WebPage

Document Sample
WebPage Powered By Docstoc
					                     1         Creating a Web Page


             Creating a Web Page

                 Chapter (I)
        Creating Web Page with a Text Editor
          (Using with Note Pad or Word Pad)

Web
1/    Network rsm;udk ½IyfaxG;rsm;jym;pGm yifhultdrf(Web)ozG,f wpfckESifhwpfck
qufoG,f csdwfqufxm;onfhtwGuf Web [k wifpm;ac:qdkjcif;jzpfonf/ 1990 ckESpf?
Edk0ifbmv wGif qGpfZmvefEdkifiH? *sDeDAmNrdKU&dS European Particle Physics Lab rS pwif
     hJ
toH;k jyKcygonf/

Web Page
2/   rdrdtaMumif;? rdrd\vkyfief;? puf½Hk? xkwfukefrsm; tp&dSonfh wifjyvdkaom
                f
taMumif;t&mrsm;udk tusO;f csKytm;jzifh azmfjyxm;jcif;udk ac:qdjk cif;jzpfygonf/ Web
Page onf Internet (Web Site) wGif vltrsm; Munfh½IEdkif&eftwGuf azmfjyxm;aom
taMumif;t&mrsm; jzpfygonf/ Web Page Site wpfcukd rjyKvyrD Home Page wpfcukd
                         k     k f         k
        k f
yxrOD;pGm jyKvy&ygonf/ Home Page twGi;f wGif wifjyvdaom taMumif;t&mrsm;udk
                             k
xyfqifhí Page to Page Hyper Link (pmrsufESmtcsif;csif; tjyeftvSef ul;vl;
   G      k f
qufo,jf cif;) jyKvy&ygonf/

What is HTML?
3/                                k
      HTML onf Hyper Text Markup Language udk twdaumuf ac:qdk xm;jcif;
jzpfonf/ Text? Image? Sound? Video? Animated Image ? Database (Java Applet?
JavaScript ? VB Script etc.) rsm;yg0ifNyD;? rdrduRrf;usifrI &Sdoavmuf zefwD;vkyfaqmif
EkdifcGifh &Sdonf/ HTML onf Internet ay:wGif Multimedia Web Page twGuf
vG,fulrI&Sdaom Internet Programming Language wpfckjzpfygonf/ Hyper Text
Markup Language tm; Plain Text Editor ukd tokH;jyKí a&;om;Ekdifovdk HTML
uGefysLwmvufpJG             2
          H        d f
Editor rsm;ukd tok;jyKívnf; a&;om;Ekionf/ HTML pwifavhvmolwpfO;taejzifh D
            h Ydk              k     k
Notepad? WordPad uJoaom Plain Text Editor wpfccjk zifh pwiftoH;jyKa&;om;ygu
    h
oifawmfygonf/ HTML Editor (Oyrm- FrontPage ? Hot Dog? Dream Weaver? Flash?
                     d       S f
GoLive ) rsm;onf HTML Tag rsm;tm; tvktavQmuf owfrwa&;om;ay;aomaMumifh
                    f
HTML Tag \oabmw&m;rsm;ukd tvG,wul em;vnfoabmayguf&ef cufcygonf/      J
xkdYtjyif Internet ukd Communication Line rsm; toHk;jyKí qufoG,fcsdwfqufrI
jyKvkyfxm;&m tcsuftvufrsm;ay;ydkYrI jyKvkyf&mwGif Data yrmP tenf;qkH;jzpfav
 d dk
ykríjrefqefav jzpfygonf/ HTML Editor rsm;onf ykraumif;rGef vG,uonfh Feature
                         d dk     f l
     d                                    G
rsm;yg½Svmojzifh Multimedia Presentation rsm;yg0ifonfh Web Page rsm;ukd vsijf refpm
     d       dk
zefw;D vkygu tok;H jyKEif ygonf/

4/    HTML zkdifrsm;ukd Static HTML ESifh Dynamic HTML [lí ESpfrsdK; cGJjcm;
 d f
Ekiygonf/ Internet Web Page wGif ykHaovTifhwifxm;&onfh tcsuftvufrsm; yg0if
onfh zkdifrsKd;ukd Static HTML File [k ac:onf/ Multimedia CD trsm;pkukd Static
             d f
HTML jzifh a&;om;Ekiygonf/ E-Commerce (tDvufxa&mepf ul;oef; a&mif;0,fa&;)
jyKvkyfonfh Super Market? Store qkdifrsm;? bPfvkyfief;rsm;? rkd;av0o owif;?
urÇmhowif; ponfh tcsdefESifhtrQ ajymif;vJrI&Sdonfh Web Page zkdifrsKd;ukd Dynamic
                 Yk           f
HTML File [kac:onf/ ¤if;wdudk Web Server rsm;ay:wGiwifí tvG,wul Updatef
jyKvkyfEkdifatmif Database rsm; tokH;jyKía&;om;Mu&ygonf/ Oyrm- tcsdKUzkdifrsm;ukd
Active Server Page (ASP) File rsm;[k ac:onf/ Hyper Link qdkonfrSm zdkifwpfckrS
tjcm;zdkifwpfckudk qufoG,fcsdwfqufjcif;udk qdkvdkygonf/ Text Files rsm;udk HTML
Tags rsm;[k ac:aom Less Than Sign (<) ES i f h Greater Than Sign (>)
xnfhoGif;wnfaqmufí HTML a&;om;enf;rsm;jzifh jyKvkyfEdkifygonf/ Web Browser
[k ac:aom owif;tcsuftvufzdkifrsm;udk Munfh½IzGifhzwfí Process jyKvkyfEdkifaom
Software rsm;onf HTML Tag rsm;udk zwfNyD; rSefuefpGm azmfjyay;Edkif ygonf/

Using HTML
5/  Web Browser onf URLs (Uniform Resources Locator) [kac:aom
Information \wnfae&mudk azmfjyaomvdyfpm (Oyrm-Htut@mpt.mail.net.mm) udk
                    3         Creating a Web Page

                                f
toHk;jyKí oufqdkif&mta0;wpfae&m&dS Server rsm;odYk Request vkyonf/ oufqi&m kd f
Server Information rsm;rS Return jyefvmaomtcg Browser onf 4if; Informatoin
                                    k f
&dS Tags rsm;jzifh HTML udk ajz&Sif;aqmif&Gufí Web Page rsm;tjzpf jyoEdiygonf/

Creating a HTML File
6/  Web Document topfwpfckudk zefwD;&ef Document wGif xnfhoGif;vdkaom
taMumif;t&m? tcsuftvufrsm;udk OD;pGmpkpnf;xm;&dS&rnfjzpfygonf/
odkYr[kwf       uJhodkYaom Text Editor rsm;udk toHk;jyKí owfrSwfxm;aom
a&;enf;rsm;jzifh vG,fulpGm zefwD;Edkifygonf/ HTML zkdifwGif <HEAD> ESifh <BODY>
      d
[lí (2)yki;f yg0ifygonf/ HTML zdkifwkdif;ukd <HTML> jzifh pwifNyD; </HTML>
Tag jzifh tqkH;owfygonf/<HEAD> twGif;wGif <TITLE> udk xnfhoGif;xm;&Sd
&ygrnf/ <HEAD> \atmuf&dS <BODY> twGif;wGif azmfjyvdkaom taMumif;t&m
        h G k f     d k Sd
rsm;udk xnfoi;f Ediygonf/ rdrtvd&onfh Web Page Design rsm;udk zefw;D Ny;D ygu
zdkifudk Save vkyfonfhtcg zdkiftrnf\ Extension ukd *.htm (okdY) *.html jzifh
ay;Ekdifygonf/ Start→ Programs → Accessories→              udka&G;cs,f
toHk;jyKí Web Page wpfck zefwD;wnfaqmufEdkifygonf/ Oyrm- atmufazmfjy
   k    d k f
ygyH(1)twki;f ½duxnfNh y;D ygu Test.htm jzifh odrf;qnf;NyD;? Internet Explorer wGif
Munfhygu yHk(2)yg twdkif; awGU&ygrnf-
                                yHk(1)
uGefysLwmvufpJG           4
                                yHk(2)
Saving a HTML file
7/  zdkifodrf;qnf;&eftwGuf atmufygtwdkif; vkyfaqmifyg-
   (u) File Menu rSS Save udEyygu Save as Dialogbox yGivmrnf/ yH(3)
                 k dS f            hf    k
   ( c) Save in wGif odrf;qnf;vdkaom Disk Drive odkYr[kwf Folder uda&G;yg/
                                   k
   ( *) File name wGif ay;vdonfzitrnf (Oyrm - welcome.htm) ½duxnfyg/
                k h kd f              k f h
   (C) Save udk ESyyg/
            d f
                                   yHk(3)
                   5         Creating a Web Page

Opening or Closing a HTML file
8/  atmufygtwdkif; vkyfaqmifEdkifygonf-
   (u) &dSNyD;zdkifzGifh&eftwGuf File Menu rS Open udkESdyfyg/ ay:vmonfh
     Dialogbox \ Look in &dS Drop Down List udkESdyfí zGifhvdkaom
     Location ? zGifhvdkaom Files of type ESihf File Name udka&G;NyD; Open
     udk ESdyfjcif;jzifh zdkifudk zGifhEdkifygonf/ yHk(4)
                                    yHk(4)
   ( c)  zdkifydwf&eftwGuf File Menu rSS Exit udkESdyfyg (odkYr[kwf) Title Bar
      ay:&dS    k dS f k
            udEyyg/ yH(5)
                                    yHk(5)
uGefysLwmvufpJG            6
Basic HTML Elements
9/  HTML a&;om;&eftwGuf tajccHa&;xHk;rsm;jzpfaom HTML Tags rsm;
taMumif;udk od&dSxm;&ef vdktyfygonf/ HTML Tags rsm;toHk;jyK&mwGif pmvHk;udk
tBuD;^tao; BudKufESpfoufovdk toHk;jyKEdkifygonf/ Oyrm - <HTML> (odkYr[kwf)
           k f
<html> jzifh a&;om;Ediygonf/ HTML zdkifwpfckwGif <HTML> jzifh pwif&rnfjzpfNyD;?
</HTML> jzifh tqHk;owfay;&ygrnf/ HTML Tags pHkwJGrsm;udk atmufygtwdkif;
awGU&dSEdkifygonf-
     Tags pHkwJGrsm;                  toHk;jyKyHk
    <HTML></HTML>           HTMLzdkifudk wnfaqmuf&ef/
    <HEAD></HEAD>           Web Page wGif azmfjyjcif;rjyKonfh
                      Information rsm;udk a&;om;&ef/
    <TITLE></TITLE>                   k f
                      Title Bar wGif zditrnfukd azmfjyap&ef
                      <HEAD> ESifh</HEAD> Mum;wGif
                      toHk;jyK&ef/
    <!Comments>            Web Page wGif azmfjyjcif;rjyKonfh
                      rSwfcsufrsm;udk a&;om;&ef/
Text Tags
10/ Text rsm;udk azmfjy&mwGif ae&mtxm;todk? t&G,ftpm;rsm;udk ajymif;vJ
apvdkygu atmufyg Text Tag rsm;udk toH;k jyygonf-
    <PRE></PRE>        Text rsm;udk rdrdazmfjyvdkonfh ae&m? txm;
                  todktwdkif; azmfjyap&ef/
    <H1></H1>          tBuD;qHk;acgif;pnf;pmvHk;jzifh azmfjyap&ef/
    <H2></H2>
    <H3></H3>
    <H4></H4>
    <H5></H5>
    <H6></H6>          ti,fqHk;acgif;pnf;pmvHk;jzifh azmfjyap&ef/
                     7         Creating a Web Page

    Oyrm-
     <HTML>
     <HEAD>
     <TITLE>MY HOME PAGE
     </TITLE>
     </HEAD>
     <BODY>
     <PRE>
           This Passage
        Will Look Exactly
           as What
        You Type.
     </PRE>
           This Passage
        Will Look Exactly
           as What
        You Type.
     <H1>Computer Department</H1>
     <H2>Computer Department</H2>
     <H3>Computer Department</H3>
     <H4>Computer Department</H4>
     <H5>Computer Department</H5>
     <H6>Computer Department</H6>
     </BODY>
     </HTML>
11/ 4if;zdkifudk Test1.htm jzifh odrf;qnf;NyD;vQif Notepad udywyg/ Start→Run
                                  k d f
udkESdyfí ay:vmaom Dialogbox rS Browse udkESdyfyg/ rdrdzGifhvdkaom zdkifwnf&dSonfh
ae&mudk &SmazGí Text1.htm udk a&G;Ny;D Open udk ESyyg/ Ny;D vQif OK udk ESyyg/ (odr[kw)
                          d f           d f Yk  f
Start→Programs              d f             k dS f
                   k ESyyg/ File Menu rS Open udEyí ay:vmonfh
Dialogbox rS Browse udkESdyfyg/ rdrdzGifhvdkonfh zdkifwnf&dSaomae&mudk &SmazGí
                   d f   D        d f k
Text1.htm udk a&G;NyD;ygu Open udk ESyyg/ Ny;vQif OK udk ESyygu yH(6)yg twdi;k f
azmfjyaeygvdrfhrnf/
uGefysLwmvufpJG          8
                             yHk(6)
Syntax of Text Tags
12/ atmufyg Text Tag rsm;udk toHk;jyKEdkifygonf-
   <B></B>                     k f
               Text rsm;udk Bold jyKvy&ef/
   <I></I>                     k f
               Text rsm;udk Italic jyKvy&ef/
   <U></U>                        k f
               Text rsm;udk Under Line jyKvy&ef/
                 9         Creating a Web Page

<TT></TT>                         k f
                Text rsm;udk Tele Type jyKvy&ef/
<EM></EM>                               k f
                Text rsm;udk Emphosise in ItalicjyKvy&ef/
<SUB></SUB>                          k f
                Text rsm;udk Subscript jyKvy&ef/
<SUP></SUP>          Text rsm;udk Superscript jyKvy&ef/ k f
<CITE></CITE>                       k f
                Text rsm;udk Citation jyKvy&ef/
<STRONG></STRONG>       Text rsm;udk Emphosise jyKvy&ef/  k f
Oyrm -
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>DEFENCE COMPUTER DEPARTMENT
</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
The Word <B> TEXT </B> is Bold Formatted.
The Word <I> TEXT </I> is Italic Formatted.
The Word <U> TEXT </U> is Under Line Formatted.
The Word <TT> TEXT </TT> is Tele Type Formatted.
The Word <EM> TEXT </EM> is Emphosise in Italic Formatted.
The Word <SUB> TEXT </SUB> is Subscript Formatted.
The Word <SUP> TEXT </SUP> is Superscript Formatted.
The Word <CITE> TEXT </CITE> is Citation Formatted.
The Word <STRONG> TEXT </STRONG> is Emphosise in Bold
 Formatted.
</BODY>
</HTML>

        k f
rSwfcsuf/ 4if;zdiukd Test2.htm jzifh odrf;qnf;NyD;? Internet Explorer wGif
         h  k     k
      Munfygu yH(7)ygtwdi;f awGU&ygrnf/
uGefysLwmvufpJG           10
                                   yHk(7)
Formatting of Paragraph
13/  atmufygtwdkif; toHk;jyKEdkifygonf-
   <P></P>               pmydk'ftopfzefwD;&ef/
   <P ALIGN=Position></P>        pmydk'ftm; 0J? tv,f? ,m ndS&ef/
   <BR>                 pmaMumif;aemufwpfaMumif;qif;&ef/
   <BLOCK QUOTE>            pmydk'ftjzpf b,fndSjzifh azmfjy&ef/
   </BLOCK QUOTE>

   Oyrm -

   <HTML>
   <HEAD><TITLE>Defence Computer Department</TITLE>
   </HEAD>
                 11        Creating a Web Page


<BODY>
<P>
   COMPUTER BASIC COURSE
   M.O.D
   FRONT PAGE
</P>
   COMPUTER BASIC COURSE <P>
   M.O.D <BR>
   FRONT PAGE
<P ALIGN=Left>
   COMPUTER BASIC COURSE </P>
<P ALIGN=Center>
   M.O.D </P>
<P ALIGN=Right>
   FRONT PAGE </P>
<BLOCK QUOTE>
COMPUTER BASIC COURSE, M.O.D, FRONT PAGE
COMPUTER BASIC COURSE, M.O.D, FRONT PAGE
COMPUTER BASIC COURSE, M.O.D, FRONT PAGE
</BLOCK QUOTE>
</BODY>
</HTML>

        k f
rSwfcsuf/ 4if;zdiukd Test3.htm jzifh odrf;qnf;NyD;? Internet Explorer wGif
         h  k     k
      Munfygu yH(8)ygtwdi;f awGU&ygrnf/
uGefysLwmvufpJG           12
                  yHk(8)
Font Attributes
14/  pmvHk;\t&G,ftpm;? pmvHk;\ta&mifESifh pmvHk;trsKd;trnf ponfh (Font
Attributes) rsm;udk owfrSwfxnhfoGif;Edkif&ef atmufygtwkdif; a&;om;Edkifygonf-
    (u) Font Size
        <FONT SIZE=1></FONT> Font Size 1 ti,fqHk;udkoHk;&ef/
        <FONT SIZE=2></FONT> Font Size 2 udkoHk;&ef/
             13        Creating a Web Page

                  k kH
<FONT SIZE=3></FONT> Font Size 3 udo;&ef/
<FONT SIZE=4></FONT> Font Size 4 udkoHk;&ef/
<FONT SIZE=5></FONT> Font Size 5 udkoHk;&ef/
<FONT SIZE=6></FONT> Font Size 6 udkoHk;&ef/
<FONT SIZE=7></FONT> Font Size 7 tBuD;qHk;udkoHk;&ef/

Oyrm-

<HTML>
<HEAD><TITLE> Font Sizes
</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FONT SIZE=1>Font Size 1</FONT>
<BR>
<FONT SIZE=2>Font Size 2</FONT>
<BR>
<FONT SIZE=3>Font Size 3</FONT>
<BR>
<FONT SIZE=4>Font Size 4</FONT>
<BR>
<FONT SIZE=5>Font Size 5</FONT>
<BR>
<FONT SIZE=6>Font Size 6</FONT>
<BR>
<FONT SIZE=7>Font Size 7</FONT>
<BR>
</BODY>
</HTML>

        k f
rSwfcsuf/ 4if;zdiukd Test4.htm jzifh odrf;qnf;NyD;? Internet Explorer
           h   k     k
     wGif Munfygu yH(9)ygtwdi;f awGU&ygrnf/
uGefysLwmvufpJG        14
                         yHk(9)
   ( c)  Font Color
       <FONT COLOR=Color Name></FONT>   Font ta&mif
                           S f
                         owfrw&ef/
       Oyrm-

       <HTML>
       <HEAD>
       <TITLE> Font Colors </TITLE>
       </HEAD>
       <BODY>
       <FONT COLOR=RED>This Font Color is Red
       </FONT><BR>
       <FONT COLOR=GREEN>This Font Color is Green
       </FONT><BR>
                 15         Creating a Web Page

<FONT COLOR=BLUE>This Font Color is Blue</FONT>
<BR>
<FONT COLOR=#FF69B4>This Font Color is Hot Pink
</FONT><BR>
<FONT COLOR=#6B8E23>This Font Color is Olive
</FONT><BR>
<FONT COLOR=#000080>This Font Color is Navy
</FONT><BR>
<FONT COLOR=#FFD700>This Font Color is Gold
</FONT>
<BR>
</BODY>
</HTML>

        k f
rSwfcsuf/ 4if;zdiukd Test5.htm jzifh odrf;qnf;NyD;? Internet Explorer wGif
         h  k     k
      Munfygu yH(10)ygtwdi;f awGU&ygrnf/
                             yHk(10)
uGefysLwmvufpJG            16

   ( *)  Font Name
       <FONT FACE=Font Name></FONT>          Font trnf owfrSwf
                              &ef/
       Oyrm-

       <HTML>
       <HEAD><TITLE> Font Name </TITLE></HEAD>
       <BODY>
       <FONT FACE=arial>This is Arial Font</FONT><BR>
       <FONT FACE=times>This is Times Font</FONT><BR>
       <FONT FACE=-win---haka>0if;[m;cg; pmvHk; jzpfygonf/
       </FONT><BR>
       </BODY>
       </HTML>

              k f
       rSwfcsuf/4if;zdiukd Test6.htm jzifh odrf;qnf;NyD;? Internet Explorer
                 h   k      k
            wGif Munfygu yH(11)ygtwdi;f awGU&ygrnf/
                               yHk(11)
                17        Creating a Web Page

(C)  Font Attributes (Font Size, Font Color and Font Name)
   <FONT SIZE= Font Size
    COLOR=Color Name or Color Code
    FACE=Font Name></FONT> Font Attributes owfrw&ef/S f
   Oyrm-
   <HTML>
   <HEAD><TITLE> Font Attributes </TITLE></HEAD>
   <BODY>
   <FONT SIZE=4 COLOR=Blue FACE=Arial>
    Font Tag and it's Attributes<BR> Font Size is 4 ,<BR>
    Font Color is Blue
    <BR> and Font Name is Arial.
   </FONT>
   </BODY>
   </HTML>

           k f
   rSwfcsuf/ 4if;zdiukd Test7.htm jzifh odrf;qnf;NyD;? Internet Explorer
              h   k      k
         wGif Munfygu yH(12)ygtwdi;f awGU&ygrnf/
                             yHk(12)
uGefysLwmvufpJG             18

Import Image Files
15/  yHkrsm; xnfhoGif;vdkygu atmufygtwdkif; toHk;jyKEdkifygonf-
    <IMG SRC=File Name.File Extension> yHkxnfhoGif;azmfjy&ef/
    Oyrm-
    <HTML>
    <HEAD><TITLE> Import Picture File </TITLE></HEAD>
    <BODY>
    <IMG SRC="c:\my documents\rose.bmp">
    </BODY>
    </HTML>
            k f
    rSwfcsuf/ 4if;zdiukd Test8.htm jzifh odrf;qnf;NyD;? Internet Explorer wGif
           h   k    k
         Munfygu yH(13)ygtwdi;f awGU&ygrnf/
                                   yHk(13)
Displaying Texts and Images
16/ yHkrsm;\ Position ESifh pmom;twGif;wGif yHkxnfhoGif;vdkygu atmufygtwdkif;
toHk;jyKEdkifygonf-
                 19         Creating a Web Page

<IMG SRC="File Name.File Extension" ALIGN=Position
  HSPACE=? VSPACE=?>

Oyrm-

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Image and Text File
</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<IMG SRC="c:\my documents\reppers.jpg" ALIGN=LEFT>
With this tag, you will able to see that your image is on the LEFT and
this paragraph on the RIGHT of the image.
<P>
<IMG SRC="c:\my documents\reppers.jpg" ALIGN=RIGHT>
With this tag, you will able to see that your image is on the RIGHT
and this paragraph on the LEFT of the image.
<P>
<IMG SRC="c:\my documents\reppers.jpg" ALIGN=LEFT
 HSPACE=20 VSPACE=20>
With this tag, you will able a horizontal space and vertical space around
the image. So that the text surrounding the image will not look over
crowded.
</BODY>
</HTML>

        k f
rSwfcsuf/ 4if;zdiukd Test9.htm jzifh odrf;qnf;NyD;? Internet Explorer wGif
         h  k     k
      Munfygu yH(14)ygtwdi;f awGU&ygrnf/
uGefysLwmvufpJG          20
                                  yHk(14)
Insert a Line
17/ Line wpfck xnfhoGif;vdkygu atmufygtwdkif; toHk;jyKEdkifygonf-
                 21        Creating a Web Page

<HR>                  a&jyifnDvdkif;xnfhjcif;/
<HR SIZE=?>              vdkif;\tjrifhowfrSwfjcif;/
<HR WIDTH=?>              vdkif;\tus,fowfrSwfjcif;/
<HR NOSHADE>              t&dyfrygaomvdkif;xnfhjcif;/

Oyrm-

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Line File </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
This is the beginning of the first paragraph. Until this post, I need a
horizontal ruler.
<HR> What I have above is a normal horizontal ruler.
<BR>
<HR SIZE=3> Horizontal ruler size is 3.
<BR>
<HR WIDTH=70%> Horizontal ruler with 70% width of the Wep
Page.
<BR>
<HR NOSHADE> Above is horizontal ruler without any shadow.
<BR> <HR WIDTH=70% ALIGH=RIGHT> Above is horizontal
ruler of width 70% and align on the right of the Web Page.
</P>
</BODY>
</HTML>

        k f
rSwfcsuf/ 4if;zdiukd Test10.htm jzifh odrf;qnf;NyD;? Internet Explorer wGif
         h  k     k
      Munfygu yH(15)ygtwdi;f awGU&ygrnf/
uGefysLwmvufpJG           22
                  yHk(15)
Different Types of Lists
18/ Lists rsm;udk xnfhoGif;vdkygu atmufygtwdkif; toHk;jyKEdkifygonf-
    (u) Order List / 1,2,3,... uJhodkY eHygwfpOftwdkif; azmfjyvdkaomtcg
       (odkYr[kwf) tcsuf tvufwpfckcsif; azmfjyvdkaomtcgwGif oHk;onf/
       <OL></OL>      eHygwfpOfjzifhtpOfvdkufazmfjy&ef
                 twGufoHk;jcif;/
       <LI>        eHygwfpOfazmfjy&eftwGufoHk;jcif;/
       Oyrm-
       <HTML>
       <HEAD>
       <TITLE> Different Types of Lists
       </TITLE>
       </HEAD>
                23         Creating a Web Page

    <BODY>
    <OL>Computer Parts<BR>
    <LI>CPU
    <LI>Memory
    <LI>Hard Disk Drive
    <LI>Floppy Disk Drive
    <LI>CD ROM Drive
    </OL>
    </BODY>
    </HTML>
            k f
    rSwfcsuf/ 4if;zdiukd Test11.htm jzifh odrf;qnf;NyD;? Internet Explorer
             h   k    k
         wGif Munfygu yH(16)ygtwdi;f awGU&ygrnf/
                               yHk(16)
( c)  Unorder List / eHygwfpOftwdkif; razmfjyvdkbJ Bullet jzifom
                                h
    azmfjyvdkaomtcgwGif oHk;onf/
    <UL></UL>      Bullet jzifh azmfjy&eftwGufoHk;jcif;/
    <LI>        Bullet List jzifh azmfjy&eftwGufoHk;jcif;/
uGefysLwmvufpJG            24

       Oyrm-
       <HTML>
       <HEAD>
       <TITLE> Different Types of Lists
       </TITLE>
       </HEAD>
       <BODY><UL>Computer Parts<BR>
       <LI>CPU
       <LI>Memory
       <LI>Hard Disk Drive
       <LI>Floppy Disk Drive
       <LI>CD ROM Drive
       </UL>
       </BODY>
       </HTML>

               k f
       rSwfcsuf/ 4if;zdiukd Test12.htm jzifh odrf;qnf;NyD;? Internet Explorer
                  h   k      k
            wGif Munfygu yH(17)ygtwdi;f awGU&ygrnf/
                                    yHk(17)
                 25         Creating a Web Page

( *)  Definition List / t"dyÜg,fazmfjycsufrsm;? &Sif;vif;csufrsm; azmfjyvdk
    aomtcgwGif oH;k onf/
    <DL></DL>        t"dyÜg,fazmfjycsuftwGufoHk;jcif;/
    <DI>          t"dyÜg,fazmfjycsufacgif;pOftwGufoHk;jcif;/
    <DD>          t"dyÜg,f&Sif;vif;csuftwGufoHk;jcif;/

    Oyrm-

    <HTML>
    <HEAD>
    <TITLE> Definition Lists
    </TITLE>
    </HEAD>
    <BODY>
    <DL>Shopping Guide for Computer
    <BR>
    <DT>CPU
       <DD>You must select the CPU model and speed.
    <DT>Hard Disk Drive
       <DD>You must select the Hard Disk brand and capacity.
    </DL>
    </BODY>
    </HTML>

            k f
    rSwfcsuf/ 4if;zdiukd Test13.htm jzifh odr;f qnf;Ny;D ? Internet Explorer
               h   k      k
         wGif Munfygu yH(18)ygtwdi;f awGU&ygrnf/
uGefysLwmvufpJG            26
                                  yHk(18)
Creating Links
19/   pmom;rsm;udk Word wpfckcsif;pDtvdkufjzpfap? Word tpkta0;tvdkufjzpfap?
Character tvdkufjzpfap (odkYr[kwf) yHkrsm;udkjzpfap tjcm; HTML File wpfck
(odkYr[kwf) tjcm; Web Site Address wpfckodkY csdwfqufEdkifonf/ Link vkyfxm;NyD;
jzpfaom pmvHk;rsm;onf Under Line ygaom yHko@mefodkY a&muf&dSoGm;rnfjzpfonf/
HTML File wGif tjcm; Web Page odkY Link jyKvkyfaom Anchor ESifh tjcm; Web
Site Address odkY Link jyKvkyfonfh URL [lí ESpfrsKd;&dSonf/
    <A HREF="File Name.File Extension"></A> tjcm; Web Page
                              wpfckodkY Link
                              jyKvkyf&efoHk;onf/
    <A HREF="URL"></A>          tjcm; Web Page Address wpfckodkY
                       Link jyKvkyf&efoHk;onf/
                 27        Creating a Web Page

Oyrm-

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Crerating Link
</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<A HREF="Test14.htm">Click here to go to the next page.</A>
<BR> Click here to visit.
<A HREF="http://WWW.hitachi.Co.JP">Hitachi Home Page
</A>
<BR>
</BODY>
</HTML>

        k f
rSwfcsuf/ 4if;zdiukd Test14.htm jzifh odrf;qnf;NyD;? Internet Explorer wGif
         h  k     k
      Munfygu yH(19)ygtwdi;f awGU&ygrnf/
                                  yHk(19)
uGefysLwmvufpJG            28
Creating Link with Image
20/ Image yHkwpfckrS tjcm; Image (odkYr[kwf) tjcm; Web Page (odkYr[kwf)
URL rsm;odYk Link jyKvkyfvdkygu atmufygtwkdif; a&;om;Ekdifygonf-
   <A HREF="File Name.File Extension">
   <IMG SRC="File Name.File Extension"></A> Image wpfckrStjcm;
                            Image /Web Page
                            wpfckck odkY Link
                              jyKvkyf&efoHk;onf/
   <A HREF="URL">
   <IMG SRC="File Name.File Extension"></A> Image wpfckrS tjcm;
                        Web Site Address
                        (odkY) URL odkY Link
                              jyKvkyf&efoHk;onf/
   Oyrm-

   <HTML>
   <HEAD>
   <TITLE>Creating Link with Image
   </TITLE>
   </HEAD>
   <BODY>
   <A HREF="C:\My Documents\Test13.htm">
   <IMG SRC="C:\My Documents\ball.jpg"</A>
   <A HREF="http://WWW.IBM.COM">
   <IMG SRC="C:\My Documents\phone.jpg"></A>
   </BODY>
   </HTML>

           k f
   rSwfcsuf/ 4if;zdiukd Test15.htm jzifh odrf;qnf;NyD;? Internet Explorer wGif
            h  k     k
         Munfygu yH(20)ygtwdi;f awGU&ygrnf/
                  29        Creating a Web Page
                  yHk(20)

Linking in a Document with Bookmark
21/ Web Page zwf½IolwpfOD;tm; vG,fulpGm zwf½IEdkifap&ef Document wpfck
twGif;(odkYr[kwf) tjcm; Document wpfcktwGif;odkY Link vkyfay;vdkygu toHk;jyK
onf-
    <A HREF="#Bookmark Name"></A>       Document twGif;&dS
                    rnfonfh ae&mrqdk
                    csdwfquf&ef oHk;onf/
    <A HREF="File Name#Bookmark Name"></A> tjcm; Document
                       \ rnfonfhae&mrqdk
                       csdwfquf&ef oHk;onf/
    <A Name="Bookmark Name"></A>   Document twGif; Target
                    (Bookmark) jyKvkyfvdkaom
                    ae&mudk wnfaqmufay;&ef
                    oHk;onf/
uGefysLwmvufpJG          30

   Oyrm-

   <HTML>
   <HEAD>
   <TITLE>Document Link</TITLE>
   </HEAD>
   <BODY>
   Click here to go to <A HREF="#BOTTOM">End of Document</A>
   <PRE>
   <A Name="TOP">Web Sites or Pages</A>
   Listing your favorite pages for quick viewing
   When you find Web sites or pages that you like,
   you can keep track of them,
   so it's easy to open them in the future.
   Add a Web page to your list of favorite pages.
   Any time you want to open that page, just click
   the Favorites button on the toolbar,
   and then click the shortcut in the Favorites list.
   Add a page to your list of favorite pages.
   If you have a handful of sites or
   pages that you visit often,
   add them to your Links bar.
   Add a page to your Links bar
   If there is one page you visit most,
   you can make it
   your home page so that it is displayed every time
   you start Internet Explorerr or click the Home button
   on the toolbar.
   Change your home page

   Tip
   If you forget to add Web pages to your Favorites
                 31        Creating a Web Page

or Links bar, click the History button on the toolbar.
The History list shows where you've been today,
yesterday, or a few weeks ago.
Click a name from the list to display the page.
</PRE>
<A Name="BOTTOM"></A><BR>
You have reached the BOTTOM of Document.<BR>
Click here to go to <A HREF="#TOP">Start of Document</A>
</BODY>
</HTML>
        k f
rSwfcsuf/ 4if;zdiukd Test16.htm jzifh odrf;qnf;NyD;? Internet Explorer wGif
       h   k    k
     Munfygu yH(21)ygtwdi;f awGU&ygrnf/
                yHk(21)
uGefysLwmvufpJG            32

Using Background Color
22/ HTML Document wG i f aemuf c H t a&mif (Background Color) ud k
ajymif;vJowfrSwf&ef atmufygtwdkif; oHk;Edkifonf-
    <BODY BGCOLOR=?>           Color \trnf(odkYr[kwf)Hexa
                       decimal wefbdk;udk xnfhoGif;
                       owfrSwfay;Edkifonf/
    Oyrm-
    <HTML>
    <HEAD>
    <TITLE>Background Color</TITLE>
    </HEAD>
    <BODY BGCOLOR=CYAN>          <! To use CYAN or “00FFFF”>
    This Page Background Color is CYAN.<BR>
    </BODY>
    </HTML>
            k f
    rSwfcsuf/ 4if;zdiukd Test17.htm jzifh odrf;qnf;NyD;? Internet Explorer wGif
           h   k    k
         Munfygu yH(22)ygtwdi;f awGU&ygrnf/
                                  yHk(22)
                  33        Creating a Web Page

23/ aemufcHta&mifESifhpmvHk;ta&mifrsm; xnfhoGif;Edkif&eftwGuf Color Name
jzifhjzpfap? Color Code jzifhjzpfap atmufazmfjyygtwdkif; a&;om;Edkifygonf-

  Color Name     Color Code    Color Name     Color Code
  Aqua/Cyan      #00FFFF     Dark Orchid     #9932CC
  Corn Flower Blue  #6495ED     Dark Violet     #9400D3
  Dark Cyan      #009C9C     Deep Pink      #FF1493
  Dark Turquoise   #00CEDI     Fuchsia/Magenta   #FF00FF
  Deep Sky Blue    #00BFFF     Hot Pink      #FF69B4
  Dodger Blue     #1E90FF     Light Pink     #FFB6C1
  Light Blue     #ADD8E6     Wheat        #F5DEB3
  Light Sky Blue   #87CEFA     Medium Orchid    #BA55D3
  Medium Truquoise  #48DICC     Medium Purple    #9370DB
  Pale Turquoise   #AFEEEE     Medium Violet Red  #C71585
  Power Blue     #B0E0E6     Orchid       #DA70D6
  Sky Blue      #87CEEB     Pale Violet Red   #DB7093
  Steel Blue     #4682B4     Peach Puff     #EFDAB9
  Turquoise      #40E0D0     Plum        #DDA0DD
  Blue        #8A2BE2     Purple       #A020F0
  Cadet Blue     #5F9EA0     Violet       #EE82EE
  Dark Blue      #000088     Crimson       #CC0033
  Dark Slate Blue   #483D8B     Dark Red      #880000
  Indigo       #000099     Fire Brick     #B22222
  Navy        #000080     Maroom       #B03060
  Midnight Blue    #191970     Orange Red     #FF4500
  Royal Blue     #0000CD     Tomato       #FF6347
  Slate Blue     #6A5ACD     Chocolate      #D2691E
  Blue Violet     #8A2BE2     Coral        #FF7F50
  Dark Magenta    #990099     Dark Salmon     #E9967A
  Light Coral     #F08080     Indian Red     #CD5C5C
  Light Salmon    #FFA07A     Ghost White     #F8F8FF
  Pink        #FFC0CB     Honey Dew      #F0FFF0
uGefysLwmvufpJG         34

  Rosy Brown    #BC8F8F     Ivory       #FFFFF0
  Salmon      #FA8072     Lavender      #FFF0F5
  Saddle Brown   #8B4513     Lavender Blush   #FFF0F5
  Sandy Brown    #F4A460     Light Cyan     #E0FFFF
  Sienna      #A0522D     Light Yellow    #FFFFED
  Dark Golden Rod #B8860B      Linen       #FAF0E6
  Dark Orange    #EF8C00     Mint Cream     #F5FFFA
  Gold       #FFD700     Misty Rose     #FFE4E1
  Golden Rod    #DAA520     Old Lace      #FDF5E6
  Navajo White   #FFDEAD     Seashell      #FFF5EE
  Orange      #FF4500     Snow        #FFFAFA
  Peru       #CD853F     White       #FFFFFF
  Yellow      #FFFF00     White Smoke    #F5F5F5
  Antique      #FAEBD7     Black       #000000
  Beige       #F5F5DC     Dark Gray     #AAAAAA
  Bisque      #FFE4C4     Dark Slate Gray  #2F4F4F
  Burly Wood    #DEB887     Dim Gray      #696969
  Blanched Almond #FFEBCD      Gaintboro     #DCDCDC
  Com Silk     #FFF8DC     Gray        #BEBEBE
  Dark Khaki    #BDB76B     Light Gray     #D3D3D3
  Khaki       #F0E68C    Light Steel Gray  #778899
  Lemon Chiffon   #FFFACD    Light Steel Blue  #B0C4DE
  Moccasin      #FFE4B5    Slate Gray     #708090
  Pale Golden Rod  #EEE8AA    Thistle      #D8BFD8
  Payaya Whip    #FFEFD5    Aqua Marine    #7FFFD4
  Floral White    #FFFAF0    Dark Sea Green   #8FBC8F
  Forest Green    #228B22    Olive Drab     #6B8E23
  Green/Green Yellow #ADFF2F    Medium Sea Green  #3CB371
  Mid Spring Green #00FA9A     Lawn Green     #7CFC00
  Pale Green     #98FB98    Mid Aqua Marine  #66CDAA
  Alice Blue     #F0F8FF    Olive       #6B8E23
  Dark Green     #006400    Dark Olive Green  #556B2F
                    35         Creating a Web Page

Marquee Effect
24/ Page wGif pmrsm;(odkYr[kwf)pmESifhyHkrsm;tm; b,frSnm? nmrSb,f ponfh
ouf0ifvIyf&Sm;rIrsm; jyKvkyfap&ef atmufygtwdkif; a&;om;Edkifonf-

    (u)  pmom;rsm;udk ouf0ifvIyf&Sm;apjcif;
       <HTML><HEAD><TITLE> Using Merquee Effect</TITLE>
       </HEAD>
       <BODY><P><FONT COLOR=”BLUE”><B>
       <SPAN STYLE=”BACKGROUND-COLOR:SILVER”>
       <MARQUEE BEHAVIOR=”ALTERNATE” WIDTH=”744"
        HEIGHT=”22">
       </SPAN></B></FONT><P>
       </BODY></HTML>
    ( c)  pmom;ESifhyHkrsm;udk ouf0ifvIyf&Sm;apjcif;
       <HTML>
       <HEAD>
       <TITLE> Marquee Text and Image </TITLE>
       </HEAD>
       <BODY>
       <MARQUEE>
          Tag Text = MARQUEE MARQUEE MARQUEE
          Tag Image <Img Src="phone.jpg">
       </MARQUEE>
       <MARQUEE Direction=RIGHT Behavior=ALTERNATE>
          Tag = MARQUEE Direction=RIGHT
          Behavior=ALTERNATE
       </MARQUEE>
       <MARQUEE Direction=LEFT>
          Tag = MARQUEE Direction=LEFT
       </MARQUEE>
       </BODY>
       </HTML>
uGefysLwmvufpJG          36
Handling of Table
25/ HTML wGif Z,m;rsm;toHk;jyKEdkif&ef atmufygtwdkif;a&;om;Edkifygonf-
   <TABLE></TABLE>         Table wnfaqmuf&ef oHk;onf/
   <TABLE BORDER=?>         Table Cell abmiftxltyg;twGuf
                    oHk;onf/
   <TR></TR>            Table twGif; Row wnfaqmuf&ef
                    oHk;onf/
   <TD></TD>            Cell twGif; tcsuftvufxnfh&ef
                    oHk;onf/
   <TH></TH>            Table \acgif;pOfazmfjy&ef oHk;onf/
   <TR BGCOLOR=?>          Table \ Row Color udkazmfjy&ef
                    oHk;onf/
   <TD BGCOLOR=?>          Table \ tcsuftvufta&mif
                    azmfjy&ef oHk;onf/
   <TABLE ROWSPAN=?>        Row \ae&m,lrItwGuf oHk;onf/
   <TABLE COLSPAN=?>        Coloumn ae&m,lrItwGufoHk;onf/
   <TABLE CELLSPACING=?>      Cell rsm;tMum; tuGmta0;twGuf
                    oHk;onf/
   <TABLE CELLPADDING=?>      Cell \abmifESifhtcsuftvuf
                    rsm;tMum;tuGmta0;twGuf
                    oHk;onf/
   <TR ALIGN=Position>       RowtwGif;&dSpmtm; b,f? tv,f?
                    nmndS&ef/
   <TR VALIGN=Position>       RowtwGif;&dS pmtm; tay:? tv,f?
                    atmufndS&ef/
   <TD ALIGN=Position>       CelltwGif;&dSpmtm; b,f?tv,f?
                    nmndS&ef/
   <TD VALIGN=Position>       Cell twGif;&dSpmtm; tay:?tv,f?
                    atmufndS&ef/
               37        Creating a Web Page

(u)                               h I
    atmufygZ,m;zdkifudka&;om;NyD; Internet Explorer wGif Munf&yg-
    <TABLE BORDER=”2">
    <TR>
    <TD>CELL1</TD><TD>CELL2</TD><TD>CELL3</TD>
    </TR>
    <TR>
    <TD>CELL4</TD><TD>CELL5</TD><TD>CELL6</TD>
    </TR>
    </TABLE>
( c)                              h I
    atmufygZ,m;zdkifudka&;om;NyD; Internet Explorer wGif Munf&yg-
    <TABLE BORDER=”2">
    <TR><TD>Ko</TD><TD>Win</TD>
    <TD ROWSPAN=”2">Wife</TD></TR>
    <TR><TD COLSPAN=”2">Ma Ma</TD></TR>
    <TR><TD COLSPAN=”3">Ma Khin</TD></TR>
    </TABLE>
( *)                              h I
    atmufygZ,m;zdkifudka&;om;NyD; Internet Explorer wGif Munf&yg-
    <TABLE BORDER=”2" WIDTH=”400">
    <TR><TD ALIGN=”LEFT”>CELL1</TD>
    <TD ALIGN=”CENTER”>CELL2</TD>
    <TD ALIGN=”RIGHT”>CELL3</TD></TR>
    </TABLE>
(C)                               h I
    atmufygZ,m;zdkifudka&;om;NyD; Internet Explorer wGif Munf&yg-
    <TABLE BORDER=”2" WIDTH=”400">
    <TR>
    <TD>C<BR>e<BR>L<BR>L</TD
    <TD VALIGN=”TOP”>CELL1</TD>
    <TD VALIGN=”MIDDLE”>CELL2</TD>
    <TD VALIGN=”BOTTOM”>CELL3</TD>
    </TR>
    </TABLE>
uGefysLwmvufpJG           38

Handling of Frame
            f k               k f
26/ Page tm; Column ESpcyg0ifaom Frame wnfaqmufazmfjyEdiygonf/ Page
\b,fbufjcrf;wGif yg0ifonfhtaMumif;t&mrsm;udk azmfjyNyD;? nmbuftjcrf;wGif
   Yk S hf G f
4if;wdEiqufo,xm;onfh Page rsm;udk jyoEdiygonf/ Index.htm wGif b,f bufjcrf;
                      k f
&dS Myself udk Click vkyfygu nmbufjcrf;wGif 4if;ESifhcsdwfquffxm;onfh Page udk
azmfjyay;ap&ef atmufygtwdkif; a&;om;Edkifygonf-
     (u) rl&if;zkdiftwGuf a&;om;jcif;
       <HTML>
       <HEAD>
       <TITLE> INDEX.HTM FILE</TITLE>
       </HEAD>
       <FRAMESET COLS=”339,*”>
       <FRAME NAME=”CONTENTS” TARGET=”MAIN”
        SRC=”CONTENT.HTM”>
       <FRAME NAME=”MAIN” SRC=”MAIN.HTM”
        TARGET=”MYSELF”>
       <BODY></BODY>
       </FRAMESET>
       </HTML>
       4if;zdkifudk Index.htm jzifh odr;f yg/
    ( c)  rl&if;zkdifb,fbufjcrf;twGuf a&;om;jcif;
       <HTML>
       <HEAD>
       <TITLE>CONTENTS</TITLE>
       </HEAD>
       <BODY>
       <P><B><FONT SIZE=”4" COLOR=”GREEN”>
        CONTENTS</FONT</B></P>
       <P><A HREF=”MYSELT.HTM”>MYSELF</A></P>
       <P><A HREF=”MYWIFE.HTM”>MY WIFE</A></P>
       <P><A HREF=”MYFRIEND.HTM”>MY FRIEND</A>
       </P>
                 39       Creating a Web Page

    </BODY>
    </HTML>
    4if;zdkifudk Content.htm jzifh odr;f yg/
( *)  rl&if;zkdifnmbufjcrf;twGuf a&;om;jcif;
    <HTML>
    <HEAD>
    <TITLE>MAIN</TITLE>
    </HEAD>
    <BODY>
    <B><FONT SIZE=”4" COLOR=”RED”>
    Welcome to My HomePage.</FONT</B>
    <P><IMG BORDER=”0" SRC=”LILY.JPG” WIDTH=”166"
     HEIGHT=”165"></P>
    </BODY>
    </HTML>
    4if;zdkifudk Main.htm jzifh odr;f yg/
(C)  Myself Link twGuf a&;om;jcif;/ Myself pmom;tm; Link
    vkyfygu ay:vmaprnfh zdkiftm; atmufygtwdkif; a&;om;&ygrnf-
    <HTML>
    <HEAD>
    <TITLE> MY SELF</TITLE>
    </HEAD>
    <BODY><CENTER>
    <P>MY NAME=Mg Mg</P>
    <P>AGE = 25 Years</P>
    <P>Rank = WO I</P>
    <P>Department = MOD</P>
    </BODY>
    </HTML>
    4if;zdkifudk Myself.htm jzifh odr;f yg/
uGefysLwmvufpJG          40

   ( i)  MyWife Link twGuf a&;om;jcif;/ Mywife pmom;tm; Link
       vkyfygu ay:vmaprnfh zdkiftm; atmufygtwdkif; a&;om;&ygrnf-
       <HTML>
       <HEAD>
       <TITLE> MY WIFE</TITLE>
       </HEAD>
       <BODY><CENTER>
       <IMG SRC=”WIFE.JPG” WIDTH=”150" HEIGHT=”100"
        BORDER=”1" ALT=”MY WIFE”>
       <P>NAME=Hla Hla</P>
       <P>AGE = 19 Years</P>
       <P>Rank = Actress</P>
       </BODY>
       </HTML>
       4if;zdkifudk Mywife.htm jzifh odr;f yg/
   ( p)  My Friend Link twGuf a&;om;jcif;/ MyFriend pmom;tm; Link
       vkyfygu ay:vmaprnfhzdkiftm; atmufygtwdkif; a&;om;&ygrnf-
       <HTML>
       <HEAD>
       <TITLE> MY FRIEND</TITLE>
       </HEAD>
       <BODY><CENTER>
       <IMG SRC="Friend.jpg" WIDTH="150" HEIGHT="100"
        BORDER="1" ALT="MY FRIEND">
       <P>NAME=Pho Htaw</P>
       <P>AGE = 30 Years</P>
       </BODY>
       </HTML>
       4if;zdkifudk MyFriend.htm jzifh odr;f yg/
                      41          Creating a Web Page

               Chapter (2)
        Creating Web Page with a Web Editor
           (Using with FrontPage 2002)


Starting Microsoft FrontPage 2002
1/     f                                    f
     uGeysLwmrsm;udk wpfO;D csi;f ?wpfa,mufcsi;f toH;k jyKcMhJ u&mrS 4if;uGeysLwmrsm;tm;
   f          G f d f                   k Ykd d f
uGe,ufpepfjzifh qufo,cswquftoH;k jyKvmMuygonf/ xdocswquftoH;k jyK&mwGif
    k      f            f S           f S
wifjyvdonfh tcsutvufrsm;udk wpfrsuEmrS tjcm;wpfrsuEmodYk tjyeftvSef cswquf       d f
           f S     k Sd
xm;ygonf/ wpfrsuEmcsi;f tvd&ovdk zefw;D wnfaqmufí wpfrsuEmESiwpfrsuEm      f S hf   f S
tjyeftvSef csdwfquf&mwGif Microsoft FrontPage 2002 udk toHk;jyK vkyfaqmifEdkif
ygonf/ FrontPage 2002 udk pwiftoHk;jyK&ef Start →Programs → Microsoft
            h        f  k
FrontPage udk tqifqifh a&G;cs,yg/ xdtcg Microsoft FrontPage Logo ukrÜPD
trSwfwHqdyf ay:vmNyD;aemuf Microsoft FrontPage Window xyfray:vmygrnf/       H
yHk(1)
                     yHk(1)
uGefysLwmvufpJG             42

2/    Microsoft FrontPage odYk pwif0ifa&mufaomtcg FrontPage Window wGif
yHkrSeftm;jzifh Title Bar ? Menu Bar ? Standard Toolbar ? Formatting Toolbar ? View
                      Yk          k
Bar? Page ? Task Pane ESifh Status Bar wdukd azmfjyxm;ygonf/ yH(2) -
                   yHk(2)
                   43        Creating a Web Page

(u)  Title Bar / toH;jyKvQu&onfh pmrsuEm\trnfukd azmfjyay;ygonf/
           k   f Sd    f S
    trnfray;&ao;ygu new_page_1.htm jzifh azmfjyay;ygrnf/ yHk(3)               yHk(3)
( c)  Menu Bar / trsm;tm;jzifh Title Bar atmufwi&ygonf/ 4if; Menu
                        G f Sd
    Bar &dS  udk Drag vkyfí tvdk&dSonfhae&modkY xm;&dSEdkifygonf/ yHk(4)                yHk(4)
( *)  Standard Toolbar / vkyfief;wGiftoHk;rsm;onfh Command rsm;udk
    pkpnf;ay; xm;ygonf/ yHk(5)


                yHk(5)
(C)  Formatting Toolbar / pmom;rsm;ESiywfoufonfh Command rsm;
                    hf
    udk xnfhoGif;ay;xm;ygonf/ yHk(6)               yHk(6)
( i)  View Bar / toHk;jyKaeaom pmrsufESmwpfckckESifh ywfoufí Page ?
    Folders ? Reports ? Navigation ? Hyperlinks ESifh Tasks wdkYteuf
    wpfckckudk a&G;cs,fNyD;? jrifuGif;trsKd;rsKd;udk Munfh½IEdkifygonf/ yHk(7)
uGefysLwmvufpJG               44
                             yHk(7)
   ( p)  Page / trnfay;í rodr;qnf;&ao;aom pmrsuEmopf wpfctwGuf
                    f        f S      k
       acgif;pOfudk new_page_1.htm [k azmfjyxm;ygonf/ pmrsuEmopf
                                   f S
       wpf c k \ atmuf a jcwG i f          tag (3)ck y g&d S N yD ; ?
       4if;wdkYudk a&G;cs,fí atmufygtwdkif; vkyfaqmifEdkifygonf/ yHk(8)-
       (1)         / azmfjyvdkonfh pmom;rsm;? yHkrsm;? Z,m;rsm;? ouf0if
           vIyf&Sm;rIrsm;udk xnfhoGif;Ekdifygonf/
       (2)        /      wGif zefwD;xnfhoGif;azmfjyxm;cJhonfh
           pmom;rsm;? yHkrsm;? Z,m;rsm;? ouf0ifvIyf&Sm;rIrsm;ESifh ywfouf
           aom y&dk*&rfudk uGefysLwmrS tvdktavsmuf a&;om;ay;
           ygonf/
       (3)          /     wGif zefwD;xnfhoGif;azmfjyxm;cJhonfh
           pmom;rsm;? yH k r sm;? Z,m;rsm;? ouf 0 if v I y f & S m ;rI r sm;\
           vk y f a qmif c suf tqif a jyrI & d S r &d S u d k vd k t yf o vd k jyif q if
           aqmif&Guf Edkif&ef Munfh&Ippfaq;Edkifygonf/
   (q)  Task Pane / Page topfwpfckudk wnfaqmufjcif;? ,cif&dSNyD;om;
       Page udk jyefzGifhjcif;? Template topf wnfaqmuf jcif; ponfwdkYudk
       tvG,fwul vkyfaqmif Edkifygonf/ yHk(9)
   ( Z)  Status Bar / vuf&dSvkyfaqmifaeaom zdkifrsm;ESifh ywfoufaom
       tajctae? Internet qufoG,frIqdkif&m tajctaewdkYudk azmfjyay;
             k
       ygonf/ yH(10)
                       45          Creating a Web Page
                                     yHk(9)
           yHk(8)


                    yHk(10)

Page topfzefwD;jcif;
3/   Menu Bar ay:&dS File → New → Page or Web... a&G;cs,yg/ Task Pane &dS
                              f
           f   k
      udk a&G;cs,yg/ xdtcg new_page_1.htm [kazmfjyxm;aom Page topf
wpfck ay:vmygrnf/ 4if; Page topfonf udk,fwdkifzefwD;wnfaqmuf&rnfh pm&Guf
    f             k            k Sd
tvGwwpfck jzpfygonf/ yH(11-1)rS(11-2) tvd&&mpmom;rsm;? yHrsm;?ouf0ifvy&m;rI k      I f S
rsm; xnfhoGif;NyD; zdkiftrnfay;í odrf;qnf;NyD;ygu new_page_1.htm ae&mwGif
owf r S w f a y;cJ h a om zd k i f t rnf j zif h ajymif ; vJ a zmf j yay;ygrnf / Task Pane &d S
uGefysLwmvufpJG        46
         yHk(11-1)
               yHk(11-2)
                      47         Creating a Web Page

          udk a&G;cs,fygu                  wdkYudk atmufyg
twdkif; toHk;jyKEdkifygonf/ yHk(12) -
    (u) General Tab / toifhjyKvkyfay;xm;aom Page yHkpH(27)ckyg&dS&m
        4if;wdkYteufrS ESpfouf&mudka&G;cs,fNyD;? jyifqiftoHk;jyKEdkifygonf/
    ( c) Frames Pages Tab / toifhjyKvkyfay;xm;aom Frames Page
        yHkpHaygif;(10)ckyg&dS&m 4if;wdkYteufrS ESpfouf&mudk a&G;cs,fNyD;? jyifqif
              kd f
        toH;k jyKEiygonf/
    ( *) Style Sheets Tab / toifhjyKvkyfxm;aom Style Sheets yHkpHaygif;
        (13)ckyg&dS&m ESpfouf&mudka&G;cs,fNyD;? pmvHk;rsm;\yHkpHt&G,ftpm;?
        ta&mifESifhaemufcHta&mifponfhwdkYudk owfrSwftoHk;jyKEdkifygonf/
                    yHk(12)
uGefysLwmvufpJG              48

     Page udktoHk;jyKjcif;
4/   toifhjyKvkyfay;xm;onfh General Page yHpaygif;(27)ck yg&d&m 4if;wdteufrS
                           k H        S    Yk
ESpfouf&myHkpHwpfckckudk a&G;cs,fNyD;? tvdk&dSovdk jyifqiftoHk;jyKEdkifygonf/ yHk(13-1)rS
(13-27)xd-
             (1)Normal Page(General Page)
                    yHk(13-1)
       49      Creating a Web Page(2)Bibliography (General Page)
     yHk(13-2)
uGefysLwmvufpJG          50


         (3)Confirmation Form (General Page)
              yHk(13-3)
        51      Creating a Web Page


(4)Feedback Form (General Page)
     yHk(13-4)
uGefysLwmvufpJG          52


          (5)Form Page Wizard(General Page)
   k
  yH(13-5) (A)
   k
  yH(13-5) (B)
        53  Creating a Web Page
yH(13-5) (C)
 k
 k
yH(13-5) (D)
uGefysLwmvufpJG  54
   k
  yH(13-5) (E)
  yHk(13-5) (F)
   55    Creating a Web Page
 k
yH(13-5) (G)
uGefysLwmvufpJG          56


       (6)Frequently Asked Questions(General Page)
              yHk(13-6)
      57        Creating a Web Page


(7)Guest Book(General Page)
    yHk(13-7)
uGefysLwmvufpJG         58


       (8)Narrow, Left-aligned Body(General Page)
               yHk(13-8)
          59       Creating a Web Page


(9)Narrow, Right-aligned Body(General Page)
       yHk(13-9)
uGefysLwmvufpJG         60


         (10)One-column Body(General Page)
               yHk(13-10)
              61       Creating a Web Page


(11)One-column Body with Contents and Sidebar(General Page)
            yHk(13-11)
uGefysLwmvufpJG          62


    (12)One-column Body with Contents on Left(General Page)
               yHk(13-12)
              63      Creating a Web Page


(13)One-column Body with Contents on Right(General Page)
            yHk(13-13)
uGefysLwmvufpJG         64


   (14)One-column Body with Staggered Sidebar(General Page)
              yHk(13-14)
            65       Creating a Web Page(15)One-column Body with Two Sidebars(General Page)
          yHk(13-15)
uGefysLwmvufpJG         66


   (16)One-column Body with Two-column Sidebar(General Page)
              yHk(13-16)
       67       Creating a Web Page(17)Photo Gallery(General Page)
      yHk(13-17)
uGefysLwmvufpJG        68


         (18)Search Page(General Page)
              yHk(13-18)
        69       Creating a Web Page(19)Table of Contents(General Page)
     yHk(13-19)
uGefysLwmvufpJG          70


         (20)Three-column Body(General Page)
               yHk(13-20)
        71      Creating a Web Page


(21)Two-column Body(General Page)
     yHk(13-21)
uGefysLwmvufpJG         72


  (22)Two-column Body with Contents and Sidebar(General Page)
              yHk(13-22)
             73       Creating a Web Page(23)Two-column Body with Contents on Left(General Page)
          yHk(13-23)
uGefysLwmvufpJG         74


      (24)Two-column Staggered Body(General Page)
               yHk(13-24)
             75       Creating a Web Page


(25)Two-column Staggered Body with Contents and Sidebar
          (General Page)
           yHk(13-25)
uGefysLwmvufpJG          76


         (26)User Registration(General Page)
               yHk(13-26)
          77       Creating a Web Page(27) Wide Body with Headings(General Page)
        yHk(13-27)
uGefysLwmvufpJG              78

       udktoHk;jyKjcif;
5/        k f
    toifjh yKvyay;xm;onfh Frames Pages yHpaygif;(10)ck yg&d&m 4if;wdteufrS
                            k H        S     Yk
ESpfouf&myHkpHwpfckckudk a&G;cs,fNyD;? tvdk&dSovdk jyifqiftoHk;jyKEdkifygonf/ yHk(14-1) rS
(14-10)xd-
           (1) Banner and Contents (Frame Page)
                   yHk(14-1)
      79       Creating a Web Page
(2) Contents(Frame Page)
  yHk(14-2)
uGefysLwmvufpJG       80


         (3) Footer(Frame Page)
           yHk(14-3)
      81       Creating a Web Page(4) Footnotes(Frame Page)
   yHk(14-4)
uGefysLwmvufpJG       82         (5) Header(Frame Page)
            yHk(14-5)
          83       Creating a Web Page(6) Header, Footer and Contents(Frame Page)
       yHk(14-6)
uGefysLwmvufpJG         84


         (7) Horizontal Split(Frame Page)
             yHk(14-7)
        85       Creating a Web Page


(8) Nested Hierarchy(Frame Page)
     yHk(14-8)
uGefysLwmvufpJG          86


         (9) Top-Down Hierarchy(Frame Page)
              yHk(14-9)
       87       Creating a Web Page


(10) Vertical Split(Frame Page)
     yHk(14-10)
uGefysLwmvufpJG               88

&dSNyD;zdkiftm; jyefzGifhjcif;^topftaejzifhzGifhjcif;
6/         d      h    k f        G hf kd
      ,cifor;f qnf;xm;cJaom zdirsm;tm; jyefvnfzivygu File Menu \ Open
rS zGifhvdkaomzdkifudk a&G;cs,fzGifhyg/ (odkYr[kwf) Task Pane &dS Open a page rS zGifhvdkaom
zdkifudka&G;cs,fzGifhyg/ tu,fí New from existing page &Sd Choose page udk Click
vkyfí zGifhvdkaomzdkifudk a&G;cs,fNyD;? Create New udk ESdyfygu ,cifzdkifa[mif;tm;
new_page_1.htm trnfjzifh zGifhay;ygrnf/

pmom;rsm; xnfhoGif;jcif;
7/   Page topfjzpfaom new_page_1.htm xJodkY         udka&G;cs,fxm;onfh
tcg pmom;(Text)rsm; &duxnfygu Normal Style ? Normal Size twdkif; azmfjy
             k f h
ay;ygrnf/ tu,fí pmvHk;trsKd;tpm;Font ? t&G,ftpm;Font Size ? ta&mif Font
Color ponfwdkYudk ajymif;vJvdkygu Formatting Toolbar &dS oufqdkifonfhae&mwGif
  k Sd h k           kd f   k      Yk        kd
tvd&onftwdi;f jyifqifajymif;vJEiygonf/ yH(15) 4if;wdukd ajymif;vJvygu atmufyg
twdkif; vkyfaqmifEdkifygonf-
    (u) Font / ajymif;vdkaom pmom;rsm;udk a&G;cs,fyg/ Font Dialogbox rS
       tvdk&dSonfh Font trnfukd a&G;cs,ygu a&G;cs,xm;aompmom;rsm;\
                        f       f
       Font ajymif;vJoGm;ygrnf/
    ( c) Font Size / t&G,ftpm;ajymif;vdkaom pmom;rsm;udk a&G;cs,fyg
       (odkYr[kwf) pmom;twGif; wpfae&mwGif cursor csxm;yg/ Font Size
                           f        f
       Dialogbox rS tvdk&dSonfhFont t&G,tpm;udk a&G;cs,ay;ygu a&G;cs,f
       xm;aom pmom;rsm;\ Font t&G,tpm;ajymif;vJom;ygrnf/
                          f        G
    ( *) Font Style / ajymif;vdkaom pmom;rsm;udk a&G;cs,fyg/ Formatting
       Toolbar rS Font Style wGif pmvHk;trnf;vkyfvdkygu B ? pmvHk;apmif;
       vdygu I ? pmvH;k atmufrrsO;f xnhvygu U wdukd a&G;cs,ay;Ediygonf/
        k             S  f kd     Yk      f k f
           Yk       f kd     f kd h          f
       4if;wdukd jyefvnfjzKwvygu jyefjzKwvonfpmom;udk a&G;cs,í jzKwvkd  f
       onfh Font Style udk jyefa&G;ay;&ygrnf/
 Style   Font   Font Bold Italic Underline Paragraph Bullet Indent Highlight Font
            Size            Alignment         color color
                     yHk(15)
                   89        Creating a Web Page

pmom;rsm;udk abmifcwfjcif;
8/   pmom;rsm;udk abmifcwfjcif;? abmif\ta&mifowfrSwfjcif;rsm; jyKvkyfvdkygu
Format → Borders and Shading ... a&G;cs,yg/ Borders and Shading...Dialogbox
                        f
wGif Borders Tab ESifh Shading Tab yg0ifygonf -
    (u) Borders Tab / pmom;\ txuf? atmuf? 0J? ,m wGif abmifrsm;
       tvdk&dSonfhtwdkif; xnfhEdkifonf/ abmif\ta&mif? abmif\txl?
       abmiftrsKd;tpm;wdkYudk a&G;cs,fay;Edkifygonf/ yHk(16)
    ( c) Shading Tab / Background aemuf c H t a&mif ? Foreground
       a&SUrsufESmpmta&mifwdkYudk xnfhEdkifygonf/ Background aemufcH
       ta&mifomru Patterns ESifh Picture wdkYudkvnf; xnfhEdkifygonf/
       4if; Patterns ESifh Picture wdkYonf pmaMumif;&dSonfhtwdkif;om
       azmfjyygrnf/ Preview wGif MunfY&Iygu a&G;cs,fxm;onfh Patterns
       ESifh Picture wdkYudk jrifawGUEdkifygonf/ yHk(17)
                 yHk(16)
uGefysLwmvufpJG             90
                   yHk(17)

pmvHk;aygif;ppfaq;jcif;(Spelling )
9/    Page topfjzpfaom new_page_1.htm \          xJoYkd pmom;rsm; xnfh
oGif;&mwGif pmvHk;aygif; rSef^rrSefudk ppfaq;vdkygu Tool → Spelling ... (odkYr[kwf)
       f
   a&G;cs,yg/ ay:vmaom Spelling Dialogbox wGif pmvH;k aygif;rSm;aeonfh pmom;
rsm; (odkYr[kwf) owfrSwfxm;onfh Language em;rvnfonfhpmom;rsm; (odkYr[kwf)
twdkaumufpmvHk;rsm; azmfjyay;ygrnf/ Suggestions wGif azmfjyxm;onfh pmvHk;rsm;rS
rSefuefonfhpmvHk;rsm;udk a&G;cs,fay;NyD;? pmvHk;udk twnfjyKvJvS,fowfrSwfay;vdkygu
Change udkvnf;aumif;? xdkpmvHk;udk twnfjyKvJvS,frI rjyKvdkygu Ignore udkvnf;
aumif; a&G;cs,fyg/ yHk(18)
                     91         Creating a Web Page
 yHk(18)
pmom;rsm;tm; tvdktavsmufppfaq;jcif;
              k f h h               f  S
10/ pmom;rsm;udk ½duxnfonftcg pmvH;k aygif;rsm; rSeuefrI &d^r&dS tvdtavsmuf   k
ppfaq;ay;vdygu Tool → Page Options ... udk a&G;cs,fyg/ 4if;wGif Check Spelling
         k
as you type ESifh Default spelling language wdkYudk yHkwGifazmfjyygtwdkif; a&G;cs,f
owfrSwfay;yg/ pmom;rsm;½dkufxnfhonfhtcg pmvHk;aygif;rSm;,Gif;onfh pmom;rsm;?
owfrSwfay;xm;onfh Language em;rvnfonfh pmvHk;rsm;udk atmufrSteDa&mif
vIdif;wGefYrsm;jzifh azmfjyay;ygrnf/ 4if;vIdif;wGefYrsm;udk Preview wGif Munfh½Ionfhtcg
razmfjyyg/ pmom;rsm;udk tvdktavsmuf pmvHk;aygif;ppfaq;ay;rI rjyKvkyfapvdkygu
Check Spelling as you type a&G;cs,fxm;jcif;udk jyefjzKwfay;&ygrnf/ yHk(19)
 yHk(19)
uGefysLwmvufpJG               92

Picture rsm;xnfhoGif;jcif;
11/ Picture rsm;udk xnfhoGif;vdkygu Insert → Picture a&G;cs,fyg/ 4if;wGif
      ?          ?                ?            ?
        ?        ?       ESihf       Yk   h G k f
                                wdrS xnfoi;f Ediygonf-
   (u)             / Insert  → Picture → Clip Art ... udka&G;cs,fyg/
          Yk   f
        (odr[kw) Drawing Toolbar ay:&dS uda&G;cs,yg/ Task Pane ay:&dS
                               k    f
        New Page or Web \ae&mwGif Insert Clip Art xyfrHay:vmrnf/
        atmufbufwGif&dS            udka&G;cs,fygu Microsoft Clip
        Organizer Window ay:vmrnf/ 4if;\ Collection List &dS My
        Collections ? Office Collections ? Web Collections wdkYteuf
                    k    f             f k
        Office Collections uda&G;cs,yg/ 4if;rS Academic tkypukd erlemtjzpf
            f hJ     f k S hf   kd f k          k d
        a&G;cs,cvQif 4if;tkypEioufqi&m yHrsm;teuf um;yHukCopy vkyfNyD;?
        new_page_1.htm \         wGif Paste vkyfjcif;jzifh tvdk&dS&myHkudk
        xnfhoGif;ay;Edkifygonf/ yHk(20-1) rS (20-4)xd-
               yHk(20-1)
   93   Creating a Web Page
yHk(20-2)
yHk(20-3)
uGefysLwmvufpJG           94
                 yHk(20-4)
    ( c)         / Insert → Picture → From File ... udk a&G;cs,yg/
                                       f
       (odkYr[kwf) Standart Toolbar ay:&dS Insert Picture From File
       udk a&G;cs,fygu Picture Dialogbox ay:vmrnf/ yHk(21-1) 4if;
       Dialogbox \ Lock in: wGif tvdk&dSaomyHk wnf&dS&mvrf;aMumif;
       ae&mudk a&G;cs,f ay;jcif;? Files of Type wGif tvdk&dSaom zdkif
       trsKd;tpm;udk a&G;cs,fay;jcif;? tvdk&dSonfhyHkudk a&G;cs,fí insert
                    d f kd f
       Command Button udk ESyvuygu new_page_1.htm \
       wGif tqdkyg yHkudk tvG,fwul xnfhoGif;ay;Edkifygonf/ yHk(21-2)
95  Creating a Web Page
    yHk(21-1)
     yHk(21-2)
uGefysLwmvufpJG             96

   ( *)                 / rdrduGefysLwmwGif Scanner (odkYr[kwf)
       Digital Camera wdkYESifh csdwfquftoHk;jyKEdkifygu tvdk&dS&myHkrsm;udk
       Scanner (odkYr[kwf) Digital Camera wdkYrSwpfqifh tvG,fwul xnfh
       oGif;ay;Edkifygonf/
   (C)                /       ESifh
       wdkYrS tvdk&dS&myHkrsm;udk xnfhoGif;ouJhodkY vkyfaqmiffEdkifygonf/ yHkrsm;udk
       xnfhoGif;&mwGif Horizontal Layout ? Montage Layout ? Slide
                        Yk       f S f
       Show ESifh Vertical Layout wdteufrS BuKd uEpouf&mtaetxm;udk
       BudKwifMunfh½Iía&G;cs,fowfrSwfay;Edkifygonf/ yHk(22-1)rS(22-7 )xd-
                      yHk(22-1)
  97   Creating a Web Page
yHk(22-2)
uGefysLwmvufpJG    98
         yHk(22-3)
  99   Creating a Web Page
yHk(22-4)
uGefysLwmvufpJG   100
         yHk(22-5)
  101   Creating a Web Page
yHk(22-6)
uGefysLwmvufpJG           102
                yHk(22-7)

   ( i)         / Drawing Toolbar &dS AutoShapes rS Lines ? Basic
       Shapes ? Block Arrows ? Flowchart ? Stars and Banners ? Call
       outs ESifh More Autoshapes wdkYrS BudKufESpfouf&m yHko@mefwdkYudk
       a&G;cs,fí xnhfoGif;ay;Edkifygonf/ tqdkyg New Drawing ud k
       toHk;jyKvdkaomtcg Toolbar xJwGif Drawing Canvas Toolbar
                                 k
                          ay:vmygrnf/ yH(23)
               103        Creating a Web Page
              yHk(23)
( p)         / Insert → Picture → AutoShapes ... uda&G;cs,yg/
                              k   f
    (odkYr[kwf) Drawing Toolbar ay:&dS       udka&G;cs,fygu
                        k
              ay:vmygrnf/ tqdyg AutoShapes Floating
    Toolbar &dS Lines ? Basic Shapes ? Block Arrows ? Flowchart ?
    Stars and Banners ? Call outs ES i f h More Autoshapes wd k Y r S
       f S f   k    Ykd   f f G    k f   k
    BuKd uEpouf&m yHo@mefwukd a&G;cs,xnhoi;f ay;Ediygonf/ yH(24)
uGefysLwmvufpJG            104
                 yHk(24)


   (q)         / Insert  → Picture → WordArt ...   udk a&G;cs,fyg/
       (odkYr[kwf) Drawing Toolbar ay:&dS Insert WordArt    udk a&G;cs,f
       ygu WordArt Gallery Window ay:vmrnf/ 4if;wGif&dS WordArt
       style pmvHk;tvSty'DZdkif;rsm;zefwD;xm;aom yHko@meftrsKd;rsKd;&dSonfh
       teuf BudKufESpfouf&m pmvHk;'DZdkif;yHko@mefudk a&G;cs,fNyD;aemuf
       xnfhoGif;vdkaom pmom;rsm;udk ½dkufxnfhEdkifygonf/ yHk(25)
                105         Creating a Web Page
               yHk(25)

( Z)            D kd kd f     f    Yk S
           / AD',zirsm;\ t&G,tpm;wdrm tvGeBf u;D rm;ygonf/
    4if;AD'D,dkzdkifrsm;udk new_page_1.htm \         wGif xnfhoGif;
    vdkaomtcg Insert → Picture → Video... ud k a&G ; cs,f y g/
    ay:vmaom Video Dialogbox \ Lock in: wGif tvd&aomAD',zif  k Sd  D kd kd
    wnf&dS&mvrf;aMumif;ae&mudk a&G;cs,fay;jcif;? Files of Type wGif All
    files ? All Video Files ? Windows Video Files ? Windows Media
                   Yk     k Sd    D kd kd
    Files ESifh Real Audio Files wdteuf tvd&aom AD',zif trsK;tpm;udk d
    a&G;cs,fay;jcif;? tvdk&dSaom AD'D,dkzdkiftrnfudk a&G;cs,fay;jcif;tm;jzifh
    tvG,fwul xnfhoGif;ay;Edkifygonf/ yHk(26)
uGefysLwmvufpJG            106
                    yHk(26)
Pictures Toolbar
12/     f G         k  k k                k   k f
    xnhoi;f xm;onfh yHwpfcca&G;cs,Nf y;D aemuf Pictures Toolbar udazmfjyEdi&ef
View Menu \ Toolbars → Pictures udk a&G;cs,yg/ ay:vmaom Floating Pictures
                         f
Toolbar udk Application Window \ txuf? atmuf? vuf0J? vusfm (odkYr[kwf)
tvdk&dSaomae&mwGif xm;&dSEdkifygonf/ xnhfoGif;xm;onfh yHkwpfckcka&G;vdkufonfhtcg
Pictures Toolbar ay:vmrnf/ yHkudk ra&G;xm;onfhtcg Pictures Toolbar jyefaysmuf
       k   k k    f     h
oGm;ygrnf/ yHwpfcca&G;cs,xm;onftcg Pictures Toolbar &dS Icon rsm; ta&mif
xifvif;aeNyD;? yHkwpfckck ra&G;xm;ygu ta&mifarS;rSdefaeygrnf/ (tu,fíyHkwpfckckudk
     f
ra&G;cs,bJ Pictures Toolbar uday:apcJygu yHwpfccukd a&G;^ra&G;jcif;jzifh Pictures
                 k    h  k   k k
                                     k
Toolbar ay:^aysmufapjcif;rvkyfEdkifyg/) Pictures Toolbar udk ray:apvdygu Close
          f
Button udk a&G;cs,yg/ Pictures Toolbar rS    udk a&G;cs,fí          ?
            k                    k
           uda&G;ygu atmufyg Button rsm;ay:vmrnf/yH(27-1)rS(27-3)xd-
   107   Creating a Web Page
 yHk(27-1)
yHk(27-2)
uGefysLwmvufpJG    108
         yHk(27-3)
                      109             Creating a Web Page

(u)              / Floppy Disk? Hard Disk? Compact Disk ponfwrS              Ykd
    tvdk&dSonfh yHkrsm;udk xnfhoGif;Edkif&eftwGuf toHk;jyKygonf/
( c)            k                       f G k f
          / yHrsm;twGi;f wGif pmom;rsm;udk xnhoi;f Ediygonf/ pmom;
    ta&mifajymif;vJvdkygu Formatting Toolbar rS Font Color toHk;jyK
    í ajymif;vJEdkifygonf/ 4if;pmom;tm; yHktwGif; tvdk&dSonfhae&modkY
    ajymif;a&TUEdkifygonf/
( *)                     /         rxnfhoGif;&ao;onfhyHkrsm;tm;
    ao;i,fonfht&G,ftpm;tjzpf tvdktavsmufajymif;ay;ygonf/
(C)                     k
                    / yHrsm;tm;                    k Sd h
                                    twGi;f tvd&onfae&modYk
    a&TUajymif;Edkifygonf/
( i)               ^                               Yk
                                / pmom;rsm; ESihf yHk (odr[kw) yHk  f
    wpfckESifhwpfck xyfxm;ygu a&SUodkY^aemufodkY xm;&dSEdkif&eftwGuf
    toHk;jyKygonf/
( p)             ^                k
                             / yHrsm;tm; b,f^nm bufoYkd 90
          hf
    'D*&D vSn&mwGif toH;k jyKygonf/
(q)               ^            / yHkrsm;tm; a&jyifnDtwdkif; tvsm;
    vdkuf^axmifvdkuf ajymif;jyefvSef&mwGif toHk;jyKygonf/
( Z)               ^                 k
                              / yHrsm;\ Munfvifjywfom;rIukd
    twdk;^tavQmh csdefndSEdkif&ef toHk;jyKygonf/
( ps)               ^              / yHkrsm;\ ta&mifawmufyrIudk
    twdk;^tavQmh csdefndSEdkif&ef toHk;jyKygonf/
(n)         / yHkrsm;tm; rlvt&nftaoG;rajymif;vJapbJ tvdk&dSovdk
                              k kd
    jzwfawmuf&mwGif toH;k jyKygonf/ yHuO;D pGma&G;Ny;D aemuf uda&G;yg/             k
    yHkay:wGif Dashed Line av;axmifhuGuf\ Handle rsm;udk toHk;jyKí
       k Sd         f
    tvd&onfh t&G,tpm;owfrway;Ny;D ?       S f         udjk yefa&G;ygu (odUk r[kw)    f
            d f      k     S f
    Enter udk ESyygu yHukd owfrwxm;onftwdi; jzwfawmufay;ygvdrhfh k f
    rnf/
( #)                  k H              k
               / rsO;f yHptrsK;d rsK;d twGuf vdi;f txltyg;wdukd vdtyfovdkYk     k
    owfrSwfay;Edkifygonf/
uGefysLwmvufpJG              110

   ( X)             k                  k
               / yHrsm;\taetxm;? vdi;f txltyg;? vdi;f ta&mif? pmom; k
       twGif; xnfh0ifrI ponfwdkYudk owfrSwfay;Edkifygonf/
   ( !)                      k          k S hf
                         / yHrsm;udk wpfcEiwpfck xyfxm;ygu ta&mif
       taoG; azmufxGif;jrifEdkifaprIudk vdktyfovdk owfrSwfay;Edkifygonf/
   ( ¡)              kH kH
             / a&mifpyrsm;tm; ta&mif Automatic? cJa&mif Grayscale?
       tjzLtrJta&mif Black & WhiteESifh arS;rdSefaomta&mif Wash out
       yHkrsm;tjzpf ajymif;vJ&mwGif toHk;jyKygonf/
   (P)        / yHk\ywfvnftem;rsm;wGif oHk;bufjriftem;owfrsOf;rsm;
           k f
       jyKvy&mwGif toH;k jyKygonf/
   (w)             k l              f
               / yHwrsm;tm; t&G,tpm;ESihf t&nftaoG;ukd wlnap&ef       D
       toH;k jyKygonf/
   (x)         / Drawing Toolbar ESifh Pictures Toolbar wdkYudk toHk;jyK
       xm;onfh yHkrsm;? pmom;rsm;tm; a&G;cs,fEdkif&ef toHk;jyKygonf/
   ( ')                   ^                 ^        ^
                        k
                      / yHrsm;ay:wGif Hotspot {&d,mrsm; owfrwEiyg S f kd f
       onf/ 4if;{&d,mrsm;onf tjcm;pmrsufESmwpfckESifh qufoG,frIjyKvkyf
        k f
       Ediygonf/ Hotspot wGif Rectangular ? Circular ? Polygonal ESifh
       Highlight [lí cJGjcm;xm;ygonf/ Hotspot wpfckckudk a&G;cs,fNyD;?
       yHkwpfckxJwGif Point vkyygu Pointer onf cJwHyHkpHodkY ajymif;vJoGm;
                          f
       ygrnf/ yHktwGif; tvdk&dSonfhae&mwGif Hotspot {&d,m owfrSwfEdkif
             k
       ygonf/ xdtcg Create Hyper Link Dialogbox ay:vmygu Link
          f kd        f S
       vkyvonfh pmrsuEmodYk cswqufEiygonf/    d f    kd f
   ( ")         / yHkrsm;tm; rajymif;vJrDu rlvta&miftaoG; yHko@mef
       t&G,ftpm;twdkif; jyefvnf&&dSvdkygu toHk;jyKEdkifygonf/
   ( e)          / Pictures Toolbar &dS Drop down arrow (Toolbar
       options) tm; Click vkyfí Add or Remove Buttons →Pictures \
       atmufqHk;&dS                jzifh rlvowfrSwfxm;onfhtwdkif; jyefvnf
          S kd
       &&dvygu toH;k jyKEiygonf/  kd f
                   111        Creating a Web Page

toifhjyKvkyfxm;onfhtaMumif;t&macgif;pOfyHkpH Theme rsm;xnhfoGif;jcif;
13/ toifhjyKvkyfxm;onfhtaMumif;t&macgif;pOfyHkpHwdkYudktrsKd;rsKd;azmfjyxm;onfh
             h  D    kd f k H     k Sd
Theme rsm;rS vSypGmtoifzefw;xm;aom 'DZi;yHprsm;tm; tvd&ovdk a&G;cs,xnfoi;f h G f
ay;Edkifygonf/ yHk(28-1) rS (28-3) xd-
                                     yHk
                                    (28-1)
                              yHk(28-2)
uGefysLwmvufpJG            112
                  yHk(28-3)

aemufcHyHk Background Picture rsm;xnhfoGif;jcif;
14/ aemufcHyHkrsm;udk xnfhoGif;vdkygu Menu bar &dS Format rS Background udk
a&G;cs,fyg/ ay:vmonfh Page Properties wGif Background udk a&G;cs,fyg/ yHk(29)
Formatting rS Background Picture wGif rdrdxnfhvdkonfhzdkifudk a&G;cs,f&eftwGuf
Browse udk a&G;yg/ ay:vmonfh Select Background Picture Dialogbox rS toHk;jyK
  k   k   kH
vdonfh yHwpfyukd a&G;Ny;D ? OK udk Click vkyyg/ yH(30-1)?yH(30-2) aemufcta&mifuom
                      f k      k      H   kd
   h kd
xnfvygu Colors \ Background wGif xnfhvdkonfh ta&miftm; a&G;cs,fay;
 k f                         kd
Ediygonf/ azmfjyxm;onfh ta&mifrsm;udk toH;k rjyKvygu More Colors udk a&G;cs,Nf y;D ?
ay:vmonfh Color Dialogbox rS rdrdtvdk&dSonfh ta&miftm; a&G;cs,fEdkifygonf/
yHk(31-1)? yHk(31-2)
      113  Creating a Web Page
yHk(29)
yHk(30-1)
uGefysLwmvufpJG  114
yHk(30-2)
 yHk(31-1)
                  115        Creating a Web Page
                yHk(31-2)


aemufcHtoHxnfhoGif;jcif;
15/ aemufcHtoHxnfhoGif;vdkygu Menu bar &dS Format rS Background udk
     f
a&G;cs,yg/ ay:vmonfh Page Properties Box rS General Tab udk a&G;yg/ Background
                  f G f k    kd f
Sound \ Location Box wGif xnhoi;vdonfh toHzitm; Browse.. jzifh a&G;cs,í   f
   f G
xnhoi;f yg/ Loop wGif Forever udk a&G;cs,fxm;ygu toHonf r&yfrem; jrnfae
ygrnf/ Forever udk ra&G;cs,fbJ toHjrnfapvdkonfh tBudrfta&twGufudkvnf;
xnhfoGif;owfrSwfay;Edkifygonf/ yHk(32)
uGefysLwmvufpJG             116
yHk(32)
Effects rsm;xnfhoGif;jcif;
16/ Page wpfckwGif pmom;rsm;udk b,frSnm? nmrSb,f a&GUvsm;apjcif;ponfh
   f S         k f kd f
vIy&m;rIrsm;udk jyKvyEiygonf/ Effects rsm;xnfhoGif;&ef Menu Bar \ Insert rS
Web Component udka&G;yg/ 4if;rS Marquee udka&G;cs,fí Finish ukd Click vkyygu  f
Marquee Properties Box ay:vmrnf/ Text Box xJwGif azmfjyvdkonfhpmom;rsm;udk
 k f h
½duxnfyg/ Direction (pmom;a&GUvsm;apvdkonfhbuf)wGif left (b,f) ESifh Right
       k k kd
(nm) wpfccua&G;yg/ Speed rS Delay ESifh Amount wdkYwGif tvdk&dSovdk tjrefEIef;udk
       k f
jyifqifay;Ediygonf/ Behavior wGif Scroll (pmwef;Ny;D qH;k oGm;vQif tprSjyefay:jcif;)?
            k     d f          S
Slide (tptqH; wpfBurom ay:jcif;)? Alternate (b,frnm? nmrSb,f tjyeftvSef
          Yk        k k     f
a&GUvQm;jcif;) wdteuf wpfccukd a&G;cs,yg/ pmom;ay:aprnfh Width (tus,t0ef;)  f
ESifh Height (tjrif)wdukd owfrway;Ediygonf/ Repeat wGif pmom;udk Continuously
             h Yk      S f k f
                          k h    f Yk   k k
(r&yfrem; azmfjyapjcif;)? Times (azmfjyapvdonfta&twGu)wdrS wpfcca&G;cs,yg/    f
pmom;\ Background Color (aemuf c H t a&mif ) tm; jyif q if o wf r S w f a y;yg/
vdktyfonfrsm; jyifqifowfrSwfNyD;ygu OK udka&G;cs,fyg/ yHk(33)
                   117        Creating a Web Page
                yHk(33)
Dynamic HTML Effects rsm;xnfhoGif;jcif;
17/ Page wpfckwGif pmom;rsm;? yHkrsm;udk ouf0ifvIyf&Sm;rI&Sdap&ef zefwD;xnfhoGif;
vdkvQif Format rS Dynamic HTML Effects udk a&G;cs,yg/ On Box? Apply Box?
                           f
Effect Box ? Remove Effect ESifh Hightlight Dynamic HTML effect wdkYyg&dSaom
DHMTL Effects Dialogbox ay:vmygrnf/ yHk(34-1)? yHk(34-2)-
                 yHk(34-1)
                 yHk(34-2)
uGefysLwmvufpJG            118


On Box
         k      k       I f S dS
18/ Page wpfc\ pmom;rsm;? yHrsm;udk ouf0ifvy&m;rI&ap&efFormat rS Dynamic
HTML Effects udk a&G;cs,fí On Box a&G;cs,fxm;ygu Click ? Double Click ?
              Yk    k k     f k kd f      Yk
Mouse Over ESifh Page Load wdteuf wpfccukd a&G;cs,toH;jyKEiygonf/ 4if;wdukd
atmufygtwdkif; toHk;jyKEdkifygonf-

    (u)  Click / pmom;ay:odYk Click vkyfjcif;jzifh Effect vkyfaqmifap&ef
       Apply Box wGif Fly out ? Formatting wpfckckudk a&G;cs,fEdkifygonf/
       yHkay:odkY Click vkyfjcif;jzifh Effect vkyfaqmifap&ef Apply Box wGif
       Fly out ? Swap Picture wpfckckudk a&G;cs,fEdkifygonf/
    ( c)  Double Click / pmom;ay:odkY Double Click vkyfygu Effect
       vkyfaqmifap&ef Apply Box wGif Fly out ? Formatting wpfckckudk
           f kd f     k
       a&G;cs,Eiygonf/ yHay:odYk Double Click vkyygu Effect vkyaqmif
                               f       f
       ap&ef Apply Box wGif Fly out udk a&G;cs,fEdkifygonf/
    ( *)  Mouse Over / pmom;ay:od k Y Mouse Over vkyfygu Effect
       vkyfaqmifap&ef Apply Box wGif Formatting udk a&G;cs,fEdkifygonf/
       yHkay:odkY Mouse Over jyKvyygu Effect vkyfaqmifap&ef Apply
                        k f
       Box wGif Swap Picture jzifh tjcm;a&G;cs,fxm;onfh yHkwpfyHkjzifh
       ajymif;vJjyo Edkifygonf/
    (C)  Page Load / Page wpfckodkY pwif0ifa&mufonfhtcg pmom;twGuf
       Effect vkyfaqmifap&ef Apply Box wGif Elastic Fly In ? Spiral ?
       Wipe ESifh Zoom wdkYteuf wpfckckudk a&G;cs,fEdkifygonf/ yHktwGuf
       Effect vkyfaqmifap&ef Apply Box wGif Drop in by word? Elastic?
       Fly in? Hop ? Spiral ? Wave ? Wipe ESifh Zoom wdkYteuf wpfckckudk
       a&G;cs,fEdkifygonf/
                    119        Creating a Web Page

Apply Box
19/ Apply Box udk a&G;cs,fxm;ygu atmufyg Effect trsKd;tpm;rsm;teuf
wpfckckudk a&G;cs,fay;Edkifygonf-
    (u) Fly out / pmom;rsm; odr[kwf yHua&G;cs,í Click odr[kwf Double
                      Yk    k kd    f     Yk
         Click toHk;jyKjcif;jzifh Effect jyKvkyfapvkdygu owfrSwfay;xm;onfh
         OD;wnf&mtwdkif; a&GUvsm;apNyD;aemuf aysmufoGm;apygonf/ To
         bottom-left ? To bottom-right ? To bottom-right by word? To left?
         To top ? To top-left ? To top-right ESifh To top-right by word
         wdkYteuf a&GUvsm;apvdkonfh OD;wnf&mt&yfrsm;udk a&G;cs,fay;Edkifyg
         onf/
    ( c) Formatting / Effect vkyvonfh pmom;rsm;udk Click ? Double
                        f dk
         Click odkYr[kwf Mouse Over a&G;cs,fygu Choose Border ESifh
         Choose Font wdkYudk owfrSwfa&G;cs,fay;Edkifygonf/
    ( *) Swap Picture / yH k w pf c k u d k Click (od k Y r [k w f ) Mouse Over
            k                  k f     d
         jyKvyjf cif;jzifh Swap Picture Effect jyKvyapvkygu Choose picture
                   f     k   kH S    k Ykd
         jzifh tjcm; a&G;cs,xm;onfh yHwpfyEihf rlvyHwukd tjyeftvSef ajymif;vJ
         jyoay;Edkifygonf/
    (C) Drop in By Word / On Box wGif Page Load udka&G;cs,fNyD; Apply
         Box wGif Drop in by word effect toHk;jyKjcif;jzifh pmom;rsm;udk
         pum;pktvdkuf tay:rSatmufodkY wpfckcsif; usvmapygonf/
    ( i) Elastic / On Box wGif Page Load udka&G;cs,fNyD; Apply Box wGif
         Elastic effect toHk;jyKjcif;jzifh pmom;rsm;udk From Bottom? From
         Right a&G;cs,fxm;onfhbufrS a&GUvsm;vmNyD; &yfwefYoGm;apygonf/
    ( p) Fly In / On Box wGif Page Load udka&G;cs,fNyD; Apply Box wGif Fly
                  k
         In effect toH;jyKjcif;jzifh pmom;rsm;udk Along Corner? From Bottom?
         From Bottom-Left? From Bottom-Right ? From Bottom-Right
         by word? From Left? From Right ? From Top? From Top-Left?
         From Top-Right ? From Top-Right by word wd k Y t euf r S
         a&G;cs,fxm;onfhtwdkif; ouf0ifvIyf&Sm;vmapygonf/
uGefysLwmvufpJG              120

    (q)   Hop / On Box wGif Page Load udka&G;cs,fNyD; Apply Box wGif Hop
        effect toHk;jyKjcif;jzifh pmom;rsm;onf vSnfhvnfí 0ifvmapygonf/
    ( Z)  Spiral / On Box wGif Page Load udka&G;cs,fNyD;? Apply Box wGif
        Spiral effect toHk;jyKjcif;jzifh pmom;rsm;onf ywfcsmvSnfhíay:apyg
        onf/
    ( ps)  Wave / On Box wGif Page Load uda&G;cs,Nf y;? Apply Box wGif Wave
                           k     D
        effect toHk;jyKjcif;jzifh pmom;rsm;udk vdIif;rsm;uJhodkY vIyf&Sm;ap ygonf/
    (n)   Wipe / On Box wGif Page Load uda&G;cs,Nf y;? Apply Box wGif Wipe
                            k     D
        toHk;jyKjcif;jzifh pmom;rsm;onf a&okwfwHuJhodkY From Middle? Left
                          f S
        to Right ESifh Top to Bottom vIy&m;apygonf/
    ( #)  Zoom / On Box wGif Page Load udka&G;cs,fNyD;? Apply Box wGif
        Zoom toHk;jyKjcif;jzifh pmom;rsm;udk i,f&mrSBuD;vmapjcif;? BuD;&mrS
        i,foGm;apjcif;wdkY jyKvkyfEdkifygonf/

DHTML Effects rsm; jyefvnfz,f&Sm;jcif;
20/   k S hf       h G        h
    yHEipmom;rsm;wGif xnfoi;f ay;xm;onfDHTML Effects rsm;tm; DHTML
                        f            S   k
Effects Toolbar ay:&dS Remove Effect udk a&G;cs,ay;jcif;jzifh jyefvnfz,f&m;ay;Edif
ygonf/

Page Transition
21/ Page Transition onf Page wpfckESifhwpfck csdwfquftul;tajymif;jyKvkyf&m
        kd f
wGif toH;k jyKEiygonf/ vuf&Sd Page twGi;f &dS pmom; (odr[kw) yHk wpfccukd a&G;cs,í
                              Yk  f    k k     f
                    f  d f    kd
Insert rS Hyperlink udk Click vkyyg/ cswqufvonfh tjcm; Page wpfccukd a&G;cs,f k k
ay;yg/ 4if;aemuf Menu Bar &dS Format rS Page Transition udk a&G;cs,fygu Page
Transitions Box ay:vmygrnf/ Event Box wGif Page Enter ? Page Exit ? Site
Enter ESifh Site Exit wdkYrS wpfckudk a&G;cs,fyg/ Transition Effect wGif ouf0ifvIyf&Sm;rI
(25)ck&dSonfhteuf tvdk&dSonfh vkyfaqmifcsufwpfckudk a&G;cs,fNyD;aemuf OK udk
a&G;cs,fyg/ yHk(35)
                    121         Creating a Web Page
                   yHk(35)
Table rsm;xnfhoGif;jcif;
22/ Microsoft FrontPage 2002 wGif Z,m;uGursm;tm; xnfoi;f toH;k jyKvygu
                          f         h G      dk
                                      f
Menu Bar &dS Table Menu rS Insert udka&G;yg/ 4if;rS Table udk Click vkyyg/ Insert
Table Box ay:vmvQif atmufygtwdkif; toHk;jyKEkdifygonf/ yHk(36)-
    (u) Rows ES i f h Columns wd k Y w G i f tvd k & d S o nf h t a&twG u f r sm;tm;
         k f h      Yk  f        f Sd
        ½duxnfyg/ (odr[kw) nmbufab;wGi&onfh udkESdyfí tvdk&dSovdk
        a&G;cs,f owfrSwfay;Edkifygonf/
    ( c)  Alignment wGif Left ? Right ? Center ? Justify wdtm; Yk   udkESdyfí
        tvdk&dSovdk a&G;cs,fowfrSwfay;Edkifygonf/
    ( *)  Border Size wGif 0 rS 100 txd xnfhoGif;vdkonfh t&G,ftpm;udk
        a&G;cs,fjcif;jzifh tvdk&dSonfhabmiftxludk &&dSygrnf/
    (C)  Z,m;uGuftus,f(Cell padding) ESifh Z,m;uGuftuGmta0;(Cell
        spacing)wdkYudk tvdk&dSonfhtwdkif; a&G;cs,fowfrSwfay;Edkifygonf/
uGefysLwmvufpJG             122
       yHk(36)
Cell rsm; zsufjcif;
23/    h G          f       f kd        f Ykd
   xnfoi;f xm;onfh Z,m;uGursm;teuf zsuvonfh Z,m;uGuwukd a&G;cs,yg/     f
Table Menu (odkYr[kwf) Table Toolbar rS Delete Cell udk ESdyfygu zsuf&ef a&G;cs,f
    h     f    f G
xm;onfZ,m;uGursm; ysuom;ygrnf/

Table tm;jyKjyifjcif;
24/ xnfhoGif;xm;onfh Z,m;uGufrsm;udk jyefvnfjyKjyifvdkygu Table Properties
rS Table udk a&G;cs,fyg/ yHk(37-1)? yHk(37-2) ay:vmonfh Table Properties Box wGif
atmufygtwdkif; tvdk&dSonfhjyKjyifrIrsm; jyKvkyfEdkifygonf-
    (u) Alignment / Float wGif Default uda&G;cs,xm;Ny;D aemuf Z,m;uGuf
                            k   f
               f S
         udk pmrsuEm\ b,fbuf(Left)? tv,f(Center) ESihf nmbuf(Right)
         wdkYteuf ESpfouf&mwpfckckudk a&G;cs,fí owfrSwf azmfjyEdkifygonf/
         Z,m;uGuf\ tus,f(Cell padding)ESifh Z,m;uGuf\ tuGmta0;
         (Cell spacing) wdkYudk owfrSwfay; Edkifygonf/ Specify Width wGif
            k Sd     f     k kd f h      f
         tvd&onfh t&G,tpm;ud½uxnfí Z,m;uGuwpfcv;kH \ tus,ukd  k        f
         jyKjyif&ef In Pixels ESifh In Percent wdkYteuf wpfckckudk a&G;cs,fyg/
                             123             Creating a Web Page
yHk(37-1)
Draw Eraser Insert Insert Delete Merge Split Align Center Align Distribute AutoFit Fill  Table  Table Fill Fill
Table    Row Column Cells Cells Cells Top Vertically Bottom Rows/Column To Color    Auto  Auto Down Right
                                Evenly  Contents (Auto) Format  Format
                                             Combo
                       yHk(37-2)             Toolbar Options

      ( c)    Border / Border \t&G,ftpm;ESifhta&mifwdkYudk Size ESifh Color
            Yk G        S f k f
           wdwif jyKjyifowfrway;Ediygonf/Table tm; tvif;tarSmif ay;xm;
                k H        S f  k
           onfh yHpoYkd jyifqifowfrway;vdygu Light Border ESihf Dark Border
           wdkYwGif tvdk&dSonfhta&mifrsm;ay;NyD;? vkyfaqmifEdkifygonf/
      ( *)    Background / Z,m;uGuf\ aemufcHta&mifrsm;udk jyKjyifvdkygu
           Color Box udka&G;cs,fNyD;? ay:vmonfhta&mifrsm;teuf tvdk&dS&m
           ta&mifudk a&G;cs,fowfrSwfay;Edkifygonf/
uGefysLwmvufpJG              124

Cell rsm;tm; jyKjyifjcif;
25/ Table Menu \ Table Properties rS Cell udka&G;cs,fygu Cell Properties
Dialogbox ay:vmygrnf/ 4if;wGif Cell rsm;tm; Layout ? Borders ? Background
ponfwdkYwGif tvdk&dSovdk wpfckcsif;jyKjyifEdkifygonf/ yHk(38)
                    yHk(38)
Cell rsm;tm; aygif;jcif;^cJGxkwfjcif;
26/ Z,m;uGufrsm;tm; aygif;jcif;^cJGxkwfjcif; jyKvkyfvdkygu atmufygtwdkif;
vkyfaqmifEdkifygonf-
   (u) aygif;vdkonfh Z,m;uGufrsm;tm; a&G;cs,fNyD;vQif Table rS Merge Cell
        udk a&G;jcif;jzifh Z,m;uGufrsm;tm; wpfuGufwnf;jzpfatmif aygif;Edkif
        ygonf/
                   125        Creating a Web Page

    ( c)  Z,m;uGuf wpfuGuf (odkYr[kwf) cGJvdkonfhZ,m;rsm;udk a&G;cs,fxm;NyD;
                          f  G k f kd f
       Table rS Split Cells.. jzifh Z,m;uGursm; cJxwEiygonf/ Split Cells
       Box ay:vmygu Z,m;uGuftm; cJGxkwfvdkonfh Columns (odkYr[kwf)
               S f   D    G k f dk h
       Rows udk owfrway;Ny;vQif cJxwvonfta&twGutm; 2 rS 100 f
       twGif; owfrSwfay;Edkifygonf/
Row ESifh Column rsm;xyfrHxnfhoGif;jcif;
27/ Z,m;uGufrsm; xyfrHxnfhoGif;vdkygu Table Menu rS Insert wGif Rows
              Yk   f   h G k f
(odkYr[kwf) Columns wdukd a&G;cs,í xnfoi;f Ediygonf/ ay:vmonfh Insert Rows
or Columns Dialogbox wGif tvdk&dSonfhtwdkif; jyifqifowfrSwfay;Edkifygonf-
    (u) Insert Rows / Numbers of Rows wGif xnhfvdkonfhta&twGufudk
        xnfhoGif;owfrSwfay;yg/ Location wGif Above selection (a&G;cs,f
                   f     f f G
        xm;onfh Z,m;uGu\tay:wGixnhoi;f rnf) ESihf Below Selection
        (a&G;cs,fxm;onfhZ,m;uGuf\atmufwGif xnfhoGif;rnf) wdkYteuf
        wpfckckudk a&G;cs,fowfrSwfay;Edkifygonf/ yHk(39)
    ( c) Insert Columns / Numbers of Columns wGif xnhfvdkonfh ta&
            f    h G   S f
        twGuukd xnfoi;f owfrway;yg/ Location wGif Left of selection
             f         f       G   f G
        (a&G;cs,xm;onfh Z,m;uGu\ b,fbufwif xnhoi;f rnf) ESihfRight
        of Selection (a&G;cs,fxm;onfhZ,m;uGuf\ nmbufwGif xnfhoGif;
        rnf) wdkYteuf wpfckckudk a&G;cs,fowfrSwfay;Edkifygonf/ yHk(40)
           yHk(39)               yHk(40)
uGefysLwmvufpJG            126

Table udka&;qJGjcif;
28/ Table tm; tvdk&dSovdk a&;qJGvdkygu Table Menu \ Draw Table udk a&G;cs,f
í toHk;jyKa&;qJGEdkifygonf/ ay:vmonfh Tables Toolbar rS Draw Table       udk
    f
a&G;cs,xm;Ny;D jzpfojzifh Pointer onf cJwypH jzpfaeygrnf/ cJwjH zifh tvd&onfh Table
                     H kH              k Sd
     f        G             f
\ t&G,tpm;udk a&;qJyg/ Table twGi;f rS Cell tuGursm;twGuf rsO;f rsm;udk a&;qJyg/ G
tu,fí rSm;,Gif;a&;qJGrdygu cJzsuf(Eraser)jzifh toH;k jyKzsuEiygonf/ Eraser jzifh
                              f kd f
zsufvdkaom rsOf;udkjzwfNyD; Drag vkyfygu teDa&mifrsOf;ay:vmvQif Mouse udk vTwf
vdkufygu 4if;rsOf;tm; zsufay;ygrnf/ yHk(41)


                   yHk(41)
Web Page tm; odrf;qnf;jcif;
29/ rdrdzefwD;jyKvkyfxm;onfh Web Page tm; odrf;qnf;&eftwGuf Menu Bar
&dS File Menu rS Save udka&G;cs,fyg/ ay:vmonfh Save As Box \ File Name wGif
yxrOD;qHk; Web Page jzpfygu Index trnfjzifh odr;f qnf;ay;ygrnf/ tjcm;trnfjzifh
odrf;qnf;vdkygu odrf;vdkonfhtrnfudk ½dkufxnfhyg/ yHk(42)
                     yHk(42)
                   127        Creating a Web Page

Hyper Link jyKvkyfjcif;
30/ Page rsm;tm; wpfcEiwpfck cswqufíazmfjyEdi&ef jyKvyjf cif;jzpfygonf/Page
             k S hf    d f       k f   k
wpfckrS csdwfqufvdkonfh pmom; (odkYr[kwf) yHk wpfckckudk a&G;cs,fNyD; Menu Bar &dS
Insert Menu rS Hyperlink udk a&G;cs,fyg/ ay:vmonfh Insert Hyperlink Box rS
  udk a&G;cs,fygu Link to File Box xyfrHay:vmygrnf/ csdwfqufrIjyKvkyfvdkonfh
                   d f
Page wpfcktm; a&G;ay;NyD; OK udk ESyyg/ Hyper Link jyKvkyfNyD;aemuf Text ta&mif
ajymif;vJoGm;NyD; Text atmufrSvdkif;jzifh azmfjyygrnf/ Preview Munfygu Page csdwf
                                  h
qufrI&dSaom pmom; (odkYr[kwf) yHk ay:wGif Mouse Pointer jzwfoef;ygu yHkpHjzpf
oGm;onfudk jrifawGU&ygrnf/ yHkpHazmfjyaecsdefwGif Mouse Left Button udk ESyygu
                                       d f
csdwfqufrI jyKvkyfxm;onfh Page odkY a&muf&dSoGm;ygrnf/ yHk(43-1) rS yHk(43-3)xd-
                 yHk(43-1)
uGefysLwmvufpJG  128
          yHk(43-2)
            yHk(43-3)
                    129        Creating a Web Page

Hyper Link udkjyefvnfz,f&Sm;jcif;
31/ Page rsm;tm; wpfcEiwpfck cswqufíazmfjyxm;jcif;udk jyefvnfz,f&m;vdygu
             k S hf   d f                  S k
Page wpfckrS csdwfqufxm;onfh pmom; (odkYr[kwf) yHk wpfckckudk a&G;cs,fNyD;? Menu
                      f
Bar &dS Insert Menu rS Hyperlink udk a&G;cs,yg/ ay:vmonfh Edit Hyper Link Box
rS Remove Link udk a&G;cs,fygu csdwfqufrIjyKvkyfxm;onfh Hyper Link udk
      S    k f kd f
jyefvnfz,f&m;rI jyKvyEiygonf/

Web Page rsm;tm; Frame rsm;jzifhazmfjyjcif;
32/ Page rsm;tm; Frame rsm;jzifh azmfjyvdkygu File Menu rS New ½Sd Page or
Web... udka&G;cs,fyg/ Task Pane xJwGif New from template acgif;pOfatmuf&dS
Page Templates... udka&G;cs,fyg/ ay:vmonfh Page Templates Box rS Frames
      k   f          k H d         k     k H k f
Pages uda&G;cs,ygu Frame yHp(10)rsK;udk awGU&ygrnf/ yH(44) Frame yHpwpfccsi;udk
        h        f
a&G;cs,f Munf½jI cif;jzifh ESpouf&m Frame yHpukd a&G;cs,Eiygonf/ Frame wpfcpwif
                        k H   f kd f        k D G
    f S      k       k
pmrsuEmtopfwpfczefw;D vdygu New Page udk a&G;cs,vyaqmifEiygonf/ zefw;D
                              f k f kd f
jyKvkyfNyD;onfh Page wpfccuazmfjyapvdygu Set Initial Page udk a&G;cs,Nf y;D ay:vm
               k k kd     k
onfh Insert Hyperlink Dialogbox rS xnfhoGif;vdkonfh Page udk a&G;cs,fay;Edkif
     k
ygonf/ yH(45)
 Banner and    Contents     Footer     Footnotes      Header
                   yHk(44)
 Contents
Header,Footer   Horizontal   Nest Hierachy   Top-Down     Vertical
uGefysLwmvufpJG            130
                  yHk(45)

FrontPage 2002 jzifh Web Page rsm;jyKvkyfjcif;
33/ Network rsm;udk yifhultdrfozG,f wpfckESifhwpfck qufoG,fcsdwfqufxm;onfh
twGuf Web [k wifpm;ac:qdjk cif;jzpfygonf/ 1990ckEpf Ed0ifbmvwGif qGpZmvefEii?H
                           S k          f  kd f
*sDeDAmNrdKU&dS European Particle Physics Lab rSpwiftoH;k jyKcygonf/ ud,a&; tcsuf
                               hJ    k f
tvufrsm;? tvkyf½Hk? puf½Hk? xkwfukefypönf;rsm;ponfh wifjyvdkonfh taMumif;t&m
tcsuftvufrsm;udk azmfjyxm;onfhpmrsufESmudk Web Page [k ac:qdygonf/ Web k
                       h I kd f
Page onf Internet (Web Site)wGif Munf½Ei&eftwGuf azmfjyxm;aom taMumif;t&m
rsm; jzpfygonf/ Web Site wpfck zefw;D wnfaqmuf&ef Home Page wpfcukd yxrOD;pGm
                                     k
   k f
jyKvy&ygonf/ Home Page twGi;f wGif wifjyvdonfh taMumif;t&mrsm;udk pmrsuEm
                           k             f S
wpfckNyD;wpfck Munfh½IEdkif&ef wpfckESifhwpfck qufoG,fcsdwfqufrI Page to Page Hyper
      k f
Link jyKvy&ygonf/

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:299
posted:7/24/2012
language:English
pages:130