Tidigare har Skatteverket

Document Sample
Tidigare har Skatteverket Powered By Docstoc
					Svenska Bankföreningen

Direktionsbrev 9/2007


2007-10-05                                    Till
                                         Direktionen
                                         Skattekommittén
                                         Formulärgruppen
Fullmakt för hemvistintyg – formulär i Bankföreningens formulärsamling

Bakgrund

I vissa fall behöver bankkunder (både fysiska och juridiska personer) ett intyg från
Skatteverket om att de är obegränsat skattskyldiga i Sverige, ett s.k. hemvistintyg. Detta kan
bli aktuellt t.ex. i en situation där en person äger värdepapper utomlands och en utländsk
skattemyndighet önskar underlag för att kunna ta ut rätt skattesats enligt gällande
dubbelbeskattningsavtal. Banker begär i vissa fall från Skatteverket sådana intyg för en kunds
räkning.

Skatteverket har under våren 2007 kontaktat Bankföreningen för att få till stånd ett möte för
diskussion kring hanteringen av Skatteverkets utgivande av hemvistintyg till bankerna.
Skatteverket hade uppmärksammat att hanteringen inte gått korrekt till hos verket. Tidigare
har Skatteverket, när en bank för kundens räkning begärt ett sådant intyg, skickat detta direkt
till banken. Skatteverket har slutat att skicka ut intygen till banken på dess förfrågan då man
uppmärksammat att det råder sekretess i detta avseende. Därför krävs fullmakt om banken, för
en kunds räkning, skall få direkt tillgång till hemvistintyget. (Sedan verket uppmärksammat
detta har intyget skickats direkt till kunden (som ofta befunnit sig utomlands, vilket tagit lång
tid m.m.).

Bankföreningen tillsatte under våren 2007 en arbetsgrupp för att ta ställning till aktuell fråga.
I april 2007 hölls ett möte hos Bankföreningen, där representanter från Skatteverket och
arbetsgruppen deltog. Skatteverket framförde då att det är viktigt att verket får se en fullmakt i
original, så att man vet att inte fullmakten är återkallad. En möjlig rutin som diskuterades vid
mötet var att banken sänder in fullmakten i original till Skatteverket, som gör en notering om
detta. Sedan skickas fullmakten tillbaka till banken tillsammans med hemvistintyget. Vid
mötet framförde Skatteverket att verket måste utpekas i fullmakten och att det måste framgå
att verket har rätt att lämna ut aktuella uppgifter till banken. Vid mötet bestämdes slutligen att
ett förslag till fullmaktsblankett skulle tas fram genom Bankföreningens försorg, vilket sedan
skulle skickas för påseende till Skatteverket.

C:\Docstoc\Working\pdf\0d4032f7-9033-4a98-bcc1-03ccdfe1a2d7.doc

Postadress               Gatuadress         Telefon      Telefax    Bankgiro  Postgiro
Box 7603
SE-103 94 STOCKHOLM          Regeringsgatan 38     08-453 44 00    08-796 93 95  700-1779  505-8
www.bankforeningen.se
Svenska Bankföreningen             2
Fullmaktblankett

Inom ramen för arbetsgruppen har sedan ett förslag till fullmaktsblankett för banks utfående
av hemvistintyg för kunds räkning tagits fram. Skatteverket har tagit del av denna
fullmaktsblankett och har godkänt utformningen av denna. Även Bankföreningens
formulärgrupp har godkänt innehållet i blanketten.

Tanken är att fullmaktsblanketten kan användas då en bank, för en kunds räkning, hos
Skatteverket vill ansöka om och erhålla ett hemvistintyg från Skatteverket. Det kan här
nämnas att en bank, i detta sammanhang, dock inte har någon laglig skyldighet att kontrollera
en kunds skatterättliga hemvist. För det fall en person är obegränsat skattskyldig i Sverige är
det Skatteverket som i ett hemvistintyg intygar detta.

Fullmaktsblanketten kommer att ingå i Bankföreningens formulärsamling. Blanketten
kommer även att finnas tillgänglig på föreningens medlemswebb i Word-format under
rubriken ”Formulär”.

Om ni har några frågor i detta ärende går det bra att kontakta Martina Irving Magnusson, telnr
08-453 44 49, martina.magnusson@bankforeningen.se


Med vänlig hälsning


SVENSKA BANKFÖRENINGEN
Ulla Lundquist                    Martina Irving Magnusson
Bilaga: Fullmaktsblankett
                                                2

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:32
posted:7/18/2012
language:Swedish
pages:2