Docstoc

SUJATHA CURFEW

Document Sample
SUJATHA CURFEW Powered By Docstoc
					                                                          க ஃ

                             க ஃ

  பக ப         இற      வ    ய வ த பா ஒ ர ஒ              க  ள த       ர   ல
   ன யா          கா       த . த க ன காண                  ல.

ஏ தா த      எ      மர       ன தா    .

ம ய    ப     ர    ம      இ வள        அ    ம யாக ஒ      ர      லயமா?

“யா    வர    களா?” எ     றா         மா.

“இ     ல. கா ச நர பா கலா .”    மா த   க ர க                        ள உ  பாக
கவ       கா  தா . ம  தா    தா  க  அவ                         ர  வ
 பா    தமாக தா இ  தன. “ந லா வ ப   . ஐ ராபா லதா                         ச யறா களா .
நால     பா   வா     பாவலா .”

“ஒ    டா ஸி, ஒ     ஆ     டா இ     ல ய” எ       றா      மர .

“உ க ந ப          ட மற காம ந ல                  க  ட                  பாக
 சா  க.”

“ஏதாவ      ஸ்    ர கா? யாராவ        பற த        னமா? இ     ன      எ  ன  த ?”

“அவ க ப         க ஏதாவ      இ       மா எ ன வா? ப             ர ஜா    ?”

இ   வ ய லா       எ த மாத        வ     எ       ட    ச       மர        த யா .

ஆ ஸி  ச஻ன           ஹா     ட. ஜா   ,    பா  வா         கா வா . “ஏ பா ஜா
 ப  வ                ஸ்    ப        க ய லா        ச஻ன  ஹா  ட  பா
வா  க ற?”

“நா     ஸ்    தா க, அ       ஜா  !”

“இ தா இவ தானா பா           க” எ             மா கா      னா .

 த க  கா   பத                ப இற           கா    ,    மர ன    நா    வ
ம யா தயான  ர                  கா  , ப          ப        க ய          கா ள,
“ஏ யா ல  ?” எ            ன    னா  மர .

“   ர     ல டா தா       வ          ன    ச  . ஹி...ஹி... ஹி...”

“ஏ       ட மஇ      ல. இ க ஏதாவ          க ஃ     இ    கா எ    ன?”

“இ ல ஸா . பக    வ ள                 ல    டயா . அ    க ராபா ல
இ வ ர  இ  ல. ஓ   ஸி                 ல   ல பா ஸ் தாணா க ள    ல  கா
  இ   பா க அ   தா                   அ ற ஸீ தா பா ... அ  சாய கால
இ  ன தா க ஃ  !”

“எ    காக க ஃ       ?” எ  றா         மா.


                                 1
                                                  க ஃ

“அ  க லா  காரண   வ டா மா.                 அ        இ ப     ஸ்     வற
க ல   கா எ . . ஆ ., எ . . ஆ .                வகார      ல ர   க     மா
மா , ள     வா க.”

“என     ந ல        ட          ல? அ     ற  காஸ்       ƒ¤வ ல , ஐதராபா
வ ளய        றக   ட ய லா       ற           ல?”

“ ற     மா, கவ ல படா            கா. ப  வ எ           ப த க . ந க     ப
 ரா  ச பா    க ற . கா           ச வ த டய தா           எ க ச கமா பா       .
 வற, சமய னா   றய இட             பா கலா .”

 த க  இவ க ள     கா ட  ற தவ பால   த ப டா .
 கஸ்   ப ய எ    எ    க   ஸீ   ஏ  கா   உட ன
 மர ன நா        கா  ஆ ஸ் ப   பச ஆர   தா .  மா
கா  ஜ ன  வ யாக   ய நகர   த பா தா .  கா ச   கா ச
 ப க  பால இ  த . பஸ் ஸ லா  ப சயாக உலவ   வ    ட த
இட   எ லா  த   எ    த .

“ட   ஓவ   ம ற     ரா    க  ள  ட அ க  ஸா . ராட             ந ல  மா
இ   .இ       ர     ப      கலா . ராட஻ ல ச பா             இ  ல.”

“எ ப  மஇ ப      தா    இ     மா உ க ஊ ?” எ        றா      மா.

“எ ப ய மா?”

“ த     ல யா  மஇ      ல ய, பஸ்…¤      ட கா     யா   பாற .”

“ சா  ன னக ஃ       ! அ தா ன      த க     ?”

“ ட  ட ல     டயா      ஸா .”

“யா     யா       ச     ட?”

“ த யா மா. ஆனா ஒ           வா      ற    ப       ...  ச      ஻ா கார க,
பா கார க...”

“இ க பா    க  வ    ய இட க ளா       எ    ன சா ?”

“ த க ன           கா. ஸா எ  ற லா            வ டா , அ மா. பா கற
ஏக ப ட எட க         இ   . சால ஜ , கா           கா டா, ப  கா ட , சா -
 னா . ஆனா         க பா க வ த வ ளதா            ச   ல. ப     ளயா
ச     ட          ட வரதா?”

“ சா  னா க டா தா ன?” எ றா                 மர   . “ஒ     மாச  க     எ லா
 ச   ஆன ற பாகலா ன .”

“ஒ  மாச  ஆன ற              இவ  எ க           ட பா க?         கறா .
 டா  யா கறா . த க            , சா னா ந ப மா         க. க யாண      ஆ  ப னா
வ ஷ . இ தா எ க த             ஹ   !”

“ஏ !  பா   சா லா த!”

                            2
                                                                  க ஃ

“ த க      க ள      சா       க. இவ     ர         க இய   மா?”

“அ மா  சா ற ஒ த  ல வாஸ்தவ தா  ஸா . ஸா                                வ த       ற     தா
க ப  ய ர ல   வ  ய வ   . இ த வ ஷ                                       ட       . ஸா
ஆ ஸ்ல எ த ன பா ல  த மா?”

“ஒ ர ஒ   ஆசா       ய    த   ர ம றவ க எ லா                 பா    ல .”

    மா  வ மான கமாக              வ   பா      பாவ   ன   ச தா       மர .

கா ஒ ஒ  யான ஊ வல  வ  ட                           க    வ      த . ஊ வல  த
 ட பா ஸ்கார க  ட அ கமாக இ                           த .    ச     அ கமாக இ  த .

“இவ க ளா      எ    னச த        பாடறா க?”

“யா     மா         ?”

“ த க    உ க              த       த யாதா?”

“இவ க க தற       உ        ல!”

“நா ள      கா ல ல          ரா         வ ர       . இவ  ள ஒ        ஸ்     கா    ப ரஷ
 ஸ ஸீ      பஸ்ஸில ஏ                  க.”

“ யா .   க   ட வ தாக  . நா                        த யா  பாக மா          ட த க !
இவ ர ம   ஆ ஸ் ப க அ ழ                            பா க. என            க ட காப
வ . நா க ஆ ஸ் ஷயமா வர ல.”

“பா க மா.  க பய பட வ வ                   ய        ல. ஸா உ க ட வ த ஆக   .
ஏ னா  ஸ்  பஸ் ஸ லா ஒ                   வார         கா ஸ . ஆ ஸ் கா ஏ பா
ப     க . அ த எ                      ர        ப  வ  கற எட எ லா
   பா   டா  பா .”

“இ     ஆ ஸ் கா       ரஎ             பாக இஷ்ட          ல    த க   .”

“இ ப நாம பாற ஆ ஸ் கா லதா                     ஸா கவ ல படா  க. சா ஜ் ப                     ரலா ”
எ    தா . “உ க ஹஸ் ப                     ரா ப ஆ …¤ காக உ ழ   றா .”

“அதா    த    ம    ன    !அ    ற   பஜா ல           வா க      .அ       ...”

“எ லா    ஏ பா    ப       யா     . நா    ள      ஒ  ஆ   அ    ழ        பாவா      .”

“க  ட ய லா        ற       தா தா ன?” எ           றா    மர .

“அவ க க     ட      ற           னா     இவ         வா    பா       க!”

“இ த சமய ல ஐதராபா                    ந    ம ஒ      த  ர    த  ர   வற யாராவ          ஊ
   பா க வ வா களா               சா    ?”

“வ தா    !இ     எ    ன? பா     கற    த    பா         பாற ?”


                                   3
                                                        க ஃ

“ த க     ட  ச ஏ      இ     ல ய?”

 த க    ச  தய             தா  , “அ த லா இ           ல ஸா ” எ றா . “         லா
ம  ,   ந பா , எ        ற       கா அ த பா            டா  பாற !”

“இவ      ந      க  ட   ற       தா    பா    !”

“கா தா ல பா கலா           ஸா ” எ   த க   ற ப    ச ல, ஓ ட
ல    அ க    ட         இ  ல. “ஐதராபா  இ த மா   இ    பா த த
இ  ல” எ றா .   க        த கா   க த    யா  கா   றா க  எ
 பா  பா   த .          கத வ   ற த  ஏ.ஸி ய   பமாக அ ம
வ  க டாயமாக            மா     த   கா  க   ப டா . அவ ன
நா  காக ஒ            ஜ ன    ர ய  ல  னா . வ  ய  ம  ரா வ
டவ    வாச கா ர          , உ ச  சாக ஏ    க  ப  ச    பர
பா மர பட   த  த        . டா  ப   ரா  கா க     பாக இய   -
 கா    தா ,

“இ த சமய          ராஃ       ற ச தா        .”

“   ற சலா இ  தா உ க             எ  ன? நாம          ட கற இட        த   பா     க
  வ  ய . அ வள தா .”

“உன            ட சா    பா    இ      லயா?”

“     பால உ க       டஒ   நா       ட         க, அ     பா    !”

“ பசமா ஓ ட    ல       வ  ய  பாக வ       வ    டா .”

“ பாகாம?”

“ப க   லப க     லப            ,  .    . பா          !”

“இ    எ    ஐதராபா      வர    !”

“அ க டய      ட க மா       ட கற த!”

 தாக    க யாண        ஆனவ க      பால ஒ வ ரய வ              ஸ்ப    கா  ,
உத க      த        ர ஒ        கா   , வ க ப             கா   , அனாவ-
 யமாக   ஜா  க                 கா  , எ லா  ள            க ள   அ ண  -
  ,   ட  ஷ       சலன        வ  ச    நகர               வர  க க
ஜ ன      வ  ய              தயா  பா    கா             க...

“ பா  க. இ     பா    க. என      இ     மஎ       வ   டா     லஃ    ல!”

“இ ! நா  ள     க   ட       பா         க    வா க   வ     டா ?”
கா ல    ல ய     லா ம            பா         டா க . த க          சா      த
ஆசா    சா னா    அ       ஒ     இட          ப னா ற ர           கா     க -

                             4
                                                          க ஃ

 பாவதாக  ,            யாபார             ச ல         பாவதாக சா னா .
ஸால ஜ           ய       க கார       ப   அ          பா த  மா
இ    கா ள           ல. சல வ க        ர ப கா வ லா        அ ற அவ   ஒ
 பா  டாக இ        ல.

“    மா. சல வ க லா ல ய சா                வ    பா       ஒ        பா ப  ள     ல
பா   க வ டா ?”

“எ ப    பா  தா        உ க          பா ப     ள    லதா    !  அ த     ஆ     வ
கா       இ       க  பாறா   !”

“இ த லா     பா      யா இ த        ரா  ஜ .”

“அ   ற  வ     பா      ய  பா    கலா . அ த ஆ       கா           இ   பா  .”

“கா       இ       க    ம. ப       ஷ      ல டானா எ    ன இ ப?”

“அ   ற  க  ட   ய        வா க.”

“    டா எ  ன     பா    .இ ப       இ      ல  னா எ   ன  பா      ?”

“ க சா   க. அ ற நாம ஐதராபா                     எ ப வ    வா மா? இ க வ த
ஞாபகமா ஏதாவ  வ டாமா? அவ கா                       இ     பா .”

சா னா அ                த ஏராளமான ச க  ஒ                அவ    கா      தா .
இ வ ர  க ட              அ ழ   ச றா . அ ர             ராய      ஸ் க    காமரா
மா ல அ   சா             னா    காக  கா              க     ச        ஻ா க
   லா ஒ  றஒ              ர  கா   ச றன.

க  ட      வ  ளயாக                பா      த ர     உ கா வ           மர
  கமாக இ    த .   மா தன                த    த அ ர     ற இ            ஷ
  ஷ ஃ தா     கா   தா .

“    வா க     பா யா,         மா   லயா?”

“இ   க. உ க           எ      த யா   .    த ல பா     கலா .”

“பா         இ .      க ர            வ    ட ற  .”

“ப     ஷ    க ர         காம இ     க       யாதா?”

“ப     ஷ    லஎ க        ய   பா    ! இ தா எ      தா பலதா       க   ட!”

“   ர  வ       க.”

எ   ர இ த  க ர  க ட  பா  க  வா    கா   பா   கா -
     க  ப ப  ட   க டக  மட    கத க ள இ      ச த
  க ட . ச  ட   ஒ   ச     ப     ப ன    ப த ல
   லா க ட   வ  ப  ஓ னா க . அவ க    க   ஆ த க இ  தன.
  க ர  க ட கார    தா    ந ன த    வ   லக ள அவசரமாக
  சக   கா   க ட கத வ இ      ட, ‘பா   பசா?’ எ றா  மர .

                               5
                                க ஃ

“பா கா பா கா” எ றா .   ய  ல. த     அவ க  மா ரா மா ரா எ
க   கா  ட அவ ன நா    வ தா க .   மர ச  கவ ல ட   எ  த
க ட      மா வ   தட அ த   க ட இ         த .    மா
எ  க?    க ஓ  க   இர   ப அவ ன இ       தா ப  ட
  தா க !  ர   ம  ட  ஒ   ப    அ  த ஜீ ஒ     ரவாக
வ   கா    த .  மர ன   மா   பா  பாக டாம அவ க
 கா   ப க   ச   த ள  பட இ   க   அ  க  ஜன க   த ஓட,
க     க வ   க, தன  எ ன க    ற த   மர     ய   ல.
யா ரா “ யாநா ” எ    க டத   ப    சா வத     அவ ன நா
ஓ க ப டஆ த    த அவனா அ டயாள க      கா ள   ய   ல.
இல ய ச க   பா  ட  தச ஒ   ம ய ஐ  ய   த   லநா ட
 வ  ; சா மத  பத   நா ம  லா  இ ய எ    ற உண   ய
வள க வ   அ லவா? என வ    மர ன க  யா    த வ தவ ச ற
தய அவ  க  தஉ   பா தா . “ந ப ன, உ   கஜா ட கால  ச ற
எ அ ண இ ராஹி பால இ      ற ! உ  ன  கா ல    ப  ல, வா.
எ    ம ற    க ஃ   ல ய       பா” எ றா .

இ த  தாட    இ வ   ஒ வ  ர ஒ வ  த    கா   “ ஜ  ஹி   ”
எ றன !

                                  1981
                 6

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:5
posted:7/18/2012
language:
pages:6