Docstoc

Huraian sukatan BM Tahun 3

Document Sample
Huraian sukatan BM Tahun 3 Powered By Docstoc
					   KEM ENT ERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
   HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

       SK TAHUN 3


     BAHASA
     MELAYU

    PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
                        KANDUNGAN


Rukun Negara                        v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan               vii

Kata Pengantar                       ix

Pendahuluan                        1

Matlamat                          1

Objektif                          1

Organisasi Kurikulum                    2

Penerangan tentang Huraian Sukatan Pelajaran        4

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran            7

Sistem Bahasa                       9

Komponen Kesusasteraan Melayu               11

Pengisian Kurikulum                    12

Huraian Sukatan Pelajaran                 15
                                 iii
            RUKUN NEGARA

BAH AWASAN YA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk
mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya;
memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil
bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil
dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu
masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi
moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga
dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-
prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPAD A TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGAR A

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPAN AN D AN KESUSILAAN
                                    v
      FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.
                                    vii
Kata Pengantar

Huraian sukatan pelajaran ialah dokumen yang memperincikan      agar dapat melahirkan mur id yang berketerampilan menggunakan
sukatan pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni   bahasa Melayu baku.
dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan
murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan
pengetahuan pada abad ke-21.                     Dalam menyediakan huraian sukatan pelajaran yang disemak
                                   semula ini banyak pihak yang terlibat terutama guru, pensyarah
Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran     maktab dan universiti, pegaw ai Kementerian Pendidikan, dan
yang merangkumi pendekatan berpusatkan mur id, serta         individu yang mew akili badan-badan tertentu.
kepelbagaian teknik dan sumber. Guru digalakkan menggunakan
kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti mengikut  Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan
kesesuaian murid. Huraian ini diharapkan dapat membantu guru     kepakaran, masa, dan tenaga sehingga terhasilnya huraian sukatan
merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang     pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi
berkesan.                              penghargaan dan ucapan terima kasih.

Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru
diharapkan dapat memberikan penekanan pada unsur bernilai
tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan
komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan,
kecerdasan pelbagai, pembelajaran      konstruktivis me, dan
pembelajaran kontekstual. Di samping itu, nilai murni serta     (Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN)
semangat patriotik, dan kew arganegaraan tetap diutamakan.
                                   Pengarah
Semua elemen ini diharapkan dapat memberikan keyakinan
                                   Pusat Perkembangan Kurikulum
kepada murid dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian dan   Kementerian Pendidikan Malaysia
dunia pekerjaan.

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Tiga
menggariskan hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid
berasaskan pendekatan masteri. Hasil pembelajaran tersebut
dinyatakan secara eksplisit mengikut aras kesukaran isi kandungan
dan tahap keupayaan murid melalui pernyataan dalam Huraian
Hasil Pembelajaran. Pernyataan tersebut memberikan cabaran
yang sesuai dengan murid dalam pendidikan sekolah menengah
                                                                  ix
                                                         Huraian Sukatan Pelajaran
                                                        Bahasa Mel ayu SK T ahun Tiga


PENDAHUL UAN

Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang ter maktub     bernilai tambah. Aktivti kokurikulum yang dijalankan di luar w aktu
dalam Akta Pendidikan 1996, Bahasa Melayu ialah mata pelajaran   sekolah adalah penting sebagai sokongan untuk memantapkan
teras di semua sekolah rendah dan menengah. Bahasa Melayu     ilmu dan pengalaman pembelajaran di bilik darjah.
berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan
rakyat di Malaysia. Pendidikan Bahasa Melayu berhasrat membina   Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun Tiga merupakan
rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi dan    perincian kepada kandungan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu
pemikiran rakyat, juga berperanan sebagai pemangkin kepada     sekolah rendah dan berfungsi sebagai panduan untuk guru dalam
semangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua   pengajaran dan pembelajaran. Huraian sukatan pelajaran ini
rakyat dalam satu w awasan. Pendidikan Bahasa Melayu        disediakan bagi setiap tahun pembelajaran, iaitu tahun satu hingga
mempunyai potensi untuk dimartabatkan dan diperluas ke peringkat  tahun enam.
antarabangsa khususnya menerusi teknologi maklumat dan
komunikasi.                            Huraian sukatan pelajaran ini mengandungi Matlamat, Objektif,
                                  Organisasi Kur ikulum, Penerangan tentang   Huraian Sukatan
Kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah bertujuan untuk       Pelajaran, dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. Organisasi
memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi        Kurikulum merangkumi Kemahiran Bahasa, Hasil Pembelajaran,
melahir kan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,  Sistem Bahasa, dan Pengisian Kurikulum.
emosi, rohani   dan jasmani. Kurikulum Bahasa Melayu
menyediakan murid menguasai kecekapan berbahasa dan
berkomunikasi dengan menggunakan peraturan tatabahasa secara    MATLAMAT
betul dan tepat. Murid mampu mengungkapkan bidang ilmu
daripada pelbagai disiplin atau mata pelajaran di samping     Matlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah adalah untuk
mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.    melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan
                                  berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri dalam urusan harian,
Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah merangkumi     perhubungan sosial dan memperoleh ilmu.
kemahiran bahasa, iaitu Kemahiran Mendengar dan Bertutur,
Kemahiran Membaca, dan Kemahiran Menulis. Penumpuan pada      OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH
kemahiran- kemahiran ini membolehkan murid menggunakan       RENDAH
bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dan
sebagai bahasa ilmu   untuk pembelajaran seumur hidup.     Pada akhir sekolah rendah murid dapat:
Pendidikan Bahasa Melayu juga memberikan pertimbangan
terhadap pelbagai gaya pembelajaran, minat, dan kecerdasan      i. mendengar dan memahami pengucapan dengan teliti serta
yang berbeza antara satu sama lain di kalangan murid dengan       menghayatinya dalam konteks perbualan harian dan situasi
menekankan pembelajaran masteri dan penyerapan kemahiran        formal;

                                                                     1
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Mel ayu SK T ahun Tiga


 ii.  bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi   OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH
     yang betul dalam pelbagai situasi;             KEBANGSAAN TAHUN TIGA

 iii.  berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikan   Pada akhir tahun tiga murid dapat:
     masalah, mencapai persetujuan, dan membuat keputusan
     tentang sesuatu perkara;                   i. mendengar dengan teliti serta memahami pengucapan
                                     dalam konteks perbualan harian dan situasi formal;
 iv. membaca pelbagai bahan sastera dan bahan bukan sastera
   dengan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan        ii.  bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi
   berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat         yang betul secara bertatasusila;
   secara kritis;
                                   iii.  berbincang dan berkongsi pendapat tentang sesuatu perkara;
 v. memupuk minat membaca sebagai satu amalan ke arah
   membina budaya pembelajaran berterusan;             iv. membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang
                                     berunsur ilmu;
 vi. memperkembang imaginasi, kreativiti, pemikiran kritis, dan
   penghayatan nilai murni melalui aktiviti bertutur, membaca,   v. mengamalkan budaya membaca dalam kehidupan seharian;
   dan menulis;
                                   vi. menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai yang
 vii. mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif    kemas dan cantik;
   dan  berunsur pengetahuan   dengan   menggunakan
   kemahiran menulis serta proses penulisan yang sesuai dan    vii. menghasilkan karangan dengan menggunakan tidak kurang
   betul;                               daripada 70 per kataan;

viii.  menggunakan bahasa baku yang meliputi tatabahasa, ejaan,  viii.  mengklasifikasi pelbagai ayat dalam teks;
     kosa kata, serta sebutan dan intonasi yang betul dalam
     aktiviti mendengar, bertutur, membaca, dan menulis;     ix. menggunakan bahasa baku yang meliputi tatabahasa, kosa
                                     kata, sistem ejaan, dan sebutan yang betul; dan
 ix. menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karya
   sastera dan karya bukan sastera; dan               x. mengamalkan nilai murni, sikap positif, dan semangat
                                     patriotis me.
 x. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif,
   semangat patriotik, dan kew arganegaraan. 2
                                                        Huraian Sukatan Pelajaran
                                                       Bahasa Mel ayu SK T ahun Tiga


ORGANISASI KURIKULUM                         Kem ahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis
                                   perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagai
Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu ini meliputi    jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan
Kemahiran Bahasa, Hasil Pembelajaran, Sistem Bahasa, dan       dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang
Pengisian Kurikulum. Semua perkara ini dinyatakan di baw ah:     gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang
                                   jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti
a. Kem ahiran Bahasa                         mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu       dan
                                   imaginatif.
  Kemahiran bahasa meliputi kemahiran mendengar, kemahiran
  bertutur, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis.      b. Hasil Pembelajaran
  Kemahiran bahasa ini merupakan teras kepada penguasaan
  bahasa baku.                           Hasil pembelajaran ialah pernyataan yang ditafsirkan daripada
                                   objektif kurikulum bahasa. Pernyataan hasil pembelajaran
  Kem ahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid        merupakan petunjuk yang jelas tentang set kemahiran yang
  mendengar dengan teliti, memahami, dan menghayati perkara     perlu dicapai oleh murid. Hasil pembelajaran dibina dengan
  yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat   menyepadukan kemahiran bahasa, sistem bahasa, dan
  memberikan maklum balas.                     pengisian kurikulum. Oleh itu, murid perlu menguasai
                                   kemahiran berbahasa yang terdapat dalam setiap hasil
  Kem ahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid        pembelajaran. Hasil pembelajaran dapat membantu guru
  berbicara  secara  lisan untuk  menjalin hubungan,     memilih kandungan, kaedah, sumber, dan prosedur pengajaran
  menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang    yang relevan dan ber kesan. Pendekatan yang berfokus pada
  kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul    gaya pembelajaran yang pelbagai dapat membantu murid
  secara sopan. Penekanan diberikan pada pengucapan yang      mencapai hasil pembelajaran. Selain itu, hasil pembelajaran
  menggunakan tatabahasa yang betul.                juga membantu dalam membuat pengukuran dan penilaian
                                   pencapaian murid.
  Kem ahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid
  membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang  c. Sistem Bahasa
  betul. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan
  penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis     Sistem bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran merujuk
  dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Di samping itu,    kepada bahasa Melayu baku yang terdiri daripada tatabahasa,
  murid berupaya menghayati teks yang dibaca.            sistem ejaan, sebutan dan intonasi, kosa kata, dan peribahasa.
                                   Pelaksanaan sistem bahasa dalam pendidikan Bahasa Melayu
                                   membolehkan murid menggunakan dan mengamalkan bahasa
                                   Melayu baku.


                                                                    3
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Mel ayu SK T ahun Tiga
d. Pengisian Kurikulum                        Hasil pembelajaran tahun tiga adalah seperti yang berikut:

   Pengisian  kurikulum terdiri   dar ipada elemen   yang
   mencantumkan teras utama dalam kehidupan masyarakat        Kemahiran    Hasil
   Malaysia dan perkembangan terkini dalam pendidikan, iaitu      Bahasa    Pembelajaran    Kemahiran Berbahasa
   ilmu, nilai murni, kew arganegaraan, peraturan sosiobudaya,
   dan kemahiran bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir,               1.0    1.1, 1.2, 1.3, 1.4
   kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran      Mendengar      2.0    2.1, 2.2
   belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai,   & Bertutur     3.0    3.1, 3.2, 3.3
   pembelajaran konstruktivis me dan pembelajaran kontekstual.              4.0    4.1, 4.2
   Semua elemen ini dapat diaplikasikan oleh murid dalam dunia              5.0    5.1, 5.2
   pekerjaan. Di samping itu, nilai murni, serta patriotisme dan   Membaca       6.0    6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5
   kew arganegaraan diberikan penekanan selaras dengan                  7.0    7.1, 7.2
   matlamat negara untuk membangunkan masyarakat madani.                 8.0    8.1, 8.2, 8.3
                                    Menulis       9.0    9.1, 9.2, 9.3
                                             10.0    10.1, 10.2, 10.3
PENERANGAN T ENTANG HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

Huraian Sukatan Pelajaran Tahun Tiga dipersembahkan dalam tiga    Hasil pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur
lajur. Lajur pertama ialah Hasil Pembelajaran. Lajur kedua      merangkumi kemahiran berbual, bercerita, menyampaikan
Huraian Hasil Pembelajaran, dan lajur ketiga ialah Cadangan     maklumat    dan berbincang. Kemahiran membaca pula
Aktiviti / Nota.                           memberikan penekanan pada kemahiran membaca kuat,
                                   membaca dan memahami maklumat, serta membaca,
a. Hasil Pem belajaran                        menaakul, dan menghayati teks yang dibaca. Bagi kemahiran
                                   menulis, tumpuan diberikan pada kemahiran menggunakan
   Hasil Pembelajaran dalam lajur pertama mengandungi       pelbagai    jenis ayat, dalam menghasilkan penulisan.
   pernyataan hasil pembelajaran yang terdapat dalam Sukatan    Penekanan juga diberikan pada kemahiran mencatat dan
   Pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah. Pengajaran dan     menyusun maklumat serta menghasilkan penulisan kreatif dan
   pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu memberikan      bukan kreatif.
   tumpuan pada murid untuk menguasai hasil pembelajaran.
 4
                                                        Huraian Sukatan Pelajaran
                                                      Bahasa Mel ayu SK T ahun Tiga


b. Huraian Hasil Pem belajaran                   menggunakan kajian masa depan atau mengaplikasikan jenis
                                  kecerdasan pelbagai yang unik bagi seseorang murid. Semua
  Huraian Hasil Pembelajaran dalam lajur kedua menyatakan     cadangan ini hanyalah sebagai panduan untuk guru. Guru
  secara jelas aras kemahiran yang perlu dicapai oleh murid    boleh mengubah suai atau memilih teknik atau aktiviti lain yang
  mengikut tahap keupayaan dan kemajuan mereka sama ada      sesuai dengan kebolehan murid.
  pada Aras 1, Aras 2, atau Aras 3. Aras 1 ialah aras paling
  asas yang harus dicapai oleh semua murid. Kandungan
  kurikulum bagi aras ini adalah yang paling minimum yang harus
  dikuasai oleh semua murid. Aras 2 ialah aras bagi murid yang
  berpencapaian sederhana manakala Aras 3 ialah aras paling
  tinggi  bagi  murid  yang  berpencapaian  cemerlang.
  Pemeringkatan    berdasarkan aras ini sejajar dengan
  pembelajaran masteri dan membolehkan murid yang cemerlang
  terus maju tanpa mengabaikan murid yang berpencapaian
  rendah.

  Apabila murid berupaya mencapai Aras 1, maka mereka boleh
  meneruskan pembelajaran ke Aras 2 dan seterusnya ke Aras 3.
  Sekiranya seseorang murid masih tidak berupaya mencapai
  Aras 1, maka guru hendaklah melatih dan membimbing murid
  tersebut sehingga mereka menguasai aras tersebut
  sepenuhnya. Dalam hal ini, penilaian terhadap pencapaian
  murid bagi setiap aras perlu dilaksanakan untuk mengenal pasti
  sama ada murid per lu dibimbing lagi atau boleh beralih ke
  pelajaran seterusnya.


c. Cadangan Aktiviti / Nota

  Cadangan Aktiviti / Nota dalam lajur ketiga mengandungi
  cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta bahan
  bantu belajar di bilik darjah. Cadangan tersebut disesuaikan
  dengan Huraian Hasil Pembelajaran serta mengambil kira
  elemen yang terkandung      dalam pengisian kurikulum,
  contohnya kemahiran meramal dan membuat pilihan

                                                                    5
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Mel ayu SK T ahun Tiga


        Paparan Contoh Huraian Sukatan Pelajaran

             Hasil Pembelajaran       Huraian Hasil Pembelajaran       Cadangan Aktiviti / Nota
      10.0 Menghasilkan penulisan kreatif
        dan bukan kreatif

          10.1 Menghasilkan pelbagai    Aras 1
            genre ( prosa dan puisi)
            termasuk e- mel yang      i.  Menulis karangan         Melengkapkan petikan dengan
            mudah, menarik, dan         menggunakan perkataan yang    perkaraan yang sesuai
            bermakna.              sesuai.              berdasarkan gambar yang diberi.

                           Aras 2

                            i.  Mengenal pasti kata, rangkai   Menulis karangan berpandu.
                              kata dan ayat dalam
                              penulisan.            Contoh:
                                               - Menggunakan formula (5W+1H)
                           ii.  Melengkapkan karangan        untuk mengenal pasti isi.
                              dengan memilih kata dan      - Isi berpandu.
                              rangkai kata yang sesuai bagi   - Peta minda atau sumbang
                              menghasilkan penulisan       saran.
                              pelbagai genre.
        Kemahiran berbahasa                             Cadangan aktiviti / nota
                          Huraian kemahiran
                          berbahasa

     Hasil pembelajaran
 6
                                                           Huraian Sukatan Pelajaran
                                                         Bahasa Mel ayu SK T ahun Tiga


STRAT EGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

a. Pendekatan Berpusatkan Murid                    c. Kepelbagaian Sumber Bahan

  Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan         Penggunaan pusat sumber dan komputer sangatlah digalakkan
  Bahasa Melayu haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan       dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Bahan-
  mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui      bahan seperti akhbar, majalah, buku rujukan, kamus, bahan
  pengalaman sendiri. Oleh itu, murid dapat membina keyakinan      daripada internet, perisian kursus, serta bahan sastera dan
  berbahasa. Pendekatan berpusatkan mur id selari dengan         bukan sastera hendaklah digunakan dalam pengajaran dan
  pembelajaran masteri yang menekankan keperluan memastikan       pembelajaran dan untuk bacaan luas.
  murid menguasai hasil pembelajaran yang ditetapkan. Melalui
  pembelajaran masteri    murid diberi peluang untuk maju
  mengikut kadar keupayaan mereka sendiri. Dalam hal ini       d. Penggunaan Tatabahasa yang Tepat
  aktiviti penilaian, pemulihan, dan pengayaan perlu dijadikan
  sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.        Pendidikan Bahasa Melayu sekolah rendah menekankan
                                     penggunaan tatabahasa yang tepat. Untuk mencapai tujuan
                                     tersebut, guru perlu merancang dan memilih aspek
b. Kepelbagaian Teknik                          tatabahasa  yang hendak diajarkan berserta contoh
                                     penggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa
  Pendidikan Bahasa Melayu sekolah rendah menggalakkan          yang bermakna sama ada di dalam atau di luar bilik darjah.
  penggunaan pelbagai kaedah mengajar. Guru boleh memilih
  pendekatan, kaedah serta teknik        pengajaran dan
  pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Kaedah       e. Pengajaran dan Pem belajaran Bertem a
  dan teknik   perbincangan, simulasi, projek, dan inkuiri
  berasaskan pembelajaran kajian masa depan, kecerdasan         Pendekatan bertema    amat diigalakkan dalam pengajaran
  pelbagai dan konstruktivis me umpamanya, dapat meningkatkan      bahasa. Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema,
  minat murid terhadap pelajaran. Keberkesanan pengajaran        kemahiran   bahasa,   pembelajaran   tatabahasa  dan
  bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan         pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan dikukuhkan.
  bantu dan teknologi yang dapat merangsang dan             Di samping itu, ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain
  menggalakkan mur id berinteraksi serta berfikir secara kritis dan   lebih mudah diserapkan. Bagi tujuan ini, guru perlu merancang
  kreatif.                                dan menentukan tema bagi pengajarannya yang meliputi
                                     bidang ilmu, hal persendirian dan kemasyarakatan serta isu
                                     semasa.
                                                                       7
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Mel ayu SK T ahun Tiga


f. Bacaan Luas                               perbahasan; membaca teks yang mengandungi kosa kata
                                      (sama ada kata umum atau istilah), dan peribahasa; serta
   Bacaan luas memberikan peluang kepada murid untuk           melalui latihan menggunakan kosa kata dan peribahasa
   menimba ilmu pengetahuan dan membentuk sahsiah yang baik        yang betul dalam pelbagai genre penulisan.
   bagi meningkatkan daya berfikir dan minat ingin terus
   membaca. Bacaan luas boleh dijalankan dalam pendidikan
   Bahasa Melayu dengan menggunakan bahan ilmiah dan bahan     h. Penyerapan
   sastera. Pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakan
   secara serapan.                          Penyerapan ialah proses menyerapkan pelbagai bidang ilmu,
                                    nilai murni, dan kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran
                                    dan pembelajaran Bahasa Melayu. Penyerapan unsur-unsur ini
g. Penggabungjalinan                          dihuraikan seperti yang berikut:

   Penggabungjalinan merupakan proses yang penting dalam       i.  Isi pelajaran Bahasa Melayu menyerapkan pelbagai bidang
   pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses ini, beberapa       ilmu serta pelbagai tema yang mencakup hal-hal
   kemahiran dapat dikuasai serentak.     Penggabungjalinan     persendirian dan kemasyarakatan.
   berlaku antara hasil pembelajaran, serta antara kemahiran
   bahasa dengan tatabahasa, kosa kata, dan peribahasa.       ii. Semangat kew arganegaraan dan nilai murni masyarakat
   Penggabungjalinan ini dihuraikan seperti yang berikut:        Malaysia yang berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan
                                      kepada Tuhan hendaklah diserapkan dalam pengajaran dan
   i.  Kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur,      pembelajaran Bahasa Melayu. Meskipun      penyerapan
     membaca dan menulis boleh digabungkan dalam proses        dilakukan secara sedar dan terancang namun murid
     pengajaran dan pembelajaran, sekurang-kurangnya antara      menyerap ilmu dan nilai tersebut secara natural.
     dua kemahiran. Misalnya kemahiran mendengar dan
     bertutur digabungjalinkan dengan  kemahiran menulis.    iii. Kemahiran berfikir hendaklah diserapkan secara terancang
     Penggabungjalinan kemahiran bahasa ini bertujuan untuk      dengan kemahiran mendengar dan bertutur, membaca dan
     mencapai hasil pembelajaran.                   menulis. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu ini
                                      memberikan penekanan pada kemahiran berfikir secara
   ii. Tatabahasa boleh digabungkan secara terancang dalam        kritis dan kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran.
     konteks dengan kemahiran mendengar, bertutur, membaca
     dan menulis.                            Kemahiran berfikir yang perlu diserapkan dalam pengajaran
                                      dan pembelajaran bahasa adalah seperti yang berikut:
   iii. Kosa kata dan peribahasa yang hendak diajarkan harus
     digabungkan secara terancang dengan semua aktiviti          Mencirikan
     kemahiran bahasa, misalnya melalui aktiviti lakonan atau       Mengelaskan, mengumpulkan, mengkategor ikan

 8
                                                      Huraian Sukatan Pelajaran
                                                     Bahasa Mel ayu SK T ahun Tiga


   Menghubungkaitkan                       kontekstual juga perlu diserapkan dengan mengambil kira
   Membandingkan dan membezakan                  kesesuaiannya dengan hasil pembelajaran yang ingin
   Menyusun atur                         dicapai, kebolehan murid, serta sumber yang ada.
   Menentukan urutan
   Mengenal pasti kenyataan benar atau palsu
   Membezakan fakta dengan pendapat            i.  Penilaian
   Menganalisis
   Mengesan kecondongan pendapat                Penilaian ialah sebahagian daripada proses pengajaran dan
   Mengenal pasti sebab akibat                 pembelajaran. Penilaian merupakan aktiviti untuk mendapatkan
   Meramalkan                         maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu
   Mensintesiskan                       hasil pembelajaran dan objektif pengajaran dan pembelajaran.
   Mengitlak                          Oleh itu, penilaian yang berterusan perlu dijalankan. Melalui
   Menganalogikan                       penilaian yang berterusan, guru dapat memastikan tindakan
   Membuat inferens                      susulan yang perlu diambil terhadap seseorang murid, sama
   Membuat kesimpulan                     ada dalam bentuk aktiviti pemulihan atau pengayaan.
   Menginterpretasikan, mentafsirkan
   Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan
   Menilai                        j.  Pemulihan
   Menjanakan idea
   Mereka cipta                        Aktiviti pemulihan disediakan untuk membantu murid
   Merumuskan, meringkaskan                  menguasai hasil pembelajaran yang belum dicapai. Aktiviti ini
   Membuat keputusan                      dilaksanakan mengikut kadar kemampuan mur id.
   Menyelesaikan masalah

  Untuk membolehkan kemahiran berfikir dikuasai oleh    k. Pengayaan
  murid, alat berfikir seperti penyusun  grafik, soalan
  (bertumpu, bercapah, dan lingkaran soalan) serta peta     Aktiviti pengayaan per lu diber ikan penekanan kerana murid
  minda perlu digunakan dalam proses pengajaran dan       berbeza tahap kebolehan, keupayaan, bakat dan minat. Murid
  pembelajaran.                         yang menguasai hasil pembelajaran lebih aw al atau dalam
                                 jangka masa yang ditetapkan diberikan aktiviti atau tugasan
                                 yang lebih mencabar untuk dilaksanakan secara bersendirian
iv. Kemahiran bernilai tambah yang lain, iaitu kemahiran     atau dengan bimbingan guru.
  teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar
  cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai,
  pembelajaran   konstruktivis me dan pembelajaran

                                                                  9
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Mel ayu SK T ahun Tiga
SIST EM BAHASA                                - kata majmuk
                                       - kata ganda
Sistem bahasa berfokus pada pengajaran dan pembelajaran
tatabahasa, sistem ejaan, sebutan dan intonasi, kosa kata, dan
peribahasa. Penerangan ringkas bagi perkara tersebut dinyatakan     Proses pembentukan kata bahasa Melayu meliputi:
di baw ah.                                  - pengimbuhan
                                       - penggandaan
a. Tatabahasa                                - pemajmukan

   Tatabahasa hendaklah dijadikan dasar kecekapan berbahasa
   dan diajarkan secara terancang dalam konteks untuk ketepatan   Antara ketiga-tiga proses pembentukan di atas, yang amat
   berbahasa. Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi    kompleks ialah    pengimbuhan. Oleh itu, penekanan
   dan sintaksis.                          hendaklah diberikan pada aspek penggunaan imbuhan yang
                                    betul dari sudut bentuk dan makna, ter masuk aspek baru
   I. Morfologi                           dalam proses pengimbuhan.

   Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur,    iii. Golongan kata terdiri dar ipada:
   bentuk dan golongan kata. Struktur kata ialah susunan bentuk      - kata nama
   bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa      - kata ker ja
   yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa       - kata adjektif
   sama ada bentuk tunggal atau hasil      daripada proses      - kata tugas
   pengimbuhan, pemajmukan, dan penggandaan. Penggolongan
   kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan      II. Sintaksis
   keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam
   golongan kata yang sama. Aspek morfologi yang diberikan    Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk,
   tumpuan ialah:                         struktur, dan binaan atau konstruksi ayat. Ini ber makna, bidang
                                   sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa
   i.  Struktur kata yang merujuk kepada pola suku kata bagi:  yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan
         - kata asli bahasa Melayu             perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat.
         - kata pinjaman bahasa Melayu           Aspek sintaksis yang diberikan tumpuan ialah:

   ii.  Bentuk kata terdiri daripada:              i. Unsur utama ayat yang terdiri daripada kata, frasa, klausa
         - kata tunggal                     dan pembinaannya, serta pembahagian subjek dan predikat
         - kata terbitan

 10
                                                             Huraian Sukatan Pelajaran
                                                            Bahasa Mel ayu SK T ahun Tiga


   ii.  Jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah,       diajarkan di sekolah hendaklah sebutan bahasa
      dan ayat seruan                             Melayu baku.
   iii.  Ragam ayat, iaitu ayat aktif dan ayat pasif
  iv.   Susunan ayat, iaitu susunan biasa dan songsang            ii. Intonasi
   v.   Binaan ayat:                               Intonasi ayat bahasa Melayu hendaklah diajarkan
      - ayat dasar                               mengikut pola ayat yang berikut:
      - ayat tunggal                               - ayat penyata
      - ayat terbitan atau majmuk                         - ayat tanya
  vi.   Proses penerbitan ayat:                           - ayat perintah
      - konsep ayat terbitan                           - ayat seruan
      - proses pengguguran                            - ayat terbalik atau songsang
      - proses penyusunan semula                         - ayat aktif
      - proses peluasan                              - ayat pasif
  vii.  Aspek tanda baca
                                       Pola intonasi bagi ayat yang panjang juga per lu diajar kan
                                       agar murid dapat menyampaikan maksud dengan jelas.
b. Sistem Ejaan
                                       *  Buku Tatabahasa Dew an Edisi Baharu ialah buku
  Per kara yang ditekankan ialah:                         tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan
   i. Pola keselarasan huruf vokal                       dalam pengajaran dan pembelajaran.
   ii. Ejaan kata pinjaman
  iii. Ejaan kata dasar dan kata terbitan                  *  Buku Daftar Ejaan Rum i Bahasa Malaysia Edisi Kedua
                                          ialah buku panduan ejaan yang menjadi rujukan dalam
                                          pengajaran dan pembelajaran.
c. Sebutan dan Intonasi

  Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat menyebut      d.  Kosa kata
  perkataan dan ayat dengan betul serta memahami intonasi dan
  jeda. Kemahiran yang dipupuk ialah kebolehan mengenal pasti        Kosa kata terdiri dar ipada kosa kata umum dan istilah.
  dan membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasi          Penguasaan kosa kata di per ingkat sekolah rendah perlu
  supaya murid dapat menyampaikan maksud dengan tepat.            dikukuhkan, ditingkatkan dan dikembangkan selaras dengan
                                       pertambahan ilmu dalam mata pelajaran peringkat sekolah
    i. Sebutan                              rendah.
      Sebutan diajar kan supaya murid dapat menyebut
      kata dengan betul. Sebutan bahasa Melayu yang

                                                                        11
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Mel ayu SK T ahun Tiga


e.   Peribahasa                             bertujuan untuk membentuk generasi muda yang berhemah
                                      tinggi dan berperibadi mulia. Pemahaman dan kesedaran
    Per ibahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan,        tentang nilai murni masyarakat Malaysia harus dipupuk sama
    pepatah, bidalan, perbilangan, dan kata hikmat yang perlu      ada secara langsung atau tidak langsung, selaras dengan
    diajarkan dalam pendidikan Bahasa Melayu. Pemilihan         nilai sejagat.
    peribahasa hendaklah mengutamakan falsafah, keperibadian,
    dan nilai murni masyarakat Malaysia. Peribahasa hendaklah      Nilai murni ini ialah:
    diajarkan dalam konteks. Buku-buku peribahasa Melayu boleh
    dijadikan sumber rujukan.                         Baik hati          Kejujuran
                                         Berdikari          Kerajinan
                                         Hemah tinggi        Kerjasama
PENGISIAN KURIKUL UM                               Hor mat- menghor mati    Kesederhanaan
                                         Kasih sayang        Kesyukuran
Elemen dalam pengisian kurikulum ialah ilmu, nilai murni,             Keadilan          Patriotis me
kew arganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai
                                         Kebebasan          Rasional
tambah. Semua elemen ini diserapkan dalam konteks bagi
                                         Keberanian         Semangat
kemahiran bahasa yang terdapat dalam Hasil Pembelajaran.
                                         Kebersihan fizikal dan   bermasyarakat
Penerangan ringkas bagi setiap pengisian ini adalah seperti yang
                                         mental
berikut:

a.   Ilm u
                                   c.  Kew arganegaraan
    Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin,
                                      Penyerapan unsur patriotisme dan kew arganegaraan dalam
    contohnya ilmu bidang sains dan geografi yang boleh
                                      pendidikan Bahasa Melayu mengutamakan pemupukan
    digunakan untuk memperkembang ilmu bahasa dan
                                      semangat cinta dan taat akan tanah air. Pemupukan unsur ini
    kemahiran bahasa. Ilmu juga termasuk perkara semasa yang
                                      bertujuan untuk melahirkan w arganegara yang baik dan
    boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan
                                      meningkatkan komitmen terhadap bangsa dan negara.
    pembelajaran.
                                   d.  Peraturan Sosiobudaya
b.   Nilai Murni
                                      Peraturan sosiobudaya dalam pendidikan Bahasa Melayu
                                      meliputi kesantunan bahasa, laras bahasa, dan peribahasa.
    Penyerapan nilai murni dalam pendidikan Bahasa Melayu
                                      Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan
    adalah untuk melahirkan insan yang baik serta memiliki
                                      keperibadian masyarakat Malaysia.
    akhlak mulia. Selain itu, penghayatan dan amalan nilai murni

 12
                                                        Huraian Sukatan Pelajaran
                                                       Bahasa Mel ayu SK T ahun Tiga


e.  Kem ahiran Bernilai Tam bah                     yang berkesan. Penguasaan kemahiran ini membolehkan
                                     murid meningkatkan pengetahuan dan cekap bertindak
   Kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran yang diajar kan      untuk menghadapi dunia yang sering berubah, dan
   dalam bilik darjah dan dapat diaplikasikan dalam dunia        mengamalkan pembelajaran seumur hidup.
   sebenar murid dan dalam senario dunia yang global.
   Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan ialah         iv. Kajian Masa Depan
   kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan
   komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa       Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran
   depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivis me,      untuk mendidik   murid agar lebih prihatin terhadap
   dan pembelajaran kontekstual. Penerangan ringkas tentang       sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa
   kemahiran bernilai tambah dinyatakan seperti yang berikut:      lampau, masa kini, dan masa depan. Ini ber makna murid
                                     dapat membuat ramalan, menjangka akibat, serta
   i.  Kemahiran Berfikir                       mengendalikan perubahan supaya murid mendapat
                                     manfaat yang maksimum.
     Kemahiran berfikir diajar kan kepada murid melalui soalan
     dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif  v. Kecerdasan Pelbagai
     dalam aktiviti mendengar, bertutur, membaca, dan
     menulis. Kemahiran berfikir, sama ada dari segi         Kecerdasan pelbagai merangkumi verbal-linguistik, logik-
     mengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalah, atau        matematik, muzik, kinestetik, visual-ruang, interpersonal,
     membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan        intrapersonal, dan naturalis. Oleh itu, guru perlu
     harian dan kerjaya murid pada masa depan.            mengembangkan potensi kecerdasan murid dengan
                                     menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan
   ii. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi           minat dan kecenderungan mereka kerana setiap individu
                                     mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza.
     Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu
     diajarkan kepada  murid supaya mereka dapat        vi. Pembelajaran Konstruktivis me
     menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti
     menghantar dan menerima e- mel, menggunakan aplikasi      Pembelajaran konstruktivis me dalam pendidikan dapat
     perisian dalam menyempurnakan tugasan harian, dan        melahir kan murid yang boleh membina pemahaman dan
     mengakses maklumat melalui internet.              pengetahuan   baru  mereka  sendiri berdasarkan
                                     pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Pembelajaran
   iii. Kemahiran Belajar Cara Belajar                 ini menjadikan murid lebih faham, yakin, dan seronok
                                     untuk belajar sepanjang hayat.
     Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada
     murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran

                                                                   13
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Mel ayu SK T ahun Tiga
   vii. Pembelajaran Kontekstual

      Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran
      yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian
      murid, masyarakat, dan alam pekerjaan. Pembelajaran ini
      disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai, secara
      konkrit, serta melibatkan latih amal dan berfikir.
      Pembelajaran    berlaku apabila murid berupaya
      menghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermakna
      dan menghayati kerelevanan pembelajaran    dengan
      kehidupan mereka.
 14
                                                        Huraian Sukatan Pelajaran
                                                        Bahasa Melay u SK Tahun 3


Kem ahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami, dan menghayati perkara yang didengar
dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas.

Kem ahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat,
pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diber ikan pada
pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul.

    Hasil Pembelajaran           Huraian Hasil Pembelajaran           Cadangan Aktiviti / Nota

 1.0  Berbual dengan keluarga,
    rakan sebaya dan pihak
    lain dalam situasi form al
    dan tidak form al

    1.1  Berbual tentang     Aras 1
       sesuatu perkara
       berkaitan kehidupan   i.  Berbual tentang sesuatu perkara yang   Bercerita tentang pengalaman bermain di taman
       seharian dengan        dialami dan didengar dengan       permainan.
       menggunakan kata,       menggunakan bahasa yang sesuai.
       ungkapan, ayat,
       sebutan, intonasi dan
       nada yang sesuai.

                   Aras 2

                   i.  Menggunakan kata panggilan yang     Melakukan simulasi perbualan yang
                      sesuai mengikut situasi dalam aktiviti  menggunakan kata panggilan.
                      harian.                 Contoh: Bertransaksi di kedai runcit.
                                           - Pak cik, berapakah harga sekilo gula?
                                                                   15
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SK Tahun 3    Hasil Pembelajaran      Huraian Hasil Pembelajaran       Cadangan Aktiviti / Nota

               Aras 3

               i.  Menyatakan teguran dengan sopan  Membuat simulasi memberi teguran kepada
                  secara berterus-terang dalam   rakan.
                  perbualan.            Contoh: Situasi di bilik komputer
                                   - Kamu boleh menggunakan komputer tetapi
                                    gunakanlah dengan cermat.
                                   - Kamu tutuplah komputer dengan cara yang
                                    betul.
16
                                                  Huraian Sukatan Pelajaran
                                                 Bahasa Melay u SK Tahun 3Hasil Pembelajaran           Huraian Hasil Pembelajaran        Cadangan Aktiviti / Nota

1.2  Bertanya dan      Aras 1
   menjaw ab tentang
   sesuatu perkara      i.  Mendengar ungkapan untuk      Mendengar contoh perbualan daripada radio,
   secara bertatasusila.     memberikan maklum balas.      menonton televisyen atau video.


                ii.  Menyoal dengan menggunakan kata  Menyoal dengan menggunakan kata tanya.
                   tanya.               Contoh:
                                    - Siapa, Bila, Mana, Bagaimana, Mengapa


               iii.  Menjaw ab secara bertatasusila   Memberi respons kepada soalan dengan
                   dengan menggunakan ungkapan yang  ungkapan dan nada suara yang baik.
                   sesuai.
               Aras 2

                i.  Mengemukakan soalan tanpa     Menyoal tanpa menggunakan kata tanya.
                   menggunakan kata tanya.      Contoh: - Sudah makan?
                                        - Boleh saya tumpang
                                         bertanya?


                ii.  Memberikan respons yang sesuai   Menjaw ab soalan dengan ringkas dan tepat.
                   berdasarkan soalan yang      Contoh: - Ya, saya sudah makan.
                   dikemukakan.                - Silakan, apa salahnya.
                                                             17
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SK Tahun 3    Hasil Pembelajaran      Huraian Hasil Pembelajaran        Cadangan Aktiviti / Nota

               Aras 3

               i.  Bersoal jaw ab dengan memberikan  Berbual tentang sesuatu tajuk yang diminati.
                  penerangan sebagai maklum balas.  Contoh: Per mainan komputer yang diminati.
                                   Soalan: Mengapakah kamu meminati
                                         per mainan itu?
                                   Jaw apan: Per mainan ini menar ik dan mencabar.
18
                                                    Huraian Sukatan Pelajaran
                                                    Bahasa Melay u SK Tahun 3Hasil Pembelajaran           Huraian Hasil Pembelajaran           Cadangan Aktiviti / Nota

1.3  Memberikan dan     Aras 1
   memahami arahan
   serta pesanan tentang   i.  Mendengar dan mengecam ayat       Mendengar rakaman perbualan yang
   sesuatu perkara.        arahan serta pesanan.          mengandungi ayat arahan dan pesanan.

                                       Menyebut ayat arahan dan ayat pesanan.

                ii.  Memaklumkan arahan serta pesanan    Menyampaikan arahan serta pesanan.
                   yang diterima secara jelas, tepat dan  Contoh:
                   tersusun.                Ayat arahan: Tolong senyap.
                                       Ayat pesanan: Sila sampaikan surat ini kepada
                                              ayah kamu.

                                       Nota: Ayat arahan member i penekanan kepadan
                                       penegasan dan memer lukan perhatian segera
                                       (imperatif) manakala ayat pesanan menekankan
                                       kepada peringatan kepada seseorang.
                                                               19
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SK Tahun 3    Hasil Pembelajaran      Huraian Hasil Pembelajaran         Cadangan Aktiviti / Nota


               Aras 2

                i.  Mengenal pasti ayat arahan serta  Melakonkan dialog antara ibu dan anak yang ada
                  pesanan.              arahan dan pesanan.
                                    Contoh:
               ii.  Menyampaikan arahan serta pesanan  - Tidurlah aw al supaya tidak terlew at ke
                  dengan intonasi yang betul dan     sekolah. (ayat pesanan).
                  bersopan.              - Padamkan lampu sebelum tidur (ayat arahan)
                                     - Ibu, kejutkan saya pukul 6.00 pagi.
                                      (ayat pesanan)
               Aras 3

                i.  Melaksanakan arahan serta pesanan  Menerima dan memahami arahan kaw at atau
                  dengan cepat dan betul.       senaman dengan berkesan.


               ii.  Menjelaskan cara membuat sesuatu  Menerangkan cara membuat sesuatu mengikut
                  dengan betul mengikut arahan.    urutan.
                                    Contoh: Membuat model layang-layang.
20
                                                  Huraian Sukatan Pelajaran
                                                  Bahasa Melay u SK Tahun 3Hasil Pembelajaran          Huraian Hasil Pembelajaran         Cadangan Aktiviti / Nota

1.4  Menyatakan      Aras 1
   permintaan secara
   berterus terang dan   i.  Memilih dan menggunakan kata dan  Melafazkan ayat yang bertatasusila untuk
   meyakinkan dengan      ayat yang sesuai untuk menyatakan  memohon kebenaran atau per mintaan.
   menggunakan         sesuatu permintaan.         Contoh:
   intonasi dan unsur                        - Maafkan saya cikgu, izinkan saya keluar.
   paralinguistik yang  ii.  Memohon kebenaran untuk
   sesuai untuk         melakukan sesuatu tugasan.
   menguatkan
   permintaan.

              Aras 2

                i  Menyatakan per mintaan dengan    Melakonkan w atak seorang anak membuat
                  memberikan alasan yang w ajar.   permintaan secara bersungguh-sungguh.
                                    Contoh:
                                    Situasi: Memohon kebenaran daripada ibu bapa
                                        untuk mew akili sekolah ke peringkat
                                        daerah dalam pertandingan bercerita
                                        tahun 3.

                                    Anak:  Ibu, saya telah terpilih mew akili sekolah
                                        ke peringkat daerah, saya mohon
                                        keizinan untuk turut serta kerana inilah
                                        peluang untuk saya mengasah
                                        kebolehan saya.
                                                              21
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SK Tahun 3    Hasil Pembelajaran      Huraian Hasil Pembelajaran      Cadangan Aktiviti / Nota

               Aras 3

               i.  Memohon pertimbangan untuk   Main peranan, anak membuat per mintaan
                  memenuhi sesuatu per mintaan.  daripada ibu.
                                  Contoh:
                                  Situasi: Mengikut jiran berkelah.
                                  Anak: Ibu, sudah lama kita tidak pergi berkelah.
                                      Jiran kita hendak pergi berkelah.
                                      Saya teringin mengikut mereka.
22
                                                       Huraian Sukatan Pelajaran
                                                       Bahasa Melay u SK Tahun 3   Hasil Pembelajaran          Huraian Hasil Pembelajaran           Cadangan Aktiviti / Nota

2.0  Bercerita dan melaporkan
   sesuatu perkara yang
   didengar, ditonton, dibaca
   atau dialam i

   2.1  Bercerita dengan    Aras 1
      menggunakan kata,
      frasa, ayat serta     i  Menceritakan cerita yang didengar   Menonton cerita dan menceritakannya kepada
      sebutan dan intonasi     dengan menggunakan sebutan dan     seseorang.
      yang baik dan jelas.     intonasi yang betul.
                  Aras 2

                   i.  Mengenal pasti isi penting dar ipada  Mengenal pasti w atak-watak dalam cerita.
                     cerita yang didengar atau ditonton.
                                         Menyatakan perkara-perkara yang menarik
                                         tentang w atak utama dalam cerita tersebut.

                  ii.  Menyampaikan cerita berdasarkan isi  Murid bercerita berdasarkan isi yang diberi.
                     penting.
                                                                  23
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SK Tahun 3    Hasil Pembelajaran      Huraian Hasil Pembelajaran           Cadangan Aktiviti / Nota

               Aras 3

               i.  Bercerita dengan menggunakan      Mengadakan pertandingan bercerita dan menilai
                  sebutan, intonasi yang betul dan gaya  pertandingan berdasarkan perkara berikut:
                  penyampaian yang sesuai.
                                          Nama  Bahasa  Gaya  Intonasi  Sebutan


                                        1


                                        2


                                        3


                                        4


                                      Nota: Setiap kumpulan member ikan penilaian.
24
                                                 Huraian Sukatan Pelajaran
                                                 Bahasa Melay u SK Tahun 3Hasil Pembelajaran         Huraian Hasil Pembelajaran         Cadangan Aktiviti / Nota

2.2  Melaporkan sesuatu  Aras 1
   perkara dengan
   menggunakan bahasa  i.  Mengumumkan sesuatu perkara      Membuat simulasi tentang sesuatu pengumuman
   yang sesuai dan      kepada orang lain dengan       seperti Pengumuman Acara Sukan.
   tepat.           menggunakan kata, frasa dan ayat   Contoh:
                 yang tepat.              Perhatian,
                                    Kepada semua pelajar yang terlibat dalam acara
                                    lari 100m dan 200m, sila berkumpul di garisan
                                    permulaan sekarang.


              Aras 2
                                    Menjelaskan cara membuat projek kitar semula.
              i.  Memberikan penerangan tentang     Contoh:
                 sesuatu perkara yang diperoleh     - Rendamkan botol minuman (berkarbonat)
                 dengan menggunakan ayat yang jelas.   dalam air panas.
                                    - Hiaskan pokok dalam bekas hitam.
                                    - Potong separuh botol tersebut, telangkupkan
                                     dan tutup atas bekas hitam.


              Aras 3

              i.  Memaklumkan sebab dan akibat     Menyatakan sebab-sebab kejayaan dan
                 berdasarkan sesuatu perkara dengan  kekalahan sesuatu pasukan yang bertanding
                 menggunakan perkataan dan frasa    dalam pertandingan bola sepak yang ditonton.
                 yang jelas dan tepat.
                                                            25
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SK Tahun 3    Hasil Pembelajaran          Huraian Hasil Pembelajaran        Cadangan Aktiviti / Nota

 3.0  Menyam paikan m aklum at
    kepada pihak lain dengan
    pengucapan yang mudah,
    betul, menarik dan
    berkesan

    3.1  Menyampaikan      Aras 1
       maklumat tentang
       sesuatu perkara atau   i.  Mengenal pasti dan menyusun isi  Menjelaskan tentang proses pembuatan satu
       tajuk dengan         penting berdasarkan bahan.    produk berdasarkan gambar bersiri dengan
       menggunakan kata,                        menggunakan istilah, frasa dan ayat yang sesuai.
       istilah, frasa, ayat  ii.  Mengemukakan maklumat dengan   Contoh: Pembuatan tayar
       yang tepat dan laras     menggunakan frasa dan ayat yang
       bahasa yang sesuai.      sesuai.                 Gambar 1       Gambar 2
                                         Mengumpul susu     Hantar ke kilang
                                           getah                                          Gambar 3        Gambar 4
                                         Proses membuat      Tayar pada
                                           tayar        kenderaan
26
                                               Huraian Sukatan Pelajaran
                                               Bahasa Melay u SK Tahun 3Hasil Pembelajaran      Huraian Hasil Pembelajaran          Cadangan Aktiviti / Nota

           Aras 2

            i.  Mengenal pasti dan menyusun isi    Membuat sumbang saran untuk mendapatkan isi
              penting berdasarkan tajuk yang     penting sesuatu tajuk dan menyusun mengikut
              dibincangkan.             urutan.

                                  Contoh tajuk: Membeli-belah di pasar raya.
                                  - jualan murah
                                  - diskaun
                                  - kaunter

           ii.  Menyampaikan maklumat yang       Menerangkan pengalaman membeli-belah di
              diperoleh secara jelas dan tersusun.  pasar raya kepada rakan.
                                                          27
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SK Tahun 3    Hasil Pembelajaran      Huraian Hasil Pembelajaran           Cadangan Aktiviti / Nota

               Aras 3

                i.  Mengumpul isi penting tentang     Membaca teks dan menggarisi isi-isi penting.
                  sesuatu perkara yang didengar,
                  dibaca atau ditonton.         Melengkapkan jadual yang disediakan
                                     berdasarkan teks.

                                     Contoh: Teks tentang Hari Kebangsaan

                                       Tarikh

                                       Tokoh

                                       Acara

               ii.  Membentangkan maklumat yang      Menerangkan semula maklumat yang terdapat
                  diperoleh secara ringkas dan tepat.  dalam jadual yang telah dilengkapkan.
28
                                              Huraian Sukatan Pelajaran
                                             Bahasa Melay u SK Tahun 3Hasil Pembelajaran        Huraian Hasil Pembelajaran        Cadangan Aktiviti / Nota

3.2  Menghuraikan   Aras 1
   maklumat dengan
   alasan yang    i.  Memberitahu maklumat tentang    Mendapatkan label-label yang tertera pada
   meyakinkan.       sesuatu perkara dan mengemukakan  sesuatu produk dan memaklumkan kandungan
               contoh yang sesuai.        label tersebut.
                                 Contoh: Botol ubat, makanan dalam tin dan
                                      lain-lain.

            Aras 2

             i.  Menyatakan idea tentang sesuatu  Membuat sumbangsaran tentang sesuatu tajuk.
               topik dengan memberikan sebab.   Contoh: Zat makanan

                                            Kebaikan    Contoh
                                 Protein
                                 Karbohidrat
                                 Vitamin
                                 Bahan pelaw as
                                 Kalsium


            Aras 3

             i.  Mengemukakan pendapat yang jelas  Membuat perbandingan antara dua situasi.
               tentang sesuatu topik dengan    Contoh: Gambar murid menaiki bas
               menyatakan sebab.
                                  Gambar A        Gambar B
                                  Murid berbaris   Murid berebut-rebut
                                  menaiki bas.      menaiki bas.
                                                         29
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SK Tahun 3    Hasil Pembelajaran          Huraian Hasil Pembelajaran           Cadangan Aktiviti / Nota

    3.3  Menyampaikan     Aras 1
       maklumat kepada
       pihak lain dalam    i.  Menyatakan pendapat yang w ajar     Menonton sedutan animasi yang menarik dan
       aktiviti terancang.     tentang sesuatu topik dengan intonasi  menyatakan pengajaran yang diperoleh dalam
                     dan gaya yang betul.          sesi pembentangan.                  Aras 2

                   i.  Mengemukakan pandangan tentang     Berbincang dan memberikan idea dalam
                     sesuatu isu dengan menggunakan     kumpulan kecil tentang tajuk yang diberikan.
                     diksi yang tepat dan maklumat yang
                     betul.                 Contoh: Menabung w ang saku.                  Aras 3

                   i.  Menjelaskan pandangan tentang      Memberikan pandangan dalam kumpulan tentang
                     sesuatu isu dengan gaya yang betul   sesuatu isu secara tersusun.
                     dan maklumat yang tersusun.
                                         Contoh: Cara-cara Menjaga Kebersihan
30
                                                   Huraian Sukatan Pelajaran
                                                  Bahasa Melay u SK Tahun 3   Hasil Pembelajaran          Huraian Hasil Pembelajaran        Cadangan Aktiviti / Nota

4.0  Berbincang tentang tajuk-
   tajuk yang relevan secara
   bertatasusila

   4.1  Mengemukakan idea,  Aras 1
      pandangan dan
      pendapat tentang    i.  Mendengar pandangan dan      Mendengar petikan akhbar yang dibaca oleh guru
      sesuatu perkara       memberikan respons secara sopan.  dan memberikan respons secara sopan.
      secara terperinci,
      tepat dan tersusun.
                 Aras 2

                  i.  Melahir kan pandangan tentang   Memberikan pandangan yang jelas tentang cara
                    sesuatu topik dengan jelas dan   menjaga kebersihan dan keceriaan sekolah.
                    teratur.


                 Aras 3

                  i.  Menghuraikan pandangan yang    Mengadakan projek Sudut Bacaan dalam kelas
                    dikemukakan dengan memberikan   dengan menyatakan kepentingan projek ini
                    alasan yang munasabah.       dengan member ikan alasan yang jelas dan
                                      munasabah.
                                                              31
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SK Tahun 3    Hasil Pembelajaran         Huraian Hasil Pembelajaran         Cadangan Aktiviti / Nota

    4.2  Mengemukakan    Aras 1
       komen yang sesuai
       berdasarkan     i.  Memerihalkan sesuatu perkara     Meneliti gambar rangsangan dan menceritakan
       pemerhatian,       berdasarkan pemerhatian.       tentang gambar tersebut.
       pengalaman dan
       maklumat yang                         Contoh: Suasana seekor ibu kucing membelai
       disampaikan oleh                            dan bermain- main dengan anaknya.
       pihak lain.

                 Aras 2

                  i.  Memberikan komen berkaitan sesuatu  Membuat lakaran kenderaan yang dapat
                    isu berdasarkan keperluan masa    mengurangkan kemalangan pada masa depan
                    depan.                dan memberikan penerangan tentang lakaran
                                       yang dibuat.                 Aras 3

                  i.  Mengemukakan pandangan yang     Menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu
                    membina tentang sesuatu perkara   situasi dalam cerita yang diberikan.
                    yang dilihat, dibaca atau didengar  Contoh: Cerita murid yang gagal dalam
                                            peperiksaan kerana terlalu banyak
                                            ber main per mainan komputer.
32
                                                       Huraian Sukatan Pelajaran
                                                      Bahasa Melay u SK Tahun 3


Kem ahiran mem baca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda dan kelancaran yang betul. Penekanan
perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai
teknik bacaan. Di samping itu, murid berupaya menghayati teks yang dibaca.

    Hasil Pembelajaran          Huraian Hasil Pembelajaran          Cadangan Aktiviti / Nota

 5.0  Mem baca kuat dengan
    kelancaran sebutan,
    intonasi dan gaya
    pembacaan yang sesuai

    5.1  Membaca kuat      Aras 1
       perkataan dan ayat
       dengan sebutan dan    i.  Membaca ayat dalam teks yang     Mendengar contoh bacaan yang betul
       intonasi yang betul      mengandungi ayat tunggal dan ayat   berdasarkan satu teks.
       dan memahami         majmuk dengan sebutan yang betul.
       perkara yang dibaca.                        Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk
                                         daripada teks yang dipilih dengan sebutan dan
                                         intonasi yang betul secara kumpulan.

                   ii.  Memahami perkataan, frasa dan ayat.  Memberi makna perkataan, frasa dan ayat
                                         mengikut konteks.

                                         Menyatakan maklumat daripada bahan yang
                                         dibaca.
                  Aras 2

                   i.  Membaca pelbagai jenis ayat dengan  Membaca pelbagai jenis ayat.
                      memberikan penekanan pada intonasi  Contoh:
                      berdasarkan tanda baca.        Ayat Penyata
                                         - Kelas 3 Bakti telah dipilih sebagai Kelas
                                          Terbersih minggu lepas.
                                         Ayat Tanya
                                         - Apakah nama bendera Malaysia?                                                                  33
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SK Tahun 3    Hasil Pembelajaran      Huraian Hasil Pembelajaran        Cadangan Aktiviti / Nota

               Aras 3

               i.  Membaca teks dengan sebutan dan  Pertandingan membaca dengan sebutan dan
                  intonasi yang betul.       intonasi yang betul secara kumpulan atau
                                   individu.

                                   Cadangan teks:
                                   - Teks berita, cereka, dialog
34
                                                 Huraian Sukatan Pelajaran
                                                 Bahasa Melay u SK Tahun 3Hasil Pembelajaran          Huraian Hasil Pembelajaran         Cadangan Aktiviti / Nota

5.2  Membaca kuat teks   Aras 1
   prosa dan puisi
   dengan sebutan dan   i.  Membaca lancar bahan bukan sastera  Membaca kuat teks bukan sastera dengan
   intonasi yang betul     dengan sebutan yang betul.      lancar.
   dan lancar, serta                         Contoh:
   memahami perkara                         Teks peristiw a: Sukan Sekolah
   yang dibaca.
              Aras 2

               i.  Membaca lancar teks bahan sastera  Membaca teks sastera dengan sebutan, intonasi
                  dengan sebutan, intonasi dan gaya  dan gaya penyampaian yang betul.
                  penyampaian yang betul.       Contoh:
                                     - Pantun empat atau dua kerat
                                     - Teka-teki
                                     - Nasihat

               ii.  Memberikan penjelasan tentang    Menerangkan huraian isi daripada bahan yang
                  perkara yang dibaca.         dibaca.              Aras 3

              i.   Membaca lancar teks pelbagai laras  Membaca lancar teks berdasarkan laras bahasa
                  bahasa dengan sebutan dan intonasi  yang ditetapkan.
                  yang betul.             Contoh: laras sains
                                          laras iklan
                                          laras pantun
                                          laras syair
                                                            35
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SK Tahun 3    Hasil Pembelajaran          Huraian Hasil Pembelajaran       Cadangan Aktiviti / Nota

 6.0  Mem baca dan mem aham i
    m aklum at yang terdapat
    dalam pelbagai teks

    6.1  Membaca dan      Aras 1
       merujuk pelbagai
       sumber untuk      i.  Mencari makna per kataan dan   Merujuk kamus dengan cara yang betul untuk
       mendapatkan         meneliti ejaan.         mencari makna perkataan.
       maklumat bagi tajuk
       yang sedang dikaji                      Contoh: Mencari makna per kataan sukar dan
       termasuk maklumat                          polisim.
       daripada internet.
                                      Merujuk Buku Daftar Ejaan untuk meneliti ejaan.


                  Aras 2

                   i.  Merujuk kamus peribahasa untuk  Melihat kamus peribahasa untuk mendapatkan
                     mendapatkan makna yang betul.  makna yang tepat.

                                      Membina ayat menggunakan peribahasa yang
                                      diberikan.
36
                                              Huraian Sukatan Pelajaran
                                             Bahasa Melay u SK Tahun 3Hasil Pembelajaran      Huraian Hasil Pembelajaran         Cadangan Aktiviti / Nota

           Aras 3

           i.  Mendapatkan maklumat daripada    Mencari maklumat daripada pelbagai media
              internet dan sumber lain berkaitan  seperti media elektronik dan media cetak.
              topik.
                                Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

                                Nota:
                                Sumber rujukan:
                                 - media elektronik
                                 - media cetak
                                 - merujuk pihak lain (ketua kampung, guru dan
                                  sebagainya)
                                                         37
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SK Tahun 3    Hasil Pembelajaran       Huraian Hasil Pembelajaran       Cadangan Aktiviti / Nota

    6.2  Membaca dan   Aras 1
       mengenal pasti
       pelbagai genre  i.  Mengenal pasti format karangan  Membaca dan mengenal contoh karangan naratif.
       penulisan.       naratif dan imaginatif.
                                   Membaca dan mengenal contoh karangan
                                   imaginatif.

                                   Contoh karangan naratif: Kisah Lebai Malang

                                   Contoh karangan imaginatif: Saya Seorang
                                   Pegaw ai Polis

                Aras 2

                i.  Membuat perbandingan karangan  Membaca dan membezakan karangan naratif dan
                   naratif dan imaginatif.     karangan imaginatif.

                                   Nota:
                                   Karangan naratif menceritakan tentang per istiw a
                                   atau pengalaman dan karangan imaginatif
                                   menceritakan sesuatu khayalan.
38
                                            Huraian Sukatan Pelajaran
                                           Bahasa Melay u SK Tahun 3Hasil Pembelajaran      Huraian Hasil Pembelajaran       Cadangan Aktiviti / Nota

           Aras 3

           i.  Mengecam dan mengenal pasti   Membaca karangan naratif, imaginatif, fakta dan
              pelbagai jenis karangan.    puisi.

                              Mengklasifikasi karangan naratif dan imaginatif
                              yang dibaca.
                                                       39
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SK Tahun 3    Hasil Pembelajaran         Huraian Hasil Pembelajaran      Cadangan Aktiviti / Nota

    6.3  Membaca dan     Aras 1
       mengenal pasti isi
       utama dan isi     i.  Mendapatkan keterangan maksud  Membaca teks secara luncuran untuk
       sampingan daripada     keseluruhan teks.        mendapatkan gambaran keseluruhan.
       teks.
                                     Menyatakan isi teks secara umum.

                                     Melengkapkan peta minda yang diberi.                  Aras 2

                  i.  Mengecam isi penting daripada  Membaca teks secara imbasan.
                     pelbagai bahan bacaan.     - Berdasarkan maklumat yang diberi, pelajar
                                      menggaris baw ah maklumat penting dalam
                                      bahan bacaan.

                                     Contoh bahan bacaan:
                                     - majalah
                                     - surat khabar
                                     - iklan pertandingan
40
                                             Huraian Sukatan Pelajaran
                                             Bahasa Melay u SK Tahun 3Hasil Pembelajaran      Huraian Hasil Pembelajaran        Cadangan Aktiviti / Nota

           Aras 3

           i.  Menyatakan isi utama dan isi    Menentukan isi penting berdasarkan teknik
              sampingan yang diperoleh daripada  membaca secara imbasan dengan menyediakan
              bahan bacaan.            pelbagai soalan, seperti:
                                - bagaimana
                                - apa
                                - bila

                                Mencatat isi utama dan isi sampingan daripada
                                bahan bacaan berdasarkan jaw apan daripada
                                soalan.
                                                        41
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SK Tahun 3    Hasil Pembelajaran           Huraian Hasil Pembelajaran          Cadangan Aktiviti / Nota

    6.4  Membaca pantas     Aras 1
       secara luncuran untuk
       mendapatkan       i.  Menyatakan idea tentang sesuatu teks  Membaca tajuk untuk mendapatkan idea dar ipada
       maklumat yang         yang dibaca.              teks.
       menyeluruh.
                                          Membaca dan menyatakan gambaran umum
                                          tentang teks yang dibaca.

                                          Nota: Membaca secara luncuran memerlukan
                                          peruntukan masa yang singkat.
                   Aras 2

                    i.  Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu  Membaca ayat pertama dalam setiap perenggan
                      teks yang dibaca.           dan menerangkan isi teks secara umum.
42
                                               Huraian Sukatan Pelajaran
                                              Bahasa Melay u SK Tahun 3Hasil Pembelajaran      Huraian Hasil Pembelajaran         Cadangan Aktiviti / Nota

           Aras 3

           i.  Menghuraikan idea daripada pelbagai  Membaca cepat untuk mendapatkan maklumat
              sumber.                daripada teks menggunakan teknik SQ3R dan
                                 1H4W.
                                 Contoh:
                                 - berita
                                 - laporan
                                 - rencana

                                 Nota: Teknik SQ3R
                                 S = Survey
                                 Q = Question
                                 3R= Read, Recite, Review

                                 Nota: Teknik penyoalan 1H4W
                                 How – bagaimana
                                 What – apa
                                 When – bila
                                 Who – siapa
                                 Why – mengapa
                                                          43
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SK Tahun 3    Hasil Pembelajaran          Huraian Hasil Pembelajaran          Cadangan Aktiviti / Nota

    6.5  Membaca pantas     Aras 1
       secara imbasan untuk
       mendapatkan       i.  Menyatakan fakta yang dikehendaki   Membaca pantas sesuatu teks untuk mencari
       maklumat khusus.       daripada teks.             fakta berdasarkan soalan yang diberikan.

                                         Contoh:
                                         Tajuk: Jiran Baru Saya
                                          - siapa nama
                                          - dari mana

                                         Nota: Peruntukan masa yang pendek adalah
                                         penting untuk memastikan bacaan pantas secara
                                         imbasan berkesan.                   Aras 2

                   i.  Mengimbas maklumat yang sesuai     Menjalankan aktiviti bacaan intensif untuk mencari
                      daripada teks untuk menyokong fakta.  fakta yang sesuai daripada teks.
                                          - Guru menyediakan soalan.
                                          - Mur id membaca dan memahami
                                           kehendak soalan.
                                          - Mur id mencari maklumat berdasarkan
                                           soalan secara bacaan pantas.
44
                                            Huraian Sukatan Pelajaran
                                           Bahasa Melay u SK Tahun 3Hasil Pembelajaran      Huraian Hasil Pembelajaran       Cadangan Aktiviti / Nota

           Aras 3

           i.  Mengumpul maklumat yang sesuai  Membaca pantas untuk mendapatkan maklumat
              daripada pelbagai sumber untuk  daripada pelbagai sumber.
              mengukuhkan fakta.
                              Contoh: Demam Denggi
                               - Punca: nyamuk, air bertakung, semak
                               - sikap masyarakat


                              Contoh sumber:
                              Kamus bergambar, ensiklopedia,
                              rencana, internet
                               - mur id mencari maklumat tambahan untuk
                                mengukuhkan fakta.
                                                       45
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SK Tahun 3    Hasil Pembelajaran           Huraian Hasil Pembelajaran      Cadangan Aktiviti / Nota

 7.0  Mem baca, menaakul dan
    menghayati kandungan
    teks yang dibaca

    7.1  Membaca dan       Aras 1
       menerangkan maksud
       kandungan teks yang    i.  Memberi makna perkataan dan   Membaca dan menyatakan makna perkataan
       tersurat dan tersirat.     maksud frasa dalam ayat.    mengikut konteks.

                                       Contoh:
                                       Cer ia - bersih (kaw asan)
                                          - riang (perw atakan)
                                          - menarik (pakaian)
                    Aras 2

                    i.  Menyatakan maksud ayat dalam  Membaca dan menyatakan maksud ayat dalam
                       perenggan.           perenggan.
                                       Contoh:
                                       Tajuk: Buat Baik Dibalas Baik
                                       Maksud ayat: Setiap perbuatan yang baik akan
                                       mendapat ganjaran yang baik.
46
                                             Huraian Sukatan Pelajaran
                                            Bahasa Melay u SK Tahun 3Hasil Pembelajaran      Huraian Hasil Pembelajaran        Cadangan Aktiviti / Nota

           Aras 3

            i.  Menghuraikan maksud keseluruhan  Menjelaskan maksud kandungan teks secara
              teks yang dibaca.         keseluruhan.

           ii.  Menjelaskan pengajaran yang    Mengenal pasti dan menyebut kata, frasa atau
              terdapat dalam teks.       ayat dalam teks yang dibaca agar dapat
                               menjelaskan dengan tepat tentang kandungan
                               teks tersebut.

                               Menyatakan nilai dalam teks dengan
                               menggunakan perkataan sendiri.
                                                        47
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SK Tahun 3    Hasil Pembelajaran          Huraian Hasil Pembelajaran             Cadangan Aktiviti / Nota

    7.2  Membaca dan      Aras 1
       mengenal pasti
       perkataan, pelbagai   i.  Mengecam perkataan, istilah dan ayat   Mengamati perkataan, istilah, dan ayat yang
       jenis ayat dan gaya     dalam karya prosa dan puisi yang     terdapat dalam teks prosa dan puisi.
       bahasa yang terdapat     dibaca.
       dalam teks sastera                          Contoh:
       dan bukan sastera.                           - pantun
                                           - naratif


                   Aras 2

                   i.  Menyatakan jenis ayat dalam teks     Menyenaraikan jenis ayat dalam teks prosa dan
                      prosa dan puisi yang dibaca.       puisi yang dibaca.

                                         Ay at Tany a    Apakah nama ibu negeri Kedah?
                                                   Apakah maksud f rasa “Budi y ang
                                                   baik dikenang juga”.
                                                   Nama ibu negeri Kedah ialah Alor
                                         Ay at Penyata
                                                   Star.
                                                   Jasa yang baik akan diingat
                                                   selamany a.
48
                                              Huraian Sukatan Pelajaran
                                             Bahasa Melay u SK Tahun 3Hasil Pembelajaran      Huraian Hasil Pembelajaran         Cadangan Aktiviti / Nota

           Aras 3

           i.  Mengenal pasti ayat dan gaya bahasa  Membaca teks prosa dan puisi.
              teks prosa dan puisi yang dibaca.
                                 Membandingkan dan menyatakan gaya bahasa
                                 dalam teks prosa dan puisi yang dibaca.

                                 Contoh:
                                 - pantun
                                 - sajak
                                 - syair
                                 - rencana
                                 - cerita pendek
                                                         49
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SK Tahun 3


Kem ahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis
penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca
dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan
penulisan bahan ilmu dan imaginatif.

    Hasil Pembelajaran          Huraian Hasil Pembelajaran          Cadangan Aktiviti / Nota

 8.0  Menggunakan pelbagai
    jenis ayat dan wacana
    dalam penulisan

    8.1  Membina dan menulis  Aras 1
       perkataan, ayat
       tunggal dan ayat    i.  Membina ayat tunggal daripada      Membina ayat menggunakan kata terbitan, kata
       majmuk.           perkataan yang diberi dengan tulisan  ganda dan istilah.
                     yang cantik.                  Aras 2

                   i.  Melengkapkan ayat msjmuk dengan     Mengisi tempat kosong dengan kata hubung
                     kata hubung yang sesuai.        yang betul.


                                         Membezakan ayat tunggal dan ayat majmuk.
50
                                           Huraian Sukatan Pelajaran
                                           Bahasa Melay u SK Tahun 3Hasil Pembelajaran      Huraian Hasil Pembelajaran      Cadangan Aktiviti / Nota

           Aras 3

           i.  Membina ayat tunggal dan ayat  Melafazkan ayat tunggal dan ayat majmuk yang
              majmuk yang lengkap.      diberikan.

                              Membina ayat tunggal dan ayat majmuk
                              berdasarkan bahan rangsangan yang diberikan.

                              Contoh:
                              Ayat tunggal:
                              Rizal sedang ber main bola.
                              Peter Lim sedang bermain bola.
                              Ganesan sedang ber main bola.

                              Ayat majmuk:
                              Rizal, Peter Lim dan Ganesan sedang ber main
                              bola.
                                                      51
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SK Tahun 3    Hasil Pembelajaran           Huraian Hasil Pembelajaran            Cadangan Aktiviti / Nota

    8.2  Membina dan menulis   Aras 1
       ayat tunggal dan ayat
       majmuk dalam       i.  Membina ayat tunggal berdasarkan   Menulis ayat tunggal berdasarkan bahan.
       sesuatu penulisan       pelbagai bahan rangsangan yang
       teks tentang sesuatu      diberi.
       tajuk.                               Menulis ayat dengan menggunakan kata hubung
                                         yang diberi.

                    ii.  Membina ayat majmuk berdasarkan   Menulis ayat majmuk berdasarkan tajuk yang
                       tajuk yang diberikan.        diberikan.                   Aras 2

                    i.  Membina ayat tunggal dan ayat    Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
                       majmuk berdasarkan tajuk untuk    berdasarkan tajuk.
                       membentuk perenggan.
                                          tujuan              masa lapang

                                                 Memelihara i kan

                                        jenis makanan            jenis ikan
                                                   akuarium

                                         Contoh ayat tunggal:
                                          - Saya suka memelihara ikan lohan.

                                         Contoh ayat majmuk:
                                          - Saya suka memelihara ikan lohan kerana
                                           w arnanya menarik.
52
                                              Huraian Sukatan Pelajaran
                                              Bahasa Melay u SK Tahun 3Hasil Pembelajaran      Huraian Hasil Pembelajaran         Cadangan Aktiviti / Nota

           ii.  Menggunakan penanda w acana yang  Menghubungkan idea menggunakan penanda
              sesuai bagi menjelaskan pertautan  wacana.
              idea.
                                Contoh penanda w acana:
                                Oleh itu …
                                Walau bagaimanapun …
                                Demi …
           Aras 3

            i.  Membina pelbagai jenis ayat dalam  Berbincang untuk mencari isi berdasarkan tajuk
              sesuatu penulisan teks.       yang ditetapkan.

                                Menyusun isi mengikut urutan.

                                Mengarang teks yang lengkap dengan pelbagai
                                jenis ayat.
                                                         53
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SK Tahun 3    Hasil Pembelajaran           Huraian Hasil Pembelajaran         Cadangan Aktiviti / Nota

    8.3  Menulis perkataan    Aras 1
       dan ayat dengan
       tulisan berangkai yang  i.  Menulis perkataan dengan       Membuat latihan corak atas asas huruf berangkai,
       kemas.             menggunakan tulisan berangkai    lurus, ‘ascenders’, ‘desenders’, huruf melengkung
                       dengan kemas dan cantik.       serta huruf berpalang.                    Aras 2

                    i.  Menulis ayat dengan menggunakan   Menyalin perkataan mudah menggunakan tulisan
                       tulisan berangkai dengan kemas dan  berangkai.
                       cantik.
                                         Mengedarkan contoh petikan tulisan berangkai.

                                         Menyalin ayat dengan menggunakan tulisan
                                         berangkai.

                                         Latih tubi tulisan berangkai dengan kemas dan
                                         cantik.
54
                                            Huraian Sukatan Pelajaran
                                           Bahasa Melay u SK Tahun 3Hasil Pembelajaran      Huraian Hasil Pembelajaran       Cadangan Aktiviti / Nota

           Aras 3

           i.  Menulis teks dengan menggunakan  Menulis teks prosa dan puisi menggunakan
              tulisan berangkai.        tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

                               Pertandingan menulis tulisan berangkai dengan
                               memberi penekanan kepada cara penulisan yang
                               betul dari aspek:
                               - garis penyambung antara huruf
                               - bentuk garis penyambung
                               - dan hruf yang disendeng
                                                       55
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SK Tahun 3    Hasil Pembelajaran          Huraian Hasil Pembelajaran        Cadangan Aktiviti / Nota

 9.0  Mencatat dan menyusun
    m aklum at

    9.1  Mengambil imlak teks  Aras 1
       yang diperdengarkan.
                   i.  Mengeja dan menulis perkataan dan  Menyalin perkataan dan ayat yang
                      ayat yang diperdengarkan.      diperdengarkan.                   Aras 2

                   i.  Mengambil imlak frasa dan ayat   Mendengar frasa dan ayat yang dibacakan.
                      dengan ejaan dan tanda baca yang
                      betul.               Menulis frasa, ayat dan tanda baca yang
                                        diperdengarkan berdasarkan intonasi yang betul.                   Aras 3

                   i.  Mengambil imlak berdasarkan teks  Menyalin teks yang diperdengarkan.
                      yang diperdengarkan menggunakan
                      ejaan dan tanda baca yang betul.  Perdengarkan semula teks dan semak teks yang
                                        telah disalin.
56
                                                  Huraian Sukatan Pelajaran
                                                 Bahasa Melay u SK Tahun 3Hasil Pembelajaran           Huraian Hasil Pembelajaran         Cadangan Aktiviti / Nota

9.2  Mengenal pasti     Aras 1
   maklumat dan
   mencatat nota      i.  Merekod maklumat tentang sesuatu  Berbincang mengenai sesuatu tajuk yang dikenal
   daripada bahan yang      perkara.              pasti.
   didengar atau dibaca.
                                    Mencatat isi-isi penting dengan menggunakan
                                    peta minda.

                                    Contoh:
                                    Menanam     Pesanan    Menjemur
                                    pokok             pakaian
                                             Ibu
                                    bunga


                                    Mandikan adik       Basuh pinggan
                                                             57
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SK Tahun 3    Hasil Pembelajaran      Huraian Hasil Pembelajaran       Cadangan Aktiviti / Nota

               Aras 2

               i.  Mengenal pasti maklumat dan   Melakonkan perbualan tentang sesuatu situasi.
                  mencatat nota peringatan.
                                  Mencatat isi-isi penting dengan menggunakan
                                  pelbagai kaedah dalam kumpulan.

                                  Contoh:

                                   a) Linear
                                   -
                                   -     simbol       simbol
                                   -
                                   -

                                   b) Peta minda:
                                  c) Nombor:
                                     i)
                                    ii)
                                    iii)
58
                                               Huraian Sukatan Pelajaran
                                               Bahasa Melay u SK Tahun 3Hasil Pembelajaran      Huraian Hasil Pembelajaran         Cadangan Aktiviti / Nota

           Aras 3

           i.  Mencatat pelbagai jenis nota pesanan  Per mainan telefon siber
              daripada bahan yang dibaca atau
              didengar.               Nota:
                                 Pesanan disampaikan secara berbisik dengan
                                 bergilir-gilir.
                                 Orang terakhir dalam kumpulan tersebut akan
                                 mencatat nota tersebut dan diperdengarkan.

                                 Meringkaskan bahan yang telah
                                 diperdengarkan.
                                                          59
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SK Tahun 3    Hasil Pembelajaran           Huraian Hasil Pembelajaran         Cadangan Aktiviti / Nota

    9.3  Menyusun maklumat    Aras 1
       secara kohesi
       daripada nota atau    i.  Menyusun maklumat mengikut urutan.  Menyusun kad perkataan menjadi maklumat yang
       catatan hasil daripada                       lengkap.
       bahan yang didengar
       atau dibaca.                            Menulis maklumat dengan teratur.


                    Aras 2

                    i.  Menyusun maklumat mengikut      Menulis maklumat mengikut kepentingan.
                       keutamaan.
                                         Contoh: Cara menggunakan telefon aw am


                                              Berbual dengan rakan.
                                              Masukkan duit syiling.
                                              Angkat gagang dan dengar nada dial.
                                              Tekan nombor yang dikehendaki.
                                              Letak semula gagang di tempat asal.

                                         Menyusun maklumat tersebut mengikut
                                         keutamaan.
60
                                               Huraian Sukatan Pelajaran
                                              Bahasa Melay u SK Tahun 3Hasil Pembelajaran      Huraian Hasil Pembelajaran          Cadangan Aktiviti / Nota

           Aras 3

           i.  Menulis semula maklumat mengikut  Menulis semula maklumat mengikut urutan yang
              prosedur.             betul.

                               Contoh: Mengisi minyak kereta

                               i.   Matikan enjin kereta.
                               ii.  Buat pembayaran di kaunter.
                               iii.  Buka penutup tangki minyak kereta.
                               iv.  Angkat dan masukkan ‘nozel’ ke dalam tangki.
                               v.   Tunggu sehingga pam berhenti.
                               vi.  Letakkan semula ‘nozel’ di tempat asalnya.
                                                          61
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SK Tahun 3    Hasil Pembelajaran          Huraian Hasil Pembelajaran           Cadangan Aktiviti / Nota

 10.0 Menghasilkan penulisan
   kreatif dan bukan kreatif

    10.1 Menghasilkan       Aras 1
      penulisan pelbagai
      genre (prosa dan      i.  Menulis karangan menggunakan      Melengkapkan petikan dengan perkataan yang
      puisi) termasuk e- mel     perkataan yang sesuai.         sesuai berdasarkan gambar yang diberi.
      yang mudah, menarik
      dan bermakna.

                   Aras 2

                    i.  Mengenal pasti kata, rangkai kata dan  Menulis karangan berpandu.
                      ayat dalam penulisan.
                                          Contoh:
                   ii.  Melengkapkan karangan dengan       - Menggunakan formula (5W+1H) untuk
                      memilih kata dan rangkai kata yang     mengenal pasti isi.
                      sesuai bagi menghasilkan penulisan    - Isi berpandu.
                      pelbagai genre.             - Peta minda atau sumbang saran.                   Aras 3

                    i.  Menulis pelbagai genre menggunakan   Menulis pelbagai genre yang sesuai.
                      laras bahasa yang sesuai.        Contoh:
                                           - Autobiografi
                                           - Biografi
                                           - Sajak atau pantun
                                           - Cerita
62
                                                 Huraian Sukatan Pelajaran
                                                Bahasa Melay u SK Tahun 3Hasil Pembelajaran        Huraian Hasil Pembelajaran          Cadangan Aktiviti / Nota

10.2 Mengedit dan    Aras 1
   memurnikan hasil
   penulisan.     i.  Mengenal pasti dan membetulkan    Mengesan kesilapan ejaan perkataan, tanda
               kesilapan ejaan perkataan dan tanda  baca, dan membuat pembetulan pada ayat yang
               baca dalam ayat.           disediakan secara berpasangan.

                                  Menyalin ayat yang telah diedit.            Aras 2

             i.  Menilai dan membetulkan kesilapan   Menyemak dan membetulkan kesilapan struktur
               ayat yang terdapat dalam teks.    ayat berdasarkan petikan yang diberi.
            Aras 3

             i.  Mengedit dan memurnikan pertautan   Mengenal pasti isi penting dan isi sampingan
               idea hasil penulisan.         dalam satu perenggan, dan antara perenggan.

                                  Menyatakan penanda w acana yang sesuai
                                  supaya aliran penulisan berkaitan.

                                  Menyemak dan membetulkan kesilapan.

                                  Menyalin hasil penulisan yang betul.
                                                            63
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SK Tahun 3    Hasil Pembelajaran          Huraian Hasil Pembelajaran         Cadangan Aktiviti / Nota

    10.3 Membuat ringkasan    Aras 1
      daripada bahan yang
      didengar atau dibaca.  i.  Mengenal pasti isi yang terdapat   Mendengar atau membaca teks yang diber ikan.
                     dalam bahan yang dibaca atau
                     didengar.              Berbincang untuk mengenal pasti isi yang
                                        terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar.

                                        Menyenaraikan isi yang terdapat dalam bahan
                                        yang dibaca atau didengar.                  Aras 2

                   i.  Mencatat idea yang terdapat dalam  Guru menunjukkan beberapa contoh teknik
                     petikan yang didengar atau dibaca.  mencatat isi menggunakan grafik.
                                        Contoh grafik: Rajah pohon, tulang ikan dan linear

                                        Membuat analisis untuk menentukan idea.

                                        Mencatat isi menggunakan borang lembaran
                                        pengurusan grafik.
64
                                              Huraian Sukatan Pelajaran
                                             Bahasa Melay u SK Tahun 3Hasil Pembelajaran      Huraian Hasil Pembelajaran         Cadangan Aktiviti / Nota

           Aras 3

           i.  Menulis ringkasan berdasarkan teks  Mendengar dengan teliti bahan yang dibacakan.
              yang didengar atau dibaca.
                                Mencatat maklumat yang terkandung dalam teks
                                yang dibacakan.

                                Menyusun maklumat dan membuat ringkasan
                                supaya menjadi perenggan yang lengkap.
                                                         65
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SK Tahun 3    Hasil Pembelajaran         Huraian Hasil Pembelajaran           Cadangan Aktiviti / Nota

 11.0 Mem buat ulasan tentang
   bahan yang didengar,
   ditonton atau dibaca

    11.1 Menyatakan       Aras 1
      pandangan tentang
      perkara yang menarik  i.  Meneliti perkara yang menarik dalam   Menonton petikan drama dan menyenaraikan
      dalam sesebuah        bahan yang ditonton atau dibaca.    perkara yang menarik dalam drama tersebut.
      karya.


                  Aras 2

                  i.  Menyatakan pendapat tentang perkara   Memberi pandangan tentang perkara yang
                     yang menar ik.             menarik tentang bahan yang didengar, ditonton
                                         atau dibaca.


                  Aras 3

                  i.  Mengulas perkara yang menarik      Membuat ulasan tentang per kara yang menarik
                     tentang bahan yang didengar, ditonton  daripada teks yang dibaca.
                     atau dibaca.
                                         Contoh:

                                           Per istiw a   Watak    Gambar
                                          1.
                                          2.
                                          3.
66

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:21
posted:7/21/2012
language:
pages:71