BEYIN BIYOKIMYASI ve DAVRANIS by iqbiU0h7

VIEWS: 188 PAGES: 92

									 BEYİN BİYOKİMYASI ve
      DAVRANIŞ

   Prof. Dr. Nevzat Yüksel
GÜTF Psikiyatri Anabilim Dalı
Beynin karmaşıklığı

Beyinde yaklaşık 10.1010 (yüz milyar)
 nöron vardır.
Her nöron 1000-10000 kadar sinaps
 yapar.
50’den fazla nörotransmitter vardır.
Nöronlararası taşıma

Reseptörler
Sinapslar
Sinaptik iletimde üç aşama

Kimyasal ileticilerin sentezlenmesi
İletimi
Depolanması
Sinapslar

Aksodendritik
Aksoaksonik
Aksosomatik
Dendrodendritik olabilir.
Nöron yapısı ve bağlantıları
Sinaps ve sinaptik yapılar
PRESİNAPTİK UÇ

     Miyelin kılıfı


    Ranvier düğümü


         Presinaptik uç
          HÜCRE ZARINDA İYON KANALLARI

Hücre Dışı
Hücre İçi      Sodyum Kanalı  Potasyum Kanalı  Sodyum-Potasyum
Pasif Geçişler    (İstirahatte  (İstirahatte   Pompası
(Sızıntı Akımlar)  Kapalıdır)   Açıktır)     (32 Değişimi)
Zarın elektriksel özellikleri

İstirahat halinde zarın iki yüzü arasında
 60-70 mV kadar negatif potansiyel farkı
 vardır.
Dış yüzde sodyum, kalsiyum ve klor
 fazladır.
İç yüzde potasyum ve negatif yüklü büyük
 moleküller yoğundur.
İyon kanallarının çalışması

Kanallar açıldığında iyonlar düşük
 yoğunluklu alana doğru akar.
İyon akımı potansiyel farkını değiştirir.
Postsinaptik potansiyel
 İyon kanallrının açılması ile elektriksel potansiyel
 değişimi olur.
 Bu değişimle hücre içine Na+ ve Ca++ girmişse
 uyarıcı postsinaptik potansiyel
 Klor girmiş veya K+ çıkmışsa inhibitör
 postsinaptik potansiyel olur.
 Bu potansiyeller artarak aksiyon potansiyeli
 oluşturur.
 Aksiyon potansiyeli akson ucuna ulaşınca
 nörotransmitter salınır.
SODYUM-POTASYUM
  POMPASI
Bu yolla dış ortamdaki
yüksek konsantrasyon
nedeniyle hücre içine sızan
Na+’un fazlası hücre dışına
pompalanırken K+ hücre içine
alınır. Böylece iyon dengesi
korunur.


Gereken enerji hücre
membranında yer alan Na+-
K+-ATPaz enzimi ile
hidrolize edilen ATP’den
sağlanır.
     AKSİYON
   POTANSİYELİ (AP)
Hücre içine giren Na+
iyonları depolarizasyon oluşturarak
istirahat membran potansiyelini –70
mV’dan +30 mV’a çıkarır.Bu aksiyon
potansiyelinin çıkan kolunu (spike)
oluşturur (depolarizasyon).

Daha sonra Na+’un fazlası hücre
dışına pompalanırken, membranın K+
geçirgenliği artar ve hücre içine
K+alınır. Bu durum aksiyon
potansiyelinin inen kolunu oluşturur
(repolarizasyon) ve iyon dengesi
yeniden sağlandığında istirahat
membran potansiyeli yeniden oluşur.

Bunu AP’nin ilk oluştuğu bölgeye
komşu diğer bölgelerin depolarize
olması ile diğer AP’leri izler.

Bu depolarizasyon ve
repolarizasyonlar (AP’leri) akson
boyunca ranvier boğumları
(miyelinsiz bölgeler) üzerinden
atlayarak ilerlerler.
NÖROKİMYASAL İLETİM
Nörokimyasal iletim
  1.Sentez         6.Enzimlerle
         İnaktivasyon


2.Depolama       5.Gerialım(reuptake)
 3.Salınım
           4.Reseptörle
            Etkileşim
Triptofan
Nörotransmitterler

Klasik kimyasal taşıyıcılardır.
Etkilerini pre ve postsinaptik zarda gösterirler.
Özgül reseptörlere bağlanarak işlev görürler.
Nörotransmitterler aracılığıyla bilgi aktarımı
 genellikle kısa olmakla birlikte bazıları daha
 uzun süreli etkilere neden olurlar.
Nörotransmitterler eksitatör veya inhibitör
 olabilirler.
Özellikleri
Nöronda sentezlenmiş olmalıdır.
Sinaps öncesi uçta var olmalıdır.
Sinaps aralığına sinaps sonrası nöronda
 etki yaratacak miktarda salıverilmelidir.
Dışarıdan verildiğinde endojen salıverilen
 nörotransmitterle aynı etki elde edilmelidir.
Etki yerinden uzaklaştırılması için bir
 düzeneğin olduğunun gösterilmesi
 gereklidir.
Reseptörler

İyonotropik: Hızlı bilgi işleme bu
 reseptörlerle olur.
Metabotropik reseptörler: Daha uzun süreli
 etkiler oluşur. Etkileri daha çok modülatör
 niteliktedir.
Metabotropik reseptörler

Devreye giren proteine göre
 G proteini bağlantılı
 Reseptör tirozin kinazlar
Hücre içine sinyal iletimi

G proteinleri
İkinci haberciler
Atipik haberciler
G proteinleri
 GDP ve GTP ile çalıştığı için bu antidepresanlar
 verilmiştir.
 Dopamin, serotonin (5HT3 hariç), noradrenalin, ve
 nöropeptidler G proteinleri ile bağlantılıdır.
 Bütün G proteini ile bağlantılı reseptörler hücre zarını 7
 kez geçen tek bir proteinden oluşur.
 Uyarılmadığında GDP ile bağlıdır.
 3 altbirimi vardır (α, β, γ)
 Adenilil siklazı uyararak cAMP’i arttıran α altbirimi içeren
 Gs olarak adlandırılır.
 Adenilil siklazı inhibe eden Gi’dir. Fosfolipaz C’i
 etkinleştiren ise Gq’dur.
           Nörötransmitter Reseptörü Aktive Eder
G - Proteini    G - Proteini   G - Proteini   G - Proteini  G - Proteini
Aktive Olur     Aktive Olur   Aktive Olur    Aktive Olur   Aktive Olur


Adenilat Siklaz   Adenilat Siklaz          Fosfolipaz A2  Fosfolipaz C
 İnhibe Olur     Aktive Olur            Aktive Olur   Aktive Olur


cAMP Azalır      cAMP Artar            Araşidonik     İnozitol     Diaçilgliserol
                            Asid Salınır  Trifosfat Salınır    Salınır


 Protein Kinaz     Protein Kinaz                  Hücre İçinde    Protein Kinaz
Aktivitesi Azalır   Aktivitesi Artar                  Depolanan      Aktivitesi
                                    Ca++ Salınır      Artar

  Kanal        Kanal                                 Kanal
Fosforilasyonu   Fosforilasyonu                             Fosforilasyonu
  Azalır       Artar                                 Artar
                     İyon Kanallarının
                     Özellikleri Değişir

                     Membran Yük
                     Dağılımı Değişir        Sinaptik Potansiyel
İkinci haberciler

Siklik AMP
İnozitol trifosfat (IP3)
Diaçilgliserol (DAG)
Araşidonik asit
Kalsiyum
İkinci habercilerin hücre içindeki etki
düzeneği
İkinci haberciler nöron içindeki etkilerini
 kendilerine bağımlı protein kinazları
 aktifleştirerek
İyon kanallarının etkinliğini değiştirerek
 gösterirler.
İkinci habercilerden bazılarının etkileri

 IP3 ve DAG hücre zarındaki fosfatidil inozitol 4, 5
 bifosfattan fosfolipaz C ile sentezlenir.
 DAG protein kinaz C’yi aktifleştirir.
 IP3 özgül reseptörleri aracılığı ile hücre içinden
 Ca++ salınmasını sağlar.
 Araşidonik asit fosfolipaz A2 ile oluşur.
 Araşidonik asit siklooksijenazlar aracılığı ile
 prostoglandinler ve tromboksana çevrilir.
 NSAI ilaçlar bu enzimi bloke ederler.
Atipik haberciler

Nitrik oksit
Karbon monoksit
Endokanabinoidler
Reseptör tirozin kinazlar
       NO Biyosentezi

         O2, Ca++ / CaM
L-arginin
(NO prekürsörü)           Arginin-OH
           NOS
                   Ca++  O2

                   CaM  NADPH                  Citrulline + NO
Beyinde NOS aktivitesi gösterilmiş
bölgeler
Serebellum (en yüksek)
Hippokampus
Striatum
Kortex
Hipotalamus
Orta beyin
Medulla (en düşük)
 NOS inhibitörlerinin santral
  davranışsal etkileri

Antikonvulsan
Anksiyolitik
Nosisepsiyonun modülasyonu
Öğrenme ve belleğin modülasyonu
Yeme ve içme davranışında inhibisyon
NOS inhibitörleri (deneysel çalışmalarda)
 Alkol yoksunluk sendromunu hafifletir
 Nalokson ile presipite edilmiş opioid yoksunluk
 sendromu belirtilerini hafifletir
 Mekamilamin ile presipite edilmiş nikotin yoksunluk
 sendromu belirtilerini hafifletir
 Amfetamin ve kokain gibi psikostimulanlarla indüklenen
 lokomotor hiperaktiviteyi bloke eder
 Genetik olarak alkol tercih eden sıçanlardaki alkol alımını
 azaltır
 Alkol ile pekiştirilmiş yanıtları (etanol reinforced
 responding) bloke eder
 NO prekürsörü L-arginin bu etkileri önlerken, NO
 donörleri (ISDN, molsidomin vb.) yukarıdaki etkileri
 potansiyalize eder
SSS’nde NO aracılı glutamaterjik modulasyon
Endokanabinoidler
 Hepsi araşidonik asit metabolizması
 ürünüdürler.
 En iyi bilineni anandamit’dir.
 Esrar ve marihuananın beyinde bağlandığı CB1
 denen kanabinoid reseptörlerine bağlanır.
 Etkisi inhibitördür.
 Bu reseptörler
 Korteks
 Bazal gangliyonlar
 Serebellum
 Ve hipokampusta gösterilmiştir.
Reseptör tirozin kinazlar
Sinir büyüme faktörü (NGF), insülin vb.
 gibi peptidlerin etkilerine aracılık eden hem
 enzim hem de reseptör işlevi gören
 proteinlerdir.
Hücre içine bakan bölümlerinde tirozinn
 kinaz etkinliği gösterirler.
NGF bağlanması ile hücrenin canlı
 kalması, değişmesi ve gelişmesine katkıda
 bulunur.
Protein kinazlar

Bu enzimler ile proteinler fosforlanır.
Bu şekilde başka moleküllerle daha kolay
 etkileşir veya etkileşmesi azalabilir.
 Afinite artışı
 Afinite azalması
 Transkripsiyon faktörleri artabilir.
 Transkripsiyon faktörleri azalabilir.
Protein kinazlar

4 tane protein kinaz vardır.
 cAMP bağımlı (protein kinaz A)
 cGMP bağımlı (protein kinaz G)
 Kalsiyum-kalmodulin bağımlı (protein
  kinaz K)
 Kalsiyum/fosfatidilserin bağımlı (protein
  kinaz C)
Bu fosforilasyon işlevi protein fosfatazlar
 aracılığı ile tersine döndürülebilir.
Gen ifadelerinin değişmesi
Dış uyaranlar yeterince güçlü ise gen
 ifadeleri değişir.
Protein kinazların fosforladığı
 proteinlerden biri cAMP yanıt elemanına
 bağlanan proteindir (CREB).
CREB fosforlanması mRNA sentezini
 başlatabilir veya arttırabilir.
Bu şekilde artan protein sentezi bir
 aktiviteyi arttırır.
        Nörotransmitter              İyon Kanalları Olgunun
 Süresi:               Reseptör


             İkincil
 •Saniyeler       Ulaklar


 •Dakikalar                          Uyarılabilirliğin
             Kinazlar
 Saatler                            Değişmesi

                          Hücresel
 •Dakikalar      Transkripsiyon       Süreçlerde
 Saatler        Faktörleri        Değişiklikler
                        Gen
“Kalıcı Etki”                İfadelerinde
                      değişiklikler     Hücre Çekirdeği
Küçük moleküllü nörotransmitterler

         Reseptörü      Hücre içi
Nörotransmiter            mekanizması
Amino asitler
Glutamat     AMPA, Kainat,    Na kanalı
         NMDA,        Na, Ca, kanalı
         Metabotrofik    Gq proteinleri
         mGluR1,5      Gi proteinleri
         mGluR 2,3,4,6,7,8
GABA       GABA-A       Cl kanalı
         GABA-B       Gi proteini
Glisin      Glisin       Cl kanalı
Küçük moleküllü nörotransmitterler (2)

Amin nörotransmiterler
Noradrenalin/adrenalin  1A,1B,1D,     Gq proteini
             2A,2B,2C,     Gi proteini
             1,2,3       Gs proteini
Dopamin         D1, D5        Gs proteini
             D2, D3, D4      Gi/o proteini
Serotonin (5-HT)     5-HT1A, 1B, 1D, 1E,  Gi/o proteini
             1F,          Gq proteini
             2A, 2B, 2C,      Na, K kanalı
             5-HT3,        Gs proteini
             5-HT4, 5-HT5A, 5B,  Gs proteini
             5-HT6, 5-HT7
Asetilkolin       M1, M3, M5      Gq proteini
             M2, M4        Gi/o proteini
             Nikotinik       Na, Ca kanalı
Histamin         H1,          Gq proteini
             H2,          Gs proteini
             H3          Gi/o proteini
Küçük moleküllü nörotransmitterler (3)

 Pürinler

 Adenozin, adenin  P1 grubu; A1, A3  Gi/o proteini
 dinükleotid     A2a, A2b     Gs proteini
           P2Y grubu,     Gq proteini
           P2X grubu     Na, K, Ca
                    kanalı
Nöropeptidler-1
  Opioid peptidler
  Endorfin
  Enkefalin
  Dinorfin
  Nosiseptin

  Taşikininler
  P maddesi
  Nörokinin A
  Nörokinin B
Nöropeptidler-2
 Barsak ve beyinde bulunan peptidler

 Kolesistokinin
 Galanin
 Gastrin
 Glukagon
 İnsülin
 Nörpeptid Y
 Peptid YY
 Pankreatik polipeptid
 Vazoaktif barsak peptidi (VIP)
Nöropeptidler-3
  Hipofiz hormonu Nöropeptidler
  Adrenokortikotropik hormon (ACTH)
  Büyüme hormonu
  Folikül uyarıcı hormon (FSH)
  Lüteinleştirici hormon (LH)
  Melanosit uyarıcı hormon
  Oksitosin ve vazopresin
  Prolaktin
  Tiroid uyarıcı hormon (TSH)
Nöropeptidler-4
   Hipotalamik Salıverici Faktörler
   Kortikotropin salıverici faktör (CRF) ve ürokortin
   Gonadotropin salıverici hormon (GnRH)
   Büyüme hormonu salıverici hormon (GHRH)
   Somatostatin
   Tirotropin salıverici hormon (TRH)
   Diğer Nöropeptidler
   Anjiyotensin
   Bradikinin
   Kalsitonin
   Kalsitonin geniyle ilişkili peptid
   Nörotensin
   Oreksin (Hipokretin)
Nörotrofik faktörler
  Nörotrofinler
   Sinir büyüme faktörü (NGF)
   Beyinden elde edilen nörotrofik faktör (BDNF)
   Nörotrofin-3
   Nörotrofin-4
  Glia hücrelerinden elde edilen nörotrofik faktörler
  (GDNF)
   GDNF
   Nörturin
   Persefin
  Siliyer nörotrofik faktörler (CNTF)
   CNTF
   Lösemi inhibitörü faktör
   İnterlökin-6
Nörotrofik faktörler-2
 Efrinler
 Epidermal büyüme faktörleri (EGF)
 EGF
 Değiştirici büyüme faktörü (TGF)
 Nörogulinler

 Diğer büyüme faktörleri
 İnsülin
 İnsülin benzeri büyüme faktörü
 Fibroblast büyüme faktörü (FGF)
 Trombositten elde edilen büyüme faktörü (PDGF)
Glutamat
 Uyarıcı sinapsların % 90 kadarında bulunur.
 Temel uyarıcı nörotransmitterdir.
 Esansiye aminoasittir.
 Nöronlarda glukozdan sentezlenir.
 Salınımını ardından astrositler tarafından geri
 alınır. Glutamine çevrilir
 Aktif taşıma ile nörona geri alınır.
 Glutaminaz ile glutamata çevrilir.
Glutamat reseptörleri

İki gruptur.
 İyon kanalı içeren reseptörler
 G proteinleri ile bağlantılı reseptörler
   AMPA
   Kainat
   NMDA
 Öğrenme, uzun süreli güçlendirme (LTP)
 Psikoz oluşumunda önemli
GABA

Major inhibitör nörotransmitterdir.
İnhibitör nöronal iletimin yaklaşık % 50
 kadarını oluşturur.
GABA
 (Shiah ve Yatham, 1998)
GABA BDP reseptör kompleksi
 (Uzbay, 2002)
Kanalın yapısı- GABA ve benzodiazepin
bölgeleri
GABA reseptörleri

GABAA
GABAB
GABAC
Bu reseptörler

 Nöbet oluşumu
 Nöbetlerin önlenmesi
 Alkolün etkileri
 Bunaltı oluşumu
 Bunaltı giderici
 Sedasyon
 Hipnotik etki
 Kas gevşetici etkilerinden sorumludur.
Glisin reseptörleri

NMDA reseptör kompleksinde yer alır.
Uyarıcı özellik gösterir.
Amin nörotransmitterler: Dopamin

Tirozin hidroksilasyon yolu ile L-Dopa'ya bu
 da dekarboksilasyon yolu ile dopamine (DA)
 döner.
 Monoamin oksidaz (MAO)
 Katekol-O-metil transferaz (COMT) yıkılır.
Reseptörleri

Dopamin işlevi eksitatör veya inhibitör
 olabilir.
D1 ve D2 olmak üzere iki temel alt tipi vardır.
Bazı sınıflandırmalarda 5 alttipe ayrılmaktadır.
D1 ve D5, D1 grubuna; D3 ve D4'ün D2 grubuna
 ait olduğu ileri sürülmektedir.
Beyin Yolları

Nigrostriatal yol
Mezolimbik ve mezokortikal yollar
Tuberoinfindibülar (tuberohipofiziyal) yol
Medüller periventriküler yol
İnsertohipotalamik yol
Nigrostriatal yol

Bu yolun hücre gövdeleri substantia nigranın
 pars kompaktasındadır.
Bu nöronlar n. kaudatus, putamen ve korpus
 striatuma gider.
Nigrostriatal yol hareketlerin başlatılmasında
 ve koordinasyonunda önemli rol oynar.
Bu yolda dopamin ve asetil kolin arasında
 dinamik bir denge vardır.
Mezolimbik ve mezokortikal yollar

 Bu yolu oluşturan dopaminerjik nöronlar ventral
 tegmental alandadır.
 Nöronlar amigdalanın n. akkumbens, septum, singulat
 girus, serebral kortekse (öncelikle de frontal loblar
 olmak üzere) ve limbik sisteme projekte olur.
 Bu yolların insanda affekt, bilişsel işlevler,
 motivasyon, sosyal davranışlar ve davranışların
 kontrolünde önemli olduğu kabul edilmektedir.
Tuberoinfindibülar (tuberohipofiziyal) yol

 Bu yoldaki dopaminerjik nöronlar arkuat nukleus ve
 hipotalamusun periventriküler nukleusunda yer alır.
 Hipotalamusun eminentia medialisine ve pituiter
 bezin arka bölgesine projekte olur.
 Dopaminin bu yol aracılığı ile prolaktin inhibe eden
 faktör gibi işlev gördüğü düşünülmektedir.
 Bu yol melanosit uyarıcı hormon salınımını da
 etkilemektedir.
Medüller periventriküler yol

Bu yola ait dopaminerjik hücre gövdeleri
 vagus motor çekirdeğinde ve soliter yol
 çekirdeğinde bulunur.
Periventrikül ve periakuaduktal gri alanlara,
 retiküler formasyona ve spinal kord gri
 alanlarına projekte olur.
Gıda alımı ve yeme davranışı ile ilgili olduğu
 sanılmaktadır.
İnsertohipotalamik yol

Zona insertadaki küçük bir grup nöron
 hipotalamusun dorsal posteriorundan dorsal
 anteriora ve septuma projekte olur.
İşlevi ise bilinmemektedir.
           DOPAMİNERJİK YOLAKLAR
                       Nigrostriatal
                         Yolak
Mezokortikal
                 Mezolimbik
  Yolak
                  Yolak
     Tubero-hipofizyal
        Yolak
Amin nörotransmitterler:
Norepinefrin (NE)
 Dopamin, dopamin ß hidroksilaz aracılığı ile
 norepinefrine döner.
 Epinefrin norepinefrinden sentezlenir, birincil olarak
 da adrenal medullada bulunur.
 Fizyolojik ve psikolojik strese yanıt olarak salgılanır..
 Epinefrin beyinde yalnızca alt beyin sapında küçük
 bir grup nöronda bulunur. Az miktarda da lokus
 seruleusta bulunmaktadır.
Norepinefrin (NE)

Metabolizması MAO (daha çok da MAO A)
 ve katekol O metil transferaz aracılığı ile olur.
Norepinefrinin metaboliti olan 3- metoksi-4-
 hidroksifenilglikol (MHPG) ve 3-metoksi-4-
 hidroksimandelik asit (VMA) plazma ve
 idrarda ölçülebilmektedir.
İdrardaki MHPG'nin % 30-50 kadarı beyinde
 oluşur.
Reseptörleri

Dört tip noradrenerjik reseptör vardır:
α1
α2
β1
Β2
Hepsi G proteinleri ile bağlantılıdır.
Beyin yolları
 Beyinde iki temel noradrenerjik nöronal yol vardır:
 İlk grup lokus seruleustan kaynaklanır.
 Bu, ponsun merkezi gri alanında üst tarafta lokalize,
 4. ventrikül boyunca uzanan bir pigmente nöron
 kümesidir.
 Bu çekirdek projeksiyonlarını serebelluma, omuriliğe
 ve orta ön beyin demeti ile hipokampusa, hipotalamik
 ve talamik çekirdeklere, ventral striatuma, tüm limbik
 sisteme ve tüm serebral kortekse yollar.
İkinci noradrenerjik yol

İkinci grup yol, yan ventral tegmental alandan
 kaynağını alır. Septum ve amigdala gibi bazal
 ön beyin alanlarına ve hipotalamusa projekte
 olur.
NORADRENERJİK YOLAKLAR
  Medial Önbeyin       Traktus Solitariusun
   Demeti            Nukleusu
          Spinal Kanal
Epinefrin

Epinefrin içeren nöronlar lateral tegmental
 alanda noradrenerjik nöronlarla birlikte ve
 dorsal medullada bulunur.
Lokus seruleus, mezensefalon ve hipotalamusa
 projekte olur.
Lokus seruleus nukleus traktus solitarideki
 epinefrin içeren nöronlar kan basıncının
 kontrolünde önemli rol oynarlar.
Amin nörotransmitterler: Serotonin

 Serotonin, triptofandan sentezlenir.
 Serotonin yıkımı MAO (öncelikle MAO-A)
 aracılığıyla amino grubunun oksidasyonu ile olur.
 Metaboliti ise 5-HIAA’dir.
 Serotonin nöronlarının major işlevi uyku ve uyanıklık
 döngüsünün kontrolüdür (sirkadyen ritim).
 Ağrı algısı, duygudurum, şizofreni, depresyon,
 anksiyete, gelişimsel bozukluklar ve yeme
 bozukluklarında rol alır.
Serotonin (2)
 Serotonin düzeyi değişiklikleri duygudurum
 değişikliklerine de neden olur.
 Beslenme, motor aktivite ve ısı kontrolü ile seksüel
 davranışta da önemlidir.
 Prolaktin, kortizol, büyüme hormonu ve olasılıkla da
 β endorfin nöroendokrin sistemini de etkiler.
 Kan basıncı, kalp hızı, solunum, ısı regülasyonu ve
 iştahı da kontrol eder.
 Dopaminerjik sistemle etkileşir.
Beyin yolları
 Beyindeki önemli serotonerjik nöronlar pons orta ve
 dorsal Raphe çekirdeği’nde, kaudal lokus seruleus,
 postrema alanı ve interpedinküler alanda
 mezensefalonda yoğunlaşmıştır.
 Medial ve dorsal nöronlar talamus, hipotalamus ve
 bazal ganglionlara projekte olur.
 Medial nöronlar aynı anda amigdala, piriform korteks
 ve serebral kortekse projekte olur.
 Bu gruptan inen lifler spinal kordu inerve eder. Bu
 özelliği ile de ağrı girişini modüle eder.
SEROTONERJİK YOLAKLAR
Raphe Nukleusu
          Spinal Kanal
Histamin

Histidinden L-histidin dekarboksilaz enzimi
 aracılığı ile sentezlenir.
Histamin metilhistamine metile olarak
 metabolize olur.
Ardından ise 1, 4-metilimidazolasetik asite
 okside olur.
Reseptörleri

H, H2 ve H3 olmak üzere üç tip histamin
 reseptörü vardır.
H1 bloku sedasyon, kilo alma ve
 hipotansiyona neden olur.
H1 ve H2 uyanıklık, bilişsel işlevler
H3 otoreseptördür. Histamin salınımı yanında
 monoamin salınımını da inhibe eder.
Histaminin uyanıklık, su alınması, vazopressin
 salınması, ısı düzenlenmesi ve kardiyovasküler
 işlevlerde önemli olduğu düşünülmektedir.
Beyin yolları

Histamin, hipotalamusta yüksek yoğunluklarda
 bulunur. Uzantıları hipokampus, talamus,
 korpus striatum, n. akkumbens ve serebral
 kortekse projekte olur.
Asetil kolin
 Asetil kolin, kolin asetil transferaz enzimi ve asetil
 CoA aracılığı ile kolinden sentezlenir.
 Asetil kolin periferik sinir sisteminde nöronlarca
 salınan temel nörotransmitterdir.
 Asetil kolin esteraz tarafından inaktive edilir.
 Merkezi sinir sisteminde asetil kolin ile dopamin
 arasında bir denge vardır.
Asetil kolin (2)

Muskarinik (M1, M2, M3, M4, M5)
Nikotinik olmak üzere iki tip reseptörü vardır
 REM uykusu, uyanıklık, ağrı algısı, öğrenme,
  bellek, duygudurum, affekt, dikkat, hareket ve
  susuzluğu düzenler.
 Demans olgularında genel olarak temporal
  neokorteks, hipokampus ve amigdalada asetil kolin
  düzeyinde bir azalma bulunmaktadır.
 Bilişsel işlevler üzerindeki etkileri NGF ile
  bağlantılıdır.
      KOLİNERJİK YOLAKLAR

                 Striatal
                 Nöronlar
 Bazal
Nukleus

     Septohipokampal
        Yolak
Pürinler

Adenin
Guanin /nükleozidleri bu gruptandır.
Pürin reseptörleri

P1
 A1
 A2
 A3 olmak üzere 3 reseptör alttipi var.
P2
P2y G proteinleri ile bağlantılıdır.
P2x iyon kanalı içerir.
Adenozin

Sedasyon
Bunaltı
Konvulziyon oluşumunda rol alır.
Nöropeptidler

Nörotransmitter olarak görev yapar.
Küçük moleküllü protein yapısındadırlar.
         Nörotransmitter ile nöropeptid
            arasındaki farklar

       Nöropeptid           Nörotransmitter

• Büyük moleküllüdür (400-4000    • Küçük moleküllüdür (< 200
 dalton)               dalton)
• Sentezlendikten sonra sinaptik   • Sinaptik uca hemen ulaşır
 uca yavaş ulaşır          • Presinaptik uca geri
• Presinaptik uca geri alınamazlar   alınabilirler (re-uptake
• Etkilerini çok düşük         özelliği)
 konsantrasyonlarda oluştururlar  • Etkilerini nöropeptidlere göre
• Etkileri uzun sürer         daha yüksek konsantrasyon-
                    larda oluştururlar
• Uzun mesafelere taşınabilirler
                   • Etkileri daha kısa sürer
• Peptidazlarla parçalanırlar.
Nörotrofik faktörler

Nöronun gelişmesini
Farklılaşmasını
Hayatta kalmasını sağlayan nöropeptid
 yapısında maddelerdir.
Alzheimer Hastalığı’nda BDNF azalır.
Stres ile BDNF azalır.
Antidepresanlar ilaçlarstres ile olan
 değişiklikleri geri döndürür.
Kaynaklar
1- Rezaki M, Dalkara T (2003): Davranışın biyokimyasına giriş.
  “Psikofarmakoloji”de. Çizgi Tıp Yayınevi, Ankara.
2- Uzbay T (2002): Beyin biyokimyası ve davranış. 38. Ulusal Psikiyatri
  Kongresi, 22-27 Ekim, Mares Otel, Marmaris.
3- Yüksel N (2002): Antidepresan ilaçlar. Psikofarmakoloji kursu. 38.
  Ulusal Psikiyatri Kongresi, 22-27 Ekim, Mares Otel, Marmaris.
4- Yüksel N (2002): Bunaltı giderici ilaçlar. Psikofarmakoloji kursu. 38.
  Ulusal Psikiyatri Kongresi, 22-27 Ekim, Mares Otel, Marmaris.
5- Yüksel N (2003): Bunaltı giderici ilaçlar. Psikofarmakoloji”de. Çizgi
  Tıp Yayınevi, Ankara.
6- Yüksel N (1998): Beyin biyokimyası ve davranış.
  Psikofarmakoloji”de. Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara
7- Stahl SM (2000): Esential Psychopharmacology. Neuroscientific
  basis and practical applications. Second edition, Cambridge
  University Press.

								
To top