�rsplan 2008 09 by 1LpRc16T

VIEWS: 14 PAGES: 61

									FORORD

Så er 3. udgave af Dronning Caroline Amalies årsplan klar.

Årsplanen er en præsentation af vores institution, af vores pædagogik,
de økonomiske rammer, forældresamarbejdet, m.m.
Vi håber at vi udtrykker os så det tydeligt fremgår, hvad vi står for,
hvilke værdier, visioner og pædagogiske grundholdninger vi arbejder ud
fra. Det er vigtigt for os, at fremhæve at vores hus er en helhed og at der
er en rød tråd igennem huset.

Årsplanen er en præsentation til nye forældre og de forældre der allerede
har børn i huset og samtidig er årsplanen personalets arbejdsredskab,
som vi arbejder målrettet på.


Ligeledes er årsplanen forvaltningens måleredskab og en måde de kan
følge med i institutionens udvikling på.

Vi håber du finder de oplysninger du har brug for og føler dig
velinformeret, når du er færdig med din læsning. Skulle det ikke være
tilfældet, står vi altid til rådighed for yderligere information. Det vil dog
være at foretrække, at du aftaler en tid med en af de ansatte, om hvordan
det kan passe ind bedst muligt.

God læselyst
                                        1
                    INDHOLD

FORORD ............................................................................................................................................. 1
INDHOLD ........................................................................................................................................... 2
HISTORISK INDLEDNING ............................................................................................................... 3
PRAKTISKE OPLYSNINGER OM DRONNING CAROLINE AMALIE ....................................... 5
ÅRSPLANENS PRINCIPDEL ............................................................................................................ 9
 Institutionens pædagogiske målsætning........................................................................................... 9
PÆDAGOGISKE PRINCIPPER ....................................................................................................... 10
 Vores visioner for pædagogik ........................................................................................................ 11
MÅLSÆTNING FOR KOST ............................................................................................................ 14
 Madpyramiden ............................................................................................................................... 15
 Børnehaven .................................................................................................................................... 15
 Fritidshjemmet ............................................................................................................................... 17
 Klubben .......................................................................................................................................... 18
LÆREPLANER 2008/2009 ............................................................................................................... 19
 Krop og bevægelse i Salen, med fokus på støj .............................................................................. 19
 Sociale kompetencer ...................................................................................................................... 20
 Sprog .............................................................................................................................................. 22
 Naturen ........................................................................................................................................... 23
 Den alsidige personlige udvikling.................................................................................................. 25
 Kultur ............................................................................................................................................. 26
MÅLSÆTNING FOR KLUBBERNE ............................................................................................... 27
PRINCIPPER FOR FORÆLDRESAMARBEJDE ........................................................................... 28
FORÆLDREBESTYRELSEN .......................................................................................................... 30
OVERORDNEDE ØKONOMISKE PRINCIPPER .......................................................................... 32
ØKONOMI OG VEDLIGEHOLDELSE........................................................................................... 33
ÅRSPLANENS UDVIKLINGSDEL ................................................................................................ 34
 Børnehavens fokuspunkt 2008/2009 .............................................................................................. 34
 Fritidshjemmets fokuspunkter 2008/2009 ..................................................................................... 38
 Klubbens fokuspunkt 2008/2009 ................................................................................................... 41
SAMTÆNKNING MELLEM FRITIDSHJEM OG SKOLE ............................................................ 45
SSP-SAMARBEJDET ....................................................................................................................... 46
 SSP-samarbejdet i Indre By ........................................................................................................... 46
 SSP-samarbejdet i 2007 ................................................................................................................. 46
ÅRSPLANENS EVALUERINGSDEL ............................................................................................. 48
 Året der gik 2007 ........................................................................................................................... 48
 Evaluering af lærerplaner ............................................................................................................... 49
 Evaluering af børnehavens fokuspunkter ....................................................................................... 51
 Evaluering af fritidshjemmets fokuspunkt ..................................................................................... 53
 Evaluering af klubbens fokuspunkt................................................................................................ 58
 Evaluering af samtænkning mellem fritidshjem og skolen ............................................................ 60
                                                                            2
             HISTORISK INDLEDNING

Institutionens alder og  Dr. Caroline Amalie's Børneinstitution blev grundlagt den 7. maj 1829
historie         af Dr. Caroline Amalie, gift med kong Christian d. 8.

             Asylet (som betyder fristed) lejede sig ind i flere forskellige steder i
             kvarteret, indtil det i 1866 kunne tage sin egen bygning i brug her i
             Suensonsgade.

             Hensigten med asylet var at forbedre den fysiske og moralske pleje for
             børn, der ellers var uden opsyn, mens forældrene var på arbejde. En af
             industrialismens følger, der i første omgang var til stor skade for
             storbyens arbejderbørn, der levede under frygtelige kår.
             Børnedødeligheden var dengang uhyggelig stor i kvarteret. Mange led af
             tuberkulose, fremkaldt af dårlig ernæring og af mørke, iskolde og
             fugtige boliger om vinteren og stinkende bakteriefyldte kloakker om
             sommeren.

             I asylets gamle formålsparagraf står der, hvad asylet kan tilbyde
             vedrørende den fysiske pleje:

                “At børnene er i en varm stue om vinteren og har en god
                legeplads om sommeren, samt at der drages omsorg for, at
                de har en varieret beskæftigelse og legemlig bevægelse”.

                Hvad den moralske pleje angår: “At vække børnenes hjerter
                til Gud og mennesker. Ved kærlig omsorg for hvert enkelt
                barn. Ved at vække børnenes tankeevne, ordne og skærpe
                samme. Ved at gøre dem opmærksom på hver foreteelse og
                genstand omkring dem og bibringe dem et tydeligt begreb om
                samme. Ved at lade børnene med deres eget sprog gøre rede
                for de små historier, der dagligt fortælles dem. Ved
                hovedregning, stave, stundom, læse sammenhængende, skrive
                tal, addere, subtrahere, regne på tavle. Ved at strikke og sy
                og pille charpi*”
                *) optrævling af stofrester til genbrug.

             Asylet havde stor succes. Dr. Caroline Amalie lagde megen vægt på, at
             det vigtigste var den kærlige omgangstone og “Det frie ord”. Hun kom
             ofte i asylet og tog aktiv del i asylets ledelse og daglige liv.

             Følgende brev fra Dr. Caroline Amalie viser dette:

                30. april 1858

                Til Pastor Boisen

                Ville De i morgen sende et par af de store drenge op til asylet
                og lade hente de små trillebøre, der burde repareres på


                                                   3
   værkstedet hos Poeske. Der er kun 4 eller 5, det var rigtigt at
   complettere indtil 6. Dernæst synes mig, kunne der
   forfærdiges et dusin skufler (skovle), ligeledes med
   asylbørnene, mig synes det kunne more de små at køre sand
   og holde legepladsen ren.
   Tillige var det en nyttig leg! River ønsker jeg ikke, da
   børnene derved let kunne komme til skade. Ligeledes ønskede
   jeg, at alle de største drenge i asylet fik små trægeværer og
   en fane, en tromme og en pibe. Hvad synes De derom?
   Legepladsen er så stor og indbydende til evolutioner.

   Velvillig
   Caroline Amalie

Der blev skrevet mange sange til asylet af datidens digtere, blandt andre
af Grundtvig og Ingemann, af sidstnævnte "Gud ske tak og lov", med
slutlinie: “Vi har kærlighedsasylet fundet.”

Når børnene ved 7-års alderen gik ud af asylet, skulle de over i den
almindelige almueskole. Den var i den kummerligste forfatning. Her var
det udenadslæren, der blev banket ind i børnene med et ganske
overordentligt solidt lag tæsk. Ganske naturligt opstod den tanke hos Dr.
Caroline Amalie, hjulpet på vej af Grundtvig, at oprette sig egen skole
med de samme grundprincipper som asylet. Dr. Caroline Amalie's skole
blev oprettet i 1841, og derefter kunne de børn, der gik i asylet, fortsætte
i “Skolen for livet”, som den også blev kaldt. Senere blev der også
oprettet et ungpigehjem, der havde det formål at uddanne kommende
tjenestepiger.

Det er uden al tvivl, at både asylet og asylskolen ved deres virksomhed
betød noget nyt og var banebrydende, da de fremstod. De tanker, der lå
bag - at betragte arbejdernes børn som mennesker - den frie tone, og den
kærlige omgangsform, har haft blivende betydning ved at være forløber
og forbillede for friskolerne og børnehaverne, samt ved at medvirke til
den Kommunale skoles udvikling.

Da der ikke mere var behov for asylskolen og pigehjemmet, blev de
nedlagt, og sådan har Dr. Caroline Amalie's Børneinstitution igennem
alle årene forandret og udviklet sig efter de vekslende behov. I 1978
blev institutionen overtaget af Københavns kommune. Men
overleveringerne lever videre, der er den dag i dag stadig en særlig varm
og levende atmosfære i det gamle asyl.
                                      4
       PRAKTISKE OPLYSNINGER OM DRONNING
       CAROLINE AMALIE

       Denne årsplan gælder fra 1. januar – 31. december 2009. Årsplanen er
       således 2-årig.

       Dronning Caroline Amalie
       Suensonsgade 65
       1322 København K
       Tlf.: 33 14 50 04
       Mail: 37587@buf.kk.dk

       Institutionen blev oprettet som børneinstitution i 1829 og er i dag en af
       verdens ældste, stadig fungerende daginstitutioner.

Normering  Pr. 1. januar 2008 ser normeringen således ud:

       40 børnehavebørn (ca. 3-6 år), fordelt på 2 hjemmegrupper i stueetagen.
       Til denne afdeling er der pr. uge tilknyttet: 1 afdelingsleder 37 timer, 2
       pædagoger 37 timer, en pædagog 34 timer, en medhjælper 35 timer, en
       medhjælper 30 timer, en medhjælper 7 timer, samt en køkkenhjælp 5
       timer.

       60 fritidshjemsbørn (Ca. 6-10 år), fordelt på 3 hjemmegrupper. Til
       denne afdeling er der pr. uge tilknyttet: 1 afdelingsleder 37 timer, 1
       pædagog 35 timer, 1 pædagog 30 timer, 1 pædagog 33 timer, 2
       medhjælpere på 30 timer.

       45 klubbørn (ca. 10-14 år). Til denne gruppe er der pr. uge tilknyttet: 1
       afdelingsleder på 37 timer, 1 pædagog på 35 timer og 1 medhjælper 32
       på timer.

       Desuden er der på kontoret en leder på 37 timer pr. uge, en
       kontormedarbejder på 8 timer og en på 6 timer pr. uge. Vi har en
       gårdmand 35 timer om ugen og en rengøringsmand.

       I vores vikarkorps svinger antallet af medarbejdere, men vi har flere som
       har været hos os i mange år.

Åbningstid  Vi har åbent fra kl. 6.15-18.00 for børnehavebørnene.

       For fritidshjemsbørnene er der åbent fra kl. 6.15-8.30 og fra 12.30-
       18.00. På skolefridage og i ferier, er der åbent i hele åbningstiden.

       For klubbørnene er der åbent fra kl. 11.30-17.30. Desuden 1 månedlig
       klubaften til kl. 20.30. På skolefridage og i ferier har klubben åbent fra
       kl. 10.00-17.30.

Lukkedage  29. februar 2008: Pædagogisk personaledag.


                                             5
             De 3 dage før påske: 17.- 18.- 19. marts 2008
             Dagen efter Kristi Himmelfartsdag: 2. maj 2008
             Dagene mellem jul og nytår: 24.- 29. – 30. - 31. december 2008, samt 2.
             januar 2009.

             Disse dage har institutionen lukket, men der tilbydes pasning i en af
             kommunens andre institutioner og en kendt person, som regel en vikar,
             vil være tilstede.

Åbne og lukke for     Vi åbner og lukker sammen.
børnehave og
fritidshjem        Åbner
             Om morgenen åbner vi i børnehaven på stue 2. Her tilbydes morgenmad
             indtil kl. 8.00. De fritidshjemsbørn der skal følges til skole skal være her
             senest 7.40.

             Lukker
             Vi lukker i børnehaven på stue 1. Kl. 17.00 kommer de fritidshjemsbørn
             der er her ned i stuen sammen med lukkerne. Det betyder også at man
             ikke kan træffes på fritidshjemmets telefon, men skal omstille sig til
             børnehavens telefon.

Når alle tager på tur   Når de enkelte børnegrupper eller hele institutionen er på tur, vil vi
             nogle gange lukke institutionen imens – specielt i skoleferier.
             Forældrene vil være orienteret med opslag i forvejen, og der vil være
             opsat skilt, som orienterer om, hvor vi er henne, og hvornår vi kommer
             hjem.

             Fritidshjems- og klubgruppen vil på forhånd have tjekket, at der ikke
             kommer børn, efter vi er gået på tur.

Forældrenes ansvar    Når forældrene opholder sig i institutionen til arrangementer o.l., eller
             når børnene bringes eller afhentes, har forældrene selv ansvaret for deres
             eget barn.

             Det vil eksempelvis sige, at forældrene har tilsynet med deres eget barn,
             inden barnet tydeligt er overdraget til stuens pædagoger ved
             afleveringen, og efter at barnet er overdraget til forældrene ved
             afhentningen.

             For de større børn, som selv går til og fra institutionen, har forældrene
             ligeledes ansvaret for børnene, indtil barnet tydeligt har sagt goddag, og
             efter at barnet har sagt farvel til stuens pædagoger.

Forebyggelse af ulykker For at forebygge ulykker må børnene ikke have snore i hætter,
            anorakker og lignende, lange halstørklæder eller cykelhjelme på, når de
            er på legepladsen. Ved disse ting er der fare for fæstning og kvælning,
            når børnene leger i eksempelvis klatrestativer, rutschebane m.v. Snore i
            anorakker o.l. bør erstattes med velcrobånd eller elastikker.

Betaling for børnehave,  Børnehave- fritidshjems- og klubbørnenes betaling og
fritidshjem og      fripladsgrænser


                                                     6
fritidsklub    Se opslag på trappen i stuen eller få det oplyst ved henvendelse til
         lederen.

         Fritidsklubbørnenes egenbetaling til materialer/mad m.v.: 150,- kr.
         pr. måned.
         Ifølge reglerne skal klubbørn selv betale 50% af udgifter til materialer,
         udflugter o.l. og 100% for mad. Af egenbetalingen bruges ca. 50% til
         mad, ca. 30% til beskæftigelsesmaterialer/udflugter og ca. 20% til
         koloni til klubbørnene.

         Dette beløb kan desværre ikke opkræves via forældrebetalingen, men
         opkræves via institutionens giro. Institutionen udsender
         giroindbetalingskort til forældrene.

         Der kan desværre IKKE betales over PBS.

         Ved hel eller delvis friplads, rettes henvendelse til institutionen, da
         friplads også bevilliges til egenbetalingen.

Opskrivning til  Børnehavebørn
indmeldelse i   Opskrivning og anvisning af plads sker på Pladsanvisningen i
institutionen   Frederiksborggade 15, 3., 1018 København K.

         Fritidshjemsbørn
         Ved opskrivning til skolestart på skolen afgives samtidig ønske om
         fritidshjemsplads.

         Opskrivning og anvisning til fritidshjem midt i et skoleår og ved
         overflytning fra et fritidshjem til et andet sker ved henvendelse til
         Pladsanvisningen i Frederiksborggade 15, 3.sal, 1018 Kbh. K.

         Fritidsklubbørn
         Opskrivning og indmeldelse sker i den enkelte klub. Barnet kan skrives
         op til flere klubber, hvis der er ønske herom. Børn i vores fritidshjem
         bliver ikke automatisk skrevet op til en klubplads her. Forældrene skal
         også her skrive sig på venteliste.

         Et barn kan tidligst skrives op til klub fra 1. januar i det kalenderår, hvor
         barnet fylder 10 år eller afslutter 3. klasse. Barnet skal være skrevet op
         til en klubplads senest 1. april i det år, hvor barnet påtænkes at starte i
         klub.

         I optagelseskriterierne vil der blive taget hensyn til:

             Institutionens egne børn
             10 - 11 årige
             Kammeratskabsgrupper
             Søskende i klubben/institutionen
             Tid på ventelisten

Udmeldelse af   Børnehavebørn, fritidshjemsbørn og klubbørn: Forældre kan skriftligt
institutionen   udmelde deres børn med 1 måneds varsel – til den 1. eller 15. i


                                                 7
            måneden. Der skal bruges en udmeldelsesblanket, som fås i
            institutionen.


            Pladsanvisningen udmelder automatisk de fritidshjemsbørn, der fylder
            10 år, det år, hvor de oprykker i 4. klasse. Udmeldelsen gælder pr. 31.
            juli.

Hente og bringe børn  Institutionen er tilknyttet Nyboder Skole samt Sølvgade Skole. Vi er
fra og til skole    forpligtet til en gang om dagen, at bringe børnehaveklassebørn og 1.
            klassebørn til skolen om morgenen til kl. 8.00 og hente dem efter
            skoletid.

Børnenes mad og    Børnehavebørnene og fritidshjemsbørnene kan få morgenmad indtil
drikke         kl. 8.00.

            Til frokost har børnene selv madpakker med hjemmefra. Der drikkes
            vand eller mælk til.

            Alle børn får eftermiddagsmad hver dag – frugt og brød med forskelligt
            pålæg. Børnehavebørnene får vand eller mælk at drikke,
            fritidshjemsbørnene og klubbørnene får vand.

            Kl. 17.00 bliver de børn, der er sultne, tilbudt knækbrød o.l.

            Børnene får en varieret, sund, indbydende og velsmagende forplejning i
            institutionen.

Klubbørnenes koloni  Efter besparelserne i 2000 er det udelukkende klubbørnene, der har et
            tilbud om 5 dages koloniophold.

            Den første uge i skolesommerferien tager klubbørnene på koloni 5 dage,
            fra mandag til fredag. I år går turen til en campingplads ved Rønne .
                                                 8
ÅRSPLANENS PRINCIPDEL

Institutionens pædagogiske målsætning

Københavns kommune har en overordnet målsætning som vi arbejder ud
fra. Den kan findes på www.kk.dk.
    I det pædagogiske arbejde skal vi sammen med forældrene skabe
    rammer der fremmer børnenes trivsel, tryghed, udvikling og
    selvstændighed. Samtidig er det vigtigt at børnene udvikler sig til
    at være nysgerrige, tillidsfulde og fantasifulde.

    Det er vigtigt at tilgodese det enkelte barns behov socialt,
    motorisk og intellektuelt, samt at sørge for, at deres basale
    udvikling bliver stimuleret og understøttet.

    Vi skal udvikle børnenes sociale kompetencer, så de kan begå sig
    i gruppesammenhænge samt indgå i større fællesskaber og på
    den måde, blive rustet til omverdens krav.

    Vi skal arbejde på at fremme rummeligheden, tolerancen og
    medmenneskeligheden hos alle. Det er vigtigt at respektere det
    enkelte menneskes forskelligheder og se det som en ressource, at
    vi ikke alle er ens.

    Der skal lægges vægt på tætte relationer mellem børnene,
    mellem det enkelte barn og pædagogen, samt skabes mulighed
    for kontakter til andre aldersgrupper.

    I en kombination af planlagte aktiviteter er det vigtigt at skabe
    rum for, at børnene får mulighed for at få indflydelse og føler
    medansvar for egen hverdag,

    Vi skal anerkende og tilgodese legens betydning, som en del af
    barnets alsidige udvikling.
                                      9
          PÆDAGOGISKE PRINCIPPER

          De pædagogiske principper er udarbejdet af personalet med
          udgangspunkt i nogle af vores visioner.

Trygge rammer for  Det er vigtigt for os at skabe trygge rammer for børn og forældre, da det
børn og forældre  er en af de grundsten, som for os er vigtigst at kunne bygge videre på.
          Når denne faktor er til stede er grundlaget i orden, for en videre
          stimulering, udvikling og trivsel hos alle.

          Det er vigtigt for os, at vi har en fælles kurs i vores pædagogik og at der
          er en grundlæggende enighed omkring det pædagogiske fundament.

          For at skabe tryghed er det vigtigt at børnene er tilknyttet overskuelige
          hjemmegrupper, med kendte og ansvarlige voksne. Børnene skal være
          tilknyttet en primær voksen, så vi på den måde sikrer os, at vi kommer
          rundt om alle børn. Vi skal skabe en tryg base, med en synlig struktur
          hvor børnene møder anerkendelse, tillid og oplever medbestemmelse og
          får følelsen af medejerskab til gruppens dynamik. Det enkelte barn skal
          føle sig værdsat som den det er og ikke for hvad det kan.

          Vi skal udvise respekt for det enkelte barn og deres familie og deres
          særlige behov, i den udstrækning det er muligt. Vi skal være lyttende og
          imødekommende og skabe nogle rammer, hvor vi oplever en fortrolig
          atmosfære.

          Vi skal samarbejde med forældrene omkring kerneydelsen og opfatte
          dem som samarbejdspartnere. Vi vil arbejde for at medinddrage
          forældrene i deres børns dagligdag og vil gerne opnå et stort
          forældreengagement.

          Det pædagogiske personale i institutionen skal være engagerede,
          hurtigreagerende og handlekraftige. Det er vigtigt at de har overblik, er
          synlige og at de er gode til at skabe kontakt til både børn og forældre.
          Ligeledes er det vigtigt at de voksne er ærlige og fremstår som det gode
          spejl for børnene.

          Denne kultur er vigtig at få udbredt til både nyansatte og vikarer.

          Vi har på en personaleweekend defineret følgende begreber, de er
          her udlagt i stikordsform:

Anerkendelse    Accept af forskelligheder. Respekt for andres følelser, at blive set der
          hvor man er, verbal/nonverbal tilkendegivelser, se hvad der sker så
          objektivt som muligt, anerkende oplevelsen i stedet for produktet, tage
          andre alvorligt, give et skulderklap.

Respekt       Der er forskel på respektfuld adfærd og at nære respekt for et andet
          menneske, respekt hænger sammen med anerkendelse, at se


                                                10
           mangfoldighed som en styrke hænger sammen med respekt, ”jeg ser og
           hører dig hvor du er og tager dig alvorligt”.

Dialog        Tovejs-kommunikation, at man er lyttende, åben og ærlig, at man
           spørger ind, anerkender, bevidst kropssprog, den gode tone, at vi som
           mennesker fremstår som det gode spejl, vise børnene at dialog er vejen
           frem, at der er krav om gensidig respekt, hvor begge parter skal være
           bidragende, forholde sig til budskabet inden man sender noget tilbage.

Tillid        Tro på hinanden, at man vil hinanden det godt, stole på hinanden, være
           sikker på hinanden, respektere hinanden, accept af hinandens
           forskelligheder, tillid til andres kompetencer, møde andre med åbent
           sind, hænger sammen med selvtillid og selvværd, at man kan give og
           modtage kritik, en af forudsætningerne for indgåelse af positive
           relationer.

Ligeværdighed    Accepterende og respektfuld i sit menneskesyn, man skal være
           imødekommende, lyttende og ikke tale nedsættende. Fordomsfri og
           dermed ikke dømmende, ikke selvhævdende i sit sprogbrug, være
           bevidst om kropssprog og signaler, anerkendende i relationer til andre
           mennesker, at vi er lige meget værd som mennesker, at blive set og hørt,
           tolerance som en grundpille.

Sjov         Humor og sjov kan bruges pædagogisk, er en motivationsfaktor, kan
           bruges som et redskab i forbindelse med integration, det er vigtigt med
           den rette timing og at man har en god situationsfornemmelse når man
           bruger humor, bidrager til den gode stemning, vigtigt at vi har et smil på
           læben, giver en lethed i dagligdagen.

De 5 samværsregler  På vores personale weekend i slutningen af februar, blev vi enige om 5
           samværsregler som gælder for hele huset og som vi gerne vil gøre en
           særlig indsats for:

              Man skal sige goddag og farvel.
              Hjælpe hinanden i hele huset
              Humor/sjov/latter/smil.
              Tale ordentligt
              Det fælles tredje. (som f.eks. kan være en fælles aktivitet i hele
              huset, eller en fælles oplevelse).

           Vi har nedsat et udvalg som skal arbejde videre med vores fokus, som i
           2008 bliver ændret fra "den gode tone" til "det gode samvær". Udvalget
           skal komme med forslag til hvordan vi videre skal arbejde med de 5
           samværsregler, så de bliver en del af vores dagligdag


           Vores visioner for pædagogik

           Vi vil arbejde på at skabe et visionært børnehus, som er i en stadig
           forandringsproces i forhold til det omgivende samfund og som har en”
           rød tråd” gennem hele huset.                                                 11
      I det praktiske arbejde med at indfri målene, skal vi tage udgangspunkt i
      børnenes optagethed, nysgerrighed og potentialer.

      Pædagogikken skal grundlæggende være ens i hele institutionen.

      Børnene skal være tilknyttet alderssvarende og overskuelige
      hjemmegrupper, med en fast kerne af pædagogisk personale, der skal
      skabe muligheder for at børnene kan deltage i fællesskaber i planlagte
      såvel som i børns egne aktiviteter og oplevelser.

      Børnene vil altid være det største fokuspunkt.
      Det er vigtigt at give børnene oplevelser og indhold i deres hverdag, som
      fremmer deres nysgerrighed og lysten til at lære.

      Vi skal tilgodese det enkelte barns behov socialt, motorisk og
      intellektuelt.

      Vi skal sikre at det enkelte barns basale behov og udvikling, bliver
      understøttet og stimuleret.

      Det er vigtigt at fremme medmenneskeligheden og tolerancen hos alle.

      Det er vigtigt at skabe trygge rammer for børn og forældre.
      Samværskulturen skal bære præg at anerkendelse, respekt, dialog, tillid,
      ligeværdighed og sjov, hvor der er fokus på at skabe gode muligheder
      for barnets inddragelse samt mulighed for at yde bidrag og øve
      indflydelse og præge fællesskaber, ud fra personlig relevans.

      Det er vigtigt at styrke det enkelte barns socialiseringsproces, således at
      de får lyst og evne til at deltage i interaktion med andre mennesker.

      Beskrivelser af børn skal beskrive hvad børn ”gør” frem for, hvad de
      ”er” (set i vores perspektiv). Desuden at beskrive forskellen i det barnet
      gør i forskellige konkrete situationer og sammenhænge mellem
      forskellige betingelser.

      Vi skal sikre at børnene får indsigt, kendskab og føler ansvar for naturen
      og miljøet.

      Vi skal skabe børnene gode betingelser for at opleve større
      sammenhæng i deres liv, ikke alene for at de kan føle sig trygge ved at
      komme i alle aldersgrupper, men også for at lette overgangen fra
      børnehave til fritidshjem, skole, fritids- og juniorklub.

Mediation  Vi har på vores seneste personaledage, haft fokus på det gode samvær. I
      den forbindelse har vi besluttet os for, at vi som konfliktløsningsredskab
      vil benytte os af metoden mediation.

      Mediation handler om at vi som voksne skal give børnene mulighed for
      at løse deres konflikter selv, på en måde så begge parter kommer ud af
      situationen som vindere.                                           12
Vi håber at vi via denne metode, kan være med til at børnene bliver
mere lydhøre overfor andres behov og at de derfor vil tage ansvar
overfor de konflikter de havner i.

En person der selv er med til at skabe løsningen af et problem, er langt
mere solidarisk overfor løsningen, end den person som får presset en
løsning ned over hovedet, eller for den sags skyld får den serveret på et
sølvfad. Når man yder en indsats i den forbindelse, styrkes selvværdet
og selvtilliden.

Det er vigtigt at man anerkender, at det er de stridende parter der kender
konfliktens detaljer bedst og dermed også bedst ved, hvad der skal til at
bringe den til ophør.

Når konflikter bliver løst efter denne metode, betyder det at børnene får
hvad de har brug for og afgiver hvad de kan undvære. Når parterne i en
konflikt har en oplevelse af, at de bliver hørt og taget alvorligt, er det
meget nemmere for dem at give og modtage.


Vi håber at vi via denne metode, kan være med til at børnene bliver
mere lydhøre overfor andres behov og at de derfor vil tage ansvar
overfor de konflikter de havner i.
                                      13
             MÅLSÆTNING FOR KOST

             I institutionen er vores madvarer ca. 99 % økologiske.

             Den kost vi tilbyder børnene, er så vidt muligt næringsrig, sund og
             varieret.

             Vi vil gerne lære børnene nogle gode kostvaner, der tager udgangspunkt
             i madpyramiden.

             Der er en udvikling i gang i samfundet, som gør os tykkere og tykkere.
             Det skyldes flere aspekter fx mindre fysisk aktivitet, mere indtagelse af
             sukker og fedt i forklædning som sunde madvarer, sundt slik, danone
             yoghurt, mælkesnitte og lign. produkter.

             Det er vigtigt for børnenes udvikling, at de får en grundlæggende god og
             næringsrig kost, uden alt for mange farvestoffer, tilsætningsstoffer,
             kemikalier, sukker og fedt.

Miljøet, når vi spiser  Vi skaber en god og rolig stemning, hvor der tales i et roligt leje. Om
             morgenen vil lyset være dæmpet og der vil evt. være dug og stearinlys
             på bordet. Vi giver os god tid til at indtage vores mad. Det gør vi fordi
             det er vigtigt, at tygge sin mad ordentlig, lære sin krops signaler at
             kende: Hvornår er jeg sulten – mæt – tørstig. Det gør man bedst ved at
             sidde stille og roligt og spise sin mad, derved bliver man mere
             opmærksom på sin krops signaler. Hvis man leger og løber rundt, har
             man fokus på noget andet, end de signaler kroppen sender.

             Vi har et fælles ansvar for hvad dit barn spiser. Vi har ansvaret for
             maden som serveres i institutionen og jeres ansvar er det I giver med i
             madpakken.
             Det er forskelligt, hvor meget børn spiser og hvad det enkelte barn har
             brug for. Børn spiser ikke den samme mængde mad hver dag.

Fødselsdage       Der er mange måder at holde fødselsdag på, man kan invitere hjem eller
             holde den i institutionen. Det kan være man har lyst til at servere
             frokost, bage en kage, boller, give is eller frugt.

             Vi opfordrer til, at når der holdes fødselsdage er det, der serveres så
             sundt som muligt. Hvis man har lyst til at servere kage, slik og lign. Skal
             det være i små mængder dvs. et lille stykke kage, slik svarende til 1-2
             miniposer fra Haribo eller en lille is til hver.

             Det vigtigste for børnene er opmærksomheden på dagen og ikke
             mængden af søde sager. Det er også vigtigt, at have i baghovedet, at vi i
             institutionen holder mange fødselsdage om året, plus alle de øvrige
             mærkedage og traditioner som vi også holder. Så det kan hurtigt blive til
             et sukkerparty, hvis vi ikke er opmærksomme på, hvad børnene spiser.                                                   14
           Madpyramiden

           Madpyramiden er en model for, hvordan du i praksis sammensætter en
           sund kost med en fornuftig energifordeling. Med madpyramiden vil 10-
           15% af energien komme fra protein, 55-60% af energien fra kulhydrat
           og max. 30% af energien fra fedt.

Mindst fra toppen   I toppen af madpyramiden er der kød, fist og æg. Det er ikke nødvendigt
           at spise kød, fisk og æg, men det giver variation og smag samtidig med,
           at det tilfører kosten vigtige mineraler. Fra fisk får man fx en stor
           mængde selen og jod.

           I gennemsnit spiser vi i Danmark alt for meget fra toppen af
           madpyramiden, men ikke for meget fisk. Det er godt at spise fisk til
           aften et par gange om ugen og til frokost flere gange i ugens løb.

Meget fra midten   I midten finder du alt det grønne, som det er godt at spise løs af.
           Frugt og grøntsager har et højt indhold af vand og kostfibre, som fylder
           uden at fede. Samtidig er indholdet af vitaminer, mineraler og andre
           nyttige stoffer ganske højt. Det anbefales, at børn mellem 4 og 10 år
           spiser 400 gram frugt og grønt om dagen, hvorimod voksne anbefales at
           spise 600 gram om dagen.

Det hele fra bunden  Madpyramidens bund er grundstammen i kosten. Produkterne herfra
           giver dig meget kulhydrat i form af stivelse og kostfibre, og de dækker
           ca. 2/3 af energibehovet. Her får du også dækket behovet for protein og
           de fleste vitaminer og mineraler.

           Kulhydrat er vores vigtigste energikilde. Stivelse optages langsomt i
           organismen. Kostfibre fordøjes ikke men fylder i maven og binder vand.
           Begge giver en god fornemmelse af mæthed. Varerne i bunden er fx
           brød, gryn, ris, kartofler, pasta, mager mælk og mager ost. De fordeles
           på alle dagens måltider og spises hver dag.


           Børnehaven

Morgenmaden      Morgenmaden består af: Cornflakes, havregryn og lune boller. Hertil
(kl. 6.15-8.00)    kan børnene få Kærgården, syltetøj, ost og rosiner. Til maden vil der
           være mulighed for at få mælk, vand og the at drikke.

           Hvis børnene er sultne om formiddagen er der mulighed for at tage en
           rugbrødsmad fra sin madpakke.

Frokost        Inden frokost holder vi samling med børnene, hvor vi snakker om
(kl.ca.11.30-)    forskellige ting. Det kan være hvad de har lavet i weekenden, eller bare
           hvad børnene har lyst til at fortælle. Vi bruger også denne samling, hvis
           der skal tages forskellige problemstillinger op i børnegruppen fx
           drillerier, hvad det er at være en god kammerat, hvordan taler vi til
           hinanden osv.
           Til alle måltider i børnehaven prioriterer vi højt, at der er ro og tid til at


                                                  15
          spise.
          Nogle gange hjælper børnene, med at hente tallerkner, glas og mælk i
          køkkenet. De dækker bord og sætter madkasser på tallerknerne. Der er
          sommetider mulighed for, at høre en historie, mens man spiser.

          Børnene medbringer selv deres madpakker og får lov at spise deres mad
          i den rækkefølge, som de selv vælger. Vi opfordrer derfor forældrene, til
          at give sunde madpakker med og have i baghovedet, at deres børn spiser
          det, de bedst kan lide først. Maven er ikke så stor, så har barnet spist fx
          mælkesnitten, ostehapsen og drukket drikkeyoghurten, er der ikke plads
          til rugbrødsmaden og grøntsagerne.

          Børnene får resten af deres madpakke med hjem, så forældrene har
          mulighed for, at se hvad børnene spiser eller ikke kan lide. Når vi er på
          tur tager vi ikke resterne af madpakkerne med hjem.

          Til frokosten kan børnene vælge mellem 1 glas mælk eller vand at
          drikke.

          Vi lærer børnene at være selvhjulpne og sociale i spisesituationen, ved at
          de selv hælder op af små kander, og sørge for at sende kanden videre til
          sidemanden, så alle får noget at drikke. Når de spilder skal de selv hente
          papir og tørre op efter sig. Når børnene ønsker at få vandkanden, skal
          barnet spørge den, som sidder nærmest en kande vand, om at sende det
          hen til sig.

          Efter frokost skal børnene rydde op, de skal sætte madpakken på plads,
          sætte glas og tallerken hen på vognen.

Eftermiddagsfrugt  Vi spiser eftermiddags brød og frugt omkring kl. 14.30. Her bliver
          børnene tilbudt ½ -1 skive rugbrød eller 1-2 stk. knækbrød og en gang
          om ugen ½-1 skive hjemmebagt grovbrød.

          Til brødet er der Kærgården, pålægget variere fra dag til dag og i løbet
          af ugen er valget: agurk, rosiner, frugtmadder, oksespegepølse,
          kalveleverpostej, smøreost og ost.

          Vi skærer frugt ud og serverer det i skåle, så børnene kan vælge, hvad de
          vil have. Den økologiske frugt vi får er fra Årstidernes frugt og det
          varierer derfor fra uge til uge hvad vi får, men der er frugt eller grønt på
          menuen hver dag.

          Vi tilbyder mælk til dem, som ikke fik mælk til frokost og vand til alle.

Drikkevarer     Når børnene får drikkeyoghurt, kakaomælk eller juice med i deres
          madpakke, vil de oftest drikke dem før de begynder på deres mad. Det
          tager pladsen fra den mad, de burde have deres energi fra. Disse
          produkter er fyldt med sukker.

          Derfor sørger børnehavnen for drikkevarerne. Det er både, når vi holder
          fest, er på tur eller bare hjemme.                                                16
Traditioner  Fastelavn
       Når vi holder fastelavn får vi en fastelavnsbolle, et glas kakaomælk og
       en lille pose slik, som vi får, når vi har slået katten af tønden. Dette er
       for hele huset.

       Påske
       I børnehaven holder vi en påskefrokost, hvor børnene selv smører deres
       mad.

       Forårsfesten
       Denne dag er det forældrenes ansvar, hvad der serveres af mad og
       drikkevarer. Der vil være mulighed for, at købe mad i de forskellige
       boder. Maden har forældrene medbragt hjemmefra. Der vil også være
       boder med drikkevarer.

       Sommerferie
       Der vil vi engang imellem om fredagen selv lave maden, eller børnene
       kommer med det de har lyst til at grille. Til disse fredagsarrangementer
       vil vi nogle gange servere saftevand.

       December
       I julemåneden får vi ofte lidt pebernødder til samlingen i børnehaven.
       Til Luciadag er der småkager, saftevand og æbleskiver.
       I den sidste uge inden juleferien holder vi i børnehaven en julefrokost,
       hvor børnene selv smører deres mad.

       Bedsteforældredag
       Der bliver serveret æbleskiver, pebernødder og saftevand.


       Fritidshjemmet

       Frittens eftermiddagsmåltid.
       Hver dag kl. ca. 14.30 spiser fritidshjemmet frugt. Frugten tilberedes og
       serveres af køkkenholdet som består af 6 børn, 2 fra hver hjemmegruppe
       og en voksen. Køkkenholdet vælges for en uge af gangen og alle skal
       deltage.

       Eftermiddagsmåltidet består af 1 skive rugbrød, lidt frugt, grønt og vand
       at drikke. Pålægget varierer fra dag til dag og i løbet af ugen kan de få
       ost, rosiner, smøreost, spegepølse, syltetøj, agurk, peberfrugt og
       gulerødder. En gang om ugen, hvis tiden tillader det, bager vi boller.
       Frugten spises i hjemmegrupperne. Vi har her mulighed for snak, hygge
       og nærvær. Eftermiddagsmåltidet er et pusterum i hverdagen, hvor man
       kan sidde stille og roligt og nyde sin mad. Der kan tages forskellige
       emner op, eller der kan læses en historie.

       Når vi spiser frugt forventes ”god ro og orden”, vi taler sammen, (uden
       at råbe), vi hjælper hinanden og sender maden rundt.
                                              17
Efter frugt hjælper børnene med at rydde af bordene, stille tingene på
plads og tørre bordene af når alle er færdige.


Klubben

Klubbørnene betaler 100% af forplejningen i klubben via den månedlige
materialebetaling.

I klubben bliver børnene tilbudt et lille mellemmåltid hver dag omkring
kl. 15.00. Vi tilbyder et stk. brød med diverse pålæg og et stykke frugt.

I klubben er der desuden mulighed for, at tilberede et varmt måltid 1-2
gange om ugen og til de månedlige klubaftener. Her indkøber børnene
som regel selv ingredienserne, ud fra de rammer ang. økonomien og
råvarernes kvalitet, der er sat af de voksne. Vi laver maden i fællesskab
enten flere børn sammen eller sammen med en voksen. Vi køber så vidt
det er muligt, økologiske råvarer til de varme retter. Til det normale lille
mellemmåltid der anrettes hver eftermiddag, er alle madvarer 100%
økologiske, som vi får leveret.

Tillige har klubben/klubbørnene mulighed for, at tilberede bagværk o.
lign. dette gøres 1-2 gange om måneden. Her indkøber børnene som
regel også selv en del af ingredienserne og så vidt det er muligt, er det
økologiske ingredienser.

Klubben har ikke tradition for, at fejre fødselsdage som f.eks. i
børnehaven og på fritidshjemmet, hvor forældrene medbringer kager,
slik osv. Men hvis et barn skulle ønske, at medbringe noget til uddeling,
opfordrer vi til, at det ikke udelukkende er usunde ting, der deles ud.
Ved enkelte særlige arrangementer og traditioner i institutionen, bliver
der dog serveret eller tilberedt f.eks. chips, kager og sodavand.

Klubben har ikke særlige regler omkring slik. Men personalet er
opmærksomme på forbruget hos børnene og har emnet “slikforbrug”
som et punkt på forældremøderne, hvis det findes nødvendigt. Udover
det, taler vi med børnene omkring forbruget af slik/sodavand m.m. hvis
vi oplever et stort og vedvarende forbrug hos enkelte eller flere af
børnene.

Generelt i hverdagen, opfordrer personalet i klubben til, at finde
alternativer til usund mad bl.a. igennem det mad vi laver i fællesskab og
i samtaler omkring madlavning/bagning m.m.
                                      18
        LÆREPLANER 2008/2009


Indledning   I børnehaven betragter vi læreplanerne som en spændende udfordring.
        At dokumentere vores pædagogik, har givet os mulighed for at se på
        vores stærke sider i forhold til, at støtte det enkelte barns udvikling. Som
        så mange andre institutioner har vi oplevet, at vi allerede i forvejen har
        en praksis, der skaber muligheder for børnene, for at udvikle sig i de
        vigtige områder under hver af de seks temaer. Arbejdet med læreplaner
        har også gjort os opmærksomme på, hvad der er behov for i det
        kommende år og det vil være børnehavens fokuspunkt i forhold til
        Læreplanerne for 2008. Gennem refleksion og diskussion er vi blevet
        klar over, hvordan vi kan bruge redskaber såsom ”se børn i konkret
        sammenhæng” og vores fokuspunkt for at sikre børnenes trivsel og
        læring i komplekse sammenhænge.

        Nedenunder har vi beskrevet vores mål samt hvordan målene kan nås
        under hvert af de seks temaer. Vi giver også eksempler på hvordan vi
        skaber bro mellem teori og praksis.

        De seks temaer er:
          Krop og bevægelse (Fokus)
          Sociale kompetencer
          Sprog
          Naturen og naturfænomener
          Barnets alsidige personlige udvikling
          Kulturelle udtryksformer og værdier


        Krop og bevægelse i Salen, med fokus på støj

Mål      Vi vil styrke børnenes motoriske færdigheder, kropsbevidsthed og glæde
        ved at bevæge sig. Vi vil give dem muligheder for udfordringer og at de
        kan bevæge sig i salen, uden at vi oplever for meget støj/for mange
        støjgener.

Tegn      Målet er nået når, børnene bruger kroppen som et aktivt redskab
        sammen, mens de er opmærksomme på de lyde det giver. At børnene
        oplever at man kan lege vildt også uden for meget støj.

        Når børnene selv begynder at gøre opmærksom på lydniveauet.

Rammer     Salen:
        Mulighed for at bruge balanceredskaber, ribber, madras, bolde og musik.
        Løbe og lege vilde lege.

        Vi skaber nogle sal-regler og giver børnene en oplevelse af, at vi er et
        fællesskab, hvor vi viser hensyn, også når vi er i bevægelse.

Læringsmiljø  Vi skal være motiverende og engagerede voksne, der implementerer


                                             19
            pædagogikken med omtanke for anerkendelse og barnets ressourcer i en
            proces, hvor børnene er aktive medskabere. De planlagte pædagogiske
            aktiviteter skal afstemmes med børnenes opfindsomhed,
            eksperimenteren og behov.

            Vi skal være rollemodeller og vise, hvordan vi kan bruge kroppen,
            bevægelse og sjov, uden at tilføre mere støj.

Hverdag         Vi skal være opmærksomme på de muligheder der opstår i dagligdagen,
            hvor børnene kan lære mere til deres krop og bevægelser. Ikke at
            forglemme at udvikle og udfolde disse bevægelser i salen.

Dokumentation      Nedskrevne iagttagelser og eksempler.
            Foto af ”vilde/rolige” lege.
            Beskrivelser af aktiviteter i salen, hvor der gives eksempler og
            pædagogiske overvejelser.
            Diktafon til optagelse af forskellige situationer i salen.

Eksempel        Eksempel 1 (Salen).
            Børnene leger vildt, løber, der er musik. Vi er glade og hopper fra
            ribberne osv. Den voksne bliver opmærksom på at larmen bliver alt for
            høj. Den voksne stiller sig midt i rummet med hænderne formet som
            ”Time-out”. Børnene ser efterhånden den voksne og alle samles og taler
            om lydniveauet.

            Eksempel 2 (Salen).
            Vi var i salen alle 20 børn fra hjemmegruppen. Vi oplevede alt for meget
            støj. Der var simpelthen for mange i gang på en gang. Næste gang vi
            skulle i salen, delte vi derfor børnene op i mindre hold på max. Ti børn.
            En voksen tog alle de 3-årige med i salen og legede ”lille hund der er
            nogen, der har taget dit kødben”

Hvordan kan målet nås  Vi går i dialog med børnene og laver nogle aftaler for, hvordan vi  er i
            salen.

            Vi bruger vores krop og bevæger os ved brug af lege der fremmer
            koncentrationen. Eksempelvis Sanglege, kolbøtter, rytmik, kongens
            efterfølge osv.

            Ved at vi sætter tydelige grænser, sådan at ”det vilde” og larmen bliver i
            mindre doser.

            Ved at vi som voksne er rollemodeller i salen. Vi er fokuseret på ikke at
            være højrystet og ikke lægge op til vilde lege.


            Sociale kompetencer

Mål              At børnene inddrages og opmuntres til at være aktivt deltagende
                i fællesskabet.

                At lære at samarbejde med andre og deltage i de demokratiske


                                                20
            beslutningsprocesser.

            At sikre, at børnene anerkendes og respekteres for dem de er, og
            at de oplever at høre til.

            At børnene oplever tryghed og tillid i deres relationer til både
            børn og voksne.

Tegn      Når børnene formår at indgå i socialt forpligtende fællesskaber og er i
        stand til, at tilsidesætte egne behov, for derved at give plads til andre.

Rammer     Vi skaber trygge og anerkendende rammer for børnenes udfoldelser. Vi
        giver børnene oplevelser af, at vi er et fællesskab, hvor de gives
        mulighed for, at opleve sig selv og sig selv i samspil med andre børn.

Læringsmiljø  Vi er aldersintegrede på stuerne, hvilket giver børnene mulighed for at
        kopiere, iagttage og lære af hinanden.

        Vi voksne skaber plads og rum til, at børnene får muligheder for at
        udvikle relationer og indgå i en anerkendende dialog med deres
        omgivelser.

Hverdag     Samlinger:
        At vente på tur med at fortælle, række fingrene op, at lytte til hvad de
        andre fortæller, at vente med at kommentere de andres fortællinger til de
        har talt færdigt. Ikke at blive sur, hvis man ikke bliver valgt til at skulle
        bestemme sang, dække bord, sælge farver, osv. Vigtigt at kunne glæde
        sig på andres vegne og vide at det også bliver ens tur en anden dag.

        Salen:
        At have det ok med at andre bliver valgt. Være opmærksomme på og
        vise hensyn til de andre i en vild leg. At kunne trøste hinanden hvis det
        alligevel går galt.

        Ture:
        Huske at være opmærksomme på om alle er med, før vi går over gaden.
        De store holder de små i hånden.

        At de store gør plads til de små, foran dem selv i Zoo, da de kan ”kigge
        over” dem, så alle kan se.

        At holde døre/porte for hinanden.

Dokumentation  Løbende beskrivelser af konkrete forløb og aktiviteter, hvor der gives
        eksempler og baggrunds beskrivelser af de enkelte forløb og de
        pædagogiske overvejelser.

        Alt efter aktivitetens omfang, karakter og formål, vurderes det hvilken
        dokumentations form, der vil være hensigtsmæssig i den pågældende
        sammenhæng.

        Som oftest benytter vi os af metoder såsom: iagttagelse og fortælling,


                                               21
            konkrete observationer og fotos (hvor vi nøje overvejer, hvad vi
            specifikt vil vise med billederne og vigtigheden af at pædagogen er
            med).

Eksempel        Personalet havde lagt mærke til at mange børn havde svært ved at
            komme med i eller inddrage andre børn i fælles lege. Derfor besluttede
            vi at spille rollespil og dukketeater for at hjælpe børnene med at tilegne
            sig større forståelse for andres følelser og handlinger. Mens vi spillede,
            spurgte vi bl.a. børnene, hvordan de syntes situationen kunne løses når
            en karakter i dukketeater blev begrænset i at deltage i en fælles leg.

            Dette er med til at give børnene billeder på det, at være en god hjælper
            og hvordan man kan løse konflikter.

Hvordan kan målet nås  Ved at støtte børnene til på egen hånd at indgå i dialog med
            hinanden og skabe et lyttende og konstruktivt rum, hvor alle føler at de
            bliver anerkendt. Personalet skal støtte børnene i deres håndtering af
            svære sociale situationer i dagligdagen. Det skal gøres på en sådan
            måde, at vi skaber mulighed for at børnene kan bringe deres erfaringer
            med sig herfra og bruge dem i andre lignende situationer.

            De enkelte tiltag skal organiseres og gennemføres på en måde, der
            skaber gode muligheder for, at børnene kan deltage aktivt bidragende.


            Sprog

Mål           At give børnene mulighed for at udvikle deres sprog gennem aktiviteter i
            dagligdagen, hvor børnene eksperimenterer med sprog i et trygt og
            positivt miljø. Vi skal ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler
            og sproglig kreativitet, støtte børnenes brug af og forståelse for sprog i
            forskellige sammenhænge.

Tegn          Når børnene i konkrete sammenhænge udfolder sig og viser sig trygge
            ved at stå frem i forskellige foraer og viser deres glæde ved sproglig
            kreativitet og udfoldelse.

Rammer         Samlinger:
            Vi samles hver dag inden frokost, hvor vi fortæller om hvordan vi går og
            har det og snakker om emner, der rør sig i børnehaven, osv. Det er også
            her at vi synger en sang og læser højt fra en bog.

            Salen:
            I salen synger vi, laver rim og remser, og forskellige sanglege, så som:
            ”bro, bro, brille” / ”lille hund” og ”Alle mine kyllinger”, der understøtter
            børnenes kommunikative kompetencer ( ordlyde og tonelære),

            Ture:
            Når vi tager på ture i naturen, byen og museer, så giver det anledning til
            mange lange indholdsrige fortællinger om børnenes egen
            oplevelsesverden, tidligere ture de har været på og en generel
            nysgerrighed overfor den virkelighed vi møder på vores vej.


                                                  22
Læringsmiljø     Personalet skal støtte børnenes sproglige udvikling og kreativitet
           gennem lege, historiefortælling (læse højt fra bøger og spontane
           ”lomme-historier”) og andre beskæftigelser såsom førskole opgaver og
           sange.
           Personalet skal være opmærksom på de tegn og symboler (f.eks.
           færdselstavler) som børnene ser når vi bevæger os ud af huset.
           Personalet skal diskutere betydningen af disse symboler og hjælpe
           børnene til at forstå sammenhængen mellem symbolerne og hvordan

           man opfører sig i trafikken.

Hverdag       I dagligdagen kommunikerer vi meget igennem det talte sprog, og det er
           i høj grad implementeret i vores hverdag og måden vi er sammen med
           børnene på. Det er en løbende proces, hvor vi hjælper børnene med at
           sætte ord på følelser, tanker og oplevelser.

Eksempel       Personalet lagde mærke til at de ældste børns sprog var ret negativt. Det
           ”gode” sprog blev derfor et fast tema til samling, frugt og frokost, her
           blev børnene opfordret til at tale ordentligt til hinanden og personalet.
           Personalet spillede også dukketeater, hvori børnene skulle hjælpe
           dukkerne med at finde alternative kommunikations-former – altså ord
           som skabte glæde i stedet for sorg.

Dokumentation    Alt efter aktivitetens omfang, karakter og formål, vurderes det hvilken
           dokumentations form der vil være hensigtsmæssig i den pågældende
           sammenhæng.

           Som oftest benytter vi os af metoder såsom: iagttagelse og fortælling,
           konkrete observationer og fotos (hvor vi nøje overvejer, hvad vi
           specifikt vil vise med billederne og vigtigheden af at pædagogen er
           med).

Hvordan kan målets  Ved at pædagogerne er nogle gode sprogmodeller, der taler i en positiv
nås         tone, ordvalg og korrekt.

           At vi ikke går ind og retter på børnene, men siger sætningen som den
           skal siges. I en sprogkultur er det en naturlig proces, at børnene prøver
           sprogets facetter af. Det er derfor vigtigt, at vi som voksne i den
           sammenhæng vurderer situationen, og ikke unødigt blander os, men
           finder en naturlig grænsesætning og ydre ramme.


           Naturen

Mål             At øge børnenes nysgerrighed for naturen.

              At være sammen om fællesoplevelser.

              At få tid og plads til at fordybe sig, og snakke om deres
              oplevelser.

              At have det sjovt.


                                                 23
           At blive glade for at undersøge og lære noget nyt.

Tegn      Når børnene bruger naturen, skoven, planterne og dyrespor i en
        undersøgende form, hvor de i samspil med hinanden og de voksne kan
        reflektere og koble ny erfaring og viden til deres person og dermed
        tilegner sig nye kompetencer.

Rammer     Vi tager på ture mindst en gang om ugen, hvor vi er væk fra
        institutionen hele dagen. Dermed skabes der grobund for samvær i andre
        rammer og omgivelser end dem, som vi normalt færdes i. Vi tager i
        skoven, i Zoo, undersøger byen med alle dens underfundigheder og
        parker, osv.

Læringsmiljø  Vi skal skabe plads til at børnene kan udfolde sig i naturen, styrke deres
        bevidsthed om naturens muligheder og skabe et respektfuldt forhold til
        denne. Det sker ved, at vi voksne er ”det gode spejl” og viser børnene,
        hvordan man kan bruge naturen og koble det til deres egne fysiske
        erfaringer og opdagelser.

Hverdagen   I det daglige taler vi med børnene om skoven, verdens dyr (eksempelvis
        gennem vores Zoo-projekt), naturfænomener og alle de spørgsmål der
        knytter sig til det, at leve på vores planet. Der er mange spørgsmål og
        emner, der melder sig i forbindelse med vores samlinger før frokost og
        eftermiddagsfrugt.

Eksempel 1   Vi tog en tur til Hareskoven med en hjemmegruppe. Da vi kom derud
        bemærkede vi straks børnenes iver og entusiasme for to store træer, der
        var i nærheden af hvor vi spiste vores madpakker. Efter endt spisning
        løb størstedelen af børnene over til træerne og gav sig i sving med at
        bestige de høje, dog beskedne træer. De ældste børn sprang op i træet
        uden tøven, hvor nogle af de yngste lige skulle samle sig mod til
        udfordringen. Imens vi stod der og snakkede og nogle kravlede rundt i
        træet med succes til følge, fik vi nogle gode snakke om, hvor stort sådan
        et træ egentlig er, og om hvad der får det til at vokse, hvad man kan
        bruge det til (f.eks. at klatre, lave papir, bruge det til tømmer, osv.). Alt
        imens dette, så var de børn der stadig befandt sig i jordhøjde, rundt og
        undersøge træet, mærke på bladene og tage fat i grenene. Og langsomt
        begyndte nogle af de børn, som i første omgang ikke havde turde give
        sig i kast med træet, at bestige de første par grene, hvor ved de med
        ansigtet lysende af glæde, oplevede sig selv stående på en gren omtrent
        40 cm over jorden, men med en fantastisk udsigt. Wow!

Eksempel 2   Fællestur til Hareskoven. To piger på 4 og 5 år kommer hen til en
        voksen og viser et blad fra en lille skovplante, mens de i kor siger:
        ”Se hvad jeg har fundet, hvad er det?”
        Den voksne kigger på bladet og spørger: ”Dufter det?”
        Pigerne snuser ind, ryster på hovederne og svarer: ”Nej”
        Den voksne siger: ”Jeg kender ikke den plante”
        Da pigerne vender sig og går væk, hører den voksne pigen på 4 år sige
        til den anden: ”Det ligner et syvkløver”.                                             24
Hvordan kan målet nås  Børnenes nysgerrighed skal stimuleres i forskellige sammenhænge og de
            skal opmuntres til at undersøge og udvikle det, de har bragt med sig fra
            det ene sted til det andet. Vi skal blive ved med at tale om og opleve
            naturen på nærmeste hold. Det gør vi bl.a. ved tage ud i naturen på vores
            turdag, og løbende holde fast i vores pædagogiske grundlag og
            målsætning.


            Den alsidige personlige udvikling

Mål              At tilbyde børnene mange forskellige muligheder for at deltage
                aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

                At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige,
                stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ.

                At skabe mulighed for, at børnene oplever sig som værdifulde
                deltagere i og medskabere af et socialt og kulturelt fællesskab.

                Børn skal have mulighed for at bidrage med deres ideer og give
                udtryk for deres interesser og endvidere erfare, at disse bliver
                taget alvorligt og brugt i praksis til noget som hele børnehaven
                kan deltage i og profitere af.

                Børn skal støttes i deres forsøg på at udvikle ideer, ud fra den
                inspiration som de får fra turene.

Eksempler        Personalet havde lagt mærke til at en dreng med særlige behov havde
            speciel meget viden om smådyr – hvor de kunne findes, hvordan man
            fangede dem, hvordan man passede og fodrede dem bagefter. De voksne
            begyndte at henvende sig til drengen, når de ville spørge om noget i
            forhold til smådyr. Børnene observerede udviklingen af det ny samvær
            mellem drengen og personalet. Der igennem udviklede drengen med
            særlige behov en anden position i børnehaven, som en der havde speciel
            viden om et emne og han blev anset af andre børn som ’ekspert’ i
            området.

            Nogle børn ønskede at lave deres eget teaterstykke efter at have set
            ’Pist’ på Nørrebro teater. Personalet hjalp dem til at flytte rundt på
            møblerne på stuen for at lave en scene og rollerne blev fordelt blandt
            børnene. Da forældre kom for at hente deres barn, blev de opfordret til at
            sætte sig og kigge på. Børnene fik stor ros for teaterstykket og har siden
            gjort det flere gange på eget initiativ.

Hvordan kan målet nås  Personalet skal være opmærksom på de ting/emner som børnene er
            optaget af og sørge for, at nogle af disse danner basis for en tur eller en
            fælles aktivitet, hvor flere børn kan deltage og hvor barnet eller børnene,
            der bidragede med ideen, får anerkendelse for den. Personalet skal skabe
            betingelserne for at børnene kan eksperimentere med nye ideer. Der skal
            sikres plads og tid til, at børn kan gribe en ide og se den blive realiseret.
                                                  25
            Kultur

Mål               At børnene får mulighed for at møde og afprøve sig selv i
                 forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer.

                 At børnene har adgang til materialer, redskaber og moderne
                 medier, som kan give oplevelser og bidrage til børns skabende
                 kulturelle aktiviteter.

                 At børn får lejlighed til at deltage i og få viden om kultur,
                 kulturhistorie, traditioner og kunstneriske tilbud. Vi skal skabe
                 mulighed for at børnene tilbydes flere oplevelser og aktiviteter
                 udenfor børnehaven, som kan berige og inspirere deres liv i
                 børnehaven og omvendt.

Eksempel 1       Efter vores kunstudstilling gik vi på Statens Museum for Kunst, hvor
            børnene fik mulighed for at male et maleri i et ægte ”kunstmiljø”. En tur
            til Louisiana var også meget inspirerende. Udstillingens tema var: Natur
            som kunst – lige som det børnene havde lavet til vores egen
            kunstudstilling. Børnene fik at vide, at der på Louisiana hænger der et
            billede på hovedet. Da vi gik hen af en gang udbrød et barn pludseligt,
            ”Der er billedet som hænger på hovedet!” Dagen efter lavede børnene
            portrætter og de blev hængt op på hovedet. Nogle af forældrene spurgte
            nysgerrigt, hvorfor billederne hængte på hovedet og børnene kunne godt
            forklare forbindelsen med kunstudstillingen på Louisiana.

            Til jul arbejdede vi videre med temaet, idet børnene malede billeder som
            julegave til deres forældre. Børnenes navn blev skrevet på malerierne så
            at de også skulle hænges på hovedet derhjemme.

Eksempel 2       Vi ser i forbindelse med vores spisekultur, at vi sidder ned og spiser i
            rolige omgivelser og taler i et hensigtsmæssigt toneleje. Børnene lærer at
            man kigger på den der har f.eks. har mælken og beder vedkommende
            om at sende den videre. Der opstår også snakke om hvad det enkelte
            barn godt kan lide, og hvad der er sundt /usundt.

Hvordan kan målet nås  Børnenes nysgerrighed skal stimuleres i forskellige sammenhænge og de
            skal opmuntres til at undersøge og udvikle det, de har bragt med sig, fra
            det ene sted til det andet.
                                                   26
MÅLSÆTNING FOR KLUBBERNE

Klubberne er en del af Københavns Kommunes samlede fritidsindsats –
det forebyggende og støttende arbejde. Målsætningerne skal give
klubberne mulighed for at rette indsatsen mod de større børn og unges
behov og særlige problemstillinger i lokalområdet. Større børn og unge
har interesser inden for mange områder, forskellige holdninger og
behov. Men de har det til fælles, at de er på vej til et selvstændigt liv.

Målsætningerne gælder for den enkelte klub, men vægtningen af de
enkelte opgaver kan variere i forhold til den enkelte klubs målgruppe og
lokalområde. Arbejdet med målsætningerne skal tage hensyn til de
større børn og unges alder og modenhed samt deres kultur og normer,
som er meget forskellige fra bydel til bydel.

Det overordnede formål for klubvirksomhedens pædagogiske arbejde er,
at understøtte større børn og unges egen udvikling i lyset af det moderne
ungdomsliv i en multikulturel præget storby med mange forskelligartede
tilbud.

Klubberne i Københavns Kommune, skal sikre større børn og unge både
et sundt og trygt og et udfordrende og eksperimenterende miljø med
mulighed for både fysisk aktivitet og fred og ro sammen med andre børn
og unge i et samvær med synlige voksne, de kan stole på og være trygge
ved. Herigennem udvikles selvværd, selvtillid og sociale kompetencer,
der kan medvirke til en kvalificering af den enkeltes ungdomsliv samt
fællesskabet. Klubberne skal skabe mulighed for oplevelser og
engagement, der øger større børn og unges lyst til at lære, udfolder deres
fantasi og opøver til selvstændig vurdering og kritisk stillingtagen.
Nutidens klub skal matche nutidens større børn og unge. Nutidens større
børn og unge skal opnå kompetencer til at indgå i samfundet på en
værdig måde, hvor de kan bidrage til dets udvikling.

På den baggrund opstilles følgende overordnede målsætninger, som
udfoldes i det følgende:

    Samarbejdet med større børn og unge
    Relationsarbejdet
    Trivsel og sundhed
    Den integrerende klub
    Samarbejdet med forældrene
    Klubbens rolle i nærområdet
    Klubbernes samarbejde i bydelen

Den komplette beskrivelse af de overordnede målsætninger kan
udleveres i klubben.
                                     27
         PRINCIPPER FOR FORÆLDRESAMARBEJDE

         I Dronning Caroline Amalie prioriterer vi forældresamarbejdet meget
         højt. Vi mener at det er en af grundstenene i vores daglige arbejde.
         Samarbejdet skal bygge på : Anerkendelse, respekt, dialog, tillid,
         ligeværdighed og sjov.

         Det er vigtigt for os at alle forældre oplever en tryg og tillidsskabende
         atmosfære, hvor der lægges vægt på den enkelte families særlige behov,
         i det omfang det er muligt. Når vi sammen med familien har en fælles
         forståelse for barnet, kan vi begge indgå i et konstruktivt samarbejde
         som fremmer vilkårene for det enkelte barn.

         Det er vigtigt for os at slå fast, at der altid er mulighed for en samtale
         hvis familien har brug for det. Den travle dagligdag gør at det som regel
         er en god ide at lave en aftale på forhånd, da det kan være svært at gå
         væk fra børnegruppen, lige nu og her.

         Ligeledes vil personalet altid, i det omfang det er nødvendigt, bede om
         en samtale med forældrene. Det kan være en speciel og/eller aktuel
         problemstilling, som gør at vi har brug for en samtale. Det kan være
         noget vi er bekymret over, eller på anden måde noget vi har brug for en
         dialog med forældrene om, så vi sammen kan finde en løsning.

Samarbejde med  Vi samarbejder med en psykolog fra organisationen Frie Børnehaver og
psykolog     Fritidshjem. Vi bruger ham dels til generelle problemstillinger, hvor vi
         henter egentlig supervision eller gode råd og vejledning. Vi bruger ham
         også i de tilfælde, hvis der er en problemstilling ved et enkelt barn som
         bekymrer os. Dette gøres dog udelukkende med samtykke fra
         forældrene, som også kan hente råd og vejledning hos psykologen.

         Vi har gode erfaringer med dette samarbejde. Derfor er det også meget
         vigtigt for os at afdramatisere brugen af en psykolog. Ofte er det for os
         en metode til at se på vores egen praksis, så vi evt. kan ændre på det
         samspil vi har med barnet, eller ændre de betingelser vi sætter op.
         Nogen gange er det lige så for forældrene, for selv små ændringer kan
         have stor betydning.
         Er det alvorligere problemstillinger vi står overfor, er det naturligvis
         ikke nok med små ændringer og der skal større undersøgelser til, men
         også med dette kan vi hente hjælp hos psykologen, som kender systemet
         og sagsgangene.

Forældremøder  Hver afdeling afholder 2 forældremøder om året. Et i efteråret hvor der
         samtidig er valg til bestyrelsen og et i foråret. Møderne er forældrenes
         mulighed for at få et indblik i børnenes dagligdag, de betingelser vi
         arbejder under, være med til at debattere pædagogik, fokuspunkter, tage
         relevante emner op, m.v. Derudover afholder fritidshjem og klub et
         introduktionsmøde for nye børns forældre.                                             28
Arrangementer  Vi afholder i løbet af året flere arrangementer for hele familien.
        Forældrekaffe, fællesspisninger og bedsteforældredag, er noget der
        besluttes i den enkelte afdeling sammen med forældrene.

        Dronning Caroline Amalies fødselsdag, er en tradition vi holder meget
        af. Alle går i samlet flok med fanen forrest, blomsterbuket til den gamle
        dronning og 22 lagkager, ned til Kongens Have, hvor der holdes tale og
        spises lagkager, leges og hygges.

        Forårsfesten er et festligt arrangement, hvor børn, forældre og personale
        deltager i forberedelserne. Festen afholdes almindeligvis en lørdag
        eftermiddag på institutionens legeplads. Dagens højdepunkt er når alle
        børnegrupper, lige fra børnehavebørn til klubbørn optræder på den
        udendørs scene.

        I december er det tradition, at vi alle holder julehygge med æbleskiver
        og glögg og nyder fritidshjemsbørnenes luciaoptog gennem hele huset.

        Hvis vi oplever en bestemt problemstilling eller aktualitet blandt
        børnene, er det vores intention at holde f.eks. en temaaften, hvor emnet
        evt. kan blive belyst at en foredragsholder eller lignende. F.eks. har vi
        afholdt et foredrag vedrørende børns kost, som inspiration og oplysning
        til forældrene.
                                             29
            FORÆLDREBESTYRELSEN

Sammensætning     Bestyrelsen er jf. vedtægterne sammensat af institutionens leder, 5
            forældre- og 2 personalerepræsentanter.

Valg til bestyrelsen  Bestyrelsen vælges på forældremødet i efteråret. I lige år vælges der 3
            repræsentanter og i ulige år 2 repræsentanter, samt suppleanter herfor.
            De ordinære medlemmer sidder for en 2-årig periode, med undtagelse af
            klubrepræsentanten og suppleanterne, som sidder for en 1-årig periode.
            Det tilstræbes, at der vælges 2 repræsentanter fra børnehaven (1 fra hver
            stue), 2 fra fritidshjemmet og 1 fra klubben, for at få en så ligelig
            fordeling fra institutionen som muligt.

Bestyrelsens opgaver  På den nyvalgte bestyrelses første møde, prioriteres det kommende års
            opgaver og der planlægges og fastlægges ca. 8 møder om året. Er der
            behov for flere møder, indkaldes der ekstraordinært til dette.

Budget/økonomi     Bestyrelsen godkender principperne for årets økonomi. Er der
            budgetoverførsel fra tidligere år, eller opstår der et større overskud,
            tages bestyrelsen med på råd om fordeling og forbrug af midlerne.

Årsplan        Videre er det bestyrelsens opgave, at fastlægge de overordnede
            pædagogiske principper, samt godkende årsplan, børnehavens
            læreplaner og stuernes fokus.

Ansættelser      I forbindelse med ansættelse af nyt pædagogisk personale, med
            undtagelse af vikaransættelser, deltager bestyrelsen med en
            repræsentant, i det omfang det er muligt. Har bestyrelsen ikke mulighed
            for, at deltage i ansættelsessamtalerne, uddelegeres ansvaret til lederen.

Forældrenes talerør  Bestyrelsen er forældrenes talerør og har dermed en vigtig funktion. Alle
            forældre er velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen, for at få
            en sag eller emne bragt op på et møde.

Lukkedage       I efteråret beslutter bestyrelsen omfanget af de 10 lukkedage
            institutionen kan holde i det kommende år.

Kontakt til      Bestyrelsen har endvidere ansvar for at besvare henvendelser fra f.eks.
forvaltningen     Kommunen, som eksempelvis beder om en udtalelse vedr. et givet
            emne. Bestyrelsen har ligeledes ret til at blive hørt, hvis der sker
            ændringer i institutionens forhold, som har mere vidtrækkende
            konsekvenser.

Samarbejdsforum    Det er samlet set bestyrelsens opfattelse, at arbejdet i bestyrelsen er en
            enestående mulighed for at opretholde et samarbejde omkring de daglige
            forhold i institutionen, såvel som på det mere formelle plan. Bestyrelsen
            har et ansvar overfor de overordnede ting og kan på den måde også
            fungere som lederens sparringspartner.                                                 30
Bestyrelsens fokus  Bestyrelsen vil som sidste år arbejde videre med forældrenes kendskab
2008/2009       til dels forældrebestyrelsen og dennes arbejde og dels til hinanden på
           tværs af etager og børnegrupper. Derigennem ønsker vi at styrke
           forældrenes engagement i institutionen. Vi forsøgte sidste år at lave et
           arrangement med foredragsholder Henrik Villsbøl, men dette måtte
           desværre aflyses pga. for få tilmeldte. Det afholder os dog ikke fra at
           prøve igen med en eller flere andre foredragsholdere. Temaerne vil
           fortsæt have relation til børn og forældres hverdag i og uden for
           institutionen.

           Derudover vil bestyrelsen i højere grad informere om bestyrelsens
           arbejde og aktuelle sager på forældremøderne i løbet af året.

Bestyrelsens         Lars Klingenberg (formand)
sammensætning 07/08     Michael Bager (næstformand)
               Erik Albertsen (kasserer)
               Lars Hemmingsen (revisor)
               Kristian Wandahl Hansen (forældrerepræsentant)
               Mette Rohde (leder)
               Ulla Koldborg (personalerepræsentant)
               Helle Jørgensen (personalerepræsentant)

Kontakt bestyrelsen  Bestyrelsen kan evt. kontaktes via en fælles e-mail-adresse: ca@lknet.dk
                                                 31
OVERORDNEDE ØKONOMISKE PRINCIPPER

Vi udmelder budgettet for følgende poster:
   Forplejning
   Kontor inkl. telefon.
   Vedligeholdelse.
   Fælles beskæftigelse.
   Inventar af mindre karakter f.eks. service, kaffemaskine, m.m.
   Uddannelse/kurser, herunder vikardækning
   Vikar
   Koloni (kun for klubben)
   Rengøring
   Ture i ferier. Herunder Zoo-kort.
   Forældre og bestyrelse
   Psykologordning

Vi har sammen med bestyrelsen besluttet, at lønbudgettet udelukkende
skal bruges til løn, at vedligeholdelse udelukkende skal bruges til
vedligeholdelse, øvrige udgifter udelukkende til øvrige udgifter.
Er der overførsler af midler fra det ene budgetår til det andet, tages det
op på både bestyrelses- og personalemøder, hvad pengene skal bruges
til.

Det er vores mål at få lavet en vedligeholdelsesplan, så vi kan prioritere
de nødvendige opgaver i en hensigtsmæssig rækkefølge og på den måde
sørge for, en for huset fornuftig vedligeholdelsesmæssig standard.

Der udmeldes et budget til hver afdeling, som derefter er ansvarlig for
overholdelse af dette. Budgettet dækker over ture, beskæftigelse og
mindre inventar. Når vi har overblik over det samlede budget i efteråret,
kan der ønskes om større inventar eller beskæftigelse som ikke kan
klares over afdelingens eget budget. På et personalemøde prioriterer vi
sammen, hvad der skal indkøbes, hvis der er restpenge.

Det er vigtigt for os at have en så stor synlighed og åbenhed som muligt.
Det er vores intention at vi kontinuerligt vil fremlægge forbruget for
både personale og bestyrelse, så alle kan følge med og har en
fornemmelse af budget og forbrug.
                                       32
ØKONOMI OG VEDLIGEHOLDELSE

I 2008/2009 skal vi have rettet op på nogle af de ting som vi ikke nåede i
2007.
Vi skal have lavet en vedligeholdelsesplan for hele huset, så vi
forhåbentligt kan komme på forkant med tingene og prioritere vores
vedligeholdelsesmidler, bedst muligt.

Legepladsudvalget skal have startet en proces, så vi får lavet en plan
over de ønskede forandringer og nye tiltag, som er både ønskelige men
bestemt også nødvendige. Legepladsen er i en sørgelig forfatning og det
er planen at vi hen over en årrække, bruger midler til at renovere og
nyskabe. Det er bestyrelsens hensigt, at der skal søges fonde til formålet,
det det formentlig er en post af en størrelse, som institutionens normale
budget får svært ved at rumme.

Det er stadig vores mål, at styre økonomien mere stramt og få et større
overblik. Vi har i 2007 været nød til at lægge fokus andre steder, men vi
ser frem til en større arbejdsro i 2008/2009, som skal give os
muligheden for at blive mere skarpe i vores økonomiske styring. Vi har
en god og sund økonomi og det er vores mål at fortsætte med det.
                                     33
     ÅRSPLANENS UDVIKLINGSDEL

     Børnehaven 2008/2009


     ”Støj i dagligdagen”

Formål  Vi vil arbejde for at minimere og nedbringe støjen i børnenes og de
     voksnes hverdag. At vi får et lydniveau, hvor vi alle kan være til stede
     og fylde på hver vores måde, bl.a. ved at tage udgangspunkt i en fælles
     respektfuld kommunikation.

Status  Vi er i det daglige arbejde og samvær i børnehaven, påvirket af de
     fysiske rammer og det miljø vi færdes i.

     Vi bliver ofte gjort opmærksom på problematiske lydforhold i form af
     støj, bl.a. fra børnenes leg og virke i det hele taget. Det er lyd-gener, der
     vanskeliggør det pædagogiske arbejde og belaster både børn og voksnes
     ører, i en sådan grad at vi må handle på det.

     Følgende situationer oplever vi kan være støj-skabende:

     Garderoben
     Eksempel (turafgang):
     Kl. 9.45, vi skal på tur. Børnene skal begynde at tage deres tøj på. Der
     kommer forældre med deres børn. Vi er nu mange i garderoben. Et barn
     begynder at græde da mor el. far skal gå, nogle børn fjoller. Et barn
     græder meget højt, da det ikke kan få overtøjet på. Andre børn er slet
     ikke begyndt at tage tøj på. Pga. mange mennesker på lidt plads bliver
     lydniveauet højt.

     Spisesituationerne
     Eksemepl (frokost):
     Vi sidder og skal spise frokost. Vi er fordelt ved tre borde og der sidder
     en pædagog ved hvert bord. Vi sidder og snakker stille sammen med
     dem vi sidder ved bord med. Så starter en af børnene med at råbe:
     ”stille-leg” til et barn ved det andet bord. Så begynder de andre også at
     råbe: ”stille-leg eller råbe ”nej” og lydniveauet stiger.

     Afhentnings-situationerne
     Eksempel 1:
     Alle børnene er samlet efter frugt til en historie. En forælder kommer
     ind og skal hente sit barn, men fornemmer ikke den stille
     historielæsning. Barnet løber op til sin mor/far og de begynder at
     snakke. Historien bliver forstyrret og børnene begynder at snakke og
     blive urolige. Forælderen spørger nu pædagogen om dagen, og børnene
     er nu blevet utålmodige. De begynder at løbe rundt og støjen stiger
     gradvist til et højere niveau.                                           34
Eksempel 2:
Et barn bliver hentet og får lov til at lege lidt længere. Det går også fint
indtil det besluttes at legen stopper og der skal ryddes op og de skal gå,
her bryder barnet i højlydt gråd. Forældrene kigger op en gang imellem
på lyd- øret og det er i det gule felt og tit i det røde felt. Forældrene har
svært ved at forlade stuen, og gå andet steds, da der er en mindre
søskende med.

Eksempel 3:
Vi sidder om to borde og spiser brød og frugt. Børnene vil gerne hører
en historie på CD, så det gør vi. Imens vi sidder og lytter kommer der en
forældre ind og sætter sig hen til sit barn og visker, at de skal gå. Barnet
vil ikke gå og begynder at blive sur og sige nej, græder og forælderen
fortsætter diskussionen lidt endnu inde ved bordet. De andre børn har
tabt koncentrationen for historien og er mere nysgerrig på, hvad der
sker ved bordet.

Mange børn på lidt plads
Eksempel:
Vi oplever tit, sidst på eftermiddagen når vi samles på en stue at der er
meget larm/støj. Det er primært lige når børnene kommer ind på stuen
og indtil de har fundet det de gerne vil lege med. Det handler også om
hvem der er tilbage og begejstringen for at se en god legekammerat. Det
kan også være utilfredshed over at blive hentet lige netop nu.

Vi oplever også at der generelt er mange mennesker sidst på
eftermiddagen (forældre og søskende).

Forskellige former for lege
Højlydte lege med effekter
Eksempel:
En leg går stille og roligt i gang mellem nogle børn. Legen starter i
rummet og ganske stille og roligt udvides deres legeareal. Der bliver
længere imellem deres legebase, så her oplever vi, at der pludselig løbes
igennem rummet, mens der råbes og døren smækkes. For en stund er der
stille og pludseligt går døren op. Der råbes højt og tre børn kommer
løbene og pludselig er de i gang med en fange leg rundt i rummet med
råb. ”Du kan bare ikke fange mig!”

Indbyrdes leg der udvikler sig
Eksempel:
Der sidder tre drenge på vinkebordet og leger med nogle figurer som en
af drenge har med de snakker om figurere hvad den kan gøre og
hvordan den slås. Deres snak bliver højere samt deres bevægelserne
med figuren bliver voldsommere, der kommer lyd på når de støder
sammen og hamres hårdt ned i bordet. Det ser ud som om de tre drenge
ikke lytter til hinanden, men mere taler ud i luften: ”SE hvad min figur
kan, hør hvad den kan sige”.

Salen
Eksempel:
10 børn er i salen med en voksen. Der leges fange leg, hvilket giver


                                      35
       anledning til skrig fra nogle af børnene, da de er ved at blive fanget.
       Mere generelt stiger stemmerne og der råbes af ren begejstring under
       legen. Nogle af børnene inklusiv den voksne stopper op og tager sig til
       ørerne).

       Toilettet
       Eksempel:
       Efter frokost skal børnene tisse inden vi går på legepladsen. En gruppe
       venner står i kø på toilettet og venter på at komme til. De begynder at
       fjolle, lave grimasser, og udforsker sproget. Den ene taler højere end
       den anden og den ene griner højere end den anden. Det ene barn som
       sidder på toilettet og den anden, synger samtidig. Andre børn som også
       venter, bliver nødt til at tale højt for at kunne tale med vennerne el.
       pædagogen.

       Voksenstøj
       Pædagoger:
       Eksempel:
       Pædagogen har fået de fleste af børnene ned og sidde på gulvet. Der
       skal lige nu være ro, da der skal gives et par beskeder. Børnene er stille
       og klar til at lytte. Der er stadig et par børn ude på badeværelset og den
       pædagog, som sidder i sofaen råber ud til børnene, at de skal komme nu.

       Personale
       Eksempel:
       Frokost på stuen der er helt stille der bliver nemlig læst historie højt,
       dørene er åbnet helt ud til køkkenet, der står der to voksen som snakker
       med høje stemmer, der grines højt, snakkes, stemmer hæves og der
       grines igen og det er tiltagende blevet højere.

Mål     Vi vil finde metoder og pædagogiske redskaber til at dæmpe støj i
       børnehaven. Vi vil skabe et miljø, hvor børn og voksnes ører ikke
       beskadiges af støj, og hvor der er plads til alle og alle kan fylde med
       dem de er. Det skal kunne lege og være glade sammen uden at skade
       ørerne.

Handleplan  Generelt
       Vi vil ved hjælp af pædagogisk/praktiske metoder og tiltag, hjælpe og
       give børnene værktøjer og idéer til, hvordan vi sammen skaber et godt
       og vedvarende harmonisk miljø.

       Vi vil inddrage forældrene i arbejdet med støj på forældre møderne og
       ved løbende at orientere i hverdagen.

       Garderoben
         Vi tager børnene i garderoben i hold eller mindre grupper.
         At den voksne forsøger at bevare roen og ikke stresser, da der er
          god tid.
         At vi nedprioriterer oprydningen indtil børnene er ude på
          legepladsen.
         At det er en gulerod, at der er en voksen på legepladsen med det
          samme, så børnene kan komme ud og i gang med at lege.


                                            36
    At vi er tydelige voksne, der løbende snakker med børnene om,
    hvad formålet er med, at vi er i garderoben.
    At vi bliver bedre til at udnytte hinandens ressourcer, i forhold til
    temperament og væremåde.

Spise-situationerne
   De voksne kan vælge hvor børnene skal sidde, dvs. overvejelser
    omkring placering og sammensætning.
   Der sidder en voksen ved hvert bord, hvilket skaber ro og
    mulighed for nærvær og samtale.
   Ingen udefra kommende voksen snak indover.

Afhentnings-situationerne
   Pædagogen skal sætte ord på og sætte rammen overfor
   forældrene i situationen.
   Tydelighed i forhold til, hvad det er vi er i gang med / appellere
   til forældrenes situationsfornemmelse.

Når vi samles om eftermiddagen
   Den voksne er opmærksom på, at få børnene ordentligt i gang
    med aktiviteter og lege.
   Den voksne skal observere om børnene har brug for at blive
    hjulpet i gang, for derefter at handle på det.

Forskellige former for lege
   Vi skal fordele legene, så der bliver mere plads til legene og så
   de kommer til deres ret.
   Vi skal være bevidste om, at rummene har forskellige funktioner
   og formål.
   Huske børnene på og snakke om, hvor vi kan lave hvad. Med
   andre ord give indblik og åbne deres øjne for at gennemskue
   mulighederne.

Salen
    Vi leger lege hvor der sættes fokus på støj.
    Vi laver ”timeouts” hvis støjen eskalerer.
    Vi vil gå derop i små hold ad gangen.
    Introducere børnene til lege der samler koncentrationen, frem for
    fri leg og løb, der medfører skrig og råb.

Toilettet
   Vi sender mindre hold af gangen på toilettet.
   Vi aktivere de ”ventende” børn med læsning/ samling el. lign.
   De voksne vælger i perioder hvem der sendes på toilettet
    samtidig.

Voksenstøj
   Pædagogerne skal rejse sig i stedet for at råbe henover stuen.
   Vi skal påtale overfor forældrene og personalet, når de ”støjer”.
   -   De voksne skal være mere bevægelige ved at rejse sig og
   gå over til børnene, når der skal gives en besked.                                      37
Vi skal være      Vi skal have for øje at vi voksne er rollemodeller og skal fremstå som et
opmærksomme på     godt eksempel. Eks. Hvis vi gerne vil i kontakt med et barn der befinder
            sig i den anden ende af rummet, så skal vi flytte os fysisk over til barnet
            i stedet for at hidkalde barnets opmærksomhed ved at kalde tværs over
            stuen.

            Informationer mellem de voksne skal heller ikke råbes henover rummet.

Det er en succes når  At der kan mærkes / ses en forbedring og en markant ændring i børn og
            voksnes måde at agerer på i børnehaven.

            At børnene giver udtryk for, at de ikke får ondt i ørerne pga. støj og når
            de voksne ikke får mærkbare symptomer på støj påvirkningen, såsom
            hovedpine og ondt i ørene / og i værste fald tinnitus.

Målemetode       Dokumentation
            Snakke med børnene og spørge ind til hvordan de oplever lydniveauet.
            Børnenes udtalelser og handlinger observeres og noteres (ser de
            eksempelvis ”lydøret”).

            Foto dokumentation af projekter og forløb.

            Løbende evaluering i personalegruppen, hvor der kigges på, hvad der er
            gået godt og hvor der skal rettes ind (er der sammenhæng, i det vi siger
            vi gør og det vi gør?).


            Fritidshjemmets fokuspunkter 2008/2009


            Udvikling af børnenes sociale kompetencer

Formål         At skabe en fælles og god samværsmåde, så børn og personale trives
            bedst muligt.

Status         Vi har nu skabt en struktur og en hverdag, som fungerer for både børn
            og voksne. Der er en god balance mellem planlagte og frie aktiviteter,
            også på tværs af aldersgrupper og køn. Blandt andet aktiviteter i salen,
            frugtspisning, frugttilberedning, ture ud af huset, spil og sang.
            Børnene er fortsat gode til at indgå i fritidshjemmets liv. De formår at
            vælge og fravælge de aktiviteter, som vi tilbyder, eller de
            aktiviteter/lege, som de selv starter.

            De enkelte børn er gode til at navigere i hverdagen og til at skabe sig
            nogle forhold, som er optimale for dem. Børnene bidrager i planlægning
            af aktiviteter og ture ud af huset. Ligeledes er deres egne initiativer til
            leg med til at forme deres dagligdag i fritidshjemmet. Dette vil fortsat
            være en del af vores hverdag.

            Vi spiser fortsat frugt i hjemmegrupperne med 2 voksne i hver gruppe.
            Dette giver nærvær, tryghed og kendskab til hinanden. Det er også her vi
            sikrer os, at det enkelte barn bliver set, hørt og støttet i sin udvikling,


                                                 38
       hvilket igen er med til at udvikle empatien hos det enkelte barn.

       Generelt er tonen blandt børnene god. For de fleste er det blevet helt
       naturligt at sige goddag og farvel, når de kommer og går.
       Når vi spiser frugt ser vi ligeledes, at børnenes opmærksomhed på at
       sende maden rundt, bede om tingene, hjælpe hinanden, tale i stedet for at
       råbe, hjælpe med det praktiske er blevet skærpet.
       Men med mange nye børn og voksne vil vi fortsat have fokus på dette,
       så den del af ”den almindelige gode opførsel” bliver naturligt for det
       enkelte barn.

       Det kan fortsat være svært for børnene at se sig selv som en del af en
       gruppe. Mange børn har i nogle sammenhænge rettet blikket mod egne
       behov og lyster i stedet for mod fællesskabet. Dette kan eksempelvis
       betyde: At lege opløses, fordi børnene mangler øvelse i at lytte til
       hinanden og gå på kompromis. At lege og rollefordeling bliver
       indviklede, fordi én enten vil bestemme eller andre sætter en i den
       position, at han/hun skal bestemme, fordi han/hun har fundet på legen.

       Ligeledes har mange børn brug for at få skærpet deres
       situationsfornemmelse. Det vil sige: Ikke afbryde når nogen taler, vente
       på tur, stå i kø til håndvasken, sende frugten videre, afrydde bordet efter
       frugten, inddrage andre i sin leg, tale pænt til andre, behandle andre som
       man selv vil behandles osv.

       Vi vil gerne have, at børnene bliver opmærksomme på hinanden, så
       ”almindelig god opførsel” bliver en naturlig del af samværsmåden.
       F.eks., når flertallet i en gruppe vælger en bestemt leg i salen eller en tur
       de vil på, så har demokratiet talt, hvilket stiller én til ansvar for gruppens
       valg. Herved fremmer vi fællesskabsfølelsen hos det enkelte barn ved at
       benytte kompromiser og opbakning til f.eks. ture og lege i salen.
       I de handlinger vi gør på fritidshjemmet, indtænker vi at skabe fælles
       oplevelser og aktiviteter, hvor ting lykkes, fordi vi gør det sammen.

       Fokuspunktet handler grundlæggende om, at det enkelte barn skal støttes
       i udviklingen af at kunne håndtere en konflikt mellem personlige
       intentioner og fælles intentioner i samværet, så eksempelvis aktiviteter
       og lege ikke falder fra hinanden. Dvs. at børnene skal udvikle kendskab
       til hvornår og hvordan, de kan bidrage relevant til samværet og den
       fælles intention og samtidig markere en personlig intention, uden den
       fælles intention bryder sammen. Vi vil derfor støtte børnene i at udvikle
       større fornemmelse i de forskellige situationer.

Mål     At det enkelte fritidshjemsbarn kan fylde med sin egen personlighed og
       samtidig have fornemmelse for og bidrage aktivt til fællesskabet.

Handleplan  Vi vil arbejde med:
          At benytte voksenstyrede aktiviteter, hvor personalet vælger
           gruppesammensætninger, for at børnene kan mødes ”på kryds og
           tværs”. Det være sig små som store grupper

           At inddrage børnene i det daglige praktiske arbejde, som f.eks.


                                             39
            frugt, hvor personalet vælger sammensætningen af
            frugtansvarlige (værter) på tværs af grupper, alder og køn

            At støtte børnene i at løse de konflikter der opstår, og give tiden
            og pladsen til, at de selv lærer at være en del af konfliktløsningen

            At personalet for børnene spiller og dramatiserer situationer og
            handlinger, samt spiller forumteater og benytter mediation.
            Begge er metoder til at løse konflikter, der kan inddrage børnene,
            som bevidst aktive medspillere

            At lave skriftlige (objektive) iagttagelser af børnene i bestemte
            situationer og relationer, for at få dybere indsigt i det liv, der
            udspiller sig på fritidshjemmet. Dette er et godt redskab til vores
            ugentlige stuemøder, hvor vi evaluerer børnene og det fælles
            samspil, vi alle er en del af

            At personalet sætter fokus på det samme i bestemte perioder,
            fordi børn og voksne hurtigere lærer nye omgangsformer, når vi
            gør tingene i fællesskab

            At børnene kommer med ideer til aktiviteter, som f.eks. ture og
            lege i salen, for at fremme demokrati- og ansvarsfølelsen

            At dokumentere aktiviteterne i og udenfor fritidshjemmet
            igennem fotos, så børnene, forældrene og personalet kan se sig
            selv og hinanden i det store fællesskab

            At inddrage mere musik, drama, bevægelse, ture og værksted,
            fordi det styrker børnenes samspil, fantasi, kreativitet og udtryk
            samt egen formåen/bevidsthed

            At gruppernes frugtspisning stadig er et samtale- og
            samværsforum, for fælles informationer, hvor fokus fastholdes
            på den enkeltes trivsel, ”den gode tone”, hjælpsomhed osv.

Problemer vi skal    Hvad gør vi for at formidle de voksnes intentioner til
arbejde med       børnegruppen på en inddragende måde?

            Hvordan inddrager vi bedst muligt børnene i planlægningen,
            således at både fælles intentioner og personlige intentioner
            tilgodeses?

            Hvad gør vi for at favne alle områderne i handleplanen og
            evaluere konstruktivt på disse?

            Hvad gør vi for at være så årvågne, at vi hurtigt opfanger den
            konstante bevægelse, der er i en gruppe?

            Hvad gør vi for at synliggøre og vedligeholde vores succeser?

            Hvad gør vi for at give det enkelte barn mulighed for at udvikle


                                               40
               flere måder, hvorpå han/hun kan håndtere konflikten mellem
               personlige intentioner og fælles intentioner i aktiviteter og lege,
               så disse ikke falder fra hinanden?

               Hvad gør vi ved den udfordring, det er at måle på et samvær?

               Hvad gør vi så det kan måles/dokumenteres?

Evaluering og         Personalet kan dokumentere positive ændringer i
resultatvurdering –      samværsmåden. Helt konkret i frugtsituationen, i salen, på ture
Det er en succes når     og generelt i det daglige liv, der udfolder sig på fritidshjemmet

               Der opstår færre situationer, hvor lege, aktiviteter og ture enten
               går i stykker eller er alt for lang tid om at komme i gang

               Personalet benytter mediation og forumteater og derigennem
               lærer børnene at løse deres egne konflikter verbalt

               Personalet kan mærke deres egen rolle ændres, idet børnene i
               højere grad tager ansvar specielt i de konkrete situationer til
               frugt, i salen, på ture og generelt i det daglige liv, der udfolder
               sig på fritidshjemmet

Målemetode          Opsamling og evaluering til stuemøder minimum én gang om
               måneden: Hvordan er det gået? Hvor skal vi sætte ind? Hvad kan
               vi afvikle? Dette i forhold til ”almindelig god opførsel”,
               konfliktløsning og personlige og fælles intentioner

               Børnenes udtalelser og handlinger observeres og noteres

               Personalets iagttagelser udføres og debatteres

               Skriftlige konkrete eksemplar/iagttagelser


            Klubbens fokuspunkt 2008/2009


            Fællesskab i klubben

Formål         At udvikle det gode samvær i klubben.
            At børn og voksne bliver endnu bedre til at løse konflikter.

Status         På nuværende tidspunkt, befinder vi os i en situation, hvor klubben er
            opnormeret fra 30 børn til 45 børn. Vi er i en proces med at etablere de
            nye lokaler vi har fået tildelt. Vi er en delvis ny personalegruppe med
            forskellig baggrund, alder og erfaringsdannelse og har endnu ikke et
            dybere kendskab til hinandens grundlæggende holdninger, værdier og
            forventninger.

            Vi har tidligere haft en del fokus på at udvikle fællesskabet i klubben og
            kulturen i klubben bærer også præg af sammenhold og hjælpsomhed, der


                                                  41
kan dog være en tendens til kun at hjælpe, hvis det er ens nærmeste
kammerater, der har behov for hjælp. På nuværende tidspunkt er det
medarbejderne, der er de primære hjælpere, også i situationer, hvor
børnene kan være lige så gode og måske bedre hjælpere.

Mange af børnene deltager i de aktiviteter og arrangementer, der bliver
arrangeret af personalet. De har også rig mulighed for selv at tage
initiativ til aktiviteter på egen hånd, vi vil gerne støtte dem i deres
kreativitet og fantasi. Ofte har deres idéer og små genialiteter en
afsmittende effekt på de andre børn, så de får lyst til at lave noget
lignende.

Naturligt er de ældste vigtige rollemodeller for de yngste børn i klubben.
Vi viser derfor klare forventninger om at de ikke nedgør nogen, at de
udviser respekt og er hjælpsomme – uanset om det er en voksen, en 10-
årig eller jævnaldrende de står overfor. Vi forlanger dette af alle børn,
men det bliver ikke altid overholdt. Vi har en skærpet opmærksomhed
på mobning og konfliktløsning og i den sidste tid har vi en del gange
praktiseret konfliktløsning, men har ikke benyttet os af en fælles
metode. Samtidig er der også en rigtig god stemning og vi oplever at
børnene giver udtryk for at de nyder tiden i klubben.

Generelt er samværet i klubben tilfredsstillende og børnene ved hvad vi
forventer i forhold til hvordan vi er sammen i klubben. Det blev især
synliggjort, da vi havde en gæst i klubben, som havde et grimt sprog og
nedgjorde andre. Børnene undrede sig tydeligvis over hans væremåde og
syntes ikke han skulle have lov til at være i klubben. Da han efter en
advarsel ikke viste han kunne ændre sin adfærd, måtte han ikke være
gæst i klubben.

Vi oplever at vores 7. Klasse fortrinsvis er sammen med deres
klassekammerater, men udviser respekt og hjælpsomhed over for alle
deres klubkammerater. En gruppe af vores 6. Klasse holder sig
hovedsagligt for sig selv og indgår sjældent frivilligt i samvær og
aktiviteter med de andre klubbørn. Vores 4. Klasse har umiddelbart et
godt forhold til hinanden og de viser også interesse i at være sammen
med de andre klubbørn. Indbyrdes kan de dog jævnligt have små
konflikter. Drengene kan i perioder tale et groft sprog til hinanden, selv
om de siger det er for sjovt, kan det indimellem skabe en dårlig
stemning og for nogen bliver det grænseoverskridende. De kan i disse
perioder have en del konflikter med hinanden. (Vi har ingen 5. klasser i
klubben).

På en personaleweekend i februar ´08, beskæftigede vi os med
konfliktløsningsmetoden: mediation, som støtter børnene i at lære at løse
egne konflikter. Derudover opstartede vi en proces med at lave en fælles
mobbepolitik, hvor vi bl.a. fokuserede på den forbyggende tilgang til at
undgå mobning; at arbejde med det gode samvær. Vi lavede en Top5
over, hvad vi som personale i hele huset, mente var vigtigst at have
fokus på. De udvalgte områder er:

    At hjælpe hinanden


                                     42
               Sige goddag og farvel
               Det fælles 3.
               Humor og sjov i hverdagen
               Tale ordentligt/pænt til hinanden.

            Det er besluttet at alle afdelinger skal arbejde med de fem udvalgte
            områder når vi skal arbejde med det gode samvær hos børnene.

Mål          Med udgangspunkt i udsagn fra klubbens børn og voksne, vil vi opsætte
            mål og handleplan for, hvordan vi udvikler det gode samvær i klubben
            og arbejder bevidst med det.

            Vi vil øve os i at bruge mediation som metode til at løse konflikter.

Handleplan          Vi vil med udgangspunkt i personalets/hele husets Top5 for det
               gode samvær, lave en handleplan for, hvordan vi kan arbejde
               med de 5 punkter i klubben. De udvalgte områder er:
                 - At hjælpe hinanden
                 - Sige goddag og farvel
                 - Det fælles 3.
                 - Humor og sjov i hverdagen
                 - Tale ordentligt/pænt til hinanden.

               Vi vil bruge forumteater som en metode til at arbejde med
               konfliktløsning/mediation med børnene.

               I løbet af forår/sommer vil vi planlægge en ”Temadag” for
               klubbørnene, hvor overskriften er ”Det gode samvær”.

               Efter de nye børn er startet i august/september, vil vi afholde den
               planlagte ”Temadag”, hvor vi nedskriver alle børnenes udsagn
               om, hvad et godt samvær er. Vi vil i samarbejde med børnene,
               udvælge en række af udsagnene og opstille mål og handleplan.

               I løbet af efteråret ´08 og foråret ´09, vil vi arbejde bevidst med
               de udvalgte udsagns handleplan. I efterår ´09 vil vi evaluere
               forløbet.

               Vi vil forberede os på at vi efter sommerferien har en anderledes
               hverdag med mange flere nye børn.

Barrierer vi         Hvis børnene ikke er interesseret i at deltage på temadagen.
skal arbejde med
               Der kan opstå barrierer i udførelsen af de nye handleplaner og
               mål vi opstiller i forløbet.

               Hvis vi ikke føler at vi har kendskab/erfaring nok med at arbejde
               med mediation.

Evaluering og         Temadagen er udført og udsagnene, nye mål og handleplan er
resultatvurdering –      synliggjort
Det er en succes når


                                                  43
         Børn og/eller voksne føler at samværet er forbedret i klubben.

         Når vi bruger dele af mediation som metode til konfliktløsning.

Målemetode    Vi vil indføre en logbog, hvor vi løbende noterer episoder og
         udsagn omkring samværet i klubben, både før og efter
         Temadagen.
                                          44
SAMTÆNKNING MELLEM FRITIDSHJEM OG SKOLE

Vi vil også i 2008/2009 deltage aktivt og ansvarligt i at udmønte
principperne for samtænkning, og i udarbejdelse af fælles pædagogiske
principper, planlægning, koordinering og evaluering med Nyboder Skole
og de øvrige fritidshjem.

I 2008/2009 vil vi indtil sommerferien have fælles timer med 0.Z og 3.Z
i Nyboder Skole. Fælles timerne efter sommerferien er endnu ikke
fordelt mellem de tilknyttede fritidshjem.

Vi er også tilknyttet Sølvgade Skole, men i skrivende stund har vi ikke
børn derfra.

Vi vil have fokus på udvikling af børnenes sociale kompetencer og
fysiske udfoldelse

Vi sigter efter, at de konkrete aktiviteter med børnene kommer til at
foregå dels i skolen, dels i fritidshjemmet og dels andre steder – f.eks.
gennem udflugter.

Også i år er der planlagt et fælles samtænknings projekt i foråret. Det
betyder at alle børn fra 0. klasse til og med 3. klasse, deres lærer og
pædagoger der er tilknyttet samtænkningen, på disse dage fra kl. 9.00 til
kl. 14.00, har et fælles projekt. I år bliver temaet Gøgl og Markedsplads.

Vi vil deltage i et fælles anvisningsteams sammen med de øvrige
fritidshjem og skolerne. Disse anvisningsteams udarbejder forslag til
pladsanvisningen om fordeling af fritidshjemspladser til de børn, der
starter i børnehaveklasse og 1. klasse ved skolestart.

Desuden vil vi deltage i skriftlige såvel som personlig introduktion af de
forældre, der skal have et barn i et fritidshjem i bydelen.
                                      45
            SSP-SAMARBEJDET

            SSP-samarbejdet i Indre By


Hvad er SSP       SSP er et lokalt samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning, Politi samt
            Kultur- og Fritidsforvaltningen. SSP's mål er at forebygge kriminalitet
            blandt børn og unge. Dette mål arbejder over 270 skolelærere,
            klubmedarbejdere, politifolk, socialarbejdere, medarbejdere fra
            kulturinstitutioner m.fl. i 15 SSP-lokaludvalg i Københavns Kommune
            for at nå.

Sådan er SSP      1. Bestyrelse
København organiseret  Bestyrelsen har det overordnede ansvar for SSP i København.
            Bestyrelsen fastlægger i samarbejde med sekretariatschefen de
            overordnede administrative og økonomiske rammer for SSP-
            samarbejdet.

            2. Sekretariat
            Sekretariatet er SSP Københavns viden- og erfaringscenter. En af
            sekretariatets store opgaver er at opsamle, systematisere og formidle den
            erfaring og viden de over 270 SSP-medarbejdere sidder inde med om
            københavnske børn og unges hverdag. Hermed kan der dannes et bedre
            overblik over, hvilke problemer unge kæmper med i dag. Sekretariatet
            vil støtte SSP ledergrupperne og lokaludvalgene i deres arbejde gennem
            uddannelse, kurser, information og konsulentbistand.

            3. Ledergruppen
            Ledergruppen har ansvaret for det lokale SSP udvalgs arbejde, herunder
            udarbejdelsen af en årsplan for udvalget. Ledergruppen har også ansvar
            for implementering af årsplanen inden for SSP samarbejdet i
            lokalområdet samt det øvrige arbejde med familier, børn og unge.
            Derudover skal ledergruppen også følge udviklingen inden for de tre
            indsatsområder.

            4. Lokaludvalg
            SSP medarbejderne fra de enkelte institutioner i lokaludvalget
            medvirker til en lokal årsplan for SSP samarbejdet ud fra deres kendskab
            til lokalområdet. Lokaludvalget følger udviklingen indenfor, de i
            årsplanen valgte indsatsområder og medvirker ved løsningen af den
            kriminalpræventive indsats lokalt. SSP medarbejderne iværksætter
            projekter til gavn for lokale børn og unges trivsel med udgangspunkt i
            det kriminalpræventive aspekt.


            SSP-samarbejdet i 2007


            I 2007 har SSP Lokaludvalg Indre By bl.a. valgt, at lægge mere vægt på


                                                46
de lokale udvalg og deres samarbejde internt. Det sker som en følge af
nye prioriteringer fra SSP bestyrelsen. Det vil ske i form af flere
temadage der omhandler de nye prioriteringer bl.a. omkring
håndteringen af enkeltsager og de forskellige kompetencer de forskellige
forvaltninger imellem kan og må gøre brug af m.m.
Idrætsdagen bliver traditionen tro, afholdt i september og vil i 2007
blive omstruktureret og udvidet med flere forskellige tiltag. Den fulde
årsplan for 2007 kan ses på nedenstående link eller udleveres i klubben.

Akutte sager vedr. børn og unge i Indre By prioriteres efter konkret
vurdering i de enkelte sager.

Flere informationer og årsplaner vedr. SSP København kan desuden ses
på www.ssp.kk.dk. Informationer og stof vedr. SSP kampagnen kan ses
på www.ingenblingbling.dk.
                                    47
ÅRSPLANENS EVALUERINGSDEL

Året der gik 2007

Dette år blev igen et år hvor vi havde håndværkere i huset. Vi fik nemlig
renoveret vores sal, hvilket var meget tiltrængt og påbudt af
arbejdstilsynet. I en lang periode hen over sommeren og til ud på
efteråret, var huset på mange måder præget af denne ombygning. Vi
kunne ikke bruge salen og havde masser af støv og rod i huset. Men det
var alle besværlighederne værd, for da den endelig stod færdig var
resultatet, fuldstændig fantastisk.

I foråret 2007 tog vi hul på evalueringen af ledelsesforsøget, da det
udløb 1. august 2007. Efter at have lavet en undersøgelse, som viste en
enstemmig holdning og som pegede på, at vi skulle gøre ordningen
permanent, holdt vi et møde med forvaltningen og fagforeningen. På
dette møde blev det besluttet at vi fra 1. august 2007, ville have en
ledelsesstruktur med én leder og tre afdelingsledere, med udvidet
kompetence. Efter at dette er faldet på plads, har vi fået lidt mere
arbejdsro og det har været tiltrængt.

Vi har i 2007 haft en del personaleudskiftning, dels fordi nogle skulle
påbegynde uddannelser, dels pga. af barsel og dels fordi nogle har
ønsket at forlade pædagogfaget. Desværre har vi måtte konstatere at det
har været svært at rekruttere nyt personale, da mange af ansøgerne ikke
har været tilstrækkeligt kvalificeret. Vi har derfor brugt megen energi og
ressourcer på at ansætte personale og har flere gange, måtte slå
stillingerne op igen.

2007 blev året hvor vi fik vores første fælles kunstudstilling. Alle
grupper havde bidraget til udstillingen og kreativiteten var stor. Der var
mange spændende ting og kunsten kom til udtryk på mange forskellige
planer, uanset om det var et børnehavebarn, et fritidshjemsbarn eller et
klubbarn. Alle havde glædet sig til ferniseringen og vi var meget
spændte på, hvordan det hele skulle løbe at staben. Salen var lige blevet
færdig og dannede smukke og hyggelige rammer for de fine
kunstværker. Der var meget trangt i salen, for der var et meget stort
fremmøde af både børn, forældre og personale. Vi vurderer dagen som
en meget stor succes, som vi gerne gentager.

Som så mange gange før, skulle vi i maj holde vores forårsfest. Børnene
havde glædet sig til at fremvise det de havde øvet sig på og både
forældre og personalet, var spændte på at se det. Børnene tryllebandt os
alle sammen og mon man ikke i en øjenkrog eller to, kunne skimte en
lille stoltheds og begejstringståre. Frem til dagen havde vejrudsigten
drillet os og lovet rigtig dårligt vejr, men på selve dagen holdt det tørt
omend det var lidt koldt. Der blev grillet pølser, spist en masse lækker
kage og i boldburet var der forlystelser og loppemarked. Vi havde alle
en dejlig dag og glæder til at gentage den i 2008/2009.


                                     48
             Evaluering af lærerplaner


             Fokus på sociale kompetencer

Status          Vi oplevede at børnene i nogle situationer ikke formåede at fokusere ud
             over sig og sine egne behov. Det viste sig i samlingen oftest inden
             frokost, hvor det var vigtigst at komme til at sidde ved siden af sin
             bedste ven, man ville gerne dække bord og dele madpakker ud.
             Når vi skulle på tur, var det vigtig at komme først, så man stod forrest.
             nåede et andet barn at komme først, masede man sig bare ind foran.
             I de situationer oplevede vi at børnene ikke rigtig fornemmede de andre
             børn, ikke tog hensyn til de andre, men var meget fokuseret på sine egne
             ønske og behov. Nogle dage var det tydeligere end andre dage.
             Vi oplevede at trods, at vi havde været sammenlagt i over et år, at
             børnene ikke søgte så meget ind på den anden stue, som vi godt kunne
             tænke os. Og i de situationer, hvor barnet var ked af det, ville de helst
             bruge de voksne fra deres egen stue.

Hvad ville vi       Vi ville inddrage børnene i at være aktive i fællesskabet, og lære dem at
             samarbejde med andre børn, opleve at de hører til i et fællesskab, og
             føler sig trygge sammen med andre børn og pædagogerne.

             Lære at vente på tur, lytte til hinanden, øve sig i ikke at blive sure; når
             de ikke bliver valgt til at skulle dække bord.

Vores mål var       At give børnene mulighed for at udvikle deres sociale kompetencer
             gennem udfordringer i dagligdagen og gennem fællesskabet.

Blev vores mål indfriet  Hvert barn i børnehaven har deres særlige sociale kompetencer, og
             børnene skal hver især støttes på forskellige måder i overensstemmelse
             med den konkrete situation og de betingelser, der er til stede. For nogle
             børn går udviklingen hurtigere end for andre. Det er naturligt.

             Arbejdet med børnenes sociale kompetence har på mange måder været
             en succes. Eksempel: En episode som fandt sted en formiddag i
             december: Tre af de yngste børn legede i garderoben. På et tidspunkt
             kommer en af de ældste løbende gennem garderoben og kommer til at
             skubbe til en af de treårige drenge. Drengen begyndte at græde. Den
             ældste reagerer ved at standse op og henvender sig direkte med navn til
             drengen og siger: ”Undskyld [navn], jeg kom til at skubbe til dig.”
             Drengen snøfter ind og leger videre.

             Vi oplever, at børnene er trygge ved alle børnene og de voksne.
             Trygheden hos børnene viser sig ved, at børnene mere og mere søger
             den anden stue. Når deres bedste venner ikke er der, går de ind på den
             anden stue og leder efter en at lege med der.

             I hverdagen når børnene f.eks. er kede af det, er i en konflikt eller har
             brug for hjælp til et eller andet, så henvender de sig til den voksen, som
             er i nærheden.


                                                    49
Hvad gjorde vi  I sommeren 2007 fik børnehaven mange nye børn hvoraf de fleste var 3-
         årige. Børnene skulle først finde ud af sig selv i forhold til hinanden og
         finde ud af, hvordan de kunne bruge hinanden. En del yngre havde
         særligt brug for støtte til at finde alternative handlemuligheder i stedet
         for at slå, skubbe, græde eller skrige, når de oplevede at tingene gik dem
         imod.

         Når børnene eksempelvis skal deltage i aktiviteter på stuen, i salen, i
         værkstedet, på tur eller bare dække bord, kan pædagogerne organisere,
         så sammensætningen af børn giver børnene større mulighed for at
         opdage hinanden. Det har betydet, at børnene har opdaget, at de godt
         kan være sammen med andre børn end deres ”bedste ven” og alligevel
         formå, at hygge sig eller arbejde godt sammen. (En pædagog
         kommenterer: ”Hvor er det dejligt at se, at I fandt ud af det, så at alle
         kan være med”). Det betyder noget for børnene, at deres handlinger
         bliver set og anerkendt. Det forstærker den enkelte handling og
         opmuntrer børnene. Ofte kommer de selv og fortæller en voksen,
         hvordan de gjorde i de forskellige situationer.

         Når vi sad i rundkreds kunne det være svært at vente med at fortælle
         noget, til det blev ens tur. Så i samlingen snakkede vi med børnene om,
         at vi var tyve børn, så det kunne godt være man skulle vente lidt på, at få
         fortalt det man gerne ville. Vi viste også børnene forståelse for, at det
         kunne være vigtigt, at få fortalt det man ville, men alle skulle jo gerne
         kunne komme til at sige noget. De er blevet bedre til at vente på deres
         tur.

         Eksempel:
         Vi sidder i rundkreds og snakker og lige pludselig siger ”Gurli” på 5 år,
         at ”Grete”på 4 år, har siddet længe med fingeren oppe. Pædagogen
         takker for at hun gjorde opmærksom på, at der var en der var blevet
         overset. Pædagogen vender sig om til ”Grete” og undskylder, at hun
         ikke så hende. ”Grete” får derefter fortalt det hun har på hjertet.

         Vi er klar over, at vi som voksne er rollemodeller. Det er derfor vigtigt,
         at vi ikke bare snakker med børnene, men også selv agerer som vi gerne
         vil lærer børnene at gøre det. Så hænger vores ord og vores adfærd
         sammen, så bliver vi troværdige voksne og derved også voksne børnene
         er trygge ved.

Hvad lærte vi  At børnene har forskellige forudsætninger (spor/historie), som de andre
         børn og pædagoger skal bruge tid på at lære at kende.

         Nye børn der starter i børnehaven, bruger naturligt flere ressourcer for at
         få varetaget deres behov. For at arbejde målrettet og støtte op om deres
         sociale kompetencer, går der unægteligt tid fra resten af gruppen.

         For at blive et socialt menneske er der mange ting, der spiller ind. Når vi
         skal lære noget nyt er det vigtigt, at vi er trygge ved de mennesker vi er
         sammen med. Pædagogen skal være opmærksom på, om barnet har
         besvær med verbalt få givet udtryk for sine ønsker. Samtidig skal
         børnene lærer at vente til det bliver deres tur. Her ligger der en opgave


                                               50
        for pædagogen i at huske hvem der har ventet, sådan så alle bliver hørt.
        Ydermere skal pædagogen også selv leve efter de sociale spilleregler,
        som vi gerne vil lave dem. Børnene har lært mere af hvad vi gjort end
        det vi har sagt.

Hvor er vi nu  Vi er slet ikke færdig med at arbejde med børnenes sociale kompetence
        og vi slipper det heller ikke.

        Mange børn har fokus på sig selv og har til tider svært ved, at se sig selv
        som en del af gruppen. Med det mener vi, at børnene når de starter i
        børnehaven har en alder, hvor de har fokus på sig selv og de i starten
        skal lære hvad en børnehave er for en størrelse, hvordan er mine venner.
        Når de ting er faldet på plads, så kan barnet så småt begynde, at se sig
        som en del af gruppen/fællesskabet.

        At blive et socialt væsen er en evig proces, så selv om vi er kommet et
        stykke på vej, så vil vi fortsat arbejde med de sociale relationer.


        Evaluering af børnehavens fokuspunkter


        Fællesskab og helhed i Børnehaven

Status     Børnene er sammen hver dag i morgenstunden, hvor der spises
        morgenmad og der er hygge på stuen. Her opstår der mange gode lege
        og disse kan strække sig over det meste af formiddagen. Børnene søger
        primært relationer de i forvejen kender og legetøjet er i visse
        sammenhænge styrende for hvor og hvordan legene er bygget op.

        Børnene har det meste af dagen fri adgang til begge stuer, dog oplever vi
        at de kun i nogen grad benytter sig af muligheden. Eksempelvis oplever
        pædagogerne, at børnene på stue 2 gerne vil ind og lege på stue 1.
        Omvendt virker børnene på stue 1 ikke synderligt interesserede i at søge
        den anden vej. Pædagogerne oplever at de skal opfordre børnene til, at
        gå ind på stue 2. Det er de 3 - 4 årige, der benytter sig mest af
        muligheden.
        Det er ofte i situationer hvor der foregår en specifik aktivitet og hvis der
        er legetøj, der har en særlig tiltrækkende betydning, at børnene kommer
        på hinandens stuer.

        Vi er hver dag på legepladsen sammen. Børnene er sammen om at spille
        fodbold, hockey og fangelege. Her ser vi en positiv udvikling og vi kan
        se at der skabes nye relationer og konstellationer.

        Det virker naturligt for forældrene at aflevere til alle de voksne i
        børnehaven og alle voksne kender alle børnenes navne og har en
        fornemmelse af hvor det enkelte barn er.

        I børnehaven er der fælles ture til Hareskoven, Zoologisk Have og
        projekter, såsom Kunstudstilling og juleværksteder, der giver fælles
        oplevelser og øger kendskabet til hinanden. Når der er fællesaktiviteter


                                              51
             er hjemmegrupperne blandede, henholdsvis børn og voksne.

Hvad ville vi       Vi ville skabe en helhed i børnehaven, mellem de to
             hjemmegrupper/pædagogerne, hvor børnene var trygge og kunne færdes
             rundt i hele børnehaven.

             Igennem fællesaktiviteter ville vi øge mængden af potentielle
             legekammerater og muligheder for udvikling og dannelse af relationer
             og venskaber.

Vores mål var       At skabe et fællesskab i børnehaven, mellem hjemmegrupperne, som
             ville give et bedre samspil og større samhørighed for børnene og de
             voksne i hverdagen.

Blev vores mål indfriet  Der er blevet skabt mere tryghed og samhørighed i børnehaven og der er
             skabt kammeratskaber på tværs af hjemmegrupperne.

             Vi har fået flere fællesture, hvor nogle af dem er blevet en tradition. Vi
             har nu vores påsketur, nissetur til Hareskoven, jule-teatertur,
             planlægningen og udførelse af forårsfesten og kunstudstillingen.

             Om foråret starter vi førskolegruppe op, som er en sammensætning af de
             børn fra begge stuer, der skal starte i skole den efterfølgende sommer.
             Vi har lavet mange fælles projekter, hvor vi har haft mulighed for at
             være sammen. Børnene og pædagogerne har været begejstrede og har
             talt positivt og levende om de fælles oplevelser.
             Vi er nået langt med vores mål, dog må vi se i øjnene, at der har været
             visse ideer og planer der ikke er blevet opfyldt.

             Følgende mål blev ikke indfriet:
             Vi ville lave nogle aktiviteter i hverdagen på tværs af hjemmegrupperne,
             såsom gå en tur, gå i salen og lave rytmik. Intentionen var der for at lave
             mere spontane ting sammen, men vi fik det kun gjort et par gange.

Hvad gjorde vi      Vi har været gode til at planlægge vores fællesture og få ført vores
             traditioner ud i livet. Vi har efterfølgende evalueret forløbene på
             stuemøderne.

             Mange guldkorn og erfaringer er nedfældet i vores referater, så de ikke
             vil gå tabt.

             Eksempel:
             Børnehaven er i hareskoven. Da vi går hen ad stien, udbryder et barn
             henvendt til pædagogen: ”Skal vi derhen hvor svingtovet er?”.
             Pædagogen hører begejstringen i barnets stemme og lagrer det i
             hovedet. Det tages efterfølgende med til et stuemøde. Her planlægges
             der hurtigt en ny fællestur til skoven, med svingtovet under armen.

             Vi har også holdt hinanden op, på aftaler om fælles arrangementer.

Hvad lærte vi       Vores fotodokumentation virker og har givet et godt indblik i ture og
             aktiviteter og mulighed for at huske tilbage sammen. Forældrene har


                                                    52
        også haft glæde af billederne og brugt dem til at undre sig og spørge ind
        til aktiviteter.
        Vores projekter har været for meget fokuseret på produktet og knapt så
        meget på processen. Det er vigtigt at vi husker bare at være sammen og
        at alting ikke absolut skal målsættes.

        Eksempel:
        Der er 8 børn oppe i værkstedet, hvor de skal male et billede til
        kunstudstillingen. Hvert barn er optaget af, at male deres billede. Da
        børnene er færdige og kommer ned på deres stue spørger pædagogen:
        ”Hvilke børn har du været oppe og male sammen med?”. Barnet kunne
        kun svare på hvilke pædagoger der var med.

        Børnene har lavet parallelle opgaver og ikke taget notits af hvem de
        egentlig har været sammen med.

        Vi er blevet opmærksomme på, at lave mindre planlagte aktiviteter på
        ugeplanen. Ting der tager udgangspunkt i det at være sammen.

        Vi har lært at pædagogernes ambitioner har været for høje i forhold til
        børnenes behov. Vi havde en forventning om, at børnene ville skabe
        flere venskaber på tværs af stuerne og at børnene om eftermiddagen og i
        weekenderne ville have legekammerater med hjem fra den anden stue.
        Vi lærte at børnene har nok i de venskaber, de har i deres
        hjemmegruppe, og at de søger hinanden på tværs af stuerne, hvis de
        mangler en legekammerat.

        I det forløbende år, har vi styrket samarbejdet endnu mere mellem
        stuerne. Det er der mange grunde til, men en af de vigtigste er, at
        hverdagen fungerer og vi hjælper hinanden. Sideløbende har vi
        pædagogiske diskussioner på stuemøderne, hvor vi finder fælles
        grundlag, som giver en rød tråd i børnehaven.

        Vi er blevet gode til at give hinanden informationer, små som store.

Hvor er vi nu  Vi skal stadig lave aftaler omkring fællesskabet i børnehaven, som vi
        kan holde hinanden op på.

        Der er stadig brug for at vi løbende husker på integrationen i mellem
        hjemmegrupperne, men vi vælger for 2008/2009 at finde et nyt
        fokuspunkt.


        Evaluering af fritidshjemmets fokuspunkt


        Udvikling af børnenes sociale kompetencer

Status     Børnene havde fundet deres ståsted i den fælles virkelighed, og var gode
        til at indgå i fritidshjemmets liv.

        Det vi så, kunne være svært for børnene, var at se sig selv som en del af


                                            53
             en gruppe. Mange børn havde i nogle sammenhænge rettet blikket mod
             egne behov og lyster i stedet for mod fællesskabet.

             Dette kunne eksempelvis betyde: At lege opløstes, fordi børnene
             manglede øvelse i at lytte til hinanden og gå på kompromis; at det kunne
             tage lang tid at samles før en fælles leg i salen, fordi et barn lige skulle
             kravle op og ned i ribben 5 gange; og at det kunne tage lang tid, før vi
             kom af sted på tur, fordi et barn ville gå forrest.

             Det sværeste var hos nogle fortsat, det man kunne kalde ”almindelig god
             opførsel”. Det kunne eksempelvis være at sige ordentligt goddag, række
             tingene til hinanden, lytte til hinanden, hjælpe hinanden m.v.

             Vi ville gerne have, at børnene blev opmærksomme på hinanden, så
             ”almindelig god opførsel” blev en naturlig del af samværsmåden.
             Fokuspunktet handlede grundlæggende om, at det enkelte barn skulle
             støttes i udviklingen af at kunne håndtere en konflikt mellem personlige
             intentioner og fælles intentioner i samværet, så eksempelvis aktiviteter
             og lege ikke faldt fra hinanden.

             Dvs. at børnene skulle udvikle kendskab til hvornår og hvordan, de
             kunne bidrage relevant til samværet og den fælles intention og samtidig
             markere en personlig intention, uden den fælles intention brød sammen.

Hvad ville vi       Vi ville skabe en fælles og god samværsmåde, så børn og pædagoger
             kunne trives bedst muligt.

Vores mål var       At det enkelte fritidshjemsbarn kunne fylde med sin egen personlighed
             og samtidig have fornemmelse for og bidrage aktivt til fællesskabet.

Blev vores mål indfriet  Vi er på vej, men langt fra i mål. Området er stort, og det kræver års
             øget opmærksomhed og aktiv deltagelse i fra både børn og voksne. Det
             er dog tydeligt, at flere børn er blevet meget mere opmærksomme på,
             hvordan vi spiser sammen, modtager hinanden, kommer i gang med det,
             vi skal, når vi er i salen eller skal på tur.

Hvad gjorde vi      I starten af året gjorde vi meget ud af at få børnene til at hilse, når de
             kom fra skole. Enkelte børn havde fået en dårlig vane med at ignorere
             alt, når de kom, hvilket smittede af på mange andre. Andre igen kunne
             komme med nedgørende bemærkninger, når de passerede nogen på den
             lange gang.

             For at vende denne tendens samlede vi børnene og viste for dem, hvilke
             signaler de sendte til andre ved at komme ind af døren på denne måde.
             Vi fik børnene på banen og de gav deres mening på, hvad det betød for
             dem, hvis de ikke blev set. Eller hvad der skete, hvis nogle sagde noget,
             der ikke var rart at høre på. Vi snakkede også om, hvad der var god
             opførsel, og det var helt klart, at bemærkninger om, hvad der var dårlig
             opførsel, havde betydning for dem.

             Vi sagde det, som det var, når deres opførsel var dårlig. Dette gjorde vi i
             samarbejde og med fuld opbakning fra børnenes forældre. Virkningen


                                                  54
var, at når de mærker vores tydelighed og enighed hver gang, forsvinder
dårlige vaner hurtigt.

Frugt:
Vi er 3 hjemmegrupper, når vi spiser frugt Vores fælles mål var, dels at
få børnene til at målrette deres spørgen og ikke sende kommandoer ud i
luften, og dels at skabe et rum, hvor alle kunne være til stede, blive set
og hørt i de respektive gruppe.

Vi så meget på de betingelser vi gav, og afprøvede forskellige måder
eks. at sidde på; ved et stort bord; ved små borde; faste pladser eller selv
bestemme hvor man sad, samt hvordan vi fordelte maden på tallerkener
og skåle.

I starten skulle vi ofte spørge børnene: ”Hvem spørger du”?, når en sad
og sagde, ”Jeg skal bruge smørret”, og øge deres opmærksomhed på at
sende tingene rundt til hinanden. Frem for: ”Det var mig der spurgte
først”, og smørskålen røg fra øst til vest. Efterhånden blev børnene så
opmærksomme, at det var sjældent vi skulle øge deres opmærksomhed.

Eksempel:
En dag siger Bent til en pædagog: ”Hvorfor skal du ikke sige; hvem
spørger du”?
Pæd.: ”Hvem synes du, jeg skal sige det til”?
Bent: ”Tja, det ved jeg egentligt ikke, men plejer du ikke at sige det”?
Pæd.: ”Hvornår er det, jeg siger det”?
Bent: ”Nåh jow, det er da når der bare bliver spurgt ud i luften”.
Pæd.: ”Var der nogle der spurgte ud i luften nu”?
Bent: ”Niks, det er jo derfor, du ikke siger det”.

Det at der i løbet af året er startet nye børn og pædagoger, gør at vi
fortsat skal have fokus på dette område.

Sal:
Hver hjemmegruppe har salen en gang om ugen. For en af grupperne
oplevede vi, at det var svært, at samle børnene og få dem til at deltage i
de aktiviteter, der var i salen. Alle havde deres egen dagsorden. Nogle
ville kun deltage, hvis vi skulle lave det, de ville. Andre ville kun være
med, hvis de ”var den”.

Mange børn havde svært ved at se sig selv som en del af fællesskabet.
De havde svært ved at forstå, at det betød noget for de andre, hvis man
ikke ville være med. Vi ville forsøge at skærpe børnenes forståelse for at
gå på kompromis, og at alle må bidrage på deres egen måde, for at det
kan lykkes, at vi kan lege og have det sjovt sammen.

Dagen før vi skulle i salen, snakkede vi med børnene, så de var
forberedte på, hvad vi skulle. Vi lavede en aftale med børnene om, at vi
på skift børn/pædagoger planlagde, hvad vi skulle lave i salen. Vi lavede
planlægningsgrupper, der var sammensat af 4 børn, 1 fra hver klasse.

Børnenes tilgang til at være med i salen blev ændret. Vi oplevede, at


                                       55
forståelsen og respekten blandt børnene blev større. Det blev meget
tydeligt for dem, hvor stor betydning det har, hvis nogen ikke vil være
med i det, man selv havde været med til at planlægge.

Det, at vi inddrog børnene i planlægningen, brugte meget tid på at
snakke om vigtigheden i at være med og på forhånd forberedte dem på,
at vi skulle i salen, gjorde at vi hurtigere kom i gang med at lege og alle
deltog.

Køkken:
Vi havde fået vores nye køkken, og i den forbindelse valgte vi at
inddrage børnene i forberedelsen af eftermiddags- maden/frugten. I
begyndelsen var der for nogle meget brok over at skulle deltage

Eksempel:
B: ”Øv, skal jeg lave frugt”.
P: ”Vil du gerne have mad”?
B: ”Ja da, men skal jeg være med til at lave det ”?
P: ”Det er nødvendigt, hvis vi skal have mad på bordet”.
B: ”Kan det ikke bare være nogle andre”.
P: ”Hvad tænker du”?
B: ”At det bare er nogle andre der laver det. Jeg gider ikke”.
P: ”Hvis nu ingen har lyst til at lave det”?
B: ”Det ved jeg ikke”.
P: ”Betyder det så at vi ikke skal have noget at spise”?
Tavshed
Tavshed
P: ”Tror du, dine forældre synes det er sjovt hver dag at skulle lave
mad, vaske op osv., eller tror du, de gør det, fordi det er en
nødvendighed”?
B: ”Det ved jeg ikke”.
P: ”Kan du altid gøre, hvad du har lyst til, eller er der også noget du
skal”?
B: ”Så ok, men jeg vil altså ikke lave det hver dag”.

Vi har ikke de lange debatter i dag. Ind imellem kan et barn spørge ”Er
det noget man skal”?, og når vi svarer ja, ja så er den ikke længere.
De er også blevet bedre til at fuldføre opgaven. Et barn sagde forleden
under skrælning af gulerødder: ”Nu gider jeg altså ikke skrælle flere” og
lagde skrællekniven fra sig. Den voksne sagde: ”Nåh, det er måske ikke
alle, der skal have gulerødder i dag”? Barnet: ”Nåh ja”. Og hun
skrællede lystigt videre.

Vores formål med at inddrage børnene i de daglige pligter, er at skabe
større forståelse for fællesskabet, og gøre det, der hvor de mærker
nødvendigheden af deres indsats. Få flyttet fokus fra ”mig selv” til det
fælles.

Hver uge blev der valgt 2 børn fra hver hjemmegruppe, som var på
køkkenholdet. Det har dels foregået ved at børn frivilligt har meldt sig,
og dels ved at de voksne har valgt, hvem der skulle være på
køkkenholdet.


                                      56
        Når børnene meldte sig frivilligt, var det ofte de samme, der meldte sig.
        Ved, at de voksne valgte, blev der skabt mulighed for at sætte børnene
        sammen på tværs af alder, køn og kendskab til hinanden, og derved
        mulighed for at arbejde sammen med / lære andre at kende, end dem
        man altid var sammen med.

        Vi ser, når børnene har fået større kendskab til hinanden via det
        praktiske arbejde, at der kan opstå venskaber på tværs af køn, alder og
        interesser. Ind imellem opstår der relationer, som ellers ikke ville være
        opstået, og de problemer der opstår løses lettere, når man har et
        kendskab til hinanden. Dette er også et område, vi skal arbejde videre
        med det kommende år.

        Det vi gennem hele året har fokuseret meget på er, at støtte børnene i at
        løse de problemer / konflikter, der opstår eksempelvis omkring en leg
        eller en aktivitet. Vi tager den med det samme og gør meget ud af at
        skabe et rum, hvor alle kan komme til orde og alle skal lytte til
        hinanden. Vores opgave er at vejlede, spørge ind og sikre en god proces.
        Vore mål er at få børnene til at lytte til hinanden og finde ud af
        hinandens intentioner. Derved kan de tage del i ansvaret for at løse
        konflikten osv. Det er vigtigt for os, at børnene går styrket ud af en
        konflikt, og at der ikke er vindere / tabere.

        Ofte tager det lang tid at få løst en konflikt, men at vi som voksne har
        valgt at give tid/plads til dette, gør at børnene i højere grad får mulighed
        for at drage deres egne erfaringer i problemløsning og kommunikation.

        Vi ser, at den måde vi har valgt at gøre det på styrker børnene, og at den
        med tiden vil give dem redskaber til selv at løse konflikter. Vi ser også
        at børnene i højere grad selv tager del i løsning af konflikten og henter
        hjælpen, når den går i hårdknude.

        Eksempel:
        Nogle børn havde ødelagt nogle andre børns kunst projekt. En voksen
        talte med begge grupper børn, hver for sig og siden samlet. Målet med
        at tage grupperne hver for sig, var at ruste dem til konfliktløsning, frem
        for konfrontation. Den forurettede gruppe blev bl.a. spurgt, hvad de
        mente, der kunne rette op på miseren. Hurtigt foreslog Bente: ”De skal
        da bare have lov til at reparere det, så kan de nemlig lære det”. ”Jaah”,
        stemte de andre i.
        Den gruppe, der havde ødelagt kunst projektet, blev stillet samme
        spørgsmål, og efter lidt snak frem og tilbage blev reparation ligeledes
        foreslået. Grupperne mødtes og der var, efter brødbetyngede
        undskyldninger og snak om at dumme sig, hurtigt enighed om at skride
        til handling. Den ødelæggende gruppe reparerede således kunstværket
        under kyndig vejledning fra kunstnerne.

Hvad lærte vi  Vi har set, hvor meget det betyder, at alle pædagoger sætter fokus på
        noget samtidig i en given periode. Denne indsats gør, at børnene meget
        hurtigt lærer nye omgangsformer.

        Hvor vigtigt det er at give tid og plads, også hvis det betyder at ting skal


                                              57
        aflyses, til at støtte børnene i at løse deres konflikter og sige kvalificeret
        til / fra. Også at give denne tid til at arbejde med mindre grupper, der
        kan have mas med samværet.

        Målemetoden med at opsamle på skemaer, viste sig ikke at være så
        anvendelig, da den blev for stereotyp. Den fortalte ikke, hvilke særlige
        forhold, der kunne ligge til grund for de voksnes indgriben.

        Vi vil til næste år foretrække at dokumentere mere ved konkrete
        eksempler.

Hvor er vi nu  Vi vil fortsætte med dette fokuspunkt til næste år, hvor vi vil bruge de
        erfaringer vi har gjort, bl.a. i forhold til at voksne sammensætter
        køkkenhold, at arbejde med mindre grupper når og der hvor
        problemerne opstår.

        Vi vil fortsat arbejde med det, man kan kalde almindelig god opførsel,
        herunder det som synes svært for mange, at vente på tur, eller se - er det
        nu jeg afbryder. Vi vil gerne arbejde med at børnene får større
        situationsfornemmelse.

        Vi er her, hvor vi vil udvikle det fra: ”Jeg gør det, fordi du siger det”, til
        ”jeg gør det, fordi jeg selv mener det”.


        Evaluering af klubbens fokuspunkt


        Fællesskab i klubben

Status var   Klubben havde ikke fået nye indmeldte til skoleåret 06/07. Derfor var
        medlemsantallet lavere end under normale omstændigheder.

        Klubben havde gennemgået en større ombygning, der havde stor
        indvirkning på hverdagen i klubben. Dette viste sig bl.a. ved, at
        fremmødet i klubben var meget svingende. Flere af klubbørnene gav
        udtryk for, at det ikke var sjovt, at være i klubben i den periode pga. den
        unormale hverdag og det var indimellem svært at gennemføre en del af
        de planlagte fællesaktiviteter på grund af mangel på børn.

        Efter ombygningen steg både fremmødet blandt de ”gamle” klubbørn og
        vi fik en stor gruppe 4.kl til skoleåret 07/08, hvilket gav os flere
        muligheder.

        Der var ingen særlige konflikter imellem børnene på de forskellige
        klassetrin, men vi oplevede en mangel på lyst til at engagere sig i andre
        end dem fra klassen, som de i forvejen kendte godt.

Hvad ville vi  Vi ville åbne for og udvikle fællesskabet i klubben gennem fælles
        oplevelser og aktiviteter.

Vores mål var  At lave aktiviteter/arrangementer, hvor så mange børn som muligt havde


                                               58
             fælles oplevelser sammen.

Blev vores mål indfriet  Nærmere fordi end på trods af det lave medlemsantal i klubben i
             perioden januar-august 07, lykkedes det, at få skabt et godt fællesskab
             mellem de fleste i klubben. Dette bidrog positivt til hverdagen. Så målet
             blev opfyldt i første halvår, men med øje for, at det kun var en lille
             gruppe børn, vi skulle udvikle fællesskabet hos.

             Efter sommerferien blev medlemsantallet næsten fordoblet og hverdagen
             så naturligvis helt anderledes ud end før sommerferien. Vi oplevede at
             de ældre klubbørn tog meget fint imod de nye børn og fik dem til at føle
             sig velkommen i klubben. Især pigerne fik hurtigt skabt et samvær på
             tværs af alder, dog har nogle af de ældste piger på forskelligt klassetrin,
             stadig ikke meget samvær i klubben, da de er meget forskellige, hvilket
             vi respekterer.

             Drengene var og er stadig mere tilbageholden med at være spontant
             sammen på tværs af alder. Det er primært kun ved boldspil i salen eller
             boldburet eller ved planlagte aktiviteter at de er sammen.
             Ved planlagte aktiviteter/arrangementer oplever vi oftest at børnene har
             fokus på aktiviteten vi er sammen om, i stedet for hvem er jeg sammen
             med. I hverdagen er der oftest fokus på hvem jeg sammen med.

             Eksempel:
             Vi var i DGI-byens svømmenhal og vi var alle samlet i ”spring-
             området” ved vipperne. Stemningen var rigtig god og man anerkendte
             og støttede hinanden. En af de nye piger havde stået rigtig længe i
             baggrunden på en af vipperne og forsøgte at finde mod til at springe. Da
             hun havde vovet sig ud på kanten af vippen og forsøgte at tage sig
             sammen til at hoppe, sagde de andre klubbørn ”Du er rigtig sej, hvis du
             gør det, men det er også helt okay hvis du ikke hopper” Der gik nu ikke
             lang tid og hun sprang fra vippen, stort bifald fra de andre og hun var
             meget glad og stolt.

Hvad gjorde vi      Vi arrangerede aktiviteter/udflugter både sammen med og for børnene.
             Vi gjorde det muligt og synligt for børnene, at de havde gode
             muligheder for, at få deres ønsker og ideer opfyldt.

             I hverdagen lavede vi mange kreative aktiviteter, div. spil, madlavning
             og udflugter. Vi udnyttede de muligheder der ligger i, at der i første
             halvår ikke var fuldt medlemsantal i klubben. Da der var tid og plads til,
             at personale/børn og børn/børn kunne opdage og komme tættere på
             hinanden, gav det gode muligheder for at styrke fællesskabet.

             Efter sommerferien var der ikke den samme mulighed for, at skabe tid
             og plads til det helt nære samvær. Men vi fortsatte med, at give
             mulighed for fælles aktiviteter. Vi havde fokus på de nye klubbørn i
             perioden efter sommerferien for, at både lære dem at kende og
             introducere dem til klublivet. Et nyt delmål opstod dog midt i processen,
             da vi så, at en del af de nye drenge og piger fra samme klasse, generelt
             ikke respekterede hinanden.                                                  59
        Eksempel:
        En gruppe af pigerne synes at det var sjovt at drille drengene, løbe efter
        dem, tage ting fra dem og være grov i måden de talte til dem på. Vi
        kunne se at de udsatte drenge ikke syntes det var sjovt og når et ”Stop”
        ikke blev respekteret, kunne det i værste fald føre til slåskamp. Det var
        også med til at skabe en dårlig og lidt hektisk stemning i klubben.

        I starten stoppede vi det ved at reagere og sige at de skulle stoppe, men
        efterhånden kunne vi se, at det sandsynligvis var en samværsmåde de
        havde, for det opstod igen og igen. Vi tog en alvorlig samtale med de
        piger som oftest startede det, og derefter ophørte det gradvist. Pigerne
        skulle bare have et blik eller et ”Stop” når vi kunne se at de skulle til at
        sætte noget i gang og de sagde ”Ups” eller ”Nåh nej…” – og nu
        oplever vi det stort set ikke mere.

        Det var en positiv overraskelse at pigerne var så hurtige til at ændre
        deres uhensigtsmæssige adfærd.

Hvad lærte vi  At det var betydeligt lettere, at skabe fællesskab i klubben, da der var
        mindre antal børn i klubben.

        Eksempel:
        Personalet havde planlagt en leg, hvor alle i klubben skulle deltage og
        personalet lavede hold på tværs af alder. Vi havde leget den før, hvor vi
        var en mindre klub med færre børn. Denne dag var der 35 børn og selv
        om størstedelen var engageret og morede sig, observerede personalet, at
        det ikke bidrog så positivt til fællesskabet. Der opstod meget larm og
        indbyrdes diskussioner blandt børnene. Der var simpelthen for mange
        børn i salen til denne fælles leg.

        At frem for mange store og dyre aktiviteter, er den nære kontakt både
        børn/børn og voksen/børn også et meget vigtigt element i udviklingen af
        fællesskaber.

Hvor er vi nu  Vi oplever en klub, hvor børnene giver udtryk for at de nyder at tilbringe
        deres tid, de er aktive, kreative og hygger sig med hinanden. Der er god
        stemning og generelt en stor gensidig respekt for hinanden, uanset om
        du går i 4- eller 7. klasse.

        Vores klub har ændret sig betydeligt siden januar 07. Vi har fået nyt
        personale og nye og bedre fysiske rammer. Klubben er opnormeret til 45
        børn, hvilket betyder en del flere børn i dagligdagen. Vi mener vores
        vigtigste opgave er at børnene er trygge og har et godt samvær og med
        det flere børn i klubben, vil vi i 2008 fokusere på børnenes gode samvær
        og konfliktløsning.


        Evaluering af samtænkning mellem fritidshjem og skolen

        Vi har deltaget og taget ansvaret for samtænkningen med Nyboder
        Skole.
                                              60
Vi har før sommerferien haft fællestimer med børn og lærere i
børnehaveklasse 0. Z og 2. Z. Efter sommerferien har vi haft fællestimer
med 0.Z og 3.Z De fælles timer er foregået dels i skolen, dels i
fritidshjemmet og dels andre steder.

Den overordnede pædagogiske målsætning har været: Børns udvikling
af deres sociale kompetencer. Vi har bl.a. arbejdet med temaerne:
fællesskab, legeaftaler, dukketeater m.v. Vi har været på forskellige ture
og bl.a. brugt parkerne i nærmiljøet.

Børn og forældre har udtrykt tilfredshed, og vi har fået større indsigt i
børnenes liv i skolen.
                                      61

								
To top