Docstoc

อาหารหลัก 5 หมู่

Document Sample
อาหารหลัก 5 หมู่ Powered By Docstoc
					                 ..::: อาหารหลัก 5 หมู :::..

                           
             หมูที่ 1 นม ไข เนื้อสัตวตางๆ ถั่วเมล็ดแหงและงา
     นม ไข เนื้อสัตวตางๆ ถั่วเมล็ดแหงและงา เปนแหลงโปรตีนที่ดี สามารถนําไปเสริมสราง รางกาย
ใหเจริญเติบโตและซอมแซมเนื้อเยื่อ เสื่อมใหอยูในสภาพปกติ
     ในวัยเด็ก จําเปนอยางยิ่งที่ตองไดรับโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอ และมีคุณภาพที่ดี
     วัยผูใหญ ควรเลือกกินโปรตีนที่สามารถยอยงายและมีไขมันต่ํา เชน เนื้อปลาและเพื่อไมให เบื่อ
อาหาร ควรกินสลับกับถั่วเมล็ดแหงบาง ทําใหเกิดความหลากหลายในชนิดอาหาร

                 หมูที่ 2 ขาว แปง เผือก มัน น้ําตาล
     ขาว แปง เผือก มัน น้ําตาล มีสารอาหารคารโบไฮเดรตเปนแหลงอาหารสําคัญที่ใหพลังงาน ขาว
กลองและขาวซอมมือมีใยอาหาร วิตามินและ แรธาตุ เพื่อใหรางกายไดประโยชนมากที่สุด ควรกินสลับกับ
ผลิตภัณฑจากขาวและธัญพืชอื่น ที่ใหพลังงานเชนเดียวกับขาว ไดแก กวยเตี๋ยว ขนมจีน บะหมี่ วุนเสน
หรือแปงตางๆ และไมควรกินมากเกินความตองการเพราะอาหารประเภทนี้ จะถูกเปลี่ยนและ เก็บสะสมไว
ในรูปของไขมันตามสวนตางๆ ของรางกาย ทําใหเกิดโรคอวน
                     หมูที่ 3 ผักตางๆ
     อาหารหมูนี้ จะใหวิตามินและเกลือแรแกรางกายชวยเสริมสรางทําใหรางกายแข็งแรงมีแรงตานทาน
เชื้อโรคและชวยใหอวัยวะตางๆทํางานไดอยางเปนปกติ อาหารที่สําคัญของหมูนี้ คือ ผักตางๆ เชน ตําลึง
ผักบุง ผักกาดและผักใบเขียวอื่นๆ นอกจากนั้นยังรวมถึงพืชผักอื่นๆ เชน มะเขือ ฟกทอง ถั่วฝกยาว เปนตน
     นอกจากนั้น อาหารหมูนี้จะมีกากอาหารที่ถูกขับถายออกมาเปนอุจจาระทําใหลําไสทํางานเปนปกติ

                    หมูที่ 4 ผลไมตางๆ
      ผลไมตางๆ จะใหวิตามินและเกลือแร ชวยทําใหรางกายแข็งแรง มีแรงตานทานโรคและมีกาก
อาหารชวยทําใหการขับถายของลําไสเปนปกติ อาหารที่สําคัญ ไดแก ผลไมตางๆ เชน กลวย มะละกอ สม
มังคุด ลําไย เปนตน
                   หมูที่ 5 ไขมันและน้ํามัน
     ไขมันและน้ํามัน จะใหสารอาหารประเภทไขมันมาก จะใหพลังงานแกรางกาย ทําใหรางกาย
เจริญเติบโตรางกายจะสะสมพลังงานที่ไดไวใตผิวหนังตามสวนตางๆ ของรางกาย เชน บริเวณสะโพก ตนขา
เปนตน
      ไขมันที่สะสมไวเหลานี้จะใหความอบอุนแกรางกายและใหพลังงานที่สะสมไวใชในเวลาที่จําเปน
ระยะยาว อาหารที่สําคัญ ไดแก
      - ไขมันจากสัตว เชน น้ํามันหมู รวมทั้งไขมันที่แทรกอยูในเนื้อสัตวตางๆดวย
     - ไขมันที่ไดจากพืช เขน กะทิ น้ํามันรํา น้ํานมถั่วเหลือง น้ํามันปาลม เปนตน

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:92
posted:7/20/2012
language:Thai
pages:3