Terminlər

Document Sample
Terminlər Powered By Docstoc
					 UIC  Number Langua       Term in English         Term in Azeri      Source (term
         ge                                     not unique to
                                               reference)
1 EN  1   EN    [Amount] recoverable       Bərpa edilə bilən [məbləğ]    KT

2 EN  2   EN    Corridor             Dəhliz              KT
3 EN  3   EN    ‘Cost of sales’ method      "satışların maya dəyəri"     KT

                             metodu
4 EN  4   EN    Acceptable under IFRSs      MHBS-a əsasən münasib      IFRS 1

                             olan
5 EN  5   EN    Accountability of management   Rəhbərliyin hesabatlılığı    IFRS 1
6 EN  6   EN                                      KT
            Accounting            Mühasibat uçotu
7 EN  7   EN    Accounting and Reporting by    Pensiya təminatı planları üzrə  IAS 26

            Retirement Benefit Plans     mühasibat uçotu və
                             hesabatlılığı
8 EN  8   EN    Accounting estimate        uçot qiymətləndirməsi      KT

9 EN  9   EN    Accounting for Government     Dövlət subsidiyalarının uçotu  IAS 20

            Grants and Disclosure of     və dövlət yardımı üzrə
            Government Assistance       məlumatın açıqlaması
10 EN  10  EN    accounting for inventories    ehtiyatların uçotu        IAS 2
11 EN  11  EN    Accounting for Investments in   Asılı təsərrüfat         IAS 28

            Associates            cəmiyyətlərində
                             investisiyaların uçotu
12 EN  12  EN    Accounting income         Uçot gəliri           KT

13 EN  13  EN                                      KT
            Accounting model         Uçot modeli
14 EN  14  EN                                      KT
            Accounting period         Uçot dövrü
15 EN  15  EN    Accounting Policies, Changes in  Uçot siyasətləri, uçot      IAS 8

            Accounting Estimates and Errors  qiymətləndirmələrində
                             dəyişikliklər və səhvlər
16 EN  16  EN    Accounting policy         Uçot siyasəti          KT
17 EN  17  EN                                      KT
            Accounting principle       Uçot prinsipi
18 EN  18  EN    Accounting profit         Uçot mənfəəti          KT

19 EN  19  EN    Accounting record         Mühasibat yazılışı        KT

20 EN  20  EN    Accounting treatment       Mühasibat uçotunun        KT

                             aparılması
21 EN  21  EN    Accounts receivable        Debitor borcları         KT

22 EN  22  EN                                      KT
            Accrual basis           Hesablama metodu
23 EN  23  EN    Accrual basis of accounting    Mühasibat uçotunun        KT

                             hesablama metodu


24 EN  24  EN    Accrued liabilities        Hesablanmış öhdəliklər      KT
25 EN  25  EN  Accumulated (amortisation,   Yığılmış (amortizasiya, faiz,  IFRS 1

         interest, profit or loss)   mənfəət və ya zərər)26 EN  26  EN  Accumulated profit or loss   Yığılmış mənfəət və ya zərər   KT

27 EN  27  EN  Accumulating compensated    Yığılan ödənişli məzuniyyətlər  KT

         absences
28 EN  28  EN  Achieve comparability     Müqayisəliliyin əldə olunması  IFRS 1
29 EN  29  EN  acquired entity        Əldə edilmiş qurum        IFRS 3

30 EN  30  EN  acquired goodwill       əldə edilmiş qudvil       IFRS 3

31 EN  31  EN  acquired in a business     təsərrüfat cəmiyyətlərinin    IFRS 3

         combination          birləşməsi nəticəsində əldə
                         edilmiş
32 EN  32  EN  Acquiree            əldə edilən təsərrüfat      KT

                         cəmiyyəti
33 EN  33  EN  Acquirer            Əldə edən təsərrüfat       KT

                         cəmiyyəti
34 EN  34  EN  Acquisition          əldə etmə            KT
35 EN  35  EN  acquisition date        Əldə etmə tarixi         IFRS 3


36 EN  36  EN  Active market         Fəal bazar            KT
37 EN  37  EN  active use           fəal istifadə          IFRS 5

38 EN  38  EN  actively marketed       fəal şəkildə bazarda alınıb-   IFRS 5

                         satılan
39 EN  39  EN  Actuarial assumptions     Aktuar fərziyyələr        KT
40 EN  40  EN  Actuarial gains and losses   Aktuar mənfəət və zərər     KT
41 EN  41  EN  Actuarial present value of   Nəzərdə tutulan pensiya     KT

         promised retirement benefits  ödənişlərinin aktuar cari
                         dəyəri
42 EN  42  EN  Actuarial valuation      Aktuar qiymətləndirmə      KT

43 EN  43  EN  Actuarial valuation method   Aktuar qiymətləndirmə      KT

                         metodu
44 EN  44  EN   Additional comparative     Müqayisə edilən əlavə     IFRS 1

           information           informasiya

45 EN  45  EN   Additional consideration    Əlavə ödəniş         KT

46 EN  46  EN   additional disclosure      əlavə açıqlama        IFRS 5

47 EN  47  EN   Adjust for consolidation    birləşdirmə (konsolidasiya)  IFRS 1

           procedures           proseduru üçün düzəliş
48 EN  48  #REF!  Adjusted weighted-average    Səhmlərin düzəliş edilmiş   IAS 33

           shares             ortaçəkili dəyəri
50 EN  50  EN   adjustment           Düzəliş edilmə        IFRS 5

51 EN  51  EN   Administrative expenses     İnzibati xərclər       KT

52 EN  52  EN   Admission fees         Giriş haqqı          KT

53 EN  53  EN                                  KT
           Advance             Avans
54 EN  54  EN   adverse economic consequences  Mənfi iqtisadi nəticələr   IFRS 255 EN  55  EN   adverse event          Xoşagəlməz hadisə       IFRS 4

56 EN  56  EN   After-tax amount        Vergitutmadan sonrakı     IAS 33

                           məbləğ

57 EN  57  EN                                  KT
           Agency             Agentlik
58 EN  58  EN   Aggregate            Birləşmə           KT

59 EN  59  EN   Aggregation           Birləşdirmə          KT

60 EN  60  EN   Agreement date         Razılaşma tarixi       IFRS 3

61 EN  61  EN   Agricultural activity      Kənd təsərrüfatı fəaliyyəti  IAS 41
62 EN  62  EN   Agricultural produce      Kənd təsərrüfatı məhsulları  KT

63 EN  63  EN   Agriculture           Kənd təsərrüfatı       IAS 41

64 EN  64  EN   Allocation           Bölüşdürmə          KT

65 EN  65  EN                                  KT
           Allowance            Ehtiyat fondu
66 EN  66  EN   allowance account        Ehtiyat fondu üzrə hesab   IFRS 7
67 EN  67  EN   Allowed alternative treatment  İcazə verilən alternativ   KT

                           yanaşma
68 EN  68  EN   American share option      Amerika bazarlarına uyğun   IFRS 2

                           səhmlər üzrə opsion
69 EN  69  EN                                  KT
           Amortisation          Amortizasiya
70 EN  70  EN                                  KT
           Amortisation method       Amortizasiya metodu
71 EN  71  EN                                  KT
           Amortisation period       Amortizasiya dövrü
72 EN  72  EN   Amortised cost           Amortizasiya məbləği       IFRS 1
73 EN  73  EN   Amortised cost of a financial asset Maliyyə aktivinin və ya     KT

           or financial liability       maliyyə öhdəliyinin
                             amortizasiya məbləği74 EN  74  EN   amount of inventories        Ehtiyatların məbləği       IAS 2
75 EN  75  EN   amount payable           ödənilməli olan məbləğ      IFRS 3

76 EN  76  #REF!  Amount per share          Hər səhm üzrə məbləğ       IAS 33
78 EN  78  EN   Analysis              Təhlil              KT

79 EN  79  EN   Annual leave            Hər İl üçün məzuniyyət      KT / IAS 19

80 EN  80  EN   Annual periods           İllik dövrlər          IAS 33
81 EN  81  EN   annuitant              annuiteti alan şəxs       IFRS 4

82 EN  82  EN   annuitisation            annuitetləşdirmə         IFRS 4

83 EN  83  EN                                      IFRS 4
           annuity               annuitet
84 EN  84  EN   Antidilution            Antidayluşn           IAS 33
85 EN  85  EN                                      IAS 33
           Antidilutive            Antidaylutiv86 EN  86  EN   Appendix              Əlavə              KT

87 EN  87  EN   Application of Requirements     Tələblərin tətbiqi        IFRS 1 IG

88 EN  88  EN   application supplement       tətbiqetmə üzrə əlavə sənəd   IFRS 3

89 EN  89  EN   appraisal              Dəyərin qiymətləndirilməsi    IFRS 3

90 EN  90  EN   Arm’s length transaction      Müstəqil tərəflər arasında    KT

                             sövdələşmə
91 EN  91  EN   Asking price            Satıcının təklif etdiyi qiymət  KT

92 EN  92  EN   Assess               qiymətləndirmək         KT

93 EN  93  EN                                      KT
           Asset                Aktiv94 EN  94  EN   asset exchange transactions     aktivlərin mübadiləsi      IAS 16

                             əməliyyatları

95 EN  95  EN   Assets acquired           Əldə edilmiş aktivlər      IFRS 1
96 EN  96  EN   Assets held by a long-term      İşçilərin uzunmüddətli      KT

            employee benefit fund        mükafatlandırılması üçün
                              yaradılmış fondun aktivləri
97 EN  97  EN   assets retired from active use    istismardan çıxarılan aktivlər  IFRS 5

98 EN  98  EN   Associate              Asılı təsərrüfat cəmiyyəti    KT
99 EN  99  EN   Audit report             Audit hesabatı          IFRS 1
100 EN  100  EN   Authorise [financial statements for razılıq vermək (maliyyə      KT

            issue]               hesabatlarını dərc edilmək
                              üçün)
101 EN  101  EN   Available-for-sale financial assets Satıla bilən maliyyə aktivləri  KT
102 EN  102  #REF!  Balance sheet            Balans hesabatı         KT104 EN  104  EN   Balance sheet liability method    Balans hesabatı üzrə öhdəlik   KT

                              metodu

105 EN  105  EN                                      KT
            Bank                 Bank106 EN  106  EN   Bank overdraft            Bank overdraftı         KT

107 EN  107  EN   Bankruptcy              Müflisləşmə           KT

108 EN  108  EN   bargain purchase           güzəştli alış          IFRS 3

109 EN  109  EN   Basic earnings per share       Səhm üzrə əsas mənfəət      KT
110 EN  110  EN   basis adjustment           Əsas (fundamental) düzəliş    IAS 39
111 EN  111  EN   Basis for Conclusions        Nəticə üçün əsaslar       IFRS 1

112 EN  112  EN   basis point             yüzdə bir faiz          IFRS 7B
113 EN  113  EN   Benchmark treatment         Standart uçot qaydası      KT

114 EN  114  EN   beneficial contracts         Səmərəli müqavilələr       IFRS 3

115 EN  115  EN   Benefit               Səmərə              KT
116 EN  116  EN  Benefit obligation         Pensiya təminatı         IFRS 1

                            (müavinətlər) üzrə öhdəlik117 EN  117  EN  Benefit to users          İstifadəçilərin səmərəsi     IFRS 1


118 EN  118  EN  Best estimate           ən yaxşı qiymətləndirmə     KT

119 EN  119  EN  Bias                Qiymət kənarlaşması       KT

120 EN  120  EN  Bid bonds             Tender təklifləri üzrə      KT

                            zəmanətlər
121 EN  121  EN  Bid price             Tələb qiyməti          KT

122 EN  122  EN  bid-ask spread           Tələb-təklif qiymətləri     IAS 39

                            arasındakı fərq

123 EN  123  EN  Binding sale agreement       İcbari satış müqaviləsi     KT

124 EN  124  EN  binomial              İkili              IFRS 2

125 EN  125  EN                                    KT
          Biological asset          Bioloji aktiv
126 EN  126  EN                                    KT
          Biological transformation     Bioloji transformasiya


127 EN  127  EN  Black-Scholes-Merton formula    Blek-Skoulz-Merton formulası   IFRS 2128 EN  128  EN  Board of directors         Direktorlar şurası        KT

129 EN  129  EN  Bonus issue            Pulsuz səhm buraxılışı      IAS 33


130 EN  130  EN                                    KT
          Bonus plan             Bonus plan
131 EN  131  EN  book of contracts         müqavilələr kitabı (toplusu)   IFRS 4

132 EN  132  EN  Book value             Balans dəyəri          KT

133 EN  133  EN  Borrowing costs          Borclar üzrə məsrəflər      KT / IAS 23


134 EN  134  EN  Bottom-up test           artan səviyyə üzrə testdən    KT

                            keçirilmə
135 EN  135  EN  business              Müəssisə             IFRS 3
136 EN  136  EN  Business combination        Müəssisələrin birləşməsi     KT
137 EN  137  EN  business combination involving  Ümumi nəzarətdə olan qurum     IFRS 3

          entities or businesses under   və müəssisələri öz tərkibinə
          common control          daxil edən müəssisələrin
                           birləşməsi
138 EN  138  EN  Business Combinations      Müəssisələrin birləşmələri     IFRS 3

139 EN  139  EN  Business Combinations – “Date of Müəssisələrin birləşmələri-    SIC-28

          Exchange” and Fair Value of   "Mübadilə tarixi" və pay
          Equity Instruments        alətlərinin ədalətli dəyəri
140 EN  140  EN  Business Combinations -     Müəssisələrin birləşmələri-    SIC-9

          Classification either as     Əldə etmə və ya maraqların
          Acquisitions or Unitings of   birləşdirilməsi üzrə təsnifat
          Interests
141 EN  141  EN  Business Combinations -     Müəssisələrin birləşmələri-    SIC-22

          Subsequent Adjustment of Fair  ədalətli dəyərlər və qudvilin
          Values and Goodwill Initially  növbəti düzəlişi ilə bağlı ilkin
          Reported             hesabat
142 EN  142  EN   Business segment         Müəssisə seqmenti         KT
143 EN  143  EN   Business unit           Təsərrüfat vahidi         KT

144 EN  144  EN   Buying segment          Alış segmenti           KT

145 EN  145  EN   By-product            Əlavə məhsul            KT

146 EN  146  EN   Call options           Alıcı opsionları          KT

147 EN  147  EN   Callable             Vaxtından əvvəl alışı hüququ    KT

                             olan
148 EN  148  #REF!  Cap                Ən yüksək hədd           KT

150 EN  150  EN                                      KT
            Capital              Kapital


151 EN  151  EN   capital appreciation       kapitalın dəyərinin artımı     IAS 40
152 EN  152  EN   Capital asset pricing model    Maliyyə (kapital) aktivlərinin   KT

                             qiymətəmələgəlmə modeli
                             (CAPM modeli)
153 EN  153  EN   Capital contribution       Kapital qoyuluşunda iştirak    KT

                             etmək
154 EN  154  EN   Capital expenditure        kapitallaşdırılmış məsrəflər    KT

155 EN  155  EN   Capital gain           Kapitalın dəyərinin artımından   KT

                             gəlir
156 EN  156  EN   Capital maintenance        Kapitalın saxlanılması       KT

157 EN  157  EN   Capital maintenance adjustment  Kapitalın saxlanılması üzrə    KT

                             düzəliş
158 EN  158  EN   Capitalisation          Kapitallaşdırma          KT

159 EN  159  EN   Capitalisation of interest    Faizlərin kapitallaşdırılması   KT

160 EN  160  EN   capped interest rate       yuxarı həddi            IFRS 7 IG

                             müəyyənləşdirilmiş faiz
                             dərəcəsi
161 EN  161  EN   Carried at cost          Maya dəyəri ilə uçota alınan    KT

162 EN  162  EN   Carry forward           Növbəti dövrə keçirmək       KT

163 EN  163  EN   Carrying amount          Balans dəyəri           KT
164 EN  164  EN   Cash               Pul vəsaitləri           KT

165 EN  165  EN                                      KT
            Cash basis            Kassa metodu
166 EN  166  EN   Cash equivalents         Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri  KT
167 EN  167  EN   Cash flow             Pul vəsaitlərinin hərəkəti     KT

168 EN  168  EN   Cash flow hedge          Pul vəsaiti hərəkətlərinin     IAS 32

                             hedcinqi

169 EN  169  EN   Cash flow risk          Pul vəsaiti hərəkətlərinin riski  KT170 EN  170  EN   Cash flow statement = Statement Pul vəsaitlərinin hərəkəti      KT

            of cash flows          haqqında hesabat
171 EN  171  EN   Cash Flow Statements      Pul vəsaitlərinin hərəkəti      IAS 7

                            haqqında hesabatlar
172 EN  172  EN   Cash generating unit      Pul vəsaitlərini yaradan vahid  KT
173 EN  173  EN   Cash inflow           Pul vəsaitlərinin daxil olması  KT

174 EN  174  EN                                    KT
            Cash on hand          Kassada olan pul
                            vəsaitlərinin qalığı
175 EN  175  EN   Cash outflow          Pul vəsaitlərinin xaric olması  KT

176 EN  176  EN   Cash payments          Nağd ödənişlər          KT

177 EN  177  EN   Cash price equivalent      Nağd şəkildə ödənişlə qiymət   IAS 16

                            ekvivalenti

178 EN  178  EN   Cash proceeds          Pul daxilolmaları         KT

179 EN  179  EN   Cash surrender value      Sığortanın dayandırılması     IFRS 4 IG

                            üzrə haqq
180 EN  180  EN   Cash-settled share option    Dəyərinin nağd ödənilməsi     IAS 32

                            müəyyənləşdirilmiş səhm üzrə
                            opsion
181 EN  181  EN   Cash-settled share-based    Dəyərinin nağd ödənilməsi     IFRS 2

            payment transaction       müəyyənləşdirilmiş səhmlər
                            əsasında ödəmə
                            sövdələşmələri
182 EN  182  EN   Catastrophe bond        Təbii fəlakət üzrə istiqrazlar  IFRS 4

183 EN  183  EN   Catastrophe provisions     Təbii fəlakət üzrə yaradılan   IFRS 4

                            ehtiyatlar
184 EN  184  EN                                    IFRS 4
            Cedant             Sedent
185 EN  185  EN   Certificates of deposit     Depozit sertifikatı        KT

186 EN  186  EN   Cessation (of capitalisation)  kapitallaşdırılmanın       KT

                            dayandırılması
187 EN  187  EN   Chief executive officer     Baş icraçı direktor        KT

188 EN  188  EN   Claim              İddia               KT

189 EN  189  EN   Class A preference share    A kateqoriyalı imtiyazlı     IAS 33

                            səhmlər
190 EN  190  #REF!  Class of assets         Aktivlərin kateqoriyası      KT


192 EN  192  EN   Class of property, plant and  torpaq, tikili və avadanlıqlar  IAS 16

            equipment            kateqoriyası
193 EN  193  EN   Classification         Təsnifat             KT

194 EN  194  EN   Classification of Financial   Maliyyə alətlərinin təsnifatı -  SIC-5

            Instruments – Contingent    Hesablaşma üzrə şərti
            Settlement Provisions      ehtiyatlar
195 EN  195  EN   Classification of inventory   Ehtiyatların təsnifatı      IAS 2
196 EN  196  EN                                    IAS 39
            Clean-up call          Geri almaq hüququ
197 EN  197  EN  Close members of the family of   Yaxın ailə üzvü          IAS 24

          the individual
198 EN  198  EN  Closing market prices        Son bazar qiymətləri       IAS 33
199 EN  199  EN  Closing rate            Hesabat tarixinə məzənnə     IAS 21

200 EN  200  EN  Collar               Faiz dərəcəsinin təsbit edilmiş  IAS 32

                            yuxarı və aşağı həddi201 EN  201  EN                                     KT
          Collateral             Girov
202 EN  202  EN  Collateralised (asset, borrowing)  Girov qoyulmuş (aktivlər,     KT

                            qiymətli kağızlar)
203 EN  203  EN  Collectability           Yığıla bilən           KT

204 EN  204  EN  Collection             Yığılma              KT

205 EN  205  EN  Collective marks          Qrupa məxsus ticarət       IFRS 3 I.E.

                            nişanları
206 EN  206  EN  Collective power          Kollektiv səlahiyyət       IFRS 3

207 EN  207  EN  Combined instrument         Birləşmiş maliyyə aləti      IAS 39
208 EN  208  EN  Commencement          Başlanğıc               KT

209 EN  209  EN  Commencement of the lease term İcarə müddətinin başlanması      IAS 17

                          tarixi

210 EN  210  EN  commercial loans          kommersiya kreditləri       IFRS 7 IG
211 EN  211  EN  commercial paper facilities     Veksel kreditləri         IFRS 7 IG
212 EN  212  EN  Commercial substance        Kommersiya mahiyyəti       IAS 16
213 EN  213  EN  commercially viable quantities of  mineral resursların        IFRS 6

          mineral resources          kommersiya baxımından
                            əhəmiyyətli miqdarı

214 EN  214  EN  Commission             Komisyon haqqı          KT

215 EN  215  EN  Commitment             Öhdəlik              KT

216 EN  216  EN  Commodity              Əmtəə               KT

217 EN  217  EN  Comparability            Müqayisəlilik           KT

218 EN  218  EN  Comparability over time       Vaxtaşırı müqayisəlilik      IFRS 1
219 EN  219  #REF!  Comparable interim period      Müqayisə edilə bilən aralıq    IFRS 1

                              dövr
221 EN  221  EN   Comparative information       müqayisə edilə bilən       KT

                              informasiya
222 EN  222  EN   Compensated absences         Ödənişli məzuniyyət (işdən    KT

                              yayınma)
223 EN  223  EN   complementary assets         Bir-birini tamamlayan aktivlər  IFRS 3224 EN  224  #REF!  Completeness             Tamlıq              KT

226 EN  226  EN                                       KT
            Compliance with International    Mühasibat Uçotunun
            Accounting Standards         Beynəlxalq Standartlarına
                              uyğunluq
227 EN  227  EN   Component              Tərkib hissə (komponent)     KT

228 EN  228  EN   Compound financial instruments    Mürəkkəb maliyyə alətləri     KT

229 EN  229  EN   Compound instrument         Mürəkkəb (maliyyə) alət      KT


230 EN  230  EN   Concentration of (credit etc) risk  (kredit və s.) riskin       KT

                              cəmlənməsi
231 EN  231  EN   Confidence level           Etibarlılıq səviyyəsi       IFRS 7B
232 EN  232  EN   Configuration of the cash flows   Pul vəsaiti hərəkətlərinin    IAS 16

                              xüsusiyyətləri

233 EN  233  EN   Consequential amendment       yaranan düzəlişlər        IFRS 1 BC 23


234 EN  234  EN   consideration            əvəzi ödəmə            IAS 16
235 EN  235  EN   Consistency - Alternative Methods Ardıcıllıq - Alternativ metodlar   SIC-18236 EN  236  EN   Consistency - Capitalisation of   Ardıcıllıq - Borclar üzrə     SIC-2

            Borrowing Costs           məsrəflərin kapitallaşdırılması

237 EN  237  EN   Consistency - Different Cost     Ardıcıllıq - Ehtiyatlar üçün   SIC-1

            Formulas for Inventories       müxtəlif dəyər formulları
238 EN  238  EN   Consolidated and Separate      Birləşdirilmiş (konsolidə     IAS 27

            Financial Statements         edilmiş) və fərdi maliyyə
                              hesabatları
239 EN  239  EN   Consolidated balance sheet      Birləşdirilmiş (konsolidə     IFRS 1

                              edilmiş) balans hesabatı
240 EN  240  EN   Consolidated financial statements Birləşdirilmiş (konsolidə      KT, Title

                             edilmiş) maliyyə hesabatları
241 EN  241  EN   Consolidated Financial       Birləşdirilmiş (konsolidə     IAS 27 [old title]

            Statements and Accounting for    edilmiş) maliyyə hesabatları
            Investments in Subsidiaries     və törəmə təsərrüfat
                              cəmiyyətlərinə investisiyaların
                              uçotu
242 EN  242  EN   Consolidated group         Birləşdirilmiş (konsolidə     KT

                              edilmiş) qrup
243 EN  243  EN   Consolidation            Birləşdirmə (konsolidasiya)    KT

244 EN  244  EN   consolidation adjustments      Birləşdirmə (konsolidasiya)    IFRS 3

                              zamanı düzəlişlər
245 EN  245  #REF!  Consolidation and Equity Method   Birləşdirmə (konsolidasiya) və   SIC-33

            – Potential Voting Rights and    kapitalda İştirak payı metodu
            Allocation of Ownership Interests  potensial səsvermə hüquqları
                              və sahibkarlıq paylarının
                              bölüşdürülməsi
247 EN  247  EN   Consolidation—Special Purpose    Birləşdirmə (konsolidasiya) -   SIC-12

            Entities              Xüsusi məqsədli müəssisələr

248 EN  248  EN   Construction contract        Tikinti müqaviləsi         KT
249 EN  249  EN   Construction Contracts       Tikinti müqavilələri        IAS 11

250 EN  250  EN   Constructive obligation       Konstruktiv öhdəlik        IAS 37
251 EN  251  EN   Contingency             Şərtilik              KT

252 EN  252  EN   Contingent asset          Şərti aktiv            IAS 37
253 EN  253  EN   Contingent liability        Şərti öhdəlik
                                               IAS 37.10
254 EN  254  EN   Contingent rent           Şərti icarə haqqı                                               IAS 17.4
255 EN  255  EN   contingent settlement provision   Hesablaşma üzrə şərti eytiyat   IAS 32

                              fondu

256 EN  256  EN   Contingent share agreement     səhmlərin buraxılması üzrə şərti  IAS 33

                              müqavilə

257 EN  257  EN   Contingently issuable shares    Şərti buraxıla bilən səhmlər    IAS 33
258 EN  258  EN   continuing involvement       davamlı iştirak           IAS 39
259 EN  259  EN   Continuing operations       Dadav edən əməliyyatlar       IAS 33
260 EN  260  EN   Contract              Müqavilə               KT
261 EN  261  EN   Contracts that may be settled in  (adi) səhmlərlə və ya nağd      IAS 33

            (ordinary) shares or cash     şəkildə hesablaşıla bilən
                             müqavilələr
262 EN  262  EN   Contractual arrangement      müqavilə əsasında razılaşma     KT

263 EN  263  EN   contractual cash flows       müqavilə üzrə pul vəsaitlərinin   IAS 39

                             hərəkəti
264 EN  264  EN   contractual maturity analysis   müqavilə üzrə ödəniş müddətinin   IFRS 7B

                             təhlili
265 EN  265  EN   contractual obligation       müqavilə borc öhdəliyi        IFRS 4

266 EN  266  EN   contractual rights         müqavilə üzrə hüquqlar        IFRS 4

267 EN  267  EN   Contribution            Qoyuluş               KT

268 EN  268  EN   contributor            Payçı                IFRIC 5
269 EN  269  EN   control              Nəzarət               IAS 27
270 EN  270  #REF!  Control (of an asset)       (aktivə) nəzarət           KT


272 EN  272  EN   Control number           Nəzarət rəqəmi            IAS 33
273 EN  273  EN   controlled entity         nəzarət edilən qurum         IFRS 3

274 EN  274  EN   convenience translation      bir valyutadan digərinə münasib   IAS 21

                             keçirmə


275 EN  275  EN                     Konvergensiya            IAS 33 IN, BC
            Convergence276 EN  276  EN   Conversion option         Konversiya mümkünlüyü        KT

277 EN  277  EN   Convertible bonds         Konversiya edilə bilən istiqrazlar  KT278 EN  278  EN   Convertible debt          Konversiya edilə bilən borc     IAS 33
279 EN  279  EN   Convertible instruments      Konversiya edilə bilən(maliyyə)   IAS 33

                             alət
280 EN  280  EN   Convertible preference share    Konversiya edilə bilən imtiyazlı  IAS 33

                             səhm


281 EN  281  EN                     koperativ             IFRIC 2
            co-operative282 EN  282  EN   Copyright             Müəlliflik hüququ         KT

283 EN  283  EN   core goodwill           əsas qudvil            IFRS 3 BC

284 EN  284  EN   Corporate assets          Korporativ aktivlər        IAS 36.6
285 EN  285  EN   Cost                İlkin dəyər            KT
286 EN  286  #REF!  Cost formula            məsrəflər formulu         KT

288 EN  288  EN   cost model             İlkin dəyər modeli         IAS 16
289 EN  289  #REF!  Cost of an acquisition       Əldə etmə dəyəri          KT
292 EN  292  EN   Cost of an investment       İnvestisiya dəyəri         KT

293 EN  293  EN   Cost of conversion         Emal məsrəfləri          KT
294 EN  294  EN   Cost of inventories        Ehtiyatları ilkin dəyəri      KT
295 EN  295  EN   Cost of Inventories of a Service  Xidmət göstərən müəssisənin    IAS 2

            Provider              ehtiyatlarının dəyəri


296 EN  296  EN   Cost of purchase          Alış məsrəfləri          KT
297 EN  297  #REF!  Cost plus contract         "Məsrəflər üstəgəl" müqaviləsi   KT
299 EN  299  #REF!  Cost-based measurement       Maya dəyəri əsasında ölçülmə    IFRS 1
301 EN  301  EN   costs of conversion        Emal məsrəfləri          IAS 2
302 EN  302  EN   Costs of disposal         Xaricolma xərcləri         KT


303 EN  303  EN   Costs of Modifying Existing    Mövcud proqram təminatının     SIC-6

            Software              modifikasiyası xərcləri
304 EN  304  EN   Costs to sell           Satış xərcləri           IFRS 5
305 EN  305  EN  counterparty            Müqavilə üzrə qarşı tərəf     IAS 32
306 EN  306  EN  country of incorporation or     Qeydiyyatda və ya rezidenti    IAS 27

          residence              olduğu ölkə307 EN  307  EN                    kupon (talon)           IFRS 7 IG
          coupon


308 EN  308  EN  credit derivative default product  törəmə kredit aləti üzrə borcun  IFRS 4

                            ödənilməsindən imtina
309 EN  309  EN  credit enhancements         Kredit reytinqinin yüksəldilməsi  IFRS 7
310 EN  310  EN  credit exposures          kredit üzrə riskə məruz qalma   IAS 32
311 EN  311  EN  Credit facilities          Kreditləşmə mənbələri       KT

312 EN  312  EN  credit insurance contract      kreditin sığortalanması üzrə    IFRS 4

                            müqavilə
313 EN  313  EN  credit quality           kreditin qabiliyyəti        IFRS 7IG

314 EN  314  EN                    Kredit riski            KT
          Credit risk

315 EN  315  EN                    kredit spredi           IAS 39
          credit spread
316 EN  316  EN                    Kreditorlar            KT
          Creditors
317 EN  317  EN  Creditworthiness          Ödəmə qabiliyyəti         KT

318 EN  318  EN  criteria for recognising      tanıma üçün meyarlar        IFRS 3

319 EN  319  EN  cross-reference           çarpaz istinad           IFRS 7B
320 EN  320  EN  CTDs                Yığılan bir valyutadan digərinə  IFRS 1

                            keçirmə fərqləri
321 EN  321  EN  Cumulative preference dividends   İmtiyazlı səhmlər üzrə yığılan   KT

                            dividendlər
322 EN  322  EN  Cumulative Translation       Yığılan bir valyutadan digərinə  IFRS 1

          Differences             keçirmə fərqləri
323 EN  323  EN                    Valyuta riski           KT
          Currency risk


324 EN  324  EN  Currency translation        Bir valyutanın başqa valyutada   KT

                            ifadə edilməsi
325 EN  325  EN                    Valyuta vahidi           KT
          Currency units
326 EN  326  EN                Cari aktiv              KT
          Current asset
327 EN  327  EN  Current cost         Cari dəyər              KT
328 EN  328  EN  Current cost approach    Cari dəyər yanaşması         KT
329 EN  329  EN                Cari investisiya           KT
          Current investment
330 EN  330  EN  Current liabilities     Cari öhdəliklər           IAS 1
331 EN  331  EN  Current service cost     Cari xidmət dəyəri          KT
332 EN  332  EN                Cari vergi              KT
          Current tax
333 EN  333  EN                Sekvestr               IAS 19
          Curtailment
334 EN  334  EN  cushions           təhlükəsizlik ehtiyatları      IFRS 3 BC

335 EN  335  EN  customer list        sifarişçi siyahısı          IFRS 3

336 EN  336  EN  database           məlumat bazası            IFRS 3

337 EN  337  EN  Date of acquisition     Əldə etmə tarixi           KT
338 EN  338  EN  date of exchange       Mübadilə tarixi           IFRS 3

339 EN  339  EN  Date of transition to IFRS  Maliyyə Hesabatlarının        IFRS 1

                         Beynəlxalq Standartlarına keçid
                         tarixi
340 EN  340  EN  Dealing securities      Diling əməliyyatları üzrə qiymətli  KT

                         kağızlar
341 EN  341  EN  death benefit        ölümlə əlaqədar sığorta ödənişi   IFRS 4342 EN  342  EN                Borc                 KT
          Debt
343 EN  343  EN  Debt instrument       Borc aləti              KT

344 EN  344  EN  Debt securities       Borc qiymətli kağızları       KT
345 EN  345  EN  Decision tree            Qərarlar ağacı           KT

346 EN  346  EN  Decision-useful information     Qərar qəbulu üçün faydalı     IFRS 1

                            informasiya
347 EN  347  EN  decommissioning           istismardan çıxarılma       IFRIC 5
348 EN  348  EN  decommissioning costs        istismardan çıxarma xərcləri    IFRIC 5
349 EN  349  EN  decommissioning funds        istismardan çıxan fondlar     IFRIC 5
350 EN  350  EN  decommissioning obligations     istismardan çıxarma üzrə borclar  IFRIC 5
351 EN  351  EN  decommissioning, restoration and istismardan çıxan, bərpa olunan    IFRIC 5

          environmental rehabilitation funds və ətraf mühitin reabilitasiyası
                            (bərpası) üzrə fondlar
352 EN  352  EN  Deductible temporary difference   Çıxılan müvəqqəti fərqlər     KT
353 EN  353  EN  Deemed cost             Fərz edilən ilkin dəyər      IFRS 1
354 EN  354  EN  Defer                Təxirəsalma            KT

355 EN  355  EN  Deferral method           Təxirəsalma metodu         KT

356 EN  356  EN  Deferred acquisition costs     Əldə etmə üzrə gələcək dövrün   IFRS 4

                            xərcləri
357 EN  357  EN  Deferred tax            Təxirə salınmış vergi       IFRS 1


358 EN  358  EN  Deferred tax assets         Təxirə salınmış vergi aktivləri  IAS 12
359 EN  359  EN  Deferred tax income         Təxirə salınmış vergi gəliri    IFRS 3
360 EN  360  EN  Deferred tax liabilities       Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri  KT361 EN  361  EN  Defined benefit liability      Müəyyən edilmiş ödənişlər üzrə   KT

                             öhdəlik
362 EN  362  EN  Defined benefit obligation      Müəyyən edilmiş ödənişlər üzrə   KT

                             borc


363 EN  363  EN  Defined benefit obligation (present Müəyyən edilmiş ödənişlər üzrə    KT

          value of)              borc (diskontlaşdırılmış dəyəri)


364 EN  364  EN  Defined benefit plans        Müəyyən edilmiş ödənişlər üzrə   KT

                             pensiya planları365 EN  365  EN  Defined contribution plans      Müəyyən edilmiş qoyuluşlar üzrə   KT

                             pensiya planları
366 EN  366  EN  Demand deposits           Tələb edilə bilən depozit      KT

367 EN  367  EN  demand feature            tələbin xüsusiyyəti         IAS 39

368 EN  368  EN  Demerger               Ayrılma               KT

369 EN  369  EN  Demonstrably committed        Rəsmi öhdəlik daşıma        KT
370 EN  370  EN  deposit accounting          depozitlə əməliyyatların uçotu   IFRS 4

371 EN  371  EN                    Depozit komponenti         IFRS 4
          deposit component

372 EN  372  EN  Depreciable amount          Amortizasiya olunan dəyər      KT


373 EN  373  EN  Depreciable assets          Amortizasiya olunan (köhnələn)   KT

                             aktivlər
374 EN  374  EN  depreciated replacement cost     Qalıq bərpa dəyəri prinsipi     IAS 16

          approach
375 EN  375  EN  Depreciation             Köhnəlmə (Amortizasiya)       KT
376 EN  376  EN  Depreciation methods        Amortizasiya metodları       IFRS 1
377 EN  377  EN  Derecognise (a financial      Tanınmanı dayandırmaq (maliyyə   KT

          instrument)            alətinin)

378 EN  378  EN  Derecognition           Tanınmanın dayandırılması      KT

379 EN  379  EN  Derivative             Törəmə aləti            KT
380 EN  380  EN  derivative features        törəmə alətin xüsusiyyətləri    IAS 32
381 EN  381  EN  Derivative financial instruments  Törəmə maliyyə alətləri       KT
382 EN  382  EN  designated and effective hedging  təyin edilmiş və effektiv hedcinq  IAS 39

          instrument             aləti


383 EN  383  EN  determination of cost       Dəyərin müəyyən edilməsi\      IAS 2
384 EN  384  EN  Determining whether an       Müqavilə              IFRIC 4

          Arrangement contains a Lease
385 EN  385  EN  Development             Təcrübə-konstruktor işləri      KT
386 EN  386  EN  Development costs          Təcrübə-konstruktor işlərinin    KT

                             dəyəri
387 EN  387  EN  Diluted earnings per share      Səhm üzrə durulanmış (daylutiv)   KT

                             mənfəət388 EN  388  EN  Dilution               Durulama (dayluşn)          IAS 33
389 EN  389  EN                    Daylutiv effekt           IAS 33
          Dilutive effect
390 EN  390  EN                    Durulanan (daylutiv) potensial adi  KT
          Dilutive potential ordinary shares
                             səhmlər


391 EN  391  EN  diminishing balance method      Azalan qalıq dəyəri metodu      IAS 16


392 EN  392  EN  direct insurance contract      Birbaşa sığorta müqaviləsi      IFRS 4

393 EN  393  EN  Direct labour            Birbaşa əmək haqqı xərcləri     KT

394 EN  394  EN  Direct method of reporting cash   Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan   KT

          flows from operating activities   pul vəsaitlərinin hərəkəti
                             haqqında məlumatların təqdim
                             edilməsinin birbaşa metodu

395 EN  395  EN  direct operating expenses      birbaşa əməliyyat xərcləri      IAS 40
396 EN  396  EN  directly attributable        birbaşa aid edilə bilən       IFRS 3

397 EN  397  EN                    Direktorlar             KT
          Directors
398 EN  398  EN  disaggregated information      hissələrə ayrılmış informasiya    IFRS 7B
399 EN  399  EN  Disclose               Açıqlamaq              KT

400 EN  400  EN  Disclosure              Açıqlama               KT

401 EN  401  EN  Disclosure and Presentation     Məlumatın açıqlanması və təqdim   IFRS 1

                             edilməsi
402 EN  402  EN  Disclosure of government       Dövlət yardımı üzrə məlumatın    KT

          assistance              açıqlanması
403 EN  403  EN  disclosure requirement        açıqlama tələbi           IFRS 3

404 EN  404  EN  Disclosures in the Financial     Bankların və oxşar maliyyə      IAS 30

          Statements of Banks and Similar   institutlarının maliyyə
          Financial Institutions        hesabatlarında açıqlamalar
405 EN  405  EN  Disclosure—Service Concession    Məlumatın açıqlanması - Xidmət    SIC-29

          Arrangements             üzrə konsessisya müqavilələri

406 EN  406  EN  Discontinued (operations)      Dayandırılmış (fəaliyyətlər)     KT
407 EN  407  EN   Discontinuing operation       Dayandırılmış fəaliyyət        IFRS 3 B.C., IFRS 5
                                                 B.C.
408 EN  408  #REF!  Discount rate            Diskont (uçot) dərəcəsi        KT

410 EN  410  EN   Discounting             Diskontlaşdırma            KT

411 EN  411  EN   Discretionary participation feature Sərbəst iştirak hüququ         IFRS 4
412 EN  412  EN   Disposal consideration        Ləğvetmə üzrə əlavə ödəniş      KT

413 EN  413  EN                      Xaric olunan qrup           IFRS 3
            Disposal group
414 EN  414  EN   Disposal plan            Xaric olunma planı          IFRS 5

415 EN  415  EN   Disposal transaction         Xaricetmə əməliyyatı         IFRS 5

416 EN  416  EN   dissenting opinion          xüsusi rəy              IFRS 3

417 EN  417  EN   Dividend yield            Dividend gəliri            KT

418 EN  418  EN   Dividends              Dividendlər              KT


419 EN  419  EN   Domain name             Domen adı               IFRS 3

420 EN  420  EN   Doubtful debts            Şübhəli borclar            IAS 24


421 EN  421  EN   Downstream transactions       Törəmə müəssisələrlə         KT

                              əməliyyatlar
422 EN  422  EN   dual listed corporation       İki dəfə listinq olunan korporasiya  IFRS 3423 EN  423  EN   dual trigger contract        ikili şərtli müqavilə         IFRS 4 IG

424 EN  424  EN   Earlier application is encouraged  Erkən tətbiq təşviq olunur      IAS 33

425 EN  425  EN   Earnings               Mənfəət                KT

426 EN  426  EN   Earnings - diluted          Daylutiv mənfəət           KT

427 EN  427  EN   Earnings contingency         Gözlənilməyən mənfəət         IAS 33 IE
428 EN  428  EN   Earnings per Share          Səhm üzrə mənfəət           IAS 33

429 EN  429  EN   Earnings Per Share - Financial    Səhm üzrə mənfəət - Səhmlərlə     SIC-24

            Instruments and Other Contracts   hesablaşıla bilən maliyyə alətləri
            that May Be Settled in Shares    və digər müqavilələr
430 EN  430  EN  Economic benefits          İqtisadi səmərələr          IFRS 1
431 EN  431  EN  Economic decision-making needs İstifadəçilərin iqtisadi qərar      IFRS 6

          of users            qəbulu ehtiyacları
432 EN  432  EN  Economic life            İqtisadi istifadə müddəti      KT
433 EN  433  EN  Effect of assumed conversions    Qəbul edilən konversiyaların     IAS 33

                            effekti
434 EN  434  EN  Effective date           Qüvvəyə minmə tarixi         KT

435 EN  435  EN                    Effektiv faiz metodu         KT
          Effective interest method
436 EN  436  EN  effective interest rate       Effektiv faiz dərəcəsi        IAS 39
437 EN  437  EN  Effects of Changes in Foreign    Xarici valyuta məzənnələrində    IFRS 1

          Exchange Rates           dəyişikliklərin təsiri
438 EN  438  EN  Elements of cost of exploration   Kəşfiyyat və qiymətləndirmə     IFRS 6

          and evaluation assets        aktivlərinin ilkin dəyərinin
                            elementləri

439 EN  439  EN  Eligible for capitalisation     Kapitallaşdırıla bilən        KT

440 EN  440  EN  Elimination of Unrealised Profits  Asılı təsərrüfat cəmiyyətləri üzrə  SIC-3

          and Losses on Transactions with   əməliyyatlardan reallaşdırılmamış
          Associates             mənfəət və ya zərərin silinməsi
441 EN  441  #REF!  Embedded derivative       Əlaqədar törəmə alətləri       KT
443 EN  443  EN   Employee benefits        Işçilərin mükafatlandırılması    KT


444 EN  444  EN   Employee share ownership plan  İşçilər tərəfindən səhmlərin əldə  KT

                            edilməsi planı

445 EN  445  EN   Employee share purchase plan   İşçilər tərəfindən səhmlərin satın  IFRS 2

                            alınması planı
446 EN  446  EN   Employee turnover rates     İşçi qüvvəsi dəyişkənliyi üzrə    IFRS 1

                            əmsallar
447 EN  447  EN   Employees and others providing  İşçilər və oxşar xidmətlər      IFRS 2

            similar services         göstərən digər tərəflər
448 EN  448  EN   Employer payroll taxes and    Məcburi sosial sığorta ayırmaları  KT

            insurance contributions     və sığorta haqqları
449 EN  449  EN   Enactment            Qanunun (qəbulu) qüvvəyə       KT

                            minməsi
450 EN  450  EN   Enforcement of covenants     Müqavilə şərtlərinə riayət etmə   IFRS 7 IG
451 EN  451  EN   Enhanced Disclosure       Məlumatın tam açıqlanması      IFRS 1


452 EN  452  #REF!  Enterprise            Müəssisə               KT

454 EN  454  EN                    Qurum                KT
            Entity
455 EN  455  EN   entity-specific value      Quruma xas olan dəyər        IAS 16
456 EN  456  EN   environmental obligations    ətraf mühitin qorunması üzrə     IFRS 5

                            öhdəliklər
457 EN  457  EN   equalisation provisions     Tənzimləmə (bərabərləşdirmə)     IFRS 4

                            məqsədilə yaradılan ehtiyat
                            fondları
458 EN  458  EN   Equity              Xüsusi kapital            KT


459 EN  459  #REF!  Equity - Costs of an Equity   Xüsusi kapital - Xüsusi kapital   SIC-17

            Transaction           üzrə əməliyyatlarla bağlı xərclər

461 EN  461  EN   Equity Accounting Method -    İştirak payı metodu üzrə uçot    SIC-20

            Recognition of Losses      qaydası - Zərərlərin tanınması
462 EN  462  EN   Equity balances         Xüsusi kapital qalıqları       IFRS 3

463 EN  463  EN   Equity capital          Xüsusi kapital            KT
464 EN  464  EN  Equity compensation        Müəssisənin xüsusi kapitalında    KT

          benefits(=Stock (=Share)      iştirak hüququ verən səhmlərlə
          compensation benefits)       işçilərin mükafatlandırılması465 EN  465  EN  Equity compensation plans     Müəssisə xüsusi kapitalında iştiak  KT

          (=Share (=Stock) compensation   hüququ verən səhmlərlə işçilərin
          plans)               mükafatlandırılması üzrə planlar
                            (müqavilələr)

466 EN  466  EN  Equity component          Xüsusi kapitalın komponenti     IFRS 1
467 EN  467  EN  Equity holders           Xüsusi kapitalda iştirak payına   IFRS 3

                            malik olan şəxslər
468 EN  468  EN  Equity index            Fond birjası indeksi         IFRS 4

469 EN  469  EN  Equity instrument         Kapital aləti            KT


470 EN  470  EN  Equity instrument granted     Təqdim olunmuş kapital aləti     IFRS 2
471 EN  471  EN  equity interests          səhmdar kapitalında iştirak     IFRS 3
472 EN  472  EN  equity issue            iştirak payı hüququ verən qiymətli  IFRS 3

                            kağızların emissiyası
473 EN  473  EN  Equity method           İştirak payı metodu         KT
474 EN  474  EN  Equity securities         iştirak payı hüququ verən qiymətli  KT

                            kağızlar
475 EN  475  EN  Equity-settled share-based     Kapital alətləri vasitəsilə həyata  IFRS 2

          payment transaction        keçirilən pay alətləri əsasında
                            ödəmə sövdələşməsi

476 EN  476  EN  Estimated costs          Qiymətləndirilmiş dəyər (xərclər)  IAS 2
477 EN  477  EN  Estimated future cash flows    Qiymətləndirilmiş gələcək pul    IFRS 3

                            vəsaiti hərəkətləri
478 EN  478  EN  European share option       Səhm üzrə avropa opsionu       IFRS 2 BC

479 EN  479  EN  Evaluating the Substance of    İcarənin hüquqi forması ilə olan   SIC-27

          Transactions Involving the Legal  əməliyyatların mahiyyətinin
          Form of a Lease          qiymətləndirilməsi

480 EN  480  EN  Event-driven fair value      Hadisəyə görə idarə olunan      IFRS 1

          measurements            ədalətli dəyər ölçülməsi
481 EN  481  EN  Events After the Balance Sheet   Balans hesabatı tarixindən      IAS 10

          Date                sonrakı hadisələr
482 EN  482  EN  Events occurring after the balance Balans hesabatı tarixindən      KT

          sheet date             sonrakı hadisələr
483 EN  483  EN  evidence of impairment       qiymətdən düşmə sübutu (dəlili)   IAS 39
484 EN  484  EN  Exchange difference         Məzənnə fərqi            KT
485 EN  485  EN  Exchange of assets         Aktivlərin mübadiləsi        KT

486 EN  486  EN  Exchange rate            Valyuta (mübadilə) məzənnəsi    KT487 EN  487  EN  exchange transaction        mübadilə əməliyyatı         IAS 40
488 EN  488  EN  Executory contract         Gələcəkdə icra edilməli olan    KT

                            müqavilə
489 EN  489  EN                    Azadolmalar             IFRS 1
          Exemptions


490 EN  490  EN  Exercise date            Başa çatma tarixi          KT

491 EN  491  EN  Exercise of rights         Hüquqların həyata keçirilməsi    IAS 33

                            (hüquqlarda istifadə)
492 EN  492  EN  Exercise price           Həyata keçirmə (strayk) qiyməti   KT493 EN  493  EN  Existing liability         Mövcud öhdəlik           IFRS 3

494 EN  494  EN  Expected value           Gözlənilən dəyər          KT

495 EN  495  EN  Expenditure             Xərc                KT

496 EN  496  EN  Expenses              Xərclər               KT
497 EN  497  EN  Experience account         Təcrübəyə əsasən açılan hesab    IFRS 4 IG498 EN  498  EN  Experience adjustments       Təcrübədən irəli gələn düzəlişlər  KT499 EN  499  EN  Expiry date            Başa çatma tarixi           KT

500 EN  500  EN  Explicit and unreserved statement Aydın və tam aydınlıq bəayantı    IFRS 1

          of compliance

501 EN  501  EN  Exploration and evaluation assets Kəşfiyyat və qiymətləndirmə      IFRS 6

                            aktivləri
502 EN  502  EN  Exploration and evaluation     Kəşfiyyat və qiymətləndirmə    IFRS 6

          expenditures            məsrəfləri


503 EN  503  EN  Exploration for and Evaluation of  Təbii ehtiyatların kəşfiyyatı və  IFRS 6

          Mineral Resources          qiymətləndirilməsi504 EN  504  EN  Exposure draft           İlkin layihə            KT

505 EN  505  EN  Expropriation of major assets    Əsas aktibvlərin müsadirəsi    IFRS 5

506 EN  506  EN  Extraordinary items         Fövqəladə maddələr         KT
507 EN  507  EN  Face (of Financial Statements or  (Maliyyə hesabatlarının və ya   KT

          Notes)               Qeydlərin) Üz hissə(si)
508 EN  508  EN  Fair presentation          Ədalətli təqdimetmə        KT

509 EN  509  EN  Fair value             Ədalətli dəyər           KT
510 EN  510  EN  Fair value hedge          Ədalətli dəyər hedcinqi      IAS 39

511 EN  511  EN  Fair value measurement       Ədalətli dəyərin ölçüllməsi    IFRS 1, Title IFRS 13
512 EN  512  EN  Faithful representation       Düzgün təqdimat          KT

513 EN  513  EN                    Haqlar               KT
          Fees
514 EN  514  EN  Fellow subsidiary          Qrupa daxil olan törəmə      KT

                            cəmiyyətlərdən biri
515 EN  515  EN  Fidelity bonds           Loyallıq zəmanəti         IFRS 4

516 EN  516  EN  Fiduciary activities        Fudisiar (etibara əsaslanan)    IFRS 7

                            fəaliyyətlər


517 EN  517  EN  FIFO                FİFO                KT
518 EN  518  EN  FIFO formula            FİFO formulu            KT

519 EN  519  EN  Finance lease            Maliyyə icarəsi          KT
520 EN  520  EN  Finance lease obligations      Maliyyə icarəsi üzrə borclar    IFRS 1
521 EN  521  EN  Financial asset             Maliyyə aktivi            KT
522 EN  522  EN  Financial asset or financial liability mənfəət və ya zərərdə əks       IAS 39

          at fair value through profit or loss olunan ədalətli dəyəri ilə
                              hesablanmış maliyyə aktivi və ya
                              maliyyə öhdəliyi
523 EN  523  EN  Financial asset or liability held for  Alqı-satqı məqsədilə saxlanılan    KT

          trading                 maliyyə aktivləri və ya öhdəlikləri
524 EN  524  EN  Financial capital            Maliyyə kapitalı           KT

525 EN  525  EN  Financial conglomerate         Maliyyə konqlomeratı         IFRS 7 BC


526 EN  526  EN  Financial guarantee           Maliyyə zəmanəti           KT

527 EN  527  EN  Financial institution          Maliyyə institutu           KT

528 EN  528  EN  Financial instruments          Maliyyə alətləri           KT
529 EN  529  EN  Financial Instruments: Disclosure Maliyyə alətləri: Məlumatın         IAS 32

          and Presentation         açıqlanması və təqdim edilməsi

530 EN  530  EN  Financial Instruments: Recognition Maliyyə alətləri: Tanıma və        IAS 39

          and Measurement          ölçülmə
531 EN  531  EN  Financial liability          Maliyyə öhdəliyi           KT
532 EN  532  EN  Financial performance         Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri   KT
533 EN  533  EN  Financial position          Maliyyə vəziyyəti           KT
534 EN  534  EN  Financial reporting          Maliyyə hesabatları (lılığı)     KT

535 EN  535  EN  Financial Reporting in        Hiperinflyasiyalı iqtisadiyyatlarda  IAS 29

          Hyperinflationary Economies      maliyyə hesabatlılığı

536 EN  536  EN  Financial Reporting of Interests in Birgə müəssisələrdə iştirak       IAS 31

          Joint Ventures           paylarının maliyyə hesabatlılığı

537 EN  537  EN  Financial review           Maliyyə xülasəsi           KT

538 EN  538  EN  Financial risk            Maliyyə riski             IFRS 4
539 EN  539  EN  Financial statements         Maliyyə hesabatları          KT
540 EN  540  EN  Financial year-to-date basis     Maliyyə ilinin əvvəlindən cari    KT

                             dövrədək əsasda
541 EN  541  EN  Financing activities         Maliyyələşdirmə fəaliyyətləri     KT


542 EN  542  EN  Financing device           Maliyyə vasitələri          KT

543 EN  543  EN  Finished good             Hazır məhsullar            KT
544 EN  544  EN  Firm commitment            Qəti öhdəlik             KT
545 EN  545  EN  firm purchase commitment       Qəti alış öhdəliyi          IFRS 5
546 EN  546  EN  firm sales contracts         Təsbit edilmiş qiymətlərlə satış   IAS 2

                             üzrə müqavilələr

547 EN  547  EN  First IFRS financial statements    Maliyyə Hesabatlarının        IFRS 1

                             Beynəlxalq Standartlarına uyğun
                             ilk maliyyə hesabatları
548 EN  548  EN  First-in, first-out          İlk-mədaxil, ilk-məxaric       KT

549 EN  549  EN  First-time adopter          Maliyyə Hesabatlarının        IFRS 1

                             Beynəlxalq Standartlarını ilk dəfə
                             tətbiq edən müəssisə
550 EN  550  EN  First-time adoption          İlk dəfə qəbul etmə         IFRS 1


551 EN  551  EN  First-time Adoption of International Maliyyə Hesabatlarının        IFRS 1

          Financial Reporting Standards    Beynəlxalq Standartlarının ilk
                             dəfə qəbul edilməsi
552 EN  552  EN  First-time Application        İlk dəfə tətbiqetmə         IFRS 1
553 EN  553  EN  First-Time Application of IASs as   Mühasibat uçotunun ilkin bazası   SIC-8

          the Primary Basis of Accounting    kimi Mühasibat Uçotunun
                             Beynəlxalq Standartlarının ilk
                             dəfə tətbiqi
554 EN  554  EN  Fixed asset              Uzunmüddətli maddi aktivlər     KT

555 EN  555  EN  Fixed coupon rate           Kupon üzrə təsbit edilmiş faiz    IFRS 7IG

                             dərəcəsi


556 EN  556  EN  Fixed price contract         Sabit qiymətli müqavilə       KT
557 EN  557  EN  Fixed production overheads      Daimi istehsal qaimə məsrəfləri   KT
558 EN  558  EN  Flat yield curve           "Hamar" gəlirlilik əyrisi      IFRS 7 IG
559 EN  559  EN  Floating rate             Üzən faiz dərəcəsi          KT

560 EN  560  EN  Floor                 Minimal səviyyə           KT

561 EN  561  EN                     Proqnoz               KT
          Forecast
562 EN  562  EN  Forecast transaction         Proqnozlaşdırılmış əməliyyat     IAS 39
563 EN  563  EN                     Xarici valyuta            KT
            Foreign currency
564 EN  564  EN   foreign currency derivatives    Xarici valyutada törəmə alətlər    IAS 21
565 EN  565  EN   Foreign currency transaction    Xarici valyuta ilə həyata keçirilən  KT

                              əməliyyat
566 EN  566  EN                     Xarici qurum             KT
            Foreign entity
567 EN  567  EN   Foreign Exchange - Capitalisation Xarici valyuta - Kəskin valyuta     SIC-11

            of Losses Resulting from Severe devalvasiyasından itkilərin
            Currency Devaluations       kapitallaşdırılması

568 EN  568  EN   Foreign exchange contract      Valyuta müqaviləsi (xarici      KT

                              valyutanın alqı-satqı müqaviləsi)

569 EN  569  EN   Foreign Exchange Rates       Valyuta (mübadilə) məzənnələri    IFRS 1
570 EN  570  EN   Foreign operation          Xarici əməliyyat           KT
571 EN  571  EN   Forgivable loans          Bağışlana bilən borclar        KT


572 EN  572  EN   Forward contract          Forvard müqaviləsi          KT

573 EN  573  EN   forward repurchase agreement    forvard təkrar alış razılaşması    IAS 39

574 EN  574  EN   Framework              Konseptual Əsaslar          KT

575 EN  575  EN   Framework for the Preparation    Maliyyə hesabatlarının
            and Presentation of Financial    hazırlanması və təqdimatı üçün
            Statements             Çərçivə sənədi
576 EN  576  EN   Franchise fee            Franşizə haqqı            KT

577 EN  577  EN   Function of expense         Xərcin funksiyası           KT

578 EN  578  EN   Functional currency         Əməliyyat valyutası          IAS 21
579 EN  579  #REF!  Fundamental errors         Əhəmiyyətli səhvlər          KT
581 EN  581  EN   Funding               Maliyyələşdirmə (fondlaşdırma)    KT
582 EN  582  EN   Future cash flow          Gələcək pul vəsaitləri hərəkətləri  KT583 EN  583  EN   Future economic benefit       Gələcək iqtisadi səmərə        KT
584 EN  584  EN   Futures contract          Fyuçers müqaviləsi          KT

585 EN  585  EN   GAAP                MUÜQP (Mühasibat Uçotunun       IFRS 1

                              Ümumi Qəbul olunmuş
                              Prinsipləri)
586 EN  586  EN   Gain on disposal          Ləğvetmə gəliri            KT
587 EN  587  EN  Gains              Qeyri-əməliyyat gəlirləri       KT


588 EN  588  EN  General purchasing power     Ümumi alıcılıq qabiliyyəti prinsipi  KT

          approach
589 EN  589  EN  General recognition principle  Ümumi tanıma prinsipi         IAS 16
590 EN  590  EN  Geographical segments      Coğrafi seqment            KT
591 EN  591  EN  Going concern          Müəssisənin fəaliyyətinin       KT

                           fasiləsizliyi592 EN  592  EN                  Qudvil                 KT
          Goodwill593 EN  593  EN  Governing board         Rəhbərlik (rəhbər orqan)        IFRIC 2
594 EN  594  EN  Governing body          Rəhbər orqan              IFRS 3

595 EN  595  EN  Governing charter        Baş xartiya (nizamlayıcı sənəd)    IFRIC 2
596 EN  596  EN  Government            Hökumət                KT


597 EN  597  EN  Government assistance      Dövlət yardımı             KT
598 EN  598  EN  Government Assistance—No     Dövlət yardımı - Əməliyyat       SIC-10

          Specific Relation to Operating  fəaliyyətlərinə xüsusi bir aidiyyatı
          Activities            olmayan
599 EN  599  EN  Government grants        Dövlət subsidiyaları          KT
600 EN  600  EN  Government guarantee       Dövlət zəmanəti            IAS 2
601 EN  601  EN  Grant date            təqdim olunma tarixi          IFRS 2
602 EN  602  EN  Grants related to assets     Aktivlərə aid olan subsidiyalar  IAS 20
603 EN  603  EN  Grants related to income     Gəlirə aid olan subsidiyalar   KT

604 EN  604  EN  Gross investment in the lease  İcarəyə ümumi investisiya     KT

                           qoyuluşu605 EN  605  EN  Gross margin           Məcmu mənfəət marjası       KT

                           (rentabelliyi)
606 EN  606  EN  Gross profit           Məcmu mənfəət           KT

607 EN  607  EN                  Qrup               KT
          Group
608 EN  608  EN  Group administration (employee  Birgə idarə olunan işçilərin   KT

          benefit) plans          mükafatlandırılması planları609 EN  609  EN  Group insurance contract     Kollektiv sığorta müqaviləsi   IFRS 4

610 EN  610  EN  Group of assets         Aktivlər qrupu          KT

611 EN  611  EN  Group of biological assets    Bioloji aktivlər qrupu      KT

612 EN  612  EN  Grouping of assets        Aktivlərin qruplaşdırılması    KT

613 EN  613  EN  Guarantee            Zəmanət              KT

614 EN  614  EN  Guarantee fund          Zəmanət fondu           IFRS 4

615 EN  615  EN  Guaranteed residual value    Zəmanət verilmiş qalıq dəyəri   KT
616 EN  616  EN  Harmonise            Harmonizasiya (uyğunlaşdırma,   KT

                           razılaşdırma)
617 EN  617  EN  Harvest             Kənd təsərrüfatı məhsullarının  KT

                           yığımı
618 EN  618  EN  Hedge accounting         Hedcinq uçotu           IFRS 1
619 EN  619  EN                  Hedcinqin effektivliyi      KT
          Hedge effectiveness


620 EN  620  EN  Hedged item           Hedcinq edilmiş maddə       KT
621 EN  621  EN                  Hedcinq              KT
          Hedging
622 EN  622  EN  Hedging instrument      Hedcinq aləti            KT
623 EN  623  EN  Hedging relationship     Hedcinq əlaqəsi           IFRS 1
624 EN  624  EN  Hedging reserve        Hedcinq ehtiyatı          IFRS 1 IG

625 EN  625  EN  Held for resale        Təkrar satış üçün saxlanılam    IAS 2
626 EN  626  EN  Held for trading       Satış üçün saxlanılmış       KT


627 EN  627  EN  Held-to-maturity investment  Ödəniş tarixinə qədər saxlanılan  KT

                         investisiyalar
628 EN  628  EN  Highly probable        Yüksək ehtimallı          IFRS 5

629 EN  629  EN  Hire-purchase contract    Aktiv üzrə mülkiyyət hüququ əldə  KT

                         etmək imkanını verən icarə
                         müqaviləsi


630 EN  630  EN  Historical cost        İlkin dəyər             KT
631 EN  631  EN  Historical loss experience  Əvvəlki illərin zərər əmələ gəlmə  IAS 39

                         təcrübəsi


632 EN  632  EN  Historical summaries     Tarixi məlumatlar          IFRS 1
633 EN  633  EN  Holding company        Holdinq şirkəti           KT
634 EN  634  EN  Host contract         Əsas müqavilə          KT

635 EN  635  EN  Host instrument        Əsas alət            IFRS 4

636 EN  636  EN  Hybrid instrument       Hibrid alət           IAS 39
637 EN  637  EN                 Hiperinflyasiya         KT
          Hyperinflation
638 EN  638  EN  Hyperinflationary economies  Hiperinflyasiya iqtisadiyyatı  KT

639 EN  639  EN  IAS              MUBS
640 EN  640  EN  IASC              MUBSK
641 EN  641  EN  IASC Foundation Constitution  MUBSK Fondunun Nizamnaməsi

642 EN  642  EN  IASCF             MUBSKF
643 EN  643  EN  Identifiable asset       Müəyyən edilə bilən aktiv    KT

644 EN  644  EN  IFAC              MBF
645 EN  645  EN  IFRIC             BMHŞK
646 EN  646  EN  IFRS              MHBS
647 EN  647  EN  IFRS-compliant         MHBS-a uyğun           IFRS 1
648 EN  648  EN  Impairment           Qiymətdən düşmə         KT


649 EN  649  EN  Impairment loss        Qiymətdən düşmə zərəri      KT


650 EN  650  EN  Impairment of Assets      Aktivlərin qiymətdən düşməsi   IAS 36

651 EN  651  EN  Impairment test        Qiymətdən düşmə üzrə test    IFRS 1


652 EN  652  EN  Implementation Guidance    Tətbiq üzrə Göstəriş       IFRS 1

653 EN  653  EN  Import duties         İdxal rüsumu           KT

654 EN  654  EN  Impracticability exemption   Mümkünsüzlüyü görə (tətbiqdən)  IAS 8

                          azadolma
655 EN  655  EN  Impracticable         Mümkünsüz            IAS 8
656 EN  656  EN  Imputed rate of interest       Şərti faiz dərəcəsi          KT
657 EN  657  EN  In the money             Opsionun istifadə qiymətinin     IAS 39

                             onun bazar qiymətindən üstün
                             olduğu vəziyyət (Pul vəsaiti ilə
                             opsion (uduşlu opsion))
658 EN  658  EN  Inception of the Lease        İcarə müddətinin başlanğıcı      IAS 17
659 EN  659  EN  Incidental income          Nəzərdə tutulmayan gəlir       KT

660 EN  660  EN  Incidental operations        Nəzərdə tutulmayan əməliyyatlar    IAS 16
661 EN  661  EN  Income                Gəlir                 KT
662 EN  662  EN  Income approach           Gəlir yanaşması            KT

663 EN  663  EN  Income statement = Statement of   Mənfəət və zərər haqqında       KT

          income                hesabat
664 EN  664  EN  Income tax              Mənfəət vergisi (gəlir vergisi)    KT

665 EN  665  EN  income tax expense          Mənfəət vergisi xərci         IFRS 5

666 EN  666  EN  Income Taxes             Mənfəət vergiləri (gəlir vergiləri)  IAS 12667 EN  667  EN  Income Taxes—Changes in the     Mənfəət vergiləri - Şirkətin və ya  SIC-25

          Tax Status of an Enterprise or its  onun səhmdarlarının vergi
          Shareholders             statusunda dəyişikliklər
668 EN  668  EN  Income Taxes—Recovery of       Mənfəət vergiləri - Yenidən      SIC-21

          Revalued Non-Depreciable Assets   qiymətləndirilmiş amortizasiya
                             olunmayan aktivlərin bərpası

669 EN  669  EN  Increasing Rate Preference      Artan gəlirli imtiyazlı səhmlər    IAS 33

          Shares
670 EN  670  EN  Incremental share          Marjinal (Artan) səhmlər       IAS 33
671 EN  671  EN  Indicator [of impairment]      (qiymətdən düşmə) göstərici(si)    KT672 EN  672  EN  Indirect method of reporting cash  Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan   KT

          flows from operating activities   pul vəsaitlərinin hərəkəti
                             haqqında məlumatların təqdim
                             edilməsinin dolayı metodu

673 EN  673  EN  Individual asset           fərdi aktiv              IFRS 5
674 EN  674  EN   Individual financial statements   Fərdi maliyyə hesabatları        IAS 40
675 EN  675  EN   Induced conversion          Məcburi konversiya           IAS 33
676 EN  676  EN   Industry segments          Sənaye seqmentləri           KT

677 EN  677  EN   Inflation              İnflyasiya               KT

678 EN  678  EN   Information Reflecting the Effects  Dəyişən qiymətlərin təsirini əks    IAS 15

           of Changing Prices          etdirən məlumat
679 EN  679  EN   Initial classification        İlkin təsnifat             IFRS 5

680 EN  680  #REF! Initial Direct Costs         İlkin birbaşa məsrəflər         IAS 17
682 EN  682  EN   Initial measurement         İlkin ölçülmə              KT

683 EN  683  EN   Initial public offering       Səhmlərin ilkin açıq təklifi (satışı)  IFRS 1
684 EN  684  EN   Initial recognition         İlkin tanıma              KT

685 EN  685  EN   In-substance defeasance       Mahiyyət üzrə silmə           IAS 39
686 EN  686  EN   Insurable interest          Sığorta oluna bilən maraq        IFRS 4 BC

687 EN  687  EN   Insurance agency commissions     Sığorta agentliyinin komisyon      KT

                              gəlirləri
688 EN  688  EN   Insurance assets           Sığorta aktivləri            IFRS 4


689 EN  689  EN   Insurance company          Sığorta şirkəti             KT

690 EN  690  EN   Insurance contract          Sığorta müqaviləsi           IFRS 4
691 EN  691  EN   Insurance Contracts         Sığorta müqavilələri          IFRS 4

692 EN  692  EN   Insurance enterprise         Sığorta şirkəti             KT

693 EN  693  EN   Insurance liability         Sığorta öhdəliyi            IFRS 4


694 EN  694  EN   Insurance obligations        Sığorta borcları            IFRS 4

695 EN  695  EN   Insurance risk            Sığorta riski              IFRS 4


696 EN  696  EN   Insurance swaps           Sığorta svopları            IFRS 4

697 EN  697  EN   Insured event            Sığorta hadisəsi            IFRS 4


698 EN  698  EN   Insurer               Sığortaçı                IFRS 4


699 EN  699  EN                     Qeyri-maddi aktiv            KT
           Intangible asset700 EN  700  EN   Intangible Assets          Qeyri-maddi aktivlər          IAS 38

701 EN  701  EN   Intangible Assets—Web Site      Qeyri-maddi aktivlər - Veb sayt ilə   SIC-32

           Costs                bağlı xərclər
702 EN  702  EN  Integral foreign operation      Ayrılmaz tərkib hissə olan xarici  IAS 21 IN, BC

                             əməliyyat703 EN  703  EN                     Faiz                KT
          Interest
704 EN  704  EN  Interest cost (for an employee    Faiz xərcləri (işçilərin      KT

          benefit plan)             mükafatlandırılması planları
                             üçün)
705 EN  705  EN  Interest rate implicit in a lease   İcarəyə xas faiz dərəcəsi      KT
706 EN  706  EN  Interest rate implicit in the lease  İcarə müqaviləsində nəzərdə     IAS 17

                             tutulan faiz dərəcəsi
707 EN  707  EN  Interest rate risk          Faiz dərəcəsi riski         KT
708 EN  708  EN  Interest rate strip          Faiz dərəcəsi stripi        IAS 39
709 EN  709  EN  Interest rate swap          Faiz dərəcəsi svopu         KT

710 EN  710  EN  interest-only strip          Yalnız faizlər üçün kupon      IAS 39
711 EN  711  EN  Interests in Joint Ventures      Birgə müəssisələrdə iştirak     IAS 31

                             payları
712 EN  712  EN  Interim financial report       Aralıq maliyyə hesabatı       KT
713 EN  713  EN  Interim Financial Reporting      Aralıq maliyyə hesabatlılığı    IAS 34

714 EN  714  EN  Interim financial statements     Aralıq maliyyə hesabatları     IFRS 3

715 EN  715  EN  Interim period            Aralıq dövr             KT


716 EN  716  EN                     daxili rentabellik         IFRS 7B
          internal rate of return717 EN  717  EN  Internal risk transfer        Riskin daxili ötürülməsi      IFRS 4

718 EN  718  EN  Internally generated         Daxildə yaradılmış         IFRS 1
719 EN  719  EN  Internally generated goodwill   Daxildə yaradılmış qudvil        KT

720 EN  720  EN  International Accounting Standard Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq      KT

                             Standartı
721 EN  721  EN  International Accounting       Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq    KT

          Standards Committee          Standartları Komitəsi
722 EN  722  EN   International Accounting    Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
           Standards Committee Foundation Standartları Komitəsi Fondu

723 EN  723  EN   International Federation of     Mühasibatlərin Beynəlxalq      KT

           Accountants             Federasiyası
724 EN  724  EN   International Financial Reporting  Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları
           Interpretations Committee      Şərhi üzrə Komitə
725 EN  725  EN   International Financial Reporting  Maliyyə Hesabatlarının       IFRS 1

           Standard              Beynəlxalq Standartı
726 EN  726  EN                     Qrupdaxili             IAS 24
           Intragroup


727 EN  727  EN   Intrinsic value           Həqiqi dəyər            IFRS 2
728 EN  728  EN   Introduction of the Euro      Avroya giriş            SIC-7

729 EN  729  EN   Inventories             Ehtiyatları             KT
730 EN  730  EN   Investee              İnivestisiya obyekti (investisiya  IAS 28

                             alan)


731 EN  731  EN   Investing activities        İnvestisiya fəaliyyətləri      KT


732 EN  732  EN   Investment             İnvestisiya             KT

733 EN  733  #REF! Investment contract         İnvestisiya müqaviləsi       IFRS 4

735 EN  735  EN   Investment grade          İnvestisiya səviyyəsi        IFRS 7 IG
736 EN  736  EN   Investment performance       İnvestisiya qoyuluşunun nəticəsi  KT
737 EN  737  #REF!  Investment Property         Daşınmaz əmlaka investisiyalar   IAS 40

                              (İnvestisiya mülkiyyəti)
739 EN  739  EN   Investment tax credits      İnvestisiya üzrə vergi kreditləri   KT

740 EN  740  EN   Investment-linked insurance funds İnvestisiyaya bağlı sığorta      IAS 28

                              fondları
741 EN  741  EN   Investments in Associates      Asılı təsərrüfat cəmiyyətlərinə   IAS 28

                              investisiya qoyuluşları
742 EN  742  EN   Investor               İnvestor              KT

743 EN  743  EN   Investor in a joint venture     Birgə müəssisədə investor      KT


744 EN  744  EN   Investor-owned entity        İnvestorun mülkiyyətində olan    IFRS 3

                              qurum
745 EN  745  EN   Involuntary liquidation       Məcburi ləğvetmə          KT

746 EN  746  EN   Irrevocable commitments       Ləğv edilə bilməyən öhdəliklər   IAS 24747 EN  747  EN   Issued capital            Buraxılmış (səhmdar) kapital    KT

748 EN  748  EN   Issued shares            Emissiya edilmiş (Buraxılmış    IFRS 3

                              (yerləşdirilmiş)) səhmlər
749 EN  749  EN                      Emitent               IFRS 3
            Issuing entity
750 EN  750  EN   Item                 Maddə                KT

751 EN  751  EN   Item by item basis          maddə-maddə yanaşması        KT

752 EN  752  EN   Item of inventory          ehtiyatlar maddəsi         IAS 2


753 EN  753  EN   Joint control            Birgə nəzarət            KT
754 EN  754  EN   Joint venture            Birgə müəssisə           KT
755 EN  755  EN   Joint Working Group         Birgə işçi qrup          KT

756 EN  756  EN   Jointly Controlled Entities—Non-   Birgə nəzarət edilən müəssisələr - SIC-13
            Monetary Contributions by      sahibkarlar tərəfindən qeyri-
            Venturers              monetar yardımlar

757 EN  757  EN   Jointly controlled entity      Birgə nəzarət edilən qurum     KT
758 EN  758  EN                      Yurisdiksiya            IFRS 3
            Jurisdiction
759 EN  759  EN   Key management personnel       Əsas idarə heyəti          IAS 24
760 EN  760  EN   Last-in, first-out          Son-mədaxil, ilk-məxaric      KT

761 EN  761  EN   Lease                İcarə                KT
762 EN  762  EN  Lease term            İcarə müddəti             KT
763 EN  763  EN  Leaseback            Geri icarə              IAS 16
764 EN  764  EN  Leased assets          İcarəyə götürülmüş aktiv       KT

765 EN  765  EN  Leasehold interest        İcarə hüququ             IAS 40
766 EN  766  EN  Leases              İcarələr               IAS 17

767 EN  767  EN  Legal entity           Hüquqi şəxs              KT

768 EN  768  EN  Legal merger           Qanuni birləşmə (udulma)       KT
769 EN  769  EN  Legal obligation         Hüquqi öhdəlik            KT
770 EN  770  EN  Legal parent           Qanuni əsas təşkilat         IFRS 3

771 EN  771  EN                  Qanuni haqlar             IFRS 3
          Legal rights
772 EN  772  EN  Legal subsidiary         Qanuni törəmə müəssisə        IFRS 3

773 EN  773  EN  Legally enforceable right    Qanunla icrası məcburi olan      KT

                           hüquq
774 EN  774  EN  Legislative requirement     Qanunvericilik tələbi         KT

775 EN  775  EN  Lender              Borcverən               KT

776 EN  776  EN  Lessee              İcarəçi                KT

777 EN  777  EN  Lessee's incremental borrowing  İcarəçinin borc kapitalı üzrə     IAS 17

          rate of interest         marjinal faiz dərəcəsi778 EN  778  EN  Lessor              İcarədar (icarəyə verən)       KT

779 EN  779  EN  Letters of credit        Akkreditivlər             KT

780 EN  780  EN  Leveraged written option     Kreditə satın alınmış yazılı opsion  IFRS 7 IG
781 EN  781  EN  Liabilities assumed       Qəbul edilmiş öhdəliklər       IFRS 1
782 EN  782  EN  Liability            Öhdəlik                KT
783 EN  783  EN  Liability component       Öhdəlik komponenti          IFRS 1
784 EN  784  EN  Liability issue         Öhdəlik məsələsi           IFRS 3

785 EN  785  EN  Licence fee           lisenziya mükafatı          KT

786 EN  786  EN  Licensing agreement       Lisenziya müqaviləsi         KT
787 EN  787  EN  Life-contingent annuity    Ömür boyu mütənasib         IFRS 4

                          bölüşdürülmüş annuitet
788 EN  788  EN  LIFO             LİFO789 EN  789  EN  Line item           Sətir maddəsi            KT

790 EN  790  EN  Line of business       İqtisadi fəaliyyət növü (fəaliyyət  KT

                          sahəsi)
791 EN  791  EN  Liquid assets         Likvid aktivlər           KT

792 EN  792  EN                 Likvidlik              KT
           Liquidity


793 EN  793  EN  Liquidity presentation    Likvidlik üzrə təqdimat       IFRS 5

794 EN  794  EN                 Likvidlik riski           KT
           Liquidity risk
795 EN  795  EN  Litigation settlements    Məhkəmə qaydasında          KT

                          tənzimləmə
796 EN  796  EN                 Kredit                KT
           Loan
797 EN  797  EN                 Kredit aktivi            IAS 39
           Loan asset
798 EN  798  #REF! Loan commitment        Kredit öhdəliyi           IFRS 3

800 EN  800  #REF! Loans and receivables     Kreditlər və debitor borcları    IAS 39
802 EN  802  EN  Loans payable         Kredit üzrə borclar         IFRS 7A


803 EN  803  EN  Loans payable in default   Kredit üzrə ödənilməmiş       IFRS 7

                          borclar
804 EN  804  EN  Long-term employee benefits  İşçilərin uzunmüddətli        KT

                          mükafatlandırılması
805 EN  805  EN  Long-term investment     Uzunmüddətli investisiya       KT

806 EN  806  EN  Loss event          Zərər hadisəsi            IAS 39
807 EN  807  EN  Loss per share        Hər səhm üzrə zərər         IAS 33
808 EN  808  EN  loss recognition test     zərərin tanınması üzrə testdən    IFRS 4

                          keçirilmə
809 EN  809  EN  Losses            Zərərlər               KT


810 EN  810  EN  Majority interest       Nəzarət səhm paketi         KT
811 EN  811  EN   Management            İdarəetmə heyəti      KT

812 EN  812  EN   Management commentary       Rəhbərliyin xülasəsi    IFRS 7 BC
813 EN  813  EN                                  KT
            Margin              Marja
814 EN  814  EN   Market condition         Bazar şərti        IFRS 2
815 EN  815  EN   Market price           Bazar qiyməti       IAS 33
816 EN  816  EN   Market rate of interest      Bazar faiz dərəcəsi    IAS 17
817 EN  817  EN                                  KT
            Market risk            Bazar riski
818 EN  818  EN   Market value           Bazar dəyəri        KT


819 EN  819  EN   Marketable            Tezsatılan         KT

820 EN  820  EN   Mask works            "Maskalanma işləri"    IFRS 3

821 EN  821  EN   Master netting arrangement    Qarşılıqlı əvəzləşdirmə  KT

                             haqqında əsas razılaşma


822 EN  822  EN   Matching of costs with revenues  Xərclərin gəlirlə     KT

                             əlaqələndirilməsi
823 EN  823  EN   Material adjustments       Əhəmiyyətli düzəlişlər   IFRS 1


824 EN  824  EN   Material errors          Əhəmiyyətli səhvlər    IAS 8
825 EN  825  EN   Material omissions        Əhəmiyyətli buraxılmalar  IAS 8 IN, BC
826 EN  826  #REF!  Materiality            Əhəmiyyətlilik       KT
829 EN  829  EN   Maturity             Ödəmə vaxtının çatması   KT

830 EN  830  EN   Maturity value          Ödəmə dəyəri        IFRS 4
831 EN  831  EN  Measurement           Ölçülmə              KT
832 EN  832  EN  Measurement bases        Ölçülmə əsasları         KT

833 EN  833  EN  Measurement date         Ölçülmə tarixi          IFRS 2
834 EN  834  EN  Measurement or recognition    Ölçülmə və tanıma         IFRS 7B

          inconsistency          uyğunsuzluğu

835 EN  835  EN  Measuring interim income tax   Aralıq mənfəət vergisi xərcinin  KT

          expense             ölçülməsi
836 EN  836  EN  Members’ shares         Üzvlərə məxsus səhmlər      IFRIC 2
837 EN  837  EN  Members’ Shares in Co-operative Kooperativ müəssisələrdə      IFRIC 2

          Entities and Similar Instruments üzvlərin payları və oxşar
                           alətlər
838 EN  838  EN  Membership fees         Üzvlük haqqları          KT

839 EN  839  EN  Merchandise           Əmtəələr             IAS 2
840 EN  840  EN  Merger              Birləşmə             KT

841 EN  841  EN                                   IFRS 3
          Method of accounting       Uçot metodu
842 EN  842  EN  Minerals and mineral products  Minerallar və mineral       IAS 2

                           məhsullar

843 EN  843  EN  Minimum lease payments      Minimal icarə ödənişləri     KT
844 EN  844  EN  Minority interest        Azlıqların payı          KT
845 EN  845  EN  Mismatch             Uyğunsuzluq            KT

846 EN  846  EN  Misstatement           Səhv təqdim etmə         IAS 8
847 EN  847  EN   Mitigating device         Yumşaldıcı vasitə         IFRS 7 IG
848 EN  848  EN                                      KT
            Monetary asset           Monetar aktiv
849 EN  849  EN   Monetary items (monetary assets;  Monetar maddələr (monetar     KT

            monetary financial assets and   aktivlər, monetar maliyyə
            financial liabilities; monetary  aktivləri və maliyyə
            financial instruments)       öhdəlikləri, monetar maliyyə
                             alətləri)
850 EN  850  EN   Monitor compliance         Riayət etməyə nəzarət       IFRS 1
851 EN  851  EN                                      IFRS 4
            Mortality risk           Ölümcül risk
852 EN  852  EN   Multi-employer (benefit) plans   İşəgötürənlər qrupunun      KT

                             pensiya təminatı planları
853 EN  853  EN   Multi-employer plans (for an    (işçilərin mükafatlarndırılması  KT

            employee benefit plan)       planları üçün) İşəgötürənlər
                             qrupunun pensiya təminatı
                             planları

854 EN  854  EN   Multiple embedded derivatives   Çoxistiqamətli asılı törəmə    IFRS 7

                             alət
855 EN  855  EN   Mutual cooperative entity     Müştərək kooperativ qurum     IFRS 3

856 EN  856  EN   Mutual entity           Qarşılıqlı qurum         IFRS 3
857 EN  857  EN   Mutual fund            Qarşılıqlı investisiya fondları  IFRS 4
858 EN  858  EN   Mutual insurance company      Qarşılıqlı sığorta şirkəti    IFRS 3

859 EN  859  EN   National requirements       Milli tələblər          IFRS 1
860 EN  860  EN   Nature of expense method      Xərc metodunun xüsusiyyəti    KT

861 EN  861  #REF!  Negative goodwill         Mənfi qudvil           KT
863 EN  863  EN   Net assets             Xalis aktivlər          IFRS 3

864 EN  864  EN   Net basis             netto-əsasda           KT
865 EN  865  EN   Net disposal proceeds         Xaricolmadan xalis gəlir   IAS 16

                               (mənfəət)

866 EN  866  EN   Net exchange differences       Xalis məzənnə fərləqi     IAS 16
867 EN  867  EN   Net identifiable assets        Müəyyən edilə bilən xalis   IFRS 3

                               aktivlər868 EN  868  #REF!  Net income              Xalis gəlir (xalis mənfəət)  KT

870 EN  870  EN   Net investment in a foreign      Xarici əməliyyata xalis    IAS 21

            operation               investisiya qoyuluşu
871 EN  871  EN   Net investment in a lease       İcarəyə xalis investisiya   KT

                               qoyuluşu
872 EN  872  EN   Net loss               Xalis zərər          KT

873 EN  873  EN                                     KT
            Net monetary position         Xalis monetar mövqe
874 EN  874  EN                                     IFRS 1
            Net position             Xalis mövqe
875 EN  875  EN   Net profit             Xalis mənfəət          KT

876 EN  876  EN   Net profit or loss [for the period]Dövr üzrə xalis mənfəət və ya  KT

                             zərər
877 EN  877  EN   Net Profit or Loss for the Period, Dövr üzrə xalis mənfəət və ya  IAS 8

            Fundamental Errors and Changes zərər, əhəmiyyətli səhvlər və
            in Accounting Policies       uçot siyasətlərində
                             dəyişikliklər
878 EN  878  EN   Net realisable value        Mümkün xalis satış dəyəri    KT
879 EN  879  EN   Net selling price           Xalis satış qiyməti      KT
880 EN  880  EN   Net settlement = Settle net      netto-hesablaşma       KT

881 EN  881  EN   Neutrality              Neytrallıq          KT


882 EN  882  EN   Newly acquired asset         Yeni əldə edilmiş aktiv    IFRS 5

883 EN  883  #REF!  Next most senior parent        Pilləcə yuxarı olan növbəti  IAS 24

                               əsas cəmiyyət

885 EN  885  EN   Non-bank financial service firm    Qeyri-bank maliyyə xidməti  IFRS 7 BC

                               şirkəti
886 EN  886  EN   Non-cancellable lease       Ləğv edilə bilməyən icarə   KT
887 EN  887  EN   Non-cash transactions       Nağdsız əməliyyatlar      KT

888 EN  888  EN   Non-coterminous year-ends     Qeyri-bərabər hesabat     IAS 28

                             dövrləri889 EN  889  EN   Non-current assets         Uzunmüddətli aktiv       IFRS 3

890 EN  890  EN   Non-current Assets Held for Sale  Satış üçün saxlanılmış     IFRS 5

            and Discontinued Operations    uzunmüddətli aktivlər və
                             Dayandırılmış əməliyyatlar
891 EN  891  EN   Non-derivative           Törəmə olmayan         IAS 32
892 EN  892  EN   Non-derivative contract      Törəmə olmayan müqavilə    IFRS 4

893 EN  893  #REF!  Non-discretionary employee profit- İşçilər üçün mənfəətdə     IAS 33

            sharing plan            məhdud iştirak planları895 EN  895  EN   Non-financial assets        Qeyri-maliyyə aktivləri    IAS 40


896 EN  896  EN   Non-linearities        Qeyri-sabitliklər         IFRS 4 IG

897 EN  897  EN   Non-marketable securities   Dövriyyədənkənar qiymətli     KT

                           kağızlar
898 EN  898  EN                                    KT
            Non-monetary asset       Qeyri-monetar aktiv
899 EN  899  EN   Non-monetary government grants Qeyri-monetar hökumət       KT

                           subsidiyaları
900 EN  900  EN   Non-redeemable         Müddətsiz (ödəmə müddətli     IFRIC 2

                           təyin edilməmiş)
901 EN  901  EN   Non-refundable purchase taxes   Əvəzləşdirilə bilməyən əlavə  IAS 16

                             dəyər vergisi
902 EN  902  EN   Normal capacity of production   Müəssisənin normal iş     KT

            facilities             şəraitində mövcud olan
                             istehsal gücü
903 EN  903  EN   Notes (receivable/payable)     Veksellər (əldə edilməli    IAS 32

                             olan/ödənilməli olan)
904 EN  904  #REF!  Notional amount          Nominal dəyər         KT

906 EN  906  EN   Objective             Məqsəd             KT

907 EN  907  EN   Obligating event          Öhdəlik yaradan hadisə     KT
908 EN  908  EN   Obligation             Öhdəlik            KT
909 EN  909  EN   Obligations for removal and    Silinmə və bərpa işləri üzrə   IFRS 6

            restoration            öhdəliklər
910 EN  910  EN   Observable (benchmark) interest  Müşahidə edilə bilən       IFRS 7 IG

            rate               (başlanğıc) faiz dərəcəsi
911 EN  911  EN   Observable markets        Müşahidə edilə bilən bazarlar   IFRS 7 IG912 EN  912  EN   Observed (benchmark) interest   Müşahidə edilmiş (başlanğıc)   IFRS 7

            rate               faiz dərəcəsi

913 EN  913  EN   Observed market price       Müşahidə edilmiş bazar      IAS 32

                             qiyməti

914 EN  914  EN   Obsolescence           Mənəvi köhnəlmə          KT

915 EN  915  EN   Offer price            Təklif qiyməti (satış qiyməti)  KT

916 EN  916  EN   Offset              Qarşılıqlı əvəzləşdirmək     KT

917 EN  917  EN   Offsetting            Qarşılıqlı əvəzləşdirmə      KT

918 EN  918  EN   Onerous contract         Ağır şərtli müqavilə       KT
919 EN  919  #REF!  Opening balance          İlkin qalıq (ilin əvvəlinə olan  KT

                             qalıq)
921 EN  921  EN   Operating activities       Əməliyyat fəaliyyətləri      KT


922 EN  922  EN   Operating cycle          Əməliyyat dövrü          KT
923 EN  923  EN   Operating lease          Əməliyyat icarəsi         KT

924 EN  924  EN   Operating Leases—Incentives    Əməliyyat icarələri - Stimullar  SIC-15925 EN  925  EN                                     KT
            Option              Opsion
926 EN  926  EN   Option contract          Opsion müqaviləsi         IAS 32
927 EN  927  EN   Option pricing model       Opsion qiymətəmələgəlmə      IFRS 2

                             modeli
928 EN  928  EN   Ordinary activities        Adi fəaliyyətlər         KT
929 EN  929  EN   Ordinary course of business    İşin normal gedişatı       IAS 2
930 EN  930  EN   Ordinary share          Adi səhm             KT


931 EN  931  EN   Original cost           İlkin dəyər            IFRS 1
932 EN  932  EN  Originated loans and receivables  Yaranmış kreditlər və debitor   KT

                            borcları
933 EN  933  EN  Origination costs         Yaranma üzrə xərclər        IFRS 4

934 EN  934  EN  Other long-term employee      Digər uzunmüddətli işçi      KT

          benefits              mükafatlandırmaları

935 EN  935  EN  Other price risk          Digər qiymət riski         IFRS 7A
936 EN  936  EN  Out of the money          Opsionun əlverişsiz istifadə    IAS 39

                            qiyməti937 EN  937  EN  Outright sale           Yekun satış            KT

938 EN  938  EN  Outsourcing arrangements      Autsorsinq işləri         IFRIC 4

                            (razılaşmaları)
939 EN  939  EN  Overheads             Üstəlik xərclər (qaimə xərcləri)  KT940 EN  940  EN  Over-the-counter market      Birjadankənar qiymətli       IAS 28

                            kağızlar bazarı

941 EN  941  EN  Owner-occupied property      Mülkiyyətçi tərəfindən istifadə  KT

                            olunan daşınmaz əmlak

942 EN  942  EN  Owners' equity           Səhmdar kapital          KT

943 EN  943  EN  ownership interest         səhmdarın iştirak payı       IFRS 3

944 EN  944  EN  Paid in capital          Ödənilmiş kapital         KT

945 EN  945  EN  Parent               Əsas cəmiyyət           IFRS 3

946 EN  946  EN  Parent-subsidiary relationship   Əsas cəmiyyət-törəmə        IFRS 3

                            cəmiyyət əlaqələri
947 EN  947  EN  Partially-owned subsidiary     Qismən mülkiyyətdə olan      IAS 27

                            törəmə müəssisə
948 EN  948  EN  Participants [in a pension plan]  İştirakçılar (pensiya planında)  KT949 EN  949  EN  Participating equity instruments  Mənfəətdə iştirak hüququ      IAS 33

                            verən pay alətləri
950 EN  950  EN  Past business combination     Keçmiş müəssisə birləşməsi     IFRS 1
951 EN  951  EN  Past due              Ödəniş müddəti keçmiş       IFRS 7A


952 EN  952  EN  Past event             Keçmiş hadisə           IFRS 3
953 EN  953  EN   Past service cost        Keçmiş xidmətlərin dəyəri   KT
954 EN  954  EN   Payables            Kreditor borcları       KT

955 EN  955  EN                                  KT
            Pension             Pensiya
956 EN  956  EN   Pension liability        Pensiya öhdəlikləri      IFRS 1
957 EN  957  EN   Pension scheme         Pensiya planı         KT

958 EN  958  #REF!  Percentage of completion method İşin faiz etibarı ilə     KT

                            tamamlanması metodu960 EN  960  EN   Performance conditions     İcra şərtləri         IFRS 2

961 EN  961  EN   Period of service        Xidmət dövrü         KT

962 EN  962  EN   Period-certain annuity     Təsbit edilmiş müddətli    IFRS 4

                            annuitet
963 EN  963  EN   Period-specific effects     Dövrə xas effektlər      IAS 8
964 EN  964  EN   Perpetual debt instruments   Müddətsiz borc aləti     KT
965 EN  965  EN   Persistency bonus        Davamlılıq bonusu       IFRS 4

966 EN  966  EN   Personnel            İşçi heyəti          IAS 2
967 EN  967  EN   Phantom shares         Qeyri-real səhmlər      IFRS 2

968 EN  968  EN                                  KT
            Physical capital        Fiziki kapital
969 EN  969  EN   Plan assets (of an employee   Plan aktivləri (işçilərin   KT

            benefit plan)          mükafatlandırılması üzrə)
970 EN  970  EN   plan commitment date      Plan üzrə öhdəyə götürülmüş  IFRS 5 IG

                            tarix
971 EN  971  EN   pledged as collateral      Girov kimi qoyulmuş      IAS 32
972 EN  972  EN   Policyholder          Sığorta polisinin sahibi   IFRS 4


973 EN  973  EN   Pooling of interest method   Maraqların birləşdirilməsi  KT

                            metodu
974 EN  974  EN                                  KT
            Portfolio            Portfel
975 EN  975  EN   Portfolio Hedge of Interest Rate   Faiz dərəcəsi riskinin portfel  IAS 39

           Risk                 hedcinqi
976 EN  976  #REF! portfolio transfer          Portfel köçürülməsi       IFRS 4

978 EN  978  EN   Post-employment benefit plans    Əmək fəaliyyətinin başa     KT

                              çatmasından sonrakı
                              mükafatlandırma planları
979 EN  979  EN   Post-employment benefits       Əmək fəaliyyətinin başa     KT

                              çatmasından sonrakı
                              mükafatlandırmalar
980 EN  980  EN   post-tax profit or loss       Vergitutmadan sonra mənfəət   IFRS 5

                              və ya zərər
981 EN  981  EN   post-vesting transfer restriction  hüquqların verilməsindən     IFRS 2

                              sonra köçürmə məhdudiyyəti

982 EN  982  EN   Potential ordinary share       Potensial adi səhm        KT


983 EN  983  EN   Potential voting rights       Potensial səsvermə hüquqları   IAS 27
984 EN  984  EN   Pre-combination           Birləşməyə qədərki        IFRS 3

985 EN  985  EN   Preface to International Financial  Beynəlxalq Maliyyə
           Reporting Interpretations      Hesabatlarının Şərhinə Ön
           Committee              söz
986 EN  986  EN   Preface to International Financial  Maliyyə Hesabatlarının
           Reporting Standards         Beynəlxalq Standartlarına Ön
                              söz
987 EN  987  EN   Preference dividend         İmtiyazlı səhmlər üzrə      IAS 33

                              dividend

988 EN  988  EN   Preference share           İmtiyazlı səhm          IAS 33
989 EN  989  EN                                      KT
           Premium               Mükafat
990 EN  990  EN   Preparation and Presentation of   Maliyyə Hesabatlarının      IFRS 1

           Financial Statements         Hazırlanması və Təqdimatı
991 EN  991  EN   Preparers              Maliyyə hesabatlarının tərtib  IAS 40

                              edənlər

992 EN  992  EN                                      KT
           Prepayments             Avanslar
993 EN  993  EN                                      KT
           Present obligation          Cari borc
994 EN  994  EN   Present value            Diskontlaşdırılmış dəyər     KT


995 EN  995  EN   Present value of a defined benefit Müəyyən edilmiş ödənişlər     KT

           obligation             üzrə pensiya planlarına aid
                             öhdəliklərin diskontlaşdırılmış
                             dəyəri
996 EN  996  EN   Presentation            Təqdimat              KT

997 EN  997  EN   Presentation currency       Təqdimat valyutası         IAS 21
998 EN  998  EN  Presentation of Financial      Maliyyə Hesabatlarının     IAS 1

           Statements             Təqdimatı
999 EN  999  EN  Previous GAAP            Əvvəllər tətbiq olunan     IFRS 1

                             mühasibat uçotu standartları1000 EN  1000  EN  Price earnings ratios        Qiymətin gəlirə nisbəti    KT

1001 EN  1001  EN  Price index             Qiymət indeksi         KT

1002 EN  1002  EN  Price risk             Qiymət riski          KT
1003 EN  1003  EN  Primary Basis of Accounting     Əsas uçot metodu        IFRS 1
1004 EN  1004  EN  primary economic environment    Əsas iqtisadi mühit      IAS 21
1005 EN  1005  EN  Primary financial instruments    Əsas maliyyə alətləri     KT
1006 EN  1006  EN  Primary objective          Əsas məqsəd          IFRS 1
1007 EN  1007  EN  Primary reporting format      Əsas hesabatlılıq forması   KT

1008 EN  1008  EN  principal-only strip        Yalnız əsas məbləğ üzrə    IAS 39

                             kupon
1009 EN  1009  EN  Principles-based approach      Prinsiplərə əsaslanan     IFRS 1 BC

                             yanaşma
1010 EN  1010  EN  Prior period error         Keçmiş dövrlərin səhvləri   IAS 8
1011 EN  1011  EN  Private entity           Özəl qurum           IFRS 3

1012 EN  1012  EN  Privatisation            Özəlləşdirmə          IFRS 1
1013 EN  1013  EN  Pro forma              Nümunəvi            KT

1014 EN  1014  EN  Pro rata basis           Mütənasib əsasda        KT

1015 EN  1015  EN  Probability recognition criterion  Ehtimalın tanınma meyarı    IFRS 3

1016 EN  1016  EN                                   IFRS 3
           Probable              Ehtimal olunan
1017 EN  1017  EN                                   IFRS 4
           Probable maximum loss        Ehtimal olunan maksimum
                             zərər
1018 EN  1018  EN   Product warranty obligations   Keyfiyyət zəmanəti üzrə      IFRS 5

                              öhdəliklər
1019 EN  1019  EN   Production overheads       Ümumistehsal xərcləri       KT

1020 EN  1020  EN   Production process        İstehsal prosesi          IAS 2


1021 EN  1021  EN   Profit              Mənfəət              KT
1022 EN  1022  #REF!  Profit after tax         Vergitutmadan sonra mənfəət    KT1024 EN  1024  EN   Profit before tax         Vergitutmadan əvvəl mənfəət    KT

1025 EN  1025  EN   Profit sharing          Mənfəətin bölüşdürülməsində    KT

                              iştirak
1026 EN  1026  EN   Progress billing         Aralıq hesabların təqdim      KT

                              edilməsi
1027 EN  1027  EN   Progress payment         Aralıq ödənişlər          KT

1028 EN  1028  EN   Prohibitions           Qadağalar             IFRIC 2
1029 EN  1029  #REF!  Projected unit credit method   Proqnozlaşdırılan şərti vahid   KT

                              metodu1031 EN  1031  EN   property interest         Mülkiyyət marağı          IAS 40
1032 EN  1032  EN   Property, Plant and Equipment   Torpaq, tikili və avadanlıqlar   IAS 16
1033 EN  1033  EN   Property, Plant and Equipment - Torpaq, tikili və avadanlıqlar -   SIC-14

             Compensation for the Impairment Qiymətdəndüşmə və ya
             or Loss of Items        aktivlərin itməsindən
                             zərərlərin əvəzinin ödənilməsi

1034 EN  1034  EN   Property, Plant and Equipment -  Torpaq, tikili və avadanlıqlar -  SIC-23

             Major Inspection or Overhaul   Əsas yoxlamanın həyata
             Costs               keçirilməsinin dəyəri və ya
                              əsaslı təmir xərcləri
1035 EN  1035  EN   Proportionate consolidation    Mütənasib konsolidasiya      KT
1036 EN  1036  EN   proportionate interest      Mütənasib faiz           IFRS 3

1037 EN  1037  EN   Proposed improvements       Təklif edilən təkmilləşdirmələr  IFRS 1
1038 EN  1038  EN   Prospective application       Perspektiv qaydada tətbiq    KT

                               etmə
1039 EN  1039  #REF!  Provision              Yaradılmış ehtiyat fondu    KT

1041 EN  1041  EN   Provisional value          İlkin qiymət          IFRS 3

1042 EN  1042  EN   Provisions, Contingent Liabilities  Yaradılmış ehtiyat fondları,  IAS 37

             and Contingent Assets        Şərti öhdəliklər və Şərti
                               aktivlər
1043 EN  1043  EN   Proxy                Əvəzləyici           IFRS 7 BC
1044 EN  1044  EN   Prudence               Ehtiyatlılıq          KT
1045 EN  1045  EN   Public entity            Dövlət müəssisəsi, ictimai   IFRS 3

                               qurum
1046 EN  1046  EN   Public securities markets      Dövlət qiymətli kağızları    IAS 33

                               bazarı1047 EN  1047  EN   Publicly quoted entity        Açıq şəkildə kotirovka olunan  IFRS 3

                               qurum
1048 EN  1048  EN   Published price           Elan edilmiş (dərc edilmiş)   IFRS 3

                               qiymət (preyskuran qiyməti)
1049 EN  1049  EN   Purchase consideration        Alışın nəzərdən keçirilməsi   KT

1050 EN  1050  EN   Purchase method           Alış metodu           KT

1051 EN  1051  EN   Purchase price            Alış qiyməti          IAS 2
1052 EN  1052  EN   Purchased options          Alınmış opsionlar        IAS 33

1053 EN  1053  EN                                      KT
             Put option              Put opsionu
1054 EN  1054  EN   Puttable               Qaytarıla bilən         KT

1055 EN  1055  EN   Puttable instrument         Qaytarıla bilən alət      IAS 32
1056 EN  1056  EN   Qualify for             Tanınma/tanınmanın       IFRS 1

             recognition/derecognition      dayandırılması şərtlərinə
                               cavab vermə
1057 EN  1057  EN   Qualifying asset           Şərtlərə cavab verən aktiv   KT
1058 EN  1058  EN   Qualifying insurance policy    Müəyyən tələblərə cavab   KT

                              verən sığorta polisi
1059 EN  1059  EN   Qualitative characteristics    Keyfiyyət xüsusiyyətləri   KT

1060 EN  1060  EN   quantitative disclosures      Kəmiyyət açıqlamaları    IFRS 7

1061 EN  1061  EN   quoted equity instrument      kotirovka olunan pay aləti  IFRS 3

1062 EN  1062  EN                                   KT
             Quoted market price        Kotirovka olunan bazar
                              qiyməti
1063 EN  1063  EN   rated and unrated credit      qiymələndirilmiş və     IFRS 7 IG

             exposures             qiymətləndirilməmiş kredit
                              riskinə məruz qalmalar
1064 EN  1064  EN   Realisable value          Mümkün satış dəyəri     KT


1065 EN  1065  EN   Reasonable estimate        Qənatəbəxş qiymətləndirmə  IFRS 1
1066 EN  1066  EN                                   IFRS 7B
             reasonably possible        Olduqca mümkün


1067 EN  1067  EN   reassessment            yenidən qiymətləndirmə    IFRS 3

1068 EN  1068  EN   rebates              faizlərin qaytarılması    IAS 2


1069 EN  1069  EN   Rebuttable presumption       Təkzib oluna bilən      KT

                              prezumpsiya
1070 EN  1070  EN   Receivables            Debitor borcları       KT

1071 EN  1071  EN   Recognised financial instruments  Tanınmış maliyyə alətləri  IAS 32
1072 EN  1072  EN   Recognition            Tanınma           KT
1073 EN  1073  EN   Recognition as an expense     Xərc kimi tanınma      IAS 2
1074 EN  1074  EN   Recognition criteria        Tanınma meyarları      IFRS 1
1075 EN  1075  #REF!  Reconciliation           Tutuşdurma (üzləşdirmə)   KT

1077 EN  1077  EN   Recoverability           Bərpa edilə bilmə      KT
1078 EN  1078  EN   Recoverable          Bərpa edilə bilən         IAS 2
1079 EN  1079  EN   Recoverable amount       Bərpa edilə bilən məbləğ     KT


1080 EN  1080  EN   Redemption           Geri alınma            KT

1081 EN  1081  EN   Redemption prohibition     Geri alınma üzrə qadağa      IFRIC 2
1082 EN  1082  #REF!  Refinancing          Yenidən maliyyələşdirmə      KT

1084 EN  1084  EN   Regular way purchase or sale  Adi alış və ya satış       IAS 39

                            əməliyyatları

1085 EN  1085  EN   Regulator           Tənzimləyici           KT

1086 EN  1086  EN                                    KT
             Reimbursement         Kompensasiya
1087 EN  1087  EN   Reinsurance contract      Təkrarsığorta müqaviləsi     IFRS 4
1088 EN  1088  EN   Reinsurer           Təkrarsığortaçı          IFRS 4


1089 EN  1089  EN   Reinvestment of dividends   Dividendlərin yenidən       IAS 33

                            investisiyası
1090 EN  1090  EN   Related parties        Əlaqəli tərəflər         KT
1091 EN  1091  EN   Related Party Disclosures   Əlaqəli tərəflərlə bağlı     IAS 24

                            məlumatların açıqlanması
1092 EN  1092  EN   Related party transaction   Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar  KT1093 EN  1093  EN                                    KT
             Relevance           Münasiblik


1094 EN  1094  EN   Reliability          Etibarlılıq            KT
1095 EN  1095  EN   Reliability exception     Etibarlılıq istisnası       IAS 40
1096 EN  1096  EN  Reliable measurement test     Etibarlı ölçülmə testdən     IAS 16

                             keçirilməsi

1097 EN  1097  EN  Reload feature           "Yenidən yükləmə" şərti     IFRS 2
1098 EN  1098  EN  Reload option           "Yenidən yükləmə" opsionu    IFRS 2


1099 EN  1099  EN  Remeasurement           Yenidən ölçülmə         KT

1100 EN  1100  EN  Rendering of Services       Xidmətlərin ölçülmə       KT

1101 EN  1101  EN  Renewal rights           Yenidən bərpa etmə hüquqları   IFRS 41102 EN  1102  EN  Reorganisations          Yenidən təşkil olunmalar     KT

1103 EN  1103  EN  Repairs and maintenance      Təmir və saxlama (xidmət)    IAS 40

                             xərcləri
1104 EN  1104  EN  Repayment             Ödəmə              KT

1105 EN  1105  EN  Replacement cost of an asset    Aktivin əvəz edilməsi dəyəri   KT
1106 EN  1106  EN  Repledge              Təkrar girov qoymaq       IFRS 7
1107 EN  1107  EN  Reportable segment         Açıqlanmalı olan seqment     KT


1108 EN  1108  EN  Reporting currency         Hesabat valyutası        KT

1109 EN  1109  EN  Reporting Currency -        Hesabat valyutası - 21 №-li və  SIC-19

           Measurement and Presentation of  29 №-li MUBS-a əsasən
           Financial Statements Under IAS   maliyyə hesabatlarının
           21 and IAS 29           ölçülməsi və təqdimatı
1110 EN  1110  EN  Reporting Currency – Translation  Hesabat valyutası - Ölçülmə   SIC-30

           from Measurement Currency to    valyutasından təqdimat
           Presentation Currency       valyutasına keçmə

1111 EN  1111  EN                                    KT
           Reporting date           Hesabat tarixi
1112 EN  1112  EN  Reporting enterprise        Hesabat verən müəssisə      KT
1113 EN  1113  EN  Reporting entity          Hesabat verən qurum       IAS 21
1114 EN  1114  EN  Reporting package         Hesabatlar dəsti         IFRS 1
1115 EN  1115  EN                                    KT
           Reporting period          Hesabat dövrü
1116 EN  1116  EN  representational faithfulness   əks etdirmənin həqiqiliyi    IFRS 3

1117 EN  1117  EN  Repurchase agreement        Geri alış hüquqi ilə müqavilə  KT
1118 EN  1118  EN  Research              Tədqiqat             KT
1119 EN  1119  EN                                    KT
           Reserve              Ehtiyat fondu
1120 EN  1120  EN  residual cost           qalıq dəyəri           IFRS 3
1121 EN  1121  EN  residual interest        qalıq iştirak payı         IAS 32
1122 EN  1122  EN  Residual value          Son qalıq dəyəri          KT
1123 EN  1123  EN  Resolution of the        MUBSŞ-ın qərarı - 15 №-li     IAS 15

           IASB—Withdrawal of IAS 15 by   MUBS-ın Şura tərəfindən ləğv
           the Board            edilməsi
1124 EN  1124  EN  Restatement           Təkrar təqdimat          KT

1125 EN  1125  EN                                    KT
           Restructuring          Restrukturizasiya1126 EN  1126  EN  Restructuring provision     Restrukturizasiya üzrə ehtiyat   IFRS 1

                            fondu

1127 EN  1127  EN  Result              Nəticə               KT

1128 EN  1128  EN  Retail method          Pərakəndə satış metodu       KT

1129 EN  1129  EN  Retail store chain        Pərakəndə satış mağazalar     KT

                            şəbəkəsi
1130 EN  1130  EN  Retained earnings        Bölüşdürülməmiş mənfəət      KT

1131 EN  1131  EN  Retained profit         Bölüşdürülməmiş mənfəət      IFRS 3

1132 EN  1132  EN  Retirement benefit plans     Pensiya təminatı planları     KT
1133 EN  1133  EN  Retroactive classification    Retroaktiv təsnifat        IFRS 5

1134 EN  1134  EN  Retrospective application    Retrospektiv tətbiq etmə      KT
1135 EN  1135  EN  Return on investment       İnvestisiyanın rentabelliyi    KT

1136 EN  1136  EN  Return on plan assets (of an   Planın aktivlərinin rentabelliyi  KT

           employee benefit plan)      (işçilərin mükafatlandırılması
                            planı)


1137 EN  1137  EN  Revaluation           Yenidən qiymətləndirmə       KT

1138 EN  1138  EN  Revaluation reserve       Yenidən qiymətləndirmə üçün    IFRS 1

                            ehtiyat fondu
1139 EN  1139  EN  Revaluation surplus       Yenidən qiymətləndirmə       IFRS 1

                            artımı

1140 EN  1140  EN  Revalued amount of an asset   Aktivin yenidən          KT

                            qiymətləndirilmiş dəyəri
1141 EN  1141  EN  Revenue             Gəlir               KT
1142 EN  1142  EN  Revenue—Barter Transactions   Gəlir - Reklam xidmətlərini    SIC-31

           Involving Advertising Services  özünə daxil edən barter
                            əməliyyatları
1143 EN  1143  EN  Reversal             Geri əməliyyat (ləğv etmə)     KT
1144 EN  1144  EN   Reverse acquisition        Geri satın alınma         KT
1145 EN  1145  #REF!  Reverse share split       Səhmlərin əks spliti        KT

                             (səhmlərin konsolidasiyası)
1147 EN  1147  EN   Rewards associated with a leased İcarəyə götürülmüş aktiv üzrə    KT

             asset              mülkiyyət hüquqlarına aid
                             mükafatlar
1148 EN  1148  EN   right of first refusal      müstəsna alış hüququ        IAS 39
1149 EN  1149  EN   Right of set-off          Əks-tələb hüququ         KT

1150 EN  1150  EN   right to explore          kəşfiyyat aparmaq hüququ     IFRS 6
1151 EN  1151  EN   Rights issue            Mövcud səhmdarlara aşağı     IAS 33

                              qiymətlə təklif edilən yeni
                              səhmlərin emissiyası
1152 EN  1152  EN   Rights to Interests arising from  İstismardan çıxarma, bərpa və   IFRIC 5

             Decommissioning, Restoration    ətraf mühitin yaxşılaşdırılması
             and Environmental Rehabilitation  üzrə fondlardan faydalanma
             Funds               hüquqları

1153 EN  1153  EN                                      KT
             Risk                Risk
1154 EN  1154  EN   Risk exposure           Riskə məruz qalma         IFRS 4

1155 EN  1155  EN   risks and rewards of ownership   sahibolma riskləri və       IFRS 7

                              mükafatları
1156 EN  1156  EN   Risks associated with a leased   İcarəyə götürülmüş aktiv üzrə   KT

             asset               mülkiyyət hüquqlarına aid
                              risklər
1157 EN  1157  EN   Roll back             Əvvəlki tarixlərdəki mövqeyə   IFRS 1

                              (vəziyyətə) qaytarma

1158 EN  1158  EN   Roll forward            Açılmış əvvəlki opsion      IFRS 1

                              mövqeyinin sonrakı mövqe ilə
                              əvəz olunması1159 EN  1159  EN                                      KT
             Royalty              Royalti
1160 EN  1160  EN   Sale                Satış (güzəştli qiymətlə)     KT

1161 EN  1161  EN   Sale and leaseback transaction   Satış və geriyə icarə       KT

                              əməliyyatları

1162 EN  1162  EN   SARs                Səhmin dəyərindəki artımı     IFRS 2 BC, IG

                              əldə etmək hüquqları
1163 EN  1163  EN   Scope               Tətbiq sahəsi           KT

1164 EN  1164  EN   Secondary segment information   İkinci dərəcəli seqment      KT

                              məlumatı
1165 EN  1165  EN   Securities             Qiymətli kağızlar         KT
1166 EN  1166  EN                                   KT
             Securitisation         Sekyuritizasiya
1167 EN  1167  EN                                   KT
             Segment             Seqment
1168 EN  1168  EN   Segment assets         Seqment aktivləri        KT
1169 EN  1169  EN   Segment expense         Seqment xərcləri        KT
1170 EN  1170  #REF!  Segment Reporting        Seqmetn hesabatı        IAS 14

1172 EN  1172  EN   Segment revenue         Seqment gəliri         KT
1173 EN  1173  EN   self-constructed asset     öz istehsalı olan aktiv     IAS 16


1174 EN  1174  EN   Self-insurance         Özünü sığorta          IFRS 4

1175 EN  1175  EN   Selling price          Satış qiyməti          IAS 2
1176 EN  1176  EN   Sensitivity analysis      Həssaslıq təhlili        IFRS 4

1177 EN  1177  EN   Separability          Ayrılıqda nəzərə alına bilmə  IFRS 3

1178 EN  1178  EN   Separable assets        Ayrılıqda nəzərə alına bilən  IAS 16

                             aktivlər
1179 EN  1179  EN   Separate financial statements  Fərdi maliyyə hesabatları    IAS 27 TITLE
1180 EN  1180  EN   Separate liability       Fərdi öhdəlik          IFRS 3

1181 EN  1181  EN   Separately identifiable     Ayrılıqda müəyyən oluna bilən  IAS 2
1182 EN  1182  EN   Service cost          Xidmətin dəyəri (pensiya    IFRS 1

                             planının orta dəyəri)
1183 EN  1183  EN   Service date          Xidmətin göstərildiyi tarix   IFRS 2 BC

1184 EN  1184  EN   Service mark          Xidmət nişanı          IFRS 3

1185 EN  1185  EN   Servicing liabilities      Xidmət öhdəlikləri       IFRS 1 / IAS 39
1186 EN  1186  EN   Servicing rights        Xidmət hüquqları        IAS 39 BfC
1187 EN  1187  EN   Set of financial statements   Maliyyə hesabatları dəsti    IFRS 1
1188 EN  1188  EN   Set-off, legal right of     Əvəzləşdirmə, qanuni hüquq   KT
1189 EN  1189  EN  Settle net = Net settlement    Netto-hesablaşma       KT


1190 EN  1190  EN  Settlement            Hesablaşma          KT

1191 EN  1191  EN  Settlement (of employee benefit  Hesablaşma (işçilərin     KT

           obligations)           mükafatlandırılması
                            öhdəlikləri üzrə)


1192 EN  1192  EN  Settlement date          Hesablaşma tarixi       KT


1193 EN  1193  EN  Settlement date accounting    Hesablaşma tarixinə əsasən  IAS 39

                            uçot1194 EN  1194  EN  Settlement provision       Hesablaşma üzrə yaradılmış  IAS 32

                            ehtiyat fondu1195 EN  1195  EN  Settlement value         Hesablaşma məbləği      KT
1196 EN  1196  EN  Severally liable         Ayrı-ayrılıqda məsuliyyət   IAS 28

                            daşıma
1197 EN  1197  EN  Share               Səhm             KT

1198 EN  1198  EN  Share appreciation rights     Səhmin dəyərindəki artımı   IFRS 2

                            əldə etmək hüququ
1199 EN  1199  EN  Share buy-back arrangements    Səhmin geri satın alınması  IFRS 3

                            müqavilələri
1200 EN  1200  EN  Share call options        Səhm üzrə "koll" (alıcı)   IAS 27

                            opsionları
1201 EN  1201  EN  Share capital           Səhmdar kapital        KT

1202 EN  1202  EN  Share Capital - Reacquired Own  Səhmdar kapital - Yenidən   SIC-16

           Equity Instruments (Treasury   əldə edilmiş müəssisəyə
           Shares)              məxsus pay alətləri
1203 EN  1203  EN  Share consolidation        Səhmlərin birləşdirilməsi   IAS 33


1204 EN  1204  EN  Share option           Səhm opsionu         IFRS 2
1205 EN  1205  EN  Share option plan         Səhm üzrə opsionlar sxemi   KT

1206 EN  1206  EN  Share premium           Səhm üzrə mükafat       KT

1207 EN  1207  EN  Share split            Səhmin hissələrə ayrılması  KT

                            (səhm spliti)
1208 EN  1208  EN  Share warrant           Səhmlərin alınması üzrə    KT

                            varrant
1209 EN  1209  EN  Share-based Payment        Pay alətləri əsasında ödəmə  IFRS 2

1210 EN  1210  EN  Share-based payment        Pay alətləri əsasında ödəmə  IFRS 2

           arrangement            razılaşması
1211 EN  1211  EN  share-based payment transaction Pay alətləri əsasında ödəmə    IFRS 2

                           əməliyyatı1212 EN  1212  EN  Shareholder            Səhmdar            KT

1213 EN  1213  EN  Shareholders' equity        Səhmdarlara məxsus kapital   KT

1214 EN  1214  EN  Short seller            Möhtəkir            KT


1215 EN  1215  EN  Short-term employee benefits    İşçilərin qısamüddətli     KT

                             mükafatlandırılması
1216 EN  1216  EN  SIC                ŞDK              KT

1217 EN  1217  EN  Significant influence       Əhəmiyyətli təsir       KT
1218 EN  1218  EN  Single product enterprise     Bir məhsul üzrə ixtisaslaşan  KT

                             müəssisə
1219 EN  1219  EN  Sinking fund            Gələcək ödəmələr üzrə fond   KT

1220 EN  1220  EN  Social security          Sosial müdafiə (sığorta)    KT

1221 EN  1221  EN  Social security contribution    Sosial müdafiə fonduna     KT

                             ayırmalar
1222 EN  1222  EN  Solvency              Ödəmə qabiliyyəti       KT


1223 EN  1223  EN                                   KT
           SPE                XMM
1224 EN  1224  EN  Special purpose entity       Xüsusi məqsədli qurum     KT
1225 EN  1225  EN  Specific identification of costs  Xüsusi növ məhsulun hər    IAS 2

                             vahidi üzrə xərclərin
                             müəyyənləşdirilməsi
1226 EN  1226  EN  Speculative grade         Qeyri-investisiya səviyyəsi  IFRS 7 IG


1227 EN  1227  EN  Spin-off              Əsas cəmiyyətin aktivlərinin  KT/ IFRS 5 BC

                             bir hissəsi hesabına yeni
                             törəmə cəmiyyətin
                             yaradılması
1228 EN  1228  EN  Spot exchange rate         Spot məzənnəsi         IAS 21

1229 EN  1229  EN  Stand-alone basis         Muxtar əsas          IAS 24
1230 EN  1230  EN  Stand-alone derivative       Muxtar törəmə alət       IAS 39 / IFRIC 9
1231 EN  1231  EN                                   IAS 21
           Stand-alone entity         Muxtar qurum
1232 EN  1232  EN  Standard cost method        Maya dəyərinin normativ    KT

                             məsrəflər əsasında
                             kalkulayasiyası (Standart-
                             kostinq)
1233 EN  1233  #REF!  Stand-by credit facilities    Ehtiyat kredit vasitələri    IFRS 7 IG
1235 EN  1235  EN   Standing Interpretation Committee Şərhlər üzrə Daimi Komitə   KT1236 EN  1236  EN   start-up costs          İşə başlama məsrəfləri     IAS 40
1237 EN  1237  EN   state-controlled entities    dövlət nəzarətində olan     IAS 24

                             qurumlar

1238 EN  1238  EN   Statement of cash flows = Cash  Pul vəsaitlərinin hərəkəti   KT

             flow statement          haqqında hesabat
1239 EN  1239  EN   Statement of changes in equity  Kapitalda dəyişikliklər     KT

                             haqqında hesabat
1240 EN  1240  EN   Statement of compliance with   MHBS-lara uyğunluq bəyanatı   IFRS 1

             IFRSs

1241 EN  1241  EN   Statement of income = Income   Mənfəət və ya zərər haqqında  KT

             statement            hesabat
1242 EN  1242  EN   Stewardship of management    İdarəetmə heyətinin       IFRS 1

                             sərəncamına verilmə

1243 EN  1243  EN   stock exchange listing      fond birjası listinqi      IFRS 3

1244 EN  1244  EN   Stop-loss            Zərərin qarşısının alınması   IFRS 4 IG

                             üçün təkrar sığorta
1245 EN  1245  EN   Straight debt          Birbaşa (adi) borc       IFRS 7 BC
1246 EN  1246  EN   Straight-line method       Düzxət metod          IAS 16
1247 EN  1247  EN   Stress test           Çətin şəraitdə sınaq      IFRS 7B


1248 EN  1248  EN   Subsequent gain         Sonrakı gəlir          IFRS 5

1249 EN  1249  EN   Subsidiary            Törəmə müəssisə         KT
1250 EN  1250  EN                                    KT
             Subsidies            Sibsidiyalar (dotasiyalar)
1251 EN  1251  EN   Substance over form       Mahiyyətin formadan       KT

                             üstünlüyü

1252 EN  1252  EN   Substantively enacted      Mahiyyət etibarilə       KT

                             müəyyənləşdirilmiş
1253 EN  1253  EN   Superannuation scheme      Qocalıqla əlaqədar təqaüdə   KT / IAS 26

                             çıxanlar üçün pensiya planı
1254 EN  1254  EN   Superseded versions       Qüvvəsini itirmiş variantlar  IFRS 1 BC
1255 EN  1255  EN   Supervisory non-management    İdarəetmə heyətinə daxil    KT

             directors            olmayan nəzarətçi direktorlar

1256 EN  1256  EN   Supplier             Təchizatçı           IFRS 3

1257 EN  1257  EN   Supply agreement         Təchizat müqaviləsi       IFRS 3
1258 EN  1258  EN  Surety bonds            Zamin tərəflərin zəmanətləri   IFRS 4

1259 EN  1259  EN  Surrender option          Sığorta polisindən imtinaya   IFRS 4

                             qarşı zəmanət
1260 EN  1260  EN  Surrender values          Sığorta polisindən imtina edən  IFRS 4

                             şəxsə ödənilməli olan
                             məbləğlər
1261 EN  1261  EN  Swap contract            Svop müqaviləsi         KT

1262 EN  1262  EN  Swaption              Svop üzrə opsion         IAS 39
1263 EN  1263  EN  Syndication             Zəmanət sindikatı        KT

1264 EN  1264  EN  Synthetic instrument        Sintetik alət          IAS 32
1265 EN  1265  EN                                    IFRS 1 IG
           Tainting              Korlanma


1266 EN  1266  EN  Take-or-pay contract        "Satın al ya da beh ver"     IFRIC 4

                             müqaviləsi1267 EN  1267  EN  Tangible asset           Maddi aktivlər          KT

1268 EN  1268  EN  Tangible fixed asset        Maddi uzunmüddətli aktivlər   IFRS 3 BC

1269 EN  1269  EN  Targeted exemptions         Hədəf seçilmiş azadolmalar    IFRS 1
1270 EN  1270  EN                                    KT
           Tax                 Vergi
1271 EN  1271  EN  Tax base              Vergi bazası           KT

1272 EN  1272  EN  Tax base of an asset or liability  Aktivin və ya öhdəliyin vergi  KT

                             bazası
1273 EN  1273  EN  Tax benefit             Vergi güzəşti          IFRS 3

1274 EN  1274  EN  Tax effects             Vergi nəticələri         IAS 21
1275 EN  1275  EN  Tax expense (tax income)      Vergi xərci (vergi gəliri)    KT
1276 EN  1276  EN                                    IFRS 3
           Tax jurisdiction          Vergi qanunvericiliyi
1277 EN  1277  EN  Tax liability            Vergi öhdəliyi          IFRS 1


1278 EN  1278  EN  Tax purposes            Vergi məqsədləri         IFRS 1
1279 EN  1279  EN  Tax rate              Vergi dərəcəsi          IFRS 1
1280 EN  1280  EN  Taxable profit (tax loss)      Vergi mənfəəti (vergi zərəri)  KT
1281 EN  1281  EN   Taxable temporary difference      Vergi tutulan müvəqqəti    KT

                                fərqlər

1282 EN  1282  EN                                      IFRS 3
             Taxation                Vergitutma
1283 EN  1283  EN   Technical feasibility and       Mineral resurs hasilatının  IFRS 6

             commercial viability of extracting a  texniki mümkünlüyü və
             mineral resource            kommersiya faydalılığı
1284 EN  1284  EN   Temporary difference          Müvəqqəti fərqlər       KT
1285 EN  1285  EN   Tender offer              Tender təklifi        IAS 33


1286 EN  1286  EN   Termination benefits          İşdən çıxma müavinətləri   KT
1287 EN  1287  EN   Tests goodwill for impairment     Qudvilin qiymətdən düşmə   IFRS 1

                                üzrə testdən keçirilmə
1288 EN  1288  EN   The Effects of Changes in Foreign Xarici valyuta məzənnələrində   IAS 21

             Exchange Rates          dəyişikliklərin təsiri

1289 EN  1289  EN   Theoretical ex-rights value per    Nəzəri baxımdan hər səhmə   IAS 33

             share                 düşən hüquqsuz səhmlərin
                                dəyəri
1290 EN  1290  EN                                      IAS 33
             Time-weighting factor         Zaman ölçüsü amili
1291 EN  1291  EN   to 'manufacture' gains         gəlir yaratmaq        IAS 16
1292 EN  1292  EN   Top-down test             Azalan səviyyə üzrə testdən  KT

                                keçirilmə
1293 EN  1293  EN   Total return swap           Məcmu gəlir svopu       IAS 39
1294 EN  1294  EN   Trade date               Əməliyyat tarixi       KT


1295 EN  1295  EN   Trade date accounting         Əməliyyat tarixi üzrə uçot  IAS 39
1296 EN  1296  EN   Trade receivable            Satış üzrə debitor borcları  KT

1297 EN  1297  #REF!                                    IFRS 3
             Trade secret              Kommersiya sirri
1299 EN  1299  EN   trading gains and losses        Satış üzrə sair gəlir və   IFRS 7 IG

                                zərərlər
1300 EN  1300  EN  Transaction            Əməliyyat            KT

1301 EN  1301  EN  Transaction costs (financial   Əməliyyat xərcləri (maliyyə   KT

           instruments)           alətləri)


1302 EN  1302  EN  Transaction price         Razılaşma qiyməti        IFRS 7
1303 EN  1303  EN  Transfer             Köçürmə             KT

1304 EN  1304  EN  Transferee            Köçürmə zamanı əldə edən    KT

1305 EN  1305  EN  Transferor            Köçürmə edən          KT

1306 EN  1306  EN  Transitional liability (defined  Müəyyən edilmiş ödənişlərə   KT

           benefit plans)          əsasən pensiya planı üzrə
                            keçid öhdəliyi
1307 EN  1307  EN  Translation difference      Keçid (Çevrilmə) fərqləri    IFRS 1
1308 EN  1308  EN  Translation method        Keçid (Çevrilmə) metodu     IAS 21
1309 EN  1309  EN  Translation of foreign currency  Xarici valyutanın çevrilməsi  KT

                            (mübadiləsi)
1310 EN  1310  EN  translation of the financial   Maliyyə hesabatlarının keçidi  IAS 12 / IAS 38

           statements1311 EN  1311  EN  translation to the presentation  təqdimat valyutasına keçid   IAS 21

           currency
1312 EN  1312  EN  Transparency           Şəffaflıq            IFRS 1
1313 EN  1313  EN  Treasury shares          Xəzinə səhmləri         KT


1314 EN  1314  EN  Triggering event         Səbəb olan hadisə        IFRS 4

1315 EN  1315  EN  Trust activities         Trast fəaliyyətləri       KT

1316 EN  1316  EN  Trustee              Etibar edilmiş şəxs (qəyyum)  KT1317 EN  1317  EN  Two-class ordinary shares     İkisinifli adi səhmlər     IAS 33

1318 EN  1318  EN  Ultimate controlling party    Son nəzarət edilən müəssisə   IAS 24
1319 EN  1319  EN  Unallocated surplus        Bölüşdürülməmiş əlavə      IFRS 4

                            kapital
1320 EN  1320  EN  Unamortised            Amortizasiya olunmamış     KT
1321 EN  1321  EN  Unbundle            Komponentlərin ayrılıqda     IFRS 4

                           uçota alınması
1322 EN  1322  EN  uncertain event         qeyri-müəyyən hadisə       IFRS 4

1323 EN  1323  EN  Uncollectability        Yığıla bilməmə          KT1324 EN  1324  EN  Unconditional prohibitions   Qeyd-şərtsiz qadağalar      IFRIC 2
1325 EN  1325  EN  Unconditional right to refuse  Qeyd-şərtsiz ödəmədən       IFRIC 2

           redemption           imtina etmə hüququ
1326 EN  1326  EN  Underlying asset        Əsas aktiv            IFRIC 4


1327 EN  1327  EN  Underlying variable       Bazis dəyişən           IAS 32
1328 EN  1328  EN  Understandability        Anlaşıqlıq            KT
1329 EN  1329  EN                                   IFRS 4
           underwriting year        anderraytinq ili
1330 EN  1330  EN  undistributed earnings     bölüşdürülməmiş mənfəət      IAS 33
1331 EN  1331  EN  undrawn loan commitment     istifadə edilməmiş kredit xətti  IFRS 7B
1332 EN  1332  EN  Undue cost or effort      Səmərəsiz məsrəf və ya işin    IFRS 1

                           həcmi1333 EN  1333  EN  Unearned finance income     Qazanılmamış maliyyə gəliri    KT
1334 EN  1334  EN  Unearned premiums        Qazanılmamış (qaytarılan)     IFRS 4

                           sığorta mükafatları
1335 EN  1335  EN  Unguaranteed residual value   Zəmanətsiz son qalıq dəyəri    KT
1336 EN  1336  EN  Uniform accounting policies   Vahid uçot siyasətləri      IAS 28
1337 EN  1337  EN  Unit of account         Hesablaşma vahidi         IFRIC 4
1338 EN  1338  EN  Unit of production        Məhsul vahidi         IAS 2
1339 EN  1339  EN  Unit trust            Pay (investisiya) trastı   IAS 27
1340 EN  1340  EN  Unit value            Məhsul vahidinin dəyəri    IFRS 4

1341 EN  1341  EN  Uniting of interests       Maraqların birləşdirilməsi  KT
1342 EN  1342  EN  Unit-linking feature       Vahidləri birləşdirmə     IFRS 7

                            xüsusiyyəti

1343 EN  1343  EN                                 KT
           Unquoted             Kotirovka olunmayan
1344 EN  1344  EN                                 IAS 32
           Unquoted equity instruments   Kotirovka olunmayan pay
                            alətləri
1345 EN  1345  EN  Unrecognised           Tanınmayan          IFRS 3

1346 EN  1346  EN  Unrecognised financial      Tanınmayan maliyyə alətləri  IAS 32

           instruments

1347 EN  1347  EN  Unsecured commercial loans    Təmin edilməmiş (girovsuz)  IFRS 7 IG

                            kommersiya kreditləri

1348 EN  1348  EN  Upstream transactions      Aşağı səviyyədən yuxarı    KT

                            səviyyəyə əməliyyatlar
1349 EN  1349  EN  Useful life           Faydalı istifadə müddəti   KT
1350 EN  1350  EN  User [of financial statements]  (maliyyə hesabatlarının)   KT

                            istifadəçi(si)
1351 EN  1351  EN  Users              İstifadəçilər         IAS 40


1352 EN  1352  EN  Users of financial statements  Maliyyə hesabatlarının    IFRS 1

                            istifadəçiləri

1353 EN  1353  EN  Valid expectation        Qanuna uyğun gözlənti     KT

1354 EN  1354  EN  Valuation            Qiymətləndirmə        IFRS 3

1355 EN  1355  EN  Valuation method         Qiymətləndirmə metodu     IFRS 3

1356 EN  1356  EN  Valuation technique       Qiymətləndirmə texnikası   IAS 32
1357 EN  1357  EN  Value added statement      Əlavə dəyər haqqında      KT

                           hesabat
1358 EN  1358  EN  Value in use          İstifadə dəyəri        KT
1359 EN  1359  EN  Value-at-risk          Risk məbləği          IFRS 7
1360 EN  1360  EN  Variable production overheads  Dəyişən istehsal qaimə     KT

                           məsrəfləri
1361 EN  1361  EN                                 KT
           Venturer            Sahibkar
1362 EN  1362  EN  Vest              Hüququn verilməsi       IFRS 2
1363 EN  1363  EN  Vested employee benefits    Zəmanətli işçi         KT

                           mükafatlandırmaları
1364 EN  1364  EN  Vesting conditions       Hüququn verilməsi üçün     IFRS 2

                           şərtlər
1365 EN  1365  EN                                 IFRS 2
           Vesting period         Hüququn verildiyi dövr
1366 EN  1366  EN  Voting rights          Səsvermə hüquqları       IFRS 3

1367 EN  1367  EN                                 KT
           Warrant             Varrant
1368 EN  1368  EN  Warranty            Zəmanət            KT

1369 EN  1369  EN  Warranty obligation       Zəmanət öhdəliyi        IFRIC 4
1370 EN  1370  EN  Wash sale            Saxta sövdələşmə (səhmlərin  IAS 39

                           saxta alqı-satqısı)

1371 EN  1371  EN  Wear and tear          Fiziki aşınma         IAS 16
1372 EN  1372  EN  Weather derivatives       Təbii şəraitdən asılı olaraq  IFRS 4

                           ödəniş tələb edən törəmə
                           alətlər
1373 EN  1373  EN  Weighted Average        Çəkili orta          IAS 33
1374 EN  1374  EN  Weighted average cost formula  Orta çəkili dəyər düsturu    IAS 2
1375 EN  1375  EN  Wholly-owned subsidiary     Tam mülkiyyətdə olan törəmə   IAS 27

                            müəssisə1376 EN  1376  EN  Willing parties         Razılığa gəlmiş tərəflər     IFRS 5

1377 EN  1377  EN  Work in progress         Bitməmiş istehsal        IAS 2
1378 EN  1378  EN  Working capital         Dövriyyə kapitalı        KT

1379 EN  1379  EN  Worst-case scenario       Ən xoşagəlməz vəziyyət      IFRS 7B


1380 EN  1380  EN  write off            (hesabdan) silmə         IFRS 7B
1381 EN  1381  EN  Write-down            Silmə              IAS 2
1382 EN  1382  EN  Written option          Yazılı opsion          IFRS 1
1383 EN  1383  EN  Year-to-date           İlin əvvəlindən cari tarixədək  IAS 33
1384 EN  1384  EN  Zero-cost interest rate collar  Zərərsiz kollar         IFRS 7 IG
1385 EN  1385  EN  Zero-coupon government issues  Sıfır kuponlu xəzinə       IFRS 2

                            emissiyası (sıfır kuponlu
                            dövlət qiymətli kağızlarının
                            emissiyası)
1386 EN  1386  EN  ‘public-to-private’ service   "dövlətdən özələ" xidmət üzrə  IFRIC 12

           concession arrangement      konsessiya müqaviləsi
1387 EN  1387  EN  aggregation criteria       Birləşmə meyarı         IFRS 8 BC
1388 EN  1388  EN  build-operate-transfer      tik-işlət-köçür         IFRIC 12
1389 EN  1389  EN  capping mechanism        qiymətin yuxarı həddinin     IFRIC 12 AG

                            müəyyənləşdirilməsi
                            mexanizmi
1390 EN  1390  EN  Chief operating decision maker   Baş qərar qəbul edici       IFRS 8
1391 EN  1391  EN  Competitive harm exemption     Rəqabətli zərərdən        IFRS 8 BC

                             azadolmalar
1392 EN  1392  EN  construction or upgrade services  Tikmə və təkmilləşdirmə      IFRIC 12

                             xidmətləri1393 EN  1393  EN  conversion factor          konversiya əmsalı         IFRIC 7 IE
1394 EN  1394  EN  country of domicile         Daimi fəaliyyət göstərdiyi ölkə  IFRS 8 BC1395 EN  1395  EN  Deferred policy acquisition costs  Təxirə salınmış əldə etmə     IFRS 8 BC

                             xərcləri1396 EN  1396  EN  Fiduciary capacity         Fidusiar vəziyyəti        IFRS 8 BC

1397 EN  1397  EN  Grantor               Subsidiya verən          IFRIC 12
1398 EN  1398  EN  Group and Treasury Share      Qrupa və özünəməxsus       IFRIC 11

           Transactions            səhmlərlə əməliyyatlar
1399 EN  1399  EN  Historical waste          Tarixi tullantı          IFRIC 6
1400 EN  1400  EN  Interim Financial Reporting and   Aralıq Maliyyə Hesabatları və   IFRIC 10

           Impairment             Qiymətdəndüşmə
1401 EN  1401  EN  Intragroup payment arrangement   Qrupdaxili ödəniş razılaşması   IFRIC 111402 EN  1402  EN  Level of serviceability       İstifadəyə yararlılıq səviyyəsi  IFRIC 12


1403 EN  1403  EN  Liabilities arising from      Xüsusi bazarda iştirakdan     IFRIC 6

           Participating in a Specific     yaranan öhdəliklər -
           Market—Waste Electrical and     tullantıların kənarlaşdırılması
           Electronic Equipment        üçün elektrik və elektron
                             avadanlıq
1404 EN  1404  EN  management approach         idarəetmə yanaşması        IFRS 8 BC

                             (konsepsiyası)
1405 EN  1405  EN  Matrix form of organisation     Təşkilatın matrisa forması    IFRS 8 BC
1406 EN  1406  EN  Non-cash items           Qeyri-pul maddələri        IFRS 8


1407 EN  1407  EN  Not-for-profit organizations    Qeyri-kommersiya təşkilatları   IFRS 8 BC
1408 EN  1408  EN  Operating decisions         Əməliyyat qərarları        IFRS 8
1409 EN  1409  EN  Operating Segments        Əməliyyat seqmentləri      IFRS 8 App A
1410 EN  1410  EN  Operator             Əməliyyatçı           IFRIC 12
1411 EN  1411  EN  Public accountability      İctimai hesabatlılıq       IFRS 8 BC
1412 EN  1412  EN  Public sector          Dövlət (ictimai) sektoru     IFRIC 12
1413 EN  1413  EN  Publish What You Pay campaign  "nə ödədinsə, dərc et"      IFRS 8 BC

                            kappaniyası1414 EN  1414  EN  quantitative thresholds     kəmiyyət hüdudları        IFRS 8 BC

1415 EN  1415  EN  Reassessment of Embedded     Asılı törəmə alətlərin yenidən  IFRIC 9

           Derivatives           qiymətləndirilməsi
1416 EN  1416  EN  Rehabilitate-operate-transfer  Bərpa et-işlət-köçür       IFRIC 12
1417 EN  1417  EN  restricted shares        məhdud hüquqlu səhmlər      IFRIC 8
1418 EN  1418  EN  Risk of divergence        Uyğunsuzluq (fərqlilik) riski  IFRIC 9 BC
1419 EN  1419  EN  Segment manager         Seqment idarəedicisi       IFRS 8
1420 EN  1420  EN  Service Concession Arrangement Xidmət üzrə konsessiya       IFRIC 12

                           müqaviləsi
1421 EN  1421  EN  Surrogate measure       Əvəzləyicilik ölçüsü (meyarı)   IFRIC 8 BC
1422 EN  1422  EN  Whole of life infrastructure   Tam həyat infrastrukturu     IFRIC 12 BC
1423 EN  1423  EN  Customer loyalty programmes   Müştəri loyallığı proqramları  IFRIC 13

1424 EN  1424  EN                                   IFRIC 13
           Incentives            Stimullar
1425 EN  1425  EN  Award credits            Mükafat (bonus) xalları      IFRIC 13


1426 EN  1426  EN  Consensus              Ümumi razılıq           IFRIC 13

1427 EN  1427  EN  Judgement              Mühakimə              IFRIC 13 App AG
1428 EN  1428  EN  Accounting arbitrage        Uçot arbitrajı           IFRIC 13 BC


1429 EN  1429  EN  allocation method         xərclərin bölüşdürülməsi      IFRIC 13 BC

                             metodu
1430 EN  1430  EN  customer relationship intangible  müştərilərlə qarşılıqlı       IFRIC 13 BC

           assets               münasibətlər üzrə qeyri-maddi
                             aktivlər
1431 EN  1431  EN  The Limit on a Defined Benefit   Təsbit edilmiş gəlirli aktiv üzrə  IFRIC 14

           Asset, Minimum Funding       məhdudiyyət, minimum
           Requirements and their Interaction maliyyələşdirmə tələbləri və
                             onların qarşılıqlı əlaqəsi
1432 EN  1432  EN  Minimum funding requirement    Minimum maliyyələşdirmə       IFRIC 14

                             tələbi
1433 EN  1433  EN  Refund or a reduction in future   Məbləğin geri qaytarılması və   IFRIC 14

           contributions            ya gələcək ödənişlərdə
                             azalma
1434 EN  1434  EN  Surplus in the plan         Planda artım            IFRIC 14
1435 EN  1435  EN  Minimum funding contributions    Minimum maliyyələşdirmə      IFRIC 14

                             ödənişləri (qoyuluşları)

1436 EN  1436  EN  Wind-up               Bağlanma              IFRIC 14 BC


1437 EN  1437  EN  Onerous minimum funding       Ağır şərtli minimum        IFRIC 14 BC

           requirements            maliyyələşdirmə tələbləri
1438 EN  1438  EN  Other comprehensive income     Sair məcmu gəlir          IAS 1 revised
                                               (Definitions)
1439 EN  1439  EN  Total comprehensive income     Cəmi məcmu gəlir          IAS 1 revised
1440 EN  1440  EN  Reclassification adjustments    Yenidən təsnifləşdirmə       IAS 1 revised

                             düzəlişləri
1441 EN  1441  EN  statement of financial position   maliyyə vəziyyəti haqqında     IAS 1 revised

                             hesabat
1442 EN  1442  EN  statement of comprehensive     məcmu gəlir haqqında        IAS 1 revised

           income               hesabat
1443 EN  1443  EN                                     IAS 1 revised App A
           End of the reporting period     Hesabat dövrünün sonu
1444 EN  1444  EN                                     IAS 1 revised App A
           Owner                Sahibkar
1445 EN  1445  EN  complete set of financial     maliyyə hesabatlarının tam     IAS 1 revised App A

           statements            dəsti

1446 EN  1446  EN  debt-to-adjusted capital ratio  borcun düzəliş edilmiş       IAS 1 revised IG

                            kapitala nisbəti əmsalı
1447 EN  1447  EN  Owner changes in equity      Səhmdarlarla əməliyyatlardan    IAS 1 revised

                            kapitalda dəyişikliklər

1448 EN  1448  EN  Non-owner changes in equity    Kapitalda səhmdarla bağlı     IAS 1 revised

                            olmayan dəyişikliklər
1449 EN  1449  EN  General purpose financial     Ümumi təyinatlı maliyyə      IAS 1 revised

           statements            hesabatları1450 EN  1450  EN  equal prominence         eyni əhəmiyyətliliklə       IAS 1 revised
1451 EN  1451  EN  Other components of equity    Kapitalın digər tərkib hissələri  IAS 1 revised IG1452 EN  1452  EN  property revaluation       əmlakın yenidən          IAS 1 revised IG

                            qiymətləndirilməsi
1453 EN  1453  EN                   əldə etmə metodu

           acquisition method                          IFRS 3 revised
1454 EN  1454  EN                   Şərti kompensasiya
           Contingent consideration                       IFRS 3 revised
1455 EN  1455  EN                   defisit saldo
           deficit balance                           IAS 27 revised
1456 EN  1456  EN                   vasitəçilərin komisyon
                            haqqları
           finder’s fees                            IFRS 3 revised
1457 EN  1457  EN                   keçmiş törəmə cəmiyyət

           former subsidiary                          IAS 27 revised
1458 EN  1458  EN                   Kompensasiya aktivləri

           Indemnification assets                        IFRS 3 revised
1459 EN  1459  EN                   Qalan investisiya (köhnə
           Investment retained        törəmə cəmiyyətdə)         IAS 27 revised
1460 EN  1460  EN                   oxşar əməliyyatlar və oxşar
                            vəziyyətlərdə hadisələr

           like transactions and events in
           similar circumstances                        IAS 27 revised
1461 EN  1461  EN                   nəzarətin itirilməsi

           loss of control                           IAS 27 revised
1462 EN  1462  EN                   Çoxtərəfli razılaşmalar

           Multiple arrangements                        IAS 27 revised
1463 EN  1463  EN                   Nəzarətetmə hüququ olmayan
                            paylar
           Non-controlling interests                      IAS 27 revised
1464 EN  1464  EN                    Nəzarətin əldə edilməsi və ya
                             itirilməsi
           Obtaining or losing control                      IAS 27 revised
1465 EN  1465  EN                    Səhmdarlar


           Owners                                 IFRS 3 revised, IAS 1
1466 EN  1466  EN  Partial disposal          Hissə-hissə silinmə        IAS 27 revised
1467 EN  1467  EN                    yenidən əldə edilmiş hüquqlar

           reacquired rights                           IFRS 3 revised
1468 EN  1468  EN                    səhm əsasında ödəniş
                             mükafatları
           share-based payment awards                       IFRS 3 revised
1469 EN  1469  EN  Puttable Financial Instruments   Qaytarıla bilən maliyyə alətləri  Amendm. IAS32 and
                                               IAS 1
           and Obligations Arising on     və ləğvetmədən yaranan
           Liquidation             öhdəliklər
1470 EN  1470  EN  Pro rata share of the net assets  Xalis aktivlərin mütənasib payı  Amendm. IAS32 and
                                               IAS 1
1471 EN  1471  EN  Non-puttable ordinary shares    Qaytarıla bilməyən adi       Amendm. IAS32 and
                                               IAS 1
                             səhmlər
1472 EN  1472  EN  Cost of an Investment in a      Törəmə cəmiyyətə, birgə     Amendm. IFRS 1 and
                                               IAS 27
           Subsidiary, Jointly Controlled    nəzarət edilən quruma və ya
           Entity or Associate          asılı təsərrüfat cəmiyyətinə
                              investisiyanın dəyəri
1473 EN  1473  EN  Plan to sell the controlling interest Törəmə müəssisənin nəzarət    Improvements to IFRS

           in a subsidiary            səhm paketini satmaq planı
1474 EN  1474  EN  Measurement of change        Dəyişikliyin ölçülməsi       Improvements to IFRS
                                               (IAS 41)
1475 EN  1475  EN  Hedges of a Net Investment in a   Xaricdə baş verən əməliyyata    IFRIC 16 (hedges of a
                                               net investment in a
           Foreign Operation          xalis investisiyanın hedcinqləri  foreign operation)1476 EN  1476  EN  Intermediate or ultimate parent   Aralıq və ya son əsas qurum    IFRIC 16 (hedges of a
                                               net investment in a
           entity                                 foreign operation)
1477 EN  1477  EN  foreign currency translation    xarici valyutanın çevrilməsi    IFRIC 16 (hedges of a
                                               net investment in a
           reserve (FCTR)           (mübadiləsi) üzrə ehtiyat     foreign operation)

                             fondu
1478 EN  1478  EN  lower level parent         aşağı səviyyə nəzarət edən   IFRIC 16 (hedges of a
                                             net investment in a
                             qurum              foreign operation)
1479 EN  1479  EN  Higher level parent entity     Yuxarı səviyyə nəzarət edən   IFRIC 16 (hedges of a
                                             net investment in a
                             qurum              foreign operation)1480 EN  1480  EN  step-by-step method        addım-ba-addım metodu      IFRIC 16 (hedges of a
                                             net investment in a
                                             foreign operation)
1481 EN  1481  EN  Spot foreign exchange risk     Xarici valyuta üzrə spot    IFRIC 16 (hedges of a
                                             net investment in a
                             məzənnə riski          foreign operation)1482 EN  1482  EN  Agreements for the Construction  Daşınmaz əmlakın tikintisi   IFRIC 15 (Agreements
                                             for the construction of
           of Real Estate           üzrə müqavilələr        real estate)1483 EN  1483  EN  to market individual units 'off plan' ayrı-ayrı vahidləri     IFRIC 15 (Agreement
                                             for the construction of
                              "plandankənar" satmaq    real estate)
1484 EN  1484  EN  contractual completion       müqavilə üzrə başa çatdırma   IFRIC 15 (Agreement
                                             for the construction of
                                             real estate)1485 EN  1485  EN  accounting for revenue and     gəlirin və əlaqədar xərclərin  IFRIC 15 (Agreement
                                             for the construction of
           associated expenses        uçotu              real estate)
1486 EN  1486  EN  agreements in progress       davam edən müqavilələr     IFRIC 15 (Agreement
                                             for the construction of
                                             real estate)1487 EN  1487  EN  Eligible Hedged Items       Hedcinq edilmiş münasib     Amend to IAS 39
                                             Eligible Hedge Items
                             maddələr
1488 EN  1488  EN  Purchased option hedging      Satın alınmış opsion üzrə    Amend to IAS 39
                                             Eligible Hedge Items
           instrument             hedcinq aləti1489 EN  1489  EN  Distributions of Non-cash Assets  Qeyri-pul aktivlərinin     IFRIC 17

           to Owners             səhmdarlar arasında
                             bölüşdürülməsi
1490 EN  1490  EN  Non-cash assets          Qeyri-nağd aktivlər       IFRIC 17
1491 EN  1491  EN  cash alternative           nağd pul vəsaitinin alternativi  IFRIC 17
1492 EN  1492  EN  Non-reciprocal distributions of    Aktivlərin qarşılıqlı olmayan   IFRIC 17

            assets                bölüşdürülməsi

1493 EN  1493  EN  non-current assets (or disposal    səhmdarlara bölüşdürmək      IFRIC 17

            groups) as held for distribution to  üçün saxlanılan uzunmüddətli
            owners                aktivlər (və ya xaric olunma
                               qrupları)
1494 EN   1494 EN  adjusting event after the reporting Maliyyə hesabatlarına düzəliş    IAS 1

            period               edilməsini tələb edən hesabat
                              dövründən sonrakı hadisə

1495 EN   1495 EN  amounts recognised [in the      tanınmış məbləğlər (maliyyə    IAS 1

            statement of financial position or  vəziyyəti haqqında hesabatda
            in the statement of comprehensive   və ya məcmu gəlir haqqında
            income]                hesabatda)
1496 EN   1496 EN                                      IAS 1
            End of reporting period        Hesabat dövrünün sonu
1497 EN   1497 EN  Class of financial assets       Maliyyə aktivləri sinfi      IFRS 7
1498 EN   1498 EN  by class of financial asset      maliyyə aktivi sinfi üzrə     IFRS 7
1499 EN   1499 EN  Comparative statement of       Müqayisəli maliyyə vəziyyəti   IAS 1

            financial position          haqqında hesabat
1500 EN   1500 EN  consolidated statement of       birləşdirilmiş (konsolidə     IAS 1

            financial position          edilmiş) maliyyə vəziyyəti
                               haqqında hesabat
1501 EN   1501 EN  For consolidation purposes      Birləşdirmə (konsolidasiya)    IAS 27

                               məqsədləri üçün
1502 EN   1502 EN  Control (of an entity)        Nəzarət (quruma)         IAS 28
1503 EN   1503 EN  Discounted basis (on a)        Diskontlaşdırılmış əsasda     IAS 12

                               (üzrə)
1504 EN   1504 EN   Events after the reporting period  Hesabat dövründən sonrakı     IAS 1, IAS 10

                               hadisələr
1505 EN   1505 EN                                      IAS 7
             investment entity          investisiya qurumu
1506 EN   1506 EN   Non-adjusting event after the    Düzəliş edilməsini tələb     IAS 1

             reporting period          etməyən hesabat dövründən
                               sonrakı hadisələr
1507 EN   1507 EN  Opening IFRS statement of       MHBS-a uyğun ilk maliyyə     IAS 1

            financial position          vəziyyəti haqqında hesabat
1508 EN   1508 #REF! Performance              Fəaliyyətinin nəticələri     IAS 18
1510 EN   1510 EN   Reformatted             Yenidən formatlaşdırılmış     IFRS 8

1511 EN   1511 EN   Revised               Düzəliş edilmiş
1512 EN   1512 EN   segment profit or loss       seqment mənfəəti və ya zərəri   IFRS 81513 EN   1513 #REF!  entities whose debt or equity    borc qiymətli kağızları və ya   IFRS 8

             securities are publicly traded   iştirak payı qiymətli kağızları
                               açıq şəkildə alınıb-satılan
                               qurumlar
1515 EN   1515 EN   Non-discretionary          Qeyri-sərbəst           IAS 33.35

1516 EN   1516 EN   Transfers of Assets from      Müştərilərdən aktivlərin     IFRIC 18

             Customers              köçürülməsi
1517 EN   1517 EN   Outsourcing provider        Autsorsinq (kənar resursların   IFRIC 18

                               cəlb edilməsi) xidməti
                               göstərən
1518 EN   1518 EN   Ongoing access           Davam edən giriş (istifadə)    IFRIC 18

                               hüququ

1519 EN   1519 EN   assessing control          nəzarətin qiymətləndirilməsi   IFRIC 18
1520 EN  1520  EN    Financial Instruments:       Maliyyə alətləri: Təqdimat    IAS 32

             Presentation
1521 EN  1521  EN    Group Cash-settled Share-based   Qrup üzrə nağd hesablaşılan    IFRS 2
             Payment Transactions        səhm əsasında ödəniş       amendments
                               əməliyyatları
1522 EN  1522  EN    Additional Exemptions for First-  İlk dəfə tətbiq edənlərə əlavə  IFRS 1
             time Adopters            güzəştlər             amendments
1523 EN  1523  EN    Accounting policies         Uçot siyasətləri         Glossary
1524 EN  1524  EN    Cash flows             Pul vəsaitlərinin hərəkəti    Glossary

1525 EN  1525  EN    Change in accounting estimate    Uçot qiymətləndirmələrində    Glossary

                               dəyişikliklər
1526 EN  1526  EN  Class of financial instruments   Maliyyə alətləri sinfi      Glossary
1527 EN  1527  EN                                    Glossary
           Compensation            Kompensasiya
1528 EN  1528  EN                                    Glossary
           Component of an entity       Qurumun komponenti

1529 EN  1529  EN  Compound financial instrument   Mürəkkəb maliyyə aləti      Glossary


1530 EN  1530  EN  Contingently issuable ordinary   Şərti buraxıla bilən adi     Glossary

           shares               səhmlər
1531 EN  1531  EN  Fair value less costs to sell   Satış xərcləri çıxılmaqla    Glossary

                             ədalətli dəyər
1532 EN  1532  EN  Financial guarantee contract    Maliyyə təminatı müqaviləsi   Glossary
1533 EN  1533  EN  First IFRS reporting period    Maliyyə Hesabatlarının      Glossary

                             Beynəlxalq Standartlarının ilk
                             dəfə tətbiq olunduğu hesabat
                             dövrü
1534 EN  1534  EN  Funding (of post-employment    Maliyyələşdirmə (əmək      Glossary

           benefits)             fəaliyyətinin başa
                             çatmasından sonrakı
                             mükafatlandırmalar üzrə)
1535 EN  1535  EN  Funding (of retirement benefits)  Maliyyələşdirmə (pensiya     Glossary

                             təminatı üzrə)
1536 EN  1536  EN  Guaranteed benefits        Təmin edilmiş sığorta haqqları  Glossary
1537 EN  1537  EN  Guaranteed element         Təmin edilmiş element      Glossary
1538 EN  1538  EN  Identifiable            Müəyyən edilə bilən        Glossary
1539 EN  1539  EN  Incremental borrowing rate of    (icarəçinin) borc kapitalı üzrə  Glossary

           interest (lessee’s)         marjinal faiz dərəcəsi


1540 EN  1540  EN  Liability adequacy test       Öhdəliklərin adekvatlığının    Glossary

                             testdən keçirilməsi


1541 EN  1541  EN  Material              Əhəmiyyətli            Glossary
1542 EN  1542  EN  Monetary items           Monetar maddələr         Glossary
1543 EN  1543  EN  Net assets available for benefits  Pensiya təminatı planının     Glossary

                             xalis aktivləri
1544 EN  1544  EN  Options, warrants and their     Opsionlar, varrantlar və     Glossary

           equivalents             onların ekvivalentləri
1545 EN  1545  EN  Ordinary equity holders       Adi səhm sahibləri        Glossary

1546 EN  1546  EN  Profit or loss           Mənfəət və ya zərər        Glossary


1547 EN  1547  EN  Reinsurance assets         Təkrarsığorta aktivləri      Glossary


1548 EN  1548  EN  Retrospective restatement      Retrospektiv qaydada yenidən   Glossary

                             təqdim etmə
1549 EN  1549  EN  State (employee benefit) plan    Işçilərin mükafatlandırılması   Glossary

                             üzrə dövlət planı1550 EN  1550  EN  Vested benefits           Zəmanət verilmiş pensiya     Glossary

                             təminatı
1551 EN  1551  EN  Weighted average number of     Hesabat dövrü ərzində       Glossary

           ordinary shares outstanding     dövriyyədə olan adi səhmlərin
           during the period          orta çəkili sayı
1552 EN  1552  EN  Financial Instruments: Disclosures Maliyyə alətləri: Məlumatın    IFRS 7

                             açıqlanması
1553 EN  1553  EN  Changes in Existing        İstismardan çıxarma, bərpa və   IFRIC 1

           Decommissioning, Restoration    başqa müvafiq mövcud
           and Similar Liabilities      öhdəliklərdə dəyişikliklər
1554 EN  1554  EN  Applying the Restatement      "Hiperinflyasiya şəraitində    IFRIC 7

            Approach under IAS 29 Financial  maliyyə hesabatları" adlı 29
            Reporting in Hyperinflationary   №-li MUBS-a əsasən yenidən
            Economies             təqdimetmə metodunun tətbiqi

1555 EN  1555  EN  Scope of IFRS 2          MHBS 2-nin tətbiq sahəsi     IFRIC 8

1556 EN  1556  EN  IFRS 2- Group and Treasury     2 №-li MHBS - Qrupa və      IFRIC 11

            Share Transactions         Müəssisənin özünə məxsus
                             səhmlərlə əməliyyatlar
1557 EN  1557  EN  IAS 19- The Limit on a Defined   19 №-li MUBS - Təsbit edilmiş   IFRIC 14

            Benefit Asset, Minimum Funding gəlirli aktiv üzrə məhdudiyyət,
            Requirements and their Interaction minimum maliyyələşdirmə
                             tələbləri və onların qarşılıqlı
                             əlaqəsi
1558 EN   1558 EN  Classification of Rights Issues  Mövcud səhmdarlara aşağı     IAS 32 amendments

                             qiymətlə təklif edilən yeni
                             səhmlərin emissiyalarının
                             təsnifatı
1559 EN   1559 EN  Sponsoring employers        Maliyyələşdirən işəgötürənlər   IAS 241560 EN   1560 EN  Government-related entity     Dövlət nəzarətli qurum      IAS 24
1561 EN   1561 EN  Time value of money        Pulun zaman dəyəri        IFRS 09
1562 EN   1562 EN  Accounting mismatch        Uçot uyğunsuzluğu         IFRS 09
1563 EN   1563 EN  Hybrid contract          Hibrid müqavilə          IFRS 09
1564 EN   1564 EN                                    IFRS 09
            Business model           Biznes modeli
1565 EN   1565 EN  Reclassification date       Yenidən təsnifləşdirmə tarixi   IFRS 09
1566 EN   1566 EN  Instrument-by-instrument      alət-bə-alət yanaşması      IFRS 09

            approach1567 EN   1567 EN                                    IFRS 09
            Leverage              Leveric


1568 EN   1568 EN  Recourse loan           Reqres hüququ ilə kredit     IFRS 09
1569 EN   1569 EN  Inverse floating interest rate   Əksinə üzən faiz dərəcəsi     IFRS 09
1570 EN  1570 EN  Measured at fair value through    Sair məcmu gəlir vaistəsilə   IFRS 09

          other comprehensive income      ədalətli dəyərdə ölçülmüş
1571 EN  1571 EN  Extinguishing Financial Liabilities  Pay alətləri ilə ödənilən    IFRIC 19

          with Equity Instruments        maliyyə öhdəlikləri

1572 EN  1572 EN  Debt for equity swaps         Səhm üzrə borc svopu       IFRIC 19
1573 EN  1573 EN  Prepayments of future         Gələcək haqqların        Amendment IFRIC 14

          contributions             qabaqcadan ödənişi
1574 EN  1574 EN  Limited Exemption from        İlk dəfə tətbiq edənlər üçün 7  Amendment IFRS 1

          Comparative IFRS 7 Disclosures    №-li MHBS -nin müqayisəli
          for First-time Adopters        məlumat açıqlamarından
                             məhdud azadolmalar

1575 EN  1575 EN  derivative liabilities        törəmə alətlər üzrə öhdəliklər  IFRS91576 EN  1576 EN  symmetrical approach         simmetrik yanaşma        IFRS9
1577 EN  1577 EN  derivative assets           törəmə alətlər üzrə aktivlər   IFRS9
1578 EN  1578 EN                                     IFRS9
          own credit risk            öz kredit riski


1579 EN  1579 EN  specifically identified cash flows  xüsusi müəyyənləşdirilmiş pul  IFRS9

                             vəsaitlərinin hərəkətləri
1580 EN  1580 EN  fully proportionate (pro rata) share Pul vəsaitlərinin hərəkətinin   IFRS9

          of the cash flows          tam mütənasib payı
1581 EN  1581 EN  group of similar financial assets   oxşar maliyyə aktivləri qrupu  IFRS9
1583 EN  1583 EN  eventual recipients          alan son şəxslər         IFRS9
1584 EN  1584 EN  collection date            Borcların yığılması tarixi    IFRS9
1585 EN  1585 EN  loan sub-participation        kreditdə subiştirak       IFRS9
1586 EN  1586 EN  servicing asset           xidmət aktivi          IFRS9
1587 EN  1587 EN  servicing liability         xidmət öhdəliyi         IFRS9
1588 EN  1588 EN  larger financial asset        çoxhissəli maliyyə aktivi    IFRS9
1589 EN  1589 EN  guarantee amount           zəmanət məbləği         IFRS9
1590 EN  1590 EN                                     IFRS9
          non-cash collateral         Qeyri-pul girov
1591 EN  1591 EN                                     IFRS9
          net investment hedge         xalis investisiya hedci


1592 EN  1592 EN  revoke a designation         Təyin edilmənin         IFRS9

                             dayandırılması
1593 EN  1593 EN  economic characteristics and risks iqtisadi göstəricilər və risklər  IFRS9
1594 EN  1594 EN  create or enlarge an accounting   uçot uyğunsuzluğu yaratmaq    IFRS9

          mismatch               və ya artırmaq
1595 EN  1595 EN  financial liability at fair value  mənfəət və ya zərərdə ədalətli  IFRS9

          through profit or loss       dəyərlə tanınan maliyyə
                            öhdəliyi1596 EN  1596 EN  commitment date           Öhdəlik götürülməsi tarixi    IFRS9
1597 EN  1597 EN  originator of the financial asset  maliyyə aktivinin təşəbbüskarı  IFRS9
1598 EN  1598 EN  interest-only strip receivable   yalnız faizlər üçün kupon üzrə  IFRS9

                            debitor borcu
1599 EN  1599 EN  readily obtainable assets      asan əldə edilə bilən aktivlər  IFRS9


1600 EN  1600 EN  removal of accounts provision    hesablar üzrə ehtiyat      IFRS9

                            fondunun silinməsi
1601 EN  1601 EN  amortising interest rate swap    faiz dərəcəsinin amortizasiya  IFRS9

                            svopu1602 EN  1602 EN  prepayment risk           vaxtından əvvəl ödəmə riski   IFRS9
1603 EN  1603 EN  legal release            qanunla öhdəlikdən azad     IFRS9

                            edilmə1604 EN  1604 EN  stated or implied substantive    qeyd edilmiş və ya (qanunla)   IFRS9

          terms                nəzərdə tutulan əsas şərtlər1605 EN  1605 EN                                    IFRS9
          beneficiary             benefisiar
1606 EN  1606 EN                                    IFRS9
          guarantor              zamin
1607 EN  1607 EN  current offer price         cari təklif qiyməti       IFRS9
1608 EN  1608 EN  Foreign currency exchange prices xarici valyutanın birja        IFRS9

                           məzənnəsi
1609 EN  1609 EN  surrender risk            ödəməkdən imtina riski      IFRS9
1610 EN  1610 EN  servicing costs            xidmət xərcləri


1611 EN  1611 EN  asset-specific performance risk    aktivə xas icra riski       IFRS9
1612 EN  1612 EN  risks and rewards           risklər və mükafatlat       IFRS9
1614 EN  1614 EN  reacquisition provision        yenidən əldə etmə üzrə      IFRS 9 BC

                             ehtiyat fondu
1615 EN  1615 EN  net cash-settled option        xalis nağd hesablaşılan      IFRS 9 BC

                             opsion
1616 EN  1616 EN  continuing involvement approach    davamlı iştirak (cəlb edilmə)   IFRS 9 BC

                             yanaşması
1617 EN  1617 EN  transfer of risks and rewards     risklər və mükafatların      IFRS 9 BC

                             ötürülməsi

1618 EN  1618 EN  transfer of control          nəzarət ötürülməsi        IFRS 9 BC
1619 EN  1619 EN  repurchase transactions        geri alış əməliyyatı       IFRS 9 BC
1620 EN  1620 EN                                      IFRS 9 BC
          practical ability to sell the asset  aktivi satmaq üçün praktiki
                             bacarıq
1621 EN  1621 EN  contractual right to receive the   pul vəsaitlərinin hərəkətlərini  IFRS 9 BC

          cash flows              qəbul etmək üçün müqavilə
                             üzrə hüquqlar


1622 EN  1622 EN  pass-through arrangement       ötürmə razılaşması        IFRS 9 BC
1623 EN  1623 EN                                    IFRS 9 BC
          original asset           ilkin aktiv


1625 EN  1625 EN  mixed attribute approach      qarışıq xüsusiyyətli yanaşma   IFRS 9 BC
1626 EN  1626 EN  basic loan features        əsas kredit xüsusiyyətləri    IFRS 9 BC


1627 EN  1627 EN  managed on a contractual yield   müqavilə üzrə gəlirliliyin    IFRS 9 BC

          basis               hesablanması bazası
                            əsasında aparılan
1628 EN  1628 EN  ‘originate and hold’ business   "yaratma və saxlama" biznes   IFRS 9 BC

          model               modeli
1629 EN  1629 EN  management intentions       idarə edənlərin niyyətləri    IFRS 9 BC
1630 EN  1630 EN  funded amount           maliyyələşdirilmiş məbləğ    IFRS 9 BC
1631 EN  1631 EN  waterfall structure        şəlalə struturu         IFRS 9 BC
1632 EN  1632 EN  contractually linked instruments  müqaviləyə əsasən bir-birilə   IFRS 9 BC

                            əlaqələndirilmiş alətlər
1633 EN  1633 EN  look through            nəzərdən keçirmə         IFRS 9 BC
1634 EN  1634 EN  financial assets acquired at a   baş vermiş zərərləri əks     IFRS 9 BC

          discount that reflects incurred  etdirən güzəştli qiymətlə
          credit losses           maliyyə aktivlərinin əldə
                            edilməsi
1635 EN  1635 EN  three-category approach      3-kateqoriyalı yanaşma      IFRS 9 BC
1636 EN  1636 EN  originated loan approach      yaradılmış kredit yanaşması   IFRS 9 BC
1637 EN  1637 EN  outreach programme         yardım proqramı         KT
1638 EN  1638 EN  adjusted fair value        düzəliş edilmiş ədalətli dəyər  IFRS 9 BC
1639 EN  1639 EN  frozen credit spread method    dondurulmuş kredit spredi    IFRS 9 BC

                            metodu
1640 EN  1640 EN  bifurcation methodology     şaxələnmə metodologiyası   IFRS 9 BC
1641 EN  1641 EN  full fair value         tam ədalətli dəyər      IFRS 9 BC
1642 EN  1642 EN  prudential supervisors     ehtiyatlı nəzarətçilər    IFRS 9 BC
1643 EN  1643 EN  cash instrument hedging     nağd alət hedcinqi      IFRS 9 BC
1644 EN  1644 EN  eligibility conditions     münasiblik şərtlərinə     IFRS 9 BC
1645 EN  1645 EN  closely related         sıx əlaqəli          IFRS 9 BC
1646 EN  1646 EN  embedded prepayment penalties  vaxtından əvvəl ödəməyə    IFRS 9 BC

                          görə nəzərdə tutulmuş
                          cərimələr
1647 EN  1647 EN  disclosure approach       açıqlanma yanaşması      IFRS 9 BC
1648 EN  1648 EN  one-way reclassification    birtərəfli yenidən təsnifat  IFRS 9 BC
1649 EN  1649 EN  repackaging           "yenidən qablaşdırma"     IFRS 9 BC

                          (qiymətli kağızlar üzrə)
1650 EN  1650 EN  mid-market price        orta bazar qiyməti      IFRS 9 BC
1651 EN  1651 EN  demand amount          tələb edilən məbləğ      IFRS 9 BC
1652 EN  1652 EN  recycling            təkrar istifadə        IFRS 9 BC
1653 EN  1653 EN  two-step approach        iki mərhələli yanaşma     IFRS 9 BC
1654 EN  1654 EN  one-step approach       bir mərhələli yanaşma       IFRS 9 BC
1655 EN  1655 EN                                  IFRS 9 BC
          back-out            qaytarmaq1656 EN  1656 EN  look through approach     nəzərdən keçirmə yanaşması    IFRS 9 BC
1657 EN  1657 EN  application guidance      tətbiqetmə üzrə göstəriş     IFRS 7
1658 EN  1658 EN  bearer biological asset    bioloji aktiv daşıyıcısı     IAS 41
1659 EN  1659 EN                                  IAS 32
          bond              istiqraz
1660 EN  1660 EN  brand             əmtəə nişanı (brend)       IAS 38
1661 EN  1661 EN  designation as at fair value  mənfəət və ya zərərdə ədalətli  IAS 39

          through profit or loss     dəyərdə kimi göstərmə

1662 EN  1662 EN  fair value gains and losses  ədalətli dəyərədə         IFRS 7

                          qiymətləndirmədən qazanc və
                          itkilər
1663 EN  1663 EN  held for sale         satış üçün saxlanılan       IFRS 5
1664 EN  1664 EN  identifiability        müəyyən oluna bilmə        IFRS 3


1665 EN  1665 EN  illustrative example      əyani misal            IAS 36


1666 EN  1666 EN  indication of an impairment  qiymətdəndüşmə göstəricisi    IAS 36
1667 EN  1667 EN  redemption price        geri alınma qiyməti        IAS 32
1668 EN  1668 EN  accelerated depreciation    sürətli amortizasiya ayırmaları  IAS 20

          allowances
1669 EN  1669 EN  accrual accounting assumption   hesablama metodu üzrə uçot   IAS 20

                            ehtimalı
1670 EN  1670 EN  accumulated depreciation      yığılmış amortizasiya      IAS 16
1671 EN  1671 EN  applicability           tətbiq edilə bilmə       IAS 08
1672 EN  1672 EN  benefit improvements        səmərənin artımları       IAS 19
1673 EN  1673 EN                                   IAS 39
          borrower              borcalan
1674 EN  1674 EN  capital approach          kapital yanaşması        IAS 20
1675 EN  1675 EN  cash flow projections       pul vəsaitləri hərəkətlərinin  IAS 36

                            proqnozu1676 EN  1676 EN  commitment fee           kredit təqdim etmək öhdəliyi  IAS 18

                            üzrə komisyon haqları
1677 EN  1677 EN  components of equity        Kapitalın tərkib hissələri   IAS 01
1678 EN  1678 EN  consumer price index        istehlak qiymətləri indeksi
1679 EN  1679 EN  contractual terms and conditions  müqavilə üzrə şərtlər və    IAS 32

                            müddəalar
1680 EN  1680 EN  contributed equity         ödənilmiş səhmdar kapital    IAS 01
1681 EN  1681 EN  cumulative additional depreciation yığılan əlavə amortizasiya   IAS 20
1682 EN  1682 EN  cumulative interest accreted    qeydə alınmış yığılan faiz    IAS 32
1683 EN  1683 EN  debt-to-equity ratio        borcun kapitala nisbəti əmsalı  IAS 32
1684 EN  1684 EN  deferred income          təxirə salınmış gəlir      IAS 12
1685 EN  1685 EN  defined benefit plan        müəyyən edilmiş ödənişlər    IAS 26

                            üzrə pensiya planı
1686 EN  1686 EN  deposit account          depozit hesabı          IFRIC 02
1687 EN  1687 EN  depreciation expense        amortizasiya xərci        IFRS 08
1688 EN  1688 EN  discontinued operation       dayandırılmış fəaliyyət     IFRS 5
1689 EN  1689 EN  discounted cash flow projections  pul vəsaitləri hərəkətlərinin  IAS 36

                            diskontlaşdırılmış proqnozu
1690 EN  1690 EN  fair value model          ədalətli dəyər modeli      IAS 40
1691 EN  1691 EN  financial instruments puttable at  ədalətli dəyərdə qaytarıla
          fair value             bilən maliyyə alətləri
1692 EN  1692 EN  financial service fees       maliyyə xidməti haqqları   IAS 18 I.E.
1693 EN  1693 EN                                   IAS 23
          foreign currency borrowing     xarici valyutada borc alma
1694 EN  1694 EN  foreign exchange differences    məzənnə fərqləri       IAS 29
1695 EN  1695 EN  incremental costs          marjinal xərclər       IFRS 5
1696 EN  1696 EN  intragroup transaction       qrupdaxili əməliyyat     IAS 39
1697 EN  1697 EN  loss sharing arrangement      zərərin bölüşdürülməsi üzrə  IAS 32

                            sövdələşmələr
1698 EN  1698 EN  non-controlling interest      Nəzarət hüququ olamayan    IAS 27

                            pay
1699 EN  1699 EN  non-current liabilities       uzunmüddətli öhdəliklər    IAS 1
1700 EN  1700 EN                                    IAS 20
          non-depreciable assets        amortizasiya olunmayan
                             aktivlər

1701 EN  1701 EN  redemption amount          geri alınma məbləği       IFRS 9
1702 EN  1702 EN  unitholder              pay trastında investisiyası   IAS 1

                             olan şəxs
1703 EN  1703 EN  Improvements to IFRSs        MHBS-lara təkmilləşdirmələr   title1704 EN  1704 EN  Artistic-related intangible assets  İncəsənətlə bağlı qeyri-maddi  IFRS 3 IE

                             aktivlər

1705 EN  1705 EN  Marketing-related intangible     Marketinqlə bağlı qeyri-maddi  IFRS 3 IE

          assets                aktivlər
1706 EN  1706 EN  Contract-based intangible assets   Müqaviləyə əsasən qeyri-    IFRS 3 IE

                             maddi aktivlər
1707 EN  1707 EN  replacement award          yerdəyişmə mükfatları      IFRS 3 IE
1708 EN  1708 EN  accounting acquiree         satın alınan müəssisəni uçota  IFRS 3 IE

                             alan1709 EN  1709 EN  contractual-legal criterion     müqavilə üzrə qanuni meyar   IFRS 3 IE
1710 EN  1710 EN  separability criterion        bölünə bilmə meyarı       IFRS 3 IE
1711 EN  1711 EN  contingent consideration     şərti ödəniş müqaviləsi     IFRS 3 BC

          arrangement
1712 EN  1712 EN  shadow accounting        kölgə mühasibat uçotu      IFRS 4
1713 EN  1713 EN  claims development        iddiaların inkişafı       IFRS 4 BC
1714 EN  1714 EN  income statement liability method mənfəət və ya zərər haqqında  IAS 12

                           hesabat üzrə öhdəlik metodu
1715 EN  1715 EN  venture capital organisation   vençur kapitallı müəssisələr  IAS 27
1716 EN  1716 EN  forward purchase contract    forvard alış müqaviləsi     IAS 33
1717 EN  1717 EN  principal amount         əsas məbləğ           IAS 39 IG
1718 EN  1718 EN  stepped interest         mərhələlərlə dəyişən faiz     IAS 39 IG
1719 EN  1719 EN  foreign currency derivative   xarici valyutada törəmə alət   IAS 39 IG
1720 EN  1720 EN  spot rate            spot məzənnə           IAS 39 IG
1721 EN  1721 EN  forward coupon rate       forvard kupon faiz dərəcəsi    IAS 39 IG
1722 EN  1722 EN  risk-free interest rate     risksiz faiz dərəcəsi       IFRS 2
1723 EN  1723 EN  non-public entities        qeyri-dövlət qurumları     IAS 27

1724 EN  1724 EN  post-acquisition retained earnings satınalmadan sonra       IAS 27 BC

                            bölüşdürülməmiş mənfəət
1725 EN  1725 EN  request for views        rəy bildirmə üçün müraciət    IAS 27BC


1726 EN  1726 EN  Investments in Associates and  Asılı təsərrüfat cəmiyyətlərinə  IAS 28

          Joint Ventures          və Birgə müəssisələrə
                           investisiyalar
1727 EN  1727 EN  joint arrangement        birgə fəaliyyət          IAS 28


1728 EN  1728 EN  off balance sheet vehicles    balansdan kənar xüsusi      IFRS 10

                           nəzarət edilən müəssisələr1729 EN  1729 EN                                   IFRS 10
          returns             daxilolmalar
1730 EN  1730 EN  control of an investee  investisiya obyekti üzərində  IFRS 10

                       nəzarət

1731 EN  1731 EN  power           səlahiyyət           IFRS 10


1732 EN  1732 EN  protective rights     müdafiə hüquqları        IFRS 10
1733 EN  1733 EN  removal rights      işdən kənarlaşdırma hüquqları  IFRS 101734 EN  1734 EN  relevant activities    əhəmiyyətli fəaliyyətlər    IFRS 10
1735 EN  1735 EN  to outvote the investor  investor üzərində səs      IFRS 10

                       üstünlüyü əldə etmək

1736 EN  1736 EN  decision-making rights  qərar vermə hüquqları      IFRS 10
1737 EN  1737 EN  asset manager       aktivi idarə edən        IFRS 10
1738 EN  1738 EN  fund manager       fond menecerii (idarəedicisi)  IFRS 10
1739 EN  1739 EN  conduit          ötürücü təşkilat        IFRS 10
1740 EN  1740 EN                               IFRS 10
          agent           agent1741 EN  1741 EN  principal         rəhbər             IFRS 10


1742 EN  1742 EN  structured entity     strukturlaşdırılmış qurum    IFRS 10 BC
1743 EN  1743 EN                               IFRS 10 BC
          reputational risk     reputasiya riski
1744 EN  1744 EN  ability model       bacarıq modeli         IFRS 10 BC
1745 EN  1745 EN  agency relationship    agentlik əlaqəsi        IFRS 10 BC
1746 EN  1746 EN  Joint Arrangements    Birgə razılaşmalar       IFRS 11
1747 EN  1747 EN  joint operation          birgə əməliyyat         IFRS 11
1748 EN  1748 EN  joint operator           birgə əməliyyatçı        IFRS 11


1749 EN  1749 EN  joint venturer           birgə müəssisədə payı olan    IFRS 11

                            şəxs
1750 EN  1750 EN  party to a joint arrangement    birgə fəaliyyətdə iştirak edən  IFRS 11

                            tərəf
1751 EN  1751 EN  separate vehicle          fərdi nəzarət edilən müəssisə  IFRS 11
1752 EN  1752 EN  decision-making process      qərar qəbulu prosesi       IFRS 11


1753 EN  1753 EN  joint asset            birgə aktiv           IFRS 11 BC
1754 EN  1754 EN  framework agreement        çərçivə razılaşması       IFRS 11 IE
1755 EN  1755 EN  Disclosure of Interests in Other  Digər müəssisələrdə iştirak   IFRS 12

          Entities              paylarının açıqlanması
1756 EN  1756 EN  income from a structured entity  strukturlaşdırılmış qurumdan   IFRS 12

                            gəlir
1757 EN  1757 EN  interest in another entity     digər bir qurumda iştirak payı  IFRS 12
1758 EN  1758 EN  significant restrictions      əhəmiyyətli məhdudiyyətlər    IFRS 12
1759 EN  1759 EN  credit default swap        kredit öhdəliklərindən imtina  IFRS 12

                            üzrə svop

1760 EN  1760 EN  litigation risk          məhkəmə prosesi riski      IFRS 12 BC
1761 EN  1761 EN  variable interest entity (VIE)   dəyişkən şəkildə idarə olunan  IFRS 12 BC

                            qurum1762 EN  1762 EN  cost approach           xərc metodu           IFRS 13
1763 EN  1763 EN  entry price            giriş qiyməti          IFRS 13


1764 EN  1764 EN  exit price             çıxış qiyməti          IFRS 13


1765 EN  1765 EN  expected cash flow         pul vəsaitlərinin gözlənilən   IFRS 13

                            hərəkəti
1766 EN  1766 EN  highest and best use     ən çox və ən yaxşı istifadə  IFRS 13
1767 EN  1767 EN  inputs            xərclər            IFRS 13
1768 EN  1768 EN  Level 1 inputs        1-ci səviyyə məlumatları   IFRS 13
1769 EN  1769 EN  Level 2 inputs        2-ci səviyyə məlumatları   IFRS 13
1770 EN  1770 EN  Level 3 inputs        3-cü səviyyə məlumatları   IFRS 13

1771 EN  1771 EN                               IFRS 13
          market approach       bazar metodu1772 EN  1772 EN  market-corroborated inputs  bazarda təsdiqini tapmış   IFRS 13

                         məlumatlar
1773 EN  1773 EN  market participants     bazar iştirakçıları      IFRS 13
1774 EN  1774 EN  most advantageous market   ən əlverişli bazar      IFRS 13
1775 EN  1775 EN  non-performance risk     icra etməmə riski       IFRS 13
1776 EN  1776 EN  observable inputs      müşahidə edilə bilən     IFRS 13

                         məlumatlar

1777 EN  1777 EN  orderly transaction     qaydaya salınmış əməliyyat  IFRS 13
1778 EN  1778 EN  principal market       əsas bazar          IFRS 13


1779 EN  1779 EN  risk premium         risk mükafatı         IFRS 13
1780 EN  1780 EN  transport costs       nəqliyyat xərcləri      IFRS 13
1781 EN  1781 EN  unobservable inputs     müşahidə edilə bilməyən    IFRS 13

                         məlumatlar

1782 EN  1782 EN  progress           inkişaf            Glossary
1783 EN  1783 EN  reliable           etibarlı           Glossary
1784 EN  1784   timeliness              vaxtlı vaxtında olma        Glossary


1785 EN  1785 EN  verifiability            yoxlanıla bilmə          Glossary
1786 EN  1786 EN  Presentation of Items of Other    Sair məcmu gəlir          IAS 1 Amend title

          Comprehensive Income         maddələrinin təqdimatı
1787 EN  1787 EN  statement(s) of profit or loss and  mənfəət və ya zərər və sair    IAS 1

          other comprehensive income      məcmu gəlir hesabatları
1788 EN  1788 EN  Net interest on the net defined   Müəyyən edilmiş ödənişlər     IAS 19

          benefit liability (asset)      üzrə xalis öhdəlik (aktiv) üzrə
                             xalis faiz
1789 EN  1789 EN  Remeasurements of the net      Müəyyən edilmiş ödənişlər     IAS 19

          defined benefit liability (asset)  üzrə xalis öhdəliyin (aktivin)
                             yenidən ölçülməsi1790 EN  1790 EN  Fair Value Measurement        Ədalətli dəyərin ölçülməsi     IFRS 13

1791 EN  1791 EN  Severe Hyperinflation and      Kəskin Hiperinflyasiya və ilk   amend to IFRS 1

          Removal of Fixed Dates for First-  dəfə tətbiq edənlər üçün təsbit
          time Adopters            edilmiş tarixlərin ləğv edilməsi

1792 EN  1792 EN  Deferred tax: recovery of      Təxirəsalınmış vergi: əsas     amend to IAS 12

          underlying assets          aktivlərin bərpası
1793 EN  1793 EN  Prepayments of a Minimum       Minimum maliyyələşdirmə      amend IFRIC 14

          Funding Requirement         tələbi üzrə avans ödənişləri
1794 EN  1794 EN  Definition of a Related Party and  Əlaqəli tərəf və Dvölət      amend IAS 24

          Government-controlled Entities    tərəfindən nəzarət edilən
                             qurumların anlayışı
1795 EN  1795 EN  Limited Exemption from        İlk dəfə tətbiq edənlər üçün    amend IFRS 1

          Comparative IFRS 7 Disclosures    məlumatın açıqlanması adlı 7
          for First-time Adopters       №-li Maliyyə Hesabatlarının
                             Beynəlxalq Standartları üzrə
                             müqayisəli təqdim olunmuş
                             məhdud azadolmalar

1796 EN  1796 EN  Stripping Costs in the Production  Karxananın (mədənin)        IFRIC 20

          Phase of a Surface Mine       istehsal mərhələsində
                             tullantıdan ayırma məsrəfləri
1797 EN  1797 EN  surface mining operations      Karxana (mədən)          IFRIC 20

                             əməliyyatları
1798 EN  1798 EN  mine waste materials         Karxananın (mədənin)        IFRIC 20

          (‘overburden’)            tullantıları (süxur qatları)
1799 EN  1799 EN  stripping              Tullantıdan ayrılan        IFRIC 20

1800 EN  1800 EN  stripping costs           Tullantıdan ayırma məsrəfləri   IFRIC 20
1801 EN  1801 EN                                      IFRIC 20
          units of production method      istehsal vahidi metodu


1802 EN  1802 EN  ratio of ore to waste        filizin tullantıya nisbəti     IFRIC 20


1803 EN  1803 EN  production stripping costs      istehsalda tullantıdan ayırma   IFRIC 20

                             məsrəfləri
1804 EN  1804 EN  stripping activity asset      tullantıdan ayırma fəaliyyəti  IFRIC 20

                            üzrə aktiv

1805 EN  1805 EN  ore body              filiz yatağı           IFRIC 20
1806 EN  1806 EN  life-of-mine assets        karxana (mədən) aktivlərinin   IFRIC 20

                            istismar müddəti1807 EN  1807 EN  predecessor stripping asset    tullantıdan ayrılıan aktivin   IFRIC 20

                            sələfi
1808 EN  1808 EN  ‘life-of-mine ratio’ calculation  karxananın (mədənin) gaktiki   IFRIC 20

                            istismar müddəti üzrə nisbətin
                            hesablanması1809 EN  1809 EN  underground mining activities   yeraltı karxana (mədən) işləri  IFRIC 20
              Context
A range around an enterprise’s best estimate of post-
employment benefit obligations. Outside that range, it is not
reasonable to assume that actuarial gains or losses will be
offset in future years.However, in some cases, an entity's amortisation methods and
rates under previous GAAP may differ from those that would be
acceptable under IFRSs (for example, if they were adopted
solely for tax purposes and do not reflect a reasonable estimate
of the asset's useful life).


Furthermore, a failure to disclose the effect of material errors
would obscure the 'results of the stewardship of management,
or the accountability of management for the resources entrusted
to it' (Framework, paragraph 14).


TITLE
TITLEA primary issue in accounting for inventories is the amount of
cost to be recognised as an asset and carried forward until the
related revenues are recognised.
TITLEThe specific principles, bases, conventions, rules and practices
adopted by an enterprise in preparing and presenting financial
statements.
If those differences have a material effect on the financial
statements, the entity adjusts the accumulated amortisation in
its opening IFRS balance sheet retrospectively so that it
complies with IFRSs (paragraph 31 of the IFRS).
However, the Board decided that it is more important to achieve
comparability over time within a first-time adopter's first IFRS
financial statements and between different entities adopting
IFRSs for the first time at a given date; achieving comparability
between first-time adopters and entities that already apply
IFRSs is a secondary objective.
A business combination in which one of the enterprises, the
acquirer, obtains control over the net assets and operations of
another enterprise, the acquiree, in exchange for the transfer of
assets, incurrence of a liability or issue of equity.
If an entity's first IFRS financial statements include more than
one year of comparative information, the additional comparative
information need not comply with IFRSs (as proposed in ED 1).
The carrying amounts of subsidiary Q's assets and liabilities at
1 January 2006 are the same in both parent P's (consolidated)
opening IFRS balance sheet and subsidiary Q's separate
financial statements (except for adjustments for consolidation
procedures) and are based on subsidiary Q's date of transition
to IFRSs.
shall be the amounts in (a) and (b) adjusted for the after-tax
amounts of preference dividends, gains or losses on settlement
of preference shares, and other similar effects of preference
shares classified as equity.
(c) biological assets related to agricultural activity and
agricultural produce at the point of harvest (see IAS 41
Agriculture)./ The management by an entreprise of the
biological transformation of biological assets for sale, into
agricultural produce, or into additional biological assets.
TITLEIFRS 7.16 When financial assets are impaired by credit losses
and the entity records the impairment in a separate account (eg
an allowance account used to record individual impairments or
a similar account used to record a collective impairment of
assets) rather than directly reducing the carrying amount of the
asset, it shall disclose a reconciliation of changes in that
account during the period for each class of financial assets.
The systematic allocation of the depreciable amount of an asset
over its useful life. In the case of an intangible asset or
goodwill, the term ‘amortisation’ is generally used instead of
‘depreciation’. Both terms have the same meaning.
IG57 For those financial assets and financial liabilities
measured at amortised cost in the opening IFRS balance sheet,
an entity determines their cost on the basis of circumstances
existing when the assets and liabilities first satisfied the
recognition criteria in IAS 39.
The amount of inventories recognised as an expense during the
period, which is often referred to as cost of sales, consists of
those costs previously included in the measurement of
inventory that has now been sold and unallocated production
overheads and abnormal amounts of production costs of
inventories.


An entity shall indicate the basis on which the numerator(s) is
(are) determined, including whether amounts per share are
before tax or after tax.This revised Standard supersedes IAS 33 (1997) Earnings Per
Share and is effective for annual periods beginning on or after 1
January 2005.
Antidilution is an increase in earnings per share or a reduction
in loss per share resulting from the assumption that convertible
instruments are converted, that options or warrants are
exercised, or that ordinary shares are issued upon the
satisfaction of specified conditions.
Potential ordinary shares are antidilutive when their conversion
to ordinary shares would increase earnings per share or
decrease loss per share from continuing operations.
(a) on initial recognition, if the intangible asset is acquired in a
business combination that is an acquisition or in specified asset
exchange transactions (see discussion in paragraphs 30 and
31).
the taxable temporary difference of 50 (200 less 150)
associated with the identifiable assets acquired and non-
pension liabilities assumed, less ..
presented financial statements in the previous year that
contained an explicit and unreserved statement of compliance
with IFRSs, even if the auditors qualified their audit report on
those financial statements.
A financial institution one of whose principal activities is to take
deposits and borrow with the objective of lending and investing
and which is within the scope of banking or similar legislation.
The amount of net profit for the period that is attributable to
ordinary shareholders divided by the weighted average number
of ordinary shares outstanding during the period.

The Standard requires that when a hedged forecast transaction
occurs and results in the recognition of a financial asset or a
financial liability, the gain or loss deferred in equity does not
adjust the initial carrying amount of the asset or liability (ie basis
adjustment is prohibited), but remains in equity and is
recognised in profit or loss consistently with the recognition of
gains and losses on the asset or liability.


IFRS 1 BASIS FOR CONCLUSIONS JUNE 2003
IFRS 7.B19(a) The entity continues to believe that interest rates
may fluctuate by ±50 basis points (ie that the rate of change in
interest rates is stable)
recognises the pension liability, and measures it, at the
present value of the defined benefit obligation (130) less the fair
value of the plan assets (100), giving a carrying amount of 30,
with a corresponding debit of 30 to retained earnings
(paragraph B2(d)).
can be generated at a cost that does not exceed the benefits
to users.
This Standard uses the terms 'bid price' and 'asking price'
(sometimes referred to as 'current offer price') in the context of
quoted market prices, and the term 'the bid-ask spread' to
include only transaction costs.A living animal or plant
The processes of growth, degeneration, production, and
procreation that cause qualitative or quantitative changes in a
biological asset.
(a)a capitalisation or bonus issue (sometimes referred to as a
stock dividend);
Title
The bringing together of separate enterprises into one
economic entity as a result of one enterprise uniting with or
obtaining control over the net assets and operations of another
enterprise.
TItle
A distinguishable component of an enterprise that is engaged in
providing an individual product or service or a group of related
products or services and that is subject to risks and returns that
are different from those of other business segments.
(If an entity has not determined that it will use the land as owner-
occupied property or for short-term sale in the ordinary course
of business, the land is regarded as held for capital
appreciation.)
Recognising a cost as part of the cost of an asset.
IFRS 7.IG36 Profit is more sensitive to interest rate decreases
than increases because of borrowings with capped interest
rates
Cash on hand and demand deposits.
Inflows and outflows of cash and cash equivalents.
An entity shall disclose the following separately for designated
fair value hedges, cash flow hedges and hedges of a net
investment in a foreign operation (as defined in IAS 39):

The risk that future cash flows associated with a monetary
financial instrument will fluctuate in amount.TITLE - OLD
The difference between the nominal amount of the
consideration and the cash price equivalent is recognised as
interest revenue under IAS 18 reflecting the effective yield on
the receivable.
One example is a net cash-settled share option.
The class A preference shares are entitled to a cumulative
annual dividend of CU7 per share starting in 20X4.
A class of property, plant and equipment is a grouping of assets
of a similar nature and use in an entity's operations.
It is not appropriate to write inventories down based on a
classification of inventory, for example, finished goods, or all the
inventories in a particular industry or geographical segment.

An entity, which may be a transferor, that services transferred
assets may hold a clean-up call to purchase remaining
transferred assets when the amount of outstanding assets falls
to a specified level at which the cost of servicing those assets
becomes burdensome in relation to the benefits of servicing.
Close members of the family of an individual are those family
members who may be expected to influence, or be influenced
by, that individual in their dealings with the entity.
For example, an entity that uses closing market prices to
calculate the average market price for several years of relatively
stable prices might change to an average of high and low prices
if prices start fluctuating greatly and the closing market prices
no longer produce a representative average price.Many other types of derivative instruments embody a right or
obligation to make a future exchange, including interest rate
and currency swaps, interest rate caps, collars and floors, loan
commitments, note issuance facilities and letters of credit.
An embedded derivative is a component of a hybrid (combined)
instrument that also includes a non-derivative host contract-with
the effect that some of the cash flows of the combined
instrument vary in a way similar to a stand-alone derivative.
IFRS 7.IG21 For example, an entity might determine that
residential mortgages, unsecured consumer loans, and
commercial loans each have different economic characteristics

IFRS 7.IG31(d) has committed borrowing facilities (eg
commercial paper facilities) or other lines of credit (eg stand-by
credit facilities) that it can access to meet liquidity needs

An entity determines whether an exchange transaction has
commercial substance by considering the extent to which its
future cash flows are expected to change as a result of the
transaction.
[…] exploration for and evaluation of mineral resources in the
specific area have not led to the discovery of commercially
viable quantities of mineral resources and the entity has
decided to discontinue such activities in the specific area.
Some argued that an entity should present this information
under IFRSs, to ensure comparability over time.
its profit or loss under previous GAAP for the comparable
interim period (current and year-to-date) to its profit or loss
under IFRSs for that period.
A financial instrument that, from the issuer’s perspective,
contains both a liability and an equity element.IFRS 7.B20 Such an entity might comply with paragraph 41(a)
by disclosing the type of value-at-risk model used (eg whether
the model relies on Monte Carlo simulations), an explanation
about how the model works and the main assumptions (eg the
holding period and confidence level)
(a) the configuration (risk, timing and amount) of the cash
flows of the asset received differs from the configuration of the
cash flows of the asset transferred; or

BC23 The Board also made a consequential amendment to
IAS 39:
The difference between the nominal amount of the
consideration and the cash price equivalent is recognised as
interest revenue under IAS 18 reflecting the effective yield on
the receivable. /// The consideration receivable on disposal of
an item of property, plant and equipment is recognised initially
at its fair value.
TITLE(b)includes all intangible assets that meet the recognition
criteria in IAS 38 at that date, except for intangible assets
acquired in a business combination that were not recognised in
the acquirer's consolidated balance sheet under previous
GAAP and also would not qualify for recognition under IAS 38 in
the separate balance sheet of the acquiree (see paragraph
B2(f) of Appendix B of the IFRS).


Title
Title (old)
TITLE
Title
Contingent settlement provisions are ignored when they apply
only in the event of liquidation of the issuer or are not genuine.

A contingent share agreement is an agreement to issue shares
that is dependent on the satisfaction of specified conditions.

Contingently issuable ordinary shares are ordinary shares
issuable for little or no cash or other consideration upon the
satisfaction of specified conditions in a contingent share
agreement.
The extent of the entity's continuing involvement in the
transferred asset is the extent to which it is exposed to changes
in the value of the transferred asset.
An entity shall calculate basic earnings per share amounts for
profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent
entity and, if presented, profit or loss from continuing operations
attributable to those equity holders.
Contracts that may be settled in ordinary shares or cash
However, in those rare cases when it is not possible to estimate
reliably the cash flows or the expected life of a financial
instrument (or group of financial instruments), the entity shall
use the contractual cash flows over the full contractual term of
the financial instrument (or group of financial instruments).


IFRS 7 heading before para B11
A contributor shall disclose the nature of its interest in a fund
and any restrictions on access to the assets in the fund.

Control is the power to govern the financial and operating
policies of an entity so as to obtain benefits from its activities.

The power to obtain the future economic benefits that flow from
the asset.
An entity uses profit or loss from continuing operations
attributable to the parent entity as the control number to
establish whether potential ordinary shares are dilutive or
antidilutive.


These types of 'convenience translations' should be clearly
identified as supplementary information to distinguish them from
information required by IFRSs and translated in accordance
with the Standard.
The objectives of the Improvements project were to reduce or
eliminate alternatives, redundancies and conflicts within
Standards, to deal with some convergence issues and to make
other improvements.
Similarly, convertible debt is antidilutive whenever its interest
(net of tax and other changes in income or expense) per
ordinary share obtainable on conversion exceeds basic
earnings per share.
Antidilution is an increase in earnings per share or a reduction
in loss per share resulting from the assumption that convertible
instruments are converted, that options or warrants are
exercised, or that ordinary shares are issued upon the
satisfaction of specified conditions.
Early conversion of convertible preference shares may be
induced by an entity through favourable changes to the original
conversion terms or the payment of additional consideration.

National laws typically define a co-operative as a society
endeavouring to promote its members’ economic advancement
by way of a joint business operation (the principle of self-help).
For investment property accounted for under the cost model, a
replaced part may not be a part of the investment property that
an entity depreciates separately.
The amount of cash or cash equivalents paid or the fair value,
at the date of exchange, of the other purchase consideration
given by the acquirer in exchange for control over the net
assets of the other enterprise, plus any costs directly
attributable to the acquisition.


Costs directly related to the units of production, such as direct
labour together with a systematic allocation of fixed and
variable production overheads that are incurred in converting
materials into finished goods.
The cost of inventories of a service provider does not include
profit margins or non-attributable overheads that are often
factored into prices charged by service providers.
(c)for those net identifiable assets acquired for which IFRSs
require cost-based measurement at a date after the business
combination, treats their carrying amount under previous GAAP
immediately after the business combination as their deemed
cost at that date (paragraph B2(e)).


The costs of conversion of inventories include costs directly
related to the units of production, such as direct labour.


Incremental costs directly attributable to the disposal of an
asset, excluding finance costs and income tax expense.
An entity that undertakes a number of financial instrument
transactions with a single counterparty may enter into a 'master
netting arrangement' with that counterparty.
a list of significant investments in subsidiaries, jointly controlled
entities and associates, including the name, country of
incorporation or residence, proportion of ownership interest and,
if different, proportion of voting power held

IFRS 7.IG11 At the start of the period of a 10-year bond with a
coupon of 8 per cent, the bond’s internal rate of return is 8 per
cent.IFRS 7.38 When an entity obtains financial or non-financial
assets during the period by taking possession of collateral it
holds as security or calling on other credit enhancements (eg
guarantees), and such assets meet the recognition criteria in
other Standards, an entity shall disclose


For each class of financial assets and other credit exposures,
an entity shall disclose information about its exposure to credit
risk, including:
heading above IFRS 7.IG23
If, however, the premium or discount results from a change in
the credit spread over the floating rate specified in the
instrument, or other variables that are not reset to market rates,
it is amortised over the expected life of the instrument.
IFRS 7.B6 The disclosures required by paragraphs 31–42 shall
be either given in the financial statements or incorporated by
cross-reference from the financial statements to some other
statement…
IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
requires an entity to classify some translation differences as a
separate component of equity and transfer the cumulative
translation differences (CTDs) to the income statement on
disposal of the subsidiary in question.
A price risk – The risk that the value of a financial instrument
will fluctuate due to changes in foreign exchange rates.
The amount of cash or cash equivalents that would have to be
paid if the same or an equivalent asset was acquired
currently.The undiscounted amount of cash or cash equivalents
that would be required to settle an obligation currently.

In general, methods which use replacement cost as the primary
measurement basis. If, however, replacement cost is higher
than both net realisable value and present value, the higher of
net realisable value and present value is usually used as the
measurement basis.
The amount of income taxes payable (recoverable) in respect of
the taxable profit (tax loss) for a period.
The date on which control of the net assets and operations of
the acquirer is effectively transferred to the acquirer.
Previous GAAP balances might not result in decision-useful
information in these countries.
The purpose of decommissioning, restoration and
environmental rehabilitation funds, hereafter referred to as
‘decommissioning funds’ or ‘funds’, is to segregate assets to
fund some or all of the costs of decommissioning plant (such as
a nuclear plant) or certain equipment (such as cars), or in
undertaking environmental rehabilitation (such as rectifying
pollution of water or restoring mined land), together referred to
as ‘decommissioning’.


The contributor shall recognise its obligation to pay
decommissioning costs as a liability and recognise its interest in
the fund separately unless the contributor is not liable to pay
decommissioning costs even if the fund fails to pay.

The purpose of decommissioning, restoration and
environmental rehabilitation funds, hereafter referred to as
‘decommissioning funds’ or ‘funds’, is to segregate assets to
fund some or all of the costs of decommissioning plant (such as
a nuclear plant) or certain equipment (such as cars), or in
undertaking environmental rehabilitation (such as rectifying
pollution of water or restoring mined land), together referred to
as ‘decommissioning’.


funds that are established by a single contributor to fund its own
decommissioning obligations, whether for a particular site, or for
a number of geographically dispersed sites.

The purpose of decommissioning, restoration and
environmental rehabilitation funds, hereafter referred to as
‘decommissioning funds’ or ‘funds’, is to segregate assets to
fund some or all of the costs of decommissioning plant (such as
a nuclear plant) or certain equipment (such as cars), or in
undertaking environmental rehabilitation (such as rectifying
pollution of water or restoring mined land), together referred to
as ‘decommissioning’.
The tax base of the intangible assets was nil, giving rise to a
deferred tax liability (at 30 per cent) of 60.
The present value, without deducting any plan assets, of
expected future payments required to settle the obligation
resulting from employee service in the current and prior periods.
If there is no market-based evidence of fair value because of
the specialised nature of the item of property, plant and
equipment and the item is rarely sold, except as part of a
continuing business, an entity may need to estimate fair value
using an income or a depreciated replacement cost approach.
(d)does not restate the accumulated depreciation and
amortisation of the net identifiable assets in (c), unless the
depreciation methods and rates under previous GAAP result in
amounts that differ materially from those required under IFRSs
(for example, if they were adopted solely for tax purposes and
do not reflect a reasonable estimate of the asset's useful life
under IFRSs).
Remove a financial asset or liability, or a portion of a financial
asset or liability, from an enterprise’s balance sheet.
The value of any derivative features (such as a call option)
embedded in the compound financial instrument other than the
equity component (such as an equity conversion option) is
included in the liability component.
(c) under IAS 39, paragraph 9, derivative financial assets and
derivative financial liabilities are always deemed held for trading
(except for a derivative that is a designated and effective
hedging instrument).
This Standard provides guidance on the determination of cost
and its subsequent recognition as an expense, including any
write-down to net realisable value.
Determining whether an arrangement is, or contains, a lease
shall be based on the substance of the arrangement and
requires an assessment of whether: (a) fulfilment of the
arrangement is dependent on the use of a specific asset or
assets (the asset); and (b) fulfilment of the arrangement is
dependent on the use of a specific asset or assets (the asset);
and // TITLE
The amount of net profit for the period that is attributable to
ordinary shareholders divided by the weighted average number
of ordinary shares outstanding during the period, both adjusted
for the effects of all dilutive potential ordinary shares.
In the calculation of diluted earnings per share, those options or
warrants have a dilutive effect if (a) the average market price of
the related ordinary shares for the period exceeds the exercise
price or (b) the selling price of the instrument to be tendered is
below that at which the instrument may be tendered under the
option or warrant agreement and the resulting discount
establishes an effective exercise price below the market price of
the ordinary shares obtainable upon exercise.


Potential ordinary shares whose conversion to ordinary shares
would decrease net profit per share from continuing ordinary
operations or increase loss per share from continuing ordinary
operations.
The diminishing balance method results in a decreasing charge
over the useful life.
(ii)direct operating expenses (including repairs and
maintenance) arising from investment property that generated
rental income during the period; andIFRS 7.B17 If an entity has exposure to only one type of market
risk in only one economic environment, it would not show
disaggregated informationIAS 32 Financial Instruments: Disclosure and Presentation
A component of an enterprise: (a) that the enterprise, pursuant
to a single plan, is: (i) disposing of substantially in its entirety,
such as by selling the component in a single transaction, by
demerger or spin-off of ownership of the component to the
enterprise’s shareholders; (ii) disposing of piecemeal, such as
by selling off the component’s assets and settling its liabilities
individually; or (iii) terminating through abandonment; (b) that
represents a separate major line of business or geographical
area of operations; and(c) that can be distinguished
operationally and for financial reporting purposes.
(d) the expense recognised during the period in respect of bad
or doubtful debts due from related parties.
For example, sales of assets from an investor (or its
consolidated subsidiaries) to an associate.
(d) The earnings contingency has no effect on basic earnings
per share because it is not certain that the condition is satisfied
until the end of the contingency period.

TITLE
In many cases, contemporaneous documentation prepared to
support the decision to acquire the asset will contain an
assessment of the future economic benefits.
An entity may change its accounting policies for exploration and
evaluation expenditures if the change makes the financial
statements more relevant to the economic decision-making
needs of users and no less reliable, or more reliable and no
less relevant to those needs.
A method of calculating amortisation using the effective interest
rate of a financial asset or financial liability. The effective
interest rate is the rate that exactly discounts the expected
stream of future cash payments through maturity or the next
market-based repricing date to the current net carrying amount
of the financial asset or financial liability. That computation
should include all fees and points paid or received between
parties to the contract. The effective interest rate is sometimes
termed the level yield to maturity or to the next repricing date,
and is the internal rate of return of the financial asset or
financial liability for that period.


The effective interest rate is the rate that exactly discounts
estimated future cash payments or receipts through the
expected life of the financial instrument or, when appropriate, a
shorter period to the net carrying amount of the financial asset
or financial liability.
IG32An entity complies with IAS 21 The Effects of Changes in
Foreign Exchange Rates in determining its measurement
currency and presentation currency (see SIC-19 Reporting
Currency-Measurement and Presentation of Financial
Statements under IAS 21 and IAS 29).


 [ref] see paragraph 9:The following are examples of
expenditures that might be included in the initial measurement
of exploration and evaluation assets (the list is not exhaustive):
A derivative that is a component of a hybrid (combined)
financial instrument that includes both the derivative and a host
contract – with the effect that some of the cash flows of the
combined instrument vary in a similar way to a stand-alone
derivative.
Title
Similarly, the entity's actuarial assumptions at the date of
transition to IFRSs about future employee turnover rates do not
reflect a significant increase in estimated employee turnover
rates as a result of a curtailment of the pension plan that
occurred after the date of transition to IFRSs (paragraph 32 of
the IFRS).
IFRS 7.IG26 Past due does not mean that a counterparty will
never pay, but it can trigger various actions such as
renegotiation, enforcement of covenants, or legal proceedin

(e)requires enhanced disclosure about the transition to IFRSs.
Employee benefits under which either:(a) employees are
entitled to receive equity financial instruments issued by the
enterprise (or its parent); or(b) the amount of the enterprise’s
obligation to employees depends on the future price of equity
financial instruments issued by the enterprise.


Formal or informal arrangements under which an enterprise
provides equity compensation benefits for one or more
employees.If the liability component is no longer outstanding at the date of
transition to IFRSs, a first-time adopter need not separate the
initial equity component of the instrument from the cumulative
interest accreted on the liability component (paragraph 23 of the
IFRS).
A method of accounting whereby the investment (an interest in
a jointly controlled entity) is initially recorded at cost and
adjusted thereafter for the post acquisition change in the
investor’s (the venturer’s) share of net assets of the investee
(the jointly controlled entity). The income statement reflects the
investor’s (the venturer’s) share of the results of operations of
the investee (the jointly controlled entity).
Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary
course of business less the estimated costs of completion and
the estimated costs necessary to make the sale.
TITLE
It may use such event-driven fair value measurements as
deemed cost for IFRSs at the date of that measurement.
OLD TITLE
Events after the balance sheet date are those events, both
favourable and unfavourable, that occur between the balance
sheet date and the date when the financial statements are
authorised for issue. Two types of events can be identified:(a)
those that provide evidence of conditions that existed at the
balance sheet date (adjusting events after the balance sheet
date); and(b) those that are indicative of conditions that arose
after the balance sheet date (non-adjusting events after the
balance sheet date).


In addition to the types of events in paragraph 59, objective
evidence of impairment for an investment in an equity
instrument includes information about significant changes with
an adverse effect that have taken place in the technological,
market, economic or legal environment in which the issuer
operates, and indicates that the cost of the investment in the
equity instrument may not be recovered.
(b)to specify when exchange transactions (ie transactions in
which investment property is acquired in exchange for non-
monetary assets, in whole or in part) have commercial
substance and how such transactions, with or without
commercial substance, are accounted for; and
The Board considered these cost-benefit constraints and
developed targeted exemptions from the general principle
described in paragraph BC25.


Fair value of all outstanding shares before the exercise of rights
+ total amount received from exercise of rights
The first annual financial statements in which an entity adopts
International Financial Reporting Standards (IFRSs), by an
explicit and unreserved statement of compliance with IFRSs.

An entity shall disclose information that identifies and explains
the amounts recognised in its financial statements arising from
the exploration for and evaluation of mineral resources.
An entity shall apply the IFRS to exploration and evaluation
expenditures that it incurs.


An entity shall disclose information that identifies and explains
the amounts recognised in its financial statements arising from
the exploration for and evaluation of mineral resources. // TITLE
Income or expenses that arise from events or transactions that
are clearly distinct from the ordinary activities of the enterprise
and therefore are not expected to recur frequently or regularly.
This results in fair value measurement (except when the entity
cannot determine a reliable fair value, see IAS 39, paragraph
70), with changes in fair value recognised in the income
statement.
IFRS 7.20(c)(ii) trust and other fiduciary activities that result in
the holding or investing of assets on behalf of individuals,
trusts, retirement benefit plans, and other institutions
In its consolidated opening IFRS balance sheet, parent L
recognises finance lease obligations of 300 and leased assets
of 250, and charges 50 to retained earnings (paragraph B2(f)).
A financial asset or liability that was acquired or incurred
principally for the purpose of generating a profit from short-term
fluctuations in price or dealer’s margin. A financial asset should
be classified as held for trading if, regardless of why it was
acquired, it is part of a portfolio for which there is evidence of a
recent actual pattern of short-term profit-taking. Derivative
financial assets and derivative financial liabilities are always
deemed held for trading unless they are designated and
effective hedging instruments.IFRS 7 BC6 ompetition between banks, non-bank financial
services firms, and financial conglomerates
TITLE - OLDTITLE
(b)includes an illustrative example to show how a first-time
adopter might disclose how the transition to IFRSs affected its
reported financial position, financial performance and cash
flows, as required by paragraphs 39(a) and (b), 40 and 41 of the
IFRS (paragraph IG63).
TITLE
Provisions may arise from firm sales contracts in excess of
inventory quantities held or from firm purchase contracts.
However, the Board decided that it is more important to achieve
comparability over time within a first-time adopter's first IFRS
financial statements and between different entities adopting
IFRSs for the first time at a given date; achieving comparability
between first-time adopters and entities that already apply
IFRSs is a secondary objective.    "An entity that presents its
first IFRS financial statements"


IFRS 1 FIRST-TIME ADOPTION OF INTERNATIONAL
FINANCIAL REPORTING STANDARDS
TITLEIf an entity's first IFRS financial statements are for a period
beginning before 1 January 2004 and the entity applies this
IFRS instead of SIC-8 First-time Application of IASs as the
Primary Basis of Accounting, it shall disclose that fact.
IFRS 7.IG8 On 1 January 20X1, an entity issues a 10-year bond
with a par value of CU150,000 and an annual fixed coupon rate
of 8 per cent, which is consistent with market rates for bonds
with similar characteristics
IFRS 7.IG10 The entity assumes a flat yield curve, all changes
in interest rates result from a parallel shift in the yield curve, and
the changes in LIBOR are the only relevant changes in market
conditions
Any resultant exchange differences shall be recognised as
income or expense immediately, except that an entity shall
continue to apply its existing accounting policy for exchange
gains and losses related to hedges of the currency risk of a
forecast transaction.
IAS 39 applies to many foreign currency derivatives and,
accordingly, these are excluded from the scope of this
Standard.A foreign operation, the activities of which are not an integral
part of those of the reporting enterprise.
IG32An entity complies with IAS 21 The Effects of Changes in
Foreign Exchange Rates in determining its measurement
currency and presentation currency (see SIC-19 Reporting
Currency-Measurement and Presentation of Financial
Statements under IAS 21 and IAS 29).
The term 'functional currency' is used in place of 'measurement
currency' (the term used in SIC-19) because it is the more
commonly used term, but with essentially the same meaning.

Errors discovered in the current period that are of such
significance that the financial statements of one or more prior
periods can no longer be considered to have been reliable at
the date of their issue.
Contributions by an enterprise, and sometimes its employees,
into an entity, or fund, that is legally separate from the reporting
enterprise and from which the employee benefits are paid.
Previous GAAP may differ significantly from IFRSs, and in
some countries there are no accounting requirements at all for
business combinations.
The restatement of some or all of the items in the financial
statements for changes in the general price level.
In the Exposure Draft (ED), the Board proposed to include
within IAS 16's general recognition principle only the recognition
of subsequent expenditures that are replacements of a part of
an item of property, plant and equipment.

A distinguishable component of an enterprise that is engaged in
providing products or services within a particular economic
environment and that is subject to risks and returns that are
different from those of components operating in other economic
environments.
The enterprise is normally viewed as a going concern, that is,
as continuing in operation for the foreseeable future. It is
assumed that the enterprise has neither the intention nor the
necessity of liquidation or of curtailing materially the scale of its
operations.
Any excess of the cost of the acquisition over the acquirer’s
interest in the fair value of the identifiable assets and liabilities
acquired as at the date of the exchange transaction.

In its history, the entity has never refused to redeem members’
shares, although the governing board has the right to do so.If redemption is unconditionally prohibited by local law,
regulation or the entity’s governing charter, members’ shares
are equity.
Government, government agencies and similar bodies whether
local, national or international.
TITLE
This occurs, for example, when agricultural crops have been
harvested or minerals have been extracted and sale is assured
under a forward contract or a government guarantee, or when
an active market exists and there is a negligible risk of failure to
sell.
An aggregation of similar living animals or plants.
In the case of the lessee, that part of the residual value which is
guaranteed by the lessee or by a party related to the lessee (the
amount of the guarantee being the maximum amount that
could, in any event, become payable); and in the case of the
lessor, that part of the residual value which is guaranteed by the
lessee or by a third party unrelated to the lessor who is
financially capable of discharging the obligations under the
guarantee.
(b)The continuation of previous GAAP hedge accounting
practices could permit the non-recognition of derivatives or the
recognition of deferred debits and credits that are not assets
and liabilities.
The degree to which offsetting changes in fair value or cash
flows attributable to a hedged risk are achieved by the hedging
instrument.

However, if an entity designated a net position as a hedged
item under previous GAAP, it may designate an individual item
within that net position as a hedged item under IFRSs, provided
that it does so no later than the date of transition to IFRSs.//An
asset, liability, firm commitment, or forecasted future transaction
that (a) exposes the enterprise to risk of changes in fair value or
changes in future cash flows and that (b) for hedge accounting
purposes, is designated as being hedged.
Designating one or more hedging instruments so that their
change in fair value is an offset, in whole or in part, to the
change in fair value or cash flows of a hedged item.
29An entity shall not reflect in its opening IFRS balance sheet
a hedging relationship of a type that does not qualify for hedge
accounting under IAS 39 (for example, many hedging
relationships where the hedging instrument is a cash instrument
or written option; where the hedged item is a net position; or
where the hedge covers interest risk in a held-to-maturity
investment).


Inventories encompass goods purchased and held for resale
including, for example, merchandise purchased by a retailer
and held for resale, or land and other property held for resale.
Financial assets with fixed or determinable payments and fixed
maturity that an enterprise has the positive intent and ability to
hold to maturity other than loans and receivables originated by
the enterprise.
Assets are recorded at the amount of cash or cash equivalents
paid or the fair value of the consideration given to acquire them
at the time of their acquisition. Liabilities are recorded at the
amount of proceeds received in exchange for the obligation, or
in some circumstances (for example, income taxes), at the
amounts of cash or cash equivalents expected to be paid to
satisfy the liability in the normal course of business.


Future cash flows in a group of financial assets that are
collectively evaluated for impairment are estimated on the basis
of historical loss experience for assets with credit risk
characteristics similar to those in the group.
In any financial statements containing historical summaries or
comparative information under previous GAAP, an entity shall:
An example of a hybrid instrument is a financial instrument that
gives the holder a right to put the financial instrument back to
the issuer in exchange for an amount of cash or other financial
assets that varies on the basis of the change in an equity or
commodity index that may increase or decrease (a 'puttable
instrument').
Loss of purchasing power of money at such a rate that
comparison of amounts from transactions and other events that
have occurred at different times, even within the same
accounting period, is misleading. Hyperinflation is indicated by
characteristics of the economic environment of a country which
include, but are not limited to, the following:(a) the general
population prefers to keep its wealth in nonmonetary assets or
in a relatively stable foreign currency. Amounts of local
currency held are immediately invested to maintain purchasing
power;(b) the general population regards monetary amounts not
in terms of the local currency but in terms of a relatively stable
foreign currency. Prices may be quoted in that currency;(c)
sales and purchases on credit take place at prices that
compensate for the expected loss of purchasing power during
the credit period, even if the period is short; (d) interest rates,
wages and prices are linked to a price index; and(e) the
cumulative inflation rate over three years is approaching, or
exceeds, 100%.
However, the Board concluded that a requirement to measure
all assets and liabilities at fair value at the date of transition to
IFRSs would be unreasonable, given that an entity may use an
IFRS-compliant cost-based measurement before and after that
date for some items.
When recoverable amount declines below carrying amount.
TITLE
The impairment test shall be based on conditions at the date of
transition to IFRSs.
IFRS 1 IMPLEMENTATION GUIDANCE JUNE 2003


Consistently with the Exposure Draft's proposals, the Standard
provides an impracticability exemption from retrospective
application of changes in accounting policies, including
retrospective application of changes made in accordance with
the transitional provisions in a Standard or an Interpretation.
If these contracts are 'in the money' during the period (ie the
exercise or settlement price is above the average market price
for that period), the potential dilutive effect on earnings per
share shall be calculated as follows:
Because incidental operations are not necessary to bring an
asset to the condition necessary for it to be capable of
operating in the manner intended by management, the income
and related expenses of incidental operations are recognised in
profit or loss, and included in their respective classifications of
income and expense.
Title
Title
Preference shares that provide for a low initial dividend to
compensate an entity for selling the preference shares at a
discount, or an above-market dividend in later periods to
compensate investors for purchasing preference shares at a
premium, are sometimes referred to as increasing rate
preference shares.
Therefore, to maximise the dilution of basic earnings per share,
each issue or series of potential ordinary shares is considered
in sequence from the most dilutive to the least dilutive, ie
dilutive potential ordinary shares with the lowest 'earnings per
incremental share' are included in the diluted earnings per
share calculation before those with a higher earnings per
incremental share.
For groups with subsidiaries that are required to prepare
individual financial statements, the cost could be extensive as
enterprises may create a separate subsidiary to hold each
property;
The redemption or induced conversion of convertible
preference shares may affect only a portion of the previously
outstanding convertible preference shares.TITLE OF IAS 15 superseded as per BV 2004Initial direct costs are incremental costs that are directly
attributable to negotiating and arranging a lease.IG50A first-time adopter may elect to use the fair value of an
intangible asset at the date of an event such as a privatisation
or initial public offering as its deemed cost at the date of that
event (paragraph 19 of the IFRS), provided that the intangible
asset qualifies for recognition under IAS 38 (paragraph 10 of
the IFRS).


Payment to a third party, including a trust (sometimes called 'in-
substance defeasance'), does not, by itself, relieve the debtor of
its primary obligation to the creditor, in the absence of legal
release.
TITLE
An identifiable non-monetary asset without physical substance
held for use in the production or supply of goods or services, for
rental to others, or for administrative purposes.

Title
Title
The Standard revises the requirements in the previous version
of IAS 21 for distinguishing between foreign operations that are
integral to the operations of the reporting entity (referred to
below as 'integral foreign operations') and foreign entities.The increase during a period in the present value of a defined
benefit obligation which arises because the benefits are one
period closer to settlement.
The discount rate that, at the inception of the lease, causes the
aggregate present value of:(a) the minimum lease payments;
and(b) the unguaranteed residual valueto be equal to the fair
value of the leased asset.
The interest rate implicit in the lease is the discount rate that, at
the inception of the lease, causes the aggregate present value
of (a) the minimum lease payments and (b) the unguaranteed
residual value to be equal to the sum of (i) the fair value of the
leased asset and (ii) any initial direct costs of the lessor.


A price risk – The risk that the value of a financial instrument
will fluctuate due to changes in market interest rates.

For example, when an entity enters into an interest rate strip
whereby the counterparty obtains the right to the interest cash
flows, but not the principal cash flows from a debt instrument,
paragraphs 17-23 are applied to the interest cash flows.(e) An embedded prepayment option in an interest-only or
principal-only strip is closely related to the host contract
provided the host contract (i) initially resulted from separating
the right to receive contractual cash flows of a financial
instrument that, in and of itself, did not contain an embedded
derivative, and (ii) does not contain any terms not present in the
original host debt contract.
TITLE

A financial report containing either a complete set of financial
statements (as described in IAS 1) or a set of condensed
financial statements (as described in IAS 34) for an interim
period.
Title


A financial reporting period shorter than a full financial year.

IFRS 7B4(a) First, the entity computes the liability’s internal rate
of return at the start of the period using the observed market
price of the liability and the liability’s contractual cash flows at
the start of the period


IG47If an internally generated intangible asset qualifies for
recognition at the date of transition to IFRSs, an entity
recognises the asset in its opening IFRS balance sheet even if
it had recognised the related expenditure as an expense under
previous GAAP.
IFRS 1 should be read in the context of its objective and the
Basis for Conclusions, the Preface to International Financial
Reporting Standards and the Framework for the Preparation
and Presentation of Financial Statements.
The Board noted that the financial statements of an entity that is
part of a consolidated group may include the effects of
extensive intragroup transactions.
TITLE
TITLE
The equity method is a method of accounting whereby the
investment is initially recognised at cost and adjusted thereafter
for the post acquisition change in the investor’s share of net
assets of the investee.
IFRS 7.IG18(b) Thus, if an entity’s counterparties are
concentrated in one or more credit qualities (such as secured
loans or unsecured loans) or in one or more credit ratings (such
as investment grade or speculative grade), it would disclose
separately exposure to risks arising from each concentration of
counterparties
TITLE
1. This Standard shall be applied in accounting for investments
in associates. However, it does not apply to investments in
associates held by:
(a) venture capital organisations, or
(b) mutual funds, unit trusts and similar entities including
investment-linked insurance funds


TITLE
(d)irrevocable commitments and contingencies and
commitments arising from off balance sheet items.
Specific identification of cost means that specific costs are
attributed to identified items of inventory.
TITLE
TITLE
The gain or loss arising from the derecognition of an item of
property, plant and equipment shall be included in profit or loss
when the item is derecognised (unless IAS 17 requires
otherwise on a sale and leaseback).


Some leasehold interests held for investment would remain
classified as operating leases (eg leases with significant
contingent rents), and hence could not be investment property
in accordance with IAS 40.
Title


Usually a merger between two companies in which either:(a) the
assets and liabilities of one company are transferred to the
other company and the first company is dissolved; or(b) the
assets and liabilities of both companies are transferred to a new
company and both the original companies are dissolved.
IFRS7.IG38 For example, an entity may acquire a zero-cost
interest rate collar that includes an out-of-the-money leveraged
written option
However, the acquirer applies paragraph 25 to new assets
acquired, and liabilities assumed, by the acquiree after that
business combination and still held at the acquirer's date of
transition to IFRSs.
If the liability component is no longer outstanding at the date of
transition to IFRSs, a first-time adopter need not separate the
initial equity component of the instrument from the cumulative
interest accreted on the liability component (paragraph 23 of the
IFRS).
The assumption that the items of inventory which were
purchased or produced last are sold first, and consequently the
items remaining in inventory at the end of the period are those
first purchased or produced.
The availability of sufficient funds to meet deposit withdrawals
and other financial commitments as they fall due.The risk that an enterprise will encounter difficulty in raising
funds to meet commitments associated with financial
instruments. Liquidity risk may result from an inability to sell a
financial asset quickly at close to its fair value.
Instruments that are classified as loans and receivables are
measured at amortised cost without regard to the entity's
intention to hold them to maturity.
IFRS 7.18(b) the carrying amount of the loans payable in default
at the reporting date
A financial asset or a group of financial assets is impaired and
impairment losses are incurred if, and only if, there is objective
evidence of impairment as a result of one of more events that
occurred after the initial recognition of the asset (a 'loss event')
and that loss event (or events) has an impact on the estimated
future cash flows of the financial asset or group of financial
assets that can be reliably estimated.


An entity shall present basic and diluted earnings per share,
even if the amounts are negative (ie a loss per share).
Decreases in economic benefits and as such they are no
different in nature from other expenses.
IFRS 7.BC43/c) inclusion of such information in a management
commentary section outside the financial statements would be
consistent with practice in other jurisdictions, including the US
In that case, if the effect is dilutive, the calculation of diluted
earnings per share is based on the number of ordinary shares
that would be issued if the market price at the end of the
reporting period were the market price at the end of the
contingency period.
If artificially low rates of interest are quoted, selling profit shall
be restricted to that which would apply if a market rate of
interest were charged.
A price risk – The risk that the value of a financial instrument
will fluctuate as a result of changes in market prices whether
those changes are caused by factors specific to the individual
security or its issuer or factors affecting all securities trade

The amount obtainable from the sale, or payable on the
acquisition, of a financial instrument in an active market.
EXPLANATION OF MATERIAL ADJUSTMENTS TO THE
CASH FLOW STATEMENT FOR 2004:
Financial statements do not comply with IFRSs if they contain
either material errors or immaterial errors made intentionally to
achieve a particular presentation of an entity's financial position,
financial performance or cash flows.

Material Omissions or misstatements of items are material if
they could, individually or collectively, influence the economic
decisions of users taken on the basis of the financial
statements.
IFRS 7.B5(a)(iii) ...that disclosure includes a narrative
description of the circumstances underlying the measurement
or recognition inconsistency that would otherwise arise
Members’ interests in a co-operative are often characterised as
members’ shares, units or the like, and are referred to below as
‘members’ shares’.
TITLE
Inventories encompass goods purchased and held for resale
including, for example, merchandise purchased by a retailer
and held for resale, or land and other property held for resale.
The previous Standard was amended to replace the words
‘mineral ores’ with ‘minerals and mineral products’ to clarify that
the scope exemption is not limited to the early stage of
extraction of mineral ores.
The payments over the lease term that the lessee is or can be
required to make (excluding costs for services and taxes to be
paid by and be reimbursable to the lessor) together with:(a) in
the case of the lessee, any amounts guaranteed by the lessee
or by a party related to the lessee; or(b) in the case of the
lessor, any residual value guaranteed to the lessor by either: (i)
the lessee; (ii) a party related to the lessee; or (iii) an
independent third party financially capable of meeting this
guarantee.However, if the lessee has the option to purchase
the asset at a price which is expected to be sufficiently lower
than the fair value at the date the option becomes exercisable
that, at the inception of the lease, it is reasonably certain that
the option will be exercised, the minimum lease payments
comprise the minimum rentals payable over the lease term and
payment required to exercise this purchase option.
That part of the net results of operations and of net assets of a
subsidiary attributable to interests which are not owned, directly
or indirectly through subsidiaries, by the parent.Material Omissions or misstatements of items are material if
they could, individually or collectively, influence the economic
decisions of users taken on the basis of the financial
statements.
IFRS 7.IG15(b)(iv) the entity’s processes for monitoring the
continuing effectiveness of such hedges or mitigating devices
Money held and assets (financial assets) and liabilities
(financial liabilities) to be received or paid in fixed or
determinable amounts of money.
(d)Although a new IFRS may have unforeseen consequences
if another party uses financial statements to monitor compliance
with a contract or agreement, that possibility does not justify
prospective application (paragraph BC13(a)).
IFRS 7.17 If an entity has issued an instrument that contains
both a liability and an equity component (see paragraph 28 of
IAS 32) and the instrument has multiple embedded derivatives
whose values are interdependent (such as a callable
convertible debt instrument), it shall disclose the existence of
those features
The Standard stipulates that the requirement to consolidate
investments in subsidiaries applies to venture capital
organisations, mutual funds, unit trusts and similar entities.(a)stops presenting financial statements under national
requirements, having previously presented them as well as
another set of financial statements that contained an explicit
and unreserved statement of compliance with IFRSs;Any (remaining) excess, as at the date of the exchange
transaction, of the acquirer’s interest in the fair values of the
identifiable assets and liabilities acquired over the cost of the
acquisition.
The gain or loss arising from the derecognition of an item of
property, plant and equipment shall be determined as the
difference between the net disposal proceeds, if any, and the
carrying amount of the item.
(viii) the net exchange differences arising on the translation of
the financial statements from the functional currency into a
different presentation currency, including the translation of a
foreign operation into the presentation currency of the reporting
entity; and
On acquisition of the investment any difference (whether
positive or negative) between the cost of the investment and the
investor’s share of the fair values of the net identifiable assets
of the associate is treated as goodwill (see IAS 22).Net investment in a foreign operation is the amount of the
reporting entity's interest in the net assets of that operation.

The gross investment in the lease less unearned finance
income.However, if an entity designated a net position as a hedged
item under previous GAAP, it may designate an individual item
within that net position as a hedged item under IFRSs, provided
that it does so no later than the date of transition to IFRSs.Comprises the following components:(a) profit or loss from
ordinary activities; and(b) extraordinary items.
 The amount obtainable from the sale of an asset in an arm’s
length transaction between knowledgeable, willing parties, less
the costs of disposal.
If neither the entity's parent nor the ultimate controlling party
produces financial statements available for public use, the
name of the next most senior parent that does so shall also be
disclosed.
IFRS 7.BC6 The Board observed that the reduction in
regulatory barriers in many countries and increasing
competition between banks, non-bank financial services firms,
and financial conglomerates have resulted in many entities
providing financial services that were traditionally provided only
by entities regulated and supervised as banks
Non-coterminous year-ends                IN 12
When financial statements of an associate used in applying the
equity method are prepared as of a reporting date that is
different from that of the investor, the difference must be no
greater than three months.


TITLE(i) non-derivative that includes no contractual obligation for
the issuer to deliver a variable number of its own equity
instruments; or


For example, the reduction of interest expense related to
potential ordinary shares and the resulting increase in profit or
reduction in loss may lead to an increase in the expense related
to a non-discretionary employee profit-sharing plan.

The fair value model differs from the revaluation model that is
permitted for some non-financial assets.
When preference shares are non-redeemable, the appropriate
classification is determined by the other rights that attach to
them.
(a) its purchase price, including import duties and non-
refundable purchase taxes, after deducting trade discounts and
rebates;
(b) notes receivable and payable;
In accordance with IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and
Contingent Assets an entity recognises any obligations for
removal and restoration that are incurred during a particular
period as a consequence of having undertaken the exploration
for and evaluation of mineral resources.


IFRS 7.IG9 The entity uses LIBOR as its observable
(benchmark) interest rate
IFRS 7.IG14 This valuation technique includes variables other
than data from observable markets
IFRS 7.9(c) Changes in market conditions that give rise to
market risk include changes in an observed (benchmark)
interest rate, commodity price, foreign exchange rate or index of
prices or rates
(a) First, the entity computes the liability's internal rate of
return at the start of the period using the observed market price
of the liability and the liability's contractual cash flows at the
start of the period.
See set-off, legal right of
A contract in which the unavoidable costs of meeting the
obligations under the contract exceed the economic benefits
expected to be received under it.
The time between the acquisition of materials entering into a
process and its realisation in cash or an instrument that is
readily convertible into cash.


TITLE


A financial instrument that gives the holder the right to purchase
ordinary shares.
Both parties to a forward contract have an obligation to perform
at the agreed time, whereas performance under an option
contract occurs only if and when the holder of the option
chooses to exercise it.Any activities which are undertaken by an enterprise as part of
its business and such related activities in which the enterprise
engages in furtherance of, incidental to, or arising from these
activities.
Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary
course of business less the estimated costs of completion and
the estimated costs necessary to make the sale.

An equity instrument that is subordinate to all other classes of
equity instruments.
In addition, if, and only if, an intangible asset meets both the
recognition criteria in IAS 38 (including reliable measurement of
original cost) and the criteria in IAS 38 for revaluation (including
the existence of an active market), a first-time adopter may
elect to use one of the following amounts as its deemed cost
(paragraph 18 of the IFRS):
See loans and receivables originated by the enterprise
The associated liability is measured at (i) the option exercise
price less the time value of the option if the option is in or at the
money, or (ii) the fair value of the transferred asset less the time
value of the option if the option is out of the money.(eg the outsourcing of the data processing functions of an
entity)the investor’s debt or equity instruments are not traded in a
public market (a domestic or foreign stock exchange or an over-
the-counter market, including local and regional markets)
the parent is itself a wholly-owned subsidiary, or the parent is a
partially-owned subsidiary of another entity and its other
owners, including those not otherwise entitled to vote, have
been informed about, and do not object to, the parent not
preparing consolidated financial statements
For IAS 33 the Board's main objective was a limited revision to
provide additional guidance and illustrative examples on
selected complex matters, such as the effects of contingently
issuable shares; potential ordinary shares of subsidiaries, joint
ventures or associates; participating equity instruments; written
put options; purchased put and call options; and mandatorily
convertible instruments.


BC37Although the IFRS treats amounts assigned under
previous GAAP to goodwill and other assets acquired and
liabilities assumed in a past business combination as their
deemed cost under IFRSs at the date of the business
combination, an entity needs to adjust their carrying amounts in
its opening IFRS balance sheet, as follows.
The increase in the present value of the defined benefit
obligation for employee service in prior periods, resulting in the
current period from the introduction of, or changes to, post-
employment benefits or other long-term employee benefits.
Past service cost may be either positive (where benefits are
introduced or improved) or negative (where existing benefits are
reduced).
The pension liability increased by 130 during 2004, which
caused increases in cost of sales (50), distribution costs (30)
and administrative expenses (50).


A method by which contract revenue is matched with the
contract costs incurred in reaching the stage of completion,
resulting in the reporting of revenue, expenses and profit which
can be attributed to the proportion of work completed.
(a)a change in accounting policy shall be applied
retrospectively and prior period information restated unless it is
impracticable to determine either the cumulative effect or the
period-specific effects of the change;


 'Perpetual' debt instruments (such as 'perpetual' bonds,
debentures and capital notes) normally provide the holder
with the contractual right to receive payments on account
of interest at fixed dates extending into the indefinite future,
either with no right to receive a return of principal or a right
to a return of principal under terms that make it very
unlikely or very far in the future.To the extent that service providers have inventories, they
measure them at the costs of their production. These costs
consist primarily of the labour and other costs of personnel
directly engaged in providing the service, including supervisory
personnel, and attributable overheads.
(a) Assets held by a long term employee benefit fund; and
(b) qualifying insurance policies.
(b) An entity shall disclose the carrying amount of financial
assets pledged as collateral for liabilities, the carrying amount
of financial assets pledged as collateral for contingent liabilities,
and (consistently with paragraphs 60(a) and 63(g)) any material
terms and conditions relating to assets pledged as collateral.
An entity may own share warrants, share call options, debt or
equity instruments that are convertible into ordinary shares, or
other similar instruments that have the potential, if exercised or
converted, to give the entity voting power or reduce another
party's voting power over the financial and operating policies of
another entity (potential voting rights).
shall be the amounts in (a) and (b) adjusted for the after-tax
amounts of preference dividends, gains or losses on settlement
of preference shares, and other similar effects of preference
shares classified as equity.
Ordinary shares participate in profit for the period only after
other types of shares such as preference shares have
participated.


IG32An entity complies with IAS 21 The Effects of Changes in
Foreign Exchange Rates in determining its measurement
currency and presentation currency (see SIC-19 Reporting
Currency-Measurement and Presentation of Financial
Statements under IAS 21 and IAS 29).


This evolutionary step forward will allow preparers and users to
gain greater experience working with a fair value model and will
allow time for certain property markets to achieve greater
maturity.
TITLE


Previous GAAP may differ significantly from IFRSs, and in
some countries there are no accounting requirements at all for
business combinations. "The basis of accounting that a first-
time adopter used immediately before adopting IFRSs".
There are three types of price risk: currency risk, interest rate
risk and market risk. The term “price risk” embodies not only
the potential for loss but also the potential for gain.

If an entity's first IFRS financial statements are for a period
beginning before 1 January 2004 and the entity applies this
IFRS instead of SIC-8 First-time Application of IASs as the
Primary Basis of Accounting, it shall disclose that fact.

The primary economic environment in which an entity operates
is normally the one in which it primarily generates and expends
cash.
(a)The Board's primary objective is comparability within a first-
time adopter's first IFRS financial statements and between
different first-time adopters switching to IFRSs at the same time
(paragraph BC10).


(e) An embedded prepayment option in an interest-only or
principal-only strip is closely related to the host contract
provided the host contract (i) initially resulted from separating
the right to receive contractual cash flows of a financial
instrument that, in and of itself, did not contain an embedded
derivative, and (ii) does not contain any terms not present in the
original host debt contract.
In case 3 below, paragraphs 31-34 of the IFRS do not require
modifications to the principles in IAS 10.
Prior period errors are omissions from, and misstatements in,
the entity's financial statements for one or more prior periods
arising from a failure to use, or misuse of, reliable information
that:
IG50A first-time adopter may elect to use the fair value of an
intangible asset at the date of an event such as a privatisation
or initial public offering as its deemed cost at the date of that
event (paragraph 19 of the IFRS), provided that the intangible
asset qualifies for recognition under IAS 38 (paragraph 10 of
the IFRS).
(c) in the form of materials or supplies to be consumed in the
production process or in the rendering of services.
Local law, regulation or the entity’s governing charter can
impose various types of prohibitions on the redemption of
members’ shares, eg unconditional prohibitions or prohibitions
based on liquidity criteria.
A property interest that is held by a lessee under an operating
lease may be classified and accounted for as investment
property provided that:
TITLE
BC82The Exposure Draft of June 2002 proposed an option for
an entity that already applies IFRSs to designate any financial
asset as held for trading when it first applies the proposed
improvements.
(d)Although a new IFRS may have unforeseen consequences
if another party uses financial statements to monitor compliance
with a contract or agreement, that possibility does not justify
prospective application (paragraph BC13(a)).// Application of a
new accounting policy to the events and transactions occurring
after the date of the change
TITLEIFRS 7.BC19 The Board believed that this is often a reasonable
proxy for the change in fair value that is attributable to changes
in the liability’s credit risk…
This Standard shall be applied by entities whose ordinary
shares or potential ordinary shares are publicly traded and by
entities that are in the process of issuing ordinary shares or
potential ordinary shares in public securities markets.
The costs of purchase of inventories comprise the purchase
price, import duties and other taxes (other than those
subsequently recoverable by the entity from the taxing
authorities), and transport, handling and other costs directly
attributable to the acquisition of finished goods, materials and
services.
Consequently, a financial instrument that gives the holder the
right to put the instrument back to the issuer for cash or another
financial asset (a 'puttable instrument') is a financial liability of
the issuer.

(i)the first-time adopter may have classified a past business
combination as an acquisition and recognised as an intangible
asset an item that does not qualify for recognition as an asset
under IAS 38 Intangible Assets.
IFRS 7 heading before para 34
IFRS 7.IG24(c) the amount of an entity’s rated and unrated
credit exposures
(d)does not restate the accumulated depreciation and
amortisation of the net identifiable assets in (c), unless the
depreciation methods and rates under previous GAAP result in
amounts that differ materially from those required under IFRSs
(for example, if they were adopted solely for tax purposes and
do not reflect a reasonable estimate of the asset's useful life
under IFRSs).
IFRS 7.B19 In determining what a reasonably possible change
in the relevant risk variable is, an entity should considerTrade discounts, rebates and other similar items are deducted
in determining the costs of purchase.
Recognised financial instruments include equity
instruments issued by the entity and financial assets and
financial liabilities that are within the scope of IAS 39.
This Standard provides guidance on the determination of cost
and its subsequent recognition as an expense, including any
write-down to net realisable value.
If those recognition criteria are met, the acquirer measures the
asset on the basis that IAS 38 would require in the separate
balance sheet of the acquiree.
The cost of inventories may not be recoverable if those
inventories are damaged, if they have become wholly or
partially obsolete, or if their selling prices have declined.
In some cases, the number of shares or the amount of paid-in
capital subject to a redemption prohibition may change from
time to time.
(b)ordinary shares issued on the voluntary reinvestment of
dividends on ordinary or preference shares are included when
dividends are reinvested;
Parties are considered to be related if one party has the ability
to control the other party or exercise significant influence over
the other party in making financial and operating decisions.
TITLE
Accordingly, the Board moved the reliability exception from the
definition to the section on subsequent measurement
(paragraphs 47-49).
The Board included the 'reliable measurement' test for using fair
value to measure these exchanges to minimise the risk that
entities could 'manufacture' gains by attributing inflated values
to the assets exchanged.
(ii)direct operating expenses (including repairs and
maintenance) arising from investment property that generated
rental income during the period; and


Normally derived from the current acquisition cost of a similar
asset, new or used, or of an equivalent productive capacity or
service potential.
IFRS 7.15(b) the fair value of any such collateral sold or
repledged, and whether the entity has an obligation to return it
The currency used in presenting the financial statements.
An enterprise for which there are users who rely on the financial
statements as their major source of financial information about
the enterprise.
When a reporting entity prepares financial statements, the
Standard requires each individual entity included in the
reporting entity-whether it is a stand-alone entity, an entity with
foreign operations (such as a parent) or a foreign operation
(such as a subsidiary or branch)-to determine its functional
currency and measure its results and financial position in that
currency.
For the disclosure required by paragraph 41 of the IFRS,
adjustments made centrally to an unpublished reporting
package are not corrections of errors.An agreement to transfer a financial asset to another party in
exchange for cash or other consideration and a concurrent
obligation to reacquire the financial asset at a future date for an
amount equal to the cash or other consideration exchanged
plus int
An equity instrument is any contract that evidences a residual
interest in the assets of an entity after deducting all of its
liabilities.
The net amount which an enterprise expects to obtain for an
asset at the end of its useful life after deducting the expected
costs of disposal.
4A restructuring provision of 250 was recognised under
previous GAAP at 1 January 2004, but did not qualify for
recognition under IFRS until the year ended 31 December
2004.
(b)The other exceptions prohibit full retrospective application
of IFRSs to some aspects of derecognition (paragraphs BC20-
BC23), hedge accounting (paragraphs BC75-BC80), and
estimates (paragraph BC84).


Interest, dividends and other revenue derived from the plan
assets, together with realised and unrealised gains or losses on
the plan assets, less any costs of administering the plan and
less any tax payable by the plan itself.
IG10If an entity adopts the allowed alternative treatment in
IAS 16 for some or all classes of property, plant and equipment,
it presents the cumulative revaluation surplus as a separate
component of equity.
The fair value of an asset at the date of a revaluation less any
subsequent accumulated depreciation.

TITLE
TITLE
An acquisition when an enterprise obtains ownership of the
shares of another enterprise but as part of the exchange
transaction issues enough voting shares, as consideration,
such that control of the combined enterprise passes to the
owners of the enterprise whose shares have been acquired.
If an entity sells a financial asset and retains only a right of first
refusal to repurchase the transferred asset at fair value if the
transferee subsequently sells it, the entity derecognises the
asset because it has transferred substantially all the risks and
rewards of ownership.


the period for which the entity has the right to explore in the
specific area has expired during the period or will expire in the
near future, and is not expected to be renewed.

(b)a bonus element in any other issue, for example a bonus
element in a rights issue to existing shareholders;


TITLE
IFRS 7.13(b) the nature of the risks and rewards of ownership
to which the entity remains exposed
Possibilities of losses from idle capacity or technological
obsolescence and of variations in return due to changing
economic conditions.

To minimise costs, an entity may request a qualified actuary to
carry out a detailed actuarial valuation at one or two of these
dates and roll the valuation(s) forward or back to the other
date(s).
If an entity obtains a full actuarial valuation at one or two of
these dates and rolls that (those) valuation(s) forward or back to
the other date(s), any such roll forward or roll back needs to
reflect material transactions and other material events
(including changes in market prices and interest rates) between
those dates (IAS 19, paragraph 57).
The sale of an asset by the vendor and the leasing of the same
asset back to the vendor. The rentals and the sale price are
usually interdependent as they are negotiated as a package
and need not represent fair values.
The process by which financial assets are transformed into
securities.

Those operating assets that are employed by a segment in its
operating activities and that either are directly attributable to the
segment or can be allocated to the segment on a reasonable
basis.
Expense resulting from the operating activities of a segment
that is directly attributable to the segment and the relevant
portion of an expense that can be allocated on a reasonable
basis to the segment, including expenses relating to sales to
external c


Revenue reported in the enterprise’s income statement that is
directly attributable to a segment and the relevant portion of
enterprise revenue that can be allocated on a reasonable basis
to a segment, whether from sales to external customers or from
transactions with other segments of the same enterprise.


The cost of a self-constructed asset is determined using the
same principles as for an acquired asset.

Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary
course of business less the estimated costs of completion and
the estimated costs necessary to make the sale.
Land and buildings are separable assets and are accounted for
separately, even when they are acquired together.

When an entity presents both consolidated financial statements
and separate financial statements prepared in accordance with
IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements, the
disclosures required by this Standard need be presented only
on the basis of the consolidated information.When the costs of conversion of each product are not
separately identifiable, they are allocated between the products
on a rational and consistent basis.
The Board concluded that no exemption was justified for past
service cost.(i)to recognise all derivatives or other interests, such as
servicing rights or servicing liabilities, retained after that
transaction that qualify for recognition under this Standard or
other IFRSs; and
(i)to recognise all derivatives or other interests, such as
servicing rights or servicing liabilities, retained after that
transaction that qualify for recognition under this Standard or
other IFRSs; and
IG31Paragraph 24 of the IFRS applies if a subsidiary
becomes a first-time adopter later than its parent, for example if
the subsidiary previously prepared a reporting package under
IFRSs for consolidation purposes but did not present a full set
of financial statements under IFRSs.
A debtor's legal right, by contract or otherwise, to settle or
otherwise eliminate all or a portion of an amount due to a
creditor by applying against that amount an amount due from
the creditor.
To make a cash payment based on the change in fair value of
two offsetting derivatives.
The date that a financial asset is delivered to the enterprise that
purchased it.
Settlement date accounting refers to (a) the recognition of
an asset on the day it is received by the entity, and (b) the
derecognition of an asset and recognition of any gain or
loss on disposal on the day that it is delivered by the entity.

The economic effect of issuing such an instrument is
substantially the same as issuing simultaneously a debt
instrument with an early settlement provision and warrants to
purchase ordinary shares, or issuing a debt instrument with
detachable share purchase warrants.
those contingent liabilities that arise because the investor is
severally liable for all or part of the liabilities of the associate.
 Potential voting rights such as share call options and
convertible debt are capable of changing an entity's voting
power over another entity-if the potential voting rights are
exercised or converted, then the relative ownership of the
ordinary shares carrying voting rights changes.
An example is a share consolidation combined with a special
dividend.
TITLE
Significant influence is the power to participate in the financial
and operating policy decisions of an entity, but is not control
over those policies.
(ii)to consolidate all special purpose entities controlled by the
transferor (see SIC-12 Consolidation-Special Purpose Entities).

Specific identification of cost means that specific costs are
attributed to identified items of inventory.


IFRS 7.IG 18(b) (such as investment grade or speculative
grade)
The respondents also argued that financial statements
prepared in accordance with International Financial Reporting
Standards could be presented on a stand-alone basis.

An embedded derivative is a component of a hybrid (combined)
instrument that also includes a non-derivative host contract-with
the effect that some of the cash flows of the combined
instrument vary in a way similar to a stand-alone derivative.

For this purpose, an entity could be a stand-alone entity, a
parent preparing consolidated financial statements or a parent,
an investor or a venturer preparing separate financial
statements in accordance with IAS 27 Consolidated and
Separate Financial Statements.
IFRS 7.IG31(d) has committed borrowing facilities (eg
commercial paper facilities) or other lines of credit (eg stand-by
credit facilities) that it can access to meet liquidity needs
(a)start-up costs (unless they are necessary to bring the
property to the condition necessary for it to be capable of
operating in the manner intended by management),

State-controlled entities are within the scope of International
Financial Reporting Standards, ie those that are profit-oriented
are no longer exempted from disclosing transactions with other
state-controlled entities.
new TITLE
The first annual financial statements in which an entity adopts
International Financial Reporting Standards (IFRSs), by an
explicit and unreserved statement of compliance with IFRSs.
Furthermore, a failure to disclose the effect of material errors
would obscure the 'results of the stewardship of management,
or the accountability of management for the resources entrusted
to it' (Framework, paragraph 14).
IFRS 7.BC29 Circle L represents the value of the liability
component, ie the value of the straight debt and the embedded
call option on the straight debt
These methods include the straight-line method, the
diminishing balance method and the units of production
method.
IFRS 7.B19 A reasonably possible change should not include
remote or ‘worst case’ scenarios or ‘stress tests’

An enterprise that is controlled by another enterprise (known as
the parent).
To enable an entity using this approach to use the information it
had already accumulated, ED 1 would have required it to
consider superseded versions of IFRSs if more recent versions
required prospective application.
An embedded option-based derivative (such as an embedded
put, call, cap, floor or swaption) is separated from its host
contract on the basis of the stated terms of the option feature.The Standard does not provide special treatment for so-called
'synthetic instruments', which are groups of separate financial
instruments acquired and held to emulate the characteristics of
another instrument.
It follows that sales or transfers of held-to-maturity investments
before the date of transition to IFRSs do not trigger the 'tainting'
rules in IAS 39, paragraph 83.
take-or-pay and similar contracts, in which purchasers must
make specified payments regardless of whether they take
delivery of the contracted products or services (eg a take-or-pay
contract to acquire substantially all of the output of a supplier’s
power generator).(a)includes targeted exemptions to avoid costs that would be
likely to exceed the benefits to users of financial statements,
and a small number of other exceptions for practical reasons.
Gains and losses on foreign currency transactions and
exchange differences arising on translating the results and
financial position of an entity (including a foreign operation) into
a different currency may have tax effects.
8The above changes increased the deferred tax liability as
follows:
However, in some cases, an entity's amortisation methods and
rates under previous GAAP may differ from those that would be
acceptable under IFRSs (for example, if they were adopted
solely for tax purposes and do not reflect a reasonable estimate
of the asset's useful life).


(i)identifiable assets less liabilities for which IFRSs require
cost-based measurement at a date after the business
combination: 200 (with a tax base of 150 and an applicable tax
rate of 30 per cent).
An exploration and evaluation asset shall no longer be
classified as such when the technical feasibility and commercial
viability of extracting a mineral resource are demonstrable.

A difference between the carrying amount of an asset or liability
in the balance sheet and its tax base. A temporary difference
may be either: (a) a taxable temporary difference; or(b) a
deductible temporary difference.


Preference shares may be repurchased under an entity's tender
offer to the holders.
However, entity D tests the goodwill for impairment under IAS
36 Impairment of Assets, and recognises any resulting
impairment loss (paragraph B2(g)).
TITLECalculation of theoretical ex-rights value per shareThe time-weighting factor is the number of days that the shares
are outstanding as a proportion of the total number of days in
the period; a reasonable approximation of the weighted average
is adequate in many circumstances.

(c)requiring or permitting the recognition of gains from such
exchanges enables entities to 'manufacture' gains by attributing
inflated values to the assets exchanged, if the assets do not
have observable market prices in active markets.
An entity may sell a financial asset to a transferee and enter
into a total return swap with the transferee, whereby all of the
interest payment cash flows from the underlying asset are
remitted to the entity in exchange for a fixed payment or
variable rate payment and any increases or declines in the fair
value of the underlying asset are absorbed by the entity.
Trade date accounting refers to (a) the recognition of an asset
to be received and the liability to pay for it on the trade date,
and (b) derecognition of an asset that is sold, recognition of any
gain or loss on disposal and the recognition of a receivable
from the buyer for payment on the trade date.
IFRS 7.IG34(b) other line items of profit or loss (such as trading
gains and losses)
Incremental costs that are directly attributable to the acquisition
or disposal of a financial asset or liability.
IFRS 7.28 Nevertheless, the best evidence of fair value at initial
recognition is the transaction price (ie the fair value of the
consideration given or received), unless conditions described in
paragraph AG76 of IAS 39 are met
The following total:(a) the present value of the obligation at the
date of adopting IAS 19 (revised); (b) minus the fair value, at
the date of adoption, of plan assets (if any) out of which the
obligations are to be settled directly;(c) minus any past service
cost that should be recognised in later periods.
(a)the cumulative translation differences for all foreign
operations are deemed to be zero at the date of transition to
IFRSs; and
When an entity presents its financial statements in a currency
that is different from its functional currency, it shall describe the
financial statements as complying with International Financial
Reporting Standards only if they comply with all the
requirements of each applicable Standard and each applicable
Interpretation of those Standards including the translation
method set out in paragraphs 39 and 42.
(e) the net exchange differences arising on the translation of the
financial statements into a different presentation currency, and
on translation of a foreign operation into the presentation
currency of the reporting entity;

Use of a presentation currency other than the functional
currency - translation to the presentation currency
Each such exemption would have moved the IFRS away from a
principles-based approach, diminished transparency for users,
decreased comparability over time within an entity's first IFRS
financial statements and created additional complexity.

Equity instruments re-acquired and held by the issuing
enterprise itself or by its subsidiaries.
When neither the entity's parent nor the ultimate controlling
party produces financial statements available for public use, the
entity discloses the name of the next most senior parent that
does so.
An unconditional prohibition may be absolute, in that all
redemptions are prohibited. An unconditional prohibition may
be partial, in that it prohibits redemption of members’ shares if
redemption would cause the number of members’ shares or
amount of paid-in capital from members’ shares to fall below a
specified level.
Members’ shares are equity if the entity has an unconditional
right to refuse redemption of the members’ shares.

In some arrangements, the underlying asset that is the subject
of the lease is a portion of a larger asset.
(d) A contract that will be settled in a variable number of the
entity's own shares whose value equals a fixed amount or an
amount based on changes in an underlying variable (eg a
commodity price) is a financial asset or a financial liability.
For those instruments that are not convertible into a class of
ordinary shares, profit or loss for the period is allocated to the
different classes of shares and participating equity instruments
in accordance with their dividend rights or other rights to
participate in undistributed earnings.


IFRS 7.B13 For example, an undrawn loan commitment is
included in the time band containing the earliest date it can be
drawn down
The equivalent exemption in ED 1 would have been available
only in cases of undue cost or effort and would have required a
first-time adopter to use the CTDs determined under previous
GAAP as deemed CTDs for IFRSs (paragraphs BC53-BC55).

The difference between:(a) the aggregate of the minimum lease
payments under a finance lease from the standpoint of the
lessor and any unguaranteed residual value accruing to the
lessor; and(b) the present value of (a) above, at the interest rate
implicit in the lease.
Uniform accounting policies        IN13.The Standard
requires an investor to make appropriate adjustments to the
associate’s financial statements to conform them to the
investor’s accounting policies for reporting like transactions and
other events in similar circumstances. The previous version of
IAS 28 provided an exception to this requirement when it was
“not practicable to use uniform accounting policies”.


Nevertheless, arrangements in which the underlying asset
would represent a unit of account in either IAS 16 or IAS 38 are
within the scope of this Interpretation.
The costs of conversion of inventories include costs directly
related to the units of production, such as direct labour.

A subsidiary is not excluded from consolidation simply because
the investor is a venture capital organisation, mutual fund, unit
trust or similar entity


A business combination in which the shareholders of the
combining enterprises combine control over the whole, or
effectively the whole, of their net assets and operations to
achieve a continuing mutual sharing in the risks and benefits
attaching to the combined entity such that neither party can be
identified as the acquirer.
IFRS 7.10 (a) For contracts that include a unit-linking feature,
changes in market conditions include changes in the
performance of the related internal or external investment fundIf investments in unquoted equity instruments or derivatives
linked to such equity instruments are measured at cost under
IAS 39 because their fair values cannot be measured reliably,
the information about fair value set out in paragraphs 86 and 92
is not required to be disclosed.Unrecognised financial instruments include some financial
instruments that, although outside the scope of IAS 39, are
within the scope of this Standard (such as some loan
commitments).
IFRS 7.IG21 For example, an entity might determine that
residential mortgages, unsecured consumer loans, and
commercial loans each have different economic characteristics

For example, sales of assets from an associate to the investor
(or its consolidated subsidiaries).
The first was to give preparers and users time to gain
experience with using a fair value model.
(a)includes targeted exemptions to avoid costs that would be
likely to exceed the benefits to users of financial statements,
and a small number of other exceptions for practical reasons.
(c) whether its financial statements include financial instruments
measured at fair values that are determined in full or in part
using a valuation technique based on assumptions that are not
supported by observable market prices or rates.
IFRS 7.41 If an entity prepares a sensitivity analysis, such as
value-at-risk, that reflects interdependencies between risk
variables (eg interest rates and exchange rates) and uses it to
manage financial risks, it may use that sensitivity analysis in
place of the analysis specified in paragraph 40


Those indirect costs of production that vary directly, or nearly
directly, with the volume of production, such as indirect
materials and indirect labour.
A warranty obligation that permits or requires the substitution of
the same or similar assets when the specified asset is not
operating properly does not preclude lease treatment.

The repurchase of a financial asset shortly after it has been
sold is sometimes referred to as a wash sale.


(b) expected physical wear and tear, which depends on
operational factors such as the number of shifts for which the
asset is to be used and the repair and maintenance
programme, and the care and maintenance of the asset while
idle.
The weighted average number of ordinary shares outstanding
during the period is the number of ordinary shares outstanding
at the beginning of the period, adjusted by the number of
ordinary shares bought back or issued during the period
multiplied by a time-weighting factor.
Under the weighted average cost formula, the cost of each item
is determined from the weighted average of the cost of similar
items at the beginning of a period and the cost of similar items
purchased or produced during the period.
the parent is itself a wholly-owned subsidiary, or is a partially-
owned subsidiary of another entity and its other owners,
including those not otherwise entitled to vote, have been
informed about, and do not object to, the parent not presenting
consolidated financial statement


Common classifications of inventories are merchandise,
production supplies, materials, work in progress and finished
goods.


IFRS 7.B19 A reasonably possible change should not include
remote or ‘worst case’ scenarios or ‘stress tests’
IFRS 7.B5(d)(ii) the criteria for writing off amounts charged to
the allowance account against the carrying amount of impaired
financial assets (see paragraph 16).
When the circumstances that previously caused inventories to
be written down below cost no longer exist or when there is
clear evidence of an increase in net realisable value because of
changed economic circumstances, the amount of the write-
down is reversed (ie the reversal is limited to the amount of the
original write-down) so that the new carrying amount is the
lower of the cost and the revised net realisable value.


29An entity shall not reflect in its opening IFRS balance sheet
a hedging relationship of a type that does not qualify for hedge
accounting under IAS 39 (for example, many hedging
relationships where the hedging instrument is a cash instrument
or written option; where the hedged item is a net position; or
where the hedge covers interest risk in a held-to-maturity
investment).
The number of dilutive potential ordinary shares included in the
year-to-date period is not a weighted average of the dilutive
potential ordinary shares included in each interim computation.

IFRS 7.IG38 For example, an entity may acquire a zero-cost
interest rate collar that includes an out-of-the-money leveraged
written option (eg the entity pays ten times the amount of the
difference between a specified interest rate floor and the current
market interest rate).
Such an arrangement is often described as a ‘build-operate-
transfer’, a ‘rehabilitate-operate-transfer’ or a ‘public-to-private’
service concession arrangement.
Two or more operating segments may be aggregated into a
single operating segment if aggregation is consistent with the
core principle of this IFRS
Such an arrangement is often described as a ‘build-operate-
transfer’, a ‘rehabilitate-operate-transfer’ or a ‘public-to-private’
service concession arrangement.
it is sufficient for the price to be regulated by the grantor,
contract or regulator, for example by a capping mechanism.
The term identifies a function, not necessarily a manager with a
specific title. That function is to allocate resources to and
assess the performance of the operating segments of an entity.
Often the chief operating decision maker of an entity is its chief
executive officer or chief operating officer but, for example, it
may be a group of executive directors or others.


however, it decided that a competitive-harm exemption was
inappropriate because it would provide a means for broad
noncompliance with this Statement.
The operator constructs or upgrades infrastructure (construction
or upgrade services) used to provide a public service and
operates and maintains that infrastructure (operation services)
for a specified period of time.

The entity restates its financial statements on the basis of the
following general price indices and conversion factors:

entity’s country of domicile


long-lived segment assets (other than financial instruments,
long-term customer relationships of a financial institution,
mortgage and other servicing rights, deferred policy acquisition
costs, and deferred tax assets)

….entities that hold assets in a fiduciary capacity
the party that grants the service arrangement (the grantor) is a
public sector entity, including a governmental body, or a private
sector entity to which the responsibility for the service has been
devolved.
IFRS 2- precedes


All household equipment sold before that date is deemed to
give rise to historical waste for the purposes of the Directive.

TITLE


This Interpretation does not address how to account for such an
intragroup payment arrangement.
Contractual obligations to restore the infrastructure to a
specified level of serviceability
Title
this Statement uses a modified management approach that
includes both aggregation criteria and quantitative thresholds
for determining reportable operating segments.
when entities use a matrix form of organisation, the
components based on products and services should be the
basis for the operating segments
material non-cash items other than depreciation and
amortisation
term not-for-profit organizations applies to a wide variety of
entities, some of which are similar to business enterprises and
some of which are very different
Information used by management in making operating
decisions
Title
the operator is responsible for at least some of the
management of the infrastructure and related services and
does not merely act as an agent on behalf of the grantor.

the Board proposed extending the scope of the IFRS to all
entities that have public accountability rather than just entities
whose securities are publicly traded.
In many countries, infrastructure for public services—such as
roads, bridges, tunnels, prisons, hospitals, airports, water
distribution facilities, energy supply and telecommunication
networks—has traditionally been constructed, operated and
maintained by the public sector and financed through public
budget appropriation.
A coalition of over 300 organisations from more than 50
countries known as the Publish What You Pay campaign
requested that the scope of the IFRS should be extended to
require additional disclosure on a country-by-country basis

for identifying reportable segments
This Interpretation does not address remeasurement issues
arising from a reassessment of embedded derivatives. // TITLE

Such an arrangement is often described as a ‘build-operate-
transfer’, a ‘rehabilitate-operate-transfer’ or a ‘public-to-private’
service concession arrangement.
if the question in paragraph 4 were to arise in the context of the
restricted shares, the phrase ‘the fair value of the share‑based
payment’ would refer to the fair value of the restricted shares,
not the fair value of other, unrestricted shares.

The Standard is silent on this issue and the IFRIC was informed
that as a result there was a risk of divergence in practice

The term identifies a function, not necessarily a manager with a
specific title. The chief operating decision maker also may be
the segment manager for some operating segments. A single
manager may be the segment manager for more than one
operating segment.
TITLE


When the goods or services received are unidentifiable, the
IFRIC concluded that the grant date is the most appropriate
date for the purposes of providing a surrogate measure of the
unidentifiable goods or services received (or to be received)

IFRIC 12 includes ‘whole of life infrastructure’(ie infrastructure
used in a public-to-private service arrangement for its entire
useful life) within its scope.
Title
Customer loyalty programmes are used by entities to provide
customers with incentives to buy their goods or services.
If a customer buys goods or services, the entity grants the
customer award credits (often described as ‘points’)

Judgement is required to select and apply the estimation
technique that satisfies the requirements of paragraph 6 of the
consensus and is most appropriate in the circumstances

A dividing line could lead to inconsistencies and accounting arbitrage.

IAS 18 does not prescribe an allocation method for multiple-
component sales.
Customer loyalty programmes may create or enhance customer
relationship intangible assets.
For the purpose of this Interpretation, minimum funding
requirements are any requirements to fund a post-employment
or other long-term defined benefit plan
An entity shall determine the availability of a refund or a
reduction in future contributions in accordance with the terms
and conditions of the plan and any statutory requirements in the
jurisdiction of the plan
If there is no minimum funding requirement, an entity shall
determine the economic benefit available as a reduction in
future contributions as the lower of (a) the surplus in the plan
and (b) the present value of the future service cost to the entity,
...
An entity shall calculate the future minimum funding
contributions required in respect of the future accrual of benefits
taking into account the effect of any existing surplus on the
minimum funding requirement basis
If the plan liability is settled by an immediate wind-up, the costs
associated with the wind-up may be significant.Other comprehensive income comprises items of income and
expense (including reclassification adjustments) that are not
recognised in profit or loss as required or permitted by other
IFRSs
replaces "balance sheet"


An entity shall present all items of income and expense
recognised in a period: a) in a single statement of
comprehensive income, or b) in two statements: a statement
displaying components of profit or loss (separate income
statement) and a second statement beginning with profit or loss
and displaying components of other comprehensive income
(statement of comprehensive income)


replaces "balance sheet date" and "reporting date"
replaces "equity holder"
A complete set of financial statements includes a statement of
financial position, a statement of comprehensive income, a
statement of cash flows, a statement of changes in equity, and
notes.
This ratio is calculated as net debt ÷ adjusted capital.


all changes in equity arising from transactions with owners in
their capacity as owners


An entity is not permitted to present components of
comprehensive income (ie non-owner changes in equity) in the
statement of changes in equity
General purpose financial statements (referred to as ‘financial
statements’) are those intended to meet the needs of users who
are not in a position to require an entity to prepare reports
tailored to their particular information needs

An entity shall present with equal prominence all of the financial
statements in a complete set of financial statements
Accordingly, the boards decided to require the use of one
method of accounting for business combinations—the
acquisition method
The consideration transferred in a business combination
(including any contingent consideration) is measured at fair
value.
even if this results in the non-controlling interests having a
deficit balance.

Those costs include finder’s fees; advisory, legal, accounting,
valuation and other professional or consulting fees
An entity shall not restate the carrying amount of an investment
in a former subsidiary if control was lost before it applies those
amendments
However, the IFRS provides accounting requirements for
reacquired rights, contingent liabilities, contingent consideration
and indemnification assets.
recognises any investment retained in the former subsidiary at
its fair value at the date when control is lost


If a member of the group uses accounting policies other than
those adopted in the consolidated financial statements for like
transactions and events in similar circumstances, appropriate
adjustments are made to its financial statements in preparing
the consolidated financial statements
the fair value of the consideration received, if any, from the
transaction, event or circumstances that resulted in the loss of
control

However, sometimes circumstances indicate that the multiple
arrangements should be accounted for as a single transaction.
Non-controlling interests must be presented in the consolidated
statement of financial position within equity, separately from the
parent owners’ equity.
The aggregate cash flows arising from obtaining or losing
control acquisitions and from disposals of subsidiaries or other
businesses units shall be presented separately and classified
as investing activities.
In addition, to qualify for recognition as part of applying the
acquisition method, the identifiable assets acquired and
liabilities assumed must be part of what the acquirer and the
acquiree (or its former owners)
Disposal or partial disposal of a foreign operation
However, see paragraph 29, which establishes an exception to
the fair value measurement principle for reacquired rights
recognised in a business combination.
An acquirer may exchange its share-based payment awards
(replacement awards) for awards held by employees of the
acquiree.
TitleInstruments, or components of instruments, that impose on the
entity an obligation to deliver to another party a pro rata share
of the net assets of the entity only on liquidation

An issuer of non-puttable ordinary shares assumes a liability
when it formally acts to make a distribution and becomes legally
obligated to the shareholders to do so. This may be the case
following the declaration of a dividend or when the entity is
being wound up and any assets remaining after the satisfaction
of liabilities become distributable to shareholders


Title
In 2007 the Board considered situations in which an entity is
committed to a plan to sell the controlling interest in a
subsidiary and, after the sale, retains a non-controlling interest
in its former subsidiary, taking the form of an investment in an
associate, an investment in a joint venture or a financial asset.


The change in quality (for example, genetic merit, density,
ripeness, fat cover, protein content, and fibre strength) or
quantity (for example, progeny, weight, cubic metres, fibre
length or diameter, and number of buds) brought about by
biological transformation or harvest is measured and monitored
as a routine management function.
Title..or whether the hedged risk may also include any foreign
exchange differences between the functional currency of the
foreign operation and any intermediate or ultimate parent entity
(ie whether the fact that the net investment in the foreign
operation is held through an intermediate parent affects the
economic risk to the ultimate parent).


when a foreign operation that was hedged is disposed of, what
amounts from the parent entity’s foreign currency translation
reserve in respect of the hedging instrument and in respect of
that foreign operation should be reclassified from equity to profit
or loss in the parent entity’s consolidated financial statements
The carrying amount of the net assets of a foreign operation
that may be designated as the hedged item in the consolidated
financial statements of a parent depends on whether any lower
level parent of the foreign operation has applied hedge
accounting for all or part of the net assets of that foreign
operation and that accounting has been maintained in the
parent’s consolidated financial statementsA hedging relationship designated by one parent entity in its
consolidated financial statements need not be maintained by
another higher level parent entity.

The step-by-step method is the method of consolidation in
which the financial statements of the foreign operation are first
translated into the functional currency of any intermediate
parent(s) and then translated into the functional currency of the
ultimate parent (or the presentation currency if different)the designated risk is the spot foreign exchange risk because
the hedging instruments are not derivatives


TITLEentities that undertake the construction of residential real estate
may start to market individual units (apartments or houses) ‘off
plan’, ie while construction is still in progress, or even before it
has begun

The balance of the purchase price is generally paid to the entity
only on contractual completion, when the buyer obtains
possession of the unit.

This Interpretation applies to the accounting for revenue and
associated expenses by entities that undertake the construction
of real estate directly or through subcontractors… the methods used to determine the stage of completion of
agreements in progress


TITLE


The intrinsic value of a purchased option hedging instrument
(assuming that it has the same principal terms as the
designated risk), but not its time value, reflects a one-sided risk
in a hedged item.


TITLEdistributions of non-cash assets (eg items of property, plant and
equipment, businesses as defined in IFRS 3, ownership
interests in another entity or disposal groups as defined in IFRS
5)
If an entity gives its owners a choice of receiving either a non-
cash asset or a cash alternative, the entity shall estimate the
dividend payable by considering both the fair value of each
alternative and the associated probability of owners selecting
each alternative


This Interpretation applies to the following types of non-
reciprocal distributions of assets by an entity to its owners
acting in their capacity as owners

A non-current asset (or disposal group) is classified as held for
distribution to owners when the entity is committed to distribute
the asset (or disposal group) to the owners.See ‘events after the reporting period’
When financial assets are impaired by credit losses and the
entity records the impairment in a separate account (eg an
allowance account used to record individual impairments or a
similar account used to record a collective impairment of
assets) rather than directly reducing the carrying amount of the
asset, it shall disclose a reconciliation of changes in that
account during the period for each class of financial assets.


When financial assets are impaired by credit losses and the
entity records the impairment in a separate account (eg an
allowance account used to record individual impairments or a
similar account used to record a collective impairment of
assets) rather than directly reducing the carrying amount of the
asset, it shall disclose a reconciliation of changes in that
account during the period for each class of financial assets.
The financial statements of the parent and its subsidiaries used
in the preparation of the consolidated financial statements shall
be prepared as of the same date. When the end of the reporting
period of the parent is different from that of a subsidiary, the
subsidiary prepares, for consolidation purposes, additional
financial statements as of the same date as the financial
statements of the parent unless it is impracticable to do so.


Control is the power to govern the financial and operating
policies of an entity so as to obtain benefits from its activities.

The reliable determination of deferred tax assets and liabilities
on a discounted basis requires detailed scheduling of the timing
of the reversal of each temporary difference.
Title
See ‘events after the reporting period’
The rendering of services typically involves the performance by
the entity of a contractually agreed task over an agreed period
of time.
TITLE


For example, an entity outsourcing its information technology
functions may transfer its existing items of property, plant and
equipment to the outsourcing provider.

In some cases, the transferor of the asset may not be the entity
that will eventually have ongoing access to the supply of goods
or services and will be the recipient of those goods or services.

The entity that receives from a customer a transfer of an item of
property, plant and equipment shall consider all relevant facts
and circumstances when assessing control of the transferred
item.
TITLE


TITLE


TITLE
Title


Title
Title
Title
TitleTitle
Title
If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring
employers are also related to the reporting entity
A government-related entity is an entity that is controlled, jointly
controlled or significantly influenced by a government

For the purpose of this IFRS, interest is consideration for the
time value of money and for the credit risk associated with the
principal amount outstanding during a particular period of time

an entity may, at initial recognition, designate a financial asset
as measured at fair value through profit or loss if doing so
eliminates or significantly reduces a measurement or
recognition inconsistency (sometimes referred to as an
‘accounting mismatch’) that would otherwise arise from
measuring assets or liabilities or recognising the gains and
losses on them on different bases


An embedded derivative is a component of a hybrid contract
that also includes a non-derivative host—with the effect that
some of the cash flows of the combined instrument vary in a
way similar to a stand-alone derivative

The entity’s business model for managing financial assets
The first day of the first reporting period following the change in
business model that results in an entity reclassifying financial
assets
The entity’s business model does not depend on management’s
intentions for an individual instrument. Accordingly, this
condition is not an instrument-by-instrument approach to
classification and should be determined on a higher level of
aggregation
Leverage increases the variability of the contractual cash flows
with the result that they do not have the economic
characteristics of interest
The fact that a full recourse loan is collateralised does not in
itself affect the analysis of whether the contractual cash flows
are solely payments of principal and interest on the principal
amount outstanding
Instrument F is a loan that pays an inverse floating interest rate
(ie the interest rate has an inverse relationship to market
interest rates)
Financial assets measured at fair value through other
comprehensive income
TITLEA debtor and creditor might renegotiate the terms of a financial
liability with the result that the debtor extinguishes the liability
fully or partially by issuing equity instruments to the creditor.
These transactions are sometimes referred to as ‘debt for
equity swaps’
the treatment of prepayments of future contributions in some
circumstances when there is a minimum funding requirement

TITLE
Liabilities that are held for trading (including all derivative
liabilities) were measured at fair value.
Although the Board had originally proposed a symmetrical
approach for financial assets and financial liabilities in the
exposure draft published in 2009, the Board decided to retain
most of the requirements in IAS 39 for classifying and
measuring financial liabilities because constituents told the
Board that those requirements were working well in practice.


Consistently with the requirements in IFRS 9 for investments in
unquoted equity instruments (and derivative assets linked to
those investments), the exception from fair value measurement
was eliminated for derivative liabilities that are linked to and
must be settled by delivery of an unquoted equity instrument.


The requirements related to the fair value option for financial
liabilities were changed to address own credit risk.

The part comprises only specifically identified cash flows from a
financial asset (or a group of similar financial assets).

The part comprises only a fully proportionate (pro rata) share of
the cash flows from a financial asset (or a group of similar
financial assets).
The part comprises only a fully proportionate (pro rata) share of
specifically identified cash flows from a financial asset (or a
group of similar financial assets).
When an entity retains the contractual rights to receive the cash
flows of a financial asset (the ‘original asset’), but assumes a
contractual obligation to pay those cash flows to one or more
entities (the ‘eventual recipients’), the entity treats the
transaction as a transfer of a financial asset if, and only if, all of
the following three conditions are met.


In addition, the entity is not entitled to reinvest such cash flows,
except for investments in cash or cash equivalents (as defined
in IAS 7 Statement of Cash Flows) during the short settlement
period from the collection date to the date of required
remittance to the eventual recipients, and interest earned on
such investments is passed to the eventual recipients.
An entity has transferred substantially all the risks and rewards
of ownership of a financial asset if its exposure to such
variability is no longer significant in relation to the total
variability in the present value of the future net cash flows
associated with the financial asset (eg because the entity has
sold a financial asset subject only to an option to buy it back at
its fair value at the time of repurchase or has transferred a fully
proportionate share of the cash flows from a larger financial
asset in an arrangement, such as a loan sub-participation, that
meets the conditions in paragraph 3.2.5).


If an entity transfers a financial asset in a transfer that qualifies
for derecognition in its entirety and retains the right to service
the financial asset for a fee, it shall recognise either a servicing
asset or a servicing liability for that servicing contract.

If an entity transfers a financial asset in a transfer that qualifies
for derecognition in its entirety and retains the right to service
the financial asset for a fee, it shall recognise either a servicing
asset or a servicing liability for that servicing contract.

When an entity allocates the previous carrying amount of a
larger financial asset between the part that continues to be
recognised and the part that is derecognised, the fair value of
the part that continues to be recognised needs to be
determined.
(a) When the entity’s continuing involvement takes the form of
guaranteeing the transferred asset, the extent of the entity’s
continuing involvement is the lower of (i) the amount of the
asset and (ii) the maximum amount of the consideration
received that the entity could be required to repay (‘the
guarantee amount’).
If a transferor provides non-cash collateral (such as debt or
equity instruments) to the transferee, the accounting for the
collateral by the transferor and the transferee depends on
whether the transferee has the right to sell or repledge the
collateral and on whether the transferor has defaulted.


A derivative that was previously a designated and effective
hedging instrument in a cash flow hedge or net investment
hedge no longer qualifies as such.
At the date of initial application, an entity:
(c) may revoke its previous designation of a financial liability as
measured at fair value through profit or loss if such designation
was made at initial recognition in accordance with the condition
now in paragraph 4.2.2(a) and such designation satisfies that
condition at the date of initial application.


(a) the economic characteristics and risks of the embedded
derivative are not closely related to the economic
characteristics and risks of the host (see paragraphs B4.3.5 and
B4.3.8)
At the date of initial application, an entity shall determine
whether the treatment in paragraph 5.7.7 would create or
enlarge an accounting mismatch in profit or loss on the basis of
the facts and circumstances that exist at the date of initial
application.
A financial liability that meets either of the following conditions.
(a) It meets the definition of held for trading.
(b) Upon initial recognition it is designated by the entity as at
fair value through profit or loss in accordance with paragraph
4.2.2 or 4.3.5.A forward contract that is within the scope of this IFRS (see
paragraph 2.1) is recognised as an asset or a liability on the
commitment date, rather than on the date on which settlement
takes place.
In applying paragraph 3.2.5, the entity could be, for example,
the originator of the financial asset, or it could be a group that
includes a consolidated special purpose entity that has
acquired the financial asset and passes on cash flows to
unrelated third party investors.
For example, if the entity would not give up any interest upon
termination or transfer of the servicing contract, the entire
interest spread is an interest-only strip receivable.
Readily obtainable assets subject to a call option that is neither
deeply in the money nor deeply out of the money.
A removal of accounts provision is an unconditional repurchase
(call) option that gives an entity the right to reclaim assets
transferred subject to some restrictions.
An entity may transfer to a transferee a fixed rate financial asset
that is paid off over time, and enter into an amortising interest
rate swap with the transferee to receive a fixed interest rate and
pay a variable interest rate based on a notional amount.

If the notional amount of the swap amortises so that it equals
the principal amount of the transferred financial asset
outstanding at any point in time, the swap would generally result
in the entity retaining substantial prepayment risk, in which case
the entity either continues to recognise all of the transferred
asset or continues to recognise the transferred asset to the
extent of its continuing involvement.


Although legal release, whether judicially or by the creditor,
results in derecognition of a liability, the entity may recognise a
new liability if the derecognition criteria in paragraphs
3.2.1–3.2.23 are not met for the financial assets transferred.

An embedded non-option derivative (such as an embedded
forward or swap) is separated from its host contract on the
basis of its stated or implied substantive terms, so as to result
in it having a fair value of zero at initial recognition.

(f) Credit derivatives that are embedded in a host debt
instrument and allow one party (the ‘beneficiary’) to transfer the
credit risk of a particular reference asset, which it may not own,
to another party (the ‘guarantor’) are not closely related to the
host debt instrument.
(f) Credit derivatives that are embedded in a host debt
instrument and allow one party (the ‘beneficiary’) to transfer the
credit risk of a particular reference asset, which it may not own,
to another party (the ‘guarantor’) are not closely related to the
host debt instrument.
This IFRS uses the terms ‘bid price’ and ‘asking price’
(sometimes referred to as ‘current offer price’) in the context of
quoted market prices, and the term ‘the bid-ask spread’ to
include only transaction costs.
Foreign currency exchange prices. Active currency exchange
markets exist for most major currencies, and prices are quoted
daily in financial publications.
Prepayment risk and surrender risk. Expected prepayment
patterns for financial assets and expected surrender patterns
for financial liabilities can be estimated on the basis of historical
data.
Servicing costs for a financial asset or a financial liability. Costs
of servicing can be estimated using comparisons with current
fees charged by other market participants.
Asset-specific performance risk is not related to the risk that an
entity will fail to discharge a particular obligation but rather it is
related to the risk that a single asset or a group of assets will
perform poorly (or not at all).
 If a transfer does not result in derecognition because the entity
has retained substantially all the risks and rewards of ownership
of the transferred asset, the entity shall continue to recognise
the transferred asset in its entirety and shall recognise a
financial liability for the consideration received.


Continuing involvement could be established in two ways: (a) a
reacquisition provision (such as a call option, put option or
repurchase agreement) and (b) a provision to pay or receive
compensation based on changes in value of the transferred
asset (such as a credit guarantee or net cash-settled option).


Continuing involvement could be established in two ways: (a) a
reacquisition provision (such as a call option, put option or
repurchase agreement) and (b) a provision to pay or receive
compensation based on changes in value of the transferred
asset (such as a credit guarantee or net cash-settled option).


However, there was limited support for the proposed continuing
involvement approach.
In particular, the Board decided that an evaluation of the
transfer of risks and rewards should precede an evaluation of
the transfer of control for all types of transactions.

In particular, the Board decided that an evaluation of the
transfer of risks and rewards should precede an evaluation of
the transfer of control for all types of transactions.

This accounting treatment was consistent with the treatment of
repurchase transactions and some assets subject to deep in-
the-money options under the original IAS 39.

The Board decided that control should be evaluated by looking
to whether the transferee has the practical ability to sell the
asset.
The original IAS 39 did not provide explicit guidance about the
extent to which derecognition is appropriate for contractual
arrangements in which an entity retains its contractual right to
receive the cash flows from an asset, but assumes a
contractual obligation to pay those cash flows to another entity
(a ‘pass-through arrangement’).
The original IAS 39 did not provide explicit guidance about the
extent to which derecognition is appropriate for contractual
arrangements in which an entity retains its contractual right to
receive the cash flows from an asset, but assumes a
contractual obligation to pay those cash flows to another entity
(a ‘pass-through arrangement’).
To illustrate the issue using a simple example, assume the
following. Entity A makes a five-year interest-bearing loan (the
‘original asset’) of CU100 to Entity B.
Accordingly, the exposure draft published in 2009 proposed that
entities should classify financial assets into two primary
measurement categories: amortised cost and fair value (the
‘mixed attribute approach’).
(c) how the ‘basic loan features’ condition should be applied.

Accordingly, the exposure draft published in 2009 proposed that
a financial asset should be measured at amortised cost only if it
is ‘managed on a contractual yield basis’.

For example, if an investment bank uses a trading business
model, it could not easily become a savings bank that uses an
‘originate and hold’ business model.
Therefore, a business model is very different from
‘management intentions’, which can relate to a single
instrument.
Cash flows that are interest always have a close relation to the
amount advanced to the debtor (the ‘funded’ amount) because
interest is consideration for the time value of money and the
credit risk associated with the issuer of the instrument and with
the instrument itself.
A structured investment vehicle may issue different tranches to
create a ‘waterfall’ structure that prioritises the payments by the
issuer to the holders of the different tranches.

However, it noted that, for contractually linked instruments that
effect concentrations of credit risk, many respondents did not
agree that the contractual cash flow characteristics determined
by the terms and conditions of the financial asset in isolation
best reflected the economic characteristics of that financial
asset.
Respondents proposed other approaches in which an investor
‘looks through’ to the underlying pool of instruments of a
waterfall structure and measures the instruments at fair value if
looking through is not possible.
The Board agreed that the general classification approach in
IFRS 9 should apply to financial assets acquired at a discount
that reflects incurred credit losses.


Some respondents suggested retaining a three-category
approach, ie including a third category similar to the available-
for-sale category in IAS 39.
Originated loan approach: In developing an approach to
distinguish between financial assets measured at fair value and
amortised cost the Board considered a model in which only
loans originated by the entity would qualify for amortised cost
measurement.
During the outreach programme, the Board explored several
approaches for classification and subsequent measurement of
financial liabilities that would exclude the effects of changes in a
liability’s credit risk from profit or loss, including:

(b) measuring liabilities at an ‘adjusted’ fair value whereby the
liability would be remeasured for all changes in fair value except
for the effects of changes in its credit risk (ie ‘the frozen credit
spread method’).
(b) measuring liabilities at an ‘adjusted’ fair value whereby the
liability would be remeasured for all changes in fair value except
for the effects of changes in its credit risk (ie ‘the frozen credit
spread method’).
(c) The bifurcation methodology in IAS 39 is generally working
well and practice has developed since those requirements were
issued.
The almost unanimous view was that a ‘full’ fair value amount
is more understandable and useful than an ‘adjusted’ fair value
amount that ignores the effects of changes in the liability’s
credit risk.
However, the Board noted that some of the prudential
supervisors that oversee these entities expressed concern that
the fair value option might be used inappropriately.

The arguments included (a) concerns regarding inclusion of
own credit risk in the measurement of financial liabilities and (b)
the prohibition on using non-derivatives as hedging instruments
(cash instrument hedging).
During its discussions about subsequent classification and
measurement of financial liabilities in 2010 (see paragraphs
BC4.46–BC4.53), the Board considered whether it was
necessary to propose any changes to the eligibility conditions
for designating financial liabilities under the fair value option.


The Board noted that both would rely on the assessment of
whether an embedded derivative is ‘closely related’ to the host.

The inconsistency related to embedded prepayment options in
which the exercise price represented a penalty for early
repayment (ie prepayment) of the loan.

(a) Disclosure approach: Quantitative and qualitative
disclosure (instead of reclassification) could be used to address
when the classification no longer reflects how the financial
assets would be classified if they were newly acquired.

(b) One-way reclassification: Reclassification would be required
only to fair value measurement, ie reclassification to amortised
cost measurement would be prohibited.

The Board decided to clarify that the objective of fair value
measurement is to arrive at the price at which a transaction
would occur at the balance sheet date in the same instrument
(ie without modification or repackaging) in the most
advantageous active market to which an entity has immediate
access.
The Board believes that when an entity has offsetting risk
positions, using the mid-market price is appropriate because
the entity (a) has locked in its cash flows from the asset and
liability and (b) potentially could sell the matched position
without incurring the bid-ask spread.
In other words, could the fair value be less than the amount
payable on demand, discounted from the first date that an
amount could be required to be paid (the ‘demand amount’),
such as the amount of the deposit discounted for the period that
the entity expects the deposit to be outstanding?


Many respondents, including many users, did not support the
proposal to prohibit subsequent transfer (‘recycling’) of fair
value changes to profit or loss (on derecognition of the
investments in an equity instrument).
The exposure draft published in 2010 proposed a ‘two-step
approach’ for presenting a liability’s credit risk in the statement
of comprehensive income, with the result that those changes
would not affect profit or loss.
The exposure draft also set out a ‘one-step approach’, which
would present the portion of the fair value change that is
attributable to changes in the liability’s credit risk directly in
other comprehensive income.
In the second step, the entity would ‘back out’ from profit or loss
the portion of the fair value change that is attributable to
changes in the liability’s credit risk and present that amount in
other comprehensive income.
(d) IFRS 9 requires a ‘look through’ approach for investments
in contractually linked instruments that effect concentrations of
credit risk.
The IFRS includes in Appendix B mandatory application
guidance that explains how to apply the requirements in the
IFRS. The IFRS is accompanied by non-mandatory
Implementation Guidance that describes how an entity might
provide the disclosures required by the IFRS.
Bearer biological assets are those other than consumable
biological assets; for example, livestock from which milk is
produced, grape vines, fruit trees, and trees from which
firewood is harvested while the tree remains. Bearer biological
assets are not agricultural produce but, rather, are self
regenerating.
The bonds are financial assets because they represent
obligations of the issuing government to pay cash.
Similarly, the terms ‘brand’ and ‘brand name’ are often used as
synonyms for trademarks and other marks. However, the former
are general marketing terms that are typically used to refer to a
group of complementary assets such as a trademark (or service
mark) and its related trade name, formulas, recipes and
technological expertise.


If the entity is unable to determine the fair value of the
embedded derivative using this method, paragraph 12 applies
and the hybrid (combined) instrument is designated as at fair
value through profit or loss.
?Assets classified as non current in accordance with IAS 1
Presentation of Financial Statements shall not be reclassified
as current assets until they meet the criteria to be classified as
held for sale in accordance with this IFRS.

The identifiability criteria determine whether an intangible asset
is recognised separately from goodwill.
Illustrative Example 1 gives examples of identification of a cash
generating unit.
At the time of impairment testing a cash generating unit to
which goodwill has been allocated, there may be an indication
of an impairment of an asset within the unit containing the
goodwill.
All financial instruments in the class of instruments that is
subordinate to all other classes of instruments have identical
features. For example, they must all be puttable, and the
formula or other method used to calculate the repurchase or
redemption price is the same for all instruments in that class.


government assistance that is provided for an entity in the form
of benefits that are available in determining taxable profit or tax
loss, or are determined or limited on the basis of income tax
liability. Examples of such benefits are income tax holidays,
investment tax credits, accelerated depreciation allowances and
reduced income tax rates.
Recognition of government grants in profit or loss on a receipts
basis is not in accordance with the accrual accounting
assumption (see IAS 1 Presentation of Financial Statements)
and would be acceptable only if no basis existed for allocating a
grant to periods other than the one in which it was received.


If fair value can be measured reliably, an entity may carry all
items of property, plant and equipment of a class at a revalued
amount, which is the fair value of the items at the date of the
revaluation less any subsequent accumulated depreciation and
accumulated impairment losses.


to articulate the hierarchy of guidance to which management
refers, whose applicability it considers when selecting
accounting policies in the absence of Standards and
Interpretations that specifically apply;
In practice, benefit improvements often result in a past service
cost and an increase in expected future contributions due to
increased current service costs of future years.

An exchange between an existing borrower and lender of debt
instruments with substantially different terms shall be accounted
for as an extinguishment of the original financial liability and the
recognition of a new financial liability.

There are two broad approaches to the accounting for
government grants: the capital approach, under which a grant is
recognised outside profit or loss, and the income approach,
under which a grant is recognised in profit or loss over one or
more periods.
a description of each key assumption on which management
has based its cash flow projections for the period covered by
the most recent budgets/forecasts. Key assumptions are those
to which the unit’s (group of units’) recoverable amount is most
sensitive.
Commitment fees received by the entity to originate a loan
when the loan commitment is outside the scope of IAS 39.
In paragraph 106, the components of equity include, for
example, each class of contributed equity, the accumulated
balance of each class of other comprehensive income and
retained earnings.
An embedded derivative in a host lease contract is closely
related to the host contract if the embedded derivative is (i) an
inflation-related index such as an index of lease payments to a
consumer price index (provided that the lease is not leveraged
and the index relates to inflation in the entity’s own economic
environment), (ii) contingent rentals based on related sales or
(iii) contingent rentals based on variable interest rates.


For the purposes of applying this condition, the entity shall not
consider non-financial contracts with a holder of an instrument
described in paragraph 16A that have contractual terms and
conditions that are similar to the contractual terms and
conditions of an equivalent contract that might occur between a
non-instrument holder and the issuing entity.


In paragraph 106, the components of equity include, for
example, each class of contributed equity, the accumulated
balance of each class of other comprehensive income and
retained earnings.
The cumulative additional depreciation that would have been
recognised in profit or loss to date in the absence of the grant
shall be recognised immediately in profit or loss.
The first component would be in retained earnings and
represent the cumulative interest accreted on the liability
component. The other component would represent the original
equity component. Therefore, an entity need not separate these
two components if the liability component is no longer
outstanding at the date of application of the amendments.


A financial instrument may require the entity to deliver cash or
another financial asset, or otherwise to settle it in such a way
that it would be a financial liability, in the event of the
occurrence or non-occurrence of uncertain future events (or on
the outcome of uncertain circumstances) that are beyond the
control of both the issuer and the holder of the instrument, such
as a change in a stock market index, consumer price index,
interest rate or taxation requirements, or the issuer’s future
revenues, net income or debt-to-equity ratio.


Government grants may also be set up as deferred income in
which case the difference between the deferred income and its
tax base of nil is a deductible temporary difference.

Retirement benefit plans may be defined contribution plans or
defined benefit plans. Many require the creation of separate
funds, which may or may not have separate legal identity and
may or may not have trustees, to which contributions are made
and from which retirement benefits are paid. This Standard
applies regardless of whether such a fund is created and
regardless of whether there are trustees.


Demand deposits, including current accounts, deposit accounts
and similar contracts that arise when members act as
customers are financial liabilities of the entity.
the nature and effect of any asymmetrical allocations to
reportable segments. For example, an entity might allocate
depreciation expense to a segment without allocating the
related depreciable assets to that segment.
A discontinued operation is a component of an entity that either
has been disposed of, or is classified as held for sale, and
 (a) represents a separate major line of business or
geographical area of operations,
 (b) is part of a single co-ordinated plan to dispose of a
separate major line of business or geographical area of
operations or
 (c) is a subsidiary acquired exclusively with a view to resale.
 If fair value less costs to sell is determined using discounted
cash flow projections, the following information shall also be
disclosed:
 (iii)
 the period over which management has projected cash flows.
 (iv)
 the growth rate used to extrapolate cash flow projections.
 (v)
 the discount rate(s) applied to the cash flow projections.
After initial recognition, an entity that chooses the fair value
model shall measure all of its investment property at fair value,
except in the cases described in paragraph 53.
 The Board considered the following ways to improve the
financial reporting of instruments that represent a residual
interest in the net assets of the entity:
(a) to continue to classify these instruments as financial
liabilities, but amend their measurement so that changes in
their fair value would not be recognised;
(b) to amend IAS 32 to require separation of all puttable
instruments into a put option and a host instrument; or
(c) to amend IAS 32 to provide a limited scope exception so
that financial instruments puttable at fair value would be
classified as equity, if specified conditions were met.

Financial service fees.
The recognition of revenue for financial service fees depends
on the purposes for which the fees are assessed and the basis
of accounting for any associated financial instrument. The
description of fees for financial services may not be indicative of
the nature and substance of the services provided. Therefore, it
is necessary to distinguish between fees that are an integral
part of the effective interest rate of a financial instrument, fees
that are earned as services are provided, and fees that are
earned on the execution of a significant act. Borrowing costs may include:
(a) interest expense calculated using the effective interest
method as described in IAS 39 Financial Instruments:
Recognition and Measurement;
(b) [deleted]
(c) [deleted]
(d) finance charges in respect of finance leases recognised in
accordance with IAS 17 Leases; and
(e) exchange differences arising from foreign currency
borrowings to the extent that they are regarded as an
adjustment to interest costs.

Other income and expense items, such as interest income and
expense, and foreign exchange differences related to invested
or borrowed funds, are also associated with the net monetary
position.
 Costs to distribute are the incremental costs directly
attributable to the distribution, excluding finance costs and
income tax expense
Although individual entities within a consolidated group or
divisions within an entity may enter into hedging transactions
with other entities within the group or divisions within the entity,
any such intragroup transactions are eliminated on
consolidation.
Another example is a profit or loss sharing arrangement that
allocates profit or loss to the instrument holders on the basis of
services rendered or business generated during the current and
previous years. Such arrangements are transactions with
instrument holders in their role as non-owners and should not
be considered when assessing the features listed in paragraph
16A or paragraph 16C.


Non-controlling interest is the equity in a subsidiary not
attributable, directly or indirectly, to a parent.
When an entity presents current and non-current assets, and
current and non-current liabilities, as separate classifications in
its statement of financial position, it shall not classify deferred
tax assets (liabilities) as current assets (liabilities).
Grants related to non-depreciable assets may also require the
fulfilment of certain obligations and would then be recognised in
profit or loss over the periods that bear the cost of meeting the
obligations.
In the case of a puttable instrument that can be put back at any
time for cash equal to a proportionate share of the net asset
value of an entity (such as units of an open-ended mutual fund
or some unit-linked investment products), the effect of
separating an embedded derivative and accounting for each
component is to measure the hybrid contract at the redemption
amount that is payable at the end of the reporting period if the
holder exercised its right to put the instrument back to the
issuer


 Similarly, entities that do not have equity as defined in IAS 32
Financial Instruments: Presentation (eg some mutual funds)
and entities whose share capital is not equity (eg some co-
operative entities) may need to adapt the financial statement
presentation of members’ or unitholders’ interests.


Title


Artistic-related assets acquired in a business combination are
identifiable if they arise from contractual or legal rights such as
those provided by copyright.

Marketing-related intangible assets are used primarily in the
marketing or promotion of products or services.

Contract-based intangible assets represent the value of rights
that arise from contractual arrangements.

An acquirer may exchange its share-based payment awards
(replacement awards) for awards held by employees of the
acquiree.

As a result of Entity A (legal parent, accounting acquiree)
issuing 150 ordinary shares, Entity B’s shareholders own 60 per
cent of the issued shares of the combined entity (ie 150 of 250
issued shares).

Intangible assets identified as having a contractual basis might
also be separable but separability is not a necessary condition
for an asset to meet the contractual-legal criterion.Otherwise, a trademark or other mark acquired in a business
combination can be recognised separately from goodwill if the
separability criterion is met, which normally it would be
 Moreover, a contingent consideration arrangement is
inherently part of the economic considerations in the
negotiations between the buyer and seller. Such arrangements
are commonly used by buyers and sellers to reach an
agreement by sharing particular specified economic risks
related to uncertainties about future outcomes. Differences in
the views of the buyer and seller about those uncertainties are
often reconciled by their agreeing to share the risks in such
ways that favourable future outcomes generally result in
additional payments to the seller and unfavourable outcomes
result in no or lower payments.
 In some accounting models, realised gains or losses on an
insurer’s assets have a direct effect on the measurement of
some or all of (a) its insurance liabilities, (b) related deferred
acquisition costs and (c) related intangible assets, such as
those described in paragraphs 31 and 32. An insurer is
permitted, but not required, to change its accounting policies so
that a recognised but unrealised gain or loss on an asset
affects those measurements in the same way that a realised
gain or loss does. The related adjustment to the insurance
liability (or deferred acquisition costs or intangible assets) shall
be recognised in other comprehensive income if, and only if, the
unrealised gains or losses are recognised in other
comprehensive income. This practice is sometimes described
as ‘shadow accounting’.
Paragraph 39(c)(iii) requires disclosure about claims
development. The US Securities and Exchange Commission
requires property and casualty insurers to provide a table
showing the development of provisions for unpaid claims and
claim adjustment expenses for the previous ten years, if the
provisions exceed 50 per cent of equity. The Board noted that
the period of ten years is arbitrary and decided instead to set
the period covered by this disclosure by reference to the length
of the claims settlement cycle.The income statement liability method focuses on timing
differences, whereas the balance sheet liability method focuses
on temporary differences. Timing differences are differences
between taxable profit and accounting profit that originate in
one period and reverse in one or more subsequent periods.However, that exception does not relieve venture capital
organisations, mutual funds, unit trusts and similar entities from
consolidating their subsidiaries.

Contracts that require the entity to repurchase its own shares,
such as written put options and forward purchase contracts, are
reflected in the calculation of diluted earnings per share if the
effect is dilutive.

Sometimes entities purchase or issue debt instruments that are
required to be measured at amortised cost and in respect of
which the issuer has no obligation to repay the principal
amount.
Sometimes entities purchase or issue debt instruments with a
predetermined rate of interest that increases or decreases
progressively (‘stepped interest’) over the term of the debt
instrument.

The payment provision under the host oil contract of 1,000 US
dollars can be viewed as a foreign currency derivative because
the US dollar is neither Entity A’s nor Entity B’s functional
currency.

The yield curve provides the foundation for computing future
cash flows and the fair value of such cash flows both at the
inception of, and during, the hedging relationship. It is based on
current market yields on applicable reference bonds that are
traded in the marketplace. Market yields are converted to spot
interest rates (‘spot rates’ or ‘zero coupon rates’) by eliminating
the effect of coupon payments on the market yield.If that risk is eliminated, the entity would obtain an interest rate
on its debt issue that is equal to the one-year forward coupon
rate currently available in the marketplace in three months. That
forward coupon rate, which is different from the forward (spot)
rate, is 6.86 per cent, computed from the term structure of
interest rates shown above. It is the market rate of interest that
exists at the inception of the hedge, given the terms of the
forecast debt instrument. It results in the fair value of the debt
being equal to par at its issue.Typically, the risk-free interest rate is the implied yield currently
available on zero-coupon government issues of the country in
whose currency the exercise price is expressed, with a
remaining term equal to the expected term of the option being
valued (based on the option’s remaining contractual life and
taking into account the effects of expected early exercise). It
may be necessary to use an appropriate substitute, if no such
government issues exist or circumstances indicate that the
implied yield on zero-coupon government issues is not
representative of the risk-free interest rate (for example, in high
inflation economies).
consolidation exemption available for non-public entities
This required an entity to recognise distributions as income only
if they came from post-acquisition retained earnings.

Most respondents to the Request for Views supported early
application of the IFRSs to be issued in 2011.
TITLEA joint arrangement is an arrangement of which two or more
parties have joint control
The global financial crisis that started in 2007 highlighted the
lack of transparency about the risks to which investors were
exposed from their involvement with 'off balance sheet vehicles'
(such as securitisation vehicles), including those that they had
set up or sponsored.
An investor is exposed, or has rights, to variable returns from its
involvement with the investee when the investor's returns from
its involvement have the potential to vary as a result of the
investee's performance.
An investor controls and investee when the investor is exposed,
or has rights, to variable returns from its involvement with the
investee and has the ability to affect those returns through its
power over the investee.
Existing rights that give the current ability to direct the relevant
activities.
Rights designed to protect the interest of the party holding
those rights without giving that party power over the entity to
which those tights relate.
Rights to deprive the decision maker of its decision-making
authority.
For the purpose of this IFRS, relevant activities are activities of
the investee that significantly affect the investee's returns.

the more parties that would need to act together to outvote the
investor, the more likely the investor is to have existing rights
that give it the current ability to direct the relevant activities

Therefore, explicit or implicit decision-making rights embedded
in contractual arrangements that are closely related to the
investee need to be considered as relevant activities when
determining power over the investee.
A decision maker (the asset manager) manages the active
asset portfolio by making investment decisions within the
parameters set out in the investee's prospectus.

A decision maker (the fund manager) establishes, markets and
manages a publicly traded, regulated fund according to
narrowly defined parameters set out in the investment mandate
as required by its local laws and regulations.

A decision makter (the sponsor) sponsors a multi-seller conduit,
which issues short-term debt instruments to unrelated third
party investors.
An agent is a party primarily engaged to act on behalf and for
the benefit of another party or parties (the principal(s)) and
therefore does not control the investee when it exercises its
decision-making authority.
Holding other interests in an investee indicates that the decision
maker may be a principal.
ED 10 defined a structured entity as an entity whose activities
are restricted to the extent that those activities are, in essence,
not directed by voting or similar rights.
The term 'reputational risk' relates to the risk that failure of an
investee would damage an investee's reputation and, therefore,
that of an investor or sponsor, compelling the investor or
sponsor to provide support to an investee in order to protect its
reputation, even though the investor or sponsor has no legal or
contractual requirement to do so.
The Board also concluded that an 'ability' model would result in
more appropriate consolidation conclusions not only when
applied in different jurisdictions, but also when applied to all
investees.
In response to those comments, the Board decided to base its
principal/agent guidance on the thinking developed in agency
theory. Jensen and Meckling (1976) define an agency
relationship as 'a contractual relationship in which one or more
persons (the principal) engage another person (the agent) to
perform some services on their behalf which involves
delegating some decision-making authority to the agent'.


TITLE
A joint arrangement whereby the parties that have joint control
of the arrangement have rights to the assets, and obligations for
the liabilities, relating to the arrangement.
A party to a joint operation that has joint control of that joint
operation.
A party to a joint venture that has joint control of that joint
venture.
An entity that participates in a joint arrangement, regardless of
whether that entity has joint control of the arrangement.

A separately identifiable financial structure, including separate
legal entities or entities recognised by statute, regardless of
whether those entities have a legal personality.

The decision-making process reflected in the contractual
arrangement establishes joint control of the arrangement.
In many arrangements joint assets are also jointly operated, and
therefore such arrangements could be viewed as a 'joint asset'
or as a 'joint operation'.
The framework agreement sets up the terms under which
parties A and B conduct the manufacturing and distribution of
product P.
TITLE


For the purpose of this IFRS, income from a structured entity
includes, but is not limited to, recurring and non-recurring fees,
interest, dividends, gains or losses on the remeasurement or
derecognition of interests in structured entities and gains of
losses from the transfer of assets and liabilities to the structured
entity..
For the purpose of this IFRS, an interest in another entity refers
to contractual and non-contractual involvement that exposes an
entity to variability of returns from the performance of the other
entity.
An entitiy shall disclose significant restrictions (eg statutory,
contractual and regulatory restrictions) on its ability to access or
use the assets and settle the liabilities of the group.

The structured entity obtains a credit default swap from another
entity (the reporting entity) to protect itself from the default of
interest and principal payments on the loans.

An entity's exposure to risk from its sponsoring activities is
broader than the risk to provide implicit support to the structured
entity. For example, an entity that does not intend to provide
any implicit support might be exposed to litigation risk from
sponsoring a failed structured entity.
US GAAP defines a VIE, in essence, as an entity whose
activities are not directed through voting or similar rights. In
addition, the total equity at risk in a VIE is not sufficient to
permit the entity to finance its activities without additional
subordinated financial support.
A valuation technique that reflects the amount that would be
required currently to replace the service sapacity of an asset
(often referred to as current replacement cost).
The price paid to acquire an asset or received to assume a
liability in an exchange transaction.
The price that would be received to sell an asset or paid to
transfer a liability.
The probability-weighted average (ie mean of the distribution) of
possible futrure cash flows.
The use of a non-financial asset by market participants that
would maximise the value of the asset or the group of assets
and liabilities (eg a business) within which the asset would be
used.
The assumptions that market participants would use when
pricing the asset or liability, including assumptions about risk.

Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical
assets or liabilities that the entity can access at the
measurement date.
Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are
observalbe for the asset or liability, either directly or indirectly.

Unobservalbe input for the asset or liability.
A valuation technique that uses prices and other relevant
information generated by market transactions involving identical
or comparable (ie similar) assets, liabilities or a group of assets
and liablities, such as a business.
Inputs that are derived principally from or corroborated by
observable market date by correlation or other means.
Buyers and sellers in the principal (or most advantageous)
market for the asset or liability that have all of the following
characteristics: (a) They are independent of each other, … (b)
They are knowledgable, having a reasonable understanding
about the asset or liability ... (c) They are able to enter into a
transaction for the asset or liability. (d) They are willing to enter
into a transaction for the asset or liability...


The market that maximises the amount that would be received
to sell the asset or minimises the amount that would be paid to
transfer the liability, after taking into account transaction costs
and transport costs.
The risk that an entity will not fulfil an obligation. Non-
performance risk includes, but may not be limited to, the entity's
own credit risk.
Inputs that are developed using market data, such as publicly
available information about actual events or transactions, and
that reflect the assumptions that market participants would use
when pricing the asset or liabiltiy.
A transaction that assumes exposure to the market for a period
before the measurement date to allow for marketing activities
that are usual and customary for transactions involving such
assets or liabilities; it is not a forced transaction (eg a forced
liquidation or distress sale).


The market with the greatest volume and level of activity for the
asset or liability.
Compensation sought by risk-averse market participants for
bearing the uncertainty inherent in the cash flows of an asset or
a liablity. Also referred to as a 'risk adjustment'.

The costs that would be incurred to transport an asset from its
current location to its principal (or most advantageous) market.

Inputs for which market data are not available and that are
developed using the best information available about the
assumptions that market participants would use when pricing
the asset or liability.
Title
Title
Title


Title


TitleTitle
TitleIn surface mining operations, entities may find it necessary to
remove mine waste materials (‘overburden’) to gain access to
mineral ore deposits.
In surface mining operations, entities may find it necessary to
remove mine waste materials (‘overburden’) to gain access to
mineral ore deposits.
This waste removal activity is known as ‘stripping’.
During the development phase of the mine (before production
begins), stripping costs are usually capitalised as part of the
depreciable cost of building, developing and constructing the
mine.
Those capitalised costs are depreciated or amortised on a
systematic basis, usually by using the units of production
method, once production begins.
The ratio of ore to waste can range from uneconomic low grade
to profitable high grade.
Recognition of production stripping costs as an asset
The stripping activity asset shall be accounted for as an
addition to, or as an enhancement of, an existing asset. In
other words, the stripping activity asset will be accounted for as
part of an existing asset.
This production measure shall be calculated for the identified
component of the ore body, and shall be used as a benchmark
to identify the extent to which the additional activity of creating a
future benefit has taken place.

The expected useful life of the identified component of the ore
body that is used to depreciate or amortise the stripping activity
asset will differ from the expected useful life that is used to
depreciate or amortise the mine itself and the related life-of-
mine assets.
As at the beginning of the earliest period presented, any
previously recognised asset balance that resulted from stripping
activity undertaken during the production phase (‘predecessor
stripping asset’) shall be reclassified as a part of an existing
asset to which the stripping activity related, to the extent that
there remains an identifiable component of the ore body with
which the predecessor stripping asset can be associated.


Consequently, there is diversity in practice in accounting for
production stripping costs—some entities recognise production
stripping costs as an expense (a cost of production), some
entities capitalise some or all production stripping costs on the
basis of a ‘life-of-mine ratio’ calculation or some similar basis,
and some capitalise the costs associated with specific
betterments.
In developing the Interpretation, the Committee decided to
focus only on surface mining activities and not on underground
mining activities.
             Glossary / Definitions
A range around an entity’s best estimate of post-employment benefit
obligations.
Profit or loss for a period before deducting tax expense.
The effects of transactions and other events are recognised when they
occur (and not as cash or its equivalent is received or paid) and they
are recorded in the accounting records and reported in the financial
statements of the periods to which they relate.
Compensated absences that are carried forward and can be used in
future periods if the current period’s entitlement is not used in full.
The business or businesses that the acquirer obtains control of in a
business combination.
The entity that obtains control of the acquiree.
The date on which the acquirer obtains control of the acquiree.

A market where all the following conditions exist: (a) the items traded
within the market are homogeneous; (b) willing buyers and sellers can
normally be found at any time; and (c) prices are available to the
public.[IAS 36.6, (IAS 38.8), IAS 41.8]. A financial instrument is regarded
as quoted in an active market if quoted prices are readily and regularly
available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing
service or regulatory agency, and those prices represent actual and
regularly occurring market transactions on an arm’s length basis. [IAS
39.AG71]
An entity’s unbiased and mutually compatible best estimates of the
demographic and financial variables that will determine the ultimate
cost of providing post-employment benefits.

Actuarial gains and losses comprise: (a) experience adjustments (the
effects of differences between the previous actuarial assumptions and
what has actually occurred); and (b) the effects of changes in actuarial
assumptions.
The present value of the expected payments by a retirement benefit
plan to existing and past employees, attributable to the service already
rendered.
The management by an entity of the biological transformation and
harvest of biological assets for sale or for conversion into agricultural
produce or into additional biological assets.
The harvested product of the entity’s biological assets.
The amount at which the financial asset or financial liability is measured
at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the
cumulative amortisation using the effective interest method of any
difference between that initial amount and the maturity amount, and
minus any reduction (directly or through the use of an allowance
account) for impairment or uncollectibility.
An increase in earnings per share or a reduction in loss per share
resulting from the assumption that convertible instruments are
converted, that options or warrants are exercised, or that ordinary
shares are issued upon the satisfaction of specified conditions.
A resource:
(a) controlled by an entity as a result of past events; and
(b) from which future economic benefits are expected to flow to the
entity.
Assets (other than non transferable financial instruments issued by the
reporting entity) that:
(a) are held by an entity (a fund) that is legally separate from the
reporting entity and exists solely to pay or fund employee benefits; and
(b) are available to be used only to pay or fund employee benefits, are
not available to the reporting entity’s own creditors (even in
bankruptcy), and cannot be returned to the reporting entity, unless
either:
(i) the remaining assets of the fund are sufficient to meet all the related
employee benefit obligations of the plan or the reporting entity; or
(ii) the assets are returned to the reporting entity to reimburse it for
employee benefits already paid.
An entity, including an unincorporated entity such as a partnership,
over which the investor has significant influence and that is neither a
subsidiary nor an interest in a joint venture.
Those non-derivative financial assets that are designated as available
for sale or are not classified as (a) loans and receivables, (b) held-to-
maturity investments, or (c) financial assets at fair value through profit
or loss.
Profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity
(the numerator) divided by the weighted average number of ordinary
shares outstanding during the period (the denominator).
A living animal or plant.
The processes of growth, degeneration, production, and procreation
that cause qualitative or quantitative changes in a biological asset.
Interest and other costs that an entity incurs in connection with the
borrowing of funds.An integrated set of activities and assets that is capable of being
conducted and managed for the purpose of providing a return in the
form of dividends, lower costs or other economic benefits directly to
investors or other owners, members or participants

A transaction or other event in which an acquirer obtains control of one
or more businesses. Transactions sometimes referred to as ‘true
mergers’ or ‘mergers of equals’ are also business combinations as that
term is used in IFRS 3.
Under a financial concept of capital, such as invested money or
invested purchasing power, the net assets or equity of the entity. The
financial concept of capital is adopted by most entities.
Recognising a cost as part of the cost of an asset.
The amount at which an asset is recognised in the statement of
financial position. [IAS 40.5, IAS 41.8] The amount at which an asset is
recognised after deducting any accumulated depreciation
(amortisation) and accumulated impairment losses thereon. [IAS 16.6,
IAS 36.6, IAS 38.8]
Cash on hand and demand deposits.


Short-term, highly liquid investments that are readily convertible to
known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of
changes in value.
The smallest identifiable group of assets that generates cash inflows
that are largely independent of the cash inflows from other assets or
groups of assets.
A share-based payment transaction in which the entity acquires goods
or services by incurring a liability to transfer cash or other assets to the
supplier of those goods or services for amounts that are based on the
price (or value) of the entity’s shares.
The policyholder under a reinsurance contract.
A grouping of assets of a similar nature and use in an entity’s
operations.
Those family members who may be expected to influence, or be
influenced by, that individual in their dealings with the entity. They may
include:
(a) the individual’s domestic partner and children;
(b) children of the individual’s domestic partner; and
(c) dependants of the individual or the individual’s domestic partner.
The spot exchange rate at the end of the reporting period.
The date from which the lessee is entitled to exercise its right to use the
leased asset. It is the date of initial recognition of the lease (ie the
recognition of the assets, liabilities, income or expenses resulting from
the lease, as appropriate).
The financial statements of a group presented as those of a single
economic entity.
A contract specifically negotiated for the construction of an asset or a
combination of assets that are closely interrelated or interdependent in
terms of their design, technology and function or their ultimate purpose
or use.
An obligation that derives from an entity’s actions where:
(a) by an established pattern of past practice, published policies or a
sufficiently specific current statement, the entity has indicated to other
parties that it will accept certain responsibilities; and
(b) as a result, the entity has created a valid expectation on the part of
those other parties that it will discharge those responsibilities.A possible asset that arises from past events and whose existence will
be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more
uncertain future events not wholly within the control of the entity.

(a) A possible obligation that arises from past events and whose
existence will be confirmed only by the occurrence or non occurrence
of one or more uncertain future events not wholly within the control of
the entity; or
(b) a present obligation that arises from past events but is not
recognised because:
(i) it is not probable that an outflow of resources embodying economic
benefits will be required to settle the obligation; or
(ii) the amount of the obligation cannot be measured with sufficient
reliability.


That portion of the lease payments that is not fixed in amount but is
based on the future amount of a factor that changes other than with the
passage of time (eg percentage of future sales, amount of future use,
future price indices, future market rates of interest).
An agreement to issue shares that is dependent on the satisfaction of
specified conditions.
An agreement between two or more parties that has clear economic
consequences that the parties have little, if any, discretion to avoid,
usually because the agreement is enforceable at law. Contracts may
take a variety of forms and need not be in writing.
Assets other than goodwill that contribute to the future cash flows of
both the cash-generating unit under review and other cash-generating
units.
The amount of cash or cash equivalents paid or the fair value of the
other consideration given to acquire an asset at the time of its
acquisition or construction, or, when applicable, the amount attributed
to that asset when initially recognised in accordance with the specific
requirements of other IFRSs, eg IFRS 2.
All costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in
bringing the inventories to their present location and condition.
All of the purchase price, import duties and other taxes (other than
those subsequently recoverable by the entity from the taxing
authorities), and transport, handling and other costs directly
attributable to the acquisition of the item.
A construction contract in which the contractor is reimbursed for
allowable or otherwise defined costs, plus a percentage of these costs
or a fixed fee.
Costs directly related to the units of production, such as direct labour
together with a systematic allocation of fixed and variable production
overheads that are incurred in converting materials into finished goods.

Incremental costs directly attributable to the disposal of an asset,
excluding finance costs and income tax expense.The incremental costs directly attributable to the disposal of an asset
(or disposal group), excluding finance costs and income tax expense.
The risk that one party to a financial instrument will cause a financial
loss for the other party by failing to discharge an obligation.
The risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument
will fluctuate because of changes in foreign exchange rates.
An entity shall classify an asset as current when:
(a) it expects to realise the asset or intends to sell or consume it in its
normal operating cycle;
(b) it holds the asset primarily for the purpose of trading;
(c) it expects to realise the asset within twelve months after the
reporting period
(d) the asset is cash or a cash equivalent (as defined in IAS 7) unless
the asset is restricted from being exchanged or used to settle a liability
for at least twelve months after the reporting period.
An entity shall classify all other assets as non-current.

The amount of cash or cash equivalents that would have to be paid if
the same or an equivalent asset was acquired currently.
An entity shall classify a liability as current when:
(a) it expects to settle the liability in its normal operating cycle;
(b) it holds the liability primarily for the purpose of trading;
(c) the liability is due to be settled within twelve months after the
reporting period; or
(d) the entity does not have an unconditional right to defer settlement of
the liability for at least twelve months after the reporting period.
An entity shall classify all other liabilities as non-current.

The increase in the present value of the defined benefit obligation
resulting from employee service in the current period.

The amount of income taxes payable (recoverable) in respect of the
taxable profit (tax loss) for a period.

A curtailment occurs when an entity either:
(a) is demonstrably committed to make a significant reduction in the
number of employees covered by a plan; or
(b) amends the terms of a defined benefit plan so that a significant
element of future service by current employees will no longer qualify for
benefits, or will qualify only for reduced benefits.
The beginning of the earliest period for which an entity presents full
comparative information under IFRSs in its first IFRS financial
statements.
Temporary differences between the carrying amount of an asset or
liability in the balance sheet and its tax base that will result in amounts
that are deductible in determining taxable profit (tax loss) of future
periods when the carrying amount of the ass

An amount used as a surrogate for cost or depreciated cost at a given
date. Subsequent depreciation or amortisation assumes that the entity
had initially recognised the asset or liability at the given date and that
its cost was equal to the deemed cost.
The amounts of income taxes recoverable in future periods in respect
of:
(a) deductible temporary differences;
(b) the carryforward of unused tax losses; and
(c) the carryforward of unused tax credits.
The amounts of income taxes payable in future periods in respect of
taxable temporary differences.


The net total of the following amounts:
(a) the present value of the defined benefit obligation at the end of the
reporting period;
(b) plus any actuarial gains (less any actuarial losses) not recognised;
(c) minus any past service cost not yet recognised;
(d) minus the fair value at the end of the reporting period of plan assets
(if any) out of which the obligations are to be settled directly.
The present value, without deducting any plan assets, of expected
future payments required to settle the obligation resulting from
employee service in the current and prior periods.

Post-employment benefit plans other than defined contribution plans.
[IAS 19.7] Retirement benefit plans under which amounts to be paid as
retirement benefits are determined by reference to a formula usually
based on employees’ earnings and/or years of service. [IAS 26.8]


Post employment benefit plans under which an entity pays fixed
contributions into a separate entity (a fund) and will have no legal or
constructive obligation to pay further contributions if the fund does not
hold sufficient assets to pay all employee benefits relating to employee
service in the current and prior periods. [IAS 19.7] Retirement benefit
plans under which amounts to be paid as retirement benefits are
determined by contributions to a fund together with investment
earnings thereon. [IAS 26.8]
An entity is demonstrably committed to pay termination benefits when,
and only when, an entity has a detailed formal plan for the termination
and is without realistic possibility of withdrawal. The detailed plan shall
include, as a minimum:
(a) the location, function, and approximate number of employees whose
services are to be terminated;
(b) the termination benefits for each job classification or function; and
(c) the time at which the plan will be implemented. Implementation shall
begin as soon as possible and the period of time to complete
implementation shall be such that material changes to the plan are not
likely.A contractual component that is not accounted for as a derivative under
IAS 39 and would be within the scope of IAS 39 if it were a separate
instrument.
The cost of an asset, or other amount substituted for cost (in the
financial statements), less its residual value.
The systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its
useful life.
A financial instrument or other contract within the scope of IAS 39 (see
paragraphs 2–7) with all three of the following characteristics:
(a) its value changes in response to the change in a specified interest
rate, financial instrument price, commodity price, foreign exchange rate,
index of prices or rates, credit rating or credit index, or other variable,
provided in the case of a non financial variable that the variable is not
specific to a party to the contract (sometimes called the ‘underlying’);
(b) it requires no initial net investment or an initial net investment that is
smaller than would be required for other types of contracts that would
be expected to have a similar response to changes in market factors;
and
(c) it is settled at a future date.
Financial instruments such as financial options, futures and forwards,
interest rate swaps and currency swaps, which create rights and
obligations that have the effect of transferring between the parties to
the instrument one or more of the financial risks inherent in an
underlying primary financial instrument. On inception, derivative
financial instruments give one party a contractual right to exchange
financial assets or financial liabilities with another party under
conditions that are potentially favourable, or a contractual obligation to
exchange financial assets or financial liabilities with another party
under conditions that are potentially unfavourable. However, they
generally do not result in a transfer of the underlying primary financial
instrument on inception of the contract, nor does such a transfer
necessarily take place on maturity of the contract. Some instruments
embody both a right and an obligation to make an exchange. Because
the terms of the exchange are determined on inception of the derivative
instrument, as prices in financial markets change those terms may
become either favourable or unfavourable.
The application of research findings or other knowledge to a plan or
design for the production of new or substantially improved materials,
devices, products, processes, systems or services before the start of
commercial production or use.Profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity
(the numerator), divided by the weighted average number of ordinary
shares outstanding during the period (the denominator), both adjusted
for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

A reduction in earnings per share or an increase in loss per share
resulting from the assumption that convertible instruments are
converted, that options or warrants are exercised, or that ordinary
shares are issued upon the satisfaction of specified conditions.
Potential ordinary shares whose conversion to ordinary shares would
decrease earnings per share or increase loss per share from continuing
operations.
An insurance contract that is not a reinsurance contract.


A method whereby major classes of gross cash receipts and gross cash
payments are disclosed.
A contractual right to receive, as a supplement to guaranteed benefits,
additional benefits:
(a) that are likely to be a significant portion of the total contractual
benefits;
(b) whose amount or timing is contractually at the discretion of the
issuer; and
(c) that are contractually based on:
(i) the performance of a specified pool of contracts or a specified type
of contract;
(ii) realised and/or unrealised investment returns on a specified pool of
assets held by the issuer; or
(iii) the profit or loss of the company, fund or other entity that issues the
contract.


A group of assets to be disposed of, by sale or otherwise, together as a
group in a single transaction, and liabilities directly associated with
those assets that will be transferred in the transaction. The group
includes goodwill acquired in a business combination if the group is a
cash generating unit to which goodwill has been allocated in
accordance with the requirements of paragraphs 80–87 of IAS 36 or if it
is an operation within such a cash generating unit.
Distributions of profits to holders of equity investments in proportion to
their holdings of a particular class of capital.
Either:
(a) the period over which an asset is expected to be economically
usable by one or more users; or
(b) the number of production or similar units expected to be obtained
from the asset by one or more users.
A method of calculating the amortised cost of a financial asset or a
financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and
of allocating the interest income or interest expense over the relevant
period.
The rate that exactly discounts estimated future cash payments or
receipts through the expected life of the financial instrument or, when
appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial
asset or financial liability. When calculating the effective interest rate,
an entity shall estimate cash flows considering all contractual terms of
the financial instrument (for example, prepayment, call and similar
options) but shall not consider future credit losses. The calculation
includes all fees and points paid or received between parties to the
contract that are an integral part of the effective interest rate (see IAS
18), transaction costs, and all other premiums or discounts. There is a
presumption that the cash flows and the expected life of a group of
similar financial instruments can be estimated reliably. However, in
those rare cases when it is not possible to estimate reliably the cash
flows or the expected life of a financial instrument (or group of financial
instruments), the entity shall use the contractual cash flows over the
full contractual term of the financial instrument (or group of financial
instruments).
A component of a hybrid (combined) instrument that also includes a
non-derivative host contract—with the effect that some of the cash
flows of the combined instrument vary in a way similar to a stand-alone
derivative.

All forms of consideration given by an entity in exchange for service
rendered by employees.
Individuals who render personal services to the entity and either (a) the
individuals are regarded as employees for legal or tax purposes, (b) the
individuals work for the entity under its direction in the same way as
individuals who are regarded as employees for legal or tax purposes, or
(c) the services rendered are similar to those rendered by employees.
For example, the term encompasses all management personnel, ie
those persons having authority and responsibility for planning,
directing and controlling the activities of the entity, including non
executive directors.
The present value of the cash flows an entity expects to arise from the
continuing use of an asset and from its disposal at the end of its useful
life or expects to incur when settling a liability.
The residual interest in the assets of the entity after deducting all its
liabilities.
A contract that evidences a residual interest in the assets of an entity
after deducting all of its liabilities.
The right (conditional or unconditional) to an equity instrument of the
entity conferred by the entity on another party, under a share-based
payment arrangement.
For the purposes of IFRS 3, equity interests is used broadly to mean
ownership interests of investor-owned entities and owner, member or
participant interests of mutual entities.
A method of accounting whereby the investment is initially recognised
at cost and adjusted thereafter for the post acquisition change in the
investor’s share of net assets of the investee. The profit or loss of the
investor includes the investor’s share of the profit or loss of the
investee.A share-based payment transaction in which the entity receives goods
or services as consideration for equity instruments of the entity
(including shares or share options).
The difference resulting from translating a given number of units of one
currency into another currency at different exchange rates.The ratio of exchange for two currencies.
Decreases in economic benefits during the accounting period in the
form of outflows or depletions of assets or incurrences of liabilities that
result in decreases in equity, other than those relating to distributions
to equity participants.The effects of differences between previous actuarial assumptions and
what has actually occurred.
Exploration and evaluation expenditures recognised as assets in
accordance with the entity’s accounting policy.
Expenditures incurred by an entity in connection with the exploration
for and evaluation of mineral resources before the technical feasibility
and commercial viability of extracting a mineral resource are
demonstrable.
The search for mineral resources, including minerals, oil, natural gas
and similar non regenerative resources after the entity has obtained
legal rights to explore in a specific area, as well as the determination of
the technical feasibility and commercial viability of extracting the
mineral resource.
The amount for which an asset could be exchanged, or a liability
settled, between knowledgeable, willing parties in an arm’s length
transaction. [IAS 2.6, (IAS 16.6), IAS 17.4, IAS 18.7, (IAS 19.7), (IAS 20.3),
IAS 21.8, IAS 32.11, (IAS 38.8), IAS 39.9, (IAS 40.5), IAS 41.8, IFRS 1.A,
IFRS 3.A, IFRS 4.A, IFRS 5.A] The amount for which an asset could be
exchanged, a liability settled, or an equity instrument granted could be
exchanged, between knowledgeable, willing parties in an arm’s length
transaction. [IFRS 2.A]
The assumption that the items of inventory that were purchased or
produced first are sold first, and consequently the items remaining in
inventory at the end of the period are those most recently purchased or
produced.

A lease that transfers substantially all the risks and rewards incidental
to ownership of an asset. Title may or may not eventually be
transferred.
Any asset that is:
(a) cash;
(b) an equity instrument of another entity;
(c) a contractual right:
(i) to receive cash or another financial asset from another entity; or
(ii) to exchange financial assets or financial liabilities with another
entity under conditions that are potentially favourable to the entity; or
(d) a contract that will or may be settled in the entity’s own equity
instruments and is:
(i) a non derivative for which the entity is or may be obliged to receive a
variable number of the entity’s own equity instruments; or
(ii) a derivative that will or may be settled other than by the exchange of
a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of
the entity’s own equity instruments. For this purpose the entity’s own
equity instruments do not include puttable financial instruments
classified as equity instruments in accordance with paragraphs 16A and
16B of IAS 32, instruments that impose on the entity an obligation to
deliver to another party a pro rata share of the net assets of the entity
only on liquidation and are classified as equity instruments in
accordance with paragraphs 16C and 16D of IAS 32, or instruments that
are contracts for the future receipt or delivery of the entity’s own equity
instruments.


A financial asset or financial liability that meets either of the following
conditions.
Any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a
financial liability or equity instrument of another entity.
Any liability that is:
(a) a contractual obligation:
(i) to deliver cash or another financial asset to another entity; or
(ii) to exchange financial assets or financial liabilities with another
entity under conditions that are potentially unfavourable to the entity; or
(b) a contract that will or may be settled in the entity’s own equity
instruments and is:
(i) a non derivative for which the entity is or may be obliged to deliver a
variable number of the entity’s own equity instruments; or
(ii) a derivative that will or may be settled other than by the exchange of
a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of
the entity’s own equity instruments. For this purpose the entity’s own
equity instruments do not include puttable financial instruments that
are classified as equity instruments in accordance with paragraphs 16A
and 16B of IAS 32, instruments that impose on the entity an obligation
to deliver to another party a pro rata share of the net assets of the entity
only on liquidation and are classified as equity instruments in
accordance with paragraphs 16C and 16D of IAS 32, or instruments that
are contracts for the future receipt or delivery of the entity’s own equity
instruments.
As an exception, an instrument that meets the definition of a financial
liability is classified as an equity instrument if it has all the features and
meets the conditions in paragraphs 16A and 16B or paragraphs 16C and
16D of IAS 32.
The relationship of the assets, liabilities and equity of an entity, as
reported in the balance sheet [statement of financial position].
The risk of a possible future change in one or more of a specified
interest rate, financial instrument price, commodity price, foreign
exchange rate, index of prices or rates, credit rating or credit index or
other variable, provided in the case of a non financial variable that the
variable is not specific to a party to the contract.

A complete set of financial statements comprises:
(a) a statement of financial position as at the end of the period;
(b) a statement of comprehensive income for the period;
(c) a statement of changes in equity for the period;
(d) a statement of cash flows for the period;
(e) notes, comprising a summary of significant accounting policies and
other explanatory information; and
(f) a statement of financial position as at the beginning of the earliest
comparative period when an entity applies an accounting policy
retrospectively or makes a retrospective restatement of items in its
financial statements, or when it reclassifies items in its financial
statements.
Activities that result in changes in the size and composition of the
contributed equity and borrowings of the entity.
A binding agreement for the exchange of a specified quantity of
resources at a specified price on a specified future date or dates.

An agreement with an unrelated party, binding on both parties and
usually legally enforceable, that (a) specifies all significant terms,
including the price and timing of the transactions, and (b) includes a
disincentive for non performance that is sufficiently large to make
performance highly probable.
The first annual financial statements in which an entity adopts
International Financial Reporting Standards (IFRSs), by an explicit and
unreserved statement of compliance with IFRSs.An entity that presents its first IFRS financial statements.
A construction contract in which the contractor agrees to a fixed
contract price, or a fixed rate per unit of output, which in some cases is
subject to cost escalation clauses.
Those indirect costs of production that remain relatively constant
regardless of the volume of production, such as depreciation and
maintenance of factory buildings and equipment, and the cost of factory
management and administration.
An uncommitted but anticipated future transaction.
A currency other than the functional currency of the entity.
A transaction that is denominated in or requires settlement in a foreign
currency.
An entity that is a subsidiary, associate, joint venture or branch of the
reporting entity, the activities of which are based or conducted in a
country or currency other than those of the reporting entity.

Loans which the lender undertakes to waive repayment of under certain
prescribed conditions.
The currency of the primary economic environment in which the entity
operates.
The potential to contribute, directly or indirectly, to the flow of cash and
cash equivalents to the entity. The potential may be a productive one
that is part of the operating activities of the entity. It may also take the
form of convertibility into cash or cash equivalents or a capability to
reduce cash outflows, such as when an alternative manufacturing
process lowers the costs of production.
Increases in economic benefits and as such no different in nature from
revenue.
The financial statements are prepared on a going concern basis unless
management either intends to liquidate the entity or to cease trading, or
has no realistic alternative but to do so.An asset representing the future economic benefits arising from other
assets acquired in a business combination that are not individually
identified and separately recognised.
Government, government agencies and similar bodies whether local,
national or international.
Action by government designed to provide an economic benefit specific
to an entity or range of entities qualifying under certain criteria.
Assistance by government in the form of transfers of resources to an
entity in return for past or future compliance with certain conditions
relating to the operating activities of the entity. They exclude those
forms of government assistance which cannot reasonably have a value
placed upon them and transactions with government which cannot be
distinguished from the normal trading transactions of the entity.
The date at which the entity and another party (including an employee)
agree to a share-based payment arrangement, being when the entity
and the counterparty have a shared understanding of the terms and
conditions of the arrangement. At grant date the entity confers on the
counterparty the right to cash, other assets, or equity instruments of the
entity, provided the specified vesting conditions, if any, are met. If that
agreement is subject to an approval process (for example, by
shareholders), grant date is the date when that approval is obtained.
Government grants whose primary condition is that an entity qualifying
for them should purchase, construct or otherwise acquire long term
assets. Subsidiary conditions may also be attached restricting the type
or location of the assets or the periods during which they are to be
acquired or held.
Government grants other than those related to assets.
The aggregate of:
(a) the minimum lease payments receivable by the lessor under a
finance lease, and
(b) any unguaranteed residual value accruing to the lessor.
A parent and all its subsidiaries.
An aggregation of single employer plans combined to allow
participating employers to pool their assets for investment purposes
and reduce investment management and administration costs, but the
claims of different employers are segregated for the sole benefit of their
own employees.An aggregation of similar living animals or plants.
The detachment of produce from a biological asset or the cessation of a
biological asset’s life processes.
The degree to which changes in the fair value or cash flows of the
hedged item that are attributable to a hedged risk are offset by changes
in the fair value or cash flows of the hedging instrument (see IAS 39
paragraphs AG105–AG113).
An asset, liability, firm commitment, highly probable forecast
transaction or net investment in a foreign operation that (a) exposes the
entity to risk of changes in fair value or future cash flows and (b) is
designated as being hedged (IAS 39 paragraphs 78–84 and
AG98–AG101 elaborate on the definition of hedged items).
A designated derivative or (for a hedge of the risk of changes in foreign
currency exchange rates only) a designated non derivative financial
asset or non derivative financial liability whose fair value or cash flows
are expected to offset changes in the fair value or cash flows of a
designated hedged item (IAS 39 paragraphs 72–77 and AG94–AG97
elaborate on the definition of a hedging instrument).
See ‘financial asset or financial liability at fair value through profit or
loss’.
Non derivative financial assets with fixed or determinable payments and
fixed maturity that an entity has the positive intention and ability to hold
to maturity (see IAS 39 paragraphs AG16–AG25) other than:
(a) those that the entity upon initial recognition designates as at fair
value through profit or loss;
(b) those that the entity designates as available for sale; and
(c) those that meet the definition of loans and receivables.
An entity shall not classify any financial assets as held to maturity if the
entity has, during the current financial year or during the two preceding
financial years, sold or reclassified more than an insignificant amount
of held to maturity investments before maturity (more than insignificant
in relation to the total amount of held to maturity investments) other
than sales or reclassifications that:
(i) are so close to maturity or the financial asset’s call date (for example,
less than three months before maturity) that changes in the market rate
of interest would not have a significant effect on the financial asset’s
fair value;
(ii) occur after the entity has collected substantially all of the financial
asset’s original principal through scheduled payments or prepayments;
or
(iii) are attributable to an isolated event that is beyond the entity’s
control, is non recurring and could not have been reasonably
Significantly more likely than probable.
The definition of a lease includes contracts for the hire of an asset that
contain a provision giving the hirer an option to acquire title to the asset
upon the fulfilment of agreed conditions. These contracts are
sometimes known as hire purchase contracts.A measurement basis according to which assets are recorded at the
amount of cash or cash equivalents paid or the fair value of the
consideration given to acquire them at the time of their acquisition.
Liabilities are recorded at the amount of proceeds received in exchange
for the obligation, or in some circumstances (for example, income
taxes), at the amounts of cash or cash equivalents expected to be paid
to satisfy the liability in the normal course of business.
Loss of purchasing power of money at such a rate that comparison of
amounts from transactions and other events that have occurred at
different times, even within the same accounting period, is misleading.
The amount by which the carrying amount of an asset exceeds its
recoverable amount.
Applying a requirement is impracticable when the entity cannot apply it
after making every reasonable effort to do so.
The more clearly determinable of either:
(a) the prevailing rate for a similar instrument of an issuer with a similar
credit rating; or
(b) a rate of interest that discounts the nominal amount of the
instrument to the current cash sales price of the goods or services.
The earlier of the date of the lease agreement and the date of
commitment by the parties to the principal provisions of the lease.
Increases in economic benefits during the accounting period in the form
of inflows or enhancements of assets or decreases of liabilities that
result in increases in equity, other than those relating to contributions
from equity participants.
A method whereby profit or loss is adjusted for the effects of
transactions of a non cash nature, any deferrals or accruals of past or
future operating cash receipts or payments, and items of income or
expense associated with investing or financing cash flows.
Incremental costs that are directly attributable to negotiating and
arranging a lease, except for such costs incurred by manufacturer or
dealer lessors.
An insurer’s net contractual rights under an insurance contract.A contract under which one party (the insurer) accepts significant
insurance risk from another party (the policyholder) by agreeing to
compensate the policyholder if a specified uncertain future event (the
insured event) adversely affects the policyholder. (See IFRS 4 Appendix
B for guidance on this definition.)
An insurer’s net contractual obligations under an insurance contract.Risk, other than financial risk, transferred from the holder of a contract
to the issuer.

An uncertain future event that is covered by an insurance contract and
creates insurance risk.
The party that has an obligation under an insurance contract to
compensate a policyholder if an insured event occurs.
An identifiable non-monetary asset without physical substance.
The increase during a period in the present value of a defined benefit
obligation which arises because the benefits are one period closer to
settlement.
The discount rate that, at the inception of the lease, causes the
aggregate present value of (a) the minimum lease payments and (b) the
unguaranteed residual value to be equal to the sum of (i) the fair value
of the leased asset and (ii) any initial direct costs of the lessor.The risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument
will fluctuate because of changes in market interest rates.
A financial report containing either a complete set of financial
statements (as described in IAS 1) or a set of condensed financial
statements (as described in IAS 34) for an interim period.
A financial reporting period shorter than a full financial year.
Standards and Interpretations adopted by the International Accounting
Standards Board (IASB). They comprise:
(a) International Financial Reporting Standards;
(b) International Accounting Standards; and
(c) Interpretations developed by the International Financial Reporting
Interpretations Committee (IFRIC) or the former Standing Interpretations
Committee (SIC).
The difference between the fair value of the shares to which the
counterparty has the (conditional or unconditional) right to subscribe or
which it has the right to receive, and the price (if any) the counterparty
is (or will be) required to pay for those shares. For example, a share
option with an exercise price of CU15, on a share with a fair value of
CU20, has an intrinsic value of CU5.
Assets:
(a) held for sale in the ordinary course of business;
(b) in the process of production for such sale; or
(c) in the form of materials or supplies to be consumed in the
production process or in the rendering of services.
Inventories encompass goods purchased and held for resale including,
for example, merchandise purchased by a retailer and held for resale, or
land and other property held for resale. Inventories also encompass
finished goods produced, or work in progress being produced, by the
entity and include materials and supplies awaiting use in the production
process. In the case of a service provider, inventories include the costs
of the service, as described in IAS 2 paragraph 19, for which the entity
has not yet recognised the related revenue (see IAS 18).
The acquisition and disposal of long-term assets and other investments
not included in cash equivalents.
Property (land or a building—or part of a building—or both) held (by the
owner or by the lessee under a finance lease) to earn rentals or for
capital appreciation or both, rather than for:
(a) use in the production or supply of goods or services or for
administrative purposes; or
(b) sale in the ordinary course of business.
A party to a joint venture that does not have joint control over that joint
venture.
The contractually agreed sharing of control over an economic activity.
[IAS 24.9] The contractually agreed sharing of control over an economic
activity; it exists only when the strategic financial and operating
decisions relating to the activity require the unanimous consent of the
parties sharing control (the venturers). [IAS 28.2, IAS 31.3]

A contractual arrangement whereby two or more parties undertake an
economic activity that is subject to joint control.
A joint venture that involves the establishment of a corporation,
partnership or other entity in which each venturer has an interest. The
entity operates in the same way as other entities, except that a
contractual arrangement between the venturers establishes joint
control over the economic activity of the entity.Those persons having authority and responsibility for planning,
directing and controlling the activities of the entity, directly or
indirectly, including any director (whether executive or otherwise) of
that entity.

An agreement whereby the lessor conveys to the lessee in return for a
payment or series of payments the right to use an asset for an agreed
period of time.
The non cancellable period for which the lessee has contracted to lease
the asset together with any further terms for which the lessee has the
option to continue to lease the asset, with or without further payment,
when at the inception of the lease it is reasonably certain that the lessee
will exercise the option.
An obligation that derives from:
(a) a contract (through its explicit or implicit terms);
(b) legislation; or
(c) other operation of law.
The rate of interest the lessee would have to pay on a similar lease or, if
that is not determinable, the rate that, at the inception of the lease, the
lessee would incur to borrow over a similar term, and with a similar
security, the funds necessary to purchase the asset.
A present obligation of the entity arising from past events, the
settlement of which is expected to result in an outflow from the entity of
resources embodying economic benefits.
The availability of cash in the near future after taking account of
financial commitments over this period.The risk that an entity will encounter difficulty in meeting obligations
associated with financial liabilities.
Non derivative financial assets with fixed or determinable payments that
are not quoted in an active market, other than:
(a) those that the entity intends to sell immediately or in the near term,
which shall be classified as held for trading, and those that the entity
upon initial recognition designates as at fair value through profit or
loss;
(b) those that the entity upon initial recognition designates as available
for sale; or
(c) those for which the holder may not recover substantially all of its
initial investment, other than because of credit deterioration, which
shall be classified as available for sale.
An interest acquired in a pool of assets that are not loans or receivables
(for example, an interest in a mutual fund or a similar fund) is not a loan
or receivable.

Financial liabilities other than short-term trade payables on normal
credit terms.
Decreases in economic benefits and as such no different in nature from
other expenses.
A condition upon which the exercise price, vesting or exercisability of
an equity instrument depends that is related to the market price of the
entity’s equity instruments, such as attaining a specified share price or
a specified amount of intrinsic value of a share option, or achieving a
specified target that is based on the market price of the entity’s equity
instruments relative to an index of market prices of equity instruments
of other entities.
The risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument
will fluctuate because of changes in market prices. Market risk
comprises three types of risk: currency risk, interest rate risk and other
price risk.
An arrangement providing for an entity that undertakes a number of
financial instrument transactions with a single counterparty to make a
single net settlement of all financial instruments covered by the
agreement in the event of default on, or termination of, any one
contract.

A process in which expenses are recognised in the income statement
[statement of comprehensive income] on the basis of a direct
association between the costs incurred and the earning of specific
items of income. This process involves the simultaneous or combined
recognition of revenues and expenses that result directly and jointly
from the same transactions or other events. However, the application of
the matching concept does not allow the recognition of items in the
balance sheet [statement of financial position] which do not meet the
definition of assets or liabilities.
Information is material if its omission or misstatement could influence
the economic decisions of users taken on the basis of the financial
statements.
The process of determining the monetary amounts at which the
elements of the financial statements are to be recognised and carried in
the balance sheet [statement of financial position] and income
statement [statement of comprehensive income].The date at which the fair value of the equity instruments granted is
measured for the purposes of IFRS 2. For transactions with employees
and others providing similar services, the measurement date is grant
date. For transactions with parties other than employees (and those
providing similar services), the measurement date is the date the entity
obtains the goods or the counterparty renders service.
 The payments over the lease term that the lessee is or can be required
to make, excluding contingent rent, costs for services and taxes to be
paid by and reimbursed to the lessor, together with:
(a) for a lessee, any amounts guaranteed by the lessee or by a party
related to the lessee; or
(b) for a lessor, any residual value guaranteed to the lessor by:
(i) the lessee;
(ii) a party related to the lessee; or
(iii) a third party unrelated to the lessor that is financially capable of
discharging the obligations under the guarantee.
See ‘non-controlling interest’
Money held and assets to be received in fixed or determinable amounts
of money.
Defined contribution plans (other than state plans) or defined benefit
plans (other than state plans) that:
(a) pool the assets contributed by various entities that are not under
common control; and
(b) use those assets to provide benefits to employees of more than one
entity, on the basis that contribution and benefit levels are determined
without regard to the identity of the entity that employs the employees
concerned.
An entity, other than an investor-owned entity, that provides dividends,
lower costs or other economic benefits directly to its owners, members
or participants. For example, a mutual insurance company, a credit
union and a co-operative entity are all mutual entities.
The amount of the reporting entity’s interest in the net assets of that
operation.

The gross investment in the lease discounted at the interest rate
implicit in the lease.
The estimated selling price in the ordinary course of business less the
estimated costs of completion and the estimated costs necessary to
make the sale.
Freedom from bias of the information contained in financial statements.
A lease that is cancellable only:
(a) upon the occurrence of some remote contingency;
(b) with the permission of the lessor;
(c) if the lessee enters into a new lease for the same or an equivalent
asset with the same lessor; or
(d) upon payment by the lessee of such an additional amount that, at
inception of the lease, continuation of the lease is reasonably certain.
An asset that does not meet the definition of a current asset.
The production expected to be achieved on average over a number of
periods or seasons under normal circumstances, taking into account
the loss of capacity resulting from planned maintenance.
An event that creates a legal or constructive obligation that results in an
entity having no realistic alternative to settling that obligation.

A duty or responsibility to act or perform in a certain way. Obligations
may be legally enforceable as a consequence of a binding contract or
statutory requirement. Obligations also arise, however, from normal
business practice, custom and a desire to maintain good business
relations or act in an equitable manner.
See ‘set-off, legal right of’
A contract in which the unavoidable costs of meeting the obligations
under the contract exceed the economic benefits expected to be
received under it.The principal revenue-producing activities of an entity and other
activities that are not investing or financing activities.
The time between the acquisition of assets for processing and their
realisation in cash or cash equivalents.

A lease other than a finance lease.
An equity instrument that is subordinate to all other classes of equity
instruments.
Employee benefits (other than post-employment benefits and
termination benefits) that are not due to be settled within twelve months
after the end of the period in which the employees render the related
service.
The risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument
will fluctuate because of changes in market prices (other than those
arising from interest rate risk or currency risk), whether those changes
are caused by factors specific to the individual financial instrument or
its issuer, or factors affecting all similar financial instruments traded in
the market.
Property held (by the owner or by the lessee under a finance lease) for
use in the production or supply of goods or services or for
administrative purposes.
An entity that has one or more subsidiaries.
The members of a retirement benefit plan and others who are entitled to
benefits under the plan.
A financial asset is past due when a counterparty has failed to make a
payment when contractually due.
The change in the present value of the defined benefit obligation for
employee service in prior periods, resulting in the current period from
the introduction of, or changes to, post-employment benefits or other
long-term employee benefits. Past service cost may be either positive
(when benefits are introduced or changed so that the present value of
the defined benefit obligation increases) or negative (when existing
benefits are changed so that the present value of the defined benefit
obligation decreases).
The recognition of revenue and expenses by reference to the stage of
completion of a contract. Under this method contract revenue is
matched with the contract costs incurred in reaching the stage of
completion, resulting in the reporting of revenue, expenses and profit
which can be attributed to the proportion of work completed.
A party that has a right to compensation under an insurance contract if
an insured event occurs.
Formal or informal arrangements under which an entity provides post-
employment benefits for one or more employees.


Employee benefits (other than termination benefits) which are payable
after the completion of employment.
A financial instrument or other contract that may entitle its holder to
ordinary shares.
A current estimate of the present discounted value of the future net
cash flows in the normal course of business.
See ‘defined benefit obligation (present value of)’
The currency in which the financial statements are presented.
The basis of accounting that a first-time adopter used immediately
before adopting IFRSs.
Financial instruments, such as receivables, payables and equity
securities, that are not derivative financial instruments.
Omissions from, and misstatements in, the entity’s financial statements
for one or more prior periods arising from a failure to use, or misuse of,
reliable information that:
(a) was available when financial statements for those periods were
authorised for issue; and
(b) could reasonably be expected to have been obtained and taken into
account in the preparation and presentation of those financial
statements.
Such errors include the effects of mathematical mistakes, mistakes in
applying accounting policies, oversights or misinterpretations of facts,
and fraud.
More likely than not.
The residual amount that remains after expenses (including capital
maintenance adjustments, where appropriate) have been deducted from
income. Any amount over and above that required to maintain the
capital at the beginning of the period is profit.
An actuarial valuation method that sees each period of service as giving
rise to an additional unit of benefit entitlement and measures each unit
separately to build up the final obligation (sometimes known as the
accrued benefit method pro rated on service or as the benefit/years of
service method).
Tangible items that:
(a) are held for use in the production or supply of goods or services, for
rental to others, or for administrative purposes; and
(b) are expected to be used during more than one period.
A method of accounting and reporting whereby a venturer’s share of
each of the assets, liabilities, income and expenses of a jointly
controlled entity is combined line by line with similar items in the
venturer’s financial statements or reported as separate line items in the
venturer’s financial statements.
Prospective application of a change in accounting policy and of
recognising the effect of a change in an accounting estimate,
respectively, are:
(a) applying the new accounting policy to transactions, other events and
conditions occurring after the date as at which the policy is changed;
and
(b) recognising the effect of the change in the accounting estimate in
the current and future periods affected by the change.


A liability of uncertain timing or amount.
The inclusion of a degree of caution in the exercise of the judgements
needed in making the estimates required under conditions of
uncertainty, such that assets or income are not overstated and
liabilities or expenses are not understated.
Contracts that give the holder the right to sell ordinary shares at a
specified price for a given period.

A financial instrument that gives the holder the right to put the
instrument back to the issuer for cash or another financial asset or is
automatically put back to the issuer on the occurrence of an uncertain
future event or the death or retirement of the instrument holder.
An asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready
for its intended use or sale.
An insurance policy issued by an insurer that is not a related party (as
defined in IAS 24) of the reporting entity, if the proceeds of the policy:
(a) can be used only to pay or fund employee benefits under a defined
benefit plan;
(b) are not available to the reporting entity’s own creditors (even in
bankruptcy) and cannot be paid to the reporting entity, unless either:
(i) the proceeds represent surplus assets that are not needed for the
policy to meet all the related employee benefit obligations; or
(ii) the proceeds are returned to the reporting entity to reimburse it for
employee benefits already paid.
The amount of cash or cash equivalents that could currently be
obtained by selling an asset in an orderly disposal.
The process of incorporating in the balance sheet [statement of
financial position] or income statement [statement of comprehensive
income] an item that meets the definition of an element and satisfies the
following criteria for recognition:
(a) it is probable that any future economic benefit associated with the
item will flow to or from the entity; and
(b) the item has a cost or value that can be measured with reliability.
The higher of an asset’s (or cash-generating unit’s) fair value less costs
to sell and its value in use.
A purchase or sale of a financial asset under a contract whose terms
require delivery of the asset within the time frame established generally
by regulation or convention in the marketplace concerned.
An insurance contract issued by one insurer (the reinsurer) to
compensate another insurer (the cedant) for losses on one or more
contracts issued by the cedant.
The party that has an obligation under a reinsurance contract to
compensate a cedant if an insured event occurs.
A party is related to an entity if:
(a) directly, or indirectly through one or more intermediaries, the party:
(i) controls, is controlled by, or is under common control with, the entity
(this includes parents, subsidiaries and fellow subsidiaries);
(ii) has an interest in the entity that gives it significant influence over
the entity; or
(iii) has joint control over the entity;
(b) the party is an associate (as defined in IAS 28) of the entity;
(c) the party is a joint venture in which the entity is a venturer (see IAS
31);
(d) the party is a member of the key management personnel of the entity
or its parent;
(e) the party is a close member of the family of any individual referred to
in (a) or (d);
(f) the party is an entity that is controlled, jointly controlled or
significantly influenced by, or for which significant voting power in such
entity resides with, directly or indirectly, any individual referred to in (d)
or (e); or
(g) the party is a post employment benefit plan for the benefit of
employees of the entity, or of any entity that is a related party of the
entity.
A transfer of resources, services or obligations between related parties,
regardless of whether a price is charged.
Information has the quality of relevance when it influences the
economic decisions of users by helping them evaluate past, present or
future events or confirming, or correcting, their past evaluations.

Information has the quality of reliability when it is free from material
error and bias and can be depended upon by users to represent
faithfully that which it either purports to represent or could reasonably
be expected to represent.
A feature that provides for an automatic grant of additional share
options whenever the option holder exercises previously granted
options using the entity’s shares, rather than cash, to satisfy the
exercise price.
A new share option granted when a share is used to satisfy the exercise
price of a previous share option.
An operating segment for which IFRS 8 requires information to be
disclosed.
An entity for which there are users who rely on the financial statements
as their major source of financial information about the entity.
Original and planned investigation undertaken with the prospect of
gaining new scientific or technical knowledge and understanding.
The estimated amount that an entity would currently obtain from
disposal of an asset, after deducting the estimated costs of disposal, if
the asset were already of the age and in the condition expected at the
end of its useful life.
A programme that is planned and controlled by management, and
materially changes either:
(a) the scope of a business undertaken by an entity; or
(b) the manner in which that business is conducted.
Arrangements whereby an entity provides benefits for its employees on
or after termination of service (either in the form of an annual income or
as a lump sum) when such benefits, or the employer’s contributions
towards them, can be determined or estimated in advance of retirement
from the provisions of a document or from the entity’s practices. (See
also ‘post employment benefit plans’.)

Applying a new accounting policy to transactions, other events and
conditions as if that policy had always been applied.
Interest, dividends and other revenue derived from the plan assets,
together with realised and unrealised gains or losses on the plan
assets, less any costs of administering the plan (other than those
included in the actuarial assumptions used to measure the defined
benefit obligation) and less any tax payable by the plan itself.
Restatement of assets and liabilities.
The fair value of an asset at the date of a revaluation less any
subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated
impairment losses.
The gross inflow of economic benefits during the period arising in the
course of the ordinary activities of an entity when those inflows result in
increases in equity, other than increases relating to contributions from
equity participants.
An acquisition where the acquirer is the entity whose equity interests
have been acquired and the issuing entity is the acquiree. This might be
the case when, for example, a private entity arranges to have itself
‘acquired’ by a smaller public entity as a means of obtaining a stock
exchange listing.Rewards may be represented by the expectation of profitable operation
over the asset’s economic life and of gain from appreciation in value or
realisation of a residual value.
Risks include possibilities of losses from idle capacity or technological
obsolescence and of variations in return because of changing
economic conditions.
The sale of an asset and the leasing back of the same asset. The lease
payment and the sale price are usually interdependent because they are
negotiated as a package.
Those presented by a parent, an investor in an associate or a venturer
in a jointly controlled entity, in which the investments are accounted for
on the basis of the direct equity interest rather than on the basis of the
reported results and net assets of the investees.
A debtor’s legal right, by contract or otherwise, to settle or otherwise
eliminate all or a portion of an amount due to a creditor by applying
against that amount an amount due from the creditor.
A transaction that eliminates all further legal or constructive obligation
for part or all of the benefits provided under a defined benefit plan, for
example, when a lump sum cash payment is made to, or on behalf of,
plan participants in exchange for their rights to receive specified post
employment benefits.
The date that a financial asset is delivered to or by an entity.
The undiscounted amounts of cash or cash equivalents expected to be
paid to satisfy the liabilities in the normal course of business.
A contract that gives the holder the right, but not the obligation, to
subscribe to the entity’s shares at a fixed or determinable price for a
specific period of time.
An agreement between the entity and another party (including an
employee) to enter into a share based payment transaction, which
thereby entitles the other party to receive cash or other assets of the
entity for amounts that are based on the price of the entity’s shares or
other equity instruments of the entity, or to receive equity instruments
of the entity, provided the specified vesting conditions, if any, are met.
A transaction in which the entity receives goods or services as
consideration for equity instruments of the entity (including shares or
share options), or acquires goods or services by incurring liabilities to
the supplier of those goods or services for amounts that are based on
the price of the entity’s shares or other equity instruments of the entity.
An entity that sells financial assets that it has borrowed and does not
yet own.
Employee benefits (other than termination benefits) that are due to be
settled within twelve months after the end of the period in which the
employees render the related service.

The power to participate in the financial and operating policy decisions
of an entity, but not control over those policies. Significant influence
may be gained by share ownership, statute or agreement.
The availability of cash over the longer term to meet financial
commitments as they fall due.
The exchange rate for immediate delivery.
An entity, including an unincorporated entity such as a partnership, that
is controlled by another entity (known as the parent).The principle that transactions and other events are accounted for and
presented in accordance with their substance and economic reality and
not merely their legal form.
The amount attributed to that asset or liability for tax purposes.
The aggregate amount included in the determination of profit or loss for
the period in respect of current tax and deferred tax. Tax expense (tax
income) comprises current tax expense (current tax income) and
deferred tax expense (deferred tax income).
The profit (loss) for a period, determined in accordance with the rules
established by the taxation authorities, upon which income taxes are
payable (recoverable).
Temporary differences that will result in taxable amounts in determining
taxable profit (tax loss) of future periods when the carrying amount of
the asset or liability is recovered or settled.
Differences between the carrying amount of an asset or liability in the
statement of financial position and its tax base. Temporary differences
may be either:
(a) taxable temporary differences; or
(b) deductible temporary differences.
Employee benefits payable as a result of either:
(a) an entity’s decision to terminate an employee’s employment before
the normal retirement date; or
(b) an employee’s decision to accept voluntary redundancy in exchange
for those benefits.
The date that an entity commits itself to purchase or sell an asset.
Incremental costs that are directly attributable to the acquisition, issue
or disposal of a financial asset or financial liability (see IAS 39
paragraph AG13). An incremental cost is one that would not have been
incurred if the entity had not acquired, issued or disposed of the
financial instrument.
For an entity on first adopting IAS 19:
(a) the present value of the obligation at the date of adoption;
(b) minus the fair value, at the date of adoption, of plan assets (if any)
out of which the obligations are to be settled directly;
(c) minus any past service cost that shall be recognised in later periods.
An entity’s own equity instruments, held by the entity or other members
of the consolidated group.
Account for the components of a contract as if they were separate
contracts.
Information provided in financial statements has the quality of
understandability when it is comprehensible to users who have a
reasonable knowledge of business and economic activities and
accounting and a willingness to study the information with reasonable
diligence.
The difference between:
(a) the gross investment in the lease, and
(b) the net investment in the lease.
That portion of the residual value of the leased asset, the realisation of
which by the lessor is not assured or is guaranteed solely by a party
related to the lessor.
The estimated remaining period, from the commencement of the lease
term, without limitation by the lease term, over which the economic
benefits embodied in the asset are expected to be consumed by the
entity [IAS 17.4].              Either:
(a) the period over which an asset is expected to be available for use by
an entity; or
(b) the number of production or similar units expected to be obtained
from the asset by the entity. [IAS 16.6, IAS 36.6, IAS 38.8]
The present value of estimated future cash flows expected to arise from
the continuing use of an asset and from its disposal at the end of its
useful life.[IFRS 5.A] The present value of the future cash flows
expected to be derived from an asset or cash-generating unit. [IAS 36.6]
Those indirect costs of production that vary directly, or nearly directly,
with the volume of production, such as indirect materials and indirect
labour.
A party to a joint venture that has joint control over that joint venture.

To become an entitlement. Under a share-based payment arrangement,
a counterparty’s right to receive cash, other assets or equity
instruments of the entity vests when the counterparty’s entitlement is
no longer conditional on the satisfaction of any vesting conditions.

Employee benefits that are not conditional on future employment.


The conditions that determine whether the entity receives the services
that entitle the counterparty to receive cash, other assets or equity
instruments of the entity, under a share-based payment arrangement.
Vesting conditions are either service conditions or performance
conditions. Service conditions require the counterparty to complete a
specified period of service. Performance conditions require the
counterparty to complete a specified period of service and specified
performance targets to be met (such as a specified increase in the
entity’s profit over a specified period of time). A performance condition
might include a market condition.

The period during which all the specified vesting conditions of a share-
based payment arrangement are to be satisfied.

A financial instrument that gives the holder the right to purchase
ordinary shares.
Under this formula, the cost of each item is determined from the
weighted average of the cost of similar items at the beginning of a
period and the cost of similar items purchased or produced during the
period. The average may be calculated on a periodic basis, or as each
additional shipment is received, depending upon the circumstances of
the entity.
An operating segment is a component of an entity:
(a) that engages in business activities from which it may earn revenues
and incur expenses (including revenues and expenses relating to
transactions with other components of the same entity),
(b) whose operating results are regularly reviewed by the entity’s chief
operating decision maker to make decisions about resources to be
allocated to the segment and assess its performance, and
(c) for which discrete financial information is available.
Items of income and expense (including reclassification adjustments)
that are not recognised in profit or loss as required or permitted by
other IFRSs.

The change in equity during a period resulting from transactions and
other events, other than those changes resulting from transactions with
owners in their capacity as owners.

Amounts reclassified to profit or loss in the current period that were
recognised in other comprehensive income in the current or previous
periods.
Financial statements that are intended to meet the needs of users who
are not in a position to require an entity to prepare reports tailored to
their particular information needs.
Usually, an obligation of the acquirer to transfer additional assets or
equity interests to the former owners of an acquiree as part of the
exchange for control of the acquiree if specified future events occur or
conditions are met. However, contingent consideration also may give
the acquirer the right to the return of previously transferred
consideration if specified conditions are met.
The equity in a subsidiary not attributable, directly or indirectly, to a
parent.
Holders of instruments classified as equity. [IAS 1.7] In IFRS 3 owners is
used broadly to include holders of equity interests of investor-owned
entities and owners or members of, or participants in, mutual entities.
[IFRS 3.A]
The power to govern the financial and operating policies of an entity so
as to obtain benefits from its activities.
Those events, favourable and unfavourable, that occur between the end
of the reporting period and the date when the financial statements are
authorised for issue. Two types of events can be identified:
(a) those that provide evidence of conditions that existed at the end of
the reporting period (adjusting events after the reporting period); and
(b) those that are indicative of conditions that arose after the reporting
period (non-adjusting events after the reporting period).
An entity’s statement of financial position at the date of transition to
IFRSs.
The relationship of the income and expenses of an entity, as reported in
the income statement [statement of comprehensive income].
The specific principles, bases, conventions, rules and practices applied
by an entity in preparing and presenting financial statements.

Inflows and outflows of cash and cash equivalents.
An adjustment of the carrying amount of an asset or a liability, or the
amount of the periodic consumption of an asset, that results from the
assessment of the present status of, and expected future benefits and
obligations associated with, assets and liabilities. Changes in
accounting estimates result from new information or new developments
and, accordingly, are not corrections of errors.
Grouping of financial instruments that is appropriate to the nature of the
information disclosed and that takes into account the characteristics of
those financial instruments.

Includes all employee benefits (as defined in IAS 19) including
employee benefits to which IFRS 2 applies. Employee benefits are all
forms of consideration paid, payable or provided by the entity, or on
behalf of the entity, in exchange for services rendered to the entity. It
also includes such consideration paid on behalf of a parent of the entity
in respect of the entity. Compensation includes:
(a) short-term employee benefits, such as wages, salaries and social
security contributions, paid annual leave and paid sick leave, profit-
sharing and bonuses (if payable within twelve months of the end of the
period) and non-monetary benefits (such as medical care, housing, cars
and free or subsidised goods or services) for current employees;
(b) post-employment benefits such as pensions, other retirement
benefits, post-employment life insurance and post-employment medical
care;
(c) other long-term employee benefits, including long-service leave or
sabbatical leave, jubilee or other long-service benefits, long-term
disability benefits and, if they are not payable wholly within twelve
months after the end of the period, profit-sharing, bonuses and deferred
compensation;
(d) termination benefits; and
(e) share-based payment.

Operations and cash flows that can be clearly distinguished,
operationally and for financial reporting purposes, from the rest of the
entity.
A financial instrument that, from the issuer’s perspective, contains both
a liability and an equity element.
Ordinary shares issuable for little or no cash or other consideration
upon the satisfaction of specified conditions in a contingent share
agreement.
The amount obtainable from the sale of an asset or cash-generating unit
in an arm’s length transaction between knowledgeable, willing parties,
less the costs of disposal.
A contract that requires the issuer to make specified payments to
reimburse the holder for a loss it incurs because a specified debtor fails
to make payment when due in accordance with the original or modified
terms of a debt instrument.

The latest reporting period covered by an entity’s first IFRS financial
statements.Contributions by an entity, and sometimes its employees, into an entity,
or fund, that is legally separate from the reporting entity and from which
the employee benefits are paid.


The transfer of assets to an entity (the fund) separate from the
employer’s entity to meet future obligations for the payment of
retirement benefits.
Payments or other benefits to which a particular policyholder or
investor has an unconditional right that is not subject to the contractual
discretion of the issuer.
An obligation to pay guaranteed benefits, included in a contract that
contains a discretionary participation feature.
An asset is identifiable if it either:
(a) is separable, ie capable of being separated or divided from the entity
and sold, transferred, licensed, rented or exchanged, either individually
or together with a related contract, identifiable asset or liability,
regardless of whether the entity intends to do so; or
(b) arises from contractual or other legal rights, regardless of whether
those rights are transferable or separable from the entity or from other
rights and obligations.


The rate of interest the lessee would have to pay on a similar lease or, if
that is not determinable, the rate that, at the inception of the lease, the
lessee would incur to borrow over a similar term, and with a similar
security, the funds necessary to purchase the asset.

An assessment of whether the carrying amount of an insurance liability
needs to be increased (or the carrying amount of related deferred
acquisition costs or related intangible assets decreased), based on a
review of future cash flows.

Omissions or misstatements of items are material if they could,
individually or collectively, influence the economic decisions that users
make on the basis of the financial statements. Materiality depends on
the size and nature of the omission or misstatement judged in the
surrounding circumstances. The size or nature of the item, or a
combination of both, could be the determining factor.

Units of currency held and assets and liabilities to be received or paid
in a fixed or determinable number of units of currency. [IAS 21.8]
Money held and items to be received or paid in money. [IAS 29.12]

The assets of a plan less liabilities other than the actuarial present
value of promised retirement benefits.
Financial instruments that give the holder the right to purchase ordinary
shares.
Holders of ordinary shares.
The total of income less expenses, excluding the components of other
comprehensive income.
A cedant’s net contractual rights under a reinsurance contract.

Correcting the recognition, measurement and disclosure of amounts of
elements of financial statements as if a prior period error had never
occurred.
Employee benefit plans established by legislation to cover all entities
(or all entities in a particular category, for example a specific industry)
and operated by national or local government or by another body (for
example an autonomous agency created specifically for this purpose)
which is not subject to control or influence by the reporting entity.

Benefits, the rights to which, under the conditions of a retirement
benefit plan, are not conditional on continued employment.

The number of ordinary shares outstanding at the beginning of the
period, adjusted by the number of ordinary shares bought back or
issued during the period multiplied by a time-weighting factor.
As used in management commentary, reflects how the entity has grown or
changed in the current year, as well as how it expects to grow or change in
the future.
Information is reliable when it is complete, neutral and free from error.
Means having information available to decision-makers in time to be capable
of influencing their decisions.
Verifiability means that different knowledgeable and independent observers
could reach consensus, although not necessarily complete agreement, that a
particular depiction is a faithful representation.
Net interest on the net defined benefit liability (asset) is the change during the
period in the net defined benefit liability (asset) that arises from the passage
of time.

Remeasurements of the net defined benefit liability (asset) comprise:
(a) actuarial gains and losses;
(b) the return on plan assets, excluding amounts included in net interest on
the net defined benefit liability (asset); and
(c) any change in the effect of the asset ceiling, excluding amounts included
in net interest on the net defined benefit liability (asset).
Comments
Non-EU
Non-EU
This term is no longer used in IFRSs; change made by
IAS 1 revised in 2007
This term is no longer used in IFRSs; change made by
IAS 1 revised in 2007
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EUNon-EU
Non-EU
Non-EU
This term is no longer used in IFRSs; change made by
IAS 1 revised in 2007
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU


credit derivative default contract exits in IFRS, not
'...product'; term to be changed in future ?
Non-EU
Non-EUDOES NOT EXIST ANY MORE: ONLY NON-DEALING SECURITES EXIST IN
IAS 7.App B
Non-EU
Non-EU
e. share o. plan does no longer seem to exist- only either
:employee share ownership or employee share plan
Non-EUNon-EU
Non-EU
to check if term still exists
Non-EU
to check if term still exists
Non-EU
Non-EU
OLD TITLE. It now present as cross reference IAS 10,
11, 19, IFRS 5 BfC (Non-EU)
This term is no longer used in IFRSs; change made by
IAS 1 revised in 2007
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU


Non-EU
check source if only in IAS 39, singular version 's.
liability' in IAS 39
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EUNon-EU
plural form IAS 26 / not in BV 2005
Non-EU
doesn’t appear to be in BV 06 - to check
Non-EU
Non-EU
Non-EU
should it be infinitive: test goodwill for i.- to be changed?
Non-EU
not anymore in BV 2005
Non-EU
Non-EU
appears no longer to be in BV 06, but uncollectable - IAS 11
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU

Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU
Non-EU


Non-EU
Non-EU


Non-EU
non-EU
NEW


NEW

added for translation 15 Sept 2009

glossary entry. Not in our ktlist. To be translated
glossary entry. Not in our ktlist. To be translated
glossary entry. Not in our ktlist. To be translated


glossary entry. Not in our ktlist. To be translated
glossary entry. Not in our ktlist. To be translated


glossary entry. Not in our ktlist. To be translated

glossary entry. Not in our ktlist. To be translated


glossary entry. Not in our ktlist. To be translated


glossary entry. Not in our ktlist. To be translated
glossary entry. Not in our ktlist. To be translated
glossary entry. Not in our ktlist. To be translated
glossary entry. Not in our ktlist. To be translated


glossary entry. Not in our ktlist. To be translated


glossary entry. Not in our ktlist. To be translated
glossary entry. Not in our ktlist. To be translated
glossary entry. Not in our ktlist. To be translated
glossary entry. Not in our ktlist. To be translated
glossary entry. Not in our ktlist. To be translated
glossary entry. Not in our ktlist. To be translated
glossary entry. Not in our ktlist. To be translated


glossary entry. Not in our ktlist. To be translated


glossary entry. Not in our ktlist. To be translated
glossary entry. Not in our ktlist. To be translated

glossary entry. Not in our ktlist. To be translated

glossary entry. Not in our ktlist. To be translated


glossary entry. Not in our ktlist. To be translated
glossary entry. Not in our ktlist. To be translated


glossary entry. Not in our ktlist. To be translated

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:152
posted:7/21/2012
language:Portuguese
pages:388