Docstoc

MODERN FAMILY _ QUALITY OF LIFE - .ppt

Document Sample
MODERN FAMILY _ QUALITY OF LIFE - .ppt Powered By Docstoc
					          ั     ิ
 ครอบครัวสมัยใหม่ กบคุณภาพชีวต
       MODERN FAMILY &
       QUALITY OF LIFE

          ผศ. วรรณวิมล ด ้วงกลัด
       ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
            ภาคต ้น 2554


ผศ.วรรณวิมล ด้วงกลัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Modern Family & Quality of Life
          ่    ิ
    แนวคิดเรืองคุณภาพชีวต
         ่ ี
  ปัจจัยตางๆทีมผลตอคุณภาพชีวต
      ่     ่     ิ
       บทบาทครอบครัว
     ี
  และวิธการพัฒนาคุณภาพชีวตของิ
    บุคคลในครอบครัวสมัยใหม่
วัตถุประสงค์ :
 1. เพื่อให้นิสิตเรี ยนรู้ปัจจัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลที่
 สอดคล้องกับครอบครัวสมัยใหม่
 2. เพื่อให้นิสิตได้หลักการวิเคราะห์เรื่ องคุณภาพชีวิตของบุคคล
 วัยต่างๆในครอบครัวสมัยใหม่
 3. เพื่อให้นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริ หาร
 จัดการทรัพยากรทางคหกรรมศาสตร์ เพื่อประโยชน์ดาน    ้
 เศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว
 4. เพื่อให้นิสิตเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและ
 สังคม
            ้
           เนือหาวิชา
๑. แนวคิดเรื่องคุณภาพชีวติ
๒. แนวคิดเรื่องครอบครัวสมัยใหม่
            ิ
๓. การพัฒนาคุณภาพชีวตสมาชิกครอบครัวสมัยใหม่
 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
          ิ        ่     ิ
๔. การสร้ างสรรค์ กจกรรมแบะธุรกิจเพือคุณภาพชีวตของ
  บุคคลในครอบครัวสมัยใหม่
๕. การใช้ เทคโนโลยีในการบริหารงานครอบครัวสมัยใหม่
   ่
  เพือคุณภาพชีวต ิ
                            ิ
        แนวคิดวิชาครอบครัวสมัยใหม่ กับคุณภาพชีวต

  ครอบครัวดั้งเดิม        ิ
             วัฏจักรชีวตครอบครัว      ข้ อมูล/เทคโนโลยี
CHANGES


  ครอบครัวสมัยใหม่   ความสั มพันธ์ ในครอบครัว
   นิยามครอบครัว             ิ
              การปรับตัวในชีวตสมรส    หน้ าที่   Quality
   กาเนิดครอบครัว           ิ
             การวางแผนชีวตครอบครัว   ครอบครัว    of Life
   ประเภทครอบครัว    วิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตร


 ครอบครัวหลังสมัยใหม่  การบริหารจัดการทรัพยากร
              ครอบครัวตามหลัก
               เศรษฐกิจพอเพียง
                           Social Skill/ Creativity
                            ิ
        แนวคิดวิชาครอบครัวสมัยใหม่ กับคุณภาพชีวต

  ครอบครัวดั้งเดิม        ิ
             วัฏจักรชีวตครอบครัว        ข้ อมูล/เทคโนโลยี
CHANGES


  ครอบครัวสมัยใหม่           ความสั มพันธ์ ในครอบครัว
   นิยามครอบครัว    หน้ าที่     การปรับตัวในชีวตสมรส
                              ิ      Quality
   กาเนิดครอบครัว   ครอบครัว     การวางแผนชีวตครอบครัว
                             ิ       of Life
   ประเภทครอบครัว            วิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตร

             การบริหารจัดการทรัพยากร
 ครอบครัวหลังสมัยใหม่
              ครอบครัวตามหลัก
               เศรษฐกิจพอเพียง
                            Social Skill/ Creativity
          Family Definition

ทางชีววิทยา : เกี่ยวพัน  ทางกฎหมาย : จดทะเบียน
กันทางสายโลหิต       สมรส ,บุตรบุญธรรม

   ทางเศรษฐกิจ :    ทางสังคม : อยู่ในครัวเรือน
 ใช้งบประมาณร่วมกัน    เดียวกัน/เงื่อนไขประเพณี
                 Family Formation

ตัดสินใจแต่งงาน              ้
                   มีพืนฐานจาก
                                   ตัดสินใจแต่งงาน
                 “ความต้องการของมนุษย์”
สร้ างฐานะ   เพื่อนแบ่ งปั น                          ความต้ อง
          ทุกข์ สุข                  ความรัก     การทางเพศ
 พึ่งพิงกัน             บรรลุศักยภาพแห่ งตน       ฐานะทาง    ความ
     สืบทอด /                          เศรษฐกิจ    ว้ าเหว่
     ขยายสกุล            ่
                 เป็ นทีนับถือ ความสุ นทรีของชีวิต
                                   การหนี   ฐานะทาง
ชีวิตสมบูรณ์            ความรัก ความเป็ นเจ้ าของ    สภาพเดิม   สั งคม
               ปลอดภัยมั่นคงทั้งร่ างกายและจิตใจ        ความ
เพื่อนแท้
                                      คาดหวัง
                    กายภาพ/ชีววิทยา          ของสั งคม
          Family Structure

   ครอบครัวเดียว
         ่               ครอบครัวขยาย
                       (Extended Family)
   (Nuclear Family)

                                    ่
                            ครอบครัวต่ อกิง(Stem Fam.)
        ่
- สามี ภรรยาทีไม่ มีบุตร  - ร่ วมสายโลหิต
                              ่
                            -พีน้องร่ วมสายโลหิตเดียวกัน
       ื่
และไม่ มีผู้อนอยู่ด้วย   เดียวกันและหลายชั่ว                 ี
                            อาศัยอยู่ด้วยกันโดยไม่ มบิดา
              คนอยู่ร่วมกัน        มารดา(มีเพียงหนึ่งชั่วอายุคน)
-สามี และ/หรือภรรยา
ทีมีผู้ร่วมสายโลหิต
 ่                  ่ ่
              - มีบุคคลอืนทีไม่ ได้ ครอบครัวต่ อก้าน(Branch Fam.)
                ่
               เกียวข้ องทางสาย -พีน้องร่ วมสายโลหิตเดียวกันต่างคน
                           ่
เดียวกันเพียงหนึ่งชั่ว                        อาศัยอยู
              โลหิต อยู่ร่วมด้ วย ต่างมีคดรอบครัว แต่พียงหนึ่ง่ด้่วยกันคโดย
                         ไม่ มีบิ ามารดา(มีเ     ชัวอายุ น)
อายุคนอยู่ร่วมกัน
Traditional and Modern Family


   Traditional  Modern family
     family


               parents
  grandparents

    parents
               children

    children
Modern families Vs traditional families:
   ขนาด SIZE
   โครงสร ้าง STRUCTURE
   หน ้าที่ REALIZATION OF FUNCTIONS
   ความต ้องการ NEEDS
  Life Cycle & Family Life Cycle

                   มีหลาน
                   มีบุตร
                  แรกเกิด
           แต่ งงานมีคู่ครอง           สร้ างฐานะ
วัยชรา                     วัยเด็กตอนกลาง
     วัยผู้ใหญ่                            เตรียมเกษียณ
                   วัยรุ่ น
                     ่
                 หลักฐานมันคง
                  วัยเกษียณ
http://www.praphansarn.com/new/forum/foru
m_posts.asp?TID=11916&KW=%E0%BE%C5%
http://www.leebeavington.com/bio.htm
http://baltyra.com/2009/11/25/family-corner-life-cycle-in-
our-life/
http://www.talkitover.in/
Segmentation – Modern Family Life Cycle
   Family Relationship

รัก เข้ าใจและจริงใจ    มีความปรารถนาดีเห็นใจ
  ต่ อกันและกัน        และห่ วงใยต่ อกัน
        อดทน เสี ยสละ
        และให้ อภัยต่ อกัน

     ประชาธิปไตยในครอบครัว
    Family Adjustment

          ี่
       ญาติพน้อง
                 ่
                เพือน
  เพศรส

       บุคลิกภาพ
             การใช้ เวลา
การใช้ เงิน        ว่ างร่ วมกัน
        รสนิยม
         Family Management

การกาหนดแนวทางการดาเนินชีวิตไปสู่เป้ าหมายการมีคณภาพ
                        ุ
 ชีวิตในช่วงเวลาต่างๆ ของ / โดยสมาชิกทุกคนในครอบครัว
   การวางแผน                การวางแผน
  ด้ านเศรษฐกิจ               ด้ านสั งคม
-  อาชีพ
           ระยะสั้ นภายใน ๑ ปี
                      -การศึกษาต่อ
-  การใช้จ่าย/ออม         ้
           ระยะยาว ๑ปี ขึนไป       ุ
                      -การมีบตร
-  ลงทุน       อาจเป็ นระยะ ๕ ปี  -การใช้ชีวิตในช่วง
-  ซื้อบ้าน                ต่างๆตามวัฏจักรฯ
             หรือ ๑๐ ปี    -ฯลฯ
-  รถยนต์ ฯลฯ
       Post Modern Family

                  ่
            ครอบครัวเดียว
            (Nuclear Family)ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว   ครอบครัวเพศเดียวกัน
 Single Parent       Gay & Lesbian


     ่
   อยูแบบสามีภรรยาโดยไม่แต่งงาน    ครอบครัวคู่/ครอบครัวผสม
        Cohabitation        Bi / Blended Family
      Family Functions

   ครอบครัวมีบทบาทและหน้ าที่
    ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
   ของบุคคลในครอบครัวครอบครัววิกฤติ    ครอบครัวเข้ มแข็ง
http://www.demotivers.com/page/94
          Quality of Life


                                  รายได้                   ิ
                                                    ระดับชีวตการเป็ นอยู่ (Levels
                            สวัส    ประชา        การศึ           of Living)
                            ดิการ   ชาติต่อ       กษา
                            สังคม    คน
   ทรัพยากร
                           สื่อสาร               สุ ข
  (Resources)
                                             ภา
                              คมนาคม      ที่อยู่   พ
           มนุษย์                         อาศัย                       ่
                                                            อัตราเพิม               ่
                                                                            การเปลียนแปลงประชากร (Population
                                                                                 Dynamics)
                                                            ประชากร
    เทคโนโลยี                                          อัตราการเกิด
                   อาหาร
                                  ิ
                              คุณภาพชีวต                อัตราการตาย
                                                                      ขนาด
                                                                     ประชากร

      ธรรมชาติ         เงินทุน          ระดับ                  การย้ายถิ่น           โครงสร้ าง
                             จุลภาคและมห                                 ประชากร

                       การค้       ภาค               ระบบ(เข้ มแข็ง)
กระบวนการพัฒนา
  (Process of
                        า     ลาดับ                  ทางสังคม
 Development)      ความ                         คุณค่า               ระบบ         ระบบการเมืองการปกครอง(Socio-
                           ความ สาคัญ         ทาง                              political System)
            ช่ วยเหลือ           การพัฒนา                          การเมือง
            ความ   สัมพันธ์                   ศาสนา
                                          คุณค่าทาง
            ระหว่าง  ประเทศ         ระบบ
                            เศรษฐกิจ          วัฒนธรรม
                                                          ิ
                                                      วิถีชีวตการ
                                                      ดาเนินชีวติ
Quality of Life & Home Economic
                                                                      คหกรรมศาสตร์(ปัจจัย ๔)
                            รา                                      ทฤษฏีคณภาพชีวิต ทฤษฎีครอบครัว
                                                                       ุ
   ครอบครัวสมัยใหม่
                                            ิ
                                        ระดับชีวตการเป็ นอยู่
                        ส    ยไ     ก      (Levels of Living)                                                                    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความคิด
                        วั    ด้     า
    ทรัพยากร               สื่อสส         รสุ
                            ปร
   (Resources)              าร คมน
                        ดิ         ศึข
                            ะช ที่อยู่

                                                                     สร้างสรรค์ กระบวนการจัดการ
         มนุ             กา าคม  าช อาศั  กภ           อัตรา            ่
                                                        การเปลียนแปลงประชากร

    เทคโนโลยี ษย์              ร    าติ ย   ษา อัตราการ เพิม ขนาด (Population Dynamics)
                                                ่
                  อา
                        คุณภาพ
        ิ
  และคุณภาพชีวตของบุคคล     หา      สั   ต่อ     าพ    เกิด ประชาก ประชาก

                                                                   ทรัพยากรความรู้ด้านการค้นหาข้อมูล
                        ง             อัตการย้าย ร โครงสร้ า
       ธรรมช       เงิน
                ทุน
                  ร
                        ค   ิ
                          ชีวต คน          ราการ
                                       ตายน          ง
                                                    ร
        าติ                                ถิ่
                   กา
                        ม ระดับ         ระบบ(เข้ ม
                                                 ประชาก
                                                   ร
                                                                        และเทคโนโลยี
  กระบวนการพั
                       ลาดับ
                         จุ
                       ความ ลภาค
    ฒนา
           ความ       ร            คุณ แข็ง) ระบบ             ระบบการเมืองการ  วัยต่ างๆในครอบครัวสมัยใหม่
   (Process of
  Development)   ช่ วยเห     ค้า            ค่า ทางสังคม การเ          ปกครอง(Socio-political
               ความ
                       สาคัและมห
                         ญ
                        ระบ       คุณค่
                                ทางาทาง         ตการ
                                            ิ
                                        วิถีชีวมือง
                                                     System)
            ลืสัอมพันางธ์      บ       วัฒนธรรม
             ระหว่        การ        ศา       ดาเนินชีวต  ิ
                       พัฒนาภาค
             ประเทศ        เศรษ
                        ฐกิจ
                                สน
                                 า
 การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลวัยต่างๆทังในครอบครัว
                          ้
    และหน่ วยงานต่างๆทังในเชิงวิชาการและบริการธุรกิจ
              ้
http://www.homemagascene.com/2010/12/
 CREATIVE THINKING
PROBLEM SOLVING  MANAGEMENT
http://www.homemagascene.com/2010/12/
 The Design And Life(Style) Blog Of
 Designer Thomas-Michael
 DelSordo(tmds1), New York
http://tmds1.blogspot.com/
    Technology


 communication

     Goods&services
information
http://www.cynical-
c.com/2006/05/09/the-circular-
http://journalistjahan.blogspot.com/2010_02_01_archi
ve.html
http://www.panix.com/~danielc/usa/tol-life.htm
Sufficiency Economy Philosophy
       เศรษฐกิจสังคม/สิ่งแวดล้ อม/วัฒนธรรม
        สมดุลพร้ อมรั บต่ อการเปลี่ยนแปลง

                 นาสู่

              ทางสายกลาง

                 พอประมาณ
                      มีภมิค้ ุมกัน
                        ู
           มีเหตุผล
                        ในตัวที่ดี      เงื่อนไขความรู้           เงื่อนไขคุณธรรม
   รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง   ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา
           ่
  อภิปราย/ซักถามเกียวกับการเรียนการสอน

   ิ        ่
  นิสตมีข ้อคิดเห็นเกียวกับการเรียนการสอน
  อย่างไร

   ิ        ่    ่
  นิสตต ้องการปรับเปลียนหรือเพิมเติม
     ่
  ในเรืองใด เพราะเหตุใด
                            ิ
        แนวคิดวิชาครอบครัวสมัยใหม่ กับคุณภาพชีวต

  ครอบครัวดั้งเดิม        ิ
             วัฏจักรชีวตครอบครัว      ข้ อมูล/เทคโนโลยี
CHANGES


  ครอบครัวสมัยใหม่   ความสั มพันธ์ ในครอบครัว
   นิยามครอบครัว             ิ
              การปรับตัวในชีวตสมรส    หน้ าที่   Quality
   กาเนิดครอบครัว           ิ
             การวางแผนชีวตครอบครัว   ครอบครัว    of Life
   ประเภทครอบครัว    วิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตร


 ครอบครัวหลังสมัยใหม่  การบริหารจัดการทรัพยากร
              ครอบครัวตามหลัก
               เศรษฐกิจพอเพียง
                           Social Skill/ Creativity
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
Quality of Life
 Development
                     ิ
        ความเข้ าใจเรื่องคุณภาพชีวต
        ี ิ     ิ่
  คุณภาพชวตเป็ นสงนามธรรมไม่สามารถวัดได ้
        ี ิ      ่
  คุณภาพชวตคงอยูในระดับเดียวตลอดไป
                ุ
  คนมีฐานะเศรษฐกิจดีจะมีคณภาพชวตดี  ี ิ
           ่ ี่
  ความเป็ นอยูทด ี คือ คุณภาพชวต ี ิ
         ี ิ
  คุณภาพชวตพัฒนาไม่ได ้
      ี ุ
  เด็กไม่มคณภาพชวต    ี ิ
     ้             ิ
อภิปรายพืนฐานความรู้ เรื่องคุณภาพชีวต

      ิ
   นิสตเข ้าใจความหมายของคุณภาพ
    ี ิ
   ชวตอย่างไร
                ิ
           คุณภาพชีวตระดับบุคคล
              ิ
     ความต้ องการกับชีวต
     needs & life

   ระดับ 5 การบรรลุศักยภาพแห่ งตน      การดูแล ความปลอดภัย คน
                        รักใคร่ การเล่ น พัฒนาตาม
 ระดับ 4 ความนับถือ ความสุ นทรีของชีวิต    วัย การศึกษา การงาน คู่ครอง
     ระดับ 3 ความรัก ความเป็ นเจ้ าของ    ่
                        เพือน ความสาเร็จ
           ่
ระดับ 2 ความปลอดภัยมันคงทั้งร่ างกายและจิตใจ
   ระดับ 1 สิ่ งจาเป็ นพืนฐานด้ านร่ างกาย
              ้            ต้ องการ อาหาร ออกซิเจน
                                          ่
                          สิ่ งห่ อหุ้ม เครื่องนุ่งห่ ม ทีฝัง
                          ตัว ทีอาศัย ยาบารุ ง
ความต้ องการของมนุษย์ ตามแนวคิดของมาสโลว์
อภิปราย ความต้ องการ need กับความอยาก want
     ความต ้องการและความอยากแตกต่างกัน
     อย่างไร

      ้  ิ่    ี ิ
     ทังสองสงมีผลต่อชวตอย่างไร

     อะไรเป็ นตัวกาหนดความต ้องการของมนุษย์
   “ความต้ องการ” ของบุคคลแตกต่ างกันตาม
        สถานภาพของบุคคล
 สถานภาพตามกาเนิด         สถานภาพตามกาหนด
 (Ascribed Status)        (Achieved Status)
เช่ น เพศ สถานภาพทาง ทาง   เช่ น วัย สถานภาพสมรส สถานภาพ
 สั งคมของบิดา ทีอยู่อาศัย
         ่      ทางสั งคมของบุคคล ตาแหน่ ง อาชีพ
 (ชนบท/เมือง) อาชีพ ฯลฯ       ่
                 ทีอยู่อาศัย(ชนบท/เมือง) ฯลฯ


 สถานภาพจะกาหนดบทบาทของบุคคล
                     ิ
         ความต้ องการกับคุณภาพชีวต

ความต้ องการ    การได้ รับสิ่ งที่  สุ ขภาพ
 ด้ านจิตใจ    ต้ องการและเป็ น     จิตดี
          ประโยชน์ ด้าน
            จิตใจ       ความพึง  คุณภาพ
                      พอใจ     ิ
                            ชีวต
          การได้ รับสิ่ งที่
ความต้ องการ   ต้ องการและเป็ น   สุ ขภาพ
 ด้ านร่ างกาย   ประโยชน์ ด้าน     กายดี
            ร่ างกาย
             อภิปราย
                    ่
  จะเกิดอะไรได ้บ ้างหากทุกคนต่างทาเพือ
  ความต ้องการของตนโดยไม่สนใจผู ้อืน่

  อธิบายพฤติกรรมของตนเองเมือความ ่
          ้  ่    ิ่ ่
  ต ้องการเกิดขึน, เมือได ้รับสงทีต ้องการ และ
    ่    ิ่ ่
  เมือไม่ได ้สงทีต ้องการ

         ่     ่
  อธิบายผลกระทบทีเกิดกับคนอืน
หน้ าทีของครอบครัว ความต้ องการ
    ่                               ิ
                            ระดับคุณภาพชีวต
                            ความพึงพอใจระดับสู ง
 ให้ หลักศาสนา        ระดับ 5 การบรรลุ
               ศักยภาพแห่ งตน
สั นทนาการ
               ระดับ 4 ความนับถือ    ความพอใจระดับปานกลาง
เศรษฐกิจ
               ความสุ นทรีของชีวติ
ให้ สถานภาพทางสั งคม     ระดับ 3 ความรัก
ให้ การศึกษา         ความเป็ นเจ้ าของ

ให้ ความรัก       ระดับ 2 ความปลอดภัยมันคง
                       ่
                             ความพึงพอใจระดับต่า
               ทั้งร่ างกายและจิตใจ
ให้ ความปลอดภัย
            ระดับ 1 สิ่งจาเป็ นพืนฐานด้าน
                      ้
ทางชีววิทยา            ร่ างกาย
                              1 2 3 4 5
     ่                     ิ
  หน้ าทีของครอบครัว กับ ความต้ องการ และ คุณภาพชีวต
              ิ
       นิยามคุณภาพชีวต

    ความพึงพอใจของบุคคล
อันเกิดจากการได้ รับการตอบสนองต่ อสิ่ งที่ต้องการ
             ั
   ที่เป็ นประโยชน์ ท้งด้ านร่ างกายและจิตใจ
 และการได้ มีส่วนร่ วมในการพัฒนาสภาวะแวดล้ อม
    ด้ านเศรษฐกิจและสั งคมอย่ างพอเพียง
จนก่ อให้ เกิดความมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตดี
        งานค้ นคว้ านาเสนอสั ปดาห์ หน้ า

  ั     ่   ่
  สมภาษณ์พอแม่ เรืองความต ้องการสวนตัว ่
  ของพ่อแม่ ความต ้องการของพ่อแม่ตอ    ่
  ครอบครัว ความต ้องการของพ่อแม่ทมตอ ี่ ี ่
    ิ
  นิสต และ วิเคราะห์ระดับความต ้องการ
             ิ
  (บันทึกด ้วยลายมือนิสตไม่ต ้องพิมพ์)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:81
posted:7/19/2012
language:Thai
pages:52
tongxiamy tongxiamy http://
About