The Element of Statistical Learning Data Mining_ Inference and

Document Sample
The Element of Statistical Learning Data Mining_ Inference and Powered By Docstoc
					  Trevor Hastie, Robert Tibshirani
      Jerome Friedman
 The Element of Statistical Learning
     Data Mining, Inference
       and Prediction

Cluster Analysis and Self-Organizing Maps
   Analiza skupień i metody SOM      Marta Leniewska
Przykład klasteryzacji
Reprezentacja danych x1, …, xN
Macierze podobieństwa D (N×N)
   Symetryczne, dij  0, dii = 0,
Obiekty xi  Rp
Różnica na atrybucie d j ( xij , xi ' j )
   Atrybut ilościowy:
     xij  xi ' j ,
    ( xij  xi ' j )2 ,     j ( xij  xi ' j ) 2  2(1   ( xi , xi ' ))

   Porządkowy: zamiana na ilościowy
   Nominalny: macierze podobieństwa L (M×M) między
   wartościami atrybutu
Różnice między obiektami
          p                    p
D( xi , xi ' )   w j  d j ( xij , xi ' j ),      w   j  1
         j 1                  j 1
Wpływ atrybutu Xj na D( xi , xi ' )
  p
D   wj  d j       (średnia różnica między obiektami)
     j 1

 błąd kwadratowy: d j  2 varj
 var j - estymator Var(Xj) z próby
Równe wpływy atrybutów: w j  1 / d j
Wyróżnianie pewnych atrybutów
Brakujące wartości atrybutów: pomijanie, wprowadzanie,
nowa wartość zmiennej
Algorytmy kombinatoryczne
Ustalone z góry K < N klastrów
Cel: funkcja k = C(i) minimalizująca rozrzut wewn.
 1  K                 
T          d ii '   d ii ' 
                      = W(C) + B(C)
 2 k 1 C (i )k  C (i ')k C (i ) k 
Ilość podziałów N danych na K klastrów
  Liczba Stirlinga 2 rodz. S ( N , K )  k  S ( N  1, k )  S ( N  1, k  1)

              K k  K 
       1 K
  S(N, K )      (1)    k N
                k
        K! k 1      
 S(10,4) = 34.105 S(19,4)  1010
Algorytmy znajdujące lokalne minima
Algorytm K średnich
Założenia: atrybuty ilościowe, miara zróżnicowania: kwadrat
odległości euklidesowej, Nk – ilość elementów klastra k
    1 K                      K
W (C )     xi  xi '                Nk         xi  xk
                        2                  2

    2 k 1 C (i )  k C ( i ')  k        k 1    C (i )k

             K
Kryterium:min  N k        x
                              2
       K               i   mk
       C ,{ mk }1
             k 1  C (i )k

  Znaleźć min centra mk dla wybranych klastrów C
  (średnie), koszt ~ (ilość elementów klastra)
  Znaleźć min podział na klastry C
Do braku zmian C, zbiega do min lokalnego
Inne wersje K średnich
Wersja probabilistyczna: algorytm EM –
dopasowanie do modelu mieszaniny
rozkładów Gaussa.
Wersja ulepszona: żadna pojedyncza
zmiana przypisania obserwacji do klastra
nie polepszy wyniku.
Zastosowanie – kompresja
Podział na bloki po m pixeli – wektory w Rm
Aproksymacja bloków centrami klastrów
Obraz skompresowany: log2K na blok + mK
czyli log2K/8m oryginału
Lepiej przy zastosowaniu teorii Shannona
Działa bo wiele bloków wygląda tak samo
Miara deformacji obrazu - straty
  Przykład
Sir Ronald A. Fisher  K = 200,      K = 4,
(1890-1962)      m = 4,       m = 4,
oryginał        0,239 oryginału,  0,063 oryginału,
            Deformacja: 0,89  Deformacja: 16,95
  Rozmyte K średnich
Rozmyty pseudopodział – rozmyty K podział
           K          N
P = {A1, ..., AK}
           Ak ( xi )  1, 0   Ak ( xi )  N
            k 1        i 1

Przykład
N=3, K=2            1.0      •    •
                0.8
P = {A1, A2}          0.6  •
A1 = 0.6/x1 + 1/x2 + 0.1/x3  0.4  •
A2 = 0.4/x1 + 0/x2 + 0.9/x3  0.2
                0.0      •    •
                   x1   x  2  x3
Rozmyte K średnich                 N

                          w (k ) xi    i
Centrum rozmytego klastra Ai       mk    i 1
                            N

   wi ( k )  [ Ak ( xi )] v             w (k )
                           i 1
                                i

   v  R, v > 1
Minimalizacja       N  K
       J v ( P )   wi ( k ) xi  mk
                                2

wskaźnika         i 1 k 1
   Znaleźć centra dla wybranych klastrów P(t-1)
   Znaleźć podział na klastry P(t)
   zmiana Ak(xi)
Kryterium stopu:
P ( t )  P ( t 1)  max Ak t ) ( xi )  Ak t 1) ( xi )  
              (        (
              i ,k
             xi1

                    x3               x15
   C.d.
                       x6         x12

v  1,                x2
                       x5  x7  x8  x9  x11  x14
uogólnienie K średnich
v  , bardziej rozmyty           x4         x10
zbieżny dla każdego
v  (1, )               x1               x13

                                       xi2
Przykład
   K=2
   v = 1,25
                 i

                A1(xi
                 )
                A2(xi)
Algorytm K medoidów
Medoid – element centralny
Uogólnienie K średnich na dowolne atrybuty i
odległości.
               K
Kryterium:      min    K
            C ,{ik }1
                   d
                  k 1 C ( i )  k
                           ii k


 Znaleźć min centra xik dla wybranych klastrów C
 (medoidy)
  koszt dla klastra ~ (ilość elementów klastra)2
 Znaleźć min podział na klastry C
Przykład K medoidów
        12 krajów
        K=3
        USA, ISR, FRA, EGY, BEL
        ZAI, IND, BRA
        YUG, USS, CUB, CHI
Inna wersja – CLARA
Kilka (np. m = 5) próbek liczności 40+2K
Dla każdej próbki – minimalizacja bezp.
przez iteracyjne zmiany medoidów (PAM)
Koszt iteracji = O(K(N-K)2)
Wybór tego z m układów medoidów który
jest najlepszy dla wszystkich danych
Kwestie praktyczne
Wybór K* początkowych centrów
 Podać centra lub indeksy lub koder C
 Losowo lub krokowo minimalizując kryterium

Estymacja K*
 Rozrzut w klastrach ~ 1/K
 Rozrzut dla K<K* i dla K>K*

 K* odpowiada zgięciu wykresu
Statystyka Gap
         1,5         1,0         0,5         0,0
Metody hierarchiczne
Nie wymagają K, tylko miary odległości między
grupami obserwacji
Klastry na poziomie M tworzone przez łączenie
klastrów z poziomu M-1
Poziom min: N klastrów {xi}, poziom max: {x1, ..., xN}
Strategie aglomeracyjne i dzielące, N poziomów
Uporządkowany ciąg poziomów ~ podziałów
Wybór poziomu np. statystyka Gap
Dendrogram
Dendrogram jako opis danych
Ocena reprezentacyjności: wspólczynnik
korelacji między dii’ a Cii’
Cii
 wysokość pierwszego wspólnego klastra
 N różnych na N(N-1)/2

 Cii’ <= {Cik, Ci’k} (trójkąty równoramienne)
Metody aglomeracyjne
Od singletonów, do 1 klastra
Miary odległości między klastrami G i H:
 Single Linkage – najmniejsza odległość
 d SL (G, H )  min d ii '
        iG ,i 'H
 Complete Linkage – największa odległość

 d CL (G, H )  max d ii '
         iG ,i 'H
 Group Avarage – średnia odległość
           1
 d GA (G, H )        i d ii '
         N G N H iG 'H
GA, CL, SL - dendrogramy
Przykład
Metody dzielące
Gdy chcemy otrzymać mało klastrów
Ciąg podziałów metodą K=2 średnich/medoidów
  Zależy od początkowej konfiguracji w każdym kroku
  Nie zawsze otrzymamy własność monotoniczności
Albo
  Obiekt najbardziej odległy od reszty w klastrze G
  do klastra H
  Obserwacje bliższe H niż G: najbliższa H do H
  Klaster do podziału – max średnica, lub średni rozrzut
  wewnętrzny
  Do singletonów lub nierozróżnialności w klastrach
    Hierarchiczne metody rozmyte
    Rozmyta relacja równoważności R na X2
    R(x,x) = 1     R(x,y) = R(y,x)    x,yX
    R( x, z )  max min[ R( x, y), R( y, z )] x,zX
          yX


    -cut rozmytego zbioru A:    A  = {x | A(x)  }
A(x)
  0.4     •
  0.2        •
  0.0
        x1  x2
    0,2A  = {x1, x2}, 0,4A = {x1}
Hierarchiczne metody rozmyte
R to crisp relacja równoważności – pary podobne  
Znaleźć odpowiednią relację R
(lub relację kompatybilności i jej tranzytywne domknięcie)
               p       1

R( xi , xi ' )  1   ( xij  xi ' j )
                    q  q

             j 1

gdzie q > 0,    max R( xi , xi ' )
           i ,i 'Tranzytywne domknięcie R to RT = R(n-1)
      Przykład dla q=2xi2
         x3
      x2    x4

   x1          x5

                xi1
Self-Organizing Maps
Wersja K średnich – prototypy na 1 lub 2 wymiarowej
rozmaitości w przestrzeni atrybutów, mapowanie
obserwacji na rozmaitość
Macierz K prototypów mj  Rp,
o współrzędnych lj  R2
Inicjalizacja – np. na płaszczyźnie wyznaczonej metodą
głównych składowych
Regularne rozmieszczenie prototypów na płaszczyźnie
Wyginanie płaszczyzny
Algorytm SOM
Znajdź mj najbliższy xi w Rp
Przesuń bliskich sąsiadów mj wg. lj do xi
mk  mk   ( xi  mk )
Wskaźnik uczenia  maleje od 1 do 0
Próg r maleje od R do 1
Albo: przesunięcie zależne od odległości do mj
mk  mk    h( l j  lk )(xi  mk )
Sąsiedztwo mj zawiera tylko mj  K średnich
1.    3.
   2.
SOM aproksymacją K średnich
                    2
Porównać błędy rekonstrukcji: x  m j
Przykład: porównanie z K = 25 średnich
                 mj  
                     w x
                      k  k

                      wk
   Zastosowanie
http://websom.hut.fi/websom
WEBSOM – rzutowanie
artykułów z newsgroup
wg. tematyki
  artykuł jako wektor
  wystąpień ustalonych
  terminów
  opcja zoom
Średnica zbioru punktów


      • •  •
    •     • •
    •
     •• •     •
    •
  •    • •
   • •
Średnia zbioru punktów


             •      •
         •  •
                 •

        •  •
               •
Medoid zbioru punktów


            •      •
        •  •
                •

        •  •
              •
Odległość międzygrupowa

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:7/24/2012
language:English
pages:37