Competency based HR Model by 0LLSCJ5

VIEWS: 78 PAGES: 4

									Effective Competency Based HR Strategy
A hands-on experience in Enterprise Human Resource Management

      ท ำ ง ำ น HR             ต้ อ ง รู้ จั ก Competency               Model
                      ้         ั
ที่ใช้ ในกำรบริ หำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กรชันนำระดับโลกปั จจุบน คุณจะได้ เรี ยนรู้ เข้ ำใจกับ Competency Model
                                 ั
ตลอดจนควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผลของ Competency กับผลกำรปฏิบติงำน กำรทำ Competency-Based Selection
  ้
ทัง 7 ประกำร Competency-Based HR Model เครื่ อ งมื อ และกำรพัฒ นำ Competency ด้ ำนต่ ำ งๆ
รวมถึ ง กำรประยุ ก ต์ ใ ช้ Competency พร้ อมกรณี ศึ ก ษำเพื่ อ ควำมเข้ ำใจและสำมำรถน ำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จริ ง
ในองค์กรของคุณ

      ี
ประโยชน์ ท่ คุณจะได้ รับจากการเข้ าร่ วมงานสัมมนา
            ้
1. เรี ยนรู้ควำมหมำย ขันตอน วิธีกำรกำหนด และกำรจัดแบ่งระดับ Competency
             ่
  เพื่อกำรบริ หำรงำนทีมีประสิทธิภำพ
2. พัฒนำควำมสำมำรถในกำรนำ Competency ไปประยุกต์ใช้ ประโยชน์ในกำรบริ หำรทรัพยำกรมนุษย์ (HR)
  ในองค์กรของคุณ
3. เข้ ำใจประโยชน์ และคุณค่ำของ Competency-Based Selection ในด้ ำนต่ำงๆพร้ อมกำรนำ Competency-
  Based HR Model มำใช้ เป็ นเครื่องมือ และกำรพัฒนำ Competency ด้ ำนต่ำงๆ
                                       ั
4. เรี ยนรู้ปัญหำ อุปสรรค และกำรเตรี ยมควำมพร้ อมในกำรนำ Competency มำใช้ ปฏิบติได้ จริ ง ในองค์กรของคุณ

  ้
เนือหาของการบรรยาย
 An Introduction to Competency Concepts
 ควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผลของ Competencies กับผลของงำน
 Competency - Based Selection : คุณค่ำ 7 ประกำร
 Competency - based HR Model
 Development & Applications
 กรณีศกษำ
    ึ
 A Competency Model For Human Resource Professionals
 การนาเสนอแนวทางในการนา Competency ไปประยุกต์ใช้

เหมาะสาหรับ
                                      ั        ้
    เจ้ าของกิจการ ผู้บริ หารระดับกลางและระดับสูง ผู้บริ หารฝึ กหัด ผู้จดการอาวุโส รวมทังผู้ที่สนใจพัฒนา
กลยุทธ์ด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลของตนเอง และบุคลากรทางด้ าน HR
วิทยากรผู้บรรยาย
     ผศ. ดร.      เมธาวุ ฒิ พี ร พรวิ ทู ร ผู้ อ ำนวยกำรโครงกำรปริ ญญำโทส ำหรั บ นั ก บริ หำร
สำขำกำรจัดกำรสำธำรณะ คณะรั ฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำนจบกำรศึกษำระดับปริ ญญำตรี
รัฐศำสตรบัณฑิต กำรปกครอง (เกียรตินิยม) จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ปริ ญญำพัฒนบริ หำรศำสตรมหำบัณฑิต
รั ฐประศ ำสนศำ สตร์ จ ำกสถำ บั น บั ณ ฑิ ตพั ฒ นบริ หำรศำ สตร์ ศิ ลปศำสตรมหำ บั ณ ฑิ ต จิ ตวิ ท ย ำ
จำกจุฬำลงกรณ์ มหำวิท ยำลัย และทรั พยำกรมนุษ ย์ แ ละกำรแรงงำนสัม พันธ์ จำกมหำวิทยำลัยของรั ฐมิชิ แกน
(Michigan State University) (ทุน Fulbright) และระดับ ปริ ญ ญำเอก กำรพัฒ นำทรั พ ยำกรมนุษ ย์
จำกมหำวิท ยำลัย ของรั ฐ เพนซิ ลวำเนีย (Penn State University) สหรั ฐอเมริ ก ำ (ทุน Penn State)
                ู        ั
นอกจำกนี ้ท่ำนยังเป็ นอำจำรย์ผ้ บรรยำยพิเศษให้ กบหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนหลำยแห่ง

วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา
                  ้
    ระยะเวลาการอบรม 1 วัน ตังแต่เวลา 8.30 น.-16.00 น.
    วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2549

ค่ าใช้ จ่ายในการเข้ าร่ วมงานสัมมนา
                                  ู
      ราคาสมาชิก (ลด10%) 4,410 บาท/ท่าน (ราคานี ้ไม่รวมภาษี มลค่าเพิ่ม 7%)
         ่                   ู
      ราคาทัวไป 4,900 บาท/ท่าน (ราคานี ้ไม่รวมภาษีมลค่าเพิ่ม 7%)

สิ่งที่คุณจะได้ รับในงานสัมมนา
 การเข้ าร่วมอบรมหลักสูตรคุณภาพทางด้ านการบริ หารระดับโลกที่ได้ รับการเลือกสรรมาเป็ นอย่างดี
 เอกสารประกอบการสัมมนาที่ประกอบด้ วยข้ อมูลล่าสุดในรูปแบบของแฟ้ มอย่างดี
 อาหารกลำงวัน 1 มื ้อ อำหำรว่ำง 2 มื ้อ
            Your satisfaction is guaranteed!
      ทุ ก ห ลั ก สู ต ร สั ม ม นา ข อ ง Boston        Network        เ ร า มุ่ ง เ น้ น คุ ณ ภ า พ ข อ ง ห ลั ก สู ต ร
ถ้ า คุ ณ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น หั ว ข้ อ สั ม ม น า ที่ คุ ณ เ ข้ า อ บ ร ม กั บ Boston           Network
คุ ณ ส า ม า ร ถ ข อ รั บ เ งิ น ค่ า สั ม ม น า คื น ไ ด้ โ ด ย ไ ม่ มี เ งื่ อ น ไ ข
                                              ้
หรื อคุณสามารถเลือกเข้ าร่ วมการอบรมหลักสูตรอื่นในมูลค่าเท่ากัน เพราะเปาหมายหลักของเรา Boston Network
คื อ ค วาม มุ่ ง มั่ น ใ นคว ามเ ป็ นเ ลิ ศ ของ หลั ก สู ต รคุ ณ ภาพ กา รสรรหาหลั ก สู ต รคุ ณ ภา พจา กทั่ ว โลก
                   ั
และการบริ การที่ยอดเยี่ยมให้ กบลูกค้ าทุกท่าน
โทร 0-2318-6891 (กด1) หรือ 0-1583-5656
                                                           Member No.
                          Registration Form
                                                           __________
              Effective Competency Based HR Strategy
                          วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภำคม 2549                       122
               โดย บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด 2151/21 ซอยรำมคำแหง 43/1 ถนนรำมคำแหง
                        แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240
                          เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 3031759626
                      Tel: 0-2318-6891, 0-1583-5656 Fax: 0-2318-9427
ข้ อมูลผู้เข้ าร่ วมสัมมนา :(โปรดกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและชัดเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์ )
ชื่อ-นำมสกุล   (ภำษำไทย) ____________________________________________________________________
         (ภำษำอังกฤษ) __________________________________________________________________
บริ ษัท     (ภำษำไทย)_____________________________________________________________________
         (ภำษำอังกฤษ)__________________________________________________________________
ตำแหน่งงำน: ________________________________         แผนก/ฝ่ ำย: ____________________________________
Tel: _____________________ Fax: ___________________ E-mail: __________________________________
                                                      ่
ข้ อมูลเพื่อใช้ ออกใบกากับภาษี :(โปรดตรวจสอบควำมชัดเจนครบถ้ วน เพื่อควำมถูกต้ องของใบเสร็ จ/ใบกำกับภำษี ที่ทำนจะได้ รับ)
ชื่อที่ให้ ระบุในใบกำกับภำษี : ________________________________________________ ตำมชื่อบริ ษัทด้ ำนบน
   ่
ที่อยูที่ให้ ระบุในใบกำกับภำษี : _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
                                   ี
การชาระเงินค่ าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและสารองที่น่ ังได้ ท่ อาทิยา 0-2318-6891 ต่ อ 103
     โอนเงินเข้ ำบัญชี บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
      ธนำคำรนครหลวงไทย สำขำรัชดำภิเษก         บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 052-2-15492-9 โอนวันที่ ____________________
      ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำถนนรัชดำภิเษก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 060-2-68510-9 โอนวันที่ __________________
            ่
     ชำระด้ วยเช็คสังจ่ำยในนำม “บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด” (ท่ำนสำมำรถถือเช็คไปให้ เจ้ ำหน้ ำที่ในวันงำน)
     เลขที่เช็ค____________เช็คธนำคำร___________________สำขำ______________________________
     ชำระเงินสดหน้ ำงำน
     *โปรดแฟกซ์ ใบลงทะเบียนที่กรอกข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว หรือสาเนาการโอนเงิน กลับที่ 0-2318-9427*

อัตราค่ าสัมมนาต่ อท่ าน       สำหรับบุคคลธรรมดำ 4,900 + 343 (VAT 7%) = 5,243 บำท/ท่ำน
(กรุณำเลือกประเภทกำรชำระเงิน)     กรณีเป็ นนิติบคคล หักภำษี ณ ที่จ่ำยไว้ 3 % (147 บำท) = 5,096 บำท/ท่ำน
                           ุ
                   กรณีเป็ นรัฐวิสำหกิจ หักภำษี ณ ที่จ่ำยไว้ 1 % (49 บำท) = 5,194 บำท/ท่ำน
                  พิเศษ สมัครล่ วงหน้ าก่ อนวันสัมมนา 7 วันรั บส่ วนลดทันที 5%
 *โปรดนาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวันสัมมนา
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรสำรองที่นงให้ แก่ผ้ สงเอกสำรลงทะเบียนครบถ้ วนและชำระเงินแล้ วเท่ำนัน
                    ั่   ู ่                       ้
 เจ้ ำหน้ ำที่จะแจ้ งยืนยันกำรลงทะเบียนของท่ำนอีกครังหลังจำกได้ รับเอกสำร
                            ้
 ในกรณีที่ทำนสำรองที่นงไว้ แล้ วแต่ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมกำรสัมมนำได้ กรุณำแจ้ งล่วงหน้ ำก่อนวันงำนอย่ำงน้ อย 7 วัน
        ่      ั่

  หากไม่ แจ้ งตามกาหนด ท่ านจะต้ องชาระค่ าธรรมเนียมเอกสารเป็ นจานวน 35% ของอัตราค่ าลงทะเบียน

								
To top