; "น้ำค้าง" เกิดขึ้นได้อย่างไร?
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

"น้ำค้าง" เกิดขึ้นได้อย่างไร?

VIEWS: 63 PAGES: 1

น้ำค้างเป็นธรรมชาติที่ มหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่ง เพราะว่ามันเกิดขึ้นได้ไม่ว่าเป็นฤดูร้อน หนาว ฝน หรือฤดูใบไม้ผลิ ในตอนเช้าตรู่เมื่อเราตื่นขึ้นมาก็จะเห็นหยดน้ำน้ำค้างเกาะอยู่ตามใบหญ้า ใบไม้ และตามโลหะต่างๆ เต็มไปหมด เมื่อต้องแสงแดดในตอนเช้าจะทอแสงแวววาวสวยงามน่าดู...

More Info
 • pg 1
									 ้       ้
"นำค้ ำง" เกิดขึนได้ อย่ ำงไร?

                       ่               ่
น ้าค้ างเป็ นธรรมชาติที่ มหัศจรรย์อีกอย่างหนึง เพราะว่ามันเกิดขึ ้นได้ ไม่วาเป็ นฤดูร้อน หนาว ฝน หรื อฤดูใบไม้ ผลิ ในตอน
                              ่
เช้ าตรู่เมื่อเราตื่นขึ ้นมาก็จะเห็นหยดน ้าน ้าค้ างเกาะอยูตามใบหญ้ า ใบไม้ และตามโลหะต่างๆ เต็มไปหมด เมื่อต้ อง
แสงแดดในตอนเช้ าจะทอแสงแวววาวสวยงามน่าดู...

         ั    ่          ึ ่
     ยิ่งที่มนเกาะอยูตามรังของใยแมงมุมที่ขงอยูตามต้ นไม้ จะเหมือนกับเพชร เม็ดเล็กๆ ร้ อยเป็ นพวง เป็ นตาข่ายเกิด
                                            ้
ความงามอย่างน่ามหัศจรรย์ น ้าค้ างใช่จะเกิดขึ ้นเฉพาะเวลากลางคืนหรื อเวลา ย่ารุ่งเท่านัน เพราะแม้ แต่ในตอนเย็นก่อนที่
                       ่
พระอาทิตย์ตกดิน บางโอกาสก็เกิดน ้าค้ างเกาะอยูตามใบหญ้ า และใบไม้ ด้วยเหมือนกัน

                                ่
     น ้าค้ างเกิดขึ ้นจากละอองไอน ้าหรื อความชื ้นที่มีอยูในอากาศ เพราะโดยปกติแล้ ว น ้ามีการระเหยกลายเป็ นไอ
         ่      ุ                     ึ   ่
แทรกซึมเข้ าไปอยูในอากาศได้ ทกขณะ ในเมื่อความชื ้นของอากาศยังมีน้อยไม่ถงจุดอิมตัว แต่พออากาศอมเอาไอน ้าไว้ ได้
       ่                                       ี ่         ้
มากจนถึงจุดอิมตัวแล้ ว มันจะไม่ยอมรับไอน ้าที่ระเหยอีกต่อไป นอกจากมันจะได้ "คาย" ไอน ้าที่มอยูในอากาศก่อนแล้ วนัน
ออกไปเสียบ้ าง

                    ่ ั
     ปริ มาณของไอน ้าในอากาศขึ ้นอยูกบอุณหภูมิของอากาศ อากาศร้ อนสามารถเก็บไอน ้าได้ มากกว่าอากาศเย็น
   ้                   ่
ดังนันหากเราลดอุณหภูมิของอากาศจนถึงจุดๆ หนึง จะเกิด "อากาศอิ่มตัว" (saturated vapour) อากาศไม่สามารถเก็บ
                      ่                  ้      ั
กักไอน ้าไว้ ได้ มากกว่านี ้ หรื อกล่าวได้ วา อากาศมีความชื ้นสัมพัทธ์ 100% ดังนันหากอุณหภูมิยงคงลดต่าลงอีก ไอน ้าจะ
  ่
เปลียนสถานะเป็ นของเหลว อุณหภูมิที่ทาให้ เกิดการควบแน่นนี ้เรียกว่า "จุดน ้าค้ าง" (dew point)

                       ่
     เมื่อถึงเวลากลางวันน ้าค้ างที่หยดอยูบนยอดหญ้ า เมื่อได้ รับแสงอาทิตย์ก็จะระเหยไปหมด ปริ มาณความชื ้นใน
                          ี             ึ
อากาศ ที่เรี ยกว่า ความชื ้นสัมพัทธ์ ถ้ าในอากาศที่มความชื ้นมากจะทาให้ เรารู้สกร้ อนและเหนียวตัว แต่เมื่ออากาศหนาว
มากน ้าค้ างจะแข็งตัวเราเรียกว่า จุดน ้าค้ างแข็ง จุดนี ้ส่วนมากจะเกิดขึ ้นในช่วงเริ่ มฤดูใบไม้ ร่วงเพราะอุณหภูมิในช่วง
กลางวัน และกลางคืนแตกต่างกันมาก

         ้                ่                                ่
     ในบางครังหยดน ้าที่เกาะตัวนี ้ ยังลอยอยูในอากาศเป็ นจานวนมาก ทาให้ เกิดฝ้ าหนาทึบ เราเรี ยกว่า "หมอก" ซึง
                                        ่
เมื่อถูกความร้ อนในตอนเช้ า หมอกนี ้จะค่อยละลายตัวออกไปเป็ นไอน ้าปะปนแทรกซึมอยูในอากาศเช่นเดิม

หมอกและน ้าค้ างบนใยแมงมุม

                                           ่     ั
     ความชื ้นของไอน ้าในอากาศนอกจากจะทาให้ เกิดน ้าค้ างและหมอกขึ ้นแล้ ว ยังมีสวนสัมพันธ์กบอุณหภูมิของลม
                                 ุ          ่
ฟ้ าอากาศอีกด้ วย วันใดถ้ าอากาศมีความชื ้นมาก แม้ แดดจ้ า และมีอณหภูมิร้อนจัดเช่นอยูในฤดูร้อนเป็ นต้ น เราจะตากผ้ า
แห้ งช้ า แต่ตรงกันข้ ามถ้ าวันใดอากาศมีความชื ้นน้ อย แม้ ฝนจะตกหรื อเป็ นเวลากลางคืนก็จะตากผ้ าแห้ งได้ เร็ว

								
To top
;