lustracja PAX 01 01 2003r do 31 12 2006r by a48nB0

VIEWS: 391 PAGES: 234

									                  PROTOKÓŁ
z lustracji pełnej przeprowadzonej w dniach 12.03.2007r – 26.11.2007 (z przerwami)
Spółdzielni Mieszkaniowej PAX w Warszawie przez lustratorów:

Elżbietę Pieturę – uprawnienia lustracyjne nr 820/95
Halinę Rabek – uprawnienia lustracyjne nr 825/95

na podstawie upoważnień wystawionych 10.01.2007r przez pełnomocnika Zarządu Dyrektora
Biura Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie ul. Jasna 1.

A. INFORMACJE WSTĘPNE
  1) Lustrację przeprowadzono na podstawie umowy zawartej 05.01.2007r między
   Spółdzielnią Mieszkaniową „PAX” w Warszawie a Związkiem Rewizyjnym
   Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.
   Podstawą zawarcia tej umowy są postanowienia art. 91 ustawy z 16.09.1982r Prawo
   Spółdzielcze – z późniejszymi zmianami.

  2) Lustracją objęto całokształt działalności Spółdzielni w okresie 01.01.2003r
   do 31.12.2006r.

  3) Przedmiotem lustracji były następujące zagadnienia:
     1. Organizacja Spółdzielni
      - statut Spółdzielni oraz wewnętrzny system normatywny (kompletność
      i poprawność merytoryczna regulaminów),
      - działalność organów Spółdzielni,
      - struktura organizacyjna służb etatowych Spółdzielni

      2. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni (i budynków z nimi
       związanych) oraz racjonalność ich wykorzystania

      3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami.

      4. Działalność inwestycyjna w latach 2005-2006:
       - tryb doboru wykonawców inwestycji, treść zawartych umów oraz ich
       realizacja,
       - nadzór inwestorski,
       - system finansowania inwestycji,
       - rozliczenie kosztów inwestycji i ustalenie wartości początkowej lokali.

      5. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi:
       - stan ilościowy i techniczny budynków,
       - koszty i przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz prawidłowość
       ustalania opłat za używanie lokali,
       - gospodarka lokalami użytkowymi ze szczególnym uwzględnieniem lokali
       wynajmowanych,
       - terminowość wnoszenia opłat przez użytkowników lokali i windykacja
       należności Spółdzielni,
       - treść umów o usługi komunalne i ich realizacja (wodno-kanalizacyjne,
       wywóz śmieci, ciepło)
                                           1
    6. Gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych:
     - nadzór techniczny i ustalanie potrzeb remontowych, ze szczególnym
     uwzględnieniem działań energooszczędnych,
     - akumulacja środków finansowych na remonty,
     - tryb doboru wykonawców robót remontowych, treść zawartych umów
     i ich realizacja.

    7. Gospodarka finansowa:
     - stan funduszów, wielkość wolnych środków finansowych i sposób ich
     wykorzystania, efektywność zaangażowania finansowego Spółdzielni w zakup
     akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych,
     - rozliczanie kosztów ogólnych Spółdzielni,
     - obsługa spłaty kredytów mieszkaniowych,
     - terminowość regulowania zobowiązań finansowych Spółdzielni wobec
     budżetu z tytułów podatkowych i niepodatkowych,
     - dochodzenie należności Spółdzielni,
     - rozliczenie finansowe z członkami z tytułów wkładów.

    8. Ocena realizacji przez Spółdzielnię obowiązków wynikających z ustawy
     o spółdzielniach mieszkaniowych.

  W trakcie kontroli uwzględnione zostały problemy wskazane przez członków
  Spółdzielni w pismach skierowanych do Związku Rewizyjnego Spółdzielni
  Mieszkaniowych RP w Warszawie (plik), w zakresie mieszczącym się w tematyce
  lustracji i dotyczącym okresu objętego lustracją.

4) Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej między Spółdzielnią a Związkiem
  Rewizyjnym, lustracja nie obejmowała badania sprawozdań finansowych
  w rozumieniu art. 88a Prawa spółdzielczego, jak również weryfikacji rozliczeń
  kosztorysowych.

5) W dniu 12.03.2007 r. lustrujący na spotkaniu z Zarządem Spółdzielni omówili zakres
  i tematykę badań lustracyjnych.
  W dniu 24.04.2007r lustrujący spotkali się z członkami Prezydium Rady Nadzorczej,
  powiadamiając o rozpoczęciu czynności lustracyjnych. W trakcie spotkania
  przedstawiono zakres i tematykę lustracji, poinformowano o możliwości rozszerzenia
  badań lustracyjnych w stosunku do zakresu określonego w zawartej umowie.
  W trakcie lustracji Rada Nadzorcza nie zgłosiła wniosku o rozszerzenie zakresu
  tematycznego kontroli.

6) W trakcie badań lustracyjnych informacji i wyjaśnień udzielali:
  Andrzej Ślązak       - Prezes Zarządu
  Andrzej Szklarski      - Z-ca Prezesa
  Bożena Zagajska       - Z-ca Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych
  Elżbieta Pyzik       - Główna Księgowa
  Andrzej Cisowski      - Kierownik Działu Inwestycji
  Małgorzata Gelo       - Kierownik Działu ds. Członkowsko-Mieszkaniowych
                 i Uwłaszczeń
  oraz inne osoby w miarę potrzeb.

                                          2
7) Lustrację zaewidencjonowano w książce kontroli pod pozycją 2/2007.

8) Układ chronologiczny protokołu lustracji dostosowano do układu porządkowego
  Ramowego   konspektu  kompleksowej   lustracji działalności spółdzielni
  mieszkaniowych, opublikowanego w Ekspress Informacji nr 11 wydanej w sierpniu
  1996r przez Centrum Informacji i Wydawnictw „Inwestprojekt” w Łodzi
  wraz z suplementem z 2003r dotyczącym działalności inwestycyjnej spółdzielni
  mieszkaniowej.

9) Poprzednia lustracja pełna działalności Spółdzielni została przeprowadzona w dniach
  od 21.07.2003 do 27.02.2004r i obejmowała całość działania Spółdzielni w okresie
  od 01.01.1998r do 31.12.2002r. Na podstawie ustaleń protokołu lustracji Związek
  Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP dokonał oceny działalności Spółdzielni,
  co zostało przedstawione w liście polustracyjnym z 29.04.2004r.
  W liście tym przedłożono 34 wnioski polustracyjne mające na celu usprawnienie
  działalności Spółdzielni i usunięcie występujących nieprawidłowości i uchybień.
  Ustalono, że na Zebraniu Przedstawicieli Członków w dniu 30.06.2004r Rada
  Nadzorcza przedstawiła wyniki lustracji działalności Spółdzielni za lata 1998-2002.
  Zebranie Przedstawicieli Członków podjęło uchwałę nr 1/2004 przyjmującą wnioski
  polustracyjne zawarte w liście polustracyjnym z 29.04.2004r do realizacji.
  W wykonaniu tej uchwały Rada Nadzorcza na posiedzeniu 20.10.2004r
  (prot. nr 12/20/04) rozpatrzyła i zaakceptowała harmonogram realizacji wniosków
  polustracyjnych.
  W harmonogramie tym ujęto wszystkie wnioski polustracyjne oraz wskazano organy
  odpowiedzialne za ich realizację i terminy wykonania.
  Na Zebraniu Przedstawicieli 30.06.2005r, Zarząd Spółdzielni przedstawił
  sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Zebranie w 2004r w tym
  z wykonania wniosków polustracyjnych.
  Zebranie większością głosów przyjęło do wiadomości i zatwierdziło przedłożone
  sprawozdanie podejmując w tym względzie uchwałę nr 4 z 29.09.2005r (kontynuacja
  obrad z 30.06.2005r).

  Sposób i stopień realizacji przez Spółdzielnię wniosków omówiony zostanie
  w dalszych częściach niniejszego protokołu, przy zagadnieniach tematycznie
  odpowiadających treści wniosków.

  - Lustracja w zakresie działalności inwestycyjnej Spółdzielni została przeprowadzona
  w okresie listopad 2005/kwiecień 2006r i obejmowała okres działalności
  od 01.01.2003r do 31.12.2004r. Na bazie ustaleń tej lustracji Związek Rewizyjny
  Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie wystosował do Spółdzielni list
  polustracyjny z dnia 06.06.2006r z propozycją przyjęcia przez organy Spółdzielni
  sześciu wniosków polustracyjnych. Ustalono, że Rada Nadzorcza na plenarnym
  posiedzeniu w dniu 21.06.2006r podjęła uchwałę nr 76 w sprawie przyjęcia wniosków
  polustarcyjnych.
  Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków zawartych w liście polustracyjnym
  ujęte było w punkcie porządku obrad Zebrań Przedstawicieli w dniach 29 czerwca
  i 6 września 2006r.                                           3
    Stwierdzono, że na żadnym z w/w Zebrań nie doszło jednak do przedstawienia
    wniosków polustracyjnych przez Radę Nadzorczą oraz do ich rozpatrzenia i podjęcia
    przez Zebranie Przedstawicieli stosownej uchwały ponieważ:
    - Zebranie w dniu 29.06.2006r nie wyczerpało porządku obrad (w tym wniosków
    polustracyjnych), zostało przerwane z uwagi na brak quorum,
    - Zebranie Przedstawicieli zwołane na 6.09.2006r nie odbyło się z uwagi na brak
    quorum.

    Porządek obrad kolejnego Zebrania Przedstawicieli zwołanego na 29.06.2007r nie
    obejmował rozpatrzenia wniosków polustracyjnych i podjęcia uchwały.

    Z powyższego wynika, że Spółdzielnia nie dopełniła wymogów art. 93 § 4 Prawa
    spółdzielczego i zaproponowane przez Związek Rewizyjny wnioski nie przybrały
    formy obowiązującej (brak stosownej uchwały Zebrania Przedstawicieli – art. 38 § 1
    pkt 3 ustawy).

   10) Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Pracowników „PAX” została wpisana do
     rejestru sądowego 14.01.1963 r pod numerem ARS 559.
     Od 13.05.1996r Spółdzielnia nosi nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa „PAX” (uchwała
     nr 9/95 Zebrania Przedstawicieli z 23.06.1995r o zmianie statutu, zarejestrowana
     postanowieniem z 13.05.1996r Sądu Rejonowego dla Miasta Warszawy Wydział XVI
     Gospodarczy).
     Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy XX Wydział
     Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółdzielnia została wpisana w dniu
     24.08.2001r do Rejestru Przedsiębiorców KRS numer 0000038220.

   11) Lustrowana Spółdzielnia posiada numer:
     - identyfikacji podatkowej NIP 525-000-63-19
     - statystycznej w systemie REGON 000491067

B. USTALENIA LUSTRACJI

1.   Zagadnienia organizacyjne Spółdzielni.

1.1.  Statut Spółdzielni oraz wewnętrzny system normatywny.

1.1.1. W okresie objętym lustracją obowiązywał w Spółdzielni statut w wersji uchwalonej
    przez Zebranie Przedstawicieli 23 czerwca 1995r, zarejestrowanej przez Sąd
    Rejonowy dla Miasta Warszawy XVI Wydział Gospodarczy postanowieniem
    z 13 maja 1996r, ze zmianami wprowadzonymi n/w uchwałami Zebrania
    Przedstawicieli:

    · uchwałą z 13 czerwca 1997r – zmiana zarejestrowana postanowieniem Sądu
                    z 24 września 1997r,

    · uchwałą z 26 czerwca 1998r – zmiana zarejestrowana postanowieniem Sądu
                    z 14 września 1998r,                                            4
· uchwałą z 18 czerwca 1999r – zmiana zarejestrowana postanowieniem Sądu
                z 11 sierpnia 1999r.

Podejmowane w Spółdzielni próby dostosowania statutu do wymogów ustawy
z 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ujawnione niedoskonałości
dotychczas obowiązującego statutu były przedmiotem badań i omówienia w toku
poprzedniej lustracji pełnej.
Na bazie tych ustaleń Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w liście
polustracyjnym z 29.04.2004r zamieścił wniosek nr 1 w brzmieniu: „uchwalić
i przedłożyć do rejestracji zmiany statutu dostosowujące statut do przepisów
kompleksowo znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych; w ramach
zmian nowelizujących statut Spółdzielni należy wyeliminować wymienione
w protokóle lustracji niedoskonałości dotychczas obowiązującego Statutu”.

W okresie objętym poprzednią lustracją tj.: od 1.01.1998 – 31.12.2002r Zebranie
Przedstawicieli uchwaliło znowelizowany statut dostosowujący jego treść do nowego
prawa.
Statut ten nie został zarejestrowany przez Sąd z uwagi na nieprawidłowy tryb podjęcia
uchwały.
Od tego czasu podejmowano kilkakrotnie próby wprowadzenia zmian do statutu, i tak:

- na Zebraniu Przedstawicieli 12.12.2003r.
Rozpatrywano cztery wersje projektów statutu. Z uwagi na fakt, że do każdej z nich
delegaci wnieśli zastrzeżenia Zebranie postanowiło powołać Komisję Statutową, która
przy współpracy z radcą prawnym Spółdzielni przygotuje projekt zmian do statutu
w terminie do 19.12.2003r. Na ten sam dzień wyznaczono kontynuację obrad tego
Zebrania, przerwanego z uwagi na brak quorum. W dniu 19.12.2003r zmian do statutu
nie uchwalono z uwagi na fakt, że Komisja Statutowa nie zakończyła prac. Delegaci
zobowiązali Zarząd Spółdzielni do zapoznania członków z nową wersją projektu
statutu na Zebraniu Grup Członkowskich i zwołania Zebrania Przedstawicieli w celu
jego uchwalenia.

- w dniu 30.06.2004r.
Punkt porządku obrad dotyczący zmian Statutu nie był rozpatrzony z powodu braku
quorum.

- w dniu 29.06.2006r.
Na tym Zebraniu podjęto prawomocną uchwałę nr 1/06 wprowadzającą
zaktualizowaną wersję Statutu dostosowanego do wymagań znowelizowanych w dniu
03.06.2005r ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawa spółdzielczego.

Zgodnie z art. 12a § 2 Prawa spółdzielczego Zarząd jest obowiązany zgłosić uchwałę
o zmianie Statutu do Sądu Rejonowego w ciągu 30 dni od jej podjęcia.
Lustratorom nie okazano złożonego do Sądu wniosku o rejestrację Statutu
uchwalonego w dniu 29.06.2006r. O nie dotrzymaniu przez Zarząd ustawowego
terminu świadczy pismo Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawa SG KRS stanowiące
odpowiedź na zapytanie członka Spółdzielni, z którego wynika, że do dnia
04.01.2007r w aktach rejestrowych brak było nowego statutu Spółdzielni.


                                          5
Kserokopia tego pisma z zaklejonym nazwiskiem członka stanowi załącznik nr 1 do
protokołu lustracji.

Zmieniony Statut został wpisany do KRS postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy w dniu 22.02.2007r sygn. spr
WA XIII NS-REJ.KRS/001871/07/548.

W postanowieniach końcowych zmienionego Statutu zawarto, że:
- Spółdzielnia w ciągu 3 miesięcy od rejestracji Statutu w KRS dostosuje stan
faktyczny i wewnętrzne przepisy prawne do jego postanowień,

- kadencja Przedstawicieli i członków Rady Nadzorczej wybranych według
postanowień Statutu dotychczas obowiązującego wygasa z dniem dokonania wyboru
nowych Przedstawicieli według postanowień nowego Statutu po jego zarejestrowaniu
w KRS.

- Zarząd Spółdzielni zwoła i umieści w porządku obrad Zebrań Grup Członkowskich
punkt dotyczący wyboru Przedstawicieli na ZP w terminie do sześciu miesięcy od
rejestracji Statutu w KRS.

Z powodu zwłoki w rejestracji Statutu przesunięte zostały na 2007r terminy
opracowania nowych regulaminów oraz wybory nowych przedstawicieli na ZP
i nowych członków Rady Nadzorczej.
Wybory Przedstawicieli przeprowadzone zostały na Z G Cz poprzedzających roczne
Zebranie Przedstawicieli, które odbyło się w dniu 29.06.2007r.
W/w Zebranie Przedstawicieli dokonało wyboru nowej Rady Nadzorczej.

Przeprowadzona w trakcie lustracji analiza zaktualizowanego Statutu ujawniła
następujące sprzeczności z rozstrzygnięciami ustawowymi i braki:
-   w § 4 ust 3 Statutu zapisano, że Spółdzielnia może tworzyć lub przystępować
do innych organizacji gospodarczych dla realizacji zadań statutowych, którymi jest
m.in. obsługa nieruchomości na własny rachunek.
Takie rozstrzygnięcie jest sprzeczne z art. 1 ust 3 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, która stanowi, że Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania
nieruchomościami stanowiącymi mienie jej członków,
-   nie wprowadzono do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej ustanowienie
pełnomocnika do reprezentowania Spółdzielni w sądzie, jeżeli powództwo o uchylenie
uchwały Zebrania Przedstawicieli wytoczy Zarząd Spółdzielni co wynika z art. 42 § 5
Prawa spółdzielczego w brzmieniu nadanym art.3 pkt 7 ustawy z 3.06.2005r o zmianie
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i niektórych ustaw,
-   stwierdzono wewnętrzną sprzeczność w rozstrzygnięciach dotyczących
funkcjonowania Rady Nadzorczej.

W § 68 ust. 4 zawarte jest stwierdzenie, że Rada Nadzorcza składa się z 12 członków,
może skutecznie funkcjonować w składzie zmniejszonym do 9 osób, a w każdej
sytuacji quorum stanowi 7 osób.
Natomiast w § 71 ust 4 zapisano, że Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków tj. 6 osób.


                                         6
    -    ustawa Prawo spółdzielcze w art. 41 § 4 stanowi, że protokoły Zebrania
    Przedstawicieli są jawne dla członków Spółdzielni, Związku Rewizyjnego w którym
    Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej, natomiast
    w Statucie w § 67 p.2 zakres uprawnionych ograniczono wyłącznie do członków
    Spółdzielni.
    -    Statut w § 8 pkt 1 stanowi, że warunkiem przyjęcia na członka Spółdzielni jest
    złożenie deklaracji. Nie precyzuje natomiast jakie dane powinna zawierać deklaracja,
    co jest wymogiem wpisanym w art. 16 § 1 Prawa spółdzielczego.

1.1.2. Wykaz regulaminów obowiązujących w okresie objętym lustracją zawarto
    w załączniku nr 2 do protokołu lustracji.
    Większość tych regulaminów uchwalona była w 1998r i omówiona w protokole
    poprzedniej lustracji na str. 14-25. Stwierdzono wtedy, że Spółdzielnia nie posiada
    unormowanych zasad:
    - zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom,
    - postępowania w sprawie zabudowy powierzchni ogólnego użytku,
    - pracy stałych Komisji Rady Nadzorczej.

    W trakcie niniejszej lustracji stwierdzono, że dotychczas nie unormowano zasad
    działania i udokumentowania pracy stałych Komisji Rady Nadzorczej.
    Pozostałe brakujące regulaminy zostały uchwalone przez Radę Nadzorczą:
    -    regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi
    wykonane na rzecz SM „PAX” wprowadzony w życie uchwałą nr 50 z 15.06.2005r,
    -   regulamin zabudowy powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkaniowe lub
    handlowo-usługowe zatwierdzony uchwałą nr 54 z 24.08.2005r.

    W wyniku analizy treści nowych regulaminów wniesiono następującą uwagę:
    W regulaminie wprowadzonym w życie uchwałą nr 54 z 24.08.2005r nie
    sprecyzowano sposobu przeznaczenia środków finansowych pozyskanych w wyniku
    ustanowienia praw do zabudowanych powierzchni.

    Ponadto w okresie objętym lustracją wprowadzono zmiany następujących
    regulaminów:
    -    regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
    i ustalania opłat za używanie lokali w SM „PAX” uchwalony przez Radę Nadzorczą
    w dniu 7.12.2005r (uchwała nr 62), zmieniony uchwałą RN nr 81 z 21.06.2006r.

    -    regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania
    rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody
    użytkowej w SM „PAX” uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 7.12.2005r
    (uchwała nr 61).

    -   regulamin użytkowania budynków SM ”PAX” uchwalony przez Radę
    Nadzorczą w dniu 29.11.2006r (uchwała nr 91).

    Treść tych regulaminów będzie przedmiotem omówienia w punkcie 5 – gospodarka
    zasobami mieszkaniowymi, w punkcie 6 – gospodarka remontowa.                                              7
1.2.  Działalność organów Spółdzielni.

    Strukturę i działalność organów Spółdzielni określa statut w § 58. W świetle jego
    zapisów organami Spółdzielni są:

    - Zebranie Przedstawicieli
    - Rada Nadzorcza
    - Zarząd
    - Zebrania Grup Członkowskich
    - Rady Osiedli

1.2.1. Zebrania Grup Członkowskich
  1) Zasady organizacji Zebrań Grup Członkowskich i ich uprawnienia zostały określone
    w §§ 84-87 Statutu. Natomiast tryb obradowania i podejmowania uchwał
    unormowano w Regulaminie Obrad Zebrań Grup Członkowskich uchwalonym przez
    Radę Nadzorczą 10 marca 2000 r.
    W 2002 r. w Spółdzielni obowiązywał podział na pięć grup członkowskich.
    W lustrowanym okresie Rada Nadzorcza dokonała trzykrotnie zmian podziału na
    grupy członkowskie:
    - w 2003r – uchwałą nr 17 z 29.01.2003r utworzono 32 grupy członkowskie,
    - w 2004r – uchwałą nr 26 z 21.04.2004r utworzono 13 grup członkowskich,
    - w 2006r – uchwałą nr 93 z 20.12.2006r utworzono 8 grup członkowskich.

    Zmiany w podziale członków Spółdzielni na grupy członkowskie nie miały
    powiązania z długością kadencji Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli
    wybieranych przez grupy członkowskie.

    Uchwała nr 17 z 29.01.2003r podjęta została w okresie kadencji Przedstawicieli na ZP
    wybranych przez grupy ukształtowane w poprzednim podziale na okres 2000-2004.
    Jako uzasadnienie tej uchwały Rada Nadzorcza podała następujące powody cyt.
    „… członkowie od wielu lat postulowali taki podział ponieważ zapewnia on to, że
    każdy z budynków ma swoich Przedstawicieli, względy organizacyjne – możliwość
    zapewnienia sali odpowiedniej wielkości.”
    Dokonując nowego podziału Rada Nadzorcza ustaliła jednocześnie dla każdej grupy
    liczbę mandatów na Zebranie Przedstawicieli. Natomiast Zarząd umieścił w porządku
    obrad najbliższych Zebrań Grup Członkowskich wybory nowych przedstawicieli na
    Zebranie Przedstawicieli.
    Powyższe działanie naruszyło zasady określone w § 60 Statutu. W świetle tego
    przepisu skrócenie kadencji Przedstawicieli może zaistnieć wyłącznie w następujących
    okolicznościach:
    - w razie rezygnacji z mandatu,
    - w razie odwołania Przedstawiciela przed upływem kadencji przez Zebranie Grupy
    Członkowskiej,
    - w razie ustania członkowstwa w Spółdzielni.

    W następnym roku – na posiedzeniu Rady Nadzorczej z 7.04.2004r (Prot.3/11/04)
    Zarząd Spółdzielni przedstawił projekt nowego podziału członków na grupy
    członkowskie i wyłonienie 11 grup w miejsce powołanych w 2003r 32 grup,


                                             8
  lecz przy zachowaniu ważności mandatów przedstawicieli na ZP wybranych
  w poprzednim roku.
  Po konsultacjach z Radami Osiedli, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu
  21.04.2004r podjęła uchwałę nr 26 o powołaniu 13 grup członkowskich.
  Zarówno projekt Zarządu jak też uchwała Rady Nadzorczej nie zawierały pisemnego
  uzasadnienia dokonanych zmian.

  Kolejną zmianę zawnioskowaną przez Zarząd rozpatrzono na posiedzeniu Rady
  Nadzorczej w dniu 20.12.2006r. Na tym posiedzeniu Rada Nadzorcza podjęła dwie
  uchwały:
  - nr 93 w sprawie wyłonienia 8 grup członkowskich w miejsce dotychczasowych
   13 grup,
  - nr 94 w sprawie ustalenia liczby mandatów na ZP na następną kadencję dla każdej
   z nowo utworzonych grup.
  Liczebność ustalonych grup zabezpieczała prawo każdej z nich do wyboru co najmniej
  jednego Przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli, co jest wymogiem wynikającym
  z § 84 ust. 3 Statutu.

2) Według danych zawartych w załączniku nr 3 do protokołu lustracji – tabela 1,
  struktura członków Spółdzielni na koniec poszczególnych okresów objętych lustracją
  przedstawiała się następująco:

                    CZŁONKOWIE
  Rok       OGÓŁEM        ZMIESZKALI       OCZEKUJACY
        ilość    %      ilość  %       ilość  %
  2003    3 640    100     2 582  70,93     1 058  29,07
  2004    3 735    100     2 651  70,98     1 084  29,02
  2005    3 798    100     2 686  70,72     1 112  29,28
  2006    3 881     100     2 728   70,29   1 153    29,71

  Z powyższego wynika, że osoby zarejestrowane jako oczekujące na objęcie praw do
  lokali stanowią istotną reprezentację członków Spółdzielni.

3) Z przedłożonej dokumentacji wynika, że Zebrania Grup Członkowskich były
  zwoływane przed każdym Zebraniem Przedstawicieli, o czym świadczą dołączone do
  akt każdej grupy zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad.
  Stwierdzono natomiast brak dokumentacji obrad niektórych grup zwołanych w 2003
  roku i tak:
  - w aktach n/w grup znajdują się tylko zawiadomienia o zwołaniu grupy:
      · grupa nr 1 zawiadomienie o ZGCz w dniu 29.10.2003 r.
      · grupa nr 5 zawiadomienie o ZGCz w dniu 29.10.2003 r.
      · grupa nr 6 zawiadomienie o ZGCz w dniu 30.10.2003 r.
      · grupa nr 21 zawiadomienie o ZGCz w dniu 18.11.2003 r.
      · grupa nr 28 zawiadomienie o ZGCz w dniu 25.11.2003 r.

  - w aktach n/w grup znajdują się jedynie zawiadomienia o zwołaniu ZGCz i lista
  obecności. Brak natomiast protokołu z przebiegu obrad, co dotyczy zebrań zwołanych
  w miesiącach październik-listopad 2003 roku:
                                          9
      · grupa nr 2  -  ul. Złota 81             obecnych 9 osób
      · grupa nr 3  -  ul. Wy.Kościuszkowskie, Salezego 6  obecnych 37 osób
      · grupa nr 8  -  ul. Lipowa, Cegielniana        obecnych 12 osób
      · grupa nr 9  -  ul. Rzymowskiego 17          obecnych 23 osoby
      · grupa nr 12  -  ul. Wyścigowa 18, 20         obecnych 15 osób
      · grupa nr 18  -  ul. Zamoyskiego 49          obecnych 20 osób
      · grupa nr 22  -  ul. Sobieskiego 110          obecnych 5 osób
      · grupa nr 29  -  ul. Pląsy               obecnych 1 osoba

  - w aktach niżej podanych ZGCz brak protokołów:
      · Komisji Skrutacyjno-Wyborczej: grupa członkowska nr 12 obejmująca
                      budynki Wyścigowa 18, 20 z 11.04.2003r,
                      grupa nr 14 – Modzelewskiego 10 i 12
                      zebranie grupy z 15.04.2003r,

      · Komisji Wnioskowej:       grupa nr 12 – zebranie w dniu 15.04.03r
                       grupa nr 14 – zebranie przeprowadzono
                       w dniu 14.11.2003r
                       grupa nr 16 – zebranie odbyte
                       w dniu 6.11.2003r

  - zgromadzona w aktach dokumentacja z Zebrań Grup Członkowskich zawiera tylko
  protokoły Komisji Skrutacyjno-Wyborczej i listy obecności uczestników Zebrania-
  powyższe dotyczy:

                                     WYBORY DO
                             ILOŚĆ      ORGANÓW
 NR GRUPY                                WG PROTOKOŁU
                     DATA       OSÓB
 CZŁONKOW-      BUDYNKI                        KOMISJI
                     Z.G.CZ.    OBECNYCH
  SKIEJ                                SKRUTACYJNEJ
                             WG LISTY
                                     ZP    R.O.
   6     Kozia 3/5       04.04.2003       3      1       1

   8     Lipowa/Cegielniana  12.04.2003       4      1       3

   13     Modzelewskiego 6,8  16.04.2003       8      2       3

   23     Paca 15/17      04.04.2003       6      1       4

   26     Komorska 11/15    24.04.2003      18      4       4

   29     Pląsy         26.04.2003       7      1       -4) Porządek obrad zawierał tematy, które miały być przedmiotem obrad najbliższego
  Zebrania Przedstawicieli.
  W porządku obrad ZGCz nie umieszczono punktu dotyczącego sprawozdania
  z realizacji wniosków z poprzedniego zebrania bezpośrednio dotyczących danej
  grupy.

                                              10
    Zebrania, których przebieg obrad udokumentowano protokołem nie zawsze
    zrealizowały przyjęty porządek obrad, co dotyczy:
    grupa członk. Nr 1 z 24.04.2003r; grupa nr 5 z 08.04.2003r; grupa nr 9 z 09.04.2003r;
    grupa nr 19 z 07.05.2003r; grupa nr 5 z 10.05.2006 r.
    Z przedłożonej dokumentacji w/w Zebrań nie wynikają powody nie wyczerpania
    przyjętego porządku obrad.

    Nie wszystkie protokoły zostały podpisane przez osoby upoważnione tj.:

    >Przewodniczącego i Sekretarza ZGCz:
     - protokół z ZGCz nr 8 z 27.06.2006 r. -obejmującej budynki Bitwy Warszawskiej
                  1920r 18, Sobieskiego 110, Żeromskiego 77;
     - protokół z ZGCz nr 13 z 15.06.2004 r. obejmującej członków oczekujących.

    >Przewodniczącego ZGCz:
    - protokół z Zebrania Grupy nr 3 z 20.05.2004r - budynki Rzymowskiego 17 i 19
    - protokół z ZGCz nr 2 z 25.05.2006r - budynki Falęcka 5/7, Narbutta 4, Kozia 5a,
                        Górska 19, Lipowa/Cegielniana,
    - protokół Grupy Członkowskiej nr 4 z 09.05.2006r - budynki Rzymowskiego 33,
                         Jadźwingów 1,3
    > Sekretarza Zebrania
    - protokół Grupy Członkowskiej nr 1 – zebranie 11.05.2006r
    - protokół Grupy Członkowskiej nr 6 – zebranie 27.05.2004r

    W okresie objętym lustracją przeprowadzono wybory delegatów na Zebranie
    Przedstawicieli.
    Wyborów tych dokonały grupy członkowskie, które odbyły się przed Zebraniem
    sprawozdawczym w 2003r. Delegatów wybrano na kadencję 2003r-2007r.

    Z uwagi na istotne braki dokumentacji z przebiegu obrad zebrań grup członkowskich
    za 2003r. omówionych wyżej, lustratorzy nie mieli możliwości oceny
    czy przeprowadzone w tych grupach wybory delegatów na Zebranie Przedstawicieli
    odbyły się w trybie określonym w Statucie.
    W pozostałych grupach wyboru dokonano w sposób tajny a udokumentowanie tego
    wyboru nie budzi uwag.

    W kontrolowanym okresie w Zebraniach Grup Członkowskich uczestniczyło łącznie:

    w 2003r - 737 członków, co w   stosunku do ogółu uprawnionych 3945 osób stanowi
           18,7%
    w 2004r - 320 członków tj. 7,9  % uprawnionych 4.040 osób,
    w 2005r - 423 członków tj. 10,5  % uprawnionych 4.040 osób,
    w 2006r - 495 członków tj. 12,2  % uprawnionych 4.068 osób.

1.2.2. Zebranie Przedstawicieli

    Tryb zwołania, obradowania, podejmowania uchwał oraz sposób udokumentowania
    obrad Zebrania Przedstawicieli określa Statut w §§ 60-67 oraz Regulamin Zebrań
    Przedstawicieli, uchwalony przez ten organ 21 czerwca 1996r.

                                             11
   W okresie objętym lustracją     Zebrania  Przedstawicieli  zwoływane  były
   w następujących terminach:

   - 30 czerwca 2003r  - roczne sprawozdawcze: wybory uzupełniające do Rady
              Nadzorczej

   - 12 i 19 grudnia 2003r - którego przedmiotem według ustalonego przez Zarząd
             porządku obrad miało być m.in. podjęcie uchwał w sprawach:
             · zmiany Statutu Spółdzielni,
             · upoważnienia Zarządu do zbycia nieruchomości przy
             ul. Wołoskiej i Rzymowskiego w Warszawie,

   - 30 czerwca 2004r  - roczne sprawozdawcze,
              - uchwalenie znowelizowanego Statutu Spółdzielni,
              - wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej,
              - rozpatrzenie odwołań członków od uchwał Rady Nadzorczej,

   - 3 listopada 2004r  - w porządku obrad zapisano niewyczerpane punkty z ZP
              z 30.06.2004r w tym uchwalenie znowelizowanego Statutu
              Spółdzielni,

   - 30 czerwca 2005r  - roczne sprawozdawcze – nie odbyło się z uwagi na brak
              wymaganego quorum umożliwiającego podjęcie ważnych
              uchwał,

   - 29 września i 15 października 2005r - roczne sprawozdawcze,

   - 29 czerwca 2006r  - roczne sprawozdawcze,
              - podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu. W tym dniu
              Zebranie   uchwaliło  jedynie zmianę  statutu.worum.
              Kontynuację tego Zebrania przewidziano na 29.06.2006 roku.
              Nie odbyło się z uwagi na brak


   W/w Zebrania zwoływał każdorazowo Zarząd stosownie do wymogów określonych
   w § 62 Statutu Spółdzielni.

   Badano tryb zwoływania, przeprowadzenia i udokumentowania przebiegu obrad
   Zebrań Przedstawicieli w świetle unormowań statutu i regulaminu obrad.
   Stwierdzono co następuje:

ad. Zebranie Przedstawicieli z 30.06.2003r
   - wymagane formuły i terminy zawiadomienia członków Spółdzielni i ich
   Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli o czasie, miejscu i porządku obrad były
   zachowane. Nie dopełniono natomiast obowiązku ustawowego (art. 40 § 1 Prawa
   spółdzielczego) o powiadomieniu o zwołanym Zebraniu Związku Rewizyjnego
   i Krajową Radę Spółdzielczą;


                                           12
  - w porządku obrad podanym w zawiadomieniu nie uwzględniono spraw
   zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zebrania Przedstawicieli tj.:
   > uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej,
   > rozpatrzenia wniosków i uchwał zgłoszonych przez członków na Zebraniach
    Grup Członkowskich;

  - w treści protokołu nie zawarto: porządku obrad, tekstu podjętych uchwał
   i zgłoszonych wniosków;

  - w protokole brak jednoznacznego zapisu o poddaniu pod głosowanie przyjętego
   porządku obrad;

  - Zebranie było prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. Na ogólna liczbę
   uprawnionych Przedstawicieli w ilości 120 osób w Zebraniu uczestniczyło
   110 delegatów.
   Zgodnie z postanowieniami Statutu Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał
   przy obecności co najmniej połowy Przedstawicieli.

  - podjęte przez Zebranie uchwały dotyczyły wyłącznie spraw objętych
   porządkiem obrad.

Pod głosowanie poddane były projekty 8 uchwał, z tego:
 6 uchwał podjęto w głosowaniu tajnym zgodnie z przegłosowanym wnioskiem
  delegatów o utajnienie głosowania uchwał w sprawach objętych w punktach 9-10
  porządku obrad tj.:
     - uchwała nr 1/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok
     2002 – większością głosów sprawozdanie zostało przyjęte,
     - uchwała nr 2/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni
     za okres od 24.06.2002r do 30.06.2003r – stosunkiem głosów za 42, przeciw
     58 sprawozdania nie przyjęto,
     - uchwała nr 3/03 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres
     od 24.06.2002r do 30.06.2003r – wynik głosowania za 40, przeciw 60 –
     sprawozdania Rady Nadzorczej nie przyjęto,
     - uchwała nr 5/03 w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu
     P.Januszowi Sikorskiemu – większością głosów Zebranie nie udzieliło
     absolutorium,
     - uchwała nr 6/03 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
     P.Andrzejowi Ślązakowi – większością głosów Zebranie udzieliło
     absolutorium,
     - uchwała nr 7/03 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
     P.Bożenie Zagajskiej – większością głosów Zebranie nie udzieliło
     absolutorium.
 2 uchwały zostały podjęte w głosowaniu jawnym a dotyczyły:
     - przyjęcia sprawozdania z realizacji wniosków, uchwał oraz postulatów
     podjętych 24.06.2002r – uchwała nr 4/03, Zebranie stosunkiem głosów za 28;
     przeciw 53 sprawozdania nie przyjęło;
     - oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w
     2003/2004r na kwotę dziesięć milionów zł – uchwała nr 8/03 – Zebranie
     stosunkiem głosów za 5; przeciw 41 odrzuciło projekt uchwały.
                                          13
   Zarówno w protokóle obrad tego Zebrania jak i w załączonych do protokołu
   uchwałach brak jest stwierdzenia o przyjęciu uchwały bądź jej odrzuceniu,

   Uchwały Zebrania Przedstawicieli nr 4/03 i nr 5/03 nie są podpisane przez Sekretarza
   Zebrania, co jest sprzeczne z § 16 regulaminu obrad ZP,

ad. Zebranie Przedstawicieli z 12.12.2003r i 19.12.2003r
   W Zebraniu z 12.12.2003r uczestniczyło 86 delegatów na 120 uprawnionych,
   co stanowi 71,7 % ogółu wszystkich Przedstawicieli.
   W Zebraniu 19.12.2003r (będącym kontynuacją Zebrania z 12.12.2003r) uczestniczyło
   69 delegatów tj. 57,5% uprawnionych.
   W porządku obrad przewidziano podjęcie uchwał dotyczących zbycia praw do działek
   gruntowych przy ul. Wołoskiej 56 i Wyścigowej róg Rzymowskiego oraz
   wprowadzenia zmian do statutu.
   Zebranie podjęło uchwały uprawniające Zarząd do sprzedaży praw do gruntu.
   Zmiany do Statutu nie zostały uchwalone z przyczyn omówionych w punkcie 1.1.1.

   Wyniki głosowania dotyczące podjętych uchwał były następujące:
   - uchwałę o zbyciu działek przy ul. Wyścigowej róg Rzymowskiego podjęto
   głosami : „za” 54, „przeciw” 8.
   - uchwałę o zbyciu działek przy ul. Wołoskiej podjęto głosami „za” 54, „przeciw” 4.

   Zarówno w protokóle obrad jak też w treści uchwał nie wpisano ilości delegatów,
   którzy wstrzymali się od głosowania.   Z tego powodu brak jest dowodu
   potwierdzającego ważność podjętej uchwały o zbyciu praw do gruntu przy
   ul. Wołoskiej 56.
   Wpisano 58 głosów, dla ważności uchwały wymagane jest co najmniej 60 głosów
   (50% ogólnej liczby delegatów)


ad. Zebrań Przedstawicieli przeprowadzonych w 2004r
  Obydwa Zebrania zwołane zostały przez Zarząd Spółdzielni.

   - każdorazowo zachowano statutową formę i terminy zawiadomienia przedstawicieli
   członków i pozostałych członków o czasie, miejscu i porządku obrad.
   O Zebraniu powiadomiono również Krajową Radę Spółdzielczą i Związek Rewizyjny
   SM RP w Warszawie,

   - porządek obrad podany w zawiadomieniach i przyjęty przez Zebranie nie wykraczał
   poza sprawy statutowo zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnych Zgromadzeń
   i wyczerpał dyspozycje zawarte w art. 38 § 1 Prawa spółdzielczego,

   - porządek obrad ustalony na 3.11.2004r obejmował punkty, które nie zostały
   zrealizowane na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 30.06.2004r,

   - z obrad obydwu Zebrań sporządzono protokóły, do każdego z nich dołączono
   uchwały, protokóły Komisji Wnioskowej i Wyborczej, brak natomiast protokółów
   Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,


                                            14
  - Zebrania były prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, bowiem frekwencja
  na nich wynosiła:
     w dniu 30.06.2004r 96 na 120 uprawnionych tj. 80%
     w dniu 3.11.2004r 73 na 120 uprawnionych tj. 60,8%

  - podjęte przez Zebrania uchwały dotyczyły wyłącznie spraw objętych porządkiem
  obrad.
  Zebranie Przedstawicieli obradujące 30.06.2004r podjęło 11 uchwał, Zebranie
  Przedstawicieli przeprowadzone 3.11.2004r podjęło 2 uchwały.


Do treści protokółu z Zebrania Przedstawicieli odbytego 30.06.2004r
wniesiono następujące uwagi:
  - w protokóle obrad nie wpisano: miejsca obrad; liczby delegatów obecnych na
  Zebraniu; porządku obrad (wymóg § 16 pkt 1 regulaminu obrad Z.P),
  - przy omawianiu poszczególnych punktów porządku obrad nie odnotowano faktu
  podjęcia uchwały w rozpatrywanym temacie. Uchwały podjęte przez Zebrania
  wyszczególnione zostały w ramach punktu 10 porządku obrad – „Zatwierdzenie
  sprawozdania finansowego – bilansu za rok 2003; sprawozdania Zarządu;
  sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał
  ubiegłorocznych Zebrań Przedstawicieli – podjęcie uchwał” przy czym w protokóle
  nie podano treści uchwały i nawet sprawy, której dotyczyła lecz ograniczono się
  wyłącznie do podania numeru podjętej uchwały i wyników głosowania w następujący
  sposób: cyt. ”uchwała nr 2 za - 50; przeciw-0; wstrzymało się – 1”


Porównanie uchwał wyszczególnionych w protokóle z dołączonymi do tego protokółu
uchwałami podpisanymi przez przewodniczącego i sekretarza Zebrania wykazało
następujące rozbieżności:
  - do protokółu dołączono podwójne uchwały o różnej numeracji w tej samej sprawie
   i o tej samej treści i tak:
      > w sprawie przyjęcia kierunków rozwoju Spółdzielni –uchwała nr 10
        i uchwała nr 12.
        W protokóle pominięto nr 10, wpisano uchwałę o numerze 12.

     > w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał podjętych
      w 2003r przez ZP – uchwała nr 11 i nr 13. W protokóle wymieniono nr 11
      i nr 13 przy czym podane w nim wyniki głosowania przy uchwale nr 11
      różnią się od wyników wpisanych w treści tej uchwały,

     > w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu J.Sikorskiemu
      – dołączono dwie uchwały nr 11 i nr 9 w obydwu podano identyczne
      wyniki głosowania.
  - podane w treści uchwał wyniki głosowania różnią się od wpisanych w protokóle.
Rozbieżność dotyczy uchwały nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi
Zarządu A. Szklarskiemu.
                                           15
   W uchwale nr 6 wpisano wyniki głosowania: za 53; przeciw 3; wstrzymujących się: 0.
   W protokóle przy uchwale o numerze 6 podano: za 53; przeciw 3;
    wstrzymujących się:10.
   Zaznaczyć należy, że ilość osób biorących udział w głosowaniu podana w uchwale
   wynosi 56 co oznacza nieważność tej uchwały z powodu braku quorum
   (co najmniej 60 osób)

   - ZP podjęło uchwałę nr 2/04 z 30.06.2004 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
   finansowego za 2003r i uznało jej ważność mimo, że w głosowaniu brało udział mniej
   niż połowa Przedstawicieli (za 50; przeciw 0; wstrzymujących się 1 – wymagane
   quorum stanowi 60 osób). Kserokopia uch. 2/04 ZP stanowi zał.2/1 do prot. lustracji.
   Do protokołu ZP nie dołączono protokółu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

   Z powyższego wynika, że dokumentacja przebiegu omówionego Zebrania
   Przedstawicieli zawiera niewystarczającą treść i sprzeczności, stąd nie może być
   uznana jako wiarygodny dowód przebiegu obrad ZP i podjętych uchwał.
   Zebranie Przedstawicieli z dn.30.06.2004r nie wyczerpało porządku obrad z uwagi na
   brak quorum. Przewodniczący Zebrania zarządził zakończenie obrad.

   Nie zrealizowano porządku obrad w następujących tematach:
   - uchwalenie najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni w 2004r/2005r;
   - wybór delegata i z-cy na IV Krajowy Zjazd Delegatów Spółdzielni Mieszkaniowych;
   - uchwalenie statutu SM „PAX”;
   - informacja Zarządu dotycząca wniosków zgłoszonych przez delegatów w trakcie
    obrad Zebrań Przedstawicieli w 2003r;
   - rozpatrzenie wniosków i uchwał zgłoszonych przez Zabrania Grup Członkowskich
    w sprawach objętych porządkiem obrad Zebrania;
   - rozpatrzenie odwołań członków SM „PAX” od uchwały nr 23 Rady Nadzorczej
    z dn. 7.04.2004r w sprawie opłat za używanie lokali.

   Zebranie Przedstawicieli – 3.11.2004r
   - ustalony dla tego Zebrania porządek obejmował punkty, które nie zostały
   zrealizowane na ZP 30.06.2004r

   Zebranie podjęło tylko jedną uchwałę w sprawie wyboru Delegata na IV Krajowy
   Zjazd Delegatów Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
   Pozostałe punkty porządku obrad nie zostały zrealizowane z uwagi na brak quorum.

ad. Zebrań Przedstawicieli przeprowadzonych w 2005r

   1. Zebranie Przedstawicieli zwołane na 30.06.2005r nie odbyło się z uwagi na
      brak quorum.
   - na podstawie udostępnionej do kontroli dokumentacji stwierdzono, że wymagane
   formy i terminy zawiadomienia członków Spółdzielni i ich Przedstawicieli były
   zachowane.
   - o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli powiadomiono również Krajową Radę
   Spółdzielczą i Związek Rewizyjny SM RP w Warszawie pismami z 15.06.2005r.                                            16
- dołączona do akt lista obecności na ZPCz w dniu 30.06.2005r zawiera 55 podpisów.
W pozycji wpisu 56-57 zawarto cyt. „godz 1810 brak quorum dn. 30.06.2005r”,
klauzulę opatrzono 2 podpisami nieczytelnymi.

Statut Spółdzielni w § 59 ust 3 stanowi, że jeżeli Zebranie Przedstawicieli nie dojdzie
do skutku wobec braku quorum, następne Zebranie winno być przeprowadzone nie
później niż w ciągu 20 dni od nieskutecznego Zebrania i jest władne do podejmowania
uchwał bez względu na ilość obecnych Przedstawicieli.
Zebranie nie zostało zwołane w terminie określonym przez statut. W dniu 13.07.2005
(Prot. 9/05)Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 53 w sprawie zwołania Zebrania
Przedstawicieli w m-cu wrześniu 2005r. W decyzji tej uwzględniono wnioski
delegatów o przełożenie terminu Zebrania na okres pourlopowy.

2. Zebranie Przedstawicieli z dn.29.09.2005r cz. I i 15.10.2005r cz. II
- Porządek obrad ustalony dla tego Zebrania obejmował w całości porządek ustalony
dla ZP z 30.06.2005r w tym: rozpatrzenie wniosku Grupy Członkowskiej
nr 3 dotyczącego odwołania Rady Nadzorczej w całości oraz wyboru nowej
Rady Nadzorczej.

Przyjęcie porządku poprzedziło przegłosowanie wniosków proponowanych przez
Przedstawicieli.
Ostatecznie porządek obrad przyjęto z 2 zmianami; jedna dotyczyła wykreślenia
punktu o odwołanie całej Rady Nadzorczej oraz wybory do RN; druga dotyczyła
zmiany kolejności w rozpatrywaniu spraw (rozpatrywanie wniosków i uchwał
zgłoszonych przez Zebrania Grup Członkowskich w sprawach objętych porządkiem
obrad zebrania z punktu 16 do punktu 10),

- porządek obrad tego Zebrania zarówno proponowany przez Zarząd Spółdzielni jak
i przyjęty po zmianach nie został wpisany do treści protokółu

- Zebranie ustaliło również aby obrady podzielić na dwie części: w dniu 29.09.2005r
do około godz. 2200 – po wyczerpaniu omawianego punktu, a drugą część Zebrania
odbyć nie później niż do 15.10.2005r.

- z obrad Zebrań sporządzono protokóły, do każdego z nich dołączono uchwały,
protokóły Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.

- Zebrania były prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. W Zebraniu
w dniu 29.09.2005r uczestniczyło 77 delegatów na 120 uprawnionych, co stanowi
64,2 % ogółu wszystkich Przedstawicieli. W zebraniu z 15.10.2005r uczestniczyło
70 delegatów tj. 58,3 % uprawnionych.

- podjęte uchwały dotyczyły wyłącznie spraw objętych porządkiem obrad.
W głosowaniu nad uchwałą nr 11 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań
na kwotę 10 milionów zł brało udział 57 osób tj. mniej niż wymagane quorum
(60 osób).
Zarówno w protokóle obrad, jak też w treści uchwał brak stwierdzenia o przyjęciu
uchwały bądź jej odrzuceniu.


                                          17
   Do treści protokółu wniesiono następujące uwagi:
   - w protokóle nie wpisano: miejsca obrad, ilu delegatów było obecnych na Zebraniu
   oraz porządku obrad,
   - w protokóle nie podano treści podjętych uchwał a ograniczono się wyłącznie do
   wpisania numeru uchwały i wyników głosowania.

   Zebranie Przedstawicieli w dniu 15.10.2005r nie wyczerpało porządku obrad.
   Obrady zakończono z uwagi na brak quorum.
   Zebranie nie rozpatrzyło:
   - odwołań członków od uchwał Rady Nadzorczej nr 44 i 45 z 21.03.2005r w sprawie
   ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego ul. Stryjeńskich 19 I i II etap,
   - sprawozdania Komisji Wnioskowej i podjęcia uchwały w przedmiocie zgłoszonych
   wniosków,
   - nie podjęto uchwały w sprawie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i
   społeczno-kulturalnej.

ad Zebranie Przedstawicieli zwołane 29 czerwca i 29 września 2006r

   - każdorazowo zachowywano statutową formę i terminy zawiadomienia
   Przedstawicieli członków i pozostałych członków o czasie, miejscu i porządku obrad.
   O zebraniu powiadomiono również Związek Rewizyjny i Krajową Radę Spółdzielczą,

   - porządek obrad podany w zawiadomieniach nie wykraczał poza sprawy ustawowo
   zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnych Zgromadzeń i wyczerpał dyspozycje
   zawarte w art. 38 § 1 Prawa spółdzielczego,

   - w Zebraniu przeprowadzonym w dniu 29 czerwca 2006r uczestniczyło 78 delegatów
   na 120 uprawnionych, co stanowi 65% ogółu uprawnionych i było zdolne
   do podejmowania uchwał,

   - ostatecznie Zebranie Przedstawicieli obradujące 29 czerwca 2006r rozpatrzyło tylko
   zmiany Statutu Spółdzielni. Uchwała ZP nr 1/06 w sprawie zmiany Statutu została
   podjęta większością 2/3 głosów.

   W sporządzonym protokóle z obrad zawarto zapis, że przewodniczący tego Zebrania
   z uwagi na późną porę złożył wniosek o przerwę w obradach i dokończenie
   pozostałych punktów na następnym Zebraniu najpóźniej do 30.09.2006r.
   Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

   Druga tura obrad zwołana została przez Zarząd na 29 września 2006r.
   Zebranie nie odbyło się.
   W sporządzonym na tę okoliczność protokóle podpisanym jednoosobowo przez
   sekretarza Zebrania   P. ………….. wynika, że obrady nie dobyły się
   z powodu braku quorum.
   Lista obecności z dnia 29.09.2006r dołączona do protokółu zawiera 55 podpisów
   delegatów. Zgodnie z § 59 Statutu ZP może ważnie obradować i podejmować uchwały
   tylko w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania tj. 60 delegatów.                                            18
Zebranie Przedstawicieli obradujące w dniu 29.06.2006r nie rozpatrzyło istotnych
punktów porządku obrad zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji tego organu tj.:
- sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2005r;
- uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej;
- sprawozdania Rady Nadzorczej;
- sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał ubiegłorocznych ZP;
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, sprawozdania
 Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał
 ubiegłorocznych ZP – uchwały;
- rozpatrzenie wniosków Związku Rewizyjnego SM RP z lustracji działalności
  inwestycyjnej w l.2003-2004 i podjęcie uchwały;
- udzielenie absolutorium członkom Zarządu;
- uchwalenie najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni w 2006-2007r;
- rozpatrzenie odwołań członków od uchwały Rady Nadzorczej nr 60 z 7.12.2005r
w sprawie planu finansowego na 2006r i ustalenia opłat za używanie lokali;
- informacja Zarządu w sprawie wniosków zgłoszonych przez delegatów w trakcie
obrad ZP w 2005r.

Po nieudanym zwołaniu Zebrania w dniu 29.09.2006r Zarząd nie rozpatrywał
potrzeby zwołania Zebrania w kolejnym terminie w celu wyczerpania uchwalonego
porządku obrad.
Temat ten był natomiast przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu
25.10.2006r. W treści protokółu tego posiedzenia zapisano, że Rada Nadzorcza
podjęła decyzję aby zwołać kontynuację przerwanego Zebrania po zarejestrowaniu
nowego Statutu.
Pierwsze Zebranie po rejestracji zmienionego Statutu zwołane zostało na dzień
29.06.2007r. W jego porządku obrad nie uwzględniono nie rozpatrzonych spraw przez
poprzednie Zebranie.

Z powyższego wynika, że Zebranie Przedstawicieli zwołane na dzień 29.06.2006r
nie zostało zakończone ponieważ:
- nie wyczerpało porządku obrad,
- nie podjęło uchwały o zakończeniu obrad.

Zaznaczyć należy, że podejmując decyzję w dniu 25.10.2006r Rada Nadzorcza
nie ustaliła czy Zarząd zgłosił do rejestracji w KRS nową wersję Statutu i tematem
tym nie interesowała się na późniejszych posiedzeniach.

Sprawa nie wyczerpania porządku obrad przez Zebranie Przedstawicieli zwołane
w 2006r była poruszana w licznych pismach członków Spółdzielni kierowanych
do Związku Rewizyjnego. Członkowie zarzucali, że Zarząd Spółdzielni jak też Rada
Nadzorcza nie dopuszczają do wypełnienia przez najwyższy organ Spółdzielni
uprawnień ustawowych i statutowych, w tym rozpatrzenia żywotnych spraw z punktu
widzenia interesów Spółdzielni i ich członków.

Ponadto poprzez zaniechanie kontynuacji obrad ZPCz odebrano grupie członków
prawo żądania rozpatrzenia ich odwołań od decyzji Rady Nadzorczej w sprawie opłat
za używanie lokali. Zaznaczyć należy iż takie działanie Zarządu Spółdzielni
i nadzorującej jego pracę Rady Nadzorczej stanowi naruszenie zasad art. 40 § 2 Prawa

                                         19
   spółdzielczego w świetle których członkowie mają zagwarantowane prawo żądania
   umieszczenia oznaczonych spraw na porządku obrad Zebrania Przedstawicieli, co jest
   równoznaczne z prawem żądania ich rozpatrzenia. Ustawa nie przewiduje by Zebranie
   Przedstawicieli mogło odebrać to prawo wymienionym osobom.

1.2.3. Rada Nadzorcza

   1. Według treści § 68 Statutu Rada Nadzorcza składa się z 12 członków wybieranych
   przez Zebranie Przedstawicieli. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa cztery lata
   i kończy się z wyborem nowego członka Rady.
   Co roku ustępuje ¼ członków Rady Nadzorczej.

   W toku lustracji poddano kompleksowemu badaniu dokonane zmiany w składzie Rady
   Nadzorczej, tryb przeprowadzania wyborów i zachowanie kadencyjności członków
   Rady. Badanie przeprowadzono pod kątem przestrzegania wymogów Statutu.

   Ustalono:
   Na miejsce członków Rady Nadzorczej, którym upłynęła 4-letnia kadencja, Zebranie
   Przedstawicieli dokonywało w głosowaniu tajnym wyborów nowych członków Rady
   Nadzorczej i tak:
   - Zebranie Przedstawicieli obradujące 30.06.2003r wybrało 3 członków Rady Nadzorczej,
   - Zebranie Przedstawicieli obradujące 30.06.2004r wybrało 3 członków Rady,
   - Zebranie Przedstawicieli obradujące 29.09.2005r wybrało 3 członków Rady.

   W roku 2006r wyboru nowych członków Rady Nadzorczej nie przeprowadzono
   z uwagi na nie wyczerpanie porządku obrad ZP.
   Z tego powodu członkowie Rady Nadzorczej, którym upłynął 4-letni okres kadencji
   w 2006r zachowali mandaty do następnego Zebrania Przedstawicieli, które odbyło się
   29 czerwca 2007r.
   W okresie od 1 stycznia 2003r do 8 lipca 2003r Rada Nadzorcza działała w 12
   osobowym składzie.
   Na posiedzeniu w dniu 8.07.2003r (Prot. 14/1/03) Rada oddelegowała ze swego składu
   Pana Andrzeja Szklarskiego do pełnienia funkcji członka Zarządu (uchwała nr 3/03)
   na okres 3 miesięcy, a następnie uchwałą nr 6/03 w dniu 8.10.2003r wydłużyła okres
   oddelegowania do 31.12.2003r.

   W okresie objętym lustracją 5 osobom wygasł mandat członka Rady Nadzorczej przed
   upływem 4-letniej kadencji z tego:
   - 1 osoba w związku z jej powołaniem do składu Zarządu Spółdzielni,
   - 4 osobom na skutek zrzeczenia się mandatu.
   W miejsce tych osób wprowadzono kandydata z tych samych co ustępujący grup
   członkowskich, którzy uzyskali w wyborach w kolejności największą liczbę głosów
   i którzy wyrazili zgodę na przyjęcie funkcji członka Rady Nadzorczej.
   Tryb uzupełnienia składu RN odpowiadał wymogom Statutu.

   Zgodnie z art.22 ustawy z 20.08.97r o KRS (Dz.U.2001 nr 27 poz. 209 z późniejszymi
   zmianami) Zarząd Spółdzielni miał obowiązek zgłoszenia do rejestru sądowego zmian
   w składzie Rady w ciągu 7 dni od ich zaistnienia. Obowiązek ten nie został
   dotrzymany.

                                               20
Na postawie odpisu pełnego z Rejestru Przedsiębiorców KRS sporządzonego według
stanu na 5.02.2007r stwierdzono, że zmiany danych w Rejestrze dokonywane były ze
znacznym opóźnieniem, i tak:
- Członkowie Rady wybrani na ZPCz w dniu 30.06.2003r zostali zarejestrowani
w KRS dn 10.09.2003r,
- wybrani na ZP w dniu 30.06.2004r – wpisani do KRS – 3.02.2006r
- wybrani na ZP w dniu 29.09.2005r – wpisani w Rejestrze w dniu 3.02.2006r
- wszystkie osoby, które złożyły rezygnacje z pracy w Radzie (2 osoby w grudniu
2003r; 2 osoby w styczniu 2004r i 1 osoba w listopadzie 2004r)
zostały wyrejestrowane w KRS wpisem z dnia 3.02.2006r.

Na skutek braku aktualizacji danych w KRS Pan Andrzej Szklarski figurował
w Rejestrze w okresie od 10.09.2003r do 3.02.2006r równolegle:
· w Dziale 2 rubryka 1 – jako członek Zarządu Spółdzielni,
· w Dziale 2 rubryka 2 – jako osoba wchodząca w skład Rady Nadzorczej,

2. Zasady pracy Rady zostały unormowane w Regulaminie Rady Nadzorczej
SM „PAX” uchwalonym przez Zebranie Przedstawicieli 21 czerwca 1996r, który
określa zakres działania tego organu, organizację pracy, tryb obradowania
i podejmowania uchwał a także sposób udokumentowania posiedzeń.
Regulamin zobowiązał Radę do powołania Komisji Rewizyjnej oraz innych komisji
 z grona jej członków i określenia zakresu ich działania.

W badanym okresie Rada Nadzorcza ukonstytuowała się trzykrotnie:
· w dniu  8.07.2003r  – po częściowej zmianie składu osobowego na Zebraniu
              Przedstawicieli w dniu 30.06.2003r,
· w dniu 20.07.2004r – po wyborach uzupełniających do Rady na Zebraniu
              Przedstawicieli w dniu 30.06.2004,
· w dniu 26.10.2005r – po kolejnej częściowej zmianie składu osobowego
              na Zebraniu Przedstawicieli z 29.09.2005r.
W myśl § 11 omawianego regulaminu przewodniczący Rady, jego zastępca, sekretarz
i przewodniczący stałych komisji tworzą Prezydium Rady, zadaniem którego jest
organizowanie pracy Rady i Komisji oraz wykonywanie czynności zleconych przez
Radę Nadzorczą.

W okresie objętym lustracją Rada wyłoniła ze swego grona następujące Komisje:
- Rewizyjną,
- ds. Środków Trwałych w Budowie,
- ds. GZM i Remontów oraz Społeczno-Mieszkaniowych.
Regulaminy działania dla poszczególnych komisji nie zostały uchwalone.

W świetle § 4 regulaminu posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący lub jego
zastępca w miarę potrzeb, co najmniej raz na kwartał. Częstotliwość odbytych
posiedzeń plenarnych w okresie objętym lustracją była następująca:
w roku 2003 -    21
w roku 2004 -    14
w roku 2005 -    19
w roku 2006 -    14


                                        21
W posiedzeniach Rady brali także udział członkowie Zarządu i w miarę potrzeby
zaproszony radca prawny.

Badano w sposób kompleksowy dokumentację Rady Nadzorczej za lata 2003-2006.
Stwierdzono:
-   Rada nie sprawowała nadzoru i kontroli działalności Spółdzielni w zakresie
określonym w statucie i tak:
    > nie dokonywano okresowych ocen pracy Zarządu Spółdzielni,
    > nie przeprowadzono kontroli wykonania planów gospodarczo-finansowych
Spółdzielni a także kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków
organów Spółdzielni i poszczególnych członków. Tylko na jednym posiedzeniu
(protokół nr 3/11/04 z 7.04.2004r) Rada wysłuchała sprawozdania Zarządu w tym
temacie,
    > w zakresie okresowych ocen wykonania zadań przez Spółdzielnię
ograniczano się do wysłuchania ustnych informacji poszczególnych członków Zarządu.
Kontroli sposobu realizacji tych zadań na poszczególnych odcinkach działalności
 nie prowadzono.
Z przedłożonej dokumentacji pracy Rady nie wynika by podejmowano działania
kontrolne w zakresie wyłaniania wykonawców robót remontowych, warunków
zawartych umów i ich realizacji, podejmowanych przez Zarząd decyzji w sprawie
ustanowienia praw do lokali z odzysku i wybudowanych lecz wcześniej nie
zagospodarowanych.
Nie objęto też kontrolą sposobu wyceny indywidualnych wkładów na lokale
w zadaniu Stryjeńskich, mimo iż członkowie Spółdzielni zgłaszali szereg uwag
i zastrzeżeń do tego rozliczenia.
Ponadto Rada nie zagwarantowała członkom pełnej realizacji porządku obrad
Zebrania Przedstawicieli. Dopuściła bowiem do sytuacji, że w kolejnych latach
2004-2006 Zebranie Przedstawicieli nie wyczerpało porządku obrad, w tym – nie
rozpatrzono złożonych przez członków odwołań od decyzji Rady dotyczących:
uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 23 z 7.04.2004r w sprawie opłat za używanie
lokalu; odwołania od uchwały nr 44 Rady Nadzorczej z 21.03.2005r w sprawie
przyjęcia   ostatecznego   rozliczenia I  etapu   zadania   inwestycyjnego
przy ul. Stryjeńskich 19 i nr 45 Rady Nadzorczej z 21.03.2005r w sprawie przyjęcia
ostatecznego rozliczenia II etapu zadania inwestycyjnego przy ul. Stryjeńskich 19;
odwołania od uchwały nr 60 Rady Nadzorczej z 7.12.2005r w sprawie opłat
za używanie lokalu.

Zaznaczyć należy, że w świetle art. 40 § 2 Prawa spółdzielczego każdy członek ma
prawo żądać rozpatrzenia spraw ujętych w porządku obrad a Zebranie Przedstawicieli
nie może odebrać tym osobom takiego prawa. W przypadku odwołań, osoby na
których żądanie sprawy znalazły się na porządku obrad nie wycofały tych odwołań

-  Ponadto Rada jak też komisje problemowe Rady nie przeprowadziły kontroli
w zakresie realizacji wniosków polustracyjnych wydanych w wyniku
przeprowadzonych lustracji Spółdzielni, ograniczyła się do przyjęcia ogólnego
sprawozdania przedłożonego przez Zarząd na plenarnym posiedzeniu
w dniu 20.10.2004r                                        22
   - Nie zatwierdzono struktury organizacyjnej spółdzielni i ilości etatów (wymóg § 69
   p.1 ust. 2 h statutu)

   -   Uchwały w sprawie wykluczenia z rejestru członków podejmowane były
   bez zachowania trybu określonego w art. 24 § 4 Prawa spółdzielczego, powtórzonego
   w § 18 statutu Spółdzielni. Szczegółowe omówienie zawarto w punkcie 3 protokółu
   lustracji.

   Z treści okazanej dokumentacji pracy Rady wynika, że Rada na bieżąco wysłuchiwała
   informacji członków Zarządu o aktualnej sytuacji Spółdzielni.
   Skąpe zapisy protokółów nie wskazują na zakres tych informacji.

   Na wielu posiedzeniach rozpatrywano temat zabezpieczenia kontroli nad działalnością
   spółek zależnych, lecz do końca lustrowanego okresu nie zapadły w tym temacie
   rozstrzygające postanowienia (decyzje).

   Uchwalane przez Radę całoroczne plany nie były kompleksowe. Zakresem
   planowania nie obejmowano: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, kosztów
   zarządu ogólnego i ich podziału, działalności inwestycyjnej i działalności społeczno-
   kulturalnej.

   Kontrola dokumentacji pracy Rady w świetle wymogów określonych w § 9
   regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdzonego przez Zebranie Przedstawicieli
   dn. 21.06.1996r wykazała następujące uchybienia:
   - protokóły nie odzwierciedlają treści przebiegu obrad i wypowiedzi w dyskusji
   poszczególnych członków jak też nie wpisuje się treści podjętych uchwał (§ 9 pkt 4),

   - nie określa się terminów wykonania poszczególnych uchwał i imiennie osób
   odpowiedzialnych za ich wykonanie (§ 9 pkt 5),

   - dla celów porządkowych nie prowadzi się rejestru podjętych uchwał.

1.2.4. Zarząd Spółdzielni

   1. Według wymogów § 74 statutu Zarząd Spółdzielni składa się z trzech osób, w tym
   prezesa, wybranych w głosowaniu tajnym przez Radę Nadzorczą.

   W okresie objętym lustracją Zarząd działał w 3 osobowym składzie a funkcje
   w nim pełnili:

   - Janusz Sikorski   - prezes Zarządu od 1.04.1990r do 8.07.2003r
   - Andrzej Ślązak   - z-ca prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-administracyjnych
               w okresie od 1.08.2002 do 8.07.2003r
              prezes Zarządu od 8.07.2003r – nadal

   - Andrzej Szklarski - członek RN oddelegowany do pełnienia funkcji członka Zarządu
              w okresie od 9.07.2003r do 31.12.2003r
              Z dniem 1.01.2004r wybrany przez RN na zastępcę
              prezesa Zarządu – nadal

                                            23
  - Bożena Zagajska      -zastępca prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych
                od 4.10.2002r – nadal

  Zmiany w składzie Zarządu były bieżąco rejestrowane w KRS.

  2. Obowiązki Zarządu określone zostały w § 75 statutu oraz Regulaminie Zarządu
  zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 19 z 25 marca 1998r.

  Powyższy regulamin określa obowiązki Zarządu i tematyczny zakres decyzji, które
  winny zapadać kolegialnie, ustala zasady zwoływania posiedzeń i tryb podejmowania
  uchwał oraz sposób dokumentowania posiedzeń Zarządu.

  Do treści regulaminu wniesiono następującą uwagę.
  W § 7 pkt 2 dopuszczono możliwość podejmowania przez Zarząd pilnych decyzji
  obiegiem, w drodze ich podpisania przez poszczególnych członków Zarządu.
  Jednocześnie nie zobligowano Zarządu do odnotowania i omówienia tych decyzji
  w protokóle najbliższego posiedzenia.

  3. W świetle postanowień § 6 regulaminu posiedzenia Zarządu zwołuje prezes,
  a w razie jego nieobecności wyznaczony zastępca prezesa; w miarę potrzeby
  – co najmniej 2 razy w miesiącu, lub na wniosek jednego z członków Zarządu.
  Stwierdzono, że w lustrowanym okresie Zarząd odbył łącznie 285 posiedzeń, z tego:
  - w roku 2003     -   51
  - w roku 2004     -   75
  - w roku 2005     -   81
  - w roku 2006     -   78

  Częstotliwość określona w regulaminie była przestrzegana. Wszystkie
  w/w posiedzenia Zarządu zostały udokumentowane w formie luźnych protokółów
  przechowywanych w odrębnych segregatorach.

  Badano prawidłowość tej dokumentacji w świetle wymogów § 8 regulaminu.
  Stwierdzono następujące rozbieżności i uchybienia:
  - w żadnym z protokółów nie wpisano porządku obrad (wymóg § 8 pkt 2c regulaminu)
  - generalnie w protokółach nie wpisywano treści podjętych uchwał (wymóg § 8 pkt 2d),
  - nie zawsze przestrzegano obowiązku podpisywania protokołu przez wszystkich
  członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. Na 285 sporządzonych protokółów,
  85 z nich podpisało dwóch spośród trzech obecnych na posiedzeniu członków
  tego organu (wymóg § 8 pkt 3),
  - nie dołącza się do protokółów materiałów będących przedmiotem obrad i podjętych
  uchwał (wymóg § 8 pkt 2)

 Ponadto stwierdzono, że nie zachowuje się jednolitych zasad numeracji zarówno
 protokółów jak też podjętych uchwał o czym świadczy fakt, że powtarzają się te same
 numery protokółów z dopisanymi literami a, b …..
 i tak np.:
 protokół nr 11 z 01.03.2005r   - przyjęto w poczet członków 5 osób,


                                          24
  protokół nr 11a z 3.03.2005r   -podjęto uchwałę nr 2 w sprawie umorzenia
                    zaległości „ALUCO-PLAST” Sp. z o.o.
                    w upadłości – z tytułu opłat eksploatacyjnych
                    za lokal 158 ul. Lubelska 17;
  protokół nr 11 b z 7.03.2005r   -podjęto uchwałę nr 2a w sprawie ustalenia
                    preliminarza dochodów i wydatków środków
                    ZFŚS w 2005r
  protokół nr 12 z 8.03.2005r    -przyjęto w poczet członków 1 osobę, skreślono
                    z rejestru członków 1 osobę
  protokół nr 17 z 12.04.2005r   - przyjęto 3 członków, skreślono z rejestru 1 osobę
                    Podjęto uchwałę nr 5 w sprawie zwołania ZGCz
  protokół  nr 17a z 13.04.2005r  -skreślono z rejestru członków 1 osobę,
  protokół  nr 17b z 23.04.2005r  -skreślono z rejestru członków 1 osobę,
  protokół  nr 18 z 25.04.2005r  -skreślono z rejestru 1 osobę,
  protokół  nr 51 z 23.10.2006r  -przyjęto w poczet członków 2 osoby
  protokół  nr 51a z 21.10.2006r  -podjęto   uchwałę   nr  38  w   sprawie
                    przeprowadzenia konkursu ofert – na naprawę
                    zawilgoconych tynków i uszczelnienia miejsc
                    wypływu wody w garażu Żeromskiego 77
  protokół nr 51b z 31.10.2006r   -podjęto uchwałę nr 39 w sprawie wyrażenia
                   zgody na przebudowę lokalu nr 24 Sobieskiego 110
  protokół nr 51c z 31.10.2006r   -podjęta uchwała nr 40 w sprawie „ograniczenia
                   ilości transakcji dla rzeczoznawcy majątkowego”
  protokół nr 51d z 3.11.2006r   -„Zarząd podjął uchwałę nr 41 uchylającą
                    uchwałę nr 34 z 25.09.2006r w sprawie
                    określenia   przedmiotu   własności   lokali
                    w    nieruchomości    położonej    przy
                   ul. Rzymowskiego 17 w Warszawie”
  protokół nr 52 z 6.11.2006r    - skreślono z rejestru członków 1 osobę

Do 31.12.2004r włącznie numerację uchwał podjętych na danym posiedzeniu
rozpoczynano od nr 1. Od 1.01.2005r uchwały numerowane są liczbami kolejnymi
w danym roku. Ostatniej uchwale podjętej w 2006r nadano nr 44.

W l. 2004-2006 Zarząd podjął n/w uchwały w sprawach istotnych dla Spółdzielni,
które nie zostały wpisane do protokółów z posiedzeń:

w roku 2004 – 14 uchwał

> Nr 2 z 26.04.2004r   -w sprawie zbycia przez Spółdzielnię spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu nr 26 w bud. Narbutta 4.
> Nr 1 z 10.05.2004r   -w sprawie częściowej zapłaty firmie „TOP-AL.” Wynikającej z
zamówień zawartych z „Wiatraczna” sp. z o.o.
> Nr 4 z 20.12.2004r   - w sprawie postawienia do dyspozycji Spółki „Administrator
PAX” kwoty z funduszu remontowego SM PAX
> Nr 5 z 31.12.2004r   - w sprawie spisania z ksiąg w koszty operacyjne nakładów
inwestycyjnych dot. Zadań Rzymowskiego, Żeromskiego, Pląsy w ogólnej
kwocie 14.295.904,15 zł.

                                            25
w roku 2005 – 2 uchwały
> uchwała nr 1  z 1.01.2005r - w sprawie uchwalenia regulaminu ZFSŚ
> uchwała nr 18 a z 31.12.2005r - w sprawie przeksięgowania funduszu remontowego
i niedoróbek na fundusz zasobowy

w roku 2006r – 1 uchwały
> uchwała nr 27c z 20.07.2006r - w sprawie przeznaczenia części korytarzy na
pomieszczenia gospodarcze w budynku Bitwy Warszawskiej 1920r nr 18

Rejestru uchwał podjętych przez Zarząd nie prowadzi się.

Protokóły z posiedzeń nie odzwierciedlają treści rozpatrywanych spraw i przebiegu
dyskusji.
Generalnie zapisy protokółów ograniczają się do odnotowania numerów podjętych na
posiedzeniu uchwał i sprawy, których dotyczyły, a sposób tego zapisu odzwierciedla treść
przykładowego w całości niżej zacytowanego protokółu nr 32a z 13.07.2005r

„Obecni:
Prezes Zarządu – Andrzej Ślązak
Z-ca prezesa  – Bożena Zagajska
Z-ca prezesa  – Andrzej Szklarski
Na wstępnie odczytano protokół z poprzedniego posiedzenia.

Zarząd podjął uchwałę nr 9 w sprawie dopłat z tytułu dokończenia II etapu zadania
inwestycyjnego przy ul. Stryjeńskich 19.
Na tym protokół zakończono.
Załączniki:
1.Uchwała Zarządu nr 9 z dnia 13.07.2005r”
Podpisy nieczytelne opatrzone pieczątkami imiennymi trzech członków Zarządu.

Najwięcej uwagi Zarząd poświęcił sprawom przyjęć w poczet członków lub skreśleniu
członków z rejestru Spółdzielni. Na ogólną ilość 285 protokółowanych posiedzeń
w okresie od 1.01.2003r do 31.12.2006r – 226 posiedzeń poświęcono wyłącznie temu
tematowi.

Analiza treści protokółów wykazała, że na posiedzeniach Zarządu nie rozpatrywano
najistotniejszych spraw należących do obowiązków Zarządu i wyszczególnionych
w Statucie i regulaminie, zastrzeżonych do decyzji kolegialnych tj.:
- projektów planów gospodarczo-finansowych i okresowych sprawozdań z ich realizacji
oraz projektów zmian w strukturze organizacyjnej Spółdzielni,
- oceny pracy poszczególnych komórek organizacyjnych Spółdzielni,
- kształtowania się poziomu zadłużeń użytkowników lokali i ich windykacji,
- sprawozdań ze swojej działalności przedkładanych Radzie Nadzorczej i Zebraniu
Przedstawicieli,
- sposobu realizacji wniosków uchwalonych przez organy Spółdzielni oraz wykonania
uchwał Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej.

Poza protokółem podejmowano decyzje zastrzeżone do rozstrzygnięć kolegialnych
(§ 5 pkt 1 regulaminu Zarządu):

                                           26
   - o ustanowieniu spółdzielczych praw do lokali,
   - o wynajmie lokali mieszkalnych i użytkowych,
   - w sprawie wniosków do Rady Nadzorczej o wykluczenie członków.

   Bez uzgodnienia z Radą Nadzorczą i poza protokółem Zarząd Spółdzielni przeprowadził
   w lustrowanym okresie istotną reorganizację pracy Spółdzielni powierzając obowiązki
   pełnej obsługi realizowanych inwestycji podmiotowi zewnętrznemu.
   Jednocześnie na żadnym z posiedzeń nie poświęcił uwagi ocenie realizacji i obsługi
   procesu inwestycji.
   Ponadto poza protokółem podejmowane były decyzje dotyczące zawieranych umów
   o roboty i usługi, warunków ich realizacji, a także decyzje w sprawie ubezpieczenia
   majątku Spółdzielni.
   Niektóre decyzje Zarządu zwłaszcza dotyczące spraw członkowsko-mieszkaniowych
   i związanych z majątkiem trwałym wykraczały poza uprawnienia tego organu.
   Temat ten omówiono w punktach 3 i 4 protokółu lustracji.

   Podkreślić należy, że Rada Nadzorcza jako organ powołany do nadzoru i kontroli
   działalności Spółdzielni nie dokonywała na swych posiedzeniach oceny pracy Zarządu.

1.3 Struktura organizacyjna służb etatowych Spółdzielni.
1.3.1 W okresie od poprzedniej lustracji pełnej zaszły istotne zmiany w sposobie realizacji
   obowiązków Spółdzielni określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych,
   Statucie i wewnętrznych regulaminach.
   Czynności zarządzania zasobami mieszkaniowymi i obsługi procesu inwestycyjnego
   powierzone zostały firmom zewnętrznym w ramach zawartych umów cywilno prawnych.
    Obowiązki pracowników Spółdzielni ograniczone zostały do prowadzenia księgowości,
    spraw członkowsko-mieszkaniowych, działalności społeczno-kulturalnej, spraw
    organizacyjnych i pracowniczych oraz zabezpieczenia kadry do utrzymania porządku
    i czystości na osiedlach, dla których pracę organizuje i nadzoruje Zarządca
    nieruchomości „Administrator PAX” Sp. z o.o. w Warszawie.

    W całym lustrowanym okresie Spółdzielnia nie posiadała struktury organizacyjnej
    odzwierciedlającej rzeczywiście funkcjonujące komórki organizacyjne Spółdzielni,
    zakres ich zadań a także podporządkowanie członkom Zarządu.
    Żaden dokument Spółdzielni nie określa też aktualnego podziału zadań pomiędzy
    poszczególnych członków Zarządu.
    Lustratorom przedłożono do kontroli jako ostatnio uchwalony schemat organizacyjny
    bez daty i uchwały Rady Nadzorczej o jego zatwierdzeniu. Schemat ten podpisany
    został przez członków poprzedniego Zarządu – prezesa Janusza Sikorskiego i zastępcę
    ds. ekonomiczno-administracyjnych Andrzeja Ziemiszewskiego, co oznacza,
    że uchwalony był przed 24 lipca 2002r (z tym dniem odwołano z-cę prezesa
    A.Ziemiszewskiego)
    W tym okresie całość obowiązków statutowych Spółdzielnia wykonywała siłami
    własnych pracowników.

    Przedłożony do kontroli regulamin organizacyjny nie przystaje do schematu a został
    uchwalony w dniu 25.03.1998r.

                                            27
1.3.2. W okresie objętym lustracją średnioroczne zatrudnienie w Spółdzielni i jego zmiany
   kształtowały się następująco:

               2003    2004    2005    2006    Zmiany
     Zatrudnienie
                rok     rok     rok     rok   2003:2006

 1.  OGÓŁEM          69,65    80,32    75,00    50,33    -19,32
   z tego:
 2. pracownicy umysłowi     35,16    31,66    28,36    24,71    -10,45
 3. dozorcy           26,70    28,50    23,08    24,37     -2,33
 4. konserwatorzy        6,79    2,25    1,00    1,00     -5,79
 5. ochrona           1,00    17,91    22,56    0,25     -0,75


    Z powyższego wynika, że ograniczenie zakresu obowiązków bezpośrednio
    wykonywanych przez Spółdzielnię znalazło częściowe przełożenie w zmniejszeniu
    zatrudnienia.
    W grupie pracowników umysłowych zmniejszyło się zatrudnienie łacznie o 10,45
    etatów w tym:
    - Dziale Inwestycji o 4 etaty
    - w grupie administratorów o 5 etatów
    - w grupie pracowników obsługujących działalność samorządowo-prawną o 1 etat.

    Pracownicy Działu Inwestycji i administratorzy zostali przejęci przez Spółki
    „Administrator PAX” i „SoWa PAX”.
    W sekcji samorządowo-prawnej zmniejszyło się zatrudnienie na etatach radców
    prawnych z trzech etatów do dwóch etatów, co ma związek z rozszerzeniem obsługi
    prawnej świadczonej przez kancelaria zewnętrzne.
    Na nie zmienionym poziomie pozostało zatrudnienie w księgowości 8,25 etatów mimo,
    ze prowadzenie ewidencji szczegółowej rozrachunków z członkami z tytułu opłat
    eksploatacyjnych, windykacji należności oraz ewidencji analitycznej kosztów
    eksploatacji powierzono Spółce „Administrator PAX”.

    W lustrowanym okresie Spółdzielnia rozszerzyła zakres usług świadczonych członkom
    o ochronę poszczególnych budynków i w tym celu zatrudniła pracowników w 2004r
    w ramach 17,91 etatów, w roku 2005 na 22,56 etatów.
    Z końcem 2005r wypowiedziano umowy o pracę zatrudnionym pracownikom ochrony,
    a świadczenie tych usług powierzono firmie zewnętrznej.
    Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Spółdzielni wynosiło w 2006r 4.453,80 zł
    i wzrosło na przestrzeni badanego okresu (2003-2006) o 305,30 tj. 7,36% z tego:
    - w grupie pracowników umysłowych przeciętne wynagrodzenie w 2006r wyniosło
    6.058,50 zł; wzrost w stosunku do 2003r o 670,13 tj.: 12,43%,
    - w grupie pozostałych pracowników średnia płaca w 2006r wynosiła 2.906,12 zł i na
    przestrzeni lat 2003-2006 wzrosła o 21,58 zł tj. o 0,75%.

    Średnioroczne zatrudnienie i wynagrodzenie w układzie poszczególnych grup
    pracowników przedstawiano w tabeli 3 stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu
    lustracji.
                                         28
  Zarówno zatrudnienie w etatach jak też środki przeznaczone na wynagrodzenia dla
  pracowników nie są przedmiotem planowania a pozycja wynagrodzenia nie jest
  wyodrębniana w planie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

  Z przedłożonej do kontroli dokumentacji pracy Zarządu i Rady Nadzorczej za lata
  2003-2006   nie  wynika,  by   temat   kształtowania  zatrudnienia
  i wynagrodzeń pracowników był przedmiotem posiedzeń Zarządu oraz oceny przez
  Radę Nadzorczą.


1.3.3. Wynagrodzenia bezosobowe w stosunku do ogólnej kwoty wypłaconych wynagrodzeń
    wynosiły:

   w 2003r    305.761,27 zł tj.: 8,10 % zrealizowanych wynagrodzeń ogółem;

   w 2004r    372.715,08 zł tj.: 10,60 % zrealizowanych wynagrodzeń ogółem;

   w 2005r    166.437,34 zł tj.: 5,06 % zrealizowanych wynagrodzeń ogółem;

   w 2006r    206.280,31 zł tj.: 7,12 % zrealizowanych wynagrodzeń ogółem.

   W trakcie lustracji przeprowadzono analizę tych wypłat za lata 2005-2006.
   Stwierdzono, że najistotniejszą ich pozycję stanowiły wynagrodzenia członków
   Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady i jej Komisji problemowych.
   Wypłaty te wynosiły: w 2005r 143.583,40 zł (86,27%); w r. 2006 79.210,71 zł
   (38,40%).
   Wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach uchwaliło
   Zebranie Przedstawicieli w dniu 23.06.1995r w następujących wysokościach
   liczonych od wynagrodzenia minimalnego:
     - dla członków Prezydium      60% za posiedzenie
     - dla pozostałych członków Rady   50% za posiedzenie

   W 2005r przyjęto praktykę, że wynagrodzenia te były naliczane i wypłacane
   za okresy miesięczne.
   Począwszy od m-ca lutego 2006r wypłaty realizowane były za okresy dłuższe
   niż jeden miesiąc.

   Kontrolowano poprawność naliczenia i udokumentowania wynagrodzeń dla
   poszczególnych członków Rady w powiązaniu z dokumentacją pracy Rady
   Nadzorczej.
   Ujawniono następujące rozbieżności i uchybienia:

   1) w m-cu lutym 2005r sporządzono listę płac nr 8 z 28.02.2005r, do której dołączone
   zostały listy obecności
       · na posiedzeniu plenarnym - lista obecności z 3.02.2005r obejmująca
                     10 podpisów członków RN
                    - lista obecności z 15.02.2005r podpisana przez
                      10 członków RN

                                            29
   · na posiedzeniu prezydium -  lista obecności z 7.02.2005r    podpisana
                   przez 5 członków RN

W sporządzonej liście płac za m-c luty 2005 naliczono wynagrodzenia dla 10
członków Rady Nadzorczej, z tego:
  - dla członków Prezydium Rady (wynagrodzenie 494,40 zł za jedno posiedzenie)

  · Przewodniczący RN - Marian Rosik    - 3 posiedzenia x 494,40 tj.:1.483,20zł
  (zgodnie z listami obecności)

  · z-ca Przewodniczącego - Wiesław Gebler - 9 posiedzeń x 494,40 tj. 4.449,60 zł
  (w listach obecności potwierdzony udział w 3 posiedzeniach)

  · p.o. Sekretarza - Antoni Konopka    - 5 posiedzeń x 412,00 tj.: 2.060,00zł
  (w listach obecności potwierdzony udział w 3 posiedzeniach)

  · Przewodniczący
  Komisji Rewizyjnej - Tomasz Sobieraj   - 5 posiedzeń x 494,40 tj.:2.472,00zł
  (w listach obecności potwierdzony udział w 3 posiedzeniach)

  · Przewodniczący Komisji GZM, Remontów
  i Społeczno-Mieszkaniowej
  Jacek Kowalewski            - 11 posiedzeń x 494,40 tj. 5.438,40zł
  (w listach obecności potwierdzony udział w 3 posiedzeniach)

  - dla pozostałych członków Rady (wynagrodzenie 412 zł za jedno posiedzenie)

  Bachman Zbigniew     - 2 posiedzenia x 412 zł tj.:824,00 zł
              (zgodnie z dołączonymi listami obecności)

  Bachanek Stefan     - 2 posiedzenia x 412 zł tj.:824,00 zł
              (zgodnie z listami obecności)

  Bogusz Anna    - 4 posiedzenia x 412 zł tj.: 1.648,00 zł
           (w liście obecności potwierdzony udział w 2 posiedzeniach)

  Sikora Krzysztof - 3 posiedzenia x 412 zł tj.: 1.236,00 zł
          (w liście obecności potwierdzony udział w 2 posiedzeniach)

  Woźniak Dorota - 3 posiedzenia x 412 zł tj.: 1.236,00 zł
           (w liście obecności potwierdzony udział w 2 posiedzeniach)
Zaznaczyć należy, że w m-cu lutym 2005r Rada nadzorcza odbyła protokołowane
2 posiedzenia plenarne i 1 posiedzenie Prezydium.
Innych dokumentów pracy Rady i jej komisji w w/w okresie lustratorom
nie okazano.
Omówiona lista plac nr 8 z 28.02.2005r nie została podpisana przez sporządzającego.
Na okoliczność jej zatwierdzenia do wypłaty listę podpisali : główna księgowa
Elżbieta Pyzik, z-ca prezesa Bożena Zagajska i z-ca prezesa Andrzej Szklarski.


                                         30
    2) Rozbieżności wystąpiły też w m-cu XII 2005r i dotyczyły dwóch członków
    3 osobowej Komisji Eksploatacyjnej – P. Marka Wekiera i Piotra Żylonisa.
    Komisja ta została powołana na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26.10.2005r
    (Prot. nr 13/2005), jej Przewodniczącym został P. Wiesław Gebler.

    Z dokumentacji pracy Rady Nadzorczej nie wynika, by Komisja Eksploatacyjna
    składała raporty i precyzowała wnioski wynikające ze swojej działalności.

    3) Stwierdzono istotne rozbieżności pomiędzy treścią zawartych umów zleceń
    a rozliczonymi wynagrodzeniami bezosobowymi na rzecz osoby której Zarząd
    powierzył obsługę pracy Komisji ds. Społeczno-Kulturalnych

     W/w Komisja odbyła
     w 2005r -   4 posiedzenia
     w 2006r -   3 posiedzenia

     Na prowadzenie tej obsługi zawarto następujące umowy cywilno prawne:
     1) w dniu 1.12.2004r  - na okres od 1.12.2004 do 28.02.2005r         za
                 wynagrodzeniem 800 zł brutto,
     2) umowa bez daty    - na okres od 1.09.2005r do 31.12.2005r         za
                 wynagrodzeniem 800 zł brutto,
     3) umowa bez daty    - na okres od 1.01.2006r do 30.06.2006r         za
                 wynagrodzeniem 460 zł brutto,
     4) w dniu 1.07.2006r  - na okres od 1.07.2006r do 31.12.2006r         za
                 wynagrodzeniem 470 zł brutto.

    W treści tych umów zapisano:
    „ w § 2 Zleceniodawca będzie wykonywał zlecenie w okresie od…. do ….
    w § 3 Zleceniobiorcy za wykonanie zleconych czynności przysługuje wynagrodzenie
    w wysokości …….”
    Kserokopia przykładowej umowy stanowi załącznik nr 5 do protokołu lustracji.
    Z zacytowanej treści wynika, że określone w umowie wynagrodzenie stanowiło
    łącznie wynagrodzenie przypadające na czas trwania umowy.
    Tymczasem Spółdzielnia zarachowała i wypłacała comiesięczne rachunki wystawiane
    przez Zleceniobiorcę każdorazowo na kwotę określoną umową.
    Wpisane do umowy wynagrodzenie za okres kilkumiesięczny traktowane było jako
    wynagrodzenie przypadające na jeden miesiąc i rozliczone w rachunkach
    wystawionych przez Zleceniobiorcę.


1.3.4 Dokumentacja pracownicza
   Prawidłowość prowadzonej dokumentacji pracowniczej badano na próbie 23 losowo
   wybranych akt osobowych pracowników, w tym zatrudnionych na stanowiskach
   kierowniczych i samodzielnych oraz materialnie odpowiedzialnych (kasjerka).
   Stwierdzono:
   - w aktach osobowych każdego pracownika jest udokumentowanie posiadanych
   kwalifikacji, stażu pracy, zaświadczenia o przeszkolenie w zakresie bhp,
   - w aktach kasjerki znajduje się oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej
   za powierzoną gotówkę.

                                             31
W porównaniu do wymogów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z 28.05.1996r w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji
związanej ze stosunkiem pracy (Dz.U z 1996r Nr 62 poz. 286) w aktach osobowych
stwierdzono następujące braki:
- na 23 zbadane teczki pracowników w 9 z nich brak jest zakresów czynności,
następujących pracowników:
1. Ślązak Andrzej         prezes Zarządu Spółdzielni
2. Szklarski Andrzej        z-ca prezesa Zarządu
3. Zagajska Bożena         z-ca prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych
4. Pyzik Elżbieta         Główny księgowy
5. Potera Czesław         kierownik ds. zabezpieczenia majątku Spółdzielni
                  (zatrudniony do 28.02.2003r)
6. Plesnar Grzegorz        Specjalista ds. sprzedaży
7. Plesnar Agnieszka        referent ds. finansowo-księgowych
8. Księżyk Elżbieta        gospodarz budynku
9. Księżyk Czesław         gospodarz budynku

Natomiast w jednym przypadku (dotyczy kierownika Działu Inwestycji) opracowany
zakres obowiązków nie odpowiada rzeczywistym czynnościom wykonywanym przez
pracownika. Rozbieżności omówiono w rozdz. 4 protokółu.
- w aktach dwóch członków Zarządu A. Ślązaka i B. Zagajskiej, brak zaświadczenia
o aktualnym stanie zdrowia.

Kompleksowa analiza dokumentacji związanej z zatrudnieniem poszczególnych
pracowników wykazała sprzeczności dotyczące pracownika zatrudnionego na
stanowisku kasjera.
Począwszy od 01.09.2000 roku obowiązki te powierzono Pani Barbarze Ożarek
w ramach pełnego etatu.
Wyżej wymieniona otrzymała w Spółdzielni wynagrodzenie, które w latach 2005
- do marca 2006 roku wynosiło miesięcznie 2.700 zł brutto, plus dodatki zgodnie
z Regulaminem wynagradzania pracowników SM „PAX”. Umowa o pracę trwała
nieprzerwanie do 31.03.2006r włącznie, co potwierdza również treść świadectwa pracy
wystawionego pod datą 31.03.2006r.
Powyższym danym zaprzecza treść trójstronnego porozumienia zawartego w dniu
15.03.2006r pomiędzy Spółką „Administrator PAX” - jako dotychczasowym
pracodawcą, Spółdzielnią Mieszkaniową „PAX” – jako pracodawcą przejmującym
i Panią Barbarą Ożarek – jako pracownikiem, które zostało wskazane w świadectwie
pracy wystawionym przez Spółdzielnię jako podstawa rozwiązania stosunku pracy
z dniem 31.03.2006r.
Z porozumienia tego wynika, że pani Barbara Ożarek do 31.03.2006r włącznie była
zatrudniona w Spółce z o.o. „Administrator PAX” natomiast od 1.04.2006r miała z Nią
nawiązać stosunek pracy Spółdzielnia Mieszkaniowa „PAX” w ramach 0,25 etatu za
wynagrodzeniem zasadniczym 630 zł miesięcznie brutto plus dodatki zgodnie
z regulaminem wynagradzania SM „PAX”.
Porozumienie podpisali:
- z ramienia pracodawcy dotychczasowego – A. Ślązak
- z ramienia pracodawcy przejmującego – A. Szklarski i B. Zagajska                                        32
   Pani Barbara Ożarek otrzymała w Spółdzielni ekwiwalent za niewykorzystany urlop
   wypoczynkowy w ilości 48 dni, do którego uprawnienia nabyła w okresie zatrudnienia
   w Spółdzielni.
   Wypłaty dokonano w miesiącu marcu 2006r.
   Począwszy od 1.04.2006r. w oparciu o omawiane porozumienie jest zatrudniona
   w Spółdzielni w ramach 0,25 etatu.

   Z powyższego wynika, że omówionym porozumieniem Spółdzielnia przyjęła od Spółki
   „Administrator PAX” pracownika, którego nieprzerwanie zatrudniała od 2000 roku.
   Jednocześnie przejęła od Spółki obowiązek rozliczenia niewykorzystanego urlopu do
   którego uprawnienia nabyte zostały z tytułu zatrudnienia w Spółdzielni.
   Kserokopia porozumienia z dnia 15.03.2006r       oraz wnioski specjalisty ds.
   pracowniczych SM „PAX” w sprawie rozliczenia niewykorzystanego urlopu
   wypoczynkowego stanowią załączniki Nr 6/1; 6/2


1.3.5. System normatywny SM „PAX” jako zakładu pracy

   Lustratorom nie okazano regulaminu pracy. Z treści protokółu poprzedniej lustracji pełnej
    wynika, że regulamin taki Spółdzielnia posiada.
    Świadczy o tym również fakt, iż w aktach osobowych pracowników znajdują się
    oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu.

   Lustratorom okazano regulamin pod nazwą Zasady wynagradzania pracowników
    SM „PAX” bez daty uchwalenia i wejścia w życie, podpisany przez członków
    poprzedniego Zarządu.

    Regulamin ten przewiduje m.in. następujące składniki wynagrodzeń pracowników:
    - wynagrodzenie zasadnicze,
    - dodatek stażowy,
    - premia uznaniowa,
    - dodatek funkcyjny,
    - nagrody: uznaniowe, okolicznościowe, jubileuszowe.
    Załącznikiem do zasad były: taryfikator kwalifikacyjny, tabele wynagrodzeń
    zasadniczych, tabela dodatków funkcyjnych z wykazem stanowisk dla których
    przewidziano ten dodatek.

    W toku poprzedniej lustracji pełnej stwierdzone zostały nieprawidłowości
    w sposobie wynagradzania pracowników, polegające na nie respektowaniu wymogów
    w/w regulaminu. Ujawniono wtedy, że pracownikom na stanowiskach
    nierobotniczych przyznano i wypłacono wynagrodzenia wyższe od maksymalnych
    przewidzianych w tabelach wynagrodzeń.
    Na bazie tych ustaleń Związek Rewizyjny zawnioskował (wniosek 6 i 7) potrzebę
    zaktualizowania regulaminu wynagrodzenia i wyeliminowania nieprawidłowości
    w sposobie wynagradzania pracowników.
    Wnioski te wykonano następująco:
    - Zarządzeniem wewnętrznym Zarządu SM „PAX” z 30.12.2004r wprowadzono
    zaktualizowany taryfikator kwalifikacyjny dla stanowisk występujących


                                              33
 w Spółdzielni oraz wprowadzono w życie nowe tabele płac zasadniczych na
 stanowiskach nierobotniczych i robotniczych.

 W trakcie niniejszej lustracji na wybranej próbie 23 pracowników, których akta
 osobowe pobrano do kontroli sprawdzono prawidłowość ustalenia wynagrodzeń
 w latach 2005-2006.
 Stwierdzono następujące uchybienia i rozbieżności:
 - wszyscy pracownicy otrzymywali miesięczne premie w niezmiennej wysokości
 wynoszącej:
    Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych i gospodarzy domu
    w wysokości 35 zł
    Konserwator 135 zł.

Regulamin w § 24 przewiduje możliwość przyznawania premii uznaniowych
uzależnionych od wyników finansowych spółdzielni i stanowi, ze jej widełkowa,
procentowa wysokość dla konkretnych stanowisk określi prezes Zarządu w drodze
rozporządzenia.
Trybu przyznawania tych premii nie unormowano.

Lustratorom nie okazano żadnych dokumentów (decyzji) stanowiących podstawę
uwzględnienia w listach płac premii uznaniowych i ich wysokości.

Zaznaczyć należy, że jednemu z w/w pracowników (gospodarzowi domu)
udzielono dwukrotnie nagany (w pismach z 12.12.2005 Ldz 11874/05 i z 22.09.2006 –
nie rejestrowane ). W całym okresie otrzymał premie w niezmienionej wysokości 35 zł
miesięcznie.

 - w jednym przypadku pracownikowi przyznano dodatek funkcyjny poniżej
 wysokości określonej w tabeli dodatków funkcyjnych stanowiącej załącznik nr 3 do
 regulaminu. Dotyczy Kierownika Działu ds. członkowsko-mieszkaniowych
 i Uwłaszczeń zatrudnionego na tym stanowisku od dn. 10.10.2006r.
 Do tego stanowiska przewidziano kategorię dodatku 6-7 i jego wysokość od 50% do
 110% minimalnego wynagrodzenia.
 Decyzją Prezesa pracownikowi przyznano dodatek funkcyjny w wysokości 300 zł. W
 IV kwartale 2006 minimalne wynagrodzenie wynosiło 899,10 zł 50% - 449,55 zł.

 - w jednym przypadku – pracownika zatrudnionego na stanowisku referenta
 d/s finansowo-księgowych (według taryfikatora stanowisko zaszeregowane
 w kategorii 5-8) przyznano od 8.08.2006 – nadal wynagrodzenie przekraczające
 tabele płac. Według tabeli maksymalne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi
 2.000 zł, pracownikowi przyznano 2.100 zł.

Kontrola prawidłowości naliczonych wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółdzielni
nie wykazała uchybień. Podstawą naliczenia były decyzje Rady Nadzorczej podjęte
w formie odrębnych uchwał.
                                        34
1.3.6. W spółdzielni nie prowadzi się odrębnego rejestru skarg i wniosków.

  Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że pisma przychodzące są rejestrowane w dzienniku
  podawczym a następnie kierowane do załatwienia poszczególnym komórkom
  organizacyjnym wg dekretacji członka Zarządu.

  Z treści skarg członków, które wpłynęły do Związku Rewizyjnego a także pisemnych
  uwag niektórych     członków Rady Nadzorczej przedstawionych na plenarnych
  posiedzeniach Rady wynika, że zarówno Zarząd jak też Rada Nadzorcza nie dotrzymują
  terminów udzielenia odpowiedzi na wniesione wnioski lub zastrzeżenia, bądź też nie
  udzielają odpowiedzi w ogóle.
  W zapisach protokółów Rady Nadzorczej są wzmianki o otrzymaniu skarg bez
  identyfikacji pisma i tematu którego dotyczą np.:
  - protokół Rady Nadzorczej z 15.06.2005r – zapisano cyt. ”Odczytano pisma do Rady
  Nadzorczej i skierowano do dalszej realizacji”
  - prot. Rady Nadzorczej z 21.09.2005r zapisano jedynie cyt. „zapoznano się
  z odpowiedziami na pisma”
  - Prot. Rady Nadzorczej nr 13/2005 z 26.10.20005 – „Przewodniczący zapoznał obecnych
  z pismami do Rady, które następnie skierowano do Komisji. Poinformował o udzielonych
  odpowiedziach”.

  Temat sposobu realizacji skarg i wniosków w okresie objętym lustracją nie był
  przedmiotem protokołowanych posiedzeń zarządu spółdzielni i kontroli ze strony Rady
  Nadzorczej.


1.3.7. Działalność społeczno-kulturalna

  Działalność społeczno-kulturalna jest wpisana w przedmiot działalności statutowej
  Spółdzielni. Zakres tej działalności określony został w regulaminie wydatkowania
  środków funduszu społeczno-kulturalnego zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą
  uchwałą nr 10 z 23.02.2000r.
  Zgodnie z treścią regulaminu celem omawianej działalności jest:
  - wspieranie finansowe inicjatyw społeczno-wychowawczych Rad Osiedli, służących
  członkom Spółdzielni,
  - udzielanie pomocy członkom Spółdzielni, których sytuacja materialna na trwałe lub
  czasowo kwalifikuje do jej udzielania,
  - finansowanie usług opiekuńczych na rzecz członków Spółdzielni wymagających takiej
  opieki. Zakres opieki (pielęgnacyjne, gospodarcze) oraz listę osób przedstawią
  Rady Osiedli.

  Działalność społeczno-kulturalna nie jest przedmiotem planowania.
  Prowadzona jest w ramach środków finansowych wnoszonych przez członków
  w wysokości 0,02 zł/m2pu., wydzielonych w ramach funduszu celowego.
  Lustratorom nie okazano podstawy pobierania tych opłat. Z wyjaśnień udzielonych przez
  główną księgową Panią Elżbietę Pyzik wynika, że wnoszone środki mają charakter
  dobrowolnych comiesięcznych wpłat członków a ich wysokość została zadeklarowana na
  Zebraniu Przedstawicieli w latach ubiegłych.


                                           35
W okresie objętym lustracją Zebranie Przedstawicieli nie zatwierdziło programu
działalności społeczno-kulturalnej. Temat prowadzonej działalności nie był objęty
sprawozdaniami Zarządu przekładanymi na Zebraniach Grup Członkowskich i rocznych
Zebraniach Przedstawicieli. Nie był też przedmiotem kontroli ze strony Rady Nadzorczej.


W świetle treści cytowanego na wstępie regulaminu o rozdysponowaniu środków
przeznaczonych na działalność społeczno-kulturalną decyduje komisja, w skład której
wchodzą przewodniczący Rad Osiedli lub ich z-cy. Obsługę administracyjną tej
działalności i kompletowanie dokumentacji prowadzi wyznaczony przez Zarząd
pracownik Spółdzielni. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego i z-cę.
Decyzje o pomocy podejmowane są na podstawie wniosków Rad Osiedli lub
bezpośrednio zainteresowanych członków po zasięgnięciu pisemnej opinii Rady Osiedla.
Podstawą do wypłaty świadczeń z funduszu jest protokół z Zebrania Komisji
potwierdzony przez Zarząd Spółdzielni.

Wpływy i wydatki funduszu na działalność społeczno-kulturalną w latach 2003-2006
obrazuje załącznik nr 7 do protokółu lustracji.
Wynika z niego, że w całym okresie występowała rezerwa funduszu na przyszłe wydatki
a na koniec 2006r stan środków do wykorzystania wynosił 47.123,73 zł.

W sposób kompleksowy kontrolowano prawidłowość udokumentowania wydatków
z funduszu.
Stwierdzono uchybienia polegające na:
- przyznawaniu zapomóg bez wniosków zainteresowanych członków i pisemnej opinii
Rady Osiedla - dotyczy decyzji podjętych na posiedzeniu komisji:
   w dniu 10.12.2003r – przyznano świadczenie na kwotę 2.000zł
    dla członka z ul.Salezego 6,
   w dniu 21.12.2004r – przyznano świadczenie na kwotę 1.200 zł dla członka
    zam. ul. Targowa 4

- rozpatrywane wnioski były opiniowane przez 1 przedstawiciela Rady Osiedla dotyczy
 wniosków załatwionych na posiedzeniu Komisji w dniach:

  30.03.2004r  - 4 osobom z ul.Falęckiej 5/7 przyznano zapomogi na kwotę 2.000 zł
  21.12.2004r  - 1 osobie zam. ul.Jadźwingów 3 przyznano zapomogę w kwocie 700 zł
  12.04.2005r  - 3 członkom zamieszkałych Falecka 5/7, Komorska 11/15, Narbutta 4
         – przyznano zapomogi w łącznej kwocie 3.000 zł
  21.06.2005r  - 2 członkom /Falęcka 5/7 i Narbutta 4/ przyznano świadczenie
         na kwotę 4.500 zł
  18.10.2005r  - 1 członkowi zam. Narbutta 4 – przyznano zapomogę w wys. 2.000 zł
  10.01.2006r  - 2 członkom /Narbutta 4, Falęcka 5/7/ przyznano 3.000 zł
  11.04.2006r  - 2 członkom zam. Salezego 6 i Piękna 16 b przyznano
         świadczenia – 4.000 zł

- protokół Komisji z dnia 10.12.2003r, w którym wpisano decyzje o zapomogach na
kwotę 9.600 zł dla 6 członków podpisał za Komisję pracownik zajmujący się obsługą
administracyjną Pan Ryszard Jednorowski.

                                          36
  Ponadto ten sam pracownik jednoosobowo sporządzał „aneksy” do protokółów,
  zmieniające ustalenia Komisji poprzez dopisanie do protokółu nowych
  świadczeniobiorców (dotyczy: aneksu bez daty do protokółu z 21.12.2004r – na
  podstawie którego przyznano zapomogi na kwotę 3.000 zł dla członków z ul. Złota 81;
  aneksu z 29.05.2006r do protokołu z 11.04.2006r –w oparciu o który przyznano zapomogi
  na kwotę 3.900 zł dla 2 członków zam. ul. Górska 19 i Cegielniana 15)

  - poza protokółem Komisji i bez wniosku Rady Osiedla sfinansowano z funduszu fakturę
  nr 12/IN/06 z 20.02.2006r wystawioną przez „AZART” Sp.zo.o PUH w Warszawie za
  montaż programu TV Polonia w kompleksie budynków Skaryszewska – Lubelska na
  kwotę 938 zł. Fakturę podpisał pod względem merytorycznym kierownik Działu
  Inwestycji A. Cisłowski, zatwierdził prezes Zarządu A. Ślązak.
  Adnotacje o treści „obciążyć koszty społeczno-wychowawcze – Osiedla Lubelska-
  Skaryszewska podpisał pracownik Spółki „Administrator PAX”.

   - jako inicjatywę społeczno-kulturalna potraktowano budowę boiska w Osiedlu
  Skaryszewska-Lubelska, uwzględnioną w planie funduszu remontowego zasobów na
  2005r. Z treści protokółu Komisji Społeczno-kulturalnej z dnia 27.09.2005r wynika, że
  Rada w/w Osiedla wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie tej budowy z funduszu
  społeczno-kulturalnego, który Komisja zaopiniowała pozytywnie a decyzje o wysokości
  dopłaty pozostawiła zarządowi spółdzielni.
  Wniosku o którym mowa w protokóle brak w aktach komisji.

  W wyniku kontroli stwierdzono, ze z funduszu społeczno-kulturalnego sfinansowano
  pełny koszt budowy boiska w wys. 44.700,01 zł. Wydatek ten był wyższy od sumy
  rocznych wpływów na fundusz w skali całej Spółdzielni (37.043,75 zł), a został
  sfinansowany
  z rezerwy zgromadzonej przed 2003r.


1.3.8. W okresie objętym lustracją Spółdzielnia prowadziła działalność przy ścisłej
  współpracy ze spółkami prawa handlowego:
    - „Administrator PAX”     –   Spółka z o.o. ul. Narbutta 4 w Warszawie,
    - „SoWa PAX”         -    Spółka z o.o. ul. Narbutta 4 w Warszawie,
    - Wiatraczna         -    Spółka z o.o. ul. Narzutta 4 w Warszawie.

  Temat współpracy i powiązania tych Spółek ze Spółdzielnią jest przedmiotem licznych
  skarg i zastrzeżeń wniesionych przez członków Spółdzielni do Związku Rewizyjnego
  SM RP.

  Przeprowadzona lustracja tego zagadnienia wykazała co następuje:
  Działalność spółdzielni mieszkaniowych regulują następujące akty prawne:
  - ustawa z dn. 16.09.1982r Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami
  (tekst jednolity:  Dz.U. z 2003r nr 188, poz.1849)
  - ustawa z 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami
  (tekst jednolity Dz.U z 2003r nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami)
  - statut Spółdzielni

                                            37
Według treści art. 1 ustawy Prawo spółdzielcze Spółdzielnia jest dobrowolnym
zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym
funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność
gospodarczą.

Cel i przedmiot działalności spółdzielni mieszkaniowej określa art. 1 ust.1 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych, w świetle którego celem spółdzielni mieszkaniowej jest
zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków.
Art.1 ust. 3 tej ustawy stanowi, że spółdzielnia     ma obowiązek zarządzania
nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej
członków.

Przedmiot działalności i zakres zadań Spółdzielni Mieszkaniowej „PAX” określony został
w jej statucie w sposób odpowiadający wymogom cytowanych wyżej ustaw.

W § 2 pkt 1 Statutu zawarte zostało, że przedmiotem działalności SM „PAX” jest
zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych
i kulturalnych wynikających z zamieszkiwania w spółdzielczym osiedlu lub budynku.
Natomiast w § 3 statutu sformułowane zostało, że dla realizacji tych celów Spółdzielnia:
- prowadzi działalność gospodarczą w interesie swoich członków,
- zarządza zasobami mieszkaniowymi,
- nabywa tereny pod budownictwo i prowadzi inwestycje mieszkaniowe,
- prowadzi działalność społeczną i oświatowo-kulturalną.

Organizacja zarządzania zasobami w SM „PAX”     w okresie objętym     lustracją
nie odpowiadała wymogom obowiązujących ustaw i przepisom statutu.

Począwszy od 01.10.2002r Spółdzielnia powierzyła zarządzanie swoimi nieruchomościami
„Administrator PAX” Sp. z o.o., w której nabyła 100% udziałów i stała się jej
jednoosobowym właścicielem.
Tryb powołania Spółki i przedmiot jej działalności zostały omówione w protokóle
poprzedniej lustracji pełnej.
W piśmie polustracyjnym z dn. 29.04.2004r Związek Rewizyjny zakwestionował tryb
nabycia udziałów w Spółce zwracając uwagę, że zgodnie z § 61 pkt 14 Statutu organem
uprawnionym do podjęcia decyzji w sprawie nabycia Spółki jest Zebranie Przedstawicieli.
W przypadku Spółdzielni decyzje te podjęła Rada Nadzorcza w uchwale nr 8 z 11.09.2002r
bez określenia warunków działalności Spółki i sposobu jej zarządzania w imieniu SM
„PAX”.
Ponadto Związek Rewizyjny podważył legalność decyzji o powierzeniu Spółce zarządzania
nieruchomościami zwracając uwagę, że obowiązki te należą ustawowo do bezpośrednich
zadań Spółdzielni.
Na bazie dokonanych ustaleń Związek Rewizyjny sformułował do rozważenia przez władze
Spółdzielni wniosku by uporządkować relacje prawno-organizacyjne i finansowe między
spółdzielnią a „Administrator PAX” Spółka zo.o w Warszawie.

Lustratorom przedłożono pełny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS, w którym Spółka
jest zarejestrowana za numerem KRS 0000134891 oraz umowę Spółki zawartą w dniu
23.09.2002r w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 12250/2002 i protokoły Zgromadzeń
Wspólników.

                                           38
Z dokumentacji tej wynika co następuje:
Od dnia nabycia udziałów w Spółce „Administrator PAX” do dnia 23.11.2005r Zarząd
Spółki był jednoosobowy a funkcję prezesa pełnił p.Andrzej Ślązak, który do dnia
08.07.2003r był członkiem Zarządu SM „PAX” zaś począwszy od 08.07.2003r jest
prezesem Zarządu Spółdzielni.
Z dniem 24.11.2005r skład Zarządu Spółki rozszerzony został do dwóch osób wraz
z powołaniem do Zarządu Spółki p. Andrzeja Szklarskiego, który pełni jednocześnie
funkcję z-cy prezesa zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „PAX”.
O powołaniu w/w osób do Zarządu Spółki zadecydowało Zgromadzenie Wspólników
Spółki reprezentowane z ramienia właściciela przez 3 osobowy Zarząd SM „PAX”.

W umowie Spółki nie przewidziano Rady Nadzorczej. Zgodnie z treścią umowy opartą
o art. 231 § 2 Kodeksu Spółek handlowych do uprawnień Zgromadzenia Wspólników
należy między innymi:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za rok ubiegły,
2)podjęcie uchwały o podziale zysku albo pokrycia straty,
3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Do uprawnień Zgromadzenia Wspólników Spółki „Administrator PAX” należy również
wyłączne prawo kontroli tj. przeglądanie ksiąg i dokumentów Spółki oraz żądanie
wyjaśnień Zarządu z uwagi na fakt że w Spółce nie powołano Rady Nadzorczej.
Obowiązki Zarządu określono w umowie w sposób ogólny jako polegające na prowadzeniu
spraw Spółki i reprezentowaniu jej na zewnętrz. Oznacza to uprawnienie Zarządu
do prowadzenia działalności gospodarczej i wszelkich z nią związanych czynności
organizacji tej działalności, zatrudnianie pracowników, zawieranie umów i inne.

Z powyższego wynika, że te same osoby pełnią funkcję w Zarządzie Spółki i wchodzą
w skład jedynego organu kontrolnego Spółki jakim jest Zgromadzenie Wspólników.
Te same osoby pełniące jednocześnie funkcję Zgromadzenia Wspólników przyjmują na
zwyczajnym zgromadzeniu sprawozdanie finansowe i z działalności Spółki, same sobie
udzielają absolutorium.
Tym samym nie uzyskują żadnych dyrektyw co do dalszego rozwoju i działalności Spółki.
Między sobą ustalają też warunki zatrudnienia w Zarządzie Spółki.

W okresie objętym lustracją Spółdzielnia sporządzała jako jednostka dominująca
skonsolidowane sprawozdania finansowe obejmując nimi Spółdzielnię oraz Spółki:
- „Administrator PAX” Spółka zo.o, w której posiada 100% udziałów,
- Spółki „SoWa PAX”, w której Spółka „Administrator PAX” objęła 99% udziałów,
- Spółki „Wiatraczna”, której jedynym udziałowcem jest Spółka „Administrator PAX”.

Podstawą sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań były sprawozdania Spółdzielni i
w/w Spółek oraz dołączone do tych sprawozdań informacje dodatkowe.
Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań z punktu widzenia przepisów znowelizowanej
ustawy o rachunkowości a także przepisów Kodeksu spółek handlowych jest przez
Spółdzielnię nieuprawnione ponieważ:
- skonsolidowane sprawozdania finansowe dotyczą wyłącznie Spółek: kapitałowych i
osobowych,


                                         39
- Spółdzielnia posiada jedynie udziały w Spółce „Administrator PAX” a do pozostałych
Spółek nie ma żadnych praw własności.
Powiązana jest jedynie osobowo, bowiem funkcję Zgromadzenia Wspólników w Spółkach
„SoWa PAX” i „Wiatraczna” pełnią członkowie Zarządu „Administrator PAX” tj. Andrzej
Ślązak i Andrzej Szklarski.
Zaznaczyć przy tym należy, że Spółki „Wiatraczna” i „SoWa PAX” powstały wyłącznie
z inicjatywy Zarządu „Administrator PAX” bez udziału Rady Nadzorczj Spółdzielni.
O ich nabyciu przez „Administrator PAX” poinformował Radę Nadzorczą Zarząd
Spółdzielni już po fakcie.

Tylko jedno ze sprawozdań skonsolidowanych sporządzone za 2005 rok było przedmiotem
posiedzenia Rady Nadzorczej. Żadne nie było przedmiotem obrad Zebrań Przedstawicieli
jak też przedmiotem sprawozdań Zarządu Spółdzielni i Rady Nadzorczej składanych tym
Zebraniom. Żadne z organów Spółdzielni nie oceniło dotychczasowej działalności Spółek
i nie rozpatrywało kierunków ich rozwoju.

Skonsolidowane sprawozdanie za 2005 rozpatrywano na posiedzeniu Rady Nadzorczej
 w dniu 21.06.2006r (Prot. nr 8/2006) w ramach punktu 10 porządku obrad „sprawozdanie
finansowe za r 2005 i raport biegłego rewidenta – opinia Rady Nadzorczej o wynikach
grupy i dorocznym badaniu – podjecie uchwały”.
W sporządzonym protokóle zawarto w tym temacie następująca treść „Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej Pani Anna Bogusz w imieniu Komisji pozytywnie oceniła
sprawozdanie finansowe za rok 2005 i raport biegłego rewidenta. Uwagi Komisji: po raz
kolejny nie otrzymano listu biegłego do Zarządu i Rady Nadzorczej, list otrzymano na tym
Zebraniu; szczegółowo omówiono pozycje ze sprawozdań Spółdzielni, spółek
i skonsolidowane, Komisja nie otrzymała informacji o wynagrodzeniu Zarządu
w Spółdzielni i w Spółkach. Po dyskusji podjęto uchwałę nr 77 (zał nr 4) o przyjęciu
sprawozdania finansowego i bilansu. Uchwałę podjęto jednogłośnie, 8 głosami za.”

Lustratorom nie okazano protokołu Komisji Rewizyjnej z posiedzenia, na którym badano
sprawozdania i z których wynikał wniosek Komisji Rewizyjnej upoważniający
Przewodniczącą tej Komisji do przedstawienia pozytywnej oceny sprawozdań.
Na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej w ramach punktu 11 porządku obrad
w brzmieniu „sformalizowanie kontroli nad Spółkami zależnymi”. Rada Nadzorcza podjęła
uchwałę nr 80 w której zaakceptowała dotychczasowy sposób składania informacji
dotyczących działalności Spółek „Administrator PAX”, „SoWa PAX” i „Wiatraczna”
w formie okresowych sprawozdań Zarządu SM „PAX” oraz przestawienia
skonsolidowanego bilansu uwzględniającego także dane dotyczące działalności
w/w Spółek.

Pełny ogląd protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej z lat 2003-2006 wykazał, że temat
organizacji Spółek był przedmiotem następujących posiedzeń i w następującym zakresie:
- Prot nr 3/03 z 12.02.2003r – zawarto zapis, że Rada upomina się o określenie stawki za
zarządzanie 1 m2 pow. użytkowej zasobów i przedstawienie załącznika nr 1 do zawartej
umowy o zarządzanie zasobami, określającej zakres zleconych czynności,

- Prot. nr 12/03/03 z 11.06.2003r Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązał Zarząd
do dostarczenia propozycji umowy Spółki celowej (jedyny zapis – brak skonkretyzowania
tematu)

                                           40
- Prot. nr 15/2/03 z 13.08.03r – zawarto wzmiankę że prezes poinformował o zakupieniu
Spółki „Wiatraczna” i aktualnie są w trakcie załatwiania zmiany w jej umowie.
Na zapytanie członka Rady z jakich źródeł Spółka „Administrator PAX” nabyła 100%
udziałów w Spółce „Wiatraczna” prezes stwierdził „że Spółka „Administrator” oprócz
pieniędzy z czynszów ma również przychody z prowadzonej działalności budowlanej”

- Prot nr 20/7/03 z 8.12.2003r – z treści protokółu wynika, że prezes Zarządu złożył Radzie
pisemną informację w sprawie powołania i funkcjonowania Spółek, której nie dołączono
do dokumentacji Rady, a w protokóle nie zawarto jej streszczenia. Przedstawił tez opinię
wydana przez Kancelarię radcy prawnego ……… w Warszawie (dołączona do akt) w
sprawie legalności złożenia Spółek „Administrator PAX” i „Wiatraczna”
Spółka z o.o. Z opinii tej wynika konkluzja, że obydwie spółki zostały utworzone zgodnie
z obowiązującymi przepisami. W treści protokółu z posiedzenia Rady brak zapisu
o przyjęciu bądź odrzuceniu informacji Zarządu. Zapisano natomiast głos członka Rady
T.Sobieraja „zastanowienia wymaga kwestia sposobu wnikliwej kontroli działalności
Spółek i przepływu środków finansowych” oraz głos p.Jana Winieckiego, że „łączenie
stanowisk prezesów Spółek i Spółdzielni jest korupcjogenne i powinno być natychmiast
zmienione”

- Prot nr 1/9/2004r z 28.01.2004r – w ramach punktu 4 porządku obrad członek Zarządu
Andrzej Szklarski omówił sytuację związaną z działalnością Spółki „Wiatraczna”
w kontekście trwających prac na budowach.

Na tym posiedzeniu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 19 zobowiązując Zarząd do
przeanalizowania na posiedzeniu Zarządu aktualnej sytuacji Spółki „Wiatraczna”
w związku z przejęciem roli głównego koordynatora inwestycji Wiatraczna i Stryjeńskich
oraz przedstawienie wyników tej analizy do końca lutego 2004r.
Temat ten nie był już przedmiotem obrad następnych posiedzeń Rady Nadzorczej.

- Prot nr 6/2005 z 18.05.2005r – w ramach punktu 3 porządku obrad prezes Andrzej Ślązak
poinformował Radę o powołaniu nowej Spółki „SoWa PAX” „dla usprawnienia
działalności organizacyjnej i przepływów” oraz że „nowa Spółka powołana przez
Spółdzielnię”… oprócz w/w wzmianki zanotowano w protokóle hasłowo głosy w dyskusji
   p. Zbigniewa Bachmana „że potrzebna jest kontrola zaproponował, aby Komisja
    Rewizyjna wydała opinię czy ten układ jest dobry”,
   p.Stefana Bachanka – który wniósł zastrzeżenie, że decyzja o powołaniu nowej
    spółki powinna być uzgodniona z Radą Nadzorczą
    „ w odpowiedzi przez Andrzej Ślązak stwierdził, że gdyby to było w gestii Rady
    Nadzorczej to sąd rejestrowy by spółki nie zarejestrował”
   p. Antoni Konopka – zapytał kiedy zapadła decyzja o powołaniu Spółki.
    W odpowiedzi uzyskał informację od prezesa Zarządu, że decyzja zapadła
    w kontekście rozpoczęcia sprawy sądowej z p………. i żaden protokół nie jest
    sporządzony.
   p.Krzysztof Sikora zgłosił potrzebę przedstawienia przez Zarząd mechanizmów
    kontroli nad spółkami zależnymi i jej akceptacji przez Radę Nadzorczą.
Na koniec dyskusji „prezes Andrzej Ślązak stwierdził, że przedstawiona organizacja działa
sprawnie i nie potrzebne są nowe organy”.
Po przedstawionej wyżej treści dyskusji Rada nie sformułowała żadnych wniosków.
                                            41
 - Prot nr 12/05 z 21.09.2005r – w punkcie 5 porządku posiedzenia przewidziano
 rozpatrzenie struktury organizacyjnej grupy SM „PAX”
 Prezes Zarządu przedstawił koncepcje struktury organizacyjnej SM „PAX”, wobec
 zgłoszonych wątpliwości członków Rady, Rada nie zatwierdziła tej struktury i wyraziła
 opinie o kontynuowaniu tematu w przyszłości

 - Prot nr 7/06 z 24.05.2006r – w ramach punktu 7 porządku obrad w brzmieniu „uchwała
 formalizująca praktykę nadzoru nad spółkami zależnymi”. W treści protokółu zawarto
 następujący zapis „podjęto decyzję o przygotowaniu uchwały formalizującej nadzór nad
 spółkami”.

 Na następnym posiedzeniu w dniu 21.06.2006r Prot 8/06 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę
 nr 80 (omówiona wcześniej) w sprawie potwierdzenia prawidłowości i akceptacji
 dotychczasowego sposobu składania informacji dotyczących działalności spółek
 „Administrator PAX”, „SoWa PAX” i „Wiatraczna” i dalszego przekazywania informacji
 dotyczącej działalności spółek w ten sam sposób i w tej samej formie. Uchwałę przyjęto
 7 głosami za 1- przeciw.

 Reasumując powyższe stwierdzić należy że:
  1) Rada Nadzorcza zaakceptowała fakt, że Spółdzielnia powierzyła zarządzanie
    zasobami firmie zewnętrznej jaką jest Spółka „Administrator PAX” mimo, że
    działanie to stanowiło naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
    Zarządzanie zasobami jest bowiem jednym z zasadniczych celów Spółdzielni, dla
    których została powołana i w świetle przepisów ustawy realizacji tych celów nie
    można powierzyć innym jednostkom.
  2) treść podjętej przez Radę uchwały nr 80 z 21.06.2006r świadczy, że Rada posiadała
    pełne zaufanie do Zarządu Spółdzielni. Zaakceptowała fakt skupienia w jednym ręku
    tj. przez Zarząd Spółdzielni funkcji zarządzania, nadzoru i kontroli działalności spółek
    a tym samym nadała Zarządowi nieograniczone uprawnienia w przyszłości.
    Na podkreślenie zasługuje fakt, że nie dostrzeżono potrzeby przeprowadzenia kontroli
    pod kątem oceny rzeczywistej współpracy Spółdzielni ze Spółkami i od strony
    korzyści Spółdzielni z tej współpracy.
    Temat merytorycznej współpracy Spółdzielni z omówionymi spółkami został
    omówiony w punkcie 4 – inwestycje, 5- gospodarka zasobami mieszkaniowymi;
    6- gospodarka remontowa.2.  Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni
   i racjonalność ich wykorzystania.

2.1. Charakterystykę gruntów we władaniu Spółdzielni i sposobu ich wykorzystania
   przedstawia tablica 2 stanowiąca załącznik nr 8 do protokółu lustracji.

   Wynika z niej, ze na koniec 2006 Spółdzielnia posiadała grunty o łącznej pow. 15,5687 ha.
   Do powierzchni 14,4162 ha miała ustanowiony tytuł prawny: prawo własności lub prawo
   wieczystego użytkowania.
   Nie uregulowano stanu prawnego do 8 działek o łącznej powierzchni 1,1525 ha z tego:

                                              42
    - 8 działek z obrębu 8-04-20 o pow. 1,0942 ha położonych przy ul. Rzymowskiego 33
    i Jadźwingów 1 i 3 w Warszawie,
    - 3 działek z obrębu 22 o pow. 0,0583 ha, na których posadowione są budynki przy
    ul. Lipowej 38 i Cegielnianej 15 w Pruszkowie.

  Właścicielem gruntów położonych przy ul.Rzymowskiego i Jadźwingów jest Urząd
  Miasta st. Warszawy. Tereny są we władaniu Spółdzielni od 1980r.
  W piśmie z 21.02.2007r Urząd Miasta zaproponował uwłaszczenie Spółdzielni do
  powyższego terenu w trybie art. 208 ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

  Jeżeli chodzi o działki w Pruszkowie to o prawo ich własności Spółdzielnia zabiega
  od 1992r. Dwie z tych działek stanowią własność Miasta Pruszkowa. Aktualnie
  rozpatrywana jest sprawa ujawnienia własności w sądzie wieczystoksięgowym.
  Trzecia działka o pow. 0,0138 ha na której posadowiony jest budynek przy
  ul.Cegielnianej jest niehipotekowana (nie uregulowany stan prawny).
  Spółdzielnia będzie mogła ją nabyć wyłącznie w drodze zasiedzenia.

2.2. W latach 2003-2006 Spółdzielnia nie nabywała nowych terenów na cele inwestycyjne.

  W miesiącu grudniu 2006 zakupiła prawo wieczystego użytkowania do działki 52/2
  z obrębu 3-02-01 o pow. 0,0097 ha, na której posadowiony jest częściowo budynek przy
  ul.Lubelskiej 5/7. Nabycie prawa udokumentowano aktem notarialnym rep A 2596/2006 z
  28.12.2006r.
  Pierwsza opłata łącznie z VAT wyniosła 4.950 zł.

2.3. W okresie objętym lustracją Spółdzielnia sprzedała prawa do 6 działek nabyte w latach
  ubiegłych na potrzeby inwestycji, z których realizacji zrezygnowano.
  Łączna powierzchnia tych działek wynosiła 0,5666 ha.

  Na sprzedaż prawa do gruntów wyraziło zgodę Zebranie Przedstawicieli Członków:
   - w uchwale nr 16/012 z 23.11.2001 w sprawie sprzedaży prawa wieczystego
   użytkowania do działki 10/1 z obrębu 5-04-05 o pow. 0,1635 ha położonej
   przy ul.Oboźna-Sewerynów w Warszawie.

    - w uchwale nr 9/03 z 12.12.03 w sprawie sprzedaży prawa do 3 działek gruntu
    położonych w obrębie ulic Rzymowskiego, Granitowej i Wyścigowej o łącznej
    powierzchni 0,3466 ha, z tego prawa wieczystego użytkowania do działek 5 i 7
    o pow. 0,2271 ha i prawa własności do działki 6 o pow. 0,1195 ha,

   - w uchwale nr 10/03 z 12.12.2003 w sprawie sprzedaży prawa wieczystego
   użytkowania dwóch działek gruntu nr 65 i 66 z obrębu 1-02-05 o łącznej powierzchni
   0,0565 ha, położonych przy ul.Wołoskiej.
 Wszystkie grunty przed ich sprzedażą zostały oszacowane przez rzeczoznawców
 majątkowych a przeniesienie praw na rzecz nabywców nastąpiło za aktami notarialnymi:
   - grunt przy ul.Oboźnej-Sewerynów – akt not. Rep 5903/2003 z 18.08.03
   - grunt przy ul.Rzymowskiego, Granitowej, Wyścigowej – akt not. Rep A 1572/2004
   z 28.04.04
   - grunt przy ul.Wołoskiej – akt not. Rep A nr 5468/2005 z 25.11.2005.


                                            43
Porównanie wartości rynkowej zbytych praw do działek z uzyskanym przychodem ze
sprzedaży przedstawia się jak niżej:

                       Wartość rynkowa
     Nabywca        Data operatu              Przychód ze
                         wg ceny               różnica
  - położenie działek    Szacunkowego
                        rzeczoznawcy
                                  sprzedaży praw
1. SBM „DEMBUD”
W Warszawie- działki przy
                  05.02.03       4.144.235     4.000.000   - 144.235
ul. Oboźnej-Sewerynów

2. PB „INWEST”
Sp. z o.o. Warszawa
działki Rzymowskiego
                  22.04.04       2.932.405     4.538.958  + 1.606.553
Granitowa, wyścigowa

3. Alisma Construction S.A.
                  12.11.03
Warszawa                        1.060.500      954.450   -106.050
działki przy ul.Wołoskiej     30.09.05


    Wszystkie działki sprzedane zostały w trybie bezprzetargowym.

Środki uzyskane ze sprzedaży działek na rzecz SBM „DEMBUD” przeznaczono na spłatę
zadłużenia wobec KREDYT-BANK wynikającego z umów kredytowych nr W5/1/18/2000
i nr 5/I/19/2000. Pozwoliło to Spółdzielni na unikniecie postępowań egzekucyjnych
prowadzonych przez Komornika Sądowego z wniosku Banku.

Szczegółowe ustalenia dotyczące okoliczności i przeprowadzonego trybu wzajemnych
rozliczeń związanych z tą sprzedażą zawarto w protokóle lustracji za lata 1998-2002 .

Działki położone w obrębie ulic Rzymowskiego, Granitowej i Wyścigowej o łącznej
powierzchni 0,3466 ha sprzedane zostały firmie PB”INWEST” Sp.zo.o w Warszawie.
Uzyskany przychód z tej sprzedaży pokrył poniesione przez Spółdzielnię w latach
ubiegłych koszty związane z nabyciem gruntu i przygotowaniem na tym terenie inwestycji
– ostatecznie zaniechanej – z nadwyżką wynoszącą 1.606.553 zł.

Koszty dotyczyły:
- nabycia terenu           1.418.236,88 zł
- podatku od nieruchomości         596,78 zł
- przygotowania dokumentacji
i pozostałych             1.513.571,34 zł
       razem:          2.932.405,00 zł

W skargach skierowanych do Związku Rewizyjnego członkowie Spółdzielni podnieśli
temat sposobu rozliczenia wierzytelności wynikającej z tej sprzedaży.
W powyższym temacie stwierdzono, co następuje:
- w akcie notarialnym rep A 1572/042 z 28.04.04 przenoszącym prawa do działek na rzecz
PB”INWEST” ustalone zostały następujące warunki zapłaty należności:
    > Spółka w terminie do 30.06.2004r spłaci zobowiązanie budżetowe Spółdzielni
    w składkach ZUS i w podatku dochodowym od osób fizycznych naliczone do
    dnia 30.04.2004r w łącznej kwocie 2.135.169,13 zł

                                                44
   > pozostała kwota zł 2.403.789,87 zł zostanie rozliczona w lokalach wybudowanych
   przez PB”INWEST” wycenionych á 3.000 zł/1m2.
   Termin przekazania do dyspozycji Spółdzielni w/w lokali określono nie później niż do
   31.12.2006r.

Powyższe warunki zmieniono aneksem 1 do umowy sprzedaży, zawartym w formie aktu
notarialnego rep A 2003/2004 z 3.06.2004r. Zmiana dotyczyła sposobu spłaty kwoty
2.403.789,87 zł. W miejsce dotychczasowego zapisu o spłacie wierzytelności
wybudowanymi lokalami wprowadzono następujące warunki rozliczenia zobowiązania
PB”INWEST”:
- kwota 1.201.894,93 zł (50%) zostanie spłacona lokalami w ciągu 2 lat od uzyskania
pozwolenia na budowę, nie później niż do 31.12.2006r
- pozostała kwota 1.201.894,92 zł zostanie uregulowana przelewem na rachunek Spółki
Wiatraczna w następujących terminach:
   - 400.631,66 – w ciągu 1 m-ca od uzyskania pozwolenia na budowę,
   - 400.631,66 – w ciągu 3 m-cy od pozwolenia na budowę,
   - 400.631,66 – w ciągu 6 m-cy od pozwolenia na budowę.

Kolejną zmianę warunków spłaty wprowadzono za aktem notarialnym rep A 2268/04
z 22.06.2004r
Zmieniono częściowo sposób zapłaty kwoty 2.135.169,13 zł ustalając jej rozliczenie
jak niżej:
- 1.592.431,95 zł na konto ZUS w terminie do czasu wykreślenia hipotek na rzecz BGK, nie
później niż do 10.07.2004r
- 398.519,80 – na rzecz Urzędu Skarbowego
- pozostała kwota – do uregulowania przelewem na konto wykonawcy inwestycji
Spółdzielni tj. Spółki „Wiatraczna” w terminie do 10.07.2004r.

Jednocześnie przywrócono wpisany do umowy sprzedaży z 28.04.04 sposób rozliczenia
pozostałej kwoty 2.403.789,87 zł poprzez spłatę w lokalach mieszkalnych w cenie 3000 zł/1
m2 pu, w terminie do 31.12.2006r.
W akcie notarialnym zawarte zostało oświadczenie Spółdzielni, że środki pozyskane ze
sprzedaży tych lokali przeznaczone zostaną na finansowanie kosztów zadania
Al.St.Zjednoczonych.

W piśmie z 13.07.2006r Kancelaria Prawna reprezentująca interesy nabywcy gruntów
PB”INWEST” wystąpiła do Zarządu Spółdzielni o zmianę sposobu rozliczenia pozostałej
kwoty 2.403.789,87 poprzez wpłatę gotówką całej sumy.
W uzasadnieniu podano, że Spółka nie jest w stanie wywiązać się z warunków wpisanych
do umowy z uwagi na brak pozwolenia na budowę zadania.
Wystąpienie Kancelarii Prawnej było przedmiotem posiedzenia Zarządu Spółdzielni w dniu
17.07.2006r i podjętej uchwały nr 27b akceptującej zaproponowane warunki zapłaty.
W uzasadnieniu zajętego stanowiska podano, że:
- w okresie gdy PB”INWEST” rozpoczął procedurę uzyskania pozwolenia na budowę
Urząd Miasta st. Warszawy – Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami Warszawa
Mokotów stwierdził, że SM „PAX” nie wywiązała się z terminów zabudowy terenu, co
miało nastąpić w ciągu 3 lat licząc od 17.06.1994r. Powyższe stanowiło przeszkodę prawną
do uzyskana w zwykłym trybie przez nabywcę działek pozwolenia na budowę oraz że
aktualnie trwa proces przywrócenia terminów przez Miasto.

                                           45
 - zaproponowana forma rozliczenia pozostałej kwoty 2.403.789,87 zł zostanie przyjęta
 przez Spółdzielnię pod warunkiem spłaty tej kwoty w całości, w terminie do 31.07.2006r.
 Zaznaczono, że powyższe środki pieniężne będą przeznaczone na finansowanie robót
 budowlanych w zad. Al.St.Zjednoczonych 72, wykonywanych przez Spółkę „Wiatraczna”.
 Ponadto w uzasadnieniu do uchwały zostało zapisane, że PB”INWEST” zobowiązał się do
 wpłaty kwoty 150.000 zł tytułem odsetek od niezapłaconej sumy 2.403.789,87 za okres od
 dnia zawarcia umowy-sprzedaży.

 Decyzja Zarządu znalazła przedłożenie w kolejnym, ostatnim już aneksie do umowy
 sprzedaży gruntu, zawartym za aktem notarialnym rep A 189/06 z 17.07.06.

 Przeprowadzona kontrola sposobu rozliczenia wierzytelności przez PB „INWEST”
 wykazała:
 - kwota 2.135.169,13 zł została uregulowana w 2004r w sposób określony w aneksie
 z 22.06.2004r.

 Rozliczenie zobowiązań budżetowych poskutkowało umorzeniem postępowania
 egzekucyjnego przez ZUS i zakończeniem procesu restrukturyzacji przez Urząd Skarbowy.

 - pozostała kwota 2.403.789,87 oraz odsetki 150.000 zł zostały wpłacone, zgodnie
 z dyspozycją Spółdzielni, na konto Spółki „Wiatraczna”, z tego:
    - kwota 2.403.789,87 w dniu 31.07.2006
    - kwota 150.000 zł w dniu 18.12.2006r
 Pod tą samą datą wprowadzono zapłatę do ksiąg rachunkowych Spółdzielni poprzez
 uznanie PB”INWEST” i obciążenie Spółki Wiatraczna (dow księgowy R05/0140
 z 31.07.2006 i R05/0235 z 18.12.2006r)

 Temat warunków sprzedaży gruntu na rzecz „Alisma Construction” został szczegółowo
 omówiony w p 4.5 protokółu lustracji.3.   Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami

3.1.  Według sporządzonego przez pracowników Działu Członkowsko-Mieszkaniowego
  załącznika dla potrzeb lustracji, na dzień 31.12.2006r Spółdzielnia zrzeszała
  3881 członków z tego 2728 osób zamieszkałych w jej budynkach i 1153 członków
  oczekujących.
 W badanym okresie Spółdzielnia nie posiadała zarejestrowanych kandydatów na członków.

 Dane dotyczące spraw członkowsko-lokalowych zawiera tablica 1 stanowiąca załącznik
 nr 3 do protokołu lustracji.
                                           46
3.2. Zasady i warunki przyjęć w poczet członków Spółdzielni zostały określone
   w §§ 5-9 statutu oraz w regulaminie, uchwalonym przez Radę Nadzorczą
   w dniu 25.03.1998r, szczegółowo omówionym w protokóle poprzedniej lustracji pełnej.


 W oparciu o dane z rejestru członków stwierdzono, że w latach 2003-2006 Zarząd
 Spółdzielni przyjął w poczet członków 441 osób z tego:
 - w 2003r      190
 - w 2004r      94
 - w 2005r      71
 - w 2006r      86

 W trakcie lustracji badano podstawy podjęcia decyzji o przyjęciach w poczet członków
 i ich zgodność z wymogami wyżej wymienionych przepisów na wybranej losowo próbie
 26 osób.
 Stwierdzono że podstawy tych przyjęć były następujące:
   a) Współczłonkowstwo małżonka członka (§ 7p.1.1 statutu)
     dotyczy następujących osób wpisanych do rejestru: ……… (R-5987),
     ……………(R-6123), ……………….. (R-6114);

   b) W związku z nabyciem spółdzielczego prawa do lokalu w drodze
    umowy kupna-sprzedaży (§ 7p.1.3 statutu)
    dotyczy: …………… (R-5921), ……………….(R-5936),
    …………….. (R-5968), ……………………….. (R-6009),
    ………………….. (R-6052), …………………. (R-6075);

   c) Z tytułu darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
    (§ 7 p.1.3 statutu)
    dotyczy : ………………… (R-5987), …………………. (R-6178);

   d) Z tytułu spadkobrania (§ 7 p.1.3 statutu)
    dotyczy: ……………. (R-5863), ……………….. (R-6045), …………. (R-6135);

   e) Z tytułu ustanowienia prawa do lokalu wskutek podziału majątku po rozwodzie
    (§ 7 p.1.3 statutu)
    dotyczy: ………………… (R-6118)

   f) Na podstawie umowy notarialnej o częściowym podziale majątku dorobkowego
    (§ 7 p.1.3 statutu)
    dotyczy: …………………. (R-5910)

   g) Z tytułu ustanowienia przez spółdzielnię spółdzielczego prawa do lokalu z odzysku
    dotyczy: …………….. (R-6155), …………….. (R-6001),
    …………. (R-5923),……………. (R-6080), …………….(R-6079), firmy ALUCO-
    PLAST Sp. z o.o. (6116)

   h) Z tytułu przekształcenia najmu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
    dotyczy: …………….. (R-6056), ……………. (R 6056a),


                                            47
    …………. (R-6084), …………… (R-6072 a);

  i) Inne (nie wymienione w statucie)
   dotyczy Dariusza Szewczyka (R-6257).


Wymienione w punktach b-f decyzje o przyjęciach w poczet członków były powiązane
z pochodnym nabyciem praw do lokali, udokumentowanym aktami notarialnymi.
Warunki określone w statucie ( złożenie pisemnej deklaracji, wniesienie zadeklarowanych
udziałów i wpisowego) nie zostały dopełnione przez jedną z wyżej wymienionych osób,
wpisaną do rejestru członkowskiego w dniu 3.06.2003r pod numerem R-5910.
Osoba ta do dnia przeprowadzenia lustracji nie wniosła do Spółdzielni zadeklarowanych
udziałów w kwocie 300zł i wymaganego wpisowego w wysokości 800 zł. Tym samym nie
spełniła wymogu § 13 ust.4 statutu, w świetle którego wpisowe i udziały członek jest
obowiązany wpłacić w terminie 1 miesiąca od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu do
Spółdzielni.
Zawiadomienie takie wysłano wyżej wymienionej osobie w piśmie z 3.06.2003r.

   Ad decyzji wymienionych w punkcie „h”

   Decyzje o przyjęciach w poczet członków były ściśle powiązane z ustanowieniem na
rzecz dotychczasowych najemców spółdzielczych własnościowych praw do lokali.
Podjęte zostały z naruszeniem postanowień § 57 p.5 statutu, w myśl których przekształcenie
najmu lokalu w spółdzielcze prawo jest możliwe jedynie za zgodą Rady Nadzorczej.
W wyszczególnionych wyżej przypadkach Zarząd podjął decyzje samodzielnie – nie
występował o uzyskanie takiej zgody ze strony Rady.

Ogółem w latach 2003-2006 zarząd przyjął w poczet członków dotychczasowych najemców
i przekształcił 20 umów najmu lokalu w spółdzielcze prawo. Decyzje te będą przedmiotem
omówienia w dalszej części protokółu lustracji.

   Ad decyzji wymienionych w punkcie „i”

   Lustratorom przedłożono jedynie deklarację przystąpienia do Spółdzielni Pana
Dariusza Szewczyka złożoną z datą 4.05.2006r oraz pismo Zarządu L.dz. 5122/06
zawiadamiającego o przyjęciu w poczet członków, na posiedzeniu w dniu 17.05.2006r.
Powyższa decyzja Zarządu nie została wpisana do treści protokółu Nr 22/2006, na który
powołano się w zawiadomieniu i w potwierdzonej deklaracji.

Ponadto stwierdzono, że decyzja o przyjęciu w poczet członków podjęta została
z naruszeniem przepisów §§ 5-7 statutu i § 1p.1 Regulaminu, w świetle których członkiem
Spółdzielni może zostać osoba, która spełnia jedno z następujących wymagań:
  Zgromadziła środki na wkład budowlany albo zaliczkę na ten wkład w wysokości
    w wysokości ustalonej przez Zarząd.
  Zgromadziła wkład mieszkaniowy o ile otrzymała lokal na warunkach lokatorskiego
    prawa
  Małżonek jej jest członkiem Spółdzielni
  Ubiega się o lokal w trybie zamiany
  Ubiega się o członkowstwo w związku z pochodnym nabyciem prawa do lokalu.

                                            48
 Pan Dariusz Szewczyk nie złożył dokumentów potwierdzających by ubiegał się o lokal
 w Spółdzielni, nie zgromadził też wkładu budowlanego (mieszkaniowego). Tym samym
 nie nastąpiły okoliczności stanowiące podstawę jego przyjęcia w poczet członków.

 Ponadto do decyzji o przyjęciu w poczet członków osób wymienionych w punktach
 - „g”, ”h”, „i” - i ich udokumentowania wniesiono następujące uwagi:

   o deklaracja przystąpienia do Spółdzielni, która stanowiła podstawę przyjęcia
    w poczet członków Pani ………………(R-6155) nie została podpisana przez
    zainteresowaną, nie oznaczona datą wpływu i pozycja dziennika.
    W aktach brak też pisemnego zawiadomienia Spółdzielni o przyjęciu w poczet
    członków.
    Wyżej wymieniona wpisana została do rejestru członkowskiego pod datą 12.04.2005
    (Prot.17/2005r).
    Do dnia lustracji nie wniosła wpisowego i udziału.
   o Pan …………… (R-6080), który ubiegał się o lokal użytkowy nr 6a przy
    ulicy Walezego 6 zadeklarował w dniu 19.03.04    1 udział tak jak dla lokalu
    mieszkalnego i udział w tej wysokości zaakceptował Zarząd Spółdzielni w decyzji
    o przyjęciu w poczet członków z dnia 19.03.04r. W świetle wymogów § 13 p.2
    statutu członek ubiegający się o lokal użytkowy obowiązany jest wnieść co
    najmniej 3 udziały.
   o Pani ……………… (R-6084) i …………….. (R-6072a) przyjęte w poczet
    członków 22.03.2004 i 4.03.2004r nie wniosły do dnia przeprowadzenia lustracji
    wpisowego i zadeklarowanych udziałów.


3.3. Według danych podanych przez Dział Członkowsko-Mieszkaniowy i Uwłaszczeń
   w okresie objętym lustracją wykreślono z rejestru członków 497 osób
   z tego:
       w wyniku wystąpienia ze Spółdzielni (art. 22 Ps)    - 451 osób
       w wyniku zgonu (art. 25 Ps)               - 41 osób
       w wyniku wykluczeń przez Radę Nadzorczą (art. 24 § 1 Ps)- 8 osób
   Decyzje o wykreśleniu podejmował Zarząd Spółdzielni a ich podstawą były złożone
   wypowiedzenia członkostwa.

   Tryb podejmowania uchwał o wykluczeniach i ich udokumentowanie badano pod
   kątem wymogów określonych w art. 24 § 4 Prawa spółdzielczego oraz § 18 Statutu
   Spółdzielni. W świetle tych przepisów decyzje o wykluczeniu podejmuje Rada
   Nadzorcza po wcześniejszym wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego członka
   a wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zawiadomienia
   o decyzji Rady o ile członek nie wniesie odwołania.
   Lustratorom nie przedstawiono dokumentów potwierdzających wystosowanie takich
   zaproszeń na posiedzenie Rady, jak też że Rada przeprowadziła takie rozmowy.

   Okazano natomiast uchwały o wykluczeniach:
   - nr 69 do 72 z dnia 24.04.2006r wpisane do protokołu Rady nr 5/2006 z 26.04.2006r.
   - nr 73-75 z dnia 24.05.2006 wpisane do protokołu Rady Nadzorczej nr 7 /2006 z dnia
   24.05.2006.
                                            49
   - uchwałę nr 88 z 27.09.2006r wpisaną do protokołu posiedzenia nr 11/2006
   z 27.09.2006r.
   Z zapisów protokółu Rady Nadzorczej z dn. 26.04.2006r wynika, że na tym
   posiedzeniu podjęto uchwały o wykluczeniach oraz, że Przewodniczący Rady
   Nadzorczej poinformował obecnych na posiedzeniu członków Rady, że
   przeprowadzone zostały rozmowy z zainteresowanymi członkami bez wskazania kto
   i kiedy je przeprowadził.

   Treść zapisów protokółu pozostaje w sprzeczności z treścią samych uchwał, w których
   wpisano, że zostały podjęte przez Radę Nadzorczą w dniu 24.04.2006r a więc dwa dni
   wcześniej niż odbyło się posiedzenie.
   Protokółu z posiedzenia Rady w dniu 24.04.2006 nie okazano.
   Zaznaczyć należy, że kolejność numeracji protokółów Rady Nadzorczej wskazuje , że
   w dniu 24.04.2006r protokołowane posiedzenie zarówno plenarne jak tez prezydium
   rady nie odbyło się. W kolejnym protokóle nr 7 z dnia 24.05.2006r w punkcie
   dotyczącym wykluczeń     zawarto następujące stwierdzenie cyt.: „ad. 8 Po
   indywidualnym zapoznaniu się z każdym przypadkiem, podjęto uchwały
   o wykluczeniu następujących członków”, a następnie wyszczególniono imiona
   i nazwiska członków, nr podjętej uchwały i wyniki głosowania.

   Natomiast z treści protokółu posiedzenia Rady Nadzorczej nr 11/2006 z 27.09.2006r
   wynika, że uchwałę nr 88 podjęto na wniosek członka Zarządu Pani Bożeny
   Zagajskiej.

   W aktach członkowskich osób wykluczonych na podstawie uchwał Rady Nadzorczej
   nr 69, 70, 71, 72,73,74,75 i 88 brak wniosków o wykluczenie, kopii podjętych
   uchwał jak też pism zawiadamiających o decyzji Rady. Kopie wysłanych pism są
   przechowywane w dokumentacji pracy Rady Nadzorczej.

   Kserokopie protokółów Rady nr 5,7,11 wraz z uchwałami stanowią w komplecie
   załącznik nr 66 do protokółu lustracji.


3.4. Prowadzony przez Spółdzielnię rejestr członków nie odpowiada wymogom art. 30
   Prawa spółdzielczego, ponieważ nie zawiera wszystkich informacji wymienionych
   w tym przepisie, i tak:
  o Generalnie nie wpisuje się wysokości zadeklarowanych udziałów i wkładów.
  o w sposób niedozwolony dokonuje się poprawek w zapisach rejestru członkowskiego.
   W miejsce wykorektorowanych lub zaklejonych zapisów wprowadza się nowe zapisy
   dotyczące imienia i nazwiska członka, jego adresu zamieszkania, daty przyjęcia w
   poczet członków. Przykładem są zapisy w pozycjach: R-6052; 6084; 6168; 6214;
   6222; 6212; 6226; 6229; 6233; 6257; 6263; 6268; 6285; 6293 i inne a wzór takich
   poprawek odzwierciedla kserokopia rejestru z zapisami członków od nr 6049-6056A
   stanowiąca załącznik nr 9 do protokółu lustracji.
   Ponadto dopisywane są poza rubrykami dodatkowe pozycje poprzez dodanie do
   pozycji wpisu obok numeru litery „a” np. 6152a opatrzony datą 31.03.2005r; 6104a
   (29.04.2004r); 5096a (6.04.2004r); 6089a (24.03.2004r); 6080a (18.03.2004r); 6072a
   (4.03.2004r); 6056a (2.04.2004r)


                                           50
  o Kontrola decyzji Zarządu o przyjęciach w poczet członków i wykreśleniach z rejestru
   członków wpisanych do protokołów posiedzeń Zarządu z zapisami rejestru wykazała
   rozbieżności, których zakres obrazują wybrane przykłady:
   >   w pozycji R-5923 rejestru na wykorektorowanym miejscu wpisano Panią
   …………….a jako podstawę wpisu podano protokół Zarządu nr 15 z dn. 12.06.2003r.
   W protokóle z tego posiedzenia nie wpisano decyzji o przyjęciu w/w osoby.

    >   w pozycji R-6214 rejestru (na naklejonej kartce) wpisano ………………. i
    powołano się na protokół Zarządu nr 7 z dnia 9.02.2006r. W treści tego protokółu brak
    stwierdzenia o przyjęciu w/w osoby w poczet członków.

    >  w pozycji R-6263 rejestru – w miejsce wykorektorowanego zapisu wpisano
    nazwisko …………………….. a jako podstawę wpisu przywołano protokół Zarządu
    nr 27/06 z 8.06.2006r.
    W protokóle Zarządu ten numer członkowski R-6263 nadany został innej osobie –
    …………………………

    >   nie wykreślono z rejestru członkowskiego R-5434 P. …………………….
    Decyzję o wykreśleniu podjął Zarząd Spółdzielni w związku z wypowiedzeniem
    członkowstwa - na posiedzeniu w dniu 14.01.2003r (Prot.nr 1/03).

 Reasumując ustalenia dotyczące rejestru członków stwierdzić należy, że sposób jego
 prowadzenia nie odpowiada wymogom Prawa spółdzielczego.


3.5.  GOSPODARKA LOKALAMI Z ODZYSKU

 Spółdzielnia nie posiada szczegółowych przepisów normujących zasady zagospodarowania
 lokali z odzysku.
 Ramowo określa je statut w § 22 w sposób jak niżej:
 - przydział lokali dokonywany jest w kolejności uwzględniającej zobowiązania Spółdzielni
 powstałe przed 1996r (umowy o kolejności przydziału lokalu) a po tym dniu w kolejności
 wynikającej z wpisu do rejestru członkowskiego,

 - Rada Nadzorcza może uchwalić wykaz lokali do zasiedlenia poza kolejnością i wyłonienia
 ich przyszłych użytkowników w trybie przetargu.
 Zasady przeprowadzenia takiego przetargu określi Rada Nadzorcza

 - warunkiem uzyskania prawa do lokalu jest wniesienie wkładu budowlanego w kwocie
 odpowiadającej wartości rynkowej lokalu (§ 24 ust 2 Statutu)

 Uzupełnieniem ramowych zasad statutu jest uchwała nr 18 z 28.01.2004r Rady Nadzorczej
 zobowiązująca Zarząd do wyceny praw do lokali z odzysku w wartości rynkowej określonej
 przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym.
 Zasad przeprowadzania przetargów na wyłonienie przyszłych użytkowników lokali poza
 ustaloną kolejnością Rada Nadzorcza nie opracowała.
                                             51
 W oparciu o zapisy rejestru umów o ustanowienie praw do lokali wybrano do kontroli
 dokumentację osób, które w latach 2003-2006 nabyły prawa do 6 lokali z odzysku z tego do
 5 lokali mieszkalnych i 1 lokalu użytkowego.
 Kontrolę przeprowadzono pod kątem przestrzegania statutowych zasad kolejności wyłania
 przyszłych użytkowników tych lokali i zasad rozliczeń z tytułu wkładów.
 Ustalono co następuje:
 - w okresie objętym lustracją Spółdzielnia nie wysyłała indywidualnych zawiadomień
 do członków oczekujących o możliwości objęcia lokali z odzysku.
 Nie przedłożono też dokumentów potwierdzających publikacje takich informacji
 w środkach masowego przekazu.
 Przedłożona dokumentacja nie pozwala na ustalenie w jaki sposób pozyskano następców
 praw do zwolnionych lokali.

 Lokale z odzysku rozdysponowane zostały na rzecz następujących osób:

1) ………………. – przyjęci w poczet członków Spółdzielni w dn. 25.01.1994r i wpisani do
  rejestru członkowskiego za numerami R-2885 i R-2886.
  Do dnia 2.07.2002r dysponowali spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu
  mieszkalnego wbudynku ul.Lubelska 17 o pow. 57m2 i boksu garażowego nr 1 o pow.
  14 m2 przy ul.Lubelskiej 17.
  Umową darowizny zawartą w formie aktu notarialnego Rep A Nr 3443/2002 z 2.07.2002r
  przenieśli te prawa na rzecz małoletniej córki Moniki.

  W piśmie z dnia 7.10.2002r L.dz.7796/02 skierowanym do Państwa
  …………………Spółdzielnia potwierdziła skuteczność zbycia prawa do lokalu i garażu
  wraz z wkładem budowlanym, informując jednocześnie małżonków że zostają nadal
  członkami Spółdzielni. Równolegle Zarząd przyjął deklarację przystąpienia do
  Spółdzielni …………………. i na posiedzeniu w dniu 7.10.2002r przyjął ją w poczet
  członków i wpisał do rejestru członkowskiego pod poz. R-5817

  - w piśmie z dnia 27.09.2005r P…………………… wystąpiła do Zarządu Spółdzielni, że
  jest zainteresowana nabyciem spółdzielczego włsnościwego prawa do lokalu przy
  ul.Odolańskiej 17 w Warszawie i zadeklarowała, że wpłaci wymagany wkład
  jednorazowo, zaciągniętym na ten cel kredytem bankowym.
  Na tym piśmie jest adnotacja podpisana pod datą 29.09.2005r przez z-cę prezesa
  P. Bożenę Zagajską o treści: „Zarząd wyraża zgodę na zakup – ustanowienie umowy
  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu po cenie minimum równej wycenie
  aktualnej dokonanej przez rzeczoznawcę – płatność jednorazowa”

  Powyższy lokal był wczesniej zajmowany przez gospodarza domu na warunkach najmu.
  W świetle wymogów § 57 pkt 5 Statutu decyzje o przekształceniu prawa najmu w
  spółdzielcze prawo zastrzeżono do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej.
  Lustratorom nie przedłożono dokumentów potwierdzających, by Zarząd występował do
  Rady Nadzorczej i uzyskał jej zgodę na przekształcenie prawa do tego lokalu. Mimo to w
  dniu 4.10.2005r Zarząd reprezentowany przez prezesa A.Ślązaka i B.Zagajską oraz Pani
  ………………………….. zawarli umowę przedwstępną ustanowienia spółdzielczego
  własnościowego prawa do lokalu przy ul.Odolańskiej 17 o pow. 33,20 m2, za wkładem w
  wysokości 141.430 zł tj. 4.260 zł/m2.


                                           52
  W umowie członek zobowiązał się wpłacić całą kwotę wymaganego wkładu do
  31.10.2005r a Zarząd uzależnił wydanie lokalu od wniesienia pełnego wkładu.
  Wpisana do umowy wysokość wkładu wynikała ze zaktualizowanego operatu
  szacunkowego z dn. 29.08.2005r opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego.
  Wkład w pełnej wysokości wpłynął do Spółdzielni w dniu 10.11.2005r.
  Wcześniej bo 7.11.2005r zawarta została umowa nr 273/05 o ustanowienie spółdzielczego
  prawa do lokalu ze stwierdzeniem w § 3 o wydłużeniu terminu wpłaty wkładu do
  30.11.2005r oraz że niedotrzymanie powyższego terminu będzie skutkowało utratą mocy
  prawnej tej umowy.

  W dniu 15.09.2006r za aktem notarialnym Rep A Nr 5948/06 p. ……… zbyła
  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Odolańska 17 za cenę 230.000 zł (6927,70
  zł/m2). Z akt wynika ponadto, że przed tym zbyciem lokal był wynajmowany na cele
  użytkowe (o czym świadczy pismo członka z dn. 28.04.2006r).
  Spółdzielnia potwierdziła skuteczność zbycia prawa do lokalu i w piśmie z dnia
  25.09.2006r poinformowała p…………że nadal pozostaje członkiem Spółdzielni (jako
  członek oczekujący).

  Reasumując stwierdzić należy że:
  - ustanowienie własnościowego prawa do lokalu przy ul.Odolańskiej 17 było decyzją
  podjętą w trybie niezgodnym z przepisami obowiązującymi w Spółdzielni.
  Decyzja ta miała na celu zaspokojenie potrzeb finansowych a nie mieszkaniowych
  członka o czym świadczą:
   · fakt, że Członek nie zamieszkiwała w lokalu oddając go w najem na cele użytkowe,
   · zbycie na wolnym rynku za cenę daleko przewyższającą wkład ustalony przez
   Spółdzielnię o 88.570 zł tj. o 62,6%

  Kserokopie opisanych dokumentów   stanowią w komplecie zał. Nr 67 do protokółu
  lustracji.

2) lokal przy ul.Jadźwingów 1 o pow. 52,36 m2 odzyskany po zmarłym członku
  przydzielono p…………..
  P. …………….. została przyjęta w poczet członków decyzją Zarządu z 12.04.2005r
  (Prot.17/2005).
  Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni bez daty wpływu i l.dz. z nazwiskiem
  ………………..nie została podpisana przez zainteresowaną. W aktach brak
  zawiadomienia w/w o przyjęciu w poczet członków.
  Pani …………….. nie dopełniła też obowiązku wniesienia wpisowego i udziałów.
  W/w nie złożyła do akt Spółdzielni wniosku charakteryzującego jej potrzeby
  mieszkaniowe.

  Z pism wewnętrznych Działu Członkowskiego skierowanych do Działu Księgowości i do
  Administracji (z 9.09.2005r i 16.09.2005r) wynika, że na rzecz p…………………..
  ustanowiono w dniu 29.04.2005r spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przy ul.Paca
  5/7, z którego członek zrezygnowała, umowy tej w aktach członkowskich brak.
  W dniu 9.09.2005r spisano z w/w kolejną umowę nr 255/2005 na lokal przy
  ul.Jadźwingów 1 o pow. 52,36 m2 odzyskany po zmarłym członku.
  W treści tej umowy nie wpisano kwoty wymaganego wkładu dotyczącego tego
  mieszkania.

                                           53
Stwierdzono natomiast, że podstawą ustalenia wkładu jest wycena sporządzona w dniu
8.08.2005r przez rzeczoznawcę majątkowego, oraz że do dnia zawarcia umowy członek
wpłacił na poczet wkładu 46.260 zł. W umowie stwierdzono ponadto, że pozostała kwota
będzie powiększona o odsetki stosowane w PKO BP jak dla bankowego kredytu
hipotecznego i spłacona:
- do końca 2005r – dopłata do 60% wartości wymaganego wkładu, pozostałe 40% w 12
równych ratach płatnych do końca 2006r.

Lustratorom okazano operat szacunkowy opracowany na dzień 4.08.2005r przez
rzeczoznawcę majątkowego, w którym oszacowano rynkową wartość omawianego lokalu
na kwotę 183.888 zł (3.511,99 zł/m2).

W dniu 14.02.2006r l.dz.1956/06 Zarząd Spółdzielni w piśmie adresowanym
do p. ………… wydłużył termin spłaty do końca 2008r.
W aktach członkowskich brak wystąpienia członka o przesuniecie terminu spłaty wkładu
a Zarząd Spółdzielni w w/w piśmie nie wskazał powodów podjęcia takiej decyzji.
W dniu 22.08.2006r Spółdzielnia wystawiła zaświadczenie z przeznaczeniem do
Kancelarii Notarialnej o posiadaniu przez członka spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu przy ul.Jadźwingów 1 z informacją, że do dopłaty wkładu budowlanego
pozostała kwota 108.628 zł plus odsetki w kwocie 7.145 zł.

Lokal przydzielony p…………….. sprzedany został za aktem notarialnym Rep A Nr
510/2006 z 20.09.2006r. W imieniu p………… jako sprzedającej podpisał akt pracownik
Spółdzielni p………….. (pełnomocnictwo potwierdzone przez Kancelarię Notarialną w
Kolbuszowej Rep A 523/2006).
Nabywcą prawa był p………….., cenę sprzedaży określono w tym akcie na kwotę
267.000 zł (tj. 5.285 zł/m2).
W umowie tej zapisane zostało, że nabywca wpłaci na rzecz kupującego 151.227 zł
a kwota 115.773 zł zostanie rozliczona na zasadzie przekazu tytułem spłaty zadłużenia
wobec SM”PAX” (108.628 zł nieopłacony wkład i 7.145 zł odsetki)
Zadłużenie w kwocie 115.773 zł wpłynęło na konto Spółdzielni w dniu 25.09.2006r.

Reasumując gospodarkę powyższym lokalem stwierdzić należy:
- Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o przyjęciu w poczet członków p…………….. na
podstawie nie podpisanej przez nią deklaracji,
- ustanowił na jej rzecz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mimo, że nie
spełniony był obowiązek wniesienia wpisowego i udziału a przede wszystkim w/w nie
zgromadziła wymaganego wkładu w pełnej wysokości.
Decyzja ta podjęta została z naruszeniem ustawowej (art. 4 p 3) i statutowej (§ 24 p 2)
zasady, że członek uzyskujący własnościowe prawo do lokalu obowiązany jest przed
przydziałem lokalu wnieść wkład budowlany w kwocie odpowiadającej zaktualizowanej
wartości lokalu jeżeli lokal pochodzi z odzysku,
- Podejmując decyzję o bezprzetargowym trybie zagospodarowania lokalu w ratach
dogodnych dla członka Spółdzielni a następnie zezwalając na sprzedaż tego lokalu Zarząd
dopuścił do wzbogacenia się tej osoby kosztem Spółdzielni i ogółu jej członków.

Na adres wpisany w deklaracji członkowskiej Zarząd Spółdzielni wysłał w dniu
22.09.2006r l.dz.2089/06 pismo informujące, że Pani …………….. pozostaje nadal
członkiem Spółdzielni.

                                          54
  Kserokopie opisanych dokumentów stanowią w komplecie zał. Nr 68 do protokółu
  lustracji.

3) Lokal przy ul. Rzymowskiego 19 o pow. 43,70 m2 wykorzystany był na cele
  administracyjne Spółdzielni, następnie został przydzielony p……………..

  W aktach członkowskich dotyczących tego lokalu znajdują się następujące dokumenty:
  - pismo z dn 3.10.2003r z Administracji SM „PAX”.
  Administracja zgłosiła do Zarządu Spółdzielni gotowość zwolnienia lokalu, który
  dotychczas zajmowała na cele biurowe.
  Pismo zadekretowane zostało przez 2-ch członków Zarządu Spółdzielni do Działu
  Członkowskiego z adnotacją o wysokości jednostkowego wkładu 3.300 zł/m2.

  - deklaracja przystąpienia do Spółdzielni z dn. 4.11.2003r podpisana przez
  p…………….., przyjęcie w poczet członków potwierdzone przez Zarząd podpisem na
  deklaracji z datą 5.11.2003r,

  - umowa nr 399/2003 o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do w/w
  lokalu zawarta 6.11.2003r z p……………………...

  Dział Członkowski nie udokumentował w jaki sposób pozyskano nabywcę prawa
  do lokalu.
  W umowie nie określono wysokości wymaganego wkładu budowlanego za ten lokal.
  Zawarto jedynie stwierdzenie że pozostaje do zapłaty kwota 94.210 zł płatna
  w następującym terminie: 50.000 zł do dnia 31.03.2004r, 44.210 zł do 30.06.2004r.

  Wyceny rynkowej tego lokalu nie okazano.
  Uwzględniając decyzję Zarządu wpisaną na wystąpieniu Administracji osiedla
  (3.300 zł/m2) i powierzchni tego lokalu 43,7 m2 iloczyn stanowi kwotę 144.210 zł.
  Wkład w wysokości 144.210 został wniesiony w terminie określonym umową i aneksem.

  Z ustaleń lustracji wynika, że budynek przy ul.Rzymowskiego 19 został przekazany
  do eksploatacji 31.12.2000r – w ostatecznym rozliczeniu kosztów zadania członkowski
  koszt budowy 1 m2 p u lokali mieszkalnych w tym budynku, zatwierdzony przez Zarząd
  Spółdzielni dn. 30.09.2001r wnosił średnio 3.516,74 zł a roczne umorzenie lokalu wynosi
  1,5% wartości początkowej.
  Rynkowej weryfikacji w formie przetargu na ustanowienie prawa nie przeprowadzono.

  Kserokopie opisanych dokumentów stanowią w komplecie zał. Nr 69 do protokółu
  lustracji.

4) lokal użytkowy nr 6A przy ul.Salezego 6 w Warszawie o pow. 25,5 m2 odzyskany po
  likwidacji warsztatu Spółdzielni.

  Formalnego przekazania zwolnionego pomieszczenia warsztatowego nie okazano.
  W aktach znajduje się jedynie obmiar pomieszczeń z 11.03.2004r sporządzony przez
  administratora budynku w obecności gospodarza domu.
  Lokal przydzielono p………………………...


                                            55
  W aktach członkowskich znajdują się następujące dokumenty związane z tym lokalem:
  - pismo z dn. 8.03.2004r ………………. zamieszkałego Podwierzbie poczta Maciejowice
  (wpłynęło dn. 9.03.2004r l.dz.1741/04) o umożliwienie wykupu pomieszczenia
  gospodarczego w budynku przy ul.Salezego 6 i jego przekwalifikowanie na lokal
  mieszkalny, z dekretacją prezesa Zarządu do Działu Członkowskiego „proszę załatwić”.
  Na tym samym piśmie pod klauzulą „zgoda 1.800 zł/m2” podpisało się dwóch członków
  Zarządu,

  - deklaracja członkowska bez daty (data wpływu 19.03.2004r l.dz.2128) podpisana przez
  Zarząd Spółdzielni na okoliczność przyjęcia w poczet członków w dniu 19.03.2004r
  (Prot. 20/04),
  - umowa nr 2/04 z 19.03.2004r o ustanowienie na rzecz w/w spółdzielczego
  własnościowego prawa do lokalu użytkowego o pow. 25,50 m2.
  W umowie nie wpisano wartości ustanowionego prawa.
  Zawarto natomiast zapis że wkład budowlany wniesiony został w pełnej wysokości,

  - pismo Spółdzielni z 31.03.2004r l.dz. 2139/04 o wyrażeniu zgody przez Zarząd SM
  „PAX” na przekwalifikowanie lokalu użytkowego na cele mieszkaniowe,

  - zaświadczenie z dnia 10.03.2005r l.dz.2144/05 wystawione na prośbę zainteresowanego
  celem przedłożenia w STOEN S.A informujące że lokal użytkowy – pracownia nr 6 w
  budynku przy ul.Salezego 6 jest wykorzystywany na cele mieszkalne,

  - zaświadczenie nr 308/2007 z 22.01.2007 wystawione przez Prezydenta m.st. Warszawy
  stwierdzające, że lokal użytkowy nr 6a przy ul.Salezego (parter) jest samodzielnym
  lokalem o przeznaczeniu innym niż mieszkalne.

  Wyceny rynkowej lokalu nie przeprowadzono.
  Wkład na ten lokal wniesiono w dniu 19.03.2004r w kwocie 45.900 zł stanowiącej
  iloczyn powierzchni lokalu 25,50 m2 i ceny jednostkowej wpisanej w wystąpieniu
  członka z 8.03.2004r tj. 1.800 zł/m2.

  Z wyżej opisanych ustaleń wynika, że:
  - Spółdzielnia nie udokumentowała sposobu pozyskania użytkownika lokalu,
  - nie mając zgody Prezydenta Miasta Warszawy na zmianę przeznaczenia lokalu
  zaakceptowała fakt zaadoptowania lokalu na cele mieszkalne i tej treści zaświadczenie
  wydała do STOEN S.A.
  Stwierdzono ponadto, że członek zadeklarował do Spółdzielni 1 udział tak jak dla lokalu
  mieszkalnego i udział w tej wysokości zaakceptował Zarząd Spółdzielni a według
  wymogów statutu na lokal użytkowy członek winien zadeklarować co najmniej trzy
  udziały.
  Kserokopie opisanych dokumentów stanowią w komplecie zał. Nr 70 do protokółu
  lustracji.

5) Lokal przy ul.Narbutta 4/26 o pow. 30,20 m2 zajmowany wcześniej na potrzeby biura
  Zarządu przydzielony na cele mieszkalne ……………………….. ………

  O zmianie przeznaczenia lokalu zadecydował Zarząd Spółdzielni w uchwale nr 2
  z 26.04.2004r podjętej poza protokołem.

                                            56
Postanowiono w niej ponadto by wartość spółdzielczego własnościowego prawa do tego
lokalu określić na podstawie wyceny lokalu nr 5 w tym samym budynku, sporządzonej
przez rzeczoznawcę majątkowego.

Zarząd nie występował do Rady Nadzorczej i nie uzyskał jej zgody na ustanowienie
spółdzielczego prawa do tego lokalu, dotychczas zajmowanego na potrzeby
administracyjne Spółdzielni.

P…………. została przyjęta w poczet członków w dniu 18.03.2004r w związku
z przystąpieniem do budowy lokalu nr 309 przy Al.Stanów Zjednoczonych 72. Umowę
o budowę zawarto w dniu 18.03.2004r, określona w umowie pierwsza rata wkładu
w kwocie 26.960 zł wniesiona została do Spółdzielni w dn.30.03.2004r.
Natomiast p……………… figuruje w rejestrze członkowskim pod poz.5034,
dokumentacji członkowskiej w/w lustratorom nie okazano.

Pracownik Działu Członkowsko-Mieszkaniowego i Uwłaszczeń p.Jan Błachuta
oświadczył lustratorom, że w aktach Działu brak jest dokumentów p……………….
(R-5034).

Wymagane wpisowe i udział       p……………     uiściła  w  dniu  22.04.2004r,
p…………… w dniu 14.01.2000r.

W cytowanej wyżej uchwale nr 2 z 26.04.2004r Zarząd Spółdzielni zadecydował, by lokal
przy ul.Narbutta 4/26 przydzielić na rzecz .……………………….
Do uchwały opracowano uzasadnienie, z którego wynika, że:
- P. ……………. nr rej 5034 złożył w dniu 6.01.2000r wniosek o przydział mieszkania
lokatorskiego i otrzymał propozycję lokalizacji mieszkania nr 255 w budynku Al.Stanów
Zjednoczonych 72 w Warszawie. W/w w dniu 8.03.2004r złożył rezygnację z tej
lokalizacji a Spółdzielnia znajdując się w trudnej sytuacji nie była w stanie zwrócić
wniesionego wkładu, stąd postanowiono by na wniosek ……………….. zaproponować
im wolny lokal nr 26 przy ul.Narbutta 4.
Uchwałę z uzasadnieniem podpisali wszyscy członkowie Zarządu.

Pisma z dn.08.03.2004r, na które powołuje się Zarząd Spółdzielni w powyższej uchwale
nie okazano.
W aktach nowo przydzielonego lokalu przy ul.Narbutta 4 znajduje się natomiast pismo
p……………. opatrzone datą 2.03.2004r nie rejestrowane w książce podawczej, w
którym zainteresowany zwraca się z prośbą o przydział mieszkania w innej lokalizacji niż
Al.Stanów Zjednoczonych 72 z jednoczesnym ustanowieniem spółdzielczego
własnościowego prawa do przyszłego lokalu.

W dniu 27.04.2004r Zarząd Spółdzielni zawarł z …………………… umowę nr 25/2004
o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy ul.Narbutta 4 o
pow. 30,2 m2.
W umowie nie określono wartości lokalu, zawarto natomiast stwierdzenie, że wkład
uiszczony został w pełnej wysokości.
                                           57
  W oparciu o dane ksiąg rachunkowych stwierdzono że na jednym koncie
  analitycznym zarejestrowano wpłatę wkładu na w/w mieszkanie w łącznej
  wysokości 97.908,40 (tj. 3.242 zł/m2).

  Podjęta przez Zarząd decyzja o zaniechanie wyceny rynkowej lokalu przydzielonego
  ……………. i przyjęcie przez analogię jednostkowej ceny wynikającej z operatu
  szacunkowego innego lokalu stanowi naruszenie wymogów określonych w art. 173 ust 3 i
  4 ustawy O spółdzielniach mieszkaniowych.

  Kserokopie opisanych dokumentów stanowią w komplecie zał. Nr 71 do protokółu
  lustracji.

6) lokal mieszkalny nr 158 przy ul.Lubelskiej 17 o pow. 25,5 m2 odzyskany w wyniku
  wygaśnięcia umowy najmu.
  Własnościowe prawo do tego lokalu ustanowiono na rzecz „ALUCO PLAST”Sp. z o.o.
  w upadłości w Częstochowie.

  W świetle wymogów § 57 pkt 5 Statutu przekształcenia najmu lokalu w spółdzielcze
  prawo do lokalu jest możliwe jedynie za zgodą Rady Nadzorczej. Przed podjęciem
  decyzji o ustanowienie spółdzielczego prawa do w/w lokalu Zarząd nie uzyskał
  zgody Rady.
  Z akt członkowskich wynika, że ustanowione prawo na rzecz „ALCO – PLAST”Sp. z o.o.
  w upadłości stanowiło bezgotówkową formę zaspokojenia wierzytelności firmy
  ALUCO-PLAST z tytułu robót rozliczonych fakturami: A 00573/01 z 28.12.2001r
  na kwotę 55.780 zł i    A/40001/02 z 16.01.2002r na kwotę 9.630 zł – łącznie na
  kwotę 65.410 zł. Przed podjęciem tej decyzji Zarząd otrzymał pismo od syndyka masy
  upadłości tej Spółki opatrzone datą 8.06.2004r (nie rejestrowanie w książce podawczej)
  wzywające ostatecznie Spółdzielnię – do uregulowania zaległości w formie gotówkowej
  lub spółdzielczym prawem do lokalu mieszkalnego lub użytkowego.
  Operatu szacunkowego określającego wartość rynkową tego lokalu nie opracowano.
  Należność z tytułu wkładu, wpisowego i udziału wyceniona została w równowartości
  zadłużenia wobec ALUCO-PLAST tj.:65.410 zł, w tym wkład 63.586 zł (2.493,57 zł/m2).

  Umowę nr 114/2004 o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  podpisano w dniu 18.06.2004r.
  Zawarto w niej klauzulę że nabyte prawo do lokalu stanowi zaspokojenie wszelkich
  roszczeń przysługujących „ALUCO-PLAST” w stosunku do SM „PAX”.

  Po nabyciu prawa do omawianego lokalu Spółka nie uiszczała należnych opłat
  eksploatacyjnych.
  W dniu 3.03.2005r Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę nr 2 o umorzeniu zaległości z tego
  tytułu w kwocie 1.164,37 zł. W dniu 4.03.2005r l.dz.2010/05 wydał zaświadczenie do
  kancelarii notarialnej, że na lokalu nie ciążą zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych.
  Kserokopie opisanych dokumentów stanowią w komplecie zał. Nr 72 do protokółu
  lustracji.

3.6. W okresie objętym lustracją miały miejsca przekształcenia praw do lokali zajmowanych
  przez gospodarzy domów z najmu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.


                                             58
 W świetle cytowanego wcześniej § 57 pkt 5 Statutu przekształcenia takie wymagały zgody
 Rady Nadzorczej.

 Decyzje podjął samodzielnie Zarząd Spółdzielni. Na posiedzeniu z 5.12.2003r (Prot. 43a)
 podjął uchwałę -bez numeru - w sprawie „sprzedaży lokali funkcyjnych związanych
 z wykonywaniem obowiązków gospodarzy domów”.

 W uchwale tej ustalono następujące warunki wykupu prawa:
 - wycena lokalu dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego,
 - pierwsza wpłata w wysokości akceptowanej każdorazowo przez Zarząd SM „PAX”,
 pozostała kwota płatna w ratach przez 10 kolejnych lat, przy założeniu że przez pierwsze 5
 lat raty są nie oprocentowane, w pozostałych pięciu latach podlegają oprocentowaniu jak
 kredyty lombardowe w NBP.
 W treści protokółu nie omówiono podjętej uchwały.

 W okresie objętym lustracją przekształcono na warunkach tej uchwały 20 umów najmu.

 Do kontroli wybrano 11 lokali, z tego 10 decyzji podjętych po dacie uchwały, jedną przed tą
 datą (31.10.2003r).
 Stwierdzono:
 - tylko 6 z wyżej wymienionych lokali, zostało wycenionych przez rzeczoznawcę
 majątkowego dotyczy:
  o Rzymowskiego 19/59       – jednostkowy wkład     2.847 zł
  o Lubelska 17/155        - jednostkowy wkład     3.189 zł
  o Narbutta 4/5          - jednostkowy wkład     3.242 zł
  o Kakowskiego 7a/3        - jednostkowy wkład     3.282 zł
  o Komorska 11/15         - jednostkowy wkład     3.324 zł
  o Zamoyskiego 49/51       - jednostkowy wkład     2.818 zł

- wartość praw do pozostałych lokali określona była przez Zarząd, poza protokołowanymi
posiedzeniami, a ustalone wkłady kształtowały się następująco:
  o Pileckiego 104/60       - jednostkowy wkład     3.491 zł
  o Piękna 16b/1         - jednostkowy wkład     2.200 zł
  o Górska 19/12         - jednostkowy wkład     3.085 zł
  o Skaryszewska 4/4       - jednostkowy wkład     2.977 zł
  o Pileckiego 108/7       - jednostkowy wkład     3.365 zł

- w każdym przypadku zawarto umowy o ustanowieniu spółdzielczego prawa do lokalu,
mimo że zainteresowane osoby nie zgromadziły wymaganych wkładów budowlanych a tylko
4 z nich wniosły I ratę wkładu w dniu spisania umowy. Okres spłaty wkładu określony
został na 10 lat.

- przed ustanowieniem spółdzielczych praw do lokali gospodarze przyjęci zostali w poczet
członków. Do dnia lustracji 2 osoby nie spełniło wymogu wniesienia wpisowego i udziału
powyższe dotyczy:
· ……………… – przyjęta w poczet członków w dniu 4.03.2004r
· ……………. – przyjęta w poczet członków w dniu 22.03.2004r                                             59
Na ogólną wartość praw do w/w 11 lokali w kwocie zł 1.575.016 zł spłacono do końca 2006r
raty w kwocie 536.806,72 zł, pozostało do spłaty 1.038.209,28 zł.

Załącznik nr 73 do protokółu obejmuje:
  o Kserokopię protokółu Zarządu na którym podjęto uchwałę o przekształceniu prawa
    najmu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  o Kserokopię uchwały (bez numeru)
  o Kserokopie przykładowych umów o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego
    prawa do lokalu.


3.7.  W związku ze złożonymi skargami członków, wniesionymi do Zawiązku
 Rewizyjnego SM RP w Warszawie (plik) kontrolowano tryb i poprawność podjęcia decyzji
 w sprawie zabudowy korytarzy w budynku Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18 i ustanowienia
 spółdzielczych praw do pozyskanych w ten sposób lokali mieszkalnych.
 Stwierdzono co następuje:

 W m-cu lipcu 2003r Zarząd Spółdzielni zlecił opracowanie projektu budowlanego
 na zabudowę korytarza na I piętrze budynku Bitwy Warszawskiej 1920r nr 18
 (z przeznaczeniem na 2 lokale mieszkalne) Firmie Biuro Projektów Architektonicznych
 W.Nyczak J.T. Krysiak w Warszawie.

 Zamierzenie takie nie było przedmiotem posiedzenia Zarządu Spółdzielni jak też uzgodnień
 i akceptacji z mieszkańcami budynku.
 W oparciu o opracowaną przez Projektantów dokumentację Prezydent m.st. Warszawy
 decyzją nr 119/2003 z 11.08.2003r zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na
 budowę.

 W m-cu wrześniu 2003r zawarte zostały umowy o ustanowienie spółdzielczych
 własnościowych praw do lokali zaadoptowanych z korytarzy:
  Umowa nr 361/2003 z 22.09.2003r zawarta z p………….. o ustanowienie
    spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy ul.Bitwy Warszawskiej 1920
    nr 18 o pow. 31,56 m2.
  Umowa nr 362/2003 z 21.09.2003r zawarta z p…………….. na lokal
     w budynku przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r nr 18 o pow. 34,01 m2.
 W § 4 tych umów wpisane zostało, że całość prac wynikających z opracowanej
 dokumentacji i określonych w pozwoleniu na budowę.
 Wysokości kwotowej wymaganego wkładu nie określono. Stwierdzono jedynie w § 3,
 że wymagany wkład budowlany został wniesiony w pełnej wysokości w postaci
 zabezpieczenia ugody z dnia 19.09.2003r zawartej z p………..

 Rynkowej wyceny wkładu za oddaną do adaptacji powierzchnię nie przeprowadzono.
 W aktach brak pisemnej decyzji dotyczącej wyceny tych wkładów.

 Z ugody podpisanej w dniu 19.09.2003r z wierzycielem Spółdzielni p. …………. wynika,
 że jako zabezpieczenie wykonania swojego zobowiązania Spółdzielnia dokonała cesji
 wierzytelności przysługującej jej od …………………………….. z tytułu wpłat na poczet
 spółdzielczego własnościowego prawa do lokali przy ul.Bitwy Warszawskiej 1920r nr 18 w
 łącznej kwocie 98.355 zł.

                                           60
 Jest to jedyny dokument okazany lustratorom, określający wierzytelność Spółdzielni
 z tytułu spółdzielczych praw do omawianych lokali.

 Uwzględniając powierzchnię lokali wpisaną do umów zawartych z członkami stanowi
 to kwotę 1.500 zł/m2.

 Obmiar powykonawczy zaadoptowanych lokali przeprowadzony został w lipcu 2004r
 i obliczono w nim następującą wielkość lokali: nr 75a – 29,37 m2; nr 75b – 35,49 m2.

 Stan wniesionych wkładów za lokale wynosi według ksiąg rachunkowych:
 - na lokal 74a – 51.015 zł co w przeliczeniu na 1 m2 stanowi kwotę 1.736,97 zł/m2
 - na lokal 75b – 53.235 zł tj. 1.500 zł/m2.

 W wyniku lustracji nie stwierdzono by Spółdzielnia finansowała w ciężar swoich kosztów
 roboty budowlane dotyczące tych lokali, poniosła natomiast koszty opracowania
 dokumentacji wg f-ry nr 4/2003 wystawionej w dniu 12.12.2003r w kwocie 4.270,00 zł.
 Fakturę pokryto z funduszu na remonty budynku Bitwy Warszawskiej 1920r nr 18
 (PK R21/12/2871).

 Protokółów odbioru robót adaptacyjnych wykonanych przez członków we własnym
 zakresie lustratorom nie okazano.

 Okazano natomiast pismo z dnia 14.07.2004r Spółki „Administrator PAX”, skierowane do
 Działu księgowości SM z informacją o powstaniu nowych lokali i obowiązku ich
 obciążenia z tytułu eksploatacji począwszy od 1.07.2004r.
 Przeprowadzona kontrola wykazała, że lokal nr 75 A nie był obciążany opłatami na
 pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami.

 Ustalone przez Radę Nadzorczą stawki opłat na pokrycie tych kosztów wynosiły:
   w okresie od 1.07.2004r do 28.02.2005r – 1,78 zł/m² pu miesięcznie
   w okresie od 1.03.2005r do 31.12.2006r – 1,23 zł/m² miesięcznie

 Utracone przez Spółdzielnię wpływy z tytułu nieuzasadnionego braku obciążeń
 lokalu na pokrycie kosztów eksploatacji bieżącej za okres od 1.07.2004r do 31.12.2006r
 stanowią kwotę 1.212,98 zł.

Kserokopię omówionych umów o ustanowienie praw do lokali stanowią w komplecie
załącznik nr 74 do protokółu lustracji


3.8. W piśmie z dnia 16.08.2007r członkowie Spółdzielni zwrócili się do związku
 rewizyjnego o sprawdzenie okoliczności przyjęć w poczet członków czterech imiennie
 wskazanych osób:
  o Dariusza Szewczyka (wpisany do rejestru za numerem R-6257 pod datą 17.05.2006r)
  o ……………… (R-406 wpis z 2.02.1967r )
  o ……………….. (R-1564 wpis z 12.11.1986r)
  o ………………. (R-56592 z 4.12.2001r)


                                           61
Decyzję o przyjęciu w poczet członków Dariusza Szewczyka opisano w punkcie 3.2.
Badanie akt członkowskich pozostałych osób wykazało:
 o Pani …………………. zbyła wraz z wkładem budowlanym spółdzielcze prawo do
  lokalu w zasobach Spółdzielni za aktem notarialnym z 24.03.2004r.
  W piśmie z 1.04.2004r L dz 2369/2004 Spółdzielnia potwierdziła skuteczność zbycia
  prawa i poinformowała zainteresowaną, że nadal pozostaje członkiem Spółdzielni.
 o Pan ……………. został         przyjęty w poczet członków w związku
  z przystąpieniem do budowy domu jednorodzinnego nr 27 w Osiedlu Pląsy.
  Aktem notarialnym Rep.A nr 7758/2001 z 4.12.2001r Spółdzielnia przeniosła na
  członka prawo własności wybudowanego domu i przynależnego gruntu.
  Członkowstwo w Spółdzielni wyżej wymienionego zostało zachowane.

  Nadmienić należy, że aktualnie Spółdzielnia nie jest zarządcą wybudowanych
  i przeniesionych na majątek użytkowników domów w Osiedlu Pląsy.
 o Pani   ………………….      figuruje  w   rejestrze pod  pozycja R-1564.
  Lustratorom nie okazano akt członkowskich tej osoby. Specjalista w Dziale
  Członkowsko-Mieszkaniowym Pan Andrzej Ożarek wyjaśnił lustratorom w pisemnej
  informacji (w dokumentacji roboczej) cyt.: „brak dokumentów Pani …………, ta Pani
  nigdy nie mieszkała w zasobach SM PAX”

Stwierdzono w trakcie lustracji, że w Spółdzielni przyjęto praktykę, ze osoby które zbyły
prawo do lokalu są zaliczane do grupy członków oczekujących, o ile nie złożyły pisemnego
wypowiedzenia członkowstwa. Osoby te stanowiły w latach 2003-2006 istotną
reprezentacje członków ogółem, jak też przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli –
przykłady omówiono w treści niniejszego rozdziału.

W świetle art.24 § 2 Prawa spółdzielczego członek nie wykonujący obowiązków
statutowych z przyczyn od niego niezależnych może być pozbawiony członkostwa przez
wykreślenie z rejestru członków.
Obowiązkiem takim jest między innymi posiadanie wkładu budowlanego lub
mieszkaniowego.
Osoby w/w zbyły wkład wraz z prawem do lokalu i nie ubiegają się o kolejny lokal
w Spółdzielni.

W spółdzielni nie przeprowadza się inwentaryzacji danych dotyczących członków,
pod kątem spełnienia przez nich wymogów warunkujących zachowanie członkostwa.
Wyrywkowa kontrola przeprowadzona na dowolnie wybranej próbie 15 członków z grupy
oczekujących (ogółem 1.153 osoby) wykazała, że 5 z tych osób nie wniosło do spółdzielni
wpisowego i udziałów .


Powyższe dotyczy:
     ………………..            - wpisanej do rejestru pod datą 19.08.1999r.
                      za numerem R-4706
      ………………………          - wpisanej do rejestru pod datą 19.08.1999r
                     za numerem R-4697
      Firmy TOP-AL. Sp. z o.o.   - wpisanej do rejestru pod datą 01.09.2003
                     za numerem R-5951


                                           62
      ……………………….         - wpisanej do rejestru pod datą 22.06.2006
                     za numerem R-6268
      ………………………….         - wpisanego do rejestru pod datą 11.10.2006
                     za numerem R-6293


3.9. Stosownie do wymogów art. 176 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
 Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi
 wieczyste, z adnotacją o ustanowionych hipotekach.
 W dniu kontroli rejestr ten zawierał 679 wpisów (ostatni z datą 10.07.2007r).
 Sposób prowadzenia tego rejestru uwag nie nasuwa.

3.10. Wynajmowanie lokali mieszkalnych przez Spółdzielnię.

 Statut w § 57 pkt 1 dopuszcza możliwość wynajmowanie lokali mieszkalnych na rzecz osób
 fizycznych i prawnych, w przypadku braku chętnych do przejęcia lokalu na zasadach
 spółdzielczego prawa.

 W spółdzielni nie prowadzi się rejestru zawartych umów najmu lokali.
 Według oświadczenia Kierownika Działu Członkowsko-Mieszkaniowego p.Małgorzaty
 Gelo w latach 2003-2006 nie zawierano nowych umów najmu lokali mieszkalnych,
 kontynuowano natomiast umowy najmu zawarte przed 2003r.
 Umowy te dotyczyły
 - lokali w budynku mieszkalnym przy ul.Zamoyskiego 45
 - lokali w zasobach przy ul.Pileckiego.

 W wyniku kontroli tych umów stwierdzono co następuje:

 ad. lokali w budynku Zamoyskiego 45
 Budynek przy ul.Zamoyskiego 45 przynależał do gruntu, który Spółdzielnia nabyła od
 Urzędu Miasta na potrzeby działalności inwestycyjnej – budowy Osiedla Skaryszewska-
 Lubelska.
 Wraz z nabyciem praw do gruntu i omawianego budynku (akt not. z 10.10.96 rep A
 nr 12625/96) Spółdzielnia przejęła dotychczasowych najemców lokali w tym budynku.

 Przeprowadzona kontrola wykazała że:
 - Spółdzielnia nie zawarła umów najmu z przejętymi najemcami lokali i nie określiła
 warunków tego najmu, w tym dotyczących obowiązków najemców, terminów wnoszenia
 czynszu i zasad wprowadzania zmian stawek czynszu.

 W aktach poszczególnych najemców znajdują się historyczne umowy zawarte z poprzednim
 Zarządcą –Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Praga-Południe.

 - w latach 203-2005 wprowadzono 2 zmiany opłat czynszowych
 z tytułu używania tych lokali::
    · od 1.01.2003r   w wysokości 5 zł /m2
    · od 1.05.2004r   w wysokości 9,86 zł/m2
 O zmianie wysokości stawek czynszu spółdzielnia informowała         najemców
 w indywidualnych pismach podpisanych przez Zarząd Spółdzielni.

                                          63
 W porównaniu do opłat obciążających lokale w sąsiednich budynkach, zajętych na
 warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, stawki czynszu były wyższe.

ad. lokali w budynkach Pileckiego

Właścicielami nieruchomości są na zasadzie współwłasności Spółdzielnia i osoby fizyczne.
Budowę prowadziła Spółdzielnia w ramach zawartych z bezpośrednimi inwestorami umów o
zastępstwo inwestorskie (temat opisano w rozdziale IV protokołu lustracji).

Z uwagi na problemy prawne dotyczące:
- braku pozwolenia na użytkowanie efektów zadania inwestycyjnego z uwagi na niepełną
realizację zobowiązań objętych pozwoleniem na budowę,
- braku powiązania wielkości udziałów w gruncie z wielkością lokali objętych przez
poszczególnych współwłaścicieli.
Do chwili obecnej lokale nie zostały przewłaszczone i figurują w majątku Spółdzielni.

Formalnie przekazanie wybudowanych lokali do użytkowania bezpośrednim inwestorom
następowało sukcesywnie na podstawie umów przekazania lokalu pod wynajem, które miały
obowiązywać do czasu ukończenia zadania.
Wymienione wyżej przeszkody spowodowały, ze umowy te obowiązują do chwili obecnej.
                                           64
4. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
 Poprzednia lustracja działalności inwestycyjnej objęła okres 01.01.03-31.12.04.
 W jej wyniku Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie
 wystosował do organów samorządowych Spółdzielni pismo polustracyjne
 z dnia 06.06.2006r.
 Zawarta w nim ocena lustrowanej działalności i wypływające z niej wnioski były
 przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 21.06.2006r (pr 8/06) i podjęcia przez
 ten organ uchwały Nr 76/06 o przyjęciu wniosków do realizacji.
 Omówienie wyników lustracji i wniosków przewidziano również w p.11 porządku obrad
 najbliższego Zebrania Przedstawicieli, które odbyło się w dniu 29.06.06r.
 Punkt ten nie został rozpatrzony. Powyższe Zebranie nie wyczerpało porządku obrad
 z uwagi na brak kworum.

 Na kolejnym Zebraniu Przedstawicieli z dnia 29.06.2007r niewyczerpany porządek obrad
 poprzedniego Zebrania nie został uwzględniony.
 Wnioski zaproponowane przez Związek Rewizyjny i przyjęte przez Radę Nadzorczą
 dotyczyły:
   1. uchwalenia i rejestracji nowego statutu dostosowanego do zmienionego prawa,
   2. określenia norm formalno-prawnych uczestnictwa spółek zależnych
     w działalności inwestycyjnej,
   3. określenia zakresu i form sprawowania przez Radę Nadzorczą nadzoru nad
     działalnością spółek zależnych,
   4. przeprowadzenie ostatecznego rozliczenia zadań inwestycyjnych Kazury
     i Madalińskiego 20,
   5. zapewnienie właściwego finansowania kosztów realizacji zadań inwestycyjnych
     Stryjeńskich 19 II etap i Al. Stanów Zjednoczonych,
   6. podjęcia stosownych działań w celu zapewnienia pełnego sfinansowania kosztów
     budowy rozliczonych i przekazanych do użytku zadań inwestycyjnych, dla których
     wniesione wpłaty na poczet wkładu budowlanego nie pokryły tych kosztów.

 Z powyższych zaleceń wykonano jedynie wniosek nr 1 dotyczący uchwalenia i rejestracji
 nowego statutu.

4.1 PODSTAWY      PRAWNE     I  ORGANIZACYJNE      DZIAŁALNOŚCI
INWESTYCYJNEJ.

 4.1.1 Zarówno w poprzednim, jak też w zmienionym w 2006r statucie Spółdzielni zawarte
 zostało, że celem działalności Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych
 członków i ich rodzin oraz potrzeb wynikających z zamieszkiwania w spółdzielczym
 osiedlu lub budynku. Cele te spółdzielnia realizuje między innymi poprzez prowadzenie
 działalności inwestycyjnej polegającej na budowaniu nowych lokali.
 W myśl postanowień statutu kierunki rozwoju działalności Spółdzielni, w tym też
 inwestycyjnej uchwala najwyższy organ tj. Zebranie Przedstawicieli Członków.
 Ostatnia w tym względzie uchwała, podjęta na Zebraniu Przedstawicieli Członków w dniu
 30.06.2005r w ramach p.6 porządku obrad, nakreśliła dla działalności inwestycyjnej
 następujące cele:
    - zakończenie inwestycji w 2005 i 2006r: Stryjeńskich (II etap w 2005r)
    a w II kwartale 2006 Al. Stanów Zjednoczonych,


                                           65
   - uregulowanie stosunków prawnych w posiadanych lub zarządzanych
   nieruchomościach.
Zgodnie z uchwalonymi „kierunkami rozwoju” w okresie objętym lustracją Spółdzielnia nie
rozpoczynała nowych inwestycji.

4.1.2. Zasady organizacyjno-finansowe prowadzenia działalności inwestycyjnej zostały
określone w następujących przepisach wewnętrznych:

- statucie Spółdzielni
Rozstrzygnięcia statutu w wersji obowiązującej w lustrowanym okresie, normujące sposób
organizacji i rozliczeń działalności inwestycyjnej omówiono w protokole poprzedniej
lustracji.
W znowelizowanym statucie, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy w dniu 22.02.2007r
zawarte zostały postanowienia, o których mowa w art. 8 p.1 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, w tym między innymi dotyczące zawierania umów z członkami o budowę
lokali, sposobu ustalania wstępnych wkładów wpisywanych do tych umów oraz terminów
rozliczenia ostatecznego kosztu budowy i ustalenia wartości początkowej oddanych do
użytku lokali ze wskazaniem, że rozliczenia te podlegają zatwierdzeniu przez Radę
Nadzorczą w formie uchwały.
- w Regulaminie zatytułowanym „Zasady rozliczania kosztów budowy i ustalania
wysokości wkładów budowlanych na lokale nowo oddawane do użytku”, zatwierdzonym
przez Radę Nadzorczą uchwałą Nr 17 z 25.03.1998r.
Treść tego Regulaminu omówiono w toku poprzedniej lustracji a stwierdzone
niedomagania, związane między innymi z brakiem precyzyjności rozstrzygnięć nie zostały
zlikwidowane.
Aktualnie Spółdzielnia opracowuje nowy regulamin, oparty na przepisach zmienionego
statutu.

- w „Zasadach gospodarki finansowej” zatwierdzonych uchwałą Nr 18 Rady Nadzorczej
z 25.03.1998r, które w części regulującej finansowanie działalności inwestycyjnej stanowią,
że inwestycje mieszkaniowe są finansowane ze środków wnoszonych przez przyszłych
użytkowników lokali.
Zaangażowanie innych środków może nastąpić na podstawie decyzji Rady Nadzorczej
podjętej w formie uchwały.

- w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi
wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „PAX”” –zatwierdzonym przez Radę
Nadzorczą uchwałą Nr 50 z 15.06.2005r.
Treść tego Regulaminu omówiona jest w rozdziale 6 niniejszego protokołu a jego
uchwalenie było realizacją wniosków polustracyjnych poprzedniej lustracji kompleksowej
za lata 1998-2002.

- w Regulaminie organizacyjnym Spółdzielni zatwierdzonym uchwałą Nr 15 Rady
Nadzorczej z 25.03.1998r.

Przyjęty w tym Regulaminie podział zadań realizowanych przez Spółdzielnię na członków
Zarządu i podporządkowane im komórki organizacyjne nie odpowiada stanowi
faktycznemu istniejącemu w kontrolowanym okresie. W powyższym unormowaniu
przewidziano bowiem, że obsługa działalności inwestycyjnej prowadzona jest w pełnym

                                            66
zakresie przez własne służby Spółdzielni usytuowane w pionie prezesa Zarządu,
zatrudnione w dwóch komórkach organizacyjnych: Zespół ds. Przygotowania Inwestycji
i Zespół ds. Prowadzenia Inwestycji.
Faktyczne czynności tej obsługi Spółdzielnia zleciła Spółce „SoWa PAX” w ramach
zawartej w dniu 09.05.2005r umowy powierniczej (umowa nr 1/Sowa/2005) i równolegle
rozwiązała umowę o pracę z 5 pracownikami, w tym 3 osobami zatrudnionymi na etatach
inspektorów nadzoru branż ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej i 2 osobami na
stanowiskach specjalistów ds. inwestycji.

Obowiązki związane z działalnością inwestycyjną wykonywali po reorganizacji i wykonują
nadal w ramach dwóch etatów następujący pracownicy:
- Pan Andrzej Cisowski – zatrudniony na stanowisku kierownika ds. inwestycji
- Pani Ewa Zawadzka – st. specjalista ds. inwestycji.

Osoby te posiadają w aktach osobowych zakresy czynności (opracowane odpowiednio
w 2004r i 1998r), nie przystające do aktualnych zadań wykonywanych bezpośrednio przez
Spółdzielnię i do rzeczywiście wykonywanych czynności.

4.1.3. W okresie objętym lustracją Spółdzielnia Mieszkaniowa „PAX” prowadziła
działalność inwestycyjną przy współpracy ze spółkami prawa handlowego: „Wiatraczna”
Sp. z o.o. w Warszawie, ul.Narbutta 4 i „SoWa PAX” Sp.zo.o w Warszawie, ul.Narbutta 4.
Udziały w tych spółkach posiada „Administrator PAX” Sp. z o.o. w Warszawie, ul.Narbutta 4,
której Spółdzielnia jest jednoosobowym właścicielem (100% udziałów o łącznej wartości
50.000, nabytych za aktem notarialnym Rep A Nr 12250/2002 z 23.09.02).:

- w Spółce „Wiatraczna”, której Spółdzielnia powierzyła generalne wykonawstwo
prowadzonych inwestycji Spółka „Administrator” posiada 100% udziałów o nominalnej
wartości 50.000 zł, nabytych za aktem notarialnym z 07.07.03r. Do dnia 02.02.04 prezesem
jednoosobowego Zarządu tej Spółki był …………., a następnie (i nadal) funkcję prezesa
pełni ……………...

- w Spółce „SoWa PAX”, która jest inwestorem zastępczym realizowanych zadań, a której
współwłaścicielami są:
 o Spółka „Administrator PAX” – właściciel 99 udziałów a 500 zł nabytych za aktem
   notarialnym z dnia 29.04.05r
 o p. …………………– właściciel 1 udziału a 500 zł, który aktualnie pełni funkcję
   prezesa jednoosobowego Zarządu Spółki „SoWa PAX”.

 Temat nabycia udziałów w każdej ze Spółek był przedmiotem omówienia w protokołach
 z poprzednich lustracji.
 Zaznaczyć należy, iż w żadnej ze Spółek powiązanych kapitałowo ze Spółdzielnią nie
 powołano Rady Nadzorczej, a uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu wspólników,
 w tym przypadku również prawo kontroli wykonują:

 - w Spółce „Administrator PAX” – wyłącznie 3 członków Zarządu Spółdzielni
 Mieszkaniowej „PAX”, z których dwie osoby pełnią jednocześnie funkcję Zarządu
 w/w Spółki, i tak:                                            67
     o Pan Andrzej Ślązak – prezes jednoosobowego Zarządu Spółki od dnia jej
      powołania do dnia 23.11.2005r, a następnie od 24.11.05 prezes
      dwuosobowego Zarządu Spółki,
     o Pan Andrzej Szklarski – zastępca prezesa Zarządu Spółki od dnia 24.11.2005
      nadal.

- w Spółce „Wiatraczna” i „SoWa PAX” – w Zgromadzeniu wspólników biorą udział
wszyscy członkowie trzyosobowego Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „PAX”.

Z powyższego wynika, że członkowie Zarządu Spółdzielni pełnią jednocześnie funkcje
w Zarządzie Spółki „Administrator PAX”, a następnie jako wyłączni reprezentanci
właściciela tj.: Spółdzielni Mieszkaniowej „PAX” uczestniczą w Zgromadzeniu
wspólników tej Spółki.
Wypełniając obowiązki Zgromadzenia wspólników określone w art. 228 kodeksu spółek
handlowych sami sobie zatwierdzają sprawozdania Zarządu, sprawozdanie finansowe
Spółki, udzielają absolutorium.
W protokole poprzedniej lustracji wskazano, że członkowie Zarządu Spółdzielni skorzystali
z uprawnień określonych w art. 229 kodeksu i jako Zgromadzenie wspólników Spółki
„Administrator” podjęli uchwałę o nabyciu udziałów w spółkach „SoWa PAX”
i „Wiatraczna” bez wcześniejszych konsultacji z Radą Nadzorczą Spółdzielni
Mieszkaniowej „PAX” i uzyskania w tym względzie stosownych delegacji.

Na powyższe nieprawidłowości polegające na łączeniu czynności zarządzania Spółdzielnią
z czynnościami zarządzania i nadzorczo-kontrolnymi w spółkach powiązanych kapitałowo
ze Spółdzielnią zwrócił uwagę Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP
w piśmie polustracyjnym z dnia 06.06.2006r. Zaproponował organom samorządowym
Spółdzielni
w ramach wniosków polustracyjnych, by określić zakres i formy sprawowania przez Radę
Nadzorczą Spółdzielni nadzoru nad działalnością spółek zależnych. Wnioski te zostały
przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą Nr 76 z 21.06.2006r.
Nie zostały rozpatrzone na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli w dniu 29.06.2006r
i II części w dniu 29.09.2006r (niewyczerpany porządek obrad z uwagi na brak kworum),
jak też w 2007r (nie uwzględnione w porządku obrad).
Z ustaleń lustracji wynika, że nie zostały zrealizowane.

Ostatnie posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym omawiano temat spółek odbyło się
w dniu 25.07.2006r. W protokole tego posiedzenia (prot.10/06) zawarto następujący zapis:
   cyt.„ W wyniku omówienia aktualnego funkcjonowania Spółdzielni i wzmocnienia
   kontroli nad spółkami zależnymi podjęto uchwałę Nr 76 w brzmieniu: Rada
   Nadzorcza po zapoznaniu się z protokołem lustracji działalności inwestycyjnej
   rekomenduje ZPCz przyjęcie wniosków polustracyjnych. W wyniku omówienia
   aktualnego funkcjonowania Spółdzielni i wzmocnienia kontroli nad spółkami
   zależnymi w kontekście lustracji i nowego statutu decyzje nie zostały podjęte.”
                                           68
4.1.4 Warunki współpracy pomiędzy Spółdzielnią a Spółką „SoWa PAX” zostały określone
 w umowie Nr 1/SoWa/2005 z 9.05.2005 zawartej przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
 „PAX” reprezentowany przez Pana Andrzeja Ślązaka i Pana Andrzeja Szklarskiego i Zarząd
 Spółki reprezentowany przez Pana …………………….. Analiza treści tej umowy
 wykazała:

 1) Jej przedmiotem według brzmienia § 1 p.1 jest „pełnienie funkcji inwestora zastępczego
 przy realizacji budowy zespołu budynków mieszkalno-usługowych z garażem podziemnym
 przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 i Stryjeńskich 19 w Warszawie, zgodnie z zawartymi
 przez Spółdzielnię Mieszkaniową „PAX” umowami z Generalnym Wykonawcą –
 Wiatraczna Sp. z o.o.”
 W myśl treści umowy Inwestorowi zastępczemu powierzono (§ 1 p.2):
    - obowiązki nadzoru budowlanego wyszczególnionych wyżej budów,

   - kontrolę faktur za roboty budowlane wystawionych przez Spółkę „Wiatraczna”
   z następującym trybem postępowania:
         o faktury na wykonane roboty, za generalne wykonawstwo oraz faktury
          zaliczkowe będą wystawiane przez „Wiatraczna”Sp. z o.o. na Inwestora
          zastępczego
         o faktury za wykonane roboty po ich skontrolowaniu będą wystawiane
          przez Inwestora zastępczego na Spółdzielnię
   - przeprowadzenia rozliczeń bankowych z wykonawcami inwestycji ze środków
   finansowanych przekazanych przez Spółdzielnię do dyspozycji Spółki, w tym
   dotyczących opłacania faktur za wykonane roboty i faktur zaliczkowych.
   Zapisano jednocześnie (§ 2 p.5), że Spółdzielnia będzie zaliczkowała wykonywane
   roboty na podstawie wystawionych przez Inwestora zastępczego faktur zaliczkowych
   do wysokości nie przekraczającej 5.000.000 zł.
   - upoważniono Inwestora zastępczego do wyrażania zgód na podpisywanie umów
   przez Generalnego wykonawcę z jego podwykonawcami (§ 1 p.2c)
   - w § 3 dopuszczono, by Inwestor zastępczy mógł – we własnym imieniu –
   wykonywać roboty budowlano-montażowe na obu budowach samodzielnie lub przy
   pomocy własnych podwykonawców, w zakresie i ze środków zapisanych w umowach
   o generalne wykonawstwo, zawartych przez Spółdzielnię ze Spółką „Wiatraczna”.

   Za wykonanie czynności inwestora zastępczego umówiono się na zryczałtowane
   wynagrodzenie, bez wskazania sposobu jego ustalenia:
      - 25.000 zł netto plus 22% VAT za okres do końca maja 2005r
      - 30.000 zł netto plus 22% VAT za czerwiec 2005r
      - 40.000 zł netto plus 22% VAT za następne miesiące.

  Wraz z określeniem obowiązków inwestora zastępczego nie sprecyzowano
  odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte ich wykonanie, w szczególności
  w zakresie kar umownych (art. 483 k.c.) i odpowiedzialności odszkodowawczej.
  W świetle umowy inwestor zastępczy uzyskał prawo kontroli umów zawieranych przez
  Spółkę „Wiatraczna” z podwykonawcami i wpływu na wybór wykonawcy (w tym samego
  siebie) poprzez cytowany wyżej zapis § 1 p. 2c.
  Udzielając takiego pełnomocnictwa Spółdzielnia nie zabezpieczyła swoich interesów i nie
  określiła odpowiedzialności inwestora zastępczego wobec podwykonawców za zapłatę
  wynagrodzenia. Jest to uzasadnione przepisem art. 6471 § 5 kc wprowadzającym solidarną

                                            69
odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy za uregulowanie zobowiązań za
wykonane przez podwykonawcę roboty budowlane.
Pominięcie w treści umowy zapisu o odpowiedzialności inwestora zastępczego przekłada
się na ponoszenie przez Spółdzielnię skutków finansowych działań zleconych Spółce,
w tym ryzyka zatrudnienia podwykonawców.
Niejasny tryb kontroli faktur sformułowany w umowie z SoWa PAX a nie wynikający
z umowy z generalnym wykonawcą spowodował że:
  - Spółka „Wiatraczna” wystawiła faktury za roboty budowlane na Spółkę
  „SoWa PAX” jako zamawiającego
  - Spółka „SoWa PAX” wystawiła następnie faktury za roboty budowlane na rzecz
  Spółdzielni Mieszkaniowej „PAX”, w których występuje jako sprzedawca tych robót
  (nie identyfikuje faktur i kwot rzeczywistych wykonawców).
  Dołączone do faktur protokoły odbioru robót są podpisywane: przez kierownika
  budowy ustanowionego przez Generalnego Wykonawcę lub prezesa Spółki, której
  powierzono generalne wykonawstwo („Wiatraczna”), a ze strony odbierającego przez
  inspektora nadzoru reprezentującego Spółkę „SoWa PAX”.
Szczegółowe ustalenia dotyczące rozliczeń robót budowlano-montażowych zawarte
zostały w dalszej części niniejszego rozdziału.

Omawiana umowa Nr 1/SoWa/2005 o zastępstwo inwestycyjne została zmieniona trzema
aneksami, i tak:

- aneks Nr 1 z 25.05.2005r
Dodano do umowy dodatkowy podpunkt stanowiący, że „z każdej faktury wystawionej
przez inwestora zastępczego za wykonane roboty budowlane przez „Wiatraczna”
(z wyłączeniem generalnego wykonawstwa) zostanie zatrzymana przez inwestora kaucja
gwarancyjna w wys. 3% wartości faktury netto. Zwrot kaucji nastąpi 30 dni po upływie
terminu gwarancji…”

- aneksem Nr 2 z 23.03.2006r zmieniono wysokość wynagrodzenia za zastępstwo
inwestorskie począwszy od kwietnia 2006. W miejsce dotychczasowej kwoty 40.000 zł
netto plus VAT za każdy miesiąc ustalono ryczałt w następujących wysokościach:
  - za m-c IV 2006 – 60.000 plus VAT
  - za m-c V 2006 – 45.000 plus VAT
  - za m-c VI 2006 – 80.000 plus VAT
  - za m-c VII 2006 i kolejne – 50.000 plus VAT
W treści aneksu nie uzasadniono przyczyn zmian wysokości wynagrodzenia ryczałtowego
i nie dołączono żadnych kalkulacji.
Podpisanie aneksu nie było przedmiotem udokumentowanych posiedzeń Zarządu
Spółdzielni.
Zaznaczyć należy, że wynagrodzenie za usługi świadczone przez Inwestora Zastępczego
ustalone zostało na każdy miesiąc trwania budowy i nie było uzależnione od długości
rzeczywistego cyklu budowy, jak też wielkości przerobu w nadzorowanych robotach
budowlanych.

W świetle art. 632 § 1 kc „jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe,
przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby
w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”.


                                         70
 - aneksem Nr 3 z 28.03.2006r – zmieniono wysokość zaliczek udzielanych „SoWa PAX”
 na poczet wykonawstwa robót z kwoty 5.000.000 (umowa) do kwoty 9.000.000
 bez podania uzasadnienia.
 Temat nie był przedmiotem udokumentowanych posiedzeń Zarządu Spółdzielni.

 Kserokopia umowy zawartej z SoWa PAX z aneksami stanowi załącznik Nr 10 do
 protokołu lustracji.

 Spółdzielnia nie określiła sposobu rozliczenia kosztów obsługi inwestorskiej na
 poszczególne budowy.
 O ich rzeczywistym rozłożeniu zadecydował kierownik Działu Inwestycji p.Andrzej
 Cisowski w opisie merytorycznym faktur.
 Wyfakturowane przez „SoWa PAX” koszty obsługi inwestycji były zgodne z umową
 i późniejszymi aneksami.
 Podział tych kosztów na zadania Stryjeńskich i Wiatraczna i ich relacja do
 wyfakturowanych przerobów robót budowlano-montażowych przedstawiają się
 następująco:

                         Zadanie inwestycyjne
  Lp   Wyszczególnienie
                 Stryjeńskich   Wiatraczna     Razem
     ROK 2005 V-XII
  1   koszty obsługi netto        -      295.000     295.000
  2   przerób netto        669.433     8.352.389    9.021.822
  3   wskaźnik 1:2            -       3,53 %      3,27 %
     ROK 2006 I-XII
  1   koszty obsługi netto     262.500      342.500     605.000
  2   przerób netto       5.625.984     20.162.153    25.788.137
  3   wskaźnik 1:2         4,66 %       1,70 %      2,35 %


4.1.5 Spółdzielnia nie opracowuje rocznych planów kosztów zarządu ogólnego
    i ich rozliczenia na poszczególne działalności.
 Jedynym dokumentem przedłożonym do kontroli, dotyczącym sposobu ustalenia wysokości
 kosztów zarządu ogólnego przypadających na działalność inwestycyjną jest wniosek
 głównej księgowej zaakceptowany przez Zarząd Spółdzielni w dniu 23.10.1995r
 o obciążeniu nakładów inwestycyjnych kosztami zarządu do wysokości nie przekraczającej
 7% poniesionych kosztów inwestycji. Powyższa decyzja nie może być uznana za podstawę
 ustalenia wysokości kosztów ogólnych przypadających na działalność inwestycyjną
 w latach 2005-2006 ponieważ:

     - wystąpiła istotna reorganizacja procesu obsługi inwestycji. Spółdzielnia
     zrezygnowała z utrzymania służb nadzoru w ramach własnych struktur i zleciła tą
     obsługę Spółce SoWa PAX w ramach umowy o zastępstwo inwestorskie;

     - ustawa o rachunkowości w art.29 nie przewiduje obciążenia środków trwałych
     w budowie anonimowym narzutem kosztów ogólnych. W świetle tych przepisów
     nakłady inwestycyjne mogą być obciążone wyłącznie zidentyfikowanymi pozycjami

                                           71
    kosztów ogólnych pośrednio związanych z uzyskaniem efektów tej działalności
    w postaci środków trwałych.

W latach 2004-2005 rozliczenie kosztów zarządu ogólnego Spółdzielni Mieszkaniowej
„PAX” przedstawiało się następująco: lp        Wyszczególnienie         ROK 2005      ROK 2006

  1 Koszty ogólne ogółem               1.627.090,64    1.406.960,49
    w tym:
 1a na inwestycje                  1.247.743,89     947.657,08
   Udział działalności inwestycyjnej
  2                            76,68 %       67,35 %
   w finansowaniu kosztów ogólnych (1a:1)
   Nakłady inwestycyjne w roku
  3                         16.853.065,91    25.490.960,88
   (bez odsetek od kredytu)
   Relacja naliczonych kosztów zarządu
  4                            7,40 %        3,72 %
   ogólnego do nakładów (poz. 1a: 3)


 Kontrolowano sposób rozłożenia kosztów ogólnych na poszczególne zadania inwestycyjne,
stwierdzono:

                Podstawa                 % obciążenie
                          Naliczone
     Zadanie     rozliczenia (nakłady             kosztami zarządu w
                         koszty ogólne    relacji do nakładów
              -ods.od kredytu)


 Rok 2005            1.032.379,59           -           -
 1. zad. Madalińskiego     2.477.290,87     1.147.674,17        46,32%
 2. zad.Stryjeńskich      13.343.395,45      100.069,72         0,75%
 3. zad.Al.St.Zjedn 72     16.853.065,91     1.247.743,89         7,40%
     RAZEM


 Rok 2006             120.761,67      100.428,72        83,16%
 4. zad. Madalińskiego     2.793.166,49     - 127.674,25        - 4,57%
 5. zad.Stryjeńskich      22.577.032,72      974.902,61         4,31%
 6. zad.Al.St.Zjedn 72     25.490.960,88      947.657,08         3,72%
     RAZEM

Dane powyższej tabeli wskazują, że nie stosuje się żadnych zasad w przedmiocie
rozliczania kosztów ogólnych, tak co do ich podziału na poszczególne działalności jak też
dalszego rozłożenia na stanowiska kosztów (działalności inwestycyjnej na realizowane
zadania). Przyjęty faktycznie sposób tego rozliczenia w latach 2005-2006 był całkowicie
dowolny.                                            72
4.2 W latach 2005-2006 Spółdzielnia nie nabywała nowych terenów pod budownictwo
mieszkaniowe i nie rozpoczynała nowych zadań inwestycyjnych.
Jej działalność inwestycyjna polegała na kontynuacji wcześniej rozpoczętych budów bądź ich
zakończeniu i przekazaniu do użytkowania członkom.

4.3 Według dokumentacji udostępnionej przez Dział Inwestycji oraz danych ksiąg
rachunkowych działalność inwestycyjna i towarzyszące jej nakłady w latach 2005-2006
dotyczyła:

    a) zakończenia budowy II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą „budynek
    mieszkalno-usługowy z garażem podziemnym przy ul. Braci Stryjeńskich róg
    ul. Moczydłowskiej II etap realizacji, obejmujące 2 budynki, każdy o 3-ch
    oddzielnych klatkach (DEF i GHJ).
    Odbiór końcowy udokumentowano protokołem odbioru i przekazania do użytku
    podpisanym w dniu 17.01.2007r.

    b) zakończenie budowy części „A” i kontynuację budowy części B, C, D budynku
    wielorodzinnego z usługami i garażem przy Al.Stanów Zjednoczonych róg Męcińskiej
    w Warszawie.
    Podział obiektu na części A, B, C, D dokonany został na podstawie projektu
    zamiennego zatwierdzonego decyzją Prezydenta m.st. Warszawy Nr 298/05 z 7.07.05
    a jego celem było zabezpieczenie sukcesywnego przekazania do użytkowania
    dokończonych części budynku.

    Charakterystykę powyższych zadań przedstawiono w załączniku Nr 11 do protokołu
    lustracji.

    c) Kolejne dwa zadania – przygotowane do realizacji w latach poprzedzających okres
    objęty niniejszą lustracją – zostały zaniechane, a poniesione nakłady wraz z gruntem
    sprzedane. Powyższe dotyczy budowy zespołów wielorodzinnych:
    - przy ul. Wiktorskiej 8, na które Spółdzielnia uzyskała pozwolenie na budowę
    prawomocną decyzją Prezydenta m.st Warszawy nr 1489/D/M/02
    - przy ul.Wołoskiej 56 – dokumentacja projektowo-budowlana była w trakcie
    przygotowania.

    d) Ponadto w ewidencji księgowej działalności inwestycyjnej figurują nie rozliczone
    nakłady dotyczące następujących zadań:
       przy ul.Madalińskiego 18/22     zł 9.518.876,15
    Zadanie jednoobiektowe. Protokół odbioru końcowego od Wykonawcy i przekazania
    do użytkowania podpisano z datą 26.03.2004r.
    Z umowy z Wykonawcą wyłączono przewidziany w projekcie montaż 2 dźwigów
    samochodowych dla garażu podziemnego w poziomie „-2”. Prace te nie zostały
    wykonane do chwili obecnej a garaż „-2” nie został zaliczony do efektów inwestycji
    (nie przyjęty na stan środków trwałych).

    Do dnia kończącego okres badań lustracyjnych Spółdzielnia nie dokonała
    ostatecznego rozliczenia kosztów budowy tego zadania.
       Ursynów – Kazury          zł 2.582.552,55

                                            73
 Do chwili obecnej Spółdzielnia nie uzyskała decyzji zezwalającej na użytkowanie
 ostatniego (Pileckiego 104) z trzech wybudowanych w ramach zadania i przyjętych na
 majątek budynków.
 Figurujące w ewidencji na dzień kończący 2006r nakłady inwestycyjne nie zostały
 uwzględnione w rozliczeniu z użytkownikami wybudowanych lokali.


4.4. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI
I STANU ROZLICZEŃ POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ INWSTYCYJNYCH.

 4.4.1 Zadanie inwestycyjne pod nazwą „budynek mieszkalno-usługowy z garażem
 podziemnym przy ul.Braci Stryjeńskich róg ulicy Moczydłowskiej II etap realizacji”.
 W ramach II etapu j.w. wybudowano 271 lokali mieszkalnych obsługiwanych przez 6
 klatek schodowych D, E, F, G, H, J o łącznej powierzchni użytkowej 31.638,5 m2,
  12 lokali usługowych o pow. 1.075,8 m2 oraz 420 miejsc postojowych w hali garażowej
 o pow. 13.737,8 m2 wraz z obsługującą je infrastrukturą zewnętrzną.

 Odbiór II etapu zadania od wykonawcy przeprowadzono w dniach 28.12.06-17.01.07
 i udokumentowano protokołem odbioru i przekazania do użytku podpisanym
 w dniu 17.01.07r.

 4.4.2 (1) Pierwszym generalnym wykonawcą zadania przy ul.Stryjeńskich, obejmującego
 9 segmentów zabudowy mieszkaniowej połączonych ze sobą o wysokości od 4 do 11
 kondygnacji z garażami w podziemiu, usługami i zagospodarowanie terenu był
 „INSBUD” Warszawa S.A, na podstawie umowy nr 68/98 z 23.10.98 o kompleksową
 realizację inwestycji. Roboty miały zostać wykonane w okresie od 24.12.1998r do:
 - etap I  1 budynek północny klatki A-C              20.10.2000r
 - etap II 2 budynki wschodni i zachodni klatki -DEF i GHJ      20.08.2001r
 - etap III całość zadania                      20.10.2001r

 Odbiór od wykonawcy etapu I (klatki A-C) nastąpił w dniach 5-14.03.2001r
 W miesiącu marcu 2002r „INSBUD” odstąpił od umowy, z powodu zwłoki w zapłacie
 faktur za wykonane prace, sięgającej ponad 1 rok.

 Kolejnymi wykonawcami II etapu zadania były firmy:
 - „Alisma Construction” S.A – na podstawie umowy z 30.04.2002r o wykonanie
 obowiązków generalnego koordynatora robót na budowie II etapu inwestycji, rozwiązanej
 ze skutkiem od 01.07.2003

 - Warszawskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „KABLOBETON” S.A
 na podstawie umowy nr 7/13/03 zawartej 11.06.2003r, której przedmiotem były roboty
 wykończeniowe II etapu, opisane w załącznikach do umowy.

 Umowa została rozwiązana w trybie art. 39 Prawa upadłościowego, przez Syndyka Masy
 Upadłości WPBP „KABLOBETON” S.A (upadłość ogłoszona 27.08.2003r)

 2) Ostatnim generalnym wykonawcą inwestycji została „TJARA” Sp. z o.o. (obecnie
  „Wiatraczna”) na podstawie umowy nr 2/09/03 zawartej 1.09.2003r, opisanej w protokole
  poprzedniej lustracji (str 30).

                                           74
  W umowie tej zawarto w § 1 p.3 zapis, że Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje
  się, na zasadach generalnego wykonawcy robót, kontynuacji robót i wykonania
  pozostałych niezbędnych wszelkich asortymentowo prac budowlano-montażowych
  w obiekcie i na terenie do niego przynależnym oraz wykonywania niezbędnych robót
  sieciowych, a całość w takim zakresie aby przedmiot umowy spełnił komplet funkcji
  zgodnie z przeznaczeniem. Stwierdzono też (§ 1 p.2), że wykonawca dokonał wizji
  lokalnej poprzedzającej ocenę i wycenę zadania.

  Ramowy zakres robót objętych umową został wyszczególniony w załącznikach 1 do 7
  i dotyczył: robót wykończeniowych w klatkach D, E, F, G, H, J (o różnym stopniu
  zaawansowania), wykończenia dwóch poziomów garaży oraz robót zewnętrznych
  związanych z zagospodarowaniem terenu.
  Za ich wykonanie ustalono zryczałtowane wynagrodzenie w kwocie 5.000.000 zł brutto.
  Do powyższej umowy spisano łącznie 10 aneksów, zmieniając istotnie warunki i terminy
  realizacji robót oraz wysokość wynagrodzenia, ustalonego zawsze w wysokości
  ryczałtowej.

  Treść umowy w wersji obowiązującej w okresie objętym niniejszą lustracją zostanie
  omówiona w dalszej części protokołu.

3) Umowa zawarta pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „PAX” i Spółką „Tjara”
 (w dniu 03.10.03 zmieniła nazwę na „Wiatraczna”) w wersji podpisanej z datą 01.09.2003r
 nie przystawała do rzeczywistych warunków jej realizacji ponieważ:
- spółka Tjara (Wiatraczna) została nabyta przez Spółkę „Administrator PAX”, w której
 Spółdzielnia mieszkaniowa posiada 100% udziałów. Przesłanką nabycia Spółki „Tjara”
 miało być zapewnienie kontynuacji i dokończenie realizowanych przez Spółdzielnię zadań
 inwestycyjnych: przy ul.Stryjeńskich i Al. Stanów Zjednoczonych. W tym czasie
 Spółdzielnia Mieszkaniowa „PAX” znajdowała się w bardzo trudnej sytuacji finansowej
 a jej wierzyciele (między innymi pierwszy wykonawca „INSBUD” S.A) zgłaszali wnioski
 o upadłość i wszczynali egzekucje komornicze z rachunków bankowych.
 Odrębna podmiotowość prawna Spółki miała udrożnić przepływy środków pieniężnych,
 niezbędnych do finansowania robót pozostałych do ukończenia.

- w dniu zawarcia umowy nr 2/09/03 o wykonanie robót w zadaniu Stryjeńskich zarówno
 Spółdzielnia jako inwestor jak też Spółka Tjara występująca jako wykonawca, nie posiadały
 dokładnego rozeznania co do zakresu robót pozostałych do wykonania, niezbędnych do
 zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budynku i uzyskania pozwolenia na jego
 użytkowanie. Po zejściu z placu budowy firmy „INSBUD Warszawa” S.A nie dokonano
 bowiem szczegółowej inwentaryzacji robót pozostałych do wykonania, zaś późniejsi
 wykonawcy (Alisma, Kablobeton) likwidowali w zasadzie wady i usterki w robotach po
 „INSBUD”. Niezadowalający stan techniczny tych robót został potwierdzony w „opinii
 technicznej oceniającej jakość wykonanych robót dot. zabudowy wielorodzinnej z usługami
 przy ul.Braci Stryjeńskich 19” opracowanej w 2002r na zlecenie Spółdzielni przez
 mgr inż. ……………, rzeczoznawcę budowlanego w zakresie wykonawstwa.
 Opinię tę wzbogacono dokumentacją zdjęciową.

- przed podpisaniem umowy ze Spółdzielnią Spółka „Tjara” pozyskała jako podwykonawcę
 robót w zad. Stryjeńskich firmę „M Inwex” Sp. z o.o. w Dziekanowie Nowym.


                                            75
 Firma ta była wcześniej zatrudniona jako podwykonawca tych samych robót przez WPBP
 „KABLOBETON”.
Umowa ze Spółdzielnią była oparta na warunkach umowy nr 02/Stryjeńskich/09/03
z 01.09.2003r zawartej między Spółką „Tjara” jako generalnym wykonawcą i „M Inwex”
jako podwykonawcą.

W dołączonym harmonogramie sporządzonym przez „M Inwex” Sp. z o.o. i zatwierdzonym
przez członków ówczesnego Zarządu Spółki „Tjara” określono:
- ramowy zakres robót ujęty w 15 pozycjach (bez przedmiarów)
- termin zakończenia robót – na dzień 31.12.2003r
- wynagrodzenie brutto 4.280.000 zł
(kserokopia tego harmonogramu stanowi załącznik Nr 12 do prot. lustracji)
Natomiast w umowie zawartej w tym samym dniu pomiędzy Spółdzielnią a Spółką „Tjara”
powtórzono ten sam ramowy zakres robót i ustalono:
- termin zakończenia robót na dzień 31.03.2004r
- wynagrodzenie brutto 5.000.000 zł.

Umowa ze Spółką „M Inwex” została rozwiązana w dniu 14.01.2004r. Ze sprawozdania
Zarządu Spółki „Wiatraczna” z działalności za 2004r, znajdującego się w aktach Spółdzielni
Mieszkaniowej „PAX” wynika, że roboty zostały przerwane z przyczyn leżących po stronie
„M Inwex”, z powodu niedotrzymania terminu wykonania pełnego zakresu robót, który
upłynął 31.12.2003r.
Po ustaleniu zakresu robót wykonanych przez „M Inwex” w zad. Stryjeńskich
i ich potwierdzeniu w protokole zaawansowania robót podpisanym 14.04.2004r,
zlecono ich wycenę rzeczoznawcy majątkowemu, co pozwoliło na rozliczenie budowy
 i wzajemnych zobowiązań. Efektem końcowym było trójstronne porozumienie – ugoda
z 29.09.2004r podpisane przez Zarządy: „M Inwex”, Wiatraczna Sp. z o.o. i Spółdzielni
Mieszkaniowej „PAX”, w którym uznano ostateczne wynagrodzenie dla „M Inwex”
w wysokości 1.998.517,37 zł.
Wynagrodzenie za roboty wykonane przez „M Inwex” zostało rozliczone fakturą wystawioną
przez Spółkę „Wiatraczna” Nr FS/264/04 z 31.12.2004r na wartość brutto 1.824.417,37 zł
tj. niższą niż określona w porozumieniu – ugodzie o 174.100 zł.

4)   Z uwagi na fakt, że Spółka „Wiatraczna” nie dysponowała potencjałem technicznym
i ludzkim do bezpośredniego wykonawstwa robót, wykonywała faktycznie funkcję
generalnego wykonawcy, który zobowiązał się wykonać całość powierzonych mu robót przy
pomocy podwykonawców.
W okresie I-VIII 2004r Spółka „Wiatraczna” zlecała podwykonawcom wykonanie
cząstkowych robót nowych jak tez likwidację usterek, a wystawiane Spółdzielni faktury
stanowiły de facto refaktury do faktur podwykonawców. W każdej fakturze identyfikowano
podwykonawcę i dołączano protokoły odbioru robót.
W rozliczeniach tych nie nawiązywano do ryczałtu określonego umową z aneksami,
podpisaną między Spółdzielnią a Spółką.

5)  W dniu 13.08.2003r na wniosek Zarządu Spółdzielni Rada Nadzorcza podjęła uchwałę
Nr 4 w sprawie przeprowadzenia audytu zadania Stryjeńskich w zakresie inwestycyjno-
budowlanym i finansowo-księgowym.                                            76
W kolejnej uchwale Nr 11 z 29.10.2003r postanowiono by wyboru audytora dokonała
Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej, poszerzona o dwóch reprezentantów zad. Stryjeńskich
i dwóch reprezentantów zad. Wiatraczna.
Ostatecznie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę Nr 14 z 03.12.2003r rekomendującą Zarządowi
podpisanie umowy o audyt inwestycyjny z zespołem kierowanym przez Pana …………… i
jednocześnie postanowiła, że wyniki audytu będą wiążące dla wszystkich stron.
Przesłanką do podjęcia tych decyzji była potrzeba zweryfikowania dotychczasowych
nakładów obciążających budowę Stryjeńskich, ustalenie zakresu, rozmiarów i kosztów prac
pozostałych do wykonania oraz zapewnienie pokrycia poniesionych i niezbędnych do
poniesienia zweryfikowanych nakładów wkładami budowlanymi przyszłych użytkowników
lokali.

6)   Umowa z wybranym zespołem rzeczoznawców budowlanych reprezentowanych przez
……………………… podpisana została w dniu 20.05.2004r. W efekcie zleconych prac
Zespół opracował „Raport końcowy dotyczący budowy inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej
„PAX” w Warszawie przy ul.Stryjeńskich 19 opatrzony datą 30.11.2004r, a jego
przedmiotem było przedstawienie opinii – ekspertyzy w zakresie architektoniczno-
budowlanym wraz z badaniem i oceną ostatecznego kosztu realizacji budowy osiedla
mieszkalnego przy ul.Stryjeńskich etapy I + II i jego rozłożenia na budowane lokale:
mieszkalne, usługowe, miejsca parkingowe i schowki.
Dane tego raportu stanowiły podstawę podjęcia przez Radę Nadzorczą w dniu 21.03.2005r,
a więc 21 miesięcy przed zakończeniem realizacji zadania (prot. odbioru II etapu 17.01.2007)
uchwały Nr 44 w sprawie zatwierdzenia ostatecznego kosztu budowy lokali. W oparciu o w/w
uchwałę Zarząd wystąpił do członków o dopłaty wkładów budowlanych.
Sposób rozliczenia z członkami kosztów budowy lokali w zad. Stryjeńskich będzie
przedmiotem odrębnego omówienia w dalszej części protokołu lustracji.

7)   W zakresie kosztów realizacji robót budowlanych sentencja „raportu końcowego” była
następująca:

- uznano w całości nakłady za roboty budowlano-montażowe poniesione łącznie dla I i II
etapu zadania zaewidencjonowane w księgach rachunkowych od początku realizacji
inwestycji do dnia 30.08.2004r włącznie, w kwocie ogółem 112.847.960,33 zł.

- szczegółowo opisano roboty budowlano-wykończeniowe pozostałe do wykonania po
30.08.2004r i sprecyzowano zalecenia dotyczące technicznych rozwiązań materiałowych.

- w oparciu o zalecenia i opisy jw. inspektorzy nadzoru Spółdzielni sporządzili przedmiary
robót do wykonania a następnie szczegółowe kosztorysy przedwykonawcze, które zostały
zweryfikowane przez Audytorów i potwierdzone przez projektantów branżowych – w ramach
nadzoru autorskiego – w zakresie zgodności w/w robót z projektem pod klauzulą „stwierdzam
zgodność pozycji kosztorysowych z projektem a ilość sprawdzi inspektor nadzoru”.

Łącznie sporządzono 9 kosztorysów inwestorskich oznaczonych numerami: 2-7 i 9-11
zamykających się kwotą netto 8.610.698,96; brutto 9.213.447,98. Suma tych kosztorysów
jako nakłady uzasadnione robót budowlano-wykończeniowych niezbędnych do zakończenia
budowy została uwzględniona w „ostatecznym” rozliczeniu kosztów budowy, zatwierdzonym
przez Radę Nadzorczą.


                                             77
Akceptując kosztorysy inwestorskie Audytorzy zalecili Spółdzielni (cytat str 40 raportu
końc.) „przy wykonywaniu robót obmiary kosztorysowe winny być sprawdzane w naturze
przez inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie rzeczowym, ilościowym w książkach
obmiaru i kosztowym w kosztorysie, wraz z podsumowaniem kosztu i podpisaniem każdego
elementu robót oraz pod Tabelą Elementów Scalonych, tworząc dokumenty powykonawcze,
jako podstawę do wystawienia protokołów odbiorczych i fakturowania przez Wykonawcę
elementów wykonanych robót. Dotyczy to wszystkich robót branżowych budowlanych,
sanitarnych i elektrycznych. Każda zmiana ilości robót, rodzaju materiałów lub ceny
jednostkowej wymaga zgody nadzoru autorskiego z zapisem w Dzienniku Budowy”….
„Obligatoryjnie wymagane jest dla zmiany ilości lub kosztu robót sporządzenie protokołu
konieczności wykonania robót dodatkowych oraz kosztorysu na roboty dodatkowe lub
zamienne, do zatwierdzenia przez władze Spółdzielni Mieszkaniowej „PAX” przed
wykonaniem tych robót”.

Zaznaczyć należy , że Audytorzy zweryfikowali kosztorysy przedwykonawcze robót
pozostałych do wykonania po 30.08.04r oparte na przedmiarach podanych przez
inspektorów nadzoru i wycenione według średnich cen rynkowych. Dodatkowo przyjęli jako
koszt uzasadniony wynagrodzenie za generalne wykonawstwo ujęte w odrębnej pozycji
w kwocie 350.000 zł nie poparte kalkulacją.

Powyższy sposób wyceny nakładów za roboty budowlane do poniesienia po 30.08.2004r
odbiegła od warunków zawartej umowy o wykonania robót budowlanych, w której
wynagrodzenie za całość robót wraz z narzutem za generalne wykonawstwo określone było
ryczałtem.
Przyjmując „Raport końcowy” bez zastrzeżeń Rada Nadzorcza akceptowała tym samym
zalecenia Audytorów jako wiążące Spółdzielnię w zakresie sposobu kontroli rozmiarów
i kosztów pozostałych do wykonania robót.

W trakcie lustracji ustalono, że sporządzone przez inspektorów nadzoru kosztorysy na roboty
pozostałe do wykonania nie były poparte dokładną inwentaryzacją.
Świadczy o tym następujący przykład:

- w kosztorysie inwestorskim nr 3 pod nazwą „Roboty budowlane Garaże poziom -1; -2
etap II” ujęto w poz.5 „montaż bram do garaży” i tę pozycję wyceniono na wartość
kosztorysowaną 420.000 zł netto plus VAT, brutto 449.400 zł.

Tymczasem dostawa i uruchomienie bram garażowych rozliczono przed 30.08.2004r
i poniesione z tego tytułu koszty tkwiły już w nakładach poniesionych wg stanu na dzień
31.08.2004r.
Roboty te wykonała firma „EFFERTZ” Polska Sp. z o.o. w ramach umowy zawartej ze
Spółdzielnią w dniu 04.11.2003r i rozliczyła fakturami:
- nr 29/12/03 z 31.12.2003 (poz. księgowa R-23/0506/XII/03)
- nr 4/04/04 z 20.04.2004 (poz. księgowa R-23/0043/IV/04)
na łączną kwotę brutto 740.200 zł, netto 691.775,70 zł.
Powyższymi fakturami objęto dostawę i uruchomienie:
- 4 bram rolowanych ppoż.             492.200,00 zł brutto
- 4 bram przesuwnych ppoż.             108.001,52 zł brutto
- 1 bramę rolowaną 5400x2200            69.999,40 zł brutto
- 1 bramę rolowaną 5500x2200            69.999,49 zł brutto

                                            78
Omówiona okoliczność polegająca na dwukrotnym zaliczeniu bram do kosztów
uzasadnionych zadania (raz w nakładach poniesionych do 30.08.2004, drugi raz do
poniesienia po 30.08.2004 w ramach kosztorysów inwestorskich) spowodowała zawyżenie
nakładów przyjętych w „ostatecznym” rozliczeniu kosztów budowy o 449.400 zł brutto.

Wyrywkowe sprawdzenie kosztorysów ujawniło ponadto pomyłkę w wycenie pozycji 7
kosztorysu nr 10 pod nazwą „montaż i stawianie 18 szt. słupów oświetleniowych o masie
do 100 kg”.
Do wyceny cementu zużytego do obmurowania słupów przyjęto cenę jednostkową w wys.
280,50 zł za 1 kg, zamiast 280,50 zł za 1 tonę. Pomyłka ta spowodowała zawyżenie wartości
elementu o 109.532,86 zł brutto (102.367,16 netto) wg wyliczenia jak niżej:
(zużycie normatywne wg KNNR5 poz.1001-01)
przyjęto: 18 kg cementu /1 słup x 18 słupów = 324 kg x 280,50 zł = 90.822,00 zł
winno być                   324 kg x 0,28 zł =      90,72 zł
           różnica wartości cementu             90.791,28 zł
plus – zawyżenie wartości materiałów pomocniczych wycenionych
    wskaźnikiem 2,5% od wartości materiałów podstawowych      2.269,78 zł
  - zawyżenie kosztów zakupu liczonych wskaźnikiem 10%
    od wartości materiałów podstawowych i pomocniczych       9.306,10 zł
  - zawyżenie podatku VAT 7%                     7.165,70 zł
                          razem brutto    109.532,86 zł
Kserokopia kosztorysu 10.1 stanowi zał. 13 do prot. lustracji.

8)   W dniu 24.11.2004r tj. 6 dni przed zakończeniem audytu zadania Stryjeńskich
podpisany został aneks nr 6 do umowy 2/09/03 z 01.09.2003 zawartej ze Spółką
„Wiatraczna” o wykonanie robót budowlanych.
Aneksem tym w miejsce dotychczasowej umowy i aneksów 1-5 wprowadzono
„zaktualizowany jednolity tekst umowy wraz z załącznikami”. Analiza „zaktualizowanej”
i dotychczasowej wersji umowy wykazała, że „aktualizacja” polegała na wprowadzeniu
kolejnych zmian umowy, których nie omówiono w treści aneksu.
Zmiany te dotyczyły:

- ustalono nowe terminy realizacji umowy: rozpoczęcie 15.01.2004r tj. po zejściu firmy
„M Inwex” z placu budowy; zakończenie na 31.12.2005 z zaznaczeniem, że każda decyzja
Zamawiającego wpływająca na termin wykonania przedmiotu umowy bądź zwłoka
w płatnościach spowoduje przesunięcie terminu końcowego robót,
- wprowadzono nowy załącznik określający ramowy zakres zleconych robót.
Podobnie jak w dotychczasowych załącznikach 1-7, również nowy załącznik nie został
poparty przedmiarem robót, a w treści zawierał ogólnikowe stwierdzenia jak przykładowo:
wykończenie lokali mieszkalnych do stanu końcowego zgodnego z dokumentacją projektową;
uzupełnienie grzejników, osprzęt c.o, wod-kan, instalacji ppoż. w lokalach, uzupełnienie,
naprawy i wymiana stolarki okiennej; uzupełnienie drzwi na klatkach schodowych,
uzupełnienie instalacji wideofonowej, elektrycznej, wykonanie robót wentylacyjnych,
uzupełnienie anemostatów itd.

- wprowadzono harmonogram rzeczowo-finansowy robót i ustalono nowe wynagrodzenie
ryczałtowe za przedmiot umowy w wys. 11.300.000 zł brutto, bez wskazania podstaw wyceny
tego ryczałtu.


                                           79
W harmonogramie wyróżniono elementy robót i rozłożono wynagrodzenie na poszczególne
elementy.

- określono wysokość narzutów i cen do kosztorysowania robót dodatkowych i zamiennych.
W dotychczasowych zapisach umowy wycena takich robót miała być każdorazowo
uzgadniania między stronami.

Podobnie jak dotychczas uregulowano temat kar umownych i okoliczności stanowiących
podstawę ich naliczania a także odszkodowań za odstąpienie od umowy.
W § 8 sprecyzowane zostały przypadki uprawniające do odstąpienia od umowy bez
wypowiedzenia z zaznaczeniem, że „żadnej ze stron nie przysługuje roszczenie
odszkodowawcze lub inne związane z umową”.
Pozostałe istotne warunki realizacji umowy nie zostały zmienione tj:
- ustalono, że z każdej faktury będzie potrącana kaucja gwarancyjna w wys. 3% netto,
zwrotna w ciągu 30 dni po upływie jednorocznej gwarancji.
Okres rękojmii za wady określono na 3 lata.
- dopuszczono fragmentaryczne odbiory robót w oparciu o protokół stwierdzający procentowe
wykonanie poszczególnych pozycji harmonogramu, podpisany przez kierownika budowy
i inspektorów nadzoru,

- utrzymano dotychczasowe zasady rozliczania wynagrodzenia Wykonawcy. Dopuszczono
w nich zapłatę należności poprzez ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu mieszkalnego, usługowego lub miejsca garażowania na rzecz wskazanej przez
Wykonawcę firmy bądź osoby fizycznej.
Jednocześnie uzgodniony został wykaz tych lokali (wszystkie w aktualnie wykonywanym
budynku przy Al.Stanów Zjednoczonych 72) i wartość przyjętą do tych rozliczeń:
- 3.600 zł/ 1m2 netto dla lokalu mieszkalnego
- 5.300 zł/ 1m2 netto dla lokalu usługowego
- 27.000 zł netto za 1 miejsce garażowania
Wartość postawionych do dyspozycji Wykonawcy lokali wg powyższych cen wynosiła
3.287.271,60 zł.

Umowa w zaktualizowanej wersji została zmieniona kolejnymi aneksami:
- nr 7 z 29.04.2005r, którym Spółdzielnia przekazała swoje dotychczasowe uprawnienia
związane z nadzorem inwestorskim i wyrażaniem zgód na zatrudnienie podwykonawców
Spółce „SoWa PAX”,

- nr 8 z 23.08.2005r, którym przesunięty został termin zakończenia robót na dzień
30.06.2006r,

- nr 9 z 12.06.2006r, po raz kolejny zmieniono termin zakończenia robót na 30.09.2006r,

- nr 10 z 20.06.2006 wprowadzającym następujące zmiany do treści zaktualizowanej umowy:
     - wyłączono z zakresu robót montaż drugiego dźwigu osobowego w klatkach D, E,
     F, G, J (łącznie 5 sztuk) oraz poprawienie kostki na patio z uszczelnieniem dylatacji.
     Z tytułu powyższych wyłączeń zmniejszono ogólną kwotę wynagrodzenia o 898.800
     zł brutto, bez podziału na każdy z w/w elementów.
     Nowe wynagrodzenie za przedmiot umowy określono ryczałtem na kwotę
     10.401.200 brutto.

                                               80
    Kosztorysu robót dotyczących patio ze szczegółową wyceną rezygnacji opartą na
    uzgodnionych w umowie cenach jednostkowych i narzutach, nie sporządzono mimo
    wymogu określonego w § 3.
    W aneksie zaznaczono, że wykonanie prac jak wyżej zostanie odłożone na termin
    późniejszy i jest uwarunkowane od terminu uzupełnienia wkładów budowlanych do
    wymaganej wysokości.

   - zmieniono termin całkowitego zakończenia robót na dzień 30.04.2007r

 W omówionych aneksach nie uzasadniono przyczyn przesunięcia terminów zakończenia
 robót. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że to Spółdzielnia była zmuszona do ograniczenia
 przerobów Wykonawcy z uwagi na brak zdolności płatniczej, spowodowanej zaległościami
 przyszłych użytkowników lokali w zgromadzeniu wkładów budowlanych.

 W trakcie lustracji ustalono, że przebieg realizacji umowy zawartej ze Spółką „Wiatraczna”,
 aktualizacji treści umowy i późniejszych jej zmian nie był przedmiotem
 udokumentowanych posiedzeń Zarządu Spółdzielni.

 Kserokopia umowy Nr 2/09/03 z aneksami 1-10 i załącznikami stanowi w komplecie
 załącznik Nr 14 do protokołu lustracji (ogółem 59 stron).

10)  Zaktualizowana w dniu 24.11.2004r wersja umowy o roboty budowlane, zawarta
 pomiędzy Spółdzielnią i Spółką „Wiatraczna” nie nawiązywała do przeprowadzonej przez
 Dział Inwestycji i zweryfikowanej przez Audytorów inwentaryzacji robót pozostałych do
 wykonania po dniu 30.08.2004r jak tez ich wyceny.
 Wprowadzając aktualizację nie rozgraniczono bowiem robót wykonywanych do 30.08.04r
 i związanych z nimi kosztów oraz pozostałych do wykonania po tym dniu
 zidentyfikowanych w kosztorysach zweryfikowanych w ramach audytu.

11)   W trakcie lustracji przeprowadzono porównanie wysokości wynagrodzenia
  ryczałtowego wpisanego do umowy z Wykonawcą z sumą kosztorysów zweryfikowanych
 przez Audytorów na roboty pozostałe do wykonania po 30.08.04 skorygowanych
 o ujawnione w trakcie lustracji pomyłki w tych kosztorysach.
 Porównanie to przedstawia się następująco:

  A) Umowa z Wykonawcą

  1) Wynagrodzenie ryczałtowe ogółem              10.560.748 netto
  2) minus: ryczałt za pełnienie funkcji GW            588.785 netto
  3) różnica – ryczałt na RBM                  9.971.963 netto
  4) minus wartość robót wyfakturowanych
   od początku realizacji tj. 15.01.2004 do
   30.08.2004                         1.452.951,96
  5) ryczałt przypadający na roboty do
   Wykonania po 30.08.2004 (A3-A4)              8.519.011,04

  B) Suma kosztorysów inwestorskich na
   roboty do wykonania po 30.08.2004             8.610.698,96 netto
   minus:

                                             81
   - ujawnione błędy (zawyżenie) omówione
   wcześniej dotyczące:
          bram garażowych   420.000,00
          cementu       102.367,16      522.367,16 netto

   Wartość kosztorysowania po korekcie          8.088.331,80 netto

  C) Różnica stanowiąca wyższe wynagrodzenie
   Dla Wykonawcy, w stosunku do wartości
   Kosztorysowej opartej na średnich cenach (A5-B)    430.679,24 netto

12)  W trakcie lustracji dokonano oglądu wszystkich faktur za roboty budowlano-
 montażowe w zadaniu Stryjeńskich ujęte do ksiąg rachunkowych w okresie objętym
 kontrolą tj. w latach 2005-2006 stwierdzono:
 - do miesiąca kwietnia 2005r Spółka „Wiatraczna: wystawiała Spółdzielni dwie faktury
 przerobowe na łączną kwotę netto 365.541,27 zł

 - począwszy od miesiąca maja 2005r sprzedawcą robót objętych umową ze Spółką
 „Wiatraczna” jest inwestor zastępczy Spółka „SoWa PAX”, która w swoim imieniu
 wystawia comiesięczne faktury za wykonywanie robót budowlanych.
 W praktyce odbywa się to tak, że „Wiatraczna” sprzedaje roboty Spółce „SoWa PAX”
 łącznie z narzutem za generalne wykonawstwo, a Spółka „SoWa PAX” sprzedaje następnie
 Spółdzielni Mieszkaniowej „PAX”.
 W treści faktur wystawionych przez SoWa PAX brak jest odniesienia do faktur generalnego
 wykonawcy.
 Do faktur „SoWa PAX” rozliczanych w Spółdzielni są dołączone protokoły odbioru robót
 podpisane z ramienia Wykonawcy przez kierownika budowy ustanowionego przez GW,
 z ramienia Zamawiającego przez inspektorów nadzoru zatrudnionych w „SoWa PAX”.
 W żadnym z tych protokołów nie występuje podwykonawca. Obmiarów powykonawczych
 robót nie dokonywano.
 Treść dołączonych protokołów odbioru budzi istotne zastrzeżenia ponieważ:
    - w żadnym z nich nie określono procentowego stopnia zaawansowania rzeczowego
    robót będących przedmiotem odbioru.

 - do m-ca maja 2006 (z niewielkimi wyjątkami) w protokołach odbioru podawano w ujęciu
 poszczególnych elementów wartość sprzedaży za okres objęty fakturowaniem oraz sumę
 wyfakturowania elementu do początku realizacji. Począwszy od m-ca VI 2006 do X 2006
 ograniczono się już tylko do podania wartości sprzedaży za okres bieżącego fakturowania
 (wartości rozliczenia elementu od początku realizacji nie wpisywano).
 Natomiast począwszy od m-ca XI 2006 do IV 2007 (do tego okresu kontrolowano
 dokumenty) zaprzestano rozliczeń wynagrodzenia według elementów. W protokołach
 odbioru wpisywano w treści „roboty budowlane” i jedną kwotą przerób do wyfakturowania.
 Tak więc przedmiotem odbioru było wynagrodzenie a nie wykonany w okresie zakres robót
 z wyceną.

 Przykładowa kserokopia faktury nr FS/63/12/06 ze XII 06 za roboty budowlane
 z dołączonym protokołem odbioru stanowi załącznik Nr 15 do protokołu lustracji.                                           82
Z omówionych wyżej przyczyn, a także z powodu braku ostatecznego rozliczenia
wykonawcy z zakresu rzeczowego i finansowego stanowiącego „przedmiot” umowy
lustratorzy nie mieli możliwości oceny stopnia wykonania umowy, tak w zakresie
wykonania i rozliczenia elementów określonych w umowie, jak też w świetle elementów
sprecyzowanych w kosztorysach zweryfikowanych przez Audytorów.

Ujawniono natomiast przypadki istotnego przekroczenia zryczałtowanego wynagrodzenia
w niektórych elementach robót rozliczonych w okresie 1. I .05 – 31.X.06 tj. w okresie,
gdzie treść sporządzonych protokołów odbioru umożliwiła takie porównanie.
 a) za wykonanie instalacji tryskaczowej (oddymiania) w garażach (poz.5.8. tabeli
   elementów załączonej do umowy) przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie
   405.233,64 zł netto tj. w równowartości wyceny kosztorysowej zweryfikowanej przez
   Audytorów (kosztorys 7 poz. 13).

   Element ten został rozliczony fakturą wystawioną przez Spółkę „SoWa PAX”
   nr FS/21/05 z 31.05.2006r na kwotę netto 498.065,09 (wyższą niż w umowie
   o 92.831,45). Fakturę sprawdził p/w merytorycznym kierownik Działu Inwestycji
   Andrzej Cisowski – bez zastrzeżeń, zatwierdził Prezes Zarządu Andrzej Ślązak.
   W protokole odbioru z 31.05.2006 prezes Spółki „SoWa PAX” wpisał adnotację
   „uwaga – zmiana wartości robót podyktowana zmianą rozwiązań projektowych
   i przesunięciem kosztów”. Kserokopia tego prot. stanowi zał. Nr 16.
   Zmiany takiej nie wprowadzono aneksem do umowy.
   Nie sporządzono też szczegółowej wyceny robót w sposób określony w umowie
   oraz obmiaru końcowego robót.

 b) za wykonanie instalacji wentylacyjnej z wentylatorami części mieszkalnej
  (poz.3.6 tabeli elementów dołączonej do umowy) przewidziano ryczałt w kwocie
  137.383,18 zł netto. W kosztorysie inwestorskim zweryfikowanym przez przez
  Audytorów nr 7 poz.2 roboty wycenione były na kwotę 136.619,99 zł netto.

  Element rozliczony został fakturą nr FS/15/06 z 30.04.06r wystawioną
  przez „SoWa PAX” na kwotę netto 255.074,74 zł tj. wyższą niż ryczałt umowny
  o 117.691,56 zł.
 c) za wykonanie wentylacji garaży podziemnych (poz.5.9 tabeli elementów)
  przewidziano w umowie ryczałt w wys. 954.206. netto
  W kosztorysach inwestorskich pozycję tę wyceniono jak niżej:
  - koszt.7 poz.14 „montaż wentylacji mechanicznej et II”   954.401,44 zł
  - koszt. 9 poz. 3 „wentylacja garaży roboty elektryczne”   302.807,44 zł
                         łącznie netto 1.257.208,88 zł
  Natomiast rzeczywiste wynagrodzenie zostało rozliczone w kwocie netto
  1.983.802,33 zł wg następujących faktur wystawionych przez „SoWa PAX”
  - FS/12/03/06 z 31.03.06              920.546,72 zł
  - FS/27/06/06 z 30.06.06              109.050,00 zł
  - FS/51/10/06 z 31.10.06              954.205,61 zł

 d) za pełnienie funkcji generalnego wykonawcy ustalone było w umowie wynagrodzenie
  ryczałtowe w kwocie 588.785 zł netto (poz. 1 tabeli elementów).
  W „ostatecznym” rozliczeniu przewidziano koszt 420.383 zł netto.


                                          83
  Natomiast rzeczywiste wynagrodzenie za GW rozliczone przez Spółdzielnię za
  pełnienie funkcji GW w okresie od 15.01.2004r do 31.12.2006r wyniosło:

  - faktura z 31.08.04 (dow.ks.R-23/173)           170.000,00 netto
  - fa nr FS/279/04 z 31.12.04 (dow.ks.R-23/316/XII/04)    72.880,05 netto
                       razem za 2004r  242.880,05 netto

  za rok 2005 – wg faktur   FS/007/05 z 30.VI.05       160.325,67 netto
                FS/012/05 z 31.VII.05       15.644,27 netto
                FS/K/02/12/05 z 30.XII.05     45.553,81 netto
                       razem za 2005r   221.523,75 netto

  za rok 2006 – wg faktur  FS/5/01/06 z 31.I.06          8.967,91 netto
               FS/18/04/06 z 28.IV.06        40.138,95 netto
               FS/23/05/06 z 31.V.06         17.303,24 netto
               FS/29/06/06 z 30.VI.06        22.656,48 netto
               FS/35/07/06 z 31.VII.06        24.237,37 netto
               FS/41/08/06 z 31.VIII.06       15.220,88 netto
               FS/47/09/06 z 30.IX.06        15.816,74 netto
               FS/53/10/06 z 31.X.06         14.051,13 netto
               FS/59/11/06 z 30.XI.06        13.723,21 netto
               FS/65/12/06 z 29.XII.06       18.432,05 netto
               razem za 2006r            190.547,96 netto
  Razem wyfakturowane wynagrodzenie z tytułu GW 654.951,76 netto tj. wyższe niż
  ryczałt określony umową o 66.166,76 zł netto i 70.798,40 zł brutto.

e) na wykończenie tarasów przewidziano w umowie (poz.6.3 tabeli) wynagrodzenie
  ryczałtowe w kwocie 28.037 zł netto. W kosztorysie inwestorskim wyceniono ten
  element na kwotę 6.807,45 zł (koszt.4 poz.3.2).
  W okresie 1.I.05-30.IX 06 rozliczono wynagrodzenie na ten element robót w kwocie
  31.921,80 netto wg faktur: FS/21/05/06 z 31.05.06 - 10.088 zł netto i FS/27/06/06
  z 30.06.06 - 21.833,80 zł netto.

f) element „gresy na schodach w otoczeniu budynków” (poz.6.4 tabeli załączonej do
  umowy) wyceniono w kwocie 13.084 zł netto.
  W okresie 1.I.05-30.IX.06 wyfakturowano wynagrodzenie za ten element w kwocie
  25.536 zł netto, wg faktury nr FS/45/09/06 z 29.09.2006r.
  Natomiast w kosztorysie inwestorskim nr 4 poz.2.4 ten element robót wyceniono na
  7.002,43 zł.

g) na „likwidację usterek” przewidziano w umowie ryczałt w kwocie netto 98.132 zł
  (poz.3.9 tabeli)
  W ramach tej pozycji rozliczono w okresie 1.I.05-31.X.06 wynagrodzenie w kwocie
  128.579,56 zł netto wg faktur:
  wystawionych przez Spółkę „Wiatraczna”:
  - FS/065/05 z 28.04.05             19.626,00 zł netto
  wystawionych przez Spółkę „SoWa PAX”
  - FS/026/10/05 z 28.10.05             9.813,00 zł netto
  - FS/034/12/05 z 30.12.05              765,00 zł netto

                                          84
    - FS/12/03/06 z 31.03.06             21.457,57 zł netto
    - FS/21/05/06 z 31.05.06             2.415,28 zł netto
    - FS/32/07/06 z 31.07.06             30.332,60 zł netto
    - FS/39/08/06 z 31.08.06             5.103,80 zł netto
    - FS/45/09/06 z 29.09.06             35.235,17 zł netto
    - FS/51/10/06 z 31.10.06             3.073,29 zł netto
                     razem     128.579,56 zł netto

    W protokołach odbioru ograniczono się jedynie do wpisu nazwy elementu, bez
    podania lokalizacji, obmiarów i rodzaju robót. Kosztorysów powykonawczych nie
    sporządzono.

    W sytuacji umowy ryczałtowej nie było podstaw do rozliczenia robót ponad wartość
    ustaloną w tabeli.

    Wszystkie omówione wyżej faktury zostały wystawione, sprawdzone bez zastrzeżeń
    przez Spółkę „SoWa PAX” i zatwierdzone przez prezesa Zarządu.
    Lustratorom nie okazano dokumentów wskazujących, by temat przekroczenia
    powyższych wynagrodzeń był przedmiotem wyjaśnień, uzgodnień stron
    i udokumentowanych rozstrzygnięć. Przepis zawarty w art. 3571 kc dopuszcza zmianę
    wynagrodzenia ryczałtowego, lecz tylko wskutek zmiany stosunków, których nie
    można było przewidzieć a wykonanie czynności składających się na przedmiot
    umowy groziłby wykonawcy rażącą stratą. W takiej sytuacji przepis rozstrzyga, że
    tylko sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

    Zaznaczyć należy, iż kształt ryczałtowej umowy bez sprecyzowania wielkości robót
    nie wymusił na Spółdzielni przeprowadzenia kontroli kosztów w sposób określony
    przez Audytorów tj. poprzez weryfikację wielkości wykonanych robót i oceny
    kosztów w świetle przyjętych średnich cen w kosztorysach inwestorskich.
    Wynagrodzenia przyjęte w umowie nie dadzą się porównać wprost z kosztorysami
    inwestorskimi z uwagi na fakt, iż umowa obejmuje roboty do wykonania od 15.01.04
    do ukończenia zadania, zaś kosztorysy – roboty do wykonania po 30.08.2004r.

13) Ustalono w trakcie lustracji, że Spółdzielnia nie zmieniając przedmiotu umowy zawartej
  ze Spółką „Wiatraczna” i wysokości ryczałtowego wynagrodzenia, zleciła wykonanie
  niektórych robót objętych tą umową innemu wykonawcy, ma swój koszt i tak:

  13.1)   Na podstawie pisma Inwestora zastępczego z 29.09.2006r (nie rejestrowane
  w książce podawczej) wnioskującego o zastosowanie – w ramach „usprawnienia
  zimowego odprowadzenia wody przez rury spustowe” – ogrzewania elektrycznego rur
  spustowych, Zarząd Spółdzielni w osobach A. Ślązak i A. Szklarski podjęli poza
  protokołem decyzję o przyjęciu do realizacji w/w robót. Następnie zaakceptowali kolejny
  wniosek prezesa Spółki „SoWa PAX” by w zamian za wykonanie placu zabaw wykonać
  instalację ogrzewania rur. Wniosek z dnia 29.09.06 złożony przez prezesa Spółki
  „SoWa PAX” nie został poparty protokołem konieczności i kosztorysem
  przedwykonawczym robót.
                                            85
Wykonanie w/w instalacji rozliczyła bezpośrednio Spółka „Wiatraczna” w fakturze
FS/248/11/06 z 30.11.2006 na kwotę netto 70.040 zł, brutto 74.942,80 zł, która obciążyła
nakłady inwestycyjne.
Faktura ta stanowiła refakturę do faktury bezpośredniego wykonawcy robót – firmy KJM
„Elektrotech” (fa FV/18/2006 z 8.11.2006).

W powyższej sprawie wniesiono następujące zastrzeżenia:
 - wydatek za docieplenie rur nie równoważył przyjętego w umowie ryczałtowego
  wynagrodzenia za wykonanie placu zabaw.
  Na jego wykonanie przewidziano (poz.6.8 harmonogramu) ryczałt w kwocie 150.000
  netto i 160.500 brutto tj. wyższe niż refakturowane roboty dodatkowe odpowiednio
  o 79.960 netto i 85.557,20 zł brutto.

 - w świetle treści umowy nr 2/09/03 o roboty budowlane, prace dodatkowe miały być
  rozliczane według szczegółowych kosztorysów powykonawczych opartych na
  obmiarach powykonawczych i uzgodnionych w umowie danych do kosztorysowania.
  Wystawiona przez Spółkę „Wiatraczna” faktura FS/248/11/06 nie spełnia tych
  warunków, a fakt iż była to refktura nie zwalnia wykonawcy z obowiązku
  zastosowania się do warunków umowy.
  Zaznaczyć należy, że firma KJM „Eletrotech” nie poparła swej wyceny kosztorysem
  szczegółowym, pozwalającym na ocenę wysokości wyfakturowanego wynagrodzenia
  w stosunku do średnich cen.

 - plac zabaw, który Spółdzielnia wycofała z umowy z „SoWa PAX” bez jednoczesnej
  korekty harmonogramu rzeczowo-finansowego, został zlecony do wykonania przez
  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PAX” firmie Miasto i Rekreacja „Gasik, Gasik
  Sp.j.” w Nowym Wągrodnie, na podstawie umowy zawartej przez strony w dniu
  18.08.06r. Zakres przewidzianych do zamontowania urządzeń zabawowych został
  ograniczony w stosunku do założeń projektu.
  Warunki tej umowy były następujące:
     - wynagrodzenie brutto według oferty cenowej z 28.08.06    12.225,62 zł
     - termin wykonania – do 15.09.2006r
     - kary za zwłokę w wykonaniu umowy – 0,5% wynagrodzenia umownego za
     każdy dzień.
  Do nadzoru robót ze strony Spółdzielni upoważniono administratora Pana Aleksandra
  Żylonisa (nie posiada uprawnień budowlanych).

  Prace odebrano bez zastrzeżeń protokołem z dnia 10.10.2006r. Z ramienia Spółdzielni
  w odbiorze brał udział w/w Administrator.
  W aktach brak dokumentu wyjaśniającego przyczynę zaistniałej zwłoki w odbiorze
  robót sięgającej 25 dni.
  Kar za zwłokę nie naliczono.
  Roboty rozliczono fakturą nr 19/2006 z 22.09.2006, która wpłynęła do księgowości
  w dniu 11.10.2006r. Nakłady zostały sfinansowane z funduszu na remonty
  bud.Stryjeńskich (dow. księgowy R-21/2358/09)

  Kserokopie omówionych w p.13.1 dokumentów stanowią w komplecie zał. Nr 17 do
  port. Lustracji (ogółem 14 stron).


                                           86
13.2)   Nawierzchnie, roboty ziemne, zieleń.

Powyższy element ujęto w poz.6.2 harmonogramu rzeczowo-finansowego załączonego do
umowy ze Spółką „Wiatraczna” i wyceniono na kwotę ryczałtową netto 240.187,
brutto 257.000 zł.
W okresie do 31.10.2006r tj. do czasu, w którym specyfikowano nazwy i kwoty
elementów rozliczanych robót Spółka „SoWa PAX” wyfakturowała Spółdzielni z tej
pozycji kwotę 224.878,34 zł netto, z tego:
  - w 2005r – 172.350,95 zł netto wg faktur: FS/010/07/05; FS/017/08/052 z 31.08.05;
FS/026/10/05 z 28.10.05; FS/034/12/05 z 30.12. 05
- okresie 1.I – 31.X.06 zł 52.527,39 zł wg faktur: FS/09/02/06 z 28.02.2006; FS/21/05/06
z 31.05.06; FS 39/08/06 z 31.08.06; FS/45/09/06 z 29.09.06 i FS/51/10/06 z 31.10.2006.

Analiza dokumentów wykazała, że część robót ziemnych i zieleni rozliczona została poza
nakładami inwestycyjnymi i ryczałtem umownym a poniesionymi kosztami obciążono
fundusz remontowy budynków Stryjeńskich lub koszty eksploatacji, i tak:
     Spółka Wiatraczna wystawiła dwie faktury:
      NR 133/06/2006 z 30.06.06 na kwoty netto 26.460 zł
      i Nr 134/06/2006 z 30.06.06 na kwotę 32.340 zł netto,
      łącznie 58.800 zł netto, które Spółdzielnia rozliczyła jak niżej:
        o W fundusz remontowy bud. Stryjeńskich 26.460 netto- wg faktury
          133/06/06
        o W koszty eksploatacji 32.340 zł netto – wg faktury Nr 134/06/06
          rozliczonej za pośrednictwem Spółki „ADMINISTRATOR PAX”.
Były to refaktury do faktury 3/2006 z 11.06.2006 na kwotę 58.800 netto i wystawionej
przez firmę EKO-VISION …………………. nie wiem              na rzecz zamawiającego
„Wiatraczna” Sp. z o.o. „za usługi ogrodnicze przy zespole budynków mieszkalnych
ul.Stryjeńskich.

Z dołączonej do tej faktury umowy zawartej w dniu 25.04.06 pomiędzy firmami:
„Wiatraczna” i EKO-VISION wynika, że zakres zleconych robót miał charakter budowy
nowych terenów zielonych z nasadzeniem i podlewaniem do dnia odbioru robót, a więc
kwalifikował się w całości do robót inwestycyjnych wykonywanych w ramach umowy Nr
2/09/03 o roboty budowlane.

Stwierdzono ponadto, że prace związane z kompleksowym zagospodarowaniem terenów
zielonych okalających budynek od strony Stryjeńskich (ok.1000 m2); od Moczydłowskiej
do zatoki parkingowej (ok.840 m2); od strony Domino (ok.180 m2) i na patio (ok. 620 m2)
potraktowane jako I etap były przedmiotem zlecenia Spółdzielni nr 302/10/05
z 26.09.2005 skierowanego do Pana …………. działającego pod firmą „KLON-R”
Warszawa.    Zlecony   zakres   robót   dotyczył:  rekultywacji    terenu
z wyrównaniem, uzupełnienia ziemią według potrzeb i modelowanie, wałowanie i zasiew
trawników i ich podlewanie przez okres ok. 2 tygodni.

W zleceniu podano jednostkowe ceny umowne i zaznaczono, że transport i dostawę
niezbędnych materiałów zabezpieczy wykonawca oraz że terminy realizacji będą
uzgodnione z kierownictwem budowy Stryjeńskich.                                           87
Z tytułu powyższego zlecenia wykonawca wystawił a Spółdzielnia rozliczyła faktury,
które nie obciążyły nakładów inwestycyjnych zadania i umownego ryczałtu określonego
w umowie ze Spółką „Wiatraczna”.
Były to :
  - faktura 106/10 z 05.10.05 za dostawę 180 ton ziemi czarnej wraz z transportem netto
  9.180; brutto 11.199,60.
  Dostawa potwierdzona na 3 dowodach odbioru przez kierownika budowy ze Spółki
  Wiatraczna.

  - faktura 110/10 z 12.10.05, w treści „za zagospodarowanie terenów zielonych
  ul.Stryjeńskich – patio” (częściowe wykonanie robót netto 10.540 zł; brutto
  11.277,80 zł).

  - faktura 135/11 z 15.11.05, w treści „ziemia czarna wraz z transportem
  (bez potwierdzenia dostawy).
  Policzono za 208 ton – netto 10.608 zł ; brutto 12.941,76 zł.

  - faktura 143/11 z 18.11.05, w treści – zagospodarowanie terenów zielonych netto
  34.289 zł; brutto 36.689,23 zł.

Ogółem firma „KLON-R” rozliczyła wynagrodzenie w kwocie 64.617 zł netto i 72.108,39
zł brutto. Pierwszą fakturę 106/10 wypłacono gotówką z kasy Spółki „Administrator
PAX” na podstawie polecenie prezesa Zarządu (adnotacja na fakturze „Adm.KS-kasa”).
Zaznaczyć należy że:
   - do żadnej faktury (z wyjątkiem pierwszej dostawy ziemi) nie sporządzono
   protokołu odbioru robót. Nie można więc sprawdzić, czy zakres zleconych robót
   został w całości wykonany i w jakich wielkościach oraz czy w sposób zgodny ze
   zleceniem został wyceniony.
   Protokołu odbioru końcowego z obmiarem robót nie dołączono.

   - nie było podstaw do wystawienia przez Wykonawcę i rozliczenia przez
   Spółdzielnię faktur częściowych.
   W zaleceniu zapisano bowiem, że podstawą wystawienia faktury za przedmiot
   zlecenia będzie podpisany dwustronnie protokół odbioru wraz z obmiarem,
   z płatnością 30 dni od otrzymania faktury

   - nie znajduje uzasadnienia potraktowanie zakresu w/w robót jako prace nie
   wchodzące w zakres umowy ze Spółką „Wiatraczna” i nie uwzględnione
   w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wprawdzie Zleceniodawca tj. Zarząd Spółdzielni
   przypisał je do etapu I zadania, ale zaznaczyć należy że:
     - całe zadania obejmowało 3 budynki, podzielone na 2 etapy realizacji w celu
     możliwości zasiedlenia ukończonych segmentów,
     - zagospodarowanie terenu wchodzi w zakres robót pośrednich dotyczących
     całego zadania i tak zostało potraktowane w kosztorysach inwestorskich
     i w rozliczeniu kosztów budowy całego zadania.

Koszt robót wyceniono w kosztorysie inwestorskim nr 4 poz. 3.1, opartym na średnich
cenach w wysokości 230.756,94 zł netto.
W umowie ze Spółką „Wiatraczna” przyjęto ryczałt umowny w kwocie 240.187 zł netto.

                                           88
Na powyższy zakres robót Spółdzielnia poniosła nakłady:

- wyfakturowane przez Spółkę „SoWa PAX”           224.878,34 zł netto
- wyfakturowane przez Spółkę „Wiatraczna”           58.800,00 zł netto
- wyfakturowane przez firmę „KLON-R”             64.617,00 zł netto
                        razem:    348.295,34 zł netto
z tego:
- obciążono nakłady inwestycyjne              224.878,34 zł netto
(240.619,82 brutto)
- obciążono fundusz remontowy                91.077,00 zł netto
(98.568,39 zł brutto)
- obciążono koszty eksploatacji za pośrednictwem
Rozliczenia ze Spółką „Administrator PAX”         32.340,00 zł netto
                        razem:   348.295,34 zł netto


Omówione dokumenty:
> umowa z firmą EKO-VISION wraz z fakturą i prot. odbioru oraz zlecenie SM PAX do
KLON-R z fakturami stanowią załączniki Nr 18/1 i 18/2 do prot. lustracji.

Reasumując temat warunków realizacji i sposób przeprowadzonych rozliczeń robót
budowlanych wykonanych w latach 2005-2006 w zadaniu Stryjeńskich stwierdzić należy
że:
1) Aktualizując umowę zawartą z Generalnym Wykonawcą tj. Spółką „Wiatraczna” nie
  dostosowano jej warunków do nowych okoliczności, którymi były: szczegółowe
  rozpoznanie zakresu, przedmiaru robót i kosztów pozostałych do ukończenia zadania
  wg stanu na 30.08.04. Ogólnikowość zapisanego przedmiotu umowy i przyjęta
  jednocześnie formuła ryczałtowego wynagrodzenia w umowie zaktualizowanej
  24.11.2004r dały podstawę Spółdzielni i jej Inwestorowi zastępczemu do zwolnienia
  się z obowiązku zleceń sprecyzowanych w Raporcie końcowym z dnia 30.11.2004r
  i potwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej PAX
  dotyczących obowiązku dokonywania obmiarów końcowych poszczególnych
  elementów robót wykonanych po 30.08.2004r oraz kontroli kosztów związanych z ich
  realizacją w sposób podany w Audycie.

2) Nie znajduje się uzasadnienia rola Inwestora zastępczego oraz zakres udzielonych tej
  firmie upoważnień ze strony Spółdzielni. Literalnie inwestor zastępczy ma zastępować
  inwestora bezpośredniego jakim jest Spółdzielnia w organizacji procesu
  inwestycyjnego, zabezpieczeniu należytego jego przebiegu,w nadzorze inwestorskim,
  kontroli ponoszonych nakładów w świetle umów zawartych z wykonawcami robót
  i usług.
  Umowa pomiędzy inwestorem bezpośrednim a inwestorem zastępczym ma więc
  charakter umowy-zlecenia.
  Obowiązki i uprawnienia Spółki „SoWa PAX” wykraczają istotnie poza zakres
  wynikający z funkcji inwestora zastępczego.
  Spółka we własnym imieniu sprzedaje Spółdzielni roboty budowlane, według faktur,
  które sama kontroluje pod kątem prawidłowości wyceny i jakości wykonawstwa.
  Następnie będąc administratorem i dyspozytorem środków pieniężnych Spółdzielni

                                          89
    (członkowie dokonują wpłat wkładów na rachunek „SoWa PAX”) sama sobie
    refunduje środki za swoje należności wynikające zarówno z faktur za roboty
    budowlane i usługi, jak też z faktur zaliczkowych. W umowie o zastępstwo
    inwestorskie upoważniono bowiem Spółkę „SoWa PAX” do udzielania zaliczek do
    kwoty 9.000.000 zł.

    Jednocześnie Spółdzielnia nie zabezpieczyła swoich interesów z tytułu nienależytego
    wykonania obowiązków powierzonych Spółce, a świadczą o tym:
    - brak należytego udokumentowania odbiorów robót, potwierdzającego ich zakres
    i wielkość.
    - przekraczanie limitów (ryczałtów) wynagrodzeń ze niektóre elementy robót,
    - brak rozliczenia z rzeczowego i finansowego zakresu robót określonego umową
    o roboty budowlane, zawartą ze Spółką „Wiatraczna” (brak inwentaryzacji).
    Wykonanie zakresu rzeczowego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na
    użytkowanie budynku przy ul.Stryjeńskich 19 zostało potwierdzone w protokole
    odbioru końcowego budynku opatrzonego datą 25.01.2007r.
    Zamknięcie zadania do dnia przeprowadzenia lustracji nie zostało dokonane.

14)   W trakcie lustracji porównano koszty budowy zadania przy ul.Stryjeńskich (I i II et)
od początku realizacji do dnia 30.04.2007r włącznie z nakładami przyjętymi w „ostatecznym
rozliczeniu kosztów budowy zadania” sporządzonym przez Audytorów i zatwierdzonym
przez Radę Nadzorczą w 2005r.
Porównanie to przedstawia się następująco:

    Rodzaje kosztów       Audyt     nakłady wg ewidencji     różnica
                         księgowej na dzień   + oszczędność
                           30.04.2007     - przekroczenie  .
1. RBM do 30.08.04     112.847.960,76     112.847.960,76        -
2. RBM po 30.08.04     112.136.524,97     22.286.103,96     -149.578,99
  łącznie z narzutem za GW
3. Rezerwa na roboty      247.373,10           -    + 247.373,10
 nieprzewidziane
 (bez identyfikacji).
4. Razem RBM (1 do 3)    125.231.858,83    125.134.064,72      +97.794,11
5. teren            8.889.461,36     8.889.461,36         -
6. koszty przygot. terenu    292.315,44      292.315,44         -
7. opłaty z tyt. wiecz.użyt.   422.770,02      422.770,02         -
8. koszty obsługi inwestycji
         własne    5.075.266,62     5.075.266,61        +0,01
         obce       -           307.625,00    - 307.625,00
9. dokumentacja         3.199.385,09     2.987.525,20    + 211.859,89
10. ubezpieczenie, audyt      82.803,00      44.430,20    + 38.372,80
11. pozostałe koszty        679.250,40      957.558,20    - 278.307,80
12. odsetki od kredytu     11.489.537,00    11.489.547,43       - 10,43      .

         razem:   155.362.647,76    155.600.564,18    - 237.916,42    .


                                              90
Dane tego zestawienia wskazują, że zarejestrowane w ramach konta „środków trwałych
w budowie” nakłady związane z budową zadania Stryjeńskich, poniesione do 30.04.2007r
przekroczyły limit określony w „ostatecznym” rozliczeniu o zł 237.916,42 . Faktycznie kwota
przekroczenia jest wyższa o nakłady sfinansowane z funduszu remontowego i w koszty
eksploatacji, co omówiono wcześniej.

15)  Poza robotami budowlano remontowymi lustracją objęto zasadność i legalność
nakładów na dokumentację projektowo-wykonawczą, poniesionych w latach 2005-2006.
Stwierdzono, co następuje:

Do dnia 30.08.2004 Spółdzielnia poniosła nakłady na dokumentację w kwocie
2.922.255,67 zł.
W „ostatecznym” rozliczeniu Audytorzy przyjęli dodatkowo rezerwę na koszty do
poniesienia do zakończenia budowy 277.130 zł netto.
Identyfikacji nakładów, na które założono rezerwę nie dokonano.

W oparciu o ewidencję zapisów księgowych i dokumentujących je dowodów źródłowych a
także treść zawartych umów ustalono:
W latach 2005-2006 zarejestrowano w nakładach na dokumentację netto 57.917,56 zł z tego:
- w roku 2005     49.737,23 zł netto,
- w roku 2006     8.180,33 zł netto.
Najistotniejszą pozycją tych wydatków były nakłady za „nadzór autorski i prace pokrewne”.
W powyższym temacie ustalono, co następuje:
- wykonawcą projektu omawianego zadania było Biuro Projektów Architektonicznych
s.c. W.Nyczak, J.T.Krysiak w Warszawie. W zawartej umowie z 01.08.1997r Projektant
zobowiązał się:
    - do wykonania projektu budowlanego – za 60% umówionego wynagrodzenia
    tj. za 1.076.760 zł,
    - do opracowania projektu wykonawczego – za 30% umówionego wynagrodzenia
    tj. za 538.380 zł,
    - za nadzór autorski podczas realizacji inwestycji – 10% umówionego wynagrodzenia
    tj. za 107.676 zł.

 Powyższa umowa była zmieniona porozumieniem z 07.09.2001r, którym zlecono
 opracowania dodatkowych projektów zamiennych w projekcie budowlanym podstawowym,
 drogowym i sieci cieplnej za wynagrodzeniem netto 302.055,12 zł.
 Zgodnie z treścią części finansowej „AUDYTU” wszystkie koszty wynikające
 z powyższych umów, w tym w zakresie nadzoru autorskiego, zostały wyfakturowane przez
 Projektanta w 100% do końca 2003r.

 - w dniu 01.09.2003r Zarząd Spółdzielni reprezentowany przez A.Ślązaka i A.Szklarskigo
 podpisał z właścicielami Biura Projektów s.c W.Nyczak i J.T.Krysiak kolejna umowę,
 której przedmiotem było „wykonanie wszystkich prac będących w gestii jednostki
 projektowej, a koniecznych do chwili zakończenia przedsięwzięcia” oraz „prowadzenie
 nadzoru autorskiego przy przedmiotowej inwestycji aż do czasu jej zakończenia”.

 Za wykonanie przedmiotu tej umowy określono wynagrodzenie ryczałtem w kwocie
 78.900 zł brutto tzn. wliczając VAT.


                                            91
 Jednocześnie postanowiono, że wynagrodzenie to zostanie zaliczone na częściowe pokrycie
 wkładu budowlanego lokalu usługowego nr 9 w bud. Stryjeńskich 19.

 Następnie w dniu 17.08.2004r spisano umowę z jednym ze wspólników w/w Biura
 Projektowego,   zlecając  mu   identyczny  zakres  prac  jak  w   umowie
 z 01.09.03 za tym samym wynagrodzeniem ryczałtowym 78.900 zł z VAT, poprawionym
 następnie tak, że skreślono treść „z VAT” i wpisano netto. Poprawkę z ramienia Spółdzielni
 oparafowała Z-ca prezesa B.Zagajska. Zapisano też, że kwota 50.000 – zostanie wypłacona
 do 18.07.2005r, pozostała po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu.
 Do tej umowy dołączono zostało pismo opatrzone pieczątką Biura Projektów i datą
 30.12.03 (bez numeru i nie zarejestrowane w książce podawczej Spółdzielni) bez wskazanie
 adresata w którym zawarto następujące stwierdzenie: cyt „w związku z niewykonaniem
 obowiązków przyjętych umową z 1 września 2003r o prowadzenie nadzoru autorskiego na
 obiekcie Stryjeńskich 19 i wykonywaniem prac pokrewnych Zarząd Spółdzielni
 Mieszkaniowej „PAX” niniejszym oświadcza, że rozwiązuje umowę ze skutkiem na dzień
 31.12.2003r”. Pod tym tekstem jest tylko podpis ……….. przy adnotacji „kwituję odbiór”, a
 następnie „komentarz” do decyzji podpisany przez członków Zarządu Spółdzielni
 Mieszkaniowej „PAX” – A.Ślązaka i B.Zagajską o treści:
 cyt „z uwagi na brak możliwości skutecznego dokonania cesji pomiędzy BPA a K2
 jedynym słusznym rozwiązaniem jest – zgodnie z upoważnieniem na p…………. –
 rozwiązać umowę z BPA i podpisać umowę z K2 ..”

  W ramach realizacji umowy z 17.08.2004r p……. działający pod firmą
  „K2 Architekci” wystawił fakturę nr 3/2005 z 15.07.05 na kwotę netto 41.000 zł,
  brutto 50.020. W jej treści zapisano: „ nadzór autorski i prace pokrewne”.
  Faktura obciążyła nakłady zadania Stryjeńskich.
  Protokołu potwierdzenia wykonania umowy ze specyfikacją wykonanych prac nie
  dołączono.
  Na fakturze jest natomiast opis merytoryczny kierownika Działu Inwestycji „potwierdzam
  wykonanie prac w ramach nadzoru autorskiego”.
  Kserokopia omówionych dokumentów stanowi w komplecie zał. Nr 19 do prot. lustracji
  (7 stron).
  Analiza zapisów Dziennika budowy wykazała, iż w roku 2005 z ramienia nadzoru
  autorskiego p…………. dokonał 3 wpisów w m-cu I 2005 i 1 wpis w m-cu III 2005,
  wszystkie dotyczące zaleceń związanych z wykończeniem słupów nośnych w garażu.
  Natomiast w 2006r w ramach 4 wpisów:
  - wyraził zgodę na odstępstwa od projektu zaproponowane przez inspektora nadzoru,
  w tym:
     na rezygnację z zabezpieczenia słupów garażu kątownikiem stalowym
     (wpis z 12.VII.06),
     - na rezygnację z malowania cokołu na ścianach w garażu wys. 15 cm
     (wpis 20.09.06),
     - na zmianę farby do malowania jezdni w garażach z farby chlorokauczukowej na
     ftalową (wpis z 20.04.06r),

- w nakładach zadania Stryjeńskich ujęto fakturę nr 46/2006 z 04.07.2006 wystawioną przez
firmę „GEO-DAMPOL” Usługi Geodezyjne i Zarządzanie Nieruchomościami Bohdan Wilary
Warszawa na kwotę 6.000 netto i 7.320 zł brutto z treścią: „za wykonanie mapy do projektu
dla obiektu położonego w Warszawie przy ul.Braci Stryjeńskich”.

                                            92
W fakturze i opisie merytorycznym nie wskazano podstawy fakturowania tj. umowy i zakresu
aktualizacji projektu, wymuszającego opracowanie mapy.
Umowy z firmą „GEO-DAMPOL” jak też protokołu odbioru wykonanej mapy geodezyjnej
lustratorom nie okazano.
Do faktury jak wyżej dołączone jest pismo p……….. z 04.07.2006r, w którym występując w
swoim imieniu wnosi on do Zarządu Spółdzielni o zaliczenie honorarium należnego firmie
„GEO-DAMPOL”      w  kwocie   6.000  zł  na  dobro   firmy  …………
K2 „Architekci”. Na podstawie tego pisma dokonano rozliczenia wierzytelności zgodnie
z wnioskiem …………….

Kserokopia faktury nr 46/2006 firmy „GEO-DAMPOL” i dołączonego do niej wniosku
…………… stanowi w komplecie zał. Nr 20 do protokołu lustracji.

- ponadto na zadanie Stryjeńskich wystawiona została faktura nr 97/2006 z 05.09.2006 firmy
„EKSPERT” Doradztwa i Szkolenia Urszula Kopczyńska Warszawa na kwotę 7.000 netto
i 8.540 zł brutto: w treści ”uzgodnienia dokumentacji projektowej i dokumentacji technicznej
budynków przy ul.Stryjeńskich i Al.Stanów Zjednoczonych 72”

W opisie merytorycznym nie wskazano podstawy wykonania usługi, zakresu dokumentacji,
która miała podlegać uzgodnieniom. Nie okazano też lustratorom zmian w decyzji
o pozwoleniu na budowę, związanych ze zmianami projektu budowlanego, uzasadniających
zlecenie uzgodnień dokumentacji projektowej.

W opisie merytorycznym zadekretowano wydatek: 50% na zadanie Stryjeńskich – brutto
4.270 zł i 50% na zadanie Wiatraczna – brutto 4.270 zł.

Faktycznie wydatek ujęto w całości na obciążenie nakładów zadania Wiatraczna
(poz. księgowa R33/0181/IX/06).

Kserokopia faktury z opisem i dekretacją stanowi zał. Nr 21 do protokołu lustracji.

Reasumując wybrane do lustracji dowody źródłowe kosztów dokumentacji stwierdzić należy,
że kontrola funkcjonowania tych wydatków nie została wystarczająco udokumentowana,
by ocenić ich legalność, zasadność poniesienia i uznać je za uzasadnione.

4.4.2 Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami
   i garażem przy Al.Stanów Zjednoczonych róg ul.Męcińskiej w Warszawie”

4.4.2.1 Podobnie jak w zadaniu Stryjeńskich, pierwszym wykonawcą zadania przy Al.Stanów
Zjednoczonych było Mławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „INSBUD” S.A na podstawie
umowy nr 75/99 zawartej w dniu 10.08.1999r o kompleksową realizację całej inwestycji.
Termin zakończenia budowy ustalono na 31.05.2002r.

Prace wykonane były z dużym opóźnieniem w stosunku do uzgodnionego harmonogramu,
z uwagi na nieterminowe płatności Spółdzielni spowodowane brakiem płynności finansowej.
Ostatecznie we wrześniu 2002r Wykonawca odstąpił od umowy z powodu zwłoki w zapłacie
faktur, a w listopadzie 2002r opuścił plac budowy.                                             93
Według zapisów w dzienniku budowy w okresie 14.11.2002 do 06.07.2003 budowa była
wstrzymana.

Kolejnym wykonawcą było Warszawskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
„KABLOBETON” S.A, na podstawie umowy zawartej 11.06.2003r nr 6/13/03. Przedmiotem
tej umowy było dokończenie budowy w terminie do 30.11.2004r, w zakresie umożliwiającym
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Wynagrodzenie brutto ustalone zostało na kwotę 53.500.000 zł i miało być płatne w formie
ustanowienia praw do wybudowanych lokali według przeliczenia: 3.600 zł/m2 p.u. mieszkań,
5.300 zł/m2 p.u. lokali usługowych i 27.000 zł za 1 miejsce postojowe w garażu
wielostanowiskowym.
W dniu 28.08.2003r ogłoszona została upadłość „KABLOBETONU” S.A i Syndyk Masy
Upadłości rozwiązał umowę ze Spółdzielnią w trybie art.39 Prawa upadłościowego.

Umowy zawarte z powyższymi Wykonawcami, stan i sposób ich realizacji były przedmiotem
omówienia w protokołach poprzednich lustracji.
                                           94
4.4.2.2.    W dniu 01.09.2003r Zarząd Spółdzielni powierzył kontynuację omawianej
  budowy Spółce „Tjara” (obecna nazwa „Wiatraczna”) na podstawie umowy nr 1/09/03.
  Z uwagi na fakt, że nie przeprowadzono dokładnej inwentaryzacji robót już wykonanych,
  nie było możliwości określenia – w dniu zawarcia tej umowy – ilości robót pozostałych
  do wykonania w jednostkach przedmiarowych.
  W § 1 p 2 umowy 1/09/03 zostało stwierdzone, że budynek został zrealizowany w stanie
  surowym, a stan zaawansowania robót jest znany wykonawcy, który dokonał wizji
  lokalnej poprzedzającej ocenę i wycenę zadania.
  Ramowy zakres robót opisano w załącznikach 2-13 do umowy, oddzielnie dla mieszkań
  lokatorskich, mieszkań własnościowych, lokali usługowych i hal garażowych, z uwagi na
  zróżnicowany standard wykończenia każdej z grup lokali.
  Spółka „Tjara” podjęła się kompleksowej realizacji umowy na zasadach generalnego
  wykonawcy robót.
  Najistotniejsze ustalenia umowy z dnia 01.09.2003 były następujące:
  - termin realizacji – rozpoczęcie 01.09.2003, zakończenia 31.12.2004r
  - wynagrodzenie – ryczałtowe w kwocie 50.000.000 brutto, bez określenia podstaw jego
  obliczenia.
  Jednocześnie zawarto stwierdzenie, że wszelkie prace dodatkowe wykonane poza zakres
  dokumentacji będą rozliczane według cen każdorazowo uzgodnionych przez strony
  umowy.
  Danych do wyceny tych robót nie określono.

  - dopuszczono fragmentaryczne odbiory robót i ich fakturowanie częściowe do 90%
  wartości umownej i ustalono, że pozostała kwota wynagrodzenia (10%) będzie mogła być
  wyfakturowana i rozliczona po skutecznym, końcowym odbiorze robót,

  - ustalono, że Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi lub przy
  pomocy podwykonawców z zastrzeżeniem, że ewentualni podwykonawcy działać będą na
  koszt i ryzyko Wykonawcy,

  - wymieniono okoliczności uprawniające do rozwiązania umowy w trybie
  natychmiastowym
  ( w tym z tytułu rażącego naruszenia postanowień umowy) lecz bez prawa do roszczeń
  odszkodowawczych lub innych związanych z zawartą umową,
  - Wykonawca wyraził zgodę na płatność wynagrodzenia w formie ustanowienia na jego
  rzecz spółdzielczych praw do lokali, a Spółdzielnia do zawarcia umów na ściśle określone
  lokale i zdeponowania ich w banku lub depozycie Wykonawcy, na których zostanie
  ustanowione prawo zastawu. Zastaw miał być sukcesywnie zwalniany do wysokości
  wyfakturowanych robót.
  Jednocześnie określone zostały ceny jednostkowe do rozliczeń zwalnianych z depozytu
  lokali z klauzulą, że warunki te nie podlegają dalszym negocjacjom.
  Harmonogramu precyzującego elementy scalone robót z ich wyceną i czasem realizacji,
  umożliwiającego powiązanie wyfakturowanego częściowo wynagrodzenia z zakresem
  wykonanych i przejmowanych przez Spółdzielnię robót oraz ocenę tempa realizacji
  przedmiotu umowy lustratorom nie okazano mimo, że w treści umowy został wymieniony
  harmonogram prac jako załącznik nr 14.                                            95
Umowę zmieniono następującymi aneksami:
- nr 1 z 3.10.2003 – wprowadzono zmianę nazwy Wykonawcy z dotychczasowej „Tjara”
Sp. z o.o. na „Wiatraczna” Sp. z o.o.

- nr 2 z 25.11.2003 – wyłączono z zakresu umowy dostawę i montaż bram garażowych
firmy „EFFERTZ” oraz zmieniono wysokość wynagrodzenia z kwoty 50.000.000 brutto
do 49.262.000 brutto. Dodatkowo wprowadzono zapis o zaliczkowaniu wynagrodzenia
przez Zamawiającego do kwoty 5.000.000 zł poprzez zwalnianie z depozytu lokali.

- nr 3 z 4.02.2004 – zmieniono termin zakończenia całości robót na 30.06.2005.
Jednocześnie w sposób istotny zmieniono warunki płatności wyfakturowanych robót.
§ 3 p.5 umowy w nowym brzmieniu stanowił, że rozliczanie wynagrodzenia drogą
bezpośredniego zawierania umów o ustanowienie praw do lokali dotyczy zapłaty
podwykonawcom, którzy wyrażą zgodę na taką formę zapłaty.
Konsekwencją tej zmiany było dalsze uwarunkowanie, że dotrzymanie terminu
zakończenia robót zależy od możliwości płatniczych Spółdzielni oraz że szacuje się, iż
miesięczna kwota środków płatniczych niezbędnych do terminowej realizacji robót
wynosi 3.000.000 zł brutto.

Ponadto aneksem nr 3 zmieniono formę zabezpieczenia roszczeń na okres rękojmii.
W nowym brzmieniu ustalono, że Zamawiający będzie zatrzymywał z każdej faktury
kaucję gwarancyjną w wysokości 3% wartości netto, zwrotną w terminie 30 dni po
upływie gwarancji.
Wprowadzono też do treści umowy zapis dotyczący kar umownych: za niedotrzymanie
terminu wykonania umowy w wys. 0,1% wartości nie wykonanych robót, za zwłokę
w płatnościach 0,1 % za każdy dzień.

- nr 4 z 4.06.2004r
Powyższym aneksem zmieniono:
   - wysokość wynagrodzenia ryczałtowego z kwoty 49.262.000 brutto do kwoty
   44.300.000 brutto (zmniejszenie o 4. 962.000 brutto) i ustalono nowy termin
   rozpoczęcia realizacji umowy na dzień 15.01.2004 (było 01.09.2003). Jednocześnie
   zmieniono trzy załączniki do umowy: nr 16, 17, 18 zawierające wykaz lokali
   stanowiących zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy.
W aneksie nie wyjaśniono powodów wprowadzenia zmian. Dołączono natomiast
harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierający wyszczególnienie elementów robót jako
budowlaną całość i ich ryczałtową wycenę, zamykający się kwotą 44.300.000 brutto.
Czasu realizacji tych elementów nie określono.
Z ustaleń lustracji wynika, że zmiana wynagrodzenia była konsekwencją przejęcia przez
Spółdzielnię od Spółki „Wiatraczna” bezpośrednich rozliczeń z podwykonawcą
zatrudnionym na budowie Al.Stanów Zjednoczonych – Męcińska w okresie od
01.09.2003 do 14.01.2004. Podwykonawcą tym, podobnie jak w zadaniu Stryjeńskich
była Spółka„M Inwex” Dziekanów Nowy p-ta Łomianki.

Umowy zawartej pomiędzy Spółką „Wiatraczna” a „M Inwex” lustratorom nie okazano.
Przedłożono natomiast trójstronne porozumienie z dnia 29.09.04, do którego włączyła się
Spółdzielnia Mieszkaniowa jako inwestor bezpośredni, i w którym strony ustaliły, że:
  - Spółka „M Inwex” była podwykonawcą Spółki „Wiatraczna” na budowie
  Męcińska-Al.Stanów Zjednoczonych na podstawie zawartej przez te strony umowy

                                          96
  Nr1/Wiatraczna/09/2003 z 01.09.2003, rozwiązanej z dniem 14.01.2004r przez
  Spółkę „Wiatraczna”
  Powodem rozwiązania umowy były znaczne opóźnienia tempa prac, rzutujące
  w konsekwencji na termin zakończenia inwestycji.

  - Podstawą wyceny robót wykonanych przez „M Inwex” na dzień rozwiązania umowy
  był protokół z dnia 14.04.2004r gdzie obydwie strony określiły procentowo stopień
  zaawansowania robót. Następnie Rzeczoznawca Majątkowy na zlecenie Spółki
  „Wiatraczna” sporządził kosztorysy powykonawcze robót, wg których wartość robót
  wykonanych w zadaniu Męcińska-Al.Stanów Zjednoczonych wyceniona została na
  kwotę 5.186.355,11 zł brutto.

Przejmując zobowiązania wobec Spółki „M Inwex” wynikające z umowy zawartej
pomiędzy Spółką „Wiatraczna” i jej podwykonawcą „M Inwex”, Spółdzielnia naraziła się
na straty.
Uznano wierzytelność „M Inwex” na kwotę 5.186.355,11 zł brutto, zaś wynagrodzenie
ryczałtowe dla Generalnego Wykonawcy za już zmniejszony zakres robót pomniejszono
o 4.962.000 brutto. Różnica na niekorzyść Spółdzielni wyniosła 224.355,11 zł.

- nr 5 z 23.11.2004r
Powyższym aneksem wprowadzono zaktualizowany jednolity tekst umowy wraz
z załącznikami.
W treści aneksu nie omówiono merytorycznych zmian wprowadzonych do umowy
w wyniku jej aktualizacji.

Analiza dotychczasowej i „zaktualizowanej” wersji umowy wykazała następujące zmiany:
  - ustalono nowy termin zakończenia robót na 30.03.2006 (poprzedni 30.06.2005)

  - ustalono nowe wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 46.300.000 zł brutto, wyższe od
  ostatniej zmiany (aneks 4) o 2.000.000 zł brutto i wprowadzono nowy harmonogram
  rzeczowo-finansowy,

  - sprecyzowano zasady udokumentowania robót dodatkowych (protokół konieczności)
  i ustalono, że takie roboty będą kosztorysowane. Jednocześnie ustalono wysokość
  czynników cenotwórczych do wyceny tych robót,

  - do wcześniejszego stwierdzenia, że Wykonawca może zatrudniać podwykonawców,
  za których działania ponosi odpowiedzialność jak za działania własne dodano, że na
  takie zatrudnienie m o ż e być wyrażona zgoda Zamawiającego tj. Spółdzielni.
  Tak sformułowany zapis, że „może” a nie „powinna” oznacza, że to od woli
  Wykonawcy zostało uzależnione, czy Spółdzielnia będzie miała wpływ na wybór
  podwykonawców.
  W świetle treści art.6471 kodeksu cywilnego inwestor, którym jest Spółdzielnia ponosi
  taką samą odpowiedzialność jak generalny wykonawca (solidarna odpowiedzialność)
  za zobowiązania wobec podwykonawcy.
                                           97
Do podjętych decyzji o wprowadzeniu zmian do treści umowy lustratorzy wnieśli
następujące zastrzeżenia:
- zmieniając termin zakończenia robót zleconych Spółce „Wiatraczna” nie omówiono
powodów uzasadniających wydłużenie cyklu budowy.
 -wprowadzono zmiany w ryczałtowej wycenie poszczególnych elementów scalonych
robót, które wpłynęły na wzrost ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie umowy
o 2.000.000 zł brutto, bez ich omówienia.

Zmiana wynagrodzenia dotyczyła następujących elementów scalonych:

 lp   wyszczególnienie    Wg aneksu nr 4  Wg aneksu nr 5    Różnica
 1  Roboty dodatkowe         300.000     1.300.000    + 1.000.000
 2  Roboty konstrukcyjne      5.725.000     5.596.000     - 129.000
 3  Stan wykończeniowy      14.506.000    13.788.500     - 717.500
 4  Instalacje wewnętrzne     10.361.000     9.686.000     -675.000
 5  Usługi (-1,0,+1)        1.669.000     6.506.500    +4.837.500
 6  Garaże             7.420.000     4.920.000    - 2.500.000
 7  Sieci zewnętrzne         649.000      568.000      -81.000
 8  Świetlik                -      265.000     + 265.000
                            RAZEM     + 2.000.000

Sposób zaprezentowania zmian w harmonogramach jest nie czytelny, a świadczy o tym
następujące porównanie:

W zmienionym harmonogramie finansowym załączonym do aneksu nr 5 wyszczególniono
jako roboty nowe, wpływające na wzrost wynagrodzenia za element „usługi” następujący
zakres prac:
   - w poz. 140a – witryny w lokalach usługowych 1.000.000
   - w poz. 140b – sufit podwieszony w usługach 1.200.000
   - w poz. 140c – posadzki z podłożami     1.800.000

Powyższy zakres robót od dnia zawarcia umowy w pierwszej wersji tj. od 01.09.2003r był
ujęty w załącznikach opisujących zakres robót do wykonania, i tak:
   - w załączniku nr 7 pod nazwą „wykończenie lokali użytkowych własnościowych”
   wpisano:
   cyt. „ 1. podłogi – gres
       2. sufity podwieszane
       3. ściany wystawowe – szkło w profilach aluminiowych
       Uwaga: odnośnie elementów nie opisanych jak wyżej obowiązuje
       dokumentacja techniczna”.

Identyczną treść wpisano w załącznikach dotyczących pozostałych lokali użytkowych:
- w zał. Nr 8 „wykończenie lokali użytkowych PEKAO S.A”
- w zał. Nr 9 „wykończenie lokali użytkowych dla Wykonawcy”

Z uwagi na fakt, że powyższy zakres robót był znany w momencie zawarcia umowy,
wynikał z dokumentacji projektowej i z treści umów realizacyjnych zawartych z przyszłymi

                                           98
użytkownikami lokali to nie można go uznać za roboty dodatkowe wprowadzone do
umowy, podlegające dodatkowemu wynagrodzeniu ponad ustalony ryczałt.
Nie może o tym przesądzać fakt, iż we wcześniejszym harmonogramie, wprowadzonym do
umowy aneksem nr 4 nie wyróżniono takich elementów.
Zaznaczyć bowiem należy, że w przypadku wynagrodzeń ryczałtowych za roboty
budowlane, podział tych robót na elementy i odpowiednie rozłożenie na nie wynagrodzeń
ma wyłącznie charakter porządkowy, niezbędny do częściowego fakturowania
wynagrodzeń.
W świetle obowiązujących przepisów Prawa cywilnego, wynagrodzenie ryczałtowe określa
w sposób jednoznaczny wartość zawartej umowy. Przyjmuje się bowiem, że obydwie strony
nie mogą zmieniać ustalonego w umowie wynagrodzenia. W szczególności wykonawca nie
może występować do zamawiającego o podwyższenie wynagrodzenia, ponieważ w dniu
zawarcia umowy winien być świadomy wszystkich obowiązków z niej wynikających.
Takiej treści klauzula została też zawarta w umowie podpisanej w dniu 01.09.2003r
i powtórzona w wersji „zaktualizowanej”.

- aneks nr 6 z 29.04.2005
Wprowadzono do umowy jako stronę reprezentującą Spółdzielnię Spółkę „SoWa PAX”.
Zaznaczyć należy, że umowa pomiędzy Spółdzielnią i „SoWa PAX” o pełnienie funkcji
inwestora zastępczego została zawarta w dniu 09.05.2005 tj 10 dni później.
- aneks nr 7 z 17.08.2005
Aneksem tym przesunięto termin zakończenia robót na 30.10.2006 – bez podania
uzasadnienia.

- aneks nr 8 z 18.10.2005
Zmieniono wysokość zaliczek udzielanych Wykonawcy z dotychczasowej kwoty 5.000.000
do kwoty 9.000.000 zł brutto.
- aneks nr 9 z 19.06.2006
Zmiany wprowadzone tym aneksem dotyczyły:
   - termin zakończenia robót – przesunięty został na 30.06.2007 tj. o dalsze 8 miesięcy.
   Decyzji nie uzasadniono.
   - wysokość wynagrodzenia ryczałtowego
   Ustalono nowe wynagrodzenie na kwotę 56.600.000 zł brutto tj. wyższe o kolejne
   10.300.000 zł brutto.
   Wzrost wynagrodzenia według skorygowanej tabeli elementów w stosunku do
   harmonogramu wprowadzonego aneksem 5 dotyczył:
   1) dodatku za generalne wykonawstwo (poz.1 harmonogramu)
     wzrost z kwoty 3.000.000 zł do 3.500.000 zł tj. o    500.000 zł
   2) robót dodatkowych (poz. 4 harmonogramu)
     wzrost z kwoty 1.300.000 zł do 2.300.000 zł tj. o   1.000.000 zł
   3) robót elewacyjnych (poz.16 harmonogramu) wzrost o    1.600.000 zł
     (wycena w aneksie 4 2.500.000,
     w aneksie 5      2.200.000 ,
     a w aneksie 9     3.800.000)
   4) witryn w lokalach usługowych (poz. 140a harmono-
     gramu) wzrost z kwoty 1.000.000 do 1.450.000 tj. o    450.000 zł
   5) posadzek i podłoży w lok. Usługowych (poz.140c)
     wzrost z kwoty 1.800.000 do 2.000.000 tj. o       200.000 zł
                         razem     3.750.000 zł

                                            99
Ponadto wprowadzono do elementu „lokale usługowe” dodatkowe wyposażenie:
klimatyzację, schody ruchome, dźwig panoramiczny, automatykę sygnalizacji ppoż., a także
wyposażenie pomieszczenia monitoringu z kamerami oraz (w garażach) wykonanie barierek
przy zjazdach do garaży. Ogółem wartość tego wyposażenia określono ryczałtem na kwotę
6.550.000 brutto.

Podobnie jak dotychczas nie sporządzono protokołu konieczności, nie zinwentaryzowano
 i nie skosztorysowano żadnej zmiany, co było wymogiem wpisanym w treści
znowelizowanej aneksem 5 umowy.
Zaznaczyć należy, że Spółdzielnia nie okazała Lustratorom dokumentów dotyczących
zamówienia robót dodatkowych lub rezygnacji z niektórych robót przez przyszłych
użytkowników lokali.
Jak wyjaśnił kierownik Działu Inwestycji Andrzej Cisłowski wnioski takie składają
członkowie bezpośrednio do inwestora zastępczego tj. Spółki ”SoWa PAX”.

Porównanie zmian w wycenie elementów robót począwszy od aneksu 4, którym po raz
pierwszy określono elementy scalone robót i dokonano rozłożenia zryczałtowanego
wynagrodzenia na każdy z tych elementów, poprzez aneks nr 5 i aneks nr 9, którymi
zmieniono te wyceny przedstawiono w zał. Nr 21ª do protokołu lustracji.

Skąpa treść zapisów w dzienniku budowy nie odzwierciedla przyczyn zaistniałych opóźnień
na placu budowy.
Analiza zapisów dziennika za lata 2005-2006 wykazała, że w tym temacie zawarto tylko
1 wpis opatrzony datą 11.07.05, dokonany przez inspektora nadzoru budowlanego o treści:
cyt. „W związku z dużym opóźnieniem w robotach elewacyjnych firmy CONTRAKT-
BUDOSAN wzywa się do przyspieszenia wykonawstwa i zatrudnienia na budowie większej
ilości pracowników …”
„Do wykonania pozostało ok. 300 m2 elewacji a terminy są przekroczone”.

Omówiona umowa i późniejsze aneksy nie były opiniowane przez radcę prawnego.
Umowa nr 1/09/03 z aneksami 1-9 stanowią w komplecie załącznik nr 22 do protokołu
lustracji (ogółem 71 stron).

Reasumując treść umowy o roboty budowlane w zadaniu Męcińska-Al.Stanów
Zjednoczonych, zawartej pomiędzy Spółdzielnią i Spółką „Wiatraczna” stwierdzić należy
że:
- Mając do wyboru dwie formy wynagrodzenia:
   - kosztorysową – w przypadku której ustala się wynagrodzenie poprzez zestawienie
   wcześniej planowanych a później wykonanych prac i należnych wynagrodzeń
   ustalonych w oparciu o obmiary powykonawcze i uzgodnione w umowie czynniki
   cenotwórcze (art. 629 kc).

   - ryczałtową – gdzie ustala się wynagrodzenie z góry określonej kwocie i wówczas
   wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie
   zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac (art. 632 kc.).

Strony zgodnie wybrały formułę ryczałtową, łatwiejszą bo nie wymagającą szczegółowych
obmiarów powykonawczych i wycen kosztorysowych.

                                          100
 Wykonawca w umowie oświadczył, że stan zaawansowania przejmowanej do kontynuacji
 budowy jest mu znany, bowiem dokonał wizji lokalnej poprzedzającej ocenę i wycenę
 zadania i za ustalony ryczałt wykona roboty tak, by obiekt spełniał komplet funkcji
 określonych w dokumentacji.

 Przepisy kodeksu cywilnego stanowią, że w przypadkach szczególnych, gdy zaszły istotne
 zmiany stosunków, których nie można było przewidzieć a wykonane czynności
 składających się na przedmiot umowy groziłoby wykonawcy rażącą stratą, sąd może
 podwyższyć wynagrodzenie lub rozwiązać umowę.

 Za istotną zmianę stosunków można uznać zmianę cen na rynku wykonawstwa.
 Jednakże zmiana umowy winna służyć wyłącznie usunięciu rażącej straty poniesionej przez
 wykonawcę, a w związku z tym powinna być przez niego udowodniona.

 W stosunkach między Spółką „Wiatraczna” i Spółdzielnią wymogi te nie były
 przestrzegane.
 Roboty te rozliczono ryczałtem mimo, iż według ustaleń umowy wprowadzonych aneksem
 nr 4 wymagana była wycena oparta na kosztorysach szczegółowych.

 - Omówiona umowa i jej późniejsze zmiany nie były opiniowane przez Radcę prawnego,
 jak też nie były przedmiotem posiedzeń Zarządu i kontroli Rady Nadzorczej.


4.4.2.3    Z dniem powierzenia czynności inwestora zastępczego Spółce „SoWa PAX”,
 całość czynności związanych z nadzorem robót i kontrolą kosztów wykonuje w imieniu
 Spółdzielni w/w Spółka.
 Ponadto Spółka „SoWa PAX” występuje wobec „Wiatracznej” jako kupujący wykonane
 usługi na budowie a następnie sprzedaje je Spółdzielni we własnym imieniu i na własny
 rachunek.
 Kontrolę sposobu wykonania powierzonych funkcji i przeprowadzonych przez
 „SoWa PAX” rozliczeń sprawuje prezes Zarządu w ramach podziału obowiązków między
 członków Zarządu a także jako przedstawiciel Zgromadzenia Wspólników Spółki.
 Żaden z zatrudnionych pracowników nie ma przypisanych czynności nadzoru, kontroli
 i opiniowania wniosków w zakresie spraw związanych z przebiegiem inwestycji
 i rozliczaniem kosztów. Pracownicy Spółdzielni nie uczestniczą też w odbiorach robót.


4.4.2.4    W trakcie lustracji dokonano oglądu wszystkich faktur za roboty budowlane,
 które w latach 2005-2006 obciążyły koszty zadania Al.Stanów Zjednoczonych – Męcińska.
 Stwierdzono, co następuje:
 - w okresie I-IV.2005 faktury za roboty budowlane wystawiła Spółka „Wiatraczna”,
 a w odbiorach robót brali udział inspektorzy nadzoru zatrudnieni na etatach w Spółdzielni.

 Wraz z podpisaniem umowy o zastępstwo inwestorskie, z inspektorami nadzoru rozwiązano
 umowę o pracę w ramach porozumienia stron. Nowym ich pracodawcą została Spółka
 „SoWa PAX”

 - od czasu włączenia Inwestora Zastępczego do prowadzonego procesu inwestycyjnego
 tj. od maja 2005r Spółka „SoWa PAX” występuje jako strona kupująca usługi wykonane

                                            101
przez Generalnego Wykonawcę. Następnie w swoim imieniu i na swój rachunek
odsprzedaje je Spółdzielni.

W aktach Spółdzielni brak jest dokumentów pozwalających na porównanie zakresu
i wartości robót kupowanych przez „SoWa PAX” z zakresem i wartością robót
fakturowanych przez „SoWa PAX” dla Spółdzielni.
Z tego powodu kontrola taka nie jest wykonywana przez pracowników Spółdzielni,

- protokoły odbioru robót załączone do faktur wystawionych dla Spółdzielni były
podpisywane przez kierownika budowy Spółki „Wiatraczna” i przez inspektorów nadzoru
ze Spółki „SoWa PAX”.
Na drugiej stronie protokołów odbioru – w rubryce specyfikującej elementy rozliczanych
robót – wpisywano informacje o podwykonawcach i kwoty, które w większości
przypadków nie znajdowały powiązania z kwotami wyfakturowywanych Spółdzielni
wynagrodzeń za roboty.

Przykładowe protokoły odbioru robót: budowlanych, sanitarnych i elektrycznych za okres
od 30.04.2005 do 30.06.2005 wraz z fakturą „SoWa PAX” nr FS/004/2005 z 30.06.2005
stanowią w komplecie zał. Nr 23 do prot. lustracji.

Do miesiąca września 2006r przedmiotem odbioru według tych protokołów były wyłącznie
wynagrodzenia w układzie uzgodnionych ze Spółdzielnią elementów robót. W żadnym
bowiem przypadku nie określono stopnia zaawansowania robót w tych elementach.
Z drugiej strony nie przestrzegano uzgodnionych ryczałtów przez co poziom
wyfakturowania poszczególnych elementów nie obrazował rzeczywistego stopnia ich
wykonania.

Powyższe odzwierciedlają następujące przykłady:

ad poz.11 harmonogramu „Okna z zewnątrz”
Za wykonanie tego elementu przewidziano wg ostatniego aneksu 9 wynagrodzenie
w kwocie netto 158.879 zł. Według protokołu odbioru załączonego do faktury
nr FS49/09/06 z 30.09.2006 wyfakturowano netto 222.437,98 zł tj. 140%

ad. poz.14 harmonogramu „ściana kurtyn, obudowa werand”
Za ten element przewidziano ryczałt w kwocie 2.309.252 zł netto.
Wyfakturowano do m-ca września 2006 włącznie 2.357.106,49 zł netto tj. 102,07%.

ad.poz.16 harmonogramu „tynk drobnoziarnisty i błonie”
Wynagrodzenie ryczałtowe za ten element określono na kwotę 3.551.402 zł netto.
Natomiast wyfakturowano do września 2006r włącznie 3.567.324,31 zł netto.

ad. poz. 87 harmonogramu „instalacje c.o. segm. „A””
Wynagrodzenie ryczałtowe wg harmonogramu 429.907,00 zł netto
Wyfakturowano do września 2006 włącznie     449.713,87 zł netto


ad. poz. 107-110 „instalacje c.o.” w segmentach C, F, A, B


                                         102
 Porównanie wysokości ryczałtów i wyfakturowanego wynagrodzenia do września 2006
 przedstawia się jak niżej:
                   ryczałt      wyfakturowano
 poz.107 segment C          448.598      489.304,57
 poz. 108 segment F          448.598      455.000,00
 poz. 109 segment A          448.598      508.000,00
 poz.110 segment B          448.598      580.981,57

 Bilans ten wynika z Prot. odbioru załączonego do faktury nr FS/38/08/06 z 31.08.06.

 W żadnym protokole odbioru nie ma stwierdzenia, czy podane przykładowo elementy,
 wyfakturowane ponad kwoty ryczałtowe wyszczególnione w ostatnim harmonogramie
 wprowadzonym aneksem 9 z 19.06.2006r zostały ukończone.

 - Począwszy od m-ca października 2006 zaprzestano wyszczególniania w protokołach
 odbioru elementów rozliczanych robót, a przedmiotem odbioru były już tylko: „roboty
 budowlane”, „roboty sanitarne” i „roboty elektryczne”.

 W ten sposób tj. bez identyfikacji elementów odbieranych robót rozliczono wynagrodzenie
 ryczałtowe:
 - za m-c październik 2006               2.960.249,60 zł netto
 wg fa FS/50/10/06 z 31.10.2006

 - za m-c listopad 2006                 1.011.952,31 zł netto
 wg fa FS/56/11/06 z 30.11.2006

 - za m-c grudzień 2006                 5.604.337,15 zł netto
 wg fa FS/64/12/06 z 29.12.2006

 Inwentaryzacji odzwierciedlającej stopień wyfakturowania każdego z elementów
 wyszczególnionych w harmonogramie według stanu na koniec poszczególnych okresów
 tj. 2003, 2004, 2005 i 2006 nie sporządzono.

 Kserokopia przykładowej faktury FS/64/12/06 z 29.12.2006 z „protokołem odbioru”
 stanowi załącznik nr 24 do prot. lustracji.

4.4.2.5    Analiza nakładów, które obciążyły koszty zadania Al.Stanów Zjednoczonych-
 Męcińska w latach 2005-2006 wykazała, że Spółdzielnia była bezpośrednim zamawiającym
 i poniosła dodatkowe nakłady za materiały i usługi wchodzące w zakres wycenionych
 ryczałtowo obowiązków Generalnego Wykonawcy tj. Spółki „Wiatraczna”
 Powyższe dotyczy:
 - faktury nr 42/05 z 12.07.2005 wystawionej przez firmę „EKSPERT” Doradztwo
 i Szkolenia Urszula Kopczyńska Warszawa o treści „koordynacja prac instalacyjnych
 związanych z ochroną ppoż. budynek Al.Stanów Zjednoczonych 72” netto 5.000 zł,
 brutto 6.100 zł (poz. księgowa R-33/0067).
 W opisie merytorycznym podpisanym przez kierownika Działu Inwestycji A. Cisłowskiego
 zawarto „obciążyć pozostałe roboty – budynek Al.Stanów Zjednoczonych”.

 Nakłady ujęto w robotach budowlanych:

                                            103
- faktury nr 29 z 25.07.2005 wystawionej przez Zakład Instalacji Sanitarnych Bogdan
Czarnowski Marki na kwotę netto 4.400 zł, brutto 4.708 o treści: „monitoring
przykanalików do budynku Al.Stanów Zjednoczonych 72” (poz.księgowa R-33/0075).
Nakłady ujęto w robotach budowlanych.

- faktury nr 122/05 z 19.07.2005 wystawionej przez firmę PHU U-Miar Grażyna Piesiewicz
Warszawa na kwotę 7.900 netto i 9.638 brutto o treści „układy pomiarowe energii
elektrycznej (6szt)” (poz.księgowa R-33/0080).
Opis merytoryczny „obciążyć RBM Al.Stanów Zjednoczonych” nie podpisany.
Nakłady ujęto w robotach budowlanych.

- faktury nr 1071/05 z 17.08.05 wystawionej przez „PIAS-KAN” Sp.zo.o Warszawa na
kwotę netto 11.770, brutto 14.359,40 za zawory PUMPFIX F NARUROWY 2 szt.
i JEDNOKLAPOWY 2 szt. (poz. księgowa R-33/0081).
Odbiór materiałów potwierdził kierownik budowy „Wiatraczna”.
Fakturę od strony merytorycznej podpisał kierownik Działu Inwestycji w Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Nakłady zakwalifikowano do robót budowlanych.

- faktury 101/05 z dnia 9.11.05 wystawionej przez „EKSPERT” Doradztwo i Szkolenia
Urszula Kopczyńska Warszawa na kwotę 5.000 netto i 6.100 brutto o treści „konsultacje
i nadzór w zakresie ochrony przeciwpożarowej budowy Al.Stanów Zjednoczonych 72”
(poz. księgowa R-35/0133).
Nakłady zakwalifikowano do pozostałych kosztów inwestycji.
- faktury nr 6311930 z 25.01.06 wystawionej przez firmę „ONNINEN” Sp. z o.o.
w Warszawie na kwotę 3.443 zł netto (poz. księgowa R-33/002) o treści: „Nagrzewnica
DEVITEMP-106” 3 szt á 1.147,70 wg zamówienia z 23.01.2006.
W opisie merytorycznym podpisanym przez kierownika Działu Inwestycji Spółdzielni
Mieszkaniowej podano „obciążyć inwestycję Al.Stanów Zjednoczonych – w koszty robót
budowlano-montażowych”.
Fakturę ujęto w pozostałych kosztach inwestycji (poz. księgowa R-33/0002).

- faktury nr 65/06 z 29.06.06 wystawionej przez „EKSPERT” Doradztwo i Szkolenia
Urszula Kopczyńska Warszawa na kwotę netto 5.000 zł, brutto 6.100 zł o treści
„konsultacje i nadzór w zakresie ochrony ppoż. budowy Al.Stanów Zjednoczonych 72”.
Wydatek ujęto w pozostałych kosztach inwestycji (poz. księgowe R-33/0076).

Ponadto Spółdzielnia sfinansowała:
- w roku 2005 – faktury nr 27/05/05 na kwotę netto 1.250 zł i nr 4/07/05 z 8.07.05
na kwotę 840 zł netto wystawione przez firmę „JOLSTAR” w Warszawie za pomiary
geodezyjne w trakcie budowy. Wydatek ma bezpośredni związek z wykonawstwem robót
i powinien być pokryty przez Generalnego Wykonawcę.
Dla Spółdzielni stanowi wydatek nieuzasadniony.
- w roku 2006 koszty ochrony budowy w wysokości    178.312,88 zł z tego:
   wg dowodu R21/2963 z 30.11.2006          21.353,00 zł
   wg dowodu R21/3278 z 31.12.2006          14.069,04 zł
   wg dowodu R37/0720 z 31.12.2006         142.890,84 zł


                                         104
 W świetle zapisów § 4 p.4 umowy nr 1/09/03 zawartej pomiędzy Spółdzielnią i Spółka
 „Wiatraczna” do obowiązków wykonawcy zaliczono między innymi:

 - zapewnienie właściwej organizacji robót spełniając przy tym wymogi BHP oraz
 przestrzeganie przepisów ppoż. i innych na placu budowy (§ 4 p.4b)

 - zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy (§ 4 p.4d)

 Reasumując stwierdzić należy, że brak czytelnych zasad ustalania wynagrodzenia za
 roboty budowlane (przyjęty tryb jest sprzeczny z obowiązującymi przepisami i z warunkami
 umowy) a także niewłaściwy sposób rozliczenia wynagrodzeń, gdzie nie można ocenić czy
 poziom wyfakturowania elementów odpowiada rzeczowemu zaangażowaniu robót,
 powoduje że ponoszone przez Spółdzielnię koszty inwestycji nie dadzą się zweryfikować.
 Obmiarów powykonawczych nie sporządza się.
 Przytoczone wyżej przykłady finansowania przez Spółdzielnię kosztów, które winny
 obciążać Generalnego Wykonawcę potwierdzają dodatkowo, że w Spółdzielni nie
 zorganizowano należytej kontroli funkcjonalnej zabezpieczającej jej interesy i interesy
 członków.

4.4.2.6    W okresie objętym kontrolą zakończono I etap budowy zadania Al.Stanów
 Zjednoczonych 72, obejmujący klatki A, B, L (segment A) i uzyskano pozwolenie na jego
 użytkowanie decyzją PINB nr IV-OT/181/U/2006 z 24.08.2006r. Decyzją objęto 133 lokale
 mieszkalne o pow. 7.174,9 m2 p.uż.
 Pozostałe etapy pozostawały w trakcie realizacji.

4.4.3     Rozliczenia finansowe ze Spółkami „Wiatraczna” i SoWa PAX z tytułu
robót i usług wykonanych na rzecz działalności inwestycyjnej.

1) Poniesione w latach 2005-2006 koszty robót i usług wykonanych w zadaniach
  inwestycyjnych przy ul.Stryjeńskich i Al.Stanów Zjednoczonych finansowane były:

  - w formie niepieniężnej – poprzez ustanawianie na rzecz bezpośrednich wykonawców
  spółdzielczych własnościowych praw do lokali.

  - środkami pieniężnymi wniesionymi na poczet wkładów budowlanych przez członków
  Spółdzielni.

  Depozytariuszem i dysponentem tego majątku była Spółka „Wiatraczna” a począwszy od
  09.05.2005 tj. od dnia zawarcia umowy o zastępstwo inwestycyjne nadal Spółka
  „SoWa PAX”, która przejęła w depozyt lokale zarezerwowane dla wykonawców na
  opłacenie ich wynagrodzeń i na której konto członkowie wpłacają wkłady budowlane.

  Jednocześnie Spółka SoWa PAX występuje w rozliczeniach ze Spółdzielnią jako
  dostawca robót i usług, wyfakturowując we własnym imieniu całość robót wykonanych
  przez generalnego wykonawcę i jego podwykonawców.

2) Wszystkie operacje gospodarczo-finansowe pomiędzy SM „PAX” i Spółką SoWa PAX
  ewidencjonowane są w ramach konta 247 „rozrachunki ze Spółką SoWa PAX”.
  Spółkę obciąża się:

                                           105
  - wpłatami wniesionymi przez członków na konto SoWa PAX
  - równowartością ustanowionych spółdzielczych praw do lokali zwolnionych z depozytu,
  na rzecz firm lub osób fizycznych wskazanych przez SoWa PAX,
  - czynszem za wynajmowane Spółce lokale i za zużycie mediów.
  Są to źródła pokrycia ujętych drugostronnie zobowiązań wobec SoWa PAX z tytułu
  wyfakturowanych robót i usług. W przypadku gdy kwota obciążeń jest wyższa od
  zobowiązań, za różnicę Spółka wystawia faktury zaliczkowe.

  W całym okresie objętym lustracją Spółka wystawiała Spółdzielni faktury zaliczkowe,
  a na koniec poszczególnych lat obrachunkowych stan zaliczek wynosił:
  - na dzień 31.12.2005r        5.029.000
  - na dzień 31.12.2006r        1.022.720

  Przy stosowanym systemie ewidencji i rozliczeń Spółdzielnia nie posiada szczegółowej
  wiedzy w jaki sposób wykorzystywane są środki pieniężne wpłacone na konto Spółki jak
  też jaki jest stan opłacenia zobowiązań Spółki SoWa PAX wobec poszczególnych
  bezpośrednich wykonawców robót.
  Jest to tym bardziej istotne, że w świetle art. 647’ § 5 Kodeksu cywilnego SM PAX jako
  inwestor bezpośredni odpowiada solidarnie za zapłatę wynagrodzeń należnych
  rzeczywistym wykonawcom robót.

3) Podstawą ujęcia do ksiąg SM „PAX” wkładów budowlanych wpłaconych przez
  członków na konto Spółki są noty uznaniowe sporządzone przez SoWa PAX za okresy
  miesięczne. Do tych not dołączone są wykazy imienne wpłat z podaniem numerów i dat
  wyciągów bankowych.
  Wykazy te nie są podpisywane a zdarza się, że zawierają poprawki i ręczne dopiski nie
  opisane i nie zaparafowane.

  Kserokopia przykładowej noty z takim załącznikiem, wprowadzona do ksiąg
  rachunkowych SM”PAX” za dowodem R37/0291/V/05 z 30.05.2005 stanowi
  zał. Nr 25 do protokołu lustracji.

4) W trakcie lustracji sprawdzono metodą kompletną podstawę ustanowienia i wycenę
  spółdzielczych własnościowych praw do lokali zwolnionych z depozytu przez SoWa
  PAX, na rzecz firm wskazanych przez SoWa PAX.
  Kontrolą objęto decyzje podjęte w 2005r.

  Stwierdzono, co następuje:
  - w roku 2005 Spółka zwolniła z depozytu a Spółdzielnia ustanowiła spółdzielcze prawa
  do lokali przy Al.Stanów Zjednoczonych 72 na rzecz 7 firm, z tego do 33 lokali
  mieszkalnych, 1 lokalu użytkowego i 3 stanowisk postojowych w hali garażowej.
  Prawa te wycenione zostały według kosztu wstępnego wpisanego do umowy
  z generalnym wykonawcą „Wiatraczna” Sp.zo.o tj. 3.600 zł netto za 1 m 2 pu lokali
  mieszkalnych, 5.300 zł netto za 1 m2 pu lokali użytkowych i 27.000 zł netto za 1 miejsce
  postojowe. Każdorazowo Spółdzielnia zastrzegła, że ustalenie ostatecznej wysokości
  wkładów budowlanych nastąpi po zakończeniu inwestycji na podstawie rzeczywistych
  kosztów budowy przypadających na objęte lokale.                                            106
  Podstawą podpisania umowy o ustanowienie prawa do lokalu na rzecz poszczególnych
  firm były w większości przypadków wnioski Prezesa Spółki SoWa PAX.
  Pisma te nie były rejestrowane w dzienniku podawczym Spółdzielni wskazywano w nich
  tytuł rozrachunku z daną firmą (rodzaj świadczeń) i wnioskowano by równolegle
  z umową Spółdzielnia wystawiła zaświadczenie niezbędne do odsprzedaży prawa,
  stwierdzające że wkład wstępny został wniesiony w całości oraz że na lokalu nie ciążą
  zaległości czynszowe.

  Analiza treści pism wykazała, że ustanowione prawa w dużej mierze stanowiły zaliczki
  na poczet przyszłych dostaw i usług.

  Kserokopie przykładowych dwóch wniosków SoWa PAX (w tym jeden nie podpisany),
  z notami obciążeniowymi wystawionymi przez Spółdzielnię na równowartość
  ustanowionych praw oraz poleceń księgowania wprowadzających noty do ksiąg
  rachunkowych Spółdzielni stanowią w komplecie załącznik nr 26 do protokołu lustracji.

5) w roku 2005 Spółdzielnia obciążyła Spółkę SoWa PAX równowartością praw do lokali
  ustanowionych na rzecz następujących firm:

  - POLBRAND Sp.zo.o w Warszawie – 5 lokali mieszkalnych i 1 miejsce postojowe za
  wkładem ogółem 1.200.866,40 zł brutto.

  Wkład stanowił zapłatę za już dostarczone i przewidziane do dostarczenia grzejniki na
  budowę Al.Stanów Zjednoczonych 72. Równowartością praw obciążono SoWa PAX
  wg not 21, 22, 45, 50, 52 i 56.

  - ZPU „IZOTERMES” w Warszawie – 1 lokal mieszkalny nr 163 o pow. 30,2 m2 za
  wkładem wstępnym 116.330,40 zł brutto.

  Wg wniosku SoWa PAX z 13.09.05 wkład stanowił zapłatę za roboty sanitarne
  wyfakturowane na kwotę 53.469,27 zł brutto i zaliczkę na dostawę i montaż liczników
  ciepła w lokalach budynku Al.Stanów Zjednoczonych 72.
  Równowartością prawa obciążono SoWa PAX wg noty z 13.IX.05

  - „EL-BIS” Sp.zo.o w Warszawie
  Na rzecz w/w firmy ustanowiono spółdzielcze prawa do 2 lokali mieszkalnych i 2 miejsc
  postojowych oraz 1 lokalu użytkowego za wkładem wstępnym w ogólnej kwocie
  1.327.796,80 zł.

  Z treści wniosków Spółki SoWa PAX wynika, że ustanowione prawa były zapłatą za
  roboty elektryczne i dostawę materiałów na budowę Al.Stanów Zjednoczonych 72.

  Równowartością praw obciążono SoWa PAX wg not 35, 51, 57 i 25

  - Fabryki Stolarki PCV i ALU „TOP-AL.” Sp. z o.o. Dziekanów Nowy .
  Na rzecz w/w firmy ustanowiono prawa do 2 lokali mieszkalnych nr 250 i 274 o pow.
  odpowiednio 35,3 m2 i 47,3 m2 za łącznym wkładem 318.175,20 zł.                                          107
Wniosków Spółki SoWa PAX o ustanowienie praw do lokali dla firmy „TOP-AL.”
lustratorom nie okazano.
Równowartością wkładu obciążono SoWa PAX wg not 17 z 16.06.05 i nr 21 z 12.07.05.

- „GRUDNIK-FINANSE” Sp. z o.o. w Krakowie.
Firma objęła prawa do 11 lokali mieszkalnych, w tym 6 małych o pow. 30-40 m2 pu
za wkładem łącznym 2.011.514,20 zł, którego równowartością obciążono SoWa PAX
wg not 18, 19, 21, 30, 31, 40, 42, 48, 53 i 55.
Lustratorom okazano wnioski SoWa PAX o ustanowienie na rzecz firmy „GRUDNIK-
FINANSE” praw do 6 lokali, jako zapłatę za częściowo wykonane roboty budowlane
oraz dostarczone na budowę i przyszłe dostawy materiałów budowlanych i sanitarnych.
Wniosków uzasadniających przyznanie praw do kolejnych 5 lokali (nr 258, 222, 78, 373
i 68) nie przedłożono do wglądu.

- Firmy Handlowo-Usługowej „EUROBUD1” E.Grochowska i R.Nowakowski s.j.
Sękowin Nowy p-ta Raszyn
Na rzecz w/w Firmy ustanowiono prawa do 9 lokali mieszkalnych, w tym 6 małych
o pow. 30-40 m2 pu za łącznym wkładem 1.523.134,30 zł.
Równowartością wkładów obciążono SoWa PAX wg not 20, 28, 29, 39, 41 i 44.
Z treści udostępnionych wniosków Spółki SoWa PAX wynika, że prawo do 1 lokalu
(nr 63) było zapłatą za dostarczone materiały (wkład 124.034, 40 zł).
Prawa do pozostałych lokali mieszkalnych stanowiły zaliczkę na poczet zawartej w dniu
3.10.05 umowy o wykonanie kompletnej instalacji wentylacyjnej, oddymiania i ppoż.
w zadaniu Stryjeńskich. Według tych wniosków wynagrodzenie umowne miało stanowić
1.985.000 netto.

- Firmie Ogólnobudowlanej Andrzej Mielcarz w Bydgoszczy.
Na rzecz tej firmy ustanowiono prawa do 3 lokali mieszkalnych za wkładem łącznym
1.109.876,76 zł brutto.
Równowartością tych wkładów obciążono SoWa PAX wg not 36 z 26.10.05r i nr 49
 z 9.12.05r.
Z treści wniosków SoWa PAX wynika, że ustanowione prawa stanowiły zapłatę za już
wykonane i zaliczkę na przewidziane do wykonanie roboty elewacyjne budynku przy
Al.Stanów Zjednoczonych.

Reasumując system rozliczeń ze Spółką SoWa PAX stwierdzić należy:
- Spółdzielnia nie zapewniała wyodrębnienia rachunku bankowego na finansowanie
realizowanych zadań inwestycyjnych.
Brak lustrzanych zapisów w księgach Spółdzielni i Spółki odzwierciadlających przepływ
środków wpłaconych przez członków powoduje, że Spółdzielnia nie posiada wiedzy
o gospodarowaniu tymi pieniędzmi,
- z ksiąg Spółdzielni nie wynika, jaką kwotą wolnych środków pieniężnych wpłaconych
przez Członków dysponuje w danym momencie SoWa PAX.
Stanu tego nie odzwierciedla saldo rozliczeń ze Spółką z uwagi na różne momenty
powstania zobowiązań i płatności faktur na rzecz wykonawcy (ów) robót.
                                         108
    4.5. W ewidencji księgowej Spółdzielni w latach 2005-2006 figurowały nakłady
    inwestycyjne następujących zadań:

Sym     Nazwa     Nakłady     Zwiększenia    Zmniejszenia     Nakłady     Zwiększenia    Zmniejszenia   Nakłady
konta    zadania    01.01.2005     2005       2005       31.12.2005     2006       2006     31.12.2006
 083
 -03   Ursynów-      2.494.530,90    88.021,65          -   2.582.552,55         -        -  2.582.552,55
     Kazury

 -09   Bartłomieja-     121.659,00         -    121.659,00          -         -        -        -
     Wyścigi

 -10   Wiktorska     1.421.948,99         -   1.421.948,99         -         -        -        -

 -17   Wołoska      1.146.680,33    18.742,80    1.185.423,13         -         -        -        -

 -24   Madalińskiego   7.071.650,03   1.032.379,59          -   8.104.029,62   1.414.846,53        -  9.518.876,15

     Stryjeńskich
 -13            78.772.311,94   3.624.965,04    4.563.695,29   77.833.581,69   -504.066,32  20.942.055,44  56.387.459,93
     Al.St.Zjedno-                           -
 -25   czonych     111.795.304,56  21.743.772,36            133.539.076,92  34.627.813,87  26.436.787,29  141.730.103,5

     Bitwy
 -29   Warsz.1920                                           7.160,40             7.160,40

     Bełżecka-
 -06   Komorska                                           10.000,00             10.000,00         Razem  202.824.085,75  26.527.881,44   7.292.726,41   222.059.240,78  35.555.754,48   47.378.842,73  210.236.152,53Odnośnie powyższych nakładów, ich rozliczenia i sposobu finansowania ustalono,
co następuje:

4.5.1 Zadanie Ursynów – Kazury

    1) Z ustaleń poprzedniej lustracji przeprowadzonej za lata 2003-2004 wynika, że zadanie
     obejmowało budowę 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z miejscami
     garażowymi (adres administracyjny Pileckiego 104, 106, 108) oraz budynku P3 –
     parking wielopoziomowy, przy czym Wykonawcy, którym była firma INSBUD
     zlecono  wyłącznie   realizacje  budynków   mieszkalnych.  Z  parkingu
     wielopoziomowego zrezygnowano z powodu braku środków finansowych.

     Budowę budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi zakończono w 2001r a jej
     efektem było 388 lokali mieszkalnych o pow. 19493 m2 pu, 2 lokale usługowe o pow.
     206,3 m2 pu oraz 162 stanowiska garażowe o pow. 3774,7 m2.
     Nie przystąpiono natomiast do realizacji budynku P3 – parkingu wielopoziomowego,
     w którym zaprojektowane było 225 garaży. Zadecydował o tym brak zainteresowania
     mieszkańców osiedla tymi garażami.
     Zaznaczyć bowiem należy, że do chwili obecnej Spółdzielnia nie zagospodarowała już
     wybudowanych 10 miejsc postojowych w tym osiedlu, z tego 6 w budynku Pileckiego
     104 i 4 miejsca w budynku Pileckiego 106.

     Z powodu nie wykonania inwestycji w zakresie objętym pozwoleniem na budowę
     PINB odmówił wydania pozwolenia na użytkowanie ostatniego ze zrealizowanych,
     budynku przy ul.Pileckiego 104 (OT 30.04.01). Od tej decyzji Spółdzielnia
     odwoływała się kilkakrotnie, argumentując zaniechanie budowy parkingu
     wielopoziomowego względami społecznymi i finansowymi – bez zadawalającego
     rezultatu.
                                                                109
   Podjęto też próbę rozwiązania miejsc postojowych dla samochodów poprzez budowę
   tymczasowego parkingu naziemnego. Urząd Dzielnicy Ursynów odmówił wydania
   decyzji o warunkach zabudowy.

  2) Z ustaleń poprzedniej lustracji wynika, że działki na których wybudowano Osiedle
    Pileckiego stanowią współwłasność Spółdzielni (0,799255 udziału w nieruchomości)
    oraz 65 osób fizycznych.
   Nabyte zostały na potrzeby wspólnego przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu
   lokali i garaży pod wynajem.
   Inwestycję realizowała Spółdzielnia na podstawie umów o zastępstwo inwestycyjne
   zawartych ze wszystkimi współudziałowcami.
   Nieprawidłowości związane z tą realizacją zostały opisane w protokołach poprzednich
   lustracji, a główne z nich dotyczyły:

   - budowa lokali pod wynajem stanowiła dla Spółdzielni działalność gospodarczą,
   która nie miała umocowania w statucie,

   - Spółdzielnia nie posiadała wolnych środków finansowych na pokrycie
   przypadających na nią kosztów budowy (była współudziałowcem 0,799255)

   - dokumentacja projektowa lokali nie została skoordynowana z wielkością udziałów
   poszczególnych współwłaścicieli nieruchomości, co zablokowało przenoszenie na
   nich własność wybudowanych lokali

   Problem dostrzeżony w 2001r nie został rozwiązany do chwili obecnej.

  3) Poniesione nakłady na realizację zadania wyniosły według ksiąg rachunkowych
   77.278.588,40 zł, z czego rozliczono na efekty (budynki Pileckiego 104, 106, 108)
   74.784.057,50 zł.
   Pozostawiono w nakładach inwestycyjnych kwotę 2.494.530,90 zł jako saldo
   przypadające na przygotowany do budowy lecz niezrealizowany budynek parkingu
   wielopoziomowego P-3.

  4) Rozliczenie kosztów wybudowanych lokali i miejsc postojowych przeprowadzono ze
    współwłaścicielami pod datą 15.11.2001r. Ustalone niedopłaty wkładów w kwocie
    1.863.713,79 zł nie wpłynęły na konto Spółdzielni do chwili obecnej. Powodem
    odmowy dopłat jest nieuregulowana sytuacja prawna lokali.
   Zarówno nierozliczone koszty inwestycji dotyczące budynku garażowego
   2.494.530,90 zł jak też niedopłacone wkłady w wys. 1.863.713,94 zł są finansowane
   z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu obrotowego i kredytów inwestycyjnych.

4.5.2 Zadanie Bartłomieja – Wyścigi (Al.Wyścigowa 20)

 Nie rozliczone koszty zadania na dz 1.01.2005r w kwocie 121.659 zł omówione zostały
 w protokole poprzedniej lustracji.
 Dotyczyły niedoróbek inwestycyjnych (między innymi kosztów montażu wind),
 poniesionych po dacie ostatecznego rozliczenia kosztów budowy.                                           110
 Nakłady rozliczono w dniu zamknięcia zadania tj. pod datą 31.08.2005r a źródłem ich
 sfinansowania były rezerwy na niedoróbki założone w członkowskim koszcie budowy,
 ewidencjonowane w ramach funduszu remontowego omawianego budynku.

4.5.3 Zadanie Madalińskiego 20

 Na dzień 1.01.2005 stan nierozliczonych nakładów wynosił 7.071.650,03 zł i w latach
 2005-2006 zwiększył się do kwoty 9.518.876,15 zł.

 W wyniku lustracji stwierdzono:
 1) Zadanie obejmowało budynek mieszkalno-biurowy z dwupoziomowym garażem
   podziemnym, w którym zlokalizowano:
      - 36 lokali mieszkalnych o pow. 2.924,38 m2 pu,
      - 3 lokale usługowe    o pow. 943,03 m2 pu,
      - 92 miejsca postojowe w garażu podziemnym, z tego 43 w poziomie -1
       i 49 w poziomie -2
   Budynek odebrano od wykonawcy protokołem odbioru końcowego z dnia
   02.04.2004r, uzyskano pozwolenie na jego użytkowanie decyzją PINB nr 576/U/2004
   z 16.08.2004r.
   Z umowy z wykonawcą wyłączono i dotychczas nie wykonano montaży dźwigu
   samochodowego i instalacji elektrycznych w hali garażowej poziom -2.
   Ta część garażu do chwili obecnej pozostaje niezagospodarowana.

  2) Budowa realizowana była na zasadach developerskich nie przewidzianych w statucie,
   a świadczą o tym:

   - stroną umowy o budowę lokali był „kupujący”.
   Przystąpienie do budowy nie było uwarunkowane przyjęciem przyszłego użytkownika
   w poczet członków Spółdzielni,

   - koszt budowy lokalu określony był w walucie obcej – USD i podlegał przeliczeniu
   na walutę polską według tabeli kursów NBP obowiązującej w dniu wpłaty na konto
   Spółdzielni,

   - w treści umów o budowę lokalu (§ 4 p 1 i 2) zapisano, że kupujący jest zobowiązany
   pokryć rzeczywisty koszt budowy, który nie może przekroczyć w przeliczeniu na 1 m 2
   ceny określonej w umowie.
   Jednocześnie w dalszej jej części (§ 7 p 1) zakres ostatecznego rozliczenia
   ograniczono wyłącznie do uzgodnionych z kupującym robót dodatkowych i rezygnacji
   oraz należnych Spółdzielni odsetek z tytułu zwłoki we wpłacie wkładu,

   - ustalony w umowie koszt budowy stanowił iloczyn „ceny” jednostkowej w USD
   i planowanej powierzchni lokalu mieszkalnego. W ramach tak ustalonego wkładu
   przyszły użytkownik otrzymywał prawo do lokalu mieszkalnego wraz z miejscem
   postojowym w garażu podziemnym.

   - jednostkowy koszt budowy był zróżnicowany dla poszczególnych lokali i zależał
   między innymi od daty zawarcia umowy o budowę, co odzwierciedlają poniższe
   przykłady:

                                           111
      - w umowie z 7.04.1999 o budowę lokalu mieszkalnego nr 3 (IIp)
      o pow. 59,80 m2 wraz z miejscem postojowym, przyjęto jednostkowy koszt
      budowy 1800 USD/1m2 pu,

      - w umowie z 14.02.2000r o budowę lokalu nr 21 o pow. 56,52 m2 wraz
      z miejscem postojowym, przyjęto jednostkowy koszt 1.790 USD/1 m2 pu,

      - w umowie z 5.09.2001 o budowę lokalu nr 32 o pow. 77,89 m2 (IVp) wraz
      z miejscem postojowym, wpisano koszt jednostkowy 1.600 USD/m2 pu,

      - w umowie z 19.03.2002r o budowę lokalu 33a o pow 24,37 m2 (IVp) wraz
      z miejscem postojowym, przyjęto jednostkowy koszt 1.500 USD/m2 pu,

      - w umowie z 18.11.2002 o budowę lokalu 33b o pow. 74,43 m2 (IVp) wraz
      z miejscem postojowym, przyjęto koszt jednostkowy 1300 USD/1 m2

   Kserokopia przykładowej umowy zawartej na budowę lokalu nr 33b stanowi załącznik
   Nr 27 do protokołu lustracji.

3) W umowach o budowę Spółdzielnia zobowiązała się do ustanowienia na rzecz
  „kupującego” odrębnej własności lokalu najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od uzyskania
  pozwolenia na użytkowania.
  W praktyce na pisemne wnioski przyszłych użytkowników Spółdzielnia przenosiła
  własność lokali jeszcze przed ukończeniem budowy. W zawartych w formie aktu
  notarialnego umowach ustanowienia odrębnej własności lokali oraz przeniesienia jego
  własności zobowiązała się między innymi do:
  - doprowadzenia lokalu do stanu określonego umową,
  - ustalenia ostatecznego kosztu budowy zgodnie z treścią § 7 łączącej strony umowy
  o budowę lokalu tj. rozliczenia kosztów robót dodatkowych i rezygnacji.

Kserokopia przykładowego aktu notarialnego sporządzonego w dniu 18.11.2002 stanowi
zał. Nr 28 do protokołu lustracji

4)   Rozliczenia z tyt. ostatecznego kosztu budowy lokali w budynku przy
   ul.Madalińskiego 18/22 nie zostały przeprowadzone do chwili obecnej.
   Temat dotyczący tego rozliczenia był przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej
   w dniu 26.04.2006r (Prot 5/06) w ramach p 4 porządku obrad dotyczącego omówienia
   sytuacji finansowej Spółdzielni. Na tym posiedzeniu Prezes Zarządu Spółdzielni
   zobowiązał się do zakończenia prac związanych z ostatecznym rozliczeniem
   w miesiącu maju 2006r.
   Nie był natomiast przedmiotem posiedzeń Zarządu w całym okresie objętym lustracją.

5) Według ksiąg rachunkowych nakłady na zadanie Madalińskiego 18/22 od początku
  realizacji wyniosły                30.251.186,90 zł
  Z tego:
  - przewłaszczono na majątek użytkowników      18.159.047,41 zł
  wg aktów notarialnych – w wysokości ustalonych
  w umowie wkładów budowlanych
  - przyjęto na stan środków trwałych         2.573.263,34 zł

                                          112
  Dotyczy 4 lokali mieszkalnych, dla których
  nie zgromadzono wkładów w pełnej, ustalonej w umowie
  wysokości co warunkuje przeniesienie własności lokalu.
  Do dnia 30.04.2007 wpłaty na te lokale wyniosły 2.371.263,34 zł

  Nie przyjęto na majątek i nie ustalono kosztów budowy przypadających na hale
  garażową w poziomie -2, gdzie przewidziano 49 miejsc postojowych, a powodem są
  tzw. niedoróbki (m.in. brak dźwigu samochodowego i niekompletna instalacja
  elektryczna). Chętnych do wykupu tych miejsc nie pozyskano. Jednakże możliwe do
  uzyskania wkłady na te garaże nie pokryją dotychczas nierozliczonych
  (9.518.876,15 zł) i pozostałych do poniesienia (na niedoróbki) kosztów budowy
  zadania.

6) W okresie objętym lustracją tj. w latach 2005-2006 obciążono koszty budowy zadania
  Madalińskiego 18/22 kwotą 2.447.226,12 zł, z tego
   w roku 2005 1.032.379,59 zł,
   w roku 2006 1.414.846,53 zł.
  Kontrolowano poprawność udokumentowania i legalność odniesienia tych nakładów
  w koszty omawianego zadania.
  Stwierdzono, co następuje:
  - w roku 2005 pod datą 1.12.2005 (poz. księgowa R-33/153) ujęto do ksiąg duplikat
  faktury końcowej nr 25/V/04 z dnia 2.04.2004 wystawionej przez generalnego
  wykonawcę – firmę „ALISMA CONSTRUCTION” S.A w Warszawie na kwotę
  brutto 1.164.913,92 zł oraz fakturę korygującą do faktury końcowej zmniejszającą
  wynagrodzenie o kwotę 69.569,91 zł.

  Powodem nieterminowego ujęcia w księgach rachunkowych w/w faktury końcowej
  był fakt, iż Spółdzielnia odmówiła akceptacji ostatecznego rozliczenia wynagrodzenia
  przeprowadzonego przez Wykonawcę, kwestionując sposób i zakres wyceny
  rezygnacji, robót dodatkowych i zamiennych.

  Ponad roczne perturbacje przyniosły następujące rezultaty:
  - Wykonawca obniżył wynagrodzenie o kwotę 69.569,91 zł brutto,
  - Spółdzielnia zapłaciła za zwłokę w zapłacie faktury odsetki w kwocie 167.457,89 zł,
  które obciążyły koszty finansowe a w konsekwencji wpłynęły na stratę bilansową
  działalności inwestycyjnej.

  Poprawność ustalenia należnych Wykonawcy odsetek zwłoki była przedmiotem
  kontroli przeprowadzonej przez lustratorów. Ustalenia w tym temacie opisano
  w p.4.5.6 protokołu.

  - Z ogólnej kwoty nakładów zadania Madalińskiego za 2006r w wys. 1.414.846,53 zł
  najistotniejszą pozycję stanowią koszty obsługi inwestycji w kwocie 1.285.390,71 zł.
  Szczegółowa kontrola wykazała:
  a) poleceniem księgowania R-37/A364/VII/2006 z dnia 30.07.2006r (dowód nie
    podpisany przez sporządzającego i nie zatwierdzony do ujęcia w księgach
    rachunkowych) obciążono nakłady zadania Madalińskiego 18/22 (083-24)
    kwotą 1.184.961,99 zł i o tę samą kwotę zmniejszono nakłady zadania Al.Stanów
    Zjednoczonych (083-25).

                                          113
     Z dołączonego do PK załącznika wynika, iż powyższym dowodem skorygowano
     rozliczenie kosztów ogólnych przypadających na zadanie Madalińskiego za lata
     2001-2003. Za podstawę do obliczenia korekty uznano fakt, ze dotychczasowe
     obciążenie zadania kosztami obsługi było niższe od przyjętego w praktyce limitu,
     wynoszącego 5% nakładów bezpośrednich.

     We wstępnych ustaleniach niniejszego rozdziału zapisano, iż Spółdzielnia nie
     posiada regulaminowych zasad rozliczania kosztów ogólnych przypadających na
     działalność inwestycyjną a przyjęty sposób podziału tych kosztów na zadania nie
     ma żadnego odniesienia i jest dowolny.

     Wprowadzając korektę nie udokumentowano:
     - jaka była w poszczególnych latach relacja kosztów obsługi (ogólnych)
     odniesionych w działalność inwestycyjną do sumy nakładów bezpośrednich w tej
     działalności tj czy poziom obciążeń w każdym roku: 2001, 2002 i 2003 wynosił
     5% sumy poniesionych nakładów bezpośrednich

     - faktu obciążenia nakładów zadania Al.Stanów Zjednoczonych zawyżoną kwotą
     kosztów obsługi w latach 2001-2003

   b) Ponadto Spółdzielnia obciążyła nakłady zadania Madalińskiego kosztami obsługi
     za I półrocze 2006r w kwocie 100.428,72 zł wg dowodu księgowego
     R37/A364/VII/2006 z 30.07.2006 (dowód nie podpisany)

     O braku podstawy tego obciążenia świadczą następujące fakty:
     - na zadanie Madalińskiego nie poniesiono w 2006r żadnych nakładów
     bezpośrednich a budynek przekazano do użytkowania jeszcze w 2004r
     z niedoróbkami, nie wykonanymi do chwili obecnej,
     - osoby zajmujące lokale w tym budynku partycypują w kosztach ogólnych
     Spółdzielni, wkalkulowanych w opłaty eksploatacyjne.

Omówione dowody –polecenia księgowania wraz z załącznikami – stanowią w komplecie
załącznik Nr 29 do protokołu lustracji.

4.5.4. Zadanie „Wiktorska 8”

  1) W roku 2000 Spółdzielnia nabyła od Gminy Centrum prawo wieczystego użytkowania
   nieruchomości gruntowej przy ul.Wiktorskiej 8 – działki nr 100/2 z obrębu 1-01-21
   o pow. 702 m2 i własność posadowionego na niej pięciokondygnacyjnego budynku
   (opróżnionego) stanowiącego odrębną nieruchomość, przeznaczonego na cele
   mieszkalne.
   Przeniesienie praw nastąpiło za aktem notarialnym z 6.09.2000r rep A/6036/00.
   Zgodę na nabycie nieruchomości wyraziła Rada Nadzorcza w uchwale nr 3
   z 28.06.2000r.
   Koszt nabycia praw do gruntu wraz z budynkiem wynosił 1.828.375 zł a źródłem jego
   przejściowego finansowania był kredyt zaciągnięty w PKO S.A VIII O/Warszawa.
   Według zawartej umowy kredytowej nr 2000/52 z 2.10.2000r kredyt miał być
   spłacony w 12 miesięcznych ratach od 10.07.2001r do 10.06.2002r.

                                           114
2) Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono do biura projektowego „Szymborski
  i Zielonka Architekci s.c” Al.Jerozolimskie 45/15 w Warszawie (pismo z dnia
  9.03.2001 l.dz.1720/01).
  Według tej dokumentacji na zakupionym gruncie Spółdzielnia miała wybudować 25
  lokali mieszkalnych o pow. 1.414,60 m2 i 31 miejsc postojowych o pow. 740 m2.

  Pozwolenie na budowę zadania Spółdzielnia uzyskała decyzją nr 1489/D/M/02
  z 15.11.2002r Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa.

3) Równolegle z przygotowywaniem inwestycji do realizacji ówczesny Zarząd
  Spółdzielni wystąpił do Zebrania Przedstawicieli i uzyskał zgodę najwyższego organu,
  wyrażoną w uchwale nr 15/01 z 23.11.2001r, na zbycie praw do omawianego gruntu
  wraz z budynkiem.
  Następnie – jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę – zawarł w formie aktu
  notarialnego (rep A 7083/2002 z 21.06.2002) umowę sprzedaży prawa wieczystego
  użytkowania działki gruntu nr 100/2 przy ul.Wiktorskiej 8 oraz znajdującego się na
  niej budynku pięciokondygnacyjnego na rzecz firmy „Alisma Construction” S.A
  w Warszawie, która w tym czasie była wykonawcą budynku przy ul.Madalińskiego 18/22.
  Nabywcę wyłoniono w trybie bezprzetargowym. Operatu szacunkowego
  określającego wartość rynkową zbywalnych praw nie opracowano.

  Transakcję przeprowadzono na następujących warunkach:
  - Spółka umorzy przysługujące jej od Spółdzielni wierzytelności w kwocie 50.000 zł.
  - Spółka zobowiązuje się w zamian za objęte prawa do spłaty zadłużenia Spółdzielni
  wynikającego z umowy kredytowej z 2.10.2000r na warunkach określonych przez
  bank.
  W dniu sprzedaży pozostały do spłaty kredyt wynosił 1.064.625,84 zł co stanowi
  58% ceny nabycia gruntu.
  Następnie za aktem notarialnym z 1.10.2002r rep A 11241/2002 wprowadzono zmianę
  do umowy sprzedaży dodając w § 3, że przeniesieniu na rzecz nabywcy podlegają
  również „prawa o które Spółdzielnia wystąpiła”.

  Prawa te zostały zidentyfikowane w umowie cesji zawartej przez strony z dniu
  19.12.2002r.
  Umową tą Spółdzielnia przeniosła na rzecz Alisma Construction – nieodpłatnie –
  prawa i obowiązki wynikające z uzyskanej decyzji z 15.11.2002r o pozwoleniu na
  budowę zadania Wiktorska 8.
  Prezydent m.st. Warszawy wyraził zgodę na przeniesienie decyzji nr 1489/D/M/02
  z 15.11.2002 zatwierdzającej projekt budowy i zezwalającej na wykonanie robót
  budowlanych związanych z budową budynku mieszkalnego z garażem
  przy ul.Wiktorskiej 8 na rzecz Spółki „Alisma Construction”.

  Kserokopie dokumentów: aktu notarialnego rep A/7083/2002, aktu notarialnego
  rep A 11241/2002, umowy cesji praw z 19.12.2002 oraz decyzji Prezydenta
  m.st. Warszawy z 15.11.2002 stanowią w komplecie załącznik Nr 30 do prot. lustracji.

4) Wraz ze sprzedażą nieruchomości i scedowania praw do dokumentacji projektowej
  Spółdzielnia nie zamknęła zadania Wiktorska 8, lecz rejestrowała w ramach konta

                                          115
     majątkowego „środki trwałe w budowie” dalsze nakłady dotyczące już zaniechanej
     inwestycji i obsługi sprzedanego gruntu.

     Akt notarialny z dnia 21.06.2002r dokumentujący sprzedaż nieruchomości przy
     ul.Wiktorskiej 8 ujęto do ksiąg rachunkowych dopiero pod datą 31.03.2005 a nabywcę
     obciążono:
     - równowartością kredytu z dnia kończącego 2002r    1.064.625,84 zł
     - naliczonymi przez bank odsetkami od kredytu za
     okres 1.01.2003 do dnia całkowitej spłaty kredytu
      tj. do 31.03.2005r                    456.339,99 zł
                  łącznie na kwotę        1.520.955,75 zł

     Natomiast koszt własny sprzedaży wynoszono z ksiąg etapowo, i tak:
     - pod datą 30.12.2003r część kosztów nabycia sprzedanego gruntu 1.096.482,09 zł,
     - pod datą 31.03.2005r tj. równolegle z zarejestrowaniem sprzedaży pozostałe koszty
     tj. 1.421.948,99 zł.

     Obroty konta nakładów inwestycyjnych zadania Wiktorska 8 w układzie rodzajowym
     ilustruje poniższe zestawienie:

                                     Wyksięgowano
                                      na koszt      Nakłady             Razem
 Konto                Nakłady na    Nakłady w      własny     figurujące w  Nakłady      nakłady
        Rodzaj kosztów
 083-                 dz.31.12.02    roku 2003     sprzedaży na    księgach na   2004r      B.Z 2004
                                     dzień kończący    31.12.03            B.O 2005
                                       2003r
10-01   dokumentacja         11.143,88          -         -    11.143,88  101.455,20    112.599,08

10-02   przygot.terenu        11.610,16          -          -   11.610,16        -   11.610,16

10-03   koszt nabycia         1.828.375          -   1.096.482,79    731.892,21        -   731.892,21
      wiecz.użyt.terenu

10-17   roczne opłaty z       145.627,15          -          -   145.627,15        -   145.627,15
      tyt.wiecz.użyt.gruntu

10-18   pozostałe koszty       39.826,03    -23.582,83           -   16.243,20     6.100     22.343,20

10-24   odsetki od kredytu      126.754,64    269.513,86           -   396.268,50        -   396.268,50

10-25   podatek od nieruchomości         -   1.197,01           -    1.197,01    411,68      1.608,99
 083-10       Razem      2.163.336,86   247.128,04    1.096.482,79    1.313.982,11  107.966,88    1.421.948,99


     Z powyższych ustaleń wynika:
     a) w zapisach księgowych nie zachowano porządku chronologicznego i obowiązku
       kompleksowego ujęcia w księgach rachunkowych wszystkich operacji rzutujących
       na sytuację majątkową i finansową w poszczególnych latach obrachunkowych.

       Z tego powodu zawyżono wynik finansowy za 2002r o stratę na sprzedaży gruntu
       i zaniechaniu realizacji zadania na kwotę 1.098.711,02 (nakłady 2.163.336,86 zł
       – kredyt do spłaty 31.12.02 jako równowartość ceny sprzedaży 1.064.625,84 zł)                                                               116
b) część tej straty rozliczono na wynik 2003r wynosząc z nakładów w ciężar kosztu
  własnego sprzedaży 2003r kwotę 1.096.482,79 zł. Różnica wraz z nakładami za
  lata 2003 i 2004 została wyksięgowana równolegle z zaksięgowaniem przychodu
  ze sprzedaży tj. dopiero pod datą 31.03.2005r.

c) mimo, że w umowie sprzedaży Spółka Alisma Construction zobowiązała się do
  uregulowania pozostałego do spłaty kredytu zaciągniętego na zakup gruntu na
  warunkach zawartej przez Spółdzielnię umowy kredytowej, to z tych warunków
  nie wywiązała się w terminie.
  Natomiast Spółdzielnia nie wprowadziła tego zobowiązania do ksiąg
  rachunkowych, naliczone przez Bank odsetki od kredytu po sprzedaży gruntu
  regulowała z własnych środków a ich równowartością wynoszącą łącznie
  456.339,99 obciążyła:
  - odsetki za rok 2003 w wys. 269.513,86 zł – nakłady zadania Wiktorska
  - odsetki za rok 2004 w pozostałej kwocie – koszty finansowe działalności
  inwestycyjnej.
  Korektę tego rozliczenia poprzez obciążenie Spółki Alisma Construction
  zapłaconymi odsetkami i zaliczenie ich równowartości do przychodów Spółdzielni
  przeprowadzono dopiero pod datą 31.03.2005r.
  Spółka nie uznała obciążenia w kwocie 270.000 zł i w związku z tym nie
  uregulowała tej kwoty do chwili obecnej.

  Rozrachunki z tą Spółką będą przedmiotem omówienia w punkcie 4.5.6.

d) Z zastawienia nakładów zadania Wiktorska spisanych z ksiąg pod datą
  31.03.2005r wynika, że już po zaniechaniu inwestycji poniesiono wydatki
  dotyczące:
  - podatku od nieruchomości za lata 2003-2004 w kwocie 1.608,99 liczonego od
  gruntu, który został sprzedany w 2002r,

  - za sporządzenie aktu notarialnego          6.100 zł
  według dow. R-21/0555 z 10.11.2004r
  Aktu tego lustratorom nie okazano, stąd nie ustalono jego związku z zaniechanym
  w 2002r zadaniem.

  - dokumentacji projektowej w wys. 101.455,20 zł według faktury nr 41/2004
  z 6.12.2004 wystawionej przez Biuro Projektowe Szymborski i Zielonka
  „Architekci s.c”. w Warszawie.

  Na okoliczność tego rozliczenia Zarząd Spółdzielni podjął w dniu 1.12.2004r
  decyzję – poza protokołem – a następnie podpisał z firmą „Architekci”
  porozumienie z dnia 6.12.2004r w sprawie ostatecznego i kompleksowego
  uregulowania kwestii związanych z wykonaną dokumentacją projektową.
  Z decyzji Zarządu wynika, że dokumentacja, która stanowiła podstawę uzyskania
  pozwolenia na budowę zadania Wiktorska 8 nie była wcześniej rozliczona
  i opłacona.
                                       117
     Prawa do tej dokumentacji, opracowanej już po sprzedaży nieruchomości
     gruntowej, scedowano nieodpłatnie na rzecz nabywcy gruntu Alisma Construction
     w dniu 19.12.2002r.

     Z tytułu sprzedaży gruntu i zaniechania inwestycji Wiktorska 8 Spółdzielnia
     poniosła stratę 1.184.292,08 zł według wyliczenia:
     - ogółem nakłady do dnia 31.03.05r         2.518.431,78 zł
     Minus:
          - obciążenie Spółki pod datą
          31.03.05 za odsetki od kredytu
          zapłacone w 2003r, tkwiące
          w tych nakładach             - 269.513,86
                     różnica      2.248.917,92
     - przychód ze sprzedaży praw            1.064.625,84
                     strata      1.184.292,08

4.5.5 Zadanie przy ul.Wołoskiej

  1) Inwestycję projektowano na działkach 65 i 66 w obrębie 1-02-05 o łącznej
   powierzchni 565 m2, do których Spółdzielnia nabyła prawo wieczystego użytkowego
   za aktami notarialnymi rep A nr 1536/99 z 12.05.1999 i Rep A nr 1736/99
   z 20.05.1999r.

   Opracowanie dokumentacji przerwano na etapie koncepcji (odbiór koncepcji od
   Projektanta potwierdzony protokołem z 9.08.2000)

   W dniu 10.12.2003 Zebranie Przedstawicieli Członków podjęło uchwałę nr 10/03
   o wyrażeniu zgody na zbycie omawianych działek gruntu.

  2) Grunt sprzedany został w trybie bezprzetargowym firmie Alisma Constraction –
   wykonawcy budynku Madalińskiego 18/22 w zamian za wierzytelność wynikającą
   z faktury końcowej za roboty budowlane w tym budynku nr 25/V/04 z 2.04.2004.

   W umowie przeniesienia prawa wieczystego użytkowania, zawartej w formie aktu
   notarialnego Rep. A nr 5468/05 z 25.11.2005 wpisano między innymi:

   - Spółdzielnia sprzedaje Spółce Alisma Construction 2 działki gruntu nr 65 i 66
   za kwotę 1.164.429 brutto.

   Kwota ta obejmowała cenę sprzedaży 954.450 zł i podatek VAT 209.979 zł.

   - Spółka nieruchomość nabywa, wobec czego jej wierzytelność w stosunku do SM
   ”PAX” wynosząca na dzień sporządzenia aktu 1.027.154,78 zł wygasa.
   Pozostałą kwotę 137.274,22 stanowiącą różnicę pomiędzy wartością sprzedaży
   działek, a wysokością wierzytelności Spółka przekaże Spółdzielni na jej konto
   w terminie 3 dni od doręczenia jej opłaconych wniosków o wykreślenie hipotek
   ustanowionych na nieruchomości będących przedmiotem transakcji.
   W dziale III ksiąg wieczystych powyższego gruntu wpisał się m.in. Komornik Sądowy
   Rewiru III z ostrzeżeniem o wszczęciu egzekucji na rzecz Alisma Construction.

                                          118
  Przed sprzedażą praw do gruntu Spółdzielnia zleciła oszacowanie jego wartości
  rynkowej przez rzeczoznawcę majątkowego.
  Sporządzone zostały dwa operaty szacunkowe:
  - pierwszy z datą 12.11.2003r szacujący wartość działek na kwotę 1.060.500 zł
  (bez VAT)
  - drugi z datą 30.09.2005, w którym rzeczoznawca podtrzymał swoją pierwszą wycenę
  z uzasadnieniem, że nie minęło dwa lata i nie zachodzi konieczność dokonania nowej
  wyceny oraz, że na rynku nieruchomości nie zaobserwowano w tym czasie istotnych
  zmian.

  Spółdzielnia uzyskała przychód ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 954.450
  tj. niższy niż wycena rzeczoznawcy o 106.050 zł, a zbliżony do kosztu nabycia gruntu
  z poziomu cen 1999 w kwocie 951.067,31 zł.

3) Na dzień sprzedaży gruntu Wołoska w nakładach zadania figurowały następujące
  koszty:

  - za opracowaną dokumentację               50.539,47 zł

  - przygotowanie terenu                   4.582,19 zł

  - nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu     951.067,31 zł

  - roczne opłaty z tytułu wieczystego użytkowania    160.659,07 zł
  gruntu

  - podatek od nieruchomości                  282,51 zł

  - pozostałe                         1.544,00 zł
                       Razem     1.168.494,55 zł

  Powyższe koszty zostały powiększone o rozliczną już po sprzedaży gruntu fakturę nr
  5/05 z 1.12.2005 na kwotę 16.928,58 zł wystawioną przez firmę „K-2 Architekci
  J.T.Krysiak” Warszawa ul.Stryjeńskich 19/339 o treści „pozyskanie WZZT na teren
  Wołoska i nowe rysunki koncepcyjne”.
  Fakturę opisał kier. Działu Inwestycji A.Cisłowski następująco: „dotyczy inwestycji
  na Wołoskiej”, zatwierdził prezes Zarządu A.Ślązak.
  Lustratorom nie okazano dokumentacji odzwierciadlającej cel tego opracowania
  i podstawę wystawienia faktury (nie sporządzono umowy i nie wystawiono zlecenia).
  Przedłożono natomiast opracowanie pod nazwą „Projekt koncepcyjny budynku
  mieszkalnego ul.Wołoska” Warszawa 2004r firmowany przez K-2 Architekci Sc,
  podpisany przez Projektanta.
  Protokołu odbioru tej dokumentacji nie sporządzono.
  Zaznaczyć należy, że koszt opracowania koncepcji zadania Wołoska rozliczony już
  został w księgach 2004r w wys. 26.352 zł wg faktury wystawionej w dniu 6.12.2004r
  przez firmę projektową „J.Szymborski i J.Zielonka „Architekci” s.c. w Warszawie.                                          119
    Fakturę tę wystawiono na podstawie porozumienia z dnia 6.12.2004r, poprzedzonego
    decyzją Zarządu z dnia 1.12.2004r podjętą poza protokołem, z której wynika że:
    - w/w Projektanci opracowali dwa warianty koncepcji architektonicznej dla zadania
    Wołoska, z których jedna stanowiła podstawę do uzyskania decyzji o warunkach
    zabudowy.
    - opracowana koncepcja nie została wcześniej wyfakturowana.

    Powyższy projekt odebrany został przez Spółdzielnię protokołem z dnia 9.08.2000
    ( w aktach), natomiast Zarząd podjął w/w decyzję 1.12.2004r tj. już po przedawnieniu
    roszczenia (upłynęło 3 lata).

  4) Z tytułu zaniechania inwestycji Spółdzielnia poniosła stratę w nominalnej kwocie
   230.973,13 według wyliczenia jak niżej:

   - koszty zarejestrowane do dnia sprzedaży gruntu
   (do 25.11.2005)                     1.168.494,55 zł

   - koszty zarejestrowane po dniu sprzedaży
   (faktura firmy K-2 Architekci J.T. Krysiak)          16.928,58 zł
                  Razem koszty         1.185.423,13 zł

   - przychód ze sprzedaży gruntu               954.450,00 zł
                 Strata             230.973,13 zł

    Kserokopia aktu not. Rep A 5468/2005 z 25.11.05 oraz dokumentów związanych
    z rozliczeniem wynagrodzenia za koncepcję opracowaną przez architektów stanowią
    zał. Nr 31 i NR 32 do prot. lustracji.


4.5.6.    W trakcie lustracji analizowano rozrachunki z firmą Alisma Construction za
 lata 2003-2006, z którą wiązały Spółdzielnię kontakty gospodarcze związane
 z wykonawstwem robót budowlanych w zadaniu Madalińskiego 18/22, sprzedażą praw do
 gruntów Wiktorska i Wołoska jak też sprzedażą spółdzielczych praw do lokali i własności
 lokali w budynkach Spółdzielni.

 Wniesiono następujące uwagi:
 1) Zgodnie z treścią umowy sprzedaży gruntu przy ul.Wiktorskiej 8 Spółka Alisma
   Construction zobowiązała się, iż w zamian za objęcie nieruchomości ureguluje
   pozostałe do spłaty zobowiązanie Spółdzielni z tytułu kredytu zaciągniętego za zakup
   gruntu, na warunkach wynikających z umowy kredytowej.
   Termin spłaty kredytu mijał równolegle z datą zawarcia aktu notarialnego. Ponieważ
   Spółka nie wywiązała się z terminu spłaty zobowiązania bank naliczył Spółdzielni
   odsetki, które za okres od 1.01.2003 do dnia spłaty kredytu tj. 31.03.2005
   wyniosły 456.329,99 zł.

   Odsetki za rok 2003 i część za 2004r w łącznej kwocie 270.000 zł uregulowała
   Spółdzielnia z własnych środków a następnie obciążyła nimi Spółkę pod datą
   31.03.2005r. Należność ta nie została zapłacona do chwili obecnej.


                                            120
  Rozliczenie przedstawiało się jak niżej:
  a) – stan kredytu na 01.01.2003r                 1.064.625,84 zł
   - Bank naliczył odsetki od kredytu:
         - za rok 2003     269.513,66 zł
         - za rok 2004     166.393,08 zł
         - za rok 2005      20.423,17 zł
             Razem     456.329,99 zł        456.329,99 zł
   - łącznie zobowiązanie przełożone na
   Alisma Construction                      1.520.955,75 zł

  b) wpłaty Alisma Construction
     30.03.2004           168.377,64 zł
     30.06.2004            10.000,00 zł
     30.10.2004           100.000,00 zł
     31.03.2005           972.578,11 zł
           Razem      1.250.955,75 zl       1.250.955,75 zł

  c) wpłaty z tyt. odsetek z zaangażowaniem środków Spółdzielni:
     30.10.2003          90.000,00 zł
     30.12.2003          90.000,00 zł
     30.04.2004          90.000,00 zł
             Razem    270.000,00 zł          270.000,00 zł

   Kwota 270.000 zł do chwili obecnej stanowi należność Spółdzielni. Z uwagi na brak
   skutecznej windykacji powyższa wierzytelność w 2007r uległa przedawnieniu.

2) Sprzedając kolejny grunt przy ul.Wołoskiej Spółdzielnia zaliczyła Spółce na poczet
  swej wierzytelności:

  - przedterminowo – zatrzymaną na okres 3 lat kaucję gwarancyjną dotycząca zadania
  Madalińskiego 18/22                      51.476,55 zł
  Termin jej zwolnienia upływał w dniu 2.04.2007r

  - przedterminowo – zatrzymaną kaucję gwarancyjną z tyt. realizacji zadania
  Bartłomieja – Wyścigi w kwocie             13.222,52 zł

  - naliczone przez Spółkę odsetki zwłoki w kwocie 209.869,93 ujęte do ksiąg
  rachunkowych pod datą 31.12.2005r (dowód księgowy R37/0786) obejmujące:
     > notę odsetkową nr 1/2002 z 28.11.03 z tytułu nieterminowych płatności
     faktur, naliczone za okres 4.09.2002 do 31.12.2002 w kwocie 20.020,74 zł,

     > notę odsetkową nr 3/2003 z 28.11.03 z tyt. nieterminowych płatności faktur,
     naliczone za okres 1.01.03 do 31.07.03 w kwocie 22.391,30

     > wezwanie do zapłaty nr 2/2005 z 13.09.05, w którym żądano zapłaty
     wierzytelności z tyt. odsetek w kwocie 167.457,89 zł dotyczących
     nieterminowego uregulowania faktury końcowej nr 25/V/04 za roboty
     w zadaniu Madalińskiego.


                                            121
    W wezwaniu które stanowiło dla Spółdzielni podstawę wprowadzenia
    odsetek do ksiąg rachunkowych wykazano obroty rozrachunków za okres
    1.07.03 – 31.07.05 lecz nie dołączono noty odsetkowej odzwierciedlającej
    sposób obliczenia odsetek.

    Odsetki wynikające z not 1/2002 i 3/2003 wystawionych w dniu 28.11.2003r
    były objęte nakazem zapłaty Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XV
    Wydział Gospodarczy (SA XV GNc 4861/05 z 28.07.05).

Żadna z not nie została sprawdzona pod kątem poprawności i legalności naliczenia
odsetek, jak tez nie została zatwierdzona do ujęcia w księgach rachunkowych przez
Zarząd Spółdzielni.

Kontrola wykazała, że:
- przy obliczaniu należnych odsetek objętych wezwaniem z 13.09.2005 Wykonawca
nie uwzględnił wierzytelności Spółdzielni z tytułu ustanowionych mu praw do lokali
jak też faktu zalegania w opłatach eksploatacyjnych z tyt. używania tych lokali.
Dodatkowo z wierzytelności Spółdzielni z w/w tytułów korzystał nieodpłatnie.

- szczegółowa kontrola odsetek w kwocie 167.457,89 zł naliczonych w 2005r
wykazanych w wezwaniu do zapłaty z 13.09.05 wykazała, że zostały zawyżone
o kwotę 76.993,16 zł

Przyczyną różnic był fakt, że wykonawca przyjął do wyliczenia odsetek kwotę
 faktury końcowej przed jej korektą (została ostatecznie zmniejszona o 69.569,11 zł)
 i okres zwłoki liczony niezmiennie od tej podstawy począwszy od 17.04.2004
do 31.07.2005r.

Nie skorygował podstawy o:
   podlegającą zatrzymaniu z faktury końcowej
na okres 3 lat kaucję gwarancyjną w wys 1%           10.953,44 zł

   wierzytelności Spółdzielni skompensowane
bieżąco przez strony w kwocie ogółem              262.779,91 zł
z tego:
    > wg stanu na dzień wystawienia faktury końcowej    183.697,04 zł
    (rozrachunki zamykały się należnością Spółdzielni)
    > kompensat dokonanych w okresie
    od 17.04.04 do 31.07.05                 79.082,87 zł

    nie uwzględnił w obrotach i podstawie naliczenia wierzytelności Spółdzielni
    z tyt. opłaconych za wykonawcę odsetek od kredytu dotyczącego gruntu
    przy ul.Wiktorskiej 8 (omówienie w p.4.5.4)      270.000,00 zł

Bez żądania noty odsetkowej i bez weryfikacji obciążenia Spółdzielnia bez zastrzeżeń
uznała Wykonawcę żądaną przez niego kwotą 167.457,89 zł.
                                        122
  3) W dniu 25.11.2005r sprzedano Spółce Alisma Construction kolejne działki przy
   ul.Wołoskiej, w trybie bezprzetargowym i za cenę sprzedaży zł 954.450, zbliżoną do
   ceny zakupu działek z 1999 wynoszącej 951.067,31zł.
   Zrealizowana wartość sprzedaży była niższa od wartości oszacowanej przez
   rzeczoznawcę majątkowego o 106.050 zł.

    Na dzień sprzedaży saldo rozrachunków wzajemnych według ksiąg rachunkowych
    Spółdzielni ale po skorygowaniu o zaszłości zaistniałe przed 25.11.05 a ujęte do ksiąg
    w m-cu grudniu 2006 (faktura końcowa z 2.04.04 ujęta do ksiąg 1.12.05 i noty
    odsetkowe z XI.03 i IX.o5 zaksięgowane 31.12.05) zamykało się zobowiązaniem
    Spółdzielni w kwocie                    694.894,99 zł
    zawyżonym o nieprawidłowo naliczone odsetki w kwocie 76.993,16 zł.
    W akcie sprzedaży gruntu Wołoska zapisano, że został przyjęty w zamian za długi,
    które miały wynosić 1.027.154,78 zł.

    Po sprzedaży gruntu Wołoska wzajemne rozliczenia przebiegały następująco:

    Zobowiązanie, które wyniosło                   694.894,99 zł
    pokryte zostało:
    - wierzytelnością z tyt. przychodu ze sprzedaży
    działek 954.450 zł i należnego podatku VAT
    w kwocie 209.979 zł łącznie                   1.164.429,00 zł
    - wierzytelnością z tyt. opłat eksploatacyjnych
    za lokale usługowe (wzajemna kompensata)               2.439,28zł
    Po ich uwzględnieniu saldo stanowiło
    należność Spółdzielni w kwocie                  471.973,29 zł

    Należność tą rozliczno następująco:
    - Spółdzielnia zwolniła przedterminowo zatrzymane kaucje
    gwarancyjne (termin rozliczenia upływał 2.04.2007r),
    księgowano pod datą 31.12.2005                   64.699,07 zł

    - wykonawca wpłacił na konto Spółdzielni gotówkę:         137.274,22 zł
    w dniu 31.01.2006     47.274,22 zł
    w dniu 01.02.2006     90.000,00 zł             ___________
                     razem rozliczenie        201.973,29 zł

    Pozostała do rozliczenia należność Spółdzielni          270.000,00 zł
    Należność tą opisano w p.4.5.6.1.

    Omówione noty odsetkowe oraz dowód obliczenia należnych odsetek za okres od
    17.04.2004r – 31.07.2005 sporządzony przez lustratorów stanowią załączniki
    Nr 33 i Nr 34 do prot. lustracji.
4.5.7.    W majątku Spółdzielni jako środki trwałe w budowie figurują ponadto nakłady
    w kwocie 17.160,40.
    Wg ewidencji księgowej i kontrolowanych dowodów źródłowych nakłady te dotyczą:

  1) Zadania nazwanego „nadbudowa budynku mieszkalnego przy ul.Komorskiej 11”
   10.000 zł

                                             123
  W dniu 21.10.2005r Spółdzielnia zawarła umowę nr 3/2005 z Biurem Projektowym
  Szymborski i Zielonka „Architekci” s.c Warszawa o wykonanie kompleksowej
  dokumentacji projektowej dotyczącej nadbudowy jednej kondygnacji mieszkalnej
  w budynku przy ul.Komorskiej 11 za wynagrodzeniem:
  - za koncepcję   10.000 zł
  - za projekt budowlano-wykonawczy – 65 zł/1m2 powierzchni użytkowej
  zaprojektowanych lokali.

  Termin wykonania projektu określono na 1 miesiąc od daty uzyskania decyzji
  o warunkach zabudowy.

  Opracowana koncepcja odebrana została od Projektantów protokołem przekazania
  z dnia 20.12.2005r ,a rozliczona fakturą nr 16/06 z 23.06.2006r.
  W piśmie z dnia 29.08.2006 Zarząd wystąpił do firmy „Architekci” o przystąpienie
  do dalszego etapu prac ustalając nowy termin biegu wykonania projektu budowlanego
  z rozpoczęciem od dnia otrzymania pisma.

  Następnie sporządzono aneks 1 z 29.09.2006, w którym ustalono nowy termin
  wykonania dokumentacji w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na
  budowę na dzień 30.11.2006r.

  Do chwili obecnej nie została opracowana.

  Z ustaleń lustracji wynika, że:
  - temat dobudowy nie był uzgadniany z mieszkańcami budynku przy ul.Komorskiej
  11, jak też nie był omawiany na posiedzeniach Rady Nadzorczej,

  - Zebranie Przedstawicieli Członków nie podjęło uchwały uprawniającej Zarząd do
  rozpoczęcia tej inwestycji.

2) Budowa pomieszczenia gospodarczego przy ul.Bitwy Warszawskiej 1920r nr 18
  Z okazanej dokumentacji wynika, co następuje:
  - Zarząd Spółdzielni podpisał pod datą 20.07.2006 uchwałę nr 27c w sprawie
  przeznaczenia części korytarzy na pomieszczenia gospodarcze w budynku Bitwy
  Warszawskiej 1920r nr 18.
  Uchwała ta nie została wpisana do protokołów posiedzeń Zarządu.

  Postanowiono w niej urządzić na koszt Spółdzielni pomieszczenia gospodarcze na
  parterze, antresoli i poszczególnych piętrach budynku z jednoczesnym stwierdzeniem,
  że będą one stanowić własność Spółdzielni.
  Ustalono ponadto, że „możliwym będzie przeznaczenie tych pomieszczeń dla potrzeb
  poszczególnych członków Spółdzielni – po zapłaceniu przez nich ustalonych przez
  Zarząd Spółdzielni kosztów urządzenia pomieszczenia”

  Powyższa uchwała nie była przedmiotem omówienia i akceptacji Rady Nadzorczej
  i nie była podyktowana potrzebami zgłoszonymi przez członków.
  Ponadto Zarząd nie uzgadniał tych zamierzeń z mieszkańcami budynku.


                                         124
    Poniesione do dnia 31.12.2006r koszty związane z budową pomieszczeń
    gospodarczych wyniosły 7.160,40 zł i dotyczyły:

    - faktury nr 164/06 z 24.10.2006r wystawionej przez Fabrykę Stolarki PCV i ALU
    TOP-AL. Sp. z o.o. w Warszawie na kwotę 6.090,40 zł w treści „za postawienie
    ścianek z gazobetonu przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r nr 18” oraz zamontowanie 6
    drzwi wewnątrzklatkowych.
    Prace wykonane zostały na podstawie umowy nr 178/06/06 z 28.06.2006r i odebrane
    protokołem odbioru z dnia 23.10.06. Z ramienia Spółdzielni odbioru dokonał
    administrator budynku zatrudniony w Spółce „Administrator PAX”.

    - faktury nr 46/11/06 z 2.11.06 wystawionej przez firmę „MATBOR” w treści
    „za prace budowlane w budynku mieszkalnym przy ul.Bitwy Warszawskiej 1920
    nr 18 1.070 zł.

    W treści protokołu odbioru (bez daty) wpisano: roboty wykończeniowe nowego
    pomieszczenia.
    Zlecenia na wykonanie tych prac lustratorom nie okazano.

    Nie okazano też zgody właściwego organu nadzoru budowlanego na dokonanie zmian
    w sposobie wykorzystania pomieszczenia ogólnego użytku w tym budynku, co jest
    wymogiem wynikającym z art. 71 Prawa budowlanego.

    Do końca 2006r dodatkowych pomieszczeń nie przyjęto na majątek Spółdzielni.

4.6.  FINANSOWANIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

  4.6.1    Poniesione koszty realizacji zadania Stryjeńskich i Al.Stanów Zjednoczonych
    w układzie rodzajowym, które pozostawały w realizacji na dzień kończący 2006r
    przedstawiono w załączniku Nr 35 i 35/1 do protokołu lustracji.
    Zarówno w zadaniu Stryjeńskich jak też w zadaniu Al.Stanów Zjednoczonych
    zgromadzone wkłady nie pokrywały poniesionych kosztów budowy, a ich udział
    w finansowaniu nakładów na przestrzeni ostatnich 4 lat kształtował się następująco:

             Zad. Stryjeńskich         Zad. Al.Stanów Zjednoczonych
 Stan na                    %                   %
  dzień                   pokrycie               pokrycie
        nakłady     wkłady           nakłady   wkłady
                       nakładów               nakładów
                       wkładami               wkładami
1.01.2003  139.084.238 112.452.762      80,8   78.428.161 19.748.379   25,18

31.12.2003 145.641.624 124.853.327       85,7   90.284.709 33.157.144   36,72

31.12.2004 152.132.034 128.692.002       84,6   111.795.304 46.598.654    41,7

31.12.2005 155.756.099 130.599.429       83,8   133.539.077 62.286.844    46,6

31.12.2006 155.252.932 136.801.568       88,1   168.166.890 86.754.210    51,6

                                              125
ad. zadania Stryjeńskich 19

W roku 2005 przeprowadzono ostateczne rozliczenie kosztów budowy tego zadania
przyjmując za podstawę poniesione koszty do dnia 30.08.2004r i rezerwę na roboty
pozostałe do wykonania, zweryfikowaną w ramach audytu przeprowadzonego przez
zespół rzeczoznawców. W oparciu o tak ustalone koszty ostateczne wkłady budowlane
przypadające na efekty tego zadania.

Wystarczalność ostatecznych wkładów w pokryciu nakładów poniesionych do dnia
31.12.2006 prezentuje poniższe zestawienie:
a) nakłady od początku realizacji do 31.12.2006      155.252.932
b) ustalone wkłady (bez dodatkowo wygospodarowanych
i nie sprzedanych schowków) z tego            153.297.129,32
 - wkłady wniesione do 31.12.2006            136.801.568
 - niedopłaty do ustalonych wkładów            4.479.475
 - wkłady przypadające na wolne
 lokale i miejsca postojowe               11.818.299
c) stopień pokrycia nakładów ustalonymi wkładami     98,61%

ad. zadania przy Al.Stanów Zjednoczonych 72

W ramach tego zadania budowane są lokale mieszkalne i użytkowe oraz miejsca
postojowe   na warunkach własnościowego prawa oraz mieszkania w statusie
lokatorskiego prawa, których koszty budowy są dofinansowane z długoterminowego
kredytu pochodzącego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Wystarczalność wniesionych wkładów ustalonych na wstępnym poziomie
powiększonych o kredyt z KFM w porównaniu do poniesionych kosztów wg stanu na
31.12.2006 przedstawia się jak niżej:
- poniesione koszty budowy                  168.166.890
- wkłady wstępne na lokale, na które spisano umowy
o budowę                           86.754.210
- lokale i miejsca postojowe na które nie pozyskano chętnych
wycenione według kosztu wstępnego               28.172.540
- wykorzystany kredyt w KFM                  10.493.173
                       Razem     125.419.923

- poziom pokrycia nakładów wkładami i kredytem z KFM     74,58%

Z powyższego wynika, że wkłady na wstępnie ustalonym poziomie nie pokrywają
rzeczywistych kosztów budowy zadania.
  W badanym okresie prawidłowymi źródłami finansowania majątku trwałego były:
 a) fundusze własne tj. fundusz wkładów budowlanych, fundusz wkładów
 mieszkaniowych, fundusz udziałowy i fundusz zasobowy, pomniejszone
 o nierozliczone straty w działalności inwestycyjnej.

 b) kredyty mieszkaniowe długoterminowe:                                       126
    > zaciągnięte w PKO BP na finansowanie lokali mieszkalnych wybudowanych przed
    1992r, spłacane na warunkach ustawy z dnia 30.11.1995r o pomocy państwa w spłacie
    niektórych kredytów mieszkaniowych (tzn stary portfel),

    > zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu
    Mieszkaniowego, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów aktualnie
    budowanych mieszkań lokatorskich w zad. Al.Stanów Zjednoczonych 72

  Powyższe fundusze – jako stałe – pokrywały majątek trwały na następującym poziomie:
  - wg stanu na 1.01.2003            81,30%
  - wg stanu na 31.12.2003           85,14%
  - wg stanu na 31.12.2004           81,31%
  - wg stanu na 31.12.2005           81,14%
  - wg stanu na 31.12.2006           79,09%
Poza funduszami stałymi źródłami finansowania majątku trwałego były: kredyty
inwestycyjne udzielone na okres planowanej realizacji inwestycji, dla których upłynął termin
spłaty, kredyt krótkoterminowy, zobowiązania, w tym środki funduszu na remonty zasobów.

Struktura finansowania majątku trwałego wg danych rocznych sprawozdań finansowych
przedstawiała się następująco:
Tabela przedstawia dane w tys. zł
                          STAN NA DZIEŃ:
   Wyszczególnienie
               01.01.2003  31.12.2003  31.12.2004  31.12.2005  31.12.2006
 1. Majątek trwały       617.065   612.703   507.085   512.122   494.938
 2. Fundusze stałe       501.689   521.626   412.347   415.520   391.463

 a) fundusze własne       379.048   435.205   384.166   388.215   365.635

 b) kredyt mieszkaniowy     18.650    17.733    16.214    14.948    13.697
 stary portfel

 c) kredyt ze środków      11.071    11.538    11.967    12.357    12.131
  KFM
 d) wpłaty inwestorów na     92.920    57.150      -      -      -
 lokale   pod  wynajem
 (Pileckiego)
                -115.376   -91.077   -94.738   -96.602   -103.475
 3. Niedobór funduszy
  stałych (2-1)
 FINANSOWANIE POZ 3

 4. Kredyt inwestycyjny
  przeterminowany        73.120    71.121    78.833    83.165    92.257

 5. Zobowiązania wobec
 wykonawców incest.       32.191    5.506    2.386    1.428    5.295
 . (konto 202)

 6.Kredyt krótkoterminowe     3.093    3.110    3.100    3.097    5.809

 7. pozostałe zobowiązania    6.972    11.340    10.419    8.912     114
 bieżące
 (w tym fund remontowy)
 Razem 4 -7           115.376    91.077    94.738    96.602   103.475
                                                127
Dane powyższego zestawienia wskazują, że niedobór funduszy stałych, które stanowią
prawidłowe źródło finansowania majątku trwałego ma tendencję wzrostową.

W trakcie lustracji ustalono, że przyczyną tego stanu były:
a) ustalenie wkładów budowlanych w zadaniach zakończonych w kwotach niższych od
poniesionych kosztów budowy. Dotyczy to zadań: Żeromskiego 77, Pląsy i Rzymowskiego
19 rozliczonych z członkami w okresie przed 1.01.2003 tj. przed okresem objętym lustracją.
Nie pokryte wkładami koszty tych zadań w łącznej kwocie 14.295.904,15 zł spisano z ksiąg
jako nakłady bez efektu gospodarczego pod datą 31.12.2004r.

b) Brak ostatecznego rozliczenia nakładów poniesionych na zadania Madalińskiego 18
(zakończone w 2004r) i Ursynów – Kazury (Pileckiego). Nie pokryte wkładami koszty
budowy wynoszą na koniec 2006r 12.101.428,70 zł.

c) brak dopłat do wkładów, ustalonych w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów budowy.
Na koniec 2006r stan należności z tyt. nie wniesionych wkładów budowlanych wynosił
4.664.614,08 zł z tego:                                    Z kolumny 4,5
                 Data    Należności z tytułu
                                     przypada na
                         wkładów
 Lp.  Adres obiektu zadania  ostateczne.                zasądzone
                rozliczenia

                       Ilość          Ilość
                       poz.
                             kwota    poz.
                                         kwota
 1       2         3     4      5      6      7


 1  Komorska 11/15     02.01.2002     1    9 553,75     1   9 553,75

 2  Rzymowskiego 19     22.08.2001     3   63 197,69     1  53 258,54

 3  Wyścigowa 20      22.07.2004     4   71 025,27     4  71 025,27

 4  Pląsy          22.05.2001     2   41 356,88

 5  Stryjeńskich I etap   21.03.2005   130   2 636 674,97   23   946 259,81

 6  Stryjeńskich II etap  21.03.2005   79   1 842 800,52   21   691 481,44

            Spółdzielnia ogółem       4 664 614,08       1.637.741,25
                                                128
d) duża ilość pustostanów lokali w zadaniach zakończonych.

Na koniec 2006r stan nieobłożonych lokali wynosił:

                                         Wolne miejsca
                         Wolne lokale
                                           post.
Nazwa zadania         data OT            Wartość wg         Wartość
                         Pow.
                     ilość         ostat.     ilość  wg ostat.
                         użyt.
                               rozliczenia        rozliczenia
1. Bitwy Warszawskiej 1920   1995     -      -         -   11   330 000

2. Komorska 11/13        2001     3  241,50    932660,93     96   2 496 000

3. Pileckiego          2001     -      -         -   10    260 000

4. Madalińskiego 18       2004     -      -         -   44   1 472 000

5. Wyścigowa 20         2002     -      -         -   3    81 000

6. Zamoyskiego 51a, 47     1997     -      -         -   3    84 000
                1998

7. Rzymowskiego 19        2001    -      -         -   17    544 000

8. Żeromskiego 77        2001    -      -         -   58   1 856 000

9. Stryjeńskich 19        2002    1  194,57    823630,38    397  10 994 669
                I.2007
                 razem    4  436,07   1 756291,31    639  18 117 669


Ponadto Spółdzielnia nie pozyskała chętnych na wszystkich planowane efekty realizowanego
jeszcze zadania przy Al.Stanów Zjednoczonych 72, z tego:
- na 21 lokali użytkowych o pow. 3217,3 m2 pu, których wartość według wyceny wstępnej
wynosi     18.818.540 zł

- na 333 miejsca postojowe, których wartość według wyceny wstępnej wynosi 9.354.000 zł.

Brak wkładów na te lokale w sposób istotny rzutuje na brak zdolności finansowej do spłaty
zaciągniętych zobowiązań, zwłaszcza kredytów bankowych.
Bardzo wysokie relatywnie pustostany występują w miejscach postojowych w zadaniach:
Stryjeńskich (94,52 % wybudowanych miejsc) i w Al.Stanów Zjednoczonych 72 (72,55 %
ilości miejsc garażowych w zaawansowanej budowie)
Przyczyną tego stanu jest fakt, że z jednej strony Spółdzielnia przyjęła ustalony w decyzji
o warunkach zabudowy, obowiązek wybudowania określonej ilości miejsc postojowych,
z drugiej strony zawierając umowy z członkami nie uzależniła wybudowania lokalu od
objęcia co najmniej 1 miejsca postojowego.

Duże znaczenie w ograniczeniu popytu na stanowiska garażowe ma też wysoki koszt ich
budowy.


                                                129
W zadaniu Stryjeńskich ostateczny koszt przypadający na 1 m2 pu miejsca postojowego
wynosi 1.700 zł/m2 netto. Uwzględniając fakt dużej powierzchni zarezerwowanej dla każdego
wolnego stanowiska (średnio 17,46 m2) wkład za 1 miejsce wynosi średnio: 29.682 zł plus
VAT 22% łącznie do zapłaty 36.212 zł. Natomiast wstępny wkład garażowy w zadaniu
Al.Stanów Zjednoczonych wynosi średnio 29.000 zł plus podatek VAT 22% co stanowi do
zapłaty kwotę 35.380 zł.
Wykaz lokali spółdzielni na które do konca 2006 roku nie pozyskiwano użytkowników
stanowi zał. Nr 36 do protokółu lustracji

4.6.2. Na dzień 31.12.2006r w bilansie Spółdzielni wykazano nie rozliczone straty
  działalności inwestycyjnej w łącznej kwocie 19.585.587,56 zł z tego:
 - z lat ubiegłych      13.074.317,92 zł
 - z roku 2006        6.511.269,64 zł

 W trakcie lustracji zidentyfikowano przyczyny powstania w/w strat
 Stwierdzono:

 Straty z lat ubiegłych
 W dniu 31.12.2004r Zarząd Spółdzielni podjął obiegiem tj. poza protokołem uchwałę cyt
 „w sprawie dokonanych odpisów z powodu utraty trwałej wartości środków trwałych i
 środków trwałych w budowie”

 Według treści tej uchwały postanowiono spisać z majątku trwałego nie pokryte wkładami
 koszty budowy lokali w zadaniach zakończonych.

 Uchwała dotyczyła następujących budynków:
 - Żeromskiego 77        8.505.987,88 zł
 - Rzymowskiego 19        1.103.804,75 zł
 - Pląsy                4.686.111,52 zł
     Łącznie na kwotę    14.295.904,15 zł

 Powyższe kwoty po ich skorygowaniu z innymi przychodami i kosztami działalności
 inwestycyjnej ujawniono w sprawozdaniu finansowym za 2006r jako straty bilansowe z lat
 ubiegłych. Wcześniej ewidencjonowane były w ramach rozliczeń międzyokresowych jako
 koszty do pokrycia przychodami następnych okresów obrachunkowych.

 Powyższą uchwałę Zarząd podjął samodzielnie, bez konsultacji z Radą Nadzorczą
 i uzyskania jej akceptacji odnośnie zaniechania dochodzenia dopłat do wkładów przez
 członków, na rzecz których wybudowano lokale.
 W świetle § 75 statutu Zarząd Spółdzielni prowadzi gospodarkę na zasadach określonych w
 statucie i regulaminach, w ramach planów gospodarczo-finansowych zatwierdzonych przez
 Radę Nadzorczą. Zasady te oparte są na przepisach art. 10 p 2 ustawy o spółdzielniach
 mieszkaniowych (wcześniej art. 226 § 1 Prawa spółdzielczego) które stanowią, że
 członkowie zobowiązani są do wnoszenia wkładu budowlanego w wysokości
 odpowiadającej całości kosztów budowy przypadającej na ich lokal.
 W uchwale z 23.12.87r III CZP 78/87 interpretującej art. 226 § 1 Prawa spółdzielczego Sąd
 Najwyższy orzekł, że członek Spółdzielni pokrywa koszty budowy nawet wtedy, gdy ich
 zawyżenie spowodowały zaniedbania organów Spółdzielni.


                                           130
 Badanie przyczyn braku pokrycia kosztów budowy lokali wniesionymi przez członków
 wkładami wykazało, co następuje:


Dotyczy budynku ul.Żeromskiego 77

  1) Budynek odebrano od Wykonawcy w dniu 3.09.2001. Rozliczenie ostateczne kosztów
   budowy zatwierdził Zarząd Spółdzielni w dniu 30.12.2001r.

   Według danych tego rozliczenia poniesiono koszty budowy zadania w wys.
   47.601.595,76 zł.
   Do rozliczenia ostatecznego z członkami przyjęto koszt w wys. 42.829.273,76 zł,
   zakładając z góry niedobór finansowy w kwocie 4.772.322 zł.

  2) W ostatecznym rozliczeniu kosztów zadania ustalono średni członkowski koszt
   budowy lokali mieszkalnych w wys. 4.301 zł i obliczono dopłatę do wstępnych
   wkładów w wys. 600 zł/1 m2 pu mieszkań.
   Koszt budowy lokali użytkowych wyceniony został w wys. 4.800 zł/1 m 2, miejsc
   postojowych zagospodarowanych w dniu rozliczenia średnio 31.520 zł/1 stanowisko,
   wolnych miejsc postojowych w wys 32.000 zł/1 stanowisko.

   Przyjęte w ostatecznym rozliczeniu koszty budowy poszczególnych rodzajów lokali
   nie znalazły przełożenia w przeprowadzonym z członkami rozliczeniu wkładów, i tak:
   - na wniosek ówczesnego Zarządu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 23
   z 19.06.2002r o zatwierdzeniu dopłat do wstępnych wkładów za lokale mieszkalne w
   wys 340 zł/1 m2 pu lokalu.
   Natomiast w ostatecznym rozliczeniu ustalono dopłatę w wys. 600 zł/1 m2 pu
   mieszkań.
   Skutkiem tej decyzji było pogłębienie się niedoboru finansowego tego zadania
    o 1.365.000 zł.

   - wkłady na miejsca postojowe, na które ustanowiono prawa pomiędzy dniem
   ostatecznego rozliczenia a datą podjęcia decyzji o spisaniu nakładów
   tj. do 31.12.2004r wyceniono poniżej kosztów ustalonych w ostatecznym rozliczeniu
   tj. poniżej 32.000 zł/1 stanowisko.
   Skutkiem tych decyzji było zwiększenie niedoboru finansowego o dalsze 281.350 zł.

   Decyzje poprzedniego Zarządu o zaniżeniu członkowskiego kosztu budowy lokali
   i miejsc postojowych przyczyniły się do niedoboru finansowego w omawianym
   zadaniu, w łącznej kwocie 6.418.672
   Z tego:
   - z tyt. przyjęcia w ostatecznym rozliczeniu zaniżonych kosztów budowy
   4.772.322 zł

   - z tyt. zaniżenia dopłat do wkładów za lokale mieszkalne przyjętych w ostatecznym
    rozliczeniu                      1.365.000 zł

   - z tyt. ustanowienia praw do stanowisk garażowych za wkładem niższym niż ustalony
   w ostatecznym koszcie budowy              281.350 zł

                                          131
W uchwale z 31.12.2004r uwzględniono również skutki decyzji podjętych przez
aktualny Zarząd Spółdzielni, które dotyczyły:
- ustalenia wkładów dla 41 wolnych w dniu 31.12.2004r stanowisk garażowych
w wysokości niższej od ostatecznego kosztu ich budowy o 2.000 zł/1 stanowisko.
Powyższą decyzją usankcjonowano wzrost nie pokrytych kosztów zadania o kolejne
82.000 zł.

- ustanowienia własnościowych praw do 4 lokali użytkowych o pow. 1.364,58 m2 na
rzecz Kredyt Bank, za wkładem w wys. 3330 zł/1m2 tj. niższym niż przyjęty
w ostatecznym rozliczeniu o 1470 zł/1 m2 pu.
Powyższa decyzja wpłynęła na zwiększenie stanu niepokrytych kosztów
o 2.005.315,88 zł.

Lokale objęte zostały przez KREDYT BANK w zamian za zadłużenie kredytowe,
zgodnie z zawartą ugodą z 20.08.2003r. Rynkowej wyceny ustanowionych praw do
powyższych lokali lustratorom nie okazano.
Zaznaczyć należy, że w/w Bank umorzył Spółdzielni część odsetek umownych,
karnych i ustawowych oraz koszty postępowania egzekucyjnego w łącznej kwocie
1.527.720,70 zł.
Ogółem w oparciu o uchwałę z 31.12.2004r spisano z ksiąg nakłady zadania
Żeromskiego 77:
- wynikające z decyzji poprzedniego Zarządu        6.418.672,00
- wynikające z decyzji aktualnego Zarządu         2.087.315,88
                      Razem      8.505.987,88

Już po podjęciu uchwały z 31.12.2004r o spisaniu z ksiąg części nakładów zadania
Żeromskiego 77 Zarząd Spółdzielni podjął kolejna uchwałę nr 4 z 12.04.2005r
o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu usługowego przy
ul.Żeromskiego 77 o pow. 240,12 na rzecz Pana …………. nabywcy wierzytelności
od PKO BP, obejmującej nie spłacony kredyt wykorzystany w finansowanie zadania
Żeromskiego 77 wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi.
Omówienie tego tematu zawarto w p 4.7.4 protokołu lustracji.
Wkład za lokal ustalono w kwocie 819672 zł, co w przeliczeniu za 1m2 pu stanowi
kwotę 3.413,59 zł.
Przyjęty w ostatecznym rozliczeniu koszt budowy tego lokalu wynosił 4.800 zł/1 m2 pu.

Uwzględniając w/w decyzję nie pokryte koszty zadania przy ul.Żeromskiego 77
wzrosły do kwoty 8.838.892,65 zł.

Uchwała Zarządu Spółdzielni o spisaniu kosztów zadania Żeromskiego z majątku
Spółdzielni, zestawienie wyników ostatecznego rozliczenia kosztów budowy lokali w
tym zadaniu oraz uchwała Rady Nadzorczej z 16.06.2002 o wysokości dopłat do lokali
mieszkalnych stanowią w komplecie załącznik Nr 37do protokołu lustracji.

STRATY DOTYCZĄCE BUDYNKU RZYMOWSKIEGO 19
Zadanie odebrano od wykonawcy w dniu 31.12.2000r a jego efektem był budynek
liczący 59 mieszkań o pow. 3640,80 m2, 2 lokale biurowe o pow. 7513 m2, 69 miejsc


                                         132
postojowych w hali garażowej oraz lokal na potrzeby administracji (44 m 2) i dla
dozorcy (40,03 m2).

Lustratorom przedłożono wyniki ostatecznego rozliczenia budowy zadania,
zestawione w załączniku opatrzonym datą 19.06.2001r i podpisanym przez główną
księgową Elżbietę Pyzik oraz członków ówczesnego Zarządu pod klauzulą
„akceptujemy przedstawione rozliczenie dopłata 541 zł/m2” z datą 23.07.2001r.
Z załącznika tego wynika że:
- koszty budowy zadania przekroczyły wysokość wstępnie ustalonych nakładów
o 2.435.214,32 zł,

- powyższa różnica została rozłożona do powierzchni wybudowanych mieszkań
i lokali usługowych i miała być sfinansowana poprzez podwyższenie wkładów
budowlanych o 541 zł/m2 pu tych lokali,

- w członkowskim koszcie budowy nie uwzględniono kosztów budowy lokali na
potrzeby administracji i dla dozorcy. Założono ich sfinansowanie z funduszy własnych
Spółdzielni.

Według załącznika wyniki tego rozliczenia przedstawiały się następująco:
- poniesione koszty budowy wg ksiąg               18 062 321,30
- plus: równowartość rezygnacji w lokalach usługowych        586 238,69
       rezerwa na roboty do wykonania             52 923,29

razem koszty do rozliczenia                   18 701 483,28

Pokrycie tych kosztów miały stanowić:
- wkłady wg wyceny wstępnej                   16 110 015,17
- dopłaty do ostatecznego rozliczenia              2 435 214,33
- fundusz własny Spółdzielni                    156 253,79
                         razem     18 701 483,28

Z załączonego do uchwały Zarządu z 31.12.2004r rozliczenia wynika, że wysokość
rozliczonych z członkami wkładów nie pokrywa poniesionych kosztów. Różnice
dotyczą:
          Wg ostatecznego  wkłady rzeczywiście      różnica
           rozliczenia     rozliczone        (-) za mało

- lokale mieszkalne  12.803.738,41     12.782.765,02       - 20.973,39
- lokale usługowe
(po uwzględnieniu
rezygnacji)      3.020.335,90     2.321.886,60       - 698.449,30
- miejsca garażowe   2.099.253,57     2.056.499,21       - 42.754,36
- wzrost rzeczywisty kosztów w stosunku do przyjętych w rozliczeniu  -149.710,99
> przyjęto do rozliczenia (bez rezygnacji)
  18.701.483,28 – 586.238,69.= 18.115.244,59
> koszty poniesione 18.264.955,58
                             RAZEM     - 911.888,04
                                         133
Powyższą różnicę w kwocie                     911.888,04 zł
powiększono o równowartość lokali zajętych na potrzeby
administracji i dla dozorcy, wycenionych wg ostatecznego
rozliczenia na kwotę                       194.916,71 zł
                         razem    1.103.804,75 zł

i potraktowano jako trwałą utratę wartości majątku i spisano w koszty operacyjne.
Ostatecznie wpłynęła na ujawnioną w bilansie stratę z działalności inwestycyjnej
zmniejszającą stan funduszy własnych.

Kontrola wykazała, że przyczyny zaistniałych różnic były następujące:
ad. lokali usługowych
Spółdzielcze prawa do wybudowanych lokali ustanowiono na rzecz niżej
wymienionych firm:
- Alisma Construction S.A w Warszawie – lokal o pow. 191,30 m2 pu
- DAMIS B.T w Warszawie – lokal o pow. 560 m2 pu.

Według ostatecznego rozliczenia koszt budowy tych lokali ustalony został – po
uwzględnieniu rezygnacji – na kwotę 3.020.325,90 zł, co w przeliczeniu na 1 m2
stanowi średnio 4.020 zł/1m2.

Natomiast w pismach informujących o wynikach ostatecznego rozliczenia kosztów
budowy podano inną – zaniżoną wartość wkładów i tak:
- w piśmie z dn. 20.09.2001 (l.dz.5975/30/01) adresowanym do Alismy Construction
podano wysokość wymaganego ostatecznego wkładu 599.836,60 zł, co w przeliczeniu
za 1 m2 stanowi kwotę 2.821,94 zł.
- w piśmie z dn. 23.01.2002 (l.dz. 5975/30/01) skierowanym do DAMIS B.T
poinformowano o ostatecznym koszcie budowy lokalu w wys. 1.736.000 zł (3.100
zł/1m2)
Łącznie wkłady budowlane wg tych zawiadomień ustalono na kwotę 2.335.836,60 zł –
niższą niż ich koszt budowy wynikający z ostatecznego rozliczenia o kwotę
684.499,30.
Pisma jw. podpisali członkowie ówczesnego Zarządu: prezes Janusz Sikorski i z-ca
prezesa Sławomir Kwiatkowski.

Dodatkowo wkład za lokal przez DAMIS B.T zmniejszony został o 13.950. Z pisma
Sp-ni z dnia 21.10.2003r l.dz.7685/30/03 skierowanego do w/w firmy wynika, że
w korekcie uwzględniono różnicę powierzchni lokalu (było 560 m2, winno być 555.50 m2)

Ze Spółką „Alisma Construction” Spółdzielnia zawarła w dniu 24.01.2000r umowę
przyrzeczenia przydziału własnościowego prawa do lokalu w budynku Rzymowskiego
o pow. 194,30 m2. Wstępny wkład określono w wys. 4.295,33 zł/1 m2 pu.
Lustratorom okazano też pismo w/w Spółki z 19.06.2001 ldz. 202/2001 w którym
prezes Zarządu Spółki zwraca się z prośbą do Spółdzielni o dokonanie przeceny
lokalu. W piśmie tym nabywca ocenił, że wynikowa cena 1 m 2 p uż lokalu w kwocie
4.401,07 zł jest „stanowczo zbyt wysoka” i zaproponował nową cenę 3.900 zł za 1 m2.
Członkowie ówczesnego Zarządu zaakceptowali w/w propozycję o czym świadczy
adnotacja na piśmie Spółki „zgoda” z podpisami 3 członków Zarządu.


                                         134
Ostatecznie ustalono wkład za lokal w wysokości 2.821,94 zł/1m2 tj. niższej niż
zaproponowana przez właściciela prawa o 1.078,06 zł/m2.
Z treści zacytowanego pisma Spółki z dn. 19.06.2001r wynika, że Spółka otrzymała
wcześniej zawiadomienie Spółdzielni o wysokości ostatecznego wkładu w kwocie
4.401,07 zł/1 m2 pu., którego lustratorom nie okazano

ad miejsc postojowych
Obniżono wysokość wkładów za miejsca postojowe w garażach podziemnych
o 42.754,36 zł, z tego dotyczących wolnych w dniu 31.12.2004r 16 stanowisk
o 32.000 zł.

ad lokali zajętych na potrzeby Spółdzielni
Decyzja Zarządu z 31.12.2004r o spisaniu ze środków trwałych lokali zajętych na
potrzeby Spółdzielni nie znajduje uzasadnienia. Lokale zostały wybudowane
i stanowią realny składnik mienia Spółdzielni.

Kserokopia uchwały Zarządu z 31.12.2004, dołączonych do niej wyników
ostatecznego rozliczenia zadania Rzymowskiego 19, umowy przyrzeczenia przydziału
lokalu firmie „Alisma Construction”, pismo Spółki z 19.06.01 o obniżenie wysokości
wkładu, zawiadomienia o ostatecznym wkładzie budowlanym za objęte lokale przez
Alisma Construction i DAMIS B.T oraz polecenie księgowania R-27/1159/XII/20 z
31.12.2004 stanowią w komplecie załącznik Nr 38 do prot. lustracji.

ad. zadania Pląsy
Zadanie obejmowało budowę 44 domów jednorodzinnych rozpoczętą w 1999 r. Ich
odbiór od wykonawcy następował w okresie 19.09.2001 – 18.03.2002r.
Domy przewłaszczono za aktami notarialnymi sporządzonymi w czasie od 19.09.2001
do 19.05.2003r.
W aktach tych Spółdzielnia nie zastrzegła prawa do dochodzenia dopłat do wkładów
wynikających z ostatecznego rozliczenia kosztów zadania.
Na kwotę spisaną z ksiąg złożyły się nierozliczone nakłady, z tego:
- nie pokryte wkładami koszty budowy domów i nabycia działek 1.662.715,62 zł
 w tym objęte przez wykonawcę 968.784,72 zł
- odsetki od kredytu nie uwzględnione w rozliczeniu        1.381.700,85 zł
- zapłacone wykonawcy odsetki za zwłokę w regulowaniu faktur
 nie uwzględnione w rozliczeniu                 1.642.020,90 zł
                          Razem     4.686.111,52 zł

11 wybudowanych domów przejął w zamian za wierzytelność wykonawca zadania
„Unibud” Sp.zo.o w Bielsku Podlaskim, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną
w uchwale nr 20 z 14.05.2003r i zgodnie z warunkami ugody zawartej w tym samym
dniu przez Zarządy Spółki i SM PAX.
Na dzień spisania ugody łączna kwota wymagalnych wierzytelności UNIBUD od SM
PAX wynosiła 8.834.002,57 zł a jej zabezpieczeniem były: akt notarialny z dnia
12.07.2001r (Rep A 2693/2001) w którym SM „PAX” poddała się dobrowolnej
egzekucji w trybie art. 777 § 1 p 4 kpc do kwoty 8.000.000 i ustanowiona do tej kwoty
hipoteka kaucyjna na nieruchomości osiedla przy ul.Pląsy oraz hipoteka przymusowa
do kwoty 3.000.000zł na nieruchomości przy ul.Narbutta 4.


                                         135
    Wycena domów objętych przez wykonawcę oparta została na operacie szacunkowym
    sporządzonym w dniu 6.12.2002r przez biegłego sądowego dla potrzeb „określenia
    wartości rynkowej prawa własności do wyznaczonych działek zabudowanych domami
    jednorodzinnymi na zlecenie Komornika Sądowego dla celu egzekucji
    z nieruchomości”.

    Wycena ta była niższa od ustalonych kosztów budowy domów o 968.784,72 zł.

    W wyniku realizacji warunków ugody wykonawca wycofał postępowania egzekucyjne
    i złożył wnioski o wygaszenie hipotek.

    Na stratę z działalności inwestycyjnej za rok 2006 złożyły się:
    - spisane z nakładów zadania Stryjeńskich odsetki od zobowiązań kredytowych
    w kwocie 4.493.821,60 zł
    - zapadłe odsetki od kredytu krótkoterminowego, wykorzystanego na finansowanie
    wybudowanych lokali i miejsc postojowych oraz nierozliczonych nakładów
    w zadaniach zakończonych 2.017.447,84 zł.

    Podjęta przez Zarząd decyzja o spisaniu z nakładów zadania Stryjeńskich odsetek od
    kredytu inwestycyjnego miała związek z treścią audytu opracowanego przez
    rzeczoznawców, dotyczącego oceny kosztów budowy zadania przyjętych do wyceny
    ostatecznych wkładów budowlanych.
    W sporządzonej opinii – ekspertyzie zakwestionowano wysokość zarachowanych
    w ciężar tego zadania odsetek od kredytu.
        Audytorzy przeprowadzili szczegółową analizę przepływów finansowych
        w zadaniu Stryjeńskich od salda środków na 31.12.2998 do dnia 30.06.2005
        tj. do czasu przewidywanego zakończenia budowy i ostatecznego rozliczenia
        z członkami poniesionych kosztów. W oparciu o przeprowadzone obliczenia
        ustalili rzeczywiste potrzeby kredytowe zadania w okresach miesięcznych
        i oszacowali wysokość uzasadnionych odsetek od kredytu, które winny
        obciążać zadanie Stryjeńskich na kwotę 11.489.547 zł.
        Nadwyżka    zaewidencjonowanych   odsetek   ponad  w/w   kwotę,
        z wys. 4.493.821,60 zł została wyniesiona pod datą 30.09.2006r z kosztów
        inwestycji w ciężar kosztów finansowych i wpłynęła na stratę bilansową
        roku 2006.
4.7.  KREDYTY     ZACIAGNIĘTE     NA   DZIAŁALNOŚC     INWESTYCYJNĄ
    I ICH ROZLICZENIE

4.7.1. W latach 2003-2006 nie zaciągano nowych kredytów. Z sześciu kredytów
  inwestycyjnych, które obciążały Spółdzielnię na 1.01.2003r w wys. 73.120 tys zł, w latach
  2003-2006 rozliczono cztery, w tym trzy z istotnym opóźnieniem.
  Do spłaty na dz.31.12.2006r pozostały dwa kredyty inwestycyjne, których stan wraz
  z narosłymi odsetkami wynosi 92.257 tys zł oraz kredyt obrotowy w kwocie 5.809 tys zł.

  Rozliczone kredyty były zaciągnięte:

  - w Banku PKO SA VIII Oddz. w Warszawie – z przeznaczeniem na zakup działek przy
  ul.Wiktorskiej 8 i posadowionego na nich budynku mieszkalnego.


                                             136
Na 1.01.2003 stan kredytu wynosił 1.064.625,84 zł. Umowny termin jego spłaty minął
w VI 2002.
Kredyt rozliczono w I kwartale 2005 a środki na jego spłatę pozyskano ze sprzedaży
gruntu na rzecz Spółki Alisma Construction.
Temat omówiono w punkcie 4.5.4 protokołu lustracji.

- w Kredyt Bank S.A V Oddz w Warszawie
W banku tym zaciągnięte były dwa kredyty:
- na finansowanie budowy 13 lokali mieszkalnych w budynku P-2 przy ul.Pileckiego 108,
według umowy kredytowej W/5/19/2000 z 20.11.2000.
Kredyt zaciągnięto w EURO z następującymi warunkami spłaty: w 119 miesięcznych
ratach, z ostatnią płatną do 30.11.2010r. Na dz 1.01.2003 stan kredytu do spłaty wynosił
2.193.796,98 zł (kapitał)

- na finansowanie budowy lokali użytkowych w budynku Madalińskiego 18, według
umowy kredytowej nr 5/I/18/2000 z 1.12.2000r. Stan kredytu do spłaty na 1.01.03
wynosił 8.343.472,90 (kapitał). Umowny termin jego spłaty upłynął 1.12.2002r.

Obydwa kredyty rozliczone zostały w 2003r w następujący sposób:
- ustanowiono na rzecz Banku prawo własności do 4 lokali użytkowych przy
ul.Żeromskiego 77
- przeznaczono na spłatę kredytu przychód ze sprzedaży działki gruntu o pow. 1635 m2
przy ul.Oboźnej i Sewerynów. Działkę sprzedano Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
„DEMBUD”.

Warunki spłaty kredytów określone zostały w porozumieniu z dnia 18.03.2003 i ugodzie z
20.08.2003r. Ich realizacja pozwoliła Spółdzielni na uniknięcie postępowań
egzekucyjnych prowadzonych z wniosku Banku przez Komornika Sądowego Rewiru II
działającego przy Sądzie Rejonowym w Mławie.
Spółdzielnia uzyskała umorzenie odsetek umownych, karnych i ustawowych oraz kosztów
postępowania egzekucyjnego, których wysokość według wyliczenia Kredyt Bank
wynosiła na 13.08.2006r 1.527.720,70 zł
W zamian ustanowiła prawa do lokali użytkowych przy ul.Żeromskiego 77 poniżej
kosztów budowy. Strata wyniosła 2.005.315,88.

- w PKO BP XV Oddz w Warszawie
Kredyt zaciągnięto na podstawie umowy kredytowej z 12.08.1999 z przeznaczeniem na
finansowanie kosztów budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami przy
ul.Żeromskiego 77, z terminem spłaty do 31.12.2000r.
Na dz.1.01.2003 pozostała do spłaty kwota 1.962.868,71 zł i odsetki skapitalizowane
11.160,03 zł.

Budynek Żeromskiego 77 przyjęto do eksploatacji we wrześniu 2001r a ostateczne
rozliczenie kosztów jego budowy przeprowadzono w grudniu 2001r.
Duża ilość pustostanów, a także zaniżenie wkładów w ostatecznym rozliczeniu w
stosunku do poniesionych kosztów budowy spowodowały, że Spóldzielnia nie dotrzymała
warunków umowy.                                          137
  Bank podpisał ze Spółdzielnią dwie ugody: nr 1/2001 z 21.05.01 i nr 1/2002 z 12.03.2002
  z aneksem z 31.12.2002, których przedmiotem było przesuniecie terminu spłaty kredytu.
  Ostatni umówiony termin upływał 1.12.2003r.

  Warunek ten nie został przez Spółdzielnię dotrzymany, a konsekwencją była sprzedaż
  przez PKO wierzytelności od Spółdzielni w ramach ogłoszonej publicznej oferty. Dług
  nabyła osoba fizyczna o czym powiadomiono Spółdzielnię w piśmie z 13.04.2005r
  (wpłynęło 25.04.05 l.dz. 3656)
  Przelana wierzytelność wynosiła łącznie 3.172.473,77 zł i obejmowała: kapitał
  1.962.868,71 zł oraz odsetki i koszty egzekucji w kwocie 1.209.605,06 zł.

  Sposób rozliczenia zadłużenia z nabywcą wierzytelności omówiony został w p. 4.7.4
  protokołu lustracji.

4.7.2. Na dzień 31.12.2006r Spółdzielnię obciążają dwa kredyty inwestycyjne i jeden kredyt
  obrotowy zaciągnięte w PEKAO S.A VIII Oddział w Warszawie, wykorzystane na
  finansowanie kosztów budowy zarówno zadań kontynuowanych jak też już
  zakończonych.

  1) Kredyt inwestycyjny przyznany na podstawie umowy kredytowej nr 1999/21
   z 30.08.1999 z przeznaczeniem na finansowania inwestycji Stryjeńskich, Płaskowicka,
   w wys. 25.000.000, który miał być spłacony w 4 ratach od 31.03.2001 do 27.12.2001.

    Umowę tą trzykrotnie aneksowano wydłużając okres i terminy spłaty zadłużenia.
    Za przesunięcie terminów Bank każdorazowo pobierał prowizję od 0,3% do 1%
    prolongowanej kwoty.

    W aneksie Nr 3 z dnia 1.10.2001r ustalono, że kredyt zostanie spłacony w 56 ratach
    miesięcznych w okresie 31.07.2001 – 30.06.2006 z przerwą od 1.09.2001
    do 30.01.2002.
    Z warunków tych Spółdzielnia nie wywiązała się.
    Na dzień 1.01.2003r stan zadłużenia wynosił 26.322.169,76 zł
    z tego:
    - kapitał          24.115.417,82 zł
    - odsetki           2.206.751,94 zł
    i na przestrzeni lat 2003-2006 zwiększył się o kwotę 14.764.008,97 zł z tyt. odsetek
    naliczonych jak dla kredytów przeterminowanych.
    Łącznie zadłużenie na 31.12.2006r wynosi 41.086.178,73 zł
    z tego:
    - kapitał          24.115.417,82 zł
    - odsetki          16.970.760,91 zł

  2) Kredyt inwestycyjny przyznany na podstawie umowy kredytowej nr 2000/56
   z 30.10.2000 z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji Stryjeńskich i Wiatraczna
   w wys. 30.000.000 zł z następującymi warunkami spłaty: w 6 kwartalnych ratach,
   w terminie od 28.06.2001r do 28.12.2002r.
   W późniejszych aneksach do umowy przesuwano i wydłużano terminy spłaty,
   nałożono na Spółdzielnię dodatkowe obowiązki, w tym przeznaczenie wszystkich
   wpływów uzyskanych ze sprzedaży praw do lokali a także uzupełniono prawne

                                            138
  zabezpieczenia kredytów udzielonych z tytułu dwóch umów kredytowych: nr 1999/21
  z 30.08.1999 i nr 2000/56 z 30.10.2000 poprzez ustanowienie hipoteki na
  nieruchomości przy Al.Stanów Zjednoczonych – Męcińska do kwoty 80.500.000 zł.

  Według aneksu nr 2 z 1.10.2001r kredyt miał być spłacony w 55 ratach miesięcznych
  w terminie od 31.07.2001 do 30.06.2006 z przerwą od 1.08.2001 do 30.01.2002.
  Z warunków powyższych Spółdzielnia nie wywiązała się.
  Na 1.01.2003 stan kredytu 2000/56 wynosił 33.232.826,29 zł z tego:
  - kapitał       29.500.000,00 zł
  - odsetki       3.732.826,29 zł

  W okresie 1.01.2003 – 31.12.2006 Bank naliczył podwyższone odsetki w kwocie
  17.937.632,36 zł.
  Na koniec 2006r zadłużenie wzrosło do kwoty 51.170.632,36 zł z tego: kapitał
  pozostał na niezmienionym poziomie 29.500.000, odsetki stanowiły kwotę
  21.670.458,65 zł

3) Kredyt obrotowy przyznany w 1999r w wys 3.000.000 zł na podstawie umowy
  kredytowej nr 1999/08 z 18.05.1999r w formie zadłużenia się na rachunku bieżącym.
  Według treści umowy kredyt miał być spłacony do 29.04.2000r. Termin ten był
  następnie wydłużony w spisanych dwóch aneksach, ostatecznie do dnia 30.04.2002r.

  Na koniec 2006r stan kredytu do spłaty wraz z narosłymi odsetkami wynosi
  5.809.443,11 zł.

  Ogółem zadłużenie wobec Banku PKO SA wynosi wg stanu na dz. 31.12.2006r
  98.066.254,20 zł
  Środki tych kredytów są zaangażowane w finansowanie kosztów budowy zadania
  Wiatraczna i nie pokrytych wkładami kosztów budowy zadania Stryjeńskich.

  Jak wyjaśnili członkowie Zarządu podejmowane przez Spółdzielnie dotychczasowe
  działania polegające na postawieniu do dyspozycji Banku wolnych lokali i miejsc
  postojowych i zmierzające do restrukturyzacji zawartych umów kredytowych nie
  przyniosły oczekiwanych rezultatów. Udokumentowania tych działań lustratorom nie
  okazano.

4) Ponadto Spółdzielnia zaciągnęła kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa
  Krajowego w Warszawie ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego
  z przeznaczeniem na budowę 287 lokali mieszkalnych o statscie lokatorskim na kwotę
  51.090.526 zł według umowy z 7.12.2001 nr 30001154/238/2001.
  Kredyt miał być wykorzystany do listopada 2002r spłacony w ratach począwszy
  od m-ca grudnia 2002r.
  Z uwagi na wydłużający się proces budowy zadania Al.Stanów Zjednoczonych,
  problemy z pozyskaniem chętnych do objęcia mieszkań lokatorskich i związany z tym
  brak wpływu środków na pokrycie rat spłaty zadłużenia, warunki korzystania z
  kredytu nie zostały przez Spółdzielnię dotrzymane.
  Z tego powodu Bank wypowiedział omawianą umowę w dniu 22.12.2005r.                                         139
   Na dzień kończący 2005r stan zadłużenia Spółdzielni wynikający z w/w umowy
   wynosił:
   - kapitał           10.493.172,48 zł
   - odsetki skapitalizowane    1.863.564,05 zł
   - odsetki karne          766.342,14 zł
   - koszty monitów            300,00 zł
              Razem  13.123.378,67 zł

   W dniu 2.01.2006r strony zawarły wstępną umowę ugody na okres 1.01 – 31.12.2006,
   w której postanowiono:
   - ograniczyć kwotę kredytu przyznanego umową podstawową do wysokości już
   wypłaconego kapitału tj. 10.493.172,48 zł oraz przyjąć do finansowania w ramach
   w/w kwoty 93 lokale mieszkalne o pow. 3.944,60 m2 zakładając, że stanowi ona
   69,7% całkowitych kosztów budowy tych lokali (3.800 zł/m2 netto)
   - w okresie obowiązywania umowy bank będzie naliczał odsetki od aktualnej kwoty
   kapitału, ustalone w stosunku rocznym jako stopa nominalna w wys. 50% stopy
   redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP,
   - zawieszono spłatę odsetek na okres trwania wstępnej umowy – ugody, powiększając
   saldo odsetek skapitalizowanych.
   Na ten sam okres zawieszona została spłata odsetek skapitalizowanych i odsetek
   karnych.
   - postanowiono, że spłata rat będzie następować począwszy od stycznia 2006r i będzie
   zaliczana na poczet kapitału
   - spółdzielnia zobowiązała się do rozliczenia z Bankiem kosztów zrealizowanego
   przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem zapłaty wszystkich faktur.

   Następna umowa ugody podpisana została 16.03.2007r na okres od 1.01.07 do
   31.12.07r w której ustalono miesięczne raty spłat kapitału i wysokość naliczanych
   odsetek bieżących według stopy procentowej w stosunku rocznym równej stopie
   redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.
   Ustalono ponadto, że niespłacenie przez Spółdzielnią którejkolwiek rat lub
   niedotrzymanie terminów płatności spowoduje że należność stanie się zadłużeniem
   przeterminowanym.

   Warunki spisanych ugod są przez Spółdzielnię dotrzymane.
   Środki na spłatę rat pochodzą z wpłat przyszłych użytkowników mieszkań
   lokatorskich.

4.7.3. Obciążenia hipoteczne nieruchomości Spółdzielni
 W załączniku Nr39 do protokołu lustracji przedstawiono wykaz nieruchomości obciążonych
 hipotecznie w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z uzyskanych kredytów i
 nie zapłaconych robót budowlano-montażowych. Wykaz ten sporządzony został przez Dział
 Członkowsko-Mieszkaniowy i Uwłaszczeń wg stanu na 31.12.2006r, na podstawie
 wypisów z ksiąg wieczystych. Z załącznika tego wynika, że na koniec 2006r hipoteką
 obciążone było 8 nieruchomości, a wierzycielami na rzecz których je ustanowiono były:
 PEKAO S.A, Bank Gospodarstwa Krajowego, Kredyt Bank z tytułu udzielonych kredytów
 oraz MPB INSBUD S.A z tytułu wykonanych a niezapłaconych robót budowlano-
 montażowych.


                                           140
 W roku 2007 wygasły hipoteki na 2 nieruchomościach, ustanowione na rzecz KREDYT
 BANK, w związku z całkowitym rozliczeniem zadłużenia kredytowego.

 Ponadto 4 nieruchomości są obciążone hipoteką umowną zwykłą na rzecz PKO BP z tytułu
 kredytów mieszkaniowych starego portfela tj. udzielonych przed 31.03.1992r.

4.7.4. 1) Opisana w punkcie 4.7.2 wierzytelność PKO BP SA XV Oddział w Warszawie,
  wynikająca z umowy z dnia 12.08.1999r o kredyt na finansowanie zadania
  Żeromskiego 77, decyzją Banku została skierowana do publicznej sprzedaży a następnie
  – w dniu 11.04.2005 przelana na rzecz osoby fizycznej.

 PKO podjęło postępowanie zmierzające do skutecznego wyegzekwowania swojej
 wierzytelności jeszcze w kwietniu 2003r w związku z faktem, że warunki kolejno
 spisywanych ugod nie były przez Spółdzielnię dotrzymywane (ostatnia – aneks 1 do ugody
 2 podpisany 31.12.2002). W oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny z 14.04.2003
 zaopatrzony w klauzulę wykonalności Komornik Rewiru VI przy Sądzie Rejonowym dla
 m.st. Warszawy wszczął postępowanie egzekucyjne, o czym poinformowano Spółdzielnię
 w zawiadomieniu z 20.02.2004r i wpisał się do Dz IV KW nieruchomości przy
 ul.Żeromskiego 77.
 Powyższym tytułem egzekucyjnym objęto wierzytelność na dz. 19.03.2003r wynoszącą:
 łącznie 2232691,86 z tego:
 - kapitał                   1.959.741,51 zł
 - odsetki skapitalizowane              3.127,20 zł
 - odsetki za okres 23.12.02-19.03.03       132.158,79 zł
 - odsetki karne                  37.644,06 zł
 - pozostałe (monity)                  20,30 zł

 2) Od daty powzięcia wiadomości o bankowym tytule egzekucyjnym tj. od 20.05.2003r
 Spółdzielnia podejmowała działania zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia.
 W szeregu pismach zabiegano o spotkania i ponawiano prośby o zamianę długu na
 spółdzielcze własnościowe prawa do 4 lokali użytkowych, 4 miejsc postojowych
 w budynku Komorska 11/15 oraz spłatę pozostałej części długu w ratach.
 Powyższe lokale i garaże zostały wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę
 1.373.265,97 zł.
 Wobec faktu, że Bank nie zainteresował się wielokrotnie powtarzaną w/w propozycją,
 w piśmie z dnia 23.02.2004r przedstawiono ofertę przyjęcia umów o ustanowienie
 spółdzielczych własnościowych praw do wolnych lokali mieszkalnych i użytkowych w
 zadaniu Al.Stanów Zjednoczonych. Do tej realizacji nie doszło, z uwagi na wpisy
 wierzytelności do ksiąg wieczystych tej nieruchomości (PKO BP SA VIII Oddz. Warszawa,
 BGK i Insbud) i niemożliwość bezobciążeniowego wydzielania lokali.

 O sprzedaży wierzytelności dokonanej w dniu 11.04.2005r Bank zawiadomił Spółdzielnię
 w piśmie z 13.04.2005r. Wynosiła łącznie 3.172.473,77 zł z tego: kapitał 1.962.868,71 zł,
 odsetki i koszty egzekucyjne 1.209.605,06 zł.

 W dniu poprzedzającym datę tego zawiadomienia tj. 12.04.2005r. Zarząd Spółdzielni podjął
 uchwałę nr 4 w sprawie sposobu rozliczenia długu z nowym wierzycielem, którym była
 osoba fizyczna. Postanowiono w niej, by na zaspokojenie roszczeń ustanowić spółdzielcze
 własnościowe prawa do wybudowanych już dwóch lokali mieszkalnych (nr 31 o pow.45,32

                                           141
 m2 pu i nr 29 o pow. 48 m2) oraz dwóch lokali użytkowych (nr A o pow. 51,59 m2 i nr B
 o pow. 108,34 m2) przy ul.Narbutta 4, 1 lokalu użytkowego o pow. 240,12 m2 przy
 ul.Żeromskiego 77 wówczas wynajmowanego oraz w budowie 1 lokalu mieszkalnego
 i 1 lokalu usługowego przy Al.Stanów Zjednoczonych 72.

 Z uzasadnienia do tej uchwały wynika, że do Zarządu Spółdzielni zgłosił się nabywca
 wierzytelności PKO. Poinformował Zarząd, że w przypadku nierozliczenia zadłużenia
 dołączy się do wniosku członka Spółdzielni o ogłoszenie upadłości Spółdzielni.
 Uzasadnił, że przelana na jego rzecz wierzytelność posiada zabezpieczenie hipoteczne na
 nieruchomości Żeromskiego 77 co gwarantuje mu ochronę przed ewentualną redukcją
 długu w przypadku postępowania układowego.
 Ponadto zapisane zostało, że w toku negocjacji z wierzycielem i po przedstawieniu sytuacji
 finansowej Spółdzielni wykluczającej możliwość zaspokojenia pieniężnego,wyżej
 wymieniony wyraził zgodę na objęcie spółdzielczych praw do zaproponowanych mu lokali
 pod warunkiem, że w pełni zaspokoją jego roszczenie.

 Uchwała Zarządu z 12.04.2005r została zrealizowana. Nabywcę wierzytelności przyjęto
 w poczet członków dniu 12.04.2005 i wpisano do rejestru członkowskiego za numerem
 6154. Przyznanie praw do lokali nastąpiło pod datą 29.04.2005r, co według oświadczenia
 wierzyciela w pełni zaspokoiło jego roszczenia. Wartość tych praw Spółdzielnia wyceniła
 na kwotę 2.946.420 brutto. Różnica w stosunku do ogólnej sumy zadłużenia wynikającego
 z umowy kredytowej, wynosząca 226.053 zł została zaliczona do przychodów operacyjnych
 działalności inwestycyjnej.

 Kontrola sposobu wyceny tych praw wykazała:
 - lokale przy Al.Stanów Zjednoczonych 72 wyceniono na poziomie planowanych kosztów
 budowy przyjętych do wyceny wkładów wstępnych w wysokości 3.551,40 zł netto/1 m2 pu
 (lokal mieszkalny) i 5737,70 zł netto/1m2 (lokal użytkowy)

 - lokale przy ul.Narbutta wycenione zostały na kwotę 1.021.000 zł wg wartości rynkowej
 oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego (świadectwo nr 982) w operatach
 szacunkowych z 28.02.2005r.
 W świetle art. 43 ust. 1 p. 2 i 10 znowelizowanej ustawy o VAT wkłady budowlane na
 lokale użytkowe podlegały opodatkowaniu 22% podatku VAT.
 Spółdzielnia nie obciążyła nabywcy tym podatkiem i z pobranego wkładu była zmuszona
 sfinansować należny do budżetu VAT w kwocie 118.115 zł.

 - lokal przy ul.Żeromskiego 77 o pow.240,12 m2. Koszt jego budowy wg ostatecznego
 rozliczenia wynosił 1.152.576 zł (4.800 zł/m2).
 Budynek przyjęty do użytkowania we IX 2001r, od I.2002 wynajmowany przez Spółkę
 GJ”Inwestment” Sp.zo.o w Gdańsku.

Rynkowa wartość tego lokalu wg operatu z 8.04.05 sporządzonego przez rzeczoznawcę
majątkowego wyceniona została na kwotę 955.678 zł (3.980 zł/m²) Spółdzielnia ustaliła
wkład  w   kwocie   819.672 zł tj. niższej  niż  wycena  rzeczoznawcy
o 136.006 zł (566,41 zł/m²).

Przy wycenie lokalu rzeczoznawca przyjął średnią cenę z wybranej próby obrotu
nieruchomościami podobnego rodzaju i na podobnym obszarze i posłużył się

                                            142
współczynnikami korygującymi do wycen nieruchomości, uwzględniającymi położenie
lokalu, wygląd i standard budynku, standard wykończenia i powierzchnię lokalu oraz
przynależność miejsca postojowego do lokalu.
W przyjętej próbie najniższa cena transakcyjna wynosiła 3.967 zł/m2 najwyższa 9.126 zł/m2
lokalu, cena średnia 5.978 zł/1m2.Lokal Spółdzielni wyceniony został á 3.980 zł/m².
Zdecydowało o tym oszacowanie współczynników na najniższym poziomie.
Miedzy innymi współczynnik uwzględniający przynależność miejsca postojowego do lokalu
(1 mp korzystne, 2 mp bardzo korzystne, brak – niekorzystne) o rozpiętości 0,1327 do 0,3053
średniej ceny, przyjęty został w operacie na najniższym poziomie tj. 0,1327.
Tymczasem w budynku Żeromskiego 77 do chwili obecnej nie zagospodarowano 58 miejsc
postojowych z powodu braku chętnych. Koszt budowy 1 stanowiska wg ostatecznego
rozliczenia 32.000 zł.
Uwzględniając rozpiętość tego współczynnika, jego wpływ na wycenę lokalu był
następujący:

- przy współczynniku minimalnym (brak miejsca postojowego)
średnia cena 5.978 zł/m2 x 0,1327 = 793,28 zł

- przy współczynniku maksymalnym (2 miejsca postojowe jako pomieszczenia przynależne)
średnia cena 5.978 zł/m2 x 0,3053 = 1825,08 zł/m2

Z powyższego wynika, że pominięcie w wycenie lokalu możliwości pozyskania miejsc
postojowych wpłynęło na zaniżenie wartości lokalu jak niżej:
(1825,08 – 793,28) x 240,12 m2  =       247.755,82
Minus: koszt budowy 2 miejsc postojowych     -64.000,00
różnica – zaniżona wycena lokalu         183.605,10 netto
Sposób przeprowadzonej wyceny lokalu wskazuje, że rzeczoznawca nie został
poinformowany o możliwości pozyskania miejsc postojowych przez pt nabywcę lokalu.
Sporządzony operat szacunkowy przyjęty został przez Zarząd Spółdzielni bez uwag.
Wkład budowlany ustalono na poziomie jeszcze niższym od opisanej wyceny rzeczoznawcy
o 136.000 zł.
                                            143
Porównanie wartości rynkowej lokali wynikającej z operatów szacunkowych dla lokali
wybudowanych i wstępnego kosztu budowy dla lokali w budowie przy
Al.Stanów Zjednoczonych 72 z wyceną praw, wynikającą z rozliczenia wierzytelności
przedstawia się jak niżej:

Adres lokalu      wart.rynkowa   rozliczenie z wierzycielem      różnica
            ( wstęp. koszt  wkład    VAT  razem       kosztu
             budowy)                       i wkładu

1. Żeromskiego 77    955.678     819.672   180.328    1.000.000  -136.006

2. Narbutta – lokale
mieszkalne       366.000     366.000    -      366.000    -

3. Narbutta – lokale
użytkowe        655.000     536.885   118.115    655.000  -118.115

4. Al.St.Zjedn.
lokal mieszkalny    120.392      120.392      8.428  128.820    -

5. Al.St.Zjedn.
lokal użytkowy     652.950     652.950  143.650 796.600    -
            _______________________________________________________

ogółem         2.750.020     2.495.899  450.521 2.946.420     -254.121


 Z powyższego wynika, iż przyjęte w rozliczeniu z wierzycielem wkłady budowlane,
 w stosunku do wyceny określonej przez rzeczoznawcę majątkowego zostały zaniżone
 o kwotę 254.121 zł. Różnica ta nie uwzględnia uwag w sposobie wyceny rynkowej lokalu
 przy ul. Żeromskiego 77, opisanej wyżej.

 3) Lokale przy ul. Narbutta 4 – mieszkalne nr 29 i nr 31 o łącznej powierzchni 93,32 m2
 oraz lokal użytkowy A o pow. 51,59 m2 i lokal użytkowy B (w podwórzu) o pow.108,34 m2
 zajmowała i zajmuje nadal Spółdzielnia na potrzeby biura.

 Wraz z ustanowieniem własnościowych praw do tych lokali na rzecz omówionego wyżej
 członka – nabywcy wierzytelności od PKO BP XV Oddział Warszawa Zarząd Spółdzielni
 spisał z nim umowę najmu na wszystkie lokale za czynszem płaconym z góry w wys.
 9 USD/1m2 pu netto miesięcznie, przeliczonym według kursu walut z tabeli NBP
 z dnia wpłaty.
 W umowie ustalono ponadto, że wszystkie koszty eksploatacji powyższych lokali łącznie
 z odpisem na fundusz remontowy i kosztami zarządzania w ramach administracji zleconej
 obciążają Spółdzielnię.

 W trakcie lustracji stwierdzono, że temat dotyczący przelewu wierzytelności przez PKO BP
 XV Oddział Warszawa i sposób jej rozliczenia z nabywcą tej wierzytelności nie był


                                             144
 przedmiotem udokumentowanych posiedzeń Rady Nadzorczej, jak też sprawozdań
 przedkładanych przez Zarząd Zebraniom Grup Członkowskich i Zebraniom Przedstawicieli.

 Uchwała Zarządu z uzasadnieniem dot. sposobu rozliczenia wierzytelności o której w/mowa
 oraz umowa najmu lokali przy ul.Narbutta stanowią załącznik Nr 40 do prot. lustracji.

4.8.  Prawidłowość przeprowadzonych rozliczeń z członkami z tytułu ostatecznego
rozliczenia kosztów budowy lokali.

 4.8.1 Obowiązujący w lustrowanym okresie statut Spółdzielni nie zawierał żadnych
 rozstrzygnięć dotyczących metodologii rozliczenia kosztów inwestycji na wybudowane
 lokale.
 Stanowił natomiast w § 24 p 4, że szczegółowe zasady tych rozliczeń uchwala Rada
 Nadzorcza.

 Lustratorom przedłożono wewnętrzny regulamin zatwierdzony uchwałą nr 17 Rady
 Nadzorczej z 25.03.1998r pod nazwą „zasady rozliczenia kosztów budowy i ustalenia
 wysokości wkładów budowlanych na lokale nowo oddawane do użytku w Spółdzielni
 Mieszkaniowej „PAX”.
 Najistotniejsze zasady określone w tym Regulaminie są następujące:
 - zakłada, że podstawową jednostką rozliczeniową kosztów realizacji zadania
 inwestycyjnego jest powierzchnia użytkowa wybudowanych lokali, wynikająca
 z powykonawczej dokumentacji technicznej lub obmiaru z natury dokonanego dla potrzeb
 ostatecznego rozliczenia.
 - określa rodzajowo wydatki składające się na całkowity koszt realizacji inwestycji
 w podziale na koszty bezpośrednie i pośrednie; stanowi, że w przypadku realizacji zadania
 wieloobiektowego koszty bezpośrednie winny być ewidencjonowane odrębnie dla każdego
 obiektu (§ 3 p.2) natomiast koszty pośrednie rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni
 użytkowej wszystkich obiektów danego zadania.
 - przewiduje, że w przypadku gdy budynek mieszkalny jest realizowany łącznie
 z wbudowanymi lokalami użytkowymi, koszt budowy zostaje obliczony odrębnie dla części
 mieszkalnej i użytkowej, z uwzględnieniem zróżnicowania kosztów robót stanu surowego
 proporcjonalnie do kubatury każdej z tych części,
 - zakłada, że koszty stanu surowego i pozostałe koszty w przeliczeniu na 1m 2 pu mieszkań
 mogą zostać zróżnicowane w zależności od cech poszczególnych mieszkań.
 Jednocześnie stanowi, że kryteria tego zróżnicowania określa Zarząd Spółdzielni oraz że
 rozpiętość zastosowanych współczynników nie może przekroczyć 0,9-1,1,
 - w odniesieniu do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych regulamin
 przewiduje alternatywne warianty rozłożenia kosztów budowy na poszczególne stanowiska:
     poprzez podzielenie całkowitego kosztu budowy części garażowej na ilość
      wybudowanych miejsc postojowych
    lub
     proporcjonalnie do powierzchni użytkowej miejsc postojowych z uwzględnieniem
      ich walorów użytkowych
 - ustala obowiązek ostatecznego rozliczenia kosztów budowy lokali w ciągu 90 dni od
 sprawdzenia faktury końcowej wystawionej przez wykonawcę zadania.

 Kserokopia omówionego Regulaminu stanowi zał. Nr 41 do protokołu lustracji.


                                           145
Do treści opisanego wyżej Regulaminu wniesiono następujące uwagi:
- regulamin nie doprecyzowuje pojęcia stanu surowego budynku (otwarty bądź zamknięty).
Jest to istotne z punktu widzenia rozłożenia kosztów, bowiem okna, pokrycia dachowe i in.
nie dotyczą hali garażowej, traktowanej w regulaminie na równi z lokalami usługowymi
znajdującymi się w części nadziemnej budynku.
- regulamin w części dotyczącej sposobu rozłożenia kosztów na lokale w danym budynku
wyróżnił jedynie koszty stanu surowego i pozostałe. Oznacza to, że do pozostałych kosztów
rozliczanych proporcjonalnie do powierzchni zaliczono koszty robót wykończeniowych,
których zakres w poszczególnych grupach lokali jest zróżnicowany.
I tak np. w halach garażowych nie występują ścianki działowe, drzwi wewnętrzne, niektóre
instalacje wewnętrzne (videofonowa, telefoniczna, gazowa itp.), elewacje zewnętrzne i inne.

- do kosztów pośrednich podlegających jednakowemu rozłożeniu na wszystkie lokale
zaliczono także odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego przez Spółdzielnię na
finansowanie kosztów budowy zadania.
Powyższy zapis w sytuacji gdy jedni użytkownicy wnosili wpłaty zaliczkowe w trakcie
budowy w wysokości, terminach określonych przez Zarząd w celu pokrycia kosztów
bieżąco ponoszonych przez Spółdzielnię, inni wnieśli wkłady już po wybudowaniu lokali
nie da się pogodzić z art. 5 kc o zasadach współżycia społecznego.

Statut Spółdzielni nie zawierał postanowień określających źródła finansowania inwestycji
albo wskazujących organ uprawniony do podejmowania decyzji o sposobie finansowania
inwestycji. Sprawy te zostały unormowane w § 7 regulaminu pod nazwą „Zasady
gospodarki finansowej w Spółdzielni Mieszkaniowej PAX” wprowadzonego w życie
uchwałą nr 18 Rady Nadzorczej z 25.03.1998r, w którym przewidziano, że:
- inwestycje mieszkaniowe są finansowane z środków finansowych wnoszonych przez
przyszłych użytkowników lokali,
- zaangażowanie innych środków może nastąpić jedynie za zgodą Rady Nadzorczej
w formie uchwały,
- Spółdzielnia może – z upoważnienia przyszłych użytkowników lokali – zaciągnąć kredyt
na finansowanie inwestycji mieszkaniowych.
Upoważnienie musi być złożone w formie pisemnej i zawierać zobowiązanie członka do
spłacenia zaciągniętego w jego imieniu kredytu wraz z odsetkami,
- zasady i tryb wnoszenia środków własnych członków określają każdorazowo zawarte
umowy przyrzeczenia lokalu.

W lustrowanym okresie przeprowadzono ostateczne rozliczenie kosztów budowy jednego
zadania inwestycyjnego przy ul.Stryjeńskich 19. Zadanie to finansowane było z udziałem
kredytu bankowego a elementem poniesionych kosztów były odsetki od wykorzystanego
kredytu.
W umowach realizacyjnych z przyszłymi użytkownikami lokali, zawieranych sukcesywnie
w trakcie trwania budowy, pominięto informację o zaciągnięciu kredytu na przejściowe
finansowanie zadania jak też wynikającego z tego obowiązku partycypacji w pokryciu
kosztów tego kredytu. Ponadto w treści umów nie były określone zasady rozliczenia
kosztów budowy jak też brak było formuły, iż członek zapoznał się z wewnętrznym
regulaminem określającym te zasady.
                                            146
4.8.2. Rozliczenie kosztów budowy zadania Stryjeńskich w świetle zasad
    określonych w regulaminie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 17
    z 25.03.1998r

 1) Zadanie obejmowało budowę 9 połączonych ze sobą segmentów o zróżnicowanej
 wysokości od 4 do 11 kondygnacji nadziemnych. Realizowane było w ramach dwóch
 etapów, z tego:
 - etap I – obejmował budynek północny (segm. A, B, C) 11 kondygnacyjny
 - etap II – obejmował budynek wschodni (segm. D,E,F) i zachodni (segm. G, H, J) średnia
 ilość 7 kondygnacji nadziemnych
 - etap III – obejmował roboty zewnętrzne i DFA
 Odbiór I etapu od wykonawcy zadania przeprowadzony został w dniu 12.03.2001r a
 pozwolenie na jego użytkowanie uzyskano decyzją PINB z dnia 10.04.2001.
 Etap II odebrano protokołem końcowym z dnia 17.01.2007r.
 Pozwolenie na użytkowanie wydane zostało przez PINB z datą 25.01.07.

 W świetle treści art. 75 statutu Spółdzielni ustalenie kosztów budowy do rozliczenia
 ostatecznych wkładów należało do kompetencji Zarządu Spółdzielni.

 Pierwsze rozliczenie kosztów budowy tego zadania przeprowadzone było w miesiącu marcu
 2003r tj. po zakończeniu budowy I etapu i w trakcie realizacji robót wykończeniowych II
 etapu oraz zagospodarowania terenu wspólnego dla wszystkich budynków.
 Rozliczenie to przyjęte zostało uchwałą Zarządu Spółdzielni z dnia 10.03.2003r „w sprawie
 ostatecznego rozliczenia obydwu zadań inwestycyjnych przy ul.Stryjeńskich 19”
 W uchwale określono średni jednostkowy koszt budowy poszczególnych rodzajów lokali
 odrębnie dla każdego z etapów, stanowiący podstawę wyceny ostatecznej wysokości
 wkładów budowlanych.
 Jednocześnie w § 2 uchwały zawarto postanowienie, że:
 - średni koszt budowy lokali wybudowanych w ramach etapu I jest kosztem ostatecznym,
 - średni koszt budowy lokali budowanych w ramach II etapu, uwzględniający
 przewidywane koszty robót pozostałych do wykonanie w dniu rozliczenia „wymaga
 ostatecznego potwierdzenia w terminie do końca września 2003r” tj. do dnia
 przewidywanego zakończenia budowy,
 - wycena wkładów budowlanych dokonana zostanie przy uwzględnieniu wysokości
 waloryzacji wpłat oraz zróżnicowania kosztów współczynnikami, uwzględniającymi cechy
 użytkowe poszczególnych lokali stosownie do zapisów § 7 p. 3 regulaminu.

 Do uchwały dołączony został wniosek Kierownika Działu Inwestycji z dnia 1.03.2003r
 zatwierdzony przez członków Zarządu poza protokołem, o zastosowanie współczynników
 atrakcyjności dla lokali, do których przynależą balkony, tarasy lub loggie o wielkości
 przekraczającej 10 m2 przy założeniu, że wielkość tego współczynnika nie może
 przekroczyć 1,1.

 Zaznaczyć należy, że Regulamin dopuszcza różnicowanie kosztów budowy w grupie lokali
 mieszkalnych ze względu na zróżnicowanie cechy funkcjonalno-użytkowe poszczególnych
 lokali. Jednakże przed rozpoczęciem realizacji zadania nie określono tych współczynników
 i nie wpisano ich do treści zawartych z członkami umów o budowę lokali.
 Wprowadzenie takich współczynników dopiero w trakcie wyceny ostatecznych wkładów
 oznacza, że jednostronnie zmieniono warunki tych umów.

                                           147
 Średni ostateczny koszt budowy zatwierdzony przez Zarząd, który miał stanowić podstawę
 wyjściową do wyceny ostatecznych wkładów wynosił:

                 etap I        etap II       planowany

- lokale mieszkalne (m2)     3.789,74       3.544,01      3.003,26

- lokale usługowe (m2)      4.200,00       4.200,00      4.200,00

- miejsca postojowe -1 (m2)    1.800,00       1.800,00          -

- miejsca postojowe -2 (m2)    1.700,00       1.700,00          -

- 1 stan.postojowe        -          -          32.000,00

- taras (m2)             360,00        360,00         -

- lokale przynależne
(schowki) m2           1.500,00       1.500,00          -


 Z treści dołączonych do uchwały załączników wynika, że do wyceny całkowitych kosztów
 zadania, stanowiących podstawę obliczenia średnich jednostkowych kosztów budowy
 przyjęto:
 - koszty poniesione do 31.12.2002 wg ewidencji księgowej w kwocie 136.975.977,65
 (tabela 3)

 - koszty do poniesienia w kwocie 8.957.658,34 zł, w tym robót wykończeniowych II etapu
 zidentyfikowanych w tabeli 6 w kwocie 8.560.969.

 Łącznie przyjęto nakłady w kwocie 145.933.635,99 zł (tabela 4), z tego dla I etapu
 73.568.088,63 zł, dla II etapu 72.365.547,36 zł.

 W odrębnej tabeli zestawiono wartość robót budowlano-montażowych wykonanych
 w ramach I etapu oraz w ramach II etapu z podaniem numeru i daty faktury oraz nazwy
 rozliczonego elementu.

 W powyższych załącznikach nie przedstawiono podziału kosztów na poszczególne części
 budynku i związanego z tym sposobu wyceny jednostkowych kosztów budowy lokali
 mieszkalnych, usługowych i miejsc postojowych.

 Zaznaczyć należy, że układ ewidencji księgowej nakładów na realizację poszczególnych
 zadań inwestycyjnych nie dostarcza danych do ostatecznego rozliczenia kosztów budowy
 w sposób przewidziany w Regulaminie ponieważ:
 - w ramach jednego subkonta ewidencjonuje się całość robót budowlano-montażowych
 obejmujących koszty stanu surowego, wykończeniowego a także zagospodarowania terenu
  i DFA,


                                            148
- dla zadania Stryjeńskich podzielonego na 2 etapy budowy, obejmującego realizację
różnorodnych budynków – w I etapie średnio o 11 kondygnacjach nadziemnych, w II etapie
średnio o 7 kondygnacjach nie wydzielono odrębnych kont do rejestracji kosztów
bezpośrednich każdego z budynków.

Po zatwierdzeniu jednostkowych kosztów budowy a przed przystąpieniem do wyceny
wkładów Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę nr 3 w sprawie sposobu obliczania wysokości
wkładów za lokale mieszkalne usytuowane na parterach segmentów GHI przy
ul.Stryjeńskich 19.
Postanowiono w niej by w/w lokale, do których przynależą duże powierzchniowo tarasy
wyceniać przy zastosowaniu następujących współczynników:
0,93 – współczynnik atrakcyjności mieszkania
0,07 – rekompensata za podwyższoną wartość użytkową lokalu w postaci tarasu.
W świetle uchwały z 10.03.03 same tarasy zostały wyróżnione jako odrębne efekty i miały
podlegać odrębnej wycenie w wys. 360 zł/m2.

Decyzja Zarządu w sprawie ostatecznego rozliczenia kosztów budowy nie dokończono
jeszcze zadania inwestycyjnego była przedmiotem oceny Komisji Rewizyjnej Rady
Nadzorczej na posiedzeniach w dniach 7 i 14.04.2003r.
Wg treści sporządzonego na tę okoliczność protokołu Komisja Rady dostrzegła podniesiony
przez Zarząd problem niedoboru środków finansowych w zadaniu Stryjeńskich,
uzasadniający przyspieszenie rozliczenia z członkami kosztów budowy.
Z drugiej strony mając na uwadze istotny wzrost tych kosztów w stosunku do planu
(średnio ok. 26%) Komisja zaproponowała następujące rozwiązania:
- odłożyć ostateczne rozliczenie kosztów inwestycji do czasu zakończenia budowy.
Przed przedłożeniem wyników tego rozliczenia członkom Spółdzielni poddać je weryfikacji
w ramach Audytu,

- ocenić aktualne zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne do zakończenia
inwestycji i odpowiednio podwyższyć wkłady zaliczkowe do poziomu jednakowego dla
wszystkich lokali, nie więcej niż do wysokości szacunkowego jednostkowego kosztu
budowy.
Umożliwi to pozyskanie funduszy na kontynuację robót.

- wyodrębnić rachunek finansowania inwestycji Stryjeńskich w celu zagwarantowania
wykorzystania dopłat wyłącznie na cele tego zadania.

- w przypadku zaakceptowania zaproponowanej koncepcji i zarekomendowania jej przez
Zarząd Radzie Nadzorczej zorganizować Zebranie Grupy Członkowskiej Osiedla
Stryjeńskich w celu zapoznania z nią zainteresowanych członków i zmobilizowania do
dokonania dopłat do wkładów zaliczkowych.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu plenarnym w dniu 21.05.2003r nie uwzględniła wniosków
Komisji.
W podjętej uchwale nr 21 postanowiła:
- zaopiniować pozytywnie uchwałę Zarządu w sprawie ostatecznego rozliczenia kosztów
zadania Stryjeńskich pod warunkiem możliwości wprowadzenia korekt wynikających
z planowanego badania lustracyjnego,


                                          149
- zaakceptować realizację dopłat do wkładów w następujący sposób:
· jednorazowo do końca czerwca 2003 z 10% bonifikatą
· w równych ratach nieoprocentowanych do 24 m-cy,
· w trzech ratach nieoprocentowanych do końca 2004r.

Podejmując uchwałę o premiowaniu osób, które w określonym czasie (do 30.06.2003)
dokonują jednorazowych dopłat do ostatecznych wkładów Rada Nadzorcza nie wskazała
z jakich źródeł finansowane będą te bonifikaty.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii przez Radę Nadzorczą przeprowadzono ostateczne
rozliczenie wkładów budowlanych. O wynikach rozliczenia powiadomiono członków
w pismach z dnia 23.07.03 opatrzonych jednakowym znakiem l.dz 5540/30/03. Zawarto
w nich informację, że dla I etapu budowy ustalone wkłady są ostateczne, natomiast dla
lokali II etapu ostateczny charakter rozliczeń wymaga potwierdzenia przez Zarząd
w terminie do końca września 2003r.
Ponadto poinformowano członków, że przy wycenie wkładów ostatecznych zastosowane
zostały współczynniki atrakcyjności, uwzględniające fakt przynależności do lokali
balkonów o ponadnormatywnej powierzchni, lecz nie podano rozpiętości tych
współczynników i zasad ich obliczenia dla poszczególnych lokali oraz wielkości uznanej
za normatywną.
2) Wobec faktu licznych uwag i zastrzeżeń wniesionych przez członków do
przeprowadzonego rozliczenia wkładów Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu
13.08.2003r podjęła uchwałę nr 4 w sprawie przeprowadzenia audytu zadania Stryjeńskich
w zakresie inwestycyjno-budowlanym i finansowo-księgowym. W tej samej uchwale
zobowiązała Komisję Rewizyjną i Komisję ds. Środków Trwałych do przygotowania
konkursu na wybór audytora.
W kolejnej uchwale nr 11 z 29.10.2003r Rada powoła Komisję do rozstrzygnięcia
konkursu, złożoną z przedstawicieli Komisji Rewizyjnej i po 2 przedstawicieli Osiedli
Stryjeńskich i Al.Stanów Zjednoczonych.
Następnie w dniu 3.12.2003 na wniosek tej Komisji Rada Nadzorcza zarekomendowała
Zarządowi podpisanie umowy z Zespołem Specjalistów .
Na tym samym posiedzeniu Rada postanowiła, że wyniki Audytu „będą wiążące dla
wszystkich stron sporu”.

Umowę z wybranym Zespołem podpisano w dniu 20.05.2004r. Raport końcowy
z przeprowadzonego Audytu opatrzony został datą 30.11.2004r.
Jedynym z elementów opracowania nazwanego Raportem końcowym było ustalenie
średnich jednostkowych kosztów budowy dla każdej grupy lokali, obliczonych w skali
całego przedsięwzięcia.
Sposób tego rozliczenia zostanie omówiony w dalszej części protokołu.

Wg ustaleń Audytu średni jednostkowy koszt budowy lokali mieszkalnych wynosił:
- dla I etapu 3.905,81 zł/m2 i był wyższy od zatwierdzonych przez Zarząd w dn.10.03.03
 o 116,07 zł/m2 tj. o 3,06%
- dla II etapu 3.910,70 zł/m2, wyższy o 366,69 zł/m2 tj. o 10,35%

Uwzględniając wyniki i obliczenia Audytu Zarząd Spółdzielni podjął w dniu 14.03.2005r
uchwałę nr 3 o zatwierdzeniu ostatecznych jednostkowych kosztów budowy dla lokali II
etapu zadania Stryjeńskich.


                                         150
W uchwale tej wyszczególnione zostały koszty jednostkowe wynikające z obliczeń
przeprowadzonych przez Audytorów, przedstawionych w Raporcie końcowym.
Jednocześnie podobnie jak w pierwszym rozliczeniu zastrzeżone zostało, że wysokość
jednostkowych kosztów dla II etapu zadania może ulec zmianie w przypadku
niepotwierdzenia tych kosztów w terminie do 30.12.2005r.

Uchwałą tą nie objęto lokali wybudowanych w ramach I etapu, ponieważ w pismach do
członków z 29.07.2003r informujących o wysokości wkładów, nie zastrzeżono możliwości
wprowadzenia zmian. Zawarto klauzulę, że ustalone nakłady dla I etapu są ostateczne.
Natomiast w pismach dotyczących lokali II etapu podano informację, że wkłady mogą ulec
zmianie w przypadku ich niepotwierdzenia w terminie do końca września 2003r.
Potwierdzenia tych wkładów w w/w terminie nie dokonano.

Raport końcowy opracowany przez Audytorów a także uchwała nr 3 Zarządu Spółdzielni
z 14.03.2005r były przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 21.03.2005r
(Pr 3/2005).
Na posiedzeniu tym Rada utrzymała stanowisko przyjęte w dniu 3.12.2003r, że wyniki
Audytu będą wiążące dla Spółdzielni. Postanowiła, by w oparciu o Raport końcowy
dokonać zmiany w wycenie indywidualnych wkładów zarówno dla II etapu, co do którego
zapadła uchwała 3 Zarządu Spółdzielni z 14.03.2005, jak też dla I etapu.
Powyższe decyzje podjęto w ramach uchwał:

- uchwały nr 44 – w sprawie przyjęcia jednostkowych kosztów budowy dla I etapu zadania
(seg. A, B, C) w wysokościach wynikających z raportu końcowego wg Audytu tj. :
· dla lokali mieszkalnych               3.905,81 zł/m2
· dla lokali usługowych                4.228,19 zł/m2
· dla miejsc postojowych               1.760,63 zł/m2
· dla powierzchni dodatkowych             1.531,32 zł/m2
Jednocześnie wprowadzono w tej uchwale zapis, by różnica kosztów wynikająca z audytu i
zatwierdzona przez Zarząd w rozliczeniu przyjętym w 2003r potraktowana została jako
uzupełniające rozliczenie wkładów.

Ustalono też jako wiążące członków następujące terminy uzupełnienia wkładów:
· do wysokości wynikającej z rozliczenia przeprowadzonego w 2003r w terminie 30 dni
 od wezwania do zapłaty,
· dopłata do wkładów wg uzupełniającego rozliczenia – w ratach określonych przez Zarząd.

- uchwały nr 45 – w sprawie przyjęcia ostatecznego rozliczenia kosztów budowy lokali
w ramach II etapu (segm DEFiGHI)
Podane w tej uchwale jednostkowe koszty wynikały z Audytu i podjętej przez Zarząd
uchwały nr 3 z 21.03.2005r.

Wynosiły:
- dla lokali mieszkalnych    -   3.910,70 zł /m2 netto
- dla lokali usługowych     -   4.233,08 zł/m2 netto
- dla miejsc postojowych     -   1.765,52 zł/m2 netto
- dla schowków          -   1.531,32 zł/m2 netto                                          151
W § 5 tej uchwały Rada zobowiązała Zarząd Spółdzielni do potwierdzenia ostatecznej
wysokości wkładów wycenionych w oparciu o powyższy jednostkowy koszt „w przypadku
wpłynięcia minimum 80% dopłat z tyt. ostatecznego rozliczenia II etapu do dnia
30.09.2005r”.
Wydała też zalecenie, by termin dopłat do wkładów ustalić na 30 dni od otrzymania pisma.

O wynikach kolejnego ostatecznego rozliczenia kosztów budowy z wyceną wkładów
przypadających na poszczególne lokale poinformowano członków w indywidualnych
pismach z 9.05.2005r nazywanych „wezwaniem do zapłaty”:
- w pismach adresowanych do członków, którzy objęli lokale wybudowane w ramach
 I etapu powołano się na uchwałę nr 44 Rady Nadzorczej z 21.03.2005r

- w pismach adresowanych do członków, dla których przewidziano lokale budowane
w ramach II etapu, jako podstawę rozliczenia wskazano uchwałę nr 3 Zarządu Spółdzielni
z 14.03.2005r, potwierdzoną uchwałą nr 45 Rady Nadzorczej z 21.03.2005r.

Już po wystosowaniu w/w wezwań do zapłaty Zarząd podjął uchwałę nr 9 z 13.07.2005
w sprawie dopłat z tytułu dokończenia II etapu zadania Stryjeńskich.
Postanowiono w niej że: cyt. „członkowie finansujący lokale w II etapie zadania
inwestycyjnego, którzy dokonają spłaty pełnej wartości lokalu w terminie uzgodnionym
indywidualnie z Zarządem Spółdzielni nie będą podlegać dopłatom, które mogą wyniknąć
w związku z brakiem środków na dokończenie inwestycji”.

Treść tej decyzji uwzględniona została w pismach przesłanych członkom na potwierdzenie
uregulowania wymaganego wkładu. Zawarto w nich stwierdzenie cyt „Równocześnie
zrzekamy się dalszych roszczeń związanych z rozliczeniem lokalu x w budynku
Stryjeńskich 19 II etap”.
Nie potwierdzono natomiast wysokości ostatecznych wkładów dotyczących lokali,
w których występują niedopłaty w stosunku do kwot ustalonych w wyniku rozliczenia
przeprowadzonego w 2005r.
W świetle treści art.75 statutu ustalenie kosztów budowy efektów działalności
inwestycyjnej należało do kompetencji Zarządu Spółdzielni.
Rada Nadzorcza uprawniona była do określenia regulaminowych zasad tego rozliczenia,
oceny prawidłowości decyzji Zarządu w ramach nadzoru i kontroli oraz formułowania
stosownych zaleceń.

Powyższy porządek prawny nie został zachowany przy zatwierdzaniu zmian w wysokości
ostatecznych kosztów budowy lokali w segmentach A,B,C (I etap).

Błąd ten został skorygowany w 2007r w następujący sposób:
- Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 104 z 30.05.2007r uchylającą w trybie nadzoru
uchwałę Zarządu z 10.03.2003 w sprawie ostatecznego rozliczenia kosztów budowy I etapu
zadania Stryjeńskich oraz zobowiązała Zarząd do podjęcia uchwały o zatwierdzeniu
jednostkowych kosztów budowy lokali w nowych wysokościach, wynikających z Audytu,

- w wykonaniu tego zalecenia Zarząd Spółdzielni podjął w dniu 31.05.2007 uchwałę nr 14
w sprawie przyjęcia do rozliczeń z członkami jednostkowych kosztów budowy w kwotach
wynikających z Raportu końcowego opracowanego przez Audytorów.
Uchwałę podjęto z mocą obowiązującą od 22.03.2005r.

                                          152
 4.8.3.   W trakcie lustracji analizowano treść Raportu końcowego opracowanego przez
 Audytorów, którego dane przyjęte zostały za podstawę ustalenia ostatecznych kosztów
 budowy lokali w zadaniu Stryjeńskich. Stwierdzono, co następuje:
 - Audyt opracowany został według stanu na 31.08.2004r tj. przed ukończeniem zadania
 inwestycyjnego.
 Obejmował całe zadanie Stryjeńskich od początku realizacji tj. I i II etap budowy i dzielił
 się na 2 części:
     architektoniczno-budowlaną, w której przeprowadzono weryfikację nakładów
      zarejestrowanych do dnia 31.08.2004r oraz zinwentaryzowano i wyceniono koszty
      robót budowlano-montażowych pozostałych do ukończenia zadania.

Ustalenia tej części Audytu omówiono w p. 4.4.1 protokołu lustracji.

     część finansową, w której Audytorzy omówili koszty pośrednie od początku
     realizacji zadania do 31.08.2004r oraz wspólnie z pracownikami Spółdzielni
     dokonali oszacowania tych kosztów do poniesienia po tym dniu, przy założeniu
     zakończenia inwestycji w czerwcu 2005r.

 Następnie przyjmując oszacowane dla całego zadanie koszty bezpośrednia i pośrednie
 obliczyli uzasadniony całkowity koszt budowy zadania Stryjeńskich w kwocie ogółem
 155.362.647,76 zł.
 Powyższy całkowity koszt i wielkość efektów I i II etapu budowy, zinwentaryzowana przez
 Dział Inwestycji w odrębnym dokumencie, posłużyły Audytorom do obliczenia średnich
 jednostkowych kosztów budowy lokali mieszkalnych, usługowych, stanowisk postojowych
 i schowków w skali całego przedsięwzięcia.
 Do efektów zadania nie przyjęto tarasów.

 Kontrola danych tego rozliczenia wykazała następujące rozbieżności:
 - w wielkości efektów przyjętych do rozłożenia kosztów:
 Ich porównanie z rzeczywistymi wielkościami wynikającymi z protokołów odbioru
 końcowego poszczególnych etapów wykazało następujące różnice:

                według protokołu odbioru     wg Audytu  różnice
               I etap   II etap  razem                .

- lokale mieszkalne (m2)   15.529,0  16.952,9  32.481,9   32.478,64  + 3,26
- lokale usługowe (m2)    1.351,4  1075,8   2427,2     2359,32  + 67,88
- ilość miejsc postojowych   206    420    646      580    + 66

 Z powyższego wynika, że najistotniejsze różnice wystąpiły w ilości stanowisk garażowych,
 które w Audycie zaniżono o 66 miejsc.
 - w sposobie rozłożenia kosztów budowy w stosunku do zasad określonych
 w wewnętrznym Regulaminie rozliczenia kosztów inwestycji i ustalenia członkowskich
 kosztów budowy lokali
                                            153
Według zasad Regulaminu każdy budynek podlegał odrębnej wycenie w następujący sposób:
 o koszty bezpośrednie – z podziałem na stan surowy i wykończeniowy według
   dowodów źródłowych (faktur)
 o koszty pośrednie wspólne dla wszystkich efektów zadanie – rozliczone wskaźnikiem
   udziału powierzchni użytkowej lokali w budynku do sumy powierzchni użytkowej
   wszystkich budynków zrealizowanych w ramach jednego zadania.

Ponieważ faktury za roboty budowlano-montażowe wystawione były w układzie przyjętym
w umowie z pierwszym Wykonawcą zadania tj. dla I etapu (budynek północny) i dla II etapu
(budynek wschodni i zachodni) istniała możliwość podziału kosztów j.w. w układzie tych
etapów.
Tak ustalony koszt budowy każdego z etapów podlegał wg regulaminu dalszemu rozłożeniu
na poszczególne części budynku tj. mieszkalną, usługową i halę garażową jak niżej:
  o koszty stanu surowego – proporcjonalnie do kubatury każdej części budynku,
  o pozostałe koszty – proporcjonalnie do powierzchni użytkowej każdej części budynku.
Koszt jednostkowy budowy dla poszczególnych rodzajów lokali miał stanowić iloraz kosztów
budowy danej części budynku i powierzchni znajdujących się w nich lokali.

Natomiast z danych Raportu końcowego wynika, że Audytorzy obliczyli jednostkowe koszty
budowy w skali całego zadania tj. bez odrębnej wyceny poszczególnych budynków (etapów).

Elementem różnicującym jednostkowe koszty budowy I i II etapu były wyłącznie opłaty za
wieczyste użytkowanie gruntu, niższe dla efektów I etapu o 4,89 zł/m2 dlatego, że:
  o budynek północny (I etap) oddany został do użytkowania w m-cu III 2001r i opłaty z
    tytułu wieczystego użytkowania terenu obsługującego ten budynek były elementem
    kosztów jego eksploatacji, finansowanych wnoszonymi opłatami za używanie lokali.
Natomiast opłaty za grunt przypadający za II etap budowy za okres od IV.01 do dnia
rozliczenia tkwiły w nakładach inwestycyjnych.

Jednostkowe koszty budowy poszczególnych rodzajów lokali zostały obliczone w sposób
następujący:
- Obliczono koszt bezpośredni miejsc postojowych we wszystkich halach garażowych
przyjmując:
    · wartość robót budowlano-montażowych przypadających na jedno stanowisko
     postojowe według zryczałtowanej wyceny określonej w umowie z pierwszym
     Wykonawcą (firmą INSBUD) w wys. 22.500 zł/1 stanowisko (bez VAT)
    · ilość miejsc postojowych -    580
    · kwotę indeksacji kosztów bezpośrednich    1.265.512,13 netto (9,7%)
    · podatek VAT     -   7%
    · współczynnik korygujący ustalony uznaniowo przez Audytorów       -
    0,76
 Według tych danych obliczono koszt bezpośredni budowy hal garażowych na kwotę
 11.641.374,47 zł

 Przyjmując ilość rzeczywiście wybudowanych stanowisk garażowych według danych
 protokołów odbioru I i II etapu – ogółem 646 stanowisk i powyższą metodologią wyceny
 koszt budowy hal garażowych kształtował by się następująco:
 22.500 zł x 646 = 14.535.000 x 1,097 (indeksacja) x 1,07 (VAT) x 0,76 = 12.966.388,61 zł
 Różnica w kosztach bezpośrednich wynosi 1.325.014,14 zł.

                                           154
 Zastosowanie w powyższej wycenie współczynnika zmniejszającego 0,76 nie znajduje
 powiązania z zawarta umową z firmą INSBUD o wykonanie robót budowlanych.

 Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za wybudowanie 1 stanowiska postojowego
 uwzględnił bowiem wszystkie elementy robót różnicujące koszty przypadające na halę
 garażową i pozostałe części budynku.

 - Różnicę między ogólną wartością robót budowlano-montażowych zł 125.231.858,31
 a kosztami tych robót obliczonymi dla hal garażowych      zł 11.641.374,47
                      w kwocie       zł 113.590.483.84
 potraktowano jako koszty bezpośrednie przypadające na lokale mieszkalne, użytkowe
 i schowki.

 Koszty te rozliczono według powierzchni poszczególnych rodzajów lokali przeliczonych
 następującymi współczynnikami:
 - lokale mieszkalne 1,0
 - lokale usługowe 1,1
 - pomieszczenia gospodarcze (tzw schowki)     0,475

 Metodologii obliczenia tych współczynników nie udokumentowano.
 Kubatura poszczególnych rodzajów lokali nie została zestawiona (w Regulaminie
 przewidziano zróżnicowanie kosztów stanu surowego)
 Powierzchnia przeliczeniowa przyjęta do rozłożenia kosztów bezpośrednich wyniosła:
 - lokale mieszkalne 32.478,64 m2 x wsp.1    =   32.478,64
                 2
 - lokale usługowe   2.359,32 m x wsp. 1,1   =    2.595,25
 - schowki        338,19 m2 x 0,475    =     160,64
                     Razem     35.234,53
 Koszt bezpośredni przypadający na jednostkę przeliczeniową wynosił 3.223,84 zł.

 Koszt bezpośredni przypadający na 1m2 pu lokali obliczono j.n.:
   · mieszkalnych    3.223,84 x 1     =   3.223,84 zł/m2
   · użytkowych     3.223,84 x 1,1    =   3.546,22 zł/m2
   · schowków      3.223,84 x 0,475   =   1.531,32 zł/m2

Koszty pośrednie rozliczono do powierzchni lokali mieszkalnych, usługowych i stanowisk
garażowych.
Wycenę schowków pozostawiono na poziomie kosztów bezpośrednich.
Całkowity średni jednostkowy koszt budowy wyceniony przez Audytorów wynosił:
                  koszt bezpośredni koszt pośredni   razem
- lokale mieszkalne I et.     3.223,84      681,97       3.905,81
- lokale mieszkalne II et.     3.223,84      686,86       3.910,70
- lokale usługowe I et.      3.546,22      681,97       4.228,19
- lokale usługowe II et.      3.546,22      686,86       4.233,08
- schowki I i II et.        1.531,32       -        1.531,32

 Wycenę kosztu jednostkowego budowy stanowiska postojowego przeprowadzono
 przyjmując jako jednostkę rozliczeniową 1 m2 pu wybudowanych stanowisk i ich łączną
 powierzchnię 99.178,8 m2.


                                         155
 Jednostkowy koszt budowy wynosił:
 - dla garaży w I et. 1.760,63 zł z tego: bezpośredni 1.145,31 pośredni 615,32
 - dla garaży w II et. 1.765,52 zł z tego: bezpośredni 1.145,31 pośredni 620,21
 W wycenie kosztów pośrednich przypadających na garaże nie uwzględniono: kosztów
 audytu (1,84 zł/m2) oraz przyjęto niższy koszt dokumentacji (6,50 zł/m2, w pozostałych
 lokalach 86,15 zł/m2).
 Z przedstawionych wyżej ustaleń wynika, że:
 - Audytorzy przeprowadzili rozliczenie kosztów budowy zadania Stryjeńskich w sposób
 odmienny od metodologii określonej w Regulaminie wewnętrznym Spółdzielni.
 Tym samym naruszona została zasada określona w statucie, w myśl której podstawą
 ustalenia kosztów budowy i wysokości tych kosztów przypadających na poszczególne
 lokale są zasady rozliczenia inwestycji jakie przed przystąpieniem do realizacji zadania
 uchwala Rada Nadzorcza.
 - Zarząd Spółdzielni i Rada Nadzorcza nie odniosły się do powyższych rozbieżności i bez
 żadnych zastrzeżeń przyjęły obliczenia Audytorów jako podstawę do ustalenie ostatecznych
 kosztów jednostkowych wybudowanych lokali.

 Odnośnie wybranych kosztów pośrednich i wyników ich weryfikacji w ramach
 przeprowadzonego audytu

Odsetki od kredytów
 Po rozpoczęciu realizacji zadania Stryjeńskich Spółdzielnia zaciągnęła w Banku PKO SA
 VIII Oddz. w Warszawie dwa kredyty na przejściowe finansowanie kosztów budowy tego
 zadania:
 - w dniu 30.08.1999 kredyt w wys. 25.000.000 zł na dofinansowanie zadań Stryjeńskich
 i Płaskowicka
 - w dniu 30.10.2000 w wys. 30.000.000 na dofinansowanie zadań Stryjeńskich i Al.Stanów
 Zjednoczonych.
 Praktycznie kredyty wykorzystane były na pokrycie kosztów całej działalności
 inwestycyjnej jak też kosztów wybudowanych lecz niezagospodarowanych lokali i miejsc
 postojowych.
 Z treści Raportu końcowego wynika, że Spółdzielnia nie prowadziła odrębnych rachunków
 finansowania działalności inwestycyjnej. Stosowała zasadę gromadzenia zapadłych odsetek
 od kredytu na wyodrębnionym subkoncie, rozliczanych następnie na wszystkie realizowane
 zadania proporcjonalnie do powierzchni użytkowej przewidywanych efektów.
 Przy takim sposobie rozliczeń wysokość obciążenia nakładów zadania odsetkami od
 kredytu nie miała powiązania z rzeczywistym zapotrzebowaniem każdego z zadań na obce
 środki finansowe.
 Audytorzy zakwestionowali wysokość zarachowanych odsetek od kredytu w nakładach
 zadnia Stryjeńskich.
 Przeprowadzili analizę poziomu pokrycia nakładów zgromadzonymi wkładami w tym
 zadaniu na koniec każdego miesiąca, począwszy od sald na dz.31.12.2998r do dnia
 przewidywanego rozliczenia kosztów inwestycji z członkami tj. do 30.06.2005r.
 Uwzględniając wysokość oprocentowania kredytów i stan nakładów nie pokrytych
 wkładami, obliczyli rzeczywiste zapotrzebowanie na kredyt i kwoty uzasadnionych odsetek
 od kredytu do obciążenia zadania Stryjeńskich.

 Wynikiem tej korekty było ograniczenie nakładów zadania z tyt. odsetek od kredytu


                                           156
 i naliczonych odsetek zwłoki z kwoty 15.983.369,23 zł zarachowanej do dnia 31.08.2004r
 do kwoty 11489537 zł za cały okres budowy.
 Obliczona przez Audytorów kwota uzasadnionych odsetek została przyjęta do wyceny
 ostatecznego kosztu budowy lokali.
 Różnicę odsetek w kwocie 4.493.821,80 wyniesiono pod datą 30.09.2006r w ciężar kosztów
 finansowych Spółdzielni (dow.PK R-37/461/IX/06). Ostatecznie wpłynęła na stratę
 bilansową, która ujawniona została w sprawozdaniu finansowym za 2006r.

 W ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy zadania Stryjeńskich odsetki od kredytu
 zostały potraktowane jak inne koszty pośrednie i rozłożone na wybudowane lokale
 proporcjonalnie do powierzchni użytkowej.

Koszty obsługi inwestycji
 Sposób ustalenia kosztów ogólnych przypadających na działalność inwestycyjną za lata
 2005-2006, nazwanych kosztami obsługi inwestycji, omówiony został w punkcie 4.1.4
 protokołu lustracji.

 Do wyceny kosztów obsługi inwestycyjnej przypadających na zadanie Stryjeńskich
 Audytorzy przyjęli narzut w wys. 5% poniesionych i przewidzianych do poniesienia
 nakładów tego zadania, pomniejszonych o zarachowane odsetki od kredytów.
 W uzasadnieniu takiego sposobu wyceny powołali się na wniosek głównej księgowej
 zatwierdzony przez Zarząd Spółdzielni w dniu 23.10.1995r w sprawie obciążenia nakładów
 inwestycyjnych kosztami zarządu do wysokości nie przekraczającej 7% poniesionych
 kosztów inwestycji.

 Ustawa o rachunkowości (art.28 ust.2 p.3) przewiduje obciążenie środków trwałych w
 budowie kosztami pośrednimi w wysokości uzasadnionej, a więc ściśle powiązanej z ich
 wytworzeniem.
 Do V.2005 Spółdzielnia prowadziła obsługę inwestycji siłami własnych pracowników
 zatrudnionych w Dziale Inwestycji i tylko wyodrębniony koszt tej obsługi obejmujący
 również przypadającą na ten Dział uzasadnioną część kosztów zarządu ogólnego mógł
 obciążyć nakłady na inwestycje, rozłożone następnie na poszczególne zadania według
 zatwierdzonego klucza podziału.
 Przyjęty w ostatecznym rozliczeniu narzut 5% z tytułu obsługi inwestycji nie spełnia
 wymogów ustawy.

4.8.3 SPOSÓB WYCENY WKŁADÓW ROZLICZONYCH Z UŻYTKOWNIKAMI
   LOKALI W ZADANIU STRYJEŃSKICH w oparciu o wyniki audytu.
 1) Lustratorom przedłożono do kontroli:
 - zestawienie indywidualnych wkładów sporządzone odrębnie dla I i II etapu budowy, z
 podziałem na lokale mieszkalne, użytkowe i miejsca postojowe.

 - zestawienie zbiorcze ustalonych wkładów, opracowane dla I etapu i II etapu z podziałem
 na rodzaje lokali i dalszym wyodrębnieniem wkładów dotyczących zagospodarowanych
 lokali oraz wkładów przypadających na tzw. Pustostany.

 Powyższe zestawienia nie są opatrzone datą i nie zostały zatwierdzone przez Zarząd
 Spółdzielni.


                                           157
 Temat wyceny indywidualnych wkładów przyjętych w tych zestawieniach nie był
 przedmiotem udokumentowanych decyzji Zarządu Spółdzielni.
 Nie był też przedmiotem kontroli ze strony Rady Nadzorczej.

 2) Oszacowany przez Audytorów ostateczny koszt budowy zadania Stryjeńskich wynosił
 155.362.647,76 zł i nakłady w tej wysokości zostały przyjęte do wyceny średnich
 jednostkowych kosztów budowy poszczególnych rodzajów lokali.
 Natomiast suma wkładów budowlanych objętych zbiorczym zestawieniem zamykała się
 kwotą 155.297.129,32 zł tj. niższą niż koszty o 65.518,44 zł

 Porównanie wielkości efektów w lokalach mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeniach
 gospodarczych uwzględnionych w rozliczeniu wkładów z wielkościami zbilansowanymi dla
 potrzeb Audytu i uwzględnionymi do wyliczenia jednostkowych kosztów budowy
 przedstawia się jak niżej:

             wg Audytu        wg rozliczenia
              w m2         wkładów w m2     różnica w m2

- lokale mieszkalne
(I + II etap)       32.478,64         32.492,51      +  13,87

- lokale usługowe
(I + II etap)       2.359,32         2.403,90      +  44,58

- pom. gospodarcze
(I + II etap)        338,19          2.088,40      +1.750,21

 Z powyższego porównania wynika, że największe różnice dotyczyły powierzchni
 pomieszczeń gospodarczych tzw. schowków. Zaniżenie wielkości tych efektów w Audycie
 w sposób istotny wpłynęło na wycenę kosztów przypadających na poszczególne grupy
 lokali i zniekształciło wycenę jednostkową tych lokali.

 W zbiorczym zestawieniu wkładów schowki wyceniono łącznie na kwotę 3.655.970,15 zł
 z tego:
 - sprzedana o pow. 406,79 m2, wycenione na kwotę 636.510,15 zł
 (średnio 1.564,71 zł/m2)
 - do sprzedania o pow. 1.681,66 m2, wycenione na kwotę 3.019.460 zł
 (średnio 1.795,52 zł/m2)

 Natomiast do bilansu efektów sporządzonego dla potrzeb Audytu podano powierzchnię
 schowków w wielkości 338,19 m2. Jednostkowy koszt ich budowy został obliczony na
 kwotę 1.531,32 zł/m2, a łączny koszt przypadający na schowki przyjęto w kwocie
 517.877,11 zł.
                                         158
 Przyjmując jednostkowe koszty budowy zatwierdzone do wyceny ostatecznych wkładów
 i powierzchnię efektów przyjętą w zbiorczym zestawieniu wkładów, suma wkładów
 w zadaniu Stryjeńskich winna wynosić:

               należne wkłady   wycenione przez Sp-nię    różnica
                                       -niedoszacowanie
                                       Wkładów     .


- dla lokali mieszkalnych:
I etap
15.552,52 m2 x 3.905,81   60.745.188,14    60.585.882,90        -159.305,24
II etap
16.939,99 m2 x 3.910,70   66.247.218,89    66.111.736,83        -135.482,06
        Razem   126.992.407,03   126.697.619,73        -294.787,30

- dla lokali usługowych
I etap
1.351,38 m2 x 4.228,19 zł  5.713.891,40    5.365.566,88         -348.324,52
II etap
1.052,52 m2 x 4.233,08 zł  4.455.401,36    3.298.740,36        -1.156.661,00
        Razem    10.169.292,76    8.664.307,24       -1.504.985,52

- dla schowków
2.088,40 x 1.531,32     3.198.008,69    3.655.970,15        +457.961,46
                        OGÓŁEM          -1.341.811,36
 Z powyższych danych wynika, że wkłady budowlane przypadające na wybudowane lokale
 mieszkalne, usługowe i schowki zostały wycenione poniżej jednostkowych kosztów
 obliczonych w Audycie i zatwierdzonych przez Zarząd. Niedoszacowanie wkładów wynosi
 1.341.811,36 zł.
 Istotne niedoszacowanie wkładów dotyczy też miejsc postojowych.
 Koszt ich budowy według ostatecznego rozliczenia wynosił 17.926.022,98. Na pokrycie
 tych kosztów Spółdzielnia ustaliła wkłady w łącznej wysokości 16.279.232,20 zł tj. niższe
 niż koszty o 1.646.790,78 zł.

 Reasumując stwierdzić należy że:
 - przeprowadzona wycena wkładów przypadających na poszczególne lokale była niższa od
 zatwierdzonych kosztów budowy.
 - różnicę Zarząd zamierza pokryć wkładami za jeszcze nie sprzedane pomieszczenia
 gospodarcze (1.750,21 m2). Które ujawnione zostały już po przeprowadzeniu Audytu i nie
 były uwzględnione do wyliczenia jednostkowych kosztów budowy. Dodatkowo wkłady na
 te pomieszczenia wyceniono powyżej jednostkowych kosztów budowy zatwierdzonych w
 ostatecznym rozliczeniu.

3) W trakcie lustracji przeprowadzono kontrolę sposobu wyceny indywidualnych wkładów.
Ustalono, co następuje:

 LOKALE MIESZKALNE I ETAP
 Na ogólną ilość 284 lokali mieszkalnych wybudowanych w tym etapie 254 z nich
 wyceniono według kosztu jednostkowego określonego w ostatecznym rozliczeniu tj,
 3.905,81 zł/m2 pu.
                                      159
 Pozostałe lokale wyceniono:
 - 16 lokali poniżej kosztów budowy (od 66,57% do 99,54%)
 - 14 lokali powyżej kosztów budowy (od 100,09% do 106,03%)
 Najniższy relatywnie wkład ustalono dla lokalu nr 103 o pow. 44,2 m2 – w wysokości
 2.600 zł/1 m2 pu. W tej samej wysokości wyceniono ten lokal w pierwszym rozliczeniu
 przeprowadzonym w 2003r.

 Najwyższy relatywnie wkład dotyczy lokalu nr 209 o pow. 57,01 m2. Wyceniony został
 á 4.151,88 zł/1m2 pu.

 Według danych podanych w zestawieniu indywidualnych wkładów w obydwu lokalach
 nr 103 i nr 209 nie wystąpiły balkony o wielkości przekraczającej 10 m2.

 W jednym przypadku wysokość wkładu ustalona w ostatnim rozliczeniu była niższa od
 wkładu ustalonego dla tego samego w lokalu w rozliczeniu przeprowadzonym w 2003r
 mimo wzrostu kosztów jednostkowych.
 Powyższe dotyczy mieszkania nr 202 o pow. 127,59 m2 z balkonem 4,67 m2.
 W rozliczeniu z 2003r wkład wyceniono na kwotę 483.532,93 zł tj. 3.789,74 zł/1 m 2 pu
 (100% kosztów budowy).
 Natomiast w zmienionym ostatecznym rozliczeniu ustalono wkład na ten lokal w kwocie
 448.508,07 zł tj. 3.515,23 zł/m2 pu. (90% kosztów budowy).
 Nadmienić należy, że inne lokale o podobnej powierzchni w tym samym budynku
 wyceniono na równi lub powyżej kosztów budowy.

 Przy omawianej wycenie wkładów zastosowano współczynniki atrakcyjności w sposób
 uznaniowy, co potwierdzają poniższe ustalenia:
 - na 51 lokali, do których według informacji zawartych w rozliczeniu wkładów przynależą
 balkony o powierzchni przekraczającej 10 m2 wycenę 6 tych lokali przeprowadzono poniżej
 średnich kosztów budowy (dotyczy mieszkań nr 64, 204, 219, 225, 234, 269)

 8 lokali wyceniono powyżej kosztów budowy.
 Pozostałe wyceniono według zatwierdzonych kosztów budowy (wsp.1)
 - lokal nr 96 do którego przynależy największy balkon (32,14 m2) wyceniono
 z zastosowaniem wskaźnika 101,60%.
 Najwyższy wskaźnik waloryzacyjny przyjęto do wyceny wkładu za lokal nr 209 bez
 balkonu (106,3%).

LOKALE MIESZKALNE ETAP II
 W danych przyjętych do wyceny wkładów pominięto informację o wielkości przynależnych
 balkonów i tarasów a zastosowane indywidualnie współczynniki atrakcyjności nie były
 przedmiotem posiedzeń Zarządu jak też pisemnych decyzji tego organu.

 Analiza sposobu przeprowadzonej wyceny wkładów poszczególnych lokali wykazała:
 - na ogólną ilość 273 mieszkań zastosowano współczynniki różnicujące w wycenie 94
 lokali, z tego:
 · poniżej 100% kosztów budowy dla 13 lokali (od 62% do 94,26%)
 · powyżej 100% kosztów budowy dla 81 lokali (od 100,25% do 109,38%)


                                          160
- w jednym przypadku zmniejszono wycenę w stosunku do rozliczenia przeprowadzonego
w 2003r.
Dotyczy lokalu nr 450 o pow. 71,16 m2 (nie zmienił się użytkownik). W rozliczeniu z 2003r
wkład wyceniono w kwocie 277.410,44 z zastosowaniem współczynnika 110%
(3.898,40 zł/m2 przy jednostkowym koszcie budowy 3.544,01 /m2).
W rozliczeniu z 2005r obniżono wkład do kwoty 262.326,43 zł i zastosowano wskaźnik
94,26% zatwierdzonych kosztów budowy (wyceniono 3.686,43 zł/m2, zatwierdzony koszt
jednostkowy wynosił 3.910,70 zł/m2)

SCHOWKI
W zestawieniu indywidualnych wkładów przyjęto powierzchnię sprzedaną na dzień
wyceny, w ilości 406,79 m2.

Wkłady za schowki wyceniono w większości według zatwierdzonych kosztów
jednostkowych (1.531,32 zł/m2).
Rozbieżności w wycenie dotyczyły schowków objętych przez następujących użytkowników
lokali:
- nr 43      schowek o pow.6,42 m2   wyceniono á 3.506,30 zł/m2
- nr 72      schowek o pow.2,41 m2   wyceniono á 1.500,00 zł/m2
                    2
- nr 226     schowek o pow.4,95 m   wyceniono á 1.200,00 zł/m2
- nr 254     schowek o pow.7,50 m2   wyceniono á 1.500,00 zł/m2
                     2
- nr 447     schowek o pow.13,59 m   wyceniono á 1.500,00 zł/m2
                    2
- nr 538     schowek o pow.7,00 m   wyceniono á 2.000,00 zł/m2

Osoba przeprowadzająca wycenę wkładów Pani Ewa Borowy zatrudniona na stanowisku
referenta ds. fin-księgowych wyjaśniła lustratorom, że podobnie jak w przypadku
rozliczenia przeprowadzonego w 2003r, również w ostatnim rozliczeniu z 2005r
współczynnik atrakcyjności indywidualnie dla każdego lokalu określił Zarząd Spółdzielni
 w formie niepisanej.

ad lokali usługowych
Wybudowano łącznie 23 lokale usługowe. Ich średni koszt budowy wynosił:
- wg rozliczenia przeprowadzonego w 2003r   4.200 zł/m2 I i II etap
(równy kosztom planowanym)
- wg skorygowanego rozliczenia z 2005r    4.228,19 zł/m2 (I etap)
                       4.233,08 zł/m2 (II etap)

W I etapie wybudowano 14 lokali o pow. 1.351,38 m2.
Do czasu pierwszego rozliczenia przeprowadzonego w 2003r przyznano prawa do 11 lokali
o pow. 1.050,80 m2. Wkłady na te lokale wyceniono wg kosztu jednostkowego 4.200 zł/m2.
Rozliczeniem dokonanym w 2005r objęto 12 lokali o pow. 1.155,08 m2 (pozyskano
użytkownika na lokal 9 o pow. 104,28 m2)

W skorygowanym rozliczeniu z 2005r zmniejszono wysokość wkładów następujących
lokali użytkowych:
                                           161
      Użytkownik                 Wkład ogółem          Wkład za 1m2
Nr              pow.
      właściciel
lok              użyt    2003      2005     różnica   2003    2005
       praw
   Konsorcjum
2               146,01  613.241,82   585.913,05  -27.328,77  4.200  4.012,83
   Budowlane

4   …………………..        71,56  300.552,00   240.441,60  -60.110,40  4.200   3.360

11  B&E Expertise Sp.zo.o  107,37  450.954,00   300.636,00  -150.318,00  4.200   2.800

12  ………………………..       72,15   303.030,12   303.030,12       -  4.200   4.200
14  ………………………        69,58   292.236,00   194.824,00  -97.412,00  4.200   2.800
   razem          466,67  1.960.013,94  1.624.844,77  -335.169,17   x      x

  Z powyższych ustaleń wynika, co następuje:
  - na ogólną powierzchnię 1155,08 m2 przyznanych praw do lokali użytkowych I etap, dla
  powierzchni 688,41 m2 dotyczącej 7 lokali wyceniono wkłady wg średniego kosztu
  zatwierdzonego w 2005r tj. 4.228,19 zł/m2

  - wkład za 1 lokal (nr 12) wyceniono w wys. 4.200 zł/m2. Dla tego lokalu nie
  przeprowadzono korekty wyceny wkładu wg kosztu zatwierdzonego w 2005r.

  - wkłady za pozostałe 4 lokale (nr 2, 4, 11 i 14) w stosunku do wyceny przeprowadzonej
  w 2003 roku zostały obniżone łącznie o kwotę 335.169,17 zł.

ad. lokali użytkowych II etapu
 - ogółem wybudowano 9 lokali o łącznej powierzchni 1.052,52 m2, z tego: do czasu
 przeprowadzenia pierwszej wyceny wkładów wg kosztu zatwierdzonego w 2003r nie
 przyznano praw do żadnego z lokali.

  - w dacie ostatecznego rozliczenia wkładów przeprowadzonego w 2005r zagospodarowano
  7 lokali o pow. 786,82 m2.
  Prawa te wyceniono na ogólną kwotę   2.174.011 zł
  Koszt budowy tych lokali wynosił:    3.330.672 zł
  (786,82 x 4.233,08 zł)

  Z powyższego wynika, że prawa do lokali usługowych wybudowanych w II etapie
  wycenione zostały poniżej kosztów budowy (średnio wkłady stanowiły 65% tych kosztów).
  Niedoszacowanie wkładów wynosi 1.156.661 zł.

  Temat ustanowienia praw do lokali za wkładem poniżej kosztów budowy nie był
  przedmiotem omówienia na udokumentowanych posiedzeniach Zarządu Spółdzielni.
  Nie był też przedmiotem decyzji podejmowanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

  Zestawienie wkładów wycenionych w wyniku skorygowanego rozliczenia
  przeprowadzonego w 2005r w ujęciu syntetycznym, oraz analitycznym w podziale na lokale
  mieszkalne, usługowe i miejsca postojowe stanowi załącznik: Nr 42 do protokołu lustracji.

                                                162
4.8.3.4    W punkcie 4.8.2 opisano uchwałę nr 21 Rady Nadzorczej z 21.05.2003r
 w sprawie ostatecznego rozliczenia inwestycji Stryjeńskich. W uchwale tej Rada
 zadecydowała, by udzielić 10% bonifikaty w dopłatach do wkładów na rzecz członków,
 którzy uzupełnią wymagane wkłady wynikające z tego rozliczenia, jednorazowo w terminie
 do 30.06.2003r. Zarząd zrealizował tę uchwałę, zwalniając członków którzy spełnili w/w
 wymóg z dopłat z kwocie 82.901,92 zł. Równowartość „bonifikat” dopisano do wkładów
 poszczególnych członków, finansując je drugostronnie w ciężar pozostałych kosztów
 operacyjnych (dow. Księgowe R-27/485, 491, 565, 771, 913)

4.9. Rozliczenia z członkami zadania Stryjeńskich z tytułu rezygnacji z niektórych robót
 wykończeniowych oraz z tyt. robót dodatkowych wykonanych na indywidualne życzenia
 przyszłych użytkowników.

 1. w § 3 p.2 zawartych umów o budowę lokali w zadaniu Stryjeńskich Spółdzielnia
 zagwarantowała członkom prawo żądania zaniechania wykonania określonych prac
 przewidzianych w dokumentacji projektowo-technicznej bądź wykonania robót
 dodatkowych w zakresie i terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią. W umowach tych nie
 określono zasad rozliczeń z członkami z tyt. wprowadzonych zmian.
 Temat związany z obiegiem dokumentów dotyczących takich zmian nie został w
 Spółdzielni unormowany.

 Przed przystąpieniem do rozliczenia kosztów budowy zadania Stryjeńskich Spółdzielnia nie
 przeprowadziła inwentaryzacji i wyceny robót dodatkowych i zaniechań. Z tego powodu w
 2005r tj. po ustaleniu i ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy zadania wprowadzono do
 ksiąg korekty nakładów inwestycyjnych, będące skutkiem wielokrotnie korygowanych
 wycen zaistniałych zmian w zakresie robót.
 Korekty wprowadzone w 2005r wpłynęły na wzrost kosztów budowy w łącznej kwocie
 539.532,30 zł i zostały ujęte do ksiąg rachunkowych za dowodami: R37/78/II/05,
 R37/140/III/05, R37/169/IV/05, R37/200/IV/05, R37/382/VII/05, R37/462/VIII/05,
 R37/521/IX/05, R37/582/IX/05, R37/667/XI/05, R37/707/XII/05.

 Podstawą ujęcia do ksiąg rachunkowych wartości zmian były tabelaryczne zestawienia w
 układzie poszczególnych lokali z sumaryczną wycena robót dodatkowych i rezygnacji.
 Zestawienia te były podpisane na okoliczność sporządzenia przez pracownika Działu
 Inwestycji podpisem nieczytelny, bądź przez kierownika tego Działu (podpis opatrzony
 pieczątką imienną) a przed ich ujęciem do ksiąg nie podlegały sprawdzeniu a także
 zatwierdzeniu przez Zarząd Spółdzielni.

 2. Na przykładzie 4 lokali przeprowadzono kontrolę szczegółową dotyczącą
 udokumentowania faktu zaniechań bądź robót dodatkowych, przyjętych podstaw do
 wycenionych zmian i ich powiązania z fakturami wykonawców.

 Uwagi wniesione do wszystkich rozliczeń dotyczyły:
 - Spółdzielnia przed przystąpieniem do rozliczeń z członkami nie zinwentaryzowała i nie
 wyceniła zakresu robót nie wykonanych i potrąconych wykonawcom z ryczałtu umownego
 z tytułu zgłoszonych rezygnacji.
 Nie przeprowadzono takiej inwentaryzacji również dl robót dodatkowych opłaconych
 wykonawcom, wykonanych na indywidualne życzenie członków.


                                           163
Z powyższych powodów nie da się powiązać rozliczeń z wykonawcami i rozliczeń z
członkami z tytułu robót dodatkowych i zaniechań.
- wycenę zmian przyjętą do rozliczeń z członkami przeprowadzono według stawek
ryczałtowych.
Kalkulacji tych stawek lustratorom nie okazano.

Z dokumentacji pracy Zarządu za lata 2003-2006 nie wynika, by były one przedmiotem
zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni.

Kontrola szczegółowa wybranych rozliczeń wykazała, co następuje:
1) dotyczy mieszkania nr 538
W aktach Działu Inwestycji znajdują się następujące dokumenty powiązane z budową tego
lokalu:
- pismo członka z 30.09.02 o wykonanie robót dodatkowych wg dołączonego projektu:
dobudowanie ścian działowych w dwóch pokojach i do garderoby (na piętrze), z adnotacją
podpisaną nieczytelnie o przekazaniu podania do generalnego wykonawcy (pismo nie
rejestrowane).
- podanie z 9.10.03r w sprawie rezygnacji z wykonania robót malarskich – nie rejestrowane
(brak informacji o przekazaniu dyspozycji wykonawcy robót)
- pismo członka z 25.10.2003 (zarejestrowane 27.10.2003) bez dekretacji członka Zarządu,
w którym przyszły użytkownik informuje, że wypożyczył na budowę własną nagrzewnicę
cyt „ponieważ była Państwu potrzebna” i która zaginęła.
Do pisma dołączona została faktura nr 941/03 wystawiona w dniu 27.10.2003 (tj. 2 dni po
dacie podania) na SM”PAX”, przez firmę Zakład Usług Hakoman Warszawa na kwotę
4.512,78 zł.
W piśmie członek zawarł dyspozycję, żeby równowartość faktury wystawionej na
Spółdzielnię przez firmę prowadzoną przez męża zaliczyć na poczet wkładów członka.

- pismo z 16.03.2004 z żądaniem członka o uznanie z tytułu wykonania robót we własnym
zakresie:
cyt. „· kosztów za malowanie całej powierzchni
   · kosztów za skuwanie wykwitów na sufitach,
   · kosztów zakupu dwóch kaloryferów do łazienki,
   · kosztów zakupu osprzętu elektrycznego,
   · wpłaty 2000 zł za drzwi wejściowe dokonanej na konto firmy Witex”
   · zwrot kosztów zagubionej nagrzewnicy
Pismo zadekretowane do Działu Inwestycji przez prezesa Zarządu – bez decyzji. Na dowód
likwidacji wykwitów członek dołączył fakturę firmy „PROBUD” nr 1/2004 z 16.03.04 na
kwotę 802,50 zł.

- kolejne pismo z 9.11.04 (l.dz.8728 z 17.11.04) informujące Spółdzielnię o wykonaniu we
własnym zakresie daszków balkonowych z żądaniem zaliczenia poniesionych kosztów na
poczet wymaganych wkładów w kwocie 4.774,30
Do pisma dołączono:
· 3 faktury wystawione na firmę prowadzoną przez męża członka tj. HAKOMAN Zakład
Usługowy ul.Kirasjerów 4/2 za zakupione materiały na kwotę brutto 2.736,90 zł,
· 1 fakturę wystawioną przez firmę męża członka tj. „HAKOMAN” Zakład Usługowy dla
Spółdzielni Mieszkaniowej „PAX” za wykonanie daszku z malowaniem i kryciem na kwotę
2.037,40 zł brutto.

                                           164
Pismo skierowane przez prezesa Zarządu do Działu Inwestycji – bez decyzji.
Innych dokumentów brak w aktach Działu.

Z w/w Członkiem przeprowadzono trzykrotne rozliczenie z tytułu zmian w lokalu:
Pierwsze – przeprowadzono pod datą 27.04.04, w wyniku którego obciążono członka za
roboty dodatkowe elektryczne zł 1.344,67 i uznano: kwotą 6.221,62 zł z tego:
- z tyt. robót budowlanych (wynik wyceny robót dodatkowych ścianek działowych
 i rezygnacji z robót malarskich)                  zł 988,85
- z tyt. rezygnacji z montażu 2 grzejników              zł 719,99
- z tyt. zaginięcia nagrzewnicy (wg opisanej wcześniej faktury)    zł 4.512,78

Dołączona do tego rozliczenia wycena z obmiarem robót nie została podpisana przez
sporządzającego i na okoliczność sprawdzenia przez inspektora nadzoru.
Brak dokumentów wskazujących by na okoliczność zaginięcia wyposażenia prowadzone
było postępowanie wyjaśniające, potwierdzające fakt jego wypożyczenia przez
Spółdzielnię.
O uznaniu Członka różnowartością nagrzewnicy zadecydował jednoosobowo kierownik
Działu Inwestycji A.Cisłowski.

Drugie rozliczenie opatrzono datą 6.10.04 a dołączona do niego wycena robót opatrzona
została podpisem nieczytelnym. Wraz z tym rozliczeniem Kierownik Działu Inwestycji
wystąpił do Działu Księgowości w piśmie bez daty o anulowanie poprzedniego rozliczenia.

W rozliczeniu z 6.10.04 w stosunku do poprzedniego wprowadzone zostały następujące
zmiany:
- w robotach budowlanych zwiększono wartość zaniechań o drzwi wewnętrzne i parapety
   2.313,16 zł
W aktach znajduje się protokół podpisany nieczytelnie z ramienia Wykonawcy (bez daty)
nie potwierdzony przez inspektora nadzoru ze stwierdzeniem – parapetów brak.
Protokół ten nie zawiera informacji na temat drzwi wewnętrznych, a w aktach Działu
Inwestycji brak podania członka o zgłoszeniu tej rezygnacji.
- robotach elektrycznych wartość robót dodatkowych skorygowano z kwoty 1.344,67 zł do
kwoty 380,34 zł. Jednocześnie wyceniono rezygnacje na kwotę 1.847,72 zł

- w robotach sanitarnych uznano członka dodatkowo za drzwiczki rewizyjne w kwocie
100 zł.
W aktach brak udokumentowania faktu tej rezygnacji.

Zarówno pierwsza, jak też zmieniona wycena nie zostały podpisane przez sporządzającego
i na okoliczność sprawdzania przez inspektora nadzoru.

TRZECIE KORYGUJĄCE rozliczenie opatrzono datą 22.04.05. W rozliczeniu tym uznano
dodatkowo Członka kwotą 2.320,67 bez wyszczególnienia, opisu i szczegółowej wyceny
uwzględnionych rezygnacji.
Załącznik podpisał kierownik Działu Inwestycji

Sposób udokumentowania i wyceny zmian obrazują kserokopie sporządzonych rozliczeń
znajdujących się w aktach działu Inwestycji, stanowiące w komplecie zał. Nr 43 do protokołu.


                                            165
2) Dotyczy mieszkania nr 459 – użytkownik Jan Wojtczak
 Członek zwrócił się do Spółdzielni w podaniu z 14.11.2002r (zarejestrowane l.dz.8913) o
 „pomniejszenie pozostałej raty wpłaty o koszt zakupu 2 okien i drzwi balkonowych.”
 Zadeklarował w tym podaniu, że zakupi je we własnym zakresie i dostarczy na budowę.
 Na piśmie jest adnotacja prezesa Zarządu A.Ślązaka „ zgoda jeżeli okna i drzwi nie są
 zamontowane”.

 W aktach brak jest pisma do Wykonawcy dotyczącego zgłoszenia tej rezygnacji. Brak też
 możliwości potwierdzenia faktu potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy równowartości
 okien.

 W sporządzonej wycenie rezygnacji, podpisanej przez insp. nadzoru uwzględniono:
 - 1 szt drzwi balkonowych                   988,00
 - 3 szt okien (więcej niż w podaniu)             2.055,09
 - montaż 3 okien i drzwi balkonowych              14,21
                    Łącznie        3.757,30

 Z powyższych danych wynikają następujące niezgodności:
 - Członek zgłaszał rezygnację z 2 okien, policzono rezygnację za 3 okna
 - w piśmie użytkownik informował o dostarczeniu okien na budowę a nie o ich
 samodzielnym zamontowaniu w lokalu

3) lokal nr 490
 W oparciu o analizę dokumentacji otrzymanej z Działu Inwestycji w konfrontacji
 z dokonanym, rozliczeniem stwierdzono:
 - w aktach znajdują się następujące wystąpienia Członka
    · pismo z 25.03.2003 z prośbą o uwzględnienie zmian w usytuowaniu gniazd
    elektrycznych, grzejników i miejsc podłączenia urządzeń sanitarnych – zgodnie
    z naniesionymi poprawkami w projekcie lokalu.
    Treść tego pisma uzupełniona została dopiskiem (bez daty), nie podpisanym,
    o rezygnacji z wylewki betonowej, drzwi wewnętrznych i ościeżnic.

   · pismo przesłane faxem (data niewidoczna) o następującej treści: „w nawiązaniu do
   naszej rozmowy dotyczącej wstawienia okien w lokalu nr 490 proszę o wstawienie
   okien standardowych zamawianych i montowanych przez Spółdzielnię
   w standardowym wyposażeniu lokali”.

   · pismo Spółdzielni do kierownika budowy z Alisma Construction w którym
   wyszczególniono: „podanie lokatora 3 egz. i rysunek architektury z naniesionymi
   zmianami elektrycznymi i sanitarnymi”

 Innych dokumentów nie okazano.

 W rozliczeniu robót dodatkowych i zamiennych z dnia 14.06.2004 obejmujących
 rezygnacje na kwotę 5.308 i roboty dodatkowe w kwocie 863,59 uwzględniono:
 - w rezygnacjach oprócz drzwi wewnętrznych i szlicht również:
    · 2 szt drzwi balkonowych i 2 okien z montażem, wycenionych na kwotę 4.033,56 zł
    · sufit podwieszany zł 328,86


                                           166
 - w robotach dodatkowych, obciążających członka uwzględniono zmiany w ułożeniu
 przewodów elektrycznych i gniazd.

 W świetle omówionej, przedłożonej lustratorom dokumentacji uznanie członka za okna
 i drzwi balkonowe z montażem oraz sufit podwieszany nie znajduje podstawy.
 Wycenę i obmiar podpisał jednoosobowo kierownik Działu Inwestycji.

4) Dotyczy lokalu 339 o pow. 149,26 m2
 W udostępnionych aktach przez Dział Inwestycji znajdują się następujące dokumenty
 dotyczące zmian:
 - podanie Członka z 9.09.02 o „sprzedaż pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego na
 7 piętrze kl. schod segm. B w cenie 1.500 zł/m2 z jednoczesną prośbą o zaliczenie na poczet
 wkładu za to pomieszczenie równowartości robót zaniechanych w następującym zakresie:
 drzwi wewnętrzne, parapety, grzejniki, osprzęt elektryczny i malowanie.
 W tym samym piśmie Członek, który był współautorem projektu budowlanego zad.
 Stryjeńskich podał następujący obmiar rezygnacji:
 - drzwi wewnętrzne 9 szt,
 - parapety 3 szt,
 - grzejniki łazienkowe 2 szt,
 - malowanie mieszkania 450 m2,
 - grzejniki w pokojach 6 szt.
 Pismo zostało zadekretowane do Dz.Inwestycji przez prezesa Zarządu A.Ślązaka.

Brak dokumentu potwierdzającego zgłoszenie rezygnacji do Wykonawcy budowy.

    Zmiany wycenione zostały w rozliczeniu z 28.10.05, skorygowanym rozliczeniem
    z 24.11.2005. Wyceną objęto roboty zaniechane na łączną kwotę 11.473,88 zł.
    Sporządzony kosztorys tych zaniechań z obmiarem nie został przez nikogo podpisany.
    Ujęto w nim m.innymi:
    - rezygnację z 10 drzwi wewnętrznych z montażem        zł 3015,98
    (w piśmie z 9.09.02 członek zgłosił rezygnację z 9 drzwi)

    - rezygnację z 9 grzejników i 9 zaworów termostatycznych     zł 2699,67
    (w piśmie j.w. Członek zgłosił rezygnację z 2 grzejników w łazienkach)

    - rezygnację z 1 okna z montażem
    (brak udokumentowania jej zgłoszenia)              zł 1045,34

    - rezygnację z malowania ścian o pow. 489,7 m2.
    W piśmie podany był obmiar 450 m2.

 Kserokopia pisma z 9.09.2002 i wprowadzonego do ksiąg rozliczenia stanowią w komplecie
 załącznik Nr 44 do protokołu lustracji.

 Z opisanych wyżej ustaleń wynika, że:
 - Spółdzielnia nie posiada w swoich aktach dokumentów potwierdzających podstawę
 uznanych członkom rezygnacji z robót objętych projektem.
 Ich zakres, obmiar i wycena nie zostały potwierdzone przez inspektorów nadzoru
 budowlanego.

                                             167
 Brak też dowodu na potwierdzenie, że równowartość rozliczonych z członkami rezygnacji
 została potrącona z ryczałtowego wynagrodzenia wykonawcy budowy.

 - Księgowość obciąża nakłady inwestycyjne i uznaje wkłady członków z tyt. rezygnacji z
 robót w oparciu o sumaryczne zestawienia podpisane jednoosobowo przez kierownika
 Działu Inwestycji, nie zatwierdzone przez członków Zarzadu.
 Rozliczenia szczegółowe przechowywane w aktach Działu Inwestycji nie są podpisane w
 ogóle, bądź tylko przez kierownika Działu.

 Temat rozliczenia kosztów inwestycji w zadaniu Stryjeńskich był przedmiotem licznych
 skarg wniesionych przez Członków do Rady Nadzorczej, Zebrania Przedstawicieli a także
 wystąpień do Związku Rewizyjnego SM RP (plik) o objęcie lustracją prawidłowości
 ustalenia kosztów budowy i ich rozłożenia na poszczególne lokale a także poprawności
 przeprowadzenia rozliczeń z tyt robót dodatkowych i zaniechań.

 W pismach tych podnoszone były następujące kwestie:
 - poprawność obciążenia nakładów inwestycyjnych kosztami obsługi kredytów i ich
 rozliczenia na lokale,
 - poprawność wyceny kosztów budowy miejsc postojowych i lokali użytkowych,
 - poprawność oszacowania kosztów do poniesienia po 31.08.04 tj. po dacie Audytu,
 przyjętych do ostatecznej wyceny wkładów,
 - legalność zastosowania współczynników atrakcyjności do wyceny poszczególnych
 wkładów i sposób ich ustalenia,
 - sposób rozliczenia robót dodatkowych i rezygnacji,
 - legalność decyzji w świetle przepisów prawa o zastosowaniu bonifikat we wkładach.

 Wszystkie w/w uwagi zostały uwzględnione w trakcie ustaleń lustracji i opisane
 w protokole lustracji.

5.    Zagadnienia gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
5.1.   Stan ilościowy, estetyczno-porządkowy i techniczny zasobów mieszkaniowych.
5.1.1. Kompleksowe dane charakteryzujące wielkość i strukturę zasobów mieszkaniowych
  Spółdzielni z uwzględnieniem wyposażenia technicznego oraz zachodzących w nim zmian
  na przestrzeni badanego okresu prezentuje tablica 5 stanowiąca załącznik Nr. 45 Do
  protokółu lustracji.
  Z danych tam uwidocznionych wynika, że według stanu na dzień kończący 2006r
  Spółdzielnia posiadała:
  >> 50 budynków mieszkalnych wielorodzinnych liczących 3657 lokali mieszkalnych o
  pow. użytkowej 199.129,37 m2. W ramach tej ilości 38 budynków posiadało ocieplane
  ściany zewnętrzne (76% ogółu zasobów), wszystkie budynki są wyposażone w
  opomiarowanie zużycia wody a 48 budynków w opomiarowanie zużycia ciepła. 2 budynki
  ogrzewane są piecami węglowymi.

 >> 104 lokale użytkowe o pow. 19.321,17 m2,
 >> 1.323 garaży wolnostojących o pow. 2.233,90 m2
 Łączna powierzchnia użytkowa zasobów na dzień 31.12.2006r wynosiła 241.647 m2.

 Budynki mieszkalne zostały wybudowane w latach:


                                          168
 - najstarsze dwa budynki mieszkalne Zamoyskiego 45 w Warszawie i Lipowa 38
 w Pruszkowie wybudowane zostały przed wojną (brak dokładnego roku budowy). Budynek
 Zamoyskiego 45 zakupiono od Urzędu Gminy Warszawa Centrum Dzielnicy Praga
 Południe w 1996r wraz terenem pod budownictwo mieszkaniowe.
 Budynek przy ul.Lipowa 38 w Pruszkowie zakupiony przez Spółdzielnię z terenem pod
 budownictwo mieszkaniowe w 1991r.

 - pozostałe budynki przekazano do użytkowania w w/w okresach:
   w latach 1961-1964 - 4 budynki
   w roku 1967      - 1 budynek
   w latach 1983-1985 - 4 budynki
   w latach 1986-1995 - 16 budynków
   w latach 1996-2006 - 23 budynki

5.1.2. Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni usytuowane są w Warszawie w dzielnicach:
  Śródmieście, Mokotów, Praga, Ursynów oraz 2 budynki w Pruszkowie.
 W lustrowanym okresie czynności zarządzania nieruchomościami Spółdzielni wykonywane
 były przez „Administrator PAX” Sp.zo.o w Warszawie w ramach umowy o zarządzanie
 nieruchomościami zawartej 4 października 2002r.
 Umowa ta podpisana została z ramienia Spółdzielni przez prezesa ówczesnego Zarządu
 p.Janusza Sikorskiego i wice prezesa p.Bożenę Zagajską a ze strony „Administrator PAX”
 przez p.Andrzeja Ślązaka jako prezesa jednoosobowego Zarządu Spółki.
 W świetle treści umowy zlecono Zarządcy wykonanie czynności zarządu nieruchomościami
 w imieniu i na rachunek Spółdzielni obejmujące:
 - pobór bieżących i windykację należnych opłat eksploatacyjnych i czynszów,
 - nadzór nad zwalnianiem lokali w związku z rozwiązaniem umowy najmu i dozorowanie
 zwolnionych lokali,
 - negocjowanie w imieniu Spółdzielni umów o dostawę mediów i usług komunalnych,
 ubezpieczenia budynków oraz ochronę budynków z podmiotami świadczącymi tego rodzaju
 usługi.
 - zbieranie oświadczeń od użytkowników lokali o wszystkich zmianach mających wpływ na
 wysokość czynszu oraz wysokość świadczeń związanych z użytkowaniem lokali,
 - prowadzenia dla Spółdzielni księgowości finansowej w uzgodnionym przez strony
 układzie syntetycznym oraz układzie analitycznym,
 - opłacanie zobowiązań związanych z utrzymaniem nieruchomości, po uzyskaniu zgody
 Spółdzielni w tym też budżetowych dotyczących podatku od nieruchomości, opłat za
 wieczyste użytkowanie terenu oraz ubezpieczenia budynków,
 - prowadzenie dokumentacji technicznej budynku w zakresie wymaganym przez przepisy
 prawa budowlanego,
 - sporządzenie propozycji rocznych planów finansowych Spółdzielni w oparciu o posiadane
 dane księgowe oraz prognozę cen z zastrzeżeniem, że plan musi zawierać budżet kosztów
 zarządzania,
 - składanie Spółdzielni półrocznych sprawozdań z prowadzonego zarządu
 nieruchomościami oraz półrocznych raportów i sprawozdań finansowych Spółki wraz z
 budżetem do zatwierdzenia przez władze Spółdzielni.

 Do umowy dołączono załącznik nr 1 ze specyfikacją czynności zarządzania (załącznik ten
 nie został podpisany)


                                           169
 W umowie nie określono kwoty wynagrodzenia za wykonanie zleconych czynności
 zarządzania. Wpisano natomiast że Zarządca będzie otrzymywał wynagrodzenie w
 równowartości poniesionych, uzasadnionych kosztów zgodnych z zatwierdzonym przez
 Spółdzielnię planem finansowym.
 Nie sprecyzowano zasad dokumentowania i kontroli poniesionych uzasadnionych kosztów
 jakie miałyby być przyjęte do fakturowania, terminów wystawiania tych faktur i ich
 płatności.
 Nie zawarto też postanowień odnośnie kar umownych i okoliczności ich naliczania.
 Stwierdzono tylko, że w razie istotnego naruszenia postanowień umowy Spółdzielnia ma
 prawo jej wypowiedzenia w terminie natychmiastowym oraz że wszelkie spory między
 stronami umowy po wyczerpaniu drogi mediacyjnej będą rozstrzygane przez właściwy
 rzeczowo sąd powszechny w Warszawie.

 Umowę zawarto na czas określony od 1.10.2002r do 31.12.2004r.
 Aneksem nr 1/2005 bez daty wydłużono czas jej trwania do 31.12.2006r, kolejnym aneksem
 nr 2/2006 bez daty czas trwania umowy określono do 31.12.2008r.
 Aneksy podpisali:
 ze strony Spółdzielni – Bożena Zagajska; Andrzej Szklarski
 ze strony „Administrator PAX” – Andrzej Ślązak

 Przeprowadzona kontrola sposobu realizacji umowy o zarządzanie wykazała następujące
 rozbieżności:
 - w świetle zawartej umowy Spółka „Administrator PAX” miała prowadzić obsługę
 zasobów w ramach umów zawartych przez Zarząd Spółdzielni z dostawcami robot i usług.
 Ponadto miała organizować i nadzorować pracę pracowników Spółdzielni zatrudnionych na
 etatach gospodarzy domów i konserwatorów w celu zabezpieczenia utrzymania zasobów w
 należytym porządku, czystości i sprawności technicznej.
 Faktycznie w całym okresie objętym lustracją oprócz czynności zarządzania wymienionych
 w umowie Spółka fakturowała Spółdzielni wydatki wykraczające poza zakres umowy,
 dotyczące wynagrodzeń pracowników dozoru budynków, sprzątania nieruchomości,
 zużycia środków czystości.

Zaznaczyć należy że gospodarzy domów i pracowników ochrony Spółdzielnia zatrudniała
w ramach własnych struktur i tak:                      .
                 2003r   2004r    2005r     2006r
- gospodarzy domów
w etatach             26,7   28,5    23,08     24,37

- pracowników ochrony
w etatach            1       17,91    22,56     0,25   .

 Przedstawione lustratorom roczne plany finansowe działalności Spółki, które miały być
 uwzględniane w rocznych planach wydatków Spółdzielni związanych z gospodarką
 zasobami mieszkaniowymi nie były przedmiotem udokumentowanych posiedzeń i oceny ze
 strony Zarządu Spółdzielni.
 Zostały podpisane na okoliczność sporządzenia przez prezesa Spółki Andrzeja Ślązaka i
 zaakceptowane poza protokółem przez prezesa Zarządu Spółdzielni Andrzeja Ślązaka i
 zastępców Bożenę Zagajską i Andrzeja Szklarskiego.


                                          170
 Układ tych planów zamykał się w 6-7 pozycjach rodzajowych kosztów bez dodatkowych
 informacji i omówienia wraz z uzasadnieniem zmian w stosunku do poprzedniego okresu.

 Najistotniejszą pozycją rocznych planów Spółki była pozycja nazwana „wynagrodzenia z
 narzutami dozorców, administratorów, pracowników biura”, w której przewidziano
 wydatki:
 - na r.2003     600.000 zł
 - na r 2004     835.000 zł (wzrost o 39,17% do 2003r)
 - na r. 2005     828.000 zł (wzrost o 38% do 2003r)
 - na r. 2006     1.070.000 zł (wzrost o 78,33% 2003r)
 Wycenę planowanych kosztów wynagrodzeń nie poparto wykazem planowanych stanowisk
 i ilości etatów co uniemożliwiało ocenę tej pozycji planu pod kątem uzasadnionych potrzeb.
 W rocznych planach kosztów Spółki uwzględniano w ramach oddzielnej pozycji istotne
 kwotowo wydatki na obsługę prawną i notarialną, bez wskazania ich związku
 z działalnością prowadzoną na rzecz Spółdzielni.
 Zaplanowane wydatki wynosiły:
    w r. 2003   -   105.000 zł
    w r. 2004   -   110.000 zł
    w r. 2005   -   120.000 zł
    w r. 2006   -      -
Spółka fakturowała świadczone usługi na koniec każdego m-ca kalendarzowego
w równowartości swoich kosztów operacyjnych wynikających z dołączonego zestawienia
obrotów miesięcznych kosztów w rozszerzonym układzie rodzajowym.
Porównanie zaakceptowanego przez Spółdzielnię planu kosztów zarządzania zleconego
„Administrator PAX” i rzeczywistych wydatków wyfakturowanych przez Spółkę przedstawia
się jak niżej:

                             rok 2003
                      plan           wyfakturowano
- mat. biurowe środki czystości       34.000           32.803,63
- opłaty bankowe, prowizje         120.000          115.894,86
- usługi prawne, notarialne        105.000           103.798,00
- świadczenia na rzecz pracowników     20.000            9.404,41
- wynagrodzenia dozorców,
administratorów, pracowników. biura,
z narzutami                600.000           606.532,17
- dozór mienia               459.000           432.644,64
- pozostałe: czynsz biuro,
 ubezpieczenia OC,
Amortyzacja i inne             62.000            113.006,14

           RAZEM       1.400.000           1.414.083,85
                                            171
                            rok 2004
                     plan            wyfakturowano
- mat. Biurowe, środki czystości     18.000           16.421,02
- opłaty bankowe, prowizje        105.000           101.804,18
- usługi prawne, notarialne       110.000           110.000,00
- świadczenia na rzecz pracowników    10.000            6.801,00
- wynagrodzenia dozorców,
administratorów, pracowni. biura,
z narzutami                835.000           766.551,63
- dozór mienia              372.000           411.960,41
- pozostałe                51.500            12.113,67 .
                    1.501.500          1.435.651,91


                            rok 2005
                     plan            wyfakturowano
- mat. biurowe środki czystości      40.000           37.521,33
- opłaty bankowe, prowizje        110.000           110.606,40
- usługi prawne, notarialne       120.000           114.237,40
- świadczenia na rzecz pracowników    15.000           20.320,00
- wynagrodzenia dozorców,
administratorów, pracowników biura,
z narzutami               828.000           839.845,19
- dozór mienia              309.000           333.743,73
- pozostałe: czynsz za
biuro, ubezpieczenia OC,
amortyzacja - inne            220.000           194.572,60
                    1.642.000          1.650.846,65


                            rok 2006
                     plan            wyfakturowano
- mat. biurowe środki czystości      45.000          43.655,87
- opłaty bankowe, prowizje        126.000          125.245,68
- usługi prawne, notarialne         -              407,00
- świadczenia na rzecz pracowników    13.000           16.203,80
- wynagrodzenia dozorców,
administratorów, pracowników biura,
z narzutami              1.070.000          1.012.342,83
- dozór mienia                -            53.359,28
- pozostałe               88.000           47.896,01
                   1.342.000          1.299.110,47


Kontrola księgowego ujęcia faktur wystawionych przez „Administrator PAX” wykazała,
że Spółdzielnia nie kwalifikuje wydatków wynikających z tych faktur do usług obcych, lecz
w swoich księgach rozczłonkowuje poszczególne pozycje kosztów w takim samym układzie
kalkulacyjnym jaki występuje w Spółce.


                                           172
I tak na przykład:
- koszty zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, rozmów telefonicznych, prasy,
materiałów szkoleniowo-informacyjnych, które są nieodłącznym elementem świadczonych
przez Spółkę „Administrator PAX” usług zarządzania, w ewidencji księgowej Spółdzielni są
kwalifikowane do kosztów zarządu ogólnego Spółdzielni,
- podobnie koszty transportu ponoszone w Spółce obejmujące czynsz leasingowy na
samochód, zużycie paliwa, ubezpieczenie samochodów, zakup części samochodowych,
koszty napraw i wynagrodzenia kierowcy w księgach Spółdzielni są kwalifikowane jako
koszty działalności transportowej prowadzonej przez Spółdzielnię.

Powyższy sposób rozliczenia kosztów zamówionej usługi zarządzania jest niezgodny z ZPK,
zasadami nauki rachunkowości, zniekształca poziom rzeczywistych kosztów usługi
zarządzania i rzeczywistych kosztów poszczególnych działalności Spółdzielni,

- Spółka „Administrator PAX” prowadzi obsługę finansową Spółdzielni tj. inkaso należności
 i opłacanie zobowiązań. Sposób tej obsługi nie odpowiada treści umowy a także
bezwzględnym wymogom określonym w art. 30 ust.1 pkt 1 ustawy o własności lokali, do
której przestrzegania są zobowiązani zarządcy nieruchomości dysponujący powierzonymi
środkami pieniężnymi.

Powyższe przepisy obligowały zarządcę do przeprowadzenia wszelkich rozliczeń
tj. wpływów i wydatków za pośrednictwem wyodrębnionego konta bankowego.
Spółka nie dostosowała się do tego wymogu i za niepisaną akceptacją Spółdzielni prowadzi
inkaso należności i opłaca wydatki za pośrednictwem własnej kasy.
Między innymi z kasy Spółki finansowane są wydatki zadysponowane i skontrolowane przez
pracowników „Administrator PAX”, nie dotyczące usług zarządzania, obciążające
bezpośrednio koszty Spółdzielni.
Przepływy środków pieniężnych Spółdzielni za pośrednictwem konta bankowego i kasy
Administrator PAX ewidencjonowane są w ramach konta rozrachunkowego „245” gdzie:
- Spółkę obciąża się za wpływy dotyczące wierzytelności Spółdzielni, w tym związane
z działalnością inwestycyjną i odprowadzoną do jej kasy z kasy SM „PAX” nadwyżkę
pogotowia kasowego,

- Spółkę uznaje się za wypłaty z konta bankowego i z kasy Spółdzielni zaakceptowane przez
Zarząd Spółki, dotyczące zarówno opłacenia zobowiązań związanych z gospodarką zasobami
mieszkaniowymi, jak też zobowiązań działalności inwestycyjnej.

5.1.3. Spółka Administrator PAX opracowuje dla Spółdzielni projekty roczne planów
gospodarczo-finansowych obejmujące gospodarkę zasobami mieszkaniowymi. W planach
tych kosztów nie wyodrębnia się usług zarządzania. Jest ona elementem wydatków ujętych
w jednej pozycji planu kosztów p.n. eksploatacja bieżąca, łącznie z innymi kosztami
pośrednimi obciążającymi tą gospodarkę tj. kosztami zarządu ogólnego Spółdzielni,
transportu, ubezpieczenia budynków i innych.
Projekty tych planów przed ich przedstawieniem Radzie Nadzorczej nie były przedmiotem
udokumentowanych posiedzeń Zarządu Spółdzielni.
Brak też dokumentów potwierdzających, by były analizowane przez komisje problemowe
Rady Nadzorczej przed podjęciem przez Radę uchwały o zatwierdzeniu tych planów.                                           173
W całym okresie objętym lustracją podstawą opracowania planów były przewidywane koszty
roku poprzedniego, przy czym przy oszacowaniu tych kosztów nigdy nie określono bazy
wyjściowej tj. poziomu wykonania kosztów na określony dzień roku poprzedzającego
 i przewidywanych do poniesienia kosztów do końca tego okresu.

W planach rocznych nie omawiano podstaw przyjętego wzrostu poszczególnych rodzajów
kosztów.
Lustratorom nie przedłożono dokumentów potwierdzających by w Spółdzielni sporządzane
były analizy po zakończeniu okresu sprawozdawczego, pozwalające na ocenę poziomu
wykonania poszczególnych rodzajów kosztów ujętych w planach rocznych.
Jak wyjaśnia główna księgowa Elżbieta Pyzik analiz takich nie przeprowadza się.
Z zapisów protokółów posiedzeń Rady Nadzorczej wynika natomiast, że z-ca prezesa
Zarządu p.Bożena Zagajska przedkładała Radzie informacje na temat wykonania planów.
Skąpa treść zapisów protokołu i brak w aktach pracy Rady jakichkolwiek załączników w tym
temacie nie pozwala na określenie jakie dane dotyczące działalności Spółdzielni były objęte
zakresem tych informacji.

5.1.4. W ramach zawartej umowy o zarządzanie Spółka Administrator PAX wykonuje dla
Spółdzielni usługi księgowania, polegające na prowadzeniu analitycznej ewidencji kosztów,
przychodów i rozrachunków w następującym zakresie:
- kosztów eksploatacji podstawowej zasobów w układzie poszczególnych budynków
 z dalszym ich podziałem na części mieszkalną, usługową i halę garażową,
- funduszu na remonty zasobów w układzie jw.
- funduszu społeczno-kulturalnego,
- rozrachunków z członkami i najemcami z tytułu opłat eksploatacyjnych i czynszów.

Przeprowadza też rozliczenia z użytkownikami lokali z tytułu zużycia wody i kanalizacji oraz
energii cieplnej.
Powyższa ewidencja prowadzona jest w ramach ksiąg rachunkowych Spółdzielni a Spółka
świadczy jedynie usługi księgowania.

W wyniku lustracji stwierdzono, że nie powierzono Spółce na piśmie zakresu obowiązków
związanych z wykonywaniem prac księgowych, jak też nie uregulowano obiegu dokumentów
podlegających księgowaniu przez pracowników Administrator PAX.
Nie opracowano też wykazu osób uprawnionych do kontroli tych dowodów.
W praktyce kontrolę merytoryczną wydatków sprawują pracownicy Spółki
Administrator PAX, co potwierdzają podpisani nieczytelnymi bez imiennych pieczątek.
Dowody zatwierdzają członkowie Zarządu Spółki będący jednocześnie członkami Zarządu
Spółdzielni.

Księgowania operacji gospodarczych związanych z gospodarką zasobami przebiegają
w sposób odmienny od założeń ZPK, zasad określonych w wewnętrznych regulaminach i są
sprzeczne z treścią planów gospodarczo-finansowych.
Rozbieżności dotyczą kosztów zakupionych mediów: wody i kanalizacji, energii elektrycznej,
energii cieplnej, wywozu nieczystości, eksploatacji dźwigów osobowych i anten zbiorczych
oraz ujęcia księgowego opłat wnoszonych przez użytkowników lokali na pokrycie tych
kosztów.                                            174
Począwszy od 2004r w/w koszty i przychody są ewidencjonowane dla lokali mieszkalnych
poza rachunkiem zysków i strat, w ramach konta rozrachunkowego „205”, koszty wyłożone.
W przypadku lokali użytkowych i garaży obciążają konto 205 (woda, energia cieplna) lub
koszty operacyjne (pozostałe media).
Natomiast w ZPK przewidziano ujęcie wszystkich wymienionych wyżej kosztów
i wnoszonych zaliczek na kontach zespołu 4 i 5 kosztów operacyjnych i na kontach zespołu
70 przychodów operacyjnych.
Przyjęta praktyka jest niezgodna z wymogami ustawy o rachunkowości w powiązaniu
z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Z uwagi na fakt, że wydatki dotyczące tych usług są elementami kosztów prowadzonej przez
Spółdzielnię gospodarki zasobami mieszkaniowymi i są związane z realizacją statutowych
obowiązków Spółdzielni wobec członków-użytkowników lokali. Ominięcie zasad
określonych w ZPK i wyniesienie z kosztów i przychodów Spółdzielni istotnych wydatków
 i wpływów związanych z zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi, stanowi naruszenie
cytowanych wyżej ustaw, wpływa na nieuzasadnione zaniżenie wysokości rzeczywistych
kosztów gospodarki zasobami i rzeczywistych wpływów od użytkowników lokali.
W konsekwencji zniekształca ujawniane w sprawozdaniu finansowym wyniki działalności
podlegające rozliczeniu z kosztami i przychodami w następnym okresie.

Przyjęto następujący układ ewidencji i sposób księgowań
- konto „205” prowadzi się w w ujęciu poszczególnych rodzajów usług (eksploatacja
dźwigów, zużycie energii elektrycznej, wywóz nieczystości, eksploatacja anten zbiorczych,
zużycie wody i energii cieplnej) z dalszym podziałem tych kosztów na poszczególne budynki,
- konto obciąża się równowartością faktur wystawionych przez usługodawców a uznaje
naliczonymi opłatami od członków i najemców lokali.

Przeprowadzona kontrola powyższych rozrachunków wykazała, co następuje:
- w zapisach księgowych na koncie „205” nie podaje się treści zaksięgowanych operacji i
kont przeciwstawnych co istotnie utrudnia kontrolę poprawności tych zapisów i identyfikację
sald,
- nadwyżki przychodów nad sumą zaewidencjonowanych kosztów w poszczególnych
budynkach nie są kompleksowo uwzględnione w rozliczeniach z członkami w następnym
okresie obrachunkowym. Spółdzielnia traktuje niektóre z nich jako dochody własne i przenosi
do pozostałych przychodów operacyjnych.

Powyższe nieprawidłowości ilustrują następujące przykłady wybrane z 2006r, dotyczące
lokali mieszkalnych:
1) konto 205-01 – rozrachunki z tytułu eksploatacji anten
  dane wyjściowe na 2006r
 –poniesione koszty za r.2005              45.354,48 zł
  przy planowanych 106.666,10 zł
- saldo rozliczeń i użytkownikami na 1.01.06r
  nadwyżka opłat w wysokości              50.963,54 zł

- w planie na r.2006 przewidziano koszty w kwocie    58.441,18 zł
tj. wzrost o 28,85% w stosunku do wykonania r.2005
Kwotę zł 58.441,18 uwzględniono w kalkulacji
opłat wymierzonych użytkownikom lokali


                                            175
- koszty ujęte w 2006r /Wn.k-to 205/ wyniosły      51.546,55 zł

natomiast na pokrycie tych kosztów zaksięgowano
wpływy w łącznej kwocie                 9.487,36 zł

przy wymierzonych                    58.441,18 zł

Poleceniem księgowania R/37/732/XII/06 z 31.12.2006r
wyniesiono z przychodów za anteny na konto
pozostałych przychodów operacyjnych Sp-ni kwotę    50.963,54 zł
następującym zapisem jednostronnym:
Ma konto 205 przychody na pokrycie kosztów
    eksploatacji anten              - 50.963,54 zł (zapis ujemny)

Ma konto 760 pozostałe przychody operacyjne       + 50.963,54 zł (zapis dodatni)

Na dzień 31.12.2006r stan rozliczeń z użytkownikami lokali zamknął się wg. zapisów tego
konta nadwyżką przychodów w kwocie 8.909,35 zł podczas gdy rzeczywista nadwyżka
wynosiła: 8.909,35 zł + 50.963,54 zł = 59.867,89 zł.
Kwota 59.867,89 zł winna zmniejszyć wysokość obciążenia członków z tytułu eksploatacji
anten w 2007r.

2) konto 205-16 rozrachunki z tytułu wywozu nieczystości - dane wyjściowe na 2006r:
poniesione koszty w 2005r wyniosły           252.151,62 zł
przy planowanych                    270.378,49 zł

Saldo rozliczeń na 31.12.2005r według danych tego
konta zamknęło się nadwyżką opłat w kwocie       60.481,42 zł

Na 2006r zaplanowano koszt, uwzględniony następnie
w kalkulacji i jednostkowych opłatach w kwocie     298.480,09 zł
tj. wzrost w stosunku do wykonania 2005r o 18,4%

Zarejestrowane obroty w 2006r wyniosły:
-obciążenia z tytułu poniesionych kosztów Wn konto 205 198.500,41 zł
uznanie z tytułu wymierzonych opłat          130.086,81 zł

W trakcie lustracji ustalono że:
Poleceniem księgowania R-37/736/XII/2006 z 31.12.2006r część przychodów od członków
w kwocie 62.238,74 zł zdjęto z konta Ma 205 i zaliczono do pozostałych przychodów
operacyjnych poprzez jednostronny zapis księgowy
Ma konto 205 opłaty użytkowników     - 62.238,74 zł (zapis ujemny)
Ma konto 760 pozost. przych. operac.   + 62.238,74 zł (zapis dodatni)

Według ewidencji konta 205 na dzień 31.12.2006r stan rozrachunków z użytkownikami lokali
mieszkalnych z tytułu wywozu nieczystości zamyka się zobowiązaniem Spółdzielni z tytułu
pobrania wyższych opłat niż poniesione koszty w wysokości 52.549,24 zł.
Natomiast realne saldo zobowiązania z tego tytułu winno wynosić co najmniej
52.549,24 zł + 62.238,74 zł = 114.787,98 zł

                                             176
3) konto 205-06 rozrachunki z tytułu zużycia energii elektrycznej.
dane wyjściowe z 2005r:
~ zarejestrowane koszty za 2005r (obroty Wn. konta 205)      400.909,50 zł
 przy planowanych na 2005r                     590.350,11 zł
~Na dzień 1.01.2006r wynik rozliczeń zamknął się
 nadwyżką przychodów w kwocie                    67.450,37 zł
~W planie na r. 2006 przewidziano koszty w kwocie          628.760  zł
 i wpływy które wkalkulowano w opłaty w tej samej kwocie
 (wzrost w stosunku do wykonania 2005r o 6,51%)
~Obroty konta zarejestrowane w 2006r wyniosły:
 koszty (Wn 205)                         522.907,73 zł
 naliczone opłaty (Ma konto 205)                  406.448,29 zł
 Różnica zarejestrowanych przychodów w stosunku do skalkulowanych opłat wynosi:
 628.760 – 406.448,29 zł = 222.311,71 zł
 tj. mniej o 35,36%
 Powyższe dane wskazują na :
   o Istotne różnice pomiędzy kwotą planowanych kosztów dostawy poszczególnych
    usług, stanowiących podstawę kalkulacji jednostkowych opłat wymierzonych
    członkom a kwotą rzeczywistych poniesionych wydatków.
   o Nieprawidłowości w rozliczeniach z członkami wyników dostawy poszczególnych
    rodzajów usług.


 5.2. Zasady rozłożenia ponoszonych przez Spółdzielnię kosztów gospodarki zasobami na
 poszczególne lokale określone zostały w następujących unormowaniach wewnętrznych
 uchwalonych przez Radę Nadzorczą:
 - Regulaminie rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat
 za używanie lokali w SM „PAX” zatwierdzonym uchwałą nr 22 z 25.03.1998r, zmienionym
 regulaminem zatwierdzonym uchwałą nr 62 z 7.12.2005r, z kolejną zmianą wprowadzoną
 uchwałą nr 81 z 21.06.2006r.

 Do miesiąca grudnia 2005r w/w regulaminem objęto wszystkie koszty wchodzące w zakres
 GZM tj. eksploatacje podstawowa, dostawę energii cieplnej, wody i innych usług.
 Począwszy od stycznia 2006r wprowadzono odrębny Regulamin rozliczania kosztów
 dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne
 ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody użytkowej w SM „PAX” – uchwała nr 61
 z 7.12.2005r Rady Nadzorczej

 W świetle zasad powyższych regulaminów koszty i przychody ewidencjonowane są
 oddzielnie na poszczególne budynki.
 Do rozłożenia kosztów na lokale przyjmuje się następujące fizyczne jednostki
 rozliczeniowe: – powierzchnie lokalu
 - ilość osób zamieszkałych w lokalu,
 - lokal
 Indywidualnemu rozliczeniu raz w roku (po zakończeniu okresu obrachunkowego)
 podlegają koszty energii cieplnej do ogrzania pomieszczeń, natomiast zimna woda i energia
 cieplna do podgrzania wody – w okresach kwartalnych.


                                           177
 W świetle zasad regulaminowych różnica między rzeczywistymi kosztami a przychodami
 dotycząca:
 - obsługi eksploatacyjnej nieruchomości
 - utrzymania czystości
 - dostawy wody i odprowadzenia ścieków
 - wywozu nieczystości stałych
 - eksploatacji dźwigów
 - utrzymania zbiorczych anten radiowo-telewizyjnych
 - utrzymania domofonów
 - podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie terenu
 są wynoszone do rozliczeń międzyokresowych i zwiększają odpowiednio koszty bądź
 przychody następnego okresu.
 Praktycznie zasady regulaminowe nie były przestrzegane bowiem w przypadku usług
 komunalnych omówionych p. 5.1.4 koszty, przychody, wyniki ewidencjonowano
 w ramach konta rozrachunkowego 205.

 W stosunku do lokali stanowiących wyodrębnioną własność wynik finansowy
 wg regulaminów jest rozliczany indywidualnie z właścicielami tych lokali.
 5.2.1. W trakcie lustracji sprawdzono kompletność rozliczenia kosztów energii cieplnej za
 lata 2005-2006.
 Ze sporządzonej zbiorówki tego rozliczenia wynika, że objęto nim całość kosztów
 zarejestrowanych na subkoncie „205” i rozliczono z użytkownikami lokali w formie
 dodatkowych obciążeń w przypadku niedopłat oraz potrącenia z najbliższego czynszu
 (opłaty eksploatacyjne) w przypadku ustalonych nadpłat.
 O wynikach rozliczenia powiadomiono członków w formie pisemnej.

 5.2.2. Zmiany w średnich jednostkowych kosztach gospodarki zasobami mieszkaniowymi
 obciążających lokale mieszkalne obrazuje tablica 7, sporządzona przez Spółdzielnię
 stanowiąca załącznik Nr 46 do protokółu lustracji.
 W tablicy tej uwzględniono również koszty zużycia mediów ewidencjonowane w ramach
 kont rozrachunkowych.
 Wynika z niej, że na przestrzeni okresu objętego lustracją średni jednostkowy koszt
 gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zł/m² obciążający lokale mieszkalne wykazywał
 następujące zamiany:
                     2003r    2004r    2005r    2006r
1. eksploatacja – łącznie z zimną
wodą, energią elektry, wywozem
nieczystości i eksploat. anten      4,10    4,64     4,16    4,10

2. odpis na fundusz remontowy      0,53     0,76      0,76     1,20

3. dźwigi                0,22     0,26      0,22     0,21

4. centralne ogrzewanie         1,73     1,87      1,60     1,64

5. podgrzanie wody            0,52     0,48      0,49     0,39

Razem koszty               7,10     8,02      7,14     7,53
Jednostkowe koszty kalkulowane były odrębnie na każdy z budynków.

                                           178
5.2.3. Poziom pokrycia poniesionych kosztów działalności Spółdzielni ewidencjonowanych
w ramach kosztów operacyjnych (zespołu 4 i 5) i przychodów operacyjnych (zesp.70)
tj. bez mediów przedstawia tablica stanowiąca załącznik Nr 47 do protokółu lustracji.

Według zawartych w niej danych opracowanych na podstawie ksiąg zweryfikowanych przez
biegłych rewidentów wyniki działalności przedstawiały się jak niżej:
> stan rozliczeń na 1.01.2003                     0,00
> za r.2003 nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie + zł 246.191,45
> za r. 2004 nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie + zł 788.253,63
> za r. 2005 nie pokryte koszty      na kwotę   - zł  924.563,81
> za r. 2006 nie pokryte koszty      na kwotę   - zł  548.863,87
    Na koniec 2006 roku stan rozliczeń wynosi    - zł  438.982,60

 Powyższe różnice zostały wyniesione do rozliczeń międzyokresowych kosztów GZM,
 których stan na koniec 2006r zamyka się nadwyżką kosztów do pokrycia przychodami
 następnego okresu w kwocie 438.982,60 zł według wyliczenia jak wyżej.

 Natomiast w rozliczeniu mediów według danych syntetycznych wpływy były wyższe od
 poniesionych kosztów.
 Na koniec 2006r występuje nadwyżka przychodów w łącznej kwocie 107.982,75 zł
 (syntetycznie) ujawniona w sprawozdaniu finansowym jako zobowiązanie Spółdzielni
 wobec użytkowników lokali, z tego kwota 51.552,68 zł dotyczyła różnicy między sumą
 wniesionych zaliczek i sumą kosztów zużycia energii cieplnej i została rozliczona
 indywidualnie w miesiącu marcu 2007r.

5.3. Gospodarka lokalami użytkowymi
 Statut w § 57 przewiduje możliwość wynajmowania lokali mieszkalnych zarówno osobom
 fizycznym jak i prawnym. Najemców lokali wyłania się w trybie przetargu
 przeprowadzonego według zasad ustalonych przez Radę Nadzorczą.
 Statut zobowiązuje Radę Nadzorczą do opracowania zasad i warunków zawierania umów
 najmu.

 Regulaminu określającego zasady wynajmowania lokali nie opracowano do chwili obecnej.
 Częściowo zostały określone w Regulaminie przyjmowania w poczet członków, przydziału
 oraz najmu lokali użytkowych, garaży oraz miejsc postojowych w garażach
 wielostanowiskowych SM „PAX” uchwalonym przez Radę Nadzorczą w dniu 25.03.1998r.
 Zgodnie z cytowanym regulaminem w najem mogą być oddawane lokale mieszkalne,
 użytkowe, garaże – sfinansowane ze środków własnych Spółdzielni. Na przekształcenie
 najmu w spółdzielcze prawo do lokalu potrzebna jest zgoda Rady Nadzorczej. W § 18 pkt 2
 cyt regulaminu zapisano iż warunkiem zawarcia umowy najmu jest wniesienie kaucji
 w wysokości 3-miesięcznego wymaganego czynszu najmu wraz ze świadczeniami.
 Lustratorom nie przedłożono dokumentów potwierdzających by Spółdzielnia ogłaszała
 konkurs ofert na wyłonienie najemców wolnych lokali, co oznacza że nabór najemców
 dokonywany był z wolnej ręki.

 Spółdzielnia nie prowadzi rejestru zawartych umów najmu.
 Decyzje o zawieraniu umów najmu nie były też przedmiotem udokumentowanych
 posiedzeń Zarządu Spółdzielni.

                                          179
W badanym okresie Spółdzielnia zawierała umowy najmu na wolne lokale użytkowe,
na które nie pozyskała chętnych do objęcia na zasadzie spółdzielczego prawa.
Kontrolą objęto:
- umowę najmu zawartą w dniu 1.11.2003r z– Firma Handlowo-Usługowa „Eva”, na lokal
użytkowy o pow. 75,10 m2 przy ul.Komorskiej 11/15 w Warszawie,
z przeznaczeniem na cele handlowe,

- umowę najmu zawartą 5.04.2004r z Moniką Prochowską i Marzeną Wójcik
„MAGIC SUN”s.c. ul.Komorska 11/15 na lokal użytkowy o pow. 86,50 m2
z przeznaczeniem na solarium,

- umowę najmu z 1.07.2004r zawartą z Piotrem Małkowskim – Firma „Basia” na lokal
użytkowy o pow. 102 m2 przy ul.Komorskiej 11/15, z przeznaczeniem na działalność
handlową

- umowę najmu z 7.11.2003r zawartą z „USP International j.v” Spółka zo.o. na lokal
użytkowy o pow. 6,70 m2 przy ul.Jadźwingów 3 w Warszawie z przeznaczeniem na cele
biurowe.

Stwierdzono:
- we wszystkich umowach określono obowiązki w zakresie technicznego i estetycznego
utrzymania lokalu,

- ustalono wysokość czynszu najmu i zastrzeżono jego aktualizację w trakcie trwania
umowy.

- określono termin uiszczenia opłat,

- sprecyzowano podstawy do rozwiązania umów z trybie natychmiastowym, między innymi
z tytułu zwłoki w uiszczaniu opłat przez okres co najmniej 2 miesięcy.
Jednocześnie zastrzeżono możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem 3 miesięcznego
okresu wypowiedzenia.

Z żadnej z kontrolowanych umów nie przewidziano pobrania kaucji na zabezpieczenie
należności Spółdzielni z tytułu czynszu i uszkodzeń lokalu, do czego zobowiązuje § 18
regulaminu przyjmowania w poczet członków, przydziału, najmu i zamiany mieszkań,
przydziału oraz najmu lokali użytkowych.

W umowach nie określono też kar za zwłokę w przypadku nieterminowych wpłat czynszu.

W każdym przypadku ustalony czynsz najmu był wyższy od kosztów eksploatacji
obciążających lokale użytkowe zajmowane na warunkach spółdzielczego prawa.

Kontrolowano sposób wywiązywania się najemców ze zobowiązań umownych.
Stwierdzono:
Na 4 umowy najmu objęte kontrolą w jednym przypadku najemca nie wywiązywał się
z terminowego regulowania opłat czynszowych.


                                         180
 Powyższe dotyczy lokalu użytkowego przy ul.Komorskiej 11/15 o pow. 75,10 m 2 oddanego
 w najem p………….. firma Handlowo-Usługowa „Eva”.
 W związku z problemami płatniczymi w/w wystąpiła do Zarządu Spółdzielni w piśmie
 z 29.02.2004r o rozwiązanie umowy najmu.
 Na dzień 29.02.2004r zaległość stanowiła trzykrotność miesięcznego czynszu (7.695,54 zł).
 Zarząd podjął decyzję o wypowiedzeniu tej umowy ze skutkiem na dzień 31.03.2004r
 o czym poinformował najemcę w piśmie z dn. 30.03.2004r l.dz.2452/2004. Ogółem
 należność Spółdzielni z tytułu tego najmu wynosiła 10.081,13 zł. W wyniku wniesionego
 przez Spółdzielnię pozwu do Sądu należność została zasądzona a następnie skierowano do
 egzekucji komorniczej.
 Postanowieniem z dnia 10.03.2006r Komornik Rewiru umorzył postępowanie z powodu
 braku możliwości zaspokojenia wierzytelności Spółdzielni. Na koniec 2006 utworzono
 rezerwę na zabezpieczenie powyższej należności.

5.4. Terminowość wnoszenia opłat przez użytkowników lokali i windykacja nalezności
Spółdzielni.

5.4.1. Stan zaległości w opłatach za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych
przedstawiają tabele stanowiące załącznik Nr 48 i Nr 49 do protokółu lustracji.

Z danych tam uwidocznionych wynika, że na dzień 31.12.2006r zadłużenia wynosiły:

- w lokalach mieszkalnych                1.023.003,29 zł
- w lokalach użytkowych                 253.153,28 zł

W stosunku do stanu w 2003r stan zadłużenia zmniejszył się:
- w lokalach mieszkalnych     o          314.347,05 zł
- w lokalach użytkowych      o          491.925,55 zł

Poziom zadłużenia członków liczony relacją zaległości na koniec roku obrotowego do
rocznego wymiaru opłat przedstawiał się następująco:

                         wskaźnik w %
  wyszczególnienie
               2003r      2004r     2005r       2006r
  Lokale mieszkalne     9,51      8,61       7,15       5,56

  Lokale użytkowe      24,76      17,75      11,66       9,16

 Ogółem Spółdzielnia     12,20      10,27      7,82       6,03

Największy udział w zaległościach od lokali mieszkalnych mają zadłużenia powyżej
3 miesięcy, z tendencja malejącą.
Udział tych zadłużeń w zaległościach ogółem wynosił:
- w 2003r   -   66,16%
- w 2004r   -   63,6%
- w 2005r   -   62,29%
- w 2006r   -   46,12%

                                            181
Natomiast w lokalach użytkowych zadłużenia powyżej 3 miesięcy wynosiły:
- w 2003r   -   54,8%
- w 2004r   -   44,12%
- w 2005r   -   33,22%
- w 2006r   -   58,79%

5.4.2 W oparciu o przedłożone do badań dokumenty oraz wyjaśnienia głównej księgowej
ustalono, że w celu wyegzekwowania zadłużeń od użytkowników lokali podejmowano
następujące działania:
- na bieżąco wysyłano upomnienia i wezwania do zapłaty,
- wzywano na rozmowy do Zarządu i Rady Nadzorczej dłużników nie reagujących
  na wezwania,
- dokonywano rozłożenia na raty spłaty zaległości,
- kierowano sprawy na drogę postępowania sądowego,
- w przypadku bezskuteczności powyższych działań Zarząd kierował wnioski o wykluczenie
 ze Spółdzielni.
Szczegółowe informacje o działaniach windykacyjnych zawiera załącznik Nr 50 do protokołu
lustracji.

5.5. Usługi komunalne.

5.5.1. W okresie objętym badaniem lustracyjnym dostawa mediów i usług komunalnych przez
przedmioty gospodarcze, oparta była na niżej wymienionych umowach:

  1) w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków:
   - umowy zawarto z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st.
   Warszawie Spółka Akcyjna w Warszawie Plac Starynkiewicza 5 – oddzielnie dla
   każdego budynku, przy zachowaniu wspólnego numeru umowy 1225.
   Kontrolą objęto zawarte umowy:
   · nr 1225 z 26.08.2003r na dostawę wody i odprowadzenie ścieków budynku przy
   ul.Madalińskiego 20,
   · nr 1225 z 13.03.2001 na dostawę wody i odprowadzenie ścieków – budynek
   Pileckiego 104,
   · nr 1225 z 5.09.2000r na dostawę wody i odprowadzenia ścieków – budynek
   Pileckiego 108,
   · nr 1225 z 15.12.2000r na dostawę wody i odprowadzenia ścieków – budynek
   Żeromskiego 77.

  2) w zakresie dostawy energii cieplnej
   - umowa nr 3518/5 z 24.11.2000r zawarta ze Stołecznym Przedsiębiorstwem
   Energetyki Cieplnej w Warszawie ul.Batorego 2.

  3) w zakresie dostawy paliwa gazowego
   - umowy zawarte z Mazowiecką Spółką Gazownictwa Sp.zo.o z siedzibą
   w Warszawie ul.Kasprzaka 25. Oddział Gazownia Warszawska z siedzibą
   w Warszawie przy ul.Kruczkowskiego 2:
      - umowa nr 4641/0029/BOK/2003 zawarta 2.10.2003r na dostarczenie paliwa
      gazowego do kotłowni budynku Żeromskiego 77;


                                          182
       - umowa nr 4642/0029/BOK/2003 zawarta 2.10.2003r na dostarczenie paliwa
       gazowego do kotłowni budynku Pileckiego 104

  4) w zakresie wywozu nieczystości stałych:
   - umowa zawarta 27.03.2001r z firmą „Wywóz Nieczystości Stałych i Płynnych –
   Marek Szymański” z siedzibą w Piasecznieul.Tetmajera 32 – na wywóz nieczystości
   stałych z Pileckiego 106, 108.
   Aneksem nr 1 z 14.08.2002r zwiększono zakres usług o budynki: Pileckiego 104;
   Stryjeńskich 19; Komorska 11/15.
   Umowa obowiązywała do 31.05.2004r.
   - umowa nr U-26869/DZO E-5 zawarła 5.06.2004r z MPO w m.st. Warszawa
   Spółka z o.o. / DZO E5 z siedzibą w Warszawie ul.Marsa 76 – na wywóz odpadów
   komunalno-bytowych z posesji przy ul.Komorska 11/15;

   - umowa zawarta 1.02.2001r z firmą ASMABEL Sp. z o.o. w Warszawie ul.E.Ciołka
   16 – na wywóz odpadów komunalnych z posesji Kozia 5a. Umowa obowiązywała do
   31.05.2004r;

   - umowa nr 2565/DZOE – 1/2004 zawarta 31.05.2004r z MPO w m.st. Warszawie
   Sp. z o.o., Dzielnicowym zakładem Oczyszczania E-1 Warszawa ul.Obozowa 43 –
    na wywóz odpadów komunalno-bytowych z ul.Kozia 5a,

   - umowa nr 12474/DZO E-2 zawarta 21.04.2004r z Miejskim Przedsiębiorstwem
   Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. DZO E-2 w Warszawie ul.Niepodległości
   2 – na wywóz nieczystości z posesji Madalińskiego 20. Aneksem nr 1 z 24.06.2004r
   zakres usług zwiększono o posesje: ul.Stryjeńskich 19, ul.Pileckiego 104, 106, 108.

   - umowa nr 35 z 30.11.1995r zawarta z firmą „LOBBE” Sp.zo.o Warszawa, ul.Jana
   Kazimierza 49 – na wywóz nieczystości (z pozostałych posesji nie wymienionych
   w w/w umowach). W związku ze zmianą nazwy firmy z „LOBBE” Sp.zo.o na
   „LOBBE-CLEANEXPOL” Sp.zo.o 30.04.2003r zawarta została umowa nr 35/2003r,
   adres bez zmian – zasługę ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 19.500
   zł/mc.
   O kolejnej zmianie nazwy i adresu firmy z LOBBE-CLEANEXPOL Sp.zo.o na
   RETHMAN RECYCLING Sp.zo.o ul.Zawodzie 16 w Warszawie powiadomiono
   Spółdzielnię pismem z 11.07.2003r. Aneksem do umowy nr 35 (bez daty)
   od 1.05.2004r zmniejszono wynagrodzenie za usługę ze zł 19.500 na 17.700 zł/mc.
   Kolejnym aneksem (bez daty) zmniejszono wynagrodzenie za usługę od 1.08.2005r
   ze zł 17.700 na 12.950 zł/mc.

Analiza treści wymienionych umów daje podstawę do przyjęcia następujących stwierdzeń:
- wszystkie przedłożone do badań umowy precyzują obowiązki po stronie dostawców
mediów i usług,
- z umownych zapisów wynika, że w czytelny sposób zostały zakreślone granice
odpowiedzialności co do utrzymania w należytym stanie technicznym urządzeń przez każdą
z umawiających się stron.
- postanowienia umowne w sposób wystarczający zapewniają ochronę interesów Spółdzielni.                                           183
6.   GOSPODARKA REMONTOWA W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH

6.1 Nadzór techniczny nad zasobami i ustalenie potrzeb remontowych.
 Czynności nadzoru technicznego nad zasobami powierzone zostały firmie
 „ADMINISTRATOR PAX” Spółka zo.o w Warszawie, której Spółdzielnia Mieszkaniowa
 „PAX” jest jednoosobowym właścicielem.
 W ramach zawartej w dniu 4.10.2002r umowy o zarządzanie nieruchomościami Spółce
 zlecono następujące czynności związane z obsługą techniczną zasobów:
 - zabezpieczenie kontroli technicznych i okresowych przeglądów budynków i urządzeń
 stanowiących ich wyposażenie techniczne po uprzednim poinformowaniu Zarządu
 Spółdzielni o konieczności ich przeprowadzenia,

 - opracowanie projektów rocznych rzeczowo-finansowych planów remontów zasobów,

 - wykonywanie bieżących konserwacji i bieżących napraw budynku, pomieszczeń
 wspólnych i urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie
 z oświetlenia, ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, gazu, domofonu, dźwigów
 osobowych, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia
 nieruchomości wspólnej, usuwanie awarii i ich skutków na warunkach określonych
 w umowie.
 Dla remontów o planowanej wartości przekraczającej 5.000 zł zastrzeżono, że ich
 wykonanie wymaga odrębnego zlecenia Spółdzielni (umowy) z wyjątkiem awarii
 zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz „nakazanych przez przepisy”.

 - prowadzenie dla każdego budynku książki obiektu budowlanego oraz kompletowanie
  i przechowywanie dokumentów dotyczących obiektów budowlanych w zakresie ustalonym
 w obowiązujących przepisach (Prawo budowlane i przepisy wykonawcze).

 Ponadto w umowie zostało zapisane, że Zarządca jest zobowiązany do opracowywania
 w okresach półrocznych sprawozdań i informacji o realizacji rzeczowego i finansowego
 wykonania planu remontów. Zastrzeżono jednocześnie, że stopień realizacji obowiązków
 Zarządcy zależy od zabezpieczenia na ten cel ze strony Spółdzielni odpowiednich funduszy
 celowych (§ 4 umowy).

 Nadzór nad poprawnością i kompletnością realizacji umowy przez Spółkę sprawują
 członkowie Zarządu Spółdzielni, z których Andrzej Ślązak i Andrzej Szklarski są
 jednocześnie członkami dwuosobowego Zarządu Spółki „ADMINISTRATOR PAX”.
 Innym pracownikom Spółdzielni nie przypisano obowiązku sprawowania kontroli
 merytorycznej działań prowadzonych przez Spółkę „ADMINISTRATOR PAX” na rzecz
 Spółdzielni Mieszkaniowej „PAX”.

6.1.2. Prawo budowlane nałożyło na właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych
 obowiązek poddawania tych obiektów kontroli okresowej w zakresie określonym
 w art. 62 tj.:
 - co najmniej raz w roku kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności
 elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne
 i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektów a także
 kontroli stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych,


                                            184
- co najmniej raz na 5 lat kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej
i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, jego estetyki i estetyki otoczenia oraz
badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

Kontrole te winny przeprowadzać osoby legitymujące się uprawnieniami budowlanymi
określonej specjalności, a w zakresie urządzeń i instalacji gazowych, energetycznych
i wentylacyjnych uprawnienia określone w przepisach szczegółowych właściwych
ministerstw.

W trakcie lustracji sprawdzono sposób postrzegania przez Spółdzielnię wymogów ustawy
oraz udokumentowania wykonanych czynności kontroli okresowych w latach 2003-2006 na
wybranej próbie 14 spośród 50 eksploatowanych budynków mieszkalnych, co stanowi 28%.
Wykaz budynków objętych powyższą kontrolą wraz z informacją o datach i zakresie
prowadzonych kontroli okresowych przedstawiono w załączniku nr 6.1.2 do protokołu
lustracji.

Z omawianego załącznika wynika, co następuje:
- w świetle okazanych dokumentów w roku 2003 dwa spośród lustrowanych obiektów: przy
ul. Żeromskiego 77 (OT z 15.03.2001) i Stryjeńskich 19 I et (OT 10.04.2001) znajdowały
się w okresie rękojmii a ich stan techniczny był kontrolowany w ramach przeglądów
gwarancyjnych.
Z pozostałych 12 obiektów w 2003r poddano corocznej kontroli w wymaganym zakresie
tylko 4 budynki.
W ośmiu budynkach nie przeprowadzono kontroli stanu elementów budowlanych
narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych a w budynku przy ul.Bitwy
Warszawskiej 1920r nr 18 również kontroli instalacji gazowych i przewodów kominowych.

- począwszy od 2004r do końca lustrowanego okresu tj. 2006r częstotliwość i zakres
corocznych kontroli obiektów odpowiadał wymogom ustawy.
Wyjątek stanowi budynek Stryjeńskich 19 I etap, którego w 2005r nie poddano corocznej
kontroli w zakresie ogólnobudowlanym.

- 13 spośród 14 lustrowanych obiektów poddano ocenie technicznej i estetycznej w zakresie
wymagań dla przeglądów 5-letnich. Nie dokonano takiej oceny budynku przy
ul.Stryjeńskich 19 zrealizowanego w ramach I etapu zadania Stryjeńskich, dla którego
5-letni okres eksploatacji upłynął 10.04.2006r.

Przeglądy 5 letnie przeprowadzone zostały przez osoby z uprawnieniami budowlanymi
 w branżach: ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej, które do m-ca maja 2005r były
zatrudnione w Spółdzielni na etatach inspektorów nadzoru w Dziale Wykonawstwa
Inwestycji a następnie – na mocy porozumienia stron – zostały zatrudnione w Spółce
„SoWa PAX”.
Inspektor nadzoru branży ogólnobudowlanej Pan ………. brał też udział
w corocznych przeglądach budynków, przeprowadzonych w latach 2003-2005.
Natomiast w roku 2006 przeglądy roczne przeprowadzili w większości przypadków
administratorzy zatrudnieni w Spółce „ADMINISTRATOR PAX”.
Spośród 4 administratorów tylko 1 z nich Pan …………… legitymuje się uprawnieniami
budowlanymi w branży ogólnobudowlanej. Kolejna osoba Pan ……………. posiada


                                            185
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej. Natomiast
………………. i Aleksander Żylonis uprawnień budowlanych nie posiadają.
Tym samym przeglądy roczne przeprowadzone w 2006r samodzielnie przez ………..,
A.Żylonisa i ………………… nie spełniają wymogów ustawy.
Powyższe dotyczy: przeglądów ogólnobudowlanych następujących kontrolowanych
budynków:
- Falęcka 5/7 – przegląd z 14.09.06
- ul.Bitwy Warszawskiej 1920r nr 18 – przegląd 25.09.06
- ul.Lubelska 21 – przegląd z 20.09.06
- ul.Zamoyskiego 49 – przegląd z 20.09.06
- ul.Targowa 2 – przegląd z 18.09.06
- ul.Skaryszewska 4 – przegląd z 18.09.06
- ul.Żeromskiego 77 – przegląd z 25.09.06
- ul.Stryjeńskich 19 I et – przegląd z 16.10.06 (A.Żylonis)

W przeglądach rocznych współudział brali – przedstawiciele mieszkańców budynku
i gospodarz domu.

Przeglądy stanu technicznego instalacji elektrycznych i gazowych przeprowadziły osoby
posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru lub napraw danej instalacji
(urządzeń).
Kontrole przewodów kominowych zlecono osobom z kwalifikacjami mistrza w rzemiośle
kominiarskim.

W trakcie lustracji zapoznano się z formą i treścią protokołów kontroli okresowych
budynków. Uwagi wniesiono do treści protokołów z kontroli ogólnobudowlanej, i tak:
- protokoły sporządzono według opracowanych wewnętrznie wzorów składających się
z części zasadniczej, gdzie przewidziano ocenę stanu technicznego poszczególnych
elementów budynku z wpisaniem zauważonych usterek oraz części podsumowującej wyniki
przeglądu z wykazem robót koniecznych do wykonania.

Analiza wzajemnych zapisów poszczególnych części protokołu wykazała, ze w niektórych
przypadkach nie mają wzajemnego powiązania, a odzwierciedleniem nieprecyzyjności
i sprzeczności ustaleń są przykładowe, załączone do protokołu lustracji protokoły
przeglądów:
   - 5 letniego budynków przy ul.Żeromskiego 77, opatrzonego datą 16.10.2006r,
   w którym zespół w składzie:
   1) ……….. – administrator
   2) ………………… – insp. nadzoru ds. sanitarnych
   3……………… – insp. nadzoru ds. elektrycznych
   4) …………………. – insp. nadzoru ds. budowlanych
   dokonał przeglądu budynku i ocenił stan poszczególnych jego elementów jako dobry
   bez wpisania jakichkolwiek uwag (ocena nie podpisana przez sprawdzających).
   Natomiast w części podsumowującej zawarto następujący wpis Zespół jak wyżej cyt.
   „dokonał przeglądu budynku (protokół przeglądu stanowi załącznik 1) i stwierdził:
   przecieki z stropu garażu poziom -1, przecieki z ścian garaż poziom -2, odspojona
   izolacja na ścianach prześwitu (do przełożenia). W rezultacie ustalono, że:
   pomalować posadzę w pom. pompowni”.


                                         186
   - przeglądu rocznego budynku położonego przy ul.Bitwy Warszawskiej,
   przeprowadzonego 25.09.2006 przez Administratora ………………. z udziałem
   przedstawiciela mieszkańców.

   W zasadniczej części protokołu zawierającej wyniki kontroli przeglądu
   poszczególnych elementów oceniono stan pokrycia dachowego jako dostateczny,
   pozostałych elementów jako dobry bez wskazania istnienia uszkodzeń.
   Natomiast jako rezultat przeglądu wpisano (cytat w całości): „gres na parterach.
   Winda kl. IV. Do wymiany zawór 3. Pęknięcia posadzki w garażu.
   Ocena kosztów (malowanie, uzupełnienie pęknięć)”.

   Kserokopie przykładowych, omówionych wyżej nieprecyzyjnych protokołów
   przeglądów okresowych stanowią załącznik Nr 52 do protokołu lustracji.

6.1.3 Dla wszystkich objętych kontrolą budynków założono książki obiektu budowlanego
 na wzorze wprowadzonym Rozporządzeniem MSWiA z 19.10.1998r w sprawie książki
 obiektu budowlanego (Dz.U nr 135 poz.882).
 Wpisano w nich dane charakteryzujące obiekt, wykaz dokumentacji dotyczącej obiektu
 w zakresie ustalonym w obowiązujących przepisach, zaewidencjonowano protokoły
 przeglądów okresowych, przeprowadzone ekspertyzy budynku oraz wykonane remonty
 z podaniem zakresu robót i dat ich odbioru.
 Ksiązki te są prowadzone przez administratorów zatrudnionych w Spółce
 „ADMINISTRATOR PAX”.

 Badanie kompletności wpisów ujawniło nieliczne przypadki braku zarejestrowania
 niektórych kontroli okresowych a mianowicie:
 - w książce obiektu Targowa 2 nie zaewidencjonowano rocznych przeglądów
 ogólnobudowlanych przeprowadzonych 18.11.2004 i 15.11.2005,

 - w książce obiektu Bitwy Warszawskiej 1920r nr 18 nie wpisano rocznego przeglądu
 ogólnobudowlanego z dnia 10.12.2004r.

 Innych uwag związanych ze sposobem prowadzenia książek obiektu budowlanego nie
 wniesiono.

 6.1.4. Podział obowiązków remontowych na Spółdzielnię i użytkowników lokali określony
 został w „Regulaminie użytkowania lokali mieszkalnych i użytkowych, obowiązków
 Spółdzielni i osób władających lokalami w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz porządku
 domowego” zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „PAX”
 uchwałą nr 9 z 11.09.2002r.
 Według postanowień § 5 tego Regulaminu do obowiązków Spółdzielni w zakresie napraw
 wewnątrz lokali należy:
 - naprawa lub wymiana wszystkich instalacji znajdujących się w lokalach z wyłączeniem
 osprzętu, gniazd wtykowych, wyłączników i armatury sanitarnej.
 Dla instalacji ciepłej i zimnej wody – do zaworu odcinającego lub indywidualnego licznika,

 - naprawa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania bez zaworów termostatycznych,
 podzielników kosztów i ciepłomierzy w lokalach,


                                            187
 - naprawy polegające na usunięciu zniszczeń powstałych wskutek niewykonania
 obowiązków leżących po stronie Spółdzielni (np. usunięcie zacieków powstałych
 w związku z nieszczelnością dachu, pęknięcia instalacji co),

 - malowanie stolarki drzwi wejściowych do lokalu od strony zewnętrznej, jeżeli nie zostały
 indywidualnie wymienione przez użytkowników lokali,
 - usuwanie uszkodzeń powstałych w trakcie wymiany instalacji w zakresie należącym do
 obowiązków Spółdzielni.
 Pozostałe naprawy wewnątrz lokali obciążają ich bezpośrednich użytkowników.


6.2. FINANSOWANIE REMONTÓW ZASOBÓW
6.2.1 Stosownie do wymogów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz przepisów
 statutu Spółdzielni tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych.
 W okresie objętym lustracją zasady gospodarowania tym funduszem określone były
 w następujących unormowaniach wewnętrznych:
 - Regulaminie tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni
 Mieszkaniowej „PAX”, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 28
 z 25.03.1998r.
 Określono w nim źródła tworzenia funduszu tj. odpisy w ciężar kosztów eksploatacji
 zasobów, otrzymane dotacje i subwencje, darowizny i nadwyżkę finansową w działalności
 statutowej.
 Nie zawarto natomiast wykazu wydatków podlegających sfinansowaniu ze środków z
 funduszu. W kwestii sposobu wykorzystania funduszu wpisano jedynie, że cyt. „ fundusz
 zmniejsza się z tytułu wydatków na pokrycie kosztów remontów zasobów mieszkaniowych
 wykonanych siłami obcymi i siłami własnych zespołów wykonawczych w zakresie
 ustalonym przez Radę Nadzorczą w planie rzeczowo-finansowym,

 - w Regulaminie rozliczania kosztów GZM i ustalania wysokości opłat za używanie lokali,
 zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 22 z 25.03.1998, zastąpionym
 Regulaminem wprowadzonym w życie uchwałą nr 62 Rady Nadzorczej z 7.12.2005r i
 Regulaminem zatwierdzonym uchwałą nr 81 Rady Nadzorczej z 21.06.2006r.
 W treści tego regulaminu wprowadzono następujące zapisy związane z finansowaniem
 działań technicznych na rzecz zasobów:
 - fundusz na remonty służy finansowaniu wydatków na remonty i konserwacje zasobów,

 - w ramach ustalonych odpisów mogą być wyodrębnione środki na zadania specjalne (np.
 wymianę stolarki okiennej, instalacji, remont dźwigów i inne),

 - koszty ulepszenia budynków nie są zaliczane do kosztów GZM i nie są uwzględniane w
 kalkulacji odpisów na fundusz remontowy zasobów lokalowych.
 Zasady finansowania tych działań regulują odrębne przepisy.
 - wysokość odpisów na fundusz remontowy uchwala Rada Nadzorcza w oparciu o potrzeby
 określone w rocznym planie remontów, stanowiącym część składową rocznego planu
 gospodarczo-finansowego.
                                            188
6.2.2 Spółdzielnia sporządza roczne rzeczowo-finansowe plany remontów w układzie
 wyodrębnionych nieruchomości jedno lub wielobudynkowych.
 Natomiast ewidencja księgowa prowadzona jest dla każdego budynku oddzielnie z dalszym
 podziałem na lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże (miejsca postojowe).
 W przypadku nieruchomości wielobudynkowych oddzielnej ewidencji podlegają koszty
 remontów mienia wspólnego (infrastruktury). Z końcem roku koszty te rozliczane są na
 budynki powiązane mieniem wspólnym według wskaźnika powierzchniowego.

  W okresie objętym lustracją propozycje planu remontów zasobów opracowywała Spółka
  „ADMINISTRATOR PAX”. Przed przedłożeniem do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą
  projekt planu był konsultowany z przedstawicielami Rad Osiedli uczestniczącymi
  w rocznych przeglądach budynków. Na tę okoliczność w aktach poszczególnych obiektów
  znajdują się stosowne dokumenty.
  Rzeczowo-finansowe roczne plany remontów zasobów zostały zatwierdzone przez Radę
  Nadzorczą:
-  na rok 2003 – uchwałą nr 19 z 19.02.2003,
-  na rok 2004 – uchwałą nr 27 z 21.04.2004,
-  na rok 2005 – uchwałą nr 38 z 3.02.2005, ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr 48
           z 18.05.2005 rozszerzającą zakres rzeczowy robót bez zmiany wysokości
           odpisów,
-  na rok 2006 – uchwałą nr 60 z 7.12.2005 ze zmianami wprowadzonymi uchwałami nr 67
           z 10.04.2006 i nr 87 z 27.09.2006.

  Zmiany wprowadzone w IV 2006r związane były z:
     - ograniczeniem zakresu rzeczowego robót remontowych, wprowadzonym
      na wnioski Rad Osiedli
     - uaktualnieniem wysokości planowanych kosztów remontów w związku
      z podpisaniem umów o wykonanie robót
  i wpłynęły na korektę wysokości rocznych odpisów na fundusz remontowy zasobów.

  Natomiast korekta wprowadzona w m-cu IX 2006 dotyczyła zmiany kwalifikacji robót
  budowlanych wykonanych w budynku Salezego 6 – z remontu na modernizację i zaliczenia
  pobranych w 2006r opłat z tytułu odpisów na fundusz remontowy tego budynku, na poczet
  indywidualnych wkładów budowlanych.


6.2.3 Gospodarkę funduszem na remonty zasobów w latach 2003-2006 precyzuje
   tablica nr 10 załączona do protokołu lustracji ( zał. Nr 53).

  Wynika z niej, że w całym lustrowanym okresie stan zgromadzonego funduszu na remonty
  zasobów był wyższy od sfinansowanych z funduszu wydatków. Rezerwy funduszu
  wynosiły:
  - na koniec 2003r        4.524.928,45 zł
  - na koniec 2004r        6.274.079,71 zł
  - na koniec 2005r        3.742.660,91 zł
  - n koniec 2006r        3.631.027,59 zł


                                           189
 Porównanie dokonanych odpisów na zasilenie funduszu oraz planowanych i rzeczywistych
 wydatków na remonty i konserwacje zasobów przedstawiają się jak niżej:

                  2003     2004      2005     2006    .
1. odpisy roczne na pokrycie
kosztów remontów i
konserwacji            1.884.356   1.910.652   1.967.480   2.972.433
2. planowane wydatki na
remonty i konserwacje       1.607.758   1.945.125   2.378.187   3.416.707
3. rzeczywiste wydatki na
remonty i konserwacje        192.953    425.528   2.227.967   3.126.199
4. stopień wykonania
planowanych kosztów
remontów (3:2)           12,0%     21,9%     93,7%     91,5%    .

 Z powyższych wynika, że w latach 2003-2004 Spółdzielnia nie wywiązała się
 z zaciągniętych zobowiązań wobec członków związanych z remontami zasobów. Wskazują
 na to bardzo niskie wskaźniki wykonania zadań określonych w rocznych planach.
 Jak wyjaśnił Z-ca Prezesa Zarządu Spółdzielni Pan Andrzej Szklarski przyczyną tego stanu
 była konieczność skierowania w tamtym czasie wszystkich możliwych środków
 pieniężnych (w tym funduszu remontowego) na zaspokojenie roszczeń wierzycieli
 działalności inwestycyjnej, co warunkowało dalsze istnienie Spółdzielni.
 Temat sytuacji finansowej w działalności inwestycyjnej i jej wpływ na kondycję finansową
 Spółdzielni omówiono w rozdziałach 4 i 7 protokołu lustracji.

6.2.4 Miesięczne stawki odpisów na fundusz remontowy w ciężar kosztów eksploatacji
 zasobów kształtowały się w następującym przedziale:
 - w roku 2003 – lokale mieszkalne od 0,37 zł/m2 do 0,79 zł/m2 średnio w skali Spółdzielni
 0,51 zł/m2 miesięcznie.
 Od lokali użytkowych średnio 3 zł/m2 miesięcznie.

 - w roku 2004 – od lokali mieszkalnych 0,69 -1,11 zł/m2 miesięcznie, średnio w skali
 Spółdzielni 0,81 zł/m2 miesięcznie.
 Średni odpis od lokali użytkowych wynosił 2,70 zł/m2 miesięcznie.

 - w roku 2005 – w m-cach I i II 0,69 -1,11 zł/m2 miesięcznie (średnio 0,76 zł/m2
 miesięcznie); w m-cach III-XII 0,45-3,0 zł/m2 miesięcznie (średnio 0,90 zł/m2 miesięcznie).
 Średni odpis od lokali użytkowych wynosił 2,00 zł/m2 miesięcznie.

 - w roku 2006 – w m-cach I-IV 0,62 -4,96 zł/m2 miesięcznie (średnio w skali Spółdzielni
 1,67 zł/m2 miesięcznie). W okresie V-XII 0,62-4,00 zł/m2 miesięcznie (średnio 1,44 zł/m2).
 Ponadto dla 3 budynków: przy ul.Rzymowskiego 33, Jadźwingów 1 i Jadźwingów 3
 wprowadzono dodatkowy odpis na pokrycie przyszłych kosztów remontów balkonów
 w wys. 125 zł miesięcznie od jednego lokalu.

 Najniższe kwotowo odpisy na fundusz remontowy dotyczyły najmłodszych budynków a ich
 wysokość skalkulowano na poziomie planowanych kosztów przeprowadzenia przeglądów
 okresowych, konserwacji i drobnych napraw.


                                            190
 Najwyższe stawki odpisów ustalono dla zasobów, dla których przewidziano kosztowne
 remonty zidentyfikowane w rocznych rzeczowo-finansowych planach remontów bądź
 w celu utworzenia rezerw finansowych na pokrycie kosztów przyszłych zamierzeń
 remontowych (np. remont balkonów).

 W okresie objętym lustracją członkowie Spółdzielni uzyskiwali wyczerpujące informacje
 o gospodarce remontowej a świadczą o tym:
 - publikowanie rocznych planów remontów w zakresie rzeczowym i finansowym w ujęciu
 poszczególnych budynków. Zamieszczano je na tablicach ogłoszeń na klatkach
 schodowych.

 - przedkładanie sprawozdań z realizacji zadań planowych po zakończeniu roku, w układzie
 budynków.
 W sprawozdaniach zawierano między innymi wysokość rocznych odpisów na fundusz
 remontowy, zestawienie porównawcze planu i wykonania remontów w ujęciu rzeczowym
 i finansowym, a także stan funduszu remontowego bądź przekroczenia wydatków
 na koniec roku.
 Sprawozdanie tej treści dla każdego budynku umieszczano na klatach schodowych.

 - bieżąca informacja o wykonywanych remontach na stronie internetowej Spółdzielni
 i w bezpłatnej gazetce „Nasze sprawy”,

 - syntetyczne sprawozdanie o realizacji remontów w skali Spółdzielni zawarte
 w sprawozdaniach Zarządu przedkładanych Zebraniom Grup Członkowskich i Zebraniu
 Przedstawicieli.

6.2.5  Przeprowadzona kontrola gospodarki funduszem na remonty zasobów
    mieszkaniowych wykazała, co następuje:
 1) Na ogólną ilość 50 eksploatowanych budynków Spółdzielnia nie tworzy w ciężar
 kosztów eksploatacji funduszu na remonty budynku przy ul.Zamoyskiego 45.
 Z drugiej strony poniesione wydatki na remonty i konserwacje tego budynku finansuje
 ze środków funduszu zgromadzonego przez pozostałe budynki.
 W okresie objętym lustracją ze środków funduszu remontowego pokryto wydatki dotyczące
 budynku przy ul.Zamoyskiego 45 w łącznej kwocie 297.331,94 zł z tego:
- w roku 2003         10.277,97 zł
- w roku 2004         81.921,49 zł
- w roku 2005        109.288,44 zł
- w roku 2006         96.844,04 zł
 Budynek przy ul.Zamoyskiego 45 stanowi mienie Spółdzielni a znajdujące się w nim lokale
 mieszkalne oddane są w najem.
 Zaznaczyć należy że:
 - w świetle przepisów art.5 i art.61 Prawa budowlanego to na Spółdzielni jako właścicielu
 obiektów ciąży obowiązek ich utrzymania w należytym stanie techniczno-użytkowym,

 - źródłem finansowania tych obowiązków jest fundusz remontowy zasobów, który zgodnie
 z art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych obciąża koszty gospodarki zasobami
 stanowiącymi mienie Spółdzielni,                                            191
 - wewnętrzny regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami, zatwierdzony przez
 Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „PAX” przewiduje, że członkowie Spółdzielni
 finansują w ramach opłat eksploatacyjnych odpisy na fundusz remontowy, skalkulowane w
 wysokości zabezpieczającej między innymi pokrycie planowych kosztów remontu budynku
 w obrębie którego znajdują się ich lokale,

 - przepisy ustawy z dnia 21.06.2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
 gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U nr 71 poz.733 z późn. zmianami) stanowią, że
 najemcy lokali mieszkalnych w budynkach spółdzielni mieszkaniowych opłacają czynsz:
    - do 31.12.2004 – w wysokości odpowiadającej kosztom eksploatacji i remontów
    ponoszonych przez członków Spółdzielni,
    - po 31.12.2004 – czynsz wolny.

 Z powyższych przepisów wynika, że źródłem finansowania wydatków na remonty budynku
 przy ul.Zamoyskiego 45 z wynajmowanymi lokalami mieszkalnymi winny być czynsze
 pobierane od najemców lokali, w kwotach zabezpieczających pokrycie pełnych kosztów
 eksploatacji i remontów tego budynku.

2) W okresie objętym lustracją Spółdzielnia zmniejszyła stan funduszu remontowego
  o 2.388.550,11 zł i zasiliła tą kwotą fundusz zasobowy.
 Operację wprowadzono do ksiąg nie podpisanym przez nikogo poleceniem księgowania
 R37/0872/XII/05 z 31.12.2005 a podstawą sporządzenia dowodu była uchwała 18a Zarządu
 Spółdzielni z 31.12.2005 w sprawie zmniejszenia funduszu remontowego i zarachowania na
 fundusz zasobowy niewykorzystanej rezerwy na niedoróbki inwestycyjne oraz funduszu
 remontowego z lat ubiegłych.
 W uzasadnieniu uchwały podano cyt. „fundusz remontowy i niedoróbek powstał przed
 2002r. Brak możliwości przypisania do poszczególnych nieruchomości. Upłynął okres
 trzyletni-przedawnienie”.

 Kserokopia uchwały Zarządu i polecenie księgowania stanowią w komplecie załącznik
 Nr 54 do protokołu lustracji.

 W powyższym temacie ustalono, co następuje:
 - Spółdzielnia przyjęła praktykę wynoszenia na fundusz remontowy rezerw finansowych,
 założonych w ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy lokali, przeznaczonych na pokrycie
 kosztów robót przewidzianych w projekcie lecz jeszcze nie wykonanych lub nie
 dokończonych.

 Regulamin rozliczenia kosztów budowy i ustalenia wysokości wkładów na nowo oddane
 lokale dopuszcza w § 10 uwzględnienie w członkowskim koszcie budowy kosztu takich
 robót. Wymaga jednak ustalenia z członkami terminu wykonania tzw „niedoróbek” i
 rozliczenia założonej rezerwy finansowej w formie potwierdzenia ostatecznego charakteru
 rozliczeń.

 Spółdzielnia nie wykonała obowiązków zaciągniętych wobec członków a pobrane rezerwy
 na niedoróbki przeznaczyła na własny fundusz zasobowy.
                                          192
 Spisane salda wynikały z następujących kont analitycznych z B.O 2003
 - 856-00211 „fundusz na niedoróbki osiedla Skaryszewska-Lubelska” 122.441,05 zł
 - 856-00411 „dotacja na infrastrukturę”                231.045,00 zł
 - 856-00511 „niedoróbki różne”                     13.740,82 zł
 - 856-00611 „niedoróbki Bełżecka”                  131.064,52 zł
                             razem:    498.291,39 zł
 Spisany fundusz remontowy z lat ubiegłych ewidencjonowany był na następujących
 kontach analitycznych:
 - 856-00111 „fundusz remontowy stan początkowy”           1.138.467,15 zł
    - 856-00911 „fundusz remontowy lokali użytkowych 2002”      352.791,57 zł
    - 856-01011 „fundusz remontowy dodatkowe odpisy od
           lokali użytkowych”                 253.000,00 zł
    - 856-01111 „ dodatkowe odpisy od lokali mieszkalnych”      146.000,00 zł
                             razem:    1.890.258,72 zł

 Wszystkie salda zawarte w kwocie 2.388.550,11 zł wyniesionej z funduszu remontowego
 na fundusz zasobowy powstały przed 01.01.2003r.
 Decyzja Zarządu o zmianie przeznaczenia środków pobranych od członków na remonty
 zasobów i likwidację niedoróbek nie ma zamocowania w obowiązujących przepisach
 ponieważ:
 - fundusz remontowy jest funduszem celowym o charakterze zobowiązaniowym,
 tworzonym z opłat wniesionych przez członków na realizację obowiązków remontowych w
 zasobach Spółdzielni.
 W myśl przepisów art.6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych niewykorzystane środki
 funduszu remontowego w danym roku przechodzą na rok następny i służą finansowaniu
 przyszłych zadań remontowych.
 Ustawa nie dopuszcza przedawnienia zaciągniętych przez Spółdzielnię zobowiązań wobec
 członków z tytułu remontów zasobów.

 - spisana na fundusz zasobowy rezerwa funduszu remonotego powstała przed 01.01.2003r
 a więc w okresie gdy tworzono fundusz dla całości zasobów bez podziału na budynki.
 Sposób rozłożenia tej rezerwy na wydzielone aktualnie nieruchomości budynkowe winien
 być rozstrzygnięty przez Radę Nadzorczą tj organ statutowo uprawniony do określania
 zasad gospodarowania funduszem tworzonym w Spółdzielni.
 Również Rada winna określić sposób rozliczenia z członkami niewykorzystanej rezerwy.


6.3. Wykonawstwo robót remontowych.
6.3.1 Spółdzielnia zatrudnia jednego konserwatora posiadającego uprawnienia do napraw
 instalacji gazowych. Pracownik ten przeprowadza przeglądy okresowe instalacji gazowych
 a także wykonuje konserwacje i drobne naprawy instalacji gazowej i hydraulicznej.
 Drobne remonty w zasobach wykonują także gospodarze domów.
 Prace w/w pracowników zatrudnionych na etatach w Spółdzielni organizuje i nadzoruje
 Spółka „Administrator PAX”, z którą spisano umowę o zarządzanie zasobami.
 Udokumentowaniem przebiegu tych prac są zlecenia robocze, kontrolowane przez
 administratorów Spółki, które stanowią podstawę sporządzenia kart pracy, list
 i rozdzielników płac.                                          193
 Zarówno w Spółdzielni jak też w Spółce „Administrator PAX” nie prowadzi się ewidencji
 zgłoszeń awarii i usterek. Temat organizacji przyjęć tych zgłoszeń i terminów likwidacji
 usterek nie został unormowany w umowie o zarządzanie.
 Jak wyjaśnił przedstawiciel Spółki – kierownik Administracji Pan Waldemar Korpak
 zgłoszenia są przyjmowane przez dyżurującego całodobowo administratora, który na
 bieżąco zleca likwidację usterek konserwatorowi, gospodarzom domów lub też
 wykonawcom zewnętrznym w ramach jednorazowych zleceń.
 Informacje o przyjmowaniu zgłoszeń usterek i numerze telefonu dyżurnego administratora
 umieszczone są na tablicach ogłoszeń na klatach schodowych.
 Natomiast roboty o większym zakresie rzeczowym zleca się firmom zewnętrznym
 w ramach umów-zleceń zawartych przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PAX”.

6.3.2. Zasady wyłania wykonawców robót remontowych zostały określone w Regulaminie
  udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi na rzecz Spółdzielni
  Mieszkaniowej „PAX” zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu
 15.06.2005r. Uchwalenie tego Regulaminu było realizacją wniosków polustracyjnych
 sformułowanych przez Związek Rewizyjny SM RP w piśmie z dnia 29.04.2004r, przyjętych
 przez Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu 30.06.2004r (uchwała nr 1).

Najważniejsze ustalenia tego regulaminu są następujące:
- przyjęto następując warianty wyboru wykonawców:
    - podstawowy – dla zamówień o wartości powyżej 30.000 EURO
    - uproszczony – dla zamówień do 30.000 EURO
    - z wolnej reki – dla zamówień o wartości do 6.000 EURO
    - pełny- z zastosowaniem procedur określonych w ustawie Prawo zamówień
    publicznych dla zamówień finansowanych z udziałem środków budżetowych

- określono następujący tryb składania zamówień:
    - dla wariantu podstawowego – w formie przetargu nieograniczonego podlegającego
    ogłoszeniu co najmniej w jednym publikatorze i na stronie internetowej Spółdzielni.
     Jednocześnie dopuszczono możliwość zastosowania innego trybu, pod warunkiem
    zatwierdzenia zmiany przez Zarząd Spółdzielni. Okoliczności uprawniających Zarząd
    do podjęcia takiej decyzji nie zostały określone.
    Dla zamówień w trybie wariantu podstawowego określono niezbędne elementy
    do ujęcia w treści oferty a także wymagane od oferentów dokumenty potwierdzające
    ich wiarygodność techniczną i ekonomiczną.
    Wprowadzono też obowiązek opracowania przez Spółdzielnię, do każdego przetargu,
    specyfikacji istotnych warunków zamówienia z projektem umowy, a także
    opracowanie kosztorysu inwestorskiego ułatwiającego ocenę oferowanych
    wynagrodzeń przez p.t. wykonawców.
    - dla wariantu uproszczonego przewidziano alternatywne formy wyboru
    wykonawców: w drodze negocjacji z zachowaniem konkurencji bądź w trybie zapytań
    o cenę wystosowanych do co najmniej 3 firm. Ustalono, że szczegółowy zakres i
    zasady postępowania dla przetargów zorganizowanych w tym wariancie określa
    Zarząd Spółdzielni.

 W regulaminie określono, że postępowanie przeprowadza komisja powołana przez Zarząd
 Spółdzielni, a w przypadku organizacji przetargu w trybie podstawowym cyt. „ do składu


                                            194
 Komisji, na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza może powołać do dwóch sowich
 przedstawicieli”.
 Sprecyzowano też obowiązki komisji polegające na przeprowadzeniu weryfikacji ofert
 i wyborze najkorzystniejszej. Z drugiej strony zminimalizowano wymagania stawiane
 członkom tej komisji poprzez stwierdzenie w § 2 p.1, że cyt. „Komisja składa się
 z minimum trzech osób, z których co najmniej jedna posiada przygotowanie merytoryczne
 do ceny złożonych ofert”.
 Nie unormowano natomiast:
 - sposobu udokumentowania prac komisji
 - zasad wartościowania kryteriów przyjętych do oceny ofert
 - minimalnej ilości złożonych ofert warunkujących przeprowadzenie postępowania.

6.3.3 W trakcie lustracji badano sposób wyboru wykonawców robót remontowych
 wykonanych w latach 2005-2006 a także treść zawartych umów i ich realizację pod kątem
 terminów wykonania, zgodności wyfakturowanego wynagrodzenia i wykorzystania
 uprawnień w zakresie naliczania kar przewidzianych w umowie.
 Kontrolę przeprowadzono na przykładzie 14 remontów, wybranych w oparciu o własny
 osąd lustratora. Przy doborze próby kierowano się rodzajem robót i wysokością
 poniesionych nakładów na ich realizację.
 Ustalono, co następuje:

6.3.3.1 Montaż drzwi aluminiowych w budynkach osiedla Skaryszewska-Lubelska
 Wymiana drzwi wejściowych do budynków tego osiedla przewidziana była w rzeczowo-
 finanasowym planie remontów na 2005r.
 Na wykonanie robót przewidziano kwotę 261.884 zł.
 Wykonawcą tych robót była firma Fabryka Stolarki PCV i ALU „TOP-AL.” Sp. z o.o.
 w Dziekanowie Nowym, która równolegle była podwykonawcą zadań inwestycyjnych przy
 ul.Stryjeńskich i Wiatracznej. Wyboru tej firmy dokonano bez przetargu.
 W dniu podpisania umowy (07.02.05r) Spółdzielnia nie posiadała unormowanych zasad
 wyłaniania wykonawców.

 Warunki realizacji robót zostały określone w umowie nr 37/02/05 z 07.02.05 podpisanej z
 ramienia Spółdzielni przez Prezesa Zarządu Andrzeja Ślązaka i Z-cę Prezesa Bożenę
 Zagajską.

Analiza treści tej umowy, wykazała:
  1) Jej przedmiotem była dostawa i montaż 24 sztuk drzwi aluminiowych ciepłych i 24
    sztuk drzwi aluminiowych zimnych „zgodnie z załącznikiem do oferty wykonawcy
    z 16.02.2005r”.
    W punkcie dotyczącym wynagrodzenia (§ 14 p 1) zapisano cyt. „za wykonanie robót
    będących przedmiotem niniejszej umowy w zakresie tytułowym ujętym w kosztorysie
    ofertowym wykonawcy, strony uzgadniają wynagrodzenie według formuły
    ryczałtowo-ilościowej. W przypadku gdy wykonana ilość odpowiadać będzie
    wielkościom określonym w przedmiarze robót zawartym w specyfikacji istotnych
    warunków zamówienia wynagrodzenie wyniesie netto 205.050 zł”. Natomiast w § 14
    p.2 zapisano, że „ostateczna wysokość wynagrodzenia ustalona będzie na podstawie
    zryczałtowanych cen jednostkowych, przyjętych w wysokości podanej w ofercie
    ostatecznej wykonawcy oraz ilości rzeczywiście wykonanych potwierdzonych przez
    inspektora nadzoru.”

                                          195
  W zacytowanych wyżej fragmentach umowy z dnia 07.02.2005r dotyczących jej
  przedmiotu i wynagrodzenia powołano się na ofertę opatrzoną datą 16.02.2005. Oferta
  Spółki wpłynęła do Spółdzielni 17.02.2005 tj 10 dni po dacie umowy. W końcowej jej
  części zawarto zapis: „w przypadku zainteresowania złożoną ofertą prosimy
  o przesłanie stosownego zlecenia oraz przygotowanie projektu umowy.”

  Z powyższych zapisów wynika, że umowa była antydatowana.

2) Lustratorom nie przedłożono specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które
  powołano się w umowie. Jedynym dokumentem identyfikującym miejsca wykonania
  zleconych robót jest załącznik do oferty sporządzony przez Wykonawcę, zawierający
  rysunki techniczne wyłącznie dla drzwi aluminiowych „ciepłych” różnych typów
  (jedno i dwuskrzydłowe), różniących się wymiarami i powierzchnią oszklenia.

  W powołanej ofercie nie wyceniono poszczególnych typów drzwi. Podano jedynie
  sumaryczną wycenę:
  - za 24 szt. drzwi aluminiowych ciepłych z montażem 115.390 zł + VAT
  - za 24 szt. drzwi aluminiowych zimnych z montażem  89.660 zł + VAT
                Łącznie na kwotę netto 205.050 zł + VAT.

  O braku wyceny jednostkowej dla zróżnicowanych wymiarów drzwi świadczy treść
  faktur i protokołów odbioru robót.

3) Analiza treści umowy i warunków jej realizacji wykazała następujące rozbieżności:
   a) umowny termin realizacji określono: rozpoczęcie 7 dni od daty sporządzenia
     umowy, zakończenie do 30.06.2005 według harmonogramu przedstawionego
     przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy i zaakceptowanego przez
     Spółdzielnię.
     Harmonogramu, o którym mowa lustratorom nie okazano.

     W dniu 17.06.2005 w piśmie bez znaku Spółdzielnia zwróciła się do
     Wykonawcy o wstrzymanie dalszej realizacji umowy z uwagi na brak
     możliwości skoordynowania w czasie tych robót z remontem wejść do klatek
     schodowych. Kolejne terminy nie zostały ustalone na piśmie. Ostatni protokół
     odbioru robót spisano z datą 13.06.2006r. Kary umowne nie były liczone.

   b) Nadzór nad wykonawstwem robót potwierdzony w treści umowy powierzono
     inspektorowi   nadzoru,   który   uczestniczył  w    odbiorze
     całości robót i z ramienia Spółdzielni podpisał protokoły odbioru
     (protokół z 17.VI .2005 jednoosobowo, protokoły z 18.V.06 i 17.VI.06 przy
     udziale przedstawiciela Spółki „Administrator PAX”. Zaznaczyć należy, że
     począwszy od VI.2005 w/w nie był już pracownikiem Spółdzielni i nie wiązało
     go ze Spółdzielnią żadna umowa. Z tego powodu czynności nadzoru
     wykonane przez …………….. począwszy od II półrocza 2005 nie były
     zalegalizowane.

   c) Protokoły odbioru robót budzą istotne zastrzeżenia, ponieważ:
     - nie zostały poparte książką obmiaru robót,

                                         196
  - nie specyfikują rodzaju zamontowanych drzwi (zimne, ciepłe, typy, wymiary)
  lecz wyłącznie ich ilość i adresy zamontowania,

d) W umowie strony umówiły się, że zapłata wynagrodzenia będzie dokonana
  poprzez ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do 6
  wybudowanych już miejsc postojowych w halach garażowych budynków przy
  ul.Piękna 16b (3 stanowiska), Kakowskiego 5 (1 stanowisko), Zamoyskiego
  51a (1 stanowisko) i Zamoyskiego 47 (1 stanowisko) wycenionych łącznie na
  kwotę 171.000 zł oraz że pozostała kwota uregulowana zostanie gotówką.
  Jednocześnie ustalono następujące terminy płatności:
  - przedpłata 105.000 zł na pokrycie równowartości 3 miejsc postojowych
  w budynku Piękna 16b,
  - pozostała kwota po wykonaniu całości robót poprzez ustanowienie
  spółdzielczych praw do pozostałych miejsc postojowych, reszta po odbiorze
  gotówką.

  Ostatecznie spółdzielcze prawa do miejsc postojowych – na wniosek
  Wykonawcy nie zostały ustanowione. Wynagrodzenie w całości wpłacono na
  konto Wykonawcy w łącznej kwocie netto 205.050 zł, brutto 250.161 zł, na
  podstawie faktur nr 99/05 z 17.06.05, nr 52/06 z 15.06.06 (zaliczka), nr 66/06 z
  31.05.06, nr 69/06 z 14.06.06.

  Brak jednostkowych kalkulacji cen dla poszczególnych typów i rozmiarów
  drzwi a także ich identyfikacji w protokołach odbioru spowodował, że
  rozliczanie kosztów na poszczególne obiekty dokonane zostało przez
  Spółdzielnię wg cen ześrednionych tj. 5.211,68 zł/1 szt drzwi brutto.

  W dniu 10.05.2006r Spółdzielnia zleciła temu samemu Wykonawcy
  wykonanie i zamontowanie dodatkowych drzwi aluminiowych zimnych
  dwuskrzydłowych w budynku Lubelska 17 (ogółem w tym obiekcie odebrano
  11 szt drzwi, w tym 10 na podstawie umowy. Na wykonanie tej usługi
  wykonawca złożył w dniu 25.04.06 ofertę z wyceną 2.371,83 netto i 2.893,63
  zł z VAT) tj. znacznie niższą od wyceny w omówionej umowie.
  Dodatkowe drzwi rozliczono fakturą F/56/06 z 19.05.06 na kwotę 2.893,63
  brutto.

e) Do wyceny robót wykonanych przez firmę „TOP AL.” wniesiono ponadto
  następujące zastrzeżenie: zarówno w umowie jak też w zleceniu jako
  przedmiot zamówienia wpisano: dostawa i montaż drzwi aluminiowych.
  Wykonawca potraktował zamówienie jako dostawę materiałów,
  zakwalifikował je do poz. PKWiU 28.12.10-50 wg klasyfikacji GUS
  i fakturach opodatkował podatkiem VAT 22%.
  Tymczasem rzeczywistym przedmiotem zamówienia była usługa remontowa
  polegająca na wymianie drzwi w budynku mieszkalnym (PKOB 11), która
  wg załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług jest opodatkowana
  stawką VAT 7%.
  Brak precyzyjności w określaniu przedmiotu zamówienia spowodował, że
  z tyt. różnic stawek podatku VAT Spółdzielnia poniosła dodatkowy koszt


                                        197
       zakupu usługi w wysokości 31.113,27 zł z tego z tyt. rozliczenia umowy
       30.757,50 i zlecenia 355,77 zł.

   Kserokopie omówionych dokumentów tj.: umowa nr 37/02/05, oferta z 16.02.05
   z załącznikiem, pismo z 17.06.05 o wstrzymanie robót, dodatkowe zlecenie z ofertą
   a także faktury i protokoły odbioru stanowią w komplecie załącznik Nr 55 do protokołu
   lustracji.

6.3.3.2 Modernizacja budynku Salezego 6.
    Budynek przyjęty do eksploatacji w 1967r – liczy 40 lat.

  1) W planie remontów 2006r przewidziano ocieplenie elewacji wraz z remontem
   balkonów, wymianę obróbek blacharskich i okien na parterach, I piętrze klatek
   schodowych, naprawę wejść do budynku, wymianę drzwi wejściowych i inne,
    a źródłem finansowania robót miał być fundusz remontowy zgromadzony przez
   członków posiadających lokale w tym budynku.
   Plan remontów przewidywał wydatki w kwocie ogółem 921.013 zł i ich finansowanie
   zwiększonymi odpisami na fundusz remontowy tego budynku w okresie 3 lat.
   Projekt ocieplenia elewacji opracował arch. ………, działający pod firmą
   Projektowanie Arch.-Budowlane Warszawa, na podstawie umowy zawartej
   w dniu 10.03.2006r. Pozwolenie na wykonanie robót wraz z zatwierdzeniem projektu
   uzyskano decyzją nr 633/S/2006 z 8.09.2006 Prezydenta Miasta Stołecznego
   Warszawy.
  2) Uchwałą nr 24 z dnia 18.05.2006r Zarząd Spółdzielni powołał 3 osobową komisję do
   wyłonienia wykonawcy remontu Salezego 6 w składzie: 2 pracowników Spółki
   „Administrator PAX” (kierownik Administracji i administrator) oraz inspektor
   nadzoru ze Spółki „SoWa PAX” – bez udziału pracowników Spółdzielni.

    Wykonawców wyłoniono w ramach dwóch przetargów:
    Pierwszy przetarg – na wymianę balustrad, balkonów i loggii oraz remont płyt
    balkonowych ogłoszony został zgodnie z wymogami Regulaminu: w „Gazecie
    Wyborczej” wyd. z 06.06.06 oraz na stronie internetowej Spółdzielni (wprowadzono
    25.05.06). Do tego przetargu opracowano specyfikację istotnych warunków
    zamówienia.
    Termin składania ofert ustalono na 30.06.2006.

    Drugi przetarg – na ocieplenie elewacji, ocieplenie stropodachu, wymianę okien oraz
    rur spustowych i obróbek blacharskich wg opracowanego projektu – ogłoszony został
    na stronie internetowej Spółdzielni (wprowadzono 23.08.2006r). Jak wyjaśnił
    kierownik Administracji Spółki „Administrator PAX” Pan Waldemar Korpak
    ogłoszenie umieszczono także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.
    Do tego przetargu specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie opracowano.

    Z przedłożonej do kontroli dokumentacji przetargowej, archiwowanej w Spółce
    „Administrator PAX” wynika, co następuje:
    - Na pierwszy przetarg wpłynęły 2 oferty, które spełniały warunki określone
    w specyfikacji zamówienia.
    Oferowane wynagrodzenie poparte zostało kosztorysami ofertowymi.


                                           198
  Rozpatrzone zostały w dniu 10.07.2006 przez Komisję w składzie zmienionym
  w stosunku do powołanego przez Zarząd uchwałą nr 24. Kierownika Administracji
  zastąpił drugi administrator.
  Ponadto do składu Komisji dołączył przedstawiciel Rady Osiedla Pan ………………..
  Komisja wytypowała atrakcyjniejszą cenowo ofertę złożoną przez Firmę
  Ogólnobudowlaną Andrzej Mielcarz z Bydgoszczy, za wynagrodzenie 647.700 zł
  netto plus VAT.
  Jednocześnie Komisja zawnioskowała rozszerzenie dla tej firmy przedmiotu
  zamówienia o naprawę dachu, ocieplenie stropodachu i wymianę rur spustowych za
  łącznym wynagrodzeniem ryczałtowym za całość prac w wysokości 739.721,14 zł
  netto plus VAT. Na dodatkowy zakres robót wykonawca przedłożył kosztorys
  uproszczony.

  - W wyniku ogłoszenia drugiego przetargu wpłynęło 4 oferty, których treść oferenci
  ograniczyli wyłącznie do podania zakresu robót (bez obmiarów) i ogólnego
  zryczałtowanego wynagrodzenia. Oferty te – bez załączników określonych
  w Regulaminie, potwierdzających wiarygodność techniczno-ekonomiczną firmy,
  sytuację finansową, terminowość rozliczeń podatkowych, referencje i inne nie
  spełniały wymagań i nie były przedmiotem komisyjnego rozpatrzenia.
  Nie dołączono też określonych w przepisach Regulaminu kosztorysów szczegółowych
  jak też wycen jednostkowych. Podany w tych ofertach - złożonych do drugiego
  przetargu – zakres robót nie dopowiadał zamówieniu, bowiem zawierał kompleksowe
  zestawienie robót, objętych zarówno pierwszym, już rozstrzygniętym przetargiem jak
  też drugim przetargiem.

  Takie oferty złożyli:
  - Firma EUROBUD1 Sękocin Nowy p-ta Raszyn– za wynagrodzeniem 1.840.000,72 zł
  netto plus VAT (L.dz.1154 z 18.08.06),
  - Zakład Ogólnobudowlany Lucjan Dziekanowski Bydgoszcz – za wynagrodzeniem
  1.820.000 netto plus VAT (L.dz.1153 z 18.08.06),
  - Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „Lar-Stalodrog” Leszek Biskup Osielsko
  – za wynagrodzeniem 1.750.000 zł netto plus VAT (L.dz.1152 z 18.08.2006),
  - Firma Ogólnobudowlana Andrzej Mielcarz Bydgoszcz – za wynagrodzeniem
  1.640.000,34 zł plus VAT (L.dz.1070 z 16.08.06).

  Kierownik Administracji Spółki „Administrator PAX” Pan Waldemar Korpak
  w  piśmie z 6.09.2006 skierowanym do Zarządu Spółdzielni zawnioskował
  jednoosobowo, by zlecić całość robót Firmie Ogólnobudowlanej Andrzej Mielcarz
  w Bydgoszczy.
  W piśmie tym nie zwrócił uwagi, że otrzymane oferty nie powinny być rozpatrzone
  z uwagi na istotne braki uniemożliwiające ich ocenę.

3) W wyniku rozstrzygnięcia pierwszego przetargu i w trakcie wpływu ofert na drugi
  przetarg Zarząd Spółdzielni spisał w dniu 22.08.2006r umowę z Firmą
  Ogólnobudowlaną Andrzej Mielcarz. Jej przedmiotem był zakres robót ogłoszony w
  ramach pierwszego przetargu, rozszerzony zgodnie z wnioskiem Komisji zawartym w
  protokole z dnia 10.07.2006 tj. wymiana balustrad balkonów i loggii, remont płyt
  balkonowych, wymiana rur spustowych, naprawa i ocieplenie stropodachu oraz
  wykonanie robót towarzyszących za wynagrodzeniem 739.721,14 zł netto plus VAT.

                                         199
Termin wykonania robót określono następująco: rozpoczęcie 7 dni od podpisana
umowy, zakończenie do 31.12.2006r i ustalono, że zapłata wynagrodzenia nastąpi
poprzez ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 45
Al.Stanów Zjednoczonych 72/45 o pow.128 m2 o „całkowitej” wartości wkładu
905.728 zł. Stwierdzono jednocześnie, że różnica pomiędzy wkładem budowlanym a
wynagrodzeniem za zlecony zakres robót zostanie uregulowana w sposób określony w
umowie o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Następnie w dniu 06.09.2006r Zarząd przychylił się do wniosku Kierownika Spółki
„Administrator PAX” z dnia 06.09.2006r i aneksem 1 do umowy 196/07/06
z 22.08.2006 zawartej z Firmą Ogólnobudowlana Andrzej Mielcarz z Bydgoszczy
zmienił zakres umowy i wynagrodzenie na kwotę podaną w ofercie złożonej na drugi
przetarg , w wysokości 1.640.000 netto i 1.754.800 zł brutto.
W treści tego aneksu wprowadzono dodatkowe lokale usługowe, które miały stanowić
zapłatę za wykonanie robót: nr 38 o pow.62,8 m 2 i nr 37 o pow. 49,10 m2. Łącznie
wstępny wkład na wszystkie lokale wyceniono na kwotę 1.697.532,40 brutto ze
stwierdzeniem, że różnica pomiędzy wysokością wynagrodzenia z umowy i wyceną
wkładów zostanie rozliczona w ramach innych kontraktów z SM.
Powyższym aneksem nie zmieniono terminu zakończenia robót.

W dniu 18.10.06 spisano aneks nr 2 zmieniając lokale, do których ustanowienie praw
miało stanowić zapłatę za wykonanie umowy: w miejsce 3 lokali usługowych o
łącznej powierzchni 239,9 m2 wprowadzono 4 lokale usługowe o pow. 261,2 m2.

Kolejny aneks nr 3 spisano w dniu 08.12.2006r, którym do treści umowy
wprowadzono następujące zmiany:
- w § 1 ust.1 określającym przedmiot umowy w miejsce „ocieplenie ścian
zewnętrznych” (aneks nr 1) wprowadzono zapis „ocieplenie ścian zewnętrznych
łącznie ze ścianami szczytowymi”,

- zmieniono termin zakończenia robót na dzień 31.05.2007r,

- zwiększono wynagrodzenie z kwoty 1.640.000,34 zł netto do kwoty 1.699.985,34 zł
netto plus VAT.
Na „zwiększony” zakres robót Wykonawca przedłożył kosztorys uproszczony
zryczałtowany na kwotę 59.985 zł netto, który nie spełnia wymogów umowy.
W § 12 p 3 i 4 postawiony był wymóg opracowania kosztorysu szczegółowego
z obmiarem i wyceną sprawdzoną przez Zamawiającego.

- określono wartość spółdzielczych praw do lokali wprowadzonych aneksem nr 2, jako
formę rozliczenia wynagrodzenia, na kwotę 1.848.251,20 brutto.

Do treści aneksu wniesiono następującą uwagę:
Projekt budowlany na ocieplenie ścian budynku przy ul.Salezego 6 z kolorystyką,
który stanowił podstawę wydania pozwolenia na budowę obejmował termoizolację
całego budynku. W części opisowej do tego projektu (wyciąg załączono do protokołu
lustracji) podany jest zakres robót dla zamierzenia, w tym między innymi (p.3.5)
„wykonanie termoizolacji całego budynku wełną mineralną”.
Uwzględniając fakt, że powyższy projekt stanowił podstawę wydania decyzji o
pozwoleniu na budowę oraz fakt, że w ofercie Wykonawca wpisał „ocieplenie ścian

                                       200
    zewnętrznych” bez podania przedmiaru robót nie da się zidentyfikować faktu
    zaistnienia zmiany w przedmiocie umowy i potwierdzić zasadność zwiększenia
    wynagrodzenia.

    Zaznaczyć należy, iż w świetle przyjętej nomenklatury    ścianami  zewnętrznymi
    budynku są ściany szczytowe i osłonowe. Z tego też     powodu   zastąpienie w
    przedmiocie umowy zwrotu „ściany zewnętrzne” (aneks     nr1) na  zwrot „ściany
    zewnętrzne łącznie ze ścianami szczytowymi” (aneks     3) jako   potwierdzenie
    zwiększenia zakresu robót nie znajduje uzasadnienia.

    Omówione dokumenty tj. umowa nr 197/07/06, 4 oferty które wpłynęły po ogłoszeniu
    drugiego przetargu z pismem kierownika Spółki „Administrator PAX”, aneksy 1-3 do
    umowy, kosztorys ryczałtowy do aneksu 3 oraz wyciąg z części opisowej do projektu
    technicznego stanowią w komplecie załącznik Nr 56 do protokołu lustracji.

  4) Do końca 2006r Wykonawca wystawił 2 faktury (Nr 86/06 z 22.12.06 i Nr 94/06
   z 30.12.2006) na łączną kwotę 1.240.989,21 zł netto tj.73% wynagrodzenia wpisanego
   w aneksie 3. Takie zaangażowanie robót potwierdził w protokole odbioru inż.
   …………i pod pieczątką „inspektor nadzoru robót budowlanych upr.bud. A 24/74
   LW” (kierownik budowy Stryjeńskich). W umowie nr 196/07/06 o wykonanie robót
   (§ 3) wskazano do nadzoru robót inspektora nadzoru.

    W trakcie lustracji ustalono, że z żadną z w/w osób jak też z zatrudniającymi ich
    firmami (Spółka „Wiatraczna PAX” i „SoWa PAX”) Spółdzielnia nie zawarła umowy
    o nadzór robót remontowych.

    Wystawienie faktur częściowych nie znajduje zamocowania w treści umowy, w której
    przewidziano rozliczenie robót po ich zakończeniu i odbiorze. Faktury podpisał na
    okoliczność kontroli merytorycznej kierownik Administracji Spółki „Administrator
    PAX”, zatwierdził Prezes Zarządu.
    Wyfakturowane wynagrodzenie zaliczono na wkłady budowlane przyrzeczonych
    lokali.

6.3.3.3 Remont izolacji nad garażem przy ul.Salezego 6.
 Powyższy remont nie był ujęty w rocznym planie rzeczowo-finansowym.
 Do lustracji przedłożono następujące dokumenty:
 - protokół konieczności remontu izolacji nad garażem opatrzony datą 25.07.06, sporządzony
 przez Kierownika Działu Zarządzanie Nieruchomościami Spółki „Administrator PAX”
 i inspektora nadzoru ze Spółki „SoWa PAX”. Jako podstawę podjęcia robót podano: stałe
 przecieki przez strop do garażu w trakcie opadów deszczu, zgłaszane przez użytkowników
 garażu i dozorcę.
 Jednocześnie wskazano, że przyczyną usterki są ciężkie gazony z roślinnością ozdobną
 zainstalowane na płycie nawierzchniowej stropu, przez które przesiąka woda opadowa.
 Protokół zatwierdził jednoosobowo Prezes Zarządu SM „PAX”.

 - 3 oferty cenowe na rozbiórkę gazonów z przesadzeniem roślin w tym oferta firmy
 „KLON R” Warszawa zarejestrowana w dzienniku podawczym Spółdzielni (L.dz.984),
 pozostałe oferty firm „POLTERMS” Sp.zo.o Warszawa i PPHU „Elprowid” z Wieliszewa
 nie zarejestrowane.

                                            201
 Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami Spółki „Administrator        PAX”
 p.Waldemar Korpak wyjaśnił, że oferty pozyskano w drodze ustnych negocjacji.

 - umowę spisano z firmą „KLON R”, która zaoferowała najniższą cenę za usługę (umowa
 219/08/06 z 10.08.2006 podpisana przez Prezesa Zarządu A.Ślązaka i Z-cę Prezesa
 B.Zagajską).
 Zakres zleconych robót był szerszy od zgłoszonego w ofercie - o wywóz gruzu po rozbiórce
 gazonów oraz wykonanie dwukrotnej izolacji po demontażu papą termozgrzewalną
 (z materiału Spółdzielni). Za wykonanie robót ustalono zryczałtowane wynagrodzenie
 18.950 zł netto i 23.119 zł brutto tj. w kwocie podanej w ofercie.

 Prace odebrano od Wykonawcy w terminie, protokołem z dnia 22.08.2006r. Ze strony
 Spółdzielni w odbiorze uczestniczyło 2 administratorów ze Spółki „Administrator PAX”,
 z których jeden legitymuje się uprawnieniami budowlanymi.
 Z treści protokołu wynika, że wykonawca wykonał izolację przy użyciu własnych
 materiałów na ogólną kwotę 7.200 zł.
 Obmiaru wykonanych robót i rozliczenia ilości zużytych materiałów oraz wskazana źródła
 przyjętych cen jednostkowych do wyceny kosztów materiałów nie sporządzono.
Na powyższym protokole jest adnotacja Prezesa Zarządu SM „PAX” A.Ślązaka
cyt. „Akceptuję odstępstwo od umowy i zakup materiału przez Wykonawcę”.
Prace zostały rozliczone fakturą nr 0446/08 z 31.08.06 na kwotę 26.150 zł netto
(31.903 zł brutto) tj wyższą niż w umowie o 7.200 zł netto (8.804 zł brutto).

6.3.3.4 Wymiana okien na klatkach schodowych w budynkach Jadźwingów 1 i Jadźwingów 3
     i Rzymowskiego 33
  1) Prace ujęto w planie remontów na 2005 i przewidziano w nim wydatki na ten cel w
    kwocie 52.000 zł brutto, z tego:
    - dla budynku Jadźwingów 1          16.000
    - dla budynku Jadźwingów 3          16.000
    - dla budynku Rzymowskiego 33         20.000

   Ogłoszenie o organizacji konkursu ofert na wyłonienie Wykonawcy robót zostało
   zamieszczone na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni. Ponadto do specjalistycznych
   firm wysłano zapytania o cenę w dniu 28.02.2005. Zamówienie obejmowało wymianę
   84 sztuk okien na klatkach schodowych z parapetami wg specyfikacji Spółdzielni,
   obróbkę otworów i wywiezienie starych okien.

   W okresie tego postępowania Spółdzielnia nie posiadała unormowanych zasad
   wyłania wykonawców robót.

  2) Wpłynęło 8 ofert, które zostały rozpatrzone przez komisję w składzie: kierownik
   Działu Zarządzania Nieruchomościami Spółki „Administrator PAX”, administrator i 3
   przedstawicieli Rady Osiedla.
   W udostępnionych aktach brak dokumentu o powołaniu tej komisji.

   Według sporządzonego protokołu rozstrzygnięcia ofert Komisja uznała za
   najkorzystniejszą ofertę firmy WAR-PLAST z Warszawy, ul.Narbutta 5, która
   zaproponowała wynagrodzenie w kwocie 63.201,22 zł brutto za 80 okien na kl.
   schodowych i 28 okien w schowkach.

                                           202
3) Zarząd nie przychylił się do wniosku Komisji. W dniu 13.06.2005 podjął uchwałę nr 8
  o powierzeniu wymiany okien w w/w budynkach firmie „TOP-AL” w Dziekanowie
  Nowym za kwotę brutto 70.000 zł. Wybór uzasadniony został dotychczasową bardzo
  dobrą współpracą firmy „TOP-AL” ze Spółdzielnią i zaoferowanymi przez nią
  korzystnymi warunkami płatności tj:
  - 50% wartości kontraktu w formie ustanowienia spółdzielczego prawa do lokalu,
  - 50% w terminie 30 dni od daty technicznego odbioru robót.

  Do uchwały dołączona została oferta firmy „TOP-AL” z dnia 06.06.2005 na 108 szt
  okien w pięciu typach za wynagrodzenie 70.000 zł brutto.

  Zaznaczyć należy, że w/w firma złożyła ofertę odrzuconą przez Komisję w dniu
  28.04.2005r, obejmującą 84 okna za wynagrodzeniem 83.423,60 zł brutto.

4) W dniu 14.06.2005 została zawarta umowa nr 147/06/05 w której określone zostały
  następujące warunki realizacji:
  - przedmiot umowy: dostawa, montaż i demontaż 108 okien PCV z robotami
  towarzyszącymi,
  - wynagrodzenie: 65.420,56 zł netto + podatek VAT 7% łącznie 70.000 tj. zgodnie
  z ofertą przyjętą przez Zarząd,
  - warunki płatności: 50% w formie ustanowienia spółdzielczego własnościowego
  prawa do lokalu, 50% po odbiorze robót na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni,
  - okres rękojmi i gwarancji określono na 10 lat.
      · Przewidziano kary umowne: za zwłokę w odbiorze lub usunięcie usterek
      w okresie rękojmi w wys.0,75% wynagrodzenia umownego za każdy dzień,
      za odstąpienie od umowy 10% wartości umowy.
  W umowie nie zagwarantowano zatrzymania kaucji na zabezpieczenie roszczeń
  w okresie gwarancji.
  Nie wskazano też imiennie osoby odpowiedzialnej za nadzór robót ze strony
  Spółdzielni.

5) W świetle okazanych dokumentów realizacja umowy przedstawiała się następująco:
  - firma „TOP-AL” rozliczyła w Spółdzielni dwie faktury zaliczkowe, zawierające 22%
  podatku VAT. W umowie zgodnie z przepisami ustawy (wymiana dotyczyła budynku
  mieszkalnego PKOB-11) określono podatek VAT w wys. 7%.

  Zaliczki zostały wypłacone już po upływie umownego terminu wykonania robót:
  - na podstawie faktury zaliczkowej nr F/137/05 z 9.08.05 netto 28.688,52 plus 22%
  VAT - brutto 34.999,99
  - na podstawie faktury zaliczkowej nr F/142/05 z 24.08.05 netto 28.688,52 plus 22%
  VAT - brutto 35.000,01

  Łącznie wypłacono zaliczki na kwotę 70.000 zł. Na fakturach jest adnotacja Prezesa
  Zarządu A. Ślązaka „KS – kasa do wypłaty”.
  Wypłatę zrealizowano w kasie Spółki „Administrator PAX”.

6) Sposób rozliczeń jest niezgodny z warunkami umowy. Zaliczki zostały wypłacone
  gotówką w równowartości wynagrodzenia umownego brutto. Do chwili obecnej

                                         203
   (upłynęło 12 m-cy) nie przeprowadzono odbioru robót i nie wystawiono faktury
   końcowej.
   Na pierwszej fakturze Prezes Zarządu wpisał adnotację „Proszę pamiętać, że jest to
   zaliczka do rozliczenia po otrzymaniu faktury docelowej i po odbiorze.”

  7) W oparciu o opis administratora ze Spółki „Administrator PAX” Stanisława Roli,
   który również podpisał faktury na okoliczność sprawdzenia pod względem
   merytorycznym, równowartością faktur zaliczkowych obciążono fundusz remontowy
   budynków: Rzymowskiego 33, Jadźwingów 1 i Jadźwingów 3 proporcjonalnie do
   ilości zamówionych dla tych obiektów okien.

 Kserokopie omówionych dokumentów: protokół komisyjnego rozstrzygnięcia ofert,
 uchwała Zarządu nr 8 z uzasadnieniem, nowa oferta firmy „TOP-AL”, umowa nr 147/06/05
 oraz wystawione faktury zaliczkowe stanowią w komplecie załącznik Nr 57 do protokołu
 lustracji.


6.3.3.5 WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU
    przy ul.FALĘCKA 5/7
  1) Powyższy zakres robót ujęty był w planie remontów na 2005r (nie został
    zrealizowany), powtórzony w planie na 2006r. Koszt robót zaplanowano w kwocie
    104.243 zł brutto.

   Postępowanie przetargowe przeprowadzono w ramach określonych w Regulaminie
   udzielania zamówień – w trybie podstawowym.
   W dniu 23.11.2005r Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę nr 14 o przeprowadzeniu
   konkursu ofert na wybór wykonawcy, który dokona wymiany instalacji elektrycznej
   i teletechnicznej w budynkach Falęckiej 5/7 i Złotej 81.
   W tej samej uchwale powołano 3 osobową komisję do przeprowadzenia konkursu:
   Kierownika Działu Zarządzania Nieruchomościami i administratora ze Spółki
   „Administrator PAX” oraz inspektora nadzoru ze Spółki „SoWa PAX” w specjalności
   elektrycznej.

  2) Ogłoszenie o konkursie ukazało się w dniu 8.02.2006r w stołecznym dodatku Gazety
   Wyborczej oraz na stronie internetowej Spółdzielni i na tablicy ogłoszeń w biurze
   Spółdzielni, z terminem składania ofert do 28.02.06. Warunki zamówienia
   sprecyzowano w specyfikacji zatwierdzonej przez Zarząd Spółdzielni, odpowiadającej
   wymogom Regulaminu, przewidującej m.in. wpłatę wadium w wys. 2.000 zł.
   Przedmiot zamówienia był określony w projekcie technicznym opracowanym przez
   firmę „EL-TECH PROJEKT” Piotr Włodarczuk Warszawa.

  3) Oferty zostały otwarte na posiedzeniu komisji konkursowej w dniu 03.03.06. Skład
   komisji został poszerzony o dwóch członków Rady Nadzorczej oddelegowanych
   przez Radę. Przebieg konkursu obserwowało 2 członków Rady Osiedla Falęcka
   i 2 członków Rady Osiedla Złota.

   Według treści protokołu wpłynęło łącznie 24 oferty, z czego odrzucono 11 jako nie
   spełniające warunków określonych w specyfikacji zamówienia. Z pozostałych 13 ofert
   7 dotyczyło budynku Falęcka. Do ceny ofert opracowany został kosztorys inwestorski

                                          204
  (opatrzony datą 26.10.05) zamykający się dla tego budynku kwotą nakładów
  netto 136.353,98.

4) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło na posiedzeniu Komisji w dniu 8.03.06. Na
  wykonawcę robót w budynku Falęcka 5/7 Komisja wytypowała firmę
  „ELEKTRO-BUD” z siedzibą w Ząbkach, która złożyła najkorzystniejszą cenowo
  ofertę na kwotę 97.427,04 netto i 104.246,93 zł brutto.

5) Umowę nr 76/03/06 powierzającą tej firmie wykonawstwo robót spisano w dniu
  22.03.06. Zawarto w niej wszystkie istotne elementy zabezpieczające interesy
  Spółdzielni, w tym terminy realizacji, wynagrodzenie i zasady jego rozliczania,
  warunki odbioru, zasady wyceny robót dodatkowych a także ustalenia o sankcjach za
  niedotrzymanie warunków umowy.
  Okres gwarancji określono na 36 m-cy.

  W dniu wejścia Wykonawcy na budowę tj. 3.04.2006r sporządzony został protokół
  konieczności „ w którym stwierdzono potrzebę wykonania tablic mieszkaniowych”.
  Protokół   z  ramienia   Spółdzielni  podpisali:  inspektor  nadzoru
  ze Spółki „SoWa PAX” i administrator budynku ze Spółki „Administrator PAX”.
  W protokole tym nie postulowano zmiany czasu trwania robót. W rubryce „termin
  zakończenia” wpisano: zgodnie z umową, a w rubryce szacunkowa wartość – „według
  kosztorysu ofertowego”.

  Protokół nie został podpisany przez Zarząd Spółdzielni na okoliczność jego
  rozpatrzenia i podjęcia decyzji.

6) Zmianę treści umowy nr 76/03/06 wprowadzono aneksem podpisanym
  w dniu 29.05.2006r.
  Utrzymano przedmiot zamówienia i jego zakres określony w projekcie i umowie.
  Zmieniono wysokość wynagrodzenia: z kwoty 97.427,04 netto wpisanej do umowy na
  kwotę 106.893,04 netto.
  W treści aneksu powołano się na załączoną do niego ofertę, której lustratorom nie
  okazano.
  Stąd brak jest możliwości ustalenia przyczyn wzrostu wynagrodzenia wykonawcy,
  skutkującego wzrostem kosztów remontu w kwocie 10.128,62 zł (wycena brutto).

  W treści § 13 umowy, powtórzonej w aneksie wpisane zostało, że wynagrodzenie
  ustalone zostało według formuły ilościowo-ryczałtowej opartej na przedmiarze robót
  oraz że ostateczna wycena robót zostanie dokonana na podstawie ilości rzeczywiście
  wykonanych i odebranych robót, potwierdzonych przez inspektora nadzoru.
  Książki obmiaru robót i ostatecznej ich wyceny lustratorom nie okazano.

  Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru wraz ze stosownym wnioskiem do STOEN i
  dołączonym kompletem pomiarów i certyfikatami w piśmie z 4.07.2006 tj. w terminie
  określonym umową. Odbiór robót udokumentowano protokołem z 13.07.2006, który
  został podpisany ze strony Spółdzielni przez administratora ze Spółki „Administrator
  PAX” i 2 członków Rady Osiedla. Zawarto tam stwierdzenie, że prace wykonano
  zgodnie z umową bez uwag.


                                          205
     Zaznaczyć należy, iż w umowie z Wykonawcą Spółdzielnia zgłosiła do nadzoru robót
     inspektora nadzoru, który jest zatrudniony w Spółce „SoWa PAX”, lecz brak jest
     dokumentu potwierdzającego zarówno jego udział w tym nadzorze, jak też
     legalizującego taką usługę w wiążącej strony umowie cywilno-prawnej.

  7) Wynagrodzenie za wykonanie umowy zostało rozliczone fakturami z dnia 1.08.06
   nr 34/08/06 i korygującą nr 1/08/06 łącznie na kwotę netto 104.233,35 zł
   i brutto 111.529,68 zł tj. w kwocie niższej niż w aneksie o 2.845,87 zł brutto.


6.3.3.6   MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH w budynku przy
      ul.Bitwy Warszawskiej 1920r nr 18.

  1) Prace ujęte w planie remontów na 2006r z przewidywanym kosztem 80.000 zł.
   Wg Regulaminu udzielania zamówień właściwym trybem wyłonienia wykonawcy
   dla tych robót jest postępowanie uproszczone.


  2) Do przeprowadzenia tego postępowania Zarząd Spółdzielni nie powołał Komisji.
    Lustratorom okazano ogłoszenie opatrzone datą 18.05.06 o konkursie ofert podpisane
    przez kierownika Działu Zarządzania Nieruchomościami W.Korpaka z informacją, że
    termin składania ofert upływa 31.05.2006r.
    Według uzyskanej informacji od W. Korpaka ogłoszenie zamieszczono na tablicach
    ogłoszeń w klatach schodowych i w biurze Spółdzielni.
    Innych form informacji o przetargu nie udokumentowano. Specyfikacji warunków
    dla tego zamówienia nie okazano. W ogłoszeniu nie stawiano żadnych wymogów
    pt. oferentom.

   3) Spółka „Administrator PAX” przedłożyła do kontroli 6 ofert dotyczących
    omawianych robót, z których 2 nie zostały zarejestrowane w książce podawczej
    (oferta firmy „PAWBUDEX” Włodzimierz Pawełek Piaseczno i firmy PPHU
    „PLAY” Sp. z o.o. w Warszawie), natomiast oferta firmy GRUDNIK-FINANSE
    Sp. z o.o. w Krakowie wpłynęła po terminie (opatrzona datą 7.06.06 zarejestrowana w
    tym samym dniu w dzienniku podawczym Spółdzielni L.dz.6695).
    Do 5 ofert dołączono kosztorysy ofertowe. Oferta firmy „GRUDNIK-FINANSE”
    ograniczyła się do krótkiego pisma z ofertą cenową 95.000 zł plus VAT i klauzulą, że
    oferent akceptuje płatność w formie objęcia spółdzielczych własnościowych praw do
    lokali mieszkalnych i miejsc postojowych. W piśmie tym nie określono oferowanego
    zakresu robót.
    Do powyższych ofert nie dołączono dokumentów potwierdzających wiarygodność
    oferentów.

   4) Protokół rozstrzygnięcia ofert podpisali pracownicy Spółki „Administrator”:
    kierownik Działu Zarządzania i administrator. Został opatrzony datą 6.06.2006
    tj. wcześniejszą od daty oferty firmy „GRUDNIK-FINANSE”.
    Zawnioskowano w nim wybór oferty firmy „GRUDNIK-FINANSE” jako
    najkorzystniejszej cenowo.                                            206
   Umowę o wykonanie robót nr 29/06/06 podpisano z datą 29.06.2006 i określono
   w niej między innymi:
   - termin realizacji – wprowadzenie 17.07.06 zakończenie w ciągu 51 dni roboczych
   (do 15.10.2006)
   - wynagrodzenie jak w ofercie 95.000 netto i 101.650 brutto płatne w formie
   ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Al.Stanów
   Zjednoczonych 72/216.
   - kary i odsetki jak we wcześniej omówionych umowach.

   5) Realizacja umów przebiegała jak niżej:
   - prace zgłoszono do odbioru w piśmie z 15.11.2006r. Protokół odbioru robót
    sporządzono z datą 30.11.2006r z usterkami i wyznaczono termin ich likwidacji na
    2.12.2006. Dokumentu potwierdzającego usunięcie usterek    lustratorom  nie
    przedłożono.

   W odbiorze robót uczestniczyli z ramienia Spółdzielni inspektor nadzoru ze Spółki
   „SoWa PAX” i administrator. Udział inspektora nadzoru w nadzorze i odbiorze robót
   nie został sformalizowany umową.

   - prace zakończono ze zwłoką 31 dni. Kar umownych nie liczono.
   W protokole odbioru robót zawarto w tym względzie stwierdzenie „w związku ze
   zwiększonym zakresem robót o malowanie lamperii (pomalowanej farbą olejną na farbę
   emulsyjną) podłoże wymagało dodatkowego przygotowania. Powyższe spowodowało
   wydłużenie terminu zakończenia prac.”

   - wynagrodzenie zostało rozliczone fakturą nr 248/06 z 6.12.2006r na kwotę zgodną
   z umową tj. 101.650 brutto.


6.3.3.7 Ogrodzenie budynku ul.Bitwy Warszawskiej 1920r nr 18 monitoring.
  1) Prace ujęto do planu remontów na 2005r na wniosek Zebrania Grupy Członkowskiej
   nr 8 z 8.09.2004r w sprawie zorganizowania systemu ochrony budynku. Projekt
   wygrodzenia dróg dojazdowych wokół budynku wraz z kontrolą dostępu opracowała
   w m-cu XII 2004r arch. …….. Zakładał budowę ogrodzenia z konstrukcji stalowej z
   furtkami wyposażonymi w domofon.

  Zamiar budowy ogrodzenia zgłoszono do Delegatury Biura Naczelnego Architekta m.st.
  Warszawy w piśmie z 18.02.2005. Roboty nie wymagały pozwolenia na budowę.

  2) Potencjalnych wykonawców pozyskano w drodze zaproszeń o złożenie ofert wysłanych
   do specjalistycznych firm. W zaproszeniach podano założenia i wytyczne w zakresie
   wykonanie ogrodzenia, TV obserwacyjnej w systemie 7 kamerowym i modernizacji
   systemu domofonów.

  3)Do kontroli przedłożono protokół z komisyjnego rozstrzygnięcia ofert
   z dnia 25.10.2004r i oferty. W pracach komisji uczestniczyli: kierownik Działu
   Zarządzania Nieruchomościami i administrator oraz 4 przedstawicieli Rady Osiedla.
   Wpłynęły 4 oferty, w tym 2 nie odpowiadające warunkom określonym w zaproszeniach.


                                          207
   Rozpatrzono 2 oferty. Wybrano ofertę firmy SOCID SECURITY Sp. z o.o.
   w Warszawie, najniższą cenowo i przygotowaną profesjonalnie.

  4) Prace zlecono w ramach 3 umów spisanych z wybranym Wykonawcą:
   w dniu 18.02.05r.
   - nr INS/1392/05/WAR – na montaż 2 bram i części ogrodzenia w automatyką
   w terminie do 31.03.05r za wynagrodzeniem brutto 29.731,40 zł.

     - nr INS/1393/05/WAR – na dostawę i montaż domofonów wraz ze szkoleniem
     obsługi domofonów, w terminie do 31.03.05r za wynagrodzeniem brutto 13.435,86 zł.

     - nr INS/1394/05/WAR – na dostawę urządzeń z montażem w postaci TV
     przemysłowej, w terminie do 31.03.05 za wynagrodzeniem brutto 31.645,58 zł.

     Terminy i wynagrodzenia były zgodne z przyjętą ofertą.

     Prace zakończono w terminie. Wynagrodzenie rozliczono fakturami z m-ca IV 2005
     w kwotach zgodnych z umową.

     Rozliczenie nie budzi uwag.

6.3.3.8     WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWANEJ
       Z KONTROLĄ DOSTĘPU DLA BUDYNKU STRYJEŃSKICH 19.

     1) Powyższe prace wykonane zostały poza członkowskim kosztem budowy zadania
       i sfinansowane z funduszu remontowego zakumulowanego poprzez odpisy
       w ciężar kosztów eksploatacji tego budynku.
       Zostały ujęte w planie rzeczowo-finansowym remontów na 2006r
       z przewidywanym kosztem realizacji 180.000 zł.

       Wykonawcą robót była firma „GRASS” Sp.zo.o z siedzibą w Ożarowie
       Mazowieckim, wyłoniona w drodze 2 konkursów ofert cenowych:
       - rozstrzygniętego w dniu 12.12.05 związanego z wyborem wykonawcy systemu
       telewizji dozorowej,
       - rozstrzygniętego w dniu 15.05.06 na wybór wykonawcy instalacji kontroli
       dostępu.
       Konkursy przeprowadziła Komisja powołana uchwałą nr 16 Zarządu Spółdzielni
       z 1.12.2005 w składzie: kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami
       i administrator oraz inspektor nadzoru ze Spółki „SoWa PAX” w specjalności
       elektroenergetycznej.

       Wg treści protokołów z rozstrzygnięcia ofert komisja wytypowała oferty firmy
       „GRASS” jako najkorzystniejszej cenowo i z najkorzystniejszymi warunkami
       płatności.

       Na wykonanie robót zawarte zostały umowy:
       - nr 17/01/06 z 23.01.06 – w przedmiocie budowy instalacji systemu telewizji
       dozorowej
       - nr 135/05/06 z 22.05.06 – o wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu.

                                            208
  Sprawdzono treść zawartych umów i sposób ich realizacji.
  Stwierdzono, co następuje

2) Warunki umowy nr 17/01/06 w części dotyczącej wynagrodzenia określonego
  na 74.857,98 zł były zgodne z ofertą. Ponadto w umowie sprecyzowano terminy
  realizacji od 24.01.06 do 24.03.06, odpowiedzialność za szkody, kary za
  niedotrzymanie warunków umowy a także odpowiedzialność i uprawnienia
  z tytułu rękojmii udzielonej na 24 m-ce. Ustalono też korzystne dla Spółdzielni
  warunki płatności w oparciu o fakturę końcową za wykonany i potwierdzony przez
  inspektora nadzoru przedmiot umowy w 3 ratach:
  - I rata – 40% wynagrodzenia w 14 dni po odbiorze końcowym,
  - II rata – 30% wynagrodzenia w 44 dni po odbiorze końcowym,
  - III rata – 30% wynagrodzenie w 74 dni po odbiorze końcowym.
  Warunki umowy zostały dotrzymane.
  Prace odebrano protokołem odbioru z dnia 21.03.2006. Z ramienia Spółdzielni
  odbiór przeprowadził inspektor nadzoru ze Spółki „SoWa PAX”.

  Wynagrodzenie rozliczono fakturami:
  - nr 23/04/06 z 10.04.06        10.000,01 brutto (13,4 %)
  - nr 32/05/06 z 22.05.06        19.943,18 brutto (26,6 %)
  - nr 41/06/06 z 05.06.06        22.457,39 brutto (30 %)
  - nr 58/08/06 z 01.08.06        22.457,39 brutto (30 %)
              łącznie:   74.857,97 brutto
  Wyfakturowane wynagrodzenie było zgodne z umową.
  Sposób realizacji tej umowy nie budzi uwag.

3) Warunki umowy nr 135/05/06 z 22.05.2006 były następujące:
  - wynagrodzenie w wysokości 92.929,84 zł zgodnie z ofertą z zaznaczeniem, że
  ewentualne roboty dodatkowe będą wycenione wg cen jednostkowych ujętych w
  kosztorysie ofertowym,
  - terminy realizacji – od 22.05.06 do 22.07.06
  - płatność wynagrodzenia – w terminie do 74 dni po całkowitym wykonaniu robót
  i ich odbiorze,
  - przewidziano kary za zwłokę w wykonaniu umowy i w usunięciu usterek (0,75%
  za każdy dzień) oraz odszkodowanie za odstąpienie od umowy 10% jej wartości,
  - wykonawca zobowiązał się do udzielenia gwarancji należytej jakości robót na
  okres 2 lat.

  Realizacja umowy na dzień przeprowadzenia lustracji (VIII 07) przedstawia się jak
  niżej:
  - umowny termin wykonania robót nie został dotrzymany. Upłynął w dniu
  22.07.06 a prace jeszcze nie zostały ostatecznie odebrane.

  - w dniu 28.09.2006r sporządzono przy udziale inspektora nadzoru ze Spółki
  „SoWa PAX” i administratora częściowy odbiór robót – bez uwag.
  Wartość wykonanych robót określono w tym protokole na kwotę 82.960 zł brutto
  co stanowi 89,3% wynagrodzenia za przedmiot umowy.                                        209
       Na bazie tego protokołu wykonawca rozliczył w Spółdzielni faktury częściowe:
       Nr 75/10/06 z 25.10.06        37.171,94 zł brutto
       Nr 97/12/06 z 12.12.06        27.878,95 zł brutto
                razem rozliczono  65.050,89 zł brutto

       Powyższa kwota stanowi 70% wynagrodzenia umownego.
       Umowa nr 135/05/06 jako umowa efektu nie przewidywała zarówno częściowego
       odbioru robót jak też możliwości wystawienia faktur częściowych, stąd
       przeprowadzone dotychczasowe rozliczenie jest sprzeczne z uzgodnionymi
       warunkami.
       Faktury potwierdził od strony merytorycznej Kierownik Działu Zarządzania
       Nieruchomościami p. W.Korpak, zatwierdził Prezes Zarządu.
       Jak wyjaśnił p.W.Korpak instalacja nie została odebrana do dnia lustracji
       (VIII 2007) z uwagi na brak sygnału.
       Faktury końcowej nie sporządzono.6.3.3.9   WYMIANA DRZWI ALUMINIOWYCH w budynku Narbutta 4
     1) Remont ujęto w planie na 2006r i wyceniono na kwotę 20.000 zł brutto.
       Zakwalifikowano do wymiany witryny drzwi wejściowych zewnętrznych
       (2 komplety) i wewnętrznych (1 szt).
       Lustratorom okazano 2 oferty firm:

       - „MATBAR” Sp.zo.o Warszawa – oferta cenowa z 24.05.06 na kwotę 21.198,24
       zł brutto (ryczałt) nie rejestrowano w dzienniku podawczym,
       - „MARBUD” Usługi Ogólnobudowlane w Warszawie – oferta cenowa z 27.04.06
       poparta   kosztorysem    szczegółowym,  zarejestrowana   na  dzienniku
       podawczym    w    dniu  22.05.06  na  kwotę  brutto  25.896,55zł.
       Protokołu rozpatrzenia w/w ofert nie okazano.

     2) W dniu 10.07.2006 Zarząd Spółdzielni spisał umowę nr 189/07/06 z firmą
       „MATBAR”. Jej przedmiotem był zakres robót ujętych w planie.
       W umowie określono następujące warunki:
       - wynagrodzenie jak w przyjętej ofercie tj. 21.198,24 zł brutto płatne w ciągu 30
       dni po bezusterkowym odbiorze robót.
       - termin realizacji – rozpoczęcie 7 dni od podpisania umowy, zakończenie 40 dni
       roboczych od daty podpisania umowy.
       - okoliczności naliczania i wysokość kar i odszkodowań jak w umowach wcześniej
       opisanych.
       - okres gwarancyjny ustalano na 60 miesięcy.
       Do nadzoru robót wg wpisu w § 3 umowy wskazano inspektora nadzoru ze Spółki
       „SoWa PAX”.
       Zlecenie czynności nadzoru inwestorskiego nie zostało poparte umową cywilno-
       prawną.

     3) Kontrola sposobu wykonania umowy wykazała następujące odstępstwa:                                              210
      - umowny termin zakończenia robót nie został dotrzymany. Upłynął w dniu
      04.09.06 tj. po 40 dniach roboczych po podpisaniu umowy, natomiast protokół
      odbioru robót sporządzono 24.10.06 (zwłoka 50 dni).
      W protokole stwierdzono niedoróbki – brak obróbek wokół profili i wyznaczono
      termin ich usunięcia w ciągu 3 dni. Skwitowanie likwidacji usterek brak.
      Przewidzianych w umowie kar za zwłokę (0,75% wartości umowy za każdy dzień)
      nie naliczono.

      - wykonawca wystawił fakturę zaliczkową w dniu 13.10.06 nie przewidzianą w
      umowie, na kwotę brutto 15.900 zł, rozliczoną z kasy Spółki „Administrator
      PAX”. Fakturę zaliczkową sprawdził p/w merytorycznym kierownik Działu
      Zarządzania Nieruchomości w Spółce „Administrator PAX”, zatwierdził Prezes
      Zarządu Spółdzielni.
      Ostateczną fakturę nr 43/10/06 na kwotę brutto 5.298,24 zł tj. do wartości
      określonej w umowie wystawiono z datą protokołu odbioru 24.10.06.

      - Wykonawca wystawił ponadto fakturę dodatkową nr 44/10/06 z 24.10.06 na
      kwotę brutto 4.784,74 zł.

 Podstawą był protokół konieczności z 10.10.2006r sporządzony przez przedstawiciela
 Wykonawcy i administratora ze Spółki „Administrator PAX”, w którym wpisany został
 następujący zakres robót dodatkowych:
   - przelakierowanie konstrukcji aluminiowej z koloru „brąz” na kolor „siwy”.
   W uzasadnieniu podano „zmiana koloru przez Zleceniodawcę”. Prace wyceniono na
   kwotę 2.971,72 zł netto + 7% VAT.
   - zamontowanie zamyka ANTY-PANIC (1 szt) w drzwiach wewnętrznych zimnych.
   W uzasadnieniu wpisano „zamówienie dodatkowe Zleceniodawcy” i wyceniono na
   1.500 zł netto + VAT 7%.

 Protokół jak też wycena robót dodatkowych nie zostały zatwierdzone przez Zarząd
 Spółdzielni.

6.3.3.10  Naprawa ocieplenia elewacji w prześwicie budynku przy ul.Żeromskiego 77.

Remont wykonany poza planem.
Lustratorom okazano następujące dokumenty:
- ofertę cenową ryczałtową Firmy Ogólnobudowlanej Andrzej Mielcarz Bydgoszcz na
ocieplenie 1 m2 elewacji – w wys.146,20 zł/1m2. Oferta skierowana do Spółdzielni,
zarejestrowana w dzienniku podawczym w dniu 21.11.2006 (l.dz.3874)
- zlecenie Spółdzielni do Spółki „Wiatraczna” nr 357/11/06 z 24.11.2006 na naprawę elewacji
budynku przy ul.Żeromskiego 77. W treści wpisano: wartość robót według oferty 30.660 zł
netto, bez sprecyzowania obmiaru i cen jednostkowych. Oferty Spółki „Wiatraczna” nie
okazano.

Powyższe zlecenie podpisane przez strony stanowiło podstawę podjęcia robót przez Spółkę
„Wiatraczna”.
Zawarto w nim zapis, że ostateczna wartość robót zostanie rozliczona kosztorysem
powykonawczym.


                                            211
Za wykonanie w/w robót Spółka „Wiatraczna” wystawiła fakturę nr FS/255/12/06
z 8.12.2006 jako refakturę do faktury nr 82/06 z 8.12.2006 firmy Ogólnobudowlanej Andrzej
Mielcarz w Bydgoszczy na kwotę netto 30.579,19 zł - brutto 32.719,73 zł.

Do faktury dołączono protokół odbioru podpisany przez bezpośredniego wykonawcę
(A.Mielcarz), a ze strony zamawiającego jednoosobowo przez ………….., inspektora
nadzoru ze Spółki „SoWa PAX”. W protokole tym wpisano wielkość robót 209,16 m 2 i cenę
jednostkową 146,20 zł/m2 tj. taką, jaką wpisał ten wykonawca w ofercie do Spółdzielni,
ostatecznie nie przyjętej.

Książki obmiaru robót do protokołu nie dołączono. W odbiorze nie uczestniczył
przedstawiciel Spółki „Administrator PAX” jak też pracownik Spółdzielni.

6.3.3.11 Remont tarasów w budynku Żeromskiego 77.
    1) Remont przewidziano w planie na 2006r i oszacowano jego koszt na 25.000 zł
     brutto. Budynek eksploatowany od 15.03.2001r.
     Z treści dokumentacji budynku i pliku korespondencji z członkami wynika, że
     potrzeby remontowe dotyczyły tarasów przylegających do lokali 55, 57 i 99. Ich
     wadliwa izolacja powodowała przecieki wód opadowych do mieszkań niżej
     położonych i w konsekwencji znaczne zawilgocenie ścian i podłoży tych lokali.
     Wady ujawniły się wkrótce po objęciu lokali przez członków natomiast
     Spółdzielnia nie wyegzekwowała od wykonawcy skutecznych napraw w okresie
     rękojmii budynku.

    2) Dokumentacji związanej z wyłonieniem wykonawcy remontu tarasów lustratorom
     nie przedłożono.
     W dniu 11.08.2006r Zarząd Spółdzielni zawarł umowę nr 151/06/2006
     z ………………….. działającym pod firmą Usługi Ogólnobudowlane
     w Warszawie, na wykonanie izolacji tarasu położonego na 11 kondygnacji
     budynku Żeromskiego 77 przy lokalach 55, 57 i 99 wraz z wykonaniem robót
     towarzyszących i pracami porządkowymi. W § 1 tej umowy powołano się na
     załącznik nr 1 do oferty Wykonawcy z dnia 11.04.2006r której nie okazano do
     kontroli. W umowie zastrzeżono, że wszelkie decyzje dotyczące zmian i odstępstw
     od określonego zakresu rzeczowego, a także zaleceń i wytycznych należą
     wyłącznie do kompetencji Zamawiającego i będą przekazywane Wykonawcy
     przez powołanego przez Spółdzielnię inspektora nadzoru.

     Jako inspektora nadzoru robót wskazano ……….. zatrudnionego przez Spółkę
     „SoWa PAX”. Podobnie jak w przypadku innych remontów współdziałanie ze
     Spółdzielnią w/w inspektora nadzoru nie zostało sformalizowane stosowną umową
     cywilną-prawną.

   3) Ustalono następujące warunki realizacji:
     - terminy – rozpoczęcie do 7 dni od podpisania umowy, zakończenie
     do 20.10.2006r,
     - zabezpieczenie należytego wykonawstwa w formie gwarancji bankowej
     w wys. 5% ceny ofertowej, zwolnione w 70% w ciągu 30 dni od końcowego
     odbioru robót, w pozostałej części po upływie rękojmii ustalonej na 60 miesięcy,
     - kary i odszkodowania jak w umowach wcześniej opisanych,

                                           212
- wynagrodzenie określone zostało na kwotę 47.500 zł. Jako podstawę ustalenia
jego wysokości okazano 2 kosztorysy ofertowe: jeden bez daty sporządzenia na
części tarasu przylegającą do lokalu 99, drugi opatrzony datą 11.08.06 (tj. w dacie
podpisania umowy) na część przylegającą do lokali 55 i 57. Obydwa wycenione
według jednakowych stawek i narzutów.

Kosztorysy zostały podpisane wyłącznie przez wykonawcę i nie zostały
sprawdzone ze strony Spółdzielni na okoliczność zgodności przyjętego zakresu
robót, obmiarów i cen.

Kosztorys dotyczący tarasu lokalu 99 opiewał na kwotę 36.803,78 i zawiera
adnotację administratora ……………. „wynegocjowano cenę 31.500”. Zaznaczyć
należy że w/w osoba nie legitymuje się uprawnieniami budowlanymi jak też
uprawnieniami do kosztorysowania robót.
Podobnie drugi kosztorys dotyczący tarasów lokali 55 i 57 opiewający na kwotę
18.922,50 zł zawiera adnotacje „wynegocjowano 16.000 zł”.

- w umowie przewidziano, że wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni po
bezusterkowym odbiorze robót a ostateczna jego wysokość zostanie ustalona w
oparciu o obmiar powykonawczy robót potwierdzony przez inspektora nadzoru na
podstawie ryczałtowych cen jednostkowych przyjętych w ofercie ostatecznej.
Według tych samych cen miały być wycenione ewentualne roboty dodatkowe.

Realizacja umowy przebiegła następująco:
- Wykonawca wystawił dwie faktury, z tego:
  - fakturę nr 151/06 z 10.11.06 na kwotę 30.000 zł netto na podstawie
  częściowego odbioru robót, według protokołu odbioru z 10.11.2006.
  - fakturę nr 170/2006 z 28.11.2006 na kwotę 21.975,90 zł netto na podstawie
  końcowego odbioru robót udokumentowanego protokołem sporządzonym
  28.11.06. W protokole tym wskazano okres wykonania robót od 11.08.06 do
  20.11.06. Zwłoka w stosunku do umowy wynosiła 30 dni. Kwota objęta fakturą
  obejmowała:
  a) roboty budowlane według umowy        17.500 netto
  b) roboty dodatkowe                4.474,90 netto
  Dołączony do faktury końcowej „protokół na prace dodatkowe” opatrzony datą
18.10.06 został podpisany przez administratora ……………… i inspektora
nadzoru …………….. Protokół ten nie został zaakceptowany przez Zarząd
Spółdzielni.
Stwierdzono w nim konieczność położenia warstwy tynku mozaikowego na całej
długości tarasów oraz pomalowanie farbą emulsyjną elewacji w obrębie
remontowanych tarasów.

- sposób rozliczenia wynagrodzenia nie odpowiada ustaleniom umowy ponieważ:
  - nie dopuszczono w umowie częściowego fakturowania robót,
  - nie dokonano obmiaru robót dodatkowych i nie sporządzono kosztorysu
  powykonawczego tych robót. Ponadto nie sporządzono obmiaru robót
  (powykonawczego) objętego umową.                                        213
      Faktury opisał administrator, sprawdził pod względem merytorycznym kierownik
      Działu Zarządzania Nieruchomościami W.Korpak, zatwierdził prezes Zarządu
      A.Ślązak.

      - kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu robót Spółdzielnia nie naliczyła
      wykonawcy.

6.3.3.12  MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
      OSIEDLA SKARYSZEWSKA-LUBELSKA

  1) Osiedle Skaryszewska-Lubelska obejmuje budynki: Skaryszewska 4, Targowa 2 i 4,
   Lubelska 17, 21, 5/7 oraz Zamoyskiego 49, 51a, 47a, 53, 47, 45a i 45 – łącznie 13
   budynków.

    W planie na rok 2005 przewidziano przebudowę infrastruktury obsługującej to
    Osiedle, polegającej na wykonaniu nowych miejsc postojowych, adaptacji boiska
    szkolnego oraz wymianie lamp oświetleniowych zewnętrznych.
    Na wykonanie tych robót przewidziano wydatek w kwocie 50.450 i jego rozliczenie
    na budynki w Osiedlu według formuły powierzchniowej.
    Potrzeba wykonanie nowych miejsc postojowych wynikła z konieczności zapewnienia
    dojazdu pożarowego do zespołu tej zabudowy i została poparta opinią techniczną
    z V.2004, rzeczoznawcy ds. ppoż.

  2) Prace były realizowane w trzech etapach:
   I etap – wykonanie boiska oraz nowych miejsc postojowych u zbiegu ulic
         Skaryszewska – Lubelska,

    II etap – wykonanie wewnętrznej drogi dojazdowej oraz ułożenie płyt ekologicznych
         stanowiących miejsca parkingowe przy budynkach Lubelska 17 i 21,

    III etap – ułożenie płyt ekologicznych przy altanie śmietnikowej oraz chodnika przy
         schodach wejściowych na Osiedle, ogrodzenie panelowe przy klombach
         ul.Targowa 2 rekultywacja i zasiew trawy oraz wykonanie 11 sztuk latarni z
         zasileniem.

    Wykonawcę robót wyłoniono poprzez komisyjne rozstrzygnięcie ofert dokonane przez
    pracowników Spółki „Administrator”, przy czym nie udokumentowano sposobu
    pozyskania rozpatrzonych ofert, i tak:
    ad I etapu
    Lustratorom okazano 3 oferty cenowe opisane w protokole rozpatrzenia ofert
    z 27.07.05 podpisanym przez pracowników Spółki „Administrator”: kierownika
    Działu Zarządzania Nieruchomościami W.Korpaka i administratora …………..

    Treść tych ofert różniła się w zakresie i przedmiarach robót co wskazuje, że przed ich
    pozyskaniem Spółdzielnia nie sprecyzowała zamówienia.
                                             214
  ad. II etapu
  Okazano 3 oferty cenowe opisane w komisyjnym protokole rozstrzygnięcia ofert
  z 25.10.2005r. Każda z ofert sporządzona została w dwóch wersjach – z materiałem
  wykonawcy i z materiałem Spółdzielni.
  W komisji dokonującej wyboru oferty uczestniczył dodatkowo inspektor nadzoru
  Spółki „SoWa PAX” robót ogólnobudowlanych..

  ad. III etapu
  Okazano 3 oferty cenowe i protokół z ich rozstrzygnięcia z 19.10.05, który podpisali:
  W.Korpak, …………. i inspektor nadzoru robót elektrycznych ze Spółki
  „SoWa PAX”.

  W każdym etapie wytypowano na wykonawcę robót firmę „KLON-R” Warszawa,
  oferującego najniższe wynagrodzenie i z tym wykonawcą Zarząd podpisał 3 umowy
  realizacyjne.

  Zaznaczyć należy, że Spółdzielnia nie opracowała przedmiarów robót, stąd w ofertach
  podawano orientacyjną wielkość i zryczałtowane ceny jednostkowe poszczególnych
  zakresów robót.

3) W dniu 27.07.05 tj w dniu rozstrzygnięcia ofert zawarto umowę nr 222/07/05
  o wykonanie I etapu w następującym zakresie:
  - wykonanie parkingu z płyt ekologicznych na 17 miejsc postojowych,
  - ułożenie boiska i chodnika z kostki BAUMA (bez określenia wielkości robót,
   w ofercie przyjęto ok. 296 m2)
  - wykonanie ogrodzenia boiska do wysokości 4 m ( w ofercie proponowano 4,5 m),
  - wygrodzenie całości terenu rekreacyjno-sportowego do wys 1,2 m bez określenia
  wielkości (w ofercie podano 68mb).

  W ofercie przewidziano ponadto rekultywację terenu z obsianiem trawą. Tego zakresu
  robót w umowie nie powtórzono.

  Najistotniejsze warunki realizacji umowy były następujące:
  - termin realizacji – od 10.08.05 do 30.09.05r,
  - wstępne wynagrodzenie za przedmiot umowy jak w ofercie tj. 70.468,06 zł brutto,
  licząc wg zryczałtowanych jednostkowych podanych w ofercie.
  Zaznaczono jednocześnie, że roboty dodatkowe będą wycenione „na podstawie cen
  jednostkowych z oferty, a w przypadku ich braku cyt. „wg średnich cen materiałów
  aktualnego katalogu Sekocenbud a w przypadku ich braku w Sekocenbud według
  oryginału faktur”.
  Uwarunkowano podjęcie robót dodatkowych podpisaniem przez obie strony protokołu
  konieczności, podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - płatność
  W umowie przyjęto, że wynagrodzenie będzie płatne na postawie faktury końcowej,
  wystawionej po końcowym odbiorze robót, w ciągu 30 dni od jej wystawienia.

  - wykonawca udzielił rękojmii za przedmiot umowy na okres 24 m-ce.


                                          215
Ustalenia dotyczące kar umownych, odszkodowań jak w umowach opisanych
wcześniej.

Następnie w dniu 29.08.05 spisano aneks nr 1 do w/w umowy zwiększający
wynagrodzenie z kwoty 70.468,06 brutto (umowa) do kwoty 125.898,34 brutto
tj. o równowartość załączonego kosztorysu na kwotę brutto 55.430,28 zł dotyczącego
prac brukarskich.
Powyższy kosztorys wyszczególniający wielkość robót i zryczałtowane ceny
jednostkowe nie posiada w tytule „dodatkowe”, nie został poparty protokołem
konieczności, o którym mowa w umowie i nie został podpisany przez inspektora
nadzoru na okoliczność sprawdzenia. Obejmuje roboty brukarskie i zagospodarowania
terenu w zakresie rodzajowym powtarzającym się z umową jak też roboty nowe
(przełożenie kostki, przestawienie obrzeży i obsadzenie obrzeży).

W aneksie nie rozszerzono treści przedmiotu umowy. Zapisano jedynie, że „wartość
umowy wzrasta w związku z powierzeniem Wykonawcy dodatkowych robót
wynikających z postulatów Rady Osiedla objętych kosztorysem stanowiących
załącznik do w/w aneksu”.
Sposobu kalkulacji cen jednostkowych dla nowego zakresu robót nie
udokumentowano.

Realizacja umowy zmienionej aneksem w świetle dokumentów przedstawiała się
następująco:
- roboty odebrano protokołem odbioru końcowego opatrzonego datą 27.09.05r,
co oznacza, że umowne terminy zostały dotrzymane,

- rozliczenie wynagrodzenia przebiegało w sposób odbiegający od warunków umowy,
która nie przewidywała faktur przejściowych lecz wyłącznie fakturę końcową płatna
w ciągu 30 dni od jej otrzymania.
Natomiast Spółdzielnia udzielała Wykonawcy systematycznych zaliczek, i tak:
    - fa 60/08 z 22.08.05 treść „I zaliczka”    brutto  32.100 zł
    - fa 66/08 z 30.08.05 treść „II zaliczka”   brutto  32.100 zł
    - fa 78/08 z 31.08.05 treść „III zaliczka”   brutto  32.100 zł
    - fa 83/09 z 12.09.05 treść „IV zaliczka”   brutto  23.540 zł
    - fa 91/09 z 30.09.06 faktura końcowa po
    odbiorze robót                 brutto 6.058,34 zł
                       razem  brutto 125.898,34 zł
Na fakturach zaliczkowych jest adnotacja prezesa Zarządu Andrzeja Ślązaka
 „KS-kasa do realizacji”.

Zaznaczyć należy, że powyższe wynagrodzenie nie zostało poparte obmiarem
końcowym robót potwierdzonym przez inspektora nadzoru, co było warunkiem
umownym ustalenia ostatecznej wartości robót, uzależnionej od wielkości uzyskanych
efektów.
W protokole końcowego odbioru robót powołano się na umowę i aneks
 i wyspecyfikowano jedynie treść robót bez obmiarów oraz identyfikacji efektów
i miejsc wykonania.                                       216
  - poza umową i aneksem, a więc i poza protokołem odbioru Wykonawca sporządził
  a Spółdzielnia rozliczyła fakturę nr 100/09 z 30.09.06 na kwotę brutto 23.796,73 zł,
  nie popartą żadnym kosztorysem. Prace rozliczone tą fakturą opodatkowano
  podatkiem VAT 22%, innych 7%.
  Jako podstawę wystawienia tej faktury okazano lustratorom protokół konieczności
  wykonania robót dodatkowych podpisany przez wykonawcę, a ze strony Spółdzielni
  jednoosobowo przez administratora, opatrzony datą 26.09.05. W jego treści wpisano
  potrzeby     wykonanie      dodatkowych     miejsc    postojowych
          2
  o pow. ca 90 m (bez wskazania lokalizacji szczegółowej), demontażu istniejącego
  ogrodzenia i przełożenia trylinki (bez umiejscowienia i przedmiarów) oraz usunięcia
  3 karp po starych drzewach.
  Powyższy protokół nie został podpisany przez inspektora nadzoru – co było
  wymogiem umowy. Został zaakceptowany jednoosobowo przez prezesa Zarządu SM
  „PAX” Andrzeja Ślązaka.
  W świetle ustaleń umowy, a także wymogów art. 54 Prawa spółdzielczego
  oświadczenie woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie zarządu Spółdzielni lub
  jeden członek zarządu i pełnomocnik.

  Kserokopie omówionych dokumentów tj. oferty i protokół ich rozstrzygnięcia, umowa
  z aneksem, protokół konieczności wykonania robót dodatkowych oraz protokół
  odbioru końcowego robót i rozliczonych faktur stanowią w komplecie zał. Nr 58
  do protokołu lustracji.

4) Etap II – umowę o wykonanie robót realizowanych w ramach II etapu nr 326/10/05
  zawarto w dniu 18.11.05. Warunki realizacji umowy zostały określone ramowo jak
  w umowie wcześniejszej, szczegółowe były następujące:
  - przedmiot umowy – jak w ofercie z następującym zakresem robót: rozbiórka
  i wywiezienie istniejących płyt drogowych, wypoziomowanie studzienek
  kanalizacyjnych, wypoziomowanie i ułożenie kostki BAUMA i obrzeży stanowiąca
  wewnętrzną drogę dojazdową oraz ułożenie płyt ekologicznych stanowiących miejsca
  parkingowe przy budynkach Lubelska 17 i 21.

  - przyjęto, że roboty zostaną wykonane z materiałów Spółdzielni i określono wstępne
  wynagrodzenie z oferty cenowej dla wariantu bez materiałów w wys. 85.173,07 zł
  brutto.
  Ustalenia dotyczące podjęcia i wyceny robót dodatkowych, fakturowania i odbioru
  robót jak w umowie opisanej wcześniej,

  - ustalono termin realizacji: od 2.11.05 do 30.11.05.

  Realizacja umowy nr 326/10/05 była następująca:
  - protokół odbioru końcowego robót sporządzono z datą 02.02.06.
  Jako usprawiedliwienie 64 dni zwłoki okazano pismo Wykonawcy z dnia 25.11.05r
  (wpłynęło do Spółdzielni 06.02.06 l.dz.1375, tj. już po odbiorze) z prośbą
  o przesunięcie terminu zakończenia prac z powodu opadów śniegu i dużych spadków
  temperatur.
  Powyższy protokół nie został zaopiniowany przez osoby upoważnione przez
  Spółdzielnię do nadzoru robót. Zawiera jedynie adnotację prezesa A.Szklarskiego
  opatrzoną datą 8.II.06 „Adm- proszę o całość materiałów”.

                                          217
Decyzji Zarządu w sprawie uznania zwłoki za usprawiedliwioną – nie okazano.
Kary umowne nie zostały naliczone.

- za wykonanie umowy Wykonawca wystawił fakturę nr 037/02 z 3.02.2006r na kwotę
brutto 88.444,06 tj. wyższą niż wycena wstępna o 3.270,99 zł brutto.
Podstawą wyceny był następujący zapis w protokole odbioru: wykonanie wewnętrznej
drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych z płyt ekologicznych przy budynkach
mieszkalnych przy ul.Lubelskiej 21 i Lubelskiej 17.
Komisja stwierdza, że w stosunku do oferty firmy „KLON R” z dnia 31.10.2005
uległy zwiększeniu dwie pozycje – płyty EKO – 631 m2 i krawężniki 155 mb.
Szczegółowego obmiaru poszczególnych zakresów robót nie sporządzono.

- koszty robót II etapu obciążano ponadto fakturami wystawionymi przez Spółkę
„Wiatraczna” za materiały wg faktur: nr FS 174/2005, FS 176/2005 i FS 198/2005
z 28.10.05 skorygowanych fakturami K/11, K/12 i K/13 z 2.11.05r na ostateczną
wartość netto 35.353,36 zł plus 22% VAT brutto 43.131.10 zł. Podstawą korekty było
zmniejszenie cen jednostkowych.

Do faktur nie dołączono WZ a wg ich treści rozliczono:
- 1920 szt płyt EKO (nie podano obmiaru w m2)
- 295 m2 kostki brukowej
- 200 mb obrzeży trawnikowych,
- 150 mb krawężników ulicznych.

Faktury wystawione zostały na Spółdzielnię w dniu 28.10.05 a więc 22 dni przed
podpisaniem umowy z wykonawcą.
Odbiór materiałów do robót nie został potwierdzony przez firmę „KLON R”.
Ponadto wniesiono następujące uwagi:
- wykorzystując do robót materiały nabyte w Spółce „Wiatraczna” poniesiono wyższe
koszty robót z uwagi na różnice podatku VAT.
Wg faktur Spółki Wiatraczna naliczono VAT w wys 22%. W przypadku
wykorzystania do robót materiałów własnych wykonawcy, należny podatek wynosiłby
dla całości robót 7% (podstawa PKOB 112 – infrastruktura obsługująca budynki
mieszkalne)

- ilość zakupionych materiałów nie koreluje z wyfakturowaną wielkością robót i tak:
    - wykonawca wyfakturował wyłożenie kostki brukowej na pow. 410 m2.
    Wg faktur Spółki „Wiatraczna” do wykonania robót zakupiono 295 m2
    tej kostki.

    - wykonanie obrzeży – firma EKO wyfakturowała robociznę za 182 mb.
    Wg faktury Spółki „Wiatraczna” do tych robót zakupiono obrzeża w wielkości
    200 mb.

    - położenie krawężników „EKO” wyfakturowała robociznę za 155 mb.
    Do wykonania tych robót – wg faktur Spółki „Wiatraczna” Spółdzielnia
    zakupiła jedynie 150 mb krawężników.


                                        218
     - brak możliwości obmiaru w m2 zakupionych płyt EKO (w fakturach podano
     w sztukach bez wymiarów płytek).

      Kserokopie omówionych dokumentów: oferta firmy „KLON R” umowa nr
      326/10/05, Prot. odbioru końcowego, pismo o wydłużenie terminu realizacji
      robót, faktura firmy „KLON R” oraz faktury Spółki „Wiatraczna” za dostawę
      materiałów stanowią w komplecie zał. Nr 59 do protokołu lustracji.
5) ETAP III – umowę o wykonanie robót organizowanych w ramach tego etapu
  nr 319/10/05 zawarto w dniu 20.10.05.
  Indywidualne jej ustalenia dotyczyły:
  - terminu wykonania 20.10.05 – 30.11.05
  - wstępnego wynagrodzenia 52.405,73 zł brutto.

  Pozostałe warunki realizacji umowy jak w omówionych wcześniej. Powyższą umową
  zlecono ułożenie płyt ekologicznych przy altanie śmietnikowej, chodnika z kostki
  BAUMA przy schodach wejściowych na Osiedle, wykonanie ogrodzenia panelowego
  przy klombach oraz wykonanie uzbrojenia i podłączenie latarni osiedlowych
  w obmiarze określonym w ofercie.

  Do dnia lustracji sporządzony został jeden protokół odbioru robót nazwany
  „końcowym” – bez daty- podpisany z ramienia Spółdzielni przez administratora ze
  Spółki „Administrator PAX” i inspektora nadzoru z „SoWa PAX”.
  Protokołem tym odebrano jedynie część robót objętych umową dotyczących robót
  elektrycznych:
  - wymiana słupów oświetleniowych szt 9 (w ofercie i umowie było 11),
  - montaż kabli zasilających 55 mb (w ofercie było 100 mb)
  W fakturze w porównaniu do oferty zakres robót elektrycznych różnił się
  o następujące prace:
  - wykonanie muf dla potrzeb nowych słupów 12 szt á 170 zł o wartości (z VAT)
  2.488,80 zł
  - wykonanie muf w miejscu likwidacji starych słupów 12 szt á 170 zł o wartości (z
  VAT) 2.488,80 zł
  - montaż opraw halogenowych 3 kpl o wartości z VAT 603,90 zł

  Protokołu konieczności potwierdzającego zasadność odrębnego rozliczenia – poza
  uzgodnionym ryczałtem – w/w robót oraz zmniejszenia w stosunku do umowy ilości
  ustawienia nowych słupów nie okazano. Przyjęte stawki jednostkowe do wyceny robót
  dodatkowych nie były objęte udokumentowanym uzgodnieniem.
  Oferowana wartość robót elektrycznych za montaż i podłączenie 11 słupów wynosiła
  brutto 33.123 zł.
  Za zamontowanie z podłączeniem 9 szt. słupów z oprawami halogenowymi
  wykonawca wystawił fakturę nr 161/12 z 5.12.05 w łącznej kwocie brutto 30.457,30 zł.
  Do chwili obecnej brak protokołu odbioru robót brukarskich objętych omawianą
  umową tj. wypełnienia płytami EKO przy altanie śmietnikowej, ułożenie chodnika
  przy schodkach, rekultywacja i zasiew trawy oraz wykonanie ogrodzenia klombów.
  Na te roboty faktury nie były wystawione.

  Kserokopie: oferty firmy EKO z 3.10.05, umowy nr 319/10/05, prot. odbioru
  i wystawionej faktury stanowią w komplecie załącznik Nr 60 do protokołu lustracji.

                                          219
7.   GOSPODARSKA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI
7.1.  Zasady gospodarki finansowej SM „PAX” w Warszawie określone zostały
    ramowo w §§ 91-93 Statutu.

W świetle jego treści działalność Spółdzielni jest finansowana:
- funduszami własnymi i celowymi
- wkładami budowlanymi i mieszkaniowymi członków
- przychodami ze sprzedaży usług

Uszczegółowienie tych zasad zawarto w Regulaminie gospodarki finansowej, zatwierdzonym
uchwałą nr 18 Rady Nadzorczej z 25.03.1998r, w którym wymieniono rodzaje prowadzonej
działalności, źródła pokrycia kosztów każdej z tych działalności i sposób ustalenia oraz
rozliczenia wyników.
Natomiast zasady gospodarowania funduszami własnymi tworzonymi w Spółdzielni
unormowano w regulaminach:
  o Tworzenia i wykorzystywania funduszu zasobowego, zatwierdzonego uchwały
    Nr 24 RN z 25.03.98r.
  o Tworzenia i wykorzystania funduszu udziałowego (uchwała Nr 23 RN z 25.03.98r)
Regulaminy te wymagają aktualizacji w związku ze zmianami ustawowymi dotyczącymi
miedzy innymi terminów zwrotu udziałów , kwalifikowania umorzeń kredytów lokatorskich
i inne.
W związku z wprowadzonymi zmianami z statutu, a także zamianami w przepisach
podatkowych istnieje potrzeba aktualizacji Regulaminu, dostosowania jego treści do
obowiązującego prawa oraz uzupełnień dotyczących funduszy własnych.

7.2.  OGRANIZACJA RACHUNKOWOŚCI

 Spółdzielnia posiada Zakładowy Plan Kont zatwierdzony przez Zarząd Spółdzielni z mocą
 obowiązującą od 1.01.2002, dostosowany do wymogów znowelizowanej ustawy
 z 29.09.1994r o rachunkowości.
 Określono w nim między innymi:
 - wykaz kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 - przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych w formie przykładowych księgowań
  z komentarzem do prowadzonych kont
 - przyjęty rok obrotowy i okresy sprawozdawcze
 - zasady wyceny poszczególnych aktywów i pasywów
 - przyjęty wariant rachunku zysków i strat
 - zasady inwentaryzacji sald

 W przyjętych zasadach wzorowano się na Zakładowym Planie Kont dla Spółdzielni
 Mieszkaniowej autorstwa ……………, wydanym w 2001r przez Centrum Informacji i
 Wydawnictw „Inwestprojekt” w Łodzi.

 Powyższy Zakładowy Plan Kont nie jest aktualizowany o czym świadczy fakt, że w księdze
 głównej występują konta nie wprowadzone do ZPK np.:
 - konto 245 „rozrachunki ze Spółką Administrator PAX”

                                          220
- konto 246 „rozrachunki ze Spółką Wiatraczna”
- konto 247 „rozrachunki ze Spółką SoWa PAX”

Stwierdzono ponadto, że księgowania operacji gospodarczych przebiegają w sposób
niezgodny z ZPK, statutem i regulaminami, o czym świadczą między innymi:
- ujęcia wydatków i wpływów dotyczących eksploatacji pomocniczej zasobów
(woda, energia elektryczna i cieplna, wywóz nieczystości, eksploatacja wind) poza
rachunkiem zysków i strat (temat omówiony w części V protokołu)

- nieprawidłowości w ujęciu księgowym skutków aktualizacji środków trwałych,
wpływające na zawyżenie wartości majątku trwałego i funduszu zasobowego Spółdzielni
(omówienie
w p. gospodarka funduszami własnymi).

Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo w sieci przy zastosowaniu
kompleksowego oprogramowania firmy UNISOFT Sp.zo.o w Gdyni oraz dodatkowego
programu czynszowego firmy API LINK w Warszawie.
Stałą obsługę informatyczną zlecono firmie UNISOFT.

Spółdzielnia nie posiada aktualnej instrukcji obiegu dokumentów księgowych, określającej
między innymi:
- komórki uprawnione do wystawiania oraz pracowników upoważnionych do podpisywania
poszczególnych rodzajów dowodów,
- komórki (stanowiska) zobowiązane do sprawdzenia dowodów zewnętrznych
i wewnętrznych pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym wraz
z wzorami podpisów osób uprawnionych do tej kontroli,
- terminów przekazania dowodów do księgowości.

W trakcie lustracji stwierdzono, że Spółdzielnia ujmuje do ksiąg dowody zewnętrzne,
dotyczące zakupionych usług komunalnych, remontowych i eksploatacyjnych, sprawdzone
przez firmę zewnętrzną Administrator PAX. Tym samym nie zabezpieczono kontroli tych
wydatków ze strony Spółdzielni, w tym zgodności zakresu rozliczanych usług z umową.

Ponadto rozliczane są dowody bez ich sprawdzenia i bez zatwierdzenia przez Zarząd
Spółdzielni.
Dotyczy to między innymi rozliczeń z członkami z tytułu robót dodatkowych i rezygnacji w
działalności inwestycyjnej, naliczonych przez kontrahentów odsetek zwłoki oraz rozliczenia
kosztów pośrednich, co omówiono w części „INWESTYCJE”.

O braku należytej kontroli funkcjonalnej świadczy też powierzenie spółkom zewnętrznym
gospodarki środkami pieniężnymi stanowiącymi własność Spółdzielni bez zapewnienia
szczelnej kontroli przepływu tych środków.Kontrola sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych wykazała ponadto nieprawidłowości
w zapisach księgowych, i tak:
  o zawierają niepełną treść, przez co nie spełniają wymogów art.23 p.2 ustawy
    o rachunkowości.

                                           221
  Dotyczy to zwłaszcza działalności inwestycyjnej i eksploatacyjnej gdzie nie podaje
  się opisu operacji a także kont przeciwstawnych.
  Utrudnia to analizę zaksięgowanych zdarzeń i identyfikację sald,

o w sposób niedozwolony przez przepisy art.25 ustawy o rachunkowości dekretowane
 są dowody księgowe i wprowadzone do ksiąg zapisy księgowe.
 Zapisy są jednostronne – dodatnie lub ujemne.

  Na przykład rozliczenie kosztów zarządu na poszczególne działalności operacyjne
  ujmowane jest do ksiąg następująco:
  wn konto 501 „koszty eksploatacji podstawowej” – zapis dodatni
  wn konto 507 „koszty eksploatacji obcych zasobów” – zapis dodatni
  wn. konto 555 „koszty zarządu” – zapis ujemny

  Tak samo koryguje się zapisy dotyczące przeniesienia sald wg decyzji Zarządu
  i inne związane ze zmianą kwalifikacji wydatków i wpływów, co omówiono
  w poprzednich rozdziałach.

o nie przeprowadza się kompleksowej inwentaryzacji sald o czym świadczą istotne
 opóźnienia w księgowym ujęciu niektórych zdarzeń. Przykładem są zaszłości
 dotyczące sprzedaży gruntu przy ulicy Wiktorskiej, i inne opisane w działalności
 inwestycyjnej.
                                         222
7.3.  SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

 W okresie objętym lustracją Spółdzielnia sporządziła sprawozdania finansowe: za rok 2002,
 za rok 2003, za rok 2004, za rok 2005 i za rok 2006.

 Wszystkie sprawozdania zbadane zostały przez podmioty uprawnione, wybrane przez Radę
 Nadzorczą SM PAX i uzyskały opinię bez zastrzeżeń.

 Sprawozdania zbadane zostały przez następujące podmioty:

 - za rok 2002 – przez biegłego rewidenta ………………… (nr upr. 8457/1901)
 Sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Zebranie Przedstawicieli Członków uchwałą
 nr 1/03 z 30.06.03, złożone w obowiązujących terminach do Urzędu Skarbowego i do KRS
 oraz opublikowane w Monitorze Spółdzielczym nr 50 z 2003r.

 - za rok 2003 – przez Agencję Usług Audytorskich i Rachunkowych „EKORA” Sp. z o.o.
 w Warszawie (podmiot uprawniony nr 1066).
 Sprawozdanie zostało zatwierdzone uchwałą nr 2/04 Zebrania Przedstawicieli Członków
 z 30.06.2004r, złożone w obowiązujących terminach do Urzędu Skarbowego i do KRS oraz
 opublikowane w Monitorze Spółdzielczym nr 113 z 2005r.
 Tryb podjęcia uchwały 2/04 ZP opisano w rozdziale 1.2.2 protokołu lustracji.

 - za rok 2004 – przez Biuro Biegłego Rewidenta …………………….. w Gdyni (podmiot
 uprawniony nr 439)
 Sprawozdanie zostało zatwierdzone uchwałą nr 1/05 Zebrania Przedstawicieli Członków
 z 29.09.2005r.
 Złożono je wraz z uchwałą ZPCz: do Urzędu Skarbowego w dniu 25.10.2005, w KRS
 w dniu 26.10.2005.
 Terminy określone w art.69 ustawy o rachunkowości na złożenie zatwierdzonego
 sprawozdania do sądu i innych organów – w ciągu 15 dni po jego zatwierdzeniu –
 nie zostały zachowane.
 Sprawozdanie opublikowano w Monitorze Spółdzielczym nr 125 w 2006r.

 - za rok 2005 - przez Biuro Biegłego Rewidenta ……………………….. w Gdyni (podm.
 uprawniony nr 439)

 Powyższe sprawozdanie nie zostało zatwierdzone przez Zebranie Przedstawicieli Członków
 z powodu braku quorum. Złożono je bez uchwały do KRS i do Urzędu Skarbowego oraz
 zgłoszono do opublikowania 3.10.2006r.

 Uchwała o zatwierdzeniu tego sprawozdania nie została podjęta do chwili obecnej z uwagi
 na brak jej umieszczenia w porządku obrad następnego Zebrania.

 - sprawozdanie za 2006r zbadała firma audytorska „POL-TAX” Sp. z o.o. w Warszawie
 (podmiot upraw. nr 2695).
 Było przedmiotem zatwierdzenia po okresie objętym lustracją.
                                            223
 W wydanych opiniach o tych sprawozdaniach zawarto stwierdzenia że:
 - przedstawiają jasno i rzetelnie wszystkie informacje niezbędne do oceny sytuacji
 majątkowej i finansowej Spółdzielni,

 - sporządzone zostały we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami nauki
 rachunkowości, określonymi w ustawie o rachunkowości, na podstawie prawidłowo
 prowadzonych ksiąg rachunkowych,

 - są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania przepisami prawa i postanowieniami
 statutu.

 Jednocześnie we wszystkich opiniach zwrócono uwagę na trudną sytuacje finansową
 Spółdzielni i fakt, że przy braku restrukturyzacji kredytów zaciągniętych na inwestycje
 kontynuacja działalności w następnym okresie może być zagrożona.

7.4. GOSPODARKA ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI
 Wraz z powierzeniem czynności zarządzania zasobami Spółce Administrator PAX
 upoważniono tę Spółkę do poboru należności Spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych i
 innych opłat a także do regulowania zobowiązań w imieniu Spółdzielni związanych z
 eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, z wyłączeniem remontów zasobów.

 W ślad za tym poinformowano użytkowników lokali, by dokonywali wpłat należnych
 Spółdzielni do kasy Spółki „ADMINISTRATOR PAX” i na konta bankowe tej Spółki.
 Podobną praktykę zastosowano w działalności inwestycyjnej upoważniając Spółkę SoWa
 PAX do poboru wkładów zaliczkowych i dopłat do wkładów budowlanych oraz do
 dysponowania tymi środkami na opłacenie wydatków inwestycyjnych.

 Rozwiązania te były podyktowane potrzebą uniknięcia ostrych działań represyjnych ze
 strony wierzycieli i gwarantowały kontynuację działalności.

 Przyjmując powyższe rozstrzygnięcia nie zagwarantowano wyodrębnienia kont bankowych
 i ograniczenia przepływów pieniężnych na tych kontach wyłącznie do operacji finansowych
 dotyczących bezpośrednio Spółdzielni.

 Obrót środkami pieniężnymi wraz z innymi tytułami rozliczeń ze Spółkami
 ewidencjonowany jest w ramach konta rozrachunkowego: 245 z Administrator PAX i 247
 z SoWa PAX.

 W umowach o zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i o pełnienie funkcji inwestora
 zastępczego nie zawarto wykazu enumeratywnego wydatków, które mogą być regulowane z
 powierzonych środków pieniężnych jak też – co omówiono wcześniej – nie określono zasad
 obiegu i kontroli dokumentów stanowiących podstawę wypłat.
 W przypadku Spółki Administrator PAX decydują o tym członkowie Zarządu Spółdzielni
 A.Ślązak i A.Szklarski, którzy są jednocześnie członkami dwuosobowego Zarządu Spółki.

 Decyzje są podejmowane uznaniowo a świadczy o tym fakt, że z kasy i z konta bankowego
 „ADMINISTRATOR PAX”regulowane są między innymi faktury za remonty zasobów
 (opisano w rodz.6) mimo, ze w treści zawartej umowy o zarządzanie zastrzeżono że:


                                           224
- wpłaty użytkowników lokali przeznaczone na fundusz remontowy, dokonywane na konto
Spółki Administrator PAX są przekazywane na konto SM „PAX”. Środkami tymi
dysponuje Spółdzielnia.

Kasę w Spółdzielni Mieszkaniowej PAX i w Spółce Administrator PAX prowadzi ta sama
osoba Pani Barbara Ożarek, która do 31.03.06 zatrudniona była w Spółdzielni w ramach
pełnego etatu, począwszy od 1.04.06 na ¼ etatu.

Podstawowym dokumentem regulującym gospodarkę kasową w spółdzielni jest instrukcja
o gospodarce kasowej, zatwierdzona przez Zarząd Spółdzielni w dniu 23.10.1995r.
Określono w niej:
- tryb dokonywania operacji kasowych, ich udokumentowanie i sposób kontroli,
- częstotliwość sporządzania raportów kasowych.

Nie unormowano następujących tematów: warunków jakim powinno odpowiadać
pomieszczenie kasy, zabezpieczenie tej gotówki w transporcie oraz zasady postępowania
przy zatrudnieniu i zmianie kasjera.

Limit pogotowia kasowego określony został przez Zarząd Spółdzielni i jest niezmienny
począwszy od 1.01.1997r.

W trakcie lustracji kontrolowano obrót kasy SM „PAX” i jego udokumentowanie w świetle
wymogów w/w instrukcji.
Kontrolą objęto raporty kasowe i dokumentujące je dowody źródłowe za następujące
okresy:
- raporty kasowe nr 31 do 49 za okres 1.07.05 do 28.10.05
- raporty kasowe nr 53 do 63 za okres 2.11.06 do 29.12.06

Stwierdzono, co następuje:
- kasa SM „PAX” traktowana jest jak kasa pomocnicza Spółki Administrator PAX, o czym
świadczy fakt, że do kasy Spółki odprowadza się nadwyżki gotówki ponad ustalony limit
pogotowia kasowego.
Również z kasy Spółki pobierana jest gotówka na zasilanie kasy SM „PAX”,

- obrót kasowy Spółdzielni ogranicza się w zasadzie do opłacenia wydatków
administracyjnych.
Wpływy występują sporadycznie.
Jak wyjaśnia gł. księgowa dzieje się tak w przypadku, gdy członkowie żądają potwierdzenia
przyjęcia gotówki przez kasę Spółdzielni,

- w kontrolowanym okresie, objętym wyszczególnionymi wyżej raportami, limit pogotowia
kasowego był przestrzegany,

- częstotliwość kontroli kasy określona w instrukcji (kontrole niezapowiedziane co najmniej
raz w kwartale i zawsze na koniec okresu sprawozdawczego oraz w sytuacji zmiany
kasjerki) była zachowana,

Wniesiono natomiast następujące uwagi:
- kasjerka nie dysponuje wzorami podpisów osób uprawnionych do zlecania wypłat,

                                            225
 - zastępcze dowody wpłat (KP) i wypłat (KW) wystawia kasjerka, która również numeruje
 te dowody i prowadzi ich rejestr.

 W świetle § 2 p.1.4 instrukcji o gospodarce kasowej, zastępcze dowody wypłat
 gotówkowych nie mogą być wystawiane przez pracownika wypełniającego obowiązki
 kasjera, lecz przez pracownika pełniącego obowiązki związane ze sprawdzaniem
 dokumentów pod względem formalno-rachunkowym. Zawarto też ustalenie, że zastępcze
 dowody wypłat mogą być podpisane przez osobę zlecającą wypłatę, jeżeli wynikają ze
 źródłowych dowodów kasowych uprzednio już podpisanych przez prezesa, głównego
 księgowego lub osoby przez nie upoważnione.

 W kontrolowanej próbie dowodów nie stwierdzono przekroczenia limitów wypłat
 gotówkowych na rzecz przedsiębiorców, określonych w art.13.1 ustawy z 19.11.1999r
 Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 nr 101, poz. 1078 z późniejszymi
 zmianami).

7.5. OBSŁUGA SPŁATY KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH
1) Spółdzielnia posiada następujące zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów
zaciągniętych na budownictwo mieszkaniowe:

 - w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
 Kredyt zaciągnięto w 2001r ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego
 z przeznaczeniem na dofinansowanie 93 lokali mieszkalnych typu lokatorskiego,
 budowlanych aktualnie w zadaniu przy Al.Stanów Zjednoczonych 72.
 Z uwagi na trwający jeszcze proces inwestycji kredyt nie został rozliczony z Bankiem jak
 też z zainteresowanymi członkami.

 Omówienie umowy kredytowej zawarto w p. IV protokołu lustracji.

 - w Banku PKO BP S.A z tytułu kredytów zaciągniętych przed 31.05.1992r
 na finansowanie budowy 7 zadań inwestycyjnych w Os.Praga (tzw. stary portfel).
 Stan tego kredytu wynosi na koniec 2006r 13.663.353,34 zł (wraz z odsetkami).

 Spółdzielnia prowadzi analityczną ewidencję tego kredytu w ujęciu poszczególnych umów,
 z dalszym podziałem na lokale obciążone kredytem.
 Układ tej ewidencji odpowiada wymogom określonym w ustawie z 30.11.1995r o pomocy
 państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych oraz wydanych na tej podstawie
 rozporządzeń wykonawczych.
 W lustrowanym okresie spłata rat kredytów starego portfela przebiegała terminowo,
 w kwotach obowiązujących normatywów.

 Obsługę spłaty kredytów mieszkaniowych za okres ostatnich 3 lat przedstawia tablica
 stanowiąca załącznik Nr 61 do protokołu lustracji.
                                           226
7.6  FUNDUSZE WŁASNE, POPRAWNOŚĆ ICH TWORZENIA
    I WYKORZYSTANIA.
 1) stan funduszy własnych i ich zamiany w latach 2003-2006 przedstawia załącznik Nr 62
   do protokołu lustracji.
  Z jego danych wynika, że w ostatnich 4 latach obrachunkowych fundusze zmalały
  o 13.397.549,39 zł tj. o 3,5 %.
  Na zmniejszenie stanu funduszy własnych wpłynęła między innymi nie rozliczona strata
  bilansowa w działalności inwestycyjnej, z lat 2003-2006, której stan na koniec 2006r
  wynosi 19.585.587,56 zł z tego:
  - za rok 2003       - 222.018,65 zł (strata)
  - za rok 2004       -12.929.269,49 zł (strata)
  - za rok 2005       + 76.970,22 zł (zysk)
  - za rok 2006       - 6.511.269,64 zł (strata)
    Razem         - 19.585.587,56 zł (strata)

   Powyższe straty zakwalifikowano w sprawozdaniu finansowym za 2006r na zmniejszenie
   kapitałów własnych.
   Straty z lat ubiegłych zostały ujawnione po raz pierwszy w sprawozdaniu finansowym za
   2006r.
   Wcześniej były kwalifikowane do rozliczeń międzyokresowych działalności
   inwestycyjnej jako koszty, których źródłem pokrycia miały być przychody następnych
   okresów, między innymi związane z restrukturyzacją długów.
   Na powyższe straty złożyły się koszty zrealizowanych zadań inwestycyjnych nie
   uwzględnione w ostatecznym rozliczeniu wkładów budowlanych, skutki podjętych
   decyzji Zarządu o sprzedaży praw do już wybudowanych i rozliczonych lokali poniżej
   wysokości ustalonych na nie wkładów budowlanych oraz straty na sprzedaży praw
   do gruntów i spisane nakłady zaniechanych inwestycji.
   Temat ten omówiono w p.IV protokołu lustracji.

   Decyzje skutkujące poniesieniem strat podejmował samodzielnie Zarząd Spółdzielni bez
   konsultacji i akceptacji Rady Nadzorczej.
   W przypadku sprzedaży praw na rzecz nowo pozyskanych osób i firm nie ogłaszano
   przetargów, dających możliwość uzyskania najkorzystniejszych cenowo warunków tej
   sprzedaży.
   W Spółdzielni występuje istotny niedobór funduszy stałych tj. funduszy własnych
   i kredytów długoterminowych podlegających spłacie w okresie kilkudziesięciu lat
   (BGK i PKO BP stary portfel).
   Po skorygowaniu stanu funduszy własnych o należne, nie wniesione wkłady oraz
   nierozliczone straty stopień pokrycia majątku trwałego funduszami stałymi wynosił:
   - na 1.01.2003   81,30%
   - na 31.12.2003 85,14%
   - na 31.12.2004 81,31%
   - na 31.12.2005 81,14%
   - na 31.12.2006 79,09%

   Wskaźnik poniżej 100% oznacza, że Spółdzielnia finansuje majątek trwały
   zobowiązaniami krótkoterminowymi i przeterminowanymi (kredyty inwestycyjne)                                            227
2) W trakcie lustracji analizowano zapisy na kontach funduszy własnych pod kątem
  zasad określonych w statucie i regulaminach zgodności z przepisami ustawy
  o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy o rachunkowości. Stwierdzono:
     a) Spółdzielnia nie prowadzi skutecznych form kontroli dot. wniesienia przez nowo
     przyjętych członków wpisowego i zadeklarowanych udziałów.
     Z tego powodu w rejestrze członkowskim figurują osoby, które nie wypełniły
     obowiązków statutowych, bowiem nie wniosły w okresie 30 dni wymaganych wpłat
     na zasilenie funduszu udziałowego i zasobowego. Tym samym nie spełniły
     warunków członkostwa.
     Przykłady podano w cz III protokołu lustracji.

    b) ad zmian funduszu zasobowego
    Analizowano zapisy na koncie tego funduszu i stwierdzono, co następuje:

    - w okresie objętym lustracją Spółdzielnia ustanowiła po raz pierwszy spółdzielcze
    prawa do lokali dotychczas wynajmowanych, do wygospodarowanych z korytarzy
    (zabudowy) i do lokali wcześniej zajmowanych na potrzeby własne.
    Decyzje te omówiono w dz. III protokołu lustracji.

    Spółdzielcze prawa do omawianych lokali wycenione zostały według wartości
    rynkowej na dzień podjęcia decyzji o podziale lokalu.
    Ustaloną aktualną wartość praw wprowadzono do ksiąg rachunkowych na
    zwiększenie wartości początkowej budynku, w którym znajdowały się lokale
    i drugostronnie na zwiększenie funduszu zasobowego, bez uwzględnienia
    dotychczasowej wartości ewidencyjnej lokali i stanu funduszy je finansujących.

    W świetle zasad określonych w art. 31 p. 4 ustawy o rachunkowości ujęciu na
    koncie środków trwałych i funduszy podlegała jedynie różnica ponad ewidencyjną
    wartość lokalu.

    Powyższe dotyczy między innymi:
    - 19 lokali mieszkalnych dotychczas wynajmowanych przez gospodarzy domów,
    na rzecz których Zarząd ustanowił w 2006r spółdzielcze prawa do lokali.
    Wkłady wyceniono na kwotę     2.521.731,16 zł
    i całą tą kwotę odniesiono na zwiększenie wartości początkowej środków trwałych
     i drugostronnie na zwiększenie funduszu zasobowego.

    Ujęcie to budzi dodatkowo następujące zastrzeżenia:
    · wkłady nie wpłynęły na konto Spółdzielni (rozłożono je do spłaty na 10 lat), a
    więc nie pozyskano żadnych wolnych środków.

    - korytarzy oddanych pod zabudowę w budynku przy ul.Bitwy Warszawskiej 1920r
    nr 18, wycenionych na kwotę 104.250 zł. Po ich adaptacji, wykonanej we własnym
    zakresie przez przyszłych użytkowników lokali, powstały 2 lokale mieszkalne
    nr 75a i nr 75b.

    O powyższą kwotę zwiększono wartość środków trwałych i funduszu zasobowego
    Spółdzielni mimo, że korytarze stanowiły mienie wspólne członków zamieszkałych
    w tym budynku, a ich wartość ewidencyjna tkwiła w wartości budynku.

                                           228
Podobnie ewidencjonowano skutki waloryzacji wkładów budowlanych członków,
w przypadku postawienia przez nich lokali do dyspozycji Spółdzielni (zrzeczenie się prawa
do lokalu).

Przykładem rozliczenia takiej aktualizacji jest lokal przy ulicy Salezego 6 o pow. 111,72 m2
przekazany przez firmę „CELCHAM”. Budynek w którym znajduje się ten lokal jest
eksploatowany od 1967r i podlegał sukcesywnemu przeszacowaniu wartości na zarządzenie
władz. Ostatnią aktualizację przeprowadzono z uwzględnieniem poziomu cen z września
1999r a jej skutki w pasywach ujęto na zbiorczym koncie funduszu z aktualizacji wartości
majątku trwałego.
Waloryzację wkładu budowlanego związanego z wygaśnięciem spółdzielczego prawa
do omówionego lokalu wprowadzono do ksiąg rachunkowych za dowodem
R-27/350/VII/03 z 30.07.03 w sposób następujący:

- wartość wygaszonego prawa wg cen rynkowych wynosiła         320.458,00 zł
- wartość ewidencyjna zgromadzonego wkładu budowlan.            55,36 zł
= różnica – waloryzacja wkładu budowlanego               320.402,64 zł

W świetle przepisów art.31 p.4 ustawy o rachunkowości skutki tej waloryzacji winny być
rozliczone następująco:
· do wysokości wynikającej z przeszacowania majątku na poziom cen z dnia ostatniej
aktualizacji wartości majątku poprzez zmniejszenie funduszu z aktualizacji wyceny
środków trwałych
· w pozostałej kwocie – na zwiększenie wartości początkowej budynku (lokalu)

Spółdzielnia całą kwotę waloryzacji wkładu w wysokości 320.402,64 zł odniosła na
zwiększenie wartości środków trwałych, bez zmniejszenia funduszu z dotychczas
przeprowadzonej (do 2006r) aktualizacji.

Reasumując sposób ujęcia do ksiąg waloryzacji wkładów i aktualizacji wartości majątku
trwałego stwierdzić należy, że jest on niezgodny z zasadami nauki rachunkowości a jego
skutkiem jest nieuprawnione zawyżenie funduszu zasobowego Spółdzielni i wartości
majątku trwałego.

Aktualnie istnieje potrzeba przeanalizowania poszczególnych księgowań, powiązania
wartości ewidencyjnej lokali przed zmianą praw ze źródłami ich dotychczasowego
finansowania (fundusz wkładów, fundusz z aktualizacji zasobów, fundusz zasobowy), w
celu wyprowadzenia prawidłowej wartości majątku trwałego i stanów funduszy
bezpośrednio finansujących ten majątek.
                                            229
7.7. EFEKTYWOOŚĆ GOSPODARKI FINANSOWEJ
 W bilansie Spółdzielni stan środków pieniężnych jest znikomy i dotyczy rezerw
 finansowych zgromadzonych na r-ku bankowym na pokrycie wydatków remontowych.
 Środki pieniężne przeznaczone na finansowanie kosztów utrzymania budynków i kosztów
 realizacji inwestycji znajdują się poza Spółdzielnią i są ewidencjonowane w ramach kont
 rozrachunkowych ze spółkami, z którymi Spółdzielnia współpracuje.
 Powyższy fakt utrudnia analizę sytuacji finansowej Spółdzielni.

 W latach 2003-2006, według danych ksiąg rachunkowych, Spółdzielnia nie inwestowała w
 zakup akcji i obligacji a jej przychody finansowe ograniczały się do pobranych odsetek
 zwłoki z tyt. zadłużeń czynszowych i nieterminowego regulowania wkładów.

    Stan tych przychodów wynosił:
   - w roku 2003        187.477,66 zł
   - w roku 2004        224.190,47 zł
   - w roku 2005        160.906,24 zł
   - w roku 2006        340.417,25 zł

   W latach 2003-2006 wzrósł istotnie wskaźnik ogólnego zadłużenia, który wynosił:
   - w roku 2003         20,77%
   - w roku 2004         24,56%
   - w roku 2005         24,22%
   - w roku 2006         28,20%
   Wysokość tego wskaźnika wskazuje, że udział wierzycieli w finansowaniu majątku
   Spółdzielni jest znaczny.

 Problemy finansowe i płatnicze Spółdzielni rozpoczęły się przed okresem objętym lustracją
 i mają swe źródło w działalności inwestycyjnej, której zakres przekraczał potrzeby rynku.
 Zarejestrowane potrzeby lokalowe członków nie występowały.

 Problemy te pogłębiły się w latach 2003-2006 z uwagi na odkładanie w czasie rozliczenia
 końcowego już zakończonych zadań inwestycyjnych, braku skutecznej windykacji
 należności z tytułu nie wniesionych ostatecznie rozliczonych wkładów budowlanych,
 niedopłat do kosztów budowy ze strony inwestorów zadania Pileckiego, brak pełnego
 zagospodarowania już wybudowanych lokali, zwłaszcza miejsc postojowych i inne.

 Problemy płatnicze przełożyły się na wymierzone Spółdzielni bardzo wysokie koszty
 finansowe, które nie zostały zakwalifikowane do nakładów inwestycyjnych i ostatecznie
 wpłynęły na stratę bilansową.
 Koszty finansowe dotyczyły naliczonych przez wierzycieli odsetek za zwłokę (w tym
 budżetowych) oraz podwyższonych odsetek od kredytów.

 Odsetki i kary za zwłokę wyniosły:
- za rok 2003            1.186.384,17 zł
- za rok 2004            1.197.869,23 zł
- za rok 2005             648.869,09 zł
- za rok 2006            7.517.985,96 zł w tym wyniesione z nakładów
                          inwestycyjnych zadania
                          Stryjeńskich 4.493.821,80 zł.

                                           230
 Gospodarkę finansową Spółdzielni prezentuje tablica 13 stanowiąca załącznik Nr 63
 do protokołu lustracji.

7.8. KOSZTY OGÓLNE SPÓŁDZIELNI ICH ROZLICZENIE
 Koszty ogólne Spółdzielni nie są przedmiotem planowania, nie są te wyodrębniane
 w kalkulacji opłat za używanie lokali.
 W latach 2003-2006 nie były tematem posiedzeń Zarządu Spółdzielni jak też analiz
 i kontroli ze strony Rady Nadzorczej.

 Spółdzielnia nie posiada unormowanych zasad rozliczenia tych kosztów na poszczególne
 działalności, a sposób rzeczywistego rozliczenia na gospodarkę zasobami i działalność
 inwestycyjną prezentuje tablica 11, stanowiąca załącznik Nr 64 do protokołu lustracji.
 Z danych zawartych w tej tablicy wynika, co następuje:
 - ogólna kwota kosztów zarządu ma tendencję malejącą, co ma związek z ograniczeniem
 obowiązków Spółdzielni wykonywanych siłami własnymi.

 - udział poszczególnych działalności w finansowaniu tych kosztów wynosił:
                   2003     2004     2005      2006
    · działalności inwestycyjnej 69,4%    75,6%     76,7%     67,4%

    · gospodarki zasobami    30,6%     24,4%     23,3%     32,6%

 Sposób ustalenia kosztów ogólnych odniesionych w nakłady inwestycyjne nie odpowiada
 wymogom przepisów ustawy o rachunkowości, co omówiono w rozdziale IV prot. lustracji.
 Zaznaczyć należy, że zastosowany podział kosztów zarządu, wpływający na wyniki każdej
 z działalności nie był przedmiotem zatwierdzenia tak przez Zarząd jak też przez Radę
 Nadzorczą.


8.   Ocena realizacji przez Spółdzielnię obowiązków wynikających
    z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

   1) W okresie objętym lustracją Spółdzielnia znowelizowała swój Statut, dostosowując
    jego treść do kompleksowo znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
    (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr 240, poz. 258) ze zmianami wprowadzonymi ustawą
    z 3.06.2005r o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych
    innych ustaw (Dz.U z 2005r nr 122. poz. 1024).
    Zmieniony Statut zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze
    Przedsiębiorców postanowieniem Sądu Rejonowego XIII WG w Warszawie z dnia
    22.02.2007r.
    W trakcie przeprowadzenia lustracji trwały prace związane z nowelizacją istniejących
    regulaminów wewnętrznych.

   2) Według stanu na 31.12.2006r uregulowany stan prawny posiada 92,60% władanych
    przez Spółdzielnię gruntów.
    Ich charakterystykę przedstawiono w tablicy 2 stanowiącej załącznik Nr 8 do
    protokołu lustracji.


                                            231
  Nie uregulowano praw do 8 działek obsługujących budynki przy ul.Rzymowskiego 33
  i Jadźwingów 1 i 3 w Warszawie oraz 3 działek, na których posadowione są budynki
  w Pruszkowie.
  Przyczyny tego stanu opisano w p. 2 protokołu lustracji.

3) W wyniku realizacji zadań określonych w art. 42 i 43 ustawy o spółdzielniach
  mieszkaniowych, w latach 2003-2006 Zarząd Spółdzielni podjął kolejne 3 uchwały
  w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w danej nieruchomości.
  Wykaz nieruchomości, dla których podjęto uchwały w sprawie odrębnej własności
  lokali w okresie do 31.12.2002r zawarto w protokole poprzedniej lustracji.

  Uchwały podjęte w latach 2003-2006 dotyczyły:
  - nieruchomości wielobudynkowej, obejmującej dwa budynki wraz z gruntem przy
  ul.Salezego 6 i Wybrzeże Kościuszkowskie 21.
  Uchwała została podjęta w dniu 30.09.2003r i aktualnie wymaga korekty.
  W związku z wszczętym z urzędu procesem modernizacji ewidencji gruntów
  ujawnione zostały rozbieżności w powierzchni gruntu wskazanej w księdze wieczystej
  z powierzchnią figurującą w rejestrze gruntów oraz rozbieżności w obu w/w
  dokumentach dotyczących wykazu działek ewidencyjnych wchodzących w skład
  przedmiotowej nieruchomości.
  Sprawa jest aktualnie w toku wyjaśnienia z Biurem Gospodarki Nieruchomościami
  Geodezji i Katastru Urzędu Dzielnicy Śródmieście.
  Z powyższych powodów wstrzymany został proces ustanowienia odrębnej własności
  lokali w tej nieruchomości,

  - nieruchomość przy ul.Komorskiej 11/15.
  Uchwała podjęta została w dniu 20.09.2006r uprawomocniła się

  - nieruchomości jednobudynkowej przy ul.Bitwy Warszawskiej 1920r nr 18.
  Uchwała w sprawie określenia przedmiotu własności w tej nieruchomości podjęta
  została przez Zarząd Spółdzielni w dniu 25.09.2006r. Nie weszła w życie w związku z
  jej zaskarżeniem do Sądu przez zainteresowanych członków w terminie
  przewidzianym ustawą (art. 43 ust.5). Do czasu lustracji sąd nie wydał orzeczenia co
  do ważności tej uchwały.

4) Do dnia 31.12.2006r nie zapadły uchwały w sprawie wyodrębnienia następujących
  budynków:
   o budynków w Warszawie przy ul.Rzymowskiego 33 i Jadźwingów 1 i 3 oraz
     w Pruszkowie przy ul.Cegielnianej 15 i Lipowej 38, z powodu
     nieuregulowanego stanu prawnego gruntów, na których posadowione są te
     budynki, (omówienie w rozdz. 2)

   o budynku przy ul.Rzymowskiego 17 w Warszawie.
   Projekt uchwały w sprawie określenia odrębnej własności lokali w w/w budynku
   wraz z gruntem opracowany został w 2006r. Na skutek żądań mieszkańców
   połączono w/w nieruchomość z nieruchomością zabudowaną budynkiem
   garażowym. Zmiany te ujawnione zostały w księdze wieczystej i w ewidencji
   gruntów w miesiącu lutym 2007r i stanowią podstawę do opracowania nowego
   projektu uchwały.

                                          232
    o budynku przy ul.Rzymowskiego 19.
    Prace zmierzające do podjęcia uchwały wstrzymane zostały do czasu
    przekształcenia prawa wieczystego użytkowania działek, na których posadowiony
    jest budynek w prawo własności tych działek.
    Decyzją Prezydenta Miasta st. Warszawy z dnia 19.03.2007r Spółdzielnia uzyskała
    nieodpłatnie własność 3 działek (nr ewid. 12, 13/1 i 14/1). Do przekształcenia
    pozostało prawo do działki nr 15/2, w odniesieniu do której nie było podstaw
    ubiegania się o nieodpłatne przeniesienie praw.
    W oparciu o upoważnienie Rady Nadzorczej Zarząd wystąpił w dniu 17.08.2007r
    z wnioskiem do Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami Dzielnicy
    Mokotów o udzielenie 99% bonifikaty w opłacie z tyt. przekształcenia
    powyższego gruntu,

    o 5 budynków na Osiedlu Wyścigowa-Modzelewskiego w Warszawie.
    Z wyjaśnień udzielonych przez Kierownika Działu Członkowsko-Mieszkaniowego
    i Uwłaszczeń p.Małgorzaty Gelo wynika, że podjęcie uchwał w sprawie odrębnej
    własności lokali będzie możliwe po odłączeniu ze wspólnej księgi wieczystej
    działek obsługujących poszczególne budynki.
    Wniosek złożono do sądu wieczystoksięgowego w dniu 18.06.2007r,

    o 13 budynków w osiedlu Skaryszewska-Lubelska. Zgodnie z wnioskiem Grupy
     Członkowskiej, przegłosowanym na spotkaniu 5.07.2005r (protokół w aktach
     Spółdzielni) planowano utworzyć       nieruchomość wielobudynkową
     obejmującą całe Osiedle.
     Prace związane z podjęciem uchwały zostały wstrzymane do czasu
     uregulowania stanu prawnego działki nr 52/2 z obrębu 3-02-01 o pow. 0,0097
     ha, na której posadowiony jest częściowo budynek przy ulicy Lubelskiej 5/7.
     Prawo wieczystego użytkowania tej działki Spółdzielnia nabyła za aktem
     notarialnym z 28.12.2006r.
     Do końca 2006 roku uchwały nie zostały podjęte.

5) W 13 wydzielonych nieruchomościach (40% całości zasobów) co do których zapadły
  prawomocne decyzje w sprawie przedmiotu odrębnej własności lokali kontynuowany
  jest proces przekształcenia spółdzielczych praw do lokali w prawo odrębnej własności
  lokali.
  W nieruchomościach tych zrealizowano złożone wnioski a stan lokali, których
  własność przeniesiono na majątek członków do ogólnej ilości wyodrębnionych lokali
  w danej nieruchomości wynosi od 16% (nieruchomość Złota 81) do 96%
  (nieruchomość Paca 15/17).

  Zestawienie porównawcze w układzie poszczególnych nieruchomości prezentuje zał.
  Nr 65 do protokołu lustracji.
                                          233
C. USTALENIA KOŃCOWE.
   1. Niniejszy protokół zawiera 234 strony kolejno ponumerowanych
     i zaparafowanych przez lustratorów i członka Zarządu Spółdzielni.
     Integralną jego część stanowią załączniki od nr 1 do nr 74 dokumentujące
     najistotniejsze ustalenia zawarte w protokóle lustracji.
   2. Protokół   sporządzono   w   czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach
     z przeznaczeniem dla Rady Nadzorczej, Zarządu Spółdzielni, Związku
     Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych R.P w Warszawie i dla lustratorów.


                        Lustratorzy

                        1) Elżbieta Pietura ………………………

                        2) Halina Rabek ………………………...


    Zastrzeżeń, odnośnie zgodności stwierdzeń zawartych w niniejszym protokóle
lustracji ze stanem faktycznym, nie wnosimy - wniesiemy w terminie 7 dni od daty
otrzymania protokółu


Warszawa, dnia ……………… 2008r.


                        Zarząd Spółdzielni
                                           234

								
To top