Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Pengurusan Makmal

VIEWS: 128 PAGES: 74

									ISI KANDUNGAN                 MUKA SURAT

i. SEKAPUR SIREH                   -i
ii. SEULAS PINANG GURU PENYELARAS BESTARI       - ii
1. PENDAHULUAN                    -1
2. LATAR BELAKANG                   -2
3. SEJARAH PENUBUHAN MAKMAL KOMPUTER SKBP       -3
4. VISI                        -4
5. MISI                        -5
6. MOTTO                       -6
7. OBJEKTIF                      -7
8. MATLAMAT                      -8
9. PIAGAM PELANGAN                  -9
10.PERKHIDMATAN MAKMAL KOMPUTER            - 10
11.STRUKTUR PENTADBIRAN SEKOLAH            - 11
12.CARTA ORGANISASI ICT                - 12
13.JAWATANKUASA KERJA BESTARI             - 13
14.GARIS PANDUAN PENGURUSAN MAKMAL KOMPUTER      - 14
15.PERATURAN MAKMAL KOMPUTER             - 15
  15.1 PERATURAN MAKMAL KOMPUTER          - 15
  15.2 KESELAMATAN PENGGUNA DI MAKMAL KOMPUTER   - 16
  15.3 KESELAMATAN KOMPUTER DI MAKMAL KOMPUTER   - 17
     15.3.1 ASPEK KESELAMATAN KOMPUTER      - 18
  15.4 KESELAMATAN PERKAKASAN DI MAKMAL KOMPUTER - 19
  15.5 KESELAMATAN PERISIAN KOMPUTER        - 20
  15.6 KESELAMATAN MAKMAL KOMPUTER         - 21
  15.7 LANGKAH KESELAMATAN FIZIKAL (UMUM)      - 22
  15.8 LANGKAH KEELAMATAN FIZIKAL (BILIK SERVER0  - 23
  15.9 LANGKAH KESELAMATAN TAMBAHAN         - 24
16.ETIKA PENGGUNAAN INTERNET             - 25
17.PENGURUSAN STOK INVENTORI,PERALATAN DAN
  PERISIAN KOMPUTER                 - 26
18.INVENTORI PERALATAN ICT MAKMAL KOMPUTER      - 27
19.SENARAI HARTA MODAL PERALATAN ICT         - 28
20.PELAN KECEMASAN MKAMAL KOMPUTER          - 29
21.PELAN SUSUNATUR MAKMAL KOMPUTER          - 30
22.BIDANG TUGAS ICT SKBP               - 31-38
23.PERANCANGAN ICT SEKOLAH              - 39
  23.1 PERANCANGAN ICT JANGKA PANJANG        - 39-40
  23.2 PERANCANGAN ICT JANGKA PENDEK        - 41
     23.2.1 JADUAL ICTL             - 42
24.CADANGAN PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN
  ICT BAGI TAHUN 2011                - 43-46
25.BRIDGED SIBER SKBP                 - 47
  25.1 GAMBAR BRIDGED SIBER 2011          - 48
26.PANORAMA MAKMAL KOMPUTER SKBP           - 49
27.LABEL-LABEL                    - 50-54
28.PENUTUP                      - 55
29.LAMPIRAN
     •1) SENARAI HARTA MODAL ICT
     •2)PELAN KEBAKARAN MAKMAL KOMPUTER BAWAH
     •3)PELAN KEBAKARAN MAKMAL KOMPUTER ATAS
     •4)PELAN SUSUNATUR PERALATAN MAKMAL KOMPUTER BAWAH
     •5)PELAN SUSUNATUR PERALATAN MAKMAL KOMPUTER ATAS
     • SENARAI KOMPUTER RIBA PPSMI
     • SENARAI BARANG ICT YANG DITERIMA
     • SENARAI CD
     • REKOD BUKU PELAWAT
     • REKOD BUKU ADUAN PELANGGAN
     • REKOD STOK BAHAN (ICT)
     • REKOD PENGGUNAAN GURU DI MAKMAL KOMPUTER
     • REKOD PENGGUNAAN PELAJAR DI MAKMAL KOMPUTER
     • BORANG PINJAMAN DAN PENGHANTARAN PERALATAN ICT
     • CONTOH-CONTOH BORANG ICT
SEKOLAH KEBANGSAAN BERIS PANCHOR
   16320 TAWANG KELANTAN

              SEKAPUR SIREH

  •   Keupayaan dan kemahiran menguasai Teknologi
    Maklumat dan Komunikasi (ICT) merupakan elemen yang
    penting dalam menghadapi dunia tanpa sempadan. Ini
    merupakan satu cabaran bagi sistem pendidikan ke arah
    menghasilkan generasi yang celik ICT. Cabaran perlu
    ditangani dengan meningkatkan keberkesanan pengajaran
    dan pembelajaran serta pengurusan.
  •   Syabas diucapkan kepada Penyelaras Makmal
    Komputer kerana mampu menghasilkan ‘Buku Pengurusan
    Makmal Komputer’ untuk dijadikan panduan kepada
    seluruh warga Sekolah Kebangsaan Beris Panchor demi
    meningkatkan kesedaran tentang kepentingan komputer di
    dalam kehidupan seharian.
  •   Semoga dengan terhasilnya Buku Pengurusan Makmal
    Komputer, dapat membuktikan bahawa SKBP dan
    warganya telah bersedia untuk menghadapi cabaran
    perubahan ke arah menjadikan SKBP sebagai sebuah
    Sekolah Bestari demi kepentingan generasi sekarang dan
    akan datang.          ………………………………
           (En. Hamzah bin Hassan)
              Guru Besar
          SK Beris Panchor,Bachok.                                 4
      i
        i
SEKOLAH KEBANGSAAN BERIS PANCHOR
   16320 TAWANG KELANTAN

      SEULAS PINANG PENYELARAS BESTARI

 •  Negara kita sedang pesat membangun dan memberi
   tumpuan khusus kepada aspek pendidikan
   berasaskan ICT untuk melahirkan rakyat celik
   komputer yang menguasai teknologi komunikasi dan
   maklumat ( ICT ) dan boleh berdiri sama tinggi dan
   duduk sama rendah dengan negara lain dalam soal
   menguasai ilmu dan maklumat.
 •      Oleh itu, prasarana ICT yang serba lengkap
   dan canggih dibekalkan ke sekolah haruslah
   dimanafaatkan semaksimum mungkin oleh semua
   warga sekolah demi mencapai matlamat
   ‘mencerdikkan’ sekolah dengan peralatan dan
   pendedahan ICT kepada pelajar. “Program
   Pembudayaan ICT” oleh Kementerian Pelajaran
   harus mendapat sokongan semua pihak.
 •      Setinggi-tinggi pujian dan syukur ke hadrat
   Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya, Buku
   Pengurusan Makmal Komputer dapat disiapkan.
   Teruma kasih kerana diberi peluang untuk
   memuatkan sepatah dua kata dalam ruangan
   ini.Syabas dan tahniah diucapkan kepada pihak
   yang terlibat sehingga berjaya menghasilkan
   dokumen penting ini.

 •   “Kitalah pencorak generasi yang akan datang”

          ……………………………..
         (En.Muhamad Ropi b. Awang)
          Penyelaras ICT Sekolah,
          SK Beris Panchor, Bachok


      ii
        1            PENDAHULUAN   ICT adalah sistem yang membolehkan pengumpulan , pengurusan,
manipulasi, perolehan dan komunikasi maklumat dalam pelbagai bentuk. ICT
dalam pendidikan bermaksud penggunaan teknologi maklumat dan
komunikasi yang menyokong proses teras dalam pengurusan dan pentadbiran
pendidikan, pengajaran dan pembelajaran (P&P) serta pendidikan sepanjang
hayat. Penggunaan ICT dalam P&P membolehkan aktiviti P&P dijalankan
tanpa kekangan tempat dan masa, meningkatkan penggunaan sumber
pendidikan, berupaya meningkatkan kualiti pendidikan di samping
mempercepatkan proses pendidikan berasaskan kadar kebolehan pelajar.
  Pembangunan ICT dalam pendidikan bagi 10 tahun akan datang
bermatlamat untuk :
 * meningkatkan pembangunan infrastuktur ICT.
 * memperluas akses dan ekuiti kepada kemudahan ICT.
 * memperluas kurikulum berasaskan ICT.
 * meningkatkan sistem pentaksiran dengan menggunakan ICT.
 * menekankan pengintegrasian ICT dalam P&P.
 * meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ICT di kalangan
  pelajar, tenaga pelajar, dan personel KPM.
 * meningkatkan penggunaan ICT dalam pengurusan pendidikan.
 * meningkatkan usaha pengurusan dan penyenggaraan perkakasan ICT.
 * meningkatkan penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam ICT.
 * meningkatkan kerjasama antara institusi pendidikan dengan
  masyarakat dalam membantu memperkembangkan ICT dalam
  pendidikan.
             1
     2           LATAR BELAKANG
      Kerajaan berhasrat untuk menjadikan Malaysia maju ke
hadapan dalam bidang Teknologi Maklumat. Bagi mencapai matlamat
tersebut, pelajar-pelajar harus didedahkan dengan kemahiran Teknologi
Maklumat
      Bersesuaian dengan hasrat ini, Kementerian Pendidikan
Malaysia bercadang untuk menyediakan Makmal Komputer di Sekolah
Rendah dan Menengah di seluruh negara.
      Bagi projek Fasa 2 ini, Kementerian Pendidikan Malaysia
telah melantik MIMOS Smart Computing Sdn. Bhd. Untuk
melaksanakan Projek Penyediaan Infrastruktur Fizikal dan
Pengkomputeraan di Sekolah Rendah dan Menengah Malaysia Fasa 2
      Dengan adanya makmal komputer tersebut, ia akan dapat
digunakan sepenuhnya oleh guru serta murid-murid Sekolah Rendah
dan Menengah sebagai pusat penyebaran atau gedung teknologi dan
maklumat serta secara tidak langsung dapat mengubah cara
pembelajaran dan menambah pengetahuan murid-murid Sekolah
Rendah dan Menengah.
            2
 3          SEJARAH PENUBUHAN
          MAKMAL KOMPUTER SKBP  Matlamat dan aspirasi kerajaan untuk melahirkan generasi
celik komputer dapat direalisasikan dengan terbinanya Makmal
Komputer di Sekolah Kebangsaan Beris Panchor di bawah Projek
Makmal Komputer Fasa 2.
 Pembinaan Makmal Komputer bermula pada bulan
September 2004 dan telah siap sepenuhnya pada bulan Disember
2004.
  Awal Januari 2005, merupakan detik bersejarah di mana
makmal komputer telah diserahkan sepenuhnya kepada pihak
sekolah. Dengan terbinanya Makmal Komputer di SKBP ini
merupakan simbol kesedaran warga SKBP untuk menjadikan
ICT sebagai pemangkin kecemerlangan dan kemajuan SKBP dan
masyarakat sekitarnya.
  Semoga dengan kehadiran Makmal Komputer yang tersergam
gagah di tengah-tengah warga SKBP dapat dijadikan tunjang
kekuatan ke arah mewujudkan masyarakat bestari di alam siber
agar setanding dengan masyarakat di negara-negara maju yang
lain.     “ Ke arah generasi celik komputer ”
          3
 4      VISI
MEMBUDAYAKAN ICT SECARA
 MENYELURUH DALAM
  PENGAJARAN DAN
  PEMBELAJARAN
   4
  5     MISI
MEMBERI PENGETAHUAN SERTA
 MENJADIKAN ICT SEBAGAI
 BUDAYA DALAM PENGAJARAN
 DAN PEMBELAJARAN KEPADA
GURU-GURU DAN MURID-MURID
    5
 6     MOTTO
MEMARTABATKAN ICT DALAM
  PERKEMBANGAN
  ARUS PENDIDIKAN
   6
    7          OBJEKTIF1.  Memastikan penggunaan ICT yang maksimum
   dalam aktiviti P & P berjalan dengan lancar.
2.  Memastikan semua peralatan dalam keadaan baik
   dan sistem internet serta rangkaian setempat
   (LAN) dalam keadaan yang stabil.
3.  Mewujudkan suasana yang kondusif dalam aktiviti
   P & P yang berasaskan ICT.
         7
  8     MATLAMAT
MENJADIKAN SEMUA WARGA
 SKBP CELIK ICT SEIRING
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI
    MASA KINI
    8
  9       PIAGAM PELANGGANMaka kami dengan penuh tekad dan iltizam berjanji
   akan memastikan pencapaian kecemerlangan
  pendidikan dengan memberi kemudahan untuk
  perkembangan dan penyuburan potensi ke tahap
   yang optimum dalam bidang kurikulum , ko-
   kurikulum, displin dan sahsiah selari dengan
   tuntutan Falsafah Pendidikan Negara serta
        Wawasan 2020 melalui :-
  Menyediakan kemudahan ICT kepada setiap
  murid-murid dan guru-guru.
  Memastikan setiap peralatan ICT dalam keadaan
  baik dan dapat digunakan ketika diperlukan.
  Menyediakan khidmat latihan dan tunjuk ajar
  mengenai ICT kepada semua guru,murid dan
  kakitangan.
  Sebagai pusat pembinaan bahan pengajaran dan
  pembelajaran bagi guru-guru.
  Pusat Portal Maklumat bagi semua guru dan
  murid.
        9
  10         PERKHIDMATAN
            MAKMAL KOMPUTER


Perkhidmatannya adalah secara menyeluruh dengan
melibatkan penyertaan seluruh organisasi sekolah dengan
semangat kekitaan dan rasa keupayaan yang kental dan
mendalam. Di samping itu juga, ia dapat menerapkan dan
membekalkan seberapa banyak ilmu dan sumber-sumber
lain kepada warga sekolah ini.
         10
    11          STRUKTUR PENTADBIRAN
                   SEKOLAH
               GURU BESAR
             EN.HAMZAH B. HASSAN
     PK HEM                  PK PENTADIRAN
PN. HJH.SITI AESAH BT. MUDA        PN. HJH. ROHANI BT. ABDULLAH
             PK KO-KURIKULUM
         PN. HJH. NORMADIAH BT. CHE NOH
               11
    12          CARTA ORGANISASI ICT                             GURU BESAR
                           EN.HAMZAH B. HASSAN
                              PK PENTADIRAN
                           PN. HJH. ROHANI BT. ABDULLAH
PENYELARAS PUSAT AKSES    PENYELARAS BESTARI        PENYELARAS PPSMI
 PN. SURAYA BT.OMAR   EN.MUHAMAD ROPI B. AWANG      PN. NORIZAN BT. HUSSI N
 GURU PEPERIKSAAN      JURUTEKNIK KOMPUTER          GURU DATA EMIS
EN.ABU HASAN B. YUSOF  CIK NOORHAZIANA BT. M. SOHAMI    EN.ZAKUAN B. MOHD. SALLEH
                                  GURU DATA EMIS
                                EN.KHAZIMAN B.OTHMAN
              12
           13              JAWATANKUASA
                          KERJA BESTARI
                         PENGERUSI
                    EN.MUHAMAD ROPI B. AWANG
        TIMBALAN PENGERUSI (PAGI)            TIMBALAN PENGERUSI (PETANG)
         EN.KHAZIMAN B.OTHMAN               EN.MALIKI B. MUHAMMAD
                    PENYELARAS PUSAT AKSES
                      PN. SURAYA BT.OMAR
  AHLI JAWATANKUASA        AHLI JAWATANKUASA        AHLI JAWATANKUASA
EN.ZAKUAN B. MOHD. SALLEH     EN.ZULKIFLI B. MOHAMAD      PN. NORIZAN BT. HUSSI N
  AHLI JAWATANKUASA         AHLI JAWATANKUASA
PN.NOORHIDAYAH BT. ABD.GHANI   CIK NOORHAZIANA BT. M. SOHAMI
                      13
14         GARIS PANDUAN
       PENGURUSAN MAKMAL KOMPUTER


      PENGURUSAN MAKMAL
         KOMPUTER

   Bidang pengurusan makmal komputer menekankan
   beberapa aspek yang harus adiberi perhatian
   khusus seperti keselamatan komputer daripada segi
   perkakasan dan perisian, keselamatan pengguna
   dan peraturan makmal komputer. Pengurus
   makmal komputer perlu sentiasa memastikan
   aspek-aspek pengurusan ini diikuti dan diamalkan
   oleh pengguna makmal komputer pada setiap masa.
         14
15         PERATURAN
         MAKMAL KOMPUTER

   15.1 PERATURAN MAKMAL
     KOMPUTER
    Pengguna tidak dibenarkan masuk ke dalam makmal
    komputer tanpa izin atau semasa ketiadaan guru
    Kemaskan makmal komputer sebelum keluar. Atur semula
    kerusi supaya tersusun rapi dan kemas.
    Laporkan sebarang kerosakan dengan segera kepada guru
    yang bertugas di makmal komputer.
    Pastikan alat pemadam api ada dan berfungsi.
    Pengguna dikehendaki sentiasa menjaga kebersihan
    makmal komputer.
    Semua pengguna dikehendaki mengikuti Jadual Waktu
    Penggunaan Makmal Komputer.
    Semua pengguna dikehendaki mencatat maklumat
    penggunaan ke dalam buku log / rekod penggunaan
    makmal komputer.
    Pengguna dilarang melayari Internet melalui pautan
    kepada alamat-alamat yang melampau / tidak bermoral.
    Pengguna dilarang membuat bising, berlari-lari, bergurau-
    senda, bertengkar dan bergaduh dalam makmal komputer.
    Pengguna komputer dilarang membuat sebarang
    pengubahsuaian ke atas sambungan wayar di komputer.
    Pengguna dilarang membawa masuk sebarang perisian luar
    ke dalam makmal kecuali dengan izin guru bertugas.
    Pengguna dilarang membawa keluar sebarang perkakasan
    atau perisian dari makmal kecuali dengan izin guru yang
    bertugas.
    Jika terdengar sebarang bunyi yang ganjil atau terbau
    sesuatu yang terbakar atau sebarang keadaan yang disyaki
    tidak normal, sila laporkan dengan kadar segera pada guru
    yang bertugas di makmal komputer.
    Pastikan kedua-dua pintu masuk tidak berkunci semasa
    proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung.
        15
15.2 KESELAMATAN PENGGUNA DI
   MAKMAL KOMPUTER


♣  Meja komputer disusun dengan baik,pastikan unit sistem
  diletak disemua tempat yang sesuai dan mempunyai ruang
  mencukupi bagi semua alat peranti.
♣  Duduk dalam keadaan selesa,kerusi boleh dilaras mengikut
  keperluan pengguna dan duduk tegak untuk hinder dari sakit
  pinggang.
♣  Kabel-kabel komputer perlu diletakkan dibelakang komputer
  atau di tempat yang selamat dan jauh dari laluan pengguna
♣  Penapis cahaya monitor (glass filter) boleh digunakan untuk
  keselesaan dan keselamatan mata pengguna.
♣  Laraskan kedudukan monitor dengan mata, monitor harus 50
  ke 60cm jauh dari mata.
♣  Selepas 2 jam menggunakan komputer pengguna dinasihatkan
  berehat dan melihat kehijauan di luar untuk melegakan
  pandangan mata.
♣  Pengguna dinasihatkan berehat sebentar jika mengalami sakit
  tengkuk, sakit tulang belakang, dan keletihan pada kedua-dua
  belah tangan.
♣  Pastikan makmal komputer dilengkapi dengan kotak
  pertolongan cemas.
♣  Jika perlu buka “casing” komputer untuk kerja
  penyelenggaraan, pastikan unit sistem di “shutdown”
  dahulu,matikan kuasa elektrik dan tanggalkan “plug”.
♣  Semasa menbuat kerja penyelenggaraan, elakkan memakai tali
  leher, barang-barang kemas dan berambut panjang.
♣  Perhatikan jika terdapat wayar kuasa yang terdedah, tukar
  mana-mana kabel yang rosak.
        16
15.3 KESELAMATAN KOMPUTER DI
   MAKMAL KOMPUTER

☼  Suhu di dalam makmal komputer mestilah tidak melebihi
  40oc.
☼  Penggunaan pendingin hawa adalah digalakkan.
☼  Komputer perlu menggunakan alat pelaras arus elektrik
  seperti AVR atau UPS supaya voltan elektrik ke komputer
  sentiasa terkawal dan stabil.
☼  Elakkan dari terlalu banyak menggunakan “socket
  extension”.
☼  Jika perlu memindahkan komputer,elakkan dari
  terhantu,tergegar dengan kuat atau terjatuh.
☼  Jangan biarkan sistem unit terdedah terlalu lama tanpa
  “casing”.
☼  Gunakan peralatan ”can-air” untuk kerja-kerja
  membersihkan habuk di bahagian dalam unit sistem.
☼  Tanggalkan palam 3-pin dari soket pada dinding setelah
  selesai menggunakan komputer.
☼  ”Shut Down” unit sistem dahulu sebelum menyambung
  sebarang peranti ke komputer.
☼  Elakkan papan kekunci daripada terkena air dan terdedah
  kepada habuk.
☼  Penyambungan kabel-kebel ke unit sistem perlu dilakukan
  dengan berhati-hati supaya pin kabel tidak terliuk, terpatah
  atau termasuk ke dalam
        17
15..3.1 ASPEK KESELAMATAN KOMPUTER


        CARA-CARA MENJAGA CAKERA LIUT.
•  Jangan letakkan sebarang alatan atau bahan berat di atas cakera liut.
•  Jangan mendedahkan cakera liut kepada haba yang sangat panas,
   pancaran cahaya matahari, yang kuat dan air.
•  Jangan letakkan cakera liut berdekatan dengan alatan bermagnet
   seperti pembesar suara,telefon,headsets dan monitor.
•  Jangan membuka ”shutter” cakera liut atau memegang permukaan
   cakera.
•  Simpanlah cakera liut di dalam bekas yang selamat.
•  Masukkan cakera liut ke dalam pemacu mengikut arahan yang betul.
•  Semasa lampu cakera liut sedang menyala,jangan keluarkan cakera
   liut tersebut.

   CARA-CARA MENJAGA KESELAMATAN CAKERA PADAT.
•  Jangan mendedahkan cakera padat kepada pancaran cahaya
   matahari yang kuat atau haba yang sangat panas.
•  Jangaan menyentuh bahagian bawah permukaan cakera padat.
•  Jangan menulis menggunakan pen mata bulat di atas permukaan
   cakera padat. Gunakan alat tulis seperti pen penanda.
•  Jangan simpan cakera padat secara tindih-menindih.
•  Gunakan teknik yang betul ketika memegang cakera padat.
•  Jika tidak digunakan,simpan cakera padat ke dalam jewel boxnya.

     ASPEK KESELAMATAN PERISIAN KOMPUTER.
•  Laporkan sebarang kerosakan perisian komputer kepada guru
   penyelaras makmal komputer dan komputer berkenaan dilabelkan
   dengan maklumat kerosakan.
•  Jangan menyalin perisian dari luar ke dalamcakera keras komputer
   tanpa kebenaran.
•  Jangan membawa masuk sebarang perisian dari luar ke dalam
   makmal tanpa kebenaran.
•  Perisian-perisian dalam komputer yang rosak atau tidak sempurna
   perlu dihapuskan dan buat salinan semula ke cakera keras.
•  Jika terdapat virus menjangkiti mana-mana cakera keras,imbas dan
   nyahkannya.
•  Lakukan aktiviti ”scandisk” dan ”defragmenter” untuk cakera keras
   denagn kekerapan sekali dalam sebulan.
         18
15.4 KESELAMATAN PERKAKASAN DI MAKMAL KOMPUTER


  Jangan membawa keluar sebarang perkakasan komputer dari
  makmal tanpa kebenaran.

  Jika terdengar bunyi yang ganjil atay tehidu sesuatu yang
  terbakar,kenalpasti komputer yang terlibat dan segera
  putuskan bekalan kuasa di dinding yang bersambung dengan
  komputer itu.

  Komputer yang rosak perlu diasingkan,dilabelkan dan
  dinyatakan perkara yang rosak untuk tindakan seterusnya.

  Imbas cakera liut / “Usb Flash Drive” sebelum digunakan
  untuk mengelakkan dari berlaku sebarang virus kepada fail-
  fail dalam komputer.

  Pastikan cakera liut disimpan dalam kotaknya atau bekas
  bebas dari sebarang bendasing,habuk dan kekotoran.

  Matikan suis pencetak selepas digunakan.

  Pengguna dikehendaki melaporkan sebarang perkakasan
  kepada guru penyelaras makmal komputer.

  Jeriji besi perlu dipasang di pintu dan ditingkap untuk
  mengelakkan kecurian.

  Sistem penggera kebakaran (sistem pengesan asap dan api)
  perlu dipasang untuk mengesan kejadian kebakaran sekiranya
  berlaku. Tindakan pantas perlu diambil dengan menghubungi
  pihak bekuasa sekiranya sistem penggera berbunyi.

  Pamacu cakera liut perlu diselenggara secara berkala supaya
  ianya berada dalam keadaan yang baik dan sempurna.
        19
15.5 KESELAMATAN PERISIAN
  KOMPUTER


  Laporkan sebarang kerosakan perisian komputer kepada guru
  penyelaras makmal dan komputer berkenaan dilabelkan
  dengan maklumat kerosakan.

  Jangan menyalin perisian dari luar ke dalam cakera keras
  komputer tanpa kebenaran.

  Jangan membawa masuk sebarang perisian dari luar ke dalam
  makmal komputer tanpa kebenaran.

  Kemaskini perisian anti-virus dari semasa ke semasa.

  Perisian-perisian dalam komputer yang rosak atau tidak
  sempurna perlu dihapuskan dan buat salinan semula ke cakera
  keras.

  Jika terdapat virus menjangkiti mana-mana cakera
  keras,imbas dan nyahkannya.

  Lakukan aktiviti “scandisk” dan “defrag” untuk cakera keras
  dengan kekerapan sekali dalam sebulan.
        20
15.6 KESELAMATAN MAKMAL
   KOMPUTER

19.6.1 PERALATAN

a)  Dilarang memasang atau membaiki sendiri komputer atau
   peralatan yang ada tanpa kebenaran dan penyediaan
   penyelaras ICT.
b)  Dilarang memasang perisian pihak ketiga seperti screen
   servers,perisian utility untuk mengelakkan perubahan
   konfigurasi sistem. Perubahan ini mungkin akan
   menjejaskan aplikasi yang dipasang.
c)  Dilarang mematikan pelayan atau perkakasan rangkaian
   yang telah dipasang supaya operasi tidak terganggu.
d)  Dilarang mematikan penghawa dingin di Bilik Pelayan
   supaya tahap kepanasan dan pemeluwapan tidak berlaku.
e)  Dilarang membuka atau mengalih perkakasan dari tempat
   asal tanpa penyeliaan Penyelaras ICT untuk mengelakkan
   kerosakan disebabkan oleh salah pengendalian.
f)  Dilarang menyerkup komputer semasa kuasa dihidupkan
   untuk mengelakkan terlampau panas.
        21
15.7 LANGKAH KESELAMATAN FIZIKAL
  (UMUM)
Kunci :
a)  Setiap kunci perlu dilabel dengan jelas.
b)  Kunci disimpan oleh Guru Besar,Penyelaras ICT dan
   Penyelaras Makmal Komputer sahaja.
c)  Buku log untuk rekodkan penggunaan kunci.
Akses Pelawat :
a)  Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki
   bilik berkenaan, khasnya bilik Pelayan.
b)  Penyelaras Makmal/ICTmesti menemani pelawat yang
   mengunjungi bilik bawah kawalan beliau.
Eletrik :
a)  Pastikan Bilik Pelayan berada dalam bangunan perlindungan
   pengalir kilat.
b)  Setiap komputer dan pelayan perlu dilindungi oleh satu alat
   Uninterupted Power Supply.
c)  Peralatan ICT perlu dilindungi oleh pencegah kilat.
Label :
a)  Setiap peralatan dan kabel perlu dilabel.
Pencegahan kebakaran :
a)  Setiap bilik pelayan, makmal, pusat sumber yang ada komputer
   perlu mempunyai alat bantuan awal pemadam api jenis gas
   CO2.
b)  Sistem pengesan kebakaran perlu dipasang dan sentiasa berada
   dalam keadaan yang baik.
         22
15.8 LANGKAH KESELAMATAN FIZIKAL
( Bilik Server)BILIK
Bilik Pelayan hendaklah sentiasa berkunci.

KUNCI
Buku log untuk rekodkan penggunaan kunci.

AKSES PELAWAT
a) Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki
  bilik pelayan.
b) Setiap pelawat dikehendaki mengisi buku log kawalan akses.
  Maklumat yang perlu dicatat termasuklah tarikh, masa, nama,
  nombor Kad Pengenalan, jabatan, jawatan, tujuan, lawatan, masa
  masuk dan masa keluar.
c) Penyelaras Makmal/ICT mesti menemani pelawat yang
  mengunjungi bilik pelayan setiap masa.

ELETRIK
a) Setiap pelayan perlu dilindungi oleh satu alat Uninterrrupted Power
  Supply.
b) Pastikan pelayan tidak berada betul-betul di bawah alat penghawa
  dingin.

ALAT PENGHAWA DINGIN
a) Setiap bilik pelayan perlu dipasang dengan sekurang-kurangnya
  dua unit alat penghawa dingin yang berfungsi berterusan secara
  bergilir-gilir selama 24 jam. Sekiranya penghawa dingin tidak
  berfungsi atau sekiranya dibekalkan dengan satu unit alat
  penghawa dingin sahaja, pelayan hendaklah shutdown apabila
  tidak diguna.
           23
15.9 LANGKAH KESELAMATAN
TAMBAHAN


AKSES
     Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan
     memasuki MakmaL Komputer. Penggunaan
      makmal perlu diselia sepenuh masa.

ELETRIK
     Pastikan semua punca kuasa eletrik bagi semua
peralatan dimatikan sebelum meninggalkan Makmal
Komputer.


ALAT PENGHAWA DINGIN
    Setiap Makmal Komputer perlu dilengkapi alat
penghawa dingin.
         24
16
        ETIKA PENGGUNAAN INTERNET


   Pengguna Internet perlu mengambil maklum bahawa adalah
   menjadi kesalahan untuk :

   1.Menyalur sebarang bahan haram,lucah, mengancam,menekan,
   mengugut,menghina,memfitnah atau menabur perasaan benci
   sesama rakyat malaysia atau luar negara.

   2. Menggalakkan perilaku yang boleh menyebabkan kekacauan dan
   ketegangan di dalam dan di luar negara serta perlanggaran undang-
   undang Malaysia dan antarabangsa.

   3.Menganjur perbuatan yang boleh membahayakan
   individu,organisasi atau masyarakat secara keseluruhannya.

   4.menggalak,membangun atau menjalankan aktiviti haram seperti
   skim cepat kaya, skim piramid dan surat berantai serta lain-lain
   aktiviti yang dilarang oleh Perlembagaan Negara.

   5.Emel-Melakukan aktiviti haram seperti mengambil,menyimpan
   dan mengedar harta intelek,paten,rahsia perdagangan atau bahan
   yang dilindungi hak ciptanya,atau bahan yang salah di sisi undang-
   undang negara dan antarabangsa.

   6.Menceroboh (hacking) sistem pengguna individu, kumpulan atau
   organisasi lain.

   7.Memberi maklumat yang salah dan tidak benar pada sebarang
   borang,kontrak atau pemohonan atas talian,temasuk memalsukan
   nombor kad kredit.

   8. Melaksanakan sebarang bentuk pemantauan rangkaian (network
   monitoring) bagi mencuri atau memintas data yang bukan
   ditujukan kepadanya.
            25
17   PENGURUSAN STOK,INVENTORI
   PERALATAN DAN PERISIAN KOMPUTER


   PENGURUSAN STOK,INVENTORI
   PERALATAN DAN PERISIAN KOMPUTER.
   Penyediaan buku stok dan penyimpanan peralatan di
   kebanyakkan makmal komputer sekolah tidak lengkap dan ini
   menimbulkan pelbagai masalah. Dalam hubungan ini,
   penyelenggaraan stok amat perlu bagi menyelaras, menyemak,
   mengesan, dan mengemaskini untuk memudahkan pentadbiran
   makmal komputer.


   BUKU STOK
   Buku stok makmal komputer disediakan dalam 3 jenis.


   STOK BEKALAN PEJABAT-untuk merekodkan peralatan dan
   bahan yang luak serta nilai harganya adalah rendah.

   STOK INVENTORI-untuk merekodkan barang tidak luak yang
   harganya kurang dari RM 500.00

   STOK HARTA MODAL-untuk merekodkan barang-barang tidak
   luak yang berharga RM500.00 dan ke atas.

   Penyemakan buku stok hendaklah dilakukan sekurang-
   kurangnya sekali setahun.Panduan Perbendaharaan (tatacara
   pengurusan stok) dan Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun
   1992 hendaklah dirujuk dan dipatuhi. Penggunaan komputer
   dalam pengurusan stok adalah digalakkan.
         26
18          INVENTORI PERALATAN ICT
             MAKMAL KOMPUTER


   BIL       PERALATAN        KUANTITI
   1  PELAYAN                1
   2  KOMPUTER PELAJAR           40
   3  KOMPUTER GURU             2
   4  PENCETAL LASER BERWARNA        2
   5  PENGIMBAS BERWARNA           2
   6  PROJEKTOR LCD             2
   7  SKRIN                 2
   8  SUIS HUB                2
   9  PENGATUR VOLTAN (AVR)         42
   10  PEMBEKAL TENAGA BERTERUSAN (UPS)    1
   11  RAK PELAYAN              2
   12  MEJA PELAJAR             40
   13  MEJA GURU               2
   14  MEJA PENYELARAS            1
   15  MEJA PENCETAK             2
   16  TROLI LCD PROJEKTOR          2
   17  KERUSI PELAJAR            80
   18  KERUSI GURU              2
   19  KERUSI PENYELARAS           1
   12  ALMARI BESI              2
   13  PETI BESI               1
   14  RAK PELAJAR              7
   15  RAK CD                 3
   16  PAPAN KENYATAN             3
   17  PAPAN PUTIH MAGNETIK          2
   18  PENGHAWA DINGIN            9
   19  KIPAS                 2
   20  SPEAKER                8
   21  ALARM                 2
   22  PEMADAM API              3
             27
19
   SENARAI HARTA MODAL PERALATAN ICT
    SILA RUJUK LAMPIRAN 1
      28
20
   PELAN KEBAKARAN MAKMAL KOMPUTER
   SILA RUJUK LAMPIRAN 2 & 3
      29
21
   PELAN SUSUN ATUR MAKMAL KOMPUTER
   SILA RUJUK LAMPIRAN 4 & 5
      30
22          BIDANG TUGAS ICT
         SEK. KEB.BERIS PANCHOR


      SENARAI TUGAS GURU BESAR

   ☻Mengetuai jawatankuasa untuk merancang pelaksanaan program
   ICT di sekolah.
   ☻Mengemukakan keperluan sekolah kepada Jabatan Pendidikan
   Negeri/Kementerian Pendidikan Malaysia dan pihak berkenaan
   untuk mendapatkan peruntukan kewangan, guru dan pembangunan
   dan bekalan.
   ☻Mempengerusikan semua mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan
   ICT sekolah.
   ☻Menggubal dan membangunkan dasar ICT sekolah agar program
   ICT dilaksanakan dan mencapai matlamatnya.
   ☻Menerima laporan dan membuat perbincangan dengan
   Penyelaras ICT untuk memastikan segala urusan berkaitan
   program ICT berjalan dengan lancar.
   ☻Mengkaji dan memberi kelulusan untuk kegunaan komputer oleh
   semua pihak.
   ☻Mengkaji semula secara berkala tahap-tahap akses bagi
   kakitangan bawahannya dan pelajar.
   ☻Memastikan keselamatan kawasan sekolah.        TUGAS PK PENTADBIRAN

   •Membantu Pengerusi ICT dalam menjalankan tugas.
           31
    TUGAS PENYELARAS ICT/BESTARI          PENGURUS IT
•  Memastikan kemudahan Infastruktur Teknologi yang
  diterima adalah betul dari segi kualiti dan kuantiti seperti
  yang terdapat dalam spesifikasi.
•  Memyedia inventori bagi kemudahan Infrastruktur
  Teknologi yang dibekalkan.
•  Mengurus dan menyenggara kemudahan Infrastruktur
  Teknologi yang dibekalkan.
•  Mengurus akaun pengguna dan e-mail.
•  Memastikan kesemua kemudahan Infrastruktur Teknologi
  berada dalam keadaan baik dan bersedia untuk digunakan.
•  Memastikan kebersihan dan persekitaran yang selesa bagi
  bilik-bilik kemudahan Infrastruktur Teknologi ditempatkan.
•  Menyediakan garis panduan/peraturan/tatacara penggunaan
  kemudahan Infrastruktur Teknologi.
•  Menyediakan keperluan Infrastruktur Teknologi untuk
  kegunaan guru-guru dan membantu serta membimbing
  mereka mereka sewaktu menggunakannya.
•  Mengenalpasti masalah yang timbul sama ada masalah
  berkaitan perkakasan,Sistem Pengoperasian Rangkaian atau
  perisian-perisian seperti SSMS dan TLM dan menyelesaikan
  masalah tersebut.
•  Merancang pembelian bahan habis guna (consumables).
         PAKAR RUJUK IT
•  Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber (resource person)
  It sekolah.
•  Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran IT dengan cara
  belajar sendiri atau melalui kursus/seminar/bengkel dan
  sentiasa mengikuti perkembangan IT semasa.
•  Mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan
  system aplikasi SSMS dan TLM.
•  Mempunyai pengetahuan dan kemahiran menilai TLM.
•  Memberi latihan secara inhouse kepada masyarakat sekolah.
•  Meningkatkan budaya IT sekolah.
       32
    TUGAS PENYELARAS ICT/BESTARI         KESELAMATAN
•  Mencadangkan pemasangan jeriji besi di bilik-bilik
  yang ditempatkan banyak komputer.
•  Memastikan bilik server hanya boleh dimasuki oleh
  pihak yang diberi kuasa sahaja.
•  Memastikan alat hawa dingin yang dibekalkan
  berfungsi dengan baik.
•  Memastikan alat pemadam api berada dalam keadaan
  baik dan berada di tempat-tempat yang telah
  dikenalpasti.
•  Memastikan komputer bebas daripada virus.
•  Membuat backup dan replikasi.

         WEBMASTER
•  Membina laman web sekolah.
•  Memastikan kandungannya betul dan terkini.

           LAPORAN
•  Menyediakan laporan aktiviti Sekolah Bestari.
•  Mendokumentasikan laporan/surat/dokumen yang
  berkaitan.

       TUGAS-TUGAS LAIN
•  Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh
  Pengurusan Sekolah dari semasa ke semasa.
        33
           TUGAS JURUAUDIT             JURU AUDIT
•    Menyemak dan memastikan laporan kewangan
    jawatankuasa ICT sekolah mempunyai
    kebolehpercayaan yang sewajarnya.
•    Melaksanakan tugas-tugas lain sebagai juruaudit
    jawatankuasa sekolah.
•    Mempunyai hak kebebasan dan budi bicara
    profesional dalam membuat keputusan penyemakan
    laporan kewangan ICT sekolah.        TUGAS PENGURUS MAKMAL          PENGURUS MAKMAL

  •  Mengurus makmal.
  •  Menjaga keselamatan dan kebersihan makmal.
  •  Mengurus stok dan inventori makmal di bawah
     tanggungjawabnya.
  •  Membantu Penyelaras Makmal dalam merancang
     reka bentuk makmal.
  •  Membantu Penyelaras Makmal dalam membuat
     jadual penggunaan makmal harian.
  •  Mambantu Penyelaras Makmal dalam merangka
     peraturan makmal.
  •  Melapor dengan segera jika terdapat kerosakan alat-
     alat IT dan bukan IT kepada Pengetua/Penyelaras IT
     sekolah.
        34
          TUGAS PEMBANTU MAKMAL•Menjaga keselamatan dan kebersihan makmal dalam waktu pejabat.
•Menyimpan fail surat-menyuart dan pekeliling.
•Menyimpan inventori stok dan dokumentasi peralatan makmal
komputer.(Kew 312,Kew 313,Kew 314.Kew 315)
•Membantu Penyelaras IT/Pengurus Makmal menguruskan pergerakan
peralatan makmal komputer.
•Mamantau aktiviti pelajar semasa ketiadaan guru.
•Membuka dan menutup pintu makmal komputer pada waktu yang
ditetapkan ataupun berada dalam keadaan tertentu.
•Menghidupkan komputer pelayan (server) dan mematika semua komputer
pada waktu yang ditetapkan.
•Menghidupkan / memastikan suis utama letrik pada waktu yang
ditetapkan.
•Menyemak dan memastikan buku log penggunaan komputer dilengkapi
oleh pengguna setiap hari.
•Memastikan tiada peralatan makmal dibawa keluar tanpa kebenaran
Pengetua / Penyelaras Makmal.
•Melaporkan sebarang kerosakan kepada Penyelaras IT / Pengurus
Makmal.
•Membantu Penyelaras IT / Pengurus Makmal menyelenggara perkakasan
komputer.
•Menguatkuasakan peraturan makmal yang disediakan oleh Penyelaars IT
/ Penyelaras Makmal.
•Melaksanakan arahan-arahan lain yang diberi oleh Pengetua/Penyelaras
IT dari semasa ke semasa.
           35
              TUGAS JURULATIH TMK           JURULATIH TMK (P & P)
•   Melaksanakan kursus TMK (P & P) untuk guru-guru seperti
   yang ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Kelantan.
•   Membantu Penyelaras IT sekolah merancang dan melaksanakan
   kursus-kursus Literasi Komputer yang sesuai untuk guru-guru /
   staf sokongan dan pelajar-pelajar.


           GURU DATA & MAKLUMAT (EMIS)


  •Melengkapkan data dan maklumat staf seperi yang ditetapkan oleh
  Jabatan Pendidikan Kelantan / Kementerian Pelajaran Malaysia.
  •Memberikan maklumat yang diperlukan oleh Penyelaras IT daalm
  melengkapkan Pangkalan Data Sekolah / ICT sekolah.
  •Membuat laporan Pelaksanaan Aktiviti-Akttiviti sekolah jika
  diperlukan oleh Unit Maklumat, Jabatan Pendidikan Kelantan


           TUGAS KETUA BIDANG & PANITIA


  •Mengerakkan pemikiran guru-guru untuk meningkatkan
  keberkesanan pengajaran dan pembelajaran melalui penggunaan ICT.
  •Menagtur penggunaan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran
  oleh guru-guru.
  •Memantau penggunaan bahan sumber dan aplikasi ICT dalam
  pengajaran dan pembelajaran.
  •Menambahkan koleksi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran.
  •Menilai kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran ICT.
  •Mengurus penghasilan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran
  yang mudah dengan menggunakan kemahiran ICT seperti
  pembentangan secara Power Point.
  •Memberi cadangan / pandangan kepada JK ICT untuk
  meningkatkan penggunaan ICT dalam P & P
            36
               TUGAS JURUTEKNIK
                 KOMPUTER

1.  Bertanggungjawab Kepada Pengetua dan Penolong Kanan 1 Di Dalam
   Melaksana Dan Mengambil Tindakan Susulan Ke Atas Perkara-Perkara
   Berikut::

2.  Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT, perisian, perkakasan dan
   aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah
   teknikal berikut:

    --Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti
      kerosakan perkakasan utama, komponen-komponen dan aksesori ICT.

    --Membantu, memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta
      menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall, Proxy,
      DNS dll bagi rangkaian Schoolnet, EGNet, Broadband, Internet Access,
      Pusat Akses dsb.

    --Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem
      berkaitan dengan pembahagian IP Address, Gateway, Modem dsb
    Help-desk dan 1st Level Support

    --Sebagai pegawai urusan bagi aktiviti penyelenggaraan termasuk mencatat
      log, memantau kerja yang dilakukan oleh pembekal, membuat
      tindakan susulan kepada pihak berkaitan.

3.Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu
   menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran.

4.Memberi inp ut di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk
  pengurusan sekolah

5. Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat
   sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan
   selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh
   KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU

6.Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi
  aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS, HRMIS,
  SMM, SSDM, SBT dsb

7. Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan peralatan ICT yang
   diarahkan dari semasa ke semasa
                37
               TUGAS FASILITATOR
                 SCHOOLNET

1. Bertanggungjawab membantu dalam proses berkaitan pengurusan, perancangan
pelaksanaan dan penyelenggaraan inisiatif ICT di sekolah dan asrama sebagai contoh:
 •Inisiatif-inisiatif di sekolah (makmal komputer SchoolNet, WebTV, Pusat Akses, PPSMI,
 Bahan courseware, Pembestarian Sekolah aplikasi-aplikasi seperti Web TV, ESPKB, eDisplin,
 SMM, SSDM, Sistek dll)
            •Pengurusan data inventori ICT seperti daftar harta modal.

            •Pengurusan data maklumat murid dan guru-guru.

 2. FS bertanggungjawab membantu memastikan segala peralatan ICT sekolah/berkaitan dan
 memastikan rangkaian SchoolNet berfungsi dengan baik serta sentiasa boleh digunakan.
                      In-
 3. FS membantu sekolah menjalankan Latihan In-House kepada warga Sekolah dengan:

                                In-
         Membantu menentukan jadual pelaksanaan Latihan In-House bagi mengelak
         daripada mengganggu aktiviti P&P sediada.
         Membantu menentukan kumpulan sasaran sebenar bagi setiap latihan yang
         akan dijalankan (pelajar, guru dan komuniti)

 4. FS boleh menjalankan latihan ICT yang bersesuaian kepada ibu bapa atau komuniti
 menggunakan kemudahan ICT di sekolah setelah mendapat kebenaran dari pihak
 Sekolah.

                   program-
 5. FS boleh membantu menjalankan program-program berkaitan dengan latih tubi
 seperti menggunakan aplikasi online bagi pelajar menduduki peperiksaan seperti
 UPSR/PMR/SPM.

                          program-
 6. FS boleh membantu mengendalikan aktiviti atau program-program ICT di
 sekolah-
 sekolah-sekolah berdekatan seperti pertandingan laman web, membina bahan
 P&P.

 7. FS membantu dalam meningkatkan kesedaran dalam menggalakkan
 penggunaan jalur lebar dan keselamatan siber kepada warga sekolah dan
 komuniti setempat.

                        laporan-
 8. FS bertanggungjawab dalam penyediaan laporan-laporan bulanan berkaitan aktiviti,
        isu-        inisiatif-
 masalah serta isu-isu pelaksanaan inisiatif-inisiatif di sekolah (perbincangan dan
 pengesahan dengan pihak pentadbir sekolah hendaklah dibuat sebelum sebarang
 laporan dihantar ke pihak SKMM)
                38
  23         PERANCANGAN ICT SEKOLAH


          23.1 Perancangan Jangka Panjang ICT

Visi

    ~Memastikan warga sekolah berupaya menggunakan dan
        mengaplikasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran
    serta menjalankan tugas-tugas harian.

    ~Melahirkan murid-murid dan guru yang mempunyai pengetahuan dan
    kemahiran ICT serta dapat menggunakan teknologi ini bagi kegunaan
        diri,keluarga, masyarakat dan Negara.
.

Misi

    -Memberi peluang kepada semua warga sekolah menggunakan
    teknologi      yang sesuai dalam setiap aspek bagi
    meningkatkan mutu pengalaman.

    -Memberi peluang warga sekolah untuk mengembangkan potensi diri
    secara optimum untuk menghadapi cabaran masa depan.

    -Menyediakan tenaga kerja untuk keperluan ekonomi semasa dan masa
    depan.

    -Menyediakan masyarakat Malaysia yang sentiasa peka terhadap
    perkembangan dan pengatahuan tentang isu-isu semasa berkaitan ICT.

Matlamat
  -Mewujudkan persekitaran teknologi maklumat dan komunikasi(ICT)
  bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengajaran dan
  pembelajaran serta pengurusan selaras dengan *Dasar ICT
  Kementerian Pendidikan Malaysia.
               39
Objektif

        -Meningkatkan pembangunan dan penggunaan infrastruktur ICT di
        sekolah.

        -Mengaplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.

        -Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di sekolah melalui
        penggunaan ICT.

        -Mewujudkan suasana learning organization di sekolah melalui program-
        program ICT.

        -Memantapkan pentadbiran dan pengurusan yang cekap,sistematik dan
        berkesan   di sekolah.

        -Mewujudkan sistem pembangunan sumber manusia di sekolah untuk
        menangani cabaran dan keperluan perkembangan ICT dan K-ekonomi.


Kumpulan Sasaran

        Kakitangan sekolah (Pentadbir,Guru dan Staf sokongan).
        Murid-murid.


Strategi Perlaksanaan

        -Menubuhkan Jawatankuasa ICT sekolah untuk menggubal dasar ICT
        serta merancang dan memantau pelaksanaan aktiviti ICT sekolah.

        -Jawatankuasa kerja berikut perlu di tubuhkan pada awal musim
        persekolahan untuk melaksanakan aktiviti ICT yang di rancang.
        Ketua jawatankuasa akan mengenal pasti ahli Jawatankuasanya sendiri.
               40
      26.2 Perancangan Jangka Pendek ICT
Matlamat

  -Semua guru dan murid menggunakan Makmal Komputer dalam P & P.
  -Peratus penggunaan Makmal Komputer meningkat.
  -Kemudahan ICT dapat digunapakai oleh semua warga SKBP.
  -Makmal Komputer menjadi salah satu sumber utama gedung ilmu SKBP.
  -Peratus tahap kompetensi guru dalam pengendalian peralatan komputer
  meningkat.

Objektif

  -Melahirkan guru- guru yang celik ICT dan mampu menggunakan ICT
      dalam pengajaran dan pembelajaran.
  -Melahirkan 50% staf sokongan) yang celik ICT dan mampu menggunakan
  ICT dalam pentadbiran dan pengurusan sekolah.
  -Melahirkan 90 % murid-murid yang celik ICT.

Pelan Tindakan Perancangan

  -Latihan untuk staf sokongan (semua) oleh guru terlatih.
  -Menjalankan kelas literasi komputer untuk pelajar Tahun satu dan dua.
  -Program interaktif zoom-a (internet) untuk tahun satu hingga enam.


Program yang dirangka

  -Program ICTL untuk murid tahap 1 dan tahap 2.
  -Program Kelab Komputer
  -Program Pembelajaran Interaktif Zoom-A
  -Program Kelas Komputer di sebelah petang.
  -Program Penyelenggaraan Penggunaan Peralatan Komputer
             41
     24               CADANGAN PELAN PERANCANGAN
                    DAN PELAKSANAAN ICT BAGI TAHUN 2010


        Strategi : Meningkatkan penguasaan warga sekolah menggunakan peralatan ICT

BIL  AKTIVIT       PEGAWAI    SASARAN   TARIKH  TARIKH   KPI         TINDAKA
              BERTANG          JANGKA  LAKSANA            N
              GUNGJAW
              AB

1   Bengkel       GPB      Semua        Mengiku  Semua warga     Guru-
   kemahiran             warga        t     sekolah dapat    guru
   menggunakan            sekolah       kesesuai  menggunakan     mahir
   aplikasi Microsoft                   an     aplikasi.      ICT dan
   office                                         Jurutekn
                                               ik
                                               Komput
                                               er
2   Bengkel       Jawatank   Semua        Mengiku  Semua guru     GPB,Jur
   kemahiran      uasa ICT   guru dan       t     dapat merekod    uteknik
   menggunakan            kakitang       kesesuai  markah ujian
   aplikasi Excel           an          an
3   Bengkel emeldan   GPB      Semua        Mengiku  Semua warga
   kemahiran             warga        t     sekolah
   melayari internet         sekolah       kesesuai  mempunyai
                               an     emel
4   Bengkel       GPB dan    Guru         Mengiku  Semua warga     Guru-
   penggunaan      juruteknik  tidak        t     dapat        guru
   peralatan ICT           celik ICT      kesesuai  menguasai      mahir
   (LCD,scanner,pc)                    an     kemahiran      ICT
                                     menggunakan
                                     peralatan ICT
                     43
23.2.1 JADUAL PENGGUNAAN MAKMAL
KOMPUTER ICTL TAHUN 2011
     42
        Matlamat : Meningkakan penguasaan kemahiran pencarian bahan-bahan internetBIL  AKTIVIT       PEGAWAI   SASARAN  TARIKH   TARIKH   KPI         TINDAKA
              BERTANG         JANGKA   LAKSANA            N
              GUNGJAW
              AB

1   Memberi tunjuk    GPB     Guru    Feb    Feb-Nov  Melahirkan     LDP
   ajar kepada guru   Juruteknik  yang               guru/murid yang   atau
   dan murid             mahir              mahir akses     latihan
                    ICT               internet      profesio
                                               nal/lang
                                               sung @
                                               tidak


2   Menggalakkan P    Gbesar    Semua   Jan    Sepanja  Sekurang-      Pihak
   & P berasaskan    PK      guru         ng tahun  kurangnya 2 kali  pentadbi
   sumber internet   GPB                      seminggu guru    r
                                     menggunakan
              Ketua                     internet dalam P
              Panitia                    &P3   Menggalakkan     Guru     Semua   Feb-    Feb-Sep  Sekurang-      Guru
   pelajar       Subjek    pelajar  Sep          kurang satu     Subjek
   mendapatkan                            sumber rujukan
   bahan rujukan                           daripada internet
   dari internet                           untuk setiap
                                     subjek
                     44
      Matlamat : Meningkakan nilai agama,moral dan keselamatan semasa pencarian bahan
                          internet
BIL  AKTIVIT       PEGAWAI   SASARAN  TARIKH  TARIKH   KPI        TINDAKA
              BERTANG         JANGKA  LAKSANA           N
              GUNGJAW
              AB

1   Ceramah       GPB     Semua   Sepanja  Sepanja  Tiada berlaku   Pemant
                    warga   ng    ng tahun  penyalahgunaan  auan
                    sekolah  tahun        internet     oleh
                                             GPB
2   Kursus        GPB     Semua   Januari  Sepanja  Semua guru ada
   keselamatan     Juruteknik  guru dan       ng tahun  pengetahuan
   pelayaran internet        pelajar             dan kemahiran
   i)Kursus Antivirus                        penggunaan
   ii)Kursus                             antivirus
   keselamatan data                         Cth:Kaspersky
                     45
     Matlamat : Menyelenggara ICT bagi memastikan kemudahan ict yang terdapat di sekolah
            berada dalam keadaan boleh diguna secara optimum serta selamat


BIL  AKTIVIT      PEGAWAI   SASARAN   TARIKH   TARIKH   KPI        TINDAKA
             BERTANG         JANGKA   LAKSANA            N
             GUNGJAW
             AB

1   Mengadakan     AJK LDP   Semua         Mengiku  Semua guru
   kursus mengenali        guru          t     terlibat
   komputer dan                      kesesuai  menguasai
   pengendalian pc                    an LDP   jenis/komponen
   yang baik                             dan
                                    pengendalian
                                    dengan baik


2   Pemeriksaan    Penyelara  Semua    Setiap        Semua pc      Lapor
   secara berkala   s ict    pc     akhir         berada dalam    kerosak
   setiap bulan    juruteknik  sekolah   bulan         keadaann baik   an
   terhadap semua                          dan boleh guna   dengan
   pc                                secara optimum   segera
                                              menggu
                                              nakan
                                              sistem
                                              online :
                                              sts.moe.
                                              edu.my
3   Penambahbaikan   Penyelara  Semua         Sepanja  Data
   penggunaan buku  s Ict    guru          ng tahun  penggunaan pc
   log penggunaan   Juruteknik                   dapat dikumpul
                                    dengan lengkap
                    46
25          BRIGED SIBER
SENARAI BRIGED BESTARI

1.  MOHD AIMAN AIZAT B. ARUAN (6B)
2.  MOHD AMIRUL HAQ B. MOHD (6B)
3.  MOHD YUSRI B. KASSIM (4A)
4.  MOHD BASRI B. MOHD ZAID (4A)
5.  NUR FAZIHAH BT. ABD. RAHMAN (4A)
6.  AINUR BALQIS BT. ISMAIL (4A)
7.  NURUL MIZNA HANIM (4A)
8.  NUR AIN NAJWA BT. AZHAR
9.  UMI ATHIRAH BT. MOHD SALWANI
10.  SITI NUR UMMI BT. NORCHIK
11.  NUR FARHAH SYAMIMIE BT. MOHD HATA
        47
          GAMBAR BRIGED SIBER
Berdiri dari kiri : Cik Noorhaziana (FT17) , En.Muhamad Ropi
       (Penyelaras Bestari) , Pn. Rohayu (Fasi)
Duduk dari kiri : Erni Suhaila,Nur Adrina, En.Hamzah (Guru Besar)
      , Siti Fatimah Rayyana, Siti Nornabila,Nur Amani
           48
     PANORAMA MAKMAL
26      KOMPUTER SKBP
   49
27
      LABEL-LABEL
    SUDUT CD
   SUDUT PAMERAN ICT    50
    LABEL-LABEL
SUDUT PINJAMAN CD
  SUDUT INFO  51
    LABEL-LABEL
 SUDUT INFO KOMPONEN
SUDUT KENYATAAN BESTARI
  52
     LABEL-LABEL
  SUDUT BACAAN ICT
PERATURAN MAKMAL KOMPUTER
   54
28        PENUTUP
Makmal komputer menjadi pemangkin
kepada pihak sekolah untuk memantapkan
penggunaan komputer di kalangan
murid-murid menerusi ICT.

Celik ICT di kalangan murid-murid amat
penting pada masa sekarang untuk mereka
melangkah ke dunia global yang semakin
maju.

Justeru, usaha untuk memantapkan penggunaan
ICT di kalangan mereka perlu dititikberatkan.
Dengan adanya makmal komputer di harap dapat
dimanfaatkan sepenuhnya oleh murid-murid.
       55
21.2 JAWATANKUASA KECERIAAN DAN
KEBERSIHAN PENASIHAT       :EN.HAMZAH BIN HASSAN
 PENGERUSI       :PN.HJH. ROHANI BT. ABDULLAH
 SETIAUSAHA      : EN.MUHD ROPI B. AWANG
 AJK          : PN.SURAYA BT. OMAR
            PN.NORIZAN BT.HUSSIN
            EN.MALIKI B. MUHAMMAD
            EN.KHAZIMAN B. OTHMAN
            EN.ZAKUAN B. MOHD SALLEH


 PETUGAS HARIAN KEBERSIHAN : PEKERJA SWASTA


 AHAD
 ISNIN
 SELASA
 RABU
 KHAMIS
         25
SENARAI KOMPUTER RIBA PPSMI
SENARAI BARANG ICT
  YANG DITERIMA
SENARAI CD
REKOD BUKU PELAWAT
REKOD BUKU ADUAN PELANGGAN
REKOD STOK BAHAN ICT
REKOD PENGGUNAAN GURU
 DI MAKMAL KOMPUTER
REKOD PENGGUNAAN PELAJAR
  DI MAKMAL KOMPUTER
  BORANG PINJAMAN DAN
PENGHANTARAN PERALATAN ICT
BORANG X
BORANG JPICT/JPN
BORANG ADUAN KEROSAKAN
BORANG PINJAMAN PERALATAN
     ICT JPN

								
To top