Spoken English - 2005 - October by venkatesh618

VIEWS: 355 PAGES: 10

									I                                                                 -Ñ-Ø√-úø’                                              -Ç-C¢√®Ωç 2 -ÅéÓd-•®Ω’ 2005
  Ram: Hi Shyam and Prem, well met
                                   at: 'at'  Ö°æ-ßÁ÷-í¬--©’ -Éç-ûªèπ◊ ´·çü¿’ î√™« ûÁ©’-Ææ’-
                You are talking
        (éπ©’Ææ’-éÓ-´-úøç ¨¡Ÿ¶µºç).
     about the college day perhaps.
                                      èπ◊-Ø√oç-í∫ü∆. É°æ¤p-úÕC îª÷ü∆lç.
                                   Sekhar: How good are you at Telugu?
         College Day
        (O’®Ω’         †’ í∫’-Jç-* ´÷ö«x-
             - well met
        úø’-ûª’-†o-ô’d-Ø√o®Ω’?     = éπ©’-Ææ’-éÓ-             (O’èπ◊ ûÁ©’í∫’ áçûª -¶«í¬ ´îª’a?)
                                   Sanjeev: Just give me some time. I will be
               conversation
        ´-úøç ´’ç*-ü¿-®·çC.           ™           as good at it as you are.      (Ø√é¬\Ææh
     practise      îËߪ’çúÕ)                     time     É´¤y. ؈’ èπÿú≈ F Åçûª ¶«í¬
  Shyam: Yea, about the item we want to
      present.
                                            ´÷ö«x-úø-û√†’)
                                   Sekhar:     I am poor at Hindi (Ø√èπ◊ £œ«çC ®√ü¿’)
        (Å´¤†’. Ç®ÓV ¢Ë’ç v°æü¿-Jzç-îª-¶ßË’         Sanjeev: I am quick at picking up languages
        Å稡ç í∫’Jç*)                         (¶µ«≠æ-©’ Ø√èπ◊ ûªy®Ωí¬ ´≤ƒh®·)
  Ram:    And what's that going to be? (àç
                                   ´’†ç ¢Á·ü¿-öÀ Ææ綵«-≠æ-ù™ îª÷¨»ç-éπü∆.
        v°æü¿-Jzç-îª-¶-ûª’-Ø√o®Ω’?)                                                                                   the temple supervising some repairs.
                                   a) He is good at giving such talks.                 Sushma: Doesn't matter.     conversa-
                                                                                    (ÉD O’
  Prem: We are yet to take a decision about                                                                                   (¢√úø’ í∫’úÕ-éÀ -¢Á-∞«}-úø’. Ñ ®ÓV ¨¡Ÿvéπ-¢√®Ωç
                                   b) Our Principal is good at picking such                  tions           I am at
                                                                               ™ ¢√úø’-ûª÷ç-úøçúÕ-)
     it.   (ü∆E í∫’-Jç-* Éçé¬ E®Ωgߪ’ç BÆæ’éÓ-                                                                              éπü∆. v°æA ¨¡Ÿvéπ-¢√®Ωç ¢Á∞«húø’. ¢√∞¡x
                                     experts.                                 leisure. (at leisure –   pronun-
                                                                                       ë«-S;
        ¢√Lq ÖçC)                                                                                             Engineer friend èπÿú≈ Åéπ\úË ÖØ√oúø’.)
                                   good at –    àüÁjØ√ äéπ N≠æߪ’ç ¶«í¬ ûÁL-ߪ’-úøç.            ciation:      measure
                                                                               -™„ï. ï –       ™ ™«í¬,
  Ram:    OK. O, that reminds me. There will                                                                           Dad: Your mother needs some medicines.
                                   Poor at Maths – Maths     ®√ü¿’.                    pleasure        What do you
                                                                                 ™ ™«í¬).
        be a talk on 'Decision Making' by                                                                              Perhaps the shop is open now.
                                   Quick at understanding                           want?
        Prof. Nischai tomorrow at 6 at col-                                                                                        Shop
                                                                                                         (Å´’tèπ◊ ´’çü¿’©’ 鬢√L.             ûÁJîË
                                   ûªy®Ωí¬ Å®Ωnç îËÆæ’-éÓ-í∫-©í∫-úøç. É™«çöÀ îÓôxçû√ Ç         Sumana: You are good at English, Please
        lege. Are you coming?     (Ç, Ø√èπ◊ í∫’®Ìh-                                                                          Öçô’ç-üË¢Á÷?)
        *açC. – reminds me =     í∫’®Ìh*a ´÷ö«x-    í∫’ù«©’, Ωu© ûª®√yûª 'at' ¢√úøû√ç.                    explain this lesson.
                                                                                                    Amar: That shop is my friend’s. He opens
                                   a) Åûª-úø’ °æ†’-©’-îËÊÆ N≠æ-ߪ’ç™ ñ«°æuç îË≤ƒhúø’         Sushma: I am good at English, but I am not
        úË-ô°æ¤p-úø’ -Åç-ô’ç-ö«ç-éπü∆ – 'ņoô’d í∫’®Ìh-                                                                       shop quite early. I think it is open
                                      He is slow at doing things.                      so good at explaining.
        *açC—, ÅE – ü∆E-éÀC English. O’ con-
        versation ™ ¢√úøçúÕ. Í®°æ¤ ÇJç-öÀéÀ 'E®Ωg-
                                         talking about..
        ߪ’-véπ´’ç— Å稡ç í∫’-Jç-* Prof. E¨¡a-ß˝’-
        ´÷ö«x-úø-¶-ûª’-Ø√o®Ω’ college ™. -O’®Ω’-
        ´Ææ’h-Ø√o®√?)
  Shyam and
  Prem:  Oh, sure. No missing it. Prof.
       Nischai is very good at giving
                                                                     Sumana: I am a little
       such talks. We will certainly                                                                                    now.   (Ç shop ´÷ friend C. ¢√úø’
                                                                          slow at under-
       make it.     miss
                 (ÅüÁ™«    Å´¤û√ç.                                                                              ûªy®Ωí¬-ØË B≤ƒhúø’. É°æ¤púø’ ûÁJîË Öçô’ç-
                                                                          standing

                                                     -Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 54
           Åô’-´çöÀ N≠æ-ߪ’ç-O’ü¿ î√™« ¶«í¬                                               things.    Our
                                                                                                         ü¿-†’-èπ◊çö«)
           ´÷ö«x-úøû√úø’)                                                        teacher is fast.
                                                                                                      °j Ææ綵«-≠æ-ù™ ´’†ç í∫´’-Eç-*çC– äÍé ´÷ô
  Ram: Just as our Principal is good at pick-                                                                            ´·çü¿’, äéπ Ææçü¿-®Ωs¥ç™ 'the' ¢√úø-úøç, ÉçéÓ
                                                                          Many of my
     ing such experts.     (Å™«çöÀ E°æ¤-ù’-©†’                                              classmates
                                                                                                    Ææçü¿-®Ωs¥ç™ 'the' ¢√úø-éπ-§Ú-´-úøç. Ñ °æJ-ÆœnA
                 Principal
        áç°œéπ îËߪ’-úøç™ ´’†      -™«í∫)       b)    Maths
                                      Åûª-úø’      èπ◊ ÅÆæ©’ °æE-éÀ-®√úø’                                          ´·êuçí¬ v°æüË-¨»© ´·çü¿’ ´Ææ’hçC.
                                     He is hopeless at Maths.                         are quick at
  Shyam: That's true.                                                                         M. SURESAN             éÌEo v°æüË-¨»©’ v°æûËu-éπçí¬ éÌEo Ö°æ-ßÁ÷-í¬-©Íé
                                   c)    grammar                              learning.
  Prem: You are right.                          Åûª-úÕéÀ       ®√ü¿’
                                                                     Sushma: OK I'll try. Let us see how good I
                                                                                                    °æJ-N’-ûªçí¬ Öçö«®·. School, college, institu-
          prepositions– about, on, at             He is bad at grammar.                                                     tion ™«çöÀN Nü∆u-¶µ«u-≤ƒ-EéÀ, Nü∆u ¶üµ¿-†èπ◊
    °j Ææ綵«-≠æ-ù™                                                              am at it.
                                   d)  Ç¢Á’ §ƒô™ ´÷ Åç-ü¿-J™ Côd                                                 (learning and teaching) °æJ-N’ûªç, v°æûËuéπç.
  í∫´’-Eç-î√®Ω’ éπü∆. ´’†™ î√-™«´’ç-CéÀ ûÁ©’Ææ’,                                            b) Pavan: What do you know about the
  about Åçõ‰ í∫’Jç* ÅE. About the book = Ç               She is the best of all of us at singing.                                           Å™«Íí hospital, clinic, nursing home ™«çöÀN
                                                                          movie?
                                   Now practise the following aloud in                                               ¢Ájü¿uç §Òçü¿-ú≈EéÀ, ¢Ájü¿uç îËߪ’-ú≈-EéÀ v°æûËuéπç. Ééπ
  °æ¤Ææh-é¬Eo í∫’Jç*.                                                          Prakash: What movie are you talking
  a) ¢Ë’ç E†o Åûª-úÕ í∫’-Jç-* paper ™ îªC¢√ç            English:                                                             temples, churches, mosques (masjids)
                                                                          about?
                                   Sushma: Hi, Sumana,                                                       ™«çöÀN °æ‹ï-©èπÿ, Ç®√-üµ¿-†èπ◊, v§ƒ®Ωn-†-©èπ◊ v°æûËuéπ
    We read about him in the paper.
                                                 àçöÀ™« ´î√a´¤?             Pavan:  The one showing at Navrang.
                                   Sumana:      busy                                                     v°æüË-¨»©’. Ñ v°æüË-¨»©/ Ææn™«© v°æûËuéπ Ö°æ-ßÁ÷-í¬©’
  b)      school days
     ¢√∞¡Ÿx ¢√-∞¡x            í∫’Jç* ´÷ö«x-úø’         †’¢Áyçûª      í¬ ÖØ√o-N-°æ¤púø’?                (Showing –       The movie is
                                                                                   Çúø-úøç.
     -èπ◊-Ø√o®Ω’                         Sushma: °∂æ®√y-™‰ü¿’. -ë«S-í¬ØË ÖØ√o, àç 鬢√L                now showing at the theatre.      äéπ     v°æ≤ƒh-N-Ææ’h-†o-°æ¤púø’ 'the' ®√ü¿’.
                                        îÁ°æ¤p?                                                         I    A                 B
     They talked about their school days.                                                    ÆœE´÷ Çúø-úøç   'run'     ÅE èπÿú≈
                                   Sumana: Fèπ◊ English ¶«í¬-´îª’a éπü∆. Ñ les-                                             Students/       go to     school, college,
  c)  ü∆E í∫’-J-ç-* Ø√Íéç í∫’®Ω’h-™‰ü¿’                                                      Åçö«ç.  The movie ran for a hun-
                                        son é¬Ææh explain -îË®·.                                                  lecturers/       are at    university etc.
   I do not remember any thing about it.                                                     dred days)
                                   Sushma: Ø√èπ◊ English ¶«í¬ØË -´-a. é¬-E                                              professors...
  on:                                                                  Prakash: I think it’s (it is) a movie about
                                                                                                    A éÀçü¿ îÁ°œp† ¢√∞¡xç-ü¿®Ω÷ B éÀçü¿ îÁ°œp† îÓôxèπ◊
     éÌçîÁç °ü¿l, ´·êu N≠æ-ߪ÷-©†’ í∫’-J-ç-*               Explain îËߪ’-úøç-™  ؈çûª íÌ°æp-é¬ü¿’.
         on
     ÅØË-ô°æ¤p-úø’ ¢√úøû√ç.                                                          corruption in politics.
                                   Sumana: Å®Ωnç îËÆæ’-éÓ--´-úøç-™  ؈’ é¬Ææh slow.         Pavan:  Yes, that reminds me. I read an
                                                                                                    ¢√öÀ v°æûËuéπ Ö°æ-ßÁ÷í∫ç éÓÆæç ¢Á∞«h®Ω’ 鬕öÀd,
    He is going to talk on decision making                                                                             school, college, etc ´·çü¿’ 'the' ®√ü¿’. N’í∫-û√-
                                        ´÷ teacher î√-™« fast í¬ îÁ°æ¤hçC.                  article in the paper on the same
     E®Ωgߪ’ v°ævéÀߪ’ í∫’-J-ç-*.                     ´÷ classmates î√-™«-´’çC ûªy®Ωí¬                   topic yesterday.       maga-
                                                                                                    ¢√∞¡Ÿx, Åçõ‰ schools, colleges, etc Ö°æ-ßÁ÷-í∫çûÓ
  a)  ´’† v°æñ«-≤ƒy--´÷u-Eo í∫’-J-ç-* ®√Æœ† ¢√uÆæç ÅC                                                      (°ævA-éπ-©™,            Ææç•ç-üµ¿ç-™‰E¢√∞¡Ÿx, go to/ are at the school/
     It is essay on our democracy.
                                        ØË®Ω’a-éÓ-í∫-©®Ω’.                          zines  ™ ¢√u≤ƒ-©†’    articles
                                                                                                    college etc.
                                   Sushma: OK. ؈’ v°æߪ’-Ao≤ƒh. îª÷ü∆lç ØËØÁçûª                 Åçö«®Ω’)  There were some lines
  b)  È®jûª’© Çûªt-£æ«-ûªu-© í∫’-J-ç-* E¢Ë-Céπ ÅC                                                                          A student goes to college/ their parents go
                                        ¶«í¬ îËߪ’-í∫-©ØÓ.                          in it about this movie.
     It is a report on farmers suicides.                                                                              to the college.
                                   b) Pavan: Ç ´‚O í∫’-Jç-* FÍéç ûÁ©’Ææ’?               Prakash: I read it too. The writer is very
                                                                                                    (to meet the principal, pay the fees, etc)
                                    Prakash: à movie í∫’-Jç-* †’´yúø-í∫-úøç?                   clever at this kind of analysis.
                                                                                                    II    (devotees),
                                                                                                      ¶µºèπ◊h©’         °æ‹ñ«-®Ω’©’ -v§ƒ®Ωn-† Ææ-n™«-©èπ◊
                                    Pavan: †´-®Ωç-í˚™  É°æ¤p-úø’ -Ç-úø’-ûª’†o movie          Pavan:  Talking about articles,      (N≠æ-ߪ÷-E-         They go to temple/ to church/ to
                                                                                                      -¢Á-∞¡-û√®Ω’.
                                                                           éÌÊÆh –talking about/ coming to) all
                                        í∫’Jç*                                                          mosque, etc.
                                    Prakash: ÅC ®√ï-éÃ-ߪ÷-©™ ÅN-F-AE í∫’Jç*                  the centre page articles in the
                                                                                                               the engineer is at the
                                                                                                    Éçü∆-éπöÀ Ææ綵«-≠æ-ù™,
                                                                          paper are good. The trouble is, all
                                        ņ’-èπ◊çö«.                                                      temple to supervise some repairs      .-Å-Ø√oç
                                                                          of them are on politics.
                                    Pavan: Ç É°æ¤púø’ í∫’®Ìh-*açC. E†o paper ™                                           (-Åéπ\úø Çߪ’† °æ‹ïéÓÆæç ¢Á-∞¡}-úøç ™‰ü¿’ éπü∆)
  -v°æ-¨¡o: Direct †’ç-* Indirect speech   ™éÀ ´÷Í®a-           Ñ Å稻Eo í∫’-J-ç-* ØËØÓ Â°ü¿l ¢√uÆæç
                                        îªC¢√. Åçü¿’™ éÌEo lines Ñ                Amar: Dad, I am starting for college. When
                                                                                                    III Doctors, nurses, patients go to hospital.
                                                                                                    O∞¡xç-ü¿-JéÀhospital          hospital
                                                                                                                  ûÓ °æE 鬕öÀd,
      ô°æ¤púø’ Interoggative sentence    if
                          -©-™                                            will you be there?                   ´·çü¿’ 'the'              Amar's
                                                                                                              ®√ü¿’. Éçü∆-éπöÀ Ææ綵«-≠æ-ù™
                                        *vû√Eo      í∫’-J-ç-* èπÿú≈ -Ö-Ø√o®·.
      ™‰ü∆  whether          if
                 ´Ææ’hçC. é¬E á°æ¤púø’                                                college                     father, after returning from the hospital
                                    Prakash: ؈÷ îªC¢√ Ç ¢√uÆæç. ü∆E ®Ωîª-®·ûª                (؈’      éÀ ¢Á∞¡ŸhØ√o. O’È®-°æ¤p-úø’ç-ö«®Ω’
      ¢√ú≈L?  whether   á°æ¤púø’ ¢√ú≈-™ ûÁL-ߪ’                                           Åéπ\úø?)                       ÅØ√oúø’ éπü∆. Åçõ‰ Çߪ’† Åéπ\-úÕéÀ patient         í¬ØÓ,
                                        Éô’-´çöÀ N¨Ïx-≠æ-ù™ î√-™« ûÁL-N-í∫-©-                                         doctor
             Synthesis of sentences (so-                                           Dad: You mean, at the college?       (†’´y-†-úøç,      í¬ØÓ ¢Á-∞¡}-úøç-™‰-ü¿’ ÅE éπü∆.
      -ñ‰-ߪ’-í∫-©®Ω’.                          ¢√úø’. (N¨Ïx-≠æù – analysis)                  college      You know, mother is         A patient is at hospital. Their friends and rel-
      that/ neither nor, not only but also)       Ö°æ-  Pavan: ¢√u≤ƒ© N≠æ-ߪ÷-E-éÌÊÆh, Ç °ævAéπ cen-
                                                                              ™Ø√?)
                                                                        going to hospital. I am taking her           atives go to the hospital to see.
      ßÁ÷-Tç-îË °æ-ü¿l¥-ûª’-©’ -N-´-Jç-îª-í∫-©®Ω’.             tre page articles ÅFo ¶«í¬ØË                                                   business persons         open
                                                                        there; after coming back from the             -É™«Íí               -N-≠æ-ߪ’ç-™
                      – ᙸ.-ü¿’-®√_-v°æ-≤ƒü˛,       Öçö«®·. Å®·ûË ÅFo ®√ï-éÃ-ߪ÷-©-†’-               hospital I will see you at the college.        shop, close shop, are at shop.       go to
                                                                                                                          Éûª-®Ω’-™„j-ûË
                            Nï-ߪ’-¢√úø       í∫’-Jç-îË Öçö«®·.                        (Å´’t hospital   èπ◊   -¢Á-∞¡Ÿ-ûÓç-C éπü∆.   the shop, are at the shop.

  -ï-¢√-•’: Direct †’ç* Indirect speech ™éÀ            Answers
                                   Sushma: Hi Sumana, What brings you
                                                                                    Hospital
                                                                         ؈’ BÆæ’-Èé-∞¡Ÿ-ûª’Ø√o†’.
                                                                         ´*a-† ûª®√yûª   college
                                                                                              †’ç*
                                                                                           èπ◊-´≤ƒh†’.)
                                                                                                    Karun: What's your brother, Kesav?
                                                                                                           brother
                                                                                                           (O’       àç îËÆæ’hç-ö«úø’ Íé-¨¡-¢˛?)
       ´÷Ja-†-°æ¤púø’, (Interrogative sentences            here?  conversational expres-
                                               (ÉC                        Where is Arun?    (Å®Ω’ù˝ áéπ\úø?)         Keshav: He goes to college.
       ™) if Å®·Ø√, whether Å®·Ø√ äéπõ‰.               sion.    conversation
                                               ÉC O’             ™      Amar: He has gone to temple. You know                          college student
                                                                                                           (Åçõ‰– Åûª-úø’                ņo-
       Synthesis of sentences í∫ ’-Jç-*                                                                                          'He goes to college'
                                           ¢√úøçúÕ)                         today is friday. Every friday he goes                 ´÷ô. D-E-ØË
       N´-J≤ƒhç.                        Sumana: How busy are you now?                       to temple. His engineer friend is at                 -Å-E ÉçéÓ Nüµ¿çí¬ îÁ°æp-úøç).
I                                                            -Ñ-Ø√-úø’                                        -´’çí∫-∞¡¢√®Ωç 4 -ÅéÓd-•®Ω’ 2005
  Aravind: When are you starting for college?         Praphul: Too many visitors for you
       (College     èπ◊ -á°æ¤p-úø’ •ßª’-™‰l®Ω’-         (FéÓÆæç ´îËa-¢√∞¡Ÿx ´’K -áèπ◊\-´)
         ûª’-Ø√o´¤?)                 3) For •ßª’-™‰l-®Ω-úøç, ¢Á-∞¡}-úøç, ûªßª÷-®Ω-´-úøç (pre-
  Bhanu: Why, as usual at 9.                  pare), ûªßª÷-®Ω’í¬ Öçúø-úøç (ready) ™«çöÀ
         (àç? ´÷´‚-©’í¬ØË ûÌN’t-Cç-öÀéÀ)         ¢√öÀE ûÁ-LÊ° verbs °æéπ\† ´Ææ’hçC. °j Ææ綵«-
  Aravind: But yesterday you left even at 8.          ≠æ-ù™–
         (é¬E E†o †’´¤y áE-N’-CçöÀÍé •ßª’-™‰l-     a) start for, leave for, set out for (ÅEo-öÀéÃ
         ®√´¤ éπü∆. Even at 8= at 8 itself =       Å®Ωnç •ßª’-™‰l-®Ω-úøç Å-ØË)
         áE-N’-Cç-öÀÍé)                  Delhi éÀ •ßª’-™‰l-®Ω-úøç / -¢Á-∞¡xúøç
  Bhanu: No, I started at 8, but it was not for         leave for Delhi (setout for Delhi)
      college. I went to Suman's and           b) prepare for the match; be ready for the
      from there, we two set out for col-           match; practise for the match                 b) The names of things unique of their kind
                                                                                             b)  A†o-éÌDl ™«¢Á-èπ◊\û√ç =  The more we eat,
      lege at 8.45.                                                       (Unique =
                               4) Famous, well known, known,     (Ê°®Ω’-§Òç-C†/                àÈéj-éπ – äéπ ñ«AéÀ îÁçC† ´Ææ’h´¤      the fatter we become.
         (áE-N’-Cç-öÀéÀ •ßª’-™‰l-JçC, college éÀ     v°æÆœ-Cl¥-îÁç-C†, etc) ûª®√yûª èπÿú≈ 'for' -´Ææ’hç-C.        äéπõ‰ äéπ-ô-®·ûË)                  c)  †úÕ-*-†-éÌDl ®Ω’í¬_ Öçö«´¤ =  The more you
         é¬ü¿’. Ææ’´’Ø˛ ÉçöÀéÀ. Åéπ\-úÕoç* éπLÆœ     Notorious for.                         c) The names of rivers, seas, oceans,
         college éÀ •ßª’-™‰l®√ç)                                                                           walk, the more active you are.
                               Practise the following:                        ranges of mountains, groups of islands,
         set out= •ßª’-™‰l-®Ω-úøç– conversation                                                                 d)  áûª’h áéÀ\-†-éÌDl îªL áèπ◊\´ =   The higher
                               Subha: (over phone) Hi Sobha,      î√-™« thanks          countries formed by groups of states.
         ™ ¢√úøçúÕ.                                                                                 you climb, the colder it.
                               Sobha: áçü¿’èπ◊ (for ¢√úøçúÕ)                     [Imp: No 'the' before the name of a single
  Aravind: Have you sent for Bharat yet?                                                                        No.2:  ´uèπ◊h© Ê°®Ωx ´·çü¿’, °∂晫-Ø√ ´Ææ’h´¤, °∂晫Ø√
                               Subha: †’´¤y ´÷N’úÕ °æç-úø’x °æç°œ-†ç-ü¿’èπ◊.             mountain/ single island]
           (¶µº®Ωû˝ éÓÆæç/ ¶µº®Ωû˝èπ◊ éπ•’®Ω’       áéπ\-úÕ-†’ç* ÅN?                      d) Designations and offices (No 'the' before
                                                                                             îÓô, Ê°®Ωx (proper nouns) ´·çü¿’, the ®√ü¿’.
           °ö«d¢√?)                                                                              Å®·ûË Ééπ\úø The Amitab, The Sharook Khan
                                                                                             áçü¿’-éπØ√oç – ¢√∞¡x-™E ´·êu-¢Á’i† í∫’ù«©’ ÉçéÌ-éπ-


                    What for?..
                                                                                             J™ Öçõ‰, ¢√∞¡xèπ◊ Ç Ê°Jx*a, ü∆E ´·çü¿’ 'the'
                                                                                             °úøû√ç.
                                                                                             1) Ñߪ’† 21´ ¨¡û√-•l°æ¤ í¬çDµ –
                                                                                               He is the Gandhi of the 20th C.
                                                                                              (Åçõ‰ í¬çDµ-í¬J í∫’ù«™x Ñߪ’-†èπ◊ î√™«
  Bhanu : What for?     (áçü¿’èπ◊?– ≤ƒ´÷-†uçí¬                                        designations     and               ÖØ√o®·. í¬çDµE ûª©-°œç-°æ-ñ‰-≤ƒh-úø’ ÅE)
       for what    ÅE ņ®Ω’)                                                offices if you mention               2) He is the Bhima of class - ¢√úø’ -Ç class
                                                                   thereafter the name
                                               -Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 55
  Aravind : Have you forgotten? We have got                                                                        Hµ´·úø’.
       to practise for the match next                                             of the person)                   Now Practise the Following:
       week.                                                       e) before a countable
              (´’-®Ω-*-§Ú-ߪ÷-¢√? ´îËa-¢√®Ωç                                                                a) Krishna: Hi Kumar   É°æp-öÀ-´-®Ωèπ◊áéπ\úø’Ø√o´¤?
       Match practise                 Sobha:                                 singular, to talk of the
              éÀ      îËÆæ’éÓ-¢√L éπü∆?)       Nï-ߪ’-¢√úø †’ç*. Nï-ߪ’-¢√úø v°æÆœ-Cl¥-éπü∆                                   Kumar:  ¶µ«®Ω-û˝èπ◊ Hollywood ™«çöÀ-îÓô.
  Bhanu : He is in Chennai for his cousin's                                            whole class
                                    ®Ω≤ƒ©÷, •çT-†-°æLx ®Ωé¬-©èπ◊ (®Ω鬩’ –
                                                                 f) the superlative degree
                                                                                  M. SURESAN      Krishna: Åçõ‰ Mumbai ™Ø√?
       wedding. I'll (I will) call him today           varieties)                                                    Kumar: Å´¤†’. Åéπ\úø Ö-†oéÌ--Dl Éçé¬ Öçú≈-©-
       and tell him that we should pre-        Subha:                                 of the adjective,
       pare for the match.
                                   Å®·ûË Â£j«ü¿-®√-¶«-ü˛èπ◊ -á-°æ¤púø’ •ßª’-©’-üË-
                                                                 g) the comparative degree, when it is not fol-
                                                                                                 E-°œç-*çC. áçûª ¶«í∫’çüÓ Mumbai.
                                   ®Ω’-ûª’-Ø√o´¤? (Start ¢√úøçúÕ.)                                           Krishna: v°æéπ%A ≤˘çü¿®Ωuç (Beauty of Nature)
         (¢√∞¡x cousin °R}éÀ îÁØÁj o -¢Á-∞«}úø’.  Sobha: £j«ü¿-®√-¶«ü˛? áçü¿’èπ◊?                    lowed by 'then'.
         Ñ¢√∞¡ phone îËÆœ match éÀ ready       Subha: Ø√ûÓ È®çvúÓ-V-©’ç-úø-ú≈EéÀ.                 É°æ¤púø’ îª÷úøç-úÕ:                       鬢√-©çõ‰ é¬QtÍ®. ÅC ¶µ«®Ω-û˝èπ◊
                                                                 Manohar: Good morning Mahesh, why are              Switzerland ™«çöÀC. Åéπ\úø Dal Ææ®Ω-
         Å¢√Lq Öçü¿E îÁ§ƒh)             Sobha: ´÷Ø√†o Ñ ®√vA ´·ç•®· ¢Á∞¡Ÿh-Ø√o®Ω’.
  Aravind: Tell him to start early. He is known                                               you up so early? (àçôçûª ûªy®Ωí¬          Ææ’q™ Boat trip î√™« ¶«í∫’ç-ô’çC.
                                   Çߪ’† AJ-íÌ-*aç-ûª-®√yûË Â£j«ü¿-®√-¶«ü˛
       for his game but notorious for his                                                Evü¿ ™‰î√´¤? Up Ééπ\úø Evü¿-™‰-´-úøç.       Åéπ\úø èπÿú≈ áçûª-ÊÆ-°æ¤Ø√o Éçé¬ -Öç-ú≈-
                                   Ææçí∫A Ç™-*-≤ƒh†’. (Leave ¢√úøçúÕ).
       lack of time sense.                                                        îª÷úøçúÕ áçûª simpleí¬ ÖçüÓ.            ©-E°œ-Ææ’hçC.
                                   Å´’t äçô-Jí¬ Öçô’çC éπü∆.
         (ûªy®Ωí¬ ®Ω´’t†’. Game ¶«í¬ Ç-úø-      Subha: †’´¤y í∫†éπ ´ÊÆh éπFÆæç ¢√®Ωç ®ÓV-©’ -                  Conversation ™ ¢√úøçúÕ).         b) Prabhat: Hi Prakash, àçöÀ Å™« Cí∫’-©’í¬
         û√úøE Ê°®Ω’çC. -Å-™«Íí Time sense =         Öç-ú≈-©E Ø√ éÓJéπ.                     Mahesh: I get up (am up) by this time                ÖØ√o´¤?
         punctuality = Ææ´ ’-ߪ ’-§ƒ-©† ™‰ü¿F                                             every day. I go for a morning walk    Prakash: ´÷ ´÷´’ߪ’u ´î√aúø’. ´÷ fami-
                               Sobha: OK.
         Ê°®Ω’çC.)                                                           (ØËØÁ-°æ¤púø’ Ñ timeÍé ™‰* †úø’-≤ƒh†’).       ly™ Çߪ’† ¨¡èπ◊E ™«çöÀ-¢√úø’.
       Notorious=ØÌ-öÔJ-ߪ’Æˇ– öÔ ØÌéÀ\-°æ-©-é¬L    Answer:
                                                                 Manohar: Walking is good. The longer you        Prabhat: àç Åçûª ü¿’®√t-®Ω’_ú≈?
                               Shubha: (over phone) Hi Sobha, Thanks a
                                                                        walk the stronger you are.
       = îÁ-úø’ °æ†xèπ◊, îÁúø’ í∫’ù«-©èπ◊ Ê°®Ω’                                                             (áçûª   Prakash: Å™«çöÀ ¢√∞¡x†’ í∫’-Jç-* áçûª -ûªèπ◊\´
       §Òçü¿-úøç. a notorious murderer= Ê°®Ω’           lot.
                               Sobha: What for?
                                                                        ü¿÷®Ωç †úÕÊÆh Åçûª •©ç)               ´÷ö«x-úÕûË Åçûª ´’ç*C.
       §ÒçC† £æ«çûª-èπ◊úø’. Famous actor =                                        Mahesh: That's true. But my classmate          ANSWERS:
       v°æÆœ-ü¿l¥ †ô’úø’)               Shubha: For sending me mangoes. Where
                                                                        Sudheer walks 6 kms every morn-      a) krishna: Hi Kumar, Where have you
    °j Ææ綵«-≠æ-ù™ for ¢√úøéπç îª÷úøçúÕ.              are they from?
                                                                        ing. And really he is the Amitab of            been?
  1) Éçûªèπ◊ ´·çü¿’ îª÷¨»ç– äéπ ´u´Cµ (period of      Sobha: From      Vijayawada.    You   know
                                                                              ´÷ classmate
                                                                        our College. (              Kumar: I was in the Hollywood of india
    time) ´·çü¿’ for ´Ææ’hçC– for 10 minutes             Vijayawada is famous for the two
                                                                     Sudheer ®ÓW 6 Kms †úø’-≤ƒhúø’.         Krishna: You mean Mumbai?
    (10 E-N’-≥ƒ©’í¬), for an hour (í∫çôí¬), for 3           varieties.     Rasaalu      and
    years (´‚úË-∞¡Ÿxí¬) etc.
                                                                     Åûªúø’ ´÷ College ÅN’-û√¶¸)          Kumar: Yes, the more I stayed there, the
                                     Banginapalli.
                                                                 Manohar: Why so? (áçü¿’-éπE?)
  2) 'for' ´·êuçí¬ ¢√-úø-úøç– éÓÆæç, ÖüËl-Pç-*† ÅØË     Shubha: Then when are you starting for                                                 more/ the longer I wanted to stay.
                                                                 Mahesh: He is as tall as Amitab (ÅN’-û√¶¸
    Å®√n-©ûÓ.                             Hyderabad?                                                         How beautiful Mumbai is.
                                                                     Åçûª §Òúø’í∫’)                 Krishna: If you talk of the beauty of nature,
  °j Ææ綵«-≠æ-ù™                     Sobha: Hyderabad, what for?
  a) Send for Bharat = ¶µº®Ω-û˝-èπ◊ /-¶µº-®Ωû˝ éÓÆæç                                      Manohar: And who is the Sharook Khan of
                               Subha: To spend a few days with me/                                                   nothing to beat Kashmir (Kashmir
  b) what for? = áçü¿’-èπ◊ /- áç-ü¿’éÓÆæç                                                  your class?
                                     for spending a few days with me.                                              †’ éÌöÀdçC ™‰ü¿’.  Nothing to beat
  c) for the match = match éÓÆæç/match éÀ                                                  (O’   class Sharook Khan  á´®Ω’?)
                               Sobha: Dad is leaving for Mumbai tonight.                                                Kashmir). That is the Switzerland
                                                                 Mahesh: I haven't (have not) thought of it
    (ÖüËl¨¡ç)                             Only after he returns, do I think of                                            of India. The boat trip in the Dal
  d) for his cousin's marriage = cousin                                                  (ü∆E í∫’-Jç-* -ØËØ√-™-*ç-îª-™‰ü¿’)
                                     Hyderabad.                                                         lake is very pleasant. There too
    °Rx-éÓ-Ææç/- °-RxéÀ                                                   Ñ Ææ綵«-≠æù™ éÌ-Eo-îÓôx 'The' ¢√ú≈ç éπü∆!
                               Subha: If you come I want you to be here                                                the more you stay, the more you
  e) ´÷ Ø√†o Ñ vúÁÆˇ Ø√èπ◊   Delhi   ™ éÌØ√o®Ω’ =                                    The longer you walk, The stronger you are.
                                     for a week.                                                         want to stay.
     Dad bought this dress for me in Delhi.   (Ø√                                    The Amitab of the College; The Sharook
                               Sobha: Ok.                                                         b) Prabhat: Hi Prakash, you look sad
     éÓÆæç/ -Ø√èπ◊ ÖüËl-Pç-*†)                                                Khan.
                                                                                             Prakash:    My Uncle has come he is the
  f)  Ñ °æ¤Ææhéπç ®Ω¢Ë’-≠ˇèπ◊ =  This book is for                                      No. 1: áçûª îËÊÆh Åçûª ´’ç*C. É™«çöÀ ûÁ©’í∫’
     Ramesh.                       -É°æp-öÀ-´®Ωèπ◊ éÌEo lessons ™ 'the' ¢√úøéπç                                               Sakuni of our Family
                                                                 ¢√é¬u-©†’ English ™ îÁÊ°p-°æ¤púø’ Comparatives
  g) Praphul: some one has come for you.          í∫’-Jç-* ØË®Ω’a-èπ◊†o N≠æ-ߪ÷©’ Ææçví∫-£æ«çí¬:           ¢√úøû√ç. -¢√-öÀ -´·ç-ü¿’ 'the' ûª°æpéπ ®√¢√L.      Prabhat:    Is he so bad?
           (-F -éÓÆæç á´®Ó ´î√a®Ω’.)        We use ‘the’ before                        a) Ç ÆœE´÷ -Fèπ◊ îª÷Æœ† éÌDl îª÷ú≈-©-E-°œ-Ææ’hçC.    Prakash:    The less we talk about such
     Prasanth: for me? at this hour?           a) The names of great and holy books (The               The more you see it, the more you wish to              people, the better for us.
            (Ø√éÓ-Ææ´÷? Ñ -õ„iç™Ø√?)        Ramayanam, etc.)                          see it.
I                                                                   -Ñ-Ø√-úø’                                            -Ç-C¢√®Ωç 9 -ÅéÓd-•®Ω’ 2005
  Charan: Hi Chandra, how are you?
                                   a)  F´¤ ´’ç* ´÷®Ω’\©’ ûÁa-èπ◊†oçü¿’èπ◊ ÅGµ-†ç-ü¿-
  Chandra: Fine Thanks, how are you?                  †©’ = congratulations/ congrats on your
  Charan: Same here. Thanks. Congrats.                good marks.
       (Congrats = Congratulations       éπç-ví¬-    Congratulations =     á´-È®jØ√ -à-üÁj-Ø√ ≤ƒ-Cµç-*-†°æ¤p-úø’
       ô’u-™„-ß˝’-≠æ-Ø˛q – -™„-ß˝’ -ØÌéÀ\ °æ-©éπç-úÕ =     -îÁÊ°p-C. -ü∆-EéÀ -•-ü¿’-©’í¬ thanks îÁ§ƒhç.
       -Å-Gµ-†ç-ü¿-†-©’)                    b) †’´¤y áEo-Èéj-†ç-ü¿’èπ◊ Congrats
  Chandra: What on? (áçü¿’èπ◊?)                    Congrats on your election.
  Charan: On your fine performance in the             c)             congrats
                                     î√™« ¶«í¬ †öÀç-*-†ç-ü¿’èπ◊
      play yesterday.                       Congrats on your excellent action/ per-
                                    formance.
         (†’´¤y E†o Ø√ô-éπç™ î√™« ¶«í¬ îËÆœ-        d) Congress              con-
                                             î√™« ¶«í¬ ÈíL*-†ç-ü¿’èπ◊
         †ç-ü¿’èπ◊   –    †öÀç-*-†ç-ü¿’èπ◊)        grats. Congrats to congress on its excel-
         Performance - °æ-§∂ƒ-´’-Ø˛q – -§∂ƒ ØÌéÀ\-       lent performance in the elections.
                                                                        a)  ¢√úø’ v°æA-ü∆-Eéà ¢√∞¡x Åéπ\ O’ü¿ Çüµ∆-®Ω-°æ-úø-û√úø’   Mohan:  ´÷´‚-©’í¬ Çúø-¢√∞¡Ÿx •ôd© O’ü¿ áèπ◊\´
         °æ-©’-èπ◊û√ç = à °æØÁjØ√, ´·êuçí¬           (Performance     ¢√úøéπç í∫´’-Eç-îªçúÕ)                                                  úø•’s, Éçé¬ áèπ◊\´ time ´%ü∑∆ îËÆæ’hç-
                                                                          He depends on his sister for every thing.
         éÌçîÁç ´·êu-¢Á’i† N≠æ-ߪ÷Eo îËߪ’-úøç       2) Comment on: Comment          Åçõ‰ ¢√uêu©’                                               ö«®Ω’. Åçûª-éπçõ‰ áèπ◊\´ time Å©ç-éπ-®Ω-
                                                                        b)  °æçô©’ ´®√{Eo •öÀd Öçö«®·
         Performance in a play/ movie/                            Comment
                                     îËߪ’-úøç/-Å-Gµ-v§ƒ-ߪ÷©’ ¢ÁL-•’-îªa-úøç.
                                           'on'.                             Crops depend on rains.                       ù™.
         game/ as a leader =  Ø√ô-éπç™/ ÆœE-          ûª®√yûª èπÿú≈                                                            Girija and
                                   a)                                    c)  ÅFo úø•’s†’-•-õ‰d éπü∆?
                    perform-
         ´÷™/ Ø√ߪ’-èπ◊-úÕí¬ äéπJ                á°æ¤púø÷ Éûª-®Ω’-©-†’ í∫’-Jç-* àüÓ äéπöÀ Åçô’ç-                                           Sailaja: †’´¤y ´÷ O’ü¿ comments îËÆæ’h-†oô’d.
                                        He always on comments on others.                   Everything depends on money.
         ance           play=
             ¢√J E®Ωy-£æ«ù/ °æE-B®Ω’.             ö«úø’=                                                               b) Lakshman:  á°æ¤púø’ •ßª’-™‰l-®Ω’ü∆ç?
                                    make comments/ pass comments                      d)  Nïߪ’ç v¨¡´’†’ •öÀd -Öç-ô’ç-C
         °xß˝’ = Çúø-úøç ´÷-´‚-©’í¬; Ø√ôéπç                                 ÅE                                           Madhu:    Åçû√ F O’ü¿ Çüµ∆-®Ω-°æúÕ -ÖçC.
                                     èπÿú≈ ¢√úøû√ç ¢√uêu©’ îËߪ’-úøç ÅØË Å®ΩnçûÓ.               Success depends on hard work.                     †’¢Áy-°æ¤púø’ ready Å®·ûË Å°æ¤púË.
         ÅØË Å®Ωnç èπÿ-ú≈ ÖçC.
  Chandra: Thank you.
                                          on the campus..
  Charan: Every one was commenting on
       your action only. They were all
       praise for you
  Chandra: Oh, that's (that was nothing).
       Thanks any way. How's your
       practice of cricket going? Hope
       you will be on the college team for
                                                                        5) Spend on:                          Lakshman: éÌçûª late Å®·Ø√ °∂æ®√y-™‰-ü¿’™‰. ´’†
       the finals. (     -Åç-ûËç-™‰-ü¿’-™‰.  é¬E                                                    ÉC î√™«
       thanks.    cricket practice
                                                                          ´·êuç.                               Ê°®Ω’x ñ«G-û√™ *´®Ω éπü∆ ÖØ√o®·.
                                                    -Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 56
               F              ᙫ
         ÖçC? College finals team        ™                                            Spend = ê®Ω’a-°-ôd-úøç.                      ´’† Ê°®Ω’x °œL-îË-ô°æp-öÀéÀ ´’†ç îË®Ω’-
         †’´¤yç--ö«-´E ÇP-Ææ’hØ√o)                                                    í∫úø-°æ-úøç (®ÓV©÷,                          èπ◊çö«ç.
                                                                                                       Madhu:   ´’†ç é¬éπ Éçé¬ öÃç™ îË®Ω-ú≈-EéÀ
  Charan: Not so bad. Every thing depends             b)  -Å-ûª-ØÁ-°æ¤p-úø÷ Éûª-®Ω’-©†’ í∫’-Jç-* ¢√uë«u-Eç-îª-úø’
                                                                        Æ洒ߪ’ç Å®·ûË)
       on my game in the first two                                                    a) ¢√ú≈ ÉçöÀ-O’ü¿ î√™«                          á´-®Ì-Ææ’h-Ø√o®Ω’?
                                    He never comments/ makes comments/                                                  Lakshman: F áç°œéπ -éπ*aûªç. ü∆EéÀ congrats.
       matches.                          passes comments on others.
                                                                         ê®Ω’a °ö«dúø’           M. SURESAN
  Chandra: And what are you going to do dur-            c)    performance
                                     Éûª-®Ω’©         í∫’-Jç-* ¢√uêu©’ îËߪ’-             He has spent a lot                         ´’J -Ø√ Ææçí∫Açé¬ ûÁMü¿’.
                                                                          (of money) on the house.                 Lakshmi: Ñ selections áéπ\úø ï®Ω-í∫-† ’-
       ing the vacation?                      úøç Ææ’©-¶µº¢Ë’. é¬-E ÅüË ´’†ç -Ç °æ-E áçûª-
                                                                        b)
                                     ´-®Ωèπ◊ îË≤ƒhç ÅØË-C v°æ¨¡o.                       ؈’ ®ÓW È®çúø’í∫çô©’ ¢√uߪ÷´’ç îË≤ƒh†’               Ø√o®·?
         (ÂÆ©-´¤™x àç îËߪ’-¶-ûª’-Ø√o´¤?)                                                                             Lakshman: ´÷ College campus ™ØË.
  Charan: (I am going to) spend some time               It's (It is) easy to comment/ pass com-                   I spend two hours (every day) on exercise.
                                    ments/ make comments on others' per-                                                 Answers:
      on bowling practice. (I) need to                                                  c)  §Ú®·†¢√®Ωç Åçû√      practice  ™ØË í∫úÕ-§ƒúø’
                                    formance but how well we do a thing is the                                              a) Girija: How much did you spend on the
      improve my bowling.    bowl-                                                    He spent the whole of last week on prac-
                         (éÌçûª         question.                                                                    dress?
      ing practice       bowling                                                    tice.
                     îËߪ÷L. Ø√         3) On the team. team     ™. Éçûª-èπ◊-´·çü¿’ ûÁ©’-                                          Sailaja: I spent Rs. 2500/- on it. Isn't (is not)
                                                                        d)  ÅE™¸ á°æ¤púø÷ •ôd-©èπ◊ áèπ◊\´ ê®Ω’a °úø-û√úø’
         ¢Á’®Ω’-í∫’-°æ-®Ω-éÓ-¢√Lq† Å´-Ææ®Ωç ÖçC)                    (in
                                     Ææ’-èπ◊Ø√oç. ûÁ©’-í∫’™ '™—   Å®ΩnçûÓ) ¢√úË                                                it worth so much?
  Chandra: Ok, then. Good luck, bye.                                                       Anil spends a lot (of money) on clothes.
                                     î√™«-îÓ-ôxEnglish  on
                                                ™ ´Ææ’hçC. ñ«G-û√™                                                (worth =  N©’´; is worth = N©’´ Öçúø-úøç
         (ÆæÍ®, F Åü¿%≠ædç ¶«í∫’ç-ú≈-©E éÓJéπ,          = on the list;        on the rolls,
                                             £æ…ï®˝ °æöÃd™ =                   Spend   ûª®√yûª  on  ™«í¬ØË,  waste  ûª®√yûª èπÿú≈    ûÁ©’-í∫’™ Åçûª N©’´ îËߪ’-úøç / -îË-ߪ’-éπ-
                                           on the premises;                     on.
         ´≤ƒh-´’J)                        Ç´-®Ω-ù™=            Nü∆u-©ßª’ Ç´-                                              §Ú-´úøç = Worth/ not worth. The movie
  Charan: Bye                              ®Ω-ù™ = on the campus, etc.                     e) TV  îª÷Ææ÷h   time  ´%ü∑∆ îË≤ƒhúø’             is not worth half the price of the ticket =
    °j Ææ綵«-≠æ-ù™ preposition– 'on' ¢√úøéπç          a)  E†’o team  ™ îË®Ω’aéÓç                         He wastes time on the TV/watching the TV.           Ç ÆœE´÷ ticket èπ◊ °öÀd† úø•’s-™ Ææí∫-´’çûª
  í∫´’-Eç-îªçúÕ.                           We do not take you on the team.                    f)  î√™«-ÊÆ°æ¤  friends  ûÓ  time  ´%ü∑∆ îË≤ƒhúø’       èπÿú≈ îËߪ’ü¿’. Waste.
  1) Ωù˝    Congratulations îÁ°œp-†-°æ¤púø’,        b)  ñ«G-û√™ -Å-ûªúÕ Ê°®Ω’ ¢Á·ü¿-öÀC                     He wastes time/ a lot of time on friends.         Girija: I think you wasted at least Rs. 400.
    îªçvü¿: What on?                        His name is first on the list.                     Now practise the following in English:                 I won't (will not) spend more than
                                   c)  Ø√ Ç´-®Ω-ù™ ØËE-™«ç-öÀN Ææ´’t-Aç-’                a) Girija:      dress áçûª °öÀd éÌØ√o¢˛?
    Ωù˝: On your fine performance.                I do not allow such things on my premises.
                                                                               †’´¤y Ç                          Rs. 2000/- on it.
  2) commenting on                                                                     (Spend¢√úøçúÕ)                  Sailaja: I spent at least two hours on that
                                   d)  ÅC College   Ç´-®Ωù™ ï®Ω-í∫-™‰ü¿’
  3) on the college team                                                           Sailaja: 2500 ®Ω÷§ƒ-ߪ’©’. Åü¿çûª îËÆæ’hçC éπü∆?            selection.
                                    It did not happen on the campus.
  4) depends on                                                               Girija: éπFÆæç 400 ®Ω÷§ƒ-ߪ’©’ ü∆E O’ü¿ ´%ü∑∆         Mohan: Generally women waste a lot (of
                                   4) Depend on =     ÉC î√™«  common.     î√™«-
  5) spend time on                           ´’çCéÀ ûÁ©’Ææ’ depend =  Çüµ∆-®Ω-°æ-úø-úøç. ûÁ©’-              ņ’-èπ◊çö«. ؈-®·ûË 2000 ®Ω÷§ƒ-ߪ’-©-             money), a lot more of time, on
  ÉO preposition 'on'  ¢√úË éÌEo Ææçü¿-®√s¥©’.            í∫’™ èπÿú≈ äéπü∆E/ äéπJO’ü¿ Çüµ∆-®Ω-°æ-úø-úøç                éπçõ‰ °ôd†’.                         dresses, and still more on make up
  1) Congratulations (Congrats     ÅE èπÿú≈             Åçö«ç éπü∆. English ™†÷ ÅçûË. Depend                Sailaja: éπFÆæç È®çúø’ í∫çô©’ °æöÀdçC selec-              (still =Éçé¬).
              On.
     Åçö«®Ω’) ûª®√yûª á°æ¤púø÷                    ûª®√yûª á°æ¤púø÷ 'on'.                            tion èπ◊. (spend, I ûÓ ¢√úøçúÕ)            Girija and
                                                                                                       Sailaja: Just as you are commenting on us.
   -v°æ-¨¡o: Home, House, Residence - Ñ ´‚úø’ Home, house -                        -à-N’-öÀ ûË-ú≈?           She has two houses in Hyderabad, and one           b) Lakshman: When shall we start?
        °æü∆© Å®√n™x ¶µ‰ü∆-™‰-N’öÀ? OöÀE á°æ¤p-úÁ-                                          in Vijayawada = Ç¢Á’èπ◊ £j«ü¿-®√-¶«-ü˛™ È®çúÕ∞¡⁄x, Nï-    Madhu:    (Everything) depends on you,
       °æ¤púø’ ᙫ Ö°æ-ßÁ÷-Tç-î√™ N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’.                                          ߪ’-¢√-úø™ äéπ É©÷x -ÖØ√o®·. But She lives in                whenever you are ready.
                – -¢√C Ææ’v•-£æ«tùuç,      á´J ÉçöÀE í∫’-Jç-* ´÷ö«xúø’ûª’-Ø√o¢Á÷ ¢√∞¡x É©’x,             Guntur. Her home there is very close to the sta-        Lakshman: Doesn't matter if we are late.
                                  home.                                   tion =          Guntur                  Doesn't (does not) matter =
              -ï-¢√--•’: I. Home- ´’†ç,
                       ´’*-M-°æôoç                                               Ç¢Á’ ÖçúËC ´÷vûªç      ™. Ç¢Á’ É©’x                          °∂æ®√y-™‰ü¿’.
                                   Home    Åçõ‰ ÆæyÆæn©ç ÅØË Å®Ωnç èπÿ-ú≈ ÖçC.                      House
                                                                       (E¢√Ææç) í∫’çô÷®Óx.      business house,
                                                                                      †’,                  Conversation  ™  practise  îËߪ’çúÕ.
             ´’† èπ◊ô’ç•Æ涵º’u-©ûÓ E´-          My home is Nellore.    ´÷ ÆæyÆæn©ç ØÁ©÷x®Ω’.             The House of Tatas-    ™«çöÀ Ææçü¿-®√s¥™x ¢√u§ƒ®Ω             Our names are the last on the
             ÆœçîË É©’x home. á´-È®jØ√          He left his books at home
                                                                       E©ßª’ç ÅØË Å®ΩnçûÓ ¢√úøû√ç.                          list. We shall be able to reach by
             ¢√J ûªLx-ü¿ç-vúø’-©ûÓ, ņo-ü¿-´·t-      ¢√úø’ ¢√úÕ books   †’ (¢√úÕ) -Éçöx ´C-™‰-¨»úø’.             III. Residence: ÉC éÌç-îÁç formal. Phone                  the time our turn comes.
             ©ûÓ, Åéπ\-îÁ-™„x-∞¡xûÓ ÖçúËC–        3) Home =     His home is England.
                                          ü˨¡ç.
                                                                       numbers, address ©’ ´’† ÉçöÀN îÁÊ°p--ô°æ¤púø’          Madhu:    Who else       is coming to
                                                                                                                    (ÉçÈé-´®Ω’)
             home. ≤ƒ´÷-†uçí¬ home            4) Home =     Minister for home affairs.
                                          üËQߪ’.
                                                                       ¢√úøû√ç. Residence phone no; Residential                   be on the team?
             ´·çü¿’ î√-™« Ææçü¿-®√s¥™x my,          (üËQߪ’– Åçûª-®Ω_ûª ´u´-£æ…®√© ´’çvA)
             your, his, her, etc. ¢√úø-†-éπ\-®Ω-     5) at home and abroad = ÆæyüË-¨¡ç™, NüË-¨»™x.             address (office phone no; office address èπ◊          Lakshman: Your selection is definite
             ™‰ü¿’.                    6) Old age Home, Home for the blind- É™«çöÀ               Gµ†oçí¬). Ééπ\úøèπÿ-ú≈ home phone no.,/ address               (éπ*aûªç).  Congrats on that. I
   I am going home                           îÓôx 'Çv¨¡ßª’ç—.                          ņ-´îª’a.                                   don't know about my position
         (to my home
   ÉçöÀ-Èé-∞¡Ÿh-Ø√o†’.         ņç)             II. House = à Éç-öÀØÁjØ√ house Åçö«ç.                   éÌçîÁç £æ«Ùü∆-í∫© ´uèπ◊h© E¢√-≤ƒ-©ØË Residence               (position = °æJ-Æœn-A/ -Ææç-í∫A)
   He went home an hour ago                       He bought a house last year                    ņúøç Ææ••’– The Prime Minister's residence,          Lakshmi: Where are the selections?
             (His home
   í∫çô véÀûªç ÉçöÀ-Èé-∞«xúø’.         Å-†éπ\-®Ω-™‰ü¿’)     í∫ûª Ææç´-ûªq®Ωç É©’x éÌØ√oúø’.                  The governor's residence, etc.                 Lakshman: On our college campus.
I                                                              -Ñ-Ø√-úø’                                           -´’çí∫-∞¡¢√®Ωç 11 -ÅéÓd-•®Ω’ 2005
  Sheriff: Peter, Who are you waiting for?              His parents are waiting for their daugh-
        á´J éÓÆæç îª÷Ææ’h-Ø√o´¤?                 ter's marriage. Once that is over, they will
  Peter: For sagar. I've (I have) asked him              marry him off.
      for some information and a few             d)  Ø√èπ◊ Çéπ-™‰-≤ÚhçC. ÉçÈéçûªÊÆ§Ú ¶µï-Ø√-EéÀ wait
      books.
                                    îËߪ’-™‰†’.
        ≤ƒí∫®˝ éÓÆæç. ¢√úÕo ؈’ àüÓ Ææ´÷-î√®Ωç,         I'm (I am) very hungry. I am not able to
        éÌEo °æ¤Ææh-鬩’ ÅúÕ-í¬†’.
                                    wait for the meal any more.
  Sheriff: You have waited for an hour now.
       He hasn't even phoned you.                 Wait for = await.  Å®·ûË await éÌçîÁç
        †’´¤y ÅûªE éÓÆæç í∫çôí¬ îª÷Ææ’h-Ø√o´¤         ví¬çC∑éπç. conversation ™ wait for ¢Á’®Ω’í∫’.
        éπü∆. Fèπ◊ Phone èπÿú≈ îËߪ’-™‰ü¿’ ´’J.       2) Ask for: á´-J-ØÁjØ√ àüÁjØ√ Åúø-í∫úøç
                                                                   a) I am looking for a good book on Spoken
  Peter: I am sure he will come. Any way,                                                                            Samrat:  ®Ωîª-®·ûª á´®Ω’?
                                  a) ¢√úÕo Ææ£æ…ߪ’ç ÅúÕ-í¬†’. ¢√úø’ îËߪ’-™‰ü¿’.
                                                                     English
      let's hope for the best. I need the
                                    I asked (him) for his help. But he did not
                                                                                                      (®Ωîª-®·ûª = author/ writer)
      books badly.                                                          Spoken English O’ü¿ ´’ç* °æ¤Ææhéπç éÓÆæç        Sarat:  Åûª-úø’ èπÿú≈ ã ÂÆjE-èπ◊úË. Åûª-úÕ Ê°®Ω’
                                    help me.
        ¢√úø’ ´≤ƒh-úøØË Ø√ †´’téπç. àüË-¢Á’iØ√                                           îª÷Ææ’h-Ø√o†’. ¢Áü¿’-èπ◊-ûª’-Ø√o†’.                John stall.
                                  b)  ÅûªúÕo Ç¢Á’ éÌEo °æ¤Ææh-鬩’ ÅúÕ-TçC
        ´’çîË ÇPü∆lç. Ø√é¬ °æ¤Ææh-鬩’ î√™«                                          b) What are you looking for?                 Samrat: Eïçí¬ Åçûª íÌ°æp °æ¤Ææhéπ´÷?
        Å´-Ææ®Ωç.                        She asked him for some books.                                               Sarat: FéπC îªC-N-†-éÌDl îªü¿-¢√-©-E-°œ-Ææ’hçC.
                                                                    üËE-éÓÆæç îª÷Ææ’h-Ø√o¢˛/ ¢Áü¿’-èπ◊-ûª’-Ø√o¢˛?
        (need badly = î√™« Å´-Ææ®Ωç)                                             c) Åûª-úÕ-éÓÆæç Ééπ\úø îª÷úøúøç E®Ω’°æßÁ÷í∫ç. ÉC           ü∆Eo îªü¿-´-úøç -ã Å®Ω’-üÁj† ņ’-¶µº´ç
  Sheriff: How long more are you going to                                                                                (Å®Ω’-üÁj† = rare)
       wait? It's already time for dinner.
                                                                    Åûªúø’ College èπ◊ ¢Á∞Ï} time
                                                                                                 b) Chakri: F ü¿í∫_®Ω pen Öçü∆?
        ÉçÈéç-ûª-ÊÆ°æ¤ îª÷≤ƒh´¤? É°æp-öÀÍé ¶µï†                      -Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 57           No use looking for him here. It's the time
                                                                     for his college.
                                                                                                 Charan: ÖçC. Fèπ◊ 鬢√™«?
        Æ洒ߪ’ç Å®·çC éπü∆?                                                                                Chakri: Ø√     pen refill Å®·-§Ú-®·çC.
                                                                                                     Assignment complete îËߪ’-™‰ü¿’ ؈’.
        Have you a pen?                                                                                  Charan: Assignment?
                                                                                                 Chakri:
                                                                                                 Charan:
                                                                                                      Å´¤†’. Physics ™ ã chapter O’ü¿.
                                                                                                      Ø√èπÿ\ú≈ pen Å´-Ææ®Ωç. Ééπ\úø à shop
                                                                                                      ™ ØÁjØ√ refill ûÁa-éÓ-´-a/ -üÌ-®Ω’-èπ◊-
                                                                                                      ûª’çC.
                                                                   Practise the following:
                                                                                                 Chakri:  Ç Ææ©-£æ…èπ◊ thanks.
  Peter: I told him to be here for dinner. So          Å®·ûË v°æ¨¡o©’ Åúø-í∫úøç                     Suman: á´-J-éÓÆæç îª÷Ææ’h-Ø√o´¤?
        I'm sure he will come in a few min-                                                                        Answers:
                                  ÅØË Å®ΩnçûÓ, äéπ °æE îËߪ’-                    Suresh: College bus éÓÆæç.
        utes. Ah, look, here he comes. Hi,         ´’ØË Å®ΩnçûÓ ask ûª®√yûª                                                    a) Sarat: Have you read the book on the
                                                                   Suman: ؈’ N≠æflg éÓÆæç îª÷Ææ’h-Ø√o†’. Åûªúø’
        Sagar, why the delay?                for ®√ü¿’.                                ††’oéÌçûª úø•’s ÅúÕ-í¬úø’.                   table?
        ¶µï-Ø√-EéÀ ®Ω´’t-Ø√o†’ ¢√úÕE. 鬕öÀd é¬ÊÆq-    -Ö-ü∆: I asked him a few                     Suresh: ¢√úÕ-éπ\úø Öçú≈-Lq† time Å®·çC.           Samrat: What's the book on?
        °æ-öÀ™ ´îËa-≤ƒh-úøØË †´’téπç Ø√èπ◊çC.           questions                             ´≤ƒh-úË¢Á÷ È®çúø’ ´‚úø’ EN’-≥ƒ-©èπ◊.         Sarat:  It's (It is) on an important event/
        ÅCíÓ ´÷ô-™xØË ´îËa-¨»úø’. àçöÀ ≤ƒí∫®˝,       éÌEo v°æ¨¡o©’ ÅúÕ-í¬†’.        M. SURESAN         Suman: ¢√∞¡x Ø√†o È®çúø’ ´‚úø’ ®ÓV™x °æçÊ°              episode in World War II. This is one
        áçü¿’-é¬-©Ææuç?                   She asked her friend to                          úø•’s éÓÆæç îª÷Ææ’h-Ø√oúø’. (Wait               of the best books on the subject.
  Sagar: Looking for an auto took all my time.          wait                                   ¢√úøçúÕ)                       Samrat: Who is the Writer?
                                  é¬ÊÆ°æ¤ Öçúø-´’E ÅúÕ-TçC.                     Suresh: ¢√úËüÓ job èπ◊ apply îËÆ œ-†-ô’d-Ø√oúø’.       Sarat:  He was also a soldier. Name, John
        Çö éÓÆæç îª÷Ææ’h-†oç-ü¿’-´©x Ç©-Ææu-¢Á’içC.                                         Next week orders ´≤ƒh-ߪ’E ÇP-Ææ’h-
                                  They asked me why I was there                                                      stall.
    °j Ææ綵«-≠æ-ù™ preposition 'for' ¢√úøéπç í∫´’-                                          Ø√oúø’.
  Eç-îªçúÕ.1) Waiting for 2) asked for 3) hope for        ؈-éπ\úø áçü¿’-èπ◊-Ø√o-†E ¢√∞¡Ÿx ††o-úÕ-í¬®Ω’.                                        Samrat: Is it such a great book?
                                                                   Answer:
  4) time for 5) look for. -É-C-´®Ω-™  for èπ◊ -Ö†o       °j Ææçü¿-®√s¥™x ask ûª®√yûª for ®√ü¿’.                                            Sarat:  The more you read it, the more you
                                                                   Suman: Who are you waiting for?
  Å®√n©÷, Ö°æ-ßÁ÷-í¬©÷ éÌEo îª÷¨»ç.               3) hope for: üËE-ØÁj-Ø√ ÇPç-îª-úøç. hope ûª®√yûª                                             feel like reading it. Reading it is a
                                    for Å´-Ææ®Ωç.                         Suresh: For the college bus.
    English áèπ◊\´ ¢√úøéπç Ö†o prepositions ™                                                                             rare experience.
                                                                   Suman: I am waiting for Vishnu. He has
                                  a) ´’ç* ï®Ω’-í∫’-ûª’ç-ü¿ØË ÇPü∆lç. let's (let us)
  for äéπöÀ. Åçü¿’-éπE ü∆E Ö°æ-ßÁ÷-í¬©’ ÆæJí¬ ûÁ©’-                                            asked me for some money.               b) Chakri: Have you a pen?
                                    hope for the best.
  Ææ’-èπ◊E conversation ™ ¢√úÕûË ´’† conversa-                                          Suresh: (It is) time for him to be here.           Charan: I have. Do you want it?
                                  b) They hope for an early appointment.
  tion effective í¬ Öçô’çC.                                                        Perhaps he will be here in a few           Chakri: My refill is/ has gone dry (has run
  1. Wait for: äéπJ éÓÆæç, äéπ ´Ææ’h´¤, Ææç°∂æ’-ô†
                                   ûªy®Ω™ ã ÖüÓuí∫ç ´Ææ’hç-ü¿E ÇP-Ææ’h-Ø√o®Ω’.              minutes.                            out of ink - is dry/ has gone dry -
    éÓÆæç ¢Ë* îª÷úøúøç.                     Å®·ûË hope ûª®√yûª 'that' ûÓ begin ÅßË’u            Suman: He is waiting for the money his dad               ü∆ØÓx  ink  Å®·-§Ú-®·çC =   run out of
     Wait for me, please
                                  ´÷ô©’ ´ÊÆh for ®√ü¿’.                          will send him in two or three days.               ink). I have not (haven't) completed
                                  c) He hopes that he will get the job               Suresh: He has applied for a job. He hopes
   é¬Ææh Ø√éÓÆæç îª÷úø¢√?                                                                                        my assignment.
                                  4) time for:    üËE-ÈéjØ√  time´îËa-ÆœçC/Å®·çC            for the orders next week.
  a) Train éÓÆæç îª÷Ææ’hØ√oç                                                                                  Charan: Assignment?
                                    ņ--ú≈-EéÀ  time for   Åçö«ç. ÉC î√™«          2) Ñ éÀçCN a/ an, the éÀ Ææç•ç-Cµç-*-†N.
     We are waiting for the train                  Common.                                                          Chakri: Yes. It's on a chapter in Physics.
                                                                    Practise îËߪ’çúÕ.
  b) Exams                            a) It's time for dinner (Dinner time                                              Charan: I need the pen too. You get a refill
         Å®·§ÚßË’ ´®Ωèπ◊ îª÷ü∆lç                                      Å®·çC)      a) Sarat: Ç table O’ü¿ Ö†o °æ¤Ææhéπç îªC-¢√¢√?
     Let's wait for the exams to be over            b) Time has come for us to leave                                                     in any of the shops here. (Refills
                                                                   Samrat: üËEéÀ Ææç•ç-Cµç-*† °æ¤Ææhéπç ÅC?
     (Let's wait till the exams are over)             ´’†ç •ßª’-™‰l-®√-Lq† time Å®·çC                                                    are available in any of the shops
                                                                   Sarat: È®çúÓ v°æ°æçîª ßª·ü¿l¥ç-™ E ã ´·êu-¢Á’i†
                                                                                                      here.)
  c)  ¢√úÕ ûªLx-ü¿ç-vúø’©’ ¢√∞¡x-´÷t®· °Rx éÓÆæç é¬îª’-      Å™«Íí time for breakfast, for dinner, etc.                Ææç°∂æ’-ô† í∫’Jç*. Ç Å稡ç O’ü¿ °æ¤Ææh-
     éÌE ÖØ√o®Ω’. Å®·-§ÚûË ¢√úÕéà îËÊÆ-≤ƒh®Ω’.         5) Look for: ¢Áü¿-éπ-úøç                          é¬-©™ ÉC best.                  Chakri: Thank you for the advice.                        -v°æ-¨¡o: Below, beneath © ÆæJ-ßÁi’† Å®√n-©†’ ûÁL°œ,
                            ¢√öÀE ¢√úË Ææçü¿-®√s¥-©†’; -Å-™«Íí Famous,           Famous.. Popular..                  -Åç-õ‰?       A popular movie star- v°æñ«-Gµ-´÷†ç §ÒçC† û√®Ω–
                                                                                               ÆœE-´÷-©†’ í∫’-Jç-* ûÁL-Æœ-†-¢√∞¡⁄x, ÆœE-´÷©’ ¶«í¬ îª÷ÊÆ-
                            Popular © ÆæJ-ßÁi’† Å®√n-©†’ ûÁL°œ, ¢√öÀE ¢√úË                                            ¢√∞¡Ÿx É≠æd-°æúË û√®Ω©’.
                            Ææçü¿-®√s¥-©†’ N´-Jç-îªçúÕ.                      popular Åçõ‰ v°æñ«-Gµ-´÷†ç éπ© ÅE. famous ņo-            ã cinema star, famous, popular È®çúø÷ 鬴a.
                                                            °æ¤púø’ ûÁLÆœ, NE Öçúø-ö«-EéÀ v§ƒüµ∆†uç ûªèπ◊\´. 'popu-       °æ®Ω-¶µ«≥ƒ *vû√© íÌ°æp actor ©†’ í∫’-Jç-* ´’†èπ◊ ûÁLÊÆh
                        -ï-¢√-•’: Below, beneath © ûËú≈ -ûªy®Ω-™ N´-J≤ƒhç.
                                   – Èé.´ç-Q-éπ%≠æg, °æ®Ω-鬩, ´®Ωç-í∫™¸ ->-™«x
                                                            lar' ™ äéπ ®Ωçí∫ç™ ®√ùÀç-*-†-¢√-JE Ç ´®√_-EéÀ Ææç•ç-        ¢√∞¡Ÿx famous. ´’† ¶µ«≥ƒ *vû√© íÌ°æp-û√-®Ω©’, ´’†ç
                         Famous Åçõ‰ v°æÆ œ-Cl¥-Èé-éÀ\†, v°æë«uA îÁçC†. Åçõ‰          Cµç-*† v°æï©’ ÅGµ-´÷-Eç-îª-úøç, É≠æd-°æ-úø-úøç. v°æÆœ-Cl-Èé-éÀ\-†-  ÅGµ-´÷-Eç-îË-¢√∞¡Ÿx popular stars.
                        v°æñ«-F-éπç™ î√-™«´’çCéÀ ûÁL-Æœ†, î√-™«-´’çC NE Ö†o           ¢√∞¡x/ ¢√öÀ °æôx ´’†èπ◊ É≥ƒd-E-éπçõ‰, ¢Á’°æ¤p, íı®Ω´ç        A famous song - Åçü¿®Ω÷ ¢Á’a-éÌØË §ƒô.
                        ÅE.                                   áèπ◊\´. Popular Å®·† ´uèπ◊h-©†’ ´’†ç É≠æd-°æ-úøû√ç,         A popular song- Åçü¿®Ω÷ ÅGµ-´÷-EçîË, Åçõ‰ éÌClí¬
                         Abdul Kalam is a famous scientist = Çߪ’† v°æÆ œCl¥          ¢√∞¡x-†’ í∫’-Jç-* Éûª®Ω ®Ωçí¬© ¢√∞¡xèπ◊ ûÁL-ߪ’-éπ-§Ú-´îª’a–     'mass' song ÅE.
                        îÁçC† ¨»ÆæY-¢Ëûªh – î√-™«´’ç-CéÀ, ¨»ÆæYçûÓ Ææç•ç-üµ¿ç-™‰E          A famous movie star - v°æÆ œ-Cl¥-Èé-éÀ\† ÆœE-´÷-û√®Ω– ÆœE-    Tendulkar is a famous cricketer- Ééπ\úø popular
                        ¢√∞¡xèπ◊ èπÿ-ú≈ -Ç-ߪ’-†- í∫’-Jç-* ûÁ©’Ææ’– Çߪ’† í∫’-Jç-* NE      ´÷-©-†’ í∫’-Jç-* Åçûªí¬ ûÁL-ߪ’E/ interest ™‰E ¢√∞¡xèπ◊       ņç éπü∆.
                        ÖØ√o®Ω’ ÅE.                               Åûª-úÕ/- Ç-¢Á’ í∫’-Jç-* ûÁ©’Ææ’.
I                                                            -Ñ-Ø√-úø’                                             -Ç-C¢√®Ωç 16 -ÅéÓd-•®Ω’ 2005
  Anil:   Hi, Trishal, where were you last
                                 Éçé¬ îª÷úøçúÕ:
       evening?
                                 b) By the time I reached the station, the train
       (E†o ≤ƒßª’çvûªç áéπ\-úø’-Ø√o´¤?)           had left.   station
                                         ؈’        train
                                                  îËÍ®-Ææ-JéÀ, ¢ÁR}§Ú-
  Trishal: Most of the time at home.
                                   ®·çC. Train              sta-
                                           ¢Á-R}-§Ú-´-úøç ´·çü¿÷, ؈’
       (E†o áèπ◊\´ÊÆ°æ¤ ÉçöxØË ÖØ√o)            tion           the train had left.
                                     îË®Ω-úøç ûª®√yûª, 鬕öÀd
       Why, what's the matter?
                                 c) My uncle too had waited for me for ten
       (àçöÀ N≠æߪ’ç?)                    minutes - Ø√ éÓÆæç 10 EN’-≥ƒ©’ îª÷Æœ, ûª®√yûª
  Anil:    But Sunil told me he had seen you
                                  ÉçöÀéÀ •ßª’-™‰l-®√úø’, had waited - had + pp
         going somewhere
                                 d) Seeing that I had not come– ؈’ ®√™‰-ü¿E
       (Å®·ûË    †’-¢Áy-éπ\-úÕéÓ  ¢Á∞¡Ÿhç-úø-úøç-   îª÷Æœ, he started for home. ؈’ ®√éπ-§Ú-´-úøç,
       îª÷¨»†E  Sunil îÁ§ƒpúø’)              earlier past action, 鬕öÀd had come - had
  Trishal: He seen me on my way to the sta-                                                                          Lakshmi:
                                   + past participle.                       Ñ éÀçC È®çúø÷ §Ú©açúÕ:                        Éçé¬ éÌEo ÖØ√o®·. ´’†ç ¢Á-R}
       tion to receive my uncle. But by the                                          a) The Moghuls had ruled India before the
                                 e) I had kept it for two days... when I                                                  îª÷ü∆lç °æü¿.
       time I reached the station the train                                            British ruled it (British                b) Pratap: Hi Pramod, †’´¤y bike éÌØ√o-´E
                                  returned it to the library.    had
                                                   Ééπ\úø èπÿú≈                          ¢√-Jéπç-õ„ -´·ç-ü¿’
       had left. My uncle too had waited for                                                           had ruled,
                                                                    -¢Á·í∫-©’-©’ ¶µ«®Ω-û˝†’ §ƒLç-î√®Ω’.                 Prasanth îÁ§ƒpúø’ Ø√ûÓ, ¢Á·†o-†’-
                                  kept – had + past participle (pp)       ´·çü¿®Ω
       me for 10 minutes. Seeing that I                                              ruled).
                                   ïJ-T†past action    †’ ûÁ-L-ߪ’-ñ‰-≤Úhç-C éπü∆.-                                         èπ◊çö«.
       had not come, he started for home                                            b) India had been under Moghul rule before         Pramod: Éçé¬ é̆-™‰ü¿’. éÌØ√-©E ņ’-èπ◊ç-ô’Ø√o.
                                   Ééπ\-úø ´’†ç ûÁ©’Ææ’-èπ◊†o ´·êu N≠æߪ’ç:             it was under British rule (British
       on his own.                                                                          §ƒ©-†™        Pratap: O’ cousin bike éÌçô’-Ø√o¢√?
                                 had + past participle always expresses the                      Moghul
       (؈’ ´÷ uncle éÓÆæç station èπ◊ ¢Á∞¡Ÿh-                                         ÖçúË ´·çü¿’,      §ƒ©-†™ ÖçúËC).         Pramod: ™‰ü¿’.    E†oØË ûÁL-Æ œçC, ¢√úøC
                                 earlier of two past actions.                      Éçûª-´-®Ωèπÿ, Ñ lesson ™ ´’†ç ûÁ©’Ææ’èπ◊†o
       †o-°æ¤púø’ îª÷¨»úø’. Å®·ûË Øˆ’ station                                                                           Ţ˒t-¨»-úøE.
       èπ◊ -¢Á-∞Ï}Ææ-JÍé train -´-*a -¢Á-R}-§Ú®·ç-C.


                                       He had been an actor
       ´÷ uncle èπÿú≈ Ø√ éÓÆæç 10 EN’-≥ƒ©’
       îª÷Æœ ÉçöÀéÀ •ßª’-™‰l-®√úø’)
       But why did you want to see me?
       (Å®·ûË †’´¤y †ØÁoç-ü¿’èπ◊ éπ©-¢√-©-†’-èπ◊-
       Ø√o´¤?)
  Anil:   I wanted that book on computers                                            verbs: had been (be                     Pratap:   á´-JéÀ?
       from you.                                                       form -   í∫ûªç™ Ö†o                   Pramod:   ¢√úÕ §ƒûª   bike †’ éÌûªh bike ûÓ
       (F ü¿í∫_®Ω †’ç* Ç     computer book
                                                 -Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 58
                                                                   È®çúø’    N≠æ-ߪ÷-©™                        exchange   îËÆæ’èπ◊Ø√o-†E îÁ§ƒpúø’.
       BÆæ’éÓ-¢√-©-†’-èπ◊Ø√o)                                                 ´·çü¿®Ω Ö†o N≠æ-ߪ÷Eo                    Answers:
  Trishal: I am sorry, I don't have it. I had kept                                         îÁ°æ¤ hçC), had + pp
       it for only two days till the day                                            (action - í∫ûªç™ ïJ-                    a) Lakshmi: Hi Ajitha, when did you return?
       before when I returned it to the          a)  ¢√úø’  pass  Åߪ÷u-úøE Ø√ûÓ îÁ§ƒpúø’.                                                When I phoned yesterday your
                                                                   T† È®çúø’ °æ†’™x
       library.                         He told me that he had passed. (pass              ¢Á·ü¿öÀ °æEE ûÁ-LÊ°ç- M. SURESAN                    mother told me you had not
        (Ø√ ü¿í∫_®Ω ™‰C-°æ¤púø’, È®çvúÓ-V©’ Öç-      Å´-úøç ´·çü¿÷, îÁ°æp-úøç ûª®√yûª éπü∆. 鬕öÀd         ü¿’èπ◊ ¢√úøû√ç)                             returned yet.
        èπ◊E ¢Á·†oØË library ™ -ÉîËa¨».)           ´·çü¿J past action, had + passed (had +            a) ¢√u§ƒ®Ωç v§ƒ®Ωç-Gµç-îË-´·çü¿’ Çߪ’† teacher í¬      Ajitha: That's right. I arrived half an hour
    °j Ææ綵«-≠æ-ù-™E verbs: had seen, had left,        pp)                                ÖçúË-¢√úø’ = He had been a teacher before             after you had phone. What's the
  had waited, had come, had kept É´Fo èπÿú≈          b)  Ç¢Á’ °R}éÀ ´·çü¿’    teacher  í¬ °æE-îË-ÆœçC.        he started business.                       matter?
                                   She had worked as teacher before she              b) Lawyer í¬  practice          rail-
                                                                               v§ƒ®Ωç-Gµç-îË -´·çü¿’        Lakshmi: Leela told me yesterday she had
  had + past participle form ™ ÖØ√o®· éπü∆.
                                                                    ways ™ °æEî˨»®Ω’ =  He had worked/ He             brought some sarees from
  Éçûª-´-®Ωèπ◊ Ñ form of verb †’ ´’†ç Ñ les-            got married.
                                                                    had been  (ÖØ√o®Ω’) in the railways before           Mumbai. How about seeing
  sons ™ îª÷úø-™‰ü¿’. Ñ verb form: had + past         had + pp   éÀ Ææç•ç-Cµç-*† 'be' form had been.            he started practising as a lawyer.                them?
  participle. DØËo past perfect tense Åçö«®Ω’.         ´’†èπ◊ ûÁ©’-Ææ’-éπü∆, 'be' form á°æ¤púø÷ Öçúø-ú≈-Eo         c)    sisters           unmarried
                                                                    ¢√∞¡x    °R} ÅßË’uç-ûª-´-®Ωèπ◊            Ajitha: She told me the day before she
  DE Ö°æ-ßÁ÷-í∫ç- îª÷ü∆lç:                   ûÁ©’°æ¤-ûª’çC.                            í¬ØË ÖØ√oúø’ =   He had been unmarried
                                                                                                     had given away most of them.
  a) Sunil told me he had seen you. Ééπ\úø two         Ñ éÀçC È®ç-úø÷ §Ú©açúÕ:                        until his sisters got married.
                                                                                                 Lakshmi: Still some more are there. Let's go
    past actions (í∫ûªç™ ïJ-T† È®çúø’ °æ†’--©’–       a) NTR had acted in movies before he                Now practise the following in English.                and see.
    äéπöÀ Sunil E†’o îª÷úø-úøç, Ç N≠æߪ’ç Ø√ûÓ           entered politics (politics  -™  v°æ¢Ë-PçîË         a) Lakshmi: Hi Ajitha á°æ¤púø’ AJ-íÌ-î√a´¤? O’       b) Pratap: Prasanth told me that you had
    îÁ°æp-úøç) ÖØ√o®·. Ççü¿’™ äéπöÀ ´·çü¿’,            ´·çü¿’, ÆœE-´÷™x †öÀç-î√úø’. †öÀç-îª-úøç – -ÉC              ÉçöÀéÀ ؈’ E†o phone îËÊÆh O’               bought a bike. I think, the day
    ÉçéÓöÀ ûª®√yûªéπü∆. Sunil, Trishal †’ îª÷-úø-úøç        action (Ωu). ´·çü¿’ ïJ-T† past action                  Å´’t †’Nyçé¬ ®√™‰-ü¿E îÁ°œpçC.               before (yesterday).
    ´·çü¿’, Ç N≠æߪ’ç Anil ûÓ îÁ°æpúøç ûª®√yûª           鬕öÀd, had acted - had + past participle)           Ajitha: Å´¤†’. †’´¤y phone îËÆœ† Å®Ω-í∫çô         Pramod: Not yet. I think of buying one.
    éπü∆. Ééπ\úø ´·çü¿’ ïJ-T† °æE Sunil,           b) NTR had been an actor before he was a                   ûª®√yûª ؈’ ÉçöÀéÀ îË®√†’. àçöÀ          Pratap: (Are you) buying your cousin's
    Trishal †’ îª÷úø-úøç, had seen – had + past          CM (CM  í¬ ÖçúË ´·çü¿’, actor í¬ ÖØ√oúø’).               N≠æߪ’ç?                          bike?
    participle form ™ Öçúø-úøç í∫´’-Eç-î √L           Ééπ\-úø verbs – had been, was. Ñ È®çúø÷             Lakshmi: M© ´·ç¶„j †’ç* éÌEo <®Ω©’ ûÁî √a-         Pramod: No. Only yesterday I came to know
    ´’†ç. Åçõ‰ È®çúø’ past actions ™ äéπöÀ          èπÿú≈ 'be' forms ü∆. Åçü¿’-éπØË, he was a CM -                †E îÁ°œpçC E†o. ´’†ç ¢ÁRx                  he had sold it off.
    ´·çü¿’, ÉçéÓöÀ ûª®√yûª ïJ-TûË, ´·çü¿’ ïJ-T†        (äéπ-°æ¤púø’) CM í¬ ÖçúË¢√®Ω’ (É°æ¤púø’ -™‰®Ω’).               îª÷ü∆l´÷?                     Pratap: Who to?
    past action á°æ¤púø÷ had + past participle        Åçûª-èπ◊-´·çü¿’ actor - 鬕öÀd had been an             Ajitha: É°æp-öÀÍé î√-™« ÉîËa-¨»-†E ¢Á·†oØË         Pramod: He told me he had exchanged his
    form ™ Öçô’çC.                      actor.                                    îÁ°œpçC Ø√ûÓ.                        old bike for a new one.


   -v°æ-¨¡o: 1) Would you come please?                                                                  -v°æ-¨¡o: English Newspapers ™ Headlines Å-Fo simple present
         Could you come please?                                                                       tense ™ ®√≤ƒhÈ®çü¿’-éπE?Å-´-Fo ïJ-T-§Ú-®·† N≠æ-ߪ÷©’ éπü∆!
         Ñ È®çúÕç-öÀéÀ ûËú≈ àN’öÀ? would - past tense of will                                                        2) Could   éÀ would éÀ difference -à-N’-öÀ? -¢√-öÀ-E -à-ßË’
         éπ-ü∆. Ééπ\úø would, could áçü¿’èπ◊ Ö°æ-ßÁ÷-Tç-î√®Ω’?                                                         Ææçü¿-®√s¥™x use îËߪ’-´îª’a?
   2) Sell this vehicle off (Active Voice),
                                                                                      -ï-¢√-•’:
                                                                                                                – °œ.í∫-ù‰-¨¸, é¬éÀ-Ø√-úø.
    What does she want (Active Voice).   -O-öÀE Passive Voice ™            please  ? ÅØËC more formal (áèπ◊\´ ™«ç-†-v§ƒßª’ç,
    à N-üµ¿çí¬ ®√ߪ÷™ N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’.                                                                 1)  î√-™« -´’ç-* question. English èπ◊ -Ö†o v°æûËuéπ ©éπ~ùç, historic
                                              could éπçõ‰). Åçõ‰ ´’†-éπç-ûªí¬ °æJ-îªßª’ç ™‰E, ´’†ç íı®Ω-NçîË
   3) The function went off well Åçõ‰ Å®Ωnç ûÁL-ߪ’-ñ‰Ææ÷h, went off                                                      present. Åçõ‰ í∫ûªç™ ïJ-T-†-¢√-öÀéÀ èπÿú≈ present tense (sim-
                                              ´uèπ◊h-©†’ îËÊÆ request.                               ple) ¢√úø-úøç. ÉC newspaper headlines ™ áèπ◊\´.
    ™«çöÀ ¢√öÀéÀ Å®√n©’ áéπ\úø, ᙫçöÀ °æ¤Ææh-é¬--™-x -Öç-ö«-ßÁ÷ ûÁL-ߪ’-      2) sell this vehicle off. DEéÀ passive voice – Let this vehicle
                                                                                       Prime Minister Inaugurates the conference.
    ñ‰-ߪ’-í∫-©®Ω’.                                  be sold off.
                         – ÅçûªöÀ °çîª-©ßª’u,          What does she want      èπ◊ passive – what is wanted by her.         Ééπ\úø Inaugurates Åçõ‰ îËÆæ’h-Ø√o-®ΩF é¬ü¿÷, îËߪ’-¶-ûª’-Ø√o-®ΩF
                                              éÌEo Ææçü¿-®√s¥-™x-ØË ûª°æp Éô’-´çöÀ sentences active ™ Öçõ‰ØË         é¬ü¿’. îËÊÆ-¨»-®ΩE. ÉC English ™ ûª°æ¤p-é¬ü¿’.
   -ï-¢√-•’:
                                  ®√ïç-Ê°ô.
                                              natural í¬ Öçô’çC.                                Here was I already late to the station. Just then my brother

   1) would, should, could í∫’-Jç-* ûªy®Ω™ -ûÁ-©’Ææ’èπ◊ç-ö«®Ω’. could         3) went off well - Åçõ‰ ¶«í¬ ïJ-TçC ÅE. Éô’-´çöÀ phrases èπ◊             comes with the news that I have forgotten my ticket.        Ééπ\úø
    you come please?  ÅØËC, 'would you come please' éπØ√o               Å®Ωnç oxford/ longman's ™«çöÀ ´’ç* dictionaries ™, 'go' éÀçü¿          comes ûª°æ¤p-é¬ü¿’. effect éÓÆæç ¢√úø-û√®Ω’.
    áèπ◊\´ ´’®√uü¿ Ææ÷*çîË request. Å®·ûË would you come,                îª÷úøçúÕ.                                    2) could, would í∫’-Jç-* ÆæN-´-®Ωçí¬ -ûÁ-©’Ææ’èπ◊ç-ö«®Ω’.
I                                                             -Ñ-Ø√-úø’                                         -´’çí∫-∞¡¢√®Ωç 18 -ÅéÓd-•®Ω’ 2005
  Sivaram: Hi Unni, what's new?                c) His mother told me that some one had
         (°æ©-éπ-Jç°æ¤ ´÷ô -É-C.   Practice it in    stolen them.
         your conversation)                üÌçT-Lç-îª-úøç ´·çü¿’, îÁ°æp-úøç ûª®√yûª– 鬕öÀd
  Unni:    Have you seen Kiran of late?           had stolen (had + pp)
         éÀ®Ω-ù˝†’ Ñ ´’üµ¿u à´’Ø√o îª÷¨»¢√?       d) She was sure that they had gone for
         (of late = lately = Ñ ´’üµ¿u)           good.
  Sivaram: No, yesterday I did go to Kiran's.          ÅN §Ú´--úø-¢Ë’í¬-F -Éçéπ -üÌ®Ωéπ-úø-´’ç-ô÷ -Öç--úø-ü¿-E
       But by the time I reached there, he          Ç¢Á’ †´’t-éπçí¬ ÖçC. §Ú´-úøç ´·çü¿’, 鬕öÀd
       had gone out. I missed him by             had gone (had + pp)
       minutes.                                                                                     Krishna: That means you applied for it last
                                  had + pp N≠æ-ߪ’ç™ í∫´’-Eç-î√-Lq† ´·ê-u¢Á’i†           Gopal:  á´y®Ω÷ ™‰®Ω’. Åçûª-èπ◊-´·çüË
                                                                                                      Saturday
         ™‰ü¿’. E†o ¢√R}ç-öÀÍé ¢Á∞«}†’. é¬F       N≠æ-ߪ÷©’ È®çúø’-Ø√o®·.
         ؈’ ¢Á∞Ï}-ô°æp-öÀéÀ Åûª-úø’ •ßª’-öÀéÀ                                             Åçü¿®Ω÷ ¢Á-R}-§Ú-ߪ÷®Ω’.
                                                                                               b) Sarat: Who are the police searching for?
         ¢ÁR}§Ú-ߪ÷úø’. Åûª-úÕ-E éÌ-Eo -E-N’-≥ƒ-© -                                      Krishna: Åéπ\úø watchman ™‰ú≈?
                                                                                                      (Police ¢√∞¡Ÿx (Plural). äéπ Police = a
         ûË-ú≈-ûÓ miss Åߪ÷u†’.                                                Gopal: Åûª-úË îÁ§ƒpúø’ Principal ´’üµ∆u£æ«oç
                                                                                                      Police man. Plural   í¬ Policemen/
  Unni:    Why did you want to see him?                                                  classes ÅFo cancel î˨»-®ΩF, Åçü¿’-
                                                                                                      Police persons èπÿú≈ ¢√úÌa.)
        áçü¿’-Èé-∞«}´¤ ¢√-R}ç-öÀéÀ?
  Sivaram: He had promised to lend me the
                                               -Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 59                éπØË Åçü¿®Ω÷ ¢ÁR}§Ú-ߪ÷-®ΩE.         Karim: For the chitfund company director
                                                                    Krishna: †’´¤y TC (Transfer certificate) éÀ      Sarat: What happened?
       CDs of some latest movies. So I
                                                                        apply îËÆ œç-üÁ-°æ¤púø’?           Karim: He had collected money from all and
       went to him to get them.               a) had + pp ¢√úË Å´-鬨¡ç, Å´-Ææ®Ωç – í∫ûªç™
                                                                    Gopal: Apply îËߪ ’-´ ’E †’´¤y îÁ°æp-ú≈-EéÀ           disappeared/ left town
         Ø√éÌ\Eo ÆœE-´÷© CDs É≤ƒh-†-Ø√oúø’.          È®çúø’ °æ†’©’ ïJT, ¢√öÀ™x äéπöÀ ´·çü¿’,
         ÅN ûÁa-èπ◊ç-ü∆-´’E ¢Á∞«x†’.            ÉçéÓöÀ ûª®√yûª ïJ-T-†-°æ¤púø’ ´÷vûª¢Ë’.                  ´·çüË î˨»†’.                 Sarat: When did people know he had dis-
                                  b) í∫ûªç™ ïJ-T† äÍé °æEE v°æ≤ƒh-Nç-îË-ô-°æ¤púø’          Krishna: Åçõ‰ †’´¤y last saturday ØË apply            appeared?
  Unni:    Let's go now and get them now.
        É°æ¤p-úÁR} ûÁa-èπ◊ç-ü∆´÷ ¢√öÀE?          had + pp Å´-Ææ®Ωç Öçúøü¿’.                        î˨»-´-†o-´÷ô.                Karim: Just Yesterday. He had run the com-
                                                                                                    pany for two years when he ran
                                                                                                    away. He had collected by then              They had gone for..                                                                             Rs. 2 crore.
                                                                                               Sarat: When do people learn? A number of
                                                                                                    chitfund companies had closed
                                                                                                    shops even before this (happened).
                                                                                               Practise the following also:
  Sivaram: No chance. His mom told me yes-          Anil: I saw the movie, 'Nenodda Neeku?' on               b) Sarat:á´JéÓÆæç ¢Áü¿’èπ◊ûª’Ø√o®Ω’ police
                                                                                               Prasad:
       terday that some one had stolen              the TV last night.  (E†o ®√vA       TV  ™,           ¢√∞¡Ÿx?                        É°æ¤pú≈ •çúÕ áéπ\-úø’çC?
       the suit case with the CDs in it. It           'ØËØÌü∆l Fèπ◊?— ÆœE´÷ îª÷¨»)                  Karim: Chit Company director éÓÆæç.
                                                                                                   (•çúÕ= Vehicle)
       was to the police that he had gone                                                                        Kumar: éÀ®Ωù˝ ü∆Eo ÉçöÀéÀ BÆæ’Èé-∞«}úø’.
                                Krishna: I have seen it too. What a bore!               Sarat: àç ïJ-TçC?
       when I went there. He wanted to                                                                         Prasad: Mechanic - ü∆-Eo- á°æ¤p-úø’ °æ‹Jhí¬
                                      (؈÷ îª÷¨»ØËx. áçûª NÆæ’íÓ!)               Karim: Åçü¿J ü¿í∫_®Ω úø•’s BÆæ’-éÌE §ƒJ-§Ú-ߪ÷úø’
       report it to the police.                    I saw it last Saturday, I think.                                             repair î˨»úø’?
                                                                       (§ƒJ-§Ú-ߪ÷úø’= disappeared/ left
                  CDs   suit          Anil Ç                                                           Kumar: E†o repairs °æ‹Jh î˨»úø’. É°æ¤púø’
        Ç Å´-鬨¡ç ™‰ü¿’. Ç      Ö†o                ÆœE´÷                             town)
      case    á´®Ó üÌçT-Lç-î √-®ΩE E†o        îª÷¨»úø’ E†o-®√vA – ÉC                         Sarat: Åûª-úø’ §ƒJ-§Ú-ߪ÷-úøE á°æ¤púø’ ûÁLÆœçC?        ´’ç* condition ™ØË ÖçC.
        ¢√∞¡x´’t Ø√ûÓ îÁ°œpçC. ØËEo†o Åéπ\-       past action, time                                                       Prasad: á´®Ω’ ¢√úø’-ûª’-Ø√o®Ω’ ü∆Eo-°æ¤púø’?
                                                                    Karim: E†oØË. §ƒJ-§Ú-ßË’-ô-°æp-öÀéÀ company
        úÕéÀ ¢ÁR}-†-°æ¤púø’ ¢√úø’ ¢ÁR}çC police     known -     saw
                                      Åçü¿’-éπE                              È®çúË∞¡Ÿx †úÕ-§ƒúø’. Å°æp-öÀÍé È®çúø’ éÓôx   Kumar: éÀ®Ωù˝ ¢√∞¡x†o. Åûª-úÕéÀ ¢Á·†oØË sales-
        report É´y--ú≈EÍé.               (past doing word)                                                           man í¬ ÖüÓuí∫ç ´*açC.
  Unni:    Does he hope to get them back?
                                                                        ®Ω÷§ƒ-ߪ’©’ collect î˨»úø’.
                                 Krishna  èπÿú≈ Ç                             (Collect= ´Ææ÷©’)                Prasad: Çߪ’† Åçûª-èπ◊-´·çü¿’ àç îËÊÆ-¢√úø’?
         ÅN üÌ®Ω’-èπ◊-û√-ߪ’ØË Ç¨¡ Éçé¬ Öçü∆      ÆœE´÷ îª÷¨»--†Ø√oúø’ –                         Sarat: á°æ¤púø’ í∫’ù-§ƒ®∏Ωç ØË®Ω’a-èπ◊ç-ö«®Ω’ ï†ç?   Kumar: Student. Åûª-úÕéÀ job ´îËa time èπ◊
         Åûª-úÕéÀ?                   ÉC past action, time                             DEéÀ ´·çü¿’ î√™« Chit Fund               îªü¿’´¤ °æ‹®Ωh-´-™‰ü¿’.
  Sivaram: I don't know. His mother was how-         not known - Åçü¿’-éπE   M. SURESAN                                             Answer:
                                                                       Companies ´‚ûª-°æ-ú≈f®· éπü∆.
         ever sure that they had gone for        Ééπ\úø have + pp. ´’S}                                                    Prasad: Where is the vehicle (now)?
                                last Saturday ÅE time îÁ°æ¤ h-Ø√oúø’ 鬕öÀd saw.            ANSWERS:
         good.                                                                                    Kumar: Kiran has taken it home.
        à¢Á÷ ´’J. ¢√∞¡x´’t ´÷vûªç Éçéπ üÌ®Ω-      îª÷úøçúÕ– Ñ independent, single past actions              a) Krishna: Was there any one/ Was any
                                                                                               Prasad: When did the mechanic complete
        éπ-ü¿ØË †´’t-éπç™ ÖçC.             èπ◊ ¢ËöÀE èπÿú≈, had+pp ™ îÁ°æp-úøç ™‰ü¿’. õ„jç                   one there when you went there?
                                                                                                     the repairs?
        (For good = permanently = °æ‹Jhí¬/       ûÁL-Æœ† past actions - past doing word; time              Gopal:   None. People (Every one) had left
                                                                                               Kumar: Yesterday. It is now in good condi-
        ¨»¨¡y-ûªçí¬. Practise it in your con-      îÁ°æpE past action have+ pp/ has + pp.                       the place.
                                                                                                     tion.
        versation)
                                  Å®·ûË Ææçü¿-®√s¥Eo •öÀd È®çúø’ related past             Krishna: Wasn't (was not) the watchman
                                                                                               Prasad: Who is using it now?
                                actions, È®çúø’ NúÕ sentences ™ îÁÊ°h Å°æ¤púø’                  there?
  Unni:    Really unfortunate.                                                                              Kumar: Kiran's elder brother. He got the job
                                had + pp ¢√úø-´îª’a.                          Gopal:   He told me that the principal had
       Eïçí¬ ü¿’®Ω-ü¿%-≠d-éπ®Ωç.
                 æ               I went there at 4 PM. He had already gone.                                                of a salesman just the day before
                                                                          cancelled all afternoon classes.
    °j Ææ綵«-≠æ-ù™ Ö°æ-ßÁ÷-Tç-*† verbs sets        ؈-éπ\-úÕéÀ ≤ƒ-ߪ’ç-vûªç -Ø√-©’í∫’ í∫ç-ô-©èπ◊ ¢Á∞«}†’.                                         (yesterday).
                                                                          That was why all of them had gone
  îª÷úøçúÕ: a) reached- had gone out; b) had         Å°æp-öÀÍé Åûª-úø’ ¢ÁR}-§Ú-ߪ÷úø’.                                               Prasad: What was he before that?
                                                                          away.
  promised- went; c) told- had stolen; d) had                                                                        Kumar: He was a student. But he had not
                                Practise the following aloud in English:                Krishna: When did you apply for the TC?
  gone, went; d) was- had gone.                                                                                    completed his studies when he got
                                a) Krishna:   E†o †’´y-éπ\-úÕéÀ      ¢Á-∞Ï}-ô°æp-öÀÍé      Gopal:   I had applied for it before you told
   °j verbs v°æA ïçô™ éÀçü¿öÀ lesson™                                                                               the job.
                                        á´È®jØ√ ÖØ√o®√?                          me to.
  ´’†ç îª÷Æœ† had + participle form ™ Ö†o
  verbs ÖØ√o®· éπü∆. a) had gone out, b) had         -v°æ-¨¡o: "General" - DE pronunciation -ï†-®Ω™¸ Dictionary™ É*a† Phonetic symbols †’ •öÀd,                    ®√ùÀç-îªôç – make a mark / distinguish
  promised, c) had stolen, d) had gone.                éπü∆! ≤ƒ-üµ∆®Ω-ùçí¬ "G" ûª®Ω’-¢√ûª "e" ÅØË Åéπ~®Ωç TV English News Caste †’ îª÷Æœ, NE ûÁ©’-Ææ’-éÓ-            (oneself).
    ´’†ç éÀçü¿-öÀ-≤ƒJ îª÷¨»ç éπü∆– had + past             ´ÊÆh ü∆EE ' ñ„— í¬-ØË °æ©-é¬-©çö«®Ω’. -´’-J ´-©-ÆœçüË.                             -v°æ-¨¡o: 1) She goes to her friend's on sundays
  participle (PP) form   ™ Ö†o verb á°æ¤púø÷, the         "Get" pronunciation -†’ -Å-™«í¬éπ ' Èíö¸—— -v°æ-¨¡o: 1) "Would" †’ Present ™, Past ™                  2) She goes her friends on sundays.
                                     Åçö«®Ω’ áçü¿’èπ◊?                        Future ™†÷ ¢√úø-û√-®Ωô éπü∆. Ñ ´‚úø’
  earlier of two past actions (í∫ûªç™ ïJ-T†                                                                        - Ñ È®ç-úÕç-öÀ-™ -à-C ÆæÈ®j-†-C?
  È®ç-úø’ °æ-†’-™x ´·çü¿’ ïJ-T† ü∆Eo) îÁ°æ¤hç-ü¿E.            – °œ. Ææ’üµ∆-éπ®˝, *†o-´’-™«x-È®úÕf, £j«-ü¿®√-¶«-ü˛     鬙«-©èπ◊ Ææç•ç-Cµç* usage †’ °æ‹Jhí¬          -v°æ-¨¡o-© Ææç-ü¿®√s¥-™x -When, Why, What,
                                            -ï-¢√-•’:                     ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’.                     How ©-†’ -Ö°æ-ßÁ÷-Tç-îª-úø-¢Á’-™«?
    É°æ¤púø’ °j Ææ綵«-≠æ-ù™ ´’J-éÌEo Öü∆-£æ«-®Ω-ù©’:               'g' ûª®√yûª 'e' ´ÊÆh 'ï—í¬ °æ©-é¬-©E   2) ǧƒu-ߪ’ûª, ņ’-®√í∫ç, ņ’-•çüµ¿ç– Ñ ´‚úø’                           – -´’-ØÓ-ñ¸, ´÷Ωx
  a) By the time I reached his place he had                      rule àO’     ™‰ü¿’. English        °æü∆-©†’ Éç-Tx-≠ˇ-™ -à-´’ç-ö«®Ω’? ' ®√ùÀç-îªôç——   ï-¢√-•’:
    gone out.                                    Pronunciation ™       á°æ¤púø÷    ÅØË °æü∆-EéÀ ÆæJ-ßÁi’† Éç-Tx-≠ˇ °æü¿ç àC?         Ñ È®ç--úø’ -¢√é¬u-™x 1) Correct; 2) Wrong.
                                                                                                             -
    ؈’ Åéπ\-úÕéÀ îËÍ®-Ææ-JéÀ Åûª-úø’ -¢Á-R}-§Ú-ߪ÷úø’.               §ƒöÀç-îª-í∫© rules î√™« ûªèπ◊\´.               – Èé.Ææ’v•-´’ùuç, ´·†-í¬©§ƒúø’     English™ È®çúø’®Ω鬩Questions: i) 'Wh' words
  b) He had promised the CDs and I went                        G ûª®√yûª e ´ÊÆh 'ï— í¬ °æ©-鬙«,    ï-¢√-•’:                          (What, When, Where, etc.,)ûÓ ¢Á·ü¿-©ßË’u
    there to get them.                                'í∫— í¬ °æ©-鬙« ÅØËC, Ç ´÷ô à      1) Would Ö°æ-ßÁ÷í∫ç ûªy®Ω-™ ØË -ûÁ-©’Ææ’èπ◊ç-ö«®Ω’.    v°æ¨¡o©÷, ii) ÅN ™‰E v°æ¨¡o©’. 'Wh' ûÓ ¢Á·ü¿-©ßË’u
    CD©’ É≤ƒh-†-†-úøç ´·çü¿’, ؈’ ¢Á-∞¡}-úøç                    ¶µ«≠æ-†’ç* English™éÀ ´*aç-ü¿-ØË-    2) ǧƒu-ߪ’ûª – Warmth/ affection;             v°æ¨¡o™x 'Wh' word ´·ç-ü¿’ ®√¢√L.
    ûª®√yûª– 鬕öÀd had promised.                          ü∆Eo     •öÀd     Öçô’çC.     ņ’-®√í∫ç– affection; ņ’-•çüµ¿ç– attachment.
I                                                             -Ñ-Ø√-úø’                                           í∫’®Ω’-¢√®Ωç 20 -ÅéÓd-•®Ω’ 2005
  Pavan: How long can we be here?                 Mohan: He says you will soon be a minister
        ´’†ç áçûª-ÊÆ-°œ-éπ\úø Öçúø-í∫©ç?           Ravi: I, A minister!! It's sheer nonsense.
  Ravi:   Why? There's no hurry. We can be              How can I be a Minister
        here as long as we like. What's the               ؈’ ´’çvAØ√!! Åçûª-éπçõ‰ Å®Ωnç ™‰E
        matter?                             N≠æߪ’ç ÉçéÓöÀ Öçúøü¿’.
        àç? ´’†ç áçûª-ÊÆ°æ¤ é¬¢√-©-†’-èπ◊çõ‰         °j Ææ綵«-≠æ-ù™ look at the expressions- can
        Åçûª-ÊÆ°æ¤ Öçúø-í∫©ç. àçöÀ N≠æߪ’ç?         be, can understand, can read, can't (Cannot)
  Pavan: Then let's listen to this man. He is           speak, cannot follow, can translate etc.
      saying some thing in Tamil. Can you           É´Fo èπÿú≈ can ûÓ èπÿúÕ† verbs éπü∆. ÉN two
      understand what he says?                 forms(È®çúø’ ®Ω÷§ƒ-©)™ ÖØ√o®· éπü∆?
        Å®·ûË Éûª†’ îÁ°æ¤h-†oC Nçü∆ç. ûªN’-         1) can be-ÉC  be form - Öçúø-ú≈Eo ûÁ©’°æ¤ûª’çC.
        ∞¡ç™ àüÓ îÁ°æ¤h-Ø√oúø’. Åûª†’ îÁÊ°pC        2) can understand, can read, can speak, etc.
        †’´¤y Å®Ωnç îËÆæ’-éÓ-í∫-©¢√?               É´Focan + 1st Regular Doing Word (1st
                                                                                                Prabha:  Come, Prasanthi, how can you
  Ravi:   I can, but only a little. He says he is a        RDW) form.                           e)  Ç¢Á’ Ééπ\úÕéÀ°æ¤púø’ ®√™‰ü¿’
                                                                      She can't (cannot) come here now.               be so harsh/ unkind to me?
        palmist. He can read our palms and          ÉN °æ†’-©†’ (Actions)  Ææ÷*-≤ƒh®·.
        tell us of our future.                1. Can:         (ability)
                                       -É-C ≤ƒ´’-®√n uEo        verb.
                                                     ûÁLÊ°            f)  Éçûª *†o N≠æߪ’ç Å®Ωnç îËÆæ’éÓ-™‰¢√?        Prasanthi: How can you talk so much non-
        àüÓ éÌçûª (Å®Ωnç îËÆæ’éÓ-í∫-©†’). Åûª†’            v°æÆæ’hûªç(present)  ™ é¬F, ¶µºN-≠æuû˝          Can't you (can you not) understand this              sense?
        Palmist - £æ«Ææh-≤ƒ-´·-vCéπç-– îË®· îª÷Æœ           (Future)  ™ é¬F Öçúø-í∫-©í∫úøç, îËߪ’-í∫-        simple thing?                     Ñ éÀçC day to day situations    ™ ¢√úË vocab-
                                       ©í∫úøç ÅE îÁÊ°pç-ü¿’èπ◊can  ¢√úøû√ç.          Practise the following in English:            ulary/ expressions practise     îËߪ’çúÕ: (Prn:
                                  a) He can be here in ten minutes.                 Prabha: ؈’  CM         (become
                                                                             †’ é¬í∫-L-T-ûË...-          Pronunciation)
                                      Åûª†’ 10 EN’-≥ƒ--™x Ééπ\úø Öçúø-í∫-©úø’.             ¢√úøçúÕ)
                                                                                                1. get up -
                   -Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 60
                                     (can be - be form éπü∆ – Öçúø-í∫-©-í∫úøç -ûÁ-©’°æ¤-     Prasanthi: Çí¬í∫’. †’´¤y CM ᙫ Å´-í∫-©´¤?               Evü¿-™‰-´-úøç
                                     ûª’ç-C)                           Prabha:  ؈’ Å´-™‰-†Ø√ F †´’téπç?            (wakeup  ÅØÌa – é¬F ÅC é¬Ææh §ƒçúÕûªuç)
                                                                                                2. have/ take a bath -   ≤ƒo†ç îËߪ’úøç.
                                                                                                 (bathe - ≤ƒo†ç îËߪ’úøç, Ææ´·vü¿ ≤ƒo†ç – Ñ


                I can speak..
                                                                                                 ´÷ô Ö†o-°æp-öÀéà DØÁo-´®Ω÷ É°æ¤púø’ ¢√úøúøç ™‰ü¿’.
                                                                                                 §ƒûª-•-úÕ† ¢√úø’éπ – Ææ´·-vü¿-≤ƒo†ç – a swim in
                                                                                                 the sea)
                                                                                                3. have/ take breakfast (Prn:   -v¶„é˙-°∂æÆˇd) – §Òü¿’-löÀ
                                                                                                 °∂æ-™«-£æ…®Ωç.
                                                                                                4. boil: (prn: ¶«ß˝’™¸) ´’J-Tç-îª-úøç/-´’-®Ω-í∫úøç
        ñÆæuç îÁÊ°p-¢√úø’. ´’† £æ«Ææhͮ꩒ îª÷Æœ      b)  FÈéç-ûª-ÊÆ°æ¤ é¬¢√-©çõ‰ Åçûª-ÊÆ°æ¤ ØËE-éπ\úø Öçúø-      Prasanthi:    †’´¤y CM
                                                                            é¬í∫-©¢Ó,                5. fry: ¢Ë®·ç-îªúøç, ¢Ë°æ¤úø’ èπÿ®Ω
        ´’† ¶µºN-≠æuû˝ îÁ°æp-í∫-©-†çô’-Ø√o--úø’.         í∫-©†’
        (Read the palm – ͮ꩒ îª÷úøôç–              I can be here as long as you like/ want.                   ™‰üÓ é¬F,                6. bake: (prn:   ¶„ß˝’é˙) †÷ØÁ-™«ç-öÀN ™‰èπ◊çú≈
        £æ«Ææh-Í®-ê©’)                    c)  ¢√úÕ-éπ\úø í∫çô-éπçõ‰ Öçúø-™‰úø’                       nonsense                  E°æ¤p© O’ü¿ 鬩aúøç. Bread Å™«Íí îË≤ƒh®Ω’
  Pavan: But how can we understand him? He              He cannot be (can't be) here for more than                ´÷vûªç                      鬕öÀd Bread îËÊÆ îÓô’: Bakery (¶„ß˝’-éπ-J)
      can't (can not) speak Telugu and we             an hour.                                 î√™« ´÷ö«x-                   Snacks/ refreshments/ eats - ´’†ç
      can't follow his Tamil.                 d)            President
                                     ¶µ«®Ω-Bߪ’ §˘®Ω’úÁ´-®Ω-®·Ø√        í¬ Öçúø-           úø-í∫-©´¤.                   ´÷´‚-©’í¬ -Å-ØË öÀ°∂œ-Ø˛èπ◊ correct English
        Åûª-úÕ -´÷-ô-©’ ᙫ Å®Ωnç îËÆæ’èπ◊-ØË-C? Åûª-       í∫-©úø’                           Prabha:  †’´¤y Ø√ M. SURESAN               ´÷ô©’. öÀ°∂œØ˛ English ´÷ô é¬ü¿’.
        úËË¢Á÷ ûÁ©’-í∫’™ ´÷ö«x-úø-™‰úø’. ´’†ç ÅûªE        Any Indian citizen can be the president.                N≠æ-ߪ’ç™                  7. pastime: 鬩-Íé ~-§ƒ-EéÀ NØÓü¿ç.
        Tamil Å®Ωnç îËÆæ’éÓ-™‰ç. ᙫí¬?              (ÖçúËç-ü¿’èπ◊ Å®Ω’|úø’)                         Åçûª éπJ∏-                  8. lunch: °æí∫-öÀ/ -´’-üµ∆u£æ«oç ¶µï†ç.
  Ravi:   Ah, here comes Mohan. He can             e)  F ï†t™ †’´¤y CMí¬ Öçúø-™‰´¤                      †çí¬ á™« Öçúø-í∫-©¢Ë? (harsh/
                                                                         unkind - éπJ∏-†-¢Á’i†)            9. Dinner: (´’†èπ◊) ®√vA ¶µï†ç. (prn: úÕ†– 'úÕ—
        speak Tamil.                       You cannot (can't) be a CM for your life
        Mohan       Tamil
              ´Ææ’h-Ø√oúø’. Åûª-úø’   ´÷ö«x-úø-   É´Fo èπÿú≈ (can be) be forms- Öçúø-í∫-©í∫ú≈Eo -          Prasanthi: Å®·ûË †’´yçûª nonsense ᙫ            E ØÌéÀ\-°æ-©’-èπ◊û√ç.) äéπ ®ÓV™ ´’†ç îËÊÆ
        í∫-©úø’.                       ûÁ-L-ߪ’-ñ‰≤ƒh®·.                              ´÷ö«x-úø-í∫-©¢˛?                 ´·êu-¢Á’i† ¶µï†ç. ´’† ü˨¡ Ææçü¿-®Ωs¥ç™
  Mohan: What's going on?       (àç ï®Ω’-í∫’-ûÓçC?)    2. can + 1st RDW - action.                    Answer:                           Dinner ®√vA ¶µï-†¢Ë’ Å´¤-ûª’çC. îªL-üË-¨»™x
                                                                   Prabha: If I can become the C.M..
  Ravi: Here's a Tamil Palmist. Can you             a)  ؈’ £œ«çC ¶«í¬ ´÷ö«x-úø-í∫-©†’                                             ´’üµ∆u£æ«o ¶µï†ç 鬴a.
                                                                   Prasanthi: Wait. How can you become the         10. Supper: (prn: Ææ°æ– Ææ ØÌéÀ\ °æ©’-èπ◊û√ç) –
      translate his tamil for us?                 I can speak Hindi well.
                                                                         CM?
         Tamil palmist.
        Éûª†’          Tamil
                   -Ñ-ߪ’-†    ™       b)  Åûª†’Tendulkar    ™« Çúø-í∫-©ú≈?                                            ®ÓV™ *´J ¶µï†ç – v°æA-®ÓW Öçú≈-©E
                                                                   Prabha:  Are you sure (that) I can't (can-
        îÁÊ°pC ´÷èπ◊ ûÁ©’-í∫’™ îÁ°æp-í∫-©¢√?          Can he play like Tendulkar?                                                 ™‰ü¿’. Åçûª ´·êuç é¬ü¿’.
                                                                         not) be the CM?
  Mohan: That's OK. Go on then.                  c)   subjects
                                     O’Í®       ¶Cµç-îª-í∫-©®Ω’?                                             breakfast, lunch, dinner, supper - ´’†ç
                                                                   Prasanthi: I don't (do not) know if you can
      (The Palmist studies Ravi's palm              What subjects can you teach?
                                                                         become the CM or not; but you            ®ÓW îËÊÆ¢ÁjûË OöÀ ´·çü¿’, A/ An, The ®√´¤.
      and says some thing in Tamil -       Åûª†’    d)       English
                                     O’È®çûª ¶«í¬       ´÷ö«x-úø-í∫-©®Ω’?               can certainly talk a lot of non-
      Tamil     ™ àüÓ îÁ§ƒhúø’)               How well can you speak English?
                                                                         sense.

  -v°æ-¨¡o: Infinitive ûÓ, modal verbs ûÓ éÌEo ®Ω鬩 ¢√é¬u©’ Aéπ-´’éπ          3 a) Book, Madras   èπ◊ °æç°œç-î√-Lqç-üË.                  -v°æ-¨¡o: Éç-Tx-≠ˇ™ commands, orders ûÁ©-°æ-ú≈-EéÀ (™‰ü∆) Conditions
      °úø’-ûª’-Ø√o®·. -Ñ -¢√é¬u-™x -ûË-ú≈-©’ -N-´-Jç--îªí∫-©®Ω’.            (é¬F °æç°œç-î√®Ó ™‰üÓ-ûÁLߪ’ü¿’)                         NCµç-îª-ú≈-EéÀ Should ™‰ü∆ must ©†’ ¢√úøû√ç éπü∆. é¬F ØËØÌéπ
      1) a) They have to have gone there                         ÉC clear í¬ -ûÁ-L-ߪ’ü¿’ Ñ sentence ™.                     text book ™ îª÷ÊÆh be forms Å®·† is, are ©†’ ¢√ú≈®Ω’.
        b) They should have gone there                        b) -™  should been sent •ü¿’©’, should have been sent               áçü¿’-éπ™«?
      2) a) They have to have been there                         Å®·-ûËØË correct. Å°æ¤púø’ Å®Ωnç. °æ¤Ææhéπç °æç°æ-•-ú≈-LqçüË é¬F      1) äéπ Çü∆ߪ’ç ´u´-≤ƒßª’ Çü∆ߪ’ç. ÅC ¶µº÷N’ †’ç* -Öçú≈L – ÅØË
        b) They should have been there                          °æç°æ-•-úø-™‰ü¿’.
      3) a) The book was to have been sent to Madras                 4 a) O’ car †’ green í¬ paint îË®·ç* Öçú≈-LqçC.
                                                                                       ≠æ®Ω-ûª’-©†’ text book ™ To be an agricultural income... The
                                                                                       revenue is derived from land ÅE ≠æ®Ω-ûª’í¬ Ê°®Ì\-Ø√o®Ω’. Å™«-é¬éπ
        b) The book should been sent to Madras                      (Å™« îË®·ç-î√®Ó ™‰üÓ, Ñ sentence clear í¬ ûÁ-©°æü¿’)
                                                                                       The revenue should be derived.. ÅE ¢√úÌa éπü∆.
      4) a) You have to have your car painted green                  b) O’ car †’ green í¬ paint îËÆ œ Öçú≈-LqçC.
        b) You should have painted your car green                    (Å™« îËߪ’-™‰ü¿’, O’®Ω’. ÉçéÓ colour ûÓ paint î˨»®Ω’)           2) Å™«Íí äéπ vôÆæ’d Çü∆ߪ’ç °æ†’o †’ç-* N’†-£æ…-®·ç°æ¤ §Òçü∆-©çõ‰
      5) a) She was to have taken that bus                                                               ÅC ÉØ˛-éπç-ö«èπ◊q éπ-N’≠æ-†®˝îË †¢Á÷üÁj -Öçú≈L ÅØË ≠æ®Ω-ûª’†’; äéπ text
        b) She must/ should have taken that bus        .                                                    book ™ The trust should be registered with the commis-
                                                                                       sioner of I.T ÅE ¢√úøí¬, ´’®Ìéπ text ™ The trust is registered
  -ï-¢√-•’:
                           – áÆˇ.-®√-ï-¨Ï-ê®˝, éπ®Ω÷o©’
                                                                                       with commissioner of I.T as per the provision of 12A ÅE -
  1 a) They have to have gone there                                                                     ÖçC. ´’J Ééπ\-úø is registered éÀ should be registered éÀ ´’üµ¿u
      ¢√∞¡xéπ\úÕéÀ ¢ÁR} Öçú≈-LqçC, ¢Á∞«}®Ó ™‰üÓ ûÁ-L-ߪ’ü¿’.                                                      í∫© ûËú≈ àçöÀ? È®çúÕç-öÀ™ à ¢√éπuç áô’-´çöÀ Å®√nEo ÉÆæ’hçC?
   b) They should have gone there
                                                                                       ™‰ü∆ È®çúø’ ¢√é¬u©’ äéπ-õ‰Ø√?
     ¢√∞¡x-éπ\-úÕéÀ -¢Á-∞«}-LqçC, é¬F ¢Á∞¡}-™‰ü¿’.
                                                                                      -ï-¢√-•’:
  Sentence 1) a       construction
             Åçûª ´’ç*        have to have
                             é¬ü¿’.                                                                      –Ê≠é˙ Å°∂æb™¸ ë«Ø˛, ´·çîÁ´·†-í¬©§ƒúø’
  gone  ™«çöÀexpressions, usage       ™ î√™« Å®Ω’ü¿’. ü∆E •ü¿’©’        5 a)  Ç¢Á’ Ç bus áéÀ\ Öçú≈-LqçC.
                                                                                      1) 'The revenue should be derived'      Åçõ‰-ØË correct,
  They had to go there   simple
                  Åçõ‰      í¬ ÅüË Å®Ωnç-ûÓ ÆæJ-§Ú-ûª’çC.          (áéÀ\çüÓ ™‰üÓ, Ñ sentence ´©x      clear  í¬ ûÁ-L-ߪ’ü¿’)
  2 a)   1a)                   sentence
     DEéà Ææ-´÷-üµ∆-†-¢Ë’ ÆæJ-§Ú-ûª’çC. Ééπ\úø èπÿú≈ Ñ                  b) She must have taken that bus.                         O’®Ωç-ô’-†oô’x.
        They had to be there,
     •ü¿’-©’              simpler  direct
                          Åçõ‰     í¬      í¬               bus
                                                 Ç¢Á’ éπ*a-ûªçí¬ Ç    ØË áéÀ\ Öçô’çC.                 2) ÉC èπÿú≈, The trust should be registered Åçõ‰ØË correct.
     Öçô’çC. Ñ  sentence      Å®Ωnç ¢√Rx-éπ\úø Öçú≈-LqçC (í∫ûªç™).          (ÆæçüË£æ«ç ™‰ü¿’, áéÀ\çC)                        O’®Ω’ Å®Ωnç îËÆæ’-èπ◊-†o-ô’xí¬, is derived, is registered Åçõ‰
     (é¬F ÖØ√o®Ó ™‰üÓ ûÁ-L-ߪ’ü¿’). DEo Ñ sentence clear          í¬         She should have taken that bus.                     ´÷´‚-©’í¬ ïJ-ÍíC ÉüË ÅE. Å™« é¬èπ◊çú≈ äéπ rule í¬ îÁ§ƒp-©çõ‰
     îÁ°æpü¿’.                                         Ç¢Á’ Çbus  áé¬\Lq ÖçúÕçC, é¬F áéπ\-™‰ü¿’.               should be derived, should be registered ÅØË¢Ë correct.
   b) -D-†®Ωnç: ¢√Rx-éπ\úø Öçú≈-LqçC, é¬F ™‰®Ω’.                           bus
                                                 (ÉçÍé-üÓ   áéÀ\çC).
I                                                               -Ñ-Ø√-úø’                                            -Ç-C-¢√®Ωç 23 -ÅéÓd-•®Ω’ 2005
  Mahesh: Hi Ramesh, you can sing, can't you?
                               àçöÀ problem?
                                   Kishore:
         ®Ω-¢Ë’-¨¸, †’´¤y §ƒúø-í∫-©´¤ éπü∆?      ´÷ cousins Ñ weekend Ééπ\úø
                                   Kumar:
  Ramesh: Of course I can. Why, what's the mat-       Öçö«®Ω’.
      ter?                   Kishore: ¢√∞¡x†’ èπÿú≈ ´’†ûÓ ®Ω´’t†’.
      Å´¤†’. áçü¿’-éπ-úø’-í∫’-ûª’-Ø√o´¤?    Kumar: ¢√∞¡Ÿx ®√™‰®Ω’. ¢√Rx-éπ\-úÕéÀ -ã interview -éÓÆæç
  Mahesh: You can participate in the singing         -´Ææ’hØ√o®Ω’. ¢√∞¡x-é¬-¢Ë∞¡ interview ÖçC.
      competition at college next week.    Kishore: -†’-´¤y -™‰èπ◊ç-ú≈ -ØË-Ø√ picnic enjoy -îË-ߪ’-
      ´îËa-¢√®Ωç §ƒô-© -§Ú-öÙ §ƒ™Ô_-†-´îª’a.     ™‰-†’. -†’-¢Áy-™«Èíj-Ø√ ®√-´-ú≈-EéÀ -v°æ-ߪ’-Aoç-.
  Ramesh: Oh, no. I can sing but not in a com- Kumar: ´÷ cousins Ééπ\-úø’-†o-°æ¤púø’ ᙫ ®√í∫-
      petition.                     ©†’? îª÷ü∆lç. ¢√∞¡Ÿx Í®§Ú, á©’xçúÓ
      Åçûª ™‰ü¿’. àüÓ §ƒúø-í∫-©†’ é¬F §ÚöÙx      phone îË≤ƒh®Ω’. correctí¬ á°æ¤p-úÌ-≤ƒh®Ó?
      ´÷vûªç é¬ü¿’.                   ü∆Eo-•öÀd Fèπ◊ îÁ§ƒh†’.                        Answers:                            b) Bhavan: Hi Bhaskar, Congrats.
  Mahesh: O come Ramesh. Tell yourself you Kishore: †’´¤y ††’o E®√-¨¡-°æ-®Ω-îª-´ØË (disappoint)                  a) Kumar: Hi Kishore, What news?                Bhaskar: What on?
      can, and you will.                ņ’-èπ◊ç-ô’-Ø√o†’. †’´¤y ņ’-èπ◊çõ‰ ûª°æpéπ              Kishore: How about coming for a picnic / join-
                               ®√í∫-©´¤. ´’†-Ææ’çõ‰ ´÷®Ω_ç Öçô’çC éπü∆.                                                Bhavan: Sekhar told me yesterday (that) you
      ®Ω¢Ë’≠ˇ, Ø√ ´÷ô N†’. †’´¤y §ƒúø-í∫-©-´E
                           Kumar: §ÚF picnic postpone           îËÆæ’éÓ-™‰-¢√?              ing a picnic this weekend? will you               had got/ won a prize.
      Fèπ◊ †’¢Ëy îÁ°æ¤péÓ, §ƒúË-ߪ’-í∫-©´¤.
                                Picnic miss Å´-úøç Ø√éπ-Ææ©’ É≠ædç ™‰ü¿’.                   come for/ will you join a picnic this         Bhaskar: O, That's nothing. I got that prize for
  Ramesh: I am not so sure. (Åçûª- †-´’téπç Ø√èπ◊                                              weekend? Ten of us are going.                  the best essay in the essay writing
      ™‰ü¿’)                                                          Kumar: This weekend? I'm (I am) afraid I can't              competition.
  Mahesh: You can try at least, Keep telling your-                                             (cannot) come.                     Bhavan: I Know you can write very well/ I know
      self you can, and you will be able to                                          Kishore: What's (What is) the problem?                  you are very / quiet good at writing.
                                                   -Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 61
      do it.                                                          Kumar: My cousins will be here this weekend.
                                                                                                       But I didn't know that you had got/
         ؈’ §ƒúø-í∫-©†’, §ƒúø-í∫-©†’, ÅE îÁ°æ¤p-                                      Kishore: Ask them to join us too.
         èπ◊çô÷ (ņ’-èπ◊çô÷) Öçúø’. †’´¤y §ƒúø-                                                                            won the prize until sekhar told me. let
         í∫-©’í∫’-û√´¤.


                                             How can we..
         (keep telling - îÁ°æ‹h-Öç--úø-úøç – continue
         telling. keep doing something / contin-
         ue to do some thing -       äéπ °æE îËÆæ÷h
         Öçúøôç)
  Ramesh: Ok, I'll try.   v°æߪ’-Ao-≤ƒh†’.
            can
    °j Ææ綵«-≠æ-ù™ ûÓ Ö†o   verbs    †’ í∫´’-Eç-î√®Ω’                                                                       me tell you. I can't (cannot) write so
                                                                   Kumar: They can't (can
    éπü∆. ´’†ç éÀçü¿öÀ lesson   ™ ûÁ©’-Ææ’èπ◊†o Å®ΩnçûÓØË   Kishore: Å-Eo -à®√p-ô’x -îËÊÆ-¨»ç. -Éçéπ -á-™« post-                                           well as you. congrats again.
                                       pone -îË-ߪ’-´’ç-ö«--´¤?                    not). They are
    Ééπ\úøcan   †’ ¢√ú≈ç. Åçõ‰ 'í∫©— ÅØË Å®ΩnçûÓ –                                                                       Bhaskar: O, You're praising me too much/
                                   Kumar: Ok. äéπ\-®ÓV Çí∫’. Í®°æ¤ îÁ§ƒh à N≠æߪ’ç.             coming here
    ≤ƒ´’®Ωn uç(ability)         can
               ûÁL-ߪ’-°æ®Ω-îËç-ü¿’èπ◊    ¢√ú≈ç.                                                                       that's praising too much. How is your
                                   Kishore: †’´¤y ûª°æp-èπ◊çú≈ ´Ææ’h-Ø√o´¤.                 for an inter-
    Ñ response (reply)         Ramesh: Of
                  îª÷úøçúÕ.                                                                                  cricket practice?/ How is your cricket
                                   b) Bhavan: Hi, congrats Bhaskar.                     view.   They
   course, I can. conversation      can you do
                        ™                                                                               practice going on?
                                   Bhaskar:                                 have an inter-
   something?    Å-ØËquestion    èπ◊ îËߪ’-í∫-©†’ ÅØË        üËEéÀ?                                                             (That's praising too much- spoken
                                   Bhavan:     prize                          view that day.
               I can do it,                  FÍéüÓ       ´*aç-ü¿E ¨Ïê®˝ E†o Ø√ûÓ
                                                                                                        English
    Ææ´÷-üµ∆†ç É´y--ú≈-EéÀ          ÅE °æ‹Jhí¬ Å†-
    èπ◊çú≈,I can                  I
             Åçõ‰ ÆæJ-§Ú-ûª’çC. îËߪ’-™‰-éπ-§ÚûË         ÅØ√oúø’.                        Kishore: I can't (can not) M. SURESAN                        ™ áèπ◊\´)
                                   Bhaskar: Åü∆. ÅüË-´’çûª °ü¿l N≠æߪ’ç é¬ü¿’. ´÷             enjoy the picnic                    Bhavan: We have been practising for the past
   can't (cannot)   Åçö«ç. °æ‹Jh sentence      ņç.
                                        college §ÚöÙ x Åûª ’u-ûªh´ ’ ¢√u≤ƒ-EéÀ            without you. Do try to come/ try to               one week. only four days are left
  Bhaskar: I can play cricket very well. In fact I
                                        prize ´*açC.                          come. (Do try -     í∫öÀdí¬ îÁ°æp-ú≈-EéÀ Å-™«         (N’TL ÖØ√o®·)   for the tournament.
        can play better than some of the
                                   Bhavan: †’´yçûª ¶«í¬ ®√ߪ’-í∫-©-´E Ø√èπ◊ ¶«í¬                                               My Fielding needs some improve-
        players in the Indian team.
                                                                        Åçö«ç)
                                       ûÁ©’Ææ’. Å®·ûË Fèπ◊ prize ´*a† N≠æߪ’ç         Kumar: How can I come when my cousins are                 ment. I am sure our team will make it/
  Bhavan: Oh, can you?      (Å™«í¬?)                  -¨Ï-ê®˝ îÁÊ°p-´-®Ωèπ◊ ûÁ-L-ߪ’™‰ü¿’. îÁ°æ¤hØ√o éπü∆.      here? Let's (let us) see. They will               reach the finals.
  Bhaskar: You think I can't (cannot) ?
  Bhavan: (Do) You mean the selectors don't
                                       ؈’ F Åçûª ¶«í¬ ®√ߪ’-™‰†’. ´’®Ó≤ƒ-J              phone/ call / ring me tomorrow or the              (make it -  (àüÁjØ√) îËߪ’-í∫-©í∫-úøç)
                                       ÅGµ-†ç-ü¿-†©’.                         day after, when they will be/ will come        Bhaskar: Isn't' (Is not) the tourney (tournament
        know your greatness?                 Bhaskar: †’´¤y ††’o ´’K §ÒT-úË-Ææ’h-Ø√o´¤. Thank
       selectors                                                            here exactly. Depending on that I'll (I              èπ◊ ÉçéÓ-´÷ô)   in Hyderabad?/ the
     Åçõ‰        èπ◊ F íÌ°æp-ûª†ç ûÁ-L-ߪ’-ü¿ç-ö«¢√?        you. F cricket practice ᙫ ÖçC?
  Bhaskar: They can't. Moreover, I can, but I                                                will) let you know.                       tourney is in hyderabad, isn't it? when
                                   Bhavan: í∫ûª ¢√®Ωç ®ÓV-©’í¬ practice îËÆæ’hØ√oç.
        don't play.                          Ééπ tournaments èπ◊ Ø√-©’í∫’ -®Ó-V™‰í¬         Kishore: I'm (I am) sure you will not disappoint             will you be there for the first match?
         ¢√∞¡x®Ωnç îË≤ÚéÓ-™‰ü¿’. ؈’ Çúø-í∫-©†’, é¬E        ÖçC. Ø√ fielding éÌçûª ¢Á’®Ω’-í∫’-°æ-ú≈-Lq†           me. If you want you can come. Where          Bhavan: On the 22nd. Our first match is with
         Çúø†’.                           Å´-Ææ®Ωç ÖçC. ´÷ team finals ü∆é¬ ®√í∫-             there is a will there is a way, you               the khammam team/ the team from
    îª÷¨»®Ω’ éπü∆? Spoken English ™ can, can't              ©-ü¿ØË †´’téπç Ø√èπ◊çC.                     know. (you know -     éπü∆-)                khammam.
    (can not) -ûÓ äéπJ ability (≤ƒ´’-®Ωn uç) í∫’-Jç-*       Bhaskar: £j«vü∆-¶«-ü˛™  éπü∆ Ñ tournaments.          Kumar: Why don't you postpone your picnic?           Bhaskar: Ok It's time for me to leave. All the
    áçûª-ÊÆ-°æ-®·Ø√ Ææ綵«-≠æù ï®Ω-°æ-´îª’a.                O’È®-°æ¤púø’çö«®Ω’ Åéπ\úø 1st matchéÀ?        Kishore: We have made all arrangements.                  best.
  Now, Practise the following aloud in English.          Bhavan: 22´ û√K-ê’†. ´÷ 1st match ê´’tç                 How can we postpone it?                Bhavan: Thank you.
  a) Kumar: Hi Kishore,                           team ûÓ.                        Kumar: Wait for a day I'll let you know tomor-
               àçöÀ N¨Ï-≥ƒ©’?                                                                             Vocabulary / Expressions:
                                   Bhaskar: OK. ´’J Ø√èπ◊ time Å®·çC. -¢Á-∞«}-L.              row.
  Kishore:   Ñ ¢√®√çûªçpicnic   èπ◊ ´≤ƒh¢√? Ñ                                                                         (Prn- Pronunciation)
                                       All the best.                      Kishore: You are coming definitely.
       weekend   ã °æC-´’ç-CN’ ¢Á∞¡ŸhØ√oç.                                                                         1. Attend (Prn:
                                   Bhavan: Thank you.                                                               Åõ„çú˛– õ„ç ØÌ-éÀ\-°æ-©’-èπ◊û√ç) -– £æ…ï-
  Kumar:    Ñ ¢√®√ç-ûª´÷? ®√™‰-ØË¢Á÷.                                                   (Definitely) certainly -   éπ*a-ûªçí¬).      ®Ω-´-úøç– attend/ school/ college/ place of work

                  -v°æ-¨¡o:
                                                                                                  (´’†ç ´%Ah/ NCµ E®Ωy-£œ«çîË îÓôxèπ◊ ¢Á∞¡}-úøç/
                        1) Rajani has to work along with Ravi           We have to start now to meet him - Åûª-úÕ-E éπ-©’Ææ’éÓ-´-ú≈-EéÀ ´’†ç É°æ¤púø’       £æ…ï-®Ω-´-úø-ç)/ Marriage/ meeting/ dinner/ party/
                          Rajani is to work along with Ravi           •ßª’-©’-üË-®√L– ÉC ´’† Å´-Ææ-®√Eo/ °æJ-Æœn-ûª’© -äAh-úÕE Ææ÷*-Ææ’hçC.           celebrations etc. Oô-Eo-öÀéÀ èπÿú≈ £æ…ï-®Ω-´-úøç,
                        2) They have to hold the programme            She has to stay at office from 10 to 4.                          ®√´-úøç, ¢Á-∞¡}-úøç ÅØË Å®√n-©ûÓ come, go, be
                          They are to hold the programme             Ç¢Á’ Office ™ 10 †’ç* 4 ´®Ωèπ◊ Öçú≈L– NCµ.                        present •ü¿’©’ attend áèπ◊\´ ¢√úøû√ç.
                        3) The SP, Naveen Chand who was to            She has to take care of her child, so she is unable to come.
                                                                                                 a) E†o-¢√úø’ School èπ◊ ®√-™‰ü¿’.
                          attend as a chief guest in this pro-          Ç¢Á’ °æJ-ÆœnA (Gúøf†’ îª÷Ææ’éÓ-´-úøç) Ç¢Á’†’ ®√E-´y-ü¿’.-                 He didn't (did not) attend school yesterday.
                          gramme was not / had not/ did not come         You have to be here at 10 – O’J-éπ\úø 10éÀ Öçú≈L– ÉC Çïc.
                                                                                                 b) O’®Ω’ °-R}-Èéç-ü¿’èπ◊ ®√™‰ü¿’?
                          yesterday.                     2) Rajani is to work along with Ravi – Rajani Ravi ûÓ éπ-LÆœ °æE-îË-ߪ÷-L/
                            is/ has to, how to/ are to, was/ had       -îË-ߪ’-¶-ûª’ç-C/ -îË-Ææ’hçC– Ééπ\úø ÉC ï®Ω-í∫-¶-ßË’-ü∆Eo í∫’-Jç-* -îÁ-•’-ûª’ç-C. ÉC Why didn't you (did you not) attend the mar-
                                                     ïJÍí Å´-鬨¡ç ü∆ü∆°æ¤ éπ*aûªç. Åçõ‰ Åçûª-èπ◊-´·çü¿’ îËÆæ’èπ◊†o à®√p-ô’-´©xé¬F, riage?
                  °j ¢√é¬u-™xE
                  not
                                                     Ç Rajani, Ravi ©èπ◊ ´*a† Çïc´©xé¬E ¢√∞¡Ÿx -éπ-LÆœ °æEîËߪ’-¶-ûª’-Ø√o®Ω’/ îË≤ƒh®Ω’ c) Æ涵ºèπ◊ î√-™«-´’çC ´î√a®Ω’.
                    -Ö°æ-ßÁ÷-í¬©’ éπÈ®Íéd-Ø√?-N-´-Jç-îªí∫-©®Ω’.
                             – Å•’l™¸ ´·Ø√°∂ˇ, †çC-éÌ-ô÷\®Ω’         ÅE. have to/ has to Åçõ‰ îËߪ÷L– îË≤ƒh®Ó, ™‰üÓ ûÁ-L-ߪ’ü¿’. am to/ is to/ A large number (of people) attended the
   -ï-¢√-•’:                                              are to/ was to/ were to N≠æ-ߪ’ç™ Å®·ûË îËߪ÷L, îËÊÆ Å´-鬨¡ç î√™«
                                                                                                  meeting.
    1) Rajani has to work along with Ravi     Åçõ‰ – ®ΩïE ®ΩNûÓ °æE-îË-ߪ÷-L/-°æE        áèπ◊\´, îËߪ’-úøç ï®Ω’-í∫’-ûª’çC.                           d) Í®°æ¤ dinner éÌÆæ’h-Ø√o®√?
      îËߪ÷Lq Öçô’çC. Ééπ\úø Rajani has to –      °æE îËߪ÷L. á´-JûÓ?– Ç¢Á’-éÀ-       3) ´·êu-Å-AC∑ †O-Ø˛-îªçü˛ ®√´-©-Æ œçC/ ®√-¢√-Lq-†-¢√úø’, é¬F Çߪ’† ®√™‰ü¿’, ÅE DE      Will you/ are you going to, attend the dinner
      *a† Çïc-´©x/ Ç¢Á’-èπ◊†o Å´-Ææ-®Ωç-´©x/ °æJ-Æœn-ûª’© v§Úü¿s-©ç-´©x– Ñ é¬®Ω-ù«-©™        ¶µ«´ç. Ñ Å®Ωnç correct í¬ ´îËa-ôô’x îÁÊ°p sentence- The SP, Navin tomorrow? / Are you attending the dinner
      üËE-´-©x-ØÁjØ√ Ç¢Á’ ®ΩNûÓ °æE-îË-ߪ÷-L/ -îË-ߪ÷Lq ´Ææ’hçC ÅE. has to †’ he,          Chand who was to have attended as the chief guest did not come yes-             tomorrow?
      she, it ûÓ ¢√úøû√ç. have to †’ I, We, You and they ûÓ ¢√úøû√ç.                 terday. was not come-   English
                                                                    ÆæÈ®j†  had not come
                                                                           é¬ü¿’.           Ééπ\úø ÆæJ-é¬ü¿’.
I                                                                -Ñ-Ø√-úø’                                              í∫’®Ω’-¢√®Ωç 27 -ÅéÓd-•®Ω’ 2005
  Sridhar: Hi Neeraj, just how busy are you?
              busy
        -F®Ω-ñ ¸, †’´¤y      busy
                    Ø√?/ áçûª       í¬     Ééπ\-úø can -†’ question form ™, permission
        ÖØ√o´¤?                         Åúø-í∫-ú≈-EéÀ (ņ’-´’-A- §Òç-ü¿-ú≈-EéÀ) ¢√úø’-ûª’Ø√oç.
                                    a) ´’-S} á°æ¤púø’ éπ©-´-´’ç-ö«®Ω’ N’´’tLo?
         (Ééπ\úø just = ÅÆæ©’. conversation ™            When can I see you again?
         ûÁ©’-í∫’™ '´’J— -™«í¬ just ¢√úø’-ûª’ç-ö«®Ω’.)       (asking for permission)
  Tarun:   Not at all. What's the matter?             b)  ØËEéπ ¢Á∞¡xØ√?
        -Å-üËç -™‰-ü¿’. àçöÀ N≠æߪ’ç?               Can I go now? (asking for permission)
  Sridhar: I am in a hurry to get home. Can you            c) Can I use your pen?
       drive me home on your bike?                   pen
                                       O’       (permission)
                                          ¢√úø’-éÓØ√?
                  bike
        ÉçöÀéÀ ûªy®Ωí¬ ¢Á∞«xL. F        O’ü¿ †-†’o -  3. Question form   ™ permission       Åúø-í∫-ú≈-EéÀ
        Éç-öÀéÀ -BÆæ’Èé-∞¡-û√-¢√?                    can
                                    ¢√úÕ-†õ‰x, †’ statement form   permission
                                                         ™
  Tarun:   Drive you home? O no. You can take           É´y-ú≈-EéÀ ¢√úøû√ç.
        my bike if you want. I am tired of driv-         a) You can keep the bike till 5'o clock.                                            Answer:
                                                                   b) Question form    ™   I/ we  ûÓ  permission  Åúø-í∫-
        ing for the day.                       †’´¤y bike   †’ Å®·-Cç-öÀ-ü∆é¬ Öç-éÓ-´îª’a.                                     Kareem: Can I see you/ speak to you for a few
                                                                      ú≈-EéÀ ¢√úøû√ç.                            minutes?
        EEoç-öÀéÀ BÆæ’Èé-∞¡}-úø-´÷? Ø√´©x -é¬ü¿’. Å©-        (giving permission)                    c) Statement form     ™  request, permission    É´y-
                                                                                                     kasyap: What about?
        Æœ-§Ú-ߪ÷†’. 鬢√-©ç-õ‰ Ø√ bike BÆæ’éÓ-.         b) You can take my bike.                      ú≈-EéÀ ¢√úøû√ç.
                                                                   d) Statement form      ™ possibility éÀ (≤ƒüµ¿u¢Ë’ Å´¤-   Kareem: It's a bit important.
                                       Ø√ bike  BÆæ’éÓ´-a/ -BÆæ’éÓ.
                                                                                                     kasyap: You can talk now. I am at leisure.
                                       (giving permission)                      ûª’ç-ü¿-†’-èπ◊†o -N-≠æ-ߪ÷-EéÀ) ¢√úøû√ç.
                                                                                                     Kareem: There are a few vacancies for typists
                                     c) †’Nyéπ ¢Á-∞Ô}a. -                   Practise the following aloud in English:
                                                                                                          jobs in your friend's company. I've
                                       You can go now. (giving permission)           Kareem: ؈’ O’ûÓ é¬ÊÆ°æ¤ (a few minutes) ´÷ö«x-
                     -Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 62       d) †’´¤y ´çü¿-®Ω÷-§ƒ-ߪ’-©-éπçõ‰ áèπ◊\´ ê®Ω’a °ôd-ú≈-
                                       EéÀ -O-™‰x-ü¿’.
                                                                       úø-´î√a? (see/ speak ¢√úøçúÕ)
                                                                   Kasyap: üËE N≠æߪ’ç?
                                                                                                          (have) applied for one of them. Can
                                                                                                          you help me to get the job? My father
                                                                                                          told me to talk to you.
                                                                                                     Kasyap: Who is your father?
         You can talk now
                                                                                                     Kareem: Syed Mustafa.
                                                                                                     kasyap: O, I know him well. Your father knows
                                                                                                          my friend too. Your father can talk to
                                                                                                          him.
                                                                                                     Kareem: You can influence him better.
                                                                                                     Kasyap: Can you come here tomorrow?
  Sridhar: How long can I have it?                     you cannot spend more than Rs. 100/-.          Kareem:
                                                                     é¬Ææh ´·êu-¢Á’i†                        Kareem: Certainly- when shall I come?
        áçûª-ÊÆ-°æ¤ç--éÓ†’?                    (you can spend = you have permission to          N≠æߪ’ç.                            Kasyap: (At) this time tomorrow.
  Tarun:   Will three hours do?                     spend upto Rs. 100/-)               Kasyap: É°æ¤púø’   ´÷ö«x-                      Vocabulary/ Expressions
        ´‚úø’ í∫çô©ÊÆ°æ¤ î√™«?                4. Ææ’Dµ®˝:                            úøçúÕ. ؈’ BJ-                         (prn=pronunciation)
        (will do =î√©’.  An income of Rs            a) Driving in such traffic can be dangerous.          í¬_ØË ÖØ√o†’.                          tnap =  é¬ÊÆ°æ¤ Evü¿/ Evü¿-§Ú-´-úøç; ´·êuçí¬ ´’üµ∆u£æ«o
        10000/- a day will do for me. I don't            É™«çöÀ traffic ™ drive îËߪ’-úøç v°æ´÷-ü¿-éπ®Ωç Kareem: O’ friend com-                               ¶µï†ç ûª®√yûª (After lunch, he usually
        want more. ®ÓVèπ◊ °æC-¢Ë© ®Ω÷§ƒ-ߪ’©            鬴a/ í¬ Öçô’çC.                     pany ™ typist                             has a nap)
        Çü∆ߪ’ç î√©’ Ø√èπ◊. Åçûª-éπçõ‰ ´ü¿’l)            Ééπ\úø can, possibility (≤ƒüµ¿u-¢Ë’¢Á÷ ņ’-èπ◊-ØË-      jobs     ë«Sí¬ M. SURESAN                 tCut it out =   Ééπ Ç°æ¤. Åü¿çû√ éπöÀd-°ô’d
  Sridhar: O that's fine. Thank you.                   ü∆-E-E) ûÁ©’°æ¤ûª’çC éπü∆. ÅC can èπ◊ ÉçéÓ          ÖØ√o®·. ؈’                                (á´-È®jØ√ ņ-´-Ææ®Ω N≠æ-ߪ÷-©-ûÓ NÆœ-TÊÆh
  Tarun: You can keep the bike till 5 o'clock. Go             Ö°æ-ßÁ÷í∫ç.                         èπÿú≈ apply î˨»†’. ´÷ Ø√†o-í¬®Ω’ O’ûÓ                   cut it out, come to the point Åçö«ç)
       by the other road. The traffic along this         b) <éπöx ¢Á∞ Ô}ü¿’l. §ƒ´·-©’ç-ö«®·.                                               tClass áíÌ_-ôdúøç = bunk;
                                      Don't go out in the dark. There can be
                                                                     ´÷ö«x-úø-´’-Ø√o®Ω’. Ø√é¬ job ´îËaç-ü¿’èπ◊ O’®Ω’         tï•’s †öÀç*, class, °æE áíÌ_-ôdúøç = malinger
       road at this hour can be heavy. Driving
       in such traffic can be dangerous.               snakes. (possibility)
                                                                     ≤ƒßª’-°æ-úø-û√®√?                         (prn: ´’Lçí∫; 'Lç— ØÌéÀ\ °æ©’-èπ◊û√ç),
                                                                 Kasyap: O’ Ø√†o-í¬-È®-´®Ω’?
        鬢√-©çõ‰ 5 í∫çô© ü∆é¬ -ÖçéÓ. Ç ®Ó-úø’f        c) Ç v°æߪ÷ùç î√™« Å©-Ææ-ô éπ-L-Tç-îª-´-a.                                            •úÕ üÌçí∫ = malingerer.
                                                                 Kareem: Syed Mustafa.                          tÇö/ Jé~¬/ ö«éÃq ™«çöÀN îËÆæ’éÓ-´úøç (-áéπ\-úøç,
        í∫’ç-ú≈ ¢Á-∞¡Ÿ}. Ñ road ´ü¿’l. Ñ time ™           (Å´-鬨¡ç ÖçC)
        Ñ road ™ traffic ®ΩDl áèπ◊\-´í¬               The journey can be very tiresome/ tiring.      Kasyap: Ø√é¬-ߪ’† ¶«í¬ûÁ©’Ææ’. Ø√ friend O’ Ø√†o-            -¢Á-∞¡}-úøç) = take an auto/ rickshaw/ taxi, etc.
        ÖçúÌa. Driving Ñ Ææ´’-ߪ’ç™ éÌçîÁç          d) He can give you trouble. Be careful.             í¬-JéÀ èπÿú≈ ûÁ©’Ææ’. Çߪ’ØË ´÷ö«x-úø-´îª’a           You take bus no.7 to go to the station.
        v°æ´÷-ü¿-éπ-®Ω¢Ë’ Ŵa.                  ñ«ví∫ûªh. ¢√úø’ Fèπ◊ trouble É≤ƒh-úË¢Á÷/ É´y-í∫-©úø’     éπü∆.                               (7 number bus
                                                                                                       ´        áéπ\çúÕ)
    °j Ææ綵«-≠æ-ù™ can ûÓ Ö†o verbs îª÷úøçúÕ.             (possibility / ability).               Kareem: O’®Ω-®·ûË áèπ◊\´ influence îËߪ’-í∫-©-®ΩE.           t´·JéÀ •ôd©’ = soiled clothes
  1) Can you drive me home?                      ÉO can èπ◊ -Ö†o Éûª®Ω uses. Ææçví∫-£æ«çí¬ 'can' †’– Kasyap: Í®°æ¤ †’Ny-éπ\-úÕéÀ ®√í∫-©¢√?                                His clothes are soiled.
                                                                                                     ÅûªE •ôd©’ ´·J-éπ-ߪ÷u®·–
    ÉçöÀéÀ BÆæ’Èé-∞¡}-í∫-©¢√?                   a) Question form ™ ´·êuçí¬, I/ we ûÓ Kareem: ûª°æp-èπ◊çú≈. ͮ°-°æ¤púø’ ®√†’?                           trags =    The beggar is in rags
                                                                                                        °‘L-éπ©’.
  2) You can take my bike –      Ø√  bike  BÆæ’Èé-∞¡Ÿ}.    REQUESTS èπ◊ ¢√úøû√ç.                  Kasyap: ≤ƒßª’çvûªç Ñ õ„jçèπ◊ ®√.                     Ç ´·≠œd-¢√úø’ *J-T† í∫’úøf™x ÖØ√oúø’.
  3) How long can I have it?
    áçûª-ÊÆ-°æ¤ç--éÓ-´’ç-ö«´¤?                                v°æ¨¡o: O’®Ω’ Spoken English QJ{-éπ™ ' ¢√é¬u-©†’ Practice        -ï-¢√-•’: 1) What about you? ÅØËC ü∆ü∆°æ¤ How about you? ûÓ Ææ´÷-†¢Ë’.
  4) You can keep the bike till 5'o clock.                              îËߪ’çúÕ—— ÅE noun form ¢√úø’-ûª’-Ø√o®Ω’.                     °ü¿l ûËú≈ ™‰ü¿’. àC ¢√ú≈L ÅØËC á°æ¤p-úÁjØ√ Ææçü¿-®√s¥Eo •öÀd O’Íé
  5) The traffic at this hour can be heavy.                              Å™«é¬èπ◊çú≈ ' practise îËߪ’çúÕ— ÅE verb form -                  ûÁ©’-Ææ’hçC.
  6) Driving in such traffic can be dangerous.                            Ö°æ-ßÁ÷-Tç-îªúøç ÆæÈ®j-†-C éπü∆!                      2) I haven't money ÅE ≤ƒ´÷-†uçí¬ Å†ç. I haven't any money
    can                    can                                                                  ÅEí¬F, I haven't the money ÅE-í¬E Åçö«ç. I have no money
                                                 -ï-¢√-•’: Practice, Practise èπ◊ -ÖçúË ûËú≈ advice èπ◊,
       í∫’Jç* ´’†ç Éçûª´®Ωèπ◊ ûÁ©’-Ææ’-èπ◊-†oN:                           – §Úûª’© XE-¢√Ææ’, ¢Ëí¬-ߪ’´’tÊ°ô, ûª÷.íÓ.->™«x
    ability (≤ƒ´’-®√n uEo) ûÁ-©’°æ¤-ûª’ç-ü¿E éπü∆. Åçõ‰–                                                              éÀ éπÈ®-é˙dí¬ Ææ´÷-†-¢Á’i-†C I haven't any money.
    'í∫©— – Öçúø-í∫-©í∫-úøç, îËߪ’-í∫-©í∫-úøç ™«çöÀ Å®√n-©ûÓ.                      advise èπ◊ -ÖçúË ûËú≈ äéπõ‰. Practice Ŷµ«uÆæç;              I haven't the money éÀ Å®Ωnç, ü∆EéÀ (àüÓ °∂晫--Ø√-ü∆-EéÀ) 鬴-©-Æ œ†
    Ñ Ææ綵«-≠æ-ù™ can èπ◊ -Ö†o ´’J-éÌEo Å®√n©’,                            practise- Ŷµºu-Æ œç-îª-úøç.                        úø•’s Ø√ ü¿í∫_®Ω ™‰ü¿’ ÅE.
    Ö°æ-ßÁ÷-í¬©’ îª÷ü∆lç:                                        a) I have the practice - Ø√èπ◊ Ŷµ«u-Ææç/-                 'Are you buying a car?/ Why don't you buy a car?'
  1. Can you drive me home? Ééπ\úø can drive,                                Å-©-¢√ô’ ÖçC. Practice makes us                     'I'd like to, but I haven't the money/ but I don't have the
    ability é¬ü¿’ í∫ü∆! Ééπ\úø Tarun †’ request                               perfect - Ŷµ«uÆæç ´©x °æJ-°æ‹-®Ωgûª ´Ææ’hçC.              money.' (the money = car
                                                                                       v°æ¨¡o: May èπ◊ •ü¿’©’ can ¢√úø’-ûª’-Ø√o®Ω’. May I help you éÀ •ü¿’-©’í¬ can I
                                                                                                            éÌØËç-ü¿’èπ◊ úø•’s)
    îËߪ’ú≈-EéÀ Sudheer can ¢√úø’-ûª’-Ø√oúø’ éπü∆                 b) We practise the game everyday - ¢Ë’ç ®ÓW Çô†’
    (ÉçöÀéÀ BÆæ’Èé-∞Ï}-ü∆?ÅØË Å®ΩnçûÓ). Åçõ‰ can †’                  Ŷµºu-Æœ≤ƒhç (Çúøû√ç). Åçü¿’-éπE Ééπ\úø practise Ŷµ«uÆæç îËߪ’çúÕ             help you  ÅE ®√Ææ’h-Ø√o®Ω’. Can ÅØËC Natural ability éÀ Ææç•ç-Cµç-*-ç-
    request (Nïc°œh) îËߪ’-ú≈-EéÀ ¢√úø-´îª’a, question                ÅØË Å®Ωnç ®√¢√-©çõ‰ practice îËߪ’çúÕ ÅØ√L éπü∆.                         may   •ü¿’©’ can áçü¿’èπ◊ use îËߪ÷L? can E Natural ability
                                     v°æ¨¡o: 1) Seventh class English Reader (Mother tongue) page No 52
                                                                                          ü¿®·-ûË
    form ™.                                                                                  ™ é¬èπ◊çú≈ Éçé¬ áEo Nüµ∆-©’í¬ use îËߪ’-´îª’a.
    1) é¬Ææh -F pen -É≤ƒh-¢√?                          'Trees' Poem  When evening changes into night, and when
                                                                                       -ï-¢√-•’: Can, natural ability E ûÁL-ߪ’-ñ‰-Ææ’hçC, correct í¬ 'í∫©— ÅØË Å®ΩnçûÓ.
                                                    ™                                                                 – °œ.-í∫-ù‰-¨¸, é¬éÀ-Ø√-úø
      Can you give me your pen? / Can I have                 a moon floats on the sky. They hum a drowsy lullaby.  theÉéπ\úø
      your pen?                                moon        a moon
                                               Öç-ú≈-L éπ-ü∆.
                                                      áçü¿’èπ◊ ¢√-ú≈®Ó ûÁL-ߪ’-ñ‰-ߪ’-í∫-©®Ω’.                  He can do it, Åçõ‰ ¢√úø’ ÅC îËߪ’-í∫-©úø’. Å®·ûË can èπ◊ -Ö-†o
    2)  O’ûÓ È®çúø’ EN’-≥ƒ©’ ´÷ö«x-úø-´î√a?                  2) Are you studying in Seventh Class? DEéÀ ï¢√-¶„-™« -îÁ°æp-´-a?                 ´’J-éÌEo Ö°æ-ßÁ÷-í¬-©™ offer äéπöÀ. Åçõ‰ ÉçéÌ-éπ®Ω’ Åúø-èπ◊\çú≈ ´’†ç
     Can I speak to you/ see you for a few min-                                                                  ¢√∞¡xèπ◊ àüÁjØ√ É´y--úøç/-îË-ߪ’-úøç. ü∆EéÀ can question form ™
                                     -ï-¢√-•’: 1) 'a moon' Ñ line ™ Åa ûª°æ¤p (printer's error). The moon
                                                            –í∫’-v®Ωç -¨¡çéπ®˝, Íé-¨¡-´°æ-ôoç
     utes?                                                                                     ¢√úøû√ç, may ™«í¬.
    3) Can you lend me some money?                         ÅØË îªü¿’-´¤-éÓ-¢√L.                                       May I help you? = O’èπ◊ Ø√ ≤ƒßª’ç 鬢√-™«?/- ØË-ØË-´’Ø√o O’èπ◊
      é¬Ææh Å°œp-≤ƒh®√?                             2) Yes, I am.                                           ≤ƒßª’-°æ-úø-í∫-©-Ø√? – ÉC offer. Å®·ûË ÉC éÌçîÁç formal - Åçõ‰ Åçûª
    -Ééπ\-úø can †’ question form ™ requests èπ◊ -
    Ö°æ-ßÁ÷-Tç-*-†-ô’x -ûÁ-©’-≤Úhç-C éπ-ü∆! Åçõ‰ can †’
                                     v°æ¨¡o: How about you? What about you Ñ È®çúÕçöÀ Å®Ωnç äéπõ‰ Å®·ûË Ñ                     °æJ-îªßª’ç ™‰E ¢√∞¡xèπ◊ ´’† offer.
                                                                                            Can I help you? D†®Ωnç èπÿú≈ O’èπ◊/ -Fèπ◊ Ø√ ≤ƒßª’ç 鬢√-™«?/
                                         È®çúø÷ Ö°æ-ßÁ÷-Tç-îª-úøç™ ûËú≈ àN’öÀ? ´’†ç Ö°æ-ßÁ÷-Tç-î√-©-†’-èπ◊-†o-°æ¤púø’
    question form ™ ´·êuçí¬ you ûÓ, I/ we ûÓ                 Ñ È®çúÕç-öÀ™ àüÁjØ√ ¢√úø-´î√a? ü¿ßª’-îËÆœ ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. I haven't                -O’-èπ◊/ -Fèπ◊ ØËØË Nüµ¿çí¬ Å®·Ø√ ≤ƒßª’ç îËߪ’-í∫-©Ø√? ÅE informal
    requests èπ◊ ¢√úø-´îª’a.                          money / I have no money Å®Ωnç äéπ-õ‰Ø√, é¬-†-ôx®·-ûË ¢√öÀE ᙫ                    í¬, Åçõ‰ ´’†èπ◊ ¶«í¬ °æJ-îªßª’ç Ö†o ¢√∞¡xèπ◊ îËÊÆ offer. May I help
  2. How long can I have it?                          Ö°æ-ßÁ÷-Tç-î√L? ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’.                                   you? - formal offer. Can I help you? - less formal/ informal
           bike
    áçûªÊÆ°æ¤ -؈’ F      Öç-éÓ-´îª’a?                                         – ´çQ, £j«ü¿-®√-¶«ü˛                offer.
I                                                                 -Ñ-Ø√-úø’                                               -≤Ú-´’-¢√®Ωç 31 -ÅéÓd-•®Ω’ 2005
  Pooja: Hi Raasi, what a surprise! you, here!
       àçöÀ ®√Q, †’-Ny-éπ\úø! àçöà Nçûª?              °j Ææ綵«-≠æ-ù™ í∫´’-EçîË Öçö«®Ω’, canûÓ ´îËa
                                    verbs Ö°æ-ßÁ÷í∫ç. Éçûª-´-®Ωèπ◊ ´’†ç-îª÷-Æœ-†¢Ë éπü∆.
  Raasi: I am on my way to the spoken English
      Institution near here. You know it. The           1. You can't (cannot) find the time
      4th building from your place.                  F´¤ BJ-éπ- -îËÆæ’éÓ-™‰èπ◊ç-ú≈ -Ö-Ø√o-´¤.  (ability)
            spoken English Institution
       Ééπ\úø ü¿í∫_®Óx               èπ◊     2. Can you do me a favour?
       ¢Á∞¡Ÿh-Ø√o†’. Fèπ◊ ûÁ©’-Ææ’í¬. O’ ÉçöÀ-†’ç*         ã ≤ƒßª’ç îËߪ’-í∫-©¢√?    (Can - request)
       Ø√-©’íÓ building.                    3. Can you let me spend...
       (I am on my way to – ؈-éπ\-úÕéÀ ¢Á∞¡ŸhØ√o†’.
                                      O’ Éçöx ؈’ç-úøØ√?    (Permission/ request)
       On the way – ü∆J™)
  Pooja: Come, Raasi, you go there everyday,             4. I can neither go home...
      and you can't find the time to drop in at     ØËEç-öÀéÀ ¢Á∞¡x†÷ ™‰†’, Öçúø†÷ ™‰†’ (ability)
      my place.                          5. You can, by all means–
                                             †’´¤yçúÌa, ûª°æp-èπ◊çú≈           Bhavani:    ûª°æp-èπ◊ç-ú≈®√.                c) Manoj: üË-E í∫’-Jç-* îªJa-Ææ’h-Ø√o®Ω’ O’®Ω’?
      ®ÓW Åéπ\úÕ ¢Á∞¡Ÿh-Ø√o´¤, ´÷ ÉçöÀéÀ ®√´--ú≈-EéÀ  (can – permission/ request)
      ´÷vûªç -B-Jéπ îËÆæ’éÓ-™‰éπ§Ú-ûª’-Ø√o´¤ éπü∆!                                         b) Prakash: Sekhar †’ í∫’-Jç-* F ÅGµ-v§ƒßª’ç          Rajeev: ®Ω¢Ë’≠ˇ ´’†èπ◊ Ææ£æ…ߪ’°æúø-í∫-©ú≈, ™‰-ú≈ ÅE.
                             6. I can't (cannot) give – É´y-™‰†’. (ability)
  Raasi: I joined there only a week ago. I had                                                     àN’öÀ?                         (Whether -ûÓ begin îËߪ’çúÕ)
       been thinking of seeing you and we met.                                                                          Manoj: àçô-Ææ©’ N≠æߪ’ç?
                                                                     Vinai: áçü¿’-éπ-úø’-í∫’-ûª’-Ø√o´¤?
       Can you do me a favour?
                                                                     Prakash: Åûª†’ ´’ç* player Å®·ûË ´’† team            Raghav: £j«ü¿-®√-¶«-ü˛™  Cricket Match éÀ tickets

                                                     -Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 63
       ؈-éπ\úø îËJ ¢√®Ω-¢Ë’ -Å-®·çC. O’ ÉçöÀéÀ
       ®√¢√-©-†’-èπ◊ç-ô’-Ø√o†’, ´’†ç éπ©’-Ææ’-èπ◊Ø√oç. ã                                           ™éÀ BÆæ’-èπ◊ç-ü∆-´’E.                     鬢√L ´÷èπ◊. ®Ω¢Ë’-≠ˇèπ◊ cricket board ™
       *†o ≤ƒ-ߪ’ç îËÆœ-°-ôd-í∫-©-¢√ Ø√èπ◊?
       (Do a favour – ≤ƒßª’ç îËߪ’-úøç)


                                                 I can't give..
  Pooja: Doing you a favour! That will be a real
      pleasure for me. What's it?
       Fèπ◊ ≤ƒßª’ç îËߪ’-úøç Ø√èπ◊ Eïçí¬ ÆæçûÓ-≠æ¢Ë’.
       àçöÀ îÁ°æ¤p.
  Raasi: Can you let me spend the lunch break in
      your home? We have two sessions with
      a break of an hour in between.                                                Vinai: Åûª†’ î√™« ¶«í¬                          Éü¿l®Ω’ ´·í∫’_®Ω’ ûÁ©’Ææ’. Åçü¿’-éπE Åûª-ØË-
                                    7. You can have– Öçô’çC. Possibility– Å´-鬨¡ç.
      I can neither go home nor stay at the                                                Çúø-í∫-©úø’. E©-éπ-úøí¬                      ´’Ø√o ûÁ°œpç-îª-í∫-©-úË-¢Á÷-†E.
      institution.
                                     É´Foèπÿú≈ É°æp-öÀ-´-®Ωèπ◊ ´’†ç ûÁ-©’Ææ’èπ◊-†o 'can'
                                                                        Concentration ûÓ -                    Manoj: ¢√úø’ îËߪ’-í∫-©úø’ é¬F îËߪ’úø’. Åûª-ØÁ°æ¤púø÷
       ؈’ lunch break  O’ Éçöx í∫úø-§Òî√a.           Ö°æ-ßÁ÷-í¬©’.
          classes         break
                                                                        Çúø-û√úø’.                           á´-JéÀ ≤ƒßª’ç îËߪ’úø’. Ø√éÀç-ûª-´-®Ωèπÿ à
       ´÷èπ◊     ´’üµ¿u™ ã í∫çô               Now Practise the following aloud in English.
       Öçô’çC. ÉçöÀéà ¢Á∞¡x†÷ ™‰†’, Åçûª-ÊÆ-°æ-éπ\úø                                        Prakash: Å®·ûË     ´’†ç                      Ææ£æ…ߪ’ç èπÿú≈ îËߪ’-™‰-ü¿-ûª†’.
                                    (Use all that you have learnt so far)
       Öçúø-†÷ ™‰†’.                                                              ÅûªEo                        Rajeev: ÉC î√™« E®√--¨¡ éπ-L-Tç-îË -N-≠æ-ߪ’ç.
  Pooja: You can, by all means. Only I can't be           a) Bhavani: Í®°æ¤ Ø√ birthday. O’J-ü¿l®Ω÷ ûª°æpéπ               BÆæ’éӴa éπü∆. M. SURESAN            Raghav: àç worry Å´èπ◊. -ØË-†’ ûÁ°œpç-îª-í∫-©-†’-™‰
      there at the time. I am sorry I can't give               ´≤ƒh®Ω’ éπü∆?                     Vinai: Å®·ûË ØË-†’ Åûª-Eéà                        ᙫíÓ äéπ™«.
      you company. I go for my dance classes           Sucharitha: O’
      at the time. Don't worry. You can have
                                               Éçöx á°æ¤púø’çúø´’ç-ö«´¤             N≠æߪ’ç îÁ-°æpØ√? ´’† match á°æpúø’ éπÈ®-        d) Nagaraj: †’Ny-°æp-öÀÍé Ø√ time î√™« waste
                                          ´’´’tLo?                          é˙dí¬?
      my sister Pallavi's company.                                                                                        î˨»´¤ ††’o ¢Á∞¡}F.
                                    Chandra:   Cake á°æ¤púø’ éÓ≤ƒh´¤?                Prakash: Fèπ◊ ûÁMü∆. ´îËa Sunday ØË éπü∆?
       ûª°æp-èπ◊çú≈, Å®·ûË, Çtime     ™ Ø√éÀçöx                                                                       Prahlad: ´’S} ØËØÁ-°æ¤púø’ éπ©’-Ææ’-éÓ†’. E†’o?
                 company               Bhavani:  Correct í¬ ≤ƒßª’çvûªç 5.30éÀ.                   Å´-ûªL team ™ î√-™«´’ç* players
       Öçúø-úøç èπ◊ü¿-®Ωü¿’. Fèπ◊        É´y-™‰†’.                                                                     Nagaraj: Í®°æ¤ à time ™-ØÁj-Ø√.
        time     dance                   Sucharitha: àç °∂æ®Ω-¢√-™‰ü¿’,. âCç-öÀÍé ؈-éπ\úø
       ÅüË     ™ ؈’    é¬xÆæ’-©-Èé-∞«h†’.°∂æ®Ω-¢√-                                         ÖØ√o®Ω’. ¢√∞¡xç-ü¿®Ω’ ¶«í¬ Çúø-í∫-L-T† ¢√∞Ïx.    Prahlad: Í®°æ¤ éπ©’-Ææ’-éÓ-™‰†’. Ø√èπ◊ examÖçC. Ç
       ™‰-ü¿’™‰. ´÷ îÁLx °æ©xN Fèπ◊ ûÓúø’ç-úø-í∫-©ü¿’.            Öçö«.                        Vinai: Ø√èπ◊ ûÁ©’Ææ’. Éçûªèπ◊ ´·çü¿’ ¢√∞¡xûÓ È®çúø’           N≠æߪ’ç Fèπ◊ ûÁ©’-Ææ’-éπü∆.
       F鬢Á’ company Öçô’çC.                  Chandra:   Ø√èπ◊ Í®°æ¤ 5 ´®Ωèπ◊ class ÖçC. 5.30éÀ           matches Çú≈ç. äéπöÀ ´’†ç, ÉçéÓöÀ ¢√∞¡⁄x
       (By all means – ûª°æp-èπ◊çú≈, ÅEoNüµ∆™«)                                                                          Nagaraj: á©’xçúÕ ´÷ ÉçöÀéÀ ®√í∫-©¢√?
                                          ØË®√-™‰†’. äéπ Å®Ω-í∫çô late í¬ ´≤ƒh.            Èí-L-î√®Ω’.                       Prahlad: ûª°æp-èπ◊çú≈.
  Raasi: Thank you.


  -v°æ-¨¡o: ' Ç <®Ω î√™« ¶«í∫’çC éπü∆?—— ÅØË ¢√é¬uEo O’®Ω’ Éç-Tx-≠ˇ™ ''Isn't                                                  -v°æ-¨¡o: I saw a devil, I happend to see a devil – Ñ È®çúÕç-öÀéÀ ûÁ©’í∫’
       that sari nice/ beautiful"?     ÅØ√o®Ω’. ûÁ©’í∫’¢√éπuç™ ØÁí∫-öÀ¢˛ÂÆØ˛q                                                   Å®Ωnç, ü¿ßª÷uEo îª÷¨»†’. é¬E verbs ™ Ç ´÷®Ω’p áçü¿’èπ◊ ´*açC.
       ™‰ü¿’ é¬E Éç-Tx-≠ˇ ´îËaÆæJéÀ ØÁí∫-öÀ-¢˛ÂÆØ˛q™ ÖçC. Ç ûÁ©’í∫’ ¢√é¬uEo                                                      Model auxiliary verbs °æéπ\† have been ´ÊÆh ûÁ©’í∫’ Å®Ωnç
       ''Is that sari nice/ beautiful?" ņ-èπÿ-úøü∆?                                                                  à´’E ´Ææ’hçC?Å™«Íí could be E áEo ®Ω鬩 Å®√n-©’ ´îËa-ôô’x
  -ï-¢√-•’: A very good question. ûÁ©’-í∫’™ negative sense ûÁ-LÊ°
                          – -Ê≠é˙ -†-@®Ω’-Fo≤ƒ, -Å-´’%-ûª-©÷®Ω’                                                   Ö°æ-ßÁ÷-Tç-îª-´îª’a. ü¿ßª’-îËÆœ ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’.
                                                                                          -ï-¢√-•’: I saw a devil- ؈’ devil †’ îª÷¨»†’/devil éπ†-•-úÕçC.
                                                                                                                        – XE-¢√-Ææ-®√´¤, ´÷®Ω÷d®Ω’
          ´÷ô ™‰èπ◊-†o-°æp-öÀéÃ, 'éπü∆— ÅØË ´÷ô™ negative tone ´Ææ’hçC
          éπü∆. Is that sari beautiful Åçõ‰ Å®Ωn-¢Ë’-N’öÀ? Ç <®Ω             ´÷´‚©’ ûÁ©’-í∫’™ x, y               Will be
                                                                  éÀ É´y-†’-Ø√o-®ΩE Å®Ωnç ´Ææ’hçC.                I happend to see a devil- ؈’ devil †’ îª÷úøôç ûªô-Æ œnç-
          ¶«í∫’çü∆? ÅE éπü∆. 'Ç <®Ω ¶«í∫’çü∆?— Å-†-ú≈-EéÀ, 'Ç <®Ω            given                   Man of the match
                                                     ÅE èπÿú≈ ņ-´îª’a. Å®·ûË ¢√úø’-éπ™                           *çC/ devil Ø√èπ◊ éπ†-°æ-úøôç ûªô-Æœnç-*çC. I happened to -
          ¶«í∫’çC éπü∆?— ņ-ú≈-EéÀ ûËú≈ English ™ îÁ§ƒp-©çõ‰, 'Isn't          award to be given    áèπ◊\´.                                 ņ’-éÓ-èπ◊çú≈/ áü¿’-®Ω’-îª÷-úøE Ææç°∂æ’-ô-††’ í∫’-Jç-* É™« îÁ§ƒhç.
          that sari beautiful?' ÅE-é¬F, 'That sari is beautiful, isn't          (wedding) to be solemnized by x      ņ’-èπ◊çü∆ç. Ééπ\úø èπÿú≈ °æNvûª           I bought it in that shop – ؈C Ç shop ™ éÌØ√o†’.
          it?' ÅE-é¬F Åçõ‰ ûª°æp, ûÁ©’-í∫’-™ E ¶«í∫’çC éπü∆? ÅØË Å®Ωnç                       (by somebody),
                                                 鬮Ωuç E®Ωy-£œ«ç-°æ-•-úø-¶-ûª’-†oC           Åçõ‰ -´÷´‚©’              I happened to buy it in that shop – ؈C Ç shop ™
                                                      somebody (x), to solemnize the wedding
  -v°æ-¨¡o: Ñ -´‚-úø’ -¢√é¬u-©èπ◊ English Translation îÁ°æpí∫-©®Ω’.
          ®√ü¿’. í∫´’-Eç-îªçúÕ.                             ûÁ©’-í∫’™                            (Ñ °æNvûª            é̆ôç ïJ-TçC (Ç shop -™ éÌçö«-†E ņ’-éÓ-™‰ü¿’ é¬F
                                                                 To be solemnized correct
                                                 鬮√uEo E®Ωy-£œ«ç-îª-†’-Ø√o®Ω’ ÅE).                   í¬
                                                                                          -v°æ-¨¡o: àéπ-é¬-©ç™ ï®Ω’-í∫’-ûª’†o È®çúø’ Ωu-©†’ É™« îÁ§Òpî√a? He is think-
                                                 Å®·ûË is to be solemnized      is, omit
                                                                    ÅE ÅØ√L.   to be sol-
                                                                               îËÆœ                 Åéπ\úË éÌØ√o†’).
       1. ؈’ Í®°æ¤ áéπ\-úÕéÀ ¢Á∞«h-†E O’®Ω’ ņ’-éÌç-ô’-Ø√o®Ω’?
       2. Ç¢Á’ Ø√ í∫’Jç* à´’†’éÌçöç-ü¿E O’®Ω’ ņ’-éÌç-ô’-Ø√o®Ω’?             emnized   ÅØËC ¢√úø’éπ. Will be solemnized          ÅE èπÿú≈          ing by walking (-†-úø’Ææ÷h -Ç-™-*Ææ’h-Ø√-o-úø’). Gita is singing by
       3. Åûª†’ ††’o NÆæ’-èπ◊\ç-ô’-Ø√oúø’.                         Å-†´îª’a ¢√éπu E®√t-ù«Eo •öÀd.                               working (§ƒúø’ûª÷ °æE-îË-Ææ’-èπ◊ç--öçC).
                                                 b) To be + past participle ´·êuçí¬ passive construction. He is
  -ï-¢√-•’:
                                  – -vQ-E-¢√Æˇ, -A®Ω’°æ-A
                                                                                          -ï-¢√-•’: O’®Ω’ ®√Æœ† È®çúø÷ ÆæÈ®j-†-N é¬-´¤. Ist sentence: D-E-™ È®çúø÷
          1. Where, do you think, I am going/ I will go tomorrow?             to do it (active) - It is to be done by him.
                                                                                                         – §Úûª’© XE-¢√Ææ’, ¢Ëí¬-ߪ’-´’t-Ê°ô, ûª÷.íÓ.->™«x.
          2. What do you think she thinks of me?                      (îª÷¨»®Ω’ éπü∆- to be done - to be + pp)
          3. He feels vexed with me.                           I am to take them home (active) - They are to be taken (to                   àéπ-鬩 Ωu-©’– É°æ¤púø’ ï®Ω’-í∫’-ûª’-†o-´-†’éÓç-úÕ. Å°æ¤púø’ (is
  -v°æ-¨¡o: 1. véÀÈé-ö¸™Man of the match        ''to be given''
                        ÉîËa-ô-°æ¤púø’            ÅE      be + pp) home by me.                                      thinking correct é¬ü¿’). He thinks as he is walking/ He
                                                                                                  thinks and is walking at the same time, ņ-´îª’a. Å®·ûË
                       ''to be solemnised by (some
         Åçö«®Ω’. Å™«Íí °R} 鬮Ω’f-©™                        2) I could have found the way all right -      ؈’ ü∆J ûÁ©’-Ææ’-éÓ-í∫-LÍí
                                                                - Past tense.                            Ñ È®çúø’ èπÿú≈ é¬Ææh ᶄs-ô’dí¬ éπEp-Ææ’hØ√o®· 鬕öÀd, He
                                               -v°æ-¨¡o:
         body)'' ÅE ®√≤ƒh®Ω’. Ø√ ÆæçüË£æ«ç– to be     will be
                                •ü¿’©’         ÅE      ¢√úÕØË (é¬E, ûÁ©’-Ææ’-éÓ-™‰ü¿’)
                                                  Parts of speech     Preposition         The                    thinks as he walks ņ-úøç better. äéÓ\-≤ƒ-J I/ II regular
         ¢√úÌa éπü∆!To be + PP  á°æ¤púø’ ¢√úø-û√®Ω’?                              ™        †’ áéπ\úø ᙫ ¢√ú≈™,
      2.  ''I could have found the way all right''.                                              Tenses,
                                                    †’ èπÿú≈ áéπ\úø ¢√ú≈™ ûÁL-ߪ’-ñ‰-ߪ’çúÕ. OöÀûÓ§ƒô’                    doing word †’ É°æp¤úø’ ïJÍí °æ†’-©èπ◊ èπÿú≈ ¢√úøû√ç 鬕öÀd.
       Ñ ¢√éπuç Å®Ωnç àN’öÀ? ÉC à õ„Ø˛q™ Öç-C?                       direct & indirect speech    í∫’-Jç-* -N-´-Jç-îªí∫-©®Ω’.                   He thinks as he walks ÅØË sentence èπ◊ ¢√-úÁ°æ¤p-úø÷ îËÊÆ


                                               -ï-¢√-•’: Parts of speech ™ prepositions †’ í∫’-Jç-* lessons ™
                                                                                                  °æE ÅC (¢√-úÁ°æ¤p-úø÷ †úø’Ææ÷h Ç™-*-≤ƒhúø’/ Ç™-*ç-îË-ô°æ¤p-úø’
  -ï-¢√-•’: To be given, to be seen ™«çöÀN passive infinitives.
                            – -áÆˇ.-ñ-≠œ, -äçíÓ-©’                                – -öÀ.Ææç-ûÓ-≠ˇ π◊-´÷®˝, -ߪ÷®√-úø
                                                                                                  †úø’-≤ƒhúø’) ÅØË Å®Ωnç èπÿú≈ ´Ææ’hçC.
  1) To be given Åçõ‰ É´y-•-úø-ôç/ -É-´y-•-úø-ö«-EéÀ/ É´y-•-úËç-ü¿’èπ◊–                 N´-JÆæ’h-Ø√oç. Å™«Íí tenses í∫’Jç* -Éçûª-èπ◊-´·çü¿’ N´-               2nd sentence: Gita is singing and working at the same
    ´÷´‚©’ ûÁ©’-í∫’™ Å®·ûË É´y-úøç, É´y--ú≈-EéÀ, ÉîËaç-ü¿’èπ◊ Åçö«ç                  Jçî√ç, Å®·ûË tenses Ê°®Ω’x îÁ°æp-èπ◊çú≈. English ¶«í¬                time Åçõ‰ ÆæJ-§Ú-ûª’çC éπü∆ (Ç¢Á’ Ç °æ†’©’ îËÆæ’h-†oC É°æ¤p-
    éπü∆. Man of the match award to be given to Åçõ‰ Man of the                     ´÷ö«x-úËç-ü¿’èπ◊ tenses + Ê°®Ω’x ûÁ©’-Ææ’-éÓ-¢√-Lq† Å´-Ææ-®Ωç-™‰ü¿’.         úø-®·ûË). Ç¢Á’ °æE îËÊÆ--ô°æ¤p-úøçû√ §ƒúø’-ûª’çC ÅØ√-©-†’-èπ◊çõ‰
    match °æ¤®Ω-≤ƒ\®Ωç x îËûª y éÀ É´y-•-úø-¶-ûª’çC ÅØË Å®Ωnç ´Ææ’hçC;                 verb form ´·êuç– ÅC N´-Jçî√ç. §ƒûª papers îª÷úøçúÕ.                 Gita sings as/while she works ņ-´îª’a éπü∆.

								
To top