Agneta Horn

Document Sample
Agneta Horn Powered By Docstoc
					  1     INLEDNING


  Alltsedan den litterära produktionens början har texter och deras innehåll fascinerat sina läsare.
  Författare förstod tidigt att trollbinda sin publik med målande och ingående beskrivningar, eller att
  medvetet utelämna dessa, inbjudande läsarna till egna utflykter på fantasins vingar. Bruket av
  associativa bilder, och även frånvaron av dessa, har sedan antikens dagar studerats inom
  litteraturvetenskapens område. I egenskap av stilistiskt verkningsmedel har dock bildspråket under
  1900-talet i allt högre grad kommit att intressera språkvetenskapen. Detta har, i sin tur, banat väg för
  nya angreppsvinklar vid studium av såväl modern som klassisk litteratur.


  Jag har valt att närmare studera förekomsten av bildspråket hos Agneta Horn i hennes självbiografi
  Beskrifningh öfwer min wandringestidh.1 När det första utkastet till manuskriptet skrevs är svårt att
  veta, men i sin nuvarande form kan verket ej vara äldre än från år 1657, då ett flertal av de
  förekommande bibelcitaten är hämtade från den nya bibelutgåvan detta år.2 Verket har tidigare
  främst uppmärksammats inom språkforskningen. Det har också rönt uppmärksamhet inom
  litteraturvetenskapen, som dock framförallt poängterat biografins värde som skildrare av adelns liv
  och miljö i Sverige under stormaktstidens Sverige. Man har även framhållit det faktum att en
  kvinnlig författare för första gången placerat sig själv i blickpunkten, vilket tolkats som ”ett embryo
  till kvinnomedvetande inom svensk litteratur”.3 Vad gäller dess övriga förtjänster menar
  litteraturvetenskapen att det inte är ”... den språkliga gestaltningen som gör att den ännu känns
  levande utan skildringen av den kamp adelsdottern tvingas föra för att få leva det liv hon själv vill”.4
  Även om språket inte är skönlitterärt tillrättalagt för att förföra sina läsare bjuder dock Agneta Horn
  på ett talande vardagsspråk, som vid en analys visar sig bjuda på en mängd bildliga uttryck.
1
 LS: s 75.
2
 Sven Delblanc: ”Agneta Horns leverne - vår första roman?” SvD 1.9.1985.
3
 LS: s 75.
4
 Ibid: s 75.


                              1
   2      BAKGRUND


   2. 1    Bildspråket: Dess uppgifter och användningsområden


   Redan i biblisk tid var bildspråket ett av de viktigaste och mest slagkraftiga stilmedlen för att sprida
   kunskap och idéer. Under antiken förstod man vilken betydelse bilder förmedlar och i Aristoteles
   klassiska verk Om diktkonsten poängteras metaforens betydelse för innehållsöverföring och som
   individuellt kännemärke för den enskilde författaren. Dess viktigaste uppgift är att animera och
   personifiera för att därigenom överraska och ge upphov till nya idéer.5 Andra antika författare
   framhåller snarare metaforens betydelse som utsmyckning och menar dess ursprung vara en språklig
   fattigdom.6 Oavsett vilket, har bildspråket alltsedan dess fascinerat litteraturvetenskapen.
   Framförallt har forskare inriktat sig på att studera hur författare knyter bildspråket till ett visst tema
   eller en miljö. Ett arbete kan sålunda uttrycka olika grader av språklig medvetenhet och syftning.
   När en författare väljer att skildra en fiskares liv och tankar med hjälp av bilder från dennes
   profession, är stilfigurer och bilder mer eller mindre mödosamt utvalda och tillrättalagda för att ge
   ett visst intryck. Resultatet av sådana stilanalyser ger upplysningar om såväl historiska som litterära
   tider och epoker.


   När man inom språkvetenskapen studerar bildspråket, fokuseras oftare på källorna till bildspråket.
   Genom detta försöker man skapa sig en bild av författarens inre föreställningsvärld. I en förlängning
   kan det ge en närmare insikt i för vilket syfte författaren valt att använda sig av vissa typer av bilder.
   Det är t.ex. skillnad på de bildkällor som används för att bygga upp en skönlitterär personlighet och
   de som associativt bär syftet i en argumenterande eller redovisande framställning.


   Viktigt är således att de valda bilderna överför de av författaren avsedda associationerna till läsare
   eller åhörare. Denna process är inte helt okomplicerad. Under antiken skrevs litteratur för en liten
   krets inom samma kultur och med samma referensramar. Idag författas texter på helt andra
   premisser, vilket innebär att de utvalda bilderna associativt måste ge samma tolkning även utanför
   författarens egen kulturella och etniska grupp. Problematiken kan belysas med hjälp av
   konstruktionen Jag är en varg, där betydelsen är helt avhängig av mottagarens associationer till
   begreppet varg: Är jag blodtörstig, ett flockdjur eller på jakt? I vissa kulturer är vargen en symbol

5
  Aristoteles: Om diktkonsten, 1994: s 57.
6
  Mall Stålhammar: Metaforernas mönster, 1997: s 22.


                             2
   för styrka och mod, medan andra betraktar den som blodtörstig och skrämmande. Det är således
   ingen enkel uppgift att nå syften via bildspråk, då tolkningen i hög grad är individuellt betingad.


   Bildspråk kan varieras i det oändliga och det är i det närmaste omöjligt att skaffa sig en överblick av
   helheten. För att på något sätt kunna hantera denna del av muntlig och skriftlig framställning har
   under århundradena försök gjorts till strukturering. Redan Aristoteles utarbetade en systematik som
   fortfarande används ibland.7 Till systematisk grund för denna uppsats ligger dock den av Olsson-
   Algulin gjorda sammanställningen av de vanligaste källorna till bildspråk. Dessa är teknik,
   vetenskap, ädelstenar och natur samt människan och hennes värld t ex byggnader, bonader, kläder,
   smycken, kroppsdelar och barnet.
   2.2     Bildspråkets funktioner


   När man talar om bildspråk brukar man framförallt tala om metaforer och liknelser. Till grund för
   dessa ligger ett bildligt uttryck, t ex Hon beter sig svinaktigt, som via liknelsen omvandlas till
   metafor; Hon beter sig som ett svin blir Hon är ett svin. Stilforskaren Peter Cassirer framhåller hur
   denna förvandling överför uppmärksamheten från sakledet till bildledet. Till slut kvarstår endast
   bildledet; Hon har blivit Svinet. Cassirer menar därför att bilder är en form av
   övertalningsdefinitioner, då de ofta bär en känslovalör som uppfattas av och överförs till läsaren.8


   Den emotiva funktionen gör de bildspråkliga stilfigurerna tacksamma att använda vid uttryckandet
   av starka känslor, något som uppmärksammats av de amerikanska forskarna forskarna Wilhelm
   Wundt och Hedwig Konrad. I sina undersökningar har de funnit hur frekvensen av metaforer ökar
   vid skildringar av något älskat för att fördjupa upplevelsen och differentiera bilden av det beskrivna.
   Förutom den känslomässiga effekten av bildspråket betonas också dess förmåga att skapa nya
   associationsbanor. Detta har tidigare, i princip, varit förbehållet lyriken men har under 1900-talet
   alltmer vunnit insteg i den svenska skönlitteraturen där August Strindberg, Harry Martinson och
   Kerstin Ekman är stilbildande.
7
  Stålhammar: s 21.
8
  Peter Cassirer: Stilistik & Stilanalys, 1986: s 96.


                             3
   En sammanställning av bildspråkets funktioner ges av Birger Liljestrand. Det kan användas för att


         1) Förenkla, konkretisera och åskådliggöra.
         2) Mystifiera och suggerera, mångfaldiga associationsbanor.
         3) Intensifiera, skapa spänning och dynamik. 9


   För att det skall fylla sin uppgift krävs en ständig utveckling och förnyelse av bildspråket, som
   annars lätt schabloniseras och förlorar såväl sin känslomässiga som associativa effekt.
   2.3     Det uttrycksfulla språkets stilfigurer


   När man inom bildspråket särskiljer metaforer och liknelser utgår man från definitionen att
   liknelsen har såväl sak- som bildled vilka sammanbinds med jämförelseord. Vanligtvis är dessa ord
   lätta att finna, t ex i dum som en gås, flyktig likt en fjäril. Ibland kan jämförelsen vara svårare att
   finna, som i Han har den retade noshörningens tyngd.10 Ytterligare en konstruktion, vars
   motsvarighet är frekvent förekommande hos Agneta Horn, är av typen Jag blev så glad att jag inte
   visste om jag skulle skratta eller gråta. I språket finns även spår av gamla liknelser, där endast
   morfologin minner om det forna jämförelseledet; moderlig motsvarar lik en moder.

   Ett stildrag som hela tiden nybildas är metaforerna, där sakledet och jämförelseordet helt utplånats.
   Vårt dagliga språk vimlar dock av döda metaforer som idag i princip förlorat den associativa
   bildfunktionen. Hit hör de s k överförda metaforerna (blad – bläddra) och de bleknade metaforerna
   (rosa, himlavalv). En del av dessa lexikaliseras, dvs fråntas sin associativa verkan och tillskrivs en
   självständig betydelse (stolsben, lampfot). Dessa uttryck kan dock vid behov återupplivas till än mer
   talande bilder, t ex om ett stolsben spjälas. En del bilder stelnar i sin form och slits så småningom
   ut. Dessa klichéer är mycket talande till sitt innehåll, som den dumma gåsen, men har mist sin
   slagkraft och stelnat till formen.


   Två vanliga stilfigurer är hyperbolen och litotesen som uttrycker över- respektive underdrift. Deras
   funktion samverkar inte sällan med liknelser och metaforer: Hålet var så djupt, att man kunde
   skicka direktpost till Kina och Pengarna räcker ju inte ens till en kola. Ytterligare två närstående

9
  Birger Liljestrand: Språk i text, 1963: s 70, 75.


                             4
   stilfigurer är besjälningen och personifikationen, där konkreta respektive abstrakta begrepp ges eget
   liv (löven dansade – tanken svävar). Dessa används flitigt av Agneta Horn, troligtvis inte i
   konstnärligt syfte utan snarare som följd av idoga studier av den religiösa litteraturen. Typiskt för
   den bibliska stilen är också den bildförklarande genitiven.11 Genom konstruktioner som tidens vind
   och sanningens väg inspirerades kanske författarinnan till vidareutveckling av personifikationer.
   Denna typ av ordfogningar fyller fortarande sin språkliga funktion, då de idag används såväl litterärt
   som talspråkligt.


   En stark stilfigur är ironi, där författarens ord skarpt kontrasterar innehållet mot dess avsedda
   verkan; Vad tråkigt för dig när bästa vännen vunnit en miljonvinst. För att uppnå avsedd effekt
   krävs att läsaren har kännedom om såväl bakgrund som den aktuella situationen då uttalandet görs.
   Ett annat sätt att uttrycka något bildligt är att spela på ordens känslovalör, där två synonymer kan ge
   helt olika emotiva och associativa innehåll till åhörare och därmed skapa olika bilder av det
   åsyftade.12 Ett exempel är om någon beskrivs med ordet onykter kontra redlös, där det senare
   överför en mer negativ laddning än det förstnämnda.


   Hos Agneta Horn finns prov på konstruktioner som här definieras som utbyggda metaforer. Till
   skillnad från s k satsmetaforer eller absoluta metaforer kännetecknas utbyggda metaforer av att vara
   längre konstruktioner där språket tycks följa tanken och därför känns spontant, d v s inget tyder på
   att texten är en genomtänkt bildformation med ett bakomliggande konstnärligt syfte. I den
   undersökta texten märks också författarinnans förkärlek för längre och utsvävande personfikationer,
   där ofta flera stildrag interagerar till en helhet. Att splittra denna innebär att den eftersträvade
   bildöverföringen går förlorad. Det är således inte alldeles oproblematiskt att strukturera en text
   enbart genom analys av stilistiska figurer och dess källor. Utan tvivel måste ibland hela texten tas i
   beaktande för att kontextuellt bedöma figurernas innebörd och deras avsedda verkan.
10
   Cassirer: s 96.
11
   Gösta Holm: Epoker och prosastilar, 1967: s 32 f.


                             5
   2.4      Pytt-i-panna-teoremet


   Peter Cassirer illustrerar ovanstående problematik när han poängterar vikten av särskiljning av
   språkliga och stilistiska analyser. Han menar att när språkliga studier inte kunnat påvisa tillräckliga
   stilistiska resultat har detta menats visa att denna typ av forskning är ovetenskaplig då den inte kan
   förklara effekterna av en text. Cassirer framför därför betydelsen av stilistiska kvaliteter på
   bekostnad av kvantiteter, där han med kvalitet syftar på egenskaper. Att med en renodlat språklig
   analys tolka en text är problematiskt, då det är svårt att tillskriva endast en viss faktor en viss
   stilverkan eftersom flera språkliga fenomen ofta samverkar i en litterär framställning. Dessutom är
   det högst individuellt vad som tolkas som stilverkande och hur dessa drag uppfattas. I ett försök att
   förklara den komplexitet som stilanalys rymmer myntar han begreppet ”pytt-i-panna-teoremet”.
   Precis som korv, potatis och lök tillsammans kan smaka pytt-i-panna, sammanfogas i en text olika
   ord till en helhet med en vidare innebörd. Av denna anledning bör man inte endast studera en viss
   kategori av ord, utan även närmare se vilken inbördes påverkan alla ingående ingredienser utövar på
   varandra. Språket utvecklas hela tiden tack vare denna interaktion mellan dess grundläggande delar,
   men utgör för stilanalyser ett inte oansenligt hinder.13
   3       TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER


   3.1      Agneta Horn och hennes liv


   Agneta Horn föddes 1629 och var dotterdotter till Axel Oxenstierna. Hennes far var fältmarskalk
   Gustav Horn, en erkänt skicklig militär. Modern dog tidigt och Agneta Horn kom att växa upp hos
   släktingar i Sverige. Förhållandena till anförvanterna var ansträngda, särskilt relationen till hennes
   ingifta faster fru Ebba Leijonhufvud. De enda hon litade på var morföräldrarna hos vilka hon ofta
   sökte en fristad. Fadern satt krigsfånge under några år på 1630-talet, men efter hans hemkomst
   följde hon honom under några perioder i fält och skrev då uppskattande om bataljer och
   konfrontationer.
12
   Cassirer: s 149 ff.
13
   Ibid: s 54 ff.


                             6
   Agneta Horn var en bestämd ung dam och när hennes släkt såg verkade för en trolovning mellan
   henne och den förhatlige och, i hennes ögon, löjlige Erik Sparre vägrade hon helt enkelt att motta
   hans uppvaktning. Hon ville hellre ha en ”braf såldat”, och efter två år slog hon själv upp
   förlovningen.14 Hon hemlighöll under en längre period sin relation till den efterlängtade soldaten
   Lars Cruus och fick till slut sin fars medgivande till giftermål. Efter makens död 1656 tog hon själv
   över skötsel av gods och gård samt idkade handel. Trots rikedomar och börd dog hon redan 1672,
   endast 42 år gammal.
   3.2    Agneta Horns språkbruk som kontrast till 1600-talets prosa och dess stil


   År 1643 låter Georg Stiernhielm trycka sin första upplaga av Gambla Swea- och Götha måles
   fatebur där han manar till upprensning av det svenska språket, inte minst genom utrensning av de
   allt fler främmande ord som genom inlån hotade fornspråkets ordstam. I slutet av 1670-talet skriver
   Samuel Columbus En swensk ordeskötsel, där han sammanställer viktigare svenska ord och uttryck i
   Stiernhielms anda. Vissa inlån bereds dock plats, vilket författaren försvarar med att ”...fråge den
   samme om icke den ene får taa Mode ok maneer af den andre, där i som han märcker den andres
   kläder stå wäl?”.15


   Förändringens vind mot ett mer ”ursvenskt” språk blåste dock långsamt. Aristokratins söner
   skolades under hela 1600-talet i främmande språk och tillbringade ofta flera år vid utländska
   lärosäten, vilket av förklarliga skäl starkt kom att påverka det officiella svenska skriftspråket. Även
   privata brev kom att utformas i enlighet med stilidealen och var sålunda influerade av latin, tyska
   eller franska till såväl grammatik som ordval. Exempel på detta kan inte minst ses i adelns
   brevväxling under perioden.16 Ett annat drag är hypotaxen och andra för kanslistil typiska
   kännetecken, som inte bara användes vid författandet av mera officiella skrivelser.17


   Agneta Horns stil skiljer sig kraftigt från detta mönster. Språket är vardagligt och förhållandevis
   osmyckat. Trots att hennes talspråk menas vara typiskt för den högadliga ämbetsmannaklassen i
   Stockholm, innehåller hennes framställning sällan nya ord av utländsk härkomst, även om tyska och

14
  Gösta Holm: Agneta Horn - Beskrivning över min vandringstid, 1959: s 54.
15
  Sylvia Boström: Samuel Columbus - En swensk ordeskötsel, 1963: s 2.
16
  Leijonhufvud: Agneta Horns lefverne, 1908: s 184, 189.
17
  Cassirer: kap. 7.1 och 7.2. Definition av kanslistil.


                              7
   franska uttryck finns representerade.18 Stavningen är starkt präglad av mälardalsdialekten och vissa
   indikationer finns på att hennes långa vistelser hos morföräldrarna i Västmanland kan ha påverkat
   hennes talspråk och därmed även skriftspråket.19 Vidare är hennes ordval återhållet även om det
   tillfälligtvis bjuder på känsloladdade uttryck. De korta meningarna och den parataktiska
   meningsbyggnaden ger den löpande och lättlästa prosa som dominerar framställningen. Denna stil
   bryts radikalt då viktigare händelser understryks med den för tiden typiska bönesucken, där man
   vänder sig direkt till Gud med böner, lovord och klaganden.20


   Även om Agneta Horn aldrig genomgått någon högre utbildning hade hon noga studerat Bibeln och
   annan religiös litteratur. I detta kan förklaringen sökas till de markanta förändringar i stil som sker i
   i de religiöst betonade avsnitten. Dessa är till sin form starkt hypotaktiska med multipla parentetiska
   inskott samt byggs upp av långa satser med mångordiga led. Inte oväntat blir även ordvalet ett helt
   annat i denna stiltyp; ålderdomliga och abstrakta ord belastar ytterligare satserna så att inte bara
   läsaren, utan även Agneta Horn själv, har svårt att hantera konstruktionerna.


   Här bör även framhållas det i texten frekventa och kategoriska användandet av äkta inversioner,
                                             21
   vilket är ytterst oväntat hos en i övrigt utpräglad talspråklig författare.        Detta kan dock ha sin
   förklaring i påverkan från de religiösa och profana texterna. Inversioner av olika slag återfinns i
   såväl Olaus Petris predikotexter som Peder Swarts krönika. En alternativ förklaring är att
   inversioner av typen ”Och hade iagh hos hene …” var ett dialektalt talspråkligt drag under denna
   tid. Enligt den norske diktaren Björnstjerne Björnson förekom språkbruket i hans hembygd i mitten
   av 1800-talet, vilket bekräftats av nutida undersökningar. Det är därför inte helt otroligt att
   inversionerna i memoarerna kan tolkas som ett talspråkligt drag, även om detta idag är helt utplånat
   i svenska dialekter.22
18
  Gösta Bergman: Kortfattad svensk språkhistoria, 1970: s 116f.
  Elias Wessén: ”Några anteckingar om språket i Agneta Horns ‘lefverne’.” Nysvenska studier, årg 6 (1926): s 31.
19
  Ibid s 31.
20
  Delblanc: s.11.
21
  Om Agneta Horn och hennes stil, se Holm 1967: s 97.
22
  Holm, 1970: s 95 f.


                               8
   3.3    Tidigare forskning baserad på manuskriptet


   Språket i Agneta Horns efterlämnade manuskript har sedan upptäckten av Ellen Fries 1885
   uppmärksammats av ett flertal forskare. Till de språkvetare som närmare studerat och kommenterat
   verket hör Theodor Hjelmqvist, Ludvig Larsson och Elias Wessén.23 En bra sammanställning av
   denna och övrig tidigare forskning återfinns i inledningen till den textkritiska utgåva av
   manuskriptet som arbetades fram under Gösta Holms ledning och utgavs 1959.24 Intresset bestod
   och Holm uppmärksammade Agneta Horns stil i Epoker och prosastilar, 1967.25 År 1985
   uppmärksammades 1600-talsförfattarinnan för första gången internationellt, då S.A. Mitchell gav ut
   sin monografi om de i slutet av manuskriptet sammanställda citaten från Jobs bok och Psaltaren. 26
   Förutom denna jämförande studie av associativt syftande citat har, såvitt det har gått att utröna,
   ingen ytterligare studie gjorts på det i texten förekommande bildspråket och dess eventuella
   associativa, känsloöverförande samt beskrivande syften. En orsak till detta kan vara att det är
   mycket svårt att anpassa den stilistiska begreppssfären till en fungerande syntes för applicering på
   en förmodad talspråklig framställning.
   3.4    Bildspråkets användning i talspråk och skriftspråk


   När bildspråk undersöks utgår man oftast ifrån en genomarbetad text där en författare skrivit i ett
   bestämt syfte. Sålunda kan man lätt finna mystifierande bildspråk i en deckarroman, romantiskt
   bildspråk i en kärleksnovell och ett religiöst sådant i en klosterskildring. När talspråk och dialekt
   återges görs även detta i ett bestämt syfte, att ge en viss ”stil” till textavsnittet. De olika stilfigurerna
   är i dessa texter därför noggrant utvalda och använda.


   Även om vissa partier i Agneta Horns text är av mer skriftspråklig karaktär, är det antagligen
   huvudsakligen författarinnans spontana och vardagliga språk som används. I efterkommande
   redigeringar har rättningar framförallt skett av stavning och grammatiska formfel. Däremot tycks
   inga större förändringar ha skett vad gäller uttryckssätt eller ordval. Rättningen tycks därför inte ha

23
  Dessa uppsatser finns publicerade enligt följande: Hjelmqvist, Theodor: ”Till Agneta Horns lefverne”, Språk och stil 20
  (1909), s 60-63. Larsson, Ludvig: ”Ännu något om Agneta Horns leverne”, Nysvenska studier 7 (1927), s 104-107 och
  Wessén, Elias: ”Några anteckningar om språket i ‘Agneta Horns leverne’”, Nysvenska studier 6 (1926), s 21-40.
24
  Holm: 1959: s XXXII.
25
  Holm, 1967: s 97.
26
  Stephen Mitchell:Job in Female Garb, 1985.


                                9
   syftat till att tillrättalägga språket för att öka dess influens på läsaren.27 Detta implicerar att de
   förekommande stilistiska figurerna i första hand verkar ha använts för att uttrycka författarinnans
   känslor och tankar så som hon minns, eller vill minnas dem. I och med detta faller möjligheten att i
   enlighet med stilanalytiska metoder värdera bildspråket i texten, då stilfigurerna inte längre kan
   tolkas som i första hand avsiktligt valda. Detta hindrar inte att stilistiskt omedvetet språk kan
   frammana starka känslor, då detta inte sällan är själva ändamålet med olika former av
   kommunikation.
   3.5    Agneta Horn: Författarinna eller dagboksförerska


   Vid första anblicken framträder inget annat ur manuskriptet än en adelskvinnas nedtecknade
   levnadshistoria. Hon ömkar sin hårda uppväxt och skildrar ingående sina hågkomster av personliga
   erfarenheter. Till skillnad från många av de män som under 1600-talet använde dagboksgenren till
   att bevara dåtidens viktiga händelser till eftervärlden är det hennes egen person och vardag som
   utgör centrum.28


   Forskare har tvistat om verket skall hänföras till kategorin memoar eller självbiografi. För
   differensen mellan dessa två redogörs i Nationalencyklopedin, där memoarer definieras som
   skildrande av det förflutna baserat på författarens egna minnen av privata eller historiskt viktiga
   händelser. Trovärdigheten kan ifrågasättas då författaren inte sällan tillrättalägger skeenden eller tar
   tillfället i akt för självförsvar eller att föra polemik.


   I självbiografin skildras istället författarens liv och utveckling i en mer litterärt utmejslad stil.
   Utformningen är högst subjektiv och verkets trovärdighet är avhängig av hur väl framställningen
   lyckas förmedla ett intryck av sanning och/eller representativitet. När kyrkofadern Augustinus under
   antiken författar sina Bekännelser framhåller han sin egen religiösa utveckling som representativ för
   människans möjligheter. På samma sätt försöker August Strindberg i Tjänstekvinnans son ge uttryck
   för ett allmängiltigt resonemang.29 Den största differensen mellan de två genrerna torde alltså vara27
  Vid genomläsning av kommentarerna till Holms vetenskapliga utgåva (1959) framgår att de flesta redigeringar som skett
  gäller stavning och grammatik. Inga ordval har korrigerats eller längre partier strukits.
28
  LS s 75.
29
  Nationalencyklopedin: Memoarer och Självbiografi.


                               10
   graden av medvetenhet, där memoarer syftar till att påverka sin läsare i en viss riktning medan
   självbiografier är subjektivt utformade för att berätta en personlig historia ur ett tänkt allmängiltigt
   perspektiv.


   Även om skillnaderna enligt definitionerna i Nationalencyklopedin är små, är de grundläggande för
   diskussioner beträffande verkets utformning och därmed också dess syfte. Ellen Fries, som år 1885
   påträffade handskriften i Uppsala Universitets bibliotek, uppmärksammar hur Agneta Horn inte på
   något sätt ägnar historiska händelser och personligheter i sitt liv något större intresse och
   konstaterar:
         Hon skrifver inga memoarer. Hon berättar allenast sitt eget lifs historia,
         sin barndoms sorger, sin ungdoms trofasta kärlek och alla de pröfningar
         hon hade att utstå, innan hon fick sitt hjärtas utkorade.30
   Dagboken nedtecknades sannolikt först när Agneta Horn var 28 år, efter makens död. Av denna
   anledning har säkerligen fantasin ofta fått spelrum, särskilt i de avsnitt där barndom och ungdomstid
   beskrivs. Fries menar dock att de återgivna dialogerna, trots efterhandskonstruktionen, är tagna ur
   det dagliga livet; här finns ingen ”lärdomsapparat, inga onaturliga konstruktioner”.31 Denna tolkning
   torde innebära att Horn knappast medvetet använde sig av stilistiska figurer för att uppnå ett visst
   syfte. Detta utesluter dock inte att hennes språk innehåller verkningsfulla stilfigurer och att hon
   ibland väl avväger ordens stilvalör.


   Litteraturvetaren Stephen A. Mitchell har i sin bok Job in Female Garb publicerat och närmare
   studerat de i manuskriptet förekommande bibelcitaten. I en artikel presenterar Sven Delblanc
   studien och dess resultat. Med utgångpunkt från slutsatserna kategoriseras verket som memoarer
   med ett religiöst-uppfostrande syfte i form av en fiktiv dagbok. Detta uppnås genom de väl valda
   bibelcitat som tillrättalagts för att jämställa författarinnans genomlevda ”vedervärdigheter” med den
   i bibeln av Gud hårt prövade Job. Genom detta tillvägagångssätt, menar Delblanc, befäster Horn en
   religiös roll som tålmodig tjänarinna. Som drivkraft anges Agneta Horns behov av att förstå de

30
   Leijonhufvud: s 5.
31
   Ibid: s 7.


                             11
   prövningar Gud låtit henne genomlida. I och med en arvstvist ökade även behovet att försvara sig
   mot släktingars anklagelser om girighet och egennytta.32


   Denna slutsats innebär en mot Fries kontrasterande tolkning av Agneta Horns litterära ambitioner.
   Hon för inte längre privata anteckningar, utan är en författare driven mot ett säkerställt mål. Hennes
   syfte är att med alla medel framställa sig själv som lidande och utan skuld, inte bara med mer eller
   mindre fiktiva anekdoter utan med alla stilistiska medel som står till buds.33 Det torde stå utom allt
   tvivel att citaten är ytterst medvetet valda och en naturlig följdfråga är i vad mån i texten
   förekommande stilfigurer är avsiktliga. Delblanc ansluter sig dock till Fries i bedömningen av
   språkbruk och ordval:
        När hon öppnade de vackra läpparna kunde ett språk
        från pigkammaren strömma fram, en obändigt levande
        svenska, kryddad med ordspråk, svordomar och plump-
        heter. Till all lycka skrev hon som hon talade och blev
        därmed en av våra stora författare.34
   4     SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR


   Vid en stilistisk analys utgår man oftast ifrån att författaren medvetet använder bildspråk för att
   uttrycka stämningar och känslor. I skönlitterära verk med fiktiv handling skapar således författaren
   karaktärer utifrån deras tilltänkta inre föreställningsvärldar och referensramar. Detta ger en illusion
   av en verklig person med såväl inre som yttre kvaliteter istället för en schablonartad figur utan
   djup.35 En undersökning av bildspråket i en text skriven för publik i ett visst syfte är därför mycket
   fruktbar, då resultatet på olika sätt kan knytas till författarens intentioner. Frågan är hur pass
   medveten Agneta Horn var om olika stilfigurers verkningsgrad och med vilka avsikter hon i så fall
   kan ha använt dem.

32
  Delblanc:
33
  Ibid.
34
  Ibid.
35
  Hallberg; Diktens bildspråk, 1982: s 82 f.


                            12
Syftet med denna uppsats är dels att finna, sammanställa och kategorisera bildspråket i Agneta
Horns manuskript, dels att försöka belysa frågan om graden av medvetenhet. Arbetet har samlats
kring följande frågor:


1.     Vilka olika typer av bildspråk återfinns i texten?
2.     Från vilka källor har bilder hämtats?
3.     Hur vanligt förekommande är bildspråk i framställningen?
4.     I vilken mån kan användandet av bildspråk och andra stilelement
      antas vara medvetet i syfte att påverka läsare i en viss riktning?
5     METOD OCH AVGRÄNSNINGAR


5.1    Metod


Med ledning av de för syftet presenterade frågeställningarna har jag i texten eftersökt bildspråk, som
sedan inordnats under de övergripande stilfigurerna liknelse och metafor. Därpå har en indelning
skett efter källtillhörighet, där referensen varit Olsson-Algulins rubriceringar. Att sönderdela en
större textuell helhet för att konkretisera en viss stilfigur har i möjligaste mån undvikits, då detta
inte sällan inneburit en förlust av betydelse och syfte. Dessa längre konstruktioner har införts under
rubriken ”Komplext bildspråk”, där även andra svårdefinierade uttryck samlats. Dessa har sedan
grupperats efter olika faser i författarinnans liv. Slutligen har ordspråk, talesätt och liknande
konstruktioner behandlats i ett eget avsnitt, då dessa innehar en särställning inom det i texten
använda bildspråket. I uppsatsen har citat om möjligt placerats i löpande text i ett försök att knyta
dem till de situationer de illustrerar och på detta sätt undvika att bildspråket förlorar sin associativa
och känsloladdade överföring till läsaren. I den följande framställningen har endast författarinnans
förnamn använts i syfte att lyfta fram personen bakom texten.


De kategoriseringar som görs i denna undersökning skall endast ses som förslag och är inte att
betrakta som slutgiltiga, inte minst då det ofta förekommer tveksamheter om hur innebörden i
uttrycken skall tolkas. Hur varje enskilt exempel här behandlats och kategoriserats kan ses i den
bifogade materialredovisningen, som bygger på mina excerpter.


                          13
5.2    Avgränsningar


Då textens avslutande samling bibelcitat behandlas av Stephen Mitchell, har jag valt att bortse från
dessa i min undersökning. Detta gäller även de i den berättande texten ingående textutdragen från
psalmer och folkvisor, som inte ansetts vara relevanta för undersökningen. Då tiden bedömts vara
alltför knapp för ett djupare etymologiskt studium, har insatsen fokuserats på det omedelbart
associativa bildspråket i texten. I studien har därför helt uteslutits de överförda och bleknade
metaforerna, då deras bildliga funktion inte längre är tydlig för språkbrukaren.


En avvägning har gjorts vad gäller klichéerna, då man måste beakta i vad mån användning av ord
och uttryck av denna typ på 1600-talet kan jämställas med den nutida. Detta har inneburit att
somliga, idag klichébetonade, metaforer införlivats i huvudgrupperna, då de under stormaktstiden
troligtvis inte uppfattades som slitna uttryck. De få hjälpmedel som står till buds vad gäller denna
särskiljning har inte erbjudit mycket hjälp, varför jag ibland nödgats ”gå på känn”. Detta gäller även
uttryck som starkt minner om ordspråk och talesätt, men inte utan svårigheter kan beläggas som
vedertagna i Sverige under denna period.
                         14
   6    RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS


   6.1   Liknelser


   I texten återfinns ett 50-tal exempel på liknelser, varav de flesta skapats på traditionellt sätt med
   jämförelseord. Till formen kan de delas in i två grupper, där den ena består av enkla och den andra
   av utbyggda liknelser. Med en utbyggd liknelse åsyftas en liknelse där det grundläggande bildledet
   vidareutvecklas. Båda formerna används ofta hyperboliskt, dvs för att överdriva sakledet. De källor
   som återfunnits är konst, mat, tid, social skiktning, sinne, känsla, kropp, djur och natur, död,
   vardagsliv och barndom. Nedan exemplifieras de kvantitativt största kategorierna i turordning.


   I texten förekommer även de morfologiskt konstruerade liknelserna, vars uppkomst står att finna
   mycket långt tillbaka i den språkhistoriska utvecklingen. Exempel ur texten är ord som fålkelick,
   gräselig och bitterlig.36 Dessa ord är mycket väl integrerade i språket och den ursprungliga
   innebörden oftast helt dold för användaren. Dessa ord har således knappast använts i ett stilistiskt
   syfte och har därför inte närmare behandlats i denna framställning.
   6.1.1   Enkla liknelser


   6.1.2   Djur


   De vanligaste källorna till de enkla liknelserna är oftast djur i hushållets närhet. Inte oväntat är
   hunden en vanlig förebild. Redan i beskrivningen av barndomens hungersnöd används liknelsen
   med di uvthungradh stöfwarna som kunnat äta ihjäl sig efter en svältkur.37 Andra exempel på
   djurliknelser är när Horn beskriver hur hon i ungdomsårens diskussioner med Ebba Leijonhufvud
   fått sådana utskällningar … at en hundh icke wile taga et stÿke bröd af mig och hur Ebba önskat att
   hennes brorsdotter och blivande man … sku lefva ehop som hundh och kat.38 I ett annat av deras
   samtal beskriver författarinnan sin inställning till rikedomen, då hon menar att den är så förgängelig


36
  H s 12, 16, 17.
37
  Ibid s 12.
38
  Ibid s 44, 69. H s 44 är troligen hämtat från ett tyskt ordspråk, se resonemang H s 120. Det sistnämnda uttalandet tyder på
  att denna liknelse var ett myntat talesätt redan vid denna tidpunkt och som schablon levt vidare till våra dagar.                                15
   och osäker … at råter kuna draga bort den för mig.39 I ett försök att dölja sin sorgsenhet över
   livssituationen dansar hon … som en galin get …. och i kärleken är hon … som di obändige
   hästana.40 Den enda jämförelse med vilda djur är när pigorna ger så mycket stryk med riset … at wi
   såge wt som flåda ekornar.41


   Inte oväntat är det kontakter med andra kvinnor som manar fram de vardagsnära bilderna. I positiva
   situationer liknar hon gärna sig själv vid hästarna, medan psykiskt pressande situationer frammanar
   ordspråksliknande konstruktioner och bilder av eländigt behandlade djur, framförallt hundar.
   Hunden har alltid stått människan nära och på 1600-talet var den en naturlig del i ett adligt hushåll.
   Då hunden därför brukar tilldelas goda egenskaper som t ex trogen som en hund, är det värt att
   uppmärksamma hur de här använda uttrycken istället får illustrera Agnetas mindervärdeskänslor.
   6.1.3   Social skiktning


   En annan källa är den sociala skiktningen. Inom denna kategori är liknelser med furstedöttrar och
   fattiga vanliga. Hon borde ha kunnat hållas som en förstedåter men får bära så fula kläder ... som
   iag har warit en fatigh mans dåter och … såg vt som den fatiga skakelub.42 Valet av det sista
   uttrycket förmedlar en känslovalör och torde för samtida läsare ha associerat till något mer än bara
   fattigdom. Uttrycket har av Leijonhuvud förklarats betyda ungefär ’göra narr av bondluns’, av de
   äldre uttrycken skakka och lubb. I samma anda är Holms förklaring, då han i den textkritiska
   utgåvan 1959 menar ordet betyda ’slusk’. Intressant är att Ludvig Larsson redan 1927 framför en
   alternativ teori, där han menar att det skulle vara en förvrängning av det i Skåne förekommande
   uttrycket skabillike, som betyder ’spektakel’ eller ’vidunder’.43 Det måste sägas vara förvånande att
   Holm inte uppmärksammar detta i sitt arbete. Då denna fråga dock inte är nöjaktigt utredd, har
   uttrycket i enlighet med Holm och Leijonhufvud dock fått kvarstå i denna kategori.


   Av bildspråket att döma tycks Agneta ha varit upprörd över det sätt på vilket hon behandlas i
   förhållande till vad hon som tillhörande adeln kunde förvänta sig. Sigrid Leijonhufvud omtalar hur


39
  H s 71.
40
  Ibid s 37, 76.
41
  Ibid s 10.
42
  Ibid s 20. De två första citaten: s 42. skakelub = ‘slusk’ enligt Holm.
43
  L s 63, H s 42, Larsson Nysvenska studier, årg 7,1927.


                                 16
   Agneta senare i livet lägger stora pengar på sina barns kläder och utbildning, vilket säkerligen kan
   ses som en följd av hennes påtagliga minnen av orättvis behandling.44
   6.1.4    Ögon och händer


   I den nedtecknade berättelsen återkommer ofta beskrivningar av sorg och gråt. Här får hyperbolen
   fritt spelrum, och Agneta gråter således så mycket, … at min ögon har måt gåt vt på mig och ... at
   ögona har måst fala vr mit hufwe.45 I dessa liknelser är ögon bildled, en underkategori till den
   övergripande källan den mänskliga kroppen. Även händerna utgör ibland bildled, som när hon
   vidare hoppas … at iag inte i ala mina dag skule si en anan i händerna …, dvs vara beroende av
   någon annan.46


   Det är oväntat få liknelser där kroppen och dess delar används som förebild. Vad detta beror på är
   svårt att säga, men orsaken kanske står att finna i tidens moral, etik och kutym. Vissa delar av
   kroppen var säkerligen av religiösa skäl onämnbara och andra av andra anledningar mindre lämpade
   att användas av en adelsfröken.
   6.1.5    Död


   Under 1600-talet var liv och död mer påtagliga än de är idag. Graviditeter avslutades inte sällan i
   förtid och de nyföddas chanser att överleva var förhållandevis små. Varje insjuknande var av mer
   eller mindre livshotande art och för männens del tillkom även de umbäranden och risker som
   långvariga krig innebar. Av naturliga skäl kommer de kriser som förknippas med förlust av ett liv
   att beredas plats i Agneta Horns text, även om de inte ger upphov till några längre utläggningar.


   Som en följd av vanvård dör hennes bror av hunger redan i spädbarnsåren. Agneta beskriver hur hon
   och brodern ...såge vt som bara bitra döden.47 Uttrycket tycks vara schabloniserat, då exakt samma
   formulering får illustrera hur hon ställer sig till det planerade giftermålet med Sparre: Män thet war

44
  L: s 160f.
45
  H s 85, 45.
46
  Ibid s 72.
47
  Ibid s 12.


                           17
   mig lel så kiärt som bara bitra döden.48 Även vid uttryckandet av livshotande tillstånd tycks
   liknelserna vara fasta uttryck, t ex vid jämförande av han var så sjuk ...at ingen wänta honom lif
   med ... så swag, at ingen såg lif i mig.49 Detsamma gäller det återkommande ... at iag inte wiste
   rätare än han skule dö.50 Även om dessa uttryck tycks ha varit fasta till sina konstruktioner och vad
   gäller användningssätt, har de inte varit starka nog att överleva in i vår tid. En orsak skulle kunna
   vara att de är skriftspråkliga och inte talspråkliga, dvs inte användes i det dagliga talet.


   Då starka känslor ofta förknippas med omvälvande händelser är de enkla noteringarna vid dödsfall
   överraskande. Vid omnämnandet av samtliga stora förluster nedtecknas endast en kort bönesuck i
   schabloniserad form.51 Det förekommer således inga utbrott, inga långa sorgeböner och inte heller
   står något att implicit tolkas genom ordens känslovalör. När moderns och farbroderns död beskrivs
   är dessa formalia kanske mer förståeliga, eftersom Agneta själv vid dessa tidpunkter endast är några
   år gammal och ännu inte har några starka emotionella band till sina anförvanter. Med mormodern är
   saken dock en annan, då de stått varandra nära under hela Agnetas uppväxt. Faktum är att det i
   texten uttrycks mer känslor från ömse sidor när Agneta, viss om att mormodern kommer att dö
   under hennes frånvaro, förbereder sig för att följa sin man i fält.52 Den markanta frånvaron av
   känsloutbrott och val av känslovalör tydliggör en brist på spontanitet i framställningen och skulle
   därför kunna tydas som en indikation på ett medvetet författarskap.


   Noteras bör också att missfall eller barns dödsfall endast kort meddelas i texten, följt av varken
   bönesuck eller andra beklaganden. För missfallens del kan det bottna i att de ofödda barnen inte var
   kristnade och därför inte ansågs höra himmelriket till, medan detta resonemang troligtvis inte kan
   appliceras på brodern.
48
  H s 51.
49
  Ibid s 104, 107.
50
  Ibid s 107, 108.
51
  L s 20 (modern), s 29 (farbrodern), s 138f (mormodern).
52
  Ibid s 120.


                               18
   6.1.6   Utbyggda liknelser


   Om de enkla uttrycken tycks stelnade och enahanda, verkar författarinnans personliga stil mer
   framträdande i de utbyggda liknelserna. I vissa fall kombineras personifikation och liknelser till
   talande uttryck för känsloladdade upplevelser. Understrykningar i citat är gjorda för att förtydliga
   jämförelseorden i liknelserna.
   6.1.7   Personifierade liknelser och hyperbolisk funktion


   Lyckan är ett av de oftast personifierade abstrakta begreppen i framställningen. Redan i de
   inledande skildringarna av barndomen låter Agneta meddela: Och så har min vnderliga lÿka lekt
   mädh mig såsom en fisk mädh en krok och wet inte der af, för än han är fången. 53 Vid fyra års ålder
   tillbringar hon en lycklig tid hos sin mormor, som dock insjuknar och inte längre kan hålla sin
   skyddande hand över dotterdottern. Agneta konstaterar om lyckan att … hon har högt migh så högt
   up, at iag tÿkt inte kuna önska migh vidare, så har hon åter släpt migh så diupt neder igen at iag
   inte siälf har wist, huru iagh skule koma der vt igen ...54


   Det sista exemplet är talande för det sätt på vilket Agneta använder den hyperboliska stilfiguren, där
   bildledet ibland är svårtolkat och i det närmaste omöjligt att kategorisera. Detta gäller särskilt när
   sakledet uttrycks med en personifikation. Till de konkreta sakleden kopplas de mer jordnära och
   tydliga, men fortfarande överdrivna, bildleden. Ett exempel är när hon beskriver sin mors omtanke
   om henne; Ty min s(alig) f(ru) m(or)har warit mÿket gran och rädh om mig, så at hon inte tålde, at
   wäre skule blåsa på migh.55 Även om Guds himmel kan sägas vara abstrakt, var den troligen verklig
   för dåtidens troende och har därför förts till dessa överdrivna, men fortfarande för användaren
   verkliga, konkreta sakleden. När Agneta får lämna Ebbas hus och åka till sin mormor vet glädjen
   inga gränser och hon berättar att ... då sång iag jeremia klagewisa, så thet hördes i himelen.56


   En del av de personifierade och utbyggda liknelserna för tankarna till ordspråk eller ger en känsla av
   vedertaget talesätt, även om det inte kan beläggas att de av tradition använts i Sverige. Ett exempel

53
  H s 5.
54
  Ibid s 19.
55
  Ibid s 10.
56
  Ibid s 18.


                             19
   är …fägnat af henne som salt i surt öga.57 I framställningen återfinns två nusvenska talesätt, ovan
   nämnda som hund och katt och … at iag icke war waten wärt.58 Det är dock ytterst svårt att avgöra
   om dessa konstruktioner var fasta uttryck redan på Agnetas tid eller om de endast var i initialskedet
   av en utveckling mot vedertagenhet.
   6.1.8    Sammanfattning


   Liknelserna i texten är antingen enkla eller utbyggda. De förstnämnda förekommer oftast i de mer
   vardagsnära beskrivningarna, medan de utbyggda är koncentrerade till de mer känsloladdade
   partierna. De vanligaste källorna är djur, död, sociala skikt och olika delar av kroppen. En del av de
   använda konstruktionerna tycks stelnade men har inte bevarats i svenskan in i vår tid, t ex bittra
   döden.59 Andra är sällan förekommande i texten men vanliga idag, som uttrycket att vara vatten
   värd. Liknelser som rör hushållets djur är vanliga i beskrivningar av kvinnor i författarinnans
   närhet, men i vilken mån de är medvetet utvalda är omöjligt att säga. När hon tillskriver sig själv
   egenskaper väljs framför allt hästen som förebild och då endast i positiv bemärkelse. I de bilder som
   uttrycker hennes känsla av utanförskap och utsatthet är istället hunden den mest frekventa
   förebilden. Ordvalet i konstruktioner som rör henne själv tenderar också att förmedla känslovalör.


   Vad gäller uttryck använda i syftning på död, tycks flertalet av de använda konstruktionerna vara
   schabloniserade. Även de böner som följer på dödsfall är fasta konstruktioner, vilket är förvånande
   och motsägelsefullt med tanke på de känslor som Agneta menar sig hysa gentemot de avlidna.
   Tillsammans med det faktum att de använda orden inte heller utvalts med tanke på särskild
   känslovalör, skulle detta kunna tolkas som att manuskriptet trots allt tenderar att vara medvetet
   tillrättalagt, då ett rent spontant nedtecknande borde innehålla mer talande formuleringar.


   En relativt vanlig stilistisk figur är personifikationen, vanligast av det abstrakta begreppet lycka. Inte
   sällan kombineras personifikationer med hyperboliskt syftande liknelser. Ibland ger de liknelser som
   används ett starkt intryck av vedertagna fasta konstruktioner i form av talesätt eller ordspråk. De
   redovisade exemplen har dock inte med säkerhet kunnat fastställas vara annat än författarinnans
   egna konstruktioner och har därför fått exemplifiera hyperboliska liknelser. Slutligen har vid studier

57
   Holm s 75.
58
   Ibid s 42.


                             20
   av olika forskares kommentarer till texten framkommit att väsentlig information av en eller annan
   anledning misstämmer dem emellan. Detta tyder på att ytterligare studier av manuskriptet skulle
   kunna lyfta fram nya rön rörande Agnetas språk.
   6.2      Metaforer


   Det finns över dubbelt så många metaforer som liknelser i texten. Avståndet mellan sak- och bildled
   varierar kraftigt så att det egentliga sakledet ibland endast anas. Kategoriseringen har sålunda
   erbjudit större problem än förväntat, vilket inneburit att antalet undergrupper ökat. Källor är kläder,
   ekonomi, konst, mat och matlagning, ras, känsla, kropp, djur och natur, sjukdom och död,
   olycksfall, hushåll, familj, religion, krig och instrument. Nedan redogörs för de kvantitativt största
   kategorierna.


   Vad gäller ords känslovalör, är det svårt att finna några konkreta exempel bland metaforerna. Detta
   beror troligtvis på det ökade avståndet mellan sak- och bildled, då ytterligare en betydelsenivå skulle
   kunna öka riskerna för missförstånd av det åsyftade sakledet. En mindre trolig, men ändå möjlig,
   orsak kan vara att vi idag inte förmår tolka den laddning som kanske tydligt uppfattades av
   samtiden.
   6.2.1     Kroppen


   Huvudsaklig källa till det metaforiska bildspråket är kroppen. Då flera av konstruktionerna
   förekommer i samma form vid ett flertal tillfällen, är det troligt att de användes som fasta uttryck.
   Detta syns t ex i metaforen bruka mun, ‘skälla på någon eller något’, men även i bitas mädh min
   stÿfmor, där uttrycket står för meningsutbyte. Vidare används att bita in något för att uttrycka hur
   känslor och åsikter hålls inne.60


   På samma sätt som munnen tycks ögonen som metaforisk källa vara upphov till stelnade
   konstruktioner och återkommer vid ett flertal tillfällen i texten. Agneta hamnar inte sällan i

59
   En parallell kan dras till uttryckets livaktighet i engelskan, jfr the bitter end.
60
   bruka mun; H s 71, 45. bita in; s 35.


                                   21
   konflikter med sin närmaste omgivning, och hennes återkommande känsla av detta beskrivs med
   uttrycket Och sneda ögon fik iag hem.61 Hennes mors faster ... tordes icke släpa mig vndan sina
   ögon, dvs tog väl hand om henne.62 Redan på 1600-talet kunde man vara näsewiss och att umgås
                                                    63
   med vem som helst nedlät inte Agneta sig till, ... thet siter min näsa wäl för högt til.        Det enda
   exempel där huvudet som helhet utgör källa är i beskrivningen av en hufwflÿgande storm.64 De flesta
   av dessa fasta konstruktioner har idag fösvunnit ur vårt språkbruk även om ett fåtal överlevt in i våra
   dagar.


   Handen används genomgående som metafor för de slag den utdelar och Agneta klagar vid sin
   återkomst till Ebbas hus, att slap iag inte ännu henes tunga handh.65 Även nageln får utgöra bildled:
                                     66
   Fast iag aldrig finge ärfwa en nagel efter min här f(ar).        I detta exempel är det dock svårt att
   avgöra om det är den egentliga nageln som åsyftas eller om det är en metafor för spik.67 De
   metaforiska konnotationsområden som under 1600-talet tycks ha varit vanliga har behållit sin
   slagkraft; vi sätter näsan i luften och biter ihop, vi ser snett eller håller ett vakande öga på någon.
   Väl att märka är det sistnämnda uttryckets förändring i association, då det väl idag närmast uppfattas
   som något negativt där det förr användes för att uttrycka något positivt.
   6.2.2   Hushåll


   Att kategorisera metaforer under en källa bjuder på många möjligheter och problem, inte minst vad
   gäller tolkning. Av denna anledning tenderar en del grupper att bli diffusa till sitt innehåll. En sådan
   kategori är källan hushåll. Den innehåller allt från skära något nytt, dvs sy nya kläder till Sat iag for
   then skul emelan tuå elar.68 Gemensamt är att de på något sätt kan tolkas ha med mänskligt arbete
   inomhus eller utomhus att göra. Att denna kategori är så pass stor kan förklaras av att Agneta är
   född i en tid då den största delen av en kvinnas liv var just arbete inom vardagslivets hushåll. Därför
   föll dessa bilder säkerligen med lätthet in i språket utan att författarinnan själv var medveten om det.61
  H s 42, även i annan form s 73.
62
  Ibid s 26.
63
  Ibid s 94, s 59.
64
  Ibid s 90.
65
  Ibid s 21, återkommer ofta i texten i samma form.
66
  Ibid s 66.
67
  Jfr Odhner, Etymologisk ordlista,1967: s 119 Även i Illustrerad Svensk Ordbok, 1955.


                              22
   Ett exempel är när Agneta, som avskyr sin tilldelade fästman, undrar vem som ... snört mig hop
   mädh honom.69 När sedan hennes stora kärlek kommer hem efter en lång frånvaro kombineras
   metafor med personifikaton; min glädie är nu komin på post.70 Hon gifter sig med mannen,
   soldaten Lars Cruus, och följer honom i fält. Även denne tillskrivs bildligt språk, som när han vid
   ett tillfälle råkar i bråk med en soldat och hotar att smöria igän di lätfärdiga mun.71
   6.2.3    Mat och matlagning


   Relativt lätt är att avgränsa källorna mat och matlagning, där verbet äta ofta används i
   konstruktioner. Agneta beskylls vid ett tillfälle för att ha glatt sig åt sin styvmors missfall och
   upprörd säger hon att det för henne … omöglig til at äta sådan beskÿlning i mig … och efter att ha
   försökt avskräcka sin efterhängsne friare konstaterar hon att Om han äter däta i sig, så äter han wäl
   vp mer och fortsätter sitt värv.72 En metaforiskt talande konstruktion får beskriva hur barnen mycket
   långsamt får äta upp sig efter svältkuren hos pigan och amman, eftersom man annars fruktade att,
   som Agneta skriver, … wi hafwa ätit wår dödh.73


   Precis som i de andra kategorierna förekommer här stelnade uttryck synonyma med t ex komma
   överens; Och begÿne fru eba och fru anna tot til at brÿga j hop.74 Vidare får vi veta ...at iag har
   huispat hwarken efter then ena heler then andra, dvs sprungit efter olika karlar, ett uttryck som
   återkommer vid ett flertal tillfällen.75 En utbyggd matlagningsmetafor finner vi när Agneta lyckas
   avstyra faderns giftermål; det ...slogs i en panekaka och blef inte af.76 Uttrycket har motsvarigheter i
   talesätt från bl a Danmark, även om det inte kan beläggas som fixerat i svenskan vid denna tid.
   Hantering av mat ligger också till grund för de uttryck med vilka mostern Karin beskriver Agneta,
   ett … etert ont ass och afskrap, där den sista konstruktionen är återkommande.77
68
  H s 20, s 24, s 40.
69
  Ibid s 60.
70
  Ibid s 62.
71
  Ibid s 94.
72
  Ibid s 67, s 53.
73
  Ibid s 12.
74
  Ibid s 33, i annan form s 35.
75
  Ibid s 58, s 59.
76
  Ibid s 35. Jfr s 119.


                            23
   6.2.4    Djur och natur


   Även i denna stilfigur är djur och natur vanliga källor. Till djurmetaforerna har även förts uttryck
   som anspelar på egenskaper eller användningsområden, då detta var en viktig del av Agnetas
   vardag. Detta gäller inte minst bruket av hästar som källa till de illustrativa bilderna i beskrivningar
   rörande hennes kärleksliv. När     Ebba vill tvinga fram ett för Agneta förhatligt giftermål
   argumenteras att detta skall ... hiälpa en fatig kar i salen (sadeln).78 Agneta driver sin vilja och
   menar att man måste tänka sig för när det gäller gemål, ty ... thet war inte hästebÿte ... det var frågan
   om.79 När hennes tillkommande senare försöker vinna hennes gunst beskriver hon sig själv som de
   svårtämjda hästarna. Allusioner på detta bildled återfinns på andra ställen i manuskriptet: ... iag war
   et sådant kretur, så som inte war så lät til at wina.80 Bilden utgör grunden för övergången till de
   påföljande metaforiska utbyggnaderna, där hennes hjärta är ... hårt och ostyrigt ... och hon inte tror
                                             81
   att ... det skulle bli bundit ... men han lyckas få det ...helt och hållit fångit.    Andra förebilder från
   djurvärlden skymtar i uttryck som ... tÿ iag war nÿs vtflugen.82 En mindre trevlig källa får beskriva
   när Agneta i fält nästan påträffas av danskarna i den by där de slagit läger: Der hade de danska så
   när fåt bort oss och luska wår päls, dvs luskammat, vilket är en omskrivning för den behandling de
   förväntade sig av danskarna vid en eventuell upptäckt.83


   Till naturmetaforer har förts uttrycket att håla här, som enkelt översatt betyder ’bli kvar’ eller
   ’stanna’.84 Värt att kommenteras är återgivningen av motsvarande sekvens i Leijonhufvuds utgåva
   1908, där orden faller ... så måste jag betala det och hålla hår och umgälla ... respektive Och måste
   jag så hålla hår och följa med i skjuts full.85 Elias Wessén har beträffande det sistnämnda exemplet
   konstaterat att skjuts full inte motsvarar manuskriptets skiusfäl. Trots att Wessén själv tydliggör att
   de etymologiska aspekterna åtsidosatts vid utskriften, berörs alltså inte övriga ord och uttryck i
   konstruktionen närmare. Senare i texten används dock substantivet hål i frasen gudh vet väl någet
   hål för migh, som torde betyda ’plats’ eller ’utrymme’.86 Wessén framhåller här betydelsen ’håll’, av


77
  H s 42, s 44.
78
  Ibid s 52.
79
  Ibid s 52.
80
  Ibid s 75.
81
  L s 108.
82
  H s 95.
83
  Ibid s 46.
84
  Ibid s 15, s 29.
85
  L s 30, s 46.
86
  H s 34.


                             24
   fornsvenskans hald, som står för ’hjälp’, ’utväg’ eller ’råd’.87 En annan möjlig etymologiskt
   härledning skulle, enligt mitt förmenande, dock kunna vara det fornsvenska hol, ’ihålig’.88 Samtliga
   exempel kan kanske också antas ha samma härkomst, och därmed demonstreras den problematik
   som möter när man försöker säkerställa ett ords basala innebörd.


   Till följd av en sjukdom förlorar Agneta nästan synen, och den i beskrivningen använda metaforen
   fyller verkligen sin associativa funktion; …iag inte såg mer än en sten.89 Ibland utvecklas dock
   beskrivningarna av livets umbäranden till en symfoni av metaforer och andra stildrag:


          Män så fik iag lel i ansende af alt theta intet i min tunga och olÿkeliga
          barndom dansa på roser vtan fast mÿket mer på hwasa tistel och törne,
          som mig åftast stunge så mÿke hårt, at mit hiärta måte vnder tiden blöt
          ther öfwer.90


   Att försöka särskilja stilistiska figurer och deras inbördes relation i dessa satser är svårt, men inte
   omöjligt. Precis som Cassirer framhåller kan däremot nyttan av detta diskuteras, då helhetsintrycket
   och dess innebörd torde vara det viktigaste. I ovanstående enhet ingår, förutom personifikationen av
   barndomen, natur-, känslo- och kroppsmetaforer. Exemplet är talande för Agnetas stil vid de
   tillfällen där hon tycks överväldigas av sina återupplevda känslointryck. Flera konstruktioner av
   denna typ redovisas närmare i avsnittet för komplext bildspråk.
   6.2.5     Krig


   I manuskriptet förekommer metaforer vars ursprung står att söka i krigets vokabulär. Agneta växte
   upp i en släkt där kriget var en naturlig del av livet. Hennes morfar, Axel Oxenstierna, var Sveriges
   rikskansler och fadern Gustaf var engagerad i de många krigen som under denna period utkämpades
   på kontinenten. Det är därför inte förvånande att Agneta plockat bildspråk därifrån. Till de
   skvallrande pigorna kommenterar Agneta kort och gott Löp för hären mädh.91 Hon får också utstå


87
  Wessén: s 39.
88
  Odhner: s 75.
89
  H s 22.
90
  Ibid s 31.
91
  Ibid s 54.


                              25
   en och annan gliring, eller skåtkolf, för sin kärleks skull.92 Det krigiska språkbruket är i övrigt dock
   framförallt representerat i de delar där upplevelserna på fältet är beskrivna.
   6.2.6    Död


   En inte ovanlig följd av sjukdomar och olycksfall var dödsfall, och synonyma metaforer för detta
   tillstånd saknas inte. Det kan …bli gort mädh oss… eller så kan man bli …slagin… eller …blifwa
   borta.93 Uttrycksfull är konstruktionen när Agneta förtäljer historien om hur hon nästan drunknat
   och det var risk för att …man intet fåt igen mig for än i laxkaret.94 Nästan lyriskt är blir det
   eufemistiska ordvalet i beskrivningen av hur hennes morföräldrar … ginge på grafzens brädh.95


   Avslutningsvis bör kommenteras att annat bildspråk än tacksägelser är ovanligt för att uttrycka
   lycka och glädje. Bland metaforerna återfinns dock en konstruktion där ett minne uttrycks på ett
   högst personligt sätt. Detta är när Agneta efter en tid hos sin mormor åter måste till Ebba. Tiden
   därefter var inte just bättre än tidigare, men jämförelsevis var det en himmelsvid skillnad då hon nu
   bättre visste var hon hade sin faster och hur hon skulle hantera situationen: Män så wore di
   juledagar högtid emot de föra, som iag hade hos hene. Män så wiste iag wäl, på håken sida hon
   war om migh.96
   6.2.7    Sammanfattning


   Metaforerna utgör en stor grupp av det undersökta materialet. De är semantiskt ytterst spridda och
   ofta mycket svåra att kategorisera. De största källkategorierna utgörs av kroppens delar och
   hushållsarbete, men även matlagning samt djur och natur är framträdande förebilder. De uttryck
   som överlevt till våra dagar stammar dock oftast ifrån schabloniserade kroppsmetaforer. I övrigt är
   frånvaro av känslovalör markant i kategorin, vilket antingen kan bero på det ökade avståndet mellan
   sak- och bildled eller att vi idag inte förmår uppfatta eventuella tidsbundna laddningar i ordval.


92
  H s 63.Eg. pil, här: ‘stickord’, ‘gliring’. H s 123.
93
  Ibid s 25, s 6, s 26.
94
  Ibid s 50.
95
  Ibid s 84.
96
  Ibid s 30.


                             26
De flesta av de metaforiska förebilderna utgjorde en naturlig del av Agnetas liv och det är inte
förvånande att djur, hushåll och krig finns med bland kategorierna. Precis som i liknelserna får ofta
det vardagsnära utgöra källor, men här är det framförallt matlagningsmetaforerna som används för
att beskriva relationen till kvinnliga släktingar. Ofta är bildspråkets konstruktioner korta och enkla
till sin uppbyggnad, men ibland utvecklas metaforer i ett samspel med andra stildrag till satser som
ger en större helhetsbild av det upplevda. Detta gäller framför allt vid tillfällen då man kan anta att
författarinnan upplever starka känslor. I syfte att undvika uppstyckning och kunna återge betydelser
i sin helhet har dessa dock förts till kategorin för komplext bildspråk. Vidare har det visat sig vara
svårt att bestämma metaforers etymologi, då det inte bara krävs uppslagsverk utan också en gedigen
kunskap för att kunna göra en korrekt tolkning av informationen. Detta visar sig inte minst genom
de differenser som konstaterats mellan olika forskares tolkningar av texten och som ytterligare
befäster behovet av förnyade undersökningar av materialet.
6.3    Komplext bildspråk


Att finna liknelser i texten bjuder inte på några större svårigheter, medan metaforerna är svårare att
avgränsa vad gäller deras användning som ord utan djupare innebörd kontra medvetet vald bild.
Båda medlen tenderar att utvecklas och byggas ut till satser som innehåller ett flertal olika stildrag.
Ibland förekommer dock i texten bilder som är ytterst talande, men är svåra att föra till såväl den
ena som den andra kategorin. Eftersom bilden som helhet skulle förlora sitt innehåll vid en
uppbrytning i stildrag presenteras dessa i stället som en särskild grupp, ”Det komplexa bildspråket”.
Kategorin är ungefär lika stor som metaforerna, vilket innebär att det finns knappt hundra exempel i
texten. Bland dessa återfinns vissa konstruktioner som vid en närmare undersökning troligen skulle
visa sig vara möjliga att infoga i kategorin ”Ordspråk och talesätt”. Då det inte tidsmässigt funnits
någon möjlighet att på detta sätt närmare fördjupa sig i de olika uttrycken, har till det komplexa
bildspråket förts sådana konstruktioner, som inte på något sätt kunnat beläggas vara vedertagna fasta
uttryck under den undersökta perioden.
                         27
   6.3.1    Barndomen


   Skildringar av barndomen intar en framträdande plats i texten. Även om Agneta inte skriver ned
   sina minnen förrän i trettioårsåldern, ger hon långa och ingående beskrivningar av barnaåren, vilket
   tyder på att dessa avsnitt inte bara bygger på egna hågkomster, utan även sådant hon fått berättat för
   sig. Som ett viktigt tema framstår kontrasten mellan att vara föräldralös och att ha sina föräldrar i
   behåll. Agneta bygger redan inledningsvis upp grunden för denna verkan då hon hyllar sin lycka att
   ha två föräldrar men snabbt konstaterar: Män så warar thet inte länge, at then fatig har någet, vtan
   thet blir snart alt.97


   Knappt två år efter Agnetas födelse dör modern i pesten. Förlusten ger upphov till en livslång
   klagan över att ha blivit moderslös i så unga år. Hon ömkar:
         …at iag/…/ i min barndoms åhr skule gå en så äländh och bedröfwat gång
         och läta wedh den tiden bära bort ala mina goda och glada dagar til grafwan
         och läta then swarta iorden göma alt, thet mig i min barndo(m) kunde wara
         til goda, när iag bäst begÿnte til at behöfwa thet. 98
   Efter dödsfallet tas Agneta och hennes bror om hand av en piga och en amma. Båda tycks, efter vad
   som sägs i texten, mer ha sprungit efter karlar än engagerat sig i omvårdnaden av barnen. Den av
   fadern ditsände trotjänaren har snart glömt sin huvudsakliga uppgift, att se till syskonens bästa.
   Litotesen utgör grunden för den raljanta tonen, då hon syrligt konstaterar Men min piga och ama
   achta han mädh al flit på, så at thet wäl inan en kårt tidh sÿntes rät grant efter hans vpwaktningh.99


   Efter några månader kommer barnen till farbroderns hus för att tas om hand av honom och hans fru,
   Ebba Leijonhuvud. Inga protester hjälpte när barnen med våld fördes in i hennes hus, utan i texten
   konstateras att Iag måste lel håla hunden och blifwa hos fru eba läÿonhufwet.100 Redan från första
   stund beskrivs relationen dem emellan i talande ordalag då hon fortsätter: Och hade iagh hos hene i

97
  H s 4.
98
  Ibid s 21.
99
  Ibid s 8.
100
  Ibid s 12.


                             28
   the 2 åhran 6 dagar i hwar weka, och den siunde war söndagen, och ingen bätre än then andra.101
   Samtliga exempel tycks vara sprungna ur egna personliga hågkomster av situationer och känslor och
   inget tyder på att författarinnan syftat vidare än så med de uttryck som valts.
   6.3.2   Ungdomen


   Agneta blev äldre och fick mer skinn på näsan och tonen blir också mer raljant och mindre
   uppgiven. När hon efter en tids bortavaro måste åter till Ebba nedtecknas:
         Så gäste vi hos fru Ebba Leijonhufvud, som Gud alltid har skickat mig
         till en stor och odrägelig plåga. Så försumma hon sig inte heller nu, ty
         nu tyckte hon väl det var tid för henne till att hjälpa mig fort ur askan
         och i ellen. 102
   Det är inte bara talesätt som används för att illustrera förhållandena dem emellan. I tonårstiden
   känns livet tyngre än vanligt och Agneta tar i hemlighet ofta till tårarna. De pigor som hon nattetid
   delar rum med är inte sena att för sin matmor berätta hur det ligger till. Tonen är ironisk och kanske
   något uppgiven när det berättas hur de sprang … och sade thet for min goda wän fru eba läÿonhufw,
   som altidh war på min sida. 103


   Det är inte bara fastern som plågar henne, utan hon tycks ha problem med relationerna till i princip
   alla kvinnliga släktingar. Alla förtalar henne och beskyller henne för än det ena, än det andra.
   Styvmodern och mostern Karin är två av de nära anhöriga som aldrig tycks ha ett gott ord till övers
   för flickan, nu i tonåren. Oavsett om de två kvinnorna är sams eller ej så menar sig Agneta få sitta
   emellan. Hon vågar varken ta parti för eller anförtro sig åt någon av dem. Man kunde förvänta sig
   att mostern skulle ta på sig rollen som ställföreträdande mor och skänka stöd och tröst till den unga


101
  H s 13. Trolig förvrängning av talesätt, se H s 115.
102
  L s 56: Formuleringen återkommer på s 92 i beskrivningar av händelser tre år senare …att fru
  Ebba kom åter till oss igen, mig till en stor plåga, som hon alltid var, och försumma hon sig inte
  denna gången heller…”.
103
  H s 39.


                                29
   systerdottern. En annan bild frammanas dock av utfallen i texten, som När det bliver folk av dig, ditt
   slöke, så blir mina gamla skor nya….104


   När Agneta äntligen slipper sin moster lovar hon sig själv att Alt skal thet både rägna och snöga, för
   än iag komer igen, ett löfte hon håller.105 Vid hemkomsten till styvmodern fortsätter dock hennes
   lidande, då inte heller deras relation är den bästa. Förtal och andra elakheter håller på att göra henne
   tokig: Och har iag mÿke heler set, at iag har sutit mit på vätern på isen, så har iag lel sutit i ro, fast
   thet war kalt.106


   På samma sätt som visats i föregående kapitel ger bildspråket ett intryck av att endast fylla en
   beskrivande funktion och syftet är naturligtvis att överföra egna känslor och åsikter till läsaren. Det
   finns dock inget som tyder på att texten ämnar rättfärdiga något mer än författarinnans privata
   känslor och ställningstaganden.
   6.3.3   Kärlekstrubbel


   I tonåren får Agneta sin första friare ”på halsen”, som hon uttrycker det. Erik Sparre är den siste hon
   vill ha, och hon vägrar under de två trolovningsåren att svara på hans brev eller ta emot gåvor. Hon
   finner honom så motbjudande och löjlig att hon …heller såg skam än honom… och hon vill ha
   …en braf soldat/.../och inte en sådan där, som han är.107 Det är inget fel på hennes självkänsla och
   hon konstaterar gång efter annan …iag war en iungfru, som war tämelig stor i mit sine och dÿr på
   mina warer…, och dessa tänkte hon med all tydlighet inte överräcka till sin friare i första taget. 108
   Hennes beskrivning av fästetiden inleds och avslutas med ungefär samma konstruktion, vilket tyder
   på en genomtänkt ram för detta avsnitt: Och hwadh iag slet i di tu åhran för hans skul både af then
   ena och then andra, thet wore en hel bok ful til at skrifwa der om.109


   Hennes omdömen om ”Sparren” är många och inte nådiga. De kommer tätt på varandra, och
   framställningen färgas framför allt av död och utbyggda metaforer för mörkrets makter: Och wile

104
  L s 64.
105
  H s 44. Sannolikt talesätt, ej belagt. Se H s 120.
106
  Ibid s 45.
107
  L s 68.
108
  H s 53.
109
  Ibid s 45, s 62.


                             30
   iag mÿket heler hafwa mist mit hufwet, än iag wile wigas wedh honom.110 Känslorna är henne
   övermäktiga i beskrivningarna, då hon inte kunde …lida, at han skule tala åt mig, sedan han skule
   röra wedh mig, för än iag wiste honom dit han inte kune koma snart igen.111 Hon kan inte förmå sig
   att försöka älska ... den iag war mera fint än fanen och bedyrar att hon …skal aldrig koma i säng
                   112
   heler hus mädh honom.


   På baler och andra sociala tillställningar ser hon hur vänner och bekanta gör narr av hennes
   trolovade. Själv ignorerar hon honom så gott hon kan och vägrar bestämt att dansa med honom när
   han bjuder upp henne.113 Hon väljer istället att dansa med en annan. Styvmodern försöker under
   hemfärden diskret utröna Agnetas intentioner med denne kavaljer. Försöket genomskådas dock och
   Agneta replikerar endast att Så hwit salt har iag sit för och gåt om och inte sit på thet.114 Inte bara
   släkten tror att hennes motvilja kommer sig av en dold kärlek till soldaten Cruus. När även en
   besökande dam kommenterar, fyrar Agneta av en salva innehållande såväl svordomar som metaforer
   och liknelser: Den ger iag fanen. Hålen hin håle har fäst oss bådh. Och är ingen rem så hårt tilknÿt
   oss emelan, at iag icke mÿke lät kan lösa vp dem.115 Till slut är situationen ohållbar och en brytning
   måste komma till stånd. Ingen av hennes förmyndare tänker dock hjälpa henne Tÿ wile ingen af dem
   ala bita dä diure. Nu återstod endast att själv ta tag i saken, vilket hon uttrycker som att hon …nu
   måte tag beslet mädh tänderna. 116


   Det står utom allt tvivel att Erik Sparre inte var en önskvärd gemål. Ord, deras känslovalör och
   andra stilelement samverkar i syfte att skapa den av författarinnan upplevda känslan för friaren.
   Frågan är i vilket syfte detta sker. Kanske avskydde hon honom från första stund, men då
   manuskriptet nedtecknats i efterhand finns även en annan möjlighet. Att bryta en trolovning var
   alltid riskfyllt för en ung dam av börd vid denna tid, då hennes ärbarhet kunde ifrågasättas. Det
   skulle således kunna vara så att Agneta Horn överdriver såväl sina egna känslor som Erik Sparres
   löjlighet i syfte att rättfärdiga sig själv och sitt handlande. Vilket fallet än är, bjuder dock dessa
   sekvenser på ett flöde av bilder som lätt fängslar sin läsare.110
  Hs 51.
111
  Ibid s 51f.
112
  Ibid s 59f; ‘fint’ står för mer fientligt inställd till. Ibid s 58 f.
113
  Ibid s 52f.
114
  Ibid s 54. Ansluter till annat belagt talesätt, se H s 122.
115
  Ibid s 54.
116
  Ibid s 61.


                                    31
   6.3.4   Äkta kärlek


   Då friaren avpolletterats, får Agneta utstå alltmer kommentarer om eventuella intentioner vad gäller
   ett framtida giftermål. I diskussioner om hur en kvinna skall anpassa sig till sin blivande make är
   hennes åsikter   klara. Kärlek och inte rikedom är eftersträvansvärt, vilket uttrycks med olika
   uttryckssätt och stilfigurer som inte sällan minner om ordspråk och talesätt till sina konstruktioner. I
   snabb takt förklarar hon att … så är en liten bit brö mädh kiärlek mÿke bätre än et stort hus mädh
   ala handa gåt och menar att … der då fatighdomen blir så stor och kärleken är mädh, så drager
   han wäl tÿngsta laset och gör al thing lät och liufliget.117 Hon avslutar med att konstatera: …har iag
   älskat, når han drak wi(n), så skal iagh och så göra, när wi inte anat hafwa än waten.118


   Trots att hon spåtts att få ett elakt gifte med en brutal man, är hon full av tillförsikt. Vad gäller
   spåkärringarna säger Agneta att …dem ger iag bölen och hundana… och menar att om Gud vill,
   …så får wäl bo skinpäls och mera gåt mädh.119 In på scenen träder nu Lars Cruus, som trots flitig
   och tålmodig uppvaktning får utstå mycket från sin tilltänkta. Hon vågar inte öppna sig, då hon är
   rädd …at han skule betala mig thet iag brutit andra emot.120 Detta syftar på hennes uppslagna
   trolovning med Erik Sparre. I detta stycke utvecklas också en konstruktion som känns igen från
   argumentationen kring den förre friaren då Agneta menar … at iag är wäl så stor i mit sine och för
   så dÿra warer, at den som dem wil kiöpa, han måste rät dÿrt betala dem och göra sig omak nog och
   båka sigh wäl diukt för mig.121 Detta gör Cruusen och efter en hemlig förlovning får de till slut
   medgivande till giftermål.
   6.3.5   Svordomar och andra tillmälen


   Sven Delblanc menar att Agneta Horn har ett religiöst-uppbyggligt syfte med sin levnadsskildring.
   Mitchells studie pekar också på att kvinnan bakom manuskriptet har skolats i de religiösa texterna
   till en stark tro; Agneta har en god insikt i hur en god kristen skall bete sig och vilket språk denne
   skall använda sig utav. Det är därför inte utan förundran man läser det mustiga språk, tydligt i


117
  H s 70.
118
  Ibid s 70.
119
  Ibid s 71; bölen = ‘bödeln’; så får väl bo skinpäls…= ‘Så får väl även den ringe njuta gott’. Se H s 124.
120
  Ibid s 75.
121
  Ibid s 59, jfr s 53. Gammalt talesätt, se H s 122.


                                32
   känslovalör, som ibland får illustrera denna religiösa kvinnas text. Pigan och amman som misskötte
   henne är lättfärdiga horor, och även om uttrycket är adekvat i sitt sammanhang kan man fundera
   över om det trots allt var ett lämpligt ordval för en Guds ödmjuka tjänarinna. 122


   Som en följd av sitt leverne blir pigan gravid och med tiden börjar det bli svårt att dölja
   omständigheterna. Hon förnekar att hon är havande, och menar att om så ändå är fallet så önskar
   hon att det var …en liten fanen hon gigh mädh.123 När Agneta kommer in i rummet fortsätter
   svordomarna med uttryck som Drag till helvites, din byting.124 Något minne av hur orden föll kan
   författarinnan naturligtvis inte ha haft, då hon vid denna tid endast var tre år gammal. Just denna
   scen återges av Delblanc i referatet av Mitchells arbete, där han visar på upplägget som ett medel för
   att uppnå sitt syfte, hur den elaka pigan straffas av Gud i sin död: Och så fick hon betalning af Gud
   efter sin egen önskan, som hon har farit med mig, och skall nu dyrt nog svara före, huru hon har
   handlat både mot mig och sig själf.125


   Det är dock inte alltid som författarinnan lägger svordomarna i någon annans mun. Om syftet med
   invektiven var att ställa någon i ofördelaktig dager och framhäva sig själv, kan man fråga sig varför
   författarinnan själv tillskriver sig användandet av svordomar. Särskilt vid tiden för trolovningen
   med Erik Sparre åkallas fan själv i olika former.126 Oavsett vem som tillskrivs uttrycken är de
   tveklöst efterhandskonstruktioner och vilket syftet än må ha varit är det ogenerade språkbruket
   oväntat från en varmt religiös kvinna. Vidare kan konstateras att det tidigare resonemanget om
   författarinnans syfte med denna svartmålning även kan appliceras på användningen av invektiv, då
   en intressant fråga är ifall författarinnan här är spontan eller visar prov på ett medvetet användande
   av stilfigurer i ett visst syfte.127
122
  H s 11.
123
  Ibid s 16.
124
  L s 31.
125
  Ibid s 31.
126
  H s 54, s 59f.
127
  Se ovan, s 29.


                            33
6.3.6   Sammanfattning


Agneta Horn använder inte bara rena stilfigurer i sin framställning utan bygger ibland upp bilder
som är svåra att definiera, inte minst om man vill undvika en splittring av helheten. Att hänföra
exempel till en källa har därför inte varit möjligt på samma sätt som i undersökningarna av liknelser
och metaforer. Istället har ett försök gjorts att knyta uttrycksfullheten till olika episoder som präglas
av starka känslor: rekonstruktion av den bittra barndomen, relationen till Ebba Leijonhuvud och de
olika turerna i kärlekslivet. Då det inte tycks finnas en skönjbar linje i de konstruktioner som väljs i
anslutning till de olika perioderna, ges inget intryck av att författarinnan medvetet försökt föra sin
berättelse på något allegoriskt plan i en vidare syftning. Detta är dock inte helt självklart i
beskrivningarna av relationen till Erik Sparre, där man kan misstänka ett bakomliggande syfte i
valet av konstruktioner för att rättfärdiga den uppslagna trolovningen. Det verkar dock mer troligt
att uttrycksfullheten i sin helhet bottnar i ett personligt tillstånd, där de religiösa strävandena fått
stryka på foten. Intrycket är intimt och ger en känsla av utlämnande, vilket tyder på att manuskriptet
inte var avsett för tryckning utan snarare för läsning i den närmaste kretsen. Ett visst stöd för detta
kan även utläsas i användandet av invektiv, som till innehåll och känslovalör motsäger
författarinnans (förmodade) religiösa syfte med texten. Att det finns ett formtänkande för
manuskriptet är dock ställt utom all tvekan, eftersom en episod på litterärt manér ramas in av två
likartade konstruktioner i påbörjande och avslutande syfte.128
                          34
   6.4     Ordspråk och talesätt


   I materialet finns förutom kända ordspråk även formuleringar som ger intryck av att vara allmänna
   talesätt. På grund av tveksamheter kring ursprung och vedertagenhet har endast ett tjugotal fasta
   uttryck hänförts till denna grupp. En mer grundlig undersökning skulle dock med stor säkerhet
   utöka antalet väsentligt på bekostnad av gruppen ”Komplext bildspråk”.


   Enligt Nationalencyklopedin är ordspråk en konstruktion som vid tal och skrift används i oförändrad
   form i kontrast till talesätten, som i syntaktiskt hänseende anpassas efter kontexten. Agneta Horn
   kombinerar dessa olika tillvägagångssätt och väver således in ordspråk i texten utan att de förlorar
   sin särprägel. Om man endast tar hänsyn till de ursprungliga definitionerna erbjuder det inga större
   problem att särskilja de två olika uttrycksformerna, men genom att de i manuskriptet båda är
   kontextuella försvåras hänförandet av ett uttryck till den ena eller andra kategorin. Dessutom
   förekommer ett antal konstruktioner som till uppbyggnad och innehåll påminner om ordstäv men
   inte går att belägga som vedertagna i Sverige. Ett exempel är konstruktionen Hon har aldrig gefwit
   mig någet så stort til linklär som stik i mit öga, på vilken belägg endast återfinns i danska talesätt.129
   För att undvika en på denna nivå omöjlig särskiljning av dessa nära varandra stående konstruktioner
   presenteras först dem som på ett eller annat sätt kunnat beläggas som etablerade i Sverige och
   därefter övriga exempel.


   När vi idag använder oss av ordspråk och talesätt upplevs det sällan som en naturlig del av vårt
   språk. Oavsett om det gäller talat eller skrivet språk ges snarare ett intryck av eftertänksamhet, där
   uttrycken är väl utvalda för sitt syfte. Det är därför förvånande hur integrerade dessa konstruktioner
   är i manuskriptet. Två alternativa tolkningar står till buds; antingen var dessa mer integrerade i
   språket under 1600-talet och användes mer eller mindre dagligen, eller så är de ytterst medvetet
   uttänkta och valda. Det är därför inte av ringa intresse att närmare redovisa dessas ursprung och
   innehåll.
128
   Se ovan, s .30.
129
   H s 41f.


                             35
   6.4.1   Hos Grubb belagda ordspråk


   År 1678 utkommer den andra utgåvan av Penu Proverbiale, en sammanställning av ordspråk
   redigerad av Christoffer Larsson Grubb. Även om detta verk inte kan sägas vara komplett, anses det
   vara grundläggande för studier av äldre ordspråk. När Sigrid Leijonhufvud år 1908 ger ut Agneta
   Horns manuskript sammanställer hon de i texten förekommande visdomsord som återfinns hos
   Grubb.130 Oftast är dessa av Agneta Horn anpassade till och infogade i sammanhanget. Ett exempel
   är det av Grubb redovisade ordspråket Han håller affsked, som Hunden fastan, som infogas
   textuellt till det syntaktiskt fungerande Och gick därmed ifrån min fru mor och hölt sin lofven så,
   som hunden hölt fastan.131 I och med den syntaktiska anpassningen använder således Horn ordspråk
   på ett sätt som inte följer den av Nationalencyklopedin föreskrivna definitionen. Nedan redovisas de
   exempel som i Leijonhufvuds utgåva av manuskriptet anges som överensstämmande med uttryck
   funna hos Grubb. Första raden visar hur konstruktionerna ser ut i den löpande texten i
   Leijonhufvuds text, medan den andra är deras fasta form, dvs den av Grubb angivna ursprungliga
   konstruktionen:


   L:    Ja, du är väl klok nog som gammalt folk.132
   G:    Han är fulle så klook som gammalt folck.


   L:    Själf göra, själf bära, han skall själf blifva därved.133
   G:    Siälff giöra, skiälff bähra.


   L:    Så försumma hon sig inte heller nu, ty nu tyckte hon väl det var tid för henne till at
        hjälpa mig fort ur askan och i ellen.134
   G:    Uhr askan i elden.


   L:    Käre moster, di värsta fölen bli di bästa hästarna. 135
   G:    Aff ruggota Fohlar blijr och goda Hästar.130
  Se sammanställning L s 211.
131
  L s 211 samt kontextuellt s 23. Jmfr H s 114.
132
  Ibid s 35. H s 18.
133
  Ibid s 54. H s 35.
134
  Ibid s 56. H s 36, ingen kommentar.
135
  Ibid s 65. H s 42.


                              36
   L:    Få först, flå sedan.136
   G:    Få först och flå sedan.


   L:    Så hvitt salt har jag sitt förr och gått om, och inte sitt på det… 137
   G:    Swart Salt aff ond Giäldenär.


   L:    … han ger mig ock väl en god man , och blir jag inte gift, så blir jag inte heller knekt.138
   G:    Blijr iagh ey gifft, så blijr iagh icke heller någon Landzknecht.


   L:    … ty ville ingen af dem alla bita det djure, hvarken far heller någon annan. 139
   G:    Den Hund man drar til Skogz, han bijter intet mång Diur.


   L:    …satte jag mig i sinnet, efter inte annan utväg var, än att jag nu måtte taga betslet med
        tänderna och säga honom själf kort nej, efter ingen annan ville, antingen det var väl
        gjordt heller illa. 140
   G:    Han tog Betzel medh Tänderna.


   L:    Men blo är aldrig så tjockt, att det är icke tunnare än vatten.141
   G:    Blod är altijd tiockre än Wattn.
   Det sista ordspråket är förvrängt till sitt innehåll, vilket såväl Leijonhufvud som Holm menar vara
   en medveten förändring av författarinnan.142


   Förutom de belagda ordspråken finns sentenser som starkt påminner om dessa ordspråk men är
   svåra att belägga som vedertagna och till ursprung. Många av dem är knutna till djurvärlden och
136
  L s 78. H s 52.
137
  Ibid s 80. H s 54, 122.
138
  Ibid s 84. Se H s 58.
139
  Ibid s 88. Se H s 61, 123.
140
  Ibid s 89. Se H s 61, 123.
141
  Ibid s 109. Ingen kommentar hos H.
142
  Ibid s 211, H s 78


                             37
   precis som i liknelserna är det ofta husdjuren som utgör källa. Sålunda är hundar och hästar vanliga
   källor även här:
   Iag måste lel håla hunden och                 …tÿ mor war borta for mig,
   blifwa hos fru eba läÿonhufwet. 143              och iag hade flera hundar än
                                   käpar. 144


   Di wärsta sto bärar di skönaste                Tÿ hon tog i tÿgelen mädh
         145
   fålarna.                            dem…146


   Såväl hundar som hästar var behjälpliga vid jakt och det är inte otroligt att inspirationen till många
   bildled står att finna i detta adliga nöje. En annan konstruktion är Män iagh fik anat horn och blåsa
   vti, som kanske sprungit ur samma källa.147 Inte helt oväntat är också elden en viktig förebild i
   Agnetas språk, där man inte bara kan komma ur askan i elden utan även sitta mellan två eldar.148


   Viktigt är att minnas exempel som i brist på belägg i äldre skriftliga källor förts till andra kategorier
   i denna uppsats. Ett exempel är Alt skal thet både rägna och snöga, för än iag komer igen och …
   du skal hiälpa en fatig kar i salen som båda förts till metaforerna.149 På samma sätt är det med det
   komplexa bildspråket, där exempel som …hela wärden danza nu på en silenaka for migh och … så
   är en liten bit brö mädh kiärlek mÿke bätre än et stort hus mädh ala handa gåt indikerar att hela
   sanningen inte ännu är funnen vad gäller de på 1600-talet använda talesätten och ordspråken.150
   Slutligen skall endast konstateras att denna kategori inte kan tillskrivas någon känslovalör, då
   formuleringarna är fasta och inte av användaren möjliga att förändra mot ett mer känsloladdat
   innehåll.
143
  H s 12. Belagt i Danmark, se H s 115.
144
  Ibid s 20. Belagt som ordspråk 1749, se H s 116.
145
  Ibid s 75. Av H angivet som sannolikt belagt, se H s 124.
146
  Ibid s 11.
147
  Ibid s 10.
148
  Ibid s 40.
149
  Se ovan s 28 och s 22.


                                38
   6.4.2    Sammanfattning


   Totalt sett innehåller kategorin ”Ordspråk och talesätt” ett tjugotal exempel, som dock skulle kunna
   fördubblas vid en närmare studie av de i texten förekommande uttryckens ursprung och
   vedertagenhet. Någon känslovalör kan inte tillskrivas kategorin, även om vissa av exemplen
   uttrycker känsla. Leijonhufvud har i sin utgåva av manuskriptet sammanställt en lista över vilka
   konstruktioner som överensstämmer med motsvarande uttryck i Grubbs Penu Proverbiale. Till
   dessa kommer dock ytterligare formuleringar som starkt påminner om fasta uttryck. Innehållet i
   dessa står att söka i hushållet och djuren i dess närhet; eld, hund och häst är vanliga förebilder.


   I förhållande till dagens språkbruk innehåller texten en ansenlig mängd ordspråk och talesätt. Detta
   skulle kunna indikera en litterär medvetenhet hos författarinnan. För detta talar även sättet på vilket
   hon syntaktiskt infogar dessa i den omgivande texten. Mot detta talar möjligheten att dessa uttryck i
   hög grad var levande och användes integrerade i såväl tal- som skriftspråk under Agneta Horns
   livstid.
   7     AVSLUTANDE DISKUSSION


   Allt sedan Agneta Horns manuskript återfanns av Ellen Fries i slutet av 1800-talet har texten utgjort
   källa för undersökningar inom såväl den språkvetenskapliga som den litteraturvetenskapliga
   forskningen. Ett flertal forskare har försökt kategorisera verket och tvistat i frågan om det är en
   självbiografi eller ett utkast till memoarer som Horn efterlämnat. Genom att göra en grundlig
   stilistisk analys finns möjligheter att komma sanningen närmare men, som Cassirer påpekar, är det
   svårt att uppnå konkreta resultat då alla bedömningar av forskaren rymmer ett visst mått av
   subjektivitet.


   Vid mitt arbete har jag stött på flera svårlösta problem. Ett är det faktum att den begreppssfär som
   av vetenskapen används för att beskriva bildspråk framförallt är tillämpligt på texter som är skrivna
   med en litterär medvetenhet.
150
   H s 31. Trolig variation på annat talesätt, se H s 118. Se vidare ovan, s 30.


                                  39
Eftersom skildringen i sig troligen till vissa delar är en efterhandskonstruktion och manuskriptet
dessutom har blivit föremål för ändringar och smärre tillägg av författarinan, kan inte annat sägas än
att Agneta Horn önskade efterlämna en i sina ögon korrekt beskrivning av sin ”genomlevda
vedervärtighet”. Detta betyder dock inte automatiskt att hon syftade vidare med sin text och det däri
förekommande språkbruket än att uttrycka just sina egna känslor och tankar.


Det enda egentliga formtänkande som kan tillskrivas författarinnan är hennes inramning av
skildringen av den olyckliga trolovningen med Erik Sparre, som inleds och avslutas med i det
närmaste identiska formuleringar. Av större intresse är dock vad hon väljer att förmedla.
Tyngdpunkten i framställningen ligger på hennes barndoms- och ungdomsår; det är framförallt
relationer och händelser utöver det vanliga som nedtecknas. Vad gäller beskrivningar av hennes tid i
fält, särskilt sedan hon ingått äktenskap, är dessa kala och endast kortfattat informativa. I dessa
partier förekommer bildspråk mycket sparsamt, om överhuvudtaget. Då det är troligt att
författarinnan haft sina skäl att emfasera barndoms- och ungdomsåren, borde detta tillskrivas ett
visst värde vid bedömningen av hennes intentioner med nedtecknandet.


De religiösa strävandena är tydliga på grund av de många bibelcitaten ur Jobs bok och Psaltaren.
Det är inte nödvändigtvis så att detta måste tolkas som ett tecken på en djupt religiös personlighet.
Bönesuckar och andra religiösa utspel var kutym, inte minst i dagboksskrivandet, vid denna tid.
Man bör uppmärksamma de i de religiöst präglade avsnitten förekommande schabloniseringarna: en
används vid ett barns födelse, en vid dödsfall och ytterligare en vid undslippandet av olycka i någon
form. Enligt min mening kan en parallell dras till hennes översvallande bönekonstruktioner; till slut
går såväl hon som läsaren vilse. Det går inte heller att bortse från hennes användning av invektiv.
Enligt min mening ville Agneta Horn skriva sin egen berättelse, men tog intryck av tidens stil och
ideal då hon infogade de religiösa passagerna. Till detta måste dock fogas förekomsten av bibelcitat,
där det inte går att bortse från ett allegoriskt syfte: Jobs och Israels prövningar får representera
hennes eget lidande. Detta faktum måste ändå tydas som att författarinnan syftade vidare med sin
text än bara till en levnadsskildring. Det är dock inte troligt att detta gällde texten i sin helhet.
Hennes manuskript bör kanske ses som uttryckande två olika syften, så nära fogade vid varandra att
det är svårt att veta hur helheten skall tolkas. En lösning på frågan om till vilken genre verket skall
föras kanske ligger i att försöka se de olika delarna, eller intentionerna, var för sig.
                          40
När man närmare studerar texten framträder en mångfacetterad bild av Agneta Horn. Det är
intressant att se hur hon ofta väljer bilden av hästar i beskrivningen av sig själv och då särskilt i de
avsnitt som rör hennes känslor för män. Detta skulle kunna tolkas som tecken på en stilistisk
medvetenhet utöver den vanliga, men kanske trots allt måste tillskrivas den mänskliga naturen; vi
har i alla tider valt att jämföra oss med ett favoritdjur för att uttrycka positiva egenskaper. Kanske
källvalet säger mer om människan bakom orden än hennes syften? Om hästen av Agneta Horn
uppfattades som stark och vacker, uttrycker hennes källval vid sorg och motgångar en stark empati
med djur som behandlas illa. Denna jämförelse med ett hushållets djur, helt i händerna på sina
ägare, är kanske väsentligare än vad vi vid första anblicken förstår att uppfatta. Ett närmare studium
av detta skulle kanske kunna ge mer information om författarinnans tankevärld, hennes inre
egenskaper, och ge oss möjlighet att se hennes text med nya ögon.


I texten förvånas man över inkonsekvenser. Ovan har påvisats hur religiositet kan ställas mot t ex
invektiv. På samma sätt kan man fundera kring användningen av starkt schabloniserade och stelnade
uttryck för uttryckandet av sorg över dödsfall, då inte ens de mest älskade släktingarnas dödsfall
föranleder några större utbrott. Oavsett om Agneta skrev för den närmaste kretsen eller för en
bredare publik, borde hon då inte som nära släkting sörja mer uttalat? Frågan är varför dessa partier
är så kort hållna. Som tidigare konstaterats, låg emfasen på relationer och viktiga händelser till vilka
dessa dödsfall borde kunna hänföras. Ett svar kan sökas i det faktum att Agneta Horn var änka när
texten skrevs ned. Hennes lojalitet till barndomens familj var bruten och hade sedan länge ersatts av
en starkare till maken och äktenskapets barn. Författarinnans uttryckande av barnets upplevda
konkreta och starka känslor ställs mot den vuxnes skildring av något som hon inte konkret tog del
av och som sålunda inte genererade starkare känslor. Ytterligare ett frågetecken vad gäller textens
innehåll, är det faktum att den innehåller ytterst nedlåtande kommentarer om närstående släktingar
som varken uteslutits eller omskrivits trots ändringar och smärre tillägg. Detta skulle kunna tydas
som att texten inte syftade vidare än till familjens egna medlemmar, då en del av omdömena är
ytterst hårda och säkert inte skulle uppfattas nådigt av släkten i övrigt.


Sammantaget med ovanstående resonemang menar jag att texten väl motsvarade författarinnans
tankar och känslor. Dess kontraster, motsatser och olika syften är produkter av en kvinna, som vid
28 års ålder var tillräckligt rik på livserfarenhet för att på olika nivåer mångfacetterat skildra sitt liv
och dess omgivande faktorer.
                          41
   Som vi sett tidigare går meningarna kraftigt isär vad gäller Agneta Horns intentioner med sitt verk.
   Skrev hon, som Fries menar, för sig själv och den närmaste kretsen, eller syftade hon vidare i en
   avbön till en bredare publik i kommande generationer? Efter avslutad undersökning är jag övertygad
   om att Agneta skrev för sina barn. Det förklarar emfasen på barn- och ungdomens hårda uppväxttid,
   som får ge bakgrund till författarinnans personlighet i vuxen ålder. Moderns önskan att fostra sina
   barn kan ses i beskrivningarna av viktiga händelser och de därpå följande religiösa bönesuckarna.
   Att redigeringen inte resulterat i borttagande av elaka beskrivningar av släktingar bottnar kanske i
   hennes önskan att överföra hatet mot den släkt hon menar har behandlat henne och hennes familj så
   illa.151


   En annan fråga är till vilken grad kan hon sägas vara en författare som medvetet utnyttjar sina
   stilistiska färdigheter. Efter avslutad undersökning är det min åsikt att man måste differentiera
   innebörden i ordet författare och skilja mellan de som producerar litterär text för en större publik
   och de som framförallt skriver för sin egen skull. De sistnämnda använder helt enkelt inte språket på
   samma sätt som de drivna skribenterna, utan formar sin stil efter det egna språket och dess
   möjligheter. Agneta Horn menas vara en utpräglat talspråklig författarinna, även om hennes
   manuskript innehåller utpräglat skriftspråkliga stycken. Hennes språk menas dessutom vara
   representativt för Stockholms ämbetsmannaadel under den undersökta perioden.


   I den undersökta texten på 112 sidor har jag kunnat belägga 269 förekomster av olika typer av bildspråk och dess
   stilfigurer. Även om flertalet av dessa är mycket talande i sitt sammanhang, finns det inga konkreta exempel där valet av
   ord och uttryckssätt tycks sträva högre än det faktiska innehållet. Det går således inte att genom studier av dessa söka
   belägg för att författarinnan försöker föra sin berättelse på två nivåer i en slags allegorisk syftning. Däremot tyder vissa
   formsträvanden och emfaseringar på en litterär stilistisk medvetenhet. Vad gäller åsikten om textens utpräglade
   talspråklighet, menar jag att att de många ordspråken, talesätten och liknande konstruktionerna till viss del motsäger
   denna tanke. Själva uttrycksvalen tyder på ett mer skriftspråkligt tänkande, vilket förstärks av det genomtänkta
   syntaktiskt infogandet i den löpande texten. Om Agneta Horns talspråk är typiskt för hennes klass under denna tid, torde
   det inte var omöjligt att i framtida undersökningar av andra samtida skriftställare utröna graden av talspråklighet i
   manuskriptet.
151
   Här syftas på hur släkten menar att hon aldrig skall få Cruus till man (L s 98). Dessutom menar fru Ebba att Agnetas
   barn aldrig kan bli annat än morianer och dueriar (H s 75).


                                 42
8     SAMMANFATTNING


Min uppsats är en förenklad bildspråksanalys gjord på Agneta Horns manuskript Beskrifningh öfwer
min wandringestidh, såsom det återges i Gösta Holms vetenskapliga utgåva från 1959. Syftet med
uppsatsen har varit att undersöka förekomsten av bildspråk med utgångspunkt från följande
frågeställningar: Vilka typer av bildspråk återfinns i texten? Från vilka källor har dessa hämtats?
Hur vanligt förekommande är bildspråk i texten? I vilken mån kan användandet av olika stilfigurer
och andra typer av bildspråk antas vara medvetet i syfte att påverka läsare i en viss riktning?


I bakgrunden redogörs för bildspråkets innehåll, funktioner och stilfigurer. I anslutning till detta
presenteras stilforskaren Peter Cassirers s k ”pytt-i-panna-teorem”, som haft en avgörande betydelse
vid hantering av materialet och framförallt för anammandet av känslovalör som stilistiskt
verkningsmedel inom bildspråk.


I det följande kapitlet, som rubriceras ”Forskningsläge”, ges bakgrundsinformation om
författarinnan, hennes liv och språkliga stil. Dessutom redogörs för forskning baserad på och
tidigare utgåvor av manuskriptet. En jämförelse görs sedan mellan 1600-talets stilsträvanden och
Agneta Horns språkbruk. Därefter förklaras differenserna mellan självbiografier och memoarer, då
det är en tvistefråga till vilken genre manuskriptet skall föras. Två förespråkare för de vitt skilda
ståndpunkterna, Sigrid Leijonhufvud och Sven Delblanc, refereras i ett försök att illustrera
sakfrågan. Då graden av medvetenhet tycks vara en kärnfråga för tolkning av texten, har detta i
enlighet med frågeställningen tagits i beaktande i avhandlingsdelen.


Avhandlingsdelen är uppdelad i fyra huvudavdelningar. I dee två första behandlas de stilistiska
figurerna liknelse och metafor, som exemplifierats med belysande citat uppdelade på underordnade
källkategorier. Den tredje avdelningen är ”Komplext språk”, till vilken förts utbyggda bilder eller
konstruktioner där olika stilistiska figurer interagerar till en innebördsmässig helhet. Den sista
rubriken behandlar belagda och obelagda ordspråk och talesätt, då dessa intar en mellanposition vad
gäller bildspråklig innebörd.


I uppsatsens sammanfattningar har framkommit att liknelsernas källor framförallt är djur, död,
social skiktning och kroppens olika delar. De liknelser som illustrerar vardagliga situationer och
händelser är till sin uppbyggnad enkla, medan de ofta byggs ut i känsloladdade partier. Uttryck som


                         43
har en schabloniserad användning återfinns framförallt i liknelser innehållande ett dödsbegrepp.
Dessa återfinns dock inte i vardagens vokabulär, till skillnad från vissa i texten förekommande
naturliknelser. Hushållets djur utgör den huvudsakliga källan till de liknelser som får illustrera
relationer mellan författarinnan och andra kvinnor. Sig själv beskriver Agneta Horn i positiva
stunder i jämförelse med hästar, medan hundar utgör de negativa bildleden och det är också de enda
tillfällen då tendenser till avvägning av känslovalör kan skönjas.


Även metaforerna kan förekomma som enkla eller utbyggda. De sistnämnda har dock behandlats
närmare under kategorin ”Komplext bildspråk”. De huvudsakliga källorna är kroppens delar,
hushållet och dess arbete, mat och matlagning, hushållets djur, natur och krig. De stelnade
metaforiska uttrycken står framförallt att finna i den underliggande kategorin kroppens delar, av
vilka många har överlevt in i våra dagar. I beskrivningarna av kvinnliga släktingar återfinns källorna
i mat och matlagning. Känslovalör är inom metaforerna i det närmaste obefintlig, vilket kan bero på
en ökad risk för missförstånd om ytterligare en nivå skiljer bild- från sakled.


Under rubriken ”Komplext bildspråk” exemplifieras det hos Agneta Horn förekommande bildspråk
som av olika anledningar inte kan, eller bör, föras till någon av ovanstående kategorier. I
konstruktionerna ingår framförallt personifikationer, hyperboler, ironi och kontrast och de används
ofta i uttryck för starka känslor, t ex i form av invektiv eller kärleksbetygelser.


Den fjärde och sista kategorin utgörs av ordspråk, talesätt och liknande konstruktioner; huvudsakligt
syfte har varit att sammanställa och påvisa dessas förekomst. Resultatet visar att belagda fasta
uttryck är förvånansvärt många och dessutom kan fördubblas om man räknar in misstänkta fasta
konstruktioner. Det faktum att exemplen oftast är syntaktiskt integrerade i texten indikerar att
beskrivningen av Agneta Horns manuskript som utpräglat talspråkligt skulle kunna ifrågasättas.


I den avslutande diskussionen knyts resultaten ihop med de grundläggande frågeställningarna.
Genom detta görs ett försök till tolkning av Agneta Horns syfte med texten och till vilken grad hon
kan sägas vara en stilistiskt medveten författare. Konklusionen förespråkar ett mera varierat sätt att
se på Agneta Horns författarskap. Texten kan vara en kombination av såväl privata anteckningar
som en produktion av litterär text med ett bestämt syfte. I diskussionen kring verkets intentionalitet
har man velat kategorisera verket som antingen självbiografi eller memoar. För att kunna svara på
denna fråga måste en avvägning ske för vilken publik texten är ämnad. Jag menar att Agneta Horns


                          44
manuskript är tillställt hennes barn och inga andra. För detta talar textens komplexitet vad gäller
såväl form och stil som språkanvändning. Emfaseringen på barn- och ungdomsåren och de religiöst
uppbyggliga passagerna är delar av en helhet, där modern syftar till ett allsidigt
kunskapsöverförande till nästa generation. Av denna anledning har heller inga redigeringar gjorts av
de mindre smickrande omdömen hon fäller om sina släktingar, då schismerna är för djupa för att
slätas över. Man får inte här glömma de bakomliggande ekonomiska perspektiven: Agneta Horn
som kämpar vid denna tid kämpar som moder och husfru för sin rätt i en arvstvist med de närmaste
släktingarna. Hon försöker även i möjligaste mån förklara sig själv, sitt uppförande och de val hon
gjort i livets olika skeenden.


Intentionen med verket är således att berätta om sitt liv, de erfarenheter hon gjort, vilka oförrätter
andra gjort henne och hur hon med Guds hjälp och stort tålamod kunnat genomlida livets alla
vändningar. Av denna anledning är det omöjligt att knyta verket till en enda genre. Boken är en
självbiografi såväl som memoar och tangerar säkerligen ett flertal andra genrer i sin form. Av detta
följer frågan om Agneta Horn kan sägas vara stilistiskt medveten i sitt författarskap. Utan tvekan
finns där formsträvanden och emfaseringar som talar för detta. Till sin språkliga form är det
framförallt ett levande och naturligt språk som vid första anblicken möter oss i
vardagsbeskrivningarna. Även om detta inte kan förnekas, kan man inte bortse från att texten vid
närmare studium visar sig ha en relativt hög frekvens av ordspråk, talesätt och liknande
konstruktioner. Detta sammantaget med den senare redigeringen talar för att texten kanske inte
skildrar dåtidens adelsspråk så naturtroget som man tidigare trott. Framtida undersökningar kommer
dock att kunna finna belägg för eller emot detta.
9     FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING


I undersökningen av de i texten förekommande exemplen på liknelser och metaforer har
framkommit att återgivandet av texten skiljer sig radikalt mellan Leijonhufvuds utgåva av
manuskriptet år 1908 och Holms utgåva från 1959. Redan under 1920-talet påpekade såväl Elias
Wessén som Ludvig Larsson de stora bristerna i den tidigare utgåvan, inte minst vad gäller
läsningen av handskriften. Man uppmärksammade även det faktum att förändringar av textens
syntax lett till felaktiga återgivanden av innehållet. Som en följd av detta hade således även de
etymologiska härledningarna missat sina mål, då man helt enkelt utgått från felaktiga grunder. Dessa


                          45
   rön torde ha varit kända för Holm, när han 30 år senare ger ut manuskriptet. Då dessa aspekter dock
   inte över huvud taget tas upp till diskussion, bör orsaken vara att Holm av någon anledning inte var
   medveten om dessa två forskares arbeten eller att helt enkelt inte tillskrev dem någon betydelse. I
   arbetet med denna uppsats har jag upplevt avsaknaden av en sammanfattande diskussion och
   sammanhängande forskningsinsats som problematisk, då etymologin kan vara avgörande vid
   identifikation av bildspråk.152 Av denna, med flera, anledningar bör framhållas att ett nytt
   textkritiskt studium av manuskriptet är önskvärt för att undanröja eventuella tvivel vad gäller
   textens innehåll, men också för att tillägga nya möjliga aspekter i tolkningsfrågor. Fördjupade
   studier av bl a bildspråket skulle troligen ge en mer ingående insikt i författarinnans personlighet
   vilket, i sin tur, skulle kunna skapa möjligheten att med ett vidare perspektiv studera och tolka
   1600-talstexten. Ytterligare en infallsvinkel skulle kunna vara att jämföra Agneta Horns talspråk
   med andra, som talspråkliga klassade, texter från 1600-talet för att utröna likheter och skillnader i
   syfte att se i vad mån de verkligen kan antas vara talspråkliga i sin karaktär. Således menar jag att
   såväl språkvetenskap som litteraturvetenskap kan vinna mycket på att betrakta studiet av Agneta
   Horns levnadsbeskrivning som i sin linda och inte som avslutat.
152
   Se t ex diskussionen om etymologin i 6.2.4.


                            46
10        MATERIAL
LISTA ÖVER FUNNET BILDSPRÅK, EJ SCHABLONER ETC, HOS AGNETA HORN:


Alla sidhänvisningar är till Holms textkritiska utgåva av manuskriptet, utgivet 1959, där ej annat anges. Stilfigurer är Metaforer
(M), Liknelser (L), komplext bildspråk (KB) samt ordspråk och talesätt (OT). Samtliga funna exempel är återgivna i citatform.
Där det ansetts nödvändigt har kommentarer getts. Slutligen har källkategori angetts. Vissa exempel har inte hänförts till en
specifik källa då det har varit svårt att finna en definitiv betydelse i uttrycken.
Sida       Stilistisk    Uttryck               Ev. komment.        Bildkälla
         kategori

4        M         släpas                tas med          vardag
4        KB        Män så warar thet                        barndom
                  inte länge, at then
                  fatig har någet, vtan
                  thet blir snart alt.
5        L         Och så har min vnder-                      djur - fiske
                  liga lÿka lekt mädh mig
                  såsom en fisk mädh en
                  krok och wet inte der af,
                  för än han är fången.
5        M         fala                 bli sjuk          död/olycka
6        M         slagin                död (krig)         död/olycka
7        M         draga ochet af vngdomen       uppleva livets tunghet   jordbruk
8        KB        Men min piga och ama         uppvakta/gjorde
                  achta han mädh al flit på,      med barn
                  så at thet wäl inan en kårt
                  tidh sÿntes rät grant efter
                  hans vpwaktningh.
9        OT        och hölt sin lofwen, så       Holm: s 114
                  som hunden hölt fastan.
9        KB        ensama i sina händer         vara i deras våld
10        M         hwadh di slarua vti oss       vad de gav oss vardag
10        M         busar       ?         ty. Kamrat Odhner s 32
                                    ev buse, tomte


10        L         så at wi såge wt som flåda                   djur                                  47
     ekornar
10  L  Ty min s(alig) f(ru) m(or)                     natur
     har warit mÿket gran och
     rädh om mig, så at hon inte
     tålde, at wäre skule blåsa
     på migh.
10  OT  Män iagh fik anat horn       Det blev annat …        instrument
     och blåsa vti…
11  M  de lätfärdiga horornas       piga + amman moral
     skul.                lätt att färdas Odhner s 108
11  KB  så at thet inte fatas mÿket,
     at wi reda hafwa warit
     ihiälsvälta.
11  KB  Tÿ hon tog i tÿgelen mädh                     djur/skötsel
     dem…
12  KB  Iag måste lel håla hunden                     djur
     och blifwa hos fru eba
     läÿonhufwet
12  L  vtan wi såge vt som bara                      död
     bitra döden.
12  L  tÿ wi wore som di                         djur
     vthungradh stöfwarna…
12  M  wi hafwa ätit wår dödh                       död/mat
12  L  fålkelick              som folk            vardag
12  M  mången sur och hiärtans                      sinne
     biter hårdh dagh
13  L  som iagh har warit hans                      barn
     eget barn…
13  KB  Och hade iaght hos hene       utbyggd bild          tid
     i the 2 åhran 6 dagar i
     hwar weka, och then
     siunde war söndagen,
     och ingen bätre än then
     andra.
13  M  lätfärdiga piga                          moral
13  M  tå bort ifrån migh min       farbroderns död känsla
     enda tröst…
14  L  at thet war ÿnka åt         ynkligt            känsla


14  M  släntrade              drev omkring          natur


                     48
                       L s 29: slunt -
                       landsstrykare, från
                       Rietz.
15  M  håla här och umgäla…        sitta emellan      natur
     jfr övers leijon s 30
16  M  at hon skule om kul…        föda barn        liv
16  M  en liten fanen, hon gigh      oäkting?        invektiv
     mädh.
16  L  gräselig stank  ryslig                   känsla
16  M  den elaka                          religion
16  M  en stor plåga            pigans styre      sinne
17  M  släntrat              jfr s14         natur/hav
17  L  biterligh til at gråta…                   sinne
18  OT  Ia du är wäl klok nogh
     som gamalt folk.          se Holm s 116, Grubb
18  M  hon har måst sprukit i       hyperbolt        hushåll
     sängan, der hon lågh
18  L  då sång iag jeremia         hyperbolt        religion
     klagewisa, så thet hördes
     i himelen.
19  KB  hon har högt migh så högt      personifikation
     up, at iag tÿkt inte kuna      liknelser
     önska migh vidare, så har      hyperbol
     hon åter släpt migh så diupt
     neder igen at iag inte siälf
     har wist, huru jagh skule
     koma der vt igen, alt så
     har min mÿket tunga lÿka
     spelat med migh af be-
     gÿnelsen, och har iag intet     lekt
     heler anat til at wänta af
     hene in til min dödh.
20  M  warit til fredz, om gudh                  känsla
     har wila bÿt.
20  OT  tÿ mor war borta for mig,      fienderna är för djur
     och iag hade flera hundar      många
     än käpar.
20  M  grofva och elaka gamla                   känsla
     kläder,               (nedan)
20  L  som iag har warit en fatigh                 social skiktning


                     49
     mans dåter, then intet har     hyperbol
     haft rådh til at gefva migh
     bätre.
20  M  slitit wäre             nött sämre     känsla
20  M  Och hwar gång min          sy nya kläder   arbete
     moster skule skära någet
     nÿt åt mig...
20  M  thet lel inte war för gåt
20  M  piältot               i paltor, trasor
20  L  vtan taget af min h(är)                ekonomi
     f(ars) inkomster och kuna
     hålit mig som en förste-
     dåter...
21  M  så fik iag wäsgöteläret i      s 116
     kamarduk och hålans-
     lärets stad
21  KB  och i min barndoms åhr
     skule gå en så äländh och
     bedröfwat gång och läta
     wedh den tiden bära bort
     ala mina goda och glada
     dagar til grafwan och läta
     then swarta iorden göma
     alt, thet mig i min barn-
     do(m) kunde wara til
     goda, när iag bäst
     begÿnte til at behöfwa thet.
21  M  plågadagar                       känsla
21  M  slap iag inte ännu henes                kropp
     tunga handh...
22  L  at iag aldrigh skule bli                vardag
     någen människa like
     (så sjuk att)
22  M  at iag inte såg mer än       bli blind     natur
     en sten.
23  M  Och måte iag lära gå på       mycket svag    livets växl
     nÿt.
23  M  Män i medlertidh sat iag                känsla
     i gudz fredh…
24  M  ..och hade mina stora                 sinne


                     50
      plåger iblant.            slet ont
24  M   skul skära mig några                      hushåll
      förkläder.              göra
24  M   slet et helt ris på migh för     slog mig         natur/hushåll
      den ränemaskan.
25  M   om thet snart skul bli gort dö                 död
      mädh oss.
26  M   och tvärt emot, at the inte      motvind          riktning
      orka ro.
26  M   än at wi skule blifwa borta.                  död
26  L   hiärtelig                            kropp
26  M   tordes icke släpa mig                      kropp
      vndan sina ögon
26  M   guman                 gamla damen        liv/kropp
26  M   deras onda sine emot migh       hur illa de tyckte om   känsla
26  M   thet inte tog heler lagh       inte hjälpte
26  M   så lipä dhe åt mig          gjorde grimaser kropp
26  M   och sloge i hop näfwana        åtbörder         kropp
      åt mig och önska, at di
      måte få råda om migh.
28  M   men thet togh ändå inte        lyckades
      lag
29  M   Och måste iag så håla här       sitta emellan       natur
29  M   at iag hade ont af oss.        huvudvärk         känsla
30  M   Män så wore di juledagar       ljuvliga dagar      högtid
      emot de föra, som iag
      hade hos hene.
30  KB   Män så wiste iag wäl, på       jag visste inte var jag  riktning
      håken sida hon war om         hade henne
      migh.
31  OT   vtan hela wärden danza        s 118           mat
      nu på en silenaka for migh.
31  M   iag nu war i himelen emot                    religion
      mina föra dagar.
31  KB   lÿkan hof migh så högt,        hyperbol
      så hon på then tidh högst
      kune koma medh migh.
31  L   som en forstedåter.                       social skiktning


31  M/KB  Män så fik iag lel i


                       51
       ansende af alt theta intet i
       min tunga och olÿkeliga
       barndom dansa på roser                        natur
       vtan fast mÿket mer på
       hwasa tistel och törne, som
       mig åftast stunge så mÿke                       sinne
       hårt, at mit hiärta måte
       vnder tiden blöt ther öfwer.
32  omskr  kläde mig på nÿt både til                       kropp
       handh och fot.
33  M    Och begÿne fru eba och       ”koka ihop”            matlagn
       fru anna tot til at brÿga j
       hop..
33  M    at iag wäl finge betalning     få betala för           handel
       der före..
33  M    hela handelen   saken                        handel
34  omskr  Och måste hon gå den                         kropp
       gången bort mädh long
       näsa.
34  M    ...och inte bites mädh min     bråka               kropp
       stÿfmor...
34  M    vtan gudh vet väl någet hål     lösning, ställe  ?        natur
       för migh fatig barn//
   -”-   wedh wäl hål for digh.       ger dig ngnstans att hålla till  natur
34  M    Män thet skal slå dig felt.     skall du ej lyckas med
35  M    brÿgde               överlägga             matlagn
35  M/OT  at giftermålet slogs i en                       mat
       panekaka och blef inte af.
35  OT   Siälf göra, siälf bära       s 119, Grubb
35  M    at iag icke kunde göra       jag ej kunde förstå        handel
       mig den räkningen
35  M    at iag int akta hwadh mig      vad som hände mig         kropp
       gick öfwer
35  M    bita in               hålla inne med kropp
36  OT   at hiälpa mig fort vr askan                      hushåll
       och i elen...
37  L    som en galin get                           djur
37  M    thet har måst frät mig mit
       hiärta bort
                      52
37   M  då betalte iag mädh mina       grät jag       handel
       arma ögon alt thet mig har                kropp
       gåt emot.
38   KB  alt bortåt hålit et lagh
38   M  at mina ögån har räkt til,      hyperbolt      kropp
       at iag icke länge sedan har
       gråtit vt dem.
39   KB  och sade thet for in goda                 Ironi
       wän fru eba läÿonhufw,
       som altidh war på min
       sida.
40   KB  tÿ the wore mig så svåra       på olika sätt
       både på then en sidan och
       then andra.
40   M  Sat iag for then skul                   hushåll
       emelan tuå elar.
41-42  OT  Hon har aldrig gefwit mig      s 119
       någet så stort til linklär
       som stik i mit öga.
42   M  narr
42   M  Och the elaka klutarna        paltorna       kläder
42   L  vtan iag såg vt som den       slusk        social skiktning
       fatiga skakelub
42   M  Och sneda ögon fik iag        se snett på     kropp
       hem.
42   L  /så/at iag icke war waten      värdelös       natur
       wärt...
42   M  etert ont ass och afskrap                 död/matlagn
42   M  titt slöke              Rietz: lättsinnigt  social skiktning.
                         fruntimmer
42   OT  så blir mina gamla skor       hyberbolt      kläder
       nÿia
42   M  hafwa en/.../, som                    matlagn
       flåde mig hvar dag
42   L  vtan teg och gret, at iag har               väder
       måst smulti der wedh...
42   OT  di wärsta fölan bli di bästa     s 120        djur
       hästara


43   M  at ingen af de mina sku få      behöva skämmas för  kropp


                       53
     orsak til at slå sin ögon
     ner för min skul...
44  M  huru de fräta mig mit        gör mig illa
     hiärta
44  M  afskrap                             matlagn
44  L  at en hundh icke           inte ngt värd       djur
     wile taga et stÿke bröd
     af mig.
44  L  at iag har mist mit mål.       kan ej tala längre     kropp
44  M  lÿkta sin mässa slutat skälla                  religion
44  OT  Alt skal thet både rägna                    väder
     och snöga, för än iag
     komer igen
45  M  bruka...mun             skälla           kropp
45  L  utan satt och förtalte både                   sinne
     mig och alla mina möder-
     ne, att jag har mest blifvit
     tokot under sådant buller
     och lefverne, som jag var
     uti.
45  KB  Och har iag mÿke heler
     set, at iag har sutit mit på
     vätern på isen, så har iag
     lel sutit i ro, fast thet war
     kalt.
45  L  at ögona har måst fala vr      hyperbol          kropp
     mit hufwe.
45  L  at iag heler såg skam än       vad som helst men inte   känsla
     honom.                han!!
45  KB  Och hwadh iag sleet i di tu
     åhran för hans skul både
     af then ena och then
     andra, thet wore en hel
     bok ful til at skrifwa der
     om.
46  M  Der hade de danska så när      eg. luskammat, här: gått  djur
     fåt bort oss och luska wår      illa åt oss
     päls.


47  M  så hafva wi ståt oss i håkan     varit i förlägenhet


                     54
50   M   och intet fåt igen mig for                    död
        än i laxkaret.
50   KB   när thet kom alt för tiukt     när det blev för tungt att
        på migh               fördraga
51   L   Män thet war mig lel så                     död
        kiärt som bara bitra döden.
51   M   Och wile iag mÿket heler                     död?
        hafwa mist mit hufwet, än
        iag wile wigas wedh
        honom.
51   M   hasenbärger             narr, ynkrygg        soc.skikt.
51-52  KB   Och kunde icke lida, at       ”jag visade honom
        han skule tala åt mig,        dit pepparn växer”
        sedan han skule röra
        wedh mig, för än iag wiste
        honom dit han inte kune
        koma snart igen.
52   M   Tÿ min morf(ar) och         de tvingade mig inte     kropp
        morb(ror) de höle mig        knuffade inte in i
        rÿgen fri.
52   M   han mente til at få pungen     bli rik           handel
        ful mädh mig
52   M   den stora kiärlek/.../, som     ingen ”riktig”kärlek
        war tår och ringa nog,
52   OT   Få först, flå sedan.        s 121
52   M   ...och du skal hiälpa en      sadelen, få honom på     djur
        fatig kar i salen.         på fötter ekonomiskt
52   M   bundin wedh sikan          snålisen
52   M   thet war inte hästebÿte       jämförelse          djur
53   L   Och thet gorde inte denas                    dygn/tid
        sine och mit war som nat
        och dag.
53   KB/M  iag war en iungfru, som       s 122            handel
        war tämelig stor i mit sine
        och dÿr på mina warer
53   M   Om han äter däta i sig, så                    mat
        äter han wäl vp mer.        tar han detta, klaras allt
54   OT   Så hwit salt har iag sit för                   mat


                       55
       och gåt om och inte sit
       på thet.
54   KB  Den ger iag fanen. Håken                   invektiv
       hin håle har fäst oss bådh.
       Och är ingen rem så hårt                   hushåll
       tilknÿt oss emelan, at iag
       icke mÿke lät kan lösa
       vp dem.
54   M  Löp for hären mädh         spring du och skvallra  krig
58   OT  Och blir iag inte gift, så     s 122
       blir iag inte häler knekt.
58   L  ...at hon har måta bitit mig    slå mig          kropp
58   M  hwispar               ränner, vimsar matlagn
58-59  KB  och skal aldrig koma i
       säng heler hus mädh
       honom.
59   M  at iag har huispat hwarken     har ränt         matlagn
       efter then ena heler then
       andra, thet siter min näsa     under hennes värdighet  kropp
       wäl för högt til.
59   M  at iag är wäl så stor i mit
    L  sine och för så dÿra warer,                  handel
       at den som dem wil kiöpa,                   handel
       han måste rät dÿrt betala                   handel
       dem och göra sig omak nog
    M  och båka sigh wäl diukt för                  sed
       mig.
59-60  KB  den iag war mera fint än      fientligt inställd emot  invektiv
       fanen
60   M  snört mig hop mädh         gift mig med honom    hushåll
       honom
61   OT  Tÿ wile ingen af dem ala      s 123
       bita dä diure
61   OT  iag nu måte tag beslet       måste ordna saken     djur
       mädh tänderna själv, då
62   KB  Och hwad iag har slitit i                   bok
       dhe 2 åhran, thet wore en
       hel bok til at skrifwa om.


62   M  min glädie är nu komin på      personifikation


                      56
       post ridandez hem
62  M    skal iag skrifwa vp i min     en lyckodag
       hjärtans almenaka
63  omskr  Män iag slog på näsan       jag läxade upp mig själv  kropp
63  M    at iag war i tridie himel.                  religion
63  M    skåtkolf              gliring          krig
63  KB   at fru eba kom åter til                    känsla
       oss igen migh til en stor
       plåga
64  M    at iag råcka dra på munen     le             kropp
64  L    löÿliget              löjligt          känsla
64  M    Och kunde wäl göra hela      ett helt lustspel...    teater
       komedian af litet nog.
64      strök han på foten         s 123, sed vid avsked
65  M    efter hon så måla vt thet.     så beskrev det       konst
65  KB   Det du lagar det må                      djur
       swinan äta och du siälf.
65  KB   Tÿ iag wedh den tiden       jag planerade inte för
       inte sörgde för mårgan-      morgondagen...
       dagen vtan lät hwar dag
       hafwa sin egen omsorg.
65  L    Och när iag fek så mÿke,                   kläder
       iag kune kläda på mig, at
       iag war wäl klädh, så hade
       iag alt nog och bekÿmra                    kläder
       mig inte om mera.
65  M    obiliga     (talspråk)    svåra           handel
66  M    Fast iag aldrig finge       spik?           kropp
       ärfwa en nagel efter min
       här f(ar)...
67  M    Och är mig omöglig til at     Kan ej oförtjänt ta...   mat
       äta sådan beskÿlning i mig.
67  M    thet fru eba har måt dåna     dö; dundra? etym      väder
       onska öfwer.
68  M    Hon läre wäl tigh nog få      se ledsen ut        sinne
       si surt vt.            etym sörja
68  M    at di vnga sku kuna si surt
       wt alt för et


68  M    Och war iag den barsängan                   liv


                      57
     så utkomin
69  L  och i sku lefva ehop som                    djur
     hundh och kat.
70  KB  så är en liten bit brö mädh    apropå fattig/rik man    mat
     kiärlek mÿke bätre än et
     stort hus mädh ala handa
     gåt
70  KB  Och der då fatighdomen       personifikation, hushåll
     blir så stor och kärleken                   arbete
     är mädh, så drager han
     wäl tÿngsta laset och gör
     al thing lät och liufliget.
70  KB  har iag älskat, när han                    mat
     drak wi(n), så skal iagh
     och så göra, när wi inte
     anat hafwa än waten.
71  L  at råter kuna draga bort                    djur
     den för mig.
71  KB  Heler när iag mÿcke        ...har pressats av     död
     har släpas mig mädh rike-     rikedomar, skall jag
     domar, så skal iagh bort      ändå? dö?
     och dödh.
71  M  Så pås iag på ingen ting      så passar jag på (knyter
                       till Ebbas anklagelser om
                       arvstörst?)
71  OT  dem ger iag bölen och       dem ger jag åt bödeln    död/djur
     hundana              och hundarna
71  OT  så får wäl bo skinpäls och     så får väl även den ringe  kläder
     mera gåt mädh. njuta gott
71  M  bruka mun på mig.         skälla           kroppen
72  M  slet iag mÿke fortret       fick jag stå ut med mkt   sinne
72  L  hemelig              i hemmet, förborgat etym
72  KB  Och när iag vile den
     wägen vt, så wune the
     inte mÿket på mig.
72  L  at iag inte i ala mina dag     vara beroende av ngn    kropp
     skule si en anan i händerna
73  M  få wrånga och sneda ögen      vridna, se snett på     kropp
     och alting war mig för gåt.    allt var för gott för mig
74  M  hvad min fredh tilhörde      hur det skulle bli     fred


                    58
74  M  thet larm              det bråk,         krig
74  M  skule koma mig på halsen      få stå ut med       kropp
75  M  så blir thet inte anat än      små och mörka barn
     morianer och dueriar,
75  OT  Di wärsta sto bärar di
     skönasta fålarna.
75  L  at di inte skönar sku kuna     om barnen         konsnär
     målas.
75  L  ...som salt i surt öga                     mat
75  M  iag war et sådant kretur,      forts nedan        djur
     så som inte war så lät til
     at wina...
75  M  at han skule betala mig                    handel
     thet iag brutit andra emot.
76  M  slitit               utstått          sinne
76  M  grina                gapa etym         kropp
76  M  bruka ala mina konster       gjorde allt
76  L  som di obändiga hästana                    djur
76  M  så hade han hela mit hiärta                  känsla
     ine
77  M  bundigt               bundet, om hjärtat,    djur
                       anspelar på hästarna?
77  M  tor och lapaachtig kiärlig     fånig, dum, tafatt, jmfr  sinne
                       Rietz, gloss låpa;
                       enfaldig kvinna
77  KB  vtan den grÿma och                       död
     obarmärtiga döden, som
     ingen kiärlek heler någet
     achtar vtan skilier ala
     kiäre wäner åt.
78  OT  Män blo är aldrig så tiuk,     L s 211
     thet är icke tÿnare än watn.
80  M  inbila sig någet herewäle                   krig
     öfwer mig.
81  L  at iag tuiflar om henes                    familj
     egna brör någen tidh läre
     göra henen det
81  M  danza efter hans pipa                     instr


                     59
82  M   stÿke                sin fru, av stock     natur
84  M   de ginge på grafzens                      död
       brädh
84  Anm.  jmfr Holm s 84 15-16: ‘hiärtans tår, båd om nätran’ med
       Leijon s 116 ‘hjärtans tårbad om nättren...’
85  KB   plat bli i mit gamla lag igen    allt bli som förr igen  kropp
85  L   at min ögon har måt gåt                    kropp
       vt på mig
89  M   Och då let iag wär, än om      var hon sjukare än....  kropp
       wi har seglat
89  M   tÿ iag wile strax om kul       ev. få missfall      död
90  M   hufwflÿgande storm          våldsam          kropp
91  M   Män så akta iag alt thet                    barndom
       inte anat vtan for lek.
91  M   thet wor mig alt lek och                    barndom?
       goda dagar.
92  OT   at gasten wäl har måt ropa      jmfr s 126
       på oss.
93  M   fläk i dromlingen          i en liten by
94  M   näsewiss                            kropp
94  M   slogh honom mit i mun                     natur
       mädh en lort och sade
94  M   så skal iag smöria igän di      täppa till munnen     hushåll/
       lätfärdiga mun.                        arbete
95  M   tÿ iag war nÿs vtflugen.       hade nyss kommit i fält  djur
98  M   vtsändh på kunskap          utsänd att spionera
99  M   så het in              snabbt, intensivt
99  M   taga lag               skulle gå till
102  KB   Tÿ iag hade ingen til at
       ro migh wedh mer än en
       vtlefwat gamal bonekäring.
103  M   liga i barsäng            föda           livet
104  L   at ingen wänta honom lif                    död
104  L   så mager och blek, at min
       man har så när inte kiänt
       igen mig
105  M   gik mig ila mädh 2 barn.       tvillingmissfall död
105  L   alena lätit mig så rik igen     hyperbol
       vtan och rikare
106  M   iahan war mÿke hwit.         vacker ljus hy?      färg


                       60
106  M  murianer och dwärgar
107  L  så//gladh, at iag inte kune              riktning
      röra mäg vr rumet til at gå
      emot honom.
107  L  så swag, at ingen såg lif i              död
      mig en hel nat...
107  M  gik thet mig ila. missfall           död
107  L  at iag inte wiste rätare,               död
      än han skule dö...
108  L  han swartna al öfwer som
      en kål.                        natur
108  L  at iag inte wiste rätare,               död
      än han skule dö.
112  M?  när dråningh kirstin        abdikerade
      dankade af
                     61
KÄLLOR OCH LITTERATUR

Aristoteles      Om diktkonsten (Göteborg, 1994)

Bergman, Gösta     Kortfattad svensk språkhistoria, 1970

Boström, Sylvia    Samuel Columbus - En swensk ordeskötsel (Uppsala 1963)

Cassirer, Peter    Stilistik och stilanalys (Borås 1986)

Hallberg, Peter    Diktens bildspråk (Stockholm, 1982)

Hjelmqvist, Theodor  ”Till Agneta Horns lefverne”, Språk och stil 20 (1909)

Holm, Gösta      Agneta Horn - Beskrivning över min vandringstid (Uppsala 1959)

Holm, Gösta      Epoker och prosastilar (Lund, 1967)

Horn, Agneta      Agneta Horns leverne (Stockholm, 1961)

Larsson, Ludvig    ”Ännu något om Agneta Horns leverne”, Nysvenska studier 7 (1927)

Leijonhufvud, Sigrid  Agneta Horns lefverne (Stockholm, 1908)

Liljestrand, Birger  Språk i text (Lund, 1963)

Mitchell, Stephen   Job in Female Garb (Göteborg, 1985)

Odhner, Einar     Etymologisk ordlista (Stockholm, 1967)

Olsson, Bernt -    Litteraturens historia i världen (Stockholm, 1994)
Algulin, Ingemar    Litteraturens historia i Sverige (Stockholm, 1994)

Stålhammar, Mall    Metaforernas mönster, (1997)

Wellek, René -
Warren, Austin     Litteraturteori (Stockholm, 1967)

Wessén, Elias     ”Några anteckningar om språket i Agneta Horns ‘lefverne’.”
            Nysvenska studier 6 (1926)
                        62
Uppslagsverk:
Nationalencyklopedien (1994)    SÖKORD - memoar, självbiografi, Agneta Horn, ordspråk,
                  talesätt

Illustrerad Svensk Ordbok (Stockholm, 1955)


Artiklar:
Sven Delblanc      Agneta Horns leverne - vår första roman? SvD 1.9.1985.


Förkortningar:

LS = Litteraturen i Sverige, Olsson-Algulin: 1994.
H = Holm, Gösta: 1959.
L= Sigrid Leijonhufvud: 1908.
                        63
Bildspråket hos
 Agneta Horn
   C-uppsats av:      Susanne Patz
   Handledare:       Perry Ahlgren
     Mitthögskolan i Östersund
 Institutionen för humaniora, Nordiska språk,
   huvudinriktning svenska C, ht 1998
           64
   INNEHÅLLSFÖRTECKNING

   1.  INLEDNING.........................................................................................................  1
   2.  BAKGRUND.........................................................................................................  2
      2.1 Bildspråket: Dess uppgifter och användningsområden................................                2
      2.2 Bildspråkets funktioner..................................................................................    3
      2.3 Det uttrycksfulla språkets stilfigurer..............................................................       4
      2.4 Pytt-i-panna-teoremet....................................................................................    6
   3.  TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER............................................................                6
      3.1 Agneta Horn och hennes liv.......................................................................        6
      3.2 Agneta Horns språkbruk som kontrast till 1600-talets prosa och dess stil....                   7
      3.3 Tidigare forskning baserad på manuskriptet...............................................            9
      3.4 Bildspråkets användning i talspråk och skriftspråk.....................................             9
      3.5 Agneta Horn: Författarinna eller dagboksförerska.......................................             10
   4.  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR........................................................                  12
   5.  METOD OCH AVGRÄNSNINGAR.............................................................                 13
      5.1 Metod.........................................................................................................  13
      5.2 Avgränsningar...........................................................................................     14
   6.  RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS..............................................                     15
      6.1 Liknelser.......................................................................................... ..........  15
       6.1.1 Enkla liknelser.....................................................................................     15
       6.1.2 Djur.....................................................................................................  15
       6.1.3 Social skiktning....................................................................................     16
       6.1.4 Ögon och händer..................................................................................      17
       6.1.5 Död...................................................................................................…   17
       6.1.6 Utbyggda liknelser................................................................................      19
       6.1.7 Personifierade liknelser och hyperbolisk funktion.................................              19
       6.1.8 SAMMANFATTNING.........................................................................           20
      6.2 Metaforer..............................................................................................…..    21
       6.2.1 Kroppen...........................................................................................….     21
       6.2.2 Hushåll.................................................................................................   22
       6.2.3 Mat och matlagning..............................................................................       23
       6.2.4 Djur och natur......................................................................................     24
       6.2.5 Krig..................................................................................................…   25
       6.2.6 Död...................................................................................................…   26
       6.2.7 SAMMANFATTNING.........................................................................           26
      6.3 Komplext bildspråk.................................................................................…       27
       6.3.1 Barndomen............................................................................................    28
       6.3.2 Ungdomen.............................................................................................    29
       6.3.3 Kärlekstrubbel.......................................................................................    30
       6.3.4 Äkta kärlek............................................................................................   32
       6.3.5 Svordomar och andra tillmälen.............................................................          32
       6.3.6 SAMMANFATTNING..........................................................................           34
      6.4 Ordspråk och talesätt...............................................................................…      35
       6.4.1 Hos Grubb belagda ordspråk.............................................................           36
       6.4.2 SAMMANFATTNING.........................................................................           39
7.     AVSLUTANDE DISKUSSION...................................................................….              39
8.     SAMMANFATTNING................................................................................….           43
9.     FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING..................................................…                   45
10.     MATERIAL...................................................................................................     47
      KÄLLOR OCH LITTERATUR..................................................................               62
                                       65

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:28
posted:7/19/2012
language:Swedish
pages:65