Pierwiastki szkodliwe dla organizmu czlowieka: by 8suNtp31

VIEWS: 296 PAGES: 52

									 PIERWIASTKI
SZKODLIWE DLA
 ORGANIZMU
 CZŁOWIEKA
    MAGDALENA SŁOWIKOWSKA
            KL. III C
   SYMBOL: LI, NAZWA POLSKA: LIT

  Opis: Lit jest najlżejszym znanym metalem, bardzo
  aktywnym chemicznie - na powietrzu pokrywa się
  warstewką tlenku. Jest miękki - łatwo daje się kroić
  nożem. Sole litu barwią płomień palnika gazowego na
  kolor intensywnie czerwony. Metal ten rozpuszcza się w
  ciekłym amoniaku tworząc błękitny roztwór amoniakatu.
  Działanie biologiczne: Sole litu w większych ilościach są
  trujące, działają na ośrodkowy układ nerwowy. W małych
  ilościach wykorzystuje się je w leczeniu chorób
  reumatycznych. Niedobór litu w organizmie
  prawdopodobnie może być przyczyną chorób
  psychicznych, przede wszystkim schizofrenii.
SYMBOL: BE, NAZWA POLSKA: BERYL

  Opis: Beryl rozpoczyna drugą grupę układu
  okresowego - berylowce. Jest metalem o jasnoszarej
  barwie, twardym i kruchym. Jest pierwiastkiem dość
  rzadkim. Zabarwione odmiany mineralnego berylu
  znane są jako kamienie szlachetne - zielony
  szmaragd i zielonkawoniebieski akwamaryn.
  Wykazuje on właściwości diamagnetyczne.

  Działanie biologiczne:
  a. Narażenie           b. Skutki zdrowotne

    Beryl występuje w dymie  Wdychanie berylu powoduje poważne
  papierosowym, w wielu      uszkodzenia płuc. Długotrwała
  nawozach mineralnych, w     ekspozycja na niższe dawki berylu
  węglu i ropie. Używany     w powietrzu powoduje
  jest powszechnie w       powstawanie uczuleń objawiających
  przemyśle do          się trudnościami w oddychaniu oraz
  elektromechanicznym i      uczuciem zmęczenia i osłabienia.
  chemicznym. W wodzie      Przyjmowanie nierozpuszczalnych
  występuje zwykle w       związków berylu wraz z pożywieniem
  niskich stężeniach       zwykle nie jest szkodliwe
  ponieważ jego związki słabo   ponieważ beryl nie przenika do
  się rozpuszczają.        krwioobiegu. Rozpuszczalne sole
                  berylu są trujące.
                  Długotrwałe narażenie na
C. STĘŻENIE             działanie berylu może być przyczyną
                  nowotworów.

(MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE) POWIETRZE - 0.5 G/M3, WODA - BRAK NORM.
SYMBOL: N, NAZWA POLSKA: AZOT


  Opis: Azot jest gazem bezbarwnym i bezwonnym
  posiadającym dwuatomowe cząsteczki. Jest nieco
  lżejszy od powietrza. W zwykłej temperaturze jest
  mało reaktywny chemicznie.  Działanie biologiczne:
  a. Narażenie

   Azot w postaci gazowej jest głównym składnikiem
  powietrza (78% obj.). Pod zwykłym ciśnieniem jest
  neutralny dla organizmu. Dwutlenek azotu powstaje
  przede wszystkim w wyniku spalania w bardzo wysokich
  temperaturach np. w silnikach spalinowych. Samochody
  benzynowe emitują średnio 40-50% ilości tlenków azotu
  znajdujących się w atmosferze.
   Dwutlenek azotu pojawia się też przy spawaniu, w
  procesach technologicznych z wykorzystaniem kwasu
  azotowego, paleniu papierosów, w wyniku spalania gazu
  w piecykach gazowych. Narażeni są również górnicy
  używający dynamitu do prac górniczych.
   Azotyny i azotany są składnikami soli azotowych i
  trafiają do wód w wyniku ich wypłukiwania z gleb.
  Jednocześnie wiele roślin intensywnie je kumuluje. Do
  zatrucia azotanami może też dojść w wyniku
  przedawkowania leków np. nasercowej nitrogliceryny.
  b.  Skutki zdrowotne
   Pod wyższym ciśnieniem (np. podczas nurkowania) znacznie zwiększa się rozpuszczalność
  azotu w tkankach organizmu przede wszystkim w tkance nerwowej i łącznej. I tak przy
  ciśnieniu ok. 405 kPa (4 atm.) azot wywołuje euforię, zwolnione reagowanie na bodźce; przy
  10 atm. wywołuje już zaburzenia koordynacji ruchów i ograniczona świadomość. Uważa się, że
  w ograniczonym czasie można pracować jedynie przy ciśnieniu do ok. 600 kPa (6 atm.). Z kolei
  w momencie wynurzania się dochodzi do gwałtownego uwalniania się azotu z postaci
  rozpuszczalnej i przechodzenie do postaci gazowej. Jeśli wynurzanie jest zbyt gwałtownie
  dochodzi do uwalnia się gazu w postaci pęcherzyków już w tankach co prowadzi do ich
  uszkodzenia i powstania choroby kesonowej (dekompresyjnej). Objawy to początkowo bóle
  stawów i mięsni, dolegliwości serca i układu oddechowego oraz porażenia. Późne powikłania to
  martwice kości, i ciężkie zmiany zwyrodnieniowe stawów kostnych.. Aby zapobiec
  niepożądanym efektom wyższych ciśnień stosuje się bardzo rygorystyczne procedury dotyczące
  nurkowania.
   Dwutlenek azotu może wpływać na osłabienie odporności organizmu na zakażenia dróg
  oddechowych przy czym objawia się to zmianami w płucach. Zatrucia ostre powstają na ogół w
  warunkach przemysłowych i przejawiają się początkowo kaszlem i podrażnieniem błon
  śluzowych a następnie dusznością, bólami mięśni podczas oddychania, sinicą, zaburzeniami
  krążenia. Zatrucia przewlekłe objawiają się zapaleniami oskrzeli i oskrzelików, owrzodzeniami
  jamy ustnej, uszkodzeniami szkliwa zębów, zwolnieniem tętna i zmniejszeniem ciśnienia krwi.
   Azotyny i azotany działają szczególnie silnie na małe dzieci i niemowlęta. Z tego powodu
  stosowane są szczególne zasady przygotowywania żywności dla małych dzieci. Związki te
  działają bezpośrednio na mięśnie gładkie rozszerzając naczynia włosowate. Utleniają tez
  żelazo hemoglobiny prowadząc do niedotlenienia krwi, bólu głowy, bólu brzucha,
  zaczerwienienia twarzy i skóry, osłabienia, trudności oddychania i sinicy.
SYMBOL: O, NAZWA POLSKA: TLEN


  Opis: Tlen jest gazem o właściwościach niemetalu.
  Tworzy kilka odmian alotropowych z których
  najważniejsze są tlen dwuatomowy O2 i ozon O3 (o
  charakterystycznym zapachu).  Działanie biologiczne:
  a. Narażenie

   Czysty tlen jest stosowany w leczeniu niektórych
  chorób w tym w chorobie kesonowej. W postaci
  ozonu tlen pojawia się w wyniku wyładowań
  atmosferycznych, w czasie spawania i działania
  lamp kwarcowych. Może dochodzić do smogu
  fotochemicznego nad aglomeracjami miejskimi (np.
  często w Los Angeles).
  b. Skutki zdrowotne


   Tlen nie wykazuje szkodliwego działania w stężeniu 16-50%, a więc
  zbliżonym do jego stężenia w powietrzu. Czysty tlen podawany pod
  normalnym ciśnieniem (ok. 101 kPa) przez kilka godzin nie działa
  szkodliwie. Jednak jego dłuższe podawanie (powyżej kilkudziesięciu godzin)
  wywołuje podrażnienie płuc i obrzęk płuc. Tlen podawany pod wyższym
  ciśnieniem może powodować drgawki, ślinotok, nie kontrolowane
  oddawanie stolcu i moczu (objawy ze strony układu autonomicznego).
   Brak tlenu jest oczywiście wyjątkowo szkodliwy powodując szybką utratę
  przytomności i zgon. Do braku tlenu może dojść na dużych wysokościach
  (powyżej 5000 m n.p.m.. lub w kopalniach rudy i węglach, kanałach
  ściekowych, studniach, dołach na kiszonkę itd. Przypadki śmiertelne
  zdarzały się wśród robotników pracujących w szczelnie zamkniętych,
  opróżnionych zbiornikach na gaz, gdzie w wyniku rdzewienia zbiornika
  (utleniania) dochodziło do niemal kompletnego zużycia tlenu z powietrza.
   Ozon jest jednym z najsilniejszych utleniaczy co może powodować
  uszkodzenia błon komórkowych w wyniku tworzenia nadtlenku wodoru. W
  niższych stężeniach ozon działa drażniąco na gardło, powoduje zmęczenie,
  bóle głowy i spadek ciśnienia. Wysokie jego stężenia wywołują
  przyspieszenie tętna i obrzęk, lub w stanach przewlekłych, zwłóknienie płuc.
SYMBOL: F, NAZWA POLSKA: FLUOR

  Opis: Fluor jest gazem o charakterystycznej barwie i
  zapachu. Jest bardzo aktywny chemicznie, tworzy
  związki z prawie wszystkimi substancjami.
  Występuje w cząsteczkach dwuatomowych.  Działanie biologiczne:
  Fluor charakteryzuje się bardzo wysoką
  toksycznością. Wolny pierwiastek jest bardzo
  agresywny w stosunku do komórek ciała. Jony
  fluorkowe są jednak niezbędne do prawidłowego
  funkcjonowania organizmu, szczególnie dla ochrony
  zębów przed próchnicą.
SYMBOL: CL, NAZWA POLSKA: CHLOR


  Opis: Chlor jest gazem o charakterystycznej barwie i
  zapachu. Jest bardzo aktywny chemicznie, tworzy
  związki z prawie wszystkimi substancjami.
  Występuje w cząsteczkach dwuatomowych.  Działanie biologiczne:
  a. Narażenie

   Chlor gazowy stosowany jest w przemyśle
  chemicznym (do syntez) , włókienniczym i
  papierniczym
  (do wybielania) oraz do dezynfekcji wody. W
  przemyśle chemicznym używany jest również gazowy
  chlorowodór. Sole kwasu solnego mają liczne
  zastosowania gospodarcze w tym w celach
  domowych (np. sól kuchenna). Podchloryny używane
  jako silne utleniacze używane są jako substancje
  dezynfekujące i odkażające oraz wybielające (w
  proszkach do prania lub czyszczenia).Chlorany z
  kolei używane są jako środki chwastobójcze oraz w
  do produkcji zapałek, szkła oraz w przemyśle
  farbiarskim i włókienniczym.
  b. Skutki zdrowotne

   Chlor rozpuszczając się w wodzie (np. w zetknięciu z
  wilgotną skórą) tworzy chlorowodór (kwas solny), który ma
  działanie drażniące na błony śluzowe, lub skórę.
   Chlor gazowy w niskich stężeniach wywołuje kaszel, odruchy
  kichania, łzawienie, podrażnienie gardła, tchawicy i oskrzeli.
  Pojawia się też ból głowy, bóle pod mostkiem i obrzęk płuc.
  Stężenia powyżej 0,04 mg/dm3 są niebezpieczne dla życia.
  Ostry zapach chloru na ogół zapobiega ostrym zatruciom
  chlorem gazowym. Chlorowodór gazowy jest niebezpieczny
  dla życia w stężeniu powyżej 1,5 mg/dm3. Sam anion
  chlorkowy praktycznie nie jest toksyczny chyba że zostanie
  podawany dożylnie w znacznych ilościach lub gdy kationem
  jest szkodliwy metal (np. bar). Roztwory podchlorynów są
  silnie zasadowe i działają żrąco. W ostrych zatruciach
  wywołują objawy duszności, sinicy i zapaści krążeniowej.
  Miejscowo mogą powodować podrażnienia i owrzodzenia
  skóry.
SYMBOL: TI, NAZWA POLSKA: TYTAN

  Opis: Tytan jest srebrzystobiałym metalem
  przejściowym należącym do 4 grupy układu
  okresowego. Charakteryzuje się małą ściśliwością i
  dużą wytrzymałością mechaniczną. Występuje w
  dwóch odmianach alotropowych. W niskich
  temperaturach (bliskich zera bezwzględnego)
  wykazuje nadprzewodnictwo.

Działanie biologiczne: Główne niebezpieczeństwo
 występuje podczas używania czterochlorku tytanu
 TiCl4
  a. Narażenie          b. Skutki zdrowotne

    Czterochlorek tytanu      Czterochlorek tytanu
  jest używany w przemyśle    może wywoływać
  do produkcji pigmentów i    podrażnienia skóry, oczu,
  stopów metali. Na kontakt    błon śluzowych i płuc.
  z tą substancją narażone    Wdychanie większych
  są osoby pracujące przy     dawek tej substancji
  obróbce tytanu.         może prowadzić do
                  poważnego uszkodzenia
                  płuc. Czterochlorek
                  tytanu nie jest zaliczany
                  do grona substancji
                  rakotwórczych.
SYMBOL: V, NAZWA POLSKA: WANAD

  Opis: Wanad jest srebrnoszarym metalem o dużej
  twardości, ciągliwym, o wysokiej temperaturze
  topnienia. Jest on dość mało aktywny chemicznie.
  Wykazuje właściwości paramagnetyczne.
  Działanie biologiczne:
  a. Narażenie          b. Skutki zdrowotne

    Wanad dostaje się do      Wdychanie wysokich
  atmosfery w wyniku       dawek wanadu może
  spalenia ropy naftowej     powodować kaszel, bóle
  i podczas produkcji gumy,    gardła, katar i podrażnienie
  tworzyw sztucznych,       płuc. Nie stwierdzono
  ceramiki. Nie jest       innych poważniejszych
  gromadzony w komórkach     objawów u ludzi. Bardzo
  zwierzęcych ale występuje    wysokie dawki wanadu
  w niektórych roślinach.     powodują poważne
  Jest słabo wchłaniany      uszkodzenia nerek
  z przewodu pokarmowego     i wątroby. Wanad nie ma
  i przez skórę.         właściwości rakotwórczych.
                  Związki wanadu są silnymi
                  truciznami!
                
SYMBOL: CR, NAZWA POLSKA: CHROM

  Opis: Chrom jest stalowoszarym metalem
  przejściowym należącym do 6 grupy układu
  okresowego. Charakteryzuje się małą ściśliwością,
  dużą wytrzymałością mechaniczną i twardością.
  Występuje w dwóch odmianach alotropowych. Jest
  paramagnetykiem.  Działanie biologiczne:
  a Narażenie             b Skutki zdrowotne

    Związki chromu nie mają       Związki chromu (VI) są bardziej
  smaku ani zapachu. Są        toksyczne od związków chromu
  używane do produkcji stopów     (III). Te pierwsze występujące
  metali, stali, barwników      w powietrzu w wysokich
  oraz do produkcji środków      stężeniach mogą powodować
  konserwujących drewno        podrażnienie nosa (częste
  i garbników. Chrom         krwawienia), płuc, żołądka i jelit.
  w środowisku może się pojawić    Narażenie na chrom w pokarmie
  głównie w wyniku          może powodować chorobę
  zanieczyszczenia powietrza.     wrzodową żołądka, uszkodzenia
                    wątroby i nerek. Pierwiastek ten
                    może prowadzić do zaburzeń
                    płodności i ciąży. Związki chromu
                    (VI) są rakotwórcze - powodują
                    na ogół raka płuc u pracowników
                    narażonych na kontakt z tymi
                    substancjami.
SYMBOL: MN, NAZWA POLSKA: MANGAN

  Opis: Mangan jest srebrzystoszarym metalem
  z różowym odcieniem. Jest twardy i kruchy, Posiada
  trzy odmiany alotropowe. W przyrodzie występuje
  w postaci tylko jednego izotopu. Jest dość aktywny
  chemicznie.
  Działanie biologiczne:
  a. Narażenie

   Najczęściej do zanieczyszczenia środowiska manganem dochodzi
  podczas używania elektrod spawalniczych. Rośliny gromadzą mangan
  w dużych stężeniach
  b. Skutki zdrowotne

   Mangan jest niezbędny dla zdrowia jako katalizator w metabolizmie
  węglowodanów i lipidów. Jego brak może negatywnie wpływać na
  formowanie się tkanki łącznej, kości oraz na reprodukcję. Związki
  manganu nie są praktycznie rozpuszczalne w wodzie i dlatego trudno
  przenikają do organizmu drogą oddechową. Ich pyły mogą jednak
  wywoływać podrażnienia dróg oddechowych i tzw. manganowe
  zapalenie płuc.
  Mangan podawany doustnie może jednak przenikać barierę krew-mózg
  i łożysko. Przewlekłe narażenie na wysokie stężenia manganu może
  powodować zaburzenia układu nerwowego (apatię, nerwowość,
  pobudzenie, gwałtowne drżenie, osłabienie, bóle głowy).
  Charakterystyczny jest objaw przymusowego śmiechu i płaczu.
  W stanie zaawansowanym pojawiają się halucynacje i zaburzenia
  mowy i poruszania. Objawy przypominają chorobę Parkinsona.
SYMBOL: CU, NAZWA POLSKA: MIEDŹ

  Opis: Miedź jest jasnym metalem, mało aktywnym
  chemicznie. Wykazuje dobrą ciągliwość i kowalność,
  jest też bardzo dobrym przewodnikiem elektryczności
  i ciepła.
  Działanie biologicznie:
  a. Narażenie

   Niektóre rośliny (np. winogrona i inne rośliny uprawiane dla owoców) mogą
  kumulować znaczne ilości miedzi w wyniku stosowania środków ochrony
  roślin.
  b. Skutki zdrowotne

   Miedź jest niezbędna dla zdrowia; jest koenzymem procesów
  oksydacyjno-redukcyjnych oraz reguluje metabolizm żelaza i kolagenu.
   Nadmiar miedzi wywołuje jednak zmniejszenie stężenia hemoglobiny
  oraz uszkodzenia wątroby i nerek.
  Zatrucia ostre zdarzają się bardzo rzadko. Najbardziej toksyczny jest
  siarczan miedziowy (CuSO4), który po spożyciu powoduje wymioty,
  biegunkę, boleści i skurcze jelit oraz prowadzi do uszkodzenia wątroby,
  nerek, naczyń włosowatych. Przy przewlekłym zatruciu może dojść do
  niedokrwistości i żółtaczki hemolitycznej.
   Częstsze są zatrucia tlenkiem miedzi. Zatrucie droga oddechową
  prowadzi do zapalenia błony śluzowej nosa i gardła oraz do tzw.
  gorączki odlewników i chronicznego uszkodzenia płuc. Inne objawy to
  nieżyt żołądka i biegunka.
   Zewnętrzne działanie związków miedzi powoduje swędzenie
  i zapalenie skóry oraz zapalenie spojówek.
SYMBOL: ZN, NAZWA POLSKA: CYNK

  Opis: Cynk jest srebrnoszarym, kowalnym, łatwo
  topliwym metalem. Jest aktywny chemicznie.
  Wykazuje właściwości diamagnetyczne.
  Działanie biologiczne:
  a. Narażenie             b. Skutki zdrowotne

    Cynk jest używany w wielu       Niewystarczająca ilość cynku
  gałęziach gospodarki i życia     w pożywieniu może powodować
  codziennego. Jest on gromadzony    słabsze gojenie się ran, problemy
  przez organizmy zwierząt.       skórne, osłabienie układu
  Napoje przechowywane         odpornościowego, utratę apetytu
  w pojemnikach pokrytych cynkiem    i zmysłu smaku i zapachu. Chłopcy
  mogą zawierać znaczne jego      w okresie dojrzewania mogą mieć
  ilości. Zdarza się          problemy z rozwojem narządów
  przedawkowanie dietetycznych     płciowych a kobiety ciężarne -
  środków spożywczych          z opóźnieniem rozwoju płodu.
  zawierających cynk.            Jednocześnie zbyt duże
                     stężenia cynku (przekraczające
                     15´ zalecane dzienne dawki - tj.
                     100-250 mg) nawet w krótkim
                     okresie czasu mogą powodować
                     nudności, wymioty i skurcze
                     żołądka. Dłuższe narażenia mogą
                     doprowadzić do anemii
                     i uszkodzenia trzustki.
SYMBOL: AS, NAZWA POLSKA: ARSEN
  Opis: Arsen jest srebrzystobiałym półmetalem. Jest
  kruchy i słabo przewodzi prąd elektryczny. W stanie
  pary tworzy cząsteczki czteroatomowe As4. Występuje
  w 4 odmianach alotropowych, z których najbardziej
  znany jest arsen szary (o właściwościach
  metalicznych), żółty i brązowy.

  Działanie biologiczne:
   Jony arsenu i arseniany są silnymi truciznami. Arsen
  kumuluje się w tkankach miękkich organizmu.
SYMBOL: BR, NAZWA POLSKA: BROM
  Opis: Brom jest cieczą o charakterystycznej barwie
  i zapachu. Jest bardzo aktywny chemicznie, tworzy
  związki z prawie wszystkimi substancjami. Występuje
  w cząsteczkach dwuatomowych.
  Działanie biologiczne:
  a. Narażenie

   Brom stosowany jest w przemyśle chemicznych do syntez organicznych, produkcji
  gazów łzawiących i trujących oraz w metalurgii złota i platyny, w fotografii i jako
  lek uspakajający.


  b. Skutki zdrowotne

   Najczęstszym źródłem zatruć są leki zawierające brom. W USA stwierdzono, że 5%
  pacjentów zakładów psychiatrycznych znalazło się tam z uwagi na przewlekłe
  zatrucie związkami bromu. Zatrucia występują u około 1-10% osób leczonych
  bromem. Wynika to z tego, że dawka lecznicza (ok. 1 mg/cm3 krwi) jest bardzo
  zbliżona do dawki niebezpiecznej dla życia (3 mg/cm3). Działanie toksyczne wynika
  z wypierania chlorków z osocza krwi co wywołuje zamroczenie a w zatruciach
  ostrych nudności, bóle brzucha, wymioty, śpiączkę i porażenia. W chronicznych
  zatruciach (wskutek przedawkowania leków) obserwuje się otępienie umysłowe,
  apatię, utrudnioną niewyraźną mowę, utratę pamięci, brak łaknienia, omamy i inne
  objawy. Często występuje zmniejszone czucie na dotyk i ból, przykry zapach z ust.
  Objawy zatruciem parami bromu są zbliżone do objawów zatruć chlorem
  (np. kaszel, krwotoki z nosa, zawroty głowy).
   Ciekły brom działa żrąco wywołując owrzodzenia skóry, pokrzywki. Bromki łatwo są
  wchłaniane z pokarmem i trudno wydalane z moczem.
SYMBOL: CD, NAZWA POLSKA: KADM
  Opis: Kadm jest srebrzystobiałym, kowalnym
  metalem. Na powietrzu pali się jasnym płomieniem
  dając tlenek kadmu CdO. W temperaturach bliskich
  zera bezwzględnego wykazuje właściwości
  nadprzewodzące.
  Działanie biologiczne:
  a. Narażenie

  Kadm występuje w dymie papierosowym, w wielu nawozach mineralnych,
  w węglu i ropie. Używany jest powszechnie w przemyśle do produkcji baterii,
  stopów metali i barwników. Pierwiastek ten gromadzi się w wątrobie i nerkach
  (nawet przy ekspozycji na niskie stężenia) i bardzo powoli ulega wydaleniu.


  b. Skutki zdrowotne

  Wdychanie kadmu powoduje poważne uszkodzenia płuc i może prowadzić
  do śmierci. Przyjmowanie tego pierwiastka w pożywieniu powoduje
  podrażnienie błony śluzowej żołądka (wymioty i biegunki). Długotrwała
  ekspozycja na niższe dawki kadmu w wodzie, pożywieniu lub w powietrzu
  powoduje jego gromadzenie się w nerkach prowadząc do chorób tego
  narządu. Ekspozycja na kadm powoduje również uszkodzenie płuc,
  osłabienie układu kostnego, wzrost ciśnienia krwi, choroby wątroby
  i układu nerwowego. Pierwiastek ten uważany jest za rakotwórczy.
SYMBOL: SN, NAZWA POLSKA: CYNA

  Opis: Cyna jest srebrzystobiałym metalem o niskiej
  temperaturze topnienia. Tworzy trzy odmiany
  alotropowe
  Działanie biologiczne: Rozpuszczalne w wodzie
  związki cyny są trujące.
SYMBOL: SB, NAZWA POLSKA: ANTYMON

  Opis: Antymon jest srebrzystobiałym metalem
  o bladoniebieskim połysku. Jest kruchy i słabo
  przewodzi prąd elektryczny. W stanie pary tworzy
  cząsteczki czteroatomowe Sb4. Występuje w 4
  odmianach alotropowych, z których najbardziej znany
  jest antymon metaliczny i żółty.  Działanie biologiczne: Rozpuszczalne w wodzie
  związki antymonu są silnymi truciznami.
SYMBOL: I, NAZWA POLSKA: JOD

  Opis: Jod jest ciałem stałym o charakterystycznej
  barwie i zapachu. Jest aktywny chemicznie, tworzy
  związki z prawie wszystkimi substancjami. Występuje
  w cząsteczkach dwuatomowych. Reaguje ze skrobią
  dając charakterystyczne, niebieskie zabarwienie.  Działanie biologiczne:
  a. Narażenie

  Jod występuje w wodzie morskiej (jedynie w Oceanie Atlantyckim
  występuje w znikomych ilościach) oraz w większości wód mineralnych. Jest
  używany do jodowania soli kuchennej oraz w przemyśle farmaceutycznym
  (jodofory o właściwościach dezynfekcyjnych) i do produkcji barwników.
  b. Skutki zdrowotne

  Jod jest składnikiem hormonu tarczycy i jego dzienne zapotrzebowanie to 1-
  2 mg/kg masy ciała. Pary jodu mogą jednak wywierać działanie drażniące
  silniejsze od par bromu i chloru. Podany miejscowo na skórę może
  wywoływać sączenie, tworzenie strupów i pęcherzy. Zatrucie ostre drogą
  pokarmową objawia się gwałtownymi wymiotami o ciemno zabarwionej
  treści (co ułatwia usunięcie trucizny), luźnymi stolcami, bólami brzucha,
  metalicznym smakiem w ustach, pojawieniem się brunatnych plam w
  ustach. Po wypiciu jodyny może wystąpić uszkodzenie ścian żołądka i jelit;
  może też dojść do uszkodzenia nerek. Jodki używane jako leki mogą u osób
  wrażliwych wywołać tzw. jodzicę : łzawienie i ślinienie, obfitą wydzielinę z
  nosa, rumień skóry, pokrzywkę i metaliczny smak w ustach. Może to też
  skutkować objawami ze strony układu nerwowego np. nadmierną
  pobudliwością lub depresją.
SYMBOL: XE, NAZWA POLSKA: KSENON  Działanie biologiczne: Jest to gaz nietoksyczny. Jego
  związki są silnie toksyczne ze względu na silny
  charakter utleniający.
SYMBOL: BA, NAZWA POLSKA: BAR

  Opis: Bar jest miękkim metalem o jasnoszarej barwie
  i aktywności chemicznej podobnej do potasu. Sole
  baru barwią płomień palnika gazowego na kolor
  intensywnie zielony.  Działanie biologiczne: Rozpuszczalne związki baru są
  dla człowieka silnymi truciznami.
SYMBOL: OS, NAZWA POLSKA: OSM

  Opis: Osm jest szaro-niebieskim metalem należącym
  obok irydu i platyny do grupy platynowców ciężkich
  (osmowce). Jest metalem szlachetnym o bardzo małej
  reaktywności chemicznej. Substancja ta jest bardzo
  twarda a jednocześnie krucha. Najwyższy stopień
  utlenienia osmu to +8.
  Osm w stanie metalicznym posiada specyficzny,
  nieprzyjemny zapach zbliżony do chloru (określany też
  jako zapach czosnku), ze względu na niewielkie
  domieszki OsO4.

  Działanie biologiczne: Związki osmu(8+), szczególnie
  OsO4 mają bardzo toksyczne właściwości.
SYMBOL: HG, NAZWA POLSKA: RTĘĆ

  Opis: Rtęć jest jedynym ciekłym metalem w układzie
  okresowym. Należy do 12 grupy układu okresowego
  do szeregu cynkowców. Jest diamagnetykiem.  Działanie biologiczne:
  a. Narażenie


    Rtęć występuje w związkach nieorganicznych w postaci soli
  oraz w formie organicznej np. metylortęci produkowanej przez
  drobnoustroje. Rtęć kumuluje się w organizmach żywych.
  Występuje w wypełnieniach dentystycznych oraz
  termometrach.

    W przypadku rozbicia termometru należy miejsce, w którym
  rozlała się rtęć posypać siarką, zmieść miotełką (nie
  odkurzaczem) i przewietrzyć pomieszczenie.
   Przypominamy:
   Związki rtęci są trujące, nie wolno się nią bawić, bo wtedy
  wdycha się jej pary!!
  b. Skutki zdrowotne

    Układ nerwowy jest bardzo wrażliwy na wszystkie
  związki rtęci. Najbardziej szkodliwe są opary rtęci oraz
  metylortęć ponieważ najłatwiej przenikają do mózgu.
  Stały kontakt z wysokimi stężeniami rtęci powoduje
  trwałe uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego,
  nerek i płodu. Objawami zatrucia są: nadpobudliwość
  nerwowa, drżenie rąk, zaburzenia pamięci i widzenia.
  Krótkoterminowa ekspozycja może powodować
  uszkodzenie płuc, nudności, wymioty, biegunki, wzrost
  ciśnienia krwi i podrażnienie skóry i oczu. Metylortęć
  i chlorek rtęci mają właściwości rakotwórcze.
  Szczególnie wrażliwe na rtęć są dzieci.
SYMBOL: TL, NAZWA POLSKA: TAL

  Opis: Tal jest srebrzystobiałym metalem, lekkim
  i miękkim. Jego połysk zanika pod działaniem
  powietrza. Z tego powodu przechowuje się go
  w glicerynie.  Działanie biologiczne: Sole talu są silnymi truciznami.
  Powodują one bóle nerwowe i wypadanie włosów.
SYMBOL: PB, NAZWA POLSKA: OŁÓW

  Opis: Ołów jest szarym metalem ciężkim o niskiej
  temperaturze topnienia. Jest on kowalny i ciągliwy.
  Jest dość aktywny chemicznie.  Działanie biologiczne: Rozpuszczalne sole ołowiu są
  trujące. Ołów jest metalem ciężkim i kumuluje się
  w tkankach miękkich organizmu.
SYMBOL: BI, NAZWA POLSKA: BIZMUT
  Opis: Bizmut jest różowo-białym metalem należącym
  do 15 (V A) grupy układu okresowego. Jest dość
  aktywny chemicznie.  Działanie biologiczne: Rozpuszczalne w wodzie sole
  bizmutu są silnymi truciznami.
SYMBOL: RN, NAZWA POLSKA: RADON

  Opis: Radon jest bezbarwnym, bezwonnym, pozbawionym
  smaku, radioaktywnym i ciężkim gazem szlachetnym.
  W czasie chłodzenia radonu poniżej temperatury zamarzania
  wykazuje on brylantową fosforescencję, która w miarę
  obniżania temperatury przechodzi w żółtą a następnie
  w pomarańczowo-czerwoną (w temperaturze ciekłego tlenu).
  Wdychanie powietrza zawierającego radon i produkty jego
  rozpadu może być bardzo szkodliwe - dlatego dla
  bezpieczeństwa powinno wykonywać się badania zawartości
  tego pierwiastka w domu. Jest to najcięższy znany gaz.
  Występuje w niektórych wodach mineralnych.

  Działanie biologiczne:
Radon rozpadając się emituje cząstki . Podstawowym
niebezpieczeństwem jest wdychanie tego pierwiastka
i produktów jego rozpadu promieniotwórczego ze
względu na ich rakotwórcze działanie. Może być
niebezpieczny w starych kopalniach uranu. Duże
stężenia radonu występują w zamkniętych, nie
wietrzonych pomieszczeniach zbudowanych z
materiałów naturalnych (kamienie, piasek, żwir).
Ponieważ jest to najcięższy znany gaz - gromadzi się
on głównie w piwnicach.
Pod względem chemicznym gazowy radon nie jest
niebezpieczny.
Pierwiastki szkodliwe ze
    względu na
  radioaktywność
SYMBOL: TC, NAZWA POLSKA: TECHNET  Opis: Technet jest srebrzystoszarym metalem,
  twardym i kruchym. Jest pierwiastkiem
  promieniotwórczym należącym do grupy
  manganowców. Jest dość aktywny chemicznie.
SYMBOL: PO, NAZWA POLSKA: POLON
  Opis: Polon jest srebrzystoszarym metalem. Dobrze
  przewodzi prąd elektryczny. Tworzy dwie odmiany
  alotropowe.
SYMBOL: AT, NAZWA POLSKA: ASTAT
  Opis: Astat jest promieniotwórczym niemetalem. Nie
  występuje w przyrodzie, został otrzymany sztucznie z
  bizmutu. Nie posiada żadnego stabilnego izotopu.
SYMBOL: RA, NAZWA POLSKA: RAD  Opis: Rad jest miękkim metalem o jasnoszarej barwie
  i aktywności chemicznej podobnej do baru. Sole radu
  barwią płomień palnika gazowego na kolor
  intensywnie czerwony. Jest to najmniej
  rozpowszechniony pierwiastek w przyrodzie. Nie
  posiada on żadnych trwałych izotopów.

								
To top