skvk23 02 2553 form

Document Sample
skvk23 02 2553 form Powered By Docstoc
					                                                                   1

                                                           ้
 รายชื่อนิสิต นักศึกษาทุนโครงการ สควค. รุ่นปี การศึกษา 2553 ยืนยันการขอบรรจุในสั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน (สพฐ.)
                    ( ศู นย์ สควค. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )
   ลาดับ                                             กรณีไม่ ได้ บรรจุใน สพท. ภูมิลาเนา
         สพท.-                                ่
                                       คะแนนเฉลีย
(รหัสประจาตัว            ชื่อ-สกุล      สาขาวิชาเอก                  ประสงค์ ขอบรรจุใน สพท.
        ภูมิลาเนา
 นักศึกษา)                               วท.บ.   เกียรตินิยม  ลาดับที่ 1    ลาดับที่ 2  ลาดับที่ 3
 53741002
 53741005
 53741006
 53741007
 53741008
 53741009
 53741010
 53741011
 53741012
 53741013
                                                                   2

                                                           ้
 รายชื่อนิสิต นักศึกษาทุนโครงการ สควค. รุ่นปี การศึกษา 2553 ยืนยันการขอบรรจุในสั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน (สพฐ.)
                    ( ศู นย์ สควค. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )
   ลาดับ                                             กรณีไม่ ได้ บรรจุใน สพท. ภูมิลาเนา
         สพท.-                                ่
                                       คะแนนเฉลีย
(รหัสประจาตัว            ชื่อ-สกุล      สาขาวิชาเอก                  ประสงค์ ขอบรรจุใน สพท.
        ภูมิลาเนา
 นักศึกษา)                               วท.บ.   เกียรตินิยม  ลาดับที่ 1    ลาดับที่ 2  ลาดับที่ 3
 53741014
 53741015
 53741016
 53741017
 53741018
 53741019
 53741020
 53741021
 53741022
 53741023


                                                           ้
 รายชื่อนิสิต นักศึกษาทุนโครงการ สควค. รุ่นปี การศึกษา 2553 ยืนยันการขอบรรจุในสั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน (สพฐ.)
                    ( ศู นย์ สควค. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )
                                                                   3


   ลาดับ                                             กรณีไม่ ได้ บรรจุใน สพท. ภูมิลาเนา
         สพท.-                                ่
                                       คะแนนเฉลีย
(รหัสประจาตัว            ชื่อ-สกุล      สาขาวิชาเอก                  ประสงค์ ขอบรรจุใน สพท.
        ภูมิลาเนา
 นักศึกษา)                               วท.บ.   เกียรตินิยม  ลาดับที่ 1    ลาดับที่ 2  ลาดับที่ 3
 53741024
 53741025
 53741026
 53741027
 53741028
 53741029
 53741030
 53741031
 53741032
 53741033                                                           ้
 รายชื่อนิสิต นักศึกษาทุนโครงการ สควค. รุ่นปี การศึกษา 2553 ยืนยันการขอบรรจุในสั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน (สพฐ.)
                    ( ศู นย์ สควค. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )
                                                                    4

   ลาดับ                                             กรณีไม่ ได้ บรรจุใน สพท. ภูมิลาเนา
         สพท.-                                ่
                                       คะแนนเฉลีย
(รหัสประจาตัว            ชื่อ-สกุล      สาขาวิชาเอก                  ประสงค์ ขอบรรจุใน สพท.
        ภูมิลาเนา
 นักศึกษา)                               วท.บ.   เกียรตินิยม  ลาดับที่ 1    ลาดับที่ 2  ลาดับที่ 3
 53741034
 53741035
 53741036
 53741037
 53741038
 53741039
 53741040
 53741041
 53741042
 53741043                                                           ้
 รายชื่อนิสิต นักศึกษาทุนโครงการ สควค. รุ่นปี การศึกษา 2553 ยืนยันการขอบรรจุในสั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน (สพฐ.)
                   ( ศู นย์ สควค. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )
  ลาดับ    สพท.-       ชื่อ-สกุล      สาขาวิชาเอก          ่
                                       คะแนนเฉลีย      กรณีไม่ ได้ บรรจุใน สพท. ภูมิลาเนา
                                          5

(รหัสประจาตัว  ภูมิลาเนา                ประสงค์ ขอบรรจุใน สพท.
 นักศึกษา)         วท.บ.  เกียรตินิยม  ลาดับที่ 1   ลาดับที่ 2 ลาดับที่ 3
 53741044
 53741045
 53741046
 53741047
 53741048
 53741049
 53741050
 53741051
 53741052
 53741053
6
7
8
                                                  9
หมายเหตุ ในช่ องคะแนนเฉลี่ย ให้ กรอกเฉพาะช่ อง วท.บ. สาหรับช่ องเกียรตินิยมให้ ว่างไว้ ก่อนนะครับ

     ่
ข้ อมูลเพิมเติมในการพิจารณาการกรอกแบบฟอร์ มดังนี้

ประกาศจากเว็บไซด์ศูนย์ สควค. คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                                                                            10

http://skvk.comsci.info/cmru

                         หนังสื อจากสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
                               ุ
                         924 ถนนสุ ขมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
                               โทร. 02-392-4021 โทรสาร 02-381-0750
                                 เว็บไซด์ http://www.ipst.ac.th

              ้
เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์ขอมูลนิสิต นักศึกษาทุนโครงการ สควค.
เรี ยน คณบดีคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์ มรายชื่อนิสิต นักศึกษาทุนโครงการ สควค. รุ่ นปี การศึกษา 2553

     จากการประชุมคณะอนุกรรมการส่ งเสริ มการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 38/1/2553
                                             ั
เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสนัน สุ มิตร ชั้น 4 อาคารปฏิบติการ สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
                                ่
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การบรรจุผสาเร็ จการศึกษาทุนโครงการ สควค. รุ่ นปี การศึกษา 2553 ซึ่งจะบรรจุในปี การศึกษา 2554 โดยพิจารณาบรรจุตามลาดับ ดังนี้
                       ู้

                            ้
    1.บรรจุในโรงเรี ยนสังกัด สพท. ตามภูมิลาเนาของผูรับทุนโดยจาแนกตามสาขาวิชาเอก
           ั                      ่                                      ้
    2. กรณี ไม่มีอตราบรรจุในข้อ 1. ให้บรรจุใน สพท. ถัดไปที่อยูในจังหวัดเดียวกันหรื อจังหวัดใกล้เคียงหรื อในภูมิภาคเดียวกันกับภูมิลาเนาของผูรับทุน
                 ้
โดยพิจารณาตามความประสงค์ของผูรับทุนได้แจ้งไว้
       ั                 ั                              ้
ในกรณี ที่มีอตราบรรจุไม่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ดงกล่าวข้างต้น ให้พิจารณาผลการเรี ยนในระดับปริ ญญาตรี ของผูรับทุนเป็ นลาดับแรก
                                                   ้
    3. มอบฝ่ ายเลขานุการ แจ้งศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการ สควค. เพื่อดาเนินการวางแผนการบรรจุ ผูสาเร็ จการศึกษาทุนโครงการ สควค.
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เข้ารับราชการครู ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
                                                                         11

                     ั
ทั้งนี้ สสวท. ขอความกรุ ณาจากท่านโปรดให้นกศึกษาแจ้งความประสงค์ที่จะบรรจุลงในแบบฟอร์ มยืนยันการขอบรรจุฯ ที่แนบ ไปยัง สสวท. ภายในวันจันทร์ที่ 20
กันยายน 2553 เพื่อ สสวท. และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จะได้ดาเนินการโดยด่วนต่อไป

    จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา และโปรดมอบหมายผูเ้ กี่ยวข้องดาเนินการ สสวท. ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่ วมมือด้วยดีมา ณ โอกาสนี้

                                 ขอแสดงความนับถือ
                                (นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม)
                              ผูช่วยผูอานวยการ ปฏิบติงานแทน
                               ้ ้         ั
                         ้
                        ผูอานวยการสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

                                 สาขา พสวท. และ สควค.
                          โทรศัพท์ 02-3924021 ต่อ 2318 (นายภาณุพงศ์ อาชวาคม)
                                  โทรสาร 02-3929602
                                 Email: parch@ipst.ac.th
                                 ......................................                 ั
     - 23/08/2553 : - แจ้งให้กบนักศึกษา สควค. โปรดกรุ ณาดาวน์โหลดแบบฟอร์ มยืนยันการขอบรรจุในสังกัด สพฐ. ที่เว็บไซด์น้ ี
                                 ั
http://skvk.comsci.info/cmru/skvk23-02-2553-form.doc เพื่อนาไฟล์ดงกล่าวไปพิมพ์ลงในกระดาษ (Print Out to Paper)
แล้วกรอกเขียนข้อมูลด้วยลายมือของตนเองลงในแบบฟอร์ ม เพื่อรวบรวมส่ งในวันศุกร์ ที่ 27 สิ งหาคม 2553
                  ั    ่
(จะเขียนรายบุคคลหรื อในกรณี ที่นกศึกษาอยูในโรงเรี ยนเดียวกันก็สามารถเขียนในแบบฟอ์มร่ วมกันก็ได้)
12

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:7/18/2012
language:Thai
pages:12