูวาจ้างจะคืนเงินดังกล่าวให้แก่ผรับจ้างได้ปฏิบติตามสัญญาข้อ 16 แล้ว       ั
       ข้ อ 4 ก่อนลงมือก่อสร้างผูรับจ้างต้องทาการตรวจสอบสถานที่ และภาพที่เป็ นอยูก่อนลงมือ
                     ้                        ่
ก่อสร้างรังวัดตรวจสอบหมุดหลักเขต จัดทาระดับแนว และระยะต่างๆ ในแบบก่อสร้างและเสนอ ผลการ
           ู้ ่
ตรวจสอบให้แก่ผวาจ้างพร้อมแสดงสภาวะของสภาพดังกล่าว อันอาจทาให้เกิดการกระทบกระเทือนยุงยาก     ่
แก่งานที่ระบุในสัญญา และรายงานความคลาดเคลื่อนอันเกิดขึ้นระหว่างแผนก่อสร้างกับสถานที่จริ งเป็ นลาย
    ั
ลักษณ์อกษรก่อนดาเนินงานต่อไป
               ้                             ั
       ข้ อ 5. ผูรับจ้างต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดในการก่อสร้างและวิธีปฏิบติงานก่อสร้างแต่
                      ู้ ่        ั
ละส่ วน เป็ นแบบขยายรายละเอียด ให้แก่ผวาจ้างก่อนลงมือปฏิบติงานก่อสร้างแต่ละส่ วน ซึ่งแบบขยาย
                                   ั
รายละเอียดจะต้องแสดงถึงวิธีการตาแหน่ง และระยะต่างๆ ในการปฏิบติงานโดยละเอียด
             ้
       ข้ อ 6. ผูรับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการทางานให้ถูกต้องตามกฎเทศบัญญัติ และตามกฎหมาย
                                 ั
แรงงานตลอดจนระเบียบข้อบังคับของทางราชการ เพื่อให้การปฏิบติงานก่อสร้างเป็ นไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย
              ้     ั
       ข้ อ 7. ผูรับจ้างต้องปฏิบติงานก่อสร้างด้วยความระมัดระวังและป้ องกันความเสี ยหายและ
  ั    ั                      ั                   ้
อุบติเหตุอนอาจเกิดแก่บุคคลภายนอกด้วย หากเกิดอุบติเหตุหรื อความเสี ยหายแก่บุคคลภายนอก ผูรับจ้างต้อง
รับผิดเพียงฝ่ ายเดียว
            ้                 ั                ้่
       ข้ อ 8. ผูรับจ้างต้องจัดหาช่างฝี มือดีมาปฏิบติงานก่อสร้างตามสัญญานี้ หากผูวาจ้างพบว่าช่างของ
 ้                ้                        ้      ั
ผูรับจ้างคนใดฝี มือไม่ดีพอ ผูรับจ้างต้องเปลี่ยนตัวช่างดังกล่าวในการก่อสร้างผูรับจ้างต้องใช้วสดุอุปกรณ์ใน
           ่
การก่อสร้าง ซึ่งอยูในสภาพเรี ยบร้อยไม่เคยใช้งานมาก่อนและได้ทดสอบว่าใช้งานได้ดีตามชนิด ยีหอและ  ่ ้
คุณภาพที่ระบุไว้ในแบบแปลนรายละเอียดแนบท้ายสัญญาข้างต้น โดยเคร่ งครัด การแปลนรายละเอียดแนบ
                    ่ ้             ้     ั      ่ ้
ท้ายสัญญาดังกล่าวมิได้กาหนด ยีหอ ชนิด หรื อคุณภาพไว้ ผูรับจ้างต้องใช้วสดุอุปกรณ์ ยีหอและคุณภาพดี ได้
มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับของคนทัวไป   ่
             ้่
       ข้ อ 9. ผูวาจ้างมีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ และงานส่ วนย่อยได้ ทั้งนี้
ต้องไม่ทาให้ผรับจ้างต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น หากการเปลี่ยนแปลงแบบแปลน และ วัสดุอุปกรณ์ดงกล่าว
         ู้                                          ั
                              ู้ ่
ทาให้ค่าก่อสร้างสูงขึ้นหรื อลดลง ผูรับจ้างต้องแจ้งให้ผวาจ้างทราบเป็ นลายลักษณ์อกษร และทาข้อตกลงเกี่ยว
                      ้                      ั
กับส่ วนที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง นั้นต่อไป
               ้        ้
       ข้ อ 10. ผูรับจ้างต้องจัดหาผูควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่ งมีความรู ้ความสามารถมาประจาที่หน่วยงาน
                                 ้่         ้่
เพื่อความควบคุมดูแลการก่อสร้าง และประสานงานกับผูวาจ้างหรื อตัวแทนของผูวาจ้างเพื่อให้งานก่อสร้างลุ
ล่วงไปด้วยดีตามแบบแปลน และข้อกาหนดในสัญญา
       ข้ อ 11. หากการก่อสร้างมิได้เป็ นไปตามแบบแปลนหรื อส่ วนที่ก่อสร้างนั้น ไม่ถูกต้องตามหลักวิชา
                             ้่      ้
ช่างที่ดี หรื อไม่อาจใช้การได้ตามความประสงค์ของผูวาจ้าง ผูรับจ้างต้องดาเนินการแก้ไข ให้เป็ นไปตามแบบ
                                    ้่    ้
แปลนหรื อตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรื อตามความประสงค์ของผูวาจ้าง โดยผูรับจ้างจะไม่เรี ยกร้องเงินเพิ่ม
หรื อค่าเสี ยหายใดๆ จากผูวาจ้าง้่
               ่                     ้
      ข้ อ 12. ในการยืนขอเบิกเงินงวดค่าก่อสร้างตามสัญญา ผูรับจ้างต้องเสนอใบขอเบิกเงินพร้อม
                              ู้ ่      ้่
ทั้งแจ้งรายละเอียดงานที่ได้ทาไปในงวดดังกล่าว ให้แก่ผวาจ้าง เมื่อผูวาจ้างได้ตรวจสอบและรับมอบงาน
        ้่
ดังกล่าวแล้ว ผูวาจ้างจึงจะชาระเงินงวดดังกล่าว
            ู้ ่
      ในกรณี ที่ผวาจ้างได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่างานงวดดังกล่าวยังไม่เสร็ จหรื อยังไม่เรี ยบร้อยหรื อไม่
              ้
ถูกต้องตามแบบแปลนผูรับจ้างต้องแก้ไขงานดังกล่าวให้แล้วเสร็ จเรี ยบร้อยตามแบบแปลนแล้วจึงเสนอใบ
                           ้่                   ้่
ขอเบิกเงินพร้อมรายละเอียดที่แก้ไขดังกล่าว เมื่อผูวาจ้างได้ตรวจสอบและรับมอบงานแล้วผูวาจ้างจึงจะ
ชาระเงินงวดดังกล่าว
                    ้                          ั
      ข้ อ 13. ในขณะก่อสร้าง ผูรับจ้างต้องรักษาสถานที่ให้สะอาดปราศจากเศษวัสดุอนเกิดจากการ
ปฏิบติงาน เมื่อผูรับจ้างได้ก่อสร้างเสร็ จสิ้ นงวดสุ ดท้าย ผูรับจ้างต้องทาการรื้ อถอนเก็บกวาดเศษไม้ นังร้าน
   ั      ้                     ้                    ่
มูลดิน อิฐ ปูน ทราย เศษเหล็ก และวัสดุเหลือใช้อื่นๆ ออกจากสถานที่ก่อสร้าง และทาความสะอาด
         ข้ อ 14. หากผูรับจ้างไม่ก่อสร้างงานแต่ละงวดให้แล้วเสร็ จภายในกาหนดในบันทึกการแบ่ง
                     ้
                                 ้
งานงวดและค่าจ้างงวดใดงวดหนึ่ง หรื อผูรับจ้างก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จเกินกาหนดเวลาที่ระบุใน
สัญญาข้อ 2 หรื อผูรับจ้างประพฤติผดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผูรับจ้างยอมให้ผวาจ้างปรับเป็ นรายวันๆละ
               ้              ิ                ้          ู้ ่
...........................................บาท(....................................................) นับแต่วนที่ก่อสร้างเกินกาหนด
                                                       ั
หรื อนับแต่วนผิดสัญญา จนกว่าผูรับจ้างจะก่อสร้างแล้วเสร็ จ หรื อปฏิบติให้เป็ นไปตามสัญญา หรื อผูวา
          ั                ้                         ั                  ้่
จ้างได้บอกเลิกสัญญา
                  ู้ ่                            ้่
         ในกรณี ที่ผวาจ้างผิดนัดสัญญาดังกล่าวข้างต้น และผูวาจ้างได้บอกเลิกสัญญาแล้วผูรับจ้าง               ้
                              ้ ่
ยอมสละสิ ทธิ์เรี ยกร้องเงินค่าจ้างที่คางอยูในขณะบอกเลิกสัญญาทันทีและยอมให้ผวาจ้างข้างบุคคลอื่น           ู้ ่
เข้าดาเนินการก่อสร้างต่อไปโดยผูรับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายงานที่คงค้างอยูเ่ ฉพาะราคาส่ วน
                            ้
ที่เกินจากสัญญานี้ให้แก่ผวาจ้างด้วย   ู้ ่
         ข้ อ 15. ในวันทาสัญญานี้ผรับจ้างได้นาหนังสื อค้ าประกันของธนาคารมาวางต่อผูวาจ้างเพื่อ
                               ู้                                 ้่
                          ้
ค้ าประกันความรับผิดชอบของผูรับจ้างตามสัญญานี้ในวงเงิน..........................................บาท
(................................................................................) มีกาหนดระยะเวลา.......................................วัน
                                            ่
         หากระยะเวลาการก่อสร้างต้องยืดออกไปไม่วาเหตุใดๆก็ตาม ผูรับจ้างต้องดาเนินการให้       ้
ธนาคารดังกล่าวขยายระยะเวลาค้ าประกันออกไปอีกเท่ากับระยะเวลาที่ตองยืดออกไป                 ้
        ข้ อ 16. ผูรับจ้างขอรับรองว่าอาคารที่ก่อสร้างตามสัญญานี้ จะใช้ในการได้ตามความตาม
              ้
          ้่                   ั ู้ ่
ประสงค์ของผูวาจ้าง หากภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนที่ผวาจ้างได้รับมอบงานงวดสุ ดท้ายแล้ว อาคาร
ที่ก่อสร้างนี้เกิดชารุ ดบกพร่ องหรื อเสี ยหายใช้การไม่ได้ เพราะเหตุวสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง หรื อ
                                   ั
                   ั   ้                      ่
เกิดขึ้นเพราะฝี มือในการปฏิบติงาน ผูรับจ้างต้องดาเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้อยูในสภาพที่ดีใช้
                       ้่
ประโยชน์ได้ตามความประสงค์ของผูวาจ้าง โดยผูรับจ้างไม่เรี ยกร้องค่าใช้จ่ายหรื อค่าตอบแทนใดๆ
                            ้
ทั้งสิ้น
            ้                               ั ู้ ่
        หากผูรับจ้างไม่เริ่ มดาเนินการก่อสร้างภายในกาหนด 10 วัน นับแต่วนที่ผวาจ้างแจ้งให้ทราบ
 ้่
ผูวามีสิทธิเรี ยกบุคคลอื่นมาทาการซ่อมแซมแก้ไขได้ โดยผูรับจ้างเป็ นผูรับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่าย
                                ้     ้
ทั้งสิ้นแต่ผเู้ ดียว
                        ู้ ่             ้
        ข้ อ 17. เพื่อเป็ นประกันแก่ผวาจ้างตามที่ระบุในสัญญาข้อ 15 ผูรับจ้างต้องจัดหาหนังสื อค้ า
                    ้่
ประกันของธนาคารมาวางต่อผูวาจ้างในวงเงินร้อยละ 10 ของอัตราค่าจ้างทั้งหมดมีกาหนดระยะเวลาค้ า
             ั ู้ ่                  ้       ู้ ่
ประกัน 1 ปี นับแต่วนที่ผวาจ้างได้รับเงินงวดสุ ดท้าย มิฉะนั้นผูรับจ้างยอมให้ผวาจ้างยึดเงินประกันตาม
สัญญาข้อ 3. ไว้จนกว่าจะครบกาหนดอายุการประกันผลงานดังกล่าว
        สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับมีขอความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สญญาต่างยึดถือไว้คนละ
                       ้                ั
ฉบับคู่สญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญา โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงกับเจตนาของตนจึง
     ั
ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญต่อหน้าพยาน
Letter of Intent

  LOI is used during contract preparation.
  Letter of intention or memorandum of understanding,
  and acknowledges a willingness and ability of the
  parties to do business together.
  Intend to ensure that all parties have the same
  understanding and agree upon the terms and
  conditions of a proposed contractual relationship, prior
  to signing a legally binding agreement.
Why LOI?

  Ensure that the items intended to purchase are
  reserved and remain available for purchase until the
  sale contract is completed.
  A property owner may want to issue LOI for a
  construction contract in order to encourage the
  contractor to get things rolling before the formal
  contract is signed, in order to minimize delay in
  commencement of the work.
Prequalification
Prequalification

  Determination of the responsibility of each
  contractor to satisfactorily undertake and
  complete a certain construction project before
  the issuing of plans, specifications, and
  proposals.
Prequalification Criteria (Con’t)

  Financial strength and resources of the contractor
  Documented skill of the contractor and subcontractors
  on previous contracts
  Judgment which is extended to financial and
  construction management.
  Overall experience in the construction industry, as well
  as experience of the key personnel who execute the
  work
  Integrity of the officers to ensure they have not been
  involved in previous wrongdoing or contract crimes
Prequalification Criteria

  Previous performance, which evaluates the
  contractor’s quality of construction and ability to
  complete the project within the goals of time and cost
  Ownership of equipment or the ability to rent or lease
  equipment needed to perform the project
  Ability to perform in accordance with the contract
  Ability to acquire bonding from an established and
  reputable surety
  Conformity to the goals and objectives of affirmative
  action plans
Advantages

  Levels the playing field (on larger projects since large
  contractors may bid small projects but smaller
  contractors cannot usually bid large projects)
  Avoid selection of unqualified bidders
  Ensure competent, successful parties
  Eliminates unqualified parties, even though they can
  be bonded
  Controls the number of bidders
  Reduces the cost of bid solicitation
Advantages

  Significantly hastens evaluation and award process
  Provides structure and discipline to the process
  Protects contractors from being awarded work they are
  incapable of doing
  Facilities bidding by quality contractors who might have
  been inhibited from submitting a bid because of
  competition from unqualified bidders
  Improves ability to react quickly
  Allows more time for investigation of the contractors
Advantages

  Removes low cost bias
  Reveal contractors who may be unable to perform due
  to backlogs
Disadvantages

  Factual determination of responsibility is difficult
  Additional screening is a burden on the contractor
  Qualified contractors may choose not to participate
  Developing, implementing, and evaluating objective
  criteria are costly
  Difficult to formalize decision process without
  introducing subjective judgment and biases
Disadvantage

  Potential for biased or erroneous denial of admission
  into bidding process
  Limits contractors’ ability to expand into new areas in
  which there is no prior experience
Bond

  Bid Bond
  Advance Payment Bond
  Performance Bond
  Retention Guarantee (optional)
  Warranty Bond
                Specified Issues:
                • Duration
                • Financial Limits
Performance Bond

    Bank              Owner

 (Guarantor/Surety)       (Beneficiary/Obligee)


           Contractor

           (Principal)
Performance Bond (Con’t)

   Contractor does not fulfill obligations

Beneficiary make a claim under the performance
           security

        Guarantor pays
Organization Concepts

  Four major concepts are:
1.  Functional
2.  Task Force
3.  Line and staff
4.  Matrix
Functional Organization

Strengths:
 High stability
 High professional standards, incorporation of the latest technology
 Excellent corporate memory


Weaknesses:
 Low adaptability
 Minimum appreciation of overall project objectives
 Overly rigid operating rules
 Resistance to change
 Difficulty in developing well-rounded project managers
               Owner

             Project Manager

    Design Division        Construction Division
Functional organizations work best when overall
managers are skillful, people oriented, and can help
avoid internal conflict with other functional groups.
Project Task Force

Strengths:
 High adaptability
 High understanding of the overall task
 Foster an excellent team spirit if given the proper
 leadership

Weaknesses:
 Poor stability
               Owner             Project Manager  Design Manager    Support Services  Construction Manager
Task forces work best when all team members can be located
physically in the same area to foster close personal
relationships, when attempting something new without
recognized standards and when the team is made up of
experienced members; e.g. large remote overseas construction
projects.
Line-and-Staff Organization

Strengths:
 Work well in the manufacturing industries
 Combination of functional strengths and expertise with
 the project-oriented team

Weaknesses:
 Conflict between the operating organization and the
 functional staff
 Organization structures tend to be somewhat top
 heavy, and overall costs may be too high.
            Owner


Design Division           Construction Division
         Project ManagerDesign Manager  Support Services  Construction Manager
Matrix Organization

Strengths:
 Combine functional strengths with the advantages of a
 project-oriented team

Weaknesses:
 Difficulties in precisely defining accountability to both
 functional and project managers – strongest managers
 often dominate and that individual team members may
 be unsure of their position
 Highest overall management and administrative cost
  Corporate               Corporate
 Accountability             Accountability
            Owner

Design Division  Project Manager   Construction Division


   Design Manager    Construction Manager  Project responsibilities such as scope, cost, and
  schedules are the responsibility of the project
  manager. Functional objectives such as quality
  assurance design standards, and internal
  company policies are the responsibility of the
  functional staff.
                Vice President Engineering
Manager Project Management      Manager Project Control      Manager Design Engineering
               Plan and Sched  Cost Est  Qual Cont    Arch Des   Eng Des
   Proj Mgr


   Proj Mgr
                                Function Responsibility
          Project Responsibility
                      Matrix Organization
Functional Responsibility
                                         Project Responsibility
              Functional  Weak   Balanced    Strong  Task Force
OBS ในรู ปแบบต่ างๆ

  จัดแบ่งโครงสร้างตามสาขาวิชาชีพ
     งานโครงสร้ าง     ระบบไฟฟ้ า   ระบบสุ ขาภิบาล

     วิศวกร/สถาปนิก    วิศวกร/สถาปนิก  วิศวกร/สถาปนิก

      ช่างเทคนิค      ช่างเทคนิค   ช่างเทคนิค

      ช่างเทคนิค      ช่างเทคนิค   ช่างเทคนิค

      ช่างเทคนิค      ช่างเทคนิค   ช่างเทคนิค
OBS ในรู ปแบบต่ างๆ

  จัดแบ่งโครงสร้างตามลักษณะทางกายภาพของโครงการ

      อาคาร A       อาคาร B       อาคาร C

     วิศวกร/สถาปนิก   วิศวกร/สถาปนิก   วิศวกร/สถาปนิก

      ช่างเทคนิค     ช่างเทคนิค      ช่างเทคนิค

      ช่างเทคนิค     ช่างเทคนิค      ช่างเทคนิค

      ช่างเทคนิค     ช่างเทคนิค      ช่างเทคนิค
OBS ในรู ปแบบต่ างๆ
  จัดแบ่งโครงสร้างตามสายการบังคับบัญชา
            Project Director

            Project Manager

            Project Engineer


  Resident Engineer           M&E Engineer

    Supervisor              Supervisor

    Supervisor              Supervisor
OBS ในรู ปแบบต่ างๆ
  จัดแบ่งโครงสร้างตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
             Project Director

            Project Manager

  Engineering        Sales     Marketing


Resident Engineer      Supervisor    Supervisor

   Supervisor       Salesperson     Staff


   Supervisor       Salesperson     Staff
OBS ในรู ปแบบต่ างๆ
  จัดแบ่งโครงสร้างตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

             Project Director


  Engineering        Sales     Marketing

   Manager         Manager     Manager

Resident Engineer      Supervisor    Supervisor

   Supervisor       Salesperson     Staff

   Supervisor       Salesperson     Staff
Resource Breakdown Structure (RBS)
Resource Breakdown Structure (RBS)
Material & Manpower Resources Base

 วัสดุก่อสร้ าง และอุปกรณ์งานระบบ  ช่ างก่ อสร้ าง

     วัสดุงานโครงสร้ าง       ช่ างปูน

   วัสดุตกแต่ งทางสถาปัตย์      ช่ างไม้

  วัสดุอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้ า สื่ อสาร   ช่ างฉาบ

  วัสดุอุปกรณ์ ระบบสุ ขาภิบาล    ช่ างไฟฟ้ า

  วัสดุอุปกรณ์ ระบบปรับอากาศ    ช่ างประปา
RBS (สาหรับใช้ ในการจัดทางบประมาณ)

 ค่าก่อสร้างต่อพื้นที่ (บาท/ตร.ม)
  – งานโครงสร้าง
  – งานสถาปั ตยกรรม
  – งานระบบประปา และสุ ขาภิบาล
  – งานตกแต่งภายใน
RBS (สาหรับใช้ ในการจัดทางบประมาณ)

 ค่าก่อสร้างตามชนิ ดของพื้นที่ใช้สอย (บาท/ตร.ม)
  – ห้องน้ า
  – ห้องนอน
  – ห้องนังเล่น
      ่
  – ห้องอาหาร
  – ถนน, ที่จอดรถ
RBS (สาหรับงานบริหารสั ญญา)
  รายละเอียดปริมาณและราคางาน (ปริมาณ+ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน)
  –  งานจัดเตรี ยมหน่วยงาน (Preliminaries)
       ค่าใช้ จ่ายคงที่ (Fixed Cost)
       ค่าใช้ จ่ายแปรผันตามเวลา (Variable Cost)
  –  งานเสาเข็ม
  –  งานฐานราก
  –  งานโครงสร้ าง
  –  งานสถาปั ตยกรรม
  –  งานระบบไฟฟา ้
  –  งานระบบปรับอากาศ
  –      ั
    งานภูมิทศน์ และงานภายนอก
RBS (สาหรับงานบริหารสั ญญา)

  งานสถาปั ตยกรรม
                       ตัวอย่ างการจัดทา RBS
  –  งานกั ้นผนัง
                          ่ ิ
                         ทีผดวัตถุประสงค์
  –  งานตกแต่งผนัง
  –  งานตกแต่งพื ้น
                     W1 ผนังก่ออิฐครึ่ งแผ่น ฉาบปูน
  –        ้
    งานตกแต่งฝาเพดาน
                      เรี ยบ ทาสี @ 450.-/ตร.ม
  –  งานประตู-หน้ าต่าง
  –  งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน ้า
                     W2 ผนัง ค.ส.ล ฉาบปูนเรี ยบ ทาสี
  –  งานตกแต่งบันได
                      @ 300.-/ตร.ม
  –  งานทาสี
  –  เบ็ดเตล็ดงานสถาปั ตยกรรม
Work Breakdown Structure (WBS)
    ิ
คุณสมบัตของ WBS

  เป็ นการแบ่งงานออกเป็ นส่วนๆ เพื่อให้ สามารถบริหาร และควบคุมงานแต่ละ
  ส่วนได้ ง่ายยิ่งขี ้น
                ้
  การแบ่งส่วนจะต้ องคานึงถึงเปาหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการเป็ นหลัก
  งานแต่ละส่วนจะต้ องประกอบด้ วยกิจกรรมการทางานย่อยๆ
  กิจกรรมย่อยๆสามารถตรวจวัดคุณภาพ ระยะเวลาที่ใช้ และ
          ั
  ค่าใช้ จ่ายได้ ชดเจนในตัวของมันเอง
  จะต้ องมีรูปแบบการแบ่งที่แน่นอน สม่าเสมอ และตรวจวัดได้ (Uniform,
  Consistent and logical)
  ส่วนงาน และกิจกรรมการทางานย่อยๆ จะเป็ นตัวชี ้วัดความสาเร็จของโครงการ
  ตามตัวแปรต่างๆดังนี ้ได้
Work Breakdown Structure (WBS)
Activity Base

 Design Phase    Tendering Phase    Pre-construction


Preliminary Design  Tender document     Apply permits


 Design develop   Tenderer prepare bid    Site survey

 Detail design    Bid evaluation     Temp. facilities

Engineering design    Negotiation    Labor camp & office

Working drawings    Award Contract     Mobilization
Developing a WBS


    อาคารจอดรถ


             อาคารสานักงาน

   ศูนย์คอมพิวเตอร์
   แบ่ งตามอาคาร       แบ่งตามชนิดงาน
A อาคารสานักงาน         A งานจัดเตรียมหน่วยงาน
A1 งานจัดเตรียมหน่วยงาน    A1  อาคารสานักงาน
A2 งานเสาเข็ม         A2     ่
                   อาคารทีจอดรถ
A3 งานโครงสร้าง        A3  อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
A4 งานสถาปัตยกรรม       B งานเสาเข็ม
A5           ่
  งานระบบไฟฟ้า และสือสาร   B1  อาคารสานักงาน
A6 งานระบบประปา และสุขาภิบาล  B2      ่
                   อาคารทีจอดรถ
A7 งานระบบปรับอากาศ      B3  อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
B อาคารที่จอดรถ         C งานโครงสร้าง
B1 งานจัดเตรียมหน่วยงาน    C1  อาคารสานักงาน
B2 งานเสาเข็ม         C2       ่
                   อาคารทีจอดรถ
B3 งานโครงสร้าง        C3  อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
B4 งานสถาปัตยกรรม         .
B4            ่
  งานระบบไฟฟ้า และสือสาร     .
B6 งานระบบประปา และสุขาภิบาล   .
B7 งานระบบปรับอากาศ
  Focus of the WBS
  Project XYZ – วัตถุประสงค์
   ปรับปรุงอาคารเครื่องกาเนิดไฟฟ้ าฉุกเฉิน
   ปรับเปลี่ยนระบบกาเนิดไฟฟ้ า
   ตรวจสอบการทางานและปรับแต่งระบบ
Project XYZ – WBS Option 1     Project XYZ – WBS Option 2
  แนวคิดการออกแบบ          แบบและรายการประกอบแบบ
  ประเมิน วิเคราะห์ความเหมาะสม    จัดประกวดราคา
  ออกแบบ               งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร
  ก่อสร้าง ติดตัง และทดสอบ
         ้              ้
                    งานติดตังระบบ
  รื้อถอนระบบเดิมออก         งานทดสอบและปรับแต่ง
  ปิ ดโครงการ            ปิ ดโครงการ
FIDIC
International Construction
Contracts

  Used almost universally on international
  engineering projects financed by the
  international banking industry, the United
  Nations, and others.
Scope of FIDIC General Conditions

1.  General provisions - Definition and interpretation
2.  The employer
3.  The engineer
4.  The contractor
5.  Nominated subcontractors
6.  Staff and labor
7.  Plant, Materials, and workmanship
8.  Commencement, delays, and suspension
9.  Tests on completion
10.  Employer’s taking over
Scope of FIDIC General Conditions

11. Defects liability
12. Measurement and evaluation
13. Variations and adjustments
14. Contract price and payment
15. Termination by employer
16. Suspension and termination by contractor
17. Risk and responsibility
18. Insurance
19. Force Majeure
20. Claims, disputes, and arbitration
General Conditions

  Provision in the “General Conditions” for
  “liquidated damage” or for “bonds” will
  normally only cover the limitations, procedures,
  or other unchanging elements-but not the
  actual monetary amount.
Comparison of Terms between U.S.
& FIDIC

       U.S.            FIDIC
  Addenda to Notice       Appendix to Tender
  Invitation Bids
  Award of Contract       Letter of Acceptance
  Beneficial Use         Taking-over
  Bid              Tender
  Bid Forms           Forms of Tender
  Bid Schedule (unit price    Bill of Quantities
  project)
Comparison of Terms between U.S.
& FIDIC (Con’t)

       U.S.              FIDIC
  Changes in the Work       Variations
  Date of Notice to        Commencement Date
  Proceed             Adverse Physical
  Differing Site Conditions    Obstruction
  Force Account          Daywork
  Guarantee Period        Defects Liability Period
  Owner              Employer
  Partial Payment         Provisional Sum
Comparison of Terms between U.S.
& FIDIC (Con’t)

       U.S.            FIDIC
  Quantity Changes      Variations
  Schedule          Programme
  Schedule of Values     Breakdown of lump-sum
  Supplementary General    items
  Conditions         Conditions of Particular

								
To top