KIJ jaarverslag 2008 def by 2x0BZB

VIEWS: 13 PAGES: 19

									    DE KIJ
    Jaarverslag
2008
      Inhoudsopgave

      0    Inleiding                        3
      1    Individuele Traject Begeleiding             4
      2    Jongerenwerk Brede School                7
      3    Ouder & Kindvoorziening                 9
      4    Jonge Moedersgroep ‘Mamma Mia’              10
      5    Supportersbegeleiding GAE                12
      6    Samenwerkingsproject Licht Verstandelijk Gehandicapten  14
      7    Individuele Licht Pedagogische Hulpverlening       16
      8    Coach                          17
      9    De KIJ in 2009                      18
      10   Personeelsvertegenwoordiging               18
      11   Bestuur/Klachtencommissie                19
      12   In dienst van De KIJ in 2008               19
Jaarverslag De KIJ 2008                              2
Inleiding
Net als vorig jaar, streeft dit jaarverslag 2008 ernaar een concreet en      Met de buren, het J.C. Walhalla, zijn gesprekken gestart over het gezamenlijk
overzichtelijk beeld te geven van de verrichte werkzaamheden en de        gebruik van een deel van hun ruimte. Op de zolderverdieping aan Achter de
ontwikkelingen die zich het afgelopen werkjaar hebben voorgedaan.         Muren is, door het plaatsen van een daklicht, een extra werkplek ontstaan.
                                         Bovendien wordt er inmiddels meer ambulant en onregelmatig gewerkt en is
Het jaar 2008 was een jaar waarin heel serieus en hard gewerkt is aan       De KIJ ook vaker ’s avonds open! Daarmee is het probleem nog niet opgelost,
professionalisering. Daarbij lag de focus niet alleen op (het werk met) de    maar proberen we de situatie wel werkbaar te houden.
doelgroep – die nog steeds in toenemende mate een beroep op ons doet –,
maar ook in sterke mate op de inrichting van het werkproces. Management en    Alle inspanningen en investeringen leveren absoluut winst op voor het werk
medewerkers zijn zeer gespitst op het vergroten van methodische kennis,      en de doelgroepen. Echter, op de kosten die ermee gepaard gaan, is de
accuraat werken, effectief en doelgericht met elkaar communiceren. Kortom:    begroting van De KIJ niet berekend. Financieel gezien was 2008 dan ook een
verbetering wordt een competentie, die we als collectief ontwikkelen.       sober jaar. Waar De KIJ in de afgelopen jaren telkens een bescheiden bedrag
                                         kon toevoegen aan de eigen middelen, voor onvoorziene omstandigheden, is
Overigens investeren we al een aantal jaren in professionalisering (niet alleen  er nu vrijwel quitte gespeeld. De tendens dat de kosten de laatste jaren
De KIJ, maar de gehele sector). Onder meer door deskundigheidsbevordering     sterker stijgen dan de inkomsten, zet zich voort.
van personeel, het onderhouden van de certificering, het volgen van
trainingen die horen bij nieuw in te voeren methoden van werken, de ICT      Dat laatste heeft er mede aan bijgedragen dat wij in 2008 gesprekken zijn
infrastructuur, hogere eisen aan registratiesystematiek en administratie,     aangegaan met jeugdzorgaanbieder Pactum, om te komen tot een fusie. De
enzovoort.                                    KIJ is ‘te groot geworden voor een servet, maar te klein voor een tafellaken’.
                                         Anders gezegd: De KIJ is in de huidige omvang onvoldoende in staat om te
Eén van de speerpunten van de afgelopen jaren is de registratie van het      beantwoorden aan alle eisen en verlangens die horen bij het niveau en de
hulpverleningsproces. Daarin ligt de focus op het invoeren en verzamelen van   ambities waar we in de afgelopen paar jaren naar toe gegroeid zijn.
betrouwbare gegevens, met als doel in beeld te brengen wat de resultaten
van alle inspanningen zijn geweest.                        Het inhoudelijke argument dat we eraan toevoegen is dat we, als onderdeel
                                         van een breder organisatorisch verband, betere voorwaarden kunnen
We hebben daarin de nodige stappen gemaakt. De registratiesystematiek       scheppen voor een blijvend hoogwaardig aanbod van hulp- en dienstverlening
genereert de benodigde gegevens om de hulp- en dienstverlening goed te      aan kinderen, jongvolwassenen en multi-probleemgezinnen in Deventer.
volgen en te sturen. Zichtbaar krijgen van feitelijke gegevens, bijvoorbeeld
over het aantal cliënten, is echter iets anders dan gegevens koppelen,      In maart 2009 is een principebesluit genomen over de fusie, en in de loop van
interpreteren en de resultaten van interventies ‘hard maken’. Goede criteria   het jaar zal meer helderheid komen over de koers. Ondertussen werken we
ontbreken, daarnaast missen we nog de ervaring. Dit beter in de vingers      met veel gedrevenheid voort.
krijgen staat hoog op de agenda voor 2009.

Een heel ander onderwerp, waarover we vorig jaar al aan de bel trokken, is de
behuizing. Deze is nog altijd krap. In 2008 zijn stappen ondernomen om de
drie vestigingen van onze Ouder & Kind Voorziening in één centrale vestiging   Hans van Reenen, directeur De KIJ
in de binnenstad onder te brengen.                        Deventer, mei 2009
Jaarverslag De KIJ 2008                                                                      3
1   Werkonderdeel      Individuele Traject Begeleiding
1   Doel          Positieverbetering doelgroep middels laagdrempelige, out-reachende, oorzaakgerichte hulp- en dienstverlening.
               Kwantitatieve afspraak met gemeente Deventer: 140 jongeren in hulpverlening
2   Doelgroep        Jongeren van 12-25 jaar met meervoudige problematiek en/of achterstand, op meer dan drie zgn. leefgebieden, die
               afkomstig zijn uit, of een band hebben (werk, school) met de gemeente Deventer
3   Situatieschets     Het betreft jongeren van wie een groot deel afkomstig is uit zg. multi-probleemgezinnen (belast met de problemen en gebrek
               aan oplossende vermogens van ouders) en/of probleemwijken. Gekenmerkt door o.a. ontbreken positief opgroeiklimaat en
               sociaal netwerk, onvoldoende stimulering en ondersteuning richting bijvoorbeeld opleiding/werk, veel problemen/onveiligheid
               in de relatiesfeer, alcohol- en/of drugsproblematiek. Gekoppeld aan een veelal negatief zelfbeeld, beperkte verstandelijke
               vermogens, gedrags- en/of psycho-sociale stoornissen. Vanaf puberleeftijd veel op straat te vinden, meelopen in de groep,
               overlastveroorzakers, relschoppers bij voetbalwedstrijden, (potentiële) uitvallers in onderwijs.

               Groepsgevoel en –loyaliteit zijn vaak sterk aanwezig. Gedrag vaak impulsgedreven en korte termijn gericht. Veel jongeren
               hebben zich de overlevingscompetenties van ouders/familie of oudere ‘voorbeeld’jongeren aangemeten. De meerderheid van
               de doelgroep is echter niet in staat zelfstandig een ‘normaal’ leven op te bouwen, en heeft geïndiceerde zorg nodig.
4   Activiteiten      Aanmeldingsgesprek, crisishulp, intakegesprek, stellen van doelen, opstellen plan van aanpak, uitvoering hulpverleningsplan,
               afstemming met professioneel netwerk, doorverwijzing, afsluiting. Casuïstiekbespreking bij iedere stap in team ITB,
               registratie, evaluatie, afsluiting.
5   Samenwerkingspartners  Sector Werk en Inkomen gemeente, afdeling Leerplicht gemeente, Budget Advies Deventer, de Parabool, J.P. van den Bent
               Stichting, Hout & Zo, Coach, Raster, MEE, Carinova, BJZ, W. Schrikker Stichting, Tactus, ZAT’s, Nidos, X-point,
               Vluchtelingenwerk, RIAGG, Adhesie, Hanzeborg, Jeugdreclassering, Politie, UWV, Woningcorporaties, HBO opleidingen
               Windesheim, Atab Olst, Groot Batelaar, ZoZijn, Arcuris, Leger des Heils, Loyal, Berkel B
6   Resultaat        - Totaal aantal concrete hulpverleningscontacten in 2008:345, van wie:
                 -   mee uit 2007: 206 – 78 niet te traceren cliënten = 128
                 -   nieuwe cliënten: 154
                 -   uit Jongerenwerk Brede School: 18
                 -   Ouder&Kind Voorziening: 17
                 -   Licht Pedagogische Hulpverlening: 11
                 -   Team LVG: 17

               Vergelijking met voorgaande jaren
                Jaar          2003     2004   2005   2006   2007   2008
                Aantal totaal      127     141    162    252    236    345
                Kortdurend       35      28    41    43    30     -
                Eenvoudige en      81      106    105    111    149    -
                intensieve trajecten
                Zorgcliënten      11      7     16    98    57     -

               Aantal jongeren met postbusadres op De KIJ in 2008: 53Jaarverslag De KIJ 2008                                                                   4
7   Deelnemers         Zie 06 resultaat
8   Verschillende deelnemers  n.v.t.
9   Relevante informatie    Voor het team ITB heeft het jaar 2008 in het teken gestaan van het vertrek van de teamleider die jarenlang het gezicht van de
                 ITB en zelfs van De KIJ heeft bepaald. Om die reden is de teamleider van het Jongerenwerk Brede School gedurende het
                 hele jaar als interim opgetreden. In de loop van het jaar is een nieuwe teamleider gevonden, die zich vanaf de zomervakantie
                 heeft ingewerkt. Een turbulent jaar dus, maar achter iedere lastige situatie verschuilt zich ook vaak weer winst. In dit geval is
                 de gelegenheid te baat genomen om een nieuwe start te maken en alle procedures opnieuw tegen het licht te houden.
                 Dossiers zijn geïnventariseerd en opgeschoond en, voor zover dat nog niet het geval was, gedigitaliseerd. Het team heeft
                 tijdens de werkplandagen de registratiesystematiek grondig geëvalueerd en bijgesteld.

                 De trend dat de Individuele Traject Begeleiding zich stormachtig ontwikkeld, heeft zich ook in 2008 voortgezet. Dat heeft
                 ertoe geleid dat in augustus het met de gemeente overeengekomen aantal van 140 trajecten reeds ruim was overschreden
                 en de verwachting was, gezien het aantal aanmeldingen per week, dat de totaal score van 2007 (236) opnieuw zou worden
                 overtroffen. Hierover opnieuw met de gemeente contact gezocht, hetgeen erin heeft geresulteerd dat op verzoek van de
                 gemeente nog in december een oplossingsrichting is aangedragen die in 2009 hopelijk een oplossing gaat bieden aan deze
                 nijpende situatie.

                 Aangezien de Individuele Traject Begeleiding niet alleen plaats vindt op de hoofdvestiging aan Achter de Muren door het
                 team ITB, maar ook binnen de teams Jongerenwerk Brede School, Project LVG, Supportersbegeleiding en de Ouder&Kind
                 Voorziening. Is dit in 2008 organisatorisch zowel als methodisch beter op elkaar afgestemd.
                 Om de medewerkers te ondersteunen bij de veranderde situatie en de kwaliteitsslag die moest worden gemaakt, is
                 gedurende het gehele jaar door een cursus “zelfsturend leren” gevolgd.
Jaarverslag De KIJ 2008                                                                     5
2   Werkonderdeel      Jongerenwerk Brede School v.o.
   Doel          Verminderen schooluitval en vergroten van de kans op het behalen van een startkwalificatie. Jwbs helpt mee te zorgen dat
               op school zijn leuk wordt en leren succesvol, door contact te leggen met leerlingen, problemen te signaleren, activiteiten uit te
               voeren die de positie van leerlingen versterken en bijdragen tot een positief leerklimaat.
   Doelgroep        Leerlingen in het voortgezet onderwijs die te maken hebben met meervoudige problematiek en/of achterstand op meer dan 3
               leefgebieden. Het team JwBs komt in contact met in totaal zo’n 1800 VMBO leerlingen verspreid over twee locaties van het
               Etty Hillesum Lyceum. Van hen heeft ca. 15%, 270 leerlingen, te kampen met problemen die het leren in meer of mindere
               mate belemmeren en 5%, 90 leerlingen met ernstige langdurige problematiek.
   Situatieschets     Bij de eerstgenoemde groep gaat het vaak om tijdelijke problematiek die te maken heeft met b.v. ziekte in de familie,
               scheiding, overlijden etc. Bij de tweede groep gaat het om constant aanwezige problematiek, zoals een cognitieve
               achterstand, pesten, problemen in de thuissituatie, met vrienden, psychische problemen, middelengebruik, seksualiteit, de
               digitale snelweg en, bij allochtone leerlingen, integratieproblematiek.

               De doelgroep is vaak zeer mondig en buitengewoon vaardig in het gebruik van moderne communicatiemiddelen als mobiele
               telefonie en internet. Daarnaast is zij zeer mode- en trend gevoelig en heeft veel over voor het verkrijgen van een
               modegevoelige outfit. Dit biedt enerzijds aanknopingspunten voor werkers om aansluiting te vinden, anderzijds dreigt het
               risico dat door de ‘snelle’ buitenkant de onderliggende problematiek niet wordt (h)erkend.
   Activiteiten         -  Straathoekwerk op school: het opzoeken van leerlingen in de straten rondom school, fietsenstalling, gangen, wc’s
                    enzovoort, voor en na school en in de pauzes
                  -  Maken van competentie- en probleemanalyses van de gesignaleerde problematiek
                  -  Organiseren van Incidentele Activiteiten
                  -  Overleg met zorgstructuur school
                  -  Formuleren van doelstellingen, opstellen van plannen van aanpak
                  -  Uitvoeren Gerichte Groeps Activiteiten
                  -  Huisbezoeken en opzoeken doelgroep op vindplaatsen buiten school
                  -  Runnen Schoolhuis (inloopruimte en verzamelpunt binnen de school)
                  -  Aanbieden Individuele Traject Begeleiding

               Het JwBs maakt onderdeel uit van de Zorgstructuur, waardoor de communicatie gemakkelijk kan verlopen.
   Samenwerkingspartners  Etty Hillesum Lyceum, Coach, Raster, Leerplicht, Riagg, Bureau Jeugdzorg, Pactum Jeugdzorg, Politie, AMK, Raad van de
               Kinderbescherming, ouders, sportverenigingen etc.
   Resultaat        Locatie ’t Stormink
               Bereik 2008: 450 leerlingen, middels straathoekwerk op school. Naar aanleiding daarvan zijn uitgevoerd:
                 -  12 Gerichte Groeps Activiteiten specifiek voor Turkse meisjes, bereik 12 meiden
                 -  10 Gerichte Groeps Activiteiten gericht op het aanleren van sociale vaardigheden, bereik 16 jongeren
                 -  16 Gerichte Klassenactiviteiten gericht op 3 probleemklassen, bereik 54 jongeren
                 -  21 Klassenobservaties op verzoek van mentoren/zorgteam
                 -  3 “Wie ben ik?” trainingen van 6 bijeenkomsten per training, voor in totaal 23 jongeren
                 -  2 ouderavonden georganiseerd ter voorbereiding van “Wie ben ik?, 12 ouders per keer bereikt totaal 24
                 -  15 gerichte inloopactiviteiten in Schoolhuis, bereik 8 verschillende jongeren
                 -  8 x per week algemene ‘Open Inloop’, bereik ca. verschillende 50 jongeren
                 -  31 jongeren in Individuele Traject Begeleiding


Jaarverslag De KIJ 2008                                                                    6
                   -  29 huisbezoeken uitgevoerd, los van het telefonische en e-mail contact met ouders
                   -  Basisklas activiteiten met 4 klassen, voor in totaal 54 verschillende jongeren, 4 activiteiten per klas
                   -  Gerichte observatie tijdens schoolkamp van 4 basisklassen op verzoek van zorgteam
                   -  18 keer ambulant werk i.s.m. jongerenwerk Raster op de Flora en de Fontein
                   -  Wekelijks bijwonen van team leerling begeleiding, 40 bijeenkomsten
                   -  Wekelijks bijwonen en adviseren van Zorg Advies Team, 40 bijeenkomsten (team 1 en 2)

                 Locatie Keurkamp/’t Slatink
                 Bereik 2008: 154 leerlingen met ‘Straathoekwerk op School’. Naar aanleiding daarvan zijn uitgevoerd:
                   -  1 training “Wie ben ik?” (14 bijeenkomsten met 7 leerlingen
                   -  18 ITB trajecten
                   -  9 Gerichte Groepsactiviteiten voor Turkse jongens i.s.m. Raster, aantal deelnemers 26
                   -  10 intensieve contacten (geen ITB)
                   -  18 Gerichte Inloop activiteiten in Schoolhuis, totaal 40 jongeren
                   -  12 contacten gemiddeld per week met jongeren met diverse ondersteuningsvragen
                   -  Wekelijks bijwonen van en adviseren in 3 zorgteams kader bovenbouw, 23 bijeenkomsten

                 Eigen overleg: wekelijks houden de medewerkers per locatie een zgn. afstemmingsoverleg, 1 x per 14 dagen vindt er een
                 overleg plaats van het gehele team Jongerenwerk Brede School.

                 Gezamenlijk, hebben de medewerkers tijdens de schoolvakantie 3 ‘meidenmiddagen’ georganiseerd met een totaal bereik
                 van 42 deelnemers.

   Deelnemers         Aantal gerichte contacten d.m.v. activiteiten: 3.416 over twee locaties
   Verschillende deelnemers  450 + 154 = 604 verschillende leerlingen. over 2 locaties
   Relevante informatie    De situatie voor het JwBs is op de twee locaties van het Etty Hillesum Lyceum waar De KIJ werkzaam is, nog steeds sterk
                 verschillend. Op Het Stormink is de afstemming met de school goed geborgd, pedagogisch klimaat wordt als goed
                 bestempeld en de samenwerking is uitstekend. Door de steeds beter wordende samenwerking met het Jongerenwerk van
                 Raster, vinden er ook steeds meer activiteiten in de wijk om de school plaats.
                 Op ’t Slatink lag de situatie in 2008 opnieuw gecompliceerd a.g.v. langdurige ziekte en personeelswisseling van de
                 medewerkers van De KIJ maar ook door de niet altijd optimale samenwerking met het zorgteam en het ontbreken van een
                 eigen werkruimte. Met het invoeren van maandelijks overleg met de locatiedirectie is een goede modus gevonden om de
                 werkzaamheden op ’t Slatink voort te zetten.
Jaarverslag De KIJ 2008                                                                  7
3   Werkonderdeel       Ouder & Kind Voorziening
   Doel            Een veilige woon- en opvoedingssituatie creëren, gebaseerd op een duidelijke ouder-kind relatie die gewaarborgd wordt door
                 de (opvoedings)competenties van de ouder(s). Met het oog hierop wordt gewerkt aan het vergroten van de leefwereld en
                 mogelijkheden van ouder en kind zodat ze zich, eventueel met hulp van andere instanties, staande kunnen houden in de
                 samenleving.
   Doelgroep         Door Bureau Jeugdzorg geïndiceerde alleenstaande ouders met kinderen tot 12 jaar die in een isolement leven en problemen
                 hebben bij de opvoeding van hun kind(eren) op meerdere leefgebieden.
   Situatieschets       Er is een toename van cliënten met een laag niveau (licht verstandelijk gehandicapten), bij wie sprake is van complexe
                 problematiek. Die strekt zich uit over verschillende leefgebieden (problemen in relatiesfeer, geen of geen veilige huisvesting,
                 schulden, ontbreken startkwalificatie, gebrekkige sociale vaardigheden, een matige gezondheid met psycho-somatische
                 klachten en het ontbreken van een ondersteunend sociaal netwerk. Een deel van de moeders kampt (ook nog eens) met
                 psychiatrische problematiek (borderline of neurotisch gedrag) die een dominante rol speelt in de opvoeding van het kind.
                 Een en ander vergt een gespecialiseerde methodische aanpak, die plaatsvindt onder het motto: als het goed gaat met de
                 moeder, gaat het ook goed met het kind en die gebruik maakt van de kracht waarover deze doelgroep, ondanks alle
                 problemen, toch steeds weer blijkt te beschikken.
   Activiteiten        Bieden van een veilige woonsituatie, uitvoeren indicatie, intake, opstellen hulpverleningsplan in samenwerking met de
                 casemanager van Bureau Jeugdzorg, ondersteunen bij opvoedingstaak en oppakken eigen ontwikkeling ouder, opbouwen
                 sociaal netwerk waarop kan worden teruggevallen.
                 In 2008 is Triple P (Positief Pedagogisch Programma’) 8 keer opgestart, 4 trajecten zijn afgerond. Zowel cliënten als
                 medewerkers reageren enthousiast op deze werkwijze.
                 Daarnaast hebben alle medewerkers het certificaat Bedrijfshulpverlening behaald.
   Samenwerkingspartners   Bureau Jeugdzorg Overijssel, Raster, Carinova, ROC, BAD, Jonge Moedersgroep Mama Mia, Raad voor de
                 Kinderbescherming, woningbouwcorporaties
   Resultaat         Integrale opvang, hulp- en dienstverlening aan 28 gezinnen met in totaal 30 kinderen voor wie door Bureau Jeugdzorg
                 Overijssel een indicatie was verstrekt. Eind van het jaar stond er 1 kind op de wachtlijst. Opgenomen gezinnen geven voor de
                 verleende diensten in een cliënttevredenheidsonderzoek van 2008 gemiddeld een rapportcijfer van 8,6 (in 2007 was dit 7,4).
                 In 2008 is voor het eerst de doelrealisatie gemeten volgens de Goal Attainment Scores (GAS). De OKV scoorde gemiddeld
                 1,54 op een schaal van -1 tot 2. Daarmee zaten we 0,34 boven de norm die was gesteld (1,2).
                 De doorlooptijd van unieke cliënten is 1,3 jaar, gemeten over de kinderen/gezinnen die in 2008 zijn uitgestroomd.
   Deelnemers         28 ouders, 30 kinderen, 58 in totaal.
   Verschillende deelnemers  Idem als boven
   Relevante informatie    We constateren een toegenomen vraag naar opvang van moeder en kind. De capaciteit van de OKV is in 2008 dan ook
                 geheel benut. Door incidentele extra middelen van de Provincie hebben we 7 gezinnen extra kunnen opnemen. De
                 complexiteit van de problematiek neemt toe: meer cliënten met verstandelijke beperkingen en psychiatrische problemen.
                 De werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen het beschikbare budget en zijn geborgd door een redelijke mate van cliënt- en
                 medewerkertevredenheid. Doelrealisatie, het kwaliteitsmanagementsysteem en de verbeterpunten uit 2007 zijn
                 geïmplementeerd. Eind 2008 heeft de vervolgaudit van de KEMA plaatsgevonden en is het HKZ certificaat gecontinueerd.
                 Met Pactum is een werkgroep gestart om het zorgprogramma voor moeder en kind uit te breiden. Medewerkers zijn
                 geschoold in het aanbieden van Eigen Kracht Conferenties.Jaarverslag De KIJ 2008                                                                    8
4   Werkonderdeel      Jonge Moedersgroep ‘Mamma Mia’
   Doel          Gebruikmakend van de kracht van deze jonge moeders, bijdragen aan een evenwichtige levenssituatie voor moeder en kind
               door het terugdringen van problematiek en voorkomen van risico’s op de verschillende leefgebieden. Tevens doorbreking van
               een ingeworteld gedrags-/probleempatroon van generatie op generatie.
   Doelgroep        Jonge moeders/vrouwen in de leeftijd van 17 tot 24 jaar, veelal alleenstaand, woonachtig in Deventer, die gezien hun
               persoonlijke situatie onvoldoende richting kunnen geven aan hun leven met een kind en behoefte hebben aan ondersteuning.
   Situatieschets     Mamma Mia is een ambulante activiteit voor een risicogroep, vooral gericht op ondersteuning en preventie. Het gaat om
               sterke jonge vrouwen die met de minste middelen de grootste prestatie moeten leveren en vragen hebben over de opvoeding
               van hun kind.
               De meeste moeders kunnen de opvoeding van hun kind, al dan niet met hulp, zelf aan. Dat wil niet zeggen dat het ze
               probleemloos af gaat. Ze hebben allemaal in meer of mindere mate te maken met:
               - hun eigen ontwikkeling naar volwassenheid die veelal nog in gang is
               - het bezitten van een wankel sociaal netwerk
               - hulpverleningsmoe zijn na een veelal zeer uitgebreid hulpverleningsverleden
               - geen of een problematische partnerrelatie bezitten
               - verkeren in risicovolle milieus
               - met veel vragen op zoek zijn naar adequate huisvesting
               - bijna altijd een laag inkomen hebben en schulden
               - een traumatisch verleden vanuit de eigen opvoeding
               - een lage en/of niet afgeronde opleiding
               - gebrekkige sociale vaardigheden
               - een matige gezondheid hebben met psycho-somatische klachten.
   Activiteiten      Kennismaking/intake, opstellen competentie-/probleemanalyse, inloop-koffieochtenden, gerichte groepsactiviteiten
               (themabijeenkomsten), individuele begeleiding, kinderopvang tijdens activiteiten, vakantieuitstapjes
   Samenwerkingspartners  Stichting De KIJ Ouder & Kind Voorziening, Carinova Algemeen Maatschappelijk Werk en Gespecialiseerde Verzorging,
               Raster jongerenwerk, Dimence, Leger des Heils Deventer, J.C. The Base, Univé verzekeringen, vrijwilligers,
               Jeugdgezondheidszorg
   Resultaat
                       Omschrijving              2007        2008        2009
                Totaal aantal deelneemsters          19         26
                Deelneemsters met allochtone achtergrond    4          8
                Aantal nieuwe deelneemsters          11         19
                Aantal uitgevoerde intakes           11         19
                Aantallen n.a.v. intake             5 struct. 6 inc.  7 struct. 12 inc.
                Aantal inloop- lunch / koffieochtenden     16          8*
                Aantal Gerichte Thema Activiteiten       35         35
                Gemiddeld aantal bezoeksters per activiteit   7          9
                Aantallen Individuele Traject Begeleiding   20         28
                Uitstroom i.v.m. opleiding, leeftijd of werk  1          7
                Wachtlijst                   5          -


Jaarverslag De KIJ 2008                                                                9
                 * Voor de koffie-inloop ochtenden bleek bij de deelneemsters allengs minder belangstelling, de voorkeur gaat duidelijk uit
                 naar de themabijeenkomsten en de individuele hulpverlening. Naast een aantal inloop-koffieochtenden, zijn er ook 5
                 lunchbijeenkomsten georganiseerd met de deelneemsters.

                 De positie van de deelneemsters is op diverse leefgebieden verbeterd, dan wel met betrekking tot de opvoedingssituatie
                 gestabiliseerd. Het aanbod van de activiteiten en de daarbij gestelde doelen hebben een positieve bijdrage geleverd aan de
                 behaalde resultaten: het probleemoplossend vermogen van de deelneemsters is verhoogd, men kent veel beter de weg naar
                 hulpverlening en durft te vragen. Deelneemsters leren reflecteren en elkaar te confronteren.

                 Cliënttevredenheid: deelnemers geven aan tevreden te zijn over de inhoud van de themabijeenkomsten, de begeleiding en
                 de kinderopvang. De moeders hechten waarde aan de bijeenkomsten met lotgenoten en ervaren deze tijd als tijd voor
                 zichzelf, een ontspanningsmoment. De begeleiding vindt het mooi om te zien dat moeders die individuele begeleiding krijgen,
                 de moeders zonder begeleiding enorm stimuleren om deze hulp ook te aanvaarden. De moeders ervaren die hulp als positief
                 en leerzaam! Ook onderling geven de deelneemsters elkaar steeds meer advies bij het oplossen van kleine problemen.
   Deelnemers         26
   Verschillende deelnemers  Idem als boven
   Relevante informatie    Mama Mia is een samenwerkingsproject van Carinova, Raster en De KIJ. Gezamenlijk leveren zij in totaal 25 uur voor de
                 uitvoering van de werkzaamheden. J.C. The Base en het Leger des Heils stellen tegen een onkostenvergoeding een
                 werkruimte ter beschikking. De KIJ Ouder & Kind Voorziening, Gemeente Deventer. Lady’s Circle (Rotary) en Univé
                 verzekeringen hebben in 2007 zorg gedragen voor het activiteitenbudget.
                 In 2008 was het streven om de koffie/inloopochtenden te vervangen door een kookclub in de avonduren, mede bedoeld als
                 nazorgactiviteit voor oud-deelneemsters. In verband met zwangerschapsverlof van de begeleidster en omdat de reguliere
                 activiteiten teveel vroegen, is dit plan niet doorgezet. Het staat voor 2009 opnieuw op het programma. Daarentegen is er in
                 2008 wel een training traumaverwerking gestart, in samenwerking met Dimence (van het RIAGG).

                 Mama Mia is opgenomen op de website van www.tienermoeders.nl. Zie voor uitgebreide informatie ook het (op verzoek te
                 verkrijgen) meerjarenwerkplan en het jaarverslag Jonge Moedersgroep 2008
Jaarverslag De KIJ 2008                                                                    10
5   Werkonderdeel       Supportersbegeleiding GAE
   Doel            Het ondersteunen van supporters bij het oplossen van de problemen die zij voor zichzelf en de samenleving veroorzaken.
                 Inzicht verkrijgen in het gedrag van de risicogroepen, hooligans, in het stadion en rondom de wedstrijden van de BVO Go
                 Ahead Eagles en adviseren naar beleid van de BVO GAE. Wegnemen van vooroordelen over en weer, pleitbezorger zijn.
   Doelgroep         Jongeren van 12 – 25 jaar die behoren tot de harde kern van overenthousiaste supporters van de BVO Go Ahead Eagles
   Situatieschets       Het gaat hier om een doelgroep die zeer creatief is in het uiten van hun mening en spuien van kritiek en daarbij volop gebruik
                 maakt van alle moderne middelen, als het internet enzovoort. De jongeren manifesteren zich flexibel, op de meest
                 onverwachte momenten. Dat kan ludieke situaties opleveren, ze gaan echter ook gemakkelijk over tot ongewenst gedrag. Als
                 gevolg hiervan krijgt een toenemende groep een stadionverbod, plus de bijbehorende rechtzaken/boetes.
                 Voor deze groep ‘overenthousiaste supporters’ is het voetbalgebeuren van en rondom Go Ahead Eagles een onderdeel van
                 hun leven en tevens een uitlaatklep.
   Activiteiten        Stadionbezoek voor sfeer proeven en contactlegging. Huisbezoek of ontvangen op De KIJ van jongeren die door de club zijn
                 aangemerkt voor een (voorwaardelijk) stadionverbod. Begeleiden jongeren bij gesprekken met de commissie Overtreding
                 Huisregels. Integrale hulp- en dienstverlening (ITB). Naar behoefte en op afroep deelnemen aan casusoverleg Go Ahead
                 Eagles. Organiseren van Gerichte Groeps Activiteiten (GGA) met de doelgroep.
   Samenwerkingspartners   BVO Go Ahead Eagles, Politie, Supportersvereniging, steward team
   Resultaat            -  Bezoeken thuiswedstrijden Go Ahead (13 x)
                   -  Straathoekwerk in en om het stadion en binnenstad (6 x)
                   -  Begeleiding van jongeren met (voorlopig) stadionverbod naar gehouden hoorzittingen Commissie Overtreding
                      Huisregels GAE
                   -  Voorbereiding hoorzittingen met voornoemde jongeren, op De KIJ, maar ook ambulant tijdens wedstrijden
                   -  Deelname aan Beleidsvergadering Veiligheid en Supporterszaken GAE
                   -  Contact met verschillende jongeren uit de doelgroep per wedstrijd, onder wie verschillende met een hulp- of
                      dienstverleningsvraag.
   Deelnemers         In ITB 2 jongeren, tijdens ambulant werk gedurende en rondom wedstrijden ca. 15 jongeren per keer
   Verschillende deelnemers  37 geregistreerden
   Relevante informatie    Het jaar 2008 is een jaar geweest waarin De KIJ minder van betekenis heeft kunnen zijn voor de doelgroep rondom Go
                 Ahead Eagles, dan we wel hadden gewild. De supportersbegeleidster heeft zwangerschaps- en ouderschapsverlof genoten
                 en was derhalve maar beperkt inzetbaar. Vervanging is voor die periode niet realistisch.
                 Alle partijen hebben overigens in 2008 een pas op de plaats gemaakt. De gemeente heeft het Rielerhuus als ontmoetings-
                 plaats gesloten en de bezoekende doelgroep geen vervangende ruimte aangeboden. Dit bleek in de praktijk een goede
                 keuze, omdat daarmee een plek voor cumulatie van onrust en onlust bij voorbaat werd voorkomen.
                 Tegelijkertijd heeft de gemeente onderzoek laten uitvoeren naar de achtergrond van de meer dan gemiddelde supporters-
                 ongeregeldheden in Deventer. Dit heeft geleid tot een andere veiligheidsstructuur rondom het voetballen. De BVO Go Ahead
                 Eagles heeft in het kader daarvan een onderverdeling gemaakt in de verschillende overlastgroepen en daar beleid op
                 afgestemd. De KIJ is gevraagd offerte uit te brengen op de aanpak van de “rode groep”. Binnen De KIJ is een analyse
                 gemaakt van de inzet en het effect hiervan, gedurende de afgelopen jaren.
                 Conclusie daarvan is dat De KIJ zichzelf telkens voor een lastige opgave heeft gesteld. Het is een illusie om te
                 veronderstellen dat wij met 1 part-time medewerker iets wezenlijks zouden kunnen betekenen voor een dergelijke
                 omvangrijke en zware doelgroep van tussen de 80 en 120 man. Activiteiten als een voetbaltoernooi, een barbecue of


Jaarverslag De KIJ 2008                                                                   11
             paintballen, zoals we in het verleden veel organiseerden, zijn ter ondersteuning van het werk wel leuk, maar helpen de
             doelgroep niet echt bij het oplossen van de gemanifesteerde problematiek.
             Vastgesteld is dat de inzet van De KIJ zich moet beperken tot datgene waar we echt goed in zijn en dat is:
              - contactlegging op rustige, overzichtelijke momenten na aanmelding van jongeren zelf of door het veiligheidsoverleg, Politie
             of Coach
             - uitvoeren van een probleem- en competentieanalyse en daarna opstarten van een individueel hulpverleningstraject (ITB) op
             maat, eventueel aangevuld met een Gerichte Groeps Aanpak.
             Het mooie is dat deze aanpak overeenkomt met de opvattingen die het vernieuwde veiligheidsoverleg heeft. Hiermee zal in
             2009 een nieuwe start gemaakt worden.

             Zie ook: - Notitie werkopvatting supportersbegeleiding De KIJ
                 - Offerte maatwerktrajecten
Jaarverslag De KIJ 2008                                                                12
6   Werkonderdeel      Samenwerkingsproject Licht Verstandelijk Gehandicapten (LVG)
   Doel          Het realiseren van een structuur die voorziet in een passend aanbod aan hulp- en dienstverlening voor de hieronder
               benoemde doelgroep, waarmee een dusdanige stabilisatie wordt gecreëerd in het leven van de cliënt, dat opname in een
               reguliere voorziening van De Parabool of de J.P. van den Bent Stichting mogelijk wordt. Met andere woorden, de actuele
               problematiek van de doelgroep zover oplossen en het gedrag en de motivatie zo ombuigen dat de jongere begeleidbaar is
               voor reguliere ondersteuning door een specifieke organisatie voor opvang van mensen met een verstandelijke beperking.
               De KIJ en haar partners richten zich in dit project enerzijds op hulp- en dienstverlening aan de doelgroep en anderzijds op het
               ontwikkelen en beschrijven van een effectieve methode van aanpak. Vervolgens voorzien we in dat wat nodig is om de hulp-
               en dienstverlening succesvol te maken.
   Doelgroep        Jongeren van 12 tot 25 jaar met een licht verstandelijke beperking (I.Q. van min. 50, max. 85) en een gedragsstoornis.
               Jongeren komen voort uit de categorie ‘zorgcliënten’ van De KIJ, maar zijn tevens cliënten van De Parabool en de Van den
               Bent Stichting die daar vanwege hun gedrag of problematiek onvoldoende of (nog) niet geholpen kunnen worden met de
               reguliere werkwijze van deze instellingen.
   Situatieschets     Het betreft jongeren die op alle fronten grote moeite hebben om zich te handhaven in een almaar complexer wordende
               samenleving. Veelal zijn het moeilijk grijpbare zorgmijders met weinig of geen probleembesef en weinig vermogen zo’n besef
               te ontwikkelen. Ze hebben weinig overzicht over hun leven, kunnen niet zonder meer zelfstandig wonen, hebben veelal geen
               opleiding afgemaakt, kunnen niet op eigen houtje passend werk vinden of volhouden, zijn gemakkelijk beïnvloedbaar en
               kunnen niet langdurig een relatie onderhouden.
               Het is kenmerkend dat deze doelgroep, mede door een licht verstandelijke handicap, niet volwaardig kan deelnemen aan de
               maatschappij. Vaak zijn ze moeilijk te herkennen, dat komt enerzijds door de ‘lichtheid’ van hun beperking en anderzijds door
               de manieren die ze hebben geleerd om deze te camoufleren. Ze zijn ‘streetwise’ en weten met vaak zelfverzekerde taal en
               dito houding hun omgeving te overbluffen en zo een ander beeld van zichzelf neer te zetten. Die overlevingsstrategie komt
               hen in veel situaties met leeftijdsgenoten goed van pas, maar zit hen op andere plekken danig in de weg. Doordat instanties
               niet door hun uiterlijke gedrag heen kunnen prikken, wordt hun onvermogen om een gesprek te volgen of een situatie te
               begrijpen niet herkend, en wordt er meer van hen verwacht of geëist dan reëel is. Dat leidt bij deze jongeren tot frustratie,
               onbegrip en een bevestiging van de eigen beleving: ‘Ik kan het niet’, of ‘Ze begrijpen mij toch niet’. Het (h)erkennen van de
               jongeren en het zorgdragen voor de juiste hulp wordt hierdoor nog verder bemoeilijkt.
   Activiteiten      Contactlegging op De KIJ, al dan niet door verwijzing van derden of middels vrienden. Vertrouwen winnen.
               Crisishulpverlening, intake, opstellen competentie-/probleemanalyse. Laten uitvoeren van psychologisch onderzoek.
               Formuleren doelstellingen en plan van aanpak. Wekelijkse mogelijkheid van bespreking in team ITB De KIJ en/of COACH.
               Tweemaandelijkse bespreking voortgang van het project door leidinggevenden van drie deelnemende partners.
   Samenwerkingspartners  Samenwerkingspartners voor de realisatie van dit project zijn primair Stichting De Parabool en de J.P. van den Bent
               Stichting. Daarbij is gebruik gemaakt van netwerkpartners als Hout & Zo, Atab, Expertisecentrum Hanzeborg, Zorgkantoor en
               PGB kantoor Metgezel.
   Resultaat        Het feit dat deze verdergaande samenwerking is ontstaan en succesvol verloopt, mag op zich als een belangrijk resultaat
               gezien blijven worden. De Stichtingen Parabool en J.P. Van den Bent hebben inmiddels ieder twee part-time medewerkers
               gedetacheerd bij De KIJ voor de gezamenlijke hulpverlening aan de genoemde doelgroep. Medewerkers vormen inmiddels
               met elkaar een team, waarvoor De KIJ in 2009 een teamleider ter beschikking zal stellen.
               De activiteiten van de werkgroep Huisvesting leiden er toe dat voor de doelgroep die zover is dat zij ‘zelfstandig’ kan wonen,
               in samenwerking met de Van den Bent Stichting, er medio 2009 gestart kan worden met een project ‘Begeleide Huisvesting’
               waaraan om te beginnen 4 jongeren kunnen deelnemen.

Jaarverslag De KIJ 2008                                                                  13
   Deelnemers         17 in behandeling bij de Parabool, 5 bij de medewerkers van de J.P. Van den Bent Stichting binnen De KIJ. Totaal: 22.
   Verschillende deelnemers  Idem
   Relevante informatie    De samenwerking tussen De KIJ en de stichtingen Parabool en Van den Bent krijgt steeds verder gestalte. In het
                 managementoverleg tussen de partners is nadrukkelijk gekozen voor de werkwijze van De KIJ voor de hulp- en
                 dienstverlening aan de doelgroep en huisvesting van de medewerkers in het laagdrempelige gebouw aan Achter de Muren
                 Zandpoort. In 2009 zullen partijen een nieuw samenwerkingsconvenant ondertekenen. Nu er inmiddels echt sprake is van
                 een team LVG, zal De KIJ in 2009 een teamleider ter beschikking stellen, die met het team de uitvoering inhoudelijk en
                 methodisch verder gaat stroomlijnen. In januari zal om te beginnen een voorlopig werkplan worden opgesteld.
                 Het blijft hier nadrukkelijk gaan om een nieuwe activiteit en een methodiek in ontwikkeling, die voor betrokken medewerkers
                 en instellingen een belangrijke leersituatie met zich mee brengt. Het leren, alsmede de oriëntatie op ontwikkelingen elders in
                 het land, zal voorlopig een belangrijke rol blijven spelen die uiteindelijk moet uitmonden in een methodiekbeschrijving
                 waarvoor de basis inmiddels is gelegd.

                 Zie ook: Werkplan basisteam LVG
Jaarverslag De KIJ 2008                                                                    14
7   Werkonderdeel       Individuele Licht Pedagogische Hulpverlening
   Doel            Door middel van een serie wekelijkse gesprekken met jeugdigen, hen de eigen sociale problematiek laten herkennen en
                 helpen ermee te leren omgaan, om zodoende de levensvreugde van die jeugdigen en hun omgeving te verbeteren.
   Doelgroep         Kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar
   Situatieschets       In principe normaal functionerende kinderen en jeugdigen, die moeite hebben met bijvoorbeeld agressieregulatie, faalangst,
                 pesten of gepest worden.
   Activiteiten        Verbale, preventieve licht pedagogische individuele hulp bij opgroei- en opvoedingsproblemen.
   Samenwerkingspartners   Ouders, verwijzende huisartsen en scholen.
   Resultaat         In 2008 zijn gedurende 36 weken in totaal 128 gesprekken gerealiseerd ten behoeve van 11 trajecten. Deze zijn allemaal,
                 met naar de doelstelling positief gemeten resultaat, afgesloten.
   Deelnemers         Direct: 11. Indirecte contactmomenten met huisarts, ouders en scholen: 46
   Verschillende deelnemers  11 directe contacten
   Relevante informatie    Activiteiten vinden na schooltijd en in de avonduren plaats, op basis van vrijwilligheid en indien nodig in aanwezigheid van
                 (een der) ouders. De intake vindt altijd plaats in aanwezigheid van ouder(s) en het eindresultaat van de gesprekken wordt,
                 indien relevant, teruggekoppeld met de school.
                 Er wordt met de doelgroep samengewerkt op basis van vertrouwen. Goede eigenschapen worden benoemd, om zodoende
                 het zelfvertrouwen te vergroten. Het herkennen van situaties waarbij in het verleden vaak verkeerde oplossingen werden
                 bedacht om te overleven, is van groot belang. Met rollenspellen worden gedragsalternatieven geoefend en technieken
                 meegegeven, zowel verbaal als fysiek, om in de praktijk beter weerstand te kunnen bieden aan moeilijke situaties.
                 Door een gemoedelijke sfeer, het eten van een lolly, het maken van een grapje, is de drempel erg laag voor de jongere om
                 zichzelf ‘over te geven’ en de bereidheid hoog om het geleerde op zichzelf toe te passen. Uitgangspunt zijn de principes van
                 de Rationeel Emotieve Therapie – “het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we
                 tegen deze problemen aankijken” - Zeer belangrijk blijft in dit geheel de samenwerking tussen trainer, ouders en de school,
                 indien de jongere dit toestaat.

                 Deelname is mogelijk zonder indicatie van Bureau Jeugdzorg.
Jaarverslag De KIJ 2008                                                                    15
8   Werkonderdeel      Coach Deventer
   Doel          Wat betreft de positie van De KIJ als participant: het samen met alle relevante netwerkpartners aanpakken en oplossen
               van zgn. ‘instelling overstijgende’ problematiek van onze doelgroep. Als bestuurlijk verantwoordelijke heeft De KIJ als
               doel om Coach in alle opzichten zo goed mogelijk te faciliteren
   Doelgroep        Jongeren van 12 – 25 jaar met meervoudige, instelling overstijgende problematiek en/of achterstand
   Situatieschets     Doelgroep komt bij De KIJ binnen of wordt daar aangemeld en door de vertegenwoordiger van De KIJ in het wekelijkse
               Coachoverleg ingebracht voor consultatie of overdracht. Omgekeerd kunnen de coachpartners in Coachoverleg ook
               cliënten aandragen voor De KIJ. Gezamenlijk worden oplossingen bedacht voor de belemmeringen die er kunnen
               optreden in het hulpverleningsproces.
   Activiteiten      Organisatorische werkzaamheden, Coach casusoverleg, Coach netwerkoverleg, Coach trajecten, Coach
               partneroverleg, Coach klankbordgroep
   Samenwerkingspartners  Etty Hillesum Lyceum, Politie, AMW Carinova, Raster Welzijn, ROC Aventus, Tactus verslavingszrg, Pactum
               Jeugdzorg, Bureau Jeugdzorg, MEE, Dimence, Rentray Jeugdzorg, Leerplicht, Sallcon Werktalent
   Resultaat        Tweewekelijkse ondersteuning coördinator, ca. 40 x deelnemen aan Coach casusoverleg, 1 x participantenoverleg,
               oprichtingsvergadering klankbordgroep, bijgedragen structuur Coachmethodiek opnieuw gestalte te geven
   Deelnemers       Coachparticipanten als boven vermeld, 6 cliënten vanuit De KIJ overgedragen aan Coach, aantal cliënten
               overgedragen van Coach naar De KIJ, niet bekend
   Relevante informatie  De per 01-01-’08 aangestelde coördinator heeft zich goed ingewerkt in de materie gedurende haar eerste jaar bij
               Coach en het vertrouwen gewonnen van de coaches en de coachpartners. Hierdoor er weer meer stabiliteit ontstaan in
               de activiteiten van Coach. Werkinhoudelijk is, na het maken van een situatieanalyse, met het opstellen van een goed
               werkplan een basis gelegd voor een gefaseerde verbetering van de kwaliteit en de professionaliteit.

               Als bestuurlijk verantwoordelijke heeft De KIJ daarna ook weer een stap terug gedaan, door zich te beperken tot de
               faciliterende rol en de inhoudelijke, besluitvormende rol bij het participantenoverleg neer te leggen. Het
               participantenoverleg is hiertoe nieuw leven ingeblazen. Uit het participantenoverleg is tevens een “Klankbordgroep”
               gevormd, die kan zorg dragen voor de ondersteuning van de coördinator in het werkproces en de voorbereiding van
               beleidsstukken, enzovoort.

               In 2009 loopt de huidige ‘Coachperiode’ af en zal de gemeente een besluit nemen over de voortgang van Coach na dit
               jaar. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de positie die Coach moet gaan innemen binnen de Centra voor Jeugd
               en Gezin en nieuwe organisaties als Regizorg en het Veiligheidshuis, en de communicatie tussen deze ‘instituten’.
               Het stedelijk signaleringssysteem VIS2, dat hierbij een belangrijk instrument is en in 2008 door de gemeente zou
               worden ingevoerd, is vanwege diverse knelpunten nog niet van de grond gekomen. Eind 2008 is door de gemeente het
               verzoek gedaan om VIS2 als eerste bij Coach in te voeren, waarmee Coach als stedelijk samenwerkingsverband de rol
               krijgt toebedeeld die zij verdient.

               De KIJ heeft ook in 2008 Coach weer gefaciliteerd met kantoor- en vergaderruimte. Voorts draaide Coach mee als
               onderdeel van de managementcyclus van De KIJ (werkplannen, personeelsgesprekken, financiële kwartaalverslagen,


Jaarverslag De KIJ 2008                                                               16
             jaarverslag, enzovoort).

             De deelname van De KIJ als participant aan de wekelijkse Coachvergaderingen is in 2008 niet geweest wat het had
             moeten zijn. Dit als gevolg van wisseling van teamleiders en de aandacht die het bijstellen van de eigen procedures in
             deze periode van ons heeft geëist. Wel was De KIJ telkens vertegenwoordigd in de Coachvergadering.
             In het in 2009 met Coach af te sluiten maatwerkconvenant willen we:
             - opnieuw bevestigen het belangrijk te vinden dat iedere nieuw aangemelde cliënt van De KIJ in het kader van VIS2
             aan Coach wordt voorgelegd, om vast te stellen of deze al bekend is binnen het netwerk.
             - het belang benadrukken dat niet alleen beoordeeld wordt welke cliënten het best in Coach verband kunnen worden
             geholpen, maar dat ook wordt gekeken naar hoe partners een aanvullende rol kunnen spelen op onderdelen in het
             traject.
             - nadrukkelijker samen met de Coachpartners kijken naar hoe we inhoudelijke knelpunten met betrekking tot de hulp-
             en dienstverlening aan de doelgroep kunnen aanpakken, gebruik makend van het collectief.

             Zie ook: Jaarverslag Coach Deventer.
Jaarverslag De KIJ 2008                                                            17
De KIJ in 2009
  -  Na de certificering eind 2007 van onze poot Jeugdzorg, de Ouder & Kind Voorziening, zal in 2009 een begin worden gemaakt met de certificering van de
    rest van De KIJ volgens het HKZ schema Welzijn. Veel voorwerk is reeds gedaan, m.n. de primaire processen zullen beschreven worden.
  -  Het team ITB zal in 2009 de kwaliteitsslag voortzetten met aandacht voor het herkennen en benoemen van de ‘kernproblematiek’ bij jongeren en de
    vertaling daarvan naar hulpverleningsdoelen en plannen van aanpak. De registratietechniek zal zo ingevuld moeten worden dat het ITB-proces gevolgd kan
    worden. Voorts zal i.s.m. de Eigen Kracht Centrale een begin worden gemaakt met het invoeren van de methodiek van de Eigen Kracht Conferenties. Een
    ommekeer in denken.
  -  De OKV neemt stappen om de huidige huisvesting op 3 plaatsen terug te brengen naar 1 accommodatie in de binnenstad. Daarnaast loopt de pilot i.s.m.
    Pactum Jeugdzorg voor het uitbreiden van het diensten aanbod aan de doelgroep en wordt er gewerkt aan een rol voor de OKV bij de invoering van de
    methode ‘Triple P’
  -  Het team van het Jongerenwerk Brede School zal met nieuwe medewerkers haar positie binnen ’t Slatink verder gaan versterken. Verder is het JwBs ook
    actief in een pilot samen met de naschoolse opvang van Wittenstein (Pactum) om gezamenlijk een gezinsgerichte aanpak te creëren voor de mulit probleem
    gezinnen waar een deel van de gezamenlijke doelgroep uit komt. Tenslotte wil ook het team van het JwBs aan de slag met de methoden ‘Eigen Kracht’ en
    ‘Triple P’ hiertoe zullen meerdere medewerkers in 2009 gecertificeerd gaan worden
  -  De KIJ in z’n geheel zal zich prepareren op het nog steeds in te voeren stedelijk signaleringssysteem VIS2, en zal doorgaan zich te verhouden tot nieuwe
    ontwikkelingen als Regizorg en de Centra voor Jeugd en Gezin, Veiligheidshuis etc. en daar een bijdrage aan leveren. Intern willen we de verschillende
    werkprocessen beter op elkaar afstemmen, aangevuld met te ontwikkelen kwaliteitscriteria opdat de resultaten van de werkzaamheden beter en makkelijker
    te tonen zijn.


Personeelsvertegenwoordiging (PVT)
Langzamerhand begint het al erg vertrouwd te worden een stukje te schrijven voor het jaarverslag van de KIJ. De huidige PVT, Lia, Lucinta
en Ria zijn ondertussen goed op hun plek binnen de KIJ en zittend in de PVT. In het jaar 2008 hebben we goed de vinger op de pols weten te
houden van het beleid wat gevoerd is en hebben we bij advies aan de directie het belang van allen goed in het oog weten te houden. Net als
in het eerste zittingsjaar van de PVT hebben we ook nu weer een Medewerkerstevredendheidsonderzoek gehouden. Hieruit bleek dat de
communicatie onderling verbeterd is, ook bleek hieruit dat de communicatie vanuit directie wel nog verbeterpunten had. De uitslag van dit
onderzoek hebben we uiteraard ook gepresenteerd aan allen. En de directie een geschreven exemplaar aangeboden. We zijn totaal 8 keer
bijeengeweest waarvan 4 maal met Hans erbij. De laatste maanden van het jaar hebben we geen overleggen gehad. Dit had te maken met ziekte van de voorzitter.
Dit wil echter niet zeggen dat de directie zo maar zijn gang heeft kunnen gaan, we hebben wel degelijk ook toen aandacht gehouden voor ieders belangen.
We hebben ook de Personeelsvertegenwoordiging nieuw leven in weten te blazen wat tot resultaat heeft gehad dat we er met zijn allen op uit zijn getrokken op
solexen en steppen. Ik denk nog steeds met veel plezier hier aan terug.

Ria Verwer, voorzitter
Jaarverslag De KIJ 2008                                                                    18
Bestuur en Klachtencommissie
In het bestuur van De KIJ zaten in 2008                De klachtencommissie bestond in 2008 uit
Hans Hampsink , voorzitter                      Henk Vos
Ronald van Assen, secretaris                     José de Ruyter van der Wijden
Koos Hoogland, penningmeester                     Martin van Arkens
Volkert Nuis, lid                           Gedurende 2008 zijn er geen klachten over het werk van De KIJ en/of haar mede-
Gerard van den Enk, lid                        werkers ontvangen. Commissie is wel eenmalig bijeen geweest om geïnformeerd te
Fennie de Vries, lid                         worden over de ontwikkelingen binnen De KIJ.
Van de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) maakten in 2008 deel uit:  Netwerkbeheer
Ria Verwer, voorzitter, Lucinta Kieftenbeld en Lia van Dulmen     Torunn Davidsen

In dienst van de KIJ waren op 31-12- 2008

Team Individuele Traject Begeleiding                 Ten behoeve van Coach
Gertruud Vrijhoef                           Marjolein Steenbergen, coördinator
Jan van Dijk                             Carmen Ganzeboom, secretariaat
Tim Kuper
Chantal Botter
Team Ouder&Kind Voorziening                      Centraal Bureau
Nico Ooms, coördinator                        Hans van Reenen, directeur
Heidy van der Schaaf                         Lia van Dulmen, secretariaat
Lucinta Kieftenbeld                          Peter Stenvers, staf/beleidsmedewerker
Nienke ter Horst
Laurence de Vos
Alies Lohuis
Carmen Ganzeboom, secretariaat
Team Jongerenwerk Brede School                    Gedetacheerden
Peter Stenvers, teamleider                      Jan van Dijk (Pactum)
Ria Verwer                              Gertruud Vrijhoef (Pactum)
Marieke Dingerink                           Chantal Botter (de Parabool)
Monica Smit                              Lieke Helmes (de Parabool)
Daphne Katgert                            Linda van Ruiten (J.P. v.d. Bent)
                                   Ard Kuiper (J.P. v.d. Bent)
                                   Linda Boevenbrink (J.P. v.d. Bent)
Supportersbegeleiding                         HBO jaarstagiaires
Nathalie Selders                           Janneke Schutten, Trudy van der Stouwe, Michėlle Taribuka (ITB)
                                   Nienke ter Horst, Moniek Elshof (OKV)
                                   Lisette Meulhof (JwBs)
Jaarverslag De KIJ 2008                                                              19

								
To top