SUJATHA FILMUTSAV by billa26

VIEWS: 15 PAGES: 5

									                                    ஃ  மா ஸ

               ஃ     மா ஸ

ம   வ     க வ  . எ லா   த த உ சவ           கவனமாக இ   த-
தா      அ கா ஒ  த ம  ம வ   தா . வ          ள கார  டர ட க
 ல வ     தா க . எத க தா  ‘ வ  நஸ்’, ‘ வ         நஸ்’ எ றா க .

ம  றா ‘க யாணராம’ ன   த  த    மா  டர ட க , கதா  ய க ,
ப   கயாள எ   பல ப  டரா பா   தா க . சக  ம    மா
பா தா க ,   தா க .  ல பாகாத ஹி   ந க க ,   தா  வ த
 ய த ல   ற  டர ட க ,    க ஞ க , அரசா க அ கா க ,
கத பமான   ப .  க ர      ப க , ச யஜி ர ய   தாடர அவ
 பாலா ஸ்  ய க    கா  பா டா எ    கா டா .

ப     ட  வஅ  தஒ    த       ள  ஏ    னா .

எ  லா    மா எ த கய சாதன , ம த ச தாய  த எ ப மா ற                ய
வ ல ம ப ட த   எ ப ப  இ   ஷி  ப னா க . ‘ மா  ச               க
மா த  ’ எ   ஸ்தக அ ச   ஒ  யான அ த இ ப   பா
  றா க . உத     ஆ  ல  ப னா க .  மா ழா!

ந க த இவ க ள      ப  அ ல. ஒ   சாதாரண ப க   மக ன ப  ய .
 பய நாராயண .      தா   யஷ்வ   ர   ஸ்க ஃபா ட   பா
 ச஻  . ஃ       ழா காக  த   அ   க ப ட அ  அ கா ல
 ச  வ  ச        தலா 11 பா    ஏ  க அட  ய தக ஒ  ற
அ      வா     வ    டா .

 ட  த    த  க  பா ஸ்   ம   தான   ல    ய  த          வ  .
இ தா      சாக வ  ய வ      டா .    க       ட . ஏ  பட    ல
ஒ படமாவ    ந றாக இ  காதா...?

நாராயண   அகரா   இ த ‘ந றாக’ எ ப த   ள க வ    . ந றாக
எ றா  ச சா  ச ய படாத...   ற த ப ச ஒ  க ப   கா  யாவ
இ  க  ய பட . நாராயண      கா ந ன   மா   ம க க ள
த      ம சன   ச வத ல. அத க லா ப    த க இ    றா க
அவ ன   பா  தவ ர ஒ   ப ணாவ   ஏதாவ  ஒ சமய உ ட    லாம
ஓ ர  ஃ ரமாவ வர வ     . அ பா தா  கா த கா ஜீரண .

நாராயண     ஆ  சக  நா  கான  வ.

அவ  ன வா   க  மனவா   க   க  வ ப ட வ. ன வா    க
அவ  ஒ   பா   ள மக .   பா   ள அ ண . ப      ள ர ஜ.
பனஸ்வா ஆ ச நயா, ராஜாஜிநக ராம எ லா ர       னச அ ல அ    க
த    றவ . எ  த ஆஸ் க ச க      பண த வா . எ த   கா
எ த   ல     ம   அவ    ந    இட  ப . நாராயண
  மண ஆவத     ச ப   ச த ப இ   ல. ஐ  த  கக , அ னவ
வள   க யாண      கா   பவ க . ஒ   காவ  ஆக வ டாமா?
 ப க ள   ப   இய  கயாக வ நாராயண     ச ப வா . பஸ்  லய -
 லா, ஃபா ட    லா அவ க ள      பா கமா டா . அவ ன பல
 த , ஞா  எ   அ ழ பா க .


                    1
                                ஃ    மா ஸ

அவ  மன வா க வ   தர த . அ  அபார அழ        க   ய க   உல
அவ ன ய எ பா      ன . இ  றய த , இ          மா     அ த ன
கதாநாய ய  நாராயண ட    ஒ  தட வயாவ         ப க      அம
தட  கா   றா க .

எ த  ன அழ  எ   ய     றா க .

நாராயண      ஷ்ண பா  எ  றா   ன த .  அவ   அ  க
நாராயண ட கல கலராக    ல பா டா க கா   பா . ஐ ரா பா தச
ந  கக   வ க  த அ ற    வ   கழ    வ     த த
அ தர க ள   ப   ச தக   எ  த ச த ப   தராம  இ தா பா ,
இ த பா எ    நாராயண ன பா       பட க . பட க ள ட
அ த    தக க   வ  ள பர க , சாதன க  நாராயண ன   ரா ப
வ   ன. இ த லா ந நா     ட தா எ னவா ! எ  பா ற த ய
இ த சாதன க   ற பான வ. பய மா கவ ல யா இ   எ வள
ச  ஷ்   அ   !

எ னதா   அழகாக அ   ட  ப   தா   சலனம ற இ   ப மாண -
பட க ள ட    மா   சலன   ற தத லவா?  ந கமா  நக வ த
த  கலா . க கலா .    ஷ்ண பா  சா னா , ‘அ த ன    ச சா
 ச யாத பட வா  யா ர! நா எ   தா ப ல  ய ட   வா     க .
 ன  ன பட   த    வ  ய வ த  எ ப  இ த  சா  . நா
 சா ற .”

நாராயண பா த த பட      ரஷ்ய பட . ச  யா  ப   படல    எ வள
கஷ்ட ப  அவ க   வ ல   ச  எ  ண க     ... பட   ரா ஆ க .
 ழவ க . பா  பட     ம  ப  படல . வ  ய வ தா    பா  எ
இர  ம   நர  த இர      கமாக  க       வ  ய வ தா .
  ஷ்ண பா எ    ய ட    பா த ஃ   மா சவ பட     ஐ    ட
 டா  யாக ஒ   க ப     கா ட ப டதா . கானடா    தச   பட .
வ   தா . ‘பா  றவ க    க    ஆ    வா   யா ர!” நாராயண
இ    ஒ  நா  இ த    ய ட   பா ப ... அ ற   எ    ய ட
மா   கா வ எ     மா   தா .

நாராயண  பா த இர    டாவ  பட    ரா  லா ப  ய . பட      வ   ல
 ற   இ  த .

 ள நக   ள  வ    கா   ரா  12 ம   க ல ற     ற ப ட
 ரா லா அ த அழகான ப       ர த   த உ  வத    ள ய பா
நாராயண        கா டா . ஆகா, இ தா! ர த   உ  வத    ,
இ தா ஒ   க ப  ,  ற த க ப  , அ ப  ய அவ க  ன    த
    , உ   டக ள   உத  பா  , ம வாக அ க அ கமாக அ த
நக களா   வ  , அ ற தா    க      ர த எ  க  பா ற  எ
எ  பா   ஏற    றய நா கா  ச பண    உ கா  கா டா .

அ த பாழா பான ப , ரா லா அ          வ த   த  க    ச
 தா     வ ய  கா    ட -வ      தவ   வ த கா ய   த
 ச யாம , ஏ  ஆர  க   ட இ லாம ,      பய   ஓ  பா    றா . ச !
எ ன க த இ !   சய இ த  ய ட        த  த  க ப       மா
பட க அ த ன    அடாஸ் எ   மா         வ  ய வர,  ஷ்ண பா வ
ச  க  பய  , வகமாக பஸ்ஸ்டா       ட  நா    ஓட,   ஷ்ண பா
    டா .
                  2
                                                ஃ    மா ஸ

“எ னா  பட  வா  யா ர! டா               ! அ ப   த   பா ண காணா
 த     பாறா . அவ, எ க                அக படறா   த  மா? ச ஸ் பட க
எ கறவ க  ட  ந                    இ  கா!  எ லா  த  கா டறா !
 கா ட க  லச த மஇ   ல...                ரா   சல ஸ்.”

“   ஷ்ணா, நா      ள     க மா           டலா .    எ    ய ட    ல    நா  உ
   ய ட ல        பா    ற !”

“நா ள        ம      க கா த வா யா ர! நா ள             எ  ன பட     த  மா? ல
 மஷி ,       ர     பட ! நா பா ய யாக  !”

“ ளா    ல      ட   மா?”

“பா க ற     !      ஜாஸ் யா       .ஏ   உ    பட  எ  னஆ   .”

“ ச, பசா த! மர           ச    கா  ய    கா    ய எ லா       ல   ஓ டறா .
எ ப யாவ என             ளா    ல ஒ     க   வா  . எ ன       லயா இ தா
பரவா  ல!”

85   பா   ஒ          க       த  ரம ட         ட ததாக வா       வ தா    .
   ஷ்ணா, “உ         க    ட    கா ” எ றா .

“இ த         பா க          மா     சா        அ  ற  வ   ற  .      ய ட
 பா ”எ       றா .

“பட       பய ல       மஷி     இ     லயா ம.”

“ஏ தா ஒ         மஷி .    ரா       மஷி னா எ      ன வா! ஆனா ப     ஹா !   யார
மா .”

நாராயண     பா த அ த மஷி பட    ச கஸ் லா வ யா பட . ஜமாக வ ஒ
 ராதன      மா எ  ர த ப  ய . ந க க ‘க ராஸ், க ராஸ்’ எ  வ
 மா      ப   கா  க, பட   அ   ஆ  லஎ    க ந  ன.
எஸ்.எஸ்.எ    . . வ ர ப    த நாராயண   இ  ஷ் அ வள   வகமாக
ப  க வர      ல.

இர   வா  த ப  பத    பட பட எ   மா ய . பட    க அழகான
இர    ப க   இ  தா க . இர    ப  ஏராளமாக க   அ
வ தா க . கதாநாயக   அ ணனா, அ பனா, காதலனா, எ     மா  க  ய
   ல! க   பா    த ப க   சாஸ் ர    ட அ த க   க ள
கழ ற    ல இ ட வ    வ ர ஒ   ப ட ?  †¤ ! ப  க   அவ க
ப  த  ம கா ரா நக    பா  த , ம , ம  ட எ ற  ற கா  க
 யா  த . ஒ ர ஒ   இட      மா     மாவாக பா ஸ் நகர
எஃ   டவ   ஒ  ப  த  பாவா ட ய கழ   வதாக ஒ  கா  வ த .
அதாவ வர பா த . அத       கா ரா அவசரமாக அ த கா    ய பா
 கா    தவ   கபாவ க ள    கா ட  த ல ப ட .  வ  ய வ தா .
  ஷ்ண பா    கா    தா .

“எ  ன? பா       யா? பட   எ ப ?”

“  பா க   ல?”

                               3
                                             ஃ    மா ஸ

“நா எ  க         ட    கலா  பா ன      !  யா  ச     . இ      இ கதா
பா கலா ம         உ     க ல உ  ள         ழ  ச .     ட க      உ பட
எ ப ?”

“நாசமா    பா  . ஒ     எழ    இ   ல. பட        க      ர வ    க
ஒ ஆ     பயாஸ் கா      வ       ஊ ஊரா       பாறா !”

நாராயண      ஷ்ண பா      வச    தய க    ட   க டா   .

“உ   பட  எ ப ?”

“ ச  ம பட   வா    யா ர.”

நாராயண    ம னமானா      .

“ வஸ் ஆற த  தா உ கா              த . ப     ளாஸ். ஒ      த  கா      றா
பா , அ ப  ய அவ ள  சா              டறா .     ஆர   பழ     உ  ற     மா
உ   க ளஒ வா ணா ஒ வா              ணா உ     ...”

“  ஷ்ணா அ ற     பசலா . என   அ ஜ டா வ ல இ         ! வ ற ”
எ     ர தா   நாராயண . அவ     அ  க வ த .    ஷ்ண பா பா ற
எ பா    அ  ஷ்ட கார க ட     ஆ  ர  வ த . “நா ள     எ   க பட
பா   ற சா   ...” எ    ர     ஷ்ண பா க டா . நாராயண      ப
 சா லாம   நட தா . ர ப    டய  வ த வ       ப ரமா ஸ் அ ம
எ   ண   கா  க   ளகா  பஜ்ஜி த த  க பல ப   த     சா    -
 கா    தா க . க ணா      ப     பா   ம ந  கக     அ த ன
 ச லக ள    உ       க வ    பா ஆ    ர வ த . ம ல நட தா .
இ     ர  யா   க ட ய    கட தா . ‘டா   ஆஃ     ட   ’ எ  ற
 ரஸ்டார   வாச    ஒ    கா  க, ஒ   ர   ப அ    க  ள பர -
  காக  வ     த  பா டா க ள   வ   க பா     கா    தன .
இ   இர   கா   க ,  ஸ்ஸி, ல னா, மா    கா,   ... நா   அ வ
 ப க   நடன க .

 ம ப    ந  கக     இ      மா        ல   ச       ட க  ள    ம  ற
      கா       தா க .

அ த வாச     இ     டாக இ     த . வ        ல பா    பா  ‘பத ’ எ
       ஒ    த   உ ள    ச ல, கத        ற க ப ட பா  ப சாக ச  த
 க   அட    ய .

உ  ள ச ல எ த ன பா ஆ  எ   யா                 ர  க ப எ     தய      னா  .
அ த   கா வ பா த மா இ  த .                     வ அ மா    ட      சா
 வா னா? நட தா .

ச   ர  ச      ற  தா த     ன ஒ வ       தாட வ த உண தா .            த
அவ   ப வ        ய   ல.          த . “ஆ  ரா, ட நா ,            ஜரா ,
ம லயா  க      ஸ் சா ! ப க      லதா  லா ஜ். நட த பா றலா !”

நாராயண                 பா     “எ வள ” எ     றா .

அவ    சா ன   தா    க நாராயண     ட     த .

                          4
                                        ஃ  மா ஸ

“ ரா   ஸ்  வ   னா    ரா    ஸ்,   ஸ் ய  ஸ்,  ஸ்  ? வா க சா !”

நாராயண     யா  தா  .

“ ஜ  ஸா   ஜ ;  ஜமான     ப  க !”

நாராயண    “ வ  டா  பா” எ         ட   நட    ச  றா  .

                                           1980
                        5

								
To top