Docstoc

TUNTUTAN BAYARAN INSENTIF

Document Sample
TUNTUTAN BAYARAN INSENTIF Powered By Docstoc
					                                   GM/Perantisan/Syarikat-10
Pengurus
GIATMARA _________________
(Alamat)
(Alamat)
(Alamat)Tuan/Puan,
TUNTUTAN BAYARAN INSENTIF MEMBERI LATIHAN PERANTISAN


Merujuk kepada surat tuan/puan (No. Ruj. :         ) bertarikh
saya/kami telah melatih Perantis/Perantis-Perantis di dalam bidang latihan seperti
butiran beikut :

                         TEMPOH
 BIL        NAMA PERANTIS                   BIDANG LATIHAN
                         LATIHAN

 1.


 2.


 3.


Dengan ini saya ingin membuat tuntutan bayaran insentif seperti berikut :


 Bayaran Insentif      Bilangan      Tempoh Menjalani          Jumlah
   Sebulan         Perantis        Latihan            Bayaran

RM           x          x              =  RM

Sekian, terima kasih.
…………………………………..
(Nama)                               Cop Syarikat
Jawatan :
Tarikh :

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:40
posted:7/19/2012
language:Malay
pages:1