HBML1203 by IlutJohnny

VIEWS: 330 PAGES: 29

									              ISI KANDUNGAN


BIL PERKARA                   MUKA SURAT
1  PENGENALAN                   3-4
  1.1 Definisi Fonetik
  1.2 Definisi Fonologi
2   KAJIAN PENGHASILAN BUNYI           5 – 24
   2.1 Bunyi Vokal
   2.1.1 Cara Membunyikan Huruf Vokal
   2.2 Bunyi Konsonan
   2.2.1 Cara Sebutan
   2.2.2 Daerah Sebutan
   2.2.3 Keadaan Pita Suara
   2.2.4 Cara Membunyikan Konsonan
   2.3 Alat Antikulator
   2.4 Sifat-Sifat Vokal
   2.5 Kedudukan Vokal dalam Bahasa Melayu
   2.6 Bunyi-Bunyi Vokal Bahasa Melayu
   2.7 Transkripsi
   2.7.1 Transkripsi Fonetik
   2.7.2 Transkripsi Fonemik
3   PERBEZAAN ANTARA FONEM DAN ALOFON      25 – 26
4   CIRI-CIRI SUPRASEGMENTAL DAN KEPENTINGAN   27 – 28
   DALAM KEMAHIRAN LISAN BAHASA MELAYU
   4.1 Tekanan
   4.2 Panjang-Pendek
   4.3 Jeda
   4.4 Tona
5   KESIMPULAN                   29
6   BIBLIOGRAFI                  30
  1. PENGENALAN
              HBML1203 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu
    Manusia berkomunikasi dengan menggunakan bahasa. Dalam sistem komunikasi
manusia ada penutur dan ada pendengar. Bagaimanapun, kajian ini adalah berfokuskan kepada
bunyi yang terbahagi kepada dua bidang, iaitu fonetik dan fonologi. Fonetik mengkaji
penyebutan bunyi manusia, terutama bunyi yang digunakan dalam pertuturan. Manakala,
fonologi pula mengkaji sistem bunyi-bunyi dalam bahasa.
1.1  DEFINISI FONETIK


    Menurut Kamus Dewan (2005:354), menyatakan fonetik ialah ilmu bahasa (linguistik)
yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya.

    Manakala, Arbak Othman ( 1983 ), pula berpendapat bahawa fonetik adalah kajian
tentang bunyi-bunyi ujar. Sebagai ilmu, fonetik berusaha menemukan kebenaran-kebenaran
umum dan memfomulasikan hukum-hukum umum tentang bunyi-bunyi itu dan pengucapannya.
Sebagai kemahiran, fonetik memakai data deskriptif dasar daripada fonetik ilmiah bagi memberi
kemungkinan pengenalan dan pengucapan bunyi-bunyi ujar itu.

    Selain itu, Abdullah Hassan (1993:40), menjelaskan ilmu fonetik sebagai ilmu yang
mengkaji bunyi bahasa daripada segi penyebutan, pendengaran atau sifatnya.

    Malahan menurut Nik Safiah Karim dan Wan Malini Ahmad ( 2006 ), dalam buku
Bahasa Melayu STPM dalam bab 11 menyatakan bahawa fonetik ialah bidang yang mengkaji
bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh manusia dan juga memberikan lambang kepada bunyi-bunyi
tersebut. Selain itu, terdapat tiga pendekatan yang dipelajari dan sering digunakan dalam
mengkaji fonetik iaitu Fonetik Artikulasi, Fonetik Auditor dan Fonetik Akustik.
                                              2
              HBML1203 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu


1.2  DEFINISI FONOLOGI

    Menurut Rahimah Haji Sabran dan Rahim Sham juga, bidang fonologi adalah mengkaji
sistem bunyi-bunyi yang tertentu dalam pertuturan, khusus bagi sesuatu bahasa. Ini jelas
dinyatakan daripada pendapat Dalbor, salah seorang ahli Linguistik Barat, “ Phonology is the
study of the function and patterning of speech sounds “, yang membawa maksud “ Fonologi ialah
kajian tentang fungsi dan pencorakkan dalam bunyi yang bermakna yang diucapkan oleh
manusia.

    Fonologi merupakan bidang yang mengkaji sistem bunyi bahasa. Bagi memudahkan
deskripsi sistem bunyi atau fonologi itu, unit bahasa seperti Fonem diwujudkan. Apabila kita
mengkaji fonologi sebuah bahasa, kita mengenal fonem-fonem yang wujud dalam sesebuah
bahasa. Komponen fonologi ini mempunyai rumus-rumus yang disebut rumus-rumus fonologi
yang menukar struktur permukaan sintaksis kepada representasi fonetik, iaitu bunyi-bunyi
bahasa yang kita dengar.

    Berdasarkan definisi yang telah dinyatakan, ilmu fonologi dapat ditakrifkan sebagai ilmu
linguistik yang mengkaji bunyi bahasa manusia secara saintifik. Oleh itu, bunyi bahasa ialah
bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat artikulasi.

    Kesimpulannya,   bidang  fonologi  sebenarnya  merumuskan,  menghuraikan  dan
menjelaskan segala bentuk bunyi dalam sesuatu bahasa dengan teliti untuk menentukan
peraturan dan bentuk bunyi yang tertentu.
                                               3
              HBML1203 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu


2. KAJIAN PENGHASILAN BUNYI


2.1  Bunyi Vokal


    Kaedah yang digunakan bagi mendeskripsi bunyi-bunyi vokal ini berdasarkan vokal
kadinal yang dibentuk oleh D. Jones (1930). Beliau merakamkan lapan vokal menggunakan cara
di atas dan bunyi-bunyi ini tidak dipunyai oleh mana-mana bahasa, hanya bunyi-bunyi yang
digunakan sebagai rujukan dalam mendeskripsi bunyi vokal dalam sebarang bahasa. Dalam
mendekskripsi bunyi-bunyi bahasa Melayu ini juga diklasifikasi kepada bunyi vokal dan
konsonan.
            Rajah 1 - Kedudukan lidah menghasilkan vokal
                Rajah 2 – Vokal yang dihasilkan


    Menurut Mohamad Yunus Maris (1964) juga, terdapat lapan buah vokal Dalam bahasa
Melayu. Ini diterapkan dalam rajah 2 berikut.


                                            4
              HBML1203 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu
    Terdapat empat vokal depan dalam bahasa Melayu iaitu [i], [e], [ɛ] dan [a] manakala tiga
Vokal belakang iaitu [u], [o] dan [‫ ]כ‬dan satu vokal tengah, iaitu [ə]. secara nyata vokal-vokal Ini
tidak betul-betul menyerupai vokal kardinal sepenuhnya. Walau bagaimanapun Vokal Melayu
ini dapat dijelaskan menurut persamaannya dengan vokal-vokal Kardinal.


    Bunyi-bunyi vokal ialah bunyi-bunyi bahasa yang bersuara yang ketika menghasilkannya
udara dari paru-paru keluar berterusan melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa
mendapatkan sebarang sekatan atau geseran. Dengan kata lain bunyi-bunyi vokal mempunyai
ciri-ciri seperti bersuara, udara keluar dari paru-paru berterusan dan udara keluar tanpa sekatan
atau geseran.


    Manakala penghasilan bunyi-bunyi vokal pula ditentukan oleh beberapa ciri tertentu
iaitu, keadaan bibir sama ada dihamparkan atau dibundarkan, bahagian lidah yang terlibat sama
ada depan lidah atau belakang lidah, turun naik lidah sama ada dinaikkan setinggi-tingginya,
dinaikkan sedikit atau diturunkan, keadaan lelangit lembut, sama ada dinaikkan dan udara dari
paru -paru keluar melalui rongga mulut sahaja ( menghasilkan bunyi-bunyi vokal atau oral) atau
dinaikkan tetapi tidak rapat sehingga udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan juga
rongga hidung (menghasilkan bunyi-bunyi vokal yang disengaukan) dan keadaan glotis
dirapatkan dan semasa udara keluar dari paru-paru pita suara bergetar. Selain vokal terdapat juga
separuh vokal, diftong dan vokal rangkap.
2.1.1 Cara Membunyikan Huruf Vokal
    Dalam pertuturan sebenar, kita perlu peka bahawa terdapat lapan jenis huruf vokal yang
wujud dalam bahasa Melayu. Huraian berikut menyatakan peranan dan keadaan serta kedudukan
alat-alat artikulasi seperti bibir, lidah, anak tekak, lelangit lembut dan pita suara dalam
membunyikan vokal-vokal bahasa Melayu.


  i) Vokal depan sempit [i]
    Dihasilkan apabila hujung lidah diletakkan pada titik paling tinggi di bahagian depan
    mulut, tetapi lidah tidak menyekat aliran udara dari paru-paru. Bibir dileperkan. Udara                                                 5
               HBML1203 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu


     ditekan keluar dari paru-paru. Antara bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal depan
     sempit [i] seperti pada perkataan berikut:


Awal                Tengah              Akhir
Ikan                Bila               Tali
Ibu                Tiba               Padi
   ii) Vokal depan separuh sempit [e].
     Hujung lidah bahagian depan dibawa turun 1/3 daripada titik untuk vokal sempit. Udara
     dari paru-paru ditekankan keluar. Dua bibir dileperkan. Ini menghasilkan bunyi vokal
     depan separuh sempit [e] seperti pada perkataan berikut:


Awal                Tengah              Akhir
Enak                Teleng              Tauge
Elok                Leher               Tempe


   iii) Vokal depan separuh luas atau lapang [ε].
     Hujung lidah diturunkan 1/3 lagi dari kedudukan separuh sempit. Dua bibir dileperkan.
     Udara ditekankan keluar dari paru-paru. Ini menghasilkan bunyi vokal depan separuh
     luas atau lapang [ε] seperti pada perkataan berikut:


Awal                Tengah              Akhir
Esa                Belek               Tauge
Enak                Belok               Tempe


   iv) Vokal depan luas atau lapang [a].
     Hujung lidah ditarik ke titik yang paling bawah dalam rongga mulut. Kemudian udara
     ditekan keluar dari paru-paru. Kedua bibir juga dileperkan dalam menghasilkan bunyi
     vokal ini. Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal depan luas atau lapang [a] seperti pada
     perkataan yang berikut:                                                 6
              HBML1203 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu
Awal               Tengah              Akhir
Awan               Kadar              Siapa
Anak               Beras              Nama


 v) Vokal belakang sempit [u].
    Vokal ini dihasilkan dengan mengangkat belakang lidah setinggi mungkin tetapi tidak
    menutup aliran udara dari paru-paru. Bibir dibundarkan. Udara ditekankan keluar dari
    paru-paru. Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal belakang sempit [u] seperti pada
    perkataan yang berikut:


Awal               Tengah              Akhir
Ubat               Bulat              Batu
Ular               Sudu               Palu


 vi) Vokal belakang separuh sempit [o].
    Belakang lidah diturunkan 1/3 di antara titik yang paling tinggi dan yang paling rendah di
    belakang lidah. Bibir dibundarkan. Apabila udara ditekankan keluar maka terhasillah
    bunyi vokal belakang separuh sempit [o]. seperti pada perkataan yang berikut:


Awal                Tengah            Akhir
Orang               Tolong            Pidato
Otak                Bohong            Koko


 vii) Vokal belakang separuh luas atau lapang [‫.]כ‬
    Belakang lidah diturunkan lagi 1/3 dari kedudukan separuh sempit. Bibir dibundarkan.
    Udara ditekan keluar dari paru-paru. Bunyi vokal yang dihasilkan ialah
    [‫ ]כ‬seperti pada perkataan yang berikut:


Awal              Tengah             Akhir                                                7
                HBML1203 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu


 Orang               Borong             Soto
 Oleh               Bolot             Teko
   viii) Vokal tengah [ə].
     Vokal tengah tidak dimasukkan ke dalam jenis vokal kardinal. Vokal tengah dihasilkan
     dengan lidah terhampar di lantai rongga mulut. Bahagian tengah lidah diangkat sedikit.
     Udara keluar melalui rongga mulut tanpa gangguan. Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi
     vokal tengah [ə] seperti pada perkataan berikut:


 Awal                   Tengah            Akhir
 Emak                   Penat             Sosialisme
 Empat                   Tenat             Behaviurisme
2.2   Bunyi Konsonan


     Aliran udara dari paru-paru boleh dihalang, disekat, dan disempitkan semasa melalui
rongga mulut ataupun rongga hidung. Bunyi-bunyi yang dihasilkan begini dikatakan bunyi
konsonan. Ada tiga faktor penting bagi mendeskripsi bunyi konsonan iaitu;


2.2.1 Cara Sebutan
     Ini lebih kepada bagaimana bunyi itu dihasilkan iaitu apabila udara dari paru-paru boleh
disekat dengan merapatkan dua alat sebutan seperti dua bibir, bibir-gigi, lidah-lelangkit keras dan
lain-lain, kemudian udara dilepaskan dengan serta merta. Ini akan menghasilkan bunyi letupan.
Bunyi bahasa dihasilkan dengan beberapa cara, iaitu letupan, letusan, sengauan, geseran, getaran
dan sisian.


2.2.2 Daerah Sebutan
     Segala organ sebutan yang terlibat dalam menghasilkan bunyi juga dikira penting. Yang
mana, ada perbezaan antara organ yang terletak di bahagian atas rongga mulut dipanggil daerah
sebutan dan organ yang terletak di bahagian bawah rongga mulut dipanggil alat sebutan.
Bermacam-macam bunyi dapat dihasilkan dengan mengubah daerah dan alat sebutan.
                                                 8
              HBML1203 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu


2.2.3 Keadaan Pita Suara
    Apabila menghasilkan bunyi konsonan, keadaan pita suara juga penting. Keadaan pita
suara bermaksud sama ada pita suara bergetar atau tidak. Ini dapat membezakan dua jenis bunyi,
iaitu bunyi bersuara apabila pita suara bergetar dab bunyi tidak bersuara apabila pita suara tidak
bergetar.


    Ketiga-tiga perkara ini, dapat memberi kita kaedah dalam mendeskripsi bunyi-bunyi yang
dihasilkan dengan tepat. Seperkara penting dalam menghasilkan bunyi, iaitu sama lelangit
lembut diturunkan, maka rongga hidung terbuka, maka udara keluar melalui rongga hidung,
bunyi yang dihasilkan ialah bunyi sengau, atau lelangit lembut dinaikkan rapat menemui dinding
belakang tekak, bunyi yang dihasilkan adalah suatu bunyi biasa. Penghasilan konsonan bahasa
Melayu boleh dirujuk pada rajah 3.
                 Rajah 3 – Konsonan bahasa Melayu


                                                9
               HBML1203 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu


    Dalam bahasa Melayu konsonan terbahagi kepada 2 iaitu konsonan asli dan konsonan
pinjaman. Konsonan asli bahasa Melayu merupakan konsonan yang sedia ada dan diguna oleh
penutur bahasa Melayu tanpa sebarang perlakuan adaptasi oleh penutur. Dalam bahasa melayu
terdapat 9 jenis konsonan iaitu :


      a. Dua konsonan letupan dua bibir bersuara dan tidak bersuara ( p, b ).
      b. Dua konsonan letupan gusi bersuara dan tidak bersuara ( t, d ).
      c. Dua konsonan letupan lelangit lembut bersuara dan tidak bersuara ( k, g ).
      d. Satu konsonan hentian glotis. ( ? )
      e. Dua konsonan letusan bersuara dan tidak bersuara ( c, j )
      f. Dua konsonan geseran tidak bersuara, iaitu geseran gusi tidak bersuara ( s) dan
        geseran glotis bersuara ( h ).
      g. Satu konsonan getaran bersuara ( r ).
      h. Satu konsonan sisian bersuara ( i ).
      i. Empat konsonan sengauan bersuara (m, n, ŋ , n )
    Penghasilan konsonan-konsonan tersebut melibatkan daerah-daerah artikulasi seperti dua
bibir, gusi, lelangit keras, lelangit lembut, pita suara, glotis dan rongga hidung.
                                              10
              HBML1203 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu
2.2.3 Cara Membunyikan Konsonan
     Terdapat lapan belas konsonan asli yang terdapat dalam bahasa Melayu dapat
diklasifikasikan mengikut cara dan daerah sebutannya seperti yang terdapat dalam jadual berikut:


 Daerah sebutan
 Cara sebutan   Bibir      Gigi-gusi    Lelangit keras Lelangit      Glottis
                                  lembut
 Letupan     Pb       Td       -        Kg        -
 Letusan     -        -        Cj        -        -
 Sengau      M        N        (ny)       (ng) ŋ      -
 Geseran     -        S        -        -        H
 Getaran     -        R        -        -        -
 Sisian      -        L        -        -        -
 Separuh     W        -        Y        -        -
 vokal


     Terdapat hanya sepuluh sahaja huruf konsonan dapat hadir pada awal, tengah dan akhir
perkataan, iaitu p,t, k, m, n, ng, s, h, rdan l. konsonan b, d, g, c dan j bab, had, koc dan kolej.
Huruf konsonan ny, w dan y tidak pernah terdapat pada akhir perkataan . hanya berada pada
akhir perkataan dalam perkataan- perkataan pinjaman seperti


     Huraian berikut adalah penjelasan tentang peranan, keadaan dan kedudukan alat-alat
artikulasi seperti bibir, lidah anak tekak, lelangit lembut dan pita suara dalam membunyikan
konsonan bahasa Melayu asli. Huraian ini disertakan dengan gambar rajah bagi membantu
memahami cara setiap konsonan tersebut dihasilkan.


i. Konsonan letupan dua bibir tidak bersuara [p] dan konsonan letupan dua bibir bersuara [b].
  Cara membunyikannya adalah seperti berikut :
                                                11
                 HBML1203 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu


   Bunyi konsonan [p]                  Bunyi konsonan [b]
1. 1. Dua bibir dirapatkan untuk membuat          Cara   membunyikan     sama  seperti
   sekatan penuh pada arus udara dari paru-paru membunyikan konsonan [p]. yang berbeza
   ke rongga mulut.                   ialah:
                     1.
2. 2. Lelangit lembut dinaikkan ke belakang 1. Pita suara dirapatkan.
                       2.
   atau ke dinding rongga tekak untuk membuat 2. Arus udara dari paru-paru keluar melalui
   sekatan udara dari paru-paru ke rongga rongga mulut dengan mengetarkan pita suara.
   hidung.                    3.   3.Bunyi yang dihasilkan ialah letupan dua
3. 3. Pita suara direnggangkan.              bibir bersuara [b].
4. 4. Udara dari paru-paru keluar ke rongga
   mulut tanpa menggetarkan pita suara.
5.  Sekatan pada dua bibir dilepaskan serta-
   merta.
   5.Bunyi yang dihasilkan ialah letupan dua
   bibir tidak bersuara [p].


 Contoh perkataan bagi konsonan adalah seperti berikut :


    Huruf          Awal           Tengah         Akhir
    Konsonan [p]       Palu           Lapik         Atap
    Konsonan [b]       Batek          Rabun         Adab ii. Konsonan letupan gusi tidak bersuara [t] dan konsonan letupan gusi bersuara [d]
    Cara membunyikannya seperti yang dinyatakan di bawah :


   Bunyi konsonan [t]                   Bunyi konsonan [d]
1. 1. Hujung lidah dinaikkan rapat ke gusi untuk Cara membunyikan konsonan sama seperti
   membuat sekatan penuh pada arus udara.         membunyikan konsonan [t]. yang berbeza
2. 2. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke ialah:
                        1.
   belakang atau ke dinding rongga tekak untuk 1. Pita suara dirapatkan.
   menutup arus udara ke rongga hidung.        2. 2. Arus udara dari paru-paru keluar melalui                                                  12
               HBML1203 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu


3. 3. Pita suara direnggangkan .           rongga mulut dengan menggetarkan pita
4. 4. Arus udara dari paru-paru keluar melalui suara.
  rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. 3.   3.Bunyi yang dihasilkan ialah letusan gusi
5. 5. Sekatan yang dibuat oleh hujung lidah dan bersuara [d].
  gusi dilepaskan serta-merta.
6. 6. Bunyi yang dihasilkan ialah letupan gusi
  tidak bersuara [t].
 Contoh perkataan:


  Huruf           Awal          Tengah         Akhir
  Konsonan [t]       Takut          Batas          Padat
  Konsonan [d]       Dalam          Tanduk         Abad
 iii. Konsonan letupan lelangit lembut tidak bersuara [k] dan konsonan letupan langit lembut
   bersuara [g]. Cara membunyikannya:


  Bunyi konsonan [k]               Bunyi konsonan [g]
1. 1. Belakang lidah dirapatkan ke lelangit Cara membunyikan konsonan sama seperti
  lembut untuk membuat sekatan penuh pada membunyikan konsonan [k]. yang berbeza
  arus udara .                  ialah:
                       1.
2. 2. Lelangit lembut dan anak tekak dirapatkan 1. Pita suara dirapatkan .
                      2.
  ke rongga tekak bagi menyekat arus udara 2. Arus udara dari paru-paru yang keluar
  dari paru-paru ke rongga hidung.        melalui rongga mulut mengetarkan pita suara.
 3. 3. Pita suara di renggangkan.       3. 3. Bunyi yang dihasilkan ialah letupan lelangit
4. 4. Arus udara keluar dari paru-paru melaui lembut bersuara [g].
  rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara.
                                               13
                HBML1203 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu


   5. Sekatan udara yang dibuat oleh belakang
   lidah dilepaskan serta merta.
6.  Bunyi yang dihasilkan ialah letupan lelangit
   lembut tidak bersuara [k].
 Contoh perkataan adalah seperi berikut :


   Huruf          Awal           Tengah          Akhir
   Konsonan [k]      Kala           Makan          Tamak
   Konsonan [g]      Garam          Pagar          Dialog
 iv. Hentian glotis [?] dan Cara membunyikannya:
    a) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang atau ke dinding rongga tekak
      untuk membuat sekatan udara dari paru-paru ke rongga hidung
    b) Pita suara dirapatkan sepenuhnya
    c) Arus udara yang keluar dari paru-paru dibiarkan tersekat dibelakang rapatan pita suara.
    d) Udara disekat oleh rapatan pita suara tanpa menggetarkan pita suara.
      Bunyi yang dihasilkan ialah hentian glotis [?] seperti pada perkataan berikut:


   Awal              Tengah              Akhir
   Anak              Saat               Lemak
   Ikan              Rakyat              Budak


 v. Konsonan letusan lelangit keras tidak bersuara [č] dan konsonan letusan lelangit keras
    bersuara [Ĵ]. Cara membunyikannya:


   Bunyi konsonan [č]                Bunyi konsonan [Ĵ]
1. 1. Hadapan lidah rapat ke lelengit keras untuk Cara membunyikan konsonan sama seperti
   membuat sekatan pada arus udara.         membunyikan konsonan [Ĵ]. yang berbeza
                                                  14
                HBML1203 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu


2. 2. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ialah:
                     1.
  ke belakang atau ke dinding rongga tekak 1. Pita suara dirapatkan.
                      2.
  untuk membuat sekatan terhadap arus udara 2. Arus udara dari paru-paru keluar melalui
  dari paru-paru ke rongga hidung.         rongga mulut dengan menggetarkan pita suara.
3. 3. Pita suara direnggangkan.          3. 3. Bunyi yang dihasilkan ialah letusan lelangit
4. 4. Arus udara dari paru-paru melalui rongga keras gusi bersuara [Ĵ]
  mulut tanpa menggetarkan pita suara.
5. 5. Udara yang tersekat oleh hadapan lidah di
  lelangit keras dilepaskan pelahan-lahan.
6. 6. Bunyi yang dihasilkan ialah letusan lelangit
  keras gusi tidak bersuara [č].
 Contoh perkataan adalah seperti berikut :


  Huruf          Awal           Tengah          Akhir
  Konsonan [č]       Cara           Laci           Koc
  Konsonan [Ĵ]       Jala           Kanji          Kolej


 vi. Konsonan geseran gusi tidak bersuara [s]:
   a) Hadapan lidah dinaikan ke gusi untuk membuat sempitan pada arus udara.
   b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikan ke belakang rongga tekak untuk menyekat arus
      udara dari paru-paru ke rongga hidung.
   c) Pita suara di renggangkan.
   d) Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara
   e) Udara keluar melalui sempitan depan lidah dan gusi untuk menghasilkan bunyi konsonan
      geseran gusi tidak bersuara [s].
 Contoh perkataan:
  Awal               Tengah              Akhir
  Silap               Lasak              Pedas
  Satu               Lesu               Lemas
                                                 15
              HBML1203 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu


vii. Konsonan getaran gusi bersuara [r]:
  a) Hujung lidah dikenakan pada gusi.
  b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk membuat
     sekatan arus udara dari paru-paru ke rongga hidung.
  c) Pita suara dirapatkan.
  d) arus udara yang keluar dari paru-paru melalui rongga tekak menggetarkan pita suara
  e) arus udara melalui rongga mulut menggetarkan hujung lidah


Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan getaran gusi bersuara [r] seperti pada perkataan berikut:
       Awal             Tengah             Akhir
       Rapat             Tiram              Sabar
       Rugi             Seram              Lebar


i) Konsonan gusi bersuara [I]:
  a) Hujung lidah dikenakan pada gusi.
  b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang rongga hidung untuk membuat
     sekatan arus udara dari paru-paru ke rongga hidung.
  c) Pita suara dirapatkan
  d) Arus udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dengan menggetarkan pita suara
  e) Arus udara dibiarkan keluar melalui tepi lidah sahaja.


Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan sisian gusi bersuara [I] seperti pada perkataan yang
berikut:
 Awal               Tengah              Akhir
 Lagu               Tilam              Tebal
 Lipat              Kelam              Kekal


viii. Konsonan sengau dua bibir bersuara [m]:
  a) Bibir bawah dan bibir atas dirapatkan untuk membuat sekatan pada arus udara.
  b) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan untuk memberikan laluan arus udara dari
     paru-paru ke rongga hidung.
  c) Arus udara dari paru-paru masuk ke rongga mulut dan terus ke rongga hidung.


                                                 16
              HBML1203 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu


  d) Pita suara dirapatkan untuk membuat getaran.
  e) Arus udara dilepaskan perlahan-lahan.


Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan sengau dua bibir bersuara [m] seperti yang berikut :
 Awal                 Tengah             Akhir
 Macam                 Teman             Ketam
 Murah                 Lumba             Badam
ix. Konsonan sengau gusi bersuara [n] cara membunyikannya:
  a) Hujung lidah dinaikkan pada gusi atau gigi gusi untuk membuat sekatan arus udara.
  b) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan untuk memberikan laluan arus udara dari
     paru-paru ke rongga hidung.
  c) Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut terus ke rongga hidung
  d) Arus udara dilepaskan perlahan-lahan


Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan sengau gusi bersuara [n] seperti pada perkataan berikut :
 Awal              Tengah              Akhir
 Naga              Tanah               Taman
 Nilam              Panah               Laman
x. Konsonan sengau lelangit lembut bersuara [ŋ] cara membunyikannya:
  a) Belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut untuk membuat sekatan arus udara.
  b) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan untuk memberikan laluan arus udara yang
     keluar dari paru-paru masuk ke rongga hidung.
  c) Pita suara dirapatkan dan digetarkan
  d) Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut terus ke rongga hidung.
  e) Arus udara yang tersekat oleh belakang lidah dan lelangit lembut dilepaskan pelahan-
     perlahan.
                                               17
              HBML1203 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu


Bunyi yang yang dihasilkan ialah kosonan sengau lelangit lembut bersuara [ŋ] seperti yang
dinyatakan di bawah :
 Awal                 Tengah              Akhir
 Ngilu                Bingka              Lalang
 Ngeri                Rangkap             Tulang


xi. Konsonan sengau gusi lelangit keras bersuara [‫ .] ּת‬Cara membunyikannya:
  a) Depan lidah dinaikkan ke lelangit keras untuk membuat sekatan arus udara
  b) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan untuk memberikan laluan arus udara yang
     terkeluar dari paru-paru ke rongga hidung
  c) Pita suara dirapatkan dan digetarkan
  d) Arus udara daripada paru-paru melalui rongga mulut dan terus ke rongga hidung
  e) Udara yang tersekat oleh depan lidah dan lelangit keras dilepaskan pelahan-lahan


Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan sengau lelangit keras gusi bersuara (‫ )ּת‬seperti perkataan
yang berikut:
 Awal               Tengah              Akhir
 Nyaris              Banyak              -
 Nyala              Senyap              -


xii. Separuh vokal dua bibir bersuara [w]:
  a) Bibir di bundarkan.
  b) Belakang lidah dinaikkan ke lelangit lembut.
  c) Lelangit lembut dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk menyekat arus udara udara
     dari paru-paru ke rongga hidung
  d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut
  e) Pita suara digetarkan dan lidah bergerak dengan pantas ke kedudukan untuk
     membunyikan vokal tengah [w].
                                              18
              HBML1203 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu


Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan separuh vokal dua bibir bersuara [w] seperti yang berikut :


 Awal                Tengah             Akhir
 Waris               Kawan             Takraw
 Wajar               Lawan             -


xiii. Separuh vokal lelangit keras bersuara [j]. Cara membunyikannya adalah seperti berikut :
    a) Depan lidah diangkat tinggi ke arah gusi.
    b) Bibir di hamparkan.
    c) Lelangit lembut dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk menyekat udara dari paru-
      paru ke rongga hidung.
    d) Pita suara digetarkan sambil lidah bergerak pantas ke kedudukan untuk membunyikan
      vokal [j].
    e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi separuh vokal lelangit keras bersuara [j]


Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan separuh vokal lelangit keras bersuara [j] seperti pada
perkataan berikut:
Awal                Tengah             Akhir
Yakin                Tayang             -
Yuran                Payah             -
2.3   Alat Antikulator


     Kajian fonetik dan fonologi menunjukkan pengelibatkan organ pertuturan manusia secara
lansung. Organ tutur manusia ini disebut alat artikulasi. Terdapat banyak alat artikulasi manusia
dan setiap satunya mempunyai kedudukan dan fungsi yang berbeza dalam menghasilkan bunyi
bahasa. Namun demikian terdapat unsur yang bukan dikategorikan sebagai alat artikulasi
manusia, tetapi mempunyai peranan yang amat penting dalam menghasilkan bunyi. Unsur
tersebut ialah udara dan merupakan sumber tenaga utama dalam menghasilkan bunyi.
                                                19
              HBML1203 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu


    Bunyi vokal atau konsonan merupakan antara bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat
artikulasi manusia. Semua bunyi vokal merupakan bunyi-bunyi bersuara, manakala bunyi
konsonan ada yang bersuara dan ada yang tidak bersuara. Bunyi bersuara dan tidak bersuara ini
berkait rapat dengan keadaan pita suara. sekiranya keadaan pita suara (glotis) tertutup rapat
sewaktu udara keluar melaluinya, maka getaran akan berlaku pada pita suara dan bunyi yang
terhasil ialah bunyi bersuara. Sebaliknya jika pita suara itu direnggangkan atau terbuka sewaktu
udara melaluinya, maka getaran pada pita suara tidak berlaku maka yang terhasil ialah bunyi
yang tidak bersuara.
2.4  Sifat-Sifat Vokal

    a. Bibir berkeadaan neuteral semasa menghasilkan bunyi vokal ini.
    b. Vokal umumnya bersuara, pita suara akan bergetar.
    c. Tiada sebarang sekatan, halangan atau geseran semasa vokal dihasilkan.
                                               20
              HBML1203 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu


2.5  Kedudukan Vokal Dalam Bahasa Melayu

    a. Vokal membentuk suku kata dan kata.
    b. Vokal depan ( i, e, ε, a ) adalah pada suku kata.
    c. Vokal didahului oleh bunyi "hentian glotis".
          Awal      Tengah Akhir    Terbuka      Akhir Tertutup
     E     e/kor      Belas        Sate       Telek
     I     i/bu      Bilah        Kali       Saling
     A     a/yam      Malu        Saya       Botak


2.6  Bunyi- Bunyi Vokal Melayu


    Terdapat enam jenis vokal iaitu vokal depan [ i ], [ e ], [ a ], vokal tengah [  ] serta
vokal belakang terdiri daripada vokal [ u ] dan [ o ]. Bahagian di sebelah kiri merupakan
bahagian hadapan lidah dan bahagian kanan merupakan bahagian belakang lidah dan di bahagian
tengah merupakan bahagian tengah lidah. Manakala garis yang melintang menunjukkan garis
ketinggian lidah yang dinaikkan. Sebagai contoh, bagi menghasilkan bunyi vokal [ i ] dan [ u ]
lidah haruslah dinaikkan setinggi mungkin manakala untuk menghasilkan bunyi vokal [ a ],
kedudukan lidah terletak paling rendah.
                                               21
              HBML1203 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu


    Selain lidah, bibir juga memainkan peranan penting dalam menghasilkan bunyi vokal.
Keadaan bibir ketika membunyikan vokal.Cara membunyikan vokal-vokal bahasa Melayu.
a) vokal depan sempit [ i ]Lidah, rongga mulut dan bibir merupakan alat artikulasi yang terlibat
dalam menghasilkan bunyi ini. Manakala lelangit keras merupakan daerah artikulasi yangterlibat.
2.7  Transkripsi


    Transkripsi ialah penulisan dalam bentuk lambang-lambang fonetik daripada lambang-
lambang tulisan huruf-huruf biasa. Transkripsi juga menurunkan lambang-lambang bunyi
sebutan kedalam bentuk lambang-lambang fonetik setepat mungkin mengikut sebutan sebenar
penutur sesuatu bahasa (Abdul Hamid Mahmood & Nurfarah Lo Abdullah, 2007).


    Terdapat dua jenis transkripsi dalam bahasa Melayu iaitu transkripsi fonetik dan
transkripsi fonemik. Dua jenis transkripsi ini juga dikenali sebagai transkripsi sempit dan
transkripsi luas. Transkripsi fonetik dikenali tulisan sebagai transkripsi sempit dan transkripsi
fonemik dikenali sebagai transkripsi luas.
                                               22
              HBML1203 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu


2.7.1   Transkripsi Fonetik


    Dalam transkripsi fonetik pengkaji berusaha memberi lambang fonetik secara sangat
terperinci dengan bunyi yang diucapkan atau yang dipindahkan ke dalam transkripsi
fonetik tersebut. Terdapat pelbagai lambang dalam transkripsi fonetik ini. Sebagai contoh,
lambang pembibiran        penyegauan  (nasalisasi)  [   ],  perengkungan
penglelangitkerasan     pengglotisan        transkripsi fonetik terdapat segala bunyi
segmental, jenis koartikulasi dan jugaciri-ciri suprasegmental yang ditumpangi oleh perkataan
atau ayat dalam transkripsi ini. Oleh itu,transkripsi bertujuan untuk mencatatkan setepat
mungkin semua sifat yang terdapat pada pengucapan seseorang penutur yang natif. Walau
bagaimanapun, tidak semua bunyi koartikulasi wujud dalam bahasa Melayu (Abdul Hamid
Mahmood & Nurfarah Lo Abdullah, 2007).
2.7.2 Transkripsi Fonemik


    Transkripsi fonemik juga dikenali sebagai transkripsi luas. Dalam transkripsi fonemik
tiada artikulasi. Transkripsi fonemik mencatatkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan
fonem-fonem yang terdapat dalam sesuatu bahasa itu dengan mudah dan secara umum. Oleh
itu,transkripsi fonemik adalah berbeza dengan transkripsi fonetik kerana transkrispi fonemik
tidak menggunakan ciri-ciri artikulasi atau ciri-ciri suprasegmental seperti dalam    transkripsi
fonetik.
                                                 23
               HBML1203 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu


3.  PERBEZAAN ANTARA FONEM DAN ALOFON

      Fonem adalah unit bahasa yang terkecil yang berfungsi. Satu unit ujaran yang bermakna
atau perkataan. Kaedah pasangan minima terdekat digunakan bertujuan untuk mengenal pasti
sesuatu segmen sebagai fonem. Konsep pasangan minima merujuk kepada keadaan dua kata
yang mempunyai perbezaan hanya pada satu bunyi sahaja. Perbezaan ini wujud pada
lingkungan atau kedudukan yang sama. Bunyi-bunyi atau segmen-segmen berkenaan boleh
dianggap fonem sekiranya ia ada persamaan dari segi fonetik dan penggantian satu segmen
dengan segmen yang satu lagi itu menghasilkan perbezaan dari segi makna. Sebagai contohnya
adalah seperti berikut :

[ tari ]   [ dari ]

[ tuli ]   [ duli ]

[ pagar ]   [ pakar ]

[ patah ]   [ padah ]
      Alofon merupakan anggota-anggota kepada fonem. Alofon juga merupakan kelainan
bunyi antara satu sama lain. Kaedah penyebaran saling melengkapi adalah kaedah utama dalam
usaha mengenal pasti sesuatu segmen sebagai alofon. Konsep penyebaran saling melengkapi ini
wujud apabila terdapat dua segmen ( yang terdiri dari satu kelompok yang sama ) tidak
boleh hadir dalam lingkungan yang sama. Dengan kata lain, satu segmen mungkin hanya
boleh hadir di lingkungan awal kata ( ia tidak boleh hadir di lingkungan tengah dan akhir kata ).
Secara tidak langsung, situasi ini memperlihatkan kehadiran segmen-segmen berkenaan adalah
dalam lingkungan saling lengkap-melengkapi. Dalam hal ini segmen-segmen           yang
memperlihatkan penyebaran saling melengkapi adalah alofon kepada satu fonem. Contohnya
adalah seperti berikut :

[ kita ] [ suka ] [ to ]

[ kaju ] [ baki ] [ soro ]

[ kalau ] [ suka ] [ gaga ]                                               24
             HBML1203 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu


Contoh-contoh di atas memperlihatkan kita bahawa lingkungan yang boleh dihadiri oleh segmen
[ k ] dan [o] adalah saling melengkapi. Segmen [ k ] hanya hadir pada awal dan tengah kata.
Manakala segmen [ ] pula hanya boleh hadir pada akhir kata. Oleh demikian, segmen [ k ] dan
[o] adalah alofon kepada sesuatu fonem.
                                            25
              HBML1203 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu


4.  CIRI-CIRI SUPRASEGMENTAL DAN KEPENTINGANNYA DALAM

   KEMAHIRAN LISAN BAHASA MELAYU
    Terdapat empat ciri-ciri suprasegmental dan kepentingannya dalam kemahiran lisan
bahasa Melayu. Ciri-ciri tersebut seperti yang dinyatakan di bawah

4.1 Tekanan

    Unsur tekanan dihasilkan bersama perkataan ataupun suku kata. Tekanan merupakan ciri
lemah atau kerasnya suara penyebut suku kata. Bunyi segmental x disertai dengan unsur tekanan
ini. Bagi membezakan bunyi ataupun unsur tekanan ini, tanda [ ꞌ ] digunakan. Tekanan pada
vokal biasanya berlaku dalam bahasa melayu. Selain itu, bunyi vokal juga perlu disebut dengan
lantang dan panjang. Selalunya, dalam bahasa Melayu tekanan juga kuat berlaku pada suku kata
kedua dalam sesuatu perkataan.

    Sebagai contohnya,
    [ kiꞌ ta ]
    [ baꞌ pa ]
    [ saꞌ tu ]
4.2 Panjang-pendek


    Ada bunyi panjang dan ada bunyi yang pendek. Ini bukan bunyi yang diucapkan dua kali
atau bunyi biasa yang diucapkan dengan panjang. Bunyi ini memang sifatnya panjang. Dalam
bahasa Melayu unsur ini tidak ada. Walaupun mana-mana bunyi memanglah boleh dipanjangkan
tetapi bunyi tersebut tidaklah distingtif. Unsur panjang ini diberi lambang titik yang dipanggil
mora. Lambang [ . ] dipanggil setengah mora, lambang [ : ] dipanggil satu mora, dan lambangt
titik [ :: ] bermakna dua mora.
                                               26
               HBML1203 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu


4.3 Jeda


    Jeda merupakan unsur senyap dalam ujaran sebagai tanda memisahkan unsur linguistik
iaitu perkataan, ayat atau rangkai kata. Jeda turut dikenali sebagai persendian. Jeda persendian
mempunyai lambang [ + ] dalam perkataan.       Sebagai contohnya frasa pukul lima dapat
ditranskripkan sebagai [pukul+lima]. Manakala dalam ayat jeda ditandai dengan lambang [ /+/ ].
dalam bahasa Melayu, jeda digunakan sebagai pembeza rangkai kata dan ayat. Sebagai contoh,


    Rangkai kata : basuhkan + tin “ membasuh tin = tin yang dibasuh “


4.4 Tona


    Tona ialah unsur lagu yang ada pada sesuatu perkataan. Tona ini juga menggunakan
unsur lain seperti nada, kelantangan, tekanan, panjang, dan lain-lain bagi menimbulkan pola lagu
dalam perkataan yang dipanggil tona itu. Nada digunakan untuk perkataan sahaja. Ia dapat
membezakan makna dalam bahasa-bahasa tertentu. Misalnya, nada dapat dilambangkan dalam
dua jenis lambang ataupun tanda bagi membezakan keadaan bunyi perkataan sama ada tinggi
atau rendah. Pertamanya ialah penggunaan lambang mendatar, meninggi, turun-naik dan
menurun. Contohnya adalah seperti berikut :


    Nada datar     - [ma] ' ibu '
    Nada meninggi    ' [ma] ' guni'   [mai] ' memanam'
    Nada turun-naik ˇ [ma] ' kuda' [mai] ' membeli'
    Nada menurun      [ma] ' marah' [mai] ' menjual'


    Penggunaan tanda kedua ialah tanda nombor 1 hingga 4 untuk menunjukkan perbezaan
    seperti berikut :
    NADA                      NOMBOR
    Tinggi ( sangat keras )             1
    Sederhana tinggi ( keras )           2
    Rendah ( lemah )                3
    Sangat rendah ( sangat lemah )         4                                               27
             HBML1203 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu


5. KESIMPULAN

    Secara kesimpulannya, dapatlah kita ketahui bahawa fonetik dan fonologi adalah dua
bidang yang mengkaji ilmu bahasa, iaitu fonetik lebih kepada penyebutan bunyi terutama
bunyi yang digunakan dalam pertuturan yang dihasilkan oleh alat-alat artikulasi manusia dan
juga memberikan lambang kepada bunyi-bunyi, manakala fonologi pula mengkaji sistem
bunyi-bunyi dalam bahasa secara sinkronik.
                                            28
              HBML1203 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu


6. BIBLIOGRAFI

 1) Abdul Hamid Mahmood Dan Nurfarah Lo Abdullah ( 2007 ). Linguistik Fonetik dan Fonologi Bahasa
       Melayu. Kuala Lumpur : Aslita Sdn Bhd.
 2) Abdullah Hassan dan Ainon Mohd ( 1994 ). Bahasa Melayu Untuk Maktab Perguruan. Kuala Lumpur :
       Fajar Bakti.
 3) Abbdullah Hassan (2005), Linguistik Am: Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu: Editor
       Siri Prof. Abdullah Hassan. Kuala Lumpur: Percetakan Zafar Sdn. Bhd
 4) Arbak Othman dan Ahmad Mahmood Musanid ( 2000 ). Linguistik Am. Kuala Lumpur : Penerbitan
       Sarjana.
 5) Dr. Ali Mahmood ( 2012 ), HBML1203 Fonetik Dan Fonologi Bahasa Melayu. Open University
       Malaysia (OUM ), Kuala Lumpur.
 6) Dewan Bahasa Dan Pustaka ( 1988 ). Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu. Kuala Lumpur :
       Dewan Bahasa Dan Pustaka.
 7) Mangantar Simanjuntak (1987), Penghantar Psikolinguistik Moden. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa
       Dan Pustaka.
                                                29

								
To top