Eva Berggren Brostr�m 18 nov 2

Document Sample
Eva Berggren Brostr�m 18 nov 2 Powered By Docstoc
					      BPD
Bronchopulmonary Dysplasia
       Eva Berggren Broström, MD, PhD
       Sachsska Barnsjukhuset
       Karolinska Institutet
Patogenes BPD


 Underburenhet
 Strukturell/biokemisk
 lungomogenhet
 Akut lungskada
   Ventilation
   Intrauterin infektion
   Nosocomial infektion
 Läkning               Foto A-S Ingemansson
Baraldi E, Filippino M. 2007;357:1946-55
            OLD
            Atelektas
            Fibros
            Metaplasi
            Inflammation
            Emfysem
            Luftvägskollaps
            Vaskulära
            förändringar


NEW
Färre större alveoler
Reducerad
luftvägskaliber
Mild peribronchiell    Baraldi E,
inflammation o fibros   N Engl J Med 2007
   Foto A-S Ingemansson
Baraldi E,
N Engl J Med 2007
Framsteg inom neonatologin -
effekt på lungfunktion Surfactant? Liten effekt. Gappa et al 1999, Doyle et al 2006

 Postnatala steroider? Ingen effektt ses vid 11 års ålder. Fawke et al,
  EPIcure-study 2010


 “Preterm children born in different eras of neonatology appear to
 have similar long-term decrements in lung function” Baraldi 2001,
  Hennessy 2008, Fawke 2010
Providing facilities for parents to stay in
the neonatal unit from admission to
discharge –less infants with BPD?

• 366 infants born before 37 weeks of gestation were randomly
assigned to FC or SC on admission.
• Familycentered (FC) ward, where parents could stay from
infant admission to discharge 24/7.
• Standard care (SC) ward


•Total length of hospital stay was reduced by 5.3 days
• Reduced risk of moderate-to-severe BPD
1.6% in the FC group compared with 6.0% in the SC group (adjusted odds ratio:
0.18 [95% CI: 0.04-0.8]).
                        The Stockholm Neonatal Family Centered Care Study:
                        effects on length of stay and infant morbidity.
                        Pediatrics. 2010 Feb;125(2):e278-85.
                        Örtenstrand A
Underburna barn-
från neonatalperiod till långtidsuppföljning


    Vem ska följas?
    Vem ska följa?
     Varför är uppföljning viktig?
     Hur länge ska barnen följas?
 One-Year Survival, Major Neonatal Morbidity Among Survivors,
    and Survival Without Major Neonatal Morbidity. Infants born alive in 2004-2007 at 22 to 26 weeks of gestation in
 Sweden

 The incidence of extreme prematurity was 3.3 per 1000 infants

 1-year survival: 70% (9.8% at 22 weeks to 85% at 26 weeks).


  94 % BPD (at least mild), 74 % moderate/severe BPD, 25%
  (113 of 452) had severe BPD.


                      JAMA 2009;301:2225-2233
                      Express-study group
Obstructive lung disease
in children with mild to
severe BPD
 Berggren Broström E, Thunqvist P, Adenfelt G, Borling E,
 Katz- Salamon M
 Respiratory Medicine 2009
            Methods
         32 infants with BPD
                     6-8 years of age
         28 infants with RDSImpulse oscillometry          Spirometry
        CT of the lungs
         Skin-prick test
   Blood samples (ECP, immunogl, phadiatop)
Konklusion

  Nedsatt lungfunktion och strukturell påverkan hos alla
  barn oavsett BPD grad, utan atopi.

  BPD hade störst betydelse för påverkad lungfunktion.
     Fynden talar för att alla barn med BPD,
        oavsett grad, skall följas.
Swedish National Population-Based Study
Infants born in y 2004-2008 at 30-34 weeks of gestation

Moderate/severe BPD:
 weeks    n    %    OR (95% CI)

  30     623   3.9   8.7 (4.3-18)
  31     822   2.2   4.9 (2.3-10)
  32     1045   1.0   2.1 (0.9-4.9)
  33     1564   0.4   0.8 (0.3-2.2)
  34     2620   0.5   1.0 (ref)

 Total   6674    1.0
                   Neonatal Morbidity in Moderately Preterm Infants:
                   A Swedish National Population-Based Study
                   The Journal of Pediatrics, 2011
                   Altman M
Even moderate preterm (33-36 weeks)
are at increased risk of asthma


 Register study
 Swedish national cohort of >1miljon children 6-19 years old
 Retrieval of at least 1 prescription of inhaled corticosteroids in
 y 20006

 OR for ICS use increased with the degree of prematurity:
 1.10 in week 37-38
 1.25 ” ” 35-36
 1.39 ” ” 33-34        Preterm birth and inhaled corticosteroid use in 6-to 19-year-olds:
 1.66 ” ”   29-32      A Swedish national cohort study
                Pediatrics 2011;127
 2.28 ” ”   23-28
                        Lindström K
Underburna barn-
från neonatalperiod till långtidsuppföljning


    Vem ska följas?
    Vem ska följa?
     Varför är uppföljning viktig?
     Hur länge ska barnen följas?
Inte bara lungor……

Barn med BPD löper risk att utveckla


 Respiratorisk påverkan
 Ätstörning
 Tillväxtproblem
 Rehospitalisering
 Kognitiv nedsättning
 Motorisk och språkpåverkan
 Sämre akademisk utbildning
 Beteendeproblem
Leder till
 Finansiella och psykosociala kostnader
Multidisciplinary comprehensive care
at regional medical center Minskad rehospitalisering
 Förbättrad hälsa
 Förbättrad utveckling
                          .
        Outcome at one year in infants with chronic lung disease receiving comprehensive follow-up care.
             A regional experience in North Carolina, 1984-1990.
        N C Med J. 1992 Oct;53(10):548-54
        O´Shea TM
 Varför tvärprofessionellt?

• 42 barn följdes vb vid en allmän pediatrisk klinik.

• 33 barn fick tvärprofessionell rutinuppföljning inkluderande
nutritionsintervention.

• Jämförelse med vikt, längd, huvudomfång, catch-up samt
tillväxthastighet.

•Signifikant skillnad mellan grupperna avseende antal barn
som uppnåde catch-up tillväxt med längd och huvudomfång.
           .
             Primary follow-up care in a multidisciplinary setting enhances catch-up growth of
             very-low-birth-weight infants.
             J Am Diet Assoc. 1997 Apr;97(4):386-90
             Bryson SR et al
BPD-Team på Sachsska Barnsjukhuset
Tvärprofessionellt omhändertagande
               Age (month)   Follow-up

  Neonatolog        1-2       Neonatologist

  Pulmonolog        3        Baby-box

  Sjuksköterskespecilaist  4-5       Neonatologist
                        Physiotherapist
  Sjukgymnast
               10-12      Neonatologist
  Dietist                  Physiotherapist
  Kurator                  Nutritionist
  Psykolog         18        Baby-box
               24        Neonatologist
200 barn >3 år
58  ” <3 ”          30        Bayley score
25 Nya barn/år                 Physiotherapist
               36        Pulmonologist
                        IOS
               1-2 times/year  Pulmonologist


               5 years     WIPPSI, spirometry
               18 years     To GP
Follow-up Care for Infants With Chronic Lung
Disease:A Randomized Comparison of Community-
and Center-Based Models

  Study
  150 infants with BPD were randomly assigned to follow-up:
  community-based (n = 75) (nurse specialist maintained telephone contact with the infant's
  primary caregiver and health care providers)
  center-based (n = 75). (multidisciplinary clinic staffed by a neonatologist, a nurse specialist,
  and a social worker)

  Outcomes
  Bayley Scales, mental developmental index and psychomotor developmental index,
  Vineland Adaptive Behavioral Composite, and growth delay (weight for length <5th
  percentile) at 1-year adjusted age and respiratory rehospitalizations through 1-year adjusted
  age.

  Results
  Telephone follow-up is a safe alternative to multidisciplinary clinic follow-up for CLD infants
  with complex medical needs.

  This approach might be the preferred option for families who live far from a tertiary medical
  center.
                                     Pediatrics. 2007 Apr;119(4):e947-57.
                                     O´Shea TM
Underburna barn-
från neonatalperiod till långtidsuppföljning


    Vem ska följas?
    Vem ska följa?
     Varför är uppföljning viktig?
     Hur länge ska barnen följas?
Hur ser utvecklingen av lungfunktion ut på sikt?
                         Adopted from Fletcher, Peto and Baraldi
  Förbättring?  (Blayney 1991, Koumbourlis 1996, Narang 2008)
  Försämring?     (Doyle 2006, Baraldi 2009)
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
 IN OLD AGE AMONG INDIVIDUALS
     BORN PRETERM

    250,000 Births          Follow-up
    1925-1949            1987-2006

  Infants born preterm         diagnosis of
   Low birth weight         asthma or COPD
 Equal number of controls       (167 individuals)
    (total 6425 infants)

 to assess the association between
 •poor fetal growth
 •preterm birth
 •sex
 and Obstructive Pulmonary Disorder
 (COPD) in adulthood and old age.
               RESULTS
For any obstructive airways disease in old age:
Ökad risk med låg födelsevikt

Fyrfaldig ökning hos kvinnor fv <1500 gr jmf med fv 3000 gr

Kvinnor födda < 33 v hade en 3-faldig ökning av CLD jmf
med kvinnor födda i fullgången tid.
 Preterm birth and childhood psychiatric disorders

Studier som utvärderar psykiska utvecklingen är få men visar entydiga
resultat:
• 3-4 gånger ökad risk för psykiatrisk sjukdom under barndomen.
•Denna review av studier visar en "preterm behavioral phenotype" som
karaktäriseras av ökad risk för symptom och sjukdom associerat med
uppmärksamhetsproblematik, ängslan och sociala svårigheter.
•Tydligt ökat förekomst av autism spectrum disorders (ASD).
Slutsats: psykiatrisk screening kan gör anytta i denna känsliga
population.


                      Marlow N Pediatr Res. 2011 May;69
Underburna barn-
från neonatalperiod till långtidsuppföljning


    Vem ska följas?
    Vem ska följa?
     Varför är uppföljning viktig?
     Hur länge ska barnen följas?
      Follow up studies
+++++++++  ++++++++  +++++  +++  +  ?????
 Lung funktion-utveckling


Barn         Skolbarn         Unga vuxna
•Låga flöden     •Låga flöden       •Sänkta flöden men
                        de flesta inom    Vuxna
                        normalgräns, 80%
•Hyperinflation/små  •Normal volym/ökad    predicted      •???
volymer        residual volym
                        •Normal volym
           •Reaktiva
•Reaktiva                    •Reaktiva


                                   ?
    ”Tendency toward normalization, but significant difference
    remains”
Asthma and BPD two obstructive conditions


    Obstructive disease         BPD      asthma    Lung function        ++(+)        +(+)
    (ex FEV1)


    Airway hyperresponsivness  +++ (direct tests)  +++(all test)
    Inflammation        -          Eosinophilia

    Nitric oxide        low         high    symptoms          (+)         ++
BPD - What are the challenges for clinicians in primary care?


  Anamnes ska inkludera viktiga perinatala data. BPD diagnos ska redovisas särskilt.
  Komplettera med immuniseringar.

  Hos ungdomar och i vuxet liv ska allmänläkarna vara medvetna om den perinatala
  historiken och av ökade risken för respiratorisk sjukdom.

  Spirometri med reversibilitetstest för de som med återkommande respiratoriska
  symptom. Remiss till specialist vb för utredning och behandling.

  Influensa vaccination ska erbjudas.

  Om astma diagnostiseras ska guidelines följas.

  Hos patienter som haft BPD är undvikande av rökning är mycket viktigt, använd energi
  för att få rökare att sluta röka.


Better recording of basic neonatal histories in primary care would help facilitate such
enquiries as well as improving the care of individuals.
                      Bronchopulmonary dysplasia: the challenges for primary care
                      Primary Care Respiratory Journal (2011)
                      Keeleya D
Hur ska underburna barn kontrolleras för att skydda mot
ytterligare försämring?     Långtidsuppföljning
     Aktiv behandling (infections, hyperreactivity, …)
     Utbildning
     Fysisk aktivitet
     Rökning

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:7/22/2012
language:
pages:31