SCHOOLREGLEMENT VAN BASISSCHOOL TER MOLEN

Document Sample
SCHOOLREGLEMENT VAN BASISSCHOOL TER MOLEN Powered By Docstoc
					        Schoolreglement
        Basisschool Ter Molen

        Schooljaar 2011 - 2012
             ZOALS VASTGESTELD OP 1 SEPTEMBER 2005
             EN HET LAATST GEWIJZIGD OP 1 JANUARI 2012
Aandacht!

Waar in het model verwezen wordt naar de ouders, worden de personen bedoeld die de minderjarige leerling in rechte of in
feite onder hun bewaring hebben.

Bij het verzamelen van gegevens van uw kind respecteert de school de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.
Basisschool Ter Molen Lauwe
Inhoudsopgave


INHOUDSOPGAVE .................................................................................................... 2

1 ONS PEDAGOGISCH PROJECT ........................................................................... 5

2 WIJ ZIJN EEN DEMOCRATISCH WERKENDE SCHOOL ..................................... 6

2.1 Ons schoolteam ................................................................................................................................................ 6

2.2 De leiding en het beheer van het GO! ............................................................................................................ 7


3 AFSPRAKEN! ......................................................................................................... 9

3.1 Afspraken met de ouders ................................................................................................................................ 9
  3.1.1. Engagementsverklaring .......................................................................................................................... 12

3.2 Afspraken met de kinderen: ......................................................................................................................... 13
  3.2.1 Algemeen ................................................................................................................................................ 13
  3.2.2 Op de speelplaats ..................................................................................................................................... 14
  3.2.3 Het grasveld............................................................................................................................................. 14
  3.2.4 In de klas ................................................................................................................................................. 14
  3.2.5 In de gang ................................................................................................................................................ 14
  3.2.6 In de eetzaal ............................................................................................................................................. 14
  3.2.7 In de toiletten ........................................................................................................................................... 15
  3.2.8 Op de bus ................................................................................................................................................. 15
  3.2.9 In de studie .............................................................................................................................................. 15
  3.2.10 Tijdens de opvang ................................................................................................................................. 15
  3.2.11 Op straat ................................................................................................................................................ 16
  3.2.12 GSM ...................................................................................................................................................... 16

3.3 Schoolbezoek.................................................................................................................................................. 17
  3.3.1 Uurregeling van de school ....................................................................................................................... 17
  3.3.2 Voor- en naschoolse opvang ................................................................................................................... 17
  3.3.3 Naschoolse studie .................................................................................................................................... 17
  3.3.4 Deelname aan extra-muros activiteiten ................................................................................................... 17
  3.3.5 Afwezigheden .......................................................................................................................................... 18
  3.3.6 Onderwijs aan huis .................................................................................................................................. 23
  3.3.7 Leerplicht en geregeld schoolbezoek ...................................................................................................... 24
   3.3.7.1 Inschrijvingen .................................................................................................................................. 24
   3.3.7.2 Voorrangsregeling voor broers en zussen ........................................................................................ 24
   3.3.7.3 Weigering tot inschrijving ............................................................................................................... 24
   3.3.7.4 Schoolveranderen ............................................................................................................................ 24
   3.3.7.5 Regelmatige leerling ........................................................................................................................ 25
   3.3.7.6 Leerplicht en geregeld schoolbezoek ............................................................................................... 25
                                                                                   2
Basisschool Ter Molen Lauwe
4 ZORGVULDIG BESTUUR .................................................................................... 26

4.1 Bijdragen door de school gedragen ............................................................................................................. 26

4.2 Bijdragen die door de ouders worden gedragen ......................................................................................... 27
  4.2.1 Maaltijden................................................................................................................................................ 28
  4.2.2 Zwemmen ................................................................................................................................................ 28
  4.2.3 Busvervoer .............................................................................................................................................. 28
  4.2.4 De voor- en naschoolse opvang ............................................................................................................... 29
  4.2.5 De avondstudie ........................................................................................................................................ 29
  4.2.6 Uitstappen en groepsactiviteiten .............................................................................................................. 30
  4.2.7 Tijdschriften en publicaties ..................................................................................................................... 30
  4.2.8 Extra schoolbijdrage ............................................................................................................................... 30


5 EVALUATIE, AFSPRAKEN OVER HUISWERK, AGENDA, RAPPORTEN......... 31

5.1 In het kleuteronderwijs................................................................................................................................. 31
  5.1.1 Observeren .............................................................................................................................................. 31
  5.1.2 Begeleiden ............................................................................................................................................... 31
  5.1.3 Het kindvolgsysteem ............................................................................................................................... 31
  5.1.4 Extra begeleiding ..................................................................................................................................... 31
  5.1.5 Informatie en communicatie .................................................................................................................... 32
  5.1.6 Participatie ............................................................................................................................................... 32

5.2 In het lager onderwijs ................................................................................................................................... 32
  5.2.1 Evalueren ................................................................................................................................................. 32
  5.2.2 Middelen.................................................................................................................................................. 32
  5.2.3 Huiswerk ................................................................................................................................................. 33
  5.2.4 Rapporteren ............................................................................................................................................. 33
  5.2.5 Informeren ............................................................................................................................................... 34
  5.2.6 Begeleiden en remediëren ....................................................................................................................... 34
  5.2.7 Getuigschrift basisonderwijs ................................................................................................................... 34

5.3 De beroepsprocedure bij het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs................................. 35
  5.3.1 Bezwaar ................................................................................................................................................... 35
  5.3.2 Beroep ..................................................................................................................................................... 35
  5.3.3 Advies van de beroepscommissie ............................................................................................................ 35
  5.3.4 Annulatieberoep ...................................................................................................................................... 36


6 ORDE EN TUCHT ZIJN BELANGRIJK ................................................................ 37

6.1 Ordemaatregelen ........................................................................................................................................... 37
  6.1.1 Straffen en belonen .................................................................................................................................. 37
  6.1.2 Het kaartsysteem = beloningssysteem !................................................................................................... 37
  6.1.3 Onbeschoft gedrag .................................................................................................................................. 37
  6.1.4 Overzichtfiche van de gedragskaarten! ................................................................................................... 38
  6.1.5 Het contract! ............................................................................................................................................ 38
  6.1.6 Overleg is belangrijk: .............................................................................................................................. 38

6.2 Tuchtmaatregelen ......................................................................................................................................... 38
  6.2.1 Algemeen ................................................................................................................................................ 38
  6.2.2 Op onze school ........................................................................................................................................ 39
   6.2.2.1 Schorsing voor één dag .................................................................................................................... 39
   6.2.2.2 Schorsing voor meerdere dagen ....................................................................................................... 39
   6.2.2.3 De definitieve uitsluiting uit de school ............................................................................................ 39
  6.2.3 Regels ...................................................................................................................................................... 40
  6.2.4 Overleg .................................................................................................................................................... 40


                                                                                   3
Basisschool Ter Molen Lauwe


7. ALGEMENE KLACHTENPROCEDURE .............................................................. 41

7.1 Welke klachten kan je indienen? ................................................................................................................. 41

7.2 Waar kan je met je klacht terecht? ............................................................................................................. 41

7.3 Hoe dien je een klacht in? ............................................................................................................................. 42

7.4 De klachtenprocedure is niet van toepassing op:........................................................................................ 42

7.5 Hoe verloopt de behandeling van je klacht door de scholengroep? .......................................................... 42


8 CLB EN RECHTEN EN PLICHTEN VAN OUDERS EN LEERLINGEN ............... 43

8.1 Inleiding ......................................................................................................................................................... 43

8.2 Vertrouwelijkheid ......................................................................................................................................... 43

8.3 Bewaringstermijn .......................................................................................................................................... 44

8.4 De verplichte begeleiding .............................................................................................................................. 44

8.5 Betwistingen ................................................................................................................................................... 45

8.6 Klachtenprocedure ........................................................................................................................................ 45


9 TOT SLOT!............................................................................................................ 45
                                                                                    4
Basisschool Ter Molen Lauwe
1 Ons pedagogisch project
Kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien
tot gelukkige, positief denkende en kritische jongeren kan niet zonder een duidelijke
onderwijsvisie en -strategie. De grote principes hiervan zijn vastgelegd in het Pedagogisch
Project van het Gemeenschapsonderwijs (PPGO). In dit kader ontwikkelt onze school haar
eigen schoolwerkplan.

Het Pedagogisch Project van het GO! Het PPGO heeft een pluralistische grondslag. Het
beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral van de
Rechten van het Kind. Het Verdrag aangaande de rechten van het kind werd aangenomen in
New York op 20 november 1989.

Het PPGO streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de
optimale ontwikkeling van elk individueel kind.

Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt
de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van jongeren leggen wij de
klemtoon én op de mens als individu, én op de mens als gemeenschapswezen.

Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch
project.

De scholen van het GO! zijn democratisch. Daarom willen wij in onze scholen een proces op
gang brengen, waarbij alle belanghebbenden zich uitgenodigd en gestimuleerd voelen om
betrokken te worden bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen.

Informatie, coördinatie en inspraak zijn fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het
GO! in het algemeen en van onze school in het bijzonder.
                                               5
Basisschool Ter Molen Lauwe
2 Wij zijn een democratisch
werkende school
2.1 Ons schoolteam

Ons schoolteam bestaat uit:

  -  de directeur
  -  het beleids- en ondersteunend personeel: administratief medewerker, zorgcoördinator,
    ICT-coördinator.
  -  de leerkrachten, de leermeesters lichamelijke opvoeding, godsdienst en zedenleer,…
  -  het meesters-, vak-, en dienstpersoneel
  -  paramedisch personeel

Het schoolteam werkt samen met:

  -  het personeel van het CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING:
    Centrum voor Leerlingenbegeleiding: “Mandel en Leie”
    Consultatiekabinet Menen
    Stationsstraat 43
    8930 Menen

  -  de leden van de PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST

  -  DE SCHOOLRAAD heeft een overleg- en adviesbevoegdheid over een aantal
    materies die in hoofdzaak vermeld staan in art. 11 - 12 - 13 van het Bijzonder Decreet
    van 14.07.1998.


  -  de vriendenkring: VZW. DE VRIENDENKRING is samengesteld uit ouders,
    grootouders, leerkrachten en oud-leerkrachten. De vriendenkring staat in voor de
    nodige hulp bij schoolse activiteiten en manifestaties. Zij biedt ook financiële
    ondersteuning bij de aankoop van didactisch materiaal, komt financieel tussen bij
    didactische uitstappen, in het busvervoer en in de voor- en naschoolse opvang op
    school.

  -  Het KINDERPARLEMENT op onze school bestaat uit alle leerlingen van de lagere
    afdeling. Bij ieder kinderparlement zijn alle leerkrachten aanwezig. Het wordt geleid
    door de kinderen van het 6de leerjaar en de directeur. Het is een tweeluik! Enerzijds
    wordt per klas een voorstel naar voor gebracht en een pluim geschonken aan de meest
    verdienstelijke leerling. De pluim en het voorstel worden vooraf klasintern besproken
    en toegekend.
    Anderzijds wordt maandelijks de afrekening gemaakt van de 3 gedragskaarten bij de
    kinderen. Dit is een beloningssysteem, op de attitude van het kind, waarmee men
    vijfmaal per jaar een geschenkje kan kopen met de opgespaarde gedragskaartjes!
                                              6
Basisschool Ter Molen Lauwe
2.2 De leiding en het beheer van het GO!

Het GO! wordt geleid en beheerd vanuit drie niveaus die elkaar aanvullen, maar elk hun eigen
bevoegdheden hebben.

Op het lokaal niveau worden de scholen bestuurd door de directeur, bijgestaan door een
adviserende schoolraad.

De schoolraad is samengesteld uit:
  - personeelsleden verkozen door het personeel
  - gecoöpteerde leden uit de lokale, economische en culturele milieus,
  - ouders verkozen door de ouders
Ook de directeur maakt er deel van uit.

Momenteel zetelen volgende leden in de schoolraad van basisschool Ter Molen:

Personeelsleden:       Dorothée Goossens
               Connie Eggermont
               Jennifer D’Alleine
Gecoöpteerde leden:      Johny Herman
               Marc Helewaut
Ouders:            Christine Vandevijver
               Danny Depaepe
               Bruno Depaepe
Directeur:          Didier Rogge

Op het tussenniveau zijn er scholengroepen gevormd, met heel wat bevoegdheden.
Zij worden bestuurd door :
   een algemene vergadering
   een raad van bestuur
   een algemeen directeur
   een college van directeurs

Het adres van onze scholengroep:
Scholengroep 26
“Mandel en Leie”
Hugo Verrieststraat 68
8800 Roeselare

Algemeen directeur is Marc Casteleyn.

Scholengroep 26 is onderverdeeld in twee scholengemeenschappen.

Scholengemeenschap Roeselare en scholengemeenschap Kortrijk – Menen, waartoe onze
school behoort.
                                             7
Basisschool Ter Molen Lauwe
Lijst van de basisscholen behorend tot de scholengemeenschap Kortrijk - Menen:

BSGO - Kastelenlaan 109 - 7780 - Komen -Waasten
BSGO - Minister De Taeyelaan 11 - 8500 - Kortrijk
BSGO - Kalvariestraat 70 - 8510 - Marke (Kortrijk)
BSGO - Grote Molenstraat 113 - 8930 Lauwe
BSGO - Groenweg 12 - 8510 - Bellegem
BSGO - Hendrik Consciencestraat 1B - 8550 - Zwevegem
BSGO - Ontvoogdingstraat 32 - 8930 - Menen
BSGO - Volkslaan 27 - 8930 - Menen
BSGO - Veldstraat 17 - 8560 - Wevelgem
BSGO - Hellestraat 15 - 8940 - Wervik
BSGO - Albrecht Rodenbachlaan 58 - 8501 - Heule
BSGO - Boomgaardstraat 21 - 8520 - Kuurne
BSGO - Arendstraat 62 B - 8530 - Harelbeke
Medisch Pedagogisch Instituut - Pottelberg 5 - 8500 - Kortrijk
Basisschool Buitengewoon Onderwijs - Guido Gezellestraat 91 - 8940 - WervikOp het centrale niveau zijn de Raad van het Gemeenschapsonderwijs en de afgevaardigd
bestuurder bevoegd.Adres:

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap


Gebouw ‘Alhambra’
Emile Jacqmainlaan 20
1000 BRUSSEL


Telefoon: (02)790 92 00
Fax: (02)790 92 01
E-mail: info@g-o.be
Website: http://www.g-o.be
                                         8
Basisschool Ter Molen Lauwe
3 Afspraken!
Een school kan slechts maximaal renderen als ouders en
schoolteam eenzelfde doel nastreven.
Dit betekent dat ouders en schoolteam op opvoedkundig
vlak gelijkluidend denken en
handelen en dat wij samen uw kind leiden en
begeleiden in opvoeding en onderwijs.
Dit gelijk gestemd zijn trachten we te bereiken via
duidelijke afspraken met onze kinderen.


3.1 Afspraken met de ouders

   We proberen u zo veel mogelijk op de hoogte te houden over het reilen en zeilen
   op onze school. Gelieve dan ook de brieven, die uw kind mee krijgt, aandachtig te
   lezen en het eventuele strookje zo vlug mogelijk in te dienen.

   Het heen- en weerschriftje bij de kleuters en de schoolagenda bij de leerlingen is het
   communicatiemiddel bij uitstek tussen u en de school. Gelieve deze dagelijks in te
   kijken en te ondertekenen. Indien u vragen of eventuele informatie hebt betreft uw
   kind, dan kan u dit altijd via de agenda of het schriftje laten weten.

   Vanzelfsprekend kunt u altijd terecht bij de directie met uw vragen of opmerkingen.

   De onkosten voor de maaltijden, kosten van chocolademelk, fruitsap of melk, het
   zwemmen, de voor- en naschoolse opvang, alsook de didactische uitstappen
   gebeuren via de maandelijkse facturatie door de scholengroep.
   Gelieve deze rekeningen telkens stipt te betalen!

   Wanneer u problemen zou hebben omtrent het betalen van de schoolrekening dan kunt
   u altijd terecht bij de financieel medewerker op school.
   Samen wordt er naar een oplossing gezocht!

   Breng uw kind op tijd naar school! Zowel in de kleuterafdeling als in de lagere
   afdeling is het zeer belangrijk dat alle kinderen op school zijn voor het belsignaal
   gaat!

   De schoolparking is enkel toegankelijk voor het personeel en de leveranciers.
   Bij het brengen of afhalen van uw kind(eren) kunt u de wagen altijd parkeren op de
   parking van het gemeentelijk sportcentrum, waarvan er een toegangsweg gelegen is in
   de Grote Molenstraat, schuin tegenover de school.

   Indien er zich een wijziging voordoet in het afhalen van uw kind, gelieve de
   school dan tijdig te contacteren!

   De ouders wachten op hun kind(eren) binnen de poort van de kleuterafdeling aan de
   Grote Molenstraat en binnen de poort van de lagere afdeling aan de Dahliastraat.                                              9
Basisschool Ter Molen Lauwe


   Eénmaal aanwezig op school mag het kind de school niet meer verlaten voor het
   beëindigen van de normale lessen zonder toestemming van de directeur!

   De leerling dient de meest veilige weg van huis naar school te nemen en omgekeerd.

   Het is verboden om elektronische apparatuur mee te brengen naar school!
   Deze wordt meteen in beslag genomen door de toezichthoudende leerkracht.
   Kinderen die met de bus komen, mogen een elektronisch spelletje meebrengen om
   mee te spelen op de bus. Het speeltje mag echter geen geluid maken en geen muziek
   bevatten!
   Geen radiootjes, MP3 of andere muziektoestellen worden toegelaten!
   Een leuk stripverhaal of boek lezen op de bus is natuurlijk veel toffer omdat dit meteen
   ook de leesvaardigheid bij uw kind zal bevorderen.
   Opgelet! Elektronische spelletjes, GSM, MP3,….zijn verboden op school!


   Een besmettelijke ziekte bij uw kind of één van de huisgenoten dient onmiddellijk
   aan de directeur gemeld te worden. Uw kind mag de school opnieuw bezoeken na
   voorlegging van een toelating afgeleverd door een geneesheer.
NETEN EN LUIZEN!

Na een vakantieperiode worden de haren van uw kind gecontroleerd op school.
Kinderen die besmet zijn met neten of luizen krijgen meteen een brief mee naar huis.
Regelmatig worden deze kinderen terug gecontroleerd. Wanneer de besmetting echter
blijft, wordt het CLB ingeschakeld die de ouders zal begeleiden.


   Mogen wij u vragen om gebruikte kledij van de school te wassen en terug mee te
   brengen?

    Er geldt een algemeen rookverbod op school!

    -  binnen de gebouwen geldt altijd, overal en voor iedereen een rookverbod.
        o Ook ouders, derden of bvb een aannemer die werken komt uitvoeren,
         vallen onder dit rookverbod.
        o Rooklokalen zijn verboden;
    -  binnen de campus: het rookverbod geldt overal en voor iedereen tussen 06u30 en
      18u30 (campus = het volledige schooldomein zoals bekend bij het kadaster)
    -  extra muros: het rookverbod geldt overal en voor iedereen tussen 06u30 en 18u30.
        o Bijvoorbeeld op schoolreis wordt er door niemand gerookt. Dit is uiteraard
         evenwel niet afdwingbaar van derden (binnen het schooldomein wel).

                                             10
Basisschool Ter Molen Lauwe


   Reclame en sponsoring

    Reclame zijn mededelingen met als doel de verkoop te
    bevorderen. Sponsoring houdt een bijdrage in met als
    doel de bekendheid te verhogen. Onder bepaalde
    voorwaarden laat het schoolbestuur reclame en
    sponsoring binnen de school toe. Deze voorwaarden
    houden in dat reclame en sponsoring door derden niet
    onverenigbaar mogen zijn met de onderwijskundige en
    pedagogische taken van de school en dat zij de
    geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van de school
    niet in het gedrang brengen. Elke aanvraag tot reclame en sponsoring zal worden
    voorgelegd aan de schoolraad die hierover zal adviseren.

   Publiceren van beeldmateriaal

    De school of een televisieploeg maakt in de loop van het schooljaar foto's, video-of
    televisieopnames van leerlingen tijdens verschillende evenementen. Die gebruiken we
    voor onze schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. Soms worden
    activiteiten op school gefilmd door een TV – ploeg, met als doel dit beeldmateriaal uit
    te zenden.
    U behoudt echter altijd het recht zich te verzetten tegen het onwettig gebruik van deze
    gegevens.

   Toedienen van medicatie

    In principe wordt op onze school geen
    medicatie toegediend aan de kinderen.
    De school of de leerkracht kan niet op eigen
    initiatief medicatie verstrekken.

    Wanneer een leerling medicatie moet nemen
    tijdens de schooluren, kan dit enkel op
    doktersvoorschrift en na duidelijke afspraken met de ouders en de leerling.
    Het schoolpersoneel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden als
    een leerling na het correct toedienen van voorgeschreven medicatie bijwerkingen
    ondervindt.
    Aan de ouder/behandelende arts wordt gevraagd om de verklaring als bijlage in te
    vullen en te ondertekenen. Wanneer een leerling op school pijn krijgt of onwel wordt,
    contacteren wij de ouders conform de procedure.(zie bijlage ‘toedienen van medicatie’
    verplicht in te vullen door de ouders / de behandelende arts).

    Bij dringende gevallen worden de hulpdiensten rechtstreeks gecontacteerd.
    Besmettelijke ziekten moeten zo vlug mogelijk gemeld worden aan de directeur.
                                              11
Basisschool Ter Molen Lauwe
3.1.1. Engagementsverklaring

De engagementsverklaring is een geheel van wederzijdse engagementen die de school en je
ouders aangaan. Het gaat over engagementen rond oudercontact,voldoende aanwezigheid op
school, individuele leerlingenbegeleiding en engagement ten opzichte van de Nederlandse
taal. Bij het ondertekenen van het schoolreglement gaan je ouders ermee akkoord om zich
hiertoe positief te engageren. Wij als school engageren ons ook met betrekking tot deze
thema’s.

1e engagement: voldoende aanwezigheid

Je ouders engageren zich om ervoor te zorgen dat je (tijdig) op school bent of dat je
ons tijdig contacteert als je om één of andere reden niet aanwezig kan zijn. De school
engageert zich om samen met je ouders te zoeken naar oplossingen bij problematische
afwezigheden (zie onderdeel ‘problematische afwezigheden’).

2de engagement: individuele leerlingbegeleiding

We engageren ons om in overleg met je ouders je individuele begeleiding uit te tekenen. We
zullen je ouders duidelijk informeren over wat de school aanbiedt en wat de school van je
verwacht. Wij verwachten dat je ouders ingaan op onze vraag tot overleg om actief mee te
werken aan de vormen van individuele leerlingbegeleiding die de school aanbiedt en om de
gezamenlijk gemaakte afspraken na te leven. We verwachten tevens dat je ouders contact
opnemen met de school wanneer ze vragen of zorgen hebben over jou en engageren ons ertoe
om daarover samen in gesprek te gaan.

3de engagement: engagement ten opzichte van de onderwijstaal

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het
Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat kinderen het wat moeilijker hebben bij het leren. Onze
school engageert zich om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun
taalontwikkeling. De ouders doen er alles aan om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren
bij het leren van het Nederlands. Zij engageren er zich toe om de Nederlandstalige
communicatie vanuit de school op te volgen en, in de mate van het mogelijke, zelf in het
Nederlands te communiceren met de school.

4de engagement : oudercontact op school

U wordt als ouder telkens uitgenodigd naar de verschillende oudercontacten gedurende het
schooljaar. Op het oudercontact krijgt u de gelegenheid om samen met de leerkracht de
observatiegegevens, de evolutie en de resultaten van uw kind te bespreken.
Mogen wij u vragen om zo veel mogelijk aanwezig te zijn op een oudercontact omdat dit nu
eenmaal zeer belangrijk is naar afspraken, tips en informatie tussen leerkracht en ouder.
Het is echter onze taak om u als ouder zoveel mogelijk te betrekken bij eventuele leer- of
gedragsproblemen bij uw kind.
Daarom zullen wij u in dergelijke situaties meteen op de hoogte brengen en samen de situatie
opvolgen. Dit gebeurt meestel via een zorgoverleg met de leerkracht, een lid van het CLB en
de directeur/zorgcoördinator.


                                               12
Basisschool Ter Molen Lauwe3.2 Afspraken met de kinderen:
3.2.1 Algemeen

  1. We zijn beleefd tegen elkaar!

  2. Onbeschoft gedrag wordt niet
   getolereerd!

  3. We gebruiken een verzorgde taal!

  4. Iemand uitsluiten, pesten of ruzie maken mag niet!

  5. Materiaal van de school en van andere leerlingen maak je niet
   stuk.

  6. Afval en papier horen in de vuilnisbak!

  7. Speelgoed, verzamelkaarten, ruilmateriaal en elektronische
   apparatuur brengen we niet mee naar de school zonder
   toestemming.

  8. We dragen geen uitdagende kledij!

  9. In de zomer dragen we aansluitende schoenen of sandalen. We
   dragen geen teenslippers omdat deze te gevaarlijk zijn tijdens het
   spelen.

  10. We brengen geen snoep mee naar school!

  11. Blikjes drank zijn niet toegelaten!

  12. Kom op tijd naar school, anders stoor je de les!
                                   13
Basisschool Ter Molen Lauwe
3.2.2 Op de speelplaats

Tijdens de speeltijd blijven we op de speelplaats!
We hangen niet rond op de gang en in de klas.
We spelen niet in de struiken.
Boekentassen plaatsen we ’s morgens netjes in de daarvoor voorziene rekken per klas.
Bij koud weer houden we de jas aan.
Truitjes of jassen hang je bij warm weer aan de kapstokken op de speelplaats.
We maken geen ruzie!
We plagen geen kinderen en sluiten niemand uit!
Op het eerste belsignaal stoppen met we met spelen, bergen we ons spelmateriaal op en gaan
naar onze klasrij.
Op het tweede belsignaal maken we een deftige klasrij.
We zijn beleefd tegen de toezichthoudende leerkracht of begeleider.


3.2.3 Het grasveld

We spelen enkel op droog gras!
We voetballen op het veld en op de speelplaats met een plastieken bal.


3.2.4 In de klas

Ik ben beleefd tegenover de juffrouw of de meester en tegenover mijn klasgenootjes!
Draag zorg voor je boeken en schoolmateriaal.
Boeken en schriften zijn netjes gekaft.
Orde en netheid op en in de lessenaar en in de boekentas.
Respect voor je eigen materiaal en dat van anderen.
We maken steeds stipt ons huiswerk.
Je mag niet in de klas wanneer de leerkracht niet aanwezig is.
We storen de klas niet tijdens de les!


3.2.5 In de gang

Op de gang zijn we rustig en storen we de andere klassen niet!
We maken een deftige klasrij.
We lopen niet op de gang.
We hangen onze jas, muts en sjaal aan de voorziene kapstokken.


3.2.6 In de eetzaal

We gaan vooraf naar het toilet!
Alle kinderen hebben een vaste plaats aan tafel.
De boterhameters en de warme eters zitten elk aan een zijde van de eetzaal.
In de eetzaal werken we met een buffetsysteem.
Tafel per tafel schuift op teken van de toezichthoudende leerkracht aan en neemt een bord.
Dit alles gebeurt op een ordentelijke manier.
                                               14
Basisschool Ter Molen Lauwe


We eten met mes en vork.
We proeven van alles wat op ons bord ligt.
In de eetzaal is het rustig. Er wordt niet geroepen en zeker niet gespeeld.
Het binnenkomen en verlaten van de eetzaal gebeurt op een rustige manier.
We zorgen dat onze naam op onze brooddoos staat.


3.2.7 In de toiletten

We gaan naar het toilet bij de aanvang van de speeltijd.
We kloppen aan voor we binnengaan!
We nemen niet meer toiletpapier dan nodig.
We spoelen het toilet door na gebruik.
We gooien geen toiletpapier op de grond.
Er wordt niet gespeeld in het toilet!
We staan niet op de toiletten!
We lessen onze dorst aan het waterfonteintje, niet aan de kraan.


3.2.8 Op de bus

De leerlingen staan in de bus onder toezicht van de busbegeleider.
Voor het opstappen en na het afstappen zijn de ouders steeds
verantwoordelijk voor hun kind!
Tijdens de rit zitten de kinderen neer.
We drinken en eten niet op de bus.
We blijven rustig, roepen en plagen niet.
We plaatsen onze schooltassen niet in de middengang van de bus.


3.2.9 In de studie

Voor de aanvang van de studie gaan de leerlingen naar het toilet.
Er is gelegenheid om een sapje te drinken en een koek te eten vooraleer de kinderen aan hun
huiswerk beginnen.
Wie klaar is met zijn huiswerk leest een boek, leert voor de toets of vult een werkblaadje in
dat is aangeboden door de leerkracht van de specifieke klas.
Kinderen die om een of andere reden niet naar de studie komen, brengen vooraf een
briefje mee van de ouder. Wie geen briefje of een berichtje in de agenda heeft staan,
volgt gewoon de studie mee.


3.2.10 Tijdens de opvang

De leerlingen staan tijdens de opvang onder toezicht van de
begeleider
We zijn beleefd en luisteren naar de begeleider.
We maken geen ruzie.
We bergen steeds het speelgoed op waarmee we speelden.                                              15
Basisschool Ter Molen Lauwe


3.2.11 Op straat

We zijn beleefd en blijven in de rij op het voetpad.
Er wordt niet geroepen en gespeeld langs de straat.
We luisteren naar de toezichthoudende leerkracht.3.2.12 GSM

Er wordt geen GSM toegelaten, noch op school, noch tijdens
schooluitstappen. De toezichthoudende leerkracht zal onmiddellijk het
toestel afnemen.
Het is de taak van de begeleidende leerkracht om de ouders te contacteren
wanneer dit nodig blijkt.
                                      16
Basisschool Ter Molen Lauwe
3.3 Schoolbezoek
3.3.1 Uurregeling van de school

Lestijden lagere school :

Maandag:    08u45 – 12u20 / 13u35 – 15u55
Dinsdag:    08u45 – 12u20 / 13u35 –15u55
Woensdag:   08u45 – 11u30
Donderdag:   08u45 – 12u20 / 13u35 – 15u55
Vrijdag:    08u45 – 12u20 / 13u35 – 15u05

Lestijden kleuterschool:

Maandag :   08u45 – 11u55 / 13u10 – 15u55
Dinsdag:    08u45 – 11u55 / 13u10 – 15u55
Woensdag:   08u45 – 11u30
Donderdag:   08u45 – 11u55 / 13u10 – 15u55
Vrijdag:    08u45 – 11u55 / 13u10 – 15u053.3.2 Voor- en naschoolse opvang

Vanaf 06u30 tot 08u00 ’s morgens en van 16u30 tot 18u30 ’s avonds.
3.3.3 Naschoolse studie

Op maandag-, dinsdag- en donderdagavond van 16u15 tot 17u15.3.3.4 Deelname aan extra-muros activiteiten

Alle leerlingen nemen deel aan de extra-muros activiteiten (buitenschoolse activiteiten) als
onderdeel van het opvoedingsproject of lesprogramma.
Een ouder kan evenwel m.b.t. de deelname van een individuele leerling voorbehoud maken;
deze weigering dient voorafgaandelijk en schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan de
directie van de school.
De leerlingen, die niet deelnemen aan de extra-muros activiteit, dienen wel degelijk aanwezig
te zijn op school; voor hen zullen vervangende activiteiten worden georganiseerd.
                                              17
Basisschool Ter Molen Lauwe
3.3.5 Afwezigheden

In het kleuteronderwijs is het wenselijk dat de ouders (tijdig) de
leerkracht informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor
kinderen die het eerste jaar van de leerplicht in het kleuteronderwijs doorbrengen geldt
dezelfde regeling als in het lager onderwijs. Dat is ook zo wanneer een kleuter vervroegd de
overstap maakt naar het lager onderwijs.

In het lager onderwijs kan een leerling om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn.
Het kan echter nooit de bedoeling zijn dat aan ouders toestemming wordt gegeven om vroeger
met vakantie te vertrekken of om later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt
dat een leerling op school is van 1 september tot en met 30 juni (behoudens de
schoolvakanties).Mogelijke redenen van gewettigde afwezigheid:

AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN
a) Verklaring door de ouders
Als de ziekte een periode van drie opeenvolgende kalenderdagen niet overschrijdt, volstaat een
verklaring ondertekend en gedateerd door de ouders.
Een dergelijke verklaring kan maximaal viermaal per schooljaar aangewend worden (behalve bij
chronisch zieke kinderen).
b) Medisch attest
Een medisch attest is    als de ziekte een periode van drie opeenvolgende kalenderdagen
vereist:            overschrijdt;
               als al viermaal in hetzelfde schooljaar een verklaring van de
                ouders werd ingediend voor een ziekteperiode van drie of minder
                kalenderdagen.

Alle afwezigheden         bij terugkomst op school;
om medische redenen        door het attest onmiddellijk aan de school te bezorgen als het een
moeten worden           periode van meer dan tien opeenvolgende schooldagen betreft.
gewettigd:
Het medische attest is      uitgereikt wordt door een geneesheer, een geneesheer-specialist,
pas rechtsgeldig als       een psychiater, een orthodontist, een tandarts of door de
het:               administratieve diensten van een ziekenhuis of van een erkend
                 labo;
                 duidelijk ingevuld, ondertekend en gedateerd is;
                 de relevante identificatiegegevens vermeldt zoals de naam, het
                 adres, het telefoon- en RIZIV-nummer van de verstrekker;
                 aangeeft wat de gevolgen zijn van de ziekte voor bepaalde lessen;
                 de begin- en de einddatum aangeeft van de ziekteperiode met, in
                 voorkomend geval, de vermelding van voor- of namiddag.
                                                18
Basisschool Ter Molen Lauwe
Eenzelfde medische      hiervoor volstaat één medisch attest waarop de verschillende
behandeling met        afwezigheden zo gedetailleerd mogelijk worden vermeld. Voor
verschillende         bepaalde chronische ziektebeelden die leiden tot verschillende
afwezigheden tot       afwezigheden zonder dat een doktersconsultatie noodzakelijk is, kan
gevolg:            één medisch attest volstaan na samenspraak met de CLB-arts.
               Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet,
               volstaat een attest van de ouders.

c) Het medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school
Uniform medisch       dit attest moet door de huisarts meegegeven worden zodat de
attest voor wie niet     school kan uitmaken wat wel en wat niet kan in deze lessen;
deelneemt aan de      bij langdurige afwezigheid in deze lessen, bestaat een specifiek
lessen lichamelijke      formulier. Hierin vraagt het CLB een herevaluatie aan de
opvoeding.          behandelende geneesheer.AFWEZIGHEID OM LEVENSBESCHOUWELIJKE REDENEN
Afwezigheid tijdens het vak  de vrijgekomen lestijden worden besteed aan de studie van
godsdienst of niet-      de eigen levensbeschouwing;
confessionele zedenleer    afwezigheid op school tijdens deze lestijden is niet
gelet op de eigen       toegelaten.
levensbeschouwelijke
overtuigingVAN RECHTSWEGE GEWETTIGDE AFWEZIGHEDEN OP BASIS VAN DIVERSE
REDENEN

De afwezigheid wordt,         Een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bijwonen van een
naargelang het geval,          bloed- of aanverwant of van een persoon die onder
gestaafd door een verklaring      hetzelfde dak woont (enkel dag van begrafenis zelf);
van de betrokken personen        het bijwonen van een familieraad;
of een officieel document        de onbereikbaarheid of de ontoegankelijkheid van de
dat de reden van de           instelling door overmacht;
afwezigheid opgeeft.          het onderworpen zijn aan maatregelen opgelegd in het kader
                    van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming;
                    de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank;
                    om feestdagen te beleven die inherent zijn aan zijn/haar
                    levensbeschouwelijke overtuiging.
                    Voor het actief deelnemen in het kader van een individuele
                    selectie of lidmaatschap van een vereniging als
                    topsportbelofte voor de sporten, tennis, zwemmen en
                    gymnastiek; aan sportieve manifestaties (wedstrijden,
                    tornooien of manifestaties) waarvoor de leerling als lid van
                    een unisportfederatie geselecteerd is
                                               19
Basisschool Ter Molen Lauwe


AFWEZIGHEDEN OM DIVERSE REDENEN MITS AKKOORD VAN DE DIRECTEUR

De afwezigheid kan slechts     afwezigheid voor een rouwperiode na de begrafenis van een
mits akkoord van de        bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad of van een
directeur en mits         persoon die onder hetzelfde dak woont;
overhandiging van, al       of om de begrafenis van een bloed- of aanverwant
naargelang het geval, een     tot en met de tweede graad in het buitenland bij
verklaring van de betrokken    te wonen;
personen of een officieel     afwezigheid ingevolge de individuele selectie voor een
document.              culturele of sportieve manifestatie; deze afwezigheid kan
Bij het toestaan van        maximaal tien al dan niet gespreide halve schooldagen per
dergelijke afwezigheden zal     schooljaar bedragen;
de directeur rekening houden    afwezigheid om persoonlijke redenen, in echt uitzonderlijke
met het belang van de        omstandigheden, voor maximaal vier al dan niet gespreide
leerling, dan wel met het      halve schooldagen per schooljaar; voor deze afwezigheid
belang van de            moet de directeur vooraf zijn akkoord verleend hebben;
schoolgemeenschap.         deelname aan time-out projecten.AFWEZIGHEID TIJDENS EXTRA-MUROSACTIVITEITEN

Door de ondertekening van     niet-deelname dient voorafgaandelijk en schriftelijk aan de
het schoolreglement gaat de     directie te worden gemeld;
school ervan uit dat uw kind    studie-uitstappen, stages, theater- of filmvoorstellingen,
aan alle extra-           gezamenlijke bezoeken aan musea, enz… worden tot de
murosactiviteiten          normale schoolactiviteiten gerekend;
deelneemt.             de leerlingen die niet deelnemen aan de extra-muros
                  activiteiten dienen wel degelijk aanwezig te zijn op school;
                  voor hen zullen vervangende activiteiten worden
                  georganiseerd.


AFWEZIGHEDEN IN GEVOLGE TOPSPORTCONVENANT

Het betreft afwezigheden voor leerlingen die worden toegestaan op basis van het
topsportconvenant in de sporttakken tennis, zwemmen en gymnastiek.
Deze categorie van afwezigheden kan slechts worden toegestaan voor maximaal 6 lestijden per
week (verplaatsingen inbegrepen) en kan enkel als de school voor de betrokken topsportbelofte
over een dossier beschikt dat volgende elementen bevat :
  1) een gemotiveerde aanvraag van de ouders;
  2) een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie;
  3) een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de
    Vlaamse Gemeenschap;
  4) een akkoord van de directie: de directeur kan het aanvraagdossier aanvaarden of weigeren.
                                              20
Basisschool Ter Molen Lauwe
IN UITZONDERLIJKE GEVALLEN: DE AFWEZIGHEID VAN KINDEREN VAN
BINNENSCHIPPERS, KERMIS- EN CIRCUSEXPLOITANTEN EN -ARTIESTEN EN
WOONWAGENBEWONERS, OM DE OUDERS TE VERGEZELLEN TIJDENS HUN
VERPLAATSINGEN (DE ZGN. ‘TREKPERIODES’)


Afwezigheid op basis       in principe moeten deze kinderen elke dag aanwezig zijn op
van een overeenkomst       school;
tussen de ‘ankerschool’      in uitzonderlijke omstandigheden kunnen kinderen die met hun
en de ouders           ouders meereizen gedurende de zgn. trekperiodes, genieten van
                 deze vorm van tijdelijk ‘huisonderwijs’, ondersteund vanuit een
                 ‘ankerschool’;
                 afwezigheid van deze kinderen is gewettigd mits:
                 - de school tijdens de afwezigheid voor een vorm van onderwijs
                 op afstand zorgt;
                 - de school, maar ook de ouders, zich engageren dat er
                 regelmatig contact is over het leren van het kind.
                                              21
Basisschool Ter Molen Lauwe
Van ongewettigde naar problematische afwezigheden

3 stadia:

  -  ½ dag en/of regelmatig te laat komen: systhematische opvolging door school

  -  10 ½ schooldagen: inschakeling CLB en begeleidingsdossier

  -  Meer dan 30 ½ schooldagen: melding aan de overheid/uitschrijving


Elke afwezigheid die niet kan worden gewettigd, is een problematische afwezigheid. Van
zodra de leerling een halve dag ongewettigd afwezig is, volgt de school deze leerling
systhematisch op; contactname met de ouders, met het CLB, het stappenplan rigoureus
opvolgen, netwerk inlichten en/of bevragen.
We vragen dat alle leerlingen (ook de kleuters) stipt aanwezig zijn zodat alle activiteiten op
tijd kunnen beginnen (5 minuten voor het belsignaal). Bij laattijdige aankomst noteert de
leerkracht dit in de agenda van de leerling. Bij herhaling neemt de directeur contact op met de
ouders. Te laat komende leerlingen en kleuters missen een belangrijk deel van de leerstof en
storen het klasgebeuren. Het regelmatig te laat komen, wordt (na een verwittiging) als
problematisch beschouwd.

Van zodra de leerling tien halve schooldagen ongewettigd afwezig is, moet het begeleidend
CLB ingeschakeld worden en zal een begeleidingsdossier opgemaakt worden.
Als de ouders niet ingaan op het initiatief van het CLB of van zodra de problematische
afwezigheid 30 halve schooldagen bedraagt, meldt de school dit aan de overheid.

Bij zeer ernstige problematische afwezigheden, en nadat alle begeleidingsinspanningen van de
school en het CLB tevergeefs zijn geweest, of indien blijkt dat de leerling zelfs spoorloos is,
kan de school altijd beslissen om tot uitschrijving over te gaan. Ingeval het kind in de loop
van een schooljaar van school verandert, dan zal de oude school aan de nieuwe school laten
weten hoeveel dagen het kind reeds problematisch afwezig geweest is.

Om het recht op een schooltoelage te behouden mag een leerling in het lager onderwijs
gedurende niet meer dan 30 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest en het
daaraan voorafgaande schooljaar eveneens niet meer dan 30 halve schooldagen ongewettigd
afwezig zijn geweest; hetzij minder dan tweehonderd twintig halve schooldagen aanwezig is
geweest indien de leerling toen nog niet onderworpen was aan de leerplicht, maar wel
ingeschreven in een kleuterschool.

In het kleuteronderwijs is er een recht op schooltoelage wanneer de kleuter voldoende
aanwezig is geweest gedurende het schooljaar in kwestie en tijdens het daaraan voorafgaande
schooljaar. Er is de vereiste 220 halve schooldagen aanwezigheid indien de leerling tijdens
het jaar waarin het schooljaar in kwestie begint de leeftijd van vijf jaar bereikt.
                                              22
Basisschool Ter Molen Lauwe
3.3.6 Onderwijs aan huis

Onderwijs aan huis is mogelijk wanneer de leerling een relatief lange periode gedurende het
schooljaar op school afwezig is wegens ziekte of ongeval en de leerling hierdoor tijdelijk
onmogelijk of minder dan halftijds de lessen kan volgen op school.

Om voor tijdelijk onderwijs aan huis in aanmerking te komen moeten alle volgende
voorwaarden gezamenlijk worden vervuld:

   de leerling is 5 jaar geworden vóór 1 januari van het lopende jaar;
   de leerling is meer dan 21 kalenderdagen (schooljaaroverschrijdend) ononderbroken
   afwezig op school wegens ziekte of ongeval. Wanneer de leerling de lesbijwoning op
   school hervat, maar binnen een termijn van 3 maanden opnieuw afwezig is wegens
   ziekte of ongeval, dan geldt er geen wachttijd, maar gaat het recht op tijdelijk
   onderwijs aan huis onmiddellijk in;
   Uitzondering: chronisch zieke kinderen hebben recht op vier uur tijdelijk onderwijs
   aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid.
   de ouders moeten de vraag voor onderwijs aan huis schriftelijk formuleren en staven
   met een medisch attest;
   de afstand tussen de school/vestigingsplaats en de verblijfplaats van betrokken leerling
   is ten hoogste 10 km
                                             23
Basisschool Ter Molen Lauwe


3.3.7 Leerplicht en geregeld schoolbezoek

3.3.7.1 Inschrijvingen
Om in onze lagere school ingeschreven te worden moet uw kind voldoen aan de
toelatingsvoorwaarden voor het lager onderwijs.
De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert dat u uw kind aanmoedigt om
Nederlands te leren.

Een leerling(e), die in onze school is ingeschreven, blijft ingeschreven voor de duur van
zijn/haar hele schoolloopbaan, tenzij hij/zij in de loop van een schooljaar definitief uit de
school wordt uitgesloten of tenzij hij/zij zelf een andere schoolkeuze maakt.3.3.7.2 Voorrangsregeling voor broers en zussen

De scholen voor gewoon basisonderwijs te Menen voorzien in een gezamenlijke
voorrangsperiode voor inschrijving van broers of zussen en in een gezamenlijke algemene
inschrijvingsperiode.

            1. Voorrangsperiode voor inschrijving van broer en zusjes vanaf de
             eerste schooldag na de krokusvakantie tot de paasvakantie.
            2. Algemene inschrijvingsperiode vanaf de eerste schooldag na de
             paasvakantie.

Het dagelijks bestuur van LOP basisonderwijs Menen maakt afspraken over de gezamenlijke
communicatie i.v.m. het inschrijvingsbeleid van de scholen.


3.3.7.3 Weigering tot inschrijving

Aan een leerling die uit de school verwijderd werd, kan het volgende schooljaar én het
daaropvolgende schooljaar de inschrijving geweigerd worden in de school.


3.3.7.4 Schoolveranderen

De beslissing om van school te veranderen ligt uitsluitend bij de ouders of in voorkomend
geval bij de persoon die het ouderlijke gezag uitoefent of in feite de minderjarige onder zijn
bewaring heeft.
Elke schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van
juni moet door de directie van de nieuwe school aan de directie van de oorspronkelijke school
bij aangetekend schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs meegedeeld worden. De nieuwe
inschrijving is rechtsgeldig de eerste schooldag na deze mededeling.
                                              24
Basisschool Ter Molen Lauwe3.3.7.5 Regelmatige leerling
Een regelmatige kleuter is een kleuter die:
  a) voldoet aan de toelatingsvoorwaarden;
  b) slechts in één school is ingeschreven.

In het lager onderwijs, of als leerplichtige in het kleuteronderwijs, moet de leerling bovendien
voldoen aan de volgende voorwaarden:
  a) aanwezig zijn, behoudens gewettigde afwezigheid;
  b) deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem of zijn leergroep worden
    georganiseerd behoudens vrijstelling.


3.3.7.6 Leerplicht en geregeld schoolbezoek

Leerplicht
Voor de minderjarige is er leerplicht gedurende de periode van twaalf jaren die aanvangt op 1
september van het kalenderjaar waarin het kind zes jaar wordt.

Regelmatig schoolbezoek
De ouders zijn verplicht erop toe te zien dat hun kind vanaf het begin van de leerplicht
regelmatig de school bezoekt. Onder regelmatig schoolbezoek verstaan we het volgen van alle
lessen en activiteiten die op het leerplan voorkomen, eventuele vrijstellingen uitgezonderd
[bv. een vrijstelling voor zwemmen zal slechts worden toegestaan, indien er gewichtige
medische redenen zijn die gestaafd worden door een medisch attest].
Leerlingen die niet aan één- of meerdaagse buitenschoolse activiteiten deelnemen (bos-,
zeeklassen, ...) zijn gedurende die periode op school aanwezig.

In het kleuteronderwijs engageren de ouders zich ertoe dat hun kleuter in voldoende
mate aanwezig is. Concreet betekent dit:

  -  In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs drie jaar wordt
    moet die 150 halve schooldagen aanwezig zijn geweest, of 100 halve schooldagen
    indien de leerling na 31 december van hetzelfde schooljaar de leeftijd van drie
    jaar bereikt;

  -  In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs vier jaar oud wordt
    moet die 185 halve schooldagen aanwezig geweest zijn;

  -  In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs vijf jaar oud wordt
    moet die 220 halve schooldagen aanwezig geweest zijn;

Het naleven van dit engagement is verplicht om het recht op een schooltoelage te
behouden.

Om te kunnen overstappen naar het eerste leerjaar lager onderwijs moet de leerling
minstens 220 halve dagen aanwezig geweest zijn in de derde kleuterklas van een
Nederlandstalige kleuterschool. Leerlingen die aan deze voorwaarde niet voldoen
moeten een taaltoets afleggen om aan te tonen dat zij in voldoende mate Nederlands
beheersen.


                                               25
Basisschool Ter Molen Lauwe4 Zorgvuldig bestuur
4.1 Bijdragen door de school gedragen

In het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt aan de ouders geen
inschrijvingsgeld voor hun kind(eren) gevraagd, noch bijdragen voor kosten die verbonden
zijn aan het nastreven van ontwikkelingsdoelen of het behalen van de eindtermen. De
materialen die hiervoor nodig zijn, worden door de school kosteloos in bruikleen gegeven aan
de leerlingen, maar blijven eigendom van de school. Indien de materialen beschadigd of
zoekgeraakt zijn, worden ze vervangen op kosten van de ouders.

Lijst met materialen            Voorbeelden
Bewegingsmateriaal             Ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers,…
Constructiemateriaal            Karton, hout, hechtingen, gereedschap,
                      katrollen, tandwielen, bouwdozen,…
Handboeken, schriften, werkboeken en –
blaadjes,
fotokopieën, software
ICT-materiaal                Computers inclusief internet, TV, radio,
                      telefoon,…
Informatiebronnen              (Verklarend) woordenboek, (kinder)krant,
                      jeugdencyclopedie, documentatiecentrum,
                      cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal,…
Kinderliteratuur              Prentenboeken, (voor)leesboeken, kinderromans,
                      poëzie, strips,...
Knutselmateriaal              Lijm, schaar, grondstoffen, textiel,…
Leer- en ontwikkelingsmateriaal       Spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal,
                      denkspellen,
                      materiaal voor socio-emotionele
                      ontwikkeling,…
Meetmateriaal                Lat, graadboog, geodriehoek, tekendriehoek,
                      klok (analoog en digitaal), thermometer,
                      weegschaal,…
Multimediamateriaal             Audiovisuele toestellen, fototoestel,
                      casetterecorder,
                      DVD-speler,…
Muziekinstrumenten             Trommels, fluiten,…
Planningsmateriaal             Schoolagenda, kalender, dagindeling,...
Schrijfgerief                Potlood, pen,…
Tekengerief                 Stiften, kleurpotloden, verf, penselen,…
Atlas - Globe - Kaarten - Kompas -
Passer - Tweetalige alfabetische
woordenlijst - Zakrekenmachine
Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten, waaraan uw
kind deelneemt, zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen.
                                             26
Basisschool Ter Molen Lauwe
Onderstaande lijst werd opgesteld door het schoolbestuur na overleg met de schoolraad en
vermeldt de verschillende categorieën kosten:


  -  De scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor ééndaagse uitstappen en voor
    activiteiten waaraan de klas deelneemt (bv. bezoek aan tentoonstelling, toneel- of
    theatervoorstelling, workshops, sportactiviteiten tijdens de onderwijstijd,…). Ook de
    zwembeurten behoren tot deze categorie (behalve het één jaar verplicht aan te bieden
    gratis zwemonderricht).

    Per schooljaar mag men voor dit soort activiteiten aan de ouders een bijdrage vragen
    van maximaal 20 euro in het kleuteronderwijs en 60 euro in de lagere klassen.


  -  De minder scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor alle vormen van
    meerdaagse uitstappen binnen de onderwijstijd. Dit zijn de GWP’s zoals bv. bos-, zee-
    boerderij-, … , plattelandsklassen.

    Voor dit soort activiteiten mag men in de kleuterafdeling aan de ouders geen
    bijdrage meer vragen (dus 0 euro) en in de lagere school nog slechts 360 euro voor
    de volledige duur van het lager onderwijs.  -  De diensten die de school vrijblijvend aanbiedt alsook een raming van de kostprijs
    ervan. We denken hierbij aan toezicht, warme maaltijden, drankjes, leerlingenvervoer,
    activiteiten op woensdagnamiddag, …

    De kostprijs die men aanrekent voor deze diensten moet in verhouding staan tot de
    geleverde prestaties.
                                              27
Basisschool Ter Molen Lauwe4.2 Bijdragen die door de ouders worden gedragen

BETALING VAN VERBRUIK EN GEBRUIK VAN DIENSTEN!

Op het einde van elke maand wordt een factuur uitgereikt van de geleverde diensten. Deze
factuur wordt betaald binnen de acht dagen via een overschrijving.
Zodra er echter tijdens het lopende schooljaar twee facturen blijven openstaan wordt de
dienstverlening in deze volgorde stopgezet: Maaltijden, soep en drankjes - Didactische
uitstappen - Busdienst.


4.2.1 Maaltijden

Soep:         € 0,85
Maaltijden:      € 2,20 (kleuterafdeling)
            € 2,90 (lagere afdeling)
Chocolademelk:     € 0,30
Melk:         € 0,30
Fruitsap:       € 0,35

Alle betalingen gebeuren via maandelijkse overschrijvingen. De ouders verbinden er
zich toe deze betalingen stipt en correct uit te voeren!

Wanneer u problemen mocht ondervinden met het betalen van de schoolrekening, contacteer
dan meteen de financieel medewerker op school.
Samen wordt er heel discreet naar een oplossing gezocht.4.2.2 Zwemmen

De kleuters uit de 3e kleuterklas en de leerlingen uit de lagere afdeling zwemmen om de twee
weken en betalen hiervoor € 1.00.

Vanaf januari gaan ook de kleuters uit de 2e kleuterklas zwemmen.
                                             28
Basisschool Ter Molen Lauwe


4.2.3 Busvervoer

Busdiensten verzorgen het vervoer van de leerlingen
van en naar de school.
Kinderen die meer dan 4 kilometer van school
wonen, reizen gratis.
Dankzij een aanzienlijke tussenkomst van de
vriendenkring is de vraagprijs beperkt:

De kleuters reizen gratis!
De leerlingen uit de lagere afdeling:

1ste kind: ’s morgens en ’s avonds       = € 12,50 per maand
      enkel ’s morgens of ’s avonds    = € 8,50 per maand

2de kind: ’s morgens en ’s avonds       = € 10,00 per maand
     enkel ’s morgens of ’s avonds    = € 7,50 per maand

Vanaf 3de kind gratis.

Een speciale regeling wordt voorzien voor kinderen die occasioneel gebruik maken van de
bus: € 0,70 per rit.

De busgelden worden steeds op de maandelijkse factuur geplaatst.


4.2.4 De voor- en naschoolse opvang

De opvang is toegankelijk voor alle ingeschreven leerlingen
van de school, enkel tijdens de schooldagen.

’s Morgens vanaf     06u30: € 2,00
             07u00: € 1,50
             07u30: € 0,75

’s Avonds vanaf     16u30: € 1,50
             18u00: € 2,25
             18u30: € 3,00

Woensdag van 12u00 tot 13u00: € 2,00
Per half uur komt daar € 0,50 bij tot 18u00.


4.2.5 De avondstudie

Uw kind kan op maandag, dinsdag en donderdag zijn of haar huiswerk maken in de
avondstudie. Deze gaat door van 16u15 tot 17u15.
Per beurt betaalt u € 0,75.
                                             29
Basisschool Ter Molen Lauwe


4.2.6 Uitstappen en groepsactiviteiten

Toneelvoorstelling per klas: € 3,50

Didactische uitstappen: De deelnameprijzen
worden meestal bepaald bij het vastleggen van de
bestemming. De kostprijs voor de uitstappen
wordt via de agenda of via brief meegedeeld aan
de ouders.Geïntegreerde werkperiode!

Boerderijklassen: richtprijs € 80
Bosklassen:    richtprijs € 90
Zeeklassen:    richtprijs € 120

Via een spaarsysteem kunnen de ouders reeds maandelijks, via facturatie, een bedrag
overschrijven.4.2.7 Tijdschriften en publicaties

De kinderen kunnen vrijblijvend een abonnement nemen op een tijdschriftje. Dit is echter
niet verplicht en wordt niet aangewend in de klas!
De kostprijs hiervan wordt via infoblaadjes en/of agenda meegedeeld.4.2.8 Extra schoolbijdrage

Als tussenkomst voor de onkosten van de bus, gedurende het schooljaar, vragen wij € 10 aan
de ouders. Dit voor het busvervoer bij leeruitstappen, toneeluitstappen en vervoer naar
sportactiviteiten.
Voor de inning van het bedrag wordt er maandelijks €1 afgetrokken via de facturatie.
                                              30
Basisschool Ter Molen Lauwe
5 Evaluatie, afspraken over huiswerk,
agenda, rapporten
De school biedt diverse vormen aan van individuele begeleiding bij
leermoeilijkheden of andere situaties die aanleiding kunnen geven
tot begeleidingsmaatregelen. Van de ouders wordt hiertegenover
een positief engagement verwacht. In het belang van het kind
engageren de ouders zich er tevens toe aanwezig te zijn op het
oudercontact.5.1 In het kleuteronderwijs
5.1.1 Observeren

De leerkracht wil uw kind leren kennen en begrijpen. Daarom zal hij of zij gericht kijken en
luisteren tijdens de spontane bezigheden van het kind, tijdens de dagelijkse activiteiten en
tijdens de uitvoering van de opdrachten. Hierdoor kan men de ontwikkeling van uw kind op
de voet volgen.


5.1.2 Begeleiden

De leerkracht zal in het aanbod van activiteiten rekening houden met de gegevens die hij via
observatie verzameld heeft. Op die manier wordt de begeleiding afgestemd op de noden en de
behoeften van uw kind. Daardoor krijgt uw kind alle kansen om naar eigen aanleg zichzelf
optimaal te ontwikkelen.


5.1.3 Het kindvolgsysteem

De leerkracht noteert belangrijke gegevens over de ontwikkeling van het kind aan de hand
van een kindvolgsysteem. Dit systeem maakt een efficiënte begeleiding mogelijk.

De gegevens uit een kindvolgsysteem zijn vertrouwelijk. Ze kunnen alleen ingezien worden
door de personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de opvoeding, het onderwijs en de
begeleiding van uw kind.


5.1.4 Extra begeleiding

Mocht in de loop van het jaar blijken dat er zich bij uw kind een probleem voordoet betreft
het beheersen van de leerstof of bij gedragsmoeilijkheden, dan wordt u daarvan meteen
verwittigd.
Uw zoon of dochter krijgt dan extra aandacht, waarbij ondersteunende maatregelen binnen de
klas genomen worden. Als speciale zorg door professionelen of door gespecialiseerde
diensten noodzakelijk blijkt, dan wordt dit vooraf samen met u en het Centrum voor
Leerlingenbegeleiding besproken tijdens een zorgoverleg.

                                                31
Basisschool Ter Molen Lauwe
5.1.5 Informatie en communicatie

Als ouder blijft u steeds op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en de gebeurtenissen
in de school door onder meer:

  - oudercontacten, informatie- en gespreksavond, open-klasdagen, vieringen, feestjes…;
  - informele contacten met de leerkracht voor en na schooltijd of op afspraak;
  - het heen- en weerschriftje en de schoolagenda;
  - schriftelijke mededelingen van de directie of de leerkracht;
  - contacten met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding;
  - het meegeven van werkjes van de kinderen;
  - de infokasten aan de school
  - de nieuwsmolen (ons schoolblaadje)5.1.6 Participatie

U kunt rechtstreeks betrokken worden bij het klasgebeuren door bijvoorbeeld mee te werken
aan activiteiten.


5.2 In het lager onderwijs
5.2.1 Evalueren

Onder evaluatie verstaan we de beschrijving en beoordeling van de leerprestaties en de
vorderingen van uw kind. Die vorderingen hebben niet alleen betrekking op kennis en
vaardigheden, maar ook op gedragingen en houdingen als inzet, zelfstandigheid, initiatief,
nauwkeurigheid, zorg en orde, sociaal gedrag, volledigheid, studiehouding, “leren leren”…


5.2.2 Middelen

De leerkracht verzamelt de nodige gegevens via
observatie, toetsen, individuele opdrachten,
klasgesprekken.


In de derde graad worden proeven over grotere
leerstofgehelen afgenomen als voorbereiding op het
evaluatiesysteem van het secundair onderwijs.
                                               32
Basisschool Ter Molen Lauwe
5.2.3 Huiswerk

Visie op huiswerk :

Er zijn scholen waar leerlingen geen huiswerk krijgen. Huiswerk is soms de aanleiding van
veel gezeur en onvrede thuis. Sommige kinderen blijven urenlang zwoegen op een aantal
oefeningen tot meerdere ontevredenheid van mama en papa.
Wanneer u problemen zou ervaren of uw kind zit veel te lang aan zijn of haar huistaak aarzel
dan niet om de leerkracht te verwittigen.
Ons ganse schoolteam is van mening dat het inoefenen van de geziene leerstof overdag
bijdraagt tot een stevige basis waarop de dag erna kan worden verder gebouwd. Kinderen
oefenen tijdens hun huistaak datgene wat ze hebben geleerd in de klas. Ze leren zo de theorie
in de praktijk om te zetten en krijgen zo meer inzicht in de materie.
Kinderen die onder normale omstandigheden hun huiswerk niet gemaakt hebben, halen
dit in tijdens de schooluren.

Hoeveel huiswerk krijgt mijn kind?

In de eerste graad (1ste en 2de leerjaar) krijgen de kinderen dagelijks een kleine huistaak en
moeten ze dagelijks lezen thuis!
In de tweede graad (3de en 4de leerjaar) wordt er dagelijks een huistaak voorzien en oefenen de
leerlingen het lezen.
In de derde graad (5de en 6de leerjaar) krijgen de leerlingen dagelijks een huistaak en tijdens de
vakantie wordt een vakantiewerkje voorzien.

Hebt U vragen omtrent het huiswerk , dan kan u altijd de klastitularis contacteren. Hij
of zij zal u uitleggen hoe uw kind het best zijn huistaak maakt.
Een tip is de avondstudie op onze school. Uw kind maakt er zijn of haar huistaak in een
rustige omgeving, onder begeleiding van een leerkracht. Na de studie is het huiswerk
gemaakt en is er thuis tijd voor ontspanning!5.2.4 Rapporteren

Viermaal per schooljaar wordt het rapport uitgereikt: voor de herfstvakantie, de kerstvakantie,
de paasvakantie en het einde van het schooljaar.

Het rapport geeft een overzicht van de resultaten en de gegevens:
  - voor de expressieactiviteiten wordt de rapportering verwoord en niet met een cijfer
    uitgedrukt;
  - voor de andere activiteiten wordt een cijfer tot 10 vermeld;
  - het gedrag en de houding worden weergegeven op een waarderingsschaal;
  - in de kolom commentaar staat aanvullende informatie en aanwijzingen over
    begeleiding en remediering;

De ouder ondertekent het rapport en geeft het terug mee naar school.
                                                33
Basisschool Ter Molen Lauwe
5.2.5 Informeren

Wij geven nog aanvullende inlichtingen over de vorderingen van uw kind via :
  - de schriften en/of kaften;
  - het heen en weerschriftje in de kleuterafdeling en de agenda in de lagere afdeling is het
    communicatiemiddel tussen ouders en school.
   Wij vragen de ouders de agenda dagelijks te ondertekenen!
  - resultaten van huiswerken. Het huiswerk is een zelfstandig uit te voeren opdracht om
    de les in te oefenen of een volgende les voor te bereiden.
  - contacten met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB);
  - het gesprek met de leerkrachten tijdens de oudercontacten of een aangevraagd
    onderhoud.
  - De toetsen worden na afwerking van een leerstofgeheel ter ondertekening
    meegegeven.
5.2.6 Begeleiden en remediëren

Uw kind wordt permanent begeleid. De leerkrachten en de directie zullen op regelmatige
tijdstippen de schoolvorderingen en het gedrag van uw kind bespreken. Ook het Centrum voor
Leerlingenbegeleiding kan hierbij betrokken worden.

Hieruit kan een gerichte begeleiding of remediëring volgen.

Mochten er zich problemen voordoen, dan zal in eerste instantie de leerkracht in de klas
trachten te helpen. Wanneer dit niet voldoende zou blijken dan wordt er extra ondersteuning
geboden, door de andere leerkrachten, binnen de aanvullende uren gelijke onderwijskansen.
Het schoolteam staat via de zorgcoördinator ook in contact met het Centrum voor
Leerlingenbegeleiding (CLB). In bepaalde gevallen kan het CLB worden ingeschakeld om
verdere ondersteuning te krijgen van externe diensten zoals een logopedist, een
revalidatiecentrum, …
Uiteraard worden ouders over dit alles zo vlug mogelijk ingelicht via een zorgoverleg op
school.


5.2.7 Getuigschrift basisonderwijs

Op het einde van het lager onderwijs kan de klassenraad beslissen het getuigschrift
basisonderwijs aan de leerling uit te reiken. Ingevolge art.53 van het decreet BaO oordeelt de
klassenraad op een gemotiveerde wijze of een regelmatige leerling in voldoende mate de
doelen heeft bereikt die in het leerplan zijn opgenomen om een getuigschrift te verwerven.

Wordt er geen getuigschrift basisonderwijs gegeven, dan levert de directie een verklaring af
waarop de schooljaren die gevolgd werden, vermeld staan.

Uiteraard wordt deze beslissing gemotiveerd.                                                34
Basisschool Ter Molen Lauwe
5.3 De beroepsprocedure bij het niet toekennen van het
getuigschrift basisonderwijs
5.3.1 Bezwaar

Onmiddellijk na de deliberatie van de klassenraad wordt een
overleg georganiseerd voor ouders waarvan de kinderen geen
getuigschrift basisonderwijs behalen. Tijdens dit onderhoud
zullen ouders inzage krijgen in het dossier en worden de
elementen aangegeven die geleid hebben tot de genomen
beslissing. Aan de ouders wordt tevens de geformaliseerde
beslissing overhandigd waaruit blijkt dat aan de leerling geen
getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt.

Als ouders de beslissing van de delibererende klassenraad niet kunnen aanvaarden, kunnen zij
ten laatste op de derde werkdag na het overleg waarbij hun de geformaliseerde beslissing van
de klassenraad werd ter hand gesteld, bezwaren bekend maken.5.3.2 Beroep

Als de betwisting blijft bestaan, kunnen de ouders binnen een termijn van drie werkdagen na
de ontvangst van de betwiste beslissing, via de directeur schriftelijk beroep instellen bij de
beroepscommissie.

De algemeen directeur roept binnen de 2 werkdagen de beroepscommissie samen. Deze
bestaat uit minstens 3 leden. Met uitzondering van de directeur kunnen de overige leden van
de delibererende klassenraad er geen deel van uitmaken.


5.3.3 Advies van de beroepscommissie

De beroepscommissie beraadslaagt geldig als ten minste drie leden aanwezig zijn. In het
belang van het onderzoek kan ze om het even wie horen. De beroepscommissie onderzoekt de
klacht grondig en adviseert de algemeen directeur op een gemotiveerde wijze of de
delibererende klassenraad wel of niet opnieuw moet samenkomen.

De algemeen directeur beslist binnen de 2 werkdagen of de delibererende klassenraad al dan
niet opnieuw moet samenkomen.
   Moet de klassenraad niet opnieuw samenkomen, dan deelt de algemeen directeur dit
    onmiddellijk schriftelijk en gemotiveerd aan de ouders mee.
   Moet de klassenraad wel opnieuw samenkomen, dan moet hij een definitieve beslissing
    nemen binnen een termijn van 2 werkdagen na de beslissing van de algemeen
    directeur. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de ouders
    meegedeeld.
Binnen het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is er geen verder beroep meer
mogelijk tegen de in beroep genomen beslissing.                                              35
Basisschool Ter Molen Lauwe
5.3.4 Annulatieberoep

Als de beroepsprocedure binnen het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is uitgeput,
kunnen de ouders evenwel een annulatieberoep of een verzoek tot schorsing van de
tenuitvoerlegging bij de Raad van State indienen binnen een termijn van zestig kalenderdagen
nadat zij kennis namen van de beslissing van de algemeen directeur, respectievelijk van de
klassenraad. De procedure heeft geen opschortende werking. Dit betekent dat de beslissing
waarmee de ouders het niet eens zijn onmiddellijk uitgevoerd kan worden.
                                             36
Basisschool Ter Molen Lauwe
6 Orde en tucht zijn belangrijk
We stelden het reeds: een goede samenwerking tussen kind, ouder en personeel van de
school is een noodzakelijke voorwaarde voor een vlot functioneren.
Als deze samenwerking niet volgens de afspraken verloopt, kan de school passende
maatregelen nemen.

  -  Voor kleuters:
    Voor kleuters die niet leerplichtig zijn, passen deze maatregelen volledig in de
    speciale begeleiding zoals hiervoor uiteengezet in 5.1.
    Bijgevolg wordt normaliter niet in een orde- en tuchtregeling voor kleuters voorzien.

  -  Bij leerplichtigen in het kleuter- en lager onderwijs:
    Bij leerplichtigen in het kleuter- en lager onderwijs kunnen er orde- en
    tuchtmaatregelen genomen worden.


6.1 Ordemaatregelen
6.1.1 Straffen en belonen

Het is de taak van ons ganse schoolteam om het goede in de kinderen blijvend te motiveren en
te stimuleren!
Daarom proberen onze leerkrachten dag in dag uit om de leerlingen positief te benaderen. Dit
kan met een bemoedigend woordje, een positief zinnetje of een leuke stempel of nota in de
agenda van het kind.
Er worden ook in iedere klas pluimpjes uitgedeeld tijdens het kinderparlement. Tijdens het
pluimpje van de week wordt er iemand extra in de bloemetjes gezet uit de klas of uit de
school.


6.1.2 Het kaartsysteem = beloningssysteem !

Iedere leerling uit de lagere afdeling beschikt bij de aanvang van de maand over drie
gedragskaarten. Wanneer een leerling zich niet kan beheersen in een conflict en/of onbeleefd
is, niet luistert en respectloos handelt , dan speelt hij/zij zijn gedragskaarten kwijt. Wanneer je
de drie gedragskaarten kwijtspeelt, dan volgt er een straf.6.1.3 Onbeschoft gedrag

Na het afrekenen van de gedragskaarten, op het einde van de maand, krijgt de leerling terug 3
kaarten die hij/zij dient te behouden tijdens de volgende maand.

Leerlingen, die maandelijks hun 3 gedragskaarten behouden, sparen puntjes waarmee zij
vijfmaal per schooljaar een geschenkje kunnen kopen in de geschenkenwinkel tijdens het
kinderparlement.


                                                37
Basisschool Ter Molen Lauwe


6.1.4 Overzichtfiche van de gedragskaarten!


        Op jouw fiche krijg je maandelijks een beloningssticker wanneer je de drie
        gedragskaarten hebt behouden! Je ouders tekenen af voor gezien.
         Verloor je echter 3 kaarten, dan heb je een straftaak. Je ouders tekenen af
         voor gezien.6.1.5 Het contract!

Bij leerlingen die meermaals negatief gedrag vertonen, wordt er een contract opgemaakt.
Het contract bestaat uit een tweetal werkpunten en een strafmaatregel. De strafmaatregel
wordt uitgevoerd wanneer het kind de afspraken niet nakomt. De sanctie bestaat meestal
uit het maken van een straftaak over de middag.
Het contract wordt ondertekend door de ouders voor kennisname.6.1.6 Overleg is belangrijk:

Wanneer er problemen zijn met uw kind of u hebt vragen omtrent de aanpak dan is het
aangewezen dat deze zo vlug als mogelijk opgelost worden.
Bij dergelijke gevallen contacteert u gewoon de directie die, indien nodig, een afspraak maakt
om samen met u en de leerkracht rond de tafel te zitten.6.2 Tuchtmaatregelen
6.2.1 Algemeen

De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtmaatregel nemen als het gedrag werkelijk een
gevaar vormt voor het ordentelijk verstrekken van het onderwijs en/of de verwezenlijking van
het eigen opvoedingsproject van onze school in het gedrang brengt.
De directeur of zijn afgevaardigde zal dus slechts tuchtmaatregelen nemen als de maatregelen
van orde geen effect hebben of bij zeer ernstige overtredingen. Hieronder vallen
overtredingen zoals opzettelijk slagen en verwondingen toebrengen, opzettelijk essentiële
veiligheidsregels overtreden, opzettelijk en blijvend de lessen en activiteiten storen, zware
schade toebrengen, een diefstal plegen of weglopen!
                                                38
Basisschool Ter Molen Lauwe
6.2.2 Op onze school

6.2.2.1 Schorsing voor één dag

  -  De leerling mag gedurende een bepaalde periode de lessen en activiteiten van zijn
    leerlingengroep niet meer volgen.
  -  De leerling moet wel aanwezig zijn op school en krijgt extra taken.


6.2.2.2 Schorsing voor meerdere dagen

  -  Er wordt vooraf een advies van de klassenraad ingewonnen.
  -  Een gemotiveerde beslissing wordt vooraf schriftelijk meegedeeld aan de ouders met
    vermelding van de ingangsdatum.
  -  De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek over de problemen.
  -  Ouders hebben inzagerecht in het tuchtdossier van hun kind.


6.2.2.3 De definitieve uitsluiting uit de school

Wordt een leerplichtige leerling uitgesloten, dan wordt hij definitief uit de school verwijderd!

In geval van uitsluiting gelden bovendien volgende regels:
  - De gesanctioneerde leerling wordt pas definitief uit de school verwijderd op het
    moment dat hij in een andere school ingeschreven is en uiterlijk één maand
    (vakantieperiodes niet inbegrepen) na schriftelijke kennisgeving van de uitsluiting.
  - De gesanctioneerde leerling moet in de school aanwezig zijn tot de dag voor de
    definitieve schoolverandering.
  - Het tuchtdossier en de tuchtmaatregelen zijn niet overdraagbaar van de ene school
    naar de andere.
  - De directeur spreekt deze maatregel uit op advies van de begeleidende klassenraad.

Een leerling die uit de school verwijderd werd, kan het volgende schooljaar én het
daaropvolgende schooljaar geweigerd worden in de school.

Optie: een leerling die uit de school verwijderd werd, kan het volgende schooljaar slechts
opnieuw ingeschreven worden na gunstig advies van de begeleidende klassenraad.

Opgelet! Een leerling die definitief uitgesloten werd uit een andere school, die deel uitmaakt
van het lokaal overlegplatform Menen, kan ook geweigerd worden in onze school.
                                               39
Basisschool Ter Molen Lauwe
  Op onze school wordt voor dergelijke leerlingen, bij beslissing van de klassenraad, een
  vierstappenplan opgemaakt. Hier worden terug een tweetal specifieke werkpunten
  vermeld door de directeur en de leerkracht waar aan de leerling zich moet houden.

  Bij het overtreden van één van de werkpunten gaat telkens het stappenplan in werking:

  Stap 1: geschorst voor één dag.
  Stap 2: geschorst voor twee dagen.
  Stap 3: geschorst voor drie dagen.
  Stap 4: de definitieve uitsluiting uit de school.

  Ouders en CLB. worden meteen verwittigd bij de opmaak van het stappenplan en na het
  nemen van elke stap!


6.2.3 Regels

Als wij tuchtmaatregelen nemen, worden in ieder geval de volgende regels gerespecteerd:

  -  De tuchtstraf moet pedagogisch verantwoord kunnen worden en in overeenstemming
    zijn met de ernst van de feiten.

  -  De ouders worden voor het ingaan van de tuchtmaatregelen schriftelijk op de hoogte
    gebracht van de genomen beslissing en van de ingangsdatum ervan.

  -  Deze beslissing wordt gemotiveerd. Er wordt aangegeven waarom het gedrag van de
    leerlingen werkelijk een gevaar vormt voor het ordentelijk verstrekken van het
    onderwijs en/of de verwezenlijking van het eigen opvoedingsproject van onze school
    in het gedrang komt.

  -  Er wordt nooit overgegaan tot collectieve uitsluitingen.

  -  De betrokken leerling en/of ouders, eventueel bijgestaan door een raadsman, worden
    voorafgaandelijk uitgenodigd voor een gesprek over de problemen.

  -  De ouders en de raadsman hebben het recht tot inzage in het tuchtdossier.6.2.4 Overleg

Binnen de drie lesdagen na kennisname van de tuchtmaatregel hebben de betrokken leerling
en/of de ouders recht op overleg met de directeur of zijn afgevaardigde.
                                              40
Basisschool Ter Molen Lauwe
7. Algemene klachtenprocedure
7.1 Welke klachten kan je indienen?

Je klachten kunnen gaan over de werking van de school of over een concrete handeling of
beslissing van een personeelslid van de school.


7.2 Waar kan je met je klacht terecht?
Heb je een klacht over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing
van een personeelslid, dan kan je die melden aan de directeur.
Je moet altijd eerst proberen om er rechtstreeks met de directeur over te praten en een
oplossing te zoeken.

Kom je na dit overleg niet tot een akkoord of gaat de klacht over het optreden van de directeur
zelf, dan kan je een klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep of de
klachtencoördinator. Binnen onze scholengroep is dit dhr. Edwin Reveyn
(preventieadviseur) of dhr. Marc Casteleyn (algemeen directeur) te bereiken op het adres van
de Centrale Diensten van onze Scholengroep.

Als je uiteindelijk niet tevreden bent over de wijze waarop je behandeld werd of over het
resultaat van de klachtenbehandeling, kun je een klacht indienen bij de Vlaamse
Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel (0800-240 50).

Wie klachten heeft in verband met discriminatie en racisme kan terecht bij het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding op het telefoonnummer 0800/12800. Meer
informatie vind je op http://www.diversiteit.be.

Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kun je indienen bij de
Commissie Zorgvuldig Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen in hun dagelijkse
werking een aantal principes moeten respecteren:
  - beheersing onderwijskosten
  - eerlijke concurrentie
  - verbod op politieke activiteiten
  - beperkingen op handelsactiviteiten
  - beginselen betreffende reclame en sponsoring

Voor meer informatie kun je terecht bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
(AGODI), Secretariaat-generaal, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel (02 553 65 56).
Via e-mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be.

Als een school weigert je kind in te schrijven, kan je klacht indienen bij de Commissie
betreffende leerlingenrechten. Meer informatie vind je bij het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Departement Onderwijs, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel (02 553 92 06
voor het basisonderwijs en 02 553 88 66 voor het secundair onderwijs).
                                              41
Basisschool Ter Molen Lauwe7.3 Hoe dien je een klacht in?

 Je kan je klacht melden via telefoon, brief, e-mail of fax.
 Opdat je klacht kan behandeld worden, mogen de volgende gegevens niet ontbreken:
  -  je naam, adres en telefoonnummer;
  -  wat er gebeurd is en wanneer het gebeurd is;
  -  in welke school het gebeurd is als je een klacht indient bij de scholengroep.

7.4 De klachtenprocedure is niet van toepassing op:

  -  een algemene klacht over regelgeving
  -  een klacht over feiten waarover eerder een klacht is ingediend en die al werd
    behandeld
  -  een algemene klacht over het (al dan niet) gevoerde beleid
  -  een klacht over feiten die langer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben
    plaatsgevonden
  -  een kennelijk ongegronde klacht
  -  een klacht waarvoor je geen belang kan aantonen
  -  een klacht over feiten of handelingen waarvoor je de georganiseerde administratieve
    beroepsmogelijkheid nog niet hebt benut, bijvoorbeeld bij een definitieve uitsluiting
    (cfr. infra). Klachten over het verloop van de georganiseerde administratieve
    beroepsmogelijkheid zijn wel mogelijk, bijvoorbeeld te lange behandeltermijnen, geen
    antwoord op briefwisseling, onvoldoende informatieverstrekking.
  -  een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure
  -  een anonieme klacht

7.5 Hoe verloopt de behandeling van je klacht door de
scholengroep?

Binnen een termijn van 10 kalenderdagen bevestigt de algemeen directeur jou de ontvangst
van je klacht. Als je klacht niet wordt behandeld, word je daarvan met vermelding van de
reden, schriftelijk op de hoogte gebracht.

Als je klacht wel wordt behandeld, dan volgt er een onderzoek naar de gegrondheid van de
klacht. Je wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van dit onderzoek. Je klacht wordt
afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop ze de school
of scholengroep bereikt.

Als je een klacht indient tegen een bepaalde beslissing, betekent dit niet dat deze beslissing
wordt uitgesteld.
                                                 42
Basisschool Ter Molen Lauwe
8 CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen
8.1 Inleiding

De school en het centrum stellen een gezamenlijk beleidsplan op dat de samenwerking regelt
voor de duur van drie jaar (de afsprakennota).

Het beleidsplan vermeldt:

                   de wijze waarop het centrum en de school de rechten en
                   de plichten invullen;
                   de concrete samenwerking tussen school en centrum;
                   de elementen van het verzekerd aanbod waarop de
                   school niet zal ingaan;
                   de wijze waarop het centrum de informatie die het
                   verzameld heeft bij de uitvoering van zijn opdracht en
                   die relevant is voor de algemene werking van de
                   school, aan de school bezorgt;
                   de wijze waarop de school en het centrum elkaar
                   informatie bezorgen die relevant is voor de werking;
8.2 Vertrouwelijkheid

Om een leerling zo goed mogelijk te kunnen helpen, worden de gegevens van elke leerling in
begeleiding bijgehouden in een dossier.
Enkele de betrokken CLB-medewerkers kunnen onder strikte toepassing van het
beroepsgeheim dit dossier inkijken.
Dit betekent dat gegevens uit het dossier niet aan derden, noch aan de school worden
doorgegeven zonder medeweten en instemming van de ouders of de leerling vanaf 12 jaar.
Zelfs dan worden gegevens alleen doorgegeven indien dit in het belang is van de betrokken
leerling:

  -  aan het schoolpersoneel voor wat betreft de gegevens die zij nodig hebben om hun
    taak naar behoren te vervullen
  -  in het kader van een doorverwijzing, indien de leerling ouder dan 12 jaar of zijn
    ouders erover ingelicht zijn
  -  aan andere diensten, mits schriftelijke toestemming van de leerling ouder dan 12 jaar
    of zijn ouders

De privacyregels worden nauwgezet nageleefd.
                                             43
Basisschool Ter Molen Lauwe
8.3 Bewaringstermijn

Leerlingen die in de loop van een schooljaar 18 jaar worden, dienen kennis te nemen van het
feit dat hun dossiers door het hierboven gemeld CLB tot minstens 10 jaar na de laatste
medische CLB-interventie bewaard worden.

Daarna wordt de procedure tot vernietiging opgestart. Dit kan evenwel ten vroegste gebeuren
op het ogenblik dat de betrokken leerling de leeftijd van 25 jaar (gewoon onderwijs) of 30
jaar (buitengewoon onderwijs) heeft bereikt.

Mogelijkheden tot verzet

De ouders van de leerlingen jonger dan 12 jaar en de leerlingen ouder dan 12 jaar hebben
altijd de mogelijkheid om zich te verzetten tegen:

  -  het uitvoeren van een algemeen of gericht consult door een bepaalde arts van het
    centrum
  -  het begeleidingsaanbod van het CLB.
  -  het overmaken van het dossier aan een ander CLB als de leerling van de school
    verandert8.4 De verplichte begeleiding

Er is geen verzet mogelijk tegen het deelnemen aan:

  -  de algemene consulten, de gerichte consulten en de profylactische maatregelen
  -  algemene consulten: periodieke algemene leeftijdsspecifieke medische onderzoeken,
    collectief georganiseerd voor alle leerlingen
  -  gerichte consulten: collectief georganiseerde medische onderzoeken, gericht op
    bepaalde gezondheidsaspecten van een welomschreven doelgroep van leerlingen
  -  profylactische maatregelen: maatregelen ter bescherming tegen besmettelijke ziekten
  -  de begeleiding van de jongeren in het kader van de leerplicht

Overdragen van dossiers aan een ander CLB

Ouders en leerlingen van 14 jaar en ouder die principieel verzet willen aantekenen tegen het
overmaken van het dossier aan een ander CLB kunnen dit verzet schriftelijk en binnen de 30
dagen meedelen aan het hieronder vermeld CLB.

Er is geen verzet mogelijk tegen het overdragen van de volgende gegevens:

  -  identificatiegegevens
  -  vaccinatiegegevens
  -  medische gegevens uit onderzoeken die door het CLB uitgevoerd werden
  -  gegevens over de “verplichte begeleiding” inzake de leerplichtcontrole
                                              44
Basisschool Ter Molen Lauwe
8.5 Betwistingen

Als er betwisting mocht zijn over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen de
ouders of de leerling vanaf 12 jaar zich wenden tot:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Waterloolaan 115 B – 1000 Brussel

Tel: 02/542.72.008.6 Klachtenprocedure

Mochten er onverhoopt klachten zijn over de CLB-werking dan kunnen die steeds schriftelijk
kenbaar gemaakt worden aan de directie van het hieronder vermeld CLB.

Binnen de 5 werkdagen wordt hierop gereageerd.

Het adres van ons CLB is:

Centrum voor Leerlingenbegeleiding
“Mandel en Leie”
Stationsstraat 43
8930 Menen

Het CLB team staat steeds open voor uw vragen, wensen om een toelichting en/of
bemerkingen.
9 Tot slot!
Geachte ouders,

We hopen dat u na lezing van het voorafgaande document ervan overtuigd bent dat wij in
onze school het beste willen bieden aan u en uw kind.
Wij zijn ervan overtuigd dat wij erin zullen slagen om tot een prima samenwerking te komen.


Namens het schoolteam,


De directeur
                                             45

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:7/20/2012
language:
pages:45