PROJECT VASSILOPOULOU PP 33

Document Sample
PROJECT VASSILOPOULOU PP 33 Powered By Docstoc
					Projicere = σχεδιάζω, σκοπεύω, βάζω κάτι
             στο μυαλό μου
   Οι όροι: σχέδιο, έργο, πρόγραμμα,
πρόθεση, σκοπός περιλαμβάνονται στον
               όρο Project
Παιδαγωγικές αρχές
 Διερευνητική μάθηση
 Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
 Διεπιστημονική συνεργασία


(Dewey, Vygotsky)
Ποιοι και πότε: οι απαρχές
 Παιδαγωγική θεωρία ,κίνημα Νέας Αγωγής J. Dewey.
 Πρώτος ο παιδαγωγός Richards χρησιμοποίησε τον όρο
 Project .Τη μέθοδο όμως εισηγήθηκε πρώτος το 1918
 (ΗΠΑ) ο παιδαγωγός W. H. Kilpatrick μαθητής του J.
 Dewey.
 η μέθοδος project είναι «μία σχεδιασμένη δράση, η οποία
 γίνεται με όλη την καρδιά και λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα
 κοινωνικό περιβάλλον». (Kilpatrick, 1935, σελ. 163)
 Γαλλία: Cousinet, Σ. Ένωση:Otto, Γερμανία:
 Kerschensteiner, Στην Ελλάδα ομαδοσυνεργατική
 διδασκαλία: Δελμούζος, Παπαμαύρος, Κουντουράς
Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
Συμμετέχουν όλοι αποφασιστικά:

 Στη διαμόρφωση του θέματος και στον
 προγραμματισμό δράσεων
 Στην υλοποίηση της εργασίας
 Στη σύνθεση
 Στην παρουσίαση
Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
    προϋποθέτει:
 Έμπνευση και εμπειρία των εκπαιδευτικών.
 Πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών.
 Ελευθερία δράσης
 Ανάπτυξη πρωτοβουλίας στο σχεδιασμό
 Ανάπτυξη συλλογικής – ομαδικής προσπάθειας των
 μαθητών.
 Θεσμική υποστήριξη
      Ομαδική Διδασκαλία
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΟΦΕΙΛΕΙ:

 Να ικανοποιήσει τη διάθεση για
     συνεργασία
     αλληλεγγύη
     αλληλοκατανόηση
 Να δημιουργήσει την επικοινωνία σχολείου- κοινωνίας
 Να εκπαιδεύσει για την αντιμετώπιση προβλημάτων ζωής
   στη νοητική περιοχή οφείλει:
 Να προωθεί την αναζήτηση ώστε η γνώση να είναι : βαθύτερη,
  πολύπλευρη, διεπιστημονική, ακριβέστερη, διαρκέστερη.
  Να διδάσκει το μαθητή «πώς να μαθαίνει καλύτερα»
  Να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα & τις ικανότητές των
  παιδιών
  Να εκπαιδεύσει τους μαθητές να διατυπώνουν σκέψεις με
  καθαρότητα & σαφήνεια, με ποικίλους και πρωτότυπους τρόπους
  Να καλλιεργεί «κρυμμένες» δεξιότητες και να αναπτύσσει πτυχές
  της προσωπικότητά των μαθητών, οι οποίες στο σύνηθες
  πρόγραμμα είναι εξόριστες
Στη συναισθηματική περιοχή
 Να ωθεί στην αυτονομία & αυτομόρφωση
 Να ενισχύσει πρωτοβουλία, αντίληψη,
 επιχειρηματικότητα
 Να αναπτύσσει ενεργητικότητα και δημιουργική
 δράση
 Να αποκτήσει αυτοεκτίμηση, αυτοεμπιστοσύνη,
 κριτική ικανότητα
   Σκοποί στην ηθική περιοχή
        οφείλει να προκαλέσει:
 Σεβασμό και ανοχή της διαφορετικότητας
 Υπευθυνότητα σε ότι αναλαμβάνει στο πλαίσιο της
 ομάδας
 Εσωτερική πειθαρχία
 Θάρρος για έκφραση της γνώμης
 Προσωπική αξιοπρέπεια
 Αυτοκυριαρχία
  Κάθε ενέργεια θεμελιώνει την
      ομάδα όταν:
 Οδηγεί στην εξωτερίκευση των εμπειριών & των
 απόψεων και την επικοινωνία
 Παρουσιάζει εμπειρίες, απόψεις για κριτική εξέταση και
 εκτίμηση.
Η προσφορά του μοντέλου διδασκαλίας σε
    ομάδες συνίσταται στην:
 Αύξηση δυνατοτήτων για κοινωνική αλληλεπίδραση
 Ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας
 Ενίσχυση των παραγωγικών και δημιουργικών
 διαστάσεων της σκέψης
 Γνωρίσματα της μεθόδου Project
 Οι συμμετέχοντες:
- υιοθετούν την πρόταση, με αφορμή βίωμα, γεγονός
 ή πρόβλημα
- συζητούν και αποφασίζουν τις διαπροσωπικές
 σχέσεις τους.
- επεξεργάζονται την πρωτοβουλία δίνοντάς την
 λογικό περιεχόμενο
- Αυτοοργανώνονται (καθήκοντα - υποχρεώσεις)
 Γνωρίσματα της μεθόδου Project
           Συνέχεια
 Κατανέμουν τις διάφορες ενέργειες στον τακτό
 χρόνο
 Ανταλλάσσουν πληροφορίες σε τακτά διαστήματα
 (ενέργειες, συνθήκες, αποτελέσματα)
 δουλεύουν σε ανοικτό πεδίο. Δεν προκαθορίζεται
 τίποτα λεπτομερειακά.
 Συζητούν ομαδικές ή ατομικές διαδικασίες και
 καταστάσεις που προκύπτουν.
 Γνωρίσματα της μεθόδου Project
           Συνέχεια
 Θέτουν συγκεκριμένους στόχους και καθορίζουν τα
 πλαίσιά της
 Επινοούν δικές τους μεθόδους
 Επιδιώκουν να κάνουν πράξη τους στόχους
 Ισορροπούν μεταξύ των ομαδικών και ατομικών
 ενδιαφερόντων
 Το έργο τους θεωρείται πείραμα με παιδαγωγικές
 συνθήκες
 Γνωρίσματα της μεθόδου Project
           Συνέχεια
 Διευθετούν πιθανές εντάσεις και συγκρούσεις
 Παραστέκονται στους άλλους παραμερίζοντας το
 προσωπικό ενδιαφέρον
 Ασχολούνται με καταστάσεις που δεν έχουν σχέση με
 τις τωρινές περιστάσεις
 Αντιμετωπίζουν επίκαιρα προβλήματα, που τους
 ενδιαφέρουν
   Φάσεις της μεθόδου Project
 1η : Επιλογή θέματος, διατύπωση ερευνητικών
 ερωτημάτων. Κατανομή σε υπο-ομάδες, Αναζήτηση
 αρχικών πηγών, Διαμόρφωση πλαισίου δράσης,
 2η : Προγραμματισμός και Προετοιμασία της
 Ερευνητικής Ομάδας , επιλογή μεθοδολογικών
 εργαλείων
 3η: Υλοποίηση Δράσεων από Υποομάδες για
 Συλλογή Δεδομένων Διεξαγωγή έρευνας,
 συγκέντρωση & ταξινόμηση υλικού (εντός και
 εκτός τάξης)
 4η :Επεξεργασία Δεδομένων από Ομάδα εντός
 Τάξης
   Φάσεις της μεθόδου Project
   5η: Επιλογή Τρόπων Αναπαράστασης των Νέων Γνώσεων
   (Επεξεργασία , σύνθεση )
   6η:Προκαταρτική Παρουσίαση Εργασιών στην Ολομέλεια
   Τμήματος
   7η :Διαμόρφωση Φακέλου της Ερευνητικής Εργασίας
   8η: Συνοπτική ΔημόσιαΠαρουσίαση Εργασίας στα Ελληνική
   ή/και Αγγλικά
 9η: Αξιολόγηση Ομαδικής Εργασίας και Ατομικής
 Συμβολής Μελών

1ο εργαστήριο σεμιναρίου : εστιασμένο στις φάσεις 1 και 4
 Βασική δομή της μεθόδουProject
 Ενδιάμεσα γίνονται Διαλείμματα ενημέρωσης,
 ανατροφοδότηση ομάδων, συζητήσεις στην
 ολομέλεια
 Το διάλειμμα ενημέρωσης μπορεί να ακολουθήσει αυτό
 της ανατροφοδότησης
 Εκεί μπορεί να τεθούν νέοι στόχοι, εφόσον τίποτα δεν
 είναι προκαθορισμένο.
        Χώροι εργασίας
 Συναντήσεων
 Κατασκευών – εκδηλώσεων
 Βιβλιοθήκη
 Αίθουσα Υπολογιστών
 Έκθεσης- παρουσίασης τελικού προϊόντος
 Φύλαξης Φάκελλου / ημερολογίων
      Δημιουργία Ομάδων
       Κοινωνιόγραμμα
     Κώστας  Γιάννης  Πέτρος  Νίκη  Ελένη  Άννα  Νίκος  Παύλος


Κώστας

Γιάννης

Πέτρος

Νίκη

Ελένη

Άννα

Νίκος

Παύλος
          Δημιουργία Ομάδων
          κατά Kurt Seelmann
 Ποιον εκλέγεις εκπρόσωπο της τάξης
 Ποιον αναπληρωματικό
 Ποιον Ταμία
 Ποιους θα καλούσες στα γενέθλιά σου (μέχρι 4 και κατά σειρά
  προτίμησης)
  Ποιον θα ρωτούσες για μια δυσκολία στα μαθήματα
  Από ποιον θα ζητούσες βοήθεια για εργασία χειρονακτική
  Ποιος έχει περισσότερες γνώσεις και σε ποιο μάθημα
  Ποιος είναι ο πλέον κοινωνικός
  Ποιος είναι ο πλέον γενναιόδωρος
  Ποιος είναι ο καλύτερος φίλος σου στην τάξη.
       Δημιουργία Ομάδων
 Οι ομάδες μπορεί να είναι ευκίνητες
 Μπορεί να είναι ομάδες αντικειμένου
 Στην πλειονότητά τους αποτελούνται από 3-6 άτομα.
 (Λειτουργικά 4)
Ο ορισμός των ομάδων απαιτεί πλήρη γνώση των
 δυνατοτήτων των μαθητών και καταμερισμό ανάλογα με
 αυτές.
 Ο εκπαιδευτικός συντονίζει, επιλύει προβλήματα δεν είναι
 παθητικός θεατής.
 Παρέχει πηγές ή δυνατότητες αναζήτησης πηγών
 Βοηθά στη διαμόρφωση ερευνητικών εργαλείων
Βιβλιογραφία βασική
 Χρυσαφίδης, K. (1996) Βιωματική επικοινωνιακή
 διδασκαλία. Η εισαγωγή της μεθόδου project στο
 σχολείο. Αθήνα: Guteneberg
 Karl Frey(1999) Η "μέθοδος Project«Μία μορφή
 συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη,
 Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη
 Ματσαγγούρας Η. (2011 υπό έκδοση. ) Η Καινοτομία των
 Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο. ΥπΔΒΜΘ
Σας ευχαριστώ
Μαρία Βασιλοπούλου Σχολική Σύμβουλος κλ ΠΕ04 Α΄ Αθήνας
mariavasilop@yahoo.gr

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:13
posted:7/20/2012
language:Greek
pages:23