a1_ prop by jianglifang

VIEWS: 85 PAGES: 688

									a1, prop.art. See ā1.
a2, prop.art. See ‘a1.
a-3, -a-, morph. Form occurring in the first and third person singular possessives,
  neutralising the distinction between alien-able and inalienable possession marked by
  ā1 and ō1; used in informal situations where it would be inappropriate to state the
  nature of the relationship between possessor and possessed. (cf. taku, aku2, tana,
  ana3.)
-a-4, morph. Pluralising element arising from lengthening of the stem vowel a in the
  nouns tāngata, men, tuā‘ine, sisters, vā‘ine, women.
-a5, morph. Marks the verb as passive. Stylistically, this suffix and its variants emphasise
  the verbal action, hence their frequent use in imperative sentences. (cf.
  -nga3, -ngia, -ia4, -kia4, -kina4, -mia, -na4, -ria2, -tia4.)
‘a1, a2, ā2, prop.art. Used before names of people (and the interrogative proper noun ‘Ai?
  Who?), places, months, ships (here alternating with the common article te), and
  before any noun which is personified or treated as proper (e.g. Kua ‘aere mai ‘a
  Pāpā? Has father come?); also before personal pronouns, but only when these follow
  the prepositions i, ki, or are used disjunctively (e.g. ‘A ‘ai? ‘A koe? Who? You?) but
  see ‘aia, he, she. ‘A occurs when the noun phrase is not preceded by a preposition; a
  and ā after the prepo-sitions i and ki (and usually written together with them as one
  word, see ia3, iā1, kia3, kiā); the selection of a or ā depends on the syllable structure
  of the following word: ā occurs before nouns and pronouns consisting of one syllable
  or two short syllables, a elsewhere. Tei te a‘a ‘a Pōtiki? What is Pōtiki doing?; Kua
  tāmataora ‘a Ngāti Makea i te manu‘iri. The Makea clan entertained the visitors; Kua
  ‘aere ‘a mea ki te tautai? Has what’s his name gone fishing?; Ka ‘apai ‘a Tūpapa i te
  rē. Tūpapa will win; ‘E ‘enua reva meitaki ‘a Mangaia. Mangaia has a good climate;
  Ko Teko‘u tērā maunga, tērā ‘a ‘Ikurangi. That mountain is Teko‘u, that one is
  ‘Ikurangi; Kua tere atu ‘a Māui (or te Māui) ki Mangaia. The Māui (ship’s name) has
  sailed for Mangaia; ‘E marama mānea ‘a Mē. May is a fine month.
‘a-2, morph. As in ‘aupe (droop) is perhaps a variant of ‘ā-8, q.v.
ā1, a1, prep. 1. Marks alienable, active or controlling possession. Te tuatua ā te ariki, the
  words of the chief; te puaka ā tērā va‘ine, the pig belonging to that woman; ā Tere
  tamariki, Tere’s children; Kāre ā te va‘ine ‘uipā‘anga i tēia rā. There was no
  women’s meeting today; ‘Okota‘i ‘ua ā māua mokopuna. We have only one
  grandchild; Kāre ā Kino mā ika i napō. Kino and the rest didn’t get any fish last night.
  2. Marks the subject (actor) in a relative clause. Ko te ika ā te tangata ka ‘inangaro,
  ‘e mōrava. Mōrava is the (kind of) fish that people like; Ko te tika ā rātou i ‘akaoti,
  kua ‘akamana‘ia. The agreement which they concluded has been ratified; Ko te
  pātikara tēia ā Tuna i ‘apai mai ei. This is the bicycle that Tuna brought along. 3.
  Along, over the surface of (before locative nouns and a few common nouns indicating
  position). E vāere koe ā te pae i te patu. You weed along beside the wall; Kua oti i te
  pēni ā roto, ko ā va‘o te toe. It has been painted on the inside, there is still the outside
  to do; Kua patua ā te pae i te mataara ki te toka. Stone walls were built along the side
  of the road; Ko ā te ‘ope tei ‘ati. It has broken off at the end; Kua kapi ā mua i te ‘are
  i te repo. There was dirt all over the front of the house; Ko ā ‘ea tēia ngā‘i? Where is
  this place? 4. At, on (referring to future time). Kā tae mai ‘aia ā tēia rā. He will be
  arriving today; Ā te Ru‘irua e oti ei. It will be finished on Tuesday; E ‘aere mai koe ā
  teia nei. Come along now; Ā tēia marama ki mua, next month. 5. Like, resembling, in
  the manner of (often used without a following article). Ā tō Puna rāi tērā ‘oro‘enua.
  That horse is quite like Puna’s; ā te reta V te tū, shaped like a letter V; Kua tū ā
  nēneva ‘aia. He has been a fool or he has become like a fool; Kā tū ā ‘ētene koe mē
  no‘o koe ki rotopū i tē reira ‘enua tangata. You will get into heathen ways if you live
  among the people of that country; Kua ako ā tamariki ‘aia ia māua. He told us off as
  though we were children; Kua ‘apaina ā tangata mate‘ia ‘aia ki va‘o. He was carried
  off like a dead man.
ā2, prop.art. A conditioned variant of ‘a1, proper article, q.v.
ā-3, morph. Meaning uncertain, but see āranga(ranga), ārangatū, ākere(kere).
-ā4, morph. Meaning uncertain, but see ‘ave‘aveā, ngarungaruā, (kō)‘iri‘iriā,
  maromaroā, moemoeā, (‘aka)pā‘aruā, tuputupuā, (‘aka)vaiā.
‘ā1, v.i. Four, fourth, be four. ‘É rua ē te rua, kā ‘ā. Two and two make four; Ko te ‘ā tēia
  i tōna mata‘iti ki te ‘āpi‘i. This is her fourth year at school; Kā ‘ā ōku mata‘iti. I‘m
  four years old now; ‘okota‘i nō roto i te ‘ā, one out of four; Kua tu‘a taki ‘ā ‘aia i te
  ‘ānani. She gave out the oranges four at a time. [Pn. *faa1.]
‘ā2, v.i. Hoarse. Kua ‘ā tōna reo. He has lost his voice; Kāre ‘aia ‘e meitaki i te tuatua i
  te ‘ā‘anga tōna reo. He won’t be able to talk properly while his voice is hoarse./He
  was unable to speak when his voice became hoarse. [Pn. *faa2.]
‘ā3, n. Leaf-stalk, including the main spine of the leaf (esp. of taro, banana, coconut), the
  fibrous material around the base of the coconut or banana leaf, bast. ‘Auraka e ‘ati‘ati
  i te ‘ā o tēnā pū kape! Don’t break the stalks off the giant taro!; Ta‘una tēnā putunga
  ‘ā nū! Set fire to that pile of coconut midribs!; Ko te ‘ā marō o te meika tā‘au e
  ‘ore‘ore. It is the dry fibre around the banana tree that you should strip off; Tēia te ‘ā
  ‘ūtū ‘ei ma‘ani i te urupae i tō moenga. Here is some plantain bast to make the border
  of your mat. [Pn. *fa‘a1.]
‘ā4, n. The letter A. E tātā i te reta ‘Ā. Write the letter A.
‘ā5, interj. Often expresses satisfaction, including sudden comprehension and gloating.
  ‘Ā! nā‘au i ‘apai mai! Ah! you’ve brought it!; ‘Ā! kua mou kōrua iāku! Aha! I’ve
  caught the pair of you!; ‘Ā! kua kino koe!, Aha! now you‘re for it!
‘ā6, bound root. Crack, split open. (See ‘ākapi(kapi), ‘āpiki, (‘aka)(nga‘a)nga‘ā, kō‘ā(‘ā),
  tā(nga‘a)nga‘ā.)
‘ā-7, morph. Attenuative or diminutive in meaning, rather, somewhat, -ish. ‘E pēni
  ‘āmuramura tē kā tano. A reddish paint would be suitable; kia ‘āmarū mai te
  matangi, when the wind eases off a little. Often used with the direction particles ake,
  mai, to form comparatives: Kua ‘āngari mai tōna maki i tēia rā. He is a bit better
  today; ‘E ‘āmāmā ake te ‘oko i tēia punu ū. This tin of milk is a little cheaper; Kua
  ‘āma‘ata mai te tangata i te pure i tēia pōpongi. There are a few more people at
  church this morning. (See ‘āangiangi, ‘āngari, ‘ā‘īkoke, ‘ākerekere, ‘ākō‘ina‘ina,
  ‘ākōtu‘utu‘u, ‘āmāmā, ‘ā(ma)ma‘ata, ‘āmā‘atama‘ata, ‘āmamao, ‘āmaru(maru),
  ‘āmarū, ‘āpakapaka, ‘āpiri(piri), ‘ārenga-(renga), ‘āre‘ure‘u, ‘āroeroe, ‘āteatea,
  ‘āto‘u(to‘u), ‘āupe(upe).)
‘ā-8, morph. Often causative in meaning, cf. inu to drink, ‘āinu to give sbdy a drink. (See
  ‘aka‘āvai, ‘ā‘ei, ‘āinu(inu), ‘āmama-(mama), ‘āmiri(miri), ‘ānape, ‘āoro(oro),
  ‘āpapa(papa), ‘ārī, ‘ātui(tui), ‘āupe(upe).)
a‘a, v.i., n. What? I a‘a ana kōtou? What were you doing?; ‘E a‘a tō‘ou teima‘a? What is
  your weight?; ‘E a‘a rā tō‘ou manako? What do you think then?; ‘E a‘a ‘oki tā‘au ka
  ‘inangaro? What else would you like?; ‘E a‘a koe? What is the matter with you?; Ko
  ia te a‘a ka tāpapapapa‘ia ai? Who does he reckon he is to keep people waiting?; Ko
  Tere tōna ingoa. Ko Tere a‘a? His name is Tere. Tere who? ‘E a‘a...ei?, ‘E a‘a te
  mea...ei?, Nō te a‘a...ei? What for?, Why? ‘E a‘a koe i auē ei? What did you scream
  for?; ‘E a‘a te mea i kāpiki ei koe iāia? Why did you call him?; Kāre au i kite ē ‘e a‘a
  ‘aia i ‘aere mai ei i napō. I don’t know why he came last night; Nō te a‘a tēnā rākau
  ka ‘apai mai ei koe? What are you going to bring that stick for? ‘E a‘a ia...! What
  a...! ‘E a‘a ia rā kino! What a filthy day!; ‘E a‘a ia te māniania! What a (dreadful)
  noise! ‘E a‘a ia ‘e koe! Go on! You don’t say so! ‘E a‘a nei, I‘m not sure (reply to
  question). ‘E a‘a ‘oki, certainly, yes indeed (emphatic affirmative reply). Ka ‘aere
  koe ki te teata ākōnei? ‘E a‘a ‘oki. Are you going to the cinema later on? Yes,
  certainly. ‘E a‘a rā! I don’t know! (impatient reply to an ‘e a‘a question). ‘E a‘a ‘aia
  i auē ei? ‘E a‘a rā! What is she crying for? How should I know! ‘E a‘a te a‘a!, a
  provocative or scornful response. Ka taia koe e au! ‘E a‘a te a‘a! I‘ll give you a
  thrashing! Oh yeah! ‘E a‘a mai, ‘e a‘a mai, anything at all, whatever there is. ‘Ei
  a‘a...(ei)? What...for? For what (future) purpose? ‘Ei a‘a koe kia kite? What do you
  want to know for?; ‘Ei a‘a tēnā pi‘a? What are you going to do with that box? Nō te
  a‘a, but yes (affirmative reply to a negative question). Kāre koe ‘e ‘inangaro iāku?
  Nō te a‘a! Don’t you love me? Yes, I do! [Pn. *hafa.]
‘ā‘ā1, (-‘ia). Grope, feel. E tāmata i te ‘ā‘ā i te vai mē tē verā ra. Try and feel if the water
  is still hot; ‘E vera tōna rae i tōku ‘ā‘ā‘anga. His forehead feels hot to me; Kua
  ‘ā‘ā‘ia tō rāua au pūtē pereue e te ‘akavā. Their pockets were searched by the police;
  Kua ‘ā‘ā te matapō i tōna ara ki te tokotoko. The blind man groped his way along
  with a cane. [Pn. *fao-fao.]
‘ā‘ā2, n. Moray eel. ‘E ‘ā‘ā ma‘ata tei roto i tēia ‘anga. There is a big moray eel in this
  trap. ‘Ā‘ā mangā, see ‘ā‘āmangā. ‘Ā‘ā rua, see ‘ā‘ārua. Tara ‘ā‘ā, to probe for
  moray eels (poking into crevices with a baited hook on the end of stick). Kāre au i
  tara ‘ā‘ā ana nō te anu. I didn’t go probing for moray eels, it was (too) cold. ‘Ā‘ā are
  described by their colour or markings as kerekere, kōpatapata, muramura, teatea.
  (See also māmaru, pata1, takiari, teatea, tū‘ua, va‘aroa.)
‘a‘ae, (‘a, -‘ia, ‘aea). Rip, tear (cloth, paper). Kua ‘a‘ae ‘aia i tōku pona. She tore my
  dress; Kāre e rauka i ā ia i te ‘a‘ae i te kie nō te petetue. He cannot rip the canvas as it
  is too thick; Ko te kapi mua tei ‘a‘ae‘ia. The first page has been torn out. [‘ae1 rR.]
‘ā‘āenga, nom. Shreds, pieces torn off. ‘Auraka ‘e tiritiri i te ‘ā‘āenga kāka‘u ki runga i
  te ta‘ua. Don’t throw the scraps of cloth on to the floor. [‘āenga rR.]
‘ā‘āere, v.i. Stray, wander around, go for a stroll. Kua ‘akautunga‘ia ‘aia nō te ‘ā‘āere o
  tōna ‘oro‘enua nā te purūmu o te kātoatoa. He was fined when his horse strayed on to
  the public highway; Tē ‘ā‘āere ‘uā ra rāua nā te pae tai. They were just strolling
  along by the sea; manu ‘ā‘āere. stray animals. [‘aere rR.]
‘a‘angi, (-a, -‘ia, ‘āngia). Waft, blow, drift, eddy (of air, wind, rain). Kua ‘a‘angi mai te
  matangi nā roto i te māramarama ē kua mate te mōrī. A gust of wind came in through
  the window and the lamp went out; Kua ‘a‘angi mai te reva ‘aunga kino. Foul-
  smelling air wafted up; ‘Akatū‘era-‘era‘ia te māramarama kia ‘a‘angia te ‘are e te
  matangi. Open up the windows so that the house can have an airing. [‘angi rR.]
‘āangiangi, v.i. Rather thin. ‘E ‘āangiangi ake tēia kāka‘u i tēnā. This material is a little
  thinner than that one. [‘ā-7, angi RR.]
‘a‘angu, n. A large marine animal which surfaces and exhales noisily at night; probably a
  medium-sized whale. ‘E na‘o ‘a‘angu tei āru mai nā muri i te pa‘ī. A school of
  ‘a‘angu followed the ship.
‘a‘ai1, n. Yellowfin tuna (Thunnus alba-cores). Kua mou te ‘a‘ai mua ki runga i te matau
  ē kāre i roa kua ora. The first tuna was caught on the hook, but it soon got away; Tē ‘ī
  ‘a‘aī ra rātou i ea mai ei te mangō ma‘ata. They were fishing for tuna when a big
  shark surfaced. Tauranga ‘a‘ai, a tuna fishing ground. [Tah. ‘a‘ahi.]
‘a‘ai2, (-a, -‘ia). Lift (a prohibition or restriction). Kua ‘a‘ai‘ia te tapu. The prohibition
  has been lifted; Kāre e tika i te mata‘iapo i te ‘a‘ai vave i te rā‘ui o te ‘enua. The
  chief won’t agree to an early lifting of the restriction on that piece of land.
‘a‘aki, (-a, -‘ia, -na, ‘ākina, ‘ākia). Pick, pluck (fruit, flowers), pull (trigger). Kāre e taea
  e au i te ‘a‘aki i te vī. I can’t reach to pick the mangoes; ‘e kuru ‘a‘aki ‘ōu, a freshly
  picked breadfruit; ‘E a‘a i ‘ākina‘ia ai te rēmene rikiriki? Why have the small lemons
  been picked?; Kua ‘a‘aki ‘aia i te ‘āmara ē kua ‘aruru. He pulled the trigger and (the
  gun) went off. [‘aki rR.]
‘ā‘āki, (-a, -‘ia, -na, ‘ākia). 1. Disclose (information), confess (sin, crime). ‘Auraka rava
  koe kia ‘ā‘āki i tēia tuatua ki tēta‘i tangata. On no account are you to reveal this news
  to anyone; Kua ‘ā‘āki‘ia tā rātou au tuatua kātoatoa ki te ‘akavā. Everything they
  had said was disclosed to the police; Kua ‘ā‘āki ‘aia i tāna ‘ara ki te Atua. He
  confessed his sins to God; Kua ‘akakore te pū i tāna ‘ara i tōna ‘ā‘āki-‘anga. The
  employer over-looked his offence when he owned up. 2. Tell sbdy something. (Mang.
  dial., cf. Rar. ‘akakite).
‘a‘akina, pass. ‘a‘aki, q.v.
‘ā‘ākina, pass. ‘ā‘āki, q.v.
‘ā‘āmangā, n. A large predatory barracuda-like fish. Kua ‘anga‘anga ma-‘ata ‘aia i mate
  ei te ‘ā‘āmangā. He had a tough struggle before the ‘ā‘āmangā died. [‘ā‘ā2, mangā.]
‘a‘ani, (-a, -‘ia). Copulate, have inter-course with. Tē ‘a‘ani ‘uā ra taua ngā ‘onū ra i
  runga i te kiriātai. The two turtles were copulating on the surface of the sea; Kua
  ‘a‘ani ‘aia iāia. He had intercourse with her.
‘a‘ano, v.i. Broad, wide; breadth, width (esp. of things which have little thickness, e.g.
  mats, clothing materials). Kāre ‘e ‘a‘ano roa ana tēnā tauera. That towel isn’t wide
  enough; ‘E a‘a te ‘a‘ano o tēnā moenga? How wide is that mat?; ‘E ‘opa kāka‘u
  ‘a‘ano ake tēia. This roll of material is wider; Kua ma‘ani ‘a‘ano ‘aia iā mua i tōna
  tau pare ē ko ā muri kua ‘akaoaoa ‘aia. She made the brim of her hat wider in the
  front and made it narrow at the back. (See tā‘a‘ano.)
‘a‘anu, v.i. Mope, sit huddled up and looking pinched and miserable. ‘E a‘a te tumu i
  ‘a‘anu ‘ua ai koe i kona? What are you moping there for?
‘a‘ao, (-a, -‘ia, -na). 1. Put something in a container, to pack. Kua oti te meika i te ‘a‘ao.
  The bananas are all packed; E ‘a‘ao i te mereki ē te kapu ki te pi‘a ‘okota‘i. Pack the
  cups and saucers in the one box; E ‘a‘ao i te moni ki roto i tō pūtē piripou. Put the
  money in your trousers pocket. ‘Are ‘a‘ao ‘ua rākau, fruit-packing shed. Pi‘a ‘a‘ao
  ‘ānani, orange-box. 2. Wear, put (clothes) on. Kua ‘a‘ao ‘aia i tōna tāmaka (pona,
  pare, piripou). He put on his shoes (shirt, hat, trousers); Kua ‘uri tōna pona i te
  ‘a‘ao‘anga. She put her dress on back-to-front. [‘ao2 rR.]
‘a‘aona, pass. ‘a‘ao, q.v.
‘a‘aorima, ‘ao‘aorima, n. Glove(s), mitten(s). ‘Ei ‘ao‘aorima kiri tā‘au ‘e ‘oko. You
  should buy a pair of leather gloves. [‘ao2 rR and RR, rima1.]
‘a‘ari, (-a, -‘ia). Pull up (root crops) for harvest. Kua ‘a‘ari ‘aia i tāna one kūmara ē kua
  tari kua ‘oko. He pulled up his patch of sweet potatoes, carted them off and sold
  them; Kāre i ‘a‘ari‘ia ake tāna one kūmara, pēnei kāre i kiko. He hasn’t lifted his
  sweet potatoes yet, maybe they are not mature; Kua kī ‘ē rua nga‘uru pūtē i tō rātou
  ‘a‘ari‘anga i tāna one māniota. They filled twenty sacks when they harvested his
  patch of arrowroot.
‘ā‘ārua, n. Manta ray, giant devilfish. Kia matakite, kā mou tō tāua tūtau ki runga i te
  ‘ā‘ārua. Be careful, we‘ll catch the anchor on the manta; ‘E punua ‘ā‘ārua tērā ake.
  Here comes a young manta. [Pn. *faafaa-lua.]
‘a‘ati, (-a, -‘ia, ‘ātia). 1. v.t. Break (bend and snap) something, crease (paper), bend
  (one’s legs), break (a law or rule), disobey (an order). Kāre ‘e rauka iā koe i te ‘a‘ati i
  tēnā rākau. You won’t be able to break that stick; E ‘a‘ati i te pēpa kia tika mē
  ‘atu‘atu koe. Get the creases straight when you fold the paper up; kua ‘a‘ati ‘aia i
  tōna vaevae. He bent his knees (or he broke his legs); Kua ‘a‘ati koe i te ture, nō reira
  tē ‘akautunga‘ia nei koe ‘ē rima paunu. You have broken the law and are therefore
  fined five pounds; ‘E tangata ‘a‘ati koe i te ‘akaue‘anga. You are always disobeying
  instructions. 2. v.i. Break (of waves). Kia ‘a‘ati te rua o te ngaru, kā ‘oe ei tāua nā
  roto i te avaava ki uta. Let the second wave break and then we‘ll paddle in through
  the reef; Kua tomo te vaka i te ‘a‘ati‘anga te ngaru. the canoe sank when the wave
  broke. [‘ati rR.]
‘a‘atu, (-a, -‘ia, ‘ātua), v.i. Fold up, fold over, double over. Kua ‘a‘atu ‘aia i te kie ē kua
  tuku ki runga i te torōka. He folded up the tarpaulin and stowed it on the truck; Kua
  ‘a‘atu‘ia te moenga kia kore e kī i te repo. The mat was folded up so that it wouldn’t
  get full of dirt; Kua ‘a‘ati ‘aia i tāna mātipi. He folded up his knife; mātipi ‘a‘atu,
  pocket-knife, pen-knife; E ‘a‘atu meitaki i tō karā pona mē oti te rī i te tāpeka. Turn
  your shirt collar down prop-erly when you knot the tie; Kua ‘a‘atu mai te ngaru ki
  roto i te poti ē kua tomo. The wave curled over into the boat and it sank. [-‘atu3 rR.]
‘a‘au, (-a, -‘ia). Swirl, eddy (of wind and rain); a draught. Kua ‘a‘au te ua ki roto i te
  ‘are i te nga‘ā‘anga te ngūtupa. The wind blew into the house when the door opened;
  Neke roa mai ki te ngā‘i ruru, kia kore koe e ‘a‘au‘ia mai e te ua. Come further under
  cover, so the rain won’t blow in on you; ‘Auraka e no‘o ki kona, ‘e ‘a‘au tēnā iā koe.
  Don’t sit there, you are in a draught.
ā‘au, poss. cplx (prep. + pers.pron.). Belonging to you (sg.), of alienable possessions;
  performed by you (sg.), of actions; when used before nouns marks the noun as plural
  (usu. indefinite paucal) except after kāre and ‘okota‘i. Ko ā‘au puaka tēnā? Are those
  your pigs?; tēnā puaka ā‘au, that pig of yours; ēnā puaka ā‘au, those pigs of yours;
  Kāre ā‘au puaka? Haven’t you got a pig?; Ko te pātikara tērā ā‘au i ‘apai mai ei.
  That is the bicycle which you brought. [ā1, ‘au6.]
‘āauīka, v.i., n. Bluish, bluer, bluish-(ness). ‘E pēni ‘āauīka tā‘au i kona? Have you got a
  bluish-coloured paint there?
  [‘ā-8, auīka.]
‘ae1, rt. *Rip, tear. (See ‘a‘ae, ‘ā‘aenga, ‘ae‘ae1, ‘aenga, ‘āenga, tā(nga‘a)nga‘ae; cf.
  ‘ae2.) [Pn. *sae1.]
‘ae2, v.i., n. Savagely angry, infuriated (state), esp. of animals. Kua ‘ae te puakatoro i
  tōku kanga‘anga i tāna punua. The cow turned savage when I played with her calf; ‘E
  puakāoa ‘ae kino tēnā mē tātī‘ae‘ae‘ia. That dog gets really vicious if it is teased; I te
  ‘ae‘anga te rango meri, kua arumaki‘ia mātou ē kua paopaoa. When the bees got
  angry, they chased and stung us. (See ‘ae‘ae2, (tā)tī‘ae(‘ae), cf. ‘ae1.) [Pn. *sae2.]
‘āe1, ‘ē4, interj., v.i. Yes, say yes. ‘Āe, kua tika rava iāku. Yes, I quite agree; Mē kamo
  atu au i taku mata, ‘e ‘āe koe. When I wink my eye, you say yes; Kua riri au kiāia i
  tōna ‘āe‘anga. I was annoyed at him for saying yes. [Ep. *ae.]
‘āe2, interj. Hi! (a call, or preface to a remark to gain attention). ‘Āe, kua rongo koe i te
  nūti? I say, have you heard the news?
ā‘ea, cplx (prep. + loc.n.), sometimes spelled as two words, ā ‘ea, in 1. and 2. below. 1.
  When (with future reference). Ā‘ea te pa‘ī e tae mai ei? When will the ship get in? 2.
  Where?, At what place?; Ko ā‘ea tēia ngā‘i? Whereabouts would this be? Ko
  te...ā‘ea, ka...ā‘ea, lest, in case. ‘Akarapurapu mai, ko te ‘aere ā‘ea te torōka! Hurry
  up in case the truck goes!; E ārai i te tangata i te ‘aere nā konei, kā topa ā‘ea ki raro
  i tērā rua. Stop people coming this way in case they fall down that pit there. [ā1 4,
  ‘ea.]
‘ae‘ae1, (-a, -‘ia), fq. ‘a‘ae. Rip, tear. Kua ‘ae‘ae ‘aia i te pēpa. She tore the letter up;
  Kua ‘ae‘ae te puakaoa i te kīkau. The dog ripped the coconut-leaf basket to shreds;
  Taria mai te au rau‘ara i ‘ae‘aea. Bring over the pandanus leaves that have been
  (prepared for basket-making by being) torn into strips. [‘ae1 RR.]
‘ae‘ae2, v.i., fq. ‘ae2. Savage; infuriated (state).
‘āenga, nom. A shred, strip or piece (of cloth or paper). Kua ‘ōrei ‘aia i tōna rima ki te
  ‘āenga kāka‘u. He wiped his hands with a piece of rag; ‘E tuatua tei runga i teia
  ‘āenga pēpa. There is a message on this bit (of paper). [‘ae1, -nga2.]
‘ā‘ei, (-a, -‘ia). 1. Put a loop around something, lasso, trap with net or snare. Kua ‘ā‘ei te
  ika ki runga ki te kupenga. The fish were entangled in the net; ‘E taura ‘ā‘ei tēnā i te
  puakatoro. That rope is to lasso the bull with; ‘Ā‘eia ki runga i tō kakī. Put it (loop it)
  around your neck. 2. n. Shingles. ‘E ‘ā‘ei tōna maki. He’s got shingles. [‘ā-8, ‘ei1.]
‘aere, (-ia). 1. Go, walk, proceed, progress. ‘Aere atu! Go away, go on!; ‘Aere mai!
  Come here!; Kāre ‘e tangata i kite i tōna ‘aere‘anga ki va‘o. Nobody saw him going
  out; ‘Aere ‘āngaia te puaka! Go feed the pigs!; ‘Aere tikina ‘aia! Go fetch him!; Kua
  ro‘iro‘i ‘aia i te ‘aere. He is tired of walking; ‘E motu ‘aere‘ia tēia e te tangata i te
  au rā ‘ōrotē. People often visit this island on holidays; Ka ‘aere‘ia tēia ‘are ‘ura e te
  tangata mē reka tā kōtou ‘akatangi. This dance-hall will be well-attended if you play
  well; Te ‘aere mārie nei te pītiniti. Business is slow; Kua ‘aere kē te pō‘aki pupu‘i
  mei te tāpa‘o. The bullet went wide of the target; Ka ‘aere ki te ora rua e kake mai ei
  te marama. It will be two o‘clock before the moon rises. 2. adv. (usu. after verbs),
  here and there, around and about, while going along. Kua kimi ‘aere ‘aia iāku. He
  searched around for me; Ka ‘aere au ka ori ‘aere. I‘m going for a stroll around;
  ‘Auraka e titiri tītā ki raro ‘aere i te pū rākau. Don’t go throwing rubbish around
  under the trees; Kua auē ‘aere ‘aia ki te kāinga. She went home crying; Kua mou
  ‘aere rātou i tō rātou putāngi‘u. They went around holding their noses; ‘E au to‘uto‘u
  ‘aere tei runga i tōna moenga. There were stains here and there on her mat. ‘Aere
  ka..., to start to, to be going to. Kua kerekere te rangi, ka ‘aere pa‘a kā ua. The sky is
  black, maybe it is going to rain; Ka ‘aere ‘aia ka auē. She is going to cry; Ka ‘aere ka
  muramura. It is starting to go red. ‘Aere ki mua, go ahead, make (good) progress. Ka
  ‘aere te ‘anga‘anga ki mua mē tā‘okota‘i kōtou. The work will go ahead well if you
  cooperate; ‘e māpū manako pakari kia ‘aere ki mua, a young man bent on getting on.
  ‘Aere rā, goodbye (said to the person leaving). ‘Aere rā, kia manuia koe. Goodbye
  and good luck. ‘E mea ‘aere ‘ua, something done without cause or authority. Kāre i
  te mea ‘akaue, ‘e mea ‘aere ‘ua nāna. He wasn’t ordered to, he just went and did it. ī
  ‘aere ‘ua atu, and so on, and more (indefinitely). Mei te rua ‘īni ē ‘aere ‘ua atu, from
  two inches upwards. (See ‘ā‘āere, ‘aere‘aere, ‘aerenga, tā‘aere.) [Pn. *sa‘ele.]
‘aerenga, nom. Journey, walk, process. Kua pē‘ea tō‘ou ‘aerenga? How did your
  journey go?; ‘E a‘a tō‘ou ‘aerenga? Why have you come?; Ko tōna ‘aerenga tēia ki
  te ‘ura. This is his trip to the dance; Kua tāmata ‘aia i tēta‘i ‘aerenga manako ‘ōu. He
  tried a new line of thought. [‘aere, -nga2.]
‘aere‘aere, (-‘ia). 1. fq. ‘aere. Go, walk, proceed. Kua ‘aere‘aere tēta‘i pāpāki tangata ki
  te kāinga. Some of the people have walked off home; Nō tāna ‘aere‘aere putuputu,
  nō reira i kore ei ‘e meitaki vave tōna maki. He is always on the go, that is why he
  isn’t getting better quickly; I ‘aere‘aere‘ia ana tēnā ngā‘i e te tamariki i nana‘i. The
  children were walking over that place yesterday. 2. fq. ‘ā‘āere, stray, wander. Tē
  ‘ā‘āerē ra tō puaka. Your pigs are roaming loose. [‘aere RR.]
‘āeto, n. Eagle. Kia ‘aka‘ōu‘ia kōtou mei te ‘āetō ra. Let yourselves be renewed like the
  eagle; Kua ‘oki te ‘āeto ki tōna tauranga. The eagle returned to its perch. [Gk aetós.]
anga1, v.i. (Turn and) face. I reira, kua anga mai ‘aia kia mātou ma te kinokino i tōna
  mata. Then he turned and faced us with an evil look; Kāre e rauka iāia i te anga ki
  muri, nō te mea, tē ‘ākara ‘ua maīra te ‘akavā. He couldn’t look back, because the
  policeman was still there watching him; ‘Ākara mai ‘aia, tē anga ‘ua atūra au kiāia.
  He looked towards me, and there I was, facing him; Tē anga ‘uā ra taua pa‘ī ki te ava
  i pū‘ia mai ei. The ship was facing the harbour when it was shot at. Anga i te tua, to
  turn the back. Kua anga mai ‘aia i tōna tua kiāku. He turned his back to me. (See
  angaanga1, tāanga-(anga), tānga.) [Pn. *haā2.]
anga2, v.i. Wear off, subside (of anger, tiredness, sleepiness). E tiaki koe kia anga tōna
  riri ka tuatuāi koe kiāia. Wait until his anger wears off before you say anything to
  him; Kua anga te ro‘i. The tiredness has worn off; Kāre i anga tāna moe, nō te mea,
  kāre ‘aia i moe vave. He was still sleepy (when he got up), because he didn’t get to
  bed (or get to sleep) early.
anga3, (-‘ia). Measure something in arm-lengths, to measure something by extending it
  over a fixed measure (not measure with a ruler, cf. vāito). E anga mai koe ‘ē rima
  mārō taura nāku. Measure me out five fathoms of rope; Kāre i tae te iva iāti i tō‘ou
  anga‘anga. You didn’t measure out the full nine yards; Anga‘ia tēnā ‘opa kāka‘u kia
  kitea te roa. Measure the length of that roll of material. (See angārima.) [Pn. *haā1.]
anga4, n. 1. Shell (of bivalve, e.g. clam (pā‘ua), cockle (ka‘i), mussel (kuku), not cowry
  (pōre‘o) or whorled shell of gastropod (pūpū)), shell (of coconut or egg). ‘E ‘akari
  anga petetue tēnā, kā tano ‘ei ma‘ani peru. That coconut has a thick shell, it will do
  to make combs with; ‘E anga pā‘ua mānea tēnā. That’s a nice clamshell. 2. Curved
  fragment, esp. piece of a broken bottle. Kā motu tō vaevae i te anga mō‘ina mē ‘aere
  koe nā kona. You‘ll cut your feet on the broken bottles if you go that way. 3. An
  empty (container). Taria mai tēnā anga mō‘inā pia. Bring those empty beer-bottles;
  Tē tari anga pi‘ā ra rātou ki te au ngā‘i tanu‘anga. They are taking empty boxes to
  the plantations. (See angaanga3.)
-anga5, morph. Nominalising suffix, indi-cating the occasion or time of the action of the
  base.
‘anga1, (-‘ia). Create, invent, fashion, building. Kā ‘anga tātou i te tangata kia ‘āite ki tō
  tātou tū. Let us create man in our own image; Nā tōna metua i ‘anga i te rātio mua ki
  teianei ao. His father invented the world’s first radio; Kāre i te tuatua tika, ‘e mea
  ‘anga ‘ua nāna. It wasn’t a true-life story, he made it up himself; Kua ‘anga ‘aia i
  tēnā tiki. He made (conceived and built) that statue; Kua ‘anga‘ia tē reira ‘are ‘ei
  ngā‘i ‘akapū‘anga nō te tangata i te tuātau ‘uri‘ia. That house was built so people
  would have somewhere to shelter in the hurricane season. [Pn. *saā1.]
‘anga2, n. A type of fish-trap (woven from roots of the coconut, or from kiekie liana). ‘E
  kiekie ma‘ani ‘anga tēnā, those kiekie are to make fish-traps; Tē raranga ‘angā ra
  rāua. They are weaving a fish-trap; E tuku i te ‘anga ki te pae i tērā kāoa. Set the trap
  beside that coral rock. [Pn. *faā5.]
‘anga3, see -‘anga4, 1.
-‘anga4, nominalising and noun-forming suffix. 1. Used syntactically in sentence
  nominalisation, where it is added to verbs or verb phrases to convert them into
  gerundial constructions. In this use ‘anga is often written as a separate word (not,
  however, in this dictionary, where it is suffixed to the preceding word). If a possessive
  construction is used in the nominalisation, it normally appears in the ō-form. From an
  underlying sentence kua ‘aka‘oro ‘a Tere i te torōka (Tere drove the truck) the
  following nominalisations are possible: (a) te ‘aka‘oro‘anga ‘a Tere i te torōka, Tere
  driving the truck; (b) tō Tere ‘aka‘oro‘anga i te torōka, or te ‘aka‘oro‘anga o Tere i
  te torōka, Tere’s driving the truck. 2. Used morphologic-ally to form derived nouns
  from verb stems (or, very rarely, from noun stems), e.g. no‘o‘anga, a chair, from no‘o
  to sit. In this case, the possessive construction may take either the ō- or ā-form, e.g. ko
  tōna no‘o‘anga meitaki tēia, this is his best (or favourite) chair; ko tāna no‘o‘anga
  meitaki tēia, this is his best chair (the best one he makes). (cf. -anga5, -nga2,
  -manga2, -ranga3, -ringa.)
‘āngā, Only in the phrase kai ‘āngā, to eat forbidden food (e.g., formerly, to eat food
  reserved for chiefs). Kāre rava e ora vave tō‘ou maki mē kai ‘āngā koe. You certainly
  won’t get better quickly if you have food that you have been told not to eat.
angaanga1, v.i., fq. anga1, turn and face, q.v. Kua angaanga pouroa mai rātou ē kua
  ‘ākara matariki kiāku. They all turned around and stared at me; Nō tei angaanga
  ‘aere ‘aia, nō reira au i tārotokakā ai iāia. He kept turning and looking round, that’s
  why I suspected him. [anga1 RR.]
angaanga2, v.i., fq. anga2, wear off, subside. Kua angaanga tō rātou riri. Their anger
  gradually subsided; Kua angaanga tā rāua moe. They have had their sleep out now.
  [anga2 RR.]
angaanga3, n., fq. anga4. 1. Shell, curved fragment, empty (container). ‘E pi‘a angaanga
  mō‘ina tēnā. That’s a crate of empty (or broken) bottles. 2. Coconut shell used as
  water container. [anga4 RR.]
‘anga‘anga, 1. v.i. Work, function. Ka ‘anga‘anga māua ē ‘opu ‘ua atu te rā. We are
  going to work until the sun goes down; Kua ‘anga‘anga pakari ‘aia. He worked hard;
  ‘ī rima mata‘iti i tōku ‘anga‘anga‘anga nāna. Five years I’ve been working for him;
  Nā‘au i ‘akataka-viriviri i te a‘o i ‘anga‘anga ma‘ata roa ai te taratara‘anga. You
  got the line so tangled it was an awful job undoing it; Tē ‘anga‘angā na te matīni
  (ora, ove)? Is the engine (clock, bell) working?; Kua mate tīnainai roa kareka te
  ‘akaea tē ‘anga‘anga ‘uā ra. He is in a deep coma, but his breathing is still
  functioning; Tē ‘anga-‘anga nei te rāini. The line is engaged. 2. v.t. Work at
  something, earn (money). Kua ‘anga‘anga ‘aia i te ‘are. He worked on the house;
  Kāre i ‘anga‘anga‘ia te purūmu i tēia ra nō te ua. There has been no work done on
  the road today because of the rain; Ka ‘anga‘anga au i tēta‘i moni. I‘m going to earn
  some money. 3. n. Work, employment, deed, event. I kimi ‘anga-‘anga ana au nāku. I
  was seeking work then; ‘E a‘a tā‘au ‘anga‘anga i roto i konei? What are you doing
  (or working at) in here?; ‘E pūtō taura te ‘anga‘anga tē ka āru mai. The next event
  will be a tug-of-war; ‘e ‘anga‘anga mātau nāku, a habit of mine. [‘anga1 RR.]
‘āngai, (-a, -‘ia). 1. Feed sbdy with (ki) something, feed something to (ki) sbdy; the word
  is used for anything one can be said to kai, including liquor and medicine. Tē ‘āngaī
  ra te puaka i tāna au punupunua. The sow is feeding her young; kumete ‘āngai
  puaka, trough for feeding pigs. Kia oti te moa i te ‘āngai, when the fowls have been
  fed; Kua ‘āngaia rātou i tō rātou tae‘anga ki taua ‘oire. They were fed when they
  arrived at the village; Tē ‘āngai nei au i aku taeake. I‘m giving a meal to a few of my
  friends; Kua ta‘ero ‘a Puna, nā Ti‘a i ‘āngai ki te kava. Puna is drunk, it was Ti‘a
  who fed him the liquor; Kua ruaki ‘aia i tōku ‘āngai‘anga ki te vairākau. He vomited
  when I gave him the medicine to drink. 2. Adopt (children). Kua ‘āngai au iāia. I
  have adopted him; Mē ka ‘āngai tamariki kōrua, ‘e rave mei roto i tō kōrua kōpū
  tangata. If you two are going to adopt children, take them from within your own
  (extended) family (unit). Metua ‘āngai, foster-parent. Tamaiti ‘āngai, foster-child. 3.
  Pollinate. Nā‘au e ‘āngai i te vānira, nāku te mōtini. You pollinate the vanilla plants,
  I‘ll do the pumpkins. [Np. *faaāi.]
‘āngaingai, (-a, -‘ia). fq. ‘āngai. Feed, adopt, pollinate. Kua ‘āngaingai‘ia te tamaiti
  maki ki te tiōpu ‘ē rima rā. The sick boy was fed with soup for five days; Kā mate te
  matīni mē ‘āngaingai pakari koe i te keke. The engine will pack up if you keep
  feeding the saw so fast. [‘āngai Rr.]
angamea, n. Red snapper (Lutjanus bohar). ‘E angamea tēia i mou ki runga i taku a‘o.
  I’ve got an angamea on my line; I ‘ī angamea ana māua. We were angling for
  angamea.
angā‘onu, n. Span. (Manihiki and Northern Group dial. = Rar. angārima).
‘āngari, v.i. Improve a little. Kua ‘āngari mai tōna maki i teia rā. He is a little better
  today.
angārima, n. The span between thumb and little finger, used as a measure of length. E
  vāito koe ‘ē toru angārima ka tīpū ei. Measure out three spans and then cut it. [anga3,
  rima1.]
‘ange, n. A shrub with fragrant leaves on the makatea of Mangaia and Miti‘āro
  (Geniostoma sykesii) and in Rarotonga (G. rarotongensis), formerly used for perfume
  and in garlands. [Ck. *saē.]
‘āngera, n. Angel. ‘E urupū ‘āngera tāna i kite ki roto i tāna ‘ōrama. He saw in his
  vision a host of angels. [Lat. angelus.]
angi, a rare variant of angiangi q.v. [Pn. *aīi2.]
‘angi, rt. *Waft, eddy. (See ‘a‘angi, (‘aka)‘angi‘angi.) [Pn. *aīi1.]
‘āngia, pass. ‘a‘angi, waft, blow, q.v. [‘angi rR, -a5, (‘a‘angia > ‘angia).]
‘āngiā, n. An empty feeling in the stomach. ‘E ‘āngiā kava tōna. His stomach feels
  hollow and empty after a drinking bout.
angiangi, v.i., n. Thin(ness), (esp. of materials, not physique). Kua angiangi roa tēnā
  rākau iā koe i te a‘u. You have planed that piece of wood down too thin; Kua tūpā
  angiangi ‘aia i tōna vaka, kia maranga ‘ua iāia i te apai ki roto i te tai. He hollowed
  out (with an adze) his canoe very thin, so it would be easy for him to carry it into the
  sea; E kimi mai koe ‘ei i‘o angiangi ake. Look for a thinner pane of glass; Kua pātiti
  ‘aia i tēta‘i kiri ‘ōu i te angiangi‘anga ā raro i tōna tāmaka. He nailed on new soles
  when his shoes wore thin; Nō te angiangi i te kāka‘u, nō reira au i kore ei e ‘oko. The
  material was too flimsy, that is why I didn’t buy it; ‘e puka angiangi, a thin book; Kua
  ‘akamata tōna rauru i te angiangi. His hair is starting to get thin. [angi RR.]
‘angi‘angi, (-a, -‘ia), fq., dim. ‘a‘angi, blow, q.v. Kua ‘angi‘angi mai te matangi ē kāre i
  roa kua motu. The wind came in light puffs, but soon dropped; I te ‘angi‘angi‘anga te
  matangi, kua ‘uti i tō rātou kie ē kua ‘akatere ki uta. When the wind started to blow,
  they hoisted sail and made for the shore; ‘Akauta‘ia te kāka‘u pāpāmarō ki runga kia
  ‘angi‘angi‘ia e te matangi. Hang out the half-dry clothes so the wind can blow them
  out. [‘angi RR.]
‘āngiāta, n. Dawn. (Ait. dial., cf. Rar. māiāta, ‘ākirāta).
‘āngota, n. 1. A large basket made of coconut leaves. ‘Aona ki te ‘āngota. Put them in the
  basket. 2. A method of fishing. [Pn. *faaōta.]
ai1, (-tia). Copulate (esp. of people). Kua ‘akaoti ngā puakaoa i te ai. The two dogs
  finished copulating; Kua aitia ‘aia e te māpū. She has been ravished by the young
  men. [Pn. *‘ai1.]
ai2, loc.part. A variant of ei, used after words ending in -a; traditionally written as ‘i and
  suffixed to the preceding word (but not in this dictionary); e.g. tuatua‘i for tuatua ai.
  [Pn. *ai.]
a‘i1, n. 1. Fire. Ka pakapaka tō rima, mē kanga koe i te a‘i. You‘ll burn your hand if you
  play with the fire. Kōmutu a‘i, a fire-brand. ‘Ōmai te kōmutu a‘i kia ‘akakā au i taku
  ‘ava‘ava. Give me a brand so I can light my cigarette. Mārama a‘i, firelight. Toka
  a‘i, flint-stone. 2. A light. E tāmate i te a‘i kā moe ei. Put the light (or fire) out before
  you go to sleep. A‘i pata, a flashlight. A‘i uira, electric light (or fire). Au a‘i, smoke
  (see aua‘i.) Tuatua a‘i, a flashed message. (See (tā)aua‘i.) [Pn. *afi.]
a‘i2, n. 1. The sandalwood tree (Santalum insulare) which grows on Miti‘aro. ‘E a‘i te
  rākau i tēnā pi‘a kāka‘u. That clothes chest is made of sandalwood; Kua ‘oko mō‘ina
  manongi a‘i ‘aia. She bought a bottle of sandalwood scent. 2. A kind of reed with
  roots scented of sandalwood, also called mauku a‘i. Kua tāmā ‘aia i te akā a‘i ‘ei
  tākakara i te manongi. She washed the roots of the a‘i to perfume the coconut-oil
  with. [Pn. *asi.]ILL.
A‘i, sandalwood (Santalum insulare)
‘ai1, (-‘ia). 1. Encircle (esp. with net or rope), surround. Kā ‘ai tātou i tēia na‘o kanae ki
  te kupenga. Let’s catch this shoal of mullet with a net; Kāre e pini tērā toka i te ‘ai,
  nō te poto i te kupenga. The net won’t go right around that rock, it is too short; Kua
  ‘ai‘ia taua ‘oro‘enuā ra ē kua mou. The horse was surrounded and caught. 2.
  (Perform) cat’s-cradle and similar string-games. ‘Ōmai te a‘o, kia ‘ai atu au kiā koe i
  tēia ‘ai. Give me the string and I‘ll do you this (kind of) cat’s-cradle. [Pn. *fai5.]
‘ai2, (-a, -‘ia). Be dedicated or consecrated (of monument, church, or public build-ing). Ā
  tēia marama ki mua e ‘ai ei tēia ‘are pure. This church is going to be con-secrated
  next month; Kua oti te toka ‘akama‘ara‘anga o te va‘eau i te ‘ai? Has the war
  memorial been dedicated?; Kāre i ‘ai‘ia ake tō mātou ngā‘i tārekareka. Our sports
  ground hasn’t been dedicated yet. [? Pn. *fai2.]
‘ai3, prop.n. Who?, What (name)? Used to ask the name (ingoa) of people, animals,
  places, ships, months (not days or years, cf. a‘a). A separate word in this diction-ary
  but sometimes written as one word with a preceding preposition or proper article (e.g.
  ko‘ai, ‘a‘ai, nā‘ai, nō‘ai). Ko ‘ai koe? Who are you?; Tei iā ‘ai te rē? Who won?; Nō
  ‘ai tēia pare? Who does this hat belongs to?; Ko ‘ai ia kōtou tei tuatua ana? Which of
  you was speaking?; Ko kōtou ko‘ai mā i ‘aere mai ei? Who did you come with?; Ko
  ‘ai tō‘ou ingoa? What is your name?; Ko ‘ai tō‘ou ‘ōire? Which is your village?; Ko
  ‘ai te ingoa o tēia ‘oro‘enua? What is the name of this horse?; Ko ‘ai te marama i
  ‘uri‘ia ai i tērā ake mata‘iti? Which month was the hurricane in last year? [Pn. *hai.]
‘ai4, n. Ace. Kua pā ‘aia i te ‘uri ki te ‘ai karapu. He led the ace of clubs as trumps; ‘E
  peā ‘ai tōku. I’ve got a pair of aces; Kua keiā ‘ai ‘aia mei raro i te putunga. He
  palmed an ace from the bottom of the pack. [Eng. high.]
‘ai5, n. Used only as a collective noun before kinship terms. Tōku ‘ai metua, my
  ancestors (i.e. my parents, their brothers and sisters, and the ancestors of these). ‘Ai
  taeake, kin of the same generation (brothers, sisters and cousins). ‘Ai taokete,
  spouses of one’s ‘ai taeake, in-laws. ‘Ai teina, younger brothers (of a man), younger
  sisters (of a woman). ‘Ai tungāne, brothers (of a woman). ‘Ai tuakana, elder
  brothers (of a man), elder sisters (of a woman). ‘Ai tua‘ine, sisters (of a man). ‘Ai
  tupuna, ances-tors (counting back from one’s grand-parents and their ‘ai taeake). Ko
  te vaka tēia o tō mātou ‘ai tupuna i tere mai ei mei ‘Avaiki. This is the canoe in which
  our ancestors sailed here from Hawaiki. ‘Ai ‘unōnga, sons and daughters in-law.
āi, adv.part. Usually written as one word with the following location particle na or nei,
  see āina, āinei.
‘aia, cplx (prop.art. + pron.). He, she. ‘E a‘a ‘aia i ‘aere mai ei? Why did he/she come?;
  Kāre ‘aia i konei. He/she is not here. (cf. iāia, kiāia.) [‘a1, ia1.]
a‘ia‘i, n. Afternoon (esp. late afternoon) and evening; the period between when the sun
  has noticeably declined and when it is nearly dark. Kua a‘ia‘i, tē ‘okī ra te manu ki tō
  rātou tauranga. It’s evening now, the birds are returning to their roosting places; ‘e
  a‘ia‘i mānea ē te marino, a lovely, calm evening; Ka ‘aere a‘ia‘i ‘ua tāua ki te
  moana. Let’s put out to sea while it is still evening (while it is still light); I te
  a‘ia‘i‘anga ake rāua i tae mai ei. It was the following evening before they arrived.
  A‘ia‘i māre‘ure‘u, a‘ia‘i pōpōiri, dusk, (evening) twilight. A‘ia‘i roa, late evening.
  [Pn. *afiafi.]
‘ai‘ai, (-a, -‘ia). 1. fq. ‘ai1. Encircle, sur-round. 2. Keep watch on, spy on, stalk (game).
  Kua ‘ai‘ai‘ia ‘aia e te ‘akavā, nō te mea kua manako‘ia ē nāna i keiā i te moni. He
  was watched by the police because he was thought to have stolen the money; Kua
  tono‘ia rāua ‘ei ‘ai‘ai i te au mea tā te ‘enemi kā rave. They were sent to spy out the
  enemy’s intentions; Kua kitea rāua i te ‘ai‘ai‘anga i te moa taetae-vao i roto i tōku
  ‘āua. They were seen stalking wildfowl in my field. [‘ai1 RR.]
‘ā‘īkoke, v.i., n. Rather slim (state). [‘ā-7, ‘īkoke.]
āina, cplx (adv.part. + loc.part.). Interroga-tive and dubitative in force; the -na involves
  the addressee directly in the question; often used to reinforce kāre in negative
  questions. Mē kāre āina i te tika? Wasn’t it really true then? (e.g. what you said, or
  what I’ve heard about you); Mē kāre āina taua tuatua i tā‘iku‘iku‘ia ana? But wasn’t
  that point (of yours) raised?; ‘E mea tau āina kia tuatua vi‘ivi‘i ‘aia ki mua i te mata o
  te kātoatoa? But I ask you, was it really right for him to use bad language like that in
  front of everybody? [āi, -na2.]
āinei, cplx (adv.part. + loc.part.). Interrog-ative and dubitative in force, the same as āina
  except that the question involves the speaker here and now, rather than the addressee
  there or then. Mē kāre āinei i te tika? Isn’t it really true then? (e.g. what I’ve been
  saying). [āi, nei.]
‘āinu, (-a, -‘ia, -mia). Give (i) sbdy (ki) something to drink. Kua ‘āinu ‘aia iāku ki te
  kava. He gave me some liquor to drink; Mē oti ‘aia i te ‘āinu ki te kapu ū, ‘e tuku kia
  totoro ‘aere. When you’ve given him his cup of milk to drink, let him go and crawl
  about. [‘ā-8, inu1.]
‘āinuinu, (-a, -‘ia, -mia), fq. ‘āinu. Give sbdy a drink. Kua ‘āinuinua te au ‘oro-‘enua ki
  te vai i te oti‘anga i te ‘akapā‘ī. The horses were watered after they had been washed
  down. [‘ā-8, inu1 RR.]
‘āinuinumia, pass. ‘āinuinu. [‘ā-8, inu1 RR, -mia.]
‘āinumia, pass. ‘āinu. [‘ā-8, inu1, -mia.]
‘Airani, n. In Kūki ‘Airani, Cook Islands. Te ‘iti tangata Māori i te Kūki ‘Airani, the
  Maori people in the Cook Islands. [Eng. island.]
‘āiri, n. A deer (only in Bible, where spelled aili). (cf. ria.) [Heb. ayyâl.]
‘āita1, v.t. Twist (lips or mouth) into a grimace. Kua ‘āita ‘aere ‘aia i tōna va‘a (or
  ngutu). He twisted his mouth (or lips) around in a grimace.
‘āita2, interj. No (N.G.Pt. dial.). [Tah. ‘aita.]
‘āita3. Spread apart (of legs). ‘Āita‘ia tō‘ou vaevae. Open your legs.
‘āitāina, or ‘āitāina veravera, n. Iodine. Kua ‘apai ‘āitāina ‘aia ma te kāka‘u tāpeka.
  She took iodine and bandages. ‘Āitāina muramura, mercurochrome. [Eng. iodine.]
‘āitaita, v.t., fq. ‘āita1. Grimace. [‘āita1 Rr.]
‘āitamu, v.t. (Perform) an item at a concert or show, item. Tē ‘āitamu maīra rātou. They
  were performing some items; Kua rākei‘ia te aronga ‘āitamu ki te pāreu kiri‘au ē te
  ‘ei. The performers in the item were dressed in grass skirts and garlands; I ‘āpi‘i
  ‘āitamu ana mātou. We’ve been practising our items. [Eng. item.]
‘āite, ‘ārite (older form). 1. v.i. Equal, identical, alike, comparable. Kāre i ‘āite te ‘ua o
  te rākau i tēia mata‘iti ki tō tērā ake mata‘iti. This year’s fruit crop didn’t come up to
  last year’s; Kāre ‘e ‘āite tōku tangi iā koe. I can’t say (nothing can equal) how sorry I
  am for you; Kua ‘āite koe kiā Mara. You fared the same as Mara did; Kua ‘āite tika ai
  tō‘ou tū ki tō‘ou metua va‘ine. You are just like your mother; Mē kai ‘āngā koe ka
  ‘āite tō‘ou maki ki tō Tuakana. If you eat what you have been told not to, you‘ll get ill
  the same as Tuakana; Mē tautai putuputu koe ka ‘āite koe kiā Tere. If you do a lot of
  fishing, you‘ll get to be like Tere; Kua ‘akau-tunga‘ia ‘aia kia ‘āite ki te kino tāna i
  rave. He was given a punishment to match his crime. 2. v.t. Measure (a dimension). E
  ‘āite i te ātea o te kaingākai. Measure the width of the table. Kāre ‘e ‘āite! Did you
  ever (see or hear the like)!, Fancy! Kāre ‘e ‘āite koe i te ‘akatika i tēnā tuatua! Fancy
  your agreeing to that statement!; Kāre ‘e ‘āite iā koe! You really are the limit! (See
  ‘āite‘anga, ‘ā(r)ite(r)ite.)
‘āite‘anga, nom. Meaning, equivalent sense. ‘E a‘a te ‘āite‘anga o tēia kupu? What is
  the meaning of this word?; Kua ‘akamārama ‘aia i te ‘āite‘anga o te ‘īrava. He
  explained the meaning of the verse; ‘e ‘āite‘anga tuatua ‘ua, just an expression.
  [‘āite, -‘anga4.]
‘āiteite, ‘āriterite (older form), fq. ‘ā(r)ite. Equal, identical. Mē ‘āiteite tā tāua tuatua,
  kāre tāua e ‘akautunga‘ia. If our two stories are the same, we shan’t get punished; Ko
  ngā toā moa ‘uru ‘āiteite ‘ua tērā. Those two cockerels are the only ones with
  identical plumage; Kua ‘aere ‘āiteite ‘ua ngā pupu i te ‘āpataime mua. The two teams
  were equally matched in the first half; Kua ‘āiteite tōna roa ki tōku. He is the same
  height as me; Kua ‘akaoti te ‘uipā‘anga i te ‘āiteite‘anga te manako o te kātoatoa.
  The meeting broke up when everybody was agreed. [‘āite Rr.]
‘āiti, n. 1. Ice. Tēia te potonga ‘āiti ‘ei ‘akaanu i tō vai ‘ānani. Here is a lump of ice to
  cool your orange juice. 2. Ice-cream (also ‘āiti kirīmi and ‘āiti toka). Kā kai koe i te
  ‘āiti? Would you like an ice? Pi‘a ‘āiti, refrigerator. [Eng. ice.]
aitia, pass. ai1, q.v. [ai1, -tia4.].
‘aitoa, ‘eitoa, interj. Serve (sbdy) right! ‘Aitoa! Serve you (him, me) right!; ‘Aitoa kia
  motu tōna rima, kāre ‘aia i ‘akarongo mai. Serves him right he cut his hand, he
  wouldn’t listen. [Tah. ‘aitoa.]
‘Aiviti, prop.n., (Bib. Aiphiti). Egypt. [Gk Aigyptos.]
aka, 1. n. Root. Kā ngote te rākau i te mā‘ū nā roto i tō rātou aka. Plants will suck up
  moisture through their roots; ‘E rākau aka pakari te toa. Ironwood trees have strong
  roots; Tē reru akā ‘orā ra ‘aia ‘ei ‘orā ika. He is pounding up Tephrosia roots for fish
  poison. Aka ‘enua, n., a native of a place. Kāre ‘aia i te manu‘iri, ‘e aka ‘enua tika
  ai. He isn’t a foreigner, he was born and bred here. Aka metua, main root, taproot. E
  tīpū i te aka metua kia poto, kā tanu ei i te ‘uri ‘ānani. Cut the main root off short
  before you plant the young orange trees. 2. n. Branch of the family, line of descent.
  Nō tē‘ea aka tōna tupu‘anga? Which branch is he descended from? 3. (-‘ia) but v.i.
  Take root. Kua aka te rākau. The plant has rooted; Kia aka‘ia te tuatua ā te Atua ki
  roto i tō ngākau. May the Lord’s word be rooted in your heart. [Pn. *aka1.]
‘aka1, rt. *Low. (See (tā)‘aka‘aka, (tā)‘akamā.) [Pn. *saka2.]
‘aka-2, morph. N.B. Many words contain-ing the prefix ‘aka- can be used in more than
  one of the following ways. Words beginning with ‘aka-, which is an ex-tremely
  productive affix, are entered in alphabetical position in the body of the dictionary. (cf.
  ‘a-8 which is nearly synonymous with ‘aka in sense 3 below, and tā-7.) 1. Causative
  or ergative, to cause or make something happen. Used typically to convert intransitive
  into transi-tive sentences. The subject of the intransi-tive sentence becomes the object
  of the transitive sentence, thus allowing the agent (the performer of the action) to be
  introduced as the subject of the ‘aka- sentence. Compare Kua kī te pi‘a. The box is
  full: Kua ‘akakī ‘aia i te pi‘a. He filled the box; Kua ma‘ora te kie. The sail unfurled:
  Kua ‘akama‘ora rāua i te kie. They unfurled the sail; ora, to go free: ‘akaora, to set
  free; ‘oki, to go back: ‘aka‘oki, to send back; ‘ope, to be at an end: ‘aka‘ope, to bring
  to an end. 2. Used to convert the subject of an under-lying transitive sentence into a
  secondary agent or instrument (marked by the prep. ki), thus allowing a primary agent
  to be intro-duced as the subject of the ‘aka- sentence. Kua kakati te puakaoa i te
  tamaiti. The dog bit the child; Kua ‘akakakati te va‘ine i te puakaoa ki te tamaiti. The
  woman made the dog bite the child; Kua ‘ongi au i te tiare. I sniffed the flower; kua
  ‘aka‘ongi te va‘ine i te tiare kiāku, the woman got me to sniff the flower. 3. Used
  before a few noun stems. Atua, God; ‘akaatua, to deify, make a god of; ‘enemi,
  enemy; ‘aka-‘enemi, to alienate, make an enemy of. 4. Inchoative: to become, to start
  to happen. Used before intransitive verbs which denote states or conditions, it
  indicates the coming about of that state or condition; before verbs which denote
  actions, it indicates the commencing or performing of that action. Kua anu te vai, the
  water was cold; Kua ‘akaanu te vai. The water went cold; Kua para te vī. The
  mangoes are ripe; Kua ‘akapara te vī. The mangoes have begun to ripen; renga, to be
  yellow; ‘akarenga, to turn yellow; maki, to be ill; ‘akamaki, to become ill; koki, to be
  lame, to limp; ‘akakoki, to go lame, to start to limp; viviki, to be quick; ‘aka-viviki, to
  make haste. 5. Approximative: rather, somewhat, -ish, approaching a given state. ‘E
  pēni matie, a green paint; ‘e pēni ‘akamatie, a greenish paint. 6. Simulative, to make
  sbdy out to be, to call sbdy something; to pretend to be. Kua ‘akava-‘ine ‘aia iā Tere.
  He called Tere effeminate (made Tere out to be like a woman); Kua ‘akamaki ‘aia
  iāia. He made out to be ill. 7. Used to express collateral relation-ships. Tua‘ine, (a
  man’s) sister; Ka ‘akatua‘ine au iāia. She is my cousin (I make her like a sister). [Pn.
  *faka.]
ākā, n. A great big one, plenty, lots (usually with a following noun). E ‘apai mai koe ‘ei
  ākā toka. You bring a great big stone; ‘okota‘i ākā katakata puaka kerekere, a huge,
  great, black pig; ‘E ākā taime tō tāua. We have plenty of time; ‘ākā ‘anga‘anga tika
  ai, a truly mammoth task, an awful lot of work; ‘E ākā ‘ua tēnā. That’s ample.
‘aka‘ā, caus. ‘ā2. Lose voice, become hoarse. ‘Eia‘a koe ‘e ‘aka‘ā i tō‘ou reo. Don’t you
  lose your voice.
‘akaa‘a, caus. a‘a. What connection or blood relationship? Ka ‘akaa‘a koe i ā Tere?
  What is your connection with Tere?; Ka ‘akametua au iāia. I make him/her my parent
  (uncle/aunt).
‘aka‘āangiangi, caus. ‘āangiangi. Make thinner. ‘E ‘aka‘āangiangi ake koe i tēnā tua.
  Make that side (near you) thinner.
‘aka‘a‘ano, (-a, -‘ia), caus. ‘a‘ano. Make something wide, to widen. Ka ‘aka‘a‘ano au i
  te urupae i tōna moenga. I‘m going to put a wide border on her mat; E ‘aka‘a‘ano i
  tēta‘i mānga i te ruru i tōku pona. Make the belt on my dress a bit wider; Kāre e
  rauka i te ‘aka‘a‘ano i tō‘ou tākai pare, kāre ‘e rava te kāka‘u. It isn’t possible to
  make your hat-band any wider, there isn’t enough material; Kāre koe e ‘aka‘a‘ano
  atu? Aren’t you broadening it out?
‘aka‘a‘anu, incho., caus. ‘a‘anu. 1. Mope, look miserable or forlorn. Kua ‘aka‘a‘anu
  ‘aere ‘aia i te ngaro‘anga tāna tāne. She moped around after she lost her husband. 2.
  Make miserable. ‘Eia‘a kōrua ‘e ‘aka‘a‘anu ia rātou. Don’t you (two) make them
  miserable.
‘aka‘a‘ao, (-a, -‘ia, -na), caus. ‘a‘ao. Dress sbdy in (ki) something. Kua ‘aka‘a‘ao ‘aia i
  te tamaiti ki te kāka‘u. She dressed the child in his clothes; Kua oti iāku i te ‘aka‘a‘ao
  iāia ki te kāka‘u mā, mē i pē‘ea i repo ei. I dressed him in clean clothes, I don’t know
  how they got dirty; Kua ‘aka‘a‘aoa ‘aia ki te kāka‘u veruveru i tōna ‘akatūtū‘anga i
  te teata. He was dressed in rags when he appeared in the film.
‘aka‘a‘aona, pass. ‘aka‘a‘ao, q.v.
‘aka‘ae, (-a, -‘ia), caus. ‘ae2. Make (an animal) angry or savage, to infuriate. Ka kātia
  kōrua e te puakaoa mē ‘aka‘ae kōrua. The dog will bite you if you make it angry;
  Vai‘o‘ia atu! ‘Eia‘a ‘e ‘aka‘ae atu! Leave (it) alone! Do not infuriate (it)!
‘aka‘ae‘ae, (-a, -‘ia), fq. ‘aka‘ae. Make angry, provoke. Mē ‘aka‘ae‘ae koe i te
  puakatoro ka arumakina koe. If you keep provoking the bull, it‘ll chase you.
‘aka‘aere, (-a, -‘ia), caus. ‘aere. 1. Make sbdy walk, make something go, run (a
  machine), drive (a car), manage (an organ-isation or business), direct or supervise
  (work), conduct (singing), chair (a meeting), set out (one’s ideas), put for-ward (a
  proposal). Kua ‘aka‘aere ‘aia i te pēpe. She walked the baby; E ‘aka‘aere mārie koe i
  te mōtokā mē tae ki te ‘ana. Drive the car slowly when you get to the bridge; Kua
  ‘aka‘aere ‘aia i te toa, he managed the shop; ‘ī rua mata‘iti ē tere atu tōku
  ‘aka‘aere‘anga i tēia karapu. Two years and more I’ve been running this club; Nāna
  e ‘aka‘aere i te ‘anga‘anga. He will organise the work; E nā mua koe i te ‘aka‘aere i
  tō‘ou manako. You give your views first; Nā‘ai e ‘aka‘aere i te ‘uipā-‘anga āpōpō?
  Who will run the meeting tomorrow?; Kua ‘aka‘aere‘ia te manako mua ē kāre rava ‘e
  tangata i pāto‘i. The first motion was put and not a single person opposed it.
  (Tangata) ‘aka-‘aere, n. person in charge, leader, manager, foreman, chairman.
  Tei‘ea tō kōtou ‘aka‘aere i tēianei? Where’s your leader now?
‘aka‘aere‘aere, (-a, -‘ia), fq. ‘aka‘aere. Make sbdy walk, make something go. E ‘aka-
  ‘aere‘aere koe iāia kia māro‘iro‘i vave tōna vaevae. Keep him walking so that his
  legs get their strength quickly; ‘Aka‘aere-‘aerea tō kōtou manako, kua poto te taime.
  State your views, time is short; Kua ‘aka‘aere‘aere ‘ua‘ia mai mātou ki te kāinga nei.
  We were made to walk home.
‘akaanga1, (-‘ia), caus. anga1. Turn something or sbdy around to face towards (ki) a
  given direction. Kua ‘akaanga ‘aia i te pa‘ī ki te tonga. He turned the ship towards
  the south; Kāre te poti i anga mai ana i tōna ‘akaanga‘anga nō tei ‘ati te ‘oe. The
  boat wouldn’t come about when he tried to turn her because the rudder was broken;
  ‘Akaanga‘ia mai tō‘ou ‘oro‘enua, tē ‘akamata nei te tā‘emo‘emo. Turn your horse
  round, the race is starting now; ‘Akaanga mai! Te reira tika ai! Turn around and face
  (me)! That’s better!
‘akaanga2, (-‘ia), caus. anga2. Relieve (tiredness), calm (anger), revitalise. Tē ‘akaanga
  nei au i tōku ro‘i. I‘m taking a rest now; Kua ‘akaanga au i tōna riri. I’ve pacified
  him; E ‘aere e moe, kia ‘aka-anga‘ia tō‘ou ro‘iro‘i. Go and sleep to relieve your
  tiredness (i.e. revitalise your-self).
‘akaangaanga1, (-‘ia), fq. ‘akaanga1. Turn something or sbdy around. E ‘akaangaanga i
  te tamariki ki runga i te mataara i mua ake kā tae mai ei te kāvana. Turn the children
  to face the road before the Commissioner arrives.
‘akaangaanga2, (-‘ia), fq. ‘akaanga2. Get rid of tiredness or anger.
‘aka‘anga‘anga, (-‘ia), caus. ‘anga‘anga. Make sbdy or something work, set to work,
  operate (a machine), use for a purpose. E ‘aka‘anga‘anga pakari koe ia rāua. Make
  them work hard; ‘Eia‘a koe e ‘aka‘anga-‘anga ‘ua ia mātou! Ka ‘akapē‘ea rātou?
  Don’t overwork us! What about them?; Kua ‘aka‘anga‘anga rāua i te pāmu. They
  used (operated) the pump; Kua ‘aka-‘anga‘anga ‘aia i tōna kite. He made use of his
  knowledge; Kāre e rauka ‘aka‘ou ia rātou i te ‘aka‘anga‘anga i tō rātou au rima.
  They were not able to use their hands again; Kua ‘aka‘anga‘anga‘ia te parūnu ‘ei
  tiaki i te ‘ōire ma‘ata. Balloons were employed to defend large cities.
‘aka‘āngai, (-a, -‘ia), caus. ‘āngai. 1. Pollinate. E ‘aka‘āngai meitaki koe i te vānira,
  ‘inē. Please pollinate the vanilla carefully. 2. Feed something to (ki) sbdy, to feed
  sbdy.
‘akaangiangi, (-a, -‘ia). 1. v.t., caus. angiangi. Make something thin, thin down, apply
  thinly. Nā‘au i ‘akaangiangi roa, te ‘openga ē, puta mai! You have thinned (it) down
  too much, it might be holed (easily); Ka nga‘ā ‘ua te kumete mē ‘akaangiangi koe i te
  pao‘anga. The wooden bowl will just break if you hollow it out too thin. 2. v.i.,
  approx. angiangi. Quite thin. Kua ma‘ani ‘akaangiangi ‘aia i te pēni i te pēni‘anga
  mua. He used the paint quite thinly for the first coat.
‘aka‘angi‘angi, incho. ‘angi‘angi. Start to blow (of a breeze). Kua anuanu nō tei
  ‘aka‘angi‘angi mai te matangi. It was cool because the breeze was stirring.
‘akaa‘ia‘i, incho. a‘ia‘i. Draw towards evening, start to get dark. E no‘o kia ‘akaa‘ia‘i ka
  ‘aere ei. Wait till it gets dark before you go; Kia ‘akaa‘ia‘i mai, ka ‘aere ei tātou.
  When it gets towards evening, we‘ll go; Kua topa mai te ‘au i te ‘akaa‘ia‘i‘anga.
  Dew fell as evening drew in.
‘aka‘āinu, (-a, -‘ia, -mia). Give sbdy something to drink, to water (a horse). Kua ruaki
  ‘aia i tōku ‘aka‘āinu‘anga ki te vai rākau. He was sick when I made him drink the
  medicine; Kua ‘aka‘āinu‘ia rātou ki te nū. They were given coconuts to drink; Kua
  ‘aka‘āinu koe i te ‘oro‘enua ki te vai? Have you watered the horse? [‘aka-2, ‘ā-9,
  inu1.]
‘aka‘āinuinu, (-a, -‘ia, -mia), fq. ‘aka-‘āinu, q.v. Ko tōku aro‘a tēia kia rātou, nō reira
  ka ‘aka‘āinuinu au ia rātou ki te rāmu. Here is my present to them and I‘m giving
  them some rum to drink.
‘aka‘āinumia, pass. ‘aka‘āinu, q.v.
‘aka‘āinuinumia, pass. ‘aka‘āinuinu, q.v.
‘aka‘āita, (-‘ia). Twist (the lips or mouth) into a grimace. [‘aka-2, ‘āita.]
‘aka‘āitaita, (-‘ia), fq. ‘aka‘āita, q.v.
‘aka‘āite, ‘aka‘ārite, (-a, -‘ia). Make or treat as equal, the same, or alike; to match,
  compare, or imitate. Kua ‘aka‘āite‘ia tāna utunga ki tā te aronga keikeiā. He was
  given the same punishment as thieves receive; Kua ‘aka‘āite ‘aia i tāna ‘ākono-‘anga
  ia mātou mei te tū tika ai o te metua ki te tamariki. He looked after us as a father
  would his children; Kua tarotaro ‘aere ‘aia ma te ‘aka‘āite ‘aere i tōna kāpiki‘anga i
  te tere manu‘iri. He recited a chant, with appropriate gestures, as he called a
  ceremonial welcome to the visit-ing party; Kua ‘aka‘āite ‘aia i te auē ā te riona kia
  mātou. He imitated to us the roaring of a lion; Kāre e rauka iāku i te ‘aka‘āite i te tū
  meitaki o tē reira tangata kia māua. I can’t find words to express that man’s kindness.
‘aka‘āite‘anga, nom., caus. ‘āite‘anga. Explanation, interpretation. ‘Ea‘a tā‘au
  ‘aka‘āite‘anga i tāna moemoeā? What’s your interpretation of his dream?
‘aka‘āiteite, ‘aka‘āriterite, (-a, -‘ia), fq. ‘aka‘āite. Make equal, compare, match. E
  ‘aka‘āiteite i te teima‘a o teia ngā ko‘u. Make these two parcels the same weight; E
  ‘aka‘āiteite meitaki kōrua kia ‘āiteite pou roa rātou. You (two) make them exactly
  the same; Kua ‘aka‘āiteite‘ia te kai i te tu‘a‘anga. The food was shared out equally;
  ‘E mānea te ‘aka‘āiteite‘anga o te aronga ‘aitamu i tō rātou kāka‘u. The concert
  party have matched their costumes beautifully; e ‘aere ‘aka‘āiteite kōtou, walk in line
  (or in step, or in formation); Inā, kia ‘aka‘āiteite i te roa? Well, shall we make them
  the same height?; Kua ‘aka-‘āiteite tuatua rātou. They all arranged to tell the same
  story.
‘aka‘aitoa. 1. v.i. Play the hero (derog.), act tough, throw one’s weight about, bully. Kua
  ‘aka‘aitoa ‘aia i te tamaki ē te ‘openga kua mate ‘aia. He tried to be a hero in the war
  and in the end he got killed; Kua ‘aka‘aitoa ‘aia iāia, nō te ma‘ata rā i tōna kōpapa
  kua mataku au. He began to bully, and I was frightened because he was so big; ‘E
  tamaiti ‘aka-‘aitoa tika ai koe ki tō‘ou tuakana. You are always trying to boss your
  older brother around. 2. v.t. Say, serves (sbdy) right! Kua ‘aka‘aitoa te va‘ine i tāna
  tāne nō tei ū tō rāua mōtokā iāia. The wife said, "Serves you right!" to her husband,
  because he damaged their car. [‘aka-2, kaitoa.]
akaaka, v.i. 1. Have many small roots. Nō te akaaka i taua rākaū ra, nō reira i roa ai i te
  kiriti. The tree has a lot of roots, that’s why it takes so long to dig up. 2. Fibrous,
  stringy (of arrowroot). Kua akaaka teia māniota, kāre e meitaki i te kai. This
  arrowroot is stringy, it won’t be nice to eat. 3. n. Small roots or tubers, esp. the small
  side tubers of taro. Taria te akaakā taro ‘ei ma‘ani tīromi. Carry away the small taro
  tubers to make tīromi with. [aka RR.]
‘aka‘aka, v.i. 1. Low. Kua tīpū ‘aia i te pā rākau kia ‘aka‘aka. He cut the hedge down
  low; Kā rere te ‘oro‘enua nā runga mē ma‘ani ‘aka‘aka koe i te ‘āua. The horse will
  jump over if you make the fence low; Nāringa koe i tope i te kao o te kuru i te
  ‘aka‘aka‘anga. If only you had chopped off the top of the breadfruit tree while it was
  still low. ‘īmene ‘aka-‘aka, low-pitched singing. 2. Humble, modest. Nō tōna tū
  ‘aka‘aka, nō reira kua rekareka rātou iāia. Because of his modest ways, that’s why
  they liked him; Kāre tēnā i te ngā‘i nō te aronga ‘aka‘aka. That place is not for the
  humble people. [‘aka RR.]
akaakakuru, akaakākuru, akākākuru, n. A long, slender snake-eel, inedible, white
  with black spots. Mē tae ki te au a‘ia‘i marino, ka ‘aere mai te akākākuru ki te pae
  one. When the calm evenings come around, the akākākuru come in towards the
  beach; Mei te pākiri akaakākuru rāi te kiri o tēnā tāmaka. The leather on those shoes
  is just like the skin of the akaakākuru. [aka RR, kuru1.]
‘aka‘ākenakena, incho. and approx. ‘ākenakena. Become stunted (of the growth of
  plants and trees). Kua pariri te one, nō reira i ‘aka‘ākenakena ai te tupu o tēia rākau.
  The soil is exhausted, that’s why the growth of these trees is getting stunted. [‘aka-2,
  ‘ākenakena.]
‘aka‘āma‘ata, caus. ‘āma‘ata. Amplify, increase, turn up (of sound volume).
  ‘Aka‘āma‘ata‘ia mai te rātio! Turn the radio (volume) up a bit!
‘aka‘āmanga, caus. ‘āmanga. Fork, branch out (of road). Tei kō tika ai i te ngā‘i i
  ‘aka‘āmanga‘ia te mataara. It is exactly where the road branched out.
‘aka‘āmama, (-‘ia), caus. ‘āmama. Open sbdy’s mouth. Kua ‘aka‘āmama ‘aia i te va‘a o
  te tamaiti. She opened the child’s mouth; Kua ‘aka‘āmama‘ia tōna va‘a ē kua
  tāuru‘ia te ‘apinga ‘ākara piua ki roto. His mouth was opened and the thermom-eter
  inserted; Nā‘au e ‘aka‘āmama i tōna va‘a, ‘ei reira ‘aia e ‘āmama ai. You make him
  open his mouth, then he will open (it). [‘aka-2, ‘ā-8, mama3.]
‘aka‘āmamamama, (-‘ia), fq. ‘aka-‘āmama, q.v.
‘akaana, v.i. Make a cave or tunnel, to tunnel. Ka ‘akaana nā ‘ea? Where will the tunnel
  be put through?; ‘E ‘akaana meitaki mai koe iā ko na. Tunnel that place properly.
  [‘aka-2, ana1.]
‘aka‘ana, (-‘ia). Bridge (e.g. a stream). ‘E mea tau kia ‘aka‘ana‘ia tēnā kauvai. That
  stream ought to be bridged; Ka ‘aka‘ana rātou i tēia ngā‘i āpōpō. They will make a
  bridge here tomorrow. [‘aka-2, ‘ana2.]
‘akaanaana, (-‘ia), caus. anaana. Hollow out, esp. to widen an existing hollow. Nā te vai
  i ‘akaanaana i tēnā ngā‘i i pururū ei te one. It was the water that hollowed out that
  place where the earth has fallen in; Kua ‘akaanaana‘ia te ko‘e ‘ei ngā‘i ‘akata-
  ‘e‘angā vai. The bamboo was hollowed out to make piping; Kua ‘akaanaana ‘aia i te
  puta. He enlarged the hole.
‘aka‘ana‘ana, (-‘ia), fq. ‘aka‘ana, bridge (a stream), q.v.
‘aka‘ānau, (-a, -‘ia), caus. ‘ānau. Deliver (a woman) of a child, or an animal of its
  young. Nā te taote i ‘aka‘ānau iāia. The doctor delivered her; Kua ‘aka‘ānau‘ia ‘aia
  ki roto i te ‘are maki. She was delivered of her child in hospital; Nā‘ai i ‘aka‘ānau i
  tāna pēpe? Who delivered her baby?
‘akaānini, caus. ānini. Become dizzy, giddy. Te ‘akāanini mai nei tōku ūpoko. My head
  is becoming dizzy.
‘aka‘ārāvei, caus. ‘ārāvei. Introduce, meet sbdy. ‘Aere mai kia ‘aka‘ārāvei au ia kōrua.
  Come that I may introduce you (two).
‘aka‘are (‘are), caus. ‘are. Add on, extend (of house). ‘E ‘aka‘are atu koe iā muri mai i
  te ‘are. Extend the back of the house further.
‘akaāri(ari), caus. ari. Demonstrate, parade, show. ‘E ‘akaāri mai kōtou i tā kōtou
  ‘āitamu nā mua. You show us your items first; ‘Eia‘a e ‘akaāriari ‘aere, ka ravea e te
  tamariki! Don’t parade (it) around, or the children will take (it) off you!
‘akaariki, caus. ariki. Crown, empower, invest. ‘Aere mai, e ‘akaariki tātou iāia ‘ei ariki
  nō tātou. Come, let us crown him as High Chief for us.
‘aka‘āriu(riu), caus. ‘āriu. Make to capitulate, come round to. Nā‘au ‘ua‘orāi e
  ‘aka‘āriu mai i tō rātou manako ki tō tātou ‘akakoro‘anga. You alone can make them
  come round to our wish.
‘akaaro‘a, caus. aro‘a. Pity, sorrow for, sympathise. Te ‘akaaro‘a i tō kōtou ‘aere-‘aere
  ‘ua‘anga mai nā roto i te ua. How sad that you walked (all the way) through the rain.
‘aka‘āruru(ruru), caus. ‘aruru. Make explode. Ko‘ai mā i reira e ‘aka‘ārurururu maī ra
  i te paura? Who, then, is exploding the powder (i.e. firecrackers)?
‘akaata(ata), caus. ata2. Frighten, intimidate. ‘Eia‘a koe e ‘akaata mai iāku! Don’t you
  intimidate me!; Kua ‘akaataata-‘ia ana te moa, nō reira i ‘i‘iu ei. The chickens have
  been frightened off, that’s why they are scary.
‘akaanu(anu), caus. anu. Chill, cool, make cold. Kua ‘akaanu ake koe i te pia? Have
  you chilled the beer yet?
‘aka‘a‘ao, caus. ‘a‘ao. Dress, wear (clothes). E ‘aka‘a‘ao mai iāia ki tōna kāka‘u mānea.
  Dress him in his nice clothes.
‘aka‘apa, caus. ‘apa1. Blame, condemn. ‘Ea‘a koe i ‘aka‘apa mai ei iāku? Why do you
  blame me?
‘aka‘āpa(‘āpa), caus. ‘āpa. Halve. E ‘aka‘āpa meitaki koe i tā rāua tu‘anga, kia kore
  rāua e māniania mai. Halve their share exactly so that they won’t complain.
‘aka‘ape‘ape, caus. ‘ape2. Bother, fret, fuss. ‘Ea‘a tāna e ‘aka‘ape‘ape atū ra kiā koe?
  What is she bothering you about?
‘aka‘apepa, caus. ‘apepa. Pretend or sim-ulate, lameness. Kua ‘aka‘apepa ‘aia iāia kia
  tangi mai rātou iāia. He pretended to be lame so that they would pity him.
‘akaapi(api), caus. api1. Congest, clutter up. Nā‘au ‘oki i ‘akaapiapi i te pi‘a moe ki
  tā‘au tītā! (Because) you have cluttered up the bedroom with your paraphernalia!
‘aka‘āpikepike, caus. ‘āpike. Weaken, slacken, be half-hearted. ‘Eia‘a e ‘aka-‘āpikepike
  i te manako! ‘Aere ki mua! Don’t weaken! Press on!
‘akaara(ara), caus. ara1. Rouse, wake up. E ‘akaara mai koe iāku i te ora rima, ‘inē?
  Wake me up at five o‘clock, please?; ‘Oro, ‘akaaraara‘ia rātou kātoatoa. Run and
  wake all of them up.
‘aka‘ara, caus. ‘ara2. Exceed, give, or make extra. Nā‘au e ‘aka‘ara atu i te ika ki runga
  i te putungā ika a te tangata-poti. It’s up to you to give extra fish on the boat owner’s
  pile (of fish).
‘akaāranga, caus. āranga. Buoy up, keep afloat. Nā tōna ama ‘aia i ‘akaāranga ‘aere i
  tua. It was his outrigger float that kept him afloat in the ocean.
‘aka‘arara, caus. ‘arara1. Lean, slant, tilt. ‘Eia‘a e ‘aka‘arara roa mai ki tēia tua. Don’t
  tilt it too much to this side.
‘aka‘ārararara, caus. ‘ārararara1. Make to lean, slant, tilt. Ko‘ai mā i ‘aka‘ārararara
  ‘aere i tēia au poupou? Who made these posts lean (from the upright, vertical
  position)?
‘aka‘arara, caus., incho. ‘arara2. Blow, rise, gust (of wind). Mārie te ‘aka‘arara-‘anga
  mai o te matangi. The wind was slow in rising.
‘aka‘ārararara, caus. ‘ārara2. Blow (con-tinuously, of wind). E vao‘o kia ‘aka-
  ‘ārararara‘ia e te matangi. Leave it to be blown by the wind.
‘akaātea(tea), caus. ātea. Clear away, disperse. E ‘akaātea pou roa kōtou ia kōtou
  kātoatoa ki va‘o. Clear off outside, all of you.
‘aka‘ati(‘ati), caus. ‘ati. Vary (of voice), sing counter-tenor variably. E ‘aka‘ati‘ati koe i
  tō‘ou reo ‘ē reka ai tā‘au perepere. Vary your voice and your counter-tenor singing
  will be good.
‘aka‘ātinga, caus. ‘ātinga1. Pledge, prom-ise, vow. Kua ‘aka‘ātinga ‘aia iāia ‘ua-‘orāi
  ki te Atua. He has pledged himself (to do services) to God.
‘akaau, caus. au1. 1. Fit, or try out. Kua ‘akaau ana koe i tō‘ou pona ‘ōu? Have you tried
  out your new shirt? 2. Be unanimous, to match, standardise. Kua ‘akaau rātou i tā
  rātou tuatua i mua ake kā tū ei ki mua i te ‘akavā‘anga. They were unanimous as to
  what they would say before going to court.
‘akaa‘u(a‘u), caus. a‘u1. Heap, mound, or pile up. Ka ‘akamata au i te ‘akaa‘u i tāku
  kūmara āpōpō. I will begin mounding up my kumara (plot) tomorrow.
‘aka‘au, caus. ‘au1. Make peace, end hostility. īĀ‘ea kōrua e ‘aka‘au ei i tō kōrua
  pekapeka? When are you two end-ing the hostility between you two?
‘akaauē, caus. auē. Make to cry, weep. Nā‘ai koe i ‘akaauē? Who made you cry?
‘akaaueuē, fq. ‘akaauē, q.v. ‘Eia‘a koe e ‘akaaueuē ‘ua ia rāua. Don’t you make them
  cry all the time.
‘akaauīka, caus. auīka. Colour in blue. Ka mānea mē ‘akaauīka koe i tēia ngā‘i. It will
  look nice when you colour this part in blue.
‘aka‘ava‘ava, caus. ‘ava‘ava1. Dirty, smear, stain. Nā‘ai i ‘aka‘ava‘ava i tō‘ou pereue ki
  te toto? Who smeared your coat with blood?
‘akaāvangapū, v.i. Congregate and loiter (of a crowd). Kua ‘akaāvangapū ‘ua te māpū i
  va‘o i te ‘are - teata. The young people have congregated outside the theatre.
‘akaāveave, incho. āve. Begin to blur. Te ‘akaāveave atūra ōku mata. My eyes are
  becoming blurry.
‘akaea(ea), caus. ea. 1. Breathe in, inhale. E ‘akaea viviki koe ki roto! Breathe in
  quickly! 2. Recuperate, rest. Te ‘akaeaea maīra rātou i raro i te tumu-toa. They are
  recuperating underneath the ironwood tree.
‘aka‘ei, caus. ‘ei. Bedeck with garlands. ‘Ea‘a kōtou i ‘aka‘ei ‘ua ai i tēta‘i pae, ‘ē kāre
  tēta‘i pae? Why did you put garlands on some and not the others?
‘aka‘eke, caus. ‘eke. 1. Make descend, get off. ‘Aka‘eke‘ia mai ‘oki ki raro! Make (it)
  come down!
‘aka‘eke‘eke, dim. ‘aka‘eke. Come, or go down carefully. E ‘aka‘eke‘eke mārie ‘ua mai
  kōrua, ‘e pateka! Come down care-fully, it’s slippery!
‘akaemi(emi), reflx. emi. Be deterred, shrink from. Kua ‘akaemi te unga ki roto i tōna
  anga. The (coconut) crab shrunk back into its shell.
‘akaenaena, caus. ena. Stretch tight. Te ‘akaenaena a‘o-tautai maīra rāua. They are
  stretching out a fishing line.
‘aka‘enemi, caus. ‘enemi. 1. Cause animosity, enmity, hatred, ill-will. 2. Hate. ‘Ea‘a rā
  kōrua i ‘aka‘enemi ‘ua ai ia kōrua ‘ua ai? Why do you hate each other so much?
‘akaepaepa, caus. epa. Honour, celebrate, dedicate. Te ‘akaepaepā ra rātou i tō rātou
  ariki ‘ōu. They are honouring their new High Chief.
‘aka‘ereni, caus. ‘ereni. Make discordant, or out-of-tune. Nā‘au tika ai e ‘aka‘ereni ana i
  tā tātou ‘īmene! You are definitely the one making our song flat!
‘akaeta, caus. eta. Stretch tight, make taut. E ‘akaeta atu koe kia eta meitaki! Stretch it to
  make it really taut!
‘akaetaeta, fq., rflx. etaeta. Stretch, exer-cise; train. E ‘akaetaeta meitaki mai kōtou ia
  kōtou! Do the exercises properly!
‘aka‘eva‘eva, caus. ‘eva. Grieve (over), lament. Kua ‘aka‘eva‘eva ‘ua rātou i te
  mate‘anga tō rātou pāpā.They just grieved on at the death of their father.
‘akanga‘ā, caus. nga‘ā. Break, crack. Nā‘au i ‘akanga‘ā i te karāti? Did you crack the
  (drinking) glass?
‘akanga‘ae, caus. nga‘ae. Rip, tear. ‘Ei a‘a roa koe e ‘akanga‘ae i tēnā pona, te rongo
  maīra koe? Don’t you ever rip that shirt, do you hear?
‘akanga‘anga‘ā, caus. nga‘ā. Break, shatter into pieces. Ko‘ai tei ‘akanga-‘anga‘ā
  mō‘ina ana i kōnei? Who’s been breaking bottles here?
‘akanga‘anga‘ae, fq. ‘akanga‘ae. Rip, tear in many places. Nā‘ai i ‘akanga-‘anga‘ae i
  tēia puka ‘ōu nei? Who tore this new book to pieces?
‘akangāngā‘ere, caus. ngāngā‘ere. Allow to be overgrown with weeds. ‘Ea‘a koe i
  ‘akangāngā‘ere ‘ua ai i teia ngā‘i? Why have you left this place to be overgrown
  with weeds?
‘akangangata, caus. ngangata. Make wider, or open up. E ‘akangangata akē na koe i te
  vā! Make the space (a bit) wider!
‘akangākau, caus. ngākau. Agitate, fidget, fret. ‘Aere mai, ka ‘aere tātou! Kua
  ‘akangākau kino roa ‘a pēpe! Come, let’s go! Baby is fretting too much!
‘akanga‘oro, caus. nga‘oro. Make to glide, or slide down in a mass (as avalanche,
  landslide). Nō te uaua ‘ua i ngā rā akenei, kua ‘akanga‘oro ‘aere ā uta i te maunga.
  Because of continuous rain in the past few days, there have been landslides on the
  mountains inland.
‘akangarepu, caus. ngarepu. Disturb, roughen (of water). I te pōpongi roa te taime
  meitaki nō te ‘akangarepu i te vai. The early morning is a good time for disturbing the
  water.
‘akangārepurepu, fq. ‘akangarepu. Disturb, or roughen water continuously. Kāre rātou
  i ‘akaoti ana i te ‘akangārepu-repu i te vai, ē ‘oki ‘ua atu rātou. They never stopped
  disturbing the water until they departed.
‘akangaro(ngaro), rflx. ngaro. Disap-pear, vanish; get lost, begone. E ‘aka-ngaro viviki
  atu koe iā koe, ‘inē! Please, get lost quickly!
‘akangaropōina, caus. ngaropōina. Forget, slip from memory. ‘Auraka rava kōtou e
  ‘akangaropōina mai ia māua. Don’t you ever forget us.
‘akangarungaru, caus. ngaru. Become rough (of the sea). Te ‘akangarungaru maīra te
  tai i ‘akamatāi mātou i te rama kōura. The sea was getting rough when we began
  torch fishing for crayfish.
‘akangāteitei, caus. ngāteitei. Elevate, exalt, honour. E ‘akangāteitei atu i tō‘ou metua-
  tāne ē tō‘ou metua-va‘ine. Honour your father and your mother.
‘akangaue, caus. ngaue. Disturb, or shake (of newly planted cuttings.). ‘Eia‘a kōtou e
  ‘akangaue ‘aere i te tiare māori! Don’t you go and disturb the gardenia cuttings!
‘akangāueue, caus. ngaueue. Move to and fro, shake. E ‘akangāueue ‘oki koe i te pou
  kia ngāueue nā mua, ka kiriti ei koe. First move the post to and fro to loosen it up
  before pulling it out.
‘akangē(ngē), caus. ngē. Swell, inflame. ‘Ea‘a ō mata i ‘akangēngē ei? Why have your
  eyes become swollen?
‘akangenge, caus. ngenge. Become numb, to tingle. Kua ‘akangenge ōna vaevae nō tei
  roa te no‘o tāpiki ‘ua‘anga. His legs became numb from sitting cross-legged too long.
‘akangere, caus. ngere. Make to go without, to lack. Kua ‘akangere ‘aia i tāna tamā‘ine
  i te ‘āpara. He made his daughter go without the apple.
‘akangingiti, caus. ngingiti. Catch breath (from stabbing, or shooting pain). Kua
  ‘akangingiti te tamaiti i te motu‘anga tōna vaevae i te mō‘ina. The boy held his
  breath when his foot was cut by a broken bottle.
‘akango‘engo‘eā, caus. ngo‘engo‘eā. Be apathetic, dispirited. ‘Akamāro‘iro‘i! ‘Eia‘a e
  ‘akango‘engo‘eā tō kōtou manako! Bear up! Don’t be apathetic!
‘akangorengore, caus. ngore. Cut very short (of hair, or leaves). Kua ‘akangore-ngore
  roa‘ia tōna rauru, nō te tunga i tōna katu. His hair was cut really short because of the
  scabs on his head.
‘akangoru, caus. ngoru. Enfeeble, slack-en, weaken. E ‘akangoru mai koe i tēnā taura!
  Slacken off that rope!
‘akangote(ngote), caus. ngote. Absorb, suck in, suck up. Nā tēnā ‘oki e ‘aka-ngote mai i
  te pīrau ki va‘o. That will absorb the pus.
‘akangū(ngū), caus. ngū. Grunt. ‘Ea‘a koe i ‘akangū ‘ua mai ei i kona? Why do you just
  grunt from there?
‘aka‘ie‘ie, caus. ‘ie‘ie. Be beautiful, handsome, lovely, pretty. ‘E pēpe ‘aka‘ie-‘ie tika ai
  tā rāua. They have a really beautiful baby.
‘aka‘īkoke (koke), caus. ‘īkoke. Make gaunt, lean, skinny, thin; to diet. ‘Aere atu ana e
  ‘aka‘īkoke iā koe! Go and make yourself thin; or, go and diet!
‘aka‘inangaro, caus, ‘inangaro. Desire, want. Te ‘aka‘inangaro va‘ine i tērā atu rū‘ou
  tāne. How that old man desires a woman.
‘aka‘īnana, caus. ‘īnana. Draw, shoot (a bow). Nā‘au e ‘aka‘īnana nā mua. You will
  draw (the bow) first.
‘aka‘ina‘ina, caus. ‘ina‘ina. Go grey (of human hair). ‘E a‘a i ‘aka‘ina‘ina vave ei tō‘ou
  rauru? Why has your hair become grey so quickly?
‘aka‘inu‘inu, caus. ‘inu. Oil, grease up; make shiny. Te ‘aka‘inu‘inu maī ra rātou i tā
  rātou au mōmore. They are oiling their spears (to make them shiny).
‘aka‘ipa(‘ipa), caus. ‘ipa. Go askew, awry, crooked. Kua ‘aka‘ipa tōna pātikara ki roto i
  te tītā i te puta‘anga te uira ō mua. Her bicycle went off into the bush when the front
  wheel got a puncture.
‘akaipoipo, caus. ipo2. Marry, wed. Ka ‘akaipoipo rāua a te Varaire. They will marry on
  Friday.
‘akairaira, caus ira. Make linear marks with knife on the skin. ‘Eia‘a koe e taomi pakari
  roa mē ‘akairaira anake koe. Don’t press down too hard when you are cutting.
‘akairiiri, caus. iri1. Hang, or rest, on some support. E ‘akairiiri atu i te au kete toe ki
  runga i te naero. Hang the remain-ing baskets on to the nail.
‘aka‘iriāmoe, incho. ‘iriāmoe. Become drowsy, sleepy. Nō te roa i tāna ako-‘anga, kua
  ‘aka‘iriāmoe ‘aere te tangata. Because his sermon was long, the people started falling
  asleep.
‘aka‘irinaki, caus. ‘irinaki. Make to lean, or rest against. E ‘aka‘irinaki ‘ua atu koe ki
  runga i te patu! Lean (it) against the wall!
‘akairo, incho. iro1. Become maggoty. Te ‘akairo ‘aere maī ra te vī i teia nei. The
  mangoes are beginning to get maggoty now.
‘akairo(iro), caus. -iro2. Make a mark. E ‘akairo koe i te kati ā‘au i te ngā‘i e pao mai ei
  te mangā. Make a mark on your fishing line (by tieing a knot) when the barracuda
  takes the bait.
‘akaiti, caus. iti1. Make small (in size, amount, quantity). Mē tae koe ki tēnā ‘ope, e
  ‘akaiti mai koe, ‘inē? When you get to that end, make it smaller, alright?
‘akaiti, caus. iti2. Incite, urge on (of a dog). ‘Ea‘a ‘oki koe i korēi e ‘akaiti i tō puakāoa
  kia arumaki i te puaka? Why didn’t you urge your dog on to chase the pig?
‘aka‘iti, caus. ‘iti1. Shine upon, illuminate. ‘ī te Atua ē, e ‘aka‘iti mai koe i tō mārama ki
  runga ia mātou. Oh God, shine Thy light upon us.
‘aka‘ītonga, caus. ‘ītonga. Become blem-ished, or bruised. E ‘aka‘ītonga ana te kuru i te
  tuātau paroro. Breadfruits are blemished during the winter months.
‘aka‘i‘iu, caus. ‘i‘iu. Keep at a distance; be scary, aversed. Kua ‘aka‘i‘iu te moa nō tei
  itiiti‘ia ana e te puakāoa. The fowls become scary because they have been harried by
  the dogs.
‘akaivi, caus. ivi. Draft, outline, or sketch out (of a sermon). E ‘akaivi meitaki koe i tā‘au
  ako‘anga kia mako. Draft out your sermon properly.
‘akakāivi, caus. kāivi. Make a crest, mound, ridge; elevate, upraise. ‘Ea‘a kōtou i
  ‘akakāivi ei i tēia ngā‘i? Why have you raised this place (area) up?
‘akakā, caus. kā1. Burn, ignite, light. Nā‘ai i ‘akakā i te mōrī? Who lit the lamp?
‘akakakā, caus. kakā. Illuminate, shine, glory. E ‘akakakā mai ‘oki koe i te a‘i ki kōnei,
  kia mārama mātou. Shine the light here (towards us) so that we can see.
‘akakangakanga, caus. kanga. Lark about, play. Te ‘akakangakangā ra ‘aia i te punua
  kiore-ngiao ki te pōnao taura. He is playing around with the kitten with a cotton reel.
‘akakai, caus. kai. Corrode, decompose, fester. Te ‘akakai ‘ua atū ra tōna tona ki roto.
  His yaws are festering deeply.
‘akakākaoa, caus. kākaoa. Make to cackle, cry, howl. ‘Eia‘a koe e ‘aere e ‘akakākaoa
  tamariki! Don’t you go and make the children cry!
‘akakakau, caus. kakau. Haft, or replace (of handles). Āpōpō au e ‘akakakau ei i te toki.
  I will haft the axe tomorrow.
‘akakāka‘u, caus. kāka‘u. Clothe, dress, garb. Nāku koe e ‘akakāka‘u ana, mē kāre
  āinei? I clothe you, isn’t that so?
‘akakake(kake), caus. kake. Increase, raise, climb. Kua ‘akakake ‘aka‘ou‘ia te moni o te
  varaoa ki runga. The price of bread has been increased again.
‘akakako, caus. kako. Encircle, span, surround. ‘I nā kia ‘akakako kōtou i tēnā tumu vī,
  see if you can span that mango tree.
‘akakanapa, caus. kanapa. Flash, glisten, shine. Te ‘akakanapā ra koe i tā‘au i‘o ki‘ea?
  Where are you flashing your mirror to.
‘akakao(kao), incho. kao. Bud, shoot (of plants, flowers trees). Te ‘akakao maī ra tāku
  tiare māori. My gardenias are budding.
‘akaka‘o, caus. ka‘o. Fix thatch rafters. Kia oti i te ‘akaka‘o, kā ato ei te rau. When the
  thatch rafters are affixed, the pandanus thatch will then be thatched.
‘akakaokao, caus. kaokao. Go, lean, tilt, walk sideways. E ‘aere ‘akakaokao atu kōrua ki
  roto. You two go in sideways.
‘akakapakapa, caus. kapakapa. Flap, flutter. E ‘akakapakapa kōtou i tō kōtou au rima
  mei te manu rāi. Flap your arms just like the birds.
‘akakapi(kapi), caus. kapi. Fill in, or complete (of planting a piece of land). Nāku e
  ‘akakapi i te au rua toe ki te moko. I will complete planting the remaining holes with
  taro-corms.
‘akakāpiti, caus. kāpiti. Combine, team up. ‘Eia‘a koe e ‘akakāpiti vave ia rātou. Don’t
  team them up yet.
‘akakapukapu, caus. kapukapu. Become choppy, rough (of the sea). Te ‘akakapu-kapu
  maī ra te tai, kā ‘oki tātou ki uta. The sea is getting rough, we‘ll return ashore.
‘akakara, caus. kara. Colour in. E ‘akakara koe i tēia ngā‘i ki te kara rengarenga.
  Colour this area in yellow.
‘akakarekare, caus. karekare. Be rough, whipped up (of the sea). Kua ‘akakare-kare te
  moana i tō mātou vaitata‘anga mai ki te ‘enua. The sea began to be rough as we
  neared land.
‘akakaru(karu), caus. karu. Slacken (of a rope, line, or net). ‘Eia‘a e ‘akakaru i te
  kupenga! Don’t slacken off the net!
‘akakata(kata), caus. kata1. Amuse, make happy, make laugh. ‘E tangata kite koe i te
  ‘akakata tangata. You are a clever person at amusing people.
‘akakātiri, caus. kātiri. Establish, or produce a line of offspring. Nāna i ‘aka-kātiri mai
  ia rātou. Their lineage was established through him.
‘akakau(kau), caus. kau1. Float, or swim around. Nā‘au e ‘akakau atu iāia ki tērā tua
  mai o te ava. Swim him across to the other side of the harbour.
‘akaka‘u, incho. ka‘u1. Begin to foam, or flow (of tide). Te ‘akaka‘u maī ra te tai i
  teianei. The tide is beginning to flow now.
‘akakavangū, incho. kavangū. Become acrid, very bitter, or sour. Kāre e meitaki i te inu,
  kua ‘akakavangū! It’s not fit to drink, it’s become very sour!
‘akakavekave, caus. kavekave. Strive to breathe. Te ‘akakavekave pakarī ra ‘aia i te
  ‘akaea. He’s really striving hard to breathe.
‘akakē, caus. kē. Alienate, estrange. ‘E a‘a koe i ‘akakē ei iā koe? Why have you
  alienated yourself?
‘akakeiā, caus. keiā. Accuse of theft, call a thief. Ko‘ai koe ka ‘akakeiā mai ei iāku?
  Who are you to call me a thief.
‘akakena, caus. kena. Delimit, make a boundary. Nā te ‘ui tupuna rāi i ‘akakena i te
  ‘enua. The ancestors made the bound-ary to the land.
‘akakenu(kenu), caus. kenu. Heap up, mound, turn (of ground). Ka ‘aere au ka ‘akakenu
  i tāku kūmara. I‘ll go and mound my kumara (plot).
‘akakeo(keo), caus. keo(keo). Sharpen to a point. Kua ‘akakeokeo meitaki tika ai ‘aia i
  tāna ‘āuri tīti‘a. He really sharpened his fishing spear well.
‘akakerekere, incho. kerekere. Become black, or dark; defame; make black. Te
  ‘akakerekere maī ra te rangi i teia nei. The skies are darkening now.
‘akakererē, caus. kererē. Jangle, rattle. Ko koe tērā e ‘akakererē angā tinī ra? Are you
  the one rattling those empty tins?
‘akaketa(keta), caus. keta. Tauten, tighten, strengthen. Tē ‘akaketaketa nei mātou i te au
  taura nō te ‘uri‘ia. We are tautening the ropes (ready) for the hurri-cane.
‘akakeu(keu), caus. keu. Move, shake. ‘Eia‘a e ‘akakeukeu ma‘ata, ka maringi! Don’t
  move (it) too much, it will spill!
‘akake‘u(ke‘u), caus. ke‘u. Make hair ginger-coloured, or reddish brown. Kua
  ‘akake‘uke‘u ‘aka‘ou ‘aia i tōna rauru. She has made her hair ginger-coloured again.
‘akakī, caus. kī1. Fill, or top up. Ka ‘akakī au i te tāngika kia kī tākiri? Shall I fill the
  tank right up?
‘akakīkī, caus. kīkī. Fill in, swell up. Kua ‘akakīkī ‘aere rātou i te ngā‘i va‘ava‘arua ki te
  toka. They filled in the potholes with stones.
‘akakina, caus. -kina2. Sharpen.
‘akakino(kino), caus. kino. Abuse, malign, slur. ‘Eia‘a e ‘akakino atu, kia kore koe e
  ‘akakino‘ia mai. Don’t malign others so that you won’t be maligned.
‘akakite(kite), caus. kite. Disclose, reveal, tell. Kua ‘akakite tika ai koe i te tika? Did you
  really tell the truth?
‘akakō‘ae‘ae, caus. kō‘ae‘ae. Open, or spread out (of legs, as in drum dancing). E
  ‘akakō‘ae‘ae atu ‘oki koe i ngā vaevae ō‘ou! Open your legs out (a bit) wider then!
‘akakōkō, caus. kōkō1. Incite, prod, tempt. ‘Eia‘a koe e ‘akakōkō atu ia rātou kia rave
  ‘anga‘anga nēneva! Don’t tempt them to do stupid things!
‘akakō‘anga, caus. kō‘anga. Nest, make nest. Kua ‘akakō‘anga te tīnanā moa. The
  mother hen has nested.
‘akakō‘ao, incho. kō‘ao. Be bloated, dis-tended. ‘Ea‘a tōna kōpū i ‘akakō‘ao ei? Why
  has his stomach bloated.
‘akakōenga, caus. incho. kōenga. Begin to ripen (of fruit). Te ‘akakōenga maī ra te nītā.
  The pawpaws are beginning to ripen.
‘akakoi, caus. koi1. Sharpen, whet (of cut-ting edges). kua oti te toki iāku i te ‘akakoi. I
  have finished sharpening the axe.
‘akakokoi, caus. kokoi. Be quick, hasten. E ‘akakokoi atu ki te kāinga ‘ē tunu i te kai.
  Hurry home and cook the food.
‘akakoka, caus. koka1. Cause to wander aimlessly. ‘Eia‘a koe e ‘aere ē ‘akakoka
  tamariki ‘aere! Don’t you go and lead children to wander aimlessly around!
‘aka‘īkoke, caus. ‘īkoke. Diet, make thin-ner, slim down. E ‘aere ‘oki koe e ‘aka-‘īkoke
  mai iā koe! Go and slim yourself down!
‘akakoki(koki), caus. koki. Hobble, limp. Kāre au i kite ē ‘ea‘a ‘aia i ‘akakoki ei. I don’t
  know why he’s limping.
‘akakoma(koma), caus. koma1. Chatter, jabber, prattle. Nā‘au tika ai e ‘akakoma-koma
  ana i te tamariki! You‘re the one who makes the children chatter!
‘akakona(kona), caus. kona1. Become drunk. Kua ‘akakona pikika‘a ‘aia iāia ‘inapō.
  He pretended to be drunk last night.
‘akakopa(kopa), caus. kopa. Dent, de-press, indent. ‘Ea‘a kōtou i ‘akakopakopa ai i te
  mereki? Why have you dented the (tin) plates?
‘akakōpā(pā), caus. kōpā. Become thin, undeveloped (of banana fruit esp.). Nō te anu,
  kua ‘akakōpāpā te meika. Because of the cold (winter), the bananas are undevel-oped.
‘akakōpatapata, caus. kōpatapata. Be-come spotted. Te ‘akakōpata ‘aere maī ra te rau
  kūmara. The kūmara leaves are be-coming spotted.
‘akakopi(kopi), caus. kopi1. Cuff, hem. ‘Eia‘a koe e ‘akakopi vave! Don’t you hem it
  yet!
‘akakōkopi, caus. kōkopi. Fold, or furl. ‘Āriāna kōrua, ‘eia‘a e ‘akakōkopi vave! Wait,
  you two, don’t furl it yet!
‘akakōpūpū, caus. kōpūpū. Bulge out, swell up, warp. Kua ‘akakōpūpū ‘aere tēia au
  vā‘anga rākau. These planks have become warped.
‘akakore(kore), caus. kore. Abolish, annul, forgive, postpone. Nā‘ai i ‘akakore i tā tātou
  pīkinīki? Who postponed our picnic?
‘akakoropini, caus. koropini. Encircle, surround. E ‘akakoropini kōtou i te pūnanga nā
  mua. Surround the stronghold first.
‘akakoro(koro), caus. -koro3. Consider, intend, plan. Te ‘akakoro nei au i te ‘aere tautai.
  I‘m intending to go fishing.
‘akakoromaki, caus. koromaki. Be patient, forbear, put up with. Te ‘aka-koromaki ‘uā ra
  ‘aia i tōna mamae. She’s just putting up with her pain.
‘akakoromingo(mingo), caus. koro-mingo. Crease, crumple, wrinkle. Nā‘ai i
  ‘akakoromingomingo i tōku kāka‘u‘āpi‘i? Who crumpled my school uni-form?
‘akakorōna, caus. korōna. Crown. Nāku e ‘akakorōna iā koe i tō‘ou rā ‘akauruuru-
  ‘anga. I will crown you on your corona-tion day.
‘akakōtinga, caus. kōtinga. Demarcate, delimit, mark out. Tei iā koe te ‘aka-kōtinga i tō
  tātou ‘enua. It’s up to you to demarcate the boundary of our land.
‘akakōtu‘utu‘u, caus. kōtu‘utu‘u. Make dots, splotches. E ‘akakōtu‘utu‘u koe i tēna
  ngā‘i ki te pēni kerekere. Put black dots at that place.
‘akako‘uko‘u, caus. ko‘uko‘u. Wrap up, keep warm. ‘Akako‘uko‘u meitaki‘ia ‘a pēpe ka
  ‘aere ei kōtou ki va‘o. Wrap baby up well before you go out.
‘akakovikovi, incho. kovikovi. Be scarred, shrivelled, wrinkled. Kua ‘aka-mata tōna
  pāpāringa i te ‘akakovikovi. His cheeks are beginning to wrinkle.
‘akakukukuku, caus. kukukuku. Roll, or ruck up (of sleeves and trouser legs). Kua
  ‘akakukukuku ‘aia i ōna vaevae piripou. He has rolled up his trouser legs.
‘akakukumi, caus. kukumi. Make to wrestle. Nā‘ai i ‘akakukumi ia kōrua? Who made
  you wrestle?
‘akakututū, caus. kututū. Start up (of engine, machine). Kā kite koe i te ‘aka-kututū i te
  torōka? Do you know how to start up the truck?
‘akama‘aki, caus. ma‘aki. Detach, pull off, pluck. ‘E ākā ‘anga‘anga i te ‘akama-
  ‘aki‘anga i tērā kā‘ui nū. It’s quite difficult detaching (nuts from) that coconut bunch.
‘akamā‘aki‘aki, caus. mā‘aki‘aki. Cause to break off, detach, fall. Nā te matangi i
  ‘akamā‘aki‘aki i te ‘uā vī ‘ōu. It was the wind that caused the young mangoes to fall.
‘akama‘ana, caus. ma‘ana. Make warm. E ‘akama‘ana mai koe i tēnā, ‘inē? Will you
  warm that one up, please?
‘akamā‘ana‘ana, caus. mā‘ana‘ana. Keep warm. Vao‘o‘ia mai, nāku e ‘akamā‘ana-‘ana
  atu. Leave it (to me), and I‘ll keep it warm.
‘akama‘ara, caus. ma‘ara. Remind, jog someone’s memory, remember. E ‘akama-‘ara
  mai koe iāku mē ngaropōina anake iāku. Remind me if I do forget.
‘akamā‘ara‘ara, caus. mā‘ara‘ara. Re-member, reminisce. Kua ‘akamā‘ara‘ara au i tō
  mātou tamariki‘anga. I reminisced about our childhood days.
‘akama‘eu, caus. ma‘eu. Make to gape, open. Nā‘ai i ‘akama‘eu i te pā? Who made the
  door to open?
‘akamā‘eu‘eu, caus. mā‘eu‘eu. Leave open. Kua ‘akamā‘eu‘eu ‘ua rātou i te au pā o te
  ‘are-pure. They left the church doors open.
‘akama‘iti, caus. ma‘iti. Be energetic, lively. E ‘akama‘iti mai ana koe iā koe! Try and
  liven yourself up!
akamā‘iti‘iti, caus. mā‘iti‘iti. Be energetic, frisky; make lively, nimble. Nā‘au i
  ‘akamā‘iti‘iti mai ia rātou? Was it you who put some life into them?
‘akamāmāngikā, caus. māmāngikā. Make lighter, lighten (of weight). E ‘akamāmāngikā
  mai rāi ‘oki koe iā koe! Make yourself a bit lighter!
‘akama‘ora, caus. ma‘ora. Open, or spread out; hang loose. Kua ‘akama‘ora ‘ua ‘aia i
  tōna rauru i te oti‘anga ‘aia i te pā‘ī. She just let her hair down after she had bathed.
‘akamā‘ora‘ora, caus. mā‘ora‘ora. Lay open, spread out. Kua ‘akamā‘ora‘ora meitaki
  kōrua i te kie? Have you two spread the sail out properly?
‘akamārama, caus. mārama. Clarify, ex-plain. Nāku e ‘akamārama atu kia rātou. I will
  explain it to them.
‘akamāramarama, fq. ‘akamārama. Clarify, elucidate, illustrate, unravel. Māri kōrua i
  ‘akamāramarama mai kia mātou i mārama ai mātou. It was good that you illustrated
  it to us so that we now under-stand.
‘akama‘ata, caus. ma‘ata. Enlarge, enrich, expand. Nā kōtou e ‘akama‘ata atu i tēia.
  You enlarge on this.
‘akama‘atama‘ata, fq. ‘akama‘ata. En-large, extend. Kāre e meitaki kia ‘akama-
  ‘atama‘ata atu kōtou i te umu? Wouldn’t it be better if you made the earth-oven
  larger?
‘akamama‘ata, caus. mama‘ata. Double up, increase. E ‘akamama‘ata mai koe i tā
  rātou tu‘anga, ‘inē. Increase their portions, won’t you.
‘akamae, caus. mae. Wilt, wither. Te ‘akamae atū ra tērā pū ‘ānani. That orange tree is
  wilting.
‘akamaemae, caus. maemae. Wilted, withered. ‘Ea‘a rā tāku tiare māori i ‘akamaemae
  ei? Why have my gardenia plants wilted?
‘akamanga, caus. manga1. Make barb, or prong. Te ‘akamanga nei au i tāku ‘āuri tīti‘a.
  I‘m making a barb for my fishing spear.
‘akamāngaro(ngaro), caus. māngaro. Be flavourless, insipid. ‘Ea‘a i ‘akamāngaro ei te
  pāni kai? Why has the pot of food become flavourless?
‘akamāngikī, caus. māngikī. Be like a monkey. Te ‘akamāngikī iā koe! How like a
  monkey you behave! (or, You behave like a monkey!)
‘akamaitu, caus. maitu. Make to offend, shock. ‘Ea‘a koe i ‘akamaitu atu ei ia rātou?
  Why did you offend them?
‘akamaka, caus. maka1. Blaze, make (of a trail). Nāna i ‘akamaka mua i tēnā mataara.
  She was the first to blaze that trail.
‘akamākaiore, caus. mākaiore. Shrivel, shrink (of premature fruit). Nō te tuātau anu
  pa‘a i ‘akamākaiore ei te meika. Perhaps it is because of winter that the bananas have
  shrivelled.
‘akamākara, caus. mākara. Make orange-coloured. E ‘akamākara pa‘a koe iā raro i te
  pāreu e māneaai. Perhaps, making the bottom part of the dance-skirt orange-coloured
  will (make it) look nice.
‘akamakariri, caus. makariri. Cool down, cool off. Kua ‘akamakariri koe i te mōinā ū?
  Have you cooled down the bottle of milk?
‘akamaki(maki), incho. maki1. Fester, ulcerate. Te ‘akamaki ‘aere ‘ua atū ra tēnā motu
  nō‘ou. That wound of yours is festering badly.
‘akamākitakita, caus. mākitakita. Make angry, indignant. ‘Ea‘a rā kōtou i ‘aka-
  mākitakita atu ei ia rātou? Why ever did you make them angry?
‘akamako, caus. mako. Be careful, dili-gent, heedful. E ‘akamako meitaki mai kōtou ia
  kōtou. You (people) be very careful.
‘akamāmā, caus. māmā1. Make light (in weight), lighten. ‘Akamāmā mai ana kōrua kia
  tāuru atu au i te pange ki raro. You (two) make (it) lighter so that I can insert a block
  beneath.
‘akamamae, incho. mamae. Have birth pains, to ache. Te ‘akamamae maī ra ‘aia i tēia
  nei. She’s having birth pains now.
‘akamāmānu, caus. māmānu. Drift, float. Te ‘akamāmānu ‘uā ra te pa‘ī i tai mai i te
  akau. The ship is just drifting beyond the reef.
‘akamamao, caus. mamao. Be distant, remain at a distance. ‘Eia‘a kōtou e ‘aka-mamao
  ‘aere, te vaitata nei te umu i te tāpoki. Don’t go too far, the earth-oven is nearly ready
  to be covered.
‘akamana, caus. mana. Authorise, em-power. Nā‘ai e ‘akamana i tēia ture? Who will
  empower this law?
‘akamanako, caus. manako. Consider, have in mind, think. Kia ‘akamanako meitaki au,
  kāre i te manako meitaki roa. When I reconsidered carefully, it wasn’t really a good
  idea.
‘akamānakonako, caus. mānakonako. Think often, recall. Mē ‘akamānakonako au i
  tō‘ou tākinga-meitaki ia mātou, kāre e rauka ia mātou i te tūtaki. When I recall your
  kindness to us, we cannot repay (it).
‘akamana(mana)tā, caus. manatā. Bother, interfere, trouble, worry. ‘Aere mai, ‘eia‘a
  koe e ‘akamanamanatā atu ia rātou. Come away, don’t bother them.
‘akamānea, caus. mānea. Make attractive, beautiful, nice, decorate. Ka ‘aere mātou ka
  ‘akamānea ‘are-pure āpōpō. We‘ll go and decorate the church tomorrow.
‘akamania, caus. mania. Smooth, sand-paper. Nā‘au e ‘akamania mai iā kona. You will
  smooth there.
‘akamanu‘i, caus. manu‘i. Disengage, disjoin. E ‘akamanu‘i ‘aka‘ou koe, ka ‘aka‘oki
  ‘aka‘ou ei i te ivi. Disjoin (it) again, before readjusting the bone again.
‘akamanuia, caus. manuia. Make lucky, good fortune. Kia ‘akamanuia mai te Atua i tō
  kōtou ‘aerenga. May God give you good fortune on your journey.
‘akamanu‘iri, caus. manu‘iri. Call some-one a foreigner, or outsider. ‘Ea‘a koe i
  ‘akamanu‘iri mai ei iāku? Kāre koe i kite ē ‘e toketoke rāi au nō te ‘enua? Why did
  you call me an outsider? Didn’t you know that I‘m also an earthworm of the land (i.e.
  an indigene, or landowner)?
‘akamanuku, caus. manuku. Dislocate, slip off (of bone). E ‘akamanuku ‘aka‘ou koe, ka
  ‘aka‘oki ‘aka‘ou ei i te ivi. Dislocate (it) again, (and then) reset the bone again.
‘akamānukunuku, caus. mānukunuku. Loosen, pull, unloose. Ko‘ai mā tei ‘aka-
  mānukunuku ‘aere i taku pā tiare? Who has been loosening my row of flower
  cuttings?
‘akamaoa, caus. maoa. Recook, make food cooked. Ka ‘aere au ka ‘akamaoa i tāku taro
  kia maoa meitaki. I‘m going to recook my taro to make sure that they are well
  cooked.
‘akamāongaonga, caus. māongaonga. Roughen, sear, scratch. ‘Eia‘a e ‘aka-
  māongaonga ‘aka‘ou iā kona, kua oti i te tāpateka‘ia. Don’t roughen that place again,
  it’s been smoothed.
‘akama‘ora, caus. ma‘ora. Let hang loose, spread out. E ‘akama‘ora ‘ua koe i tō rauru.
  Just let your hair hang loose.
‘akamā‘ora‘ora, caus. mā‘ora‘ora. Open out, spread out. Tē ‘akamā‘ora‘ora kie maī ra
  rātou i tapa-ta‘atai. They are spread-ing out sails at the seaside.
‘akama‘ore, caus. ma‘ore. Peel away, peel off. ‘Eia‘a koe e ‘akama‘ore i te paka! ‘E
  vao‘o rāi ē nāna rāi e topa. Don’t you peel off the scab! Let it drop off of its own
  accord.
‘akamā‘ore‘ore, caus. mā‘ore‘ore. Peel, rub, or flake off. Ko te ‘ākoko ‘aere ‘ua tā‘au e
  ‘akamā‘ore‘ore mai ki te ‘uru-‘āuri. You rub off (the old paint) in the corners (of the
  house) only with the wire brush.
‘akamāori, caus. māori. Act, sound māori; to maorify. ‘E meitaki ake te ‘akamāori i te
  ma‘ata‘anga o te au kupu pītinīti. It’s better to maorify many of the business termin-
  ologies.
‘akamāpū, caus. māpū. Make young, or youthful; behave like a youth. ‘Apinga tika ai te
  rua‘ine atū ra i te ‘akamāpū iāia! How very much the old fellow over there behaves
  like a youth!
‘akamaranga, caus. maranga. Lift up, make light. ‘Eia‘a e ‘akamaranga roa i tēnā ‘ope
  ki runga! Tukutuku mai i tēta‘i mānga ki raro! Don’t lift that end up too much! Lower
  it down a little!
‘akamārangaranga, caus. mārangaranga. Come, or rise to the surface; lift up. Kua
  ‘akamārangaranga te matangi i te rau o tōna ‘are. The wind lifted up the pandanus
  leaf thatches of his house.
‘akamaratea, caus. maratea1. Lose, or fade (of colour). Kua ‘akamaratea vave ‘ua te
  kara o tēnā kāka‘u, mē kāre? The colour of that dress has faded quickly, hasn’t it?
‘akamareka, incho. mareka. Become glad, happy, pleased. Tēia te nūti mataora ‘ei
  ‘akamareka i tō kōtou au ngākau. Here’s the happy news to gladden your hearts.
‘akamaremo, caus. maremo. Drown. Nā‘ai i ‘akamaremo i te ‘oro‘enua? Who drowned
  the horse?
‘akamarere, caus. marere. Cause to drop, or fall off (as fruit from tree). E ‘aka-marere
  mai koe i te vī para ‘ua nā māua. Just make the ripe mangoes fall off for us.
‘akamārererere, caus. mārererere. Dribble, or drop out one by one. ‘Āē, te
  ‘akamārererere maī ra ā‘au patapata mei roto mai i tō‘ou pūtē. Hey, your marbles
  are dropping out one by one from your pocket.
‘akamārie, caus. mārie. Slow down. Kia ‘akamārie mai ana i te poti. Slow the boat
  down.
‘akamaringi, caus. maringi. Shed, or spill. Nā rātou i ‘akamaringi mua i te toto. It was
  they who first shed blood.
‘akamāringiringi, caus. māringiringi. Spill. ‘E ‘akamāringiringi mārie ‘ua mai koe i te
  vai ki roto i tā mātou pakete. Just slowly spill the water into our buckets.
‘akamarino, caus. marino. Be calm and still (of sea, wind, weather.). Kua ‘aka-marino
  ‘ua te reva i teia rā. The weather has become calm and still today.
‘akamaro, caus. maro. Put on a loincloth, diaper, or nappy. Kua oti ‘a pēpe iāku i te
  ‘akamaro. I’ve finished putting on baby’s nappy.
‘akamarō, caus. marō. Dry up. ‘E viviki te vai-puke i te ‘akamarō. The floodwater is
  quick to dry up.
‘akamarōkā, caus. marōkā. Become dry, or parched. Te ‘akamarōkā mai nei tōku
  karaponga. My throat is getting dry.
‘akamārōki‘aki‘a, caus. mārōki‘aki‘a. Be obstinate, stubborn. ‘Ea‘a koe i ‘aka-
  mārōki‘aki‘a ‘ua atu ei iā koe? Why have you continued to be stubborn?
‘akamāro‘iro‘i, caus. māro‘iro‘i. Ani-mate, bestir, exhort, invigorate. E ‘aka-māro‘iro‘i
  ia kōtou kia riro mai te rē ia kōtou. Bestir yourselves that you may win the prize.
‘akamaromaroā, caus. maromaroā. Be apathetic, bored, depressed. ‘Eia‘a e ‘aka-
  maromaroā, ‘akamāro‘iro‘i, ‘aere ki mua! Don’t be apathetic, be strong and go for-
  ward!
‘akamarumaru, caus. marumaru. Shelter (from heat, rain). Nō te ua, kua ‘akamaru-
  maru rātou ki raro ake i te tumu i‘i. Because of the rain, they sheltered beneath the
  chestnut tree.
‘akamarū, caus. marū. Conform, comply, agree with. E ‘akamarū atu rāi ‘oki koe iā koe,
  ‘eia‘a tērā tū mārōki‘aki‘a ō‘ou ra! You should be able to conform and not retain that
  streak of stubbornness of yours!
‘akamarua, caus. marua. Scatter, spread. Ko‘ai tei ‘akamarua pākiri ‘ānani ‘aere ana
  nā va‘o i kōnei? Who has been scattering orange peels outside here?
‘akamāruarua, caus. māruarua. Cheer, clamour, encourage, shout loudly. E tū mai e
  ‘akamāruarua i tō tātou pupu kia rē. Stand up and cheer our team on so that they win.
‘akamata. Begin, commence, start. E ‘akamata mai kōtou i te vāere nā te pae kauvai
  mai. Start clearing from the stream bank.
‘akamataara, caus. mataara. Build, make (of path, road, track.). Te ngā‘i tano tēnā i te
  ‘akamataara atu ki uta i te ō. That’s an ideal place to make a road inland into the
  valley.
‘akamātangitangi, caus. mātangitangi. Be breezy, windy. Te ‘akamātangitangi ‘aka‘ou
  mai nei i tēia a‘ia‘i. It’s getting breezy again this evening.
‘akamatakite, caus. matakite. Admonish, remonstrate, warn. E ‘akamatakite meitaki koe
  ia rāua, kia kore rāua e rave ‘aka‘ou. Admonish them well so that they won’t do it
  again.
‘akamataku, caus. mataku. Frighten, terrify. Nā‘ai koe i ‘akamataku? Who frightened
  you?
‘akamātakutaku, caus. mātakutaku. Scare, put the wind up. Kua ‘aere ‘aia i te
  ‘akamātakutaku i te au va‘ine ramarama. He went to put the wind up the women
  torch fishing.
‘akamatapō, caus. matapō. Make blind, turn a blind eye, pretend not to see. Kua
  ‘akamatapō koe iā koe i reira! Then you’ve become a blind man!
‘akamātau, caus. mātau. Accustom to, familiarise, get into the habit. Te ‘akamātau
  ‘aka‘ou nei au iāku i te pā‘ī vai anu i te pōpongi. I‘m getting myself back into the
  habit again of having cold showers in the mornings.
‘akamātautau, caus. mātautau. Familiar-ise, habituate. Nāku i ‘akamātautau ia rātou ki
  runga i tēna matīni. I familiarised them on that machine.
‘akamate, caus. mate. Be numb, low (of the tide). Nō te no‘o tāpiki i ‘akamate ei ōku
  vaevae. My legs became numb from sitting cross-legged.
‘akamatemate, incho. matemate. Die off, wither away, stop and start (of mechan-isms).
  ‘Ea‘a tō tāua matīni i ‘akamatemate ‘aere ‘ua ai? Kāre e pēnitīni? Why is our
  (outboard) motor stopping and starting? Isn’t there any benzine?
‘akamatepongi, caus. matepongi. Become hungry. Kua ‘akamatepongi rātou i tō rātou
  kite atu‘anga i te kai mānea i runga i te kaingākai. They became hungry when they
  saw the nice food on the table.
‘akamāti, caus. māti1. March (tr.). ‘E ‘akamāti meitaki koe ia rātou kia mako tā rātou
  māti. March them properly so that they improve.
‘akamatie, caus. matie. Colour green. Kāre au i karanga atū na ē ‘e ‘akamatie koe i tēnā
  ngā‘i? Didn’t I tell you to colour that part in green?
‘akamātorutoru, caus. mātorutoru. Thicken, or make solid; place thickly. E
  ‘akamātorutoru kōtou i te kīkau mē tāpoki anake i te pa‘i. Place the coconut leaves
  thickly when you mulch the taro patch.
‘akamatū, caus. matu. Fatten, make big. ‘Akamatū‘ia mai ana koe! Fatten yourself up!
‘akamātūtū, caus. mātūtū. Make firm, strong. Kua ‘akamātūtū meitaki kōtou i te au
  poupou? Did you place the posts firmly?
‘akama‘u, caus. ma‘u. Heal up, recover. Te pē‘eā ra tō‘ou vā‘i? Kāre i ‘akama‘u ake?
  How’s your operation? Hasn’t it healed yet?
‘akamā‘ū, caus. mā‘ū. Make wet, or damp. ‘Ea‘a koe i akamā‘ū ei iā koe? Why have
  you got yourself wet?
‘akamāuiui, caus. māuiui. Make sore and weary. Nāna rāi i ‘akamāuiui i tōna kōpapa.
  She herself has made her body sore and weary.
‘akamāuruuru, caus. māuruuru. Give extra (to delight, or appreciate). Nā kōtou atu e
  ‘akamāuruuru i tā rātou kīkau kai. It’s up to you to put extra (food) into their food
  basket.
‘akamea, caus. mea. Annoy, taunt; make a spectacle, show off. ‘E ‘apinga tika ai koe i te
  ‘akamea! What a real, show-off you are!; ‘Eia‘a koe e akamea atu iāia! Don’t you
  annoy him!
‘akameamea, caus. meamea. Court, woo. Kāre koe i a‘a ake, kua kite takere koe i te
  ‘akameamea va‘ine! You‘re only a pip-squeak and you already know how to court
  women!
‘akameameā‘au, caus. meameā‘au. Be arrogant, to rebel, be unruly. ‘Ea‘a rā te
  pu‘apinga kia ‘akameameā‘au kōtou? What’s the point in being arrogant?
‘akameariki, caus. meariki. Make small, reduce. Ka ‘akameariki mai pa‘a au i te
  tounati. Perhaps, I should reduce the size of the doughnuts.
‘akamearikiriki, caus. mearikiriki. Be small, little. Kua ‘akamearikiriki roa te ‘ua o te
  tōmāti i teia mata‘iti. The tomatoes have become smaller this year.
‘akameangiti, caus. meangiti. Turn down (of sound volume), reduce (of size, amount,
  quantity). Kāre e rauka iā koe i te ‘akameangiti mai i te rātio? Can’t you turn down
  the radio.
‘akameangitikā, caus. meangitikā. Decrease, diminish, minimise. ‘Eia‘a pa‘a koe e
  ‘akameangitikā roa. Don’t decrease it too much.
‘akameitaki, caus. meitaki. Make well, praise, thank. Te ‘akameitaki atu nei mātou ia
  kōtou nō tā kōtou tauturu ma‘ata. We thank you for your great help.
‘akameremere, caus. meremere. Cherish, love, treasure. E ‘akameremere kōtou i tō
  kōtou metua-va‘ine, ‘auraka e tākingakino iāia. Cherish your mother and never ill-
  treat her.
‘akametua, caus. metua. Regard as a parent. Ka ‘akametua au iā Tere, nō te mea, ‘e
  teina ‘aia nō tōku pāpā. I regard Tere as a parent because he’s my father’s young
  brother (i.e. Tere is my uncle).
‘aka‘orometua, caus. ‘orometua. Act as a pastor, or priest. Tēnā koe e ‘aka‘oro-metua
  maī ra iā koe! There you are trying to be a pastor!
‘akamingi, caus. mingi. Bend, curve. E vai‘o mai e nāku e ‘akamingi i te ‘āuri-tīti‘a.
  Leave it to me to bend the spear-fishing spear.
‘akamingimingi, caus. mingimingi. Bend, curve (several times), gyrate. Te
  ‘akamingimingi maī ra ‘aia i tāna ‘ura i nakōnei. He was really gyrating a while
  back.
‘akakōmingi, caus. kōmingi. Bend, or curl (of legs while lying down). E ‘aka-kōmingi
  mai ‘oki koe i ngā vaevae ō‘ou. Bend your legs up.
‘akakōmingimingi, caus. kōmingimingi. Bend or curl up (of legs). Kua ‘aka-
  kōmingimingi ‘aere ‘ua rātou nō te anu. They have (all) curled up because it was
  cold.
‘akamimi, caus. mimi. Make urinate, hold out (of a baby). Kua ‘akamimi koe ia pēpe?
  Did you hold the baby out?
‘akamoe, caus. moe. Lay down, put to sleep. E nā mua koe i te ‘akamoe ia pēpe ka ‘aere
  ei kōrua. Put baby to sleep first before you depart.
‘akamoemoe, caus. moemoe. Lull, put to sleep. Te ‘akamoemoe maī ra ‘aia i te tamariki
  kia moe. She’s lulling the children off to sleep.
‘akamoe‘au, caus. moe‘au. Be at peace, harmonise, pacify. E ‘akamoe‘au, e ‘akamoe‘au,
  kia au tō te ‘enua kātoatoa! Harmonise, be at peace, that peace may reign throughout
  the whole land!
‘akamoki, caus. moki. Cease, pause, stop. ‘Aere mai ka ‘aere tāua, kua ‘akamoki te ua.
  Come and let us go, the rain has stopped.
‘akamokorā, (-‘ia), caus. mokorā. Belittle, degrade, derogate, make like a duck. ‘Auē,
  kua ‘akapūtī, kua ‘akamokorā‘ia au ē! Alas, I’ve been bastardised and made like a
  duck! (from a love song).
‘akamōraro, caus. mōraro. Bow down, defer to. ‘E mea tau kia ‘akamōraro atu te
  tamariki ki te metua. It’s fitting that children (should) defer to the parent(s).
‘akamoremore, caus. moremore. Depil-ate, make smooth, shave off. Kua ‘aka-
  moremore roa ‘aia i te rauru o tōna ūpoko. He’s shaven off (all) the hair of his head.
‘akamorimori, caus. morimori. Worship. E ‘akamorimori atua ‘ītoro ‘ua ana tō tātou
  ‘ui-tūpuna i mua ake kā tae mai ei te ‘ēvangeria. Our ancestors worshipped idols
  before the gospel arrived.
‘akamōteateākā, caus. mōteateākā. Be anaemic, pale, sallow. Kua ‘akamōteteākā mai
  ‘aia i tōna ‘oki‘anga mai mei te ‘enua anuanu mai. He is pale looking on his return
  from the cold country.
‘akamotomoto, caus. motomoto. Box, punch, spar. Te ‘akamotomotō ra te tangata
  terēni-moto ia rāua i roto i te rīngi. The boxing trainer is making them spar in the
  ring.
‘akamotumotu, caus. motumotu. Break, cut, sever. ‘E tangata ‘akamotumotu niuniu kītā
  koe! What a guitar-string-breaking-person you are!
‘akamou, caus. mou1. Keep, hold, retain (in heart, mind). E ‘akamou koe i teia ki roto i
  tō ngākau. Keep this in your heart.
‘akamou‘āuri, caus. mou‘āuri. Confine, enslave, overwork. ‘Aere rā! Kia ‘aka-
  mou‘āuri‘ia atu tika ai koe! Go then! May you be really overworked!
‘akamoupuku, caus. moupuku. Hold grudge, hate, spite, or enmity. Kāre au i kite ē,
  ‘ea‘a koe i ‘akamoupuku mai ei iāku. I don’t know why you hold a grudge against
  me.
‘akamouranga, caus. mouranga. Rehaft, make a handle. Ka ‘aere au ka ‘aka-mouranga
  ‘aka‘ou i taku tuāpara. I‘m going to put a (new) handle to my shovel.
‘akamūmū, caus. mūmū. Cluster, flock, swarm around. Kua ‘akamūmū mai te rango ki
  runga i tōna ‘ē‘ē. The flies swarmed around his boil.
‘akamura, caus. mura1. Chide, rebuke, tick off. Kua ‘akamura atū ra ‘aia ia rātou nō tō
  rātou tū manakokore. He ticked them off for their thoughtlessness.
‘akamuramura, caus. muramura. Blush, redden. Kua ‘akamuramura vave ‘ua ‘aia i te
  ‘akarongo‘anga ‘aia i tā rātou tuatua. She blushed quickly on hearing their talk.
‘akamūrare, caus. mūrare. Stay dumb, speechless. ‘Ea‘a ‘oki koe, i ‘akamūrare ‘ua ai iā
  koe? Why did you just remain dumb?
‘akamūtēkī, caus. mutēkī. Stay quiet, silent, still. Kua ‘akamūtēkī ‘ua ‘aia i tōna ngā‘i,
  kāre roa i komakoma ana. He remained quiet in his place and never uttered a word.
‘akana‘ena‘e, caus. na‘ena‘e. Get over-cooked, or overbaked. ‘I te ‘uke‘anga mai mātou
  i te umu, te ‘akana‘ena‘e atū ra te taro. At the time we uncovered the oven, the taro
  were getting overcooked.
‘akanakiro, caus. nakiro. Make aware, to explain, to realise, to understand. Te
  ‘akanakiro atu nei au ia kōtou kia nakiro meitaki kōtou. I‘m explaining it to you so
  that you‘ll really understand it.
‘akanākirokiro, caus. nākirokiro. Make to understand. Nā‘ai rā ‘oki e ‘aka-nākirokiro
  mai ia tātou? Who will give us some glimmer of understanding?
‘akanatinati, caus. natinati. Gnarl, twist, kink. Kua ‘akanatinati tēnā motu nō‘ou i te
  meitaki‘anga mai, ‘eā? That cut of yours has gnarled up after healing, eh?
‘akanaunau, caus. naunau. Be hasty, impatient. ‘Eia‘a koe e ‘akanaunau vave i te rama,
  kāre te tai i oma meitaki ake. Don’t be too hasty to torch-fish, the tide has not turned
  properly yet.
‘akananave, caus. nanave. Enjoy, delight-ed, pleased. Ko mātou kia ‘anga‘anga, ko koe
  kia ‘akananave i te no‘ono‘o ‘ua! While we work, you just laze around enjoying
  yourself!
‘akanavenave, caus. navenave. Make enjoyable, delightful. Nā‘au rāi e kimi i te rāvenga
  nō te ‘akanavenave i tō‘ou reo. You yourself must find ways and means of making
  your voice attractive.
‘akanengonengo, caus. nengonengo. Behave arrogantly, be boastful, haughty, proud.
  ‘Ea‘a rā ēta‘i tāngata e ‘akanengo-nengo ana rāi ia rātou? Why do some people
  behave arrogantly?
‘akaneke, caus. neke. Move, or shift sbdy once. E ‘akaneke mānga meangiti ‘ua atu koe
  kiā koe. You shift it just a little bit towards you.
‘akanekeneke, fq. nekeneke. Edge, move, shift, or shuffle along. ‘Akanekeneke mai
  kōtou, kia ō mai rātou ki roto. Move along this way so that they can fit in.
‘akanene, caus. nene. Ejaculate semen. Kua ‘akanene ‘aia i tōna tāte‘a ki roto i tēta‘i
  mō‘ina. He ejaculated his semen into a bottle.
‘akanēneva, rflx. nēneva. Be crazy, mad, stupid. Tēnā ia koe e ‘akanēneva maī ra iā koe!
  There you are making a fool of yourself!
‘akatakanimonimo, caus. takanimonimo. Surround, lay siege. Kua ‘akatakanimo-nimo
  rātou i taua pūnanga ketaketā ra. They laid siege to that strong fortress.
‘akaniniore, incho. niniore. Become shrivelled, wizened, Kāre pa‘a tēia tīnana-puaka e
  ‘āngai‘ia ana ki te kai i ‘akaniniore ei. Perhaps, this sow is not fed any food, that is
  why it’s wizened.
‘akani‘oni‘o, incho. ni‘oni‘o. Bud, shoot, sprout. Kua ‘akani‘oni‘o takere mai te rau ‘ōu
  o tāku ‘ānani. The new leaves of my orange trees have already sprouted.
‘akanoa, caus. noa. Make common, secular, deconsecrate. ‘I te oti‘anga te
  kai‘anga‘ōro‘a, kua ‘akanoa te ‘orometua i te toenga o te ‘ōro‘a. At the conclusion
  of partaking of Holy Communion, the minis-ter deconsecrated the remaining
  Eucharist.
‘akanoanoa, caus. noanoa. Make com-mon, insignificant, vulgar. Kua ‘akanoa-noa ‘ua
  tēta‘i pāpaki tangata i tō rātou au marae i tēia tuātau. Nowadays, some people have
  just made their sacred places common.
‘akano‘o, caus. no‘o. Put, set. Kua ‘akano‘o ‘a Tere iāia ki te pae ‘openga roa. Tere has
  put her towards the end.
‘akano‘ono‘o, caus. no‘ono‘o. Arrange, organise, set. E ‘akano‘ono‘o meitaki kōrua i te
  au no‘o‘anga kia ō mai te kātoatoa. Arrange the chairs properly so that everyone will
  be accommodated.
‘akano‘otū, caus. no‘otū. Make to sit upright. Vai‘o ‘ua kia takoto ‘aia ki raro, ‘ei a‘a e
  ‘akano‘otū mai. Just let her lie down and not have to sit upright.
‘akanui, caus. nui. Make abundant, large, loud (of sound), vast. ‘Eia‘a koe e ‘akanui roa
  i te tangi. Don’t make the sound too loud.
‘akanuka, caus. nuka. Make ledge, step, terrace. Mē ‘akanuka koe iā kona, ka mānea. If
  you make a terrace there, it will be nice.
‘akanukanuka, caus. nuka. Make ledges, steps, terraces. Kua ‘akanukanuka rātou i te
  mataara ki runga i te ‘atarau. They made steps up to the pulpit.
‘akaō, caus. ō2. Accommodate, fit into (an aperture, room, or a space). Ka ‘akapē‘ea rā
  ‘oki au i te ‘akaō ‘aere‘anga atu ia rātou? How am I just going to fit them in?
‘aka‘oa, caus. ‘oa. Make friend, compan-ion, mate. ‘E taku tamaiti, ‘e mea meitaki kia
  ‘aka‘oa kōrua ko Ngā. My son, it will be good for you to make friends with Ngā.
‘aka‘oa‘oa, caus. ‘oa‘oa. Be cheerful, glad, happy. Kua ‘aka‘oa‘oa ‘ua rātou i tō rātou
  ‘ārāvei‘anga. They were only too happy at their meeting (with one another).
‘akaoaoa, caus. oaoa. Make tight. ‘Eia‘a koe e ‘akaoaoa roa i tēnā pona! Don’t you sew
  that dress too tight!
‘akaonga, caus. onga. Make extra, excess. E ‘akaonga ‘ua mai ‘ē ta‘i tuāpara one. Just
  shovel in one extra shovel of sand.
‘akaonge, caus. onge. Deprive of food, starve. Kāre roa au e ‘akatika kia ‘akaonge koe i
  tā tāua tamariki. I‘ll never allow you to starve our children.
‘aka‘ongi, caus. ‘ongi. Smell, sniff. Te ‘aka‘ongi ‘aere nei au ē tei‘ea tēia ‘aunga
  karakara. I‘m sniffing around as to where this roasting smell (comes from).
‘aka‘ongo‘ongo1, caus. ‘ongo‘ongo1. Make stink (esp. of urine). ‘Eia‘a kōtou e
  ‘aka‘ongo‘ongo iā mua i kona! Te ‘akarongo maī ra kōtou? Don’t you stink up the
  front there (with urine)! Do you hear?
‘aka‘ongo‘ongo2, caus. ‘ongo‘ongo2. Make angry and upset, bitter. ‘Ea‘a rā kōrua i
  ‘aka‘ongo‘ongo atu ei iāia! Why ever did you make him angry and upset!
‘akaoi, caus. oi. Shake, shove. Kua ‘akaoi pa‘a koe i taku tiare māori. Perhaps you have
  shaken my gardenia cutting.
‘akaoioi, caus. oioi. Rock, shake. E ‘akaoioi mārie ‘ua kōtou kia kore e māringiringi.
  Just rock (it) gently so that it won’t spill over.
‘aka‘oki, (-na), caus. ‘oki. Make to go back, return. Ka ‘aka‘okina koe e au ki uta! I‘ll
  send you back ashore!
‘aka‘oki‘oki, (-na), caus. ‘oki‘oki. Send back, return, reject. Pouroa rātou i te
  ‘aka‘oki‘okina mai. They were all sent back, or rejected.
‘aka‘oko, caus. ‘oko1. Make to buy, ransom. Kua ‘aka‘oko mai rātou i tō rātou teina mei
  roto mai i te rima o te aronga keikeiā-tangata. They ransomed their younger sibling
  from the kidnappers.
‘akaoma, caus., rflx. oma1. Lean, slant, slope, tilt. ‘Eia‘a koe e ‘akaoma roa ki mua.
  Don’t lean too far forward.
‘akaomaoma, fq. ‘akaoma. Lean, slant, tilt. Kua ‘akaomaoma pouroa rātou i te
  vaitata‘anga atu ki te rē. They all leaned forward on nearing the finishing tape.
‘aka‘ōmingi, rflx. ‘ōmingi. Curl up (knees to chin), huddle up. Te ‘aka-‘ōmingi ‘uā ra ‘a
  pēpe, kua anu‘ia pa‘a. Baby is curled up, perhaps she is cold.
‘aka‘ōmingimingi, fq. ‘aka‘ōmingi. Bend over, huddle up. ‘Ea‘a kōtou i ‘aka-
  ‘ōmingimingi ‘aere ‘ua ai? What have you huddled up for?
‘akaoneone, caus. oneone. Make gritty, sandy. Nā‘ai ‘oki i ‘akaoneone iā roto i kōnei?
  Who made inside here gritty, or sandy?
‘akaono, rflx. ono1. Appear, come in sight. Te ‘akaono mai‘anga te mīmiti ki va‘o,
  pakakina taku ‘āuri ki runga! As the head appeared, bang went my spear!
‘akaonoono, fq. ‘akaono. Appear, bud, come up, show. Viviki tika ai tā‘au ‘ua merēni i
  te ‘akaonoono mai, ‘eā? Your watermelon seeds have really come up fast, eh?
‘aka‘ō‘ō, caus. ‘ō‘ō1. Show friendship, recognise, welcome. Rekareka tika ai tōku
  ngākau nō tei ‘aka‘ō‘ō mai rātou i taku tamaiti. I‘m greatly pleased because they
  have welcomed my son.
‘aka‘ō‘onu, caus. ‘ō‘onu. Make deep. E ‘aka‘ō‘onu atu kōtou i te va‘arua, kāre i ‘ō‘onu
  meitaki ake. Make the hole deeper, it’s not deep enough yet.
‘aka‘ope, caus. ‘ope. End, finish, limit, terminate. E ‘aka‘ope rāi koe i te ‘anga-‘anga
  tā‘au i ‘akamata. You finish off the task that you began.
‘aka‘op‘ope, fq. ‘ope‘ope. Complete, end, finalise. ‘Aere e ‘aka‘ope‘ope i tō kōtou
  ‘inangaro! Go and enjoy yourselves to the full!
‘aka‘openga, caus. ‘openga. Be final, last. E nā mua kōtou ‘ē nāku e ‘aka‘openga atu.
  You go first and I‘ll be last.
‘aka‘opu, caus. ‘opu2. Submerge (tr.), to sound depth. ‘I nā kia ‘aka‘opu koe i kona; ‘e
  ‘ō‘onu rāi? Try and sound there; is it deep?
‘aka‘opu‘opu, caus. ‘opu‘opu2. Dive and swim about. Te ‘aka‘opu‘opu maī ra te
  tamariki i tai mai i te akau. The children are diving and swimming about beyond the
  reef.
‘aka‘ōpue, caus. ‘ōpue. Leaven. Ka ‘aere au ka ‘aka‘ōpue i te varaoa. I‘m going to
  leaven the dough.
‘aka‘ōpuku, rflx. ‘ōpuku. Double, or huddle up. Kua ‘aka‘ōpuku ‘aia iāia mei te ‘onu rāi
  i te pae tai. He doubled himself up like a turtle at the beach side.
‘aka‘ōpukupuku, fq. ‘aka‘ōpuku. Crouch down (with bent backs), huddle up. Māri
  mātou i ‘aka‘ōpukupuku ‘aere i mā‘ana-‘ana mai ei. Just as well we huddled around
  so that we got warm.
‘akaora, caus. ora1. Revive, stimulate, make aware. Nāna i ‘akaora ‘aka‘ou mai i tēnā
  au ‘īmene ta‘ito. He revived those old songs.
‘akaoraora, rflx. oraora. Be energetic, lively, vigorous. E ‘akaoraora mai ana kōtou ia
  kōtou kia mataora tā tātou ‘anga‘anga. Liven yourselves up so that we‘ll have an
  enjoyable get-together.
‘akaori, caus. ori. Have sex with for the first time. Nāna i ‘akaori i tērā tamā‘ine. He
  was the first to have sex with that girl.
‘akaoriori, caus. oriori. Move around (e.g. lulling a baby). ‘Apaina atu ‘a pēpe
  ‘akaoriori ‘aere‘ia mai nā va‘o. Take baby outside and lull him to sleep.
‘aka‘oro, caus. ‘oro1. Drive, ride. Kua ‘aka‘oro mārie ‘aia i te mōtokā i te ngā‘i
  tokatoka. He drove the motorcar slowly at stony places.
‘aka‘orometua, rflx. ‘orometua. Behave like a minister, or pastor. Kāre e tano ē kua
  ‘aka‘orometua koe iā koe i tēia a‘ia‘i! It’s not true that you have behaved like a
  pastor this evening! (i.e. behave oneself!).
‘aka‘oro‘oro, caus. ‘oro‘oro1. Make run, to train. Te ‘aka‘oro‘oro maī ra ‘aia i tōna
  pupu tu‘e pōro. He’s training his football team.
‘aka‘ōrotē, caus. ‘ōrotē. Take a break, holiday. Nā‘ai kōtou i ‘aka‘ōrotē? Kāre te
  ‘anga‘anga i oti ake! Who gave you a holiday? The job’s not completed yet!
‘aka‘ōrure‘au, caus. ‘ōrure‘au. Mutiny, rebel. ‘Auraka koe e ‘aka‘ōrure‘au i tō tāua ‘ai-
  taeake. Don’t make our friends rebel.
‘akaoti, caus. oti. Complete, end, finish. Ka ‘akaoti māua i te ‘uri i te pa‘i āpōpō. We‘ll
  finish digging our (taro) patch up tomorrow.
‘akaotioti, caus. otioti. Put finishing touch, complete. E ‘oki atu kōtou, nā māua e
  ‘akaotioti ‘aere i te ngā‘i toe. You return and we‘ll put the finishing touches to the
  remaining unfinished area.
‘aka‘ou, caus., rflx. ‘ou1. Bend down, bow, droop. E ‘aka‘ou mai ana koe i tēnā ‘ātava
  kia taeria atu e au. Bend that branch down so that I can reach it.
‘aka‘ou‘ou, fq. ‘aka‘ou‘ou1. Bend down, bow, dive around. Te ‘aka‘ou‘ou ‘aerē ra te
  tīnana to‘orā e tāna punua i tai mai. The cow whale and her calf were diving around
  at sea.
‘aka‘ōu, caus. ‘ōu. Renew, renovate. Nā mātou i ‘aka‘ōu i tō rātou ‘are-pure. We
  renovated their church.
‘aka‘ou, caus. -‘ou4. Again, repeatedly. Ka tā‘oki‘oki ‘aka‘ou ‘ua rāi tātou e mou ‘ua atu
  ia tātou. We‘ll repeat it again and again until we really know it.
‘aka‘āuouō, rflx. ‘āuouō. Behave foolishly, make a fool of oneself. ‘Āē, ‘eia‘a ana koe e
  ‘aka‘āuouō mai iā koe! Hey, don’t make a fool of yourself!
‘akapā1, caus. pā1. Bat, play games involving bat. ‘Aere mai koe ākōnei, ka ‘akapā
  mātou iā koe. Come later on, we‘ll make you play (tennis, cricket).
‘akapā2, caus. pā3. Form a line, row. E ‘akapā mai kōtou nā tai mai i te akau. Form a
  line from the reef.
‘akapa‘apa‘a, caus. pa‘apa‘a. Glorify, praise, boast. Ka ‘akapa‘apa‘a tātou i te Atua nā
  roto i te reo ‘īmene. We will praise God by singing a hymn.
‘akapā‘aruā, caus. pā‘aruā. Be careless, happy-go-lucky, slapdash, negligent. ‘Eia‘a roa
  atu kōtou e ‘akapā‘aruā mai i tā tātou ‘anga‘anga, ‘inē! Don’t ever be slapdash about
  our task, please!
‘akapae1, caus. pae1. Cast, or put aside. Mē māoa mai te pāni taro, ‘e ‘akapae ake koe ki
  te pae. When the saucepan of taro is cooked, put it aside (from the fire).
‘akapae2(pae), caus. pae2. Bias, favour, be choosy, selective. ‘Ea‘a koe i ‘akapae ta‘i
  ‘ua ai iā koe? Why did you favour just one side?; Kua makokore te ‘akakoro-‘anga
  nō tei ‘akapaepae ‘anga‘anga kōtou. The intention was spoilt because you worked in
  different directions.
‘akapa‘e, caus. pa‘e. Swerve, turn, change direction quickly. E ‘akapa‘e poto koe ia tāua
  ki kaui i mua ‘ua atu i kō. Turn us quickly to the left just up ahead.
‘akapa‘epa‘e, caus. pa‘epa‘e. Swerve from side to side, zigzag, tack (of vessels). Nō tō
  rāua konā kava, kua ‘akapa‘epa‘e ‘aere ‘ua tō rāua torōka i runga i te mataara.
  Because they were drunk, their truck swerved from side to side on the road.
‘akapa‘eke, caus. pa‘eke. Come, slip down (quickly), take a short-cut. E ‘akapa‘eke ‘ua
  mai koe nā kō! Just come down (quickly by) that way!
‘akapā‘eke‘eke, caus. pā‘eke‘eke. Slide, slip, slither (downwards). ‘E meitaki atu te
  ‘akapā‘eke‘eke mai nā tērā ngā‘i mai. It’s much better to slide (downwards by) that
  place (over there).
‘akapāetaeta, caus. pāetaeta. Become taut, tight and stiff. Te ‘akapāetaeta mai nei te
  uaua i ōku vaevae. The muscles of my legs are tightening up.
‘akapā‘ī, caus. pā‘ī. Bathe, shower, wash. E ‘akapā‘ī mai koe ia pēpe, kia tunu atu au i
  tā tātou kai. You bathe baby while I cook our food.
‘akapaka, caus. paka1. Encrust, form scabs (of cuts, sores). Kua ‘akamata te motumotu
  ‘aere ōna i te ‘akapaka. His cuts have begun to encrust.
‘akapakapaka, fq. ‘akapaka. Encrust, heal. Te ‘akapakapaka maī ra te ‘une i runga i
  ōna vaevae. The sores on his legs are encrusting (i.e. healing).
‘akapakakina, caus. pakakina. Bang, beat, slam. Ko‘ai tērā i ‘akapakakina i te pā? Who
  was that who slammed the door?
‘akapakapakakina, caus. pakapakakina. Set off explosives. Nā‘ai kōtou i karanga ē e
  ‘akapakapakakina paura kōtou ki kōnei? Who told you to come and explode
  firecrackers here?
‘akapakari, caus. pakari. Strengthen, support, make sturdy. Ko au tika ai tēta‘i tangata
  tei ‘akapakari atu i tēnā ‘akakoro‘anga kia rave‘ia rāi. I definitely was one person
  who strongly supported putting that idea into practice.
‘akapākarikari, caus. pākarikari. Make strong and sturdy. Te ‘akapākarikari atu nei
  māua i tēia tua o te ‘are-umu. We are making this side of the cookhouse strong and
  sturdy.
‘akapāketaketa, caus. pāketaketa. Be obstinate, persistent. ‘Akarukea ana e mea mā te
  ‘akapāketaketa ia kōtou! Hey you guys, stop being obstinate!
‘akapakia, caus. pakia. Bruise, graze. ‘Ea‘a koe i ‘akapakia ai iā koe? Why did you
  graze yourself?
‘akapākiakia, fq. ‘akapakia. Bruised, grazed. E matakite, ‘eia‘a e ‘akapākiakia i te
  ‘ānani mē ‘a‘aki kōtou, ‘inē? Be careful and don’t bruise the oranges when you pick
  them, please?
‘akapakiko, caus. pakiko. Go bald. ‘E viviki tō‘ou ūpoko i te ‘akapakiko, ‘eā? Your head
  has gone bald quickly hasn’t it?
‘akapākikokiko, caus. pākikokiko. Graze, scratch. Kāre e tangata kē i ‘akapākikokiko iā
  koe, māri rā ko koe ānake rāi. No one else caused your grazes but you alone.
‘akapakū, caus. pakū. Make thumping noise, bang, crash, splash. Te ‘akapakū ‘aerē ra
  tēta‘i to‘orā i tai mai ia mātou. A whale was making thumping noises sea-ward of us.
‘akapākūkū, caus. pākūkū. Thump, thud, bang around. Kua oti ‘ua ana tēnā ‘akapākūkū
  ‘aere i roto nei i te ‘are. That thumping around in the house should cease.
‘akapana, caus. pana1. Bounce, or leap up, wander off. Tiaki koe, kāre e roa‘ia atu ana,
  kua ‘akapana ‘aia iāia. You wait, it won’t be long before she‘ll wander off.
‘akapanapana, caus. panapana1. Bounce about, leap up and down, jump around nimbly.
  Te ‘akapanapana ‘aere ‘ua ā‘au, kāre ‘ua rāi i pu‘apinga‘ia mai ana! With all your
  jumping around, nothing worthwhile came of it!
‘akapānu, caus. pānu. Drift, or float about. Kua ‘akapānu atu ‘a Tere iāia ki tai mai
  ‘aka‘eke ei i tāna toko. Tere drifted sea-ward (of us) to lower his ruvettus hook to the
  bottom.
‘akapāpānu, caus. pāpānu. Drift, float freely. Kua ‘akapāpānu ‘aere ‘ua rātou i tua i te
  taka‘uri‘anga tō rātou poti. They just floated around when their boat cap-sized.
‘akapa‘ore, caus. pa‘ore. Be bald, bared, exposed (of skin, flesh). ‘Ea‘a i ‘akapa-‘ore
  vave ei tō‘ou ūpoko? Why has your head become bald so quickly?
‘akapapa, caus. papa. Arrange, dictate, tell. E ‘akapapa mai koe i tōku ‘akapapa‘anga i
  teianei, ‘ine? Tell me my genealogy now, please?
‘akapapapapa, caus. papapapa. Prepare, make ready. Te ‘akapapapapa maī ra rātou nō
  te ‘aere atu ki te moana ‘ī mangā. They are preparing to go out fishing for barra-
  couta.
‘akapāpā, caus. pāpā3. Regard as a father, parent, uncle. Ka ‘akapāpā ‘aia iā Tangi, nō
  te mea, ‘e tungāne ‘a Tangi nō tōna māmā. She regards Tangi as a father because
  Tangi is her mother’s brother.
‘akapāpāmarō, caus. pāpāmarō. Begin to dry up, recede (of floodwater). Te
  ‘akapāpāmarō atū ra te vai-puke, mē kāre? The floodwater is receding, isn’t it?
‘akapapa‘ā, caus. papa‘ā. Become a European, white person. ‘Akarukea ana te
  ‘akapapa‘ā ia kōtou, ‘inē. Please, try to avoid becoming white persons.
‘akapāpākita‘i, caus. pāpākita‘i. Become lopsided, or one-sided. Kua ‘akapāpākita‘i ‘ua
  tā‘au ‘aere i teia rā. Your walking is lopsided today.
‘akapāpaku, caus. pāpaku. Make shallow. ‘Eia‘a koe e ‘akapāpaku roa i te rua. Don’t
  you make the hole too shallow.
‘akapāpū, caus. pāpū. Elucidate, make clear, explain. E ‘akapāpū meitaki mai koe kia
  mātou kia pāpū tika ai mātou. Explain carefully to us so that we are quite clear about
  it.
‘akapāpunga, caus. pāpunga. Congre-gate, flock, mill around (of a crowd). Kua
  ‘akapāpunga ‘aere ‘ua te māpū nā va‘o i te ‘are-tāmataora ‘inapō. The young people
  were just milling around outside the night-club last night.
‘akapara, caus. para2. Come to a head (of boils). Kāre i ‘akapara ake tēnā ‘ē‘ē nō‘ou?
  Hasn’t that boil of yours come to a head yet?
‘akaparapara1, caus. parapara1. Smear, soil, stain. ‘Ākara meitaki, ko te ‘akaparapara
  koe i tō pona mānea. Watch carefully or you might stain your nice shirt.
‘akaparapara2, caus. parapara2. Ripen, turn yellow (of leaves). Kua ‘akaparapara vave
  ‘ua tā‘au nītā. Your pawpaws have ripened quickly.
‘akaparangi, caus. parangi. Make to run (of ink, or paint). Nā‘au i ‘akaparangi i te pēni
  i tēia ngā‘i? Did you make the paint run at this place?
‘akapararā, caus. pararā. Make noise, rattle, crackle. E ‘aere marū ‘ua tāua, ‘ei a‘a e
  ‘akapararā. We just tread softly and make no noise.
‘akaparapararā, caus. parapararā. Make a din, noise, rattle etc. ‘Ea‘a koe i
  ‘akaparapararā ‘aere ei i tēnā au tini? Why are you rattling those tins?
‘akapararī, caus. pararī. Smash up, wreck. ‘ī Mara! ‘Ākono meitaki‘ia tō tāua vaka,
  ‘eia‘a koe e akapararī, ‘inē? Oh Mara! really look after our canoe and don’t wreck it,
  okay?
‘akaparau, caus. parau. Be conceited, proud, swollen-headed. Kua ‘akaparau ‘ua rātou,
  nō te meā ra ē, ko tō rātou māmā te pū‘āpi‘i. They became conceited because their
  mother was the teacher.
‘akapare, caus. pare1. Put on a crown, hat, or headware. Ko ia ka ‘akapare i te ariki
  āpōpō. It is he who will crown the High Chief tomorrow.
‘akaparepare, caus. parepare2. Decline, or setting (of the sun). Te ‘akaparepare atū ra
  te rā i uru mai ei māua ki uta. The sun was declining when we came back ashore (in
  our canoes).
‘akapāreu, caus. pāreu. Envelope, cover, wrap. Ka ‘akapāreu rāi tātou ia rātou? Will
  we be wrapping pāreu material around them?
‘akapari, caus. pari1. Accuse, blame. ‘E mea rave kino tika ai koe i ‘akapari ē, nāku i
  keiā i te puaka ā Ngā! You are most unfair in accusing me of stealing Nga’s pig!
‘akaparu, caus. paru1. Loosen, slacken. Kua eta kino roa te kiri o te pa‘u, e ‘akaparu
  mai kōtou i tēta‘i manga. The drumskin is too taut, slacken it a little.
‘akaparukā, caus. parukā. Become exhausted, get weaker and weaker. Te ‘akaparukā
  ‘ua maī ra ‘aia i runga i tōna ro‘i. He lies just exhausted on his bed.
‘akaparuparukā, caus. paruparukā. Be feeble, seasick, weaken. Nō te ravakore o te kai
  e te kinokino o te moana, kua ‘aka-paruparukā ‘aere ‘ua te pātete. Because of food
  shortage and rough seas, the passen-gers just weakened.
‘akaparuparu, caus. paruparu1. Soften, tenderise, weaken. ‘Ei a‘a koe e ‘akaparu-paru
  mai i tō māua manako, ka ‘aere atu rāi māua ki mua. Don’t you weaken our
  intention, we‘ll still go ahead.
‘akapata, caus. pata1. Cause to drip. Nā‘ai i ‘akapata i tō‘ou? Who made you drip with
  sweat?
‘akapatapata, caus. patapata1. Drip, make drip. ‘Āē, te ‘akapatapata mai nei te ua ki
  raro! Hey, the rain is dripping down!
‘akapateka, caus. pateka. Smooth, sand-paper. Kua oti iāku tēia ngā‘i i te ‘akapateka.
  I’ve finished smoothing this area.
‘akapātekateka, caus. pātekateka. Make slippery. ‘E kōtou mā, ‘ea‘a kōtou i
  ‘akapātekateka ai i te mataara? Eh you people, why did you make the pathway
  slippery?
‘akapatī, caus. patī. Splash, splatter. Kua kape rātou i te torōka e ‘akapatī maī ra i te vai
  i te pae mataara. They dodged the truck that was splashing water (towards them) on
  the roadside.
‘akapātītī, fq. ‘akapatī. Splash, spray. Ko‘ai mā tei ‘akapātītī vai ‘aere i roto nei i te
  ‘are? Who has been spraying water around inside the house?
‘akapāti, caus. pāti. Pass, qualify (of exams). Māri tōna pū‘āpi‘i ‘ei ‘akapāti iāia i tāna
  tārērē! It was his teacher who got to qualify him in his exams!
‘akapē, caus. pē1. Become rotten, decayed. E vai‘o ‘ua ana kia ‘akapē ka ma‘ani ei tāua.
  Leave it awhile to putrefy, then we‘ll fix it up.
‘akapēia, caus. pēia. Make like this, show how. I ‘akapēia ‘oki ‘aia i te ma‘ani‘anga.
  This is how she did it.
‘akapē‘ea, caus. pē‘ea. How?, What? Te ‘akapē‘ea mai nei kōtou i tō kōtou
  manako‘anga? What do you think you are doing?
‘akapēnā, caus. pēnā. How to do. How to do that way. ‘Ea‘a kōtou i ‘akapēnā ai? Why
  did you do it that way?
‘akapēnei, caus. pēnei. Make this way. Nāna rāi ‘oki i karanga mai ē e ‘akapēnei au.
  She told me to make it this way.
‘akapēpē, caus. pēpē. Be soft-ripe, marin-ated. Kua ‘akapēpē te mitiore, kua tano nō te
  kai. The mitiore has marinated, it’s ready for eating.
‘akapērā, caus. pērā. Do, make, show that way. Mē karanga atu au ē, ‘akapērā, e
  ‘akapērā rāi! When I say, do it that way, then do it that way!
‘akapekapeka, caus. pekapeka. Disagree, dispute, quarrel. Kāre au i kite ē, ‘ea‘a koe i
  ‘akapekapeka mai ei kiāku. I don’t know why you are quarreling with me.
‘akapeke, caus. peke1. Clear, meet, pay off (of debt). E ‘aere koe e ‘akapeke i tā‘au
  kaio‘u i tēia taime nei! Go and clear your debt now!
‘akaperepere, caus. perepere2, (-pere5). Cherish, care for. Ka ‘akaperepere ‘ua rāi au iā
  koe ‘ē mate ‘ua atu au. I will always cherish you until I die.
‘akapetetē, caus. petetē. Squash, squeeze. Nā‘au i ‘akapetetē i te pū‘ao meika para ā
  mātou? Was it you who squashed our paperbag of ripe bananas?
‘akapetetue, caus. petetue. Swell, make thick, thicken. ‘I te pao‘anga‘ia tōku mata e te
  rango-pātia, kua ‘akapetetue katoa mai tōku ngutu. When my eye was stung by the
  wasp, my lip also swelled.
‘akapetepetetue, caus. petepetetue. Make thick, thicken. E ‘akapetepetetue mai kōtou iā
  kōnei ki te auau. Make the padding over here thicker.
‘akapeu, caus. peu. Make a show, show off. E ākā ‘akapeu tika ai tōna i tēia pō nei.
  She’s really showing off tonight.
‘akapī, caus. pī1. Become high, or flow (of tide). ‘I tōku manako, te ‘akapī maī ra te tai i
  tēia nei. I think the tide is getting to high tide now.
‘akapi‘a, caus pi‘a. Make room. Te ‘akapi‘ā ra ‘a Tū i tēta‘i pi‘a-moe nō tāna tamā‘ine.
  Tu is making another bedroom for his daughter.
‘akapi‘api‘a, caus. pi‘api‘a. Make compartments. Kua oti takere i te kāmuta i te
  ‘akapi‘api‘a iā roto. The carpenter has already finished making compartments inside.
‘akapiki, caus. piki2. Bend (over) (tr.), or curve. Mē oti iā koe i te ‘akakeokeo, nāku e
  ‘akapiki. When you have finished sharpening it to a point, I‘ll do the bending.
‘akapikipiki, fq. ‘akapiki. Bend (over) (tr.). E ‘akapikipiki ‘aere kōrua i te au naero e
  onoono maī ra ki va‘o. You go and bend over the nails that have pierced through.
‘akapiki(piki), caus. pikipiki3. Be cunning, deceive, flatter. Kāre rāi koe i ‘akaruke ake i
  tēnā ‘anga‘anga ‘akapikipiki tangata nā‘au? You still haven’t desisted from
  deceiving people?
‘akapikika‘a, caus. pikika‘a. Make believe, pretend. ‘E a‘a koe i ‘akapikika‘a maki ei iā
  koe ‘inana‘i? Why did you pretend to be sick yesterday?
‘akapikipikika‘a, caus. pikipikika‘a. Deceive, lie, make false pretence. ‘Auē ia kōtou i te
  ‘akapikipikika‘a ē! Oh, how you deceive (people)!
‘akapiko, caus. piko. Make to bow, stoop. E ‘akapiko mai koe i te mōrī i tēta‘i mānga,
  ‘ei reira e mārama ai. Stoop the lantern a little bit (down), then there will be (more)
  light.
‘akapikopiko, caus. pikopiko. Bow, courtsy, stoop. Ia rātou e pāraku ra i te tītā ki tō
  rātou rima, kua ‘akapikopiko ‘aere rātou. They were stooping as they raked the
  rubbish with their hands.
‘akapini, caus. pini1. Complete, or fill up (remainder of planting land, or plot). E vao‘o
  ngā rua kūmara toe, nāku e ‘akapini i te tanu. Leave the remaining kumara holes, I‘ll
  complete planting (them).
‘akapipini, caus. pipini. Hide, conceal. ‘E a‘a tā‘au e ‘akapipini ‘aerē ra nā muri ia
  rātou? Why were you trying to hide behind them?
‘akapīrau, caus. pīrau. Become putrid, smell, rotten. ‘Āē, kua ‘akapīrau te tui ika ā
  kōrua e tautau maī ra i roto i te rā! Hey, your string of fish hanging out in the sun has
  become rotten!
‘akapipiri, caus. pipiri. Cling, or stick fast to. Mārie koe i te ‘uti‘anga, nō reira te ‘eke i
  viviki ei i te ‘ākapipiri iāia i roto i tōna rua. You were slow in pulling (your line up),
  that’s why the octopus was quick to cling fast in its lair.
‘akapiri, caus. piri1. Make man and wife, join, marry, unite. ‘I te mate‘anga te tuakana,
  kua ‘akapiri ‘ua‘ia atu tōna teina. When the older brother died, his wife (widow) was
  married to his younger brother.
‘akapiripiri, caus. piripiri. Come close, crowd together, cram up. Mē tanu koe i ēia ‘uri,
  ‘ei a‘a koe e ‘akapiripiri roa, e ‘akavaravara rā koe. When you plant these shoots,
  don’t crowd them too close, but spread them out.
‘akapititī, caus. pititī. Make to spurt, squirt. ‘Eia‘a koe e ‘akapititī mai i tā‘au kiri-vai ki
  kōnei! Don’t you squirt your hose over here!
‘akapōiri, incho. pōiri. Become dark, blurry. Te ‘akapōiri mai nei ōku mata. My eyes are
  becoming blurry.
‘akapōpōiri, incho. pōpōiri. Become dark, dim, dusk. Kia ‘akapōpōiri mai ake ka rama
  ai tāua. When it becomes dark we‘ll begin torch fishing.
‘akapō‘itirere, caus. pō‘itirere. Startle, surprise. ‘Eia‘a koe e ‘akapō‘itirere atu ia māmā
  rāua ko pāpā, ‘inē. Please, don’t startle mum and dad.
‘akapoapoa, caus. poapoa. Make smelly, stink (of fish smell). Ko ‘ai tēia i ‘akapoapoa
  iā roto i tēia pi‘a? Who has made a stink in this room?
‘akapoe, caus. poe1. Put, or make to wear (of earrings, or flower on the ear). Kua
  ‘akapoe rātou i tā rātou ‘unaonga-va‘ine ki te poe-kutekute. They put ruby earrings in
  their daughter-in-law’s ears.
‘akapo‘epo‘e, caus. po‘epo‘e. Dim, or lower (of flame, or light). Kā roa tāua i te
  tiaki‘anga, ‘ē ngari koe i te ‘akapo‘epo‘e i tō tāua mōrī. We‘ll have a long wait, so
  you had better dim our lantern.
‘akaponga, incho. ponga. Become knotted (of wood). Ko te rākau meitaki tika ai tēia
  nāringa kāre i ‘akaponga i kōnei. This would have been the ideal timber if only it
  wasn’t knotted here.
‘akapongaponga, caus. pongaponga. Become pitted, or scarred. ‘E a‘a rā tēia au nū i
  ‘akapongaponga ai, ‘ē kāre ērā? Why have (the surfaces of) these nuts become pitted
  and those (yonder) are not.
‘akapoko, caus. poko1. Dent. Kino atu tā‘au! Te ‘akapoko atū ra koe i tēnā ngā‘i!
  You‘re worse! You are denting that place!
‘akapokopoko, fq. ‘akapoko. Make dents, cavities, hollows. E ‘aere e ‘akakīkī i te au
  ngā‘i i akapokopoko ‘aere‘ia e te tamariki. Go and fill in the spots that have been
  dented by the children.
‘akapopo, incho. popo1. Decay, rot (inside of a tree). Manuia, kāre i ‘akapopo roa ki
  roto. It’s lucky that it (tree trunk) hasn’t rotted right through.
‘akapōpōā, caus. pōpōā. Jinx, make unlucky, unsuccessful. ‘I toku manako, nāna e
  ‘akapōpōā ana i tō tātou tere! I think he’s the one who jinxes our expedition!
‘akapori, caus. pori. Blanch, fatten, massage. Kua kore te ‘anga‘anga ‘akapori i te au
  tamariki tamā‘ine ā te ‘ui-mata‘iapo i tēia tuātau nei. The practice of blanching and
  massaging high-ranking daughters is no more today.
‘akaporo, caus. poro1. Make, or repair heel (of shoe). ‘Apai mai kia ‘akaporo au i tō‘ou
  tāmaka. Bring (them), so that I can repair the heels of your shoes.
‘akapoto, caus. poto. Shorten. E ‘akapoto mānga meangiti ‘ua mai koe i tēnā rākau. Just
  shorten that piece of wood a little.
‘akapotopoto, caus. potopoto. Shorten, trim. ‘I nā, te mānea ‘uā ra te ‘akapotopoto i te
  rauru, mē kāre āinei? See, trimming the hair short looks nice, does it not?
‘akapotonga, caus. potonga. Apportion, cut into parts, section. Kua ‘akapotonga mai rāi
  tōna pāpā i tēta‘i potonga ‘enua nōna. Her father has apportioned her a piece of land.
‘akapotopotonga, caus. potopotonga. Cut, or divide into pieces, sections. Kua oti takere
  tēnā ‘enua i te ‘akapotopotonga ‘aere‘ia. That land has already been divided into
  pieces.
‘akapotongio, caus. potongio. Make, or cut very short. Nāringa kāre koe i ‘akapotongio,
  kā tūkati meitaki tika ai tēia pa‘u‘anga. If only you hadn’t cut them too short, this
  join would have fitted nicely.
‘akapou, caus. pou1. Complete, or finish off. Nō te Ma‘anākai au i ‘akapou ei i te kiriti
  mai i tēnā pa‘i taro. I finished off harvesting that taro patch on Saturday.
‘akapū, caus. pū1. Make another handle, rehandle. Te ‘akapū ‘aka‘oū ra ‘a Tanga i tāna
  toki. Tanga is fixing another handle to his axe.
‘akapupū, caus. pupū3. Blister, bubble, erupt, swell up. E ‘ākara meitaki koe i tēnā ngā‘i
  e ‘akapupū maī ra te pēni. Watch that place carefully where the paint is bubbling up.
‘akapuangi, caus. puangi. Waft (of air, wind). Te ‘akapuangi mārie ‘ua maī ra te
  matangi nā roto i te māramarama. The wind is wafting softly through the window.
‘akapuaka, caus. puaka. Liken to a pig, call someone a pig. ‘ī koe, ‘e a‘a koe i
  ‘akapuaka atu ei iā Rere? Hey you, why did you call Rere a pig?
‘akapu‘aki, caus. pu‘aki. Make belch, burp. Mē oti ‘a pēpē i te kai ū, ‘e ‘akapu‘aki ‘ua
  rāi koe iā ia. When baby finishes having her milk, always make her belch.
‘akapū‘aki‘aki, fq. ‘akapū‘aki. Belch repeatedly. Kua ‘akapū‘aki‘aki ‘ua rātou i te kī
  kino‘anga tō rātou kōpū. They just kept on belching on account of overfull stomachs.
‘akapu‘apinga, caus. pu‘apinga. Develop, enhance, enrich, extend. Kaimoumou tika ai
  tēnā kite nō‘ou mē kāre koe e ‘akapu‘apinga. That knowledge of yours is wasted if
  you don’t make something of it.
‘akapu‘ata, caus. pu‘ata. Open up. E ‘akapu-‘ata mai ana koe i ngā taringa ō‘ou! Open
  your ears!
‘akapuena, caus. puena. Bloat, distend, swell up. Kua ‘akapuena tō‘ou kirione pātikara.
  Your bicycle tyre has swelled up.
‘akapūenaena, fq. ‘akapūena. Swell up, bloat, bulge. ‘E a‘a i ‘akapūenaena ai tō kōtou
  kōpū? Why have your stomachs swollen up?
‘akapu‘erākā, caus. pu‘erākā. Leave gaping, open wide. ‘E a‘a i ‘akapu‘erākā ‘ua‘ia
  ai? Why was it left gaping wide?
‘akapue‘u, caus. pue‘u. Billow up, or scatter (as a cloud of dust). E purūmu mārie ‘ua
  mai koe iā kona, ‘ei a‘a koe e ‘akapue‘u, ‘inē? Just sweep over there carefully and try
  not to billow the dust up, won’t you?
‘akapuke, caus. puke2. Heap, or pile up. E ‘akapuke mai rāi ‘oki kōrua i tēta‘i puke one
  nā kōrua. You two pile up a heap of sand for yourselves.
‘akapūko‘u, caus. pūko‘u. Give a steam or vapour bath. Kua ‘akapūko‘u rātou iā ia
  ‘inapō. They gave her a vapour bath last night.
‘akapuku, caus. puku. Clench of fist, to knot. ‘Ei a‘a koe e ‘akapuku mai i tō‘ou rima i
  kona, ka motokia atu e au tō‘ou ūpoko! Don’t clench your fist to me, or I‘ll box your
  head!
‘akapukupuku, caus. pukupuku. Flex muscles. Mānea tika ai te ‘akapukupuku uaua ā te
  au māpū-‘akatumutumu ‘inapō. The muscle flexing of the young body builders last
  night was really nice.
‘akapūma‘ana, caus. pūma‘ana. Commis-erate, condole. ‘Aere mai, ka ‘aere tātou ka
  ‘akapūma‘ana i tō rātou tūmatetenga. Come, we‘ll go and condole them in their
  bereavement.
‘akapūnou, caus. pūnou. Pick fruit with a long pole with a pushing or thrusting
  movement. ‘ī ta‘i rāi ‘akapūnou‘anga, topa mai te kuru. With one thrust the
  breadfruit fell down.
‘akapūnounou, fq. ‘akapūnou. Pick fruit with a long pole with a pushing or thrusting
  movement. Kāre e nā kona ana te ‘akapūnounou kuru! That’s not the way to pick
  breadfruits!
‘akapunupunu, caus. punupunu. Become round. ‘E a‘a tēia arā-pō? Kua ‘akapunu-punu
  te marama. How is the moon tonight? It is full.
‘akapunupunua, caus. punupunua. Be-come pupae of honeybee larvae. Kāre e meitaki
  ana te meri, kua ‘akapunupunua. The honey is no good, it’s full of pupae.
‘akapupu, caus. pupu. Make a group, or team. ‘Ei a‘a koe e ‘akapupu vave ia rātou, kia
  tae roa atu au. Don’t group them yet until I get there.
‘akapupū, caus. pupū. Break out in pimples, rashes. ‘E a‘a ‘oki tēnā e ‘aka-pupū maī na
  i muri i tō mokotua? And what’s that breaking out on your back?
‘akaputa1, caus. puta1. Make a hole, perforation, puncture. Nāku i ‘akaputa i tēnā ngā‘i
  o tōna vaka. I holed that part of his canoe.
‘akaputa2, caus. puta2. Make an appear-ance, come forth. Kāre roa au i kite atu ana i tō
  ratou ‘akaputa mai ‘anga. I just didn’t see them making their appearance.
‘akapūtaka‘iti, caus. pūtaka‘iti. Jostle, shove, wriggle. Kua ‘akapūtaka‘iti ‘aere rātou ‘e
  vaitata roa atu ki te rē. They just jostled and shoved around until right close to the
  goal line.
‘akaputaputa, fq. ‘akaputa1. Make holes, perforations. Kāre au i karanga atu ana ē, e
  ‘akaputaputa pou roa kōtou! I didn’t tell you to make holes in all of them!
‘akaputa‘ua, caus. puta‘ua. Bankrupt, make destitute, very poor. ‘Āē, ‘ei a‘a ‘oki koe e
  ‘akaputa‘ua vave mai i tō tāua toa! Hey, don’t you just bankrupt our store so quickly!
‘akapūtata, caus. pūtata. Make to gape, or open wide. E ‘akapūtata mārie mai ana i ō
  kōtou taringa, kia ‘akarongo meitaki mai kōtou i tāku reo-‘iku. Open your ears wide
  and carefully, so that you may hear correctly my last testament.
‘akapūtī, caus. pūtī. Call or treat as a bastard, waif. Nō tō‘ou riri kiāku, i ‘akapūtī mai ei
  koe ‘iāku? Was it because of your animosity towards me that you called me a bastard?
‘akapūtiki, caus. pūtiki. Knot, or tie up (of hair in a knot). ‘I te tuātau mua, ‘e ‘akapūtiki
  ana te au toa i tō rātou rauru ka ‘aere ei ki te pūruki. In the olden days, the warriors
  used to tie their hair up in topknots before going into battle.
‘akapūtoto, caus. pūtoto. Be bloody, blood-spotted, bloodshot. ‘E a‘a i ‘akapūtoto ei ngā
  mata ō‘ou? Why have your eyes become bloodshot?
‘akapūtotototo, fq. ‘akapūtoto. Be bruised (badly of body), blood-bespotted. Kua
  ‘akapūtotototo ‘ua tōna kōpapa i muri ake i te taia‘anga e tāna tāne. Her body was
  badly bruised after being beaten by her boyfriend.
‘akaputu, caus. putu. Assemble, gather together, muster. Ka ‘aere au ka ‘akaputu ‘akari
  nā te puaka. I‘m going to gather coconuts for the pig(s).
‘akaputuputu, fq. ‘akaputu. Assemble, congregate, gather together. E ‘akaputu-putu pou
  roa mai kōtou āpōpō ki kōnei. All of you assemble here tomorrow.
‘akaputunga, caus. putunga. Allot, apportion, parcel out. Kua oti ia māua i te
  ‘akaputunga ‘aere i te kai mei tā‘au i ‘akaue mai. We’ve completed apportioning the
  food as you have instructed.
‘ākara. Look at, observe, stare at. Te ākara atu nei au. I am looking; ‘Ākara meitaki mai
  koe, look carefully; Kua angaanga pouroa mai rātou ē kua ‘ākara matariki kiāku.
  They all turned around and stared at me.
‘akarangatira, caus. rangatira. Elevate, honour, liberate. Kua ‘akarangatira mātou iā
  koe i tēia rā nei, kia manava roa koe. Today, we have elevated you (in rank and
  status), may you live long.
‘akarangirangi, caus. rangirangi. Be cloudy, overcast. Kua ‘akarangirangi ‘ua tēia rā,
  ‘e a‘a rā tē kā tupu? Today has remained overcast, (I wonder) what will happen.
‘akarapa, caus. rapa. Flash, or rotate (blade of oar or paddle in the air). Te ‘akarapa maī
  ra ‘a Tanga i tāna ‘oe. ‘Ea‘a rā? Tanga is flashing his paddle. (I wonder) why?
‘akaraparapa, caus. raparapa. Make flat-sided and tapered. ‘Eia‘a koe e tarai
  ‘akaraparapa roa iā muri i tō‘ou vaka. Don’t taper off the stern of your canoe too
  much.
‘akarapurapu, caus. rapurapu. Hurry up, rush. Nā‘au ‘ua rāi e ‘akarapurapu mai ia
  rātou, ‘ei reira e tāviviki mai ei! Only you can hurry them along, and then they will
  get a move on!
‘akararata, caus. rarata. Become docile, tame. Te ‘akararata ‘aere ‘ua maī ra ngā toa
  puakani‘ō ra, mē kāre? Those two billygoats are slowly becoming tame, aren’t they?
‘akarava, caus. rava1. Make adequate, enough, sufficient. Nā kōtou e ‘akarava mai i te
  kīnaki āpōpō. You will provide us with sufficient relish tomorrow.
‘akarenga, incho. renga. Become golden, yellow (i.e. to ripen). Te ‘akarenga maī ra te
  vī i tēia nei. The mangoes are beginning to ripen.
‘akarengarenga, caus. rengarenga. Be yellowish. ‘Āē, kua tū‘ia pa‘a koe e te maki pīva-
  rengarenga i ‘akarengarenga ai ō ngā mata. Hey, you’ve probably contracted
  hepatitis hence your eyes are becoming yellowish.
‘akareka, caus. reka. Make enjoyable, likeable, pleasant. ‘E tangata kite ‘aia i te
  ‘akareka ‘ūtē. He’s good at making ‘ūtē singing enjoyable.
‘akarekareka, caus. rekareka. Make cheerful, glad, happy. ‘Ei a‘a koe e ‘akamātau i te
  ‘akarekareka ‘ua ia rātou! Don’t you get into the habit of making them cheerful! (i.e.
  don’t spoil them too much).
‘akareki, caus. reki2. Make to jump, leap, spring. Kua ‘akareki ‘a Tangi i tōna ‘oro‘enua
  ki tēta‘i tua mai o te ta‘engā-vai. Tangi made his horse leap across to the other side of
  the drain.
‘akarepo, caus. repo. Besmear, besmirch, sully. Kāre ‘ua rāi au i kite ē, ‘ea‘a ‘aia i
  ‘akarepo mai ei ‘iāku. I just do not know why she has besmirched me.
‘akarēra, caus. rēra. Make rails, struts. Ko tā tātou ‘anga‘anga ‘openga ia, koia ‘oki, ko
  te ‘akarēra i te porotito. That would be our last task, that is, to put the rails up for the
  verandah.
‘akarere, caus. rere. Fly (tr.). Kua kite te tamā‘inē ra i te ‘akarere pa‘īrere i tēia nei.
  That girl knows how to fly aeroplanes now.
‘akarererere, fq. ‘akarere. Fly (tr.), make sail through the air. Te ‘akarererere manu maī
  ra rātou i ta‘atai. They are flying kites at the seashore.
‘akareva, caus. reva3. Make, or leave a space. E ‘akareva rāi koe iā raro i te pā, kia
  marū te vā‘i‘anga ‘ē te ‘ōpani ‘anga i te reira. Make a space under the door so that it
  can be opened and shut easily.
‘akarevareva, caus. revareva. Make loose (of clothing). Mē tui anake koe i tōku pōna, ‘e
  ‘akarevareva koe iā raro i te kēkē. When you sew my dress, make it loose under the
  armpits.
‘akari, n. Mature coconut.
‘akarikarika, caus. rikarika. Horrify, terrify. Kua ‘akarikarika mai ‘aia ‘iāku i roto i
  tāku moemoeā. He terrified me in my dream.
‘akarikiriki, caus. rikiriki. Diminish, make smaller, reduce (in size, quantity). E
  ‘akarikiriki mai koe i tō te tamariki vāito kāti‘ēra. Make the children’s castor oil
  doses smaller.
‘akario, incho. rio2. Wilt, wither. Te ‘akario atū ra tēnā kā‘ui mario. That bunch of
  bananas is wilting.
‘akariorio, fq. ‘akario. Become deformed, wilted, or withered. E ‘akariorio ‘ua ana rāi
  te meika i te tuātau paroro. Bananas often become withered during colder months.
‘akaripo, caus. ripo. Become calm, abate (of the wind). Kua ‘akaripo te matangi ka
  meitaki te ramarama i tēia pō. The wind has calmed down, it will be good for torch
  fishing tonight.
‘akariri, caus. riri1. Make angry, to inflame, vex. ‘Eia‘a koe e ‘akariri atu iāia, ko te
  kore ā‘ea ‘aia e ‘oko mai i tēta‘i ‘āuri-tui-kāka‘u nāku. Don’t make her angry, or she
  may not buy me a sewing machine.
‘akariririri, caus. riririri. Become irritable, angry, miffed. ‘Ea‘a rātou i ‘akariririri
  ‘aere ‘ua ai ‘inapō? Why did they become irritable last night?
‘akaririnui, caus. ririnui. Make powerful, strong, intense. E ‘akaririnui mai koe i te
  taotaomi mai i tōku mokotua. Press strongly on my back.
‘akariro, caus. riro. Cause to become. Te ‘akariro nei koe ia mātou ē, ‘e nēneva nā‘au!
  You are causing us to become your fools!
‘akarito, caus. rito. Cherish, foster, treasure. ‘E mea meitaki kia ‘akarito kōtou i tō kōtou
  tua‘ine ‘okota‘i. It’s a good thing that you cherish your only sister.
‘akaroa, caus. roa. Elongate, lengthen, pro-long. Kāre au e ‘akaroa roa i tāku kōrero i
  tēia a‘ia‘i. I won’t prolong my speech too much this evening.
‘akaroroa, caus. roroa. Grow long (of hair, beard). Kua ‘akaroroa ‘aia i tōna rauru i te
  mate‘anga tōna pāpā. He grew his hair long when his father died.
‘akaroāngarere, caus. roāngarere. Make extremely long, or tall, extend. Te
  ‘akaroāngarere atū ra rātou i tō rātou ngā‘i tō‘anga pa‘īrere. They are extending
  their airstrip further.
‘akaroeroe, caus. roeroe. Be despaired, despondent, desolate. Kua ‘akaroeroe ‘aia i te
  riro‘anga tāna tāne i te va‘ine kē. She was desolated when her husband was taken by
  another woman.
‘akarongo, caus. rongo. Hear, listen. E ‘akarongo meitaki mai kōtou ki tāku ka tuatua
  atu ki a kōtou. Listen carefully to what I‘m going to say to you.
‘akarongorongo, fq. ‘akarongo. Hear. Kua ‘akarongorongo ana mātou i tēnā nūti, kāre
  rā mātou i pāpū meitaki ē, mē ‘e tika, mē kāre. We’ve heard about that news, but
  we‘re not quite sure whether it is true, or not.
‘akaro‘i, incho. ro‘i. Become bored, fatigued, fed up, tired, weary. Te ‘akaro‘i mai nei
  au i tēnā ‘anga‘anga! I‘m getting fed up with that work!
‘akaro‘iro‘i, fq. ‘akaro‘i. Become tired, bored, weary, fatigued. ‘Eia‘a kōtou e
  ‘akaro‘iro‘i i te ‘akarongorongo atu‘anga i tāna au tua. Don’t become bored at
  listening to his stories.
‘akaroro, caus. roro1. Eat with gusto. Mē ‘akaroro mai ‘a Rima i tāna kai, ‘inangaro atu
  rāi koe kia kai koe. When Rima eats with gusto, you‘ll want to eat also.
‘akarū, caus. rū2. Make quiver, shake, tremble, vibrate. E vao‘o ‘ua atu koe iāia, ‘eia‘a
  koe e ‘akarū atu. You just leave him alone and don’t make him tremble.
‘akaruai, incho. ruai. Be uneatable, un-palatable (of root crops, e.g. manioc). Kāre tā‘au
  māniota i ‘akaruai ake? Hasn’t your arrowroot become uneatable yet?
‘akaruaki, caus. ruaki. Make to spew, or vomit. E rapu kōtou i te ‘akaruaki mai iāia, kia
  pou tākiri mai tāna i kai ana ki va‘o. Try to get her to spew out everything that she
  has eaten.
‘akaruarua, caus. ruarua. Make holes, pits. Nā‘ai i ‘akaruarua ‘aere iā kōnei? Who’s
  made holes around here?
‘akaruerue, incho. ruerue. Become upset, nauseated (of stomach). Te ‘akaruerue maī na
  tō kōpū? Is your stomach getting upset?
‘akaruru, caus. ruru1. Keep together, united. Ko tā‘au ‘anga‘anga ia, e ‘akaruru mai i te
  tangata. That’s your job, to keep the people together (or united).
‘akaruru, caus. ruru2. Shelter (from rain, sea, wind). ‘I te tuātau ‘uri‘ia, e ‘akaruru ana
  te au pa‘ī tākie ki Māngarongaro. During the hurricane season, the sailing ships used
  to shelter in Māngarongaro.
‘akarūti, caus. rūti. Make to lose. Kāre au e ‘ēkōkō ē, ‘e mea ‘akarūti rāi nā rātou kia
  rūti rātou! I’ve no doubt that they pur-posely meant to lose (the game)!
‘akatā, caus. tā. Make fight, attack. Kua ‘akatā ‘aia i tōna toa-‘oro‘enua ki tō Rata. He
  made his stallion fight Rata’s.
‘akata‘a, caus. ta‘a1. Make skim, glide. ‘E ‘akata‘a ‘ua koe i tā‘au toka nā runga i te
  kiriātai. Just skim your stones over the surface of the sea.
‘akata‘ata‘a, caus. ta‘ata‘a1. Glide, sail (through air), soar. ‘Apinga tika ai te kōta‘a e
  ‘akata‘ata‘a ‘aere maī ra i ta‘atai. Many, many frigate birds are soaring around over
  the seashore.
‘akatā‘ae, caus. tā‘ae. Act like a demon, monster; be ferocious. ‘Ea‘a koe i ‘akatā‘ae
  mai ei iā koe mei tērā roa ai te tū? Why did you behave monstrously like that?
‘akatae, caus. tae1. Add to, attain, make up (of number, quantity), make to reach. Nā‘au
  e ‘akatae i tā tāua putunga ‘akari kia taeria te ‘ā rau? Will you make up (the number
  of) our heap of coconuts to reach eight hundred?
‘akata‘e, caus. ta‘e. Make flow, drip (of liquid), melt, dissolve. ‘Aere rā koe e ‘akata‘e
  viviki mai i te kiri-vai i teia nei. Go now and make the water hose flow fast (i.e. turn
  the tap on full).
‘akata‘eta‘e, caus. ta‘eta‘e. Make drip. E ‘akata‘eta‘e mārie ‘ua koe i te vai-rākau ki
  roto i tōna taringa. You just drip the medicine slowly into his ear.
‘akataeake, caus. taeake. Become friend, comrade, pal. ‘I na‘ea kōrua i ‘akataeake ei?
  When did you become friends?
‘akata‘enga, caus. ta‘enga. Make a drain, or water channel. Ka ‘akata‘enga atu au nā
  kōnei atu ki kona. I‘ll make a drain from here to there.
‘akata‘ero, caus. ta‘ero. Pretend to be drunk, or intoxicated. Kua ‘akata‘ero ‘aia iāia kia
  kore ‘aia e inu ‘aka‘ou. He pretended to be drunk in order not to drink any more.
‘akataetaevao, caus. taetaevao. Be antisocial, untamed, wild. ‘Ea‘a tēia e ‘akataetaevao
  nei kōrua ia kōrua, ‘ē kāre e ‘oki ‘aka‘ou mai ana ki tā tātou karapu? What’s this
  about you (two) being anti-social and not attending our club again?
‘akatangata, incho. tangata. Become a man, or person (and not an animal). ‘Āē,
  ‘akatangata‘ia maī na koe i tēta‘i taime! Hey, act like a human being sometime!
‘akatangi, caus. tangi. Make sound (gen-erally), play (a musical instrument). Kā kite au i
  te ‘akatangi i te kōriāni e te pū. I know how to play the accordion and the trumpet.
‘akatangitangi, fq. ‘akatangi. Make sounds, squeakings. ‘Ea‘a rā ‘aia i ‘akatangitangi
  ‘ua ai i tōna pū mōtokā? Why is she continually sounding her car horn?
‘akatā‘ī‘ī, caus. tā‘ī‘ī. Get tangled, snarled. ‘Ākara meitaki mai koe, ‘eia‘a koe e
  ‘akatā‘ī‘ī mai i tā tāua ngā kati. You keep a sharp eye, don’t get our fishing lines
  snarled up.
‘akatā‘inu, caus. tā‘inu. Anoint. Nā te ‘orometua rāi o te ‘ōire e ‘akatā‘inu ia kōtou ā
  tēra Sābati ki mua. It will definitely be the minister of the village that will anoint you
  this coming Sunday.
‘akatā‘inu‘inu, caus. tā‘inu‘inu. Oil, or grease something. Mē putuputu koe i te
  ‘akatā‘inu‘inu i te au ‘īnere, kāre ia rātou e parapararā. If you oil the hinges
  regularly, they won’t squeak.
‘akatā‘ipa, caus. tā‘ipa. Make askew, or crooked. ‘E mānea ake mē ‘akatā‘ipa koe i
  tō‘ou pare nā kōnei! It’s nicer looking if you wear your hat tilted like this!
‘akatā‘ipa‘ipa, fq. tā‘ipa‘ipa. Skew, tilt, slant. ‘Ea‘a koe e ‘akatā‘ipa‘ipa ana rāi i tā‘au
  tātā? Why do you always write slanted?
‘akataitai, caus. taitai. Make salty, or season with salt; become brackish, salty. ‘E
  ‘akataitai ‘aka‘ou koe i tā tātou tai, kāre i taitai meitaki. Salt our coconut sauce
  again, it’s not salty enough.
‘akataitaiā, caus. taitaiā. Be afraid, appre-hensive, gloomy, sad. ‘Eia‘a e ‘akataitaiā te
  ngākau, e ‘akamāro‘iro‘i ‘ua atu rāi. Don’t be downhearted, always be cou-rageous.
‘akataka1, caus. taka1. Make to start, or run (of engine, or machine). E ‘akataka mai ‘oki
  koe i te matīni, mē kā taka mai rāi. Start the motor up (to see) whether it will run.
‘akataka2, caus. taka4. Make certain, clear, distinct, to explain. Te ‘akataka meitaki maī
  ra ‘aia i tā mātou tu‘anga ‘anga‘anga kā rave. She’s explaining clearly what we are
  to do.
‘akataka3, caus. taka3. Be naked, unclad. Nō te vera i ‘akataka ‘ua ai rātou i te pēpe.
  They (purposely) left the baby unclad, because of the heat.
‘akatakataka, caus. takataka1. Make loose, or unscrew. Nā‘ai i ‘akatakataka i ngā nāti
  nei? Who unscrewed these (two) nuts (and bolts)?
‘akatakataka, caus. takataka2. Make clear, clarify, explain etc. Kāre te aronga pakari i
  mārama meitaki i tā kōrua i ‘akatakataka mai ana. The old folks did not quite
  understand what you two were explaining.
‘akatakakē, caus. takakē. Make apart, separate. Nā rātou rāi i ‘akatakakē atu ia rātou
  mei ia mātou atu nei. They themselves separated from us.
‘akatakatakakē, fq. ‘akatakakē. Make apart, to divide, separate. E ‘akatakatakakē ‘aere
  rāi kōrua i te au rākau roroa ki tō rātou putunga,te rākau potopoto ki tō rātou
  putunga, ‘ē oti ‘ua atu. Separate the long timbers into their pile and short ones into
  their pile until you have completed sorting them out.
‘akatakoto, caus. takoto. Make to lie down, recline, rest. ‘Apaina‘ia atu ana ‘a pēpe e
  ‘akatakoto ki runga i tōna ro‘i. Take baby and lay him down on his cot.
‘akatākotokoto, caus. tākotokoto. Lay down. E ‘akatākotokoto kōtou i te au poupou ki te
  pae i tō rātou au va‘arua. Lay down the posts beside their holes.
‘akatamā‘ine, caus. tamā‘ine. Regard as a daughter or a niece. Ka ‘akatamā‘ine au iāia,
  nō te mea, ‘e tamā‘ine ‘aia nā taku tua‘ine. I regard her as my daughter because she’s
  my sister’s daughter.
‘akatamaiti, caus. tamaiti. Regard as a son; a nephew. Ka ‘akatamaiti koe iā Tere? Do
  you regard Tere as your nephew?
‘akatāmaka, caus. tāmaka. Put shoe on, to shoe. Kua oti ngā ‘oro‘enua ō‘ou i te
  ‘akatāmaka? Have you completed shoeing your (two) horses?
‘akatamariki, caus. tamariki. Behave as children, be childish. ‘Eia‘a ana kōrua e
  ‘akatamariki mai ia kōrua! Don’t you two be childish!
‘akatāne, incho. tāne. Act like a man, have manly qualities; be a tomboy. Mei tōna
  tamariki‘anga mai tēnā tamā‘ine i te ‘akatāne ‘aere‘anga mai. That girl has been a
  tomboy ever since she was a child.
‘akatane‘a, caus. tane‘a. Make barren, desolate; to destroy. Kua ‘akatane‘a tākiri‘ia te
  au ‘are i tapa-ta‘atai ‘e te ‘uri‘ia. The houses on the seashore were com-pletely
  destroyed by the hurricane.
‘akatano, caus. tano. Adjust, correct; make accurate, exact, right. E ‘akatano koe i te
  kaveinga ki Miti‘āro. Set the compass for Miti‘āro.
‘akatanotano, fq. ‘akatano. Coordinate, correct, make right. Nā kōtou rāi e ‘akatanotano
  mai i tā kōtou uāti ki runga i tāku. Each of you should coordinate your watches with
  mine.
‘akatanu, rflx. tanu. Bury oneself to moult (of coconut crab). E ‘akatanu ana te unga ia
  rātou i roto i ngā marama anu. The coconut crabs bury themselves to moult during
  the cold months.
‘akataorangi, n. Ridgepole, or ridge sup-port (of thatched house). ‘Eia‘a kōtou e
  ‘akangaropōina i te ‘akataorangi. Don’t you forget to put the ridgepole in. [‘aka2,
  taorangi.]
‘akatapakau, caus. tapakau. Use coconut-leaf mat screen. Kua ‘akatapakau takapini‘ia
  tōna kapakapā-‘are ‘ei pāruru-‘are. Her shack was completely surroun-ded with
  coconut-leaf mats as a wall screen.
‘akatapu, caus. tapu1. Make holy, sacred. Nā te ‘orometua rāi i ‘akatapu i te ‘ōro‘a, the
  minister made the communion holy.
‘akataputapu, caus. taputapu1. Make, or regard as sacred, out-of-bounds, taboo, to
  venerate. Te ‘akataputapu nei rāi tēta‘i pāpāki tāngata i te au marae o te ‘ui-tupuna.
  Some people are still regarding the ancestral marae as taboo.
‘akatara, caus. tara1. Make a barb. Te ‘akatara maī ra ‘aia i tāna ‘āuri-pata. He’s fixing
  a barb to his (underwater) fishing spear.
‘akatarapu, caus. tarapu. Make strap, or loop (for trouser belt). ‘Eia‘a koe e
  ‘akangaropōina i te ‘akatarapu i tōku piripou, ‘inē. Please, don’t forget to sew straps
  onto my trousers.
‘akataratara, caus. taratara. Make bristly, rough-surfaced, serrated. Ka mānea mē
  ‘akataratara koe iā te pae. It will look nice if you serrate the sides.
‘akatārevakē, caus. tarevakē. Make to err, do wrong. ‘Ea‘a koe i ‘akatārevakē mai ei
  iāku? Why did you make me do the wrong thing?
‘akata‘ua, caus. ta‘ua. Make deck, floor, platform. Nō tei pē te ta‘ua-rākau, kua manako
  rātou i te ‘akata‘ua ki te ta‘ua-tīmēni i tēia nei. Because the wooden floor has rotted
  away, they decided to refloor it with cement now.
‘akatāupe, caus. tāupe1. Make something bend over, or droop. E ‘akatāupe mai ana koe
  i tēna ‘ātavā vī, ‘e vī para ‘oki tāku e kite atu nei. Bend that mango branch down as I
  can see a ripe mango.
‘akatāupeupe, caus. tāupeupe. Bending, or drooping. Kua ‘akatāupeupe ‘ua tāna ‘ānani
  nō te ra‘i o te ‘ua i tēia mata‘iti. His orange trees are drooping because of the
  heaviness of fruit this year.
‘akata‘uri, caus. ta‘uri. Turn upside down, capsize. Nā‘au i ‘akata‘uri i te vaka? Did
  you turn the canoe upside down?
‘akatā‘uri‘uri, caus. tā‘uri‘uri. Rock from side to side, lurch. Kua ‘akatā‘uri‘uri te mou-
  ‘oe i te pa‘ī kia ruaki te pātete! The steersman rocked the ship from side to side in
  order to make the passengers vomit!
‘akataupare, caus. taupare. Make a lean-to, shelter. ‘Inangaro tika ai au kia ‘akataupare
  kōtou i te tara i uta. I really want you to make a lean-to on the inland gable end.
‘akatautau, caus. tautau1. Dangle, hang down. ‘Eia‘a e ‘akatautau i te rima ki roto i te
  tai, ka kātia e te mangō. Don’t dangle a hand in the sea, it might be bitten by a shark.
‘akatā‘ū‘ū, caus. tā‘ū‘ū. Make the ridge of a house. Te ‘akatā‘ū‘ū maī ra rātou i te ‘are i
  tēia nei. They are putting in the ridge of the house now.
‘akatāvini, caus. tāvini. Make to be a servant. Ko ‘ai tā‘au ka ‘akatāvini koe? Who are
  you going to make to be your servant?
‘akatea, caus. tea. Show white of teeth. ‘Ea‘a koe i ‘akatea ‘ua mai ei i ngā ni‘o ō‘ou?
  Why are you just showing the white of your teeth?
‘akateima‘a, caus. teima‘a. Make to be heavy. Ko koe pa‘a tēia e ‘akateima‘a mai nei iā
  muri i te torōka! Perhaps you are the one increasing the weight at the back of the
  truck!
‘akateina, caus. teina. Regard as a younger sibling or cousin. ‘Ea‘a ‘a Rata nō‘ou? Ka
  ‘akateina au iāia. What is Rata to you? He’s my younger brother (or cousin).
‘akateitei, caus. teitei. Elevate, heighten, lift up. Tēna tika ai tā kōtou ngā‘i e ‘akateitei
  mai ki runga. There exactly is the place that you should be raising.
‘akateke, caus. teke. Move position, shift along. ‘Aere mai ka ‘akateke tāua i te kāparāta
  ki va‘o. Come and we‘ll shift the cupboard outside.
‘akateketeke, caus. teketeke. Shift slight-ly, edge along. ‘E teima‘a! Nō reira, e
  ‘akateketeke mārie ‘ua mai kōtou i tēnā au ‘iri. It’s heavy! So shift those pews along
  slowly.
‘akateni, caus. teni. Extol, praise, yell ex-ultantly. Kua ‘akateni ‘aia i te ‘autū‘anga ‘aia
  i te tamaki. He yelled exultantly on winning the battle.
‘akateniteni, caus. teniteni. Magnify, praise, exalt. ‘Ea‘a kōtou i ‘akateniteni vave ‘ua
  ai? Why have you praised prematurely?
‘akatere, caus. tere. Make to slip, slide. 1. E tāpeka ‘akatere ‘ua koe i tēnā ‘ope ki runga
  i te ‘ātava tuava. Just tie a slip-knot of that end (of the rope) onto the branch of the
  guava tree. 2. Kua ‘akatere atu ‘aia i te karāti kava nā runga i te kaingākai. He slid
  the glass of beer across the table.
‘akateretere, caus. teretere. Sail along. Te ‘akateretere vaka maī ra rātou i roto i te roto.
  They are sailing canoes in the lagoon.
‘akatī‘ae, caus. tī‘ae. Infuriate, tease. E no‘o mārie ‘ua koe, ‘eia‘a koe e ‘akatāe atu iāia.
  You just sit down quietly and don’t tease her.
‘akatī‘ae‘ae, caus. tī‘ae‘ae. Enrage, infuriate, tease. Kāre te ‘akatī‘ae‘ae tangata i te
  ‘anga‘anga meitaki. Infuriating people is not a good thing (to do).
‘akatānga, caus. tānga. Incline, lean (out or in). E ‘akatānga kōtou ki ama! Lean out
  towards the outrigger!
‘akati‘amā, caus. ti‘amā. Make blameless, clean, guiltless. E nā mua tātou i te ‘akati-
  ‘amā ia tātou, ka ‘aka‘apa atu ei i ēta‘i kē. Let us cleanse ourselves first before
  pointing the finger at others.
‘akatiāmu, caus. tiāmu. Embarrass, com-mit a faux pas. ‘Eia‘a koe e ‘akatiāmu mai ia
  tāua, ‘inē! Please, don’t embarrass the two of us!
‘akati‘eti‘e, caus. ti‘eti‘e. Gloat over, jeer, mock at. ‘Auē, i te ‘akati‘eti‘e ia kōtou ē!
  Alas, what a gloating lot you are!
‘akatika, caus. tika. Agree, allow, consent. Kua ‘akatika pou roa tātou ē, kā rave tātou i
  te ‘anga‘anga. We’ve all agreed to do the job.
‘akatikatika, caus. tikatika. Straighten, level. Nā‘ai i ‘akatikatika i tēia ngā‘i? Who
  levelled this place out?
‘akatīkaokao, caus. tīkaokao. Lean, list, tilt sideways. E ‘akatīkaokao koe i te paero kā
  kapu ei koe. Tilt the barrel sideways before you bale it out.
‘akatikitiki, caus. tikitiki2. Carve, engrave, sculpt. E vao‘o ‘ua koe iāia kia ‘akatikitiki i
  tāna ‘akatikitiki‘anga. Let her alone to carve her own carving.
‘akatikitiki, caus. tikitiki3. Become rough and choppy. Kā ‘oki tāua ki uta, te ‘aka-tikitiki
  ma‘ata ‘aere ‘ua maī ra te ngaru. We‘ll have to return ashore as the waves are getting
  rougher and choppier.
‘akatinai, caus. tinai. Treat harshly, or unjustly, oppress. ‘Ea‘a rā koe e ‘akatinai ‘ua
  ana rāi i tēnā tamaiti ki te ‘anga‘anga? Why do you always punish that child unjustly
  with work?
‘akatīnainai, caus. tīnainai. Be in deep, sound (sleep). Kia ‘akatīnainai meitaki te moe ā
  tō māmā, ka totoro mārie ei koe ki va‘o. When your mother is sleeping soundly, then
  you may creep out stealthily.
‘akatinamou, caus. tinamou. Confirm, establish, ratify, set. Kua ‘akatinamou te kōpū-
  tangata ‘ē kia no‘o rāi ‘a ia ki runga i te ‘enua. The extended family has confirmed
  that he continue to remain on the land.
‘akatipa, caus. tipa. Make an abrupt, or sudden movement. Nāringa kāre koe i ‘akatipa
  vave, tei runga tāua i tērā tumu-i‘i! If you hadn’t turned suddenly, we would have hit
  that chestnut tree!
‘akatīpapa, caus. tīpapa. Lie down face downwards. Kua ‘akatīpapa rātou ia rātou ki
  mua i te aroaro o te ariki. They laid themselves down face downwards before the
  presence of the king.
‘akatipatipa, caus. tipatipa. Be restive, restless. ‘Ea‘a rā te ‘oro‘enua i ‘akatipatipa
  ‘aere ei? Why has the horse become so restive?
‘akatīpoki, caus. tīpoki. Turn over (face downwards). Kua ‘akatīpoki kōrua i te vaka?
  Have you (two) turned the canoe over?
‘akatīpokipoki, caus. tīpokipoki. Turn face down, or upside down. E ‘akatīpoki-poki
  pouroa i te au mereki kia kore e tauria e te rango. Turn all the plates down-wards so
  that they won’t be perched on by the flies.
‘akatīpoto, caus. tīpoto. Make short, short cut. Kua ‘akatīpoto ‘ua mai rātou nā roto mai
  i te one merēni. They just took a short-cut through the watermelon plot.
‘akatīra‘a, caus. tīra‘a. Make to lie flat on one’s back, to lie flat side down. E ‘akatīra‘a
  meitaki ‘oki koe, ka vāito ei koe. Make sure that you have it lying flat down before
  you start measuring.
‘akatīra‘ara‘a, caus. tīra‘ara‘a. Make to lie flat side down. Kua oti pou roa ia kōtou i te
  ‘akatīra‘ara‘a ‘aere? Have you completed lying them flat side down?
‘akatīrekireki, caus. tīrekireki. Limp, hobble, be unstable. ‘Ea‘a ‘aia i ‘akatīreki-reki
  ‘aere ei? Why is he hobbling about?
‘akatīroa, caus. tīroa. Stretch out. ‘I nā kia ‘akatīroa mai i tēnā vaevae. Now stretch out
  that leg (towards me).
‘akatīroaroa, caus. tīroaroa. Lay length-wise. Kā tano ‘ua mē ka ‘akatīroaroa mai kōtou
  ki kōnei. It would be alright if you were to lay them lenghthwise towards here.
‘akatītiko, caus. tītiko. Make to defecate, evacuate the bowels. Kua ‘akatītiko koe ia
  pēpe? Did you take baby to his potty to make him defecate?
‘akatitima, caus. titima. Defy, make trouble, rebel. ‘Ea‘a rā te pu‘apinga kia ‘akatitima
  ‘ua atu rāi tātou? What gains (do we hope to achieve) by continuing to rebel?
‘akatō1, caus. tō6. Make to alight, land, perch. Te ‘āpi‘ipi‘ī ra ‘aia iāia i te ‘akatō
  pa‘īrere. He’s teaching himself to land a plane.
‘akatō2, caus. tō8. Make to fight. Nā‘ai ēnā toā-moa e ‘akatō na kōtou? Whose roosters
  are you making to fight?
‘akatoa, caus. toa1. Act like a male (of animals). Kua ‘akatoa pa‘a e koe tēnā tīnana-
  puaka. Perhaps that sow has become barren (like a male).
‘akatōānu, incho. tōānu. Become nause-ated, revolted. ‘I ‘akatōānu mai ei au, ākā
  ‘anga‘anga iāku i te tāpū i tōku ruaki. When I got nauseous, it took a great effort on
  my part to stop from vomiting.
‘akatoe, caus. toe. Keep the leftovers, or remainder. E ‘akatoe mai rāi koe i tēta‘i kai nā
  tō teina. Keep some leftovers (of food) for your younger sister.
‘akatoetoe, fq. ‘akatoe. Keep, or put aside remainders. Te ‘akatoetoe ‘ua atu nei rāi au i
  ngā vī para nā‘au. I’ve been keeping the remaining ripe mangoes for you.
‘akatōmarumaru, caus. tōmarumaru. Be-come overcast, cloudy, shady. Kua ‘aka-
  tōmarumaru te rangi, kā ua. The sky has become overcast, it will rain.
akatomo, caus. tomo2. Fill, or load up. ‘Eia‘a kōrua e ‘akatomo roa i te torōka, kua paru
  ‘oki ngā uira ō muri. Don’t you two overload the truck as the rear wheels are a bit
  flat.
‘akatomo, caus. tomo3. Sink, go down (in water). Kua ‘akatomo rātou i te Mataora ki te
  moana i Tūpapa ‘inana‘i. They sank the Mataora in the ocean yesterday, at Tūpapa.
‘akatomotomo, caus. tomotomo2. Over-load. ‘Ea‘a rā kōtou i ‘akatomotomo ro ai i te
  poti mei tēnā te tū? But why did you overload the boat like that?
‘akatopa, caus. topa. Decrease, lower (of price). Mē ‘akatopa mai koe i te moni o tā‘au
  merēni, kā pou i te ‘oko‘ia e te tangata. If you lower the price of your watermelons,
  they‘ll all be bought by the people.
‘akatopatopa, caus. topatopa. Leave, quit, withdraw. Kua ‘akamata te tamariki i te
  ‘akatopatopa ‘aere ia rātou mei roto mai i te tere. The players have started to
  withdraw (their names) themselves from the touring team.
‘akatōpā, caus. tōpā1. Clear, cause to heal (by sexual intercourse the superincisional scab
  of penis). Kua tano tō‘ou nō te ‘akatōpā ākōnei. Your (superincisional scab) will be
  ready for healing by having sex later.
‘akatōpata, caus. tōpata. Make drip, dribble. E ‘akatōpata takita‘i ‘ua mai koe, ‘inē?
  Just make it drip drop by drop, okay?
‘akatōpatapata, caus. tōpatapata. Make drips, drops. Nā‘au rāi e kimi mai i te rāvenga
  nō te ‘akatopatapata mārie mai‘anga i te vai-rākau. You yourself will have to find
  the ways and means of dripping the medicine slowly.
‘akatōpēpē, caus. tōpēpē. Become rotten, decayed, footrotted. Nō te ‘eke ‘ua ki roto i te
  vari i ‘akatōpēpē ei ōna vaevae. Entering the swamp so often has given him footrot.
‘akatore, caus. tore. Make, or mark stripes. Ka mānea ake pa‘a mē akatore koe i tēnā
  ngā‘i ki te auīka. That place would perhaps look better if you striped it with blue.
‘akatoretore, caus. toretore. Mark stripes. Kua tano te au tore teatea nō te ‘akatore-tore
  ‘aka‘ou. The white stripes are ready to be restriped (i.e. painted with white stripes)
  again.
‘akatoro, caus. toro. Extend, stretch out, protrude. Nā‘ai e ‘akatoro i tō kōrua ‘are? Who
  will extend your house?
‘akatorotoro, caus. torotoro. Spread, or stretch out. Te ‘akatorotoro ‘aere maī ra te
  ma‘utini ki tō tātou tua. The pumpkin (vines) are spreading out to our side.
‘akato‘u, caus. to‘u2. Stain or make darker with colour. ‘Eia‘a koe e ‘akato‘u roa ki te
  matie. Don’t darken it too much with green.
‘akato‘uto‘u, caus. to‘uto‘u2. Stain, spot. ‘Ea‘a kōrua i ‘akato‘uto‘u ei i tō kōrua pona ki
  te nū māngaro? Why did you (two) stain your shirts with nū māngaro juice?
‘akatū, caus. tū1. Make to stand up, erect, build. Kāre ‘aia e rapurapu ana i te ‘akatū i
  tōna ‘are. He’s not in a hurry to build his house.
‘akatutū, caus. tutū. Put up, stand erect. Kua oti te au poupou i te ‘akatutū. The posts
  have been erected.
‘akatū, caus. tū2. Ape, imitate, imperson-ate. Ko ‘ai tā‘au e ‘akatū maī ra i nakōnei?
  Who were you impersonating a while ago?
‘akatu‘anga, caus. tu‘anga. Allocate, apportion, share. Kua ‘akatu‘anga pou roa au ia
  rātou ki te ‘enua. I have allocated all of them (pieces of) land.
‘akatua‘ine, caus. tua‘ine. Regard as sister, (by a male kin). Ka ‘akatua‘ine koe iā Tangi,
  nō te mea, ‘e tamā‘ine ‘aia nā tōku tuakana. You‘ll regard Tangi as your sister
  because she’s my older brother’s daughter.
‘akatuā‘ine, caus. tuā‘ine. Regard as sisters (by a male kin). Ka ‘akatuā‘ine au ia rātou
  tokotoru. I regard the three of them as my sisters.
‘akatuakana, caus. tuakana. Regard as an elder, or senior sibling (i.e. either an elder
  brother, or sister). ‘Ea‘a koe i ‘akatuakana ai iā Rau? Why do you regard Rau as your
  elder sibling?
‘akatuātau, caus. tuātau. Allocate, appor-tion, or make a timetable. E ‘akatuātau ‘ua ana
  rāi tō rātou pū i tā rātou ‘angaanga tātakita‘i. Their boss always allocates times for
  their individual tasks.
‘akatuā‘u, caus. tuā‘u. Make a mound of earth. Nō te ‘akatuā‘u mai au i tāku one
  kūmara. I’ve been mounding my kūmara plot.
‘akatu‘e, caus. tu‘e. Make, or allow to play rugby. Kāre au e ‘akatu‘e iā koe āpōpō. I
  will not let you play rugby tomorrow.
‘akatu‘era, caus. tu‘era. Make open, ajar. Nā‘au i ‘akatu‘era mai i te pā? Did you leave
  the door ajar?
‘akatū‘era‘era, fq. ‘akatū‘era. Open up, make ajar. E ‘akatūera‘era ‘oki kōtou i te
  māramarama e ‘aere mai ei te reva ‘ōu ki roto nei. Open up the windows and the
  fresh air will come in.
‘akatungāne, caus. tungāne. Regard as a brother. Ka ‘akatungāne ‘ā Mere iā Riki, nō te
  mea, ‘e teina-tuakana tika ai ō rāua ngā metua va‘ine. Mere regards Riki as a brother
  because their mothers are real sisters.
‘akatuika‘a, caus. tuika‘a. Enslave, slave drive. ‘E tangata ‘akatuika‘a tangata tika ai
  koe! You are a real slave driver!
‘akatuitārere, caus. tuitārere. Regard as an alien, a stranger, or wanderer. Tū ‘ua akē ra
  koe, ‘akatuitārere atu ra ia rāua! You just stood up and accused them of being
  foreigners!
‘akatūkatau, caus. tūkatau. Make capable, skilful, eloquent. Nā‘au e ‘āpi‘i mai i te
  ‘akatūkatau i tāku kōrero. You will teach me to make my speech eloquent.
‘akatūkati, caus. tūkati. Join, meet. ‘Āriāna, kia ‘aere atu au ka ‘akatūkati ei tāua. Hold
  on until I get there, then we‘ll join (them).
‘akatūkē, caus. tūkē. Alter, change, vary. Kāre au e ‘inangaro ana kia ‘akatūkē koe i
  tāku ‘akano‘o‘anga. I don’t want you to alter my arrangement.
‘akatūkekē, caus. tūkekē. Make different, or separate. E ‘akatūkekē rāi koe i tā‘au au
  putunga ki tāna. Make your heaps differ-ent from hers.
‘akatūkēkē, caus. tūkēkē. Vary, diversify, alternate. Ka mānea tā‘au tūtū pēni mē
  ‘akatūkēkē koe i te au kara. Your painting will be nice if you vary the colours.
‘akatūkētūkē, caus. tūkētūkē. Change, alter, chequer. Nā kōtou pa‘a i reira e
  ‘akatūkētūkē ‘aere atu iā roto. Perhaps you people will make the changes internally.
‘akatūkia, caus. tūkia. Make contact, hit, touch, brush against. Kia matakite, ko te
  ‘akatūkia mai koe i tōku ‘ē‘ē! Watch out, lest you hit my boil!
‘akatumatuma, caus. tumatuma. Frown, scowl. ‘Aere mai! ‘Ea‘a koe i ‘akatuma-tuma ai
  i ō mata? Come! Why are you scowling?
‘akatūmatetenga, caus. tūmatetenga. Af-flict, agonise, distress. ‘Eia‘a koe e ‘aka-
  tūmatetenga ‘ua atu i ngā rū‘au. Don’t distress the old folks further.
‘akatumutumu, caus. tumutumu. Flex muscles, or pose (in body building sport). Mānea
  tika ai ‘a Tere mē ‘akatumutumu mai iāia. Tere really looks nice when he poses.
‘akatūpā‘oro‘oro, caus. tūpā‘oro‘oro. Slide, skid, slither. ‘E māmā ake pa‘a mē
  ‘akatūpā‘oro‘oro mārie tātou i tēia ki raro. Perhaps it would be easier if we slid this
  down slowly.
‘akatūpara, caus. tūpara. Rub out,erase, blot, smudge. ‘E ‘akatūpara atu koe i tēnā, ko
  tēia tā‘au e tātā. Rub that out and write this (instead).
‘akatūparapara, caus. tūparapara. Smear, smudge, erase. ‘Ea‘a kōrua i ‘akatūpara-
  para ai i tā kōrua puka? Why have you (two) smudged your books?
‘akatūpātī, caus. tūpātī. Form, or stand in line, rank, row. Mānea tika ai tō rātou
  ‘akatūpātī mai‘anga. They really looked smart as they stood in their lines.
‘akatupu, caus. tupu. Grow (cultivate), start, develop something. E ‘apai koe i tēnā
  ‘ātava e ‘akatupu i te kāinga. Take that branch and grow it at home.
‘akatuputupu, caus. tuputupu. Grow (cultivate), sprout. Ko tāku ‘anga‘anga rāi tēna
  ‘inana‘i, e ‘akatuputupu ‘aere ki roto i te anga paoti. I was doing that yesterday,
  growing them in empty cans.
‘akatupuna, caus. tupuna. Regard as an ancestor, grandparent. Ka ‘akatupuna rāi mātou
  i tēnā tangata. We also regard that man as an ancestor.
‘akaturi, caus. turi2. Copulate, commit adultery, have sex. Kua mou rāua i te ‘akaturi
  ‘inapō. They were caught having sex last night.
‘akatutū, caus. tutū. Stand something up, lean against. ‘Akatutū ‘ua‘ia atu ki te pae patu.
  Just stand them up against the wall.
‘akatūtū, caus. tūtū. Act, dramatise, mime, practise. Te ‘akatūtū maī ra rātou i tā rātou
  peu tupuna. They are dramatising their legend.
akau, n. Reef. ‘E ‘akapā mai kōtou nā tai mai i te akau. Form a line from the reef. [Pn.
  *hakau.]
‘akaū, caus. ū3. 1. Barge into, collide, bump into. ‘Ea‘a koe i ‘akaū atu ei iāia? Why did
  you barge into him? 2. Forward, despatch, send, mail. Kua ‘akaū mai rātou i te
  moenga, kete rau‘ara, e te au pare rito kia ‘oko‘ia. They sent us mats, rau‘ara
  baskets and rito hats to be sold.
‘aka‘uānga, caus. ‘uānga. Descend from. Nāna pou roa tēnā katiri tangata i ‘aka‘uānga
  mai. All that lineage was descended through him.
‘akaue, caus. ue. 1. Shake, disturb, loosen. ‘Eia‘a koe e ‘akaue i taku tiare māori i
  tanu‘ia e au ki kona, ‘inē. Please don’t shake my gardenia cutting that I planted there.
  2. Order, bid, command. Te ‘akaue atu nei au iā koe kia ‘eke mai ki raro i tēia nei. I
  command you to climb down now.
‘akaueue, caus. ueue. Move something to and fro, shake, disturb. E ‘akaueue koe kia
  takataka meitaki, ka kiriti ei koe ki va‘o. Move it to and fro until it is loosened
  properly, then you can pull it out.
‘akaunga, caus. unga2. Send on an errand. Ko Tere tā‘au e ‘akaunga e tiki ki te kāinga.
  You should send Tere to fetch it from home.
‘akaungaunga, caus. ungaunga1. Send on errands. Ko‘ai i reira tā‘au ka ‘akaunga-unga
  koe i tēia nei? Who then are you going to send on errands now?
‘aka‘unga, caus. ‘unga1. Make into frag-ments, pieces, bits. Mē reru koe, ‘eia‘a koe e
  ‘aka‘unga roa, ‘inē? When you pound them, don’t make the pieces too fine, okay?
‘aka‘unga‘unga, caus. ‘unga‘unga. Make into pieces, fragments, crumbs. E ‘aka-
  ‘unga‘unga mai ana koe i te maniva tokatoka, kā pī atu ei ki roto i te ‘ānani. Make
  the lumpy manure into (finer) frag-ments, before spreading into the orange plot.
‘aka‘unga‘ungā-tītī, caus.‘unga‘ungā-tītī. Smash to smithereens, pulverise, annihilate.
  Kua ‘aka‘unga‘ungā-tītī rava roa‘ia tōna nuku va‘e‘au. His army was totally
  annihilated.
‘aka‘uipā, caus. ‘uipā. Call to assemble, gather, meet together. Nā‘ai kōtou i ‘aka‘uipā
  mai ki kōnei? Who called you to assemble here?
‘akauka, caus. uka. Make supple, to bend, sag. E ‘akauka ‘oki koe i tā‘au ura! Make
  yourself supple in your dancing!
‘akaukauka, caus. ukauka. Bend and be supple continuously, sag, sway to and fro. ‘E
  tangata kite rāi koe i te ‘akaukauka i tā‘au ‘ura! You‘re an expert at bending and
  swaying to and fro in your dance!
‘aka‘uka, caus. ‘uka. Make foam, froth, lather. ‘E ‘aka‘uka koe i te vai nā mua, kā varu
  ei koe. Make the water foaming first before you shave.
‘aka‘uka‘uka, caus. ‘uka‘uka. Make foam, froth. ‘Ea‘a rā te va‘a o te ‘oro‘enua i
  ‘aka‘uka‘ukāi? Why has the horse’s mouth become frothy?
‘akauma, caus. uma2. Make arm-wrestle. Te ‘akaumā ra ‘aia ia rāua kia kītea ē ko‘ai te
  tiāmupēni uma ia rāua. He’s making them arm-wrestle to find out which of them is
  the arm-wrestling champion.
‘akaumauma, fq. ‘akauma. Arm-wrestle. Ka meitaki ‘ua i te ‘akaumauma ia rātou
  ākōnei ake. It will be alright to arm-wrestle them later on.
‘aka‘unōnga, caus. ‘unōnga. Regard as son- or daughter-in-law. Ka ‘aka‘unōnga au iā
  Maru, te tāne a te tamā‘ine a taku tua‘ine. I regard Maru, the husband of my sister’s
  daughter, as a son-in-law.
‘akaupe, caus. upe1. Make droop, sag. ‘I nā koe kia ‘akaupe mai i tēnā ‘ātava ki raro.
  See if you can make that branch droop down lower.
‘akaupeupe, fq. ‘akaupe. Make droop, sag, bow down. E ‘akaupeupe ‘aere mai kōtou i
  tēnā au ‘ātavatava, ka ‘aere ei kōtou. Make those branches droop down before you
  go.
‘aka‘ura, caus. ‘ura. Make dance. E ‘aka-‘ura takita‘i koe ia rātou nā mua. Make them
  dance one at a time first.
‘aka‘ura‘ura, fq. ‘aka‘ura. Make or get to dance. ‘Aere ‘oki e ‘aka‘ura‘ura i tērā au
  tamariki tamā‘ine e no‘ono‘o ‘uā ra. Go then and get those girls sitting down to
  dance.
‘akauri, caus. uri. Become dark blue (of skin colour). ‘Ea‘a tēnā ngā‘i i tō mata i ‘akauri
  ei? Why has that part of your eye become dark blue?
‘akauriuri, caus. uriuri. Become dark green (of plants), dark blue (of skin). Te ‘akauriuri
  ‘aka‘ou maī ra te tupu o te rākau, mē kāre? The trees are becoming dark green again,
  aren’t they?
‘aka‘ūrō, caus. ‘ūrō. Applaud, barrack for, cheer. Ka ‘aka‘ūrō tātou ia rātou i tēia nei.
  Let’s barrack for them now.
‘akauru, caus. uru. Enter, or emerge from (a passage by canoe). Nā‘ai koe i ‘akauru mai
  ki tua? Who helped you to come to sea?
‘akauruuru, caus. uruuru. Pass or push through, penetrate. E nā tēnā tua mai kōtou i te
  ‘akauruuru i te kīkau. Push the coconut fronds through from your side.
‘aka‘uru, caus. ‘uru. Grow (of hair, feathers). Te ‘aka‘uru ‘aere maī ra te
  punupunuāmoa. The chickens are beginning to grow (adult) feathers.
‘akaurunga, caus. urunga. Cushion, pillow. E ‘akaurunga mārie ‘ua atu koe ki te pae ia
  pēpe. Just softly pillow (your head) beside baby.
‘akauta, caus. uta2. Hoist, load, carry. Nā‘ai i ‘akauta mai i ngā taramu nei? Who
  loaded these two drums on?
‘akautauta, caus. utauta2. Load, carry. Kia pou ia rātou i te ‘akautauta ki runga i te
  torōka, ka ‘aere ei tātou. Until they’ve loaded (everything on) the truck, then we‘ll
  go.
‘akauto, caus. uto1. Begin to germinate (of coconut). Te ‘akauto maī ra tika ai ‘oki e,
  kōia atū ra e koe ‘ei kanā-tai nā‘au! It (the coconut) was beginning to germinate
  when you had to husk it for sauce-making!
‘akautunga, caus. utunga. Punish, fine, sentence. Kāre au e ‘akautunga iā koe i tēia nei.
  I won’t punish you now.
‘aka‘ututua, caus. ‘ututua. Make to lie in disorderly piles, or heaps. ‘Ea‘a kōtou i
  ‘aka‘ututua ai i te pirīki mei tēnā te tū? Why have you piled the bricks up in that
  disorderly fashion?
‘akavā1, caus. vā1. Make a gap, space, interval. E ‘akavā koe iā kona kia ‘āma-‘ata ake.
  Make a gap a little bigger there.
‘akavā2 (nui), caus. vā2. Adjudicate, de-termine, judge, separate. Nā te ‘akavānui e rave
  i tō ‘kōrua ‘akavā‘anga. The judge will adjudicate your court case.
‘akavāvā, caus. vāvā. Space out, be wide apart. Kua ‘akavāvā au i te tanu‘anga i tāku
  one-mereni. When I planted my watermelons I spaced them wide apart.
‘akavae, caus. vae. Fit ribs (of boat, canoe). Kāre koe e ‘akavae i tō‘ou vaka? Aren’t you
  fitting ribs to your canoe?
‘akavaiā, caus. vaiā. Despair, despond, lose heart. ‘Ei a‘a koe e ‘akavaiā mai i a mātou!
  Don’t make us lose heart!
‘akava‘ine, caus. va‘ine. Behave like a woman. Te ‘akava‘ine i ā koe! How womanish
  you are!
‘akavaitata, caus. vaitata. Come close, or near. ‘Akavaitata mai! ‘E a‘a kōtou i
  ‘akamamao ei? Come close! Why are you staying at a distance?
‘akavaitatatata, caus. vaitatatata. Draw close, near. Kua ‘akavaitatatata mai te au vaka
  i te ea‘anga mai te kōperu. The canoes drew closer when the mackerels came to the
  surface.
‘akavaravara, caus. varavara. Space out, make sparse. Kāre e kino ana mē ka
  ‘akavaravara koe i te tiare māori i runga i tēnā ‘ei. It won’t matter if you space out
  the gardenias on that garland.
‘akavare, caus. vare. Deceive, dupe, lead astray. Nā‘au i ‘akavare mai iāku, i vare atu ei
  au. You deceived me and I was fooled.
‘akavare‘au, caus. vare‘au. Make purple, or violet colour. Ka ‘akavare‘au au i tēia
  potonga o te pāreu? Shall I make (paint) this portion of the pāreu (i.e. sarong-like
  material) purple?
‘akavari, caus. vari. Make muddy, soil. ‘Ei a‘a koe e ‘akavari mai i ā va‘o i kona, ‘inē?
  Don’t you muddy outside there, please?
‘akavarivari, fq. ‘akavari. Make muddy, bespatter, dirty. Te ‘akavarivari maī ra te
  tamariki i tērā ‘ōruā-vai. The children are muddying that puddle of water.
‘akavata, caus. vata. Separate, or make a space between. E ‘akavata koe i tēnā ngā‘i kia
  vā meitaki. Separate that part so that there’s a space between.
‘akavatavata, caus. vatavata. Be attentive, pay attention to. E ‘akavatavata mai i ō kōtou
  taringa kiāku nei. Pay attention to me.
‘akavāvare, caus. vāvare. Deceive, dupe, mislead. ‘E a‘a koe i ‘akavāvare mai ei i a
  māua? Why (on earth) have you deceived us?
‘akavave, caus. vave. Be quick, hasten, hurry. ‘Akavave mai, ka rūti ā‘ea koe! Hurry up,
  or you‘ll miss out!
‘akavera, caus. vera. Heat up. Kua oti te ‘āuri iāku i te ‘akavera. I’ve heated up the iron.
‘akaveravera, caus. veravera. Become hot, heated, feverish. Kāre ‘a ia e ‘aka-veravera
  ana i te pōpongi? Doesn’t she get feverish in the morning?
‘akavere, caus. vere. Peel in strips (of poro‘iti berries). Ko koe rāi te tangata kite ia tāua
  i te ‘akavere. You are the better one of us at peeling poro‘iti berries.
‘akaverevere, caus. verevere. Put tassels on. ‘Ea‘a koe i kore ei e ‘akaverevere i tēnā
  ‘ei? Why didn’t you put tassels on that garland?
‘akaveru, caus. veru. Fray, make a fringe. ‘Eia‘a e ‘akaveru, e vao‘o ‘akapēnā ‘ua.
  Don’t fray it, just leave it as is.
‘akaveruveru, caus. veruveru. Shred, tatter, fringe. Ka ‘akaveruveru māua iā kōnei?
  Shall we shred here?
‘akave‘u, caus. ve‘u. Make dirty, or muddy (of water). Nā te aronga tango tuna i
  ‘akave‘u i te vai. It was the freshwater eel gropers that muddied the water.
‘akave‘uve‘u, fq. ‘akave‘u. Disturb (of water). ‘E na‘o ‘a‘ai pa‘a tērā e ‘akave-‘uve‘u
  maī ra i mua. That’s probably a school of tuna disturbing the water ahead.
‘akaveve, caus. veve. Make needy, or poor. Nō reira rāi i ‘akaveve ‘ua‘ia ai! That’s why
  they‘re made poor!
‘akavī, caus. vī3. Make to desist. Tano rāi ē nā‘au e ‘akavī ia rātou. You‘re just the one
  to make them desist.
‘akavi‘ivi‘i, caus. vi‘ivi‘i. Dislike, loathe, be disgusted. Nāringa rāi ē ko koe tēta‘i i kite
  mata tika ai, ka ‘akavi‘ivi‘i rāi koe. Had you been one to see for yourself, you would
  be disgusted.
‘akaviki1, caus. viki1. Cheat, swindle. Kua ‘akaviki ‘aia i tōna ‘ua‘orāi metua-tāne. He
  swindled his own father.
‘akaviki2, caus. viki2. Blaze, mark out (of trail). Nō te ‘akaviki mataara mai rātou ki
  runga i te maunga. They’ve been blazing a trail up the mountain.
‘akaviti, caus. viti. Liven up, be vigorous. E ‘akaviti mai kōrua ia kōrua! You (two) liven
  yourselves up!
‘akaviviki, caus. viviki. Hasten, hurry up, be quick. E ‘akaviviki mai kōrua āpōpō, te
  ‘akarongo maī ra kōrua? Hurry up tomorrow, do you hear?
ake1, part. A little distance away, a little time away. 1. Approaching, but a little way off.
  Tēia ake ‘a Tere. Here comes Tere; Tērā ake ‘a Tere. There comes Tere; Neke atu
  kōtou kia iri mai tērā ake aronga. Move up a bit so that those people coming can get
  on board. 2. To one side, involving a detour. ‘Akaātea ake! Stand aside; Inā ake! Out
  of the way!; Kua ‘aere ake ‘aia ki te toa. She has gone round to the shop; Ka ‘aere au
  ki Ta‘iti ē ka nā Nū Tirēni ake i te ‘oki mai. I‘m going to Tahiti and coming back via
  New Zealand. 3. Coming on afterwards (to where the speaker is now going). Ka ‘aere
  ake koe? Will you be coming on afterwards?; Tē ‘akaruke nei au, ‘e āru ake koe. I‘m
  leaving now, you follow on; Mē ‘ē ‘aia i te ‘aere mai, ‘e ‘akakite koe kia tiki ake iāku.
  If he should turn up, tell him to come on and fetch me. 4. Continuing here (where the
  speaker is now leaving). ‘E tuatua ake kōrua, tē ‘aere nei au. You two carry on
  talking, I‘m going now; ‘E no‘o ake rā! Goodbye! (i.e. you stay on — a farewell said
  by the person about to leave); ‘E ko‘i ake koe i te kāka‘u mē ua. Take in the clothes if
  it rains (later on, when I‘m not here). 5. Yet. Kua kā ake te a‘i? Is the fire alight yet?;
  Kua ‘akaoti ake te tārērē? Have the exams finished yet?; Kāre ‘aia i ara ake? Isn’t he
  awake yet?; Kāre ake rāi i tae mai ake. It still hasn’t arrived yet. 6. Used to make
  compari-sons. ‘E ma‘ata ake ‘a Tuna iā Pine. Tuna is bigger than Pine; ‘E poto ake
  tēnā i tēia. That one is shorter than this one; ‘E ‘oake kia ra‘i ake tāna kai i tāku. Give
  him more food than me; Ko koe tei kite ake i te taote? You know better than the
  doctor, do you? Kāre ake, no more. Kāre ake ō kōrua teina kē? Haven’t you two got
  any more little brothers (yet)?; Kāre ake ā kōtou kīkau vai ua? You haven’t got any
  more spare baskets? Kāre ake, kāre ake, none at all anywhere. 7. Used after locative
  nouns in prepositional and adverbial constructions. Ki/i runga i, on top of. Ki/i
  runga ake i, over the top of, above. Ki/i mua ake, (a little) before, (a little in front
  of). ‘E tū koe ki mua ake iāia. You stand before he does, you stand in front of him;
  Kia tae mai koe i mua ake i te ora varu. Get here before eight o‘clock. Ki/i muri ake,
  (soon) after-wards, (a little) behind. I muri ake ‘aia i ‘akakite mai ei. He told me
  afterwards. Ki/i raro ake, under, below, further down. Ki/i runga ake, over, above,
  further up. Ki/i rotopū ake, further inside. Tērā ake, last. I tērā ake ‘uipā-‘anga, at
  the last meeting; i tērā ake marama, last month; i tērā ake mata‘iti, last year. 9. In
  expressions of wishful think-ing. Ko au ake! I wish it were me!; Nāku ake! I wish it
  belonged to me!; Nāna ake. I wish it were his. (See akenei, akēra.) [Pn. *hake.]
ake2, n. A tree (Dodonoea viscose). [Pn. *ake.]
‘ākē1, v.i., n. (Be in) confinement during and after childbirth. Te ‘ākē ra taua va‘inē ra i
  tupu ei taua ‘uri‘ia. The woman was still in her confinement when the hurricane
  occurred; ‘Okota‘i rāi ‘epetoma i tōna ‘ākē‘anga kua māro‘iro‘i. She was only
  confined for one week and then she was strong again. Kai ‘ākē, food given to women
  during confinement.
‘ākē2, neg. Don’t! (‘Ātiu, Ma‘uke and Miti‘āro dialects, but sometimes used in
  Rarotonga). ‘Ākē no‘o ki kona, ka ō‘ia koe e te anu. Don’t sit there, you‘ll catch cold;
  ‘Ākē auē. Don’t cry.
akeake, n. A tree (Sapindus sp.) reported only from Ma‘uke.
akēna. A contraction of ake and na5, q.v. I kāpiki akēna koe iāku? Were you calling me
  just now?
‘ākenakena, v.i. Stunted, dwarfed or unthrifty (of the growth of plants and trees). Kua
  tupu ‘ākenakena te rākau nō te marō. The plants grew stunted because of the drought;
  Kua maniua‘ia te rākau tupu ‘ākenakena. The unthrifty plants were given manure.
akenei. Just recently. Kua ‘aere ‘ua akenei te pa‘ī. The ship has only just gone. [ake,
  nei.]
akēra, akē ra. And then, whereupon, and after that. Kua ko‘u akē ra ‘aia i taua ‘apingā
  ra ē tuku mai kiāku. And then he wrapped the article up and gave it me; ī kāre akēra
  ‘e rauka iāia kia ‘uri, nō te mea kua paruparu tōna kōpapa. And then he could no
  longer turn over, he was so weak. [ake, -ra.]
‘ākere, v.i. Go short, to go without (Mang. dial., cf. Rar. ngere). Nō tei tāvarevare ‘aia,
  nō reira i ‘ākere ei. He was late so he had to go without; ‘Aere mai, kua ‘ākere koe.
  Come on, there is nothing left for you.
‘ākerekere, v.i. Blackish (colour). [‘ā-7, kere1 RR.]
ākeri, (-a, -‘ia). Dig out, scoop out, remove (from a hole or container), extract (teeth),
  resurrect (topic or old grievance). ‘E ākeri i te ‘ānani ki va‘o mei roto i teia pi‘a. Take
  the oranges out of this case; Kua kitea te mātipi i tōku ākeri‘anga i te ‘apinga ki va‘o
  mei roto i tōna pūtē piripou. The knife was discovered when I turned out his trouser
  pockets; Kia pou te toka i te ākeri ki te pae, kā keri ei tāua i te va‘arua kia ‘ō‘onu.
  When we’ve taken all the stones out and put them aside then we‘ll dig the hole
  deeper. [ā-3, keri.]
ākerikeri, (-a, -‘ia), fq. ākeri.. Extract, dig out, dig up. Kua ākerikeri ‘aia i te tītā ki va‘o
  mei roto i te kīkau. He took all the rubbish out of the basket; Kua ākerikeria tōna au
  ni‘o kino. His bad teeth were extracted; Nāna i ākerikeri mai i tēnā au tuatua i riri ei
  ‘aia kiāku. His digging up those (old) remarks made him angry with me. [ā-3, keri
  RR.]
‘aketa, n. A strong climbing vine (Jasminum diymum) formerly used for nets and
  baskets. Kua tāviri ‘aere te ‘aketa nā runga i te niuniu ‘āua. The ‘aketa wound itself
  around the fencing wire; Tē tīpū ‘aketā ra rāua ‘ei raranga kete. They are cutting
  ‘aketa vines to weave baskets with; Ka meitaki ‘ua te ‘aketa ‘ei tāpeka i te kīkau mē
  ato te ‘are. The ‘aketa will do to fasten the plaited coconut leaves when the house is
  thatched.
ILL.
‘aketa (Jasminum diymum)
‘āketa, v.i. Sky-blue (Ait. dial., cf. Rar. auīka).
‘aki, (-a, -‘ia, -na). Pick, pluck. Te ‘aki ‘ānanī ra māua i ‘aere mai ei. We were picking
  oranges when he came; Ka ‘aere tāua ka ‘aki vī. Let’s go and pick mangoes; Kua
  te‘ate‘amamao te aronga ‘aki tōmāti. The tomato pickers are ready now. N.B. ‘Aki is
  mostly used followed immediately by a noun, cf. tē ‘aki ‘ānanī ra rātou. They were
  picking oranges; Tē ‘a‘akī ra rātou i te vī. They were picking the mangoes. (See
  ‘a‘aki, ‘āki, ‘aki‘aki, (‘aka-,tā-)ma‘aki, (‘aka-,tā-)mā‘aki‘aki.) [Pn. *faki.]
‘ākia1, v.i. Ache (of a limb). Kua ‘ākia tōku rima i te tāki ‘ua‘anga ki runga. My hand
  ached with holding it up; Kua no‘o ‘aia ki raro i te ‘ākia‘anga tōna vaevae i te tū. He
  sat down when his legs ached with standing.
‘ākia2, pass. ‘a‘aki, pick, q.v.
‘ākia3, pass. ‘ā‘āki, confess, q.v.
‘aki‘aki, (-a, -‘ia, -na), fq. ‘aki, ‘a‘aki, q.v. Pick, pluck, pull (trigger). Tē ‘aki‘aki kukū ra
  rāua i tangi mai ei te pa‘u. They were picking mussels when the drum sounded; Kāre
  i pou ake te tōmāti para i te ‘aki‘aki. The ripe tomatoes aren’t all picked yet; Kā kino
  te pupu‘i mē ‘aki‘aki putuputu koe i te ‘āmara. You‘ll damage the gun if you keep on
  pulling the trigger. [‘aki RR.]
‘aki‘akina, pass. ‘aki‘aki, pick, q.v. [‘aki RR, -na4.]
‘akina, pass. ‘aki, pick q.v. [‘aki, -na4.]
‘ākina1, pass. ‘a‘aki, pick, q.v. [‘aki rR > ‘āki, -na4.]
‘ākina2, pass. ‘a‘aki, confess, q.v. [‘a‘aki > ‘āki, -na4.]
‘ākirāta, n. Dawn, the first light of morning (obs.). E tae akēra ki te ‘ākirāta, and when
  dawn came.
ako, (-a, -‘ia, -na). 1. Advise, warn, exhort, preach. Kua ako ‘aia i te tamaiti kia ‘aere
  meitaki ki te kāinga ma te māniania kore. He urged the children to walk home in a
  proper fashion without making a noise; Kua ako ‘aia i te tuatua a te Atua ki te ‘ētene.
  He preached the word of God to the heathen; ‘E ‘īrava ako putuputu tēia nā te au
  ‘orometua. Pastors often preach on this text. 2. n. Sermon. Nā te ‘orometua papa‘ā te
  ako i te pure avatea. The mid-morning sermon was preached by the European
  missionary; Kua varea te tangata e te moe nō te roa i te ako. The congregation fell
  asleep, the sermon was so long. (See akoako, akonga.) [Pn. *ako.]
ako‘anga, akonga, n. 1. Sermon. Kua reka ‘aia i te ako‘anga a te ti‘ākono i teia a‘ia‘i.
  He liked the deacon’s sermon tonight. 2. Pulpit. Kia tae te ‘orometua ki runga i te
  ako‘anga, kua rave ‘aia i te pure poto ē kua ‘akapa‘apa‘a i te ‘īmene. When the
  priest mounted the pulpit, he offered a short prayer and announced the hymn. [ako, -
  ‘anga4 or -nga2.]
akoako, (-a, -‘ia), fq. ako. Advise, exhort, warn; advice, exhortations. Kua akoako‘ia
  rātou kia no‘o meitaki ki raro mē tere te torōka. They were urged to sit down quietly
  while the truck was moving; ‘E ‘ākono i te akoako ā tō metua tāne. Heed your
  father’s warnings. [ako RR.]
akonga, nom. See ako‘anga.
‘ākō‘ina‘ina, v.i., dim. kō‘ina‘ina. Mot-tled with grey, greyish streaks. [‘ā-7, kō-4, ‘ina
  RR.]
‘ākoko, n. Inside angle, corner (of room or field, viewed from inside), nook, bay, inlet.
  ‘E tū koe ki tērā ‘ākoko o te ‘are. Stand in that corner of the house; ‘E arumaki i te
  ‘oro‘enua ki roto i tērā ‘ākoko ka tā‘ei ei. Drive the horse into that corner and rope
  him; Kua ‘akaruru rātou i tō rātou pa‘ī ki roto i taua ‘ākoko ra. They took their ship
  into the bay for shelter.
‘ākōkō, (-a, -‘ia). Incite, prod or goad sbdy into something. Kua ‘ākōkō ‘aia i te tangata
  kia riri ki te ariki. He incited people into anger against the chief. [‘ā-8, kō1 RR.]
akona, pass. ako. Admonish, preach. [ako, -na4.]
ākōnei, prep.+loc. pron. 1. Later on today (opposite of i nakōnei). Kā tae mai te pa‘ī
  ākōnei, āpōpō kua ‘akaruke. The ship will arrive later on today and leave tomorrow;
  Ākōnei rāua e ‘aere mai ei. They‘ll be coming later on. Ākōnei (‘ua) ake, in (just) a
  little while. 2. Maybe, perhaps. Ākōnei ē ko te tika tāna. Maybe he was right; ‘E no‘o
  koe ki te kāinga ākōnei koe e roko‘ia ai e te maki. Stay at home or you might get
  taken ill. [ā1 4, ko1, nei.]
‘ākono, (-a, -‘ia). 1. Heed, observe, follow, keep, obey (rules, instructions, customs),
  keep, honour (a promise, agreement). Mē kua anoano kōtou iāku, e ‘ākono i tākū ra
  ‘akaue‘anga. If you love me, keep my commandments; Kia ‘akono‘ia tō‘ou anoano i
  te ‘enua nei. Thy will be done on earth; Kua ‘ākono ‘aia i te ‘akaue‘anga a tōna pū,
  He followed his employer’s instructions; Kua ‘ākono ‘aia i tāna i papa‘u. He kept his
  promise. 2. Attend conscientiously to (work), look after, care for (sbdy, something),
  keep (animals, a shop). Kua ‘ākono ‘aia i te ‘anga‘anga. He took care of the work,
  saw to the work; E ‘ākono koe iāia. You look after him; te ‘ākono‘anga i te pātikara
  (aronga maki), care of bicycles (the sick); E ‘ākono ana i ēta‘i puaka (tēta‘i toa). He
  keeps a few pigs (a shop). 3. Set aside or reserve something (for a special purpose).
  Kua ‘ākono ‘aia i taua pea tāmaka nō te tuātau ua. He keeps that pair of shoes for the
  wet season; ‘E pi‘a ‘ākono‘ia tēnā ‘ei vairanga tītā. That box is kept for the rubbish.
  (See ‘ākono‘anga, ‘ākonokono.)
‘ākonokono, (-a, -‘ia), fq. ‘ākono. 1. Keep, care for. Mē ka rauka i te aronga maki i te
  ‘ākonokono i te au ture, kā ‘oki vave rātou ki te kāinga. If the patients will follow
  instructions they will soon be home again; Mei tō rātou tamariki‘anga tōku
  ‘ākonokono‘anga ia rātou. I’ve looked after them since they were children. 2. Prepare
  something, get something ready. ‘Ākonokono‘ia te ngutu‘are, ‘e manu‘iri tē kā tae
  mai. Get the house ready, there will be a guest coming; Kua ‘ākonokono rātou i te kai
  ē i te papa‘anga, kua kāpiki‘ia te tangata kia ‘aere mai. They prepared the food and
  when it was set out they called the people to come (and eat); Kua oti te au mea
  kātoatoa i te ‘ākono-kono, e aere ē ‘ākara. Everything is ready now, go and look.
  [‘ākono Rr.]
‘ākono‘anga, nom. 1. Customs, usual procedure, way of doing things. Kua mou rātou ki
  tā rātou ‘ākono‘anga ta‘ito ē tae ‘ua mai ki tēia rā. They’ve stuck to their old
  customs right up to this day. Rave ‘ākono‘anga ‘ua, to go through the motions of
  doing something, observe the form but miss the true spirit. Kua rave ‘ākono-‘anga
  ‘ua rātou i tā rātou ‘akamori‘anga. They went through the motions of wor-ship. 2.
  Religious denomination, sect. ‘E ‘ākono‘anga Kātorika tāna. He is a Cath-olic.
  [‘ākono, -‘anga4.]
‘ākōtu‘utu‘u, v.i., dim. kōtu‘utu‘u. Some-what spotted . [‘a-7, kōtu‘u Rr.]
aku1, n. Garfish (? Strongylura indice [Le Sueur]). Tei iāku te upoko aku, tei iāia te
  tītī‘ara. I got the head of the aku, and he got the trevally. (See akurā.) [Pn. *haku.]
aku2, poss.pron. My (this form is used only before nouns, marking them as plural,
  usually paucal. It is neutral to the alienable/inalienable distinction carried by āku/ōku).
  E no‘o ake, ‘e aku au taeake. Goodbye, my dear friends. [a-3, -ku.]
āku1, poss.pron. (prep. + pers.pron). My, mine. (When used before nouns marks them as
  plural (usu. paucal), except after kāre and ‘okota‘i.) Kāre āku ‘apinga e ‘ōatu nā‘au
  nō tō‘ou ‘aerenga. I haven’t anything to give you when you leave; Tei ‘ea āku ika i
  konei? Whereabouts here are my (few) fish? [ā1, -ku.]
āku2, prop.art. + pers.pron. Me. ‘Ōmai ki āku te pēpe. Give me the baby. [ā2, -ku.]
akurā, n. Marlin, swordfish. The name is applied to several fish of the genus
  Istiophoridae, including the Pacific blue marlin, striped marlin, and black marlin. ‘E
  rapā ‘iku akurā tērā kua pātiā‘ia ki runga i te ‘are poti. That’s a marlin’s tail fins
  nailed on the boathouse. Akurā tāmaru, Pacific sailfish (Istiophorus orientalis
  [Schlegel]). [Pn. *saku-laa.]
ama, n. 1. n. Outrigger float, (obsol.) smaller hull of a double canoe. Ka ta‘uri te vaka mē
 māmā te ama. The canoe will capsize if the outrigger float is too light; Tē tarai ama
 nei māua. We‘re shaping the outrigger float; ‘E rākau ama vaka tēnā i ‘apaina‘ia mai
 ei. That log was fetched to make an outrigger float for the canoe. 2. loc.n. Port side
 (i.e. the outrigger side). Uru ki ama, steer to port.
‘āma‘ata, v.i. Getting a little bigger, biggish. [‘a-7, ma‘ata.]
‘āma‘atama‘ata, v.i. Getting very big.
  [‘ā-7, ma‘ata RR.]
‘āmanga, 1. v.i. Fork (of road, river, tree), a fork (in road etc.). Te ngā‘i i ‘āmanga ai te
  ara, the place where the road forks; mē tae koe ki te ‘āmanga o te kauvai, when you
  get to the fork in the river. 2. n. A forked stick with hook attached used when fishing
  for conejo. [‘ā-8, manga1.]
‘āmangamanga, v.i., fq. ‘āmanga. Fork or branch out in many places. ‘E a‘a rā i
  ‘āmangamanga ai tēnā rākau? Why has that tree forked in so many places? [‘ā8,
  manga RR.]
‘āmaka, n. Hammock. Tāpekā‘ia te ‘āmaka. Tie the hammock up; Kua ‘apai ‘āmaka te
  tangata i te ‘aere‘anga ki te ‘ōrotē. The people took hammocks when they went on
  holiday. [Eng. hammock.]
‘āmama, (-‘ia), v.i., v.t. Open (of) the mouth), gape, yawn. ‘Āmama‘ia te va‘a ō‘ou.
  Open your mouth; Kua ‘āmama ma‘ata ‘aia i tōna va‘a i te ‘ākara‘ia‘anga tōna ni‘o.
  She opened her mouth wide while her teeth were being examined; Kia tae atu māua ki
  taua ‘ākokō ra, tē ‘āmama ‘ua maī ra te ngutu o taua anā ra. When we reached the
  corner (of the inlet), there was the entrance of the cave yawning before us. [‘ā-,
  mama3.]
‘āmāmā, v.i. Getting lighter, easier [‘ā-7, māmā1.]
‘āmama‘ata, v.i. Getting bigger (of several things). [‘ā-7, ma‘ata rR.]
‘āmamamama, (-‘ia), v.i., v.t, fq. ‘āmama, q.v. Open (of) the mouth), gape, yawn. Tē
  ‘āmamamama ‘uā ra ‘aia i tōna va‘a nō te vareā moe. He was yawning away because
  he was sleepy; ‘Āmamamama‘ia tō kōtou va‘a. Open your mouths. [‘ā-8, mama3 RR.]
‘āmamao, v.i. (Getting) rather far away. [‘ā-7, mamao.]
‘āmani, Make. (Ait., ‘Ātiu, Miti‘āro, Ma‘uke dial.; cf. Rar. ma‘ani.)
‘āmara, 1. n. Hammer. Rerua ki te ‘āmara. Hit it with the hammer; Kua ngaro te kakau
  ‘āmara. The handle of the hammer is missing; Kua ‘apai ‘āmara ‘aia ki runga i te
  akau ‘ei pao ungakō. She took a hammer on to the reef to crack the serpula shells. 2.
  n. Hammer or trigger (of gun). Kua topa tēta‘i ‘āmara o teia pupu‘i va‘a rua. One of
  the hammers has come off this double-barrelled gun; Kua ‘a‘aki ‘aia i te ‘āmara. He
  pulled the trigger. 3. v.t. (-‘ia). Hammer with the fists. ‘Auraka koe ‘e pa‘upa‘u
  tuatua mai ka ‘āmara‘ia koe e au ki taku rima. Don’t keep answering me back or I‘ll
  clout you. [Eng. hammer.]
‘āmarū, v.i. (Getting) softer, easier, gentler. [‘a-7, marū.]
‘āmene1, v.i. Die down and go out (of a light, a fire), to die away (of sounds), to come to
  an end (of a meeting, or prayer). Kua ‘āmene te mōrī. The lamp slowly went out; Tē
  ‘āmene atū ra te tangi o te rātio, pēnei kua pou te pātiri. The radio is fading out,
  perhaps the battery is exhausted; Kia ‘āmene te ‘uipā‘anga, ka ‘aere ei tāua. When
  the meeting is over, then we‘ll go; Kāre te pure i ‘āmene ake. The prayers hadn’t yet
  finished. [‘a-7, mene; possibly with influence from ‘āmene2.]
‘āmene2, interj. Amen. Nō‘ou te pātireia, te mana ē te kakā, ē tuātau ‘ua atu. ‘Āmene.
  Thine is the kingdom, the power and the glory, for ever and ever. Amen. [Eng. amen.]
ami, v.i. 1. Have roe (of crustaceans). 2. n. Roe or spawn (of crustaceans, not fish, cf.
 ‘ua). Kua totoro te tupa ki te pae tai ki te rūrū i te ami. The crab crawled down to the
 edge of the sea to shed its roe. [Pn. *ami.]
‘āmiāma, n. The fourth to sixth nights of the waxing moon (dialectal, obs. in Rar., cf.
  tamatea). ‘Āmiāma ta‘i, the fourth night; ‘āmiāma roto, the fifth night; ‘āmiāma
  ‘akaoti, the sixth night.
‘āmingi, (-a, -‘ia). 1. Bend something. E ‘āmingi i te niuniu. Bend the wire; Kā ‘ati mē
  ‘āmingi koe. It‘ll break if you bend it. 2. v.i. Bend, curve, (be) bent. Kua ‘āmingi te
  mataara ki te tua kauī. The road curved away to the left; te ngā‘i ‘āmingi o te
  mataara, the bend in the road; Kā tano ‘ei rākau ‘āmingī ra. A bent stick is what is
  needed; Kua ‘āmingi te mouranga. The handle is bent. 3. n. A bend, corner. ‘E mea
  tau kia ‘akatika‘ia te ‘āmingi o te mataara. The bend in the road ought to be
  straightened out. [‘ā-8, mingi.]
‘āmingimingi, (-a, -‘ia), fq. ‘āmingi. Bend. Te mataara tei ‘āmingimingi nā te pae i te
  kauvai, the path that wound along by the river. [‘ā-8, mingi RR.]
‘āmiri, (-a, -‘ia). Touch (with the hand), handle something. ‘Auraka e ‘āmiri i te pēni,
  kāre i marō. Don’t touch the paint, it’s not dry; Kāre au e tae i te ‘āmiri i te puakaoa,
  ka kātia au. I‘m not going to touch the dog, it‘ll bite me; Kua pō‘itirere ‘aia i tōku
  ‘āmiri‘anga iāia. He started when I touched him; I ‘āmiri‘ia ana e Toro tēia kāka‘u
  nō reira i repo ei. Toro has been handling this cloth, that is why it has got dirty. [‘ā-8,
  miri1.]
‘āmirimiri, (-a, -‘ia), fq. ‘āmiri. Keep touching, keep handling, finger, stroke, fondle.
  ‘Auraka ‘e ‘āmirimiri i te puka, kā repo. Don’t keep fingering the book, it‘ll get dirty;
  Kua auē te tamaiti i tōku ‘āmirimiri‘anga i tōna ‘ē‘ē. The boy yelled when I felt his
  boil; Kua ‘āmirimiri‘ia e rātou taua kāka‘ū ra i mua ake kā ‘oko ei rātou. They felt
  the materials before they bought it; ‘Auraka ‘e ‘āmirimiri putuputu i te kiore ngiāo.
  Don’t fondle the cat so much. [‘ā-8, miri RR.]
amo1, (-a, -kia). 1. Carry on the shoulder or on a pole carried on the shoulder. Kua
 mamae tōna pūku‘ivi i tōna amo‘anga i te ruru va‘ie. His shoulder ached with
 carrying the bundle of firewood; Amoa ki te ua. Carry it on your shoulder; Kua amo
 rāua iāia ki va‘o i tōna kino‘anga i roto i te tu‘epōro. They carried him off on their
 shoulders when he was hurt during the rugby match. 2. n. A carrying-pole. Kua ‘ati te
 amo i tō rāua ‘apai‘anga i te kīkau ‘ānani. The shoulder-pole broke as they were
 carrying the basket of oranges. (See amoamo1, kauamo.) [Pn. *‘amo.]
amo2, (-a, -‘ia, -kia). Apply something with the palm of the hand, rub or smear on. Kua
 amo ‘aia i te vairākau ki runga i tōna rima maki ē kua tāpeka. She applied the
 poultice to her bad hand and tied it up; ‘Auraka e amo i te vari ki runga i tō mata.
 Don’t smear the mud over your face. (See amoamo2.) [Pn. *amo.]
‘amo, v.t. Lie (Mang. dial., cf. Rar. pikika‘a).
‘Āmoa1, prop.n. Samoa, a Samoan.
‘āmoa2, n. 1. A type of banana. ‘E ‘āmoa tēnā meika. That’s an ‘āmoa banana. 2. A type
  of taro. [Sāmoa.]
amoamo1, (-a, -‘ia, -kia), fq. amo1. Carry on the shoulder. ‘Aere mai kia amoamo tātou i
 teia au poupou ki te ‘are. Come on, let’s carry these posts to the house; Kāre rava
 rātou i ‘akaea ana i tō rātou amoamo‘anga i te au rākau ki te pae ara. They carried
 the posts on their shoulders to the side of the road without stopping for a rest. [amo1
 RR.]
amoamo2, (-a, -‘ia, -‘kia), fq. amo2. Rub or smear on. Kua amoamo‘ia te vari ki runga i
 te pāruru ‘are e te tamariki. The children have smeared mud over the wall of the
 house. [amo2 RR.]
amoamokia1, pass. amoamo1. Carry on shoulder. [amo1, RR, -kia4.]
amoamokia2, pass. amoamo2. Rub on. [amo2, RR, -kia4.]
amokia1, pass. amo1. [amo2, -kia4.]
amokia2, pass. amo2. Rub on (of ointment etc.). [amo2, -kia4.]
‘āmōnia1, n. Ammonia. ‘E ‘āmōnia teia maniua. This is an ammonia fertilizer; E kā‘iro i
  tēia pūtē ‘āmōnia ki ē rua pūtē kuāna kā rūrū ei takapini i te au ‘ānani. Mix this bag
  of ammonia with two bags of phosphate and sprinkle it around the orange trees. [Eng.
  ammonia.]
‘āmōnia2, n. Harmonium, pedal organ. Tē ‘akatangi ‘āmōniā ra ‘aia. She is playing the
  organ; kua ‘ereni tēta‘i reo o te ‘āmōnia. One of the organ keys is out of tune. [Eng.
  harmonium.]
amu, (-a, -‘ia). 1. Chant. Kua amu rātou i te pe‘e ma te kapakapa ‘aere. They chanted
 the pe‘e and performed the gestures with their hands. 2. n. A chant (esp. an old war
 chant, or a love chant, or one reciting an epic tale; often accompanied by gestures).
 Kua mou te amu. The chant has been learned. (See amuamu.) [Pn. *amu.]
‘āmu, n. Ham, bacon. Ka ‘inangaro au i tēnā potonga ‘āmu katoa. I’d like that whole
  piece of ham; ‘ī ‘ia ēnā paunu ‘āmu?, How many pounds of ham have you got there?;
  Tē kai ‘āmu nei māua ma te ‘uā moa. We‘re having ham (or bacon) and eggs. [Eng.
  ham.]
amuamu, (-a, -‘ia). Taunt, jeer at, tease (vocally). Kua amuamu ‘aia i taua tamaitī ra kia
 riri. He taunted the boy to make him angry; Kāre au e tae i te amuamu iāia, ka papaki
 ‘aia iāku. I daren’t tease him, he‘ll hit me. [amu RR.]
ana1, n. Cave, tunnel. Kua pipini ‘aia ki roto i te ana. He hid in the cave; Ko Mangaia te
  ‘enua ana i te pā ‘enua Kūki ‘Airani. Mangaia is the (best) island in the Cooks for
  caves; Kua kō rātou i tēta‘i ana nā roto i te maunga. They dug a tunnel through the
  mountain. (See anaana, tāana(ana).) [Pn. *‘ana.]
ana2, part. The English translation of this particle will vary according to the tense/-aspect
  particle at the beginning of the clause and according to the time reference (stated or
  understood) of the sentence in which it occurs. 1. E verb ana, habitual aspect.
  Translate by the English simple present tense or (when the reference is to past time)
  by ‘used to’. E ‘aere ana au ki tē reira ‘are teata. I go to that cinema; E tāvarevare
  ‘ua ana ‘aia. He is always late; E no‘o ana ‘aia ki Nīkao i tē reira tuātau. He used to
  live (or was living) at Nīkao then. 2. I verb ana or kua verb ana, before, prior to the
  present or to the time referred to. Translate by one of the English (present or past)
  perfect tenses. I ‘aere ana au ki tē reira teata. I’ve (I’d) been to that film; Kua
  ‘akakite atu au kiāia ē kua pati ana au kiāia. I told him that I had (already) asked
  him; ‘E tangata kē tei ‘aere mai, kāre ē ko te tangata i ‘aere mai ana. It was someone
  else who came, not the one who had been coming before; I tamariki ana ‘oki tātou
  pou roa. All of us, indeed, have been children (once); I piri ana tōna reo, kua nga‘ā
  rā. He had lost his voice, but it came back. 3. In negative sentences, ana is often used
  where the corresponding positive sentence would have nei or ra. Kāre te va‘ine e
  ‘anga‘anga ana (the woman isn’t (wasn’t) working) is a nega-tive form of the
  sentence tē ‘anga‘anga nei (tē ‘anga‘angā ra) te va‘ine (the woman is (was)
  working). 4. Used when making a request, and to soften the force of an imperative.
  ‘Aere mai ana. Would you come here; ‘Āria ana. Wait a moment. [Pn. *ana.]
ana3, poss.pron. His, her. This form is neutral to the alienable/inalienable distinction and
  marks the following noun as plural (often paucal). Kua kitea āna puaka? Have his
  pigs been found? [a-3, -na3.]
‘ana1, (‘anā‘ia). 1. Shoot something with bow and arrow. Kua ‘ana ‘aia i te ‘āpara tei
  tuku‘ia ki runga i te upoko o tāna tamaiti. He shot the apple which had been placed
  on his son’s head; Kua puta te manu i tōku ‘ana‘anga. I hit the bird when I shot an
  arrow at it; Ka ‘anā‘ia koe e te ‘īnītia. The Indians will shoot you. 2. Bow and arrow.
  Kua ‘apai ‘ana ‘aia ‘ei ‘anā manu. He took a bow and arrow to shoot birds with. (See
  ‘ana‘ana1.) [Pn. *fana.]
‘ana2, n. A bridge, arch, span. Tē tū ‘uā ra ‘aia i runga i te ‘ana ma te ‘ākarakara ki raro
  i te vai. He was just standing on the bridge staring down at the water; Tē ma‘ani ‘ana
  ra rātou ki tēta‘i tua i te kauvai. They are building a bridge across to the other side of
  the river; ‘E ‘ana rākau tō Tangikā, ‘e mate rā. Tangikā has a log bridge, but it is very
  dangerous. (See tā‘ana.)
‘ana3, rt. *Heat. (See ma‘anākai, ma-‘anama‘a, tāma‘ana, tāmā‘ana‘ana.) [Pn. *fana2.]
āna, prep. + pers.pron. His, her. Marks a following noun as plural (usu.paucal), except
  after kāre and ‘okota‘i. Kāre āna tamaiti. He has no child; Kāre āna tamariki. He has
  no children; Nō te taritari mātou i āna pi‘a ‘ānani. We’ve been carrying (on a
  vehicle) his boxes of oranges. [ā1, -na3; cf. ōna, ana3.]
anaana1, v.i. 1. Hollowed out, hollow; clear, empty, unobstructed (of caves, holes,
  pipes). Kua anaana te ni‘a o te kauvai i te varo‘ia‘anga e te vai. It was hollow under
  the river bank where the water had scooped it out; ‘E va‘arua anaana ē te pōiri. It’s a
  dark hollow pit; I te anaana‘anga te ‘āua, kua ‘oro‘oro te puaka ki va‘o. The pigs got
  out where there was a hollow under the fence; E varo i tēnā rua kia anaana kia ō te
  rākau ki roto. Hollow out the hole a little more so that the post will go in; Kā tomo
  tāua nā konei, ‘e anaana ‘ua teia va‘arua. Let’s get in through here, this hole is deep
  enough (to get under); Tē anaana ‘ua nei teia paipa, pēnei ‘e ngā‘i kē tei kino. This
  pipe is quite clear, maybe the trouble is some-where else. 2. Echo. Kua kāpiki ma‘ata
  ‘aia i tōna tae‘anga ki roto i te ō, ē kāre i pa‘u‘ia mai, ko tōna reo ‘ua tei anaana
  mai. He shouted when he entered the valley, and there was no reply, only his own
  voice echoing back. [ana1 RR.]
anaana2, in anaana i te mata. Stare (wide-eyed). ‘E a‘a koe i anaana ‘ua mai ei i tō
  mata ki āku? Why were you staring at me? [? Pn. *kana2.]
‘ana‘ana1, (pass. -‘ia), fq. ‘ana1. Shoot with bow and arrow. ‘ī toru marama āna utunga
  i te ‘ana‘ana‘anga i te puaka. He got three months for shooting the pigs with a bow
  and arrow; Kua ‘ana‘ana ‘aia i te ngā‘i maki o tōna vaevae ki te ni‘o mangō kia ta‘e
  te toto kino. He fired the (small arrow barbed with a) shark’s tooth at the bad place on
  his leg to let the black blood out. [‘ana1 RR.]
‘ana‘ana2, (-‘ia). Polish. Tē ‘ana‘ana nei au i tōku tāmaka. I‘m polishing my shoes; Kua
  ‘ana‘ana‘ia te au pitopito i runga i tōna pereue. The buttons on his jacket had been
  polished; ‘uru ‘ana‘ana tāmaka, a shoe-brush. (See tā‘ana‘ana1.)
‘āna‘e, na‘e, n. The Kingfern (Angiop-teris longifolia). E tū ki te pae i tēnā pū ‘āna‘e kia
  nene‘i au iā koe. Stand beside that ‘āna‘e so that I can photograph you.
anake, adv.part. Alone, solely, only; all, without exception. Ko au anake rāi i ‘aere mai
  ei. I came all by myself; Nōna anake tē reira ‘enua. The land belongs solely to him;
  Ko māua anake kā no‘o ei, nō te mea ka ‘aere tō māua pāpā ki te ‘anga‘anga. It‘ll be
  just the two of us staying behind, because our father is going to work; Kua no‘o te
  taka‘ua koia anake. The widow lived all by herself; Koia anake tē ka ‘aere. Only he
  will go; Kua rave anake rāua i taua tārevakē ra. They both made the same mistake;
  Ko te ‘ā o te pō ē tae ‘ua atu ki te ono, ‘e tamatea anake tē reira arāpō. The fourth to
  the sixth, those are all tamatea nights. [Np. *anake.]
‘ānana, v.i. 1. Flock around. Kua auē ‘aere te punupunua puaka i te ‘ānana‘anga
  takapini i te vā‘anga ‘akari. The piglets squealed as they flocked around the pieces of
  coconut. 2. n. A flock, herd (of animals, birds). Ka ‘ōronga te tiaki māmoe meitaki i
  tōna ora nō te ‘ānana. A good shepherd will give his life for the flock; I kimi ‘ānana
  puaka ana au nāku. I’ve been looking for my herd of pigs. (See ‘ānananana,
  tā‘ānana(nana).)
ānana‘i, ā nana‘i, prep.+ loc.n. Tomor-row (Mang. dial. = Rar. āpōpō). [ā1, na-1, -na‘i.]
‘ānananana, v.i., fq. ‘ānana. 1. Flock around, gather (fq. ‘ānana). ‘E a‘a rā te manu i
  ‘ānananana ‘ua ai ki kō? I wonder why the birds are gathering over there?; Kua
  ‘ānananana ‘ua te tamariki takapini i tō rātou pū. The children flocked around their
  teachers. 2. n. Flocks, herds. ‘E au ‘ānananana puaka tei ‘aere mai ana ki konei i
  nana‘i. There were many herds of pigs here yesterday. [‘ānana Rr.]
‘ānanau, v.i., intens. or pl. ‘ānau. Give birth. Kāre i ‘ānanau ake tāku au tīnana
  puakatoro. My cows haven’t calved yet; Nō te ‘ananau i tāna ngā tīnana puaka, nō
  reira i viviki ei tāna ‘ānana i te ra‘i. His pair of sows gave birth to so many piglets
  that his herd increased rapidly; ‘E moa ‘ānanau tikāi tāku. My hens are very good
  breeders (produce a lot of chicks).
  [(‘ā-)nau rR.]
‘ānani, n. The introduced sweet orange (Citrus sinensis). Kua panapanā‘ia te ‘ānani i
  mua ake ka ‘a‘ao‘ia ai. The oranges were debuttoned before being packed; ‘Aere mai
  kia inu vai ‘ānani kōrua. Come and have some orange juice, you two. ‘Ānani papa‘ā,
  mandarins, tangerines. ‘Ānani pito, navel oranges. [Eng. orange.]
‘ānape, (-a, -‘ia). Hook something towards you. Kua ‘ānape ‘aia i tōku kakī i tōku
  ‘oro‘anga ma te pōro. He hooked (his arm around) my neck as I was running with the
  ball. [‘ā-8, nape.]
‘ānau, 1. (-a, -‘ia). Give birth, to bear (off-spring). Kua ‘ānau ‘aia i te tamaiti mua, ‘e
  tamāroa; ē te rua, ‘e tamā‘ine. She gave birth to the first child, a boy; and the second,
  a girl; I ‘ānau‘ia ‘aia ki roto i te ‘are o te au manu. He was brought forth in a stable;
  Kua ‘ānau tōku ‘oro‘enua, ‘e toa te punua. My mare has given birth to a colt; mē
  ‘ānau tama koe, if you have a son. Mamae ‘ānau, labour pains. 2. v.i. Be born. I
  ‘ānau au ki Rarotonga. I was born in Rarotonga (or, I had a baby in Rarotonga); Kia
  ‘ānau ‘aka‘ou kōtou ē tikāi. You must indeed be born again; Kua ‘aere atū ra te
  aronga pakari e kimi i te ariki ‘ānau ‘ōu o te Ngāti Iūta. The Wise Men went to seek
  the new-born King of the Jews. Rā ‘ānau‘anga, birthday. ‘E umukai ma‘ata tei
  rave‘ia nō tōna rā ‘ānau‘anga. A great feast was held to celebrate his birthday. 3. n.
  Offspring, progeny. Nāku pouroa teia ‘ānau. All these are my children; ‘E ‘ānau
  tamā‘ine ‘ua tāna. All his children are girls. (See ‘ānanau, ‘ānaunau, ‘anaunga.) [Pn.
  *faanau.]
‘anaunga, n. Brood, litter, progeny, breed, race. Ko te ‘anaunga puakaoa mua tēna, tēia
  te rua. Those are the first litter of puppies, these are the second lot; ‘E ‘anaunga
  tangata roroa ē te mama‘ata. They are a tall and very big breed of men. [‘ānau, -
  nga2.]
‘ānaunau, v.i., fq. ‘ānau. Give birth. Kua ma‘ani ‘aia i tēta‘i au ‘āua ‘aka‘ou i te
  ‘ānaunau‘anga tāna au tīnana puaka. He made several more sties as his sows
  farrowed. [‘ānau Rr.]
aneane, v.i. Delicate and tender. ‘E pākiri aneane tōna. She has a delicate skin. [? Pn.
  *ane.]
‘ānere, v.i. (Amount to) a hundred. Kāre i ‘ānere te tangata i tē reira ‘enua. There aren’t
  (as many as) a hundred people on that island; I te ‘ānere‘anga te ‘akari, kua ‘akaoti
  ‘aia i te kō ē kua ‘a‘ao ki roto i te pūtē. When he’d done a hundred of them, he
  stopped husking the coconuts and put them into sacks; Kua ngaro ‘aia i te mata‘iti
  ‘okota‘i tauatini ‘ē iva ‘ānere mā rua. He was lost in the year 1902. ‘Ānere mata‘iti,
  century, centenary. Te ‘ānere mata‘iti i mua ake i te ‘ānau‘anga o Iēsū, the first
  century BC; te ‘ānere mata‘iti o te ‘īvangeria ki teia ‘enua, the centenary of the
  arrival of the Gospel in this country. Rima ‘ānere, n., five hundred (a type of
  rummy). ‘E pere rima ‘ānere tā māua e pere nei. We‘re playing five hundred. [Eng.
  hundred.]
ānevaneva, v.i. Be giddy, dazed (Ma‘uke, ‘Ātiu dial. = Rar. ānininini). (cf. Rar. nēneva.)
‘āni, v.t. (Poetic and obsol.). Woo, demon-strate love (as in the old dances, by hand and
  body gestures). (? cf. ‘a‘ani.)
‘ānimara, n. (Four-legged) animal. Kua tuku maī ra te Atua i te ‘ānimara tūkētūkē ki
  teianei ao. And then God placed different animals on the earth; ‘E ivi upoko ‘ānimara
  tēnā, mei te ‘oro‘enua rāi te tū. That’s an animal’s skull, it looks like a horse’s. [Eng.
  animal.]
ānini, (-a, -‘ia), v.i. Be dizzy, giddy; reel (of the head). Kua ānini tōku upoko, my head is
  spinning; Nō te ānini i tōna upoko, nō reira ‘aia i kai ei i te ‘ua. His head was going
  round, that’s why he took the tablets; Kā āninia koe mē ‘oro takapinipini. You‘ll get
  dizzy if you keep running around in circles. (See ānininini, takaānini(nini).) [Ce. *aa-
  nini.]
ānininini, v.i., fq. ānini. 1. Reel, spin (of the head), Mē ānininini ‘ua rāi tōku katu, kā
  ‘oki au ki te kāinga. I shall go home if my head keeps going round. 2. Shimmer, be
  ruffled on the surface (of the sea). Nō te ānininini i te tai, nō reira i kore ei te ika e
  kitea meitaki‘ia. The fish couldn’t be seen clearly because of the shimmering
  (surface) of the sea. [ānini Rr.]
‘āniti, n. Harness (neck-harness, not collar, of horse). E tāmou i te ‘āniti ki runga i te
  kara ka ‘akauta ai ki runga i te naero. Fix the harness to the collar before you hang
  them up on the nail. [Eng. harness.]
‘ano, n. A common tree (Guettardia speciosa) which provides useful wood. Kāre e
  meitaki te ‘ano, ‘e rākau nga-‘anga‘ā ‘ua. ‘Ano won’t do, the wood just splits; tē tīpū
  ‘ano nei māua ‘ei ka‘o ‘are. We‘re cutting ‘ano sticks for rafters. [Pn. *(f,p)ano4.]
anoano, (-a, -‘ia), v.i. Desire, want, wish, need. Ko tei anoano i te ‘aere, e tāki i te rima
  ki runga. Those who want to go, put their hands up; Tēia te ‘ava‘ava mē kua anoano
  koe. Here are the cigarettes if you’d like one; Mē e anoano tō‘ou i te ‘aere mai, kāre
  ‘e ārai‘ia. If you’d like to come, there’s nothing to stop you; ‘E kāka‘u anoano‘ia tē
  reira e te māpū va‘ine. That fabric is very popular with the girls; Mē kua anoano
  kōtou iāku, ka ‘ākono i tāku au ‘akaue‘anga. If you love me, you will heed my
  commandments; E anoano te kōpapa i te ‘akangāro‘i. The body needs to rest.
anu, (-‘ia), v.i. 1. Cold(ness). Tēia tēta‘i parangikete ‘aka‘ou nō‘ou, kā anu pa‘a teia pō.
  Here’s another blanket for you, it could be cold tonight; Kua toka te ‘inu i te
  anu‘anga. The dripping went hard as it got cold; Nō te anu i te vai, nō reira ‘aia i
  kore ei e pā‘ī tākiri. The water was cold so he didn’t wash all over; Kāre e kino, ka
  pā‘ī vai anu ‘ua au. It doesn’t matter, I‘ll shower with cold water; Kua anu‘ia ‘aia i
  tōna ‘oki‘anga mai mei te tīti‘a. The cold seized him on the way back from fishing
  underwater. Anu toketoke, bitter cold, icy cold. Kua anu toketoke ‘aia, nō reira i
  rūketekete ei. He was as cold as ice, that’s why he was shaking. 2. Feel a chill of
  dismay. Kua anu ‘aia i tōna ‘akarongo-‘anga i te uruto‘e ā taua arongā ra i tōna
  taeake. He was dismayed to hear them running down his friend. 3. anu‘ia, catch cold,
  catch a chill. ‘Auraka e pā‘ī putuputu ka anu‘ia koe. Don’t bathe too much, you‘ll
  catch cold. (See anuanu, tāanu-(anu).) [Ce. *anu.]
anuanu, v.i., dim. anu. Cool(ness). Nō te mānga matangi nō reira i anuanu ei. There was
  a bit of a breeze, so it was cool; Kua ‘akapā‘ī ‘aia i te pēpe i te anuanu‘anga te vai.
  She bathed the baby when the water cooled down; ‘Aere mai ki konei no‘o ei, tēia te
  ngā‘i anuanu. Come and sit here, this is a cool spot. [anu RR.]
ānuanua, n. Rainbow. Kua rere atu ‘a Māui ki runga i te rangi ē kua ‘eke atu nā runga i
  te ānuanua ki Rarotonga. Māui leaped up onto the sky and slid down to Rarotonga on
  a rainbow. (cf. nua.) [Ce. *aa-nuanua.]
anu‘e, n. Caterpillar. Kua kainga te rau o teia pū tōmāti e te anu‘e. The leaves of this
  tomato plant have been eaten by cater-pillars; Tē ko‘i anu‘ē ra rāua i runga i te
  kāpati. They‘re picking off the caterpillars on the cabbages; ‘E vairākau anu‘e tēnā.
  That chemical is for use against cater-pillars. [Pn. *‘anufe.]
ao. 1. v.i. (Be) day, daylight, esp. dawn. E tū ki runga, kua ao. Get up, it’s daylight now;
  E ara, ‘e ao tēia. Wake up, it’s light; Kua ao te ‘enua. Day came (the land was light);
  Kia ao ‘ua ake te pō. When night is over, when day breaks; ‘E a‘a i reira tā‘au
  ‘anga‘anga i te ao‘anga ake? So what did you do the following morning? Te ‘ētū ao,
  the morning star. Tē kake maī ra te ‘ētū ao. The morning star is rising. 2. n. World.
  Kua ‘ākara ‘aia i te māpu o te ao. He looked at the map of the world. Te ao katoa,
  the whole world. Kua aro‘a mai te Atua i tō te ao. God loved the people of the world.
  Teianei ao, te ao i raro nei, this world, the world down here. Te ao i runga, heaven.
  Te ao i raro, hell, the world below. Te ao tē ka āru mai, the world to come. 3. n.
  Heaven, paradise. Tō mātou Metua i te aō ra, Our Father in heaven; ‘E ao tō kōtou kia
  ‘akakino‘ia mai nō tōkū ra ingoa. Heaven awaits those who are ill-treated because of
  my name; Ko te ao tika ai tēia. This is a real paradise. (See tātākiao.) [Pn. *‘aho.]
a‘o1, v.i. 1. Have good wind, plenty of breath. Kā a‘o koe mē terēni putuputu koe. You‘ll
  have plenty of wind if you train frequently. Tangata ‘oro a‘o, long-distance runner.
  Ko Tiā tō mātou tangata ‘oro a‘o. Tiā is our long-distance runner. 2. n. Breath. Kua
  potopoto tōna a‘o. He was short of breath, he was panting; Kua ‘oki mai ‘aia ki runga
  i te vaitata‘anga tōna a‘o i te pou. He came up again when his breath was nearly
  exhausted. A‘o potopoto, asthma, any bronchial condition causing shortness of
  breath. ‘E a‘o potopoto tōna maki i ‘apaina‘ia ai ki te are maki. It was asthma that he
  was taken to hospital with. 3. Puff or current of air. ‘E a‘o ma‘ana tei pu‘ipu‘i mai
  mei roto i taua rua. Puffs of warm air were coming from inside that hole. 4. Span of
  life. ‘E tangata a‘o roa ‘aia. He had a long life.
a‘o2, n. Cord, strong string, fishing line. ‘ī toru āku pōkai a‘o ka ‘inangaro. I’d like three
  balls of string; Kua motu taku a‘o, i tōku manako ‘e ika ma‘ata. My line has broken, I
  think it was a big fish; Tē tā kupenga a‘o nei au. I‘m making a fishing net. [Pn. *afo.]
a‘o3, -‘o, dir.part. (N.B. a‘o is commonly written ‘o and attached to the preceding word
  when this ends in -a, e.g. tērā a‘o is written as tērā‘o, tēnā a‘o as tēnā‘o, tōna a‘o as
  tōnā‘o, tāna a‘o as tānā‘o, tukuna a‘o as tukunā‘o, ‘ua a‘o as ‘uā‘o). 1. Next to, on
  the far side, just past, on from (the person addressed or the place referred to). Kāre
  tērā, tērā‘o, not that one, the farther one; kāre tēnā, tēnā‘o, not the one by you, the
  next one on; Tērā‘o ‘a Mīkara. There’s Mikara (the other side of you from me); E
  ‘oro! tēnā‘o ‘a Kimi i te ‘opu iā koe! Run! Kimi is catching you!; Tukuna a‘o kiā
  Tere. Pass it on to Tere; I tū ‘a Pere ki muri a‘o iā koe i napō. Pere was standing right
  behind you yesterday. 2. Referring to the place where, or the time when, the person
  addressed or referred to will next be (or has just been) involved. E ‘aere atu koe, nāna
  ‘e kave a‘o. You go on, he‘ll bring it over there later; Mē kite a‘o koe iā Kore, e
  ‘akakite kia ‘aere mai. If you see Kore, tell him to come; Kua tuku ‘ua a‘o ‘aia i taua
  ‘apinga ki roto i te pi‘a i ‘aruru ei. He had only just put the thing into the box when it
  exploded. Tānā‘o ē tānā‘o, tōnā‘o ē tōnā‘o, each his own. Kua ‘oki rātou ma tānā‘o
  ē tānā‘o ika. They returned, each with his own fish; Kua kika ‘iōra rātou i tōnā‘o ē
  tōnā‘o vaka ki roto i te tai. Then each of them dragged his own canoe into the sea.
‘ao1, (-a, -‘ia, -na, ‘auna). Snatch, take something away by force, confiscate. Kua ‘ao te
  keiā i tāna kiri moni ē kua tāpekapeka iāia. The thieves snatched his purse and tied
  him up; Kua riri ‘aia ki te puakaoa i te ‘ao‘anga i te kai ā te tamaiti. He was angry
  with the dog for snatching away the child’s food; Kua ‘aona te mātipi i te rima o te
  tamaiti ko te motu ākonei ‘aia. The knife was taken out of the child’s hand in case he
  cut himself; Kua ‘auna e Toa taku ‘ānani. Toa took my orange away (from me); Kua
  auē ‘aia i te ‘auna‘ia‘anga tāna nū. She cried when her (drinking-) coconut was taken
  away from her. (See ‘ao‘ao.)
‘ao2, rt. *Pack (into container), *wear (clothes). (See ‘a‘ao, ‘ao‘ao, pū‘ao, rau-‘ao.) [Pn.
  *fa‘o.]
aoa1, āva, (-‘ia). Shout out, yell at or for (i) sbdy/something; howl, bark, scream, cheer.
  ‘E tangata tē āva maī ra iā koe. Someone is shouting for you; ‘E aoa tāku ‘e ‘aka-
  rongo nei, mei te meā ra ē ‘e aoa tamaki. I can hear a yell, it sounds like a war-cry;
  Kua aoa te puakaoa i te kite‘anga i te kiore ngiāo taetaevao. The dog barked when it
  saw the wild cat; Kua aoa‘ia te manu‘iri e te puakaoa. The dog barked at the stranger;
  Kua aoa ‘aia iāku. She screamed at me; I tōna aoa‘anga, kua kite au ē kua mou tāna
  ika. When he let out a whoop, I knew he’d caught a fish; Ko te tangata aoā kai tēia tei
  ‘iki‘ia mē tu‘a te kai. This is the man chosen to call out the names when the food is
  distributed. (See aoaoa, avaava, puakaoa.)
aoa2, ava, n. Banyan tree (Ficus prolixa) which provided fibre for one type of bark cloth.
  ‘E ava tērā rākau e tautau ‘aere ‘uā ra te aka. That tree with the hanging (aerial)
  roots is a banyan; E ta‘u i tēia pū ava nō te ‘akaapi i tēia ngā‘i. Burn down this
  banyan tree, it’s taking up too much room here; E ‘aere koe e kimi akā ava mai ‘ei
  ma‘ani vairākau. Go and find some banyan roots to make some medicine with. [Pn.
  *‘aoa.]
‘ao‘ao, (-a, -‘ia, -na), fq. ‘a‘ao. 1. Pack (into a container), stow away. Ka rauka iāia i te
  ‘ao‘ao mei te ‘ānere pi‘a ‘ānani i te rā. She can pack about a hundred boxes of
  oranges a day; E ‘ao‘ao meitaki i tēnā au punu ki roto i te pi‘a. Pack those tins into
  the box neatly; I tari pūtē ‘ao‘ao kōpara ana ‘aia i nana‘i. He had taken some copra
  sacks yesterday; Kua kite au iāia i te ‘ao‘ao‘anga i te moni ki roto i tōna pūtē. I saw
  him stowing the money away into his pockets. 2. Put on, wear (clothes). Kāre e kino,
  ‘ao‘aona tēnā kāka‘u ki te pure. Never mind, wear those clothes to church. [‘ao2,
  RR.]
aoaoa, avaava, (-‘ia), fq. aoa1, āva. Shout, howl, scream, bark, cheer. Kua rongo au i te
  avaava, kāre rā au i kite ē ko ‘ai mā. I heard the shouting but I didn’t know who they
  were; Kua ‘oro te keiā i tōna aoaoa-‘anga. The thief ran off when she kept
  screaming; ‘E puakaoa aoaoa tā‘au i te pō. Your dog keeps howling at night; Kua
  avaava‘ia rātou i tō rātou māti‘anga nā roto i te ‘ōire. They were cheered as they
  marched through the town. [aoa or āva RR.]
‘ao‘aona, pass. ‘ao‘ao. Pack, wear. [‘ao2 RR, -na4.]
‘aonga, n., (obs.). Crew (of ship). [? ‘ao2, -nga2.]
‘Āonga, n. Saturday (Mang. dial. = Rar. Ma‘anākai).
‘ao‘aorima, n. Gloves. (See ‘a‘aorima.)
‘aona1, pass. ‘ao1. Snatch. [‘ao1, -na4.]
‘aona2, pass. ‘a‘ao. Pack, wear. [‘ao2, -na4.]
a‘ōna, dir.part. + loc.part. (See a‘o3 and -na2.)
‘aopu, n. Hops. Tē tunu ‘aopu nei au ma te kūmara ‘ei ma‘ani ‘ōpue. I‘m boiling hops
  and kumara to make yeast; ‘E paeketi ‘aopu tāna i ‘oko ei. He bought a packet of
  hops (See tā‘aopu.) [Eng. hops.]
a‘ōra, dir.part.+ loc.part. (See a‘o3 and -ra.)
a‘ore, n. A fish: about a foot long with small silvery scales, black stripe along the back
  and black spot on tail-fin; edible; mountain bass (G. Duleidae). Kua paru ‘aia i te
  a‘ore ki te kiko nū i mua ake ka tākiri ei ‘aia. He enticed the a‘ore by using the meat
  of drinking coconuts as ground-bait before he fished for them with his rod; Tē tākiri
  a‘ore nei au. I‘m fishing for a‘ore with rod and line; ‘E tauranga a‘ore tēnā. That’s
  an a‘ore fishing ground.
‘āore, neg. No, not (Mang. dial., cf. Rar. kāre.)
‘āoro, (-a, -‘ia). 1. Rub or scrape lightly (esp. make pandanus leaves flexible by rubbing
  them with a shell or piece of tin). Tē ‘āoro nei māua i teia au tupe rau‘ara. We‘re
  rubbing down these rolls of pan-danus; ‘E vā‘angā ka‘i ‘āoro rau‘ara tēnā. That
  piece of clam shell is for scraping down pandanus leaves; Kāre i paruparu meitaki te
  rau‘ara i tō‘ou ‘āoro‘anga. You haven’t rubbed the pandanus leaves down soft
  enough; ‘Āoroa te rau‘ara nā mua ka vetevete ei. Rub the pandanus leaves down
  before you tear them into strips. 2. A pandanus scraper. Inā kia ‘ōmai i tā‘au ‘āoro.
  Let me have your scraper please. [‘ā-8, oro.]
‘āorooro, (-a, -‘ia), fq. ‘āoro. Rub down, scrape down. Kua motumotu te rau‘ara i tōna
  ‘āorooro‘anga nō te taratara i tāna ‘āoro. He made cuts in the pandanus leaves when
  he rubbed them down because his scraper was jagged. [‘ā-8, oro RR.]
Aotearoa, loc.n. New Zealand (obs., cf. Nūtirēni.) [ao, tea, roa1.]
‘apa1, 1. v.i. Be guilty, at fault, in the wrong, to sin. Kua ‘apa koe i te ture, ko koe i
  ‘aka‘oro pōiri ‘ua i tō‘ou pātikara. You have offended against the law by riding a
  bicycle without lights; Kua kiriti‘ia tōna tā‘onga i tōna ‘apa‘anga. He lost his rank
  for committing an offence; Kua ‘ākara‘anga ‘apa ‘aia. He looked guilty; te tangata
  ‘apa, the guilty person. 2. n. Offence, crime, blame, fault, sin. Kāre ōku ‘apa. I
  haven’t done anything wrong; ‘E a‘a tōna ‘apa i tīria‘ia ai ‘aia ki roto i te ‘are ‘āuri?
  What crime was he put in prison for? ‘Akairi i te ‘apa ki runga. Lay the blame on
  sbdy. Kua ‘akairi au i te ‘apa ki runga iāia. I put the blame on to him. ‘Akatika i te
  ‘apa, to right a wrong. ‘Apa kore, be without guilt. ‘E tangata tuatua tika tēia ē te
  ‘apa kore. This man is truthful and blameless. Kimi ‘apa nō, to seek or make trouble
  for sbdy, get them into trouble. Kāre rava au i manako ē ka kimi ‘apa koe nōku. I
  certainly never thought that you would make trouble for me. (See tatarā‘apa.) [Np.
  *sapa.]
‘apa2, loc.n. Wind quarter. (See ‘apatonga, ‘apatokerau.)
‘āpa, 1. v.i. Be half. E ‘akata‘e i te vai kia ‘āpa ki roto i te tini, ka kā‘iro ei i te ngaika.
  Half-fill the tin with water before you mix in the whitewash; Kua ‘oki rāua ki te
  kāinga i te ‘āpa‘anga te ‘ura. They went home when the dance was halfway through.
  2. n. A half (of something). Tei iāku tēta‘i ‘āpa i te ika, tei iāia tēta‘i. I got one half of
  the fish and he got the other half; Kua tūtaki ‘āpa ‘aia i tōna mōtokā, ē ko te toe, kua
  tūtaki rikiriki ‘aia. He put down half the money on his car and paid the rest by
  instalments; ‘okota‘i ē te ‘āpa maire te mamao, one and a half miles away; ‘E ‘āpa
  papa‘ā te va‘ine, ‘e Māori tumu tika ai te tāne. The wife is half-European, the
  husband is pure Maori stock; KĀ rava ‘ua te ‘āpa kārani pēnitīni. Half a gallon of
  benzine, gasoline, petrol, paraffin will be enough; i te moni ‘āpa ‘ua, at half-price;
  maoa ‘āpa ‘ua, only half-cooked; ‘āpa nō te ora nga‘uru, half-past ten. ‘Āpa mata-
  ‘iti, n., poinsettia (Euphorbia pulcher-rima). ‘Āpa ora, n., half-hour. Te ‘āpa ora
  ‘openga, the last half-hour. ‘Āpa pene, n., halfpenny. 3. n. Scrum-half. Koia te ‘āpa i
  tō mātou pupu tu‘epōro. He’s scrum-half in our rugby team. (See ‘āpa‘āpa,
  ‘āpakaraoni, ‘āpakāti1, ‘āpa-taime, tā‘āpa(‘āpa).) [Eng. half.]
‘āpa‘āpa, v.i. Be half-full, divided into halves, to go halves. E tīpū ‘āpa‘āpa i teia au ika
  kā tu‘a ai. Cut these fish into halves before you give them out; I te ‘āpa‘āpa-‘anga te
  vai i roto i te au karāti, kua tuku ‘aia takirua tōpata vairākau ki roto. When the
  tumblers were half-full of water, he put two drops of the medicine in each of them; Ka
  ‘āpa‘āpa tāua i te ‘oko‘anga i tērā toki. We‘ll go half-and-half on the price of that
  axe. [‘āpa RR.]
‘apa‘apai, v.t., pl. or intens. ‘apai. Carry. ‘E tangata ‘apa‘apai ‘aia. He can carry (or
  lift) really heavy weights. [‘apai rR.]
‘apai, (-‘ia, -na). Carry, take, convey, lift. Ka maranga ‘ua iāku i te ‘apai i te pi‘a. I can
  carry the box quite easily myself; Kua ‘apai ‘aia i te kapu mei runga i te kaingākai.
  She removed the cups from the table; Kua ‘apai‘ia taua manako ki te ‘uipa‘anga
  ma‘ata ē kua ‘āriki‘ia. The proposal was taken to the general meeting and was
  adopted; Ka ‘apai te reo ki runga mē tae ki tēia tu‘anga o te ‘īmene. You must pitch
  your voices high when you get to this part of the song; I tō rātou ‘apai‘anga i te rima
  ki runga. When they raised their hands; Nāku ‘e ‘apai te tu‘anga mua o te ‘āpi‘i,
  nā‘au te rua. I‘ll take the first period, you take the second. ‘Apai i te kona, hold
  one’s liquor. Kāre e rauka iāia i te ‘apai i tōna kona. He can’t hold his liquor. ‘Apai
  ki te ture, take to court. Ka ‘apai au iā koe ki te ture. I‘ll have the law on you. ‘Apai
  mai i te pekapeka, bring about a quarrel. ‘Apai tamaki, wage war. Kia pāruru‘ia
  rātou ‘auraka e ‘apai tamaki ‘aka‘ou. They must be prevented from waging war
  again. Tangata ‘apai tuatua, messenger. Torōka ‘apai maki, ambulance. (See
  ‘apa‘apai, ‘apainga, ‘apaipai.) [Pn. *sapai.]
‘apainga, nom. Something carried, load, burden. Kāvea tēnā ‘apainga. Take that load; Tē
  marū nei tāku amo ē tē māmā nei tāku ‘apainga. My yoke is easy and my burden is
  light. ‘Apainga tukituki, n., a crushing burden (a bumping load). Kā riro tēna ‘ei
  ‘apainga tukituki ki runga i te tangata. It will become a crushing burden on the
  people. [‘apai, -nga2.]
‘apaina, pass. ‘apai. Carry. [‘apai, -na4.]
‘āpaipai, (-na, -‘ia), fq. ‘apai. Carry, lift, take. Kāre ‘aia ‘e meitaki i te ‘aere, ‘aere mai
  ka ‘āpaipai tātou iāia ki roto. He can’t walk very well, come let’s carry him inside; E
  ‘āpaipai ake i tēta‘i mānga i te reo o te ‘īmene ki runga, ‘e ‘aka‘aka roa tēnā. Pitch
  the key of the song a little higher, you’ve got it too low; Kua ‘āpaipai‘ia te au mātipi
  e tēnā au tamariki. Those children have gone off with the knives. ‘Āpaipai tuatua,
  carry tales, tell tales: kāre au e ‘inangaro i te aronga ‘āpaipai tuatua ki te ‘akavā kia
  no‘o mai ki teia putuputu‘anga. I don’t want people who go carrying tales to the
  police to remain at this meeting. [‘apai Rr.]
‘āpaipaina, pass. ‘āpaipai. Carry. [‘apai Rr, -na4.]
‘āpakapaka, v.i. Getting scorched or crusted. [‘ā-7, paka1.]
‘āpakaraoni, n. A half-crown. ‘E ‘āpa-karaoni ‘ua rāi te moni i roto i teia pi‘a. All the
  coins in this box are half-crowns; ‘E rōra ‘āpakaraoni tēnā, ‘ē rua tirīngi tēia. That’s
  a stack of half-crowns, these are two-shilling pieces. [Eng. half-crown.]
‘āpakāti1, n. A half-caste. ‘E va‘ine ‘āpakāti tāna. His wife was half-caste; Kāre tē reira
  tamaiti i te ‘āpakāti. That child isn’t a half-caste. [Eng. half-caste.]
‘āpakāti2, (-a, -‘ia). (To) uppercut. Kua ‘āpakāti‘ia ‘aia, kāre rā i pāpū meitaki. He was
  hit with an uppercut, but it didn’t land properly; Kua ‘āpakāti au iāia ki raro i te
  tangā. I uppercut him under the jaw; Kāre i tano meitaki te ‘āpakāti, kua viviki ‘aia i
  te kape. The uppercut didn’t land right on target, he was quick to dodge. [Eng.
  uppercut.]
‘āpapa, (-‘ia). 1. Stack in layers, set out in proper order. E ‘āpapa i te pi‘a ki te tīroa o te
  ‘are. Stack the crates along the long side of the shed; Kua ‘āpapa ‘aia i te pere
  tangata ki raro roa ē kua ‘oake kiā Ti‘a kia vā‘i. He stacked the court cards at the
  bottom (of the pack) and gave it to Ti‘a to cut. 2. n. Layer, stack. Taria atu tēnā
  ‘āpapa rākau. Cart that stack of timber away; ‘e ‘āpapa one angiangi, a thin layer of
  earth. [‘ā-8, papa.]
‘āpapapapa, (-‘ia), fq. and pl. ‘āpapa. Stack, lay out in order. ‘Āpapapapa‘ia tēnā au
  anga pā‘ua ki raro i te pū vī. Arrange (or stack) those clam shells under the mango
  tree. [‘ā-8, papa RR.]
‘āpara, n. Apple. Kā kai au i te ‘āpara, ‘e māmā. I‘ll have an apple, mother; ‘E pi‘a
  ‘āpara tāna i ‘akaū ei nā tōna taeake. He sent his friend a box of apples. [Eng. apple.]
‘āpare, (-a, -‘ia). (Hold) a ceremony at the house of someone who has suffered a
  bereavement in order to comfort them with hymns, prayers and bible-readings. Kua
  ‘āparea taua matē ra. An ‘āpare ceremony was held for the person who had died;
  Kua pūma‘ana te pū mate i tō rātou ‘āpare‘anga i tōna tūmatetenga. The bereaved
  felt comforted in her sorrow when they held an ‘āpare ceremony (they ‘āpare-ed her
  sorrow); Kua ‘aere ngā pupu ‘īmene ki te ‘āpare i tōna tūma-tetenga. Two groups of
  hymn-singers went to the ceremony held to comfort her in her distress; Ka ravea te
  ‘āpare ākonei? Will the ‘āpare be held later on (tonight)?
‘āpataime, n. Half-time. Kua ‘akaoti‘ia te tāmataora i te ‘āpataime. The game was
  stopped at half-time. [Eng. half-time.]
‘apatonga, ‘apa tonga, loc.n. Southerly quarter (of winds). Kua ‘uri te matangi ki
  ‘apatonga. The wind swung round to a southerly quarter; ‘E matangi ‘apatonga te
  matangi i tere mai ei mātou. We sailed here on a southerly wind. [‘apa2, tonga.]
‘apatokerau, ‘apa tokerau, loc.n. North-erly quarter (of winds). Mē no‘o ‘ua te matangi
  ki ‘apatokerau, ka pakari. If the wind sits in the north, it‘ll blow hard. [‘apa2,
  tokerau.]
‘ape1, v.i. Make a mistake, be mistaken. Mē ‘ape ‘ua ake tēta‘i pupu, kā riro te rē i tēta‘i.
  If either side makes the slightest mistake, the other team will win; Kua ‘ape tō‘ou
  manako. You are mistaken; I te ‘ape‘anga tāna tuatua, kua kitea tāna pikika‘a. His lie
  was found out through a discrepancy in his story. [? Pn. *sape.]
‘ape2, v.i. Fuss, fret, bother, pester. ‘E a‘a tā‘au e ‘ape nei, kāre e vave te torōka i te
  ‘aere. What are you fussing about, the bus won’t leave early; Kua ‘ape ‘aia ki tōna
  metua kia ‘akatika iāia kia ‘aere ki te teata. He pestered his father to let him go to the
  cinema. (See ‘ape‘ape.)
‘ape3, n. 1. A dodge, a trick of doing something. Kua kimi te rangatira i te au ‘ape
  tūkētūkē kia rauka te rē, inā rā kāre i manuia. The captain tried every dodge (he
  knew) to win, but it didn’t come off; Kua pou ngā ‘ape ia mātou. We’ve tried every
  trick in the book. 2. Trick of behaviour, manner-ism. Kua rauka iāia i te ‘akatūtū i te
  au ‘ape kātoatoa ā te aronga kai kava. He can mimic the way drunks behave.
‘ape4, rt. In tara‘ape, spur (of cockerel).
‘ape‘ape, v.i., fq. ‘ape2. Bother, fret, com-plain peevishly. ‘E a‘a te ‘ape‘ape? What’s
  the bother?; Kua ‘ape‘ape te pēpe nō te pongi. The baby fretted because it was
  hungry; ‘E tangata ‘ape‘ape tika ai ‘aia. He’s a dreadful bother; Kua tārekareka ‘aia
  i te pēpe i te ‘ape‘ape‘anga. He kept the baby happy when it was fretful; auē
  ‘ape‘ape, to cry fretfully, snivel. [‘ape2 RR.]
‘āpe‘e, n. 1. Bridesmaid. Ko māua tōna ‘āpe‘e i tōna ‘akaipoipo‘anga. We were her
  bridemaids at the wedding; Tē ‘akamānea‘ia maī ra ngā tamā‘ine ‘āpe‘e. The two
  bridemaids are being got ready. 2. Best man. Ko au tō Tangaroa ‘āpe‘e. I was
  Tangaroa’s best man. 3. Young man or woman presented at a function, debu-tante. I
  te oti‘anga te ‘īmene o te ariki i taua ‘ura‘angā ra, kua pūpū‘ia te au ‘āpe‘e ki te
  Kāvana Tiānara ma tāna va‘ine. After The Queen had been sung at the dance those
  who were to be introduced were presented to the Governor-General and his wife.
‘apepa, (-‘ia), v.i. Lame(ness). Kua ‘apepa te tamaiti i te ū‘anga i te motokā. The child
  was lame after being struck by a car; Kua ‘apepa‘ia taua tangatā ra. The man was
  lamed; ‘E vaevae ‘apepa tō taua tamā‘inē ra. That girl has got a lame leg; Nō te
  ‘apepa iāia, nō reira au i tangi ei. I felt sorry for him because he was lame.
‘Āperika, loc.n. Africa. [Eng. Africa.]
‘Āperirā, prop.n. April. Kā ‘oki mai ‘aia i te marama ia ‘Āperirā. He‘ll be back in (the
  month of) April. [Eng. April.]
api1, stat. Crowded, congested, full up, cluttered up. Kāre koe ‘e ō ki konei, kua api teia
  ngā‘i. You can’t get in here, it’s crowded out; Kua api te kaingākai i te puka. The
  table was cluttered with books; Kua no‘o ‘ua tēta‘i pae ki runga i te moenga i te
  api‘anga te au no‘o‘anga. Some of them just sat on the mats when all the seats were
  taken; ‘Aere mai ki roto, kāre tēia ‘are nō te api ia kōtou. Come inside, there’s room
  for all of you (you can’t overcrowd this house). (See apiapi, tāapi(api).) [Pn. *‘api2.]
api2, n. A surgeonfish resembling the maito, but dark brown with white spots; about six
  inches long, and caught mainly on the reef (Hepatus guttatus [Schneider]). ‘E api ‘ua
  tā māua ika i tō māua pokipoki‘anga. We only caught api when we went fishing with
  a pokipoki net; ‘E kīkau api tēia. Here is a basket of api. [Pn. *hapi.]
apiapi, fq. api1. 1. Crowded, obstructed, full up, cluttered up. Nāringa kāre tēia au pi‘a,
  kāre rāi e apiapi teia rūmu. If it wasn’t for these boxes, this room wouldn’t be so
  cluttered up; ‘E ngā‘i apiapi tēia, ‘aere mai ka ‘aere tāua ‘e ngā‘i kē patapata ai.
  There is no room here, let’s go somewhere else to play marbles; Kua no‘o tēta‘i pae
  ki va‘o i te apiapi‘anga ā roto. Some of them stayed outside when it got full up
  inside; Nō te apiapi i taua pū rākaū ra, nō reira ka tīpū ei. Because the tree was
  taking up too much room they had to cut it down. 2. Be worried, bothered, upset.
  ‘Auraka e apiapi i tō āpōpō, don’t worry about (the things of) tomorrow; Nō tōna
  apiapi i ‘ape‘ape ei ‘aia. He’s worried, that’s why he’s fussing. [api1 RR.]
‘apinga. 1. n. A thing (usu. a physical object). ‘E ‘apinga tāku e kite nei i runga i te
  kiriātai. I can see something on (the surface of) the sea; ‘E pi‘a ‘apinga kāmuta tēia
  nā taku pāpā. This is a box of carpentry things (tools etc.) belonging to my father; I
  ‘ōmai ‘apinga ana ‘aia kiāku kia ‘apai kiā Tuki. He gave me something to take to
  Tuki. ‘E ‘apinga (tika ai), something remarkable, really something. ‘E ‘apinga tika
  ai te māro‘iro‘i i tō mātou pupu i teia mata‘iti. It has been really remarkable the
  strength of our team this year. ‘Apinga is often defined more precisely by the
  following word, e.g. ‘apinga aro‘a, a gift, ‘apinga kanga-kanga, playthings, toys,
  ‘apinga kai, foodstuff, something to eat, ‘apinga kaikai, things to eat with (or on),
  e.g. knives, forks. plates, ‘apinga tākānapanapa tāmaka, shoe polish, ‘apinga tanu,
  crops, produce, i.e. things planted, as opposed to ‘apinga tupu ‘ua, things growing
  wild. 2. (-‘ia). (Have) posses-sions, wealth(y). Kua ‘apinga‘ia taua tangatā ra. That
  man has got rich; ‘E tangata ‘apinga ‘aia. He is well-to-do; ‘E tangata ‘apinga kore.
  A poor man, sbdy badly-off; Kua ‘apinga nui ‘aia. He is well-off; Ka ‘apinga tini‘ia
  koe mē kāre koe ‘e kaimoumou. You‘ll be very wealthy if you aren’t a spendthrift.
‘āpi‘i, (-a, -‘ia). 1. Instruct, teach (i) sbdy about (ki) something, advise. Kua ‘āpi‘i te
  metua i te tamaiti ki te tautai. The father taught his son to fish; Kua ‘āpi‘i‘ia rātou ki
  te ‘anga‘anga tanu. They were taught agriculture; Kā riro tē reira ‘ei ‘āpi‘i iāia kia
  kore e tāvarevare ‘aka‘ou. That‘ll teach him not to be late again; Kua ‘āpi‘i au iāia
  kia ‘aere ki te ‘akavā. I advised him to go to the police. 2. Learn, study. Ka ‘aere au
  ka ‘āpi‘i kāmuta. I‘m going to learn carpentry (cf. ka ‘aere au ka ‘āpi‘i i te kāmuta,
  I‘m going to teach the carpenters). 3. n. School (i.e. schooling, not the building, which
  is ‘are ‘āpi‘i), school-work, school subject, lesson. Kua tere te ‘āpi‘i. School is over;
  Kua ‘ōrotē te ‘āpi‘i. School has broken up; Kua tae vave rāua ki te ‘āpi‘i. They got to
  school early; Tē ‘akatika ‘āpi‘ī ra ‘aia nā te tamariki. He’s correcting the children’s
  schoolwork; ‘E a‘a te ‘āpi‘i tē kā āru mai i tēia? What subject (lesson) comes after
  this? Pū ‘āpi‘i, pū‘āpi‘i, school teacher. Pū ‘āpi‘i ma‘ata, headmaster, head teacher.
  Tauturu pū ‘āpi‘i, assistant teacher. Puka ‘āpi‘i, n. schoolbook (See ‘āpi‘i‘anga,
  ‘āpi‘ipi‘i, pū‘āpi‘i.)
‘āpi‘i‘anga, n. 1. Mission school. 2. Stu-dent. ‘E au ‘āpi‘i‘anga ‘orometua tērā. They are
  theological students. 3. Lesson. ‘E a‘a te ‘āpi‘i‘anga tau nō tātou i roto i teia ‘īrava?
  What lesson is there in this verse that is relevant for us? [‘āpi‘i, -‘anga4.]
‘āpi‘ipi‘i, (-a, -‘ia), fq. ‘āpi‘i. Teach, learn, practise . Nāku i ‘āpi‘ipi‘i ia rātou ki te moto
  i tō rātou ‘ōu‘anga. I taught them to box when they were young; Kua ‘āpi‘ipi‘ia rātou
  ki te pa‘u ‘ānani. They were taught to bud oranges; ‘ī rua ‘epetoma i tōna
  ‘api‘ipi‘i‘anga i te ‘aka‘oro mōtokā. He was two weeks learning to drive a car; Tei te
  ‘āpi‘ipi‘i ‘aitamu rātou. We‘re practising our items. [‘āpi‘i Rr.]
‘āpikē, stat. Feeble, weak, slack, lazy, half-hearted, faint-hearted. Mē ‘āpikē tō kōtou
  manako, kā ‘inga kōtou. If you lack determination, you‘ll lose; Nō tōna ‘āpikē nō
  reira kua tauturu māua iāia. We helped him, he was so feeble; ‘E toa tika ai tē ‘aere,
  ‘ē no‘o te ‘āpikē. Let the brave men go and the weaklings (or the faint-hearted) stay
  behind; ‘E tangata ‘āpikē tika ai koe i te rave i tā‘au ‘anga‘anga. You are very slack
  about doing your work; Kua ‘iki rātou i tēta‘i ‘aka‘aere ‘ōu i te ‘āpikē‘anga te
  manako o te ‘aka‘aere mua. They chose a new leader when the old one lost his drive.
  (See tā‘ā(pike)pikē, tā‘āpikepike.)
‘āpikepike, ‘āpikepikē, fq. and dim. ‘āpikē. Feeble, weak. Kua ‘āpikepikē taua tangatā
  ra, kā varu nga‘uru ōna mata‘iti. He’s pretty feeble now, he’s eighty; manako
  ‘āpikepike, weak-willed. [‘āpikē Rr.]
‘āpiki, n. Fissure or cranny in a cliff. Tei roto i te ‘āpiki mato taua manū ra te ngā‘i i
  kō‘anga ai. The bird had laid its eggs in a crack in the cliff. [‘ā6, piki2 ?]
‘āpiri, stat. Nearly closed, nearly healed (of a cut). Tē ‘āpiri ‘uā ra te ngūtupa. The door
  is nearly closed; Kua ‘āpiri mai te motu i tōku vaevae. The cut on my leg is nearly
  healed (or is healing up). [‘ā-7, piri1.]
āpōpō, adv., n. Tomorrow. Ka āru au iā koe ki Avarua āpōpō. I‘ll come with you to
  Avarua tomorrow; Tē ‘akapapa‘ia nei tēia kai nō āpōpō. This food is being prepared
  for tomorrow; tō āpōpō varaoa, tomorrow’s bread. Āpōpō atu, after tomorrow, esp.
  the day after tomorrow. Mē kāre ‘aia ‘e tae mai āpōpō, āpōpō atu. If he doesn’t get
  here tomorrow, he‘ll be here the day after; Āpōpō atu koe ‘e tatarā‘ara ai. One of
  these days you‘ll regret it. [ā1 4, pō1 RR.]
‘āpōtitoro, ‘āpōtetoro, n. Apostle. Te au ‘āpōtitoro tino nga‘uru mā rua. The twelve
  apostles. [Eng. apostle.]
apu, ( -a, -‘ia). 1. Chase, pursue, harry. Kua apu ‘aere te tītī‘ara i te koama. The trevally
  chased the goatfish around; Kua apu‘ia te kōpū ika rikiriki e te urua. The urua (kind
  of fish) harried the shoal of little fish. 2. Strive hard for (i) something, pursue (a task)
  vigorously. E apu ake koe i tēta‘i kīnaki i tā tāua ika. Do your best to get something
  to eat with our fish; Kā apu tāua i tēia ‘anga‘anga kia oti vave. Let’s really buckle
  down to it and get the job done early; Kua roa tō rātou apu‘anga kia taea te ‘enua.
  They were striving for a long time to reach land. (See apuapu.)
‘āpua, n. Handle (of spear), (Penrhyn dial.). Kua ‘ati te ‘āpua o te ‘āuri. The handle of
  the spear was broken.
apuapu, ( -a, -‘ia), fq. apu. Harry, pursue voraciously, hunt down; buckle down to
  (work). Kua apuapua te punupunuā moa e te kiore ngiāo taetaevao. The wild cat
  chased the chicks; Kua apuapu ‘ua te puakaoa i tāna kai i tōna kai‘anga. The dog
  simply bolted its food down; Ka apuapu tātou i teia ‘anga‘anga, kia tae mai te pū kua
  oti. Let’s get down to it, and when the boss comes it‘ll be finished. [apu RR.]
‘āpuka, n. Avocado. Kua parai ‘aia i tāna varaoa ki te ‘āpuka. He spread avocado on his
  bread; E tanu i te ‘ua ‘āpuka nā te pae i te ‘āua. Plant the avocado seeds alongside the
  fence; Tē ‘a‘aki ‘āpukā ra rāua ka ‘akaū. They‘re picking avocado pears for export.
‘āpuku1, ( -a, -na, -‘ia). Gulp down, swallow (a solid object). Kua ‘āpuku ‘aia i te ‘ua ē
  kua inu i te vai. He swallowed the pill and drank the water; Kua raoa te puakaoa i te
  ‘āpuku‘anga i te ivi. The dog choked swallowing the bone; Ka ‘āpukua e te pēpe tēnā
  pine mē ‘oake koe kiāia. The baby will swallow that pin if you give it him; Kua
  ‘āpuku‘ia rātou e te kare o te moana. They were engulfed by the foam-ing seas.
‘āpuku2, n. Marbled cod (Epinephelus microdon). (cf. ‘āpuku1.) [Pn. *faapuku.]
‘āpukuna, pass. ‘āpuku1. Swallow. [‘ā-9, puku4, -na4.]
‘āpukupuku, (-a, -na, -‘ia), fq. ‘āpuku1. Gobble or bolt food down, keep swallowing
  something. Kua karoa te tamaiti nō te ‘āpukupuku i tāna kai. The child was scolded
  for bolting his food down; ‘E puakaoa ‘āpukupuku kai tā‘au. Your dog always
  gobbles his food up; Kua raoa‘ia ‘aia e te ivi i tōna ‘āpukupuku‘anga i tāna ika. He
  choked over a bone through gobbling down the fish; ‘Auraka e ‘āpukupuku i tā‘au
  kai, e ngaungau mārie. Don’t bolt your food, chew it slowly. [‘āpuku1 RR.]
‘āpukupukuna, pass. ‘āpukupuku. Gobble. [‘āpuku1 RR, -na4.]
‘aputu, n. Name of a deep-sea fish, caught with line, dark grey in colour, up to two feet
  long (Serranidae). ‘E potonga ‘aputu tēia, ‘ē rua tirīngi te ‘oko. Here is a piece of
  ‘aputu, it costs two shillings. [Pn. *saputu.]
ara1, v.i. Wake up, be awake, stay awake, keep alert. E ara, kua ao. Wake up, it’s
  morning; kua ara ‘ua au i taua pō. I was awake (all) that night; Kāre ‘aia i ara ake?
  Isn’t he awake yet?; ‘E tangata ara vave ‘aia. He wakes up (or is up and about) early;
  Kā ara ‘ua māua ē tae ‘ua mai kōrua. We‘ll stay up until you come; Tē tangi ‘uā ra
  te rātio i tōku ara‘anga mai. The radio was still on when I woke up; E ara ‘oki koe.
  Mind you keep alert. (See araara1, tāara(ara).) [Pn. *‘ara.]
ara2, n. 1. Road, path, passage, route, way (of travelling), trail, track. Tēia ara
  mingimingi, this winding path; Tē ma‘ani ara nei mātou. We‘re making a path,
  repairing the road; Ka nā te ara poto ‘ua tāua i te ‘aere. Let’s go the short way; ‘E
  roa te ara ki Aitutaki. It’s a long passage to Aitutaki; Kua āru mātou i te ara o taua
  puaka taetaevao. We followed the trail of the wild pig; ara tapuae puaka, spoor of
  pig; ‘Ei pātikara te ara meitaki. Bicycles will be the best way to go; ‘E ara mōtokā
  tēia, these are car tracks. Ara ‘ārote, furrow left by plough. Ara ‘āuri, railway line.
  Ara kākenga, ladder, flight of steps or stairs. Kua kake ‘aia nā runga i te ara
  kākenga. He climbed up the ladder. Ara metua, the old inland road around
  Rarotonga. Ko te ara metua tēnā tei ma‘ani‘ia e Toi. That’s the old road that Toi
  built. Ara nui, main road, esp. the present road running around the island. Ara rēruē,
  railway line, railroad. Ara tangata, a smooth area of rock running along the lagoon
  side of the reef. Ka nā runga ‘ua tāua i te ara tangata kia kore tō tāua vaevae e
  motumotu i te toka. Let’s keep along the ara tangata so we won’t cut our feet on the
  rock. Arā vaka, a passage through shoals for canoes. Kua ‘akamata ‘aia i te pao i te
  papa kia rauka tēta‘i arā vaka. He began to hammer away at the rock-bed to make a
  passage for canoes. Ara vaevae, line of footprints. E āru i te ara vaevae. Follow the
  footprints. Arā vai, ditch, drain, gutter. 2. Line, row. Ara ‘ā, name of an old
  Mangaian four-flanged spear (ara here refers to the rows of teeth or serrations (tara).
  Ara taura1, line of stitching, seam. Kua tā‘ipa‘ipa te ara taura i runga i tō‘ou pona.
  The seams on your dress are crooked. Ara taura2, rope ladder. Kā kake ‘ua au nā
  runga i te ara taura. I‘ll just climb up the rope ladder. Arā toka, row of sinkers
  attached to bottom of fishing-net. Arā uto, line of floats on net. Kua oti te arā uto i te
  tāmou ki runga i te kupenga, ko te arā toka te toe. The row of floats have been tied on
  to the net, there’s still the sinkers to do. (See araara2, (tā)arāpō, arāta‘a,
  arataki(taki), tāmataara.) [Pn. *hala.]
‘ara1, v.i. (Commit) offence, fault, crime, sin; guilt(y). ‘E a‘a te ‘ara i papaki ei koe
  iāia? What (offence) did you slap him for?; Kua ‘ara koe, ko koe i tomo ‘ua ki roto i
  tōna ‘āua ma te tika kore. You have committed an offence, you have entered his
  grounds without permission; ī te Atua ē, e ‘akakore mai i tā rātou ‘ara. O Lord,
  forgive their sins. ‘Ara tumu, the com-mon (ie. seven deadly) sins (see ngākau
  parau, noinoi, ‘akaturi, riri, vare‘ae, karapi‘i, kōpē). Tangata (rave) ‘ara, criminal,
  sinner. Kua arataki‘ia te tangata rave ‘ara ki roto i te ‘are ‘auri. The criminal was
  led away to prison. (See tatarā‘ara.) [Pn *sala1.]
‘ara2, v.i. Be in excess (of (i) a given amount), extra, more than (i) a given number. ‘ī
  toru ‘akari i ‘ara i roto i teia putunga. There are three coconuts too many in this pile;
  Kua ‘ara atu i te toru nga‘uru paunu te ‘oko o taua pātikarā ra. That bicycle costs
  more than thirty pounds; I tōku manako, mei te ‘ānere ‘e ‘ara atu tāna kai i te
  pā‘anga mua. I believe he scored a hundred runs and more in the first innings; Mē ‘e
  putungā ika ‘ara tēta‘i, ‘ē vao‘o nā te tangata kupenga. If there is an extra pile of
  fish, leave it for the owner of the net. [Pn. *sala2.]
‘ara3, n. 1. General name for the different species of Pandanus. Tē kai ‘ara nei māua.
  We‘re eating pandanus cones; E tari mai koe i tēta‘i rau ‘ara marō ‘ei tāviri ‘ava‘ava
  nāku. Bring some dry pandanus leaves for me to roll my cigarettes in; ‘ara ‘āmoa, a
  pandanus bearing fruit with red drupes; Kā kite au i te tūka‘i i te ‘ara ‘āmoa. I know
  how to peel (remove the scented part) of the (drupes of the) ‘ara ‘āmoa. ‘Ara pae‘ore
  or rau‘ara, a variety with soft, flexible, spineless leaves, used for baskets, and which
  does not bear cones. ‘Ara ta‘atai, a variety with yellow fruit. 2. ‘Ara (painapa),
  pineapple (Ananas comosus). Kua motumotu tōna rima i te tarā ‘ara i tōna
  vāere‘anga. He cut his hands on the pineapple spikes when he was weeding; Tē
  mātipi ‘ara nei au. I‘m peeling a pineapple (with a knife). (See kai‘ara, rau‘ara.) [Pn.
  *fara.]
ILL
‘ara (Pandanus)
‘ara4, rt. (See ‘arapaki.)
‘ara5, rt. (See ‘aka‘ara1; perhaps same as ‘ara2.)
araara1, v.i., fq. ara1. Wake up, be awake. Kua araara rātou i tō mātou pākūkū‘anga i te
  ta‘ua. They all woke up when we banged the floor; ‘E ngā pēpe meitaki tēia, kāre nō
  te araara. Here’s a couple of good babies, they don’t keep waking up; ‘ī rua pō i tō
  rāua araara ‘ua‘anga i te ‘ai‘ai i te keiā. Two nights they stayed awake, watching for
  the thief. [ara1 RR.]
araara2, v.t. Say, talk, speak. (‘Ātiu, Mauke and Mitiaro dial., cf. Rar. tuatua.) E araara
  ki ‘Avaiki. Speak to (i.e. remem-ber) Hawaiki.
‘ara‘ara, (-‘ia). Go and visit sbdy. (Bib. and obsol.; usual word is ‘ātoro). Kua
  ‘ara‘ara‘ia te Ariki ‘ānau ‘ōu e te aronga pakari mei te ‘itinga mai o te rā. The New-
  Born King was visited by the wise men from the east.
āranga, v.i. Appear on the surface, to show above water or above ground, to bob up. Kua
  āranga ‘aere ‘ua te toka i te mate‘anga te tai. The rocks were left sticking up (out of
  the water) when the tide was low; Kua āranga mai te one tea nō te ‘ō‘onu i te ‘ārote.
  The white sand was brought up because the plough was set too deep; Kua kite māua i
  te vaka i te āranga‘anga ki runga ma te tangata i roto i te tai. We saw the canoe bob
  up and the man in the water; Tē āranga ‘uā ra tōna katu i muri i te patu. His head is
  showing over the top of the wall. [ā-3, ranga1.]
ārangaranga, v.i., fq. āranga. 1. Bob up, show above ground or water . Kua
  ārangaranga ‘aere ‘ua te kiko o te kūmara. The tubers of the kumara showed here
  and there above ground; Ko te au taruā ārangaranga ‘aere ‘ua tā kōrua e kiriti. You
  must only pull off the taruā tubers which are sticking up out of the ground; Kua kitea
  atu tō rātou katu i te āranga-ranga‘anga i muri mai i te patu. Their heads were seen
  sticking up from behind the wall. 2. Feel surge of excitement, surprise, or alarm. ‘E
  a‘a te mea i āranga-ranga ‘ua ai ā roto ia kōtou? What are you so excited about? [ā-
  3, ranga1 RR.]

ārangatū, v.i. Emerge victorious. Kua ārangatū ‘a Tāvita i tōna tamaki‘anga kia Kōria.
  David emerged victorious from his fight with Goliath. [ā-3, ranga1, tū1.]
ārai1, (-a, -‘ia). 1. Prevent, bar, stop, thwart. Kua ārai ‘aia iāku ‘auraka kia tuatua. He
  prevented me from speaking; Kua ārai‘ia ‘aia ‘auraka kia kake ki uta i te ‘enua. He
  was stopped from going ashore; Kua riri ‘aia i tōku ārai‘anga iāia i te tomo ki roto i
  te ‘are ‘ura. He was annoyed when I stopped him from enter-ing the dance-hall; Kāre
  e rauka ia mātou i te ārai i tō rātou pupu. We can’t stop their team (from winning);
  Kua ārai te au ‘akavā i te kōnoninoni‘anga. The police stemmed the rush; Kua
  ‘arai‘ia tōna ‘akakoro‘anga. His plan was thwarted. 2. Protect, screen, shield. Kua
  ārai ‘aia iāia ki te pāruru kia kore e puta i te ‘āuri. He protected himself with armour
  against the spears; Kua ‘akapapa rātou i te au pūtē one ‘ei ārai i te pō‘aki. They
  stacked up sandbags to ward off the bullets; Kua ārai ‘aia i tōna mata. He shielded
  his face; ‘E ‘apinga ārai vaevae tēnā nō te aronga pāpōro. Those are pads for the
  cricketers. 3. n. Screen, curtain, blind. ‘Akauta‘ia te au ārai māramarama. Put the
  (window) curtains up; Tē tāviri ārai pā nei māua. We‘re knitting door curtains. (See
  ārairai.) [Pn. *aalai.]
ārai2, n. Ally, only in the phrase te ‘au ārai, the allied forces. [Eng. ally.]
ārairai, (-a, -‘ia), fq. ārai1. Prevent, stop, bar, block, screen . Kua ārairai rātou i te ara
  ki te au ‘ātava rākau, kia kore te mōtokā e ‘aere ‘aka‘ou nā reira. They blocked the
  road with branches so the cars wouldn’t be able to go that way any more; Kua ‘akaū
  au i tōna pātikara nō tāna ārairai iāku. I banged into his bicycle because he was
  barring my way; ‘E tangata ārairai ‘aia i te pāpōro ma te kai kore. He just blocks the
  ball, he never scores any runs; Ārairaia te māramarama. Cover the windows, draw
  the curtains. [ārai1 Rr.]
‘āraka, n. Ark. Kua ‘akaue te Atua iā Noa kia ‘anga i tēta‘i ‘āraka. The Lord told Noah
  to build an ark. [Eng. ark.]
‘araketa1, n. Alligator, crocodile. ‘E kiri pākiri ‘araketa tō‘ou. You’ve got an alligator-
  skin (crocodile-skin) belt. [Eng. alligator.]
‘araketa2, ‘arakita, see nū ‘arakita.
‘aramu, n. Tiller, helm. E tāmou i te ‘aramu ki runga i te ‘oe. Fix the tiller on to the
  rudder. [Eng. helm.]
‘arapaki, v.t. 1. Touch (accidentally), knock against. ‘Auraka e ‘arapaki iāia. Don’t
  knock him. 2. Lay hands on (ie. chastise). ‘E a‘a tāna ‘ara i ‘arapaki ‘ua atu ei koe
  iāia? What’s he done wrong for you to lay your hands on him? 3. Affect. Kāre te ture
  ‘ōu e ‘arapaki ‘ua mai iāku. The new regulation doesn’t affect me; Kāre te ua i
  ‘arapaki ‘ua atu i te ngā‘i (pā‘anga pōro). The rain didn’t have any effect on the
  pitch. [‘ara4, paki1.]
arāpō, n. The nights of the lunar month (there is a name for each of them). ‘E motu teia
  arāpō. This is the last night of the moon; Tē tanō ra te ‘akapapa‘anga arāpō? Were
  the nights of the moon being calculated correctly?; Tē tiaki arāpō nei au nō te
  tanu‘anga i taku kūmara. I‘m waiting for the right phase of the moon to plant my
  kumara. [ara2, pō1.]
‘arara1, v.i. Lean, tilt. Kua ‘arara ‘aia ki tēta‘i tua i te pā‘anga te moto ki runga i tōna
  pāpāringa. He rocked to one side when the punch landed on his cheek; Kua ‘aere
  ‘arara ‘aia i te manuku‘anga tōna paku‘ivi. He walked lopsided after he’d dislocated
  his shoulder; Ko te tumu rākau ‘arara ki runga i te ‘are tā kōtou e tīpū. It’s the tree
  leaning over the house that you are to cut down; Kua auē ‘aia i te ‘arara-‘anga mai te
  ngaru ki runga i tō rātou vaka. He screamed as the wave curled over their canoe. (See
  ‘ārararara1.) [Pn. *falala.]
‘arara2, v.i. Blow, rise, gust (of wind). I taua ‘ati‘anga tika ai, kua ‘arara viviki mai te
  matangi mei te tokerau ē kua ta‘uri te vaka. At that very moment there came a sudden
  gust of wind from the north and the canoe capsized; Kua ‘uti‘uti mātou i te au kie i te
  ‘arara‘anga mai te matangi. We hoisted the sails when the wind rose; Ko te ‘arara
  ‘ua o te matangi tāku i rongo. I only heard the gust of wind.
ārara-, first element of ārarāmoe.
ārarāmoe, ārerāmoe, v.i. 1. Doze off, nod off to sleep. Tē ārarāmoe ‘uā ra ‘aia i runga
  i tōna no‘o‘anga. He’s dozing off in his chair; Kua kopekope ‘aere ‘aia i tōna
  ārarāmoe‘anga. He muttered now and again to himself as he dozed. 2. n. Some-thing
  said while half-asleep. Kāre i te tika, ‘e ārerāmoe ‘ua nāna. It’s not true, he was
  (must have been) dozing when he said it. [ārara-, moe.]
‘ārararara1, v.i., fq. ‘arara1. Lean, tilt. Tē ‘ārararara ‘uā ra ngā tāngata konā kava ki
  runga i te pāruru ‘are. The two drunks were leaning against the wall; Ko te au pū
  meika ‘ārararara ‘aere ma te kā‘ui i runga tā kōtou e toko ‘aere ki te rākau. The
  banana trees which are leaning over and carrying bunches of fruit, they‘re the ones
  you must support with poles; Kua ‘akatūtū ‘aka‘ou rātou i te pū tōmāti i te
  ‘ārararara‘anga i te matangi. They straight-ened up the tomato plants which had
  keeled over in the wind; ‘aere ‘ārararara, to stumble along, stagger. [‘arara1, Rr.]
‘ārarau, (-a, -‘ia), intens. ‘ārau. Grab hold of, grip, handle, take. Kua ‘ārarau ‘aere ‘aia
  ki runga i te au ngāngā‘ere i tōna patere‘anga ki raro mei runga i te take o te
  maunga. He grabbed hold of the tufts of grass as he slipped down from the top of the
  mountain; Kua tāmata rāi ‘aia i te ‘ārarau mai ki runga iāku i tōna ‘inga-‘anga,
  ‘inārā kāre i mou. He tried to grab on to me as he fell, but he couldn’t hold on; Kua
  nga‘ae tōku pona i tōna ‘ararau-‘anga mai ki runga iāku i tōna ‘oro‘anga. He tore
  my shirt grabbing at me as he ran; Ka pāpā au iā koe mē ‘ārarau koe ki tēta‘i ‘apinga
  ‘ua atu i runga i tēia pā‘ata. I‘ll beat you if you touch any of the things on this shelf;
  Kua ‘ārarau‘ia tō mātipi e te tamaiti i ‘aere mai ana nā konei. The child who came
  through here took your knife. [‘ā-8, rau6 rR.]
arāta‘a, n. 1. Road, highway. Kua kite atū ra ‘aia i tēta‘i tangata tē tīpapa ‘uā ra i te pae
  arāta‘a. There he saw a man lying face-down at the side of the road. 2. n. Way(s),
  behaviour. ‘Auraka e āru i tōna arāta‘a. Don’t follow his ways. [ara2, ta‘a6.]
arataki, (-a, -na, -‘ia). 1. Lead sbdy or something, to guide. Kua arataki ‘aia ia rātou nā
  roto i tāna ngā‘i tanu‘anga kia mātakitaki i tāna au ‘apinga kai. He led them round
  his plantation so that they could see his crops; Kua arataki‘ia ‘aia ki te tainga mei te
  māmoe mūtēkī te tū. He was led, quiet as a lamb, to the slaughter; Ka arataki ki te
  pekapeka. It‘ll lead to trouble; E arataki i te ‘oro‘enua. Lead the horse; E ‘eke ki raro,
  aratakina tō pātikara. Get off and push your bike. 2. Expound, explain, give (opinion,
  reason, explanation). Kua mūtēkī rātou i tōku arataki‘anga i tōku manako. They kept
  quiet as I explained my ideas. 3. n. Leader, guide. Kā ‘iki tātou iāia ‘ei arataki nō
  tātou. Let’s choose him as our leader. [Pn. *hala-taki.]
aratakina, pass. arataki. Lead, guide.
aratakitaki, (-a, -na, -‘ia), fq. arataki. 1. Lead, guide. E aratakitaki ‘ua kōrua i tēnā ngā
  ‘oro‘enua, kāre ‘oki i mako meitaki ake i te ‘aka‘oro. Just lead those two horses,
  they‘re not really used to being ridden yet; Kua ro‘iro‘i rātou i tōku aratakitaki‘anga
  nā runga i te au maunga. They got tired when I guided them over the mountains; Kua
  aratakitakina e te tīnana puaka tāna au punupunua nā runga i te au tuā‘u ‘uri tōmāti.
  The sow led her piglets over the beds of young tomato plants. 2. Express (opinions),
  give or explain (views, reasons). E ‘akapoto ‘ua i tō kōtou manako mē aratakitaki
  kōtou. Be brief when you express your opinions.
aratakitakina, pass. aratakitaki. Lead, guide.
‘aratita, n. Peanut. ‘ī ono pene i te paunu ‘aratita, peanuts sixpence a pound.
‘ārau, (-a, -‘ia). Get hold of (i) something touch, handle, reach for (ki) something.
  ‘Auraka rava kōtou e ‘ārau ‘ua atu ki tēta‘i ‘ua rākau i runga i tōna kāinga. You
  mustn’t touch any of the fruit on his grounds; Kare ‘e rauka iā koe i te ‘ārau mai i
  tēta‘i potonga va‘ie ki tō rima ka ‘aere mai ei? Couldn’t you manage to pick up (get
  hold of with your hands) a bit of firewood as you come?; Kua topa ‘aia ki roto i te tai
  i tōna ‘ārau‘anga i te ‘akari e pānū ra. He fell into the sea as she (tried to) get hold of
  the floating coconut; Kāre i mou taua ‘apinga i tōku ‘ārau‘anga ē kua topa ki roto i te
  tai. I couldn’t hold the thing when I got my hands to it and it fell into the water; Kāre
  rava au e tae i te ‘ārau ‘ua atu ki tā tēta‘i mea. I could never bring myself to make off
  with other people’s things; ‘Ārau‘ia mai tērā‘o punu. Get hold of that tin there. [Ck.
  *aa-rau.]
‘āraurau, (-a, -‘ia), fq. ‘ārau. Get hold of, touch, meddle with, take. ‘Auraka tō kōtou
  rima kia ‘āraurau ‘aere ki teia au niuniu. Don’t go meddling with these wires;
  ‘āraurau‘ia mai tēta‘i au kīkau marō mē ‘oki mai kōrua ki te kāinga. Get hold of
  some dry coconut leaves on your way home; ‘E tangata rima ‘āraurau ‘apinga tika ai
  koe. You are always meddling with (or taking) things.
‘ārāvei, v.t., v.i., recip. Meet, encounter. Kia matakite i te ‘aere ki te tua kauī mē ‘ārāvei
  koe ki te mōtokā. Be careful to keep to the left if you meet a car; Kāre rātou i
  raveraveā i te tamaki i tō rātou ‘ārāvei‘anga ki te ‘enemi. They weren’t loath to fight
  when they came upon the enemy; Nō te ‘ārāvei mai māua iāia i roto i te ‘are maki.
  We’ve been to see him in hospital; ‘E tangata ‘ārāvei putuputu ‘aia ki te manuia. He
  often strikes lucky; ‘E mānganui te manamanatā tei ‘ārāvei kia mātou. We met with a
  lot of difficulties; Kāre koe e ‘ārāvei i te kai mei tēia te tū i reira. You won’t come
  across food like this there; Te ngā‘i i ‘ārāvei ei te moana ē te rangi. The place where
  sea and sky meet.
‘are, n. 1. House, building. ‘E ‘are rau tōna, kua pāruru‘ia ki te koro. He has a thatched
  house with wattled walls. ‘Are ‘a‘ao ‘ua rākau, fruit-packing shed. ‘Are ‘āiti,
  freezer, ice-cream shop. ‘Are ‘akaanuanu, freezer. ‘Are ‘akavā-‘anga, courthouse.
  ‘Are ‘āpi‘i, school. ‘Are ‘āuri, gaol. Kua tīria ‘aia ki roto i te ‘are ‘āuri. He was
  thrown into gaol. ‘Are ariki, palace. ‘Are kākō, cargo shed, warehouse. ‘Are kariei,
  ‘are karioi, entertainment hall, (in the old days) a house devoted to dancing and
  games. Tāpae mai ki te ‘are kariei kia kite koe i te au peu mataora. Come to the
  entertainment hall and see all the fun. ‘Are kāvamani, Government House,
  government offices. ‘Are kīkau, house thatched with coconut leaves. ‘Are kōrero, 1.
  A house where Maori history, genealogies, myths and legends were taught to the
  young, and where young men were instructed in the art of warfare. 2. A Maori
  historian, esp. an expert in genealogies; Ko tā tēia ‘are kōrero tēia i kite, tē vai atū ra
  tā tēta‘i. That’s what this particular ‘are kōrero knows, other historians may have
  something different. ‘Are kūki, cook-house, kitchen. ‘Are maki, hospital. ‘Are maki
  marō, sanatorium. ‘Are meangiti, lavatory (euphem.). ‘E ‘are meangiti iti, a small
  lavatory. ‘Are moe, dwelling-house. ‘Are mōrī, lighthouse. ‘Āre mōtokā, garage,
  cab of car. ‘Are ‘orometua, mission home. ‘Are ‘ōtera, hotel. ‘Are patu, stone or
  concrete house. ‘Are nēneva, asylum. ‘Are pirīki, brick-built house. ‘Are rau, house
  thatched with pandanus. ‘Are rākau, timber-built house. ‘Are pure, church. ‘Are
  repo, lavatory; E tāmā i te ‘are repo i te au pōpongi kātoatoa ma te pīpī ki te
  vairākau. Clean the lavatory every morning and sprinkle it with disinfectant. ‘Are
  tāpa‘e‘anga, ‘are tāpae‘anga, way-side inn. ‘Are tāpeka(‘anga), gaol. ‘Are
  tārekareka, recreation hall. ‘Are teata, cinema, theatre. ‘Are tī, tea shop. ‘Are toa,
  shop. ‘Are torōka, cab of truck. ‘Are (tunu‘anga) varaoa, bakery. ‘Are
  tūpaki‘anga ‘āuri, forge, smithy. ‘Are tūrama, lighthouse. ‘Are ture, courthouse.
  ‘Are umu, kitchen, cook-house. ‘Are ‘uipā‘anga, meeting-house. ‘Are vairanga
  ‘apinga, store-house. Kapakapā ‘are, shack. 2. Used as a collective noun before
  certain kinship terms (teina, tuakana, taeake, tua‘ine, mokopuna). Arataki‘ia mai te
  au ‘are teina ō‘ou ki te umukai. Bring your younger brothers (or sisters) to the feast.
  (See ‘are‘are, (tā)ngutu‘are.) [Pn. *fale.]
‘ārē, neg. No, not (Mang. dial., cf. Rar. kāre).
ārea, n. Wide-open space, open expanse of land or sea. ‘E ārea ma‘ata tei rotopū i taua
  ngā motū ra. There is a big expanse of open water betweeen the two islands; ko te
  ārea tēia i roko‘ia ai tō mātou pa‘ī e te ‘uri‘ia i tērā ake terepu. This is the expanse of
  sea in which the hurricane struck our ship on the last trip; Kā tano teia ārea ‘ei ngā‘i
  ‘akatō‘anga pa‘īrere. This open space would make a good landing-strip; Tei te ārea
  ‘ua tō matau, tukuna ki raro kia rauka te rima kumi. Your hook is hanging in open
  water (i.e. where there are no rocks and so no fish), let it down to five fathoms. [Ce.
  *aarea.]
areare, v.i. 1. Clear (of water), plain (of water, i.e. not made into tea etc.), trans-parent
  (of glass). Ka kitea te ika i raro i te vai mē areare meitaki. (You) will see the fish
  down in the water if it’s nice and clear; Nō te areare i te vai, nō reira kua ata mai
  tōna tūtū. The water was so clear that his reflection showed; Kua ve‘u te tai i te
  ‘aruru‘anga te paura, ē, i te areare‘anga, kua kite rātou ē kua matemate te ika. The
  water became cloudy when the charge went off, and as it cleared they saw that the
  fish were dead. I‘o areare, n., clear glass (as opposed to i‘o pōpōiri, frosted glass).
  Kāre au e inu i te tī, ‘e vai areare ‘ua tāku ka ‘inangaro. I won’t have any tea, I’d like
  just plain water. 2. Weak (of tea, coffee). Kua areare te tī. The tea is getting weak
  now. 3. Blurred, hazy. Kua areare ‘ua te ‘apinga i te kino‘anga tōna mata. With his
  eyes being bad, things looked blurred. [Ta. *areare.]
‘are‘are, v.i. 1. Having houses. Mē ‘e ‘are‘are ‘aere tō reira ko taua ngā‘ī ra ia. If there
  are houses about, that‘ll be the place. 2. Overhanging (of projecting rocks). ‘E toka
  ‘are‘are ‘ua taua tokā ra, kāre rava koe e rari i te ua. It’s an overhanging rock, you
  won’t get rained on at all. 3. Clear and empty, vacant (of caves and holes). Kia tae atu
  mātou ki reira, tē ‘are‘are ‘uā ra te va‘arua, kāre ‘e mea i roto. When we got there
  the hole was quite empty, nothing was in it; I te ‘are‘are‘anga te ngūtupa o te ana ia
  rātou i te ‘akaātea, kua tomo rātou ki roto ē kua ārai ‘aka‘ou. When they had got the
  mouth of the cave clear, they went inside and blocked it up again (behind them). [‘are
  RR.]
‘ārenga, v.i. (Become) yellowish. [‘ā-7, renga.]
‘ārengarenga, v.i., fq. ‘ārenga. (Become) yellowish. [‘ā-7, renga RR.]
ārerāmoe, see ārarāmoe.
arero, n. 1. Tongue. Kua āterotero mai ‘aia i tōna arero kiāku. He kept putting his
  tongue out at me; ‘E punu arero māmoe tāna i ‘oko mai ei nāku. He bought me a tin
  of sheep’s tongues. 2. Valve (of tyre). Kua kino te arero o te pātikara. The bicycle has
  a faulty valve. (See piriarero.) [Pn. *‘alelo.]
‘āreto, n. 1. The Eucharist. Kua ‘akatapu‘ia te ‘āreto i te oti‘anga i te ‘ākonokono. The
  Eucharist was blessed after it had been prepared. 2. (Obsolete and biblical). Bread, cf.
  varaoa. [Gk artos.]
‘āre‘ure‘u, v.i. Getting gray, grayish.
  [‘ā-8, re‘u RR.]
ari, rt. *Visible. [Pn. *‘ali.]
‘ārī, (-a, -‘ia). 1. Hang something up. E ‘ārī ‘aere i te kīkau mā‘ū ki runga i te taura kia
  viviki i te marō. Hang the wet clothes up on the line so they‘ll dry quickly; ‘Ārā te
  kā‘ui meika ki runga i teia ‘ātava. Hang the bunch of bananas on this branch. 2. v.i.
  Hang up. Tē ‘ārī ‘uā ra te kete i runga i te ‘ātava rākau. The basket was just hanging
  on the branch of a tree. [‘ā-8, rī.]
āria, n. An open stretch of water between two islands in the lagoon. I arumaki‘ia ‘aia e te
  mangō i te āria i rotopū ia Ta‘akoka ē Motutapu. He was chased by a shark in the gap
  between (the islands of) Ta‘akoka and Motutapu. [Np. *aalia.]
‘āria, v.imper. Wait a minute! ‘Āria, kāre ‘a Mi‘i i tae mai ake! Hold on, Mi‘i isn’t here
  yet!; ‘Āria rā! Wait a minute, then!; ‘Āria ana! Wait a bit!
‘āriāna, see ‘āria. [‘āria, ana2.]
‘āringa. If (a rare variant of nāringa).
ariki, n. 1. High Chief, ruler over a tribe (vaka tangata). Ariki pūtokotoko, a supporting
  chief, esp. one with know-ledge of tribal tradition. Ariki tūtara, the ariki’s second-
  in-command, originally usually a younger brother. ‘E ariki tūtara ‘aia nō Ngāti
  Tangi‘ia. He was deputy High Chief of the Tangi‘ia clan. Ariki tumu, paramount
  high chief. 2. King. ‘E ariki rongonui ‘aia ē te ‘akamoe‘au. He was a famous king,
  who worked for peace; Ko te ‘are ariki tēia. This is the palace; ‘E no‘o‘anga ariki
  tika ai tōku ki taua ‘enua. When I was in that country I really lived like a king. Ariki
  va‘ine, queen. Te ariki va‘ine o te pō, queen-of-the-night, a flower name (? Cestrum
  nocturnam). (See kauariki.) [Pn. *‘ariki.]
‘āriki1, 1. (-a, -na, -‘ia). Put a covering on (i) something, to cover something over, lay (a
  table). Kua ‘āriki ‘aia i te toka ki te ‘ōrei ‘ei ngā‘i no‘o‘anga nōna. He spread his
  handker-chief on the rock to make somewhere to sit; E ‘āriki i te umu ki te pūmāika kā
  tuku ei i te kai ki raro. Cover the oven with pūmāika (q.v.) before you put the food
  down in; E ‘āriki i te kaingākai. Put the cloth on the table; Kua oti te kai i te ‘āriki,
  ‘aere mai kaikai. The table is laid, come and eat; ‘enua ‘āriki tā‘onga, land which
  goes with a title. 2. n. Anything used as a cover or covering, something to put things
  on, a holder, container. ‘E rau meika te ‘āriki i tā mātou kai. We use banana leaves to
  put our food on; ‘E ‘āriki tōpa petetue tēnā. That’s a thick sofa cover; ‘E a‘a tā‘au
  ‘āriki vai? What are you going to keep the water in? ‘Āriki kaingākai, tablecloth.
  ‘Āriki ro‘i, bedspread, quilt, blanket, sheet. ‘E paruai ‘ua nei tōna ‘āriki ro‘i. Her
  quilt is plain calico. ‘Āriki ta‘ua, floor covering, mat. 3. n. Banana leaf. E ina i te
  ‘āriki ka va‘ī ei i te ika. Soften the banana leaves over the fire before you wrap up the
  fish. 4. n. Saucer. Te ‘āriki o tēia kapu kai tī, the saucer that belongs with this teacup.
  (See ‘ārikiriki1.) [Pn. *faaliki.]
‘āriki2, (-a, -na, -‘ia). 1. Welcome, receive, accept, accommodate (guests). Kua ‘āriki
  meitaki rātou iāku i tōku tae‘anga ki tō rātou ‘enua. They gave me a friendly welcome
  when I got to their country; Kāre e rauka te ‘ōtera kia ‘āriki ia tātou. The hotel can’t
  take us. 2. Accept, approve, agree to (a proposal). E ‘āriki ‘ua ana mātou i te tika a te
  rēpirī. We always accept the referee’s decision; Kua ‘āriki ‘aia i tāna utunga ma te
  ngākau māro‘iro‘i. He took his punishment bravely; Kua toto‘u‘ia ē kāre rava ‘e
  tangata i ‘āriki atu. It was predicted and nobody would believe it; Kua rekareka
  ma‘ata ‘aia i tō mātou ‘āriki‘anga i tōna manako. He was very pleased when we
  approved his proposal; Kāre e ‘ārikia tā‘au tuatua, nō te mea tē no‘o pekapeka ‘ua nei
  ngā pae tangata. They won’t agree to what you’ve said, because the two sides are at
  logger-heads. (See ‘ārikiriki2.)
‘āriki‘anga, nom. Reception, welcome. Kua rave‘ia tā mātou ‘āriki‘anga iāia ki te kāinga
  ‘orometua. We held the reception for him at the mission-house. [‘āriki2, -‘anga4.]
‘ārikina1, pass. ‘āriki1. Cover. [‘āriki1, -na4.]
‘ārikina2, pass. ‘āriki2. Accept. [‘āriki2, -na4.]
‘ārikiriki1, (-a, -na, -‘ia), fq. ‘āriki1. 1. Spread a covering over something. Kua ‘ārikiriki
  ‘aia i te ngā‘i no‘o‘anga o te manu‘iri ki te moenga. He spread mats where the guests
  were to sit; Tei te ‘ārikiriki ‘aia i te au ro‘i ki te tīvaevae. She is covering the beds
  with the patchwork quilts; Kua tauturu ‘aia iāku i te ‘ārikiriki‘anga i te au kaingākai
  nō te umukai. She helped me put the cloths on the tables for the feast. 2. n. Nappy,
  diaper. Tē pu‘a ‘ārikiriki nei au nō te pēpe. I‘m washing the baby’s nappies; Kia oti
  tēia kete ‘ārikiriki i te ‘akatika ka ‘aere ei tāua. We‘ll go when we’ve ironed this
  basket of nappies. [‘āriki1 Rr.]
‘ārikiriki2, (-a, -na, -‘ia), fq. ‘āriki2. Welcome, receive, accept. Kua ‘ārikiriki‘ia rātou i
  tō rātou tae‘anga mai. They were welcomed on their arrival. [‘āriki2 Rr.]
‘ārikirikina1, pass. ‘ārikiriki1. Cover. [‘āriki1 Rr, -na4.]
‘ārikirikina2, pass. ‘ārikiriki2. Welcome. [‘āriki2 Rr, -na4.]
‘ārio, n. Silver (the metal, silver money is moni teatea). Kua pūpū rātou i te ‘auro ē te
  ‘ārio ki te ariki. They presented the king with gold and silver; ‘E poe ‘ārio tōna. She
  has silver earrings. [Gk arguros.]
ariri, n. Rough turban snail (Turbo setosus). Tē ko‘i arirī ra māua i rere mai ei taua
  pa‘īrere. We were collecting ariri when the plane flew over; ‘E mitiore ariri tā māua
  i kai ei. We had mitiore with ariri in it; ‘Auraka e tiritiri ‘ua i te anga o te ariri. Don’t
  throw the ariri shells around. (See tāariri.) [Pn. *‘alili.]
‘ārite, see ‘āite.
‘āriu, v.i. 1. Turn around. Kua ‘āriu mai ‘aia ki muri i tōku kāpiki atu‘anga. He turned (to
  look) back when I called out; Kua kite mai ‘aia iāku i tōna ‘āriu‘anga ki tēta‘i tua i te
  ara. He saw me when he turned around to (face) the other side of the road; E ‘āriu
  mai tō taringa ki tāku tuatua. Pay attention to what I say. 2. v.t. Turn (an ear), i.e.
  listen attentively. Kua ‘āriu ‘aia i tōna taringa ki te reo auē. He turned to listen to the
  screaming. (See ‘āriuriu.) [Pn. *faliu.]
‘āriuriu, v.i., fq. ‘āriu. Turn around. ‘E a‘a tā‘au e ‘āriuriu ‘uā ra? What is it you keep
  looking around for? [‘āriu Rr.]
aro, n. 1. The front of the body, the front or face of something, that side (of a piece of
  material) which faces outwards, the upper surface (of a leaf, as opposed to tua, back),
  that end of a coconut which contains the eyes (same as mata). E ‘uri mai koe i tō‘ou
  aro kia ‘ākara au ē ‘e a‘a tērā au to‘u i runga i tō rae. Turn around and face me so I
  can examine those spots on your forehead; Ko te aro tēia o te kāka‘u mē tui koe. This
  will be the right side (i.e outward side) of the material when you sew it up; Kua
  tuatua mai ‘aia i mua tika ai i tōku aro. He said it right in front of me; te aro o te ora,
  the face of the clock; te aro o te vaka, the front of the canoe; te aro o te mato, the face
  of the cliff; te aro o te ‘are, the front (main entrance) of the house; ‘E ‘āuri aro ‘ā
  tāna i vero ei. He hurled a four-flanged spear. 2. Ply (of rope or wood). Kua rauka
  katoa iāia i te ‘iri i te taura ‘ē toru aro. He could also braid three-ply ropes; rākau aro
  toru, three-ply wood. (See aroaro, piriaro.) [Pn. *‘aro.]
‘ārō, (-a, -‘ia). Peep, peek. Kua tāmata ‘aia i te ‘ārō nā roto i te puta tāviri. He tried to
  peep through the keyhole; Ko ‘ai tērā e ‘ārō maira i muri i te pi‘a? Who is that
  peeping from behind the box?; ‘Aere ‘ārō‘ia te tangatā ra mē kua ‘aere. Go and take
  a peep to see if the man has gone. (See ‘ārōrō.)
aro‘a, (-‘ia). 1. Greet, welcome, salute, offer good wishes (esp. to guests on arrival or
  departure). Kua aro‘a mai ‘aia kiāku i tōku ‘ākara atu‘anga kiāia. He greeted me
  when I glanced at him; Kua nā mua ‘aia i te aro‘a i te ‘uipā‘anga i ‘akakite ei ‘aia i
  tōna manako. He greeted the assembly and then expressed his views; ‘E mānganui te
  au taeake tei ‘aere mai ki te pae tai i te aro‘a atu i te tere tangata. Many friends came
  to the beach to wish the travellers good speed. 2. v.t., n. Welcome with a gift, present
  (i) sbdy with (ki) something; a gift (usu. ‘apinga ro‘a). Kua aro‘a mai ‘aia iāku ki te
  moni ē te ‘apinga. He gave me presents of money and goods; Ko tāku ‘apinga aro‘a
  tēia kiā koe nō tō‘ou rā ‘ānau‘anga. Here is my present for your birthday; Kua
  aro‘a‘ia ‘aia ki te pare ē te moenga. He was presented with hats and mats; ‘E mea
  aro‘a ‘ua mai nāna. He gave it simply as a gift (not expecting payment in return). 3.
  v.t. Forgive, have pity on. ‘E te Atua, ‘e aro‘a mai iāku i te tangata ‘ara nei. O Lord,
  forgive me, a sinner; Kua pati ‘akatenga rātou kiāia kia aro‘a mai ‘aia ia rātou. They
  begged him to take pity on them; Ka aro‘a au iā koe i teia taime, mē mou ‘aka‘ou
  iāku ka ‘apai rava au ki te ture. I‘ll let you off this time, but if I catch you again I‘ll
  have the law on you. 4. n. Kindness, sympathy, sorrow (for sbdy in trouble), love (i.e
  divine love, or loving kindness, not love between sexes, cf. ‘inangaro). ‘E aro‘a tika
  ai tōku i taua va‘ine taka‘uā ra. I feel very sorry for the widow; Nō te aro‘a ‘ua o te
  Atua i taea mai ei tātou e te mārama mei runga mai. Through the grace of God the
  light (of understanding) has descended upon us. [Pn. *‘alo‘ofa.]
aroaro, n., fq. aro. Face, presence. Kua ‘akakite ‘aia ki mua i tō rātou aroaro i tōna tere
  i tae mai ei. He explained in their presence why he had come; Kua no‘o ‘aia ki mua i
  tōku aroaro ē ma‘ata ‘ua atu ‘aia. He lived with me until he was grown up. [aro RR.]
‘āroeroe, v.i. Feeble, listless, drooping, low (in health or spirits). Nō tōna tū ‘āroeroe, nō
  reira kua manako māua i te tuku iāia ki tēta‘i ‘enua kē. She was so listless and
  miserable that we decided to send her abroad; Nō te marō pa‘a i tupu ‘āroeroe ei taua
  rākau. It has been so dry, perhaps that’s why the plants are doing badly. [‘ā-8, roeroe.]
aronga, nom. Group (of people, but not used before ariki, rangatira, mata‘iapo, or
  metua). Ko tērā aronga tei tae mua mai. Those people arrived first; Tē tūtaki aronga
  ‘anga‘angā ra ‘aia nāna. He’s paying out his workmen; Kua ‘aere ‘aia ki te kave
  aronga tautai. He’s gone to take a fishing party out; ‘E aronga kino rātou. They are a
  wicked lot.
‘ārōrō, (-a, -‘ia), fq. ‘ārō. Peep. E ngari kia ārai‘ia tēia ngā‘i kia kore kōtou e ‘ārōrō‘ia e
  te tangata mē ‘akatūtū i tā kōtou ‘ura. Better curtain this place off, so that people
  can’t peep in at you while you are practising your dance. [‘ārō Rr.]
‘ārote, (-a, -‘ia), n. Plough. E ‘ārote i te one ‘ē toru taime kā tanu ei i te meika. Plough
  the ground three times before you plant bananas; Kua ‘ati te mata o te ‘ārote. The
  ploughshare has broken; Tē kika ‘ārotē ra tōna ngā ‘oro‘enua. His pair of horses are
  pulling the plough; Kua ‘ārotea taua ngā‘ī ra ‘ei tanu kūmara. That place was
  ploughed up to plant kumara; Kāre i paru meitaki te one i tō kōrua ‘ārote‘anga. You
  didn’t break the soil up enough when you ploughed it; ‘Ārote matīni, rotary hoe. [Gk
  arotron.]
aru, rt. *Follow. (See āru, aruaru, arumaki-(maki), tauāru, tuaru.) [Pn. *‘alu.]
‘aru, (-a, -‘ia). Snatch away, to seize (property) by force, loot, plunder. ‘E a‘a kōtou kā
  ‘aru ‘ua ai i tāna ‘apinga i kore ei kōtou e vao‘o kia tu‘a meitaki? Why did you
  snatch his things away instead of leaving them to be shared out properly?; Kāre e
  rauka ia rātou i te ‘aru i taua kāinga ra, nō te mea tē no‘ō ra te aronga tiaki. They
  won’t be able to raid that place because guards are posted; Kua ‘arua tōna kāingā e te
  ‘ānana keiā. Thieves raided his house; Kua ‘akautunga‘ia ‘aia i tōna ‘aru-‘anga i te
  ‘apinga tanu i runga i te ‘enua o tōna taeake. He was fined for stealing crops from his
  friend’s land. ‘Aru ā paka, to do something roughly or violently. ‘Auraka e ‘aru ā
  paka ‘ua i te ‘ōrei i te motu, e oraora. Don’t be rough cleaning the wound, it’s tender.
āru, (-a, -‘ia). 1. Accompany, go with (sbdy), travel on (a ship, bus, etc.). ‘Auraka e āru
  mai iāku, kā mate koe i te pongi. Don’t come with me, you‘ll get hungry; Kāre au e
  tae i te āru ia rātou, kā riri taku pāpā. I can’t go with them, my father would be angry;
  Mē kua āru mai taku tamaiti i teia pa‘ī? I wonder if my son is on this ship?; ‘ī rua ōku
  āru‘anga i te pa‘ī ki Ma‘uke. Twice I’ve been to Ma‘uke on the ship. 2. Pursue,
  follow. Ka ārua koe e te ‘akavā mē ‘aka‘oro viviki koe. The police will follow you if
  you drive quickly; Kua āru ‘aia i te ana ki te ‘openga. He followed the cave to the
  end; Kua āru ‘aia i te rua tapuae o tōna metua. He followed in his father’s footsteps;
  Ka āru au i tāna ako. I shall follow his advice; e aru i te mataara, follow the road; e
  āru i te ‘akakite‘anga, follow the instructions; Kāre tōku manako e āru ki tē reira
  parāni. I don’t go along with that plan. ‘Āru rāvenga, imitate, copy. ‘E tangata āru
  rāvenga tika ai koe. You‘re a proper copycat. [aru rR.]
aruaru, (-a, -‘ia). 1. Chase. I aruaru‘ia ana e te puakaoa taua puakani‘ō ra i nakōnei,
  tērā, kua ‘oki ‘aka‘ou mai. The dog chased that goat off some time ago, and there it is
  back again now. 2. Try hard, pursue (a goal) with determination. Kua aruaru ‘aia kia
  riro iāia te rē. He tried his best to win; ‘E tamaiti aruaru ‘aia i te ‘āpi‘i. He always
  tries hard at school; Ko te rua mata‘iti tēia i tō rātou aruaru‘anga kia vai rāi te kapu
  tēniti kia rātou. This is the second year that they have tried their hardest to retain the
  tennis cup. [aru RR.]
arumaki, (-a, -na, -‘ia). Chase, drive off, expel. Kua arumaki te puakaoa i te kiore ngiāo.
  The dog chased the cat; Kua arumakia ‘aia e te ‘akavā ē kua mou. He was chased by
  the police and caught; Kua rererere te manu i tōna arumaki‘anga. The birds flew
  away when he drove them off; Kāre e rauka ‘aia i te arumaki mei runga i te ‘enua, nō
  te mea ‘e tika‘anga tōna. He can’t be turned off the land, he has a right to be there.
  [aru, maki3.]
arumakimaki, (-a, -‘ia), fq. arumaki. 1. Chase, drive off. Kua arumakimaki au ia rātou,
  kāre rā i mou. I’ve been chasing them, but I didn’t catch them; Kua arumakimakina
  māua e te puakaoa. We were chased by the dog. 2. Play tig. ‘Aere mai, ka
  arumakimaki tāua. Come on, let’s play tig. [aru, maki3 RR.]
arumakimakina, pass. arumakimaki. Chase, drive off. [aru, maki3 RR, -na4.]
arumakina, pass. arumaki. Chase, drive off. [aru, maki3, -na4.]
‘āruna, n. Ark. Te ‘āruna a te Atua, the ark of God.
‘aruru, v.i. 1. Rumble, bang, roar, ex-plode. Kua ‘aruru te māngūngū ē kua nga‘ā te i‘o.
  There was clap of thunder and the glass shattered; Kua ‘aruru te paura ki roto i tōna
  rima. The firework went off in his hands; Ko te ‘aruru ngaru ‘ua tā māua i rongo ei.
  We heard only the roar of the waves. 2. Deep (of voices, instruments). ‘E tangata reo
  ‘aruru. It’s someone with a deep voice; ‘E kītā tangi ‘aruru tēnā. That guitar has got a
  deep tone. (See ‘ārurururu, ‘aka‘aruru, ‘aka‘ārurururu, tā‘aruru, tā‘ārurururu.)
‘ārurururu, v.i., fq. ‘aruru. Rumble, ex-plode. Kua ‘ārurururu ‘ua te pupu‘i i taua pō ē
  ao ‘ua atu. The guns were going off all the night until dawn; Ko te ‘ārurururu ‘ua o te
  pi‘a tāku i ‘akarongo ei. All I heard was the noise of the crates banging. [‘aruru, Rr.]
‘āruru, (-a, -‘ia), v.i. Shelter from the wind, esp. to turn a ship into the wind. Kua ‘āruru
  rātou ki muri i te motu. They took shelter behind the island; Kāre ‘e meitaki i te ‘āruru
  i te pa‘ī ki konei, ‘e piri roa ki te tau. It’s no good bringing the ship in here for shelter,
  it’s too close to the shoals; Kua tukutuku rātou i te au kie i tōku ‘āruru‘anga i te pa‘ī.
  They lowered the sails when I turned her into the wind. [‘ā-8-9, ruru2.]
ata1, 1. v.i. Become visible, take shape, form (of images). E kāpiki mai koe mē ata mai te
  pa‘ī. Call out when the ship comes into view; Kua ata mai te tūtū i runga i te rīpene.
  The image began to form on the negative; Kua mūtēkī rātou i te ata‘anga mai te teata.
  They fell quiet when the picture appeared on the screen; Kā ata tō‘ou tūtū ki roto i te
  i‘o. Your reflection will appear in the mirror. 2. v.i. Loom up, appear indistinctly or
  momentarily (used esp. of shadows’ reflections, or things half-glimpsed). Kua ata ‘ua
  atu iāia tēta‘i ‘ētū. He just caught a glimpse of a star; Kua ata mai ‘aia iāku. I caught
  a vague glimpse of him; Tērā ‘a Mea e ata akēra nā muri i te ‘are. There’s whats-his-
  name slipping (half-seen) around the back of the house; Ata pō‘itirere mai te tika tika
  ai. The truth suddenly dawned. 3. n. Shadow, reflection, silhouette. ‘E ata tangata
  tērā i runga i te patu. There is somene’s shadow on the wall; te ata o te patu, the
  shadow of the wall; te ata o te marama i runga i te kiriātai, the moon’s reflection on
  the water; Kua kite atu ‘aia i tōna ata i raro i te vai. She saw her reflection down in
  the water; Kua roroa mai te au ata i te tae‘anga ki te a‘ia‘i. Shadows lengthened as
  evening approached; Ko te ata ‘ua o te a‘i tā māua i kite ei. We only caught a glimpse
  (or saw the reflection) of the fire; Kua kite au i tōna ata pōiri ‘ua i roto i te mārama o
  te rangi. I saw his silhouette dark against the sky. Atā ao, n., the first light of dawn
  (light reflected in the eastern sky before the sun rises). Tē kake mai nei te atā ao. The
  dawn light is mounting into the sky. Atā moe, n., something imagined in the night
  when half-asleep. ‘E atā moe ‘ua nā‘au. It was just something you imagined in the
  night. (See ataata1, ‘akaata(ata)1; ‘ākirāta, (mā)māiāta, tātāiāta.) [Pn. *‘ata.]
ata2, v.i. Take fright at something, be intimidated. Kua tuki ‘aia i taua tamaitī ra ‘ē toru
  taime kia ata, kāre rava ‘e rāvenga. He charged at the boy three times to frighten him
  off, but it had no effect. (See ataata2, tāata(ata)2.)
ata3, n. Hearts (the card suit). ‘E ata te ‘uri. Hearts are trumps; Nā‘au i tuku mai i te
  va‘ine ata. It was you who played the queen of hearts. [Eng. heart.]
-ata4, in ‘ōata, third night of the moon. (cf. ata1.)
atā ao, n. See ata1.
‘ata, 1. v.i. Propped up (on some support), resting on top of something. Kua ‘ata tēnā tua
  i te pi‘a, ‘e ‘apinga pa‘a tei raro ake. The box is higher at that end, maybe there is
  something underneath; Kua ‘ata tēia ngā‘i i te kupenga ki runga i te toka. This part of
  the net is resting on a rock. 2. n. Raised framework rack or platform (used for drying
  things). ‘E ‘atā ika marō tērā i ta‘atai. That’s a platform of dried fish there on the
  beach. (See ‘ata‘ata, ‘atamira, ‘atāmoa, ‘atarau, pā‘ata(ata), tā‘ata(ata).)
ataata1, v.i. Loom (of shadowy shapes); shadows, reflections (fq. ata1). ‘E mea tērā e
  ataata ‘uā ra i raro i tērā pū rākau. There is something vague and shadowy there
  under that tree; Nō te keukeu i te ataata i te rākau, nō reira ‘aia i manako ei ē ‘e
  tūpāpaku. Because the shadows of the trees were moving, she thought it was a ghost.
  [ata1 RR.]
ataata2, v.i., fq. ata2. Be afraid, take fright. ‘Auraka koe e ataata i te ‘aere i te ‘ārāvei
  iāia, ‘e tangata tauturu ‘aia i te aronga tei roko‘ia e te manamanatā. Don’t be afraid
  to go and see him, he‘ll always help people who are in trouble; Kua riri ‘aia kiāku i te
  ataata‘anga te moa. He was angry with me when the fowls became alarmed. [ata2
  RR.]
‘ata‘ata, 1. v.i., fq. ‘ata1. Rest on top of something be propped up here and there, roost.
  Kāre i mako meitaki te kupenga i te tuku, nō reira i ‘ata‘ata ‘aere ei. The net wasn’t
  cast properly, so it has caught up here and there (on the rocks); Kua ‘oro‘oro te ika ki
  va‘o i te ‘ata‘ata‘anga te kupenga. The fish escaped when the net snagged; ‘Auraka
  ‘e ‘akatika i te moa kia ‘ata‘ata ki runga i teia pū rākau. Don’t let the chickens roost
  on this tree; ‘E pū rākau ‘ata‘ata tēnā nō te moa, ‘auraka ‘e tīpū. That’s the fowls’
  roosting tree, don’t cut it down. 2. n. Roost. Tē kakē ra te moa ki runga i tō rātou
  ‘ata‘ata. The chickens are going up to their roost. [‘ata1 RR.]
‘ātangaroa, n. The long-tailed cuckoo (Eudynamis taitensis) (‘Ātiu dial. = Rar. karavia).
  Tāupeupe te ūpoko o te ‘ātanga-roa. Rock the head of the cuckoo. (See pātangaroa.)
‘atamira, n. The ceremonial litter, carved seat or throne of an ariki. Kua ‘akano‘o‘ia te
  ariki ki runga i te ‘atamira ē kua amo‘ia mei tēta‘i ‘ope i te ‘ōire ki tēta‘i. The ariki
  was installed on his throne and carried from one end of the village to the other. [‘ata1,
  -mira.]
‘atāmoa, n. Scaffolding. Kua ‘akatū‘ia te ‘atāmoa takapini i te ‘are nō te pēni‘anga i te
  patu. Scaffolding was erected around the house for painting the walls; ‘E au rākau
  ma‘ani ‘atāmoa tēnā. Those poles are to make scaffolding with. [‘ata1, moa1.]
‘atarau, n. 1. Altar, raised part of chancel where altar stands. Kua tuku rātou i ta‘ito i tā
  rātou ‘ātinga karakarātio ki runga i te ‘atarau ma te pūpū ki te Atua. In the old days
  they used to lay their offerings on the altar and offer them up to God. 2. Pulpit. Kua tū
  te ‘orometua i runga i te ‘atarau ē kua ‘akapa‘apa‘a i te ‘īmene. The pastor stood in
  the pulpit and announced the hymn.
‘ātava, n. Branch, twig. Paria tēnā ‘ātava, ‘e tautau roa ki raro. Prune that branch off,
  it’s hanging down too low; ‘E rākau ‘ātava pakari tēnā. That tree has tough branches;
  Tē tīpūpū ‘ātava ‘ānani marō nei māua. We‘re pruning the dead branches off the
  orange-trees. (See ‘ātavatava.)
‘ātavatava, n., pl. ‘ātava. Branches. ‘Eia‘a tēnā au ‘ātavatava rākau nā‘au? What are
  you going to do with those branches?; Kāre e meitaki te rakau ‘ātavatava ‘ei pū ‘āuri.
  Poles with side branches are no good for spear handles. [‘ātava Rr.]
ate. n. Liver. ‘E ate puakatoro tā māua i kai ei ma te u‘i. We had ox-liver and yams; ‘ī
  rua ‘ua paunu ate, kua rava. Just two pounds of liver is enough; Tē tunutunu ate
  puaka nei au. I‘m cooking pig’s liver. Ate māmā, cowardly, faint-hearted. ‘E tangata
  ate māmā, a cowardly person. Ate pakari, stout-hearted. (See atemāmā.) [Pn. *‘ate1.]
‘āte, n. Hell. MĒ ka mārō kōtou i te rave i te kino, kā no‘o tō kōtou vaerua ki ‘āte. If you
  persist in doing evil, your souls will abide in hell. [Gk hadès.]
ātea1, v.i. 1. Wide, broad; width. ‘E kauvai ātea ē te ‘ō‘onu, a wide and deep river; E
  ma‘ani ātea i te mataara kia ō ‘ē rua pere‘ō i te taime ‘okota‘i. Make the road wider
  so it will take two wagons at a time; ‘E ātea roa tēnā tua. That end is too wide; Kua
  ātea mai te ana. The cave widened out; ‘Ea‘a te ātea i tēnā rākau? What is the width
  of that plank? 2. Clear, open, unobstructed; an open space. Ka ‘aere tāua i teianei,
  koia i ātea ai te mataara. Let’s go now while the road is clear; ‘E ‘enua ātea ‘ua, kāre
  ‘e ‘apinga i runga. It’s just bare open country, there is nothing growing on it; Kā tano
  teia ātea ‘ei ngā‘i tārekareka. This open space would make a good sports ground. I
  (ki) te ngā‘i ātea, out in the open, unconcealed. ‘E poitini tei roto i tēnā mō‘ina,
  ‘auraka e vao‘o ki te ngā‘i ātea. There is poison in that bottle, don’t leave it out in the
  open. 3. At a distance, well clear; intervening distance or space. Kua tū ātea ‘aia nō
  tōna mataku. He stood well clear because he was scared. 4. Disperse, clear away (of
  mist, clouds, trouble). Kua ātea te ko‘u. The mist has cleared; Kua ātea tōku
  manamanatā i teianei. My worries are over now; Kua rekareka ‘aia i te ātea‘anga
  tōna manamanatā. He was pleased that his difficulties had cleared up. (See āteatea,
  kātea, mātea, tāātea(tea).) [Pn. *‘aa-tea.]
‘ātea2, n. Black-tipped cod (Epinephelus fasciatus).
Ātea3, prop.n. The Sky-Father of Polynesian mythology. Ko Ātea ki runga, ko Papa ki
  raro, Sky-Father above, Earth-Mother below. (cf. ātea1.)
āteatea, v.i., fq. ātea1. 1. Wide apart, spaced out. ‘E āteatea roa te pā i tā‘au tōmāti. Your
  tomato rows are too far apart; E tanu āteatea i te nū. Put the coco-nut plants in well
  apart. 2. Open, clear, unobstructed. Kua āteatea teia ngā‘i i te pari‘ia‘anga te rākau ki
  raro. This place is quite open now that the trees have been chopped down; Ko te mea
  ngā‘i āteatea ‘ua tēia ‘ei ‘akatū i te ‘are. This is the only bit of open space to build
  the house in; ‘e porotito āteatea, a spacious verandah. 3. Clear away, disperse and
  leave clear. I te āteatea‘anga te tumu rangi, kua kakā ‘aka‘ou mai te au ‘ētū. As the
  clouds cleared away, the stars twinkled out again. [ātea1, rR.]
‘āteatea, v.i. Whitish. [‘ā-8, tea RR.]
atemāmā, n. Lungs. ‘E maki tei kitea ki runga i tōna atemāmā. Some disease was noticed
  on his lungs; Kua tunu ‘aia i te atemāmā o te puaka nā te puakaoa. He boiled the
  pig’s lungs for the dog. [ate, māmā1.]
‘ātete, n. Side-drum. Nā‘ai e rutu i te ‘ātete? Who is going to play the side-drum?; Tē
  ‘akaeta ‘ātetē ra ‘aia. He is tightening up the side-drum; tītē ‘ātete, side-drum stick.
‘ati, v.i. 1. Snap, break across (not length-wise, cf. nga‘ā split), (a) fracture. Kua ‘ati te
  rākau i tōku rutu‘anga iāia. The cane snapped when I beat him; Kāre tēnā ‘ātava nō te
  ‘ati iā koe. You won’t be able to break that branch; Kua ‘ati iā koe te mouranga. You
  have broken the handle; Kua auē ‘aia nō te mamae i tōna vaevae ‘ati. He shouted out
  from the pain in his broken leg; Tei te rima kauī te ‘ati. The fracture is in the left arm.
  ‘Ati ngākau, v.i. heartbroken, heartbreak. ‘E ‘ati ngākau pa‘a tōna maki. Maybe it’s a
  broken heart he’s suffering from; Kua ‘ati ngākau ‘aia. He’s heartbroken. Ira ‘ati, v.i.
  crack. Kua ira ‘ati te pū pē. The handle of the spade is cracked. 2. Fold over, crease.
  Kua ‘ati te kapi o te puka nō tei ‘e‘eu mako-kore ‘aia. The page of the book was
  creased for he had turned it over carelessly. 3. Break up, scatter (of crowd, meeting).
  Kua ‘ati atū ra rātou ma te mataku i te ‘akarongo‘anga i te ‘aruru pupu‘i. They
  scattered in terror when they heard the gunfire; Kua ‘ati te ‘uipā‘anga. The meeting
  has broken up; Tērā e ‘ati maī ra taua aronga ‘akatupu pekapeka. That bunch of
  troublemakers are breaking up and coming this way. 4. Suffer pun-ishment, calamity,
  injury, defeat, weari-ness (cf. mate). Kua ‘ati meitaki rāua i te ‘akautunga‘ia e te pū
  ‘āpi‘i. They felt it all right when the master punished them; Kua ‘ati tēta‘i tangata.
  One of the players has been injured; Kāre tō rātou pupu pāpōro nō te ‘ati. Their team
  won’t lose; Kā ‘ati koe iāku. I shall beat you; Kua tuku rātou i te ‘au i te ‘ati‘anga tō
  rātou nuku. They surrendered when their army was defeat-ed. ‘Ati i te kata, burst out
  laughing. Kua ‘ati rātou i te kata. They burst out laughing. 5. Break (of wave, cf.
  ‘a‘ati) . Kua ‘ati te ngaru. The wave broke (usually ‘a‘ati). (See ‘a‘ati, ‘atia, ‘ātia,
  ‘ati‘ati, ‘ātinga, tā‘ati(‘ati).) [Pn. *fati.]
‘āti, n. Hatch, hold. Kua vā‘i rātou i te au ‘āti. They have opened the hatches; Kua
  ‘akatomo rātou i te kākō ki roto i te ‘āti. They loaded the cargo into the hold. [Eng.
  hatch.]
‘atia, see ‘ātia.
‘ātia, ‘atia, pass. ‘a‘ati, break; ‘atia record-ed only in the imperative: ‘atia tēnā ‘ātava,
  break off that branch.
‘ati‘anga, see ‘atinga1. [‘ati, -‘anga4.]
‘ati‘ati, 1. v.i., fq. ‘ati. (a) Snap off, break across. Kua ‘ati‘ati tōna au ni‘o i mua i te
  ū‘anga i te moto. His front teeth snapped off when the punch landed; Kua ‘ati‘ati tōna
  kaokao i te kata. He split his sides laughing. (b) Fold over, crease up. ‘Auraka e no‘o
  makokore, ka ‘ati‘ati tō kāka‘u. Don’t sit down carelessly, your dress will get creased
  up. (c) Disperse, break up, break away (of a crowd). Tērā rātou e ‘ati‘ati atū ra ki te
  ‘ākarakara tēniti. There they are drifting off to watch the tennis. (d) Suffer
  punishment, defeat, exhaustion). Kua ‘ati‘ati meitaki tika ai ‘aia i te ro‘iro‘i. He’s
  absolutely all in, (completely exhausted). (e) Flexible, lissom, supple. ‘E tamā‘ine
  kōpapa ‘ati‘ati tērā i te ‘ura. That girl has a supple body when she dances. (f) Break
  (of waves). Kua mataku rāua i te ‘ati‘ati‘anga te ngaru ki roto i tō rāua vaka. They
  were scared when the waves were breaking into their canoe. 2. v.t. (fq. ‘a‘ati). Break
  something into pieces, fold into creases. Kua ‘ati‘atia te tō, takita‘i pona i te tamaiti.
  The sugarcane was broken up, one piece for each child; E ‘ati‘ati i te pēpa ka tāuru ei
  ki roto i te tīkiro. Fold the letter up and put it in the envelope. [‘ati, RR.]
‘atinga1, ‘ati‘anga1, nom. Moment, period of time. I taua ‘ati‘anga rāi, kua tupu
  pō‘itirere mai te matangi ē kua taka‘uri te poti. At that very instant the wind sprang
  up and the boat turned over; ‘Ea‘a te ‘atinga tau nō tāua i te ‘aere? What is the best
  time for us to go?; I te ‘ati‘anga e ma‘ani‘iā ra, during the time that it was being
  repaired. [‘ati, -nga2, or
  -‘anga4.]
‘atinga2, ‘ati‘anga2, ‘ātinga, nom. Place where anything bends, creases or folds over,
  esp. where the arm or leg bend at elbow or knee. ‘E mama‘ata te ‘ātingā ngaru. The
  waves are breaking from a great height; ‘Auraka ‘e tū ki te ‘ātingā ngaru. Don’t stand
  where the waves are breaking; ‘Ea‘a tērā motu i te ‘atinga i tō vaevae? What’s that
  cut in the bend of your knee? [‘ati, -nga2 or -‘anga4.]
‘ātinga1, n. 1. An offering of food placed on the marae as a tribute to the gods; a tribute
  of food paid by mata‘iapo or rangatira to the High Chief who allotted them their
  land, or by a kiato or ta‘utāūnga to an ariki, mata‘iapo or rangatira; a gift of food
  from tenant farmer to landowner. Kua ‘apai ‘ātinga te aronga tanu nā te ‘atu ‘enua i
  te au ‘openga mata‘iti katoa. The farmers brought their presents to the landowner at
  the end of every year. 2. Church offering, collection. Kua pūpū rātou i tā rātou ‘ātinga
  ki te Atua ma te tae o te ngākau. They gave their offering to God with willing hearts.
  3. (Biblical only); ‘ātinga karakarātio, a burnt offer-ing.
‘ātinga2, see ‘atinga2.
‘ātikara, n. Axle. Kua manuku te uira mei runga i te ‘ātikara. The wheel has come off
  the axle; Kua ‘ati te ‘ātikara o te pere‘ō. The buggy’s axle has broken. [Eng. axle.]
‘ātimara, ‘ātimārara, n. Admiral. [Eng. admiral.]
‘ātimārara, see ‘ātimara.
‘ātini, n. Donkey. Kua nā runga ‘a Māria i te ‘ātini i te ‘aere‘anga kia tero‘ia. Mary rode
  on a donkey when they went to be taxed. [Lat. asinus.]
ato, (-a, -‘ia), n. Thatch. Nā māua i ato i tēia ‘are i nana‘i. We thatched this house
  yesterday; ‘E rau te ato i tōna ‘are. His house has pandanus-leaf thatch; ‘E kīkau ato
  ‘are tēia e raranga‘ia nei. These coconut leaves we‘re plaiting are for roof-thatch; Tē
  ‘iri ka‘a ato ‘are nei māua. We‘re braiding sennit for (tying on) the roof thatch.
‘ātoe, 1. (-a, -‘ia). Split lengthwise into thin strips, strip the spine from a leaf. ‘Ātoea mai
  te rau‘ara kia raranga au. Split down the coil of pandanus leaves for me to plait. 2. n.
  The spine of a leaf, the part which has been stripped out. Tēnā te ‘ātoe o te ‘āriki ‘ei
  tāpeka. There is the spine of the banana leaf for tying up with. [‘ā-8 or ‘ā-3 (?), toe; cf.
  ‘ītoe(toe).]
‘ātoetoe, (-a, -‘ia), fq. ‘ātoe. Split (a leaf). [‘ā-8, toe RR.]
‘ātoro, (-a, -‘ia). Take a look at, go and see, visit. Ka ‘aere māua ka ‘ātoro iāia. We are
  going to go and see him; Kia oti taku ‘ānana puaka i te ‘ātoro ‘aere ka ‘aere ei tāua.
  After I’ve looked my pigs over, then we‘ll go; ‘ī rua taime i te pō tō te taote
  ‘ātoro‘anga i te aronga maki. Twice a night the doctor visited the patients; I ‘ātoro‘ia
  ana kōrua e te taote? Were you two seen by the doctor?; E tuku i tēta‘i tangata kia
  ‘aere kia ‘ātoro ‘aere. Send a few men to go and look around. [‘ā-8, toro1.]
‘ātorotoro, (-a, -‘ia), fq. ‘ātoro. Take a look, visit. Kua ‘ātorotoro rāua i te au ngā‘i
  ‘anga‘anga ā te kavamani. They went around the various government departments;
  Kua tomo rāua ki roto i te ‘are toa ma te ‘ātorotoro ‘aere i te au ‘apinga. They went
  into the shop and looked around at the goods; ‘Aere atu ‘ātorotoroa te tamariki mē tē
  pē‘eā ra. Go and see how the children are getting on. [‘ā-8, toro1 RR.]
‘āto‘u, v.i. Become darker, rather dark.
  [‘ā-8, to‘u3.]
atu1, n. Oceanic bonito, skipjack. Kua ‘aere rātou ki te ‘ī atu. They’ve gone to fish for
  bonito; Kua ‘apai potonga atu ‘aia nā te ‘orometua. He has taken a piece of bonito
  for the pastor. [Pn. *‘atu.]
atu2, dir.part. 1. (Spatial reference). Away (from the speaker), further away (from a point
  referred to by the speaker), further on. ‘Aere atu, go away, go further on; ‘Apaina atu
  ‘a Pua. Take Pua away; Tērā atu ‘a Piri, kāpikia. There’s Piri going away, call him;
  Tei kō atu te va‘arua tītā. The rubbish dump is further on from there. ...atu, ...mai,
  used to show recip-rocal action. Kua ‘ākara atu ē kua ‘ākara mai tēta‘i ki tēta‘i. They
  looked at one another. 2. (Time reference). Before (a date in the past, i.e. further away
  from the present), after (a date in the future, i.e. further from the present), on (into the
  future). I tērā atu mata‘iti i tupu ei te ‘uri‘ia. It was the year before that that the
  hurricane occurred; I tērā mai taime ‘aia i keiā aei, kāre i tērā atu. It was on the
  following occasion that he stole it, not the time before; Ā tērā atu rā ‘aia ‘e moto ei.
  He‘ll be boxing on the following day; Mē kāre ‘aia e tae mai āpōpō, āpōpō atu. If he
  doesn’t come tomorrow, it‘ll be the day after; Kā no‘o atu au ē pōpongi ‘oki mai ei.
  I‘ll stay on there until morning and come back then; E tāpapa mārie atu rāi. Keep on
  waiting calmly; ē tuātau ‘ua atu, for ever and ever; ā tēta‘i ‘ua atu rā, some other day
  (in the vague future); Āpōpō atu koe e tatarā‘apāi. One of these days you‘ll regret it.
  3. More. Kua ‘akamānea atu te tūtū iāia. The photo flatters her (has made her more
  beautiful); Kua ma‘ata atu i te ‘ānere paunu. It amounted to more than a hundred
  pounds; ‘E meitaki (roa) atu tēia. This is (far) better. Kāre atu, no more, nothing else.
  Kāre atu, kāre mai, no more anywhere, nothing else at all. Ko tē reira ‘ua rāi tā‘au
  moni? ‘Āe, kāre atu, kāre mai. Is that really all the money you have? Yes, no more
  anywhere; Kāre atu, kāre mai ā mātou rāvenga. We‘re at the end of our tether, we’ve
  nothing left to try, no options left. Ma...atu, as well, in addition, besides. Ko te ‘ānani
  matapa-kipakia ma te au mea rikiriki atu tei ‘akaruke‘ia. The bruised oranges were
  rejected together with the very small ones; Kua pāpāia ‘aia ma Pārua atu. He was
  thrashed and so was Pārua; Kua ‘oki mai ‘aia ma tōna ngā teina atu. She came back
  bringing her two younger sisters as well. Tēta‘i ‘ua atu, anyone else, anything else.
  [Pn. *atu.]
‘atu1, (-a, -‘ia). Compose (music, poetry). Tē ‘atu nei au i tēta‘i pe‘e nō tōna tae‘anga
  mai. I‘m composing a chant to celebrate his arrival; Kāre i roa‘ia ana tōna ‘atu‘anga
  i taua ‘ūtē ra. He didn’t take long to compose that ‘ūtē; Kua oti tō‘ou ‘īmene iāku i te
  ‘atu. I’ve finished composing a song about you; Kua ‘atu‘ia te au ‘īmene Kirītimiti.
  The Christmas carols have been composed. 2. n. Tangata ‘atu, com-poser. ‘E tangata
  ‘atu ‘īmene tapu ‘aia. He composes hymns.
‘atu2, n. 1. Owner, landowner, landlord. Koia te ‘atu o teia ‘enua. He is the owner of this
  land. 2. Master, boss. Nā‘ai koe i ‘iki ‘ei ‘atu ki runga ia mātou? Who elected you
  boss over us? 3. (Biblical) The Lord, Master (i.e. Christ). ī te ‘Atu, ka ‘akapē‘ea au e
  ora ai? O Lord, what shall I do to be saved?
-‘atu3, bound root. *Fold over. (See ‘a‘atu(na), ‘atu‘atu(na), ‘ātua.)
-‘atu4, bound root. *Stone. (See kō‘atu, kurukuru‘atu, puku‘atu, tā‘atu.)
atua, Atua, n. 1. God, god. Kua ta‘ua te au atua ‘ītoro o tō mātou ‘ui tupuna ki te a‘i.
  The heathen gods of our ancestors were burnt. ‘Akamori atua ‘ītoro, worship idols.
  Ko te Atua tō tātou ‘akapū‘anga ē te māro‘iro‘i. God is our refuge and strength; ‘E
  tangata ‘īrinaki Atua ‘aia. He is a man who trusts in God. 2. An object of excessive
  devotion. Ko tāna tamaiti ‘openga ‘e atua nōna. His youngest child is the apple of his
  eye; ‘E atua nōna taua ‘īmenē ra. He’s really smitten with that song. (See ‘akaatua.)
  [Pn. *‘atua.]
‘ātua, pass. ‘a‘atu. Fold.
‘atu‘atu, (-a, -‘ia, -na), v.i., v.t., fq. ‘a‘atu. Fold over, fold up, curl and break (of waves).
  Kua ‘āuri ‘aia i te kāka‘u ē kua ‘atu‘atu. She ironed the clothes and folded them up;
  Kua ‘atu‘atu‘ia te kāka‘u ē kua va‘ī‘ia ki te pēpa. The material was folded up and
  wrapped in paper; ‘E no‘o‘anga ‘atu‘atu tēia ē te māmā katoa te ‘oko. This is a
  folding chair and cheap at the price; Tē ‘atu‘atu nei te ngaru ki runga i te one. The
  waves are breaking onto the sand. [-‘atu3 RR.]
‘atu‘atuna, pass. ‘atu‘atu. Fold. [-‘atu3 RR, -na4.]
‘ātui, 1. v.t. (-a, -‘ia). Impale, hang or thread something onto a nail or hook; gore, hook.
  ‘Ātuia te māunu kia vave. Be quick and hook the bait on; E ‘ātui i te kete ki runga i te
  naero. Hook the basket up on the nail; ‘Ātuia koe e te puakatoro. Watch out you don’t
  get gored by the bull; Kua ‘ātui ‘aia i tōku kakī i tōna ‘opu‘anga. He hooked me
  around the neck when he tackled me. 2. n. Hook. E ‘akairi i te pare ki runga i te ‘ātui.
  Hang the hat on the hook. Roka ‘ātui, padlock. [-ā-9, tui.]
‘ātuitui, (-a, -‘ia), fq. ‘ātui. Hook, impale, gore, hang or thread on. E ‘ātuitui i te kāka‘u
  mā‘ū ki runga i te au ‘ātava rākau. Hang the wet clothes up on the branches; E
  ‘ātuitui i te taura ki roto i tō rima. Coil the rope around your arm (i.e. keep hooking
  the rope over thumb and elbow when coiling it up). [ā-9, tui RR.]
‘atuke, sea-urchin, see ‘etuke.
atūna, atū na, dir.part. + loc.part. (See atu2, away, and -na2, there by you.) I kāpiki atū
  na ‘aia iā koe i napō? Did he call you last night?; Kua ‘aere atū na ‘aia ki taua ‘enuā
  ra. Then he went on to that country (while you were there, from where you have just
  come, or which you have just mentioned).
‘atupaka, (Ait. dial.), cf. Rar. ma‘ata, big.
‘atūra, atū ra, dir.part. + loc.part. (See atu2, away, and -rā4, -ra, there, then.) Kua ‘aere
  atū ra ‘aia ki taua ‘enuā ra ē no‘o atū ra ki reira ‘ē rua mata‘iti. Then he went on to
  that island and stayed there for two years.
‘ature, n. Big-eye scad (Selar crumenop-thalmus). Ka tā‘ei tāua i teia kōpū ‘ature. Let’s
  net this shoal of mackerel; Tērā rātou e a‘u pā ‘ature maī ra. There they are building
  a mackerel weir. ‘Ature pai, a large well-grown mackerel. [Pn. *‘atule.]
au1, v.i. 1. Fit, suit. Kā au pa‘a iāku tēia tāmaka. I think this pair of shoes may fit me;
  Kāre nō te au tēnā pereue iā koe. That jacket wouldn’t suit you at all. 2. Get on
  together, hit it off (of people). Kāre e kino, nāku e tuatua kiāia, nō te mea ‘e tangata
  au au nāna. Never mind, I‘ll speak to him, because I get on with him; Kāre pa‘a rāua
  e au meitaki. I doubt if those two will hit it off. 3. Match, be just like (mei) something.
  Tōna pākiri e au mei te terevete te paruparu ē te pateka, her skin is as soft and smooth
  as velvet. 4. Appropriate, well done (of an action or performance). Kua au te
  rave‘anga. It was very well done. Kua au! or ‘e mea au! Well done! (a shout of
  approbation). (See au‘anga.)
au2, 1. n. Ridge covering; thatch, galvanised iron or other material used to ridge the roof.
  Tē raranga au nei māua nō te ‘are umu. We are plaiting ridging for the cook-house; ‘ī
  rima vā‘anga au e ravāi. Five pieces of ridge covering will be enough; Tē pātitī ra
  rātou i te au o te ‘are. They are nailing on the ridge covering. 2. v.t. (-a, -‘ia). Put the
  ridge covering on. Kua au kōrua i te ‘are? Have you put the ridge covering on the
  roof? (See auau.)
au3, n. Fine spray, mist, fog, steam, smoke (au a‘i), any visible vapour or gas. Ka pururū
  te rau o te rākau nō te au tai. The leaves will drop off the tree because of the sea
  spray; Kua pupū te vai, tē ‘aere ‘uā ra te au. The water is boiling, the steam is coming
  off; Kua kavā‘ia tō rāua mata e te au a‘i. The smoke stung their eyes. (See (tā)aua‘i.)
  [Pn. *‘ahu2.]
au4, n. Current. No te pakari i te au, nō reira i kore ei e meitaki te tautai. The strength of
  the current made fishing difficult. [Pn. *‘au.]
au5, n. Bile, gall bladder. E kiriti i te au i runga i te pā‘ua kā kai ei. Take out the gall
  bladder before you eat the clam. [Pn. *‘ahu1.]
au6, pers.pron. I, me. Āpōpō au e ‘oki mai ei. I‘ll come back tomorrow; nā‘ai au e tiki
  mai? Who is coming to fetch me?; ‘A ‘ai? ‘A au? Who? Me?; Ko ‘ai? Ko au? Who?
  Me? (See -ku.) [Pn. *au1.]
au7, coll.part. Several, many (usually translatable by an English plural noun). Kāvea tēnā
  au rākau kā ‘oki mai ei kā tiki i te toe. Take those logs first, then come back and fetch
  the rest. (cf. ngā2.)
au8, n. (Wooden) needle. Au ato, wooden thatching-hook; au tui, wooden thatching-
  needle. [Pn. *hau1.]
a‘u1, (-a, -‘ia, -na). Pile up, heap up, mound up, scoop up, build (a marae, stone fish-
  weir, dry-stone wall). Kua a‘u ‘a Tangi‘ia i te marae ē kua topa kia Ārai-te-tonga.
  Tangi‘ia built a marae and called it Ārai-te-tonga; I te pōpongi metua rātou i ‘aere ei i
  te a‘u i te maka‘atu. It was very early in the morning when they went to make a fish-
  weir; Ko te ‘ōire katoa tei ‘aere mai ki te a‘u‘anga i te pā. The whole village came to
  build the fish-weir; ‘Auraka e a‘u i te one ki tēnā ngā‘i. Don’t heap the earth up there.
  (See (tā-)tuā‘u.) [Pn. *‘afu2.]
a‘u2, (-a, -‘ia, -na), v.i. Plane. E a‘u i te rākau kia pateka. Plane the wood smooth; Ko te
  rākau a‘u tā kōrua e tari mai nā mua. It is the planed timber that you two must bring
  first; A‘una te rākau kia vave. Hurry up and plane the wood; Kua ‘oko a‘u mai koe?
  Did you buy a plane?; Kua ‘ati te mata o te a‘u. The blade of the plane is broken. (See
  a‘ua‘u2.)]
‘au1, v.i. Peaceful, (at) peace, peacefully settled (of wars, quarrels). ‘E pātireia ‘au tē
  reira. That is a peaceful country; Kua ‘au te tamaki. The war is over; Kua rekareka te
  mou‘āuri i te ‘au‘anga te tamaki. The prisoners were glad when the war ended; Kāre i
  ‘au ake tō rāua peka-peka. The trouble between them isn’t settled yet; Tē no‘o ‘au ‘ua
  nei mātou. We are living in peace; Kua ‘au ‘aka‘ou te ‘enua. The land was at peace
  again; Kua moe ‘au ‘aia ē pōpongi. He slept peace-fully until morning; ‘E ‘au tāku ‘e
  tao‘i atu nei kia kōtou. I bring you peace. (See kai‘au, cf. ‘au2.)
‘au2, n. 1. Ruling body, authority or power, realm. Ko te reva tē reira o tē reira ‘au.
  That’s the national flag of that power; te ‘au Peritāne, the British Common-wealth.
  ‘Au va‘ine, women’s guild. Kua ‘akaue‘ia e te ‘au va‘ine kia tāmā‘ia ā roto i te ‘ōire.
  The women’s guild gave instructions for the district to be tidied up; Ka ‘akatupu ‘au
  va‘ine rātou ki tō rātou tapere. They are going to form a women’s guild in their
  parish. Tuku i te ‘au, give in, surrender, give up (resistance or attempt). Kua tuku
  mātou i te ‘au i te kimi iā Tara. We gave up the search for Tara. 2. Period of authority,
  reign, tenure of office. I te ‘au o te ariki, ko Tinirau, during the reign of King Tinirau.
  (See
  (tā-)‘ōrure‘au, ‘autū, va‘atere‘au.) [Pn. *sau3.]
‘au3, n. The widespread hibiscus tree (Hibiscus tiliaceus), sometimes called by the
  Tahitian word pūrau. ‘E vakā ‘au tōna. His canoe is made of hibiscus wood; Tē
  kekekeke va‘iē ‘aū ra ‘aia. He is sawing hibiscus firewood. ‘Au toka, name given to
  the mature tree, whose dark-green heartwood is very tough. ‘Ei ‘au toka tā‘au e kimi.
  It is the ‘au toka type you must look for. (See kiri‘au, puā‘au.) [Pn. *fau.]
ILL
‘au (Hibiscus tiliaceus)
‘au4, n. Dew. Ka pakari te ‘au i teia pō nō te marino. There will be heavy dew tonight
  because it’s calm. [Pn. *sau1.]
‘au5, n. Name of a fish about two feet long, blackish, edible, caught mainly in deep
  water, perhaps a large wrasse. (See ‘aumauri, ‘aupā.)
-‘au6, bound pronoun. You (sg.). (See (t)ā‘au, nā‘au; cf. koe.)
aua1, n. Name of a fish, silver-grey in colour, lighter underneath, up to about six inches
  long. Possibly the youngest stage in the growth of the bastard grey mullet or
  threadfin, cf. ‘āvake, kōnako, ūoa. Kua matemate te aua i te ‘aruru‘anga te paura.
  The young mullets died when the charge exploded; ‘ī rua tirīngi i te tui aua. It is two
  shillings for a string of young mullets; Tē una‘i aua nei māua. We‘re scaling the aua.
  [Pn. *‘aua2.]
aua2, dem.pron. used only attributively before the noun, marking it as dual or paucal
  (three or four). Those two (three or four) previously referred to. I ‘aere maī na aua
  tāngatā ra? Have those two people been here?; Nō‘ai aua ponā ra? Who do those two
  or three shirts belong to?; Tē no‘o rāi aua ikā ra i roto i te toka? Are those fish still in
  the hole in the rock? (cf. taua.)
‘aua, ‘auā, neg. Don’t! ‘Aua e koma! Don’t chatter! (A shortened form of ‘auraka, now
  used mostly in songs, chants and hymns.)
‘auā, see ‘aua.
‘āua, 1. (-‘ia). Fence in. Kua ‘āua‘ia tōna kāinga ki te niuniu taratara. His ground is
  fenced in with barbed wire; ‘ī ‘itu kōera niuniu i pou i te ‘āua‘anga i tōna kāinga. It
  took seven coils of wire to fence in his paddock; Ka ‘āua au i tāku one meika kia kore
  te manu ‘ā‘āere e kai. I shall fence up my banana plot so stray animals won’t eat
  them. 2. n. Any fenced or walled enclos-ure; field, garden, grounds, sty, fold, pen,
  run. ‘Āua ‘are pure, churchyard. ‘Āua ariki, palace ground. ‘Āua tiare, flower
  garden.
‘aua‘a, (Mang. dial.) = Rar. ‘auraka, don’t.
au‘anga, v.i. Suit, match. Kāre e au‘anga tēnā pona iā koe. That dress doesn’t suit you.
  (cf. au1.)
‘aua‘i, v.i. Smoke. Tē aua‘ī ra rāi te a‘i, the fire was still smoking. Pū aua‘i, chimney,
  funnel. ‘Akatika‘ia te pū aua‘i. Straighten up the chimney; ‘E pa‘ī pū aua‘i
  muramura. It is a ship with red funnels. (See au3, a‘i1.) [Pn. *‘au-afi.]
‘auāna, ‘ā‘uāna, interj. Wait a minute! (= ‘āriāna). (See ‘aua + ana2.)
auaro, auvaro, (-a, -‘ia), n. Line (the inter-ior of something), put up wainscoting or
  ceiling in (a house), back or cover (fabric or garment), wear a garment underneath
  (an-other); lining, wainscot, ceiling, backing, casing, covering. Kua auvaro ‘aia iā
  roto i tōna ‘are ki te pēpa mārōki‘aki‘a. He lined the inside of his house with
  hardboard; Kua mānea ā roto i tōna pi‘a moe i te auvaro‘ia‘anga. His bedroom was
  nice inside when the ceiling and wallpapering were done; Kua auvaro‘ia tōna pereue
  ki te kāka‘u re‘ure‘u. His jacket was lined with grey material; ‘Ea‘a te auvaro iā
  runga i tō‘ou ‘are? What material did you use for the ceiling of your house?; Tērā
  mai te paruai ‘ei auaro i tō tīvaevae. Here you are, here is the calico to back your
  patchwork quilt with; ‘Ea‘a koe i kore ei i ‘oko mai i tēta‘i piriaro ‘ei auaro i tō‘ou
  pona? Why didn’t you buy a vest (or slip) to wear inside your shirt (or dress)? Auaro
  pūtē, pillowcase. Kua tāpia ‘aia i te auaro pūtē. She starched the pillow-cases. Pēpa
  auaro ‘are, wallpaper. Piripou auaro, underpants. (See au1 and auau, + aro.)
auau, (-a, -‘ia). Protect with (ki) a covering, shield. E auau i tō rima ki te tā‘au ka ‘apai
  mai ei i te mereki kai vera. Protect your hands with a cloth when you bring the hot
  plates of food; Kua kite atu au iāia i te auau‘anga i tōna katu ki te kāka‘u ē i te
  oro‘anga ki va‘o nā roto i te a‘i. I saw him covering his head with a cloth and running
  out through the flames; Tēia te mōmono rima ‘ei auau i tō rima kia kore e kainga e te
  ngaika. Here are the gloves to save your hands being burned by the lime; Kua auau‘ia
  ā mua i tōna piripou ki te pūtē kia kore e to‘uto‘u i te pēni. The front of his trousers
  was covered with a sack to save them from being splashed with paint. [au2 RR.]
a‘ua‘u1, (-a, -‘ia, -na), fq. a‘u1. Pile up, heap up, build (dry-stone wall, marae, fish-weir).
  ‘Auraka e a‘ua‘u i te toka ki kona. Don’t keep piling the stones up there; Kua
  tāmanamanatā‘ia rātou i te a-‘ua‘u‘anga te marae. They were disturbed when they
  were building up the marae; Ko tē‘ea pā tei a‘ua‘u‘ia nā mua? Which fish-weir was
  built first? [a‘u1 RR.]
a‘ua‘u2, (-a, -‘ia, -na), fq. a‘u2. Plane (tim-ber). Kua ro‘iro‘i ‘aia i te a‘ua‘u‘anga i te
  rākau. He was tired with planing timber; Ko te rākau taratara tei a‘ua‘u‘ia. The
  rough wood was planed down; Kia oti te rākau i te a‘ua‘u ka pātiti ei. When the
  planks have been planed off then they are to be nailed on. [a‘u2 RR.]
‘au‘au. Ugly, dirty, nasty (Mang. and ‘Ātiu dial. = Rar. vi‘ivi‘i).
a‘ua‘una1, pass. a‘ua‘u1. Pile up. [a‘u1 RR, -na4.]
a‘ua‘una2, pass. a‘ua‘u2. Plane. [a‘u2 RR, -na4.]
auē, 1. v.i. Utter a high-pitched shrill cry, weep, scream, howl, neigh, whinny, bleat. Kua
  auē ma‘ata ‘aia nō te mamae. She screamed out with the pain; Nā Puna i tā iāia i auē
  ei. It was Puna that hit him and made him cry; Kua auē kai te tamaiti. The child cried
  for food; ‘E pēpe auē putuputu tā‘au i te pō. Your child often cries at night; Kua tangi
  ‘aia i tōna metua i te auē‘anga kiāia. She felt sorry for her father when he wept for
  her; Kua auē te ‘oro‘enua. The horse neighed; Tē rongo nei au i te auē a te puakaoa.
  I can hear the dog’s howls; I rongo auē puakani‘o ana au. I would hear the goat
  bleating. 2. Interj., often, but not necessarily, of pain or surprise: Ow!, Oh! Auē, tau ē,
  te mamae ē! Oh! Gosh! It hurts!; Auē te rekareka! Oh! Splendid!, I am glad! (good
  news); Auē te reka! Oh! Lovely! (enjoy-ment); auē!, I‘m sorry! (an apology — the
  reply is either kāre e kino, that’s quite all right, or, rejecting the apology, auē te a‘a!,
  sorry be damned! (See aueuē, tāauē(uē).) [Pn. *auee.]
auere, n. A small indigenous tree (Grewia crenata).
aueuē, v.i., fq. auē. Cry, howl, etc. Kua aueuē te pēpe, kua mate pa‘a i te onge. The baby
  cried from time to time, perhaps she’s hungry; ‘E puakaoa aueuē tika ai tā‘au. Your
  puppy whimpers a lot; I rongo ana au i te aueuē kiore toka inapō. I kept hearing the
  rats squeaking last night. [auē Rr.]
‘aunga, v.i. (Give off a) smell, odour. Kua ‘aunga kino teia ika. This fish smells bad; ‘E
  manongi ‘aunga kakara tēia. This scent has a nice smell; Tē ‘ongi ‘aungā poa nei au.
  I can smell something fishy; Kua ‘ongi te moakirikiri i te ‘aunga tangata nō reira i
  rere ei. The flying-fox caught the scent of humans, that’s why it flew off; I te
  ‘aunga‘anga te ‘akari pīpī kua kite ‘aia ē ‘e tangata tei va‘o. When the smell of the
  scent came through, he knew that there was somebody outside.
auīka, v.i. Blue, sky-blue. Kua auīka ‘ua te rangi ē kua marino te matangi. The sky was
  all blue and the wind was still; Kua tari ‘aia i te kāka‘u ki roto i te pā i te auīka‘anga
  te vai i te tākerekera. She put the clothes in the tub when the blueing turned the water
  blue; E ‘oko mai ‘ei pēni auīka. You must buy a blue paint; Kua pēni auīka ‘aia i tōna
  vaka. He painted his boat blue. (See tāauīka.)
‘au‘iri, pass. -a, -‘ia. 1. v.t. Sew backing or lining onto (a quilt or dress material). Kua
  ‘au‘iri te va‘ine i tōna tīvaevae ki te paruai. The woman backed her patchwork quilt
  with calico; ‘Au‘iria te pāreu ō‘ou ki te paraoti, Back your light cotton material (for a
  dancing skirt) with unbleached calico; ‘ī ta‘i nga‘uru iāti paruai i pou i tōna
  ‘au‘iri‘anga i tōna tīvaevae. It took ten yards of calico to back her patchwork quilt. 2.
  n. Bedcover, bedspread. ‘Ea‘a te ‘au‘iri i tō‘ou ro‘i? What are you going to use for
  your bedcover?; Tē tui ‘au‘iri pāreu nei au ‘ei ‘au‘iri i tōna ro‘i. I‘m making a pāreu
  (light cotton material) cover to put over his bed; ‘E ‘au‘iri ro‘i mānea tēnā. That’s a
  pretty bedspread. [? ‘au3, ‘iri2.]
‘Aukute, n. August. I teia ‘Aukute i topa ake nei i tae mai ei ‘aia. It was this last August
  that he came. [Eng. August.]
aumani. Noisy (‘Ātiu dial. = Rar. māniania).
‘aumārenga, n. A fish (Manihiki dial. = Rar. ‘aumauri).
‘aumauri, n. A fish, light silvery green, up to about three feet long, edible, yellowish
  near the tail with a few spots; said to resemble the tītī‘ara (trevally) but narrower in
  the body. Ko te ‘aumauri ma‘ata tāna i pātia ai. It was the big ‘aumauri that he
  speared; Tei iāku te ‘iku ‘aumauri, tei iāia te mīmiti. I’ve got the tail part of the
  ‘aumauri and he’s got the head part; Tē ‘ī ‘aumaurī ra rāua i pū mai ei te mangō. We
  were fishing for ‘aumauri when the sharks swarmed around. [‘au5 (?), mauri.]
‘aumi‘i, n. Bow, front part of the hull of a canoe. Tō a‘i, e te tūtū a‘i, kia mārama, Te
  painga o te mārōrō, Ko te ‘aumi‘i vaka ē. Let your torch be bright, torch-holder, (so
  we may see) the flight of the flying fish (up to) the bow of the canoe.
‘auna, var. ‘aona, pass. ao1. Pack, wear.
a‘una1, pass. a‘u1. Pile up.
a‘una2, pass. a‘u2. Plane.
‘auniti, n. Ounce. E tuku ‘ē ta‘i nga‘uru ‘auniti paura ki roto i te tini vai. Put ten ounces
  of the powder into a tin of water. [Eng. ounce.]
‘au‘opu, n. Skipjack tuna (Katsuwonus pelamis).
‘āuouō, (-a, -‘ia), v.i. Insane, mad, frantic, hysterical, confused, at one’s wits end;
  madness, etc. Kua ‘apai‘ia ‘aia ki te ‘are maki i tōna ‘āuouō‘anga. He was taken into
  hospital when he became insane; Kua ‘āuouō ‘aia i te kimi ‘aere‘anga ia māua. She
  was frantic (half-mad with worry) with searching for us; Ka ‘āuouō‘ia rāi te tangata
  nō tei ‘akakite pērā koe i te tuatua. The people will be really confused now that
  you’ve told them the news like that; ‘E tangata ‘āuōuō tika ai koe. You are a mad
  fool; Tipi ‘āuouō! Silly twerp!; Puaka ‘āuouō! Silly fool!
‘aupā, n. A fish about two feet long, variously marked, sometimes blackish with vertical
  greyish stripes, or dark green with lighter green stripes; it swims vigorously twisting
  the whole body; one of the wrasses. ‘E na‘o ‘aupā tei ‘eke mai ki roto i te kupenga. A
  shoal of wrasse slid into the net; Kāre i te ‘aupā tērā ika? Isn’t that fish an ‘aupā?; Tē
  va‘ī potonga ‘aupā nei au. I‘m wrapping up a piece of ‘aupā. [‘au5, -pā9.]
‘aupe, v.i. Droop. Tē ‘aupe ‘uā ra te au ‘ātava o te vī, kua teima‘a‘ia e te ‘ua. The
  branches of the mango tree were droop-ing, weighed down by the fruit; Kua pururū
  tōna roimata i te ‘aupe‘anga tōna ūpoko ki raro. His tears fell as he let his head hang
  down. (cf. upe2.)
‘āupe, 1. (-a, -‘ia). Make something droop or hang down. E tāmata i te ‘āupe mārie i tēnā
  ‘ātava kia kore ‘e ‘ati. Try to bend the branch down gently so it doesn’t break off. 2.
  v.i. Droop slightly. [‘-a-, upe2.]
‘āupeupe1, (-a, -‘ia), fq. ‘āupe. Make something droop, bend down. Kua ‘ati te ‘ātavā
  kuru i tōna ‘āupeupe‘anga ki raro. The breadfruit branches broke when he bent them
  down. [‘ā-8, upe2 RR.]
‘āupeupe2, v.i., fq. ‘aupe. Droop. Kua ‘āupeupe ‘ua tō rātou ūpoko nō tō rātou tangi iāia.
  Their heads were bowed in sympathy with him; ‘E mānea te tupu o te rākau nō te
  ‘āupeupe i te ‘ātava. The trees have a beautiful habit of growth with their drooping
  branches. [‘ā-8, upe2 RR.]
‘auraka, neg. 1. Don’t. ‘Auraka e ‘aere, tē ma‘ani maī ra ‘a Mīnā i te tī. Don’t go, Mīnā
  is making the tea; ‘Auraka rava koe e ‘āmiri i teia niuniu ora, ka ‘uti‘uti‘ia koe. Don’t
  on any account touch this live wire, you‘ll get a shock; ‘Auraka kia nga‘ā te karāti i te
  tamaiti. Don’t let the child break the glass; ‘Auraka kia tika tāna tuatua. Don’t let him
  do what he says. 2. Introducing the negative complement of verbs of prevention,
  warning, etc. Kua ārai ‘aia iāku ‘auraka kia tuatua. He prevented me from speaking;
  Kua ako ‘aia ia rātou ‘auraka kia pekapeka. He warned them against causing trouble.
‘aurakāna, ‘aurakā na, neg. Don’t (do it) for a minute, wait a minute. ‘Aurakāna e
  ‘akakututū vave i te mōtokā. Don’t start the car too soon. [‘auraka, ana2.]
‘āuri, 1. (-a, -‘ia). Iron (clothes). Tē ‘āuri kāka‘u nei au. I‘m ironing clothes; Kua
  pakapaka te kāka‘u i tōna ‘āuri‘anga nō te vera roa i te toka. She singed the material
  when she was ironing because the iron was too hot; ‘Āuria tō‘ou pona kia vave ka
  ‘aere ei tāua. Hurry up and iron your dress and let’s go. 2. n. (Toka) ‘āuri kāka‘u, an
  iron. ‘E toka ‘āuri kāka‘u pēnitīni ‘ua rāi tā mātou. We have only got a benzine iron.
  3. n. Iron, steel. ‘Ei niuniu kapa tā‘au e ‘oko mai, ‘eia‘a te niuniu ‘āuri. You must buy
  the copper wire, not the steel. ‘Are ‘āuri, jail. ‘ī rua ōna mata‘iti ki te ‘are ‘āuri. He’s
  been in jail for two years. Tangata tūpaki ‘āuri, blacksmith. E ‘apai ki te tangata
  tūpaki ‘āuri kia ma‘ani. Take it to the blacksmith to be mended. 4. n. Sewing machine
  (fully: ‘āuri tui kāka‘u). ‘Eia‘a tēnā ‘āuri tui kāka‘u nā‘au? What are you going to
  use the sewing machine for? 5. n. Soldering-iron (fully: ‘āuri ‘akata‘e tāpou). 6. Iron
  (or steel) spearhead, iron-headed spear. ‘Āuri pātia, many-pronged spear; Tē ‘akapū
  ‘āuri pātia nei au. I‘m putting the handle on the many-pronged spear. ‘Āuri tīti‘a,
  harpoon. 7. Bit (on horse’s bridle), (fully: ‘āuri tāva‘a). 8. n. Money (slang). Kua
  rava te ‘āuri. There is plenty of tin. (See tāmou ‘āuri, (tā)tūtae‘āuri.)
‘auro, n. Gold. Kāre āku ‘auro ē te ‘ārio ‘ei aro‘a iā koe. I have no gold or silver to give
  you; Kua ‘oko tāpe‘a ‘auro ‘aia nō tō rāua ‘akaipoipo‘anga. He bought a gold ring
  for their wedding; ‘E korōna ‘auro tei tuku‘ia ki runga i tōna ūpoko. A crown of gold
  was placed upon his head. [Lat. aurum.]
a‘uru, n. A fish, about a foot long, orangeish, with longitudinal dark stripes, edible, fat
  turns orange when cooked, closely resembles the kā‘uru‘uru, but lighter in colour.
  One of the goatfish or red mullets. Ka tā‘ei tātou i teia na‘o a‘uru. Let’s net this shoal
  of goatfish. (cf. kā‘uru(‘uru).) [Np. *‘afulu.]
autā, (-‘ia). Carry. ‘Ea‘a koe i kore ei e autā mai i tēta‘i pūtē puru ‘akari? Why didn’t
  you bring a sack of coconut husks?; Ka rauka ‘ua ia rāua i te autā atu, ‘e māmā ‘ua.
  They‘ll be able to carry it away, it’s quite light; Kua ro‘iro‘i māua i te autā‘anga iāia
  ki te kāinga i te ‘ati‘anga tōna vaevae. We got tired carrying him home when he
  broke his leg; Autā‘ia atu teia pi‘a mē ‘aere koe. Take this box when you go.
‘autara. Speak (Ait. dial. = Rar. tuatua).
‘aute, n. The paper mulberry tree (Broussonetia papyrifera). ‘E aute tērā rākau e tupū ra
  i kō. That’s a paper mulberry growing over there; Tē katokato rau ‘aute nei au ‘ei
  ma‘ani vairākau. I‘m picking paper mulberry leaves to make some medicine;
  ‘Akaātea‘ia tērā au ‘ātavatava ‘aute. Clear away those paper mulberry branches. [Ce.
  *aute.]
‘auti, ‘āuti, v.i. Be out (of batsman), knocked out (of boxer), out-of-play (of ball). Kua
  ‘auti ngā tangata pā. Both batsmen are out; ‘Okota‘i rāi moto, ‘auti roa. Just one
  punch and he’s out rightaway; ‘Auti te pōro. The ball’s out. [Eng. out.]
‘āuti, see ‘auti.
‘Autirēria, n. Australia.
‘autū, v.i. Emerge victorious, carry the day, win. Kua ‘autū rātou i taua tamaki‘angā ra,
  emerged victorious from the war; Kua ‘oki ‘autū mai rātou ki te kāinga mei taua
  tu‘e‘anga pōrō ra. They returned home in triumph from the rugby match; Kua
  ‘akati‘eti‘e ‘aia iāia i tōna ‘autū‘anga i te moto. He boasted when he won the bout.
  [‘au2, tū1.]
‘ā-‘ūtū, n. Bast from the plantain, see under ‘ā3.
a‘u‘ua, n. Wall plate, one of the beams in a house. Kā tano tē reira rākau ‘ei a‘u‘ua nō te
  ‘are. That pole will do for the wall plate for the house.
auvaro, line, lining, see auaro.
ava1, n. Reef-channel (from opening in reef back to the river-mouth), harbour. Mei te
  ngutu o te ava ki te pae one te tangata i te tūpātī ‘ua‘anga. The people were lined up
  from the entrance of the harbour back to the beach; Te tū ‘uā ra ‘aia i te ni‘a ava mā
  tāna tākiri. He was standing on the edge of the channel with his fishing-rod; Tē vāvā‘i
  avā ra rātou ‘ei ngā‘i uru‘anga nō te vaka. They‘re opening up a channel (through the
  reef) for the canoes to pass through. (See avaava1.) [Pn. *awa.]
ava2, n. A fish, milkfish (Chanos chanos), a large silvery swift-swimming fish with a
  deeply forked tail. ‘E ava ma‘ata tāna i mou inapō. He caught a large milkfish last
  night; I rama ava māua ki roto i tēia roto. We went torch fishing for milkfish in this
  lagoon. [Pn. *‘awa.]
ava3, var. aoa2. Banyan.
āva, var. aoa1. Howl.
‘āvā, v.i. Have a small gap, opening or fissure, split open. Kua ‘āvā teia ngā‘i, ‘ē pate
  pa‘a. It’s split open here, put some putty in perhaps. [‘ā-8, vā1, but cf. ‘ā6.]
avaava1, n. Small narrow channel(s) through the reef, (fq. and dim. ava1). I tīti‘a kōura
  ana au ki raro i tēnā avaava. I’ve been fishing underwater for crayfish in that little
  channel; ‘E akau avaava ‘o‘onu tēia. This reef has deep channels; Kua kimi avaava
  meitaki rāua nō te uru ki tua. They looked for a good channel to get out to sea; Nō te
  ra‘i i te avaava i taua ngā‘ī ra, nō reira kua ngaro iāia te avaava i no‘o ei te moi.
  Because there are a lot of small channels at that place, he lost the one where the moi-
  fish lived. [ava1 RR.]
avaava2, var. aoaoa. Howl.
‘ava‘ava1, v.i. Stained, smeared, sullied. Kua ‘ava‘ava tō rimā pona i te toto puaka. Your
  shirt-sleeve is smeared with pigs’ blood; Kua riri ‘aia iāku i te ‘ava‘ava‘anga tōna
  piripou i te repo. He was angry with me when he got muck on his trousers; Kāre rava
  koe e ‘ava‘ava i tēta‘i meā pene ‘okota‘i mei konei iāku. You won’t get a single
  blessed penny out of me. (See tā‘ava‘ava.)
‘ava‘ava2, n. Tobacco, cigarette, the tobacco-plant. Kā kai koe i te ‘ava‘ava? Would you
  like to smoke?; Tē taka ‘ava‘avā ra rātou. They are preparing sticks of (locally-
  grown) tobacco. ‘Ava-‘ava māori, locally-grown tobacco. ‘Ava‘ava tāviri, cigarette
  tobacco. Kāre au e kai i te ‘ava‘ava tāviri, ‘e pu‘ipu‘i tāku kā kai. I don’t smoke
  cigarettes, I‘m going to have a pipe. Pēpa ‘ava‘ava, cigarette papers. Nā‘ai tēia pēpa
  ‘ava‘ava? Whose cigarette papers are these?
āvanga-, see āvangapū.
āvangapū, v.i. Gather and hang around (of a crowd). ‘E a‘a rā te tangata i āvangapū ‘uāi
  i kō? What are people hanging around over there for?; Kua tuaru‘ia rātou kia
  ‘akaātea i te āvangapū‘anga ki runga i te ara. They were told to disperse when they
  formed a crowd in the road. (See tāavangāpū; cf. pū3.)
‘Avaiki, prop.n. Hawaiki, the legendary homeland of the Polynesians. I tere tū mai rātou
  mei ‘Avaiki mai. They voyaged here direct from Hawaiki.
‘āvake, n. A fish, said to be a stage in the growth of both the kanae and the ūoa.
‘avare1, v.i. Slimy, slime, sliminess. Kua ‘avare tēnā mō‘inā tai. That bottle of sauce has
  gone slimy; Te ‘avare o te tuna. The slime of the eel. (cf. vare2.) [Np. *saa-wale.]
‘āvare2. Tell lie (‘Ātiu dial. = Rar. pikika‘a).
‘āvarevare. Tell lies (‘Ātiu dial., fq. ‘āvare2 = Rar. pikipikika‘a).
‘āvari, 1. v.t. (-a, -‘ia). Harvest, gather in (crops). Kua ‘āvari ‘aia i te ‘apinga tanu i
  runga i tōna ‘enua i taua mata‘iti, kua rauka mai ‘ē rua tauatini paunu. He harvested
  the crops on his land that year and made two thousand pounds; Kāre i pou te ‘akari i
  te ‘āvari i taua maramā ra nō te ua, ē te ‘openga, kua tupu. They didn’t get all the
  coconuts in that month, and in the end they sprouted out; Kāre i tae ake ki te marama
  e ‘āvari‘iāi te mou o te ‘enua. The month has not yet come for the land’s harvest to be
  reaped; Kua ‘āvaria te ‘enua. The harvest has been got in. 2. v.i. Harvested (of land,
  crops). Kua ‘āvari te ‘enua. The harvest is in.
‘āvata, (‘Ātiu dial.) = Rar. pi‘a, box, chest.
avatea, v.i. (Be) late morning and early afternoon (about 9 a.m. to 1 p.m.) E tū ki runga,
  kua avatea. Get up, it’s late in the morning; Āpōpō i te pōpongi avatea e ‘oki mai ei
  rāua. They‘ll be back late tomorrow morning; Nāku e rave i te pure avatea. I‘ll take
  the (mid-)morning service; Ka ‘aere avatea ‘ua tāua kia tae mārama tāua ki te motu.
  We‘ll leave late in the morning so we get to the island in good daylight; Ā te avatea
  Paraparau māua e ‘aere mai ei. We‘ll come late on Thursday morning. Avatea pū,
  high noon (noon to one or two o‘clock).
-ave, bound root. (See āve, aveave1.)
āve, v.i. Blur, be fuzzy, indistinct in outline, loom vaguely. Kua āve te reta i te kino‘anga
  tōna mata. The letters blurred as his sight deteriorated; Nō te āve i tona mata, nō reira
  ‘aia e ‘ao‘ao tīti‘āi. His eyes are weak, that’s why he wears glasses; ‘E ‘enua tērā e
  āve ‘ua maī ra i mua ia tātou, ko ‘Ātiu pa‘a. There’s land looming up ahead, I think
  perhaps it’s ‘Ātiu; Kua rekareka rātou i te āve‘anga mai te ‘enua i mua ia rātou. They
  were glad when land loomed ahead; ‘E tūtū āve tēnā, tēia te mea mārama tika ai. The
  photo is blurred, this one is nice and clear. [-ava, rR.]
aveave, v.i., fq. āve. Blur, dazzle, be indistinct. Kua pakari rāi ‘aia, nō reira i aveave ei
  te mata. He’s quite old now, that’s why the sight isn’t too good; Nō te aveave i tāna
  au tūtū, nō reira ‘aia i manako ei ē kāre i tano te nene‘i i te ‘akatano‘anga. Because
  his prints were blurred he thought that the camera hadn’t been focused properly; Kua
  kino tōna mata i te aveave o te rā. He couldn’t see properly from the dazzle of the
  sun. I‘o aveave, clouded or frosted glass. [-ave, RR.]
‘ave‘aveā, v.i. Languid, listless(ness), lackadaisical. ‘E ‘ave‘aveā tika ai tāna ‘aere. He
  slouches about so lackadaisically. (cf. -ā5.)
‘āverēti, n. Average. E kimi i te ‘āverēti. Work out the average. [Eng. average.]
‘āviri, (-a, -‘ia), v.t., n. Ridicule, mock, sneer, make fun of. Kua ‘riri ‘aia i tōku
  ‘āviri‘anga i tāna ‘īmene. He was angry when I made fun of his singing; Kua ‘āviri
  ‘aia ia māua nō te kite kore. He ridiculed us for our ignorance; Kua kata ‘āviri rātou
  iāia. They laughed sneeringly at him; ‘E tamā‘ine ‘āviri tangata tika ai koe. You are a
  dreadful girl for making a mock of people; Ka ‘āviria koe e te tangata mē pare koe i
  tēnā pare. People will make fun of you if you wear that hat; Kāre ‘e pū o te ‘āviri.
  There is nothing to be gained by mockery.
‘āviriviri, (-a, -‘ia), v.t., n., fq. ‘āviri. Mock, ridicule. Nō tā kōtou ‘āviriviri iāia i riri ei.
  He was angry at your mocking him. [‘āviri, Rr.]

e1, ē, ‘ē, v. part. Marks imperfect aspect, i.e. non-completion of the action: translatable
  by an English imperative, future, habitual (when followed by ana), or by a
  continuative tense appropriate to the time reference. 1. Imperative. ‘É ‘eke koe ki
  raro, you get down; ‘É ‘eke ana koe ki raro, would you mind getting down (politer);
  ‘É tū ki kō, stand over there; E ‘aere ‘aia ē tiki iā Tere, he shall go and get Tere;
  ‘Auraka koe e tuatua mai kiāku, don’t you talk to me; ‘Auraka e ‘ākara, don’t look;
  ‘Eia‘a kōrua e kai i te meika para, don’t you two eat the ripe bananas. 2. In the
  construction e ( + verb +) ana indicating habitual action or state. E ‘aere ana koe ki
  te ‘ura?, do you go to the dance (go to dances, go dancing)?; É no‘o ana ‘aia ki Nīkao
  i tē reira tuātau, he used to live in Nīkao at that time. 3. When the verb does not
  stand at the beginning of the sentence, e may correspond to sentences beginning with
  ka1 or tē1: (a) after kāre (sentence negator): kāre ‘aia e ‘akatika iā koe, he won’t let
  you (cf. ka ‘akatika ‘aia iā koe, he‘ll let you); Kāre au e ‘aere ki Avarua, I shan’t be
  going to Avarua; Kāre rāua e ‘ākara ana ki va‘o, they aren’t looking outside (cf. tē
  ‘ākara nei rāua ki va‘o, they‘re looking outside); (b) after nā3 + agent: nā Tere e
  ‘aka‘oro te i torōka, Tere will drive the truck (cf. ka ‘aka‘oro ‘a Tere i te torōka,
  ditto, but with the usual order of verb, subject, object); (c) in dependent clauses in the
  constructions e (+ verb +) nei/na/ra, corresponding to main clause concurrent aspect
  constructions tē (+ verb +) nei/na/ra: te ‘akari tāku e kana nei, the coconuts I‘m
  grating (cf. tē kana nei au i te ‘akari, I‘m grating the coconuts); Te toka tā‘au e tū na,
  the rock you‘re standing on (cf. tē tū na koe i runga i te toka, you‘re standing on the
  rock); Te va‘arua tā rāua e kō ra, the hole they are/were digging (cf. tē kō ra rāua i te
  va‘arua, they are/were digging the hole); (d) in the construction e (+ verb +) ei, when
  an adverbial of time, place or reason has been put at the beginning of the sentence:
  āpōpō au e ‘aere mai ei, tomorrow I‘ll come (cf. ka ‘aere mai au āpōpō, I‘ll come
  tomorrow). 4. Before numerals (cf. ka1) and ‘ia1 (often written as one word: ‘ē‘ia,
  how many?). ‘É rua vaka tei tae mai, two canoes have arrived; ‘É toru taime i te toru
  kā iva, three times three makes nine; ‘É varu mata‘iti ‘aka‘ou i muri ake, another
  eight years later; Kua ora ‘ē rima manu, five birds have escaped; Kua tuku mai ‘aia i
  te au tangata ‘ē iva ‘ei tauturu iāku, he sent nine men to help me; ‘É ‘ia ā tāua moni?,
  how much money have we got?; ‘É‘ia toe? ‘ē‘ia ‘ua, how many are there left? just a
  few; E tatau koe ‘ē ‘ia ā‘au patapata, count how many marbles you have. [Pn.
  *(‘)e(e)1.]

e2, pp. Marks the following noun as agent and always follows (never precedes, cf. nā3)
  one of the suffixed (passive/imperative) forms of the verb: may be translated using by
  + agent with a passive verb, or Rar. e + agent can be made the subject of an English
  active verb. Kua kainga te taro e te puaka, the taro has been eaten by the pig; Kua
  kainga e te puaka te taro, the pig has eaten the taro; Kua kainga te taro, the taro has
  been eaten; Kua kainga e te puaka, the pig has eaten it; Kua varea ‘aia e te moe, he
  fell asleep; ‘E tangata ‘inangaro‘ia ‘aia e te tamariki, he was a man well-liked by the
  children; ‘E motu ‘aere‘ia tēia e te tangata i te au rā ‘ōrotē, this is an island (which
  is) visited by people during holidays. [Pn. *(‘)e2.]

e3, ē, interj. Vocative, before the noun. É koe, ‘e a‘a te mata‘iti i tae mai ei koe ki tēia
  ‘enua?, excuse me, but what year did you come to this country?; É Koro, ‘apaina mai
  te pē, hey, Koro, bring over the spade; É ‘ine! dear! darling!, sweetheart! (to a girl);
  Kiā koe, ē tama, dear sir (at the beginning of a letter.)

e4, ē, interj. Exclamatory, after the noun. 1. Often used with e3 as a more polite or
  formal way of calling or addressing someone. É Pā ē, ‘aere mai ana, oh Pā!, come
  here, would you. 2. In admiration. ‘A Pā ē! oh! Pā! (e.g. how splendid you look!). 3.
  Euphonic and rhythmic in songs and chants. Kua ‘ēkōkō ‘a Rūariki ē/ Mē ki tē‘ea ‘ua
  au ē?/ Mē ki tē‘ea ‘ua au ē?, Ruariki can’t decide/ Which shall I choose?/ Which shall
  I choose?

‘e, indef.art., but never proceded by a preposition (cf. te), and used essentially for
   nominal and nominalising predication, where English uses a form of be or have. ‘E
   mōtokā tērā ake, there is a car coming; ‘E tamaiti māro‘iro‘i ē te kite ‘a Puka, Puka is
   an industrious and clever boy; ‘E ‘enua mānea taua ‘enuā ra, ko Pukapuka, it’s a
   lovely island, Pukapuka; Kāre ‘e tangata i konei, there is nobody here; ‘E rā ‘ia tēia?
   ‘E Varaire, what day is it? it’s Friday; ‘E a‘a te ‘akakoro‘anga? ‘E ma‘ani kōpara,
   what (sort of) business is it? Copra manufacturing; ‘E poto roa tēnā rākau, that plank
   is too short; ‘E maki ‘aia, she is ill; Kua ‘akatere atu rātou ‘e ‘enua kē, they sailed on
   to another island; ‘E pare tōna, he’s got a hat, he has a hat; ‘E maki tōna, he has a
   disease; ‘E au puaka tāna, he has some pigs; Ko te pupu ‘e tātua muramura tō rātou,
   ko tō mātou ia, the team with the red sashes, that’s ours; ‘E ‘akameameā‘au tā rātou
   ‘anga‘anga i kite, stirring up trouble is all they know about. [Pn. *se.]

ē1, conj. 1. Co-ordinating: and, or (esp. after negatives, when it is usually inclusive in
  sense, cf. the exclusive mē kore). ‘Apaina te pi‘a ē te tāpoki katoa, take the box and
  the lid as well; Ko Tua ē Mere, ‘aere mai! Tua and Mere, come!; ‘E puaka kerekere ē
  te roa i te ngutu, it’s a black pig and long in the snout; ‘E puaka kerekere ē te roa, it’s
  a long, black pig; Kua ‘oki maira rātou ē kua ‘akakite i te au mea tei tupu kia rātou,
  they came back and recounted the things that had happened to them; Rā ē rā,
  ‘epetoma ē ‘epetoma, marama ē marama, day after day, week after week, month after
  month; Kāre āku ‘auro ē te ‘ārio ‘ei aro‘a iā koe, I have no gold and/or silver to give
  you; Piri-kore ki tēta‘i pae ē tēta‘i, not favouring one side or the other; Kāre e pāpū
  iāku, mē ‘e puakāoa tērā ē mē ‘e tūpāpāku ē mē ‘ea‘a, I‘m not sure whether that is a
  dog or a ghost or what. 2. Subordinating: (a) that (when complement is a statement):
  kua ‘irinaki au ē kua mate koe, I believed that you were dead; Kua manako au ē kā
  ‘oki mai koe, I think/thought that you will/would come back; Kua karanga mai ‘aia ē
  ka ‘aere ‘aia ki Avarua, he says that he is going to go to Avarua; Nō tō māua
  tārotokakā ē ‘e ‘anga‘anga tāna kā rave, because of our suspicion that he was up to
  something; Kua riro ē nāna i pa‘u mai i tāku ui‘anga, it turned out that he supplied
  the answer to my question; (b) when the (to seek) complement is a question there is
  usually no English equivalent: e ‘akakite mai koe ē ko ‘ai rāua, tell me who they are;
  ‘É ui koe kiāia ē ‘e a‘a tōna manako, ask him what his opinion is; E ‘akakite mai koe
  ē ‘ē ‘ia te moni, tell me how much it costs; Kua pati au kiāia ē ka ‘akangāro‘i au i te
  ‘anga‘anga, I asked him if I might take a break from the work; Kāre au i kite ē ‘e a‘a
  ‘aia i ‘aere mai ei i napō, I don’t know why he came last night; Kāre e rauka ia rātou
  i te ‘ākara ē tē ‘aerē ra rātou ki ‘ea, they can’t see where they are going; (c) after
  kāre (sentence negator) and some (usually conditional) conjunctions like noātu, even
  though, nāringa and mei te mea, if. Kāre ē tē kata nei mātou, we are not laughing;
  Kāre ē nāku i tā iāia, it wasn’t me that hit him; ‘E tītā tutupu ‘ua, noātu ē ‘e a‘a te tū
  o te one, it is a rank-growing weed, no matter what the soil is like; Nāringa ē kā no‘o
  mai koe, if you could have stayed; Mei te mea ē ka ‘inangaro koe i te āru mai ia
  mātou, if you would like to come along with us; ‘Okota‘i rāi tū ē tei reira au, it was
  just as if I was there; (d) until (probably a way of writing ē + e1, cf. ē kia2: kā no‘o au
  ē pōiri, kā ‘oki mai ei, I‘ll stay until it is dark before I return; Ka ‘akaputu tātou i te
  moni ē rava meitaki ka ‘akatū ei i te ‘are, we‘ll save up until we have really got
  enough and then build a house; E tiaki koe ē tae ‘ua mai au, wait until I arrive; Ko tō
  māua vāere‘anga tēia ē a‘ia‘i ‘ua atu, we are at this weeding until evening; Kua no‘o
  ‘aia ki reira ē mate ‘ua atu ‘aia, he lived there until he died.

ē2, ē-, demonstrative pronoun, the plural form of te2, used with a numeral or locative
  pronoun to form a demonstrative construction that marks a following noun as plural
  (usually paucal). 1. With numerals, where it is often indefinite or partitive in sense.
  Kua ora ē toru manu, some three birds have escaped; Te ingoa o ē rima ‘enua, the
  name of (any) five islands; I nā, ē rua kia ‘ākara au, come then, let me see two (of
  them); Kua ‘oko ‘aia ‘ē varu ‘oro‘enua, kua ‘aka‘oro i tēta‘i, kāreka ē ‘itu kua
  arataki ‘ua ‘aia, he bought eight horses, rode one, but just led the (other) seven. 2.
  Before locative pronouns, with which (except reira) it is conjoined. Nāku ē reira
  ‘apinga, those things are mine; Ko ēnā tā‘au e ‘apai, nāku e ‘apai atu ēia, those are
  for you to take, I‘ll carry these. (See tē2; (t)ēia, (t)ēnā, (t)ērā; Tē‘ea; (t)ēta‘i.)

ē3, see e3.

ē4, see e4.

ē5, interj. Exclamation of alarm, surprise, joy. ‘É ko-kō!’ kua āva ma‘ata ‘aia i te
  mou‘anga te ika ki tāna matau, "hooray!" he shouted as the fish took his hook.

ē6, see e1.

ē7, v.i. Swell, (be) swollen. Kare ‘oki tō vaevae i ē, neither did thy foot swell (Deut.
  8.4). (See ‘akaē(ē).)

‘ē1, v.i. Make an error, happen to do something, do something by accident. Kua ‘ē ‘ua
  au i te ‘akatika ki tāna tuatua nō tōku mataku, I made the mistake of agreeing to what
  he said because I was afraid; Kua ‘ē au i te kāpiki iā koe, nō te mea kua manako au iā
  koe ē ko Tara, I called you by mistake, I thought you were Tara; Kua pakapaka tōku
  rima i tōku ‘ē‘anga i te mou i te ‘āuri vera, I burned my hand when I accidentally
  took hold of the hot iron; Kāre rava au e ‘ē i te ‘akakite i teia tuatua ki tēta‘i tangata,
  ‘ei rotopū ‘ua ia tāua, I certainly won’t let this story slip out to anyone else, it‘ll be
  just between the two of us; Kāre i te mea ‘ē, ‘e mea ‘akakoro tika ai, it wasn’t any
  accident, it was quite deliberate; Mē ‘ē ake koe i te ‘oki ‘aka‘ou mai, e ‘apai mai koe i
  tēta‘i ‘uri tiare nāku, if you should happen to come this way again, bring me a few
  young flower plants. ‘É ‘ua ake, rarely, hardly ever. ‘É ‘ua ake ‘aia i te ‘aere ki te
  ‘ura, she hardly ever goes to dances; ‘É ‘ua ake te pa‘ī mama‘ata i te ‘aere ki te pā
  ‘enua Tokerau, big ships rarely go to the Northern Group. (See ‘aka‘ē‘ē, tā‘ē‘ē,
  mā‘ē(‘ē)). [Pn. *see1.]
‘ē2, n. The coconut stick-insect (Graeffea crouanii), a traditional pest throughout the
  southern group. ‘E ‘ē tērā e totorō ra i runga i te kīkau mata, there’s a stick-insect
  crawling on that green coconut-leaf; Tē kai ‘ē ra te manu kāvamani, the minah-bird is
  eating stick-insects; Tē ‘ongi nei au i te ‘aunga ‘ē, I can smell stick-insect. [Pn.
  *se‘e1]

‘ē3, n. The letter E.

‘ē4, interj. Yes. Kā ‘oki mai koe? ‘ē, are you coming back? yes; ‘É, ‘e tika, yes, that’s
  right. (A variant of ‘āe, q.v.)

‘ē5, see e1.

ea, v.i. To rise to the surface; E tiaki kia ea te to‘orā ka pātiāi, wait until the whale
  surfaces before you harpoon it; Tērā te ‘onu kua ea, there’s the turtle, it’s on the
  surface now; Kua ea ‘aia, kua pou tōna a‘o, he came up, his breath was exhausted;
  Kua pupu‘i rātou i te pa‘ī ruku i te ea‘anga, they shot the submarine as it surfaced.
  [Pn. *e‘a.]

‘ea, locative pronoun, interrogative. 1. Where? ‘Ei ‘ea?, where (future reference)?; Ei
  ‘ea au no‘o ei?, where shall I sit?; ‘Ei ‘ea tāua kaikai ei?, where are we going to eat?
  I ‘ea?, at what place? (usu. with ref. to past time). I kite koe iāku i ‘ea?, where did
  you see me?; I ‘ea ‘aia i tuatua mai ei kiā koe?, where was it he spoke to you? Ki
  ‘ea?, to(wards) what place? Tē ‘aere nei koe ki ‘ea?, where are you going?; Kua
  ‘apai koe ki ‘ea?, where have you taken it?; Ko ‘ea, what place?; Ko ‘ea tēia ngā‘i?,
  what place is this? where is this? Mei ‘ea?, from what place? Mei ‘ea mai ‘aia?,
  where has he come from? Nā ‘ea?, by what route, means or method? Kā ‘aere kōrua
  nā ‘ea?, which way will you go?; I nā ‘ea koe i te tomo‘anga ki roto i te ‘are? I nā te
  ngūtupa, which way did you get into the house? Through the door; Ka nā ‘ea kōtou i
  te tari i teia pūtē kōpara?, what (transport) are you going to use to carry these sacks
  of copra?; I nā ‘ea koe i te tunu‘anga i te varaoa?, how (what means or method) did
  you (use to) bake the bread?; I nā ‘ea koe i te rave‘anga?, how did you do it? Nō
  ‘ea?, from what place? from what source? Nō ‘ea tō‘ou kite iāku?, where did you
  learn about me?; Nō ‘ea tā‘au puka?, where did you get your book from; Nō ‘ea rā ‘a
  Maru mā?, where have Maru and those been then?; Nō ‘ea tā‘au? where did you get
  that (story) from? where did you hear that? Tei ‘ea?, at what place? (currently). Tei
  ‘ea koe?, where are you?; Tei ‘ea rā taku māmā? Mē tei ‘ea, where can my mother
  be? I don’t know. 2. At what time? when? (See ā‘ea and nā‘ea. NB. ‘Ea is
  sometimes written joined to the preceding preposition in 1 above, as (usually) in 2
  above; see also tē‘ea which? and how?). [Pn. *fea.]

‘eā, interj. Yes? What is it? What do you want? (reply to a call, polite, cf. ‘ea‘a? which is
  discourteous). É Tere! ‘Eā?, Tere! Yes?

‘ea‘a, what? A spelling of ‘e + a‘a, q.v.
eaea, v.i., fq. of ea. Rise to the surface. Kua pou rātou ki roto i te vai ē kua eaea ki tēta‘i
  tua i te kauvai, they dived into the water and came up on the other side of the river;
  Kua pupu‘i te aronga ruku i tō rātou a‘o i tō rātou eaea‘anga, the divers let their
  breath out with a rush as they surfaced. [ea RR.]

‘ē‘ē, n. Boil, carbuncle. Kāre e meitaki kia vā‘i‘ia tō‘ou ‘ē‘ē, nō te mea kāre i para, it
  won’t do any good getting your boil lanced, it hasn’t come to a head yet; Paraia ki te
  vairākau ‘ē‘ē, put a boil poultice on it; ‘É‘ē matarau, many-headed boil, cellulitis.
  [Pn. *feefee2]

‘ē‘e‘eke, v.i., fq. ‘e‘eke. Flow, q.v.

‘e‘eke, v.i., intens. of ‘eke1. Flow copiously, descend. Kua ‘e‘eke ‘ua te toto i te
  puta‘anga tōna katu i te rākau, the blood gushed when the pole struck him on the
  head; Kua ‘e‘eke ‘ua te vai nā roto i tōna kāinga, the water poured through his
  garden; I nā konei rātou i te ‘e‘eke‘anga, they scrambled down this way. [‘eke1 rR.]

‘e‘eu, (-a, -‘ia, ‘ēua, ‘eu‘ia). Draw back or remove (covering, screen or lid). Kua purara
  mai te verovero o te rā ki roto i te ‘are i tōku ‘e‘eu‘anga i te ārai māramarama, the
  sun’s rays burst into the house when I drew the curtains; Kua ‘e‘eu ‘aia i te ‘āriki
  kaingākai, she removed the tablecloth; ‘E‘eua ake te moenga kia purūmu‘ia te repo,
  lift up the mat to sweep the dirt out; ‘Éua te tāpoki o te punu, take the lid off the tin;
  Kā kī te kai i te repo mē ‘e‘eua te tāpoki, the food will get full of dirt if the cover is
  taken off. 2. Open (door, book), turn (page). Ka ‘e‘eu au i te ngūtupa kia tomo mai
  rātou ki roto, I‘ll open the door and let them in; ‘Auraka e ‘e‘eu i te pi‘a niuniu, kā
  rere te manu, don’t open the cage, the birds will fly out; ‘Éua‘ia ki te kapi toru
  nga‘uru, open to page thirty; E ‘e‘eu meitaki i te kapi o te puka kia kore e nga‘ae,
  turn the pages of the book properly so they don’t get torn; Kua ‘e‘eu ‘aia i te au puka
  ‘akapapa‘anga tuatua, inā rā kāre i tātāia taua tuatuā ra, he went through many
  books of legends, but the story hadn’t been recorded. 3. Uncover, reveal, disclose.
  Nā‘au i ‘e‘eu ‘aka‘ou i tēnā tuatua i tupu ei te pekapeka, it was your raking up that
  business again that caused the trouble; ‘E‘eu i te muna, to uncover or disclose a
  secret; Te Puka ‘E‘eu‘anga, The Book of Revelations. (-‘eu rR.)

‘engu, 1. v.i., n. Groan, moan, grunt, (make a deep throaty noise. ‘E a‘a koe i ‘engu ‘ua
  ai i roto i tā‘au moe inapō?, why were you groaning in your sleep last night?; Kua
  rongo au i tōna ‘engu‘anga i te ū‘anga ‘aia ki runga i te patu, I heard him grunt when
  he banged into the wall; Kua rongo au i te ‘engu i va‘o, kāre rā au i ‘aere ana i te
  ‘ākara, I heard moaning outside, but I didn’t go to look. 2. v.t. Hum. Tē ‘engu ‘uā ra
  ‘aia i te ‘īmene, he’s just humming the song. [Np. *feñu]

‘engu‘engu, v.i., fq. ‘engu, groan, q.v. Kua kite au ē ‘e moemoeā nāna i tōna
  ‘engu‘engu‘anga, I could tell that she was having a dream from her groaning; Kia tae
  atu au, tē ‘engu‘engu ‘uā ra ‘aia nō te mamae, when I got there, he was groaning
  with the pain. [‘engu RR.]
ei, ai, locative particle. (The form ai is used when the preceding word ends in a, when, in
  traditional orthography it was often written as ‘i and suffixed to the preceding word.
  E.g. tuatua ai is written tuatua‘i in Bibilia Tapu). A particle which relates the verb
  preceding it to an adverbial (time, place, reason, cause, purpose, means) or nominal
  antecedent. The antecedent to which ei refers may have been placed ahead of the
  verbal particle of the ei-clause for emphasis; Or it may occur in (or comprise) a
  preceding clause to which the ei-clause is linked. 1. ‘Ei occurs in a main clause
  where the antecedent is (a) an adverbial phrase fronted for emphasis (interrogatives
  are often topicalised in this way). Ā te Varaire te pa‘ī e ‘akaruke ei, it’s Friday that
  the ship leaves / Friday is when the ship leaves (cf. the unmarked word order ka
  ‘akaruke te pa‘ī ā te Varaire, the ship leaves on Friday); Nō te matangi i kino ei te
  rākau, it’s the wind that’s spoiled the tree; Nō tōna vare‘ae i rutu ei ‘aia iāku it was
  out of jealousy that he hit me; I na‘ea kōrua i tuatua ai i tēnā manako?, when did you
  two discuss that idea?; ‘Ei ‘ea tāua kaikai ei?, where shall we have our meal?; ‘E a‘a
  te mea i tuaru ei koe iāia?, what did you drive him away for? (b) an adverbial clause:
  iāku e tū ra, kite atu ei au i te pa‘ī, as I was standing there, I caught sight of the ship;
  (c) an adverbial conjunction: ‘ōu te rā kā ‘opu ei, before the sun sets; Māri ake koe i
  ‘akatika‘ia mai ei au, thanks to you I was given permission. 2. ‘Ei occurs in a
  subordinate (relative) clause. Ko tēia nei te puka tā‘au i ‘apai ei?, is this the book
  you were carrying?; Ko ‘ai te tangata tā‘au i pā ei?, who was the person you struck?;
  ‘E painapa tāku i kai ei, it was pineapple(s) that I ate; Ko tē‘ea toa tā‘au i ‘aere ei?,
  which shop was it you went to?; ‘E tūpito tōna maki i no‘o ei ‘aia ki te kāinga, it was
  stomach-trouble that he stayed home with; Te ngā‘i i rave mai ei koe, the place you
  got it from; Te mataara e tae ei ki runga i tērā maunga, the path leading up that
  mountain; Tē patū ra rātou i te ta‘ua i ‘akaruke atu ei au, they were cementing the
  floor when I left; Ko te tumu tē reira i ‘aere mai ei au, that’s the reason why I came; I
  ‘akapē‘ea‘ia e koe te tamaiti i auē ei, what did you do to the child to make him cry?
  3. Indicating the sequence of action in the second of two clauses, the verbal particle
  often being omitted from the second clause, (and) then. Kia tae mai au, ka ‘ārote ei
  tāua i tā‘au ngā‘i, let me get there, then we‘ll start ploughing your place; Kā no‘o
  tātou kia pō, ka ‘aere ei, let’s stay till it’s dark and then go; ‘Aere mai ki runga i te
  moenga, takoto ei, come on to the mat and lie down; E taritari mai i te pūtē kōpara ki
  te pae tai, tuku ei, carry the sacks of copra down to the beach and put them down
  there; Tē ‘aere nei au ‘e tangata kē ‘anga‘anga ai, I‘m going to go and work for
  someone else. 4. In the construction nā (tēta‘i tangata) ei, (somebody) said. ‘Kāvea
  mai taku ‘āuri’, nā Pā ei, "bring me my spear", said Pā; Nāna ai ē kā inu ‘aia i te
  kava ‘ānani, he said he’d have some orange liquor; "‘e va‘ine mānea tika ai koe", nā
  Pā mai ei kiāku. "‘Aere ki kō atu", nāku atu ei, "‘auraka koe e tāparu mai iāku". "‘E
  tika ai nāku", nāna mai ei, "You really are a good-looking woman", says Pā to me.
  "Get away with you", says I, "don’t you go flattering me". "I really mean it", he says.
  [Pn. *ai.]

‘ei1, 1. (-a, -‘ia). (Wear) a necklace, garland, wreath, chaplet, scarf. Tē ‘ei nei au i tōku
  ‘ei poe pārau, I‘m wearing my pearl necklace; ‘Eia tō‘ou ‘ei, put on your lei
  (necklace of flowers); Nōku te ‘ei tiare māori, nō‘ou te ‘ei ‘ara ‘āmoa, mine is the
  gardenia necklace, yours is the pandanus one; ‘Ei Kātorika, rosary; ‘Ei tātauro, cross
  (crucifix) worn round the neck; Tē tui ‘ei ra ‘a Runa mā, Runa and the others are
  making wreaths; Nō‘ai tēia pare ‘ei? whose chaplet is this?; E ‘ei i tō tā‘ei ‘uru‘uru ki
  runga i tō kakī, wrap your woollen scarf around your neck. 2. v.i. Encircled,
  ensnared, trapped, caught (in net, web, noose, snare, trap). Kua ‘ei te ika ki roto i te
  kupenga, the fish were caught in the net; Kua ‘ei te moa taetaevao ki roto i te
  pū‘ere‘ere, the wild fowl was trapped in a snare; Kua pūtaka‘iti te rango i te ‘ei‘anga
  ki roto i te pūngāverevere, the fly struggled, caught in the cobweb. (See ‘ā‘ei,
  tā‘ei(‘ei)). [Pn. *sei.]

‘ei2, pp. Refers to future time or subsequent state: usually optative, purposive or factitive
  in force. 1. Before nouns, with the determiner intervening (unless the noun is
  locative): at, on with ref. to future time or location (cf. tei), i.e. (subject)
  shall/will/should be at (the stated place) or on (the stated time). I tōku manako, ‘ei te
  pō Varaire tāua ka ‘aere ei ki te teata, I think that on Friday night we should go to the
  cinema; ‘Ei kona koe, ‘ei konei au, ‘ei kō ‘a Pā, you be there (where you are), I‘ll be
  here, and Pā over there; Kia oti tā‘au ‘anga‘anga, ‘ei reira koe ka ‘aere mai ei, get
  your work finished, then you shall come; ‘Ei runga tēnā tua, ‘ei raro tēia, your end
  wants to go on top, mine should be underneath; ‘Ei (i)ā Tere te pōro, let Tere have the
  ball; Kāre e kino, ‘ei te ‘ura au, ‘ei te teata koe, never mind, I‘ll go to the dance and
  you can go to the pictures. 2. Before nouns, but with no determiner intervening: (a)
  as, for (i.e. to serve as, for the purpose of): kua ma‘ani‘ia tēia ‘are ‘ei ngā‘i
  tāmataora nō te māpū, this hall was built as an amusement centre for the young
  people; E ‘apai i tēnā au rākau mangamanga ki ta‘atai, kāre e meitaki ‘ei koro, take
  those forked sticks down to the beach, they‘re no good for fencing; ‘Ei a‘a tērā pi‘a,
  what’s that room for?, what’s that room going to be?; ‘Ei a‘a koe kia kite?, what do
  you want to know for? (b) in the construction ‘ei + noun (+ subject), where the
  subject is an infinitive of purpose introduced by te: ‘ei toki koi te pari i teia au pū
  rākau, to fell (or felling) these trees will require a keen axe, it‘ll need a keen axe to
  fell these trees; (c) introducing the complement of riro become, turn into, and of some
  other factitive verbs like ‘anga create, ‘akataka choose, ‘iki elect, ma‘ani make, cf. 2
  (a) above: kua riro mai rātou ‘ei au kāmuta, they became carpenters; Kā riro ‘aia ‘ei
  tangata meitaki i te pāpōro, he’s going to turn into a good cricketer; Ka tiaki tāua ‘ei
  rā ua, let’s wait for a rainy day. 3. Introducing an infinitive of purpose in the
  construction ‘ei + verb (+ object). E tao‘i koe iāia ‘ei ‘aka‘oki mai i te pātikara, take
  him along with you to bring the bike back; Ka ‘inangaro tangata ‘aia ‘ei kō i te
  ‘ārāvai, he wants men for digging out the ditch; Ka tīpū au i tēia rākau ‘ei ma‘ani
  vaka, I‘m cutting up this wood to make a canoe; Tērā mai ‘a Tua ‘ei tauturu iā koe,
  here comes Tua to help you.

‘ēi, interj. Said when passing something to another person. ‘Éi te ‘ōrei, here’s the
  handkerchief, take it: ‘ēi tā‘au moni, kāre au e ‘inangaro, here’s your money, I don’t
  need it; Kapoa te ‘ānani, ‘ēi!, catch the orange, here!

‘ē‘ī, interj. No! (Mangaian dialect = Rar. kāre!.)

‘eia, ‘eiā, a combination of ‘ei and the proper article, which is usually written ‘ei ia, ‘ei,
  iā. (See ‘ei2 and ‘a1.)
‘eiā, see ‘eia.

ēia, dem. pron. These (pl. of tēia, q.v.). Paria ēia ngā pū nū, ‘e piri roa ki te ‘are, cut
  these two trees down, they‘re too close to the house; Ko ēia vaka ē rua nei, kō rāua
  tei tae mua ki Aotearoa, these two canoes, they were the first to reach Aotearoa (New
  Zealand); Ko aua tāngata ra ēia, these are those men; E ono rāi ēia ‘akari, there are
  only six coconuts here. [ē2, ia1.]

‘ē‘ia, how many? how much? (A combination of e1 and ‘ia1, q.v.) ‘É‘ia ō‘ou mata‘iti?,
  how old are you?; ‘É‘ia ka ‘apai atu?, how many shall I take?; ‘É‘ia te teima‘a?, how
  much does it weigh? (See e1(4) and ‘ia1 for further citations.)

‘eia‘a1, neg. 1. Don’t (weaker than ‘auraka, q.v. and often cautionary rather than
  imperative). ‘Eia‘a e ‘aere, don’t go; ‘Eia‘a e ruaki ki kona, ‘aere ki va‘o, don’t be
  sick there, go outside. 2. Not (i.e. let it not be). ‘Eia‘a tēnā, ko tērā‘o, not that one,
  the one further on. 3. No (a refusal). ‘Eia‘a, kāre au e ‘aere atu, no, I‘m not going to
  go away; ‘Ōmai te mātipi. ‘Eia‘a!, let me have the knife. No! (I won’t!.)

‘eia‘a2 (a combination of ‘ei2 and a‘a, q.v.) What for? for what purpose? ‘Eia‘a tēia
  kiore toka nā rāua?, what do they want with this rat?

ēianei, dem. pron. These (that are here now), pl. of tēianei, q.v.

‘ei‘ea (a combination of ‘ei2 and ‘ea, q.v.) Where? (in the future). ‘Ei‘ea au no‘o ei?,
  where should I live?

‘ei‘ei, fq. ‘ei1, q.v. 1. (-a, -‘ia). Wear necklace garland or wreath. Kua ‘ei‘eia tō kōrua
  ‘ei pūpū e Mata mā, Mata and the others wore your necklaces (or hatbands) of little
  pūpū shells; Kā ‘aere kōtou ki ‘ea i ‘ei‘ei ei kōtou?, where are you going with those
  garlands on?; Kua pu‘ipu‘i māua ia rāua i tō rāua ‘ei‘ei‘anga ki roto i te ‘are ‘ura,
  we whistled at them as they came garlanded into the dance. 2. v.i. Enmeshed,
  trapped (in net or snare). Kua ‘ei‘ei ‘aere te ika ki runga i te kupenga, fish were
  trapped here and there in the net. [‘ei1 RR.]

‘eitoa, interj. It serves you right! (Variant of ‘aitoa, q.v.)

‘eka, n. Acre. E rima rāi ‘eka i tōna ‘enua, he has only five acres of land. [Eng. acre.]

‘ēkārētia, 1. n. The Church, church community. Ko tāna ‘ēkārētia mua tē reira i
  ‘akamata ai ‘aia i te ‘anga‘anga ‘orometua, that was his first church where he began
  pastoral work. 2. v.i. (Be) a full church member (LMS and Adventists). Kua tuku‘ia
  te tā‘onga ‘ēkārētia ki runga iāia, he was given the status of church member; Kāre
  ‘aia i ‘ēkārētia ake, he isn’t a full member yet (i.e. still a kimi, probationary member).
  [Gk ekklēsia.]
eke, v.i. Be in rut, ready to serve the female (of male animals). Kāre i eke ake tēia toa
  ‘oro‘enua nō te mea tē ‘ōu nei rāi, this colt isn’t rutting yet, he’s still too young; Tērā
  te toa puaka eke, e ‘apai i tā‘au u‘a puaka ki reira, there’s the boar that’s in rut, take
  your sow there. [Pn. *heke.]

‘eke1, v.i. 1. Descend, slip down, get off. E ‘eke ki raro, get down; E ‘eke koe ki runga i
  tērā torōka, kua kī tēia, get down onto that truck, this one’s full; Kāre au e tae i tē
  ‘eke nā kōnei ‘e pāteka, I can’t manage to get down through here, it’s slippery; Kua
  kite au iāia i te ‘eke‘anga nā runga i te ara kākenga, I saw him climbing down the
  ladder; Kua ‘eke te ika ki roto i te kupenga, the fish swam down into the net; Tē ‘eke
  takita‘i ‘ua ra te ika ki roto i te kupenga, the fish were slipping into the net only one
  at a time. 2. (-a, -‘ia) Flow down, through, or over. Kua ‘eke te vai nā roto i tāna one
  kūmara, the water flowed through his kumara patch; Tē ‘eke ‘ua mai nei te vai nā roto
  i tērā puta, the water is coming in through that hole; Kua ‘ekea e te vai, it has been
  flooded. 3. Extend down a limb (of a swelling). Kua ‘eke te ‘akaē i tōna turi ki raro i
  tōna tapuae, the swelling in his knee has extended right down to his foot. 4. Decline
  (of the sun, moon and stars). Kua ‘eke te rā, the sun is getting low now. 5. (-a, -‘ia).
  (Have) diarrhoea. ‘E ‘eke tōna maki, ka ‘apai iāia ki te taote, he is ill with diarrhoea,
  take him to the doctor; Kua ‘eke te tamaiti nō tei inu i te miti ‘aka‘eke, the child has
  diarrhoea because he took Epsom salts; Kua ‘ekea ‘aia nō te kai i te matū puaka ma te
  kīnaki kore, he has got diarrhoea through eating pork dripping and nothing else with
  it. ‘Eke toto, dysentery. (See ‘e‘eke, ‘ekenga, mā‘eke‘eke, tā‘eke(eke)). [Pn. *seke.]

‘eke2, n. General name for octopus (Octopus spp.). Taia te ‘eke kia mate, beat the
  octopus to death; Tēia tēta‘i kākave ‘eke ‘ei māunu nā‘au, here are some octopus
  tentacles for your bait. ‘Eke kāvei, ‘eke veri, a small long-tentacled, land-visiting
  variety. ‘Eke paepae, an octopus which blocks its hole with stones (Mangaian
  dialect). ‘Eke rere, squid. ‘Eke tapairu, a very large black variety (Mangaian
  dialect). ‘Eke tau‘ani, an octopus which lives in pairs (said to embrace each other)
  (Mangaian dialect). (See mū‘eke; cf. ‘eke‘eke2). [Pn. *feke.]

‘eke‘eke1, v.i., fq. ‘eke1. 1. Descend. Kia tāpū te torōka, ka ‘eke‘eke ei tātou, when the
  truck stops then we‘ll get off; Kua ‘eke‘eke ‘ua au nā konei I’ve just made my way
  down through here; Kua auē ‘aere te au pātete i te ‘eke‘eke‘anga ki roto i te poti,
  there were screams coming all around from the passengers as they took to the boats.
  2. Flow, run (of liquids). Kua kite atu rāua i te vai i te ‘eke‘eke‘anga mai mei roto
  mai i te va‘arua, they saw the water dribbling out from a hole; Kā kō tāua i te arāvai
  nā konei kia kore te vai e ‘eke‘eke ki roto i te au pā tōmāti, let’s dig a ditch along here
  to stop the water from running through the rows of tomato-plants. 3. Extend down a
  limb (of a swelling). Kua ‘eke‘eke te ‘akaē mei runga i tōna ‘ū‘ā ki runga i tōna turi,
  the swelling gradually extended from his thigh down to his knee.

‘eke‘eke2 v.i. (-a, -‘ia). To swell (of a limb). Kua ‘eke‘eke tōna rima, his hand is
  swollen; ‘E rima ‘eke‘eke tōku, I’ve got a swollen hand; Ka ‘eke‘ekea tō vaevae mē
  ‘aere koe nā runga i te marae, your legs will swell up if you walk over the marae.
  Maki ‘eke‘eke, elephantiasis. Kua tū ‘aia i te maki ‘eke‘eke, he has got elephantiasis.
  [‘eke2 RR.]

‘ekenga, nom. 1. A way down, steps or stairs down. E taka‘i ki runga i te ‘ekenga mē
  ‘eke, use the steps when you come down. 2. Act or time of descending. I tō rāua
  ‘ekenga ki raro, kua patere ‘aia, as they were coming down, he slipped. [‘eke1, -
  nga2.]

ē-kokō, ē-ko-ko-ko-kō, interj. A shout of triumph or glee. É-kokō! Kua mou, kua mou!,
  Yippee! Caught it, I’ve caught it!

‘ēkōkō, v.i. Doubt(ful), uncertain(ty). Kua ‘ēkōkō ‘a Ruāriki mē ki tē‘ea ‘aia mē ki
  tē‘ea, Ruāriki is uncertain whether to do this or that; I tōku ‘ēkōkō‘anga i tāna tuatua,
  kua pati au kiāia kia tuku mai i tēta‘i taime kia kimi au i tōku manako, as I couldn’t
  make up my mind about what he said, I asked him to let me have some time to think it
  over; ‘E tuatua ‘ēkōkō tēnā, kāre i pāpū, that news is uncertain, it isn’t definite; Nō
  tōna ‘ēkōkō, nō reira ‘aia i ‘akakore ei i tōna tere, he had doubts, so he cancelled his
  trip; Kāre au e ‘ēkōkō ka pō‘itirere ‘aia, I don’t doubt he‘ll be surprised. [? ‘ē1, kō1
  RR.]

emi, v.i. 1. Shrink, contract, shrivel, cringe, cower. Kua emi te pona i tōku pu‘a‘anga
  the shirt shrank when I washed it; ‘E kāka‘u emi tēia mē pu‘ā‘ia, this material shrinks
  when it’s washed; Nō te anu, nō reira te pākiri i tōna rima i emi ei, because of the
  cold, the skin on his hands had wrinkled up; Kua emi mai te kōpapa o tēnā tamaiti nō
  te roa i tōna maki‘anga, the child’s body is emaciated because he has been ill so long;
  Kua kite au i te ‘ā‘ā i te ‘emi‘anga ki roto i te va‘arua, I saw the eel squirming back
  into the hole; Kua emi ‘aia ki muri i tōku moto‘anga iāia, he shrank back when I
  punched him; Kua kite au ē kua mataku ‘aia i tōna emi‘anga ki muri, I realised that
  he was afraid when he cowered back. 2. Have qualms, shrink from, be deterred, put
  off. Nāringa kāre koe, kāre rāi ‘aia e emi i te tuatua kino mai kia mātou, if you
  hadn’t been there, he wouldn’t have shrunk from using foul language to us; E emi
  ngō‘ie ‘ua ana ‘aia i te tuatua ‘aka‘apa, he is easily deterred by criticism. (See
  emiemi, tāemi). [Pn. *‘emi.]

emiemi, v.i., fq. emi. Shrink. Kua emiemi te au ārai pā i tōku pu‘a‘anga, all the door-
  curtains shrank when I washed them; Kua riri ‘aia i te emiemi‘anga tōna au piriaro,
  he was angry when his vests shrank; ‘Auraka e emiemi i te tuatua i tō kōtou manako,
  don’t be afraid to give your opinions; ‘E mānga emiemi rāi au i te tuatua nō te mea tē
  ‘ākara ‘ua maira ‘aia, I was a bit nervous about saying anything because he still had
  his eye on us. [emi RR.]

‘ēmu, n. Harness (for horse). Tēia te ‘ēmu ē te kara, here is the harness and the collar.
  [Eng. hames] .

ena, v.i. (Distended, swollen, bloated). Kua ena te ‘ē‘ē, the boil has come up; Nō tā‘au
  kaikai ma‘ata i ena ai tō kōpū, your eating so much has given you that bloated
  paunch. (See (tā-)puena, (tā-)pūenaena, tāena(ena).)
ēnā, dem. pron., pl. tēnā. Those (by you or associated with you). ‘É ‘ia ēnā?, how many
  have you got there; ‘Okona mai ēnā kā‘ui meika, buy those bunches of bananas; Ko
  ēnā tā‘au e ‘apai, nāku e ‘apai atu ēia, you take those, I take these away. [ē2, -nā2.]

enaena, v.i., fq. ena. Distended, stretched tight. Ka enaena te kiri mē pārara‘ia ki te a‘i,
  the skin will gradually stretch taut when exposed to the fire. [ena RR.]

‘enemi1, n. Enemy. ‘E ‘enemi ‘aia nōku, kāre au e ‘oki, he is my enemy, I‘m not going
  back; Pū‘ia mē ‘e pa‘īrere nō te ‘enemi, shoot it if it is one of the enemy’s planes; ‘E
  ‘anga‘anga ‘enemi tē reira, that was a hostile thing to do (the work of an enemy).
  [Eng. enemy.]

‘enemi2, n. Name of a local medicine (made from leaves). ‘E ‘enemi te vairākau i ora ai
  ‘aia, ‘enemi was the medicine which cured him.

‘ēnere, n. The yellow oleander (Cascabela thevetia, formerly Thevetia peruviana); An
  occasional ornamental with poisonous sap. ‘E ‘ēnere tēnā rākau, kia matakite i te
  tāpou, that’s an ‘ēnere-tree, be careful of the sap; Tē ‘aki‘aki pu‘era ‘ēnere nei māua,
  we‘re picking ‘ēnere flowers.

‘ēnū, n. Strand (of rope or string). E tatara i tēnā ‘ēnū o te taura kā ‘iri ei ‘ei maka
  puaka, unravel that strand of rope and plait a pig-tether with it. [Pn *fenu(‘)u.]

‘enua1, n. Land, country (in the Pacific this often means island), territory. ‘E ‘enua
  mānea tērā, ko Rarotonga pa‘a, that is a beautiful country there, I think it is
  Rarotonga; Tōku ‘enua tika ai, my own country, my native land; Kāre au i te aka
  ‘enua, I‘m not native here; ‘E a‘a rā te tū o teia ‘enua tangata?, I wonder what the
  people of this country are like?; É taku tuakana, ka ‘aere tāua kā kimi ‘enua, brother,
  let us go and seek new lands; Kua ao te ‘enua, it is day; Tē ‘oake nei au i teia potonga
  ‘enua nō‘ou, I am giving you this piece of land now. ‘Enua ‘ānau, ‘enua ‘ānau‘anga,
  mother-land, country of birth. Kāre ‘aia e ‘inangaro ana i te ‘akaruke i tōna ‘enua
  ‘ānau, he doesn’t want to leave his native land. Pā ‘enua, group of countries, foreign
  lands (see pā3). Reo ‘enua, mother-tongue (see reo). (See (tā)‘oro‘enua,
  tumu‘enua). [Pn. *fenua.]

‘enua2, n. Afterbirth, placenta. Kua nā mua mai te pēpe ki va‘o ē i muri te ‘enua, the
  baby came out first and then the afterbirth.

‘enua3, n. A tree (Macaranga harveyana) with very large leaves and reddish timber. E
  pari mai kōtou ‘ē rua poupou ‘enua roa nō te tara o te ‘are, you cut two long ‘enua-
  poles for the ends of the house.

epa, (epā‘ia). 1. Honour ceremonially, fete sbdy. Kua epā‘ia ‘aia e tōna ‘ōire tangata,
  the people of his district held a ceremony in his honour; Tē epa nei mātou i tō mātou
  ariki nō tōna ‘oki ora‘anga mai mei te tamaki, we‘re feting our king because he has
  returned safely from the battle. 2. Dedicate or consecrate ceremonially. Kua epa ngā
  metua i tā rāua mata‘iapo ki te Atua, the parents dedicated their eldest child to God.
  [Pn. *epa.]

epaepa, (-‘ia), fq. epa. To honour, consecrate or dedicate ceremonially. Kua epaepa
  rātou i te ariki ma te ‘o‘ora i tā rātou ‘apinga aro‘a, they ceremonially honoured the
  king and spread their gifts before him; Kua tā‘okota‘i te tangata i te epaepa‘anga i te
  Atua, the people assembled (at the festival) in praise of God. [epa RR.]

‘ēpene, n. Halfpenny. E toru pene ‘ēpene, threepence-halfpenny. [Eng. ha‘penny.]

‘epetoma, n. Week. Kua no‘o ‘aia ki runga i te ngā‘i moe ‘okota‘i ‘epetoma, he stayed in
  bed for a week; Ā teia ‘epetoma ki mua, next week. [Gk hebdoma.]

‘ēpitikopo, n. Bishop. Kua ‘akatā‘inu‘ia te metua ‘ei ‘ēpitikopo, the priest was anointed
  as bishop. [Gk episkopos.]

‘ēpititore, n. 1. Epistle. Te ‘ēpititore a Pauro ki tō ‘Épera, Paul’s epistle to the
  Hebrews. 2. Gospel (=‘ēvangeria). ‘Ākara ki te ‘ēpititore a Māreko, look at the
  Gospel according to Mark. [Gk epistolē.]

era, (-a, -‘ia). 1. Lever up, prize up. Kā era tāua i tēia toka ki te kōropā, let’s lever this
  rock up with a crowbar; Mē oti tēnā rākau ta‘ito i te era, e pātiti i te mea ‘ōu, when
  you’ve prized off the old plank, nail on a new one; Kua erā‘ia te au toka mama‘ata ē
  kua vāvā‘i‘ia, the large boulders were prized out and broken up. 2. A lever, wedge.
  ‘Ōmai i te era, pass the lever; E tuku i tēta‘i era ki raro i te ngūtupa kia vai ma‘eu
  ‘ua, put a wedge under the door to keep it open. (See eraera.)

ērā, dem.pron., pl. of tērā, q.v. Those there (not beside or associated with you or me).
  ‘Apaina ērā, vao‘o‘ia mai ēia, take those, leave these here; Nā ‘ai ērā puaka?, who
  do those pigs belong to?; I tōku manako i kite ana au i ērā ngā tamariki, I think I’ve
  seen those two children before. [ē2, -rā4.]

eraera, (-‘ia, eraerā‘ia), fq. era. Lever up, prize up . ‘E a‘a i eraerā‘ia ai te pāruru o te
  ‘are?, why is (the planking of) the wall being prized off?; Kua ‘akatakoto ‘aia i te
  uira o te mōtokā ē kua eraera i tēta‘i tua i te kiri, he laid the car wheel on the ground
  and levered off one side of the tyre. [era RR.]

‘ere, (-a, -‘ia, -kia). 1. Tie around, tie up, tether. Kia oti tēnā ‘ope i te taura i te ‘ere ki
  runga i te pū nū, ka ‘u‘uti ei mātou, get your end of the rope tied around the coconut
  tree and then the rest of us will heave; Kua ‘ere ‘aia i te rākau e ‘okota‘i ruru, he tied
  the sticks up in one bundle; Kua mamae ‘aia i tōku ‘ere‘anga i tōna vaevae ki te
  taura, it hurt him when I tied his legs with rope; Tēia te tuaina ‘ei ‘ere i tō ko‘u, here
  is some string to tie up your parcel with; ‘Erea tēnā ‘oro‘enua ki te taura ‘ōu, use
  new rope to tether the horse; Kua ‘ere koe i tō puaka? have you tethered your pig;
  Kua riro taua kōreromotu ‘ei ‘ere iāia kia kore e ‘akaruke i te ‘anga‘anga, the
  contract so bound him that he couldn’t leave the job. 2. n. A (noosed) tether, esp. a
  pig-rope. ‘E kiri‘au ma‘ani ‘ere tēnā, that hibiscus-bast is for making (pig-)tethers;
  Mou i te ‘ere, mou i te kō (proverb), ‘hold on to the tether, hold on to the planting-
  stick’, i.e. keep animals and cultivate the land. (See ‘ere‘ere, (‘ere)‘erekia,
  pū‘ere‘ere). [Pn. *sele1.]

‘ere‘ere, (-a, -‘ia, -kia), fq. ‘ere. 1. Tie, tether, snare Ka ‘ere‘ere ‘ua māua i teia au
  kā‘ui meika ki runga i teia au ‘ātava rākau, we‘ll just tie these bunches of bananas
  onto the branches here; Kia oti tēnā au ko‘u i te ‘ere‘ere meitaki kā kave ei ki te mēre,
  tie those parcels up properly before you take them to the post; Kua ‘ere‘erea te
  aronga ‘akatupu pekapeka e te au ‘akavā ki runga i te au poupou, the police lashed
  the trouble-makers to the posts; Ka tāmou au i teia pū‘ere‘ere ki konei ‘ei ‘ere‘ere i te
  toā moa, I‘m going to set this snare here to trap the cock. 2. n. ‘Ere‘ere manu,
  fowler (using snare). Te ‘ere‘ere a te ‘ere‘ere manu, the fowler’s snares. ‘ere‘erekia,
  pass. of ‘ere‘ere, q.v.

‘erekia, pass. of ‘ere, q.v.

‘ereni1, v.i. Out-of-tune. ‘Akatanoa tō kītā, kua ‘ereni, tune your guitar, it’s out-of-tune;
  Te ‘ereni nei i tō‘ou reo!, you are (singing) out-of-tune!. Reo ‘ereni, a wrong note,
  an accidental (flat or sharp). (See tā‘ereni.)

‘ereni2, n. Herring. ‘E ‘ereni tāku kā kai, I‘ll have herring (to eat); E ‘ia te moni i te
  punu ‘ereni?, how much is a tin of herrings? [Eng. herring.]

‘Ereni3, n. Greece, Greek. [Gk Hellēn.]

‘erepani, n. Elephant. Tē ori ‘uā ra te ‘erepani i roto i te vao rākau, the elephants are
  wandering in the jungle; ‘E ni‘o ‘erepani tei umuumu ma‘ata‘ia e rātou, they were
  determined to get elephant tusks. Tapuae ‘erepani, n., elephant’s-foot (a composite
  plant, Elephantopus). [Eng. elephant.)

‘ereta, n. Elder (in the Mormon church). Nā taua ‘ereta ra i ‘apai mai i taua
  ‘ākono‘anga, that creed was brought here by that elder. [Eng. elder.]

‘eru, (-a, -‘ia). 1. Scratch (the ground, as a hen), rake through (with the hands), scrape
  up. Kua ‘eru ‘aere te tīnanā moa i te one i te kimi‘anga i te kai nā tāna ‘anaunga, the
  hen scratched the earth looking for food for her chicks; ‘Erua tēnā tītā ki te ngā‘i
  ‘okota‘i, rake up (with hands) that cut grass into one spot. 2. Rummage, shuffle
  things about, ransack. Kua oti iāku i te ‘akapapa meitaki i tēnā puka, ‘auraka e ‘eru,
  I’ve stacked those books up in proper order, don’t jumble them up; I tō te ‘akavā
  ‘eru‘anga iā roto i te ‘are, kua kitea te muna, the secret came out when the police
  ransacked the house. (See ‘eru‘eru, pā‘eru1). [Pn. *selu.]

‘eru‘eru, (-a, -‘ia), fq. ‘eru. Scratch around, scrabble, rummage. Kua ‘eru‘erua te tītā e
  rāua i te kimi‘anga i te moni, they scraped the grass away looking for the coin;
  ‘Auraka e ‘eru‘eru i te one, kā kī koe i te repo, don’t scrabble round in the earth,
  you‘ll get all dirty; Kua ‘eru‘eru te ‘oro‘enua i te kūmara ki tōna vaevae ē kua kai,
  the horse scraped the kūmara out (with its hooves) and ate it; Kua ‘eru‘eru te moa i te
  rau rākau pē, the hen scratched away the decayed leaves. [‘eru RR.]

eta, v.i. Taut(en), stretch(ed) tight (as a rope, inflated tyre or tight-fitting garments).
  ‘Ūtia kia eta, pull it tight; Kua motu te niuniu i te eta‘anga, the wire snapped as it
  tightened; Kua rava tēnā eta, that’s taut enough; Kāre e meitaki kia pāmu eta roa, ka
  nga‘ā, it’s no good pumping it up too tight, it‘ll burst; Ko te pōro eta ake tēnā i tēia,
  that ball is firmer (better inflated) than this one; ‘E ‘apinga eta te uaua, elastic
  stretches; ‘E eta roa teia pona i runga iāku, this shirt is too tight on me. (See etaeta,
  tāeta(eta).)

etaeta, v.i., fq. eta. Taut(en), stretch(ed) tight, distended (so as to be rigid). E ‘uti‘uti i te
  au niuniu ‘āua kia etaeta meitaki ka pātia ai ki runga i te au pou, pull the fencing
  wires nice and tight before you nail them to the posts; Kua etaeta te kōpū o te puaka
  nō te mea ‘e ma‘ata tāku kai i ‘ōake ei, the pig’s belly was distended with the amount
  of food I’d given it; ‘E a‘a rā i etaeta ai te uaua i tōku vaevae?, why do the veins of
  my legs stand out like that?; Kiritia tēnā pona, ‘e etaeta roa i runga iā koe, take that
  blouse off, it’s too tight on you; ‘E puāngiangi etaeta tei ‘oko‘ia mai, they’ve bought
  a (football) bladder that inflates well. [eta RR.]

‘eta‘eta, v.i. Strong, firm, (Aitutaki dialect = Rar. ketaketa). ‘E pūnanga ‘eta‘eta (Bib.),
  an impregnable stronghold.

ēta‘i, dem. pron., pl. of tēta‘i, q.v. Some (of), certain (of). Tikina mai ēta‘i ika nā‘au,
  come and get yourself some fish; Ko ēta‘i āna ngā tamariki tei Mangaia, some of his
  children are in Mangaia; ‘Auraka e rave ‘ua atu i tā ēta‘i kē ‘apinga, don’t take other
  people’s things; Ko ēta‘i ‘ua tēia i toe mai, these are just some that were left over.
  [ē2, ta‘i.]

-ete, rt. (See ‘akaete(ete).)

‘ētene, v.i. Heathen, uncivilised. Tē ‘ētene rāi te tangata i taua au ‘enua ma te kai
  tamaki atu tēta‘i ki tēta‘i, the people in those countries are still uncivilised and
  fighting each other; I te tuātau ‘ētene i ‘akamori ana tō mātou ‘ui tupuna i te atua
  ‘ītoro, in heathen times our forefathers worshipped idols; Ko te kāka‘u tēnā o te
  ‘ētene i tō rātou tuātau, those are the clothes the heathens used to wear, in their days.
  [Eng. heathen.]

eti, (-a, -‘ia) Gnaw, bite and rip off with the teeth. kua eti te kiore toka i te i‘i, the rat
  gnawed the chestnut; Kua ‘ati tōna ni‘o i tōna eti‘anga i te puru o te nū, he broke his
  tooth ripping the husk off the coconut; Etia‘ia kia vave, hurry up and gnaw it off.
  [Pn. *‘eti.]

etieti, (-a, -‘ia), fq. eti. 1. Gnaw, rip off with the teeth. Kāre māua i kō i tā māua ‘akari,
  i etieti ‘ua māua, we didn’t use a stake to husk our coconuts, we just ripped the husks
  off with our teeth. 2. v.i. Hurt excruciatingly (of gnawing pain). Kua etieti te mamae
  i tōna ‘ē‘ē, the pain from his boil was excruciating; Kua auē ‘aia nō te etieti i te
  mamae, she cried because of the gnawing pain. [eti RR.]

‘ētiō, interj. Nonsense! don’t you believe it! ‘Étiō! Kāre e nāku i rave, nonsense! it
  wasn’t my doing.

‘ētū, n. Star. Kite akenei ‘oki mātou i tōna ‘ētū i te ‘itinga o te rā, (Bib.), for we have
  seen his star in the east. ‘Étū a‘ia‘i, evening star. ‘Āuē te mārama i te ‘ētū a‘ia‘i,
  how bright the evening star is. ‘Ākara ‘ētū, astronomer. ‘Étū ao, ‘ētū pōpongi,
  morning star. ‘Étū āve, comet, ‘Étū rere, shooting star. E ‘ākara i te ‘ētū rere, look
  at the shooting star. [Pn. *fetu‘u.]

‘etuke, ‘atuke, n. The edible pencil-urchin (Heterocentrotus sp.) found on the outer edge
  of the reef. Tērā ‘a Mina mā e titiri ‘etuke maira, there are Mina and the others
  collecting sea-urchins (i.e. throwing them up on to the reef, to be collected later);
  Takita‘i pūtē ‘atuke ia rātou, they’ve got one sack of ‘etuke each; Kua ‘irinaki ‘aia ē
  ka tātumu te tai mē vāvā‘i‘ia te ‘atuke i runga i te akau, he believed that the sea
  would get rough if the ‘etuke were split open out on the reef. [Pn. Ep. *fatuke.]

-‘eu, rt. *Open, *uncovered. (See ‘e‘eu, ‘eua, ‘eu‘eu, tā-ma‘eu, tā-mā‘eu‘eu.)

‘ēua, pass. of ‘e‘eu, remove covering, q.v. [-‘eu, -a5.]

‘eu‘eu, (-a, -‘ia), fq. ‘e‘eu. Draw back, remove (covering, lid), open(doors,windows,
  containers, books), reveal (what is covered, secrets). Kua kāpiki nui atūra ‘a Rū kia
  Tangaroa kia ‘eu‘eu i te rangi kia kitea te ‘enua, so then Rū called out loud to
  Tangaroa to draw back the clouds so that they could see land; Kua oti ‘aia i te ‘eu‘eu
  ‘aere i taua puka ra, kua manako ‘aia ē kā ‘oko ‘aia, when he’d finished leafing
  through the book, he decided that he would buy it; Kua ‘eu‘eu‘ia te au kiri o te pātete
  e te tangata ko‘i tero, the passengers’ suitcases were opened up by the customs men.
  [-‘eu RR.]

‘ēumiumi, v.i. To deliberate, cogitate, turn over in the mind. Tē ‘ēumiumi ‘ua nei mātou
  mē ka ‘akapē‘ea, we are just considering what might be done; I te ‘ēumiumi‘anga tō
  rātou manako, kua pati te ‘aka‘aere o te ‘uipā‘anga kia ‘akaea poto, as they were still
  deliberating, the chairman of the meeting proposed that they should adjourn briefly.

‘eva1, v.i. Lament(ation), mourn(ing), mourning ceremony. Kua ‘eva ‘ua te tangata i te
  vaitata‘anga mai te ‘enemi ki tō rātou ‘ōire, the people lamented as the enemy neared
  their village; Kua rongo au i te ‘eva‘anga o te tangata, kāre au i kite ē ‘ea‘a, I heard
  the people bewailing something, but I didn’t know what it was about; Kua tāmou ‘aia
  i te rīpene kerekere ki runga i tōna rimā pona ‘ei ‘eva i tōna taeake i mate, he put a
  black band on his sleeve in mourning for his dead relative; E rua tū kāka‘u nō te ‘eva:
  ko tēta‘i ‘eva, ‘e ‘eva kāka‘u kerekere; Ko tēta‘i ‘eva, ‘e kāka‘u teatea, two types of
  mourning are worn: one type of mourning is black, the other white.
‘eva2, in pā‘uā ‘eva, n. The weakly attached fluted clam (Tridacna squamosa), which
  lives in rubble areas. ‘E anga pā‘uā ‘eva tēnā, that’s the shell of ‘eva species of clam.
  (? cf. ‘eva1, and Tongan heva, wander aimlessly.)

‘eva‘eva, v.i., fq. ‘eva1. Grieve, mourn. Kua ‘eva‘eva rātou, nō tei roko‘ia tō rātou
  taeake e te tūmatetenga, they grieved because those dear to them had been visited by
  great sorrow; Kua ‘akapūma‘ana ‘aia ia māua i tō māua ‘eva‘eva‘anga, he comforted
  us when we were grieving. [‘eva1 RR.]

‘ēvangeria, n. Gospel. Kua tūtū‘ia te ‘ēvangeria ki te ‘ētene, the gospel was preached to
  the heathen; ‘Ākara ki te ‘Évangeria ā Mātaiō, pene rua, ‘īrava ‘itu, turn to the
  Gospel according to Mathew, chapter 2, verse seven; Tangata tūtū ‘ēvangeria,
  evangelist; Ka tauturu mātou mē ‘e ‘anga‘anga ‘ēvangeria, we will help if it is
  evangelical work. [Lat. evangelion.]
i1, v.part. Retrospective in force, usually translatable by an English past or perfect tense,
  or sometimes (esp. with statives) by a simple present. 1. In clause initial position,
  often in association with ana2 after the verb. I kite au iāia i te pō Varaire. I saw him
  on Friday night; I a‘a ana rātou? What have (or had) they been doing? 2. When the
  clause does not commence with the verb, i is normally used instead of kua (perfective
  aspect marker): (a) after kāre ‘not‘: Kāre rātou i kai i te ‘akari. They didn’t eat the
  coconut (cf. Kua kai rātou i te ‘akari. They ate the coconut); Kāre au i pongi. I‘m not
  hungry, I haven’t got hungry (cf. Kua pongi au. I‘m hungry, I’ve got hungry); (b)
  after nā + agent: Nā te tamaiti i ‘āngai i te puaka. The boy fed the pigs (cf. Kua
  ‘āngai te tamaiti i te puaka. The boy fed the pigs); (c) in relative clauses: ‘E mōtokā
  tāna i ‘inangaro. It was a car that he wanted (cf. Kua ‘inangaro ‘aia i tēta‘i mōtokā.
  He wanted a car); (d) when an adverbial of time, place or reason stands before the
  verb: Nō reira tika ai te mata‘iapo i ‘uipā ei inapō. That must be why the chiefs met
  last night. (See tei2; cf. e1.)
i2, prep. 1. Marking the immediate goal (object) of a transitive verb. Kua paki te tamā‘ine
  i tōna mata ki te paura. The girl patted her face with the powder; Kua paki te
  tamā‘ine i te paura ki runga i tōna mata. The girl patted the powder onto her face;
  Kua ‘akakino te matangi i te ‘are. The wind damaged the house; Kua ‘akaoti ‘aia i te
  tātā i te reta. She stopped writing the letter; Kua mānakonako ‘aia i te ‘aere ki te
  ‘ura. He looked forward to going to the dance. 2. Marking the cause of the state or
  event which the subject experiences or is affected by. Kua kerekere te ‘are i te aua‘i.
  The house was black with smoke; Kua vare koe i tāna pikika‘a. You’ve been taken in
  by his lies; Kua nga‘ae iā koe tōku pona. You’ve torn my dress; ‘Auraka kia nga‘ā te
  karāti i te tamaiti. Don’t let the child break the glass; Kua ta‘eroa au i te kai‘anga i te
  matū puaka. I was poisoned through eating pork fat; Kua mou au i te pū kāinga. I was
  caught by the owner of the property; Kua oti iāku te ‘anga‘anga. I’ve finished the
  work; mate i te kakī vai, die of thirst; kī i te repo, full of dirt; pue‘u i te ngaru,
  smashed by the waves; tū i te mamae, suffering from pain, experience pain. 3.
  Marking position: (a) at: Tē tū ra ‘aia i te pae katau o te purūmu. He was standing at
  the right-hand side of the road; (b) on: te niuniu i tāku kītā, the strings on my guitar;
  (c) in: ‘E tangata ma‘ata ‘aia i tēia taoni. He’s a big man in this town; (d) from
  (where the verb implies movement away from a place): Kua matara te ‘oro-‘enua i te
  ngā‘i i tāpeka‘ia ai. The horse has got loose from where it was tethered; Kua
  ‘akarukena ‘aia i te ‘anga‘anga. He was sacked from work; E uuna ainei au nei ia
  Aberahama i taku e rave nei? Shall I hide from Abraham that thing which I do? (Gen.
  18.17). 4. Marking location in (usually past) time: (a) at: i taua ‘ati‘anga rāi, at that
  very moment; (b) on: i te taime ‘openga, on the last occasion, last time; (c) in: i te
  a‘ia‘i, in the evening; (d) when, while, as: I tōku ‘oki‘anga mai ki te kāinga. When
  (while, as) I was returning home; I te puakāoa e avaavā ra, tei roto te keiā i te ‘are.
  While the dog was barking, the thief was in the house. 5. Marking comparison: then:
  E ‘ō‘onu ake tēia ruāvai i tēnā. This well is deeper than that one; meangiti mai i te
  paunu. less than a pound, under a pound; Kāre ‘aia i pakari atu i tō tua‘ine. She isn’t
  older than your sister; Kāre te tāvini i ma‘ata i tōna pū. The servant is not greater than
  his lord (John 15.20). 6. According to, as. I tāna tuatua-‘anga, nā Tere ‘aia i moto.
  According to his account, it was Tere that hit him; Kua ‘akakore ‘oki au, i tā‘au i
  tuatua maī ra. I have indeed pardoned them, as you said (Num. 14.20). 7. In stating
  prices: for a, per. ‘ē rua tirīngi i te paunu, two shillings per pound, two shillings a
  pound; ‘Ē‘ia moni i te punu tāmanu?. How much is a tin of salmon?; ‘ē toru tirīngi i
  te mea ‘okota‘i, three shillings each. 8. Of. Te ‘ō‘onu i te tai, the depth of the sea; te
  ‘oko i tēnā piriaro tu‘epōro, the price of that jersey; te ma‘ata i, the size of; te
  ra‘i‘anga i, the sum total of. 9. After kāre, forming the negative of sentences
  beginning with ‘e. Kāre i te ‘are ma‘ata roa. It isn’t a very big house (cf. ‘E ‘are
  ma‘ata roa. It’s a very big house); Kāre i te tangata kai kava ‘a Tere. Tere isn’t a
  drinker (cf. ‘E tangata kai kava ‘a Tere. Tere is a drinker). (See ia3, iā1, iā2; iā‘ai,
  iāia, iāku.)
-‘i, loc.part. An orthographic contraction of ai2, q.v.
‘ī1, v.i. Spurt out in a jet, escape with a hiss. Kua ‘ī te toto i tōna rima i te motu‘anga te
  uaua. The blood spurted from his arm as the artery was severed; Kua ‘ī te pēnitīni ki
  va‘o i te puta‘anga te taramu. The petrol sprayed out when the drum was holed; I te
  ‘ī‘anga te matangi, kua kite ‘aia ē kua puta te kiri o te mōtokā. When the air hissed
  out, he saw that the tyre had been punctured. (See ‘i‘ī1, ‘ī‘ī1, kō‘ī, kō‘ī‘ī1.) [Pn. *sii2.]
‘ī2, (-a, -‘ia). Fish for or catch with a line (not with rod, cf. tākiri, nor trawling, cf.
  tāvere). E tuku mai koe iāku kia ‘aere kia ‘ī mai i tēta‘i ‘a‘ai, nō āpōpō. Let me go
  and try and catch a tuna for tomorrow; Kua motumotu te a‘o i tō māua ‘ī‘anga i te
  nanue i napō. The lines broke when we were fishing for nanue last night; ‘E aronga ‘ī
  kōperu tērā i te ava. Those people in the reef-channel are fishing for scad; Ka ‘apai
  au iā koe ā tēta‘i pō kia ‘āpi‘i au iā koe i te ‘ī mangā. I‘ll take you out one night and
  teach you how to catch barracuda; ‘E ‘ā‘ā tāku i kite ana i konei, i tōku manako kua ‘ī
  takere‘ia e Toma mā. I’ve seen a moray eel here before, I think Toma and his friends
  have already caught it. (See ‘ī‘ī2.) [Pn. *sii1.]
‘ī3, n. Name of the letter I.
‘ī4, exclam. Look! ‘Ā, tērā e ‘aere atū ra! Look, there he goes!; ‘Ā, kia kite koe i tōku
  manuia! Look, see how lucky I’ve been!
‘ī5, rt. *Protrude (?). (See ‘i‘ī2, ‘ī‘ī4.)
‘ī6, rt. *Encounter, get involved with (?). (See ‘i‘ī3, and ‘ī‘ī5.)
‘ī-7, morph. Meaning indeterminate. (See ‘īngore(ngore), ‘īkape(kape), ‘īkara(kara),
  ‘īkaro(karo), ‘īpana(pana), ‘īpeke(peke), ‘īrau(rau), ‘ītae(tae), ‘ītoe(toe), (‘aka)-
  ‘ītoro(toro).)
ia1, dem.pron. 1. Used as a third person singular personal pronoun: he, she: (a) written as
  one word with the proper article ‘a when the noun phrase is not preceded by a
  preposition (see ‘aia): Kua ‘aere ‘aia ki ta‘atai. He/she has gone to the beach; (b) in
  the prepositional phrase i/ki + ā2 + ia, the whole complex being written as one word
  (see iāia, kiāia): I ‘ārāvei ana koe iāia? Did you see him/her?; Ka tuatua au kiāia. I‘ll
  speak to him/her: (c) immediately after the prepositions e2, ko, ma, which are not
  followed by the proper article; ko and ia are commonly written as one word: Ka
  ‘okona e ia te puaka. He’s going to sell off the pig; Nō tei ‘iki‘ia koia, kua
  ‘akapikika‘a maki ‘aia. Because he was the one selected, he pretended to be sick; Kua
  ‘aere mātou, ma ia katoa. We went, and he/she came with us: (d) in possessive
  constructions (i.e. after ā1, ō1, a-; nā, nō; tō8, ta-), ia is replaced by -na3, see āna,
  ōna, ana3; nāna, nōna; tāna, tōna, tana. 2. (a) this (one), that (one), these, those, esp.
  the one(s) indicated, referred to, or being discussed: mē ko te tumu ia i mate ei te
  puakatoro, if that’s the reason the cow died (= mē koia te tumu ...); Ko te tangata
  matū ra, ko te pū ia. The fat man there, that one’s the boss; Kāre ia i te mea meitaki.
  It isn’t a good thing; Mē ‘e tangata piripou roa kerekere, ko au ia. If it was someone
  with black trousers, it was me; Koia ia. That’s the one (That’s it; That’s right); Ko te
  aronga i toe ra, kua taia ia ki te koke. And the remnant, (they) were slain with the
  sword (Rev. 19.21); (b) followed by a noun phrase in apposition: Ko koe ia te tangata
  tei tōpāpā i te pā. So you were the person knocking on the door; ‘Ea‘a ia te
  māniania! What a noise!; ‘Ea‘a ia te pue‘u mē marō te mataara! How dusty it is
  when the road is dry! (c) pre-nominally, as a determiner: Mē motu ia taura, e tāmou
  ‘ei taura ‘ōu. If that rope breaks, fasten a new one on; Kua mate takere ia tangata.
  That person has been dead for some time; koia mou tāku e karanga atu kia kōtou nei,
  verily I say unto you (i.e. ko ia mou.., this truth) (Mark 10.29); ‘Ē 4,840 kuea iāti, ‘ē
  ta‘i ia ‘eka. Four thousand, eight hundred and forty square yards make one acre. (cf.
  tēia, ēia, ‘aia, koia; -na3.) [Pn. *ia1.]
ia2, part. So, then, in that case, for that reason. Kāre ia ‘aia e ‘aere mai. So she won’t be
  coming, then; Ka ‘aere rā ia tāua. So let’s go, then; Mē kua rave ‘aia i te kino, nā
  kōtou ia ‘aia e ‘akavā. If he has committed a crime, then you must judge him; Kāre ia
  i tika taua tuatuā ra. So the story isn’t true, then.
ia3, iā, prep. See ‘a1 for the distribution of ia and iā. Mē kite koe ia Tangaroa,
  karanga‘ia atu kia ‘aere mai. If you see Tangaroa, tell him to come; Kāre iāku, tei ia
  rātou. I haven’t got it, they have; Kāre ia mātou, tei iā Mi‘i. It’s not with us, Mi‘i has
  it; Mei iā Patu rāi tērā tamaiti. That boy looks quite like Patu; ko‘ai ia kōtou? which
  of you? (Note: after mei1, tei1, and ‘ei2, the first element of ia and iā is redundant.)
  [i2 + a2, ā2.]
-ia4, v.suffix. (See -a1.)
‘ia1, v.i. How many?, how much? Kā ‘ia pūtē kōpara i kī i teianei? Kā rima nga‘uru.
  How many sacks of copra have been filled now? Fifty; Kā ‘ia ēnā? Kā ‘ia rā. How
  many are there? I‘m not sure how many; Ko te ‘ia taime tēia i tōku ‘aere-‘anga mai ē
  kāre rāi i oti. Goodness knows how many times I’ve come here, and still it isn’t
  finished; Mē kā taki ‘ia. I don’t know how many each there‘ll be; ‘Ē ‘ia ā‘au
  tamariki? How many children do you have?; ‘Ē ‘ia ā Pāpā moni? ‘Ē ‘itu paunu. How
  much money does Father have? Seven pounds; ‘E rā ‘ia tēia? what date is it today?;
  ‘E rā ‘ia i nana‘i? What date was it yesterday? N.B. ‘ia is some-times written
  together with the preceding word, esp. ‘ē5: ‘Ē‘ia tangata tei tae mai? ‘Ē ‘ia ‘ua. How
  many people came? Only a few. (See ‘ē‘ia.) [Pn. *fiha.]
‘ia-2, rt. *Desire (Ait. dial., cf. Rar. kakī): ‘iakai, hunger; ‘iamoe, sleepy; ‘iavai, thirst.
  [Pn. *fia.]
-‘ia3, pass. clitic. This form is phrasally bound and forms an immediate constituent with
  all the material preceding it in the verbal phrase, unlike the passive suffixes (see -a5
  for list) which are bound to the verb. It often carries a completive sense. It may
  replace one of the -a5 suffixes or immediately follow it. Adverbials (includ-ing
  adverbial particles) may intervene between the verb and -‘ia, and so may
  -‘anga4 (1); In this case, if the verb is suffixed by one of the -a5 group, then -‘ia must
  also be used, either after the last of the adverbials or after -‘anga. N.B. When -‘ia
  does not immediately follow the verb, it is sometimes written separately, but in this
  dictionary it is affixed to the pre-ceding word. 1. Used with transitive verbs or verbs
  of action to form passives or imperatives: (a) Kua kainga‘ia te taro e te puaka. The
  pig has eaten up the taro; Tipi‘ia te tītā or tipia‘ia te tītā. Cut the undergrowth back;
  Kua tīpū‘ia tāku ‘oro‘anga. My case has been dismissed; Kua ‘ingā‘ia ‘aia e te
  poupou. The post fell over onto him (cf. Kua ‘inga te poupou ki runga iāia); (b) after
  adverb-ials: Kua kāpiki ma‘ata‘ia ‘aia kia ‘oki mai kia tiki i te pēpa. (They) called out
  to him to come back and get the note; Kua ‘apai vave‘ia ‘aia ki te ‘are maki. He was
  taken to hospital immediately; Kua ‘aka‘oro vīviki‘ia te ‘oro‘enua. The horse has
  been ridden fast; Kua pāpāia rava‘ia ‘aia. He was given a good thrashing; Kōia
  ‘ō‘onu‘ia te va‘arua. Dig the pit deep; E rave ke takiri ravaia e au te au mea katoa. I
  will utterly consume all things (Zeph. 1.2); (c) after -‘anga: Kua riri ‘aia i te
  tuatua‘anga‘ia ‘aia e te tamariki. He was annoyed at being discussed by the chil-
  dren; (d) used adjectivally in participial phrases: ‘E tangata ‘inangaro‘ia ‘aia e te
  tamariki. He is a man (well) liked by the children (cf. Kua ‘inangaro‘ia te tangata e
  te tamariki. The man was (well) liked by the children). 2. After verbs describing states
  and conditions: Kua ‘ina‘ina‘ia tōku katu. My hair has gone grey (cf. Kua ‘ina‘ina
  tōku katu. My hair is grey); Kua mataku ‘aia i te ‘ākara ki raro ko te ānini‘ia ‘aia. He
  was scared to look down in case he got dizzy; Kia akaia kotou, e kia akatumuia i te
  inangaro. Be ye rooted and grounded in love (Eph. 3.17). Kāre rava tēta‘i tangata e
  rua‘ineia i roto i to‘oū ra ngutu‘are. No one shall ever achieve old age in your
  household (1 Sam. 2.32). 3. After nouns, in the sense having or affected by (like Eng.
  -ed) cf. pē‘au wing, pē‘au‘ia winged: Ko tei pē‘au‘ia, e tei poā‘ia, kā kai ia kōtou. All
  that have fins and scales shall ye eat (Deut. 14.9); tei maki‘ia, e tei paka‘ia, e tei
  ‘une‘ia, those that are diseased, or scabbed, or have sores (Lev. 22.22.)
‘ia4, Mang. dial. = Rar. kia2.
iā1, see ia3.
iā2, prep. (see i2) + prep. (see ā1 (3)). Kua pēni mātou iā te pae i te ‘are. We painted the
  side(s) of the house; Kua vāere rāua iā te ni‘a o te kauvai. They cleared away (the
  undergrowth along) the bank of the river; Kua oti iāku i te ‘akamataara iā konei. I’ve
  finished making a path along here. (cf. nā3.)
īā, (-‘ia). Shoo, drive, urge on (animals, fish). Ka rauka iā koe i te īā i tērā au puakatoro
  ki roto i te ‘āua? Can you drive those cows into the enclosure?; Āā‘ia te moa ki va‘o,
  kā kai i te tōmāti. Shoo the chickens out, they‘ll eat the tomatoes; ‘Auraka e īā i te
  ‘oro‘enua. Don’t urge the horse on.
iā‘ai, iā ‘ai. Who, whom? Ka ‘apai koe iā‘ai? Who(m) will you take?; Tei iā‘ai tō‘ou
  pātikara? Who has got your bicycle? [ia3 + ‘ai3.]
iāia, i ā ia. He, she, him, her. Kāre iāia te tika. He has no authority, he has no right, it’s
  not his business; I ‘ārāvei ana koe iāia? Did you meet him?; Mei iāia rāi ‘a Ma‘a.
  What happened to him is just like what happened to Ma‘a; Iāia katoa ra ‘oki teianei
  tangata. This man was also with him (Luke 22.56); Kua ‘akakite mai ‘aia ē iāia i ‘oki
  mai ei mei Avarua mai, ‘e ‘apinga tika ai te ua i Matavera. He said that as he was
  coming back from Avarua it was raining cats and dogs in Matavera. (cf. ‘aia.) [i2 +
  ā2 + ia1.]
‘iakai, ‘ia kai, v.i. Feel hungry (dialectal). (See ‘ia-2, kai1, cf. Rar. matepongi.)
iāku. Me. Kāre iāku, not with me (I haven’t got it); tei iāku, with me (I’ve got it); ‘Ea‘a
  koe i ‘inangaro ei iāku? What did you want me for?; iāku i ‘oki mai ei mei Avarua
  mai, as I was coming back from Avarua; Kua moto ‘aia iāku. He punched me. (cf.
  kiāku, au6.). [i2 + ā2 + -ku.]
‘iamoe, v.i. Feel sleepy (dialectal). (See ‘ia-2, moe.)
iāti1, n. Yard. E anga mai koe ‘ē rima iāti nīnira. Measure me out five yards of white
  drill. [Eng. yard.]
iāti2, n. Yacht. ‘E mea iāti tei raro i te ava, nō Marike mai. There is a small yacht in the
  harbour, from America; ‘E iāti tākie. It’s a sailing boat. [Eng. yacht.]
-iāti3, n. Yard, yardarm. [Eng. yard.]
‘iavai, ‘ia vai, v.i. Feel thirsty (dialectal). (See ‘ia-2, moe; cf. Rar. kakī vai.)
‘ie‘ie, rt. See ‘aka‘ie‘ie, lovely, pretty (Ait. dial.).
‘iero, n. Temple, church (‘are pure is the usual word). Aere atura oki a Petero raua ko
  Ioane ki runga i te iero ra. Now Peter and John went up together into the temple
  (Acts 3.1). [Gk hieros.]
‘inga, (-‘ia), v.i. 1. Topple, fall over (not drop, cf. topa), lean over, slant. Kua ‘inga te
  rākau ki runga i te ‘are ē kua nga‘anga‘ā te ‘are. The tree fell onto the house and
  smashed it; Kua ‘ingā‘ia ‘aia e te poupou. The pole toppled over on top of him; I
  ‘inga tōku ‘are i te matangi. My house was overthrown by the wind; Kua kī tōna
  kāka‘u i te vari i tōna ‘inga‘anga. He got his clothes covered with mud when he fell
  over; Kua ‘inga roa tā‘au tātā, ‘akatū‘ia ake tēta‘i mānga. Your writing slants too
  much, make it a bit more upright; taua rākau ‘ingā ra, that falling (or leaning) tree. 2.
  Fail, lose (in a contest). Kua ‘inga ‘aia i tāna tārērē. He failed in his exams; Kua
  ‘inga tō mātou pupu. Our team lost; Kua ‘inga rātou i taua tamaki‘anga. They lost
  that war; Kua ‘akakeukeu‘ia te manako o te tangata, kāre rā rātou i ‘inga. The
  people’s beliefs were shaken, but they didn’t give way. (See ‘aka‘inga(‘inga),
  ‘inga‘inga, tā‘inga(‘inga).) [Pn. *si„a.]
‘inga‘inga, v.i., fq. ‘inga. Topple, lean over. Kia tūtaka‘ia te ‘enua i muri ake i taua
  ‘uri‘ia‘angā ra, ‘e mānganui te ‘are ē te rākau tei ‘inga‘inga. When the island was
  inspected after the hurricane, there were many trees and houses down; E ‘akaātea
  viviki i te au rākau tei ‘inga‘inga ki runga i te mataara. Hurry up and clear the trees
  that have fallen onto the road. ‘Inga‘ingā moe, to be half-asleep on one’s feet
  (rocking to and fro), nodding off. Kua ‘inga‘ingā moe ‘aia. He’s half-asleep on his
  feet; ma te tū ‘inga‘ingā moe, as if nodding off. [‘inga RR.]
‘ingo. Dance (‘Ātiu dial., cf. Rar. ‘ura.)
ingoa, n. Name. Ko ‘ai tō‘ou ingoa? Ko Mere. What’s your name? Mere; ‘E pāreu te
  ingoa i tē reira kāka‘u. That garment is called a pāreu; ‘E pātē nā te Rarotonga te
  ingoa i taua ‘apingā ra, ‘e tōkere nā mātou. The Rarotongans call it a pātē (slit-
  gong), we call it a tōkere; Tē kimi ingoa nei mātou nō teia pēpe. We‘re trying to think
  of a name for this baby; Tē topa nei au i te ingoa o teia ‘are, ko Te Aro‘a. I now name
  this house, Te Aro‘a; ‘E ingoa kino tōna i roto i te va‘a o te tangata. He has a bad
  name with people; ‘E ingoa ‘aia nōku. He is my namesake. Ingoa kanga, nickname.
  Ingoa metua, surname. Ingoa pāpetīto, Christian name, baptismal name. [Pn.
  *hi„oa.]
‘īngore, v.i. Frail, thin and weak, languid, without energy or determination, half-hearted.
  Nō te ‘īngore i taua tamaitī ra, nō reira i kore ei e ‘akatika‘ia kia tu‘epōro. The boy
  is so frail, that’s why he isn’t allowed to play rugby; Kua ‘īngore te tupu o taua rākau
  ra nō te marumaru. The sapling has grown thin and weak because it is in the shade;
  ‘E tangata ‘īngore tika ai koe i te rave i tā‘au ‘anga‘anga. You don’t get stuck in to
  your work; Nō te ‘īngore ia kōrua i te rave i tā kōrua ‘anga‘anga, nō reira i kore ei e
  oti. You are so half-hearted about tackling jobs, that’s why they don’t get finished.
  [‘ī-7, *ngore.]
‘īngorengore, v.i., fq. ‘īngore. Thin and weak, half-hearted. Ka ‘īngorengore tēnā au
  rākau mē tanu putuputu‘ia. Those plants will get thin and drawn up if they are planted
  too close together; nō te ‘īngorengore ia kōtou i te ‘anga‘anga, because you are work-
  shy. [‘īngore RR.]
i‘i, n. The Tahitian chestnut tree and its edible nuts. Tapa‘ia te i‘i kia tūnā‘ia. Cut the
   chestnuts open for cooking; ‘Uakia te va‘aruā i‘i. Uncover the pit with the chestnuts
   in; Tē kai i‘i nei māua, ‘ēi nā‘au tēia. We‘re having some chestnuts, here, these are
   for you; i‘i pao kiore, a chestnut nibbled by a rat; i roto i te i‘i pao kiore, in a tight
   corner, in a tight spot. Some varieties: i‘i kanakā, a variety with large nuts used for
   making kanakā bread; i‘i kura, a variety with red pods; i‘i tea, a variety with pale
   green pods; i‘i uri, a variety with dark green pods. (See katu‘i.) [Pn. *ifi2.]
ILL
i‘i, Tahitian chestnut tree
‘i‘ī1, v.i., intens. ‘ī1. Spurt out, squirt out. Tē ‘i‘ī maī ra te vai mei roto i te mato. The
  water is spurting out of the rock. [‘ī1 rR.]
‘i‘ī2, v.i. Come out in goose flesh, show goose pimples. Kua ‘i‘ī tōna pākiri nō te anu.
  His skin was goose pimpled from the cold. (See ‘ī‘ī4; cf. ‘i‘ī1.)
‘i‘ī3, v.i. 1. Strike (luck, gold, fish), encounter. Kua ‘i‘ī ‘aia ki te manuia. He struck
  lucky, he had good luck; Kua tupu te pekapeka i tō rātou ‘i‘ī‘anga ki te ‘auro.
  Trouble started when they struck gold; I tō rātou ‘i‘ī‘anga ki te ika, kua tā‘ei rātou.
  When they found fish they netted them; Mē ‘i‘ī koe ki te arā pō i te tautai, ka rauka
  tā‘au ika. If you hit on the right phase of the moon when you go fishing, you catch
  plenty. 2. Catch on (ki runga i) a snag, entangle. Kua ‘i‘ī te matau ki runga i te kāoa.
  The hook snagged on a coral rock; Kia matakite, ko te ‘i‘ī mai tēnā manamanatā ki
  runga iā koe. Be careful or you‘ll get involved in the trouble. (See ‘ī‘ī5.)
‘ī‘ī1, v.i. Spray out, come out in spurts or squirts, fq. ‘ī1. Kāre e pakari ana te vai i te
  ‘aere mai, nō te mea tē ‘ī‘ī ‘uā ra nā roto i tērā au puta o te kiri. That water isn’t
  coming with any force, because it’s spraying out through those holes in the hose; i te
  ‘ī‘ī‘anga te vai ki runga iāia, when the water sprayed over him. [‘ī1 RR.]
‘ī‘ī2, (-a, -‘ia). Fish with hook and line, fq. ‘ī2. Tē ‘ī‘ī kōkiri nei māua. We‘re fishing for
  triggerfish; ‘E au a‘o ‘ī‘ī tēnā nā taku pāpā. Those are my father’s fishing lines; kia
  ‘oki mai te au tangata ‘ī‘ī mei te moana, when the deep-sea fishermen return; Kua
  ‘ī‘īa e Tua mā te tuna i raro i tēia ruā vai. The eels in this pond have been caught by
  Tua and his friends. [‘ī2 RR.]
‘ī‘ī3, n. A kind of dogwinkle, resembling the pūpū, but larger, and found only on
  seashore rocks. Ko te ‘ī‘ī mama‘ata tā‘au e ko‘i, ‘auraka te mea meariki. Collect only
  the big ‘ī‘ī, not the small ones; Tē ko‘i anga ‘ī‘ī nei māua. We‘re collecting ‘ī‘ī shells;
  Kua tunu ‘aia i tāna paoti ‘ī‘ī. She boiled her tin of ‘ī‘ī. [Pn. *siai3.]
‘ī‘ī4, v.i. Come out in goose pimples, fq. ‘i‘ī2. I te ‘ī‘ī‘anga tōna pākiri, kua kite māua ē
  kua mataku ‘aia. We could see he was scared when he kept coming out in goose-
  pimples; Kua ‘i‘iki tōku pākiri. I‘m coming out in goose pimples. (cf. ‘i‘ī2.)
‘ī‘ī5, v.i., fq. ‘i‘ī3. Strike (gold, good luck).
‘i‘iki, v.i. Come out and cling on (of crabs and shellfish). Kua ‘i‘iki ‘ua te ariri i runga i
  te akau. The ariri (dog-whelks) were out clinging to the reef; Ka ‘i‘iki te pūpū nō te
  ua. The pūpū (small whorled gastropods) will come out (from cover) and cling on to
  things because of the rain; Kua ‘i‘iki te tupa ki runga i te au ‘ātavatava rākau i te
  puke‘anga te vai. The land crabs climbed up and clung on to the branches when the
  floods came.
‘i‘iki2, v.i. Come out in goose-pimples. Kua ‘i‘iki tōku pākiri. I‘m coming out in goose-
  pimples. (? = ‘i‘ī2.)
‘i‘iri, v.i. Finicky, choosy, fastidious. Kua ‘i‘iri te ‘oro‘enua i te mauku. The horse is
  finicky about (eating) the water-grass; ‘E tangata ‘i‘iri kai tika ai koe. You‘re very
  fastidious about what you eat; Kāre au e ‘i‘iri i te kāka‘u, ko tā‘au ‘ua kā ‘oko mai.
  I‘m not fussy about clothes, buy me what you think. [‘iri1 rR.]
‘i‘iu, v.i. Shy of people (said esp. of domestic animals which are not properly tamed or
  revert to a wild state). Ka ‘i‘iu tō puaka mē roa te no‘o‘anga ki te maunga. Your pig
  will turn wild if you leave it on the hill for too long; Kua ‘i‘iu te puakatoro nō tei
  itiiti‘ia ki te puakaoa. The cow was unapproachable after the dog had been set on it;
  Nō te ‘i‘iu i tōna ‘oro‘enua, kua tārarata ‘aia. His horse wasn’t gentled, so he broke
  it in; I te ‘i‘iu‘anga tāna puakatoro, kua manako ‘aia i te ‘oko ki te tangata tā
  puakatoro. When his cow turned wild, he thought about selling it to the butcher. [‘iu,
  rR.]
ika, 1. n. Fish. ‘E manini tēia ika, ‘e maito tērā. This fish is a manini, that’s a maito; Kā
  tunu au i teia mīmiti ika nā te puaka. I‘ll cook this fish head for the pig; Ka ma‘ani
  ika mata au nā‘au? Shall I prepare you some raw fish?; Nā‘ai tērā pā ika? Whose
  fish weir is that? Ika tauira, small fry. Te ika a Tangaroa, the Milky Way. Ikā kai
  namu, the mosquito fish (Gambusia affinis). ‘E ika marū ‘ua tēnā. That’s a simple
  job, there’s nothing to it, (an easy fish). 2. v.i. Abounding in fish. Kā ika teia pō i te
  rama. It‘ll be a good night for torch fishing (= ‘e pō ika tēia i te rama). (See
  tuingāika.) [Pn. *ika.]
‘ika1, (-‘ia, ikā‘ia). Kindle (fire) by rub-bing sticks or using fire-plough, strike (match).
  Kua ‘ika ‘aia i te a‘i ē kā ē kua tutungi i tāna ‘ava‘ava. He kindled a fire and when it
  caught he lit his cigarette; Kā kite koe i te ‘ika a‘i? Do you know how to make fire?;
  ‘Ika ‘Iro i tāna a‘i, kāre e kā. ‘Iro rubs his fire, it won’t light (from a chant); ‘Ikā‘ia te
  māti. Strike a match. (See ‘ika‘ika1.) [Pn. *sika2.]
‘ika2, n. Vulva. Kua mamae tōna ‘ika. Her vulva is hurting her. [Np. *sika3.]
‘ika3, Netting-needle (same as kautā, q.v.). [Pn. *sika1.]
‘ika‘ika, (-‘ia, ‘ika‘ikā‘ia), fq. ‘ika1. Make (fire), strike (match). I tō mātou ‘ika‘ika a‘i
  ‘anga, nāku ‘ua tei kore i kā. When we were making fire (by friction), mine was the
  only one which didn’t catch; Ravea te paoke māti, ka ‘ika‘ikā‘ia e ia kia pou. Take
  the box of matches away, he‘ll keep striking them till they are all gone. [‘ika1 RR.]
‘īkape, (-a, -‘ia). Flick away, knock aside. Kua ‘īkape ‘aia i te rākau ē kua tō ki roto i te
  ‘are. He flicked the twig away and it landed in the house; Kua auē ‘aia i tōku
  ‘īkape‘anga i te veri ki kō iāia. She screamed when I flicked the centipede over
  towards her; Kua ‘īkapea te kiore mate ki te pae mei roto i te punā vai. The dead rat
  was flicked out onto the side of the pond; Kua ‘īkape ‘aia i tōku rima i tōku mou‘anga
  i tōna taringa. He knocked my hand away as I grabbed his ear. [‘ī-7, kape1.]
‘īkapekape, (-a, -‘ia), fq. ‘īkape. Flick away. Kua ‘īkapekape ‘aia i te rō i runga i te
  varaoa ē kua tuku i te varaoa kia kai te puakāoa. He flicked the ants off the piece of
  bread and gave it to the dog to eat; ‘Ākapekapea ki te rākau, kā repo tō rima mē mou
  koe. Flick it away with a stick, you‘ll get your hands dirty if you catch hold of it.
  ‘Ākapekape rākau, a game involving flicking a small stick. Tei te ‘īkapekape rākau
  rātou, they are playing ‘īkapekape rākau. [‘ī-7, kape RR.]
‘īkara, v.t. Glance (the eyes) sideways (esp. as an unobtrusive signal), squint. Kua ‘īkara
  mai ‘aia i tōna mata kiāku. He gave me a sidelong glance. Mata ‘īkara, squint-eyed.
  [‘ī-7, -kara3.]
‘īkarakara, v.t., fq. ‘īkara, glance side-ways. Kua ‘īkarakara ‘aere te ‘akavā i tōna mata
  i tōna tae‘anga mai ki rotopū ia mātou. The policeman kept looking around out of the
  corner of his eye when he got among us. [‘ī-7, -kara3 RR.]
‘īkaro, (-a, -‘ia). Fish something out, winkle out, gouge out (usually with an instrument).
  ‘Ē ‘īkaro koe ki te mātipi ‘a‘atu. Fish it out with a pocket-knife; Nō te ‘ō‘onu i te
  va‘arua ki roto, kua tiki ‘aia i te rākau roa ‘ei ‘īkaro mai i te unga ki va‘o. Because
  the hole went deep inside, he got a long stick to winkle out the crab; Kua roa tōna
  ‘īkaro‘anga i taua meā ra, ē kāre rāi i rauka. He spent a long time trying to fish it
  out, but he couldn’t get it; ‘E mīmiti ‘a‘ai maoa tēia, kāre ‘ua te ngā mata kua
  ‘īkaroa. Here is a cooked tuna head, there are no eyes, they’ve been gouged out. [‘ī7,
  karo1.]
‘īkarokaro, (-a, -‘ia), fq. ‘īkaro, fish out. Kua ‘īkarokaro te taote i te repo i roto i te
  motu i tōna vaevae ē kua tāmā. The doctor picked out the bits of dirt from the gash in
  his leg and cleaned it up; ‘Auraka e oriori, kia ‘īkarokaroa te parā-kai i roto i te puta
  i tō‘ou ni‘o. Don’t move and I‘ll get the bits of food out from the hole in your tooth.
  [‘ī-7 karo1 RR.]
‘ike, n. The old grooved tapa-beater.
‘iki1, (-a, -‘ia, -na). Select (people), elect, appoint or install. Kua tupu te pekapeka i tō
  rātou ‘iki‘anga i te aronga nō te noni pōro. There was a row when they were
  selecting the rugby players; Kua ‘iki ‘a Tangi‘ia i tāna tamaiti ‘ei ta‘unga nō tōna
  marae. Tangi‘ia chose his son to be priest on his marae; Ko te mea mua tā tātou kā
  rave, koia ‘oki, ko te ‘iki i tēta‘i ‘aka‘aere nō te ‘uipā‘anga. The first thing we should
  do is to elect a chairman for the meeting; Toko rai oki tei karangaia, e iti ra tei ikiia.
  For many are called, but few are chosen (Matt. 22.14); Ko te marae ‘iki-‘anga ariki
  tēia o to mātou kōpū tangata. This is where our tribe install their king. (See ‘ikinga,
  ‘iki‘iki1.)
‘iki2, (-a, -‘ia, -na). 1. v.t. Shift position of something, turn something around, move
  from one place to another. Kua ‘iki ‘aia i tāna ngā tīnana puaka ki roto i te ‘āua
  ma‘ata. He moved his two sows into a larger sty; Kua tārevakē tēnā poupou, ‘ikia te
  tua ma‘ata ki raro. That post is in wrong, turn it round so that the big end is at the
  bottom; ‘Ea‘a koe i ‘iki ei i tō‘ou tua kiāia? Why did you turn your back on him?;
  Kāre te tamaiti meangiti i kite ē kua ‘iki ā mua i tōna pona ki muri i tōna ‘a‘ao‘anga.
  The little boy didn’t know he’d put his shirt on back to front. 2. v.i. Alter (of a story).
  Nō tei ‘iki tāna tuatua, nō reira ‘aia i ‘akautunga‘iāi. Because his story had changed,
  that’s why he was punished. (See ‘iki‘iki2, tā‘iki.)
‘iki3, (-a, -‘ia, -na). 1. Hang something dangling (over line, rail, branch). E ‘iki i te
  kāka‘u mā‘ū ki runga i te taura. Hang the wet clothes up on the line. 2. Dandle, nurse
  (a child) in the arms. Kua ‘akaoti te pēpe i te auē i tōku ‘iki‘anga iāia. The baby
  stopped crying when I dandled him; Kāre te māmā e ‘inangaro kia ‘ikia te pēpe. The
  mother didn’t want the baby to be dandled. 3. Look after, rear (a child), nurse (an
  invalid). Kua ‘iki au iāia ē ma‘ata ua atu. I looked after him until he was grown up;
  Kua ‘iki ‘aia i tōna metua ē mate ‘ua atu. She looked after her father until he died.
  (See ‘iki‘iki3.) [Pn. *siki.]
‘ikinga, nom. Selection, appointment; see ‘iki1.
‘iki‘iki1, (-a, -‘ia, -na), fq. ‘iki1. Select, elect, appoint. Ko te au tangata tēia tā rātou i
  ‘iki‘iki mai. These are the men they’ve chosen. [‘iki1 RR.]
‘iki‘iki2, (-a, -‘ia, -na). Shift, turn, alter, fq. ‘iki2. E ‘iki‘iki i tō kōtou aro ki te patu. turn
  your faces to the wall. [‘iki2 RR.]
‘iki‘iki3, (-a, -‘ia, -na), fq. ‘iki3. 1. (a) Hang up: ‘Iki‘ikia ki runga i te niuniu kia marō
  vave. Hang it over the wire so that it will dry quickly; (b) dandle, hold in arms (child):
  Kua rave atura aia ia ratou, kua ikiiki iora (Mark 10.16). And he took them up in his
  arms; (c) care for, nurse: Ko tāna ‘apinga aro‘a tēia kiāku nō tōku ‘iki‘iki‘anga i tana
  tamā‘ine. This is what he gave me when I cared for his daughter; Kua ‘iki‘iki meitaki
  taua va‘inē ra iāku i tōku maki‘anga ē meitaki ‘ua atu. The lady looked after me well
  when I was sick until I got better again. 2. n. Nurse. Mate iora te ikiiki ia Rebeka ra
  ko Debora. Then Rebekah’s nurse, Debora, died (Gen. 35.8). [‘iki3 RR.]
‘iki‘ikina1, pass. ‘iki‘iki1. Select. [‘iki1 RR, -na4.]
‘iki‘ikina2, pass. ‘iki‘iki2. Shift. [‘iki2 RR, -na4.]
‘iki‘ikina3, pass. ‘iki‘iki3. Hang up, dandle, care for. [‘iki3 RR, -na4.]
‘ikina1, pass. ‘iki1. Select. [‘iki1, -na4.]
‘ikina2, pass. ‘iki2. Shift. [‘iki2, -na4.]
‘ikina3, pass. ‘iki3. Hang dangling. [‘iki3,
  -na4.]
‘īkoke, v.i. Thin (of people and animals), gaunt, skinny, lean. Kua ‘īkoke tāna au
  puakatoro nō te rava kore i te kai i roto i te ‘āua. His cattle got thin because there was
  insufficient grazing in the paddock; Ko te va‘ine ā Miri, ‘e va‘ine ‘īkoke ‘ua ē te roa.
  Miri’s wife, she’s a tall, quite thin lady; Nō te ‘īkoke iāia, nō reira au i manako ei ē i
  maki‘ia ana. She was so thin that’s why I thought she’s been ill. (See ‘īkokekoke,
  tā‘īkoke(koke).)
‘īkokekoke, v.i, fq. and dim. ‘īkoke. Slim, slender, on the thin side. ‘E mānea tika ai koe i
  tō‘ou ‘īkokekoke‘anga, ‘eia‘a i teianei. You were very pretty when you were slim, but
  not now; Koia tē kā tano i te tomo ki roto i te puta, nō te mea ‘e ‘īkokekoke ‘aia ē te
  roa. He’s the right one to get into the hole, because he’s thinnish and tall. Matū
  ‘īkokekoke, fattish, on the plump side. Kāre ‘a Ngarea i te tangata matū roa, ‘e matū
  ‘īkokekoke ‘ua tōna. Ngarea isn’t a very fat man, he’s just a bit on the plump side.
  [‘īkoke Rr.]
‘iku1, (-a, -‘ia, -na). Send for sbdy, sum-mon, invite. Kua ‘iku au iāia kia ‘aere mai,
  inārā, kāre ‘aia i tae mai nō te manamanatā. I sent word for him to come, but he was
  tied up and didn’t make it; ‘Ea‘a te ‘iku ā Pua iā koe? Why did Pua want you?; Kua
  ‘ikua rātou kia ‘apai mai takita‘i puaka. They were asked to bring a pig each; ‘Ē toru
  ōku ‘iku‘anga iāia. Three times I asked for him to come; Kua ‘iku‘ia te aronga
  mama‘ata o te ‘enua kia ‘aere mai ki te umukai ‘iki‘anga ariki. The important people
  in the country were invited to the king’s coronation feast. (See ‘iku‘iku1,
  ‘iku‘iku‘anga, tā‘iku(‘iku).)
‘iku2, n. Tail (of fish, animal, bird), tail end or tip of something. Nā‘au te ‘iku o te ika,
  nāku te mīmiti. You have the tail end of the fish, I‘ll have the head part; E ‘akaputu i
  te ‘iku o te kīkau. Make a pile of the tips of the coconut fronds; te ‘iku ra, e te matu i
  rungao i te au mea i roto ra, the rump, and the fat that covereth the inwards (Lev.
  7.3). ‘Iku kiore, a tree with pendant red tassel-like flowers (Acalypha hispida). ‘Iku
  toto, name of one of surgeonfishes. Pereue ‘iku, tail coat. (See ‘iku‘iku2.) [Pn.
  *siku.]
‘iku3, iku, n. The South-West wind. (cf. ‘iku2.)
‘iku‘iku1, (-a, -‘ia), fq. ‘iku1. Summon, send for sbdy. Kua ‘iku‘iku pouroa au ia rātou
  kia ‘apai mai takita‘i pūtē. I’ve sent word to them all to bring a sack each; Nō tōna
  ‘iku‘iku putuputu mai ia māua. Because he invited us so often; Kua ‘iku‘ikua rātou
  kia ‘aere mai ki te ‘uipā‘anga. They were told to come to the meeting. [‘iku1 RR.]
‘iku‘iku2, n., fq. ‘iku2. Tail end, tip. E tīpūpū i te ‘iku‘iku kīkau me oti te ‘are i te ato.
  Trim off the ends of the coconut leaves (i.e. trim off the eaves) when the house has
  been thatched; Ko‘ia tēnā au ‘iku‘iku kīkau. Pick up those coconut leaf ends; ‘E au
  ‘iku‘iku ika ‘ua te toe. Only the tails of the fish are left. [‘iku2 RR.]
‘iku‘iku‘anga, nom. Last instructions or wishes (on deathbed or going abroad). Tēia tāku
  ‘iku‘iku‘anga kia rātou, koia ‘oki, kia no‘o ‘ua rātou ki te kāinga ma te mataora. This
  last wish I send them: may they just live at home in happiness. (cf. reo ‘iku(‘iku).)
  [‘iku‘iku1, -‘anga4.]
‘ikuna, pass. ‘iku1. Summon. [‘iku1, -na4.]
‘īmene, 1. (-a, -‘ia). Sing (a song). ‘I ‘īmene‘ia ana tēnā ‘īmene i napō e tēta‘i va‘ine i
  roto i te rātio. That song was sung last night by a woman on the radio; ‘Auraka e āva
  ‘ua mē ‘īmene. Don’t shout when singing; Kua tā‘uri‘uri te mātakitaki i tōku
  ‘īmene‘anga. The audience swayed from side to side as I was singing. 2. n. Song,
  hymn. Tē ‘uri ‘īmene nei māua. We‘re composing a song; ‘E ‘aka‘aka roa te reo o
  tēnā ‘īmene. That hymn is in too low a key. Te ‘īmene o te Ariki Va‘ine, God Save
  the Queen, the National Anthem. ‘Āmene tapu, church hymn. Koia te tamaiti ‘uri
  ‘īmene tapu. He composes hymns. (See ‘īmenemene, ‘aka‘īmene, tā‘īmene.)
‘īmenemene, v.i., fq. ‘īmene. Sing. Kua īmenemene ‘aia ma te rekareka. She sang away
  happily. [‘īmene Rr.]
ina, (-‘ia, inā‘ia). Expose to the heat of a fire (in order to make leaves pliable or singe
  hairs off carcase). E ina ‘ē rua ‘āriki ‘ei va‘ī i te ika. Heat two banana leaves to wrap
  the fish in; Kia oti te kīkau i te ina ka raranga ai au i tō kete. When the coconut
  leaves have been softened up over the fire I‘ll plait your basket; Kua pakapaka te
  ‘āriki i tōna ina‘anga. He scorched the banana leaves heating them; Inā‘ia te rākau ka
  ‘o‘ore ei. Heat the wood by the fire before you remove the bark; E ina mai koe i te
  puaka, nāku e ina i te ‘āriki. You singe the pig, I‘ll heat the banana leaves. (See
  inaina, (‘aka-, tā-)māinaina, pāina-(ina).)
‘ina1, (-‘ia, ‘inā‘ia), v.i. Silver grey (of hair). Kua ‘ina te katu o taua tamaiti. That child
  has grey hair; Nō Pāpē te katu ‘ina. Pāpē has grey hair; Inā, kia ‘u‘uti au i te ‘ina i
  runga i tō katu. Come, let me pull out the grey (hairs) on your head; Ka ‘inā‘ia te katu
  ō‘ou mē kai koe i te ate o te tōtara. Your hair will go grey if you eat the liver of the
  porcupine fish (said by adults to withhold this delicacy from the children). (See
  ‘īnanga, (‘aka-)‘ina‘ina, ‘inapōiri, ‘inapōtea, kō‘ina‘ina.) [Pn. *sina.]
‘ina2, n. Great-grandchild (or perhaps great-great-grandchild); now rarely used, and with
  uncertainty as to the precise generation. (cf. ‘inarere.)
inā, i nā, interj. Typically used at the beginning of a sentence to attract attention. 1.
  Excuse me! Inā ake! Stand aside! Make way!; Inā ake ana! Stand aside please!; Inā
  ana, kia ‘akakite mai i te ora? Excuse me, can you tell me the time? 2. Let me see! ‘E
  ‘apinga kite tāku. Inā! I’ve got something I found. Let me see!; Inā, kia ‘ākara au i te
  tātā. Here, let me see the writing; Inā tō‘ou rima? May I see your hand; Inā ka ‘aere?
  Shall we see if you can walk? 3. Lo and behold! Look! I na, te tu ua nei au ki te
  ngutupa, e te topāpā atu nei. Behold, I stand at the door, and knock (Rev. 3.20); I na
  oki, kua kore akenei te tuatau paroro. For, lo, the winter is past (Song 2.11). 4. There
  you are! I knew it! I told you so! Inā, i karanga atu ana au ē kā motu tō‘ou rima.
  There, I told you you’d cut your hand. Inā rā, i nā rā, inārā, but, however,
  nevertheless. [i2, nā4.]
ina‘ea, When? (See na‘ea.)
‘īnanga, n. Whitebait, silverbait. ‘E ‘īnanga tēnā ika, ka tā‘ei tātou ki te nāriki. Those
  fish are whitebait, we‘ll catch them with the nāriki-net; Āā‘ia mai tēnā kōpū ‘īnanga
  ki roto i te kupenga. Drive that shoal of whitebait into the net here; I kai ‘īnanga ana
  koe i nana‘i? Did you have whitebait yesterday? [Pn. *hina„a.]
‘inangaro, (-a, -‘ia). 1. Require, need, want, desire. Mē ‘inangaro koe i tēta‘i ‘ua atu
  ‘apinga, ‘auraka e mataku i te pati mai. If you want anything else at all, don’t be
  afraid to ask; Ka ‘inangaroa ‘ē varu tangata ‘aka‘ou ‘ei ‘a‘aki i te ‘ānani. Another
  eight men will be needed to pick the oranges; Ka ‘inangaro‘ia tēia piri kia kimi‘ia ma
  te matatio. This problem will need to be gone into very carefully; I tōku
  ‘inangaro‘anga i te ‘uri meika, kua ‘aere roa au kua pati kiāia. When I wanted the
  banana shoots, I went straightaway and asked him; Nō tōna ‘inangaro ki tāku pēpe
  rākau, nō reira ‘aia i auē ei. She wants my doll, that’s what she’s been crying about;
  Tērā te ‘enua mē ka ‘inangaro tanu kai. There is the land, if you want to grow crops.
  2. Love, like. Nō tōna ‘inangaro iāku, nō reira kua pati ‘aia ki tōku metua kia
  ‘akaipoipo ‘aia iāku. He loves me so much he’s asked father if he can marry me; E
  inangaro atu koe i tō Atua ia Iehova ma to ngakau katoa. Thou shalt love the Lord
  thy God with all thine heart (Deut. 6.5); mate i te ‘inangaro, lovesick; ‘e pū‘āpi‘i
  ‘inangaro‘ia, a well-liked teacher; ‘e ‘iti tangata ‘inangaro tamaki, a warlike race; Ko
  tāku tamaiti ‘inangaro tēia i roto i tāku pupu. This is my favourite child in the class;
  ‘E tangata ‘inangaro tautai ‘a Mai. Mai loves going fishing; ‘Ea‘a tō‘ou manako?
  Kāre au e ‘inangaro ana. What do you think? I don’t like it; Nō tōna ‘inangaro-kore i
  te ‘aere. Because he wasn’t keen on going. [Pn. *fina-„alo.]
inaina, (-‘ia, inainā‘ia), fq. ina. Expose to heat, singe. Kāre i roa ana tōku inaina‘anga i
  te tuna ki runga i te a‘i. It didn’t take me long to burn off (the coating of slime on) the
  eel over the fire; Kua inainā‘ia te puaka? Have the pigs been singed?; Kia pou te
  kīkau i te inaina. When the coconut leaves have all been softened up by heating. [ina
  RR.]
‘ina‘ina, (‘-ia, ‘ina‘inā‘ia), v.i., fq. ‘ina1. Greyish, streaked with grey, (of hair, or the
  early morning or late evening light). Kua pakari rāi ‘aia, nō reira i ‘ina‘ina ai tōna
  ūpoko. He’s getting on now, that’s why he’s got grey hairs; I te ‘ina‘ina‘anga tōna
  ūpoko, kua manako ‘aia kā tuku ki te vairākau kerekere. When her hair began to go
  grey, she decided to dye it black. Tangata ūpoko ‘ina‘ina, an old hand, a very
  experienced person. Ko te rave tika ai tēia ā te aronga ūpoko ‘ina‘ina. This is just the
  way the old hands do it; E no‘o kia ‘ina‘ina te rā kā ‘oki ei. Wait till evening before
  you go back; Tē ‘ina‘ina ‘uā ra i taua pōpongī ra i kite atu ei au iāia ki ta‘atai. The
  morning light was still grey when I caught sight of him on the beach. [‘ina1 RR.]
‘īnaki, n. A circular wickerwork fish trap woven from long thin coconut roots or the
  aerial roots of Freycinetia. Tē raranga ‘īnaki nei au. I‘m weaving an ‘īnaki-trap; I
  tāomi tā māua ‘īnaki ki rotopū i tērā ngā kāoa. We set our ‘īnaki trap down between
  those two coral rocks; ‘E kiekie ma‘ani ‘īnaki tēia. These Freycinetia roots are for
  making ‘īnaki traps. [Pn. *fiinaki.]
inana‘i, i nana‘i. Yesterday. (See nana‘i.)
-‘īnana. Draw (a bow). (See ‘aka‘īnana.)
‘inano, n. The sweet-scented male pandanus blossom. Kua nga‘ā te ‘inano kua kakara.
  The pandanus flowers are out, they‘re scenting; Ka ‘a‘aki atu au i tēia kā‘ui ‘inano?
  Shall I pick this bunch of ‘inano?; Tē ma‘ani ‘ei ‘inano nei au. I‘m preparing an
  ‘inano garland. [Pn. *si„ano.]
inapō, i napō. Last night. (See napō.)
‘inapōiri, v.i. (Be) moonless night. Ka tiaki roa mātou kia ‘inapōiri ka ‘aere ei kā rama.
  We must wait for a moonless night before we go torch fishing; Nō te ‘inapōiri, nō
  reira te ika i varenga ai. There is no moonlight, so the fish aren’t shy. (cf. ‘inapōtea.)
  [‘ina1, pō1, -iri3.]
‘inapōtea, n. Time of bright moonlight, when the moon is near full. Mei tēta‘i ‘inapōtea
  kia tēta‘i tō mātou kimi‘anga i te ‘enua ko Rarotonga. We were searching for
  Rarotonga from one full moon to the next; ‘Ā‘āere mārie, e aku pōtiki, kia kite kōrua i
  ngā ‘inapōtea. Take things gently, my dears, and (live to) see (beautiful things like)
  the bright moonlight nights (proverb). [‘ina1, pō1, tea.]
inārā, conj. But, however, nevertheless. Kua ‘inangaro au i te ‘aere, inārā, kāre tōku
  ngā metua e ‘akatika. I wanted to go, but my parents wouldn’t let me; ‘Aere rā, inārā
  kia matakite. Goodbye, but take care; Inārā, kāre tātou e ‘āriki ‘ua i tāna tuatua. All
  the same, we just won’t agree to what he proposed. [i2, nā4, rā2.]
‘inarere, n. A great- (or possibly great-great-) grandchild. ‘E ‘inarere ‘aia nāku, ‘e
  tamā‘ine nā taku ūtaro. She’s a great-grandchild to me, my grandchild’s daughter.
  [‘ina2, rere.]
‘ine, prop.n. (vocative use only). Dear, darling: an affectionate term of address to women
  (wife, sweetheart, daughter, old friend, young girl, but not used by brother to sister). E
  tika rāi tā‘au, e ‘ine. You are quite right, my dear; Kāre rava au, e ‘ine, i tuatua pērā
  ana. No, my dear, I never said anything like that. (See mā‘ine, rua‘ine, vā‘ine.) [Pn.
  *fine.]
‘inē, ‘i nē, interj. Used to seek approval, confirmation, or agreement to a request. May be
  translated by an English tag-question, please. E tika rāi tāku, ‘inē? I am right, aren’t
  I?; Ka ‘aere atu au, ‘inē? I will be coming, won’t I?; ‘Inē rāi ē kua keiā‘ia te merēni
  ā‘au? Is it really true that your melons have been stolen?; ‘Ōmai ana kiāku te māti,
  ‘inē? Pass the matches, would you?; ‘Inē rāi, e māmā ē, ka ‘aere tātou ki Avarua?
  Oh, please, mother, shall we be going to Avarua?; Nā‘au i rave, ‘inē? You took it,
  didn’t you?
‘īnere, n. Hinge. Tā‘inua te ‘īnere, kua tangitangi. Oil the hinges, they‘re squeak-ing; ‘E
  au paoke ‘īnere mama‘ata ‘ua tēia. These packets are all of large-size hinges. [Eng.
  hinge.]
‘īni, ‘īniti, n. Inch. E paunu ‘ē rua paunu naero ono ‘īni. Weigh out two pounds of six-
  inch nails; E riringi mei te rua ‘īni vai ki roto i te karāti. Pour about two inches of
  water into the tumbler. [Eng. inch.]
-ini, rt. See (tā)māinini.
‘inika, n. Ink. Tātāia tō pēpa ki te ‘inika. Write your letter in ink; ‘Ōmai te mō‘ina ‘inika
  muramura. Give me the bottle of red ink; Kua ta‘e ‘ua te ‘inika o te tuātai. The inky
  slime of the tuātai (sea-snail) flowed out. Pēni ‘inika, pen. Nāku tēnā pēni ‘inika.
  That’s my pen. [Eng. ink.]
‘īniti, n. See ‘īni, inch.
‘initiko, n. Indigo shrub (Indigofera). ‘E ‘initiko te rākau pakari ake i tēnā. Indigo stakes
  are stronger than those; ‘Ētia tēnā pū ‘initiko. Pull out that indigo bush; Tē pari
  ‘initiko nei māua ‘ei pātia tōmāti. We‘re cutting indigo sticks to stake the tomatoes
  with. [Eng. indigo.]
ILL.
‘initiko (Indigofera)
‘īnitīni, n. Engine. Kua mate te ‘īnitīni, kua pou pa‘a te ‘inu. The engine has stopped, it
  is probably out of oil; Tē ma‘ani ‘īnitīni mōtokā nei māua. We‘re overhauling a car
  engine. ‘Are ‘īnitīni, engine-room. Tei roto i te ‘are ‘īnitīni te pānara. The spanner is
  in the engine-room. [Eng. engine.]
‘īnitinia, n., v.i. (Work as an) engineer. Koia te ‘īnitinia ma‘ata i runga i tō mātou pa‘ī.
  He’s the chief engineer on our ship; I ‘īnitinia ana au i runga i tērā pa‘ī. I was the
  engineer on that ship; ‘Ē toru mata‘iti i tōku ‘initinia‘anga i runga ia Mātua. Three
  years I served as engineer on the Mātua. [Eng. engineer.]
inu, (-a, -‘ia, ‘mia). Drink. E inu pakari i te vai anu. Drink plenty of cold water; Tēia te
  vai meitaki nō te inu. This is the best water for drinking; Tēia te vairākau inu, tērā te
  mea parai. This medicine is to drink, that one is to rub on; Kua kona ‘aia i tōna
  inu‘anga i te kava ‘ānani. He got drunk drinking the orange liquor; Kua inua e Pere
  taku nū. Pere drank my coconut; Te au mea katoa e inumia i roto i te reira āriki, e
  viivii ia (Lev. 11.34). Everything that might be drunk from such a vessel is unclean.
  (See inunga, inuinu.) [Pn. *inu.]
‘inu, n. Oil, dripping, fat. Kua pou te ‘inu o te matīni ‘ārote. The tractor (or rotary hoe) is
  out of oil; E tīpūpū koe i te ika, kia ‘akata‘e au i te ‘inu. You cut the fish up while I
  melt the dripping; Kua maringi te ‘inu. The oil got spilt. ‘Inu ika, fish oil, cod-liver
  oil. ‘Inu mārō, grease. E parai i tēia au ngā‘i o te matīni ki te ‘inu marō. Apply
  grease to these parts of the engine. ‘Inu mata, linseed oil. ‘Inu puaka, lard. ‘Inu
  puakatoro, dripping. ‘Inu tā, creosote. Kēke ‘inu, dough-nut. Tītō ‘inu, oilcan. (See
  tā‘inu‘inu.) [Pn. *sinu].
inunga, nom. Occasion when drinking takes place. Inungā kava, drinking-bout, drinks
  party. Inungā tī, tea-party. [inu, -nga2.]
inuinu, (-a, -‘ia, -mia), fq. inu. Drink (esp. when no specific drink is mentioned), drink
  liquor. E ‘ōake kia inuinu vera ‘ua ‘aia i te vairākau. Give him the medicine to drink
  hot; Kua ‘āngari mai tōku mare i tōku inuinu‘anga i tēia vairākau. My cough has got
  a bit better since I’ve been taking the medicine; Kua inuinua tōku tiā vai rēmene e te
  tamariki. The children have drunk my jar of lemon juice; ‘Aere mai, tē inuinu ‘ua ake
  nei māua. Come on in, we‘re just having a little drink; Nō te inuinu mai māua. We’ve
  been having a few drinks. [inu RR.]
‘inu‘inu, v.i., n. 1. Greasy, oily (state), fatty. Kua ‘inu‘inu tōna rauru i te ‘akari, his hair
  was greasy with hair oil; Kua mataku ‘aia i tōna māmā i te ‘inu‘inu‘anga tōna pona.
  He was scared of (what) his mother (would say) when he got oil over his shirt;
  ‘Auraka e kai ‘aka‘ou i te kai ‘inu‘inu. Don’t eat any more fatty foods; tēta‘i kāka‘u
  ‘inu‘inu, an oily cloth; mangamangā rima ‘inu‘inu, greasy fingers. Te ‘inu‘inu o te
  ‘enua, the fat (best part) of the land. Koia tei kai meitaki i te ‘inu‘inu o tēia ‘enua. He
  is the one who has reaped the benefit from this land. 2. Gorgeous(ness), glorious.
  Akakakau maira iaia i te kakau inuinu, and arranged him in a gorgeous robe (Luke
  23.11); E riro katoa oki te iero o te atua maata nei o Diana i te akavaavaaia, e e kore
  tona inuinu. But also that the temple of the great goddess Diana should be despised,
  and her magnificence should be destroyed (Acts 19.27). [‘inu RR.]
inuinumia, pass. inuinu, drink. [inuinu,
  -mia.]
inumanga, nom. Place where something to drink is available. Ka ta‘e mai te vai mei roto
  i reira, ei inumanga na te tangata. There shall come water out of it, that the people
  may drink (Ex. 17.6.)
inumia, pass. inu, drink. [inu, -mia.]
i‘o1, 1. n. (a) glass (general term). Mei te i‘o te areare, clear (transparent) as glass; i‘o
  areare, clear glass (as opposed to i‘o pōpōiri, clouded or frosted glass); Kua
  nga‘anga‘ā te kapu i‘o. The glass bowl is broken; (b) lens, and various instruments
  containing a lens, or glass, e.g. telescope, magnifying glass, sextant (i‘o rā), X-ray
  machine (i‘o maki), looking box (for viewing sea-floor) (i‘o tūrama), mirror (i‘o
  ‘akaata). Kua nga‘ā te i‘o i tēta‘i mata i tōna tīti‘a. One of the lens in his glasses is
  cracked; Tē ‘ākara nei au nā roto i te i‘o, ‘e ‘oro‘enua muramura tei mua. I‘m
  looking through the telescope now, there’s a sorrel-coloured horse in the lead; Kāre e
  taka meitaki tēnā manumanu mē ‘ākara mata ‘ua koe, ‘ei i‘o roa. You won’t be able
  to make out that insect properly with your bare eyes, you need a magnifying glass; Ko
  te i‘o rā tēnā a te rangatira. That’s the captain’s sextant; Kua ‘aka-‘anga‘anga ‘aia i
  te i‘o maki. He operated the X-ray machine; Nō ‘ai tēnā i‘o ‘akaata? Whose mirror is
  that? (c) pupil (of the eye). Ko te i‘o i tōna mata katau tei kino. The pupil of his right
  eye has been damaged. 2. (-a, -‘ia). View through telescope and other optical
  instruments (cf. 1(b) above), X-ray sbdy. ‘E pa‘ī tāku e i‘o nei. I’ve got my telescope
  trained on a ship; Kāre ‘e mea i kitea i tōku i‘o‘anga mua. I didn’t see a thing when I
  first looked through the telescope; Tē i‘ō ra te rangatira pa‘ī i te rā. The skipper is
  taking a reading on the sun; ‘Aere ki te taote kia i‘o iā koe. Go to the doctor and get
  an X-ray done; Kāvea mai tēnā tangata maki kia i‘o‘ia. Bring that patient along to be
  X-rayed; Kua i‘o‘ia tōna umauma. Her chest was X-rayed. (See tāi‘o.)
i‘o2, n. Pith, core. (See u‘o.)
i‘o3, n. Strand (of hair). ‘Auraka ‘ua atu tēta‘i i‘o i tōna rauru kia pākoti‘ia. Not a single
  hair on his head shall be cut; Kare rava tetai io rauru o to tamaiti e topa ki raro i te
  one. There shall not one hair of thy son fall to the earth (2 Sam. 14.11). I‘o Atua,
  name given to a heathen priest (= taura atua). [Pn. *io2.]
i‘o4, v.i. Bend down, get down, descent. E i‘o ki raro. Bend down, or get down; Kāre au
  e tae i te i‘o atu nā konei, ‘e mataku au. I daren’t get down through here, I‘m
  frightened; Kua i‘o ‘aia ki raro ē kua ‘akatū mai i te tamaiti. He bent over and stood
  the child on his feet; Kua patere ‘aia i tōna i‘o‘anga ki raro. He slipped getting down;
  Auraka ei toto ara kore kia i‘o mai ki runga ia matou nei. Lay not upon us innocent
  blood (Jon. 1.14). (See i‘o5, ‘iōnga, ‘iōra.) [Pn. *hifo.]
i‘o5, dir.part. Following on directly (in time or space). E no‘o i‘o kōrua, ka ‘aere au. You
  stay right on here, I‘ll go; E kimi i‘o koe iāia. You carry right on looking for him; I
  muri i‘o iāku. Just behind me, right after me; E kave i‘o koe i te kete. Take the basket
  along with you (when you leave in a minute or two). I‘o nei, just now, right now. Kua
  kimi i‘o nei māua iā koe, inā, tei konei ‘ua rāi koe. We’ve only just now been looking
  for you, and here you were all the time; ‘Akama‘ara i‘o nei au iā koe. I was just
  thinking of you; Kare oki au e tae akaou i te au mea ora katoa, mei taku i rave io nei.
  Nor will I ever again smite every living thing, as I have even now done (Gen. 8.21).
  ‘Iōra, (i.e. i‘o + -ra), just then, right then, thereupon. Kua rave ‘iōra ‘aia i taua monī
  ra, ē tanu atū ra ki raro i te one. And then he took the money and buried it in the
  ground; No‘o ‘iōra ‘aia ki raro. And then he sat down. (cf. i‘o4.) [Pn. *hifo.]
‘io-1, var. i‘o4,5. (See iōnga, ‘iōra.)
‘Io2, prop.n. Name of the first and most sacred of the old gods.
īō, v.i., n. (Give) an answering halloo, hullo back. E īō ma‘ata koe kia rongo mai ‘aia.
  Hullo back loudly so that he hears you; I te toru o tōna kāpiki‘anga kua rongo ‘aia i
  te īō, inārā ‘e mamao. When he shouted a third time, he heard an answering halloo,
  but a long way off; Kāre au i rongo ana i tō‘ou īō‘anga. I didn’t hear you call back.
‘iōnga, nom. Horizon, in the phrase te ‘iōnga o te rangi, where the sky meets the sea.
  Tērā te pa‘ī e ‘akangaro atū ra i te ‘iōnga o te rangi. There’s the ship dis-appearing
  over the horizon. [i‘o4, -nga2.]
‘īoi, ‘ī‘oi1, v.i. Lopsided, skewed. ‘E ‘ē‘ē pa‘a tei runga i tōna to‘e, i ‘ī‘oi ei tāna ‘aere. I
  think he’s got a boil on his backside and that’s why he’s walking lopsided like that;
  Kua ‘ī‘oi te ‘akatū‘anga i tēnā ‘are. That house has been built lopsided; Ā te a‘a ‘ua
  tō mata i te ‘ī‘oi ‘aere! What do you look like squinting around like that! [? ‘ī-7, oi.]
‘ī‘oi1, v.i. Lopsided. (See ‘īoi.)
‘ī‘oi2, n. A small shy bird with dark plumage. Kua kite ‘ī‘oi ana māua, kāre rā i te
  vaitata. We’ve seen an ‘ī‘oi before, but not close to; Mē ‘e manu kerekere meangiti
  ‘ua, ‘e ‘ī‘oi. If it’s a small black bird, it‘ll be an ‘ī‘oi.
ILL.
‘ī‘oi,
iōna, n. Cause of bad luck, jinx, Jonah. Nō‘ou pa‘a tēia iōna i ngaru ei te moana. Maybe
  you are the jinx that’s brought the rough seas; Nō‘ou te iōna i pōpōā ei tā tātou tautai.
  You’ve put a jinx on our fishing; Ko ‘ai rā tēia iōna i rotopū ia tātou? Who is the
  Jonah among us? [Eng. Jonah.]
i‘ōra, see under i‘o5.
‘ipa, v.i. Out of alignment, crooked, askew, awry. Kua ‘ipa tēnā pā tōmāti, ‘akatika‘ia.
  That row of tomato plants is crooked, straighten it out; Ka kiriti tātou i tērā pā ‘uri nū
  nō te ‘ipa. Let’s take out that row of coconut saplings, it isn’t straight; Ko te ka‘o ‘ipa
  tēnā, kiritia. That rafter is askew, take it off; Kua ‘ipa kē te kara. The collar was all
  awry; Kua kite ‘aia ē kā riri ‘a Toko‘ā i tōku pē‘i ‘ipa‘anga i te pōro. He knew that
  Toko‘ā would be wild when I threw the pass wide of him. (See ‘ipa‘ipa, tā‘ipa(‘ipa).)
  [Pn. *sipa2.]
‘ipa‘ipa, v.i., fq. ‘ipa. Out of line, crooked, warped, buckled. Kua ‘ipa‘ipa te rāini i tōna
  rura‘anga. She didn’t rule the lines straight; Nō te ‘ipa‘ipa i te ara o te mōtokā, nō
  reira kua manako te ‘akavā ē ‘e konā kava te tangata ‘aka‘oro. The police reckoned
  the driver must have been drunk because the car’s tracks were swerving from side to
  side; I te ‘ipa‘ipa-‘anga ngā uira i tōna pātikara, kua riri ‘aia kiāku nō te mea nāku i
  ‘akaū ki te mōtokā. He was angry with me because the wheels of his bicycle were
  buckled when I ran the car over it. [‘ipa RR.]
‘īpana, (-‘ia). Lever or prize up, out, or off; flick away (with an implement). ‘Āpanā‘ia te
  kiore mate ki roto i te va‘arua. Flick the dead rat into the hole; Kua ‘īpana ‘aia i te
  tāpoki o te punu. He prized off the lid of the tin; E ‘īpana i te repo i roto i te puta.
  Pick the dirt out of the wound. [‘ī-7, pana1.]
‘īpanapana. 1. (-‘ia), fq. ‘īpana. Prize or lever up or out. E ‘īpanapana i te repo i tō‘ou
  maikuku rima. Scrape the dirt from under your nails. 2. ‘Āpanapana rākau, (to play)
  tip-cat, a kind of cricket played with a stick instead of a bat. [‘ī-7, pana1 RR.]
‘īpeke, (-a, -‘ia). Shove or knock away, drive out, eject; knock out (of com-petition).
  Kāre e nāku i ‘īpeke i tā‘au tupe ki te pae. It wasn’t me that knocked your pitching-
  disc out to the side (of the mat); E tāmata pakari koe i te ‘īpeke i tērā tamaiti ki va‘o
  mei roto i te rīngi. Try hard to shove that boy out of the ring; Kua ‘oro te kiore i tōna
  ‘īpeke‘anga i te putunga tītā ki te kōkai. The rats ran when he forked the heap of
  rubbish away; Kua ‘īpeke‘ia te au ‘ātavatava rākau i runga i te ara ki te pae. The
  branches on the path were thrown aside; ‘Aere mai koe, ka ‘īpeke tāua ia rāua. Come
  on, let’s knock them out (of the tournament). [‘ī-7, peke1.]
‘īpekepeke, (-a, -‘ia). Drive away, knock off, jerk or chuck something away, fq. ‘īpeke.
  Kāre au e tae i te ‘īpekepeke i tō rātou pare, ka rutua au. I daren’t knock their caps
  off, they‘ll beat me; ‘Āpekepekea te toka, kāre e kino te matiē. Chuck out the stones,
  never mind about the grass; Kua arumakina rāua e te ‘akavā i tō rāua
  ‘īpekepeke‘anga i te vari ki runga i te māramarama. The policemen chased them
  away when they were flicking the mud onto the windows; ‘E au tamariki mama‘ata,
  kāre pa‘a e rauka ia tāua kia ‘īpekepeke. They are big children, I doubt if the two of
  us will be able to throw them out. [‘ī-7, peke1 RR.]
‘īpena, n. Hyphen. E tuku i te ‘īpena ki rotopū. Put a hyphen between. [Eng. hyphen.]
ipo1, n. A cool breeze coming down from the hills at night, land breeze. ‘E pakari roa te
  ipo i tēia pō, nō reira kā ‘oki mātou, kāre e pu‘apinga te rama. The land breeze is too
  strong tonight, so we‘re going home, it’s no good torch fishing; ‘E pō ipo tēia ē te
  anu. There’s a (strong) land breeze tonight, and it’s cold too.
-ipo2, rt. *Darling, sweetheart. See ‘akaipoipo, marry. [Ce. *ipo.]
ipu, n. 1. Cup-shaped piece of coconut shell, cup or basin made from coconut shell. Ko‘ia
  te ipu ‘akari, ka ‘akautungā-‘ia koe. Pick up the cup-shaped pieces of coconut shells
  or you‘ll be fined; Tēia te pūtē ipu ‘ei ta‘u i tā‘au a‘i. Here is a sack of coconut shells
  to stoke up your fire; Tē ko‘i ngāra‘u ipu ‘akari nei au. I‘m collecting charcoal
  burned from coconut shells. 2. Cup, basin (general term), (‘Ātiu, Ma‘uke, Miti‘āro
  dial.). Ipu katu, skull. Kare rava i kitea, mari ra ko te ipu katu, e nga tapuae, e nga
  kapu-rima. But they found no more of her than the skull, and the feet, and the palms
  of her hands (2 Kings 9.35). (See tāipu.) [Pn. *ipu.]
ipukarea, n. Inherited land, homeland, ancestral home. Kua orongaia mai taua enua nei
  no tatou ei kainga ipukarea. The land is given us for inheritance (Ezek. 33.24); Kare
  au e pa i te kainga ipukarea no toku ai metua noou. I will not give thee the
  inheritance of my fathers (1 Kings 21.4); Ka vaoo ei ei ipukarea no ta tatou au
  tamariki e tuatau ua atu. And leave it (the land) for an inheritance to our children for
  ever (Ezra 9.12); Te ipukarea tēia o tōku ngā metua. This is the land where my
  parents have always lived. [? ipu + ? karaea.]
ira1, n., v.i. A linear mark (esp. a mark on the skin), leave a mark. ‘Ea‘a tērā ira i runga
  i tō‘ou rae? What is that mark (e.g. weal) on your forehead?; Kua ira meitaki tōna
  tapuae ki runga i te one. His footprints left a clear trail in the sand; Kua mataku ‘aia i
  te ira‘anga te repo i tōna rima ki runga i te ‘āriki kaingākai. He was alarmed when
  the dirt on his hand left a mark on the tablecloth; Tēia te pēni tātā ira ake i tēnā. This
  pencil makes a better mark than that; E taomi koe i tēta‘i mānga i te pēni mē tātā, kia
  ira meitaki. Press down a bit harder on the pencil when you write, so that it leaves a
  clear mark. Ira nga‘ā, cracked. Kua ira nga‘ā te i‘o. The glass is cracked. Ira motu,
  a scar. Ira uira, wheel mark, rut. (See iraira.) [Pn. *ila.]
ira2, n. An illness affecting babies in which the eyeball is said to turn blue (? infantile
  gastroenteritis). ‘E ira te maki o tēnā pēpe. That baby is suffering from ira. (cf. ira1.)
iraira, n., v.i. (Show) linear marks, fq. ira. ‘Ea‘a tērā iraira i runga i te kaingākai? What
  are those marks (e.g. scratches) on the table?; Kua iraira tōna rima i te
  pāraku‘ia‘anga e te kiorengiāo. The cat left scratch marks on his hands; Kua pāpā
  ‘aia i tana tamaiti ē i te iraira‘anga te vaevae kua tangi ‘aia. He strapped his son, but
  regretted it when the weals appeared on his legs; I tō te ‘akavā pāina‘anga i taua
  pēpā ra ki te māti, kua iraira mai te au tuatua muna tei tātāia ki runga. When the
  detective exposed the piece of paper in front of a match, the secret message appeared.
  [ira1 RR.]
‘īrau, (-a, -‘ia). Hook something out, fish something out (with an implement). Tēia te
  rākau ‘ei ‘īrau ki va‘o. Here’s a stick to hook it out with; Kāre e taea e au i te ‘īrau,
  ‘e poto roa te rākau. I can’t reach to hook it out, the stick is too short; Kua ‘īrau ‘aia i
  te ruru tāviri ki te niuniu nā roto i te māramarama. He used a piece of wire to hook
  the bunch of keys out through the window; Kua tika te matau i runga i te rākau i tōku
  ‘īrau-‘anga i te tōtara i roto i te va‘arua. The hook on the end of the pole bent out
  straight again when I got it hooked on to the porcupine fish in the hole; Kua ‘īraua te
  one i roto i te motu i tōna vaevae. (She) picked the dirt out of the cut in his foot. [‘ī-7,
  rau3.]
‘īraurau, (-a, -‘ia), fq. ‘īrau. Hook something out. Tēia te kata māti ‘ei ‘īraurau i te repo
  i roto i tō‘ou mangamangā rima. Here’s a matchstick to get the dirt out from under
  your fingernails; Kāre te unga i peke mai ana ki va‘o i tō rāua ‘īraurau‘anga. They
  didn’t get the crab (out of its hole) when they tried to winkle it out. [‘ī-7, rau RR.]
‘īrava, n. Verse (in Bible), clause or section (in document). E ‘e‘eu ki te Puka
  ‘Anga‘anga, pene ono, ‘īrava ‘itu. Turn to Acts, chapter six, verse seven; Nā tēia
  ‘īrava ture e pāto‘i i tō‘ou manako. This clause in the law contradicts your opinion;
  ‘Ākara ki te ‘īravā ture toru ‘ānere mā rua. See Section 302 of the Code.
ira-varu, n. Epithet applied in legends to a sea-monster. Kua pou rātou i te ira-varu o te
  moana. The monster of the ocean took them all (said of those lost mysteriously at
  sea). [? ira1, varu2; cf. rārā-varu.]
iri1, v.i. 1. Rest on some support, lodge on something. E tuku i tēnā pi‘a ma‘ata kia iri
  meitaki ki runga i tēia ngā potonga rākau. Put that big crate down so that it rests
  securely on these two bits of wood; Kua iri mai te au i runga i toku au rara. The dew
  lay upon my branches (Job 29.19); Kua patere ‘aia ki raro, ē kua iri ki runga i te
  ‘ātava rākau. He fell off, but fetched up in the branches. 2. Go aground. Kua iri te
  vaka ki runga i te kāoa. The canoe grounded on the coral; Kua iri te pa‘ī ki runga i te
  akau. The ship went aground on the reef; Kua iri iora taua araka ra ki runga i te au
  maunga ra i Ararata (Gen. 8.4). And the ark rested upon the mountains of Ararat. 3.
  Have a place on board. Kāre e iri te kātoatoa i tēia terepu, kia ‘oki mai te poti ka
  ‘akapou ei. Everybody won’t be able to get aboard on this trip, the boat will come
  back for the rest; ‘Ē toru nga‘uru rāi tangata kā iri. There is room on board for thirty
  people only; Kāre e iri tēnā au ruru rākau, kua tomo te pere‘ō. There is no room for
  those bundles of wood, the cart is full. 4. Descend or light upon one (of a title, curse,
  blame, or luck). Kāre rava ‘e tā‘onga e iri ki runga iā koe. You‘ll never get any title;
  Kua iri te pōpōā ki runga ia kōrua mē kāre kōrua e ‘akarongo ki tāna. You‘ll get bad
  luck if you don’t heed what he is saying; Kua iri te manuia ki runga iāia. He was
  blessed with good fortune; ‘Auraka koe e ‘oki ‘aka‘ou ki tōna kāinga, ko te iri mai tē
  reira manamanatā ki runga iā koe. Don’t go back to his place again or you‘ll get the
  blame for it all. (See iriiri.) [Pn. *hili.]
iri-2. See (iri)iria.
-iri3, in (pō)pōiri, ‘akapōiri, tā(pō)pōiri. (cf. uri ?)
‘iri1, (-a, -‘ia). Sort out. E ‘iri i te ‘ānani kino. Sort out the bad oranges; Kua oti tēnā au
  pi‘a rēmene i te ‘iri. Those boxes of lemons have been sorted; Ka ‘iria te ‘ānani nā
  mua ka ‘a‘ao ei. The oranges will be graded before they are packed; I tōna ‘iri‘anga i
  tāku pūtē pārau, kua kitea tēta‘i au pārau kāre i tae te vāito. When he checked
  through my sack of pearl-shells there were some that didn’t come up to size. [Pn.
  *fili1.]
‘iri2, (-a, -‘ia). Plait, braid, twine. Tē ‘iri nei au i tōku rauru. I‘m braiding my hair; E
  raranga koe i te kete, nāku e ‘iri. You weave the basket and I‘ll plait it (close the
  bottom with a braided keel); Kia oti te ‘ere i te ‘iri ka ‘aere ei tāua. Finish off plaiting
  the pig tether then we‘ll go; ‘E mānea tō‘ou ‘iri‘anga i tō rauru. You’ve plaited your
  hair nicely; E ‘iri i tēia au kata ‘ei taura. Twine these strands into a rope; Ia Māuī e
  ‘iri taurā ra nō te kupenga. While Māuī was making the cord for the net. (See
  ‘iri‘iri2.) [Pn. *firi.]
‘iri3, v.i. Mourn, grieve (Mang. dial., cf. Rar. mi‘i). Kua ‘iri te metua i tāna tamaiti/-Tei
  ‘ea rā, tei ‘ea rā ē? The father grieves for his son/Where is he now, O where now?
  (Mangaia chant). (See ‘iri‘iriā.)
‘iri4, n. Red-brown dye obtained from the bark of the candlenut tree. Ka ‘aere mātou ki
  te ‘itinga o te rā kā varu ‘iri. We‘re going up east to scrape off some ‘iri dye; ‘Ei a‘a
  tēnā ‘iri nā kōtou kā tiki ei? What is that ‘iri dye you are getting going to be used for?
‘iri5, n. Shelf, table (Ait. dial., cf. Rar. pā‘ata, kaingākai).
‘iri-6. See ‘iriāmoe, kō‘iri‘iriā. (cf. ‘iri2.)
-‘iri7. See tā‘iri(‘iri), tā‘iripoti. (cf. iri-2, but note glottal stop.)
-‘iri8. See manu‘iri.
‘iria, v. (pass. form). Blown upon, aired. ‘Akatu‘era‘ia te pā ē te māramarama kia ‘iria ā
  roto i te ‘are e te matangi. Open the doors and windows and let the air blow through;
  Tauraki‘ia te kāka‘u mā‘ū ki te ngā‘i matangi kia ‘iria e te matangi. Hang the wet
  clothes out somewhere where the breeze can get at them. [iri-2, -a5.]
‘iriāmoe, ‘iri-ā-moe, v.i. Sleepy, drowsi-ness. Kua ‘iri-ā-moe ‘aia, nō reira i ‘oki ei. She
  feels sleepy, that’s why she has gone back; Mē ‘e ‘iri-ā-moe tō‘ou, ‘aere e moe. If you
  feel drowsy, go and have a sleep; Kua ‘āmamamama ‘aere te tangata i tō rātou va‘a i
  tō rātou ‘iriāmoe‘anga. People yawned as they got drowsy. (cf. vare-ā-moe.) [‘iri-6, -
  ā5 (? or ā1), moe.]
iriiri, (-a, -‘ia), fq. iri1. Rest, lodge, settle or ground on something; get a place on (bus,
  boat). I te iriiri‘anga te ‘ātavatava rākau ki te ni‘a o te kauvai, kua tiki rātou kua
  ‘ōparapara ‘aka‘ou ki roto i te vai. When the branches lodged on the bank, they got
  them and shoved them back into the river; Nō te pakari i te matangi ē te ngaru i te tai,
  nō reira kua iriiri ‘aere te au iāti ki runga i te akau. The wind was so strong and the
  waves so rough that several yachts were stranded here and there on the reef; E neke
  atu kōtou ki mua kia iriiri mai tērā aronga. Move up to the front (of the truck), so
  those people can get on. [iri1 RR.]
‘iri‘iria, v. (pass. only), fq. iria. Blown upon. ‘Akauta‘ia te kiri‘au ki kona kia ‘iri‘iria e
  te matangi, ‘ei reira e marō vave ei. Hang up the hibiscus bast there where the wind
  can get at it, it‘ll soon dry there. [iri-2 RR, -ā5.]
‘iri‘iri1, (-a, -‘ia), fq. ‘iri1. 1. Sort out, select. E ‘iri‘iri i te au mea mearikiriki, kāre e
  kino te mea kerekere. Sort out the little ones, the russets are all right; Kua ‘iri‘iria
  ‘aere‘ia te aronga mama‘ata ‘ei amo i te au poupou. (They) picked out the big ones
  to carry the posts. 2. fq. ‘i‘iri. Be choosy, finicky; pick and choose fastidi-ously. Nō
  tōna ‘iri‘iri‘anga i te kai, nō reira kua manako au ē ‘e maki ‘aia. He was so finicky
  about the food that I thought he must be ill. [‘iri1 RR.]
‘iri‘iri2, (-a, -‘ia), fq. ‘iri2. 1. Plait, braid. E ‘iri‘iri meitaki i tō kōtou rauru ka ‘aere mai
  ei ki te ‘āpi‘i. All of you plait your hair nicely before you come to school; Kāre i roa
  ana tōna ‘iri‘iri‘anga i tēia au maka puaka. It didn’t take him long to plait these pig-
  ropes. 2. Twine or wreathe around, decorate. Kua ‘iri‘iri rātou i te ‘are ‘ura ki te
  tiare. They decorated the dance hall with flowers; Kua ‘iri‘iria te va‘ine ‘akaipoipo ē
  tāna tāne ki te tiare. The bride and her groom were garlanded with flowers; Kua
  ‘iri‘iri‘ia te au ‘are toa i ngā rā o te Kirītimiti. The shops were all decorated over
  Christmas. [‘iri2 RR.]
‘iri‘iriā, v.i. Glum, miserable (Mang. dial., cf. Rar. maromaroā). [‘iri3 RR,
  -a5.]
‘irinaki, (-a, -‘ia), v.i. 1. Lean or rest on (ki runga). ‘Auraka e ‘irinaki ki runga i te
  māramarama. Don’t lean against the window; Kua ‘irinaki ‘aia ki runga iāku ē kua
  varea e te moe. He leaned on me and dropped off to sleep; Tēia no‘o‘anga, kāre ‘e
  ngā‘i ‘irinaki‘anga. This chair hasn’t got anywhere to lean (back) against; Tē ‘irinaki
  nei te au mea katoa ki tā‘au tika. Everything rests on your decision. 2. Rely on, have
  trust in (i or ki), believe confidently. Kua ‘irinaki tika ai au kiā koe. I trust you
  completely; Ko te rua taime tēia i tōku ‘irinaki‘anga ki tāna tuatua. This is the second
  time that I’ve taken his word for it; E ao to te tangata tei akariro ia Iehova ei irinaki
  anga nona. Blessed is the man that maketh the Lord his trust (Ps. 40.4); Kāre rava au
  nō te ‘irinaki ‘aka‘ou iā koe. Never again will I trust you; ‘E tamaiti ‘irinaki ‘aia nā
  tōna metua. His father has faith in him; ‘Auraka e ‘irinaki ki tērā ara kākenga, kua
  pē. Don’t trust to that ladder, it’s rotten; Te au tangata e ‘irinaki mai nei ki runga
  iāku. The people who are relying on me; Koia tōku ‘irinaki‘anga. He is the one I‘m
  putting my faith in; Kua ‘irinakia ‘aia e te kavamani. The government have trusted
  him; Kua ‘irinaki tēta‘i aronga ē ko te kāpua‘anga o te tangata ki te Kūki ‘Airani nō
  ‘Ātia mai. Some people confidently believe that the people of the Cook Islands came
  originally from Asia. (See ‘irina-kinga.) [Ce. *firinaki.]
‘irinakinga, nom. Trust, reliance. Koia tōku ‘irinakinga. I have trust in him. [‘irinaki, -
  nga2.]
iro1, n., v.i. Maggot, threadworm, weevil, worm-like bacillus; maggoty. Kua kī te ika
  mate i te iro. The dead fish was full of maggots; Kua iro pa‘a tēnā ‘ānani, tīria. That
  orange may be maggoty, throw it away; Kua titiri ‘aia i te tuava iro. He threw away
  the maggoty guava; ‘E varaoa iro tēnā. There are weevils in that flour. (See iroiro.)
  [Pn. *‘ilo2.]
-iro2, rt. *Mark.
‘iro1. 1. (-a, -‘ia, -kia). Mix together, mix up, blend. Kāre e kino mē kā ‘iro koe i te mea
  rikiriki ki te mea mama‘ata. It won’t hurt if you mix the little ones in with the big
  ones; Tēia te rākau ‘ei ‘iro i tō punu pēni. Here is a stick to stir up your tin of paint;
  Kia oti te vairākau i te ‘iro meitaki kā inu ei koe. You can drink your medicine when
  it has been stirred; Kua ‘iroa tēia tini ngaika, ‘aere mai paraia te patu. This tin of
  whitewash is mixed now, come and do the wall with it; Te wina o te riri o te Atua ra,
  ko tei riringiia ma te iro kore ki roto i te kapu riri nana (Rev. 14.10). The wine of the
  wrath of God, which is poured without mixture into the cup of his indignation. 2. v.i.
  Mixed up, muddled, confused, troubled. Kua ‘iro ‘ua te manako o te tangata, kāre e
  rauka kia ‘akapāpū. Opinion is very confused, it won’t be possible to reach a definite
  decision; Kua ‘iro ‘ua tāna tuatua nō te mataku. He told a confused story because he
  was scared; Iroiro ngata iora te ngakau o te ariki. And the heart of the king was sore
  troubled (2 Kings 6.11); E iroiro ngata maata toku. I am in a great strait (2 Sam.
  24.14). (See ‘iro‘iro1, ‘irokia, kā‘iro-(‘iro).) [Pn. *filo1.]
‘iro2, (-a, -‘ia). Roll (coir) together (into sennit). Kua mā‘uti‘uti te ‘uru‘uru i tōna vaevae
  i tōna ‘iro‘anga i te ka‘a. He rubbed the hair off his legs rolling sennit; Tē ‘iro ka‘a
  nei au. I‘m rolling sennit; ‘E tangata ‘iro ka‘a mānea ‘aia. He rolls very good sennit;
  ‘Iroa te ka‘a kia vave. Hurry up rolling the sennit. (See ‘iro‘iro2, cf. ‘iro1, but cf. also
  miro1.)
‘iro3, n. Name of the second (?) night of the lunar cycle. ‘E ‘iro tēia arāpō. It’s ‘iro
  tonight. [Pn. *filo2.]
‘īroa, n. Name of fish: coloured grey and brown, orange around the mouth with
  projecting upper teeth: one of the snappers (G. Lutianidae).
iroiro, n., v.i., fq. iro1. Maggots, thread-worm, weevils; maggoty etc. ‘E iroiro rikiriki tei
  kitea ki roto i tōna toto i te i‘o‘ia‘anga. Tiny worm-like creatures were seen in his
  blood when it was examined under a microscope; Tē kaī ra te moa i te iroiro. The
  fowl is eating the maggots; Kua iroiro tēta‘i au ‘ānani i runga i te pū. Some of the
  oranges on the trees were maggoty. [iro1 RR.]
‘iro‘iro1, (-a, -‘ia). Mix together, blend, fq. ‘iro1. KĀre pa‘a i tanō tōku ‘iro‘iro-‘anga,
  kua ma‘ata roa te tīmēni. Maybe I didn’t mix it correctly, there is too much cement
  powder (and insufficient water); KĀre e kino kia ‘iro‘iro‘ia te tamariki tamā‘ine ki te
  tamariki tamāroa. It doesn’t matter if the girls are mixed in with the boys. [‘iro1 RR.]
‘iro‘iro2, (-a, -‘ia). Roll (coir) into sennit, make (i.e. twist) rope, fq. ‘iro2. Kāre i roa ana
  tō rāua ‘iro‘iro‘anga kua rauka te toru nga‘uru mārō ka‘a. They didn’t take long to
  make thirty fathoms of sennit; Kia oti te au taura i te ‘iro‘iro kā kave atu ei. We‘ll
  bring the ropes over when we’ve finished them. [‘iro2 RR.]
‘irokia, pass. ‘iro1, mix, q.v.
‘iropū, v.i. Completely mixed together (a way of writing ‘iro1 + pū3, q.v.). Te iropu ua
  ra te au oire o Epheraima e te au oire o Manase ra. These cities of Ephraim are
  among (i.e. intermingled with) the cities of Manasseh (Josh. 17.9.)
‘ītae, (-a, -‘ia, -na). Reach for, stretch for, try to attain. Kua ‘ītae ‘aia kia taea te takere o
  te moana, inārā nō te ‘ō‘onu kua pou tōna a‘o. He tried to reach the sea-floor, but it
  was so deep that he ran out of breath; Tēia te rākau ‘ei ‘ītae i tērā vī para i runga i
  tērā ‘ātava. Here is a stick to reach the ripe mango on that branch there; Kua ‘ītae au i
  tōna rima. I reached out for his hand; ‘Aere mai ‘ītaea te puka, ‘e teitei roa iāku.
  Come and reach the book, it’s too high for me; Kua tāmata rātou i te ‘ītae i tā mātou
  kai i te rua o te pā‘anga. They tried to reach our score in the second innings; Kua
  topa ‘aia ki raro i te vai i tōna ‘ītae‘anga i te ‘akari. He fell into the water stretching
  for the coconut. [‘ī-7, tae1.]
‘ītaena, pass. ‘ītaetae, q.v.
‘ītaetae, (-a, -‘ia). Reach for, stretch for, try for, fq. ‘ītae. Kua ‘ītaetaea te ‘ānani para e
  te tamariki ki te rākau. The children reached for the ripe oranges with sticks; Kua
  ‘ītaetae rātou i te ono tapuae i tō rātou rere teitei‘anga. They tried for six feet in the
  high jump; I tōna ‘ītaetae‘anga kia rauka te ono nga‘uru maire i te ora. When he
  tried to get up to sixty miles an hour. [‘ī-7, tae RR.]
‘ītaetaena, pass. ‘ītae, q.v.
-ite, -rite, rt. *Equal, *alike. (See ‘ā(r)ite, ‘ā(r)ite(r)ite, ‘āite‘anga.)
iti1, v.i. Little(ness). 1. Small (in size, quantity, amount). ‘E kie iti ‘ua tōna vaka, ‘e tere
  rā. His canoe has only a little sail, but it goes fast; ‘E iti tēnā ‘a‘ai i tāku i mou mai
  ana i nana‘i. That tuna is smaller than the one I caught yesterday; ‘E iti tōna
  ‘inangaro ki tōna pāpā i te ‘inangaro ki tōna māmā. She doesn’t like her father as
  much as (she does) her mother; Kia iti mai te ua ka ‘aere ei koe. You can go when the
  rain eases off; E no‘o kia iti te matangi kā tere ei. Stay till the wind drops before you
  sail; Kāre tēia i te matangi iti. There is quite a wind up now; Kāre tēnā i te
  ‘anga‘anga iti. That is no small task you’ve got there; Nō te iti i te moni i tāna kīkau
  taro, nō reira i pou ei. His baskets of taro were so cheap that they sold out; Tē iti rāi
  ‘aia i ‘aere mai ei ki tēia ‘enua. He was still quite (a) little (child) when he came to
  this country; Kua iti atu i te rua nga‘uru tapuae te roa. It was a little more than
  twenty feet long; Kua iti mai i te toru ‘eka te ma‘ata. It was a little less than three
  acres in extent; i muri iti ‘ua mai, a little later, a little behind; i raro iti i te au angela,
  a little lower than the angels (Ps. 8.5). Iti po‘epo‘e, very small. E ngari ake te apinga
  iti poepoe ma te tuatua tika ra, i te apinga maata rava ra ma te tika kore. Better a
  little with righteousness, than great revenues without right (Prov. 16.8).
  Mangamangārima iti, the little finger. Kua tāuru ‘aia i te tāpe‘a ki te
  mangamangārima iti. He put the ring on the little finger. 2. Few (in number). Te
  maata ua nei te mou, te iti nei ra te aronga e kokoti. The harvest truly is plentiful, but
  the labourers (reapers) are few (Matt. 9.37); ‘E iti ‘ua te aronga tei tū i te māriri. Not
  many people have malaria; I te iti‘anga te kai toe, kua ‘akamāro‘iro‘i te rangatira i te
  aronga pā e no‘ō ra i va‘o. With only a few runs still to get, the captain encouraged
  the batsman waiting to go in. (See mamaiti, (tā-)meangiti, meangitikā, ‘ōiti, tāiti.)
  [Np. *‘iti.]
iti2, (-a, -‘ia). 1. Harry (i) an animal with (ki) another. Inā, kia iti i te puaka ki te
  puakāoa. Go on, set the dog on the pig; ‘Ē rua rāi ōku iti‘anga i taua toa puakā ra ki
  te puakāoa, kāre rāi i ‘oki ‘aka‘ou mai. I’ve only set the dog on that boar twice, and
  it’s never come back again; Kua itia tō puakatoro ki te puakāoa. Someone set a dog
  on your cow. 2. Incite, urge on (i) an animal. Inā, kia iti i te puakāoa kia arumaki i te
  puaka. Go on, urge the dog on to chase the pig (cf. first citation under 1 above).
  (Imitative of the noise made to incite the animal.)
-iti3, rt. *Stab (?). (See itiiti1, and cf. -ngiti1.)
‘iti1, (-a, -‘ia), v.i. 1. Rise (of sun or moon). E tū, kua ‘iti te rā. Get up, the sun is up; Kua
  ‘akaaraara ‘aia i te aronga tautai i te ‘iti‘anga te marama i te ora nga‘uru i te pō. He
  roused the fishermen when the moon rose at ten; ‘E rā ‘aia tē ‘iti maī ra. He is a
  rising sun (said of sbdy still in the first half of life). 2. Shine (of sun, moon, light).
  Taria tō kāka‘u ki va‘o kia marō, kua ‘iti te rā. Take your clothes outside to dry, the
  sun is shining; Kua ‘iti mai te ata o te marama nā roto i te māramarama. The rays of
  the moon shone through the window; Kua ‘iti‘ia rātou e te mārama o te Atua. They
  were illuminated by the light of God. (See ‘itinga.) [Pn. *fili1.]
‘iti2, n. Edge, brink, rim. Ka pururū te one mē ‘aere kōrua nā te ‘iti o te va‘arua. The
  sand will fall in if you two walk round the edge of the hole; Kua iri te poti ki te ‘iti o
  te ava. The boat has gone aground at the edge of the channel; ‘Ōreia te repo i te ‘iti o
  te kapu. Wash the dirt off around the rim of the basin; te ‘iti o te taoni, the edge of
  town. (See tā‘iti2.)
‘iti3, n. Lace. E tīpū mai ‘ē toru iāti ‘iti matiē. Cut me off three yards of green lace; Kā
  rave au i tēnā ‘opā ‘iti. I‘ll take that roll of lace; Tē tāviri ‘iti nei au. I‘m making lace.
  (See tā‘iti3, cf. ‘iti2.)
‘iti4, n. In ‘iti tangata, race, clan or tribe of people, (cf. vaka tangata). ‘E ‘iti tangata
  kōpapa mēmeitaki ē te mataora. They are a healthy and a happy race; ‘E tūkē rāi tē
  reira ‘iti tangata o tātou. That clan of ours are rather different; Tē tuatua nei au nō
  tōku ‘iti tangata. I‘m speaking for my own people.
‘iti5, rt. *Leap, *start (with surprise). (See ‘itirere, kō‘iti1, (tā-)ma‘iti, (tā-)-mā‘iti‘iti, (tā-
  )pō‘itirere, (tā-)pūtaka‘iti.) [Pn. *fiti1.]
-‘iti6, rt. (See tā‘iti1, ‘aka‘iti2, kō‘iti2.)
-‘iti7, rt. (See poro‘iti.)
‘itinga, nom. East, place where sun and moon rise. Kua tere atu ‘a Tangi‘ia mei te ‘itinga
  ki te ‘opunga i te kimi‘anga i tōna taeake ia Tūtapu. Tangi‘ia sailed from east to west
  searching for his brother, Tūtapu; Kua ‘aere atū ra ‘aia ki te ‘itinga o te rā ē no‘o atū
  ra ki reira. He travelled on east-wards and settled there; Kua ‘aere atu ‘aia ki te
  ‘itinga, ki te ngā‘i e ‘iti mai ana te rā i te pōpongi. He went away to the east, to the
  place where the sun rises in the morning. [‘iti1, -nga2.]
itiiti1, v.i. Gnaw spasmodically, throb (of pain), cf. katikati. Kua itiiti te mamae i tōna
   kōpū. He has a gnawing pain in his stomach; Kua kite ‘aia ē ka ‘ānau ‘aia i te
   itiiti‘anga mai te mamae. She knew her time was come when the labour pains began.
   [-iti3 RR.]
itiiti2, (-a, -‘ia), fq. iti2. 1. Harry. Tērā tō ‘oro‘enua kua ‘oro, kua itiitia ki te puakāoa.
   There’s your horse, it’s run off, it’s been harried by a dog; Kua itiiti ‘aia i te puaka ki
   te puakāoa. He urged the dog on to chase the pig. 2. Urge on. E itiiti koe i tā‘au
   puakāoa kia arumaki i te moa. Urge your dog to chase the fowl. [iti2 RR.]
‘ītiki1, (-a, -‘ia -na). 1. (a) Tie on, around or up, tie a knot, bind, tether. Tēia te rīpene
  mānea ‘ei ‘ītiki i tō rauru. Here is a nice ribbon to tie around your hair; ‘E a‘o ‘ītiki
  ko‘u tēnā. That string is for tying up the parcel; E ‘ītiki i tēnā ‘ope ki runga i te pou.
  Tie that end round the post; Kua ‘akameitaki mai ‘aia i tōku ‘ītiki‘anga i tōna rima
  motu ki te kāka‘u. He thanked me for bandaging his cut hand; E ‘ītiki i te ‘ope o te
  taura. Tie a knot at the end of the rope; Kua ‘ītiki au i tōku ‘oro‘enua ki te taura ‘ōu.
  I’ve tied my horse up with a new rope; ‘Ātikia te puaka ki te kiri‘au kia kore e ‘oro.
  Use hibiscus bast to tether the pig so it can’t escape; (b) prepare a new net for use by
  tying on the floats and sinkers. Kua ta‘u ‘aia ‘okota‘i tuika‘a i tō mātou ‘ītiki‘anga i
  te kupenga. He baked a specially fattened porker as we tied (the floats and sinkers on)
  the net; ‘Āe, kua ‘ītiki‘ia te kupenga ā Pāti i nana‘i. Yes, Pāti’s (new) net was tied
  yesterday; Kā ‘ītiki te kupenga ā tēia pōpongi. The net is to be tied this morning. 2. n.
  Binding, (shoe-) lace. ‘E potonga niuniu te ‘ītiki i tēnā mea kia kore e motu. A piece
  of wire is the best thing to bind that with to stop it breaking; E ‘iri kia roa tēta‘i
  mānga i te ‘ītiki i tō tāmaka. Plait the binding on your reef-sandals a little bit longer;
  Kua matara te ‘ītiki i tō tāmaka. Your shoelace is undone. (See ‘ītikitiki, pū‘ītiki.) [Pn.
  *fii-tiki.]
‘ītiki2, n. Name of a freshwater eel, relatively short and plump. ‘E ‘apinga tika ai te matū
  i te ‘ītiki. The ‘ītiki eel is very fat; ‘E puna ‘ītiki tēia. There are a lot of ‘ītiki in this
  pond; Ka āru au kā ‘ī ‘ītiki. I‘ll come along and angle for ‘ītiki. (cf. ‘ītiki1.)
‘ītikina, pass. ‘ītiki1, tie, bind, q.v. [‘ītiki1, -na4.]
‘ītikitiki, (-a, -‘ia -na), fq. ‘ītiki1. Tie, bind. Ka ‘ītikitiki tāua iāia ki te taura ka ‘akaruke
  ei. Let’s tie him up with rope before we leave him; Kia oti i te ‘ītikitiki meitaki ka
  ‘apai ei koe. When it’s tied up properly you can take it; Kua pou ‘ē toru rōra kāka‘u
  maki i tōku ‘ītikitiki‘anga i tōna vaevae maki. I used up three rolls bandaging his bad
  leg; Kua ‘ītikitikia tēia taura. This rope has been knotted; ‘E au rīpene ‘ītikitiki rauru
  tēnā nō Mi‘i. Those are Mi‘i’s hair ribbons. [‘ītiki1 Rr.]
‘ītikitikina, pass. ‘ītikitiki, tie, bind. [‘ītikitiki -na4.]
‘itirere, v.i. Start up suddenly (from sleep or shock). Kia ‘itirere ake ‘aia, tē tū ‘ua mai
  nei tēia ‘apinga pōiri. When he suddenly jumped up, there was this dark object just
  standing there; I tōna ‘itirere-‘anga ake mei roto i tāna moe, kua kite ‘aia ē kua
  koropini‘ia ‘aia e te ‘akavā. When he woke up with a start out of his sleep, he saw
  that he was surrounded by police; Kua ‘itirere ‘aia i te kōrapa‘anga te uira. He
  jumped when the lightning flashed. [‘iti5, rere.]
‘ito1, loc.n. Days of yore, ancient times. Kua vai taua tuatuā ra ‘ei ‘ākara‘anga nā taua
  ‘iti tangatā ra mei ‘ito mai ē tae ‘ua mai ki tēia rā. That saying has remained a
  precept for those people from ancient times right up until today; Kāre e rauka iāia i te
  ‘akapapa i tōna tupu‘anga mei ‘ito mai, nō te mea tē iti ‘uā ra ‘aia i mate ei tōna ngā
  metua. He can’t recite his genealogy down from days of yore because both his parents
  died when he was still very small. (See ta‘ito.)
-‘ito2, rt. *Ridicule (?). See tā‘ito, scorn.
‘ītoatoa, v.i. Make heroic efforts, strive bravely, try valiantly. Kua ‘ītoatoa ‘aia i te ‘aere
  inārā kua mataku ‘aia nō te pōiri. He tried valiantly to (make himself) go, but the
  dark scared him; Kia kite atu ‘aia i te pārau i te ngā‘i ‘ō‘onu, kua ‘ītoatoa ‘aia i te
  ruku ē te ‘openga kua rauka mai. When he saw a pearl oyster in a deep place he made
  great efforts to dive down and in the end he got it; I tōna ‘ītoatoa‘anga kia tae ‘aia ki
  te take o te maunga, kua patere ‘aia ē kua ‘ati tōna rima. While striving to reach the
  summit of the mountain he slipped and broke his arm. [‘ī-7, toa2 RR.]
‘ītoe, (-a, -‘ia). 1. Tear, split or strip (a leaf) lengthwise. Tē ‘ītoe nei māua i te tara o te
  rau‘ara. We‘re stripping the prickles off the pandanus leaves (pulling off a long strip
  down the edge of the leaf); ‘Ātoe‘ia te rau‘ara ka ina ai. Strip down the pandanus
  leaves before you expose them to the fire (to soften them). 2. n. Spine (of banana
  leaf). Tērā mai te ‘ītoe o te ‘āriki ‘ei tāpeka i tō ko‘u. Here is a spine of a banana leaf
  to do up your bundle with. [‘ī-7, -toe2.]
‘ītoetoe, (-a, -‘ia), fq. ‘ītoe. Strip (leaves). Nāku e ina i te ‘āriki, nā‘au e ‘ītoetoe. I‘ll heat
  the banana leaves, you strip them off (slice off the back of the spines); Kua kāpiki mai
  ‘a Poro iāku i tō mātou ‘ītoetoe‘anga i te kīkau ‘ei ma‘ani purūmu. Poro called for me
  when we were strip-ping (the side leaves of) the coconut fronds to use (their spines) to
  make brooms; ‘Ātoetoea mai te rau‘ara kia vave. Hurry up and strip the pandanus
  leaves. [‘ītoe Rr.]
‘ītonga, v.i. Bruised, with blemish on the skin (of breadfruit damaged by strong cutting
  winds). Kua ‘ītonga te kuru nō te paia e te maoake. The breadfruit were blemished
  through being buffeted by the north-east winds; ‘E kuru ‘ītonga tēnā. That breadfruit
  is blemished; Kua moumou ‘aia i te kuru i runga i te pū i te ‘ītonga‘anga. He grieved
  to see the breadfruit being bruised on the tree. [‘ī-7, tonga2.]
‘ītoro1, v.i. Creep, crawl stealthily. E ‘ītoro koe nā muri i te patu kia kore e kite mai iā
  koe. Creep along behind the wall so you won’t be seen; Kua kite atu au i te kiore
  ngiāo taetaevao i te ‘ītoro‘anga i te punuā moa. I saw the wild cat stalking the
  chicken. [‘ī-7, toro1.]
‘ītoro2, n. Idol. Kua ‘anga rātou i taua ‘ītorō ra ‘ei atua nō rātou. They fashioned the
  idol to be their god; I ‘akamori ana tō mātou ‘ui tupuna i te atua ‘ītoro. Our ancestors
  worshipped gods which were idols; Te au idolo no te etene, e ario ia e te auro. The
  idols of the heathen (they) are silver and gold (Ps. 135.15); idolo akatikitikiia, graven
  images (Deut. 7.5) (Hos. 11.2). [Gk eidoolon, Lat. iidoolum.]
‘ītorotoro, v.i., fq. ‘ītoro1. Creep. Kua ‘ītorotoro mārie ‘aia, inārā kāre ‘aia i piri atu,
  kua rere. He crept along slowly, but they flew away before he got close; Kua kitea te
  keiā i te ‘ītorotoro‘anga nā muri i te pā rākau. The thief was spotted creep-ing along
  behind the hedge. [‘ītoro Rr.]
‘itu, v.i. Seven, seventh. Kā ‘itu ōku rā i te ‘akatau‘anga i te ‘āpi‘i. I’ve been away from
  school for seven days now; Ko te ‘itu tēnā. That’s the seventh; ‘Ē tu‘a taki ‘itu. Share
  them out seven each; ‘Ē ‘itu rāi ēia tākai ‘akari. There are only seven bundles of
  coconuts here. [Pn. *fitu.]
i‘u, n. Nose, snout. ‘Ōreia te ‘ūpē i runga i te i‘u o te pēpe. Wipe the snot off the baby’s
  nose; E rutu kia tano ki te i‘u o te mangō. Strike right on the shark’s snout. (See
  putāngi‘u, putāi‘u.) [Pn. *isu.]
‘iu, v.i. Fed up, bored; aversion. Auē te ‘iu! Oh I‘m fed up with it!; Kua ‘iu au i te
  ‘akarongo i tēnā ‘īmene. I‘m sick of listening to that song; Kua ‘iu au iā koe. I‘m fed
  up with you; ‘E kai ‘iu tika ai tēia nāku i te kai. I‘m tired of eating this (same old)
  food; Kua takataka‘i rātou i te ta‘ua i tō rātou ‘iu‘anga i te ‘akarongo i tāna tuatua.
  They stamped on the floor when they got fed up with listening to him; Kua ‘iu rātou i
  te tiaki iāia. They got tired of waiting for him. (See (tā-)‘i‘iu.) [Pn. *fiu.]
iva, v.i. Nine, ninth. Kā iva rā i tōna maki‘anga. He’s been ill for nine days now; ‘E pupu
  iva tōku i te ‘āpi‘i. I‘m in the ninth grade at school; ‘Ē iva nga‘uru mā iva ōna
  mata‘iti. She’s ninety-nine. [Pn. *hiwa.]
ivi, n. 1. Bone, spine. Kua va‘ī koe iaku ki te kiri e te kiko, e kua akaketaketa iaku ki te ivi
  e te uaua (Job 10.11). Thou hast clothed (wrapped) me with skin and flesh, and hast
  fenced (stiffened) me with bones and sinews; Kua puta tōna vaevae i te ivi tōtara. His
  foot was pierced by a porcu-pine fish spine. Ivi kaokao, rib. ‘Ē rua ōna ivi kaokao i
  ‘ati i tōna ū‘anga i te mōtokā. He had two ribs broken when the car hit him. Ivi marō,
  dry bones. Diseases leaving chalky deposits on the bones. Ivi metua, backbone,
  vertebrae. Ivi mokotua, backbone; the necessary basis of anything. Ko te ivi mokotua
  o te ‘anga‘anga ‘āpi‘i, koia ‘oki, ko te tū mako. Discipline is the essence of teach-ing.
  Ivi paku‘ivi, shoulder-blade. Ivi poti, ribs of a boat. Ivi tangata, skele-ton. Ivi turi,
  kneecap. Ivi umauma, collarbone; breastbone. 2. Ridge, spur (of mountain). ‘E ivi
  maunga kokota ‘ua, quite a narrow ridge; I kite māua i te ngā‘i kai‘anga rautī a te
  puakani‘o ki runga i tērā ivi. We noticed the place on that ridge where the goats have
  been eating the Cordyline leaves. 3. Outline (e.g. of a sermon), skeleton draft. Kua
  kave ‘aia i tāna ivi ki te ‘orometua kia ‘akatika. He took his text and the outline of his
  sermon to the pastor for approval. 4. Race (of people), stock. Ko te ‘akakoro‘anga
  tēia o te ivi Māori, koia ‘oki kia vai rāi te mana o te ‘enua i te ‘ui ariki ma te au
  mata‘iapo. The intention of the Maori people is to keep the control of land in the
  hands of the royal chiefs and heads of families. (See kāiviivi, iviivi.) [Pn. *hui1.]
-‘ivi, rt. *Ridge. (See paku‘ivi, tuā‘ivi.) [Pn. *-siwi.]
‘īvi, (-a, -‘ia). 1. (a) Bowl (a ball). Kua ‘īvi mārie ‘aia i te pōro ē kua puta te kīni. He
  bowled the ball slowly and hit the wicket; Kāre au e kite i te ‘īvi. I can’t bowl; Ko ‘ai
  tō kōtou tangata ‘īvi? Who is your bowler?; Kua ‘īvia te pōro mua. The first ball was
  bowled; (b) Lift by crane. Kua ‘īvi rātou i te au pi‘a mama‘ata ki runga i te poti.
  They lifted the big crates into the lighter by crane. 2. n. Crane. Ko ‘ai tei runga i te
  ‘īvi? Who is on (working) the crane? [Eng. heave.]
iviivi, n. Little bones or (fish’s) spines. Tanua tēnā iviivi no‘u. Bury those stonefish
  spines; ‘E ika iviivi tēnā, ‘auraka e kai. That fish is full of little bones, don’t eat it. [ivi
  RR.]
ma1, mā, prep. With, and. 1. In company with, together with. Kua pāpāia ‘aia, ma Pārua
 atu. He was thrashed, together with Pārua; Ko au ma tēia au tamariki tē ka ‘aere atu.
 I‘ll be going together with these children; Kua ‘aere mātou, ma ia katoa. We went
 and he with us. 2. Indicating concomitant action or state. Kua tō ma te meitaki te
 parūnu. The balloon landed safely; I ‘aere mai ma te ngere, i ‘oki ma te kī. (He) came
 poor and went back prosperous; Kua ‘akarere ‘aia i tāna manu ma te mou piri ki te
 taura. He flew his kite, holding tight to the string; Kua ‘aruru te māngūngū ma te ‘are
 katoa i te tūrori‘anga. The thunder crashed and the whole house shook; Kua ‘oki
 rātou ki tō rātou ‘ōire ma te rekareka. They went back to their village rejoicing;
 ‘Auraka e nā runga i te ara o te kātoatoa ma te kona. Don’t go along the public road
 in an intoxicated condition. 3. In numbers, used to link units (1 to 9) to the higher
 orders (tens, hundreds, etc.). ‘Ē toru ‘ānere ‘ē rua nga‘uru mā rima, three hundred
  and twenty-five; ‘ē toru ‘ānere mā rua, three hundred and two. (cf. mā4.) [Pn.
  *maa1.]
ma-2, mā-, pref. Often used in intransitive verbs to indicate spontaneous occurrence. (cf.
 matara, to come loose, come undone, unravel, tatara, to loosen, undo or unravel
 something) (See (‘aka-, tā-)ma‘aki, (‘aka-,tā-)-mā‘aki‘aki; (‘aka,tā-)ma‘ana, (‘aka-
 ,tā-)-mā‘ana‘ana; (‘aka-)ma‘ara, (‘aka-)mā‘ara-‘ara; (‘aka-,tā-)mā‘eu(‘eu);
 māngore, māngorengore; (‘aka-,tā-)mā‘iti(‘iti); (‘aka-)ma‘ora, (‘aka-)mā‘ora‘ora;
 (‘aka-, tā-)ma‘ore, (tā-)mā‘ore‘ore; maranga, mārangaranga; (‘aka-)mareka;
 marena; (‘aka-,tā-)marere, (‘aka-, tā-)mārererere; (‘aka-,tā-)maringi, (‘aka-, tā-
 )māringiringi; (tā-)matara, (tā-)mātaratara; (tā-)mato‘a, māto-‘ato‘a; (tā-)ma‘uti,
 mā‘uti‘uti; mavete.) [Pn. ma-1.]
mā1, v.i. 1. Clean, clear of dirt or weeds, pure. ‘E ‘aere koe e ‘ōrei i te repo i tō‘ou
 vaevae kia mā. Go and wash the dirt off your feet so that they are clean; E ‘a‘ao koe i
 te kāka‘u mā ki te ‘āpi‘i. Wear clean clothes to school; E pu‘a koe i tēnā kāka‘u kia
 mā te repo. Wash that garment till all the dirt has gone; Kua mā tāku ‘āua tiare i te
 vāere. My flower garden was weeded clean; E pu‘a meitaki koe i tō‘ou katu kia mā te
 paku. Give your scalp a good soaping to get rid of the dandruff; E ao to tei ma te
 ngakau (Matt. 5.8). Blessed are the pure in heart. 2. Clear of guilt or debt, absolved,
 exonerated. Kua mā tā‘au ‘ara i tēianei, ‘auraka koe kia ‘ara ‘aka‘ou. Your offence
 is purged now, do not offend again; Kua mā tāku kaio‘u i te tūtaki. I’ve paid off my
 debts. (See ‘akamā1, tāmā1.) [Pn. *ma‘a1.]
mā2, n. Four-of-a-kind (at cards). Kua peta ‘aia i tōna kite‘anga ē ‘e mā ‘ai tōna. He
 made a bet when he saw that he held four-of-a-kind in aces. [Tah. maha.]
mā3, n. Ma, ma‘am (Mang. dial., cf. Rar. māmā). Often used vocatively to any woman. Ē
 mā! Hey, ma‘am!
mā4. This form is used after proper names, pronouns and terms of address, to mean those
 in company with (the aforemen-tioned). Kua ‘aere ‘a Mina mā ki te umu-kai. Mina
 and the others have gone to the feast; Nā Rua mā i ‘apai mai i tēia pi‘ā vī. It was
 Rua’s lot that brought this box of mangoes; Kāre i pāpū iāku ē ko ‘ai mā. I wasn’t
 certain who they all were; E tama mā ē ma‘ine mā! Ladies and gentlemen! (See also
 tūmā; cf. ma1.) [Pn. *maa6.]
mā5, prep. (See ma1.)
-mā6, rt. In ‘akamā2, ashamed, bashful. (See also tā‘akamā.) [Pn. *maa3.]
mā-7, bound pronominal form in the first person exclusive dual and plural pronouns
 māua, mātou. [Pn. *maa5.]
mā-8, pref. This prefix occurs with its long vowel before monosyllabic and short
 disyllabic roots (cf. ma-2, where the prefix has a short vowel in these positions). (See
 mā‘ē, mā‘ē‘ē; mākave, mākavekave; māinu; (‘aka-,tā-)māmaro; māoro, māmāoro,
  māorooro; (tā-, ‘aka-)mārama, māramarama; māreva; mātipi(tipi); māuru,
  māviri(viri).)
mā-9, mā-10, pref. These prefixes have been recorded only before roots or stems longer
 than one long or two short syllables and so cannot be assigned between ma-2 and mā-
 8 on phonological grounds. (See mā‘eke‘eke, māngūngū, māinaina, māmomoe,
 māotaota, māre-‘ure‘u, mātaitai, māverevere.)
-ma‘a1, bound rt. In Ma‘anama‘a, Saturday (Ait. dial., cf. Rar. Ma‘anākai). [Tah. ma‘a
  ‘food’.]
ma‘a2, v.i., (Bib.). Satisfied. Ka maa roa toku anoano nei ia ratou. My lust shall be
 satisfied upon them (Ex. 15.9).
mā‘anga, n. Twins. Kua ‘ānau tāna ‘ē mā‘anga. She gave birth to twins; Ko te
 mata‘iapo tēia i tā māua mā‘anga. This is the elder of our twins (first of the pair
 actually born); Kua ‘akaputuputu‘ia te au tamariki mā‘anga mei te ono marama ē tae
 ‘ua atu ki te ‘okota‘i mata‘iti ki te ngā‘i ‘akaāri‘anga tamariki. All twins between six
 months and a year old were brought to the baby show; Mā‘anga tamāroa (Acts
 28.11), Gemini. Tetai pai no Alekanederea ko te Maanga tamaroa tona akairo, a ship
 of Alexandria, whose sign was Castor and Pollux. [Pn. *maasa„a.]
ma‘aki, v.i. Become detached, break off, come off. ‘Auraka e mou ki tēnā ‘ātava marō,
 ka ma‘aki. Don’t hold on to that dead branch, it‘ll break off; Kua ma‘aki tēia kā‘ui
 tōmāti. This bunch of tomatoes has just broken off; ‘E mea ma‘aki ‘ua mai i te
 topa‘anga ki raro. It must have just come off when it fell down; Kua patere ‘aia ki
 raro i te ma‘aki‘anga te toka. He slipped down when the rock came away. [Pn. *ma-
 faki.]
mā‘aki‘aki, v.i., fq. ma‘aki. Break off. Kua mā‘aki‘aki te vī pī nō te matangi. The gale
 brought the green mangoes down; Ko‘ia te tōmāti mā‘aki‘aki. Pick up the fallen
 tomatoes. [ma‘aki Rr.]
ma‘ama‘a1, v.i., (Bib.). Bitter. Tei tuatua i te maamaa ra e vene, e te vene ra e maamaa,
 those who call bitter sweet, and sweet bitter (Is. 5.20). [Pn. *masa2.]
ma‘ama‘a2, v.i. Crazy, foolish. [Tah. ma‘ama‘a.]
ma‘ami1, n. Name of a spreading hard-wood tree (? Glochidion sp.). [Pn. *masame.]
ma‘ami2, n. The young maito (surgeon-fish). Kua tā‘ei‘ei rātou i te ma‘ami ki te nāriki.
 They caught the maito with a nāriki net.
ma‘ana, v.i. 1. Warm, warmth. Kua ma‘ana te rā. The sun is warm; Kua ma‘ana tēia rā.
 It’s a warm day; Kua peke tōna rūketekete i tōna ma‘ana‘anga. He stopped shivering
 when he warmed up; ‘E tīkata vai ma‘ana tēia ‘ei pā‘ī i te pēpe. Here is a kettle of
 warm water to bathe the baby with. 2. (Of a glow of pleasure, comfort). Kua ma‘ana
 tōku ngākau i te au mea tāna i tuatua mai. My heart was warmed by the things he
 said. [Pn. *ma-fana.]
mā‘ana‘ana, v.i. Quite warm, warmth. Kua mā‘ana‘ana tōku rima i roto i tēia ‘apinga
 ‘a‘ao rima. My hands are warm in these gloves; Kua ‘oko piriaro mā‘ana‘ana au
 nōku. I’ve bought myself a warm pullover. Mā‘ana‘ana ‘ua, lukewarm. te vai
 mā‘ana‘ana ‘ua, lukewarm water. [ma‘ana Rr.]
Ma‘anākai, n. Saturday. Kua ara pōpongi te tangata i te Ma‘anākai. People got up early
 on Saturday; E tu‘epōro ana mātou i te au Ma‘anākai kātoatoa. We play rugby every
 Saturday. [ma‘ana, kai, the day when food was heated prior to the Sabbath.]
Ma‘anama‘a, n. Saturday (Ait. dial., = Rar. Ma‘anākai). [ma‘ana, Tah. ma‘a.]
ma‘ani, (-a, -‘ia). 1. Make something (general term), construct, build, create. Kua ma‘ani
 ‘aia ‘ē toru pi‘a i tōna ‘are. He built himself a house with three rooms; Kua oti tōku
 ‘are kīkau i te ma‘ani. I’ve finished building my (coconut-leaf-) thatched house; ‘E
 tangata ma‘ani vaka mānea ‘a Terei. Terei builds good canoes; Kua ‘opu te ‘akavā
 iāia nō te ma‘ani kava ‘ānani. The police got him for making orange liquor; Kua
 ma‘ani au iāia ‘ei tangata ‘anga‘anga nāku. I’ve made him one of my workmen.
 Ma‘ani tuatua, make conversation. ‘Auraka e ma‘ani tuatua kiāia, ka motoa koe.
 Don’t keep on at him, he‘ll hit you. Ma‘ani ‘ua, make something up. Ma‘ani ‘ua i te
 kōto‘e. Make up an excuse. Tiare ma‘ani ‘ua, artificial flowers. Ni‘o ma‘ani, false
 teeth. 2. Prepare. Ka ma‘ani au i te ro‘i. I‘ll make the bed; Nā‘au e ma‘ani i tā tātou
 kai, nāku e pu‘a i te kāka‘u. You make the meal, I‘ll wash the clothes. 3. Use in
 preparation. ‘Auraka e ma‘ani ma‘ata i te pepa ki roto i te tiōpu. Don’t use a lot of
 pepper in the stew. 4. Mend, repair. Kua ma‘ani au i te uāti. I’ve done the watch.
 Tangata ma‘ani paipa, a plumber. 5. Work out (a calculation). Kua ma‘ani ‘aia ē kā
 pou ‘ē ‘ā nga‘uru paunu. He reckoned it would take all of forty pounds. 6. Compel or
 allow sbdy to (kia) do something. Kua ‘aere mai te ‘akavā kua ma‘ani iāku kia tuku i
 tāku tamaiti ki te ‘āpi‘i. The police came and made me send my child to school;
 ‘Auraka koe e ma‘ani iāia kia rave i tā‘au ‘anga‘anga. Don’t make him do your
 work; ‘Auraka kōtou e ma‘ani iāia kia kite mai ia kōtou. Don’t let her see you.
ma‘ara, 1. v.i. Come to mind. Kua ma‘ara iāku tōku metua. I remember my father; Kua
 ma‘ara iāku te ngā‘i i ‘u‘una ai au i te mātipi mingi. I have remembered where I hid
 the sickle; Kua ma‘ara iāku te ‘āpi‘i‘anga tā tōku metua i ‘āpi‘i mai kiāku. I
 remember the lessons my father taught me. 2. (-‘ia). Remember. Kua ma‘ara au i
 tōku metua. I remember my father; Kua ma‘ara‘ia tōku metua e te kātoatoa. Everyone
 remembers my father; Kua ngaropoina au mei te tangata mate, kare i maaraia. I am
 forgotten as a dead man out of mind (Ps. 31.12); Kua tangi au i tōku ngā metua i tōku
 ma‘ara‘anga ia rāua. I grieved for my parents when I recalled them. [Ta. *masala.]
mā‘ara‘ara, v.i., fq. ma‘ara. Remember, be reminded of. I tēta‘i taime, ka mā‘ara‘ara
 au i tō mātou kāinga. Sometimes I would keep thinking of our home; Kua mamae
 tōna ngākau i te mā‘ara‘ara‘anga i tōna ngā metua i te ‘enua. His heart was sore
 remembering his parents in his native land. [ma‘ara Rr.]
ma‘aru, n. One of the nights of the moon, the eleventh or twelfth according to some. Ka
 kangā‘ia tātou e te tūpāpaku mē ‘aere tātou ki te tautai i tēia pō , nō te mea, ‘e
 ma‘aru tēia arāpō. The ghosts will do us mischief if we go fishing tonight, it’s
 ma‘aru night.
ma‘ata, v.i. 1. (Of size or amount) large, big; bigness, size, amount. Nā‘au te nītā
 ma‘ata, nāku te mea meangiti. You have the big pawpaw, I‘ll have the little one; ‘E
 a‘a te ma‘ata o te vaka? How big is the canoe?; Mei te a‘a te ma‘ata i tō‘ou punua
 ‘oro‘enua? About what size is your foal?; nō te ma‘ata i tōna ‘enua, because he had
 so much land; Kua ma‘ata atu i te ‘ānere paunu. It amounted to more than a hundred
 pounds. 2. (Of quantity) many, numerous(ness); a lot. Kāre i ma‘ata te tangata i te
 ‘ura i tēia pō. There weren’t many people at the dance tonight; Kāre i pou ia rātou i
 te ‘a‘aki i te i‘i nō te ma‘ata. They didn’t pick all the chestnuts, there were so many;
 ‘E ma‘ata tōku manako, kāre rā e rava te taime nō te ‘akamārama. I’ve a lot of ideas,
 but there isn’t enough time to explain them. 3. (Of quality) heavy (of rain), high (of
 prices, rank), grave (of problems, offences), important; heaviness, etc. Kā kino tā
 tātou pa‘i ‘uri tōmāti mē ma‘ata te ua. Our bed of young tomato plants will be spoiled
 if we get heavy rain; Kua ma‘ata roa tō‘ou kino, nō reira ka ‘akautunga au iā koe ‘ē
 ono mata‘iti ki roto i te ‘are ‘āuri. Your offence is very serious, I must therefore
 sentence you to six years in jail; E ‘oko ma‘ata koe i te tuka kia kore e pou vave. Put a
 high price on the sugar so it won’t sell quickly; Ko te tangata ma‘ata tēia i tā mātou
 ngā‘i ‘anga‘anga. Here is the fore-man at our factory; ‘E tangata ma‘ata ‘aia i tēia
 taoni. He’s a big man in this town. (See (‘ā-, ‘aka-, tā-) ma‘ata, ma‘ata‘anga, (‘ā-,
 ‘aka-, tā-) ma‘atama‘ata, (‘aka-, tā-)-mama‘ata.) [Root originally probably *ma‘a,
 cf. teima‘a, Tongan and Samoan mamafa.]
ma‘ata‘anga, n. 1. Majority, bulk, most. ‘E va‘ine te ma‘ata‘anga i tō mātou tere. Most
 of our touring party are women; i te ma‘ata‘anga o te taime, most of the time. 2.
 Amount, number, quantity. ‘Ē ‘itu nga‘uru te ma‘ata‘anga i te tangata tei ‘aere mai i
 te tūroto i tēia ruāvai. Seventy people all together came on the trip to this well.
 [ma‘ata, -‘anga5.]
ma‘atama‘ata, v.i. Very big, too big. ‘E tangata ma‘atama‘ata tērā i kō. That is a very
 big man over there; Kua ngākau kino te tamaiti nō te ma‘atama‘ata i te kōpū i tōna
 piripou. The boy was peeved because his shorts were too big around the waist; ‘E
 ma‘atama‘ata roa tēnā pona i tō‘ou tui‘anga. You’ve made that dress too big; Kua
 ‘akatū ma‘atama‘ata ‘aia i tōna ‘are. He built himself a really big house; Kua
 ma‘atama‘ata roa tō‘ou kōpū i teianei. I tōku manako ka vaitata koe i te ‘ānau. Your
 stomach is very big now, I think you are getting near your time. [ma‘ata RR.]
mae, v.i. Wilt, wither, shrivel. Kua mae te tiare tanu ‘ōu nō te vera i te rā. The newly-
 planted flowers wilted from the heat of the sun; Kua ina ‘aia i te ‘āriki kia mae ‘ei
 va‘ī i te ika. He singed the banana leaves to cure them (shrivel and toughen them) to
 make wrappings for the fish. (See ‘akamae, tāmae; (‘aka-, tā-)maemae.) [Pn. *mae1.]
māe, var. māi, a call to pigs.
mā‘ē. Searchingly (recorded only after ui inquire, in ui mā‘ē interrogate search-ingly).
 Kua ui mā‘ē te ‘akavānui iāia i tōna keiā‘anga i te moni. The judge questioned him
 searchingly about his theft of the money; Kua mūtēkī ‘aia i te ui mā‘ē‘anga te ‘akavā
 iāia. He remained silent when the police cross-questioned him.
māeā, v.i. Lazy (Mang. dial., cf. Rar. kōpē).
ma‘ea, v.i. To pause for a while (of rain) (N.G.Pt dial., cf. Rar. mao).
māeaea, v.i. Light(er) or pale(r), of shades of colour (Atiuan dial., and obsolescent, cf.
 Rar. mārama). Te matie māeaea, a lighter shade of green.
mā‘ē‘ē, fq. mā‘ē‘ē. In uiui mā‘ē‘ē, cross-question continually. Kua ‘akakitekite te tamaiti
 i te au mea tā rātou i rave ana i te uiui mā‘ē‘ē‘anga te pū‘āpi‘i iāia. The child told all
 the things they had been doing when the teacher kept on questioning him.
mā‘eke‘eke, (-a, -‘ia), v.i. Suffer pro-longed diarrhoea. ‘E a‘a rā i mā‘eke‘eke ei tēnā
 tamaiti? Why has that boy got diarrhoea?; Ka mā‘eke‘ekea koe mē kai pakari koe i te
 vena. You‘ll get diarrhoea if you eat too much castor-oil fish. [mā-9, ‘eke RR.]
maemae1, v.i., fq. mae. 1. Wither, shrivel, wilt. E vao‘o koe kia maemae te pākiri o te
 ‘ānani kā kai ei. Leave the oranges till they are a bit shrivelled before you eat them;
 Kāre au e ‘inangaro i te poe i te tiare maemae. I don’t like to wear a flower that is
 wilting behind my ear. 2. Dull and tired looking (of the eyes). ‘E ‘ākara‘anga
 maemae tō mata. Your eyes look tired. [mae RR.]
maemae2, n. A smallish, shoaling, grey and brown-spotted, painfully-spined rabbit-fish
 (Siganidae). Kua tāpiripiri te maemae ki te pae i te toka i tō mātou arumaki‘anga.
 The maemae went in close by the rock when we hunted them; Kia matakite, ko te puta
 tō‘ou rima i te tara maemae. Be careful or you‘ll stab your hand on the maemae’s
 spines.
ma‘emo, v.i., (obsol.). 1. Sink down out of sight, go down (of the sun). (Modern ‘opu.)
 Tē ‘emo atū ra te rā. The sun is going down. 2. Fall prematurely, mis-carry (of
 foetus). Te anau nei ta ratou puakatoro ua, e kare tana punua e maemo. Their cow
 calveth, and casteth not her calf (Job 21.10); Ko te vai ra tei kino, e te maemo ua nei
 te au mea o teia nei enua (2 Kings 2.19). But the water is bad and everything that
 belongs to the land is abortive. [Ta. *ma-hemo.]
mā‘emo‘emo, v.i., fq. ma‘emo. Sink down, miscarry. [ma‘emo RR.]
ma‘eu, v.i. Come open or ajar (of door, window), part (of curtains), become partly
 detached or dislodged. Kua ma‘eu te pā i te matangi. The wind blew the door open;
 Kua ma‘eu te pā iāia i te vā‘i ki te kōropā. He forced the door open with a crowbar; I
 te ma‘eu‘anga te ārai pā, kua kite atu au i te rima tangata i te tāreva‘anga mai. As
 the curtains parted I saw a man’s hand beck-oning; Kua ma‘eu te punu i tō mātou ‘are
 i te ‘arara‘anga mai te matangi nā te tokerau. The corrugated iron roofing on our
 house lifted when the wind gusted from the north; Kua ma‘eu te tāmarumaru o te ‘uri
 tōmāti. The mulch came off the (bed of) young tomato plants; Kua ma‘eu te tāpoki o
 te pāni. The lid has slipped off the pan; Kua ma‘eu te pare o te ‘akavā. The
 policeman’s helmet came off. [ma-2, ‘eu.]
mā‘eu‘eu, v.i., fq. ma‘eu. Become open or dislodged. [ma‘eu Rr.]
maeva, v.i. (Let out) a shout of glee or triumph, cheer loudly, exult. Kua maeva rātou i te
 kata. They broke into delighted laughter; Kua ‘akarongo au i te maeva i ta‘atai i
 napō. I heard the merrymaking (laughing and cheering) on the beach last night; Kua
 maeva te tangata i te tu‘e‘anga ‘a Puna i te pōro ki roto i te kīni. The people cheered
 when Puna scored a goal; Ei reira te tangata ravarai ka maeva‘i ei maeva maata.
 Then all the people shall shout with a great shout (Josh. 6.5). Maevā kata, burst out
  into shouts of laughter, screams of laughter. Kua maevā kata te tangata i roto i te ‘are
  teata. The people in the cinema shrieked with laugh-ter.
manga1, 1. v.i. Fork, branch off, diverge. Kua manga te mataara i konei. The road forks
 here; te ngā‘i i manga ai te kauvai, the place where the river forked; E tīpū koe i tēta‘i
 rākau manga ‘ei ma‘ani i te rou. Cut a forked stick to make a breadfruit-picker. 2. n.
 Branch (e.g. of tree, river), spur (of mountain ridge), prong (of fork). Kua manga te
 pū kuru ‘ē toru manga. The (trunk of the) breadfruit tree forked into three branches; E
 nā tērā manga koe o te maunga mē kake, pērā katoa mē ‘eke. Go along that spur
 when you climb up the mountain, and the same coming down; I te manga‘anga te
 kauvai, kua ‘ēkōkō ‘aia ē ko tē‘ea manga tāna ka āru. When the river forked, he was
 unsure which branch to follow; ‘E ‘āuri manga ‘ā tāku. I’ve got a four-pronged spear;
 Kua mingi tēta‘i manga o te kōkai. One of the prongs of the fork was bent. (See
 manga-manga, ‘āmanga(manga), ‘akamanga-(manga), ‘iti-mangamanga,
 mangamangā-rima, manga-mangavaevae.) [Pn. *ma„a1.]
-manga2, nom.suff. (Sometimes written separately in the bible, e.g. I reira to rātou tanu
  manga ia Aberahama. There they buried Abraham (Gen. 49.31).) (See inumanga,
  tanumanga.)
mangā, n. Name of more than one type of elongate, silver or bluish, predacious, fast-
 swimming deep-sea fish, said sometimes to exceed seven feet in length: snake
 mackerel and barracouta (Gempylidae). Ka ‘aere tātou kā ‘ī mangā i tēia pō. Let’s go
 line fishing for mangā tonight; Tēia te matau ‘ī mangā. This is the hook for catching
 mangā. [Np. *ma„aa.]
mānga1, v.i. Mature (i.e. ready to pick, but not yet soft or with fully-developed colour),
 said of chestnuts, breadfruit, bananas (not oranges or coconuts). Kua mānga te kuru.
 The breadfruit are mature now; Tēia te pū i‘i mānga. This is the chestnut tree with lots
 of mature nuts; Kua ‘a‘aki ‘aia i te kuru mua i te mānga‘anga nā te ‘orometua. He
 picked the first bread-fruit to mature for the pastor.
mānga2, n. 1. Food (Ait., Mang., N.G.Pt dial., cf. Rar. kai1). In Rarotongan usually only
 in contexts like: ‘Auraka e mataku i tō rātou mama‘ata ‘e mānga tēnā nā kōtou.
 Don’t be afraid of their (the opposing team’s) size, you‘ll feed on it. In the bible often
 used for loaf: E rima ua a tatou manga, e rua oki ika. We have no more but five
 loaves and two fishes (Luke 9.13). 2. Bit, piece, portion (of anything, both physical
 objects and abstractions). ‘Ōmai nāku tēta‘i mānga i tā‘au ‘ānani. Give me a bit of
 your orange; Nō te ‘oko māngā tuka mai au nāku. I’ve been buying myself a bit of
 sugar; E ‘aere mai koe āpōpō e tiki mānga kāratīni nō‘ou. Come over tomorrow and
 get yourself some kerosene; mānga kāka‘u, piece of cloth, article or clothing; ‘e
 mānga manuia, a bit of luck; ‘E mānga manamanatā tō mātou i te kāinga nei nō tō
 mātou vai. We’ve got a spot of bother at home today with our water; ‘E mānga
 veravera ‘aia i tēia rā. He’s a little feverish today; E tāmata koe i te ‘akamāmāngikā
 mai i tēta‘i mānga i te kūmete. Try and make the bowl a little bit lighter in weight.
 [Pn. *ma‘a„a.]
mangamanga, 1. v.i., fq. manga1. Branch, fork repeatedly. Kua mangamanga ‘aere taku
 au ‘uri kuru i tanu ei i tēia mata‘iti i topa ake nei. Those breadfruit saplings of mine
  that were put in last year are branching out now; Kāre e meitaki tēnā au rākau
  mangamanga ‘ei koro. Those forked sticks won’t be any good for the walls. 2. n.
  Branchings, forkings. Kāre e meitaki tēnā rākau, ‘e ma‘ata roa te mangamanga. That
  stick is no good, there are too many forks in it. Mangamangā rima, finger(s). ‘E a‘a
  i motu ei to‘ou manga-mangā rima? How did you cut your finger? Mangamangā
  rima nui or mangamangā rima ma‘ata, thumb. Mangamangā rima roa, forefinger.
  Mangamangā rima pāta‘unga, middle finger, second finger. Mangamangā rima
  rere-ki-motu, ring-finger, third finger. Mangamangā rima iti or mangamangā
  rima meangiti, little finger. Mangamanga vaevae, toe(s). Mangamanga vaevae
  ma‘ata, big toe. Kua mamae tōku mangamanga vaevae ma‘ata. My big toe has been
  hurting. Mangamanga vaevae meangiti, little toe. [manga1 RR.]
mangamangā rima, see mangamanga, finger.
mangamanga vaevae, see mangamanga, toe.
mānganui, v.i. Numerous, many; large numbers. Mānganui te au rā i topa. Many days
 passed; ‘E mānganui te aronga tei pati‘ia ki te umukai, toko iti ‘ua tei tae mai. Many
 people were invited to the feast, but only a few turned up; ‘E mānganui te
 manamanatā tei ‘ārāvei kia mātou. We encountered many difficulties; te au tangata e
 mānganui, a large number of people. [? mānga2, nui.]
māngaro, v.i. Bland and mild (of fla-vours). 1. Not salty or savoury or sharp-tasting. E
 riringi koe ‘ē rima kapu vai ki roto i tēnā tini tai kia māngaro. Pour five cups of
 (fresh) water into that tin of (seawater-) sauce to make it a bit milder (take the
 saltiness off); Kia mangaro te tai ra, eaa atura te mea e taitai ei? But if the salt have
 lost it’s savour, wherewith shall it be salted? (Matt. 5.13). 2. Sweet and fresh-tasting,
 not brackish (of water). Vai māngaro, sweet pure water. Nū māngaro, a type of
 coconut with a thin, edible, sweet-tasting husk. 3. Mellowly mature (of sweet
 potatoes, taro, melons). Kāre i māngaro meitaki te kai‘anga o tēia kūmara. These
 kumara don’t taste as if they are quite mature; Kua māngaro pa‘a te kūmara, kiritia. I
 dare say the kumara have matured, dig them out. (See mānga-rongaro,
 ‘akamāngaro(ngaro), tāmāngaro-(ngaro).) [Pn. *maa„alo.]
māngarongaro, v.i. Rather too bland in taste, lacking savour, inclined to be insipid or
 flavourless. Ka māngarongaro tā tātou ika mē ma‘ata te vai i roto i te tini. Our fish
 won’t have much taste to them if there is a lot of fresh water in the tin (which they are
 to be cooked in); Kāre au e kai i tā‘au merēni māngarongaro. I don’t want to eat your
 green-tasting melons; Kāre ‘a Ngātama i inu i tāna tī nō te mānga-rongaro. Ngātama
 didn’t drink his tea be-cause it wasn’t sweet enough. [māngaro, Rr.]
mangeo, see mangio, itchy.
māngi, v.i. Rise buoyantly, lift (intr.). Kua māngi te ‘are i te pū‘ia‘anga e te matangi.
 The house lifted when the wind caught it; Kua māngi te repo ki roto i te reva. The
 dust rose into the air; ‘Auraka tō‘ou vaevae e māngi ki runga. Don’t let your foot up; I
 te kī‘anga te vaka i te tai, kua ‘eke‘eke mātou ki roto i te tai kia māngi mai te vaka ki
 runga. When the canoe was shipping water, we got into the sea so that she would ride
 higher; Kua kite mamao atu mātou i te vaka i te māngi‘anga ki runga i te kiriātai. We
  saw in the distance a canoe bob up on the surface of the water. (See māmāngi,
  ‘aka(mā)māngi, (‘aka)māmāngikā.) [Ta. *maa„i.]
māngikÈ, n. Monkey. Kua ‘akatautau te māngikī iāia ki runga i te pū rākau. The
 monkey let himself dangle from the tree. [Eng. monkey.]
mangio, mangeo, v.i. 1. Itch, prick, or sting (as the skin does from insect bites or nettles,
 or the throat from pungent food). Kua mangio tōku katu i te kakati a te kutu. My head
 is itchy with the lice bites; ‘E ‘apinga tika ai te mangio i te kakati a te namu. The
 mosquito bites don’t half itch; E rakuraku koe i tēnā ngā‘i mangio i tōku mokotua.
 Scratch that itchy place on my back. 2. Irritant, stinging. Kua mangio te taro i tōku
 kai‘anga, kāre i maoa meitaki. The taro stung when I ate it, it hadn’t been cooked
 enough. Rūkou mangio, pungent taro tops. Mauku mangeo (Prov. 24.31), nettles. 3.
 Kua mangio tōku katu i tā‘au tuatua. I don’t know what to make of what you’ve said
 (I‘m puzzled, nonplussed, bewildered). (See māngio-ngio.) [Pn *ma„(i,e)ho.]
māngiongio, in pātuki māngiongio, a kind of fish, see pātuki. [mangio Rr ?]
mangō, n. Shark. Kua kake viviki ‘aia ki runga i te vaka i tōna kite‘anga i te mangō. He
 climbed hurriedly into the canoe when he saw the shark; E ‘apai mai koe i te ni‘o
 mangō kia ‘ākarakara matou. Bring the shark’s teeth for us to look at. Te mangō roa,
 the long shark, a Mangaian term for the Milky Way. Mangō ‘āmara or mangō poro
 ‘āmara, hammerhead shark (Sphyrnidae). Mangō pāra, mangō pāpera, see pāpera.
 Mangō teatea, mangō vena, ? bramble shark. Ka‘umangō, name of a totem god.
 [Pn. *ma„oo.]
māngore, (-a, -‘ia). Clip, cut or shave the head very short. ‘Auraka koe e māngore i tōna
 katu. Don’t clip him too short; E pākoti māngore koe i tōna katu. Cut his hair really
 short; Kua māngorea e Tumu tōku katu. Tumu gave me a very close haircut; Kā kata
 te tamariki i te katu māngore ō‘ou. The children will laugh at that very short cut
 you’ve had. (See māngorengore.) [mā-8, ngore.]
māngorengore, (-a, -‘ia), fq. māngore. Clip short (extensively or in patches). ‘Auraka e
 māngorengore i te katu o tēnā tamaiti, kā riri tōna māmā. Don’t cut that boy’s head
 too close, his mother will be angry. [māngore Rr.]
māngūngū, n. Thunder. Kua pō‘itirere te va‘ine i te ‘aruru‘anga o te māngūngū. The
 woman jumped when the thunder pealed. [mā-8, ngū1 RR.]
mai1, dir.part. 1. (a) Indicating movement towards the speaker, or the directing of action
 or emotion at the speaker: cf. its antonym atu2. (cf. ‘oko to barter, ‘oko mai to buy,
 ‘oko atu to sell.) E ‘oki mai koe āpōpō. Come back tomorrow; E ‘oki atu koe āpōpō.
 Go back tomorrow; Pōkaia mai te taura. Coil up the rope (i.e. starting at your end and
 working towards me), or (elliptically) coil it up and bring it to me; Kua tuatua atu
 mātou kiāia, kāre rā ‘aia i tuatua mai. We spoke to him, but he didn’t reply; (b) The
 speaker may sometimes mentally put himself in the position of the person addressed
 or the place referred to: TĒ ‘ākara mai nei au kiā koe. I‘m looking at you (whereas
 from his own viewpoint he would say TĒ ‘ākara atu nei au). Tērā mai ‘a Manu.
 There comes Manu (head-ing your way). 2. Indicating progression of time towards
 the present. Kua kino-kino mai te tai. The sea has been getting rougher; Kua meitaki
  mai tā‘au kapo pōro. Your catching has been improving; Kāre i tē reira mata‘iti i
  tērā mai ē tērā mai mata‘iti i mou ei i te kapu. It wasn’t in that year, but the following
  year and the one after that that they won the cup; I tērā mai taime ‘aia i keiā ai, kāre i
  tērā atu. It was the time after that that he stole it, not the time before;Ā tērā atu rā
  ‘aia e moto ei, kāre ā tērā mai. He will be boxing the following day, not the previous
  day. [Pn. *mai.]
mai-2, in maikao, maikuku, finger, toe, q.v.
māi1, v.i. Go stale, flat and watery in taste or consistency (of sweet potatoes or taro
 which are past eating or diseased). I tona kite‘anga ē ka māi tāna au repo taro, kua
 tu‘a ‘aia nā te tangata. When he realised that the taro in his swamp would soon go
 bad (be past eating), he gave them away to people; ‘E taro māi tēnā, tunua nā te
 puaka. Those taro are past eating, boil them up for the pigs. [Pn. *ma‘ai.]
māi2, mae, moi, interj. A call to summon pigs. (cf. mai1.)
ma‘i, n. A sourish cheesy paste obtained by fermenting ripe breadfruit in a leaf-lined pit
 (in the old days a stand-by food against times of shortage). E ‘akaputu mai koe i tēnā
 au kuru para ‘ei ma‘ani ma‘i. Collect up those ripe breadfruit to make ma‘i from;
 Tēia tā mātou va‘aruā ma‘i. This is our ma‘i pit. [Pn. *masi.]
māiāta, māmāiāta, n. Early dawn. Kia ara mai au i te māiāta, kua ‘akarongo au i te
 kuriri i te tangitangi‘anga i te pae ta‘atai. When I woke up in the early dawn, I heard
 the sandpipers calling on the beach; Kua ‘aere māiāta ‘aia ki uta i te maunga. He
 went up into the hills at dawn; i te pōpongi māiāta, at first light. (cf. ata1.)
māika, n. 1. Mica, celluloid. ‘Eia‘a koe e ‘oko karāti māika mai. Don’t buy a celluloid
 tumbler. 2. Mica or celluloid globe or screen for lamp. E ‘ōrei koe i te māika i tō‘ou
 mōri pēnitīni. Clean the globe on your paraffin lamp. [Eng. mica.]
maikao, n., (Bib.). Digit, finger (maikao rima) or toe (maikao vaevae). E ono ona maikao
 i te rima okotai, e ono oki maikao i te vaevae okotai, tai takau ma a, six fingers to a
 hand, six to a foot, twenty-four (in all) (2 Sam. 21.20). Maikao ma‘ata or maikao
 nui, thumb, big toe. Ki runga i te maikao ma‘ata o to ratou ra rima katau, e ki runga i
 te maikao ma‘ata o tō ratou ra vaevae katau, on the thumbs of their right hands and
 on the big toes of their right feet (Ex. 29.20). [Np. *ma-‘ikao.]
maikuku, n. Nail, claw, hoof. Maikuku rima, fingernail. Kua ‘akautunga te pū-‘āpi‘i i te
 tamariki maikuku rima repo. The teacher punished the children who had dirty
 fingernails. Maikuku vaevae, toenail. Tei te tīpūpū maikuku vaevae au nō Pere. I‘m
 cutting Pere’s toenails; Kua pāraku te kiore ngiāo i toku vaevae ki tōna maikuku. The
 cat scratched my leg with its claws; te maikuku o te ‘oro‘enua, the horse’s hoof. [Np.
 *maikuku.]
ma‘ima‘i, n. Dolphinfish, dorado (Cory-phaena hippurus). [Pn. *masimasi.]
māina, n. Mine. Kua ū te pa‘ī ki runga i te māina, the ship struck a mine. [Eng. mine.]
maÈna, maÈ na. The sequence mai1 and
 -na2 is sometimes written as one word.
māinaina, v.i. Annoyed, offended, annoy-ance. Kua māinaina rava akē ra rātou, nō te
 mea kāre tā rātou i ‘akarongo‘ia. Then they got very annoyed because their plan
 wasn’t adopted; nō tō rātou māinaina, because they were offended. [Ce. *ma-inaina.]
mā‘ine, n. (vocative). A polite and friendly term of address to women of any age. E
 mā‘ine, ka ‘ōmai ana i tēta‘i vai kia inu au. Would you let me have some water to
 drink, please, miss; ‘E a‘a tā‘au ka ‘inangaro, e mā‘ine? What would you like,
 madam?; Kua tika roa tā‘au tuatua, e mā‘ine. You were quite right, dear; Kua rava
 tēia mataora, e mā‘ine mā, kā ‘oki au ki te kāinga. We have had a lot of fun, friends,
 it’s time I was going home. [Np. *mafine.]
māiniini, v.i. 1. Ripply, very slightly fretted or ruffled (of the surface of water). Kua
 māiniini te tai i te ‘arara‘anga mai te matangi. The (surface of the) sea grew ripply
 when the breeze sprang up; I te māiniini‘anga o te tai, kāre e kitea meitaki-‘ia te ika.
 The fish couldn’t be seen clearly while the water was ruffled. 2. Ticklish, tickling.
 Kua māiniini au nō tā‘au kōkō mai i tōku kaokao. I got ticklish when you prodded me
 in the side; Kua kata ma‘ata au i tōku māiniini‘anga. I laughed out loud when I came
 over all ticklish; ‘E pona māiniini tēia. This shirt tickles. [mā-9, ini RR.]
māinu, (-a, -‘ia). Anoint. Kia oti ‘aia i te māinu‘ia, kua ‘akauruuru‘ia. When he had
 been anointed, he was ceremonially (lifted on to the ‘atamira and) acclaimed. [cf.
 Haw. maahinu ‘anointed’.]
maiō, n. Name of a wind from the south-west quarter.
maÈra, = mai1 + -ra, q.v. Kua ‘aere maīra te tangata. The people have come (they are
 in sight); Tē kāpiki maī ra ‘aia iā koe. He (yonder) is calling you, he was calling you.
maire1, n. 1. A scented fern (Polypodium sp.). E ko‘i mai koe i te kiko o te maire ‘ei
 ma‘ani vairākau. Collect the roots of the maire to make medicine; Tāviria te ‘ei maire
 ō‘ou kia oti ka ‘aere ei tāua ki te ‘ōire. Get your maire wreath finished before we go
 to town. Maire tūtaepuaka, a foetid variety. 2. An evergreen shrub or small tree with
 small evergreen leaves and dark red berries; leaves and twigs are scented when dried:
 Myrtus or Eugenia sp. (Myrtacae). Kua ‘apai ‘ātavatava maire mai au mei runga i te
 maunga. I’ve brought some maire twigs down from the hill; e te au rara maire, and
 myrtle branches (Neh. 8.15). Alternative or varietal names: maire rākau or maire
 Mangaia. [Pn. *maile.]
ILL.
Maire Rākau (Alyxia)
maire2, n. Mile. Kia topa ia rātou te rima maire ki muri, kua ‘akangāro‘i poto rātou.
 When they had covered five miles, they took a short rest; te ono nga‘uru maire i te
 ora, sixty miles per hour; vāito maire, speedometer; maire o te moana, nautical mile.
 Ko te tapa ta‘atai, ‘e maire maire te roa. The beach, it goes on for miles and miles;
 Ko tō mātou tangata ‘oro maire tērā. That fellow over there is our miler. [Eng. mile.]
ma‘iti, v.i. 1. Start, make sudden invol-untary movement, shy away. Kia ma‘iti ake au
 mei roto i te moe, ‘e tangata tēia e tū ‘ua nei i te pae i te ro‘i. I woke up with a start
 and there was this person just standing here by the bed; Kua ma‘iti te ‘oro‘enua i tōku
 rutu‘anga ki te rākau. The horse shied when I struck it with the stick. 2. Come away
 suddenly, fly off, spring loose, jerk free, flake off. I tōku pari‘anga i te rākau, kua
 ma‘iti mai te kakau o te toki. The handle came off the axe when I was chopping the
 wood; Kua ma‘iti mai te pōpani o te mō‘ina i tōku rūrū‘anga i te tai. The cork popped
 out of the bottle as I was shaking the sauce; Kua ‘akamata ‘aia i te pūtaka‘iti kia
 ma‘iti ki va‘o. He began to try to wriggle free; Kua ma‘iti te pēni nō te vera i te a‘i.
 The paintwork flaked off with the heat from the fire. [Ce. *ma-fiti.]
mā‘iti‘iti, v.i., fq. ma‘iti. Wriggle, frisk, fidget restlessly, agile, nimble. ‘E ‘oro-‘enua
 mā‘iti‘iti tō‘ou i te rā ua. Your horse gets frisky on rainy days; ‘E mā‘iti‘iti tika ai
 ‘aia ē te meitaki i te tāviriviri ‘āuri. He is very agile and clever at bar exercises.
 [ma‘iti Rr.]
Mā‘itira‘a, n. Thursday (Ait. dial., cf. Rar. Paraparau).
maito, n. Black surgeonfish (Acanthurus and Ctenochaetus spp.) E māuru mai kōtou i te
 maito ki tēia tua kā tuku ei i te kupenga. Use the coconut-leaf sweep to drive the
 maito over to this side before you set the net; Ka ‘aere mātou ka tā‘ī maito. We are
 going to go and net some maito; Ka ‘akataka te maito. The maito are about to shoal.
 Maito moana, a variety of maito, said to be the same as ‘iku toto. [Pn. *ma‘ito.]
maitu1, v.i. Be shocked and offended, turned against sbdy or something, put off. Kua
 maitu te tangata i tāna au tuatua. The people took exception to the things he said;
 Kua riro taua tuatua ‘ei maitu‘anga nō rāua. Those remarks only served to offend
 them; Kua kite au i te tangata i te maitu‘anga i te tuatua a te mema kōnitara. I could
 see people were being put off by what the councillor said. (See ‘akamaitu.)
maitu2, n. The name of one of the nights of the moon: according to some, the four-
 teenth. Ka ‘aere ki te maitu e ‘akatakāi te maito. When maitu night comes round then
 the black surgeonfish will shoal. [Ta. *maitu.]
maka1, v.i. Show up, lead on (of a track). Tēnā te ara e maka ‘uā ra, that, the track going
 on there; Kua maka te ara. The trail has been blazed (the way is clear for you to
 follow). (See ‘akamaka.)
maka2, 1. (makā‘ia). (a) Throw, hurl, sling (Ait. dial.) cf. Rar. pē‘i; (b) Sling (using a
 maka, see 2 below). Kua maka ‘aia ia Koria ki runga i te rae. He slung the stone on
 to Goliath’s forehead; Kua kave ‘aia i tōna ririnui i tōna maka‘anga. He put all his
 strength into the cast; ‘E toka maka tēia. This is a sling-stone. 2. n. A sling. Kua ‘aere
  ‘a Tāvita ma tāna maka ki raro i te kauvai ē kua ko‘iko‘i mai i te toka. David went
  down to the river with his sling and picked up some stones. [Pn. *maka.]
maka3, n. A plaited strap tied around the leg of a pig as a tether. Kā no‘o au kā ‘iri maka
 nō tāku toa puaka. I‘ll stay and plait a tether for my boar; ‘E kiri‘au ‘iri maka tēia.
 This hibiscus bast is for plaiting a pig-tether. (cf. maka2 (2.).)
maka-4. *Stone. (See maka‘atu, (maka)-makatea; cf. maka2.)
māka1, 1. n. (a) Mark, stencil-mark, awarded mark. E tāngaro koe i tērā māka i runga i
 tērā pi‘a. Rub the mark off that box; I tō mātou tārērē‘ia‘anga i te ‘āpi‘i kua rauka
 iāku e rua ‘ānere māka. I got two hundred marks when we were tested at school; (b)
 A stencil plate. Kua ma‘ani ‘aia i te māka ki te vā‘angā punu. He made a stencil from
 a sheet of tin. 2. (-‘ia). (a) Make or award a mark. E māka koe i tēia au pi‘a taruā. Put
 a stencil mark on these boxes of taruā bananas; Tēia te ‘uru māka. This is the stencil
 brush; Kua māka au i te ‘āpi‘i a te tamariki. I’ve marked the children’s work; Tē
 māka pēpa tārērē nei au. I‘m marking exam papers; (b) Mark (an opponent). NĀku e
 māka iā Tere mē tu‘e mātou ki tō rātou pupu. I mark Tere when we play football
 against their team. [Eng. mark.]
māka2, n. School report. ‘E māka kino tōku i te ‘āpi‘i. I had a bad report at school. [Eng.
 mark.]
maka‘atu, n. A fish-weir or tunnel-trap built of coral rocks. Ma‘ania te maka‘atu kia oti
 kā pī ā konei te tai. Get the fish-weir repaired, the tide will be in soon; I te marō‘anga
 te tai i te a‘ia‘i kua ‘uaki te ravākai i tā rātou maka‘atu. When the tide was low in the
 late afternoon the fisher-men opened the tunnel-trap; ‘E ika maka‘atu tā mātou.
 We’ve got some fish from the weir. [maka-4, -‘atu4.]
mākaiore, v.i. Shrivelled, wizened (of premature fruit or runt animal). Kua mākaiore
 tēnā nītā, ‘apaina nā te puaka. Those pawpaws are premature and shrivelled, take
 them for the pig; Kua pou te tōmāti i runga i tēia kā‘ui i te mākaiore. All the tomatoes
 on this stalk have shrivelled; tēta‘i punua kiore ngiāo mākaiore, a wizened up little
 kitten. (See ‘akamākaiore; cf. niniore.)
makamakatea, v.i. Spotted with dirty-white or grey; whitish marks. Kua makamakatea
 tōku piripou kākī i tō‘ou tāpia‘anga. You left grey marks on my trousers when you
 starched them; ‘E a‘a tērā ‘apinga makamakatea i runga i tō‘ou rae? What are those
 whitish marks on your forehead? [maka-4 RR, tea.]
mākara, v.i. Orange-coloured. Kua mākara te vai i te tuku‘ia‘anga te vairākau ki roto i
 te vai. The water was orange-coloured when the dye had been put in; Kāre au e
 ‘inangaro i te ‘a‘ao i tēnā pona mākara. I don’t want to wear that orange dress. (See
 ‘akamākara, tāmākara.)
makariri, v.i. 1. Go cold, cool off (in Rarotongan said of things which have been cooked
 or heated). Kua makariri tēia tiā tī. This pot of tea has gone cold; Kā kai au i tēia
 mereki kai makariri. I‘ll eat up this plate of cold food; Kua tunu ‘aka‘ou ‘aia i te vai i
 te makariri‘anga. He boiled the water up again when it had gone cold. 2. Cold
  (Northern Group dialects, e.g. Manihiki). He makariri te tai. The sea is cold. (See
  ‘akamakariri, tāmakariri.) [Pn. *makalili.]
mākarōna, mākarōni, n. Macron. Nā te mākarōna e ‘akakite mai ē kā ‘akaroā‘ia te
 ‘akatangi‘anga o te reira vouvera. The macron indicates that the vowel will be long.
makarōni, n. Macaroni. ‘E kai ‘inangaro ma‘ata‘ia e rātou te makarōni. They love to
 have macaroni to eat; ‘E paoke makarōni ma te pī tāku kā ‘oko. I‘ll buy a packet of
 macaroni and peas. [Eng. macaroni.]
makatea, n. Raised formation of greyish-white dead coral around the coast of some
 islands; sometimes, as in Mangaia, ex-tending a considerable distance inland. [*maka-
 tea.]
mākave, n. 1. A plait or tress. E ‘iri koe ‘ē rua mākave i tōna rauru. Plait her hair into
 two tresses. 2. Plaited strap or thong (on sandal), shoelace. Ko tēta‘i mākave i tōna
 tāmaka tei motu. One of his laces was broken. 3. A strand or twist (of rope). E tatara i
 tēta‘i mākave o te taura. Undo one strand of the rope. (See mākavekave.) [Np. *ma-
 kawe.]
mākavekave, (-‘ia), v.i. Having strands or plaits, frills. Ka mākavekave‘ia te rauru. The
 hair must be in plaits; ‘E tapa kāka‘u mākavekave‘ia. It is a piece of frilled material.
 [mākave RR.]
makemake, v.i. Clear (of the sky). Mei te popongi tumurangikore aia, e te rangi
 makemake ra. He is like a cloudless morning with clear skies (2 Sam. 23.4). (cf.
 rarake.)
mākete, n. Market. Kua ‘aere viviki te tangata ki te mākete i te pōpongi metua i te ‘oko
 kai nā rātou. People hurried to the market early in the morning to buy their food.
 [Eng. market.]
maki1, 1. (-a, -‘ia), v.i. Sick, ill, diseased. Kua maki tōku māmā. My mother is ill; Kua
 makia tōku māmā. My mother has been taken ill; Kua tākinga meitaki ‘aia iāku i tōku
 maki‘anga. He took very good care of me when I was ill; Kua emi mai tōna kōpapa
 nō te roa i tōna maki‘anga. His body was shrunk through his being ill for so long; Nō
 Pine tērā ‘oro‘enua maki. That sick horse belongs to Pine. 2. n. Illness, disease. Kua
 pāmu‘ia tā mātou tōmāti ki te vairākau nō te maki. Our tomato plants were sprayed
 with fungicide because of disease. Maki ‘akamate, paralysis. Maki ‘eke‘eke,
 elephantiasis. Maki marama, monthly period. Maki mate, plague, deadly disease.
 Ka ta atu ei ia koe, e toou au tangata, i te maki-mate. (I) will smite thee and thy
 people with pestilence (Ex. 9.15). Maki mokotua, back trouble. Maki marō,
 tuberculosis. Maki pupū, any eruptive disease. Maki rūketekete, convulsive fit (in
 babies), rigor (in adults). Maki tāpiri, maki tūpāpaku, possession, hysteria. Maki
 ‘uti, fits, tetanus. Maki va‘ine, menses. (cf. riu.) (See makimaki, ‘akamaki-(maki).)
maki-2, see makitoro.
-maki3, see arumaki.
-maki4, see ‘akakoromaki.
mākikitu, v.i. Hard, stiff (N.G.Pt dial., cf. Rar. mārō).
makimaki, (-a), v.i. Poorly, unwell; sickly, often or intermittently ill, delicate (of
 constitution). Kua makimaki te pēpe i te nga‘ā‘anga mai te ni‘o. The baby was poorly
 when he was teething; Nō te makimaki iāia, nō reira kua no‘o ‘aia ki te kāinga mei te
 ‘anga‘anga. He hasn’t been very well, that is why he has stayed home from work; Tē
 makimaki mai nei te rū‘au. The old man is beginning to ail now. [maki1 RR.]
makini, v.i. Feel pinched, nipped or squeezed; Tingle. Kua makini tōna vaevae i te
 tāmaka ‘ōu. The new shoes pinched his feet. [ma-2, -kini2.]
mākinikini, v.i. Tingle, feel pins and needles in a limb. Kua mākinikini tōna rima i te
 ‘oki‘anga mai o te toto. His arm tingled as the circulation returned. [makini Rr.]
mākinÈto, n. Magneto. [Eng. magneto.]
mākirāta, v.i. To dawn. E kia makirata, e kake ei te etu popongi. Until day dawns and
 the daystar rises (2 Pet. 1.19). [makiri-ā-ata, glimmering of first light.]
makiri, v.i. Have slight, vague or indistinct sense of knowledge of something, have an
 inkling, glimmering or suspicion. Kua makiri ‘aia i tēia au tuatua, inārā kāre ‘aia e
 ‘inangaro i te tā‘iku ‘ua atu ki tēta‘i. He knew a little bit about these stories that are
 going around, but he didn’t like to say anything about it to anyone; Kua kite makiri
 ‘ua au, kāre ē ko te katoa‘anga o te tuatua. I only know a bit about it, not the whole
 story; Kua ‘akarongo makiri ‘aia i te tuatua o te moni a tōna metua, inārā kāre e
 rauka iāia i te ‘akapāpū. He had heard something of the story of his father’s money,
 but he couldn’t be sure about it; Kua kite makiri ‘aia i te au mea tei tupu ki te ‘enua o
 tōna metua. He had an inkling of what happened to his father’s land. [? Pn. *ma-kila.]
mākirikiri, v.i., fq. makiri, q.v. Have slight knowledge. ‘E mānga mākirikiri rāi tōku i te
 tumu i ‘aere mai ei te ‘akavā i te ‘ārāvei iāia. I’ve got a few vague ideas why the
 police have been to see him; Kāre koe i ‘akarongo mākirikiri ana i tēia tuatua?
 Haven’t you been hearing anything at all about these things?
mākitakita, (-‘ia), v.i. Feel anger, indigna-tion, hate, detest. ‘Auraka kōtou e māki-takita
 mai i tāku au tuatua. Don’t take offence at my remarks; ‘E ‘anga‘anga mākitakita
 tēia nāku i te rave. I detest doing this job; ‘E tangata mākitakita ‘aia i te tamariki mē
 ‘aere nā runga i tōna ‘enua. He gets wild with the children when they trespass on his
 land; E makitakitaia mai kotou e te tangata ravarai i toku nei ingoa. Ye shall be hated
 of all men for my name’s sake (Mark 13.13). (See ‘aka-mākitakita.) [mā-9, ? *-kita =
 keta, RR.]
makitoro, v.i. Search, investigate or examine painstakingly, pursue a matter with
 deliberation and diligence. Kua makitoro mārie te taote i te tupu‘anga te maki o te
 va‘ine. The doctor made a thorough investigation when the woman became ill; Kua
 kimi makitoro ‘aia, he searched diligently. [maki-2, toro1.]
mako, v.i. Diligent, careful, heedful, well behaved; diligence etc. Mē mako koe i tā‘au
 ‘anga‘anga ka ‘ōronga atu au ‘ē rua ‘epetoma ‘ōrotē nō‘ou. If you are diligent with
 your work, I‘ll give you two weeks holiday; mē ‘anga‘anga mako koe, if you work
 well; ‘E tangata mako ‘aia i te ‘ākono i tāna ‘apinga tanu. He is a man who takes
  great care of his crops. Mako kore, careless, negligent, slovenly, badly behaved. KĀ
  kī te kaingākai i te parā kai mē kaikai makokore koe. You‘ll get crumbs and splashes
  all over the table if you eat in such a slovenly way; ‘Auraka koe e makokore i te au
  ‘apinga kāmuta a tō‘ou metua. Don’t misuse your father’s carpentry tools. (See
  ‘akamako.)
mākokoi, mākoikoi, mākukui, mākui-kui, v.i. 1. Sharp pointed, sharp point. Kua
 makukui roa ia ta ratou au kakao. Since their arrows are sharp (Is. 5.28); Ki te
 makuikui o (te) korare, with the sharp end of the spear (2 Sam. 2.23). 2. Quick,
 nimble and sharp (in movement). [mā-9, koi1 rR and RR.]
mākona1, n. 1. Leader of a fishing party. Kua ‘akaue te mākona i te ravākai kia tuku i te
 kupenga ma te māniania kore. The leader ordered the fishermen to lower the nets
 without making a noise. 2. Captain of a pua (disc-throwing) team, (Ma‘uke dial.).
mākona2, v.i. Full up with food, having had enough to eat (Penrhyn dial.). Kua mākona
 au. I‘m full up. [Pn. *maa-kona.]
mākuikui, see mākokoi.
mākukui, see mākokoi.
makuru, v.i. Fall off, tumble out (N.G.Pt, dial., cf. Rar. pururū, marere). Tēnā ‘ua te vī
 makuru ‘ei ‘āngai puaka. There are the fallen mangoes as food for the pigs. [Pn.
 *makulu.]
mama1, 1. v.i. Issue, emerge, spring out, appear. Kua mama mai te vai mei raro mai i te
 va‘arua. Water issued from the hole in the ground; Ko te ngā‘i mama tēia i te vaka.
 This is where the canoe is leaking; Kua mama maira tetai angela a te Atu kiaia. And
 there appeared unto him an angel of the Lord (Luke 1.11). Kō mama, to stab right
 through (so that the point emerges). Ka unui ana i te koke naau ra, e ko mai iaku kia
 mama rava. Draw your sword and run me right through with it (1 Sam. 31.4). 2. (-
 ‘ia). Disseminate by word of mouth. Nā‘au e mama i te tuatua ki ngā muāvaka. You
 spread the news to the settlements; Kua mama maī ra te reo mei roto mai i te pū
 ngāngā‘ere kā. A voice issued from the burning bush. [Pn. *mama1.]
mama2, 1. (mamā‘ia). Chew. E mama i te kai kia marū. Chew the food up well. 2. n. A
 mouthful (chewed but not yet swallowed). E kai koe i tēnā mama i roto i tō‘ou va‘a
 kia pou ka tāuru ‘aka‘ou ei koe. Eat up what you have got in your mouth before you
 put any more in. (See (‘aka)-‘āmama, (‘aka)‘āmamamama; mamaiti.) [Pn. *mama2.]
māmā1, v.i. 1. Light (in weight). E te māmā nei taku apainga. And my burden is light
 (Matt. 11.30); Ka maranga ia māua i te ‘apai i te vaka ki roto i te tai nō te māmā. It
 will be easy for us to carry the canoe into the sea because it is light; ‘E māmā atu ia i
 te reva ‘ua nei. It is lighter than air. Ate māmā, faint-hearted. Kāre e tano te aronga
 ate māmā kia ‘aere ki te tamaki. Faint hearts shouldn’t go to fight. 2. Easy. ‘E
 ‘anga‘anga māmā ‘ua tēnā i te rave. That is an easy thing to do. 3. Cheap (usu. with
 ‘oko buy, sell, price). Ka viviki tā‘au kai i te pou mē ‘oko māmā koe. You will soon
 clear your (stocks of) food if you sell it cheap; Kua tuku māmā ‘aia i te ‘oko. He fixed
  a low price; Tēia te ‘are toa ‘oko māmā. This is a cheap shop. (See atemāmā,
  tāmāmā.) [Pn. *ma‘a-ma‘a1.]
māmā2, n. Mother. Kua auē tōna māmā i tōna takakē‘anga. His mother cried when he
 went away; Nā taku māmā i kite i tēnā ‘apinga ki roto i te tai. My mother found that
 thing in the sea. Māmā ‘ānau, natural mother. Māmā ‘āngai, foster-mother. Māmā
 rū‘au, grandmother (or great-grandmother etc.). (cf. tupuna.)
mama‘ata, v.i. Large (in size, of several things, cf. ma‘ata). Kua ‘aere te tamariki ‘āpi‘i
 mama‘ata ki te tiki kōta‘a i runga i te maunga. The bigger children went to get ferns
 on the hill; Kua mama‘ata te ‘ānana puaka ā‘au i teianei. The pigs in your herd are
 much bigger now; Te mama‘ata nei i te aronga i mua i tō kōtou pupu tu‘e pōro! The
 size of your forwards!; E ma‘ani mama‘ata koe i tā‘au varaoa. Make your loaves
 larger. [ma‘ata rR.]
mamae, v.i. (Feel) pain, ache, hurt, painful. Kua mamae tōna vaevae i te puta‘anga i te
 naero tūtae‘āuri. His foot hurt when he stabbed it on a rusty nail; Kua mamae tōna
 ngākau i te takakē‘anga tōna tokorua ki tēta‘i ‘enua. Her heart ached when her
 husband went abroad; Kua auē ‘aia nō te mamae i tōna mīmiti. She cried out with the
 pain in her head; Te mamae nei i te papaki ā‘au! That slap of yours is hurting!; Ko te
 ngā‘i mamae tēia. This is where it hurts; Kua mamae ‘aia i tōku taomi‘anga i tōna
 ‘ē‘ē. It hurt him when I squeezed his boil. (See ‘akamamae, tāmamae.) [Np.
 *mamae.]
māmāngi, v.i., fq. māngi. Rise buoyantly, float up, lift. Kua māmāngi te kīkau tāpoki
 repo i te puke‘anga te vai. The coconut fronds that had been mulching the taro patch
 floated up when the water flooded; Tē māmāngi ‘uā ra te vavai i roto i te reva. The
 kapok (seeds) were floating in the air; Kua pātiti ‘aia i te punu o te ‘are i te
 māmāngi‘anga i te matangi. He nailed down the sheets of corrugated iron on the roof
 when the wind lifted them; Kua māmāngi tēia tua i te ‘are. This end of the house has
 been coming up a bit. [māngi, rR.]
māmāngikā, v.i. Very light in weight. ‘E pi‘a māmāngikā tēia. This is a very light box;
 Kāre au e ‘ao‘ao i tā‘au pi‘a nō te māmāngikā. I‘m not going to pack (the fruit) in
 your cases, they are too light; E ‘aere koe e kimi rākau māmāngikā. You go and look
 for a light piece of wood. [māmangi, -kā4.]
māmāiāta, n., var. māiāta. Early dawn.
mamaiti, v.i. Little (Ait. dial., cf. Rar. meangiti.) [mama2, iti1.]
māmamate, v.i. To die (of two people). Kua māmamate tōku ngā metua. Both my
 parents are dead now; I te taka‘uri‘anga tō mātou vaka i te moana, kua ‘opu tōku ngā
 taeake ki raro ē māmamate atu ra. When our canoe capsized out at sea both my
 companions went under and perished. [mate rrR.]
māmānu, v.i. To float up, fq. mānu. Nō tei puke te vai i māmānu ei te kīkau. The water
 rose in flood, that is why the coconut leaves floated up. [mānu rR.]
mamao, v.i. Far, distant; distance. Kua mamao rāi mātou ki va‘o i te ‘enua i ū ei mātou i
 te matangi ‘uri‘ia. We were far out from land when we ran into the storm; ‘auraka
  kōtou e ‘aere mamao, kā ngaro ākonei kōtou. Don’t go far in case you get lost; Kua
  ‘aere mamao roa tōna manako. His thoughts went too far; I te mamao-‘anga tā rātou
  kai ki mua, kua manako rātou ē kāre e rauka ia mātou i te āru. When they were so
  many runs ahead they thought we wouldn’t be able to catch up; Kāre au e āru ia
  kōtou nō te mamao roa. I‘m not coming with you, it is too far; Kua ngaro mamao ‘ua
  atu te ‘enua. The land faded into the distance; i te mamao kē, away in the distance; Nā
  Tuna te pē‘i mamao rava atu i tāku. Tuna’s throw was much further than mine. (See
  ‘akamamao, ‘āmamao, tāmamao.) [Pn. *mama‘o.]
māma‘o, or pÈtate māma‘o, n. A tall weed with round downy leaves and white scented
 flowers which turn pinkish, Honolulu rose. E vaēre kōtou i te māma‘o i tō kōtou
 kāinga kia kore kōtou e ‘akautunga‘ia. Get rid of all the māma‘o weeds on your land
 so you don’t get fined; ‘E kakara te ‘ei māma‘o ō‘ou. Your wreath of māma‘o
 flowers smells nice.
māmāoro, (-a, -‘ia), var. māorooro, fq. māoro. Massage, rub or stroke with the hands.
 [māoro rR.]
māmarēti, n. Marmalade. [Eng. marma-lade.]
māmāringa, n. A large bluish-green parrotfish (Scaridae). Kua aoa ‘aia ma te rere ki
 runga i te puta‘anga te māmāringa i te ‘āuri. He shouted and jumped up when the
 parrotfish was speared; ‘E ngā ‘opa māmāringa tērā ake i raro i te umu. There are
 two parrotfish wrapped in leaves in the oven there.
māmaro, (-a, -‘ia). Tie something around the loins, put on a loincloth or nappy. E
 māmaro koe i tēnā pēpe ka ‘apai mai ei. Put the baby’s nappy on before you bring
 him over; Kua māmaro te tangata ruku pārau iāia. the pearl diver tied on his
 loincloth; Kua māmaro‘ia te pēpe. The baby has had his nappy put on. [mā-8, maro.]
māmaru1, n. A black moray eel.
māmaru2, v.i. Respected, having charisma. Koia katoa oki te au diakono, kia mamaru
 katoa ia, eiaa ei va‘a rua, eiaa ei inu ua i te wina, eiaa ei morimori apinga. Deacons
 likewise should be men that command respect, not double tongued, not heavy
 drinkers, not covetous of pos-sessions (1 Tim. 3.8). [? mā-8, maru.]
mamate, v.i., pl. mate, q.v. Die. Kua tere atū ra rātou ki taua ‘enua ra ē mamate atū ra.
 And so they sailed away to that country and perished there. [mate rR.]
māmate, v.i. Having great suffering, with a great effort, after a great struggle. Kua
 māmate pou roa rātou i te onge. They were all absolutely dying of hunger; Kua ‘aere
 māmate ‘ua atu rāua ki reira. They went there with great reluctance, they had no
 option but to go there (though it cost them dear to do so). [mā-8, mate.]
mama‘u, n. Kapok, kapok tree, silk-cotton tree (Bombax ceiba). Ka no‘o tāua ki tēia pū
 mama‘u, tiaki moakirikiri ei. Let us stay at this kapok tree and wait for the flying
 foxes; I te pakari‘anga te ‘ua o te mama‘u kua ‘a‘aki mātou ‘ei ma‘ani ro‘i. When the
 kapok seed pods were mature we picked them to make mattresses with; E ‘aere koe e
 ‘oko pūtē mama‘u mai ‘ei ma‘ani pūtē urunga. Go and buy a sack of kapok to make
 pillows with.
māmiō, n. Taro (Mang. dial., cf. Rar. taro).
māmoe, n. Sheep, mutton. Ka ‘ōronga te tiaki māmoe meitaki i tōna ora nō te māmoe.
 The good shepherd will give his life for the sheep; E ‘oko mai koe ‘ē ‘ā paunu māmoe
 nāku. Buy me four pounds of mutton.
māmomoe, v.i. To sleep (of two people). Nā te ua i ‘akaara i tō rāua māmomoe-‘anga i
 raro i te pū rākau. The rain woke both of them up as they slept under the tree; I
 māmomoe ngā tokorua ki ta‘atai. The two of them slept on the beach. [mā-9, moe rR.]
māmu, n. Mumps. ‘E māmu tōna maki. He has got mumps. [Eng. mumps.]
mana, v.i. (Have) authority (legal, moral, religious) and the powers, rights and prestige
 which this confers. Mē mana tēia ture ki ō te kavamani, kāre e rauka i tēta‘i tangata
 kia ‘akakore. If the government brings this law into force, no one will be able to
 abolish it; Kua ‘aere mai te aronga mana o te ‘enua ē kua ‘o‘ora i tā rātou ‘apinga
 aro‘a ki mua i te Ariki Va‘ine. The country’s leaders came forward and made their
 presentation to the Queen; ‘E tangata mana ‘aia. He is a powerful and influential
 man; Te rima mana o te Atua, the mighty hand of God (1 Pet. 5.6); ‘E mana tōku kia
 tuatua au ki roto i tēia ‘uipā‘anga. I have the right to speak at this assembly; ‘E mana
 tō te korōna kia rave i tēta‘i tu‘anga ‘enua. The Crown has the authority to confiscate
 a piece of land; Noou oki te basileia, e te mana, e te kakā. For thine is the kingdom,
 and the power, and the glory (Matt. 6.13); I apii oki aia ma te mana. For he taught
 them like someone who had authority (Mark 1.22). (See manamana, ‘akamana.) [Pn.
 *mana.]
māna, n. Manna. I kai ua ratou i te māna, they ate only manna (Ex. 16.35). [Heb. man.]
Mana‘a, n. Monday (Mang. dial., cf. Rar. Mōnitē).
manako, (-‘ia). Have in mind, think, consider, intend, expect; thought, idea, opinion,
 expectation, mind. ‘E a‘a tō‘ou manako? What is your opinion?; Tēia tōku manako.
 Here is what I think; I tōku manako, kā ua. I think it is going to rain; ‘E tangata
 manako meitaki koe. You always have a good suggestion; ‘E tangata manako ‘ēkōkō
 koe. You can never make up your mind; E ‘apai koe i te manako o te ‘ōire ki te
 Kōnitara ‘enua. Take the village’s view to the Island Council; Kāre au e ārai iā koe
 mē kua manako koe i te ‘aere ki Pukapuka. I won’t stand in your way if you are set on
 going to Pukapuka; Kāre ‘aia i manako mai iāku i tōna tu‘a‘anga i te piere. He didn’t
 think of me when he shared out the banana figs; I tō‘ou manako‘anga ē kā rava tēia
 moni ‘ei tūtaki iāku? When you think about it, is this money adequate payment for
 me?; Kua manako‘ia ē ka pakari te anu i tēia marama. It is expected to be very cold
 this month; Kua ngaro tōna manako. He lost his temper, (or) he forgot what he was
 going to say. Manako kino, spite(ful). Nō te manako kino ‘ua, out of pure spite.
 Manakokore, heedless(ness), thought-less(ness), without ideas. ‘E tangata
 manakokore tika ai koe ki tā‘au ‘anga-‘anga. You don’t give your mind to your work.
 Manako ora, eager, (having) a lively mind. Manako pakari, strong-minded,
 determined. ‘E māpū manako pakari kia ‘aere ki mua, a young man determined to get
 on. Manako rua, in two minds. Manako ‘ua, guess(ing), imagine, fictional. ‘E tua
 manako ‘ua, an imaginary story, a fictional tale; E manako ‘ua koe. Just make a
 guess. (See ‘akamanako, (‘aka)mānakonako.) [Pn. *manako.]
mānakonako, (-‘ia), fq. manako. Think often, dwell upon, (have) opinions, ideas,
 intentions, expectations, hopes, desires. Kua mānakonako rāi au i te ‘aere ki te ‘ura,
 inā rā, nō te maki i tōku māmā, nō reira au i kore ei e ‘aere. I had really been hoping
 to go to the dance, but I wasn’t able to because my mother was ill; Nō tōna
 mānakonako i tōna ngā metua, nō reira kua ‘oki vave ‘aia ki te ‘enua. Because his
 parents were continually in his mind, he soon went back home; I te
 mānakonako‘ia‘anga e rātou ē kia ‘akatū-‘ia tēta‘i ‘are kava ki Rarotonga, kua pāto‘i
 te tangata. Whenever they suggest-ed that a pub should be built in Rarotonga, people
 objected; Te vai nei te akarongo, te manakonako, e te aroa. There remain faith, hope,
 and love (1 Cor. 13.13). [manako Rr.]
manamana. (Perform) magic, conjure, (have) magical (powers). Kua manamana ‘aia i te
 rākau kia riro ‘ei ‘ōvī. He turned the stick into a snake. Rākau mana-mana, magic
 wand. Moenga mana-mana, magic carpet. Tangata mana-mana, magician,
 conjurer. Kua ‘akaāri te tangata manamana i tāna au peu ki te tangata. The magician
 performed his tricks in front of the people; Kua ‘akate‘ate‘a mamao ‘aia i tāna au
 ‘apinga manamana ki runga i te kaingākai. He laid out his conjuring equipment on
 the table. [mana RR.]
manamanatā, v.i., fq. manatā. Worried, harassed, busy, worry, bother. ‘Aere mai, ‘e a‘a
 tō‘ou manamanatā i tēia pōpongi? Come on, what is bothering you this morning?;
 Kua manamanatā te va‘ine i te ngaro‘anga tāna kiri moni. The woman was upset at
 losing her purse; Nō tōna manamanatā, nō reira kāre ‘aia i āru mai ki Avarua. She
 was too busy to come to Avarua with us; ‘E tangata manamanatā ‘aia i te au
 Ma‘anākai kātoatoa. He always has a lot to do on Saturdays; Nāku e tauturu iā koe
 mē roko‘ia koe e te manamanatā. I‘ll help you if you get into trouble; Kua ‘akatupu
 manamanatā ‘aia ki te ‘akavā. He gave the police a lot of trouble; Kua riro te
 ‘ākara‘anga o te tangata maki ‘ei ‘akatupu i te manamanatā. The patient’s condition
 gave rise to concern. [manatā rR.]
manatā, v.i. Bothered, troubled, worried, beset with difficulties or tasks, busy; trouble
 etc. Kāre rava koe i ‘ākara mai ana iāku i tōku manatā‘anga. You never concerned
 yourself about me when I was in trouble; nō tōku manatā i te pēni‘anga tōku ‘are,
 because I was busy with painting my house; ‘Auraka koe e manatā, ka rauka iāku i te
 rave i tēnā ‘anga‘anga. Don’t worry, I can do that work; ‘E tangata manatā tika ai
 koe. You are a real nuisance; ‘auraka koe e manatā, excuse me, (or) pardon (used to
 preface a request or an apology). ‘Auraka koe e manatā nō te ka ‘akaruke au ia kōtou.
 Excuse me for having to leave you now; mē kāre koe e manatā, if you don’t mind.
 (See mana-manatā, ‘akamana(mana)tā, tāmana-(mana)tā.)
manatu, n., (obsol.). This word appears in the Rarotongan Bible apparently meaning
 bewilderment, being disconcerted, per-turbed (? cf. manatā); it occurs in Puka-puka
 meaning thoughts, ideas, intentions (cf. manako). Maata rava akera to ratou manatu.
 And they were astonished out of measure (Mark 10.26); Te manako nei oki tatou i te
 reira ma te manatu kore. Then do we with patience wait for it (Rom. 8.25).
mānā‘ura, n. A kind of taro with pink stalk and tubers.
manava, n. 1. Stomach. ‘E kinokino tōku manava i tēia rā, i tōku manako nō tei kai au i
 te matū rori. My stomach is upset today, I reckon it is due to my eating the fat of the
  sea-cucumbers; te aronga manava meitaki, those with strong stomachs (good
  digestions); Kua toro tōna manava nō te kaikai ma‘ata. His stomach stuck out
  through eating so much. 2. Nature, disposition, temper. Manava kino, bad nature,
  malice. ‘E tangata manava kino tērā. That one’s got a bad temper; Nō te manava kino
  iā koe, nō reira koe i pupu‘i ei i tāna puaka. It is the nastiness in you, that is why you
  shot his pig. (See pūmanava, tūmanava.) [Pn. *manawa.]
mānea, v.i. Lovely, attractive, beautiful, nice. Kua mānea tō‘ou kāka‘u i te tui‘anga.
 Your clothes are nicely made; ‘E pū rākau mānea tērā. That is a lovely tree; Kua
 mātakitaki te tangata i tāna ‘āua tiare nō te mānea. People went to look at her flower
 garden it was so beautiful; E peru mānea koe i tō‘ou rauru. Comb your hair nicely;
 Kua rekareka ‘aia i te mānea‘anga tōna ‘are i te pēni. He was pleased how attractive
 his house looked when it had been painted; Ē Viriamu, ‘e mānea tika ai tō‘ou tokorua.
 Your girlfriend is very pretty, William. (See ‘akamānea.)
mania1, v.i. 1. Smooth, flat. E tāpateka koe i te ta‘ua o te ‘are kia mania meitaki.
 Smooth over the (cement) floor of the house so that it is nice and flat; Kua mania te
 tai. The sea was smooth. 2. Blunt. Kua vaira ‘aia i te toki i te mania‘anga. He filed
 the axe when it got blunt; Kua mania tēia mātipi i te pariparia ki runga i te ‘ātavā vī.
 This knife has been blunted hacking on the mango branches. [Pn. *mania2.]
mania2, v.i. Set on edge (of the teeth), feel a creeping sensation (of the skin). Nō te kai vī
 pī i mania ai tōku ni‘o. Eating green mangoes sets my teeth on edge; Kua mania tōku
 vaevae i te ‘aere‘anga nā runga i te kirikiri ma te tāmaka kore. Walking over gravel
 without shoes on made my feet squirm. (See ‘akamania, tāmania.) [Pn. *mania1.]
mānia, n. A small reef crab, fawn with dark brown spots on the back, cream underneath.
 E mou i te mānia ki te vaevae meangiti kia kore koe e pākatia. Hold the mānia crab by
 its shortest leg so you don’t get nipped.
māniania1, v.i. Noisy, rowdy, making a din (of people shouting). Kua māniania te
 tangata i te mou‘anga te ika ki roto i te kupenga. The men made a lot of noise when
 the fish were trapped in the net; Kā ara te pēpe mē māniania koe. The baby will wake
 up if you make a lot of noise; ‘Auraka kōtou e ‘aere māniania nā runga i te mataara i
 te pō. Don’t go shouting and bawling along the road at night; Kua ‘akaoti rātou i te
 māniania i te ‘inga‘anga tō rātou pupu. They stopped shouting when their side was
 losing; Māniania koe! Stop that noise!; Auē te māni-ania! Oh, what a noise!; Te
 māniania nei! What a din! (See ‘akamāniania.) [mania2 Rr.]
māniania2, var. māinaina, annoyed, q.v.
manimani, n. Hoof (Ait. dial., cf. Rar. tapuae).
manini, n. A greenish-brown surgeonfish with black vertical bars: convict tang
 (Acanthurus triostegus). Kua kī te maka‘atu i te manini i te ‘uaki‘ia‘anga. The fish-
 weir was full of manini when they opened it up; Tēia te uruā ‘ei tākiri manini nā‘au.
 Here is the (cuttlefish’s) ink-sac, use it for manini bait; Ka pātia tāua i tēia toka
 manini kia pou. Let’s spear all the manini around this bit of coral. [Pn. *manini1.]
māninitore, n., (obsol.). The name of an ancient Mangaian marriage ceremony in which
 a bride from a chiefly family walked over the prostrate bodies of the groom’s
 relatives. The word appears in the Rarotongan Bible (spelled maninitori) as a
 marginal note (mei te maninitori a te Mangaia, like the maninitore of the Mangaians)
 to the following passage in Is. 51.23: Ka piko ki raro, kia aere matou na rungao: e
 tuku koe i to tua ki raro mei te one, e mei te arataa, i te aronga i aere na reira. Bow
 down so that we can walk over: lay your back down like the earth or like a highway
 for those who walk along it.
māniota, n. Manioc, cassava (Manihot sp.). E ūkī kōtou i te māniota ‘ei ma‘ani pia.
 Grate up the manioc (roots) to make starch (or tapioca pudding); ‘E one māniota
 ma‘ata tāku i tanu ei. I’ve planted a big patch of manioc. [manioc.]
ILL.
māniota
maniterÈni, n. Mandarine orange. Kua ‘oko‘ia te maniterīni ‘okota‘i paunu ē iva pene i
 te pi‘a. The mandarines were sold for one pound ninepence a box. [Eng. mandarine.]
mānÈtia, n. Manager. Ka rauka viviki tā‘au ‘apinga mē ‘ōta koe ki te mānītia. You will
 get your things quickly if you give your order to the manager; Ko ia te mānītia i tō
 mātou toa. He is the manager of our shop. [Eng. manager.]
maniua, (-‘ia). Manure, fertilise, fertiliser. Kua maniua ‘aia i tāna tōmāti. He has
 manured his tomatoes; Kua ‘āngari mai te tupu i te au rākau i roto i tōna kāinga i te
 maniua‘ia‘anga. The growth of the trees in his orchard has improved since they have
 been manured; Kā ‘oko pūtē manuia au. I‘m going to buy a sack of fertiliser; E rūrū
 koe i te maniua takapini i te pū meika. Spread the manure around the banana trees.
 (See tāmaniua.) [Eng. manure.]
mano, n. Thousand (used, often loosely, in counting things, but not in dates, cf. tauatini).
 E rua mano tā mātou ‘akari i kō ei. We’ve husked two thousand coconuts; ‘E mano
 tini ‘ua atu te tangata tei ‘aere mai i te tūroto i teia ruā vai. Thousands and thousands
 of people have been to visit this well. [Pn. *mano.]
manongi, n. Scented oils, lotions or oint-ments. Ka ‘aere au kā ‘oko mō‘ina manongi
 mai. I‘m going to go and buy a bottle of scent; Tēia te manongi tiare māori ‘ei pani i
 tō‘ou rauru. Here is some oil scented with tiare māori flowers to put on your hair; E
 ‘apai koe i tēia mō‘ina manongi ‘ei māoro i tō‘ou mokotua. Take this bottle of
 scented (coconut-oil) oint-ment to rub on your back. [Pn. *mano„i.]
mānono, v.i. Be importunate, insistent, urging, insistence, pressing desire. Kua mānono
 ‘aia kia ‘oko tōna pāpā i tēta‘i pātikara ‘ōu nōna. He kept on for his father to buy
 him a new bike; Kua mānono ‘aia ia māua kia ‘oki ‘aka‘ou mai ki tōna kāinga. He
 pressed us to come back and visit him at home again; Mei na‘ea mai tōku
 mānono‘anga i tōku pāpā kia tuku iāku ki Niūtirēni. Goodness knows how long I’ve
 been urging my father to let me go to New Zealand; Nō tōna mānono ki te kāka‘u
 ‘oko ma‘ata, nō reira kua ‘oko tōna pāpā. She was so keen on the expensive dress
 that her father bought it; Kua mānono ‘aia kia rauka iāia te rē. He was set on
 winning; Kua tuatua maira ratou kiaia, kua neneva koe. Kua manono atura aia e,
 koia tika ai. They said to her, You are mad. But she kept on insisting, it’s true (Acts
 12.15).
manu, n. 1. Creature, living thing, usually (but not always) bird (manurere or manu reva)
 or beast (manu vaevae ‘ā), and often used figuratively for a human being. Kua
 kapakapa te manu i tōna pē‘au. The bird flapped its wings; ‘Auraka e kanga i te
 kō‘angā manu. Don’t interfere with the bird’s nest; Kā ‘opu te va‘ine tini i te manu
 ‘ā‘aere. The women will catch the stray animals. Manu kavamani, mynah. Manu
 taetaevao, wild (not tamed, of domesticated) animals. Manu tā‘ae, wild (savage)
 animals. Te manu o te maki ‘uti, the tetanus germ. ‘E manu kanga tika ai koe! You
 wicked creature, you!; ‘E ‘ōvī tēnā manu. He’s a snake in the grass; ‘E manu pātia
 tika ai ‘aia. She’s a man-stealer, or she’s a real stunner. 2. Kite. Kua ‘akarere ‘aia i
 tāna manu ma te mou piri ki te taura. He let his kite fly, holding on tightly to the
 string. (See manu‘iri, manumanu, manurere.) [Pn. *manu.]
mānu, v.i. Float about. Tē mānu ‘uā ra taua ika i runga i te kiriātai. The fish is just
 floating on the surface. (See māmānu.) [Pn. *ma‘anu.]
manu‘i, v.i. Become detached, come undone, slip off or out (as a nail from a wall), slip
 out of joint (of a bone). Kua puta tōna katu i te manu‘i‘anga taku matā toki. His head
 was gashed when the blade flew off my axe; Kua manu‘i tōna kiri. His belt came off
 (or came undone); Kua manu‘i tōku rima. My wrist is dislocated; Kua manu‘i akē ra
 tāna koke. And then he had his sword drawn. (See ‘akamanu‘i; cf. unu‘i.)
manuā, n. Warship. Kua ‘aere mai te rangatira ki uta ma tēta‘i au mātarō. The captain
 of the warship came ashore with some sailors. [Eng. man-o‘-war.]
manuia, v.i. Have good luck, succeed, prosper; lucky, good fortune. Kua manuia taua
 ‘akakoro‘anga. The business prospered; I tōna manuia‘anga i te tanu tōmāti, kua
 ‘akatū ‘aia i tēta‘i ‘are mānea nōna. When he did well out of growing tomatoes, he
 built himself a fine house; ‘E tangata manuia tika ai koe. You are a very lucky
 person; Kāre te manuia e ‘akaruke iā koe. May luck never desert you; ‘Aere rā, kia
 manuia koe. Goodbye and good luck to you (said to the person leaving). (See
 ‘akamanuia.)
manu‘iri, n. Guest from distant parts, visitor, stranger (orig. someone living in a tribe as
 a guest). ‘E tangata manu‘iri ‘ua rāi au i tēia ‘enua. I‘m still a foreigner in this
 country; Kua ‘āriki‘ia te manu‘iri i te tae‘anga ki runga i te ‘enua. The visitors were
 welcomed when they arrived on the island; Ka ‘aere au ki Muri kā tiki manu‘iri. I‘m
 going to Muri to collect some guests. [Ce. *manu-firi.]
manuku, v.i. Slip out, slip off, come undone, dislocated. Kua manuku te uira mei runga i
 te ‘ātikara. The wheel came off the axle; Kua manuku tōna vaevae. He has dislocated
 his leg; mangamangārima manuku, dislocated finger. (See ‘aka-manuku, (‘aka-
 )mānukunuku.) [ma-2,
 nuku2.]
manumanu, n. Insects, small flies. Kua totoro ‘aere te manumanu nā raro i te tāruta tītā.
 Insects were crawling around under the rubbish heap; Kua rere te manumanu i te
 pāmu‘ia‘anga ki te vairākau. The flies flew up when they were sprayed with
 insecticide; ‘E ngā‘i manumanu tēia. This place is full of insects. [manu RR.]
manunu, v.i. Sprained, strained. I te manunu‘anga tōna mokotua, kua ‘oki ‘aia ki te
 kāinga kia māoro‘ia. When he strained his back, he went home to have it massaged;
 Kāre au e meitaki i te ‘anga-‘anga nō tōku rima manunu. I shan’t be fit for work with
 my sprained arm; nō te manunu i taku vaevae, because I’ve strained my leg. [Ce.
 *ma-nunu2.]
manurere, manu rere, n. Bird, flying creatures (including bats). Kia a‘ia‘i kua ‘oki te
 manurere ki tō rātou tauranga. When evening came, the birds returned to their roosts.
 [manu, rere.]
mao, v.i. 1. Cease (of rain). Kā no‘o tāua kia mao te ua. Let’s wait until the rain stops. 2.
 (Bib.). Cease to flow. Mao iora taua atekeria i reira (Mark 5.29). And straightaway
 the haemorrhage stopped.
māoa, v.i., (-‘ia). 1. Done (of food), sufficiently cooked. ‘Aere mai ka kaikai tātou, kua
 māoa te kai. Come on, let’s eat, the food is cooked now; Kua māoa te kai i te tunu.
 The food is done; Kāre i tano meitaki te māoa i tā‘au puaka. You haven’t cooked the
 pork enough; Taria mai te kai māoa ki runga i te kaingākai. Bring the cooked food to
 the table. 2. Scorched, scalded. Kua māoa‘ia te rau o te rākau e te vera o te a‘i. The
 tree’s leaves were scorched by the heat of the fire; Kua māoa tōna vaevae i te vai
 vera. The hot water scalded his foot. (See ‘akamāoa.)
maoake, n. A north-easterly wind usually translated in the Bible as an east(erly) wind.
 Kua pururū te kuru pī i te pāpāia e te maoake. The green breadfruit were blown down
 by the north-easterlies; Ka ‘ītonga te kuru i te pāpāia e te matangi maoake. The
 breadfruit were bruised through being buffeted about by the north-easterly wind.
māongaonga, v.i. Rough-surfaced, scratched up. E a‘u koe i tēia rākau māongaonga kia
 pateka. Plane this rough timber down smooth; Kua māongaonga te rākau i te
 varu‘ia‘anga ki te anga mō‘ina. Scratching with a piece of glass had left the wood all
 rough; Kua māongaonga te takere o te vaka. The bottom of the canoe had scrape
 marks on it; Kua māongaonga te ta‘ua o te ‘are i te tukituki‘ia‘anga ki te toka. The
 floor of the house was pitted through being hammered with a stone. (See
 ‘akamāongaonga, tāmāongaonga.) [? mā-9, onga RR.]
ma‘ora, v.i. 1. Open out, spread out, unfurl, unroll. Kua ma‘ora ‘ua te rauru o te va‘ine
 ki runga i tōna paku‘ivi. The woman had let her hair down over her shoulders; Ka
 taka‘uri tō tātou vaka mē ma‘ora te kie. Our boat will capsize if the sail unfurls; Tērā
 te moenga e ma‘ora ‘ua maī ra, e ‘aere kōtou ki reira tākotokoto ei. There are the
  sleeping-mats all spread out, go over and lie down; Kua manamanatā ‘aia i te
  ma‘ora‘anga te vai nā roto i tāna one tōmāti. He was bothered when the water spread
  over into his tomato plot. 2. Open, receptive. Kua ma‘ora ‘ua tō rātou ngākau nō te
  ‘āriki‘anga i tāna tuatua. They were ready to accept (their hearts were open to
  receive) his message. [Pn. *ma-fola.]
mā‘ora‘ora, v.i., fq. ma‘ora, q.v. Open-(ed) out, spread out, receptive. Nō te mea, kāre
 rātou i pōkai meitaki i te kie, kua mā‘ora‘ora ‘aka‘ou i te pupu‘i‘anga mai te matangi
 nā te tokerau. Because they hadn’t furled the sails in properly, they blew open again
 when the wind gusted from the north; Kua rekareka te mata‘iapo i te
 mā‘ora‘ora‘anga tā mātou ‘apinga aro‘a ki mua i tōna aroaro. The chief was pleased
 when our presents were laid out in front of him. [ma‘ora Rr.]
ma‘ore, v.i. Peel away, peel off, rub or flake off (of skin, bark, paint). Kua ma‘ore te
 pākiri i tōna vaevae. He had rubbed the skin off his foot; ‘E ‘ānani pākiri ma‘ore ‘ua
 tēia mē ‘ore‘ore koe. The skin comes off these oranges quite easily when you peel
 them; Nā te puaka i kakati i tērā merēni, nō reira i ma‘ore ei te pākiri. The pig has
 been at that melon, that is why the skin is gnawed away. [Pn. *ma-fole1.]
mā‘ore‘ore, v.i., fq. ma‘ore. Peel away, rub off, abrade. I te mā‘ore‘ore‘anga tōna
 mokotua i te rā, kua parai ‘aia i te manongi. When his back peeled from the sun, he
 put some lotion on; Kua mā‘ore‘ore te pēni o te poti. The paint is peeling off the boat;
 I tō mātou ta‘u‘anga i te a‘i ki te pae i te pū rākau, kua mā‘ore‘ore te pākiri o te
 rākau. When we lit a fire beside a tree, the bark peeled off. [mā‘ore Rr.]
māori, Māori, n. Of native origin, indig-enous, esp. Polynesian or Māori as opposed to
 Papa‘ā, European. Kua takingameitaki maira te au tangata maori ra i a matou. And
 the native people treated us well (Acts 28.2); Kua no‘o kāpiti te Māori ē te Papa‘ā ki
 te Kūki ‘Airani ma te pekapeka kore. Maoris and Europeans have lived together in the
 Cook Islands without strife; Kua tua Māori ‘aia ki tāna pupu tamariki. He told his
 class a story in Maori. Te ‘iti tangata Māori, the Polynesian race. Te reo Māori, the
 Polynesian language. Kava Māori, any home-brew.
māoro, (-a, -‘ia). Massage. Tēia te tangata māoro ‘ei māoro i tō‘ou vaevae. Here is the
 masseur to massage your legs; E tīpapa koe ki raro kia māoro au i tō‘ou mokotua.
 You lie face down and I‘ll massage your back; Kua oti te maki i te māoro? Has the
 patient been massaged?; Kua māoro‘ia e Tama te tamaiti maki. Tama massaged the
 sick child. [mā-8, oro.]
māorooro, (-a, -‘ia), fq. māoro, massage, q.v. Rub gently, fondle. Kua māorooro ‘aia i te
 pēpe. She fondled the baby. [māoro Rr.]
mā‘oro‘oro, n. Rumbling, reverberating, noise rolling along. E maeva maata oki to te
 tangata, e kua tae rava te maorooro ki te mamao ke. For the people were shouting
 loudly and the sound travelled a great distance (Ezra 3.15). [mā-9, ‘oro RR.]
māotaota, v.i. Dry and juiceless (of the taste of immature or old fruit). Kua para kino
 tēia merēni, nō reira i māotaota ai te kai‘anga. This melon is overripe, you can’t taste
 any juice in it; Nō te māotaota i te kai‘anga o te meika, nō reira kua ‘ōronga ‘aia i te
  kā‘ui katoa nā te puaka. Because the bananas tasted dry and juiceless he gave the
  whole bunch to the pigs. [mā-9, ota2 RR.]
māpē, n. The Tahitian chestnut tree and its nuts (as i‘i, q.v.). [Tah. māpe.]
māpia. v.i. Pure, fresh (of water). E kitea iora te punavai mapia i reira, and found there a
 well of fresh water (Gen. 26.19).
māpi‘i, n. Star limpet (Patella flexuosa). (cf. Mao. ngaakihi ‘limpet’.]
mapu, v.i. Exhale audibly, hiss out (of the breath), snort, sigh. Kua mapu ‘aia nō te ‘iu.
 He sighed with boredom; Te ma‘ata o tōna mapu anga, e mea rikarika ia. The
 loudness of his (the horse’s) snorting, that is fearful thing (Job 39.20). [Pn. *mapu.]
māpu, n. Map, chart. E ‘akairi koe i te māpu o Nūtirēni ki runga i te pāruru ‘are. Hang
 the map of New Zealand up on the wall; Te māpu o taua tu‘anga moanā ra. The chart
 of that part of the ocean. [Eng. map.]
māpū, 1. n. A youth, young people aged from about 16 to 25. Kua tā‘okota‘i te māpū i te
 rave‘anga o te ‘anga‘anga tāmataora i roto i te ‘ōire. The young people got together
 to put on a show in the village; ‘E torōka māpū tērā e ‘aerē ra ki te ‘ura. That
 truckload of youngsters are going to the dance. Māpū va‘ine, spinster (of any age). 2.
 v.i. Of māpū age. Te taime i māpū ei ‘aia, the time when he was a young man; i tōku
 māpū‘anga, in my young days; ‘E tangata ‘akatupu pekapeka koe i tō‘ou māpū‘anga.
 You were always getting into scrapes in your young days; ‘va‘ine māpū tērā ake ē
 tāna ruru tiare. There is a young lady coming with a bunch of flowers; Kua
 ‘akaipoipo māpū ‘ua rāua. They married quite young. (See ‘akamāpū.)
māpuapua, v.i. Luxuriant and prolific. Kua rave iorā Iakoba i etai rakau libene
 mapuapua ra. Then Jacob took some green sticks of Styrax (Gen. 30.37).
māpuna, n. Name of a variety of taro. Māpuna kuru, a whitish sort.
mara1, v.i. Bitter (Mang. dial., cf. Rar. kava). (See maramara.) [Pn. *mara.]
-mara2, rt. (See (‘aka)maratea.)
marae, 1. v.i. Bare (of vegetation), cleared, denuded. Kua marae ‘ua ā runga i te maunga
 i te kā‘anga i te a‘i. It was all bare on the mountain after the fire; ‘E ngā‘i marae ‘ua
 tēia. This place is quite clear; I te marae‘anga o te ‘enua i te vai, kua tanu ‘aka‘ou te
 tangata ki te kai. When the land was denuded by the floods, people replanted it with
 food crops. 2. n. A square or roughly rectangular area, bord-ered with stones,
 containing a platform or terraces, used for ceremonial and (former-ly) religious
 purposes. Kua ‘akauruuru te ‘ui tupuna i tō rātou ariki ki runga i te marae ma te
 tautopa kiā Rongo kia ‘akamanuia mai iāia. Former gener-ations ceremonially raised
 aloft their king on the marae and called upon Rongo to bless him; Ko te ngā‘i tēia i
 a‘u ei ‘a Tangi‘ia i tōna marae. This is the place where Tangi‘ia built his marae. [Pn.
 *mala‘e.]
maranga, v.i. 1. Rise, lift. Kua maranga te aua‘i ki runga. The smoke rose up; Tē
 maranga maī ra tēta‘i ākā ika ma‘atama‘ata ki runga i te kiriātai. A huge great fish
 was rising to the surface; I te maranga-‘anga te pi‘a ki runga i te torōka, kua
 ‘akameitaki ‘aia i te aronga tei tauturu mai iāia. When they got the box onto the
  truck he thanked his helpers; Kāre au e maranga i te ‘aere, kua manuku tōku vaevae.
  I can’t lift myself up to walk, I’ve put my leg out. 2. Able to be done, managed or
  coped with (esp. but not exclusively of tasks involving lifting). Kua rava ‘ua tēnā,
  kāre ākonei e maranga iāku i te ‘apai. That’s enough, or I mightn’t be able to carry it;
  Ka maranga iā koe tēnā tua i te poupou i te tāki? Can you manage to lift your end of
  the post?; Mē ka maranga iā koe i te rave i tēia ‘anga‘anga, e ‘oki mai koe āpōpō. If
  you find you can cope with the job, then come back tomorrow; Kāre e maranga iāku
  tēnā tā‘onga, ‘e tangata manamanatā au. I can’t take that job on, I‘m too busy. [Pn.
  *ma-la„a1.]
marangai, n. The south-east quarter (of winds). Kua no‘o te matangi ki te marangai. The
 wind sat in the south-east; Kua ‘arara mai te matangi marangai ma te ua katoa i te
 āru‘anga mai. A south-east wind got up accompanied by rain. Used in the bible
 where English has south wind: e kia angiangi maira te matangi ra e marangai, and
 when the south wind blew softly (Acts 27.13). [Ce. *ma-la„ai.]
mārangaranga, v.i., fq. maranga. 1. Rise, lift, lay exposed, come to the surface. Kua
 mārangaranga ‘ua te kiko o te taro ki runga. The tubers of the taro lay exposed; Kua
 mārangaranga te aka o te ‘ānani ki runga i te ketu‘ia‘anga e te puaka. The pig
 rooting around had exposed the roots of the orange tree; Kua mārangaranga te au
 ‘ātava o te rākau i te pupu‘i‘anga mai te matangi. Branches lifted when the wind
 blew. 2. Get excited, stimulated; aroused, worked up. Kua mutamuta te tangata i tō
 rātou mārangaranga‘anga i te tuatua ‘ōu tei tae mai. People chattered eagerly to each
 other in their excitement at the news; Tē mārangaranga ‘ua nei mātou nō tāna tuatua
 i ‘akakite mai kia mātou. We are thrilled at what he has told us. [maranga Rr.]
mārangi, n. A phase of the moon, full moon, the fourteenth or fifteenth nights. ‘E
 mārangi tēia pō. It is full moon tonight; Ka ma‘ata te kiko i tā‘au kūmara mē tanu
 koe i tēia rā, nō te mea ‘e mārangi tēia arāpō. You‘ll get big sweet potatoes if you
 plant them today, the moon is at the full now. [? mā1, rangi.]
mara‘ia, n. Stick for clubbing fish. Rutua ki te mara‘ia. Club it with the mara‘ia.
marākete, n. Molasses, treacle. [Eng. molasses.]
marama, n. 1. Moon. ‘E mārama tika ai te marama i tēia pō. The moon is very bright
 tonight. Marama kÈkau, marama ‘ōu, new moon. E ngaro atū ra te marama kīkau i
 te tāpoki‘ia e te tiao. Then the new moon disappeared behind the clouds. 2. Month,
 monthly. ‘Ē iva marama o tēia punua ‘oro‘enua. This foal is nine months old; ā tēia
 marama ki mua, next month; Kua ko‘i marama ‘aia i tāna moni. He drew his salary
 monthly; Kua ko‘i ‘aia i tāna moni marama. He drew his monthly salary. (See
 tāmarama.) [Pn. *ma-lama.]
mārama, v.i. 1. (Be) light, emit light, shine, (be) bright. E tū ki runga, kua mārama. Get
 up, it is light now; E rave koe i tā‘au ‘anga‘anga kia oti koia i mārama ai te ‘enua.
 Get your work done while there is still light; Ka ‘aere avatea ‘ua tāua kia tae
 mārama tāua ki te motu. Let’s leave in the middle of the day so that we get to the
 island while it is light; te mārama o te mōrī, the light of the lamp; Kua mārama te a‘i
 i runga i te motu. The fire blazed on the island; te mārama a‘i, firelight; Kua kā
 mārama tika ai te mōrī. The lamp shone brightly; Kua tuatua iora te Atua, Ei
  mārama; Kua mārama iora. And God said, Let there be light; And there was light
  (Gen.1.3); muramura mārama, bright red. 2. Clear (of the vision). Kāre au e
  ‘inangaro ‘aka‘ou i tēnā tīti‘a, kua mārama tōku mata. I shan’t need those glasses
  again, my eyes are all right now; Nō‘ou pa‘a te mata mārama ake i tōku. Perhaps
  your eyes are better than mine. 3. Understand, be clear about something; clear,
  illuminating. Kua mārama au i tā‘au tuatua. I understand what you have said; Kāre
  rātou i mārama i te ture o tēia tārekareka. They don’t understand the rules of the
  game; Ko tō mātou mārama-‘anga tēia i tō‘ou ‘akakoro‘anga. Now we understand
  what you are getting at; Tēia te ‘akatau‘anga mārama. Here is a clear example. 4.
  Enlightened, civilised (as opposed to pōiri ‘benighted‘). I te vai ‘ētene‘anga o te
  tangata kua rave rātou i tē reira tū, kāreka kia mārama, kua tuku kē rātou i taua au
  peu. While they were still heathen people used to do it, but when they became
  enlightened they abandoned such customs. Tuātau mārama, enlight-ened or civilised
  times. [Pn. *maa-rama.]
maramara, v.i. Bitter (Mang. dial., cf. Rar. kavakava). (mara1 RR.) Ka rave mai, kā kai
 kia pou; E maramara to kopū (Rev. 10.9). Take it and eat it all up; It will be bitter in
 your stomach. [mara1 RR.]
māramarama, 1. v.i., fq. mārama. Be light, shine, bright, clear. I te māramara-ma‘anga
 mai i tēta‘i mānga, kua ‘aere ‘aia i te ‘akatē i te ū. When it got a bit lighter, he went
 to do the milking; Kua māramara-ma tōku mata i tēia au rā. My sight has been a bit
 better lately; Kāre te tau‘ētono i tupu nō te māramarama i tōna ‘akakite-‘anga i tāna
 tuatua. There was no argu-ment because he had expressed it all so clearly. 2. n.
 Window. Kua ‘akatu‘era ‘aia i te māramarama kia ‘aere mai te reva meitaki ki roto.
 He opened the window to let the fresh air in; i‘o māramarama, window pane. ‘Ōreia
 te i‘o māramarama kia mā meitaki. Clean the windows thoroughly. [mārama RR.]
maramaratea, v.i., fq. maratea1. Rather pale, faded or wan. I tōku manako, nō te vera o
 te rā i maramaratea ai tēnā ngā‘i i te pēni o te ‘are. I think the heat of the sun has
 been fading the paintwork on this part of the house; Kua maramaratea te rau o te
 tiare i te vai ‘ua‘anga ki roto i te ‘are. The plant’s leaves have faded through being
 kept indoors; E rave mai koe i tērā kāka‘u pū‘era maramaratea kia ‘ākara au. Bring
 that material with the pale floral design for me to look at. [maratea rR.]
mārara, v.i. Burn with a low, clear, even glow (as a fire suitable for grilling). Tukuna te
 ika ki runga, kua mārara te a‘i. Put the fish on, the fire has settled down now; I te
 mārara‘anga te a‘i, kua no‘o takapini rātou ma te tunutunu i tā rātou au mōrava.
 When the fire was burning low and clear they sat around it grilling their rabbitfish.
 [Pn. *ma-lala.]
marari, n. A fairly small narrow reddish-brown fish caught in the lagoon. Kua tomo te
 marari ki roto i tēia toka, e nā tēnā tua mai koe. The marari went into this rock, you
 work around from that side. [Pn. *malali.]
maratea1, v.i. Lose colour, fade, pale, wan, pallid. Kua maratea te kara. The colours
 have faded; Ka maratea te kāka‘u ō‘ou mē pu‘a putuputu koe. Your dress will fade if
 you wash it a lot; Kāre te va‘ine tini e ‘inangaro i tēnā kāka‘u nō te maratea roa. The
 women won’t like that material, it’s too pale; Kua maratea tōna pākiri nō te roa i
  tōna maki‘anga. His skin was pallid after his long illness; muramura maratea, pale
  (not vivid) red. [-mara2, tea.]
maratea2, n. Large, powerful, green fish with shiny tough scales, taken with harpoon or
 hook baited with land crab: ? hump-headed Maori wrasse (Cheilinus undulatus). Ko te
 a‘o ‘ī maratea tika ai tēia, kāre e pu‘apinga tēnā. This is the proper line to use for
 maratea, that one is no good. [Np. *mala-tea.]
marau, n. A smallish red fish, considered good eating, Holocentridae (? Myripristis sp.).
 Ka ‘aere tāua ka tāvere marau i te moana i tēia pō. We are going out to sea tonight to
 trawl for marau; Kā no‘o tāua ki konei ‘ī ei, ko te tauranga marau mama‘ata roa atu
 tēia. Let’s stay here and fish, there are much bigger marau on this fishing ground.
 [Pn. *malau1.]
mare, (-‘ia), v.i. Cough, (have a) cold. Kua mare ‘aia ma te ārai i tōna va‘a ki te ‘ōrei.
 He covered his mouth with a handkerchief when he coughed; Kua marea ‘aia i tōna
 inu‘anga i te vai anu. He was seized with a cough after drinking the cold water; Kua
 marea‘ia ‘a Manu, kāre e tae mai ki te ‘āpi‘i. Manu has caught a cold, he won’t be
 coming to school; E inu koe i tēia vairākau kia meitaki vave tō‘ou mare. Drink this
 medicine to cure your cough quickly; E inu i te vairākau mare ‘ē toru taime i te rā.
 Take the cough mixture three times a day; Kua mamae tōku umauma i tōku
 mare‘anga. My chest hurt when I coughed. Mare ti‘e, sneeze. ‘E a‘a koe i mare ti‘e
 ei? Why are you sneezing? Mare totō, whooping-cough. ‘E mare totō tō‘ou. You
 have got whooping cough. (See maremare.) [Pn. *male.]
marengo, merengo, v.i. Satisfied (having eaten sufficient), replete. E kai kia marengo.
 Eat your fill; ‘E a‘a koe i ‘akaoti ei i te kaikai? Kua marengo au. Why have you
 stopped eating? I‘m full up; Kā kai te aronga akaaka e kia merengo. The meek shall
 eat and be satisfied (Ps 22.26).
mārei, (-‘ia). Lasso; fowl trap using a running noose. E ‘aere kōrua nā runga i ngā
 ‘oro‘enua e mārei mai i te toa puakatoro i roto i te ‘āua. You two get on a couple of
 horses and lasso the the bull in the paddock; Kua ‘ae te tīnana puakatoro i te
 māreia‘anga tāna punua. The cow became aggressive when her calf was roped.
mareka, (-‘ia), v.i. Feel pleasure, take pleasure in something, appreciate, (be) pleased,
 happy, glad, content, gratified; pleasure, joy, etc. Kua mareka rava tōna ngākau nō te
 au tuatua meitaki tei tae mai kiāia. His heart was filled with joy because of the good
 news that came to him; Kua mareka te tamaiti i tōku ‘ōronga‘anga i tēta‘i kai nāna.
 The child was pleased when I gave him something to eat; Kāre au i mareka i tā‘au
 tuatua. I don’t like what you have said; Tē mareka kore nei ‘aia i tāna moni
 ‘anga‘anga. He is feeling discontented with his salary; E mareka ana ‘aia ki te
 tu‘epōro. He is keen on football; Kāre rava i mareka‘ia tāna tuatua e te tangata.
 People certainly didn’t take kindly to what he said; nō tōku mareka i tāna ‘anga‘anga,
 because of my pleasure at what he had done. [ma-2, reka.]
maremare, (-a), v.i., fq. mare. Cough from time to time, have a bit of a cough. Kua
 maremare koe i tēia pōpongi. You are coughing a bit this morning; E no‘o koe ki te
 kāinga, ‘e tangata maremare koe. Stay at home, you have got a cough; ‘E a‘a tā‘au i
  kai ana i tēia pōpongi i maremarea‘ia ai koe? what have you been eating this
  morning that made you cough like that? [mare RR.]
maremo, (-a, -‘ia), v.i. Drown, go under. Kua maremo te va‘ine i te topa‘anga ki roto i te
 tai, nō te mea kāre ‘aia e kite i te kau. The woman drowned when she fell into the sea
 because she couldn’t swim; Kua manuia kua kitea atu koe e te tangata i te
 maremo‘anga. It is lucky that people saw you drowning; ‘Auraka e ‘aere ki te ngā‘i
 ‘ō‘onu pā‘ī tai ei, ka maremo‘ia koe ākonei. Don’t go out into deep water to bathe,
 you might get drowned;‘E tamaiti maremo tērā i ta‘atai tē rapakau‘ia maī ra e te
 taote. There is a boy on the beach who was drowning being treated by a doctor. (See
 ‘akamaremo, tāmaremo.) [Pn. *ma-lemo.]
mārena, v.i., var. parena. Be smooth and flat-surfaced. [ma-2, rena1.]
marere, v.i. Drop, fall off (as fruit from tree), fall out (from a container), spill, fall down
 (as a wall); fallen etc. Kua marere ‘ua te ‘akari marō ki runga i te one nō te pakari o
 te matangi. The ripe coconuts dropped to the ground, the wind was so strong; ‘Aere
 mai ko‘i vī marere nā‘au. Come and collect up the fallen mangoes for yourself; Kua
 marere te moni ki runga i te mataara i te nga‘ae‘anga tōna pūtē piripou. The money
 dropped on to the road when his pocket split; Kua ‘akamata te rauru ō‘ou i te marere.
 You are starting to lose your hair; Kāre rava ‘e tangata i pakia ana i te marere‘anga
 te patu o te ‘are. No one was hurt when the wall of the house collapsed. [Np. *ma-
 lele.]
mārererere, v.i., fq. marere. Drop one by one or a few at a time, fall here and there. Kua
 puta te kīkau ā‘au, nō reira i mārererere ei te ‘ānani ā‘au ki va‘o. There is a hole in
 your basket, that is why the oranges have been dropping out; ‘E pū ‘ara ‘āmoa
 mārererere ‘ua tēnā me vaitata tōna ‘ara i te para. That Samoan pandanus tree
 always shed its cones when they are nearly ripe. [marere Rr.]
mareti‘e, mare ti‘e, v.i. Sneeze. [Pn. *male, *tise.]
māre‘ure‘u, v.i. Be twilight (of the dim grey light of dawn and dusk). E no‘o kōtou, kā
 ‘oki au, kua māre‘ure‘u. Goodbye, I‘m going back, it’s twilight now. A‘ia‘i
 māre‘ure‘u, late evening (i.e. when evening draws in to dusk); Kia a‘ia‘i māre‘ure‘u
 tāua ka ‘aere ei ka pupu‘i moakirikiri. When the evening draws in we‘ll go shooting
 flying foxes; Kua ‘aere vave ‘ua rāua i te māre‘ure‘u‘anga. They went quite early
 while it was twilight. [mā-9, re‘u RR.]
māreva, n. The void, midair, open space, gulf. Kua topa ‘aia ki roto i te māreva. He fell
 into space; E kite atū ra au i tēta‘i ‘apinga mei te manu te tū i te rere‘anga nā roto i te
 māreva. And then I saw some-thing like a bird flying through the void; Kua riro te
 moana ‘ei māreva i rotopū ia Rarotonga ē te au ‘enua i roto i te Kūki ‘Airani. The
 ocean puts great distances between Rarotonga and the other islands in the Cook
 Islands; E mareva maata oki tei tukuia i rotopu ia tatou. A great gulf has been fixed
 between us (Luke 16.26). [mā-8, reva1.]
māri, conj., prep., sentence adverb. 1. Māri ake, māri ‘ua ake, thanks to, thanks entirely
 to, fortunately. Māri ‘ua ake koe i tae mai ei au ki tēia ‘enua mānea. It is thanks
 entirely to you that I came to this lovely country; Māri ake koe i ‘akatika‘ia mai ei e
  taku pāpā kia ‘aere mai ki te teata. Thanks to you my father let me come to the
  pictures; Māri ake au kia ‘aere mai i pu‘a‘iāi te kāka‘u, thanks to my coming the
  clothes have got washed. 2. Māri rā, māri ‘ua mē, except, except if, unless. Ka ‘aere
  pou roa mātou, māri rā te tamariki. We are all going, except for the children; Kāre ‘e
  tangata toe, māri ‘ua ko Tere. There is no one left, except Tere; ‘Auraka e ‘aere ki
  roto māri ‘ua mē ‘e tika‘anga tō‘ou. Don’t go in unless you have permission; Kā pou
  te varāoa mata māri ‘ua mē kā tae mai te pa‘ī. There won’t be any flour left unless
  the ship comes. 3. Therefore, for the reasons stated (mainly biblical, cf. Tah. maori). E
  apai mari i ta Kaisara kia Kaisara. Render therefore unto Caesar the things which are
  Caesar’s (Matt. 22.21); Auraka mari kotou e mataku, e maata to kotou meitaki i to te
  au manu rikiriki e manganui. Fear ye not therefore, ye are of more value than many
  sparrows (Matt.10.31).
mārie, v.i. 1. Slow. ‘Aka‘oro mārie. Drive slowly; ‘E tangata mārie koe i te ‘anga-‘anga.
 You are a slow worker; Kāre koe e tae vave ki te kāinga mē ‘aere mārie koe. You
 won’t get home early if you walk slowly; ‘E mārie roa tā‘au ora. Your clock is very
 slow; Tē mārie nei te taka i tēia matīni. This engine is ticking over slowly. 2. Slow
 and easy, careful. E kimi mārie koe i tō‘ou manako. Think it over carefully; E tuku
 mārie koe i te pēpe ki runga i tōna ro‘i. Put the baby carefully and gently into his cot;
 ‘Ā‘āere mārie, e aku pōtiki. Take things gently, my little ones. 3. Calm, patient,
 tranquil. E tiaki mārie koe kia tae mai au ka ‘akatū ei tāua i te ‘are. Wait patiently till
 I come, then we will build the house. 4. Rangi mārie, clear-skied; sober. (See
 ‘akamārie, tāmārie.) [Pn. *maalie.]
maringi, v.i. Spill, overflow, be shed. Kua maringi te vai ki va‘o i te kī‘anga te tāngika.
 The water overflowed when the tank filled; Kua pou te vai i roto i te tini i te maringi.
 All the water in the tin was spilled; Ka maringi tēnā pi‘a ‘ānani mē kāre koe e
 ‘akano‘o meitaki. The oranges will spill out of that box if you don’t stow it properly;
 Kua maringi ‘ua tōna roimata, she shed tears. (See ‘aka(tā)maringi-(ringi).) [Pn.
 *mali„i.]
māringiringi, v.i., fq. maringi. Spill. Kua māringiringi te ‘ānani nō te kī roa i te pi‘a.
 The oranges kept spilling out because the box was too full; ‘Aere meitaki, te
 māringiringi ‘uā ra te kapu vai. Go care-fully, the cup of water is spillling; Kua
 māringiringi ‘ua tōna rekareka. He was overjoyed. [maringi Rr.]
Marike, prop.n. America. Nō Marike mai, from America. [Eng. America.]
mārikonga, n. 1. Orderliness, regularity, system (usually with a negative). Kāre ‘e
 māriko‘anga, mārikonga kore. There is no order (system, coherence); chaotic, dis-
 ordered. Kāre ‘e mārikonga i tāku one ‘ānani, kua peke ‘ua ā roto i te ketua e te
 puaka. My orange grove is in a dreadful state, the pigs got in and turned it all up with
 their rooting; Kāre ‘e māriko‘anga i tēia tamaiti; i tēta‘i rā kā ‘oki mai ki te kāinga, i
 tēta‘i rā kā no‘o atu ki Ngātangi‘ia. You never know where you are with this child;
 one day he‘ll come home, and another day he‘ll stay over at Ngātangi‘ia; ‘E
 mārikonga kore tika ai tō tātou kāinga, ‘e mea meitaki kia tāmā‘ia āpōpō. Our place
 is in a right mess, a good thing to get it cleared up tomorrow; ‘E tangata mārikonga
 kore koe i tā‘au ‘anga‘anga. There is no system in the way you work; Kāre ‘e
 mārikonga i tāna tuatua. There is no rhyme or reason in what he says. 2. Avail,
  advantage, use, point. Kāre ‘ua ‘e mārikonga te manako. It is useless trying to think;
  Kua tautā ‘ua atu rāi au kia rauka, kāre ‘ua rāi ‘e mārikonga. I kept trying to obtain
  it, but to no avail.
marino, v.i. Calm and still (of the sea and weather). Kua marino te tai, ka ‘aere tāua
 ākonei kā rama. The sea is calm, let’s go torch fishing later on; Ka ‘aere tāua ki tērā
 roto marino tautai ei. Let’s go to that still lagoon and fish there; Nō te marino i napō,
 nō reira te ‘au i topa mai ei ki runga i te ‘enua. It was still in the night, that’s why the
 dew came down. (See ‘akamarino.) [Pn. *ma-lino.]
mario, n. A type of banana: a relatively tall plant, the fruit shorter and fatter than the
 meika ‘āmoa. Tē tanu ‘uri mario nei māua. We are planting some mario suckers; ‘E
 mario para tā mātou i kai ei. We ate ripe mario bananas; tēta‘i pū‘ākato mario, a
 clump of mario plants. Varieties are: mario muramura, mario Tīki (Dick’s mario),
 mario Vīti (Fijian mario).
māriri, n. 1. An ulcerative inflammatory skin disease accompanied by fever. E parai koe
 i te ‘ū‘ā ō‘ou ki te vairākau māriri. Put the māriri poultice on your thigh. 2. Filariasis.
 ‘E māriri tōna maki. He has got filariasis. [Ce. *maariri.]
maro, 1. n. Loincloth or waist-girdle, esp. that used by divers. Tei runga i te vaka te
 maro ō‘ou te ngā‘i i tuku ei au. Your loincloth is on the canoe where I left it; Kua
 ‘aere maro ‘ua ‘a Tangi‘ia ki roto i te tai. Tangi‘ia went into the sea wearing just a
 loin-cloth. 2. (-a). Put on a loincloth, tie it around the waist and between the legs. Kua
 maro ‘aia iāia i tōna tae‘anga ki runga i te toka. He tied on his loincloth when he got
 on to the rock; Kua maro ‘aia i te pēpe ki te ‘ārikiriki. She put the baby’s nappy on.
 (See tā-māmaro.) [Pn. *malo.]
marō, (-a), v.i. 1. Dry, withered. ‘Ē toru marama i te ‘iti ‘ua‘anga te rā, ē te ‘openga kua
 marō te ‘enua. Three months the sun shone, and at the end the land was dry; E tauraki
 i tā kōtou kōpara kia marō meitaki ka ‘a‘ao ei ki te pūtē. Spread the copra out and get
 it good and dry before you sack it up; Kua ta‘u ‘aia i te puru ‘akari ki te a‘i i te
 marō‘anga. He burnt up the coconut husks when they were dry; I te marō‘anga te
 meika i te rā kua tari ‘aia ki roto i te ‘are ‘ei ma‘ani piere. When the sun had dried
 the bananas, he brought them inside to make banana figs. Ika marō, dried fish. Maki
 marō, tuberculosis. Kai marō, to eat food dry (without sauce). ‘Auraka e kai marō i
 tā‘au kai, tēia te tai ‘ei tīto‘u ei. Don’t have your food dry, here is some sauce to dip
 it in; E tīpūpū i te ‘ātava marō. Cut out the dead branches; Kua marō tona rima katau
 (Luke 6.6). His right hand was withered. 2. Low, out (of the tide). Kua āranga te kaoa
 nō te marō i te tai. The coral showed above the surface because the tide was out; Tē
 marō atū ra te tai. The tide is going out. (See ‘aka-,tā-marō, pāpāmarō.) [Pn.
 *maroo.]
mārō1, v.i. 1. Hard, stiff, stodgy, tough. Kua mārō te tīmēni i te ta‘ua i tō mātou ‘are.
 The cement on the floor of our house has set now; Nō te mārō i te one i tēia ngā‘i.
 Because the soil is so hard (or heavy) here; ‘Auraka koe e kai i te kai mārō mei te
 taro, te taruā e te mario. Don’t eat stodgy foods like taro, dry-land taro, and mario
 bananas; Nō te marō i tēia rākau i ‘inangaro ei au ‘ei ma‘ani ngā‘i ‘aka‘irinaki‘angā
 puka. I wanted this wood for making bookshelves because it is so strong. 2. Obstinate,
 stubborn and argumentative; firm, persistent, insistent. Kāre e ‘āite te mārō o tēnā
  va‘ine! Did you ever see such a stubborn woman!; ‘Auraka koe e mārō mai, kā vera te
  taringa ō‘ou. Don’t you be obstinate with me (answer me back), I‘ll warm your ears
  for you; ‘E tangata mārō ‘aia ki tāna tika. He is a man who knows his own mind; Ka
  ‘apai au iā koe ki te ture mē mārō koe i te tomo mai ki roto i tōku ‘are. I shall take
  you to court if you persist in entering my house; mē kā rave mārō rāi koe i te kino, if
  you still persist in doing wrong; Kua mārō rātou iāku kia ‘īmene. They insisted that I
  should sing; Kua mārō au iāia kia ‘aere mai ki te kaikai. I pressed him to come to
  dinner; Kāre rava au e mārō ‘ua‘ia kia rave. I certainly won’t be dicta-ted to. (See
  ‘aka-,tā-mārō, (‘aka-)mārōki-‘aki‘a, taumārō(rō).) [Pn. *maaloo1.]
mārō2, n. A fathom, six feet (the reach of the outstretched arms). E anga i te taura kia
 rauka te rua nga‘uru mārō ka tīpū ei. Measure out twenty fathoms (forty yards) of
 rope before you cut it.
marōkā, v.i. Bone-dry, parched, arid, juiceless. Kua marōkā te one. The ground is
 parched; Kua marōkā tōku karaponga. My throat is parched; I te marōkā‘anga tōna
 pākiri, kua parai ‘aia ki te ‘akari. As his skin felt all dry, he rubbed in some coconut
 oil; Kua kai marōkā ‘ua mātou i tā mātou kai. We ate our food bone-dry; marōkā ē te
 tane‘a, arid and barren; ‘E ‘ānani marōkā tēia. There is no juice in this orange. [marō,
 -kā4.]
māro‘iro‘i, v.i. 1. Vigorous, energetic, strong and healthy, well; vitality etc. Kia
 māro‘iro‘i koe i te rave i tā‘au ‘anga‘anga. Do your work with vigour; Kua rave
 māro‘iro‘i ‘aia i te ‘anga‘anga tei tuku‘ia kiāia. He worked energetically at his
 allotted task; ‘E tangata māro‘iro‘i tērā i te tanu i tōna ‘enua ki te kai. That man
 works really hard at getting his land planted up; te māro‘iro‘i i tō mātou pupu i tēia
 mata‘iti, the strength and vigour of our team this year; Kua ‘īkoke ‘aia i tōna
 māro‘iro‘i‘anga mai mei te maki. He was thin when he got over his illness; ‘E
 tangata ‘akatupu pekapeka au i te māro‘iro‘i‘anga tōku kōpapa. I was always getting
 into scrapes in my heyday. Manako māro‘iro‘i, strong-minded. 2. Better, abated (of
 an illness). Kā ‘oki rava au ki tōku ‘enua mē māro‘iro‘i tōku maki, I shall go right
 back to my own country when I‘m better. (See ‘akamāro‘iro‘i.) [Pn. *maalosi.]
mārōki‘aki‘a, v.i. 1. Very hard and stiff, harsh, tough, stodgy. Kua pāruru rātou i te ‘are
 i te mārōki‘aki‘a‘anga te ta‘ua ngaika. They built the walls of the house when the
 concrete floor had set hard; Kāre e marū iāku tēia māniota nō te mārōki‘aki‘a. I can’t
 chew this tapioca, it is too stodgy; ‘Auraka koe e tuatua mārōki‘aki‘a kiāia. Don’t
 speak harshly to him. Reo mārōki‘aki‘a, harsh voice; abrupt, brusque or churlish
 way of speaking. 2. Persistent, obstinate, very perverse. Mē mārōki‘aki‘a koe i te
 tāmanamanatā, if you will persist in making a nuisance of yourself; Kua tamaki te
 ‘akavā iā koe nō te mārōki‘aki‘a iā koe i te ‘aka‘oro pātikara i te pō ma te a‘i kore.
 The policeman told you off for wilfully persisting in riding a bike at night without
 lights. [mārō1, -ki‘a RR.]
maromaroā, v.i. Downcast, depressed, apathetic, bored, boring. Kua maromaroā te
 māpū i te ‘akakore‘ia‘anga te ‘ura e te taote. The young folk were depressed when
 the medical officer banned the dance; ‘E ‘ākara‘anga maromaroā tō‘ou i tēia
 pōpongi. You are looking miserable this morning; ‘E maromaroā au i te no‘o ki te
  kāinga. I‘m fed up with staying at home; ‘Auraka kōtou e ‘aere maromaroā ki roto i
  te ngā‘i tu‘epōro‘anga. Don’t go on to the pitch looking downhearted; Kua ‘aere te
  tangata ki te kāinga nō te maromaroā i te teata. People went home as they were so
  bored with the film; ‘e moto‘anga maromaroā, a boring bout. (See ‘aka-, tā-
  maromaroā.)
māroro, n. Flying fish. E ngari tāua i te ‘aere i te pōuto māroro āpōpō. We had better go
 float fishing (with hook and line attached to floats) for flying fish tomorrow; Ka ‘aere
 tāua kā rama māroro. Let’s go torch fishing for flying fish; I te tū‘anga te māroro i
 tēta‘i tua mai i te ‘enua, kua ‘aere atu te tangata i tō mātou ‘ōire nā runga i te au
 torōka i te ‘ākara. When the flying fish gathered to spawn on the other side of the
 island, the people of our district went off on trucks to see it. Māroro tū, the rising of
 the flying fish in great shoals when spawning. Tei tua te māroro tū. The flying fish
 are rising to spawn outside the reef. [Pn. *maalolo.]
mārorotū, n., see māroro.
maru, v.i. 1. Shaded, shady, shade. Kua maru tēia ngā‘i i tērā‘o pū rākau. It is shaded
 here by that tree; E no‘o kōtou ki raro i te maru o tēia rākau, ‘e vera te rā. Stay under
 the shade of this tree, the sun is hot; E ‘aere koe e kimi ngā‘i maru mai nō tātou. Go
 and find us a shady spot; Kua ‘aere te tamariki ki te ngā‘i ātea patapata ai i te
 maru‘anga te rā. The children went out into the open to play marbles when the sun
 went in; E no‘o koe ākonei i te maru a‘ia‘i kā ‘oki ei. Wait for the cool of the evening
 before you go back; na te o ra o te maru-mate, through the valley of the shadow of
 death (Ps. 23.4). Maru tōpatapata, dappled shade. 2. Sheltered, (overhead)
 protection or cover, protective rule or government. Kā ‘oro tātou ki te ngā‘i maru kia
 kore tātou e mā‘ū i te ua. Let’s find somewhere sheltered so we won’t get wet from
 the rain; I te ma‘ora‘anga te reva, kua kāpiki atū ra ‘a Makea Ariki ma te reo ma‘ata:
 tei raro tātou i te maru o Peritāne, kia riro tēia reva ‘ei tāmaru ki runga ake ia tātou
 ē tuātau ‘ua atu. As the flag unfurled, the High Chief Makea called out in a loud
 voice: we are under the protective rule of Great Britain, may this flag be our
 protection for evermore. (See ‘akamaru-(maru), ‘āmaru, marumaru, tāmaru(maru),
 tōmarumaru.) [Pn. *malu1.]
marū, v.i. 1. (a) Soft and yielding (of materials), reduced to a powder or mash (of solid
 lumps), softened up (as tough meat by chewing). ‘E marū meitaki tēia ro‘i. This bed
 is nice and soft; E tuki i te kaope kia marū meitaki. Pound the coffee (beans) into a
 fine powder; Kāre e marū iāku tēnā puakani‘o nō te uaua. That goat meat is too tough
 for me to chew up. (b) Light (of the wind). Kua marino mai te tai nō tei marū te
 matangi. The sea grew clam for the wind was light. (c) Easy, not arduous. ‘E
 ‘anga‘anga marū ake tēia i tā mātou. This work is easier than ours; Kāre e marū iā
 koe i te kakati i te pakapaka o te taro nō te kirikiritia tō‘ou ni‘o. It won’t be easy for
 you to bite the taro crust now that you have had your teeth out. (d) Mild; eased (of
 pain, illness). Ka marū ‘ua atu te mamae i tō‘ou mīmiti. The pain in your head will
 ease; Kua marū mai tōna maki. His illness doesn’t trouble him so much now. (e)
 Mellow and low-pitched (esp. of bass voices), take the bass part in singing. ‘E ‘aere
 mai kōtou e marū i tā tātou ‘īmene. You come and take the bass line in our song. (f)
 Mild and gentle (of disposition, manner), easygoing, meek, courteous. ‘E aro‘a tōna ē
 te marū. She is kind and gentle; E pati marū kiāia i tā‘au mea ka ‘inangaro. Ask him
  courteously for what you want; Pēnei ka marū mai tōna ngākau. Maybe he will
  relent; Ko te tuatua maru ra tei akaanga ke i te riri. A soft answer turneth away wrath
  (Prov. 15.1); Kareka te aronga maru ra, ka no‘o ia i te enua. But the meek, they shall
  inherit the earth (Ps. 37.11). 2. n. Cushion, upholstery, padding. Taria mai te marū o
  tēnā au no‘o‘anga ki va‘o i te rā. Bring those chair cushions out into the sun. Marū
  moto, boxing gloves. Nā taku pāpā i ‘oko mai i tēnā marū moto nō tāua. My father
  bought us those boxing gloves. (See ‘akamarū, mārūrū, tāmarū.) [Pn. *maluu.]
marua, v.i. Scattered. Kua marua ‘ua te i‘i ki raro. The chestnuts were scattered on the
 ground; Tērā e marua maī ra te vī pī i raro i te pū. There are some green mangoes
 scattered around under the tree there; Kua marua te pēpa i runga i tāna kaingakai.
 Papers were scattered around on his table. (See ‘akamarua.)
mārua1, (-‘ia). Cheer, shout loudly, clamour. Kua tārevareva ‘aia i tōna rima i tōna
 mārua‘ia‘anga e te tangata. He waved his arms when the people cheered him; Kua
 mārua‘ia mātou e te tangata i tō mātou ‘autū‘anga i te tu‘epōro. The people cheered
 us when we won the football match; Kua mārua ‘ua te tangata i te kata i te teata.
 People howled with laughter at the film; Kua ‘akarongo mātou i tā kōtou mārua, we
 heard your cheering. (See māruarua, ‘akamārua(rua).)
mārua2, n., (Bib. malua). Mallow. I te uuti anga i te malua no roto ite ngangaere,
 pulling up mallows from among the bushes (Job 30.4). [Heb. malluach.]
māruarua, v.i. Acclaimed, well received, renowned, evoking a good response. Kua
 māruarua tika ai tō kōtou tere i te tae‘anga mai ki tēia ‘ōire. Your visit to this district
 has been a great success.
marumaru, v.i. 1. Shady, shaded, obscured (of the sun), overcast; shade, etc. ‘Aere mai
 ka vāere tātou, kua marumaru te rā i tēianei. Come on let’s start clearing the weeds,
 the sun has gone in now; mei raro mai i te pū ‘ara marumaru. From under the shade
 of a pandanus trees; Kua moe ‘aere te puaka ki raro i te marumaru o te au rākau. The
 pigs lay around asleep under the shade of the trees; Kua marumaru te rā i te ‘opunga.
 The westering sun lost its power; ‘E rā marumaru tēia, ē te anu. It’s an overcast day
 and a cold one. 2. Shelter, protection. Kua tae mai koe i tēianei ki te marumaru o tōku
 kāinga, kā rave koe i tā‘au e ‘inangaro. Now you are under my roof you may do
 whatever you please. [maru RR.]
marūnu, v.i. Maroon. ‘E mōtokā marūnu, a maroon-coloured car. [Eng. maroon.]
mārūrū, v.i., fq. marū. Soft. ‘Uru mārūrū, fur. [marū Rr.]
mata1, n. 1. Eye (of person or creature). Kua pura tōku mata. I’ve got something in my
 eye; ‘E tū kinokino rāi tōna mata. He had a pretty nasty look in his eye; i te kino‘anga
 tōna mata, as his eyes got worse. Kite mata, to see with one’s own eyes, see for
 oneself. Matā kai, eyes always looking for food, greedy. ‘E puakāoa matā kai tā‘au.
 Your dog is always begging for food. Mata kakā, sharp eyes. ‘E mata kakā tō‘ou.
 You have got sharp eyes. Mata kana, (have) a blemish in the eye. Mata mārama,
 clear sight. Mata pakari, (a) strong eyes, able to stay awake. ‘E tamaiti mata pakari
 ‘a To‘i, kāre e varea e te moe. To‘i has strong eyes, he won’t drop off to sleep. (b)
 serious eyes or countenance. ‘E ‘ākara‘anga mata pakari, a solemn appearance.
  Mata riki, (with) small eyes, narrowly, searchingly. Mata ‘ua, (a) (with) bare eyes,
  without artificial aids or protection. E ruku mata ‘ua koe i tēnā pārau, kāre i te ‘ō‘onu
  roa. You can dive for those pearl shells without goggles, it isn’t very deep. (b)
  ‘Ākara mata ‘ua, to just look on (and not do anything). ‘Eia‘a koe e ‘ākara mata ‘ua
  mai i tēia ‘anga‘anga. Don’t just stand looking on at the work here. Roi mata, tears.
  E na te Atua e orei i to ratou roi-mata katoa i to ratou mata. And God shall wipe
  away all their tears from their eyes (Rev. 7.17). Mata tio, (with) sharp eyes. ‘Uā
  mata, eyeball. ‘Uru‘uru mata, eyelash, eyebrow. ‘Uru‘uru tuke mata, eyebrow. 2.
  Spy. E aronga tiratiratu matou, kare toou au tavini nei i te mata. We are true men,
  your servants are no spies (Gen. 42.11). 3. Eye (of needle). E tāuru koe i te taura nā
  roto i te mata o te nira. Thread the cotton through the eye of the needle. 4. Mesh (of
  net). Tēia te kupenga mata riki ‘ei ma‘ani nāriki. This is fine-meshed netting for
  making a nāriki net. 5. Eyepiece (of spectacles etc.). Kua nga‘ā te i‘o i tēta‘i mata i
  tōna tīti‘a. One of the lenses in his spectacles is cracked. 6. Face (of human or
  creature). E e orei i toou mata. And wash your face (Matt. 6.17); Kāre ‘e ngā‘i i ‘aere
  kē i tō‘ou mata ē te mata o tō‘ou māmā. Your face is the dead spit of your mother’s; E
  ‘aere mai koe ki mua i tōku mata tuatuāi i tā‘au tuatua. Come here and say what you
  have to say to my face. Mata reka, (with) pleasant, attractive or cheerful counte-
  nance, see matareka. 7. Face, side (e.g. building.) E ‘aere koe nā tērā mata o te ‘are,
  ‘ākara mai ei mē tē tika ra te ‘are. Go round to that side of the building and look to
  see if it is squared off properly. 8. Point (of implement). Kua ‘ati te mata o te matau.
  The point of the hook has snapped off; Nā‘ai i tā‘ati i te mata o tēia mātipi? Who has
  broken off the point of this knife? 9. The end of coconut containing the eyes (same as
  aro, as opposed to the butt-end (to‘e). E kōputa koe ki te mata o te nū, i nā rā mē kā
  pao e ‘uri i reira ki te to‘e. You pierce the face-end of the coconut, but if you are
  going to crack it open then you turn it round to the butt-end. 10. Head (of boil). Kua
  ta‘e mai te pīrau nā roto i te mata o te ‘ē‘ē. The pus oozed out through the head of the
  boil. ‘Ē‘ē mata rau, boil with several heads. 11. Head position, vanguard. Kua māti
  ‘aia i te mata o tōna nuku. He marched at the head of his troops. 12. Cutting-edge,
  blade. Kua tūpaki ‘aia i tēta‘i mata ‘ōu nō te toki. He forged a new blade for the axe;
  Kua ‘akakoi ‘aia i te mata o te mātipi. She sharpened the blade of the knife; Kua ue
  ‘aia i te mata o te keke. He reset the teeth of the saw. 13. (a) Point (in scoring at card
  games). E toru o kōtou mata i tēia pere‘anga. You scored three points in this hand;
  (b) Card used face-up to keep the score (as in euchre). ‘Ōmai i tēnā ngā kapi pere ‘ei
  mata nō mātou. Pass me those two cards for us to score with. 14. (a) Source (of river),
  placed where water is channelled off. Te mata o te kauvai, the source of the river; E
  kō koe i te matā vai kia ātea, kia ta‘e meitaki mai te vai ki roto i te repo. Dig the head
  of the channel out wide so that water will flow freely into the taro swamp. 15. Leader,
  front man, representative, spokesman. Matā‘ura, the leader of a drum-dance party;
  Kua ‘iki‘ia ‘aia ‘ei mata nō te ‘ōire ki te ‘uipā‘anga nō te ‘anga‘anga tanu. He was
  chosen by the village as their representative at the agricultural meeting. (See ‘aka-/tā-
  mata, kōmata, (‘aka-/tā-)mataara, matakata, (‘aka-)matakite, matamarū, (tā-
  )mataora, matapaki-pakia, (‘aka-)matapō, matapuku, matariki, matareka,
  matatāpoki, tīmata-(mata), tūmatatini.) [Pn. *mata1.]
mata2, v.i. 1. Unripe, green (of fruit), not seasoned (of timber). Kāre e kā tēnā rākau nō
 te mata. That wood won’t burn, it is green; Kāre e meitaki te kīkau mata. Green
  coconut fronds are no good; ‘Auraka e kai mata i te vī. Don’t eat mangoes when they
  are not ripe; ‘E nū mata tā‘au e tari mai, ‘akarukena atu te kōua ē te kōmoto. Bring
  the green coconuts (suitable for drinking), leave the kōua (in which the liquid has not
  yet developed its full flavour) and the kōmoto (which have matured beyond the best
  stage for drinking). 2. Raw, un-cooked, insufficiently cooked. Kua ‘oko mai au ‘ē rua
  paunu puakatoro mata. I’ve bought two pounds of (fresh) meat; Kua mata tā mātou
  kai i te ‘uaki‘anga te umu. The food still wasn’t cooked when we opened the oven; Kā
  kai koe i te ika mata? Would you like some raw fish?; Varāoa mata, flour. (See
  (‘aka)matamata2.) [Pn. *mata2.]
mata-3, see mātā‘ora, fish-poisoning plant (Tephrosia).
mātā-, see mātāmua, the firstborn. (cf. mata‘iapo and mata1.)
mataara, n. 1. Road, path, trail, track. Ko te mataara tēia e tae atu ki te tumu o tē reira
 maunga. This track leads to the base of the mountain; Tē ma‘ani mataara nei mātou
 ki roto i te ō. We are building a road into the valley; Kua āru ‘aia i te mataara o tōna
 metua. He followed in his father’s footsteps; ‘Aere rā, tēnā te mataara e tīroa ‘ua
 ana. Go on then, nobody is keeping you. Mataara puaka, pig trail. 2. Route, way. E
 ‘aere kōrua nā tēnā mataara, ka nā tēia māua. You two go that way, we‘ll go this
 way; Ko au te mataara, e te tuatua-mou e te ora (John 14.6). I am the way, the truth,
 and the life. 3. Way of getting somewhere, means of transport. Kua rauka tō‘ou
 mataara nō te ‘aere ki te ‘ura ā konei? Have you got transport to the dance tonight?;
 Ka meitaki ‘ua te poti ‘oe ‘ei mataara nō tātou ki te motu. The rowing boat will do to
 get us to the island. 4. Way of doing something, method. Tēia te mataara tau nō te
 rave‘anga. This is the right way to do it; Kāre atu ‘e mataara meitaki e oti vave ei
 tēia ‘anga‘anga, māri rā kia tā‘okota‘i tātou. There is no better of way of getting the
 job done quickly than for us to cooperate. [Np. *mata-‘ara.]
māta‘ata‘a, v.i., (Bib.). Extensively bare and open. Ngā‘i māta‘ata‘a, plains. Kua patia
 iora i te puakapa i te au ngai mataataa i Moabi, and pitched their tents in the plains
 of Moab (Num. 22.1). [mā-9, ta‘a-3 RR.]
matangi, 1. n. Wind, air. Kua ‘uti‘uti pou roa te au kie i te ‘arara‘anga mai te matangi.
 All the sails stirred when the breeze got up; ‘E rua matangi kino tēnā. That is a bad
 quarter for the wind to be in; ‘E a‘a te matangi i ‘aere mai ei koe ki te pure i tēia
 pōpongi? And what brings you to church this morning?; Tukuna te matangi ki va‘o i
 te kiri. Let the air out of the tyre. Matangi ‘ua, rumour. ‘E tuatua matangi ‘ua, just a
 rumour; ‘Eia‘a e ‘akarongo matangi ‘ua. Don’t listen to rumours. 2. v.i. (Be) windy,
 blow (of wind). Kua ngaru te tai ma te ua katoa i te matangi‘anga. The sea grew
 rough and there was rain too as the wind came; Kāre ‘e pu‘apinga kia rama ‘ua atu,
 kua matangi. It is no good going on torch fishing, it is (too) windy now. (See ‘aka-
 matangi, (‘aka)mātangitangi, raumatangi.) [Pn. *ma-ta„i.]
mātangitangi, v.i. Moderately or fitfully windy. Kua mātangitangi mai i tēia rā, tūtū ra ē
 kā ua. It has been blowing up today, looks like rain; ‘E rā mātangitangi tēia ē te
 tāpokipoki katoa. It is pretty windy today and overcast too. [matangi Rr.]
mata‘iapo, n. 1. The firstborn, eldest child. Ko tēia te mata‘iapo i tāku ‘ānau. This is the
 eldest of my children; tā rāua tamaiti mata‘iapo, their eldest child. 2. A chiefly title
  and the chief who holds such title. The head of a sub-tribe, subject to the ariki
  (paramount chief) as far as the whole tribe is concerned and owing him tradi-tional
  allegiance, but otherwise largely independent as head of his own family group and
  owning land in his own right. The title is commonly held by the eldest child, passing
  to the next eldest and thus down the line in that generation, passing eventually to the
  eldest son in the next generation, though the title is elective and unsuitable members
  may be passed over if the families think fit. Kua ‘iki‘ia ‘aia e te kōpū tangata ki
  runga i te tā‘onga mata‘iapo. The whole family elected him to the mata‘iapo title;
  Kua ‘akatupu te ‘ui mata‘iapo ma te ‘ui ariki i tēta‘i ‘uipā-‘anga, ē kua pati i te au tū
  tangata kātoatoa kia tae mai ki taua ‘uipā‘anga. the mata‘iapo and the ariki arranged
  a meeting and invited everyone to attend. Mata‘iapo kōmono, a mataiapo’s deputy.
  Mata‘iapo tūtara, the leading mata‘iapo, who represents the others when dealing
  with the ariki. [Ce. *mata-siapo.]
mātaitai, v.i. Salty, brackish. Te mātaitai i taua vai rua ra. The brackishness of the well
 water. [Ck. *maa-tai-tai.]
mata‘iti, n. Year. ‘E a‘a te mata‘iti i tae mai ei koe? What year did you come?; ‘Ē‘ia
 ō‘ou mata‘iti? How old are you? Te mata‘iti ‘ōu, The New Year. Mata‘iti rere, leap
 year. [Ep. *mata-fiti.]
matakata, mata kata, v.t. Beam, smile cheerfully. Kua matakata aro‘a mai ‘aia kiāku.
 She beamed kindly at me. [mata1, kata1.]
matakeinanga, n. A settlement, the in-habitants of a district or neighbourhood, (Bib.)
 province. ‘Ēngari ake koe i te no‘o ki te au matakeinanga i va‘o i te no‘o ki Avarua.
 You would be better off living in one of the outlying villages rather than in Avarua
 itself; Kua pou mai ngā mata-keinanga i te mātakitaki i te tārekareka. People from all
 the other districts came to see the sports; te aronga tutara katoa i te au matakeinanga
 ra, all the rulers of the provinces (Dan. 3.2). [Ta. *mata-kaina„a.]
mātaki1, (-‘ia). Visit, (go and) see something or sbdy, watch (as spectator). I ‘aere mai
 mātou i te mātaki iā koe, nō te mea kua ‘akarongo mātou ē ‘e maki koe. We came to
 see you because we had heard you were ill; Ka ‘aere mātou ka mātaki i te tārekareka.
 We are going to see the match; Kua mātaki‘ia tāna ngā‘i tanu‘anga e te tangata.
 People have been to see his plantation. (See mātakitaki.) [Pn. *maataki.]
mātaki2, n. Kindling (for a fire).
mātakitaki, 1. n. Spectators, audience, onlookers, sightseers. Kua pōkarakara te
 mātakitaki, the spectators applauded. 2. (-‘ia). (Go and) see, spectate, inspect, have a
 look around, fq. mātaki, q.v. Kua pou mai te tangata i te au ‘ōire i va‘o i te mātakitaki
 o te tae‘anga mai o te Kāvana. All the people from the outlying villages came to see
 the arrival of the Governor; Kua mātakitaki mātou i tā rātou pāpōro. We watched
 their cricket matches; Kua mātakitaki te tere o te Papa‘ā i te au ‘are ‘āpi‘i i runga i te
 ‘enua. The party of Europeans visited the schools on the island. [mātaki, Rr.]
matakite, v.i. Wary, watchful, circum-spect, cautious, careful. Kia matakite i tō kōtou
 ‘aerenga. Watch how you go; Nō te matakite iāia, nō reira kāre rava ‘aia i roko‘ia e
 te manamanatā. Because he was circumspect, he didn’t get into difficulties; ‘E
  tangata matakite ‘aia i te rave i tāna ‘anga‘anga. He is careful in what he does; e
  matakite katoa koe iaia, and be wary of him, too (2 Tim. 4.15). [mata1, kite.]
matakōviriviri, n. 1. Name of a tree or shrub which bears pods containing red black-
 spotted seeds: ? Adenanthera pavonia. ‘E ‘ei matakōviriviri tāna e tuī ra. She is
 stringing a necklace of mata-kōviriviri beads. 2. A climbing plant, Crabs’ Eyes, Buck
 Beads, Wild Liquorice (Abrus precatorius). [mata3, kō4, viri RR.]
mataku, (-‘ia), v.i. Fear(ful), timid(ity), afraid. Kua mataku te kiore i te puakaoa. The cat
 was afraid of the dog; Kua mataku ‘aia i tāna tamaiti ko te maremo‘ia. She was afraid
 that her son might be drowned; Kāre ‘e mataku i roto iāia. There is no fear in him;
 Kua tae te mataku kiāia. Fear came over him; E mataku kōrua i te a‘a? What are you
 frightened of?; ‘E tangata mataku‘ia ‘aia e tōna ‘iti-tangata. He was a man who was
 feared by his people. Tūmatetenga mataku, a fearful disaster. Mataku ‘ua,
 cowardly. (See mātakutaku, ‘akamataku(taku), tāmataku-(taku).)
mātakutaku, v.i., fq. mataku. (Be in a state of) worry, anxiety, fear, apprehension,
 trepidation. ‘Auraka koe e mātakutaku i te ‘aere i te ‘ārāvei iāia. Don’t be afraid to go
 and see him; Kāre ‘aia i varea e te moe i te mātakutaku‘anga i tē kā tupu ki tōna ‘are
 i taua ‘uri‘ia‘angā ra. He couldn’t get to sleep for worrying about what was going to
 happen to his house in the hurricane; ‘E tangata mātakutaku koe i te ‘akakite i tō‘ou
 manako ki te tangata. You are too timid about telling people what you think; ‘Auraka
 e mātakutaku, ka meitaki ‘ua ‘aia. Don’t keep worrying, he‘ll be quite safe. [mataku
 Rr.]
matamarū, v.i. Courteous, polite, affable. E matamarū koe ki te au tangata ‘oko‘oko
 mai. Be courteous to the customers. [mata1, marū.]
matamata1, n. Face (of a building) (Ait. dial., cf. Rar. mata1 7.) [mata1 RR.]
matamata2, v.i., dim. mata2. Not cooked enough, rather underdone, still rather green.
 Kua matamata tā tātou kai, kāre i piri meitaki te umu i te tāpoki‘anga. Our food isn’t
 cooked enough, the oven wasn’t sealed over properly; E tari atu koe i te au taro
 matamata kia ta‘u ‘aka‘ou‘ia. Take the underdone taro away to be recooked. [mata2
 RR.]
mātāmua, n. The firstborn, the eldest child. Ko ia tā māua mātāmua. That is our eldest;
 te tamā‘ine mātāmua, the eldest daughter. [Ce. *mataamua.]
mata‘oi, moto‘oi, n. Ylang-ylang (Cananga odorata), a tall tree with fragrant greenish-
 yellow flowers. Kua ‘akapuangia mai te ‘aunga o te mata‘oi. The breeze wafted up
 the perfume of the mata‘oi flowers. [Pn. *mosokoi.]
mataora, 1. n. Entertainment, amusement, fun, pleasure, delight. ‘E a‘a te mataora i tēia
 pō? What is the entertainment tonight? Puka mataora, tell jokes, entertaining chat. 2.
 v.i. Merry, cheerful, enjoyable, entertaining, pleasant; be pleased, delight-ed. ‘E
 ora‘anga mataora tōna. He has a pleasant life; ‘e tārekareka mataora, an enjoyable
 game; Kua mataora tika ai au i tā‘au i rave i napō. I was very pleased at what you
 did last night; I tuatua mataora mai ‘aia kiāku. He spoke cheerfully to me. [mata1,
 ora1.]
mātā‘ora, matā‘ora, n. The fish-poison-ing plant (Tephrosia). [mātā-2, ‘ora1.]
ILL.
mātā‘ora
matapakipakia, v.i. Bruised (of fruit). ‘E a‘a i matapakipakia ai tā‘au tōmāti? How did
 your tomatoes get bruised?; Kāre mātou e ‘inangaro i te vī matapakipakia. We don’t
 want bruised mangoes. [mata1, paki1 RR, -a5.]
matapō, v.i. Blind(ness). Kua matapō tēnā va‘ine. That woman is blind; Kua ‘aere te
 tangata matapō ma te ‘ā‘ā ‘aere ki tōna tokotoko. The blind man felt his way along
 with his cane; Kāre rava ‘e tangata i kite i te tumu i matapō‘ia ai tērā tangata. No
 one knew how it was that he came to be blind; Kua rave matapō ‘ua ‘aia i tāna
 ‘anga‘anga. He did the work blindly (without understanding). [Ep. *mata-poo.]
matapōiri, (-‘ia), v.i. Faint, be uncon-scious, blackout, pass out. ‘E a‘a koe i matapōiri
 ei? Why did you blackout?; ‘e tangata matapōiri, someone who has fainted; i tōku
 matapōiri‘anga, while I was unconscious; I tōna ū‘anga ki runga i te patu, kua topa
 ‘aia ki raro ē kua matapōiri‘ia. When he crashed into the wall, he fell down and
 passed out; Kua ora tōna matapōiri. He has come round. [Ce. *mata-poouri.]
matapuku, v.i. (To) bud. Kua matapuku te tiare i tēianei. The flowers are in bud now; E
 ‘a‘aki mai koe i te matapuku i runga i tēnā ‘ātava tiare. Pick the buds on that
 flowering branch. [mata1, puku1.]
matara, v.i. 1. (Come) loose, detached, free (not tied), undone, clear away (from
 pursuers). Kua matara te ‘oro‘enua i te ngā‘i i tāpeka‘ia ai. The horse had got loose
 from where it had been tethered; E tatara koe i tēnā taura kia matara. Undo that rope
 so that it will come off; Kua matara te taura i te pona ō‘ou. The threads are fraying
 on your shirt; Kua matara te to‘e o tēia au tini. The bottoms are coming out of these
 tins; Kua ‘oro te puakatoro i te matara‘anga te taura. The cow bolted when the rope
 slipped off; TĒ manamanatā nei au, inārā ka matara au ā te ora ‘ā. I‘m busy now,
 but I‘ll be free at four; Kāre te tare e matara meitaki mē mare ‘aia. The phlegm
 doesn’t come away properly when he coughs; Ko toku ia toto teia, tei akamaringiia
 no te tangata e manganui, kia matara te ara (Matt. 26.28). This is my blood, which is
 shed for many, for the remission of sins; Nō te mare i kore ei tōku reo e matara
 meitaki. My voice won’t come out properly because of my cold; I tō rātou
 tā‘emo‘emo‘anga ko Tau tei matara ia rātou ki mua. When they raced, it was Tau
 who opened up a clear lead. 2. Unravelled, solved (of a mystery or riddle). Mē matara
 iā koe tāku piri, if you can solve my riddle. [Pn. *ma-tala.]
mātaratara, v.i., fq. matara. (Work) loose, (come) undone, detached, free. ‘E nāti
 mātaratara ‘ua tēia. This nut keeps work-ing loose; Kua mātaratara te au pa‘upa‘u-
 ‘anga o tēia pi‘a. The joints of this box are coming apart; ‘E a‘a i mātaratara ai ngā
 ‘ope o tēia taura? Why are the ends of this rope fraying out?; Ka mātaratara tō‘ou
 reo mē inu koe i te vai rēmene. Your voice will be easier if you drink some lemon
 juice. [matara Rr.]
matarei, n. A variety of taro.
matariki1, v.i. Used adverbially after ‘ākara look, in ‘ākara matariki, watch narrowly,
 examine intently, stare hard. ‘Auraka koe e ‘ākara matariki mai ia mātou. Don’t stare
 at us; ‘E tangata ‘ākara matariki tērā i te au mea e tupu nei i roto i te ‘ōire. He is a
 man who keeps a close eye on what goes on in the village; Kua mou iāku tā rātou au
 peu tūkētūkē i tōku ‘ākara matariki‘anga i tā rātou ‘anga‘anga. I got on to all their
 tricks when I had a good look at what they were up to. [Pn. *mata-liki1.]
matariki2, in ‘ētū matariki, the Pleiades. [Pn. *mata-liki2.]
mātarō, n. Sailor. Kua tukutuku te mātarō i te kie i te pakari‘anga o te matangi. The
 sailors lowered the sails in the strong wind; Nō ‘ea tō pare mātarō? Where did you
 get your sailor’s cap? [Fr. matelot, prob. via Tahitian.]
matatāpoki, n. Mask. Kua ‘a‘ao ‘aia i te matatāpoki. He wore a mask. [mata1, tā-7,
 poki1.]
matatio. Minutely, searchingly, intently, with diligence. Normally used adverbially after
 kimi search. Kua kimi matatio te ‘akavā i te tupu‘anga o te pekapeka i roto i te ‘ōire.
 The police conducted a searching investigation into the causes of the trouble in the
 village; Kua kimi matatio ‘aia i te tārevakē o te matīni ē kua kitea. He searched
 methodically for the fault in the engine and found it. Ma te matatio, painstakingly.
 [mata1,-tio1.]
matatua, v.t. Look backwards, look cautiously from side to side. Kua matatua ua iora
 aia i tetai pae, e kare rava akera e tangata i kitea e ia. And so he looked this way and
 that, and there was no one in sight (Ex. 2.12). [mata1, tua2.]
matau, n. Fishhook. E tāpeka i te matau ma‘ata ki tēta‘i ‘ope o te a‘o. Tie a big hook on
 to the other end of the line; E ‘oko mai koe ‘ē ono matau ‘ī ‘a‘ai nāku. Buy me six
 tuna hooks. [Pn. *ma(a)taqu.]
mātau, (-‘ia). Be in the habit of, accus-tomed to, familiar or well acquainted with;
 accustomed, habitual, familiar, usual. Mē mātau ‘ua rāi tā‘au puaka i te tomo mai ki
 roto i tōku kāinga, ka pupu‘i au. If your pig continues to make a habit of breaking into
 my garden, I‘ll shoot it; Kua mātau au i te rave i tēia ‘anga‘anga. I‘m familiar with
 this work; Ko tei mātau‘ia tēia e mātou i te rave i te au tuātau i ‘aere‘ia mai. This is
 what we used to do in times past; ‘E ‘are ‘ura mātau tēia nāku i te ‘aere i te au pō
 Varaire kātoatoa. I am in the habit of going to this dance hall every Friday night; Kua
 mātau ‘aia i te ‘ārāvei iāku. He used to come and visit me; Ko te ‘ākono‘anga
 mātau‘ia tē reira. That is the usual practice; Kua mātau koe kiāia? Do you know him
  well?; tēta‘i tangata tā‘au i mātau meitaki, someone whom you are well acquainted
  with. (See ‘akamātau, (‘aka)mātautau.) [Pn. *maa-tau.]
mātautau, (-‘ia), v.i., fq. mātau. Be accus-tomed, habitual, familiar. Nō roto ‘ua maī na i
 te ‘are ‘āuri ma te mātautau atu rāi, just out of jail and back in the same old ways.
 [mātau Rr.]
mate, v.i. 1. Die, dead, death; fatal, mortal. Kia kore e mate te akarongo iaia, kia rauka
 ra te ora mutu kore, that those who believe in him should not die, but receive
 everlasting life (John 3.16); Kā mate taku pū kuru. My breadfruit tree is going to die;
 mē kā mate ia tātou te atua o te mate, when we kill the god of death; E utunga te mate
 no te ara. The wages of sin is death (Rom. 6.23); E teianei kopapa mate ua ei kopapa
 mate kore. And this mortal body become an immortal body (1 Cor. 15.54). ‘E puta
 mate, a fatal wound. ‘E topa mate, a fatal fall. Pi‘a tangata mate, coffin. Te utunga
 mate, the death penalty. 2. (a) Numb, without feeling. Kua mate tōku rima. My arm is
 numb. (b) Not running, dried up (of flow); out, low (of the tide). Kua mate te vai i
 roto i te paipa. There is no water in the taps, the water is off; Kua mate te vai i raro i
 te kauvai. The stream has dried up; i te mate‘anga te tai, when the tide was low; ‘E tai
 mate tēia. It is low tide, the tide is out. (c) Off, out (of a light or fire). Kua mate te a‘i.
 The fire is out, (or) the light is off; i te mate‘anga te a‘i, when the light went out. (d)
 Stopped, not working (of any mechanism). Kua mate te ora. The clock has stopped;
 Kua mate te rātio. The radio is off; Kua ‘ōpara ‘aia i tōna mōtokā ki te pae i te
 mataara i te mate‘anga te matīni. He pushed his car to the side of the road when the
 engine stopped. (e) Out of play (of ball). E tu‘e koe i te pōro ki va‘o kia mate. Kick
 the ball out of play; Kua ‘akatangi au i te pu‘i nō tei mate te pōro. I blew the whistle
 because the ball was dead. 3. (a) Be defeated, lose. Kua mate tō mātou pupu i tō rātou
 i tēia tu‘e-‘anga i topa ake nei. Our team lost to theirs in the last match; Kā mate ‘aia
 i te ture. He will lose his case. (b) Fail, come to naught, flop. Kua mate tōku
 ‘akakoro-‘anga. My plans came to naught. (c) Be dismissed (of batsman), dismissal.
 Kua mate te tangata pā. The batsman is out; ‘E mate kapo tōna. He was out caught. 4.
 Suffer (any oppressive physical or mental condition, e.g. hunger, thirst, misfortune,
 danger, intense desire); oppressive, calamitous; suffering, affliction, calamity. Kua
 auē te pēpe i te mate‘anga i te pongi. The baby cried when it got hungry; Kua mate au
 i te kakī vai. I‘m awfully thirsty; Kā mate te vaka i roto i te ‘are, kā mate katoa te
 vaka i te moana. If the canoe suffers a mishap in the shed, it will suffer a mishap in
 the ocean, too; mate i te kata, die with laughing, split one’s sides; Kua mate ‘aia i te
 ‘inangaro i tērā pona. She’s dying to have that dress; ‘E mate tika ai te mataara e tae
 ei ki runga i tērā maunga. It is a very dangerous path up that mountain; te ‘anga‘anga
 mate, exhausting work; te mate i te etene, te mate i roto i te oire, te mate i te
 medebara, danger from the heathen, danger in the cities, danger in the wilderness (2
 Cor. 11.26); E akara mai koe i toku mate e toku mamae (Ps. 25.18). Look upon my
 suffering and my pain. (See ‘akamate)mate), māmamate, māmate, (mate)matenga,
 matemate, (tā-)matepongi, tāmate(mate).) [Pn. *mate.]
mātea, v.i. Clear, open, unobstructed (Mang. dial.) Mātea! Stand clear! [ma-2 ?, ātea.]
māteatea, v.i. Open, unobstructed, free, not confined. Ei reira au e aere mateatea ua ai.
 And I shall walk unconfined (Ps. 119.45). [mātea Rr.]
matenga, nom. 1. Death. Kua ‘eva ‘ua te tangata i te matenga o tō rātou ariki. The
 people lamented the death of their king. 2. A passion, craze. ‘E matenga nōna taua
 tamā‘ine. He was mad about that girl; Ko te matenga nō te ‘akarere manu. The craze
 for flying kites. [mate, -nga2.]
matemate, v.i., fq. mate. Die (severally or gradually), stop working (intermittently, of
 mechanisms), be sluggish, etc. Kua matemate taku tiare nō te vera i te rā. My flowers
 died off because the sun was so hot; ‘E a‘a i matemate ei tā‘au matīni? Why does
 your engine keep stopping?; Kua pōiri ā roto i te ‘are i te matemate-‘anga te a‘i. It
 was all dark in the house when the lights failed; E tangata matemate koe i te
 ‘anga‘anga. You are pretty lethargic at work. [mate RR.]
matematenga, nom., fq. matenga. Passion, craze. Ko tōku ia matematenga. Those are the
 things I‘m crazy about. [mate RR, -nga2.]
matepongi, v.i. Feel hungry, hunger. Mē matepongi koe, e ‘aere mai ki te kāinga nei
 kaikai ei. When you get hungry, come home here and eat; Kua ‘oki vave au ki te
 kāinga nō te matepongi. I went home early because I was hungry. [mate, pongi1.]
māteri, n., (Bib. maseli). Wise sayings, proverbs. Te maseli a Solomona, the proverbs of
 Solomon. [Heb. mashal.]
mati1, n. Trees or shrubs (Ficus spp.) bearing red berries once used as a dye and
 medically. Kua māviriviri te ‘ua o te mati. The bunches of berries have come on the
 mati; Ka ‘aere au ka ‘a‘aki ‘uā mati mai ‘ei ma‘ani vairākau nō taku ‘oro‘enua. I‘m
 going to go and pick mati berries and make some medicine for my horse; amo ua rai
 koe i to mata ki te mati, even though you rub dye on your face (Jer. 4.30). [Pn. *mati.]
mati-2, see matikao (dialectal), toe, finger.
mati-3, see matiroeroe, lonely.
māti1, v.i. March. Tē māti nei mātou ki runga i te uāpu nō te ‘āriki‘anga i te Kāvana. We
 are marching on to the wharf to welcome the Governor; ‘E pupu tamariki meitaki tērā
 i te māti. That group of children can march well. (See ‘akamāti, tāmāti.) [Eng.
 march.]
māti2, n. Matches, (box of) matches. E ‘oko mai koe ‘ē toru tātini māti nāku. Buy me
 three dozen boxes of matches; Tēia te māti ‘ei ‘akakā i te mōrī. Here are the matches
 to light the lamp with. Kata māti, matchstick, (individual) matches. ‘Akaputua tā‘au
 kata māti. Gather up your matches. [Eng. match.]
Māti3, prop.n. March. Ko Māti te toru o te marama i roto i te mata‘iti. March is the third
 month of the year; Kua no‘o ‘ua te tangata ma te mātakutaku i te ‘uri‘ia i te
 vaitata‘anga ki te marama ia Māti. People lived in fear of a hurricane as the month of
 March approached. [Eng. March.]
matie, matiē, v.i. 1. Green. Nō ‘ea tō‘ou pona matie i te ngā‘i i ‘oko ei? Where did you
 buy your green dress from?; i te matie‘anga tōna pona i roto i te tini vairākau, when
 his shirt in the tub of dye had turned green; te matie i te rau o te rākau, the green of
 the leaves. 2. n. Grass. E tipi koe i te matie kia potopoto. Scythe the grass down short;
  E ‘u‘uti koe i tēnā kūkumu matie. Pull up that clump of grass; Tē kanga nei te
  tamariki i runga i te matie. The children are playing on the grass; ‘E ngā‘i matie tēnā.
  That is a grassy place. (See ‘akamatie, tāmatie.) [Pn. *mutie.]
matikao, n. Toe, finger (dialectal, cf. Rar. mangamanga vaevae, mangamangā rima).
 Matikao ma‘ata or matikao nui, (Bib.), thumb, big toe. Ki runga i te matikao maata
 o to ratou ra rima katau, upon the thumbs of their right hands (Ex. 29.20). [mati-2, -
 kao2.]
matÈni, n. Machine, engine, mechanism; mechanical, having an engine. Te matīni o tōna
 mōtokā, the engine of his car. Tangata ma‘ani matÈni, mechanic. ‘Are matÈni,
 engine room, engine house. MatÈni ‘akatika mataara, grader. MatÈni a‘i uira,
 dynamo. MatÈni ‘ārote, mechanical (or tractor-drawn) plough. MatÈni ora,
 mechanism of a clock. MatÈni tāviri tÈtā, rotary hoe. MatÈni teata, film projector.
 MatÈni keri ava, harbour excavator, dredger. Poti matÈni, motor boat. [Eng.
 machine.]
mātipi, (-a, -‘ia). 1. Slice or peel with a knife. Kua motu tōna rima i tōna mātipi‘anga i
 te kūmara. He cut his hand peeling the sweet potatoes; E mātipi koe i tā tātou taro kā
 tunu ei. Peel our taro before you cook them. 2. n. Knife, share (of plough). Kua
 paripari ‘aia i te ‘ātava o te kuru ki te mātipi. He made several cuts with a knife in
 the branch of the breadfruit tree. Te mātipi o te ‘ārote, the ploughshare. Mātipi
 ‘a‘atu, pocket-knife, penknife. Mātipi kaingākai, table-knife. Mātipi ma‘ata, bush-
 knife, machete. Mātipi mingi, sickle, hook. Mātipi pa‘u ‘ānani, budding-knife. [mā-
 8, tipi1.]
mātipitipi, (-a, -‘ia), fq. mātipi, q.v. Peel (with a knife). Kua putaputa te ‘ānani i tōna
 mātipitipi‘anga. He made gashes in the flesh of the orange when he was peeling it;
 ‘Auraka koe e mātipitipi i tēnā rākau i roto i te ‘are. Don’t whittle that stick in the
 house. [mā-8, tipi1 RR.]
mātira1, n. Fishing rod. Ka ‘aere tāua ka tīpū ko‘e mai ‘ei mātira nā tāua. Let’s go and
 cut ourselves some bamboos for fishing rods; ‘Ei mātira poto tō runga i te akau. You
 have to have a short rod for fishing on the reef. [Pn. *ma-tila.]
mātira2, n. Name of a small tree, bearing fragrant flowers, the wood is hard and water-
 resistant. ‘E mātira tā‘au rākau e kimi mai ‘ei kiato nō te vaka. You must look for
 some mātira wood to make the outrigger arms of the canoe.
mātirÈta, n. Ox-eye daisy (and similar Compositae). ‘E tūkētūkē te kara i tā‘au mātirīta.
 Your (marguerites) are all differ-ent colours. [Fr. marguerite.]
matiroeroe, v.i. Forlorn, left desolate (as a widow or orphan), miserable and lonely. Ka
 ‘ākono ‘ua tāua i tēia au tamariki matiroeroe. We shall just have to take care of these
 poor lonely children; ko te takinga-meitaki i te matiroeroe e te au vaine takaua i to
 ratou mate anga, looking after orphans and widows in their tribulation (Jam. 1.27); ‘E
 a‘a koe i ‘ākara‘anga matiroeroe ei i tēia pōpongi? Why are you looking so forlorn
 this morning? [mate ?, -roe RR.]
mato1, n. Crag, cliff, steep rocks. Kua ma‘ani te ‘āeto i tōna kō‘anga i te vā mato. The
 eagle built its nest in a crevice in the cliff. [Pn. *mato.]
mato2, moto, n. A large, hardwood, forest tree with strongly scented flowers. I te
 pupu‘i‘anga mai te upe mei te maunga mai, kua ‘ongi mātou i te kakara o te pu‘era o
 te mato. When the night breeze blew down from the hills we caught the scent of the
 mato flowers; Ka ‘aere mātou kā pari mato mai ‘ei ma‘ani ‘are. We are going to go
 and chop down some mato to build a house.
ILL.
mato (Homalium acuminatum)
mato‘a, v.i. Spread out, unfurl, disperse. Kua mato‘a tōna rauru i te matangi. Her hair
 was dishevelled by the wind; E ‘o‘ora koe i tēnā tīvaevae kia mato‘a meitaki. Spread
 that quilt out well; Kua mato‘a ‘ua te ngāngā‘ere kino ki runga i tōna ‘enua. Noxious
 weeds just spread over his land; i te mato‘a‘anga te reva, as the flag unfurled. [mā-2,
 to‘a.]
māto‘ato‘a, v.i., fq. mato‘a, q.v. Spread. Kua māto‘ato‘a taua tuatua ki te pā ‘enua. The
 news has spread to the islands. [mato‘a Rr.]
mātoru, v.i. Thick through, stout and solid (of a post or building), swollen (of flesh or a
 limb). ‘Ē ono ‘īni te mātoru o tēia potonga rākau. This piece of timber is six inches
 thick; Kua mātoru meitaki tēia patu i te ma‘ani‘anga. This wall was built good and
 solid; ‘E pou mātoru tēia nō te ‘ākoko o te ‘āua. This is a thick post for the corner of
 the fence; Kua mātoru tōna rima i te kakati‘ia‘anga e te veri. His arm was swollen up
 after it had been bitten by the centipede. (See mātorutoru, ‘akamātoru-(toru).) [Pn.
 *maa-tolu.]
mātorutoru, v.i., fq. mātoru, q.v. Quite thick, firm and solid, swollen; thick (of soup or
 kava). ‘Ei rākau mātorutoru tā‘au e ‘apai mai ‘ei ma‘ani i te ara kākenga. You must
 bring some good stout bits of timber to make the ladder with; E tanu koe i tēia au pou
 kia mātorutoru meitaki. Put these posts in so that they are nice and firm in the ground;
 i te mātorutoru‘anga tōna pākiri va‘a, while his lip was so swollen; Kua mātorutoru
 roa tēia kerēve. This gravy is too thick. [mātoru Rr.]
mātou, pers.pron., first person plural, exclusive. We, us. Ko mātou ma Tere mā i ‘aere
 mai ei. We came with Tere and the others; Kua kite mai koe ia mātou. You saw us;
 Nō mātou tēna ‘oro‘enua. That’s our horse. [Np. *maa-tou.]
matū, 1. v.i. Fat, fleshy. Kāre e ō ‘aka‘ou tēia piripou iā koe nō te mea kua matū roa koe.
 These trousers won’t fit you any more because you have got too fat; ‘E ‘oro‘enua
 matū tō‘ou ē te mānea. You have a fine well-fleshed horse. Te matū o te ‘enua, the
 fat of the land. Matū ‘Èkokekoke, on the plump side. 2. n. Fat tissue, the fat. Kua
 tunu rātou i te matū o te puakatoro ‘ei ma‘ani ‘inu. They boiled down the fat of the
 beef to make dripping. Matū rori, the spaghetti-like roes of sea-cucumbers. Tē
 varaipāni matū rori nei au. I‘m frying sea-cucumber roes. (See mātūtū, ‘aka-,tā-matū,
 ‘aka-,tā-mātūtū.) [Pn. *ma-tu‘u.]
mātuāpuru, v.t. Comfort, relieve distress, minister to. Kua ‘aere maī ra rātou ē kua
 mātuāpuru i te aronga tei roko‘ia e te tūmatetenga. They came and comforted those
 whom disaster has overtaken; Kua pūma‘ana tōna ngākau i tō mātou mātuāpuru‘anga
 iāia. He took heart when we consoled him; ko tei matuapuru mai iaia i to ratou
 apinga, those who minis-tered to him from their belongings (Luke 8.3).
mātūtū, v.i. Sturdy, stout, firm and strong. Kua mātūtū tēia ‘are i te ‘akatu‘anga. This
 house has been solidly built; I te mātūtū‘anga te au poupou i tōna ‘are, kua pātiti ‘aia
 i te au tārava ki runga. When the posts of his house were firmly embedded, he nailed
 on the crossbeams; ‘e tangata kōpapa mātūtū, a man of sturdy build; Kia matutu koe,
 e kia maroiroi. Be strong and of a good courage (Josh. 1.6). [matū Rr.]
ma‘u, v.i. Heal up. Kua ma‘u te motu i runga i tōku rae. The cut on my forehead has
 healed. (See ‘akama‘u.) [Np. *mafu.]
mā‘ū, (-a, -‘ia), v.i. Wet, damp, moisture. Ka mā‘ū koe i te ua. You will get wet in the
 rain; Taria mai tēnā au kāka‘u mā‘ū ki konei, taurakiraki ei. Bring those wet clothes
 over here to be hung up to dry; ‘Auraka e ‘ao‘ao mā‘ū i te kāka‘u. Don’t put clothes
 on damp; i te mā‘ū‘anga tōna ro‘i i te ua, when the rain made his bed wet; Kā ngote
 te rākau i te mā‘ū nā roto i tō rātou aka. The plants will absorb the moisture through
 their roots. [Np. *ma‘afu.]
māua, pers.pron., first person dual, exclusive. We two, us two. Kā ‘oki māua ma Tāria ki
 te kāinga. Tāria and I are going home; Nā‘au te puaka tā māua i ‘opu ei. It was your
 pig we caught; Nō māua tēia no‘o‘anga. These seats are for us. [Np. *maa-ua.]
maunga, n. Mountain, hill. Kua topa ‘iōra ‘a Tongaiti i te maunga ko Teko‘u, koia ‘oki
 ko te ko‘uko‘u‘anga o Rangatira i te vai. And so Tongaiti named the mountain
 Teko‘u, which means the blocking of the water caused by Rangatira with her cloth;
 mē tae koe ki runga i tērā puku maunga. when you get up that hill; Ka ‘aere tāua ka
 kake maunga āpōpō. Let’s go mountain climbing tomorrow. Maunga kā, volcano.
 Kua ngarepu te maunga kā. The volcano became active. [Pn. *ma‘u„a.]
mauÈ, n. The left-hand side (Ait. dial., cf. Rar. kauī). [Pn. *ma-uii.]
māuiui, v.i. Stiff, aching, sore and weary after exertion (of the body). Kua māuiui tōku
 kōpapa i te ‘akaoti‘anga te tu‘epōro. I was sore after the rugby match; Nō te māuiui i
 tōna kōpapa, kua takoto ‘aia ki raro kia māoro‘ia. Because he felt so stiff, he lay
 down to be massaged. (See ‘akamāuiui.) [Pn. *maa-hu‘i.]
mauku, n. 1. Grass, rushes, hay, straw. The word is applied to several grasses including
 lovegrass (Eragrostis), beard grass (Andropogon), water grass (Commelina). E
 ‘akama‘ata koe i te putunga mauku ā te puakatoro ‘ānau. Put big heaps of grass for
  the mother cow; E ‘aere koe e pari mauku mai nā te ‘oro‘enua. Go and cut some
  grass for the horse. Some varieties are, mauku a‘i whose roots are fragrant when
  dried, mauku ko‘eko‘e, mauku puakatoro or mauku vai, water grass, mauku tai, a
  creeping littoral grass (Stenotaphrum), mauku Tonga. 2. The old name for a coconut
  strainer or filter. (See tāmauku.) [Pn. *mahuku.]
maunu, māunu, (-a, -‘ia). Bait, lure. Kua māunu ‘aia i te matau ki te kākara ē kua tuku
 ki roto i te va‘aruā kū. He baited the hook with hermit crab and lowered it into the
 hole where the squirrelfish were; I maunu‘ia tā mātou matau ki te kiko nū. Our hook
 was baited with coconut; Kua maunu mai rātou iāia ki roto i te ‘are. They lured him
 into the house; ‘E kākave ‘eke tāku māunu. My bait was octopus tentacle; Ka ‘aere au
 kā kimi māunu nāku. I‘m going to go and look for some bait. [Pn. *ma(a)-unu.]
mauri, n. 1. Life principle, spirit, the seat of the motions. Kua rere tōku mauri i tō‘ou
 ‘akapō‘itirere‘anga mai iāku. My heart jumped when you startled me. Mauri mate,
 one of the nights of the moon, the twenty-seventh or twenty-ninth according to some
 reckonings. ‘E mauri mate tēia arāpō, kāre ‘e pu‘apinga te tautai. It is mauri mate
 tonight, it is no good going fishing. 2. Spirit, ghost. Kua karanga‘ia e te aronga ta‘ito
 ē kā ori ‘aere ‘ua te mauri i tēia arāpō. The old folk used to say that spirits roamed
 about on this night. [Pn. *mauli.]
māuru, (-a, -‘ia), n. (To drive or guide fish into a net using) a coconut-leaf sweeper. E
 ma‘ani mai kōtou i te māuru kia ma‘ata. Make a lot of coconut-leaf fish sweepers; E
 māuru mai kōtou i te maito i tēnā ngā‘i. Drive in those black surgeonfish there;
 Māuru‘ia mai tēnā tua kia viviki. Hurry up and sweep that side. [mā-8, uru1.]
māuruuru, v.i. Satisfied, gratified, content, well pleased. E tuku koe ‘ē varu taro
 mama‘ata ki roto i te kīkau kia māuruuru meitaki te aronga ‘oko. Put eight large taro
 in each basket, so the customers will feel they’ve had good value; I tō rātou
 māuruuru‘anga i te teata tei ‘akaāri‘ia kia rātou i taua pō, kua pati ‘aka‘ou rātou kia
 ‘akaāri‘ia ā tēta‘i pō. Since they were well pleased with the film that was screened
 that night, they asked for it to be shown again on another night. (See ‘aka-māuruuru.)
 [Ta. *mauru.]
ma‘uti, v.i. Jerk free, become detached, come off (of a button), come out (of a tooth),
 come up out of the ground (of a post or tree). Kua ma‘uti te pitopito i tōku pona. The
 button has come off my shirt; Kua roa tō te taote ni‘o tautā‘anga i ma‘uti mai ei tōku
 ni‘o puta. The dentist was trying for a long time before my bad tooth would come out;
 Kua ma‘uti te poupou i te ‘akaetaeta‘anga o te puakatoro i te taura. The post came
 out of the ground when the cow strained on the tether; Kāre e ma‘uti iā koe tēna pū
 tītā. You won’t get that clump of weeds up; ‘E mea uauangatā e ma‘uti mai ei te
 tūtau. It is going to be hard job to free the anchor. [Pn. *ma-futi.]
ma‘utini, n. (See mōtini, pumpkin.)
mā‘uti‘uti, v.i., fq. ma‘uti. Come off or out. Kua mā‘uti‘uti te naero i raro ake i tōku
 tamaka. The tacks came out of my shoes; ‘E a‘a rā i mā‘uti‘uti ei tēia pā tōmāti?
 Why has this row of tomatoes got uprooted? [ma‘uti Rr.]
mā‘ū‘ū, (-a, -‘ia), v.i., fq. and dim. mā‘ū. Wet (of several things), wet here and there,
 damp, moist, humid. Kua mā‘ū‘ū tōku pona i te pata‘anga tōku ‘ou. My shirt was
  damp with perspiration; ‘Auraka e tari mai i tēnā au kāka‘u mā‘ū‘ū ki roto i te ‘are.
  Don’t bring those damp clothes indoors. Reva mā‘ū‘ū, humid atmos-phere or
  climate. [mā‘ū4 Rr.]
māverevere, v.i. Fringed, a fringe. ‘E māverevere rauru tōna. She wore a fringe. [mā-9,
 vere1 RR.]
mavete, v.i. Split apart, divide. I te mavete‘anga o te rangi, kua kite atu ‘aia i te ‘āngera
 a te Atua. When the heavens opened up, he saw the angel of God; Kua mavete te
 tangata i roto i te ‘ōire ‘ē rua pupu. The people in the village split into two factions;
 Ko te ‘iti-tangata e mavete iāia, kā ‘inga. A nation divided against itself shall fall.
 [Pn. *ma-wete.]
māviri, (-a, -‘ia), n. To twist (coconuts) into a bunch; a bunch or cluster (of nuts, fruit,
 berries). Kua māviri te tamaiti i te nū ē kua amo ki te kāinga. The boy did the
 coconuts up into bunches and carried them home; Kua pou te ‘akari i te māviri-‘ia.
 All the ripe coconuts have been done up in bunches now; ‘Ē rua nga‘uru ēia ‘akari i
 runga i tēia māviri. There are twenty coconuts on this bunch; E ‘a‘aki māviri ‘ua koe
 i te ‘ānani. Pick the oranges in bunches (several at a time, not singly). [Ce. *ma-wiri.]
māviriviri, 1. v.t., fq. māviri. Make into bunches. Kua māviriviri rātou i te kōmoto nā te
 puaka. They made bundles of the half-ripe coconuts for the pigs; ‘E au ‘akari tēia kua
 oti i te māviriviri‘ia. Here are some coconuts which have already been done up in
 bunches. 2. v.i., n. Form bunches, clusters. Kua māviriviri te ‘ua o te koka. The
 Bischofia tree has berried well; ‘E pū nū māviriviri tēna. There are good bunches on
 that coconut tree. [māviri Rr.]
mē1, subordinating conj. 1. (a) (Usually followed by verbal particle or nominal
 predication). If. Mē ka ‘ōmai koe i tēta‘i ‘anga‘anga nāku, kā no‘o mai au ki
 Rarotonga nei. If you would give me a job, I’d stay on here in Rarotonga; Mē kāre
 koe e ‘oki mai, e tātā mai koe kia kite mātou. If you aren’t coming back, write to let us
 know; mē ko tō‘ou tū tēnā, if that is the way you are. (b) Mē...mē, whether...or. Kāre
 au i kite ē mē kua tae mai ‘aia mē kāre. I don’t know whether she has arrived or not.
 (c) Mē kore, mē kāre, if not, or else, or. E tāmata koe i te ‘aere mai āpōpō, mē kore, ā
 te Varaire. Try to come tomorrow, or else on Friday; E tuku mai koe iā Punu kia
 ‘aere mai, mē kore, e ‘aere mai tika ai koe. Send Punu, or else come yourself; E
 ma‘ani koe ‘ē toru mē kore ‘ē ‘ā taime. Do it three or four times. (d) Or. Kua tupu ki
 ‘ea, ki Tītīkāveka, mē ki Avarua? Where did it happen, at Tītīkāaveka, or at Avarua?
 (e) Expressing doubt, ignorance, uncertainty whether or not something is the case, (cf.
 (b) above, with the main clause understood). Mē kua āru mai taku tamaiti i tēia pa‘ī. I
 don’t know if my son can be on this ship; Mē kā ‘oki mai ‘aia. I wonder if he will
 come back; Mē ka ‘aere mai ‘aia, mē kā a‘a? Is he going to come or what?; Mē ‘e
 ‘oro‘enua meitaki tēnā? Is that a good horse then?; Ko tē ‘ea te tika, mē ko tāna, mē
 ko tā‘au? Which version is right, yours or his?; Mē ‘ē ‘ia taime tō mātou vaka i te
 taka‘uri‘uri‘anga. Goodness knows how many times our canoe capsized. (f) I don’t
 know, (in replies to questions). Nā ‘ai i kave mai i te puka? Mē nā ‘ai. Who brought
 the book? I don’t know who; Tei ‘ea rā taku māmā? Mē tei ‘ea. Where is my mother?
 I don’t know where she is. 2. (Without a following verbal particle, cf. 1. above.)
  When (with future reference). Ka ‘akamata te ‘āpi‘i mē tangi te ove. School will
  commence when the bell rings; E tāpa‘e mai koe ki te kāinga nei mē ‘aere koe ki
  Avarua. Call in at home here when you go to Avarua. (See also mei2.)
Mē2, prop.n. May. Ko Mē tōku marama i ‘ānau ei. May is the month I was born in; Kā
 ‘oki atu au ki te kāinga i te marama iā Mē. I‘ll be going back home in May. [Eng.
 May.]
mea, 1. n. (a) Thing, not necessarily physical object (often used because of lack of
 information instead of a more precise word). Tē kave nei koe i tēnā mea ki ‘ea?
 Where are you taking that thing?; Tēia te mea tāku e manako nei i te rave. Here is the
 thing I have in mind to do; ‘ē rua paunu i te mea ‘okota‘i, two pounds for each article.
 (b) Used essentially as a proform, or as a vague place-holder for a noun where the
 following attribute is semantically more important. E ‘iri koe i te au mea meariki. Sort
 out the little ones; ‘E mea kino te matangi. The wind was something awful; ‘E mea
 kē! It was quite exceptional!; ‘E mea roa tō‘ou ‘akapupū-‘anga i tēnā tīkatā vai. You
 are taking a long time to boil that kettle of water; Kāre rava e mea ou i raro ake i te
 rā nei. There is nothing new under the sun (Eccl. 1.9). (c) Reason, cause. Nō te mea, i
 te mea, because. KĀre au e tae atu ki te ‘anga‘anga āpōpō, nō te mea, ka āru au i te
 aronga tautai. I shan’t be able to get to work tomorrow because I‘m going with the
 fishing party; I te mea ē kāre ‘aia i papa, kua vao‘o‘ia te ‘uipā‘anga. Because he
 wasn’t ready, the meeting was post-poned. ‘E a‘a te mea...ei?, why? ‘E a‘a te mea i
 tāvarevare ei koe? Why are you late? (d) Used as a diminutive, sometimes
 disparagingly, a bit, little one(s), a few, a small quantity, nothing very much. ‘E mea
 tamā‘ine kīkī, a plump little girl; ‘e mea karo ‘ua, just a bit of a quarrel, a tiff; Te mea
 varāoa nei ā‘au i ‘oko mai ei! You haven’t brought very much bread!; ‘E mea
 ‘anga‘anga tāku kā tuku atu au kia rave koe. I’ve got a little job for you to do. 2.
 prop.n. So-and-so, what’s-it-called, what’s-his-name. Also used (impolitely) in
 addressing unidentified people. Kua ‘aere ‘a mea ki te tautai. So-and-so has gone
 fishing; Nō mea tēia vaka, nō Tāne. This canoe belongs to what’s-his-name, Tāne; Ē
 mea mā! ‘E a‘a kōtou i no‘o ‘ua ai i kona? Hey you lot! What are you hanging about
 there for? 3. (meā‘ia). Used with wide range of meanings, almost as a pro-verb (do,
 make). Do something, bring something, be about to do something, say, tell, think,
 wish. Kāre mātou i kite ē nā ‘ai i mea i te toka kia purupururū ki raro i te va‘arua.
 We don’t know who it was made the stones fall down the hole; Kā mea tāua? Ka a‘a?
 Ka ‘aere ka pā‘ī tai. Shall we do something? What? Let’s go and have a bathe; Kua
 oti te torōka i te meā‘ia kia ‘aere mai kia tiki ia tātou. The truck has been told
 (arrangements have been made) to come and fetch us; E mea koe iāia kia ‘aere ki te
 ‘ura āpōpō. Get her to come to the dance tomorrow; Kua mea au iāia kia ‘oki mai ki
 te ‘āpi‘i. I made him come back to school; Kua mea mai ‘aia kiāku kia āru iāia. He
 made (told, asked, gestured to) me come with him; Mea ‘ua atu au ē kā ‘oki tāua. I
 just say (think) that we should go back; Mea ‘ua atu au ē ka rauka ia tāua i te no‘o
 roa mai. I only wish that we could manage to stay longer. (See ‘akamea(mea);
 meangiti, meangitikā, meamea, (‘aka)-meameā‘au, (‘aka-,tā-)-meariki, (‘aka-,tā-)-
 mearikiriki.) [Pn. *me‘a.]
meangiti, v.i. Small (in size, amount, degree, number). Kua meangiti te kā o te mōrī nō te
 mea kua pou te kāratīni. The flame of the lamp is small because the paraffin has run
  out; Kua meangiti mai te ‘akaē i te mata ō‘ou. The swelling in your eye is going
  down; ‘E ‘apai mai koe i te ‘ānani meangiti. Bring me the small orange; Nō te
  meangiti iāia, kua kimi rātou i tēta‘i tamaiti ‘āma‘ata ake ‘ei mono iāia. Because he
  was small, they looked for a rather bigger boy to replace him; Kua ‘aere meangiti ‘ua
  mai ‘aia ki Mangaia nei. He came here to Mangaia when he was quite small; Nō te
  meangiti i tōna reo, kua ‘akavaitata mai rātou kia rongo meitaki i tāna tuatua. His
  voice was so low that they came closer to hear what he said; meangiti mai i te paunu,
  less than a pound; NŌ te pakari i te ua i meangiti ei te tamariki i te ‘āpi‘i i tēia rā. It
  is because the rain is so heavy that there are so few children at school today; i tōku
  meangiti-‘anga, when I was little. [mea, ? -ng(a)2, iti1.]
meangitikā, v.i. Very small. Ko te ‘akari meangitikā tā‘au e ‘apai. You shall take the
 tiny coconuts; ‘e taura meangitikā, a very thin thread. [meangiti, -kā4.]
meamea, (-‘ia), fq. mea. Do, etc. E meamea ake kōrua kia oti. You two get it finished; ‘e
 a‘a tā kōtou e meamea ‘uā na? What are you doing? [mea RR.]
meameā‘au, v.i. Disturb the peace, cause trouble, rebel against authority, make mis-
 chief. ‘E aronga meameā‘au kōtou, ‘aere atu. You are lot of troublemakers, go away;
 Kua ‘akatupu meameā‘au rātou ki roto i te ‘ōire. They stirred up trouble in the
 village; Nō te meameā‘au ia rātou i tukuna ai ki roto i te ‘are ‘āuri. They were
 imprisoned for disturbing the peace. [mea RR, ‘au1,2.]
meariki, v.i. Small in size (of several things). E ‘iri kōtou i te tōmāti meariki ka ‘a‘ao ei.
 Pick out the little tomatoes before you pack them; E vao‘o atu koe i te au mea meariki
 nā te puaka. Leave the small ones for the pig. [mea, -riki.]
mearikiriki, v.i., fq. meariki. Very or relatively small (of several things). Ē Rio, kua
 mearikiriki te varaoa ā‘au i tēia rā, Rio. Your loaves are very small today; Kāre
 mātou e ‘oko i tā‘au taro nō te mearikiriki. We are not buying your taro, they are too
 small; E tuku mai koe i te tamariki mearikiriki kia ‘aere mai nā mua ki roto i te ‘are.
 Let the little children come into the house first; i tō mātou mearikiriki-‘anga, when we
 were little. [meariki Rr.]
mei1, prep. 1. From (a place, time, action or state), since. Kua ‘oko kārena mai au mei te
  toa. I’ve bought a calendar from the shop; Mei ‘ea mai koe? Where have you been?;
  mei tupuaroa mai ē tae mai ki tēia rā, from the earliest days right up today; Mei tō‘ou
  tae‘anga mai ē tae mai ki tēia rā, kāre ake rāi koe i ‘aere ake ki tō mātou kāinga.
  Ever since you arrived you’ve never come to visit us; Mei te a‘a te roa? For how
  long?; Mei te a‘a te roa i tō‘ou no‘o‘anga ki Aitutaki? How long have you been
  staying in Aitutaki?; Mei te a‘a te roa iā koe ki konei? Mei te rima meneti. How long
  have you been here? Five minutes. Mei mai, mei taua taime mai, mei reira mai,
  since. Nō konei ‘a Tere mei te Paraparau mai. Tere has been here since Thursday;
  Kāre rātou i kite ake iāia mei reira mai. They haven’t seen him since then; Tē ‘oki nei
  au mei te ‘āngai puaka mai. I‘m coming back from feeding the pigs; Mei te a‘a mai
  koe? What have you been doing? 2. Like, as, about the same size (amount etc.) as.
  Mei te tūtu‘a rāi koe i te panapana ‘aere. You keep jumping around like a flea; E
  rave koe mei tēia te tū. Do it like this; E akakore mai i ta matou ara, mei ia matou i
  akakore i ta tei ara ia matou nei. Forgive us our sins, even as we forgive those who
  have sinned against us (Matt. 6.12); Mei te a‘a te ma‘ata i tō‘ou punua ‘oro‘enua?
  About how big (asking for comparison or dem-onstration) is your foal? [Pn. *mei1.]
mei2, conj. In the phrase mei te mea ē, supposing that, in the event that, if. Mei te mea ē
  kua pāpā au iāia, ‘e a‘a koe i kore ei e ‘aere mai e ‘ārāvei iāku nā mua? Well if I did
  thrash him then, why didn’t you come and see me about it in the first place?; Mei te
  mea ē ka ‘inangaro koe i te āru mai ia mātou ki Avarua, e ‘aere koe e ‘akamānea mai
  ā teianei. Well if you do want to come along with us to Avarua, go and smarten up
  now. [mē1, i2]
mei3, v.part. Nearly, almost. Mei puta rāi au i te toka i tō‘ou pē‘i‘anga mai. I nearly got
  hit with that stone you threw; Kua ‘akapō‘itirere‘ia tōku ‘oro‘enua e Tere, ē mei topa
  rāi au ki raro. Tere startled my horse and I almost fell off. [mē1, i1.]
meika, n. Banana (plant and fruit). Tē tanu nei au i tēia ngā‘i ki te meika. I‘m planting
  this plot with bananas; tēta‘i kā‘ui meika para, a bunch of ripe bananas. Some
  varieties and distinguishing terms (the initial meika may be omitted): meika ‘ai
  (perhaps Tah.); meika ‘āmoa, a dwarf variety; meika ‘āmoa ‘enua; meika ngā tama;
  meikā kaivao; meika kiri mangio; meika kōpū tea; meika ‘īnītia, same as meika Vītī;
  meika māori, a large indigenous variety; meika mario; meika mario muramura; meika
  mario Tīki (Dick’s mario banana), a fat stubby banana, ladyfingers, cf. meika mario
  Vītī and meika ‘īnītia; meika mario moto (ripened off by pummelling); mario pīvai
  kura; meika potopoto; meika rōkiva or meika rōkua, pale-skinned and only eaten
  cooked, resembles meika taruā raparapa; meika tara puakani‘o or meika tara
  puakatoro; meika taruā; meika taruā raparapa; meika tāpua; meika turitā; meika
  unauna. [Np. *maika.]
meitaki, v.i. 1. Good (general purpose term), nice, satisfactory, well (in good health),
  safe. ‘E mea meitaki kia pati atu koe. It would be a good thing if you asked; Kua
  meitaki te ‘īnitīni i tēianei. The engine is all right now; Ka ‘aere tāua ka tūtakā ‘eke,
  kua meitaki te tai i tēia rā. Let’s go and hunt around for octopuses, the sea is right
  (i.e. calm) today; Ko te tamaiti meitaki tēia i roto i tō mātou pupu pā pōro. This is the
  best player in our cricket team; ‘E ‘anga‘anga meitaki, ‘e tūtaki meitaki. Good work
  (gets or deserves) good pay; ‘E meitaki kino ake au iā koe i te tēniti. I‘m a lot better
  than you at tennis; ‘E tamā‘ine meitaki tika ai ‘a Mē kia māua. May is very nice to us;
  ‘E merēni meitaki tēia. This is a nice melon; ka kite ei au i te meitaki o te aronga kino
  ra, and when I saw how well the wicked fare (Ps. 73.3); Tē meitaki ‘ua nei mātou
  kātoatoa. We are all keeping quite well; Pē‘ea koe? Meitaki rāi. How are you? All
  right, really; Kua tae meitaki ‘aia ki te pae one. He reached the shore safely; E ‘a‘ao
  meitaki koe i te ‘ānani. Pack the oranges well. 2. Meitaki! Thank you! (See
  ‘akameitaki, mēmeitaki.) [Ep. *maitaki.]
mekameka, v.i. Magnificent, spendid, glorious. Ko te ‘āua ariki mekameka tēia i runga i
 tēia ‘enua. This is the most splendid royal estate in the country; te mekameka o te
 rangi, the splendour of the heavens; te ‘autū‘anga mekameka, a glorious victory.
mema, n. Member (of a group). I teianei, tē ‘akatinamou‘ia nei koe ‘ei mema nō tēia
 tā‘okota‘i‘anga. Now you are confirmed as a member of this organisation; te
  ‘uipā‘anga ā te mema Kōnitara ‘Enua, a meeting of the members of the Island
  Council. [Eng. member.]
mēmeitaki, v.i. Good (of several things), better. ‘E au punupunua puaka mēmeitaki
 tā‘au. That is a nice fat litter of piglets you have; Ko te aronga mēmeitaki tei ‘iki‘ia,
 kāreka te aronga kikino kua ‘akano‘o‘ia. The best players were selected, the weak
 ones left out; Kua ‘oko te tangata i tāna taro nō te mēmeitaki. People bought his taros
 because they were better. [meitaki rR.]
-mene1, rt. *Shrink back, contract. (See ‘āmene1, kōmene.) [Pn. *mene.]
-mene2, rt. *Fat. (See menemene.)
mēnema, n. Monument, memorial, tomb, gravestone. Ko te mēnema tēia o tō mātou
 tupuna tāne. This is our grandfather’s memorial; Tei te patu mēnema tērā aronga.
 Those people are building a monument; Kua aravei maira iaia toko rua puke tangata
 demoni, mei roto mai i te au mēnema ra, e toa maata. There met him two men
 possessed with demons, coming out from among the memorial tombs, extremely
 fierce (Matt. 8.28). [Gk mnēma.]
menemene, v.i. Fat (dialectal, cf. Rar. matū). [-mene2, RR.]
meneti, n. Minute = miniti. [Eng. minute.]
-mere, see ‘akameremere, -pere5.
mēre, n. Mail, post. Kua tuku ‘aia i tāna pēpa ki roto i te mēre. He put his letters in the
 post; Ka ‘aere au kā tu‘a mēre. I‘m going to deliver the mail. ‘Are mēre, post office.
 Tangata tiaki mēre, post office employee. E ui koe ki te tangata tiaki mēre i te tūtaki
 i te pēpa mē nā runga i te pa‘īrere. Ask the man at the post office how much the letter
 would be by air mail. [Eng. mail.]
merengo, v.i. Replete. (See marengo.)
merekaraoni, n. Merry-go-round. Kua kake rāua ki runga i te merekaraoni. They got up
 on to the merry-go-round. [Eng. merry-go-round.]
mereki, n. Plate, dish. Taria mai te au mereki kākapu tiōpu. Bring the soup plates; Taria
 mai te au mereki tiōpu. Bring the plates of soup; Tē ‘ōrei mereki nei au. I‘m washing
 the dishes. Mereki punu, tin (or enamel) plate. Mereki toka, china plate.
merēni, n. Melon. Ko ngā merēni punupunu tā‘au e ‘apai mai. Bring the two round
 melons. [Eng. melon.]
meri1, n., (Bib. meli). Honey. Kua kai meri koe? Did you have honey to eat?; E tāpaki e
 te meli ngangaere tana kai. Locusts and wild honey were his food (Matt. 3.4). Rango
 meri, bee. Kia matakite, ko te paoa koe ākonei e te rango meri. Be careful or the bee
 will sting you. (See merikērio.) [Gk meli.]
meri2, n. (See miri2, plant name (Ocimum sp.).)
merikērio, n., (Bib. melikerio). Honeycomb. To vaa na, e taku vaine e, mei te melikerio i
 te topata anga mai. Your mouth, o my bride, is like a honeycomb dripping
 (sweetness) (Song 4.11). [Gk melission kērion.]
mērio, n. Mermaid. Te mērio o te moana, the mermaids of the ocean; Kia mate te mērio,
 kā riro tōna kōpapa ‘ei ‘ukā tai. When a mermaid dies, her body turns into sea-foam.
mero, n., (Bib. melo). Member, part of the body. Ko te mata, ko te mero pu‘apinga rava
 atu tē reira i runga i te tangata. The eyes, they are our most important members; Kia
 mamae tetai melo ra, e mamae katoa te au melo ravarai. And if one member suffers,
 all the other members suffer too (1 Cor. 12.26). [Gk melos.]
mētēpara, n., (Bib. medebara). Wilderness, desert place. ‘E manu pakari te kāmera nō te
 ‘aere nā te mētēpara. The camel is a strong beast for travelling through the desert; te
 tanea o te medebara, the desola-tion of the wilderness (Joel 2.3). [Heb. midbar.]
mētera1, (-‘ia). To measure out (land), survey. Kua mētera te aronga vāito ‘enua i tōku
 ‘enua. The surveyors have surveyed my land; Kua mētera‘ia tōku ‘enua i tēia Varaire
 i topa ake nei. My land was surveyed last Friday. [Gk metreō, metron.]
mētera2, n. Medal. Kua tāmoumou te au va‘eau i tō rātou au mētera. The soldiers put
 their medals on. [Eng. medal.]
mētera3, n. Metre (lineal measure). [Fr. metre.] {See also mita2.)
mēti, n. Mate (ship’s officer). E ‘ārāvei koe i te mēti o te pa‘ī. Go and see the ship’s
 mate. [Eng. mate.]
Metia, n., (Bib. Mesia). Messiah. Kua kite au e, te aere maira te Mesia, ko te Akatainuia
 ra ia. I know that the Messiah is coming, the Anointed One (John 4.25). [Gk Messias,
 Aramaic meshibah.]
metua, n. 1. Parent, esp. father. Kua ‘aere tōku ngā metua ki te maunga i te tiki ‘ūtū. My
 parents have gone to the mountain to get bananas; e to matou Metua i te ao ra, our
 Father in heaven (Matt. 6.9). 2. Metua ‘āngai, foster-parent, guardian. Kua tuku tōku
 metua ‘āngai iāku kia ‘ōrotē ki Nūtirēni. My foster-parents sent me to New Zealand
 for a holiday. Metua ‘ānau, natural parent. Ko tōku metua tēia i ‘ākono‘ia ai au i te
 mate‘anga tōku ngā metua ‘ānau. This is my guardian who has been looking after me
 since my real parents died. Metua ‘ōngai, parent-in-law. Ko tōku metua ‘ōngai va‘ine
 tēia, tērā tōku metua ‘ōngai tāne. This is my mother-in-law, that is my father-in-law.
 Metua tāne, father, Metua va‘ine, mother. Tei Rarotonga tōku metua tāne, kāreka
 tōku metua va‘ine tei Mangaia. My father is in Rarotonga, but my mother is in
 Mangaia. 3. ‘Ai metua, forefathers, ancestors. Nā tō mātou ‘ai metua i patu i tērā
 marae. Our ancessors built that marae. Ara metua, the old road running around
 Rarotonga, inland of the present main road. Kua tāmā‘ia te ara metua ‘ē toru taime i
 te mata‘iti. The old road was cleared out three times a year. 4. Father, Catholic priest.
 Kua rave‘ia tēta‘i umukai ma‘ata nō te tae‘anga mai o te metua ki tō mātou ‘ōire. A
 big feast was held for the arrival of the father in the village. 5. Main, principal or
 earlier part (from which others branch or follow). Te paipa metua, the main pipe. Te
 aka metua, the taproot. Te pōpongi metua, the early morning. 6. Tangata metua,
 v.i. Old. See under tangata. (See ‘akametua, (‘aka)‘orometua.) [Pn. *matu‘a.]
-mia, pass.suff. (See ngaromia, inumia, kenumia, tanumia.)
mÈ‘ea, var. mi‘i‘ea. Grieve.
mÈngāngo‘i, n. Tongs (Mang. and N.G.Pt dial., cf. Rar. piringo‘i).
mingi, v.i. Bent, curved, crooked; a bend etc. Kua mingi te mata i taku ‘āuri tīti‘a. The
  point of my harpoon is bent; Kua mingi tōna mokotua i te amo‘anga i ngā kā‘ui
  meika. His back was bent over as he humped the two bunches of bananas; I te
  mingi‘anga te uira i tōna pātikara, kua tatara ‘aia ē kua ‘akatika. When the wheel of
  his bike was buckled, he took it off and straightened it out; Kua ‘akatika ‘aia i te ko‘e
  tākiri ki runga i te a‘i nō te mingi. He straightened the bamboo rod on the fire because
  it was crooked; E ‘aka‘aere mārie koe i te mōtokā mē tae ki te mingi i te mataara.
  Slow the car down when you get to the bend in the road. (See mingimingi, mimingi;
  ‘akamingi(mingi), ‘āmingi-(mingi), (‘aka-)kōmingi(mingi), ‘ōmingi-(mingi),
  tāmingi(mingi).) [Pn. *mi„i.]
mingimingi, v.i., fq. mingi, q.v. Bent, curved, curled, bends, curves etc. E ‘akapae kē koe
  i te au naero mingimingi. Discard the bent nails; ko te tamaiti rauru mingimingi, the
  boy with curly hair; ‘E ara mingimingi tē reira, it is a winding road; KĀre e meitaki
  tēia au rākau ‘ei ka‘o nō te mingimingi. These sticks are no good for rafters, there are
  too many bends in them. [mingi RR.]
-mingo, rt. *Crumpled. (See (‘aka)-mingomingo, (‘aka-)koromingo(mingo).) [Pn. *mi„o.]
mingomingo, v.i. Crumpled, rumpled, wrinkled up, shrivelled. Kua mingomingo tōna
  kara. His collar was rumpled; Kua mingomingo te pākiri o te ‘ānani. The skin of the
  orange was shrivelled. [mingo RR.]
mi‘i, v.t. Grieve (for someone dead or far away), fret (with longing or nostalgia). Kua
  mi‘i te tamā‘ine i tōna ngā metua i te mate‘anga. The girl grieved when her parents
  died; Kua roko‘ia te metua va‘ine e te maki i te mi‘i‘anga i tāna tamaiti. The mother
  became ill with fretting for her son; Kua mi‘i ‘aia ki te ngutu‘are. He was sick for
  home; Nō te auē ē te mi‘i ‘aia ki te ngutu‘are. He was sick for home; Nō te auē ē te
  mi‘i i ‘aka‘oki‘ia ai ‘aia. He was sent back because he was miserable and homesick.
  (See mi‘imi‘i, mi‘i‘ea.) [Np. *misi.]
mi‘i‘ea, mÈ‘ea. Grieve forlornly, feel desolate and deserted. Aue te noo miea ua o te oire
  e kua riro ia mei te vaine takaua. How lonely is the city in her grief she has become
  like a forlorn widow (Lam. 1.1). (See mi‘imi‘i, mi‘i‘ea.)
mi‘imi‘i, v.t., fq. mi‘i. Grieve. Tē kite atu nei au ē ‘e mea tā‘au e mi‘imi‘i ‘ua ana. I can
  see that you are grieving about something; Kua auē rāua i te mi‘imi‘i-‘anga i tā rāua
  tamā‘ine ‘akaperepere. They wept with grief over their dear daughter. [mi‘i RR.]
mimi, (-a, -‘ia), n. Urinate, urine. Kua mimia e te pēpe te ro‘i. The baby has wet the bed;
 ‘E tāmarō koe i te mimi o te pēpe i runga i te moenga. Mop up the baby’s urine on the
 mat; Kua tīmata‘ia tōna mimi. His urine was tested; Tē pu‘a kāka‘u mimi nei au nō te
 pēpe. I‘m washing the nappies that baby has wetted. (See mimimimi, ‘akamimi,
 tāmimi.) [Pn. *mimi.]
mimi‘ē, v.i., (Bib.). Trickle or percolate away. Mei te vai ta‘e o te au o ra e mimie ua ra,
 trickling away like the valley streams (Job 6.15). [mimi, Tah ‘ē.]
mimingi, v.t. Bend. Kua mimingi maira aia i tona vaevae ki runga i te roi. Then he drew
 his legs up on to the bed (Gen. 49.33). [mingi rR.]
mimimimi, (-a), fq. mimi. Urinate. Kua manako ‘aia ē ‘e maki te pēpe i te
 mimimimi‘anga. She thought the baby was ill, it was urinating so frequently. [mimi
 RR.]
mimiro, (-‘ia), v.i. Shrivelled, wrinkled up, contracted into folds. Kua mimiro te pākiri i
 tōna rima i tōna ‘oki‘anga mai mei te tīti‘a. The skin on his arms was wrinkled (with
 cold) when he returned from underwater fishing; Kua mimiro te pākiri o te ‘ānani i te
 vai ‘ua ‘anga ki va‘o i te rā. The orange skins were shrivelled with their being left out
 in the sun; Kua piri to ratou kiri ki to ratou ivi, kua mimiroia. Their skin clings to
 their bones, it is shrivelled up (Lam. 4.8). [miro1 rR.]
mÈmiti, n. 1. Head (of human (formerly insulting), animal or other creature). Kua kai
 ‘aia i te ‘ua i te mamae‘anga tōna mīmiti. He took some pills when his head ached; E
 tīpū koe i te ika ‘ē rua potonga, nā‘au te ‘iku, nāku te mīmiti. Cut the fish into two,
 you have the tail portion and I‘ll have the head; Nō te Ariki Va‘ine nō Vītōria te
 mīmiti i runga i tēnā moni. It is Queen Victoria’s head on that coin; ‘E a‘a te ‘apinga
 i roto i tō‘ou mīmiti i tēianei? What have you got in mind now? 2. Postage stamp. E
 ‘aere koe e ‘oko mīmiti mai nō tēia au pēpa. Go and buy some stamps for these
 letters.
-mina1, rt. (See tāminamina, pester.)
mina2, n., (Bib.). Maneh. E tai takau sekela, tai takau ma rima sekela, tai ngauru ma
  rima sekela, ko ta kotou ia mina. Twenty shekels, twenty-five shekels, fifteen shekels,
  that shall be your minah (Ezek. 45.12). [Lat. mina, Heb. maneh.]
mineti, n., (Bib.). Mint (the herb). Te oronga nei kotou i te ngauru o te minete e te aneto
  e te kumino. You pay tithes of mint, anise and cummin (Matt. 23.23). [Eng. mint.]
minita, n. (Cabinet) minister. Kua ‘aere mai te minita kua tūtaka i tō mātou ‘enua. The
  minister came to see our island; ko te minita ma‘ata o Nūtirēni, the prime minister of
  New Zealand. [Eng. minister.]
miniti, meneti, n. 1. Minute. Ka ‘ōronga atu au ‘ē rima miniti nō‘ou i te kimi‘anga i
  tō‘ou manako. I‘ll give you five minutes to think it over; Ka ‘akakite mai te rima roa i
  te meneti, e nā te rima poto e ‘akakite mai i te ora. The long hand will show the
  minutes and the short hand the hours. 2. Minute(s) of a meeting. Kua ‘akatinamou-‘ia
  te miniti. The minutes have been con-firmed. [Eng. minute.]
-mira, rt. (See ‘atamira, ceremonial litter.)
miri1, (-a). Rub with hands, stroke, fondle, rub (ointment etc.) on, (Bib.) embalm. E miri
  koe i te manongi ki runga i tō‘ou mata ka ‘aere ei koe ka pā‘ī tai. Rub some coconut
  oil on your face before you go swimming; Kua miri ‘aia i tōna mata i te pura‘anga.
  He rubbed his eye when he got something in it; Kua miria tōku mokotua ki te
  manongi i te mā‘ore‘ore‘anga. My back was rubbed with coconut oil when it peeled;
  ‘Auraka e miri i te kiore ngiāo. Don’t stroke the cat; Kua akaue aturā Iosepha i te
  aronga taunga ra, e miri i tona metua. And then Joseph commanded the physicians to
  embalm his father (Gen. 50.2). (See mirimiri, ‘āmiri(miri), kōmiri.) [Pn. *mili.]
miri2, meri, n. Name of some plants of the mint family (Ocimum, Mentha), whose
  scented flowers and leaves are used in garlands and for flavouring food. Tēia te miri
  ‘ei ma‘ani i tō‘ou ‘ei. Here are some miri flowers to go in your garland. Some
  varieties are distinguished as miri papa‘ā, and miri tī.
miri3, loc.n., (Bib.), var. muri. Behind.
miringā‘o, var. muringā‘o, muringa a‘o. Afterwards.
mirimiri, (-ia), fq. miri1. Rub (gently), keep stroking or fingering. Ka kātia koe e te
  puakaoa mē mirimiri koe iāia. You‘ll get bitten if you keep fondling the dog; E ‘aere
  mai koe kia mirimiri au i tō‘ou vaevae. Come here and let me massage your leg a bit.
  [miri1 RR.]
mirioni, n. Million. Kua tere atu ki te mirioni tangata tei mate i tēia tamaki‘anga i topa
  ake nei. Over a million people died in the last war. ‘Ona mirioni, a millionaire. ‘E
  ‘ona mirioni tērā tangata. That person is a millionaire. [Eng. million.]
miro1, (-a). To roll by hand into a twist (as in rolling coconut fibres on the thigh to make
  sennit). E miro koe i te ka‘a, kia tukituki atu au i te puru. You roll the sennit while I
  beat out the husks; Kua mā‘uti‘uti te ‘uru‘uru i tōna vaevae i tōna miro‘anga i te
  ka‘a. He rubbed the hairs off his leg rolling the coconut fibres. (See (‘aka)mimiro.)
  [Pn. *miro.]
miro2, n. A large spreading lowland tree (Thespesia populnea) with beautifully grained
  reddish timber. Ka tīpū mātou i tēia ‘ātava miro ‘ei ma‘ani pātē. We‘ll lop off this
  branch of the miro tree to make a slit-gong; ‘E miro tā‘au rākau e kimi mai ‘ei ma‘ani
  ‘oe nō te vaka. Miro is the wood you want to get hold of to make a paddle for the
  canoe. [Pn. *milo]
ILL.
miro
miro3, n. A fish, halfbeak (Exocoetidae). Tēia te kiko nū ‘ei paru i te miro kia ‘aere mai.
  Here is some coconut to lure the halfbeaks; Ka tā‘ei tātou i tēia kōpū miro. Let’s net
  this shoal of halfbeaks. (See miromiro.)
miromiro, n., fq. miro3. Halfbeak spp. ‘E miromiro tā mātou i kai ei i nakonei i te
  pōpongi. We had halfbeaks to eat this morning. [miro3 RR.]
miru, n. The name of an evening star.
mita1, n. Meter. Ko te mita vāito uira, the electricity meter. [Eng. meter.]
mita2, n. Metre. ‘E mita te vāito e rave‘ia nei i tēia nei. The measuring now is done in
  metres. (cf. mētera3.)
mÈtara, n. Measles. Kua tū‘ia ‘aia e te mītara. He’s got measles. [Eng. measles.]
miti1, (-a). 1. Lick, lap. Kua miti ‘aia i te ‘āiti i roto i te ‘apinga kākapu ‘āiti. He licked
  the ice-cream in the cornet; Kua ‘oro ‘aia ma te miti i te rango meri i runga i tōna
  rima. He ran along licking the honey on his hand; Kua miti te puakaoa i te ū i roto i te
  kapu. The dog lapped the milk in the bowl; Kua mitia e te puakaoa tēnā angā punu-
  tiāmu. The dog has licked out the jam tin. 2. (-a, -‘ia). Smack the lips, suck or hiss
  through the lips, say ‘psst!’. Ko ‘ai tā‘au e mitī ra? Who were you going ‘psst!’ to?
  (See mitimiti1.) [Pn. *miti3.]
miti2, n. Salt. Tēia te miti ‘ei ‘akakavakava i tā‘au tiōpu. Here is the salt to flavour your
  soup; ‘ē rua paunu miti, two pounds of salt. Miti ‘aka‘eke, Epsom salts. Miti pupū,
  liver salts, fruit salts. Tēta‘i paero puakatoro miti, a barrel of salted beef. [Pn.
  *miti4.]
mitimiti, 1. (-a), fq. miti1. Lick, lap. Kua no‘o te puakaoa ki raro ma te mitimiti i te motu
  i runga i tōna vaevae. The dog sat down and licked the cut on its leg. 2. (-a, -‘ia).
  Smack the lips. [miti1 RR.]
mitiore, n. A dish made from grated coconut with onions and oysters added. Kua kana
  ‘aia i te ‘akari ‘ei ma‘ani mitiore. He grated the coconut to make some mitiore; Kāre
  ‘ē mitiore toe? Isn’t there any mitiore left? [? miti1, -ore.]
-mito, see ‘akakoromito.
mō1, n. The letter M. E tātā koe ‘ei mō ma‘ata. Write a capital M.
mō-2, prefix (or prefixes). (See mōraro, mōtoro; mōrere‘u, mōteteāka, mōmono,
 mōmani, mōpani; mōkī; mōmua.)
moa1, n. Fowl, chicken. E tunu koe i tēta‘i moa nā tātou i tēia rā. Cook us a chicken
 today; Kua arataki te tīnanā moa i tāna punupuna ki roto i te pi‘a. The hen led her
 chicks into the coop; Kua kākāoa te toā moa i te māmāiāta. The rooster crowed at
 dawn; moa nekeneke, a type of short-legged fowl;Ā te u‘ā moa koe! You old woman,
 you (jocularly to a man)!;Ā te moa mā‘ū koe! You are like a wet hen! (See ‘atāmoa,
 moakirikiri.) [Pn. *moa.]
moa2, n. Boxfish, said to taste like chicken, cf. moa1. [Np. *moa(moa.)]
moakirikiri, n. Flying fox, large fruit bat. Tē kitē ra koe i te ‘ata‘ata moakirikiri? Do you
 see where the flying foxes roost?; Kua kite au i te moakirikiri i te tō‘anga ki runga i te
 pū nū. I saw the flying fox perching on a coconut tree. [moa1, kiri RR.]
ILL.moakirikiri
moamoa, moa, n. Boxfish(es) (Ostracion spp.). E ‘ōmai koe i te moamoa nāku, nā‘au te
 manini. Let me have the boxfish, you take the surgeon fish. [Np. *moa(moa).]
moana, 1. n. Ocean, the deep (blue) sea outside the barrier reef. Kua tere atu rātou nā te
 moana i te kimi i tēta‘i ‘enua ‘ōu. They sailed off across the ocean searching for a
 new land; Ka ‘aere tāua ka tautai moana āpōpō. Let’s go deep-sea fishing tomorrow;
 ‘E tangata tautai moana ‘ā Makua! Makua is a good deep-sea fisherman!; te moana
 nui o Kiva or te moana uriuri o Kiva, Kiva’s great ocean or Kiva’s dark-coloured
 ocean (epithets for the Pacific, after the legendary Polynesian chief and navigator). 2.
 Deep blue. ‘E a‘a rā i moana ai tēia ngā‘i i te tai? I wonder why this part of the sea is
 so blue?; ‘E pona moana tōna i ‘ao‘ao mai ei ki te pure. She wore a blue dress to
 church; Kua riri ‘aia i te moana‘anga tōna piripou i te ‘inika. He was annoyed when
 he got blue ink over his trousers. (See uriuritūmoana, uruurutūmoana, ‘akamoana; cf.
 moana1.) [Pn. *moana.]
mōari, n. A swing, typically a length of vine tied to a branch with a crossbar for a seat. E
 pāpā, e tāpeka koe i taku mōari ki runga i tēnā ‘ātava. Daddy, tie my swing up to that
 branch; ‘Aere mai, kā rere mōari tāua. Come on, let’s have a swing.
moe, (-a, -‘ia). 1. Sleep. Kua pāpā ‘aia i te puakaoa i te moe‘anga ki runga i te ro‘i. He
 beat the dog for sleeping on the bed; Kua moea tēia ro‘i. This bed has been slept in;
 Mate iora te tamaiti a taua vaine i te po; No te mea kua moeia e ia a rungao. The
 woman’s child died in the night because she had slept on top of it (1 Kings 3.19); Kua
 varea au e te moe. I became drowsy; Kua ‘aere ‘a Rere ki te moe, Rere has gone to
 bed. Kāka‘u moe, sleeping gear (pyjamas, blankets etc.). Kua ‘apai kāka‘u moe mai
 au nōku. I’ve brought my own bedding. Moe araara, sleep wakefully, doze fitfully.
 Kua moe araara au i napō i te manako-‘anga iāia. I didn’t sleep well last night
 thinking about him. Moe kau, to sleep embraced: in tamaiti moekau a beloved or
 favourite child. See moekau and cf. moe kēkē, to sleep in the armpit of another (as as
 favourite grandchild might sleep with his grandfather). Moe nanu(nanu), to sleep
 muttering. ‘E a‘a tā‘au e moe nanū ra i napō? Why were you muttering in your sleep
 last night? Moe roa, sleep late, oversleep. ‘Auraka koe e moe roa āpōpō i te pōpongi.
 Don’t sleep in tomorrow morning. Moe vave, go to bed early. E moe vave koe i tēia
 pō, go to sleep early tonight. 2. Sleep with, have intercourse. Auraka koe e moe i to
 unonga vaine ra. You must not sleep with your daughter-in-law (Levi. 15.18); te au
 va‘ine katoa i moe‘ia e te tangatā ra, all the women that man has slept with. 3.
 Dream. I napō kua moe au ē tē arumaki‘ia nei au e te toa puakatoro. Last night I
 dreamed that I was being chased by a bull; ‘E moe kino tāku i napō. I had a bad dream
 last night. 4. Lie down, lurk (as a fish). Kua moe te ‘oro‘enua ki raro ē kua
 takaviriviri ‘aere. The horse lay down and rolled; Kua moe the puaka ki roto i te vari.
 The pig lay in the mud. Moe tāpapa, wait up or lie in wait for sbdy. Mei na‘ea mai
 tōku moe tāpapa‘anga iāia. Goodness knows how long I’ve been waiting up for him;
  Kua moe tāpapa ‘aia i te keiā i te ‘aere‘anga mai. He lay in wait for the thief. Moe
  ‘ua, to lie around idle, wool-gathering, inattentive. ‘E a‘a koe i moe ‘ua ai ma te
  ‘anga‘anga kore? Why are you lying about and not working?; Ka ‘aere ana ka akara
  i te ro, e tenana tangata moe ua. Go and look at the ant, thou sluggard (Prov. 6.6);
  Kua ‘akana‘ena‘e‘ia te kai e te va‘ine moe ‘ua. The dozy woman let the food get
  burnt. 5. Die (euphemism for mate). Kua moe tō mātou metua i te rā rua nga‘uru mā
  rima o Tiūnu. Our father passed away on the twenty-fifth of June. (See ārarāmoe,
  ‘akamoe-(moe), ‘akamoe-‘au, māmomoe, moeāana, moenga, moekau, moemoe,
  moemoeā, momoe, mōmomoe, tāmoe(moe).) [Pn. *mohe.]
moeāana, v.i. Sleep furtively (in caves). Used in Bible for adultery or fornication. Te
 manako kikino, te ta tangata, te moeāana, te akaturi, te keia, evil thoughts, murders,
 adulteries, fornications, robberies (Matt. 15.19). [moe, ā1, ana1.]
moenga, nom. Mat, esp. a sleeping-mat made from smooth-edged pandanus leaves. E
 raranga koe i tēnā moenga ‘ei ‘apinga aro‘a nā tāua ki te ‘akaipoipo. Plait the mat as
 our wedding gift. Ruru moenga, a roll of mats. E ‘o‘ora i te moenga nā mua ki runga
 i te ta‘ua kā pā aei i te pōro. Put the matting down on the wicket before we start the
 match. Moenga terevete, carpet. Moenga papa‘ā, European floor coverings (lino,
 carpet etc.). [moe, -nga2.]
moekau, see tamaiti moekau (under moe 1.): a favourite child, one who would sleep
 enfolded by the arm of a father or grandfather. E tamaiti moekau oki au na toku ra
 metua tane; te akaperepere e te anau tai, i mua i te aroaro o toku ra metua vaine. Or I
 was a son who was very close to my father, and cherished as an only son in my
 mother’s eyes (Prov. 4.3). [moe, -kau3.]
moemoe, v.i., fq. moe. Sleep, dream, lie. ‘Aere mai, kua moemoe ‘ua ake nei te tamariki.
 Come on in, the children have just gone to bed. [moe RR.]
moemoeā, n. Dream. ‘E moemoeā tāku i napō. I had a dream last night; Kua kite au ē ‘e
 moemoeā nāna i tōna ‘engu‘anga. I could tell from his groaning that he was having a
 dream; Kua ‘uri ‘aia i te ‘āite-‘anga o tāku moemoeā. He explained what my dream
 meant. [Ce. *moemoe-aa.]
moemoeō, n. Rations taken on a journey. (See momoeō.)
moi, n. Kind of fish: the threadfin (Polynemidae). Ko te avaava tēia e ‘ī‘ia ana te moi.
 This is the little channel where we catch threadfin; Ka ‘aere tāua ka tākiri moi. Let’s
 go and angle for threadfin. [Np. *moi2.]
mōi, interj. A call to pigs. (See māi.)
mō‘ina, n. Bottle, jar. Kua nga‘ā te mō‘ina i te topa‘anga ki runga i te toka. The bottle
 shattered when it dropped on to the rock; Kāvea mai te mō‘inā tai. Bring me the bottle
 of coconut sauce; Kua motu tōna rima i te anga mō‘ina. She cut her finger on a bit of
 broken glass. (See tāmō‘ina.)
moki, v.i. Cease, come to an end. Kia moki te maki-mate i te tangata nei, so that the
 plague may be lifted from the people (2 Sam. 24.21).
mōkÈ, v.i., (Bib.). Fall silent, cease (of thunder) (Mang. dial.). Ka moki te mangungu nei,
 e ka kore oki te ua toka. The thunder will stop and the hail will cease too (Ex. 9.29).
 [? mō-2, kī2.]
moko1, n. 1. Lizard (general term). Kua totoro te moko ki runga i te pū rākau. The lizard
 crawled up the tree. Some varieties or descriptions: moko ‘are, gecko, moko
 ngārara, a small, spotted, rough-skinned lizard, moko taratara, spiny lizard, moko
 tuāvaru. 2. Dragon. Iā koe mai na, e Mārere, i ‘ati ei te moko i ‘Ikurangi. Thanks to
 you, Mārere, the dragon on Mt ‘Ikurangi is vanquished. 3. Lizard fish (Synodontidae)
 and possibly some gobies (Gobiidae). [Pn. *moko1.]
ILL.Moko (Blue-tailed Skink)
Moko ‘Are (Mournful Gecko)
moko2, n. Cutting, taro top or young tuber for planting out, cuttings from sugarcane or
 pineapple. Tēia te moko ‘ei ‘akapini i tō repo. Here are some taro cuttings to complete
 your taro patch; E tanu i tēia au moko tō ki te pae i te paipā vai. Plant this lot of
 sugarcane cuttings alongside the tap. (See mokomoko.)
moko-3, see mokotua, back.
mokomoko, n., fq. moko2. Cuttings or tubers for planting out. Mokomoko ‘ara, pineapple
 cuttings. [moko2 RR.]
mokopuna, n. Grandchild or (with some speakers) great-grandchild, cf. ūtaro. Kua
 rekareka ‘aia i te ‘ārāvei‘anga i tāna au mokopuna. He was delighted to see his
 grandchildren. Mokopuna tamāroa, grandson. Mokopuna tamā‘ine, grand-
 daughter. [Pn. *m(a,o)kopuna.]
mokorā, n. Duck. Kua kaukau ‘aere te au mokorā nā raro i te vai. The ducks swam
 around in the water; Tei te tunu ‘ua mokorā au. I‘m boiling duck eggs. [Ta.
 *mokoraa.]
mokotua, n. The back of the body. Kua ‘ati‘ati tōku mokotua i te tari‘anga i tēia au
 potopotonga rākau. My back is nearly broken with humping these lumps of wood; ‘E
 ivi mokotua tēia nō te ‘oro‘enua. This is the backbone of a horse. [moko-3, tua2.]
mōmani, (-‘ia). Block up or plug an aperture or container, confine. Kua momaniia te
 ngutupa ki te toka. The entrance was blocked up with a stone (John 11.38); Ka
 momani te taunga i taua tangata maki. The priest shall quarantine the sick man (Lev.
 13.4). (cf. mōpani, pōpani.)
mōme. Bathe, take a bath (N.G.Pt dial., cf. Rar. pā‘ī).
mōmoāvao, v.i., (obsol.). Wild, undomesticated, uncivilised. Te au puakani‘o
 momoavao, wild goats (1 Sam. 24.2).
momoe, v.i. Sleep (of pl. subjects), lie quiet, lurk; sleep excessively. Kua momoe ‘aere te
 puaka nā raro i te au pū rākau. The pigs were laying around asleep under the trees;
 Tē momoe ‘uā ra te rau i‘i. The chestnut leaves were hanging quite still; ‘E tangata
 momoe koe. You sleep too much. [moe rR.]
momoeō, n. Rations taken on a journey, provisions for a voyage. Kā rave i te kai ei
 momoeo i to kotou tere. Take food to serve as rations on your journey (Josh. 9.11).
 (cf. moemoeō.)
mōmoke, n. 1. Legendary inhabitant of the underworld, said to have very fair hair and
 skin, and quivering eyes. Kua tuku ‘a ‘Ati i te kupenga ka‘a ki raro i te punāvai ‘ei
 tā‘ei i te mōmoke tei keiā i tāna taro. ‘Ati cast his sennit net down into the well to
 catch the mōmoke who had been stealing his taro. 2. Albino. ‘E va‘ine mōmoke tērā e
 ‘aere maī ra. That woman coming is an albino.
mōmoko, 1. (-a, -‘ia). Pledge something or sbdy, set aside or earmark for special
 purpose. Kua mōmoko te Atua i taua ‘enua ra nō rātou. The Lord pledged the land to
 them; Kua mōmoko‘ia taua va‘ine ra nāna. The woman was betrothed to him. 2. v.i.
 Join up, link up. Ko te aruru maira, e i na, e keukeu anga, e te momoko ra te au ivi, te
 ivi ki tona ivi. Then there was rattling, and lo! the bones were moving about, and
 linking up, each bone with its fellow (Ezek. 37.7).
mōmomoe, v.i., obsol. form of momoe, sleep (pl.). Kua mōmomoe ‘iora rātou ki te pae
 tai. Then they all went to sleep by the sea. [momoe rR.]
mōmomoto, v.t., obsol. form of momoto, punch (pl.). ‘Ārāvei ‘iōra rātou ē mōmomoto
 atū ra. Then they came together and fought on. [momoto1 rR.]
Mōmoni, prop.n. Mormon. Te Puka Mōmoni, the Book of Mormon. [Eng. Mormon.]
mōmono, (-a, -‘ia). 1. Stop up an aperture, insert plug or stopper. Kua mōmono ‘aia i te
 mō‘ina ki te puru ‘akari. He plugged the bottle with coconut fibre; Kua oti te mō‘inā
 tai i te mōmono‘ia. The bottles of coconut sauce have been corked up. 2. Insert
 something into a cover or aperture. I tōna mōmono‘anga i tāna mātipi ki roto i te va‘ī,
 when he had inserted his knife into the sheath; Kua momono iora aia i nga amo na
 roto i nga tatai ra. Then he put the two carrying-poles through the loops (Ex.38.7). 3.
 Put on (clothes). Ka ‘aere ka mōmono mai i tō‘ou kāka‘u ‘anga‘anga. Go and put on
 your working clothes; Kua mōmono‘ia e koe tōku piripou kākī? Have you been
 wearing my khaki trousers? 4. Mōmono rima, n. (a) Covering for the hands, gloves.
 ‘Aona tō mōmono rima, ‘e anu. Put on your gloves, it’s cold. (b) (Bib.) Ring. Kiriti
 akera te ariki i te momono-rima nona i runga i tona rima. Whereupon the king took
 his own ring off his hand (Esth. 3.10). [? mō-2, mono.]
mōmore, n. A long wooden lance. Kua veroa ki te mōmore, stabbed with a lance.
momoto, v.t., pl. moto1. Punch. ‘E a‘a rāua e momoto ‘ua ai? Why are they just
 fighting? [moto1 rR.]
momotu, (-‘ia, mōtua). 1. Sever, break (e.g. a cord, wire, ribbon). Kua momotu‘ia te
 niuniu tauraki kāka‘u. The clothes line had been broken; Kua riri ‘aia kiāku i tōku
 momotu‘anga i te niuniu i tānā kītā. He was angry with me for breaking his guitar
 string. 2. Break (a promise). Nā‘au i momotu i tā tāua kōreromotu. You have broken
 our agreement. 3. Massage. Kua momotu te ta‘unga i tōku mokotua. The healer
 massaged my back. [motu1 rR.]
mōmua, n. The first of all, the forerunner, the earliest. Kua riro rātou ‘ei mōmua nō te
 aronga tei ‘āriki i te ‘Ēvangeria i tēia pā ‘enua. They were the very first to accept the
 gospel in these islands; Ko rātou te mōmua, ko mātou te rua. They were the first (e.g.
 settlers), we were the second; Ko tō rātou kōpū te mōmua, ko mātou tē āru atu. Their
 family is the most senior branch, we come next (e.g. they descend from an an elder
 brother, we from a younger). [mō-2, mua.]
mōnene‘u, v.i., (obsol.). Tarnished, sullied, its lustre spoiled by dust, rust, mildew,
 decay. Auē te auro i moneneu ua e! How has the gold become dim (Lam.4.1)! [? mō-
 2, ne‘u rR.] [Ck. *moonenefu.]
moni, 1. n. Money, cash, coin. Kua ‘akaputu te tamaiti i te moni ‘ei ‘oko pātikara nōna.
 The boy saved up the money to buy himself a bike; ‘E paunu pēpa ‘ua tāku moni e
 vai nei. I’ve only got pound notes left now; Kua ‘eru‘erua te tītā e rāua i te kimi‘anga
 i te moni. They scrabbled through the long grass searching for the coin; Ka tūtaki
 moni au. I‘ll pay cash; ‘e moni rua tirīngi, a two-shilling piece. Moni ‘anga‘anga,
 wages, salary. Moni nga‘anga‘ā, loose change. Moni ‘oko, purchase price, bribe.
 Moni ‘ōmai ‘ua, easy money. Moni pēpa, paper money, banknotes. Moni
 rengarenga, gold coins, sovereign. Moni teatea, silver coins. Moni toe, money left
 over, change. E ‘ōmai koe i tāku moni toe. Give me my change. Moni toka, coins.
 Moni pēpa, notes. Ni‘o moni, a gold tooth. ‘E ni‘o moni tō tērā va‘ine. That woman
 has a gold tooth (or filling). Pukā moni, bank book. Tei ‘ea tā‘au pukā moni? Where
 is your bank book? 2. (-a, -ia), v.i. Have plenty of money, be well-off. Kua moni te
 tangata i tēia rā, nō te mea kua tūtaki te moni o te ‘ua rākau. People are flush these
 days, because the fruit money has been paid out; ko te tangata moni, the rich man;
 Kua kaimoumou ‘aia i tāna moni i tōna moni‘anga. He squandered his money when
 he had plenty; Ka monia te tangata. People will get rich. [Eng. money.]
Mōnirē, n. Monday (Ait. dial., cf. Rar. Mōnitē).
Mōnitē, mōnitē, n. 1. Monday. Ka ‘akamata ‘aka‘ou te ‘āpi‘i ā te Mōnitē. School starts
 again on Monday. 2. Week. Kua manako‘ia ē kā tae mai te pa‘ī ā tēia mōnitē ki mua.
 The boat is expected to arrive next week. (See tāmōnitē.) [Eng. Monday.]
mono, (-a, -‘ia, (Bib.) -kia). To fill a place or gap with a substitute, replace(ment),
 substitute. I te manuku‘anga tōku rima, kua mono rātou i tōku ngā‘i kiā Pa‘a. When I
 put my arm out they put Pa‘a in my position; Kua mono ‘aere mātou i te au ‘uri
 ‘ānani i mate. We went around replacing the dead orange saplings; Kua mono ‘aia i
 tōku ngā‘i i te ‘anga‘anga. He took over from me at work; Kua mono‘ia tōku ngā‘i i
 te tēniti kiā Mata. Mata took my place at tennis; Ko te aronga mono ngā‘i tēia i tō
 tātou pupu tu‘epōro. These are the reserves (or substitutes) in our rugby side; Atia
 iora te tara maata ra; E i monokia mai i ngā tara tu ke e a ra. And the big horn was
  broken off, and replaced with four different ones (Dan. 8.8); Kāre e kitea ake ē ko ‘ai
  te mono iāia. It isn’t known yet who is going to take his place. (See kōmono,
  mōmono, monomono.) [Pn. *mono.]
mōno, v.t. Put on clothes (Mang. dial., cf. Rar mōmono).
monokia, pass. mono, q.v.
monomono, (-a, -‘ia), fq. mōmono, mono. 1. Push things into, fill, plug or block up a
 hole, container, or cover. E ‘akaoti koe i te monomono i tēnā mō‘ina ki te ‘akari. Stop
 putting the bits of coconut into the bottle now; I te maki‘anga tōna taringa, kua
 monomono ‘aia ki te vavai. When his ear was bad, he plugged it with cotton-wool.
 Tai monomono, a sauce made from chips of coconut. Tēia te tai monomono ‘ei tīto‘u
 i tā‘au ika. Here is the coconut-chip sauce to dip your fish in; Tangata monomono
 kōrero (Bib.), a tale-bearer, spreader of rumours. Auraka koe e monomono korero
 aere na roto i to iti-tangata ra. Do not go around among your people spreading
 slander (Lev. 19.16). 2. Put in replacements, substitute. E ‘aere kōrua e monomono
 ‘aere i te au pū tōmāti i mate. You two go around and replace the tomato plants that
 are dead. [mono RR.]
-mo‘o, in kurāmo‘o, name of a bird, q.v. [Pn. *moso.]
mōpani, (-‘ia), var. pōpani, q.v. Shut in, confine, close up, cork up. Kua mōpani ‘aia i
 tāna puaka ki roto i te ‘āua. He shut his pig in the sty. [mō-2, -pani3.]
mōraro, v.i. Bowed down, bent over. Kua mōraro te tītā i te ngā‘i i ‘aere‘ia e te matīni
 ‘ārote. The long grass was bent down where the tractor had been; Kua ‘akatūtū ‘aia i
 tāna tōmāti i te mōraro-‘anga‘ia e te matangi. He straightened up his tomato plants
 which had been bent over by the wind; E te au vaine ra, e moraro marie kotou i ta
 kotou uaorai au tane. Women, defer gracefully to your husbands (Cor. 3.18). [mō-2,
 raro1.]
mōrava, n. A rabbit-fish, spinefoot (Siganidae). Kia matakite ko te puta tō‘ou vaevae i te
 tara o te mōrava. Be careful or you will stab your foot on the rabbit-fish’s (dorsal)
 spike; tēia tui mōrava, this string of rabbitfish; Kā kai mōrava mata koe? Would you
 like to have some raw rabbit-fish? Tāpiripiri mōrava, (to play) a kind of tig. Ka
 ‘aere tātou ka tāpiripiri mōrava. Let’s go and play tig.
-more, rt. (See moremore.)
moremore, v.i. Smooth. E a‘u i te rākau kia moremore meitaki. Plane the timber till it is
 nice and smooth; ‘e rākau pākiri moremore ‘ua, a tree with a completely smooth
 bark. (See ‘akamoremore, tāmoremore.) [Pn. *mole2 RR.]
mōrere‘u, v.i. Dim, weak (of light). Nō te mārama mōrere‘u, because of the dim light.
 [mō-2, re‘u rR.]
-mori, rt. (See morimori, ‘akamori(mori).)
mōrÈ, n. 1. (obsol., Bib.). Oil. E te mori no te lamepa, and the oil for the lamp (Ex.
 25.6); Kua ‘apai atura i ta ratou au lamepa, kare ra i apai katoa i te mori. They took
 their lamps, but they didn’t take any oil with them (Matt. 25.3). 2. Lamp, lantern,
  torch. E ‘akakā ma‘ata koe i te mōrī kia mārama meitaki tāku ‘anga‘anga. Turn up
  the lamp so that I get a good light to work by. Mōri kaingākai, table lamp. Ko te
  mōrī kaingākai tā‘au e tutungi. It is the table lamp you are to light. MōrÈ matangi,
  hurricane lantern. MōrÈ pata, flashlight, electric torch. ‘E mōrī pata toru pātiri toku.
  My torch takes three batteries. MōrÈ pēnitÈni, paraffin lamp. ‘E paoke i‘o mōrī
  pēnitīni tēnā. That is a carton of paraffin lamp glasses. MōrÈ uira, an electric light.
  [Np. *moolii.]
morimori, (-a, -‘ia). 1. Worship. Kua morimori ‘aia i te Atua. He worshipped God; Kāre
 e rauka ia tātou kia ‘aka‘apa i tō tātou ‘ui tupuna i te morimori‘anga i te atua ‘ītoro.
 We cannot blame our ances-tors for worshipping idols. 2. Covet. Kua morimori ‘aia i
 te ‘apinga a tōna taeake. He coveted his friend’s possessions; ‘E tangata morimori
 ‘apinga koe. You are a covetous person; Auraka rava koe e morimori i ta to tangata
 tupu ra vaine. You must not covet your neighbour’s wife (Deut. 5.21). [Pn. *mori
 RR.]
mōro, n. Maul, mallet. E reru koe i tēia rākau ki te mōro kia ngaro ki roto i te one. Bang
 this stake in with the maul. [Eng. maul.]
mōrota, n. Malt. E ‘oko mai koe i tēta‘i mōrota nāku i te toa. Buy me some malt in the
 shop. Kava mōrota, malt liquor. Kua tika āinei tēia ‘aka‘apa‘anga ē kua ma‘ani
 kava mōrota koe? Is this charge true, that you have made malt liquor? [Eng. malt.]
mōtau, n. Tuber cutting or small tuber of the yam plant used for propogation. E
 tāva‘arua i te mōtau mē tanu. Make a hole for the yams as you plant them; ‘Akatuā-
 ‘u‘ia mai tēnā pā mōtau. Mound up that row of yam plants.
mōtetea, v.i. Pale-skinned, sallow, wan. ‘E a‘a rā i mōtetea ai ‘aia, ‘e maki pa‘a? Why
 is he so pale, is he ill?; Kua mōtetea te para o te ‘ānani nō te marumaru. The oranges
 were pale-skinned through being in the shade. [mō-2, tea rR.]
mōteteākā, v.i. Very sallow or pale. Kua mōteteākā ‘aia nō te mataku. He was white
 with fear. [mō-2, tea rR, -kā4.]
mōti‘a, n. District, locality, settlement. E te au motia ravarai i reirao, and all
 neighbouring districts (Luke 7.17); ‘E ‘anga‘anga mātau tēia nā tēia mōti‘a i te rave.
 It is a traditional practice for us round here.
mōtini, ma‘utini, n. Pumpkin. ‘E mama‘ata tika ai te ‘ua i tā‘au mōtini. What large fruit
 you have on your pumpkin. Katu mōtini, blockhead.
moto1, (-a, -‘ia, -kia). Punch, box, boxing match. Kā moto au iā koe mē tomo mai koe ki
 roto i tōku ‘are. I will punch you if you enter my house; Kā kite koe i te moto? Can
 you box?; Kua motoa ‘a Vini i tōna ‘aere‘anga ki te ‘ura i napō. Vini got punched on
 the way to the dance last night; E akaue oki koe kia motokia au. And you have
 ordered that I should be struck (Acts 23.3); Kua ‘akati‘eti‘e ‘aia iāia i tōna
 ‘autū‘anga i te moto. He boasted when he won the bout. Tiāmupēni moto, champion
 boxer. Marū moto, boxing gloves. (See momoto, mōmomoto; Motomoto; ‘aka-
 moto(moto), tāmoto(moto).)
moto2, n., var. mato2, a kind of tree, q.v.
-moto3, in pirimoto, name of a climbing plant.
mōtokā, n. Car. Kā kave au iā koe ki te ‘anga‘anga nā runga i te mōtokā. I will take you
 to work by car; te au kiri mōtokā ‘ōu, the new car tyres. Te mōtokā tari maki, an
 ambulance. Mōtokā tari pātete, a taxi. [Eng. motor car.]
motokia, pass. moto1. Punch.
motomoto, (-a, -‘ia, -kia), fq. moto1. Punch. Kua ‘ati tōku ni‘o i tō māua motomoto‘anga
 ko Tau. I broke my tooth boxing with Tau; ‘E a‘a tāna ‘ara i motomoto ei koe iāia?
 What has he done wrong for you to keep hitting him like that? [moto1 RR.]
motomotokia, pass. motomoto. Punch.
moto‘oi, n., var. mata‘oi. Ylang-ylang tree.
mōtoro, v.t. Sneak into a house at night to seduce or rape (Ait. dial.). [Pn. *mohe-toro.]
motu1, (-kia), v.i., occasionally mutu, esp. in sense 1(c) below. 1. (a) Sever, part (of a
 rope). Kua motu te taura o te ‘oro‘enua. The horse’s tether parted. (b) Cut (open),
 gashed; a cut, gash. Kua motu tōku rima i te koi reta. I cut my hand on a razor blade;
 Kua motukia tōna rima. He gashed his hand; Tēnā tamaiti vaevae motu, that boy with
 the cut leg; ‘E motu ma‘ata tēia, ka ‘apai roa ki te taote kia tui. This is a big gash,
 take it straight to the doctor to be stitched. (c) Break off (of the flow of liquid, sound,
 current), stop, cease (of wind, rain). E tāpeka piri koe, kia motu te ta‘e i te toto. Tie it
 around tight, to stop the blood flowing; Kua motu te ta‘e o te vai. The flow of water
 ceased; Kua motu te tangi o te rātio. The radio cut out; Motu te ua. The rain has
 stopped; ‘E ‘anga‘anga mutu kore tēia. There is no end to this job; te ora mutu kore,
 everlasting life (1 John 5.11); Kua motu te marama. That is the end of this moon (the
 moonless night at the end of the arāpō cycle. 2. The thirtieth night of the lunar cycle.
 ‘E motu tēia arāpō. It’s motu tonight. 3. n. (a) Island. Te au motu i roto i te tai roto,
 the islands in the lagoon; Kā ‘oe rāua i te vaka ki runga i te motu, ‘u‘una ai. They
 will paddle the canoe out to the island and hide it there; nō te au pā motu mai, from
 the groups of (small) islands. (b) A dividing ridge or bank, usu. that separating one
 taro swamp from the next, or the bank of an irrigation ditch. ‘Auraka e tāpeka i te
 ‘oro‘enua ki runga i te motu repo. Don’t tether the horse on the bank of the taro
 swamp. (c) A patch (of vegetation). Te motu ngāngā‘ere, patch of weeds; Te motu
 rākau taratara, patch of thorns. (See motukia; momotu, mōtua; motumotu; motuta‘a,
 motu‘anga, motunga; ‘akamotu(motu), tāmotu(motu).) [Pn. *motu.]
-motu2, see kōreromotu, contract.
mōtua, pass. momotu. Sever.
motu‘anga, motunga, nom. Band (of people); severance, cessation, division, cut, etc.
 Kua vee iora aia i te au tangata e rua motuanga. He divided the people into two
 bands (Gen. 32.7). [motu1, -‘anga4 or -nga2.]
motunga, nom. (See motu‘anga.)
motukia, pass. motu1. Sever. [motu1,
 -kia 4.]
motumotu, 1. v.i., fq. motu1. Sever, cut etc. Kua motumotu te niuniu o te taripaoni. The
 telephone wires were broken. 2. n. Island, ridge, patch. E ‘ākara ki te moana, kā kite
 koe i te au motumotu. Look out to sea and you‘ll see all the little islands. 3. (-a), fq.
 momotu, break etc. Kua motumotua e te toa puakatoro te au niuniu o te ‘āua. The bull
 broke the fence wires. [motu1 RR.]
motumotu‘anga, motumotunga, nom., fq. motu‘anga, motunga. Cuts etc. Kua ma‘u
 vave tōna motumotu‘anga. His cuts soon healed. [motu1 RR, -‘anga4 or -nga2.]
motumotunga, nom. (See motumotu-‘anga.)
motuta‘a, v.i. Isolated, cut-off. ‘E a‘a tā‘au ‘anga‘anga i tēia ngā‘i motuta‘a? What are
 you doing in this out-of-the-way place? [motu-1, -ta‘a4.]
mou1, 1. v.i. (a) Caught and held. Kua mou au i te pū kāinga i tōku tomo pōiri‘anga ki
 roto i tōna ‘āua. I was caught by the landowner when I sneaked into his grounds; Kua
 mou ‘aia ki roto i te kupenga. He was caught in the net; Mou koe iāku! I’ve caught
 you!; Kua mou tāku ika. I’ve caught a fish. (b) Securely fixed (as a nail), snagged (as
 a hook). E pātia koe kia mou meitaki tēnā naero. Drive that nail in securely; Kua mou
 tāna matau ki runga i te toka. His hook snagged on the rock. (c) Retained (of faeces).
 Kua mou tōna tūtae. He was constipated. (d) Retained in the mind, remembered,
 memorised. Kua mou tā‘au tāpura? Have you got your tables by heart?; Kāre i mou
 iāku te tarotaro. I don’t remember the chant. (e) (-a, -‘ia). Seized by illness. Kua mou
 tōku teina i te maki. My younger sister has caught it; Kua mou‘ia ‘aia e te ‘ōni‘o. He
 has caught chicken-pox. (f) Steady (not fitful, of the wind). Kāre e mou ana te
 matangi. The wind isn’t steady (fitful or not from a fixed quarter). (g) Abide, stay,
 remain, keep its place, hold good; true, abiding. E koai te kā mou kia mama mai aia
 ra? And who shall stand when he appeareth? (Mal. 3.2); Te rere nei oki aia mei te ata
 ra, e kare i mou mai. He fleeth also as a shadow, and continueth not (Job 14.2);
 Tanutanua tēnā au rua, kia kore te vai e mou ki roto mē ua. Fill those holes in so the
 water won’t stay in them when it rains; ‘E tuatua mou tēia. This is a true account; ko
 te au mea mou ra, te au mea tau meitaki ra, the things which are true, the things
 which are honest (Phil. 4.8). (h) Fixed, appointed. Te ora mou ra, the appointed hour
 (Luke 12.14). (i) Ingrained (of habit). ‘E ‘anga‘anga mou tēia nāna i te rave. It is
 something he always does. (j) Hold, contain. Kā mou tēia punu ‘okota‘i kārani. This
 tin holds one gallon. 2. (-ria). (a) Catch hold of. E mou koe i tēnā ‘ope o te rākau.
 You hold that end of the pole; Ko au te tangata mou ‘ārote, ko koe te tangata
 ‘aka‘oro. I‘ll hold the plough, you lead (the horse); E mou koe i te ika. Hold the fish;
 Mouria taku pereue. Hold on to my coat; Mouria te pēpe. Hold the baby; Kua mouria
 ‘aia e te tangata kāinga. He was caught by the landowner. Mou rima, shake or hold
 hands. Kua mou rima rāua i tō rāua ‘ārāvei‘anga. They shook hands when they met;
 Kā mou rima tēia ngā māpū ki te ‘are pure ā te pōpongi Ru‘itoru. These two young
 people will join hands (get married) in church on Wednesday morning. (b) Keep in
 the mind, remember. E mou koe i tēia tuatua ki roto i tō ngākau. Take these words to
 heart. (c) Keep possession of. Kua mou ‘aia i te ‘apinga tāku i tuku kiāia. He kept the
  things I let him have; ‘Ē rua mata‘iti i tō mātou mou‘anga i te kapu tēniti. We’ve held
  the tennis cup for two years now. (d) Persevere with, keep up (an effort). Kua mou
  ‘aia ki tāna ‘anga‘anga. He stuck to his task; E mou mai kōtou i tā tātou ‘īmene.
  Keep the singing going (don’t let tempo flag or volume decrease). (e) Keep to, hold to
  (law, promise, belief, habit). Te tangata mou ture, a law-abiding person; Mou ki tā‘au
  taputo‘u. Keep your promises; Kua mouria e Makea te ‘Ēvangeria. Makea accepted
  the Gospel. (See moumou, ‘akamou(mou), tāmou-(mou); (‘aka-,tā-)mou‘āuri,
  ‘akamoupuku, (‘aka)tinamou; mouranga, mouringa, mouria; pirimou.) [Pn. *ma‘u.]
mou2, v.i., n. (Yield) a good harvest; (bear) plentiful crops. Kua kokoti tika ai mātou i te
 mou i tēia mata‘iti. We have really had a good harvest this year; Kua mou te ‘enua i
 tēia mata‘iti. The land has cropped very well this year; Ko te mou tēia o te moana i
 tēia ngā marama, koia ‘oki, ko te ‘ature. These have been the big catches in this last
 couple of months, the mackerels; ‘E ‘ōire mou rāi tō tātou mei ‘ito roa mai. Our
 village has always been able to grow plenty of everything from way back. Tāpati
 pure mou, Harvest Festival Sunday. (cf. mou1.)
mou‘āuri, v.i., n. Imprisoned, confined; prisoner, detainee. Kua mou‘āuri ‘aia ‘ē toru
 ‘epetoma nō te kai kava. He was gaoled for three weeks for drinking home-brew; Kua
 ‘anga‘anga mou‘āuri ‘aia ‘ē toru marama. He did three months forced labour; Kua
 mou‘āuri mātou i tēia rā nō tei tāvarevare mātou. We were kept in (at school) today
 for being late; Kua ‘akautunga‘ia te mou‘āuri ki te vāvā‘i toka. The prisoners were
 made to break up rocks as a punishment. [mou1, ‘āuri.]
moumou1, v.t., fq. mou1. Take hold of, hold on to. Kua pūtaka‘iti ‘aia i tō mātou
 moumou‘anga ki runga iāia. He struggled when we held him; E moumou rima kōtou
 iāia ka ‘apai ei ki roto i te ‘are. Link arms when you carry him into the house. [mou1
 RR.]
moumou2, v.i. Grieve for something lost, sorrow for something wasted or gone. Kua
 moumou tika ai au i te ‘are ō‘ou i te kā‘anga i te a‘i. I was awfully upset at your
 house burning down; Kua kite koe i tōku moumou i tērā ‘oro‘enua, i nā rā kāre āku
 rāvenga. You know how I regret the loss of that horse but there is nothing to be done
 about it. [? cf. mou1, -ringa or -ranga3.]
mū-, in mū‘eke, kind of squid, q.v.
mū1, n. A large-eyed sea-bream or porgy (Sparidae). ‘E ngā mū tāku i mou mai i tōku
 ‘ī‘ī‘anga i runga i te uāpu. I have caught two porgies fishing with my line from the
 wharf; Ka ‘inangaro koe i te ‘oko i tēia tui mū? Do you want to buy this string of
 porgies? [Pn. *muu.]
mū-2, in mūrare dumb, mūtēkī, silent, q.v.
mū3, n. A big, reddish moth that flies round lamps at night. [Pn. *muu1.]
mua, 1. loc.n. Front, ahead, before. (a) Referring to place. Ā mua, the front. Tēia ā mua i
 te ‘are. This is the front of the house; ‘E pēni koe i ā mua i te ‘are. Paint the front of
 the house. I mua, at the front. Tōna au ni‘o i mua, his front teeth; E no‘o kōrua ki te
  pā i mua, kā no‘o au ki te pā i muri. You sit in the row in front, I‘ll sit in the row
  behind. Ki mua, to the front. E ‘ākara koe ki mua. Look ahead; E kave koe i te pi‘a ki
  mua. Take the box out in front; Kua tū ‘aia ki mua ake iāku. He stood in front of me
  (forward of me); E ‘aere koe ki mua atu. Go further forward. Nā mua, along in front,
  on ahead. E ‘aere koe nā mua, ka nā muri atu au. You go ahead, I‘ll come along
  behind. Nā mua mai ra, coming from the front. Te na mua maira oki te matangi. For
  there was a head wind (Matt. 14.24). Tō mua, nō mua, belong to the front or
  foremost position. To mua e manganui ra e riro no muri; e to muri ra, e riro ia no
  mua. Many that are first shall be last, and those that are last, they shall be first (Mark
  10.31). (b) Referring to time. 2. Ahead (as we look into the future), coming, next. Ā
  tēia marama ki mua, this coming month, next month; ‘Ei tēia kī‘anga marama i mua
  e ‘akataka ai te maito. Next full moon the black surgeonfish will be gathering. 3.
  First, before something else. E vāito koe i tēia au anga pārau nā mua ka paunu ei.
  Measure these pearl shells before you weigh them; Kua tae ‘aia i mua ake iāku. He
  arrived before me; Kua puta tōku vaevae i te rākau i mua ake ka ‘anga‘anga ai māua.
  I hurt my leg on a branch of something before we started work; I mua poto ‘ua ake i
  te tuaero. It rained shortly before noon. 4. The past, earlier days, former times. I mua
  ake nei, in former times. ‘E ‘anga‘anga mātau nā mātou i te tere ki tērā ‘ōire ē ki
  tērā ‘ōire i mua ake nei, kāreka i tēianei, kua kore ‘ua. It was our custom in former
  times to travel from village to village, but nowadays it has died out; I mua ana, in the
  past. I tae mai ana au ki konei i mua ana. I’ve been here before. Mei mua mai, from
  early days. Mei mua mai tō mātou no‘o‘anga ki runga i tēia ‘enua ē tae ‘ua mai ki
  tēia rā. We have occupied this land from long ago right up to today. 5. n. The first (in
  time or place). Tāna tama mua, his eldest son; Ko tā‘au pā ‘ānani mua tēia e ‘ārote.
  These are the rows of orange trees you must plough first; Ko te pae mua o te puka
  tāku i tatau ei. It is the first part of the book that I’ve read. Te mua tangata, the
  eldest in a family. Ko ia tō mātou mua tangata. He is the eldest in our family. (See
  mātāmua, mōmua, muamua, muatangāna, muāvaka.) [Pn. *mu‘a.]
muamua, loc.n., fq. mua. Front. Tei muamua a‘o. It is a little further on still. [mua RR.]
muamuā‘o, a spelling of muamua + a‘o.
muā‘o, a spelling of mua + a‘o.
muatangāna, loc.n. Days of yore, ancient times, antiquity, the earliest times. I
 muatangāna ra, kua anga iora te Atua i te rangi e te enua. In the beginning, God
 created the heaven and the earth (Gen. 1.1); Kua ‘akakore ‘oki rātou i tei muatangāna
 ra au peu i te tae‘anga o te ‘Ēvangeria. They put a stop to those old customs when
 the Gospel arrived; Ko au te muatangāna e te ‘aka‘openga. I am the first and the last.
 [mua, -tanga4, ana2.]
muāvaka, n. Settlement, district settled originally by a particular tribe. mei tē‘ea
 muāvaka mai koe? Which settlement have you come from? [mua, vaka.]
mū‘eke, n. Kind of squid. [Np. *muufeke.]
muka, v.i. Fragrant. Te muka o te tiare, the fragrance of the flowers.
mūmū, (-a, -‘ia), n. Pile up, heap up; cluster, swarm or flock in one place; loose heap,
 pile, swarm. ‘Auraka e mūmū i te kāka‘u ki te ngā‘i ‘okota‘i. Don’t put all the clothes
  together in one heap; ‘Apaina mai tēnā mūmū kāka‘u kia tāmā‘ia. Bring that pile of
  clothes to be washed; Kua mūmū mai te ika i tōna titiri‘anga i te paru. The fish
  swarmed round when he threw in the ground bait; Kua mūmū‘ia te kā‘ui meika para e
  te manu kavamani. The mynahs flocked around the bunch of ripe bananas; Kua
  mūmūa te puakatoro kino e te rango. The rotten meat was covered in flies; Kua
  ‘aka‘oki te au ‘akavā i te tangata i te mūmū‘anga ki runga i te mataara. The police
  drove the people back when they crowded onto the road; tēta‘i mūmū rango meri, a
  swarm of bees. (See mūmūmūmū, ‘akamūmū.) [Pn. *mumu.]
mūmūmūmū, (-a, ‘ia), fq. mūmū. Pile together, cluster, swarm. Te mūmūmūmū ‘uā ra te
 rango i runga i te kiore mate. The flies were swarming all over the dead rat. [mūmū
 RR.]
muna, n. Secret, confidential, secretly. ‘Auraka rava koe e ‘akakite i tā tāua muna ki
 tēta‘i ‘ua atu tangata. Don’t on any account give away our secret to anyone else; ‘E
 tuatua muna tēia, ka ‘akakite ‘ua atu au kiā koe. This is a confidential matter, I shall
 tell it only to you. Muna ngaro, deep secret. ‘E piri muna ngaro tā tāua, e ‘ine. Ours
 is a very deep secret, darling. ‘Akakite muna, to tell something in confidence.
 ‘Akavā muna, a detective (plain-clothes man), private detective. Ka ‘aere mai te
 ‘akavā muna kā kimi i tēia pekapeka. The detective will be coming to investigate this
 trouble. [Pn. *muna.]
mūnā, n. Ringworm (skin disease). Kua tū‘ia koe e te mūnā, you have got ringworm; Nā
 te taote i ‘ōronga mai i tēia vairākau mūnā. The doctor has given me this ringworm
 ointment.
mura1, v.i. 1. Show red, red, redness. Kua mura te vai i tōku tuku‘anga i te paura ‘inika
 ki roto. The water went red when I put the ink powder in; I te mura‘anga tōna ‘ē‘ē,
 kua ‘akakite ‘aia ki te taote kia vā‘i. When his boil got red he asked the doctor to
 lance it; ko te va‘ine kāka‘u mura, the woman in a red dress; Kāre au e ‘inangaro i
 tēnā pēni nō te mura roa. I don’t want that paint, it is too red. 2. Burn, glow or flame
 red; (red) flame, glow or light, blaze. Kua mura te a‘i. The fire is burning now; ‘E a‘a
 rā i murāi tērā a‘i i ta‘atai? I wonder why that fire is blazing on the beach?; ‘E mura
 a‘i tāku i kite ei ki runga i te motu i napō. I saw a light burning on the island last
 night; Ko te mura ‘ua o te a‘i tāku i kite ei, kāre au i kite ana i te tangata i tutungi‘iāi.
 I saw the flames from the fire, but I didn’t see the person who lit it; Kua mura te mōrī.
 The lamp flared; E piringo‘i mai koe i tērā toka mura ‘ei tutungi i te ‘akari. Pick up
 that red-hot stone with the tongs to heat up the coconut sauce. (See muramura,
 ‘akamura(mura), tāmura(mura), murānga.) [Ck. *mura.]
mura2, n. Myrrh. Te mura e te aloe, e te au rakau kakara katoa ra, myrrh and aloes and
 all the spices (Song 4.14). [Lat. murra, Heb. mor.]
murāngā, nom. In murāngā mata, something for which one has great longing. Kua kite
 koe i te punu puakatoro, ‘e murāngā mata nōna. You know tinned beef, he has a
 passion for it. [mura1, -nga2, or -anga5, mata1.]
muramura, v.i., fq. mura1. Red. Kua muramura te rangi i tēia a‘ia‘i i te ‘opu-‘anga o te
 rā. The sky was red at sunset tonight; ‘E au kaute muramura tā‘au e ‘aki‘aki mai.
 Pick some red hibiscus flowers; Kāre au e ‘oko i tēnā tōtini nō te muramura i te tore.
  I won’t buy those socks because of the red stripes; Kua tāmou ‘aia i tōna tīti‘a i te
  muramura‘anga tōna mata. He put his glasses on when his eyes were red. [mura1
  RR.]
mūrare, v.i. Dumb, having a speech impediment. ‘E a‘a, ‘e mūrare kōtou i kore ei kōtou
 e kī mai kia māua? What’s the matter, are you dumb that you can’t speak to us?; ‘E
 tangata mūrare tēnā, kāre e rauka kia tuatua kiā koe. He is dumb, he can’t speak to
 you; E reo murare oki, e te ngunguau toku. But I am slow of speech and of a slow
 tongue (Ex. 4.10). (See ‘akamūrare.) [Ck. *muu-rare.]
mure, n., (Bib.). Mule. Kake atura ki runga i te mure, and mounted the mules (2 Sam.
 13.29). [Eng. mule, Lat. mūlus.]
muri, loc.n. Back. 1. Referring to place: (at) the back, behind. E pēni koe i ā muri i te
 poti. Paint the stern of the boat; Kua no‘o māua ki te pā i muri mai. We sat in the row
 behind; te pā i muri roa, the back row; Kua ‘akauta au i taku pereue ua ki muri i te
 pā. I hung my raincoat behind the door; E ‘ākara koe ki muri, ‘e tangata tērā ake.
 Look behind, there is someone coming; Kua ‘aere ‘aia ki muri i te pū rākau. He went
 behind the tree; E neke atu koe i te rākau ki muri a‘o. Move the stick further back;
 Kua kapo te tangata ō muri i te pōro. The back caught the ball. 2. After(wards), later.
 I muri ake i tō māua ‘ārote‘anga kua ‘aere atu māua ki runga i te maunga. We went
 up the hill after we had done the ploughing; I muri ake ‘aia i tae mai ei. Later on he
 arrived; Kua tū ‘aia i te mare i muri mai. He developed a cold afterwards; Te ao ā
 muri, the next world, the world to come. ‘Ei te ao ā muri atu e kiteāi tō rātou tūtaki.
 They will find their reward in the next world. (See muringa, murimuri, muritonga.)
 [Pn. *muri.]
muringā‘o, in i muringā‘o, afterwards. Kua pikika‘a ‘aia ē i muringā‘o, kua ‘akakite i te
 tika. He lied but after a while he told the truth. [muri, ? -nga2, a‘o3.]
murimuri, loc.n., fq. muri. Behind, after. Tei murimuri mai i te pi‘a. They are behind the
 boxes. I murimuri mai, on subsequent occasions. [muri RR.]
muritonga, n. A wind from the south-east or south-south-east. [muri, tonga1.]
murumuru, v.t. To warm (oneself or a part of the body) before a fire or in the sun. Kua
 murumuru ‘aia i tōna rima ki te a‘i nō te anu. She warmed her hands at the fire
 because they were cold; Kua pakapaka tōna vaevae i tōna murumuru‘anga ki te a‘i.
 He scorched his foot warming it in front of the fire; ‘Aere murumuru a‘i kia ma‘ana
 koe. Go and warm yourself by the fire. Murumuru rā, sunbathe. Tei te murumuru rā
 mātou. We are having a sunbathe. [Pn. *muru.]
muta, v.i. Mutter, murmur (esp. the confused sound of voices grumbling or making a
 din). Kua muta ‘ua te tangata nā runga i te purūmu i te ‘akaoti‘anga te teata. The
 people chattered away as they went along the road after the cinema; ‘E muta tāku e
 ‘akarongo nei, mei te mea ra ē, ‘e pekapeka. I can hear a din of voices, as though
 there is trouble. (See mutamuta; kāmutamuta or, metathesised, kātamu-tamu;
 ‘akakāmuta(muta).) [Ce. *katamu.]
mutamuta, v.i., fq. muta. Mutter, make a din. Kua rererere te moa taetaevao i tō kōrua
 mutamuta‘anga. The wild fowl all flew off while you two were chattering; ‘Akaoti‘ia
  tā kōtou mutamuta, ‘e tūruā‘ipō tēia. Stop your nattering, it is the middle of the night.
  Mutamuta viviki, gabble. [muta RR.]
mūtēkÈ, v.i. Silent, quiet. Kua mūtēkī te tangata i tōku ‘akakite‘anga kia rātou i te nūti.
 The people stayed silent when I told them the news; ‘E tangata mūtēkī ‘ua ‘a Puna.
 Puna is a quiet chap; E ‘aere kōtou ma te mūtēkī ki roto i te ‘are, kua ‘akamata kē ana
 te ako. Walk into the hall quietly, the sermon has already begun; Kua mūtēkī te
 matangi i te roa‘anga te pō. The wind was still late in the night. (See ‘akamūtēkī.)
 [mū-2, ? te1, kī2.]
mutu, v.i. To end, cease. Eaa taku ravenga meitaki e rauka‘i iaku te ora mutu kore?
 What is the best way for me to get eternal life? (Matt. 19.16). [Pn. *mutu1.]
mu‘u1, v.i. Whisper, speak with a low voice. Kua mu‘u ‘ua te tangata i roto i te
 ‘uipā‘anga i tōna tū‘anga. The people at the meeting whispered when he stood up; Ko
 te mu‘u ‘ua tei ‘akarongo‘ia. Only the whispering was heard. [Pn. *musu.]
mu‘u2, v.i. Deaf (of the ears). Taringa mu‘u koe! You, deaf ears!; Kua mu‘u tōku taringa
 i tō‘ou papaki‘anga. My ear went deaf when you slapped it; Kua ‘aere ‘aia ki te taote
 nō te mu‘u i tōna taringa. He went to the doctor because of the deafness in his ear.
 [Pn. *musu.]
mu‘umu‘u, v.i., fq. mu‘u1. Whisper. ‘E a‘a tā kōtou mea e mu‘umu‘u ‘ua na i kona?
 What are you whispering about over there?; Kua ‘aere atu au ki roto i te ‘are i tōku
 rongo‘anga i te mu‘umu‘u. I went into the house when I heard whispering. [mu‘u1
 RR.]
n-, see nā3, nō, cf. t-.
na-1, pref. Indicates past time. (See na‘ea, nakōnei, nana‘i, napō.)
na2, loc.part. The second term in the deictic (locative and temporal) series: nei here by
  me, now, immediately relevant; na there by you, then (past); ra over there, then
  (remote past). 1. Referring to place: located near or concerning the person(s)
  addressed (- like ra, na throws the phrasal stress onto the last syllable of the preceding
  word, e.g. te tokā na that rock near you). (a) In nominal phrases: te tokā na, that rock
  near you; Eaa tena i toou na rima? What is that in your hand there? (Ex. 4.2); tēnā na
  ‘apinga, that thing you’ve got there; ki mua iā koē na, in front of you; E no‘o ‘ua koe
  ki rarō na. You just sit down there (where you are); (b) In verbal phrases: kia orā na
  koe! may you live (or) keep well (a common greeting); Tē a‘ā na koe? What are you
  doing?; te toka tā‘au e tū na, the rock where you are standing; Tē ‘aere maī na koe?
  Are you coming?; Tē auē na koe i te a‘a? What are you crying for? 2. A variant or
  reduced form of ana2, indicating past or prior occurrence. Kua nā roto maī na i te
  rātio. It (the news) came over the radio; I kata maī na ‘aia kia māua. He laughed at
  us; ko tei mate na, e te ora nei, the one who was dead and now is alive (Rev. 2.8).
  (N.B.) Na is often written suffixed to a preceding particle: see maīna, atūna, akēna,
  a‘ōna, āina; kona3. (cf. nā2, ana2, nā-1.) [Pn. *na1.]
-na3, 3rd. pers. sg. pronoun: a bound form (cf. ia1) found only in the possessives tāna,
  tōna, tana, āna, ōna, ana3, nāna, nōna. [Pn. *-na.]
-na4, pass.suff. (See ‘ā‘ākina, ‘a‘aona, (‘aki)‘akina, ‘ākina1,2, akona, (‘ao)‘aona,
  ‘apai(pai)na, ‘āpuku(puku)na, arataki-(taki)na, ‘āriki(riki)na1,2, arumaki-(maki)na,
  ‘atu‘atuna, (a‘u)a‘una1,2, (‘iki)-‘ikina1,2,3, ‘ikuna1, ‘ītae(tae)na, ‘ītiki(tiki)-na,
  kākapu(na), (kake)kakena, kāpiki-(piki)na, (ko‘i)ko‘ina, ko‘una, (‘oko)-‘okona,
  pāraku(raku)na, (pa‘u)pa‘una1,2,3, pūrekuna, (raku)rakuna, rokona, taena,
  tā‘iku(‘iku)na, takina, (tā)tākina, tāmata-kuna, tāmātakuta-kuna, tā‘oki‘okina, taona,
  tāpoki(poki)na, taurakina, (tiki)-tikina, (toko)tokona, tīto‘u(to‘u)na, (to‘u)-to‘una,
  (tuki)tukina, (tuku)tukuna, tūpaki-(paki)na, tūrakina, tūtakina, tūto‘una, ‘uakina,
  ‘ūpeke(peke)na.)
nā1, v.i. Abate, subside, stop (of rain or tears). Ka ‘aere tāua, kua nā te ua. Let’s go, the
  rain has stopped; Kua nā te auē a te tamaiti i tōku mou‘anga iāia. The child stopped
  crying when I held her to me. (See ‘akanā.) [Pn. *na‘a2.]
nā2, -nā, loc.pron. There by you, associ-ated with you. Usually written together with tē2
  in tēnā that, and pē4 in pēnā like that (q.v.) and sometimes with i2 in inā (i nā) look!,
  lo and behold!, look out (you) there!, (and other calls for attention), and with i2 and
  rā2 in inārā, inā rā, i nā rā, but cf. -na2.
nā3, prep. 1. Indicates the agent. Nā Tere i rave. Tere did it; Nā Tere i moto i te tamaiti
  or NĀ Tere te tamaiti i moto. Tere punched the child; NĀ ‘ai i tā iā koe? Who hit
  you?; Nā te matangi i ‘atiati i te ‘ātava. The wind has broken the branches. 2.
  Indicates the genitive possessor. Nā Mare tēnā one tōmāti. That is Mare’s tomato plot
  (the one he works); Nā Tere tērā va‘ine. That is Tere’s wife; Kua kai kōmuri te
  ‘orometua nā Pā. The pastor ate PŒa’s jackfish (given or caught by PŒa). 3. For (the
  use or agentive possession of). Tē kana nei au i te ‘akari nā te moa. I‘m grating up the
  coconut for the chickens; Vai‘o‘ia te raore nā te tamariki. Leave the sweets for the
  children; Ka vao‘o ‘aia i tē reira nā tōna pāpā e rave. He would leave it for his father
  to do; ‘Ei a‘a tēia kiore toka nā rāua? What do they want these rats for? 4. Indicates
  movement along. I te ‘aere‘anga nā ta‘atai, while walking along the shore; Kua kimi
  ‘aia nā te ‘ōrau o te ‘enua. He searched the length and breadth of the land. Nā mua,
  along ahead, along in front. Kua riri ‘a Pa‘u nō tei nā mua au iāia i te ‘aere. Pa‘u was
  angry because I walked ahead of him. Nā muri, along behind, after. E ‘oro koe nā
  mua, ka nā muri atu au. You run on in front, I‘ll go along behind. Nā raro, along
  under. Kua kau ‘aia nā raro i te tai. He swam along under water. Nā runga, (a) along
  on, esp. on a means of transport, as opposed to nā raro ‘ua, on foot. Kua nā runga
  ‘aia i te pātikara ki Avarua. He went to Avarua on a bike; Kua nā runga‘ia i te torōka
  te tari‘anga. It was taken by truck; Ka nā raro ‘ua koe? Are you going on foot? (b)
  around among. E tu‘a i te kai venevene nā runga i te au tamariki. Share the sweets
  around among the children. Nā roto, along in(side), through. E tari koe i te one nā
  roto i te pūtē. Transport the soil in (or using, cf. 6 below) sacks; Kua ‘aere ‘aia nā
  roto i te ngūtupa. He walked through the doorway; Kā ngote te rākau i te mā‘ū nā
  roto i tō rātou aka. The plants will absorb the moisture through their roots. Nā va‘o,
  along outside. Nā va‘o ake i te toka, along outside the rock. 5. By way of, via,
  following a certain route or direction. Kua ‘aere te pa‘ī ki Nūtirēni nā Niuē. The ship
  went to New Zealand via Niue Island; I nā Ngātangi‘ia mai mātou i te ‘aere‘anga
  mai. We came by way of NgŒatangi‘ia; Kua pupu‘i mai te matangi nā te tokerau.
  The wind blew from the north; Kua ‘aere ‘a Poko nā ‘ea? Kua nā tērā mataara.
  Which way did Poko go? He took that path. 6. Indicates the means, method, way or
  style of doing something. E nā kō kōtou mē rave. This is the way you should do it; Kā
  oti vave te ‘anga‘anga mē nā reira kōtou i te rave. The job will soon be done if you
  tackle it that way. 7. According to. ‘E pātē nā te Rarotonga te ingoa i taua ‘apinga ra,
  ‘e tōkere nā mātou. The Rarotongans call that thing (a kind of slit-gong) pātē, we call
  it tōkere. Nā runga i, on the basis of. Kua nā runga‘ia i te teima‘a te tūtaki‘anga.
  Payment was according to weight. 8. Indicates the speaker. “Kāvea mai taku ‘āuri”,
  nā Pā ei. “Bring my spear”, said PŒa. 9. In formulae at the end of letters (written by,
  from). Nā tō‘ou ‘oa or nā tō‘ou tungāne, from your friend or from your brother, etc.,
  nā tō‘ou tika ai, yours faithfully. (See also nā‘au, nāku, nāna.) [n-, ā1.]
nā-4, in nāriki, a fine-meshed fishing net.
nā‘ai, the sequence nā3 and ‘ai3 who, which is sometimes written as one word. Nā‘ai i
  kave mai iā koe ki te pure? Nā taku māmā. Who brought you to church? My mummy
  did.
nā‘au, the sequence nā3 and -‘au6 (you), which is often written as one word. Nā‘au au i
  rutu mai? Was it you that hit me?; ‘Apaina nā‘au. Take it for yourself.
na‘e1, n. Name of a tree fern, see ‘āna‘e.
-na‘e2, see na‘ena‘e.
na‘ea, interrog.pron. When? (with reference to past time, cf. ā‘ea). I na‘ea koe i tae mai
  ei? When did you arrive?; Kāre au i kite mē i na‘ea, mē i napō pa‘a. I don’t know
  when it was, last night perhaps; Nō na‘ea tēnā varaoa? How old is that bread?; Mei
  na‘ea mai tōku tāpapapapa‘anga iā koe. I’ve been waiting for you I don’t know how
  long. [na-1, ‘ea.]
nā‘ea, the sequence nā3 and ‘ea, which is sometimes written as one word. By what route,
  way, or method? Ka ‘aere kōrua nā‘ea? Which way will you go?
na‘ena‘e, v.i. Overbaked, scorched (of vegetables cooked in an earth-oven). Kua
  na‘ena‘e tā tātou kai nō tei roa te vai‘anga ki raro i te umu. Our food was baked too
  much through being left in the oven for so long; aunga na‘ena‘e, to smell scorched;
  ‘E taro na‘ena‘e tāku i ‘ōake ei nā te puakaoa. It was some overdone taro, which I
  gave to the dog. (See ‘aka-na‘ena‘e, tāna‘ena‘e.) [-na‘e2 RR.]
naero, 1. n. Nail (spike). E pātiti koe i tēnā naero kia piri meitaki ka ‘akauta ai i te tūtū
  ki runga. Drive that nail in tight before you hang the picture on it; tēia pi‘a naero, this
  box of nails; Tē ‘akatikatika naero mingimingi nei au. I‘m straightening out some
  bent nails. 2. (-a, -ia.) Harrow. Kua naero koe i tā‘au ngā‘i kā tanu ki te tōmāti? Have
  you harrowed the plot you are going to plant with tomatoes?; Ka ‘apai au i te naero
  ā‘au ‘ei pākoko i te tītā i tāku ngā‘i? Can I take that harrow of yours to clear out the
  weeds in my patch? [Eng. nail.]
naerōni, n. Nylon. ‘E peru naerōni. It’s a nylon comb. [Eng. nylon.]
-na‘i, see nana‘i yesterday.
-naki, see ‘irinaki lean on, rely on.
nakiro, v.i. Realise, become aware, sense the real meaning or implications, under-stand
  (e.g. a hint). Kua nakiro rāi au i tāna i tuatua mai. I could see what he was getting at
  all right; Kua nakiro au i te au mea tāna i tātā mai. I could see the drift of the things
  he had written. (See ‘aka-nakiro, (‘aka)nākirokiro.)
nākirokiro, v.i., fq. nakiro. Realise, sense. Kua nākirokiro tēta‘i pae i te au mea tāku i
  tuatua kia rātou. Some of them grasped the meaning of the things I said to them; Ko
  te taime meitaki atu i te pāpetīto i te pēpe, koia ‘oki i mua ake ka nākirokiro ei te pēpe
  i te tangata kē. The best time to baptize a baby is before he can recognise strangers.
  [nakiro RR.]
nakōnei, loc.pron. Earlier today. Kāre tō nakōnei i te pōpongi varaoa i pou ake. This
  morning’s loaves aren’t sold yet; I nakōnei au i tae mai ei. I arrived earlier today; Kua
  ‘aere ‘aia i nakōnei ‘ua ake nei. He went just a little while ago. [na-1, ko-2, nei.]
nāku, the usual spelling of the sequence nā3 (agentive preposition) and the personal
  pronoun -ku (me). By me, for me, belong-ing to me - see nā3. Nāku e kake i te nū,
  nā‘au e kō. I‘ll climb for the coconuts, you husk them; Mē ‘e kōtu‘u teatea tei runga i
  te tua, nāku. If there is a white blob on the back of it, it’s mine; E ‘ōmai koe i tēta‘i
  ‘ānani nāku. Give me an orange.
namu1. Mosquito, gnat, midge. 1. n. Kua ‘akakī‘ia te au va‘arua i runga i te au tumu
 rākau ki te one kia kore te namu e ‘ānau ki roto. The holes in the tree trunks were
 filled with sand so that mosquitoes couldn’t breed in them. Ika kai namu, the
 mosquito fish. Taote namu, mos-quito control officer. Kua tūtaka te au taote namu i
 te ‘ōire i te au marama kātoatoa. The mosquito control staff went around the village
 every month; ‘E pō namu tēia. There are a lot of mosquitoes about tonight. 2. v.i.
 Tukuna tō tāinamu, kā namu pa‘a. Let your net down, there may be mosquitoes
 about. (See namu-namu1, tāinamu.) [Pn. *namu.]
-namu2, see namunamu2.
namunamu1, v.i. (Having) mosquitoes or midges. ‘E mānga namunamu rāi. There are
 quite a few mosquitoes; kī i te namu-namu, full of midges. [namu1 RR.]
namunamu2, v.i. Musty (of smells). Kua roa tēia rūmu i te piri ‘ua‘anga, nō reira i
 ‘aunga namunamu ‘ua ai. This room has been shut up a long time, that is why it
 smells musty. [namu2 RR.] [Pn. *namu1.]
nāna, the usual spelling of the sequence nā3 (agentive preposition) and the personal
  pronoun -na3 (he, she). He/she (did it), in/from/for his/her agentive possession. Nāna
  i ‘akakite mai kiāku. It was he that told me; E ‘oko koe i tēta‘i kai venevene nāna. Buy
  him some sweets; Nāna tēnā ko‘u kai. That is his bag of food; Tērā te va‘ine nāna te
  pēpe maki. That is the woman whose baby is ill.
nānā, 1. v.t. To turn or raise (the eyes), look at. Kua nānā ‘aia i tōna mata ki runga i tōna
  rongo‘anga i te ‘aruru o te pa‘īrere. He looked up when he heard the roar of the
  plane; i tōna nānā‘anga ki te ‘opunga, when he looked to the west. 2. v.i. Turn, look,
  glance (of the eyes). Kua nānā ‘aere tōna mata. His eyes glanced here and there; Kua
  nana akera oki tona mata ki runga e akara atura. And then he raised his eyes and
  looked (Gen. 18.2).
nana‘i, loc.n. Yesterday. Kua tae mai te Māui Pōmare i nana‘i i te pōpongi. The Māui
  Pōmare (name of a ship) arrived yesterday morning; Ko te ika ō nana‘i, kua ‘ōake au
  nā te puaka. Yesterday’s fish I’ve given to the pig. I nana‘i a‘o, the day before
  yesterday. Kāre i nana‘i, i nana‘i a‘o. Not yesterday, the day before. I nana‘i ‘ua ake
  nei, only a few days ago. I nana‘i ‘ua ake nei au i kite ei ē kua mate ‘aia. It was only
  a few days ago that I knew he was dead. (I nana‘i is sometimes written inana‘i. Note
  also the Mang. dial. ānana‘i, ā nana‘i, tomorrow = Rar. āpōpō.) [Pn. *nanafi.]
nānāi, nāna ai. According to him/her; he/she said. Nānāi ē, kā inu ‘aia i te kava ‘ānani.
  He said that he would like to have some orange brew. [nā3 + -na3 + ai2.]
nanao, (-a, -‘ia). Grope in a hole or crevice, fish out, gouge out. Kua nanao ‘aia i te moni
  i roto i tōna pūtē ē kua ‘ōake ki te tiaki toa. He fished the money out of his pocket and
  gave it to the shopkeeper; Kā tae koe i te nanao i te tupa i roto i te va‘arua? Can you
  manage to get the land crab out of the hole?; Kua nanao atura i ona mata, and then
  gouged his eyes out (Judg. 16.21). [nao1 rR.]
nanave, v.i. (Feel) delight; pleasure; delightful, pleasurable. Kua nanave ‘ua rātou i te
  no‘o ki tōku kāinga ma te ‘anga-‘anga kore. They were simply delighted to stay at my
  home and not do any work; ma te rekareka, e te nanave anga o te ngakau, with joy
  and gladness of heart (Esth. 5.9). [Ta. *nawe.]
nane, (-a). 1. Mix together (usu. a solid and a liquid) by stirring or kneading (as in
  making cement or arrowroot puddings), blend (ingredients). E nane koe i te ngaika
  kia tāmou au i te pi‘a. You mix the lime mortar while I put the frame-box on (as in
  constructing a house wall); ‘Aere mai ka kai i te pia, kua oti i te nane. Come and eat
  the arrowroot, it has all been mixed. 2. Scramble for possession, snatch and grab,
  poach, pilfer, raid. Kua nane rātou i te ‘akari i runga i tōku ‘enua. They raided the
  coconuts on my land; ‘E a‘a kōrua i nane ei i te ‘apinga i roto i tōna ‘are? Why did
  you make off with things in his house? 3. Scramble, hustle, rush around, muddle or
  botch by over-hastiness. Kua nane ‘ua rātou i te arataki‘anga i te pōro. They
  scrambled the ball along in a loose maul; ‘Auraka kōtou e nane ‘ua i te ‘anga-‘anga.
  Don’t rush the job. (See nanenane.) [Ce. *nane.]
nanenane, (-a), fq. nane. Mix, blend, scramble, hustle, rush, snatch and grab. Nanenanea
  te ngaika. Keep mixing the mortar; Ko te ‘openga tēia i tā kōtou nanenane i te
  ‘anga‘anga, kua nga‘ā tēia tua i te patu. This is the result of your rushing the work,
  this end of the wall has split open; Kua nanenane te keiā i te ‘apinga tanu i tōku
  kāinga. The thieves raided the crops in my garden. [nane RR.]
nanu1, v.i. Mutter, grumble. Tē nanu ‘uā ra ‘aia nō te riri. He muttered to himself in
  anger; ‘E a‘a tā‘au e moe nanū ra i napō? What were you muttering about in your
  sleep last night? (See nanunanu; cf.
  -nanu2.) [Pn. *nanu1.]
-nanu2, in kainanu , selfish, q.v.
nanue, nanuē, n. Drummer, rudderfish, sea chub (Kyphosidae). I ‘ī mātou i te nanuē ki
  tēia avaava. We caught (with line) the rudderfish in this channel; ‘Auraka e tā i te
  nanuē rengarenga, ko te ariki tēnā. Don’t kill the yellow rudderfish, it is the king
  (leader of the shoal). [Np. *nanue.]
nanunanu, v.i. Murmur, mutter, grumble. ‘E a‘a tā‘au e nanunanu ‘uā ra? What are you
  going on muttering about?; Tāna nanunanu i roto i tāna moe. He is mutter-ing in his
  sleep; Kua ‘aere atu ‘aia ma te nanunanu. He went off grumbling. [nanu1 RR.]
nao1, (-a). Grope for something in a confined space, fish something out of a hole or
  crack. E nao koe i te patapata i roto i te va‘arua. Feel around for the marble in the
  hole; Ka rauka iā koe i te nao mai i te nira i roto i te vā o te ta‘ua? Can you manage
  to fish the needle out of the crack in the floor? (See nanao, naonao.) [Pn. *nao1.]
nao2, n., (Bib.). Temple (of God). Te nao o te Atua, the temple of God; the house of God;
  Ko Iehōva, tei roto i tōnā ra nao tapu. Jehovah is in his holy temple.
-nao3, see naonao, (hollow)-eyed. [Ce. *na(f,s)o.]
na‘o, n. Shoal. ‘E na‘o tītī‘ara tērā e pōkai ‘uā ra i roto i te roto. That is a shoal of
  trevally that is swimming around in the lagoon. [Gk naos.]
naonao1, (-a), fq. nao1. Grope around in crevices, fish something out of a hole. Kā tae
  au i te naonao i te ‘eke i roto i te va‘arua. I can winkle the octopus out of its hole; Inā
  kia naonao au ki roto i tō‘ou pūtē piripou. Come on, let me feel in your trousers
  pocket. [nao1 RR.]
naonao2, v.i. Sunken (of the eyes), hollow(-eyed). Kua naonao tōna mata i tōna
  maki‘anga. Her illness has left her hollow-eyed. [nao3 RR.]
nāpara, n., (Bib. nabala). Psaltery, viol. E tumu i te salamo, e ta i te tophe, te kinura
  tangi meitaki, e te nabala. Lead into a psalm, strike the tambourine, the pleasant-
  sounding harp, and the psaltery (Ps. 81.2); ko te kīnura e te nābala, te pa‘u, e te ko‘e,
  the harp, and the viol, the tabret, and pipe (Is. 5.12). [Heb. nebel.]
nape, (-a). Tie or bind around, make a turn around something (with a rope). Kua nape te
  va‘ine i tōna katu ki te ‘ōrei. The woman tied a handkerchief around her head; Kua oti
  iāku i te nape i tōna rima maki ki te kāka‘u. I’ve finished bandaging his bad hand; E
  nape koe i te taura ki runga i te pū nū. Attach a rope to the coconut tree. 2. Hook (the
  arm around), hook something towards one. I te ‘oro‘anga mai te tamaiti, ē te pōro,
  kua nape ‘a Tuna i te kakī ē kua pakū ki raro. As the boy came running with the ball,
  Tuna hooked an arm around his neck and brought him down with a thump. 3. Slice
  off, sever (with a hooking sweep of knife etc.). Kua napea te kao o te meika ki te
  mātipi. The top of the banana tree was sliced off with a knife; Kua nape ‘aia i te kōpū
  o te kāpati ki te mātipi ma‘ata. He cut off the head of the cabbage with the bush-
  knife; Kua nape te toa i te kakī o tōna ‘enemi ki te koke. The warrior decapitated his
  foe with a sword. (See ‘ānape, napenape.) [Np.*nape.]
napenape, (-a), fq. nape. Tie, bind, hook or wind around. Kua napenape ‘aia i te taura ki
  runga i tōna rima ē kua ‘u‘uti. He wound the rope around his arm and tugged; Kua
  pūtaka‘iti te puaka i tōna napenape‘anga i te vaevae ki te kiri‘au. The pig struggled
  as he was tying the hibiscus bast round its legs. [nape RR.]
-napo, see naponapo, custard apple.
napō, loc.n. Last night. ‘E ‘ura‘anga ma‘ata tei rave‘ia i napō. There was a big dance
  last night; Ko tō napō nūtipēpa tēnā, kāre i tae mai ake tō tēia rā. That’s last night’s
  paper, today’s hasn’t come yet; i napō a‘o, the night before last. [Np. *naapoo.]
naponapo, n. Custard apple (Ait. dial., cf. Rar. kātara‘apa). [-napo RR].
nāringa, conj. If (unreal or unfulfillable condition), if only (something had happened or
  might happen - but it didn’t or won’t). Nāringa i mate te tai i tēia pōpongi, kua ‘aere
  rāi mātou ki runga i te akau. If the tide had been low this morning, we could have
  gone on the reef for sure; Nāringa ko au koe, kāre au e ‘aere. If I were you, I
  wouldn’t go; Nāringa koe i kite i te ‘ākara‘anga i runga i tōna mata! If you could
  have seen the look on his face!; nāringa koe i ‘aere, kāre koe e tae ki reira, if you’d
  gone, you wouldn’t have got there; Nāringa ē kā no‘o mai koe, if you could have
  stayed (cf. mē kā no‘o mai koe, if you will stay). Nāringa (...) kāre, if ... not (if
  something hadn’t happened or mightn’t happen (but it did or will), but for. E ngari
  ake te reira tangata naringa kare i anau mai. Better for that man if he had never been
  born (Matt. 26.24); Nāringa kāre koe, kua ‘oki rāi au ki Rarotonga. But for you, I’d
  certainly have gone back to Rarotonga.
nāriki, n. A short fine-meshed fishing net with a pole at each side. Tikina atu te nāriki ‘ei
  tā‘ei i tēia kōpū koama. Fetch out the nāriki net to catch this shoal of little goatfish;
  ‘E tāinamu ma‘ani nāriki tēia. This mosquito net will make a nāriki.
  [nā-4, riki.]
nārito, n., (Bib. narido). Spikenard. Te aunga atura te narido noku ra. My spikenard
  gives off its perfume (Song 1.12). [Gk nardos pistikos.]
nati, (-a). 1. Bind, tie tightly around, tether, snare (in a noose). E nati koe i tēia ‘ope o te
  taura ki runga i tērā poupou. Tie this end of the rope onto that post; Kua oti iāku i te
  nati i te ruru rākau. I’ve finished tying up the bundle of sticks; Tērā te ‘oro‘enua ō‘ou
  i kō, kua natia ki runga i te pū nū. That’s your horse over there, it has been tethered to
  a coconut tree; Kua kākāoa te tamaiti i tōku nati‘anga i tōna ngā rima. The boy yelled
  when I tied his hands. 2. v.i. Twisted, kinked, tangled into a knot. Kua nati te pākiri o
  tōku rima i te meitaki‘anga te motu. When the gash healed, it left a twisted scar on my
  arm; Kua nati te a‘o, e tatara mai koe. The fishing line is knotted, you unravel it. 3. n.
  (a) Noose, looped snare. Kua ‘uti ‘aia kia piri tika ai te nati. He pulled the noose
  tight. (b) Twist, kink, scar. ‘E a‘a tērā nati i runga i tō‘ou vaevae? What is that scar
  on your leg? (c) Topknot (N.G.Pt., dial., cf. Rar. pūtiki.) (See natinati, ‘akanati-
  (nati).) [Np. *nati.]
nāti, n. Nut (to screw on to bolt). E tāmou koe i te nāti i runga i te uira o te pātikara kia
  piri meitaki. Do up the nut on the bicycle wheel nice and tight; ‘E paoke nāti tāku i
  ‘oko mai ei - mē kā tano ki tēnā au kurū. I’ve bought a box of nuts - I wonder if
  they‘ll fit those screws. [Eng. nut.]
natinati, fq. nati. 1. v.t. Tie, bind around, tether, noose (esp. a method of fishing for
  crayfish using a sennit noose which is slipped over the tail and jerked tight). E
  natinati koe i te au vaevae o te puaka kā tuku ei ki runga i te pere‘ō. Tie the pig’s legs
  up before you put it on the wagon; Kua oti iāku i te natinati i ngā kiato o te vaka. I’ve
  lashed on both outrigger arms of the canoe; Kua natinatia te pū kāinga ki runga i te
  poupou. The owner of the house had been bound to the post; Tei te natinati kōura
  rāua i roa ai. They are out noosing crayfish, that’s why they‘re so long. 2. v.i.
  Tangled up, kinked, twisted up. ‘E a‘a i natinati ei tēia a‘o? Why is this line all
  tangled up? [nati RR.]
nato, n. Kind of fish (Holocentridae spp.) (Pen. dial. = Rar. kū1).
natu, (-a, -‘ia). Knead. Mē oti te varaoa i te natu, e kāpiki mai koe iāku kia tauturu iā koe
  i te pōpō‘anga. When you’ve finished kneading the flour into dough, call me to come
  and help you with rolling it up (into loaves); Kua natu‘ia te varāoa ki roto i te kumete.
  The flour was kneaded in a wooden bowl. [Pn. *natu1.]
naunau, v.i. 1. (Bib.). Hasty, with (eager) speed. E kua tua naunau iora ki te tangata
  rava rai, and straightway shared it out quickly to everyone (2 Chron. 35.13); Te rave
  naunauia ra taua angaanga nei. The work has been going ahead speedily (Ezra 5.8).
  2. Impatient, overhasty (N.G.Pt. dial.).
-nauru, see ‘akanauru, entice.
nava, n. A small greyish freshwater fish: a freshwater goby or sleeper (Gobiidae). Kua
  manako‘ia ē nā To‘utika i ‘akakātiri mai i te nava ki tēia ‘enua. It is believed that it
  was To‘utika who introduced the nava to this island.
-nave, rt. *Exquisite. (See (‘aka-/tā-)-nanave, (‘aka-/tā-)navenave.) [Ta. *nawe.]
navenave, v.i. (Feel) thrill of pleasure, delightful, exquisite. Kua navenave te mātakitaki.
  The audience were delighted; ‘E mea navenave te ‘ura ā te tamā‘ine. The girl’s dance
  was delightful; ‘E tangata reo navenave koe. You have an exquisite voice; Kua
  navenave rāua i te kai‘anga i te kai. They really enjoyed the food; Te navenave poto
  ‘ua, brief pleasures (Heb. 11.25). [-nave RR.]
nē, see inē.
ne‘e, v.i. To lose (in a game) - (jocular). E ‘aere mai koe, kā pere tāua, ko te tangata e
  ne‘e, nāna e tunu i te tī. Come on, let’s have a game of cards, the one who loses shall
  make the tea; Ko au tei ne‘e i tō māua patapata‘anga. I lost our game of marbles.
-nengo, see nengonengo.
nengonengo, v.i., (Bib., obsol.). Boastful, presumptuous; pride. Ko koe oki ko tei
  nengonengo i te ture ra, and you, the one who boasts of the law (Rom. 2.23); te
  tuatua nengonengo ra, proud words (Ps. 12.3); te akakino Atua, te nengonengo, e te
  auouo, blasphemy, pride and foolishness (Mark 7.22). [-nengo RR.]
nei, loc.part. Here and/or now, near or concerning this place/time, of current concern. 1.
  In nominal phrases. Ko tēia nei te puka tā‘au i ‘apai ei? Is this one here the book
  which you took?; I tēia ‘ua nei i ‘aere atu ei. He has just this very minute left; Ka
  ‘aere koe ā tēia nei? Are you going right now?; Nā tāku tamaiti nei i ‘akakite mai. It
  was my son here that told me. (N.B. Tēia nei is frequently written as one word:
  teianei au mate ravarai, all these present tribulations (Rom. 8.18).) 2. In verbal
  phrases, esp. in the constructions tē (verb) nei and e (verb) nei, usually translatable by
  the English present con-tinuative. Tē kata nei rātou. They are laughing; Kāre au e
  tanu nei i te pia. I‘m not planting any arrowroot; Tē ‘apai nei au i tēia pi‘a ‘ei ‘a‘ao i
  te ika marō. I‘m taking these boxes to pack the dried fish in; Kua kimi i‘o nei māua iā
  koe. We’ve just been looking for you; i tēia au marama i topa ake nei, during these
  recent months; I kite nei au iā koe ki ‘ea i te Varairē ra? Now where was it I saw you
  last Friday? (See āinei, akenei, konei, nakōnei, ākonei, pēnei, tēianei.) [Np. *nei.]
neinei, n. A tree (Fitchia speciosa). [Ta. *neinei.]
ILL.
neinei (Fitchia speciosa)
neke, 1. (-a). Shift something along, move something (esp. over the ground). Kua
  māongaonga te ta‘ua i tōku neke‘anga i te pi‘a. I scraped the floor shifting the chest
  along; Nekea atu tēia no‘o‘anga ki te pae i tērā. Move this chair over beside that one;
  Kua neke ‘aia i tāna toka ‘ē ‘ā pi‘a ki mua. He moved his piece forward four squares.
  2. v.i. Move along a little, shift position. E neke atu koe kia ō atu au. Move up a bit so
  I can squeeze in; ‘Auraka koe e neke mai, ka pupu‘i au. Don’t come any nearer or I‘ll
  shoot. (See nekeneke, ‘akaneke-(neke), (tā)kōneke.) [Np. *neke.]
nekeneke, (-a), v.i., fq. neke. Shift along, move along, edge or shuffle along. Kua
  nekenekea te au pūtē ‘akari ki roto i te ‘are. The sacks of copra were moved into the
  shed; Kua nekeneke mārie atu ‘aia. He edged his way along. Moa nekeneke, a type
  of short-legged chicken. Nā ‘ai rā tērā toā moa nekeneke? Whose nekeneke chicken
  is that then? [neke RR.]
neketāe, n. Tie. E tāmou koe i tō‘ou nēketāe. Put your tie on. [Eng. necktie.]
nēmera, n., (Bib.). Leopard. E tika ainei i te tangata Kusa kia akatu ke i tona kiri, e te
  nemera i tona au kotuutuu? Can the Cushite change his skin, or the leopard its spots?
  (Jer. 13.23). [Heb. namer, nemer.]
nene, v.i. Ejaculate semen, have orgasm. Kua ‘eke te toa ‘oro‘enua ki raro mei runga i te
  u‘a i tōna nene‘anga. The stallion dismounted from the mare after ejaculating. [Pn.
  *nene.]
nēnē, (-a, -‘ia). To make up one’s stake (when one has raised the ante at poker). I tōna
  nēnē‘anga i tāna parāni, kua ‘akaāri te pere, nō te mea kāre ‘e tangata i peta. When
  he had put down the rest of his stake, the cards were shown, because no one else bet.
nene‘i, (-a, -‘ia). 1. (a) Photograph something. Kua nene‘i‘ia ‘aia i tōna kake‘anga ki
  uta. He was photographed as he stepped ashore; Kua nene‘i ‘aia i te tamariki ‘āpi‘i.
  He took a snap of the school children. Rīpene nene‘i, photographic film. E ‘oko mai
  koe nāku tēta‘i rīpene nene‘i. Buy me a film. (b) Print something. E nene‘i mai koe
  kia ma‘ata te puka mē ka rauka iā koe. Print as many books as you can. Matīni
  nene‘i tuatua, printing press. Tangata nene‘i tuatua, printer. 2. n. Camera. Tēia te
  nene‘i meitaki ē te ‘oko māmā. Here is a good camera and cheap too. Nene‘i oriori,
  cinecamera.
nēneva, (-‘ia), v.i. Insane, crazy, frantic; insanity; insanely. Kua ‘apai rātou iāia ki roto i
  te ‘are maki i tōna nēneva‘anga. They put him in the asylum when he went out of his
  mind; Ka nēnevā‘ia te mīmiti o tērā tangata. That man will be driven out of his wits;
  Kua nēneva te va‘ine i te kimi‘anga i tāna tamaiti i ngaro. The woman was frantic
  with searching for her lost child; ‘E nēneva tika ai au i te manako ē mamae. I was
  very silly to think it would hurt; I ‘aere nēneva ‘ua mai māua ma te kite kore ē tei ‘ea
  tō‘ou kāinga. We foolishly came not knowing where your home was. (See tā-/‘aka-
  nēneva.) [Np. *ne-newa.]
nēpu, nipa, n. Nib. Kua ‘ati te nēpu o tāku pēni ‘inika. The nib of my pen has broken.
  [Eng. nib.]
neta, n., (Bib. neza). Hawk. Te sakapha, e te neza, the cuckoo and the hawk (Lev. 11.16).
  [Heb. nets.]
nēti1, n. Net (for loading or unloading cargo). Kua tuku rātou i te kākō mei runga atu i te
  pa‘ī ki roto i te poti nā roto i te nēti. They lowered the cargo from the ship to the
  lighter in a net. [Eng. net.]
nēti2, n. Nurse. Kua ‘ākono meitaki te au nēti i te aronga maki i roto i te ‘are maki. The
  nurses looked after the patients well in the hospital. [Eng. nurse.]
ne‘u, v.i., (obsol., Bib.). Moulder, tarnish. Kua piro ta kotou apinga maata e kua pou to
  kotou kakau i te neu. Your numerous possessions have rotted and your gar-ments
  mouldered away (Jam. 5.2). (See mōnene‘u.) [Np. *nefu2.]
-neva, see nevaneva, (?) nēneva.
nevaneva, in the phrase mata nevaneva, (?) frantic, distraught. Naringa au kua akangere
  i te ao i ta ratou inangaro, e kua mata nevaneva te vaine takaua iaku i te tapapa
  anga, if I had withheld from the poor what they needed, or left the widow distraught
  with waiting (for succour) (Job 31.16). [mata1, -neva RR.]
ni‘a, n. Brink, edge, brim, rim. Kua tū te puakani‘o ki te ni‘a o te mato. The goat stood at
  the edge of the precipice; te ni‘a o te va‘arua, the edge of the pit; te ni‘a o te kauvai,
  bank of the river; te ni‘a o te karāti, the rim of the glass. (See ni‘ani‘a, ni‘ani‘ā‘au.)
ni‘ani‘a, v.i. Exalted, of high renown. In the phrase: te vaka ni‘ani‘a o ngā ariki, the
  renowned canoe of the two kings. [ni‘a RR.]
ni‘ani‘ā‘au, v.i., (Bib.). Be at peace and ease (= pōnuiā‘au). I nianiā‘au ua ana Moabi
  mei tona ou anga mairai. Moab has been at peace and ease ever since its youth (Jer.
  48.11). [ni‘a RR, ‘au1.]
nīkau, n. Coconut frond (Ait. dial., cf. Rar. kīkau). [Ce. *niikau.]
-nimo, see (‘aka-)takanimo(nimo), koro-takanimo. [Pn. *nimo2.]
nīmōnia, niumōnia, n. Pneumonia. ‘E nīmōnia te maki i mate ei ‘aia. It was pneumonia
  he died of. [Eng. pneumonia.]
nina, (ninā‘ia). Ravage, lay waste, sack. Kua nina te nuku o Kuro i tō mātou ‘ōire ē kua
  tari i te au mea pu‘apinga. Kuro’s raiding party sacked our village and made off with
  things that were valuable; Kua ninā‘ia e te vai puke te ‘apinga tanu. Crops were
  devastated by the floodwater. [Ta. *nina.]
nini-, in niniore, wizened, q.v.
nīnī, neinei, n. A small tree (Fitchia speciosa). ‘E mānea te pua o te nīnī. The nīnī
  flowers are lovely. [Ta. *neinei.]
niniore, v.i. Shrivelled, wizened (of undeveloped fruit or runt animals). Nō te rava kore i
  te ū o te tīnana puaka, nō reira i niniore ei te punupunua. The sow didn’t give enough
  milk, that’s why the piglets are runted; Kāre au e ‘inangaro i tēnā meika niniore. I
  don’t want those shriv-elled bananas. (See ‘akaniniore.) [nini-,
  -ore.]
nīnira, n. Linen. [Eng. linen].
ninītā, n. Pawpaw (Ait. dial. = Rar. nītā).
ni‘o, 1. n. (a) Tooth. Kua ‘uru ‘aia i tōna ni‘o ‘ē rua taime i te rā. She brushed her teeth
  twice a day; ‘E tamaiti ni‘o meitaki koe. You’ve got good teeth, son; ‘Akatea i te ni‘o,
  to bare the teeth. Ni‘o kai ū, milk teeth. Ni‘o kakati, incisor. Ni‘o kapu, dentures.
  ‘Ē‘ia te moni i tō‘ou ni‘o kapu? How much were your dentures? Ni‘o kiko, gumboil.
  Ni‘o ma‘ani ‘ua, artificial teeth, false teeth. Ni‘o moni, gold tooth. Ni‘o pikika‘a,
  false teeth. Ni‘o ponga, molar. Ni‘o puta, decayed tooth. Vairākau ni‘o, toothpaste,
  teething powder. (b) Beak (of octopus). Te ni‘o o te ‘eke, the beak of the octopus. (c)
  Sting (part of wasp, bee etc.). E kiriti koe i te ni‘o o te rango i runga i taku mokotua,
  take the wasp sting out of my back. (d) Tusk. Te ni‘o mingi o te ‘erepani, the curved
  tusk of the elephant. (e) (Bib.). Horn. Kua rave akerā Zadoka taunga i tetai nio
  manongi no roto i te Are, e kua akatainu atura ia Solomona. Then Zadok the priest
  took a horn of oil from the tent and anointed Solomon (1 Kings 1.39). (f) Cog,
  cogwheel. Kua pou te ni‘o o tōku pātikara. The cogwheel has gone on my bike. 2. v.i.
  Sprout (of seeds), put out a shoot. Kua ni‘o te ‘ua kāpati tāku i rūrū i te Mōnitē. The
  cabbage seeds I sowed on Monday have sprouted; Tē ni‘o mai nei te ‘uri o tēia pū
  meika. This banana sucker is shooting. (See ni‘oni‘o, ‘akani‘o(ni‘o), kikoni‘o,
  puakani‘o.) [Pn. *nifo.]
ni‘oka, n. Dimple. Te ni‘oka i runga i tōna pāpāringa, the dimple in her cheek.
ni‘oni‘o, v.i., fq. ni‘o. Sprout. Kua ni‘oni‘o mai te rau ‘ōu o te rākau i tēianei. The trees
  are coming into leaf now; mē kite koe i te ‘ua i te ni‘oni‘o‘anga, when you see the
  seeds germinating. [ni‘o RR.]
nipa, n. Nib (of a pen). [Eng. nib.]
nira1, n. Needle. ‘E ‘apai mai koe i te nira ma te taura kia tīvae au i tō piripou. Bring a
  needle and thread so that I can patch your trousers. Nira ‘āuri, sewing-machine
  needle. Nira tui pūtē kōpara, sack-needle. [Eng. needle.]
nira2, v.i., (colloq.). Be in a funk, afraid of losing. Nō tei nira tō kōtou pupu, nō reira
  kōtou i kimi kōto‘e ei. Your team is scared, that is why you tried to back out.
nītā, n. Papaya, pawpaw (Carica papaya). Kua ‘a‘aki rātou i te nītā para ‘ei kai nā te
  puaka. They picked the ripe pawpaws as food for the pigs; ‘Aere ‘a‘aki rau nītā mai
  ‘ei ko‘u i te remu. Go and pick some papaya leaves to wrap the seaweed in. (See
  ninītā.)
nītō, n. Name of a leguminous tree, Leucaena sp(p). (? Leucaena glauca, the West Indian
  lead tree). E ‘aere kōtou ki Matavera e pari nītō mai ‘ei ka‘o nō tō tātou ‘are. Go to
  Matavera and cut some nītō rafters for our house; ‘E rākau tīpū ngatā te nītō mē
  marō. Nītō wood is very hard to cut when it is dry.
niu, n. Coconut tree (Ait. dial. = Rar. nū). [Pn. *niu.]
niuniu, n. 1. Wire. ‘Aere mai ka pōkai niuniu tāua. Come on let’s roll up this wire; TĒia
  te kōera niuniu ‘ei ‘āua i tā‘au one meika. Here is the coil of wire to fence in your
  plot of bananas. Niuniu taratara, barbed wire. Niuniu ‘āuā moa, chicken wire, wire
  netting. 2. Leader, trace (connecting hook to fishing line). Kua motu te niuniu o te
  matau i te kai‘anga te mangō ki runga. The leader on the hook snapped when the
  shark bit. 3. String (of banjo etc.). Kua motu taku niuniu kītā. My guitar string has
  broken. Niuniu tauraki kāka‘u, clothes line. Niuniu pātikara, spoke (of bicycle
  wheel). (See tāniuniu.)
nō, prep. 1. (a) Belonging to, of (where the possession is, or is conventionally treated as,
  inherent, inalienable, non-agentive: cf. nā3). Nō ‘ai tēia pare? Who does this hat
  belong to?; Nō Viriamu tēnā ‘are. That’s Viriamu’s house; Nō te aronga ‘anga‘anga
  tēia au pātikara. These bikes belong to the workmen; te kō‘ī ‘āuri nō te kiri vai, the
  nozzle that goes on the hose; ‘E tungāne ‘aia nō te ‘oa o tōku teina. He is the brother
  of my younger sister’s friend. (b) In giving the date. ‘E rā varu tēia nō Tiurai. It is the
  eighth of July. (c) In giving the half-hour. ‘Āpa nō te ora toru, half-past three. 2. For
  (the future inherent possession of). Ka ‘ōake koe i tēnā ‘oro‘enua nō ‘ai? Who are
  you going to give that horse to?; TĒ tui nei au i tēia piripou nō Tau. I‘m making these
  trousers for Tau (to wear). 3. For (a particular purpose). Tēia te vai meitaki nō te inu.
  This is good water for drinking. 4. Engaged in (an activity). Kua ūkī mātou i te ta‘ua,
  kāreka rātou nō te pēni ‘are. We scrubbed the floors, but they were house-painting;
  Nō te a‘a koe? What have you been doing?; Kāre rava au nō te ‘irinaki ‘aka‘ou iā
  koe. I‘ll certainly never trust you again; Kāre tēnā ‘ātava nō te ‘ati iā koe. You‘ll not
  break that branch. 5. In Nō te ... mai, from (a place). Nō Ma‘uke mai mātou. We come
  from Ma‘uke; Nō ‘ea te ngā‘i i kite ei koe i tēia moni? Where did you find this
  money?; Nō ‘ea tā‘au? Where did you get that story?; Nō te maunga mai tēia kā‘ui
  meika. This bunch of bananas comes from up on the hill; te ngā‘i nō reira mai rātou,
  the place they came from; Nō roto i te puka te ngā‘i i kiriti mai ei i tēia tuatua. I’ve
  taken this extract from a book. 6. Because of, as a result of, for (a reason). Nō te
  matangi i kino ei te rākau. It is because of the wind that the plants have been
  damaged; Kāre ‘aia e tae mai ki te ‘anga‘anga nō te maki. He won’t be coming to
  work due to illness; Kua pāpā ‘aia iā Pere nō te kanga i te vai. He beat Pere for
  mucking about with the water; Nō reira...(ei), that’s why, so. Nō te konākava iāia, nō
  reira ‘aia i ū ei ki runga i te mōtokā. Because he was drunk, that’s the reason he
  bumped into the car; Tē ‘aere nei au ki Avarua, nō reira ‘auraka koe e ‘aere mai ki te
  kāinga. I‘m going to Avarua, so don’t come to the house. Nō te mea, because, for the
  (following) reason. Nō te mea kua tārevakē ‘aia, kua ‘aere mai ‘aia kua tatarā‘ara.
  Because he was in the wrong he came and apologised; Nō tei (+ verb), because (= nō
  te (mea) i). Nō tei ‘ā tōna reo, because his voice was hoarse (cf. nō te ‘ā i tōna reo,
  because of the hoarseness in his voice); Kua ‘eke te tamaiti nō tei inu i te miti
  ‘aka‘eke. The child has diarrhoea through drinking Epsom salts. 7. About,
  concerning, (esp. nō runga i). Te ture nō te ‘akakore i te ‘anga‘anga i te rā Tāpati,
  the law about prohibiting work on the Sabbath; Kua ‘aere ‘aia ki te taote nō te mu‘u i
  tōna taringa. He went to the doctor about the deafness in his ear; Kāre ōku manako nō
  runga i tēnā tumu tuatua. I have no views about that item on the agenda. 8. Nō te a‘a,
  (but) yes, (on the contrary) yes (- an affirmative reply to a negative question). Kāre
  koe e ‘inangaro i te ika? Nō te a‘a! Don’t you want the fish? Oh yes!; Kāre koe e ‘oki
  mai? Nō te a‘a. Aren’t you coming back? Yes, of course. 9. Nō ātu, a (mis)spelling of
  noa atu, although. (See nōku, nō‘ou, nōna.) [n-, ō1.] [Pn. *nŒo.]
noa1, 1. v.i. Ordinary, esp. free of taboo, not sacred, unsanctified. Kua noa tēnā marae,
  ‘auraka e mataku i te ‘aere ki runga. That marae is not taboo, don’t be afraid to walk
  on it; I te noa‘anga te kai o te ‘ōro‘a, kua ‘akaātea te au ti‘ākono i te kai. When the
  Eucharist had been decon-secrated, the deacons removed it. 2. conj. Noa atu (ē), no
  matter (that), notwith-standing, even though, in spite of. Noa atu ē ‘e a‘a tā‘au tuatua,
  kāre rāi ‘aia e ‘akarongo. No matter what you say, he still won’t listen; Ka ‘aere au,
  noa atu ē kāre au i pati‘ia ana. I shall go, even though I haven’t been invited; ‘E
  taura pakari noa atu te meangiti. It is a strong cord in spite of being thin; Noa atu te
  ua, ka ‘aere rāi au. Never mind the rain, I‘m still going to go. Noa atu!, No matter!
  never mind! so what! Ka pāpāia koe e te pū‘āpi‘i. Noa atu! The teacher will beat you.
  So what! 3. In the phrase ē tēia noa ai, right up until now. Mei taua mata‘iti mai tōna
  ‘akaruke‘anga i tōna ipukarea ē tēia noa ai, from the year he left his birthplace right
  up to now. (See ‘akanoa(noa), tānoa(noa); nōātu, nō9.) [Pn. *noa.]
noa2, n. Brown booby (Sula leucogaster) (Pukapuka dial.).
Noema, prop.n. November. Ko Noema te marama i tupu ei te maki ‘ōni‘o. November
 was the month we had the out-break of chickenpox. [Eng. November.]
-noi, see noinoi.
noinoi, a variant of nuinui, covet, desire greedily. [-noi RR.]
noko, n. Stern, stern decking (of a canoe) (N.G.Pt. dial.). ‘Utu noko, Barringtonia wood
  to make the stern of a canoe. [Pn. *noko1.]
nōku, (nō prep. + -ku pers.pron.). Be-longing to me, for me, because of me, etc. Nōku
  tēia ‘enua mei te tai ki te maunga. This land belongs to me from the sea to the
  mountains, E ‘apai mai koe i tēta‘i ko‘u tiare māori ‘ei ma‘ani ‘ei nōku. Bring me a
  bunch of gardenias so I can make myself a garland; Nōku ‘aia i ‘aere mai ei ki tēia
  kāinga. It was on my account that he came to this house.
nōmena, n. 1. Meaning, sense, signific-ance. Kāre ‘e nōmena i tā‘au tuatua. There is no
 sense in what you say; ‘E a‘a te nōmena o tā‘au tuatua? What is the sig-nificance of
 what you’ve said? 2. Noun. ‘Akataka mai i te nōmena i roto i tēia putunga tuatua.
 Pick out the noun in this sentence; nōmena ‘akataka, adjective. [Lat. nomen.]
nōna, (nō prep. + -na3 pers.pron.). Be-longing to him/her, for him/her, because of
  him/her. Nōna tēnā pare. That hat belongs to him; Ka ‘apai au i tēia nū nōna. I‘ll take
  him this coconut (to drink); Nōna au i tae mai ei ki tēia ‘ōire. It was due to him that I
  got to this village.
noni1, (-a). Scramble for something, snatch at something. Kua noni rātou i te vī para i
  roto i te pi‘a. They scrambled for the ripe mangoes in the box; Te apinga ta ratou i
  noni ra i te enua o te Philiseti, the spoil they had seized in the land of the Philistines
  (1 Sam. 30.16). (See noninoni, kōnoni-(noni), noninga, nonipōro.)
noni2, n., (obsol.). A tree (Morinda citrifolia), (= nono). [Pn. *noni.]
noninga, nom. 1. The act of scrambling (= noni‘anga). Noningā pōro, (rugby)
  scrimmage. 2. The game of rugby (= nonipōro). [noni1, -nga2.]
noninoni, (-a), fq. noni1. Scramble for possession. Kua noninoni rātou nō te no‘o‘anga
  meitaki. They scrambled for the best seats. Kai noninoni, to eat voraciously. [noni1
  RR.]
nonipōro, n. Rugby. Kua ‘aere te tamariki ‘āpi‘i ki te nonipōro. The children went to
  play rugby; te aronga nonipōro, the rugby players. [noni1, pōro.]
nono, n. A small tree, Morinda citrifolia. Kua kai te puaka i te ‘ua o te nono, the pigs ate
  the Morinda fruit; E ‘aere koe e katokato rau nono mai ‘ei tāpoki i te umu. You go
  and pick some Morinda leaves to cover the oven with. [Ta. *nono < Pn. *noni.]
ILL.
nono (Morinda citrifolia)
nōnono‘o, v.i., du. pl. no‘o. Sit, stay. Rare, now usu. nono‘o. Kua nōnono‘o rātou ki
  ta‘atai i te kite‘anga i te pa‘ī tākie. They stayed on at the beach when they saw the
  sailing ship. [nono‘o rR.]
nono‘o, v.i., du. pl. no‘o. Sit, stay. ‘E a‘a kōrua i nono‘o ei i kona? Why did you stay
  there? [no‘o rR.]
no‘o, (-a, -‘ia, -ria), v.i. 1. Stay, remain, abide. Kua no‘o rāua ki Avarua ē tae ‘ua mai te
  pa‘ī. They stayed in Avarua until the ship arrived; Kā tae koe i te no‘o ki te kāinga
  ākonei i te pō? Can you manage to stay at home tonight?; Ko te moa no‘o kāinga
  tēnā, tē vaī ra te moa koka. That’s the chicken that stays at home, there’s one that
  wanders off; Tē no‘o pekapeka ‘ua nei ngā pae tangata. Both sides are still at
  loggerheads; no‘o ‘ēkōkō, remain in doubt or suspense; Kua no‘o ‘ua te matangi ki
  tokerau. The wind sat in the north; Kua ‘akatika‘ia ‘aia kia no‘o mei te ‘āpi‘i. He was
  allowed to stay away from school; E no‘o ki tā‘au tika. Abide by your promise. 2.
  Live, dwell, settle in a place. Kua no‘o pōnuiā‘au ‘ua rātou ē te rekareka. They lived
  in complete peace and happiness; Kua no‘o rāua ki te pae tai i tō rātou tae‘anga ki
  Rarotonga. They lived on the coast when they came to Rarotonga; Kua no‘o‘ia tēia
  motu e te tangata nō te ma‘ata i te ika. People lived on this island because the fish
  were so plentiful. 3. Stay still, pause, stop. Kua ‘oro viviki te ‘oro‘enua ē i te
  kite‘anga i tōna pū, kua no‘o. The horse galloped, but stopped when it saw its master;
  Kua no‘o ‘aia i tēta‘i mānga taime poto. He paused for a little while; Noo ua iora te
  Atua i te rā itu i tana katoa ra angaanga. And God rested on the seventh day from all
  his works (Heb. 4.4); No‘o ‘ua te ‘anga‘anga i tēia rā. There’s no work today. 4. Sit.
  E no‘o koe ki raro ē kai i tā‘au kai. Sit down and eat your food; I no‘o‘ia ana tēia au
  no‘o‘anga e te tangata. People have been sitting in these chairs; tetai punua asini, kua
  erekia, kare oki i nooia e te tangata, a young ass, tethered, and never sat on (Mark
  11.2). No‘o tū, sit upright. E no‘o tū koe, kia māoro au i tō‘ou mokotua. Sit up so I
  can rub your back. 5. Occupy (a place, location, post). Kua ‘oki te manu ki te ngā‘i tei
  no‘o‘ia e tāna ‘anaunga. The bird returned to where her brood were; Kua no‘o ‘aia ki
  runga i te tā‘onga mata‘iapo ē mate ‘ua atu. He held the mata‘iapo title until his
  death; I no‘oria ana tēia ‘are e tēta‘i tangata, ko Tānara. This house used to be
  occupied by some-one called TŒanara; No‘o‘ia tēia ngā‘i e te tūpāpaku. This place is
  haunted; Kua no‘o‘ia tēia repo taro e te patapata. This taro swamp is infested with
  blight; E no‘o ‘ua koe, nāku e tuatua. You keep out of it, I‘ll do the talking; Noa atu
  ‘a Pā kia no‘o, ka ‘autū rāi mātou. It makes no difference if PŒa is out (of the team),
  we‘ll still win. E no‘o (ake) rā, goodbye (stay there) said by the person leaving); E
  no‘o rā, kia manuia kōtou. Goodbye and good luck. No‘o tāne, married (of a
  woman), no‘o va‘ine, married (of a man). Kua no‘o tāne ‘aia. She is married. No‘o
  ngatā, unsettled, restless(ness). Kua no‘o ngatā ‘ua rāua, nō te mea tē pekapeka ‘uā
  ra tō rātou ‘enua. They led an unsettled exist-ence because the country was troubled;
  ‘E no‘o ngatā tikāi tōna. He is very unsettled. No‘o ki runga i te turi, kneel. E no‘o
  ki runga i tō‘ou turi. Kneel down. (See nono‘o, no‘ono‘o, nōnono‘o, no‘onga,
  no‘o‘anga, ‘akano‘o(no‘o), tāno‘o(no‘o).) [Pn. *nofo.]
no‘o‘anga, no‘onga, nom. Seat, chair, place one sits in or occupies. Ka pēni no‘o‘anga
  tāua. Let’s paint the seats; Kua ‘apai mai ‘aia i te au vaevae no‘o‘anga kia tāpiripiri
  māua. He has brought the chair legs for us to assemble; no‘o‘anga ‘oro-‘enua, horse
  saddle. [no‘o, -‘anga4 2. or
  -nga2.]
no‘onga, nom. Chair. (See no‘o‘anga.)
no‘ono‘o, (-a, -‘ia, -ria), v.i., fq. no‘o. Stay, live, sit. Mē ‘aere koe ki te ‘āpi‘i, ‘auraka
  rava koe e no‘ono‘o i runga i te mataara. Don’t hang about on the road on your way
  to school; I tō kōtou no‘ono‘o-‘anga ki te kāinga, kāre rava tēta‘i ia kōtou i tātā pēpa
  mai. All the time you were home, not one of you wrote (me) a letter; Tēia te au
  no‘o‘anga ‘ei no‘ono‘o nō kōtou. Here are some chairs for you to sit on. [no‘o RR.]
no‘ono‘oria, pass. no‘ono‘o. Stay. [no‘o RR, -ria2.]
no‘oria, pass. no‘o. Stay. [no‘o, -ria2.]
no‘otū, a spelling of no‘o tū, sit up. E kite akera ia Petero, kua nootu ua maira aia ki
  runga. And then she saw Peter and sat up (Acts 9.40). [no‘o, tū1.]
nō‘ou, (nō pp. + -‘ou3 pers.pron.). Be-longing to you, for you, because of you, etc. Nō‘ou
  tēia pare? Is this your hat? (See nō.)
-nou, see nounou.
no‘u, n. Stonefish, scorpionfish (Suanceiidae, Scorpaenidae spp.). I te puta‘anga tōku
  vaevae i te no‘u, kua pāpā au ki te rākau kia ta‘e te toto kino. When I stabbed my foot
  on a stonefish, I beat it with a stick to bleed the poison out; Kua kai no‘u ‘aia. He ate
  some stonefish. No‘u one and no‘u toka, varieties of no‘u. [Pn. *nofu.]
nounou. Covet. (See nuinui.) [-nou RR.]
nū1, n. 1. Coconut tree. E kake koe ki runga i tērā pū nū e ‘a‘aki mai i te ‘akari. Climb
  that coconut tree and pick the dry nuts; E ‘aere koe e pari pakā nū mai ‘ei ‘āuri i te
  pereue o tō pāpā. Go and chop some coconut bark for (putting in the iron and) ironing
  your father’s coat. 2. A coconut at a stage of development when it contains liquid
  suitable for drinking. Kua ‘ōmai te tamā‘ine i te nū kia inu au. The girl gave me a
  coconut to drink. 3. Some varietal and descriptive terms: nū ‘arakita, nū ‘araketa, a
  variety bearing clusters of numerous small nuts; nū kura, same as nū muramura; nū
  māngaro, a variety with a thin, green, sweet, partially edible husk; nū mata, a nut at
  just the right stage for drinking (See mata2); nū muramura, nut with reddish outer
  husk; nū pōkura, a nut with a reddish shell used medicinally; nū uri, a nut with a
  bluish-green husk; nū vairākau, same as nū pōkura. 4. Palm tree (general term). Nū
  tāmara, date palm and its fruit. (cf. niu.) [Pn. *niu.]
nū2, n. The letter N. [from Gk.]
Nū3, in place names: Nū Tirēni, New Zealand; Nū Kāretōnia, New Caledonia, etc.
 [Eng. new.]
nū4, an element in some plant names, see nūmata, nūroa, nūtupa.
nua1, loc.n. Top (N.G.Pt. dial., cf. Rar. runga).
-nua2, (?) see ānuanua, rainbow; cf. nua1. [Tah. *ni‘a.]
nūāenga, n. Indian shot, canna lily (Cannaceae). Kua katokato ‘aia i te rau o te nūāenga
  ‘ei tāpoki i te umu kūmara. She nipped off the canna lily’s leaves to cover the oven
  containing kumara.
nui1, v.i. 1. Vast, large, high-ranking, important, plentiful, loud, abundant (mainly
  N.G.Pt. dial., Rar. tends to use ma‘ata in these senses). Kua kāpiki nui atū ra ‘a Rū ki
  ā Tangaroa. RŒu called out loudly to Tangaroa. 2. Esp. in the phrases (a) ‘apinga
  nui, (have) much wealth: Kua ‘apinga nui ‘aia. He is very well off; ‘E tangata
  ‘apinga nui ‘aia. He is a rich man; (b) kakī nui, (have) great desire: NŌ tōna kakī nui
  i te ‘anga‘anga, nō reira kua roko‘ia ‘aia e te maki ma‘ata. He had such a lust for
  work that he made himself very ill. 3. Pregnant. Kua nui tāku tīnana puaka. My sow
  is pregnant; Kua ‘ākara te taote i te au va‘ine nui. The doctor examined the pregnant
  women. (See mānganui, nunui, pāpānunui, ririnui, rongonui, tukutukura‘onui,
  ‘akanui, ‘aka-vānui.) [Np. *nui.]
-nui2, see nuinui, covet greedily.
nuingāngare. Perfect, absolute. The word occurs in the Bible in the phrase ‘au
  nuingāngare, perfect peace. E au nuingangare tona, koia i irinaki ia koe. He shall
  have perfect peace who trusteth in these (Is. 26.3); E noo oki toku ra iti tangata ki
  roto i te are au nuingangare. And my people shall dwell in a house of perfect peace
  (Is. 32.18).
nuinui, noinoi, nounou, v.t. Desire intensely, covet(ing), greedy. Kare rava akenei au i
  noinoi i te ario a te tangata katoa nei. I have never yet coveted any man’s silver (Acts
  20.33); Kua noinoi ‘aia kia ‘ōronga‘ia mai tāna ika kia ma‘ata. He desperately
  wanted to be given a large share of fish; Kua nuinui te tamaiti i te au ‘enua o tōna
  metua kia riro iāia. The son was very keen that his father’s land should come to him;
  Nō tōna nuinui i taku pereue, nō reira ‘aia i keiāi. He took a fancy to my coat, so he
  stole it; Ko te kai nuinui‘ia tēia e te tangata. This is the dish people go for; I tōna
  nuinui‘anga kia rauka ia rātou te rē, kua tuku ‘aia i tōna māro‘iro‘i ‘openga. He was
  so keen for them to win that he put all he had into the game. [-nui2, -noi, -nou RR.]
nuka, n. Terrace, ledge. Kua kōia te one ‘ē ono nuka. The earth was banked up into six
  terraces. (See (‘aka)nukanuka.) [Ce. *nuka2.]
nukanuka, n. Terraces, series of stepped levels or ledges. Ka nā tēia ngā‘i nukanuka au i
  te kake ki runga i te ivi. I shall climb the ridge by way of these ledges.
nuku1, n. 1. Organised group of people, troop (of soldiers), troupe. ‘E nuku ma‘ata tei
  ‘aere mai ki te tūroto i tēia ruāvai. It was a big party that came to see this pond; Kua
  ‘akate‘ate‘amamao te va‘e‘au i roto i te ‘ōire i te tae‘anga mai te tuatua ē tē ‘aere
  maī ra te nuku tamaki. The warriors in the village made ready when the news came
  that a war party was coming. 2. A pageant, play based on a Bible story. Kua putuputu
  te au ‘Āpi‘i Tāpati ki Takamoa nō te ‘akaāri‘anga i tā rātou nuku. The Sunday
  Schools gathered at Takamoa to perform their pageants; ‘E mānea te kāka‘u nuku o
  tērā ‘Āpi‘i Tāpati. The pageant costumes of that Sunday School are lovely. [Np.
  *nuku2.]
nuku-2, in place names: Nukuroa, the old (now ceremonial) name for Miti‘Œaro;
  Nukutere, an old name for Rarotonga. [Pn. *nuku1.]
-nuku3, see (‘aka)manuku, (‘aka)mānuku-nuku.
nūmata1, n. A variety of taro with white tubers, green leaves and stalk. [? nū, mata2.]
nūmata2, n., (obsol. and Bib.). The white (of an egg). Te tui nei ainei te numata ua moa?
 Does the white of an egg taste rich? (Job 6.6). [? nū mata2.]
nūmero, 1. n. (a) Number, figure. E tuku i te nūmero ma‘ata ki runga ē te mea meangiti
 ki raro ka kiriti ei. Put the big number on top and the little one under-neath when you
 are going to subtract; ‘E a‘a te nūmero o tērā mōtokā? What is the number of that
 car? TĒ ‘akaputuputu nūmero nei mātou. We are adding the figures up; Tāmaka
 nūmero ta‘i nga‘uru tē kā tano kiā Rae. Size ten shoes will fit Rae; ‘E tangata
 nūmero ta‘i ‘aia i te tātā nūtipēpa. He’s a number one journalist, an ace reporter; (b)
 a sum, mathematics. E kimi mai i te tika i tēia nūmero. Work out the answer to this
 sum; ‘E nūmero te ‘āpi‘i mua i tēia popongi. Maths was the first lesson this morning.
 2. (-a). To number something. Kua tārevakē tōku nūmero-‘anga i tēia au pi‘a ‘ānani.
 I made a mis-take when I was putting the numbers on these boxes of oranges; Kua
 nūmeroa te pi‘a? Has the box been numbered? [Lat. numeros.]
nunui, v.i. High-ranking, important (of people). Kua putuputu mai te aronga nunui o te
  ‘enua ma tō rātou vaka tangata katoa i te ‘āriki i te aronga tei ‘oki mai mei te tamaki.
  The important people of the country assembled, with their followers, to welcome
  those who returned from the war. [nui1 rR.]
nūroa, nū roa, n. Name of a terrestrial orchid (Phaius emboinesis). [nū-4, roa3.]
nūti, n. News. Kua tae mai te nūti mei ‘Ātiu mai ē kua tāpuni ‘a Mātipi rāua ko Pā nā
  runga i te poti. News came from ‘Ātiu that MŒatipi and PŒa had stowed away on a
  boat. Nūti takere, stale news. Tangata tātā nuti, journalist. Tangata ‘akakitekite
  nūti, news announcer. [Eng. news.]
nūtipēpa, n. Newspaper. E ‘apai mai koe i tēnā tuatua ki te aronga tātā nūti kia nene‘i ki
  roto i te nūtipēpa. Take your story to the newspaper people so they can print it in the
  paper. [Eng. newspaper.]
nūtupa, n. Name of an orchid bearing a handsome chocolate-coloured spike of blossom
  (Phaius grandifolius).
nga-1, ngā-, pref. (See (tā-)nga‘ā, (tā-)
  nga‘anga‘ā, (tā-)nga‘ae, (tā-)nga‘anga‘ae, ngāoi, ngāoioi, ngākoi‘ko‘i, nga‘oro.)
-nga2, suff. Noun-forming suffix (cf. -‘anga4 2), occasionally used gerundially (cf. -
  ‘anga4 1). (See ‘aenga, ‘aerenga, ‘anaunga, ‘apainga, ‘ekenga, ‘ikinga, ‘īnanga,
  ‘iōnga, ‘irinakinga, ‘itinga, kainga1, kāinga, kaingākai, kākenga, kamonga,
  (kapa)kapanga, kapenga, kapinga, karonga, kātinga, kāvenga, kaveinga, kōtinga,
  (mate)matenga, moenga, motunga, noninga, ‘okinga, (tā-)-‘openga, ‘ope‘openga,
  ‘opunga, painga, pa‘unga, pē‘inga, pōkinga, ra‘inga, rāvenga, rīnga, taenga, tainga,
  taka‘inga, takinga, tākinga, tekenga, (toe)toenga, tōtoenga, tūpakinga, utunga,
  varenga.)
-nga3, v.suff. (See -a5 and kainga2.)
ngā1, n. The digraph ng, used to represent the velar nasal phoneme.
ngā2, collective part. Used both with and without a preceding determiner. 1. When the
  following noun is not qualified by a numeral: two, pair, couple, or (vaguely) three or
  four, a few. Ko te ngā ‘oro‘enua tēia i kainga‘ia ai tā mātou one meika. These are the
  two horses that were eating our banana plantation; Mē ‘ārāvei tēta‘i ngā tāngata.
  When two people meet; tōku ngā metua, my parents; E ‘ōmai koe i ngā vī para nāku.
  Give me a couple of ripe mangoes; i ngā rā akenei, a few days ago; te ngā ariki
  tokotoru, the three kings. 2. When the noun is followed by a numeral, ngā
  occasionally appears even with large numbers. E ope akera nga ao e a ngauru e nga
  po e a ngauru ra. And forty days and forty nights passed (Deut. 9.11). (cf au7.)
-ngā3, suff. Intensive in (tā-)‘uru‘urungā, q.v.
nga‘ā, v.i. 1. (a) Break, shatter, split, crack(ed). Kua nga‘ā te i‘o māramarama i te
  puta‘anga i te toka. The glass in the window shattered when the stone broke it; Kua
  motumotu ‘aia i te i‘o i te nga‘ā‘anga te mō‘ina. He received several cuts from the
  glass when the bottle broke; Kāre ‘e tangata e ‘oko i tēnā mereki nga‘ā. No one will
  buy that cracked plate; Kāre au i manako ē ka nga‘ā iā koe te katu o tē reira tangata.
  I don’t think you‘ll get any change out of him. (b). Burst out, pour out, overflow (of
  liquids). Kua nga‘ā mai te vai mei roto mai i te mato. The water burst out from inside
  the rock; I te nga‘ā‘anga te vai nā roto i te one tōmāti, kua ‘akata‘e mātou i te vai ki
  raro i te ara kauvai. When the stream overflowed into the tomato plot, we led the
  water down into the drainage channel. (c) Discharge (of menses). Kua nga‘ā tōna riu.
  Her period has started. (d) Erupt (of teeth). Kua nga‘ā te ni‘o o te pēpe. The baby’s
  teeth are through. (e) Germinate, sprout (of seeds). Kua nga‘ā tāku ‘ua kāpati. My
  cabbage seeds have germinated; ‘E ‘ua tōmāti nga‘ā meitaki tā kōtou. Your tomato
  seeds have sprouted nicely. (f) Open (of flower, shop, lock). Kua nga‘ā te pū‘era o te
  mama‘u. The kapok flowers are out; Kua tomotomo te aronga ‘oko-‘oko ki roto i te
  nga‘ā‘anga te toa. The customers went in when the shop opened; Ka nga‘ā iāku tēnā
  roka mē pana au ki te niuniu. I can open that lock if I spring it with a piece of wire.
  (g) Issue freely (of the voice). I piri ana tōna reo, kua nga‘ā rā. He’d lost his voice,
  but it’s come back. (h) Split up into smaller amounts (of a changed banknote or coin).
  Kā nga‘ā iā koe teia paunu pēpa? Can you change this pound-note?; I te nga‘ā‘anga
  tāna moni pēpa, kua ‘ōronga ‘aia e ono pene nā tōna teina. When he’d changed his
  note he gave his young brother sixpence. 2. n. A crack, split, fissure. E ‘akakī koe i te
  nga‘ā o te vaka ki te pēni kia kore e tuturu ‘aka‘ou. Fill in the cracks in the canoe
  with paint so it won’t leak any more; Kua ‘u‘una au i te mātipi ma‘ata ki roto i te
  nga‘ā o te mato. I’ve hidden the bush-knife in a chink in the rock. [nga-1, ‘ā6.]
nga‘ae, v.i. Rip, (be) torn; (a) tear. Kua nga‘ae tōku pona i tō māua pūtōtō‘anga. My
  shirt got torn when the two of us were tugging it; Kua mataku ‘aia i te pū‘āpi‘i i te
  nga‘ae‘anga te māpu iāia. He felt apprehensive about the teacher when he tore the
  map; Kāre au e ‘inangaro i tēnā nūtipēpa nga‘ae. I don’t want that torn newspaper;
  ‘Apaina mai te piripou ō‘ou kia tuia te nga‘ae. Fetch your trousers here to have the
  rip sewn up; Kua ‘a‘ao nga‘ae ‘aia i tōna kāka‘u ki te ‘āpi‘i. He went to school
  wearing torn clothes. [nga-1, ‘ae1, Np. *„a-sae.]
nga‘anga‘ā, v.i., fq. nga‘ā. Shatter, break into pieces, crack or split in many places. Kua
  nga‘anga‘ā te mō‘ina ki runga i te mataara. The bottle smashed to bits on the road;
  Kua nga‘anga‘ā te kōua i te ‘a‘aki-‘ia‘anga. The immature drinking-coconuts broke
  when they were gathered (coconuts are thrown down from the tree when harvested);
  Kua pakia te tangata i te nga-‘anga‘ā‘anga te ‘are ki raro. People were injured when
  the house fell apart; Kua nga‘anga‘ā te one nō te marō. The earth was cracked
  because of the drought; E ‘akaputu i te pi‘a nga‘anga‘ā ki va‘o. Pile the broken boxes
  up outside. [nga‘ā rR.]
nga‘anga‘ae, v.i., fq. nga‘ae. Torn (in several places); rips. Kua nga‘anga‘ae tō‘ou
  kāka‘u nō te kanga i ta‘atai. You got your dress torn playing on the beach; Kāre koe e
  ‘akamā ana i te nga‘anga‘ae i tō‘ou kāka‘u? Aren’t you ashamed of all those tears in
  your clothes?; Kua ‘aere kāka‘u nga‘anga‘ae ‘aia ki te tārekareka. He went to games
  wearing torn gear. [nga‘ae rR.]
ngāngā, v.i. Gasp, (the sound of) choking for breath. Kua ngāngā te ‘oro‘enua nō te piri
  roa i te kara. The horse was choking because the collar was too tight; Kua rongo au i
  te ngāngā a te puaka i te taomi‘ia‘anga te kakī ki te rākau. I heard the pig gasping as
  the stick was pressed against its throat (a way of throttling pigs). [Pn. *„aa1.]
ngāngā‘ere, v.i. 1. (Full of) weeds, use-less grasses, plants or bushes. Nō te kōpē iāia i te
  vāere i tōna ‘enua, kua tupu roroa te ngāngā‘ere. Because he was too lazy to clear his
  land, the weeds grew very tall; Ka ‘akautunga‘ia koe mē kore koe e vāere i te
  ngāngā‘ere kino i tō‘ou kāinga. You‘ll be fined if you don’t clear the noxious weeds
  off your property; E ‘aere koe ki va‘o e vāere ngāngā‘ere. Go out and do some
  weeding; Kua ngaro tā mātou kai i te ngāngā‘ere. Our crops are absolutely full of
  weeds; ‘E one meika ngāngā‘ere tā mātou i vāere ei. We cleared an over-grown
  banana plantation; Kua ngāngā‘ere tō mātou ‘āua nō te roa i te ‘akaruke‘anga. Our
  garden has been let go so long that it’s full of weeds. Pū ngāngā‘ere, clump of weed.
  2. v.i. Defecate (polite for tītiko). Ka ‘aere au ka ngāngā‘ere. I‘m going to the loo.
  (See tāngāngā‘ere.)
ngangata, v.i. Loose (not firmly attached). Kua ngangata te tāpoki o teia pi‘a kāka‘u.
  The lid of this clothes-chest is loose; Kua ngangata te ngūtupa o te ‘āua i te kake-
  kake‘ia‘anga e te tamariki. The paddock gate has worked loose with the children
  climbing on it; Kua ta‘e te ua ki roto i te ‘are i te ngangata‘anga te māramarama.
  The rain leaked into the house when the window was loose; ‘E tini ngangata tēia,
  kāre e meitaki i te kākapu vai. This tin is coming apart, it’s no good for holding water.
nganga‘u, see nga‘u.
ngangie, n. Two species of hardwood coastal shrubs (Pemphis acidula) and (Suriana
  maritima). ‘E rākau pakari te ngangie i te pae tai. The ngangie tree grows well by the
  sea. [Pn. *„a„ie.]
ngā‘i, n. 1. Place (general term), position, location. Ko te ngā‘i meitaki tēia i te no‘o.
  This is a good place to sit; Ka ‘aere tāua ‘e ngā‘i kē. Let’s go somewhere else; E mou
  koe i tēnā ngā‘i, kā mou au i tēia. You catch hold there, I‘ll hold here; Tē‘ea tō‘ou
  ngā‘i mamae? Whereabouts does it hurt?; Ko te ngā‘i kino i tō‘ou pupu tu‘epōro, kāre
  ‘e tangata tūkatau i te tu‘e kīni. The weak spot in your rugby side is the lack of a
  good placekicker. 2. Frequent as the first element in many nominal complexes, e.g.,
  Ngā‘i ‘akamori‘anga, place of wor-ship. Ngā‘i ‘akapūpū maki, convales-cent home.
  Ngā‘i ‘ākara‘anga reva, meteorological station. Ngā‘i moe, place where one sleeps.
  E ‘aere koe ki tō‘ou ngā‘i moe mē oti te pure. Go to bed after prayers; Ka ‘apai ngā‘i
  moe au nōku ki ta‘atai. I shall take my gear down to the beach to sleep. Ngā‘i
  moto‘anga, boxing-ring. Ngā‘i no‘o‘anga, dwel-ling place, address. Ngā‘i ‘oko‘oko-
  ‘anga, market. Ngā‘i pāpōro, cricket ground. Ngā‘i putuputu‘anga, meeting-place,
  assembly. Ngā‘i tā‘emo-‘emo‘anga ‘oro‘enua, racecourse. Ngā‘i tamaki,
  battlefield. Ngā‘i tanu-manga, burial ground, cemetery, grave-yard. Ngā‘i
  tārekareka, sportsground, stadium. Ngā‘i tā‘una, place where the waves have
  heaped up coral rocks. Ngā‘i tēniti‘anga, tennis court. Ngā‘i tuatua‘anga (o te
  terepaoni), mouth-piece (of the telephone). [Pn. *„Œa, *fa‘asi.]
ngaingai, n. Old, torn and worn-out gar-ment or material. ‘Aona tō ngaingai pona. Wear
  your old shirt; Tīria tēnā ngaingai. Throw that old rag (of a blanket, dress etc.) away.
ngaika, n. 1. Coral lime: a whitewash ob-tained by burning a white coral (punga, q.v.) in
  large pits. Kua ‘eke ‘a Pūrua ki raro i te va‘arua ē kua tuāpara mai i te ngaika ki roto
  i te pere‘ō. PŒurua got down into the pit and shovelled the lime up into the buggy;
  Kua parai ‘aia i te mēnema ki te ngaika. He whitewashed the grave-stone; Nā mātou i
  vā‘i i tēnā toka ngaika. We split up that coral limestone. 2. A mortar or concrete made
  by mixing pebbles and sand with coral lime. Kua vāvā‘i rātou i te patu ngaika ta‘ito
  ki raro. They broke down the old mortar wall; Kua patu te tangata i te ta‘ua i tō rātou
  ‘are ki te ngaika. People made the floors of their houses of concrete.
ngāio, n. The false sandalwood (Myopor-um sandwicensis) The fragrant flowers were
  used to scent coconut oil. ‘E pakari ake te ngāio i te ‘au. Ngāio wood is stronger than
  hibiscus. [Pn. *„aio2.]
ngākau, n. 1. Intestines, entrails, viscera. Kua putaputa te ngākau o te puaka i te pō‘aki
  pupu‘i. The bullets had pierced the pig’s intestines; Ka ‘aere au ka ta‘ata‘a ngākau
  puaka i ta‘atai. I‘m going to go and clean out the pig’s innards on the beach. 2.
  Temper, disposition, mood, heart (considered as seat of the emotions), spirit. E ao tō
  tei ‘aka‘aka te ngākau. Blessed are the meek in spirit; ma te tae o te ngākau, with a
  willing heart. 3. In sense (2) above, but combined with the following word to form a
  v.i. or n. Ngākau aro‘a, kind-hearted(ness), considerate, generous. ‘E tangata ngākau
  aro‘a ‘a Tā, kua ‘ōronga ‘aia i tōna torōka ‘ei tauturu i te ‘anga‘anga a te ‘ōire. TŒa
  is a kind-hearted man, he let the village have his truck for their work; nō tōna ngākau
  aro‘a, out of the kindness of his heart. Ngākau kino, bad-temper(ed), vicious (of
  animals); (in) a bad frame of mind, worried and edgy. ‘E va‘ine ngākau kino ‘a
  Varaipāni. VaraipŒani is a bad-tempered woman; Kua ngākau kino te ‘oro‘enua i te
  pāpā‘ia‘anga. The horse turned nasty when it was beaten; Kua ‘aere ngākau kino ‘aia
  ki te ‘āpi‘i. He went to school in a bad frame of mind. Ngākau marū, gentle, (of) a
  quiet and courteous disposition. ‘E tamaiti ngākau marū ‘a Kā. KŒa is a quiet and
  gentle boy. Ngākau parau, proud, conceit(ed). Kua ngākau parau te tamaiti, nō te
  mea kāre rava tōna ngā metua e tamaki ana iāia. The child is conceited because his
  parents never tell him off. Ngākau paruparu, soft-hearted, lenient, easy-going,
  pliable. Nō tōna ngākau paruparu, nō reira kua tuku ‘ua ‘aia ki tā rātou tika. Being
  easy-going, he just gave way to them. Ngākau piri, affectionate, close (of friendship).
  ‘E ngākau piri tika ai ‘aia ki tōna māmā. He is very close to his mother. Ngākau rua,
  two-faced, double-dealing; in two minds about something. Kua pu‘apinga-kore te
  ‘anga-‘anga, kua ngākau rua te tangata. The work isn’t getting anywhere, people are
  in two minds about it. Ngākau tae, free open and generous in disposition, sincere and
  warm-hearted. Kua ‘ōronga ‘aia i tāna ‘apinga ma te ngākau tae. He gave his things
  away with unstinted generosity; ‘e ‘āriki‘anga ngākau tae tika ai, a most warm
  welcome. Moni ngākau tae, n., church collection, voluntary contribution. Ngākau
  tangi, sympathetic, (feeling) pity. Ngākau toa, brave, valiant. ‘E tangata ngākau toa
  ‘aia i te tū‘anga ki mua i tōna ‘enemi. He is a brave man in the face of his enemies;
  Kua tamaki ‘aia ma te ngākau toa. He fought valiantly. ‘Ati ngākau, heart-broken.
  ‘Akavā ngākau, sense inwardly, conscience. [Pn. *„aakau.]
ngake, n. A small scoop net with a handle (Ait. dial.).
ngaki, (-a, -‘ia). Care for, look after, bring up (a child). Nāku i ngaki iā koe ē ma‘ata ‘ua
  ake koe. I’ve looked after you until you have grown up; Kā kite rāi au i te ngaki i tāku
  ‘ānau. I know how to bring a family up; Kua ‘akameitaki ‘aia i te taote ē te nēti nō te
  ngaki‘anga iāia. He thanked the doctor and the nurse for looking after him.
ngako, n. The internal fat of fish or animals (Ait. dial., cf. Rar. matū). [Pn. *„ako.]
ngāko‘iko‘i, v.i. 1. Quick (of pace, ‘aere, or legs, vaevae), speedy. Kia ngāko‘iko‘i tā
  kōtou ‘aere, ka roko‘ia kōtou e te ua. Make haste or you‘ll get caught in the rain; E
  ‘aere ngāko‘iko‘i kōtou, ko te tūrēti kōtou ākonei i te ‘āpi‘i. Hurry along or you may
  be late for school; ‘E ‘apinga tika ai te ngāko‘ikoæi i ngā vaevae ō‘ou! What a rate
  you walk (or run) at! 2. Mata ngākoikoi, sharp-eyed. [ngā-3 (?ngā2), koi1 RR.]
ngao, v.i. Big (Mang. dial., cf. Rar. ma‘ata).
ngāoi, v.i. Out-of-joint, dislocated. Kua ngāoi iāia te pa‘u‘anga. He put the joint out.
  [nga-1, oi1.]
ngāoioi, v.i., fq. ngāoi. Dislocated.
nga‘oro, v.i. Move or slide in a mass (of a landslide, flood water, collapsing build-ing).
  Kua nga‘oro ‘ua te vai nā runga i te ‘enua. The water flooded over the land; Kua
  rūrū nga‘oro‘ia te ‘are e te ngaru. The houses were swept away by the wave. [nga-1,
  ‘oro.]
ngarangara, v.i. Frightened, terrified. ‘Auraka e ngarangara. Don’t be fright-ened.
ngarangararā, fq. ngararā. Make rattling noises in the throat. Kua ngarangararā ngā
  ‘oro‘enua kika ‘ārote nō te piri i te kara. Both the horses drawing the plough were
  rattling in the throat because their collars were too tight. [ngararā rR.]
ngararā, v.i. Make a choking, rattling sound in the throat. Kua ngararā te va‘ine i te
  kōmiri‘ia‘anga tōna kakī. Choking noises came from the woman as her throat was
  squeezed; Kua rongo au i te