Fact sheet - DOC by 4T0CRXpR

VIEWS: 24 PAGES: 7

									                       1


                  (ร่าง) Fact Sheet
                         ้
             “ทาไมต้องแปรงฟันลูกรักตังแต่ฟันซี่แรก”

สถานการณ์ โรคฟันผุในเด็กเล็กในประเทศไทย

        ่ ั ั้         ั       ั ี่             ั
พบเด็กไทย เริมมีฟนผุตงแต่ 9 เดือน มีอตราการเกิดฟนผุทรวดเร็ว และมีการสูญเสียฟนก่อนวัยถึง 3-
10 ปี !!
   จากผลการสารวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ ครังที่ 6 พ.ศ. 2550 พบว่าร้อยละ 61.4
                             ้
                ั                        ั
     ของเด็กไทยอายุ 3 ปี มีฟนผุอย่างน้อยหนึ่งซี่ โดยเด็กแต่ละคนจะเป็ นโรคฟนผุ ประมาณ 3.2
         ่ ี ั          ่      ่ ้       ้
     ซี่ จากทีมฟนน้านมเกือบครบทุกซีแล้ว (19.9 ซี) ทังนี้ในกลุ่มนี้รอยละ 2.33
       ่      ั    ้ ่ ั
     เริมมีการสูญเสียฟนแล้ว ทังทีฟนน้านมควรหลุดตามปกติในช่วงอายุ 6- 13 ปี
     (กองทันตสาธารณสุข 2550)

                 ั
   จากการวิจยระยะยาวการเกิดฟนผุในเด็กเล็กในเด็กไทยอายุ
        ั                       9-18    เดือนของทรงชัย
                               ั ั้
   ฐิตโสมกุลและคณะในปี พ. ศ. 2545 พบการเกิดฟนผุตงแต่อายุ 9 เดือน
      ั     ั
   และมีอตราการเกิดฟนผุอย่างรวดเร็ว (2.0%, 22.8% และ 68.1% ในวัย 9, 12 และ 18 เดือน
   ตามลาดับ)        และเป็ นทีน่าสนใจว่า
                    ่                ั      ้
                                การเกิดฟนผุในเด็กเล็กนัน
                   ั
   สามารถพบภายหลังมีการงอกของฟนได้เพียงในระยะเวลา         3-        6
          ั้
   เดือนและพบได้ตงแต่ขวบแรกของเด็ก (Thitaspmakul S และคณะ           2006)

ทาไม สุขภาพช่องปากของเด็กเล็ก จึงเป็ นเรื่องสาคัญ

          ั    ั          ั
"ผลเสียทีเ่ ห็นได้ชดคือหากฟนน้ านมผุนนส่วนอองฟนกราม
เด็กจะเกิดความเจ็บปวดจากการบดเคี้ยวอาหาร        ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ
 ่
ซึงไม่เพียงส่งผลต่อน้ าหนักตัวและการเจริญเติบโตอองร่างกายจนบางคนถึงกับอาดสารอาหารแล้ว
        ่
ยังส่งผลนนเรืองอองการพัฒนากล้ามเนื้อบริเวณนบหน้าและช่องปากตลอดจนการเจริญอองกระดูกอาก
รรไกรด้วย
   ้             ่ี ั                     ่ ่ ั
อีกทังจากการศึกษายังพบว่าเด็กทีมฟนน้ านมผุจะมีเชื้อโรคนนช่องปากมากและมีโอกาสเสียงทีฟนแท้จ
ะผุหรือเกิดการซ้อนเกได้สง"ู

        ั
"หากสูญเสียฟนผุนนส่วนหน้าหรือมีสดาคล้ า
                ี                     ั
                             ยังก่อนห้เกิดปญหาด้านบุคลิกภาพ
      ่
อาดความมันนจนนการพูดคุย                                ่
                                   ถูกล้อเลียนจากเพือนฝูง
 ่        ่ ั    ั                   ่
ทีสาคัญเด็กบางคนเมือมีปญหาฟนน้ านมผุแล้วยังมีอาการลุกลามไปยังส่วนอืนๆอองร่างกาย     เช่น
ต่อมน้ าเหลืองโต                       ติดเชื้อบริเวณนบหน้าและลาคอ
  ่                  ้               ั
เนืองจากความต้านทานโรคนนเด็กมีน้อยกว่าผูนหญ่มาก" ทพ.ญ.จันทนา อึ้งชูศกดิ์ กล่าว
                       2


 ฟันน้านมมีประโยชน์ ไม่น้อยกว่าฟันแท้:
     ั                    ั
 การมีฟนน้านมก่อให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่าการมีฟนแท้       ้  ่     ้
                                 ทังในเรืองการบดเคียว
 การออกเสียง           ความสวยงาม             รวมถึงบุคลิกภาพ
             ั   ้ึ       ่
 และยังมีผลต่อการทาให้ฟนแท้ขนได้ตรงทิศทางทีควรจะเป็ นในเวลาทีเ่ หมาะสม
      ั
 ทาให้ลดปญหาทีตองมีการจัดฟน
         ่ ้     ั     ช่วยทาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในอนาคตอีกทางหนึ่ง

 ฟันไม่ดี มีผลทังต่อการเจริ ญเติ บโตทางด้านร่างกาย สติ ปัญญาและอารมณ์ ของเด็ก:
           ้
        ั
 หากเด็กเล็กมีฟนผุในระดับทีกอให้เกิดความเจ็บปวดหรือมีการติดเชือของฟน
                  ่่                    ้   ั
 จะมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของเด็ก อาทิ การมีน้าหนักและส่วนสูงต่ากว่าปกติ (Acs
 และคณะ,       1992,      Ayhan,   Suskan     และ      Yidrim   1996)
 เพราะในภาวะทีเด็กมีความเจ็บปวดและอยูในระหว่างการติดเชือของฟน
         ่              ่           ้     ั
 เด็กจะรับประทานอาหารได้น้อยลง
 ในขณะเดียวกันอัตราการเผาผลาญพลังงานโดยรวมในร่างกายเพิมขึน        ่ ้
   ่
 เพือตอบสนองต่อการติดเชือ   ้         รวมถึงการมีความเจ็บปวดทาให้รบกวนการนอน
          ่       ่
 ส่งผลต่อการหลังฮอร์โมนทีควบคุมการเติบโตของร่างกาย
     ี                ุ่        ั ั
 ทาให้มผลต่อพัฒนาการของเด็กในทีสด นอกจากนี้ โรคฟนผุยงส่งผลต่อคุณภาพชีวตของเด็ก      ิ
              ้                   ่
 ทาให้ไม่สามารถเคียวอาหารได้ดี ทาให้เลือกกินอาหารทีนิ่ม หรือเลือกอาหารได้น้อยลง
      ั         ่
 ทาให้ได้รบสารอาหารทีไม่ครบถ้วน                ่ ีั
                       หรือเลือกอาหารทีมลกษณะให้พลังงานเร็ว       เช่น
 กลุ่มน้าตาล                             ี
                              ทาให้มผลต่อการเจริญเติบโตโดยรวม
            ่
 หรืออาจมีความเสียงต่อการเกิดโรคอืนๆในอนาคต่              (ref          ่ ้
                                             ขอจากพีซง)
             ่ ี      ั          ้
 นอกจากนี้ในเด็กทีมการสูญเสียฟนน้านมด้านหน้าบนไปตังแต่อายุน้อยๆ
                         ่ ่
 จะส่งผลต่อพัฒนาการในการพูดและความเชือมันในตนเองของเด็กอีกด้วย (Davies, 1998)

 ฟันผุแต่ละซี่ มีผลต่อฟันน้านมและฟันแท้ซี่อื่นๆในอนาคต:
                     ั   ั   ้
 มีหลายการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเกิดโรคฟนผุในฟนน้านมตังแต่เล็กๆ
               ่ ่ื                ู     ่
 จะมีการผุลุกลามของโรคในซีอนๆได้มากกว่าและมีจานวนรอยผุเกิดใหม่สงกว่าเด็กทีไม่ผุ
 (Johnson และคณะ (1986), Greenwell และคณะ (1990) Kaste และคณะ (1992)
 Grindefjord, Dahllof และ Modeer (1995))

 ฟันไม่ดีในเด็กเล็ก   มีผลต่อครอบครัว:         ่    ั ่ี ี
                        ในครอบครัวทีมเี ด็กฟนผุทมอาการปวด
 จะส่งผลทาให้เด็กโยเย                และต้องการการดูแลมากกว่าปกติ
            ้      ่
 รวมถึงการลางานของผูปกครองเพือนาเด็กไปรับการรักษา
                    ้           ่
 ทาให้เกิดการสูญเสียรายได้ของครอบครัวทังจากการลางานและในแง่คารักษา
                 ิ
 เพราะถึงแม้ว่าจะมีพระราชบัญญัตประกันสุขภาพถ้วนหน้า
   ็
 แต่กไม่สามารถครอบคลุมได้ในทุกการรักษา
                      3


   การรักษาฟันในเด็กเล็กมีความยุ่งยาก     ทาให้มีโอกาสสูญเสียฟั นเร็วกว่ากาหนด:
       ่         ู้               ่ ั     ู้ ่
   พบว่าครึงหนึ่งของทันตแพทย์ผให้บริการไม่สามารถให้การรักษาทีซบซ้อนแก่ผปวยได้
           ้ ่ ่
   เนื่องจากปริมาณผูปวยทีมากและความยากในการให้บริการและจัดการพฤติกรรมของเด็ก
   ทาให้แนวทางการรักษาทีสามารถทาได้
              ่                     ่      ั
                                ไม่ได้ชวยในการเก็บฟนได้
             ั            ิ
   ทาให้เกิดการสูญเสียฟนน้านมเร็วกว่ากาหนด (ชุตมา ไตรรัตน์วรกุล, พิมพา จันทร
   และวราพรรณ              ตันพัฒนอนันต์             (2548))

     ฟันไม่ดีในเด็กเล็ก                    มีผลต่อประเทศชาติ :
               ่ ี             ุ   ่ ี
    เพราะสุขภาพช่องปากทีดในวัยเด็กเป็ นรากฐานของการมีสขภาพทีดของประชากรในอนาคต
    ตลอดถึง                 ู   ู่
           การลงทุนในแง่การรักษาจะมีมลค่าทีสง  โดยในปี……      พบว่า
    มีการใช้งบประมาณ……บาทในการให้บริการการรักษาแก่เด็กเล็ก

สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกิ ดฟันผุในเด็กเล็ก

   ั              ั     ี่ ่          ั้
ปจจัยอองสาเหตุอองการเกิดโรคฟนน้ านมผุทสงผลเสียต่อวัยเด็กมากเช่นนี้นนมีหลายประการ
 ้    ั  ่
ทังจากปจจัยทีอาจนอกเหนือการควบคุม                         เช่น
         ั ่        ่
โครงสร้างอองฟนทีสร้างไม่สมบูรณ์เนืองจากคลอดก่อนกาหนด
มีน้ าหนักตัวแรกเกิดน้อยหรือแม่มการติดเชื้ออณะตังครรภ์
                ี        ้           ้   ั
                                  แต่ตนตออองปญหาหลักๆ
  ่
ทีสามารถจัดการได้ ได้แก่ พฤติกรรมการเลี้ยงดู โดยเฉพาะการทาความสะอาดนนช่องปากและ
            ่
การรับประทานอาหารทีไม่เหมาะสม

   ทังนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ โดย Harris และคณะ (2004) พบว่า
    ้
     ั  ่       ั                   ั       ้
   ปจจัยเสียงต่อการเกิดฟนผุในเด็กอายุต่ากว่า 6 ปี ได้แก่ การแปรงฟนน้อยกว่า 1 ครังต่อวัน
          ้                   ่        ั
   ระดับของเชือ S.mutans และการรับประทานทีเ่ สียงต่อการเกิดโรคฟนผุ นอกจากนี้
   จากการศึกษาระยะยาวในต่างประเทศ
                 ิ  ์ ่ี ั
   พบว่าการสะสมแผ่นคราบจุลนทรียทฟนตัดบนในทารกอายุ         19       เดือน
           ่        ั
   เป็ นตัวทานายทีสาคัญว่าเด็กจะมีฟนผุใน 18 เดือนข้างหน้า (Alalussua และ Mamivirta,
   1994)                       ั
                ในประเทศไทยจากการวิจยระยะยาว            พบว่า
      ั ่ ี       ั       ั
   ปจจัยทีมความสัมพันธ์กบการเกิดโรคฟนผุในเด็กนัน ้
         ่
   ส่วนหนึ่งเกียวกับการบริโภคอาหารขบเคียว  ้    น้าอัดลม     ้
                                   ตังแต่อายุ     9
             ั
   เดือนและไม่ได้แปรงฟนแม้ว่าอายุ 9 เดือนแล้ว (Thitasomakul S และคณะ 2009)

   นอกจากนี้                            จากการติดตาม
            ้     ้
   "ศึกษาพฤติกรรมการเลียงดูของผูปกครองต่อสภาวะสุขภาพช่องปากของเด็กวัยเรียน"
     ่ ้          ่ ้
   ในหมูบานหนองหว้าน้อยและหมูบานนามะเฟืองเหนือ    จังหวัดหนองบัวลาภู     ของ
   ทพ.ญ.วรางคณา     อินทโลหิต   สานักงานสาธารณสุขหนองบัวลาภู      ้ ั
                                       ชีชดว่า
                          4


             ้       ั      ั   ุ ั้
    พฤติกรรมการเลียงดูในกลุ่มเด็กฟนผุและเด็กฟนไม่ผนนแตกต่างกันโดยสินเชิง ้       โดย
       ้            ั                 ่
    ผูเ้ ลียงดูบุตรหลานในเด็กกลุ่มฟนไม่ผุ จะหย่านมแม่หรือนมขวดเมืออายุไม่เกิน 1 ขวบครึง   ่
                 ้
    ให้ความสาคัญกับอาหารมือหลัก         หลังดื่มนมมีการดื่มน้าตามหรือล้างปากทุกครัง  ้
              ู
    จากัดค่าขนมให้ลกไม่เกินวันละ    5  บาท                    ้
                              ส่งผลให้การบริโภคขนมมีเป็ นครังคราว
      ่         ั ู ้    ั ่ ้
    ทีสาคัญมีการแปรงฟนให้ลกตังแต่ฟนเริมขึน             2-4          ซี่
    และมีการกากับอย่างใกล้ชดให้แปรงฟนวันละ
                  ิ     ั             2          ครัง  ้

    ขณะทีพฤติกรรมของผูเลียงดูบุตรหลานในเด็กกลุ่มฟนผุ
       ่      ้ ้             ั                 นัน้
                        ่
    คือเด็กจะหย่านมหรือเลิกดูดนมจากขวดช้าเมืออายุ          2-4         ปี
                     ี
    ชอบปล่อยให้เด็กหลับคาขวดนมโดยไม่มการดื่มน้าหรือล้างปากตาม
        ั                ้               ้  ่
    เด็กได้รบนมรสหวานเกินวันละ 3 กล่อง อีกทังยังมีการให้เด็กดื่มนมหรือนมเปรียวอยูบ่อยครัง ้
    ปล่อยให้เด็กรับประทานขนมตามใจชอบ               ่   ้
                                  ทีสาคัญผูปกครองไม่ได้ใส่ใจ
           ั      ่
    ดูแลการแปรงฟนของเด็กเท่าทีควร

    ทพ.ญ.             จันทนา            ้ ั
                                 อึงชูศกดิ ์           กล่าวว่า
                    ้       ั           ่ ั
    สาเหตุทเ่ี ป็ นเช่นนี้เนื่องจากผูปกครองยังมีทศนคติและความรูเ้ รืองฟนน้านมผุในบุตรหลานทีผิ    ่
    ด                          ่ ั      ั้   ่    ่ี
                       คิดว่าการทีฟนน้านมผุนนเป็ นเรืองปกติทพบในเด็กเล็ก
               ั           ่  ั
    เนื่องจากวันหนึ่งฟนน้านมจะต้องหลุดไปเพือให้ฟนแท้เกิดมาทดแทน
        ้
    อีกทังเด็กยังไม่สามารถทาความสะอาดด้วยตนเองได้
           ้ ้
    เพราะฉะนันผูปกครองจึงเป็ นส่วนสาคัญ
       ่ี ่        ้               ่
    แต่ทผานมาพบว่าผูปกครองส่วนใหญ่จะให้เด็กทาเองซึงก็ทาบ้างไม่ทาบ้าง
             ั
    หรือหากแปรงฟนเองก็อาจจะไม่สะอาด
                          ้
    อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากทัศนคติของผูปกครองแล้ว                         ้
                                        ภาวะเศรษฐกิจของผูเ้ ลียง
    สภาวะแวดล้อม
                         ้           ั
    และค่านิยมในการกินขนมของเด็กเล็กนันล้วนส่งเสริมให้เกิดฟนผุมากเช่นกัน (คัดลอกจาก
     ั
    ฟนผุในเด็กเล็ก                                    ั ่
                                          ภัยใกล้ตวทีคาดไม่ถง  ึ
         ้ั
    โดย ผูจดการออนไลน์ 27 กรกฎาคม 2547 09:24 น.)

แนวทางการแก้ไขปัญหาการเกิ ดฟันผุในเด็กเล็ก
                   ั
    แนวทางการควบคุมและแก้ไขปญหาประการสาคัญ
      ้
คือการลดเชือโรคในช่องปากโดยการทาความสะอาดช่องปาก
การควบคุมอาหารโดยเฉพาะอาหารหวาน                 และส่งเสริมการใช้ฟลูออไรด์
           ั
รวมถึงการรักษาหากมีปญหาเกิดขึนแล้ว
                ้      ซึงจะเห็นได้ว่า
                       ่       การป้องกันสาเหตุการเกิดโรคนัน
                                            ้
สามารถดาเนินการโดยตรงได้จากครอบครัว                 ่
                               ในขณะทีบุคลากรทางการแพทย์
             ่ ้      ่
ภาคส่วนต่างๆควรส่งเสริมเพือเอือให้เกิดสิงแวดล้อม              ระบบการบริการ
การสร้างเสริมศักยภาพของครอบครัวและชุมชนในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กให้ได้อย่างมีประสิ
ทธิภาพ
                               5แนวทางการแก้ไขปัญหาเชิ งรุก
                         ่ ี
      เนื่องจากการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากทีดของเด็กเล็ก
    ่ ่ ้                     ่    ั ้ ้
เป็ นเรืองทีตองทาอย่างต่อเนื่องและรอบด้าน ในขณะทีสภาพปญหานันรุกลาอย่างรวดเร็ว ดังนัน   ้
                  ี ่ี
จึงควรให้ความสาคัญกับยุทธวิธทสามารถดาเนินการได้โดยครอบครัวโดยตรง      มีความเป็ นไปได้
                 ้     ่           ั ่
ประหยัด ทาได้ในระยะเวลาสัน แต่กอเกิดผลในระยะยาวในการสร้างสุขนิสยทีดี ในขณะเดียวกัน
                    ิ่   ู ้
ก็เป็ นส่งเสริมวัฒนธรรมของการให้สงดีๆให้แก่ลกตังแต่ปฐมวัย           ่
                                  จึงเป็ นทีมาของแนวคิด
             ั
ของการรณรงค์ “แปรงฟนลูกรักตังแต่ฟนซีแรก”
                   ้  ั ่

เหตุผลสนับสนุน การแปรงฟันลูกรักตังแต่ฟันซี่แรก ้
   การแปรงฟันตังแต่อายุยงน้ อย้     ั           ช่วยลดโอกาสการเกิ ดฟันผุได้                :
                                  ั ้
    การศึกษาในหลายประเทศสนับสนุนว่าการแปรงฟนตังแต่อายุยงน้อยจะลดโอกาสการเกิดฟน  ั                  ั
    ผุได้ (Carino และคณะ (2003), Jose และ King (2003), Peretz และ Gluck 2006, Chan
    และคณะ (2002), Wendt และคณะ (1994))
   การแปรงฟันมีโอกาสลดฟั นผุแม้ว่าการควบคุมการรับประทานอาหารที่ เสี่ยงต่อการเกิ
    ดฟันผุยงไม่ได้ผล: พบว่า เด็กทีรบประทานอาหารว่างบ่อย แต่มการแปรงฟนสม่าเสมอ
           ั               ่ั                    ี     ั
          ั          ่ ่                   ี
    จะมีฟนผุน้อยกว่าเด็กทีไม่คอยรับประทานอาหารว่าง แต่มการทาความสะอาดช่องปากทีไม่ดี                ่
    (Paunio และคณะ (1993), Stecksen-Blicks และ Holm (1995), Gibson และ Williams
    (1999)) อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่า จะละเลยการควบคุมการรับประทานอาหารหวาน
               ่ ่ ้
    หากแต่เป็ นสิงทีตองทาควบคู่           และดาเนินงานร่วมกันกับโครงการเด็กไทยไม่กนหวาน       ิ
            ่              ั ่ี ี
    เพราะจะยิงส่งผลทาให้เกิดการลดฟนผุทมประสิทธิผลมากขึน            ้
   การแปรงฟันที่ ถกวิ ธีและมีการใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
                  ู
    ช่วยลดโอกาสการเกิ ดฟันผุได้:
    ทังนี้ยงพบว่าการทาความสะอาดช่องปากเด็กอย่างถูกต้องจะสัมพันธ์กบการมีฟนผุทน้อยลง
     ้ ั                                        ั     ั ่ี
    (ชุตมาิ        ไตรรัตน์วรกุล    ระพีพรรณ       โชคสมบัตชย  ิ ั    2541)         ้
                                                           ทังนี้
         ่
    เป็ นทียอมรับกันมาเป็ นระยะเวลานานว่า
             ั          ั                ั
    การแปรงฟนด้วยการใช้ยาสีฟนผสมฟลูออไรด์จะมีผลลดฟนผุในเด็กมากกว่าการไม่ใช้ยาสีฟ ั
                   ึ
    นผสมฟลูออไรด์ได้ถงร้อยละ15-30 (ref USA)
   เริ่ มแปรงฟันได้เร็ว           สร้างสุขนิ สยที่ ดีได้ง่าย:
                             ั                     ั ้
                                            การแปรงฟนตังแต่ฟนซีแรก   ั ่
                 ั             ้       ่
    เป็ นการสร้างวินยให้แก่เด็กในการมีความคุนชินในการมีชองปากทีสะอาดและช่วยให้ผปกครอ  ่          ู้
    งได้มโอกาสสังเกตพัฒนาการในช่องปากรวมถึงการเกิดฟนผุตงแต่ในระยะเริมแรก
        ี                               ั ั้         ่
              ้
    และการฝึกตังแต่เล็กมีโอกาสในการยอมรับของเด็กในการทาความสะอาดเมือเด็กโตขึนได้มา      ่     ้
    กขึน ทาให้ลดโอกาสการเสียงต่อการเกิดฟนผุได้มากขึน
      ้                ่         ั     ้

              ้
     วิ ธีการแปรงฟันตังแต่ซี่แรกให้ลูกรักอย่างถูกวิ ธี
                   6


       ั ้   ั ่               ั ่ ี่
 แปรงฟนตังแต่ฟนซีแรกขึน ด้วยยาสีฟนทีมสวนผสมของฟลูออไรด์ 500 ppm
                 ้
 ในปริมาณขนาดแตะปลายขนแปรงพอชืน (Smear)      ้
          ั ่ ีั
 เลือกแปรงสีฟนทีมลกษณะขนแปรงนุ่ม                        หน้าตัดเรียบ
        ่           ั
 หัวเล็กทีสามารถครอบคลุมฟนประมาณ 3 ซี่ และมีดามจับทีใหญ่     ้ ่
       ั                        ั
 แปรงฟนให้แก่เด็กวันละ 2 คร้ง โดยอาจแปรงฟนในช่วงอาบน้าให้แก่เด็ก
 ผูปกครอง
  ้                      ่     ่ ่ ่
                  ควรให้เด็กอยูในท่ากึงนังกึงนอนหรืออาจให้เด็กนอนบนตัก
      ่        ั                  ้
 โดยทีสามารถแปรงฟนได้อย่างรอบด้านและใช้ผาสะอาดเช็ดเหงือกในบริเวณทีเ่ หลือ
     ้
 เช็ดลินด้วยผ้าสะอาด                                ่ ้
                                    และเช็ดฟองทีเกิดขึน
   ้      ื      ่    ั      ั
 ทังนี้ควรใช้มออีกข้างทีไม่ได้จบแปรงสีฟน ช่วยประคองคางเด็ก ใช้น้ิวช่วยดันแก้ม
 และริมฝีปากออก เพือให้เห็นบริเวณทีจะแปรง วิธน้ียงช่วยป้องกันไม่ให้แปรงสีฟน
               ่         ่         ี ั           ั
 กระแทกถูกริมฝีปาก หรือกระพุงแก้มของเด็ก ้
 ผู้ปกครองควรแปรงให้เด็กอย่างต่อเนื่ องจนถึงอายุประมาณ            7-8   ขวบ
 ซึ่งจะเป็ นช่วงอายุที่เด็กมีการพัฒนาของกล้ามเนื้ อมัดเล็ก            ได้ดีแล้ว
 หรือสังเกตจากที่ เด็กผูกเชือกรองเท้าได้ด้วยตัวเอง
                      7


     เอกสารอ้างอิ ง

1. Horowitz HS, Law FE, Thompson MB, Chamberlin SR. Evaluation of a stannous
  fluoride dentifrice for use in dental public health programs. I. Basic findings. J Am
  Dent Assoc 1966;72:408--22.
2. James PMC, Anderson RJ. Clinical testing of a stannous fluoride-calcium
  pyrophosphate dentifrice in Buckinghamshire school children. Br Dent J 1967;123:33--
  9.
3. Jordan WA, Peterson JK. Caries-inhibiting value of a dentifrice containing stannous
  fluoride: final report of a two year study. J Am Dent Assoc 1959;58:42--4.
4. Muhler JC. Effect of a stannous fluoride dentifrice on caries reduction in children
  during a three-year study period. J Am Dent Asoc 1962;64:216--24.
5. Stookey GK. Are all fluoride dentifrices the same? In: Wei SHY, ed. Clinical uses of
  fluorides: a state of the art conference on the uses of fluorides in clinical dentistry:
  May 11 and 12, 1984, Holiday Inn, Union Square, San Francisco, California.
  Philadelphia, PA: Lea & Febiger, 1985:105--31.
6. Clarkson JE, Ellwood RP, Chandler RE. A comprehensive summary of fluoride
  dentifrice caries clinical trials. Am J Dent 1993;6(special issue):59--106.
7. Stamm JW. The value of dentifrices and mouthrinses in caries prevention. Int Dent J
  1993;43:517--27.
8. Mellberg JR, Ripa LW. Fluoride dentifrices. In: Mellberg JR, Ripa LW. Fluoride in
  preventive dentistry: theory and clinical applications. Chicago, IL: Quintessence
  Publishing Co., 1983:215--41.
9. Mellberg JR. Fluoride dentifrices: current status and prospects. Int Dent J 1991;41:9--
  16.
10. Richards A, Banting DW. Fluoride toothpastes. In: Fejerskov O, Ekstrand J, Burt BA,
  eds. Fluoride in dentistry. 2nd ed. Copenhagen: Munksgaard, 1996:328--46.

								
To top