قالب سپهر 22 by niusheng11

VIEWS: 480 PAGES: 10

									<html>

<head>

<title><-BlogAndPostTitle-></title>

<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription->">

<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian,
Farsi, Weblogs, Blogs">

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">

<meta name="Designer" content="AmiR-Hossin-khaTeRi">

<meta name="Powered" content="Moveble Type">

<meta name="WebSite" content="http://www.GhalebkaDe.Sub.iR">

<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache">

<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">

<meta name="revisit-after" content="1 days">

<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="http://ghalebkade.parsaspace.com/Ghaleb/TaRaHi/BloGFa/GhaleBe%20SiaH%20MeShkioo/ReD-
BalCk-Ghaleb-[www.GhalebkaDe.Sub.iR].css">

<style>

</style>

<script lang ="javascript">

function GetBC(lngPostid)

{

intTimeZone=<-BlogTimeZone->;

strBlogId="<-BlogId->";

intCount=-1;

strResult="";
try {

for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)

{

if (BlogComments[i]==lngPostid)

intCount=BlogComments[i+1] ;

}

} catch( e) {

}

if ( intCount==-1) strResult="&#1570;&#1585;&#1588;&#1740;&#1608;
&#1606;&#1592;&#1585;&#1575;&#1578;";

if ( intCount==0) strResult="&#1606;&#1592;&#1585; &#1576;&#1583;&#1607;&#1740;&#1583;";

if ( intCount==1) strResult="&#1740;&#1705; &#1606;&#1592;&#1585;";

if ( intCount>1) strResult=intCount + " &#1606;&#1592;&#1585;" ;

strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" +
intTimeZone ;

strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl +
"','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no
,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;

document.write ( strResult ) ;

}

function OpenLD()

{

window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=n
o ,width=500px,height=500px');

return true;

}

</script>
</head>

<body>

<div align="center">

<img
src="http://ghalebkade.parsaspace.com/Ghaleb/TaRaHi/BloGFa/GhaleBe%20SiaH%20MeShkioo/header
-black.jpg" border="0" width="970" height="150" style="border: 1px solid #d9dee1; padding-left: 4px;
padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px"></div>

<div id="Body">

<div id="Left">

<div class="Top"><font color="#FFFFFF">‫/<تصـــــــوير تصادفي‬div>

<div class="Down">

<!-- Begin parsipc.net --><script language="javascript"
src="http://www.persiangraphic.com/gallery/random_pic.php?width=160"></script><!-- End
parsipc.net -->

</div>

<div class="Top"><font color="#FFFFFF">‫/<منوی کاربری‬div>

<div class="Down">

<p align="center" dir="rtl" style="margin-top: 15"><a
onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.<-BlogId-
>.blogfa.com');return false;" href="javascript:void(0)"><img
src="http://ghalebkade.parsaspace.com/Ghaleb/TaRaHi/BloGFa/Ghalebe%20GheRMeZ/themehomep.gi
f" alt="Make Your HomePage" border="0" height="17" width="17"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href="mailto:<-BlogEmail->"><img
src="http://ghalebkade.parsaspace.com/Ghaleb/TaRaHi/BloGFa/Ghalebe%20GheRMeZ/thememail.gif"
alt="Send Email To Admin" border="0" height="20" width="20"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href="javascript:addbookmark()"><img
src="http://ghalebkade.parsaspace.com/Ghaleb/TaRaHi/BloGFa/Ghalebe%20GheRMeZ/themeadd.gif"
alt="Add to Favorites" border="0" height="15" width="15"></a></p><p align="justify" dir="rtl"
style="margin-top: 10"> <font color="#0C0C0C">‫/< : پيغام مدير‬font><font color="#434343"> ‫با سالم اميدوارم‬
‫از مطالب وبالگ راضی شده باشيد‬

</font></p><p align="left" dir="rtl" style="margin-top: 5"><font color="#434343"> ‫با‬
‫&تشکر‬nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p></div>
<div class="Top"><font color="#FFFFFF">‫/<لينك دوستان‬div>

<div class="Down">

 <MARQUEE onmouseover=stop(); onmouseout=start(); scrollAmount=1

scrollDelay=70 direction=up width="158" height=145 style="text-decoration: none; text-align: right"
bgcolor="#FFFFFF"><center><img
src="http://ghalebkade.persiangig.com/image/Ghaleb/Blogfa/Ghalebe%20Meshki%20-%20Gerafiki/ABI-
--%5B-Www.PiCk.SuB.iR--%5D-.gif" border="0" width="16" height="16"><a target="_blank"
href="http://www.ir-shariati.blogfa.com">

۞‫/<۞زيباترين قالبهای وبالگ‬a><BlogLinks>

<img hspace="0"
src="http://ghalebkade.persiangig.com/image/Ghaleb/Blogfa/Ghalebe%20Meshki%20-%20Gerafiki/ABI-
--%5B-Www.PiCk.SuB.iR--%5D-.gif" align="baseline" border="0" /><a target="_blank" href="<-LinkUrl-
>"><-LinkTitle-></a></li><BR></BlogLinks>

<img hspace="0"
src="http://ghalebkade.persiangig.com/image/Ghaleb/Blogfa/Ghalebe%20Meshki%20-%20Gerafiki/ABI-
--%5B-Www.PiCk.SuB.iR--%5D-.gif" align="baseline" border="0" /><a target="_blank"
href="http://www.ir-shariati.blogfa.com">

::‫/<::به اين ميگن حال واقعي‬a></center></script></MARQUEE>

    <p><font color="#575757"><span style="FONT-STYLE: normal">

<img hspace="0"
src="http://ghalebkade.parsaspace.com/Ghaleb/TaRaHi/BloGFa/Ghalebe%20GheRMeZ/themeadmin4.g
if" align="baseline" border="0" />

</span></font>‫<براي تبادل لينک ابتدا لينک‬span lang="en-us"> </span>‫-<:مارو بانام‬BlogAndPostTitle-> ‫در‬

    ، ‫<وبالگ ياسايتتان قراردهيد‬p>‫سپس از طريق فرم نظرات به ما خبر دهيد تاما هم‬

    ‫/<.اين کار رو براي شما بکنيم‬div>

    <div class="Top"><font color="#FFFFFF">‫/<چت بامديـــــر‬div>

    <div class="Down">

         <p align="center"><a href="ymsgr:sendim?mohammad_695">

       <img src="http://opi.yahoo.com/online?u=mohammad_695&m=g&t=2"
border="0"></a>

         <p align="center">
        <img height="14"
src="http://ghalebkade.parsaspace.com/Ghaleb/TaRaHi/BloGFa/Ghalebe%20GheRMeZ/add.gif"
width="14" align="middle" />

        <a href="ymsgr:addfriend?mohammad_695"><font color="#c6af6f">‫ براي‬Add ‫کردن‬

        ‫/<کليک کنيد‬font></a> </p></div>

        <div class="Top"><font color="#FFFFFF">‫/<جستجوگر‬div>

<div class="Down">

<FORM method=GET action="http://www.google.com/search">

<div align="center">

<center>

<TABLE bgcolor="" border="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111"
cellpadding="0" cellspacing="0" height="146">

<tr>

<td height="146">

<p dir="ltr">

</td>

<td height="146">

<p dir="rtl">

<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt">

<a target="_blank" href="http://www.google.com">

<IMG SRC="http://www.google.com/logos/Logo_40wht.gif" border="0" ALT="Google" width="128"
height="53"></a><br>

</font><span style="font-size: 8pt">

 <span lang="en-us">&nbsp;&nbsp; </span>

 <INPUT style="BORDER-RIGHT: silver 1px dotted; BORDER-TOP: silver 1px dotted; BORDER-LEFT: silver
1px dotted; BORDER-BOTTOM: silver 1px dotted" TYPE=text name=q size=15 maxlength=255 value=""
style="font-family: Tahoma; "></span><br><span style="font-size: 8pt">
 <span lang="en-
us">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

</span>

 <INPUT type=submit name=btnG VALUE="Search" style="height:22 ;font-family: Tahoma; font-
size:11"></span><font face="Tahoma"><span style="font-size: 8pt">

<input type=hidden name=domains value="<-BlogUrl->"><br>

 <span lang="en-us">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>

 <input type=radio name=sitesearch value=""> ‫< در كل اينترنت‬br>

 <span lang="en-us">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>

 <input type=radio name=sitesearch value="<-BlogUrl->" checked> ‫/<در اين وبالگ‬span><br>

</font></td>

</tr>

</TABLE>

</center>

</div>

<input type=hidden name=ie value=UTF-8>

<input type=hidden name=oe value=UTF-8>

</FORM>

</div>

<div class="Top"><font color="#FFFFFF">‫/<آرشيو‬div>

<div class="Down">

<p style="text-align: center">

<p style="text-align: center">

<BlogArchive>

<a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a><BR></BlogArchive></div>

</div>
<div id="Right">

<div class="Top"><font color="#FFFFFF">‫/<منوي اصلي‬div>

<div class="Down">

<BlogProfile>

<BlogPhoto>

<p style="text-align: center">

<img src="<-BlogPhotoLink->" >

</BlogPhoto>

</BlogProfile>

</p>

<p></p>

<p style="margin-top: 2; text-align:justify" dir="rtl">

<img border="0"
src="http://ghalebkade.parsaspace.com/Ghaleb/TaRaHi/BloGFa/Ghalebe%20GheRMeZ/themeadmin6.g
if" align="absbottom" width="18" height="20">

<font color="#000000">

<BlogProfile>

<-BlogAbout-></BlogProfile>

</font>

</div><div class="Top"><font color="#FFFFFF">‫/<ساعــــت‬div>

<div class="Down">

<p align="center" dir="rtl" style="margin-top: 15"><embed Name="www.GhalebkaDe.Sub.iR"
src="http://alireza.parsaspace.com/Template/iransilver/bia2learn-012.swf"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash"
wmode="transparent" height="130" width="130"></p></div>

<div class="Top"><font color="#FFFFFF">‫/<نويسنده گان‬div>

<div class="Down">
<center>

<BlogAuthors>&nbsp;<a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a><br
/></BlogAuthors></center></div>

<div class="Top"><font color="#FFFFFF">‫/<لينك دوني‬div>

<div class="Down">

<BlogLinkDump>

<img border="0"
src="http://ghalebkade.parsaspace.com/Ghaleb/TaRaHi/BloGFa/Ghalebe%20GheRMeZ/themefelesh1.gi
f" width="15" height="14" align="absbottom"> <a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-
LinkDescription->"><-LinkTitle-></a><br />

</BlogLinkDump><a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">‫/<تمام لينکها‬a>

</div>

<div class="Top"><font color="#FFFFFF">‫/<لوگو دوستان‬div>

<div class="Down">

<P align=center style="text-align: center"><font class="content"><font face="Tahoma">

     <span style="font-size: 8pt">

<a href="http://www.GhalebkaDe.Sub.ir" target="_blank">

<img border="0"
src="http://ghalebkade.parsaspace.com/Ghaleb/TaRaHi/BloGFa/Ghalebe%20GheRMeZ/theme_bloglog
o.jpg" alt="" title="" width="120" height="50"></a></span></font></font></P>

<P align=center style="text-align: center"><SPAN style="FONT-STYLE: normal"><FONT face=Tahoma
color=white size=2><SPAN lang=fa><FONT face=Tahoma color=#666666 size=2><SPAN lang=en-us><B>

<INPUT class=mailbtn size=20 value='&lt;DIV align=center&gt;&lt;BR&gt;&lt;a href="http://<-BlogUrl->"
target="_blank"&gt;&lt;img src="Logo Adress" border="0" alt="<-BlogDescription->" width="100"
height="60"&gt;&lt;/a&gt;' name=T3></B></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></P>

        <marquee scrollamount=1 scrolldelay=1 onmouseover='this.stop()'
onmouseout='this.start()' direction=down width=149 height=103 id=border><DIV align=center><BR><a
href="http://www.ir-shariati.blogfa.com" target="_blank"><img
src="http://ghalebkade.parsaspace.com/Ghaleb/TaRaHi/BloGFa/Ghalebe%20GheRMeZ/logoye%20ma%
20123.jpg" border="0" alt="‫ "..کليک کن‬width="99" height="99"></a> <!-- ‫کدلوگوی دوستتان رابجای اين تگ‬
‫/<>-- بريزيد‬marquee></pool></div>
</div>

<div id="Post">

<BLOGFA>

<div class="Top">

<img border="0" src="http://takavarct.googlepages.com/khali.gif" width="16" height="16"
align="middle">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#FFFFFF"> <-PostTitle-></div>

     <div class="Down">

<div class="Matn">

<p><-PostContent-><BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">‫/<ادامه مطلب‬a></BlogExtendedPost>

</div>

<div class="Write">

<p>

<p style="text-align: right">

<img src="http://parsipc.googlepages.com/themeadmin4.gif" style="vertical-align: middle" width="24"
height="24"><font color="#000000">[</font><a href="<-PostLink->" title="Link to this post">+</a><font
color="#000000">]

‫-< نوشته شده توسط‬PostAuthor-> ‫-< در‬PostTime-><BlogComment>

<img src="http://parsipc.googlepages.com/themeadmins.gif" border="0" width="20" height="20">|
<span dir="rtl" ><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></span></BlogComment>

     | </font></p></a></div>

</div></BLOGFA>

<div class="Top">

<img border="0" src="http://takavarct.googlepages.com/khali.gif" width="16" height="16"
align="middle">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#FFFFFF"> ‫/<مطالب پيشين‬div>

<div class="Down">

<BlogPreviousItems items="15" >

<BlogPreviousItems>
<span style="font-style: normal">

          <span class="s"><font face="Times New Roman" size="3">

        <img border="0" src="http://parsipc.googlepages.com/thememanba.jpg" width="17"
height="19" align="absbottom"></font> </span>

</span></font>

<span style="font-style: normal"><a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-
></a><br></BlogPreviousItems></BlogPreviousItemsBlock></div>

<!-- <-Font-Colot-seed."sawd00012543" --><!--The EnD --><p align="center"><!-- ‫>-- جاي لينك باكسها‬

</div>

</div>

<div class="CopyRight">

AllRights Reserved <span lang="en-us">2008</span> .:. Designer This Red Vr.Black Template <span
lang="en-us"><a target="_blank" href="http://www.ir-shariati.blogfa.com">AmiR Hossein
khaTeri</a></span></div></div>

<div id="Footer" style="width: 977px; height: 19px"> </div>

</div>

</body>

</html>

								
To top