fulltext by liwenting

VIEWS: 3 PAGES: 8

									ÈÊ Å Æ            ­ ÁÒ   Ò    ÑÝ Ó Ë   Ò ×        ÎÓк ¾¸ ÆÓº
  ÓÙÖÒ Ð Ó                                Å Ý ¾¼¼
   Ô Ý× ×                                 ÔÔº ½½¾½ß½½¾
ÆÙ Ð Ø ÓÒ Ó ÓÑ Ò× ÙÒ Ö Ø                    Ò­Ù Ò
Ó Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ò Ì ¾Ç Ð
Ë ÁÆ Ä Ò Æ Å È ÌÁÄ
Ã Ú ÙÐ ÙÖÙ ÁÒ×Ø ØÙØ Ó Ì    ÒÓÐÓ Ý Ò   Ë  Ò ¸ Ê ÑØ     ½ ½¼ ¸ ÁÒ
 Ñ Ð Ò Ö × Ô Ø Ð¾¼¼¼ Ý    ÓÓº ÓÑ

ÅË Ö    Ú  ½ Ë ÔØ Ñ  Ö ¾¼¼¾ Ö Ú ×  ½¿ Ç ØÓ  Ö ¾¼¼¿   ÔØ  ¿  ÒÙ ÖÝ ¾¼¼

  ×ØÖ Øº   ÁØ × ÓÙÒ Ø Ø Ø     ÒÙ Ð Ø ÓÒ Ó ÓÑ Ò×    Ò Ø   ÔÐ   Ò   Ì ¾Ç Ð
ÙÒ Ö Ø    Ò­Ù Ò Ó Ø ÑÔ Ö ØÙÖ ÙÒÐ       Ò Ñ ÒÝ ÓØ Ö ÖÖÓ Ð ØÖ ×º Ì     ÒÙ Ð Ø
 ÓÑ Ò   Ò Ð×Ó   Ö ÑÓÚ   ÖÓÑ Ø   ×ØÖÙ ØÙÖ ÙÒ Ö Ø   Ö Ò ÓÑ Þ Ò   « Ø Ó Ø Ñ¹
Ô Ö ØÙÖ º Ì × Ó × ÖÚ Ø ÓÒ×     Ú   Ò ÜÔÐ Ò   ÓÒ Ø   ×× Ó   ÒÙ Ð Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ó
ÁÒ Ð Ò ÓÛÓÖ Ö× ×Ù     ×Ø  ÓÖ ÃÆ Ç¿ º Ë Ñ Ð Ö ØÝ Ó Ô Ý× Ð × ØÙ Ø ÓÒ Ò ÃÆ Ç¿ Ò
   Ì ¾Ç Ð Ö   Ö Ò Ø    Ü ×Ø Ò Ó ÓÖ Ö    ÔÓ ÒØ   Ø× Ò Ù Ò ÒÙ Ð Ø ÓÒ Ó Ó¹
Ñ Ò× ÖÓÙÒ Ø Ñ ×       Ò   Ð Ø º Ì × ×ÙÖÔÖ × Ò × Ñ Ð Ö ØÝ × ×Ù    ×Ø ØÓ   Ù
ØÓ Ø  Ô Ý× Ð ÔÖÓ ×× × Ó ÙÖÖ Ò     ØØ  Ô × ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ö Ø Ö Ø Ò Ù ØÓ ÒÝ ×ØÖÙ ¹
ØÙÖ Ð Ö × Ñ Ð Ò º Ì Ò ØÙÖ Ó ÒÙ Ð Ø ÓÒ Ó ÙÖÖ Ò ÙÒ Ö Ø         Ò­Ù Ò Ó Ø ÑÔ Ö ØÙÖ
 × × ÓÛÒ ØÓ     ÒØ Ð Û Ø Ø    Ò ØÙÖ Ó ÒÙ Ð Ø ÓÒ Ó ÙÖÖ Ò ÙÒ Ö Ø      Ò­Ù Ò Ó
 ÜØ ÖÒ ÐÐÝ ÔÔÐ   ×ØÖ ×׸ Ò »ÓÖ     Ð ØÖ ¬ Ð º   Ò Û Ø  Ò ÕÙ Ó   ÒØ Ý Ò ÔÓ ÒØ
   Ø× Ö ×ÔÓÒ× Ð ÓÖ ÒÙ Ð Ø ÓÒ Ó ÓÑ Ò× × Ö ÔÓÖØ º

à ÝÛÓÖ ×º   ÈÓ ÒØ   Ø× ÒÙ Ð  Ø ÓÒ  ÖÖÓ Ð ØÖ  ÓÑ Ò× Ø ÑÔ Ö ØÙÖ   « غ

È Ë ÆÓº      º ¼º

½º ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ

  ÓÑ Ò× Ö ÓÖÑ Ò ÖÖÓ Ð ØÖ ÖÝ×Ø Ð× Ø Ø Ô × ØÖ Ò× Ø ÓÒ ØÓ Ö Ù Ø
 Ö Ò Ö Ý Ó Ø ÖÝ×Ø Ðº ÞÙ × ÓÛ Ø Ø Ø ÓÑ ØÖÝ Ó Ø ÒÙ Ð Ø ÓÒ ÑÙ×Ø
 ÓÒ¬ÖÑ ØÓ ÖØ Ò ×ÝÑÑ ØÖÝ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ½¸¾ º Ì ÓÑ Ò ×ØÖÙ ØÙÖ × ÓÖÑ
 Ø Ø Ô × ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÓÐÐÓÛ Ø ÔÖÓ ×× Ó ÒÙ Ð Ø ÓÒ Ò ÖÓÛØ º Ë Ò Ø
ÒÙ Ð Ø ÓÒ Ò ÖÓÛØ ¸ Ø ÓÓÐ Ò Ó Ø ÖÝ×Ø Ð¸ Ù×ØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ ¬ Ð Ò
×ØÖ ×׸ Ö ÐÐ Ø Ñ ¹ Ô Ò ÒØ ÔÖÓ ×× ×¸ Ø ÓÑ Ò ×ØÖÙ ØÙÖ × ÓÖÑ Ø Ø Ô ×
ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ Ý ÙÒ×Ø Ð ÓÖ Ñ Ø ×Ø Ð º Ì Ö ÓÖ ¸ Ø ÖÓÓÑ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ø Ö ×
 ÓÒ× Ö Ð Ù×ØÑ ÒØ Ó ÓÑ Ò ×ØÖÙ ØÙÖ º Ì × Ù×ØÑ ÒØ Ø × ÔÐ Ø ÖÓÙ
Ø ÓÖÛ Ö ÑÓØ ÓÒ Ó Ø Ø Ô× Ó Ø Û ¹× Ô ÓÑ Ò × Û ÐÐ × Ø Ð Ø Ö Ð
ÑÓØ ÓÒ Ó Ø ÓÑ Ò Û ÐÐ׺ ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø Ö × ÒÓ Ö × ÒÙ Ð Ø ÓÒ Ó Ø ÓÑ Ò׺
  Ò Ö ÐÐݸ Ø ÒÙ Ð Ø ÓÒ Ó ÓÑ Ò Ó × ÒÓØ Ø ÔÐ ÙÒ Ö Ø Ò­Ù Ò Ó
Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ü ÔØ ÙÒ Ö ÐÝ ×ØÖ ×× ÓÒ Ø ÓÒ׺ ÀÓÛ Ú Ö¸ Ò Ø ÖÖÓ Ð ØÖ
   Ì Ç Ð Ö ÔÓÖØ ÓÖ Ø ¬Ö×Ø Ø Ñ Ý Ø ÙØ ÓÖ× ¿ ¸ Ø × ÓÙÒ Ø Ø Ø
    ¾                                            ½½¾½
      Ë  ÁÒ Ð  Ò ÆÅÈ ØÐ
        ÙÖ ½º ÍÒ Ø  ÐÐ Ó  Ì ¾Ç   Ð  ¿º


ÒÙ Ð Ø ÓÒ Ó Ø ÓÑ Ò× ÖÓÙØ Ò ÐÝ Ø × ÔÐ ÙÒ Ö Ø Ò­Ù Ò Ó Ø ÑÔ Ö ØÙÖ º
Ì ÔÖ × ÒØ Ô Ô Ö Ö ÔÓÖØ× Ø × Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× ÐÓÒ Û Ø Ø × Ù×× ÓÒ Ó Ø ØÓÖ×
Ö ×ÔÓÒ× Ð ÓÖ ×Ù ÒÙ Ð Ø ÓÒº
¾º Ë ÑÔÐ ÔÖ Ô Ö Ø ÓÒ

Ì ÓÑ Ò ×ØÖÙ ØÙÖ Ò Ø × ÖÖÓ Ð ØÖ ÖÝ×Ø Ð×Æ ×ÆÖ ÒØÐÝÆ Ò ×ØÙ Ò
Ö ÔÓÖØ Ý Ø ÙØ ÓÖ× º Ì ÖÝ×Ø Ð × ½ ¼ ¸ ¼ Ò ØÝÔ Ó ÓÑ Ò×
 ××Ó ÆØ Û Ø ØÛ ÒÒ Ò ÓÒ Ö ×Ô Ø Ú ÐÝ ´¼¼½µ¸ ´½½¼µ Ò ´¼¾½µ ÔÐ Ò ×ºÆ ÓÖ ½ ¼Æ
 Ò ¼ ÓÑ Ò× Ø ÔÓÐ Ö Ü × Ò Ð Ò ¦ ´ÓÖ ¦ µ Ö Ø ÓÒ׸ Ò ÓÖ ÓÑ Ò×
 Ò ¦ ½½¼ ÓÖ ¦ ½½¼ Ö Ø ÓÒ׺ Ì ÖÝ×Ø Ð × Ò ÙÒÙ×Ù Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ¿ Ò Ø Ø
 Ò Ü × ÐØ ÖÒ Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ×ÐÝ ÑÓÒ Ø Ñ× ÐÚ × ×Ó Ø Ø ¹ Ü × Ò Ð×Ó Ø
  Ö Ø ÓÒ Ó ÔÓÐ Ö Ü ×º Ì Ù׸ Ø ÖÝ×Ø Ð × ØÛÓ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÖÖÓ Ð ØÖ ÖÝ×Ø Ð
ÓÒÆ ÓÙÒØ Ó Ð Ö « Ö Ò ØÛ Ò Ø Ò Ð ØØ  Ô Ö Ñ Ø Ö׺ Ì Æ ½ ¼Æ Ò
 ¼ ÓÑ Ò× Ö ××Ó Ø Û Ø ×ÔÐ Ñ ÒØ Ó Ð ÓÒ× Û Ð Ø           ÓÑ Ò×
 Ö ××Ó Ø Û Ø ×ÔÐ Ñ ÒØ Ó Ì ÓÒ׺ Ì ÖÝ×Ø Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ø ÖÑ Ò Ý
                  ·
Ø ÙØ ÓÖ× × Ö ÔÖÓ Ù Ò ¬ ÙÖ ½ ÓÖ Ö Ý Ö Ö Ò º ÆÓØ Ø Ø Ø ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ
Ó Ì ÓÒ× × ÒÓØ Ø × Ñ × Ò Ì Ç º
    ·
  Ì ÖÝ×Ø Ð × ÖÓÙ Ð Ú ÐÓÒ ´¼¼½µ¸ ´½¼¼µ Ò ´¼½¼µ ÔÐ Ò ×º Ï Ò
                    ¿

Ø × ×ÙÖ × Ö Ó × ÖÚ ÙÒ Ö Ö ­ Ø Ð Ø¸ Ù×Ù ÐÐÝ ÒÓ ÓÑ Ò ×ØÖÙ ØÙÖ ×
Ó × ÖÚ º Ì × × Ù× Ø Ø Ò Ò Ý ÓÖ ØÛ ÒÒ Ò Ò Ø × ÖÝ×Ø Ð × ÔÔÖ ÐÝ
ÐÓÛº ÀÓÛ Ú Ö¸ Û Ò Ø ÖÝ×Ø Ð ×ÙÖ × ÒØÐÝ ¬Ð Ý Þ ÖÓ ÒÙÑ Ö ¬Ð ¸
 ÓÑ Ò ×ØÖÙ ØÙÖ × × Ò ØÓ ÔÔ Ö ÓÒ Ø ÖÝ×Ø Ð ×ÙÖ º Ð×Ó¸ × Ö × Ó Ø
Ô Ø× Ö × Ò ØÓ ××Ó Ø Û Ø Ø ÓÑ Ò ×ØÖÙ ØÙÖ º Ì × Ø Ô Ø× Ö ÑÓÖ
ÓÖ Ð ×× ÓÖ Ö Ð Ò ÖÐÝ ÓÒ Ø ÓÑ Ò Ö ÓÒ׺ Ï Ð Ø ÜØ ÖÒ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó
½½¾¾       ÈÖ Ñ Ò ß Âº È Ý׺¸ ÎÓк ¾¸ ÆÓº ¸ Å Ý ¾¼¼
     ÆÙ Ð Ø ÓÒ Ó  ÓÑ Ò× Ò    Ì ¾Ç Ð

×ØÖ ×× ÓÙÐ Ú ÒÙ Ð Ø Ø ÓÑ Ò ×ØÖÙ ØÙÖ ¸ Ø ÔÔ Ö Ò Ó Ø Ô Ø× Û ×
×ÙÖÔÖ × Ò º ÁØ × ÓÖ Ø ¬Ö×Ø Ø Ñ Ø Ø Ø Ô Ø× Ö Ó × ÖÚ ØÓ Ú Ò ÔÖÓ Ù
 Ý Ø ÜØ ÖÒ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó ×ØÖ ×׺
  ÁØ × ÒÓÛÒ Ø Ø Ø Ô Ø× Ó Ô ÖØ ÙÐ Ö ØÝÔ Ò ÔÖÓ Ù Ý Ñ Ð Ø Ò
ÓÒ ÖÝ×Ø Ð ×ÙÖ Ø Ø       Ø × Ø ×¸ Ò Ø ÓÑ ØÖÝ Ó Ø Ô Ø× Ò Ù×
ØÓ ÒØ Ý Û Ø Ö Ø       Ø × ÔÓ ÒØ Ø ÓÖ Ð Ò Øº ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ø
×Ù ×× Ú Ø Ò Ö ×ÙÐØ× Ò ÖÓÛØ Ó Ø × Þ Ó Ø Ô Ø Ø Ø × ÔÓ ÒØ ÓÔØ Ð
Ú Û ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ Ø Ø Ô Ó Ø ×ÐÓ Ø ÓÒ¸ Ø × Ó Ú ÓÙ× Ø Ø Ø Ó × ÖÚ
 Ø Ô Ø × Ø Ø × Ø Ó ×ÐÓ Ø ÓÒº ÇÒ Ø ÓÒØÖ Öݸ Ø Ø Ô Ø × ÔÔ Ö×
ÓÒ ×Ù ×× Ú Ø Ò ¸ Ò Ó × ÒÓØ Ú Û Ðй ¬Ò ÓÑ ØÖݸ Ø Ø Ô Ø × Ø
Ø × Ø Ó ÔÓ ÒØ Øº À Ò ¸ Ñ Ð Ø ÒØ Û × ×Ø Ð × Ø Ø ÔÖÓ Ù
 Ø Ô Ø× ÓÒ Ø ÖÝ×Ø Ð ×ÙÖ ×¸ Ø Ø Ô Ø× Ò Ü ØÐÝ × Ñ Ð Ö Ò Ò ØÙÖ ØÓ
Ø Ø Ô Ø× ÔÖÓ Ù Ý Ø ÔÔÐ ×ØÖ ×׺ Ì × Ñ Ð Ø ÒØ Û × Ø Ò Ù×
ØÓ Ø Ø Ñ Ò ÐÐÝ ØÖ Ø ×ÙÖ ×¸ Ò Ø Û × ÓÙÒ Ø Ø Ø ØØ Ø ×
ÔÐ Ü ØÐÝ Ø Ø Ô Ø× ÐÖ Ý Ü ×Ø Ò ÓÒ Ø ÖÝ×Ø Ð ×ÙÖ º Ì × ÔÖÓ ÙÖ
 ÓÒ¬ÖÑ Ø Ø Ø ÜØ ÖÒ Ð ×ØÖ ×× Ó × ÒÓØ Ö Ø Ø ÔÓ ÒØ Ø× ÙØ ÓÒÐÝ Ö Ú Ð×
Ø × Ø × Ó ÔÓ ÒØ Ø× Ø ÖÓÙ ×ÓÑ ×ÓÖØ Ó Ø Ò ÔÖÓ ×׺ Ì Ù׸ Ò Û Ø Ò
Ø Ò ÕÙ Ñ Ú Ð Ð ØÓ ÐÓ Ø Ø ÔÓ ÒØ Ø× ÓÒ Ø ×ÙÖ Ó Ø ÖÝ×Ø Ðº
ÁØ Û × ÙÖØ Ö ÓÒ¬ÖÑ Ø Ø Ø ×ØÖ Ò × Ø × Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÔÓ ÒØ Ø× Ò ÒÓØ
 ×ÐÓ Ø ÓÒ× Ý Ø Ò Ø ÖÝ×Ø Ð ×ÙÖ Ý Ò Ø ÒØ Ø Ø ØØ × Ø × Ø ×
Ó ×ÐÓ Ø ÓÒ׺ ÁØ Û × ÓÙÒ Ø Ø Ø ØØ         ÒÓØ Ø ÔÐ Ø Ø × Ø × Ó
Ø Ü ×Ø Ò Ø Ô Ø׺ Ì Ñ Ð Ø ÒØ Ù× ØÓ Ö Ú Ð Ø ÔÓ ÒØ Ø× Û ×
Ñ Ø ÒÓÐ ´½¼ Ñе · Ð ´¾ µ · à Р´½ µº
   × Ñ ÒØ ÓÒ ÖÐ Ö¸ Ø ×¹ ÖÓÛÒ ÖÝ×Ø Ð Ó × ÒÓØ × ÓÛ ÑÙ Ó ÓÑ Ò
            ¾

×ØÖÙ ØÙÖ º ÁØ ÓÐÐÓÛ× Ø Ø Ø ×ØÖ Ò × Ø × Û Ø Ö Ò Ø ÙÐ ÓÖ ÓÒ Ø ×ÙÖ
  ÒÒÓØ ÒÙ Ð Ø ÓÑ Ò× Ý Ø Ñ× ÐÚ × ÙÒ Ö Ø Ò­Ù Ò Ó Ø ÒØ ÖÒ Ð ×ØÖ ×× ×
ÓÖ Ð ØÖ ¬ Р׺ ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø ÓÑ Ò ×ØÖÙ ØÙÖ × Ö ÓÙÒ ØÓ ÒÙ Ð Ø Ö
ÙÒ Ö Ø Ò­Ù Ò Ó Ø ÜØ ÖÒ ÐÐÝ ÔÔÐ ×ØÖ ×× Ó Ø ¬Ð Ò ÔÖÓ ×׺ Ì ¬Ð Ò
ÔÖÓ ×× × Ø        Ú ÒØ Ø Ø Ø × ÑÙÐØ Ò ÓÙ×ÐÝ Ö Ú Ð× Ø ×ØÖ Ò × Ø ×
Ø ÖÓÙ Ø Ø Ò ÔÖÓ ×׺ ÁÒ ¸ Ø × ×ØÖ Ò× ÐÖ Ý Ü ×Ø Ò Ò Ø ÖÝ×Ø Ð
ÑÙ×Ø ÐÔ Ò ÔÔÖ ÐÝ Ø ÓÑ Ò ÒÙ Ð Ø ÓÒ ÔÖÓ ×׺ ÁÒ Ð Ò Ó¹ÛÓÖ Ö×
Ó × ÖÚ Ò Ü ØÐÝ × Ñ Ð Ö × ØÙ Ø ÓÒ Ò ÃÆ Ç º Ì ÔÓ ÒØ Ø× Û Ö ÓÙÒ ØÓ
  ÓÖ Ö Ø Ö Ò Ø Ñ Ð Ø Ò ÔÖÓ ×׺ ÁÒ Ø × Ó ÃÆ Ç ¸ Ø ÒØ ÖÒ Ð
                     ¿

×ØÖ ×× × Ò Ð ØÖ ¬ Ð × Û Ö Ð×Ó Ð ØÓ ÒÙ Ð Ø ÓÑ Ò ×ØÖÙ ØÙÖ × ÖÓÙÒ Ø
                              ¿

ÓÖ Ö ÔÓ ÒØ Ø׸ Ò ÒÓ ÜØ ÖÒ Ð ×ØÖ ×× ÓÖ Ð ØÖ ¬ Ð Û × Ö ÕÙ Ö ÓÖ Ø
ÔÙÖÔÓ× º Ì Ø Ð ÓÙÒØ Ó Ø          ع Ô Ò ÒØ ÒÙ Ð Ø ÓÒ Ó ÓÑ Ò× Ò
  Ó Ø Ò ÖÓÑ Ø ÓÓ Ý ÁÒ Ð º Ì Ö Ú Ð Ø ÓÒ Ó Ø Ø Ô Ø× Ø Ø × Ø ×
Ó ÔÓ ÒØ Ø× ÙÒ Ö Ø Ò­Ù Ò Ó Ø ÜØ ÖÒ Ð ×ØÖ ×× ×¸ ÓÛ Ú Ö¸ Ó × ÖÚ
 ÓÖ Ø ¬Ö×Ø Ø Ñ × ÐÖ Ý Ñ ÒØ ÓÒ ÖÐ Öº Ì ÔÓ ÒØ× Ó × Ñ Ð Ö ØÝ × Ö Ö ×
ÒÙ Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò ÃÆ Ç Ò Ì Ç Ð Ö
            ¿     ¾
´½µ ÁÒ ÓØ Ø × ×¸ Ø ÒÙ Ð Ø ÓÒ Ó ÓÑ Ò× × ×ØÖÓÒ ÐÝ Ø¹ Ô Ò Òغ Ì
ÔÓ ÒØ Ø× Ö ÓÖ Ö Ð Ò ÖÐÝ Ò Ø ÖÝ×Ø Ðº
´¾µ Ï Ð Ø ÒØ ÖÒ Ð ×ØÖ ×× Ò »ÓÖ Ð ØÖ ¬ Ð × Ö Ð ØÓ ÒÙ Ð Ø ÓÑ Ò
×ØÖÙ ØÙÖ × ÖÓÙÒ Ø × Ð Ò ÖÐÝ ÓÖ Ö ÔÓ ÒØ Ø× Ò × Ó ÃÆ Ç ¸ ÜØ ÖÒ Ð
×ØÖ ××» Ð ØÖ ¬ Ð × ØÓ ÔÔÐ ÓÖ ×Ù ÒÙ Ð Ø ÓÒ Ò Ø × Ó Ì Ç Ð º
                                ¿

´¿µ ÁÒ ÓØ Ø × × Ø ÓÑ ØÖÝ Ó Ø ÒÙ Ð Ø ÓÑ Ò× ÓÐÐÓÛ× Ø ÑÓ Ð Ú Ò    ¾

 Ý ÁÒ Ð Ø Ð º
      ÈÖ Ñ Ò ß Âº È Ý׺¸ ÎÓк ¾¸ ÆÓº ¸ Å Ý ¾¼¼          ½½¾¿
     Ë    ÁÒ Ð  Ò ÆÅÈ ØÐ

¿º  « Ø Ó Ø ÑÔ Ö ØÙÖ ÓÒ ÓÑ Ò ×ØÖÙ ØÙÖ
Ì     Ø Ô Ò Ò Ó ÒÙ Ð Ø ÓÒ × ×Ø ÐÐÙ×ØÖ Ø Ý Ø Ò­Ù Ò Ó Ø ÑÔ Ö¹
 ØÙÖ º Á Ø ÖÓÐ Ó Ø× Ò ÒÙ Ð Ø ÓÒ × ÒÓØ ÔÔÖ Ð ¸ Ø ÓÑ Ò ÒÙ Ð Ø ÓÒ
 ÒÒÓØ Ø ÔÐ ÙÒ Ö Ø Ò­Ù Ò Ó Ø ÑÔ Ö ØÙÖ º À Ò ¸ ÒÙ Ð Ø ÓÒ × × Ò ØÓ
Ó ÙÖ ÙÒ Ö Ø Ò­Ù Ò Ó Ø ÑÔ Ö ØÙÖ ¸ Ø      Ø Ô Ò Ò Ó ÒÙ Ð Ø ÓÒ Ø×
 ÓÒ¬ÖÑ º À Ò ¸ Ø « Ø Ó Ø ÑÔ Ö ØÙÖ ÓÒ Ø Ó × ÖÚ ÓÑ Ò ×ØÖÙ ØÙÖ Ø
ÖÓÓÑ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Û × ÒÚ ×Ø Ø º ÁØ Ñ Ý Ñ ÒØ ÓÒ Ø Ø ÓÖ × ÑÙÐØ Ò ÓÙ× Ó ¹
× ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ø Ò ÓÑ Ò ×ØÖÙ ØÙÖ ¸ ÓÔØ Ð Ñ ÖÓ× ÓÔÝ × Ø ×Ø Ø Ò ÕÙ º
Ì Ó × ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÒÙ Ð Ø ÓÒ × Ö Ø¸ Ò × ÒÓØ Ò­Ù Ò Ý ÜØÖ Ò ÓÙ× ØÓÖ×
Ð « Ø× Ó Ð ØÖÓÒ Ñ × Ò Ø × Ó Ð ØÖÓÒ Ñ ÖÓ× ÓÔݺ ÁÒ Ø ÜÔ Ö Ñ Ò¹
Ø Ð Ø Ò ÕÙ Ù× ¸ Ø ÖÝ×Ø Ð Û × ØÖ Ø Ñ Ò ÐÐÝ × × Ö        ÖÐ Ö¸ Ò
ÑÓÙÒØ ÓÒ Ø Ñ ÖÓ× ÓÔ ×Ø ÓÖ Ó × ÖÚ Ø ÓÒ ÙÒ Ö Ö ­ Ø ÓÒº ÖÖ Ò Ñ ÒØ
Û × Ñ ØÓ Ø Ø ÖÝ×Ø Ð ×ÐÓÛÐÝ Û Ð ÓÒ Ñ ÖÓ× ÓÔ ×Ø ×Ó Ø Ø × ÑÙÐØ Ò ÓÙ×
Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× Ó ÖÝ×Ø Ð Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ò ÖÝ×Ø Ð ×ÙÖ ÓÙÐ Ñ º
   Ô ÓØÓÑ ÖÓ Ö Ô Ó Ø Ñ Ò ÐÐÝ ØÖ Ø ÖÝ×Ø Ð ×ÙÖ Ó Ø Ò Ø ÖÓÓÑ
Ø ÑÔ Ö ØÙÖ × × ÓÛÒ Ò ¬ ÙÖ ¾º Ì ÓÑ Ò Ö ÓÒ× × ÓÛ ÖÖ Ý× Ó Ø Ô Ø×
 × Ñ ÒØ ÓÒ Ò Ø ÔÖ Ú ÓÙ× × Ø ÓÒº ËÓÑ ÖÖ Ý× Ú Ò Ò Ø ÓÒ Ø
Ô ÓØÓÑ ÖÓ Ö Ô Ý ÖÖÓÛ׺ Ì × Ô ÓØÓ Ö Ô Ø Ò Ø ÖÓÓÑ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ × Ö Ø Ö
ØÝÔ Ð Ó Ø Ú Û Ó Ø Ò ÓÒ ×Ù ×ÙÖ ×º ÇÒ ÒÓÖÑ ÐÐÝ × × Ñ ÒÝ ÖعÐ
Ô Ø × Ð Ø Ó× Ñ Ö Ý ÐÓÒ Û Ø ÓÑ Ò Ð Ò × Ø Ø Ö ÒÓØ Ü ØÐÝ Ô Ö ÐРк
  Ô Ø ÒØ Ò ÐÝ× × Ó Ø × ÙÒ ØØÖ Ø Ú Ô ØÙÖ ÓÛ Ú Ö Ý Ð × Ú ÐÙ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº
ÁÒ Ø ¬Ö×Ø ÔÐ ¸ Ø ÖعРØÙÖ × Ö ÒÓØ Ù ØÓ ÖØ Ø ÐÐ ¸ Ò × ÓÒ Ðݸ
Ø ÒÓÒ¹Ô Ö ÐÐ Ð ØÝ Ó Ø Æ Û ÐÐ× × Ò ×× ÒØ Ð ØÙÖ Ó ÓÑ Ò ×ØÖÙ ØÙÖ º Ì
ØÛÓ ÓÑ Ò Ð Ò × Ó ¼ ¹ØÝÔ ÓÑ Ò× Æ Ò × Ò ØÓ Ò Ð Ò ÓÒ Ø ´¼¼½µ ÓÖ
´¼½¼µ ×ÙÖ Ý × ÑÙ × ½¾Æ ÓÖ ¾ º Ë Ñ Ð Ö ÖØ¹Ð Ô Ø × ÔÔ Ö Ò Ø
 × Ó ÃÆ Ç ÖÝ×Ø Ð ×ÙÖ × Ò Ø Û × × ÓÛÒ Ý ÁÒ Ð Ò Ã        Ø ØØ Ý
 Ö Ù ØÓ ÒÓÒ¹Ö ­ Ø ÓÒ ÖÓÑ Ø ×ØÖ Ò Ô ØØ ÖÒ× ÓÒ Ø ÖÝ×Ø Ð ×ÙÖ ×¸ Ø ×ØÖ Ò
       ¿

Ô ØØ ÖÒ× Ò ÓÖÑ Ý ÔÓ ÒØ Ø׺ Ì Ü ×Ø Ò Ó × Ñ Ð Ö ×ØÖ Ò Ô ØØ ÖÒ× Ò
Ø ÔÖ × ÒØ × × Ò Ö Ñ ÒØ Û Ø Ø Ü ×Ø Ò Ó × Ñ Ð Ö ÔÓ ÒØ Ø× Ò Ø ×
 ÖÝ×Ø Ðº ÁØ Û × × ÓÛÒ Ý ÁÒ Ð Ò Ã    Ø Ø Ø × ÔÓ ÒØ Ø× ÔÔ Ö ØÓ ÓÖÑ
 ÐÓÙ × Ò ÓÔØ Ð Ú Û ÓÖ ÖÖ Ò Ð Ò ÖÐÝ Ò Ø ×ØÖÙ ØÙÖ º ÓØ Ø × ØÙ Ø ÓÒ× Ö
 ÓÙÒ Ò Ø ÔÖ × ÒØ × Ð×Óº Ì Ø Ð Ò ØÙÖ Ó ÔÓ ÒØ Ø× Ò Ø × ÖÝ×Ø Ð
× ÐÐ ×ØÙ Ò ÙØÙÖ ÛÓÖ Û Ð Ò Ø × Ó ÃÆ Ç ¸ ÁÒ Ð Ò ÓÛÓÖ Ö×
× ÓÛ Ø Ø Ø ÔÓ ÒØ Ø× ÓÒ× ×Ø Ó ÑÔÙÖ ØÝ ÔÓÐ × ¸½¼ º
                               ¿
       ÙÖ ¾º   Ô ÓØÓÑ ÖÓ Ö Ô Ó Ñ  Ò  ÐÐÝ ØÖ  Ø    ÖÝ×Ø Ð ×ÙÖ  ´¾  ¢µº
½½¾         ÈÖ Ñ Ò ß Âº È Ý׺¸ ÎÓк ¾¸ ÆÓº ¸ Å Ý ¾¼¼
     ÆÙ Ð Ø ÓÒ Ó  ÓÑ Ò× Ò        Ì ¾Ç Ð
        ´ µ                       ´ µ
      ÙÖ ¿º  ´ µ  Ô ÓØÓÑ ÖÓ Ö Ô Ó Ñ   Ò ÐÐÝ ØÖ Ø  ÖÝ×Ø Ð ×ÙÖ
      ÓÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó    Ð ØÖ ¬ Ð ´ ½¼ µº ´ µ ¢Ô ÓØÓÑ ÖÓ Ö Ô Ó Ø
     ÖÝ×Ø Ð ×ÙÖ  Ù×  ÓÖ ¬ ÙÖ ¿  Ø Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó   Ð ØÖ ¬ Ð ¿ Î
     Ñ ½ ÓÖ ¿ Ñ Ò ´ ½¼ µº¢
      ÙÖ º    Ô ÓØÓÑ ÖÓ Ö Ô     Ó Ø  ÖÝ×Ø Ð ×ÙÖ  Ø ¼Æ  ´¾  ¢µº
  Ì ÓÒ×Ø ÒØ ××Ó Ø ÓÒ Ó Ø ÔÓ ÒØ Ø× Û Ø Ø ÓÑ Ò× ÖÓÙÒ Ø Ñ ×
× Ñ Ð Ö ØÓ Ø Ø Ó × ÖÚ Ò ÃÆ Ç ¸ ¸½½¸½¾ Ò × ×Ù ×Ø Ú Ó Ø Ø Ø Ø
Ø × ÓÑ Ò× Ö ÒÙ Ð Ø ÙÒ Ö Ø Ò­Ù Ò Ó Ø ××Ó Ø ÔÓ ÒØ Ø׺
                   ¿

Ì × ×Ù ×Ø ÓÒ Û × ÓÒ¬ÖÑ Ò ÃÆ Ç Ý ÁÒ Ð Ò ÓÛÓÖ Ö× ¸ ¸½½¸½¾ Ò
Û × ÓÒ¬ÖÑ ÒÓÛ Ò Ì Ç Ð Ý ÔÔÐÝ Ò        ¿
                         Ð ØÖ ¬ Ð ØÓ Ø ÖÝ×Ø Ðº
                 Ø
  ÙÖ × ¿ Ò ¿ × ÓÛ Ö ×Ô Ø Ú ÐÝ   ÖÝ×Ø Ð ×ÙÖ    ÓÖ Ò Ø Ö Ø ÔÔÐ ¹
             ¾

  Ø ÓÒ Ó Ø Ð ØÖ ¬ Ð Ó ¿ Î Ñ ÓÖ ¿ Ñ Òº ÓÑÔ Ö Ò ¬ ÙÖ ¿ Û Ø ¬ ÙÖ
                     ½
¿ ¸ ÓÒ Ò Ò Ó × ÖÚ Ø ÔÔ Ö Ò Ó ØÛÓ Ô Ö× Ó ÓØØ ÓÑ Ò Ð Ò × Ò
Ø ÒØÖ Ð Ö Ø Ö ÓÒ ´¬ ÙÖ ¿ µº Ì Ý Ú Ò Ò Ø Ý ÖÖÓÛ× ÓÒ Ø
Ô ÓØÓÑ ÖÓ Ö Ô º
    ÙÖ × ÓÛ× Ø ÖÝ×Ø Ð ×ÙÖ Ò ¬ ÙÖ ¾ Û Ò Ø Û × Ø ØÓ ¼Æ º ÁØ ×
 ÓÙÒ Ø Ø ×ÓÑ ÑÔÙÖ ØÝ Ô Ø × Ú ×ÙÆ ÒØÐÝ Ø ÒÒ ÓÙØ Û Ð ×ÓÑ Ú
  Ò Ø Ò º ËÓÑ Ô Ø × Ó ÓÖÑ Ö ØÝÔ Ö × ÓÛÒ Ø Û Ð Ó Ø Ð ØØ Ö
ØÝÔ Ø º Ì × ÓÒ¬ÖÑ× ØÓ Ö ¹ ×ØÖ ÙØ ÓÒ ½¿¸½ Ó Ø ÔÓ ÒØ Ø× × Ñ ÒØ ÓÒ
  ÖÐ Öº Ë Ò ¬ ÒØÐݸ Û Ó × ÖÚ Ò Ø ÓÚ Ô ÓØÓÑ ÖÓ Ö Ô Ò Û ÓÑ Ò× Û Ø
 ÓÑ Ò Ð Ò × Ô Ö ÐÐ Ð ØÓ Ø ÓÑ Ò Ð Ò × Ò ¬ ÙÖ ¾º Ì Ò Û ÓÑ Ò× Ö Ó ×Ñ ÐÐ Ö
 ÓÑ Ò Û Ø ×¸ Ò Ð×Ó × ÓÛ ÖÖ Ý× Ó Ø Ô Ø× ÓÒ Ø Ö ÓÑ Ò Ö ÓÒ׺ Ë Ñ Ð Ö
× ØÙ Ø ÓÒ Û × Ó × ÖÚ Ò ÃÆ Ç Û Ò Ø ÖÝ×Ø Ð Û × ×Ù Ø ØÓ Ø ÜØ ÖÒ Ð
 Ð ØÖ ¬ Ð º ÁØ Û × × ÓÛÒ Ø Ö ¸ Ò × Ó Ú ÓÙ× Ö ¸ Ø Ø Ö ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø
                 ¿
      ÈÖ Ñ Ò ß Âº È Ý׺¸ ÎÓк ¾¸ ÆÓº ¸ Å Ý ¾¼¼                ½½¾
    Ë  ÁÒ Ð  Ò ÆÅÈ ØÐ
      ÙÖ º  Ô ÓØÓÑ ÖÓ Ö Ô  Ó Ø  ÖÝ×Ø Ð ×ÙÖ  Ø   Æ    ´¾    ¢µº
      ÙÖ º  Ô ÓØÓÑ ÖÓ Ö Ô  Ó Ø  ÖÝ×Ø Ð ×ÙÖ  Ø ½¾    Æ    ´¾  ¢µº
ÔÓ ÒØ Ø× Ó ÙÖ× Ð Ò ØÓ Ø Ò ÛÐÝ ÓÖÑ ÖÖ Ý× Ó ÔÓ ÒØ Ø׸ Ò Ø ×
Ò Û ÖÖ Ý× Ò Ù ÒÙ Ð Ø ÓÒ Ó ÓÑ Ò× ÖÓÙÒ Ø Ñ¸ Ò Ò Ø ÒÙ Ð Ø ÓÒ Ó
Ø Ò Û ÓÑ Ò׺
  Á ÓÒ ÐÓ× ÐÝ Ó × ÖÚ × Ø ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ× Ó Ø Ø Ô Ø× Ò Ø ÓÑ Ò Ö ÓÒ¸
 Ø × × Ò Ø Ø Ø Ø Ô Ø× Ö ÓÖ ÒØ Ø Ò ÖÐÝ Æ Û Ø Ø ÓÑ Ò Ð Ò ×º Á
Û ÓÖÖ Ð Ø Ø ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø Ô Ø× Û Ø Ø ÓÑ Ò ×ØÖÙ ØÙÖ ¸ Ø × ÓÙÒ
Ø Ø Ø ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø Ø Ô Ø× Ö ÔÖ × ÒØ× Ø ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÓÐ Ö Ü ×º
  ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ðݸ Û Ø Ø Ø Ø ÒÙ ÐÆ Ø ÓÑ Ò ×ØÖÙ ØÙÖ × Ø Ø Ó Æ ÓÑ Ò׺
    ÙÖ × ÓÛ× Ø × ØÙ Ø ÓÒ Ø º Ï ¬Ò Ö ×ÓÑ ÒØ Ö ×Ø Ò Ò × ×
 ÓÑÔ Ö ØÓ Ø × ØÙ Ø ÓÒ Ø ¼Æ º ÁÒ Ø ¬Ö×Ø ÔÐ Û ¬Ò Ø Ø Ø ÔÓ ÒØ Ø×
  Ú ÔÖÓ Ù Ð Ò Ö ÑÔÙÖ ØÝ ×ØÖÙ ØÙÖ × Ø Ò º Ì Ý Ò       ÒØ ¬
 × ×ØÖÙ ØÙÖ × ÓÖÑ Ý ÐÓ× ÐÝ ×Ô ÔÓ ÒØ Ø׺ × Ñ ÒØ ÓÒ ÖÐ Ö¸ × Ñ Ð Ö
×ØÖÙ ØÙÖ × Ö Ó × ÖÚ Ò ÃÆ Ç Ò Ú Ò × ÓÛÒ ØÓ Ù ØÓ ×Ù ÔÓ ÒØ
    Ø× ¸½¼ º ÁÒ Ð Ò È Ø Ð Ú Ö ÒØÐÝ × ÓÛÒ Ø Ø ×Ù ×ØÖÙ ØÙÖ × Ò Ø ×
              ¿

 ÖÝ×Ø Ð Ö ÓÖÑ Ø ÖÓÙ Ò ÒØ Ð ÔÖÓ ×× × Ó × ÖÚ Ò ÃÆ Ç º Ì × Ð Ò ×
  Ò ×Ø Ò Ù × ÖÓÑ Ø ÓÑ Ò Ð Ò × Ý Ø Ø Ø Ø Û Ð Ø ÓÑ Ò Ð Ò ×
                                   ¿

 ÔÔ Ö Ò Ô Ö׸ Ø ÑÔÙÖ ØÝ Ð Ò × Ò ÒÓØ Ò Ô Ö׺ ÁØ × ÛÓÖØ ÒÓØ Ò Ø Ø
Ø × Ð Ò × Ö ÓÖÑ Ò ÔÓÐ Ö Ü × Ö Ø ÓÒ׺
  ÁÒ ¬ ÙÖ ÓÒ Ò Ó × ÖÚ ÕÙ Ø Ð ÖÐÝ Ø ÒÙ Ð Ø ÓÒ Ó ÓÑ Ò Ö ÓÒ×
 Ò Àº ÁØ Ò × Ò Ø Ø Ø × ÓÑ Ò Ö ÓÒ× Ö × Ò Û        ØÛ Ò Ô Ö Ó
 ÓÑ Ò Û ÐÐ׺ Ð×Ó Ø ÓÑ Ò Ö ÓÒ× × ÓÛ Ò ÖÖ Ý Ó Ø Ô Ø׺ Ì ÖÖ Ý Ó Ø
Ô Ø× Ò Ø ÓÑ Ò Ö ÓÒ Ø ÖÑ Ò Ø × ÑÙÐØ Ò ÓÙ×ÐÝ × ÓÛ Ò Ø Ø Ø ÔÖ × Ò Ó
 Ø Ô Ø× × Ò ×× ÖÝ ÓÖ ÓÑ Òº Ï Ò Ø Ö ÓÖ × Ø Ø ×ÓÑ Ó Ø ÔÓ ÒØ
½½¾      ÈÖ Ñ Ò ß Âº È Ý׺¸ ÎÓк ¾¸ ÆÓº ¸ Å Ý ¾¼¼
     ÆÙ Ð Ø ÓÒ Ó  ÓÑ Ò× Ò    Ì ¾Ç Ð
      ÙÖ º    Ô ÓØÓÑ ÖÓ Ö Ô  Ó Ø  ÖÝ×Ø Ð ×ÙÖ    ؽ  Æ  ´¾  ¢µº
   Ø× Ú Ö ÖÖ Ò Ø Ñ× ÐÚ × ÓÖÑ Ò ÖÖ Ý× Ò Ø × ÖÖ Ý× Û Ö Ð ØÓ
ÒÙ Ð Ø ÓÑ Ò× ÖÓÙÒ Ø Ñ ÙÒ Ö Ø Ò­Ù Ò Ó Ø ÑÔ Ö ØÙÖ º Á ÓÒ Ó × ÖÚ Æ×
Ø ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÓÑ Ò Ð Ò × Ø × Ð Ö Ø Ø Ø ÒÙ Ð Ø ÓÑ Ò× Ö ½ ¼
 ÓÑ Ò× º Ð×Ó¸ Ø ÒÙ Ð Ø ÓÒ × Ô Ý× ÐÐÝ Ü ØÐÝ × Ñ Ð Ö ØÓ Ø ÒÙ Ð Ø ÓÒ
ÙÒ Ö Ø Ò­Ù Ò Ó Ø Ð ØÖ ¬ Ð º ÁØ × Ð×Ó × Ñ Ð Ö ØÓ Ø ÒÙ Ð Ø ÓÒ Ó ÙÖÖ Ò
ÙÒ Ö Ø Ñ Ò Ð ØÖ ØÑ Òغ
 Ë Ò Ø Ò­Ù Ò Ó Ø Ø ÑÔ Ö ØÙÖ × ØÓ Ö Ò ÓÑ Þ ¸ Ø ÒÙ Ð Ø ÓÑ Ò
Ñ Ý Ø ×Ø Ð Þ Ò Ö ÑÓÚ ÖÓÑ Ø ×ØÖÙ ØÙÖ º ÇÒ ¬Ò × Ø × × ØÙ Ø ÓÒ Ò
Ø Ô ÓØÓÑ ÖÓ Ö Ô Ó Ø Ò Ø ½¾ Æ ´¬ ÙÖ µº Ì ÓÑ Ò Ö ÓÒ× Ò
 À × Ò Ò ¬ ÙÖ Ö ÒÓÛ Ö ÑÓÚ ÖÓÑ Ø ×ØÖÙ ØÙÖ º × Ø Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Û ×
 Ö Ù ÐÐÝ Ò Ö × ÓÒ ÓÙÐ Ö Ò ÓÑÐÝ Ó Ø Ò ÒÙ Ð Ø ÓÒ Ó Ø ÓÑ Ò × Û ÐÐ
 × Ø Ö ÑÓÚ Ð Ó Ø Ü ×Ø Ò ÓÑ Ò׺ Ø ½ Æ ´¬ ÙÖ µ Ø ×ÙÖ × ÓÛ
ØÛÓ Ô ÖÔ Ò ÙÐ Ö ÓÑ Ò Ö ÓÒ× Ò        × × ÒÙ Ð Ø ÓÒ Ó ×ÓÑ ÓÑ Ò×
 Ò Ö ÑÓÚ Ð Ó Ø ÓØ Ö׺ ÓÖ Ø ÒÙ Ð Ø ÓÒ Ó ÓÑ Ò Û Ø Ö ÙÐ Ö Û ÐÐ׸
×Ø × Ó ÖÖ ÙÐ Ö ÔÓ× Ø ÓÒ× ÓÖ Ø Û ÐÐ× ÓÙÐ Ð×Ó Ó × ÖÚ º ÁÒ Ø × ÑÙ×Ø
  ×Ó¸ × Ò Ø ÔÓ ÒØ Ø× Ö ×ÔÓÒ× Ð ÓÖ ÒÙ Ð Ø ÓÒ Ø Ð Ò ÖÐÝ ÖÖ Ò ÓÒÐÝ
 Ö Ù ÐÐݺ Ë ¸ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ø Û ÐÐ× Ø º
 Ì ÓÑ ØÖÝ Ó Ø ÒÙ Ð Ø ÓÑ Ò ×Ù ×Ø× Ø Ø ÔÓ ÒØ Ø ÒÙ Ð Ø ×
 Ñ ÖÓ ÓÑ Ò Ò Ø Ñ ÖÓ ÓÑ Ò× Ó Ò ÓØ Ö Ò ØÓ Ò ØÓ ÔÖÓ Ù
Ñ ÖÓ ÓÑ Ò ½ º Ì Ö ÓÖ ¸ Ø ÓÙ Ø Ô ÓØÓ Ö Ô × ÓÛ× Ø ÒÙ Ð Ø ÓÒ Ó
Ñ ÖÓ ÓÑ Ò¸ Ø × ×× ÒØ ÐÐÝ Ø × Ó ÒÙ Ð Ø ÓÒ Ó Ñ ÖÓ ÓÑ Ò׺ ÁÒ Ø ×
Ö ×Ô Ø Ð×Ó Ø × ØÙ Ø ÓÒ × × Ñ Ð Ö ØÓ Ø Ø Ó × ÖÚ Ý ÁÒ Ð Ò ÓÛÓÖ Ö× Ò
ÃÆ Ç ½½ º
   Ø Ö ÃÆ Ç ¸ Ì Ç Ð × Ø ÓÒÐÝ ÖÖÓ Ð ØÖ ÖÝ×Ø Ð Ú Ò Ø × Ô ÖØ ÙÐ Ö
   ¿

   Ø Ô Ò Ò Ó ÒÙ Ð Ø ÓÒ¸ Ò ÑÓ Ð Ó ÒÙ Ð Ø ÓÒº ÁØ × Ó ÒØ Ö ×Ø ØÓ ÒÓÛ
       ¿   ¾

Û Ø ØÓÖ× Ö Ø Ø × × Ñ Ð Ö Øݺ ÁÒØ Ö ×Ø Ò Ðݸ Ø Ö × ÒÓ ×ØÖÙ ØÙÖ Ð × Ñ Ð Ö ØÝ
 ØÛ Ò Ø ØÛÓ ÖÝ×Ø Ð׺ ÈÓ×× Ðݸ Ø Ò ØÙÖ Ó Ô × ØÖ Ò× Ø ÓÒ × ÑÙ ØÓ Ó
Û Ø Ø × × Ñ Ð Ö ØÝ × Ò Ø ÒÙ Ð Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× × ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö × Ø ÖÓØ Ø ÓÒ Ó
ÔÓÐ Ö Ü × ½ Û Ö Ø Û ÐÐ× Ó Ø ÒÙ Ð Ø ÓÑ Ò× Ø ÖÑ Ò Ø º Ì Ò Ø × Ó
ÒÙ Ð Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ð Ò × × Ñ Ð Ö ØÓ Ø ÓÒ ÓÐÐÓÛ ÓÖ ÃÆ Ç × Ò ×Ù ×× ÙÐÐÝ
ÛÓÖ ÓÙØ ÓÖ Ø × ÖÝ×Ø Ð Ð×Ó ½ ¸½ º
                              ¿
 º  ÓÒ ÐÙ× ÓÒ

ÁØ × Ø Ù× ÓÙÒ Ø Ø Ø Ô ÙÐ Ö Ò ØÙÖ Ó Ø ÓÑ Ò ÒÙ Ð Ø ÓÒ Ñ × Ø ÔÓ×¹
× Ð ØÓ Ó × ÖÚ Ø ÓÑ Ò ÒÙ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ö Ø Ò­Ù Ò Ó Ø ÑÔ Ö ØÙÖ º Ì
      ÈÖ Ñ Ò ß Âº È Ý׺¸ ÎÓк ¾¸ ÆÓº ¸ Å Ý ¾¼¼    ½½¾
      Ë  ÁÒ Ð  Ò ÆÅÈ ØÐ

ØÖ ÔÔ ÔÓ ÒØ Ø× ÓÑ Ö ÙÒ Ö Ø Ö Ò ÓÑ Þ Ò « Ø Ó Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ò
Ø × ÔÓ ÒØ Ø× Ò ÖÖ Ò Ð Ò ÖÐÝ ÓÒ ÓÙÒØ Ó Ø ×ØÖ ×× × ××Ó Ø Û Ø
Ø Ñº ÇÒ Ø Ý Ö Ð ØÓ ÖÖ Ò Ð Ò ÖÐÝ Ø Ý Ö Ð ØÓ Ò Ù ÒÙ Ð Ø ÓÒ
Ó ÓÑ Ò× ÖÓÙÒ Ø Ñº Ì Ó × ÖÚ ÒÙ Ð Ø ÓÒ Ó ÓÑ Ò× ÙÒ Ö Ø Ò­Ù Ò
Ó Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ø Ù× ÓÒ¬ÖÑ× Ø ÒØ Ô Ø     Ø Ô Ò Ò Ó ÒÙ Ð Ø ÓÒ Ò
Ø × ÖÖÓ Ð ØÖ ÖÝ×Ø Ðº Ì ÒÙ Ð Ø ÓÒ ÓÐÐÓÛ× Ø ÑÓ Ð Ó ÒÙ Ð Ø ÓÒ Ú Ò Ý
ÁÒ Ð Ø Ð ÓÖ ÃÆ Ç Û Ø × Ñ Ð Ö ÔÓ ÒØ Ø Ú ÓÙÖº Ì × × ÓÒÐÝ Ø
× ÓÒ ÖÖÓ Ð ØÖ ÖÝ×Ø Ð Û Ö Ø ÑÓ Ð Ó ÒÙ Ð Ø ÓÒ Ú Ò Ý ÁÒ Ð Ø Ð ×
             ¿

 ÓÐÐÓÛ º Ï Ø Ø ¬Ò Ò Ó ÑÓÖ ÖÖÓ Ð ØÖ × Ú Ò × Ñ Ð ÖÐÝ Ø Ò Ö Ð ØÝ
Ó Ø ÑÓ Ð Ó ÒÙ Ð Ø ÓÒ × ÐÐ ×Ø Ð × º Ì Ü Ø ÓÒ Ø ÓÒ× Ð Ò ØÓ
×Ù ÒÙ Ð Ø ÓÒ × ÐÐ Ø Ò ÔÓ×× Ð ØÓ ÛÓÖ ÓÙØ Ð Ò ØÓ × Ò ¬ ÒØ
 ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ØÓ Ø ¬ Ð Ó Ø¹ Ô Ò ÒØ ÒÙ Ð Ø ÓÒº
Ê   Ö Ò ×
 ½ à  ÞÙ¸ º È Ý׺ ËÓ º ÂÔÒº ¾  ¸ ½ ´½ ¼µ
 ¾ à  ÞÙ¸ º È Ý׺ ËÓ º ÂÔÒº ¿¾ ¸ ½¾  ´½ ¾µ
 ¿ Ë  ÁÒ Ð Ò Æ Å È Ø Ð¸ ÂÔÒº º ÔÔк È Ý׺     ¿ ¸ ¾ ¼ ´¾¼¼¼µ
  Ë  ÁÒ Ð Ò Æ Å È Ø Ð¸    ÖÖÓ Ð ØÖ × ¾   ¸ ½ ¿ ´¾¼¼¾µ
  Ë  ÁÒ Ð ¸ À Ë ÙØØ Ò     È   Ú ¸ º ÔÔк È Ý׺    ¸  ¼ ´½  µ
  Ë  ÁÒ Ð ¸ ÈÖ Ò ÔÐ × Ó   ÖÖÓ Ð ØÖ ØÝ Ò ÒØÖ Ù Ò ÓÑ Ò         Ú ÓÙÖ Ó ÃÆ Ç¿
  ´À Ñ Ð Ý ÈÙ Ð × Ò ÀÓÙ× ¸ ÅÙÑ ¸        Ð ¸  Ò ÐÓÖ ¸ Æ ÔÙÖ¸ ½   µ
  Ë  ÁÒ Ð Ò Æ Å È Ø Ð¸ ÂÔÒº º ÔÔк È Ý׺ ´ØÓ       ÔÙ Ð ×  µ
  Ë  ÁÒ Ð Ò Ê Æ Ã     ¸ º ÔÔк È Ý׺    ¸ ½¼ ´½   µ
  Ë  ÁÒ Ð Ò Å Î ÃÓ Ø ¸ È ÐÓ׺ Å º       ½  ¸  ¿ ´½ ¼µ
½¼ Ë  ÁÒ Ð Ò Â    ÙÔ Ö ¸ ÈÖ Ñ Ò ß Âº È Ý׺     ¿ ¸½  ´½ ½µ
½½ Ë  ÁÒ Ð Ò Ã Ë ÅÓÓÒ¸ º È Ý׺    ¾  ¸ ½ ¿ ´½ ½µ
½¾ Ë  ÁÒ Ð Ò Ã Ë ÅÓÓÒ¸ º È Ý׺              ¿
                       Ѻ ËÓÐ × ¸ ½ ´½ ¾µ
½¿ È Î Ä Ñ     Ò   À ÂÓÒ Ö¸         ¾¾
                    ÖÖÓ Ð ØÖ × ¸ ½ ´½ µ
½   Ì ÂÓÓ¸ Â Ê Ú ¸     Ö Ò Ö¸ Ä ÓÙÖÖ × Ò È À ÒÑÙÐÐ Ö¸ Å Ø Öº Ê ×º ÙÐк     ¾½ ¸
   ¿ ´½  µ
½ Ë   ÁÒ Ð Ò Æ Å È Ø Ð¸ ÁÒ     Ò Âº ÈÙÖ ÔÔк È Ý׺ ¸    ½  ´¾¼¼¿µ
½ Ë   ÁÒ Ð Ò    Å  Ò Ö ¸ ÁÒ                ½
                    Ò Âº ÈÙÖ ÔÔк È Ý׺ ¸ ½¼ ´½ µ
½ Ë   ÁÒ Ð Ò Æ Å È Ø Ð¸            ¿¼
                 ÖÖÓ Ð ØÖ Ä Øغ ¸ ½ ´¾¼¼¿µ
½ Ë   ÁÒ Ð Ò Æ Å È Ø Ð¸    ÖÖÓ Ð ØÖ × ´    ÔØ µ
½½¾        ÈÖ Ñ Ò ß Âº È Ý׺¸ ÎÓк ¾¸ ÆÓº ¸ Å Ý ¾¼¼

								
To top