PENGESAHAN SEMPURNA LATIHAN by bernard831218

VIEWS: 10 PAGES: 1

									                                          GM/Perantisan/Syarikat-11
                PROGRAM PERANTISAN KHAS GIATMARA
        BORANG PENGESAHAN PERANTIS MENYEMPURNAKAN LATIHAN (Nama Tempat Latihan)                        No. Ruj. :
 (Alamat)
 (Alamat)
 (Alamat)


 Kepada :
 GIATMARA ______________________________
 (Alamat)
 (Alamat)
 (Alamat)


                 BUTIR-BUTIR PERIBADI PERANTIS


• Nama           :

• No. Kad Pengenalan    :

• Bidang Latihan      :


              PENGESAHAN MENYEMPURNAKAN LATIHAN


• Dengan ini saya mengesahkan bahawa Perantis yang tersebut di atas :
 (Tandakan √ dalam petak berkenaan)


 (a)    Telah menyempurnakan latihannya bagi bulan :
      * pertama / kedua / ketiga / keempat / kelima / keenam
      mulai __________ hingga __________
      (* Potong yang mana-mana tidak berkenaan)


 (b)    Telah menamatkan sepenuh latihan selama 6 bulan pada ____________
  ……………………………………………..
          Tandatangan
 Nama :
 Tarikh :                                  (COP SYARIKAT)

								
To top