Wateringen, augustus 1998 by iqbiU0h7

VIEWS: 42 PAGES: 45

									1.   De schoolgids
1.1   Het doel van de schoolgids
1.2   Hoe is deze gids ontstaan

2.   Belangrijke data, dagen en tijden
2.1   Bijzondere data
2.2   Vakanties en vrije dagen
2.3   Studiedagen
2.4   Vrije dagen voor groep 1 t/m 4 en groep 1 / 2
3    Ons schoollogo
4    Ons schoollied
5    Karakterschets van onze school
6    Schoolgeschiedenis
7    Schoolbestuur
8    Het managementteam; de directeur en de bouwcoördinatoren

9    Externe Relaties
 9.1   Onderwijsbegeleidingsdienst
 9.2  Na- en bijscholing leerkrachten
 9.3   Logopedie op school
 9.4  Jeugdarts
 9.5   Parochie
 9.6   Identiteitsbegeleider

10   Communicatiemogelijkheden
 10.1  Oudervereniging
 10.2  Klassenouderschap
 10.3  Medezeggenschapsraad
 10.4  Bijdehandje en nieuwsbrief
 10.5  Rapportavonden
 10.6  Inloopuurtje
 10.7  Hulpouders
11   Hoofdluis
12   Begin van de schooldag
13   Informatie over de groepen
14   Informatieavond begin schooljaar

15   Onze leerlingen
 15.1  Toelating leerlingen
 15.2  Huiswerkagenda
 15.3  Uitstroom van onze leerlingen

16   Activiteiten
 16.1  Sportdag
 16.2  Sint, Kerst en Pasen
 16.3  Excursies
 16.4  Schoolreis
 16.5  Groep 8
 16.6  Trakteren
 16.7  Overblijven             Schoolgids 2007 - 2008
17.   Onze missie, visie en onderwijskundige vormgeving
17.1   Uitgangspunten onderwijskundige vormgeving
17.2   Algemene doelstellingen
17.2.1  Sociaal-emotionele ontwikkeling
17.2.2  Cognitieve ontwikkeling
17.2.3  Zintuiglijke en motorische ontwikkeling
17.2.4  Creativiteitsontwikkeling
17.2.5  Religieuze ontwikkeling

18.   Ons onderwijs
18.1.  Schoolplan
18.2.  Diverse werkvormen
18.3.  Zelfstandig lezen.
18.4.  Vakonderwijs
18.5   Kunstzinnige vorming
18.6   Projecten
18.7   Crea-ochtend
18.8   Audiovisuele vorming

18.9   ICT
19.   Plicht om onderwijs te geven, maar geen vervanging
20.   Onze leerlingenzorg
20.1   Huidige zorgsituatie op de Mariaschool
20.2   Leerlingbespreking
20.3   Interne begeleiding
20.4   Remedial teaching en motorisch remedial teaching
20.5   Maatschappelijk werk
20.6   Logopedie
20.7   Schoolarts
20.8   Inbreng ouders
20.9   Kinderen met een handicap
20.10  Leerlinggebonden financiering en speciaal onderwijs
21    Schoolafspraken
22    Vertrouwenspersoon/klachtenregeling
23    Verzuim en verlof
24    Veiligheidsplan
25    Verzekering
26    Informatie aan gescheiden levende ouders
27    Procedure verwijdering leerlingen
28    Fietsen
29    Financiële zaken
29.1   Kinderpostzegels
29.2   Schoolfotograaf
29.3   Aktie goede doelen
29.4   Ouderbijdrage en schoolkamp
29.5   Vrijwillige onderwijsbijdrage
29.6   Schoolmelk
29.7   Jeugdbladen
29.8   Krantenactie en cartridge-actie
30    De Na Schoolse Opvang
31    Gebruikte methoden
32    Team van de Mariaschool
33    Lokalenindeling
34    Adressenlijst


            Schoolgids 2007 - 2008
Voorwoord


Wateringen, juli 2007


Beste ouders/verzorgers,

Met genoegen bieden wij u de schoolgids 2007 – 2008 aan. Hierin geven wij u alle
informatie die u voor het schooljaar 2007 - 2008 nodig heeft.
Naast de schoolgids is er het schoolplan.Dit schoolplan zal voor de jaren 2007 –2011
opnieuw worden vastgesteld. De schoolgids en het schoolplan vullen elkaar aan. Het
schoolplan is vooral bedoeld als beleidsdeel en deze schoolgids is het informatieve
deel.

Aan de achterzijde van de bladzijden van deze schoolgids treft u de jaarkalender
aan. Alle vieringen, activiteiten, vergaderingen van de oudervereniging en
medezeggenschapsraad en dergelijke staan hier vast in vermeld. Omdat we niet
alles vooruit kunnen plannen en weten is er bij ons “Het Bijdehandje”, welke iedere
twee maanden verschijnt. Daarnaast ontvangt u om de twee weken een nieuwsbrief
voor de actuele informatie. De nieuwsbrief vindt u ook op onze website
www.mariaschool.skpow.nl . Door de ringband en het gaatje kunt u de schoolgids als
kalender gebruiken en heeft u altijd de informatie van de school binnen handbereik.

Wij wijzen u graag op onze website. De website is een vast onderdeel van de school.
Van bijzondere gebeurtenissen kunt u mee genieten, omdat we graag foto’s hiervan
op de website plaatsen. Het is ons streven de website zo actueel mogelijk te houden.
We hopen dat u de site zo nu en dan een bezoekje brengt.

Het is de bedoeling, dat in het komende jaar nog twee lokalen een active bord
krijgen. Uit ervaring van het afgelopen jaar is gebleken, dat het active bord een
goede ondersteuning is van ons les aanbod.

Daarnaast houden wij de ontwikkelingen op onderwijsgebied nauwlettend in de gaten
en passen wij die ontwikkelingen weloverwogen toe in ons onderwijs aan de
kinderen.

We wensen iedereen een heel fijne zomervakantie en hopen dat u in dit boekje vindt,
wat u zoekt en dat het schooljaar voor de kinderen en ouders een heel goed jaar
mag worden. Mocht u toch nog vragen of opmerkingen hebben, dan kan u altijd
contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Team Mariaschool
              Schoolgids 2007 - 2008
1.   DE SCHOOLGIDS

1.1   HET DOEL VAN DE SCHOOLGIDS
De schoolgids heeft een tweeledig doel:
 Een instrument voor ouders, om een verantwoorde schoolkeuze te maken voor hun kind.
 Een verantwoording over de kwaliteit van het onderwijs, de schoolorganisatie, de rechten
  en de plichten van ouders en een klachtenregeling..


1.2   HOE IS DEZE GIDS TOT STAND GEKOMEN
Alle gegevens die ons over het komende schooljaar bekend zijn, hebben wij verzameld en in
deze schoolgids geplaatst. Daarnaast vindt u informatie, die uitgebreider in het schoolplan
beschreven staat.

2    BELANGRIJKE DATA DAGEN TIJDEN
2.1  BIJZONDERE DATA
Zondag    16 september     : openingsviering nieuwe schooljaar
Dinsdag     18 september   : ouderinformatieavond/ jaarvergadering oudervereniging
maandag      01 oktober t/m
vrijdag      05 oktober    : kamp groep 8
Dinsdag     16 oktober    : schoolfotograaf
Donderdag     08 november   : informatieavond Voortgezet Onderwijs groep 7/8
Dinsdag     13 november    : inloopuurtje
Vrijdag     16 november    : rapporten mee
Woensdag     21 november    : rapportavond
Maandag     26 november    : rapportavond
Woensdag     05 december    : Sinterklaasviering
Vrijdag     21 december    : Kerstviering
Vrijdag     01 februari    : carnaval
Dinsdag     12 februari t/m
Donderdag    14 februari    : Cito groep 8
Dinsdag     18 maart     : rapporten mee
Donderdag    20 maart     : paasviering
Woensdag     26 maart     : rapportavond
Maandag     31 maart     : rapportavond
Donderdag    22 mei      : inloopuurtje
Dinsdag     17 juni      : schoolreisje
Maandag     14 juli      : oudste kleuterfeest
Woensdag     16 juli      : rapporten mee
Woensdag     16 juli      : afscheidsavond groep 8

2.2   VAKANTIES EN VRIJE DAGEN
Herfstvakantie            : 22-10- 2007 t/m  26-10-2007
Kerstvakantie            : 24-12- 2007 t/m  04- 01-2008
Voorjaarsvakantie          : 25- 02-2008 t/m  29- 02-2008
Paasvakantie             : 21- 03-2008 t/m  24- 03-2008
Meivakantie             : 28- 04-2008 t/m  12-05-2008
Zomervakantie            : 21- 07-2008 t/m  29-08-2008

Vrijdagmiddag 18 juli begint de zomervakantie om 12.00 uur.
                Schoolgids 2007 - 2008
2.3   STUDIEDAGEN
Het is mogelijk dat er nog een studiedag gepland wordt, maar de datum is nog niet
bekend. U wordt tijdig op de hoogte gebracht.


2.4   VRIJE VRIJDAGEN VOOR GROEP 1 T/M 4.


Vrijdag 12 oktober           vrijdag 30 mei
                    vrijdag 13 juni
Vrijdag 7 december           vrijdag 27 juni
Vrijdag 25 januari           vrijdag 11 juli

2.4 a  EXTRA VRIJE VRIJDAGEN VOOR GROEP 1 T/M 2

Vrijdag 21 september
Vrijdag 16 november
Vrijdag 11 april


3 ONS SCHOOLLOGO
Bij de officiële opening in november 1986 is het schoollogo ontworpen. Op briefpapier zien
we de contour van de school zoals die er uitzag bij de bouw. Daarvoor is het logo geplaatst:
een schooltas met een beer. Daarmee wordt aangegeven dat onze Mariaschool staat voor
leren en spelen.
De toenmalige inspecteur zei over het logo dat het hem opviel dat die tas zo groot en zo
zwaar (het handvat gebroken) en dat de beer zo klein was. Hij sprak de hoop uit dat er een
goed evenwicht gevonden zou worden tussen leren en spelen, of zoals men het ook wel
uitdrukt: spelenderwijs leren.


4 ONS SCHOOLLIED
Als je al vier jaren groot bent,
zegt de juf: “Jij mag bij mij.”
Dan zet jij je eerste stappen,
in de school, jij hoort erbij.
Spelen met de andere kinderen,
plakken, knippen, glijden maar.
Samen met de blokken bouwen,
en je bent om half vier klaar.

     Refrein:
      Waar is heel veel te beleven,
      dat’s op de Mariaschool.
      Vanaf vier jaar tot je twaalf bent,
      ben je welkom op de school.
      Altijd samen met je vriendjes,
      hier op de Mariaschool.
      Waar je spelen kunt en leren,
      “Kom ga mee, we gaan naar school.
                Schoolgids 2007 - 2008
Kom je in groep drie en vier,
dan leer je snel het alfabet.
Lezen, rekenen en gymen
en je hebt er heel veel pret.
Samen met de juf een dansje,
netjes schrijven in de les.
In groep vijf al aardrijkskunde,
voor je het weet zit je in zes.

      refrein:

En ook in de laatste jaren,
leer je veel, dat valt niet mee.
Surfen op de schoolcomputer,
iets wat je al heel snel deed.
In de groepen acht en zeven,
voel je je al heel erg knap.
Ga je snel naar andere scholen,
zet je weer een grote stap.

     refrein:


5 KARAKTERSCHETS VAN ONZE SCHOOL
Onze school is een katholieke school.
Dat wil zeggen dat de leraren zich bij hun werk en de zorg voor de kinderen laten inspireren
door levens- en ervaringsverhalen uit de Bijbel, maar ook door nieuwe verhalen, die
hoopgevend voor ons mensen kunnen zijn.
Zo is het leven van Jezus van Nazareth een voorbeeld, een houvast en een inspiratiebron.
Het perspectief voor het leven wordt hierdoor richting- en zingevend.

Onze Mariaschool wordt gerangschikt onder de groep van middelgrote scholen voor
basisonderwijs.
Sinds de vestiging in 1986 in de nieuwbouwwijk Suydervelt is de school gegroeid en met een
dependance uitgebreid. Dit jaar maken we alleen nog gebruik van het handvaardigheidlokaal
in de dependance. Door het groeiend aantal leerlingen zullen we in de komende jaren
wellicht van meer lokalen in het bijgebouw gebruik gaan maken.
Onze school wordt hoofdzakelijk bevolkt door leerlingen die woonachtig zijn in de wijk.
Vanwege de ligging hebben wij ook ongeveer 10% van de leerlingen afkomstig uit het
grondgebied van de gemeente Schipluiden. Dat lijkt ver weg, maar de bewoners van het
kassengebied van de Zwethkade, zijn volledig georiënteerd op de voorzieningen van
Wateringen: winkels, club, kerk.
De afgelopen jaren hebben we steeds meer leerlingen mogen verwelkomen, die uit de wijken
Essellanden en Plan Centrum komen. Ook komen er een aantal leerlingen uit Wateringse
Veld en Den Haag.
Het is prettig te constateren, dat er desondanks toch een hechte band van ouders en
leerlingen onderling is.
Naast onze Mariaschool staat de openbare school voor basisonderwijs: De Kyckert.
De directies van beide scholen hebben regelmatig contact en overleg met elkaar en waar we
elkaar kunnen bijstaan zullen we dat ook doen.
De gymzaal, welke is gevestigd in sociaal cultureel centrum “De Vang” is voor onze
gymlessen eenvoudig en snel te bereiken.                  Schoolgids 2007 - 2008
6 SCHOOLGESCHIEDENIS
Rond 1850 is de Mariaschool gesticht door de zusters uit Amersfoort. De school begon als
naai- en bewaarschool en heeft tientallen jaren gestaan aan de Julialaan, naast de St.- Jan
de Doperkerk.
De oude lagere school is na de verhuizing in 1986 gesloopt en op die plek staat nu “De
Bakkershof”.
Van de oude school zijn enkele dingen bewaard gebleven:
 de gevelsteen die nu als naamsteen bij de ingang staat opgesteld
 de koperen schoolbel
 enkele houten beelden
 enkele glas in loodramen, die te zien zijn in de ortotheek/personeelskamer.
De oude kleuterschool bestaat als gebouw nog steeds en heeft al voor meerdere doeleinden
dienst gedaan.Tot augustus 1980 zijn er zusters aan de school verbonden geweest.

In augustus 1985 werd begonnen met de nieuwbouw van een 5-klassige school, een
speelzaal en een aula. Dit is gerealiseerd aan de Koningsspil.
Om de band met het verleden zichtbaar te houden bleef de naam van de school bewaard.
Een jaar later werd de school in gebruik genomen en al snel bleek dat hij te klein was. De
aula werd omgebouwd tot klaslokaal en in 1991 werden er 3 lokalen en aula aan de school
gebouwd.In september 1996 had de school weer behoefte aan uitbreiding en werd er naast
de school een aparte dependance gebouwd. Ook de aula is in 2002 weer uitgebreid.


7 SCHOOLBESTUUR
Tot augustus 1997 werden de 4 katholieke scholen in de gemeente Wateringen bestuurd
door de Katholieke Schoolstichting Kwintsheul-Wateringen.
Vanaf bovengenoemde datum is er door de fusie een nieuw bestuur gevormd, Stichting
Katholiek Primair Onderwijs Westland (SKPOW), voor de scholen uit Wateringen,
Kwintsheul, De Lier, Poeldijk, en Monster; tezamen 9 scholen voor basisonderwijs en 1
speciale school voor basisonderwijs.
Sinds 1 april 2006 is de SKPOW gefuseerd met de SKPO (Naaldwijk) Onze Stichting draagt
vanaf 1 april 2006 de naam WSKO: Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs.

Het bestuur bestaat uit twee leden, bijgestaan door het stafbureau en het secretariaat. Het
bestuur kent daarnaast een Raad van Toezicht.
Contacten met het bestuur gaan via het bestuurssecretariaat van de WSKO. U kunt ook de
website raadplegen via www.wsko.nl

College van Bestuur: Dhr. C. Stapel         adres:  Rijsenburgerweg 31
           Dhr. J. van der Ende           2685 EA Poeldijk
                               Tel: (0174) - 280446
Stafbureau: Dhr. S. Vissers (bovenschools manager)      fax: (0174) - 280445
      Dhr. P. Zuidgeest (bovenschools manager)
      Dhr. A. van Zeijl ( bovenschools manager)

Identiteitsbegeleider: Dhr. J Magnée
            Dhr. J. van den Brand
            Mevr. Merian van Broekhoven
                Schoolgids 2007 - 2008
Het College van Bestuur onderhoudt de contacten met de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad. De schooldirecteuren onderhouden op hun beurt contact met de
Medezeggenschapsraad namens het College van Bestuur.
De directeuren van de scholen vormen samen het managementberaad. Zij bespreekt
adviezen en voorstellen van het College van Bestuur. Het bestuur neemt uiteindelijk
besluiten.


8 HET MANAGEMENTTEAM; DE DIRECTEUR EN BOUWCOÖRDINATOREN.
Samen met de directeur mevr. Henriëtte Toma, vormen de bouwcoördinatoren het
managementteam. Op deze school is juffrouw Elleke van der Knaap de coördinator voor de
onderbouw (groep 1 t/m 3) en meester Eugène de coördinator voor de bovenbouw (groep 4
t/m 8). Meester Eugène vervangt tevens de directeur, als zij afwezig is.

Als u vragen en/of opmerkingen heeft over uw kind, dan is het de bedoeling, dat u in eerste
instantie naar de eigen groepsleerkracht gaat. Heeft u vragen die niet of niet alleen met de
groep te maken hebben, dan kunt u bij de coördinatoren terecht.
Voor aanvraag van verlof of andere zaken, die hierboven niet vernoemd zijn, kunt u zich
wenden tot de directeur en/of meester Eugène.

De bouwcoördinator is verantwoordelijk voor het dagelijks werk en de ontwikkeling in de
onder- of bovenbouw. Hij/zij houdt zicht op hoe er in de bouw gewerkt wordt en is op de
hoogte van actuele en langere termijn zaken.

In goed overleg met de leerkrachten en de directeur bewaakt de bouwcoördinator de vele
processen die op school plaatsvinden.

Vanaf 1 augustus 2005 zijn de bouwcoördinatoren officieel benoemd en aangesteld.


9 EXTERNE RELATIES

9 .1 ONDERWIJSBEGELEIDINGSDIENST
Onze school maakt gebruik van Onderwijs Advies Zoetermeer(OA). De dienst heeft een
nevenvestiging in Leiden. Deze dienst werkt voor alle basisscholen van onze
Schoolstichting. De medewerkers van deze dienst kunnen de school helpen bij een groot
aantal vragen over onderwijs. Ook kunnen zij te hulp geroepen worden als een kind het op
school moeilijk heeft. Deze vorm van hulpverlening, gericht op één kind, wordt alleen
gegeven als ouders/verzorgers van het kind daar toestemming voor geven.
De schoolbegeleidingsdienst kan op twee manieren een rol spelen bij het vergroten van de
zorgbreedte van de basisschool.
1. Advisering van het team m.b.t. het verbreden van de zorg.
2. Pedagogisch didactisch onderzoek van het kind dat door het schoolteam vanwege
  ontwikkelingsproblemen bij de schoolbegeleidingsdienst wordt aangemeld.

9.2 NA- EN BIJSCHOLING LEERKRACHTEN
Naast goede leermaterialen is zeer zeker ook de professionele bagage van de leerkrachten
van wezenlijk belang. Zo kunnen er cursussen gevolgd worden die interessant zijn voor het
gehele team. Daarnaast kan elke leerkracht een cursus naar eigen behoefte of interesse
volgen, welke voor de school van belang moet zijn.
Zo volgt het gehele team, verplicht, cursussen met betrekking tot de identiteit, en zijn er
bijeenkomsten de zgn. netwerken, voor de gymleerkrachten, de ICT er, de IB ers, de
bouwcoördinatoren en de directeur.                Schoolgids 2007 - 2008
9.3 LOGOPEDIE OP SCHOOL
De logopedie op de Westlandse basisscholen wordt verzorgd vanuit de G.G.D.-Westland,
afdeling Jeugdgezondheidszorg. Logopedie houdt zich bezig met stoornissen op het gebied
van de mondelinge communicatie: stem, spraak, taal en gehoor.
Mondelinge communicatie is een van de meest wezenlijke vermogens van de mens.
Zo is bijvoorbeeld het gebruiken van de taal van grote betekenis voor het denken.
Vroegtijdig opsporen en ingrijpen is dus vaak van groot belang voor de verdere ontwikkeling
van het kind.
De logopedische zorg bestaat uit:
 het logopedisch onderzoek van de 5-jarigen.
 controleren van kinderen, die op de controlelijst staan.
 logopedisch onderzoek op aanvraag, voor kinderen van groep1 t/m 8.
 geven van advies en informatie aan ouders en leerkrachten.
 doorsturen naar de huisarts en deze kan verwijzen naar een vrijgevestigde logopedist

Bij het logopedisch onderzoek van de 5-jarigen wordt gelet op:
 Spraak          :spreekt het kind alle klanken goed uit.
 Taal           :spreekt het kind in goede zinnen en heeft het een
               goede woordenschat.
 Stem           :is de stem helder; is de ademhaling goed.
 Stotteren/ broddelen   :spreekt het kind vloeiend of chaotisch; is het
               spreektempo goed.
 Mondgedrag         :heeft het kind een zuiggewoonte; slikt het op de juiste
               manier; is de tonghouding goed; ademt het kind door
               de neus.
 Luistervaardigheid    :kan het kind woorden en zinnen goed nazeggen.
 Gehoor          :wordt de spraak goed verstaan.
                Schoolgids 2007 - 2008
9.4 JEUGDARTS

GGD Zuid-Holland West, Jeugdgezondheidszorg
Wat is jeugdgezondheidszorg

De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de GGD volgen het groeiproces van ieder
schoolgaand kind. Dit gebeurt in aansluiting op de onderzoeken van de consultatiebureaus,
voor kinderen van 0 – 4 jaar.
Samen met u willen we ertoe bijdragen dat kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen.
Daarom wordt uw kind –gedurende de hele schoolperiode- enkele malen onderzocht.
Naast het lichamelijk onderzoek komen ook een aantal andere dingen aan de orde.
Want gezondheid is meer dan “niet ziek zijn”. Het betekent ook dat het kind thuis zonder
problemen slaapt, eet, speelt, omgaat met broertjes en zusjes, luistert, zich aan de regels
houdt, enzovoort.
Ook op school hoort een kind zich lekker te voelen: kunnen leren, vriendjes en vriendinnetjes
hebben, niet gepest worden enzovoort.
Al deze zaken komen daarom naast de lichamelijke gezondheid van het kind aan de orde.

Wanneer wordt uw kind onderzocht

     In groep1/2 onderzoekt de logopedist de kinderen op diverse aspecten van spraak-
     taalontwikkeling, stemgebruik en mondgedrag.
     In groep 2 worden alle kleuters onderzocht door de jeugdarts. Er wordt een
     lichamelijk onderzoek gedaan, waarbij wordt gekeken naar gewicht, ogen, oren,
     rug, houding en motoriek. Daarnaast wordt in een gesprek met de ouders dieper
     ingegaan op het gedrag en het sociaal functioneren van het kind.
     In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het een inenting tegen de ziekten difterie,
     tetanus en polio (de DTP-prik) en tegen bof, mazelen en rode hond (de BMR-prik).
     Voor deze vaccinatie krijgt u een oproep thuisgestuurd.
     In groep 7 geeft een jeugdverpleegkundige van de GGD een gezondheidsles in de
     klas. Daarna heeft zij een individueel gesprek met alle leerlingen en wordt een
     beperkt lichamelijk onderzoek uitgevoerd.
     In klas 2 van het voortgezet onderwijs worden de kinderen nogmaals voor een
     onderzoek opgeroepen door de GGD.

De onderzoeken vinden in de loop van het schooljaar plaats. Voorafgaand aan alle
onderzoeken krijgt u nadere informatie. Alle informatie die wij over uw kind hebben wordt
vertrouwelijk behandeld.
Wanneer er een probleem bij uw kind wordt geconstateerd, dan neemt de JGZ medewerker
zo spoedig mogelijk contact met u op.

Onderzoek op verzoek
Heeft u zelf vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling, dan kunt u vrijblijvend
contact opnemen met de sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD, telefoon:
079 – 343 08 88.
U kunt ook bij de GGD terecht voor voorlichting en adviezen over bijvoorbeeld gezonde
voeding, pesten, hoofdluis, seksualiteit, beweging, spraak en gebit.
Leerlingen kunnen er tevens materiaal krijgen voor spreekbeurten en werkstukken.


De GGD Zuid-Holland West is de gemeenschappelijke gezondheidsdienst van de
gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk,
Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Telefoon : (079) 343 08 88, internet: www.ggdzhw.nl.                Schoolgids 2007 - 2008
9.5 PAROCHIE
Onze school valt onder de Sint-Joseph parochie. In samenwerking met de voorganger en/of
werkgroepen wordt er aan het begin en het eind van het schooljaar een speciale viering
samengesteld. De kinderen van groep 4 worden in de gelegenheid gesteld om hun Eerste
Heilige Communie te doen. De kinderen van groep 8 starten met de voorbereidingen van
hun Vormsel buiten de school om.


9.6 IDENTITEITSBEGELEIDER
Onze school wordt bij de voorbereiding van de catecheselessen begeleid door de
identiteitsbegeleider. Wij werken met de methode “Hemel en aarde” in alle groepen. Onze
identiteitsbegeleider is Jos van de Brand. Hij is, indien nodig, te bereiken via het
bestuursbureau.
In overleg met de andere scholen van de WSKO zijn zeven regels opgesteld, die een
leidraad zijn voor ons om onze identiteit kracht bij te zetten en te ondersteunen.

1. Wij bidden dagelijks met de kinderen.
2. Wij lezen regelmatig verhalen voor uit de bijbel.
3. Wij geven elke week catecheselessen uit de methode “Hemel en Aarde”.
4. Wij vieren Advent, Kerstmis en Pasen en besteden aandacht aan Hemelvaart
  en Pinksteren.
5. Wij werken mee aan de voorbereiding op Eerste H. Communie en Vormsel.
6. Wij gebruiken een protocol bij ernstige ziekte en overlijden.
7. Wij stimuleren en zorgen voor de sociaal-emotionele en morele
  ontwikkelingen van kinderen


10 COMMUNICATIEMOGELIJKHEDEN

De Oudervereniging
De Mariaschool kent een oudervereniging waarbij in principe alle ouders lid zijn.
Eén keer per jaar houden wij een ledenvergadering waarbij onder andere de
contributie voor het komende jaar wordt vastgesteld. Deze ledenvergadering wordt
tijdig aan u bekend gemaakt.

Het bestuur van de oudervereniging heeft als taak de belangen van leerlingen,
ouders en school te onderschrijven en bovendien hand- en spandiensten te
verrichten.
Dit houdt o.a. in:
   Het contact onderhouden tussen ouders en het team;
   Het verzorgen van allerlei (extra) activiteiten voor de kinderen en ouders,
    binnen en rond de school;
   Het innen van de contributie en hier verantwoordelijk mee om gaan;
   Het samenstellen van het Bijdehandje, het informatiebulletin, in nauwe
    samenwerking met het team en leerlingen;
   Assisteren bij activiteiten zoals:
     o Sinterklaasfeest;
     o Kerstfeest;


               Schoolgids 2007 - 2008
      o  Paasviering;
      o  Carnaval;
      o  Sport- en speldag;
      o  Schoolreisje;
      o  Verkeersexamen;
      o  Krantencontainer;
      o  Etc.

Het bestuur vergadert gemiddeld één keer in de zes weken. Er wordt gesproken
over allerlei praktische zaken, en over algemene zaken rond het onderwijs op onze
school.

Het bestuur van de oudervereniging wordt gekozen uit en door ouders.
De statuten van de vereniging evenals het huishoudelijk reglement zijn op verzoek
via de ouderraad in te zien.


10.1 Voor dit schooljaar bestaat het bestuur van de O.V. uit de volgende leden:

        Naam          tel.     Klassenouder van groep
Voorzitter   Mariëlle Schrama    0174-297203      3–7
Vice voorzitter Yvonne de Bakker    0174-297091      8
Secretaris   Nicolette Brinksma   0174-226127      1/2 d
Penningmeester Belinda van der Elst  0174-226213      4/5 - 7
Leden      Ilona Dijkman     0174-297274      1/2 c
        Els Rodenburg     0174-290333      1/2 d
        Wendy Vogels      06-50638413      1/2 a
        Karin Odems       0174-297648     1/2 a – 1/2b
        Dorinde van Zeil    0174-220221     1/2 b
        Ingrid Annaars     0174-293106      1/2 c
        Giny Zwinkels van Rossum 0174-294813     5/6
        Karin de Bakker    0174-290486      4/5
10.2 KLASSENOUDERSCHAP
Zowel een oudervereniging als een schoolteam werken vanuit een eigen
verantwoordelijkheid aan een goede werk- en leefsfeer op onze school. Wanneer er dingen
staan te gebeuren die de hele school aangaan zijn beide geledingen in de weer om alles
goed te laten verlopen.
Het komt ook wel eens voor dat er een activiteit plaatsvindt in een enkele groep, bijvoorbeeld
een verjaardag of een jubileum. De leerkracht kan dan een beroep doen op een lid van de
ouderraad. Elke groep heeft een eigen ouderraadslid als klassenouder. Wanneer u als
ouder/verzorger iets wilt gaan organiseren, is het de bedoeling dat u contact opneemt met
het betreffende ouderraadslid. Het ouderraadslid zorgt voor een korte verbindingslijn met de
leerkracht en/of de school.
                Schoolgids 2007 - 2008
10.3 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De medezeggenschaponderwijs (MR) vormt       een belangrijk onderdeel van het
schoolgebeuren. De MR komt op voor de belangen van personeel, ouders en leerlingen.In
regelmatig terugkerende vergaderingen voert de MR overleg over het beleid en het
functioneren van de school. Bovendien vindt er minimaal twee keer per jaar overleg plaats
met de oudervereniging.

In de Wet Medezeggenschapsraad is bepaald, dat de MR instemmings- en adviesrecht
heeft. Daarnaast mag de MR gebruik maken van het recht tot initiatief in overleg met het
bevoegd gezag en mag zij (ongevraagd) advies uitbrengen. Deze adviezen dienen dan door
het bevoegd gezag te worden behandeld. De leden van deze raad worden gekozen uit en
door ouders en uit en door de onderwijsgevenden.

Op onze school wordt de MR vanuit het personeel vertegenwoordigd door:
    Mevr. Jessica Luttik (MR-lid) ( penningmeester)
    Mevr. Anita Duindam (MR-lid) (secretaris)
    Mevr. Tiny van Bruchem (MR lid en GMR lid)

De ouders worden vertegenwoordigd door:
    Mevr. Els Barendse (voorzitter, tevens GMR lid)
    Mevr. Tanja Hebels ( lid)
    Dhr. Jos Waegemaekers (lid)


10.4 HET BIJDEHANDJE en de NIEUWSBRIEF
Om u als ouder op de hoogte te houden van alle gebeurtenissen op school, verzorgen wij
iedere twee maanden een informatiebulletin, namelijk het Bijdehandje.Hierin vindt u o.a. de
vaste rubrieken: de maandkalender, informatie van directie, team, oudervereniging,
medezeggenschapsraad, ICT en Interne Begeleiding (IB). Een deel wordt verzorgd door de
kinderredactie, die ieder jaar opnieuw wordt gekozen. De nieuwsbrief verschijnt op de
donderdagen eens per twee weken. Hierin vindt u het laatste nieuws en het programma voor
de groepen voor de komende twee weken. Deze brief is ook op onze website te vinden.

10.5 RAPPORTAVONDEN
Het rapport zien wij als periodiek verslag van de school aan de ouders/verzorgers over het
leer- en vormingsproces, de vorderingen en het gedrag van het kind in de groep. Drie keer
per jaar krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 een rapport mee naar huis; in de maanden
november, maart en juli. Enige dagen na het eerste en het tweede rapport wordt er
gelegenheid aan de ouders/verzorgers van alle kinderen geboden om met de leerkracht over
de resultaten van het kind te spreken. De ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 krijgen
gelegenheid om 10-minuten gesprekken op de eerste rapportavond te voeren. Op de tweede
rapportavond geldt dit voornamelijk voor groep 2.
Groep 1 en 2 krijgen een rapport aan het eind van het schooljaar.

10.6 INLOOPUURTJE
Op onze school bestaat de mogelijkheid dat u met uw kind naar de klas komt om het één en
ander te bekijken. In het lokaal waar uw kind zit geeft hij of zij uitleg tijdens het inloopuurtje
bij het gemaakte werk. Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u ook eventueel een
afspraak maken met de groepsleerkracht voor een gesprek. De inloopuurtjes worden van
half vier tot half vijf gehouden. Dit geldt voor alle groepen. Voor de juiste data verwijzen wij u
naar de kalender in deze schoolgids.


                 Schoolgids 2007 - 2008
10.7 HULPOUDERS
Ouders kunnen meehelpen op school, met o.a. het overblijven, het zelfstandig lezen, hulp bij
computerlessen, flitsen, leescircuit, de crea-ochtend, de sportdag, de krantencontainer, de
schoolreis of andere excursies en bij de voorbereiding en verzorging van feesten en
activiteiten. Er is ook een klussengroep die af en toe wordt opgeroepen om te komen helpen
bij technische- en/of onderhoudsklussen. Ook bij de schoonmaak kunnen ouders hun
steentje bijdragen.11. HOOFDLUIS
In het afgelopen jaar hebben wij enkele maatregelen genomen om de overlast van hoofdluis
te beperken. Er werd regelmatig op hoofdluis gecontroleerd. Er zijn nu duidelijk minder
leerlingen met hoofdluis. Ook dit jaar willen wij met de controle doorgaan.
De luizencontrole zal altijd plaats vinden na een vakantie. U vindt de data in de jaarkalender
vermeld. Als er ook tussendoor melding wordt gemaakt van hoofdluis, dan zal er een extra
controle over de hele school plaatsvinden.
In principe controleren wij alle kinderen. Indien u tegen de controle van uw kind bezwaar
heeft, verzoeken wij u dit aan het begin van het schooljaar schriftelijk aan ons mee te delen.
In dat geval vragen wij u uw kind in diezelfde week in het bijzijn van de directie op school te
komen controleren.
Als u niet reageert gaan wij ervan uit, dat u akkoord gaat met de controles over het hele jaar.
Mocht er onverhoopt hoofdluis of neten bij uw kind geconstateerd worden, dan melden wij u
dit. Wij gaan ervan uit, dat u zelf ook komt meedelen, dat uw kind last heeft van hoofdluis, als
u dit ontdekt heeft. Wij kunnen dan tijdig maatregelen treffen.
Op school is er tevens een cd-rom te leen met nog meer informatie over de hoofdluis. Op
deze manier hopen wij het hoofdluisprobleem in de hand te houden.


12. BEGIN VAN DE SCHOOLDAG
Om vijf over half negen gaan de deuren van de school open. De kinderen mogen dan naar
binnen en gaan naar de klas. De kinderen van de groepen 1/2 mogen door de rechterdeur,
de kinderen van de groepen 3 t/m 8 mogen door de hoofdingang. Wanneer om tien over half
negen de eerste bel gaat moeten de kinderen die op de speelplaats zijn naar binnen. Om
kwart voor negen gaat de tweede bel en dat betekent dat iedereen binnen moet zijn. Het is
de bedoeling dat de ouders/verzorgers dan de school verlaten, zodat de leerkrachten kunnen
beginnen.
‘s Middags zijn er voor de kinderen vijf minuten om naar het lokaal te gaan.

Op de hele dagen zijn de schooltijden voor groep 1 t/m 8 gelijk:
Van 8.45 – 12.00 uur en van 13.15 – 15.30 uur
Op woensdag:
Groep 1 t/m 4 van 8.45 t/m 12.00 uur
Groep 5 t/m 8 van 8.45 t/m 12.30 uur
De kinderen, die nog niet leerplichtig zijn (de 4 jarigen), zijn ook op maandagmiddag en
donderdagmiddag vrij.
                Schoolgids 2007 - 2008
13. INFORMATIE OVER DE GROEPEN

Kleuters

1.De school begint…….
We beginnen ‘s morgens om 8.45 uur, maar de deur gaat voor de kleuters om 8.35
uur al open.‘s Middags begint de school om 13.15 uur en dan mogen de kleuters al
om 13.05 uur naar binnen. Ze mogen hun jas dan ophangen aan de kapstok, waar
ze een eigen haakje hebben met een door hun uitgezocht plaatje.Overblijftassen
kunnen in de krat gezet worden bij het lokaal van uw kind.U mag uw kind tot in het
lokaal brengen om rustig afscheid te kunnen nemen. De stoeltjes staan al klaar in de
kring. De kinderen mogen vrij kiezen waar ze gaan zitten. Wilt u buiten de kring
blijven, zodat het voor de kinderen overzichtelijk blijft.

2. Pauze.
Een echte pauze in de vorm van een speelkwartier zoals bij de groepen 3 t/m 8,
hebben de kleuters niet. Halverwege de ochtend nemen we wel even pauze. We
onderbreken de bezigheden, gaan in de kring zitten, eten ons zelf meegenomen
koekje, boterham of stukje fruit op. Daarna drinken we schoolmelk of het
zelfmeegenomen drinken. Ondertussen leest de juf gezellig voor.


3. Naar het toilet!!!!
De kleuters mogen naar het toilet als dat nodig is. We leren de kleuters de ketting te
gebruiken, zodat ze niet allemaal tegelijk naar het toilet gaan. Sommige kleuters
moeten gestuurd worden, dit horen we graag van te voren van u. Bij eventuele
ongelukjes hebben wij schone kleding, dat wij graag weer schoon terug krijgen.
We zijn er in de klas ook attent op dat ze de wc doortrekken en daarna hun handen
wassen in de klas.

4.Activiteiten in de kleutergroep.
Taalontwikkeling: voorlezen, vertellen, versjes leren, taalspelletjes,
leergesprek, etc.
Bewegingsonderwijs: buiten spelen, gymles met klein of groot materiaal,
waarbij de kinderen met opdrachten werken of vrij mogen klimmen en klauteren,
spelletjes doen, bewegen op muziek.
Muziek: liedjes zingen, bewegen op muziek, gebruik van instrumentjes en dansen op
muziek.
Werken met ontwikkelingsmateriaal: ze mogen zelf een werkje kiezen, de juf deelt
werk uit, de juf geeft opdrachten, samen een werkopdracht uitvoeren etc.
Verdere werkactiviteiten: de kleuters kunnen ook in de hoeken werken, op een
kleedje, in de natte hoek en op de gang. Verder hebben we ook nog creatieve
activiteiten zoals verven, knippen en plakken, boetseren, een timmerwerkbank etc.
Met de oudste kleuters doen we ook schrijfdans. Dit is een voorbereiding op het
schrijven met accent op bewegen, tekenen en muziek..

5. Gymnastiek.
Iedere dag komt er een bewegingsvorm aan de beurt. Als het weer het toelaat gaan
we buiten spelen. En voor de overige vormen gaan we naar het speellokaal. Speciale
gymkleding is niet nodig, wel is het gebruik van gymschoentjes aan te raden. Voor


               Schoolgids 2007 - 2008
deze schoentjes krijgen ze van de juf een speciaal tasje, dat ze aan een haakje
onder hun kapstokhaakje kunnen hangen. Ook dit haakje is voorzien van het kind
zijn eigen plaatje.

6. Buiten spelen.
Afhankelijk van het weer spelen we met of zonder speelgoed buiten. Met de kinderen
hebben we speciale afspraken gemaakt, zodat ze weten wat ze wel of niet mogen.
Wij verzoeken de ouders om tijdens het buiten spelen niet op het gedeelte van de
speelplaats te komen waar de kinderen aan het spelen zijn.

7. De school gaat uit.
Aan het einde van de morgen/middag wachten de ouders op de speelplaats. De
kinderen komen met de juf naar buiten en blijven bij haar wachten totdat ze
opgehaald worden. De kinderen die overblijven blijven in het lokaal zitten, waar ze
opgehaald worden door de overblijfouders.

8. Speelgoed.
Sommige kleuters zouden het liefst iedere dag iets meenemen naar school. Dit is
niet helemaal de bedoeling. Alleen bij uitzondering kan het kind iets meenemen om
erover te vertellen: bijv. als het kind iets van iemand heeft gekregen dat heel
bijzonder voor hem/haar is of een foldertje van een attractie waar het kind is
geweest. Als het kind jarig is mag het een paar cadeautjes laten zien. Na
Sinterklaas mag ieder kind één cadeautje meenemen. Natuurlijk zijn er kinderen die
hun knuffel nog nodig hebben. Deze mogen ze gewoon meenemen.

9. Oudste kleuters.
De oudste kleuters krijgen halverwege het jaar een kaart waar werkjes,
onderverdeeld in ontwikkelingsgebieden, op staan. We hebben een selectie gemaakt
uit al het materiaal. Het is beslist niet nodig dat de kinderen alle werkjes van de kaart
hebben gedaan De werkkaart dient als stimulans en zeker niet als graadmeter.Voor
ons is het een hulpmiddel om bij te houden hoe ver het kind is.

10. Observatielijsten.
Een ander hulpmiddel voor ons om te kijken hoe ver het kind is, is de CITO en de
observatielijsten. CITO-ordenen en CITO-taal wordt 2x per jaar bij de oudste kleuters
afgenomen. Bij de middengroepers nemen we aan het eind van het schooljaar CITO-
ordenen af.

11. Ouderavonden.
Ook bij de kleuters hebben wij ouderavonden. Op de eerste avond worden alle
ouders uitgenodigd voor een gesprek van 10 minuten. Op de tweede avond worden
de ouders van de oudste kleuters verwacht. Heeft u behoefte aan een gesprek, dan
kan dit altijd. U maakt dan een afspraak met de desbetreffende juf.


12. Belangrijke informatie.
Wilt u dingen die van belang zijn voor de juf om te weten, zoals medicijngebruik,
allergie, huisdieren die dood gaan, andere thuissituaties waardoor het kind van slag
kan zijn, doorgeven. In de hal hangt een prikbord met actuele informatie.
Wilt u nog iets weten of vragen dan kunt u altijd bij de juf terecht.


               Schoolgids 2007 - 2008
Groep 3.

Afspraak:
’s Morgens mogen ouders mee de klas in. ’s Middags gaan de kinderen in de rij
vanaf de speelplaats naar binnen, de ouders blijven buiten. Indien het regent gaan
de kinderen niet in de rij, maar naar binnen zodra de deur open gaat.

Regels in de klas:
Handig als ieder kind een pakje zakdoeken in het laatje heeft.
Koeken en bekers gaan in de witte bakken.
Geen onnodige zaken meenemen.
Ieder kind heeft een 23-rings multomap en een etui c/q pennenblik nodig.
Per week heeft er een kind de beurt om uit te delen, op te halen cq. dingen te
regelen voor het groepje waar zij/hij in zit.

Letters op tafel:
Om kinderen te helpen de voor hen moeilijk te onthouden letters te helpen in te
prenten, hebben sommige kinderen letters op tafel. Deze laat de juf in de loop van de
dag door het kind benoemen, zodat de herkenning steeds makkelijker wordt.

Vakken:
In het begin van het schooljaar worden nog niet direct alle vakken ingevoerd. Groep
3 is zeker bij de start erg intensief, om het e.e.a. goed op een rijtje te houden,
worden de vakken in een rustig tempo ingevoerd. Er wordt naar gestreefd dat de
kinderen aan het eind van het schooljaar alle lesstof, die in groep 3 gedaan moet
zijn, hebben gehad.

Taal – lezen
Wij werken met de methode voor het aanvankelijk lezen en taal “Veilig Leren Lezen”.
- kinderen leren lezen via globaalwoorden, de woorden worden in z’n geheel
aangeboden en daarna geanalyseerd; zgn. hakken en plakken.
- spelling is geheel geïntegreerd in de opbouw van de methode

Na de herfstvakantie wordt er gestart met tutor-lezen.Twee keer in de week op
dinsdag- en donderdagmiddag lezen de kinderen het eerste kwartier met een kind uit
een hogere groep.
Ook wordt er in groep 3 na de herfstvakantie gestart met het werken met de
speelleesset en andere taalactiviteiten. Dit vindt plaats onder begeleiding van
ouders. Tevens wordt het flitsen opgestart. Dit gebeurt op dinsdag-, donderdag- en
vrijdagochtend direct aan het begin.

Aanvulling op de methode is het TV-programma Ik Mik Loreland. Het is heel
spannend, maar erg leerzaam en duidelijk herkenbaar doordat het de methode volgt.

Schrijven: methode Pennenstreken.
Er wordt direct gestart met het leren schrijven van schrijfletters. Deze zijn gekoppeld
aan de letters en woorden die we tijdens het lezen leren. Eerst met een gewoon
potlood met eventueel een hulpstukje en later met een rollerpen.               Schoolgids 2007 - 2008
Rekenen: methode: Pluspunt
De methode kent leerkrachtgebonden lessen en zelfstandig werklessen. In groep 3
krijgen ze twaalf blokken met ieder 15 lessen, elk blok heeft z’n eigen thema. Hierbij
maken zij ook gebruik van rekenhulpmiddelen zoals blokjes en telramen. De groep
krijgt ook informatie vanuit het TV programma: Rekenverhalen

Gymnastiek:
De kinderen krijgen twee keer in de week gym in de gymzaal van “de Vang” Hierbij
hebben zij nodig: gymbroek/-shirt of gympakje, gymschoenen,
handdoek/badslippers.
Douchen is verplicht.


Groep 4

In groep 4 starten we met het zelfstandig lezen. Hierbij hoort ook het oefenen van
rijtjes woorden, flitsen op de computer, woorddictee en het luisteren naar en
meelezen met cassettebandjes. Na 3 pakketten doorgewerkt te hebben worden de
kinderen getoetst om te controleren of het geoefende beheerst wordt.
Naast het zelfstandig lezen gaan we in groep 4 door met het tutorlezen. Ieder kind
leest twee keer per week een kwartier met een leerling uit groep 6, 7 of groep 8, die
al klaar is met zelfstandig lezen of in twee avi niveaus hoger leest.
Ook maken we in groep 4 een start met het begrijpend lezen.
Bij het rekenen worden de tafels geïntroduceerd, de tafel van 2,3,4,5 en 10. De
getallen waarmee opgeteld en afgetrokken wordt, worden steeds groter. Ze gaan
doorgaans nog niet over het honderdtal heen.
Het vak ‘taal’ neemt ook veel tijd van de week in beslag. We werken aan
woordenschat, zinsbouw, verhaaltjes schrijven en aan spelling.
Voor wat betreft de andere vakken, zoals verkeer, natuuronderwijs en schrijven,
borduren we voort op wat er in groep 3 is aangeboden.

De kinderen leren in groep 4 vooral ook ‘netjes’ werken in een schrift.
Tevens worden de kinderen voorbereid op de Eerste Heilige Communie. De kinderen
die geen Communie doen, doen wel gewoon mee met het project. De kinderen
hebben hiervoor een multomap nodig met 23 gaatjes.


Groep 5

In groep 5 maken de kinderen de overstap van onder- naar midden-bovenbouw. Zij
horen nu dus niet meer bij de “kleintjes”. Dit merken ze het eerste aan het feit dat er
’s middags geen pauze meer is en dat ze niet meer meedraaien in het adv circuit van
de groepen 1 t/m 4.
In het kort geven we de belangrijkste veranderingen in dit stukje weer.

Bij rekenen, taal, lezen, begrijpend lezen, schrijven wordt voortgebouwd op de stof
uit de voorgaande jaren. In groep 5 wordt gestart met nieuwe vakken zoals
Aardrijkskunde en Geschiedenis.
Bij Aardrijkskunde wordt de basis gelegd voor het leren kaartlezen en de kennis van
de topografie.               Schoolgids 2007 - 2008
De kinderen krijgen voor het eerst het “vak”documentatie. Hier leren zij hoe ze van
een zelf gekozen onderwerp een werkstukje moeten maken. Dit doen zij nog niet met
behulp van de computer, dat gebeurt pas later in hun schoolloopbaan.

De computerlessen van groep 4 worden voortgezet, en er blijkt dat veel kinderen al
meer weten van het omgaan met de computer dan de juf zelf. Heel leerzaam voor
alle partijen.

Wij proberen ze in groep 5 weer meer zelfstandigheid aan te leren dan in de
voorgaande jaren al is bijgebracht. Ook in deze groep is het wenselijk, dat de
kinderen een multomap hebben.
Een agenda mag, maar hoeft niet.

Groep 6

In groep 6 krijgen de kinderen les in de voor hen inmiddels bekende vakken. Het is
een jaar waarin we meer zelfstandigheid van de kinderen vragen.
Gedurende het jaar krijgen ze huiswerk mee voor de zaakvakken, zoals biologie,
aardrijkskunde en geschiedenis. Elke week is er een dictee over de geleerde
bordrijwoorden en krijgen ze rekenhuiswerk mee.
Het hele schooljaar wordt er twee keer per week gegymd. Er worden CITO toetsen
afgenomen van rekenen,spelling, begrijpend lezen en wereldoriëntatie om meer
inzicht te krijgen in het niveau van de leerling ten opzichte van het landelijke niveau.
Er wordt gewerkt met het techniekkasteel voor de bovenbouw.

Groep 7

In groep 7 maken de kinderen voor het eerst kennis met de Engelse taal.
We werken met de methode ’Let’s do it’. Daarin worden enkele basisvaardigheden
van het Engels op afwisselende wijze aangeleerd: veel liedjes, spelletjes en allerlei
luister- en spreekoefeningen.
Ook zullen de kinderen af en toe een toets Engels krijgen en daarvoor kunnen ze
thuis woordjes leren.
Tevens is er in groep 7 het verkeersexamen. Dit bestaat uit een theoriegedeelte
(april) en een praktijkgedeelte (mei). Gedurende het hele jaar wordt veel geoefend
met o.a. proefexamens. Als de kinderen geslaagd, ontvangen ze een diploma.
Verder staat in groep 7 centraal dat kinderen zelfstandig leren werken, waarbij ook
het plannen van hun werk aan de orde komt en natuurlijk het gebruiken van een
agenda. De kinderen krijgen regelmatig huiswerk.
Ook in groep 7 de Cito-toetsen spelling, rekenen, begrijpend lezen en
wereldoriëntatie.


Groep 8
De meeste aandacht in groep 8 gaat naar de voorbereiding voor het Voortgezet
Onderwijs. Het Cito-leerlingvolgsysteem wordt in februari afgesloten met de eindtoets
van Cito. In groep 8 worden de gewone methode-lessen gevolgd, waarbij de
kinderen a.h.w. “vormbehoud” moeten tonen. De toetsen die bij de methodes horen,
worden net als in de andere jaren afgenomen.
               Schoolgids 2007 - 2008
Naast de standaardlessen, krijgt groep 8 ook een aantal bijzondere lessen. Zo zijn er
lessen waarin de leerlingen leren hoe ze een presentatie kunnen maken met power
point over een zelfgekozen onderwerp. Tevens komt ook de seksuele voorlichting
aan de orde.
Wij hechten waarde aan de voorbereiding van het Vormsel, dat in het jaar na de
basisschool zal plaatsvinden. Deze voorbereiding wordt niet meer op school gedaan,
maar in de St. Joseph parochie in samenwerking met de andere parochies binnen de
parochiefederatie”de Waterheul”.
In groep 8 zijn er meerdere momenten waarbij we werken aan een sociaal-
emotioneel klimaat als voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. Zo bezoeken wij
met de kinderen scholen voor het V.O., en houden een informatieavond voor de
ouders i.s.m. enkele scholen van het Voortgezet Onderwijs uit de omgeving.
We gaan bewust aan het begin van het schooljaar op kamp voor een laatste
“teambuilding” en sluiten het jaar en de basisschoolloopbaan van de kinderen af met
een musical.
Een ‘jaartje’groep 8 is een jaar, waarin de kinderen heel veel ervaringen opdoen,
gericht op de groei in zelfstandigheid en het voortgezet onderwijs, maar zeker ook
gericht op de ontwikkeling als jong volwassene.


14. INFORMATIE BEGIN VAN HET SCHOOLJAAR.
Aan het begin van ieder schooljaar wordt er een informatieavond gehouden, waarbij
de leerkracht toelichting geeft op het programma van het komende schooljaar.
Bovendien is er gelegenheid tot het stellen van vragen over het klassen- en
schoolgebeuren en het inzien van de methodes.

15. ONZE LEERLINGEN

15.1 TOELATING LEERLINGEN
Kinderen die de leeftijd van vier jaar hebben bereikt, kunnen worden toegelaten op
onze  basisschool. Het    aanmelden gebeurt door middel van        een
aanmeldingsformulier en een gesprek. In dit gesprek worden de ouders
geïnformeerd over de gang van zaken op onze school. Zij worden erop geattendeerd
dat onze school een katholieke school is en dat de catecheselessen gevolgd dienen
te worden.
Vanaf het moment dat uw kind 3 jaar en 10 maanden is, neemt de groepsleerkracht
contact met u op en worden er 5 dagdelen afgesproken, om te wennen.

Alle scholen in de gemeente Wateringen hebben besloten om de vierjarigen twee
middagen niet naar school te laten gaan. Voor onze school zijn dat de maandag- en
donderdagmiddag.
Van deze maatregel kan niet worden afgeweken. Zodra het kind vijf jaar is vervalt
deze beperking en is het verplicht ook deze middagen naar school te gaan.

15.2 HUISWERK-AGENDA
Vanaf groep 4 moeten de kinderen wekelijks de bordrij meenemen
(spellingsoefeningen en woordjes). In de bovenbouw krijgen ze regelmatig huiswerk.
Vanaf groep 6 leren de kinderen met een agenda werken.
               Schoolgids 2007 - 2008
15.3 UITSTROOM VAN ONZE LEERLINGEN
De overgang van onze basisschool naar het voortgezet onderwijs wordt in groep 8
voorbereid met een speciaal programma voor de kinderen. Met de kinderen en de
ouders worden de mogelijkheden van het vervolgonderwijs besproken.
Op de rapportavond in november wordt er een voorlopig advies gegeven, gebaseerd
op de gegevens van het leerlingvolgsysteem en het dossier van de leerling. Wanneer
de uitslag van het Cito-onderzoek binnen is, vindt het definitieve adviesgesprek met
de ouders plaats. De test fungeert in dit proces als een extra gegeven naast het
oordeel van de leerkracht(en).
Door persoonlijke contacten en rapportageformulieren worden de kinderen met de
docenten/ contactpersonen van het voortgezet onderwijs doorgesproken.


             03/04     04/05       05/06       06/07
           Aantal In %  Aantal  In %  Aantal  In %  Aantal  In %
 v.m.b.o.       20   51  21    47   17     62   8    28%
v.m.b.o../h.a.v.o.   4   10   3     7            5    18 %
h.a.v.o.               3     7    2   8     8    28%
h.a.v.o./v.w.o.    13  33   16    35    8   30    2    8%
v.w.o.        2   6    2     4            3    10 %
totaal groep 8    39  100   45    100   27   100   28    100
speciale school
voor          0   0        3             2    8%
basisonderwijs16 ACTIVITEITEN

16.1 SPORTDAG
Jaarlijks wordt er een sportdag of speldag georganiseerd voor groep 3 t/m 8. Voor de
kleuters is er dan een spelletjesdag op school.

16.2 SINT, KERST EN PASEN
Bij ons op school wordt vanzelfsprekend het Sinterklaasfeest gevierd. Voor groep 1
t/m 5 komt de Sint met zijn Pieten op school. De kinderen krijgen dan een cadeautje.
De kinderen van groep 6 t/m 8 maken een gedicht en/of surprise.
Ook aan Kerst wordt uitgebreid aandacht besteed. Indien mogelijk vindt een deel van
de kerstviering in de kerk plaats.
Op ‘witte’ donderdag houden wij op school een paasviering.

16.3 EXCURSIES
Het kan voorkomen dat er groepen op excursie gaan. Regelmatig vinden er
bezoeken aan de bibliotheek plaats en ook de kinderboerderij wordt bezocht.

16.4 HET SCHOOLREISJE.
Ons jaarlijks terugkerend schoolreisje vindt altijd aan het eind van het schooljaar
plaats. De keuze van de reisdoelen wisselt per jaar ( voor de groepen 5 t/m 7) en het
reisdoel is voor de groepen 3 en 4 anders dan voor de groepen 5- 6 en 7. De
kleutergroepen blijven op school. Voor hen is dan een feestdag georganiseerd met
verschillende attracties.


               Schoolgids 2007 - 2008
16.5 GROEP 8
In groep 8 vinden meerdere extra activiteiten plaats. Allereerst gaat de groep op
werkweek. Dit houdt in dat de leerlingen gedurende een hele week, gevuld met
sport-, spel- en leeractiviteiten aan de hand van een thema, samen zijn. Dan trakteert
de oudervereniging groep 8 op een extra uitje.
Tenslotte wordt er een afscheidsavond georganiseerd, waarop leerlingen,
leerkrachten en ouders afscheid van elkaar nemen. De inhoud van deze avond kan
variëren van een musical tot een revue die door groep 8 wordt opgevoerd,


16.6 TRAKTEREN
Als uw kind jarig is, mag het op school trakteren. Wat ons betreft mag dat alles zijn,
behalve kauwgom. Hierbij willen wij één kanttekening maken, en wel de volgende: in
de afgelopen jaren is gebleken dat er elk jaar weer een aantal kinderen is met een
allergie voor kleurstoffen, suiker e.d. Wees zo vriendelijk, om bij de leerkracht te
informeren of er in de groep een kind met zo’n hinderlijke allergie is. Wanneer dit het
geval is, probeer daar dan alstublieft rekening mee te houden. U kunt dan een
traktatie uitdelen of voor het desbetreffende kind iets mee laten nemen waar het wel
tegen kan.


16.7 OVERBLIJVEN
Op onze school is er mogelijkheid tot overblijven,waarbij het zelf meegebrachte eten
en drinken wordt opgegeten.Tevens wordt er een stukje fruit of komkommer
verstrekt. Dit zolang er genoeg overblijfouders zijn, op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 12.00 uur tot 13.15 uur.
Indien u uw kind over wil laten blijven, dient u contact op te nemen met Diantha
Kamp, bij
voorkeur de avond ervoor middels de mail: TSOmariaschool@hotmail.com of tel
292922
Kinderen die incidenteel overblijven dienen minimaal 24 uur van tevoren te zijn
aangemeld, zodat er voor voldoende overblijfouders gezorgd kan worden.
Wanneer u op- of aanmerkingen heeft over het overblijven, kunt u ook contact
opnemen met Diantha Kamp en Wilma Deen. Zij zijn de TSO coördinatoren voor
het overblijven.
De kosten zijn € 1,50 voor de vaste kinderen per keer en € 2,00 voor de kinderen die
incidenteel overblijven.
De ouders en kinderen dienen zich aan het overblijfreglement te houden.
Indien uw kind ziek is, wilt u dit dan zelf melden.

17 ONZE MISSIE, VISIE EN ONDERWIJSKUNDIGE VORMGEVING.

Onze visie:
Vele streefbeelden bepalen de visie van onze Mariaschool.

Hierin zijn bepalend:
Onze levensbeschouwelijke visie: Wij zetten ons in voor katholiek onderwijs.
               Schoolgids 2007 - 2008
Onze pedagogische visie. We willen de kinderen de mogelijkheid geven tot en
begeleiden in hun ontplooiing naar evenwichtige en gelukkige mensen. Dit in
samenwerking met het thuisfront. . Wij willen kinderen helpen in hun ontwikkeling
door ons onderwijs af te stemmen op het kind en de groep.

Onze onderwijskundige visie. In ons onderwijs houden wij rekening met
verschillen tussen leerlingen en we streven naar meer adaptief onderwijs.

Onze maatschappelijke visie: Wij willen, dat kinderen samen werken en respect
hebben voor elkaar.

Onze schoolorganisatorische visie. Wij willen werken aan een vorm, waarin de
lerende houding en de actieve betrokkenheid voorop staan.

In de totale ontwikkeling van het kind willen wij het kind begeleiden en stimuleren in
de volgende gebieden:
   Het cognitieve
   In zijn/ haar persoonlijkheid/eigenheid
   In zijn/ haar mogelijkheden
   Zijn/ haar zelfstandigheid
   Zijn/ haar competentie
   In zijn / haar sociale vaardigheden.

Dit alles willen we bereiken door:
      1. Een veilige omgeving te bieden
      2. Rekening te houden met het eigen niveau en tempo
      3. Individuele en groepsgerichte begeleiding te geven
      4. In stapjes te werken naar klassendoorbrekend onderwijs


Onze missie:

“De Mariaschool is een gezellige, kleinschalige school, die blijvend
            in ontwikkeling is”.

17.1 Uitgangspunten onderwijskundige vormgeving
Het basisonderwijs op onze Mariaschool.
 Wij zijn een katholieke school. Dat houdt in, dat wij ons laten leiden door het
  christelijk geloof.
 Ieder kind dat op onze school wordt ingeschreven, volgt alle lessen dus ook de
  catecheselessen en gymlessen.
 Op het moment dat een kind drie jaar en tien maanden oud is, mag het vijf
  schooltijden onze school bezoeken. Op de dag dat het kind vier jaar is, wordt het
  op onze school toegelaten. Vanaf vijf jaar geldt de leerplicht.
 Wij werken met jaargroepen. Ons onderwijs is zo dat de leerlingen in principe
  binnen een tijdvak van acht jaar de school kunnen doorlopen.
 Door het onderwijs op onze school wordt de grondslag gelegd voor een goede
  aansluiting bij een vorm van voortgezet onderwijs.               Schoolgids 2007 - 2008
 Wij willen een onderwijssituatie bieden die het mogelijk maakt een continue
 ontwikkelingsproces bij de kinderen te bewerkstelligen op alle aspecten van de
 ontwikkeling van het kind.
 Bij het geven van onderwijs op onze school, willen wij rekening houden met
 verschillen in intelligentie, aanleg, tempo, karakter en belangstelling en het milieu
 waar de kinderen in opgroeien.
 Op onze school gaan we ervan uit, dat er in onze samenleving diverse culturen
 aanwezig zijn.
 Wij gaan ervan uit, dat ieder kind uniek is en een eigen aard heeft, die door
 iedereen geaccepteerd dient te worden.17.2 ALGEMENE DOELSTELLINGEN
In ons onderwijs richten wij ons op:
   de sociaal-emotionele ontwikkeling,
   de cognitieve ontwikkeling,
   de zintuiglijke en motorische ontwikkeling,
   de creativiteitsontwikkeling,
   de religieuze ontwikkeling.
   culturele ontwikkeling
   lichamelijke ontwikkeling

Deze doelen zijn alle gericht op de verwerving van kennis, inzicht, vaardigheden,
houdingen en levenswijze.

17.2.1 SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING
 Algemeen doel:
Wij willen kinderen bewust maken van en leren uiting geven aan hun gevoelens en
gedachten. Wij willen hen leren om te gaan met emoties om daardoor hun
zelfvertrouwen te doen groeien en hun omgang met anderen te bevorderen.
 Specifieke doelen:
- Wij streven er naar dat kinderen zich veilig en op hun gemak voelen, waardoor ze
  zichzelf kunnen zijn.
- Wij willen kinderen leren voor zichzelf en anderen op te komen, eerlijk te zijn en
  daarbij positief om te gaan met conflicten
- Wij willen kinderen omgangsvormen leren en deze te bezigen.
- Wij willen kinderen leren samen spelen en werken, daarbij zonder vooroordelen
  leren rekening houden met en behulpzaam zijn naar de ander.
- Wij willen kinderen leren naar elkaar te luisteren.
- Wij willen kinderen leren het kind tijdens zijn sociaal-emotionele ontwikkeling
  steeds zelfstandiger te worden.
- Wij willen kinderen leren kritisch te zijn ten opzichte van de maatschappij en
  zichzelf.
- Wij willen kinderen leren verantwoording te hebben voor zichzelf en zijn
  omgeving.
- Wij willen kinderen leren accepteren van je eigen (on)mogelijkheden.
               Schoolgids 2007 - 2008
17.2.2 COGNITIEVE ONTWIKKELING
 Algemeen doel:
Wij verstaan onder cognitieve ontwikkeling het verwerven en het zich eigen maken
van informatie en het toepassen van die kennis.
 Specifieke doelen:
- Wij willen dat kinderen aan het eind van de basisschoolperiode een hoeveelheid
  feitenkennis bezitten, gebaseerd op de kerndoelen.
- Wij willen kinderen leren omgaan met informatie.
- Wij willen kinderen leren zelfstandig kennis op te doen, oplossingen te vinden en
  deze toe te passen.
- Wij willen kinderen leren hun handelingen en verschijnselen ordenen, verklaren
  en weergeven.
- Wij willen kinderen leren vergelijken, samenvatten, relativeren, conclusies trekken
  en het vormen van een eigen mening.
- Door het aanbieden van kennis worden de leerlingen voorbereid op de (steeds)
  veranderende maatschappij.
- Wij willen het leerproces van de kinderen begeleiden en er vorm aan geven.


17.2.3 ZINTUIGLIJKE EN MOTORISCHE ONTWIKKELING

 Algemeen doel:
Het verder ontwikkelen van en het bewust leren omgaan met de mogelijkheden van
de zintuigen en het motorisch handelen.
 Specifieke doelen:
- Wij willen kinderen handelend, tastend, luisterend, proevend en kijkend laten
  omgaan met leermiddelen en materialen.
- Wij willen kinderen bewust maken van een goede loop-, zit- en schrijfhouding.
- Wij willen kinderen bewust maken van vorm, constructie, kleur, textuur, ritme en
  ornament door ervaring.
- Wij willen kinderen leren kennis, inzicht en vaardigheden verwerven die nodig zijn
  om op verantwoorde manier deel te nemen aan de bewegingscultuur.


17.2.4 CREATIVITEITSONTWIKKELING
 Algemeen doel:
Het stimuleren en oproepen van originele gedachten, oplossingen en werkwijzen en
het verwerken en uiten daarvan.
 Specifieke doelen:
- Wij willen bij kinderen de fantasie stimuleren.
- Wij willen kinderen kennis laten maken en leren omgaan met technieken en
  materialen.
- Wij willen kinderen laten meedenken over en oplossen van allerlei zaken.


17.2.5 RELIGIEUZE ONTWIKKELING
 Algemeen doel:
In de religieuze ontwikkeling stellen wij ons tot doel dat de kinderen mens worden
vanuit een christelijk perspectief.
 Specifieke doelen:               Schoolgids 2007 - 2008
-  In en buiten de lessen willen wij de leerlingen leren, uitgaande van eigen ervaring,
  omgaan met menselijke normen en waarde.
-  Wij maken de kinderen op hun niveau bekend met de Bijbel.
-  Wij laten de leerlingen ervaren dat we tot een katholieke geloofsgemeenschap
  horen.
-  Wij leren de kinderen kritisch om te gaan met vooroordelen die we hebben.
-  Wij willen de kinderen kennis laten maken met andere religies.
18 ONS ONDERWIJS

18.1 SCHOOLPLAN
In het schoolplan vindt u
  een beschrijving van het beleid dat de school voert in het kader van de kwaliteit
  van het onderwijs: dit beleid omvat in elk geval het onderwijskundig beleid,
  personeelsbeleid en het beleid voor de bewaking en verbetering van de kwaliteit
  van het onderwijs.
  een beschrijving van het beleid voor de aanvaarding van materiele bijdragen of
  geldelijke bijdragen, niet zijnde ouderbijdragen of op de onderwijswetgeving
  gebaseerde bijdragen.
  een beschrijving van wat het team de komende vier jaren op allerlei
  beleidsdomeinen van plan is.
 Wilt u graag een keer het schoolplan lezen dan kunt u hem vinden op de website
 van de school. Tevens ligt er bij de directie een exemplaar ter inzage.

Dit jaar zal het schoolplan voor 2007 – 2011 geschreven zijn. In de voorbereiding
hierop zijn enkele onderzoeken m.b.t. ons onderwijs verricht. De leerkrachten,
ouders, leerlingen en het managementteam hebben middels de Kwaliteit Meter
Primair Onderwijs meegedaan aan die onderzoeken. De uitslagen van deze
onderzoeken zijn verwerkt in de actieplannen van het nieuwe schoolplan.

18.2 DIVERSE WERKVORMEN
Naast de gangbare werkvormen klassikale instructies en zelfstandig werken (individueel of
groepsgebonden) vinden er ook nog werkvormen plaats die aangepast zijn aan het
betreffende vakgebied, zoals proefjes doen bij biologie, bewegen op muziek, ontdekhoek etc.

18.3 HET ZELFSTANDIG LEZEN en DE LEESPARADE
In de groepen 4, 5 en 6 is verleden jaar de methode “Leesparade”ingevoerd. Dit is
een methode voor voortgezet technisch lezen. Naast deze methode wordt er ook
zelfstandig gelezen m.b.v. leesboekjes die ingedeeld zijn op niveau.                Schoolgids 2007 - 2008
Als minimum, tegelijk einddoelstelling van het technisch lezen programma, is het
bereiken van AVI-niveau 9 geformuleerd. Op dit niveau is de nauwkeurigheid en
snelheid van lezen voldoende adequaat om als leerling of volwassene te kunnen
functioneren in alledaagse activiteiten (het lezen van ondertiteling op de televisie, de
krant, bewegwijzering enz.).
Tijdens de technisch lezen lessen werken de leerlingen zelfstandig op het eigen
individuele niveau, waardoor de leerkracht beschikt over de mogelijkheid met de
methode: “De Leesparade” om zwakke lezers te begeleiden. Door toetsing wordt
het leesproces bewaakt.
Daarnaast vindt twee keer in de week het “Tutor”lezen plaats. Hierbij begeleiden
kinderen elkaar met lezen.

18.4 VAKONDERWIJS
Onze school beschikt over een vakleerkracht gymnastiek. De vakleerkracht geeft op
woensdag aan de groepen 3 t/m 8 les.
Er wordt aan alle groepen twee keer gym gegeven in de week. Dat betekent, dat de
groepsleerkracht ook één keer gym zal geven.

Maandag              Woensdag          Vrijdag
               08.45-09.30 gr. 3
               09.30-10.15 gr. 4 / 5
               10.15 -11.00 gr. 5/6       10.30-11.15 gr 3
               11.00-11.45 gr 7         11.15-12.00 gr 4/5
               11.45-12.30 gr. 8        13.15-14.00 gr 8
                               14.00-14.45 gr 5/6
                               14.45-15.30 gr. 7
18.5 KUNSTZINNIGE VORMING
Om de leerlingen ook in contact te brengen met culturele activiteiten, zoals zang,
dans, toneel en concerten, zoekt een commissie waarin elke school uit de gemeente
vertegenwoordigd is, zo mogelijk, een tweetal voorstellingen per bouw, per jaar uit.
Gelet wordt op de aansluiting bij de belevingswereld van het kind.

18.6 PROJECTEN
Ook dit jaar is het voornemen dat alle groepen gedurende een week aan een
gezamenlijk project werken. De werkvormen in de groepen staan gedurende deze
projectweek in het licht van een thema.

18.7 CREA-OCHTEND
De crea-ochtend, ook wel creatieve ochtend genoemd, vindt één of twee keer per
jaar plaats. De leerlingen zijn dan, geïntegreerd door de hele school, bezig met meer
onbekende materialen en werkvormen. Zo kan een crea-ochtend in het teken staan
van bijvoorbeeld kerst, een project enz.

18.8 AUDIOVISUELE VORMING
Met audiovisuele vorming wordt bedoeld het verwerven van inzicht in de taal van
beeld en geluid en het verwerven van kennis over de betekenis van massamedia en
de wijze waarop deze in communicatieve zin worden gebruikt.


               Schoolgids 2007 - 2008
De bedoeling is dat de leerlingen in aanraking komen met foto’s, films, dia’s,
schooltelevisie en video’s, zodat zij zich bewust worden van individuele voorkeuren
t.a.v. de audiovisuele middelen (bijv. het jeugdjournaal kunnen vergelijken met een
uitzending van het school t.v.-weekjournaal).18.9 ICT (INFORMATIE COMMUNICATIE TECHNOLOGIE)

In 2006-2007 hebben we onze doelstelling niet uit het oog verloren en zijn we verder
gegaan op de weg, die we waren ingeslagen. Dit betekent, dat er nog steeds wordt
gewerkt met de programma’s Schatkist, Veilig leren lezen, Clowns, Word, Toporama,
Hoodfwerk, Flits en Muiswerk. Ook het gebruik van het computereiland wordt nog
steeds geregeld via een computerrooster en bij de programma’s Hoofdwerk en Flits
en bij documentatie kunnen we nog steeds rekenen op de hulp van ouders.
De intentie die er in 2004-2005 was m.b.t. het gebruik van de activeboards en het
smartboard hebben we kunnen waar maken.. Ook in het NSO lokaal is incidenteel
gebruik gemaakt van het activeboard.. De opgedane ervaringen, zowel positief als
negatief, zijn erg waardevol voor onze school. Evenals de gemaakte lessen hiervoor,
die in een speciale map op de server zijn opgeslagen.
Het ligt in de bedoeling het komende jaar weer twee nieuwe active borden aan te
schaffen. Dat betekent, dat nu vrijwel alle groepen van een active bord zijn voorzien.
Dit biedt de leerkrachten en leerlingen die reeds met het interactive board gewerkt
hebben, de kans om hun ervaringen verder uit te bouwen. Het ondersteunen van de
leerkrachten onderling is dan van belang. Een aantal evaluatiemomenten m.b.t. de
interactive boards zullen nodig blijven om de vorderingen nader te bepalen. Hier ligt
een taak voor de ict coördinator. Er zal bovendien gekeken worden of er vanuit de
pabo’s studenten zijn, die geïnteresseerd zijn in het werken met interactive boards.
Zij kunnen de leerkrachten dan ondersteunen bij het geven en ontwikkelen van
lessen met het board. Tot slot zullen er tevens meer scanners op school moeten
komen, om het vervaardigen van lesmateriaal te versnellen.

19 PLICHT OM ONDERWIJS TE GEVEN, MAAR GEEN VERVANGING
Het kan gebeuren dat een leerkracht ziek is en dat er geen vervanging gevonden
wordt.
Als school hebben wij er dan voor gekozen om de "pijn" zo gelijkmatig mogelijk te
verdelen. In uiterste nood wordt het gemis van een leerkracht niet op één groep
afgewenteld. Vandaar dat wij in eerste instantie dan kiezen voor het verdelen van de
leerlingen over de verschillende groepen en als laatste verzoeken we de ouders om
hun kind een dag thuis te houden. De kinderen die verzocht worden thuis te blijven
zijn elke keer van een andere groep.
Indien dit voor ouders problemen geeft, kunnen zij hun kind ten alle tijden naar
school sturen en wordt de leerling opgevangen.
               Schoolgids 2007 - 2008
20 ONZE LEERLINGENZORG.


20.1 Huidige zorgsituatie op de Mariaschool.
Het Nederlands onderwijssysteem is zo opgezet dat in principe alle kinderen hun
ontwikkelingsmogelijkheden moeten kunnen verwezenlijken.

Op onze school zijn maatregelen getroffen en afspraken gemaakt om leerlingen met
leer- en gedragsproblemen zo goed mogelijk te begeleiden en op te vangen.
Hiervoor zijn twee intern begeleiders, éé’n remedial teacher en één motorische
remedial teacher.
Voor de gehele school gelden bovendien de volgende punten:

1   signaleren
2   remediëren
3   organisatie van de zorg voor leerlingen
4   externe contacten
5   nascholing leerkrachten


ad1. Ten behoeve van de signalering zijn de volgende afspraken gemaakt:
      Bij de kleuters worden Pravoo observatielijsten bijgehouden.
      De CITO-toetsen Ordenen en Taal voor kleuters worden afgenomen
      Bij alle vakgebieden worden de methodegebonden toetsen afgenomen.
      Ten behoeve van het leesonderwijs worden in de groepen 3 t/m 8 de
   AVI toetsen, afgenomen, in groep 3 CITO Leestechniek, Lezen met begrip en
   in groep 4 t/m 8 Begrijpend lezen
      We maken in het geval van leeszwakke kinderen in groep 3 t/m 8
   gebruik van de CITO DMT.
      De basisvaardigheden bij het rekenen worden getoetst d.m.v. de CITO-
   toets Rekenen en wiskunde voor groep 3 t/m 8.
      Ten behoeve van het spellingonderwijs wordt in de groepen 3t/m 8 de
   CITO-toets Spelling afgenomen.
      In groep 6 en 7 wordt de CITO toets Wereldorientatie afgenomen
      In groep 8 doen de leerlingen mee met de landelijke CITO-eindtoets
      Alle uitslagen van de toetsen worden ingevoerd in het
   leerlingvolgsysteem. Het stelt de leerkrachten in staat om systematisch en van
   alle leerlingen in de school de leervorderingen over langere periodes en over
   meerdere leerjaren te peilen om daar consequenties aan te verbinden.

ad2. Voor het remediëren is er in de personeelskamer een orthotheek
   beschikbaar. Met behulp van een handelingsplan wordt een kind specifiek
   geholpen.De leerkracht kan de hulp inroepen van de IB-er en RT-er.

ad3. Voor de organisatie van de zorg zijn de volgende zaken gerealiseerd:
   -Er worden regelmatig leerlingbesprekingen gehouden met de leerkrachten als
   gevolg van deze besprekingen kunnen er gesprekken volgen met ouders en
   externe instanties.
              Schoolgids 2007 - 2008
    - Tijdens de rapportavonden bieden we de ouders de mogelijkheid om een
    gesprek aan te vragen met de intern begeleider of de (motorisch) remedial
    teacher.
    -Er is op school een intern begeleider,voor de organisatie van de extra hulp
    voor leerlingen en de begeleiding van de leerkrachten.
    -Er is een (motorisch) remedial teacher, die op afgesproken tijden leerlingen
    individueel of in groepjes helpt.
    - Daarnaast kiezen we ook voor RT binnen de groep nav. een
    groepshandelingsplan gegeven door de leerkracht zelf.
    -Binnen onze organisatie hebben we per leerling een dossier en voor de
    groepsoverzichten is er per groep een rode map met de leerlinggegevens
    bovendien maken we gebruik van een gedigitaliseerd systeem: de
    Handelingsplanner.
    Er is in elke groep een witte map “handleiding leerling zorg”.

Ad4   De IBers onderhouden voor de kinderen, die extra zorg nodig hebben de
    volgende externe contacten:
  a.  FSPOW
  b.  OnderwijsAdvies zorgt voor diverse soorten hulp op aanvraag
  c.  SBO: -Het speciaal onderwijs helpt ons, door aan bepaalde kinderen, na
    toewijzing, extra zorg aan te bieden in de vorm van Ambulante Begeleiding.
    (AB)
  d.  SMW: ook hebben we regelmatig contact met het School Maatschappelijk
    Werk.
  e.  De stichting Ambulatorium Poeldijk kan kortdurende hulp bieden op diverse
    gebieden
  f.  Logopedie
  g.  We hebben incidenteel ook contact met kinderpsychologen en/of therapeuten.

Ad5. Voor de nascholing van de leerkrachten, kunnen we een beroep doen op
   OnderwijsAdvies. Er worden ook elders specifieke nascholingscursussen
   gedaan.

20.2 Leerlingenbesprekingen

Wij maken hierin onderscheid tussen leerlingenbesprekingen met:
  1. groepsleerkrachten
  2. het hele team
  3. zorginstanties
  4. zorgteam

ad 2. De leerlingenbesprekingen binnen het team zien we meer als collegiale
consultatie. Alhoewel de groepsleerkracht binnen de school de 1 e
verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot zijn/haar kinderen is het gehele
schoolteam mede verantwoordelijk bij de opvoeding van het onderwijs aan alle
kinderen van onze school.
Een andere reden is dat de groepsleerkrachten kunnen leren van elkaar door zich te
laten adviseren over een probleem: 2 of 3 weten meer dan 1.
               Schoolgids 2007 - 2008
Ad 3. De leerlingenbespreking met zorginstanties realiseren we op de volgende
manier:
Leerkrachten moeten van tevoren de probleemstelling en de hulpvraag op een
daarvoor bestemd formulier invullen. Het formulier wordt van tevoren opgestuurd
naar de desbetreffende zorginstantie.
Doel van het gesprek is het gezamenlijk bespreken van de problemen, het
gezamenlijk vinden van oplossingen (Hoe we het gaan doen, waarmee en hoelang),
en eventueel het bespreken van de resultaten n.a.v. een vorige leerlingenbespreking.
Deze formulieren worden in het leerlingendossier bewaard.

Ad 4. De Intern Begeleiders hebben drie keer per jaar overleg met de
directie/bouwcoördinatoren over de voortgang en de kwaliteit van de leerlingenzorg.

20.3 Intern Begeleider
Aangezien steeds minder kinderen kunnen worden doorverwezen naar het speciaal
onderwijs, zijn er op onze school twee intern begeleiders aanwezig, een voor de
onderbouw en een voor de bovenbouw.
De IB’ers coördineren de zorg in de betreffende bouw en bewaken een werkbare
zorgstructuur. Zij zorgen ervoor dat de zorg voor de kinderen met leer- en
gedragsmoeilijkheden optimaal wordt uitgeoefend.
Zij leggen en onderhouden contacten met externe instanties en de scholen voor
speciaal onderwijs.
Zij zijn aanwezig bij gesprekken tussen leerkrachten en ouders, wanneer hun kind
extra zorg behoeft. Er zijn regelmatig gesprekken met de leerkracht over de
“zorgkinderen”.
De Ibers en/of de leerkrachten kunnen de ouders voorstellen dat een kind door
deskundigen van buitenaf nader onderzocht moet worden om zo te proberen vast te
stellen wat de oorzaak van een leer- gedragsprobleem is.
Aan zo’n onderzoek gaat altijd een kennismakings- en informatief gesprek met de
ouders vooraf, waarin ook het onderzoek wordt uitgelegd. Dit onderzoek wordt altijd
met de desbetreffende ouders nabesproken en zij ontvangen er een schriftelijk
verslag van. De conclusie van zo’n onderzoek kan twee dingen betekenen:
  a. er wordt een procedure opgestart middels een aanmeldingsprocedure voor
    speciaal onderwijs bij de Centrale Dienst van het FSPOW. Deze procedure is
    beschreven in een speciale gids voor ouders.
  b. er wordt een plan van aanpak gemaakt omdat het kind in staat moet worden
    geacht onze school af te maken. Dit zou ook kunnen betekenen dat er
    gekozen wordt voor zittenblijven wanneer we verwachten dat een extra
    (leer)jaar de problemen kan verminderen of oplossen. De school neemt na
    overleg met de ouders de uiteindelijke beslissing.

De intern begeleider heeft daarnaast de volgende taken:
-Het bijhouden en het organiseren van het leerlingvolgsysteem.
-Het bespreken van de toetsresultaten met de groepsleerkracht
-Het onderhouden van contacten met het speciaal basisonderwijs en de diverse
externe instanties.
-Het bijhouden van de orthotheek en leerkrachten ondersteunen bij het zoeken naar
remediërend materiaal.
-Het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zorgbreedte.


              Schoolgids 2007 - 2008
-Het coördineren van de leerlingenbesprekingen.
-Het coördineren van aanmelding en verwijzing van leerlingen voor extra zorg.
-Het coördineren van het terugplaatsen van leerlingen uit het SBO naar onze school.
-Het bijhouden van de leerlingendossiers.
-Het begeleiden van leerkrachten bij het maken van groeps- of individueel
handelingsplan en helpen bij de uitvoering ervan.
-Zorg dragen voor het nakomen van gemaakte afspraken.
-Zij evalueren regelmatig de resultaten van de hulpverlening en de voortgang van de
ontwikkelingen per groep en per kind.
-Deelnemen aan netwerkbijeenkomsten binnen het samenwerkingsverband FSPOW.
-Initiatief nemen in innovatieve veranderingen met betrekking tot het didactisch en
sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen binnen onze school.

20.4 Remedial Teaching
We zouden R.T. kunnen omschrijven als de hulp bij het signaleren, onderzoeken en
behandelen van leer/gedragsmoeilijkheden van het kind.
De leerkracht zet, in samenwerking met de RTer en IB’er, een handelingsplan op,
waarmee het kind individueel of in groepjes kan worden geholpen. Hij/zij gebruikt
hiervoor tevens de informatie van de ouders. In zo’n handelingsplan staat precies
hoe en wat er gaat gebeuren met de leer/gedragsmoeilijkheden van het kind. Het
kind werkt in de klas of thuis aan de opdrachten die uit het handelingsplan
voortvloeien. De kinderen worden begeleid door de groepsleerkracht en door de
RT’er. De beschikbare hoeveelheid tijd is voor RT echter beperkt. We besteden deze
tijd voornamelijk aan de “zwaarste” problemen, want er moeten keuzes gemaakt
worden. Ook op onze school zijn ontwikkelingen gaande gericht op meer individuele
hulp in de groepen.

Motorisch Remedial Teacher
Ook hebben een aantal kinderen steun van MRT.
MRT staat voor Motorisch Remedial Teaching ofwel het onderzoeken en behandelen
    van
problemen in de motorische ontwikkeling van een kind.
Soms is er een achterstand in de bewegingsontwikkeling van een kind. Hierdoor
    kunnen
problemen ontstaan in schoolprestaties, concentratie of gedrag.
Het volledig doorlopen van de bewegingsontwikkeling is een voorwaarde om te
    kunnen
leren. Schrijven sluit deze ontwikkeling af.
MRT helpt een kind gericht te oefenen om bewegingsachterstand in te lopen. De
MRT-er zet na screening, informatie van leerkracht en ouders in overleg een
handelingsplan op.
Het kind werkt dan het liefst in een groepje, 1x per week met de MRT-er en krijgt
opdrachten mee om thuis te oefenen. Er is regelmatig voortgangsoverleg met de
Iber.

20.5 School Maatschappelijk Werk
Aan onze school is een SMWer verbonden. Regelmatig komt zij op school voor
overleg met de Ibers en eventueel leerkrachten. Zij adviseert ons bij vragen over
kinderen met sociaal emotionele problemen. De SMWer kan, indien nodig,
hulpverlening op gang helpen. Zij werkt samen met onze school en de ouders zodat


              Schoolgids 2007 - 2008
ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en inzicht kan werken aan het
welbevinden van het kind.

20.6 Logopedie
Voor logopedie geldt het volgende:
Als leerlingen 5 jaar zijn, vindt er een screening plaats door de logopediste
verbonden aan onze school. De leerlingen worden voor behandeling zo nodig
doorverwezen naar een andere logopediste.

20.7 Schoolarts.
De aan onze school verbonden schoolarts onderzoekt de kinderen uit groep 2
alvorens zij naar groep 3 gaan. In groep 7 worden de kinderen opgeroepen door de
schoolverpleegkundige voor een onderzoek.


20.8 Inbreng ouders
De inbreng van ouders t.a.v. het functioneren van hun kind op onze school is van
groot belang.Binnen de zorgstructuur zullen ouders te allen tijde betrokken worden in
het proces rondom hun kind wanneer dat extra zorg behoeft. Het signaleren van
zorgbehoefte op school vindt plaats d.m.v. verschillende instrumenten, maar het kan
uiteraard ook zo zijn dat een ouder een zorgvraag neerlegt over zijn/haar kind bij de
leerkracht. Het doel wat ouders en school samen dienen is dat kinderen zich binnen
hun mogelijkheden ten volle kunnen ontplooien. (zie ook strategielijn ). Ouders
kunnen op rapportavonden een gesprek aanvragen bij de Iber, Rter, MRTer of
gymleerkracht.


20.9 Kinderen met een handicap
Een aantal jaren biedt onze school plaats aan leerlingen met een lichamelijke
handicap. Het betrof hier in enkele gevallen een handicap die van te voren bekend
was,maar bij een aantal kinderen werd de handicap pas geconstateerd toen zij al bij
ons op school zaten. ( dyslexie,speciale bloedziekte )
Elke aanmelding moet echter individueel afgewogen worden.
Bij onze afweging tot het al dan niet plaatsen van een leerling met een handicap
moeten we de zorgcapaciteit van de Mariaschool goed in de gaten houden.
   hoeveel pedagogische,psychologische en fysieke ruimte heeft de school om
    kinderen die ( veel) zorg nodig hebben op te vangen
   hoeveel kinderen wachten op plaatsing in het speciaal onderwijs en voor
    welke periode dragen wij nog de zorg voor hen
   welk deel wordt ingenomen door leerlingen die werken met een handelings-
    plan zowel in als buiten de klas ( remedial teaching)
   is ons gebouw geschikt of is aanpassing nodig als een bepaalde situatie
    actueel wordt ( toegankelijkheid,verlichting,sanitaire voorzieningen etc.)
20.10 Leerling gebonden financiering ( rugzakje) en speciaal basisonderwijs
WSKO is van mening dat elk kind uniek is en vanuit die gedachte ook geaccepteerd
moet worden. Niet alle kinderen zijn hetzelfde en dat is maar goed ook. Hetzelfde


               Schoolgids 2007 - 2008
geldt voor scholen. De ene school is de andere niet. Elke school heeft haar eigen
sfeer, zorgkwaliteit, specifieke deskundigheid en mogelijkheden. Samenstelling van
leraren, kinderen en gebouwspecifieke eigenschappen verschillen per school. Ieder
kind verdient zijn eigen school. Een goed gesprek waarbij ouders, kind en school
zich wederzijds kunnen oriënteren voordat ze een school kiezen is dan ook van
wezenlijk belang.
WSKO-scholen stellen zich op het standpunt dat ieder kind, met of zonder rugzak,
dan ook de school verdient die bij haar/hem past.

Wat is de rugzak oftewel leerling gebonden financiering?
De rugzak is een andere naam voor de wet op de leerlinggebonden financiering.
Deze wet geeft ouders van een kind met een handicap het recht om voor hun kind
de school te kiezen die zij het meest geschikt vinden. De financiering is dus
gekoppeld aan het kind, waarbij de ouders zeggenschap hebben over de besteding
van middelen. Dat kan een reguliere (gewone) school zijn of een school voor
speciaal onderwijs.


Wie bepaalt of mijn kind leerlinggebonden financiering krijgt?
Een onafhankelijke commissie kijkt of uw kind in aanmerking komt voor
leerlinggebonden financiering. Dit wordt indicatiestelling genoemd. U meldt uw kind
aan bij een commissie voor indicatiestelling (CvI). Per Regionaal Expertise Centrum
(REC) is er zo’n commissie. Als zo’n commissie na onderzoek een indicatiestelling
afgeeft kunt u zelf bepalen of uw kind naar een reguliere of speciale school gaat.
Het REC kan u hierover advies geven.


Waar letten onze scholen op bij een specifieke hulpvraag?
 Evenwichtige investering van aandacht binnen de groep: is het mogelijk om het
 kind binnen de mogelijkheden van de school de specifieke aandacht te geven;
 Is er een evenwichtige verdeling van leertijd voor het kind te realiseren zonder
 dat andere kinderen binnen de groep tekort komen;
 Deskundigheid van team op specifieke zorggebieden;
 Maximaal aantal leerlingen in een groep: tot welke groepsgrootte kan een leraar
 de klas managen?
 De samenstelling van de groep: hoeveel kinderen met een indicatiestelling
 kunnen wij aan?
 De veiligheid en het welbevinden van de leerling zelf, van de leerkracht en van
 de andere leerlingen moeten gewaarborgd blijven.
 Continuïteit van zorg: kan de noodzakelijke zorg voor de leerling alle leerjaren
 gecontinueerd worden;
 Fysieke gebouwomstandigheden;
 De mate waarin ouders de missie, uitgangspunten en doelstellingen van de
 school onderschrijven;
 De mate waarin ouders/verzorgers zich conformeren met de uitgangspunten die
 de identiteit van de school bepalen.
              Schoolgids 2007 - 2008
21 SCHOOLAFSPRAKEN
 Vóór schooltijd zijn de kinderen op de speelplaats.
 De kinderen van groep 1/2 gaan naar binnen zodra de deur open is.
 Vanaf vijf over half negen en tien over één zijn de deuren open, maar binnen =
  binnen en buiten = buiten.
 Om ongelukken te voorkomen wordt er niet gerend in de gang.
 Iedereen draagt zorg voor alle spullen.
 Op de speelplaats houden we rekening met elkaar, zodat iedereen veilig kan
  spelen.
 Als er schriften of ander (school)materiaal mee naar huis gaat, dan is het
  raadzaam, dat dat in een goede tas of rugzak gebeurt.
 Zonder toestemming van de leerkracht gaan er geen boeken mee naar huis.
 Als de eerste bel gaat, dan gaan we naar de klas.
Op onze school is in het afgelopen jaar een dyslexieprotocol ontwikkeld. Deze kunt u
ter inzage opvragen bij de IB-ers
              Schoolgids 2007 - 2008
   Schema Strategielijn Zorgbreedte Mariaschool

   Klas/Leerkracht
   Signalen
   Observaties
   Methode gebonden
   toetsen
                          G.S.O./Leerkracht
                          Cito-toetsen:
                          Individuele staten
                          Klassenstaten
                                  Groepsbespreking
            Leerling zonder hulpvraag          Leerkracht(en)/IB-
                                  er
                                  Inventarisatie
                                  uitvallers
                                  Hulpvraag
                                  vaststellen

                                 Leerling met
                                 hulpvraag
               Leerlingbespreking/zorgoverleg
               IB, BC, RT, Dir.,(leerkrachten)           Overleg met
               Bespreking uitvallers met               ouders over
               bijbehorende hulpvragen                hulpvraag
               Evt. met O.A.
               Vaststellen vervolgtraject

                 Volgende
                 hulpvraag?
Handelingsplan
Leerkracht(en)/RT/IB
Handelingsplan opstellen                      OnderwijsAdvies
Periode 6 weken-3                         Bovenschoolszorgteam
maanden                              Centraal Loket FSPOW
Concrete vraagstelling                       Ambulatorium
Doelstelling RT formuleren                     Extern deskundigen
Toetsing bereiken                         GG en GD
doelstelling
Verslaglegging bereikte
resultaat en informeren
ouders over het resultaat


                 Schoolgids 2007 - 2008
22. VERTROUWENSPERSOON/KLACHTENREGELING

In het team hebben we afspraken gemaakt over gedragsregels. Het gaat dan over
regels om machtsmisbruik, zoals bijvoorbeeld seksueel misbruik, te voorkomen.
Machtsmisbruik tussen leerlingen onderling, tussen leerlingen en leerkrachten of
tussen leerkrachten onderling. In deze tijd is het belangrijk daar duidelijk over te zijn.
Op verzoek zijn deze afspraken bij de groepsleerkracht te verkrijgen. Binnen het
team heeft een leerkracht de taak van intern vertrouwenspersoon. Hij/zij kan u de
weg wijzen, als er vermoedens zijn van machtsmisbruik, zoals hiervoor beschreven
staat.
Als extern vertrouwenspersoon is een onafhankelijke schoolarts van de G.G.D.-
Delfland aangesteld. Het telefoonnummer van de G.G.D. is 079-3430888

Door de wet is het schoolbestuur verplicht een klachtenregeling op te stellen. Voor
de klachtenregeling maakt ons bestuur gebruik van de klachtencommissie die door
de bond KBO ( Bond Katholiek Primair Onderwijs) is ingesteld. Het reglement van
de klachtenregeling is op verzoek op school in te zien.
De klachtenregeling is alleen van toepassing, wanneer men met zijn klacht niet
ergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van
zaken in de school zullen immers in eerste instantie in goed overleg tussen de
betrokkenen worden opgelost. Indien dit niets oplevert, kan daarna overleg met o.a.
intern begeleider of de directeur plaatshebben. Pas wanneer ook deze afhandeling
niet tot tevredenheid heeft geleid, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.
De klacht kan schriftelijk ingediend worden bij het bestuur of bij de
klachtencommissie van de KBO.
De adressen zijn:

Het bestuur van de WSKO              Secretariaat klachtencommissie bond KBO,
Rijsenburgerweg 31                 Postbus 82324,
2685 EA Poeldijk.                 2508 EH Den Haag.
Tel: 0174-280446                  Tel: 070-3568600

Het heeft onze voorkeur dat:
   Altijd eerst overleg met de groepsleerkracht of andere direct betrokkene(n); bij
   onvoldoende resultaat
   Overleg met interne contactpersoon, bij onvoldoende resultaat
   Inschakeling van de interne contactpersoon, bij onvoldoende resultaat
   Indiening van de klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie.

U kunt ook rechtstreeks naar een klachtencommissie.


23 VERZUIM EN VERLOF
Het kan natuurlijk gebeuren dat uw kind om de een of andere reden niet op school
kan komen. Bij ziekte verzoeken wij u om dat tussen 8.15 en 8.30 uur telefonisch
door te geven; wij weten dan dat uw kind niet ergens tussen huis en school verblijft.
Elk kind van 5 jaar is leerplichtig en valt dus onder de leerplichtwet.
In principe is vakantieverlof (kort of lang) buiten de vastgestelde schoolvakanties niet


               Schoolgids 2007 - 2008
mogelijk. Extra vakantieverlof is alleen nog mogelijk als uit een werkgeversverklaring
blijkt dat vakantie binnen de vastgestelde schoolvakanties niet mogelijk is. Extra
vakantieverlof mag nooit worden verleend gedurende de eerste twee lesweken van
het schooljaar.
Uiteraard kunnen gewichtige omstandigheden aanleiding geven om vrijstelling van
schoolbezoek te verlenen, zoals: b.v. huwelijk, jubileum, begrafenis, doch slechts
voor één dag. Indien uw kind zonder reden afwezig is, is de directie verplicht navraag te
doen. De leerplichtambtenaar heeft de school formulieren gegeven waarmee verlof kan
worden aangevraagd.De richtlijnen vrijstelling schoolbezoek buiten schoolvakanties zijn
verkrijgbaar bij de directie.
Zijn er vragen dan kunt u bij de directie terecht of bij de leerplichtambtenaar, Dhr. Jansen tel.
0174-672017.

24 VEILIGHEIDSPLAN
 Arbo-wet
Om de Arbo-wet zo goed als mogelijk na te kunnen leven, maken wij als school
gebruik van de '"Arbomeester". De "Arbomeester" is erop gericht om te helpen de
arbeidsomstandigheden op school te kunnen toetsen aan de wet- en regelgeving die
voor het onderwijs geldt. De bewaking hiervan ligt bij de directeur en de werkgroep
BHV (bedrijfshulpverlening). Eén keer per jaar wordt de risico- en inventarisatielijst
doorgenomen.
 Roken
Sinds 1 augustus 2003 mag er nergens in school gerookt worden, dit conform de
nieuwe wet per 1-1-4 en afspraken binnen SKPOW.
 Ontruiming
Het ontruimingsplan van de Mariaschool is in 2002 vastgesteld en goedgekeurd door
de brandweer van Wateringen. Het ontruimingsplan zal twee keer per jaar worden
geoefend en geëvalueerd met de werkgroep BHV.


25 VERZEKERING
Het bestuur heeft voor alle leerlingen en leerkrachten op haar scholen een
collectieve scholierenongevallenverzekering afgesloten.

Omvang van de verzekering
Deze verzekering dekt het ongevallenrisico voor de verzekerden.
1. Gedurende het verblijf in de schoolgebouwen of de daarbij behorende terreinen
  tijdens de officiële schooluren, alsmede tijdens het gaan van huis naar school en
  omgekeerd gedurende ten hoogste een uur vóór en een uur ná het verlaten van
  de school. Voor zover deze afstand niet binnen één uur af te leggen is, geldt de
  verzekering gedurende de tijdsduur, waarbinnen de afstand redelijker wijze wel af
  te leggen is.
2. Tijdens verblijf op sportvelden, in gymnastieklokalen, zwembaden e.d. mits in
  klassikaal of schoolverband en onder toezicht.
3. Tijdens schoolreizen, kampen, schoolsportwedstrijden en excursies in
  schoolverband e.d. mits en zolang de leerlingen onder toezicht staan.

Dekkingen
Deze verzekering dekt de schade als gevolg van een ongeval.
                 Schoolgids 2007 - 2008
Schadeafwikkeling
Bij een ongeval dient binnen 14 dagen aangifte te zijn gedaan bij de
verzekeringsmaatschappij. Op school zijn schadeaangifteformulieren verkrijgbaar.
De schadeafwikkeling dient buiten school en rechtstreeks met de
verzekeringsmaatschappij plaats te vinden.

26. INFORMATIE AAN GESCHEIDEN LEVENDE OUDERS.

Er zijn kinderen bij ons op school, waarvan de ouders niet bij elkaar leven. Wij vinden
het belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind
of kinderen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat beide ouders zelf hun verschillende
adressen kenbaar maken aan de directeur.
Aan beide ouders wordt dan de volgende informatie verstrekt: de schoolgids, het
rapport en de uitnodiging voor de ouderavonden. Deze informatie wordt in tweevoud
en het rapport zelfs in drievoud aan het kind meegegeven. Als één van de ouders dit
anders wil, kan hij of zij contact opnemen met de directeur. Hierbij wordt
aangetekend, dat voor een ouderavond beide ouders worden uitgenodigd voor een
gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.
Het originele rapport wordt altijd aan het kind verstrekt en het kind krijgt twee kopieën
mee als ouders niet meer op één adres wonen.
Alle overige informatie wordt aan het kind in enkelvoud meegegeven. Op verzoek
wordt de overige informatie ook aan de ouder verstrekt waar het kind op dat moment
niet woont.
Een verzoek om gegevens over het kind te verstrekken aan derden wordt altijd aan
beide ouders gedaan.


27.PROCEDURE VERWIJDERING LEERLINGEN

Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die slechts in het uiterste geval
en dan nog uiterst zorgvuldig wordt genomen en valt volgens de wet onder de
verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.

Alvorens het besluit tot verwijdering te nemen dient het bestuur zowel de betrokken
groepsleerkracht als de ouders te horen. Het besluit wordt terstond aan de
leerplichtambtenaar gemeld.
Het bestuur dient ervoor te zorgen dat een andere school bereid is de leerling op te
nemen. Uiteraard gebeurt dit in samenspraak met de ouders.
Lukt het niet binnen 8 weken een vervangende school te vinden, dan kan het bestuur
de leerling verwijderen zonder vervolgonderwijs veilig te stellen.
Het bestuur maakt het besluit tot verwijdering schriftelijk en met redenen omkleed
bekend aan de ouders. In dit besluit staat vermeld dat de ouders binnen een termijn
van 6 weken schriftelijk bezwaar aan kunnen tekenen bij het bestuur.
Wanneer ouders binnen de gestelde termijn bezwaar aantekenen beslist het bestuur
binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Het bestuur hoort de ouders,
voordat het een definitief besluit neemt. Hiertegen kunnen ouders dan weer in
beroep gaan bij de administratieve Kamer van de Rechtbank.
               Schoolgids 2007 - 2008
28. FIETSEN
Naast de school en tussen de school en de dependance staan fietsenstandaards. Wilt u uw
kind(eren) gewennen om hun fiets op slot in het rek te zetten en het sleuteltje op een goede
manier te laten bewaren.
Uiteraard moet uw kind een goede en veilige fiets hebben (denk aan achter- en zijreflectie en
bel) maar het hoeft geen spiksplinternieuwe te zijn. Ze staan in weer en wind en de school
draagt geen verantwoordelijkheid voor beschadiging of kwijtraken.

29. FINANCIELE ZAKEN

29.1 KINDERPOSTZEGELS
De leerlingen van groep 7 nemen deel aan de landelijke kinderpostzegelactie.
Het opgehaalde bedrag wordt doorgegeven aan het desbetreffende doel.

29.2 SCHOOLFOTOGRAAF
Ieder jaar komt de schoolfotograaf op onze school. Er wordt dan een klassenfoto, een
portretfoto en een foto met broertjes en/of zusjes gemaakt.
Alle foto’s kunnen op vrijblijvende basis worden besteld, tegen een aantrekkelijk bedrag.

29.3 AKTIE VAN GOEDE DOELEN
Er is een commissie op school die iedere keer, en vaak één keer per jaar, een ander goed
doel in overleg met team, OR en eventueel leerlingen uitzoekt.

29.4 OUDERBIJDRAGE
Voor de uitgaven die door de oudervereniging worden gedaan t.b.v. uw kind zoals bijdrage
aan St. Nicolaas, Kerstviering, moeder- en vaderdag, kunstzinnige vorming, afscheid groep
8 e.d. vragen wij een ouderbijdrage. De bijdrage zal ongeveer € 22,50 per kind bedragen.
Het juiste bedrag wordt in de jaarvergadering vastgesteld. Leerlingen die op school komen
na 1 januari betalen € 15,= en na 1 april € 7,50
Het bedrag kan worden overgemaakt op giro 43.97.323 t.n.v. OV Mariaschool te
Wateringen. U ontvangt hiervoor een acceptgiro in september. Betaling a.u.b. voor 1
november!!!

Groep 8 gaat op schoolkamp. De kosten voor het schoolkamp van groep 8 zijn € 105,00.
Voor het schoolkamp krijgt u in september nog een brief met meer informatie van de
kampcommissie.

29.5 VRIJWILLIGE ONDERWIJSBIJDRAGE
Als we uitgaan van de budgetten die het Ministerie van Onderwijs ons verschaft, kunnen we
helaas niet alle ontwikkelingen volgen, en dus noodzakelijke materialen aanschaffen, die een
kwaliteitsverbetering van het onderwijs op onze school ten goede zou komen. Het lijkt ons
verantwoord om via een vrijwillige bijdrage in de kosten van het onderwijs al eerder over
deze materialen te beschikken ten bate van uw en onze kinderen. Jaarlijks zal op de
informatieavond en/of door middel van een bericht in het Bijdehandje verantwoording worden
afgelegd over de besteding van de vrijwillige onderwijsbijdrage. De hoogte van de vrijwillige
onderwijsbijdrage is vrij.
U kunt uw vrijwillige onderwijsbijdrage over maken op giro 44.78.660 t.n.v. Mariaschool te
Wateringen o.v.v. vrijwillige onderwijsbijdrage + naam kind. U kunt hiervoor ook de
acceptgiro gebruiken die u in de loop van het schooljaar ontvangt. Door een handtekening
op de acceptgiro of uw overboeking te zetten, gaat u akkoord met de vrijwillige
onderwijsbijdrage. Wij verzoeken u deze acceptgiro te gebruiken voor 1 november.                Schoolgids 2007 - 2008
29.6 SCHOOLMELK
Voor eventuele opgave of afmelding kunt u contact opnemen met de directeur of juf Marion.

29.7 JEUGDBLADEN
Via aanmeldingsformulieren kunt u uw kind(eren) opgeven voor een abonnement op de
jeugdbladen van Malmberg.
Bobo is voor de groepen 1 en 2.
Okki is voor de groepen 3 en 4.
Taptoe is voor de groepen 5 t/m 8.
Hello You is voor de groepen 7 en 8.
De Bobo, Okki en Taptoe verschijnen eens per 14 dagen.
De Hello You 9x per jaar.
Eenmalig: Boektoppers en Lijsters
Tevens is er de mogelijkheid voor de kinderen van de groepen 2 t/m 8 zich te abonneren op
Leesleeuw van Zwijsen. De kinderen van groep 2 krijgen dan 4 prenten-, 3 voorlees-, 2
doeboeken en 1 versjesboek. De andere kinderen krijgen 10 leesboekjes op niveau.
De boekjes verschijnen eens per maand.


29.8 KRANTENACTIE EN CARTRIDGE-ACTIE
In de jaarkalender en in het Bijdehandje staan de data waarop de krantencontainer voor
school staat. Eén keer per jaar kunnen de kinderen hun punten (per 5 kg 1 punt) inwisselen
voor een kado.
U wordt verzocht het papier te bundelen of in dozen of zakken te verpakken, want al dat
losse papier is niet te wegen. Wanneer u in de gelegenheid bent mag u uw papier ook thuis
wegen en ons de kilo’s doorgeven.
Heeft u echt een heleboel, neemt u dan een dag van tevoren met de school contact op.
Grote hoeveelheden karton met of zonder een beschermlaag kunnen we niet accepteren,
omdat wij anders een boete van de papierhandelaar krijgen.

Ook verzamelen wij cartridges van kopieermachines en printers. Het is goed voor het milieu
om deze te recyclen en het levert de school punten op waarvoor wij (na lang sparen) iets op
het gebied van computers kunnen kopen. Er staan 2 rode kartonnen dozen bij de ingang
van het hoofdgebouw en de dependance. U kunt hier de cartridges zowel van thuis als van
uw werk in deponeren.

30. NA SCHOOLSE OPVANG:

Op onze school kunnen kinderen na de schooltijd op school blijven. Zij worden dan
opgevangen en begeleid door Trumpy.
De opvang is als volgt geregeld:
- Opvang is alleen voor de kinderen van de Mariaschool
- De opvang vindt plaats op elke schooldag vanaf 15.30 uur.
- Op woensdag vindt opvang plaats vanaf 12.00 u of 12.30 u
- Op maandagmiddag en donderdagmiddag is er opvang voor de vierjarigen
- Er is opvang op alle ADV dagen en de incidentele studiedagen.
- Bij deze dagen geldt: indien er nog geen 4 aanmeldingen zijn, zal de opvang
  plaatsvinden aan het Guldeland
- Vakantiedagen aanvragen is ook mogelijk. De kinderen worden dan opgevangen op de
  BSO Groentelaan.

Voor de kostenberekening verwijzen we u naar onze website ( www. mariaschool.skpow.nl)
U klikt daar NSO Mariaschool aan. Dan wordt u doorgelinkt naar het offerteprogramma
kiss4kids van Trumpy                Schoolgids 2007 - 2008
31 GEBRUIKTE METHODEN

Gebruikte methoden op onze school voor:
.
Rekenen:      Pluspunt; Rekenrijk (kleuters) en Schatkist rekenen (kleuters)
Taal:        Zin in Taal; Schatkist taal (kleuters) en Taalactivering (kleuters)
Aanvankelijk lezen: Veilig Leren Lezen
Begrijpend lezen:  Goed Gelezen
Aardrijkskunde:   Wijzer door de Wereld
Geschiedenis:    Speurtocht
Biologie:      Leefwereld
Verkeer:      Wijzer op Weg
Godsdienst:     Hemel en Aarde
Tekenen:      Moet je doen
Handvaardigheid:  Moet je doen
Dans:        Moet je doen
Muziek:       Moet je doen
Drama:       Moet je doen
Schrijven:     Pennenstreken; Schrijfdans (kleuters)
Engels:       Let’s do it!
29 HET TEAM VAN DE MARIASCHOOL
                Schoolgids 2007 - 2008
groep 0/1/2-A      Juf Annette Smol     Ma, di, wo, do
             Juf Cynthia Beck     Vr.
groep 0/1/2-B      Juf Elleke v.d. Knaap  Ma. di.
             Juf Tiny van Bruchem   wo, do. vr.
Groep 0/1/2 C      Juf Lianne Besuijen   Ma, di, wo,do, vr.

Groep 0/1/2-D      Juf Anita Duindam    Ma. di. wo. vr.
             Juf Cynthia Beck     do
groep 3         Juf Anke Allard     Ma, di, wo, do, vr

groep 4/5        Juf Nienke Klaassen   Ma, di, wo, do,vr

groep 5/6        Juf Cynthia Beck     Ma, di
             Juf Ada van Meurs    Wo, do, vr
Groep 7         Meester Rob Altena    Ma di wo do vr

Groep 8         Mr. Eugène Schouten   Ma,di,
             Juf Bep v.d. Kleij    wo, do, vr.
Intern Begeleider    Meester Henri Kluin   Di. Vr.
Midden/bovenbouw
Intern Begeleider    Juf Bep v.d. Kleij    Di
Onderbouw
RT, HIK, IB       Meester Henri Kluin   Di, vr.
MRT/RT kleuters     Juf Anita Duindam    Wo
ICT-coördinator     Mr. Eugène Schouten   Do. vr.
ICT           Mr. Eric Withagen    Do
Bovenbouw-coördinator  Mr. Eugène Schouten   Do

Onderbouw-coördinator Juf Elleke v.d. Knaap    Do

Directeur        Juf Henriëtte Toma    Di, wo, do, vr

Bij afwezigheid directeur Mr. Eugène Schouten   Ma, di, do, vr
             Juf Elleke v.d. Knaap  Ma, di, do
Gymnastiek        Meester Dave de     . Wo.
             Recht
Juffrouw Jessica     vervanging compensatieverlof en ondersteuning groepen
             4/5, 5/6 en 7
Juffrouw Caroline     vervanging compensatieverlof en ondersteuning groepen
             4/5, 5/6 en 7
              Schoolgids 2007 - 2008
33 Indeling LOKALEN MARIASCHOOL 2007/2008

             dep.
            lokaal 11

            De Kyckert


             dep.
            lokaal 10

            De Kyckert


              dep.
             lokaal 9

             Trumpy

                     dep.
                    lokaal 12
                   huiswerk
                  Handvaardig
                  -heidslokaal
     lokaal 7    lokaal 6          lokaal 4  Dir  Pers   lokaal 3
                                BC  RT/IB
    GROEP 5/6   GROEP 4/5           aula          groep 1/2 C
    Cynthia/Ada   Nienke    lokaal 5                        lokaal 2
                                        Lianne
                   GROEP 3                        GROEP 1/2-
                    Anke                           B
                                              Elleke/Bep
                                              Anita/Elleke
                                               lokaal 1

                                              GROEP 1/2-
     lokaal 8   lokaal 13   lokaal 14                         A
                                   SPEELZAAL       Annette/Cynthi
     GROEP 7   GROEP 8   groep 1/2 D                          a
      Rob     Eugène/Bep Anita/Cynthia  ICT     OR
                Schoolgids 2007 - 2008
34. ADRESSENLIJST

SCHOOL
Mariaschool,
Koningsspil 47,
2291 MB Wateringen.
Tel. 0174-292981.
Fax:0174-290474
Postbanknr. 4478660
E-mail-adres: info@mariaschool.skpow.nl
Website: www.mariaschool.skpow.nl


Bestuur SKPOW
Rijsenburgerweg 31
2685 EA Poeldijk
Tel. 0174-280446
Fax 0174-280445

SECRETARIAAT KLACHTENCOMMISSIE VBKO,
Postbus 82324,
2508 EH Den Haag


JEUGDARTS
Mevr. J. v. Leeuwen,
G.G.D. Delfland, afd. Jeugdgezondheidszorg,
Correspondentieadres:
postbus 643,
2600 AP Delft.
Bezoekadres:
Zandeveltplein 39,
2692 AH 's-Gravenzande.
Tel. 015-2511511
Tel. 0174-292794 (De Vang).

LOGOPEDISTE
Mevr. M. Leechburch
GGD Zuid Holland West
Tel 079 - 3435540

ONDERWIJSADVIESDIENST
Van Beeckstraat 62
272 BC Zoetermeer
079-3295600
               Schoolgids 2007 - 2008

								
To top