Docstoc

TCVN 5687 2010

Document Sample
TCVN 5687 2010 Powered By Docstoc
					TCVN    TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
          TCVN 5687 : 2010
             Xuất bản lần 1
    THÔNG GIÓ - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 
      TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

     Ventilation-air conditioning  Design standards
             HÀ NỘI  2010
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp
2
                                             namphong@live.com TCVN 5687:2010

Môc lôc

                                                                         Trang

Lêi nãi ®Çu ...........................................................................................................................................5

1    Ph¹m vi ¸p dông..........................................................................Error! Bookmark not defined.

2    Tµi liÖu viÖn dÉn.......................................................................................................................... 7

3    Quy ®Þnh chung .......................................................................................................................... 8

4    C¸c ®iÒu kiÖn tÝnh to¸n ............................................................................................................... 9

4.1   Th«ng sè tÝnh to¸n (TSTT) cña kh«ng khÝ trong phßng ............................................................... 9

4.2   Th«ng sè tÝnh to¸n (TSTT) cña kh«ng khÝ ngoµi trêi .................................................................10

4.3   §é trong s¹ch cña kh«ng khÝ xung quanh vµ kh«ng khÝ trong phßng ........................................ 11

5    Th«ng giã - §iÒu hoµ kh«ng khÝ (TG-§HKK) ............................................................................ 11

5.1    Nh÷ng chØ dÉn chung .............................................................................................................. 7

5.2    C¸c lo¹i hÖ thèng th«ng giã-®iÒu hoµ kh«ng khÝ (TG-§HKK) ................................................... 9

5.3   VÞ trÝ ®Æt cöa lÊy kh«ng khÝ ngoµi (giã t­¬i)............................................................................... 16

5.4   L­u l­îng kh«ng khÝ ngoµi (giã t­¬i) theo yªu cÇu vÖ sinh, l­u l­îng
    kh«ng khÝ thæi vµo nãi chung vµ kh«ng khÝ tuÇn hoµn (giã håi) ................................................. 17

5.5   Tæ chøc th«ng giã-trao ®æi kh«ng khÝ ........................................................................................ 18

5.6   Th¶i khÝ (giã th¶i) ...................................................................................................................... 19

5.7   Läc s¹ch bôi trong kh«ng khÝ ....................................................................................................20

5.8   RÌm kh«ng khÝ (cßn gäi lµ mµn giã).......................................................................................... 20

5.9   Th«ng giã sù cè ....................................................................................................................... 21

5.10 ThiÕt bÞ TG-§HKK vµ quy c¸ch l¾p ®Æt ..................................................................................... 21

5.11 Gian m¸y TG-§HKK ................................................................................................................. 25

5.12 §­êng èng dÉn kh«ng khÝ (®­êng èng giã) .............................................................................. 27

6    B¶o vÖ chèng khãi khi háa ho¹n ............................................................................................... 30

7    CÊp l¹nh ...................................................................................................................................37

8    Sö dông nguån n¨ng l­îng nhiÖt thø cÊp.................................................................................. 39

9    CÊp ®iÖn vµ tù ®éng hãa........................................................................................................... 41

10   C¸c gi¶i ph¸p cÊu t¹o kiÕn tróc cã liªn quan............................................................................. 44

                                                                              3
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

Phô lôc A (quy ®Þnh)  TSTT cña kh«ng khÝ bªn trong nhµ dïng ®Ó thiÕt kÕ §HKK
   ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn tiÖn nghi nhiÖt .............................................................................................38

Phô lôc B (quy ®Þnh)  TSTT bªn ngoµi cho §HKK theo m (h/n¨m) hoÆc Kb® (%)...........................42

Phô lôc C (quy ®Þnh)  TSTT cña kh«ng khÝ bªn ngoµi theo møc v­ît MV,% cña nhiÖt ®é kh«
   vµ nhiÖt ®é ­ít dïng ®Ó thiÕt kÕ §HKK theo ASHRAE .............................................................62

Phô lôc D (quy ®Þnh)  Giíi h¹n nång ®é cho phÐp cña hãa chÊt
   vµ bôi trong kh«ng khÝ vïng lµm viÖc ........................................................................................73

Phô lôc E (quy ®Þnh)  Ph©n lo¹i c¸c chÊt ®éc h¹i theo møc ®é nguy hiÓm .....................................93

Phô lôc F (quy ®Þnh)  Tiªu chuÈn giã ngoµi (giã t­¬i) theo yªu cÇu vÖ sinh
   cho c¸c phßng ®­îc §HKK tiÖn nghi ....................................................................................... 96

Phô lôc G (quy ®Þnh)  L­u l­îng giã ngoµi (giã t­¬i) cho c¸c phßng ®­îc th«ng giã c¬ khÝ .........100

Phô lôc H (quy ®Þnh)  X¸c ®Þnh l­u l­îng vµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ cÊp vµo phßng ........................... 101

Phô lôc I (quy ®Þnh)  HÖ thèng th«ng giã cho c¸c phßng thÝ nghiÖm ............................................. 104

Phô lôc J (quy ®Þnh)  CÊu kiÖn vµ VËt liÖu lµm ®­êng èng dÉn giã ...............................................105

Phô lôc K (quy ®Þnh)  KÝch th­íc ngoµi tiÕt diÖn ngang cña èng giã b»ng kim lo¹i vµ
   ®é dµy yªu cÇu cña t«n dïng chÕ t¹o èng giã ........................................................................106

Phô lôc L (quy ®Þnh)  TÝnh to¸n l­u l­îng khãi cÇn ph¶i th¶i khi cã ch¸y ...........................................
4
                         namphong@live.com TCVN 5687:2010
Lời nói đầu

TCVN 5687:2010 thay thế TCVN 5687:1992.

TCVN 5687:2010 do Trường Đại học Xây dựng biên soạn, Bộ Xây
dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm
định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
                                        5
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp
6
                                 namphong@live.com TCVN 5687:2010TIÊU CHUẨN QUỐC GIA                                TCVN 5687:2010
Th«ng giã - điÒu hßa kh«ng khÝ  Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
Ventilation-air conditioning  Design standards1 Ph¹m vi ¸p dông

  Tiªu chuÈn nµy ®­îc ¸p dông khi thiÕt kÕ vµ l¾p ®Æt c¸c hÖ thèng th«ng giã - ®iÒu hßa kh«ng khÝ
(TG-§HKK) cho c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc nhµ ë, c«ng tr×nh c«ng céng vµ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp.

  Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c lo¹i c«ng tr×nh vµ hÖ thèng sau ®©y:

  HÖ thèng TG-§HKK cho hÇm tró Èn; cho c«ng tr×nh cã chøa vµ sö dông chÊt phãng x¹, chÊt ch¸y
  næ, cã nguån ph¸t x¹ ion; cho hÇm má;

  HÖ thèng lµm nãng, lµm l¹nh vµ xö lý bôi chuyªn dông, c¸c hÖ thèng thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ
  ®iÖn, c¸c hÖ thèng vËn chuyÓn b»ng khÝ nÐn;

  HÖ thèng s­ëi Êm trung t©m b»ng n­íc nãng hoÆc h¬i n­íc.

CHó THÝCH: §èi víi nh÷ng tr­êng hîp ®Æc biÖt cÇn s­ëi Êm th× hÖ thèng §HKK ®¶m nhiÖm chøc n¨ng nµy nh­
ph­¬ng ph¸p s­ëi Êm b»ng giã nãng hoÆc s­ëi Êm côc bé b»ng tÊm s­ëi ch¹y ga, tÊm s­ëi ®iÖn, dµn èng s­ëi
ngÇm sµn v.v... vµ ph¶i tu©n thñ c¸c yªu cÇu nªu trong c¸c Tiªu chuÈn liªn quan.


  Khi thiÕt kÕ vµ l¾p ®Æt c¸c hÖ thèng nãi trªn cßn cÇn ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu nªu trong c¸c tiªu
chuÈn hiÖn hµnh kh¸c cã liªn quan.


2 Tµi liÖu viÖn dÉn

C¸c tµi liÖu viÖn dÉn sau lµ cÇn thiÕt khi ¸p dông tiªu chuÈn nµy. §èi víi c¸c tµi liÖu viÖn dÉn ghi n¨m
c«ng bè th× ¸p dông b¶n ®­îc nªu. §èi víi c¸c tµi liÖu viÖn dÉn kh«ng ghi n¨m c«ng bè th× ¸p dông
phiªn b¶n míi nhÊt, bao gåm c¸c b¶n söa ®æi, bæ sung (nÕu cã).

TCVN 2622:1995, Phßng ch¸y, chèng ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh  Yªu cÇu thiÕt kÕ

TCVN 3254:1989, An toµn ch¸y  Yªu cÇu chung

TCVN 3288:1979, HÖ thèng th«ng giã  Yªu cÇu chung vÒ an toµn

TCVN 5279:1990, An toµn ch¸y næ  Bôi ch¸y Yªu cÇu chung                                                   7
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

TCVN 5937:2005, ChÊt l­îng kh«ng khÝ  Tiªu chuÈn chÊt l­îng kh«ng khÝ xung quanh

TCVN 5938:2005, ChÊt l­îng kh«ng khÝ  Nång ®é tèi ®a cho phÐp cña mét sè chÊt ®éc h¹i trong
kh«ng khÝ xung quanh

TCVN 5939:2005, ChÊt l­îng kh«ng khÝ  Tiªu chuÈn khÝ th¶i c«ng nghiÖp ®èi víi bôi vµ c¸c chÊt v« c¬

TCVN 5940:2005, ChÊt l­îng kh«ng khÝ  Tiªu chuÈn khÝ th¶i c«ng nghiÖp ®èi víi mét sè chÊt h÷u c¬

TCXDVN 175:2005*, Møc ån cho phÐp trong c«ng tr×nh c«ng céng  Tiªu chuÈn thiÕt kÕ

TCXD 232:1999*, HÖ thèng th«ng giã, ®iÒu hßa kh«ng khÝ vµ cÊp l¹nh  ChÕ t¹o, l¾p ®Æt vµ nghiÖm thu

QCXDVN 02:2008/BXD, Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam  Sè liÖu ®iÒu kiÖn tù nhiªn dïng trong x©y
dùng  PhÇn 1.

QCXDVN 05:2008/BXD, Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam  Nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng  An toµn
sinh m¹ng vµ søc kháe

QCXDVN 09:2005, Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam  C¸c c«ng tr×nh x©y dùng sö dông n¨ng l­îng cã
hiÖu qu¶

Tiªu chuÈn VÖ sinh lao ®éng vÒ giíi h¹n nång ®é cho phÐp cña c¸c chÊt ®éc h¹i trong kh«ng khÝ vïng
lµm viÖc cña c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt do Bé Y tÕ ban hµnh n¨m 2002.


3  Quy ®Þnh chung

  Khi thiÕt kÕ TG-§HKK ph¶i nghiªn cøu ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt, kÓ c¶ c¸c gi¶i ph¸p tæ
hîp gi÷a c«ng nghÖ vµ kÕt cÊu kiÕn tróc, nh»m b¶o ®¶m:

a) §iÒu kiÖn vi khÝ hËu vµ ®é trong s¹ch cña m«i tr­êng kh«ng khÝ tiªu chuÈn trong vïng lµm viÖc cña
c¸c phßng trong nhµ ë, nhµ c«ng céng vµ c¸c phßng hµnh chÝnh-sinh ho¹t cña nhµ c«ng nghiÖp (sau
®©y gäi t¾t lµ nhµ hµnh chÝnh-sinh ho¹t)  theo c¸c Phô lôc A; Phô lôc F; Phô lôc G vµ TCVN
5937:2005;

b) §iÒu kiÖn vi khÝ hËu vµ ®é trong s¹ch cña m«i tr­êng kh«ng khÝ tiªu chuÈn trong vïng lµm viÖc cña
nhµ c«ng nghiÖp, phßng thÝ nghiÖm, kho chøa cña tÊt c¶ c¸c lo¹i c«ng tr×nh nªu trªn  theo Phô lôc A;
Phô lôc D vµ Phô lôc G;

c) §é ån vµ ®é rung tiªu chuÈn ph¸t ra tõ c¸c thiÕt bÞ vµ hÖ thèng TG-§HKK, trõ hÖ thèng th«ng giã sù
cè vµ hÖ thèng tho¸t khãi  theo TCXD 175:2005;

d) §iÒu kiÖn tiÕp cËn ®Ó söa ch÷a c¸c hÖ thèng TG-§HKK;

e) §é an toµn ch¸y næ cña c¸c hÖ thèng TG-§HKK  theo TCVN 3254:1989 vµ TCVN 5279-90;

f) TiÕt kiÖm n¨ng l­îng trong sö dông vµ vËn hµnh  theo QCXDVN 09:2005.

Trong ®å ¸n thiÕt kÕ ph¶i Ên ®Þnh sè l­îng nh©n viªn vËn hµnh c¸c hÖ thèng TG-§HKK.

8
                                   namphong@live.com TCVN 5687:2010

  Khi thiÕt kÕ c¶i t¹o vµ l¾p ®Æt l¹i thiÕt bÞ cho c¸c c«ng tr×nh nhµ c«ng nghiÖp, nhµ c«ng céng vµ
nhµ hµnh chÝnh- sinh ho¹t ph¶i tËn dông c¸c hÖ thèng TG-§HKK hiÖn cã trªn c¬ së kinh tÕ-kü
thuËt nÕu chóng ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn.

  ThiÕt bÞ TG-§HKK, c¸c lo¹i ®­êng èng l¾p ®Æt trong c¸c phßng cã m«i tr­êng ¨n mßn hoÆc
dïng ®Ó vËn chuyÓn m«i chÊt cã tÝnh ¨n mßn ph¶i ®­îc chÕ t¹o tõ vËt liÖu chèng ¨n mßn hoÆc
®­îc phñ bÒ mÆt b»ng líp s¬n chèng rØ.

  Ph¶i cã líp c¸ch nhiÖt trªn c¸c bÒ mÆt nãng cña thiÕt bÞ TG-§HKK ®Ó ®Ò phßng kh¶ n¨ng g©y
ch¸y c¸c lo¹i khÝ, h¬i, sol khÝ, bôi cã thÓ cã trong phßng víi yªu cÇu nhiÖt ®é mÆt ngoµi cña líp
c¸ch nhiÖt ph¶i thÊp h¬n 20% nhiÖt ®é bèc ch¸y cña c¸c lo¹i khÝ, h¬i ... nªu trªn.

CHó thÝch: Khi kh«ng cã kh¶ n¨ng gi¶m nhiÖt ®é mÆt ngoµi cña líp c¸ch nhiÖt ®Õn møc yªu cÇu nªu trªn th×
kh«ng ®­îc bè trÝ c¸c lo¹i thiÕt bÞ ®ã trong phßng cã c¸c lo¹i khÝ h¬i dÔ bèc ch¸y.


  CÊu t¹o líp b¶o «n ®­êng èng dÉn kh«ng khÝ l¹nh vµ dÉn n­íc nãng/l¹nh ph¶i ®­îc thiÕt kÕ vµ
l¾p ®Æt nh­ quy ®Þnh trong 8.2 vµ 8.3 cña TCXD 232:1999.

  C¸c thiÕt bÞ TG-§HKK phi tiªu chuÈn, ®­êng èng dÉn kh«ng khÝ vµ vËt liÖu b¶o «n ph¶i ®­îc
chÕ t¹o tõ nh÷ng vËt liÖu ®­îc phÐp dïng trong x©y dùng.


4 C¸c ®iÒu kiÖn tÝnh to¸n

  Th«ng sè tÝnh to¸n (TSTT) cña kh«ng khÝ trong phßng

  Khi thiÕt kÕ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ (§HKK) nh»m ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn tiÖn nghi nhiÖt cho c¬ thÓ con
ng­êi, TSTT cña kh«ng khÝ trong phßng ph¶i lÊy theo Phô lôc A tuú thuéc vµo tr¹ng th¸i nghØ ng¬i
tÜnh t¹i hay lao ®éng ë c¸c møc nhÑ, võa hoÆc nÆng.

  §èi víi th«ng giã tù nhiªn vµ c¬ khÝ, vÒ mïa hÌ nhiÖt ®é tÝnh to¸n cña kh«ng khÝ bªn trong
phßng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 3 oC so víi nhiÖt ®é cao nhÊt trung b×nh ngoµi trêi cña th¸ng nãng
nhÊt trong n¨m. VÒ mïa ®«ng nhiÖt ®é tÝnh to¸n cña kh«ng khÝ bªn trong phßng cã thÓ lÊy theo
Phô lôc A.

  Tr­êng hîp th«ng giã tù nhiªn hoÆc c¬ khÝ nÕu kh«ng ®¶m b¶o ®­îc ®iÒu kiÖn tiÖn nghi nhiÖt
theo Phô lôc A th× ®Ó bï vµo ®é gia t¨ng nhiÖt ®é cña m«i tr­êng cÇn t¨ng vËn tèc chuyÓn ®éng
cña kh«ng khÝ ®Ó gi÷ ®­îc chØ tiªu c¶m gi¸c nhiÖt trong ph¹m vi cho phÐp. øng víi mçi 1 oC t¨ng
nhiÖt ®é cÇn t¨ng thªm vËn tèc giã tõ 0,5 m/s ®Õn 0,8 m/s, nh­ng kh«ng nªn v­ît qu¸
1,5 m/s ®èi víi nhµ d©n dông vµ 2,5 m/s ®èi víi nhµ c«ng nghiÖp.

  NhiÖt ®é, ®é Èm t­¬ng ®èi, vËn tèc giã vµ ®é trong s¹ch cña kh«ng khÝ bªn trong c¸c c«ng tr×nh
ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm, trång trät vµ b¶o qu¶n n«ng s¶n ph¶i ®­îc ®¶m b¶o theo tiªu chuÈn
thiÕt kÕ x©y dùng vµ c«ng nghÖ ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh nªu trªn.                                                   9
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

   Th«ng sè tÝnh to¸n (TSTT) cña kh«ng khÝ ngoµi trêi

   TSTT cña kh«ng khÝ ngoµi trêi (sau ®©y gäi t¾t lµ TSTT bªn ngoµi) dïng ®Ó thiÕt kÕ th«ng giã
tù nhiªn vµ th«ng giã c¬ khÝ lµ nhiÖt ®é cao nhÊt trung b×nh cña th¸ng nãng nhÊt vÒ mïa hÌ hoÆc
nhiÖt ®é thÊp nhÊt trung b×nh cña th¸ng l¹nh nhÊt vÒ mïa ®«ng trong n¨m (xem QCXDVN
02:2008/BXD, Phụ lục Chương 2, B¶ng 2.3 vµ B¶ng 2.4).

   TSTT bªn ngoµi dïng ®Ó thiÕt kÕ §HKK cÇn ®­îc chän theo sè giê m, tÝnh theo ®¬n vÞ giê trªn
n¨m, cho phÐp kh«ng ®¶m b¶o chÕ ®é nhiÖt Èm bªn trong nhµ hoÆc theo hÖ sè b¶o ®¶m K b®.

TSTT bªn ngoµi cho thiÕt kÕ §HKK ®­îc chia thµnh 3 cÊp: I, II vµ III.

  CÊp I víi sè giê cho phÐp kh«ng ®¶m b¶o chÕ ®é nhiÖt Èm bªn trong nhµ lµ m = 35 h/n¨m, øng víi
   hÖ sè b¶o ®¶m Kb® = 0,996  dïng cho hÖ thèng §HKK trong c¸c c«ng tr×nh cã c«ng dông ®Æc biÖt
   quan träng;

  CÊp II víi sè giê cho phÐp kh«ng ®¶m b¶o chÕ ®é nhiÖt Èm bªn trong nhµ lµ m = 150 h/n¨m ®Õn
   200 h/n¨m, øng víi hÖ sè b¶o ®¶m Kb®= 0,983 ®Õn 0,977  dïng cho c¸c hÖ thèng §HKK ®¶m b¶o
   ®iÒu kiÖn tiÖn nghi nhiÖt vµ ®iÒu kiÖn c«ng nghÖ trong c¸c c«ng tr×nh cã c«ng dông th«ng th­êng
   nh­ c«ng së, cöa hµng, nhµ v¨n hãa-nghÖ thuËt, nhµ c«ng nghiÖp;

  CÊp III víi sè giê cho phÐp kh«ng ®¶m b¶o chÕ ®é nhiÖt Èm bªn trong nhµ lµ m = 350 h/n¨m ®Õn
   400 h/n¨m, øng víi hÖ sè b¶o ®¶m Kb® = 0,960 ®Õn 0,954  dïng cho c¸c hÖ thèng §HKK trong
   c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp kh«ng ®ßi hái cao vÒ chÕ ®é nhiÖt Èm vµ khi TSTT bªn trong nhµ kh«ng
   thÓ ®¶m b¶o ®­îc b»ng th«ng giã tù nhiªn hay c¬ khÝ th«ng th­êng kh«ng cã xö lý nhiÖt Èm.

TSTT bªn ngoµi dïng ®Ó thiÕt kÕ §HKK theo sè giê cho phÐp kh«ng ®¶m b¶o c hÕ ®é nhiÖt Èm
bªn trong nhµ (m) - xem Phô lôc B hoÆc cã thÓ tham kh¶o c¸ch chän TSTT bªn ngoµi theo møc
v­ît cña nhiÖt ®é kh« vµ nhiÖt ®é ­ít mµ Héi kü s­ S­ëi Êm - CÊp l¹nh vµ §iÒu hoµ kh«ng khÝ Hoa
Kú (ASHRAE) ®· ¸p dông.

Sè liÖu vÒ møc v­ît MV% cña nhiÖt ®é kh« vµ nhiÖt ®é ­ít cña mét sè ®Þa ph­¬ng ViÖt Nam- xem
Phô lôc C.

   Tr­êng hîp riªng biÖt khi cã c¬ së kinh tÕ-kü thuËt x¸c ®¸ng cã thÓ chän TSTT bªn ngoµi
dïng ®Ó thiÕt kÕ §HKK theo sè giê cho phÐp kh«ng ®¶m b¶o chÕ ®é nhiÖt Èm bªn trong nhµ (m )
bÊt kú, nh­ng kh«ng ®­îc thÊp h¬n cÊp III nªu trªn.
Chó thÝch:

1) Møc v­ît MV% cña nhiÖt ®é kh«/­ít ®­îc hiÓu lµ tû lÖ thêi gian trong n¨m cã nhiÖt ®é b»ng hoÆc cao h¬n trÞ
sè nhiÖt ®é ®· chän. Theo quy ®Þnh cña ASHRAE, vÒ mïa hÌ  cÇn lµm l¹nh cã 3 møc v­ît ®­îc Ên ®Þnh ®Ó


10
                                 namphong@live.com TCVN 5687:2010

chän TSTT cho §HKK: 0,4% (t­¬ng øng víi sè giê v­ît lµ 35 h/n¨m); 1% (t­¬ng øng víi sè giê v­ît lµ 88 h/n¨m)
vµ 2% (t­¬ng øng víi sè giê v­ît lµ 175 h/n¨m); vÒ mïa ®«ng cÇn s­ëi Êm cã 2 møc v­ît lµ 99,6% (t­¬ng øng
víi sè giê v­ît lµ 8725 h/n¨m) vµ 99% (t­¬ng øng víi sè giê v­ît lµ 8672 h/n¨m). NÕu quy møc v­ît MV ra hÖ sè
b¶o ®¶m Kb® , lÇn l­ît ta sÏ cã: VÒ mïa hÌ t­¬ng øng víi 3 trÞ sè hÖ sè b¶o ®¶m lµ: Kb®=0,996; 0,990 vµ 0,980. VÒ
mïa ®«ng: Kb®=0,996 vµ 0,990.

2) Do ®iÒu kiÖn kh¸ch quan trong c¸c Phô lôc B vµ C hiÖn chØ cã sè liÖu cña 15 ®Þa ph­¬ng ®¹i diÖn cho tất cả
7 vïng khÝ hËu (theo ph©n vïng khÝ hËu cña QCXDVN 02:2008/BXD). C¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c cã thÓ sÏ ®­îc bæ
sung trong t­¬ng lai. §èi víi c¸c ®Þa ph­¬ng ch­a cã trong Phô lôc B vµ Phô lôc C t¹m thêi cã thÓ tham kh¶o sè
liÖu cho ë ®Þa ph­¬ng l©n cËn; cã thÓ néi suy theo kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®Þa ph­¬ng n»m liÒn kÒ hai bªn hoặc chọn
theo vïng khÝ hậu;

3) C¸c ®Þa ph­¬ng miÒn Nam cã nhiÖt ®é trung b×nh n¨m trªn 25 oC (tõ §«ng Hµ trë vµo, trõ c¸c tØnh T©y Nguyªn)
lµ nh÷ng ®Þa ph­¬ng ®­îc xem nh­ kh«ng cã mïa ®«ng l¹nh. Mïa ®«ng ë ®©y chØ cã ý nghÜa lµ mïa cã khÝ hËu
m¸t mÎ h¬n mïa hÌ vµ còng cÇn biÕt TSTT ®Ó kiÓm tra qu¸ tr×nh §HKK vÒ mïa nµy cã cÇn tiÕp tôc cÊp l¹nh hay
kh«ng, hay chØ dïng kh«ng khÝ hßa trén råi lµm l¹nh ®o¹n nhiÖt, sau ®ã cÇn hoÆc kh«ng cÇn gia nhiÖt råi thæi
vµo phßng, thËm chÝ cã thÓ dïng hoµn toµn kh«ng khÝ ngoµi ®Ó thæi vµo phßng. V× vËy trong c¸c Phô lôc B vµ
Phô lôc C cã cho ®ñ TSTT cña c¶ hai mïa hÌ vµ ®«ng cho tÊt c¶ c¸c ®Þa ph­¬ng cã trong Phô lôc.


  §é trong s¹ch cña kh«ng khÝ xung quanh vµ kh«ng khÝ trong phßng

4.3.1  Nång ®é c¸c chÊt khÝ ®éc h¹i vµ bôi trong kh«ng khÝ xung quanh ph¶i tu©n thñ theo TCVN
5937:2005 vµ TCVN 5938:2005.

4.3.2  Nång ®é c¸c chÊt khÝ ®éc h¹i vµ bôi trong kh«ng khÝ vïng lµm viÖc cña c¸c ph ©n x­ëng
s¶n xuÊt ®­îc lÊy theo Phô lôc D (do Bé Y tÕ ban hµnh n¨m 2002).

4.3.3  Nång ®é c¸c chÊt ®éc h¹i trong kh«ng khÝ cÊp vµo nhµ t¹i c¸c miÖng thæi giã ph¶i nhá h¬n
hoÆc b»ng 30% nång ®é giíi h¹n cho phÐp bªn trong nhµ nh­ quy ®Þnh trong 4.3.2 ®èi v íi c¬ së
s¶n xuÊt vµ ph¶i b»ng nång ®é cho phÐp cña kh«ng khÝ xung quanh nh­ quy ®Þnh trong 4.3.1 ®èi
víi nhµ ë vµ nhµ c«ng céng.

4.3.4  Nång ®é giíi h¹n an toµn ch¸y næ cña c¸c chÊt khÝ trong phßng ph¶i ®­îc quy vÒ ®iÒu kiÖn
TSTT bªn ngoµi dïng cho thiÕt kÕ TG-§HKK vµ phï hîp víi TCVN 3254:1989 vµ TCVN 5279:1990.


5 Th«ng giã - ®iÒu hoµ kh«ng khÝ (TG-§HKK)

  Nh÷ng chØ dÉn chung

  CÇn tËn dông th«ng giã tù nhiªn, th«ng giã xuyªn phßng vÒ mïa hÌ trong nhµ c«ng nghiÖp,
nhµ c«ng céng vµ nhµ ë, ®ång thêi cã biÖn ph¸p tr¸nh giã lïa vÒ mïa ®«ng.

  §èi víi nhµ nhiÒu tÇng (cã hoÆc kh«ng cã hÖ thèng §HKK) cÇn ­u tiªn thiÕt kÕ èng ®øng tho¸t
khÝ cho bÕp vµ khu vÖ sinh riªng biÖt víi søc hót c¬ khÝ (qu¹t hót). Khi nhµ cã chiÒu cao d­íi 5
tÇng cã thÓ ¸p dông hÖ thèng hót tù nhiªn b»ng ¸p suÊt nhiÖt hoÆc ¸p suÊt giã (chôp hót tù


                                                       11
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

nhiªn). Tr­êng hîp kh«ng thÓ bè trÝ èng ®øng tho¸t khÝ lªn trªn m¸i nhµ th× ph¶i tu©n thñ nh­ quy
®Þnh trong 5.6.2.

   Th«ng giã tù nhiªn trong nhµ c«ng nghiÖp cã nhiÖt thõa (ph©n x­ëng nãng) cÇn ®­îc tÝnh to¸n
theo ¸p suÊt nhiÖt øng víi chªnh lÖch nhiÖt ®é kh«ng khÝ bªn trong vµ bªn ngoµi nh­ quy ®Þnh
trong 4.1.2 vµ 4.2.1, cã kÓ ®Õn møc t¨ng nhiÖt ®é theo chiÒu cao cña ph©n x­ëng.

Khi tÝnh to¸n th«ng giã tù nhiªn cÇn kÓ ®Õn t¸c ®éng cña th«ng giã c¬ khÝ (n Õu cã).

   Th«ng giã tù nhiªn trong nhµ c«ng nghiÖp kh«ng cã nhiÖt thõa (ph©n x­ëng nguéi) cÇn ®­îc
tÝnh to¸n theo t¸c ®éng cña giã. VËn tèc giã tÝnh to¸n lÊy theo vËn tèc giã trung b×nh cña th¸ng
tiªu biÓu mïa hÌ hoÆc mïa ®«ng trong QCXDVN 02:2008/BXD.

   Th«ng giã c¬ khÝ cÇn ®­îc ¸p dông khi:

a) C¸c ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu vµ ®é trong s¹ch cña kh«ng khÝ trong nhµ kh«ng thÓ ®¹t ®­îc b»ng th«ng
giã tù nhiªn;

b) Kh«ng thÓ tæ chøc th«ng giã tù nhiªn do gian phßng hoÆc kh«ng gian kiÕn tróc n»m ë vÞ trÝ kÝn khuÊt,
trong ®ã cã c¸c lo¹i tÇng hÇm.

Cã thÓ ¸p dông biÖn ph¸p th«ng giã hçn hîp, trong ®ã cã sö dông mét phÇn søc ®Èy tù nhiªn ®Ó cÊp
vµ th¶i giã.

   Th«ng giã c¬ khÝ kh«ng lµm l¹nh hoÆc cã xö lý lµm l¹nh kh«ng khÝ b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p ®¬n
gi¶n nh­ dïng n­íc ngÇm, lµm l¹nh ®o¹n nhiÖt (phun n­íc tuÇn hoµn) cÇn ®­îc ¸p dông cho
cabin cÇu trôc trong c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt cã nhiÖt thõa lín h¬n 25 W/m 2 hoÆc khi cã bøc x¹
nhiÖt víi c­êng ®é lín h¬n 140 W/m 2.

NÕu vïng kh«ng khÝ xung quanh cabin cÇu trôc cã chøa c¸c lo¹i h¬i khÝ ®éc h¹i víi nång ®é v­ît
qu¸ giíi h¹n cho phÐp th× ph¶i tæ chøc th«ng giã b»ng kh«ng khÝ ngoµi (giã t­¬i, giã ngoµi).

   C¸c phßng ®Öm cña nhµ s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B (xem TCVN 2622:1995 -
Phô lôc B) cã to¶ h¬i khÝ ®éc h¹i, còng nh­ c¸c phßng cã to¶ c¸c chÊt ®éc h¹i lo¹i 1 vµ lo¹i 2
(xem Phô lôc E) ph¶i ®­îc cÊp giã t­¬i.

   Th«ng giã c¬ khÝ thæi-hót hoÆc th«ng giã c¬ khÝ hót cÇn ®­îc ¸p dông cho c¸c hè s©u 0,5 m
trë lªn, còng nh­ cho c¸c m­¬ng kiÓm tra ®­îc sö dông th­êng xuyªn h»ng ngµy trong c¸c phßng
s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B hoÆc c¸c phßng cã to¶ khÝ, h¬i, sol khÝ ®éc h¹i
nÆng h¬n kh«ng khÝ.

   Qu¹t trÇn vµ qu¹t c©y ®­îc ¸p dông bæ sung cho hÖ thèng th«ng giã thæi vµo nh»m t¨ng vËn
tèc chuyÓn ®éng cña kh«ng khÝ vÒ mïa nãng t¹i c¸c vÞ trÝ lµm viÖc hoÆc trong c¸c phßng:

a) Nhµ c«ng céng, nhµ hµnh chÝnh-sinh ho¹t;

b) Ph©n x­ëng s¶n xuÊt cã bøc x¹ nhiÖt víi c­êng ®é trªn 140 W/m2.


12
                               namphong@live.com TCVN 5687:2010

   MiÖng thæi hoa sen b»ng kh«ng khÝ ngoµi (giã t­¬i) t¹i c¸c vÞ trÝ lµm viÖc cè ®Þnh cÇn ®­ îc ¸p
dông cho c¸c tr­êng hîp:

a) Cã bøc x¹ nhiÖt víi c­êng ®é v­ît qu¸ 140 W/m2;

b) Cho c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ hë cã to¶ h¬i khÝ ®éc h¹i mµ kh«ng cã ®iÒu kiÖn che ch¾n hoÆc kh«ng
thÓ tæ chøc th«ng giã hót th¶i côc bé, ®ång thêi ph¶i cã biÖn ph¸p tr¸nh lan to¶ h¬i khÝ ®éc h¹i ®Õn c¸c
vÞ trÝ lµm viÖc kh¸c trong ph©n x­ëng.

Trong c¸c ph©n x­ëng nÊu, ®óc, c¸n kim lo¹i ®­îc th«ng giã tù nhiªn, cã thÓ ¸p dông miÖng thæi hoa
sen b»ng kh«ng khÝ trong phßng cã lµm m¸t hoÆc kh«ng lµm m¸t b»ng n­íc tuÇn hoµn.

  C¸c lo¹i hÖ thèng th«ng giã-®iÒu hoµ kh«ng khÝ (TG-§HKK)

  HÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ (§HKK) côc bé chñ yÕu ®­îc sö dông cho c¸c c¨n hé trong nhµ
ë, phßng ë kh¸ch s¹n hoÆc tõng phßng lµm viÖc riªng biÖt cña nhµ hµnh chÝnh -sinh ho¹t, khi hÖ sè
sö dông ®ång thêi t­¬ng ®èi thÊp.

CÇn khuyÕn khÝch ¸p dông hÖ thèng §HKK trung t©m n­íc cho nhµ chung c­, nhµ hµnh chÝnh-sinh
ho¹t hoÆc kh¸ch s¹n cã diÖn tÝch sö dông tõ 2 000 m2 trë lªn víi môc ®Ých gi¶m thiÓu viÖc l¾p ®Æt c¸c
bé ngoµi (Outdoor Unit) ®Ó kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn mü quan mÆt ngoµi cña c«ng tr×nh. Trong tr­êng
hîp nµy, hÖ thèng ph¶i ®­îc trang bÞ c¸c ph­¬ng tiÖn ®ãng më c¸c phô t¶i mét c¸ch linh ho¹t vµ ®ång
hå ®o l­îng n­íc l¹nh/nãng tiªu thô cña tõng hé tiªu dïng.

Khi sö dông hÖ thèng §HKK VRF (Variable Refrigeration Flow) cho nhµ chung c­ cao tÇng, cho c¸c
phßng cã søc chøa ®«ng ng­êi cÇn ®Æc biÖt chó ý ®iÒu kiÖn an toµn liªn quan ®Õn quy ®Þnh trong 7.4
c), còng nh­ tÝnh n¨ng sö dông cña hÖ thèng nµy.

  HÖ thèng §HKK trung t©m khÝ víi bé xö lý nhiÖt Èm AHU (Air Handling Unit) cÇn ®­îc ¸p dông
®èi víi c¸c phßng cã søc chøa ®«ng ng­êi nh­ phßng häp, phßng kh¸n gi¶ nhµ h¸t, r¹p chiÕu
bãng v...v...

  C¸c hÖ thèng §HKK trung t©m lµm viÖc liªn tôc ngµy-®ªm vµ quanh n¨m phôc vô cho ®iÒu
kiÖn tiÖn nghi vi khÝ hËu bªn trong nhµ ph¶i ®­îc thiÕt kÕ víi Ýt nhÊt 2 m¸y §HKK. Khi 1 m¸y gÆp
sù cè, m¸y cßn l¹i ph¶i ®ñ kh¶ n¨ng b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu bªn trong nhµ vµ kh«ng thÊp
h¬n 50% l­u l­îng trao ®æi kh«ng khÝ.

  HÖ thèng TG chung vµ §HKK víi l­u l­îng ®iÒu chØnh tù ®éng phô thuéc vµo sù thay ®æi cña
nhiÖt thõa, Èm thõa vµ l­îng h¬i khÝ ®éc h¹i cÇn ®­îc thiÕt kÕ trªn c¬ së kinh tÕ -kü thuËt x¸c
®¸ng.

  C¸c hÖ thèng TG-§HKK ph¶i ®­îc thiÕt kÕ riªng biÖt cho tõng nhãm phßng cã cÊp nguy hiÓm
ch¸y næ kh¸c nhau khi chóng cïng n»m trong mét khu vùc phßng chèng ch¸y næ.
                                                   13
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

Nh÷ng phßng cïng cÊp nguy hiÓm ch¸y næ kh«ng ®­îc ng¨n c¸ch bëi t­êng ng¨n chèng ch¸y, hoÆc cã
t­êng ng¨n dï lµ chèng ch¸y nh­ng cã lç më th«ng nhau víi diÖn tÝch tæng céng trªn 1 m2 ®­îc xem
nh­ mét phßng.

   Cã thÓ thiÕt kÕ hÖ thèng TG-§HKK chung cho c¸c nhãm phßng sau ®©y:

a) C¸c phßng ë;

b) C¸c phßng phôc vô cho ho¹t ®éng c«ng céng, nhµ hµnh chÝnh-sinh ho¹t vµ nhµ c«ng nghiÖp thuéc
cÊp nguy hiÓm ch¸y næ E;

c) C¸c phßng s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A hoÆc B n»m trªn kh«ng qu¸ 3 tÇng nhµ liÒn kÒ
nhau;

d) C¸c phßng s¶n xuÊt cïng mét trong cÊp nguy hiÓm ch¸y næ C, D hoÆc E;

e) C¸c phßng kho trong cïng mét cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A, B hoÆc C n»m trªn kh«ng qu¸ 3 tÇng nhµ
liÒn kÒ nhau.

   Cã thÓ thiÕt kÕ hÖ thèng TG-§HKK chung cho tæ hîp mét sè phßng cã c«ng dông kh¸c nhau
sau ®©y khi nhËp c¸c phßng thuéc nhãm kh¸c cã diÖn tÝch kh«ng lín h¬n 200 m 2:

a) Phßng ë vµ phßng hµnh chÝnh-sinh ho¹t hoÆc phßng s¶n xuÊt víi ®iÒu kiÖn trªn ®­êng èng gãp ph©n
phèi giã ®Õn c¸c phßng cã c«ng dông kh¸c nhau cã l¾p van ng¨n löa;

b) Phßng s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ D vµ E víi c¸c phßng hµnh chÝnh -sinh ho¹t (trõ c¸c
phßng tËp trung ®«ng ng­êi);

c) Phßng s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A, B hoÆc C víi c¸c phßng s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy
hiÓm ch¸y næ bÊt kú kh¸c, kÓ c¶ c¸c phßng kho (trõ c¸c phßng tËp trung ®«ng ng­êi) víi ®iÒu kiÖn trªn
®­êng èng gãp ph©n phèi giã ®Õn c¸c phßng cã c«ng dông kh¸c nhau cã l¾p van ng¨n löa.

   HÖ thèng TG-§HKK riªng biÖt cho mét phßng ®­îc phÐp thiÕt kÕ khi cã ®ñ c¬ së kinh tÕ-kü
thuËt.

   HÖ thèng hót côc bé ph¶i ®­îc thiÕt kÕ sao cho nång ®é c¸c chÊt ch¸y næ trong khÝ th¶i kh«ng
v­ît qu¸ 50% giíi h¹n d­íi cña nång ®é b¾t löa ë nhiÖt ®é khÝ th¶i.

   HÖ thèng TG c¬ khÝ thæi vµo cho nhµ c«ng nghiÖp lµm viÖc trªn 8 h hµng ngµy ë nh÷ng ®Þa
ph­¬ng cã mïa ®«ng l¹nh cÇn ®­îc thiÕt kÕ kÕt hîp víi s­ëi Êm b»ng giã nãng.

   C¸c hÖ thèng TG chung trong nhµ c«ng nghiÖp, nhµ hµnh chÝnh-sinh ho¹t kh«ng cã ®iÒu kiÖn
th«ng giã tù nhiªn, nhÊt lµ c¸c tÇng hÇm,   cÇn ®­îc thiÕt kÕ víi Ýt nhÊt 2 qu¹t thæi vµ/hoÆc
2 qu¹t hót víi l­u l­îng mçi qu¹t kh«ng nhá h¬n 50% l­u l­îng th«ng giã.

Cã thÓ thiÕt kÕ 1 hÖ thèng thæi vµ 1 hÖ thèng hót nh­ng ph¶i cã qu¹t dù phßng.

   C¸c hÖ thèng côc bé hót th¶i khÝ ®éc h¹i lo¹i 1 vµ 2 ph¶i cã 1 qu¹t dù phßng cho mçi hÖ thèng
hoÆc cho tõng nhãm 2 hÖ thèng nÕu khi qu¹t ngõng ho¹t ®éng mµ kh«ng thÓ dõng thiÕt bÞ c«ng

14
                              namphong@live.com TCVN 5687:2010

nghÖ vµ nång ®é khÝ ®éc h¹i trong phßng cã kh¶ n¨ng t¨ng cao h¬n nång ®é cho phÐp trong ca
lµm viÖc.

Cã thÓ kh«ng cÇn l¾p ®Æt qu¹t dù phßng nÕu viÖc h¹ nång ®é khÝ ®éc h¹i xuèng d­íi møc cho phÐp cã
thÓ thùc hiÖn ®­îc nhê hÖ thèng TG sù cè lµm viÖc tù ®éng - xem 9.13 f).

   HÖ thèng TG c¬ khÝ hót th¶i chung trong c¸c phßng thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B ph¶i
®­îc thiÕt kÕ víi mét qu¹t dù phßng (cho tõng hÖ thèng hoÆc cho mét sè hÖ thèng) cã l­u l­îng
®¶m b¶o cho nång ®é h¬i khÝ ®éc h¹i vµ bôi trong phßng kh«ng v­ît qu¸ 10% giíi h¹n d­íi cña
nång ®é b¾t löa cña c¸c lo¹i h¬i khÝ ®ã.

Kh«ng cÇn ®Æt qu¹t dù phßng trong nh÷ng tr­êng hîp sau:

a) NÕu hÖ thèng TG chung ngõng ho¹t ®éng cã thÓ cho ngõng lµm viÖc thiÕt bÞ c«ng nghÖ cã liªn quan
vµ chÊm døt nguån ph¸t sinh h¬i, khÝ, bôi ®éc h¹i;

b) NÕu trong phßng cã hÖ thèng TG sù cè víi l­u l­îng ®ñ ®Ó ®¶m b¶o nång ®é c¸c chÊt h¬i, khÝ, bôi
dÔ ch¸y næ kh«ng v­ît qu¸ 10% giíi h¹n d­íi cña nång ®é b¾t löa cña chóng.

   C¸c hÖ thèng hót côc bé ®Ó th¶i khÝ ®éc h¹i vµ c¸c hçn hîp dÔ ch¸y næ ph¶i ®­îc thiÕt kÕ
riªng biÖt víi hÖ thèng TG chung, nh­ quy ®Þnh trong 5.2.9.

Cã thÓ nèi hÖ thèng hót th¶i khÝ ®éc h¹i côc bé vµo hÖ thèng TG hót chung lµm viÖc liªn tôc ngµy-
®ªm khi cã qu¹t dù phßng vµ kh«ng cÇn xö lý khÝ tr­íc khi th¶i ra khÝ quyÓn.

   HÖ thèng TG hót chung trong c¸c phßng thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ C, D, E cã nhiÖm vô
hót th¶i khÝ trong khu vùc 5 m chung quanh thiÕt bÞ chøa chÊt ch¸y næ, mµ ë ®ã cã kh¶ n¨ng h×nh
thµnh hçn hîp ch¸y næ th× ph¶i ®­îc thiÕt kÕ riªng biÖt víi c¸c hÖ thèng TG kh¸c cña c¸c phßng
®ã.

   HÖ thèng hoa sen kh«ng khÝ cÊp giã vµo c¸c vÞ trÝ lµm viÖc cã bøc x¹ nhiÖt cÇn ®­îc thiÕt kÕ
riªng biÖt víi c¸c hÖ thèng TG kh¸c.

   HÖ thèng cÊp kh«ng khÝ ngoµi (giã t­¬i) vµo mét hoÆc nhiÒu phßng ®Öm cña c¸c phßng s¶n
xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B ph¶i ®­îc thiÕt kÕ riªng biÖt víi c¸c hÖ thèng TG kh¸c
vµ ph¶i cã qu¹t dù phßng.

Cã thÓ cÊp giã t­¬i vµo phßng ®Öm cña mét hoÆc nhãm c¸c phßng s¶n xuÊt hoÆc phßng ®Öm cña gian
m¸y th«ng giã thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B tõ hÖ thèng TG thæi vµo (kh«ng tuÇn hoµn) cña c¸c
phßng s¶n xuÊt ®ã (A vµ B) hoÆc tõ hÖ thèng th«ng giã thæi vµo (kh«ng tuÇn hoµn) cña c¸c phßng s¶n
xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ C, D vµ E víi ®iÒu kiÖn cã van tù ®éng kho¸ ®­êng èng giã vµo cña
c¸c phßng nãi trªn khi cã ho¶ ho¹n, ®ång thêi ph¶i cã qu¹t dù phßng ®¶m b¶o ®ñ l­u l­îng trao ®æi
kh«ng khÝ.

   C¸c hÖ thèng hót côc bé ph¶i ®­îc thiÕt kÕ riªng biÖt cho tõng chÊt hoÆc tõng nhãm c¸c chÊt
h¬i khÝ ®éc h¹i to¶ ra tõ c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ nÕu nhËp chung chóng cã thÓ t¹o thµnh hçn hîp

                                                15
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

ch¸y næ hoÆc hçn hîp cã tÝnh ®éc h¹i cao h¬n. Trong phÇn thiÕt kÕ c«ng nghÖ ph¶i nªu râ kh¶
n¨ng nhËp chung c¸c hÖ thèng hót côc bé ®Ó hót th¶i c¸c chÊt cã kh¶ n¨ng ch¸y næ hoÆc ®éc h¹i
vµo cïng mét hÖ thèng.

   HÖ thèng TG hót chung trong c¸c phßng kho cã to¶ h¬i khÝ ®éc h¹i cÇn ®­îc thiÕt kÕ víi søc
hót c¬ khÝ (qu¹t hót). NÕu c¸c chÊt khÝ ®éc h¹i thuéc lo¹i 3 vµ lo¹i 4 (Ýt nguy hiÓm) vµ nhÑ h¬n
kh«ng khÝ th× cã thÓ ¸p dông th«ng giã tù nhiªn hoÆc trang bÞ hÖ thèng th«ng giã c¬ khÝ dù phßng
cã l­u l­îng ®¶m b¶o béi sè trao ®æi kh«ng khÝ yªu cÇu vµ cã b¶n ®iÒu khiÓn t¹i chç ngay t¹i cöa
vµo.

   HÖ thèng hót côc bé ®èi víi c¸c chÊt ch¸y cã kh¶ n¨ng l¾ng ®äng hoÆc ng­ng tô trªn ®­êng
èng còng nh­ trªn thiÕt bÞ th«ng giã cÇn ®­îc thiÕt kÕ riªng biÖt cho tõng phßng hoÆc tõng ®¬n vÞ
thiÕt bÞ.

   HÖ thèng th«ng giã hót thæi chung b»ng c¬ khÝ cña gian phßng cã thÓ ®¶m nhiÖm viÖc th«ng
giã cho c¸c hè s©u hoÆc m­¬ng kiÓm tra n»m trong phßng ®ã (xem 5.1.8).

   VÞ trÝ ®Æt cöa lÊy kh«ng khÝ ngoµi (giã t­¬i)

   Cöa lÊy kh«ng khÝ ngoµi cña hÖ thèng th«ng giã c¬ khÝ còng nh­ cöa sæ hoÆc lç th«ng giã ®Ó
më dïng cho th«ng giã tù nhiªn ph¶i ®­îc bè trÝ t¹i nh÷ng vïng kh«ng cã dÊu hiÖu « nhiÔm cña
kh«ng khÝ bªn ngoµi, ®Æc biÖt lµ « nhiÔm mïi.

Nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm (kÓ c¶ nång ®é nÒn) trong kh«ng khÝ bªn ngoµi t¹i c¸c vÞ trÝ nãi trªn
kh«ng ®­îc lín h¬n:

  0,3 lÇn nång ®é cho phÐp ®èi víi kh«ng khÝ trong vïng lµm viÖc cña nhµ c«ng nghiÖp hoÆc
   nhµ hµnh chÝnh-sinh ho¹t;

  Nång ®é cho phÐp trong kh«ng khÝ xung quanh ®èi víi nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng.

   MÐp d­íi cña cöa lÊy kh«ng khÝ ngoµi cho hÖ thèng th«ng giã c¬ khÝ hoÆc hÖ thè ng §HKK ph¶i
n»m ë ®é cao  2 m kÓ tõ mÆt ®Êt. §èi víi c¸c vïng cã giã m¹nh mang theo nhiÒu c¸t -bôi, mÐp
d­íi cña cöa lÊy kh«ng khÝ ngoµi ph¶i n»m ë ®é cao  3 m kÓ tõ mÆt ®Êt vµ ph¶i bè trÝ buång l¾ng
c¸t-bôi sau cöa lÊy kh«ng khÝ ngoµi.

   Cöa lÊy kh«ng khÝ ngoµi ph¶i ®­îc l¾p l­íi ch¾n r¸c, ch¾n chuét bä còng nh­ tÊm ch¾n chèng
m­a h¾t.

   Cöa hoÆc th¸p lÊy kh«ng khÝ ngoµi cã thÓ ®­îc ®Æt trªn t­êng ngoµi, trªn m¸i nhµ hoÆc ngoµi
s©n v­ên vµ ph¶i c¸ch xa kh«ng d­íi 5 m ®èi víi cöa th¶i giã cña nhµ l©n cËn, cñ a nhµ bÕp,
phßng vÖ sinh, gara « t«, th¸p lµm m¸t, phßng m¸y.

   Kh«ng ®­îc thiÕt kÕ cöa lÊy kh«ng khÝ ngoµi chung cho c¸c hÖ thèng thæi nÕu chóng kh«ng
®­îc phÐp bè trÝ cïng trong mét phßng.


16
                                namphong@live.com TCVN 5687:2010

  L­u l­îng kh«ng khÝ ngoµi (giã t­¬i) theo yªu cÇu vÖ sinh, l­u l­îng kh«ng khÝ thæi vµo
nãi chung vµ kh«ng khÝ tuÇn hoµn (giã håi)

  L­u l­îng kh«ng khÝ ngoµi theo yªu cÇu vÖ sinh cho c¸c phßng cã §HKK tiÖn nghi ph¶i ®­îc
tÝnh to¸n ®Ó pha lo·ng ®­îc c¸c chÊt ®éc h¹i vµ mïi táa ra tõ c¬ thÓ con ng­êi khi ho¹t ®éng vµ tõ
®å vËt, trang thiÕt bÞ trong phßng. Trong tr­êng hîp kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn tÝnh to¸n, l­îng kh«ng khÝ
ngoµi cã thÓ lÊy theo tiªu chuÈn ®Çu ng­êi hoÆc theo diÖn tÝch sµn nªu trong Phô lôc F.

  §èi víi c¸c phßng cã th«ng giã c¬ khÝ (kh«ng ph¶i §HKK) l­u l­îng kh«ng khÝ ngoµi còng ®­îc
tÝnh to¸n ®Ó b¶o ®¶m nång ®é cho phÐp cña c¸c chÊt ®éc h¹i trong phßng, cã kÓ ®Õn yªu cÇu bï
vµo l­îng kh«ng khÝ hót th¶i ra ngoµi cña c¸c hÖ thèng hót côc bé nh»m môc ®Ých t¹o chªnh lªch
¸p suÊt trong phßng theo h­íng cã lîi. Tr­êng hîp kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn tÝnh to¸n, l­u l­îng kh«ng
khÝ ngoµi ®­îc lÊy theo béi sè trao ®æi kh«ng khÝ nªu trong Phô lôc G.

  L­u l­îng kh«ng khÝ thæi vµo (giã ngoµi hoÆc hçn hîp giã ngoµi vµ giã tuÇn hoµn giã hoµ trén)
ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n nh­ quy ®Þnh trong Phô lôc H vµ chän trÞ sè lín nhÊt ®Ó b¶o
®¶m yªu cÇu vÖ sinh vµ yªu cÇu an toµn ch¸y næ.

  L­u l­îng kh«ng khÝ thæi vµo c¸c phßng ®Öm nh­ quy ®Þnh trong 5.1.7 vµ 5.2.17 ph¶i ®­îc tÝnh
to¸n ®Ó b¶o ®¶m ¸p suÊt d­ 20 Pa trong phßng ®Öm (khi ®ãng cöa) so víi ¸p suÊt trong phßng vµ
kh«ng nhá h¬n 250 m 3/h.

L­u l­îng kh«ng khÝ thæi vµo (giã ngoµi hoÆc giã hoµ trén) cho gian ®Æt thiÕt bÞ thang m¸y cña nhµ s¶n
xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B ph¶i ®­îc tÝnh to¸n ®Ó t¹o ¸p suÊt d­ 20 Pa so víi ¸p suÊt
trong khoang thang m¸y tiÕp gi¸p. Chªnh lÖch ¸p suÊt gi÷a phßng ®Öm cña gian ®Æt thiÕt bÞ thang m¸y
víi c¸c phßng l©n cËn kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 50 Pa.

  Kh«ng ®­îc phÐp lÊy kh«ng khÝ tuÇn hoµn (giã håi) trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y:

a) Tõ c¸c phßng mµ l­u l­îng kh«ng khÝ ngoµi tèi ®a ®· ®­îc tÝnh to¸n xuÊt ph¸t tõ l­îng to¶ h¬i khÝ
®éc h¹i thuéc lo¹i 1 vµ 2 ;

b) Tõ c¸c phßng cã vi trïng, nÊm g©y bÖnh v­ît qu¸ tiªu chuÈn cho phÐp cña Bé Y tÕ hoÆc cã to¶ mïi
khã chÞu;

c) Tõ c¸c phßng trong ®ã cã kh¶ n¨ng to¶ ra c¸c chÊt ®éc h¹i khi kh«ng khÝ tiÕp xóc víi bÒ mÆt nãng
cña thiÕt bÞ th«ng giã nh­ bé sÊy kh«ng khÝ ... , nÕu tr­íc c¸c thiÕt bÞ ®ã kh«ng cã bé läc khÝ;

d) Tõ c¸c phßng s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B (ngo¹i trõ mµn kh«ng khÝ nãng-l¹nh t¹i
c¸c cöa ra vµo);

e) Tõ c¸c vïng b¸n kÝnh 5 m xung quanh c¸c thiÕt bÞ trong c¸c phßng s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm
ch¸y næ C, D vµ E nÕu trong c¸c vïng ®ã cã kh¶ n¨ng h×nh thµnh c¸c hçn hîp ch¸y næ tõ h¬i, khÝ vµ
bôi do c¸c thiÕt bÞ ®ã to¶ ra víi kh«ng khÝ;

f) Tõ hÖ thèng hót côc bé ®Ó th¶i khÝ ®éc h¹i vµ hçn hîp ch¸y næ;

                                                  17
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

g) Tõ c¸c phßng ®Öm.

Riªng hÖ thèng hót bôi côc bé (trõ lo¹i bôi trong hçn hîp víi kh«ng khÝ cã kh¶ n¨ng g©y ch¸y næ) sau
khi läc s¹ch bôi cã thÓ håi giã vµo phßng, nh­ng ph¶i ®¸p øng yªu cÇu ®­îc nªu trong 5.7.2.

Yªu cÇu ®èi víi kh«ng khÝ tuÇn hoµn tõ c¸c phßng thÝ nghiÖm ph¶i tu©n thñ c¸c ®iÒu vÒ th«ng giã cho
phßng thÝ nghiÖm  xem Phô lôc I.

   Kh«ng khÝ tuÇn hoµn (giã håi) chØ ®­îc phÐp thùc hiÖn trong ph¹m vi:

a) Mét c¨n hé, mét buång phßng ë kh¸ch s¹n (gåm nhiÒu phßng) hoÆc mét toµ nhµ cña mét gia ®×nh;

b) Mét hoÆc mét sè phßng, trong ®ã cã to¶ cïng mét nhãm h¬i, khÝ, bôi ®éc h¹i thuéc lo¹i 1 hoÆc 2, trõ
c¸c phßng nªu trong 5.4.5 a).

   HÖ thèng tuÇn hoµn kh«ng khÝ (miÖng lÊy giã håi) ph¶i ®­îc bè trÝ trong vïng lµm viÖc hoÆc
vïng phôc vô.

   Tæ chøc th«ng giã-trao ®æi kh«ng khÝ

   Ph©n phèi kh«ng khÝ thæi vµo vµ hót th¶i kh«ng khÝ ra ngoµi tõ c¸c phßng cña nhµ c«ng céng,
nhµ hµnh chÝnh vµ nhµ c«ng nghiÖp ph¶i ®­îc thùc hiÖn phï hîp víi c«ng dông cña c¸c phßng ®ã
trong ngµy, trong n¨m, ®ång thêi cã kÓ ®Õn tÝnh chÊt thay ®æi cña c¸c nguån táa nhiÖt, táa Èm vµ
c¸c chÊt ®éc h¹i.

   Th«ng giã thæi vµo, theo nguyªn t¾c, ph¶i ®­îc thùc hiÖn trùc tiÕp ®èi víi c¸c phßng th­êng
xuyªn cã ng­êi sö dông.

   L­îng kh«ng khÝ thæi vµo cho hµnh lang hoÆc c¸c phßng phô liÒn kÒ cña phßng chÝnh kh«ng
®­îc v­ît qu¸ 50% l­îng kh«ng khÝ thæi vµo phßng chÝnh.

   §èi víi c¸c phßng s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B còng nh­ c¸c phßng s¶n xuÊt
cã to¶ h¬i khÝ ®éc h¹i hoÆc h¬i khÝ cã mïi khã chÞu ph¶i ®­îc tæ chøc th«ng giã víi ¸p suÊt d­ ©m,
ngo¹i trõ c¸c phßng "s¹ch", trong ®ã cÇn ph¶i gi÷ ¸p suÊt d­ d­¬ng.

§èi víi c¸c phßng ®­îc §HKK cÇn ph¶i t¹o ¸p suÊt d­ d­¬ng khi trong phßng kh«ng cã nguån to¶ h¬i
khÝ ®éc h¹i hoÆc to¶ mïi khã chÞu.

   L­u l­îng kh«ng khÝ cÇn ®Ó t¹o ¸p suÊt d­ d­¬ng ®èi víi c¸c phßng kh«ng cã phßng ®Öm ®­îc
x¸c ®Þnh sao cho ¸p suÊt d­ ®¹t ®­îc kh«ng nhá h¬n10 Pa (khi ®ãng cöa), nh­ng kh«ng nhá h¬n
100 m 3/h cho mçi cöa ra vµo phßng. Khi cã phßng ®Öm, l­îng kh«ng khÝ cÇn ®Ó t¹o ¸p suÊt d­
®­îc lÊy b»ng l­îng kh«ng khÝ cÊp vµo phßng ®Öm.

CHó THÝCH: L­îng kh«ng khÝ t¹o ¸p suÊt d­ lµ thªm vµo l­u l­îng th«ng giã th«ng th­êng.

   Kh«ng ®­îc thæi kh«ng khÝ vµo phßng tõ vïng « nhiÔm nhiÒu ®Õn vïng « nhiÔm Ýt vµ l µm ¶nh
h­ëng ®Õn chÕ ®é lµm viÖc cña c¸c miÖng hót côc bé.


18
                               namphong@live.com TCVN 5687:2010

  Trong c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt kh«ng khÝ ®­îc thæi trùc tiÕp vµo vïng lµm viÖc qua c¸c
miÖng thæi giã víi luång thæi: n»m ngang bªn trong hoÆc bªn trªn vïng lµm viÖc; nghiªng xuèng tõ
®é cao ≥ 2 m kÓ tõ sµn nhµ; th¼ng ®øng tõ ®é cao ≥ 4 m kÓ tõ sµn nhµ.

§èi víi c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt Ýt táa nhiÖt c¸c miÖng thæi giã cã thÓ ®­îc bè trÝ trªn cao ®Ó thæi
thµnh luång th¼ng ®øng, nghiªng tõ trªn xuèng d­íi hoÆc thæi ngang.

  Trong c¸c phßng cã táa Èm nhiÒu hoÆc tû lÖ gi÷a nhiÖt thõa vµ Èm thõa nhá h¬n 4 000 kJ/kg mét
phÇn kh«ng khÝ cÇn cÊp vµo phßng ph¶i ®­îc thæi vµo vïng cã kh¶ n¨ng ®äng ng­ng tô (®äng
s­¬ng) trªn bÒ mÆt trong cña t­êng ngoµi.

Trong c¸c phßng cã táa bôi c¸c miÖng thæi giã ph¶i ®­îc bè trÝ trªn cao vµ t¹o luång giã tõ trªn xuèng
d­íi.

Trong c¸c phßng cã c«ng dông kh¸c nhau mµ kh«ng cã nguån táa bôi, c¸c miÖng thæi giã cã thÓ ®­îc
bè trÝ trong vïng phôc vô hoÆc vïng lµm viÖc vµ thæi thµnh luång tõ d­íi h­íng lªn.

  CÇn cÊp kh«ng khÝ ngoµi vµo c¸c vÞ trÝ lµm viÖc cè ®Þnh cña c«ng nh©n khi c¸c vÞ trÝ ®ã n»m
gÇn nguån táa ®éc h¹i mµ kh«ng thÓ l¾p ®Æt chôp hót côc bé.

  Th¶i khÝ (giã th¶i)

  §èi víi c¸c phßng ®­îc §HKK ph¶i cã hÖ thèng th¶i kh«ng khÝ « nhiÔm ra ngoµi khi cÇn thiÕt
®Ó n©ng cao chÊt l­îng m«i tr­êng trong phßng.

  Cöa hoÆc miÖng èng th¶i khÝ ph¶i ®Æt c¸ch xa cöa lÊy kh«ng khÝ ngoµi cña hÖ thèng thæi kh«ng
nhá h¬n 5 m.

  Th¶i kh«ng khÝ tõ phßng ra ngoµi b»ng hÖ thèng TG hót ra ph¶i ®­îc thùc hiÖn tõ vïng bÞ «
nhiÔm nhiÒu nhÊt còng nh­ vïng cã nhiÖt ®é hoÆc entanpy cao nhÊt. Cßn khi trong phßng cã táa
bôi th× kh«ng khÝ th¶i ra ngoµi b»ng hÖ thèng TG chung cÇn hót tõ vïng d­íi thÊp. Kh«ng ®­îc
h­íng dßng kh«ng khÝ « nhiÔm vµo c¸c vÞ trÝ lµm viÖc.

  Trong c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt cã táa khÝ ®éc h¹i hoÆc h¬i khÝ dÔ ch¸y næ ph¶i hót th¶i kh«ng
khÝ ra ngoµi tõ vïng bªn trªn    kh«ng Ýt h¬n 1 lÇn trao ®æi (1 lÇn thÓ tÝch ph©n x­ëng trong
1 h), nÕu ph©n x­ëng cã ®é cao trªn 6 m th× kh«ng Ýt h¬n 6 m 3/h cho 1 m 2 diÖn tÝch sµn.

  MiÖng hót ®Æt trªn cao cña hÖ thèng TG hót chung ®Ó th¶i khÝ ra ngoµi cÇn ®­îc bè trÝ
nh­ sau:

  D­íi trÇn hoÆc m¸i nh­ng kho¶ng c¸ch tõ mÆt sµn ®Õn mÐp d­íi cña miÖng hót kh«ng nhá h¬n
  2 m khi hót th¶i nhiÖt thõa, Èm thõa hoÆc khÝ ®éc h¹i;

  Kho¶ng c¸ch tõ trÇn hoÆc m¸i ®Õn mÐp trªn cña miÖng hót kh«ng nhá h¬n 0,4 m khi th¶i c¸c hçn
  hîp h¬i khÝ dÔ ch¸y næ hoÆc sol khÝ (ngo¹i trõ hçn hîp cña hydro vµ kh«ng khÝ);                                                  19
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

  Kho¶ng c¸ch tõ trÇn hoÆc m¸i ®Õn mÐp trªn cña miÖng hót kh«ng nhá h¬n 0,1 m ®èi víi c¸c phßng
   cã chiÒu cao  4 m hoÆc kh«ng nhá h¬n 0,025 lÇn chiÒu cao cña phßng (nh­ng kh«ng lín h¬n
   0,4 m) ®èi víi c¸c phßng cã chiÒu cao trªn 4 m khi hót th¶i hçn hîp cña hydro vµ kh«ng khÝ.

   MiÖng hót ®Æt d­íi thÊp cña hÖ thèng th«ng giã hót chung cÇn ®­îc bè trÝ víi kho¶ng c¸ch nhá
h¬n 0,3 m tÝnh tõ sµn ®Õn mÐp d­íi cña miÖng hót.

L­u l­îng kh«ng khÝ hót ra tõ c¸c miÖng hót côc bé ®Æt d­íi thÊp trong vïng lµm viÖc ®­îc xem nh­ lµ
th¶i kh«ng khÝ tõ vïng ®ã.

   Läc s¹ch bôi trong kh«ng khÝ

   Kh«ng khÝ ngoµi vµ kh«ng khÝ tuÇn hoµn trong c¸c phßng ®­îc §HKK ph¶i ®­îc läc s¹ch bôi.

   Ph¶i läc bôi trong kh«ng khÝ thæi vµo cña c¸c hÖ thèng TG c¬ khÝ vµ §HKK ®Ó ®¶m b¶o nång
®é bôi sau khi läc kh«ng v­ît qu¸:

a) Nång ®é cho phÐp theo TCVN 5937: 2005 ®èi víi nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng;

b) 30% nång ®é cho phÐp cña kh«ng khÝ vïng lµm viÖc ®èi víi nhµ c«ng nghiÖp vµ nhµ hµnh chÝnh-
sinh ho¹t;

c) 30% nång ®é cho phÐp cña kh«ng khÝ vïng lµm viÖc víi cì bôi kh«ng lín h¬n 10 m khi cÊp kh«ng
khÝ vµo cabin cÇu trôc, phßng ®iÒu khiÓn, vïng thë cña c«ng nh©n còng nh­ cho hÖ thèng hoa sen
kh«ng khÝ;

d) Nång ®é cho phÐp theo yªu cÇu kü thuËt ®èi víi thiÕt bÞ th«ng giã.

   L­íi läc kh«ng khÝ ph¶i ®­îc l¾p ®Æt sao cho kh«ng khÝ ch­a ®­îc läc kh«ng ch¶y vßng qua
(bypass) l­íi läc.

   Ph¶i cã kh¶ n¨ng tiÕp cËn bé phËn läc kh«ng khÝ vµo bÊt cø thêi ®iÓm nµo cÇn thiÕt ®Ó xem xÐt
t×nh tr¹ng cña bé läc vµ søc c¶n cña nã ®èi víi dßng khÝ ®i qua.

   RÌm kh«ng khÝ (cßn gäi lµ mµn giã)

   Mµn giã ®­îc ¸p dông trong c¸c tr­êng hîp sau:

a) Dïng cho cöa ®i l¹i vµ cöa c«ng nghÖ trong nhµ c«ng nghiÖp ®Ó tr¸nh kh«ng khÝ tõ phßng nµy x©m
nhËp qua phßng kh¸c khi thËt sù cÇn thiÕt;

b) §èi víi cöa ra vµo cña nhµ c«ng céng vµ nhµ c«ng nghiÖp cã §HKK ®Ó tr¸nh tæn thÊt l¹nh vÒ mïa
nãng hoÆc tæn thÊt nhiÖt vÒ mïa l¹nh cÇn lùa chän mét trong c¸c ph­¬ng ¸n sau ®©y khi sè ng­êi ra
vµo th­êng xuyªn trªn 300 l­ît/h:

  Mµn giã;

  Cöa ra vµo qua phßng ®Öm, cöa quay;


20
                              namphong@live.com TCVN 5687:2010

  T¹o ¸p suÊt d­¬ng trong s¶nh ®Ó h¹n chÕ giã tho¸t ra ngoµi khi më cöa.

  NhiÖt ®é kh«ng khÝ cÊp cho mµn giã chèng l¹nh t¹i cöa ra vµo kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 50 oC vµ
vËn tèc kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 8 m/s.

  Mµn giã dïng cho cöa ra vµo kho l¹nh hoÆc phßng c«ng nghÖ ®Æc biÖt cÇn tu©n thñ c¸c chØ
dÉn chuyªn m«n riªng cña ngµnh kü thuËt t­¬ng øng.

  Th«ng giã sù cè

  HÖ thèng th«ng giã sù cè cÇn ®­îc bè trÝ ë nh÷ng phßng s¶n xuÊt cã nguy c¬ ph¸t sinh mét
l­îng lín chÊt khÝ ®éc h¹i hoÆc chÊt ch¸y næ theo ®óng víi yªu cÇu cña phÇn c«ng nghÖ trong
thiÕt kÕ, cã kÓ ®Õn sù kh«ng ®ång thêi cña sù cè cã thÓ x¶y ra ®èi víi thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ
th«ng giã.

  L­u l­îng cña hÖ thèng th«ng giã sù cè ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh theo yªu cÇu c«ng nghÖ.

  HÖ thèng th«ng giã sù cè cho c¸c phßng s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B ph¶i lµ
hÖ thèng th«ng giã c¬ khÝ. §èi víi c¸c phßng s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ C, D vµ E cã
thÓ ¸p dông th«ng giã sù cè b»ng søc hót tù nhiªn víi ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o l­u l­îng th«ng giã ë bÊt
kú ®iÒu kiÖn thêi tiÕt nµo.

  NÕu tÝnh chÊt cña m«i tr­êng kh«ng khÝ (nhiÖt ®é, lo¹i hîp chÊt h¬i, khÝ, bôi dÔ ch¸y næ) trong
phßng cÇn th«ng giã sù cè v­ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp cña lo¹i qu¹t chèng ch¸y næ th× ph¶i cÊu
t¹o hÖ thèng th«ng giã sù cè b»ng qu¹t phun ª-jec-t¬.

  §Ó thùc hiÖn th«ng giã sù cè cho phÐp sö dông:

a) HÖ thèng th«ng giã hót chung vµ c¸c hÖ thèng hót côc bé nÕu chóng ®¸p øng ®­îc l­u l­îng th«ng
giã sù cè;

b) C¸c hÖ thèng nªu ë a) vµ hÖ thèng th«ng giã sù cè ®Ó bæ sung phÇn l­u l­îng thiÕu hôt;

c) ChØ dïng hÖ thèng th«ng giã sù cè nÕu viÖc sö dông c¸c hÖ thèng nªu ë a) vµo nhiÖm vô th«ng giã
sù cè lµ kh«ng thÓ ®­îc hoÆc kh«ng thÝch hîp.

  MiÖng hót, èng hót khÝ ®éc h¹i cña hÖ thèng th«ng giã sù cè ph¶i ®­îc bè trÝ phï hîp víi c¸c
yªu cÇu nªu trong 5.6.5 vµ 5.6.6 t¹i c¸c vïng sau ®©y:

a) Vïng lµm viÖc nÕu khÝ ®éc h¹i tho¸t ra cã khèi l­îng ®¬n vÞ nÆng h¬n kh«ng khÝ vïng lµm viÖc;

b) Vïng trªn cao nÕu khÝ ®éc h¹i tho¸t ra cã khèi l­îng ®¬n vÞ nhÑ h¬n kh«ng khÝ vïng lµm viÖc.

  Kh«ng cÇn ph¶i bï kh«ng khÝ vµo phßng b»ng hÖ thèng thæi vµo khi thùc hiÖn th«ng giã
sù cè.

   ThiÕt bÞ TG-§HKK vµ quy c¸ch l¾p ®Æt                                                  21
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

    Qu¹t th«ng giã, m¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, buång cÊp giã, buång xö lý kh«ng khÝ, thiÕt bÞ sÊy
nãng kh«ng khÝ, thiÕt bÞ t¸i sö dông nhiÖt d­, phin läc bôi c¸c lo¹i, van ®iÒ u chØnh l­u l­îng, giµn
tiªu ©m... (sau ®©y gäi chung lµ thiÕt bÞ) cÇn ph¶i ®­îc tÝnh chän xuÊt ph¸t tõ l­u l­îng giã ®i q ua,
cã kÓ ®Õn tæn thÊt l­u l­îng qua c¸c khe hë cña thiÕt bÞ (theo chØ dÉn cña nhµ s¶n xuÊt), cßn trong
tr­êng hîp èng dÉn kh«ng khÝ (èng giã) th× theo c¸c chØ dÉn nªu trong 5.12.9 (trõ c¸c ®o¹n èng
giã bè trÝ ngay trong c¸c phßng mµ hÖ thèng nµy phôc vô). L­îng giã rß rØ qua khe hë cña van
ng¨n löa vµ van ng¨n khãi ph¶i phï hîp víi yªu cÇu nªu trong 6.5.

    ThiÕt bÞ cã ®Æc tÝnh chèng næ ph¶i ®­îc sö dông trong c¸c tr­êng hîp sau:

a) NÕu thiÕt bÞ ®­îc ®Æt trong gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B hoÆc ®Æt trong
®­êng èng giã phôc vô c¸c gian nµy;

b) ThiÕt bÞ dïng cho c¸c hÖ thèng TG-§HKK, hót th¶i khãi (kÓ c¶ nh÷ng hÖ thèng t¸i sö dông nhiÖt d­)
phôc vô c¸c gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B;

c) ThiÕt bÞ dïng cho hÖ thèng hót th¶i giã - xem 5.2.15;

d) ThiÕt bÞ dïng cho c¸c hÖ thèng hót giã côc bé cã th¶i hçn hîp g©y næ.

ThiÕt bÞ lo¹i th«ng th­êng cã thÓ ®­îc sö dông trong c¸c hÖ thèng hót giã côc bé trong c¸c gian s¶n
xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ C, D vµ E cã chøc n¨ng th¶i hçn hîp h¬i, khÝ-kh«ng khÝ mµ theo tiªu
chuÈn thiÕt kÕ c«ng nghÖ khi hÖ thèng ho¹t ®éng b×nh th­êng hoÆc khi cã sù cè cña thiÕt bÞ c«ng nghÖ,
mäi kh¶ n¨ng h×nh thµnh hçn hîp cã nång ®é g©y næ ®­îc lo¹i trõ.

NÕu nhiÖt ®é m«i tr­êng khÝ vËn chuyÓn, hoÆc nhãm hçn hîp khÝ, h¬i, sol khÝ, hçn hîp bôi... víi kh«ng
khÝ thuéc lo¹i g©y næ l¹i kh«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn kü thuËt cña qu¹t chèng næ th× cÇn sö dông c¬
cÊu hót th¶i ª-jec-t¬. Trong c¸c hÖ thèng nµy cã thÓ dïng qu¹t, m¸y nÐn khÝ, m¸y thæi khÝ... lo¹i th«ng
th­êng nÕu nh÷ng thiÕt bÞ nµy lµm viÖc víi kh«ng khÝ ngoµi trêi.

    ThiÕt bÞ cña hÖ thèng th«ng giã thæi vµo vµ §HKK phôc vô cho c¸c gian s¶n xuÊt thuéc cÊp
nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B, hoÆc thiÕt bÞ t¸i sö dông nhiÖt d­ dïng cho c¸c khu vùc nµy l¹i dïng
nhiÖt lÊy ë c¸c gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm kh¸c ®­îc bè trÝ trong cïng mét khu ®Æt thiÕt bÞ
th«ng giã th× cã thÓ dïng lo¹i thiÕt bÞ th«ng th­êng nh­ng ph¶i bè trÝ van mét chiÒu chèng næ trªn
®­êng èng giã nh­ quy ®Þnh trong 5.10.15.

    Khi qu¹t kh«ng ®Êu nèi víi ®­êng èng dÉn giã th× miÖng hót vµ miÖng thæi cña nã ph¶i l¾p l­íi
b¶o vÖ.

    §Ó läc c¸c lo¹i bôi cã kh¶ n¨ng g©y ch¸y næ trong khÝ th¶i cÇn ph¶i l¾p ®Æt bé läc bôi ®¸p
øng c¸c yªu cÇu sau:

a) Trong tr­êng hîp läc kh« - dïng bé läc kiÓu chèng næ cã c¬ cÊu th¶i liªn tôc khèi l­îng bôi ®· thu
håi;22
                               namphong@live.com TCVN 5687:2010

b) Trong tr­êng hîp läc ­ít (kÓ c¶ läc b»ng bät)  th­êng ph¶i dïng bé läc kiÓu chèng næ, song khi cã
luËn chøng kü thuËt th× cã thÓ dïng bé läc kiÓu th«ng th­êng.

  Trong c¸c gian s¶n xuÊt cã ®Æt thiÕt bÞ sö dông ga (khÝ ®èt) th× hÖ thèng hót th¶i khÝ ph¶i sö
dông lo¹i van ®iÒu chØnh l­u l­îng giã cã c¬ cÊu lo¹i trõ t×nh tr¹ng ®ãng van hoµn toµn.

MiÖng thæi cña hÖ thèng hoa sen kh«ng khÝ t¹i c¸c vÞ trÝ lao ®éng ph¶i cã c¬ cÊu xoay ®­îc 1800 theo
ph­¬ng ngang vµ c¸nh h­íng dßng ®Ó ®iÒu chØnh luång thæi víi gãc 300 theo ph­¬ng th¼ng ®øng.

  ThiÕt bÞ t¸i sö dông nhiÖt d­ vµ thiÕt bÞ tiªu ©m ph¶i ®­îc lµm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y; riªng
bÒ mÆt bªn trong cña thiÕt bÞ t¸i sö dông nhiÖt cã thÓ ®­îc lµm b»ng vËt liÖu khã ch¸y.

  Trõ thiÕt bÞ cÊp giã cho mµn giã hay mµn giã sö dông giã tuÇn hoµn, c¸c thiÕt bÞ th«ng giã
kh«ng ®­îc bè trÝ trong kh«ng gian mµ thiÕt bÞ cã nhiÖm vô phôc vô ®èi víi c¸c c«ng tr×nh sau ®©y:

a) Kho chøa thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A, B vµ C;

b) Nhµ ë, nhµ hµnh chÝnh - c«ng céng, ngo¹i trõ thiÕt bÞ cã l­u l­îng giã d­íi 10000 m3/h.

Riªng thiÕt bÞ th«ng giã sù cè vµ thiÕt bÞ hót th¶i côc bé ®­îc bè trÝ trong cïng gian s¶n xuÊt do thiÕt bÞ
nµy phôc vô.

  ThiÕt bÞ thuéc hÖ thèng TG thæi vµo vµ hÖ §HKK kh«ng ®­îc bè trÝ trong c¸c kh«ng gian mµ
n¬i ®ã kh«ng ®­îc phÐp lÊy kh«ng khÝ tuÇn hoµn.

  ThiÕt bÞ cña c¸c hÖ thèng TG cho c¸c phßng thuéc cÊp A vµ B còng nh­ thiÕt bÞ hÖ thèng hót
th¶i côc bé hçn hîp khÝ næ kh«ng ®­îc bè trÝ trong tÇng hÇm.

  Bé läc bôi s¬ cÊp trªn tuyÕn cÊp giã ph¶i ®­îc bè trÝ tr­íc giµn sÊy; bé läc bæ sung (thø cÊp) 
bè trÝ tr­íc ®iÓm cÊp giã vµo phßng.

  Bé läc dïng vµo môc ®Ých läc kh« hçn hîp bôi-khÝ g©y næ ph¶i ®­îc ®Æt tr­íc qu¹t vµ ®Æt ngoµi
trêi, bªn ngoµi nhµ s¶n xuÊt, c¸ch t­êng kh«ng d­íi 10 m, hoÆc ®Æt trong gian m¸y riªng, th­êng
lµ cïng víi qu¹t giã.

Bé läc kh« dïng läc hçn hîp bôi-khÝ g©y næ kh«ng cã c¬ cÊu th¶i liªn tôc l­îng bôi thu håi, nÕu l­u
l­îng giã d­íi 15 000 m3/h vµ dung tÝch hép chøa bôi d­íi 60 kg, hoÆc cã c¬ cÊu th¶i liªn tôc l­îng bôi
thu håi th× ®­îc phÐp bè trÝ cïng víi qu¹t trong gian ®Æt thiÕt bÞ th«ng giã riªng cña ph©n x­ëng s¶n
xuÊt (nh­ng kh«ng ®­îc ®Æt trong tÇng hÇm).

  Bé läc kh« dïng ®Ó läc hçn hîp bôi-khÝ g©y ch¸y cÇn ph¶i ®­îc ®Æt:

a) Bªn ngoµi c«ng tr×nh cã bËc chÞu löa I vµ II (xem TCVN 2622-1995, B¶ng 2) kÒ bªn t­êng nhµ, nÕu
trªn m¶ng t­êng suèt chiÒu cao nhµ víi bÒ réng kh«ng d­íi 2 m theo ph­¬ng ngang mçi bªn tÝnh tõ
biªn cña thiÕt bÞ läc bôi kh«ng cã cöa sæ cña c«ng tr×nh; nÕu cã cöa sæ th× ph¶i lµ cöa chÕt, khung kÐp
b»ng thÐp cã kÝnh gia c­êng sîi thÐp, hoÆc x©y chÌn blèc kÝnh; nÕu cã cöa sæ më b×nh th­êng th× bé
läc ph¶i ®­îc ®Æt c¸ch t­êng nhµ kh«ng d­íi 10 m;


                                                    23
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

b) Bªn ngoµi c«ng tr×nh cã bËc chÞu löa III, IV vµ V c¸ch t­êng nhµ kh«ng d­íi 10 m;

c) Bªn trong c«ng tr×nh, trong gian m¸y riªng cho thiÕt bÞ th«ng giã cïng víi qu¹t vµ cïng víi c¸c bé
läc hçn hîp bôi-khÝ g©y ch¸y næ kh¸c: cho phÐp bè trÝ bé läc lo¹i nµy trong tÇng hÇm víi ®iÒu kiÖn cã
c¬ cÊu th¶i liªn tôc bôi g©y ch¸y, cßn trong tr­êng hîp th¶i bôi b»ng tay th× khèi l­îng bôi tÝch tô trong
thïng chøa bôi, trong c¸c thïng chøa kÝn ë tÇng hÇm kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 200 kg; còng cã thÓ ®Æt bé
läc nµy trong gian s¶n xuÊt (ngo¹i trõ gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B) nÕu l­u
l­îng kh«ng khÝ läc kh«ng v­ît qu¸ 15 000 m3/h vµ bé läc ®Êu liªn hoµn víi thiÕt bÞ c«ng nghÖ.

Trong c¸c gian s¶n xuÊt cho phÐp bè trÝ bé läc ®Ó läc bôi cã kh¶ n¨ng g©y ch¸y, nÕu nång ®é bôi trong
kh«ng khÝ ®· läc s¹ch ®­îc x¶ l¹i vµo gian s¶n xuÊt, n¬i ®Æt bé läc, kh«ng v­ît qu¸ 30 % nång ®é giíi
h¹n cho phÐp cña bôi trong vïng lµm viÖc.

   Kh«ng ®­îc phÐp sö dông buång l¾ng bôi ®èi víi lo¹i bôi nguy hiÓm ch¸y vµ næ.

   ThiÕt bÞ cña hÖ thèng TG thæi vµo, hÖ thèng §HKK (sau ®©y gäi lµ hÖ thèng cÊp giã) phôc vô
cho c¸c gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B kh«ng ®­îc phÐp bè trÝ trong cïng
mét gian m¸y chung víi thiÕt bÞ th«ng giã hót th¶i khÝ, còng nh­ víi hÖ thèng thæi - hót cã dïng
kh«ng khÝ tuÇn hoµn hoÆc dïng thiÕt bÞ t¸i sö dông nhiÖt d­ víi c¬ cÊu truyÒn nhiÖt tõ khÝ sang khÝ.

Trªn ®­êng èng cÊp giã cho c¸c gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B, trong ®ã kÓ c¶
c¸c phßng lµm viÖc hµnh chÝnh, phßng nghØ cña c«ng nh©n viªn, ph¶i ®­îc trang bÞ van mét chiÒu
chèng næ t¹i nh÷ng vÞ trÝ èng giã xuyªn qua t­êng bao che cña phßng ®Æt thiÕt bÞ th«ng giã.

   ThiÕt bÞ cña hÖ thèng TG thæi vµo cã tuÇn hoµn phôc vô cho c¸c gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy
hiÓm ch¸y næ C kh«ng ®­îc phÐp bè trÝ trong cïng gian m¸y víi thiÕt bÞ th«ng giã sö dông cho c¸c
cÊp nguy hiÓm ch¸y næ kh¸c.

   ThiÕt bÞ cña hÖ thèng TG thæi vµo cÊp giã cho c¸c phßng ë kh«ng ®­îc phÐp bè trÝ trong cïng
mét gian m¸y víi c¸c thiÕt bÞ cña hÖ thèng cÊp giã cho c¸c phßng phôc vô dÞch vô c«ng céng,
còng nh­ víi thiÕt bÞ cña c¸c hÖ thèng hót th¶i khÝ.

   ThiÕt bÞ TG lµm nhiÖm vô hót th¶i khÝ cã mïi khã chÞu (thÝ dô: c¸c hÖ hót th¶i tõ khu vÖ sinh, tõ
phßng hót thuèc v.v...) kh«ng ®­îc bè trÝ trong cïng gian m¸y th«ng giã lµm chøc n¨ng cÊp giã
cho c¸c kh«ng gian kh¸c.

   ThiÕt bÞ hÖ thèng TG hót th¶i chung phôc vô cho c¸c gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y
næ A vµ B kh«ng ®­îc ®Æt trong cïng gian m¸y víi thiÕt bÞ cña c¸c hÖ thèng th«ng giã kh¸c.

ThiÕt bÞ hÖ thèng TG hót th¶i chung phôc vô c¸c gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B
®­îc phÐp bè trÝ trong cïng mét gian víi thiÕt bÞ TG hót th¶i côc bé chuyªn dïng hót th¶i hçn hîp ch¸y
næ kh«ng hoÆc cã bé läc ­ít, nÕu cã biÖn ph¸p lo¹i trõ hiÖn t­îng tÝch tô chÊt g©y ch¸y trong ®­êng
èng dÉn giã. ThiÕt bÞ TG hót th¶i tõ c¸c gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ C kh«ng ®­îc
24
                                namphong@live.com TCVN 5687:2010

bè trÝ trong cïng gian víi thiÕt bÞ TG hót th¶i phôc vô cho c¸c gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm
ch¸y næ D.

  ThiÕt bÞ TG côc bé hót th¶i hçn hîp khÝ g©y næ kh«ng ®­îc bè trÝ cïng víi nhãm thiÕt bÞ thuéc
c¸c hÖ thèng TG kh¸c trong cïng mét gian thiÕt bÞ trõ nh÷ng tr­êng hîp ®­îc quy ®Þnh trong
5.10.19.

  ThiÕt bÞ TG hót th¶i khÝ cã t¸i sö dông nhiÖt b»ng c¸c bé trao ®æi nhiÖt khÝ - khÝ, còng nh­ thiÕt
bÞ tuÇn hoµn giã ph¶i ®­îc bè trÝ theo c¸c yªu cÇu ®­îc nªu trong 5.10.18 vµ 5.10.19.

ThiÕt bÞ t¸i sö dông nhiÖt khÝ-khÝ cÇn ®­îc bè trÝ trong gian thiÕt bÞ cña hÖ thèng cÊp giã.

   Gian m¸y th«ng giã - ®iÒu hßa kh«ng khÝ (TG-§HKK)

  Gian m¸y bè trÝ thiÕt bÞ cña hÖ thèng hót th¶i ph¶i ®­îc thiÕt kÕ cï ng cÊp nguy hiÓm ch¸y næ
víi gian s¶n xuÊt mµ hÖ thèng nµy phôc vô.

Gian m¸y bè trÝ qu¹t, m¸y nÐn khÝ cung cÊp khÝ ngoµi trêi cho c¸c b¬m e-jec-t¬ n»m bªn ngoµi gian
s¶n xuÊt cÇn ®­îc thiÕt kÕ víi cÊp nguy hiÓm ch¸y næ E. Tr­êng hîp lÊy giã tõ phßng s¶n xuÊt ®Ó cÊp
vµo e-jec-t¬ th× gian m¸y TG ph¶i ®­îc thiÕt kÕ cïng cÊp nguy hiÓm ch¸y næ cña gian s¶n xuÊt ®ã.

CÊp nguy hiÓm ch¸y næ cña gian thiÕt bÞ hÖ thèng hót th¶i côc bé cã chøc n¨ng hót th¶i hçn hîp g©y
næ tõ c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ, ®Æt trong c¸c gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ C, D, vµ E hoÆc
trong c¸c gian thuéc khèi c«ng céng, hµnh chÝnh-sinh ho¹t, còng nh­ thiÕt bÞ cña c¸c hÖ thèng th«ng
giã hót th¶i chung ®­îc nªu trong 5.2.15 ph¶i ®¸p øng tiªu chuÈn vÒ cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A hay B.

Gian m¸y bè trÝ thiÕt bÞ hót côc bé, th¶i hçn hîp bôi-khÝ g©y næ cã trang bÞ bé läc ­ít ®Æt tr­íc qu¹t,
®­îc phÐp quy vÒ cÊp nguy hiÓm ch¸y næ E nÕu cã ®ñ luËn chøng.

Gian m¸y chøa thiÕt bÞ th«ng giã hót th¶i chung cña phßng ë, phßng c«ng céng , hay hµnh chÝnh - sinh
ho¹t ®­îc quy vÒ cÊp nguy hiÓm ch¸y næ E.

Gian m¸y bè trÝ thiÕt bÞ th«ng giã hót th¶i phôc vô cho nhiÒu gian s¶n xuÊt cã cÊp nguy hiÓm ch¸y næ
kh¸c nhau cÇn ®­îc quy theo cÊp nguy hiÓm cao nhÊt.

  Gian m¸y bè trÝ thiÕt bÞ TG cña hÖ thèng cÊp giã thæi vµo cÇn ®­îc thiÕt kÕ theo:

a) CÊp C, nÕu trong ®ã bè trÝ c¸c bé läc bôi b»ng dÇu cã chøa trªn 70 lÝt dÇu (khèi l­îng dÇu tõ 60 kg
trë lªn) trong mét bé;

b) CÊp C, nÕu hÖ thèng cã tuÇn hoµn giã lÊy tõ gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ C, trõ
tr­êng hîp kh«ng khÝ tuÇn hoµn lÊy tõ c¸c gian s¶n xuÊt kh«ng cã khÝ hay bôi dÔ ch¸y sinh ra, hoÆc khi
cã sö dông bé läc ­ít hay bé läc bät ®Ó läc kh«ng khÝ;

c) CÊp cña gian s¶n xuÊt, nÕu nhiÖt d­ cña m«i tr­êng khÝ ë ®©y ®­îc sö dông l¹i trong thiÕt bÞ t¸i sö
dông nhiÖt khÝ - khÝ;                                                  25
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

d) CÊp E cho tÊt c¶ c¸c tr­êng hîp cßn l¹i. C¸c gian m¸y bè trÝ thiÕt bÞ cÊp giã phôc vô cho nhiÒu gian
s¶n xuÊt cã cÊp nguy hiÓm ch¸y næ kh¸c nhau th× quy vÒ cÊp nguy hiÓm cao nhÊt.

   Trong c¸c gian m¸y bè trÝ thiÕt bÞ cña hÖ thèng TG hót th¶i phôc vô cho gian s¶n xuÊt thuéc
cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B vµ c¸c hÖ thèng nªu trong 5.2.15, hoÆc trong c¸c gian m¸y bè trÝ
thiÕt bÞ hÖ thèng hót côc bé hót hçn hîp khÝ nguy hiÓm ch¸y næ kh«ng ®­îc bè trÝ c¸c ®Çu mèi
hÖ cÊp nhiÖt, hÖ thèng b¬m n­íc, hay bè trÝ kho¶ng kh«ng gian cho söa ch÷a m¸y mãc, kh«ng
gian t¸i sinh dÇu hoÆc cho c¸c môc ®Ých kh¸c.

   Gian m¸y ®Æt thiÕt bÞ TG cÇn ®­îc bè trÝ trong ph¹m vi cña vïng phßng ch¸y, mµ trong ®ã cã
c¸c gian s¶n xuÊt do hÖ thèng nµy phôc vô. Phßng ®Æt thiÕt bÞ nµy còng cã thÓ ®­îc bè trÝ ë phÝa
ngoµi t­êng ng¨n löa cña vïng phßng ch¸y hay trong ph¹m vi cïng mét vïng phßng ch¸y trong
nh÷ng ng«i nhµ cã bËc chÞu löa I, II, III. Trong tr­êng hîp nµy gian m¸y ph¶i ®­îc ®Æt s¸t víi
t­êng ng¨n löa; trong gian m¸y kh«ng ®­îc bè trÝ c¸c thiÕt bÞ TG phôc vô cho c¸c gian s¶n xuÊt
n»m ë hai phÝa kh¸c nhau cña t­êng ng¨n löa, cßn trªn ®­êng èng dÉn giã c¾t qua t­êng ng¨n löa
ph¶i ®Æt van ng¨n löa.

   Phßng ®Æt bé läc kh« chuyªn läc hçn hîp nguy hiÓm næ kh«ng ®­îc bè trÝ bªn d­íi c¸c kh«ng
gian tËp trung ®«ng ng­êi.

   ChiÒu cao gian m¸y bè trÝ thiÕt bÞ TG cÇn ph¶i cao h¬n chiÒu cao thiÕt bÞ Ýt nhÊt 0,8 m vµ
ph¶i tÝnh ®Õn ®iÒu kiÖn thao t¸c cña thiÕt bÞ n©ng cÈu bªn trong gian m¸y nÕu cã, song kh«ng
®­îc nhá h¬n 1,8 m kÓ tõ sµn nhµ ®Õn cèt thÊp nhÊt cña kÕt cÊu m¸i hoÆc sµn tÇng trªn.

Trong kh«ng gian ®Æt m¸y còng nh­ trªn sµn thao t¸c, chiÒu réng lèi ®i l¹i gi÷a c¸c phÇn cÊu t¹o cña
m¸y còng nh­ gi÷a m¸y mãc thiÕt bÞ vµ kÕt cÊu bao che kh«ng ®­îc nhá h¬n 0,7 m , cã tÝnh ®Õn nhu
cÇu l¾p r¸p, thi c«ng vµ söa ch÷a m¸y.

   Trong gian m¸y ®Æt thiÕt bÞ hÖ thèng hót th¶i, cÇn tæ chøc th«ng giã hót víi béi sè trao ®æi khÝ
kh«ng d­íi 1 lÇn/h.

   Trong gian m¸y ®Æt thiÕt bÞ cña hÖ thèng cÊp giã (trõ hÖ thèng cÊp giã t¹o ¸p ng¨n khãi) cÇn
ph¶i tæ chøc th«ng giã thæi vµo víi bội số trao đổi không khí kh«ng nhá h¬n 2 lÇn/h, cã thÓ dïng
ngay hÖ thèng cÊp giã nµy hoÆc bè trÝ hÖ thèng cÊp giã riªng.

   Kh«ng ®­îc bè trÝ tuyÕn èng dÉn chÊt láng hay chÊt khÝ dÔ ch¸y, dÉn khÝ ®èt ®i qua kh«ng
gian ®Æt thiÕt bÞ TG.

Kh«ng ®­îc phÐp bè trÝ èng n­íc th¶i ®i qua kh«ng gian ®Æt thiÕt bÞ TG, trõ èng tho¸t n­íc m­a hoÆc
èng tho¸t n­íc c«ng nghÖ cña thiÕt bÞ TG tõ nh÷ng gian ®Æt m¸y n»m bªn trªn.

   CÇn dù kiÕn thiÕt bÞ n©ng cÈu riªng dïng cho môc ®Ých söa ch÷a thiÕt bÞ TG (qu¹t, ®éng c¬...)
nÕu träng l­îng cña mét ®¬n vÞ cÊu kiÖn hay mét phÇn cÊu kiÖn v­ît qu¸ 50 kg khi kh«ng cã ®iÒu
kiÖn sö dông thiÕt bÞ n©ng cÈu cña d©y chuyÒn c«ng nghÖ.


26
                                   namphong@live.com TCVN 5687:2010

    §­êng èng dÉn kh«ng khÝ (®­êng èng giã)

  Trªn ®­êng èng giã cña hÖ thèng TG chung, hÖ thèng ®­êng èng §HKK... cÇn l¾p ®Æt c¸c bé
phËn sau ®©y víi môc ®Ých ng¨n c¶n s¶n phÈm ch¸y (khãi) lan táa vµo phßng khi cã háa ho¹n:

a) Van ng¨n löa: trªn èng thu cña mçi tÇng t¹i nh÷ng ®iÓm ®Êu nèi vµo èng gãp ®øng hay èng gãp
ngang trong nhµ c«ng céng, nhµ hµnh chÝnh- dÞch vô hay nhµ s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y
næ D;

b) Van ng¨n khÝ: trªn èng thu t¹i nh÷ng ®iÓm ®Êu nèi vµo èng gãp ®øng hay èng gãp ngang ®èi víi c¸c
phßng ë, c¸c phßng c«ng céng, phßng hµnh chÝnh-sinh ho¹t (trõ khu vÖ sinh, phßng t¾m, phßng röa)
trong nhµ nhiÒu tÇng, còng nh­ nhµ s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ D. Mçi èng gãp ngang
kh«ng ®­îc ®Êu qu¸ 5 èng thu tõng tÇng lÊy tõ c¸c tÇng n»m liÒn kÒ;

c) Van ng¨n löa: trªn èng giã phôc vô cho c¸c gian s¶n xuÊt cÊp A, B hay C vµ t¹i nh÷ng ®iÓm èng giã
c¾t ngang qua t­êng ng¨n löa hay sµn nhµ;

d) Van ng¨n löa: trªn mçi èng gãp giã ®Æt xuyªn qua phßng (ë kho¶ng c¸ch kh«ng qu¸ 1 m c¸ch
nh¸nh rÏ gÇn nhÊt dÉn tíi qu¹t) phôc vô cho mét nhãm phßng cña mét trong c¸c nhãm s¶n xuÊt thuéc
cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A, B hay C (trõ kho chøa) cã diÖn tÝch chung kh«ng lín h¬n 300 m2 trong
ph¹m vi cña mét tÇng cã cöa ®i th«ng ra hµnh lang chung;

e) Van mét chiÒu: trªn èng nh¸nh cho mçi gian s¶n xuÊt thuéc cÊp A, B hay C t¹i ®iÓm ®Êu nèi vµo
èng thu hay èng gãp.

Chó thÝch:

1) Van ng¨n löa nªu trong 5.12.1 a) vµ 5.12.1 c) ph¶i ®­îc ®Æt trªn v¸ch ng¨n, trùc tiÕp s¸t v¸ch ng¨n ë bÊt kú
phÝa nµo cña v¸ch hoÆc c¸ch v¸ch ng¨n mét ®o¹n, nh­ng ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chÞu löa cña ®o¹n èng giã kÓ tõ
v¸ch ng¨n ®Õn van t­¬ng ®­¬ng víi kh¶ n¨ng chÞu löa cña v¸ch.

2) NÕu v× ®iÒu kiÖn kü thuËt hay v× mét lý do nµo ®ã mµ kh«ng thÓ cÊu t¹o van ng¨n löa hay van ng¨n khÝ ®­îc th×
kh«ng nªn ®Êu nèi c¸c èng giã vµo mét hÖ thèng; trong tr­êng hîp nµy cÇn cÊu t¹o c¸c hÖ thèng th«ng giã riªng
rÏ cho mçi kh«ng gian mµ kh«ng cÇn ®Æt van ng¨n löa hoÆc van ng¨n khÝ.

3) HÖ thèng èng hót côc bé chuyªn th¶i hçn hîp khÝ ch¸y næ cÇn ®­îc thiÕt kÕ phï hîp víi yªu cÇu nªu trong
6.12.1 c) vµ 5.12.1 e).

4) Cho phÐp ®Êu nèi c¸c èng giã cña hÖ thèng th«ng giã hót th¶i chung cu¶ nhµ ë, nhµ c«ng céng hay nhµ hµnh
chÝnh-sinh ho¹t trªn tÇng m¸i, trõ èng giã trong c«ng tr×nh ®iÒu trÞ-ch÷a bÖnh.

5) Kh«ng ®­îc phÐp ¸p dông èng gãp ®øng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh ®iÒu trÞ- ch÷a bÖnh.

   CÇn ®Æt van mét chiÒu trªn ®­êng èng giã ®Ó phßng tr¸nh hiÖn t­îng trµn khÝ ®éc h¹i thuéc
lo¹i 1 vµ 2 tõ phßng nµy qua phßng kh¸c (khi hÖ thèng th«ng giã kh«ng ho¹t ®éng) trong tr­êng
hîp c¸c phßng bè trÝ trªn c¸c tÇng kh¸c nhau vµ nÕu l­u l­îng giã ngoµi cÊp vµo c¸c phßng ®­îc
tÝnh to¸n theo ®iÒu kiÖn hßa lo·ng ®éc h¹i.                                                      27
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

Trªn t­êng ng¨n löa hay v¸ch ng¨n löa ph©n c¸ch c¸c kh«ng gian c«ng céng, hµnh chÝnh-sinh ho¹t,
hay gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ D vµ E hoÆc ng¨n víi hµnh lang, cho phÐp cÊu t¹o lç
cöa cho kh«ng khÝ trµn qua víi ®iÒu kiÖn lç cöa nµy ®­îc b¶o vÖ bëi van ng¨n löa.

   §­êng èng giã ph¶i ®­îc thiÕt kÕ b»ng vËt liÖu quy ®Þnh b¾t buéc- xem Phô lôc J.

§­êng èng giã cã giíi h¹n chÞu löa b»ng hoÆc thÊp h¬n giíi h¹n chÞu löa cña kÕt cÊu c«ng tr×nh ®­îc
phÐp dïng vµo môc ®Ých vËn chuyÓn kh«ng khÝ kh«ng chøa h¬i khÝ dÔ ng­ng tô; trong tr­êng hîp nµy
cÇn ®¶m b¶o ®é kÝn cña ®­êng èng, ®é tr¬n nh½n cña bÒ mÆt bªn trong ®­êng èng (tr¸t, d¸n b»ng vËt
liÖu tr¬n nh½n...) vµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng lµm vÖ sinh èng giã.

   CÇn ­u tiªn chän ®­êng èng giã tiÕt diÖn trßn, khi cã luËn chøng kinh tÕ-kü thuËt th× cho phÐp
sö dông èng giã cã tiÕt diÖn ch÷ nhËt hay cã tiÕt diÖn h×nh häc kiÓu kh¸c. KÝch th­íc tiÕt diÖn èng
cÇn lÊy nh­ quy ®Þnh trong Phô lôc K.

   §­êng èng giã b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y ph¶i ®­îc sö dông cho:

a) C¸c hÖ thèng hót côc bé cã nhiÖm vô hót th¶i hçn hîp nguy hiÓm ch¸y næ, hÖ thèng th«ng giã sù cè,
c¸c hÖ thèng vËn chuyÓn kh«ng khÝ cã nhiÖt ®é trªn 80 0C trªn toµn bé chiÒu dµi tuyÕn èng;

b) C¸c tuyÕn èng ®i ngang qua hoÆc èng gãp thuéc hÖ thèng TG-§HKK trong nhµ ë, nhµ c«ng céng,
nhµ hµnh chÝnh-sinh ho¹t vµ nhµ s¶n xuÊt;

c) C¸c ®­êng èng giã ®i qua gian m¸y bè trÝ thiÕt bÞ TG, còng nh­ c¸c tÇng kü thuËt, tÇng hÇm vµ tÇng
s¸t m¸i.

   §­êng èng giã b»ng vËt liÖu khã ch¸y ®­îc phÐp sö dông trong nhµ mét tÇng thuéc lo¹i nhµ
ë, nhµ c«ng céng, nhµ hµnh chÝnh-sinh ho¹t vµ nhµ s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ E, trõ
nh÷ng hÖ thèng ghi trong 5.12.5 a), còng nh­ trong c¸c gian phßng tËp trung ®«ng ng­êi.

   §­êng èng giã b»ng vËt liÖu ch¸y ®­îc phÐp sö dông trong ph¹m vi cña kh«ng gian mµ hÖ
thèng nµy phôc vô, trõ nh÷ng tr­êng hîp quy ®Þnh trong 5.12.5. Cã thÓ sö dông èng mÒm hoÆc cót
rÏ lµm b»ng vËt liÖu ch¸y trong c¸c hÖ thèng phôc vô cho nhµ cÊp E, hoÆc ®i qua c«ng tr×nh cÊp
E, nÕu chiÒu dµi cña chóng kh«ng v­ît qu¸ 10% chiÒu dµi èng giã lµm b»ng vËt liÖu khã ch¸y
hoÆc kh«ng qu¸ 5 % - ®èi víi tr­êng hîp èng giã lµm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. èng mÒm nèi víi
qu¹t ®­îc phÐp lµm b»ng vËt liÖu ch¸y, trõ nh÷ng hÖ thèng ®­îc quy ®Þnh trong 5.12.5 a).

   §Ó b¶o vÖ chèng han rØ cho èng giã cho phÐp dïng líp s¬n hay líp mµng phñ b»ng vËt liÖu
ch¸y cã ®é dµy kh«ng lín h¬n 0,5 mm.

   Quy ®Þnh ®é kÝn cña ®­êng èng giã:

a) CÊp K (kÝn)  chuyªn ¸p dông cho c¸c èng ®i ngang qua trong hÖ thèng TG chung, khi ¸p suÊt tÜnh
t¹i qu¹t lín h¬n 1 400 Pa, hoÆc ®èi víi tÊt c¶ c¸c hÖ thèng hót th¶i côc bé vµ hÖ thèng §HKK;

b) CÊp BT (b×nh th­êng)  cho tÊt c¶ mäi tr­êng hîp cßn l¹i.


28
                                      namphong@live.com TCVN 5687:2010

L­îng giã mÊt do rß rØ hoÆc th©m nhËp vµo ®­êng èng qua khe hë trªn tuyÕn èng kh«ng ®­îc phÐp
v­ît qu¸ gi¸ trÞ nªu trong B¶ng 1.

  B¶ng 1 - L­îng giã mÊt do rß rØ hoÆc th©m nhËp vµo ®­êng èng qua khe hë trªn tuyÕn èng
  CÊp ®é       L­îng giã rß rØ hoÆc th©m nhËp qua khe hë m3/h cho 1 m2 diÖn tÝch khai triÓn èng
  kÝn cña          khi ¸p suÊt tÜnh d­ (d­¬ng hay ©m) trªn ®­êng èng t¹i vÞ trÝ s¸t qu¹t, Pa
  èng giã
         0,2  0,4  0,6  0,8  1,0    1,2   1,4  1,6  1,8  2,0  2,5  3,0  3,5  4,0  4,5  5,0

    BT    3,6  5,8  7,8  9,2  10,7   12,1   13,4                          

     K    1,2  1,9  2,5  3,0  3,5    4,0   4,4  4,9  5,3  5,7  6,6  7,5  8,2  9,1  9,9  10,6

Chó thÝch:
1) L­îng giã rß rØ hoÆc th©m nhËp qua khe hë, , tÝnh theo % l­u l­îng h÷u Ých cña hÖ thèng ®­îc x¸c ®Þnh theo
c«ng thøc sau ®©y:
                         Dm p 0, 67
                   =  Kl                   (1)
                         Dv2 v
trong ®ã :
  K lµ hÖ sè, lÊy b»ng 0,004 ®èi víi èng giã cÊp K; 0,012 ®èi víi èng giã cÊp BT;
  l   lµ tæng chiÒu dµi ®­êng èng giã ®i ngang qua phßng, cßn ®èi víi hÖ thèng hót th¶i côc bé bao gåm c¶ c¸c
     ®o¹n èng n»m trong kh«ng gian mµ hÖ thèng ®ã phôc vô, tÝnh b»ng mÐt (m);
  Dv lµ ®­êng kÝnh èng giã t¹i ®iÓm ®Êu nèi víi qu¹t, tÝnh b»ng mÐt (m);
  Dm lµ ®­êng kÝnh trung b×nh cña ®o¹n èng giã ®ang tÝnh to¸n cã chiÒu dµi l, tÝnh b»ng mÐt (m). §èi víi ®­êng
     èng tiÕt diÖn ch÷ nhËt th× lÊy Dv hay Dm= 0,32S víi S lµ chu vi tiÕt diÖn èng giã, tÝnh b»ng mÐt (m);
  p lµ ¸p suÊt tÜnh d­, tÝnh b»ng Pascal (Pa);
    v lµ tèc ®é giã t¹i ®iÓm ®Êu nèi vµo qu¹t, tÝnh b»ng mÐt trªn gi©y (m/s).
2) §èi víi èng giã tiÕt diÖn ch÷ nhËt l­îng giã rß rØ hoÆc th©m nhËp qua khe hë ®­îc nh©n thªm hÖ sè 1,1.    §­êng èng giã ®i ngang qua phßng vµ èng gãp cña hÖ thèng TG ®­îc phÐp cÊu t¹o:

a) B»ng vËt liÖu ch¸y vµ khã ch¸y víi ®iÒu kiÖn ®Æt èng trong kªnh, trong hép hay trong vá bäc riªng
cã giíi h¹n chÞu löa 0,5 h;

b) B»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y cã giíi h¹n chÞu löa thÊp h¬n quy ®Þnh, song kh«ng ®­îc d­íi 0,25 h khi
èng ®­îc ®Æt bªn trong m­¬ng, giÕng hay kÕt cÊu bao che kh¸c lµm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y cã giíi
h¹n chÞu löa 0,5 h.

    Kh«ng quy ®Þnh giíi h¹n chÞu löa cña èng giã vµ èng gãp ®Æt trong gian m¸y thiÕt bÞ TG hoÆc
®Æt bªn ngoµi nhµ, trõ èng giã hay èng gãp ®i ngang qua phßng m¸y thiÕt bÞ TG.

    èng giã ®i ngang qua c¸c kh«ng gian ®Öm cña c¸c phßng thuéc c¸c cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A
vµ B, còng nh­ c¸c hÖ thèng hót côc bé hót th¶i hçn hîp khÝ g©y næ ph¶i ®­îc cÊu t¹o víi giíi h¹n
chÞu löa 0,5 h.
                                                              29
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

   Van ng¨n löa ®Æt trªn c¸c lç cöa hay trªn ®­êng èng giã c¾t qua sµn hoÆc t­êng ng¨n löa ph¶i
cã giíi h¹n chÞu löa b»ng:

1 h  khi giíi h¹n chÞu löa tiªu chuÈn cña sµn hay kÕt cÊu ng¨n löa b»ng 1 h trë lªn;

0,5 h  khi giíi h¹n chÞu löa tiªu chuÈn cña sµn hay kÕt cÊu ng¨n löa b»ng 0,75 h;

0,25 h  khi giíi h¹n chÞu löa tiªu chuÈn cña sµn hay kÕt cÊu ng¨n löa b»ng 0,25 h.

Trong c¸c tr­êng hîp kh¸c, cÇn bè trÝ van ng¨n löa cã giíi h¹n chÞu löa kh«ng thÊp h¬n giíi h¹n chÞu
löa cña èng giã mµ trªn ®ã van chÞu löa ®­îc sö dông, nh­ng kh«ng ®­îc d­íi 0,25 h.

   Kh«ng ®­îc ®Æt èng giã ®i ngang qua khung cÇu thang (trõ tr­êng hîp hÖ thèng cÊp giã t¨ng
¸p ng¨n khãi) vµ qua c¸c gian hÇm tró Èn.

   HÖ thèng èng giã ®i tõ c¸c gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B hoÆc ®­êng èng
hÖ thèng hót côc bé hót th¶i c¸c hçn hîp nguy hiÓm næ kh«ng ®­îc ®Æt trong tÇng hÇm h ay trong
m­¬ng ngÇm.

   Lç chõa cho èng giã xuyªn qua t­êng, v¸ch hay sµn c«ng tr×nh (kÓ c¶ v¸ch giÕng vµ vá bao
che hép èng) ph¶i ®­îc chÌn b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y vµ ®¶m b¶o ®ñ giíi h¹n chÞu löa cña t­êng
ng¨n mµ èng ®i xuyªn qua.

   §­êng èng giã, trong ®ã t¶i hçn hîp khÝ nguy hiÓm g©y næ, cho phÐp c¾t ngang bëi èng mang
nhiÖt nÕu èng nµy cã nhiÖt ®é tèi ®a (tÝnh b»ng 0C) thÊp h¬n tõ 20% trë lªn so víi nhiÖt ®é bèc
ch¸y cña hçn hîp khÝ, bôi hoÆc sol khÝ mµ èng giã vËn chuyÓn.

   èng giã cña hÖ thèng hót côc bé dÉn hçn hîp khÝ nguy hiÓm g©y næ, phÇn cã ¸p suÊt d­¬ng,
còng nh­ ®o¹n èng giã dÉn khÝ ®éc h¹i lo¹i 1 vµ 2 kh«ng ®­îc ®Æt xuyªn qua c¸c kh«ng gian
kh¸c. C¸c èng giã thuéc lo¹i nµy ®­îc phÐp gia c«ng b»ng ph­¬ng ph¸p hµn theo cÊp ®é kÝn K
vµ kh«ng cã c¬ cÊu th¸o nèi èng.

   Kh«ng ®­îc phÐp l¾p ®Æt èng dÉn ga vµ c¸c lo¹i èng dÉn chÊt ch¸y, c¸p ®iÖn, èng tho¸t n­íc
th¶i, bªn trong èng giã hay c¸ch bÒ mÆt èng 50 mm; kh«ng ®­îc phÐp ®Ó c¸c hÖ kü thuËt trªn ®©y
c¾t ngang qua èng giã.

   §­êng èng giã thuéc hÖ thèng hót chung, hÖ thèng hót côc bé hót th¶i c¸c hçn hîp khÝ dÔ ch¸y
næ nhÑ h¬n kh«ng khÝ cÇn ®­îc cÊu t¹o cã ®é dèc kh«ng nhá h¬n 0,5 % dèc lªn theo chiÒu cña
dßng khÝ chuyÓn ®éng.

   §­êng èng giã, mµ trong ®ã cã thÓ cã hiÖn t­îng l¾ng ®äng hay ng­ng tô h¬i Èm h oÆc bÊt kÓ
chÊt láng lo¹i nµo, ph¶i ®­îc cÊu t¹o víi ®é dèc kh«ng nhá h¬n 0,5 % dèc xu«i theo chiÒu ®i cña
dßng khÝ, ®ång thêi cÊu t¹o èng x¶ dÞch ng­ng tô.

   Chªnh lÖch c©n b»ng tæn thÊt ¸p suÊt trªn c¸c nh¸nh èng giã kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 10 %.

6 B¶o vÖ chèng khãi khi cã ch¸y
30
                                 namphong@live.com TCVN 5687:2010

  HÖ thèng TG sù cè ®Ó th¶i khãi khi cã háa ho¹n (sau ®©y gäi lµ TG tho¸t khãi) ph¶i ®­îc thiÕt
kÕ ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho ng­êi tõ trong nhµ tho¸t ra ngoµi vµo giai ®o¹n ®Çu khi ®¸m ch¸y x¶y
ra ë mét phßng bÊt kú nµo ®ã cña c«ng tr×nh.

  CÇn ph¶i thiÕt kÕ tho¸t khãi:

a) Tõ hµnh lang hoÆc s¶nh cña nhµ ë, nhµ c«ng céng, nhµ hµnh chÝnh - sinh ho¹t;

b) Tõ hµnh lang cã ®é dµi trªn 15 m kh«ng cã chiÕu s¸ng tù nhiªn qua c¸c lç cöa lÊy ¸nh s¸ng trªn
t­êng ngoµi (sau ®©y gäi lµ chiÕu s¸ng tù nhiªn) trong nhµ s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A, B
vµ C tõ 2 tÇng trë lªn;

c) Tõ mçi gian s¶n xuÊt hay gian kho cã vÞ trÝ lµm viÖc th­êng xuyªn kh«ng cã chiÕu s¸ng tù nhiªn
hoÆc cã chiÕu s¸ng tù nhiªn song kh«ng cã c¬ cÊu ®Ó më cöa chiÕu s¸ng n»m ë ®é cao tõ 2,2 m trë
lªn so víi sµn (trong c¶ hai tr­êng hîp trªn, diÖn tÝch lç cöa ph¶i ®ñ cho viÖc th¶i khãi tù nhiªn khi cã
ch¸y), nÕu s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A, B vµ C ; hoÆc lµ cÊp D hay E trong nhµ cã bËc
chÞu löa IV;

d) Tõ mçi phßng kh«ng cã chiÕu s¸ng tù nhiªn ®èi víi nhµ c«ng céng, nhµ hµnh chÝnh - sinh ho¹t, nÕu
phßng dïng cho môc ®Ých tô häp ®«ng ng­êi:

  tõ mçi gian kho cã diÖn tÝch lín h¬n 55 m2 nÕu trong kho cã chøa hay sö dông vËt liÖu ch¸y vµ nÕu
  trong kho cã vÞ trÝ lµm viÖc th­êng xuyªn;

  tõ phßng göi mò ¸o cã diÖn tÝch lín h¬n 200 m2.

Cho phÐp tæ chøc hót th¶i khãi tõ nhµ s¶n xuÊt cÊp nguy hiÓm ch¸y næ C cã diÖn tÝch d­íi 200 m2 qua
hµnh lang tiÖm cËn víi gian s¶n xuÊt nµy.

  C¸c yªu cÇu nªu trong 6.2 kh«ng ®­îc ¸p dông cho:

a) C¸c kh«ng gian mµ thêi gian ngËp khãi nh­ quy ®Þnh trong 6.9 lín h¬n thêi gian cho ng­êi tho¸t ra
tõ ®©y (trõ c¸c gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B);

b) C¸c kh«ng gian cã diÖn tÝch d­íi 200 m2 ®­îc trang bÞ hÖ thèng ch÷a ch¸y tù ®éng b»ng n­íc hay
bät, trõ c¸c gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B;

c) C¸c kh«ng gian ®­îc trang bÞ hÖ thèng ch÷a ch¸y tù ®éng b»ng khÝ;

d) C¸c phßng thÝ nghiÖm nªu trong Phô lôc I;

e) C¸c hµnh lang, s¶nh, nÕu tõ nh÷ng kh«ng gian kÕ cËn cã cöa th«ng sang ®©y ®­îc tæ chøc hót th¶i
khãi trùc tiÕp.

Chó thÝch: NÕu trong kh«ng gian lín ®­îc tæ chøc hót th¶i khãi cã nhiÒu gian nhá víi diÖn tÝch mçi gian d­íi
50 m2, th× cã thÓ kh«ng tæ chøc hót th¶i khãi riªng rÏ cho tõng gian nÕu khèi l­îng khãi hót th¶i chung cho tæng
kh«ng gian lín ®· ®­îc kÓ ®Õn.
                                                      31
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

   L­u l­îng khãi, tÝnh b»ng kg/h, ®­îc hót th¶i tõ hµnh lang hay s¶nh cÇn ®­îc x¸c ®Þnh theo
tÝnh to¸n hoÆc theo Phô lôc L, nhËn träng l­îng riªng cña khãi b»ng 6 N/m 3, nhiÖt ®é khãi 300 0C
vµ kh«ng khÝ nhËp vµo qua cöa ®i th«ng ra khung cÇu thang hay th«ng ra ngoµi trêi.

§èi víi cöa ®i hai c¸nh th× diÖn tÝch cöa tÝnh to¸n lÊy b»ng diÖn tÝch më c¸nh lín.

   NhiÖm vô th¶i khãi ph¶i do mét hÖ thèng hót th¶i c¬ khÝ riªng biÖt ®¶m nhiÖm. Khi x¸c ®Þnh
l­îng khãi th¶i cÇn ph¶i kÓ ®Õn:

a) Khèi l­îng khÝ th©m nhËp thªm qua khe hë vµo tuyÕn èng, m­¬ng, kªnh dÉn khãi, èng dÉn... b»ng
t«n theo chØ dÉn nªu trong 5.12.9, cßn trong tr­êng hîp èng lµm b»ng vËt liÖu kh¸c th× x¸c ®Þnh theo
tÝnh to¸n hay theo quy ®Þnh trong 5.12.9;

b) Khèi l­îng khÝ th©m nhËp thªm, Gv, tÝnh b»ng kg/h, qua van hót khãi ë tr¹ng th¸i ®ãng ph¶i ®­îc x¸c
®Þnh theo chØ dÉn cña nhµ s¶n xuÊt, nh­ng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ chØ sè theo c«ng thøc sau ®©y:

                   GV = 40,3( AVP )0,5 n            (2)
trong ®ã:
   AV lµ diÖn tÝch tiÕt diÖn van, tÝnh b»ng mÐt vu«ng (m2);
   P lµ ®é chªnh ¸p suÊt hai phÝa van, tÝnh b»ng Pascan (Pa);
   n lµ sè l­îng van ë tr¹ng th¸i ®ãng trong hÖ thèng th¶i khãi khi ch¸y.


   Cöa hót khãi (miÖng hót) cÇn ph¶i bè trÝ trªn giÕng th¶i khãi, d­íi trÇn hµnh lang hay trÇn
s¶nh. Cho phÐp ®Êu nèi cöa hót khãi vµo giÕng th¶i khãi qua mét èng nh¸nh hót. ChiÒu dµi hµnh
lang do mét cöa hót khãi ®¶m nhËn th­êng lÊy kh«ng lín h¬n 30 m.

Trªn nh¸nh hót khãi cña hµnh lang hay s¶nh cho phÐp ®Êu nèi kh«ng qu¸ hai cöa hót khãi trªn mét
tÇng.

   L­u l­îng khãi th¶i trùc tiÕp tõ kh«ng gian phßng theo quy ®Þnh trong 6.2c) vµ 6.2d) cÇn ®­îc
x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n hay theo Phô lôc L:

a) Theo chu vi vïng ch¸y G, kg/h;

b) Theo yªu cÇu b¶o vÖ c¸c cöa tho¸t n¹n khái bÞ khãi trµn ra ngoµi ph¹m vi cña chóng G1 , kg/h.

Chó thÝch:

1) Khi x¸c ®Þnh l­u l­îng khãi th¶i nh­ quy ®Þnh trong 6.7b) cÇn lÊy tèc ®é giã trung b×nh cña mïa nµo cã trÞ sè lín
h¬n trong 2 mïa l¹nh vµ nãng, nh­ng kh«ng qu¸ 5 m/s.
2) §èi víi c¸c kh«ng gian bÞ c¸ch ly, khi cho phÐp th¶i khãi qua hµnh lang nh­ quy ®Þnh trong 6.2d), th× nhËn trÞ sè
tÝnh to¸n lµ l­îng khãi th¶i cao h¬n ®­îc x¸c ®Þnh theo 6.4 hay 6.7.

   Kh«ng gian cã diÖn tÝch lín h¬n 1600 m 2 cÇn ®­îc chia ra nhiÒu vïng tho¸t khãi ®Ó tÝnh ®Õn
kh¶ n¨ng ®¸m ch¸y cã thÓ chØ nÈy sinh trong mét vïng nµo ®ã mµ th«i. Mçi vïng th­êng ph¶i32
                                namphong@live.com TCVN 5687:2010

®­îc ng¨n c¸ch bëi v¸ch ®øng kÝn b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y, treo tõ trÇn nhµ xuèng tíi ®é cao
kh«ng thÊp qu¸ 2,5 m c¸ch sµn, nh»m h×nh thµnh c¸i gäi lµ “bÓ chøa khãi”.

C¸c vïng tho¸t khãi, cã ®­îc ng¨n c¸ch hay kh«ng, cÇn ®­îc dù kiÕn cã kh¶ n¨ng nÈy sinh ®¸m ch¸y
bªn trong ®ã.

Mçi mét vïng tho¸t khãi kh«ng ®­îc cã diÖn tÝch v­ît qu¸ 1 600 m2.

  Thêi gian khãi ngËp trµn kh«ng gian phßng hay ngËp trµn bÓ chøa khãi     τ,  tÝnh b»ng gi©y (s),

cÇn ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

                τ = 6,39A( Y0,5- H)0,5 )/ Pf        (3)

trong ®ã:

 A lµ diÖn tÝch phßng hay diÖn tÝch bÓ chøa khãi, tÝnh b»ng mÐt vu«ng (m2);

 Y lµ ®é cao cña biªn d­íi líp khãi, lÊy b»ng Y = 2,5 m, cßn ®èi víi bÓ chøa khãi th× nhËn b»ng
   chiÒu cao tõ biªn d­íi cña v¸ch ng¨n khãi tíi sµn cña phßng, tÝnh b»ng mÐt (m);

 H lµ chiÒu cao phßng, tÝnh b»ng mÐt (m);

 Pf lµ chu vi vïng ch¸y, x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n hay theo Phô lôc L, tÝnh b»ng mÐt (m).

   Tèc ®é chuyÓn ®éng cña khãi, tÝnh b»ng m/s, trong van, trong ®­êng èng, trong giÕng tho¸t
khãi cÇn ®­îc nhËn theo tÝnh to¸n.

Träng l­îng riªng trung b×nh , tÝnh b»ng N/m3, nhiÖt ®é khãi 0C, trong tr­êng hîp th¶i khãi tõ kh«ng
gian cã thÓ tÝch nhá h¬n 10 000 m3, ®­îc lÊy nh­ sau :

     = 4 N/m3, t = 600 0C  khi chÊt ch¸y lµ d¹ng khÝ hay láng ;

     = 5 N/m3, t = 450 0C  khi chÊt ch¸y ë d¹ng vËt thÓ cøng;

     = 6 N/m3 , t = 300 0C  khi vËt ch¸y ë d¹ng sîi vµ khãi ®­îc th¶i tõ hµnh lang hay tõ s¶nh.

Träng l­îng riªng trung b×nh, m, cña khãi khi th¶i tõ kh«ng gian cã thÓ tÝch trªn 10 000 m3 cÇn ®­îc
x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

                m =  + 0,05 ( Vp - 10 )          (4)

trong ®ã: Vp lµ thÓ tÝch kh«ng gian, tÝnh b»ng mÐt khèi (m3).

   Kh©u th¶i khãi trùc tiÕp tõ c¸c gian phßng trong nhµ mét tÇng th­êng ph¶i ®­îc tæ chøc b»ng
c¸c hÖ thèng hót th¶i tù nhiªn qua c¸c giÕng th¶i khãi cã van khãi hoÆc qua c¸c cöa trêi th«ng giã
kh«ng bÞ t¹t giã (kh«ng ®ãn giã).

Trong d¶i kh«ng gian cã chiÒu réng  15 m kÕ tiÕp c¸c cöa sæ, cã thÓ ®­îc phÐp th¶i khãi qua c¸c cöa
th«ng giã cã cèt ®¸y cöa kh«ng thÊp h¬n 2,2 m so víi sµn nhµ.                                                    33
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

Trong nhµ nhiÒu tÇng viÖc th¶i khãi ph¶i ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸c hÖ thèng hót c¬ khÝ; cho phÐp cÊu
t¹o c¸c giÕng tho¸t khãi tù nhiªn riªng biÖt cho mçi kh«ng gian c¸ch ly.

Trong th­ viÖn, kho chøa s¸ch, l­u tr÷, kho giÊy cÇn cÊu t¹o hÖ hót th¶i tù nhiªn, lÊy theo sè liÖu tÝnh
to¸n  = 7 N/m3 vµ nhiÖt ®é b»ng 220 0C.

Trong hÖ thèng hót th¶i khãi c¬ khÝ chØ cho phÐp ®Êu nèi kh«ng qu¸ 4 kh«ng gian hay 4 vïng th¶i khãi
trªn cïng tÇng vµo mét èng gãp ®øng.

   HÖ thèng hót khãi cÇn ®­îc trang bÞ

a) Qu¹t th¶i ly t©m l¾p ®ång trôc víi ®éng c¬ (cã thÓ dïng qu¹t ly t©m m¸i) thuéc cÊp an toµn ®ång
nhÊt víi cÊp cña kh«ng gian do hÖ thèng chÞu tr¸ch nhiÖm, kh«ng cã èng nèi mÒm. Tr­êng hîp ph¶i
dïng èng nèi mÒm th× èng nèi mÒm ph¶i ®­îc lµm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. Cã thÓ dïng qu¹t ly t©m
kÐo b»ng ®ai truyÒn h×nh thang hoÆc ®Êu nèi b»ng khíp ®­îc lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ;

b) èng dÉn vµ giÕng th¶i lµm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y cã giíi h¹n chÞu löa kh«ng d­íi:

    0,75 h  nÕu th¶i khãi trùc tiÕp tõ phßng;

    0,50 h  nÕu th¶i tõ hµnh lang hay s¶nh;

    0,25 h  nÕu hót th¶i khÝ sau khi ch¸y (xem 6.14);

c) Van khãi b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y, më tù ®éng khi cã ch¸y, giíi h¹n chÞu löa b»ng 0,5 h  nÕu th¶i
khãi tõ hµnh lang hay s¶nh, vµ 0,25 h  nÕu hót th¶i khãi sau vô ch¸y (xem 6.14). Cho phÐp sö dông
van khãi cã giíi h¹n chÞu löa phi tiªu chuÈn ë nh÷ng hÖ thèng phôc vô cho mét phßng.

Cöa thu khãi cÇn ®­îc bè trÝ ®ång ®Òu trªn toµn bÒ mÆt phßng, bÒ mÆt khu vùc th¶i khãi, hay trªn bÓ
chøa khãi. DiÖn tÝch do mét cöa thu khãi phôc vô kh«ng nªn v­ît qu¸ 900 m2;

d) MiÖng x¶ khãi ra ngoµi trêi n»m ë ®é cao kh«ng thÊp h¬n 2 m c¸ch mÆt m¸i b»ng vËt liÖu ch¸y hay
vËt liÖu khã ch¸y. Cho phÐp x¶ khãi ë kho¶ng c¸ch ®Õn mÆt m¸i nhá h¬n, nÕu mÆt m¸i ®­îc b¶o vÖ bëi
mét líp vËt liÖu kh«ng ch¸y trong ph¹m vi kh«ng nhá h¬n 2 m c¸ch biªn cña lç x¶ khãi. GiÕng x¶ khãi
cña c¸c hÖ thèng th¶i khãi tù nhiªn ph¶i ®­îc b¶o vÖ b»ng chôp th«ng giã. MiÖng x¶ cña hÖ thèng th¶i
khãi b»ng c¬ khÝ cÇn ®Ó hë, kh«ng ®Æt chôp che ch¾n;

e) Kh«ng cÇn ®Æt van mét chiÒu, nÕu bªn trong gian s¶n xuÊt do hÖ thèng phôc vô cã l­îng nhiÖt d­
trªn 20 W/m3.

Khãi tho¸t ra tõ giÕng tho¸t khãi cña nh÷ng tÇng d­íi thÊp h¬n, tÇng hÇm cã thÓ ®­îc x¶ vµo kh«ng
gian ®­îc th«ng giã tù nhiªn thuéc ph©n x­ëng nÊu thÐp, ph©n x­ëng ®óc, c¸n thÐp còng nh­ c¸c lo¹i
ph©n x­ëng s¶n xuÊt nãng kh¸c. MiÖng th¶i khãi trong tr­êng hîp nµy kh«ng ®­îc bè trÝ ë ®é cao thÊp
h¬n 6 m c¸ch mÆt nÒn ph©n x­ëng ®­îc th«ng giã, c¸ch kÕt cÊu x©y dùng kh«ng thÊp h¬n
3 m theo chiÒu ®øng vµ 1 m theo ph­¬ng ngang; trong tr­êng hîp cã hÖ thèng phun n­íc trªn miÖng34
                               namphong@live.com TCVN 5687:2010

th¶i khãi th× kho¶ng c¸ch tõ miÖng ®Õn sµn nhµ còng kh«ng ®­îc thÊp h¬n 3 m. Kh«ng ®­îc ®Æt van
khãi trªn c¸c giÕng th¶i khãi.

   Qu¹t th¶i khãi cÇn ®­îc che ch¾n b»ng v¸ch ng¨n chèng ch¸y lo¹i 1.

Trong c¸c kh«ng gian ®Æt thiÕt bÞ b¶o vÖ chèng khãi ph¶i tæ chøc th«ng giã ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o ®­îc
nhiÖt ®é m«i tr­êng kh«ng lín h¬n 60 0C trong mïa nãng.

Cho phÐp bè trÝ qu¹t th¶i khãi trªn mÆt m¸i vµ bªn ngoµi c«ng tr×nh. Qu¹t bè trÝ ngoµi nhµ (trõ qu¹t
m¸i) ph¶i cã l­íi b¶o vÖ ng¨n c¸ch ng­êi kh«ng cã tr¸ch nhiÖm.

   Kh©u th¶i khãi, khÝ, s¶n phÈm ch¸y... sau vô ch¸y tõ nh÷ng phßng ®­îc trang bÞ hÖ thèng
ch÷a ch¸y b»ng khÝ ph¶i ®­îc thùc hiÖn b»ng biÖn ph¸p hót th¶i c¬ khÝ tõ v ïng d­íi cña phßng.

T¹i c¸c ®iÓm èng dÉn giã (trõ èng giã ®i ngang qua phßng) xuyªn qua kÕt cÊu bao che cña phßng ®­îc
trang bÞ hÖ thèng ch÷a ch¸y b»ng khÝ, ph¶i bè trÝ van ng¨n löa cã giíi h¹n chÞu löa kh«ng nhá h¬n 0,25
h.

   §Ó th¶i khãi khi ch¸y vµ khÝ cña s¶n phÈm ch¸y sau vô ch¸y, cho phÐp sö dông hÖ thèng TG
sù cè vµ TG chung nÕu tháa m·n c¸c yªu cÇu nªu trong 6.4 ®Õn 6.14.

   ViÖc cÊp giã ngoµi vµo khu vùc b¶o vÖ chèng khãi (khu vùc tho¸t n¹n) ®Ó t¹o ¸p suÊt d­¬ng
khi cã ch¸y cÇn ®­îc thùc hiÖn nh­ sau:

a) CÊp vµo khung cÇu thang tho¸t n¹n néi bé;

b) CÊp vµo giÕng thang m¸y, nÕu kh«ng cã khoang ®Öm trªn lèi ra cña thang m¸y;

c) CÊp vµo khoang ®Öm tr­íc thang m¸y trong tÇng hÇm nhµ c«ng céng, nhµ hµnh chÝnh-sinh ho¹t vµ
nhµ s¶n xuÊt;

d) CÊp vµo khoang ®Öm tr­íc khung cÇu thang trong tÇng hÇm cã c¸c gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy
hiÓm ch¸y næ C.

Chó thÝch: Trong c¸c gian x­ëng nÊu thÐp, ®óc, c¸n thÐp vµ c¸c ph©n x­ëng nãng kh¸c cã thÓ lÊy giã cÊp tõ
c¸c khÈu ®é ®­îc th«ng giã kh¸c cña nhµ.

e) CÊp vµo gian m¸y cña thang m¸y trong nhµ s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B, n¬i cÇn
gi÷ ¸p suÊt d­¬ng so víi bªn ngoµi.

   L­u l­îng giã ngoµi cÊp vµo khu vùc tho¸t n¹n cho môc ®Ých b¶o vÖ chèng khãi ph¶i ®­îc
tÝnh to¸n ®Ó ®¶m b¶o ¸p suÊt d­¬ng kh«ng nhá h¬n 20 Pa:

a) ë phÇn d­íi cña giÕng thang m¸y khi cöa thang m¸y ë tr¹ng th¸i ®ãng t¹i tÊt c¶ c¸c tÇng (trõ tÇng
d­íi cïng);
                                                   35
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

b) ë phÇn d­íi cña mçi ph©n khu cÇu thang trong khi më c¸c cöa trªn ®­êng tho¸t n¹n tõ hµnh lang
hoÆc s¶nh cña tÇng ®ang ch¸y ra cÇu thang hay ra bªn ngoµi víi ®iÒu kiÖn ®ãng c¸c cöa tho¸t tõ hµnh
lang hay s¶nh trªn tÊt c¶ c¸c tÇng cßn l¹i;

L­u l­îng giã cÊp vµo khoang ®Öm ho¹t ®éng khi cã ch¸y víi mét cöa më vµo hµnh lang hay vµo s¶nh
hoÆc vµo tÇng hÇm cÇn ®­îc x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n hoÆc nhËn tèc ®é giã trªn khung cöa ®i b»ng
1,3 m/s.

   Sè ®iÓm ph©n phèi giã ®Ó t¹o ¸p suÊt d­¬ng trong khung cÇu thang ph¶i ®ñ ®Ó ®¶m b¶o
tr­êng ¸p suÊt ®ång ®Òu. Trong c¸c hÖ thèng cÊp giã cho khung cÇu thang nhµ cao tõ 5 tÇng trë
lªn, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm cÊp giã kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 2 tÇng.

   Khi tÝnh to¸n b¶o vÖ chèng khãi cÇn:

a) LÊy nhiÖt ®é vµ tèc ®é giã ngoµi trêi cña mïa l¹nh. NÕu tèc ®é giã ngoµi trêi vµo mïa nãng cao h¬n
so víi mïa l¹nh th× cÇn ph¶i kiÓm tra l¹i tÝnh to¸n theo th«ng sè mïa nãng. Tèc ®é giã vµo mïa nãng
hay mïa l¹nh kh«ng nªn lÊy lín h¬n 5 m/s;

b) VÞ trÝ cña cöa tho¸t hiÓm ®Æt h­íng vÒ chiÒu t¸c ®éng cña giã lªn mÆt nhµ;

c) NhËn ¸p suÊt d­ trong giÕng thang m¸y, trong khung thang, còng nh­ trong khoang ®Öm trong mèi
t­¬ng quan so víi ¸p suÊt giã trªn mÆt nhµ ë h­íng giã tíi;

d) LÊy ¸p suÊt t¸c ®éng lªn c¸c cöa ®ãng kÝn trªn ®­êng tho¸t n¹n kh«ng lín h¬n 150 Pa;

e) ChØ lÊy diÖn tÝch cña c¸nh cöa lín ®èi víi cöa cã hai c¸nh.

Cabin thang m¸y ph¶i n»m t¹i tÇng d­íi, cßn c¸c cöa vµo giÕng thang t¹i tÇng nµy ph¶i më.

   §Ó b¶o vÖ chèng khãi cÇn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh sau:

a) HÖ thèng cÊp giã t¹o ¸p ph¶i ®­îc thiÕt kÕ vµ l¾p ®Æt sao cho ®¶m b¶o ®é tin cËy vµ ®é bÒn v÷ng
cña tuyÕn cÊp giã kÓ tõ cöa lÊy giã ngoµi ®Õn c¸c ®iÓm ph©n phèi giã trong khung cÇu thang ë ®iÒu
kiÖn khi cã ch¸y;

b) HÖ thèng cÊp giã t¹o ¸p ph¶i ®­îc khëi ®éng tù ®éng theo lÖnh b¸o ch¸y.

Ngoµi ra, c«ng t¾c vµ ®Ìn chØ thÞ khëi ®éng qu¹t ph¶i ®­îc bè trÝ ®Ó nh©n viªn ch÷a ch¸y cã thÓ cho
qu¹t ch¹y tõ trung t©m chØ huy phßng chèng ch¸y, tr­êng hîp kh«ng cã trung t©m nµy th× ®Æt t¹i b¶ng
b¸o ®éng ch¸y chÝnh;

c) L¾p ®Æt qu¹t ly t©m hay qu¹t trôc trong mét phßng riªng c¸ch ly víi c¸c qu¹t dïng cho môc ®Ých
kh¸c bëi v¸ch ng¨n chÞu löa bËc I (t­¬ng øng víi cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A). Cho phÐp ®Æt qu¹t trªn
m¸i nhµ hay bªn ngoµi nhµ, cã rµo b¶o vÖ ng¨n nh÷ng ng­êi kh«ng cã tr¸ch nhiÖm;

d) ChÕ t¹o èng dÉn giã b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y cã giíi h¹n chÞu löa 0,5 h;
36
                                namphong@live.com TCVN 5687:2010

e) §Æt van mét chiÒu ë qu¹t. Cã thÓ kh«ng ®Æt van mét chiÒu, nÕu trong gian s¶n xuÊt, n¬i l¾p ®Æt hÖ
thèng b¶o vÖ chèng khãi nµy cã l­îng nhiÖt d­ v­ît qu¸ 20 W/m3;

f) Bè trÝ cöa lÊy giã ngoµi c¸ch cöa x¶ khãi kh«ng d­íi 5 m.


7 CÊp l¹nh

  CÇn ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp l¹nh tõ nguån l¹nh tù nhiªn hay nh©n t¹o nÕu th«ng sè vi khÝ
hËu theo tiªu chuÈn kh«ng thÓ b¶o ®¶m ®­îc b»ng c¸c biÖn ph¸p lµm m¸t bay h¬i trùc tiÕp hoÆc
bay h¬i gi¸n tiÕp. ViÖc chän nguån l¹nh ph¶i cã c¬ së kinh tÕ-kü thuËt.

  HÖ thèng cÊp l¹nh th­êng ph¶i gåm hai hay nhiÒu tæ m¸y hoÆc hÖ m¸y l¹nh; còng cã thÓ cÊu
t¹o mét m¸y l¹nh hay mét hÖ thèng lµm l¹nh víi kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh ®­îc c«ng suÊt l¹nh. CÇn cã
mét m¸y l¹nh dù phßng ®èi víi hÖ thèng §HKK cÊp 1 ho¹t ®éng suèt ngµy ®ªm.

Sè m¸y l¹nh dïng cho môc ®Ých §HKK trong nhµ s¶n xuÊt cÇn ®­îc x¸c ®Þnh xuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn
dao ®éng cña khÝ hËu ngoµi trêi vµ ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m yªu cÇu c«ng nghÖ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt khi
mét m¸y l¹nh c«ng suÊt lín nhÊt bÞ sù cè ngõng ho¹t ®éng.

  Tæn thÊt l¹nh trªn thiÕt bÞ vµ trªn ®­êng èng cña hÖ thèng cÊp l¹nh cÇn ®­îc x¸c ®Þnh b»ng
tÝnh to¸n (tÝnh b¶o «n), song kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 10% c«ng suÊt l¹nh cña hÖ thèng l¹nh.

  Giµn l¹nh bay h¬i trùc tiÕp (giµn bay h¬i m«i chÊt l¹nh) ®­îc phÐp ¸p dông:

a) §èi víi c¸c phßng trong ®ã kh«ng sö dông ngän löa ®Ó hë;

b) NÕu giµn bay h¬i ®Êu vµo vßng tuÇn hoµn m«i chÊt l¹nh riªng biÖt cña mét m¸y l¹nh;

c) NÕu l­îng m«i chÊt l¹nh khi x¶ sù cè tõ vßng tuÇn hoµn vµo trong gian phßng cã khèi tÝch nhá nhÊt
kh«ng v­ît nång ®é sù cè cho phÐp ®­îc nªu trong B¶ng 2.
                                                 37
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp


                 B¶ng 2 - Nång ®é sù cè cho phÐp
                                     R500       R502
                                   Thµnh phÇn    Thµnh phÇn
 Lo¹i m«i            R134   R407   R410      theo khèi     theo khèi
         R22   R123
 chÊt l¹nh            A     A     A        l­îng:      l­îng:
                                   73,8%R12     48,8%R22
                                   26,2%R152a    51,2%R115

 Nång ®é
 sù cè cho    360   360   360    360   410        410        460
 phÐp, g/m3
NÕu giµn l¹nh phôc vô cho mét nhãm phßng, th× nång ®é m«i chÊt l¹nh q, tÝnh b»ng g/m3 trong bÊt kú
phßng nµo cÇn ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

                       mLN
                   q                   (5)
                      V p  LN

trong ®ã:

   m lµ khèi l­îng m«i chÊt l¹nh trong vßng tuÇn hoµn l¹nh, tÝnh b»ng gam (g);

   LN lµ l­u l­îng kh«ng khÝ ngoµi cÊp vµo gian phßng tÝnh to¸n, tÝnh b»ng mÐt khèi trªn giê (m3/h);

   Vp lµ thÓ tÝch gian phßng tÝnh to¸n, tÝnh b»ng mÐt khèi (m3);

    LN lµ tæng l­îng kh«ng khÝ cÊp vµo tÊt c¶ c¸c phßng, tÝnh b»ng mÐt khèi trªn giê (m3/h).   §Ó ®iÒu hßa c«ng suÊt l¹nh nh»m n©ng cao hÖ sè ®Çy t¶i vµ tËn dông ®iÖn n¨ng giê thÊp ®iÓm,
hÖ thèng cÊp l¹nh dïng n­íc (vµ n­íc muèi) cÇn ®­îc thiÕt kÕ víi bÓ tr÷ l¹nh.

   NhiÖt ®é s«i cña m«i chÊt l¹nh trong giµn bay h¬i kiÓu èng (n¬i m«i chÊt l¹nh s«i trong kh«ng
gian gi÷a c¸c èng) cã chøc n¨ng lµm l¹nh n­íc nªn lÊy kh«ng nhá h¬n d­¬ng 2 0C, cßn ®èi víi
c¸c giµn bay h¬i kiÓu kh¸c, lÊy kh«ng nhá h¬n ©m 2 0C .

   HÖ thèng m¸y l¹nh kiÓu m¸y nÐn cã chøa hµm l­îng dÇu (b«i tr¬n) lín h¬n 250 kg trong bÊt kú
mét m¸y nµo ®Òu kh«ng ®­îc phÐp bè trÝ bªn trong c¸c gian s¶n xuÊt, trong nhµ c«ng céng vµ
nhµ hµnh chÝnh-dÞch vô, nÕu bªn trªn trÇn hay bªn d­íi sµn cña phßng m¸y l¹nh nµy cã kh«ng
gian lµ n¬i th­êng xuyªn hay t¹m thêi tËp hîp ®«ng ng­êi.

   HÖ m¸y l¹nh dïng amoniac cã thÓ ®­îc sö dông ®Ó cung cÊp l¹nh cho c¸c x­ëng s¶n xuÊt,
nÕu bè trÝ m¸y trong nhµ riªng biÖt, trong gian ch¸i hoÆc phßng riªng biÖt cña gian x­ëng mét
tÇng. Giµn ng­ng vµ giµn bay h¬i ®­îc phÐp bè trÝ ngoµi trêi c¸ch t­êng nhµ kh«ng d­íi 2 m.

Kh«ng ®­îc sö dông giµn l¹nh bay h¬i trùc tiÕp víi m«i chÊt l¹nh lµ amoniac ®Ó lµm m¸t kh«ng
khÝ thæi vµo phßng.

38
                              namphong@live.com TCVN 5687:2010

  M¸y l¹nh hÊp thô h¬i n­íc dïng b¬m ª-jec-t¬ vµ m¸y l¹nh hÊp thô Br-Li ph¶i ®­îc bè trÝ ngoµi
trêi hoÆc trong gian m¸y riªng cña ph©n x­ëng s¶n xuÊt.

   Gian m¸y bè trÝ m¸y l¹nh Br-Li vµ m¸y l¹nh ª-jec-t¬ h¬i n­íc hoÆc m¸y l¹nh cã chÕ ®é b¬m
nhiÖt ph¶i ®­îc xÕp vµo cÊp nguy hiÓm ch¸y næ E, cßn m¸y l¹nh dïng amoniac  thuéc vÒ cÊp B.
DÇu m¸y l¹nh ph¶i ®­îc l­u gi÷ trong mét gian riªng.

   MiÖng x¶ m«i chÊt l¹nh tõ van an toµn ph¶i ®­îc ®­a v­ît trªn cöa sæ, cöa ®i vµ c¸c cöa lÊy
giã kh«ng d­íi 2 m, vµ kh«ng d­íi 5 m c¸ch mÆt ®Êt. Luång x¶ ph¶i ®­îc h­íng th¼ng lªn trêi.
MiÖng x¶ m«i chÊt l¹nh amoniac ph¶i ®­îc ®­a lªn ®é cao kh«ng d­íi 3 m cao h¬n m¸i nhµ.

   Gian m¸y ®Æt m¸y l¹nh ph¶i ®­îc tæ chøc th«ng giã chung ®Ó khö nhiÖt thõa b»ng hÖ thèng
hót c¬ khÝ ®­îc thiÕt kÕ ®ñ kh¶ n¨ng:

a) Th¶i l­îng giã víi béi sè trao ®æi kh«ng khÝ b»ng 3, cßn khi cã sù cè ph¶i ®¶m b¶o ®­îc béi sè trao
®æi kh«ng khÝ b»ng 5 ®èi víi c¸c lo¹i m«i chÊt l¹nh nªu trong B¶ng 2;

b) Th¶i l­îng giã víi béi sè trao ®æi kh«ng khÝ b»ng 4, khi cã sù cè  béi sè trao ®æi kh«ng khÝ b»ng 11
®èi víi m«i chÊt l¹nh amoniac.


8 Sö dông nguån n¨ng l­îng nhiÖt thø cÊp

  C¸c hÖ thèng TG-§HKK nªn thiÕt kÕ víi kh¶ n¨ng tËn dông nguån n¨ng l­îng nhiÖt thø cÊp
(NLTC):

a) §­îc thu håi tõ kh«ng khÝ th¶i ra ngoµi cña c¸c hÖ thèng TG chung vµ c¸c hÖ thèng TG hót côc bé;

b) §­îc thu håi tõ c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ d­íi d¹ng n¨ng l­îng l¹nh vµ nhiÖt cã kh¶ n¨ng sö dông vµo
môc ®Ých TG-§HKK.

Kh¶ n¨ng thu håi nhiÖt tõ c¸c hÖ thèng TG tù nhiªn cã thÓ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®­îc ®Ò cËp tíi.

  TÝnh hiÖu qu¶ cña kh©u sö dông NLTC vµo môc ®Ých TG-§HKK, kh©u lùa chän s¬ ®å sö dông
nhiÖt (l¹nh), chän thiÕt bÞ sö dông nhiÖt vµ b¬m nhiÖt... ph¶i cã ®ñ luËn chøng kinh tÕ -kü thuËt cã
kÓ ®Õn ®é æn ®Þnh cña nguån NLTC còng nh­ cña nhu cÇu sö dông nguån n¨ng l­îng nµy trong
hÖ thèng kü thuËt.

Khi cã gi¸ trÞ kinh tÕ nh­ nhau cña c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ (trong ph¹m vi  5% theo chi phÝ thu håi) th×
nªn chän gi¶i ph¸p nµo mang l¹i hiÖu qu¶ tiÕt kiÖm nhiªn liÖu cao h¬n.

  Nång ®é c¸c chÊt ®éc h¹i trong kh«ng khÝ khi sö dông NLTC nhiÖt (l¹nh) kh«ng ®­îc v­ît qu¸
chØ sè nªu trong 4.3.3.

  Trong c¸c thiÕt bÞ t¸i sö dông nhiÖt d­ theo s¬ ®å kh«ng khÝ - kh«ng khÝ vµ khÝ - kh«ng khÝ, t¹i
nh÷ng ®iÓm ®Êu nèi ®­êng èng kh«ng khÝ cÇn ph¶i ®¶m b¶o sao cho ¸p suÊt cña kh«ng khÝ cÊp
                                                   39
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

vµo c«ng tr×nh cao h¬n ¸p suÊt cña khÝ hay kh«ng khÝ th¶i ra. Møc chªnh ¸p suÊt tèi ®a kh«ng
®­îc v­ît gi¸ trÞ cho phÐp theo tµi liÖu kü thuËt cña thiÕt bÞ t¸i sö dông nhiÖt.

Trong c¸c thiÕt bÞ t¸i sö dông nhiÖt kiÓu kh«ng khÝ-kh«ng khÝ hay khÝ-kh«ng khÝ cÇn tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng
lan truyÒn chÊt ®éc h¹i do ®Æc ®iÓm kü thuËt cña thiÕt bÞ.

    ThiÕt bÞ t¸i sö dông nhiÖt theo s¬ ®å kh«ng khÝ-kh«ng khÝ (còng nh­ c¸c thiÕt bÞ t¸i sö dông
nhiÖt trªn nguyªn t¾c èng nhiÖt) kh«ng ®­îc sö dông vµo môc ®Ých lµm nãng (lµm l¹nh) kh«ng khÝ
cÊp vµo nhµ, nÕu tËn dông n¨ng l­îng cña:

a) Kh«ng khÝ lÊy tõ gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B; cho phÐp dïng kh«ng khÝ lÊy tõ
gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B cho chÝnh môc ®Ých lµm l¹nh (lµm nãng) cña chÝnh
gian nµy, nÕu sö dông thiÕt bÞ ë cÊp chèng næ;

b) Kh«ng khÝ lÊy tõ c¸c hÖ thèng hót côc bé hót th¶i hçn hîp næ hoÆc hçn hîp cã chÊt ®éc h¹i lo¹i 1.
Cho phÐp sö dông kh«ng khÝ lÊy tõ hÖ thèng hót côc bé hçn hîp cã bôi kh«ng g©y næ, sau khi ®· läc
bôi;

c) Kh«ng khÝ cã chøa chÊt l¾ng ®äng hay chÊt ng­ng tô b¸m vµo bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt thuéc lo¹i ®éc
h¹i 1 vµ 2, hoÆc cã mïi khã chÞu dïng trong thiÕt bÞ t¸i sö dông nhiÖt theo s¬ ®å t¸i hÊp thô nhiÖt, hay
trong thiÕt bÞ t¸i sö dông nhiÖt trªn nguyªn lý èng nhiÖt;

d) Kh«ng khÝ cã chøa virus, vi khuÈn g©y bÖnh, c¸c d¹ng nÊm ë mËt ®é nguy hiÓm theo quy ®Þnh cña
Tæ chøc kiÓm tra vÖ sinh dÞch tÔ cã thÈm quyÒn.

    Trong c¸c thiÕt bÞ t¸i sö dông nhiÖt cã thÓ ®­îc phÐp sö dông n¨ng l­îng nhiÖt cña c¸c chÊt
khÝ, dung dÞch ®éc h¹i, hay nguy hiÓm, ®Ó lµm nãng (lµm l¹nh) kh«ng khÝ cÊp vµo nhµ víi vai trß
chÊt mang nhiÖt trung gian bªn trong tuyÕn èng hay giµn trao ®æi nhiÖt kÝn, mét khi cã tháa thuËn
cña c¸c c¬ quan gi¸m s¸t; nÕu kh«ng cã tháa thuËn nµy th× cÇn sö dông s¬ ®å vßng tuÇn hoµn
nhiÖt bæ sung víi chÊt mang nhiÖt kh«ng chøa chÊt ®éc h¹i lo¹i 1, 2 vµ 3; còng ph¶i dïng s¬ ®å
nµy khi nång ®é chÊt ®éc h¹i nªu trªn ®©y cã kh¶ n¨ng v­ît nång ®é cho phÐp trong tr­êng hîp
x¶ sù cè vµo trong nhµ.

    Trong c¸c thiÕt bÞ t¸i sö dông nhiÖt kiÓu tiÕp xóc (kiÓu buång phun...) dïng cho môc ®Ých lµm
nãng (lµm l¹nh) kh«ng khÝ cÊp vµo nhµ cÇn sö dông n­íc sinh ho¹t hay dung m«i n­íc kh«ng
chøa chÊt ®éc h¹i.

    Khi sö dông nhiÖt tõ hÖ thèng TG cã chøa bôi hay sol khÝ l¾ng ®äng, cÇn tæ chøc läc kh«ng khÝ
®Ó ®¹t ®­îc nång ®é bôi cho phÐp theo tiªu chuÈn kü thuËt ®èi víi thiÕt bÞ t¸i sö dông nhiÖt, ®ång
thêi còng ph¶i cã biÖn ph¸p lµm vÖ sinh th­êng kú bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt.

    Trong c¸c hÖ thèng sö dông NLTC cÇn tÝnh ®Õn nh÷ng biÖn ph¸p ng¨n ngõa ®ãng b¨ng cña
chÊt t¶i nhiÖt thø cÊp hoÆc lo¹i trõ hiÖn t­îng t¹o b¨ng trªn bÒ mÆt cña thiÕt bÞ t¸i sö dông nhiÖt.
40
                                   namphong@live.com TCVN 5687:2010

   HÖ thèng cÊp nhiÖt (l¹nh) dù phßng ®i kÌm víi hÖ thèng t¸i sö dông NLTC lÊy tõ c¸c hÖ thèng
TG hay hÖ thèng c«ng nghÖ cã thÓ ®­îc ¸p dông mét khi cã ®ñ c¬ së luËn chøng kinh tÕ -kü thuËt.


9 CÊp ®iÖn vµ tù ®éng hãa

  Nguån ®iÖn cÊp cho c¸c hÖ thèng TG-§HKK ph¶i ®­îc xÕp lo¹i ngang cÊp víi hÖ thèng cÊp
®iÖn cho m¹ng c«ng nghÖ vµ m¹ng kü thuËt cña c«ng tr×nh.

Nguån ®iÖn cÊp cho TG sù cè vµ cÊp cho hÖ b¶o vÖ chèng khãi, trõ hÖ thèng hót th¶i khãi sau khi x¶y
ra ch¸y (xem 6.14), cÇn ®­îc xÕp vµo cÊp 1. Trong tr­êng hîp kh«ng thÓ thùc hiÖn cÊp ®iÖn cho c¸c
hé tiªu thô cÊp 1 lÊy tõ hai nguån ®iÖn kh«ng phô thuéc, th× cho phÐp thùc hiÖn kh©u cÊp ®iÖn lÊy tõ
hai m¸y biÕn thÕ kh¸c nhau cña mét tr¹m biÕn thÕ chøa hai biÕn thÕ, hoÆc lÊy tõ hai tr¹m biÕn thÕ liÒn
kÒ - lo¹i mçi tr¹m cã mét m¸y biÕn thÕ. Trong tr­êng hîp nµy tr¹m ph¶i ®­îc ®Êu víi hai ®­êng cÊp
®iÖn kh¸c nhau, ®Æt trªn c¸c tuyÕn kh¸c nhau vµ ph¶i cã thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch dù phßng tù ®éng,
th­êng n»m ë phÝa h¹ thÕ.

  Trong c¸c nhµ vµ c«ng tr×nh cã hÖ thèng b¶o vÖ th¶i khãi, nªn trang bÞ hÖ thèng tÝn hiÖu b¸o
ch¸y tù ®éng.

  §èi víi c¸c c«ng tr×nh vµ c¸c nhµ cã trang bÞ hÖ thèng ch÷a ch¸y tù ®éng hay hÖ thèng tÝn hiÖu
b¸o ch¸y tù ®éng, th× nhÊt thiÕt ph¶i thiÕt kÕ hÖ khãa liªn ®éng (trõ nguån cÊp ®iÖn cho thiÕt bÞ
®Êu nèi vµo m¹ng chiÕu s¸ng mét pha) cho c¸c hÖ thèng TG-§HKK còng nh­ c¸c hÖ thèng b¶o vÖ
chèng khãi víi c¸c hÖ thèng nµy nh»m môc ®Ých:

a) C¾t nguån ®iÖn cÊp cho c¸c hÖ thèng TG-§HKK khi x¶y ra ch¸y, trõ hÖ thèng cÊp giã vµo khoang
®Öm cña c¸c phßng s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ cÊp A vµ B;

b) Khëi ®éng hÖ thèng cÊp giã sù cè chèng khãi (trõ c¸c hÖ thèng nªu trong 6.14);

c) Më c¸c van th¶i khãi trong phßng hay trong vïng cã khãi, n¬i ®ang x¶y ra ch¸y, còng nh­ trong
hµnh lang cña tÇng x¶y ra ch¸y vµ ®ãng c¸c van ng¨n löa (xem 5.12.1).

C¸c van khãi vµ van ng¨n löa, cöa th«ng giã, c¸c c¬ cÊu ®ãng më trªn giÕng tho¸t khãi, ®ãng më cöa
th«ng giã, cöa sæ... cã vai trß b¶o vÖ chèng khãi ph¶i cã c¬ cÊu ®iÒu khiÓn tù ®éng, ®iÒu khiÓn tõ xa vµ
®iÒu khiÓn b»ng tay (ngay t¹i vÞ trÝ bè trÝ thiÕt bÞ).
Chó thÝch:
1) Nhu cÇu c¾t toµn bé hay mét phÇn c¸c hÖ thèng TG-§HKK ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh theo yªu cÇu c«ng nghÖ;
2) §èi víi c¸c phßng chØ cã hÖ thèng tÝn hiÖu b¸o ch¸y do ng­êi ®iÒu khiÓn, th× cÇn trang bÞ thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tõ
xa ®Ó dõng c¸c hÖ thèng TG-§HKK phôc vô cho c¸c kh«ng gian nµy, ®ång thêi khëi ®éng hÖ cÊp giã b¶o vÖ
chèng khãi.

  Nh÷ng phßng cã hÖ thèng tÝn hiÖu b¸o ch¸y tù ®éng ph¶i ®­îc trang bÞ hÖ ®iÒu khiÓn ng¾t
m¹ch tõ xa vµ ®­îc bè trÝ bªn ngoµi c¸c phßng do hÖ thèng nµy phôc vô.                                                         41
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

Khi cã yªu cÇu c¾t ®ång thêi toµn bé c¸c hÖ thèng TG-§HKK trong c¸c gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy
hiÓm ch¸y næ A vµ B th× c¬ cÊu ®iÒu khiÓn tõ xa ph¶i ®­îc bè trÝ bªn ngoµi nhµ.

§èi víi gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ B cho phÐp cÊu t¹o hÖ ®iÒu khiÓn ng¾t hÖ thèng
TG-§HKK tõ xa cho tõng vïng cã diÖn tÝch kh«ng nhá h¬n 2500 m2.

   ThiÕt bÞ, ®­êng èng b»ng kim lo¹i vµ èng giã cña hÖ thèng TG-§HKK trong c¸c gian s¶n xuÊt
cÊp A vµ B, còng nh­ c¸c hÖ thèng hót côc bé th¶i hçn hîp nguy hiÓm næ, ph¶i ®­îc nèi ®Êt theo
®óng yªu cÇu cña quy ®Þnh l¾p r¸p ®iÖn.

   Møc ®é ®iÒu khiÓn tù ®éng vµ khèng chÕ trong hÖ thèng cÇn ph¶i ®­îc lùa chän tïy thuéc vµo
yªu cÇu c«ng nghÖ vµ tÝnh hîp lý vÒ mÆt kinh tÕ.

   C¸c th«ng sè cña chÊt t¶i nhiÖt (l¹nh) vµ cña kh«ng khÝ ph¶i ®­îc khèng chÕ trong c¸c hÖ
thèng sau:

a) M¹ng cÊp nhiÖt néi bé: nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt chÊt mang nhiÖt trªn tuyÕn èng cÊp vµ èng håi t¹i gian
m¸y thiÕt bÞ th«ng giã; nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt trªn ®Çu ra cña thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt;

b) S­ëi b»ng kh«ng khÝ nãng vµ th«ng giã cÊp vµo nhµ: nhiÖt ®é kh«ng khÝ cÊp vµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ
trong c¸c phßng chuÈn (theo yªu cÇu cña c«ng nghÖ);

c) Hoa sen kh«ng khÝ: nhiÖt ®é kh«ng khÝ cÊp vµo;

d) §HKK: nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ ngoµi nhµ, kh«ng khÝ tuÇn hoµn, kh«ng khÝ cÊp vµo nhµ, sau buång
phun hay sau giµn lµm l¹nh, kh«ng khÝ trong phßng, ®é Èm t­¬ng ®èi cña kh«ng khÝ (trong tr­êng hîp
th«ng sè nµy cÇn ®­îc khèng chÕ);

e) CÊp l¹nh: nhiÖt ®é chÊt t¶i l¹nh tr­íc vµ sau mçi mét thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt hoÆc c¬ cÊu hßa trén chÊt
mang l¹nh, ¸p suÊt cña chÊt mang l¹nh trong tuyÕn èng chung;

f) TG-§HKK bao gåm c¶ bé läc, phßng ¸p suÊt tÜnh, thiÕt bÞ t¸i sö dông nhiÖt: ¸p suÊt vµ ®é chªnh lÖch
¸p (theo yªu cÇu c«ng nghÖ hay yªu cÇu vÒ thiÕt bÞ còng nh­ yªu cÇu cña vËn hµnh).

   Dông cô kiÓm tra ®o ®¹c tõ xa cÇn ®­îc sö dông ®Ó ®o c¸c th«ng sè chñ yÕu; c¸c th«ng sè
cßn l¹i nªn ®o ®¹c b»ng c¸c dông cô ®o l­êng t¹i chç (dông cô l¾p t¹i chç hay dông cô cÇm tay).

Khi cã nhiÒu hÖ thèng cïng ®­îc ®Æt trong mét gian m¸y th× nªn bè trÝ mét dông cô ®o nhiÖt ®é vµ ®o
¸p suÊt trªn èng cÊp nhiÖt (l¹nh) chung vµ t¹i c¸c ®iÓm ®o riªng rÏ trªn c¸c ®Çu ra cña nh÷ng hé tiªu
thô nhiÖt.

   CÇn bè trÝ tÝn hiÖu vÒ t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ: “Ch¹y”, “Dõng”, “Sù cè”... cña:

a) HÖ thèng TG-§HKK phôc vô cho phßng kh«ng ®­îc th«ng giã tù nhiªn cña nhµ c«ng nghiÖp, nhµ
hµnh chÝnh-sinh ho¹t vµ nhµ c«ng céng;

b) HÖ thèng hót côc bé c¸c chÊt ®éc h¹i lo¹i 1 vµ 2 vµ c¸c hçn hîp g©y ch¸y næ;

c) HÖ thèng th«ng giã hót th¶i chung trong c¸c gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B;

42
                                  namphong@live.com TCVN 5687:2010

d) HÖ thèng th«ng giã hót cña kho chøa vËt liÖu thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B, n¬i mµ th«ng sè
vi khÝ hËu nÕu kh«ng ®¶m b¶o cã thÓ g©y ra sù cè.

Chó thÝch: C¸c yªu cÇu ®èi víi kh«ng gian kh«ng ®­îc th«ng giã tù nhiªn kh«ng ¸p dông cho c¸c phßng vÖ
sinh, phßng nghØ hót thuèc, phßng gi÷ ¸o quÇn... vµ c¸c lo¹i phßng t­¬ng tù.

  ViÖc ®o ®¹c, kiÓm tra vµ ®iÒu khiÓn tõ xa c¸c th«ng sè chÝnh trong hÖ thèng TG -§HKK ph¶i
®­îc thùc hiÖn theo yªu cÇu c«ng nghÖ.

  HÖ ®iÒu khiÓn tù ®éng c¸c th«ng sè cÇn ph¶i thùc hiÖn ®èi víi:

a) HÖ thèng TG thæi vµo vµ hót ra ho¹t ®éng víi l­u l­îng biÕn ®æi hay víi tû lÖ hßa trén gi÷a kh«ng khÝ
ngoµi nhµ vµ kh«ng khÝ tuÇn hoµn biÕn ®æi;

b) HÖ thèng TG thæi vµo (nÕu cã ®ñ luËn cø);

c) HÖ thèng §HKK;

d) HÖ cÊp l¹nh.

chó thÝch: §èi víi nhµ c«ng céng, nhµ hµnh chÝnh-sinh ho¹t vµ nhµ s¶n xuÊt nªn thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu khiÓn
lËp tr×nh hãa, nh»m ®¶m b¶o tiÕt kiÖm n¨ng l­îng nhiÖt vµ l¹nh.

   §Çu ®o th«ng sè m«i tr­êng nªn ®Æt t¹i nh÷ng ®iÓm mang tÝnh ®Æc tr­ng cña phßng hay cña
vïng lµm viÖc, ë n¬i mµ ®Çu ®o kh«ng chÞu ¶nh h­ëng cña nh÷ng bÒ mÆt nãng hay l¹nh hoÆc c¸c
dßng khÝ l­u th«ng. Cã thÓ bè trÝ ®Çu ®o trong èng dÉn giã tuÇn hoµn hay giã th¶i, nÕu th«ng sè
kh«ng khÝ trong ®ã kh«ng sai lÖch so víi th«ng sè kh«ng khÝ trong phßng hoÆc sai lÖch víi mét ®¹ i
l­îng kh«ng ®æi.

   HÖ khãa liªn ®éng tù ®éng cÇn bè trÝ ®Ó:

a) §ãng hay më van kh«ng khÝ ngoµi trêi khi t¾t hay khëi ®éng qu¹t;

b) §ãng hay më c¸c van cña hÖ thèng TG cã liªn kÕt víi nhau b»ng ®­êng èng dÉn giã ®Ó thay thÕ
mét phÇn cña hÖ thèng khi phÇn kh¸c gÆp sù cè kü thuËt;

c) §ãng c¸c van trªn ®­êng èng dÉn giã (xem 6.14) cho c¸c phßng ®­îc trang bÞ hÖ thèng cøu háa
b»ng khÝ sau khi hÖ thèng TG cña c¸c phßng nµy ®­îc t¾t;

d) Khëi ®éng thiÕt bÞ dù phßng khi thiÕt bÞ chÝnh gËp sù cè;

e) Më vµ ®ãng nguån cÊp chÊt t¶i nhiÖt khi khëi ®éng hay t¾t c¸c thiÕt bÞ xö lý kh«ng khÝ;

f) Khëi ®éng hÖ thèng TG sù cè khi trong vïng lµm viÖc xuÊt hiÖn chÊt ®éc h¹i víi nång ®é v­ît nång
®é cho phÐp, hoÆc khi nång ®é chÊt ch¸y trong kh«ng gian v­ît qu¸ 10% giíi h¹n d­íi ph¸t löa cña
hçn hîp ga, bôi, khÝ.

   HÖ khãa liªn ®éng tù ®éng cña qu¹t giã thuéc c¸c hÖ thèng TG hót th¶i côc bé vµ hót th¶i
chung nªu trong 5.2.12 vµ 5.2.13, nÕu kh«ng l¾p qu¹t dù phßng, ®Êu nèi víi thiÕt bÞ c«ng nghÖ


                                                    43
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

ph¶i ®¶m b¶o dõng thiÕt bÞ khi qu¹t bÞ sù cè ngõng ho¹t ®éng, cßn nÕu kh«ng dõng ®­îc thiÕt bÞ
c«ng nghÖ th× ph¶i ph¸t tÝn hiÖu b¸o ®éng.

   §èi víi c¸c hÖ thèng cã l­u l­îng hßa trén giã ngoµi vµ giã tuÇn hoµn biÕn ®æi cÇn l¾p khãa
liªn ®éng nh»m ®¶m b¶o lu«n lu«n cã l­u l­îng giã ngoµi tèi thiÓu.

   §èi víi hÖ thèng TG hót cã läc bôi qua c¸c bé läc ­ít cÇn bè trÝ hÖ liªn ®éng gi÷a qu¹t víi hÖ
thèng cÊp n­íc cho bé läc ­ít ®Ó ®¶m b¶o:

a) Khëi ®éng hÖ cÊp n­íc khi qu¹t ch¹y;

b) Dõng qu¹t khi ngõng cÊp n­íc hoÆc khi mùc n­íc trong bé läc bÞ sôt;

c) Kh«ng thÓ khëi ®éng ®­îc qu¹t khi kh«ng cã n­íc hoÆc khi møc n­íc trong bé läc thÊp h¬n møc
n­íc quy ®Þnh.

   ViÖc khëi ®éng mµn giã ph¶i liªn ®éng víi kh©u ®ãng më cæng, cöa ra vµo hoÆc lç cöa cña
d©y chuyÒn c«ng nghÖ. ViÖc c¾t mµn giã còng ph¶i ®­îc thùc hiÖn liªn ®éng khi ®ãng cæng, ®ãng
cöa hay ®ãng lç cöa cña d©y chuyÒn c«ng nghÖ vµ khi chÕ ®é nhiÖt bªn trong c«ng tr×nh ®­îc
phôc håi.

   Kh©u qu¶n lý c¸c hÖ thèng TG-§HKK trong c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông, nhµ ë vµ
nhµ hµnh chÝnh-sinh ho¹t ph¶i ®­îc tæ chøc ®ång thêi víi kh©u qu¶n lý toµn nhµ, trong ®ã cã hÖ
thèng qu¶n lý c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ hay thiÕt bÞ kü thuËt.

   §é chÝnh x¸c duy tr× ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu bªn trong c«ng tr×nh cã §HKK (khi kh«ng cã nh÷ng
yªu cÇu ®Æc biÖt) ®­îc quy ®Þnh nh­ sau:

a) Cho §HKK cÊp 1 vµ 2 lµ  1 oC vµ  7 % ®é Èm t­¬ng ®èi;

b) Cho §HKK côc bé hoÆc c¸c giµn ®iÒu hßa vi chØnh bæ sung cã ®Çu c¶m biÕn riªng th× lÊy b»ng
 2 oC.


10 C¸c gi¶i ph¸p cÊu t¹o kiÕn tróc cã liªn quan

   C¸c lç më hoÆc cöa sæ nhµ c«ng nghiÖp dïng vµo môc ®Ých th«ng giã tù nhiªn trong mïa
nãng cÇn ®­îc bè trÝ ë ®é cao kh«ng lín h¬n 1,8 m c¸ch sµn nhµ hay sµn c«ng t¸c, tÝnh tíi cèt
®¸y cña lç cöa. §èi víi vïng cã thêi kú l¹nh nªn dù kiÕn c¸c biÖn ph¸p ng¨n ¶nh h­ëng trùc tiÕp
cña giã l¹nh ®èi víi c¸c vÞ trÝ lµm viÖc gÇn c¸c cöa khi tæ chøc th«ng giã tù nhiªn.

Trong nhµ ë, nhµ c«ng céng hay nhµ hµnh chÝnh-sinh ho¹t nªn bè trÝ c¸c lo¹i cöa, cöa sæ cã thÓ më
®­îc ®Ó phôc vô cho môc ®Ých lÊy giã ngoµi cho c«ng tr×nh.

   §èi víi c¸c lç cöa, cöa nan chíp, cöa cã c¸nh cña nhµ c«ng nghiÖp, nhµ c«ng céng n»m ë ®é
cao tõ 2,2 m trë lªn cÇn cã c¬ cÊu ®ãng më ®iÒu khiÓn b»ng tay hay ®iÒu khiÓn tõ xa ®­îc bè trÝ
44
                              namphong@live.com TCVN 5687:2010

trong vïng lµm viÖc, cßn trong tr­êng hîp dïng cho môc ®Ých tho¸t khãi khi cã ch¸y th × c¬ cÊu
nµy ph¶i ®­îc bè trÝ bªn ngoµi nhµ.

   Sµn c«ng t¸c vµ thang cè ®Þnh dïng ®Ó l¾p ®Æt, vËn hµnh, söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ, c¬ cÊu m¸y
n»m ë ®é cao tõ 1,8 m trë lªn c¸ch sµn hay c¸ch mÆt ®Êt ph¶i ®­îc thiÕt kÕ theo ®óng nh÷ng yªu
cÇu kü thuËt an toµn.

Phô kiÖn èng, qu¹t giã còng nh­ m¸y §HKK côc bé cã thÓ ®­îc söa ch÷a th¸o l¾p hay phôc vô tõ
nh÷ng c¬ cÊu di ®éng víi ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu cña kü thuËt an toµn.

   §Ó söa ch÷a vµ phôc vô cho c¸c hÖ thèng TG - §HKK, m¸y l¹nh cÇn ph¶i cã cÊu t¹o kiÕn
tróc thÝch hîp ®Ó l¾p ®Æt thiÕt bÞ n©ng cÈu nh­ quy ®Þnh trong 5.11.10.

   KÕt cÊu bao che cña gian m¸y thiÕt bÞ th«ng giã bè trÝ bªn ngoµi t­êng ng¨n löa (xem 5.11.4)
cÇn ®­îc cÊu t¹o víi giíi h¹n chÞu löa 0,75 h, cßn kÕt cÊu cña cöa ®i  giíi h¹n chÞu löa 0,6 h.

   §Ó thi c«ng vµ th¸o l¾p c¸c thiÕt bÞ th«ng giã vµ thiÕt bÞ l¹nh (hoÆc ®Ó thay thÕ chóng khi cÇn
thiÕt) cÇn ph¶i dù phßng kho¶ng c¸ch thao t¸c.


11 CÊp tho¸t n­íc

   N­íc cÊp cho buång phun, giµn phun Èm, phun Èm bæ sung cïng c¸c c¬ cÊu xö lý kh«ng khÝ
kh¸c ph¶i lµ n­íc cã chÊt l­îng theo tiªu chuÈn n­íc ¨n uèng.

   N­íc tuÇn hoµn trong buång phun, cũng nh­ trong c¸c thiÕt bÞ kh¸c thuéc hÖ thèng TG-
§HKK ph¶i ®­îc läc s¹ch. Khi cã yªu cÇu vÖ sinh cao h¬n th× cßn cÇn ph¶i tiÕn hµnh thªm kh©u
läc vi khuÈn.

   N­íc c«ng nghiÖp cã thÓ ®­îc sö dông cho bé läc ­ít cña hÖ thèng hót bôi (trõ tr­êng hîp
kh«ng khÝ läc xong dïng ®Ó tuÇn hoµn) hoÆc ®Ó thau röa thiÕt bÞ cÊp giã vµ thiÕt bÞ sö dông nhiÖt.

   CÇn ph¶i cÊu t¹o ®­êng èng x¶ n­íc vµo hÖ thèng tho¸t n­íc ®Ó x¶ n­íc tõ thiÕt bÞ xö lý
kh«ng khÝ vµ ®Ó tho¸t n­íc ng­ng.

   ChÊt l­îng n­íc (®é cøng, ®é pH, hµm l­îng cÆn...) dïng vµo môc ®Ých lµm nguéi thiÕt bÞ
l¹nh cÇn ®­îc ®¶m b¶o theo ®iÒu kiÖn kü thuËt cho m¸y l¹nh.
                                                  45
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp


                         Phô lôc A
                         (Quy ®Þnh)
            Th«ng sè tÝnh to¸n cña kh«ng khÝ bªn trong nhµ
         dïng ®Ó thiÕt kÕ §HKK ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn tiÖn nghi nhiÖt

                          B¶ng A.1

                        Mïa ®«ng                  Mïa hÌ
 Thø     Tr¹ng th¸i      NhiÖt     §é Èm    VËn tèc    NhiÖt     §é Èm    VËn tèc
  tù     lao ®éng       ®é     t­¬ng ®èi    giã     ®é     t­¬ng ®èi    giã
                  t, oC     ,%     v , m/s    t, oC     , %     v , m/s
                 tõ 22     tõ 70    tõ 0,1     tõ 25    tõ 70     tõ 0,5
   1  NghØ ng¬i tÜnh t¹i
                 ®Õn 24    ®Õn 60    ®Õn 0,2    ®Õn 28    ®Õn 60    ®Õn 0,6
                  tõ 21     tõ 70     tõ 0,4    tõ 23    tõ 70     tõ 0,8
   2              ®Õn 23    ®Õn 60    ®Õn 0,5    ®Õn 26    ®Õn 60    ®Õn 1,0
      Lao ®éng nhÑ
   3               tõ 20     tõ 70     tõ 0,8    tõ 22     tõ 70     tõ 1,2
      Lao ®éng võa
                 ®Õn 22    ®Õn 60    ®Õn 1,0    ®Õn 25    ®Õn 60    ®Õn 1,5
   4               tõ 18     tõ 70     tõ 1,2    tõ 20     tõ 70     tõ 2,0
      Lao ®éng nÆng
                 ®Õn 20    ®Õn 60    ®Õn 1,5    ®Õn 23    ®Õn 60    ®Õn 2,5
Chó thÝch:

1) Mçi tr¹ng th¸i lao ®éng øng víi mét l­îng nhiÖt chuyÓn hãa bªn trong c¬ thÓ – gäi lµ l­îng nhiÖt metabolism
QM. Theo nhiÒu nguån tµi liÖu ®· c«ng bè trªn thÕ giíi, l­îng nhiÖt metabolism QM ®­îc nªu trong B¶ng A. 2.

                          B¶ng A.2


        Tr¹ng th¸i lao ®éng     TrÞ sè Metabolism Q M    TrÞ sè Q M trung b×nh
                           W              W

         NghØ ng¬i tÜnh t¹i         100            90

          Lao ®éng nhÑ        tõ 140 ®Õn 175          160

          Lao ®éng võa        tõ 175 ®Õn 300          240

          Lao ®éng nÆng           300            3502) Víi c¸c giíi h¹n cña c¸c th«ng sè vi khÝ hËu cho ë B¶ng A.1 vµ c¸c trÞ sè metabolism QM cho ë B¶ng A.2, nÕu
nhËn nhiÖt ®é bÒ mÆt bøc x¹ (nhiÖt ®é mÆt trong cña t­êng, m¸i...) vÒ mïa ®«ng lµ 12 oC vµ vÒ mïa hÌ lµ 33 oC, ta
sÏ tÝnh ®­îc chØ sè g¸nh nÆng nhiÖt (Heat Stress Index) HSI cña Belding-Hatch dao ®éng trong kho¶ng  10.

C¸c gi¸ trÞ HSI trong ph¹m vi 0 10 ®èi víi c¬ thÓ ng­êi ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu nhiÖt ®íi nãng Èm cã thÓ
xem lµ ®¹t yªu cÇu, cô thÓ h¬n lµ trÞ sè HSI n»m trong giíi h¹n trªn cho c¶m gi¸c nhiÖt b×nh th­êng, kh«ng hoÆc Ýt
cã c¨ng th¼ng vÒ nhiÖt.
Khi nhiÖt ®é bÒ mÆt thÊp h¬n, cã thÓ gi¶m bít vËn tèc giã vµ ng­îc l¹i, nÕu nhiÖt ®é bÒ mÆt t¨ng cao th× cÇn t¨ng
thªm vËn tèc giã, nh­ng kh«ng nªn v­ît qu¸ 2,5 m/s ®èi víi nhµ d©n dông vµ 3,5 m/s ®èi víi nhµ c«ng nghiÖp
(xem 4.1.3).
Sau ®©y lµ mét vµi kÕt qu¶ tÝnh to¸n cô thÓ:


46
                                  namphong@live.com TCVN 5687:2010

VÝ dô 1: ë tr¹ng th¸i nghØ ng¬i tÜnh t¹i (®äc b¸o, ®äc s¸ch, lµm viÖc bµn giÊy ....) QM = 86 kcal/h = 100W; vÒ mïa
hÌ nÕu chän tK= 28 oC , K=60 % vµ v= 0,3 m/s ta sÏ cã HSI=18,33  kh«ng ®¹t yªu cÇu, kh¸ nãng. NÕu t¨ng
vËn tèc giã ®Õn v=0,5 m/s th× HSI = 9,81  10  tèt.

VÝ dô 2: Khi lao ®éng nÆng QM = 300 kcal/h  350 W, còng vÒ mïa hÌ nÕu chän tK= 20 oC, K=60 % vµ v= 1,5 m/s
th× HSI= 13,57  cã c¨ng th¼ng vÒ nhiÖt, tøc h¬i nãng. Khi t¨ng vËn tèc giã lªn v= 2 m/s th× HSI = 9,2  10  tèt.

ë 2 vÝ dô trªn ®Òu nhËn nhiÖt ®é bÒ mÆt bøc x¹ tR = 28 oC .

3) Khi kh«ng cã nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt, ®é chÝnh x¸c duy tr× ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu tiÖn nghi cÇn ®¶m b¶o møc sai
lÖch vÒ nhiÖt ®é lµ t = 1 oC vµ sai lÖch vÒ ®é Èm t­¬ng ®èi lµ  =  7 %;

4) §é chÝnh x¸c duy tr× nhiÖt ®é tiÖn nghi khi sö dông m¸y §HKK côc bé hoÆc bé hßa trén côc bé cã ®Çu c¶m
nhiÖt t¸c ®éng trùc tiÕp th× cho phÐp gi÷ ë møc  2 oC.

§èi víi mét sè c«ng tr×nh cã c«ng dông ®Æc biÖt, còng nh­ c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ®ßi hái ph¶i ®­îc tiÕn hµnh
trong m«i tr­êng cã nhiÖt ®é, ®é Èm nhÊt ®Þnh, ta cã thÓ tham kh¶o c¸c sè liÖu nªu trong B¶ng A.3.
        B¶ng A.3- TSTT hîp lý cña kh«ng khÝ bªn trong nhµ phôc vô cho yªu cÇu
                  ho¹t ®éng nghÒ nghiÖp vµ c«ng nghÖ

  Thø                        NhiÖt ®é t,    §é Èm t­¬ng ®èi     VËn tèc giã
      Lo¹i c«ng tr×nh hoÆc c«ng nghÖ
  tù                          o
                              C          ,%        v, m/s
   1  Phßng mæ bÖnh viÖn             tõ 20 ®Õn 25     tõ 50 ®Õn 60
  2   Th­ viÖn, kho s¸ch             tõ 20 ®Õn 28     tõ 50 ®Õn 60
  3   Phßng tr­ng bµy viÖn b¶o tµng       tõ 20 ®Õn 26     tõ 50 ®Õn 60
     (hiÖn vËt b»ng gç, giÊy, da, ®å vËt
     d¸n keo)
  4   Nhµ m¸y in
       - In nhiÒu mµu             tõ 24 ®Õn 26     tõ 50 ®Õn 55
       - In th­êng              tõ 24 ®Õn 26     tõ 55 ®Õn 60
  5   C«ng nghÖ phim ¶nh
       - Tr¸ng phim              tõ 20 ®Õn 24      60  5
       - Hong kh« phim             tõ 22 ®Õn 26      60  5
       - Kho giÊy ¶nh, thuèc ¶nh        tõ 20 ®Õn 27     tõ 40 ®Õn 50
  6   Nhµ m¸y sîi dÖt
       - Ph©n x­ëng ch¶i sîi          tõ 22 ®Õn 28     tõ 55 ®Õn 50     tõ 1 ®Õn 1,3
       - Ph©n x­ëng kÐo sîi          tõ 24 ®Õn 28     tõ 60 ®Õn 50
       - Ph©n x­ëng dÖt            tõ 22 ®Õn 28     tõ 75 ®Õn 70
  7   C«ng nghiÖp t¬ nh©n t¹o (kapron)
       - Ph©n x­ëng kÐo sîi          tõ 24 ®Õn 26       60    5
       - Ph©n x­ëng cuén sîi          tõ 18 ®Õn 20       50    3
       - Ph©n x­ëng dÖt            tõ 24 ®Õn 26       55    5
       - Phßng thÝ nghiÖm c¬ lý sîi vµ     tõ 20 ®Õn 2       55    5
     v¶i
  8   Nhµ m¸y thuèc l¸
       - Kho thuèc l¸             tõ 20 ®Õn 26     tõ 75 ®Õn 80
       - Ph©n x­ëng sîi thuèc         tõ 20 ®Õn 26     tõ 70 ®Õn 75
       - Ph©n x­ëng cuèn ®iÕu         tõ 20 ®Õn 26     tõ 65 ®Õn 70
       - Buång lµm dÞu thuèc l¸         tõ 24 ®Õn 1     tõ 75 ®Õn 5

  9   Nhµ m¸y chÌ ®en
      - Gian vß chÌ              tõ 20 ®Õn 28     tõ 90 ®Õn 95
      - Gian lªn men              tõ 20 ®Õn 26     tõ 95 ®Õn 98
      - Gian sµng chän ®ãng bao        tõ 20 ®Õn 28     tõ 55 ®Õn 65
  10  C¬ khÝ chÝnh x¸c
      - Phßng æn ®Þnh nhiÖt           tõ 18 ®Õn 20      40  5
      - X­ëng nÊu thñy tinh quang häc        24  1       45  5
      - X­ëng mµi thÊu kÝnh            24  0,5       80  5
      - X­ëng chÕ t¹o thiÕt bÞ ®o ®iÖn     tõ 22 ®Õn 26     tõ 50 ®Õn 55
      - Phßng m¸y vi tÝnh            tõ 20 ®Õn 28     tõ 50 ®Õn 70

                                                        47
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

                       Phô lôc B
                       (Quy ®Þnh)
 Th«ng sè tÝnh to¸n bªn ngoµi cho ®iÒu hßa kh«ng khÝ theo sè giê kh«ng b¶o ®¶m,
            m (h/n¨m) hoÆc hÖ sè b¶o ®¶m K b®
                   §Þa ph­¬ng: Hµ Giang
                Theo sè liÖu khÝ t­îng 24 èp ®o/ngµy
           19 n¨m gåm 2 giai ®o¹n: n¨m 1981 vµ tõ 1983 ®Õn 2000
                        Mïa hÌ
                                        Pkq,
      m,            I,       t,   ,   t u,
           Kb®              o        o    mbar
     h/năm         kJ/kg /kcal/kg    C    %    C
                                       (mmHg)
       0    1,000   110,00 / 26,27    38,0   64,3   31,6
      35    0,996   94,76 / 22,63    37,0   55,1   28,8
      50    0,994   93,70 / 22,38    36,8   55,0   28,5
      100    0,989   91,64 / 21,89    36,0   56,1   28,1
      150    0,983   90,25 / 21,55    35,8   55,5   27,8  991,5
      200    0,977   89,31 / 21,33    35,6   55,3   27,6  (743,2)
      250    0,971   88,46 / 21,13    35,4   55,1   27,5
      300    0,966   87,74 / 20,95    35,3   54,9   27,3
      350    0,960   87,16 / 20,82    35,2   54,9   27,2
      400    0,954   86,59 / 20,68    35,1   54,8   27,1
      450    0,949   86,03 / 20,55    34,9   54,7   26,9
      500    0,943   85,62 / 20,45    34,8   54,7   26,9


                       Mïa ®«ng
                                        Pkq,
      m,            I,       t,   ,    t u,
           Kb®              o         o    mbar
     h/năm         kJ/kg /kcal/kg    C    %     C
                                       (mmHg)
       0    1,000   14,00 / 3,34     3,0   92,0   2,5
      35    0,996   23,54 / 5,62     8,0   91,4   7,3
      50    0,994   24,36 / 5,82     8,5   89,3   7,7
      100   0,989   26,59 / 6,35     9,6   89,3   8,7
      150   0,983   28,11 / 6,71    10,3   89,5   9,4
      200   0,977   29,36 / 7,01    10,8   90,0   9,9   996,4
      250   0,971   30,38 / 7,26    11,2   90,4   10,3  (746,8)
      300   0,966   31,17 / 7,44    11,5   90,3   10,7
      350   0,960   31,99 / 7,64    11,9   90,7   11,0
      400   0,954   32,62 / 7,79    12,2   90,3   11,3
      450   0,949   33,16 / 7,92    12,4   89,8   11,5
      500   0,943   33,74 / 8,06    12,7   89,8   11,7


48
                           namphong@live.com TCVN 5687:2010               §Þa ph­¬ng: Sapa
    Theo sè liÖu khÝ t­îng 24 èp ®o/ngµy; 17 n¨m tõ 1988 ®Õn 2004
                   Mïa hÌ
                                      Pkq,
 m,            I,         t,    ,   t u,
      Kb®                 o         o    mbar
h/năm         kJ/kg /kcal/kg      C     %    C
                                     (mmHg)
 0    1,000    82,00 / 19,58      29,0    67,5  23,9
 35    0,996    72,24 / 17,25      27,4    62,9  21,7
 50    0,994    71,33 / 17,04      27,3    62,4  21,5
100    0,989    69,33 / 16,56      26,9    61,5  21,0
150    0,983    67,99 / 16,24      26,7    60,7  20,7  839,5
200    0,977    67,19 / 16,05      26,5    60,6  20,5  (629,2)
250    0,971    66,36 / 15,85      26,4    60,0  20,3
300    0,966    65,71 / 15,69      26,2    59,7  20,1
350    0,960    65,19 / 15,57      26,1    59,7  20,0
400    0,954    64,68 / 15,45      26,0    59,5  19,8
450    0,949    64,17 / 15,33      25,9    59,2  19,7
500    0,943    63,79 / 15,23      25,8    59,0  19,6                 Mïa ®«ng
                                      Pkq,
 m,            I,          t,    ,   t u,
      Kb®                 o         o    mbar
h/năm         kJ/kg /kcal/kg       C     %    C
                                     (mmHg)
 0    1,000     6,00 / 1,43      -2,0    81,5  -3,1
 35    0,996    11,96 / 2,86      1,2    86,0  0,3
 50    0,994    12,19 / 2,91      1,7    81,4  0,4
 100   0,989    14,39 / 3,44      2,7    84,5  1,6
 150   0,983    15,75 / 3,76      3,3    85,6  2,3
 200   0,977    16,85 / 4,03      3,8    86,7  2,8   838,4
 250   0,971    18,23 / 4,35      4,2    90,9  3,5   (628,4)
 300   0,966    18,50 / 4,42      4,5    88,2  3,6
 350   0,960    19,33 / 4,62      4,8    89,4  4,0
 400   0,954    20,21 / 4,83      5,1    91,1  4,4
 450   0,949    20,69 / 4,94      5,4    90,3  4,7
 500   0,943    21,30 / 5,09      5,7    90,3  4,9
                                          49
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

                   §Þa ph­¬ng: Lai Ch©u
         Theo sè liÖu khÝ t­îng 24 èp ®o/ngµy; 20 n¨m : tõ 1983 ®Õn 2002
                       Mïa hÌ
                                         Pkq,
      m,             I,        t,   ,    t u,
           Kb®               o         o    mbar
     h/năm         kJ/kg /kcal/kg     C   %     C
                                        (mmHg)
       0    1,000    102,00 / 24,36   40,0   49,3   30,0
      35    0,996    90,97 / 21,73    38,1   46,9   27,8
      50    0,994    89,93 / 21,48    37,9   46,8   27,6
      100   0,989    88,00 / 21,02    37,4   46,8   27,2
      150   0,983    86,86 / 20,75    37,0   46,9   26,9    978,2
      200   0,977    85,85 / 20,50    36,8   46,8   26,7  (733,2)
      250   0,971    85,20 / 20,35    36,6   47,0   26,6
      300   0,966    84,53 / 20,19    36,4   47,0   26,4
      350   0,960    83,89 / 20,04    36,2   47,0   26,3
      400   0,954    83,42 / 19,92    36,1   47,1   26,2
      450   0,949    82,96 / 19,81    35,9   47,1   26,1
      500   0,943    82,49 / 19,70    35,8   47,1   26,0                       Mïa ®«ng
                                         Pkq,
      m,             I,        t,   ,    t u,
           Kb®               o         o    mbar
     h/năm         kJ/kg /kcal/kg     C   %     C
                                        (mmHg)
       0    1,000    16,00 / 3,82     4,0  92,7   3,5
      35    0,996    26,67 / 6,37     9,4  91,5   8,7
      50    0,994    27,98 / 6,68     9,9  92,3   9,2
      100   0,989    30,36 / 7,25    11,0   92,2   10,3
      150   0,983    31,63 / 7,55    11,6   90,9   10,8    988,5
      200   0,977    32,83 / 7,84    12,1   91,5   11,3  (740,9)
      250   0,971    33,52 / 8,01    12,5   90,2   11,6
      300   0,966    34,39 / 8,21    12,8   90,6   11,9
      350   0,960    35,10 / 8,38    13,1   90,4   12,2
      400   0,954    35,62 / 8,51    13,4   89,8   12,4
      450   0,949    36,29 / 8,67    13,6   90,4   12,6
      500   0,943    36,88 / 8,81    13,8   90,7   12,9
50
                          namphong@live.com TCVN 5687:2010

              §Þa ph­¬ng: L¹ng S¬n
    Theo sè liÖu khÝ t­îng 24 èp ®o/ngµy; 20 n¨m: tõ 1985 ®Õn 2004
                  Mïa hÌ
                                      Pkq,
 m,             I,        t,    ,   t u,
      Kb®               o         o     mbar
h/năm         kJ/kg /kcal/kg     C     %    C
                                     (mmHg)
 0     1,000   100,00 / 23,88    37,0    58,8  29,6
 35    0,996    89,92 / 21,48    35,4    55,8  27,6
 50    0,994    88,74 / 21,19    35,3    55,2  27,3
100    0,989    86,56 / 20,67    34,9    54,5  26,9
150    0,983    85,43 / 20,40    34,7    54,2  26,6   976,2
200    0,977    84,58 / 20,20    34,5    54,2  26,4   (731,7)
250    0,971    83,83 / 20,02    34,3    54,0  26,3
300    0,966    83,32 / 19,90    34,2    54,0  26,1
350    0,960    82,81 / 19,78    34,1    54,1  26,0
400    0,954    82,30 / 19,66    33,9    54,0  25,9
450    0,949    81,86 / 19,55    33,8    54,0  25,8
500    0,943    81,52 / 19,47    33,7    54,1  25,7                 Mïa ®«ng
                                      Pkq,
 m,             I,        t,    ,   t u,
      Kb®               o         o     mbar
h/năm         kJ/kg /kcal/kg     C     %    C
                                     (mmHg)
 0     1,000    10,00 / 2,39     0,0    100,0  0,0
 35    0,996    16,37 / 3,91     4,5    88,2  3,6
 50    0,994    17,32 / 4,14     5,0    88,3  4,1
100    0,989    19,34 / 4,62     6,1    87,1  5,2
150    0,983    20,81 / 4,97     6,8    88,1  5,9    980,5
200    0,977    21,80 / 5,21     7,3    87,5  6,4  (734,9)
250    0,971    22,61 / 5,40     7,7    87,8  6,7
300    0,966    23,28 / 5,56     8,1    87,3  7,1
350    0,960    23,85 / 5,70     8,4    86,9  7,3
400    0,954    24,44 / 5,84     8,7    87,1  7,6
450    0,949    24,96 / 5,96     8,9    86,8  7,8
500    0,943    25,42 / 6,07     9,2    86,2  8,0
                                          51
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

                   §Þa ph­¬ng: Yªn B¸i
         Theo sè liÖu khÝ t­îng 24 èp ®o/ngµy; 20 n¨m: tõ 1985 ®Õn 2004
                        Mïa hÌ
                                           Pkq,
      m,            I,        t,   ,    t u,
           Kb®               o         o      mbar
     h/năm        kJ/kg /kcal/kg     C    %     C
                                          (mmHg)
       0   1,000   106,00 / 25,32    39,0   57,3   31,0
      35   0,996   95,60 / 22,83    37,1   55,8   29,0
      50   0,994   94,72 / 22,62    36,9   55,7   28,8
      100   0,989   92,99 / 22,21    36,2   56,9   28,5
      150   0,983   91,78 / 21,92    35,8   57,4   28,3    999,3
      200   0,977   90,92 / 21,72    35,6   57,5   28,1    (749,0)
      250   0,971   90,06 / 21,51    35,4   57,3   27,9
      300   0,966   89,46 / 21,37    35,3   57,2   27,8
      350   0,960   88,88 / 21,23    35,2   57,2   27,7
      400   0,954   88,29 / 21,09    35,0   57,2   27,5
      450   0,949   87,80 / 20,97    34,8   57,4   27,4
      500   0,943   87,40 / 20,87    34,6   57,9   27,3                       Mïa ®«ng
                                           Pkq,
      m,            I,        t,   ,    t u,
           Kb®               o         o      mbar
     h/năm        kJ/kg /kcal/kg     C    %     C
                                          (mmHg)
       0   1,000   18,00 / 4,30     5,0   95,0    4,6
      35   0,996   25,75 / 6,15     9,0   92,8    8,4
      50   0,994   26,39 / 6,30     9,4   91,4    8,7
      100   0,989   28,39 / 6,78     10,3   91,7    9,6
      150   0,983   29,85 / 7,13     10,8   92,4   10,2    1004,6
      200   0,977   30,71 / 7,33     11,3   91,6   10,5    (753,0)
      250   0,971   31,57 / 7,54     11,7   91,5   10,9
      300   0,966   32,40 / 7,74     12,0   91,9   11,2
      350   0,960   32,87 / 7,85     12,3   90,5   11,4
      400   0,954   33,49 / 8,00     12,6   90,5   11,7
      450   0,949   34,11 / 8,15     12,8   90,7   11,9
      500   0,943   34,69 / 8,28     13,0   90,7   12,2
52
                         namphong@live.com TCVN 5687:2010

             §Þa ph­¬ng: Qu¶ng Ninh
    Theo sè liÖu khÝ t­îng 24 èp ®o/ngµy; 20 n¨m: tõ 1982 ®Õn 2001
                  Mïa hÌ
                                    Pkq,
 m,             I,       t,    ,   t u,
      Kb®               o         o    mbar
h/năm         kJ/kg /kcal/kg    C    %    C
                                   (mmHg)
 0     1,000   108,00 / 25,79   36,0    72,5  31,4
 35    0,996    93,71 / 22,38   34,6    65,0  28,7
 50    0,994    92,97 / 22,20   34,4    64,8  28,5
100    0,989    91,29 / 21,80   34,2    64,3  28,2
150    0,983    90,15 / 21,53   34,0    64,1  27,9  1001,3
200    0,977    89,51 / 21,38   33,7    64,6  27,8  (750,5)
250    0,971    88,94 / 21,24   33,4    65,2  27,7
300    0,966    88,35 / 21,10   33,2    65,9  27,6
350    0,960    87,85 / 20,98   33,0    66,1  27,5
400    0,954    87,50 / 20,90   32,9    66,0  27,4
450    0,949    87,14 / 20,81   32,9    65,9  27,3
500    0,943    86,78 / 20,73   32,8    65,8  27,2                 Mïa ®«ng
                                    Pkq,
 m,             I,       t,    ,   t u,
      Kb®               o         o    mbar
h/năm         kJ/kg /kcal/kg    C    %    C
                                   (mmHg)
 0     1,000    16,00 / 3,82     6,0   68,9  3,7
 35    0,996    22,72 / 5,43     8,4   83,0  7,1
 50    0,994    23,69 / 5,66     8,9   83,1  7,5
100    0,989    25,41 / 6,07     9,8   82,2  8,3
150    0,983    26,84 / 6,41    10,2    85,4  9,0   1015,0
200    0,977    27,95 / 6,67    10,7    85,5  9,4   (760,8)
250    0,971    28,86 / 6,89    11,1    85,9  9,8
300    0,966    29,59 / 7,07    11,5    85,6  10,2
350    0,960    30,32 / 7,24    11,8    85,7  10,5
400    0,954    31,00 / 7,40    12,0    85,9  10,8
450    0,949    31,60 / 7,55    12,3    85,8  11,0
500    0,943    32,21 / 7,69    12,6    85,8  11,3
                                        53
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

                    §Þa ph­¬ng: Hµ Néi
          Theo sè liÖu khÝ t­îng 24 èp ®o/ngµy; 20 n¨m: tõ 1971 ®Õn 1990
                         Mïa hÌ
                                         Pkq,
       m,            I,        t,   ,    t u,
           Kb®               o         o    mbar
      h/năm        kJ/kg /kcal/kg     C   %     C
                                        (mmHg)
       0    1,000   112,00 / 26,75    40,0  58,4   32,1
       35   0,996   95,53 / 22,82    37,8  53,4   29,1
       50   0,994   94,53 / 22,58    37,5  53,4   28,9
      100   0,989   92,73 / 22,15    36,7  54,8   28,5
      150   0,983   91,53 / 21,86    36,4  55,2   28,3   1004,2
      200   0,977   90,63 / 21,64    36,1  55,1   28,1   (752,7)
      250   0,971   89,86 / 21,46    35,9  55,4   27,9
      300   0,966   89,38 / 21,35    35,6  56,0   27,8
      350   0,960   88,89 / 21,23    35,4  56,6   27,7
      400   0,954   88,39 / 21,11    35,1  57,2   27,6
      450   0,949   87,92 / 21,00    34,9  57,4   27,5
      500   0,943   87,58 / 20,92    34,8  57,5   27,4                       Mïa ®«ng
                                         Pkq,
       m,            I,        t,   ,    t u,
           Kb®               o         o    mbar
      h/năm        kJ/kg /kcal/kg     C   %     C
                                        (mmHg)
       0    1,000    18,00 / 4,30     5,0  96,3   4,7
       35   0,996    23,02 / 5,50     8,6  83,4   7,2
       50   0,994    24,00 / 5,73     9,0  84,6   7,7
      100   0,989    25,66 / 6,13     9,6  85,8   8,5
      150   0,983    26,79 / 6,40    10,2  85,7   9,0   1018,9
      200   0,977    27,74 / 6,63    10,6  85,5   9,4   (763,7)
      250   0,971    28,57 / 6,82    11,0  85,5   9,7
      300   0,966    29,28 / 6,99    11,4  85,4   10,1
      350   0,960    29,98 / 7,16    11,7  85,5   10,4
      400   0,954    30,67 / 7,32    12,0  85,6   10,6
      450   0,949    31,27 / 7,47    12,2  85,5   10,9
      500   0,943    31,87 / 7,61    12,5  85,5   11,1
54
                          namphong@live.com TCVN 5687:2010            §Þa ph­¬ng: NghÖ An (Vinh)
          Theo sè liÖu khÝ t­îng 24 èp ®o/ngµy;
    20 n¨m gåm 2 giai ®o¹n: tõ 1979 ®Õn 1985 vµ tõ 1989 ®Õn 2001
                   Mïa hÌ
                                    Pkq,
 m,            I,        t,     ,   t u,
      Kb®               o         o    mbar
h/năm        kJ/kg /kcal/kg     C     %    C
                                   (mmHg)
 0    1,000   112,00 / 26,75    40,0    58,4  32,1
 35    0,996   94,55 / 22,58     38,4    50,3  28,9
 50    0,994   92,90 / 22,19     38,2    49,5  28,6
100    0,989   90,46 / 21,61     37,3    50,7  28,1
150    0,983   89,05 / 21,27     36,9    50,6  27,8  1004,6
200    0,977   87,96 / 21,01     36,7    50,4  27,5  (753,0)
250    0,971   87,37 / 20,87     36,5    50,7  27,4
300    0,966   86,76 / 20,72     36,3    50,7  27,3
350    0,960   86,14 / 20,57     36,1    50,7  27,1
400    0,954   85,74 / 20,48     36,0    51,0  27,1
450    0,949   85,41 / 20,40     35,9    51,1  27,0
500    0,943   85,08 / 20,32     35,7    51,3  26,9                 Mïa ®«ng
                                    Pkq,
 m,            I,         t,   ,   t u,
      Kb®               o         o    mbar
h/năm        kJ/kg /kcal/kg      C    %    C
                                   (mmHg)
 0    1,000    20,00 / 4,78     7,0    83,6  5,8
 35    0,996    27,76 / 6,63     10,1    91,5  9,4
 50    0,994    28,49 / 6,81     10,5    90,6  9,7
100    0,989    30,53 / 7,29     11,4    90,3  10,6
150    0,983    32,14 / 7,68     12,1    91,2  11,3  1018,1
200    0,977    33,15 / 7,92     12,6    90,3  11,7  (763,1)
250    0,971    34,32 / 8,20     13,0    91,3  12,1
300    0,966    35,00 / 8,36     13,3    90,2  12,4
350    0,960    35,78 / 8,55     13,6    90,4  12,7
400    0,954    36,57 / 8,73     13,9    90,8  13,0
450    0,949    37,20 / 8,88     14,2    90,5  13,3
500    0,943    37,82 / 9,03     14,4    90,4  13,5
                                         55
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

                    §Þa ph­¬ng: §µ N½ng
          Theo sè liÖu khÝ t­îng 24 èp ®o/ngµy; 20 n¨m: tõ 1985 ®Õn 2004
                       Mïa hÌ
                                         Pkq,
       m,             I,        t,   ,    t u,
            Kb®               o        o    mbar
      h/năm         kJ/kg /kcal/kg     C   %     C
                                        (mmHg)
       0    1,000    102,00 / 24,36    39,0  54,3   30,3
       35    0,996    91,51 / 21,86    37,6  50,5   28,3
       50    0,994    90,63 / 21,65    37,4  50,3   28,1
      100    0,989    89,05 / 21,27    37,0  50,4   27,8
      150    0,983    87,96 / 21,01    36,8  50,2   27,5
      200    0,977    87,43 / 20,88    36,5  50,6   27,4    1005,0
      250    0,971    86,88 / 20,75    36,4  50,7   27,3    (753,3)
      300    0,966    86,32 / 20,62    36,2  50,7   27,2
      350    0,960    85,87 / 20,51    36,0  51,1   27,1
      400    0,954    85,58 / 20,44    35,8  51,6   27,0
      450    0,949    85,27 / 20,37    35,6  52,0   27,0
      500    0,943    84,97 / 20,29    35,4  52,4   26,9                       Mïa ®«ng
                                         Pkq,
       m,             I,        t,   ,    t u,
            Kb®               o        o    mbar
      h/năm         kJ/kg /kcal/kg     C   %     C
                                        (mmHg)
       0    1,000    30,00 / 7,17    10,0  100,0  10,0
       35    0,996    41,39 / 9,89    15,6  91,1   14,7
       50    0,994    42,36 / 10,12    16,1  90,1   15,1
      100    0,989    44,56 / 10,64    16,8  90,9   15,9
      150    0,983    46,02 / 10,99    17,3  91,0   16,4    1007,7
      200    0,977    47,17 / 11,27    17,7  91,4   16,7    (755,3)
      250    0,971    48,18 / 11,51    18,0  91,4   17,1
      300    0,966    48,74 / 11,64    18,3  90,1   17,3
      350    0,960    49,37 / 11,79    18,6  89,4   17,5
      400    0,954    50,12 / 11,97    18,7  90,6   17,7
      450    0,949    50,82 / 12,14    18,9  91,6   17,9
      500    0,943    51,38 / 12,27    19,1  91,6   18,1
56
                         namphong@live.com TCVN 5687:2010

            §Þa ph­¬ng: Bu«n Ma Thuét
    Theo sè liÖu khÝ t­îng 24 èp ®o/ngµy; 20 n¨m: tõ 1981 ®Õn 2000
                   Mïa hÌ
                                    Pkq,
 m,            I,        t,   ,    t u,
      Kb®               o         o    mbar
h/năm        kJ/kg /kcal/kg     C    %     C
                                   (mmHg)
 0    1,000    98,00 / 23,41    37,0   55,8   28,9
 35   0,996    79,99 / 19,10    35,7   44,0   25,1
 50   0,994    79,68 / 19,03    35,5   44,4   25,1
100   0,989    78,54 / 18,76    35,1   44,5   24,8
150   0,983    77,80 / 18,58    34,8   44,8   24,6    955,8
200   0,977    77,39 / 18,48    34,6   45,4   24,5  (716,4)
250   0,971    76,96 / 18,38    34,4   45,7   24,4
300   0,966    76,52 / 18,28    34,2   45,9   24,3
350   0,960    76,09 / 18,17    34,0   46,1   24,2
400   0,954    75,83 / 18,11    33,9   46,3   24,2
450   0,949    75,61 / 18,06    33,7   46,5   24,1
500   0,943    75,39 / 18,01    33,6   46,7   24,1                  Mïa ®«ng
                                    Pkq,
 m,            I,        t,   ,    t u,
      Kb®               o         o    mbar
h/năm        kJ/kg /kcal/kg     C    %     C
                                   (mmHg)
 0    1,000    32,00 / 7,64     11,0   95,8   10,6
 35   0,996    40,54 / 9,68     14,7   92,1   13,9
 50   0,994    41,66 / 9,95     15,1   92,2   14,3
100   0,989    43,85 / 10,47    15,8   92,7   15,1
150   0,983    44,96 / 10,74    16,3   91,7   15,4    953,5
200   0,977    45,86 / 10,95    16,7   91,3   15,7  (714,7)
250   0,971    46,67 / 11,15    16,8   92,2   16,0
300   0,966    47,29 / 11,29    17,1   91,7   16,2
350   0,960    47,82 / 11,42    17,3   91,5   16,4
400   0,954    48,37 / 11,55    17,5   91,6   16,6
450   0,949    48,91 / 11,68    17,6   91,7   16,7
500   0,943    49,42 / 11,80    17,8   91,7   16,9
                                         57
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp                  §Þa ph­¬ng: Nha Trang
               Theo sè liÖu khÝ t­îng 24 èp ®o/ngµy;
         19 n¨m gåm 2 giai ®o¹n: tõ 1981 ®Õn 1987 vµ tõ 1989 ®Õn 2000
                        Mïa hÌ
                                        Pkq,
      m,            I,        t,   ,   t u,
           Kb®               o        o    mbar
     h/năm        kJ/kg /kcal/kg     C    %    C
                                       (mmHg)
       0   1,000   96,00 / 22,93    37,0   56,9  29,2
      35   0,996   89,27 / 21,32    35,2   57,8  27,8
      50   0,994   88,47 / 21,13    35,0   57,7  27,7
      100   0,989   87,14 / 20,81    34,9   57,1  27,4
      150   0,983   86,09 / 20,56    34,7   56,6  27,2    1006,4
      200   0,977   85,53 / 20,43    34,6   56,6  27,0    (754,3)
      250   0,971   85,01 / 20,30    34,5   56,5  26,9
      300   0,966   84,48 / 20,18    34,4   56,2  26,8
      350   0,960   83,98 / 20,06    34,3   56,0  26,7
      400   0,954   83,70 / 19,99    34,2   55,9  26,6
      450   0,949   83,42 / 19,92    34,2   55,9  26,6
      500   0,943   83,14 / 19,86    34,1   55,9  26,5                       Mïa ®«ng
                                        Pkq,
      m,            I,         t,  ,    t u,
           Kb®               o        o    mbar
     h/năm        kJ/kg /kcal/kg      C  %     C
                                       (mmHg)
       0   1,000    40,00 / 9,55    16,0   82,9  14,2
      35   0,996   47,74 / 11,40    18,7   84,3  16,9
      50   0,994   48,84 / 11,66    18,9   85,8  17,3
      100   0,989   50,86 / 12,15    19,5   86,3  17,9
      150   0,983   52,29 / 12,49    20,0   86,3  18,4    1006,2
      200   0,977   53,28 / 12,73    20,1   87,7  18,7    (754,2)
      250   0,971   54,13 / 12,93    20,3   88,0  19,0
      300   0,966   54,82 / 13,09    20,7   87,2  19,2
      350   0,960   55,49 / 13,25    21,0   86,5  19,4
      400   0,954   56,13 / 13,41    21,1   87,1  19,6
      450   0,949   56,61 / 13,52    21,2   87,7  19,7
      500   0,943   57,09 / 13,63    21,2   88,4  19,8
58
                         namphong@live.com TCVN 5687:2010

               §Þa ph­¬ng: §µ L¹t
    Theo sè liÖu khÝ t­îng 24 èp ®o/ngµy; 20 n¨m: tõ 1985 ®Õn 2004
                   Mïa hÌ
                                   Pkq,
 m,           I,        t,    ,    t u,
      Kb®              o         o    mbar
h/năm        kJ/kg /kcal/kg     C    %     C
                                  (mmHg)
 0    1,000   78,00 / 18,63     29,0   63,3   23,2
 35    0,996   66,88 / 15,97     27,5   56,0   20,5
 50    0,994   65,85 / 15,73     27,4   55,1   20,3
100    0,989   64,30 / 15,36     27,0   54,5   19,9
150    0,983   63,52 / 15,17     26,9   54,0   19,7
200    0,977   62,92 / 15,03     26,7   53,8   19,5   849,6
250    0,971   62,32 / 14,88     26,6   53,5   19,4   (636,8)
300    0,966   61,87 / 14,78     26,5   53,4   19,2
350    0,960   61,58 / 14,71     26,4   53,4   19,2
400    0,954   61,30 / 14,64     26,3   53,3   19,1
450    0,949   61,01 / 14,57     26,3   53,2   19,0
500    0,943   60,73 / 14,50     26,2   53,1   18,9                   Mïa ®«ng
                                   Pkq,
 m,           I,        t,    ,    t u,
      Kb®              o         o    mbar
h/năm        kJ/kg /kcal/kg     C    %     C
                                  (mmHg)
 0    1,000   20,00 / 4,78     6,0   80,3   4,4
 35    0,996   28,04 / 6,70     8,9   89,9   8,0
 50    0,994   28,69 / 6,85     9,3   88,4   8,2
100    0,989   30,94 / 7,39     10,1   89,9   9,2
150    0,983   32,31 / 7,72     10,6   90,2   9,7   846,5
200    0,977   33,64 / 8,03     11,0   91,4   10,2   (634,5)
250    0,971   34,37 / 8,21     11,4   90,9   10,5
300    0,966   35,18 / 8,40     11,6   91,5   10,8
350    0,960   35,95 / 8,59     11,8   92,1   11,1
400    0,954   36,53 / 8,72     12,1   92,1   11,3
450    0,949   36,92 / 8,82     12,3   91,5   11,4
500    0,943   37,33 / 8,92     12,5   91,1   11,6
                                        59
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

                  §Þa ph­¬ng: TP. Hå ChÝ Minh
          Theo sè liÖu khÝ t­îng 24 èp ®o/ngµy; 20 n¨m: tõ 1983 ®Õn 2002
                         Mïa hÌ
                                         Pkq,
       m,           I,        t,   ,    t u,
           Kb®              o         o    mbar
      h/năm        kJ/kg /kcal/kg     C    %     C
                                        (mmHg)
       0    1,000   112,00 / 26,75    38,0  67,0   32,2
       35   0,996   94,05 / 22,46     36,8  56,0   28,8
       50   0,994   91,43 / 21,84     36,6  54,2   28,3
      100   0,989   86,80 / 20,73     36,3  50,8   27,3
      150   0,983   85,38 / 20,39     36,1  50,1   27,0   1006,4
      200   0,977   84,50 / 20,18     36,0  49,9   26,8   (754,3)
      250   0,971   83,86 / 20,03     35,9  49,6   26,7
      300   0,966   83,54 / 19,95     35,8  49,6   26,6
      350   0,960   83,22 / 19,88     35,7  49,7   26,5
      400   0,954   82,90 / 19,80     35,6  49,7   26,5
      450   0,949   82,57 / 19,72     35,5  49,7   26,4
      500   0,943   82,24 / 19,64     35,4  49,6   26,3                        Mïa đông
                                         Pkq,
       m,           I,        t,   ,    t u,
           Kb®              o         o    mbar
      h/năm        kJ/kg /kcal/kg     C    %     C
                                        (mmHg)
       0    1,000   40,00 / 9,55     17,0  74,8   14,2
       35   0,996   50,98 / 12,18     19,6  86,1   18,0
       50   0,994   52,15 / 12,46     20,0  85,9   18,4
      100   0,989   54,54 / 13,03     20,5  88,4   19,1
      150   0,983   56,19 / 13,42     21,0  88,6   19,6
      200   0,977   57,25 / 13,67     21,3  88,5   19,9   1009,9
      250   0,971   57,89 / 13,83     21,6  88,0   20,1   (756,9)
      300   0,966   58,01 / 13,86     21,6  87,6   20,2
      350   0,960   58,03 / 13,86     21,7  87,1   20,2
      400   0,954   58,04 / 13,86    21,8   86,5   20,2
      450   0,949   58,05 / 13,86    21,9   86,0   20,2
      500   0,943   58,06 / 13,87    21,9   85,4   20,2
60
                          namphong@live.com TCVN 5687:2010               §Þa ph­¬ng: CÇn Th¬
Theo sè liÖu khÝ t­îng 24 èp ®o/ngµy;14 n¨m: tõ 1986 ®Õn 1997 vµ tõ 1999 ®Õn 2000
                    Mïa hÌ
                                    Pkq,
  m,           I,        t,    ,   t u,
       Kb®              o         o    mbar
 h/năm        kJ/kg /kcal/kg     C    %    C
                                   (mmHg)
   0   1,000   110,00 / 26,27    36,0   75,0  31,8
  35   0,996   91,88 / 21,94     34,9   62,2  28,4
  50   0,994   90,21 / 21,54     34,8   60,8  28,1
  100  0,989   87,73 / 20,95     34,5   59,4  27,5
  150  0,983   86,56 / 20,67     34,4   58,7  27,3   1008,2
  200  0,977   85,74 / 20,48     34,2   58,4  27,1   (755,7)
  250  0,971   85,26 / 20,36     34,1   58,4  27,0
  300  0,966   84,78 / 20,25     34,0   58,4  26,9
  350  0,960   84,32 / 20,14     33,9   58,1  26,8
  400  0,954   83,93 / 20,05     33,9   58,0  26,7
  450  0,949   83,72 / 19,99     33,8   58,0  26,7
  500  0,943   83,50 / 19,94     33,7   58,1  26,6                    Mïa đông
                                    Pkq,
  m,           I,        t,    ,   t u,
       Kb®              o         o    mbar
 h/năm        kJ/kg /kcal/kg     C    %    C
                                   (mmHg)
   0   1,000   42,00 / 10,03     17,0   80,8  14,9
  35   0,996   54,16 / 12,94     19,9   91,9  19,0
  50   0,994   55,04 / 13,15     20,2   91,4  19,2
  100  0,989   57,40 / 13,71     20,8   92,1  19,9
  150  0,983   58,01 / 13,85     21,1   91,6  20,1
                                   1005,2
  200  0,977   58,02 / 13,86     21,2   90,7  20,1   (753,4)
  250  0,971   58,03 / 13,86     21,3   89,8  20,1
  300  0,966   58,04 / 13,86     21,4   88,9  20,1
  350  0,960   58,05 / 13,86     21,5   88,1  20,1
  400  0,954   58,06 / 13,87     21,6   87,7  20,1
  450  0,949   58,07 / 13,87     21,6   87,4  20,1
  500  0,943   58,08 / 13,87     21,7   87,1  20,1
                                          61
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

                    §Þa ph­¬ng: Cµ Mau
          Theo sè liÖu khÝ t­îng 24 èp ®o/ngµy; 20 n¨m: tõ 1985 ®Õn 2004
                         Mïa hÌ
                                         Pkq,
       m,           I,        t,   ,    t u,
           Kb®              o         o    mbar
      h/năm        kJ/kg /kcal/kg     C    %     C
                                        (mmHg)
       0    1,000   102,00 / 24,36    37,0  62,7   30,4
       35   0,996   88,79 / 21,21     35,1  57,7   27,8
       50   0,994   87,85 / 20,98     35,0  57,4   27,6
      100   0,989   86,50 / 20,66     34,8  56,8   27,3
      150   0,983   85,74 / 20,48     34,6  56,8   27,1   1009,0
      200   0,977   85,31 / 20,38     34,5  57,0   27,0   (756,3)
      250   0,971   84,87 / 20,27     34,4  56,9   26,9
      300   0,966   84,42 / 20,16     34,3  56,8   26,8
      350   0,960   83,99 / 20,06     34,2  56,8   26,7
      400   0,954   83,81 / 20,02     34,1  57,0   26,7
      450   0,949   83,63 / 19,97     34,0  57,1   26,6
      500   0,943   83,46 / 19,93     33,9  57,2   26,6                        Mïa đông
                                         Pkq,
       m,           I,        t,   ,    t u,
           Kb®              o         o    mbar
      h/năm        kJ/kg /kcal/kg     C    %     C
                                        (mmHg)
       0    1,000   46,00 / 10,99     18,0  84,8   16,3
       35   0,996   56,94 / 13,60     20,7  92,2   19,8
       50   0,994   57,95 / 13,84     20,9  93,2   20,1
      100   0,989   58,01 / 13,85     21,1  91,1   20,1
      150   0,983   58,02 / 13,86     21,3  89,9   20,1   1004,8
      200   0,977   58,03 / 13,86     21,5  88,7   20,1   (753,1)
      250   0,971   58,04 / 13,86     21,6  87,8   20,1
      300   0,966   58,05 / 13,86     21,6  87,3   20,1
      350   0,960   58,06 / 13,87     21,7  86,9   20,1
      400   0,954   58,07 / 13,87    21,7   86,5   20,1
      450   0,949   58,09 / 13,87    21,8   86,1   20,1
      500   0,943   58,10 / 13,88    21,9   85,7   20,1
62
                               namphong@live.com TCVN 5687:2010

                      Phô lôc C
                      (Tham kh¶o)

TSTT cña kh«ng khÝ bªn ngoµi theo møc v­ît MV,% cña nhiÖt ®é kh« vµ nhiÖt ®é -
           ­ít dïng ®Ó thiÕt kÕ §HKK theo ASHRAE

         TSTT bªn ngoµi cho §HKK theo c¸c møc v­ît kh¸c nhau
                      cña Hµ Giang
   Møc v­ît
                       Mïa hÌ                Mïa đ«ng
    MV,%     HSB§
   Mïa  Mïa    Kb®   t kh« ,    t ­ít ,  t ­ít , coinc.  t kh« ,   t ­ít ,  t ­ít,coinc.,
   hÌ   đ«ng        o
                  C     o
                         C    , oC      o
                                       C    o
                                             C
                                                  o
                                                  C
   1   2     3    4       5       6       7      8      9
   0,4  99,6   0,996  34,9      28,7     27,1      8,5     7,7     8,2
   1,0  99,0   0,990  34,1      28,1     27,0     10,1     8,9     9,3
   1,5  98,5   0,985  33,7      27,9     26,8     10,7     9,5     9,8
   2,0  98,0   0,980  33,3      27,7     26,9     11,2    10,0    10,3
   2,5  97,5   0,975  33,1      27,5     26,6     11,6    10,4    10,5
   3,0  97,0   0,970  32,8      27,4     26,5     12,0    10,7    10,9
   3,5  96,5   0,965  32,5      27,2     26,5     12,3    11,0    11,3
   4,0  96,0   0,960  32,3      27,1     26,4     12,6    11,3    11,5
   4,5  95,5   0,955  32,1      27,0     26,2     12,8    11,5    11,8
   5,0  95,0   0,950  31,9      26,9     26,3     13,1    11,8    11,9         TSTT bªn ngoµi cho §HKK theo c¸c møc v­ît kh¸c nhau
                      cña Sapa
  Møc v­ît MV,%              Mïa hÌ                Mïa đ«ng
           HSB§
   Mïa  Mïa        t kh« ,    t ­ít ,  t ­ít , coinc.  t kh« ,   t ­ít ,  t ­ít,coinc.,
            Kb®
   hÌ  đ«ng          o
                    C    o
                          C    , oC      o
                                        C   o
                                             C
                                                  o
                                                  C
   1     2   3     4       5      6      7      8      9
   0,4  99,6   0,996   25,8     21,6     18,6      1,5     1,2     1,4
   1,0  99,0   0,990   24,9     21,0     18,6      2,7     2,4     2,5
   1,5  98,5   0,985   24,5     20,7     18,7      3,3     3,0     3,2
   2,0  98,0   0,980   24,2     20,5     18,6      3,8     3,5     3,6
   2,5  97,5   0,975   23,9     20,3     18,8      4,1     3,9     3,9
   3,0  97,0   0,970   23,6     20,2     18,3      4,4     4,2     4,2
   3,5  96,5   0,965   23,4     20,0     18,4      4,7     4,5     4,5
   4,0  96,0   0,960   23,1     19,9     18,6      5,0     4,7     4,8
   4,5  95,5   0,955   22,9     19,8     18,6      5,3     5,0     5,1
   5,0  95,0   0,950   22,8     19,7     18,8      5,5     5,2     5,2                                                        63
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp           TSTT bªn ngoµi cho §HKK theo c¸c møc v­ît kh¸c nhau
                         cña Lai Ch©u
   Møc v­ît MV,%                 Mïa hÌ                   Mïa đ«ng
              HSB§
    Mïa   Mïa         t kh« ,     t ­ít ,   t ­ít , coinc. ,  t kh« ,   t ­ít ,  t ­ít,coinc.,
              Kb®
    hÌ   đ«ng         o
                     C      o
                             C
                                    o
                                     C      o
                                             C    o
                                                   C
                                                        o
                                                        C
     1    2     3     4        5        6       7      8      9
    0,4   99,6    0,996   36,1      27,7       25,4      9,9     9,0     9,5
    1,0   99,0    0,990   34,9      27,2       25,8      11,3    10,3    10,7
    1,5   98,5    0,985   34,3      26,9       25,6      12,0    10,9    11,2
    2,0   98,0    0,980   33,8      26,8       25,9      12,4    11,4    11,7
    2,5   97,5    0,975   33,3      26,6       25,7      12,8    11,7    12,0
    3,0   97,0    0,970   33,0      26,5       25,3      13,1    12,0    12,3
    3,5   96,5    0,965   32,7      26,4       25,5      13,4    12,3    12,5
    4,0   96,0    0,960   32,4      26,3       25,2      13,7    12,5    12,8
    4,5   95,5    0,955   32,2      26,1       25,3      14,0    12,7    13,1
    5,0   95,0    0,950   31,9      26,0       25,1      14,2    12,9    13,3           TSTT bªn ngoµi cho §HKK theo c¸c møc v­ît kh¸c nhau
                         cña L¹ng S¬n
    Møc v­ît MV,%                 Mïa hÌ                  Mïa đ«ng
              HSB§
    Mïa   Mïa         t kh« ,     t ­ít ,   t ­ít , coinc.  t kh« ,   t ­ít ,  t ­ít,coinc.,
               Kb®
     hÌ   đ«ng           o
                       C      o
                               C    , oC       o
                                              C   o
                                                   C
                                                        o
                                                        C
     1      2     3     4       5       6        7    8      9
     0,4   99,6   0,996   33,8      27,6       26,5      5,1     4,0     4,3
     1,0   99,0   0,990   33,0      26,9       25,8      6,5     5,3     5,6
     1,5   98,5   0,985   32,5      26,7       25,7      7,3     6,0     6,3
     2,0   98,0   0,980   32,2      26,5       25,7      7,8     6,5     6,8
     2,5   97,5   0,975   31,9      26,3       25,5      8,3     6,8     7,0
     3,0   97,0   0,970   31,6      26,2       25,5      8,6     7,2     7,4
     3,5   96,5   0,965   31,3      26,1       25,3      8,9     7,4     7,9
     4,0   96,0   0,960   31,1      26,0       25,2      9,2     7,7     8,0
     4,5   95,5   0,955   30,9      25,9       25,1      9,5     7,9     8,2
     5,0   95,0   0,950   30,7      25,8       25,0      9,7     8,1     8,4
64
                            namphong@live.com TCVN 5687:2010
     TSTT bªn ngoµi cho §HKK theo c¸c møc v­ît kh¸c nhau
                  cña Yªn B¸i
Møc v­ît MV,%  HSB§         Mïa hÌ                   Mïa đ«ng
Mïa   Mïa   Kb®   t kh« ,    t ­ít ,   t ­ít , coinc.   t kh« ,   t ­ít ,  t ­ít,coinc.,
 hÌ   đ«ng        o
                C     o
                       C     , oC       o
                                       C   o
                                             C
                                                 o
                                                  C
 1   2    3    4       5        6       7      8      9
 0,4  99,6  0,996   35,2     28,9      27,9       9,5     8,6     8,9
 1,0  99,0  0,990   34,2     28,5      27,6      10,6     9,7     9,9
 1,5  98,5  0,985   33,7     28,3      27,6      11,2    10,3    10,4
 2,0  98,0  0,980   33,3     28,1      27,3      11,6    10,7    10,9
 2,5  97,5  0,975   33,0     27,9      27,2      12,0    11,0    11,2
 3,0  97,0  0,970   32,8     27,8      27,1      12,3    11,3    11,5
 3,5  96,5  0,965   32,5     27,7      27,0      12,6    11,6    11,8
 4,0  96,0  0,960   32,3     27,6      27,0      12,9    11,8    12,0
 4,5  95,5  0,955   32,1     27,5      26,8      13,1    12,1    12,3
 5,0  95,0  0,950   31,8     27,4      26,7      13,4    12,3    12,4     TSTT bªn ngoµi cho §HKK theo c¸c møc v­ît kh¸c nhau
                cña Qu¶ng Ninh
Møc v­ît MV,%  HSB§          Mïa hÌ                   Mïa đ«ng
Mïa   Mïa   Kb®   t kh« ,    t ­ít ,    t ­ít,coinc.,  t kh« ,   t ­ít ,  t ­ít,coinc.,
 hÌ   đ«ng        o
                C      o
                         C
                              o
                               C      o
                                       C   o
                                             C
                                                 o
                                                  C
 1    2    3      4       5        6      7      8      9
 0,4  99,6  0,996   33,1      28,6      27,5      9,5     7,3     7,6
 1,0  99,0  0,990   32,4      28,2      27,3      10,7     8,3     8,8
 1,5  98,5  0,985   32,0      28,0      27,2      11,2     8,9     9,4
 2,0  98,0  0,980   31,8      27,8      27,2      11,6     9,4     9,6
 2,5  97,5  0,975   31,5      27,7      27,1      12,0     9,8    10,1
 3,0  97,0  0,970   31,3      27,6      26,9      12,4    10,1    10,5
 3,5  96,5  0,965   31,2      27,5      26,9      12,6    10,4    10,6
 4,0  96,0  0,960   31,0      27,4      26,9      12,9    10,7    11,0
 4,5  95,5  0,955   30,9      27,4      26,8      13,2    10,9    11,2
 5,0  95,0  0,950   30,7      27,3      26,7      13,4    11,1    11,5
                                                       65
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

          TSTT bªn ngoµi cho §HKK theo c¸c møc v­ît kh¸c nhau
                        cña Hµ Néi


   Møc v­ît MV,%    HSB§          Mïa hÌ                  Mïa đ«ng
    Mïa   Mïa     Kb®   t kh« ,   t ­ít ,  t ­ít,coinc.,  t kh« ,    t ­ít ,   t ­ít , coinc.
    hÌ   đ«ng         o
                     C    o
                            C
                                 o
                                 C      o
                                         C     o
                                                C     , oC
     1    2     3     4      5       6      7       8        9
    0,4   99,6   0,996   35,4     29,0    28,0      9,6      7,5       8,4
    1,0   99,0   0,990   34,4     28,5    27,9      10,6      8,5       9,1
    1,5   98,5   0,985   33,8     28,3    27,6      11,1      9,1       9,5
    2,0   98,0   0,980   33,4     28,1    27,5      11,5      9,4       9,7
    2,5   97,5   0,975   33,1     27,9    27,3      11,9      9,8      10,1
    3,0   97,0   0,970   32,8     27,9    27,1      12,2     10,1      10,3
    3,5   96,5   0,965   32,6     27,8    27,1      12,5     10,3      10,6
    4,0   96,0   0,960   32,3     27,7    27,0      12,8     10,6      10,9
    4,5   95,5   0,955   32,1     27,6    27,0      13,0     10,9      11,1
    5,0   95,0   0,950   31,9     27,5    26,9      13,3     11,1      11,5
          TSTT bªn ngoµi cho §HKK theo c¸c møc v­ît kh¸c nhau
                   cña NghÖ An (VINH)


   Møc v­ît MV,%    HSB§          Mïa hÌ                  Mïa đ«ng
    Mïa   Mïa    Kb®   t kh« ,    t ­ít ,  t ­ít,coinc.,  t kh« ,     t ­ít ,   t ­ít,coinc.,
     hÌ   đ«ng         o
                      C    o
                            C
                                 o
                                 C        o
                                           C     o
                                                  C
                                                       o
                                                        C
     1     2    3       4      5     6        7       8       9
    0,4   99,6   0,996    36,6     28,8    26,9      10,7       9,6     9,9
    1,0   99,0   0,990    35,6     28,0    26,9      11,9      10,7      11,1
    1,5   98,5   0,985    35,0     27,8    26,6      12,5      11,3      11,6
    2,0   98,0   0,980    34,6     27,5    26,6      13,0      11,8      12,2
    2,5   97,5   0,975    34,2     27,4    26,4      13,4      12,2      12,5
    3,0   97,0   0,970    33,9     27,3    26,4      13,7      12,5      12,7
    3,5   96,5   0,965    33,5     27,2    26,3      14,0      12,8      13,1
    4,0   96,0   0,960    33,3     27,1    26,3      14,2      13,1      13,3
    4,5   95,5   0,955    33,0     27,0    26,3      14,5      13,3      13,6
    5,0   95,0   0,950    32,8     26,9    26,4      14,7      13,6      13,6
66
                           namphong@live.com TCVN 5687:2010

     TSTT bªn ngoµi cho §HKK theo c¸c møc v­ît kh¸c nhau
                  cña §µ N½ng


Møc v­ît MV,%  HSB§          Mïa hÌ                  Mïa đ«ng
 Mïa  Mïa    Kb®   t kh« ,    t ­ít ,   t ­ít,coinc.,  t kh« ,  t ­ít ,  t ­ít,coinc.,
 hÌ   đ«ng          o
                  C     o
                         C
                             o
                              C      o
                                      C   o
                                           C
                                                o
                                                C
 1    2    3      4       5       6      7     8      9
 0,4   99,6  0,996   36,1     28,2     27,0      16,6    15,0    15,3
 1,0   99,0  0,990   35,1     27,8     26,8      17,5    16,0    16,3
 1,5   98,5  0,985   34,6     27,6     26,6      18,0    16,4    16,6
 2,0   98,0  0,980   34,2     27,4     26,6      18,4    16,8    17,1
 2,5   97,5  0,975   33,9     27,3     26,6      18,7    17,1    17,3
 3,0   97,0  0,970   33,6     27,2     26,5      18,9    17,3    17,6
 3,5   96,5  0,965   33,3     27,1     26,6      19,2    17,6    17,8
 4,0   96,0  0,960   33,1     27,1     26,5      19,4    17,7    18,0
 4,5   95,5  0,955   32,9     27,0     26,5      19,5    17,9    18,1
 5,0   95,0  0,950   32,7     26,9     26,5      19,7    18,1    18,4
     TSTT bªn ngoµi cho §HKK theo c¸c møc v­ît kh¸c nhau
              cña Bu«n Ma Thuét


Møc v­ît MV,%  HSB§          Mïa hÌ                  Mïa đ«ng
         Kb®
 Mïa  Mïa       t kh« ,    t ­ít ,   t­ít , coinc.  t kh« ,  t ­ít ,  t ­ít,coinc.,
 hÌ   đ«ng        o
                C     o
                       C     , oC      o
                                      C   o
                                           C
                                                o
                                                C
 1    2    3    4       5        6      7     8      9
 0,4   99,6  0,996  34,3      25,1      22,0      15,5    14,1    14,4
 1,0   99,0  0,990  33,4      24,8      22,5      16,4    15,1    15,2
 1,5   98,5  0,985  32,8      24,6      22,3      16,9    15,5    15,7
 2,0   98,0  0,980  32,4      24,5      22,4      17,2    15,8    16,0
 2,5   97,5  0,975  31,9      24,4      22,7      17,5    16,0    16,2
 3,0   97,0  0,970  31,6      24,3      22,7      17,8    16,2    16,5
 3,5   96,5  0,965  31,3      24,3      22,7      18,0    16,4    16,7
 4,0   96,0  0,960  31,0      24,2      22,9      18,1    16,6    16,8
 4,5   95,5  0,955  30,7      24,1      22,9      18,3    16,7    17,0
 5,0   95,0  0,950  30,5      24,1      23,0      18,5    16,9    17,2
                                                      67
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

          TSTT bªn ngoµi cho §HKK theo c¸c møc v­ît kh¸c nhau
                       cña NHA TRANG


   Møc v­ît MV,%    HSB§           Mïa hÌ                   Mïa đ«ng
    Mïa   Mïa    Kb®   t kh« ,     t ­ít ,    t ­ít , coinc.  t kh« ,  t ­ít ,  t ­ít,coinc.,
     hÌ   đ«ng           o
                       C    o
                              C      , oC      o
                                              C   o
                                                   C
                                                       o
                                                        C
     1     2    3       4        5       6        7    8      9
    0,4   99,6   0,996   33,3       27,8       26,3     19,5    17,1    17,6
    1,0   99,0   0,990   32,7       27,4       26,3     20,3    18,0    18,4
    1,5   98,5   0,985   32,4       27,3       26,2     20,8    18,4    18,8
    2,0   98,0   0,980   32,2       27,1       26,2     21,1    18,7    19,3
    2,5   97,5   0,975   32,0       27,0       26,1     21,4    19,0    19,4
    3,0   97,0   0,970   31,9       26,9       26,1     21,6    19,2    19,6
    3,5   96,5   0,965   31,7       26,8       26,1     21,8    19,4    19,9
    4,0   96,0   0,960   31,6       26,7       26,0     22,0    19,5    20,0
    4,5   95,5   0,955   31,5       26,7       26,1     22,2    19,7    20,2
    5,0   95,0   0,950   31,3       26,6       25,9     22,3    19,8    20,3
          TSTT bªn ngoµi cho §HKK theo c¸c møc v­ît kh¸c nhau
                         cña §µ L¹t


   Møc v­ît MV,%   HSB§            Mïa hÌ                   Mïa đ«ng
    Mïa   Mïa    Kb®   t kh« ,     t ­ít ,  t  ­ít , coinc.   t kh« ,  t ­ít ,  t ­ít,coinc.,
    hÌ   đ«ng         o
                     C      o
                             C
                                    o
                                   , C       o
                                             C   o
                                                   C
                                                       o
                                                        C
     1    2     3     4        5        6       7     8      9
    0,4   99,6   0,996   25,9      20,4       16,7      9,7    8,2     8,9
    1,0   99,0   0,990   25,2      19,9       17,6      10,7    9,3     9,6
    1,5   98,5   0,985   24,8      19,7       17,4      11,1    9,8    10,2
    2,0   98,0   0,980   24,5      19,5       17,6      11,5    10,2    10,5
    2,5   97,5   0,975   24,3      19,4       17,8      11,8    10,6    10,8
    3,0   97,0   0,970   24,1      19,3       17,8      12,1    10,9    11,2
    3,5   96,5   0,965   23,9      19,2       17,7      12,3    11,1    11,3
    4,0   96,0   0,960   23,8      19,1       17,7      12,5    11,3    11,5
    4,5   95,5   0,955   23,7      19,0       17,8      12,7    11,5    11,7
    5,0   95,0   0,950   23,5      19,0       17,7      12,9    11,7    11,9
68
                          namphong@live.com TCVN 5687:2010

     TSTT bªn ngoµi cho §HKK theo c¸c møc v­ît kh¸c nhau
             cña TP. Hå ChÝ Minh


Møc v­ît MV,%  HSB§        Mïa hÌ                  Mïa đ«ng
 Mïa  Mïa   Kb®  t kh« ,    t ­ít ,  t  ­ít , coinc.  t kh« ,  t ­ít ,  t ­ít,coinc.,
 hÌ   đ«ng       o
               C    o
                      C     , Co
                                  o
                                    C   o
                                          C
                                              o
                                               C
 1   2    3    4       5       6       7     8      9
 0,4  99,6  0,996  35,4     28,6      25,7     20,7    18,1    18,7
 1,0  99,0  0,990  34,7     27,4      25,7     21,6    19,1    19,7
 1,5  98,5  0,985  34,3     27,0      25,6     22,1    19,5    20,1
 2,0  98,0  0,980  34,0     26,9      25,5     22,5    19,9    20,5
 2,5  97,5  0,975  33,8     26,7      25,5     22,8    20,1    20,7
 3,0  97,0  0,970  33,6     26,6      25,4     23,0    20,4    21,1
 3,5  96,5  0,965  33,5     26,5      25,4     23,2    20,6    21,3
 4,0  96,0  0,960  33,3     26,5      25,3     23,4    20,7    21,5
 4,5  95,5  0,955  33,2     26,4      25,3     23,5    20,9    21,7
 5,0  95,0  0,950  33,0     26,4      25,3     23,6    21,0    21,9
     TSTT bªn ngoµi cho §HKK theo c¸c møc v­ît kh¸c nhau
                 cña CÇn Th¬


Møc v­ît MV,%  HSB§        Mïa hÌ                  Mïa đ«ng
 Mïa  Mïa   Kb®  t kh« ,    t ­ít ,  t  ­ít , coinc.  t kh« ,  t ­ít ,  t ­ít,coinc.,
 hÌ   đ«ng       o
               C    o
                      C     , Co
                                  o
                                    C   o
                                          C
                                              o
                                               C
 1   2    3    4       5       6       7     8      9
 0,4  99,6  0,996  33,6     28,4      26,4     20,8    19,1    19,6
 1,0  99,0  0,990  33,0     27,6      26,0     21,6    20,0    20,7
 1,5  98,5  0,985  32,8     27,4      26,2     22,0    20,4    21,0
 2,0  98,0  0,980  32,5     27,2      26,2     22,2    20,7    21,2
 2,5  97,5  0,975  32,3     27,0      26,1     22,5    20,9    21,5
 3,0  97,0  0,970  32,1     26,9      26,1     22,7    21,1    21,7
 3,5  96,5  0,965  32,0     26,9      26,0     22,8    21,3    21,8
 4,0  96,0  0,960  31,8     26,8      25,9     23,0    21,4    21,9
 4,5  95,5  0,955  31,7     26,7      25,9     23,1    21,5    22,1
 5,0  95,0  0,950  31,6     26,7      25,9     23,2    21,6    22,2
                                                    69
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp             TSTT bªn ngoµi cho §HKK theo c¸c møc v­ît kh¸c nhau
                              cña Cµ Mau
        Møc v­ît      HSB§           Mïa hÌ                  Mïa đ«ng
         MV,%        Kb®
     Mïa     Mïa            t kh« ,    t ­ít ,  t  ­ít , coinc.  t kh« ,  t ­ít ,  t ­ít,coinc.,
      hÌ     đ«ng             o
                            C    o
                                  C     , Co
                                               o
                                                 C   o
                                                       C
                                                           o
                                                            C
      1      2      3       4      5        6       7     8      9
      0,4     99,6    0,996     34,2     27,7      25,9     21,5    20,0    20,3
      1,0     99,0    0,990     33,6     27,3      25,8     22,2    20,6    21,1
      1,5     98,5    0,985     33,3     27,1      25,9     22,5    21,0    21,4
      2,0     98,0    0,980     33,0     27,0      25,7     22,7    21,2    21,6
      2,5     97,5    0,975     32,8     26,9      25,7     22,9    21,4    21,8
      3,0     97,0    0,970     32,6     26,9      25,9     23,1    21,5    21,9
      3,5     96,5    0,965     32,4     26,8      25,8     23,2    21,7    22,0
      4,0     96,0    0,960     32,3     26,7      25,7     23,3    21,8    22,2
      4,5     95,5    0,955     32,1     26,7      25,7     23,5    21,9    22,4
      5,0     95,0    0,950     32,0     26,6      25,7     23,6    22,0    22,4
Chó thÝch:

1) Th«ng sè tÝnh to¸n cho §HKK chän theo møc v­ît cña nhiÖt ®é kh« vµ nhiÖt ®é ­ít lµ do ASHRAE (Héi c¸c kü s­ L¹nh vµ
§HKK Hoa Kú) ®Ò xuÊt vµ ®­îc ¸p dông réng r·i trªn thÕ giíi, nhÊt lµ ë c¸c n­íc thuéc hÖ thèng Anh-Mü.

2) TrÞ sè nhiÖt ®é chän theo møc v­ît MV % lµ trÞ sè mµ sè lÇn hoÆc thêi gian xuÊt hiÖn c¸c gi¸ trÞ nhiÖt ®é b»ng hoÆc lín h ¬n
(mïa hÌ còng nh­ mïa ®«ng) trÞ sè ®· chän chiÕm b»ng MV % cña tæng sè lÇn hoÆc tæng thêi gian c¶ n¨m.

Mèi quan hÖ gi÷a møc v­ît MV vµ hÖ sè b¶o ®¶m Kb® ®­îc thÓ hiÖn b»ng biÓu thøc sau: MV=(1-Kb®)100%  vÒ mïa hÌ
hoÆc MV=Kb®100%  vÒ mïa ®«ng.

3) VÒ mïa hÌ trÞ sè nhiÖt ®é tÝnh to¸n chän cµng cao th× sè % cña MV cµng bÐ, ng­îc l¹i vÒ mïa ®«ng trÞ sè nhiÖt ®é tÝnh
to¸n chän cµng thÊp th× sè % cña MV cµng lín. Nh­ vËy hai trÞ sè møc v­ît mïa hÌ vµ mïa ®«ng cïng dßng trªn c¸c b¶ng
trªn lµ t­¬ng øng víi cïng mét hÖ sè b¶o ®¶m K b® .

4) Møc v­ît MV % ®­îc xö lý ®èi víi nhiÖt ®é kh« vµ nhiÖt ®é ­ít mét c¸ch riªng rÏ, xem nh­ hai th«ng sè ®ã ®éc lËp víi
nhau. Tuy nhiªn ®Ó kÓ ®Õn yÕu tè ®ång thêi cña c¸c th«ng sè kh«ng khÝ, ASHRAE cã ®­a ra kh¸i niÖm "nhiÖt ®é ­ít trïng
hîp" (The coincident wet-bulb temperature). §ã lµ gi¸ trÞ trung b×nh cña tÊt c¶ c¸c trÞ sè nhiÖt ®é ­ít xuÊt hiÖn ®ång thêi víi trÞ
sè nhiÖt ®é kh« ®· chän (Nguyªn v¨n ®Þnh nghÜa cña ASHRAE: "The coincident wet-bulb temperature listed with each design
dry-bulb temperature is the mean of all wet-bulb temperatures occurring at the specific dry-bulb temperature").

5) Theo quy ®Þnh cña ASHRAE, hÖ thèng §HKK vÒ mïa hÌ ®­îc tÝnh to¸n víi c¸c møc v­ît MV cña nhiÖt ®é kh« vµ nhiÖt ®é
­ít lµ: 0,4% ; 1% vµ 2% (3 møcxem nh­ 3 cÊp, t­¬ng øng víi sè giê kh«ng b¶o ®¶m lµ: 35 h/n¨m; 88 h/n¨m vµ 175 h/n¨m
hoÆc víi Kb® lµ 0,996; 0,990 vµ 0,980), cßn vÒ mïa ®«ng chØ lÊy MV cña nhiÖt ®é kh« dïng ®Ó tÝnh to¸n s­ëi Êm lµ 99,6% vµ
99 % (2 møcxem nh­ 2 cÊp, t­¬ng øng víi sè giê kh«ng b¶o ®¶m lµ: 35 h/n¨m vµ 88 h/n¨m hoÆc víi K b® lµ 0,996 vµ 0,990).

6) Trong c¸c b¶ng trªn chóng t«i còng xö lý sè liÖu khÝ hËu ®Ó thu ®­îc trÞ sè nhiÖt ®é ­ít trïng hîp t ­ít coinc. theo ®óng ®Þnh
nghÜa cña ASHRAE. Sè liÖu thùc tÕ cho thÊy vÒ mïa hÌ trÞ sè t ­ít coinc. (cét 6) thÊp h¬n trÞ sè t ­ít (®éc lËp  cét
5) cßn vÒ mïa ®«ng th× ng­îc l¹i: t ­ít coinc. (cét 9) cao h¬n trÞ sè t ­ít (®éc lËp  cét 8) . §iÒu ®ã cã nghÜa lµ cÆp
trÞ sè t kh« vµ t ­ít ë 2 cét 4; 5  mïa hÌ vµ 7; 8  mïa ®«ng cho møc b¶o ®¶m cao h¬n so víi cÆp trÞ sè t kh« vµ
t ­ít coinc. ë 2 cét 4; 6  mïa hÌ vµ 7; 9  mïa ®«ng. KÕt qu¶ nµy hoµn toµn phï hîp víi kÕt qu¶ do ASHRAE thùc hiÖn cho
nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi  xem ASHRAE Handbook, Fundamentals Volume,1997.

7) ë c¸c ®Þa ph­¬ng miÒn Nam Trung Bộ vµ Nam Bộ mÆc dÇu kh«ng cã mïa ®«ng l¹nh, nh­ng vÉn cã ®ñ TSTT cho c¶ hai
mïa. Mïa ®«ng ë ®©y chØ cã ý nghÜa lµ mïa cã khÝ hËu m¸t mÎ h¬n mïa hÌ vµ cÇn cã TSTT ®Ó kiÓm tra qu¸ tr×nh §HKK vÒ70
                                   namphong@live.com TCVN 5687:2010

mïa nµy cã cÇn tiÕp tôc cÊp l¹nh hay kh«ng, hay chØ dïng kh«ng khÝ hßa trén råi lµm l¹nh ®o¹n nhiÖt, sau ®ã cã gia nhiÖt
hoÆc kh«ng gia nhiÖt råi thæi vµo phßng, thËm chÝ cã thÓ dïng hoµn toµn kh«ng khÝ ngoµi ®Ó thæi vµo phßng.
                           Phô lôc D
                           (Quy ®Þnh)
        Tiªu chuÈn giíi h¹n nång ®é cho phÐp cña hãa chÊt vµ bôi
       trong kh«ng khÝ vïng lµm viÖc (Theo Tiªu chuÈn VÖ sinh lao ®éng
               do Bé Y tÕ ban hµnh n¨m 2002)


D.1 Ph¹m vi ¸p dông
Phô lôc nµy qui ®Þnh nång ®é tèi ®a cho phÐp cña mét sè ho¸ chÊt trong kh«ng khÝ vïng lµm viÖc.
Phô lôc nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi kh«ng khÝ khu vùc d©n c­.

D.2 §Þnh nghÜa

  TWA: gi¸ trÞ tiÕp xóc trung b×nh trong mét ca lµm viÖc (8 h).
  STEL: gi¸ trÞ tiÕp xóc ®­îc x¸c ®Þnh trong thêi gian 15 min mçi lÇn vµ kh«ng tiÕp xóc qu¸ 4 lÇn
   trong mét ca lµm viÖc (8 h).

D.3 Giíi h¹n nång ®é cho phÐp cña ho¸ chÊt trong kh«ng khÝ vïng lµm viÖc


                                              Trung
        Tªn ho¸ chÊt                                 b×nh    Tõng lÇn
                    Tªn ho¸ chÊt                           tèi ®a
  TT      (Phiªn ©m                 C«ng thøc ho¸ häc        8h
                    (TiÕng Anh)                    (mg/m 3)   (mg/m 3)
         tiÕng ViÖt)                                      (STEL)
                                              (TWA)
  1.   Acrolein         Acrolein        CH2CHCHO            0,25      0,50
  2.   Acrylamit         Acrylic amide     CH2CHCONH2           0,03      0,2
  3.   Acrylonitril       Acrylonitrile     CH2CHCN             0,5       2,5
  4.   Alyl axetat        Allyl acetate       C5H8O3             -       2
  5.   Amoniac          Ammonia        NH3               17       25
  6.   Amyl axetat        Amyl acetate      CH3COOC5H11           200      500
      Anhydrit phtalic     Phthalic        C8H4O3              2        3
  7.
                   anhydride
  8.   Anilin          Aniline        C6H5NH2             4        8
  9.   Antimon          Antimony        Sb               0,2       0,5
  10.  ANTU           ANTU          C10H7NHC(NH2)S         0,3       1,5
      Asen vµ c¸c hîp      Arsenic and      As               0,03       -
  11.
      chÊt chøa asen      compounds
  12.  Asin           Arsine         AsH3              0,05      0,1


                                                          71
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

                                       Trung
        Tªn ho¸ chÊt                          b×nh   Tõng lÇn
                   Tªn ho¸ chÊt                    tèi ®a
   TT      (Phiªn ©m               C«ng thøc ho¸ häc   8h
                    (TiÕng Anh)              (mg/m 3)  (mg/m 3)
         tiÕng ViÖt)                              (STEL)
                                       (TWA)
      Atphan (bitum,     Asphalt                   5     10
   13.
      nhùa ®­êng)
   14.  Axeton         Acetone       (CH3)2CO        200    1000
      Axeton xyanohydrin   Acetone       CH3C(OH)CNCH 3     -     0,9
   15.
                  cyanohydrin
   16.  Axetonitril       Acetonitrile    CH3CN         50     100
   17.  Axetylen        Acetylene      C2H2          -    1000
      Axit 2,4        2,4-D        Cl2C6H3OCH2COOH     5     10
   18.  ®iclophenoxyaxetic   (Dichlorophenoxy
                  ace-tic acid)
      Axit 2,4,5       2, 4, 5 - T     C6H2Cl3OCH2COOH     5     10
   19.  triclorophenoxyaxe-   (Trichlorophenoxy
      tic           ac-etic acid)
   20.  Axit axetic       Acetic acid     CH3COOH        25     35
      Axit boric vµ c¸c hîp  Boric acid and   H2BO 3         0,5     1
   21.
      chÊt          compounds
   22.  Axit Clohi®ric     Hydrochloric acid  HCl           5     7,5
   23.  Axit formic       Formic acid     HCOOH          9     18
   24.  Axit metacrylic     Methacrylic acid  C4H6O2         50     80
   25.  Axit nitr¬       Nitrous acid    HNO 2         45     90
   26.  Axit nitric       Nitric acid     HNO 3          5     10
   27.  Axit oxalic       Oxalic acid     (COOH) 2.2H2O      1     2
   28.  Axit phosphoric     Phosphoric acid   H3PO 4         1     3
   29.  Axit picric       Picric acid     HOC6H2(NO 2)3     0,1    0,2
   30.  Axit sunfuric      Sulfuric acid    H2SO 4         1     2
   31.  Axit thioglicolic    Thioglycolic acid  C2H4O2S         2     5
      Axit tricloaxetic    Trichloroacetic   C2HCl3O 2        2     5
   32.
                  acid
   33.  Azinpho metyl      Azinphos methyl   C10H12O 3PS2N3    0,02    0,06
   34.  Aziridin        Aziridine      H2CNHCH2       0,02     -
   35.  B¹c           Silver       Ag          0,01    0,1
   36.  B¹c (d¹ng hîp chÊt)   Silver compounds  nh­ Ag        0,01    0,03
   37.  Bari oxit        Barium oxide    BaO 2         0,6     6
   38.  Benomyl         Benomyl       C14H18N4O 3       5     10
   39.  Benzen         Benzene       C6H6          5     15
   40.  Benzidin        Benzidine      NH2C6H4C6H4NH2    0,008    -
   41.  Benzonitril       Benzonitrile    C7H5N          -     1
   42.  Benzopyren       Benzopyrene     C20H12        0,0001   0,0003
      (o, p) Benzoquinon   (o, p)       C6H4O2         0,4    1,0
   43.
                  Benzoquinone
   44.  Benzotriclorua     Benzotrichloride  C7H5Cl3         -     0,2
   45.  Benzoyl peroxit     Benzoyl peroxide  C14H10O 4        -     5


72
                               namphong@live.com TCVN 5687:2010

                                     Trung
     Tªn ho¸ chÊt                           b×nh   Tõng lÇn
                Tªn ho¸ chÊt                     tèi ®a
TT      (Phiªn ©m               C«ng thøc ho¸ häc    8h
                 (TiÕng Anh)               (mg/m 3)  (mg/m 3)
      tiÕng ViÖt)                                (STEL)
                                     (TWA)
46.  Benzyl clorua      Benzylchloride   C6H5CH2Cl         -     0,5
   Beryli vµ c¸c hîp    Beryllium and    Be            -    0,001
47.
   chÊt          compounds
   Biphenyl clo ho¸    Polychlorinated   C12H10-xCx        0,01    0,02
48.
               biphenyls
49.  Bo triflorua      Boron trifluoride  BF 3           0,8     1
50.  Brom          Bromine       Br 2           0,5     1
   Bromdiclometan     Bromodichloro-   CHBrCl2
51.
               metan
52.  Brom etan        Bromoethane     C2H5Br          500    800
53.  Bromometan       Bromomethane    CH3Br          20     40
   Brompentaflorua     Bromine       BrF 5          0,5     1
54.
               pentafluoride
55.  1,3-Buta®ien      1,3-Butadiene    CH2CHCHCH2        20     40
56.  Butylaxetat       Butyl acetate    CH3COO[CH 2]3CH3     500    700
57.  Butanol         Butanols      CH3(CH2)3OH       150    250
   Ca®imi octa       Octa decanoic    C36H72O 4Cd       0,04    0,1
58.
   ®ecanoat        acid, cadmium
   Ca®imi vµ c¸c hîp    Cadmium and     Cd            0,01    0,05
59.
   chÊt          compounds
60.  Cacbon ®ioxit      Carbondioxide    CO 2           900    1800
61.  Cacbon ®isunfua     Carbon disulfide  CS2           15     25
62.  Cacbon monoxit     Carbonmonoxide   CO            20     40
   Cacbon tetraclorua   Carbontetra-    CCl4           10     20
63.
               chloride
64.  Cacbonfuran       Carbofuran     C17H15O 3N        0,1     -
65.  Cacbonyl florua     Carbonyl fluoride  COF 2           5     13
   Canxi cacbonat     Calcium       Ca CO 3         10     -
66.
               carbonate
67.  Canxi cromat      Calcium chromate  CaCrO 4         0,05    -
   Canxi hydroxit     Calcium       Ca(OH) 2         5     -
68.
               hydroxyde
69.  Canxi oxit       Calcium oxide    CaO            2     4
70.  Canxi silicat      Calcium silicate  CaSiO 3         10     -
   Canxi sunfat ®ihy®rat  Calcium sulfate   CaSO 4.2H2O        6     -
71.
               dihydrate
   Canxi xyanamit     Calcium       C2CaN2          0,5    1,0
72.
               cyanamide
   Caprolactam (bôi)    Caprolactam     C6H11NO          1     3
73.
               (dust)
   Caprolactam (khãi)   Caprolactam     C6H11NO         20     -
74.
               (fume)
75.  Captan         Captan       C9H8Cl3NO 2S       5     -
76.  Carbaryl        Carbaryl      C10H7O O CNHCH 3     1     10

                                                73
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

                                       Trung
         Tªn ho¸ chÊt                        b×nh   Tõng lÇn
                  Tªn ho¸ chÊt                     tèi ®a
   TT      (Phiªn ©m              C«ng thøc ho¸ häc   8h
                   (TiÕng Anh)              (mg/m 3)  (mg/m 3)
          tiÕng ViÖt)                             (STEL)
                                      (TWA)
   77.  Catechol       Catechol       C15H14O 6       20     45
   78.  Ch× tetraetyl     Lead tetraethyl   Pb(C2H5)4       0,005    0,01
      Ch× vµ c¸c hîp chÊt  Lead and       Pb          0,05    0,1
   79.
                 compounds
   80.  Clo          Chlorine       Cl2          1,5     3
      Clo axetaldehyt    Chloroacetal-    ClCH2CHO        3     -
   81.
                 dehyde
   82.  Clo ®ioxit      Chlorine dioxide   ClO 2         0,3    0,6
      Cloaxetophenon    Chloroaceto-     C6H5COCH2Cl      0,3     -
   83.
                 phenone
   84.  Clobenzen       Chlorobenzene    C6H5Cl         100    200
      1-Clo-2,4-      1-Chloro-2,4-    C6H3ClN2O 4      0,5     1
   85.
      ®initrobenzen     dinitro-benzene
      Clonitrobenzen    Chloronitro-     C6H4ClNO 2       1     2
   86.
                 benzene
   87.  Clopren        Chloroprene     CH2CClCHCH 2      30     60
      1-Clo 2-propanon   1-Chloro 2-     C3H5ClO         -     3
   88.
                 propanone
   89.  Clorofom       Chloroform      CHCl3         10     20
   90.  Clopixin       Chloropicrin     CCl3NO 2        0,7    1,4
   91.  3- Clopropen     3- Chloropropene   C2H5Cl         1     2
      Clotrifloetylen    Chlorotrifluoro-   C2ClF 3         -     5
   92.
                 ethylene
      Coban vµ hîp chÊt   Cobalt and      Co          0,05    0,1
   93.
                 compounds
   94.  Cresol        Cresol        C7H8O          5     10
   95.  Crom VI oxit     Chromium trioxide  CrO 3         0,05    0,1
                              +3
      Crom (III)      Chromium (III)    Cr           0,5     -
   96.
      (d¹ng hîp chÊt)    compounds
      Crom (IV)       Chromium (VI)    Cr+4         0,05     -
   97.
      (d¹ng hîp chÊt)    compounds
      Crom (VI) (d¹ng hoµ  Chrom (VI)      Cr+6         0,01     -
   98.  tan trong n­íc)    compound (water
                 soluble)
   99.  Crotonal®ehyt     Crotonaldehyde    CH3CHCHCHO       5     10
   100.  Cumen         Cumene        C6H5CH(CCH3)2     80     100
      Cyanua        Cyanides (as CN)              0,3    0,6
   101.
      (c¸c muèi xyanua)
      DÇu kho¸ng (s­¬ng   Mineral oil (mist)              5     10
   102.
      mï)
      DÇu má        Petroleum                 1600     -
   103.
                 distillates(napht)
   104.  DÇu th«ng       Turpentine      C10H16         300    600
      DÇu thùc vËt (d¹ng  Vegetable oil mist             10     -
   105.
      s­¬ng)

74
                               namphong@live.com TCVN 5687:2010

                                     Trung
     Tªn ho¸ chÊt                           b×nh   Tõng lÇn
                Tªn ho¸ chÊt                      tèi ®a
TT     (Phiªn ©m               C«ng thøc ho¸ häc     8h
                (TiÕng Anh)               (mg/m 3)  (mg/m 3)
      tiÕng ViÖt)                               (STEL)
                                     (TWA)
    §iamin 4,4’-     Diamino 4,4’-    NH2C6H4C6H4NH2       -     0,8
106.
    ®iphenylmetan     diphenyl methane
    §imetyl-1,2-dibrom-  Dimethyl-1,2-    (CH3O)2POOCHBrC      3     6
    2,2-diclo etyl    dibromo-2,2-    BrCl2
107.
    phosphat       dichlorethyl
               phosphate-
108.  Dung m«i cao su    Rubber solvent                1570     -
               Stoddard solvent
109.  Dung m«i stoddard                          525
               (White spirit)
    §¸ talc, ho¹t th¹ch  Soapston      3MgO.4SiO 2.H2O      3     -
110.
    (bôi h« hÊp)
    §¸ talc, ho¹t th¹ch  Soapstone      3MgO.4SiO 2.H2O      6     -
111.
    (chøa 1% quartz)
112.  §ecalin        Decalin       C10H18          100    200
113.  §emeton        Demeton       C8H19O 3PS2        0,1    0,3
114.  §iazinon       Diazinon      C12H21N2O 3PS       0,1    0,2
115.  §iboran        Diborane      B2H6           0,1    0,2
    §ibromclometan    Dibromo-      CHBr 2Cl
116.
               chlorometan
    1,2-§ibrom-3-clo -  1,2-Dibromo -    C3H5Br 2Cl        0,01    -
117.
    propan        3chloro-propane
118.  §ibutyl phtalat    Dibutyl phthalate  C6H4(CO 2C4H9)2      2     4
119.  §icloaxetylen     Dichloroacetylene  ClCCCl          0,4    1,2
120.  §iclobenzen      Dichlorobenzene   C6H4Cl2          20     50
121.  §icloetan       Dichloroethane   CH3CHCl2          4     8
    1,1- §icloetylen   1,1-        C2 H 2Cl2         8     16
122.
               Dichloroethylene
    1,2-§icloetylen    1,2-        C2 H 2Cl2         790    1000
123.
               Dichloroethylene
    Cis- §icloetylen   Cis- Dichloro    C2 H 2Cl2         790    1000
124.
               ethylene
    Trans- §icloetylen  Trans-       C2 H 2Cl2         790    1000
125.
               Dichloroethylene
126.  §iclometan      Dichloromethane   CH2Cl2)          50     100
    1,2- §iclopropan   1,2-        C3H6Cl2          50     100
127.
               Dichloropropan
128.  §iclopropen      Dichloropropene   C3H4Cl2          5     -
129.  §iclostyren      Dichlorostyrene   C8H6Cl2          50     -
130.  §iclovos       Dichlorvos     (CH3O)2PO 2CHCCl2     1     3
131.  §icrotophos      Dicrotophos     C8H16NO 5P        0,25    -
132.  §iglyxi®yl ete    Diglycidyl ether  C6H10O 3         0,5     1
133.  §imetyl amin     Dimethylamine    C2H7N           1     2
    §imetylfomamit    Dimethyl      (CH3)2NCHO        10     20
134.
               formamide


                                                75
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

                                         Trung
        Tªn ho¸ chÊt                           b×nh   Tõng lÇn
                    Tªn ho¸ chÊt                     tèi ®a
   TT      (Phiªn ©m                 C«ng thøc ho¸ häc   8h
                     (TiÕng Anh)              (mg/m 3)  (mg/m 3)
         tiÕng ViÖt)                                (STEL)
                                        (TWA)
                   1,1- Dimethyl
   135.  1,1- §imetylhy®razin              (CH3)2NNH2       0,2    0,5
                   hydrazine
   136.  §imetyl phenol      Dimethyl phenol   C8H10O         -     2
   137.  §imetyl sunfat      Dimethyl sulfate   (CH3)2SO 4      0,05    0,1
   138.  §imetyl sunfoxit     Dimethyl sulfoxide  C2H6OS         20     50
   139.  §initrobenzen       Dinitrobenzene    C7H6N2O4        -     1
      §initrotoluen (DNT)    Dinitrotoluene    C6H5CH3(NO 2)2     1     2
   140.
                   (DNT)
   141.  §ioxathion        Dioxathion      C12H26O 6P2S4     0,2     -
   142.  §iquat ®ibromua      Diquat Dibromide   C12H12N2.2Br      0,5     1
   143.  1,4 - §ioxan       1,4- Dioxane     OCH2CH2OCH2CH2     10     -
   144.  §ång (bôi)        Copper (dust)    Cu           0,5     1
   145.  §ång(h¬i, khãi )     Copper (fume )    Cu           0,1    0,2
      §ång (d¹ng hîp      Copper        Cu           0,5     1
   146.
      chÊt)           compounds
   147.  En®osunfan        Endosulfan      C9H6Cl6O 3S      0,1    0,3
      2,3- Epoxy 1-       2,3- Epoxy 1-    C3H6O2         1     5
   148.
      propanol         propanol
      EPN            EPN (o-ethyl-o-   C18H14NO 4PS      0,5     -
                   para nitrophenyl
   149.
                   phenyl-
                   phosphonothioate)
   150.  Etanolamin        Ethanolamine     NH2C2H4OH        8     15
   151.  Ete ®iglyxi®yl      Diglycidyl ether   C6H10O 3        0,5     -
   152.  Ete cloetyl        Chloroethyl ether  C4H8Cl2O        -     2
      Ete clometyl       Chloromethyl     (CH2Cl) 2O      0,003   0,005
   153.
                   ether
   154.  Ete etyl         Ethyl ether     C2H5OC2H5       1000    1500
      Ete isopropyl       Isopropyl glycidyl  (CH3)2CHOCH(CH 3)2   200    300
   155.
                   ether
      Ete resorcinol      Resorcinol      C7H8O2         -     5
   156.
      monometyl         monomethyl Ether
   157.  Etyl-amin         Ethylamine      CH3CH2NH2       18     30
   158.  Etylen          Ethylene       C2H4         1150     -
      Etyl mercaptan      Ethanethiol     C2H5SH         1     3
   159.
                   (Ethylmercaptan)
      Etylen®ibromua      Ethylene       BrCH2CH2Br       1     -
   160.
                   dibromide
      Etylen glycol (sol khÝ,  Ethylene glycol               10     20
   161.
      h¹t, mï s­¬ng)
   162.  Etylen glycol (h¬i)    Ethylene glycol   C2H6O2         60     125
      Etylen glycol ®initrat  Ethylene glycol   C2H4(O 2NO) 2     0,3    0,6
   163.
                   dinitrate
   164.  Etylen oxit        Ethylene oxide    C2H4 O         1     2


76
                               namphong@live.com TCVN 5687:2010

                                      Trung
       Tªn ho¸ chÊt                          b×nh   Tõng lÇn
                 Tªn ho¸ chÊt                     tèi ®a
TT      (Phiªn ©m               C«ng thøc ho¸ häc    8h
                 (TiÕng Anh)               (mg/m 3)  (mg/m 3)
       tiÕng ViÖt)                               (STEL)
                                      (TWA)
165.  Etylen perclorua    Perchloroethylene  C2Cl4          70     170
    Etyli®en norbornen   Ethylidene     C9H12           -     20
166.
                norbornene
167.  Fensunfothion      Fensulfothion    C11H17O 4PS2       0,1     -
168.  Fenthiol        Fenthiol      C10H15O 3PS2       0,1     -
169.  Flo           Fluorine      F2            0,2    0,4
    Florua         Fluorides                   1     2
170.
    (c¸c hîp chÊt F -)
171.  Fomal®ehyt       Formaldehyde    HCHO           0,5     1
172.  Fomamit         Formamide      HCONH2          15     30
173.  Fufural         Furfural      C4H3OCHO         10     20
174.  Fufuryl alcol      Furfuryl alcohol  C5H6O2          20     40
    H¾c Ýn than ®¸ (h¬i)  Coal Tar pitch                -     0,1
175.
                volatiles
176.  Halothan        Halothane      C2HBrClF 3        8     24
    Hçn hîp cña etan    Merkuran (mixture              0,005    -
    thuû ng©n (II) Clorua  of ethylmercuric
177.
    vµ lin®an        chloride and
                lindane)
178.  Heptaclo        Heptachlor (iso)  C10H5Cl7         0,5    1,5
    Heptan (tÊt c¶ c¸c   Heptan       C7H14          800    1250
179.
    ®ång ph©n)
    Hexaclo benzen     Hexachloro-     C6Cl6          0,5    0,9
180.
                benzene
    Hexaclo 1,3 -      Hexachloro 1,3-   C4Cl6           -    0,005
181.
    butadien        butadiene
    1,2,3,4,5.6-      1,2,3,4,5,6-hexa-  C6H6Cl6         0,5     -
182.  Hexacloxyclohexan    chloro-
                cyclohexane
    Hexacloxyclo-      Hexachlorocy-    C5Cl6          0,01    0,1
183.
    penta®ien        clopentadiene
    Hexaflo axeton     Hexafluoro-     (CF3)2CO         0,5    0,7
184.
                acetone
    Hexaflopropen      Hexafluoro-     C6F6           -     5
185.
                propene
186.  n-Hexan         n- Hexane      C6H6           90     180
    Hy®razin (vµ      Hydrazine      H4N2           0,05    0,1
187.  hy®razine hy®rate,
    hy®razine sunfate)
    Hydrocacbon m¹ch    Hydrocarbons                 -     300
188.
    th¼ng (1- 10 C)     (1-10 C)
189.  Hy®ro florua      Hydrogen fluoride  HF            0,1    0,5
    Hy®ro phosphit     Hydrogen      H 3P           0,1    0,2
190.
                phosphide
191.  Hy®ro selenua      Hydrogene      H2Se           0,03    0,1


                                                77
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

                                        Trung
         Tªn ho¸ chÊt                          b×nh   Tõng lÇn
                    Tªn ho¸ chÊt                     tèi ®a
   TT      (Phiªn ©m                C«ng thøc ho¸ häc   8h
                    (TiÕng Anh)              (mg/m 3)  (mg/m 3)
          tiÕng ViÖt)                               (STEL)
                                        (TWA)
                   selenide
   192.  Hy®ro sunfua       Hydrogene sulfide  H2S          10     15
   193.  Hy®ro xyanua       Hydrogen cyanide   HCN          0,3    0,6
                   Hydroxydes
   194.  Hy®roxyt kiÒm      (alkaline) (Alkali             0,5     1
                   hydroxide)
      Hydroquinon       Hydroquinone     C6H6O2         0,5    1,5
   195.              (1,4- Dihydroxy-
                   benzene)
   196.  Io®o metan        Iodomethane     CH3I          1     2
   197.  Io®ofom         Iodoform       CHI3          3     10
   198.  Iot           Iodine        I2           1     2
      Isopropyl glyxidyl ete  Isopropyl glycidyl  (CH3)2C2H2O(CH3))2   240    360
   199.
                   ether
   200.  Isopropyl nitrat     Isopropyl nitrate  C3H7NO 2        20     40
      Kali cyanua       Potassium      KCN           5     10
   201.
                   cyanide
   202.  Khãi hµn         Welding fumes                5     -
      KhÝ dÇu má        Petroleum gas               1800    2250
   203.
                   (liquefied)
   204.  KÏm Clorua        Zinc chloride    ZnCl2          1     2
   205.  KÏm cromat        Zinc Chromate    CrO 4Zn        0,01    0,03
   206.  KÏm florua        Zinc fluoride    F2Zn          0,2     1
      KÏm oxit (bôi, khãi)   Zinc oxide (dust,  ZnO           5     10
   207.
                   fume)
   208.  KÏm phosphua       Zinc phosphide    P2Zn3          -     0,1
      KÏm stearat (bôi     Zinc stearate    Zn(C18H35O 2)2     10     20
   209.
      tæng sè)         (inhalable dust)
      KÏm stearat (bôi h«   Zinc stearate    Zn(C18H35O 2)2     5     -
   210.
      hÊp)           (respirable dust)
   211.  KÏm sunfua        Zinc sulfide     ZnS           -     5
   212.  Long n·o         Camphor       C10H16O         2     6
   213.  Magie oxit        Magnesium oxide   MgO           5     10
   214.  Malathion        Malathion      C10H19O 6PS2      5     -
      Mangan vµ c¸c hîp    Manganese and    Mn           0,3    0,6
   215.
      chÊt           compounds
   216.  Metalyl Clorua      Methallyl chloride  C4H7Cl         -     0,3
   217.  Metan thiol       Methane thiol    CH4S          1     2
   218.  Metoxyclo        Methoxychlor     Cl3CCH(C6H4OCH3)2   10     20
   219.  Metyl acrylat      Methyl acrylate   CH2CHCOOCH 3      20     40
      Metyl acrylonitril    Methyl        CH2C(CH3)CN       3     9
   220.
                   acrylonitrile
      2- Metylaziri®in     2- Methyl      C8H16N2O 7       5     -
   221.
                   aziridine

78
                                namphong@live.com TCVN 5687:2010

                                      Trung
      Tªn ho¸ chÊt                           b×nh   Tõng lÇn
                Tªn ho¸ chÊt                      tèi ®a
TT       (Phiªn ©m               C«ng thøc ho¸ häc    8h
                 (TiÕng Anh)                (mg/m 3)  (mg/m 3)
        tiÕng ViÖt)                               (STEL)
                                      (TWA)
222.  Metyl amin       Methylamine      CH5N           5     24
223.  Metyl axªtat      Methyl acetate    CH3COOCH3        100    250
224.  Metyl etyl xeton    Methyl ethyl keton  C4H8O          150    300
225.  2-Metylfuran      2- Methyl furan    C5H6O           -     1
226.  Metyl hydrazin     Methyl hydrazine   CH3NHNH2         0,08    0,35
227.  Metyl mercaptan    Methyl mercaptan   CH3SH           1     2
    Metyl meta crylat   Methyl        CH2C(CH3)COOCH3     50     150
228.
               methacrylate
229.  Metyl silicat     Methyl silicate    C4H12O 4Si        -     6
230.  Mevinphos       Mevinphos       C7H13O 6P        0,1    0,3
231.  Monocrotophos     Monocrotophos     C7H14NO 5P        0,25    -
232.  Muèi s¾t        Ferric salt (as Fe)               1     2
233.  Muéi than       Carbon black     C            3,5     7
    Nalet         Naled         (CH30)2P(O)OCHBrCB    3     6
234.
                          rCl2
235.  Naphtalen       Naphthalene      C10H8          40     75
    Naphtalen ®· clo ho¸  Chlorinated                  0,2    0,6
236.
               naphthalenes
237.  Natri bisulfit     Sodium bisulfite   NaHSO 3          5     -
238.  Natri borat      Sodium borate     Na2B4O 7         1     -
239.  Natri cyanua      Sodium cyanide    NaCN           5     10
    Natri floaxetat    Sodium        FCH2COONa        0,05    0,1
240.
               fluoroacetate
    Natri metabisunfit   Sodium        Na2S2O 5         5     -
               metabisulfite
241.
               (Disodium
               pyrosulfite)
242.  Natri nitrua      Sodium azide     NaN3           0,2    0,3
243.  Neopren        Neoprene       C4H5Cl          10     30
    Nh«m vµ hîp chÊt    Aluminum and     Al            2     4
244.
               compounds
245.  Nicotin        Nicotine       C10H14N2         0,5     1
    Niken vµ c¸c d¹ng   Nickel and      Ni            0,05    0,25
246.  hîp chÊt (hoµ tan)   compounds
               (soluble)
247.  Niken (II,III) oxit  Nickel monoxide    NiO,Ni2O 3        0,1     -
248.  Niken cacbonyl     Nickel carbonyl    C4NiO 4         0,01    0,02
249.  Nit¬ ®ioxit      Nitrogen dioxide   NO 2 vµ N2O 4       5     10
    Nit¬ mono oxit     Nitrogen       NO            10     20
250.
               monoxide
    Nit¬ triflorua     Nitrogene       NF3           30     45
251.
               trifluoride
252.  Nitro benzen      Nitrobenzene     C6H5NO 2         3     6


                                                 79
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

                                         Trung
        Tªn ho¸ chÊt                            b×nh   Tõng lÇn
                  Tªn ho¸ chÊt                        tèi ®a
   TT      (Phiªn ©m               C«ng thøc ho¸ häc     8h
                  (TiÕng Anh)                 (mg/m 3)  (mg/m 3)
         tiÕng ViÖt)                                 (STEL)
                                         (TWA)
   253.  1-Nitro butan    1-Nitrobutane     CH3(CH2)3NO 2        -     30
   254.  Nitro etan      Nitro ethane      C2H5NO           30     -
   255.  Nitro metan     Nitromethane      CH3NO 2          30     -
   256.  1-Nitropropan    1-Nitropropane     CH3(CH2)2NO 2       30     60
   257.  Nitro toluen     Nitrotoluene      CH3C6H4NO 2        11     22
      Nitroglyxerin    Glycerol trinitrate  CH2NO 3CHNO 3CH2NO     0,5     1
   258.
                 (Nitroglycerine)    3 [C 3 H 5 (NO 3 ) 3 ]

   259.  2- Nitropropan    2-Nitropropane     CH3(CH2)2NO 2       18     -
      Octan (tÊt c¶ c¸c  Octane         C10H22           900    1400
   260.
      ®ång ph©n)
   261.  Osmi tetroxit    Osmium tetroxide    OsO 4           0,002   0,003
   262.  Ozon         Ozone         O3             0,1    0,2
   263.  Paraquat       Paraquat       (CH3(C5H4N)2CH3).2Cl    0,1    0,3
      Parathion      Parathion       (C2H5O)2PSOC6H4      0,05    0,1
   264.
                            NO 2
   265.  Penta boran     Pentaborane      B5H9           0,01    0,02
   266.  Penta clorophenol  Pentachlorophenol   C6Cl5OH          0,2    0,4
   267.  Percloryl florua   Perchloryl fluoride  ClO 3F           14     25
   268.  Phenol        Phenol         C6H5OH           4     8
   269.  Phenyl hy®razin   Phenyl hydrazine    C6H5NHNH2          1     2
   270.  Phenyl isoxyanat   Phenyl isocyanate   C7H5NO          0,02    0,05
      Phenylen ®iamin   Phenylene       C6H8N2           0,1    0,2
   271.
                 diamine
   272.  Phenylphosphin    Phenyl phosphine    C6H7P            -     0,25
      Phorat        Phorate        (C2H5O)2P(S)SCH 2S-    0,05    0,2
   273.
                            C2H5
   274.  Phosgen       Phosgene        COCl2           0,2    0,4
   275.  Phosphin       Phosphine       PH3            0,1    0,2
      Phospho (tr¾ng,   Phosphorus       P4            0,03    0,1
   276.
      vµng)        (White, yellow)
      Phospho oxyclorua  Phosphorous oxy    POCl3           0,6    1,2
   277.
                 chloride
      Phospho triclorua  Phosphorus       PCl3            1     2
   278.
                 trichloride
      Phosphopentaclorua  Phosphorous      PCl5            1     2
   279.
                 pentachloride
   280.  Picloram (iso)    Picloram (iso)                  10     20
   281.  Propanol       Propanol        CH3(CH2)2OH        350    600
   282.  -Propiolacton    -Propiolactone    C3H4O2           1     2
      Propoxur       Propoxur        CH3NHCOOC 6H4OCH(     0,5    1,5
   283.
                            CH3)2
   284.  n-Propyl axetat   n- Propylaxetat    CH3COOCH2CH2CH3      200    60080
                                 namphong@live.com TCVN 5687:2010

                                        Trung
      Tªn ho¸ chÊt                             b×nh   Tõng lÇn
                Tªn ho¸ chÊt                        tèi ®a
TT       (Phiªn ©m               C«ng thøc ho¸ häc      8h
                 (TiÕng Anh)                 (mg/m 3)  (mg/m 3)
        tiÕng ViÖt)                                (STEL)
                                        (TWA)
285.  Propylenimin      Propylenimine     C3H7N            -     5
286.  Pyrethrin       Pyrethrin       C21H28O 3          5     10
287.  Pyri®in        Pyridine       C5H5N            5     10
288.  Quinon         Quinone        C6H4O2           0,4    1,2
               Resorcinol -1,3-
289.  Resorcinol                  C6H6O2           45     90
               Dihydroxybenzen
290.  R­îu alylic      Allyl alcohol     CH2CHCH2OH          3     6
291.  R­îu etylic      Ethanol        CH3(CH2)OH         1000    3000
292.  R­îu fufuryl      Furfuryl alcohol   C5H6O2           20     40
293.  R­îu metylic      Methanol       CH3OH            50     100
294.  R­îu n - amyl     n-Amyl alcohol    CH3(CH2)4OH         100    200
295.  R­îu propargyl     Propargyl alcohol   HCCCH2OH           2     6
296.  Rotenon        Rotenone (Derris)   C23H22O 6          5     10
297.  S¸p parafin (khãi)   Paraffin wax                    1     6
    S¾t (III) oxit (bôi,  Ferric oxide (dust,  Fe2O 3            5     10
298.
    khãi)         fume)
299.  S¾t cacbonyl      Iron carbonyl     C5FeO 5           0,08    0,1
    Selen vµ c¸c hîp    Selenium and     Se             0,1     1
300.
    chÊt          compounds
301.  Selen ®ioxit      Selenium dioxide   O 2Se            -     0,1
    Selen hexaflorua    Selenium       SeF 6            0,2     -
302.
               hexafluoride
303.  Silan         Silane        H2Si            0,7    1,5
304.  Stearat        Stearates                     10     -
    Stibin (antimon    Stibine        SbH3            0,2    0,4
305.
    hy®rua )
306.  Strychnin       Strychnine      C21H22N2O 2         0,15    0,3
307.  Styren         Styrene        C6H5CH CH2         85     420
308.  Sunfua clorua     Sulfur chloride    S2Cl2            5     10
309.  Sunfua ®ioxit     Sulfur dioxide    SO 2             5     10
310.  Sunfuryl florua    Sulfuryl fluoride   F2SO 2           20     40
    Sunfua tetraflorua   Sulfur        SF 4            0,4     1
311.
               tetrafluoride
312.  Telu          Tellurium       Te             0,01    -
    Telu hexaflorua    Tellurium       F6Te            0,1     -
313.
               hexafluoride
314.  Tetracloetylen     Tetrachloroethylene  C2CL4            60     -
    1,1,7,7        1,1,7,7        C 7H     CL4      -     1
315.                             12
    Tetracloheptan     Tetrachloroheptane
    Tetra etyl       Tetraethyl      C8H20O 7P2         0,05    0,2
316.
    pyrophosphat      pyrophosphate
317.  Tetralin        Tetralin       C10H12           100    300                                                  81
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

                                          Trung
        Tªn ho¸ chÊt                            b×nh   Tõng lÇn
                    Tªn ho¸ chÊt                      tèi ®a
   TT       (Phiªn ©m               C«ng thøc ho¸ häc     8h
                    (TiÕng Anh)                (mg/m 3)  (mg/m 3)
          tiÕng ViÖt)                                (STEL)
                                         (TWA)
      Tetrametyl        Tetramethyl     (CH3)2C2 (CN) 2(CH3)2   3     6
   318.
      sucxinonitril      succinonitrile
      Tetranitrometan     Tetranitrome     CH3(NO 2)4         8     24
   319.
                   thane
   320.  ThiÕc (h÷u c¬)      Tin (organic)    Sn            0,1    0,2
   321.  ThiÕc (v« c¬)      Tin (inorganic)   Sn             1     2
   322.  ThiÕc oxit        Tin oxide      SnO 2           2     -
   323.  Thionyl chlorua     Thionyl Chloride   Cl2OS           5     -
   324.  Thiophenol        Benzenethiol     C6H6S           2     -
      Thiram          Thiram        (CH3)2 (SCSN) 2      5     10
   325.
                             (CH3)2
   326.  Thuèc l¸ (bôi)      Tobacco (dust)                 2     5
      Thuû ng©n vµ hîp     Mercury and     Hg            0,02    0,04
   327.  chÊt thuû ng©n v« c¬   compounds
                   (inorganic)
      Thuû ng©n h÷u c¬     Mercury       Hg            0,01    0,03
   328.              compounds
                   (organic)
   329.  Titan          Titanium       Ti            10     -
      Titan ®ioxit (bôi h«   Titanium dioxide   TiO 2           5     -
   330.
      hÊp)           (respirable dust)
      Titan ®ioxit (bôi tæng  Titanium dioxide   TiO 2           6     10
   331.
      sè)           (inhalable dust)
   332.  Toluen          Toluene       C6H5CH3          100    300
      Toluen ®iisoxyanat    Toluene       C9H6N2O2         0,04    0,07
   333.
                   diisocyanate
      (m-, o-, p-) Tolui®in  (m-, o-, p-)     CH3C6H4NH2        0,5     1
   334.
                   Toluidine
   335.  Tribrom metan      Tribromometan    CHBr 3           5     15
      Tributyl phosphat    Tributyl       C12H27O 4P        2,5     5
   336.
                   phosphate
   337.  Tricloetan        Trichloroethane   C2H3Cl3          10     20
   338.  Tricloetylen       Trichloroethylene  C2HCl3          20     40
   339.  Trinitrobenzen      Trinitrobenzene   C6H3(NO 2)3        -     1,0
      Triclo nitrobenzen    Trichloro      C6H2Cl3NO 2        -     1,0
   340.
                   nitrobenzene
      2,4,6-Trinitrotoluen   2,4,6-        CH3C6H2(NO 2)3      0,1    0,2
   341.
      (TNT)          Trinitrotoluene
   342.  Tritolyl phosphat    Tritolyl phosphate  C21H21O 4P        0,1    0,2
      Urani vµ hîp chÊt    Uranium and     U             0,2     -
   343.
                   compounds
   344.  Vanadi          Vanadium       V             0,5    1,5
      Vanadi pentoxit     Vanadium penta    V2O 5          0,05    0,1
   345.
      (bôi h« hÊp, khãi)    oxide
   346.  Vinyl axetat       Vinyl acetate    CH2CHOOCCH 3       10     30

82
                                    namphong@live.com TCVN 5687:2010

                                          Trung
       Tªn ho¸ chÊt                              b×nh     Tõng lÇn
                   Tªn ho¸ chÊt                         tèi ®a
  TT      (Phiªn ©m                 C«ng thøc ho¸ häc     8h
                     (TiÕng Anh)               (mg/m 3)    (mg/m 3)
         tiÕng ViÖt)                                    (STEL)
                                          (TWA)
 347.  Vinyl bromua       Vinyl bromide     CH2CBr          20       40
 348.  Vinyl clorua       Vinyl chloride     C2H3Cl           1       5
     Vinyl           Vinyl cyclohexene   C8H12O 2         60       120
 349.
     xyclohexen®ioxit     dioxide (930)
 350.  Warfarin         Warfarine       C19H16O 4         0,1      0,3
 351.  Wofatox          Wofatox        C8H10NO 5PS        0,1      0,2
     X¨ng           Petrol (Petrol dis-               300       -
 352.
                  tillates, gazoline)
     Xenluloza         Cellulose                    10       20
 353.
     (bôi tæng sè)       (inhalable dust)
     Xenluloza         Cellulose                     5       -
 354.               (respirable dust)
     (bôi h« hÊp)
 355.  Xesi hydroxit       Cesium hydroxide    CsOH            2       -
 356.  Xyanogen         Cyanogene       NCCN            4       20
     Xyanogen clorua      Cyanogene       ClCN           0,3      0,6
 357.
                  chloride
 358.  Xyanua          Cyanides        CN(K, Na)         0,3      0,6
 359.  Xyclohexan        Cyclohexane      C6H12           500      1000
 360.  Xyclohexanol       Cychlohexanol     C6H11OH          100      200
 361.  Xylen           Xylene         C6H4(CH3)2        100      300
 362.  Xyli®in          Xylidine        (CH3)2C6H3NH2       5       10D.4 Giíi h¹n nång ®é cho phÐp cña bôi trong kh«ng khÝ vïng lµm viÖc
D.4.1 Gi¸ trÞ nång ®é tèi ®a cho phÐp bôi kh«ng chøa silic
                              Nång ®é bôi       Nång ®é bôi
  Lo¹i            Tªn chÊt
                             toµn phÇn, mg/m3     h« hÊp, mg/m3
       Than ho¹t tÝnh, nh«m, bentonit,
  1    diatomit, graphit, cao lanh,              2             1
       pyrit, talc
       Bakelit, than, oxit s¾t, oxit kÏm,
       dioxit titan, silicat, apatit, baril,
  2                                4             2
       photphatit, ®¸ v«i, ®¸ tr©n ch©u,
       ®¸ cÈm th¹ch, xim¨ng portland
       Bôi th¶o méc, ®éng vËt, chÌ,
  3                                6             3
       thuèc l¸, bôi gç, bôi ngò cèc
       Bôi v« c¬ vµ h÷u c¬ kh«ng
  4                                8             4
       thuéc lo¹i 1 vµ lo¹i 2


D.4.2 Gi¸ trÞ nång ®é tèi ®a cho phÐp bôi cã chøa silic                                                       83
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

                Nång ®é bôi toµn phÇn,    Nång ®é bôi h« hÊp,
                    h¹t/cm 3          h¹t/cm 3
        Hµm l­îng
 Nhãm bôi                  LÊy theo            LÊy theo
         silic, %   LÊy theo ca         LÊy theo ca
                       thêi ®iÓm           thêi ®iÓm
     1    50  100     200     600       100        300
     2     20  50     500    1 000      250        500
     3     5  20      1 000   2 000      500       1 000
     4     5       1 500   3 000      800       1 500

D.4.3 Gi¸ trÞ giíi h¹n tiÕp xóc nghÒ nghiÖp cho phÐp ®èi víi bôi ami¨ng
                       Trung b×nh 8 h,     Trung b×nh 1 h,
 Thø tù         Tªn chÊt
                         sîi/ml         sîi/ml
   1     Serpentine (Chrysotile)        0,1          0,5
   2         Amphibole            0          0
84
                              namphong@live.com TCVN 5687:2010


                       Phô lôc E
                      (Tham kh¶o)


E.1 Ph©n lo¹i c¸c chÊt ®éc h¹i theo møc ®é nguy hiÓm
B¶ng ph©n lo¹i c¸c chÊt ®éc h¹i nµy ®­îc biªn so¹n trªn c¬ së tham kh¶o Quy ph¹m cña Liªn bang
Nga OCT 12.1.007-76.
B¶ng ph©n lo¹i ®­îc ¸p dông ®èi víi c¸c chÊt ®éc h¹i cã chøa trong nguyªn liÖu, s¶n phÈm, b¸n thµnh
phÈm vµ phÕ liÖu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, sö dông vµ b¶o qu¶n.
B¶ng ph©n lo¹i kh«ng ¸p dông cho c¸c chÊt ®éc h¹i cã chøa c¸c chÊt phãng x¹, vi sinh vËt (c¸c phøc
hîp vi sinh, vi trïng, vi khuÈn, v...v... ).
Theo møc ®é t¸c h¹i ®Õn c¬ thÓ con ng­êi, c¸c chÊt ®éc h¹i ®­îc chia thµnh 4 lo¹i víi møc ®é nguy
hiÓm kh¸c nhau sau ®©y:
    Lo¹i 1: C¸c chÊt cùc kú nguy hiÓm;
    Lo¹i 2: C¸c chÊt cã møc nguy hiÓm cao;
    Lo¹i 3: C¸c chÊt cã møc nguy hiÓm võa;
    Lo¹i 4: C¸c chÊt Ýt nguy hiÓm.
C¸c lo¹i chÊt ®éc h¹i theo møc ®é nguy hiÓm ®­îc x¸c ®Þnh theo nång ®é (mg/m3) hoÆc hµm l­îng
(mg/kg) tïy thuéc vµo c¸c kiÓu tiÕp xóc hoÆc ph¬i nhiÔm cho trong b¶ng E.1
                       B¶ng E.1

                          Tiªu chuÈn ph©n lo¹i nguy hiÓm
      C¸c kiÓu tiÕp xóc
                     Lo¹i 1      Lo¹i 2    Lo¹i 3     Lo¹i 4

 1.  Giíi h¹n nång ®é cho phÐp
   cña chÊt ®éc h¹i trong
                    D­íi 0,1     0,1  1,0   1,110,0    Trªn 10,0
   kh«ng khÝ vïng lµm viÖc,
   mg/m3
 2.  LiÒu l­îng trung b×nh g©y
   chÕt ng­êi khi th©m nhËp
                    D­íi 15     15  150  151  5000   Trªn 5 000
   vµo d¹ dµy, mg/kg
 3.  LiÒu l­îng trung b×nh g©y
   chÕt ng­êi khi th©m nhËp
                    D­íi 100     100 500  501  2500   Trªn 2 500
   vµo c¬ thÓ qua da, mg/kg
 4.  Nång ®é trong kh«ng khÝ
   g©y chÕt ng­êi, mg/m 3
                    D­íi 500   500  5 000  5001 50000  Trªn 50 000
                                                 85
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp


E.2 C¸c yªu cÇu an toµn khi lµm viÖc víi c¸c chÊt ®éc h¹i

E.2.1 C¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp vµ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt cã liªn quan ®Õn c¸c chÊt ®éc h¹i cÇn ph¶i:

  Cã v¨n b¶n tiªu chuÈn-kü thuËt quy ®Þnh c¸c biÖn ph¸p an toµn lao ®éng khi s¶n xuÊt, sö dông
   hoÆc b¶o qu¶n c¸c chÊt ®éc h¹i;

  Cã biÖn ph¸p tæng hîp vÒ tæ chøc -kü thuËt, vÖ sinh lao ®éng vµ y tÕ -sinh hãa.

E.2.2 C¸c biÖn ph¸p an toµn lao ®éng khi tiÕp xóc víi c¸c chÊt ®éc h¹i cÇn ph¶i tÝnh ®Õn:

  Kh¶ n¨ng thay thÕ c¸c chÊt ®éc h¹i b»ng c¸c chÊt Ýt ®éc h¹i h¬n; thay thÕ ph­¬ng ph¸p gia c«ng
   kh« c¸c vËt liÖu táa bôi b»ng ph­¬ng ph¸p ­ít;

  Dïng nhiªn liÖu khÝ thay thÕ cho nhiªn liÖu r¾n, láng hoÆc ®iÖn trong qu¸ tr×nh ®èt nãng vËt liÖu.

  H¹n chÕ thµnh phÇn hçn hîp c¸c chÊt ®éc h¹i trong nguyªn liÖu ®Çu vµo vµ trong thµnh phÈm cuèi
   cïng;

  ¸p dông c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ tiªn tiÕn (chu tr×nh kÝn, c¬ khÝ hãa, tù ®éng hãa, ®iÒu khiÓn tõ xa,
   d©y chuyÒn s¶n xuÊt liªn tôc, kiÓm tra c¸c qu¸ tr×nh vµ thao t¸c c«ng nghÖ b»ng tù ®éng hãa) ®Ó
   c¸ch ly ng­êi c«ng nh©n víi c¸c chÊt ®éc h¹i;

  Chän lùa c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ vËn chuyÓn phï hîp ®Ó ng¨n ngõa sù ph¸t th¶i c¸c chÊt
   ®éc h¹i vµo kh«ng khÝ vïng lµm viÖc lµm cho nång ®é cña chóng v­ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp khi
   tiÕn hµnh c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ th«ng th­êng, còng nh­ khai th¸c ®óng vµ hiÖu qu¶ c¸c hÖ
   thèng vµ thiÕt bÞ kü thuËt vÖ sinh (th«ng giã, cÊp tho¸t n­íc);

  Quy ho¹ch hîp lý c¸c côm c«ng nghiÖp, c¸c nhµ x­ëng vµ phßng s¶n xuÊt;

  ¸p dông c¸c hÖ thèng thu gom vµ t¸i sö dông c¸c c¸c chÊt ®éc h¹i vµ läc s¹ch khÝ th¶i; trung hßa
   c¸c phÕ liÖu s¶n xuÊt, n­íc röa thiÕt bÞ vµ n­íc th¶i;

  Th­êng xuyªn kiÓm tra nång ®é c¸c chÊt ®éc h¹i trong kh«ng khÝ vïng lµm viÖc theo E.3.1;

  Sö dông c¸c dông cô vµ trang bÞ phßng hé c¸ nh©n;

  TËp huÊn phæ biÕn kiÕn thøc vÒ an toµn phßng chèng ®éc h¹i cho c¸n bé c«ng nh©n viªn;

  TiÕn hµnh kiÓm tra søc kháe ®Þnh kú ®èi víi nh©n viªn vµ c«ng nh©n cã tiÕp xóc víi c¸c chÊt ®éc
   h¹i;

  So¹n th¶o c¸c biÖn ph¸p y tÕ ®Ò phßng khi lµm viÖc víi tõng chÊt ®éc h¹i cô thÓ; h­íng dÉn c¸ch
   can thiÖp y tÕ kÞp thêi t¹i chç ®èi víi n¹n nh©n bÞ nhiÔm ®éc.
86
                               namphong@live.com TCVN 5687:2010

E.3 C¸c yªu cÇu c¬ b¶n vÒ kiÓm tra nång ®é c¸c chÊt ®éc h¹i trong kh«ng khÝ vïng
lµm viÖc

E.3.1 ViÖc ®o ®¹c kiÓm tra nång ®é c¸c chÊt ®éc h¹i trong kh«ng khÝ vïng lµm viÖc ph¶i ®­îc tiÕn
hµnh:

  th­êng xuyªn liªn tôc ®èi víi c¸c chÊt ®éc h¹i lo¹i 1;

  ®Þnh kú ®èi víi c¸c chÊt ®éc h¹i lo¹i 2; 3 vµ 4.

E.3.2 KiÓm tra liªn tôc nång ®é c¸c chÊt ®éc h¹i trong kh«ng khÝ vïng lµm viÖc cÇn ®­îc tiÕn hµnh
b»ng thiÕt bÞ hoÆc dông cô tù ghi cã tÝn hiÖu b¸o ®éng khi v­ît giíi h¹n cho phÐp.

E.3.3 Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra cÇn ph¶i bao gåm:

  C¸c chØ dÉn vÒ c¸ch lÊy mÉu vµ tiÕn hµnh ph©n tÝch mÉu ®¶m b¶o kÕt qu¶ chuÈn x¸c, tin cËy;

  Nghiªn cøu viÖc tiÕn hµnh lÊy mÉu trong nh÷ng ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ®Æc biÖt cã kÓ ®Õn c¸c qu¸ tr×nh
  c«ng nghÖ chñ yÕu, c¸c nguån táa chÊt ®éc h¹i, c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ ho¹t ®éng vµ c¸c hÖ thèng
  kü thuËt vÖ sinh.

E.3.4 §é nh¹y cña c¸c ph­¬ng ph¸p vµ dông cô ®o kh«ng ®­îc thÊp h¬n 0,5 møc giíi h¹n nång ®é
cho phÐp; sai sè kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 25% cña ®¹i l­îng cÇn ®o.
                                                 87
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

                       Phô lôc F
                       (Quy định)

        Tiªu chuÈn kh«ng khÝ ngoµi (giã t­¬i) theo yªu cÇu vÖ sinh
             cho c¸c phßng ®­îc §HKK tiÖn nghi
                     L­îng kh«ng khÝ
                Diện    ngoµi yªu cÇu
TT    Tªn phßng       tÝch,                        Ghi chó
               m2/người    m3/h.    3    2
                           m /h.m
                       ng­êi
 1        2       3      4       5             6
 1  Kh¸ch s¹n, nhµ nghØ
   Phßng ngñ          10      35           Kh«ng phô thuéc diÖn tÝch phßng.
   Phßng kh¸ch         5      35
   Hµnh lang          3      25
   Phßng héi th¶o       2      30
   Héi tr­êng         1      25
   Phßng lµm viÖc      12-14     30
   S¶nh ®ãn tiÕp        1,5     25
   Phßng ngñ tËp thÓ      5      25
   Phßng t¾m                       40    Dïng khi cÇn, kh«ng th­êng xuyªn.
 2  Cöa hµng giÆt kh«      3      40
 3  Nhµ hµng ¨n uèng
   Phßng ¨n          1,4     30
   Phßng cµ phª, thøc ¨n    1      30
   nhanh
   QuÇy ba, cèc-tai      1      35           CÇn l¾p ®Æt thªm hÖ thèng hót khãi.
   Nhµ bÕp (nÊu n­íng)     5      25           Ph¶i cã hÖ thèng hót mïi. Tæng
                                   l­îng kh«ng khÝ ngoµi vµ giã th©m
                                   nhËp tõ c¸c phßng kÒ bªn ph¶i ®ñ
                                   ®¶m b¶o l­u l­îng hót th¶i kh«ng
                                   d­íi 27 m 3/h.m2.
 4  Nhµ h¸t, r¹p chiÕu bãng
   Phßng kh¸n gi¶       0,7     25           CÇn cã th«ng giã ®Æc biÖt ®Ó lo¹i
                                   bá c¸c ¶nh h­ëng cña qu¸ tr×nh dµn
                                   dùng, vÝ dô nh­ kh©u löa khãi,
                                   s­¬ng mï v..v...
   Hµnh lang          0,7     20
   Studio           1,5     25
   Phßng b¸n vÐ        1,6     30
 5  C¬ së ®µo t¹o, tr­êng häc
   Phßng häc          2      25
   Phßng thÝ nghiÖm      3,3      35           Xem thªm quy ®Þnh t¹i tµi liÖu cña
   (PTN)                              phßng thö nghiÖm.88
                            namphong@live.com TCVN 5687:2010

                     L­îng kh«ng khÝ
               Diện    ngoµi yªu cÇu
TT     Tªn phßng      tÝch,                   Ghi chó
               m2/người   m3/h.
                         m3/h.m2
                     ng­êi
   Phßng héi th¶o, tËp    3,3
                      30
   huÊn
   Th­ viÖn           5    25
   Héi tr­êng         0,7    25
   Phßng häc nh¹c, häc     2
                      25
   h¸t
   Hµnh lang          -     -    2
   Phßng kho          -     -    9    ChØ ho¹t ®éng khi cÇn.
6  BÖnh viÖn, tr¹m x¸, nhµ an d­ìng
   Phßng bÖnh nh©n       10    40
   Phßng kh¸m bÖnh       5    25
   Phßng phÉu thuËt       5    50
   Phßng kh¸m nghiÖm tö                  Kh«ng ®­îc lÊy kh«ng khÝ tuÇn
   thi             -     -    9    hoµn tõ ®©y cÊp vµo c¸c phßng
                              kh¸c.
   Phßng vËt lý trÞ liÖu    5    25
   Phßng ¨n           1    25
   Phßng b¶o vÖ        2,5    25
7  Nhµ thi ®Êu thÓ dôc thÓ thao vµ gi¶i trÝ
   Kh¸n ®µi thi ®Êu      0,7    25
   Phßng thi ®Êu       1,4    35
   S©n tr­ît b¨ng trong     -     -
                          9
   nhµ
   BÓ b¬i trong nhµ cã     -     -        Cã thÓ ®ßi hái l­u l­îng kh«ng khÝ
                          9
   kh¸n gi¶                        lín h¬n ®Ó khèng chÕ ®é Èm.
   Sµn khiªu vò         1    40
   Phßng bowling       1,4    40
8  C¸c kh«ng gian c«ng céng
   Hµnh lang vµ phßng
   chøa ®å gia dông       -     -    1
   D·y cöa hiÖu bu«n b¸n    5     -    4
   Cöa hµng           20    -    1
   Phßng nghØ         1,5    25

   Phßng hót thuèc      1,5    30        Ph¶i hót th¶i khÝ, kh«ng tuÇn hoµn
                              khÝ th¶i.
9  C¸c lo¹i cöa hµng ®Æc biÖt
   Cöa hµng c¾t tãc       4    25                                              89
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

                       L­îng kh«ng khÝ
                 Diện     ngoµi yªu cÇu
TT     Tªn phßng       tÝch,                     Ghi chó
                m2/người   m3/h.
                            m3/h.m2
                       ng­êi
   Cöa hµng ch¨m sãc
                  4     40
   s¾c ®Ñp
   Cöa hµng quÇn ¸o, ®å
                   -     -     5
   gç
   Cöa hµng b¸n hoa        12     25
   Siªu thÞ            12     25
10  BÕn xe, Nhµ ga

   Phßng ®îi tµu, xe       1     25
   S©n ga (trong nhµ)       1     25
11  Nhµ hµnh chÝnh – C«ng së
   Phßng lµm viÖc        8-10    25
   Phßng héi th¶o, Phßng
   héi ®ång, Phßng họp      1     30
   ban GĐ
   Phßng chê           2     25
12  Nhµ ë
   Phßng ngñ           8-10    35
   Phßng kh¸ch          8-10    30
Chó thÝch: DiÖn tÝch m 2/người ghi ë cét 3 lµ diÖn tÝch thùc tÕ dµnh cho vÞ trÝ chiÕm chç cña ng­êi trong
phßng.
90
                                 namphong@live.com TCVN 5687:2010


                         Phô lôc G
                         (Quy ®Þnh)
           L­u l­îng kh«ng khÝ ngoµi (giã t­¬i) cho c¸c phßng
                     ®­îc th«ng giã c¬ khÝ


                                  Sè lÇn (béi sè) trao ®æi kh«ng khÝ,
         Lo¹i phßng, c«ng tr×nh
                                         lÇn/h
C«ng së                                       6
Nhµ ở, phßng ngủ                                  2-3
Phßng ¨n kh¸ch s¹n, c¨ng tin                            10
Cöa hµng, siªu thÞ                                 6
XÝ nghiÖp, nhµ c«ng nghiÖp                             6
Phßng häc                                      8
Phßng thÝ nghiÖm                                 10-12
Thư viện                                      5-6
Bệnh viện                                     6-8
Nhµ h¸t, r¹p chiÕu bãng                               8
S¶nh, hµnh lang, cÇu thang, lèi ra**                        4
Phßng t¾m, phßng vÖ sinh                              10
Phßng bÕp (th­¬ng nghiÖp, ký tóc x¸, xÝ nghiÖp)                  20
Ga ra « t«                                     6*
Trung t©m cøu háa                                  6
Phßng m¸y b¬m cÊp tho¸t n­íc                            8

* ¸p dông ®èi víi chiÒu cao phßng 2,5 m. Khi chiÒu cao phßng trªn 2,5 m, ph¶i tÝnh theo tû lÖ t¨ng cña chiÒu
cao;
** S¶nh cã diÖn tÝch d­íi 10 m2 kh«ng ®ßi hái ph¶i cã th«ng giã c¬ khÝ.
Đối với phòng trong tầng hầm, bội số trao đổi không khí có thể tăng thêm từ 20 % đến 50 %.
                                                     91
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

                          Phô lôc H
                          (Quy ®Þnh)
         X¸c ®Þnh l­u l­îng vµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ cÊp vµo phßng


H.1   L­u l­îng kh«ng khÝ cÊp vµo L, m3/h cho hÖ thèng TG vµ §HKK ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së
tÝnh to¸n vµ chän gi¸ trÞ l­u l­îng lín nhÊt ®Ó ®¶m b¶o:

a) Tiªu chuÈn vÖ sinh theo H.2 d­íi ®©y;

b) Tiªu chuÈn phßng chèng ch¸y næ theo yªu cÇu nªu trong H.3.

H.2 L­u l­îng kh«ng khÝ ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh riªng biÖt cho ®iÒu kiÖn mïa nãng vµ mïa l¹nh khi lÊy ®¹i
l­îng lín nhÊt tÝnh theo c¸c c«ng thøc H.1 đến H.7 víi träng l­îng riªng cña kh«ng khÝ nhËn b»ng
1,2 kg/m3:

a) TÝnh theo l­îng nhiÖt thõa (nhiÖt hiÖn):

                      3,6Q  cLh, cb  t h, cb  tV 
              L  Lh, cb                           (H.1)
                           ct R  tV 

NhiÖt bøc x¹ mÆt trêi (BXMT) trùc x¹ vµ t¸n x¹ ®i vµo c«ng tr×nh cÇn ®­îc tÝnh to¸n khi thiÕt kÕ:

   TG c«ng tr×nh cho chu kú mïa nãng, kÓ c¶ th«ng giã lµm m¸t cã dïng ph­¬ng ph¸p lµm m¸t b»ng
   bay h¬i;

   §HKK: cho c¶ chu kú mïa nãng hay mïa l¹nh;

b) TÝnh theo l­îng ®éc h¹i hay l­îng chÊt ch¸y næ táa ra:

                      M i  Lh , cb C h , cb  CV 
              L  Lh , cb                          (H.2)
                          C R  CV

Khi cã hiÖn t­îng lan táa ®ång thêi mét sè chÊt ®éc h¹i mang hiÖu øng t¸c ®éng tæng hîp th× l­u l­îng
kh«ng khÝ trao ®æi ®­îc x¸c ®Þnh nh­ tæng l­u l­îng th«ng giã x¸c ®Þnh theo tõng chÊt ®éc h¹i riªng
biÖt.

c) Theo l­îng Èm thõa (h¬i n­íc):

                       W  1,2d h , cb  d V 
               L  Lh , cb                         (H.3)
                         1,2d R  d V 

§èi víi c¸c phßng cã l­îng Èm thõa cßn cÇn ph¶i kiÓm tra l­u l­îng trao ®æi kh«ng khÝ cã ®ñ cho môc
®Ých ng¨n ngõa hiÖn t­îng ®äng s­¬ng trªn bÒ mÆt trong cña t­êng ngoµi c«ng tr×nh hay kh«ng.
92
                                       namphong@live.com TCVN 5687:2010

d) Theo tæng l­îng nhiÖt thõa (nhiÖt toµn phÇn):

                       3,6QO  1,2 Lh , cb I h , cb  I V 
               L  Lh , cb                            (H.4)
                            1,2I R  I V 

e) Theo ®Þnh møc béi sè trao ®æi kh«ng khÝ:

                      L  mVP                       (H.5)

f) Theo ®Þnh møc l­u l­îng riªng cña kh«ng khÝ cÊp vµo:

                      L  S lF                       (H.6)

                      L  N lN                       (H.7)

trong c¸c c«ng thøc (1)  (7):

  Lh , cb lµ l­u l­îng kh«ng khÝ hót th¶i tõ vïng lµm viÖc hay vïng phôc vô trong c«ng tr×nh qua c¸c

        hÖ thèng hót côc bé hoÆc l­u l­îng kh«ng khÝ dïng cho c¸c nhu cÇu c«ng nghÖ, tÝnh b»ng
        mÐt khèi trªn giê (m3/h);

  Q, QO lµ nhiÖt thõa theo nhiÖt hiÖn vµ nhiÖt toµn phÇn bªn trong c«ng tr×nh, tÝnh b»ng o¸t (W);

  c      lµ nhiÖt dung riªng theo thÓ tÝch cña kh«ng khÝ, lÊy b»ng 1,2 kJ/m3.oC;

  t h , cb  lµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ trong vïng lµm viÖc hay vïng phôc vô ®­îc hót th¶i qua hÖ thèng hót

        côc bé hoÆc dïng cho nhu cÇu c«ng nghÖ, tÝnh b»ng ®é Celsius (oC);

  tR     lµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ th¶i tõ kh«ng gian bªn ngoµi vïng lµm viÖc hay vïng phôc vô, tÝnh b»ng
        ®é Celsius (oC);

  tV     lµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ cÊp vµo nhµ, tÝnh b»ng ®é Celsius (oC), cã tÝnh ®Õn yªu cÇu nªu trong
        H.5;

  W      lµ l­îng Èm thõa trong c«ng tr×nh, tÝnh b»ng gam trªn giê (g/h);

  d h , cb lµ dung Èm cña kh«ng khÝ ®­îc th¶i ra tõ vïng lµm viÖc hay vïng phôc vô qua c¸c hÖ thống

        hót côc bé hoÆc dïng cho c¸c nhu cÇu c«ng nghÖ, tÝnh b»ng gam trªn kil«gam (g/kg);

  dR     lµ dung Èm cña kh«ng khÝ th¶i ra tõ kh«ng gian bªn ngoµi vïng lµm viÖc hay vïng phôc vô,
        tÝnh b»ng gam trªn kil«gam (g/kg);

  dV     lµ dung Èm cña kh«ng khÝ cÊp vµo nhµ, tÝnh b»ng gam trªn kil«gam (g/kg);

  I h , cb lµ entanpy cña kh«ng khÝ ®­îc th¶i ra tõ vïng lµm viÖc hay vïng phôc vô qua c¸c hÖ th«ng

        hót côc bé hoÆc dïng cho c¸c nhu cÇu c«ng nghÖ, tÝnh b»ng kil«jun trªn kil«gam (kJ/kg);

  IR     lµ entanpy cña kh«ng khÝ th¶i ra tõ kh«ng gian bªn ngoµi vïng lµm viÖc hay vïng phôc vô,
        tÝnh b»ng kil«jun trªn kil«gam (kJ/kg);

                                                     93
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

   IV  lµ entanpy cña kh«ng khÝ cÊp vµo c«ng tr×nh, ®­îc x¸c ®Þnh cã kÓ ®Õn møc t¨ng nhiÖt ®é
      theo H.5, tÝnh b»ng kil«jun trªn kil«gam (kJ/kg);

   Mi  lµ l­îng cña mçi thµnh phÇn chÊt ®éc h¹i hay chÊt nguy hiÓm ch¸y næ ph¸t th¶i ra trong
      c«ng tr×nh, tÝnh b»ng miligam trªn giê (mg/h);

   Ch,cb, CR lµ nång ®é chÊt ®éc h¹i hay chÊt nguy hiÓm ch¸y næ trong kh«ng khÝ ®­îc th¶i tõ vïng
      lµm viÖc hay vïng phôc vô, còng nh­ tõ khu vùc ngoµi c¸c vïng trªn, tÝnh b»ng miligam trªn
      mÐt khèi (mg/m3);

   CV  lµ nång ®é chÊt ®éc h¹i hay chÊt nguy hiÓm ch¸y næ trong kh«ng khÝ cÊp vµo c«ng tr×nh, tÝnh
      b»ng miligam trªn mÐt khèi (mg/m3);

   VP  lµ thÓ tÝch phßng, m3; ®èi víi phßng cã chiÒu cao tõ 6 m trë lªn th× lÊy VP = 6 S;

   S   lµ diÖn tÝch phßng, tÝnh b»ng mÐt vu«ng (m2);

   N   lµ sè ng­êi (sè kh¸n gi¶), sè chç lµm viÖc, sè ®¬n vÞ thiÕt bÞ;

   m   lµ béi sè trao ®æi kh«ng khÝ theo tiªu chuÈn, h-1;

   lF  lµ l­u l­îng kh«ng khÝ tiªu chuÈn cÊp vµo cho 1 m2 sµn c«ng tr×nh, tÝnh b»ng mÐt khèi trªn
      giê nh©n mÐt vu«ng (m3/(h.m2);

   lN  lµ l­u l­îng kh«ng khÝ cÊp vµo nhµ quy cho 1 ng­êi, tÝnh b»ng mÐt khèi trªn giê (m3/h), cho
      1 vÞ trÝ lµm viÖc, cho 1 kh¸n gi¶ hay cho 1 ®¬n vÞ thiÕt bÞ.

Nh÷ng th«ng sè kh«ng khÝ nh­ t h , cb , d h , cb , I h , cb cÇn ph¶i lÊy b»ng gi¸ trÞ th«ng sè tÝnh to¸n trong vïng

lµm viÖc hay vïng phôc vô trong c«ng tr×nh theo Điều 4 "C¸c ®iÒu kiÖn tÝnh to¸n" cña Tiªu chuÈn nµy,
cßn Ch,cb th× lÊy b»ng nång ®é giíi h¹n cho phÐp trong vïng lµm viÖc cña c«ng tr×nh (xem Phô lôc D).

H.3 L­u l­îng kh«ng khÝ cÇn ®Ó b¶o ®¶m ®é an toµn ch¸y næ ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (H.2)
nh­ng ph¶i thay gi¸ trÞ Ch,cb vµ CR b»ng gi¸ trÞ 0,1 CE, mg/m3 (CE lµ giíi h¹n nång ®é d­íi g©y ch¸y næ
cña hçn hîp h¬i, khÝ vµ bôi víi kh«ng khÝ).

H.4 L­u l­îng kh«ng khÝ Lck cña hÖ thèng TG lµm viÖc theo chu kú cã c«ng suÊt qu¹t lµ Lq m3/h ®­îc
x¸c ®Þnh tõ sè phót lµm viÖc z liªn tôc trong mçi giê theo c«ng thøc sau:

                     Lck = Lq z /60                 (H.8)

H.5 NhiÖt ®é kh«ng khÝ cÊp vµo phßng tõ c¸c hÖ thèng TG c¬ khÝ vµ §HKK tV cÇn ®­îc kÓ ®Õn ®é t¨ng
nhiÖt ®é t, oC, khi ®i qua qu¹t:

                     t = 10-3 P                   (H.9)

trong ®ã: P lµ ¸p suÊt toµn phÇn cña qu¹t, tÝnh b»ng Pascal (Pa).
94
                              namphong@live.com TCVN 5687:2010

                       Phô lôc I
                       (Quy ®Þnh)
            HÖ thèng th«ng giã cho c¸c phßng thÝ nghiÖm


I.1 HÖ thèng TG cho c¸c phßng thÝ nghiÖm thuéc khèi s¶n xuÊt vµ c¸c viÖn nghiªn cøu ph¶i ®­îc thiÕt
kÕ phï hîp víi nh÷ng ®ßi hái ®Ò ra cho nhµ s¶n xuÊt cã kÓ ®Õn cÊp nguy hiÓm ch¸y næ.

I.2 HÖ thèng TG thæi chung cho c¸c phßng ®­îc phÐp thiÕt kÕ cho mét nhãm phßng n»m trªn kh«ng
qu¸ 11 tÇng (bao gåm c¶ tÇng hÇm vµ tÇng kü thuËt) thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ C, D vµ E vµ thuéc
nhµ hµnh chÝnhsinh ho¹t cã ®Êu nèi kh«ng qu¸ hai gian kho thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A (n»m
trªn c¸c tÇng kh¸c nhau), mçi gian kho cã diÖn tÝch kh«ng lín h¬n 36 m2 dïng vµo môc ®Ých l­u vËt
liÖu nghiªn cøu sö dông hµng ngµy. Trªn ®­êng èng dÉn giã cho c¸c kho nµy ph¶i ®Æt van ng¨n löa cã
giíi h¹n chÞu löa 0,5 h. §èi víi c¸c gian thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ C th× ph¶i thiÕt kÕ èng dÉn giã
theo yªu cÇu nªu trong 5.12.1c) hoÆc 5.12.1d).

I.3 HÖ thèng TG hót chung nèi víi hÖ thèng hót côc bé ®­îc phÐp thiÕt kÕ:

a)  Cho kho chøa thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A ®Ó chøa vËt liÖu dïng hµng ngµy;

b)  Cho mét gian thÝ nghiÖm thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ C, D vµ E, nÕu trong thiÕt bÞ c«ng nghÖ cã
   trang bÞ hÖ thèng hót côc bé kh«ng h×nh thµnh hçn hîp g©y næ.

I.4 Trong c¸c phßng thÝ nghiÖm thuéc diÖn nghiªn cøu khoa häc, n¬i tiÕn hµnh nh÷ng kh¶o s¸t cã liªn
quan ®Õn h¬i, khÝ, sol khÝ ®éc h¹i hoÆc g©y næ th× kh«ng ®­îc phÐp sö dông tuÇn hoµn kh«ng khÝ.

I.5 Trong phßng thÝ nghiÖm thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ C cã diÖn tÝch tõ 36 m2 trë xuèng cã thÓ
kh«ng thiÕt kÕ hÖ thèng b¶o vÖ hót khãi.
                                                 95
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp


                        Phô lôc J
                        (Quy ®Þnh)
               CÊu kiÖn vµ vËt liÖu lµm ®­êng èng giã


 §Æc tr­ng cña
 m«i tr­êng khÝ                   CÊu kiÖn vµ vËt liÖu
 vËn chuyÓn

 Kh«ng khÝ cã     Blèc bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp, th¹ch cao, c¸c d¹ng èng b×a - th¹ch cao, bª t«ng
 nhiÖt ®é kh«ng    th¹ch cao vµ arbolit; t«n: t«n tr¸ng kÏm, t«n ®en vµ t«n cuèn c¸n nguéi; v¶i thñy
 lín h¬n 80 oC    tinh, giÊy vµ b×a c¸c t«ng; c¸c vËt liÖu kh¸c ®¸p øng yªu cÇu cña m«i tr­êng nªu
 víi ®é Èm t­¬ng   trªn.
 ®èi kh«ng lín
 h¬n 60%.

 Nh­ trªn, víi ®é   Blèc bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp ; t«n: t«n tr¸ng kÏm; nh«m l¸; èng chÊt dÎo vµ
 Èm t­¬ng ®èi     tÊm chÊt dÎo; v¶i thñy tinh; giÊy vµ b×a c¸c t«ng ®­îc ng©m tÈm; c¸c lo¹i vËt liÖu
 cña kh«ng khÝ    kh¸c ®¸p øng yªu cÇu cña m«i tr­êng mµ èng vËn chuyÓn.
 trªn 60%

 M«i tr­êng khÝ    ¤ng sµnh vµ èng xim¨ng l­íi thÐp, èng chÊt dÎo; blèc bªt«ng chÞu axÝt hay bª
 cã chøa c¸c     t«ng chÊt dÎo; v¶i thñy tinh; bª t«ng chÊt dÎo; t«n; giÊy vµ c¸c t«ng cã líp phñ
 ho¹t chÊt, bôi,   hoÆc ng©m tÈm chèng ®­îc t¸c ®éng cña m«i tr­êng vËn chuyÓn; c¸c lo¹i vËt liÖu
 h¬i, khÝ ¨n mßn   kh¸c ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña m«i tr­êng mµ èng vËn chuyÓn.

 Chó thÝch:    èng giã ph¶i cã líp b¶o vÖ chÞu ®­îc t¸c ®éng cña m«i tr­êng bao quanh vµ m«i tr­êng
 vËn chuyÓn.
96
                              namphong@live.com TCVN 5687:2010

                       Phô lôc K
                       (Quy ®Þnh)
        KÝch th­íc ngoµi tiÕt diÖn ngang cña èng giã b»ng kim lo¹i
            vµ ®é dµy yªu cÇu cña t«n dïng chÕ t¹o èng giã


K.1 §­êng kÝnh ngoµi cña èng giã tiÕt diÖn trßn

§­êng kÝnh ngoµi cña èng giã b»ng kim lo¹i cÇn nhËn theo d·y sè liÖu sau, mm:

    50     56   63   71   80    90   100   112    125

    140   160    180  200   224    250   280   315    355

    400   450    500  560   630    710   800   900   1000

   1120  1250    1400  1600  1800   2000   2240  2500   2800

   3150  3350    3550  4000  4500   5000   5600   6300   7100

   8000  9000   10000K.2 KÝch th­íc ngoµi cña èng giã tiÕt diÖn ch÷ nhËt

C¸c c¹nh èng giã ch÷ nhËt kh«ng nªn cã tû lÖ v­ît 6,3. KÝch cì èng giã cã thÓ ph¶i ®iÒu chØnh cïng víi
®¬n vÞ s¶n xuÊt.

B¶ng K.1 ®­a ra c¸c kÝch th­íc tiÕt diÖn ch÷ nhËt cña èng giã ®­îc ¸p dông phæ biÕn  theo TCXD
232:1999.
                                                  97
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

                          B¶ng K.1
                                         KÝch th­íc tÝnh b»ng milimÐt

 KÝch th­íc ngoµi cña   KÝch th­íc ngoµi cña     KÝch th­íc ngoµi cña   KÝch th­íc ngoµi cña
 tiÕt diÖn èng ch÷ nhËt  tiÕt diÖn èng ch÷ nhËt    tiÕt diÖn èng ch÷ nhËt  tiÕt diÖn èng ch÷ nhËt

    125  125          315  315         600  500        1250  500

    160  125          400  200         630  630        1250  630

    160  160          400  250         800  315        1250  800

    200 125           400  315         800  400        1250  1000

    200  160          400  400         800  500        1600  500

    200  200          500  200         800  630        1600  630

    250  150          500  250         800  800        1 600  800

    250  160          500  315        1 000  315       1 600  1000

    250  200          500  400        1 000  400       1 600  1250

    250  250          500  500        1 000  500       2 000  800

    315  150          630  250        1 000  630       2 000  1000

    315  160          630  315        1 000  800       2 000  1250

    315  200          630  400        1 000  1000       2 000  1500

    315  250          630  450        1 250  400       2 000  2000K.3 §é dµy tÊm t«n dïng chÕ t¹o èng giã

K.3.1  §Ó vËn chuyÓn kh«ng khÝ cã nhiÖt ®é d­íi 80 0C, ®é dµy cña tÊm t«n cÇn lÊy theo sè liÖu d­íi
®©y:

a) §èi víi èng giã tiÕt diÖn trßn:

  §­êng kÝnh 200 mm trë xuèng:        §é dµy tÊm t«n 0,5 mm

  §­êng kÝnh tõ 200 mm ®Õn 450 mm:      §é dµy tÊm t«n 0,6 mm

  §­êng kÝnh tõ 500 mm ®Õn 800 mm:      §é dµy tÊm t«n 0,7 mm

  §­êng kÝnh tõ 900 mm ®Õn 1200 mm: §é dµy tÊm t«n 1,0 mm

  §­êng kÝnh tõ 1400 mm ®Õn 1600 mm: §é dµy tÊm t«n 1,2 mm

  §­êng kÝnh tõ 1800 mm ®Õn 2000 mm: §é dµy tÊm t«n 1,4 mm

98
                              namphong@live.com TCVN 5687:2010

b) §èi víi èng giã tiÕt diÖn ch÷ nhËt cã c¹nh lín:

  §­êng kÝnh nhá h¬n 250 mm :       §é dµy tÊm t«n 0,5 mm

  §­êng kÝnh tõ 300 mm ®Õn 1000 mm : §é dµy tÊm t«n 0,7 mm

  §­êng kÝnh tõ 1250 mm ®Õn 2000 mm : §é dµy tÊm t«n 0,9 mm

c) §èi víi èng giã tiÕt diÖn ch÷ nhËt cã mét c¹nh lín h¬n 2 000 mm hoÆc tiÕt diÖn 2 000 mm  2 000
mm th× ®é dµy cña tÊm t«n ®Ó chÕ t¹o èng ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh qua tÝnh to¸n.

K.3.2 §èi víi èng giã gia c«ng b»ng ph­¬ng ph¸p hµn th× ®é dµy cña t«n ®­îc x¸c ®Þnh theo yªu cÇu
cña c«ng nghÖ hµn.

K.3.3 §èi víi èng giã dïng ®Ó vËn chuyÓn kh«ng khÝ cã nhiÖt ®é trªn 80 0C hoÆc kh«ng khÝ cã lÉn bôi
bÈn hay bôi bµo mßn th× ®é dµy cña t«n ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n.
                                                99
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp


                         Phô lôc L
                         (Quy ®Þnh)
             TÝnh to¸n l­u l­îng khãi cÇn ph¶i th¶i khi cã ch¸yL.1   L­îng khãi G1, kg/h, cÇn ph¶i hót th¶i ra khái hµnh lang hay s¶nh khi cã ch¸y (xem 5.7b) cÇn
®­îc x¸c ®Þnh theo nh÷ng c«ng thøc sau:

a) §èi víi nhµ ë:

             G1 = 3420 BnH1,5                  (L.1)

b) §èi víi nhµ c«ng céng, nhµ hµnh chÝnh-sinh ho¹t vµ nhµ s¶n xuÊt:

             G1 = 4300 BnH1,5Kd                 (L.2)

trong c«ng thøc (1) vµ (2):

  B    lµ chiÒu réng cña c¸nh cöa lín h¬n më tõ hµnh lang hay s¶nh vµo cÇu thang hay ra ngoµi nhµ,
      tÝnh b»ng mÐt (m);

  H    lµ chiÒu cao cña cöa ®i; khi chiÒu cao lín h¬n 2,5 m th× lÊy H = 2,5 m;

   Kd lµ hÖ sè “thêi gian më cöa ®i kÐo dµi t­¬ng ®èi” tõ hµnh lang vµo cÇu thang hay ra ngoµi nhµ
      trong giai ®o¹n ch¸y, Kd = 1 nÕu l­îng ng­êi tho¸t n¹n trªn 25 ng­êi qua mét cöa vµ lÊy
      Kd = 0,8  nÕu sè ng­êi tho¸t n¹n d­íi 25 ng­êi ®i qua mét cöa;

  n    lµ hÖ sè phô thuéc vµo chiÒu réng tæng céng cña c¸c c¸nh lín cöa ®i më tõ hµnh lang vµo cÇu
      thang hay ra ngoµi trêi khi cã ch¸y, lÊy theo B¶ng L.1 d­íi ®©y:

                          Bảng L.1

                          HÖ sè n t­¬ng øng víi chiÒu réng B
      Lo¹i c«ng tr×nh
                     0,6 m     0,9 m     1,2 m      1,3 m  2,4 m

 Nhµ ë                 1,00      0,82     0,70      0,51  0,41

 Nhµ c«ng céng, nhµ hµnh
                     1,05      0,91     0,80      0,62  0,50
 chÝnh-sinh ho¹tL.2 L­u l­îng khãi G, kg/h, th¶i ra tõ kh«ng gian phßng cÇn ®­îc x¸c ®Þnh theo chu vi vïng ch¸y (xem
6.7 a)).

L­u l­îng khãi ®èi víi c¸c phßng cã diÖn tÝch d­íi 1 600 m2 hay ®èi víi bÓ khãi cho phßng cã diÖn tÝch
lín h¬n (xem 6.8) cÇn ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:


100
                                     namphong@live.com TCVN 5687:2010

                       G = 678,8 Pf y1,5KS           (L.3)

trong ®ã:

  Pf    lµ chu vi vïng ch¸y trong giai ®o¹n ®Çu, m, nhËn b»ng trÞ sè lín nhÊt cña chu vi thïng chøa
      nhiªn liÖu hë hoÆc kh«ng ®ãng kÝn, hoÆc chç chøa nhiªn liÖu ®Æt trong vá bao tõ vËt liÖu ch¸y.

§èi víi c¸c phßng cã trang bÞ hÖ thèng phun n­íc ch÷a ch¸y (sprinkler), th× lÊy gi¸ trÞ Pf = 12 m. NÕu
chu vi vïng ch¸y kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®­îc th× cho phÐp x¸c ®Þnh chu vi nµy theo c«ng thøc:

                      4  Pf = 0,38A0,5  12           (L.4)

trong ®ã:

  A    lµ diÖn tÝch cña gian phßng hay cña bÓ chøa khãi, tÝnh b»ng mÐt vu«ng (m2);

  y      lµ kho¶ng c¸ch, tÝnh b»ng m, tõ mÐp d­íi cña vïng khãi ®Õn sµn nhµ, ®èi víi gian phßng lÊy
      b»ng 2,5 m, hoÆc ®o tõ mÐp d­íi cña v¸ch löng h×nh thµnh bÓ chøa khãi ®Õn sµn nhµ;

  KS lµ hÖ sè, lÊy b»ng 1,0; cßn ®èi víi hÖ thèng th¶i khãi b»ng hót tù nhiªn kÕt hîp víi ch÷a ch¸y
      b»ng hÖ phun n­íc sprinkler th× lÊy K=1,2.

Chó thÝch: Víi trÞ sè vïng ch¸y Pf lín h¬n 12 m hay kho¶ng c¸ch y lín h¬n 4 m th× l­u l­îng khãi ph¶i ®­îc x¸c
®Þnh theo L.3 cña Phô lôc nµy.

L.3 L­u l­îng khãi G1 tÝnh b»ng kg/h cÇn ph¶i th¶i tõ kh«ng gian phßng (lÊy theo ®iÒu kiÖn b¶o vÖ cöa
tho¸t n¹n) ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (L.5) cho chu kú mïa l¹nh vµ kiÓm l¹i cho mïa nãng
trong n¨m, nÕu tèc ®é giã trong mïa nãng cao h¬n mïa l¹nh:

             G1 = 3584 Ad [ ho ( V -khãi )  V + 0,7v2  V ] 0,5 KS
                               2      2
                                           (L.5)

trong ®ã:

     Ad lµ diÖn tÝch t­¬ng ®­¬ng (víi l­u l­îng) cña c¸c cöa trªn lèi tho¸t n¹n, tÝnh b»ng mÐt vu«ng
         (m2);

    ho    lµ chiÒu cao tÝnh to¸n ®o tõ giíi h¹n d­íi cña vïng tô khãi ®Õn t©m cña cöa ®i, lÊy b»ng
         ho = 0,5Hmax + 0,2 ;

    Hmax lµ chiÒu cao cña cöa cao nhÊt trªn ®­êng tho¸t n¹n, tÝnh b»ng mÐt (m);

    V    lµ träng l­îng riªng cña kh«ng khÝ bªn ngoµi nhµ, tÝnh b»ng Niut¬n trªn mÐt khèi (N/m3);

    khãi   lµ träng l­îng riªng cña khãi, lÊy theo 6.10 vµ 6.11;

    V    lµ khèi l­îng riªng cña kh«ng khÝ bªn ngoµi nhµ, tÝnh b»ng kil«gam trªn mÐt khèi (kg/m3);

    v     lµ tèc ®é giã, m/s: khi tèc ®é giã b»ng 1,0 m/s nhËn v= 0; khi tèc ®é giã lín h¬n 1,0 m/s th×
         lÊy theo gi¸ trÞ cña th«ng sè khÝ hËu ngoµi trêi nh­ng kh«ng qu¸ 5 m/s .

Chó thÝch: Trong vïng ®· x©y cÊt nhiÒu c«ng tr×nh, cho phÐp lÊy tèc ®é giã theo sè liÖu kh¶o s¸t cña tr¹m khÝ
t­îng ®Þa ph­¬ng, song kh«ng qu¸ 5 m/s.

                                                      101
Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

DiÖn tÝch t­¬ng ®­¬ng cña c¸c cöa Ad ®­îc tÝnh to¸n theo c«ng thøc:

                 Ad = ( A1 + K1 A2 + K2 A3 )K3      (L.6)

trong ®ã:

  A1   lµ tæng diÖn tÝch c¸c cöa ®¬n më ra bªn ngoµi nhµ;

  A2   lµ tæng diÖn tÝch c¸c cöa ®Çu tiªn më tho¸t ra tõ gian phßng, nÕu sau ®ã ph¶i më tiÕp c¸c
                         '
      cöa thø hai cã tæng diÖn tÝch b»ng  A2 , m2, míi th«ng ra ®­îc ngoµi trêi, thÝ dô cöa phßng

      ®Öm ch¼ng h¹n;

  A3   lµ tæng diÖn tÝch c¸c cöa ®Çu tiªn më tho¸t ra tõ gian phßng, nÕu sau ®ã ph¶i më tiÕp c¸c
      cöa thø hai vµ c¸c cöa thø ba míi th«ng ra ®­îc ngoµi trêi; trong ®ã c¸c cöa thø 2 vµ thø 3
                  '    '
      cã tæng diÖn tÝch lµ  A3 vµ  A3' ;

 K1, K2 lµ c¸c hÖ sè ®Ó x¸c ®Þnh diÖn tÝch t­¬ng ®­¬ng cña c¸c cöa më kÕ tiÕp trªn lèi tho¸t n¹n theo
      c«ng thøc:

                           0 , 5
                   K1 = 1 
                        1              (L.7)
                        2 
                      c 
                                  0 , 5
                       1  1      
                   K2 = 1  2  2
                      c         
                                      (L.8)
                       1 c2      

         trong ®ã:

                        A2
                        '
                   c=                  (L.9)
                        A2

                        A3
                        '
                   c1 =                 (L.10)
                        A3

                        A3'
                         '
                   c2 =                 (L.11)
                        A3 K3 lµ hÖ sè "thêi gian më cöa ®i kÐo dµi t­¬ng ®èi" cña c¸c cöa trong giai ®o¹n ng­êi tho¸t n¹n ra
     khái phßng, ®­îc x¸c ®Þnh theo c¸c c«ng thøc:

     §èi víi cöa ®i ®¬n:

                    K3 = 0,03N  1            (L.12)

     §èi víi cöa ®i kÐp khi tho¸t qua buång ®Öm :

                    K3 = 0,05N  1           (L.13)

102
                             namphong@live.com TCVN 5687:2010

trong ®ã:

 N   lµ sè ng­êi trung b×nh tho¸t ra tõ gian phßng qua mçi cöa;

 K3   kh«ng nhá h¬n 0,8 ®èi víi mét cöa; 0,7  ®èi víi hai cöa; 0,6  cho tr­êng hîp cã ba
     cöa; 0,5  khi cã bèn cöa vµ 0,4  nÕu cã n¨m cöa trë lªn trong phßng;

DiÖn tÝch t­¬ng ®­¬ng cña c¸c lèi tho¸t n¹n  Ad tõ phßng ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau cho vïng cã
tèc ®é giã tÝnh to¸n:

a) tõ 1 m/s trë xuèng  b»ng tæng tÊt c¶ c¸c lèi tho¸t;

b) trªn 1 m/s  tÝnh riªng cho tÊt c¶ nh÷ng cöa tho¸t ra tõ mÆt chÝnh (diÖn tÝch t­¬ng ®­¬ng lín
nhÊt, ®­îc nhËn nh­ tæng tÊt c¶ c¸c lèi tho¸t trªn mÆt chÞu ¸p suÊt giã) vµ tæng cho tÊt c¶ c¸c
cöa tho¸t cßn l¹i.                www.facebook.com/nghean

                   0985 552 553

               ________________________
                                              103

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:130
posted:7/23/2012
language:Vietnamese
pages:103