Science Citation Index SCI by 0LLSCJ5

VIEWS: 17 PAGES: 36

									                        มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์

  เกณฑ์ภาระงานเชิ งปริ มาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิ ชาการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
         ั             ั
     อาจารย์อตราจ้าง สายการสอนและวิ จย มหาวิ ทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์
หลักการและเหตุผล
                                      ้
      มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่ งผูช่วยศาสตราจารย์ รองศาตราจารย์ และศาสตราจารย์
เ พื่ อ ด า เ นิ น ก า ร ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ภ า ร ะ ง า น ข้ น น ต่ า น น ฐ า น ะ อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น น น ม ห า วิ ท ย า ล้ ย
ก า ร ป ฏิ บ้ ติ ง า น ต า ม ม า ต ร ฐ า น ภ า ร ะ ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร
                          ้
ว่าหน่ วยงานทุกส่วนของมหาวิทยาล้ยได้พฒนาระบบการประเมินการปฏิบติงานโดยคิดกรอบภาระงานด้านต่าง ๆ้
                    ้ ิ
ทุกด้านของอาจารย์มานช้ปฏิบตการประเมินเพื่อกระตุ้นการทางาน และนช้เป็ นเกณฑ์นนการพิจารณาความดีความชอบ
  ้
ป จ จุ บ ้น การเปลี่ย นแปลงของสภาวการณ์ มีผ ลต่ อ การบริห ารผลงานของมหาวิ ท ยาล้ย นนภาพรวม อ้น ได้ แ ก่
ก ร อ บ แ ผ น อุ ด ม ศึ ก ษ า ร ะ ย ะ ย า ว ๑ ๕ ปี ฉ บ้ บ ที่ ๒ ( พ . ศ . ๒ ๕ ๕ ๑ - ๒ ๕ ๖ ๕ ) ข อ ง ส ก อ .
                                    น
ซึ่ง พ้ฒ นานห้มีก ารจ้ด สถาบ้น อุ ด มศึก ษาเป็ น ๔ กลุ่ ม ท้ง นีน น ห้เ ป็ น ไปตามการก าก้บ นโยบายของมหาวิท ยาล้ย
ค ว บ คู่ ไ ป ก้ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง ก้ บ ก ลุ่ ม อุ ด ม ศึ ก ษ า ที่ มี พ ้ น ธ กิ จ ต่ า ง ก้ น
                      น
โดยที่ ทุ ก กลุ่ ม ย้ ง มี พ ้ น ธกิ จ ท้ ง หกของสถาบ้ น อุ ด มศึ ก ษา คื อ สอน พ้ ฒ นาน้ ก ศึ ก ษา วิ จ ้ ย บริ ก ารวิ ช าการ
ทานุ บารุงศิลปว้ฒนธรรม การบริหารจ้ดการและงานทีได้รบมอบหมาย ที่มบริบทและเป้าหมายสอดคล้องก้บพ้นธกิจ
                                 ่ ้            ี
แ ล ะ ก า ร ร้ บ ร อ ง ก า ร ป ฏิ บ้ ติ ง า น จ า ก                                       ก พ ร .
                  ่         น
นอกจากนีนเกณฑ์ภาระงานทีหน่วยงานจ้ดทาขึนมามีความหลากหลายและไม่สามารถนามานช้เป็ นแนวทางนนการประเมิ
น ผ ล ก า ร ป ฏิ บ้ ติ อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น ไ ด้ แ ล ะ พ้ ฒ น า ห ล้ ก สู ต ร ทุ ก ห ล้ ก สู ต ร
ร ว ม ท้ น ง มี ก า ร ก า ห น ด น ห้ จ่ า ย ค่ า ส อ น เ กิ น เ ก ณ ฑ์ ภ า ร ะ ง า น ส อ น ข้ น น ต่ า ด้ ง น้ น น
ม ห า วิ ท ย า ล้ ย จึ ง เ ห็ น ค ว ร น ห้ มี ก า ร จ้ ด ท า ม า ต ร ฐ า น ภ า ร ะ ง า น ข้ น น ต่ า ข อ ง อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น
และเกณฑ์การคิดภาระงานเชิงปริมาณที่เป็ นมาตรฐานกลาง นห้สอดคล้องก้บพ้นธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาล้ย
โดยมีเหตุผลด้งนีน
      ๑. เ พื่ อ ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ภ า ร ะ ง า น ข้ น น ต่ า น น ฐ า น ะ อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น น น ม ห า วิ ท ย า ล้ ย
                         น
         นช้กาหนดเกณฑ์ภาระงานข้นต่านนการคิดค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน
      ๒. เ พื่ อ น ห้ มี เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ก ล า ง น น ก า ร ผ ล้ ก ด้ น ภ า ร ะ ง า น ด้ า น ต่ า ง ๆ
         น ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม พ้ น ธ กิ จ แ ล ะ เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ ม ห า วิ ท ย า ล้ ย
             น
         รวมท้งสอดคล้องก้บกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบ้บที่ ๒ นนเรื่องการจ้ดสถาบ้นอุดมศึกษา
         เตรียมการเป็ นมหาวิทยาล้ยผลิตบ้ณฑิตและพ้ฒนาส้งคม
      ๓. เ พื่ อ น ห้ มี เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ภ า ร ะ ง า น ด้ า น ต่ า ง ๆ
                       ้
         ประกอบการวิเคราะห์อตรากาล้งของบุคลากรสายการสอนและวิจย            ้
วัตถุประสงค์
    ๑. เ พื่ อ ก า ห น ด เ ก ณ ฑ์ ภ า ร ะ ง า น ข้ น น ต่ า น น ก า ร คิ ด ค่ า ต อ บ แ ท น ก า ร ส อ น เ กิ น ภ า ร ะ ง า น
                    น
       ตามมาตรฐานภาระงานข้นต่านนฐานะอาจารย์ผสอนนนมหาวิทยาล้ยู้
    ๒. เ พื่ อ น ห้ มี ม า ต ร ฐ า น ก ล า ง น น ก า ร ข้ บ เ ค ลื่ อ น ภ า ร ะ ง า น ด้ า น ต่ า ง ๆ
       นห้เป็ นไปตามพ้นธกิจและเป้าหมายของหน่วยงานและของมหาวิทยาล้ย
    ๓. เพื่อนช้นนการจ้ดส้ดส่วนภาระงานของหน่ วยงานสอดคล้องก้บมาตรฐานการประก้นคุณภาพการศึกษา
                                              ่
       การจ้ดกลุ่มสถาบ้นอุดมศึกษาเตรียมการเป็ นมหาวิทยาล้ยนนกลุ่ม ข๒ ทีเน้นผลิตบ้ณฑิต และพ้ฒนาส้งคม
           
                  ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ                              ๑
                 พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย
                                         ั
                      มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์

     ๔. เพื่อเป็ นแนวทางนนการมอบหมายภาระงานรายบุคคลนห้สอดคล้องก้บพ้นธกิจและเป้าหมายของหน่ วยงา
                     ่ ้           ้
       นและมหาวิทยาล้ย ตามทีได้สญญาการร้บรองปฏิบติราชการก้บ กพร.
     ๕. เ พื่ อ น ช้ เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บ้ ติ ง า น เ ชิ ง ป ริ ม า ณ
                      น
       ประกอบการพิจารณาเลื่อนข้นเงินเดือน และ/หรือเงินรางว้ลประจาปี


ระยะเวลาในการใช้เกณฑ์ภาระงาน
      เกณฑ์ ภ าระงานที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบของสภามหาวิ ท ยาล้ย จะด าเนิ น การนช้ เ ป็ นระยะเวลา ๑ ปี
                        น
แล้ว จ้ด นห้มีก ารด าเนิ น การปร้บ ปรุ ง อีก คร้ง เพื่อ นห้เ กิด ความเหมาะสมและสอดคล้อ งก้บ พ้น ธกิจ ของหน่ ว ยงาน
แ      ล     ะ     ม      ห      า     วิ   ท   ย     า     ล้    ย
พร้อมท้งนห้สภามหาวิทยาล้ยแต่งต้งคณะกรรมการติดตามและประเมินการนช้เกณฑ์ภาระงานเพื่อร้บฟงข้อเสนอแนะ
     น             น                                 ้
พิจารณาปร้บปรุง และนาเสนอสภามหาวิทยาล้ยเพื่อนห้ความเห็นชอบ
วิ ธีดาเนิ นการ
      ๑. ฝ่ า ย บ ริ ห า รทร้ พ ย า กร บุ ค คลรว บ รว ม ข้ อ มู ล แ นวป ฏิ บ ้ ติ เ รื่ อง ภา ระ งา นจ า ก สกอ ./ กพ อ .
                    น ่                       ่ ี
       รวมถึงมหาวิทยาล้ยท้งทีเป็ นส่วนราชการและหน่วยงานนนกาก้บทีมการประกาศนช้เกณฑ์ภาระงานข้นต่า            น
      ๒. แ ต่ ง ต้ น ง ค ณ ะ ท า ง า น จ้ ด ท า เ ก ณ ฑ์ วิ เ ค ร า ะ ห์ ภ า ร ะ ง า น บุ ค ล า ก ร ต า แ ห น่ ง วิ ช า ก า ร
             น
       พร้อมท้งน้ดประชุมเพื่อวิจารณ์ร่างเกณฑ์ภาระงานทีกาหนดขึนมา ่     น
      ๓. นห้ ค ณะท างาน ฯ ซึ่ ง เป็ นต้ ว แทนจากคณะ วิ ท ยาล้ ย สถาบ้ น และส าน้ ก ที่ เ ที ย บเท่ า คณะ
       นาไปประชาพิจารณ์นนหน่วยงาน และเสนอข้อคิดเห็นกล้บมาย้งคณะทางาน ฯ
      ๔. เสนอร่ า งเกณฑ์ ภ าระงาน ฯ นนที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อพิ จ ารณา ปร้ บ ปรุ ง
       และนห้ความเห็นชอบตามนโยบายของมหาวิทยาล้ย
                          ่
      ๕. เสนอร่างเกณฑ์ภาระงาน ฯ นนทีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาล้ยเพื่อพิจารณานห้ความเห็นชอบ
                           ่
      ๖. เสนอร่างเกณฑ์ภาระงาน ฯ นนทีประชุมสภามหาวิทยาล้ยเพื่อพิจารณานห้ความเห็นชอบ
            ่    ้
การดาเนิ นการที่ผานมาตังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒ มนร. ได้ดาเนินการเป็ นระยะ ด้งนีน
           ี
    ๑. มติท่ประชุม ผู้บริหาร มหาวิทยาล้ยนราธิวาสราชนครินทร์ เมือว้นที่ ๑๗ ก้นยายน ๒๕๕๒ มอบนห้
               ่
      รองอธิการฝายวิชาการ และคณะกรรมการวิชาการพิจารณาดาเนินการจ้ดทาร่างเกณฑ์ภาระงาน
          ี                               น
    ๒. มติท่ประชุมคณะกรรมวิชาการพิจารณาดาเนินการจ้ดทาร่ างเกณฑ์ภาระงาน คร้งที่ ๓/๒๕๕๒ ว้นที่ ๙
      ธ้นวาคม ๒๕๕๒ เห็นว่ามหาวิทยาล้ยควรมอบนห้คณะ วิทยาล้ย สถาบ้น และสาน้กที่เทียบเท่าคณะ
             ้ ิ                ่
      เป็ นผูพจารณาเสนอนห้คณะกรรมการวิชาการกล้นกรองก่อน เพื่อเสนอ ค.บ.ม. พิจารณาต่อไป
         ่ี
    ๓. มติทประชุมคณะกรรมการจ้ดทาร่างเกณฑ์ภาระงาน เมื่อว้นที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ มีมติ
                                     ่
        ๓.๑ มอบกรรมการวิชาการพิจารณาเสนอความเห็นว่า มนร. จะเริมนช้หล้กเกณฑ์ ด้งกล่าวเมื่อนด
                 น          ู้
        ๓.๒ ภาระงานข้นต่านนฐานะอาจารย์ผสอนนห้นช้การประก้นคุณภาพทางวิชาการ
        ๓.๓ มอบฝ่ายเลขานุ การแจ้งมติและถ่ายสาเนา นห้คณะ วิทยาล้ย สถาบ้น สาน้กที่เทียบเท่าคณะ
        ดาเนินการ
    ๔. มติ ท่ี ป ระ ชุ ม ค .บ .ม . คร้ นง ที่ ๓    ว้ น ที่ ๒๙  เม ษ า ยน   ๒๕๕๓ มี ม ติ
                          ้ ิ             ้
      เห็นชอบเกณฑ์การคิดภาระการปฏิบตงานของบุคลากรสายการสอนและวิจย โดยมอบหน่ วยงานต่าง ๆ

          
                ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ                        ๒
               พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย
                                       ั
                 มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์

                           ้
      นากล้บไปพิจารณานนรายละเอียด สาหร้บการวิจย การบริการวิชาการ และการทานุ บารุงศิลปว้ฒนธรรม
         ้
      มอบผูดาเนินการ ด้งนีน
              ้    ่  ้            ่ ่
        ๕.๑ การวิจย มอบฝายวิจย เป็ นประธานเชิญหน่วยงานทีเกียวข้องหารือร่วมก้น
        ๕.๒ การบริการวิชาการ มอบรองอธิการฝ่ายวิชาการ เป็ นประธานเชิญหน่ วยงานทีเกียวข้องหารือ
                                            ่ ่
           ร่วมก้บกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะ วิทยาล้ย สถาบ้น
        ๕ . ๓ ก า ร พ้ ฒ น า น้ ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ว้ ฒ น ธ ร ร ม
                                  ่ ่
           มอบกองพ้ฒนาน้กศึกษาเป็ นประธานเชิญหน่วยงานทีเกียวข้องหารือร่วมก้น


    เกณฑ์การคิ ดภาระการปฏิ บติงานของบุคลากรสายการสอนและวิ จย ทีนาเสนอนนทีประชุมมีดงนีน
                  ั                 ั ่      ่    ้
      ว้ตถุประสงค์ของการนช้เกณฑ์ภาระงาน
         ๑. เพื่อกาหนดส้ดส่วนภาระงานของบุคลากรสายการสอนและวิจยแต่ละคนนห้สอดคล้องก้บเป้าหมา
                                     ้
          ยของหน่วยงาน
                                       ้ ่ ้ ิ
         ๒. เพื่อนช้เป็ นเกณฑ์นนการคิดค่าตอบแทนบุคลาการสายการสอนและวิจยทีปฏิบตงานเกินเกณฑ์ภ
          าระงาน
                            ้ ้
      หล้กการคิดภาระงานบุคลากรสายการสอนและวิจย มีดงต่อไปนีน
             ้ ิ
         ๑. ปฏิบตงานนห้ครบทุกภารกิจของบุคลากรสายการสอนและวิจย  ้
              ้ ิ
         ๒. ปฏิบตงานนห้สอดคล้องก้บนโยบายของมหาวิทยาล้ย
                                ้         ่    ้
         ๓. เกณฑ์ภาระงานของบุคลากรสายการสอนและวิจย นนหน่ วยงานคิดจากช้วโมงปฏิบติงาน ๓๕
           ่                  ้
          ช้วโมง/ส้ปดาห์/บุคลากรสายการสอนและวิจย ๑ คน
         ๔. หน่วยงานต้องกาหนดเกณฑ์ภาระงานรวมของหน่วยงานนห้สอดคล้องก้บเป้าหมายของหน่ วยงา
          นและมหาวิทยาล้ย

    ้
หลักเบืองต้นในการคิ ดภาระงานเชิ งปริ มาณของบุคลากรตาแหน่ งวิ ชาการ
       ั่
๑. หลักเกณฑ์ทวไปในการบันทึกภาระงาน
              ่
  ๑.๑ ภาระงานเชิงปริมาณทีจะบ้นทึกข้อมูล แบ่งเป็ น ๖ ด้าน ได้แก่
        ๑.๑.๑ ภาระงานด้านการสอน
        ๑.๑.๒ ภาระงานด้านพ้ฒนาน้กศึกษา
                    ้
        ๑.๑.๓ ภาระงานด้านการวิจย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ
        ๑.๑.๔ ภาระงานด้านการบริการวิชาการ
        ๑.๑.๕ ภาระงานด้านการทานุบารุงศิลปว้ฒนธรรม
                                ่ ้
        ๑.๑.๖ ภาระงานด้านการบริหารการจ้ดการและงานทีได้รบมอบหมาย
  ๑.๒ นนแต่ละรอบของการบ้นทึกภาระงานเชิงปริมาณ                 ่ ่       ่
                              ภาระงานด้านการสอนทีเกียวเนื่องก้บช้วโมง /
    ภาระงานนห้คดระยะเวลาเป็ น ๑ ภาคการศึกษา สาหร้บภาระงานด้านการวิจยฯ การบริการวิชาการ
          ิ                              ้
    การทานุบารุงศิลปว้ฒนธรรม และการบริหารการจ้ดการฯ นห้คดระยะเวลาเป็ น ๑ ปี การศึกษา
                                 ิ

              ้ ่
๒. เกณฑ์มาตรฐานภาระงานรวมขันตา

        
            ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ              ๓
            พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย
                                    ั
                      มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์

  ๒.๑                 น
       เกณฑ์มาตรฐานภาระงานรวมข้นต่าของข้าราชการ ตาแหน่งวิชาการ และพน้กงานมหาวิทยาล้ย
    หรือเทียบเท่าก้บ ๓๕ ภาระงานต่อส้ปดาห์ และบุคลากรตาแหน่งอาจารย์พเิ ศษ เทียบเท่าก้บ ๓๗
    ภาระงานต่อส้ปดาห์ แต่ไม่เกิน ๔๕ ภาระงานต่อส้ปดาห์
                         ้           น
  ๒.๒ บุค ลากรตาแหน่ งวิชาการ ทุกคนต้องปฏิบติภาระงานหล้กข้นต่ า ๖ ด้าน ได้แก่ ภาระงานด้า นการสอน
                      ้
    ด้านการพ้ฒนาน้กศึกษา ด้านการวิจย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ ด้านการบริการวิชาการ
                                      ่ ้
    ด้านการทานุบารุงศิลปะ ว้ฒนธรรม ด้านการบริหารการจ้ดการ และงานทีได้รบมอบหมาย
                        ้           น
  ๒.๓ บุ คลากรตาแหน่ ง อาจารย์พิเศษ ต้องปฏิบติภ าระงานหล้ก ข้น ต่ า ๖ ด้า น ได้แก่ ภาระงานด้า นการสอน
                       ้
    ด้านการพ้ฒนาน้กศึกษา ด้านการวิจย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ เป็ นผู้ช่วยงานวิจยหล้ก  ้
    ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการ ด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะ ว้ ฒ นธรรม ด้ า นการบริ ห ารการจ้ ด กา ร
         ่ ้
    และงานทีได้รบมอบหมาย
๓. การกาหนดภาระงานของบุคลากรตาแหน่ งวิ ชาการสายการสอน เป็ นกลุ่ม
  ๓.๑ เนื่องจากคณะ วิทยาล้ย สถาบ้น และสาน้กที่เทียบเท่าคณะมีความแตกต่างก้นนนพ้นธกิจ และเป้าหมาย
    มห า วิ ท ยา ล้ ย จึ ง ไ ด้ จ ้ ด กลุ่ ม อา จา รย์ โ ดยก า ห นดเกณฑ์ ข ้ นน ต่ า ข อ งภ า ระ ง านห ล้ ก ๖ ด้ า น
    นห้สอดคล้องก้บพ้นธกิจ และเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน ด้งนีน
        ๓.๑.๑ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มอาจารย์ประจา กาหนดส้ดส่วนภาระงานด้งนีน
            - ภาระงานด้านการสอน                       ่
                                  ไม่น้อยกว่า ๑๖ ช้วโมง/ ภาระงานต่อส้ปดาห์
            - พ้ฒนาน้กศึกษา                            ่
                                  ไม่น้อยกว่า ๒ ช้วโมง/ ภาระงานต่อส้ปดาห์
            - ภาระงานด้านการวิจย ฯ   ้                   ่
                                  ไม่น้อยกว่า ๕ ช้วโมง/ ภาระงานต่อส้ปดาห์
            - ภาระงานด้านการบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า ๗ ช้วโมง/ ภาระงานต่อส้ปดาห์  ่
                                              ่
            - ภาระงานด้านการทานุบารุงศิลปะ ฯ ไม่น้อยกว่า ๓ ช้วโมง/ ภาระงานต่อส้ปดาห์
            - ภาระงานด้านการบริหารการจ้ดการฯไม่น้อยกว่า ๒ ช้วโมง/ ภาระงานต่อส้ปดาห์  ่
          ๓.๑.๒ กลุ่มที่ ๒ กลุ่มอาจารย์พเิ ศษ กาหนดส้ดส่วนภาระงานด้งนีน
             - ภาระงานด้านการสอน                     ่
                                ไม่น้อยกว่า ๑๘ ช้วโมง/ ภาระงานต่อส้ปดาห์
             - พ้ฒนาน้กศึกษา                         ่
                                ไม่น้อยกว่า ๒ ช้วโมง/ ภาระงานต่อส้ปดาห์
             - ภาระงานด้านการวิจย ฯ ้                   ่
                                ไม่น้อยกว่า ๓ ช้วโมง/ ภาระงานต่อส้ปดาห์
                                         ่
             - ภาระงานด้านการบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า ๖ ช้วโมง/ ภาระงานต่อส้ปดาห์
                                          ่
             - ภาระงานด้านการทานุบารุงศิลปะ ฯ ไม่น้อยกว่า ๖ ช้วโมง/ ภาระงานต่อส้ปดาห์
                                              ่
             - ภาระงานด้านการบริหารการจ้ดการฯไม่น้อยกว่า ๒ ช้วโมง/ ภาระงานต่อส้ปดาห์
                                ้
          ๓.๑.๓ กลุ่มที่ ๓ กลุ่มอาจารย์ประจาผูดารงตาแหน่งบริหาร
              - หมายถึ ง อาจารย์ ป ระจ าที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ นผู้ บ ริ ห ารระด้ บ คณะ วิ ท ยาล้ ย สถาบ้ น
      แ ล ะ ร ะ ด้ บ ม ห า วิ ท ย า ล้ ย ที่ ต้ อ ง ป ฏิ บ้ ติ ง า น บ ริ ห า ร เ ต็ ม เ ว ล า
      แ ล ะ อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ที่ ท า ห น้ า ที่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ด้ บ ภ า ค วิ ช า ห รื อ ผู้ บ ริ ห า ร อื่ น ๆ
                 ้                             ้
      ที่สามารถเลือกปฏิบติภาระงานด้านการสอนและพ้ฒ นาน้กศึกษา วิจย บริการวิชาการ ทานุ บารุงศิลปะ
                       ่ ้
      การบริหารการจ้ดการและงานทีได้รบมอบหมายเพิม        ่


         
               ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ                          ๔
               พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย
                                       ั
                     มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์

          นนการก าหนดส้ด ส่ ว นภาระงานรายบุ ค คลจะต้ อ งค านึ ง ถึ ง ภาร กิจ ที่ ค ณะ สถาบ้น วิท ยาล้ย
      ส าน้ ก /ภาควิ ช า /สาขาวิ ช าร้บ ผิ ด ชอบ โดยก าหนดนห้ ส อดคล้ อ งก้บ ภารกิ จ โดยรวมของภาควิ ช า
                          น
      และอาจแตกต่ างจากที่กาหนดไว้ได้ ท้งนีนนห้เป็ นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาคณะ วิทยาล้ย
              ่
      สถาบ้น สาน้กทีเทียบเท่าคณะ
            ่
  ๓.๒ ข้อกาหนดเพิมเติมของเกณฑ์ภาระงานหล้ก ๖ ด้าน มีดงนีน        ้
              - ภ า ร ะ ง า น ด้ า น ก า ร ส อ น ง า น ส อ น น้ ก ศึ ก ษ า โ ด ย ต ร ง ห ม า ย ถึ ง
                 น
    การสอนน้กศึกษานนช้นเรียนหรือการสอนด้วยวิธีการอื่นที่คณะ สถาบ้น วิทยาล้ย สาน้กที่เทียบเท่าคณะ
      ่     น                        น
    ทีกาหนดขึนตามล้กษณะเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา ท้งนีนอาจารย์จะต้องมีภาระงานสอนน้กศึกษาโดยตรง
              - ภาระงานพ้ฒนาน้กศึกษา หมายถึง การนห้คาปรึกษาน้กศึกษานนด้านต่างๆ
              - ภาระงานด้ า นการวิ จ ้ย งานสร้ า งสรรค์ แ ละผลงานทางวิ ช าการบนฐานงานวิ จ ้ ย
             ้
    จะต้องมีงานวิจยตามหล้กเกณฑ์ท่ี กพอ. กาหนด อย่างน้อย ๑ เรื่อง นน ๒ ปี
              - ภ า ร ะ ง า น ด้ า น ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ห ม า ย ถึ ง
    การปฏิ บ ้ติ ภ ารกิ จ ด้ า นงานบริ ก ารวิ ช าการตามสาขาวิ ช าที่ สอดคล้ อ งก้บ พ้น ธกิ จ ของหน่ ว ยงาน
          ้            ้ ิ
    และได้รบการมอบหมาย / อนุมตจากหน่วยงานต้นส้งก้ด/มหาวิทยาล้ย
              -           ภ า ร ะ ง า น ด้ า น ก า ร ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะ ว้ ฒ น ธ ร ร ม
    ห ม า ย ถึ ง ก า ร ป ฏิ บ้ ติ กิ จ ก ร ร ม ห รื อ เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ง า น ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ว้ ฒ น ธ ร ร ม
     ่ ิ
    สีกจกรรมหล้กของมหาวิทยาล้ย
              -  ภาระงานด้ า นการบริห ารการจ้ด การและงานที่ไ ด้ ร ้บ มอบหมาย              หมายถึ ง
    การปฏิบ ้ติ ภ ารกิจ ด้ า นการบริห ารและงานที่ไ ด้ ร ้บ มอบหมายที่ส อดคล้อ งก้บ พ้น ธกิจ ของหน่ ว ยงาน
    แ ล ะ ไ ด้ ร้ บ ก า ร ม อ บ ห ม า ย                                           /
        ้ ิ                           ้ ิ
    อนุมตจากหน่วยงานต้นส้งก้ด/มหาวิทยาล้ยฯต้องปฏิบตภารกิจตามนโยบายการบริหารการจ้ดการและงานที่
       ้
    ได้รบมอบหมาย
    ๓.๓ กลุ่ม อาจารย์ประจาผู้ดารงตาแหน่ ง บริหารเต็ม เวลา สามารถเลือกปฏิบ ้ติงานด้า นการสอนได้ไ ม่เกิน ๖
         ่
       ช้วโมงทาการต่อส้ปดาห์
๔. เกณฑ์ภาระงานรวมของแต่ละคณะ/วิ ทยาลัย/สถาบัน/สานัก
           นนการจ้ด กลุ่ ม สถาบ้น อุ ด มศึก ษา มหาวิท ยาล้ย นราธิว าสราชนคริน ทร์ จ้ด อยู่ น นกลุ่ ม ที่ ข๒
ที่ เ น้ น ผ ลิ ต บ้ ณ ฑิ ต แ ล ะ พ้ ฒ น า ส้ ง ค ม ซึ่ ง มี ก า ร ก ร ะ จ า ย นน า ห น้ ก ข อ ง พ้ น ธ กิ จ ห ล้ ก ๖ ด้ า น
จึงได้กาหนดส้ดส่วนนนาหน้กของภาระงานแต่ละด้านเพื่อนห้เป็ นไปตามพ้นธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาล้ย ด้งนีน
    ๔.๑.          คณะ        วิทยาล้ย         สถาบ้น                ่
                                                  และสาน้กทีเทียบเท่าคณะ
        ่ ี
       ทีมภาระงานหล้กด้านการผลิตบ้ณฑิตและพ้ฒนาส้งคมของบุคลากรสายการสอน อาจารย์ประจา
           - สอน                           ร้อยละ ๔๕
           - พ้ฒนาน้กศึกษา                      ร้อยละ ๕
              ้
           - วิจย สร้างสรรค์ ผลงานวิชาการ               ร้อยละ ๑๕
           - บริการวิชาการ                      ร้อยละ ๒๐
           - ทานุบารุงศิลปว้ฒนธรรม                  ร้อยละ ๑๐
                           ่ ้
           - บริหารการจ้ดการและงานทีได้รบมอบหมาย           ร้อยละ ๕

         
               ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ                        ๕
               พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย
                                       ั
                  มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์

๔.๒.            คณะ     วิทยาล้ย         สถาบ้น               ่
                                           และสาน้กทีเทียบเท่าคณะ
    ่ ี
   ทีมภาระงานหล้กด้านการผลิตบ้ณฑิตและพ้ฒนาส้งคมของบุคลากรสายการสอน อาจารย์พเิ ศษ
       - สอน                         ร้อยละ ๕๒
       - พ้ฒนาน้กศึกษา                    ร้อยละ ๕
          ้
       - วิจย สร้างสรรค์ ผลงานวิชาการ             ร้อยละ ๘
       - บริการวิชาการ                    ร้อยละ ๒๐
       - ทานุบารุงศิลปว้ฒนธรรม                ร้อยละ ๑๐
                       ่ ้
       - บริหารการจ้ดการและงานทีได้รบมอบหมาย         ร้อยละ ๕
๔.๓.            คณะ     วิทยาล้ย        สถาบ้น               ่
                                           และสาน้กทีเทียบเท่าคณะ
    ่ ี                         ้   ่ ี
   ทีมภาระงานด้านการผลิตบ้ณฑิตและพ้ฒนาส้งคมของผูบริหารทีมวาระ มีภาระงานหล้กด้านการวิจย         ้
       - สอน                         ร้อยละ ๑๕
       - พ้ฒนาน้กศึกษา                    ร้อยละ ๕
           ้
       - วิจย สร้างสรรค์ ผลงานวิชาการ             ร้อยละ ๔๕
       - บริการวิชาการ                    ร้อยละ ๒๐
       - ทานุบารุงศิลปว้ฒนธรรม                ร้อยละ ๑๐
                        ่ ้
       - บริหารการจ้ดการและงานทีได้รบมอบหมาย         ร้อยละ ๕
๔ .๔ . ค ณ ะ วิ ท ย า ล้ ย ส ถ า บ้ น แ ล ะ ส า น้ ก ที่ เ ที ย บ เ ท่ า ค ณ ะ
   ที่ มี ภ า ร ะ ง า น ด้ า น ก า ร ผ ลิ ต บ้ ณ ฑิ ต แ ล ะ พ้ ฒ น า ส้ ง ค ม ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร ที่ มี ว า ร ะ
   มี ภ า ร ะ ง า น ห ล้ ก ด้ า น ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ( ห ม า ย ค ว า ม ว่ า บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร
             ้            ่ ้
   สอนหรือแก้ปญหานห้ชุมชนหรือองค์กรอื่นทีไม่สงก้ดมหาวิทยาล้ย)
       - สอน                         ร้อยละ ๑๕
       - พ้ฒนาน้กศึกษา                    ร้อยละ ๕
            ้
       - วิจย สร้างสรรค์ ผลงานวิชาการ             ร้อยละ ๑๕
       - บริการวิชาการ                    ร้อยละ ๔๕
       - ทานุบารุงศิลปว้ฒนธรรม                ร้อยละ ๑๐
                       ่ ้
       - บริหารการจ้ดการและงานทีได้รบมอบหมาย         ร้อยละ ๑๐
๔.๕.         คณะ      วิทยาล้ย      สถาบ้น            ่
                                      และสาน้กทีเทียบเท่าคณะ
     ่ ี                    ้    ่ ี
    ทีมภาระงานด้านการผลิตบ้ณฑิตและพ้ฒนาส้งคมของผูบริหารทีมวาระ   มีภาระงานหล้กด้านการบริหาร
    การสน้บสนุน
       - สอน                      ร้อยละ ๑๕
       - พ้ฒนาน้กศึกษา                 ร้อยละ ๕
          ้
       - วิจย สร้างสรรค์ ผลงานวิชาการ         ร้อยละ ๑๐
       - บริการวิชาการ                 ร้อยละ ๑๕
       - ทานุบารุงศิลปว้ฒนธรรม             ร้อยละ ๑๐
                    ่ ้
       - บริหารการจ้ดการและงานทีได้รบมอบหมาย      ร้อยละ ๔๕       
            ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ                    ๖
            พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย
                                    ั
                 มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์
การจาแนกประเภทของภาระงาน
 ลาดับ                 ประเภทภาระงาน            หน้ า
 ๑   ภาระงานด้านการสอน                          ๘
     ๑.๑  การสอนบรรยาย                         ๘
     ๑.๒          ่
        การสอนรูปแบบทีมุ่งเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาค้ญ          ๑๐
     ๑.๓        ้ ิ
        การสอนปฏิบตการ                        ๑๑
     ๑.๔  วิชาฝึกงาน/นิเทศงานน้กศึกษา                 ๑๔
     ๑.๕  วิชาส้มมนา/ห้วข้อเฉพาะทาง                  ๑๕
     ๑.๖             ้ ้
        วิชาโครงงาน /โครงงานวิจย/ปญหาพิเศษ/ศิลปะนิพนธ์/ภาคนิพนธ์   ๑๕
     ๑.๗  ภาระงานปริญญานิพนธ์ และสารนิพนธ์               ๑๖
     ๑.๘  ภาระงานสน้บสนุนงานสอน                    ๑๗
 ๒   ภาระงานด้านการพัฒนานักศึกษา                    ๑๙
              ่ี
     ๒.๑ ภาระงานอาจารย์ทปรึกษาน้กศึกษา                 ๑๙
 ๓            ั
     ภาระงานด้านการวิ จย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิ ชาการ       ๒๐
          ้ ่
     ๓.๑ งานวิจยทีกาล้งดาเนินการ                    ๒๐
     ๓.๒ ผลงานทางวิชาการ                        ๒๒
 ๔   ภาระงานด้านการบริ การวิ ชาการ                   ๒๕
                 ้
     ๔.๑ การเป็ นวิทยากร / ผูฝึกสอน                   ๒๕
                     ้
     ๔.๒ การเป็ นคณะกรรมการต่าง ๆ นห้กบหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาล้ย    ๒๕
     ๔.๓ การจ้ดทาเผยแพร่บทความทางวิชาการนนล้กษณะอื่น          ๒๖
        
            ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ       ๗
            พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย
                                    ั
                    มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์

       ๔.๔ การจ้ดประชุม อบรม ส้มมนา ประชุมวิชาการ                            ๒๗
                      ้ ่
       ๔.๕ การนห้บริการวิชาการนนฐานะผูเชียวชาญ                             ๒๗
       ๔.๖ การนห้บริการทางวิชาชีพ                                    ๒๘
  ๕    ภาระงานด้านการทานุบารุงศิ ลปวัฒนธรรม                               ๒๙
  ๖                          ั
       ภาระงานด้านการบริ หารการจัดการและงานที่ได้รบมอบหมาย                       ๒๙
               ้
       ๖.๑ ภาระงานของผูบริหาร                                      ๓๐
       ๖.๒ ภาระงานนนตาแหน่งบริหารอื่น ๆ                                 ๓๐
       ๖.๓ ภาระงานคณะกรรมการและอื่น ๆ                                  ๓๐
                    รายละเอียดการคิ ดภาระงานแต่ละด้าน

๑. ภาระงานด้านการสอน (ต่อภาคการศึกษา)
    - ภาระงานด้ า นการสอนนนทุ ก รู ป แบบต้ อ งเน้ น กระบวนการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ นส าค้ ญ
น ห้ คิ ด ร ว ม ก า ร ส อ น ทุ ก ห ล้ ก สู ต ร ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ล้ ย แ ล ะ ค ร อ บ ค ลุ ม ก า ร ส อ น ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท
นนที่นนี จ าแนกล้ก ษณะการสอนเป็ น การสอนบรรยาย การสอนที่มีก ระบวนการเรีย นรู้ท่ีเ น้ น ผู้ เ รีย นเป็ น ส าค้ญ
      ้
สอนปฏิบตินนห้องปฏิบติการ ้              ้
                   สอนภาคปฏิบติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ การควบคุมปริญญานิพนธ์ /สารนิพนธ์
วิชาส้มมนา project/ป  ้ญหาพิเศษ นิเทศงาน คุมน้กศึกษาฝึกงาน และปฏิบตงานอื่น ๆ ทีเกียวก้บการสอนน้กศึกษา
                                       ้ ิ      ่ ่
    - การบ้นทึกภาระงานสอนนห้ยดตามตารางสอนและล้กษณะการสอนทีกาหนดไว้นนคู่มอการสอน/หล้กสูตร
                    ึ                    ่        ื
    - ภาระงานด้านการสอนจะเพิมขึนตามจานวนผูเรียน โดยกาหนดจานวนผูเรียนนนช้นเรียนมาตรฐาน ด้งนีน
                   ่ น        ้             ้     น
                                      ้
                                   จานวนผูเรียน
            ระดับการศึกษา
                       ทฤษฎี                    ้
                                           ปฏิบติ
          ปริญญาตรีหรือต่ากว่า  ๓๐ไม่เกิน ๕๐ คน          ๑๕ ไม่เกิน ๓๐ คน
                                       ๓๐ ไม่เกิน ๕๐ คน
          ประกาศนียบ้ตรบ้ณฑิต  ๓๐ไม่เกิน ๕๐ คน           ๓๐ ไม่เกิน ๕๐ คน
          บ้ณฑิตศึกษา      ๒๐ไม่ต่ากว่า๑๕ คน          ๒๐ ไม่เกิน ๔๐ คน

     น         น                        ่ ่ น ่       น
    ท้งนีนการกาหนดขนาดช้นเรียนมาตรฐานเป็ นไป เพื่อการคานวณภาระงานการสอนทีเพิมขึน ซึงครอบคลุมต้งแต่
การเตรียมสอน การสอน การตรวจงาน การออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ และการรายงานลาด้บข้น  น
   - การสอนรายวิชาทีจะนามาคานวณภาระงานได้นนต้องเป็ นรายวิชานนหล้กสูตรของมหาวิทยาล้ยนราธิวาสราชน
            ่            ้น
ค ริ น ท ร์ ห รื อ ส ถ า บ้ น ส ม ท บ ที่ ไ ด้ ร้ บ ก า ร อ นุ ม้ ติ จ า ก ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ล้ ย
        
             ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ            ๘
             พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย ั
                   มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์

ห ล้ ก สู ต ร ข อ ง ส ถ า บ้ น อื่ น ที่ ม ห า วิ ท ย า ล้ ย มี ค ว า ม ร่ ว ม มื อ อ ย่ า ง เ ป็ น ท า ง ก า ร
                      ่ ้
รวมถึงหล้กสูตรประจาทางวิชาชีพของคณะทีได้รบการร้บรองจากสภาวิชาชีพตามกฎหมายและสามารถนาไปปร้บวุฒเิ พิ่
  น    น ู้        ้
มขึนได้ ท้งนีนผสอนจะต้องไม่ได้รบค่าตอบแทนการสอนจากหล้กสูตรด้งกล่าวข้างต้น
  - การบันทึกภาระงานด้านการสอน แบ่งออกเป็ นงานต่าง ๆ ด้งนีน
  ๑.๑ การสอนบรรยาย
     ความหมาย         ่                            ่ื
             การสอนทีอาจารย์ประจาไปบรรยายหรือสอนน้กศึกษานนห้องเรียนด้วยการนช้สอต่าง ๆ
               ่     ่
และงานเตรียมเนืนอหาการสอนและสือต่าง ๆ ทีนาไปสอน
    ระดั บ ประกาศนี ยบั ต รวิ ชาชี พ ระดั บ ประกาศนี ยบั ต รวิ ชาชี พชั ้น สู ง ระดั บ ปริ ญญาตรี
และระดับประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต
    ก. การสอนบรรยาย ขนาดช้นเรียนน
      ก        า       ห        น        ด      น      ห้
                      ้ ิ      น
      คณะกรรมการประจาหน่วยงานเป็ นผูพจารณาขนาดช้นเรียนตามความเหมาะสมของสาขาวิชา
            น     ่ ี ิ
        - ขนาดช้นเรียนทีมนิสตน้อยกว่า ๓๐ คน
                 น
        การสอนเป็ นคร้ง แรก การสอน ๑       ่
                           ช้ ว โมง   คิ ด เป็ นภาระงานได้ ๑.๕ ภาระงาน
    โดยประกอบด้ ว ยการเตรี ย มสอน การสอน การตรวจงาน การออกข้ อ สอบ การตรวจข้ อ สอบ
    และการรายงานลาด้บข้น น
                น
        การสอนซนาคร้งต่อไป         ่
                    การสอน ๑ ช้วโมง คิดเป็ นภาระงานได้ ๑ ภาระงาน
             ้
        การสอนซาหมายความถึง: การมีการเรียนการสอนหลายกลุ่มนนภาคการศึกษาเดียวก้น

             น    ่ ี ้
         - ขนาดช้นเรียนทีมนกศึกษา ≥ ๓๐ คน แต่ไม่เกิน ๕๐ คน
                น
         การสอนเป็ นคร้งแรก         ่
                     การสอน ๑ ช้วโมง คิดเป็ นภาระงานได้ ๒ ภาระงาน
                     โดยประกอบด้วยการเตรียมสอน      การสอน    การตรวจงาน
                     การออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ และการรายงานลาด้บข้นน
                          ้
                     ๒+(จานวนผูเรียน – ๓๐)/๓๐ ภาระงาน
               น
         การสอนซนาคร้งต่อไป          ่
                     การสอน ๑ ช้วโมง คิดเป็ นภาระงานได้ ๑.๕ ภาระงาน
         (การสอนซนาหมายความถึงการมีการเรียนการสอนหลายกลุ่มนนภาคการศึกษาเดียวก้น)
                             ้
                     ๑.๕+(จานวนผูเรียน – ๓๐)/๓๐ ภาระงาน
         -       น
           ขนาดช้น เรีย นที่มีน้ ก ศึก ษา ≥ ๕๐ คน แต่ ไ ม่ เ กิน ๑๐๐ คน และมีก ารมอบหมายงาน
                   ิ        ่ น          ิ ่        ิ
         การตรวจรายงาน นห้คดภาระงานเพิมขึนได้ตามส้ดส่วนนิสตทีลงทะเบียนจริง โดยนห้คดนนส้ดส่วน
             น
         การสอนคร้งแรก              ่
                      การสอน ๑ ช้วโมง คิดเป็ นภาระงานได้เท่าก้บ
                               ้
                      ๒ + (จานวนผูเรียน – ๕๐)/๕๐ ภาระงาน
               น
         การสอนซนาคร้งต่อไป            ่
                      การสอน ๑ ช้วโมง คิดเป็ นภาระงานได้เท่าก้บ
                                ้
                      ๑.๕ + (จานวนผูเรียน – ๕๐)/๕๐ ภาระงาน
        
              ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ                 ๙
             พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย
                                     ั
                   มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์

              น    ่ ี
       - ขนาดช้นเรียนทีมน้กศึกษา ≥ ๑๐๐ คน มีการมอบหมายงาน การตรวจรายงาน นห้คดภาระงาน             ิ
        เ พิ่ ม ขึน น ไ ด้ ต า ม ส้ ด ส่ ว น น้ ก ศึ ก ษ า ที่ ล ง ท ะ เ บี ย น จ ริ ง โ ด ย น ห้ คิ ด น น ส้ ด ส่ ว น ๑
                      ่ ่ น               ู
        ภาระงานต่อน้กศึกษาทีเพิมขึนทุก ๕๐ คน และคิดได้สงสุดไม่เกิน ๖ ภาระงาน
                                ่
                        การสอน ๑ ช้วโมง คิดเป็ นภาระงานได้เท่าก้บ
                                   ้
                        ๔ + (จานวนผูเรียน – ๑๐๐)/๑๐๐ ภาระงาน
       การสอนซนาคร้งต่อไปน                ่
                        การสอน ๑ ช้วโมง คิดเป็ นภาระงานได้เท่าก้บ
                                  ้
                        ๓ + (จานวนผูเรียน – ๑๐๐)/๑๐๐ ภาระงาน
                                  ้
     ข. การสอนบรรยายเป็ นภาษาต่างประเทศ ต้องได้รบความเห็นชอบจาก คณะ/วิทยาล้ย/สถาบ้น/อธิการบดี
มหาวิ ท ยาล้ ย โดยเป็ นความยิ น ยอมพร้ อ มนจของผู้ ส อน และนห้ พิ จ ารณาความพร้ อ มของผู้ เ รี ย น
      น
รวมท้ ง ต้ อ งมี ก ารประกาศนห้ ผู้ เ รี ย นทราบล่ ว งหน้ า ก่ อ นการลงทะเบี ย นเรี ย น โดยสอนเป็ นภาษา -
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ท้ น ง ร า ย วิ ช า ต ล อ ด ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ก า ห น ด น ห้ คิ ด ภ า ร ะ ง า น เ พิ่ ม ขึน น ร้ อ ย ล ะ ๕ ๐
ท้ น ง นีน ไ ม่ ร ว ม ก า ร ส อ น ร า ย วิ ช า ท้ ก ษ ะ ภ า ษ า อ้ ง ก ฤ ษ ที่ ต้ อ ง ส อ น เ ป็ น ภ า ษ า อ้ ง ก ฤ ษ
ก า ร ส อ น ภ า ษ า อ า ห ร้ บ เ ป็ น ภ า ษ า อ า ห ร้ บ ก า ร ส อ น ห ล้ ก สู ต ร น า น า ช า ติ ( โ ค ร ง ก า ร ป ก ติ )
แ ล ะ ก า ร ส อ น โ ค ร ง ก า ร พิ เ ศ ษ ที่ ส อ น เ ป็ น ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
             ่ ้           ่            ้
และอาจารย์ประจาทีได้รบการพิจารณาเพิมค่าตอบแทนนนกรณีตองสอนเป็ นภาษาต่างประเทศแล้วจะน้บภาระงา
    ่                            ่ ้          น
นเพิมไม่ได้ นอกจากนีนการสอนรายวิชาภาษาอื่น ๆ ทีตองสอนด้วยภาษาน้น ๆ ก็ไม่นบอยู่นนกรณีเช่นก้น    ้
   ระดับ บัณฑิ ตศึกษา
                 น
   ค. การสอนบรรยาย และขนาดช้นเรียน
    กาหนดนห้
          น    ่ ี ้
      - ขนาดช้นเรียนทีมนกศึกษาน้อยกว่า ๒๐ คน
           น
      การสอนคร้งแรก            ่
                  การสอน ๑ ช้วโมง คิดนห้ ๓ ภาระงาน
                  โดยประกอบด้วยการเตรียมสอน การสอน การตรวจงาน การออกข้อ
                                     น
                  สอบ การตรวจข้อสอบ และการรายงานลาด้บข้น
             น
      การสอนซนาคร้งต่อไป          ่
                  การสอน ๑ ช้วโมง คิดนห้ ๒ ภาระงาน
       - ขนาดช้นเรียนทีมนกศึกษา  ๒๐ คน แต่ไม่เกิน ๔๐ คน โดยประกอบด้วยการเตรียมสอนการสอน
           น    ่ ี ้
        การตรวจงาน การออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ และการรายงานลาด้บข้น   น
                         ่
                   การสอน ๑ ช้วโมง คิดเป็ นภาระงานได้เท่าก้บ
                           ้
                   ๓ + (จานวนผูเรียน – ๒๐)/๒๐ ภาระงาน
              น
       การสอนซนาคร้งต่อไป          ่
                   การสอน ๑ ช้วโมง คิดเป็ นภาระงานได้เท่าก้บ
                            ้
                   ๒ + (จานวนผูเรียน – ๒๐)/๒๐ ภาระงาน
       
             ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ                           ๑๐ 
            พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย
                                    ั
                      มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์

          - ขนาดช้นเรียนทีมนกศึกษา  ๔๐ คน แต่ไม่เกิน ๘๐ คน มีการมอบหมายงาน การตรวจรายงาน
               น    ่ ี ้
             ิ       ่ น            ่          ิ
           นห้คดภาระงานเพิมขึนได้ตามส้ดส่วนน้กศึกษาทีลงทะเบียนจริง โดยนห้คดนนส้ดส่วน ๑ ภาระงาน
                  ่ ่ น             ู
           ต่อน้กศึกษาทีเพิมขึนทุก ๔๐ คน และคิดได้สงสุดไม่เกิน ๖ ภาระงาน
                             ่
                       การสอน ๑ ช้วโมง คิดเป็ นภาระงานได้เท่าก้บ
                               ้
                       ๓ + (จานวนผูเรียน – ๔๐)/๔๐ ภาระงาน
                 น
          การสอนซนาคร้งต่อไป           ่
                       การสอน ๑ ช้วโมง คิดเป็ นภาระงานได้เท่าก้บ
                                ้
                       ๒ + (จานวนผูเรียน – ๔๐)/๔๐ ภาระงาน
     ง. ก า ร ส อ น บ ร ร ย า ย เ ป็ น ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ มี ห ล้ ก เ ก ณ ฑ์ เ ช่ น เ ดี ย ว ก้ บ ร ะ ด้ บ ป ริ ญ ญ า ต รี
               ิ        ่ น
       โดยกาหนดนห้คดภาระงานเพิมขึนร้อยละ ๓๐
     หมายเหตุ
     - กรณีทรายวิชานดมีผสอนมากกว่าหนึ่งคน
         ่ี     ู้
                       ่  ่                  ่
      นห้คานวณภาระงานตามส้ดส่วนจานวนช้วโมงทีอาจารย์ประจาได้ทาการสอนจริงต่อจานวนช้วโมงสอนโด
           น      น
      ยรวมท้งหมดของรายวิชาน้น
                     ้
    ๑.๒ การสอนรูปแบบที่เน้ นผูเรียนเป็ นสาคัญ
                      ี
      ความหมาย การสอนที่มกระบวนการมุ่งพ้ฒนาความรู้และท้กษะทางวิชาชีพ ท้กษะชีวตและท้กษะส้งคม  ิ
                         ้
รู ป แบบที่น ช้ ได้ แ ก่ การเรีย นรู้ จ ากกรณี ป ญ หา (Problem-based    learning,PBL) การเรีย นรู้ แ บบสรรคนิ ย ม
(Constructivism) การเรีย นรู้ท่ีเ น้ น การวิจ ้ย เพื่อ สร้า งองค์ค วามรู้ (Research-based learning) เป็ น ต้ น
            ิ
การคิดภาระงานนห้คดเท่าก้นทุกระด้บการศึกษา
       กาหนดนห้     อาจารย์ประจาที่เป็ นผูคม/นากลุ่ม (facilitator):
                            ้ ุ
                           ่
               - การควบคุมกลุ่ม ๑ ช้วโมง คิดเป็ นภาระงานได้ ๒ ภาระงาน
                   โดยประกอบด้วยการเตรียมสอน        สอน(ควบคุมกลุ่ม)             ออกข้อสอบ
                   ตรวจข้อสอบและรายงานคะแนน/ลาด้บข้น   น
                         น     ่
               - การคุมกลุ่มซนาคร้งต่อไป ๑ ช้วโมง คิดนห้ ๑ ภาระงาน
                          ้ ้
               อาจารย์ประจาที่เป็ นผูให้ขอมูล (resource person):
                    ้    ่
               - การนห้ขอมูล ๑ ช้วโมง คิดเป็ นภาระงานได้ ๑ ภาระงาน
   ๑.๓ การสอนปฏิ บติการ
           ั
     ความหมาย การสอนทีอาจารย์ประจาไปควบคุมและสอนน้กศึกษานนห้องปฏิบตการวิชาชีพอุตสาหกรรม
                ่                       ้ิ
            ้ ิ                 ิ
   งานฟาร์ม สอนปฏิบตทางคลินิก และพยาบาล การคิดภาระงานนห้คดเท่าก้นทุกระด้บการศึกษา
    ระดั บ ประกาศนี ยบั ต รวิ ชาชี พ ระดั บ ประกาศนี ยบั ต รวิ ชาชี พชั ้น สู ง ระดั บ ปริ ญญาตรี
และระดับประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต
         
               ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ                           ๑๑ 
               พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย
                                       ั
                    มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์

     ก.     กา รสอนป ฏิ บ ้ ติ หล้ ก สู ต รวิ ช า ชี พ ด้ า นคอมพิ ว เต อร์ บ้ ญ ชี ภา ษา ห รื อ เที ย บเท่ า
            ้             ้              ่
กาหนดนห้อาจารย์ประจาผูสอนและอาจารย์ประจาผูช่วยหล้กการสอน ๒-๓ ช้วโมง (เทียบเท่า ๑ หน่ วยกิต) การสอน ๑
 ่
ช้วโมงคิดเป็ นภาระงานได้ ๑.๕ ภาระงาน รวมได้ ๓ และ ๔.๕ ภาระงานตามลาด้บ โดยกาหนดไว้นนตารางสอน
               ่ ้
และมีการมอบหมายภาระหน้าทีนห้ชดเจนโดยกาหนดไว้นนตารางสอน และมีการมอบหมายภาระหน้าทีนห้ชดเจน      ่ ้
   กาหนดนห้
                  ้
             - ขนาดชันเรียนที่มีนักศึกษาน้ อยกว่า ๓๐ คน
                 ้
         อาจารย์ประจาผูสอนหลัก
                            ่
                   - การสอน ๑ ช้วโมงคิดเป็ นภาระงานได้ ๑.๕ ภาระงาน รวมได้ ๓ หรือ ๔.๕
             ภาระงานตามล าด้ บ โดยประกอบด้ ว ยการเตรี ย มสอน การสอน การตรวจงาน
             การออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ และการรายงานลาด้บข้น       น
                   -                น   ่
                          การสอนซนาคร้งต่อไปช้วโมงแรกคิด      ๓   หรือ     ๔.๕
                     น ่
             ภาระงานต่อคร้งช้วโมงถ้ดไปคิด ๒ หรือ ๓ ภาระงาน ตามลาด้บ
              น ้่                    ่    ่
             (ท้งนีนชวโมงแรกนห้ ๑.๕ ภาระงานต่อ ๑ ช้วโมง ช้วโมงถ้ดไปนห้ ๑ ภาระงาน ต่อ ๑ ช้วโมง)   ่
         อาจารย์ประจาผูช่วย
                ้
                  - การสอน ๒-๓       ่
                              ช้ว โมง  (เทีย บเท่ า ๑ หน่ ว ยกิต ) การสอน ๑
              ่
             ช้ว โมงคิ ด ภาระงานได้ ๑ ภาระงาน รวมได้ ๒ หรื อ ๓       ภาระงานตามล าด้ บ
             โดยประกอบด้วยการเตรียมสอน การสอน การตรวจงาน การออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ
             และการรายงานลาด้บข้น น
                         น
                  - การสอนซนาคร้งต่อไปคิดนห้ ๒ หรือ ๓ ภาระงานตามลาด้บ
                    ่
             การสอน ๑ ช้วโมง คิดเป็ นภาระงานได้ ๑ ภาระงาน
         หมายเหตุ: การสอนซนาหมายความถึงการมีการเรียนการสอนหลายกลุ่มนนภาคการศึกษาเดียวก้น


             - ขนาดช้นเรียนทีมนกศึกษา  ๓๐ คน แต่ไม่เกิน ๕๐ คน
                 น    ่ ี ้
                ้
         อาจารย์ประจาผูสอนหลัก
                  -   การสอน     ๑    ่
                               ช้วโมง   คิดเป็ นภาระงาน ๒ ภาระงาน
             โดยประกอบด้วยการเตรียมสอน การสอน การตรวจงาน การออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ
             และการรายงานลาด้บข้น  น
                           น      ่
                  - การคุมกลุ่มซนาคร้งต่อไป ๑ ช้วโมง คิดนห้ ๑.๕ ภาระงาน
         อาจารย์ประจาผูช่วย
                ้
                  - ก า ร ส อ น ๑ ช้ ่ ว โ ม ง คิ ด เ ป็ น ภ า ร ะ ง า น ๑ .๕ ภ า ร ะ ง า น
             โดยประกอบด้วยการเตรียมสอน การสอน การตรวจงาน การออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ
             และการรายงานลาด้บข้น  น
                           น     ่
                  - การคุมกลุ่มซนาคร้งต่อไป ๑ ช้วโมง คิดนห้ ๑ ภาระงาน


         
              ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ                    ๑๒ 
              พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย
                                      ั
                     มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์

     ข.    การสอนปฏิ บ ้ ติ ห ล้ ก สู ต รด้ า นวิ ช าชี พ อุ ต สาหกรรม งานฟาร์ ม เกษตร วิ ศ วกรรมศาสตร์
                           ี     ้           น
โดยมีการสาธิตหรือทดลองที่เกิดความเสี่ยง ที่มการปฏิบติควบคุมการสอนท้งภายนนและภายนอกห้องปฏิบติการ             ้
            ้                ้             ่
กาหนดนห้อาจารย์ประจาผูสอนและอาจารย์ประจาผูช่วยหล้ก การสอน ๒-๓ ช้วโมง (เทียบเท่า ๑ หน่วยกิต) การสอน ๑
 ่
ช้วโมง คิดเป็ นภาระงานได้ โดยกาหนดไว้นนตารางสอน และมีการมอบหมายภาระหน้าทีนห้ชดเจนด้งนีน    ่ ้
                   น     ่ ี ้
              - ขนาดช้นเรียนทีมนกศึกษาน้อยกว่า ๑๕ คน
                  ้
         อาจารย์ประจาผูสอนหลัก
                    - การสอน ๒-๓           ่
                                    ช้ว โมง    (เทีย บเท่ า ๑ หน่ ว ยกิต ) การสอน ๑
               ่
              ช้ว โมงคิด เป็ น ภาระงานได้ ๑.๕ ภาระงาน รวมได้ ๓ หรือ ๔.๕ ภาระงานตามลาด้บ
              โดยประกอบด้วยการเตรียมสอน การสอน การตรวจงาน การออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ
              และการรายงานลาด้บข้น      น
                    -                น    ่
                              การสอนซนาคร้งต่อไปช้วโมงแรกคิด      ๓    หรือ    ๔.๕
                      น ่
              ภาระงานต่อคร้งช้วโมงถ้ดไปคิด ๒ หรือ ๓ ภาระงาน ตามลาด้บ
                น ้่                     ่    ่
              (ท้งนีนชวโมงแรกนห้ ๑.๕ ภาระงานต่อ ๑ ช้วโมง ช้วโมงถ้ดไปนห้ ๑ ภาระงาน ต่อ ๑ ช้วโมง)     ่
          อาจารย์ประจาผูช่วย
                  ้
                   - การสอน ๒-๓       ่
                               ช้ว โมง  (เทีย บเท่ า ๑ หน่ ว ยกิต ) การสอน ๑
             ช้ ่ ว โ ม ง คิ ด ภ า ร ะ ง า น ไ ด้ ๑ ภ า ร ะ ง า น ร ว ม ไ ด้ ๒ ห รื อ ๓
             ภาระงานตามล าด้ บ โดยประกอบด้ ว ยการเตรี ย มสอน การสอน การตรวจงาน
             การออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ และการรายงานลาด้บข้น   น
                            น       ่
                   - การสอนซนาคร้งต่อไปคิดนห้ ๑ ช้วโมง คิดเป็ นภาระงานได้ ๑ ภาระงาน
             รวมได้๒ หรือ ๓ ภาระงานตามลาด้บ
             - ขนาดช้นเรียนทีมนกศึกษา  ๑๕ คน แต่ไม่เกิน ๓๐ คน
                 น    ่ ี ้
                ้
          อาจารย์ประจาผูสอนหลัก
                         ่
                  การสอน ๑ ช้วโมง คิดเป็ นภาระงาน ๒ ภาระงาน
                  โดยประกอบด้วยการเตรียมสอน การสอน การตรวจงาน การออกข้อสอบ
             การตรวจข้อสอบ และการรายงานลาด้บข้น   น
                            น      ่
                  - การคุมกลุ่มซนาคร้งต่อไป ๑ ช้วโมง คิดนห้ ๑.๕ ภาระงาน
          อาจารย์ประจาผูช่วย
                ้
                  - ก า ร ส อ น ๑ ช้ ่ ว โ ม ง คิ ด เ ป็ น ภ า ร ะ ง า น ๑ .๕
             ภาระงานโดยประกอบด้ว ยการเตรีย มสอน การสอน การตรวจงาน การออกข้อ สอบ
             การตรวจข้อสอบ และการรายงานลาด้บข้น   น
                            น      ่
                  - การคุมกลุ่มซนาคร้งต่อไป ๑ ช้วโมง คิดนห้ ๑ ภาระงาน
            ้ ิ        ้ ิ
     ค. การสอนปฏิบตการ-ควบคุมห้องปฏิบตการ     คลินิก    พยาบาล                 วิศวกรรมศาสตร์
       ่
ตามอ้ตราส่วนทีหล้กสูตรกาหนด (ขอนห้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาล้ยพิจารณา)
      ระดับปริญญาตรี

         
               ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ                      ๑๓ 
               พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย
                                       ั
             มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์

       ห ลั ก สู ต ร แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ ข น า ด ชั ้ น เ รี ย น จ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า
   ตามสภาวิ ชาชีพกาหนดการสอน ปฏิ บติทางคลิ นิก
                      ั
           ้
   อาจารย์ประจาผูสอนหลัก
       ก า ร ส อ น ป ฏิ บ้ ติ ง า น ๑ ช้ ่ว โ ม ง คิ ด เ ป็ น ภ า ร ะ ง า น ไ ด้ ๒ .๕ ภ า ร ะ ง า น
   โดยประกอบด้ว ยการเตรีย มสอน การสอน การตรวจงาน การออกข้อ สอบ การตรวจข้อ สอบ
              น
   และการรายงานลาด้บข้นโดยกาหนดไว้นนตารางสอน และมีการมอบหมายภาระหน้าทีนห้ชดเจน     ่ ้
   อาจารย์ประจาผูช่วยสอน
          ้
       ก า ร ส อ น ป ฏิ บ้ ติ ง า น ๑ ช้ ่ ว โ ม ง คิ ด เ ป็ น ภ า ร ะ ง า น ไ ด้ ๒
   ภาระงานโดยประกอบด้วยการเตรียมสอน การสอน การตรวจงาน การออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ
             น                          ่ ้
   และการรายงานลาด้บข้นโดยกาหนดไว้นนตารางสอน และมีการมอบหมายภาระหน้าทีนห้ชดเจน
                       ้
       หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ขนาดชันเรียนจานวนนักศึกษา ตามสภาวิ ชาชีพกาหนด
   การสอน ปฏิ บติทาง พยาบาล
         ั
          ้
   อาจารย์ประจาผูสอนหลัก
             ่
       การสอน ๑ ช้วโมง คิดเป็ นภาระงาน ๒ ภาระงานโดยประกอบด้วยการเตรียมสอน การสอน
   การตรวจงาน การออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ และการรายงานลาด้บข้นน
   อาจารย์ประจาผูช่วย
          ้
             ่
       การสอน ๑ ช้วโมง คิด เป็ น ภาระงาน ๑.๕ ภาระงาน โดยประกอบด้ว ยการเตรียมสอน
   การสอน การตรวจงาน การออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ และการรายงานลาด้บข้นน
                         ้
       หลักสูตรวิ ศวกรรมศาสตร์ ขนาดชันเรียนจานวนนักศึกษา ตามสภาวิ ชาชีพกาหนด
           ้
   อาจารย์ประจาผูสอนหลัก
               ่
       -การสอน ๑ ช้ว โมง คิด เป็ น ภาระงาน ๒ ภาระงานโดยประกอบด้ว ยการเตรีย มสอน
   การสอน การตรวจงาน การออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ และการรายงานลาด้บข้นน
                น     ่
       - การคุมกลุ่มซนาคร้งต่อไป ๑ ช้วโมง คิดนห้ ๑.๕ ภาระงาน   อาจารย์ประจาผูช่วย
           ้
               ่
       - การสอน ๑ ช้วโมง คิดเป็ นภาระงาน ๑.๕ ภาระงานโดยประกอบด้วยการเตรียมสอน
                                   น
   การสอน การตรวจงาน การออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ และการรายงานลาด้บข้น
                น     ่
       - การคุมกลุ่มซนาคร้งต่อไป ๑ ช้วโมง คิดนห้ ๑ ภาระงาน
       ้ ิ       ้ ิ       ี
ง. การสอนปฏิบตการ-คุมห้องปฏิบตการวิทยาศาสตร์ชวภาพ/เทคนิคเฉพาะสาขา
            น    ่ ี ้
        - ขนาดช้นเรียนทีมนกศึกษาน้อยกว่า ๓๐ คน
           ้
    อาจารย์ประจาผูสอนหลัก   
        ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ                    ๑๔ 
       พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย
                               ั
               มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์

              - ก า ร ส อ น ๑ ช้ ่ ว โ ม ง คิ ด เ ป็ น ภ า ร ะ ง า น ไ ด้ ๑ .๕ ภ า ร ะ ง า น
          โดยประกอบด้วยการเตรียมสอน การสอน การตรวจงาน การออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ
          และการรายงานลาด้บข้นน
                     น      ่
              - การสอนซนาคร้งต่อไป ๑ ช้วโมง คิดเป็ นภาระงานได้ ๑ ภาระงาน
      อาจารย์ประจาผูช่วย
            ้
              - ก า ร ส อ น ๑ ช้ ่ ว โ ม ง คิ ด ภ า ร ะ ง า น ไ ด้ ๑ ภ า ร ะ ง า น
         โดยประกอบด้วยการเตรียมสอน การสอน การตรวจงาน การออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ
         และการรายงานลาด้บข้น น
                        น     ่
              - การคุมกลุ่มซนาคร้งต่อไป ๑ ช้วโมง คิดเป็ นภาระงานได้ ๑ ภาระงาน
         - ขนาดช้นเรียนทีมนกศึกษา  ๓๐ คน แต่ไม่เกิน ๕๐ คน
             น    ่ ี ้
            ้
      อาจารย์ประจาผูสอนหลัก
              - ก า ร ส อ น ๑ ช้ ่ ว โ ม ง คิ ด เ ป็ น ภ า ร ะ ง า น ๒
         ภาระงานโดยประกอบด้ว ยการเตรีย มสอน การสอน การตรวจงาน การออกข้อ สอบ
         การตรวจข้อสอบ และการรายงานลาด้บข้น   น
                        น      ่
              - การคุมกลุ่มซนาคร้งต่อไป ๑ ช้วโมง คิดนห้ ๑.๕ ภาระงาน
      อาจารย์ประจาผูช่วย
            ้
              - ก า ร ส อ น ๑ ช้ ่ ว โ ม ง คิ ด เ ป็ น ภ า ร ะ ง า น ๑ .๕
         ภาระงานโดยประกอบด้ว ยการเตรีย มสอน การสอน การตรวจงาน การออกข้อ สอบ
         การตรวจข้อสอบ และการรายงานลาด้บข้น   น
                        น      ่
              - การคุมกลุ่มซนาคร้งต่อไป ๑ ช้วโมง คิดนห้ ๑ ภาระงาน
๑.๔ วิชาฝึ กงาน / นิ เทศงานนักศึกษา
  ก. ก า ร ดู แ ล น้ ก ศึ ก ษ า ฝึ ก ง า น / นิ เ ท ศ ง า น ห ม า ย ถึ ง
                       ่
    การฝึกงาน/นิเทศงานน้กศึกษานนรายวิชาทีระบุนนมหาวิทยาล้ย
                        ่
    กาหนดนห้ การฝึ กงาน/นิเทศงาน ๑ ช้วโมง คิดเป็ นภาระงานได้ ๑ ภาระงานและคิดได้ไม่เกิน ๗
           ภาระงานต่อว้น
  ข. การประเมินผลการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา ของน้กศึกษา
    กาหนดนห้ การประเมินน้กศึกษา ๑ คน คิดเป็ นภาระงานได้ ๑ ภาระงาน โดยคิดเป็ นภาระงานตรวจ
           รายงาน และนห้คะแนน
         ้
  ค. การเป็ นผูประสานงานการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา / นิเทศงานน้กศึกษา
    กาหนดนห้ การประสานงานการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา ๑ ภาคการศึกษา คิดภาระงานได้ ๑๖
           ภาระงาน รวมการติดต่อประสานงานก้บแหล่งฝึก การจ้ดน้กศึกษาฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
                   ่
  ง. การนาน้กศึกษาไปศึกษาดูงานทีปรากฏนนโครงร่างหล้กสูตร(course outline)ของรายวิชาสอน/หล้กสูตร
               ้ ิ    ่
    กาหนดนห้ การปฏิบตงาน ๑ ช้วโมง คิดเป็ นภาระงานได้ ๑ ภาระงาน แต่ไม่เกิน ๗ ภาระงานต่อว้น
๑.๕ วิ ชาสัมมนา / หัวข้อเฉพาะทาง

     
          ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ                 ๑๕ 
          พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย
                                  ั
                 มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์

               ่           ่             ้
  ความหมาย การสอนทีอาจารย์ประจาเป็ นทีปรึกษา ควบคุม และเข้าฟงการนาเสนอบทความ ห้วข้อเฉพาะ
                                            ้
  ทาง หรือผลงานทางวิชาการต่าง ๆ ของน้กศึกษา แล้วนห้ความเห็นเสนอแนะแก่นกศึกษานนห้องส้มมนา
  ก. ก า ร เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษ า / เ ชิ ง วิ ช า ก า ร / วิ ช า ส้ ม ม น า / ห้ ว ข้ อ เ ฉ พ า ะ ท า ง / อื่ น ๆ
    นนที่นนีเป็ นภาระงานรวมอาจารย์ประจาที่ปรึกษาทุกคน หากมีอาจารย์ประจาที่ปรึกษามากกว่า ๑ คน
                                     ่
    กาหนดนห้ถ่วงนนาหน้กตามส้ดส่วนภาระงานของอาจารย์ประจาทีปรึกษาแต่ละคนทีเกิดขึนจริง   ่ น
    กาหนดนห้ ห้วข้อส้มมนา/ห้วข้อเฉพาะทาง ๑ เรื่อง คิดภาระงานได้ ๑ ภาระงาน
          ้
  ข. การเป็ นผูสอนส้มมนา/ห้วข้อเฉพาะทาง
                  ่
    กาหนดนห้ การสอน ๑ ช้วโมง คิดภาระงานได้ ๑ ภาระงาน
                        ่ ี
  ค. การเป็ นกรรมการสอบวิชาส้มมนา นนทีนนเป็ นภาระงานของกรรมการแต่ละคน
    กาหนดนห้ ห้วข้อส้มมนา ๑ เรื่อง คิดภาระงานได้ ๑ ภาระงาน
           ้     ้้
  ง. การเป็ นผูประสานงาน/ผูจดการวิชาส้มมนา
    กาหนดนห้ ห้วข้อส้มมนา ๑ เรื่อง คิดภาระงานได้ ๑ ภาระงาน
               ั
๑.๖ วิชาโครงการ/โครงการวิจย/ปัญหาพิ เศษ/ศิ ลปนิ พนธ์/ภาคนิ พนธ์ (Term paper)
         ่             ้ ้
  ก. การเป็ นทีปรึกษา โครงการ/โครงการวิจย/ปญหาพิเศษ/ศิลปนิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ๑ โครงการ
    กาหนดนห้
           ที่ปรึกษาหลัก
               ๑ โครงการ คิดภาระงานได้ ๒ ภาระงานต่อส้ปดาห์
           ที่ปรึกษาร่วม
               ๑ โครงการ คิดภาระงานได้ ๑ ภาระงานต่อส้ปดาห์
         ้                     ้       ้ ้
  ข. การเรียนรูเป็ นรายบุคคล (Individual Study) การเรียนรูแบบแสวงหาความรูได้ดวยตนเอง (Self Study)
    กาหนดนห้ เทียบเท่า ๑ ภาระงานต่อส้ปดาห์ต่อ ๑ เรื่อง ต่อ ๑ คน (ต่อหน่วยกิต)
  ค. การควบคุมภาคสนาม
               ้ ิ    ่
    กาหนดนห้ การปฏิบตงาน ๑ ช้วโมง คิดเป็ นภาระงานได้ ๑ ภาระงาน แต่ไม่เกิน ๗ ภาระงานต่อว้น
                           ่ ี
  ง. การเป็ นกรรมการพิจารณาโครงร่างโครงการ นนทีนนเป็ นภาระงานของกรรมการแต่ละคน
    กาหนดนห้ โครงร่าง ๑ โครงการ คิดภาระงานได้ ๑ ภาระงาน
  จ. การเป็ น กรรมการสอบวิช าโครงการ/วิจ ้ย กรรมการพิจ ารณาผลงานโครงการ กรรมการกลาง
    กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เป็ น ภาระงานของกรรมการแต่ ล ะคน    โดยรวมภาระงานอ่ า น ตรวจ
    และประเมินรายงาน
                 ้
    กาหนดนห้ โครงการ / วิจย ๑ โครงการ คิดภาระงานได้ ๓ ภาระงาน๑.๗ ภาระงานปริญญานิ พนธ์ และสารนิ พนธ์
  ก. ก า ร เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า นิ พ น ธ์    น น ที่ นีน ก า ห น ด น ห้ อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ๑ ค น
    สามารถคุ ม ปริญ ญานิ พ นธ์ข องน้ก ศึก ษาได้ไ ม่ เ กิน ๕ คนต่ อ ภาคการศึก ษา (กรณี ท่ีม ากกว่ า ๕ คน


      
            ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ                      ๑๖ 
           พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย
                                   ั
                มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์

    ต้ อ ง ข อ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก บ้ ณ ฑิ ต วิ ท ย า ล้ ย )
              ้ น
    และการคิดภาระงานนห้นบต้งแต่การลงทะเบียนปริญญานิพนธ์ภาคการศึกษาแรก
    กาหนดนห้ ปริญญานิพนธ์ ๑ เรื่องต่อน้กศึกษา ป.โท/เอก ๑ คน สามารถคิดภาระงาน
                      ่ ิ  ้
          และมีจานวนภาคการศึกษาทีคดได้ดงนีน
 ระดับการศึ                          ภาระงานต่อสัปดาห์   จานวนภาคการศึกษา
               แผนการศึกษา
  กษา                            ประธาน กรรมการ     ที่ คิดตามจริ งแต่ไม่เกิ น
ปริญญาโท          ้
     แผน ก เน้นการวิจยเพื่อทาปริญญานิพนธ์
      แบบ ก ๑                       ๒      ๑          ๔
      แบบ ก ๒                       ๒      ๑          ๒
               ้
ปริญญาเอก แบบที่ ๑ เป็ นการวิจยเพื่อทาปริญญานิพนธ์        ๓     ๑.๕          ๖
     แบบที่ ๒                        ๓     ๑.๕          ๔
     เป็ นการศึกษารายวิชาและทาปริญญานิพนธ์
   หมายเหตุ:
                            ิ         ่
      ๑. การคิดจานวนน้กศึกษาแต่ละภาคการศึกษานห้คดจากจานวนน้กศึกษาทีลงทะเบียนเรียนจริง
                          ้             น
      ๒. การเป็ นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมนห้กบน้กศึกษาระด้บบ้ณฑิตศึกษาท้งนนคณะ นอกคณะ
        และนอกมหาวิ ท ยาล้ ย สามารถน ามาคิ ด เป็ นภาระงานคว บคุ ม ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ไ ด้
           ้   ้ ิ
        โดยได้รบอนุมตจากหน่วยงานต้นส้งก้ด/มหาวิทยาล้ย
   ข. การเป็ น กรรมการพิ จ ารณาโครงร่ า งปริ ญ ญานิ พ นธ์ (ยกเว้ น อาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ์ )
    น น ที่ นีน เ ป็ น ภ า ร ะ ง า น ข อ ง ก ร ร ม ก า ร แ ต่ ล ะ ค น
                               ่      ่ี
    และคิดนห้กรรมการพิจารณาโครงร่างปริญญานิพนธ์ทุกคนทีไม่นช่อาจารย์ทปรึกษาปริญญานิพนธ์ (ได้คด    ิ
                    ่
    ภาระงานรวมไว้นนภาระงานของทีปรึกษาปริญญานิพนธ์อยู่แล้ว)
    กาหนดนห้ โครงร่างปริญญานิพนธ์ปริญญาโท
      -         ๑ เรื่อง คิดภาระงานได้ ๓ ภาระงาน
          โครงร่างปริญญานิพนธ์ปริญญาเอก
       -        ๑ เรื่อง คิดภาระงานได้ ๔ ภาระงาน
   ค. การเป็ นกรรมการสอบปริญ ญานิ พ นธ์ นนที่นนีเ ป็ นภาระงานของกรรมการแต่ ละคน และคิด ได้เ ฉพาะ
           ่ ี       น
    ภาคการศึกษาทีมการประกาศแต่งต้งกรรมการ
    กาหนดนห้ ปริญญานิพนธ์ปริญญาโท ๑ เรื่อง คิดภาระงานได้ ๑๐ ภาระงาน โดยประกอบด้วย
               ภาระงานอ่าน      ๗   ภาระงาน
               ภาระงานสอบ      ๓   ภาระงาน
           ปริญญานิพนธ์ปริญญาเอก ๑ เรื่อง คิดภาระงานได้ ๑๒ ภาระงาน โดยประกอบด้วย
       
           ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ                    ๑๗ 
          พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย
                                  ั
                   มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์


                 ภาระงานอ่าน         ๙   ภาระงาน
                 ภาระงานสอบ         ๓   ภาระงาน
   ง. ก า ร เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษ า ส า ร นิ พ น ธ์            น น ที่ นีน ก า ห น ด น ห้ อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ๑ ค น
     ส า ม า ร ถ คุ ม ส า ร นิ พ น ธ์ ข อ ง น้ ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น ๑ ๐ ค น ต่ อ ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า
           น ่                  ่               ิ
     หากเป็ นท้งทีปรึกษาปริญญานิพนธ์และทีปรึกษาสารนิพนธ์นห้คดส้ดส่วนจานวนนิสตทีทาปริญญานิพนธ์       ิ ่
              ้          ่
     ๑ คนเทียบได้กบจานวนน้กศึกษาทีทาสารนิพนธ์ ๓ คน
     ก าหนดนห้ สารนิ พ นธ์ ๑           เรื่ อ งต่ อ น้ ก ศึ ก ษา ป.โท ๑         คน สามารถคิ ด ภาระงาน
     และมีจานวนภาคการศึกษาทีคดได้ดงนีน ่ ิ   ้
                                   ภาระงานต่อสัปดาห์
       ระดับการศึกษา        แผนการศึกษา                      จานวนภาคการศึกษาที่ คิด
                                   ประธาน กรรมการ
       ปริญญาโท      แผน ข                  ๑       -           ๒
                 เน้นการศึกษารายวิชา
   จ. การเป็ น กรรมการสอบสารนิ พ นธ์ นนที่นนี เ ป็ น ภาระงานของกรรมการแต่ ล ะคน และคิด ได้ เ ฉพาะ
            ่ ี       น
     ภาคการศึกษาทีมการประกาศแต่งต้งกรรมการ
     กาหนดนห้ สารนิพนธ์ ๑ เรื่อง คิดภาระงานได้ ๖ ภาระงาน โดยประกอบด้วย

                 ภาระงานอ่าน        ๓   ภาระงาน
                 ภาระงานสอบ         ๓   ภาระงาน
   ฉ. การเป็ นกรรมการสอบประมวลความรู้              ่ ี
                                นนทีนนเป็ นภาระงานของกรรมการแต่ละคน
     โดยคิดรวมภาระงานนนการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ สอบส้มภาษณ์ ฯลฯ
     กาหนดนห้ การสอบน้กศึกษา ๑ คน คิดภาระงานได้ ๒ ภาระงาน
                         ่ ี
   ช. การเป็ นกรรมการสอบว้ดคุณสมบ้ติ ป.เอก นนทีนนเป็ นภาระงานของกรรมการแต่ละคน
     กาหนดนห้ การสอบน้กศึกษา ๑ คน คิดภาระงานได้ ๓ ภาระงาน
๑.๘ ภาระงานสนับสนุนงานสอน
         ้                          ้
  ก. การเป็ นผูประสานงานรายวิชาบรรยายและรายวิชาปฏิบติการ (ไม่รวมวิชาโครงงาน/ส้มมนา/ฝึ กงาน)
    เ ป็ น ง า น ที่ ไ ด้ ร้ บ ม อ บ ห ม า ย น ห้ ป ร ะ ส า น ง า น ร า ย วิ ช า ต ล อ ด ก า ร ส อ น ร า ย วิ ช า น้ น น
    โ ด ย ค ร อ บ ค ลุ ม ก า ร จ้ ด ท า ต า ร า ง ส อ น ข อ ง ร า ย วิ ช า ก า ร ติ ด ต่ อ อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ผู้ ส อ น
    ก า ร ติ ด ต่ อ ก า ร น ช้ ห้ อ ง เ รี ย น ห้ อ ง ส อ บ แ ล ะ อื่ น ๆ
      ่ ี                     ้้
    นนทีนนเป็ นภาระงานรวมของอาจารย์ประจาผูรบผิดชอบรายวิชา หากมีอาจารย์ประจาผูรบผิดชอบมากกว่า    ้้
    ๑ คน กาหนดนห้ถ่วงนนาหน้กตามส้ดส่วนภาระงานของอาจารย์ประจาแต่ละคนทีเกิดขึนจริง       ่ น
    กาหนดนห้ ๑ รายวิชา คิดภาระงานได้ ๑ ภาระงานต่อส้ปดาห์
   ข. การแต่ ง เรีย บเรีย งเอกสารที่เ กี่ย วข้อ งก้บ การสอนที่ร ้บ ผิด ชอบ นนที่นนี เ ป็ น ภาระงานรวมของผู้แ ต่ ง
    เ รี ย บ เ รี ย ง ห า ก มี ผู้ ร่ ว ม เ ขี ย น ม า ก ก ว่ า ๑ ค น
    กาหนดนห้ถ่วงนนาหน้กตามส้ดส่วนภาระงานของอาจารย์ประจาแต่ละคนทีเกิดขึนจริง ่ น
      
            ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ                    ๑๘ 
           พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย        ั
               มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์
                ่ ิ นึ    น
 กาหนดนห้ งานแต่ง เรียบเรียงทีพมพ์ขนเป็นคร้งแรก
   ๑. เอกสารประกอบการสอน ๑ หน่วย คิดภาระงานได้ ๑๐ ภาระงาน/ภาคการศึกษา
       ื  ้ ิ
   ๒. คู่มอปฏิบตการ ๑ รายวิชา      คิดภาระงานได้ ๕ ภาระงาน/ภาคการศึกษา
   ๓. เอกสารคาสอน ๑ รายวิชา       คิดภาระงานได้ ๑๕ ภาระงาน/ภาคการศึกษา
   ๔. หน้งสือประกอบการสอน ๑ เล่ม ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ หน้า คิดภาระงานได้ ๕๐ ภาระงาน
      ง า น แ ก้ ไ ข / ป ร้ บ ป รุ ง ต้ อ ง มี ก า ร แ ก้ ไ ข ม า ก ก ว่ า ๗ ๐ %
    ิ                 ่               ่          น
  นห้คดภาระงานเป็ นส้ดส่วนของปริมาณงานทีได้ปร้บปรุง และคิดได้ไม่เกินครึงหนึ่งของงานพิมพ์คร้งแรก
 คาจาก้ดความ
     ๑ . เ อ ก ก า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส อ น ห ม า ย ถึ ง
              ่
 ผลงานทางวิชาการทีนช้ประกอบการสอนวิชานดวิชาหนึ่งตามหล้กสูตรของมหาวิทยาล้ยทีสะท้อนนห้เห็นเนืน     ่
           ี
 อหาวิชาและวิธการสอนอย่างเป็ นระบบ จ้ดเป็ นเครื่องมือสาค้ญของผู้สอนนนการนช้ประกอบการส อน
                            ี
 ประกอบด้วยแผนการสอน ห้วข้อบรรยายที่มรายละเอียดประกอบพอสมควร อาจเพิมรายชื่อบทความ          ่
 หน้ง สือ อ่ า นประกอบ บทเรีย บเรียงค้ด ย่ อ เอกสารที่เ กี่ยวเนื่ อ ง แผนภู มิ (chart) แถบเสีย ง (tape)
 หรือภาพเลื่อน (slide)
     ๒ .      เ อ ก ส า ร ค า ส อ น                       ห ม า ย ถึ ง
                ่
     ผลงานทางวิชาการทีนช้สอนรายวิชานดวิชาหนึ่งตามหล้กสูตรของมหาวิทยาล้ยทีสะท้อนนห้เห็นเนืนอห  ่
 า วิ ช า ที่ ส อ น แ ล ะ วิ ธี ก า ร ส อ น อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ
 โดยอาจพ้ฒ นาขึนน จากเอกสารประกอบการสอนจนมีค วามสมบู ร ณ์ ก ว่ า เอกสารประกอบการสอน
 จ้ดเป็ นเครื่องมือสาค้ญของผู้เรียนที่นาไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพิ่มเติมขึนนจากการเรียนนนวิชาน้ น นๆ
 ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย แ ผ น ก า ร ส อ น ห้ ว ข้ อ บ ร ร ย า ย ที่ มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ป ร ะ ก อ บ พ อ ส ม ค ว ร
 รายชื่อบทความหรือหน้งสืออ่านประกอบ และ/หรือบทเรียบเรียงค้ดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง และ/หรือ
 แ ผ น ภู มิ (chart)             แ ถ บ เ สี ย ง (tape)            ห รื อ ภ า พ เ ลื่ อ น (slide)
 แ ล ะ / ห รื อ ต้ ว อ ย่ า ง ห รื อ ก ร ณี ศึ ก ษ า ที่ น ช้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ ธิ บ า ย ภ า พ แ บ บ ฝึ ก ป ฏิ บ้ ติ
                 ่
 การอ้างอิงเพื่อขยายความทีมาและสาระของข้อมูลและบรรณานุกรมทีทนสม้ย        ่ ้
     ๓. ห น้ ง สื อ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส อ น                         ห ม า ย ถึ ง
               ่                                ่
 ผลงานทางวิชาการทีนช้สอนรายวิชานดวิชาหนึ่งตามหล้กสูตรของมหาวิทยาล้ยทีสะท้อนนห้เห็นเนืนอหาวิชา
 ที่ ส อ น แ ล ะ วิ ธี ก า ร ส อ น อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ
 โดยอาจพ้ฒ นาขึนน จากเอกสารประกอบการสอนหรือ เอกสารค าสอนจนมีค วามสมบู ร ณ์ ม ากขึนน
 จ้ดเป็ นเครื่องมือสาค้ญของผู้เรียนที่นาไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพิ่มเติมขึนนจากการเรียนนนวิชาน้นๆ           น
 เนืน อ หาสาระของหน้ ง สื อ ต้ อ งมี ค วามท้ น สม้ ย รู ป เล่ ม ประกอบด้ ว ย ค าน า สารบ้ ญ เนืน อ เรื่ อ ง
 การอธิ บ ายหรื อ การวิ เ คราะห์ การสรุ ป การอ้ า งอิ ง และบรรณานุ ก รมที่ เ ขีย นตามระบบสากล
   น                  ่ ้
 ท้งนีนอาจมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลทีทนสม้ย และครบถ้วน สมบูรณ์
                           ้
ค. การผลิตสื่อการสอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก้บการสอนที่รบผิดชอบ นนที่นนีเป็ นภาระงานรวมของผู้แต่ ง
  เ รี ย บ เ รี ย ง ห า ก มี ผู้ ร่ ว ม เ ขี ย น ม า ก ก ว่ า ๑ ค น

   
         ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ                         ๑๙ 
         พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย
                                 ั
                มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์

 ก า หนดนห้ ถ่ ว ง นน า ห น้ ก ตา ม ส้ ด ส่ ว นภา ระง า นข อง อาจ ารย์ ป ระ จ า แต่ ละค นที่ เ กิ ด ขึน น จ ริ ง
          ้  ่        น          ิ
 นนกรณีทเี่ ป็ นผูผลิตสือด้งกล่าวทุกข้นตอนด้วยตนเองนห้คดภาระงานเป็ น ๒ เท่า
 กาหนดนห้         ่     ่ น     น
          งานผลิตสือการสอนทีทาขึนเป็ นคร้งแรก

                                                ภาระงาน
                 ประเภท                 หน่ วยนับ
                                              ไม่เกิ น / ภาคเรียน
     ๑. Virtual classroom / e-learning courseware           ๑ เรื่อง         ๒๐
     ๒. CAI                              ๑ เรื่อง         ๒๐
        ี ้
     ๓. วิดทศน์ CD                          ๑ เรื่อง         ๒๐
     ๔. อุปกรณ์สาธิต เช่น model                   ๑ โครงการ          ๓๐
 คาจาก้ดความ
    ๑ . Virtual           classroom           ห รื อ ห้ อ ง เ รี ย น เ ส มื อ น ห ม า ย ถึ ง
             ่
 การเรียนการสอนทีกระทาผ่านระบบเครือข่าคอมพิวเตอร์ทเี่ ชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ของผูเรียนเข้าไว้กบเครื่ ้      ้
 อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ข อ ง ผู้ น ห้ บ ริ ก า ร เ ค รื อ ข่ า ย
                                          ื
 (File Server) และคอมพิวเตอร์ผู้น ห้บ ริก ารเว็บ (Web server)โดยนช้ส่อ ที่เป็ นต้ว หน้งสือ (Text-based)
 ห      รื    อ     ภ    า    พ    ก     ร     า   ฟิ    ก    (Graphical-
         น ู้                            ่
 based) ท้งนีนผเรียนสามารถร่วมกิจกรรมกลุ่มหรือตอบโต้แลกเปลียนความคิดเห็นก้บผูสอนหรือก้บเพื่อน    ้
 ร่ ว ม ช้ น น ไ ด้ โ ด ย น ช้ ก ร ะ ด า น ข่ า ว บ น อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต          ก ร ะ ด า น คุ ย ห รื อ
                            ้
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประโยชน์การเรียนรูผ่านเครือข่าย
      E-learning                    courseware                    ห ม า ย ถึ ง
 เ นืน อ ห า แ ล ะ เ ท ค นิ ค ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ ถู ก แ ป ล ง น ห้ อ ยู่ น น ล้ ก ษ ณ ะ ข อ ง สื่ อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
 ส าหร้บ นช้ ก ้บ ระบบการเรีย นการสอนที่ เ กี่ย วข้ อ งก้บ เทคโนโลยีเ ว็บ และเครือ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต
 รูปแบบของสื่อ courseware ได้แก่ หน้งสือประกอบการอบรม (Course book) หน้งสือคู่มอวิทยากร              ื
                     ื ้                        ื
 (Instructor's Guide) หน้งสือคู่มอผูเรียน (Student's Guide) หน้งสือคู่มอทางด้านเทคนิค (Technical
        ่             ้ ้          ่
 Guide) สือม้ลติมเี ดียระบบเรียนรูดวยตนเอง และสือการสอนนนรูป PowerPoint
     ๒. Computer-Aided Instruction (CAI) หรือ คอมพิว เตอร์ ช่ ว ยสอน                       หมายถึ ง
 ก า ร บ้ น ทึ ก เ นืน อ ห า วิ ช า แ ล ะ ล า ด้ บ วิ ธี ก า ร ส อ น ไ ว้ น น โ ป ร แ ก ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
                       ่
 แล้วคอมพิวเตอร์จะช่วยนาบทเรียนทีเตรียมไว้อย่างเป็ นระบบมานาเสนอนนรูปแบบทีเหมาะสมสาหร้บผูเ้ รี    ่
 ยนแต่ละคน
                     ่
ง. การคุมสอบ หมายถึง การคุมสอบตามทีกาหนดไว้นนตารางสอน จานวนอาจารย์ประจาทีคุมสอบ  ่
            ่
  เป็ นไปตามตารางสอบทีภาควิชา/สาขาวิชากาหนด และเป็ นภาระงานของอาจารย์ประจาแต่ละคน
    
        ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ            ๒๐ 
        พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จยั
                 มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์

      กาหนดนห้         ่
            การคุมสอบ ๑ ช้วโมง คิดเป็ นภาระงานได้ ๑ ภาระงาน

๒. ภาระงานด้านการพัฒนานักศึกษา
   ๒.๑ ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา
          ่ี          น
     ก. อาจารย์ทปรึกษาน้กศึกษา (แต่งต้งโดยคณะ)
      กาหนดนห้ ๑ ภาคการศึกษา คิดภาระงานได้ ๑ ภาระงานต่อส้ปดาห์
          ่ี
    ข. อาจารย์ทปรึกษาชมรม/สโมสร/กิจกรรมน้กศึกษา
      กาหนดนห้ ๑ ชมรมต่อภาคการศึกษา คิดภาระงานได้ไม่เกิน ๑ ภาระงานต่อส้ปดาห์
           ่ี
    ค. อาจารย์ทปรึกษาหอพ้กน้กศึกษา
      กาหนดนห้ ๑ ภาคการศึกษา คิดภาระงานได้ไม่เกิน ๑ ภาระงานต่อส้ปดาห์
           ั
๓. ภาระงานด้านการวิ จย งานสร้างสรรค์และผลงานทางวิ ชาการ (๑ ปี การศึกษา ๒ ภาคเรียน)
   - ภาระงานการผลิตผลงานจากการวิจยต้องได้รบความเห็นชอบจากภาควิชาหรือสาขาวิชา/คณะ/วิทยาล้ย/สถาบ้
                   ้    ้
                                ้   ้      ้   ้
    น/มหาวิทยาล้ยนช้เวลานนการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยได้รบทุนวิจยหรือไม่ได้รบทุนวิจย
   - งานวิจยจะต้องมีการเขียนรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบ้บสมบูรณ์เมื่อดาเนินการเสร็จสิน
       ้                                       น
                ั
 การบันทึกภาระงานด้านการวิ จย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ แบ่งออกเป็ นงานต่าง ๆ ด้งนีน
       ั
  ๓.๑ งานวิจยที่กาลังดาเนิ นการ
         ้ ่ ้                  ้              ้
    ก. งานวิจยทีได้รบทุน การคิดภาระงานของโครงการวิจยนห้แปรผ้นตามจานวนเงินทุนวิจย แหล่งทุนวิจย้
                 ้
      และประเภทของงานวิจย ด้งนีน
         - แปรผ้นตามจานวนเงินทุนวิจย (A) คิดจากจานวนเงินทุนวิจยแต่ละปี ของโครงการ (หน่วย:
                         ้             ้
          บาทต่อปี )           ้      น
                    โครงการวิจย กาหนดวงเงินข้นต่าน้อยกว่าหรือเท่าก้บ ๕๐,๐๐๐ บาท
                   ้ ่                     ่ ่ น
          คิดภาระงานวิจยเริมต้นได้ ๖ ภาระงานต่อส้ปดาห์และทุกวงเงินทีเพิมขึน ๑๐,๐๐๐ บาท
                  ่               ่         ้
          คิดภาระงานเพิมได้ ๐.๑ ภาระงานต่อส้ปดาห์ สูตรทีนช้นนการคานวณ มีดงนีน
                 ้
            ภาระงานพืนฐาน เท่ากับ
                             ้ ่
            [๖ + (จานวนเต็มของ(จานวนเงินทุนวิจยทีเกิน ๕๐,๐๐๐ (บาทต่อปี )/๑๐,๐๐๐) x ๐.๑)]
            สูตรการคานวณคือ [๖ + Rounddown((A-๕๐,๐๐๐)/๑๐,๐๐๐) x ๐.๑]
                          ้ น
            ต้วอย่างการคานวณภาระงานวิจยพืนฐานแปรผ้นตามเงินทุนวิจย ้
                          ั
                  จานวนเงิ นทุนวิ จยต่อปี (A)   ภาระงานต่อสัปดาห์
                    < ๕๐,๐๐๐ บาท            ๖
                    ๗๐,๐๐๐ บาท            ๖.๒
                    ๑๐๐,๐๐๐ บาท            ๖.๕
        - แปรผ้นตามแหล่งทุนวิจย (B) กาหนดแหล่งทุนวิจยและค่าต้วคูณภาระงานวิจยเป็ น ๓ ประเภท
                   ้          ้           ้
         ด้งแสดงนนตารางข้างล่าง
                          ั
                    แหล่งทุนวิ จย (B)     ค่าตัวคูณภาระงาน
                   ้
                ทุนวิจยภายนนมหาวิทยาล้ย           ๑
       
            ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ                 ๒๑ 
           พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย
                                   ั
                        มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์

                           ้
                        ทุนวิจยภายนอกมหาวิทยาล้ย                 ๑.๕
                            ้
                        ทุนวิจยต่างประเทศ                     ๒
           - แปรผ้นตามประเภทของงานวิจย ้                                           (C)
                        ้            ้
            กาหนดค่าต้วคูณภาระงานวิจยจาแนกตามประเภทของงานวิจย                   เป็ น    ๒     ล้กษณะ
            ด้งแสดงนนตารางข้างล่าง

                                  ั
                        ลักษณะของโครงการวิ จย (C)           ค่าตัวคูณภาระงาน
                             ้ ่
                        โครงการวิจยเดียว                    ๑
                              ้
                        โครงการชุดวิจย                     ๑.๕

          - ภาระงานวิจยต่อโครงการที่คานวณได้ นนที่นนีเป็ นภาระงานของผู้วิจยทุกคนที่มีภาระงานเท่าก้น
                   ้                                ้
ถึ ง แม้ ว่ า โครงการวิ จ ้ ย น้ นน จะมี ผู้ ร่ ว มวิ จ ้ ย หลายคนก็ ต าม นห้ น้ บ ได้ ว่ า ทุ ก คนนนที ม วิ จ ้ ย มี ภ าระงานเท่ า ก้ น
         ่
ตามภาระงานทีคานวณได้ โดยที่
               ้               ้ ้
           ๑. ผูบริหารโครงการชุดวิจย / ผูอานวยการแผนงานวิจย        ้
             กาหนดนห้ ๑ ชุดโครงการ คิดภาระงานได้ไม่เกิน ๔ ภาระงานต่อส้ปดาห์
                          ่ ่ ้         ้             ้
           ๒. ห้วหน้าโครงการเดียวทีตองทาเป็ นทีมวิจย / ห้วหน้าโครงการวิจยย่อยนนชุดโครงการวิจย           ้
                                ้
             กาหนดนห้ ๑ ชุดโครงการวิจยย่อย คิดภาระงานได้ไม่เกิน ๒ ภาระงานต่อส้ปดาห์
           - ก า ร คิ ด ภ า ร ะ ง า น ข อ ง โ ค ร ง ก า ร วิ จ้ ย ที่ ก า ล้ ง ด า เ นิ น ก า ร
น ห้ คิ ด ภ า ร ะ ง า น ไ ด้ ต า ม ร ะ ย ะ เ ว ล า ข อ ง ส้ ญ ญ า ก า ร วิ จ ้ ย ก ร ณี ที่ ง า น วิ จ ้ ย ไ ม่ แ ล้ ว เ ส ร็ จ ต า ม ก า ห น ด
ถ้ า ไ ด้ ร้ บ ก า ร อ นุ ม้ ติ ข ย า ย ส้ ญ ญ า จ า ก ท า ง ม ห า วิ ท ย า ล้ ย ห รื อ ห น่ ว ย ง า น เ จ้ า ข อ ง ทุ น วิ จ้ ย
             ้ ่               ่
นห้สามารถนางานวิจยทีดาเนินการนนช่วงเวลาทีขอขยายเวลาโครงการมาคิดเป็ นภาระงานได้ แต่เวลานีน
          น
ขยายส้ญญาท้งหมดรวมแล้วไม่เกิน ๑๒ เดือน คิดภาระงานได้ ๓ ภาระงานต่อส้ปดาห์ ตามเวลาทีขยาย                 ่
           - การคิ ด จ านวนเงิ น ทุ น วิ จ ้ ย นนกรณี ท่ี โ ครงการวิ จ ้ ย มี ร ะยะเวลาด าเนิ น การมากกว่ า ๑ ปี
น ห้ น ช้ จ า น ว น เ งิ น ทุ น วิ จ้ ย เ ป็ น ร า ย ปี ต า ม ที่ ร ะ บุ ไ ว้ น น ข้ อ เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร วิ จ้ ย
หากนนโครงการไม่ ไ ด้ ร ะบุ จ านวนเงิ น ทุ น วิ จ ้ ย เป็ นรายปี นห้ ห ารเฉลี่ ย จ านวนเงิ น ทุ น วิ จ ้ ย ท้ ง โครงการ       น
         ่      ้ ่
แล้วนาค่าเฉลียเงินทุนวิจยทีได้มานช้นนการคานวณภาระงานวิจยนนปี นน ๆ    ้    ้น
           - โครงการวิจยทีไม่ได้รบทุนจะต้องได้รบความเห็นชอบจากคณะ/วิทยาล้ย/สถาบ้น/สาน้กงานเทียบเท่า
                   ้ ่    ้        ้
คณะ และมหาวิทยาล้ย โดยจะได้ภาระงานเท่าก้บ ๒ ภาระงานต่อส้ปดาห์ โดยคิดระยะเวลาไม่เกิน ๑๒ เดือน
           - โครงการวิจยที่ได้รบทุนจากแหล่งอื่นๆที่ไม่ผ่านคณะ/วิทยาล้ย /สถาบ้น /สาน้กงานเทียบเท่าคณะ
                    ้   ้
                  ้
และมหาวิทยาล้ย จะต้องได้รบความเห็นชอบจากคณะ/วิทยาล้ย/สถาบ้น/สาน้กงานเทียบเท่าคณะ และมหาวิทยาล้ย
โดยจะได้ภาระงานเท่าก้บ ๒ ภาระงานต่อส้ปดาห์ ระยะเวลาตามส้ญญาการร้บทุน
                       ั           ั          ั
         ตัวอย่างการคานวณภาระงานวิ จยแปรผันตามเงิ นทุนวิ จยและประเภทของงานวิ จย
           กาหนดนห้                 ้
                 สูตรนนการคานวณภาระงานด้านวิจย คือ
                    ้ ่                              ้             ้
    [๖+(จานวนเต็มของ(จานวนเงินทุนวิจยทีเกิน๕๐,๐๐๐(บาทต่อปี)/๑๐,๐๐๐)x๐.๑)]xต้วคูณตามแหล่งเงินทุนวิจยxต้วคูณตามประเภทของงานวิจย
                    หรือ [๖ + Rounddown((A-๕๐,๐๐๐)/๑๐,๐๐๐) x ๐.๑] x B x C

           
                 ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ                             ๒๒ 
                 พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย
                                         ั
                     มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์

                     ้       ู้   ้              ้     ้
          ต้วอย่าง: โครงการวิจย ๑ โครงการ มีผร่วมวิจย ๓ คน เป็ นโครงการ ๒ ปี ได้รบเงินทุนวิจยจาก
          สกว          ้
                นนวงเงินวิจย   ๒    ล้านบาท         ้         ้ ่
                                    เป็ นงานวิจยประเภทโครงการวิจยเดียว
            ่ี ิ     ้                  ้          ิี
          ปี ทคดภาระงานวิจยเป็ นปีแรกของโครงการ กาหนดวงเงินวิจยไว้ ๘๖๕,๐๐๐ บาท มีวธคานวณด้งนีน

                   = [๖ + (จานวนเต็มของ(๘๖๕,๐๐๐-๕๐,๐๐๐)/๑๐,๐๐๐) x ๐.๑)] x ๑.๕ x ๑
                   = [๖ + (๘๑ x ๐.๑)] x ๑.๕ x ๑
                   = ๒๑.๑๕ ภาระงานต่อส้ปดาห์
               ้               ิ         ่
      ข. รายงานโครงการวิจยฉบ้บสมบูรณ์ / Manuscript นห้คดภาระงานได้เฉพาะทีระบุไว้นนส้ญญากาหนดนห้
                   ้
         ๑. รายงานโครงการวิจยฉบ้บสมบูรณ์ ๑ ฉบ้บ คิดภาระงานได้ ๒๐ ภาระงาน
    ่ี ี ู้ ่  ้
นนกรณีทมผรวมวิจยหลายคน นห้ทุกคนได้ภาระงานเท่าก้น หรือ
           ๒. Manuscript
           - Manuscript ๑ ฉบ้บ คิดภาระงานได้ ๓๐ ภาระงาน                 สาหร้บห้วหน้าโครงการวิจย้
        ่ ี ิ ้
โดยวารสารทีตพมพ์ตองเป็ นวารสารระด้บชาติ                                   ่   ่
                                                     ทีไม่อยูนนฐานข้อมูล
    ่ี ี ู้ ่    ้             ่
นนกรณีทมผรวมวิจยหลายคนนห้ทุกคนได้ภาระงานกึงหนึ่งของห้วหน้าโครงการวิจย หรือ ้
           - Manuscript ๑ ฉบ้บ คิดภาระงานได้ ๔๐ ภาระงาน                             ้
                                                  สาหร้บห้วหน้าโครงการวิจย
         ่ ี ิ ้
โดยวารสารทีตพมพ์ตองเป็ นวารสารระด้บนานาชาติ        ่   ่
                            ทีไม่อยูนนฐานข้อมูล                ่ี ี ู้ ้
                                                 นนกรณีทมผร่วมวิจยหลายคน
              ่         ้
นห้ทุกคนได้ภาระงานกึงหนึ่งของห้วหน้าโครงการวิจย หรือ
           - Manuscript ๑ ฉบ้บ คิดภาระงานได้ ๕๐ ภาระงาน                             ้
                                                  สาหร้บห้วหน้าโครงการวิจย
         ่ ี ิ ้
โดยวารสารทีตพมพ์ตองเป็ นวารสารระด้บชาติ         ่
                           ทีอยู่นนฐานข้อมูล                  ่ี ี ู้ ้
                                                 นนกรณีทมผร่วมวิจยหลายคน
               ่         ้
นห้ทุกคนได้ภาระงานกึงหนึ่งของห้วหน้าโครงการวิจย หรือ
           - Manuscript ๑ ฉบ้บ คิดภาระงานได้ ๖๐ ภาระงาน                            ้
                                                  สาหร้บห้วหน้าโครงการวิจย
          ่ ี ิ ้
โดยวารสารทีตพมพ์ตองเป็ นวารสารระด้บนานาชาติ         ่
                             ทีอยู่นนฐานข้อมูล               ่ี ี ู้ ้
                                                 นนกรณีทมผร่วมวิจยหลายคน
                ่         ้
นห้ทุกคนได้ภาระงานกึงหนึ่งของห้วหน้าโครงการวิจย หรือ
                   วารสารระด้บชาติ         วารสารระด้บนานาชาติ
                  ่                 ่
               ไม่อยูนนฐานข้อมูล อยู่นนฐานข้อมูล ไม่อยูนนฐานข้อมูล อยู่นนฐานข้อมูล
         Manuscript     ๓๐        ๕๐        ๔๐        ๖๐
           ่ี ี ู้ ่ ้             ่             ้
        นนกรณีทมผรวมวิจยหลายคน นห้ทุกคนได้ภาระงานกึงหนึ่งของห้วหน้าโครงการวิจย
   ๓.๒ ผลงานทางวิ ชาการ
     ความหมาย บทความทางวิชาการทีเผยแพร่นนรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงตารา หน้งสือ หรือผลงานนนล้กษณะ
                           ่
      ่
   อื่นทีมุ่งเน้นการพ้ฒนาองค์ความรูนหม่   ้
     ก. ผ ล ง า น วิ จ้ ย / บ ท ค ว า ม วิ จ้ ย ที่ ตี พิ ม พ์ น น ว า ร ส า ร ( Publication)            ห ม า ย ถึ ง
        ผลง า นที่ เ รี ย บ เรี ย งขึน น โ ดย นช้ เ นืน อห า จา กผ ลง านวิ จ ้ ย ที่ ก าล้ ง ท า อยู่ ห รื อ ท า เสร็ จ ไ ป แ ล้ ว
        เ พื่ อ น า ไ ป ตี พิ ม พ์ น น ว า ร ส า ร ท า ง วิ ช า ก า ร
          ่ ี          ่้    น
        นนทีนนรวมถึงบทความทีจดทาขึนโดยนาเอาผลงานปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนิสตจากการเป็ นอาจารย์     ิ
        ป ร ะ จ า ที่ ป รึ ก ษ า ไ ป ตี พิ ม พ์ น น ว า ร ส า ร ท า ง วิ ช า ก า ร ด้ ว ย
          
                 ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ                           ๒๓ 
                พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย           ั
                   มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์

    ท้ น ง นีน ต้ อ ง มี ชื่ อ อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ป ร า ก ฏ อ ยู่ น น ฐ า น ะ ผู้ เ ขี ย น ห ล้ ก ห รื อ ผู้ เ ขี ย น ร่ ว ม
    แ ต่ ย ก เ ว้ น ก ร ณี ที่ เ ป็ น ผ ล ง า น ป ริ ญ ญ า นิ พ น ธ์ ข อ ง อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า เ อ ง
    หรือ ผลงานวิจ ้ย ที่อ าจารย์ป ระจ าท าเพื่อ นห้ส าเร็จ การศึก ษานนระด้บ ปริญ ญาโท หรือ ปริญ ญา เอก
    ท้ น ง นีน ร ว ม ง า น Reprint                                    น น ก ลุ่ ม นีน ด้ ว ย
    ภ า ร ะ ง า น ที่ คิ ด น น ที่ นนี เ ป็ น ภ า ร ะ ง า น ร ว ม ข อ ง ผู้ เ ขี ย น ห า ก มี ผู้ ร่ ว ม เ ขี ย น ม า ก ก ว่ า ๑ ค น
                                   ้
    กาหนดนห้ถ่วงนนาหน้กตามส้ดส่วนภาระงานของผูเขียนแต่ละคนทีเกิดขึนจริง แบ่งเป็ น   ่ น
    ๑. Reprint ๑ ฉบ้บ คิด ภาระงานได้ ๖๐ ภาระงาน โดยวารสารที่ตีพิมพ์ ต้องเป็ น วารสารระด้บชาติ
       ห รื อ ที่ ไ ม่ อ ยู่ น น ฐ า น ข้ อ มู ล
       แต่ เป็ นไปตามมาตรฐานของหล้กเกณฑ์แ ละวิธีก ารพิจ ารณาตาแหน่ ง ทางวิชาการตามประกาศ
                    ่ี ี ู้     ้                 ่
       ก.พ.อ. นนกรณีทมผร่วมวิจยหลายคน นห้ทุกคนได้ภาระงานกึงหนึ่งของห้วหน้าโครงการวิจย                  ้
    ๒. Reprint ๑ ฉบ้บ คิดภาระงานได้ ๑๑๐ ภาระงาน โดยวารสารที่ตีพิมพ์ต้องเป็ นวารสารระด้บชาติ
       ที่     อ       ยู่       น  น    ฐ     า      น      ข้    อ     มู   ล
       แต่ เป็ นไปตามมาตรฐานของหล้กเกณฑ์แ ละวิธีก ารพิจ ารณาตาแหน่ ง ทางวิชาการตามประกาศ
                    ่ี ี ู้      ้
       ก.พ.อ. นนกรณีทมผร่วมวิจยหลายคน นห้ทุกคนได้ภาระงานกึงหนึ่งของห้วหน้าโครงการวิจย่                   ้
    ๓. Reprint ๑ ฉ บ้ บ คิ ด ภ า ร ะ ง า น ไ ด้ ๑ ๐ ๐ ภ า ร ะ ง า น
       โ ด ย ว า ร ส า ร ที่ ตี พิ ม พ์ ต้ อ ง เ ป็ น ว า ร ส า ร ร ะ ด้ บ น า น า ช า ติ
       ที่อ ยู่ น นไม่ อ ยู่ น นฐานข้อ มู ล ที่ไ ด้ร ้บ การร้บ รองจาก สกอ. สกว. นนกรณี ท่ีมีผู้ร่ ว มวิจ ้ย หลายคน
                         ่
       นห้ทุกคนได้ภาระงานกึงหนึ่งของห้วหน้าโครงการวิจย          ้
    ๔. Reprint ๑ ฉ บ้ บ คิ ด ภ า ร ะ ง า น ไ ด้ ๑ ๕ ๐ ภ า ร ะ ง า น
                 ่ ี ิ                       ่
       โดยวารสารทีตพมพ์ต้องเป็ นวารสารระด้บนานาชาติ ทีอยู่นนฐานข้อมูลทีได้รบการร้บรองจาก สกอ.    ่ ้
       สกว. หรือฐานข้อมูลสากล เช่น ISI, Science Citation Index (SCI), Ei Compendex, INSPEC,
       Science Driect, Pubmed, AGRICOLA (AGRI Cultural Online Access), ERIC (Education
                        ่ี ี ู้    ้
       Database) นนกรณีทมผร่วมวิจยหลายคน นห้ทุกคนได้ภาระงานกึงหนึ่งของห้วหน้าโครงการวิจย ่                  ้
                 วารสารระด้บชาติ                     วารสารระด้บนานาชาติ
              ่
           ไม่อยูนนฐานข้อมูล อยู่นนฐานข้อมูล                ่
                                         ไม่อยูนนฐานข้อมูล อยู่นนฐานข้อมูล
       Reprint     ๖๐        ๑๑๐                    ๑๐๐       ๑๕๐
          ่ี ี ู้ ่ ้             ่             ้
      นนกรณีทมผรวมวิจยหลายคน นห้ทุกคนได้ภาระงานกึงหนึ่งของห้วหน้าโครงการวิจย
  หมายเหตุ ส าหร้บ บทความวิจ ้ย ที่ไ ด้ร ้บ การค้ด เลือ กนห้ตีพิม พ์ร วมเล่ ม ร่ ว มก้บ บทความวิจ ้ย อื่น ๆ
โดยมีค ณะกรรมการพิจ ารณา      (pear review) นห้ ถือ เป็ น หน้ ง สือ หรือ วารสารระด้บ นานาชาติ
                    ้น
หากหน้งสือหรือวารสารระด้บนานาชาตินนอยู่นนฐานข้อมูลสากล
        ้ ่
  ข. ผลงานวิจยทีนาเสนอนนล้กษณะอื่น
    ๑. บ ท ค ว า ม ป ริ ท้ ศ น์ ( review            article)         ห ม า ย ถึ ง
      ผลงานทางวิช าการที่เ รีย บเรีย งขึนน และได้ร ้บ การตีพิม พ์น นวารสารทางวิช าการ โดยมีก ารสรุ ป
                   ้       ้
      วิเคราะห์ ส้งเคราะห์ความรูจากผลงานวิจยและ/หรือผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ได้อย่างช้ดเจน
      กาหนดนห้       ิ              ้
               ตีพมพ์นนวารสารระด้บชาติ-ได้รบเชิญ
                - ๑ เรื่อง คิดภาระงานได้ ๔๐ ภาระงาน
      
            ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ                              ๒๔ 
            พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย
                                    ั
                 มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์

                 ิ              ้
                ตีพมพ์นนวารสารระด้บชาติ-ไม่ได้รบเชิญ
                 - ๑ เรื่อง คิดภาระงานได้ ๓๐ ภาระงาน
                  ิ              ้
                ตีพมพ์นนวารสารระด้บนานาชาติ-ได้รบเชิญ
                 - ๑ เรื่อง คิดภาระงานได้ ๘๐ ภาระงาน
                   ิ              ้
                ตีพมพ์นนวารสารระด้บนานาชาติ-ไม่ได้รบเชิญ
                 - ๑ เรื่อง คิดภาระงานได้ ๖๐ ภาระงาน
        บทความ            วารสารระด้บชาติ             วารสารระด้บนานาชาติ
                      ้
                    ได้รบเชิญ       ้
                            ไม่ได้รบเชิญ          ้
                                          ได้รบเชิญ       ้
                                                  ไม่ได้รบเชิญ
          ้
     บทความปริทศน์           ๔๐        ๓๐             ๘๐       ๖๐
           ่ี ี ู้  ้                     ่
    นนกรณีทมผร่วมวิจยหลายคน นห้ทุกคนได้ภาระงานกึงหนึ่งของห้วหน้าโครงการวิจย                ้
   ๒. ผ ล ง า น วิ จ้ ย ที่ น า เ ส น อ น น ที่ ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ( proceeding)               ห ม า ย ถึ ง
    ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร ที่ ไ ด้ น า เ ส น อ น น ที่ ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ท้ นง น น ร ะ ด้ บ ช า ติ แ ล ะ น า น า ช า ติ
    ที่ เ ป็ นการน าเสนอนนรู ป แบบ Oral           presentation       หรื อ Poster      presentation
    น น ที่ นีน เ ป็ น ภ า ร ะ ง า น ร ว ม ข อ ง ผู้ น า เ ส น อ ผ ล ง า น ห ล้ ก แ ล ะ ผู้ ร่ ว ม เ ส น อ ผ ล ง า น
    ห า ก มี ผู้ ร่ ว ม เ ส น อ ผ ล ง า น ม า ก ก ว่ า ๑ ค น
    นห้ถ่วงนนาหน้กตามส้ดส่วนภาระงานของแต่ละคนทีเกิดขึนจริง     ่ น
    กาหนดนห้
          ประเภทการนาเสนอผลงาน              จานวน         ภาระงาน
               ่
     Oral presentation-ทีประชุมฯ ระด้บชาติ               ่
                                   ๑ เรือง        ๒๐
                ่
     Oral presentation-ทีประชุมฯ ระด้บนานาชาติ          ๑ เรือง ่       ๖๐
                   ่
     Poster presentation-ทีประชุมฯ ระด้บชาติ           ๑ เรือง  ่      ๑๐
                    ่
     Poster presentation-ทีประชุมฯระด้บนานาชาติ         ๑ เรือง   ่     ๓๐
      ิ
     ตีพมพ์ proceeding full paper ระด้บชาติ           ๑ เรือง    ่    ๖๐
       ิ
     ตีพมพ์ proceeding full paper ระด้บนานาชาติ         ๑ เรือง     ่   ๘๐
ค. บทความทางวิชาการ / ผลงานอื่น ๆ
  ๑. บ ท ค ว า ม ท า ง วิ ช า ก า ร                               ห ม า ย ถึ ง
    งา นเขี ย นท าง วิ ช า กา รที่ เ รี ย บ เรี ย งขึน น แ ละ ได้ ร ้ บ การตี พิ ม พ์ น นวา รสา รท าง วิ ช ากา ร
    โ ด ย มี ก า ร ก า ห น ด ป ร ะ เ ด็ น ที่ ต้ อ ง ก า ร อ ธิ บ า ย ห รื อ วิ เ ค ร า ะ ห์ อ ย่ า ง ช้ ด เ จ น
    มีการวิเคราะห์ประเด็นด้งกล่าวตามหล้กวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์นนประเด็นน้นได้          น
            ้              ้         น
    มีการนาความรูจากแหล่งต่างและงานวิจยมาเรียบเรียงขึนเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
    กาหนดนห้         ิ
             ตีพมพ์นนวารสารระด้บชาติ
                 - ๑ เรื่อง คิดภาระงานได้ ๑๕ ภาระงาน
                  ิ
             ตีพมพ์นนวารสารระด้บนานาชาติ
                 - ๑ เรื่อง คิดภาระงานได้ ๓๐ ภาระงาน
        บทความ            วารสารระด้บชาติ              วารสารระด้บนานาชาติ

    
          ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ                             ๒๕ 
          พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย
                                  ั
                    มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์

                         ้
                       ได้รบเชิญ         ้
                                 ไม่ได้รบเชิญ        ้
                                            ได้รบเชิญ         ้
                                                      ไม่ได้รบเชิญ
        บทความวิชาการ           -         ๑๕            -         ๓๐
           ่ี ี ู้ ่ ้             ่             ้
       นนกรณีทมผรวมวิจยหลายคน นห้ทุกคนได้ภาระงานกึงหนึ่งของห้วหน้าโครงการวิจย
      ๒. ทร้พย์สนทางปญญา
           ิ    ้
        ๒.๑ ลิขสิทธิ ์         ระด้บชาติ             ๕๐    ภาระงาน
                        ระด้บนานาชาติ           ๑๐๐    ภาระงาน
            ิ ้
        ๒.๒ อนุสทธิบตร         ระด้บชาติ             ๑๕๐    ภาระงาน
                        ระด้บนานาชาติ           ๓๐๐    ภาระงาน
             ้
        ๒.๓ สิทธิบตร          ระด้บชาติ             ๒๕๐    ภาระงาน
                        ระด้บนานาชาติ           ๕๐๐    ภาระงาน
      ๓. ตารา
           ๑ บท ภาษาไทย คิดภาระงานได้ไม่เกิน ๑๕ ภาระงาน
       กาหนดนห้
                ภาษาต่างประเทศ คิดภาระงานได้ไม่เกิน ๓๐ ภาระงาน
   หมายเหตุ : ๑ บท ไม่ต่ากว่า ๑๐ หน้า
    ต า ร า ห ม า ย ถึ ง เ อ ก ส า ร ท า ง วิ ช า ก า ร ที่ เ รี ย บ เ รี ย บ อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ
ค ร อ บ ค ลุ ม เ นืน อ ห า ส า ร ะ ข อ ง วิ ช า ห รื อ เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง วิ ช า ห รื อ ข อ ง ห ล้ ก สู ต ร ก็ ไ ด้
โ ด ย มี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ ส้ ง เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม รู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
และสะท้ อ นนห้ เ ห็ น ถึ ง ความสามารถนนการถ่ า ยทอดวิ ช านนระด้ บ อุ ด มศึ ก ษา /ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี
เ นืน อ ห า ส า ร ะ ข อ ง ต า ร า ต้ อ ง มี ค ว า ม ท้ น ส ม้ ย ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ที่ เ ป็ น ต า ร า นีน
อ า จ พ้ ฒ น า ม า จ า ก เ อ ก ส า ร ค า ส อ น จ น ถึ ง ร ะ ด้ บ ที่ มี ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ ที่ สุ ด
ซึ่ ง ผู้ อ่ า น อ า จ เ ป็ น บุ ค ค ล อื่ น ที่ มิ น ช่ ผู้ เ รี ย น น น วิ ช า น้ น น
                                    น
แต่ ส ามารถอ่ า นและท าความเข้า นจนนสาระของต าราน้ น ด้ว ยตนเองได้ โดยไม่ ต้ อ งเข้า ศึก ษานนวิช าน้ น               น
รู ป เล่ ม ของต าราประกอบด้ ว ย ค าน า สารบ้ ญ เนืน อ เรื่ อ ง การอธิ บ ายหรื อ การวิ เ คราะห์ การสรุ ป
                                 น
การอ้างอิงและบรรณานุ กรมที่เขียนตามระบบสากล ท้งนีนอาจมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทนสม้ย และครบถ้วน       ้
            ้ ้
สมบูรณ์ รวมถึงมีดชนีคนคา/ข้อความ การอธิบายสาระสาค้ญมีความช้ดเจน โดยอาจนช้ขอมูล แผนภาพ ต้วอย่าง       ้
       ึ          ้
หรือกรณีศกษาประกอบ จนผูอ่านสามารถทาความเข้านจนนสาระสาค้ญน้นได้โดยเบ็ดเสร็จ       น
       ๔. หน้งสือ
        กาหนดนห้       ๑ บท ภาษาไทย คิดภาระงานได้ไม่เกิน ๑๐ ภาระงาน
                          ภาษาต่างประเทศ คิดภาระงานได้ไม่เกิน ๒๐ ภาระงาน
    หมายเหตุ :    ๑ บท ไม่ต่ากว่า ๑๐ หน้า
    หน้ ง สื อ หม ายถึ ง เอกสารทางวิ ช าการที่ เ รี ย บเรี ย งขึน น โดยมี ร ากฐานทางวิ ช า การที่ ม ้ น ค ง        ่
      ้     ้    ่        ้
และนห้ทศนะของผูเขียนทีสร้างเสริมปญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการนห้แก่สาขาวิชาน้นๆ                  น
แ ล ะ / ห รื อ ส า ข า วิ ช า ที่ เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง มี ค ว า ม ต่ อ เ นื่ อ ง เ ชื่ อ ม โ ย ง น น เ นืน อ ห า แ ล ะ ค ร อ บ ค ลุ ม
โดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งสอดคล้อ งหรือ เป็ น ไปตามข้อ ก าหนดของหล้ก สูต รหรือ ของวิช านดวิช าหนึ่ ง นนหล้ก สูต ร
แ ล ะ ไ ม่ จ า เ ป็ น ต้ อ ง น า ไ ป น ช้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น น น วิ ช า น ด วิ ช า ห นึ่ ง
เนืน อ หาสาระของหน้ ง สือ ต้ อ งมีค วามท้น สม้ ย รู ป เล่ ม ของหน้ ง สือ ประกอบด้ ว ยค าน า สารบ้ญ เนืน อ เรื่อ ง
       
             ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ                           ๒๖ 
             พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย
                                     ั
                     มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์

  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร ส รุ ป ก า ร อ้ า ง อิ ง แ ล ะ บ ร ร ณ า นุ ก ร ม ที่ เ ขี ย น ต า ม ร ะ บ บ ส า ก ล
    น
  ท้ ง นีน อ าจมี ก ารอ้ า งอิ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ท ้ น สม้ ย และครบถ้ ว น สมบู ร ณ์ รวมถึ ง มี ด ้ ช นี ค้ น ค า/ข้ อ ความ
  การอธิ บ ายสาระส าค้ญ มี ค วามช้ด เจน โดยอาจนช้ ข้อ มู ล แผนภาพ ต้ว อย่ า ง หรือ กรณี ศึ ก ษาประกอบ
     ้
  จนผูอ่านสามารถทาความเข้านจนนสาระสาค้ญน้นได้โดยเบ็ดเสร็จ   น

๔. ภาระงานด้านการบริ การวิ ชาการ (๑ ปี การศึกษา ๒ ภาคเรียน)
                 น              ่ ้     ้ิ
   - ภาระงานด้านบริการวิชาการท้งภายนนและภายนอกมหาวิทยาล้ย ทีได้รบการอนุมตจากหน่วยงานต้นส้งก้ด
   - การบันทึกภาระงานด้านการบริการวิชาการ แบ่งออกเป็ นงานต่าง ๆ ด้งนีน

  ๔.๑ การเป็ นวิทยากร
             ่ ้
  (คิดภาระงานได้เฉพาะทีได้รบเชิญจากหน่วยงานภายนนมหาวิทยาล้ยและหน่วยงานภาคร้ฐ
      ้    ้ ิ
  โดยได้รบการอนุมตจากหน่วยงานต้นส้งก้ด)
     ก. วิทยากร
                  ้
       กาหนดนห้ กรณีไม่ได้รบค่าตอบแทน
                             ่
                 - การบรรยาย/ฝึกสอน ๑ ช้วโมง คิดเป็ นภาระงานได้ ๒ ภาระงาน
                ้
            กรณีได้รบค่าตอบแทน
                              ่
                 - การบรรยาย/ฝึกสอน ๑ ช้วโมง คิดเป็ นภาระงานได้ ๑ ภาระงาน
                   ั
  ๔.๒ การเป็ นคณะกรรมการให้กบหน่ วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
    ก. การเป็ นกรรมการวิชาการ                         กรรมการวิชาชีพระด้บชาติ
       ่ ้      น
      ทีได้รบการแต่งต้งจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาล้ย
                    ่
      กาหนดนห้ การประชุม ๑ ช้วโมง คิดเป็ นภาระงานได้ ๑ ภาระงาน
           ้ ิ            ้
    ข. การไปปฏิบตงานตรวจสอบ/ประเมินนห้กบหน่วยงานภายนอกคณะ/วิทยาล้ย/สถาบ้นหรือมหาวิทยาล้ยโ
          ้
      ดยได้รบการอนุมติ ้
                  ้
      กาหนดนห้ กรณีไม่ได้รบค่าตอบแทน
                      ้ ิ    น
                 - การปฏิบตงาน ๑ คร้ง คิดเป็ นภาระงานได้ ๓ ภาระงาน
                ้
            กรณีได้รบค่าตอบแทน
                      ้ ิ    น
                 - การปฏิบตงาน ๑ คร้ง คิดเป็ นภาระงานได้ ๑ ภาระงาน
  ๔.๓ การจัดทาเผยแพร่บทความทางวิชาการในลักษณะอื่น
           ิ      ่
    ก. การเผยแพร่วชาการทางสือต่าง ๆ
      ๑. การเผยแพร่ทางโทรท้ศน์
       กาหนดนห้ ๑ เรื่อง คิดภาระงานได้ ๓ ภาระงาน
      ๒. การเผยแพร่ทางวิทยุ / เวบไซท์
       กาหนดนห้ ๑ เรื่อง คิดภาระงานได้ ๑ ภาระงาน
                       ่ ่
      ๓. การเผยแพร่ทางหน้งสือพิมพ์ / สือสิงพิมพ์ / นิตยสาร / แผ่นพิมพ์
       กาหนดนห้ ๑ เรื่อง คิดภาระงานได้ ๑ ภาระงาน
                      ่ ี                   ้้
    ข. การจ้ดทาวารสารทางวิชาการ นนทีนนเป็ นภาระงานของบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ผูจดการแต่ละคน
                ่ี  ้
      ๑. วารสารระด้บชาติทไม่ได้รบการร้บรอง
        
              ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ                         ๒๗ 
              พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย
                                      ั
                 มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์

       กาหนดนห้ บรรณาธิการวารสารทางวิชาการ
                - ๑ ฉบ้บ คิดภาระงานได้ ๑๕ ภาระงาน
             ้
            ผูช่วยบรรณาธิการวารสารทางวิชาการ
                - ๑ ฉบ้บ คิดภาระงานได้ ๑๐ ภาระงาน
            กองบรรณาธิการวารสารฯ
                - ๑ ฉบ้บ คิดภาระงานได้ ๗.๕ ภาระงาน
              ้้    ้   ้้
            ผูจดการ และผูช่วยผูจดการ
 -                ๑ ฉบ้บ คิดภาระงานได้ ๕ ภาระงาน
                ่ี ้
      ๒. วารสารระด้บชาติทได้รบการร้บรอง
       กาหนดนห้ บรรณาธิการวารสารทางวิชาการ
                 - ๑ ฉบ้บ คิดภาระงานได้ ๒๐ ภาระงาน
             ้
            ผูช่วยบรรณาธิการวารสารทางวิชาการ
                 - ๑ ฉบ้บ คิดภาระงานได้ ๑๕ ภาระงาน
            กองบรรณาธิการวารสารฯ
                 - ๑ ฉบ้บ คิดภาระงานได้ ๑๐ ภาระงาน
              ้้     ้   ้้
            ผูจดการ และผูช่วยผูจดการ
 -                ๑ ฉบ้บ คิดภาระงานได้ ๕ ภาระงาน
      ๓. วารสารระด้บนานาชาติ
       กาหนดนห้ บรรณาธิการวารสารทางวิชาการ
                - ๑ ฉบ้บ คิดภาระงานได้ ๓๐ ภาระงาน
             ้
            ผูช่วยบรรณาธิการวารสารทางวิชาการ
                - ๑ ฉบ้บ คิดภาระงานได้ ๒๐ ภาระงาน
            กองบรรณาธิการวารสารฯ
                - ๑ ฉบ้บ คิดภาระงานได้ ๑๕ ภาระงาน
              ้้    ้   ้้
            ผูจดการ และผูช่วยผูจดการ
 -                ๑ ฉบ้บ คิดภาระงานได้ ๑๐ ภาระงาน
๔.๔     การจัดประชุม     อบรม  สัมมนา      ประชุมวิชาการ  และนิ ทรรศการทางวิชาการ
    ่ ี         ้้
นนทีนนเป็ นภาระงานรวมของผูจดงาน            ู้
                       หากมีผร่วมจ้ดงานมากกว่า      ๑       คน
                     ้         ่ น
กาหนดนห้ถ่วงนนาหน้กตามส้ดส่วนภาระงานของผูร่วมงานแต่ละคนทีเกิดขึนจริง
  ู้
นห้ผเข้าร่วมจ้ดได้ภาระงานเท่าก้นทุกคน                    ่
                         ประธานกรรมการได้ภาระงานเพิมอีก   ๑    เท่า
                  ่
กรรมการและเลขานุการได้ภาระงานเพิมอีก ๐.๕ เท่า
      ก. การจ้ดฝึกอบรม ส้มมนา
        กาหนดนห้ ๑ โครงการ คิดภาระงานได้ ด้งนีน
               การจัดอบรม สัมมนา       ภาระงาน
              ภายนนมหาวิทยาล้ย          ๓๐

       
            ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ            ๒๘ 
            พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย
                                    ั
               มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์

            ระด้บชาติ             ๖๐
            ระด้บนานาชาติ          ๑๒๐
               ่ ้     ้ ิ
  ข. การจ้ดประชุมวิชาการ (ทีได้รบการอนุมตโครงการ)
    กาหนดนห้ ๑ โครงการ คิดภาระงานได้ ด้งนีน

             การจัดประชุมวิ ชาการ    ภาระงาน
            ระด้บคณะภายนนมหาวิทยาล้ย     ๕๐
            ระด้บชาติ/มหาวิทยาล้ย      ๑๐๐
            ระด้บนานาชาติ          ๒๐๐
  ค. การจ้ดนิทรรศการทางวิชาการ
                                        ้
    กาหนดนห้ ๑ โครงการ คิดภาระงานได้ ๓๐ ภาระงานและแบ่งภาระงานตามส้ดส่วนของผูร่วมจ้ด
  ง. การจ้ดกิจกรรมทางวิชาการ เสวนาวิชาการ (journal club)
           ้
    กาหนดนห้ ผูนากิจกรรม
                  ้ ิ   ่
              - การปฏิบตงาน ๑ ช้วโมง คิดเป็ นภาระงานได้ ๒ ภาระงาน
            ้
          ผูเข้าร่วมกิจกรรม
                   ้ ิ    ่
              - การปฏิบตงาน ๑ ช้วโมง คิดเป็ นภาระงานได้ ๑ ภาระงาน
                   ้
๔.๕ การให้บริการวิชาการในฐานะผูเชี่ยวชาญ
           ่ น
  ก. อาจารย์ประจาพีเลียง (mentor)
                ้ ิ   ่                ่ ้ ิ
    กาหนดนห้ การปฏิบตงาน ๑ ช้วโมง คิดเป็นภาระงานได้ ๑ ภาระงานตามทีปฏิบตจริง
     ่
  ข. ทีปรึกษาผลงานวิชาการ
    กาหนดนห้ ๑ เรื่องต่อ ๑ โครงการ คิดภาระงานได้ ๓ ภาระงาน
      ่
  ค. ทีปรึกษางานวิชาชีพ
                ้ ิ    ่               ่ ้ ิ
    กาหนดนห้ การปฏิบตงาน ๑ ช้วโมง คิดเป็นภาระงานได้ ๑ ภาระงานตามทีปฏิบตจริง
               ้
  ง. พิจารณาเครื่องมือวิจย ๑ โครงการ เช่น แบบสอบถาม แบบทดสอบ เป็ นต้น
    กาหนดนห้ ๑ เรื่อง คิดภาระงานได้ ๒ ภาระงาน
  จ. พิจารณาบทความ
            ิ
    กาหนดนห้ ตีพมพ์นนวารสารนนประเทศ
              - ๑ บทความ คิดภาระงานได้ ๓ ภาระงาน
             ิ
          ตีพมพ์นนวารสารต่างประเทศ
              - ๑ บทความ คิดภาระงานได้ ๕ ภาระงาน
                      ้
  ฉ. พิจารณาตารา หน้งสือ รายงานวิจยฉบ้บสมบูรณ์
    กาหนดนห้ ๑ เล่ม คิดภาระงานได้ ๑๐ ภาระงาน
  ช. พิจารณาข้อเสนอโครงการ
    กาหนดนห้ ๑ โครงการ คิดภาระงานได้ ๒ ภาระงาน
                  ่
  ซ. พิจารณาผลงานทางวิชาการทีขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
    กาหนดนห้ เพื่อประเมินเป็ น

     
          ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ            ๒๙ 
         พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย
                                 ั
                 มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์

                 ้
               - ผูช่วยศาสตราจารย์ ๑ ราย คิดภาระงานได้ ๕ ภาระงาน
               - รองศาสตราจารย์ ๑ ราย คิดภาระงานได้ ๑๐ ภาระงาน
               - ศาสตราจารย์ ๑ ราย     คิดภาระงานได้ ๑๕ ภาระงาน
                       ้
     ฌ. การออกนห้บริการพ้ฒนาชุมชนโดยได้รบการอนุมติ ้
                ้ ิ    ่
      กาหนดนห้ การปฏิบตงาน ๑ ช้วโมง คิดเป็นภาระงานได้ ๑ ภาระงาน
            และคิดได้ไม่เกิน ๗ ภาระงานต่อว้น
           ้ ิ    น ่ ่
     ญ.กรณีการปฏิบตงานนนพืนทีเสียงภ้ย
                ้ ิ    ่
      กาหนดนห้ การปฏิบตงาน ๑ ช้วโมง คิดเป็นภาระงานได้ ๒ ภาระงาน
            และคิดได้ไม่เกิน ๑๔ ภาระงานต่อว้น
   ๔.๖ การให้บริการทางวิ ชาชีพ
     ก. การออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่
                ้ ิ    ่
      กาหนดนห้ การปฏิบตงาน ๑ ช้วโมง คิดเป็นภาระงานได้ ๑ ภาระงาน
            และคิดได้ไม่เกิน ๗ ภาระงานต่อว้น
            ้ ิ    น ่ ่
     ข. กรณีการปฏิบตงานนนพืนทีเสียงภ้ย
                ้ ิ    ่
      กาหนดนห้ การปฏิบตงาน ๑ ช้วโมง คิดเป็นภาระงานได้ ๒ ภาระงาน
            และคิดได้ไม่เกิน ๑๔ ภาระงานต่อว้น
                     ่                ้ ่
     ค. การนห้บริการทางการแพทย์ทเี่ กียวข้องก้บสุขภาพและการดูแลร้กษาผูปวย
      รวมถึงการนห้คาปรึกษาด้านยา โดยเภส้ชกร
                ้ ิ     ่
      กาหนดนห้ การปฏิบตงาน ๑ ช้วโมง คิดเป็นภาระงานได้ ๑ ภาระงาน


                    ้    ้ ิ    ้
     ง. การเป็ นกรรมการต้ดสินโดยได้รบการอนุมตและไม่ได้รบค่าตอบแทน
                 ้ ิ   ่
      กาหนดนห้ การปฏิบตงาน ๑ ช้วโมง คิดเป็นภาระงานได้ ๑ ภาระงาน
     จ. การนห้บริการการสอบ / สร้างเครื่องมือว้ดและประเมินผล / วิเคราะห์และประมวลผล
                ้ ิ     ่
      กาหนดนห้ การปฏิบตงาน ๑ ช้วโมง คิดเป็นภาระงานได้ ๑ ภาระงาน
๕. ภาระงานด้านการทานุบารุงศิ ลปวัฒนธรรม (๑ ปี การศึกษา ๒ ภาคเรียน)
     ภาระงานด้านการทานุบารุงศิลปว้ฒนธรรม
                    ่                       น
เป็ นงานด้านการทานุบารุงศิลปว้ฒนธรรมทีคณะมอบหมายนห้อาจารย์ประจานนคณะดาเนินการท้งนนด้านการส่งเสริม
                           น
ศึกษา ค้นคว้า เผยแพร่ จ้ดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรม ท้งนีน ล้กษณะกิจกรรมศิลปะและว้ฒนธรรม ประกอบด้วย
                   ่่                   ิ  ี ีิ   ิ ้
       ๑. โครงการ/กิจกรรมทีสงเสริมนห้เกิดความเข้านจและความภาคภูมนจนนวิถชวตและภูมปญญาไทย
                  ่่                   ิ
       ๒. โครงการ/กิจกรรมทีสงเสริมนห้เกิดความเข้านจและความภาคภูมนจนนขนบธรรมเนียมประเพณีไทยท้ง น
              ่
         ของท้องถินและของชาติ
                  ่่
       ๓. โครงการ/กิจกรรมทีสงเสริมนห้เกิดความเข้านจและความศร้ทรานนสถาบ้นทางศาสนา
                  ่                ่ ้
       ๔. โครงการ/กิจกรรมทีก่อนห้เกิดระบบคุณค่าหรือค่านิยมทีนบถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรม
       ๕. โครงการ/กิจกรรมแสดงศิลปว้ฒนธรรมไทย

        
             ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ             ๓๐ 
            พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย
                                    ั
                       มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์

                         ื
        ๖. การแสดงศิลปว้ฒนธรรมสากลของชาติอ่น ๆ
   การเข้าร่วมกิ จกรรมทานุบารุงศิ ลปวัฒนธรรม

การเข้าร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปว้ฒนธรรมคิดภาระงานได้นนการเข้าร่วมกิจกรรมภายนนมหาวิทยาล้ยหรือภายนอกม
หาวิทยาล้ยโดยมีหล้กฐานแสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น บ้ตรเข้าชมศิลปว้ฒนธรรม ภาพถ่าย บ้ญชีลายมือชื่อ
      กาหนดนห้               ่
             การเข้าร่วมกิจกรรม ๑ ช้วโมง คิดเป็ นภาระงานได้ ๑ ภาระงาน
                         ั
๖. ภาระงานด้านการบริหารการจัดการและงานที่ได้รบมอบหมาย (๑ ปี การศึกษา ๒ ภาคเรียน)
  - ภาระงานด้านการบริหารนนตาแหน่งทีกาหนดไว้พระราชบ้ญญ้ตของมหาวิทยาล้ยนราธิวาสราชนครินทร์
                    ่        ิ
หรือโดยข้อบ้งค้บของมหาวิทยาล้ยนราธิวาสราชนครินทร์
  - การกาหนดภาระงานด้านการบริหาร กาหนดผูบริหารเป็ น ๕ กลุ่ม ได้แก่
                      ้
           ้
    กลุ่มที่ ๑ ผูบริหารระด้บอธิการบดี
            ้               ้ ่          ้
     กลุ่มที่ ๒ ผูบริหารระด้บรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอานวยการ/สาน้กงานเทียบเท่าคณะ
     กลุ่มที่ ๓ ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ด้ บ ร อ ง ค ณ บ ดี                ห้ ว ห น้ า ภ า ค วิ ช า
           ห้ว หน้ า สาขา(คณะที่ไ ม่ มีก ารแบ่ ง ส่ ว นราชการเป็ น ภาควิช า) ผู้อ านวยการโรงเรีย นสาธิต
              ้            น         ่
           รองผูอานวยการ/สาน้ก รวมท้งตาแหน่งบริหารทีภาระงานเทียบเท่าห้วหน้าภาควิชา
     กลุ่มที่ ๔ ผู้บริหารระด้บผู้ช่วยคณบดี รองห้วหน้าภาควิชา ห้วหน้าแผนก รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต
           ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร / ผู้ อ า น ว ย ก า ร บ้ ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ( ที่ ไ ม่ น ช่ โ ค ร ง ก า ร พิ เ ศ ษ )
              น      ่
           รวมท้งตาแหน่งทีภาระงานบริหารเทียบเท่ารองห้วหน้าภาควิชา
     กลุ่มที่ ๕ ผู้ ป ร ะ ส า น ง า น ห ล้ ก สู ต ร ห้ ว ห น้ า โ ป ร แ ก ร ม ห้ ว ห น้ า ห ม ว ด ผู้ ช่ ว ย ผู้ อ า น ว ย ก า ร
           ห้ ว ห น้ า แ ผ น ก / ฝ่ า ย / ส า ข า
            ้       ้้              ่
           ผูอานวยการ/ผูจดการหน่วยงานภายนนทีภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาล้ยแต่งต้ง          น
  - นนกรณีทมตาแหน่งบริหารหลายตาแหน่ง นห้คดภาระงานเฉพาะตาแหน่งสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียว
        ่ี ี                  ิ
  - การกาหนดภาระงานสาหร้บภาระงานการเป็ นกรรมการ หมายถึง การเป็ นกรรมการของคณะกรรมการต่าง ๆ
ที่ ห น่ ว ย ง า น ภ า ย น น ม ห า วิ ท ย า ล้ ย แ ต่ ง ต้ น ง โ ด ย เ ป็ น ภ า ร ะ ง า น ที่ คิ ด ต า ม เ ว ล า ที่ เ ข้ า ป ร ะ ชุ ม
แต่ไม่รวมการเป็ นกรรมการโดยตาแหน่งบริหาร
  - การบันทึกภาระงานด้านการบริหารการจัดการและงานที่ได้รบมอบหมาย แบ่งออกเป็ นงานต่าง ๆ ด้งนีน
                               ั
             ้
   ๖.๑ ภาระงานของผูบริหาร
        ้
     ก. ผูบริหารระด้บอธิการบดี กาหนดภาระงานบริหารเต็มเวลา
       กาหนดนห้ ๑ ตาแหน่ง คิดภาระงานได้ ๓๕ ภาระงานต่อส้ปดาห์
              หรือ ๙๑๐ ภาระงานต่อภาคการศึกษา
      ข. ผู้ บ ริห ารระด้บ รองอธิก ารบดี ผู้ ช่ ว ยอธิก ารบดี คณบดี ผู้ อ านวยการ/ส าน้ ก เทีย บเท่ า คณะ
        กาหนดภาระงานบริหารเต็มเวลา
        กาหนดนห้ ๑ ตาแหน่ง คิดภาระงานได้ ๓๕ ภาระงานต่อส้ปดาห์

          
                ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ                            ๓๑ 
                พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย
                                        ั
                   มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์

            หรือ ๙๑๐ ภาระงานต่อภาคการศึกษา
      ้                          ่ ี
   ค. ผูบริหารระด้บรองคณบดี ห้วหน้าภาควิชา ห้วหน้าสาขา(คณะทีไม่มการแบ่งส่วนราชการเป็ นภาควิชา)
     ้           ้                 ่
    ผูอานวยการโรงเรียน รองผูอานวยการศูนย์/สาน้ก ตาแหน่งบริหารทีภาระงานเทียบเท่าห้วหน้าภาควิชา
    กาหนดนห้ ๑ ตาแหน่ง คิดภาระงานได้ ๒๐ ภาระงานต่อส้ปดาห์
           หรือ ๕๒๐ ภาระงานต่อภาคการศึกษา
  จ. ผู้บ ริห ารระด้บ ผู้ ช่ ว ยคณบดี รองห้ว หน้ า ภาควิช า     ห้ว หน้ า แผนก รองผู้อ านวยการโรงเรีย น
    ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร / ผู้ อ า น ว ย ก า ร บ้ ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ( ที่ ไ ม่ น ช่ โ ค ร ง ก า ร พิ เ ศ ษ )
           ่
    รวมตาแหน่งทีภาระงานบริหารเทียบเท่ารองห้วหน้าภาควิชา
    กาหนดนห้ ๑ ตาแหน่ง คิดภาระงานได้ ๑๐ ภาระงานต่อส้ปดาห์
           หรือ ๒๖๐ ภาระงานต่อภาคการศึกษา
๖.๒ ภาระงานในตาแหน่ งบริหารอื่น ๆ
  ก. ผู้ประสานงานหล้กสูตร ห้ว หน้าโปรแกรม ห้วหน้างาน ผู้ช่วยผูอานวยการ ห้วหน้าแผนก/ฝ่าย/สาขา
                                        ้
     ้       ้้              ่
    ผูอานวยการ/ผูจดการหน่วยงานภายนนทีภาควิชา/คณะ/วิทยาล้ย/สถาบ้น/มหาวิทยาล้ยแต่งต้ง             น
    กาหนดนห้ ๑ ตาแหน่ง คิดภาระงานได้ไม่เกิน ๖ ภาระงานต่อส้ปดาห์
           หรือไม่เกิน ๙๐ ภาระงานต่อภาคการศึกษา
๖.๓ ภาระงานคณะกรรมการและอื่น ๆ
  ก                                           .
                            ่   ่  น
   การเป็ นคณะกรรมการ/คณะทางาน/คณะอนุกรรมการ/ทีปรึกษาทีแต่งต้งโดยคณะ/วิทยาล้ย/สถาบ้น/มหาวิ
   ทยาล้ยและมีการดาเนินการต่อเนื่อง ไม่รวมการเป็ นกรรมการโดยตาแหน่งบริหาร
    กาหนดนห้                          ้
            คณะกรรมการ ๑ ชุด คิดภาระงานรวมการประชุมได้ดงนีน

                  ตาแหน่ ง          ภาระงานต่อสัปดาห์
            ประธาน                     ๒
            กรรมการและเลขานุการ              ๑.๕
                  ้ ่
            กรรมการและผูชวยเลขานุการ            ๑.๕
            กรรมการ                     ๑
             ่
            ทีปรึกษา                       ่
                                การประชุม ๑ ช้วโมง
                                คิดภาระงานได้ ๑
                                  ภาระงาน      
            ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ                         ๓๒ 
            พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย
                                    ั
               มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์

ข                                             .
                  ่  น
  การเป็ นคณะกรรมการเฉพาะกิจทีแต่งต้งโดยหน่วยงานภายนนระด้บภาควิชา/คณะ/วิทยาล้ย/สถาบ้น/มหา
                   น
  วิทยาล้ย และมีการดาเนินการเป็ นคร้งคราว
                ่        ้
  กาหนดนห้ การประชุม ๑ ช้วโมง คิดภาระงานได้ดงนีน

             ตาแหน่ ง         ภาระงาน
       ประธาน                 ๒
       กรรมการและเลขานุการ          ๑.๕
             ้ ่
       กรรมการและผูชวยเลขานุการ        ๑.๕
       กรรมการ                 ๑

ค. การเป็ นกรรมการตรวจการจ้าง
              ่
  คิดภาระงานตามวงเงินของสิงก่อสร้าง
        วงเงิ น   ่
             ชัวโมง          ภาระงาน
                   ประธานกรรมการ กรรมการเลขานุการ กรรมการ
       < ๑๐       ๑      ๒       ๑.๕      ๑
       ล้านบาท
       ๑๐ –       ๑        ๔         ๓      ๒
       ๑๐๐
       ล้านบาท
       >๑๐๐       ๑        ๖         ๔      ๓
       ล้านบาท

ง. การเป็ นกรรมการตรวจร้บพ้สดุ
          วงเงิ น       ่
                   ชัวโมง          ภาระงาน
                          ประธาน    กรรมการ  กรรมการ
       < ๒ แสนบาท        ๑       ๑       ๑     ๑
       ๒ แสน–๑ ล้านบาท      ๑      ๑.๕      ๑.๕    ๑.๕
       > ๑ ล้านบาท        ๑       ๒       ๒     ๒


จ. งานสภาคณาอาจารย์
  กาหนดนห้
             ตาแหน่ ง            จานวนหน่ วย  ภาระงานต่อสัปดาห์
       ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาล้ย       ๑ ตาแหน่ง      ๑๐
       รองประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาล้ย      ๑ ตาแหน่ง      ๕

    
        ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ              ๓๓ 
        พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย
                                ั
                มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์

         เลฃานุการสภาคณาจารย์                   ๑ ตาแหน่ง         ๕
         ต้วแทนสภาคณาจารย์มหาวิทยาล้ย               ๑ ชม.ประชุม        ๑
   ฉ. พระราชทานปริญญาบ้ตร
    กาหนดนห้
              ตาแหน่ ง        จานวนหน่ วย           ภาระงาน
         ประธานกรรมการ          1    ่
                             ช้วโมง       3.0   ภาระงาน
             ่   ่
         ประธานฝาย 14 ฝาย         1     ่
                             ช้วโมง       2.0   ภาระงาน
         รองประธาน            1   ช้วโมง่       1.5   ภาระงาน
         กรรมการและเลขานุการ       1   ช้วโมง ่      1.5   ภาระงาน
               ้
         กรรมการและผูช่วยเลขานุการ    1   ช้วโมง  ่     1.0   ภาระงาน
         กรรมการ             1   ช้วโมง   ่    1.0   ภาระงาน

   ช. งานประชุมสภามหาวิทยาล้ย
    กาหนดนห้
              ตาแหน่ ง        จานวนหน่ วย           ภาระงาน
              ่
         กรรมการทีปรึกษา         1     ่
                              ช้วโมง       3.0   ภาระงาน
                ่
         คณะกรรมการฝายดาเนินงาน      1      ่
                              ช้วโมง       2.0   ภาระงาน
         กรรมการดาเนินงาน         1    ช้วโมง่      1.5   ภาระงาน

   ญ. วารสารวิชาการ
    กาหนดนห้
             ตาแหน่ ง       จานวนหน่ วย            ภาระงาน
         บรรณาธิการ          1    ตาแหน่ง       2.0   ภาระงาน/สป.
          ้
         ผูช่วยบรรณาธิการ       1    ตาแหน่ง       1.5   ภาระงาน/สป.
         กองบรรณาธิการ        1    ตาแหน่ง       1.5   ภาระงาน/สป.
           ้้
         ผูจดการ           1    ตาแหน่ง       1.5   ภาระงาน/สป.
           ้  ้้
         ผูช่วยผูจดการ        1    ตาแหน่ง       1.0   ภาระงาน/สป.
                       เอกสารอ้างอิ ง

๑. หน้งสือทบวงมหาวิทยาล้ย ที่ ทม ๐๒๐๒/ว ๑๙ ลงว้นที่                      ๑๖  มิถุนายน ๒๕๔๒
                   ้      ้ ่
  เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดารงตาแหน่งผูชวยศาสตราจารย์                    รองศาตราจารย์
  และศาสตราจารย์
     
          ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ                        ๓๔ 
          พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย
                                  ั
               มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์

๒. ตารางที่ ๗ รายชื่อสถาบ้นอุดมศึกษาและนนาหน้กนนแต่ละมาตรฐาน จาแนกตามกลุ่มสถาบ้นอุดมศึกษา (ข้อมูล
  ณ ว้นที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙)
๓. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) หน้า ๒๗-๒๘
                      น
๔. เอกสารประกอบเรื่อง “เปรียบเทียบภาระงานข้นต่าของอาจารย์มหาวิทยาล้ย             ……………………………………………………………
      
          ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ              ๓๕ 
          พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย
                                  ั
              มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์
                  ภาคผนวก
- ระเบียบกระทรวงการคล้ง
 ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนนนสถานศึกษาและสถาบ้นอุดมศึ
 กษา พ.ศ.2551
- การคิดภาระงานของข้าราชการตาแหน่งวิชาการ และพน้กงานสายวิชาการ
 มหาวิทยาล้ยนราธิวาสราชนครินทร์
     
          ภาระงานเชิ งปริมาณของข้าราชการ ตาแหน่ งวิชาการ        ๓๖ 
         พนักงานมหาวิ ทยาลัยอาจารย์พิเศษ สายการสอนและวิ จย
                                 ั

								
To top