Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Data Flow Diagram 1

VIEWS: 705 PAGES: 44

									    แผนภาพกระแสข้ อมูล (Data Flow
                Diagram)
• DFD คือ แผนภาพกระแสข้อมูลที่มีการวิเคราะห์แบบในเชิงโครงสร้าง (Structure)
 ซึ่ งเป็ นแผนภาพที่บอกถึงรายละเอียดของระบบ โดยเฉพาะข้อมูล และผังการไหล
 ของข้อมูล
• สิ่ งที่ DFD บอกเรา
    - ข้อมูลมาจากไหน
    - ข้อมูลไปที่ใด
    - ข้อมูลเก็บที่ใด
    - เกิดเหตุการณ์ใดกับข้อมูลบ้าง
             ่
ขั้นตอนของการวิเคราะห์ เพือสร้ าง DFD
    1. ศึกษารู ปแบบการทางานในลักษณะ Physical ระบบงานเดิม
    2. ดาเนินการวิเคราะห์เพื่อให้ได้แบบจาลอง Logical ระบบงานเดิม
    3. เพิมเติมการทางานใหม่ภายในแบบจาลอง Logical ระบบงานเดิม
       ่
    4. พัฒนาระบบงานใหม่ในรู ปแบบของ Physical
• เป็ นแผนภาพสรุปรวมขอมูลทังหมดทีไดจาก
                   ้     ้      ่ ้
 การวิเคราะห ์
• เป็ นขอตกลงรวมกันระหวาง SA และ User
    ้        ่        ่
              ่
• เป็ นแผนภาพทีใช้ในการพัฒนาตอใน           ่
  ้
 ขันตอนออกแบบ
               ่
• เป็ นแผนภาพทีใช้ในการอางอิง หรือเพือใช้  ้          ่
     ดัง อ
 พัฒนาตนั้น DFD จึงมีความสาคัญมากต่ อการพัฒนาระบบ
       ่
       ซึ่ง SA หรือ Programmer ไม่ สามารถมองข้ ามได้
      ่    ่
• ทราบทีมาทีไปของกระบวนการตาง ๆ          ่
• สัญลักษณ์ที่ใช้เป็ นมาตรฐานในการแสดงแผนภาพกระแสข้อมูล
 มีหลายชนิด แต่ในที่น้ ีจะแสดงให้เห็นเพียง 2 ชนิด ได้แก่
              ั
  – ชุดสัญลักษณ์มาตรฐานที่พฒนาโดย Gane and Sarson (1979)
               ั
  – ชุดสัญลักษณ์มาตรฐานที่พฒนาโดย DeMarco and Yourdon
   (DeMarco, 1979; Yourdon and Constantine,1979) โดยมีสัญลักษณ์
   ดังต่อไปนี้
• สัญลักษณ์ของแผนภาพไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยตรง ซึ่งต้องมี
 Flow บอกทิศทางของกระแส (Flow ระบุขอมูล)้
                              ่
• และการ Flow ทุกครั้งจะต้องผ่าน Process ก่อนทุกครั้ง (ไม่ผาน
 ไม่ได้)
  – Process = กิริยา
  – Flow = ข้อมูล
  – Boundaries, Entity = องค์กร, หน่วยงาน
          ่
1. วิเคราะห์ให้ได้วาระบบประกอบไปด้วย Boundaries ใดบ้างที่เกี่ยวข้อง
2. ดาเนินการออกแบบระบบในระดับหลักการ หรื อ Context Diagram
       ้          ้
3. วิเคราะห์ขอมูลในระบบว่าควรมีขอมูลใดบ้าง
4. วิเคราะห์กระบวนการหรื อ Process ในระบบว่า ควรมี Process หลักใด
  และประกอบไปด้วย Process ย่อยใดบ้าง
5. ดาเนินการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูลในระดับต่าง ๆ
6. ทาการตรวจสอบ และปรับแก้ จนได้แผนภาพที่สมบูรณ์
7. อาจใช้ CASE Tools ช่อยในการเขียนแผนภาพ
        ้ ้
• สามารถเป็ นไดทัง บุคคล, องคกร,
               ์
 หน่วยงาน
  ่         ่
• ซึงในการพิจารณาเพือระบุลงไปใน DFD จะ
          ่
 พิจารณาถึงส่วนทีระบบไมสามารถควบคุมได้
             ่
       ่
 แตมีส่วนเกียวของกับระบบ
   ่     ้
ประกอบด้ วย
• ขั้นตอนการทางานของระบบ (Process)
• เส้นทางการไหลของข้อมูล (Data Flow)
• ตัวแทนข้อมูล (External Agent)
• แหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store)
• Process หรื อขั้นตอนการดาเนินงาน คืองานที่ดาเนินการ-ตอบสนอง
 ข้อมูลที่รับเข้า หรื อต่อเงื่อนไขที่เกิดขึ้น
• อาจดาเนินการทางานจากบุคคล หน่วยงาน หุ่นยนต์ เครื่ องจักรหรื อ
 เครื่ องคอมพิวเตอร์

  Input                      Output
              ้
             ขันตอนการทางาน
• สัญลักษณ์ที่ใช้แสดงแทน Process
 – หมายเลขของ Process               x.x
 – ชื่อของ Process              ชื่อ Process
• กฎของ Process
         ้
 1. ต้องไม่มีขอมูลรับเข้าเพียงอย่างเดียว
          ้
 2. ต้องไม่มีขอมูลออกเพียงอย่างเดียว
 3. ข้อมูลรับเข้าต้องเพียงพอในการสร้างข้อมูลส่ งออก
 4. การตั้งชื่อ Process ต้องใช้คากริ ยา
• เป็ นการสื่ อสารระหว่างขั้นตอนการทางานต่างๆ
• แสดงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกระบบ คือแสดงถึงข้อมูลนาเข้า
 และส่ งออก
• สัญลักษณ์ของ data flow
           ั
  – ใช้เส้นตรงที่มีหวลูกศรตรงปลายเพื่อบอกทิศทางการไหลของข้อมูล• ชนิดของ data flow
  – Composite Data Flow ใช้แสดงการไหลของข้อมูล
                            ้
  – Control Flow ใช้แสดงทิศทางการส่ งเงื่อนไขเพื่อกระตุน
   กระบวนการให้มีการทางานเกิดขึ้น
                            ้
 – Diverging Data Flow เส้นทางการไหลของข้อมูล 1 เส้นมีขอมูล
  บางส่ วนหรื อทั้งหมดเดินทางไปยังปลายทางที่ต่างกัน
 – Converging Data Flow เส้นทางการไหลของข้อมูลจากหลายแหล่ง
  มารวมเป็ นข้อมูลชุดเดียวกันไปยังที่เดียวกัน
 – Data Attribute ส่ วนประกอบย่อยของชุดข้อมูลที่ปรากฏบน
  แหล่งข้อมูลเป็ นเอกสารและรายงานต่างๆ

Data A           1    Data X,Y
Data B   Data
Data C   A,B,C          Data Report
            Process
ชื่อของ Data Flow ควรเป็ นชื่อของข้อมูลที่ส่งไปโดยไม่ตองอธิบายว่าส่ ง
                            ้
อย่างไร
1. Data Flow ต้องมีจุดเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดที่ Process
2. Data Flow จะเดินทางจาก External Agent กับ External Agent ไม่ได้
3. Data Flow จะเดินทางจาก External Agent ไป Data Store ไม่ได้
4. Data Flow จะเดินทางจาก Data Store ไป External Agent ไม่ได้
5. Data Flow จะเดินทางจาก Data Store กับ Data Store ไม่ได้
6. การตั้งชื่อ Data Flow จะต้องใช้คานาม
    External Agent หรื อ External Entity หมายถึงบุคคลหรื อหน่วยงาน
                       ่
 ในองค์กร องค์กรอื่น หรื อระบบงานอื่นที่อยูภายนอกขอบเขตของ
 ระบบงานแต่มีความสัมพันธ์กบระบบั
• มีการส่ งข้อมูลเข้าระบบเพื่อดาเนินงาน
        ่
• รับข้อมูลที่ผานการดาเนินงานจากระบบ
•  สัญลักษณ์ของ External Agent
  – ใช้รูปสี่ เหลี่ยม ภายในแสดงชื่อของ External Agent

         ชื่อ External Agent

•  กฎของ External Agent
  1. ข้อมูลจาก External Agent จะวิ่งไปยัง External Agentหนึ่ ง
    โดยตรงไม่ได้ ต้องผ่าน Process ก่อน
  2. การตั้งชื่อ External Agent ต้องใช้คานาม
• เป็ นแหล่งจัดเก็บหรื อบันทึกข้อมูล โดยอธิบายรายละเอียดหรื อ
            ้
 คุณสมบัติของส่ งที่ตองการบันทึก
        ั
• เทียบเท่าได้กบไฟล์หรื อฐานข้อมูล
• สัญลักษณ์ของ Data Store ประกอบด้วย
  – ส่ วนแสดงรหัสของ Data Store
  – ส่ วนแสดงชื่อ Data Store หรื อชื่อไฟล์

         รหัส ชื่อ Data Store
1. ข้อมูลจาก Data Store หนึ่งจะวิ่งไปสู่ Data Store หนึ่งโดยตรง
  ไม่ได้
2. การตั้งชื่อ Data Store ต้องเป็ นคานาม
•  สร้างแผนภาพบริ บท (Context Diagram)
•  สร้างแผนภาพระดับ 1 (Level-1 Diagram / Parent Diagram)
•  แบ่งย่อยแผนภาพ (Decomposition of DFD / Child Diagram)
•  ตรวจสอบความสมดุลของ DFD (Balancing DFD)
• Context Diagram คือแผนภาพกระแสข้อมูลระดับบนสุ ด
                       ั
• แสดงภาพรวมการทางานของระบบที่มีความสัมพันธ์กบภายนอกระบบ
• แสดงถึงขอบเขตของระบบที่ศึกษาและพัฒนา
• มีแนวทางในการกาหนดขอบเขตดังนี้
            ่
  – แบ่งแยกสิ่ งที่อยูภายในและภายนอกระบบ
  – ศึกษาระบบโดยสอบถามถึงเหตุการณ์หรื อกิจกรรมการดาเนินงาน
   ประจาวันว่ามีการติดต่อ จัดการหรื อดาเนินการอย่างไร และระบบมี
   การตอบสนองอย่างไร มี input คืออะไร จากใคร และ output คือ
   อะไร ส่ งถึงใคร
  – ต้องการรู ปแบบรายงาน การสอบถามแบบข้อมูลใด
  – จาแนกแหล่งข้อมูลภายนอกระบบ ข้อมูลจากไฟล์หรื อฐานข้อมูลที่
   ระบบต้องการใช้
• ประกอบด้วย Process ที่แทนการทางานของระบบทั้งหมดเพียง 1
 Process เท่านั้น
• แสดงหมายเลข Process เป็ นหมายเลข 0
• แสดงรายละเอียดของ External Agent รอบๆ Process
                              ่
• มี Data Flow แสดงทิศทางการติดต่อระหว่างระบบกับสิ่ งที่อยูภายนอก
 ระบบ
• จะนา Context Diagram มาแตกรายละเอียดภายใน ซึ่ งจะแสดงถึง Process หลัก ๆ,
 ผูเ้ กี่ยวข้อง, ข้อมูลภายใน ที่มีความละเอียดมากขึ้น (Top down Design)
• ในระดับนี้จะปรากฎทุก ๆ ชนิ ดของ Object DFD
• ต้องมีการกากับหมายเลข Process ด้วยทุกครั้ง
• หลักการ
  – เขียนในกระดาษแผ่นเดียว
           ั
  – ลูกศรไม่ทบกัน โดยนาเอามาเฉพาะ Object ที่จาเป็ น
  – ควรจัดการลาดับแผนภาพเป็ นลาดับแบบ Process Hierarchy Chart (นาภาพ
      ออกมาทีละลาดับขั้น ลดความสับสน)
• แบ่งตามลักษณะของกิจกรรม
• โดยแบ่งตามความสาคัญเป็ นลาดับชั้นในลักษณะของ Sub Set
• ข้อควรระวัง !!
  – ไม่ควรนาเอารายละเอียดที่ต่างความสาคัญมาไว้ในชั้นเดียวกัน
   (ความสัมพันธ์ต่างระดับ เพราะจะทาให้เกิดความสับสน ในการ
   ออกแบบหรื อเขียน DFD ในระดับอื่น ๆ)
• เป็ นแผนภาพ DFD ในระดับย่อยลงมา ที่แสดงรายละเอียด Data
 Flow และ Process ย่อยลงมาของ Level 1 เพื่อเพิ่มความละเอียดของ
 กระบวนการมากยิงขึ้น ่
• ตั้งแต่ Level ที่ 2 ลงไป จะมีแผนภาพนี้ข้ ึนตามความจาเป็ นเท่านั้น
        ่ ั                  ้
 (ซึ่ งขึ้นอยูกบความซับซ้อนของข้อมูล และกิจกรรมที่ตองการแตก
 รายละเอียด)
• Balancing DFD หมายถึงความสมดุลของแผนภาพจะต้องมี Input Data
 Flow ที่เข้าสู่ระบบและมี Output Data Flow ที่ออกจากระบบใน DFD
 ระดับล่าง (Child Diagram) ให้ครบทุก Input Data Flow และ Output
            ่
 Data Flow ที่ปรากฏอยูใน DFD ระดับบน (Context Diagram)

								
To top