Name in capital letters by KbW38bg

VIEWS: 4 PAGES: 15

									                                Формуляр за кандидатстване
                               Дейност 1 – Младежта за Европа
                            Проекти за няколко последователни
                                   дейности
                           Приложение: А 1.2 Младежки инициативи
                              Версия, валидна от 1 януари 2011 г.

   Моля, попълнете всички приложими към вашия проект графи и отбележете, че този анекс е приложение към
           формуляра за Дейност 1, Проекти за няколко последователни дейности

Част I. Идентификация и кратко описание на дейността


Номер на дейността
Попълва се от Националната агенция                     Пощенско клеймо/Дата на получаване
Наименование на дейността
Моля, дайте кратко наименование на дейността
Вид дейност

Моля, отбележете с  кутийката, която отговаря на вида инициатива, за която кандидатстватe . За
допълнителна информация се консултирайте с част Б, Дейност 1.2 от Ръководството за кандидатстване.

  Този проект е младежка     Национална младежка инициатива
  инициатива от следния
  вид:              Международна младежка инициатива
  (отбележете само една
  кутийка)


                       1
Продължителност на дейността
Моля, отбележете общата продължителност на дейността, от подготовката до оценката.

  Начална дата на дейността2 :           Крайна дата на дейността:
                     /  /                         /  /

  Обща продължителност на дейностите (в месеци):
1
  Максимална продължителност на проекта е от 3 до 18 месеца.
2
  Моля, консултирайте се с част Б от ръководството за кандидатстване („съответствие с крайните срокове”)

Място на провеждане на дейностите
  Адрес

  Пощенски код                         Град

  Община                            Страна
                                           Валиден от 1 януари 2011 г.
  Част I. Идентификация и кратко описание на дейността (продължение)


  Основни теми на дейностите

  Моля, отбележете с     не повече от 2 кутийки.

      Европейско самосъзнание                   Работа с малцинствени общности
     Толерантност и разбиране между                Развитие на градските и селските райони
    религиите
      Анти дискриминация                     Младежки политики
      Изкуство и култура                     Медии и комуникации/Младежка информация
      Равенство между половете                  Образование чрез спорт и дейности на открито
      Работа с хора в неравностойно положение           Здравеопазване
     Без дискриминация по сексуална ориентация          Околна среда
      Други – моля посочете:                   Ромски общности
  Кратко описание на дейностите
  Моля, дайте кратко описание на предвидените дейности (до 10 - 15 реда).

  Този абзац може да се използва за публикации, затова моля, бъдете акуратни и включете, мястото на провеждане на
  дейностите, вида на проекта, темата, целите, общата продължителност на проекта в месеци, страните които са
  включени (в случай на транс-национална младежка инициатива), предвидените резултати и методите, с които ще
  бъдат постигнати. Моля, бъдете точни и ясни.
   На български език:
   На английски език:
Програма Младежта в действие   Дейност 1 Проекти за няколко последователни дейности  Приложение: Младежки инициативи Стр. 2
  Част II. Партньорска организация/група (само за международни младежки
  инициативи)
  A. Данни за партниращата организация/ група
   Име

   Адрес

   Пощенски код                            Град

   Област                               Държава

   Email                               Website

   Телефон                              Факс  Ръководител на проекта (лице за контакти)
   Фамилия (г-н/ г-жа)                        Име

   Позиция/ Длъжност

   Email

   Телефон                              Факс  Б. Кратко описание на партниращата организация/ група
   Вид и статус         НПО                   Неформална група
   Мащаб на           Местна       Регионална     Национална
   организацията                                    Международна/европейска
  Моля, опишете Вашата партниращата организация/ група (основни дейности, членове, целева група и др.):
  В. Предварително споразумение за партньорство с организация / група
  Аз, долуподписаният, от името на (изпишете името на партниращата организация / група)


  потвърждавам нашето участие във всички етапи на дейностите по проект (изпишете името на
  проекта както е посочено в Част I):


  Потвърждавам, че след споразумение между всички партньори, упълномощавам кандидатстващата
  организация да получи целия грант за реализиране на проекта.

  Също така, потвърждавам ангажимента си да осигуря публичност на подкрепата на Европейския
  Съюз за проекта и се ангажирам да популяризирам резултатите от проекта.

  Име изписано с главни
  букви :
  Място:                               Подпис:
  Дата:
Програма Младежта в действие  Дейност 1 Проекти за няколко последователни дейности  Приложение: Младежки инициативи Стр. 3
  Part II. Partner promoter(s) (only for Trans-national Youth Intiatives)
  A. Details of the partner organisation / group
   Name

   Street address

   Postcode                                 City

   Region                                  Country

   Email                                   Website

   Telephone                                 Telefax  Person in charge of the project (contact person)
   Family name (Ms/Mr)                            First name

   Position/function

   Email

   Telephone                                 Telefax  B. Profile of the partner organisation / group
   Type and status          Non profit/NGO              Informal group of young people
   Activity level           Local        Regional       National       International/european
                     Member organisation of the applicant
                      European non-governmental organisation (ENGO) based in one of the
                      Programme Countries and having member branches in at least 8 Programme
                      Countries
  Please give a short description of your organisation/group (regular activities, member of, etc.) :
   C. Preliminary agreement of the partner
   I, the undersigned, on behalf of (repeat the name of the partner)
   confirm our participation in each stage of the Activity (repeat the title of the Activity as stated in Part
   I):
   I declare having reached an agreement with all the promoters involved in the Activity with regard to
   the share of EU grant my organisation/group is entitled to receive in order to implement the Activity.
   Furthermore, I confirm my undertaking to ensure visibility of the European Union support for the
   Activity and to ensure dissemination and exploitation of its results.
  Name in capital letters :
  Place:                                 Signature:
  Date:
Програма Младежта в действие    Дейност 1 Проекти за няколко последователни дейности   Приложение: Младежки инициативи Стр. 4
  Част III. Участници, директно включени в дейността
  Моля, дайте информация за състава на групата младежи по страни, участващи в проекта. За допълнителна
  информация прочетете част Б от Ръководството за кандидатстване.

  A. Участници от кандидатстващата организация/група
                               Разпределение по
                                           Разпределение по възрастови групи 3
                                  пол
      Име на участник        Държава
                                 М     Ж       15-17         18-30
                                ОБЩ БРОЙ НА УЧАСТНИЦИТЕ 4
  3
    В младежка инициатива могат да участват млади хора между 18 и 30 год. с постоянно местожителство в една от
    програмните страни. Малък брой участници могат да са на възраст между 15 и 17 год. към момента на кандидатстване, само
    ако са придружени от тренер.

  4
   Няма лимит за броя на участниците. За национална младежка инициатива, най-малко 1 група от 4 участника трябва да бъдат
  включени. За транс – национална младежка инициатива най-малко 8 участника трябва да бъдат включени.  Б. Участници от партниращата организация/група (само за Международни
  младежки инициативи)
                               Разпределение по
     Държава на постоянно                             Разпределение по възрастови групи 6
                     Общ брой на        пол
     местожителство на
                     участниците5
       участниците
                                 М     Ж       15-17         18-30
          ОБЩ БРОЙ
  5
    Организацията/групата трябва да е съставена най-малко от 4 участника.
  6
    В младежка инициатива могат да участват млади хора между 18 и 30 год. с постоянно местожителство в една от
     програмните страни. Малък брой участници могат да са на възраст между 15 и 17 год. към момента на кандидатстване.
Програма Младежта в действие    Дейност 1 Проекти за няколко последователни дейности  Приложение: Младежки инициативи Стр. 5
  C. Данни на тренера5 (ако има)
  (Ако има тренер, който да подкрепя участниците, моля, дайте контактни детайли)
  Ако в проекта участва тренер, който ще подпомага вашата инициатива, моля дайте неговите актуални данни

   Име

   Адрес

   Пощенски код                                  Град

   Област                                     Държава

   Email                                      Website

   Телефон                                     Факс


  Профил на тренера (ако има)
  Моля, дайте кратък профил на тренера (обичайни дейности, членство в организации и др.) и мерките, които ще
  се предпримат да се подкрепят участниците.
  5 За повечеинформация, моля, консултирайте се с Ръководството за кандидатстване, част Б, Дейност 1.2
Програма Младежта в действие     Дейност 1 Проекти за няколко последователни дейности      Приложение: Младежки инициативи Стр. 6
 Част IV. Описание на дейността
 Точките по-долу ще Ви насочват в описанието на планираните дейности. Тази информация е от голямо значение за
 процеса на оценяване на проекта, както и по-късно за реализирането на проекта. За подробна информация, моля,
 вижте Ръководството за кандидатстване, Раздел Б, Дейност 1.2.

  Структура на дейностите
  Моля отбележете предвидените дейности по време на проекта, вклюващи етапа от подготовката до
  дейностите за оценка.
  Моля, приложете програма за планираните дейности по дни.
  Безопасност и защита:
  Моля, опишете как проектът ще осигури безопасност и защита на младите хора, участващи в дейностите.
  Подготвителна среща (само за транснационалните младежки инициативи):
  Планирана ли е подготвителна среща?                   Да     Не

  В случай, че е планирана такава среща, моля уточнете програмата, датите и мястото на провеждане.
Програма Младежта в действие  Дейност 1 Проекти за няколко последователни дейности  Приложение: Младежки инициативи Стр. 7
 Съдържание на проекта и методология:
 Моля, опишете:
       темата/ темите на дейността,
       как дейностите във Вашия проект включват иновативни елементи и как насърчават креативността и
       предприемачеството,
       как младите хора ще бъдат директно и активно включени в планирането и изпълнението на дейностите,
       работните методи,
       как планираните дейности и работни методи ще допринесат за персоналното и социално развитие на
       участниците включени в проекта
  Обучителното измерение (придобиването/подобряването на компетенции и умения) е основен елемент от
  всеки проект, финансиран по програма „Младежта в действие”. Програмата въведе механизъм за
  признаване на придобитите компетенции чрез участието в проект по програма „Младежта в действие”, а
  именно сертификатът Youthpass( www.youthpass.eu). С оглед на това, моля опишете:
       Компетенции (знания, умения,и т.н.), които участниците могат да придобият чрез вашия проект
       Планирани мерки за осигуряване на място или дейност за рефлексия и оценка на придобития
       обучителен опит в проекта
   Междукултурно измерение (особено за транс - националните младежки инициативи):
      Моля, опишете как тази дейност по Вашия проект ще се отрази върху следните характеристики:
       как дейността ще повиши позитивните нагласи към други култури,
       как дейността ще подкрепи диалога и междукултурното опознаване с други млади хора с различен
        произход и култура,
       как дейността ще подпомогне превенцията на борбата с предразсъдъците, расизма и всички форми на
        антисоциално поведение,
       как проектът ще развие чувството за толерантност и разбиране на различията.
Програма Младежта в действие   Дейност 1 Проекти за няколко последователни дейности  Приложение: Младежки инициативи Стр. 8
  Европейско измерение:
  Моля, отбележете как тази дейност ще се отрази върху посочените по-долу характеристики. Отбележете
  подходящите кутийки и след това дайте описание:
       дейността засилва чувството на младежите за европейско гражданство и им помага да разберат
       тяхната роля като част от настоящето и бъдещето на Европа;
       дейността рефлектира върху общи проблеми на европейското общество като расизъм, ксенофобия,
       антисемитизъм, превенция на наркомании...;
        темата на дейността е свързана с европейските интереси като разширяване на Европейския съюз,
       Европейски институции, Европейски проекти;
       проектните дейности популяризират европейски ценности като равни възможности, човешки права и
       демокрация, културно многообразие.
Програма Младежта в действие  Дейност 1 Проекти за няколко последователни дейности  Приложение: Младежки инициативи Стр. 9
  Влияние, мултиплициране на ефекта и последващи дейности:
  Моля, обяснете какво е очакваното влияние върху младежите участници и върху местната общност, както и
  какви мерки ще бъдат взети за постигането на това влияние. В допълнение, моля опишете планираните мерки
  за признаване и валидиране на получените знания и умения (напр. Youthpass сертификат) за участниците и
  партньорите в проекта.

  В дългосрочна перспектива опишете как планирате да постигнете мултиплициране на ефекта от проекта и
  устойчивост на резултатите. Моля, обяснете как планирате да осъществите последващи дейности по тази
  инициатива (напр. нови проекти в рамките на програма „Младежта в действие”, продължаване на контактите с
  партньорите и др. )
Програма Младежта в действие  Дейност 1 Проекти за няколко последователни дейности  Приложение: Младежки инициативи Стр. 10
  Публичност:
  В съотвествие с условието за използване на прогрмното лого (част В, Публичност от Ръководството за
  кандидатстване), моля опишете
       как ще осигурите популяризирането на проекта;
       как Вашия проект ще осигури ясна добавена стойност към Програмата
  Разпространение и приложение на резултатите:
  Моля, дайте подробно описание на мерките, които ще предприемете за разпространение и приложение на
  резултатите по проекта
  Планирани ли са допълнителни мерки осигуряващи разпространение и приложение на резултатите?
   Да     Не
  Ако да, моля опишете.
Програма Младежта в действие  Дейност 1 Проекти за няколко последователни дейности  Приложение: Младежки инициативи Стр. 11
  Включване на млади хора в неравностойно положение:
  Проектът включва ли млади хора в неравностойно положение (срещащи трудности за социална адаптация,
  вижте и изберете вид на трудностите от описаните по-долу) и/или със специални нужди (физически,
  здравословни и др.)? В случай, че да, моля обяснете подробно и мотивирайте.
  Брой на младите хора в неравностойно положение, директно включени в проекта (извън общия брой участници,
  упоменати в част 4, таблица А):

  Моля, отбележете ситуацията, която характеризира тяхното положение:

    Образователни трудности (ниско ниво на образование и др.)             Трудности от икономически
                                           характер

    Социални трудности (дискриминация от всякакъв вид, семейни проблеми,       Физически проблеми
  наркотици и пристрастявания и др.)

    Културни различия                                 Здравословни проблеми

    Други, моля конкретизирайте:                           Трудности от географски
                                           характер
Програма Младежта в действие  Дейност 1 Проекти за няколко последователни дейности  Приложение: Младежки инициативи Стр. 12
  Част VI. Бюджет                                         Всички суми са в
                                                     евро
  За подробна информация, моля, вижте правилата за финансиране и фиксираните суми в
  Ръководството за кандидатстване. Националанта агенция може да промени исканите от
  организацията суми съобразно правилата за финансиране, определени в Ръководството за
  кандидатстване

  A. Сума, за която се кандидатства от програма „Младежта в действие”
                                        Сума, изисквана    Отпусната сума
                                         от програма
                                                    (попълва се от
   Моля, попълнете само една от секциите на таблицата             „Младежта в
                                                    НА или от ИА)
             (А.1 или А.2)                       действие”

  A.1 Национална младежка инициатива
   Разходи за дейности (фиксирана сума)
   Разходи свързани с участието на тренер (фиксирана сума) –
   ако е необходимо
   Разходи свързани с допълнително разпространение и
   приложение на резултатите (100% от реални разходи – до €
   1.000)

  Обща сума за Национална младежка инициатива


  A.2. Транс – национална младежка инициатива
   Разходи за дейности (фиксирана сума)
   Разходи свързани с участието на тренер (фиксирана сума) –
   ако е необходимо
    Разходи свързани с допълнително разпространение и
   приложение на резултатите (100% от реални разходи – до €
   1.000)
   Подготвителна среща – пътни разходи (100% от реалните
   разходи)
   Подготвителна среща (фиксирана сума)
   Пътни разходи (70% от реалните разходи)

  Обща сума за Транс-национална младежка
  инициатива


  B. Съфинансиране
  Моля, отбележете, че процента от пътните разходи, не покрити от гранта на ЕК, следва           Сума
  да бъде отбелязан по-долу (само за транс-национални младежки инициативи)

   Собствени средства

   Друго финансиране по този проект (моля, уточнете):


   Обща сума на съфинансирането
Програма Младежта в действие  Дейност 1 Проекти за няколко последователни дейности  Приложение: Младежки инициативи Стр. 13
  C. Изчисляване на сумата, за която се кандидатства (по пера)                   Всички суми са в
                                                      евро  Рзходи за дейности
  Моля, бъдете конкретни, при попълване на графа „спецификация” и опишете всички предвидени разходи.
  Например, можете да опишете:

   - предвидени разходи, свързани с логистика: материали, оборудване/екипировка, наем на зала и др.;

   - предвидени разходи, свързани с организация на дейностите( популяризация, разпространение на информация,
  разходи за наем, лектори и обучители);

   -предвидени разходи, свързани с изпълнението на проекта (административни, местен транспорт...);
   - разходи извън страната ( храна и нощувки – само за международни младежки инициативи).
  Спецификация                                               Общо
                                           Обща сума
  Разходи, свързани с участието на тренер (ако е приложимо)
  Спецификация                                               Общо
                                           Обща сума  Допълнителни разходи свързани с разпространение и приложение на резултатите
  (ако е приложимо)
  Моля, консултирайте се с правилата за финансиране за разпространение на резултатите, както са определени
  в Ръководството за кандидатстване по Програмата.

  Спецификация                                               Общо
                                           Обща сума
Програма Младежта в действие  Дейност 1 Проекти за няколко последователни дейности  Приложение: Младежки инициативи Стр. 14
  Подготвителна среща – реални пътни разходи (само за Транс-национални младежки
  инициативи)
  Моля, обърнете внимание, че само билети, ползващи намаление ще бъдат признавани като разход! (младежки
  намаления, ползване на втора класа и др.)

                                                Вид
  Организация/ група     Брой хора       От           До                 Сума
                                              транспорт
                                           Междинна сума:  Подготвителна среща – фиксирана сума на ден (само за Транснационални младежки
  инициативи)
                                              Фиксирана
                         Място на
  Организация/ група     Брой хора               Брой нощувки     сума за       Сума
                        провеждане
                                              нощувка
                                           Междинна сума:

                       ОБЩА СУМА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНАТА СРЕЩА:
  Пътни разходи (само за Транснационални младежки инициативи)
  Моля, обърнете внимание, че само билети, ползващи намаление ще бъдат признавани като разход! (младежки
  намаления, ползване на втора класа и др.)

                                                      Обща    Искана
                                                Вид     сума    сума
  Организация/ група     Брой хора       От           До
                                              транспорт
                                                      (100 %)   (70%)
                                           ОБЩА СУМА:
Програма Младежта в действие    Дейност 1 Проекти за няколко последователни дейности  Приложение: Младежки инициативи Стр. 15

								
To top