CAO en Combinatiefunctionarissen by 2x0BZB

VIEWS: 4 PAGES: 15

									    CAO en
Combinatiefunctionarissen
     Ben Hoogendam
    Beleidsmedewerker en
 Regiobestuurder ABVAKABO FNV
       Inhoud WS
•  Waarom ook al weer ?
•  Stand van zaken aan de CAO tafels.
•  Context PO, KO en PSZ werk (welzijn)
•  Combimogelijkheden en de CAO’s.
 Combifuncties:
Waarom ook al weer?
                Waarom?

     School
                              “Opvang”
Pedagogisch geschoolden                     Kostenreductie

                Overeenkomstige doelgroep

 Vernieuwende visie op ontwikkeling kinderen         Kwaliteit
                       Voor school/ leerkrachten:
                      Meer individuele aandacht kinderen
       Voor kinderen:
                         Verlichting werkdruk
 Vertrouwd gezicht gedurende de dag
                      Kwaliteit tussenschoolse opvang
 Meer rust door minder wisselingen
                       Samenwerkingsimpuls NSO
Continuïteit in pedagogische begeleiding
                         Completer beeld kind
       Hechtere band
                Kansen

                         Voor kinderopvang:
  Voor combifunctionarissen:        Volwaardige dienstverbanden
     Volwaardige functie       Ontplooiingsmogelijkheden personeel
 Beter beeld van een individueel kind    Samenwerkingsimpuls school
    Ontplooiingsmogelijkheid
Voorwaarden combi functies
• Gezamenlijke visie
• Afspraken op schrift
• Creëren van overlegmomenten
• Draagvlak binnen organisaties en open communicatie
• Middelen
• Bereidheid om voor 2 werkgevers te werken
• Goed gekwalificeerd personeel
  Stand van zaken aan de CAO
        tafels.”
       Allemaal primaten!
  maar begrijpen we elkaar en hebben we altijd dezelfde focus?

• 26 april in het overleg tussen bonden en werkgevers po
 is gesproken over combinatie-functies. "De centrales
 onderling gaan eerst bekijken over welke functies we
 kunnen praten, alvorens dit nader aan de cao tafel over
 te praten en functies te ontwikkelen. Over details zullen
 we het voorlopig niet hebben."
• KO; 2 CAO KO en de consequenties
• CAO W vernieuwd , WMO en beleidsambities landelijk
 (jeugd) en lokaal gemeentelijk
• Sport , cultuur…….?
           Context PO, KO
          en PSZ werk (welzijn)
•  CAO verkenningen PO
•  CAO Onderwijs Onderwijsassistent
•  Verscherpen opleidingseisen
•  De arbeidsmarktpositie van het beroep van onderwijsassistent kan worden versterkt door
  duidelijker opleidings- en bekwaamheidseisen te stellen aan deze functie. Het recente advies van
  het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs draagt hieraan bij.
•  Verbeteren voorlichting over arbeidsmarktperspectief
•  Het aanbod van onderwijsassistent kan, zowel kwantitatief als kwalitatief, beter aansluiten bij de
  vraag door een betere voorlichting aan (potentiële) studenten over het arbeidsmarktperspectief
  van onderwijsassistenten (arbeidsmarktcommunicatie). Hier ligt een verantwoordelijkheid voor de
  ROC’s die de opleiding van onderwijsassistent aanbieden.
•  Optimaliseren doorstoom naar de leraarsfunctie (terugdringen uitval)
•  Het stellen van kwaliteitseisen aan de opleiding en het verbeteren van de
  arbeidsmarktcommunicatie kunnen tevens bijdragen aan het optimaliseren van de doorstroom van
  MBO naar Pabo-opleiding. De MBO-route moet, zeker bij een verkrapping van de arbeidsmarkt
  voor hoger opgeleiden, optimaal worden benut, maar dit mag niet leiden tot een ‘inflatie’ van de
  kwaliteit van de leraar.
•  Creëren van combinatiefuncties (brede school)
•  Het creëren van combinatiefuncties op het terrein van onderwijs, voor- en vroegschools opvang,
  kinderopvang en sport en beweging e.d. kunnen het arbeidsmarktperspectief voor zowel
  onderwijsassistenten als ondersteunend personeel in de sectoren kinderopvang en sport
•  verruimen.
       Context PO, KO
      en PSZ werk (welzijn)
• KO en PSZ werk ander wettelijk kader; wet KO en WMO

• Wil samen met PO , maar w.g. bang voor verlies
 verworvenheid “marktsector”, wg en Wn en ouders KO
 (en PSZ werk) het is geen Onderwijs: samen met PO,
 Niet eronder!
Vlag: groepsleidster is pedagogisch medewerker.
 Opleidingseis omhoog?
BSO: meer diepgang, diversiteit vragen doelgroep 4/12.
PSZ werk: geen L/K ratio ;sterke eigen identiteit, incl VVE;
 SPELEN IS LEREN!
Combimogelijkheden en de CAO’s.

• 1. Werkingssfeer en dispensatie (TSO
 onder KO)
• Inhoud van de functie en FUWA
 systematiek?
• Werkorganisatie en Groepsgrootte
• Arbeidsvoorwaarden
Combimogelijkheden en de CAO’s.

• inhoud van de functie en FUWA systematiek?
Mogelijke vormen: (sheets hierna)

Werkgevers die iemand op een combinatiefunctie willen aanstellen hebben daartoe
  verschillende mogelijkheden. Meestal krijgt een medewerker op een
  combinatiefuncties twee arbeidscontracten. Dat brengt nadelen met zich mee als dit
  bijvoorbeeld leidt tot pensioenopbouw bij twee pensioenfondsen. Er zijn ook andere
  opties mogelijk.
• één arbeidscontract met interne verrekening, alleen mogelijk bij één werkgever en
  bestuur, bijvoorbeeld een brede school of een brede welzijnsinstelling;
• één arbeidscontract + detachering, waarbij werkgever 1 met werkgever 2 een
  detacheringovereenkomst heeft;
• één arbeidscontract volgens CAO 1, met toegekende ontheffing van CAO 2.
  Ontheffing kan alleen als CAO 1 de werknemer niet minder aanspraken biedt dan
  CAO 2.[1]
•
 Inhoud van de functie: Varianten
                         Sport


            Tussen          Na
       Les          Les
                       schoolse
 Voor
            Schoolse        opvang
schoolse  Programma       Programma
 opvang
       school  opvang    school   Welzijn


                        Cultuur
Onderwijsstructuur vs. functie gebouwen:fuwa
         gevolgen?
  Beroepsonderwijs Functiestructuur   Functiestructuur
  structuur     Kinderopvang     0nderwijs
  WO           Directie         directie
  HBO  PABO SPH    Pedagoog        Onderwijzers
  5
  MBO OA 4  PW 4   Groepsleiding
  4      Diff.       Combi-  functionaris
        KO/J   KDV /BSO     Onderwijsassistent
        Z
  MBO     PW 3
  3
  MBO Helpende     Groepshulp           Klasse-
  2   ZW 2                  assistent

  MBO
  1
Combimogelijkheden en de CAO’s.


• Werkorganisatie en groepsgrootte
• Kwaliteitsregels KO en Cao werkdruk, welzijn geen
 kwaliteitskader…
• Onderwijs: “bredeschool”, positie leerkracht, TSO last

• Arbeidsvoorwaarden
• 36 uur, basisvakantie 170 uur, in schoolvakanties wordt gewerkt,
 Minimaal opleidingsniveau
• PO decentraal kan….via FUWA PO
• Pensioen voorziening PGGM/ ABP
• Salarisverschillen.
   Uitdagingen

• Afstemming arbeidsvoorwaarden
• (Geen BTW op detachering)
• Functiedifferentiatie in het onderwijs en
duurzaam perspectief werkzekerheid
• Opleidingstrajecten passend maken
   m.b.v. EVC en aanvullend maatwerk

								
To top