Docstoc

53622484-fonetik-dan-fonologi-bunyi-bahasa

Document Sample
53622484-fonetik-dan-fonologi-bunyi-bahasa Powered By Docstoc
					             BML 1043
     FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU
         PENDIDIKAN GEOGRAFI
         SEMESTER 2 SESI 2010/2011
            KUMPULAN C
          DISEDIAKAN OLEH:
BIL         NAMA           NOM. MATRIK
 1.   NOOR ZAFFIZA BTE MUHAMAD SAIRI    D20091035575
 2.    NUR¶AIN SYUHADA BINTI ATAM     D20091035579
 3.   NUR HASILAH BINTI SHANUDDIN     D20091035582
 4.    ROHANI BINTI ABDUL WAHAB     D20091035594
 5.    SITI ZUBAIDAH BINTI IBRAHIM    D20091035632


   PENSYARAH: EN. NIK HASSAN BASRI NIK AB. KADIR
               1
Isi kandungan


BIL            TAJUK                MUKA SURAT
 1.  Apakah yang dimaksudkan dengan bunyi bahasa dan       1
           bukan bunyi bahasa?

2.  Berikan tiga contoh bunyi bahasa dan tiga contoh bukan    3
              bunyi bahasa.

3.    Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai,       5
    huraikan perbezaan bunyi bersuara dan bunyi tidak
              bersuara.

4.         Bunyi vokal- vokal Melayu            11
              y Depan
              y Tengah
              y Belakang

5.          Ciri-ciri setiap vokal.           14

6.        Lambang vokal dan transkripsi.          23

7.          Jadual vokal Melayu.             27

8.             Bibliografi
                     2
1.0 Apakah yang dimaksudkan dengan bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa?

Bunyi merupakan gelombang udara yang keluar daripada paru-paru seterusnya ke pita suara,
rongga tekak dan keluar rongga mulut atau hidung. Pada umumnya bahasa dapat dikaji dalam
tiga bentuk, iaitu dalam bentuk bahasa pertuturan, bahasa tulisan dan bahasa isyarat. Ketiga-tiga
bentuk bahasa tersebut mempunyai cara penyampaian dan sistem yang berbeza. Bahasa
pertuturan digunakan kebanyakan orang, yang mana didominasikan oleh sistem bunyi. Manakala
bahasa tulisan pula berasaskan kepada sistem tulisan satu-satu bahasa. Bahasa isyarat adalah
bahasa yang berasaskan pada sistem bahasa isyarat iaitu berbentuk visual yang digunakan oleh
masyarakat yang mempunyai kecacatan pendengaran. Memahami perbezaan antara bunyi bahasa
dan bukan bunyi bahasa akan memudahkan manusia untuk mentaksir sebarang bentuk bunyi
yang dikeluarkan sama ada mempunyai makna tertentu atau pun tidak.

    Menurut Abdullah Yusoff dan Che Rabiaah Mohamed (2005), bunyi bahasa merupakan
bunyi atau gabungan bunyi-bunyi yang dihasilkan melalui rongga pernafasan yang akan
membentuk perkataan. Perkataan tersebutlah dinamai sebagai ³bahasa pertuturan´. Hal ini
kerana apabila bunyi-bunyi tersebut didengari, bunyi tersebut dapat difahami maknanya oleh
mereka yang menggunakan bahasa yang sama. Manakala menurut Abdul Hamid Mahmood dan
Nurfarah Lo Abdullah (2007) menyatakan bahawa bunyi bahasa merupakan bunyi yang telah
dihasilkan oleh alat artikulasi manusia yang digunakan dalam pertuturan. Alat artikulasi yang
mengalami halangan dan ganguan akan menghasilkan pelbagai bunyi bahasa yang akan
diterjemahkan dalam bentuk bunyi dan mempunyai makna yang dapat difahami oleh manusia.
Pembunyian bahasa bermula apabila udara daripada para-paru di hembus keluar. Semasa proses
penghembusan, udara bergerak keluar melalui saluran suara yang melibatkan rongga tekak,
rongga mulut dan rongga hidung. Alatan dirongga tekak terdiri daripada glotis, pita suara dan
epiglotis. Manakala di rongga mulut pula ialah bibir, gigi, gusi, lelangit, lidah dan anak tekak.
Hal ini bermakna, udara dari paru-paru yang keluar melalui alat artikulasi adalah elemen utama
dalam berbahasa.  Contohnya, bunyi perkataan saya dapat difahami oleh pengguna rumpun
bahasa Melayu dan bagi pengguna bahasa lain perkataan saya tidak membawa apa-apa makna
kecuali perkataan saya secara kebetulan ada persamaan dengan bunyi sesuatu bahasa lain.
                        3
    Bunyi yang dihasilkan tetapi tidak memberikan makna dan maksud tertentu pula
dianggap sebagai bukan bunyi bahasa. Menurut Abdullah Yusoff dan Che Rabiaah Mohamed
(2005), bunyi-bunyi yang dihasilkan tidak membentuk perkataan atau tidak menyamai mana-
mana bahasa, bunyi tersebut tidak dianggap sebagai bunyi bahasa. Sebaliknya bunyi yang
dihasilkan itu sekadar bunyi bersuara tanpa mengandungi apa-apa makna. Namun demikaian,
bunyi bahasa tersebut jika dilihat berdasarkan skop pragmatik, bunyi bahasa yang dikeluarkan
berkemungkinan mempunyai makna-makna yang tertentu berdasarkan kepada masa dan tempat
peristiwa itu berlaku. Contohnya ³bersiul´ yang dilakukan oleh jejaka kepada gadis mungkin
bertujuan untuk menarik perhatian. Manakala menurut Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah
Lo Abdullah (2007), bunyi yang merupakan bukan bunyi bahasa ialah bunyi yang dihasilkan
oleh alat artikulasi tetapi tidak mempunyai makna dalam pertuturan harian manusia. Bunyi yang
dihasilkan daripada anggota badan manusia yang lain juga bukan bunyi bahasa kerana tidak
dikeluarkan daripada alat artikulasi dan juga tidak mengandungi makna dalam bahasa pertuturan
manusia. Contohnya ialah bunyi tepuk tangan dan lipatan jari.

    Berdasarkan kepada pemahaman mengenai bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa telah
memudahkan urusan komunikasi manusia.     Hal ini adalah kerana, sebarang bunyi yang
dihasilkan dan mempunyai makna tertentu membolehkan manusia memahami hasrat yang cuba
disampaikan oleh penutur yang lain. Manakala bukan bunyi bahasa yang tidak memgambarkan
apa-apa makna tidak akan ditafsir oleh manusia dan hanya dianggap sebagai lumrah kejadian
alam.  Perbezaan pemahaman antara bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa juga dapat
mengelakkan kejadian salah tafsiran dan sebagainya.
                       4
2.0 Contoh bunyi bahasa dan bunyi bukan bahasa.

2.1 Bunyi bahasa

  Bil        Bunyi Bahasa               Huraian dan Contoh
1     Bunyi Vokal


        Vokal Depan [ i ], [ e ], [ a ]      Bahagian hadapan lidah berperanan
                               menghasilkan bunyi vokal hadapan.
                              Contoh : saya, itu
        Vokal Belakang [ u ], [ o ]        Bahagian belakang lidah berfungsi
                               menghasilkan vokal belakang.
                              Contoh : untuk, orang
        Vokal Tengah [ e ]             Bahagian tengah lidah berfungsi
                               menghasilkan vokal tengah
                              Emak, emas, engkau, lemas
2     Bunyi Konsonan


        Terdapat 26 konsonan iaitu:        Contoh : kakak, kami, baca, buku,
        (b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r,   jalan,  zaman,   syarikat  dan
        s, t, v, w, y, z, ng, ny, sy, kh, gh,    sebagainya.
        dz, th)
        Terdapat 18 konsonan asli dan 8
        konsonan pinjaman.
        8 konsonan pinjaman ialah
        (f, v, z, sy, kh, gh, dz, th)
        Konsonan-konsonan         ini
        merupakan     pinjaman    dari
        bahasa   Arab   dan    bahasa
        Inggeris.
                           5
3    Diftong


       Bunyi geluncuran.              Au - kerbau, pulau, kalau
       Mempunyai       satu   puncak    Ai - balai, salai, kedai
       kelantangan .                Oi - dodoi, amboi, kaloi
       Diftong    hanya   hadir  dalam
       perkataan yang mempunyai dua
       suku kata atau lebih.
2.2 Bukan bunyi bahasa

Bil   Bunyi Bahasa                  Contoh dan huraian


1       Bunyi yang dihasilkan oleh alat       Berdehem, berdengkur, sendawa,
       artikulasi.                  bersiul, ketawa dan sebagainya
2       Bunyi yang dihasilkan oleh          Menepuk tangan, meramas jari,
       anggota badan manusia.             kentut dan sebagainya.
3       Bunyi yang dihasilkan oleh          Berkokok,    mengembek     dan
       binatang.                   sebagainya.
                         6
3.0 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai, huraikan perbezaan bunyi bersuara
dan bunyi tidak bersuara.

Penghasilan bunyi vokal dan konsonan adalah bersuara dan tidak bersuara. Perbezaan utama
penghasilan bunyi bersuara dengan bunyi tidak bersuara adalah keadaan pita suara. Keadaan pita
suara tersebut adalah secara dirapatkan atau dibuka. Semua vokal adalah bunyi bersuara. Tetapi,
bagi konsonan pula terdapat yang bersuara dan yang tidak bersuara. Gambar rajah dibawah
menunjukkan keadaan pita suara bagi bunyi bersuara dan bunyi yang tidak bersuara.
Rajah 1.0 Keadaan pita suara.

Dalam bahasa Melayu terdapat 19 konsonan asli yang boleh dihasilkan melalui bunyi bersuara
dan tidak bersuara. Hal ini demikian kerana penghasilan konsonan-konsonan tersebut melibatkan
daerah artikulasi tertentu. Antara daerah artikulasi tersebut ialah dua bibir, gusi, lelangit keras,
lelangit lembut, pita suara, glotis, dan rongga hidung. Dengan berdasarkan daerah artikulasi
dapat membezakan antara bunyi bersuara dengan bunyi tidak bersuara. Oleh itu, jadual dibawah
menunjukkan perbezaan dan contoh dalam perkataan bunyi konsonan dengan melibatkan daerah
artikulasi. Dengan ini perbezaan lain bunyi bersuara dengan bunyi tidak bersuara adalah
melibatkan alat artikulasi cara sebutan yang mempegaruhi pita suara.


                         7
 Alat artikulasi        Bunyi Bersuara            Bunyi Tidak Bersuara


Vokal     dan Semua vokal [a,e,i,o,u]
konsonan       Konsonan [b], [d], [g]         Konsonan [p], [t], [k], [f], [s].


Letupan dua bibir.  Bunyi konsonan [b]           Bunyi konsonan [p]
           Cara penghasilannya adalah dengan Cara penghasilan adalah dengan dua
           dua   bibir  dirapatkan    untuk bibir     dirapatkan      untuk
           menghalangkan sepenuhnya udara menghalangkan        sepenuhnya   udara
           dari paru-paru yang keluar ke dari paru-paru yang keluar ke rongga
           rongga mulut. Lelangit lembut dan mulut. Lelangit lembut dan anak
           anak tekak pula dinaikkan dan tekak pula dinaikkan dan dirapatkan
           dirapatkan kepada dinding tekak kepada dinding tekak bagi menyekat
           bagi menyekat udara supaya tidak udara supaya tidak dapat keluar
           dapat keluar melalui rongga hidung.  melalui rongga hidung.
           Pita suara dirapatkan. Dengan ini, Pita suara dibuka. Dengan ini, udara
           udara dari paru-paru keluar dengan dari paru-paru keluar ke rongga mulut
           menggetarkan pita suara ke rongga tanpa menggetarkan pita suara. Udara
           mulut  dan tersekat   sepenuhnya tersekat   sepenuhnya    pada  bibir,
           seketika pada bibir mulut, kemudian kemudian dilepaskan serta-merta.
           udara dilepaskan serta-merta.     Antara  contoh   kehadiran   bunyi
           Antara contoh kehadiran bunyi konsonan [p] dalam perkataan pula
           konsonan [b] dalam perkataan ialah ialah     [#papan#],     [#sepa #],


                         8
        [#wbuwru #],      [#wtuwbuh#], [# atap#].
        [#kitab#].


Letupan gusi  Bunyi konsonan [d].            Bunyi konsonan [t].
        Cara penghasilannya adalah dengan Cara penghasilannya adalah dengan
        hujung lidah dirapatkan pada gusi hujung lidah dirapatkan pada gusi
        untuk membuat sekatan penuh pada untuk membuat sekatan penuh pada
        arus udara yang keluar dari paru ke arus udara yang keluar dari paru ke
        rongga mulut. Lelangit lembut dan rongga mulut. Lelangit lembut dan
        anak   tekak  dinaikkan    dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan
        dirapatkan pada dinding tekak untuk pada dinding tekak untuk menutup
        menutup   rongga hiding    supaya rongga hiding supaya udara tidak
        udara tidak dapat keluar melalui dapat keluar melalui rongga hidung.
        rongga hidung.              Pita suara dibuka. Dengan ini, udara
        Pita suara dirapatkan. Dengan ini, dari      paru-paru   keluar  tanpa
        udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara.
        menggetarkan pita suara.         Antara  contoh   kehadiran  bunyi
        Antara contoh kehadiran bunyi konsonan [t] dalam perkataan ialah
        konsonan [d] dalam perkataan ialah [#tare #] dan [#wpuwtus#].
        [#dalam#],    [#pada #]     dan
        [# abad#].
                       9
Letupan  lelangit Bunyi konsonan [g].         Bunyi konsonan [k].
lembut
          Cara penghasilannya adalah dengan Cara   penghasilan  adalah  dengan
          belakang  lidah  dinaikkan  dan belakang   lidah   dinaikkan  dan
          dirapatkan pada lelangit lembut dirapatkan pada lelangit lembut untuk
          untuk membuat sekatan penuh pada membuat sekatan penuh pada arus
          arus udara yang keluar dari paru- udara yang keluar dari paru-paru ke
          paru ke rongga mulut. Setelah itu, rongga mulut. Setelah itu, lelangit
          lelangit lembut dan anak tekak lembut dan anak tekak dirapatkan
          dirapatkan pada dinding tekak untuk pada dinding tekak untuk menyekat
          menyekat udara supaya tidak dapat udara supaya tidak dapat keluar
          keluar melalui rongga hidung.    melalui rongga hidung.
          Pita suara dirapatkan. Dengan ini, Pita suara dibuka. Dengan ini, udara
          udara keluar dari paru-paru dengan keluar   dari   paru-paru   tanpa
          menggetarkan pita suara.      menggetarkan pita suara.
          Antara contoh bunyi konsonan [g] Antara contoh bunyi konsonan [k]
          dalam perkataan ialah [#wguwru#], dalam perkataan ialah [#kawan#],
          [# aga #], dan [#beg#].       [#bakat#], [#wbuda #].
                       10
Letusan    lelangit Bunyi konsonan [    ].          Bunyi konsonan [ ].
keras-gusi.
           Penghasilannya     adalah    dengan Penghasilannya adalah dengan depan
           depan lidah dirapatkan pada daerah lidah dirapatkan pada daerah lelangit
           lelangit keras-gusi untuk membuat keras-gusi untuk membuat sekatan
           sekatan pada arus udara dari paru- pada arus udara dari paru-paru ke
           paru ke rongga mulut. Lelangit rongga mulut. Lelangit lembut dan
           lembut dan anak tekak dinaikkan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan
           dan   dirapatkan   kepada    dinding kepada dinding tekak untuk menyekat
           tekak   untuk   menyekat     udara udara daripada memasuki rongga
           daripada memasuki rongga hidung.       hidung.
           Pita suara dirapatkan. Dengan ini, Pita suara dibuka. Dengan ini, udara
           udara dari paru-paru keluar ke dari paru-paru keluar ke rongga mulut
           rongga mulut dengan menggetarkan tanpa menggetarkan pita suara dan
           pita suara dan tersekat pada daerah tersekat pada daerah lelangit keras-
           lelangit keras-gusi.             gusi.
           Antara contoh bunyi konsonan [ ] Antara contoh bunyi konsonan [ ]
           dalam perkataan ialah [#w uga#] dalam perkataan ialah [#wcuti#], dan
           dan [#whu an#].               [#wsuci#].
                           11
Dalam jadual ini juga menunjukkan dengan lebih mudah perbezaan konsonan yang bersuara dan
tidak bersuara dengan melibatkan alat artikulasi. Bagi konsonan cara sebutan sengau [m], [n],
[ ],dan [ ] merupakan konsonan bersuara.

Daerah
sebutan/   Dua bibir  gusi     Gusi     Lelangit   Lelangit   Pita suara
Cara                  lelangit   keras    lembut
sebutan                 keras
Letupan tak    p       t                   k
bersuara

Letupan      b       d                   g
bersuara

Letusan tak
bersuara
Letusan
bersuara
Sengau      m        n


Geseran tak            s
bersuara

Geseran                                        h
bersuara

Getaran              r


Sisian              l


Separuh      w             y/j
vokal
                        12
4.0 Bunyi- bunyi vokal Melayu
           Rajah 2.0: Kedudukan vokal Bahasa MelayuDalam rajah 1.0 diatas telah menunjukkan kedudukan vokal dalam bahasa melayu.

Terdapat enam jenis vokal iaitu vokal depan [ i ], [ e ], [ a ], vokal tengah [  ] serta vokal
belakang terdiri daripada vokal [ u ] dan [ o ]. Bahagian di sebelah kiri merupakan bahagian
hadapan lidah dan bahagian kanan merupakan bahagian belakang lidah dan di bahagian tengah
merupakan bahagian tengah lidah. Manakala garis yang melintang menunjukkan garis ketinggian
lidah yang dinaikkan. Sebagai contoh, bagi menghasilkan bunyi vokal [ i ] dan [ u ] lidah
haruslah dinaikkan setinggi mungkin manakala untuk menghasilkan bunyi vokal [ a ], kedudukan
lidah terletak paling rendah. Kesimpulannya, dapat kita rumuskan bahawa alat artikulasi lidah
merupakan kriteria penting dalam pembahagian bunyi vokal.
                       13
Cara penghasilan bunyi vokal

Jenis vokal  Keadaan     Kedudukan    Lelangit dan Pita suara     Bunyi vokal
        bibir      lidah      anak tekak
Vokal depan
Sempit     Hampar.     Depan lidah Menutup       Pita  suara [ i ]
                dinaikkan    rongga     dirapatkan
                setinggi    hidung     supaya udara
                mungkin kea supaya udara keluar dengan
                rah gusi.    tidak keluar.  menggetarkan
                                pita suara ke
                                rongga mulut.
Separuh    Bibir      Depan lidah Dinaikkan      Pita  suara  [e ]
sempit     dihamparkan   dinaikkan    untuk      dirapatkan
        separuh     separuh     menutup     supaya udara
        sempit.     tinggi kea rah rongga      dari  paru-
                gusi.      hidung     paru keluar.
                        supaya udara
                        tidak keluar.
Separuh luas  Hampar     Depan lidah Dinaikkan      Pita  suara  [   ]
        separuh luas.  dinaikkan    untuk      dirapatkan
                separuh     menutup     supaya udara
                rendah   kea rongga     dari  paru-
                rah gusi.    hidung     paru  dapat
                        supaya udara keluar.
                        tidaka dapat
                        keluar.
Depan luas   Hampar     Depan lidah Dinaikkan      Pita  suara  [a]
                diturunkan   menutup     dirapatkan
                serendah    rongga     supaya udara
                mungkin.    hidung.     dapat keluar.


                        14
Vokal
belakang
Belakang    Bundar.  Belakang    Dinaikkan     Pita   suara [ u ]
sempit          lidah      menutup      dirapatkan.
             dinaikkan    rongga
             setinggi    hidung
             mungkin     supaya udara
             kearah     tidak   dapat
             lelangit    keluar.
             lembut.
Belakang    Bundar.  Belakang    Dinaikkan     Pita   suara  [o]
separuh         lidah      supaya      dirapatkan
sempit          dinaikkan    menutup      supaya udara
             separuh     rongga      dari   paru-
             tinggi kearah hidung.       paru   keluar
             lelangit             ke   rongga
             lembut.              mulut
                              menggetarkan
                              pita suara.
Belakang    Bundar  Belakang    Dinaikkan     Pita   suara  [  ]
separuh luas       lidah      untuk       dirapatkan
             dinaikkan    menutup      supaya udara
             kearah     rongga      dari   paru-
             lelangit    hidung.      paru   keluar
             lembut.              dengan
                              menggetarkan
                              pita suara ke
                              rongga mulut.
Vokal tengah  Hampar  Tengah lidah Dinaikkan      Pita   suara  [ ]
             dinaikkan    menutup      dirapatkan
             sedikit   kea rongga      supaya udara

                     15
                  rah   lelangit hidung      yang   keluar
                  keras.      supaya udara dar paru- paru
                          tidak   dapat ke    rongga
                          keluar   dari mulut
                          rongga      menggetarkan
                          hidung.      pita suara.
Jadual 1.0: Cara penghasilan bunyi vokal.

Jadual 1.0 di atas menunjukkan cara penghasilan bunyi vokal dalam Bahasa Melayu yang
terbahagi kepada tiga iaitu vokal hadapan, vokal tengah dan vokal belakang. Maksud vokal
menurut Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah ( 2007 ), menyatakan bahawa
semua vokal bersuara dan apabila vokal itu dihasilkan udara dari paru- paru akan keluar secara
berterusan melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa sebarang gangguan atau sekatan. Selain
itu, bunyi vokal mempunyai ciri- ciri kelantangan dan kepanjangan. Simbol bagi kepanjangan
ialah dengan tanda garis pendek di atas huruf vokal atau tanda titik bertindih di sebelah kanan
vokal. Sebagai contoh ialah [ a: ] atau [ ã ], [ u: ] atau [  ] dan [ i: ] atau [ ].

    Selain itu, kriteria yang menentukan jenis- jenis vokal ialah lidah sama ada di bahagian
hadapan, tengah atau belakang lidah. Bahagian hadapan lidah untuk bunyi vokal hadapan, tengah
lidah untuk bunyi vokal tengah manakala bahagian belakang lidah untuk bunyi vokal belakang.
Terdapat empat kriteria yang boleh dirumuskan tentang bunyi vokal iaitu bahagian hadapan lidah
memainkan peranan penting sama ada bahagian hadapan, tengah atau belakang, ketinggian lidah
sama ada tinggi, separuh tinggi, rendah atau separuh rendah, keadaan bibir sama ada bibir
hampar atau bundar dan yang terakhir ialah pembukaan rahang sama ada luas atau sempit.
5.0 Ciri-ciri vokal

Vokal ialah bunyi bersuara yang tatkala dihasilkan, udara dari paru-paru keluar berterusan
melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa sebarang gangguan atau sekatan (Abdul Hamid
Mahmood, 2007). Arbak Othman, 1983 pula menyatakan bahawa vokal adalah bunyi bersuara
yang tatkala dihasilkan, udara dari paru-paru keluar berterusan tanpa mengalami gangguan,
sekatan auat himpitan yang boleh menimbulkan bunyi-bunyi geseran.

                          16
Berdasarkan pengertian tersebut dapatlah dirumuskan bahawa vokal merupakan bunyi-bunyi
bahasa yang keluar daripada paru-paru melalui pita suara yang digetarkan. Penggetaran pita
suara ini tidak menghalang arus udara yang keluar melalui rongga mulut. Bunyi bersuara yang
dihasilkan adalah lantang dan lebih jelas daripada bunyi konsonen. Dengan ini peranan pita
suara, bibir atas dan bawah, lidah, rongga korongkong dan rongga mulut mencirikan sesuatu
bunyi vocal dengan frekunsi yang tertentu.
              Rajah 3.0 : Kedudukan vokal Bahasa Melayu


Berdasarkan rajah 1.0, keratan rentas lidah manusia boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu
lidah depan, lidah tengah dan lidah belakang. Berdasarkan rajah di atas, bahagian sebelah kiri
merupakan bahagian depan lidah, manakala bahagian di sebelah kanan merupakan bahagian
belakang lidah. Bahagian tengan rajah pula adalah bahagian tengan lidah. Garis melintang yang
terdapat pada rajah merupakan gambaran ketinggian lidah apabila membunyikan vokal-vokal
tersebut. Hal ini kerana bunyi vokal dapat dibezakan mengikut tinggi atau tendah lidah diangkat
ketika membunyikan vokal tersebut.
                       17
Selain lidah, bibir juga memainkan peranan penting dalam menghasilkan bunyi vokal.
            Rajah 4.0 : Keadaan bibir ketika membunyikan vokal.


  Cara membunyikan vokal-vokal bahasa Melayu.
    a) vokal depan sempit [ i ]
     Lidah, rongga mulut dan bibir merupakan alat artikulasi yang terlibat dalam
    menghasilkan bunyi ini. Manakala lelangit keras merupakan daerah artikulasi yang
    terlibat.
                       18
  Bibir dalam keadaan terhampar. Depan lidah dinaikkan setinggi mungkin kea rah
lelangit keras tetapi tidak sampai menyentuh lelangit keras. Bagi menutup rongga hidung,
anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan supaya udara tidak keluar melalui rongga
hidung. Oleh itu, udara keluar melalui rongga mulut sambil menggetarkan pita suara.
   awal              tengah              akhir
Ikan [ # ikan# ]         Bila [ #bila# ]         Tali [ #tali# ]
Iman [ # iman# ]         Sila [ #sila# ]         Padi [ #padi# ]
                    19
b) vokal depan separuh sempit [ e ]
 Bibir berada dalam keadaan terhampar. Depan lidah dinaikkan separuh tinggi ke arah
 gusi. Bagi menutup rongga hidung, anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan supaya
 udara tidak keluar melalui rongga hidung. Oleh itu, udara keluar melalui ronnga mulut
 sambil menggetarkan pita suara.
       awal             tengah          Akhir
    Ekor [ # ewkor# ]       Sepet [ #sepet# ]      Sate [ #sate# ]
    Elok [ # ewlo # ]       Leher [ #leher# ]     Kole [ #wkole# ]
                    20
c) vokal depan luas [ a ]
Bibir berada dalam keadaan terhampar. Depan lidah diturunkan serendah mungkin.
Bagi menutup rongga hidung, anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan supaya udara
tidak keluar melaluo rongga hidung. Oleh itu, udara keluar melalui rongga mulut
sambil menggetarkan pita suara.


      awal            tengah          Akhir
   Aku [ # aku# ]       Saya [ #saya# ]      Kita [ #kita# ]
  Alam [ # alam# ]       Hati [ #hati# ]      Bila [ #bila# ]
                  21
d) vokal tengah pendek [ ]
 Bibir berada dalam keadaan hampar dan bundar. Tengah lidah dinaikkan ke arah
 lelangit keras tetapi tidak sampai menyentuh lalangit keras. Bagi menutup rongga
 hidung, anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan supaya udara tidak keluar melalui
 rongga hidung. Oleh itu, udara keluar melalui rongga mulut sambil menggetarkan pita
 suara.
           awal            tengah
        Emak [ #   mak# ]     Lelah [ #l lah# ]
       Empat [ #   mpat# ]    Tenat [ #t nat# ]
                    22
e) vokal belakang sempit [ u ]
 Bibir berada dalam keadaan bundar. Belakang lidah dinaikkan setinggi mungkin ke
 arah lelangit lembut tetapi tidak sampai menyentuh lelangit lembut. Bagi menutup
 rongga hidung, anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan supaya tidak keluar melalui
 rongga hidung. Oleh itu, udara keluar melalui rongga mulut sambil menggetarkan pita
 suara.
       Awal             tengah           Akhir
    Ulat [ # ulat# ]      Bulat [ #wbulat# ]     Dadu [ #dawdu# ]
    Ulam [ # ulam# ]      Sulam [ #wsulam# ]      Batu [ #bawtu# ]
                   23
 f) vokal belakang separuh sempit [ o ]
  Bibir berada dalam keadaan bundar. Belakang lidah dinaikkan separuh tinggi ke arah
  lelangit lembut tetapi tidak sampai menyentuh lelangit lembut. Bagi menutup rongga
  hidung, anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan supaya udara tidak keluar melalui
  hidung. Oleh itu, udara keluar melaui rongga mulut sambil menggetarkan pita suara.


    awal              tengah             Akhir
Ombak [ # omba # ]        Sorak [ #wsora # ]       Soto [ #wsowto# ]
 Obor [ # owbor# ]         Bola [ #wbola# ]       Koko [ #wkowko# ]
                      24
6.0 Lambang vokal dan transkripsi.

6.1 Lambang vokal

Dalam bahasa Melayu, terdapat enam jenis vokal iaitu, [i], [e], [a], [ ],[u], dan [o]. Vokal-vokal
ini terbahagi kepada tiga jenis bunyi iaitu bunyi vokal depan, bunyi vokal tengah dan bunyi
vokal belakang. Setiap vokal mempunyai lambang tersendiri. Rajah 1 menunjukkan lambang-
lambang vokal dalam bahasa Melayu.
    Vokal hadapan            vokal tengah         vokal belakang

  i                                              u
      e                                          o
           a

               Rajah 5.0: Lambang vokal dalam bahasa Melayu.
                        25
Dalam bahasa Melayu, terdapat vokal primer dan vokal sekunder. Vokal primer ada enam iaitu
a,e, ,i,o, dan u. Rajah di bawah menunjukkan lambang vokal primer serta contoh perkataan yang
menggunakan vokal-vokal primer.

Lambang fonetik         Contoh perkataan       Nota

[a]               asap,anak

[è]               ela, semak, sate

[i]               iring, kita, ciri

                               Tidak  terdapat  di  hujung
[ ]               emak, tekad
                               perkataan

[o]               obor, botak

[u]               ular, sultan, paku
Vokal sekunder pula ialah vokal yang hadir selepas konsonan sengauan iaitu konsonan
[m,n, , ]. Apabila vokal primer menerima pengaruh konsonan sengauan, vokal tersebut akan
menjadi vokal sekunder. Vokal sekunder ini akan menerima tanda nasalisasi/penyegauan (~).
Nasalisasi merupakan proses merubah atau memberi nasal (sengau) kepada fonem-fonem.
Contoh huruf vokal sekunder ialah [ã,õ, , ].

Contoh perkataan yang sudah menerima nasalisasi :

     [#mãnã#]

     [#d  ãn#]

     [#samãn#]

      [# n s#]
                          26
6.2 Transkripsi

Transkripsi ialah penulisan dalam bentuk lambang-lambang fonetik daripada lambang-lambang
tulisan huruf-huruf biasa. Transkripsi juga menurunkan lambang-lambang bunyi sebutan ke
dalam bentuk lambang-lambang fonetik setepat mungkin mengikut sebutan sebenar penutur
sesuatu bahasa (Abdul Hamid Mahmood & Nurfarah Lo Abdullah, 2007).

    Terdapat dua jenis transkripsi dalam bahasa Melayu iaitu transkripsi fonetik dan
transkripsi fonemik. Dua jenis transkripsi ini juga dikenali sebagai transkripsi sempit dan
transkripsi luas. Transkripsi fonetik dikenali sebagai transkripsi sempit dan transkripsi fonemik
dikenali sebagai transkripsi luas.

6.2.1 Transkripsi fonetik

Dalam transkripsi fonetik pengkaji berusaha memberi lambang fonetik secara sangat terperinci
dengan bunyi yang diucapkan atau tulisan yang dipindahkan ke dalam transkripsi fonetik
tersebut. Terdapat pelbagai lambang dalam transkripsi fonetik ini. Sebagai contoh, lambang

pembibiran [ ], penyegauan(nasalisasi) [   ], perengkungan [ , ,   ], penglelangitkerasan [  ]
dan pengglotisan [ ].

    Dalam transkripsi fonetik terdapat segala bunyi segmental, jenis koartikulasi dan juga
ciri-ciri suprasegmental yang ditumpangi oleh perkataan atau ayat dalam transkripsi ini. Oleh itu,
transkripsi bertujuan untuk mencatatkan setepat mungkin semua sifat yang terdapat       pada
pengucapan seseorang penutur yang natif. Walau bagaimanapun, tidak semua bunyi koartikulasi
wujud dalam bahasa Melayu (Abdul Hamid Mahmood & Nurfarah Lo Abdullah, 2007).

6.2.2 Transkripsi Fonemik

Transkripsi fonemik juga dikenali sebagai transkripsi luas. Dalam transkripsi fonemik tiada
koartikulasi. Transkripsi fonemik mencatatkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan fonem-
fonem yang terdapat dalam sesuatu bahasa itu dengan mudah dan secara umum. Oleh itu,
transkripsi fonemik adalah berbeza dengan transkripsi fonetik kerana transkrispi fonemik tidak
menggunakan ciri-ciri koartikulasi atau ciri-ciri suprasegmental seperti dalam transkripsi fonetik.
                        27
Transkripsi fonemik hanya bertujuan untuk memberikan lambang-lambang bunyi dengan mudah
dalam bentuk lambang bunyi segmental sahaja.
Jadual 3 menunjukkan perbezaan dan persamaan antara transkripsi fonetik dan transkripsi
fonemik.

 Tulisan rumi          Transkripsi fonetik    Transkripsi fonemik
 Saya              [#saja#]         [#saja#]
 Mata              [#ma ta#]         [#mata#]
 Untuk              [# un to #]        [#unto #]
 Kecuali             [#k   uali#]      [#k uali#]
 Jenis              [#  n s#]        [#  nis#]
 Harimau             [#harima     #]    [#harimau#]
 Sauh              [#   uh#]       [# auh#]Tulisan rumi

1) Bangunan itu cantik.

2 ) Buku ini keluaran terbaru.

3) Perniagaan saya hampir berjaya.
                         28
Transkripsi fonetik

  1) [ #ba una n itu anti       #]
  2) [#    bu ku ini   k  luaran t rbaru #]
  3) [# p rni    aga an saja hampir beryaja #]

Transkripsi fonemik

  1) [ #ba unan itu canti    #]
  2) [# buku ini k luaran t rbaru #]
  3) [# p rnigaan saja hampir beryaja #]

  Dalam transkripsi fonetik, mesti terdapat alat artikulasi tambahan, manakala transkripsi
  fonemik tiada alat artikulasi tambahan. Persamaan antara transkripsi fonetik dan transkripsi
  fonemik ialah kedua-dua transkripsi ini tidak menggunakan semua tanda baca dalam bahasa
  Melayu.

7.0 Jadual vokal Melayu.

Ketinggian         Hadapan          Tengah      Belakang
Sempit           i/ i                    u/ u
Separuh sempit       e/e                     o/ o
Tengah                        e/
Separuh luas        e[   ]*                  o[   ]*
Luas            a/ a                    a[   ]*
*Bukan standard yang terdapat dalam sebutan loghat atau kata pinjaman.

Jadual 2.0: Jadual vokal melayu.
                           29
Bibliografi


Abdul Hamid Mahmood (1998). Menguasai ejaan baharu bahasa Melayu. Kuala Lumpur
   Syarikat Percetakan Bintang Baru.


Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah ( 2007 ). Linguistik: Fonetik dan Fonologi
   Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Bhd.


Dewan Bahasa (2005). Menghasilkan bunyi bahasa. Diperoleh pada Januari 21, 2011 dipetik daripada
   http://www.angelfire.com/journal2/abdullahyusoff/bunyi_bahasa.html pada 21/01/2011.


Dewan Bahasa dan Pustaka (1988). Pedoman umum sebutan baku Bahasa Melayu. Kuala
   Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.


Indirawati Zahid dan Mardian Shah Omar (2006). Fonetik dan Fonologi. Kuala Lumpur : PTS
    Profesional 2002.


Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Bahasa Melayu 1. Selangor : Oxford Fajar Sdn Bhd.


Sistem bunyi bahasa Melayu. Diperoleh pada januari 12, 2011 dipetik daripada
   http://www.tutor.com.my/tutor/arkib2002.asp?e=STPM&s=BM&b=SEP&m=4&t=&r=m&i=NOTA.


Sistem    Fonologi.    Diperoleh   pada   januari  12,  2011  dipetik  daripada
     http://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu


Zaharani Ahmad ( 1993 ). Fonologi Generatif: Teori dan Penerapan. Kuala Lumpur: Dewan
   Bahasa dan Pustaka.
                           30

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:584
posted:7/21/2012
language:
pages:30