Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

11 Problemy globalne by EI0JhGH

VIEWS: 53 PAGES: 25

									 Problemy globalne we
współczesnej gospodarce
    światowej
• przełom XIX i XX w. – B. Russell, G. Orwell, A.
 France wskazywali, że postęp techniczny niesie nie
 istniejące wcześniej zagrożenia, ponadto wśród
 niebezpieczeństw grożących cywilizacji wymieniano
 np.. Eksplozję demograficzną, dehumanizację pracy,
 totalitaryzm;
• przełom lat 60. i 70. – kryzys energetyczny, spadek
 światowej produkcji żywności, pierwsze duże
 katastrofy ekologiczne;
       Klub Rzymski
• powstała w latach 70. organizacja
 pozarządowa której celem jest uświadomienie
 ludzkości skali zagrożeń globalnych.
• Raporty Klubu, przekładane na wiele języków
 (także pol.), przygotowywane przez zespoły
 wybitnych uczonych, wywoływały
 ogólnoświatową dyskusję. Pierwszy raport pt.
 Granice wzrostu (1972) zawierał pesymistyczną
 prognozę losów ludzkości: zakładając dalszy
 szybki wzrost liczby ludzi, zużywanie zasobów i
 zanieczyszczenie środowiska, przewidywał totalną
 katastrofę. Aby jej uniknąć, należy zahamować
 przyrost naturalny i zatrzymać rozwój
 gospodarczy.
      http://www.clubofrome.org/
Cechy problemów globalnych
• światowy charakter – dane zagrożenie staje się
 problemem globalnym, kiedy w sposób istotny
 dotyczy większości państw (np. kwestie rozbrojenia,
 wyżywienia, ubóstwo Trzeciego Świata)
• złożoność, zależność od działania wielu
 czynników i wzajemne powiązanie; cecha
 najbardziej widoczna w przypadku problemów
 krajów rozwijających się (np. relacje cen artykułów
 rolnych i przemysłowych, niszczenie gleby, transfer
 technologii, korupcja)
• ważne konsekwencje wiążące się z
 nierozwiązaniem problemów globalnych lub
 ze zwłoką w podejmowaniu środków zaradczych;
 ostateczną konsekwencją dalszego zaostrzania się
 problemów byłoby poważne zagrożenie życia lub
 zdrowia znacznej części ludzkości, w krańcowych
 przypadku nawet upadek cywilizacji (np. wojna
 nuklearna, załamanie równowagi ekologicznej,
 trwały deficyt podstawowych surowców)
• przedsięwzięcia zmierzające do ich
 rozwiązania muszą mieć złożony charakter i
 dotyczyć wielu sfer życia społecznego (np.
 intensyfikacja produkcji rolnej w krajach
 rozwijających się)
• rozwiązanie problemów globalnych jest
 możliwe jedynie wówczas, gdy odpowiednie
 przedsięwzięcia obejmują swym zasięgiem
 cały świat (szanse rozwiązania problemu
 globalnego wzrastają wraz ze wzrostem liczby
 podmiotów gospodarki światowej aktywnie
 uczestniczących w ich rozwiązywaniu)
    Przykłady problemów globalnych
•  niebezpieczeństwo wojny nuklearnej;
•  nie kontrolowany przyrost ludności;
•  wyczerpywanie zasobów energii i surowców;
•  kryzys zadłużeniowy;
•  sytuacja krajów rozwijających się;
•  zagrożenie środowiska naturalnego (niszczenie powłoki
  ozonowej, niszczenie lasów, brak wody, erozja gleby)
Podstawowe problemy globalne i
  sposoby ich rozwiązania
          1.
• Wyczerpywanie nieodnawialnych zasobów
 naturalnych
• Globalne ocieplenie, dziura ozonowa, zmiana
 klimatu
• Skażenie środowiska naturalnego
• Utrata różnorodności biologicznej
• Dążenie firm do wprowadzenia modyfikowanych
 genetycznie organizmów o niesprawdzonym
 bezpieczeństwie dla ludzi i środowiska
     rozwiązania globalne
• Ustawodawstwo i edukacja na rzecz zdrowej i
 zrównoważonej gospodarki globalne w zgodzie z
 naturą
• Powierzenie odpowiednim instytucjom
 odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania
 środowiskowego
• Przyjęcie na całym świecie „zasady ostrożnościowej”
 dla wszystkich nowych technologii
             2.
• Problemy demograficzne:
• Bezrobocie
• Nędza, pogłębiające się rozwarstwienie między
 bogatą Północą a biednym Południem, a także
 rozwarstwienie wewnątrz społeczeństw
• Zjawisko niedożywienia i głodu
• Problemy społeczne
• Brak podstawowej higieny i opieki zdrowotnej
    rozwiązania globalne
• Międzynarodowy fundusz pomocy bazujący na
 podatkach z międzynarodowego handlu bronią
• Podatek w rodzaju podatku Tobina na
 spekulacje walutową, z którego dochody
 liczone w mld USD zasiliłyby fundusz
 redystrybujący bogactwo
          3.
• Zadłużenie międzynarodowe
     rozwiązania globalne
• Przedsięwzięcia zmierzające do jego
 rozwiązania muszą dotyczyć zarówno
 dłużników, jak i wierzycieli
• Konieczne jest całkowite anulowanie długów
 krajom najbardziej zadłużonym
            4.
• Potęga instytucji globalnych, takich jak Bank
 Światowy, WTO i MFW
     rozwiązania globalne
• Zreformowanie wszystkich istniejących
 instytucji o charakterze globalnym
• Stworzenie nowych, w pełni demokratycznych
 i reprezentatywnych instytucji globalnego
 zarządzania
           5.
• „korporatokracja” czyli niewłaściwa potęga i
 wpływy w rękach prywatnych inwestorów,
 takich jak korporacje transnarodowe
     rozwiązania globalne
• Międzynarodowe ustawodawstwo
 zapewniające przede wszystkim interes ludzi i
 planety
            6.
•  Broń masowego rażenia
•  Terroryzm
•  Wojna
•  Zjawisko „prania brudnych pieniędzy”
•  Przestępczość międzynarodowa
     rozwiązania globalne
• Zakaz produkcji i wykorzystania broni masowego
 rażenia wsparty powstaniem nowej sekcji
 wywiadowczej i bezpieczeństwa w ramach ONZ
• Zakaz prowadzenia wojny jako przestarzałego środka
 rozwiązywania konfliktów
• Ratyfikacja przez wszystkie kraje świata
 Międzynarodowego Sądu Kryminalnego, który
 sądziłby terrorystów i innych podobnych przestępców
Coraz większa polaryzacja, polegająca na
 integracji silnych i marginalizacji słabych w
 gospodarce światowej, ma wyraźnie
 konfliktogenny charakter, grożąc
 poważnym zachwianiem bezpieczeństwa
 międzynarodowego. Bezpieczeństwo
 ekonomiczne i socjalne są komponentami
 globalnego bezpieczeństwa
 międzynarodowego.

								
To top